АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2010г. до 28.2.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1081/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни А.-Р.П. ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 17.2.2010г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 1602928/25.02.2008г., издаден от Цветана Борисова Карамфилова, на длъжност ст. инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 331 от 30.04.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно допълнително начислен ДДС на Р.П.И., ЕГН **********, с адрес ***, в общ размер на 13119,50 лв., ведно със законната лихва върху тях, за данъчни периоди, както следва: м. януари, м. февруари, м. март, м.април, м.май, м. юни, м. юли, м. август, м. септември, м. октомври, м. ноември и м. декември 2005г., както и за м. януари, м. февруари, м. март, м.април, м.май на 2006г. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част. ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на Р.П.И., ЕГН **********, с адрес ***, сумата от 729 лв. /седемстотин двадесет и девет лева/- съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА Р.П.И., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата 223 лв. /двеста двадесет и три лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №218/17.02.2010Г.
2 Административно дело No 1089/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ВАЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 9.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ВАЛ" ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 112079387 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Белово, обл.Пазарджик, ул."23 - и септември" № 11, представлявано от управителя В.Х.Ц. против ревизионен акт /РА/ № 13001012/04.03.2008г., издаден от А.И.Ц.- главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 335/30.04.2008г. на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите в обжалваната част за непризнато право на данъчен кредит в размер на 15982,50 лв. и прилежащи лихви за забава в размер на 4982,22 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА "ВАЛ" ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 112079387 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Белово, обл.Пазарджик, ул."23 - и септември" № 11, представлявано от управителя В.Х.Ц. да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив сумата от 869/осемстотин шестдесет и девет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №150/09.02.2010Г.
3 Административно дело No 1229/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 3.2.2010г.
ОТМЕНЯ изцяло Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 13/2008 г., издадено на 16.04.2008 г. от Началника на Митница Свиленград, потвърдено с Решение № 1-4414-0202/26.05.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция - Пловдив, с което "ГЕТ" ЕООД, със седалище в Свиленград и адрес на управление ул. "Г.С.Раковски" №13, Булстат: 126611462, представлявано от Г.К.Г., е задължено да заплати публични държавни вземания, както следва - мито в размер на 14415 лв.; данък върху добавената стойност в размер на 22101 лв. и законна лихва за просрочие, начислена от първия ден след датата на възникване на задължението - 25.03.2005 г., до датата на плащане. ОСЪЖДА Митница Свиленград да заплати на "ГЕТ" ЕООД със седалище в Свиленград и адрес на управление ул. "Г.С.Раковски" №13, Булстат: 126611462, представлявано от Г.К.Г., сумата от 400 лв. /четиристотин лева/, разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №130/03.02.2010Г.
4 Административно дело No 1472/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 3.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ГЕТ" ЕООД със седалище в Свиленград и адрес на управление ул. "Г.С.Раковски" №13, Булстат: 126611462, представлявано от Г.К.Г., срещу Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 17/2008 г., издадено на 28.05.2008 г. от Началника на Митница Свиленград, потвърдено с Решение № 1-4414-0232/27.06.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция - Пловдив. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №131/03.02.2010Г.И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА
5 Административно дело No 1571/2008, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.П.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН СЕВЕРЕН Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 9.2.2010г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П.К.,***, и съдебен адрес:***, оф.11, против скица виза с №230 от 06.06.2006г., издадена от главния архитект на Община Пловдив - Район "Севе-рен" за проучване и проектиране на ново ниско застрояване с нежилищни фун-кции с височина 3,00 метра и ново средноетажно жилищно застрояване с кота корниз 14,50 м. в УПИ ХV-629, разположено свързано с бъдещо застрояване в УПИ ХІV-624,625 и УПИ ХVІ-630, кв.615 по плана на "Пета градска част", гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1571 по описа на съда за 2008г. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния администра-тивен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 1675/2008, X състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие У.-Е.Г. ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 15.2.2010г.
ЗАДЪЛЖАВА Директора на ТД на НАП Пловдив, в качеството му на орган по изпълнението на влязло в сила съдебно решение от 24.06.2002 година, постановено по административно дело № 98/2002 г. на Пловдивският окръжен съд, Административно отделение, III състав, в едномесечен срок от получаване на настоящото съдебно решение, да се произнесе по Молбата на ЕТ "Универс-Е.Г.Л." с вх. № 7271 от 13.06.2000 г. относно искането да извърши прихващане на ДДС за внасяне по справка-декларация за м. 06.1999 г., за сумата 7127,68 лв. със сумата 5984,62 лв., представляваща данъчен кредит за периода м. 11.1999 г. - м. 03.2000 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
7 Административно дело No 1720/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ПРЕЦИЗ-2 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 24.2.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 800049/04.06.2008г., издаден от Росица Георгиева Скоколиева - главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Кърджали, потвърден с Решение № 564/30.07.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, с която на "Прециз 2"ЕООД, с.Плазище, общ.Джебел, обл.Кърджали, представлявано от З.М.П.,за данъчни периоди месец Юли, Август, Септември, Ноември и Декември 2007г. е отказано право на данъчен кредит в размер общо на 50 555,79 лева, по доставки за които са издадени фактури от доставчиците "Марк Консултинг"ЕООД и "Марк Строй"ЕООД, и по фактура № 014/28.12.2007г., издадена от "Прециз 1"ЕООД, както и в частта за начислените лихви за забава в размер общо на 4 726,61 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част против отказаното право на данъчен кредит в размер на 9 388,80 лева по фактура № 015/28.12.2007г., издадена от "Прециз 1"ЕООД, за данъчен период Месец Декември 2007г., като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ"- Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "Прециз 2"ЕООД, с.Плазище,общ.Джебел, обл.Кърджали, представлявано от З.М.П., сумата от 229,86 /двеста двадесет и девет лева и осемдесет и шест стотинки/ лева, разноски по делото, по съразмерност и компенсация. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №268/24.02.2010Г. В ЕДНА ЧАСТ И ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА. ОСТАВЯ В СИЛА В СИЛА В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.
8 Административно дело No 2129/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни БЕСТ 2007 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 10.2.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260800419/14.08.2008г., издаден от Евгений Димов Генчев - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Хасково, потвърден с Решение № 719/03. 10.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА относно установени на "Бест 2007"ЕООД, гр.Хасково, ул."Кокиче" №8, представляван от управителя М.С.А. ЕГН **********, публични задължения както следва: допълнително установен корпоративен данък за 2007г. за разликата от 1 467,27 лева до пълния установен размер от 1 579,34 лева, ведно със съответната прилежаща лихва за забава, и допълнително начислен ДДС за данъчни периоди м.юни, м.юли и м.август на 2007г. за разликата от общо 2 934,53 до пълния установен размер от общо 3 189,65 лева, както и в частта за установената лихва за забава за разликата от 408,42 лева до пълния установен размер от 481,75 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Бест 2007"ЕООД,гр.Хасково,ул."Кокиче"№8, представляван от управителя М.С.А. ЕГН **********, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 518,60 /петстотин и осемнадесет лева и шестдесет стотинки/ лева, разноски по делото, по съразмерност и компенсация. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №160/10.02.2010Г.ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ДРУГ СЪСТАВ.
9 Административно дело No 2183/2008, IX състав Дела по ЗОС РПК НАРКООП ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 17.2.2010г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на отказ материализиран в писмо изх.№07009517(1)/16.10.2008г.на Зам.Кмет ОСУТСИ при Община Пловдив по заявление вх. № 07009517 от 07.08.2008 г. на Община Пловдив за прилагане на чл.35 ал.3 от ЗОС, във връзка с § 42 от ПЗР на ЗИД на Закона за общинската собственост /ЗОС/- обн. ДВ-бр.54 от 2008 година/. ИЗПРАЩА делото като преписка на Общински съвет Пловдив за произнасяне по Заявление с вх. № 07009517 от 07.08.2008 г. на Община Пловдив по молбата на "Районна потребителна кооперация НАРКООП-Пловдив",при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивите на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на "Районна потребителна кооперация НАРКООП-Пловдив" със седалище и адрес на управление:гр.Пловдив,ул.Княз АлександърІ , №41, сумата от 530 лв. /петстотин и тридесет лева/ съдебни разноски . РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 /четиринадесетдневен/ срок от съобщението до страните, пред ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №219/17.02.2010Г.
10 Административно дело No 2204/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Р.Т. ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.2.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 210800225/02.09.2008г. и РА №210800225/ 29.09.2008г. за поправка на РА, издадени от Филип Георгиев Карапиперов на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция - гр.Смолян, потвърдени с Решение № 760 от 21.10.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при НАП, с който акт на жалбоподателя са установени публични задължения - допълнителен ДДС за внасяне в размера на непризнатия данъчен кредит на стойност 36 326.66лв. и съответните лихви по фактури, издадени от "Барос -ТМ" ЕООД, "Дита" ЕООД, "Равет" ЕООД, "Далида" ООД, СД"Крумова, Кирилов и сие", "Мадалин" ЕООД и "Колор ЕМ" ЕООД, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Р.Т. в качеството си на ЕТ"Р.Т."***, против Ревизионен акт №210800225/02.09.2008г. и РА №210800225/ 29.09.2008г. за поправка на РА, издадени от Филип Георгиев Карапиперов на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция - гр.Смолян, потвърдени с Решение № 760 от 21.10.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при НАП, в останалата част за допълнително начислен ДДС в размера на непризнатия данъчен кредит на стойност 9820 лв. и съответните лихви по фактури, издадени м.02.2005 г. от "Пирос" ЕООД, и фактури, издадени м.04 и м.06.2005 г., издадени от "Метал транс А" ЕООД, като неоснователна. ОСЪЖДА Р.Р.Т. в качеството си на ЕТ"Р.Т."*** в да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 643 /шестотин четиридесет и три/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
В законна сила от 11.3.2010г.
11 Административно дело No 2262/2008, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Л.Н. ДИРЕКТОР НА РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 26.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Л.Н. с ЕГН ********** *** срещу Заповед № ДК-02-Пд-48/20.11.2008 г. на Началника на РДНСК - гр.Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №282/26.02.2010Г.
12 Административно дело No 2409/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни Б.-М.А. ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 11.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.А. ЕГН **********, с ЕТ"Бест - М.А."***, с адрес за призоваване гр.Хасково, ул."Кокиче"№8, против Ревизионен акт № 260800420/17.09.2008г., издаден от Евгений Димов Генчев - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Хасково, потвърден с Решение № 818/25.11.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, относно установени на жалбоподателя публични задължения в резултат на допълнително начислен ДДС за данъчни периоди м.05, м.06, м.07, м.08, м.09, м.10, м.11 и м.12 на 2006г.; м.01, м.02, м.03, м.04, м.05, м.06, м.07, м.08, м.09, м.10, м.11 и м.12 на 2007г. и м.01.2008г., в размер общо на 9 242,35 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер общо на 1 996, 13 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА М.С.А. ЕГН **********, с ЕТ"Бест - М.А."***, с адрес за призоваване гр.Хасково, ул."Кокиче"№8, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 864,77 /осемстотин шестдесет и четири лева и седемдесет и седем стотинки/ лева, разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение №171/11.02.2010
13 Административно дело No 2440/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕЛЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 10.2.2010г.
ОТХВРЪЛЯ жалбата на "Г."***, ЕИК по Булстат 825393334, със седалише и адрес на управление и адрес по чл. 8 ДОПК-гр.Пловдив, ул. "Н.Вапцаров" № 72, представлявано от Й.К.Г.-управител, против Ревизионен акт № 160800831 от 23.09.2008г., издаден от Л.Н.И.- ст. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 830/28.11.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е начислен допълнително ДДС в размер на 149746,68лв. и прилежаща лихва в размер на 9531,41 лева, като неоснователна. ОСЪЖДА "Г."***, ЕИК по Булстат 825393334, със седалише и адрес на управление и адрес по чл. 8 ДОПК-гр.Пловдив, ул. "Н.Вапцаров" № 72, представлявано от Й.К.Г.-управител да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 3635 (три хиляди шестотин тридесет и пет) лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Р. България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №158/10.02.2010Г.
14 Административно дело No 17/2009, V състав Дела по КСО Г.Х.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Х.К. срещу Решение № 329/11.12.2008г. на Директора на РУ "СО" - гр.Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № **********/30.07.2008г. на Началник отдел "Пенсии" за изменение на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст и възстановяване на неоснователно получена пенсия заедно с лихвата по чл.113 от КСО. ОСЪЖДА Г.Х.К. с ЕГН **********,*** да заплати на РУ "СО" -Пловдив 150/сто и петдесет/ лева разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №192/15.02.2010Г.
15 Административно дело No 41/2009, XIII състав Дела по КСО БОБЧЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 5.2.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 1210 от 28.09.2009г., постановено по административно дело № 41/09 по описа за 2009год. на Административен съд - Пловдив, като на стр. 6 на същото, ред четиринадесети следва да се чете "за размер и над 249,09 лв. до пълния и посочен размер от 3790,48 лв. а по отношение на лихвите за размера над 204,97лв. до пълния размер на 2291,67 лв.". Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
16 Административно дело No 57/2009, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 19.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на "ЗИМ" ЕООД - гр. Пловдив срещу Решение № 2597/05.11.2008г. на началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-1001/11.12.2008г. на Директора на РМД Пловдив. ОСЪЖДА "ЗИМ" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, улица "Архитект Камен Петков" №12, представлявано от управителя З.И.М. *** 150лв. съдебни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №237/19.02.2010Г.
17 Административно дело No 158/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОЛЕС ВГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 22.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЕВРОЛЕС - БГ" ЕООД, с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" № 34, с ЕИК по БУЛСТАТ 160106557, представлявано от управителя Ф.С. Шлянгав срещу Ревизионен акт № 160801246/17.10.2008 г., издаден от К.Л.Л., на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 910/29.12.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно непризнат данъчен кредит в размер на 481 683,95 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях в размер на 65 539,55 лв. ОСЪЖДА "ЕВРОЛЕС - БГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Велико Търново" № 1, ет. 1, ап. 2 и адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" № 34, с ЕИК по БУЛСТАТ 160106557, представлявано от управителя Ф.С. Шлянгав, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 11394,47 лв. /единадесет хиляди триста деветдесет и четири лева и 47 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
18 Административно дело No 293/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОТУРС-7 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.2.2010г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 1300800390 от 07.11.2008г., издаден от Н.А.А.- гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 38/14.01.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно отказан данъчен кредит на "Екотурс-7" ООД- София , ЕИК по Булстат 112612064, представлявано от Д.И.И.-управител, в общ размер на 16528,80лв. за данъчни периоди м. август, м. септември, м. октомври и м. ноември 2006г., както и за м. януари, м. февруари и м. март на 2007г. ОТМЕНЯ по жалба на "Екотурс-7" ООД- София, ЕИК по Булстат 112612064, представлявано от Д.И.И.-управител, Ревизионен акт № 1300800390 от 07.11.2008г., издаден от Н.А.А.- гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 38/14.01.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП с който е отказан данъчен кредит в размер на 97920лв, за данъчни периоди м.07.2007г. и м.08.2007г. по фактури, издадени от "Жетрон" ЕООД- Ботевград и за данъчен период м. 07.2007г. по фактури, издадени от "А-Студио" ЕООД-Правец, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ жалбата срещу РА №1300800390 от 07.11.2008г., в частта му, с която е начислен допълнително ДДС в размер на 4717,44лв. за данъчен период м.08.2007г., като неоснователна. ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на "Екотурс-7" ООД- София, ЕИК по Булстат 112612064, представлявано от Д.И.И.-управител, сумата от 506 лв. /петстотин и шест лева/ - съответната част от заплатените държавна такса и възнаграждение за вещо лице. ОСЪЖДА "Екотурс-7" ООД- София, ЕИК по Булстат 112612064, представлявано от Д.И.И.-управител, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата 111 лв. /сто и единадесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №263/24.02.2010Г. В ЕДНА ЧАСТ И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА.ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕТО В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.
19 Административно дело No 321/2009, VIII състав Други административни дела Д.А.Л.,
М.М.Л.,
П.А.Р.,
П.К.И.,
Н.А.В.,
Д.П.Г.,
А.Г.П.,
М.В.П.,
Р.Г.П.,
Т.Н.П.
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 1.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.Л., П.А.Р., П.К.И., Н.А.В., Д.П.Г., М.М.Л., А.Г.П., М.В.П., Р.Г.П. и Т.Н.П., за обявяване нищожността на Решение №ПВ-101-ПР/2008 год. от 17.06.2008г. на директора на РИОСВ- Пловдив, да не се извършва ОВОС на инвестиционно предложение "Реконструкция, модернизация на производствени мощности и разширение, включващо изграждане на пречиствателно съоръжение за биологично пречистване на отпадъчни води", с местоположение: село Катуница, община Садово, УПИ 1, УПИ 4-135 и УПИ 2, всички в кв.32 по регулационния план на село Катуница, и възложител "Винпром Пещера" АД. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №122/01.02.2010Г.
20 Административно дело No 442/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 22.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЗИМ"ЕООД - гр.Пловдив, ул. "Архитект Камен Петков"№12 против , срещу Решение за промяна на митническа стойност № 2731/19.11.2008г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-1048/20.12.2008г. с което на Дружеството по осъществения внос по ЕАД № 07BG003000H0083659 от 18.04.2007г.,, е определено да доплати сумата от 224,11 лева, от които 41,08 лева мито и 183,03 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тях считано от 18.04.2007г. до датата на окончателното им плащане,, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "ЗИМ"ЕООД - гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12 да заплати на Митница -Пловдив сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
21 Административно дело No 443/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 22.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЗИМ"ЕООД - гр.Пловдив, ул. "Архитект Камен Петков"№12 против , срещу срещу Решение за промяна на митническа стойност № 2727/19.11.2008г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-1050/22.12.2008г. с което на Дружеството по осъществения внос по ЕАД № 07BG003000H0126502 от 11.06.2007г., е определено да доплати сумата общо от 341,19 лв., от които 58,76 лв. мито и 282,43 лв. ДДС, ведно със законната лихва върху тях от 11.06.2007г. до датата на плащане, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "ЗИМ"ЕООД - гр.Пловдив, ул."Архитект Камен Петков"№12 да заплати на Митница - Пловдив сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
22 Административно дело No 519/2009, V състав Дела по ЗМСМА НИТИ ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 22.2.2010г.
Отхвърля жалба на "НИТИ" ЕАД-гр. Казанлък, представлявано от изпълнителен директор Т.П.З., със съдебен адрес *** срещу Заповед № А-2279/08.12.2008 г., издадена от Кмета на Община Асеновград, с която на основание чл. 44 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, във вр. чл. 9б, ал. 2 от ЗМДТ са определени дължимите такси за битови отпадъци за периода 01.01.2001 - 31.05.2007 г. и лихвите за просрочие към тях, начислени към 01.12.2008 г., за недвижим имот-земя и сгради в с.Новаково, Община Асеновград в размер на - такси 11897.54лв и лихви за просрочие в размер на 5940.25лв. Осъжда "НИТИ" ЕАД-гр. Казанлък да заплати на Община Асеновград направените съдебни разноски в размер на 150 лева. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.
23 Административно дело No 537/2009, XIII състав Искове за обезщетение ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 5.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна предявената от "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ООД, ЕИК 117047646, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7003, бул. "Тутракан", № 11, представлявано от Управителя Н.Й.С., ЕГН **********, претенция против Регионална инспекция по околната среда и водите-гр. Пловдив, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ , представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди - обезщетение за направените разходи за адвокатско възнаграждение и внесена ДТ в общ размер на 2 052 лева в съдебното производство по обжалване на Наказателно постановление № 192/18.12.2007 г. на Директора на РИОСВ - гр. Пловдив, като неоснователна. Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
24 Административно дело No 594/2009, XIII състав Дела по ЗОС С.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 10.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на С.С.Г., ЕГН **********,***, против Мълчалив отказ на Кмета на Община "Марица" - гр. Пловдив да издаде заповед за отмяна на отчуждаването на терен от 5.8 дка съставляваща селищен имот, включен в чертите на регулационния план на с. Труд, обл. Пловдивска. Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА
25 Административно дело No 598/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Б.И.,
С.Б.С.,
С.С.Ц.,
РАЙОННА ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ ТРАКИЯ
КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 22.2.2010г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Районна всестранна кооперация "Тракия", Заповед № РД-09-103 от 07.04.2009г. на Кмета на Община Пловдив Район "Северен, с която е отменена Заповед № РД 09-21 от 20.01.2009г. на Кмета на Община Пловдив Район "Северен", постановена на основание чл. 99 т.2 чл. 100, чл. 102 ал.2 от АПК във вр. с §4 ал.1 т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.31 от ЗКИР, §5 ал.1 и ал.6 от ПЗР на Наредба №3/28.04.2005г.ОТМЕНЯ по жалбата на И.Б.И. ***; С.Б.С. *** ; С.С.Ц. *** Заповед № РД-09-21 от 20.01.2009г. на Кмета на Община Пловдив Район "Северен", с която на основание §4 ал.1 т.3 от ПЗР на ЗКИР, чл.31 от ЗКИР, §5 ал.1 и ал.6 от ПЗР на Наредба №3 от 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и пъддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, във вр. с чл. 57 т.3 и т.4, чл.60 ал.1 и ал.2; чл. 62 ал.3 и ал.5 от Наредба №3/2005г. е одобрено попълване на действащия кадастрален план на Северна индустриална зона, гр. Пловдив с нов поземлен имот с пл. № 956 с промяна на поземлен имот №425 по регулационните граници на УПИ КООП "Търговия" в кв. 12 и две сгради по зелените зачертавания, щрихи, линии и надписи на ситуационния план от 05.01.2009г., без изменение на регулацията.ОСЪЖДА Община Пловдив Район "Северен" да заплати в полза на И.Б.И. ***; С.Б.С. *** ; С.С.Ц. *** сумата в размер от 30 лв. /тридесет лева/.Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №240/22.02.2010Г.
26 Административно дело No 630/2009, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЕМИ-ЕР ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 11.2.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 13.01.2010г. с което делото е обявено за решаване. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ЕМИ - ЕР " ЕООД" , със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул."Богомил" № 27, представлявано от Е.И.В. с ЕГН ********** срещу мълчаливия отказ на Началника на митница гр.Пловдив по искане за възстановяване на акциз с вх.№3086/ 05. 02. 2008 г. на НАП гр. Пловдив. ОСЪЖДА "ЕМИ - ЕР " ЕООД" , със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул."Богомил" № 27, представлявано от Е.И.В. да заплати на Митница-гр.Пловдив, направените съдебни разноски в размер на 150 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 630 по описа на Административен съд Пловдив за 2009год. ИЗПРАЩА жалбата на "ЕМИ - ЕР " ЕООД" срещу мълчаливия отказ на Началника на митница гр.Пловдив по искане за възстановяване на акциз с вх.№3086/ 05. 02. 2008 г. на НАП гр. Пловдив, ведно с препис от настоящото определение на Директора на Агенция "Митници" по компетентност. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №361/11.02.2010Г.
27 Административно дело No 642/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 15.2.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 57 от 11.01.2010 г., постановено по АХД № 642 на Пловдивския административен съд за 2009 г., като навсякъде номерът на ревизионния акт на ТД на НАП-гр.Смолян ВМЕСТО: "280800320/06.01.2009 г." ДА СЕ ЧЕТЕ: "210800320/06.01.2009 г." Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
28 Административно дело No 652/2009, IX състав Дела по ЗОС Й.Т.Й.,
В.И.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 24.2.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на на В.И.М.-Йорданова, ЕГН: **********, адрес: *** и Й.Т.Й., ЕГН: **********, адрес: *** против Заповед № №703/24.06.2008 година, издадена от Кмета на Община"Родопи" Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 652/2009 година по описа на Административен съд Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ №465/24.02.2010Г. И ВРЪЩА ДЕЛОТО НА СЪЩИЯ СЪД ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СЪДОПР.ДЕЙСТВИЯ
29 Административно дело (К) No 708/2009, XIX състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ,
МЕМБРАННИ ТЕХНОЛОГИИ АД
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ,
МЕМБРАННИ ТЕХНОЛОГИИ АД,
Р.И.Г.,
И.С.Б.,
С.И.Б.
Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 18.2.2010г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 69/12.01.2009г. постановено по АХГД № 3349 по описа за 2007г. на Пловдивския районен съд, ХVІІ - ти гр. състав. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 18.2.2010г.
30 Административно дело No 710/2009, X състав Искове за обезщетение Н.К.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове от Н.К.А. срещу Областна дирекция на МВР Пловдив, за заплащане общо на сумата от 8893, 82лв., от който общ размер: 6000 лв. се претендират като обезщетение за пропуснати ползи; 1000лв. се претендират като неимуществени вреди; 1683,82лв. се претендират като лихва за забава върху сбора от двете обезщетения; 210лв. се претендират като направени разходи по воденото от ищеца дело за отмяна на незаконосъобразен административен акт, а всички вреди се твърди да са пряка и непосредствена последица от отмяната на Наказателно постановление №6987 от 02.08.2006 година, издадено от Началник сектор "ПП и КАТ" при ОДП Пловдив, с влязло в сила съдебно решение ОСЪЖДА Н.К.А.,***, да заплати съдебните разноски в размер на 120лв./сто и двадесет лева/ в полза на Административен съд Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
31 Административно дело No 753/2009, V състав Дела по ЗМСМА ДЖИНИО ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 19.2.2010г.
Отменя протоколното си определение от 19.01.2010г. с което делото е обявено за решаване. Прекратява съдебното производство по административно дело №753/2009г. по описа на ПАС, ІІІ отделение, V състав. Осъжда "ДЖИНИО" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Одрин №64, с управител А.А.Н. ***, съдебни разноски в размер на 150 лв. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-мо дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. На основание чл. 138, ал. 1 от АПК препис от настоящия акт да се изпрати на страните.
32 Административно дело No 806/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР РАЙОННА ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ ТРАКИЯ КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 22.2.2010г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Районна всестранна кооперация "Тракия", Заповед № РД-09-103 от 07.04.2009г. на Кмета на Община Пловдив Район "Северен, с която е отменена Заповед № РД 09-21 от 20.01.2009г. на Кмета на Община Пловдив Район "Северен", постановена на основание чл. 99 т.2 чл. 100, чл. 102 ал.2 от АПК във вр. с §4 ал.1 т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.31 от ЗКИР, §5 ал.1 и ал.6 от ПЗР на Наредба №3/28.04.2005г.ОТМЕНЯ по жалбата на И.Б.И. ***; С.Б.С. *** ; С.С.Ц. *** Заповед № РД-09-21 от 20.01.2009г. на Кмета на Община Пловдив Район "Северен", с която на основание §4 ал.1 т.3 от ПЗР на ЗКИР, чл.31 от ЗКИР, §5 ал.1 и ал.6 от ПЗР на Наредба №3 от 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и пъддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, във вр. с чл. 57 т.3 и т.4, чл.60 ал.1 и ал.2; чл. 62 ал.3 и ал.5 от Наредба №3/2005г. е одобрено попълване на действащия кадастрален план на Северна индустриална зона, гр. Пловдив с нов поземлен имот с пл. № 956 с промяна на поземлен имот №425 по регулационните граници на УПИ КООП "Търговия" в кв. 12 и две сгради по зелените зачертавания, щрихи, линии и надписи на ситуационния план от 05.01.2009г., без изменение на регулацията.ОСЪЖДА Община Пловдив Район "Северен" да заплати в полза на И.Б.И. ***; С.Б.С. *** ; С.С.Ц. *** сумата в размер от 30 лв. /тридесет лева/.Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
33 Административно дело No 811/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ТИМЕА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 5.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Тимеа" ООД - гр. Пловдив, с адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Брезовско шосе" № 180, склад № 127, и с адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, бул."Марица" № 21, ет.1, офис 103,с управител П.Б.А., против Ревизионен акт № 160801291/ 12.12.2008 г. на ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 114/ 12.02.2009 г. на Директор на Дирекция "ОУИ" - гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 811/2009год. по описа на Административен съд - Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 05.02.2010Г. ВРЪЩА ДЕЛОТО НА АДМ.СЪД-ПЛОВДИВ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СЪДОПРОИЗВОД.ДЕЙСТВИЯ
34 Административно дело No 830/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Н.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 25.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.М., ЕГН **********,*** против РА № 260800593/17.02.2009г. издаден от Веселина Георгиева Господинова, гл. инспектор по приходите при ТД на НАП, гр. Хасково, потвърден с Решение № 242/10.04.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив с който са определени дължими суми Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2004г. общо в размер на 10131лв. от които 6663,19 лв. и лихви в размер на 34687,87 лв. ОСЪЖДА Д.Н.М., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция "ОИУ" при ЦУ на НАП - Пловдив сумата в размер на 652 лв. /шестстотин петдесет и два лева/. Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №274/25.02.2010Г. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА
35 Административно дело No 849/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни СОЛИС ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 15.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Солис" ЕООД, със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Авксентий Велешки" №38, Булстат: 825395545, представлявано от Христо Василев П., против Решение за промяна на тарифен номер № 1097/19.03.2009 г. на Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0291/24.04.2009 г. на Директора на Регионална митническа дирекция Пловдив. ОСЪЖДА "Солис" ЕООД, със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Авксентий Велешки" №38, Булстат: 825395545, представлявано от Христо Василев П., да заплати на Митница-Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 1668.55 лв. /хиляда шестстотин шестдесет и шест лева и 55 ст./. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение №187/15.02.2010
36 Административно дело No 850/2009, V състав Дела по КСО САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХН.ЛАБОРАТОРИЯ Д И З ЕООД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 5.2.2010г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка поради очевидна неточност в Решение №1687/15.12.2009г., по адм. дело № 850 по описа за 2009 година на Административен съд Пловдив, като в диспозитива на решението да се чете също: ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане на ю.к. Поборникова за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №137/05.02.2010Г. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА
37 Административно дело No 917/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.Д.К.,
Д.Г.Г.
ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 2.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Д.К., ЕГН **********, с адрес: *** и на Д.Г.Г., ЕГН ********** *** против Заповед № 277 от 09.04.2009г. на Кмета на Община Съединение, с която на основание чл. 135, ал.1 и ал.3, чл. 8 т.2; чл. 12 ал.1 и ал.2; чл. 14 ал.3, ал.4 и ал.5; чл. 59 ал.1; чл. 60 ал.2; чл. 109 ал.2; чл. 110 ал.1 т. 1; чл. 112 ал.1 и ал.2 т.4; чл. 124 ал.3; чл. 128 ал.3; чл. 129 ал.2 от ЗУТ; чл. 28 ал.2 от ППЗОЗЗ е одобрен проект за ПУП-ПРЗ на поземлен имот № 000108, като от него се образува УПИ: 000108 рибарник в землището на с. Малък Чардак, VІІ-функционален тип с ЕКАТТЕ 46944, местността "Саев кладенец", отстоящ на 320 метра от главен път Голям Чардак-Съединение, по червените линии и сини надписи за регулацията, червен пунктир и черни котировки за застрояването и сини градоустройствени показатели. ОСЪЖДА Й.Д.К., ЕГН **********, с адрес: *** и Д.Г.Г., ЕГН ********** *** да заплатят в полза на Община Съединение сумата в размер от 300 лв. /триста лева/. ОСЪЖДА Й.Д.К., ЕГН **********, с адрес: *** и Д.Г.Г., ЕГН ********** *** да заплатят в полза на Ф.Р.С. *** сумата в размер от 150 лв./сто и петдесет лева/. Решението е окончателно.
38 Административно дело No 947/2009, XV състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Б.Я.П.,
М.Г.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 22.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Я.П. *** и на М.Г.К. *** против мълчаливия отказ на Кмета на Община Асеновград по молба входирана в Община Асеновград с № 94-Б-80 от 24.03.2008г. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №245/22.02.2010Г. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА
39 Административно дело No 1024/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни В.Т.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 19.2.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160801639/27.02.2009 г., издаден от Н.С.Х., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 268 от 23.04.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която са установени задължения за задължителни осигурителни вноски, както следва: за фонд "Държавно обществено осигуряване" за периода 01.01.2000 г. - 30.09.2003 г. в размер на 2055,24 лв., ведно със законната лихва върху тях; за вноски за "Допълнително задължително пенсионно осигуряване за универсален пенсионен фонд" за периода 01.01.2000 г. - 30.09.2003 г. в размер на 115,20 лв., ведно със законната лихва върху тях; и за фонд "Здравно осигуряване" за периода 01.01.2000 г. - 30.11.2002 г. в размер на 303,16 лв., ведно със законната лихва върху тях. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част. ОСЪЖДА В.Т.Т., в качеството му на едноличен търговец с фирма "ЕКСА - В.Т.", със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Средна гора" № 3, ет. 2, ЕИК по БУЛСТАТ 040172171, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 230 лв. /двеста и тридесет лева/, представляваща съответната част от възнаграждението за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение №238/19.02.2010
40 Административно дело No 1070/2009, IX състав Дела по ЗМСМА К.В.К.,
К.Д.Г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 8.2.2010г.
ОТМЕНЯ Определението от съдебно заседание ,състояло се на 12.01.2010г.,за даване ход по същество на приети за съвместно разгреждане и решаване адм. дело № 1070 по описа за 2009 г.,ІХ с-в и присъединено към него адм. дело № 1114 по описа за 2009 г., Х състав по описа за 2009г. на Административен съд-Пловдив. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К. Василев К. ***, с която се оспорва Решение № 209,взето с Протокол №11/11.06.2009г. на Общински съвет-Пловдив относно избор на "Младежки делегат" и приетата за съвместно разглеждане жалба на Кристиян Д.Г. *** против Решение № 209, взето с Протокол №11/11.06.2009г. на Общински съвет-Пловдив относно избор на "Младежки делегат" на гр.Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1070/2009 г.,ІХ с-в и присъединено към него адм. дело № 1114/2009 г., Х състав по описа за 2009г. на Административен съд-Пловдив,приети за съвместно разглеждане и решаване. ОСЪЖДА К.В.К. ***,да заплати пет лева държавна такса за получено съдебно удостоверение в съдебно заседание, състояло се на 12.01.2010г. по сметка на Административен съд-Пловдив. ОСЪЖДА Кристиян Д.Г. *** , да заплати пет лева държавна такса за получено съдебно удостоверение в съдебно заседание, състояло се на 12.01.2010г. по сметка на Административен съд-Пловдив. ИЗПРАЩА адм. дело № 1070/2009 г.,ІХ с-в и присъединено към него адм. дело № 1114/2009 г.,Х състав по описа за 2009г. на Административен съд-Пловдив,приети за съвместно разглеждане на Районен съд-Пловдив по подсъдност. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частни жалби в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБИТЕ
41 Административно дело No 1114/2009, X състав Дела по ЗМСМА К.Д.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 8.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кръстьо Василев Карамански от гр.Пловдив,ж.к."Тракия"бл.237,вх."А",ет.7,ап.21, с която се оспорва Решение № 209,взето с Протокол №11/11.06.2009г. на Общински съвет-Пловдив относно избор на "Младежки делегат" и приетата за съвместно разглеждане жалба на Кристиян Д.Г. *** против Решение № 209, взето с Протокол №11/11.06.2009г. на Общински съвет-Пловдив относно избор на "Младежки делегат" на гр.Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1070/2009 г.,ІХ с-в и присъединено към него адм. дело № 1114/2009 г., Х състав по описа за 2009г. на Административен съд-Пловдив,приети за съвместно разглеждане и решаване. ОСЪЖДА Кръстьо Валентинов Карамански от гр.Пловдив,ж.к."Тракия"бл.237,вх."А",ет.7,ап.21,да заплати пет лева държавна такса за получено съдебно удостоверение в съдебно заседание, състояло се на 12.01.2010г. по сметка на Административен съд-Пловдив. ОСЪЖДА Кристиян Д.Г. *** , да заплати пет лева държавна такса за получено съдебно удостоверение в съдебно заседание, състояло се на 12.01.2010г. по сметка на Административен съд-Пловдив. ИЗПРАЩА адм. дело № 1070/2009 г.,ІХ с-в и присъединено към него адм. дело № 1114/2009 г.,Х състав по описа за 2009г. на Административен съд-Пловдив,приети за съвместно разглеждане на Районен съд-Пловдив по подсъдност. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частни жалби в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
42 Административно дело No 1120/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 2.2.2010г.
С Решение № 124/02.02.2010 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Йордан Димитров Кушлев, ЕГН **********, с адрес: *** и на Д.Г.Г., ЕГН ********** *** против Заповед № 277 от 09.04.2009г. на Кмета на Община Съединение, с която на основание чл. 135, ал.1 и ал.3, чл. 8 т.2; чл. 12 ал.1 и ал.2; чл. 14 ал.3, ал.4 и ал.5; чл. 59 ал.1; чл. 60 ал.2; чл. 109 ал.2; чл. 110 ал.1 т. 1; чл. 112 ал.1 и ал.2 т.4; чл. 124 ал.3; чл. 128 ал.3; чл. 129 ал.2 от ЗУТ; чл. 28 ал.2 от ППЗОЗЗ е одобрен проект за ПУП-ПРЗ на поземлен имот № 000108, като от него се образува УПИ: 000108 рибарник в землището на с. Малък Чардак, VІІ-функционален тип с ЕКАТТЕ 46944, местността "Саев кладенец", отстоящ на 320 метра от главен път Голям Чардак-Съединение, по червените линии и сини надписи за регулацията, червен пунктир и черни котировки за застрояването и сини градоустройствени показатели. ОСЪЖДА Йордан Димитров Кушлев, ЕГН **********, с адрес: *** и Д.Г.Г., ЕГН ********** *** да заплатят в полза на Община Съединение сумата в размер от 300 лв. /триста лева/. ОСЪЖДА Йордан Димитров Кушлев, ЕГН **********, с адрес: *** и Д.Г.Г., ЕГН ********** *** да заплатят в полза на Фанка Рангелова Салчева с адрес: с. Малък Чардак ул. "Родопи" № 4 сумата в размер от 150 лв./сто и петдесет лева/. Решението е окончателно.
В законна сила от 2.2.2010г.
43 Административно дело No 1130/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Т.М.,
В.Г.М.,
Е.Г.С.,
В.К.С.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 8.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Т.М., ЕГН **********, В.Г.М. с ЕГН **********, Е.Г.С. с ЕГН **********, тримата с посочен адрес: *** и жалбата на В.К.С. *** против Решение № 62, обективирано в Протокол № 4 от 26.02.2009г. на Общински съвет-Пловдив, с което на основание чл. 21 ал.1 т.11, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл. 129 ал.1 и чл. 134 ал.1 т.1 от ЗУТ е приет проект за изменение на ПУП-план за улична регулация на ул. "Модър" от ул. "Царевец" до "Коматевско шосе", прилежаща към кв. 67 и кв. 68 по плана на кв. "Х. Смирненски"-юг /Хр. Ботев"-юг/ и кв. 1 по план на "Тягова подстанция" /кадастрален план кв. "Модър"/ и за част от ул. "Колхида", прилежаща към кв. 66 по плана на кв. "Х. Смирненски" - юг /"Хр. Ботев"-юг/, като урегулира ул. "Модър" между осова точка № 490 /стара/ до осови точки № 491 и № 492 /нови/ с обща широчина 33,00м; 34,90 кв.м; 32,90 кв.м, съответстващи на улица от ГУМ-ІІІА клас от ОУП, за част от ул. "Колхида" от осова точка № 491 до осова точка № 493 /нови/ и от осова точка № 491 до осова точка № 494 /нови/ с обща широчина 20,00м по означеното за регулацията с кафяв и зелен цвят Решението е окончателно.
44 Административно дело No 1132/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЙ И ЕС БЪЛГЕРИА ХОЛДИНГС БВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 26.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ей и Ес Бългериа Холдингс" Б.В със седалище и адрес на управление гр.Ротердам, ул."Парклаан" № 32, Холандия, представлявано от Евгения Родионова, гражданин на Руската Федерация срещу Становище за наличие или липса на основания за прилагане на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане/СИДДО/ изх.№ 804240/23.12.2008г., издадено от Милена Вътева Георгиева - орган по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр.Стара Загора, потвърдено с Решение № 376/05.06.2009г. на Директор на дирекция" ОУИ" - гр.Пловдив. ОСЪЖДА "Ей и Ес Бългериа Холдингс" Б.В със седалище и адрес на управление гр.Ротердам, ул."Парклаан" № 32, Холандия, представлявано от Евгения Родионова, гражданин на Руската Федерация да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №284/26.02.2010Г.
45 Административно дело No 1134/2009, VI състав Други административни дела О.-С.И. ЕТ ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 4.2.2010г.
Отхвърля жалбата на ЕТ "Окай-Сабатин Ибрям", представляван от собственика Сабатин Хасан Ибрям, със седалище/адрес на управление - гр.Асеновград, ж.к. "Долни Воден", ул."Просвета", № 7 против издаден от директора на Областно пътно управление /ОПУ/, гр. Пловдив, към Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НА"ПИ"/, а понастоящем Агенция "Пътна инфраструктура" /А"ПИ"/ към МРРБ - Акт за установяване на публично държавно вземане № 4/16.06.2009г. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №142/04.02.2010Г.
46 Административно дело No 1164/2009, V състав Искове за обезщетение С.Т.Н. КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 24.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.Т.Н. с ЕГН **********,*** иск срещу Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ с адрес за призоваване в гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6 за обезщетение за вреди претърпени вследствие на незаконосъобразното му уволнение, в размер на 27045.05лв. ОСЪЖДА С.Т.Н. с ЕГН **********,*** да заплати на Административен съд гр.Пловдив, сумата от 10/десет/ лева, като държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОБЕЗСИЛВА РЕШЕНИЕ №267/24.02.2010Г.
47 Административно дело No 1168/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ю.П.Ю. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 3.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.П.Ю.,***, против Заповед №РД-18-37 от 08.05.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на село Маноле, община Марица, област Пловдив, относно границата между поземлени имоти с идентификатори №47086.501.549 и №47086.501.500. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
48 Административно дело No 1180/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Т.Д.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 2.2.2010г.
ОТМЕНЯ Решение за отказ № 16-20627/15.05.2009 г., издадено от ТД на НАП-гр.Пловдив срещу Т.Д.Б. ***, ЕГН: **********, което решение е потвърдено с Решение № 400/16.06.2009 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив. ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив да заплати на Т.Д.Б. ***, ЕГН: **********, разноски по делото в размер на 316 лв. /триста и шестнадесет лева/. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
49 Административно дело No 1183/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни С.Н.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 12.2.2010г.
ОТМЕНЯ Решение за отказ №1600020521/14.05. 2009г. на орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив, с което отказано на С.Н.В. ***, да бъде освободена от задължението за внасяне на дължимите здравноосигурителни вноски за своя сметка за времето 01.01.2006г. - 31.12.2007г., потвърдено с решение № 406 от 19.06.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив, при ЦУ на НАП, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, като. ВРЪЩА преписката за произнасяне от компетентния орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
50 Административно дело No 1187/2009, V състав Други административни дела ОБРАЗЦОВИ АПТЕКИ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 18.2.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №116/26.03.2009г. на Директор РЗОК Пловдив, потвърдена със Заповед № РД-09-359/08.06.2009г. на Директор на НЗОК, за налагане на санкции на "Образцови аптеки" АД, град София, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Г.М.Димитров №1, офис-сграда №2, представлявано от изпълнителния директор Н.Д.Д-И., в частта по т.1 и по т. 2, общо в размер на 895 лева. ОСЪЖДА РЗОК Пловдив да заплати на "Образцови аптеки" АД сумата от 202 /двеста и два/ лева разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №226/18.02.2010Г.В ЕДНА ЧАСТ. ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕТО В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ.
В законна сила от 15.10.2010г.
51 Административно дело No 1215/2009, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ БИС-98 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 15.2.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 25.01.2010г. за даване на ход по делото по същество. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "БИС-98" ООД, ЕИК 115040215, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Тодор Икономов" № 6, представлявано от управителя Благой Николов Котулов с ЕГН ********** против Заповед № А-930 от 27.05.2009г. на Кмета на Община Асеновград, с която на основание чл. 11 ал.4 от ППЗСПЗЗ е одобрено Решение на техническата служба при Община Асеновград , обективирано в Протокол от 10.04.2009г., с което са определени застроените площи на имот с пл. № 526, записан като собственост на наследниците на Велика Н. Шикова с обща площ по графични данни 1038 кв.м както следва: в УПИ І-41 стоп. дейност, кв. 17-84 кв.м; в УПИ ІІ-40, стоп. дейност, кв. 17-206 кв. м; в УПИ ІХ-жп ареал - 140кв м. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1215 по описа на ПАС за 2009г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването.
52 Административно дело No 1224/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни А.И. ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 3.2.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт №1548/31.01.2007г. издаден от Янка Андонова-ст.инспектор по приходите при ТД на НАП-Хасково с който е отказан данъчен кредит на стойност 12576.40 лв. ведно с прилежащите лихви в размер на 1536.43 лв., потвърден с Решение №356/10.04.2007г. на Директора Дирекция "ОУИ"-Пловдив в обжалваната част, с която са определени данъчни задължения по ЗДДС за данъчни периоди м. 05/2005г. и м. 01/2006г. и съответните лихви за забава Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №128/03.02.2010Г.
53 Административно дело No 1254/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.И.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 26.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.И.Д., ЕГН **********,***, против заповед № ЗД-00-103 от 11.06.2009 г. на областния управител на област Пловдив, с която на основание § 4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ е одобрен плана на новообразуваните имоти на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ за местностите "Манастирски лоза", "Борова гора" и "Кайряка" в землището на град Сопот, община Сопот, област Пловдив, в частта относно имоти 502, 5502, 503, 504 и 5504. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №276/26.02.2010Г.
54 Частно административно дело No 1263/2009, XI състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 19.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Съединение, представлявана от Кмета Евгений Георгиев Маринчешки против Заповед № РД-145/16.07.2009 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), гр. Пловдив, с която е наредено преустановяване експлоатацията на общинско депо за отпадъци, находящо се гр.Съединение, имот №00380, с оператор на депото "Сити транс"ЕООД гр.Съединение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №243/19.02.2010Г. ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ДРУГ СЪСТАВ НА СЪЩИЯ СЪД.
55 Административно дело No 1264/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Т.Б.Л. КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 15.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Т.Л., ЕГН **********, с адрес: *** против Заповед № РД-09-220 от 18.06.2009г. на Кмета на Община Пловдив Район "Северен", с която на основание § 4 т.2 от ЗКИР, чл. 31 от ЗКИР, §5 ал.1 от ПЗР на Наредба №3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, във вр. с чл. 57 т.3, чл. 62 ал.6 от Наредба № 3 и чл. 53 ал.2 от ЗКИР е отказано попълване на кадастралния план на Северна индустриална зона на гр. Пловдив с нов имот с пл. № 1245, попадащ в улична регулация и УПИ ХV-ВТО Кореком, кв. 12 и се коригират ПИ с пл. №№1208 и 425, съгласно ситуационния план от 21.10.2008г. ОСЪЖДА Н.Т.Л., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати в полза на "Търговски център Тракия" АД сумата в размер от 250 лв. /двеста и петдесет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
56 Административно дело No 1290/2009, IX състав Дела по ЗОС К.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 24.2.2010г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 654/29.06.2009г. на Кмет на Община Карлово, в частта й, с която е определена оценката за отчуждени части от поземлен имот №488 от кв. 63 от плана на с.Васил Левски, предвидени за изграждане на улица в частта й, с която е определено паричното обезщетение за отчуждени части от собствен на жалбоподателя процесен имот, като се увеличи размера на определеното обезщетение, от 1024/хиляда двадесет и четири/ лв. на 1420/ хиляди четристотин и двадесет / лв. ОСЪЖДА Община - "Карлово " да заплати на на К.К. *** разноски в размер на 405.50 /четристотин и пет лева и петдесет стотинки/ лв. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
57 Административно дело No 1291/2009, XV състав Дела по ЗМВР К.А.Ю. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 15.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.Ю., ЕГН ********** против Заповед № З-7007 от 10.07.2009г. на Директора на ОД на МВР-Пловдив, с която на основание чл. 245 ал.1 т.13 от ЗМВР и чл. 268 ал.1 и ал.3 от ППЗМВР е прекратено служебното правоотношение на полицай К.А.Ю., притежаващ категория Е-І степен, младши автоконтрольор ІІ степен, в група "Пътна полиция" на сектор "Престъпления по пътищата" към отдел "Противодействие на престъпността" при ОД на МВР-Пловдив, поради придобиване право на пенсия при условията на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване, по инициатива на органа по назначаването, считано от датата на връчване на заповедта. ОСЪЖДА К.А.Ю., ЕГН ********** да заплати в полза на ОД на МВР-Пловдив сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/. Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №185/15.02.2010Г.
58 Административно наказателно дело (К) No 1314/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИМЕДЖЪН ТРАНС ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 9.2.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 899 от 12.06.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 1503 по описа на Пловдивския районен съд, ХХV н.с., за 2008 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 24039-0129836 от 30.11.2007 г. на директора на Дирекция "Обслужване" в Териториалната дирекция град Пловдив на НАП, с което на "Имеджън транс" ООД, с БУЛСТАТ 115891365, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Златю Бояджиев" № 29, на основание чл.178 ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено административно нарушение по чл.96, ал.1 във връзка с ал.2 ЗДДС. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.2.2010г.
59 Административно дело No 1337/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни Б.-П.Б. ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 26.2.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 2400616/15.05.2007г., издаден от Пенка Пеева Кънева - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Стара Загора, потвърден с Решение № 443/02.07.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА с която на ЕТ"Бурев - П.Б."***, представлявано от П.Ж.Б., за месец Март 2003г., са определени задължения към бюджета, в резултат на непризнато право на данъчен кредит в размер общо на 1 904 лева по фактури, издадени от доставчика "Десми"ЕООД, гр.София, ведно с прилежащи лихви за забава в размер общо на 1 060,80 лева. ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"Бурев - П.Б."***, представлявано П.Ж.Б., против Ревизионен акт № 2400616/15.05.2007г., издаден от Пенка Пеева Кънева - главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Стара Загора, потвърден с Решение № 443/02.07.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА,с която на ЕТ"Бурев - П.Б."***, за данъчни периоди месец Май 2003г., месец Юни и месец Октомври 2005г., и месец Август и месец Септември 2006г. са определени задължения за данък добавена стойност, в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер на общо 50 151,29 лева, по доставки, за които са издадени данъчни фактури от доставчиците "ПГ - 97" ООД, гр.София; ЕТ"Даниел - Савка Горанова", гр.Видин; "Фън"ЕООД, гр.София и "Тимбър І"ЕООД, гр.София, и са начислени съответни лихви за просрочие в размер общо на 7 133,74 лева,както и В ЧАСТТА за начислени лихви за забава за несвоевременно разчитане с бюджета на задължения за данък добавена стойност за внасяне за данъчни периоди месец Януари и месец Февруари 2003г. в размер общо на 985,90 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА ЕТ"Бурев-П.Б."***, представлявано от П.Ж.Б., да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1 591,21 /хиляда петстотин деветдесет и един лева и двадесет и една стотинки/ разноски по делото, по съразмерност и компенсация. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №283/26.02.2010Г.
60 Административно дело No 1339/2009, X състав Дела по ЗОС В.В.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 11.2.2010г.
ОТМЕНЯ Изричен отказ материализиран в писмо изх.№9400-31258 от 09.07.2009 година на Зам.Кмета на Община Пловдив, по заявление с вх.№9400-31258 от 17.06.2009 година, да се приложи параграф 42 от ПЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост /ЗОС- обн. ДВ-бр.54 от 2008 година/. ВРЪЩА делото като преписка на Община Пловдив за произнасяне по Заявление с вх.№9400-31258 от 17.06.2009 година и по молбата на В.В.П. и Марио В.П., с вх. №940031258 от 18.10.2006 година, при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение. ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на В.В.П. ***, сумата от 900 лв. /деветстотин лева/ съдебни разноски под формата на адвокатско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 /четиринадесетдневен/ срок от съобщението до страните, пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №167/11.02.2010Г.
61 Административно дело No 1342/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.А.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 11.2.2010г.
Отменя Заповед № РД - 18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Пловдив, община Пловдив в частта за поземлени имот с идентификатор 530.338 и ПИ 530.1894. Връща преписката на Изпълнителния директор на АГКК за: вписване в кадастралния регистър относно ПИ 1894 актуалните данни за право на собственост по нот.акт № 114 от 25.03.2008г.; за определяне на един идентификатор за ПИ 338 и ПИ 1894 - съсобствени, един ПИ и с отразяване квотите на съсобственост на всички собственици съгласно актуални нотариални актове. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
62 Административно дело No 1348/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Х.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 18.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от М.Х.С. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1348/ 2009 год. по описа на Административен съд Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
63 Административно дело No 1394/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни РАДАНИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 4.2.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Радани" ООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пазарджик, ул."Завоя на Черна" №21, с ЕИК по БУЛСТАТ 112556835, представлявано от управителя Р.Г.В. ревизионен акт /РА/ № 130900156/21.05.2009г., издаден от Атанаска Иванова Цанкова - гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - Пазарджик, потвърден в обжалваната част с Решение № 496 от 23.07.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с който е начислен ДДС за внасяне за разликата от 32781,16 лева до пълния определен размер от 61882,25 лева, ведно със съответните лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН. ОСЪЖДА "Радани" ООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пазарджик, ул."Завоя на Черна" №21, с ЕИК по БУЛСТАТ 112556835, представлявано от управителя Р.Г.В., да заплати на Дирекция "ОУИ"- Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1475,50 /хиляда четиристотин седемдесет и пет лева и петдесет ст./ юрисконсултско възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част от жалбата. Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №135/04.02.2010Г.
64 Административно дело No 1413/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.А.О. РДНСК ПЛОВДИВ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ НАЧАЛНИКА Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 11.2.2010г.
Отхвърля жалбата на А.А.О.,*** против Заповед № ДК-02-19/15.07.2009г. на Началника на РДНСК-Пловдив за премахване на незаконен строеж, представляващ "масивна ограда" в УПИ I-общ., кв.7а, с.Първенец, община Родопи. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №176/11.02.2010Г.
65 Административно дело No 1441/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МАРИЦА ГАРДЪНС ЕАД АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 24.2.2010г.
Отменя Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК , с което е одобрена кадастралната карта за землището на гр.Пловдив, в частта й за ПИ с идентификатори по КК 501.332, 501.331, попадащи в УПИ I-280, 281, 282, жилищно и обществено застрояване и ТП, кв.8 по РП на ПУ "П.Хилендарски", одобрен със заповеди № 344/08.09.1977г., № 5995/01.10.1952г. и ПУП-ПРЗ № ОА-466/19.03.2007г. и по кад.план на "Отдих и култура-север" Пловдив, одобрен със заповед № ОА-1549/10.08.2001г.- имот пл.№ 281, част от имот пл.№ 282, както и за ПИ с идентификатор по КК 501.333, попадащ в УПИ II-280, 282-зеленина, кв.8 по РП на ПУ "П.Хилендарски", одобрен със заповеди № 344/08.09.1977г., № 5995/01.10.1952г. и ПУП-ПРЗ № ОА-466/19.03.2007г. Връща преписката на ИД на АГКК за корекция на кадастралната карта и кадастралния регистър, гр.Пловдив в частта й за: вписване в кадастралния регистър за ПИ 333 и ПИ 331 актуалните данни за право на собственост на жалбоподателя по нот.актове за собственост; за отразяване в кадастралната карта за ПИ 331 и ПИ 332 и вписване в кадастралния регистър за ПИ 331 и 332 данните за съществуващи законно изградени сгради, заснети в КП от 2001г. /обект Жилищна група, магазини и подземни гаражи, подобект Блок № 4, в УПИ I-280, 281, 282-жил. обществено застрояване и трафопост, кв.8 по плана на ПУ "П.Хилендарски"; обект-жилищна група, магазини и подземни гаражи, подобект Блок № 5, в УПИ I-280, 281, 282, жил. обществ. застр. и трафопост, кв.8 по плана на ПУ; обект-жил. група, магазини и подземни гаражи, подобект Блок № 9, в УПИ I; същия обект с подобект : блок № 10; същия обект и подобект: блок № 11-втори подетап/ съгласно РС и удостоверенията за въвеждане в експлоатация и разрешението за ползване , с актуалните данни за собственост на М.Гардънс. Отхвърля жалбата в останалата й част. Скици № № 1, 4 и 5 от неоспореното заключение от СТЕ са неразделна част от решението. Осъжда АГКК да заплати на "Марица Гардънс" ЕАД, седалище/адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Алцеко" № 16, представлявано от изпълнителния директор Е.Гат, сума от 310.00лв., съдебни разноски за д.т. и депозит за вещо лице. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд чрез, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В законна сила от 17.3.2010г.
66 Административно дело No 1451/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛМАШ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Булмаш" ООД - гр. Пловдив, чрез управителя Г.Н.Б., с адрес на управление: гр.Пловдив, ул. "Апостол Узунов" № 3 срещу АПВ № 913048 от 06.07.2009 г. на орган по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 527 от 06.08.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив, като неоснователна. ОСЪЖДА "Булмаш" ООД - гр.Пловдив, с БУЛСТАТ 115139779, с адрес на управление: гр.Пловдив, ул. "Апостол Узунов" № 3, с представляващ Г.Н.Б. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив сумата 150 /сто и петдесет/ лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №152/10.02.2010Г.
67 Административно дело No 1467/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ С.И.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 22.2.2010г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.Д.,***, против Заповед №ЗД-00-103 от 11.06.2009г. на Областен управител- Пловдив, с която е одобрен ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местностите "Манастирски лозя", "Борова гора" и "Кайряка", в землището на град Сопот, в землището на град Сопот, община Сопот, област Пловдив, досежно имот с №465.465, местност "Манастирски лозя". ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1467 по описа на съда за 2009г. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
68 Административно дело No 1469/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.С.Н. ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 8.2.2010г.
ОБЯВЯВА нищожността на отказа за издаване на удостоверение за търпимост, обективиран в писмо с изх. № 94-23-277 от 21.08.2009г. на Заместник-кмета на Община Родопи. ВРЪЩА административната преписка за произнасяне по искането на Т.С. Тотев с вх. № 94-23-277 от 17.08.2009г. ОСЪЖДА Община Родопи да заплати в полза на Т.С.Н., ЕГН ********** *** сумата в размер от 110 лв. /сто и десет лева/. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните. Препис от решението да се връчи на страните по делото.
69 Частно административно дело No 1485/2009, XV състав Частни администр. дела ТЕХНО ПРЕС ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 15.2.2010г.
ОТМЕНЯ спиране на регистрация на ППС марка "Мерцедес", модел "ГЛ 320 ЦДИ, постановено на основание чл. 54 ал.1 т.3 ал.3 и ал.4 от АПК, обективирано в писмо с изх. № ИЯ/КАТ-6120 от 11.08.2009г. на Началник на Сектор "Пътна полиция" към ОД на МВР - Пловдив. ВРЪЩА административната преписка на административния орган за произнасяне по Заявление №21960 от 04.08.2009г. на "ТЕХНО ПРЕС" ЕООД.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА
70 Административно дело No 1520/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРИМО АД НАЧАЛНИК РДНСК Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 24.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Тримо" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" №176, против Заповед №ДК-10-43 от 03.08.2009г. на началника на РДНСК-Пловдив, с която е оставил в сила Разрешение за строеж №149 от 26.07.2007г., издадено от главния архитект на Община Пловдив - Район "Северен" за обект: ажурна ограда с височина до 2,20м., от т.А, Б, В, Г, изцяло в УПИ Търговски център "Тракия" АД, по регулация м/у УПИ ЕАД"Тримо-АД", кв.12 по плана на СИЗ /северна индустриална зона/, V-та част, ул. "Брезовско шосе" №180, гр. Пловдив. ОСЪЖДА "Тримо" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" №176, да заплати на "Търговски център "Тракия"" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" №180, сумата от 1 650,00 лева, представляваща направените по делото разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №264/24.02.2010Г.
71 Административно дело No 1556/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Т.П. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 26.2.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Н.Т.П. против заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралния регистър на Пловдив в частта за неправилно обозначени сгради в кадастралния регистър относно имот 525.1103 с административен адрес гр.Пловдив, ул."Селимица" № 8. Прекратява производството по адм.д.№ 1556 по описа за 2009г. на адм.съд-Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 - дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му и в същия срок от днес-за присъствалите страни.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №494/26.02.2010Г.
72 Административно дело No 1577/2009, VI състав Дела по ЗМВР И.И.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП И КАТ ПРИ ОДП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 25.2.2010г.
Отхвърля жалбата на И.И.Г.-*** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 11108/10.08.2009г. на Началник група в Сектор "ПП" към ОД МВР-Пловдив, изразяваща се в изземване на свидетелството за управление на моторно превозно средство. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В законна сила от 19.3.2010г.
73 Административно дело (К) No 1601/2009, XXI състав Касационни производства Д.В.К.,
Р.В.К.,
С.И.К.,
Й.А.С.,
В.Б.С.,
И.Б.С.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 10.2.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1880 от 06.07.2009г. на Пловдивския районен съд, с което е отхвърлена жалбата им против Решение № НН314 от 06.11.2008г. на Общинска служба "Земеделие"-гр. Пловдив . ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.2.2010г.
74 Административно дело No 1611/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни П.-С. ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.С., ЕГН **********, собственик на ЕТ "Прециз-СВ", гр. Хисаря, ул. "Ген. Гурко" № 34, срещу Ревизионен акт № 160900372/09.06.2009г. издаден от Борислав Тодоров - Инспектор по приходите при ТД на НАП, гр. Пловдив, поправен с РА № 169900372/07.08.2009г., издаден от Борислав Тодоров - Инспектор по приходите при ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 586/28.08.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" Пловдив при ЦУ на НАП, с който РА са определени дължими месечни вноски по ДОО в размер на 4036,12лв. и прилежащата им лихва в размер на 5401,12лв. в обжалваната част, с която са определени вноски ДОО за периода 01.01.2000г. -31.06.2004г. на обща стойност 7046,14лв. ОСЪЖДА С.В.С., ЕГН ********** да заплати на Дирекция "ОИУ" при ЦУ на НАП - Пловдив сумата в размер на 531,85 лв. /петстотин тридесет и един лева и осемдесет и пет стотинки/. Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
75 Административно дело No 1634/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.Н.П. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 23.2.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-00-122 от 14.07.2009г. на Областен управител- Пловдив, с която е одобрен ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местностите "Яса тепе" и "Корията", в землището на град Сопот, община Сопот, област Пловдив, досежно имот с №68080.406.150, местността "Яса тепе". ИЗПРАЩА преписката на Областен управител- Пловдив за постановяване на законосъобразен акт досежно имот с №68080.406.150, местността "Яса тепе", в землището на град Сопот, съобразно указанията, изложени в настоящето решение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
76 Административно дело No 1689/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.П.А. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 16.2.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-16-508 от 07.08.2009 г. на Началника на СГКК-Пловдив, с която е одобрено изменението в КК и КР за землището на с. Калековец, община Марица, обл. Пловдив, ЕКАТТЕ 35300, одобрена със Заповед № РД-18-13 от 19.02.2008г. на ИД на АГКК-София за ПИ с индефикатор 35300.502.361, състоящо се в следното: заличава се ПИ 35300.502.361 като се разделя по регулация за УПИ V-361 и ХХ-361, кв. 38 с. Калековец. Образуват се нови имоти с индефикатори 35300.502.580 и 35300.502.581 и се нанасят и записват в КК и КР както следва: 35300.502.580 с площ 697 кв.м с начи на трайно ползване "ниско застрояване" /до 10м/-собственост на Г.П.А. , ЕГН **********-договор за делба № 88/10.10.2002г., т. 14, рег. 14217; 35300.502.581 с площ от 772 кв.м, с начин на трайно ползване "ниско застрояване" /до 10м/- собственост на К.П.А. с ЕГН ********** по н.а.№ 16/25.12.1974г., т. 21, рег. 7840, дело 9329. Сградите от имот 35300.502.361 се преномерират с индефикаторите на новообразуваните имоти. ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър - Пловдив да заплати в полза на Г.П.А., ЕГН ********** с адрес: *** сумата в размер от 10лв. /десет лева/. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
77 Административно дело No 1697/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТРАКИЕЦ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 26.2.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба от Земеделска кооперация "Тракиец", гр. Пловдив, кв. Прослав, представлявано от Председателя на УС Д.Д.Т. Ревизионен акт № 160900501/24.07.2009г., издаден от Лорена Николаева И. на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 603/03.09.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив в частта в която са определени задължения задължения върху изплатени възнаграждения на член кооператорите - пенсионери без трудови правоотношения за ДОО в размер на 16707.59 лв., - главница и 24329.22 лв. - лихва по справка № 4 към РД, за периода 01.01.2000г. -31.12.2004г., и 134.72 лв. - главница и 123.04 лв. - лихва за 2005г. по справка № 4а към РД, като незаконосъобразен. ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА против Ревизионен акт № 160900501/24.07.2009г., издаден от Лорена Николаева И. на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 603/03.09.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив в останалата й част. ОСЪЖДА Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив да заплати на Земеделска кооперация "Тракиец", гр. Пловдив, кв. Прослав, представлявано от Председателя на УС Д.Д.Т. сумата в размер на 429 /четиристотин двадесет и девет/ лева представляваща разноските по делото. ОСЪЖДА Земеделска кооперация "Тракиец", гр. Пловдив, кв. Прослав, представлявано от Председателя на УС Д.Д.Т. да заплати на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата в размер на 330,86 лв. /триста и тридесет лева и осемдесет и шест стотинки/ представляваща юрисконсултско възнаграждение Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №285/26.02.2010Г.
78 Административно дело No 1713/2009, IV състав Други административни дела А.И.Т. ОБЛАСТНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.2.2010г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на уведомително писмо за извършено плащане с изх.№ 012492 от 06.08.2009 г. на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция на Република България, Областна разплащателна агенция град Пловдив, с което на А.И.Т., ЕГН **********,***, са наложени санкции и редукции в общ размер на 17 540,48 лева. ВРЪЩА административната преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие - Разплащателна агенция за произнасяне по общо заявление за плащания на площ с УИН 16/300508/25482 от 07.05.2008 г. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция на Република България да заплати на А.И.Т., ЕГН **********,***, сумата 820 (осемстотин и двадесет) лева, разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА
79 Административно дело No 1721/2009, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 9.2.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №87, взето с протокол №15/25.08.2009 година на Общински съвет при Община Стамболийски, по оспорването направено със Заповед №ЗД-06-9 от 28.09.2009 г. на Областен управител на област с административен център-Пловдив. ОСЪЖДА Общински съвет при Община Стамболийски да заплати на Областна администрация Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв./сто и петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
80 Административно дело No 1724/2009, VI състав Други административни дела С.С.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 4.2.2010г.
Отменя Заповед № ЗД-03-274/23.09.2009г. на Областен управител на област с административен център гр.Пловдив. Връща преписката на Областен управител-Пловдив за произнасяне по искане вх.№ ИГ-05-3/06.01.2009г. от С. С.Б. съобразно указанията в съдебния акт. Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В законна сила от 26.2.2010г.
81 Административно дело No 1771/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АУТО ПРОФИ-Н ООД АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 8.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от " Ауто профи Н " ООД, ЕИК 121269624, със седалище и адрес на управление гр.София 1680, Район "Красно село", ж.к."Борово", ул."Топли дол" № 2В, ет.2, ап.7 против Заповед № РД -18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК - София в частта й относно ПИ с ИД 56784.501.263 по одобрената кадастрална карта на землището на гр.Пловдив, район "Северен", КР 501. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1771/09 год. по описа на Административен съд Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
82 Административно дело No 1780/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни И.К.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 22.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.С., с ЕИК по БУЛСТАТ 112577530, от гр. Пазарджик, ул. " Димчо Дебелянов " № 14, ет. 7, ап. 19 срещу Акт за регистрация по ЗДДС № 130420900019705 от 06.08.2009 г., издаден от С. Т. Б., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, и С. А.Т., на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 623 от 14.09.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите. ОСЪЖДА И.К.С., с ЕИС по БУЛСТАТ 112577530, от гр. Пазарджик, ул. " Димчо Дебелянов " № 14, ет. 7, ап. 19 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №258/22.02.2010Г.
83 Административно дело No 1787/2009, IX състав Искове за обезщетение И.И.М. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ АСЕНОВГРАД Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 26.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни и недоказани обективно съединените искове за имуществени и неимуществени вреди на И.И.М. с ЕГН********** и съдебен адрес: ***, в общ размер на /15934.24/петнадесет хиляди деветстотин тридесет и четири лв. и двадесет и четири стотинки/ ПРОТИВ Агенция за социално подпомагане (АСП) . ОСЪЖДА И.И.М. с ЕГН********** ***, да заплати 200/двеста/лв.,представляващи адвокатско възнаграждение за предоставената му правна помощ по реда на Закона за правната помощ в полза на Национално бюро за правна помощ . РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в 14дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №279/26.02.2010Г.
84 Частно админист. наказателно дело (К) No 1795/2009, XX състав Наказателни частни касационни производства Н.Г.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 1.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 06.07.2009 г., постановено по НАХД № 3482/09 г., по описа на Пловдивски районен съд, ХVІ н.с. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 1.2.2010г.
85 Административно наказателно дело (К) No 1797/2009, XXII състав Наказателни касационни производства А.Г. ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 16.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 947 от 20.05.2009г., постановено по НАХД № 1997/09 по описа на ПРС за 2009г. с което VІІ-ми н. състав е потвърдил НП № 2006-К-0080 от 15.01.2007г. издадено от Директора в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, със седалище гр. Пловдив Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите с което на основание чл. 198 от Закона за защита на потребителите на ЕТ "А.Г." е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер 380 лв. за нарушение на чл. 15, ал., във вр. с чл. 3, ал.4 от Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.2.2010г.
86 Административно наказателно дело (К) No 1798/2009, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ Д-Р МАГДАЛЕНА КАРУШКОВА ПЕЙЧЕВА ЕТ АИППМП Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 16.2.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 822 от 28.05.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 77/2009 г. в частта му, в която е отменено наказателно постановление № ІІ-Б-67/09.05.2008 г. на Директора на Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве-Пловдив, в частта му, с което на ЕТ "Д-р Магдалена Карушкова-Пейчева - АИППМП" със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул."Петко Войвода" №16, ет.5, ап.39, Булстат: 115800262, е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв. за нарушение по чл.13, ал.2 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България; както и в в частта му, с което на ЕТ "Д-р Магдалена Карушкова-Пейчева - АИППМП" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул. "Петко Войвода" №16, ет.5, ап.39, Булстат: 115800262, е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв. за нарушение по чл.12, ал.1, т.1 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България, и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № № ІІ-Б-67/09.05.2008 г. на Директора на Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве-Пловдив, в частта му, с което на ЕТ "Д-р Магдалена Карушкова-Пейчева - АИППМП" със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул."Петко Войвода" №16, ет.5, ап.39, Булстат: 115800262, е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв. за нарушение по чл.13, ал.2 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България; както и в в частта му, с което на ЕТ "Д-р Магдалена Карушкова-Пейчева - АИППМП" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Петко Войвода" №16, ет.5, ап.39, Булстат: 115800262, е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв. за нарушение по чл.12, ал.1, т.1 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България. ОСТАВЯ в сила решение № 822 от 28.05.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 77/2009 г. в частта му, в която е отменено наказателно постановление № ІІ-Б-67/09.05.2008 г. на Директора на Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве-Пловдив, в частта му, с което на ЕТ "Д-р Магдалена Карушкова-Пейчева - АИППМП" със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул."Петко Войвода" №16, ет.5, ап.39, Булстат: 115800262, е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв. за нарушение по чл.15, ал.1, т.2 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България; както и в в частта му, с което на ЕТ "Д-р Магдалена Карушкова-Пейчева - АИППМП" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Петко Войвода" №16, ет.5, ап.39, Булстат: 115800262, е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв. за нарушение по чл.16, ал.1, т.4 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България. Решението е окончателно.
В законна сила от 16.2.2010г.
87 Административно дело No 1803/2009, X състав Дела по КСО Г.К.Е. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 11.2.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №212 от 14.09.2009 год. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив и потвърденото с него Разпореждане №779 от 29.07.2009 г. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО при РУ"СО" Пловдив, за внасяне на сумата по ревизионен акт за начет пореден №779/29.07.2009 година, с който се разпорежда възстановяване на сумата по начета в размер на 1390,06 лева, от които главница-1281,90 лв. и лихва - 108,16 лв. ОСЪЖДА Националния осигурителен институт-Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив, да заплати на Г.К.Е.,***, сумата от 600лв. /шестстотин лева /разноски по делото под формата на адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №169/11.02.2010Г.
88 Административно дело No 1809/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Д.Б. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 23.2.2010г.
Отменя протоколно определение от 03.02.2010г., в което е даден ход по същество . Оставя без разглеждане жалбата на А.Д.Б.-*** против Заповед № 09 ОА-882/30.04.2009г. на Гл.архитект на Община Пловдив, с която е допуснато да се изработи проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП на част от кв.186 по плана на Втора гр.част гр.Пловдив. Прекратява производството по адм.д.№ 1809/2010г., административен съд-Пловдив. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен Съд в 7-дневен срок от получаване на препис от съдебния акт. Препис от определението да бъде изпратен на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №462/23.02.2010Г.
89 Административно дело No 1812/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Б.Д.,
Г.Б.К.,
Г.Е.Н.,
Е.Г.Д.,
П.П.Ч.
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 23.2.2010г.
Отменя Заповед № А-1768 от 20.08.2009г. на Кмета на Община Асеновград за учредено право на преминаване през общински имот № 522.114. Връща преписката по молба на Г.С. и Г.С. от 02.04.2009г., на Кмета на община Асеновград за разрешаване на поставеното искане при съобразяване с указанията в съдебното решение. Осъжда Община Асеновград да заплати на Н.Б.Д., Г.Б.К., Г.Е.Н., Е.Г.Д., П.П.Ч.,*** сумата от 450 лв. за осъществена адвокатска защита, 110 лв.-депозит за в.л. и 50 лв.-държавна такса. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховният Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщаване на страните за неговото постановяване.
В законна сила от 24.3.2010г.
90 Административно дело No 1815/2009, IX състав Дела по КСО Д.Н.Т. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 23.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.Т. ***, против Решение № 225/30.09.2009 г. на Директора на РУСО - Пловдив , с което е потвърдено Разпореждане № ********** от 07.08.2009 г. на ръководителя на отдел "Пенсии" при РУСО - Пловдив. ОСЪЖДА Д.Н.Т. ***, да заплати на РУСО - Пловдив разноски в размер на сто и петдесет лева ,представляващи юрисконсултско възнаграждение. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №262/23.02.2010Г. В ЕДНА ЧАСТ И ОСТАВЯ В СИЛА В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ.
91 Административно дело No 1832/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.-С.-С.А. ЕТ НАЧАЛНИК АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 11.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"ИМЕКС-С-С.А.", със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Руски" №111, съдебен адрес:***, против отказ на началника на СГКК-Пловдив към АГКК, обективиран в пис-мо с Изх.№94-12604 от 12.10.2009г., да допусне изменение на кадастралния регистър към кадастралната карта за територията на кварталите Столипиново, Дружба и Ландос- Пловдив чрез вписване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.555.35.1 и административен адрес: гр. Пловдив, ул. "Прохлада" №16. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №164/11.02.2010Г.
92 Административно дело No 1835/2009, VIII състав Други административни дела ДОВЕРИЕ БРИКО АД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.2.2010г.
ОБЯВЯВА нищожността на писмо с Изх.№1208 от 02.07.2009г. на директора на Областно пътно управление, гр. Пловдив, към Национална агенция "Пътна инфраструктура", а понастоящем Агенция "Пътна инфраструктура", с което "Доверие-Брико" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Лозенец", ул. "Папа Йоан Павел ІІ" №1, е задължено да монтира 24 метра стоманена предпазна ограда пред рекламно съоръжение на автомагистрала "Тракия", км.123+300 вдясно. ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура" за решаване на въпроса по същество. ОСЪЖДА Агенция "Пътна инфраструктура", със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Македония" №3, да заплати на "Доверие-Брико" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Лозенец", ул. "Папа Йоан Павел ІІ" №1, сумата от 300,00 лева, представляваща направените по делото разноски. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №216/17.02.2010Г.ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ДРУГ СЪСТАВ.
93 Административно дело No 1855/2009, V състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 25.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Йордан Шишков - Кмет на Община Родопи срещу Решение № 473 на Общински съвет Родопи, прието с Протокол № 25/06.10.2009 г. На основание чл. 159 т. 1 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 1855/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив, V състав. ОСЪЖДА Община Родопи да заплати на Общински съвет Родопи направените разноски в размер на 150 лв., с оглед представения договор за правна защита и съдействие на л. 55 от делото. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес, за което страните са уведомени в съдебно заседание.
94 Административно наказателно дело (К) No 1864/2009, XXI състав Наказателни касационни производства С.Р.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 12.2.2010г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №1399/16.09.2009г., постановено по НАХД №3162/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХХІ н. състав., в ЧАСТТА, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ №2476/2009г. от 30.04.2009г. на Началник сектор "ПП - КАТ" при ОД на МВР - Пловдив, с което са наложени на С.Р.И. *** административни наказания - глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец на основание чл.182 ал.1, т.4 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ за нарушение на чл.21 ал.1 ЗДвП,а също така глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.174 ал.1, пр.1 ЗДвП за нарушение на чл.5 ал.2, т.3, пр.1 ЗДвП, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ наказателно постановление/НП/ №2476/2009г. от 30.04.09г. на Началник сектор "ПП - КАТ" при ОД на МВР - Пловдив, с което са наложени на С.Р.И. *** административни наказания - глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец на основание чл.182 ал.1, т.4 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ за нарушение на чл.21 ал.1 ЗДвП, а също така глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца на основание чл.174 ал.1,пр.1 ЗДвП за нарушение на чл.5 ал.2, т.3, пр.1 ЗДвП. РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.2.2010г.
95 Административно дело No 1871/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ФАМИЛИЯ ООД РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 26.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Слънчеви лъчи-фамилия"ООД, представлявано от управителя Латинка Панайотова Петрова, против Акт на Началника на РДНСК-гр.Пловдив, обективиран в писмо изх.№ П-666-01-189/05.10.2009 г., с който са счетени са неоснователни твърденията, посочени в жалбата на "Слънчеви лъчи-фамилия"ООД срещу разрешение да строеж № 122/01.09.2009 г. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №281/26.02.2010Г.
96 Административно дело No 1875/2009, VIII състав Други административни дела З.Г.Д. Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 16.2.2010г.
ОБЯВЯВА нищожността на уведомително писмо за извършено плащане с Изх.№01-162/12691 от 05.08.2009г. на Държавен фонд "Земеделие", Областна разплащателна агенция, гр. Пловдив, с което на З.Г.Д.,***, са наложени санкции за предходни години в размер на 277,29 лева. ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция за произнасяне по общо заявление за плащания на площ 2008 с УИН 16/030608/26527 от 30.04.2008г. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
97 Административно дело No 1882/2009, XI състав Дела по ЗМВР Г.Х.К. НАЧАЛНИК ПЕТО РУ НА МВР ГР.ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 22.2.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЯЗ/05-175-4/26.09.2009 г. на Началника на Пето РУ на МВР гр. Пловдив, с която е наложено дисциплинарно наказание "писмено предупреждение" за срок от 3 /три/ месеца на инспектор Г.Х.К., категория Г, разузнавач в сектор "Криминална полиция" при Пето РУ на МВР гр. Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
98 Административно дело No 1885/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПРИМА 2 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 26.2.2010г.
ОТХВРЪЛЯ жалбата на "Прима-2" ЕООД- гр.Пещера , ЕИК по Булстат 112654464, със седалище и адрес на управление и адрес по чл. 8 ДОПК-гр.Пещера, ул. "Ал.Стамболийски" № 11, представлявано от Янко Михайлов Фолев-управител, против Ревизионен акт № 900286 от 14.08.2009г., издаден от Стоянка Марийна Иванова- гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пазарджик, потвърден в обжалваната част с Решение № 683/09.10.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който не е признат данъчен кредит в размер на 47091,40лв., като неоснователна. ОСЪЖДА "Прима-2" ЕООД- гр.Пещера , ЕИК по Булстат 112654464, със седалище и адрес на управление и адрес по чл. 8 ДОПК-гр.Пещера, ул. "Ал.Стамболийски" № 11, представлявано от Янко Михайлов Фолев-управител да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 1391 (хиляда триста деветдесет и един)лева. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Р. България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение №277/26.02.2010
99 Административно дело No 1891/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД ДИРЕКТОР НА РМД ПЛОВДИВ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 25.2.2010г.
ОТМЕНЯ Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 10/2008 г. от 16.04.2008 г. на Началник Митница Свиленград, с което "ГЕТ" ЕООД е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 9972,00 лв., в това число мито в размер на 4719,00 лв.; данък върху добавената стойност в размер на 5253,00 лв. и законна лихва за просрочие, начислена от първия ден след датата на възникване на задълженията - 08.01.2005 год., до датата на плащане, потвърдено с Решение № 1-4414-0169 от 16.04.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция - Пловдив. ОСЪЖДА Началника на Митница Свиленград да заплати на "ГЕТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. "Г. С. Раковски" № 13, представлявано от управителя Г. Кирилов Георгиев, сумата от 965 /деветстотин шестдесет и пет/ лева съдебни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №272/25.02.2010Г.
100 Административно наказателно дело (К) No 1907/2009, XX състав Наказателни касационни производства Х.Т. ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 3.2.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1482 от 5.10.2009 г., постановено по НАХД № 3225 по описа за 2009 г. на Пловдивския районен съд/ПРС/, ХVІІІ н.с.. ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № I-Б-131/25.5.2009г. на Директор на РИОКОЗ Пловдив.Решението е окончателно.
В законна сила от 3.2.2010г.
101 Административно дело No 1911/2009, V състав Дела по КСО С.М.Т. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 23.2.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №218/ 09.10.2009г. на Директора на РУСО - гр. Пловдив, с което е отменено разпореждане № **********/07.07.2009г. и е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на С.М.Т. с ЕГН **********,***. ИЗПРАЩА преписката на РУ "СО"-Пловдив за постановяване на законосъобразен ИАА с оглед задължителните указания по прилагането на чл. 104, ал.3 от КСО. ОСЪЖДА РУ "СО"-Пловдив да заплати на С.М.Т. с ЕГН **********,*** 200/двеста/ лева съдебни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №261/23.02.2010Г.
102 Административно дело No 1932/2009, IX състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 10.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № ЗД-06-11от 5.11.2009г. на Областен Управител - Област Пловдив против Решение № 380, взето с Протокол № 19 от 15.10.2009г. на Общински съвет -Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №1932 по описа на Администрати-вен съд - Пловдив, ІХ състав, за 2009 година. ОСЪЖДА Областен Управител -Област Пловдив да заплати по сметка на Административен съд - Пловдив пет лева държавна такса. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ В ЧАСТТА ЗА РАЗНОСКИТЕ
103 Административно наказателно дело (К) No 1933/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ КАРГО ПРОФИЛ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1487 от 05.10.2009г., постановено по НАХД № 1594 по описа за 2009г. на ПРС, ХІV наказателен състав. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.2.2010г.
104 Административно наказателно дело (К) No 1945/2009, XIX състав Наказателни касационни производства АВТОСВЯТ 2002 ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 15.2.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 1542 от 09.10.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 3749/2009 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 26/03.07.2009 г. на Началника на Митница Пловдив, с което на "Автосват 2002" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Богомил" №9, ет.8, ап.15, Булстат: 115755778, представлявано от Милена Димитрова Недялкова, Енчо Илиев Димитров и Недялко Генчев Генчев, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. Решението е окончателно.
В законна сила от 16.2.2010г.
105 Административно наказателно дело (К) No 1946/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства Е.М.М. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 15.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1550/13.10.2009 г. по НАХД № 3727 по описа на 2009 г. на Районен съд - Пловдив. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.2.2010г.
106 Административно наказателно дело (К) No 1947/2009, XXII състав Наказателни касационни производства Д.И.Т. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 15.2.2010г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 1508 от 06.10.2009г., постановено по НАХД № 2630/09 по описа на ПРС за 2009г. в частта, в която V- ти н. състав е потвърдил НП №35353/08 от 16.01.2009г., издадено от Началник сектор ПП-КАТ към ОД на МВР Пловдив, с което е наложено на основание чл. 183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП административно наказание "глоба" в размер на 50 лв. за извършено нарушение на чл. 137а, ал.1, пр.1от ЗДвП. ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 2630/09 по описа на ПРС за 2009г. в частта, в която V-ти н. състав е потвърдил НП №35353/08 от 16.01.2009г., издадено от Началник сектор ПП-КАТ към ОД на МВР Пловдив, с което е наложено на основание чл. 183, ал.4, т.7, пр.1 от ЗДвП административно наказание "глоба" в размер на 50 лв. за извършено нарушение на чл. 137а, ал.1, пр.1от ЗДвП, делото. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест
В законна сила от 15.2.2010г.
107 Административно дело No 1951/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.В.А. НАЧАЛНИК РДНСК Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 4.2.2010г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка поради очевидна неточност в Решение №104 от 26.01.2010г. по административно дело № 1951 по описа на съда за 2009г., като в диспозитива на решението да се чете също: ИЗПРАЩА преписката на началника на РДНСК-Пловдив за произнасяне по жалбата на Н.В.А. против отказ на главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен" да издаде разрешение за строеж за ПИ №485, кв.59 по плана на "Старинна градска част", гр. Пловдив, обективиран в писмо с Изх.№94006-21059 от 28.07.2009г. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
108 Административно дело No 1954/2009, V състав Дела по ЗОС ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 1.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЕЖДАНЕ жалба на Демократическата партия, вписана с Решение от 07.07.2003г. на СРС, представлявана от Ал. Праматарски, чрез пълномощник адв. Й. *** срещу Заповед № 09ОА-2591/12.10.2009г. на Кмета на Община Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1954/2009 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив, V-ти състав. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страната.
109 Административно дело No 1955/2009, XI състав Дела по ЗМВР А.Н.Г. НАЧАЛНИК ПЪРВО РПУ ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 26.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Н.Г. с ЕГН ********** с адрес *** срещу Заповед № ЯЗ/01-1011 от 29.10.2009 г., издадена от Началника на Първо РУ при ОД на МВР гр.Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №280/26.02.2010Г. ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ДРУГ СЪСТАВ.
110 Административно наказателно дело (К) No 1982/2009, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ МАКСИ ТРАНСПОРТ ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 15.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1515/07.10.2009г. на Пловдивския районен съд, ХІХ - ти н.с, постановено по НАХД № 3723 по описа на същия съд за 2009г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
В законна сила от 15.2.2010г.
111 Административно наказателно дело (К) No 1983/2009, XIX състав Наказателни касационни производства Г.В.П. ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.2.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1496 от 05.10.2009год., постановено по НАХД № 3476 на Пловдивски районен съд, ХІХ - ти н.с, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 8/11.05.2009г., издадено от Г. Николов Пирянков - Кмет на Община Хисаря, с което на Г.В.П. ЕГН ********** *** е наложена ГЛОБА в размер на 300лв. за нарушение по чл. 6 раздел трети "Селскостопански животни" от Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни на територията на Община Хисаря, приета с Решение № 446, взето с Протокол № 46/18.07.2006г. на заседание на Общински съвет гр. Хисаря от 18.07.2006г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 16.2.2010г.
112 Административно наказателно дело (К) No 1992/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ФЕЛИЦИЯ ИМПУЛС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 15.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1510 от 06.10.2009г., постановено по НАХД № 2392/09 по описа на ПРС за 2009г., с което VІІІ- ми н. състав е потвърдил НП №16-1600286 от 27.04.2009г., издадено от Директор на Дирекция "Областна инспекция по труда" гр. Пловдив, с което на основание чл. 416, ал.5 от КТ на "Фелиция импулс" ЕООД, представлявано от Стоян Маринов Пешлов е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 15000лв. за извършено нарушение на чл. 63, ал.2, във вр. с чл. 63, ал.1 от КТ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 15.2.2010г.
113 Административно наказателно дело (К) No 1993/2009, XX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ЧИСТОТА ЕООД Председател:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 4.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1517 от 07.10.2009 г., постановено по НАХД № 3242/2009г., ПРС, ХХІ наказателен състав. Решението е окончателно.
В законна сила от 4.2.2010г.
114 Административно наказателно дело (К) No 1995/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ К.И.Г. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.2.2010г.
ОТМЕНЯ Съдебно решение № 1532 от 08.10.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 3526 по описа на Пловдивски районен съд, за 2008 година, В ЧАСТТА, в която е отменено Наказателно постановление № 36-0000731 от 11.06.2009 г. на Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" гр.Пловдив, с което на К.И.Г. *** е наложено административно наказание - глоба на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАП в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на 23а, пр.2 от ЗАП, като вместо това постановява: ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на К.И.Г., ЕГН ********** *** срещу Наказателно постановление № 36-0000731 от 11.06.2009 г. на Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" гр.Пловдив, с което на К.И.Г. ***, В ЧАСТТА, в която на жалбоподателя е наложено административно наказание - глоба на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАП в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на 23а, пр.2 от ЗАП, като неоснователна. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.2.2010г.
115 Административно наказателно дело (К) No 1997/2009, XX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ БОЛЪГАР АГРО ООД Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 4.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение N 1509 от 06.10.2009г. по НАХД № 3243, по описа на Районен съд-Пловдив/ПРС/,VІІІ н.с. за 2009г.. Решението е окончателно.
В законна сила от 4.2.2010г.
116 Административно дело (К) No 2007/2009, XXII състав Касационни производства Т.Г.В.,
Т.П.В.,
В.П.С.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.2.2010г.
ОТМЕНЯ решение №345 от 02.10.2009г., постановено по гражданско дело №563/09г. по описа на Районен Съд - Асеновград-ІV гр.състав, с което е обявена нищожността на решение №173 от 25.01.2001г. на Поземлена Комисия - Лъки, с което е възстановено правото на собственост на наследници на Георги В. Куртев, бивш жител ***.000 дка идеални части от целият кооперативен имот /ревир/ "Букака", с обща площ 6866.581 дка на бивша кооперация "Чил-Тепе", представляваща ревир 201 по картата на възстановената собственост на землището, находящ се в местността "Букака", върху 92.000 дка идеални части от целият кооперативен имот /ревир/ "Среброто", с обща площ 6586.551 дка на бивша кооперация "Чил-Тепе", представляваща ревир 202 по картата на възстановената собственост на землището, находящ се в местността "Среброто" и 16.800 дка идеални части от целия имот /ревир/ "Ени-хан", с обща площ от 5067.673 дка по картата на възстановената собственост на землището, находящ се в местността "Ени хан" при граници и съседи , съгласно издадени скици и таксионни характеристики, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА : ОТХВЪРЛЯ оспорването на Районна Прокуратура - Асеновград, направено с протест с искане за обявяване нищожността на решение №173 от 25.01. 2001г. на Поземлена Комисия - Лъки, като НЕОСНОВАТЕЛЕЛНО. РЕШЕНИЕТО е окончателно.
В законна сила от 15.2.2010г.
117 Административно дело No 2015/2009, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ ДАНИИЛ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 1.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на "Даниил" ЕООД, с БУЛСТАТ 115807096, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ж.к. Тракия, бл.171, вх."В", против постановление № 16 от 04.11.2009 г. на инспектор при Дирекция "Инспекция по труда" Пловдив, с което на основание чл.405а, ал.1 КТ е обявено съществуването на трудово правоотношение между Иван Петров Танев, ЕГН **********,***, изпълняващ длъжността техник, въвеждане на касови апарати в експлоатация, и "Даниил" ЕООД, считано от 04.11.2009 г. и е предписано работодателят Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА
118 Административно наказателно дело (К) No 2032/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГЕТАР ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.2.2010г.
ОТСТАВЯ В СИЛА решение № 1645 от 23.10.2009 г., постановено по н.ах.д. № 3530/ 2009 г. на ПРС, петнадесети наказателен състав като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.2.2010г.
119 Административно наказателно дело (К) No 2033/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ФЕЛИЦИЯ ИМПУЛС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.2.2010г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №1622/22.10.2009г., постановено по НАХД №2389/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХVІІІ н. състав., с което е потвърдено издаденото от Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 - 1600285/27.04.2009г., с което е наложено на "Фелиция импулс"ЕООД с адрес на управление гр.Пазарджик, ул. "Райко Даскалов"№22 на основание чл.414 ал.3 КТ имуществена санкция в размер на 15 000 лева за нарушение на чл.63 ал.2 във връзка с чл.1 КТ, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ наказателно постановление/НП/ №16 - 1600285/27.04.2009г., с което е наложена на "Фелиция импулс"ЕООД с адрес на управление гр. Пазарджик, ул."Райко Даскалов"№22 на основание чл.414 ал.3 КТ имуществена санкция в размер на 15 000 лева за нарушение на чл.63 ал.2 във връзка с чл.1 КТ. РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.2.2010г.
120 Административно наказателно дело (К) No 2034/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ КОНДОР ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение№1465 от 01.10.2009 год. на Пловдивски районен съд, ХХVІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело №3975 от 2009 година, с което е отменено Наказателно постановление №26714-0967174 от 24.06.2008 г. на Директора на дирекция "Контрол" при ТД на НАП Пловдив, с което на "Кондор"ООД град Пловдив, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Младежка"№18, е било наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1082,76лв. по чл. 180, ал.3, вр. ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.86, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2 от ЗДДС, във вр.чл.82, ал.1 от ЗДДС. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.2.2010г.
121 Административно наказателно дело (К) No 2037/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ЛАРЖ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1134 от 21.07.2009г., постановено по нахд №2909/09г. по описа на Пловдивски Районен Съд, ХVІІ наказателен състав . Решението е окончателно.
В законна сила от 12.2.2010г.
122 Административно наказателно дело (К) No 2038/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства И.Л.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 15.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1546/14.10.2009 г. по НАХД № 3792 по описа на 2009 г. на Районен съд - Пловдив. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.2.2010г.
123 Административно наказателно дело (К) No 2040/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Е.В.М. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 10.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1586 от 16.09.2009г., постановено по НАХД № 2387/2009г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 16-18 от 10.04.2009г., издадено от Началника на отдел "Рибарство и контрол" към Териториално звено на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури-Пловдив, с което на Е.В.М. с ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание "глоба" в размер от 600 лева на основание чл. 56 ал.1, за нарушение по чл. 17 от Закона за рибарството и аквакултурите Решението е окончателно.
В законна сила от 10.2.2010г.
124 Административно дело No 2041/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.И.Т.,
С.С.Т.,
И.С.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 8.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Т., С.С.Т. и И.С.Т. против Заповед № 389/30.10.2009 година на Кмета на Община Перущица. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2041/2009 година по описа на Административен съд - Пловдив, Второ отделение, ХV състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщението за жалбоподателите.
125 Административно дело No 2045/2009, IV състав Други административни дела М.И.З. РЕКТОР НА ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 9.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Марияна И.З., ЕГН **********,***, против отказ на ректора на ПУ "Паисий Хилендарски", обективиран в писмо с изх.№ 555 от 11.11.2009 г., да й бъде издадена нова диплома за висше образование с променена образователно-квалификационна степен. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №151/09.02.2010Г. ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ДРУГ СЪСТАВ НА СЪЩИЯ СЪД.
126 Административно дело No 2045/2009, IV състав Други административни дела М.И.З. РЕКТОР НА ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 26.2.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в заглавната част на решение № 151 от 09.02.2009 г., като вместо "09 февруари 2009 година" се чете "09 февруари 2010 година". Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.
127 Административно наказателно дело (К) No 2051/2009, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ К.Й.С. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 16.2.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 39 от 19.10.2009 г., постановено от Първомайския районен съд по НАХД № 144/2009 г. Решението е окончателно.
В законна сила от 16.2.2010г.
128 Административно дело No 2057/2009, VII състав Дела по ЗОС Д.Х.К.,
П.А.К.,
Р.Д.Г.,
Н.Д.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 19.2.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №1029 от 08.10.2009г. на Кмета на Община - Карлово, с която е отменена Заповед №964 от 20.08.2007г. на Кмета на Община - Карлово, с която е открил производство по отчуждаването на поземлен имот №191 и 192, попадащ в УПИ І-етнографски музей,кв.129 по плана на гр.Карлово, собственост на Павлина К. и Р.Г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ОСЪЖДА Община - Карлово да заплати общо на Д.Х.К. и П.А.К. ***, Р.Д.Г. и Н.Д.Г. *** сумата от общо 730/седемстотин и тридесет/ лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №244/19.02.2010Г.
129 Административно дело No 2059/2009, IV състав Други административни дела С.П.К. ОБЛАСТНА РАЗПЛ.АГЕНЦИЯ-ПЛОВДИВ ПРИ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.2.2010г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на уведомително писмо за извършено плащане с изх.№ 01-162/12547 от 06.08.2009 г. на Държавен фонд "Земеделие", Областна разплащателна агенция град Пловдив, с което на С.П.К., ЕГН **********,***, са наложени санкции и редукции в общ размер на 4 005,30 лева. ВРЪЩА административната преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие - Разплащателна агенция за произнасяне по общо заявление за плащания на площ с УИН 1626050823412 от 29.04.2008 г. ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция на Република България да заплати на С.П.К., ЕГН **********,***, сумата 520 (петстотин и двадесет) лева, разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА
130 Административно наказателно дело (К) No 2066/2009, XXI състав Наказателни касационни производства Г.П.Г. ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 9.2.2010г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №87/23.10.2009г., постановено по НАХД №151/2009г. по описа на Районен Съд - Асеновград ІV н. състав., с което е изменено издаденото от Кмета на Община - Садово наказателно постановление /НП/ №50 от 16.03.2009г., с което е наложено на Г.П.Г. на основание чл.14 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община - Садово /наричана по - надолу само Наредбата/ административно наказание "ГЛОБА" в размер на 500 лева за нарушение на чл.2 т.1 от Наредбата, като е намален размера на санкцията от 500 на 200 лева, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА : ОТМЕНЯ наказателно постановление/НП/№50 от 16.03.2009г. на Кмета на Община - Садово, с което е наложено на Г.П.Г. *** на основание чл.14 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община - Садово/наричана по - надолу само Наредбата/ административно наказание "ГЛОБА" в размер на 500 лева за нарушение на чл.2 т.1 от Наредбата.
В законна сила от 9.2.2010г.
131 Административно наказателно дело (К) No 2074/2009, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Ж.В. ЕТ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 11.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1588 от 19.10.2009г. по НАХД № 4160, по описа на Районен съд-Пловдив/ПРС/,ХV н.с. за 2009г.. Решението е окончателно.
В законна сила от 11.2.2010г.
132 Административно наказателно дело (К) No 2076/2009, XXII състав Наказателни касационни производства СИТИ ЛАЙТ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.2.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1527 от 09.10.2009г. постановено по НАХД № 3204/09 по описа на ПРС за 2009г. с което ХХV - ти н. състав е потвърдил НП № 2006-К-12780 от 20.03.2009г. издадено от Директора в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, със седалище гр. Пловдив Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите с което на основание чл. 198 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер 380 лв. за нарушение на чл. 9, ал.1 от Закона за защита на потребителите и вместо него постанови: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2006-К-12780 от 20.03.2009г. издадено от Директора в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, със седалище гр. Пловдив Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисията за защита на потребителите с което на основание чл. 198 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер 380 лв. за нарушение на чл. 9, ал.1 от Закона за защита на потребителите. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.2.2010г.
133 Административно наказателно дело (К) No 2077/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖИ ТИ БИЛД ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.2.2010г.
ОТМЕНЯ № 1525 от 09.10.2009г., постановено по НАХД № 4397/09г. по описа на Пловдивски районен съд, ІІІ-ти наказателен състав , като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №30854-0042386/17.07. 2009г . на Зам. Директор при ТД на НАП-Пловдив, с което на "Джи Ти Билд" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. 6-ти септември №54, представлявано от Г.Ж.Ж. е наложена имуществена санкция в размер на 350 /триста и петдесет/ лева за извършено нарушение на разпоредбите на чл. 27, ал.1 и ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регулиране и отчитане на продажбите в търговските обекти, чрез фискални устройства. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.2.2010г.
134 Административно наказателно дело (К) No 2078/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ЕКСНЕТ ЕООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 17.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1501/06.10.2009г. на Пловдивски районен съд ХІІ - ти наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 3103/2009г. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
В законна сила от 17.2.2010г.
135 Административно наказателно дело (К) No 2079/2009, XXI състав Наказателни касационни производства Д.Г.К. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 17.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1740 от 10.11.2009г. постановено по НАХД № 1675/09 по описа на ПРС за 2009г. с което ХХІV - ти н. състав е потвърдил НП № 16-1600254/20.01.2009г. на Директора на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", гр. Пловдив, с което на Д.Г.К. е наложено административно наказание "глоба" в размер на 300 лв. за извършено нарушение на чл. 281, ал.1 от КТ, във вр. с чл. 9, ал.2 и чл. 6 от Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.2.2010г.
136 Административно наказателно дело (К) No 2080/2009, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГУЛ 04 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 15.2.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 1539 от 12.10.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 3844/2009 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 30258-0046814/27.05.2009 г. на Директора на дирекция "Обслужване" при ТД на НАП-гр.Пловдив, с което на "Регул-04" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул. "Цариградско шосе" №41, ет.7, ап.21, Булстат: 160113199, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. на основание чл.53 във вр.с чл.27, чл.83 и чл.3, ал.2 от ЗАНН и чл.179, предложение второ от ЗДДС. Решението е окончателно.
В законна сила от 16.2.2010г.
137 Административно наказателно дело (К) No 2084/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Т.П.П. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1673/29.10.2009г., постановено по НАХД №3870/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХХІ н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Пловдив наказателно постановление/НП/ №36 - 0000931/09. 07.2009г. в ЧАСТТА му, с която са наложени на Т.П. *** административни наказания - ГЛОБА в размер на 500 лева на основание чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/ за нарушение на чл.66 т.8,пр. Първо от Наредба №33 от 3.11. 1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и ГЛОБА в размер на 100 лева на основание чл.105 ал.3 ЗАвП за нарушение на чл.40 т.5 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили. РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.2.2010г.
138 Административно наказателно дело (К) No 2087/2009, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ИКЛИПС ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 10.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1656 от 28.10.2009 г., постановено по НАХД № 3124/2009г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №2009-К-12750 от 24.04.2009г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на "ИКИПЛИС" ЕООД, БУЛСТАТ 160128621, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Пряпорец" № 1, представлявано от Н.И.П., с ЕГН ********** е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 300 лв. / триста лева/ за извършено нарушение по чл. 15 вр. чл. 3 ал. 4 от Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти. Решението е окончателно.
В законна сила от 10.2.2010г.
139 Административно наказателно дело (К) No 2088/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ЛАЙТ ИН ГЕЙМ ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.2.2010г.
ОСТАВЯ в сила Решение №1302 от 25.08.2009г. на Пловдивски районен съд, ІІ наказателен състав, постановено по н.а.х.д. № 206 по описа на същия съд за 2009год. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 18.2.2010г.
140 Административно наказателно дело (К) No 2089/2009, XX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ З.П.Л. Председател:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 4.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1560 от 15.10.2009 г., постановено по НАХД № 3104/2009г., ПРС, ХІХ н.с. Решението е окончателно.
В законна сила от 4.2.2010г.
141 Административно дело No 2094/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВЕКРА СТИЛ ЕООД РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 24.2.2010г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни заповед № ДК-09-7 от 18.09.2009 г. на началника на РДНСК Пловдив, с която на основание чл.178, ал.5 ЗУТ е забранено ползването и достъпа на невъведен в експлоатация строеж: "Преустройство на гараж № 3 в солариум", намиращ се в УПИ ІХ-1668, кв.4 по плана на кв."Македония", гр.Пловдив, с административен адрес: ул."Малгара" № 3, и заповед № ДК-09-8 от 18.09.2009 г. на началника на РДНСК Пловдив, с която на основание чл.178, ал.5 ЗУТ е забранено ползването и достъпа на невъведен в експлоатация строеж: "Преустройство на склад на кота - 2,70 м във фитнес зала", намиращ се в УПИ ІХ-1668, кв.4 по плана на кв."Македония", гр.Пловдив, с административен адрес: ул."Малгара" № 3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.
142 Административно дело No 2100/2009, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.Г.Г. ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 26.2.2010г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 02.02.2010 г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г.Г., ЕГН **********,***, против заповед № 10 от 10.03.2009 г. на директора на РИОКОЗ Пловдив, с която на основание чл.12, ал.1 ЗДС е прекратено служебното му правоотношение. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2100 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №486/26.02.2010Г.
143 Административно дело No 2108/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АБИТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 2.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "АБИТРАНС" ЕООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Неделино, ул. "Беломорска" № 3 А, представлявано от Л.Р.Ш., против Ревизионен акт № 210900152/30.07.2009 г., издаден от ТД на НАП гр. Смолян, потвърден с Решение № 733/03.11.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2108/2009 г. по описа на Пловдивския административен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.
144 Административно наказателно дело (К) No 2125/2009, XXI състав Наказателни касационни производства ГЕЦ ПЛАСТИК ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1627/22.10.2009г., постановено по НАХД №2856/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХVІІ н. състав, с което е потвърдено издаденото от изпълнителния Директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - София наказателно постановление/НП/ №29 - 18/29.04.2009г., с което е наложено на "Гец пластик"ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул."Пепелаша"№2 на основание чл.413 ал.2 КТ имуществена санкция в размер на 10 000 лева за нарушение на чл.197 от Наредба №7/23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.2.2010г.
145 Административно наказателно дело (К) No 2127/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИБ СТАЙЛИНГ ООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 9.2.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 1565 от 15.10.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 3604 по описа на Пловдивския районен съд, Х н.с., за 2009 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 29531-0046541 от 02.04.2009 г. на директора на Дирекция "Контрол" при Териториалната дирекция град Пловдив на НАП, с което на "ИБ Стайлинг" ООД, БУЛСТАТ 200004043, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул."Цар Борис ІІІ Обединител" № 136, на основание чл.180, ал.3 ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 250 лева за извършено административно нарушение по чл.86, ал.1 и 2 във връзка с чл.82, ал.1 във връзка с чл.17, ал.2 ЗДДС. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.2.2010г.
146 Административно наказателно дело (К) No 2129/2009, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ М.С. ЕТ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 12.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1484/05.10.2009 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 3826/2009 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
В законна сила от 12.2.2010г.
147 Административно наказателно дело (К) No 2130/2009, XXI състав Наказателни касационни производства А.И.А. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 10.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1715 от 06.11.2009г., постановено по НАХД № 5091/2009г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1838 от 08.07.2009г., издадено от Заместник-кмета на "ОРС" при Община Пловдив, упълномощен със Заповед № ОА-3180 от 27.10.2008г. на Кмета на Община Пловдив, с което на А.И.А. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание в размер на 100 лв. /сто лева/ за нарушение по чл. 5 т.1 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Пловдив. Решението е окончателно.
В законна сила от 10.2.2010г.
148 Административно наказателно дело (К) No 2131/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ П.Г.П. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1608 от 20.10.2009г., постановено по НАХД №1926/09г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІІІ-ти наказателен състав. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.2.2010г.
149 Административно наказателно дело (К) No 2133/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ РЕАЛ КОВАЧЕВ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.2.2010г.
ОТМЕНЯ Решение№1589 от 16.10.2009 год. на Пловдивски районен съд, ХХІ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело №4395 от 2009 година, като вместо него постановява: ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №22/02.07.2009 г. на Директора на РИОСВ, с което на дружеството "Реал Ковачев"ООД град Пловдив, с БУЛСТАТ№BG030238573, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 5000лв./пет хиляди лева/ на основание чл.34 "ж", т.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, за осъществено административно нарушение на чл.12, ал.1, във връзка с Приложение №4, т.1, т.2, т.4 от Наредба №16 от 12.08.1999 година за ограничаване на емисиите на летливи органични съединение при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини /ДВ бр.75/1999 година/. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.2.2010г.
150 Административно наказателно дело (К) No 2134/2009, XXI състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ А.А.Е.Ш. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.2.2010г.
ОТСТАВЯ В СИЛА решение № 1524 от 09.10.2009 г., постановено по н.ах.д. № 4190/ 2009 г. на ПРС, трети наказателен състав като правилно и законосъобразно. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.2.2010г.
151 Административно наказателно дело (К) No 2136/2009, XIX състав Наказателни касационни производства К.Т.-П. ЕТ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 15.2.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение № 1626 от 22.10.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 3106/2009 г. Решението е окончателно.
В законна сила от 25.11.2010г.
152 Административно наказателно дело (К) No 2138/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ П.-6.-И.Н. ЕТ Председател:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 15.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1266№ 1590/19.10.2009 г. по НАХД № 5133 по описа на 2009 г. на Районен съд - Пловдив. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.2.2010г.
153 Административно наказателно дело (К) No 2142/2009, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ВЕЛЕС НК 2008 ЕООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 16.2.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1526 от 09.10.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 4781/2009 г. Решението е окончателно.
154 Административно наказателно дело (К) No 2143/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕКСПО ПАБЛИШИНГ ГРУП ООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 9.2.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 1535 от 20.10.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 2932 по описа на Пловдивския районен съд, ХІІ н.с., за 2009 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 30051-0046194 от 25.05.2009 г. на директора на Дирекция "Обслужване" при Териториалната дирекция град Пловдив на НАП, с което на "Експо паблишинг груп" ООД, БУЛСТАТ 160049362, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Княз Богориди" № 12, на основание чл.179 ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено административно нарушение по чл.125, ал.3 във връзка с чл.125, ал.5 ЗДДС. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.2.2010г.
155 Административно дело No 2153/2009, X състав Дела по КСО П.Ц.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Ц.В. ***, против Решение№248 от 20.11.2009 год. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане№********** от 13.08.2009 г. на Ръководителя на Отдел "Пенсии" при РУ"СО" гр.Пловдив, с което е отпусната личната пенсия за инвалидност поради общо заболяване в размера на социалната пенсия за старост - на основание чл.98, ал.7 от КСО. ОСЪЖДА П.Ц.В. ***, да заплати на Националния осигурителен институт - Териториално поделение град Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв./сто и петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
156 Административно дело (К) No 2155/2009, XXIII състав Касационни производства А.К.К.,
Р.К.К.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ Председател:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 15.2.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 379/23.10.2009 г. по адм.дело № 72 по описа за 2009 г. на РС - Асеновград, с което по протест на Районна Прокуратура - Асеновград е обявена нищожността на Решение № 524/25.01.2001 г. на ПК гр.Лъки, постановено по преписка с вх.№ 524/24.06.1999 г., с което е възстановено правото на собственост върху гори и земи от горски фонд на Ахмед Еминов К. ЕГН **********,*** върху 2.000 дка идеални части от целия кооперативен имот ревир "Халилавото" с обща площ 1490.389 дка, представляващ ревир № 203 по КВС на землището, в местността "Халилавото", 4.000 дка идеални части от целия кооперативен ревир "Ени хан" с обща площ 5067.673 дка на бивша кооперация, представляващ ревир № 204 по КВС на землището, находящ се в местността "Ени хан", като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА : ОТХВЪРЛЯ оспорването на Районна Прокуратура - Асеновград, направено с протест с искане за обявяване нищожността на Решение № 524/25.01.2001 г. на ПК гр.Лъки, постановено по преписка с вх.№ 524/24.06.1999 г., с което е възстановено правото на собственост върху гори и земи от горски фонд на Ахмед Еминов К. ЕГН **********,*** върху 2.000 дка идеални части от целия кооперативен имот ревир "Халилавото" с обща площ 1490.389 дка, представляващ ревир № 203 по КВС на землището, в местността "Халилавото", 4.000 дка идеални части от целия кооперативен ревир "Ени хан" с обща площ 5067.673 дка на бивша кооперация, представляващ ревир № 204 по КВС на землището, находящ се в местността "Ени хан". Решението е окончателно.
В законна сила от 15.2.2010г.
157 Административно дело No 2161/2009, XV състав Други административни дела М.А.Н. Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 23.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.Н. ***. против мълчалив отказ на Кмета на Община "Марица" да се произнесе с решение по депозиран сигнали с №№ 94-00-565 от 16.09.2009г. , 94-00-593 от 02.10.2009г и предложение с вх. № 94-00-564 от 16.09.2009г. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2161 по описа за 2009г. на Административен съд - Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №449/23.02.2010Г.
158 Административно дело No 2170/2009, IV състав Дела по ЗМВР Ш.И.Х. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 17.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Ш.И.Х., ЕГН **********,***, комплекс "Сарая" № 13, вх.В, ет.2, ап.4,против заповед № З-2761 от 02.04.2009 г. на директора на ОДМВР Пловдив, с която на основание чл.76, т.2 ЗБДС е забранено напускането на Република България и издаването на паспорти или заместващи документи на Ш.И.Х., ЕГН **********,***, комплекс "Сарая" № 13, вх.В, ет.2, ап.4, за срок до реабилитацията. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №215/17.02.2010Г.
159 Административно дело No 2179/2009, XV състав Други административни дела Т.Г.Ж. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 22.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Т.Г. Жирайрович, гражданин на Армения, с посочен адрес: гр. Пловдив, ул. "Силиврия" № 20А1 ет.4, вх. 1 против Решение № УП -125/27.11.2009г. на интервюиращ орган на Държавната агенция за бежанците при МС, с което е отхвърлена молбата за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут. Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 85, ал. 4 от Закона за убежището и бежанците.
160 Административно наказателно дело (К) No 2184/2009, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Ц.И.И. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 10.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1812 от 23.11.2009г., постановено по НАХД № 4022/2009г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 33 от 23.07.2009г. на Началника на Митница Пловдив, упълномощен със Заповед № ЗАМ-194 от 10.06.2008г. на Директора на Агенция "Митници" за издаване на наказателни постановления, с което на Ц.И.И., с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 5856,92 /пет хиляди осемстотин петдесет и шест лева и 92 ст./, на основание чл. 123а ал.1 от ЗАДС за нарушение на чл. 123а ал.1 от ЗАДС. Решението е окончателно.
В законна сила от 10.2.2010г.
161 Административно наказателно дело (К) No 2185/2009, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ С.Х.М. Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 15.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1750/11.11.2009г. на Пловдивския районен съд, ХХІV - ти н.с, постановено по НАХД № 3058 по описа на същия съд за 2009г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
В законна сила от 15.2.2010г.
162 Административно наказателно дело (К) No 2186/2009, XXII състав Наказателни касационни производства Б.М.Б. РУ НА МВР СТАМБОЛИЙСКИ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1577 от 15.10.2009г., постановено по НАХД №4298/09г. по описа на Пловдивски районен съд, VІІІ-ми наказателен състав. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.2.2010г.
163 Административно наказателно дело (К) No 2188/2009, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Ц.И.Р. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1805 от 23.11.2009г., постановено по НАХД № 5241 по описа на ПРС за 2009г., с което ХХІІ-ри н. състав е отменил НП № 36-0001132/24.08.2009г. на Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация", гр. Пловдив, с което на Ц.И.Р., ЕГН ********** ***, на основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗАвПр е наложено административно наказание "глоба" в размер на 500 лв. за извършено нарушение на чл. 15, §7, б. "а" от Регламент № 3821/85г., във вр. с чл. 78, ал.1, т.2 от ЗАвПр. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 19.2.2010г.
164 Административно наказателно дело (К) No 2189/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ДЖИ ЕНД ДЖИ БЪЛГАРИЯ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.2.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1732 от 09.11.2009год. на Пловдивски районен съд, ХХІІ наказателен състав постановено по н.а.х. дело №2552год. по описа на същият съд за 2009год. и вместо това ПОСТАНОВЯВА : ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600325 от 23.04.2009год., издадено от Директора на Дирекция "Инспекция по труда", гр. Пловдив с което на "Джи енд Джи България Груп" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Шести септември" №223 е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 15000,00лв., на основание чл. 416, ал.5 във връзка с чл. 414, ал.3 от Кодекса на труда, за нарушение по чл. 63, ал.2, във връзка с чл. 63, ал.1 от Кодекса на труда и чл. 4, ал.3 от Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението па чл. 62, ал.4 от КТ, като на основание чл. 415в от Кодекса на труда, НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание "имуществена санкция" от 15000,00лв. на 50,00лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 18.2.2010г.
165 Административно наказателно дело (К) No 2190/2009, XIX състав Наказателни касационни производства И.А.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1746/10.11.2009 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 4829/2009 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
В законна сила от 15.2.2010г.
166 Административно наказателно дело (К) No 2192/2009, XX състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ВИНАРСКА ИЗБА БРЕЗОВО- БЪЛГАРИЯ АД Председател:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 2.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1633/23.10.2009г., постановено по НАХД № 3280/2009г. по описа на Районен Съд-Пловдив, ХІХ н.състав, с което е отменено Наказателно Постановление № 032 от 15.04.2009г. на Изпълнителния Директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, гр.София, с което на основание чл.68 и чл.79 от Закона за виното и спиртните напитки на "Винарска изба Брезово - България"АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, р-н- Северен, ул."Поп Тачо"№2, ЕИК 160138359, е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева за извършено административно нарушение по чл.26 ал.1 от Закона за виното и спиртните напитки във вр. с чл.7 от Наредбата за разрешените енологични практики и обработки и контрол по тяхното извършване. РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.2.2010г.
167 Частно административно дело No 2198/2009, III състав Частни администр. дела М.Д.-М.Д. ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 25.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Я.Д. ЕГН **********, в качеството й на ЕТ"Мистър Дор-М.Д.", БУСТАТ 831398745, с адрес за призоваване гр.Пловдив, ул."Чумерна"№9, против Решение № 68/30.11. 2009г. Директора на ТД на НАП- Пловдив, с което като процесуално недопустима е оставена без уважение жалба вх.№РД-16-229/03.02.2009г. против действията на публичен изпълнител - изразяващи се в Съобщение за доброволно изпълнение по чл.221 ДОПК № СБП-2004-674/06.01.2009г. за задължения по ГДД по чл.43 от ЗОДФЛ /отм./ № 15070695/3004г. в размер на 4 291,02 лева, в това число главница 2970 лева и лихва 1 321,02 лева, изчислена към 19.12.2009г., издадена от Ирина Стоилова - публичен изпълнител в Дирекция "Събиране" при ТД на НАП - Пловдив, като НЕОСНОВАТЕЛНА. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО ЗА ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ
168 Административно наказателно дело (К) No 2217/2009, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ С.С.Е. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 16.2.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 100 от 17.11.2009 г., постановено от Асеновградския районен съд по НАХД № 226/2009 г. ВРЪЩА делото в Асеновградския районен съд за ново разглеждане от друг състав, като се изпълнят указанията съгласно мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно.
В законна сила от 16.2.2010г.
169 Административно дело No 2219/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 2.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от А.И.Д. *** против становище на гл.архитект на Община Сопот № С-3166/3 от 19.10.2009 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2219/09 год. по описа на Административен съд Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №285/02.02.2010Г.
В законна сила от 22.3.2010г.
170 Административно дело No 2236/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Д.П. ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 9.2.2010г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №1184 от 01.12.2009г. на кмета на община Карлово, с която е разпоредено премахване на "неподходяща по разположение масивна ограда", намираща се в УПИ ІІІ-3593, кв.15 по плана на град Карлово, с администрати-вен адрес: гр. Карлово, ул. "Калофер войвода" №32. ИЗПРАЩА преписката на Дирекцията за национален строителен контрол за ре-шаване на въпроса по същество, при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, изложени в мотивите на настоящето решение. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №147/09.02.2010Г.
171 Административно наказателно дело (К) No 2243/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ Л.П.С. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 10.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1646 от 23.10.2009 г., постановено по НАХД № 2167/2009г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № І-Б-22 от 11.03.2009 г. на Директора на РИОКОЗ - Пловдив, с което на осн. чл. 48 ал.1 от Закона за храните на Л.П.С., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1000 лв. /хиляда лева/ за нарушение по чл. 21а ал. 1 т.1 от Закона за храните. Решението е окончателно.
В законна сила от 10.2.2010г.
172 Административно наказателно дело (К) No 2245/2009, XXII състав Наказателни касационни производства КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 17.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1740 от 10.11.2009г. постановено по НАХД № 2847/09 по описа на ПРС за 2009г. с което ІІ - ри н. състав е потвърдил НП № 16-1600213/18.05.2009г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда", гр. Пловдив, с което на основание чл. 416, ал.5, във вр. с чл. 414, ал.1 от КТ на "Крепежни изделия" АД, гр. Пловдив е наложена "имуществена санкция" в размер на 10 000 лв. за извършено нарушение на чл. 245, ал.1 от КТ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
В законна сила от 18.2.2010г.
173 Административно наказателно дело (К) No 2247/2009, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ В.Г.П. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1764/13.11.2009 г., постановено по НАХД № 2838 по описа за 2009 г. на Пловдивския районен съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
В законна сила от 11.2.2010г.
174 Частно админист. наказателно дело (К) No 2250/2009, XXII състав Наказателни частни касационни производства С.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 18.2.2010г.
ОТМЕНЯ определение на ПРС №1386/24.11.09 г. на ПРС по НАХД 5210/2009 г., VІІІ нак.състав. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.2.2010г.
175 Административно дело No 2257/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Р.С. НАЧАЛНИК РДНСК Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 8.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Р.С.,***, против Заповед №ДК-02-16 от 28.05.2009г. на началника на РДНСК- Пловдив, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ "навес", изпълнен в имот с №00702.513.181 по кадастралната карта на град Асеновград. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №146/08.02.2010Г.
176 Административно дело No 2262/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Н.С.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 12.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 9400225 от 10.12.09 г. подадена от Н.С.Т. срещу РА № 160900295 от 17.07.09 г., издаден от орган по приходите ТД на НАП Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2262/09 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІ състав. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес за ответника и контролиращата страна и в 7 дневен срок от съобщението за жалбоподателя.
177 Административно наказателно дело (К) No 2274/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ МИРА НН ООД Председател:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 15.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1798/20.11.2009 г. по НАХД № 4186 по описа на 2009 г. на Районен съд - Пловдив. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.2.2010г.
178 Административно дело No 2295/2009, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.А.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 16.2.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.А. *** против Заповед № ЗД-00-185/03.11.2009г. на Областен управител-Пловдив, с която е одобрен план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ, в частта й за имот № 26.743 от 3 257 кв.м., м. Баира, землище гр.Асеновград. Прекратява производството по адм.д.№ 2295/2009г., VI състав. Заличава датата на съдебно заседание - 24.03.2010г., 14.00 ч. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 - дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.
В законна сила от 15.3.2010г.
179 Административно дело No 2310/2009, VIII състав Дела по КТ Е.А.-А.Д. ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 10.2.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ"Евро Ан- Анна Димова", със седалище и адрес на управление: село Белащица, ул. "Пенчо Славейков" №50, против Постановление №10 от 24.09.2009г., издадено от Дирекция "Инспекция по труда"- Пловдив за обявяване съществуването на трудово правоотношение. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ №409/17.02.2010Г. И ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СЪДОПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ.
180 Частно административно дело No 2323/2009, XVI състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ИНСА ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 18.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане на "ИНСА" ЕООД, в качеството му жалбоподател, срещу решение № 2164 от 04.11.09 г. на Началника на Митница Пловдив за спиране изпълнение на същото решение. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧАХД № 2323/09 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІ състав. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес.
181 Административно дело No 2328/2009, VI състав Други административни дела А.Н.П.,
И.З.М.
РЕКТОРЪТ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 8.2.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на А.Н.П.-*** и И.З.М.-*** - чрез процесуален представител адв.Сн.С. против Заповед № 334/05.10.2009 г. на Декана на ТУ-София Филиал-Пловдив и Директора на филиала на ТУ-София, филиал-Пловдив, с която на жалбоподателите е изменено студентското състояние. Прекратява производството по адм.д.№ 2328/2009г., VI състав. Заличава датата на съдебно заседание - 26.02.2010г., 9.00 ч. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 - дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му. Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателите и ответника.
В законна сила от 18.3.2010г.
182 Административно дело No 19/2010, IV състав Дела по ЗМВР А.И.Н.-Е.Л. ЕТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 16.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Алекс и Нора - Е.Л." ЕТ със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Крумово" № 9, против мълчалив отказ на директора на ОДМВР Пловдив за отмяна на заповед № З-3621 от 24.04.2009 г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 19 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.
183 Административно дело No 21/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Н.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 2.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Н.Х., против Заповед № 315/27.10.2009 г. на Кмета на Община Стамболийски, постановена по реда и условията на чл. 224 ЗУТ. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело 21/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му. Препис от определението да се изпрати на жалбоподатея и на Кмета на община Стамболийски.
В законна сила от 15.2.2010г.
184 Административно дело No 23/2010, VIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Й.Т.Н. ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 8.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Т.Н.,***, офис 1, против Заповед №38 от 22.12.2009г. на директора на РИОКОЗ- Пловдив, с която е прекратено служебното му правоотношение с РИОКОЗ- Пловдив на длъжността "началник на сектор, ранг ІІ младши", в дирекция "АПФСО", отдел "ФС", считано от 22.12.2009г. ОСЪЖДА Й.Т.Н.,***, да заплати в полза на РИОКОЗ- Пловдив сумата от 150,00 лева, представляваща разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №145/08.02.2010Г.
185 Административно дело No 27/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни М.-А.-Е.А. ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 2.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на Е.А.М., в качеството си на ЕТ"М. - АЛ- Евтени А." - гр. Ст.Загора, с адрес на управление: гр.Ст.Загора, ул."Три Чуки" бл.ЗСК-2-А, ап.10, против Ревизионен акт № 240900628/ 28.10.2009 г. на ТД на НАП гр. Ст.Загора, потвърден с Решение № 846/ 11.12.2009 г. на Директор на Дирекция "ОУИ" - гр. Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 27/2010год. по описа на Административен съд - Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ №275/02.02.2010Г. ВРЪЩА ДЕЛОТО НА СЪЩИЯ СЪД ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО.
186 Административно дело No 29/2010, VI състав Дела по ЗМВР Д.Р.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 17.2.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.Р.Б. срещу Заповед № 126/19.12.2009 г. на ОД на МВР, група "ППС", Сектор "КП". Прекратява производството по адм.дело № 29/2010г. по описа на Административен съд - гр.Пловдив. Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя, а за ответника в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
В законна сила от 1.3.2010г.
187 Административно дело No 30/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Р.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАРИЦА Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 24.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Р.С. с ЕГН ********** ***, против Решение № 148, взето с протокол № 8/23.09.2009 г. на Общински съвет "Марица", обл.Пловдивска. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 30/10 год. по описа на Административен съд Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №459/24.02.2010Г.
188 Административно дело No 35/2010, V състав Дела по ЗМСМА БУЛСАТ ООД ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 4.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЕЖДАНЕ жалба на Й.Т., като управител на "Булсат" ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Ал. Стамболийски №49 срещу отказ на Кмета на Община гр. Стамболийски да отмени начислена ТБО. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 35/2010 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив, V-ти състав. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страната.
189 Административно дело No 60/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЛЮИС ЧАРЛС СОФИЯ ПРОПЪРТИ ФЪНД БЪЛГАРИЯ ЕООД РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 22.2.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на "ЛЮИС ЧАРЛС СОФИЯ ПРОПЪРТИ ФЪНД БЪЛГАРИЯ" ЕООД против писмо с изходящ № Ц-831-01-453/19.ХІІ.09 г.на началника на РДНСК Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по делото. Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок, считано от днес.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ №438/22.02.2010Г.ВРЪЩА ДЕЛОТО НА СЪЩИЯ СЪД ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СЪДОПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ
190 Административно наказателно дело (К) No 65/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РУ НА МВР СТАМБОЛИЙСКИ П.Л.Д. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 1.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Районно управление на МВР град Стамболийски при ОД на МВР - Пловдив, срещу Решение №1830 от 26.11.2009 година, постановено по наказателно с административен характер дело №5744 по описа на Районен съд Пловдив за 2009 година, двадесети наказателен състав. ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД№65 по описа на Административен съд-Пловдив за 2010 година. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването на страните.
В законна сила от 16.2.2010г.
191 Административно наказателно дело (К) No 70/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства П.Г.К. РУ НА МВР РАКОВСКИ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 19.2.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 1787/18.11.2009 г., постановено по н.ах.д.№ 3195 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд в обжалваната част. Решението е окончателно.
В законна сила от 19.2.2010г.
192 Административно наказателно дело (К) No 71/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА МАРИЦА А.З.З. Председател:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 15.2.2010г.
Оставя в сила решението .ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1959 от 11.12.2009г. по НАХ дело №5409 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХVІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №84 от 28.09.2009г., издадено от кмета на община Марица, с което на А.З.З. е наложена глоба в размер от 200,00 лева. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.2.2010г.
193 Административно дело No 81/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ХРИМА ПОЛИ ООД АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 12.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от "Хрима поли"ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Железарска" № 6, вписано в Търговския регистър с ЕИК 115895214, представлявано от управителя Ангел Василев Стефанов с ЕГН **********. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 81/2010 год. по описа на Административен съд Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
В законна сила от 4.3.2010г.
194 Административно дело No 91/2010, XV състав Дела по ЗМВР С.А.Г. НАЧАЛНИК РУ НА МВР ХИСАР Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 16.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.Г. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по АХ.Д № 91 по описа за 2010 г. на Административен съд - Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .
195 Административно дело No 93/2010, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Л.Н.Г.,
С.Г.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 24.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Н.Г. и С.Г.С. против заповед № 1025 от 24.09.2009 г. и против заповед № 1027 от 24.09.2009 г. на кмета на Община Родопи. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 93 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2010 година. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.
196 Административно наказателно дело (К) No 96/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства С.С.С. РПУ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 19.2.2010г.
Отменя изцяло решението .Отменя Решение № 116/10.12.2009 г., постановено по н.ах.д.№ 534 по описа за 2009г. на Районен съд-Асеновград. Връща делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Асеновград. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.2.2010г.
197 Административно наказателно дело (К) No 127/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ АТРИУМ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД Председател:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 15.2.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1969 от 14.12.2009г. по НАХ дело №4994 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХХІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №111 от 03.09.2009г., издадено от заместник началник на Митница Пловдив, с което на "Атриум Корпорейшън" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Спортист" №10, е наложена имуществена санкция в размер от 34 849,20 лева. Решението е окончателно.
В законна сила от 15.2.2010г.
198 Частно админист. наказателно дело (К) No 133/2010, XIX състав Наказателни частни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.П.М. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 9.2.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 12343 от 08.12.2009 г. постановено по НАХД № 6107 по описа за 2009 г. на Пловдивския районен съд. ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.2.2010г.
199 Административно наказателно дело (К) No 135/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ А.-А.Т. ЕТ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 19.2.2010г.
Оставя в сила решението. Оставя в сила Решение № 1938/10.12.2009г., постановено по н.ах.д.№ 5138 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд. Решението е окончателно
В законна сила от 19.2.2010г.
200 Административно дело No 154/2010, V състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САДОВО Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 25.2.2010г.
На основание чл. 159 т. 3 и т. 4 ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 154/2010 г. по описа на Административен съд - Пловдив, V състав. ОСЪЖДА Общински съвет - Садово да заплати на Община Садово 100 лв. разноски по настоящото съдебно производство. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от днес, за което страните са уведомени от съдебно заседание.
201 Административно наказателно дело (К) No 157/2010, XX състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ А.Т.К. Председател:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 15.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на РУ"СО" град Пловдив подадена на 12.01.20010 г. против решение № 51 от 16.12.2009 г., постановено по НАХД № 109/2009 г., по описа на Първомайски Районен съд, ІІІ състав като просрочена, като ПРЕКРАТЯВА производството по КАНХД № 157/2010 г. по описа на Административен съд град Пловдив, ХХ касационен състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от днес за Окръжна прокуратура - Пловдив, за останалите страни по делото в 7 - дневен срок, считано от съобщаването.
В законна сила от 26.2.2010г.
202 Административно наказателно дело (К) No 175/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства А.К.-Е.А. ЕТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР Председател:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 16.2.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1530 от 09.10.2009г. по НАХ дело №3769 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., V-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №РИ-4 от 10.06.2009г., издадено от главен директор на Главна дирекция "Контрол на пазара" към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на ЕТ"Аква кор- Евгени Андреев" е наложена имуществена санкция в размер от 1 500,00 лева. Решението е окончателно.
В законна сила от 16.2.2010г.
203 Административно дело No 183/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни А.А.Т. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 5.2.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело №183/2010год. по описа на Административен съд - Пловдив. Изпраща жалбата на А.А.Т.,*** на Териториална Дирекция на НАП Пловдив за произнасяне по направените в същата искания. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.
204 Административно дело No 184/2010, VI състав Дела по ЗМВР Д.А.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 9.2.2010г.
Отхвърля оспорването на мълчалив отказ на Директора на ОД МВР-Пловдив да се произнесе по молба от 23.11.2009г. за възобновяване на административното производство по реда на чл.99 т.2 АПК за отмяна на Заповед № 97/08.01.2008г. за налагане на Д.Д. на принудителна административна мярка по реда на чл.76 т.3 ЗБДС /отм./. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му. Определението да се съобщи на страните.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №354/09.02.2010Г.
205 Административно дело No 198/2010, V състав Дела по КСО П.Й.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 1.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЕЖДАНЕ жалба на П.Й.П.,*** срещу Решение №295/12.01.2010г. на РУ "СО"- Пловдив, с което е отхвърлена жалба срещу разпореждане №**********/07.12.2009г ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 198/2010 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив, V-ти състав. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страната.
206 Административно дело No 200/2010, VII състав Дела по ЗДС Т.И. ЕТ РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 19.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Текин Лютви Индже като ЕТ"Текин Индже" със седалище гр. Смолян срещу Заповедта на Ректора на МУ - Пловдив под №Р-49 от 18.01.2010г., с което е определено класирането и участника спечелил търга - "Адиса"ООД в процедура, открита със Заповед №Р-1558 от 04.12.2009г. на същия орган по реда и условията за Закона за държавната собственост/ЗДС/ и Правилника за приложението му/ППЗДС/ за провеждането на търг за отдаване под наем на имот публична държавна собственост, предоставен за стопанисване на висшето учебно заведение, а именно: студентски стол с кухненски блок с обща използваема площ от 513 кв.м. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №200/2010г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд., VІІ състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №434/19.02.2010Г.
207 Административно дело No 209/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Ж.Ж. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 19.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на П.Ж.Ж., ЕГН **********,***, против писмо с изх.№ 09СГ844 от 28.12.2009 г. на Община Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 209 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №430/19.02.2010Г.
208 Административно наказателно дело (К) No 221/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ В.В. ЕТ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 19.2.2010г.
Изменя отчасти решението Отменя Решение № № 1775/17.11.2009 г., постановено по н.ах.д.№ 4520 по описа за 2009г. на Районен съд-Пловдив в частта, с която е отменено НП № I-Б-255/05.08.2009г. на Директора на РИОКОЗ- Пловдив за наложена на ЕТ "В.В.", седалище и адрес на управление с.Маноле имуществена санкция в размер на 1000 лв. за нарушение на чл.57 ал.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните, на основание чл.41 ал.2 Закон за храните /т.2 НП/. Вместо това постанови: Изменя НП № I-Б-255/05.08.2009г. на Директора на РИОКОЗ- Пловдив за наложена на ЕТ "В.В.", седалище и адрес на управление с.Маноле имуществена санкция в размер на 1000 лв. за нарушение на чл.57 ал.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните, на основание чл.41 ал.2 Закон за храните /т.2 НП/, като намаля размерът на санкцията на 500 лв. Оставя в сила Решение № № 1775/17.11.2009 г., постановено по н.ах.д.№ 4520 по описа за 2009г. на Районен съд-Пловдив в частта, с която е отменено НП № I-Б-255/05.08.2009г. на Директора на РИОКОЗ- Пловдив за наложена на ЕТ "В.В.", седалище и адрес на управление с.Маноле имуществена санкция в размер на 1000 лв. за нарушение по чл.73 ал.1 т.1 от Наредба № 5 за хигиена на храните, на основание чл.48 ал.2 Закон за храните /т.1 НП/. Решението е окончателно.
В законна сила от 19.2.2010г.
209 Административно дело No 229/2010, VIII състав Дела по ЗМВР К.С.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 25.2.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №17618 от 19.09.2009г. на началник сектор "ПП" при ОД"МВР"- Пловдив, с която на К.С.Н. е приложена ПАМ- вре-менно спиране от движение на МПС с рег. №J733KHY. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
210 Административно дело No 230/2010, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.Ф.Ч. Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 1.2.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по жалбата на А.Ф.Ч., ЕГН **********,***. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пловдивския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
211 Административно дело (К) No 235/2010, XXI състав Касационни производства Е.С.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 2.2.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.х. дело №235/2010г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ХХІ състав. ВРЪЩА делото на Районен Съд - Асеновград, І-ви гр.състав за изпълнение на процедурата по чл.163 ал.1 и ал.2, във връзка с чл.228 АПК, след което делото да се изпрати на Административен Съд - Пловдив за разглеждане на касационната жалба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.2.2010г.
212 Административно дело No 239/2010, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.Г.Т. ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 2.2.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 239 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година. ИЗПРАЩА делото по подведомственост на министъра на здравеопазването. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.
213 Административно дело No 308/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР О.Г.Б. РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 11.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О.Г.Б.,***, против покана за доброволно изпълнение с Изх.№П-109-00-112 от 26.01.2010г. на началника на РДНСК- Пловдив, на Заповед №ДК-02-32 от 23.10.2009г. на началника на РДНСК- Пловдив, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ "лятна кухня" в УПИ І-1070, кв.7 по плана на гр. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. "Тибет" №1. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №308 по описа на съда за 2010г. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
214 Административно дело No 328/2010, X състав Искове за обезщетение Н.И.Ш. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 15.2.2010г.
ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Пловдив и Административен съд Варна, пред Върховния административен съд на Република България, относно компетентността за произнасяне по исковата молба на Н.И.Ш., ЕГН **********, с адрес: ***, Окръжен затвор, Втори пост, 9-килия, срещу Министерство на правосъдието. Определението не подлежи на обжалване.
215 Административно дело No 332/2010, IV състав Други административни дела РЕНОМО БЪЛГАРИЯ ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 15.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на "Реномо България" ООД, с БУЛСТАТ 175427661, със седалище и адрес на управление: град София, община Столична, ул."Осогово" № 5, ет.7, ап.12, против акт № Ц.Ш.-01 от 29.01.2010 г. на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция "Надзор на пазара". ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 332 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №384/15.02.2010Г.
216 Частно админист. наказателно дело (К) No 339/2010, XIX състав Наказателни частни касационни производства И.Й.У. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 15.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1405 от 01.12.2009 г. на Пловдивския районен съд, с което е прекратено производството по НАХД № 6340/2009 г. по описа на същия съд, образувано по жалба на И.Й.У. ***, ЕГН **********, срещу НП № 471/13.02.2009 г. на Началника на сектор ПП към ОДП-гр.Пловдив. Определението е окончателно.
В законна сила от 16.2.2010г.
217 Административно дело No 357/2010, VII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЪКИ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 17.2.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Красимир Манов в качеството му на Кмет на Община - Лъки срещу решение №298, взето с Протокол №36 от дата 21.01.2010г. на Общински съвет/ОбС/ - Лъки, с което е отменено решение №271, взето с Протокол №34 от 29.12.2009г. на ОбС - Лъки. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №357/2010г. по описа на Административен Съд - Пловдив - ІІІ отд., VІІ състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №406/17.02.2010Г.
В законна сила от 22.3.2010г.
218 Административно дело No 369/2010, XXIII състав Дела по чл.306 АЛ.5 ГПК /троен състав/ П.Н.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 19.2.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане №690 от 09.02.2010г. по ЧАХ дело №1626 по описа на Административен съд- Пловдив за 2009г., І-ви състав, с което искането на П.Н.П.,***, да бъде наложена глоба по реда на чл.304, ал.1 от АПК на директора на Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, заради неизпълнение на влязло в сила Решение №836 от 23.07.2008г. по административно дело №785 по описа на Административен съд- Пловдив за 2008г., ХІІІ-ти състав, е оставено без уважение. Решението е окончателно.
219 Административно дело No 384/2010, IX състав Искове за прекратяване на неоснователни действия К.В.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Разпореждане от 22.2.2010г.
ОТХВЪРЛЯ искането на К.В.К. *** по чл. 250 от АПК за прекратяване на неоснователни действия, извършвани от Т.Т.-Д., -Началник Отдел ”Деца и младежки дейности” към Община Пловдив, свързани с публично представяне на Б.Г.Т. за младежки делегат на Община Пловдив, Разпореждането може да се обжалва в тридневен срок от издаването му от всеки който има правен интерес по реда на Глава тринадесета от АПК .
220 Частно админист. наказателно дело (К) No 387/2010, XXIII състав Наказателни частни касационни производства Ф.-9.-Г.Ц. ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 25.2.2010г.
Отменя протоколно определение от 26.11.2009г. постановено по н.ах.д.№ 5373/2009г., Районен съд-Пловдив, 8 нак.състав. Връща делото на същия съд и състав за продължаване на процесуалните действия с произнасяне по допустимост на жалбата. Определението е окончателно.
В законна сила от 26.2.2010г.