АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.01.2010г. до 31.01.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1165/2007, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни АКВАРЕЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 04.01.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160047/19.04.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, изменен с Решение № 615/25.06.2007 г. и Решение за поправка на очевидна фактическа грешка № 615/16.07.2007 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта на установения на "Акварел" ООД, Булстат 825297318, корпоративен данък за 2004 г. в размер на 9960,60 лв. с начислени лихви 2604,61 лв.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Акварел" ООД със седалище в с.Оризаре, Пловдивска област, и адрес на управление ул."Христо Ботев" №8, Булстат 825297318, представлявано от К.С.М., срещу Ревизионен акт № 160047/19.04.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, изменен с Решение № 615/25.06.2007 г. и Решение за поправка на очевидна фактическа грешка № 615/16.07.2007 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта на отказан данъчен кредит по фактура № 325/23.12.2005 г., издадена от "Кариссма" ЕООД, в размер на 900 лв. и начислени лихви 148,35 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив да заплати на "Акварел" ООД, Булстат 825297318, разноски по делото в размер на 1248,13 лв. (хиляда двеста четиридесет и осем лева и 13 ст.).
ОСЪЖДА "Акварел" ООД със седалище в с.Оризаре, Пловдивска област, и адрес на управление ул."Христо Ботев" №8, Булстат 825297318, представлявано от К.С.М., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 55,62 лв. (петдесет и пет лева и 62 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
2 Административно дело No 1387/2007, XII състав Дела по ЗСП И.Б.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение (второ) от 11.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на И.Б.Х., ЕГН **********,***/24.04.2008г. на Административен съд - Пловдив, наименовано като "жалба" до Върховен административен съд, за допълване на решение № 337 от 03.04.2008г. постановено по адм. дело № 1387 по описа за 2007 г. на Административен съд - гр. Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
3 Административно дело No 1582/2007, VI състав Дела от администр. характер - данъчни РИС-3 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 19.01.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 1601146/06.07.2007г. издаден от Ваня Георгиева Войникова-инспектор по приходите, определен за компетентен орган по издаване на РА съгласно Заповед № К 1146 от 05.06.2007г. на Началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП-гр.Пловдив, в частта, с която на "РИС-3" ООД със седалище/адрес на управление - с.Цалапица, ул."Петър Берон" № 12, представлявано от управителя И.Ч., за данъчни периоди месец Декември 2004г., за месец Декември 2005г., месец Март 2006г. са определени задължения към бюджета, в резултат на допълнително начислен ДДС в размер общо на 166 345.06 лв., ведно с начислени лихви в размер общо на 32623.96 лв., както и в частта на допълнително определени данъчни задължения по ЗКПО за 2005г. в размер на 1004.02 лв.-главница и 169, 57 лв. лихви и по ЗКПО за 2004г. в размер на 5027.87 лв.-главница и 1465.10 лв. лихви.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1601146/06.07.2007г. издаден от Ваня Георгиева Войникова-инспектор по приходите, определен за компетентен орган по издаване на РА съгласно Заповед № К 1146 от 05.06.2007г. на Началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП-гр.Пловдив потвърден с Решение № 829/03.09.2007г. на Директора на Дирекция " ОУИ "- Пловдив при ЦУ на НАП в частта, с която на "РИС-3" ООД със седалище/адрес на управление - с.Цалапица, ул."Петър Берон" № 12, представлявано от управителя И.Ч., са установени публични задължения допълнително начислен ДДС по фактура № 25/30.11.2005г., издадена от "Елфи-Стилиян Янков" ЕТ в размер на общо 1085.20 лв.; по фактури №№ 2220/24.11.2004г. и 2233/24.11.2004г. , издадени от "Каскада" ООД в размер на 283.16 лв. и 329.43 лв., общо 612.59 лв.; по фактури №№ 441/28.07.2005г., 442/28.07.2005г. издадени от "Медет терениан компани " ЕООД в размер на 10212.00 лв. и 9941.20 лв., общо 20153.20 лв.; по фактура № 1613/29.11.2005г., издадена от ЕТ "Е.Д." в размер на 1104.77 лв., включен в общия размер на доначислен ДДС с РА.
ОТХВЪРЛЯ жалбата против Ревизионен акт № 1601146/06.07.2007г. издаден от Ваня Георгиева Войникова-инспектор по приходите, определен за компетентен орган по издаване на РА съгласно Заповед № К 1146 от 05.06.2007г. на Началник сектор "Ревизии и проверки" при ТД на НАП-гр.Пловдив потвърден с Решение № 829/03.09.2007г. на Директора на Дирекция " ОУИ "- Пловдив при ЦУ на НАП в частта, с която е отказан данъчен кредит в размер на 840 лв. по фактура № 110/31.03.2006г, издадена от"Медия-борса имоти" ООД .
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "РИС-3" ООД със седалище/адрес на управление - с.Цалапица, ул."Петър Берон" № 12, представлявано от управителя И.Ч., сумата от 2510 лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА "РИС-3" ООД със седалище/адрес на управление - с.Цалапица, ул."Петър Берон" № 12, представлявано от управителя И.Ч., да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 100 лв.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
4 Административно дело No 1624/2007, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЧУГУНОЛЕЕНЕ-ПЪРВОМАЙ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение (второ) от 20.01.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 1736 от 20.12.2009 г., постановено по АХД № 1624 на Пловдивския административен съд за 2007 г., в частта, с която е отменен Ревизионен акт № 1601152/11.07.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив срещу "Чугунолеене Първомай" АД със седалище и адрес на управление в гр.Първомай, Индустриална зона, Булстат: 115167522, представлявано от Д.Й.Т., като
ВМЕСТО: "в частите на непризнатия данъчен кредит в размер на 45788,76 лв. по фактури, издадени от "Елкооп" ЕООД, ведно с начислените съответни лихви; и в размер на 19146,20 лв. по фактури, издадени от "Алма-Д" ЕООД, ведно с начислените съответни лихви."
ДА СЕ ЧЕТЕ: "в частите на непризнатия данъчен кредит в размер на 7350,24 лв. по фактури, издадени от "Елкооп" ЕООД, ведно с начислените съответни лихви; и в размер на 12836,96 лв. по фактури, издадени от "Алма-Д" ЕООД, ведно с начислените съответни лихви."

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
5 Административно дело No 1739/2007, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Н.М.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 04.01.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1600210/30.07.2007 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 903/28.09.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта на непризнатия данъчен кредит в размер на 8168,74 лв. относно доставките по 26 фактури, издадени от "Варта АМ" ООД, ведно със съответните лихви.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Н.М.К. ***, срещу Ревизионен акт № 1600210/30.07.2007 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 903/28.09.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в останалата обжалвана част, ведно със съответните лихви.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив да заплати на Н.М.К. ***, разноски по делото в размер на 83,72 лв. (осемдесет и три лева и 72 ст.).
ОСЪЖДА Н.М.К. ***, ЕГН: **********, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 674,80 лв. (шестстотин седемдесет и четири лева и 80 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
6 Административно дело No 1772/2007, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.Н.К.,
К.А.К.,
П.Н.К.,
А.Н.К.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ УПАБ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 05.01.2010г.
Отменя Разрешение № 8/30.08.2007г. за поставяне на рекламно пано, издадено от Началник сектор "Инвестиционни проекти" при Дирекция "УПАБ"-Община Пловдив на "Адвайс холдинг" ООД-гр.София.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
7 Административно дело No 168/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни М.Л.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 19.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Л.Н. ***, срещу Ревизионен акт № 2600997/06.11.2007 г., издаден от Е.Д.Г. на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 1124 от 28.12.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, относно установени дължими суми за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./, както следва: за 2001 г. - 2 835,25 лв. и лихви 2 024,48 лв., за 2002 г. - 3 592,77 лв. и лихви 2 079,53 лв., за 2003 г. - 486,27 лв. и лихви 219,09 лв., общо в размер на 11 237,39 лв.
ОСЪЖДА М.Л.Н. ***, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 674,74 лв. /шестстотин седемдесет и четири лева и 74 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
8 Административно дело No 635/2008, I състав Дела от администр. характер - данъчни РД ИНВЕСТ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 22.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "РД ИНВЕСТ" АД, със седалище и адрес на управление с. Жинзифово, общ. Кърджали, ул. "Младост" № 8 против Ревизионен акт № 090000409 от 04.01.2008г. издаден от Стефка Николова Гогова, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Кърджали, потвърден с Решение №173 от 07.03.2009год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на търговското дружество са определени задължения към бюджета както следва : данък за общините за отчетната 2002г. в размер на 439,20лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 271,25лв. ; данък върху печалбата за отчетната 2002г. в размер на 592,92лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 366,18лв. ; корпоративен данък за отчетната 2003год. в размер на 10788,27лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 5285,01лв.
ОСЪЖДА "РД ИНВЕСТ" АД, със седалище и адрес на управление с. Жинзифово, общ. Кърджали, ул. "Младост" № 8, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 804,85лв., за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
9 Административно дело No 943/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 29.01.2010г.
ОТМЕНЯ изцяло Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 7/2008 г., издадено на 14.03.2008 г. от Началника на Митница Свиленград, потвърдено с Решение № 1-4414-0152/15.04.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция - Пловдив, с което "ГЕТ" ЕООД със седалище в Свиленград и адрес на управление ул. "Г.С.Раковски" №13, Булстат: 126611462, представлявано от Г.К.Г., е задължено да заплати публични държавни вземания, както следва - мито в размер на 11511 лв.; данък върху добавената стойност в размер на 12450 лв. и законна лихва за просрочие, начислена от първия ден след датата на възникване на задължението - 14.05.2005 г., до датата на плащане.
ОСЪЖДА Митница Свиленград да заплати на "ГЕТ" ЕООД със седалище в Свиленград и адрес на управление ул. "Г.С.Раковски" №13, Булстат: 126611462, представлявано от Г.К.Г., сумата от 435 лв. /четиристотин тридесет и пет лева/ - разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
10 Административно дело No 1010/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни МЕГА ХИТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 08.01.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № Ревизионен акт № 919/ 31.01.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 316/24.04.2008 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта, в която за данъчни периоди м.юли и м.август 2002 г. на "Мега Хит" ООД, Булстат 822148002, е отказан данъчен кредит в общ размер на 104292,80 лв. по фактури, издадени от "Летос" ЕООД, "Кетиан мотор" ЕООД и "Дермабул" ЕООД, ведно със съответните лихви за просрочие.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Мега Хит" ООД със седалище във Велинград, ул. "Николай Хрелков" №4, Булстат 822148002, представлявано от А.С. Манолев, срещу Ревизионен акт № 919/31.01.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 316/ 24.04.2008 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в останалата обжалвана част относно облагането по ЗДДС (отм.), както и в частта на установения корпоративен данък за 2003 г., ведно с начислените лихви за просрочие.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив да заплати на "Мега Хит" ООД със седалище във Велинград, ул. "Николай Хрелков" №4, Булстат 822148002, представлявано от А.С. Манолев, разноски по делото в размер на 2195,77 лв. (две хиляди сто деветдесет и пет лева и 77 ст.).
ОСЪЖДА "Мега Хит" ООД със седалище във Велинград, ул. "Николай Хрелков" №4, Булстат 822148002, представлявано от А.С. Манолев, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 4154,41 лв. (четири хиляди сто петдесет и четири лева и 41 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
11 Административно дело No 1115/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕСОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 21.01.2010г.

ОТМЕНЯ по жалба на "Весойл" ЕООД-Хасково, със седалище и адрес на управление - гр.Хасково, ж.к.."Орфей", 2-В-46, ЕИК по Булстат 126507428, представлявано от З.С.У.- управител Ревизионен акт № 260001258 от 29.02.2008г., издаден от Ася Младенова Котетерова- гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Хасково, потвърден в обжалваната част с Решение № 314/24.04.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който за периода 01.12.2002г.-31.12.2002г. е отказан данъчен кредит в размер на 8715,69 лв. и прилежаща лихва в размер на 5822,05 лв. по фактури, издадени от "Глоботек"ЕООД-Бургас.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "Весойл" ЕООД-Хасково, със седалище и адрес на управление - гр.Хасково, ж.к.."Орфей", 2-В-46, ЕИК по Булстат 126507428, представлявано от З.С.У.- управител сумата 950 (деветстотин и петдесет) лева разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
12 Административно дело No 1178/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.Т.А. ОБЩИНА ХИСАРЯ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 08.01.2010г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 1614 от 03.12.2009 г. по адм. дело № 1178/2008 г. на административен съд-Пловдив, VI състав като на ред първи отгоре в първи абзац на диспозитива, вместо "Община Карлово" се чете "Община Хисаря".

Решението не подлежи на обжалване.


 
13 Административно дело No 1482/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни СТОЯН КЪНЧЕВ-МОРСКИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.01.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260800173 от 12.05.2008 г. на старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Хасково, потвърден с Решение № 492/02.07.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта относно отказан данъчен кредит в размер на 5176,84 лв. по осемнадесет броя фактури, издадени за периода от м.02.2003 г. до м.10.2004 г. от ЕТ"Батилов - 88 - Николай Батилов" - гр.Бургас, както и начислените лихви в размер на 2988,55 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на С.А.К., в качеството си на ЕТ "Стоян Кънчев - Морски" гр. Хасково, с адрес на управление: гр.Хасково, ЖК"Орфей" № 31-Г-6-72 сумата от 900 лева /деветстотин/ лева, представляваща разходи за производството и адвокатски хонорар.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
14 Административно дело No 1831/2008, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.А.С. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 04.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.С., ЕГН **********,*** против Заповед № ДК-09-04 от 03.09.2008г. на Началника на РДНСК-Пловдив, с която на основание чл. 178 ал.5 от ЗУТ във вр. с чл. 222 ал.1 т.7 от ЗУТ е забранена експлоатацията на неприетия по установения ред обект: "Автосервиз с офис", намиращ се в ПИ 45 и общински терен, кв. 99а по плана на ж.к. "Южен", гр. Пловдив, бул. "Александър Стамболийски" със собственик Т.А.С.. Определен е срок до 18.09.2008г. за доброволно изпълнение. На осн. чл. 222 ал.1 т.4 от ЗУТ в срока до 18.09.2008г. е наредено на доставчиците на ел. енергия и вода, да прекъснат захранването на обекта с електричество и вода, като уведомят РДНСК-Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
15 Административно дело No 1981/2008, XIII състав Дела по КСО А.Т.Х. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 29.01.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 273/17.09.2008г. на Директора на РУ "СО", гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на А.Т.Х.,***, ЕГН **********, с което е потвърдено Разпореждане № **********/23.04.2008г. на Ръководител на отдел "Пенсии" при РУ "СО" - Пловдив, с което е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.
ОСЪЖДА РУ "СО", гр. Пловдив, да заплати на А.Т.Х.,***, ЕГН ********** сумата в размер на 120 /сто и двадесет/ лева.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на ответника за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
ВРЪЩА административната преписка на РУ "СО" - Пловдив за произнасяне съобразно мотивите на решението.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

 
16 Административно дело No 2160/2008, V състав Дела по ЗМСМА ЕЛЕКТРОСТОМАНА ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 13.01.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "Електростомана 2004" АД - Карлово, срещу заповед №1123/ 24.09.2008 г. на Кмета на Община Карлово.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №2160/2008 г. по описа на Административен съд - Пловдив, V състав.
ОСЪЖДА "Електростомана 2004" АД - Карлово, да заплати на Община Карлово, направените съдебни разноски изразяващи се в адвокатски хонорар в размер на 360 лв./лист.35/ от делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от днес за ответника и в 7 дневен срок от получаване на съобщението до жалбоподателя пред ВАС на РБ.

 
17 Административно дело No 2342/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.А.К. ОБЩИНА МАРИЦА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 05.01.2010г.
Отхвърля жалбата на И.А.К.,***, срещу Заповед № РД-09-869/27.10.2008г. на Кмета на Община Марица.
Осъжда И.А.К. да заплати на Т.В.Т.-***0лв., разноски за адвокатско възнаграждение и на Община Марица сумата от 150 лв.-юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
18 Административно дело No 2447/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.Н. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 11.01.2010г.
Отхвърля жалбата на С.К.Н.,***, против Заповед № ДК-02-Пд-50/28.11.2008г. на Началника на РДНСК-Пловдив, за премахване на незаконен строеж, представляващ "Пристройка на две нива към съществуваща паянтова жилищна сграда", в УПИ III-235, кв.28 по плана на с.Бачково, община Асеновград.
Осъжда С.К.Н. да заплати на М.Й.К. сума от 250 лв. и на Т.Н.Б. сумата от 200 лв., направени съдебни разноски.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
19 Административно дело No 6/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕРА ГАЗ-02 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.01.2010г.

ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 130800357/20.08.2008г., издаден от Атанаска Иванова Цанкова - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 819/25.11.2008г. на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в частта, с която на "ТЕРА ГАЗ - 02" ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 112583280 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пазарджик, ул."Иван Вазов" №12, ет.1, офис 2, представлявано от управителите С.И. Върбаков и Димитър Манов Дуралийски не е признато право на приспадане на данъчен кредит за данъчните периоди м.08.2003г. - м.03.2004г. в размер на 14 707, 67 лв. по фактурите, издадени от "Кросс - Трейд" ЕООД и м.05.2004г. в размер на 857, 09 лв. по фактурата, издадена от "Марк 5 груп" ООД, ведно с прилежащите лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОТХВЪРЛЯ жалбата срещу ревизионен акт /РА/ № 130800357/20.08.2008г., издаден от Атанаска Иванова Цанкова - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 819/25.11.2008г. на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в останалата част, с която на "ТЕРА ГАЗ - 02" ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 112583280 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пазарджик, ул."Иван Вазов" №12, ет.1, офис 2, представлявано от управителите С.И. Върбаков и Димитър Манов Дуралийски не е признато право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди м.01.2005г. в размер на 5197, 47 лв., по фактурите, издадени от "Варна агро" ЕООД, м.05, м.06, м.07.2003г. в размер на 3752,00 лв., по фактурите, издадени от "Миленов А.С" ЕООД, м.04.2003г. в размер на 1000 лв. по фактурата, издадена от "Гарант - 97" ЕООД, м.04.2003г. в размер на 519, 00 лв. по фактурата, издадена от "Смит трейдинг Ко"ЕООД, м. 03.2004г. и м.04.2003г. в размер на 1080, 00 по фактурите, издадени от "Брайт Експо" ЕООД, ведно с прилежащите лихви за забава, както и за допълнително установения корпоративен данък за 2003г. в размер на 6057, 60 лв., с прилежащите лихви за забава в размер на 3068, 68 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "ТЕРА ГАЗ - 02" ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 112583280 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пазарджик, ул."Иван Вазов" №12, ет.1, офис 2, представлявано от управителите С.И. Върбаков и Димитър Манов Дуралийски сумата от 794 /седемстотин деветдесет и четири / лева, разноски по делото съразмерно на уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА "ТЕРА ГАЗ - 02" ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 112583280 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пазарджик, ул."Иван Вазов" №12, ет.1, офис 2, представлявано от управителите С.И. Върбаков и Димитър Манов Дуралийски да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 669 /шестотин шестдесет и девет/ лева юрисконсултско възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване. 
20 Административно дело No 49/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни М.С.Я. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 14.01.2010г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.Я., ЕГН **********,***.Загора, чрез пълномощника си адв. С.С. против Ревизионен акт № 240800471 от 26.08.2008год., издаден от Златинка Атанасова Андонова - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Ст.Загора, потвърден с Решение № 795 от 11.11.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му с която на М.С.Я. за периода 01.01.2004год. до 31.12.2004год. е определен за внасяне, данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ в размер на 15161,20лв. и са определени лихви за просрочие в размер на 6757,94лв. ; за периода 01.01.2005год. до 31.12.2005год. е определен за внасяне, данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ в размер на 1754,13лв. и са определени лихви за просрочие в размер на 565,78лв.и за периода 01.01.2006год. до 31.12.2006год. е определен за внасяне, данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ в размер на 7781,64лв. и са определени лихви за просрочие в размер на 1472,94лв. като неоснователна.
ОСЪЖДА М.С.Я., ЕГН **********,***.Загора да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1119/хиляда сто и деветнадесет/лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
21 Административно дело No 213/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни БОНЕТИ АУТО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 15.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БОНЕТИ АУТО" ООД - с.Поповица, с адрес на управление: с.Поповица, ул."33-та" № 16, с управител В.Н.Б., против Ревизионен акт № 160801561 от 19.11.2008 г. на старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 18/09.01.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, В ЧАСТТА, в която на дружеството е отказано правото на приспадане на данъчен кредит по седем броя фактури, издадени от "Арт Строй Инвест" ЕООД в размер на 33026,80лв. и са начислени лихви от 7299,66 лв., като неоснователна.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "БОНЕТИ АУТО" ООД - с.Поповица, с адрес на управление: с.Поповица, ул."33-та" № 16, с управител В.Н.Б., против Ревизионен акт № 160801561 от 19.11.2008 г. на старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 18/09.01.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, В ЧАСТТА относно допълнително начислен ДДС в размер на 4149,25 лв. и лихви за просрочие от 1457,80 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 213 по описа на Административен съд -Пловдив за 2009 г. в тази част.
ОСЪЖДА "БОНЕТИ АУТО" ООД - с.Поповица, с адрес на управление: с.Поповица, ул."33-та" № 16, с управител В.Н.Б. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 1256/хиляда двеста петдесет и шест/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните. В частта, в която съдебният акт има характер на определение, подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението пред ВАС.

 
22 Административно дело No 363/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.Д.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 14.01.2010г.
Отхвърля жалбата против Заповед № 1278/01.12.2008г. на Кмета на Община Родопи за премахване на яма за гасене на вар и паянтов навес, намиращи се извън собствен на жалбоподателя имот - УПИ I-271, кв.12 в с.Кадиево .
Осъжда Б.Д.Б. *** да заплати на Община Родопи сума от 250.00лв. за направени съдебни разноски..
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
23 Административно дело No 366/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.С.П.,
В.Д.К.,
К.Д.П.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 11.01.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане възражението на Н.С.П. срещу заповед ОА 2933/7.10.2008 г. на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 366 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 г., ХV състав.
Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване пред ВАС в седмодневен срок от днес за административния орган, а за останалите страни в същия срок от съобщаването.

 
24 Административно дело No 390/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни СЕВЕРИНО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 04.01.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 240800589/01.12.2008г., издаден от Е.С.Ц.- главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Стара Загора, потвърден с Решение № 83/03.02. 2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, с която на "Северино"ЕООД, гр.Стара Загора, ул."Славянска"№59, ет. 2, представлявано от управителя С.К.,***, м.04, м.05 и м.06.2008г. е отказано право на данъчен кредит в размер общо на 40 200 лева, по фактури, издадена от "Лес Трейд"ЕООД, в резултат на което са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне, ведно с лихви за забава за несвоевременно разчитане с бюджета в размер общо на 3 255,70 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Северино"ЕООД, гр.Стара Загора, ул."Славянска" №59, ет. 2, представлявано от управителя С.К., против Ревизионен акт № 240800589/01.12.2008г., издаден от Е.С.Ц.- главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Стара Загора, потвърден с Решение № 83/03.02. 2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, с която на "Северино"ЕООД, гр.Стара Загора, ул."Славянска"№59, ет. 2, представлявано от управителя С.К.,***.2008г. е отказано право на данъчен кредит в размер общо на 18 500,80 лева, по фактури, издадена от "Корадо - Д"ЕООД, в резултат на което са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне и са начислени и лихви за забава в размер на 1 823,73 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП - гр.София, да заплати на "Северино"ЕООД, гр.Стара Загора, ул."Славянска" №59, ет. 2, представлявано от управителя С.К., сумата от 1 051,25 /хиляда петдесет и един лева и двадесет и пет стотинки/ лева, разноски по делото.

 
25 Административно дело No 425/2009, XIII състав Дела по ЗМСМА ЕТИРА ООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ТРАКИЯ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 11.01.2010г.
На основание чл. 159, т. 4 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Р.Р., в качеството й на управител на "ЕТИРА" ООД, против Заповед № 68/04.02.2009 г., издадена от Кмета на район "Тракия", Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по ахд. № 425/2009 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.
Настоящото определение може да бъде обжалвано пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването на страните.

 
26 Административно дело No 437/2009, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 05.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на "ЗИМ" ЕООД - гр. Пловдив срещу Решение №2729/19.11.2008 г. на Началника на Митница гр. Пловдив, с което на основание чл.201, ал.1 и чл.214, ал.1 от Регламент №2913/92г., е определено "ЗИМ" ЕООД, да доплати сума в размер на 650.10лв., в т.ч. мито - 109.66лв. и ДДС - 540.44 лв., ведно със законните лихви, считано от 07.06.2006 г., като за целта по ЕАД №07BG003H0124024/07.06.2007 г. да се корегират клетки № 45 и № 47 за всички стоки.
ОСЪЖДА "ЗИМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, улица "Архитект Камен Петков" №12, представлявано от управителя Запрян И. Маврудиев да заплати на Митница - Пловдив 100 лв. съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
27 Административно дело No 444/2009, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 06.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на "ЗИМ" ЕООД - гр. Пловдив срещу Решение №2728/19.11.2008 г. на Началника на Митница гр. Пловдив, с което на основание чл.199, ал.1, т.1, ал.3, т.1, чл. 202, ал.1, т.1, чл.203, ал.1, чл. 211, ал.1,т.2 от ЗМ и чл. 56 и чл.59 от ЗДДС, той определя "ЗИМ "ЕООД, да доплати сума в размер на 1034.94 лв. ДДС, ведно със законната лихва върху тях, считано от 10.01.2007г., като за целта по ЕАД №07BG003000H0002910/10.01.2007 г. да се корегират клетки №33, № 45 и № 47 за всички стоки.
ОСЪЖДА "ЗИМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, улица "Архитект Камен Петков" №12, представлявано от управителя Запрян И. Маврудиев да заплати на Митница - Пловдив 202 лв. съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
28 Административно дело No 462/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ПЕТЬО ПЕТКОВ-КОМЕРСИАЛ 2002 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 25.01.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2400367/05.07.2007 г., издаден от Р.В.Я., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Ст. Загора, потвърден с Решение № 851/10.09.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на "П.П.- Комерсиал 2002" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. "Еделвайс" № 4, ет. 3, ап. 7, БУЛСТАТ 123597032, представлявано от управителя Петьо Драгиев Петков, не е признат данъчен кредит в размер на 2660,34 лв., ведно с прилежащите лихви, по фактура № 525/05.01.2004 г., издадена от ЕТ "НВ - Н.С.".
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на "П.П.- Комерсиал 2002" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. "Еделвайс" № 4, ет. 3, ап. 7, БУЛСТАТ 123597032, представлявано от управителя Петьо Драгиев Петков, сумата от 44,30 лв. /четиридесет и четири лева и 30 стотинки/, представляваща съответната част от заплатената държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА "П.П.- Комерсиал 2002" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Раднево, ул. "Еделвайс" № 4, ет. 3, ап. 7, БУЛСТАТ 123597032, представлявано от управителя Петьо Драгиев Петков, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 690,68 лв. /шестстотин и деветдесет лева и 68 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита съразмерна на отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
29 Административно дело No 512/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 13.01.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на кмета на Община Пловдив против отказа на началника на РДНСК Пловдив, обективиран в писмо с изх. № П-749-00-059/23.І.09 г.
Прекратява производството по АХД 512/09 г. по описа на Пловдивски административен съд, ІV състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС в седмодневен срок от днес за административния орган и заинтересованите страни, а за жалбоподателя в седмодневен срок от съобщаването.

 
30 Административно дело No 568/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКСЕЛСИОР-1894 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 08.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Екселсиор - 1894"ООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК,гр.Пловдив, ул."Княз Александър"№24, с БУЛСТАТ 115809090 представлявано от Димитър Петров Бекриев ЕГН **********, против Ревизионен акт № 160-801135/21.11.2008г., издаден от Галин Танев Николов - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 54/19.01.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, поправено с Решение от 14.05.2009г. към Решение № 54 по жалба срещу ревизионен акт, на Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на "Екселсиор - 1894"ООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пловдив, ул."Княз Александър" №24, с БУЛСТАТ 115809090, представлявано от Димитър Петров Бекриев ЕГН **********, са определени данъчни задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на доначислен ДДС размер на 247 344 лева за данъчен период месец Декември 2005г. и са начислени и прилежащи лихви за забава за несвоевременно разчитане с бюджета в размер на 99 156,09 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Екселсиор - 1894"ООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 ДОПК, гр.Пловдив, ул."Княз Александър"№24, с БУЛСТАТ 115809090, представлявано от Димитър Петров Бекриев ЕГН **********, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 7 380 /седем хиляда триста и осемдесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
31 Административно дело No 602/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.И.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 21.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.Д.,***, против Заповед № ДК-02-12/26.03.2009 г. на Началника на РДНСК - Пловдив, с която е наредено премахването на строеж "плътна ограда", находяща се в УПИ VІІІ-321, кв.32 по плана на с.Марково, ул."Трети март" № 26, Община Родопи.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
32 Административно дело No 626/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни Д.С.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 14.01.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160801769 от 30.01.2009год. издаден от Г.Т.Н., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 182 от 18.03.2009год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на Д.С.К. *** са определени задължения към бюджета както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005год. в размер на 17050,02лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 6731,58лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на Д.С.К. *** сумата от 10,00лв., представляваща заплатена от последната държавна такса.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
33 Административно дело No 639/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АЛБЕНА Р-АЛБЕНА ХИНКОВА ЕТ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 25.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.П.Х., в качеството си на ЕТ"А. - Р - А.Х."***, с адрес на управление: гр.Пловдив, бул."България" № 99, ет.6 против Заповед № 24006-0129444/ 30.11.2007 г. на ТД на НАП - гр.Пловдив, с която на ЕТ"А. - Р - А.Х."***, с Булстат 115600692, е наложена ПАМ - запечатване спрямо обект - офис в гр.Пловдив "България" № 99, ет.6.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 639 по описа на Административен съд - гр. Пловдив за 2009 г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седемдневен срок от съобщението с препис за страните.

 
34 Административно дело No 642/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 11.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Еком" ЕООД със седалище в гр.Девин и адрес на управление ул."Опълченска" №34, Булстат 120560042, представлявано от З.А.В., срещу Ревизионен акт № 280800320/06.01.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Смолян, потвърден с Решение № 153/ 06.03.2009 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта на отказания данъчен кредит в размер на 7637,04 лв. с начислени лихви 3156,01 лв.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 280800320/06.01.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Смолян, потвърден с Решение № 153/ 06.03.2009 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта на корпоративния данък за 2005 г., като намалява размера определения на "Еком" ЕООД, Булстат 120560042, корпоративен данък за 2005 г., от 4491,81 лв., на 4451,56 лв., ведно със съответната лихва върху тази сума.
ОСЪЖДА "Еком" ЕООД със седалище в гр.Девин и адрес на управление ул."Опълченска" №34, Булстат 120560042, представлявано от З.А.В., да заплати в полза на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 774,98 лв. (седемстотин седемдесет и четири лева и 98 стотинки) по компенсация.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
35 Административно дело No 692/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.З.Х. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 06.01.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-13 от 19.02.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която, на основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР, са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив, в частта относно имот с ИД № 504.513 гр. Кричим, общ. Кричим, обл. Пловдив.
ВРЪЩА делото като преписка на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за проверка и изготвяне на кадастралната карта и регистър за имоти с ИД № 504.513 гр. Кричим, общ.Кричим, обл. Пловдив, съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
 
36 Административно наказателно дело (К) No 707/2009, XXI състав Наказателни касационни производства МАТИСТО ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 11.01.2010г., в законна сила от 11.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 326 от 25.02.2009г. на Пловдивски районен съд, ХХ - ти наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 547/2009г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
37 Административно дело No 743/2009, X състав Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 07.01.2010г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение № 91, взето с протокол №9/25.07.2008 г. на Общински съвет - гр. Съединение.
ОСЪЖДА Общински съвет-Съединение да заплати на Областна администрация-Пловдив, 150 /сто и петдесет/ лева разноски по съдебното производство.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
38 Административно дело No 847/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни МИКО-МАРИЯ МАКАВЕЕВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 14.01.2010г.
ОТМЕНЯ Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 195, ал.1 и чл. 202 от ДОПК изх. № РД-11-774/02.04.2009г., издадено от Р.С.Г.на длъжност Ст. публичен изпълнител в Дирекция "Събиране" при ТД на НАП-Пловдив, с което е наложен запор до размера на задължението върху налични и постъпващи средства в касата на задълженото лице.
ОСЪЖДА ТД на НАП - Пловдив да заплати на М.А.М., в качеството й на ЕТ "Мико-М.М." сумата в размер на 50 /петдесет/ лева.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на жалбоподателя за присъждане на възнаграждение за адвокат.
ИЗПРАЩА преписката на Ст. публичен изпълнител в Дирекция "Събиране" при ТД на НАП-Пловдив за налагане на нови обезпечителни мерки, съобразно мотивите на настоящето решение и при спазване изискванията на закона.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
39 Административно дело No 868/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОТУРС-7 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 28.01.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Екотурс-7" ООД- София, ЕИК по Булстат 112612064, представлявано от Д.И.И.-управител, Ревизионен акт № 1300800505 от 12.02.2009г., издаден от Недялка Атанасова Ангелова- гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пазарджик, потвърден в обжалваната част с Решение №259/17.04.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 32360лв, като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Пловдив да заплати на "Екотурс-7" ООД- София, ЕИК по Булстат 112612064, представлявано от Д.И.И.-управител сумата от 350/триста и петдесет/ лева разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Р. България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
40 Административно дело No 883/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Х.Я.,
П.Д.Я.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 15.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Н.Х.Я., ЕГН **********, и П.Д.Я., ЕГН **********,***, против отказ на кмета на Община Карлово, обективиран в писмо № 94-Н-74 от 14.05.2009 г.
ОТХВЪРЛЯ като недоказано искането на Община Карлово за присъждане на разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
41 Административно дело No 890/2009, IX състав Искове за обезщетение Г.И.Б. МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 29.01.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на Г.И.Б. с ЕГН **********,относно предявения срещу Министъра на здравеопазването иск с правно основание чл. 1, ал. 1 Закон за отговорността на държавата и общините за вреди за заплащане на обезщетение в размер на 8000 лв. Да се върне исковата молба на Г.И.Б..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 890/2009г. по описа на Административен съд-Пловдив,ІХ състав за 2009 година, поради недопустимост на същото.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛЕКА БЪЛГАРИЯ в седмодневен срок от съобщаването му на ищцата.

 
42 Частно административно дело No 908/2009, XV състав Частни администр. дела В.С.Г. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВОЕНЕН СЪД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 14.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Г., ЕГН **********, против Заповед № АФ-11 от 04.02.2009 г. на Председателя на Военен съд Пловдив, с която на основание Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31 от 17.07.2008г., Заповед № КВ-103 от 23.01.2009г. на министъра на отбраната на Република България, чл. 237 ал.1 във вр. с чл. 238 ал.3 и чл. 234 ал.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България е заповядано да се изплати на о.р. полк. В.С.Г. еднократно парично обезщетение за прослужени години на кадрова военна служба във Военен съд-Пловдив и еднократно безвъзмездно допълнително вещево имущество по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в размер на 42 295,20 лв.
Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
43 Административно дело No 944/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни И.К.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 14.01.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1300-801 от 16.01.2008 г. на старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 889/19.12.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, и с който на И.К.В. *** е определен данък по чл.35 от ЗОДФЛ в размер на 28479,10лв. и лихва от 3037,68 лв., като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на И.К.В., с ЕГН **********,*** сумата от 1215/хиляда двеста и петнадесет/ лева, представляваща заплатени разноски за производството и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
44 Административно дело No 953/2009, V състав Дела по ЗОС В.И.Г. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 13.01.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.Г., срещу протокол № 9/20.03.09 г. на комисията по чл.30 ал.1 от НУРУЖННОЖП във връзка с чл.45 от ЗОС.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производството по АХД №953/09 г. по описа на Административен съд - Пловдив, V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от днес, за жалбоподателя и заинтересованата страна и в 7 дневен срок от съобщаването на Община Пловдив пред ВАС на РБ. 
45 Административно дело No 993/2009, IX състав Искове за обезщетение Т.И.П.,
Д.И.П.
НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ Ч/З НАЧАЛНИК НА РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 19.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани обективно съединените искове на Т.И.П. ЕГН ********** *** и Д.И.П. ЕГН ********** *** против Дирекция национален строителен контрол /ДНСК/ на основание чл.1 от ЗОДОВ,както следва :претенция за имуществени вреди в размер на 41118.91лв. плюс претенция за пропуснати ползи в размер на 29106.70лв., като общата цена на обективно съединени искове за имуществени и неимуществени вреди възлиза на71881.61/седемдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и един лева и шестдесет и една стотинки/ за причинени имуществени вреди и пропуснати ползи.
ОСЪЖДА Т.И.П. ЕГН ********** *** и Д.И.П. ЕГН ********** *** да заплатят на Дирекция национален строителен контрол /ДНСК/ с адрес гр. София,бул."Христо Ботев"№47 разноски в размер на 150 лева.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
46 Административно дело No 996/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Л.Л. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 11.01.2010г.
Прекратява производството по адм.дело 996/2009 г. по описа на Администартивен съд Пловдив, поради оттегляне на оспорения административен акт.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седмодневен срок от днес за присъстващите страни, а за неприсъстващите в същия срок от съобщаването.

 
47 Административно дело No 1010/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Г.Т.Г. НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 11.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т.Г. ЕГН ********** *** против Решение за възникване на митническо задължение № 1168/20.03.2009г., издадено от Началника на Митница - Пловдив, потвърдено от Директора на РМД - Пловдив с Решение № 1-4412-0379/18.05.2009г., с което на Г.Т.Г. *** на основание чл.202, чл.214, ал.1 от Регламент /ЕИО/ № 2913 на Съвета от 12.10.1992г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността и чл.56 от ЗДДС, е определено митническо задължение в размер на 98, 71 лв., от които мито със ставка 3,5 % в размер на 14, 28 лв. и ДДС със ставка 20 % в размер на 84, 43 лв., ведно с прилежащи лихви за забава, считано от датата на допускане на стоките за свободно обръщение, на основание чл.232, ал.1, т."б" от цитирания регламент и чл.59, ал.2 от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
48 Административно дело No 1041/2009, IX състав Други административни дела Г.Н.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 13.01.2010г.
Отменя Решение №1/27.5.2009г. за отказ на Кмета на Община Перущица по заявление, с вх. № 1197/14.5.2009 г.на Г.Н.Л. ***.
Връща преписката на Кмета на Община Перущица за ново произнасяне, съобразно указанията, дадени в обстоятелствената част на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните, пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. 
49 Административно дело No 1124/2009, XV състав Дела по ЗМВР С.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 14.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т., гражданин на Република Турция, ЛНЧ 1001169253, подадена чрез адвокат С.Х. ***, офис 9 против отказ с рег. № ИЯ/РЗМ-1459 от 19.06.2009г. на Началник Сектор "Миграция" при ОД на МВР-Пловдив, с която на основание чл. 26 ал.1 във вр. с чл. 10 ал.1 т.2 и т.4 от ЗЧРБ, чл.81о ал.1 т.1 от ППЗМВР, чл. 90 т.3 от ЗМВР и чл. 37а от ППЗЧРБ е отказано да бъде издадено разрешение за продължаване срока на пребиваване в Р България на лицето Т.С. / TUNCAY SULEYMAN/, гражданин на Турция, роден на ***г.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
50 Административно дело No 1126/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни П И М К ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 18.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ПИМК" ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. "Рогошко шосе" № 36 против Ревизионен акт № 160-900 145 от 15.04.2009г. издаден от Т.П.К., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 387 от 08.06.2009год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, в частта му, с която на "ПИМК" ООД е отказано право на данъчен кредит в размер на 10755,91лв. за отчетен период м. септември 2008г., по фактура № 11356 от 23.09.2008год. с издател "Бест Принт - БГ" ЕООД, гр. Видин, ул. "Раковска" № 18.
ОСЪЖДА "ПИМК" ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. "Рогошко шосе" № 36, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите сумата от 665,12лв., за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
51 Административно дело No 1171/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.Г.Д.,
Х.С.Д.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 11.01.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-00-80 от 18.05.2009г. на Областен управител- Пловдив, с която е одобрен ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местността "Бозалан", в землището на град Сопот, досежно границата между имоти с №68080.399.195 и №68080.399.193.
ИЗПРАЩА преписката на Областен управител- Пловдив за постановяване на законосъобразен акт досежно границата между имоти с №68080.399.195 и №68080.399.193, местността "Бозалан", в землището на град Сопот, съобразно указанията, изложени в настоящето решение.
ОСЪЖДА Областна администрация- Пловдив да заплати на П.Г.Д.,***70,00 лева, и на Х.С.Д.,***, сумата от 100,00 лева, представляващи направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 
52 Административно дело No 1174/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни АВТО ИЛЧЕВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 18.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Авто Илчев" ООД със седалище в Симеоновград и адрес на управление ул."Отец Паисий" № 12Б, представлявано от Илчо Лозев Илчев, Булстат:126509009, срещу Ревизионен акт № 260900041/28.04.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Хасково, потвърден с Решение № 402/16.06.2009 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Авто Илчев" ООД, Булстат:126509009, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 2353,34 лв. (две хиляди триста петдесет и три лева и 34 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
53 Административно дело No 1176/2009, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Д.А. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 04.01.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № А-925 от 27.05.2009г. на Кмета на Община Асеновград, в частта, с която на основание чл. 11 ал.4 изр. 1 от ППЗСПЗЗ е одобрено Решението на техническата служба, взето на 10.04.2009г., с което са определени застроените площи на имот с пл. № 297, записан като собственост на наследниците на Драгин А. Спасов с обща площ по графични данни 2000 кв.м както следва: в УПИ Х-училище, детска градина, кв. 1-170 кв.м; в УПИ ХІІ-детски учреждения, кв. 1-680 кв.м. и вместо това постановява
ОПРЕДЕЛЯ още като незастроени площи на имот с пл. № 297, по кадастралния план на с. Орешец, записан като собственост на наследници на Драгин А. Спасов с обща площ по графични данни - 2000 кв.м както следва: в УПИ Х-училище, детска градина, кв.1 площ от 170 кв.м. и в УПИ ХІІ-детски учреждения, кв.1 площ от 680 кв.м, по скици № 1 и № 3, приложени към заключението на вещото лице инж. В.Г., представляващи неразделна част от съдебното решение.
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати в полза на И.Д.А., ЕГН **********,*** сумата в размер от 460 лв. /четиристотин и шестдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд на Република България с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл. 137 от АПК.

 
54 Частно административно дело No 1227/2009, XVIII състав Частни администр. дела ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ РД СОФИЯ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 05.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК" АД. със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. "Беловодски път" № 15-17, ет.3 чрез Изпълнителния директор Йордан Атанасов Иванов против Решение № 213 от 24.06.2009год. на Изпълнителния Директор на Агенцията за държавни вземания, като неоснователна.

Решението е окончателно.

 
55 Частно административно дело No 1230/2009, XII състав Частни администр. дела АРГОБУЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 15.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на "АРГОБУЛ" ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115759355, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,ж.к.Тракия, бл.145, вх.В, ет.3, ап.7, представлявано от управителя А.Д.А. против Решение № 47/01.07.2009г. на Директора на ТД на НАП - гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление с изх. № РД-10-210/11.06.2009 г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК, издадено от С.И.Г. - публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, с което е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ"АЛФА БАНКА" - кл.София и ТБ "ОББ" АД, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "АРГОБУЛ" ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115759355, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,ж.к.Тракия, бл.145, вх.В, ет.3, ап.7, представлявано от управителя А.Д.А. да заплати на Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
 
56 Административно дело No 1261/2009, IX състав Дела по ЗМСМА ТЕОДОРА-ИСЕ ВАСКА ИЛИЕВА ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 14.01.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 09ОА-1403/09.06.2009 г. на Кмета на Община Пловдив.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Васка Илиева Попова ЕГН ********** в качеството й на собственик и управител на ЕТ " Теодора-Исе Васка Илиева "ЕИК040471490 разноски в размер на 152лв.представляващи внесена държавна такса и изплатен адв.хонорар.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в 14-дневен срок от съобщението му на страните.


 
57 Административно наказателно дело (К) No 1269/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 08.01.2010г., в законна сила от 08.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 908 от 11.06.2009г., постановено по НАХД № 2224/2009г. по описа на Пловдивски районен съд, с което ХХІ-ви н.с. е потвърдил НП № 2009-К-12622 от 18.02.2009г. на Директора в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите Делко Стоянов Терзийски, като упълномощено лице със Заповед № 446/10.06.2008г. на Председателя на КЗП, с което на търговско дружество "Германос Телеком България" ЕАД - гр. София, с БУЛСТАТ № 130276112, със седалище и адрес на управление гр. София, ЖК "Младост-4", Бизнес парк София № 1, сграда 8, ет.4, представлявано от Изпълнителния директор Йоаннис Д.К., гражданин на Р Гърция за извършено нарушение на чл. 113, ал.1 от ЗЗП на основание чл. 222А от ЗЗП е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1000 лв.
Решението е окончателно.

 
58 Административно дело (К) No 1272/2009, XXI състав Касационни производства С.А.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 11.01.2010г., в законна сила от 11.01.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №1237 от 14.05.2009 год. по гражданско дело № 2335 по описа за 2008год. на Пловдивски районен съд, Х-ти граждански състав.
ВРЪЩА делото на Пловдивски районен съд за ново разглеждане от друг състав на съда.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
59 Административно дело No 1284/2009, V състав Дела по ЗСП Л.С.М. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 13.01.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Л.С.М. срещу заповед № СП - 1059/30.06.09 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №1284/09 г. по описа на Административен съд - Пловдив - V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от днес пред ВАС на РБ.

 
60 Административно дело No 1293/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ВИП СЕРВИЗ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 14.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ВИП Сервиз" ООД със седалище в гр. Пазарджик и адрес на управление ул."Дунав" №6 ет.9, ап.45 и адрес за кореспонденция ул."Дойран" №24, Булстат: 112569850, представлявано от Т.А.К., срещу Акт за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № 13042090013861/28.04.2009 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 445/ 02.07.2009 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "ВИП Сервиз" ООД със седалище в гр.Пазарджик и адрес на управление ул."Дунав" №6 ет.9, ап.45, адрес за кореспонденция ул. "Дойран" №24, Булстат: 112569850, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
61 Административно дело No 1294/2009, X състав Дела по КСО ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 04.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Професионалната гимназия по механотехника "Проф.Цветан Лазаров" град Пловдив, чрез директора й А.Н., срещу Решение №105/27.03.2008г. на Ръководителя на ТП на НОИ град Пловдив, с което е отхвърлена жалбата и срещу Разпореждане №118 от 14.02.2008г. на Ръководител на "Контрол по разходите на ДОО" в ТП на НОИ - Пловдив, с което е разпоредено събиране на сумата по ревизионен акт за начет с вх. №118/14.02.2008г. в размер на 545,11 лева - главница и 42,06 лева- лихви за забава към 25.01.2008г. като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на юрк.П.-пълномощник на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив за присъждане на разноски по делото под формата на юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
62 Административно дело No 1338/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Н.В.,
В.Т.В.
ДИРЕКТОР АГЕНЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 20.01.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в частта и относно поземлен имот с идентификатор №56784.517.200 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56784.517.200.1.6.
ИЗПРАЩА преписката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изменение на кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно поземлен имот с идентификатор №56784.517.200 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор №56784.517.200.1.6., съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на П.Н.В. и В.Т.В.,***, сумата от 210,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
63 Административно дело No 1399/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЮРЪПИЪН ГЛАС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 18.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Юръпиън глас" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Арчарица" №1, Булстат 160060219, представлявано от Оксана Юрьевна Шалигина, срещу Акт за дерегистрациа по ЗДДС № 160990900003697/08.06.2009 г. на ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с решение № 501/27.07.2009 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Юръпиън глас" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Арчарица" №1, Булстат 160060219, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, сумата от 160,00 лв. /сто и шестдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
64 Административно дело No 1432/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Т.Г.,
П.Г.Г.
НАЧАЛНИК НА РДНСК Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 11.01.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК -02 - 24/20.07.2009 г. на Началника на РДНСК - гр.Пловдив, която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: " жилищна сграда", представляваща приземен етаж, първи етаж и започнат втори етаж, изпълнена в УПИ ХІІІ-283, кв.46 по плана на гр.Клисура, ул." П и Хр.Павурджиеви" № 11, изграден без изискващите се строителни книжа.
ВРЪЩА преписката на Началника на РДНСК гр.Пловдив за произнасяне в съответствие с изложеното в мотивите на решението.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
65 Административно дело No 1442/2009, IX състав Дела по ЗОС ЮНИОН БИЛД АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 27.01.2010г.
ОТМЕНЯ определение от открито съдебно заседание,състояло се на 29.10.2009 г., с което е даден ход на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Юиион билд" ООД с ЕИК175085001, със седалалище и адрес на управление : гр. София, район "Красно село", бул. "Ген. Тотлебен" № 30-32, ет.7 представлявано от Венцислав Кирилов Тодоров против Заповед № 09ОА-1583 от18.06.2009 година, издадена от Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1442/2009 година по описа на Административен съд Пловдив, трето отделение, десети състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.

 
66 Административно дело No 1459/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ С.С.В.,
А.И.М.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 11.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.В.,***, и А.И.М.,***, против Заповед №ЗД-00-103 от 11.06.2009г. на Областен управител- Пловдив, с която е одобрен ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местностите "Манастирски лозя", "Борова гора" и "Кайряка", в землището на град Сопот, досежно имоти с №465.494 и №465.5494, местност "Манастирски лозя".
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
67 Административно дело No 1474/2009, VI състав Други административни дела ИТАЛИ ТРИФОНОВИ СИЕ СД,
ВОДОЛЕЙ-ТОТКА ТРИФОНОВА ЕТ
ДИРЕКТОР НА ДГС КАРЛОВО Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 11.01.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.Н.Т., в качеството му на управител на СД "Итали-Трифонови С-ие", с.Ведраре, ул."10-та" № 30 против Заповед № 335/12.08.2009г. на Директора на държавно горско стопанство-Карлово и прекратява производството по адм.д.№ 1474/2009г. в тази част.
Отхвърля жалбата на ЕТ "Водолей-Т.Т."*** представляван от Т.Н.Т. против Заповед № 335/12.08.2009г. на Директора на държавно горско стопанство-Карлово.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му, а в прекратителната част-в 7 дневен срок.

 
68 Административно дело No 1477/2009, XV състав Други административни дела ВОДОЛЕЙ-ТОТКА ТРИФОНОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДГС КАРЛОВО Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 11.01.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Иван Ненков Трифонов в качеството му на управител на СД "Итали-Трифонови С-ие", с.Ведраре, ул."10-та" №30 против заповед № 335/12.08.2009г. на Директора на държавно горско стопанство - Карлово и прекратява производството по адм.д.№ 1474/2009г. в тази част. Отхвърля жалбата на ЕТ "Водолей - Т.Т."*** представляван от Т.Н.Т. против Заповед № 335/12.08.2009г. на Директора на държавно горско стопанство-Карлово. Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му, а в прекратителната част в 7-дневен срок.
 
69 Административно наказателно дело (К) No 1481/2009, XXI състав Наказателни касационни производства Н.С.К. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 11.01.2010г., в законна сила от 11.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1157 от 21.07.2009 г., постановено по НАХД №1438/2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив, пети наказателен състав.

Решението е окончателно и неподлежи на обжалване.


 
70 Административно дело No 1505/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИТ-2000-ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 28.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.М.Б., ЕГН **********, в качеството й на наследник на Димитър Христов Бабачев с фирма ЕТ "Елит-2000 Димитър Христов", гр. Кърджали, срещу Ревизионен акт № 900034/19.05.2009г., издаден от Росица Георгиева Скоколиева - Гл. инспектор по приходите при НАП - ТД, гр. Кърджали, потвърден с Решение № 532/07.08.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" Пловдив при ЦУ на НАП, с който акт допълнително е начислен ДДС в размер на 7546,51лв., отказан е данъчен кредит в размер на 3718,81лв., с прилежащи лихви 4740,65 лв.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
71 Частно админист. наказателно дело (К) No 1543/2009, XXI състав Наказателни частни касационни производства СИЛВЪР ФЪРСТ ООД ИА ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Определение от 07.01.2010г., в законна сила от 07.01.2010г.
ОТМЕНЯ протоколното определение № 797/09.07.2009 г. по НАХД №2754/09 г. по описа на Районен съд - Пловдив, І наказателен състав с жалбоподател "Силвър фърст" ООД, с което е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на същия състав на Пловдивския районен съд, за произнасяне по жалбата на "Силвър фърст" ООД - гр. Пловдив, с което се обжалва НП №29-21/29.04.2009 г. на Изпълнителен Директора към ИА"ГИТ" гр. София с което му е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.


 
72 Административно дело No 1558/2009, VI състав Дела по ЗМВР Л.И.Д. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 28.01.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Л.И.Д.,*** срещу Заповед № з-7385/16.07.2009г. на директора на ОД МВР-Пловдив, постановена по реда и при условията на чл.78 ал.1 във вр. с чл.76 т.3 ЗБДС.
Прекратява производството по адм.д.№ 1558/2009г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.
Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на директора на ОД МВР-Пловдив.

 
73 Административно дело No 1562/2009, IX състав Дела по ЗСП В.Й.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РОДОПИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 14.01.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № Ц-227/13.07.2009г. на Директор на Дирекция"Социално подпомагане"/ДСП/-"Родопи"-Пловдив.,потвърдена с Решение от 17.08.2009г. на Директор на Регионална Дирекция"Социално подпомагане/РД"СП"/-Пловдив.
ВРЪЩА преписката на Директор на Директор на Дирекция"Социално подпомагане"/ДСП/-"Родопи" за ново произнасяне,съобразно указанията дадени в обстоятелствената част на настоящото решение.
ОСЪЖДА Дирекция"Социално подпомагане"/ДСП/-"Родопи" да заплати на В.Й.Г. ЕГН: ******** ***, Пловдивска област разноски представляващи изплатен адвокатски хонорар в размер на триста лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 
74 Административно дело No 1575/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.К.К.Т.,
Д.С.П.,
М.С.К.,
С.С.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 18.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.К.К.-Т., ЕГН **********,***, Д.С.П., ЕГН **********, М.С. Керезиева, ЕГН **********, и С.С.К., ЕГН **********,***Отдих и култура" № 2, против заповед № 09ОА-1885 от 21.07.2009 г. на кмета на Община Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
75 Административно дело No 1619/2009, XV състав Дела по ЗМВР Б.В.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 14.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.В.Л., ЕГН **********,***, седма група, шести отряд, 601 стая против Заповед № З-3565 от 05.10.2007г. на Директора на ОД "Полиция"-Пловдив
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
76 Административно дело No 1623/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Т.А.А. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 04.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата предявена от адвокат В.А.С. ***, п.к.9000, район Одесос, ул."Бачо Киро" № 1, ет.8, оф.VІІІ - 3, като пълномощник на Т.А.А., ЕГН ********** *** против Решение № 52/18.08.2009г. на Директора на ТД на НАП - гр. Пловдив, с която е оставена без разглеждане жалба вх.№ 94-00-4923/11.08.2009г., подадена от адвокат В.А. ***, п.к. 9000, район Одесос, ул."Бачо Киро" № 1, ет.8, оф.VІІІ-3, като пълномощник на Т.А.А. ЕГН ********** ***, и адрес за кореспонденция гр.Варна, п.к. 9000, район Одесос, ул."Бачо Киро" № 1, ет.8, оф.VІІІ - 3 против Удостоверение за наличие или липса на задължения изх.№ 16020090550242 от 09.07.2009г., издадено от Фани Илиева - инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пловдив, като просрочена.
ОСЪЖДА Т.А.А., ЕГН ********** *** да заплати на Териториална дирекция - Пловдив при Национална агенция за Приходите сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
77 Административно наказателно дело (К) No 1650/2009, XXII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ВЕРОНИКА-ЕЛЕНА КАМБУРОВА ЕТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 07.01.2010г., в законна сила от 07.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1139 от 2009г., постановено по НАХД № 1009/09г. по описа на Пловдивски районен съд, с което ХІV-ти н.с. е отменил НП № І-Б-6/03.02.2009г., издадено от Директора на РИОКОЗ-Пловдив, с което на ЕТ "Вероника - Е.К.", със седалище и адрес на управление гр. Пловдив е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. за нарушение по чл. 21, ал.2, т.1, т.2 и т.3 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, на основание чл. 48, ал.2 от Закона за храните - по т.1 от НП и имуществена санкция в размер на 1000 лв. за нарушение на чл. 59, ал.1, т.1 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, на основание чл. 48, ал.2 от закона за храните - по т.2 от НП.
Решението е окончателно.

 
78 Административно наказателно дело (К) No 1662/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ИНТЕРПЛАСТ ГРУП ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 19.01.2010г., в законна сила от 19.01.2010г.
Отменя изцяло решението
 
79 Административно наказателно дело (К) No 1665/2009, XXI състав Наказателни касационни производства КИМИМПЕКС-ТЪРГОВИЯ И ЛИЗИНГ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 08.01.2010г., в законна сила от 08.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 901 от 15.06.2009г. на Пловдивски районен съд, ХІ - ти наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 1868/2009г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
80 Административно наказателно дело (К) No 1676/2009, XXI състав Наказателни касационни производства НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СИЙМАР ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 11.01.2010г., в законна сила от 11.01.2010г.
ОСТАВЯ в сила Решение №1074 от 14.07.2009год. на Пловдивски районен съд, ІІІ-ти наказателен състав, постановено по н.а.х.д. №2756 по описа на същия съд за 2009год., с което е отменено изцяло Наказателно постановление №429 от 23.03.2009год. издадено от Директора на управление "Пътни такси и разрешителни" на Национална агенция "Пътна инфраструктура" , с което на "Сиймар"ООД е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000лв. за нарушение по чл.26, ал.2, т.1, б."а" от Закона за пътищата.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
81 Административно дело No 1687/2009, IX състав Дела по ЗОС Д.П.М.,
М.Х.В.,
П.Т.В.,
И.Т.В.
КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 13.01.2010г., в законна сила от 23.02.2010г.
ОТМЕНЯ Определение № 2563/07.12.2009 г., с което е допусната съдебно-техническа-оценителна експертиза.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П.М. ***, М.Х.В. ***, П.Т.В. ***, И.Т.В. *** със съдебен адрес гр.Пловдив бул."Дунав" № 51,ет.V, офис 21 адв.М., адв.Г. против Заповед № 09ОА-2196 от 24.08.2009 година, издадена от Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1687/2009 година по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.

 
82 Административно дело No 1723/2009, VIII състав Други административни дела М.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 13.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Г.Д.,***, против Заповед №з-2839 от 12.05.2008г. на директора на Областна дирекция "Полиция", а понастоящем Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с която му е наложена ПАМ по чл.75, т.5 от ЗБДС/ЗБДЛ, "напускането на Република България и издаването на паспорти или заместващи ги документи".
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1723 по описа на съда за 2009г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
83 Административно дело No 1731/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕГЕРА ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 21.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1731 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд-гр.Хасково.

Определението не подлежи на обжалване.

 
84 Административно дело (К) No 1733/2009, XXI състав Касационни производства С.К.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТАМБОЛИЙСКИ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 08.01.2010г., в законна сила от 08.01.2010г.
ОБЕЗСИЛВА Решение №1882 от 06.07.2009 год. на Районен съд Пловдив, десети състав по гражданско дело №1080/2009 година.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.К. съдържаща няколко искания: да се потвърди или възстанови валидността и решенията на протокол №18422 от 01.09.1992 година и протокол №18947 от 24.01.1995 година, с които се признава правото за възстановяване върху земедлски земи в землището на с.Куртово Конаре, на наследниците на Кръстьо Иванов К. на 12 дка. земеделска земя; Да се признае правото на собественост на наследниците на Кръстьо Иванов К. на 2 дка. земеделска земя, НТП-лозе, местност "Баира" в землището на с.Куртово Конаре; Да се отхвърли незаконния програмен продукт/ да го признае за нищожен/.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
85 Частно административно дело (К) No 1734/2009, XXI състав Частни касационни производства Г.Р.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Определение от 08.01.2010г., в законна сила от 08.01.2010г.
ОТМЕНЯ Определение№5411 от 30.06.2009 год. с което производството по а.х.дело № 985 по описа за 2008год. на Пловдивски районен съд, Х-ти граждански състав е прекратено.
ВРЪЩА делото на Пловдивски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

 
86 Административно наказателно дело (К) No 1738/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Ж.И.Ч. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 08.01.2010г., в законна сила от 08.01.2010г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №1288/20.08.2009г., постановено по НАХД № 2639/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив V н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Пловдив наказателно постановление /НП/ № 36 - 0000548/28.04.2009г., с което на Ж.И.Ч. ***, е наложено административно наказание - ГЛОБА в размер на 500 лева на основание чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/ за нарушение на чл.15 §.7, б."а" от Регламент №3821/85г. във вр. с чл.78 ал.1, т.2 от ЗАвПр, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ПОТВЪРЖДАВА издаденото от Директор на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Пловдив наказателно постановление /НП/ №36 - 0000548/28.04.2009г., с което е наложено на Ж.И.Ч. *** административно наказание - ГЛОБА в размер на 500 лева на основание чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/ за нарушение на чл.15 §.7, б."а" от Регламент №3821/85г. във вр. с чл.78 ал.1, т.2 от ЗАвПр.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
87 Административно наказателно дело (К) No 1746/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА АД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 11.01.2010г., в законна сила от 11.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1304 от 25.08.2009г., постановено по НАХД № 1640 от 2009г. по описа на Районен съд - Пловдив, V наказателен състав, с което е отменено Наказателно постановление № 29228-0043022 от 09.03.2009г. на Директор на Дирекция Контрол при ТД на НАП- Пловдив, с което на "Българска индустриална група"АД,със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Кукленско шосе"№23, Булстат№115164679 е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 915,73 лева, за нарушение на чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС във връка с чл.13 ал.1 във връзка с чл.63 ал.1 вр. ал.3 във връзка с чл.25 ал.3 т.1 във вр. с чл.25 ал.1 във вр. с чл.84 от ЗДДС и чл.117 ал.1 т.1 и ал.3 от ЗДДС.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
88 Административно наказателно дело (К) No 1750/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ЕКОЗА-БЪЛГАРИЯ ЕООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 05.01.2010г., в законна сила от 06.01.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1110 от 17.07.2009г. на Пловдивски районен съд, VІ - ти н.с, постановено по НАХД № 2751 по описа на съда за 2009г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление 29931- 0047458/13.05.2009г. на Директора на Дирекция "Обслужване" в ТД на НАП - гр.Пловдив, с което на "ЕКОЗА - БЪЛГАРИЯ" ЕООД, БУЛСТАТ 200355569, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ЖК Тракия, бл.109 вх.В ап.26, представлявано от Антон Августинов Загоров, с ЕГН ********** на осн. чл. 179 предл. I от ЗДДС е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 лева /петстотин лева/ за нарушение на чл. 125 ал. 1 вр. чл. 125 ал. 5 от ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
89 Административно дело No 1759/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Н.М. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 15.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Г.Н.М., ЕГН **********,***, против мълчалив отказ на кмета на Община "Родопи" за изменение на ПУП в кв.40 по плана на с.Белащица.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
90 Административно дело No 1777/2009, IV състав Дела по ЗМВР И.Т.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на И.Т.А. ***, против отказ с рег.№ ИЯ/КАТ-6691 от 01.09.2009 г. на началник сектор "Пътна полиция" към ОД на МВР град Пловдив за регистрация на ППС марка "Мерцедес", модел "С 180", с рег. № РВ 3535 Н.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
91 Административно наказателно дело (К) No 1786/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ДИБО СТРОЙ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 08.01.2010г., в законна сила от 08.01.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1353 от 28.08.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 773/2009 г.

Решението е окончателно.

 
92 Административно дело No 1845/2009, V състав Дела по ЗМСМА МОБИЛТЕЛ ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 28.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Мобилтел АД - София срещу Писмо № 1619 от 03.07.2009 година на Кмета на Община Стамболийски.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1845/2009 година по описа на Административен съд - Пловдив, Трето отделение, V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и от съобщението за ответника, с частна жалба, пред Върховния административен съд на Република България.

 
93 Административно дело No 1848/2009, V състав Искове за обезщетение К.П.Д. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 28.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения иск от ищцата К.П.Д..
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1848/2009 година по описа на Административен съд - Пловдив, Трето отделение, V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес, пред Върховния административен съд, с частна жалба.

 
94 Административно дело No 1853/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни МЕБЕЛСИСТЕМ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 13.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Мебелсистем" АД - гр. Пазарджик, с Булстат 112011240, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. "Ал.Стамболийски" № 117, представлявано от Б.Х.У. против Ревизионен акт № 800191 от 04.09.2008 г. на старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 630/16.09.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, и с който на дружеството е начислен допълнително ДДС в размер на 30144,41лв. и е определена лихва за забава от 3785,79 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА "Мебелсистем" АД - гр. Пазарджик, с Булстат 112011240, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. "Ал.Стамболийски" № 117, представлявано от Б.Х.У., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1129/хиляда сто двадесет и девет/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
95 Административно наказателно дело (К) No 1862/2009, XXI състав Наказателни касационни производства НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА МЕРИДИАН-21 ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 11.01.2010г., в законна сила от 11.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1271 от 18.08.2009г. на Пловдивски районен съд, ХІІ - ти наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 2817/2009г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
96 Административно дело No 1868/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГПК НАРКООП-ХИСАРЯ ОБЩИНА ХИСАРЯ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 04.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Градска потребителна кооперация "Наркооп", с ЕИК 000435593, със седалище и адрес на управление: град Хисаря, ул."Димитър Благоев" № 6, против обявление № 08-00-238 от 26.09.2009 г. на Община Хисаря.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1868 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.


 
97 Административно дело No 1869/2009, V състав Други административни дела АНГЕЛ ТРЕНДАФИЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 28.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ТРЕНДАФИЛОВ, действащ като ЕТ АНГЕЛ ТРЕНДАФИЛОВ срещу писмо на Директора на РЗОК - ПЛОВДИВ.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1869/2009 година по описа на Административен съд - Пловдив, Трето отделение, V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщението за жалбоподателя, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.

 
98 Административно наказателно дело (К) No 1874/2009, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЩРАК ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 07.01.2010г., в законна сила от 07.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 73 от 18.09.2009 г., постановено по НАХД № 149/2009г. на Асеновградския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №2008-К-7337 от 08.12.2008г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на "ЩРАК" ЕООД, БУЛСТАТ 160065320, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. "Тутракан" № 12, представлявано от Е.Б.Е. с ЕГН ********** е наложено административно наказание- имуществена санкция в размер на 5000 лв. / пет хиляди/ лева за извършено нарушение по чл. 72 от ЗЗП и на осн. чл. 212 от ЗЗП.
Решението е окончателно.

 
99 Административно дело No 1894/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.В.К.Д. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 21.01.2010г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в частта относно имот с идентификатор 56784.540.782.4.4.
ВРЪЩА административната преписка на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София, за нанасяне на данни за собствениците на имот с идентификатор 56784.540.782.4.4 в кадастралните карти.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
100 Административно наказателно дело (К) No 1897/2009, XIX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ИНТЕРПРОДУКТ-АБГ ООД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 08.01.2010г., в законна сила от 08.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1447/29.09.2009г. на Пловдивския районен съд, VІ - ти н.с, постановено по НАХД № 2528 по описа на същия съд за 2009г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
101 Административно наказателно дело (К) No 1908/2009, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ П.С.Н. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 08.01.2010г., в законна сила от 08.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1519/08.10.2009 г., постановено по НАХД № 3919 по описа за 2009 г. на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
102 Административно дело No 1912/2009, V състав Дела по КСО М.П.А. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 21.01.2010г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка поради очевидна неточност в Решение №1739 от 21.12.2009 година, постановено по адм.дело № 1912/2009г., като в диспозитива на решението да се чете също:
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане на ю.к. П. за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
103 Административно дело No 1916/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ТИМЕР ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 15.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от ТРИМЕР ГРУП ООД - град Пловдив, представлявано от управителя Б.М.Д. срещу РА № 160900583 от 13.08.2009 година, издаден от Златка Георгиева Кьосева на длъжност старши инспектор по приходите при ТД град Пловдив, потвърден с Решение № 678 от 08.10.2009 година на Директора на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, като просрочена.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1916/2009 година по описа на Административен съд - Пловдив, І отделение, ХІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок, който тече от днес за ответника и от съобщаването му за останалите страни.

 
104 Административно дело No 1920/2009, XV състав Дела по ЗМВР К.А.А. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 25.01.2010г.
ОСТАВЯ жалбата на К.А.А. срещу ПАМ по ЗДП - "Репатриране на автомобил" съединена с иск по ЗОДВ без разглеждане.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело.
Определението ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок, считано от днес за присъствалите страни, в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалите страни.

 
105 Административно дело No 1928/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Х.М. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,
КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 04.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата А.Х.М. с ЕГН ********** *** против Заповед № РД-05-1187 от 22.12.2005г. на Кмета на Район "Централен" Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производстото по АХД № 1928 по описа за 2009 г. на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.


 
106 Административно наказателно дело (К) No 1935/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБ САМУИЛ ГЕОРГИЕВ-ДЖО ЕТ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 04.01.2010г., в законна сила от 05.01.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 995 от 30.06.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 2319 по описа на Пловдивския районен съд, ХХІІ н.с., за 2009 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 32 от 16.03.2009 г. на директора на Дирекция "Правно осигуряване и спорове" при Патентното ведомство на Република България, с което на основание чл.85 ЗМГО на ЕТ "С.Г. - Джо", БУЛСТАТ 115016823, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Поп Тачо" № 1, с управител С.А.Г., ЕГН **********, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за извършено административно нарушение по чл.81, ал.1 ЗМГО и на основание чл.81, ал.5 ЗМГО е постановено стоките да се отнемат в полза на държавата и са се предадат за унищожаване.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
107 Административно наказателно дело (К) No 1937/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ АД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 07.01.2010г., в законна сила от 07.01.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №1504 от 07.10.2009г. на ПРС, ІІІ-ти наказателен състав по нахд №4057/2009г. и вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №16-1600412 от 09.07.2009г. издадено от инж. Атанас Ангелов Чернаев на длъжност Директор на Дирекция "Инспекция по труда" гр. Пловдив, с което на "Ромпетрол България"АД, със седалище и адрес на управление в гр.Русе, ул. Николаевска № 12, ет.3, представлявано от А.В.Н., на основание чл. 416, ал.5 от КТ, във връзка с чл. 414, ал.1 от КТ е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 10000 / десет хиляди/ лева за нарушение по чл. 143, ал.2 от Кодекса на труда.
Решението е окончателно.

 
108 Административно наказателно дело (К) No 1939/2009, XXI състав Наказателни касационни производства АГОП-КОСТАДИНКА БАКЪРДЖИЕВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 11.01.2010г., в законна сила от 11.01.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №1488 от 05.10.2009 г., постановено по НАХД №2958/2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив, ХІV наказателен състав
ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2009-К-12975 от 11.05.2009 година на Директора в Регионалната дирекция със седалище град Плодив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл.53 от ЗАНН и чл.87, ал.2 от Закона за туризма, на ЕТ"Агоп-Костадинка Бакърджиева", със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул."Копривщица"№18, вх."Б", етаж 7, ап.42 е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. / хиляда лева/ за нарушение на чл.46, т.1 от Закона за туризма/ЗТ/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
109 Административно наказателно дело (К) No 1941/2009, XX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ЗОРМА-ВЕСЕЛИН ВЕЛКОВ ЕТ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 29.01.2010г., в законна сила от 29.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1549 от 13.10.2009г., постановено по НАХД № 3890 по описа за 2009г. на ПРС, ХVІІІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
110 Административно наказателно дело (К) No 1943/2009, XXI състав Наказателни касационни производства Л.А.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 04.01.2010г., в законна сила от 04.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1432 от 06.08.2009 г., постановено по НАХД № 1803/2008 г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 15045 от 26.09.2008г. на Началника на сектор ПП-КАТ към ОДП - Пловдив, с което на Л.А.П. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 23 ал.1 от ЗДвП и на осн. чл. 179 ал.2, предл. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200 лв./двеста лева/; за нарушение на чл. 123 ал.1, т. 2, б. "б" он ЗДвП и на основание чл. 175, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/ и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца; за нарушение на чл. 150 от ЗДвП и на основание чл. 177 ал.1 т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба" в размер от 300 лв./триста лева/; за нарушение на чл. 174 ал.3 предл. 1 от ЗДвП и на основание чл. 174 ал.3 предл. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1000 лв. /хиляда лева/ и лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца; на основание Наредба І-1959 на МВР са отнети 4 /четири/ контролни точки за нарушението по чл. 179 ал.2 предл. 2 от ЗДвП и 12 /дванадесет/ контролни точки за нарушението по чл. 174 ал.3 предл. 1 от ЗДвП.
Решението е окончателно.


 
111 Административно дело No 1944/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР НЕК-ЕАД КЛОН ВЕЦ ГРУПА РОДОПИ-ПЛОВДИВ   Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 15.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на "Национална електрическа компания" ЕАД, ЕИК 000649348, със седалище и адрес на управление: град София, община Столична, район "Оборище", ул."Триадица" № 8, против заповед № 384 от 13.10.2009 г. на кмета на Община Кричим, с която на основание чл.195, ал.4 ЗУТ дружеството чрез клона си "ВЕЦ Група Родопи" е задължено да извърши за своя сметка ***и дейности по поправяне и заздравяване на покривната конструкция, фасадните стени и конструктивните елементи на триетажна, монолитна сграда, находяща се в имот с идентификатор 39921.4.327 по кадастралната карта на град Кричим.
ОСЪЖДА "Национална електрическа компания" ЕАД, ЕИК 000649348, със седалище и адрес на управление: град София, община Столична, район "Оборище", ул."Триадица" № 8, да заплати на Община Кричим сумата 300 (триста) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
112 Частно админист. наказателно дело (К) No 1949/2009, XXII състав Наказателни частни касационни производства Е.С.М. ОБЩИНА КРИЧИМ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Определение от 07.01.2010г., в законна сила от 07.01.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 12.10.2009г., постановено по НАХД № 5304 по описа за 2009г. на ПРС, с което ХVІІ-ти наказателен състав е прекратил производството по делото, тъй като е приел, че жалбата на Е.С.М., ЕГН **********,***, подадена против НП № 14/15.09.2009г. е просрочена.
ИЗПРАЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
113 Административно дело No 1951/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.В.А. НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 26.01.2010г.
ОТМЕНЯ отказа на началника на РДНСК-Пловдив, обективиран в писмо с Изх.№Ц-744-728-01-275 от 29.10.2009г., да се произнесе по жалба против отказ на главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен" да издаде разрешение за строеж за ПИ №485, кв.59 по плана на "Старинна градска част", гр. Пловдив, обективиран в писмо с Изх.№94006-21059 от 28.07.2009г.
ОПРЕДЕЛЯ срок за изпълнение на решението от 15 дни, считано от влизането му в сила.
ОСЪЖДА Дирекцията за национален строителен контрол да заплати на Н.В.А.,***, сумата от 10,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
114 Частно админист. наказателно дело (К) No 1956/2009, XIX състав Наказателни частни касационни производства В.П.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Определение от 05.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 20.07.2009 г. по НАХД № 3632/2009 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧКНАХД № 1956/2009 г., в частта, относно искане за възстановяване на срока за обжалване на Наказателно постановление № 33654/08 г. на Началник група в сектор ПП и КАТ към ОД на МВР - Пловдив.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд гр. Пловдив жалба вх. № 31243/22.10.2009 г. по описа на същия съд, подадена от В.П.Т.,***, за произнасяне досежно обективираното в същата искане за възстановяване на срока за обжалване на Наказателно постановление № 33654/08 г. на Началник група в сектор ПП и КАТ към ОД на МВР - Пловдив.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
115 Административно дело No 1961/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Ш.Ш. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 19.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Ш.Ш. с ЕГН ********** *** против строително разрешение № 389 от 14.10.2009г. на Гл. архитект на Община Асеновград. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1961 по описа за 2009 г. на Административен съд-Пловдив.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.
 
116 Административно наказателно дело (К) No 1984/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ МАРИЯ-М-МАРИЯ МИРЧЕВА ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 04.01.2010г., в законна сила от 04.01.2010г.
Отменя изцяло решението ОТМЕНЯ Решение № 1612/ 21.10.2009 г. по НАХД № 2929/ 2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив, в частта, с което е отменено Наказателно постановление № 2008-К-12631 от 19.02.2009 г. на Директора на КЗП - РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, т.2 и 3 от същото, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 2008-К-12631 от 19.02.2009 г. на Директора на КЗП - РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, в частта, с която на ЕТ "Мария - М - Мария Мирчева" - Пловдив за нарушение на чл.127, ал.3 от ЗЗП, на основание чл.222 от ЗЗП е наложена "имуществена санкция" в размер на 500 лв.; и в частта, с която на ЕТ "Мария - М - Мария Мирчева" - Пловдив за нарушение на чл.230 вр. чл.192, т.2 от ЗЗП, на основание чл.230 от ЗЗП е наложена "имуществена санкция" в размер на 500 лв.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1612/ 21.10.2009 г. по НАХД № 2929/ 2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив, в останалата му част.

Решението е окончателно.

 
117 Административно дело No 1985/2009, VIII състав Дела по ЗМВР Н.В.В. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 12.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1985 по описа на Административен съд- Пловдив за 2009г., образувано по жалба на Н.В. ***.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд- град София.
Определението е окончателно.

 
118 Административно наказателно дело (К) No 1987/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ИНЕС-ХРИСТИНА ЯДКОВА ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 08.01.2010г., в законна сила от 08.01.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1540/13.10.2009 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 2648/2009 г. по описа на същия съд, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600266/27.04.2009 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" гр. Пловдив, с което на ЕТ "Инес - Христина Ядкова", със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. "Родопи" № 1, на основание чл. 85, ал. 2, във вр. с чл. 81, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта, е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева за нарушение на чл. 28, ал.1, във вр. с чл. 28, ал. 2 от същия закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
119 Административно дело No 1990/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.К.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 26.01.2010г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на решение № 13 на Общински съвет Пловдив, взето с протокол № 1 от 22.01.2004 г., в частта относно включването на заповед № ОА-48 от 22.01.1997 г. на зам.-кмета и главен архитект на Община Пловдив в приложението (стр.32, ред 9) към решението.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
120 Административно наказателно дело (К) No 1991/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Ю.А.Д. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 11.01.2010г., в законна сила от 11.01.2010г.
ОТМЕНЯ постановеното по НАХД №3559/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив VІІІ наказателен състав съдебно решение №1558 от 15.10. 2009г., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ПОТВЪРЖДАВА издаденото от Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Пловдив наказателно постановление /НП/ №36-0000738/11. 06.2009г., с което е наложено на Юлиан А.Д. ***, административно наказание - ГЛОБА в размер на 500 лева на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/ за нарушение на чл.15, §.7, б."а" от Регламент №3821/85г. във вр. с чл.78 ал.1, т.2 от ЗАвПр. и глоба от 100лв. за нарушение на чл.18, т.1 от Наредба №Н-8 от 27.08.2008 година на Министерство на транспорта.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
121 Административно наказателно дело (К) No 1996/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ Т.М.Р. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 04.01.2010г., в законна сила от 04.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1554 от 13.10.2009 г., постановено по НАХД № 3852/2009г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № І-Б-183 от 08.06.2009 г. на Директора на РИОКОЗ - Пловдив, с което на осн. чл. 48 ал.1 от Закона за храните на Т.М.Р., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 800 лв. за нарушение по чл. 73 ал.1 т.1 от Наредба № 5 на МЗ за хигиената на храните /публ. ДВ бр. 55/2006г/.
Решението е окончателно. 
122 Административно наказателно дело (К) No 1998/2009, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ЕРДЖАН 94 ООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 07.01.2010г., в законна сила от 07.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1576 от 13.10.2009год. на Пловдивски районен съд, ХХІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело №4498 по описа на същия съд за 2009год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
123 Административно наказателно дело (К) No 1999/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ЕКСПО ПАБЛИШИНГ ГРУП ООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 04.01.2010г., в законна сила от 05.01.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 1472 от 01.10.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 2933 по описа на Пловдивския районен съд, ХХІ н.с., за 2009 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 30059-0046193 от 25.05.2009 г. на директора на Дирекция "Обслужване" в Териториалната дирекция на НАП в град Пловдив, с което на "Експо паблишинг груп" ООД, БУЛСТАТ 160049362, със седалище и адрес на управление град Пловдив, ул."Княз Богориди" № 12, за извършено административно нарушение по чл.125, ал.5 ЗДДС на основание чл.179 ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
124 Административно наказателно дело (К) No 2010/2009, XIX състав Наказателни касационни производства С.С.М. РУ НА МВР АСЕНОВГРАД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 08.01.2010г., в законна сила от 08.01.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 80 от 09.10.2009 г., постановено от Асеновградския районен съд по НАХД № 174/2009 г.

Решението е окончателно.

 
125 Административно наказателно дело (К) No 2011/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ДИАНА ДРАГАНОВА-70 ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 07.01.2010г., в законна сила от 07.01.2010г.

ОТМЕНЯ решение № 82 от 13.10.2009г., постановено по НАХД № 403/09г. по описа на Асеновградски районен съд, в оспорваната му част, в която І-ви н.с. е ИЗМЕНИЛ НП № І-Б-289/14.08.2009г., издадено от Директора на РИОКОЗ-Пловдив, с което на ЕТ "Диана Драганова-70", представлявано от Диана Костадинова Драганова, ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 1300 лв. за нарушение по чл. 21, ал.2, т.2 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, като е намалил размера на имуществената санкция на 1000 лв. за това нарушение; ИЗМЕНИЛ НП № І-Б-289/14.08.2009г., издадено от Директора на РИОКОЗ-Пловдив, с което на ЕТ "Диана Драганова-70", представлявано от Диана Костадинова Драганова, ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв. за нарушение по чл. 15, ал.2 от Наредбата за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения, като е намалил размера на имуществената санкция на 200лв. за това нарушение и вместо него ПОСТАНОВИ:
ОТМЕНЯ НП № І-Б-289/14.08.2009г., издадено от Директора на РИОКОЗ-Пловдив в оспорваната му част, с която на ЕТ "Диана Драганова-70", представлявано от Диана Костадинова Драганова, ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 1300 лв. за нарушение по чл. 21, ал.2, т.2 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните и с което на ЕТ "Диана Драганова-70", представлявано от Диана Костадинова Драганова, ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв. за нарушение по чл. 15, ал.2 от Наредбата за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения.
Решението е окончателно.
 
126 Административно дело No 2012/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.А.М.,
С.Н.В.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 19.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А. М. и С.Н.В. *** против Заповед № 09ОА-629 от 03.04.2009г. на Кмета на Община Пловдив, с която на осн. чл. 134 ал.2 т.6, чл. 109 ал.2, чл. 110 ал.1 т.3 и т.4, чл. 113 ал.1 и 2 и 4, чл. 32 ал.3, чл. 43 ал.1, чл. 129 ал.2 от ЗУТ е одобрено изменение на ПУП. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2012 по описа за 2009 г. на Административен съд-Пловдив.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
127 Административно наказателно дело (К) No 2023/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я БОНТОН-БОЯН БОНЧЕВ ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 08.01.2010г., в законна сила от 08.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 172/05.10.2009 г., постановено по НАХД № 256 по описа за 2009 г. на Карловски районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
128 Административно наказателно дело (К) No 2026/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ Е.Д.К. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 22.01.2010г., в законна сила от 22.01.2010г.
Оставя в сила Решение № 1477/02.10.2009г., постановено по н.ах.д.№ 3910 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № XI-Б-226/29.06.2009г. на Директорът на РИОКОЗ-Пловдив за наложена глоба в размер на 1500 лв. на Е. Д.К., за нарушение на чл.24 ал.4 от Наредба № 28 от 09.12.2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, на основание чл.294 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
Решението е окончателно.

 
129 Административно наказателно дело (К) No 2028/2009, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ М.К. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 29.01.2010г., в законна сила от 29.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1583 от 19.10.2009г., постановено по НАХД № 3819 по описа на Пловдивския районен съд за 2009г.,ХІІ наказателен състав.
Решението е окончателно.


 
130 Административно наказателно дело (К) No 2029/2009, XX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ РЕГУЛ 04 ООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 29.01.2010г., в законна сила от 29.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 1376/13.10.2009г., постановено по НАХД № 3841/09г. по описа на Районен Съд - Пловдив, ХV н.състав с което е отменено издаденото от Директор на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП- Пловдив наказателно постановление № 30256-0046813/27.05. 2009г., с което на основание чл.179, предложение второ, от ЗДДС, на "Регул 04" ООД, гр.Пловдив, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул."Цариградско шосе"№ 41, ет.7, ап.21, представлявано от В.А.А. ЕГН **********, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, за извършено нарушение по чл. 125 ал.8 от ЗДДС във вр. с чл.117 ал.2 т.4 б."б" от ППЗДДС.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
131 Административно наказателно дело (К) No 2030/2009, XXII състав Наказателни касационни производства К.К.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 04.01.2010г., в законна сила от 05.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1591 от 16.10.2009 г. по н.а.х.д. № 4518 по описа на Пловдивския районен съд, ХХІ н.с., за 2009 година
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
132 Административно наказателно дело (К) No 2036/2009, XX състав Наказателни касационни производства П.В.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 29.01.2010г., в законна сила от 01.02.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение N 1602 от 20.10.2009г. по НАХД № 3779, по описа на Районен съд-Пловдив,ХХVІн.с. за 2009г..

Решението е окончателно.

 
133 Административно дело No 2050/2009, V състав Искове за обезщетение Й.Д.С. НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА,
СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА
Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 28.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2050/2009 година по описа на Административен съд - Пловдив, Трето отделение, V състав.
ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
134 Административно дело No 2055/2009, VII състав Дела по КСО П.М.И. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 28.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.М.И. *** срещу Решение №253/05.11.2009г. на Директор РУСО -Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2055/2009г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд., VІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
135 Административно дело No 2063/2009, VIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Р.М.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП И КАТ ПРИ ОДП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 19.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.М.В.,***, против мълчалив отказ на началника на сектор "Пътна полиция" при Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, да му бъде издаден контролен талон "Водач на МПС без наказания".
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
136 Административно дело No 2064/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАРАСТРОЙ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 05.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Зарастрой" ООД, против Ревизионен акт № 240900-384/07.08.2009 г. на ТД на НАП-Стара Загора, потвърден и изменен с Решение № 672/08.10.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2064/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
137 Административно наказателно дело (К) No 2067/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕЛИЦА 2006 ООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 26.01.2010г., в законна сила от 26.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №85/21.10.2009г., постановено по НАХД №350/2009г. по описа на Районен Съд - Асеновград І-ви н. състав, с което е изменено издаденото от Зам. Директор на ТД на НАП - Пловдив наказателно постановление/НП/ №30492 - 0043519/23.06.2009г., с което е наложено на основание чл.185 ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ за извършено от "Елица 2006"ООД с адрес на управление село Бачково, обл. Пловдивска административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.33 ал.2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, като е намален размер на санкцията на 200 лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
138 Административно дело No 2069/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни КРИС-ОАЗИС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 11.01.2010г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 710/21.10.2009 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, с което е отказано спиране изпълнението на ревизионен акт № 240900537/18.09.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Стара Загора срещу "Крис оазис" ЕООД, Булстат: 123675584.

Определението не подлежи на обжалване.

 
139 Административно наказателно дело (К) No 2070/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ И.Д.М. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 28.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №42/30.10.2009г., постановено по НАХД №145/2009г. по описа на Районен Съд - Първомай ІІІ н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от същия Директор наказателно постановление/НП/ №І - Б - 170/ 28.05.2009г., с което е наложена на основание чл.229 ал.1 от Закона за здравето /ЗЗдр./ на И.Д.М. *** административно наказание "Глоба" в размер на 300 лева за нарушение на чл.2 ал.3 от Наредба №15 от 27.06.2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.
 
140 Административно наказателно дело (К) No 2072/2009, XX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ГЕРГАНА-94 ЕТ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 29.01.2010г., в законна сила от 29.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 41 от 30.10.2009г., постановено по НАХД № 143/2009г., по описа на Районен Съд - Първомай, ІІІ състав, с което е отменено изцяло Наказателно постановление № І-Б-288 от 10.08.2009г. на Директора на РИОКОЗ - Пловдив, с което на ЕТ"Гергана - 94", гр.Първомай, ул."Рожен"№2, представлявано от З.Ж.Д. ЕГН **********, на основание чл. 48 ал.2 от Закона за храните е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1 000 лева, за извършено нарушение по чл.73 ал.1 т.1 Наредба № 5 за хигиената на храните /ДВ бр.55/2006г./.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
141 Административно наказателно дело (К) No 2075/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства И.Д.Б. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 22.01.2010г., в законна сила от 25.01.2010г.
Отменя Решение № 1620/22.10.2009г., постановено по н.ах.д.№ 2662 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд. Вместо него постановява:
Отменя НП № 29723-0042346/27.04.2009г. на Директор на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП - Пловдив, с което на основание чл.178 от ЗДДС на И.Д.Б. е наложена административна санкция глоба в размер на 1000 лв. за нарушение на чл.96 ал.1 ЗДДС.
Решението е окончателно.

 
142 Административно дело No 2090/2009, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.В.А. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 06.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.В.А. *** против план на новообразуваните имоти за местността "Баира", землище гр. Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2090 по описа за 2009 г. на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
143 Административно наказателно дело (К) No 2102/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ М.Н.М. Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 18.01.2010г., в законна сила от 19.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №43 от 04.11.2009г. по НАХ дело №108 по описа на Районен съд- Първомай за 2009г., ІІІ-ти състав, с което е отменено наказателно постановление №І-Б-157 от 28.05.2009г., издадено от директора на РИОКОЗ-Пловдив, с което на М.Н.М. е наложена глоба в размер на 300,00 лева.
Решението е окончателно.

 
144 Административно наказателно дело (К) No 2132/2009, XX състав Наказателни касационни производства ВХВ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 27.01.2010г.
ОТМЕНЯ съдебно Решение № 1609 от 21.10.2009г., постановено по НАХД № 2554/09г. по описа на Районен съд - Пловдив, ІІ н.състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1600260/16.04.2009г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - гр.Пловдив, с което на "ВХВ"ООД, гр.Пловдив, ЕИК - 123655444, гр.Пловдив, ул."Детелина"№1, представлявано от управителя Христо Вълчев Иванов, е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 15 000 лева за нарушение по чл.62 ал.1 вр. с чл.1 ал.2 от КТ, на основание чл.416 ал.5 вр. с чл.414 ал.3, като вместо това ПОСТАНОВЯВА
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600260/16.04.2009г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - гр.Пловдив, с което на "ВХВ"ООД, гр. Пловдив, ЕИК - 123655444, гр.Пловдив, ул."Детелина"№1, представлявано от управителя Христо Вълчев Иванов, е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 15 000 лева за нарушение по чл.62 ал.1 вр. с чл.1 ал.2 от КТ, на основание чл.416 ал.5 вр. с чл.414 ал.3 от КТ

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
145 Административно наказателно дело (К) No 2139/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИМПУЛС 97 ООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 26.01.2010г., в законна сила от 26.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 26.10.2009г. по НАХ дело №4700 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., VІІ-ми наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №30949-0046551 от 30.07.2009г. на директора на Дирекция "Контрол" в ТД на НАП- Пловдив, с което на "Импулс-97" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Константин Величков" №57, ет.5, е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
146 Административно наказателно дело (К) No 2140/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства ГЕТАР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 22.01.2010г., в законна сила от 22.01.2010г.
Оставя в сила решение № 1552/14.10.2009г., постановено по н.адм.д.№ 3529/2009г. на Районен съд-Пловдив, с което е потвърдено НП № 16-1600372/25.05.2009г. на Директора на Дирекция "ИТ"-Пловдив.
Решението е окончателно.

 
147 Административно дело No 2145/2009, XV състав Дела по ЗМВР И.И.С. НАЧАЛНИК РПУ ТРУД Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 06.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.И. *** против Заповед № ЯЗ/Т-301/2009г. на ВИД Началник на РУ на МВР - с. Труд, с която е отказано продължаване на срока на разрешение за съхраняване, носене и употреба на късо огнестрелно оръжие.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2145 по описа за 2009 г. на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
148 Административно наказателно дело (К) No 2157/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИАНА ДРАГАНОВА-70 ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 22.01.2010г., в законна сила от 22.01.2010г.
Оставя в сила Решение № 95/10.11.2009г., постановено по н.ах.д.№ 382 по описа за 2009г. на Асеновградски районен съд, с което е потвърдено НП № 30852-0046829/15.07.2009г. издадено от Зам. Директор на ТД на НАП - Пловдив, с което на основание чл.185 ал.1 от ЗДДС на ЕТ "Д.Др.-70", представляван от ЕТ "Д.Др.-70" е наложена имуществена санкция в размер на 400 лв. за извършено административно нарушение по чл.42 ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.3 от ЗДДС.
Решението е окончателно.

 
149 Административно дело No 2158/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни КРИС-ОАЗИС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 21.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от Ж.А.Т., в качеството му на управител на "Крис - Оазис" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Гоце Делчев" № 25 против ревизионен акт /РА/ № 240900537/18.09.2009г., издаден от Северин Северинов Хаджиев - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Стара Загора, потвърден с решение № 774/16.11.2009г. на Директор на дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив, в обжалваната част за непризнато право на данъчен кредит в размер на 36860, 00 лв., ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 11162, 90 лв. и за дължим корпоративен данък за 2007г. в размер на 17061, 52 лв., ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 3601,38 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2158 по описа за 2009г. на Административен съд - град Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.


 
150 Административно наказателно дело (К) No 2159/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИАНА ДРАГАНОВА-70 ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 19.01.2010г., в законна сила от 19.01.2010г.
Оставя в сила решението
 
151 Административно дело No 2168/2009, X състав Дела по ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 19.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № ЗД-06-13 от 09.12.2009 год. на Областен управител на област с административен център- град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2168 по описа на Административен съд-Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
152 Административно дело No 2177/2009, IV състав Други административни дела П.Л.А. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 20.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на П.Л.А., гражданка на Република Армения, родена на *** ***, против решение № УП-126 от 27.11.2009 г. на интервюиращ орган на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, с което е отхвърлена молбата й за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване съгласно чл.85, ал.4 от Закона за убежището и бежанците.

 
153 Административно дело No 2209/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.П.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ РД ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 19.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П.Д. ***, срещу "индивидуален административен акт, издаден от Агенцията за държавни вземания - гр. Пловдив, представляващ мълчалив отказ да бъде отменено наложено ограничение за напускане на страната и за издавени на паспорт /принудителна административна мярка, наложена съгласно чл. 75, т.5 от Закона за българските документи за самоличност/".
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2209 по описа за 2009 г.на Пловдивския административен съд.
ДА СЕ ДОКЛАДВА молба вх. № 17447/29.12.2009 г. по описа на съда, в частта относно формулираното доказателствено искане за прилагане на документите представени от ответника по настоящото дело към адм.дело № 2112/2009 г., на ХІV съдебен състав, пред който последно посоченото делото е висящо, за произнасяне по така направеното искане.

Определението, в частта, с която жалбата се остава без разглеждане, а производството по делото се прекратява, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните. В останалата част определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
154 Административно дело No 2210/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО ТЕХНИКА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП,
ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 26.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Еко Техника" ЕООД - гр. Пловдив, ул."Братя Шкорпил" № 16, с управител В.З.К., срещу Ревизионен акт № 901290/ 08.12.2009 г., издаден от ТД на НАП - Пловдив, против Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № РД-10-438/ 08.12.2009 г., издаден от публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, както и против АУАН № S000329/ 11.12.2009 г., издаден на управителя, и АУАН № S000318/ 11.12.2009 г. и АУАН № S000328/ 11.12.2009 г., издадени от органи по приходите в ТД на НАП - Пловдив на дружеството за различни нарушения на данъчното законодателство, като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2210 по описа на Административен съд - Пловдив за 2009 година.
ИЗПРАЩА делото в частта против Ревизионен акт № 901290/ 08.12.2009 г., издаден от ТД на НАП - Пловдив по подведомственост на Директора на "ОУИ" - Пловдив за произнасяне по жалбата в тази част.
ИЗПРАЩА делото в частта против Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № РД-10-438/ 08.12.2009 г., издаден от публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив по подведомственост на Директора на ТД на НАП - Пловдив за произнасяне по жалбата в тази част.
КОПИЕ ОТ МОЛБАТА, ведно с приложенията и копие от настоящото определение да се докладват на Административния ръководител на Административен съд - Пловдив за образуване на отделно производство съобразно отправената искова претенция на жалбоподателя.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 
155 Административно дело No 2223/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.В.Ш.,
Т.В.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 19.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.В.Ш. *** и Т.В.С. *** против Заповед № 604 от 19.05.2009г., с която е одобрен ПУП-ПРЗ на имот № 005703, местност "Шарпавица", землище на с. Брестник. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2223 по описа за 2009 г. на Административен съд-Пловдив.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.
 
156 Административно дело No 2229/2009, XV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.В.П. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 18.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.В.П., ЕГН **********,*** против Заповед № 1 от 22.10.2009г. на Главния архитект на Община Карлово.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2229 по описа за 2009г. на Административен съд - Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
157 Административно наказателно дело (К) No 2238/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства НИКО-МАРИЯ ФИЛИПОВА ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 22.01.2010г., в законна сила от 22.01.2010г.
Оставя в сила решение № 101/17.11.2009г., постановено по н.адм.д.№ 193/2009г. на Районен съд-Асеновград, с което е потвърдено НП № 16-1600275/10.04.2009г. на Директора на Дирекция "ИТ"-Пловдив .
Решението е окончателно.

 
158 Административно наказателно дело (К) No 2242/2009, XX състав Наказателни касационни производства П.А.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 26.01.2010г., в законна сила от 27.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 1745 от 11.11.2009 г., постановено по НАХД № 5163/2009 г. по описа на Районен съд - Пловдив, Х н.състав, с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 36-0001133/24.08.2009 г. на Директор на Регионална Дирекция"Автомобилна администрация" гр.Пловдив, с което на П.А.П., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание - глоба в размер на 500 лева на основание чл.95, ал.1 предл.5 от Закона за Автомобилните превози, за нарушение на разпоредбите на чл.15 пар.3 първо тире от Регламент № 3821/85, във вр.с чл.78 ал.1 т.2 от Закона за Автомобилните превози. РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
159 Административно дело No 2253/2009, VII състав Дела по ЗСП М.Й.С. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 14.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С. *** срещу Протокол №12 от 01.10.2009г. на Комисия на Община - Пловдив на Комисия съгласно Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община - Пловдив, в частта, с която е постановено по неяна молба становище за отказ от подпомагане по реда на Наредбата.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2253/2009г. по описа на Административен Съд - Пловдив - ІІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.


 
160 Административно дело No 2254/2009, XV състав Други административни дела Н.П.М. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8,АЛ.2 ОТ ЗУПГМЖСВ ПРИ ОБЩИНА П-В Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 27.01.2010г.
С ОГЛЕД на горното и на осн.чл.159 т.3 от АПК,

СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И
ОСТАВЯ жалбата на Никола П.М. без разглеждане.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №2254/2009 г. по описана Административен съд - Пловдив, ХV състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от днес пред ВАС на РБ.

 
161 Частно админист. наказателно дело (К) No 2264/2009, XXIII състав Наказателни частни касационни производства Б.И.Т. РУ НА МВР КАРЛОВО Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Определение от 04.01.2010г.
ОСТАВЯ в сила Разпореждане №1009, имащо характер на определение, от 15.10.2009г. по НАХ дело №700 по описа на Районен съд- Карлово за 2009г., ІV-ти наказателен състав, с което производството по делото е прекратено, поради недопустимостта на жалбата на Б.И.Т. против наказателно постановление №1292/09 от 05.06.2009г., издадено от началник на Районно управление на МВР- Карлово при Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с което на жалбоподателя е наложена глоба в размер от 30,00 лева.
Определението е окончателно.

 
162 Административно дело No 2266/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Т.К. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 15.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Т.К., ЕГН **********,***, бласт Пловдив, ул."Малчика" № 9, против неназован административен акт.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2266 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
163 Административно наказателно дело (К) No 2272/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ КАРОЛИНА-1 ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 18.01.2010г., в законна сила от 19.01.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1811 от 23.11.2009г. по НАХ дело №3194 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХХІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №2008-К-6304 от 19.03.2008г., издадено от главен инспектор в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на "Каролина-1 Петя Георгиева" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК"Тракия", бл.236, вх."В", ет.6, ап.16, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.
Решението е окончателно.


 
164 Административно дело No 2298/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.К.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 25.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.Т. ***, против неназован административен акт.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2298 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
165 Административно дело No 2319/2009, VII състав Други административни дела ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 1-ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 26.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на"ДКЦ 1- Пловдив"ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив,ул."Понеделник пазара"№5 срещу писмена покана изх.№16-0651/10.11.2009г. на Директор РЗОК - Пловдив, като ПРОСРОЧЕНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2319/2009г. по описа на Административен Съд - Пловдив - ІІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
166 Административно дело No 2324/2009, IX състав Дела по КСО К.Р.З. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 18.01.2010г., в законна сила от 23.02.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалба от К.Р.З. *** срещу Разпореждане № 2479 от 09.12.2009 г. на Началник отдел "КПК" при РУСО - Пловдив .
ОСЪЖДА К.Р.З. *** да заплати държавна такса 10лв. на Административен съд Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението да страните за постановяването му.


 
167 Административно дело No 2325/2009, VII състав Дела по КСО Б.Х.С. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 05.01.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалба/озаглавена "възражение"/ от Б.Х.С. *** срещу разпореждане №2536 от 11.12.2009г. и разпореждане №2537 от 11.12.2009г. на Началник отдел "КПК" при РУСО - Пловдив, с което са спрени образуваните пред осигурителния орган производство по изплащане на парични обезщетения от фондовете на ДОО по болничен лист №2478614 от 28.10.2009г. и болничен лист №2478621, издадени от д-р Маргарита Коларова като АИИППМП, до произнасяне на компетентния орган на медицинската експертиза на работоспособността по законосъобразността на посочените болнични листове.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението да страните за постановяването му.


 
168 Административно дело No 18/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО МЕДЕТ ЕООД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 29.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 18 по описа на Административен съд - гр.Пловдив за 2010 година. ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД по жалба, подадена от "ЕКО МЕДЕТ" ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 112067709, със седалище и адрес на управление - с.Панагюрски колонии, община Панагюрище и адрес за кореспонденция - гр.Панагюрище, ул."Георги Бенковски" № 7, чрез управителя Ч.Д.С. против Решение № 410/20.11.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания/АДВ/, с което е оставена без уважение жалбата му против постановление № 2985 - 000026/22.10.2009г. на публичен изпълнител при Регионална дирекция - Пловдив/ИРМ - Пазарджик/ на АДВ, по изпълнително дело № 2985/2009г. по описа на същата дирекция.
ИЗПРАЩА делото на ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД за определяне на подсъдността. Определението не подлежи на обжалване.

 
169 Административно дело No 31/2010, VIII състав Други административни дела Д.С.С. ПЪРВО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 11.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №31 по описа на Административен съд- Пловдив за 2010г., образувано по жалба на Д.С. ***.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- Пловдив.
Определението е окончателно.

 
170 Административно дело No 52/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни В.А.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ОФИС СМОЛЯН Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 15.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 52 по описа за 2010г. на Административен съд - Пловдив, образувано по повод жалба от В.А.С., ЕГН ********** против мълчалив отказ на публичен изпълнител В.Х.по подадено искане да бъде оттеглено искането за налагане на ПАМ на основание чл. 75, т.5 от Закона за българските документи за самоличност.
ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по компетентност на Директора на ТД на НАП Пловдив - офис Смолян.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
171 Административно дело No 83/2010, X състав Искове за обезщетение И.Б.Х.   Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 27.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Молбата от 26.01.2010 година на И.Б.Х., за продължаване на срока даден с разпореждането на съда от 15.01.2010 година за отстраняване на нередовности по искова молба.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на И.Б.Х., срещу Дирекция "Социално подпомагане"Пловдив, съдържаща неуточнени претенции, обективирани в два броя Искания; Писмена защита и Молба намиращи се в кориците на делото.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №83 по описа на Административен съд-Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
172 Административно дело No 84/2010, IX състав Дела по ЗОС Р.П.Е. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 22.01.2010г., в законна сила от 09.02.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Р.П.Е. ЕГН ********** *** против Заповед № 090А-2879 от 12.11.2009 година, издадена от Кмета на Община Пловдив. Прекратява производството по адм.дело № 84/2010 година по описа на Административен съд Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.
 
173 Административно дело No 92/2010, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Л.Н.Г. ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 26.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Н.Г. с посочен адрес за призоваване: гр. Пловдив, ул." Белица" №7, ет.7, ап.18.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 92 по описа за 2010 г. на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
174 Административно дело No 99/2010, IX състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ,
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ,
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ,
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ,
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД,
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО,
КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ,
КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО,
КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО,
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,
КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА,
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 27.01.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на: Кмета на Община Стамболийски по адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Съединение по адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Раковски по адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; Кмета на Община Първомай по адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Асеновград по адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Калояново по адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Кричим по адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Брезово по адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Садово по адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Перущица по адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Марица-Пловдив по адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Родопи - Пловдив по адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав против Решение № 488/23.12.2009 г. на Общински съвет Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производствата по: адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав и съединени към него за съвместно разглеждане: адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.
Определението подлежи на оспорване с частни жалби в 7- дневен срок от съобщаването му на страните по делата приети за съвместно разглеждане пред Върховен административен съд.

 
175 Административно дело No 100/2010, VII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 27.01.2010г.
Определение № 209/27.1.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на: Кмета на Община Стамболийски по адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Съединение по адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Раковски по адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; Кмета на Община Първомай по адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Асеновград по адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Калояново по адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Кричим по адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Брезово по адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Садово по адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Перущица по адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Марица-Пловдив по адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Родопи - Пловдив по адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав против Решение № 488/23.12.2009 г. на Общински съвет Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производствата по: адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав и съединени към него за съвместно разглеждане: адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.
Определението подлежи на оспорване с частни жалби в 7- дневен срок от съобщаването му на страните по делата приети за съвместно разглеждане пред Върховен административен съд.

 
176 Административно дело No 101/2010, V състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 27.01.2010г.
Определение № 209/27.01.2010 г. ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на: Кмета на Община Стамболийски по адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Съединение по адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Раковски по адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; Кмета на Община Първомай по адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Асеновград по адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Калояново по адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Кричим по адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Брезово по адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Садово по адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Перущица по адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Марица-Пловдив по адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Родопи - Пловдив по адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав против Решение № 488/23.12.2009 г. на Общински съвет Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производствата по: адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав и съединени към него за съвместно разглеждане: адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.
Определението подлежи на оспорване с частни жалби в 7- дневен срок от съобщаването му на страните по делата приети за съвместно разглеждане пред Върховен административен съд.


 
177 Административно дело No 102/2010, X състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 27.01.2010г.
Определение № 209/27.01.2010 г. ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на: Кмета на Община Стамболийски по адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Съединение по адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Раковски по адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; Кмета на Община Първомай по адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Асеновград по адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Калояново по адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Кричим по адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Брезово по адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Садово по адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Перущица по адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Марица-Пловдив по адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Родопи - Пловдив по адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав против Решение № 488/23.12.2009 г. на Общински съвет Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производствата по: адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав и съединени към него за съвместно разглеждане: адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.
Определението подлежи на оспорване с частни жалби в 7- дневен срок от съобщаването му на страните по делата приети за съвместно разглеждане пред Върховен административен съд.


 
178 Административно дело No 103/2010, VII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 27.01.2010г.
Определение № 209/27.01.2010 г. ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на: Кмета на Община Стамболийски по адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Съединение по адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Раковски по адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; Кмета на Община Първомай по адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Асеновград по адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Калояново по адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Кричим по адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Брезово по адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Садово по адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Перущица по адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Марица-Пловдив по адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Родопи - Пловдив по адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав против Решение № 488/23.12.2009 г. на Общински съвет Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производствата по: адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав и съединени към него за съвместно разглеждане: адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.
Определението подлежи на оспорване с частни жалби в 7- дневен срок от съобщаването му на страните по делата приети за съвместно разглеждане пред Върховен административен съд.


 
179 Административно дело No 104/2010, I състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 27.01.2010г.
Определение № 209/27.01.2010 г. ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на: Кмета на Община Стамболийски по адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Съединение по адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Раковски по адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; Кмета на Община Първомай по адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Асеновград по адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Калояново по адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Кричим по адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Брезово по адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Садово по адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Перущица по адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Марица-Пловдив по адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Родопи - Пловдив по адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав против Решение № 488/23.12.2009 г. на Общински съвет Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производствата по: адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав и съединени към него за съвместно разглеждане: адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.
Определението подлежи на оспорване с частни жалби в 7- дневен срок от съобщаването му на страните по делата приети за съвместно разглеждане пред Върховен административен съд.


 
180 Административно дело No 105/2010, I състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 27.01.2010г.
С Определение № 209/27.01.2010 г. ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на: Кмета на Община Стамболийски по адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Съединение по адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Раковски по адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; Кмета на Община Първомай по адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Асеновград по адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Калояново по адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Кричим по адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Брезово по адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Садово по адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Перущица по адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Марица-Пловдив по адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Родопи - Пловдив по адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав против Решение № 488/23.12.2009 г. на Общински съвет Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производствата по: адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав и съединени към него за съвместно разглеждане: адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.
Определението подлежи на оспорване с частни жалби в 7- дневен срок от съобщаването му на страните по делата приети за съвместно разглеждане пред Върховен административен съд.


 
181 Административно дело No 106/2010, VII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 27.01.2010г.
С Определение № 209/27.01.2010 г. ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на: Кмета на Община Стамболийски по адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Съединение по адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Раковски по адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; Кмета на Община Първомай по адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Асеновград по адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Калояново по адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Кричим по адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Брезово по адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Садово по адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Перущица по адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Марица-Пловдив по адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Родопи - Пловдив по адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав против Решение № 488/23.12.2009 г. на Общински съвет Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производствата по: адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав и съединени към него за съвместно разглеждане: адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.
Определението подлежи на оспорване с частни жалби в 7- дневен срок от съобщаването му на страните по делата приети за съвместно разглеждане пред Върховен административен съд.

 
182 Административно дело No 108/2010, X състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 27.01.2010г.
С Определение № 209/27.01.2010 ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на: Кмета на Община Стамболийски по адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Съединение по адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Раковски по адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; Кмета на Община Първомай по адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Асеновград по адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Калояново по адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Кричим по адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Брезово по адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Садово по адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Перущица по адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Марица-Пловдив по адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Родопи - Пловдив по адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав против Решение № 488/23.12.2009 г. на Общински съвет Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производствата по: адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав и съединени към него за съвместно разглеждане: адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.
Определението подлежи на оспорване с частни жалби в 7- дневен срок от съобщаването му на страните по делата приети за съвместно разглеждане пред Върховен административен съд.


 
183 Административно дело No 109/2010, I състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 27.01.2010г.
С Определение № 209/27.01.2010 г. ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на: Кмета на Община Стамболийски по адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Съединение по адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Раковски по адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; Кмета на Община Първомай по адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Асеновград по адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Калояново по адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Кричим по адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Брезово по адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Садово по адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Перущица по адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Марица-Пловдив по адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Родопи - Пловдив по адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав против Решение № 488/23.12.2009 г. на Общински съвет Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производствата по: адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав и съединени към него за съвместно разглеждане: адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.
Определението подлежи на оспорване с частни жалби в 7- дневен срок от съобщаването му на страните по делата приети за съвместно разглеждане пред Върховен административен съд.

 
184 Административно дело No 110/2010, X състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 27.01.2010г.
Определение № 209/27.01.2010 г. ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на: Кмета на Община Стамболийски по адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Съединение по адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Раковски по адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; Кмета на Община Първомай по адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Асеновград по адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Калояново по адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Кричим по адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Брезово по адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Садово по адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Перущица по адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Марица-Пловдив по адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Родопи - Пловдив по адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав против Решение № 488/23.12.2009 г. на Общински съвет Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производствата по: адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав и съединени към него за съвместно разглеждане: адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.
Определението подлежи на оспорване с частни жалби в 7- дневен срок от съобщаването му на страните по делата приети за съвместно разглеждане пред Върховен административен съд.


 
185 Административно дело No 111/2010, V състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 27.01.2010г.
С Определение № 209/27.01.2010 г. ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на: Кмета на Община Стамболийски по адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Съединение по адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Раковски по адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; Кмета на Община Първомай по адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Асеновград по адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Калояново по адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Кричим по адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Брезово по адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; Кмета на Община Садово по адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Перущица по адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; Кмета на Община Марица-Пловдив по адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; Кмета на Община Родопи - Пловдив по адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав против Решение № 488/23.12.2009 г. на Общински съвет Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производствата по: адм.д № 99/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав и съединени към него за съвместно разглеждане: адм.д № 100/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 101/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав; адм.д № 102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 103/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 104/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 105/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 106/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав; адм.д № 108/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав; адм.д № 110/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, Х състав; адм.д № 111/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.
Определението подлежи на оспорване с частни жалби в 7- дневен срок от съобщаването му на страните по делата приети за съвместно разглеждане пред Върховен административен съд.

 
186 Административно дело No 119/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.М.Ю. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 18.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.Ю.,***, против Заповед №РД-09-820 от 01.12.2009г. на кмета на Община Пловдив - Район "Източен".
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №119 по описа на съда за 2010г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на сраните.

 
187 Административно наказателно дело (К) No 141/2010, XXII състав Наказателни касационни производства А.М.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 28.01.2010г., в законна сила от 10.02.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на А.М.А., ЕГН **********,***, против решение № 1846 от 30.11.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 5427 по описа на Пловдивския районен съд, ХІ н.с., за 2009 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. № 141 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
188 Административно дело No 181/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРАЙКОВ ТРАНС ООД ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 26.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на"Трайков транс" ООД, с ЕИК 115088982, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул."Руски" № 80а, против отказ на Община "Марица", обективиран в писмо с изх.№ 53-01-1051/2 от 23.12.2009 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 181 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
189 Административно дело No 202/2010, VI състав Други административни дела Р.Н.П. ДИРЕКТОР НА ДГС КРИЧИМ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 29.01.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 202 по описа за 2010г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд - Пловдив делото, образувано по жалба на Р.Н.П.,*** против Наказателно постановление № 6/15.01.2010г., издадено от Директорът на "Държавно горско стопанство" - Кричим към Дирекция гр.Пловдив, с което е наложена глоба в размер на 100 лв. на жалбоподателя, за нарушение на чл.91 ал.3 от Закона за лова и опазване на дивеча.
Определението не подлежи на обжалване.
Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя.

 
190 Административно дело No 210/2010, VII състав Други административни дела Д-Р ЛОЗИНКА КОКОВА-АИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 29.01.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Лозинка Кокова в качеството и на ЕТ "Лозинка Кокова АИППМП" с адрес на управление гр.Пловдив, бул. "Христо Ботев"№73 срещу Протокол за неоснователно получени суми №І-РД-13-2161/29.10.2009г. на Директор РЗОК - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №210/2010г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.