АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.03.2010г. до 31.03.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 172/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Б.М.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 10.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.М.Н. ЕГН ********** ***, срещу Ревизионен акт № 2600996/06.11.2007 г., издаден от Евгений Димов Генчев на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 1123 от 28.12.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, относно установени дължими суми за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./, както следва: за 2001 г. - 2 835,25 лв. и лихви 2 024,48 лв., за 2002 г. - 3 592,77 лв. и лихви 2 079,53 лв., за 2003 г. - 486,27 лв. и лихви 219,09 лв., общо в размер на 11 237,39 лв.
ОСЪЖДА Б.М.Н. ЕГН ********** ***, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 674,74 лв. /шестстотин седемдесет и четири лева и 74 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
2 Административно дело No 268/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МОСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 01.03.2010г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 1603048/20.09.2006 г., издаден от В.Г.В. на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1107/27.12.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта, с която на "МОСТ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Братя Шкорпил" № 1, бл. 1105, вх. А, ет. 7, ап. 19, представлявано от управителя Корил Х.К., е отказан данъчен кредит в размер на 18505,92 лв., ведно с прилежащи лихви върху тях, за данъчни периоди м. януари, м. февруари, м. март, м. април, м. май, м. юни, м. юли и м. ноември 2001 г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1603048/20.09.2006 г., издаден от В.Г.В. на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1107/27.12.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта, с която на "МОСТ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Братя Шкорпил" № 1, бл. 1105, вх. А, ет. 7, ап. 19, представлявано от управителя Корил Х.К., е отказан данъчен кредит в размер на 1560 лв., ведно с прилежащи лихви върху тях, за данъчен период м. август 2001 г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА "МОСТ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Братя Шкорпил" № 1, бл. 1105, вх. А, ет. 7, ап. 19, представлявано от управителя Корил Х.К., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 937,36 лв. лв. /деветстотин тридесет и седем лева и 36 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
3 Административно дело No 537/2008, XIII състав Искове за обезщетение А.М.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ,
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 09.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на А.М.К.,***, против Заповед № ПЮ-03-287/12.02.2008г. на Директорът на Дирекция "Социално подпомагане", гр. Пловдив, потвърдена с Решение № РДП СП -2-122 06.03.2008г. на Директора на РДСП - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по предявения иск по чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ против Агенция за социално подпомагане, гр. София.
ОСЪЖДА А.М.К.,*** да заплати на Дирекция Социално подпомагане", гр. Пловдив сумата в размер на 230 /двеста и тридесет лева/, представляваща разноските по делото.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

 
4 Административно дело No 664/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни БИГ-БЕСТ-ТЕКСТИЛ-ТРЕЙДИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 11.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БИГ - БЕСТ - ТЕКСТИЛ - ТРЕЙДИНГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Иван Шишман" № 2, ет. 4, ап. 1, представлявано от Е.Г.К. срещу Ревизионен акт № 1300-855/28.12.2007 г., издаден от Н. Атанасова Ангелова, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, който с Решение № 185 от 10.03.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП е ПОТВЪРДЕН, относно допълнително начислен ДДС в размер на 14469 лв. и допълнително начислен корпоративен данък за 2005 г. в размер на 151782,56 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях в размер на 36 084,25 лв. и ИЗМЕНЕН, в частта относно начислените лихви за ДДС, като същите са намалени от 4824,19 лв. на 3817,90 лв.
ОСЪЖДА "БИГ - БЕСТ - ТЕСКТИЛ - ТРЕЙДИНГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Иван Шишман" № 2, ет. 4, ап. 1, представлявано от Е.Г.К., БУЛСТАТ 130203840, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 4573 лв. /четири хиляди петстотин седемдесет и три лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
5 Административно дело No 713/2008, V състав Дела по КСО И.Д.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ,
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ СОФИЯ
Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение (второ) от 16.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от И.Д.А. иск в размер на 50000лв. за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в търпените от него болки и страдания от късното и несвоевременно произнасяне на органите на РУСО-Пловдив по отношение на отпускането на социална пенсия за инвалидност и добавка за социална помощ на съпругата му г-жа Аврамова.
ОСЪЖДА И.Д. *** да заплати на ТП на НОИ гр. Пловдив съдебни разноски в размер на 150 лева.
ОСЪЖДА И.Д. *** да заплати на Административен съд Пловдив 40лева, за приетата СМЕ.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
6 Административно дело No 716/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЮБИМЕЦ-АВТОТРАНСПОРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 01.03.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260-1151 от 10.01.2008год., издаден от В.Г.Г., на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 186 от 10.03.2008год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му, с която на "Любимец-Автотранспорт" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Любимец, ул. "Преслав" № 1, представлявано от управителя К.М.В. е отказано право на данъчен кредит в размер общо на 24 654, 54 лв. по данъчни фактури № 67/31.12.2001г., № 73/30.01.2002г. и № 102/10.04.2002г. с издател "Далас 92" ООД, гр. Бургас и са определени лихви за забава съобразно преобразуваните резултати за съответните данъчни периоди в размер общо на 19 267, 39 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на "Любимец-Автотранспорт" ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 836145735 със седалище и адрес на управление гр.Любимец, ул. "Преслав" № 1, представлявано от управителя К.М.В. сумата от 2086 лв., представляваща извършените разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
7 Административно дело No 767/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЕС-СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 05.03.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1300760/15.12.2007 г., издаден от В.И.К., на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 179/10.03.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит на "ЛЕС - СТРОЙ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, пл. "Възраждане", Бизнес - център Тракия, ет. 7, офис 7-1, представлявано от едноличния собственик на капитала Х.М.Ф., в размер на 4200,26 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЛЕС - СТРОЙ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, пл. "Възраждане", Бизнес - център Тракия, ет. 7, офис 7-1, представлявано от едноличния собственик на капитала Х.М.Ф. срещу Ревизионен акт № 1300760/15.12.2007 г., издаден от В.И.К., на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 179/10.03.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 35751,06 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях.
ОСЪЖДА "ЛЕС - СТРОЙ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, пл. "Възраждане", Бизнес - център Тракия, ет. 7, офис 7-1, представлявано от едноличния собственик на капитала Х.М.Ф., БУЛСТАТ 112602453, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1154 лв. /хиляди сто петдесет и четири лева/, представляваща съответната част от възнаграждението за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
8 Административно дело No 849/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ФЕЛИЦИЯ ИМПУЛС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 11.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Фелиция-импулс" ЕООД със седалище в гр. Пазарджик и адрес на управление ул."Райко Даскалов" №22, Булстат: 1120094043, представлявано от С.М.П., срещу Ревизионен акт № 1300-866/14.01.2008 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр. Хасково, поправен с Ревизионен акт за поправка № 800359/20.02.2008 г., потвърден с Решение № 219/24.03.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Фелиция-импулс" ЕООД, Булстат: 1120094043, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив 1357,84 лв. (хиляда триста петдесет и седем лева и 84ст.) юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
9 Административно дело No 874/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни БИЛДЕР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 12.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БИЛДЕР" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Смолян, ул."Проф.Асен Василев" № 17, с ЕИК по БУЛСТАТ 120557374, представлявано от управителя Р.Б.Ш. против ревизионен акт /РА/ № 2100377/17.01.2008г., издаден от Филип Георгиев Карапиперов - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Смолян, потвърден с Решение № 222 от 24.03.2008г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта му, с която на "БИЛДЕР" ЕООД е отказано право на данъчен кредит в размер общо на 37 592,88 лв., а именно : за м.06.2006г. в размер на 12 871,08 лв. по данъчна фактура № 521 от 29.06.2006г. с издател "Хемус Трейдинг" ЕООД - гр.Враца; за м.03.2006г. в размер на 9000 по данъчна фактура № 86 от 20.03.2006г. с издател "Ази стронг интернешънъл" ЕООД - гр.Велико Търново и за м. 08.2006г. в размер на 15721, 80 лв. по данъчни фактури № 109/23.08.2006г. и № 120/30.08.2006г. с издател ЕТ "Лони - Пенка Тасева" и са определени лихви за забава съобразно преобразуваните резултати за съответните данъчни периоди, в размер общо на 7750, 08 лв.
ОСЪЖДА "БИЛДЕР" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Смолян, ул."Проф.Асен Василев" № 17, с ЕИК по БУЛСТАТ 120557374, представлявано от управителя Р.Б.Ш., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите - сумата от 1356 /хиляда триста петдесет и шест/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
10 Административно дело No 1079/2008, V състав Искове за обезщетение В.В.К. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ КЪМ МФ НА Р БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 17.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения иск от 29.02.2008г. срещу Агенция Митници - София.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело 1079/2008г. по описа на Административен съд - Пловдив, Трето отделение, V състав.
ОСЪЖДА В.В.К. да заплати на Агенция Митници към Министерство на финансите на Република България направените разноски в размер на 150 лв.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС на РБ.

 
11 Административно дело No 1144/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВАЛ ТИС 2001 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 24.03.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Вал Тис 2001" ЕООД-Пловдив, адрес по чл. 8 от ДОПК- гр.Пловдив, ул."Дъбрава" № 6, вх. Д, ЕИК по Булстат 130950995, представлявано от В.А.К.- управител, Ревизионен акт № 160003070 от 12.03.2008г., издаден от Тинка Николова Попова- ст. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 360/14.05.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 51845,93лв. и прилежащи лихви по фактури, издадени от Иист ком трейд" ЕООД и от "Ви трейдинг" ЕООД , като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останала и част.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Пловдив да заплати на "Вал Тис 2001" ЕООД-Пловдив, адрес по чл. 8 от ДОПК- гр.Пловдив, ул."Дъбрава" № 6, вх. Д, ЕИК по Булстат 130950995, представлявано от В.А.К.- управител сумата от 248/двеста четиридесет и осем/ лева разноски по делото.
ОСЪЖДА "Вал Тис 2001" ЕООД-Пловдив, адрес по чл. 8 от ДОПК- гр.Пловдив, ул."Дъбрава" № 6, вх. Д, ЕИК по Булстат 130950995, представлявано от В.А.К.- управител да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 782 /седемстотин осемдесет и два/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Р. България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
12 Административно дело No 1224/2008, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВК СВЕТИ ВЛАСИЙ АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 04.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Всестранна Кооперация"Св.Власий" със седалище и адрес на управление с.Труд, ул."Никола Петков" № 18, Община Марица, представлявана от председателя В.Г.Г., чрез адв.Й., против Заповед № РД-1856/2007 г на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Труд, Община Марица, Област Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
13 Административно дело No 1296/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни БИГ-БЕСТ-ТЕКСТИЛ-ТРЕЙДИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 24.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БИГ - БЕСТ - ТЕКСТИЛ - ТРЕЙДИНГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Иван Шишман" № 2, ет. 4, ап. 1, представлявано от Е.Г.К. срещу Ревизионен акт /РА/ № 1300-949/25.03.2008г., издаден от Н. Атанасова Ангелова, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 418 от 02.06.2008г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно допълнително определен Корпоративен данък за 2004 г. в размер на 26 957, 47 лв., ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 10 690, 44 лв.
ОСЪЖДА "БИГ - БЕСТ - ТЕСКТИЛ - ТРЕЙДИНГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. "Иван Шишман" № 2, ет. 4, ап. 1, представлявано от Е.Г.К., БУЛСТАТ 130203840, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1202 /хиляда двеста и два/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
14 Административно дело No 1627/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.К.М. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 04.03.2010г.
Отменя Разрешение за поставяне на рекламно съоръжение № 5/15.04.2008г., представляващо три броя рекламно-информационни елементи /РИЕ/ с рекламна площ 136.68 кв.м. разположени от трите страни на покрива на жилищна сграда в гр.Пловдив, ул."Победа" № 37.
Осъжда Община Пловдив да заплати на Д.К.М.,*** направени съдебни разноски в размер на: 10 лв.-държавна такса и 300 лв.-адвокатско възнаграждение и на заинтересованите лица К. Владимиров М. и В.Р.М. сума от 450 лв., поотделно за всеки.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
15 Административно дело No 1640/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.К.М.,
Г.А.А.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН СЕВЕРЕН Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 01.03.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г.А. Андреева-М.,*** и прекратява производството по адм.д.№ 1640/2008г. в тази част.
Отменя отказ на Кмета на Район "Северен"-Община Пловдив по чл.57а ЗУТ.
Изпраща преписката на Кмета на Район "Северен"-Община Пловдив за изрично произнасяне по жалба вх.№ С 89400-100/18.06.2008г., в частта й за поискана проверка на поставени рекламни съоръжения по РП № 5 от 15.04.2008г., разположени от трите страни на покрива на жил. сграда в гр.Пловдив, ул."Победа" № 37, по реда на чл.57а ЗУТ.
Осъжда Район "Северен"-Община Пловдив да заплати на Д.К.М.,*** направени съдебни разноски в размер на: 10 лв.-държавна такса, 120 лв.-депозит за вещо лице и 300 лв.-адвокатско възнаграждение.
Решението е обжалваемо с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване, в частта с характер на определение - в 7 дневен срок от получаване на съобщението.

 
16 Административно дело No 1641/2008, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 01.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община Лъки против Протоколно решение от 31.07.2008г. на комисията по чл. 19 ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 570 от 04.08.2008г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие"- гр. Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението му.

 
17 Административно дело No 1667/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЕС-СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 05.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Лес Строй"ЕООД, гр.Пазарджик, пл."Възраждане", Бизнес център-Тракия, ет.7, офис 7-1, представлявано от управителя Х.М.Ф., против Ревизионен акт № 800034/04.04.2008г., издаден от Галина Петкова Йовчева - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пазарджик, потвърден с Решение № 495 от 02.07.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "Лес Строй"ЕООД, гр.Пазарджик, са определени публични задължения за данъчни периоди месец Юни, месец Юли и месец Август 2007г. в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 25 033,64 лева, по фактури, издадени от "Марчело лес" ЕООД и "Анто ли 1"ЕООД, и са начислени съответни лихви за забава в размер общо на 2 310 лева.
ОСЪЖДА "Лес Строй"ЕООД, гр.Пазарджик, пл."Възраждане", Бизнес център -Тракия, ет.7, офис 7-1, представлявано от управителя Х.М.Ф., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП - гр.София, сумата от 996,87 /деветстотин деветдесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
18 Административно дело No 1696/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Т.С.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 11.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.С.Б. ***, ЕГН: **********, подадена чрез адв. П., срещу Ревизионен акт № 130000-941/01.02.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 578/01.08.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив
ОСЪЖДА Т.С.Б. ***, ЕГН: **********, да заплати на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, сума в размер на 4266,08 лв. /четири хиляди двеста шестдесет и шест лева и 8 ст./ юрисконсултско възнажраждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
19 Административно дело No 1727/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ДОШЕВ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 19.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Дошев груп" ЕООД със седалище в с.Злокучене, общ.Септември и адрес на управление ул."Трета" №5, Булстат: 112615155, представлявано от Р.Г.Д., срещу Ревизионен акт № 130800200/27.06.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 619/08.08.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Дошев груп" ЕООД със седалище в с.Злокучене, общ. Септември и адрес на управление ул."Трета" №5, Булстат: 112615155, представлявано от Р.Г.Д., да заплати на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, сума в размер на 660,73 лв. /шестстоти и шестдесет лева и 73 ст./ юрисконсултско възнажраждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
20 Административно дело No 1771/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни СИВКО-СИВКО ПАЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 30.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х.П., в качеството му на ЕТ "С.-С.П." с ЕИК по БУЛСТАТ 108011059, с адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК, гр. Кърджали, бул."България", бл. 52, ап. 28 против Ревизионен акт /РА/ № 800132 от 23.06.2008г., издаден от Росица Георгиева Скоколиева - ст. инспектор по приходите при Териториална Дирекция на НАП - Кърджали, потвърден в обжалваната част с Решение № 580/01.08.2008г. на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, с която част са определени публични задължения на жалбоподателя установени лихви за осигурителни вноски за фонд ДОО за 2004г., като неоснователна.
ОСЪЖДА С.Х.П., в качеството му на ЕТ "С.-С.П." с ЕИК по БУЛСТАТ 108011059, с адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК, гр. Кърджали, бул."България", бл. 52, ап. 28 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 265/двеста шестдесет и пет/лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
21 Административно дело No 1835/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕМПО-ТРАНСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 16.03.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 16.02.2010г. с което е даден ход на делото по същество.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Темпо Транспорт"ООД, със седалище и адрес на управление, гр.Кърджали, район база "Петрол", против РА № 800137 от 10. 06.2008г., издаден от Христина Михайлова Бабачева,главен инспектор по приходите при ТД на НАП-Кърджали, потвърден с Решение № 610/07.08.08г. на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, при ЦУ на НАП, като ПРОСРОЧЕНА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1835/2008г. по описа на Административен Съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОСЪЖДА "Темпо Транспорт"ООД, със седалище и адрес на управление, гр.Кърджали, район база "Петрол" да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до страните.


 
22 Административно дело No 1842/2008, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Н.Г.,
К.Н.Ш.,
Г.В.П.,
В.Г.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 17.03.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № А-229/14.03.2001 г. на Кмета на Община Асеновград, с която е одобрена застроената част на имот с нов пл.№ 5487, който е част от имот № 598 по кадастралния план на п.ІV - спортен комплекс в кв.36 - Асеновград и връща делото като преписка на Община Асеновград /техническа служба/ за определяне на застроената част на имота при условията на чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ.
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на С.Н. Гърджилова с ЕГН ********** ***, К.Н.Ш. с ЕГН ********** ***, Г.В.П. с ЕГН ********** *** и В.Г.К. с ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 200 лева /двеста лева/.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
23 Административно дело No 1879/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни Г.Й.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 08.03.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160800576/09.06.2008г., издаден от Пролетка Богомилова Русева - инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 615/08.08.2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА относно установени на Г.Й.К. ЕГН **********,***, публични задължения както следва: данък по чл.35 ЗОДФЛ /отм./ за 2001г. за разликата от 10 644,47 лева до пълния установен размер от 10 779,11 лева, ведно със съответната лихва за забава; и данък по чл.35 ЗОДФЛ /отм./ за 2003г. разликата от 14 944,89 лева до пълния установен размер от 15 081,38 лева, ведно със съответната лихва за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Г.Й.К. ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Пловдив, ул."Йоаким Груев"№26, ет.2, адв.Ч., да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 1 293,81 /хиляда двеста деветдесет и три лева и осемдесет и една стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
24 Административно дело No 1879/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни Г.Й.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 26.03.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и диспозитива на Решение № 323/08.03.2010г., постановено по а.х.дело № 1879/08г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, относно цифровото изписване на пълния размер на установеното с Ревизионен акт № 160800576/09.06.2008г., издаден от Пролетка Богомилова Русева - инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 615/08.08. 2008г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НА, публично задължение за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003г. на Г.Й.К. ЕГН ********** ***, като вместо "15 081,38 лева" да се чете "15 108,38 лева".
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
25 Административно дело No 1930/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни РОЖЕН-ЕМИЛ ПАНТЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 01.03.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160800924 от 25.07.21008г., издаден от Ваня Георгиева Войникова, на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 675 от 10.09.2008г. на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му, с която на Е.А.П., ЕГН **********, като ЕТ "РОЖЕН - Е.П.", ЕИК по БУЛСТАТ 825102914 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Асеновград, ул."Рожен" № 4 е отказано право на данъчен кредит в размер на 11905, 36 лв. по 8 броя данъчни фактури, с издател "Алина - К" ООД с правоприемник "Алина - К - 7" ЕООД през м.12.2002г., м.02. и м.08.2003г. и в размер на 8973, 01 лв. по 10 броя данъчни фактури с издател "Дион - ер" ЕООД през м.07 и м.08.2004г. и м.02 и м.03.2005г., и са определени прилежащи лихви за забава в размер общо на 15068,88 лв. съобразно преобразуваните резултати за съответните периоди.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на Е.А.П., ЕГН **********, като ЕТ "РОЖЕН - Е.П.", ЕИК по БУЛСТАТ 825102914 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Асеновград, ул."Рожен" № 4 сумата от 250 лв., представляваща извършените разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
26 Административно дело No 2198/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ДЖОРДЖИЯ-ВАСИЛ КАЛЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 12.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Джорджия-В.К."*** и адрес на управление бул."Руски" №76, вх.А, ет.2, ап.6, Булстат: 115230339, срещу Ревизионен акт № 160801133/12.08.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 731/ 09.10.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ "Джорджия-В.К."*** и адрес на управление бул."Руски" №76, вх.А, ет.2, ап.6, Булстат: 115230339, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив сумата 893,34 лв. (осемстотин деветдесет и три лева и 34 ст.) юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
27 Административно дело No 2303/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ГЪЛЪБОВО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 01.03.2010г.
ОТМЕНЯ по жалбата на "Атоменергоремонт -Гълъбово" ЕООД - гр. Гълъбово, с адрес на управление: гр. Гълъбово, обл.Стара Загора, извън града, представлявано от Николай Крумов Петков Ревизионен акт № 240800362 от 13.08.2008 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 756/ 17.10.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, В ЧАСТТА относно допълнително определения корпоративен данък за 2006 г. на дружеството за сумата над 96114,92 лв. до пълния предявен размер от 174307,37 лв. и лихви за сумата над 18296,12 лв. до пълния предявен размер от 34949,93 лв., като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Атоменергоремонт -Гълъбово" ЕООД - гр. Гълъбово, с адрес на управление: гр. Гълъбово, обл.Стара Загора, извън града, представлявано от Николай Крумов Петков против Ревизионен акт № 240800362 от 13.08.2008 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 756/ 17.10.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя е отказан данъчен кредит в размер на 224450.20лв. и лихви за забава от 56481.89лв., както и в частта на допълнително определеният корпоративен данък за 2006г. в размер на 96114,92, с прилежаща лихва от 18296,12 лв. , като неоснователна.
ОСЪЖДА "Атоменергоремонт -Гълъбово" ЕООД - гр. Гълъбово, с адрес на управление: гр. Гълъбово, обл.Стара Загора, извън града, представлявано от Николай Крумов Петков с ЕИК по БУЛСТАТ 123670893 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 8357 /осем хиляди триста петдесет и седем/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на "Атоменергоремонт -Гълъбово" ЕООД - гр. Гълъбово, с адрес на управление: гр. Гълъбово, обл.Стара Загора, извън града, представлявано от Николай Крумов Петков с ЕИК по БУЛСТАТ 123670893 сумата от 10560 /десет хиляди петстотин и шестдесет/ лева, представляваща разноски за производството и заплатен адвокатски хонорар.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
28 Административно дело No 2357/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛТЕЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 11.03.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160801102/11.09.2008 г., издаден от Г. С.Г. на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 803/14.11.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта с която на "БУЛТЕЛ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Крали Марко" № 6А, представлявано от управителя С.М.Т. не е признат данъчен кредит в размер на 27710 лв., ведно с прилежащата лихва върху тях, по 14 бр. фактури издадени от "ПИД - ПБ" ЕООД.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на "БУЛТЕЛ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Крали Марко" № 6А, представлявано от управителя С.М.Т., сторените по делото разноски в размер на 1728,70 лв. /хиляда седемстотин двадесет и осем лева и 70 стотинки/ - съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА "БУЛТЕЛ" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Крали Марко" № 6А, представлявано от управителя С.М.Т., БУЛСТАТ 115283128, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 63,90 лв. /шестдесет и три лева и 90 стотинки/, представляваща съответната част от възнаграждението за осъществената юрисконсултска защита и направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
29 Административно дело No 3/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МИК-2004 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 08.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "МИК - 2004" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Куклен, ул. "Родопи" № 17, представлявано от С.Б.Я. срещу Ревизионен акт № 160801237/30.09.2008 г., издаден от П.Б.Р., на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 832/04.12.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно непризнат данъчен кредит в размер на 35200 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях в размер на 7196,54 лв.
ОСЪЖДА МИК - 2004" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Куклен, ул. "Родопи" № 17, с ЕИК по БУЛСТАТ 115852394, представлявано от С.Б.Я., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1297,93 лв. /хиляда двеста деветдесет и седем лева и 93 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
30 Административно дело No 162/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни СИР-СТОЯН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 01.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Г. ЕГН ********** *** против Решение за възобновяване на ревизионното производство № 145/17.12.2008 г. на Директора на ТД на НАП - гр. Пловдив, с което на жалбоподателя се отказва възлагането на нова ревизия по искане вх. № 11-00-5370/19.11.2008 г. по описа на ТД на НАП гр. Пловдив, във връзка с изменение на задължения за данъци, установени с влязъл в сила и необжалван по съдебен ред Ревизионен акт № 1604716/02.02.2007 г., издаден от ТД на НАП гр. Пловдив.
ОСЪЖДА С.К.Г. ЕГН ********** *** да заплати на Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
31 Административно дело No 172/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни СИНТЕЗ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 08.03.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1300 800372 от 27.10.2008год. издаден от Д.И.Ш., на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 5 от 05.01.2009год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му с която на "Синтез" ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Панагюрище, ул. " Петко Мачев" № 2 е отказано право на данъчен кредит за отчетни периоди м. октомври 2003год. ; м.м. януари, февруари, март, май и юни 2004год., общо в размер на 20392,51лв. по данъчни фактури с издател "Сигма ОЙЛ - 2001" ООД, гр. Велинград, ул. "Димитър Талев" № 7 и са начислени лихви за просрочие, съобразно преобразуваните за отчетните периоди резултати в размер общо на 12725,68лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на "Синтез" ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Панагюрище, ул. " Петко Мачев" № 2 сумата от 2150,00лв., представляваща заплатена държавна такса и възнаграждения за един адвокат и вещо лице.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
32 Административно дело No 205/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 22.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Т.П. *** с ЕГН ********** против Заповед № А-2340/15.12.2008 г. на Кмета на Община Асеновград, с която на основание § 4к, ал.7 от ПЗРЗСПЗЗ и чл.28а, ал.1 от ППЗСПЗЗ във връзка с § 4б, ал.1, изр. първо от ПЗРЗСПЗЗ въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти за местност "Камара", землище на кв.Долни Воден, одобрен със заповед № 696/15.12.2004 г. на Областния управител на Област Пловдив, решение по чл.14, ал.1, т.3 от ЗСПЗЗ № ДВ292/30.01.1993 г. на ПК/ОСЗГ по заявление № ДВ292/25.02.1992 г. по чл.11 от ЗСПЗЗ, молба вх.№ 94-Г-413/22.10.2008 г. и скица № 677/24.11.2008 г., е възстановено правото на собственост на Траю П.Н. с наследници Т.Т.Н. и Й.Т.Н.; Неша П. Савова с наследници Е.С.Т. и С.С.С.; Г.П.Н. в качеството им на наследници на Петър Наков Хаджиниколов, върху новообразуван имот с номер 99088.34.50, местност "Камара", землище на кв.Долни Воден, с площ 1186 кв.м. при посочени граници и съседи.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


Административен съдия:

 
33 Административно дело No 368/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни УНИВЕРС-ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 15.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Г. Л., в качеството й на едноличен търговец с фирма "Универс - Е.Г.", със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" № 78, с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул."Бр. Търневи" № 23 против Решение № 12 от 02.02.2009год. на Директора на Териториална дирекция, гр. Пловдив на Национална агенция по приходите, с което е отказано да бъде възложена данъчна ревизия за изменение на данъчни задължения определени на ЕТ "Универс - Е.Г.", гр. Пловдив с влязъл в сила Данъчен ревизионен акт № 111 от 12.04.2002год. на ТД на НАП, Пловдив
ОСЪЖДА Е.Г. Л., в качеството й на едноличен търговец с фирма "Универс - Е.Г.", със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" № 78, с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул."Бр. Търневи" № 23 да заплати на Териториална дирекция, гр. Пловдив на Национална агенция по приходите сумата от 150,00лв. - възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
34 Административно дело No 424/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Н.Д. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 04.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Н.С.-Д. с ЕГН **********,***, против Заповед № ДК-02-01 от 14.01.2009г. на Началника на РДНСК Пловдив, с която на основание чл. 225 ал.1 от ЗУТ във вр. с чл. 222 ал.1 т.10 от ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж: "двуетажна стопанска постройка, намираща се в УПИ ІІ-294, кв. 93-стар /73-нов/ по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив, с административен адрес: ул. "Божидар Здравков" № 6.
ОСЪЖДА М.Н.С.-Д. с ЕГН ********** да заплати в полза на О.Х.Т. и Х.О.Т. общо сумата в размер от 520 лв. /петстотин и двадесет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.


 
35 Административно дело No 459/2009, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ПРОМИНВЕСТ ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 19.03.2010г.
Обявява нищожността на Решение, обективирано в писмо изх. № 1-4412-0086/09.02.2009г. на Заместник Директора на РМД -Пловдив и потвърдено с него Решение обективирано в писмо с изх. № 2-2600-0153/12.01.09г. на Началник на Митница Пловдив.
Изпраща делото във вид на преписка на Началник ТМУ-Пловдив за произнасяне по жалбата при изпълнение задължителните указания в мотивите на решението.
Осъжда Митница Пловдив да заплати 1204/хиляда двеста и четири лева/ разноски на "Проминвест" ЕООД със седалище и адрес на управление град Благоевград, ул. "Тодор А." №16, с ЕИК101150146 .
Решението подлежи на оспорване пред ВАС в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
36 Административно дело No 540/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Г.В.,
К.Н.К.,
Р.Б.К.,
Е.К.Ц.,
Д.П.Г.,
Т.Т.Т.,
С.А.Т.,
Х.А.Т.,
В.К.В.,
Е.А.М.,
И.А.В.,
Н.А.В.,
П.А.Р.,
Й.Р.Д.,
Р.Г.П.,
Т.Н.П.,
А.Н.П.,
Й.А.Д.,
З.Н.З.,
К.С.Г.,
С.А.Д.,
А.Г.П.,
М.В.П.,
П.В.П.,
П.К.И.,
П.Н.И.,
Д.А.Л.,
М.М.Л.,
А.Г.Г.,
А.Г.П.,
Л.Г.П.,
Е.В.Л.,
Б.А.Л.
НАЧАЛНИК НА РДНСК Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 15.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.Г.В., К.Н.К., Р.Б.К., Е.К.Ц., Д.П.Г., Т.Т.Т., С.А.Т., Х.А.Т., В.К.В., Е.А.М., И.А.В., Н.А.В., П.А.Р., Й.Р.Д., Р.Г.П., Т.Н.П., А.Н.П., Й.А.Д., З.Н.З., К.С.Г., С.А.Д., А.Г.П., М.В.П., П.В.П., П.К.И., П.Н.И., Д.А.Л., М.М.Л., А.Г.Г., А.Г.П., Л.Г.П., Е.В.Л., Б.А.Л. против заповед № ДК-10-11 от 09.02.2009 г. на началника на РДНСК Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
37 Административно дело No 590/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИТ КОЛОР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 08.03.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160801709 от 12.01.2009год. издаден от Р.Б.Т., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 141 от 27.02.2009год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му с която на "Елит колор" ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ж.р. "Тракия", бл. 174, вх. А1 ет.5, ап. 15 е отказано право на данъчен кредит за отчетни периоди м. декември 2007год. ; м. февруари 2008год. и м. март 2008год., общо в размер на 63758,62лв. по тринадесет броя фактури с издател "Бултехнострой" ЕООД, гр. София, ж.к. Дружба, бл. 270, вх.Б и са начислени лихви за просрочие, съобразно преобразуваните за отчетните периоди резултати в размер общо на 4549,11лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
38 Административно дело No 595/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни МАРИЦА ОЛИО АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 18.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Марица олио" АД със седалище в гр. Пазарджик и адрес на управление ул."Христо Касапвелев" №3, Булстат: 112052785, представлявано от Г.С.М., срещу Ревизионен акт № 1300-800458/22.12.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 147/04.03.2009 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Марица олио" АД със седалище в гр.Пазарджик и адрес на управление ул."Христо Касапвелев" №3, Булстат: 112052785, представлявано от Г.С.М., да заплати на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, сума в размер на 1440 лв. /хиляда четиристотин и четиридесет лева/ - юрисконсултско възнажраждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
39 Административно дело No 629/2009, V състав Дела по КСО Г.С.А. РУСО-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 18.03.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № **********/13.07.200г. на Ръководителя на ПО при РУСО Пловдив, потвърдено с Решение № 201/13.06.2008 г. на Директора на ТП на НОИ Пловдив.
ИЗПРАЩА преписката на админ.орган за постановяване на друг административен акт, съобразно мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА РУСО Пловдив да заплати на Г.С.А. с ЕГН **********,*** направените съдебни разноски в размер на 329лева.,
ОСЪЖДА РУСО Пловдив да заплати на АС-Пловдив сумата от 60 лева за допуснатата ССЕ.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните.

 
40 Административно дело No 633/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.В.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 02.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Н.В.Г., ЕГН ********** ***, срещу заповед № ОА-389 от 07.02.2008 г. на Кмета на Община Пловдив, в частта, в която е определена такса битови отпадъци за периода 2004г. - 2007г., в размер общо на 237,96 лв. с прилежащите й лихви.
ОСЪЖДА Община Пловдив, пл."Стефан Стамболов " № 1 да заплати на Н.В.Г., ЕГН ********** *** сумата от 68 /шестдесет и осем/ лева, представляващи разноски, включително и адвокатски хонорар, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА Н.В.Г., ЕГН ********** *** да заплати на Община Пловдив, пл."Стефан Стамболов " № 1 сумата от 68 /шестдесет и осем/ лева, представляващи възнаграждение за юрисконсулт, съобразно отхвърлената част на жалбата.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
41 Административно дело No 637/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 22.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от К.Г.Д. ***, Пловдивска област, ул."Петър Берон" № 2, ЕГН **********.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 637/09 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
42 Административно дело No 721/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.М.Д. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 30.03.2010г.
Отхвърля жалбата на В.М. *** против Заповед № ДК-02-11/26.03.2009г. на Началника на РДНСК-Пловдив, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ "стопанска постройка и пристройка", намиращ се в УПИ VII-697, кв.32 по плана на с.Марково, община Родопи.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
43 Частно административно дело No 741/2009, XII състав Частни администр. дела МИГ-9-13-ИВАН ГРОЗЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 19.03.2010г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № 900816 от 23.02.2009г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр.Хасково, потвърден с решение № 219 от 06.04.2009г на директор на Дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив, с който е отказано възстановяване на суми по подадено искане за прихващане или възстановяване с вх.№ К2-40 от 09.02.2009г. на ТД на НАП - гр.Хасково от адвокат Б.Д.З., като пълномощник на И.М.Г. ЕГН **********, в качеството му на ЕТ "МИГ - 9-13- И.Г.", със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ж.к "Бадема" бл.30, вх.А, ет.2, ап.6 с ЕИК по БУЛСТАТ 126045338.
ВРЪЩА административната преписката на ТД на НАП гр.Хасково, за ново произнасяне по искане за прихващане или възстановяване с вх.№ К2-40 от 09.02.2009г. на ТД на НАП - гр.Хасково, подадено от адвокат Б.Д.З., като пълномощник на И.М.Г. ЕГН **********, в качеството му на ЕТ "МИГ - 9-13 - И.Г.", със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ж.к "Бадема" бл.30, вх.А, ет.2, ап.6 с ЕИК по БУЛСТАТ 126045338 при съблюдаване на указанията по приложение на закона, дадени в настоящото решение.
ОПРЕДЕЛЯ 30 - дневен срок за произнасяне по искането от страна на административния орган, считано от получаване на административната преписка.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите да заплати на И.М.Г. ЕГН **********, като ЕТ "МИГ - 9 -13 - И.Г.", със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ж.к "Бадема" бл.30, вх.А, ет.2, ап.6 с ЕИК по БУЛСТАТ 126045338 сумата от 50, 00 лв. / петдесет / лева, представляваща извършени от последния разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
44 Административно дело No 764/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КЕМЕН ЕООД   Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 29.03.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № АБ-1 от 23.01.2009г. на Кмета на Община Садово, с която на основание чл. 134, ал.1 т.2 и 3 от ЗУТ и чл. 129 ал.2 от ЗУТ е одобрено изменение на ПУП-ПР на УПИ ІІІ-3, стопанска дейност, ІV-4, кантар, V-5, стопанска дейност и Х-за озеленяване от кв. ! по плана на стопански двор с. Поповица, УПИ ХІІІ-за озеленяване в кв. 21 по плана на с. Поповица и частта от улица с о.т. 200-8-79-79а в обхвата на пътен надлез на км 184+954.550 от обект "Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград -Турска граница- Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч, участък с. Крумово - гр. Първомай и образуването на нови УПИ: УПИ ІІІ-3, стопанска дейност, ІV-4 кантар, V-5 стопанска дейност и Х-за транспортната инфраструктура от кв. 1 по плана на стопански двор с. Поповица, нов УПИ ХІІІ-за транспортна инфраструктура в кв. 21 по плана на с. Поповица и нова улица с о.т. 200-80-79-79а по зачертаванията, линиите и надписите в кафяв и лилав цвят.
ОСЪЖДА Община Садово да заплати в полза на "КЕМЕН" ЕООД, ЕФН 1500027121, представлявано от Управителя К.З.Д., с ЕГН **********, със седалище и адрес на управление: с. Поповица, Община Садово, Стопански двор-ІV част сумата в размер от 310 лв. /триста и десет лева/.

 
45 Административно дело No 772/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.К.К.   Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 30.03.2010г.
Отхвърля жалбата на Д.К.К.,*** против Заповед № ДК-10-19/23.03.2009г. на началника на РДНСК-Пловдив, с която е отхвърлена жалбата на К. срещу разрешение за строеж № 270/01.11.2007г. за "преустройство на съществуваща стопанска сграда /работилница и гараж/ в ателие за шивашки услуги и ВПС за разширение на ателието" в УПИ VIII-1020, кв.25 нов, кв.244-стар, по плана на Втора гр. част-Пловдив, ул."Доброволец" № 4.
Осъжда Д.К.К.,*** да заплати на Л.Т.П. сума от 580 лв., съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщения за постановяването му.

 
46 Административно дело No 777/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.Е.Р.,
В.С.К.
ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 25.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Е.Р. и В.С.К.,***, против Заповед №106 от 04.02.2009г. на кмета на община Родопи, с която е одобрил решение на техническата служба за определяне застроената площ на поземлен имот с №66809.50.16 по кадастралната карта на летовище "Върховръх" в землището на село Скобелево, община Родопи.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
47 Административно дело No 817/2009, XI състав Дела по ЗМВР Г.Б.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП И КАТ ПРИ ОДП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 04.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Б.П., ЕГН ********** *** против отказ да бъде извършена регистрация на ППС марка Порше, модел 911, с рег № РВ7477ТМ, черен на цвят, обективиран в Писмо рег. № ИЯ/КАТ-2881/14.04.2009 г. на Началник сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР - гр.Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
48 Административно дело No 830/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Н.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 22.03.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 274 от 25.02.2010г., постановено по административно дело № 830 по описа на за 2009год. на Административен съд - Пловдив, като в същия да се чете "... данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2004г. общо в размер на 10131, 06лв., от които 6663,19лв.главница и лихви в размер на 3467,87лв.".
Поправката да се отбележи върху Решение № 274 от 25.02.2010г., и преписите.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
49 Административно дело No 909/2009, X състав Искове за обезщетение ДИРЕКС-ДИМЧО ДИМИТРОВ ЕТ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ КЪМ МФ НА Р БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 04.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ обективно кумулативно съединени искове на Д.Д.К. в качеството му на едноличен търговец с фирма ЕТ "Дирекс - Д.Д.", със седалище и адрес на управление: село Песнопой, Община Калояново, срещу ответника Агенция "Митници", с адрес: град София, ул. "Г.С. Раковски"№47, за присъждане на: сумата от 100 000 лева, представляващи претърпени загуби под формата на пропуснати ползи /печалби/ за времето 19.02.2006г. - 04.07.2008г., както и за периода 19.02.2006- 20.12.2008 година; сумата от общо 53958,80 лева, представляващи направени разходи както следва: 25055,55лв.- разходи по възстановяване на двата товарни автомобила; 5647,73лв.- разходи по застраховки, данъци, такси, зелени карти за двата автомобила; 11906,42лв. - обезценка на товарен автомобил "Ивеко" 190 Е38; 3024лв.- обезценка на ремарке "Труле"; 4650лв.-обезценка на товарен автомобил "ДАФ"; 1008лв.- обезценка на ремарке "Фреят Кайп"; ведно с лихвата от датата на освобождаване на товарните автомобили и ремаркетата към тях до датата на подаване на исковата молба в размер на 2673,26лв.; всичките настъпили в неговата сфера като собственик на товарен бордови автомобил с рег. №РВ 8499 АМ /ремарке рег.№РВ5260ЕМ/ и товарен бордови автомобил с рег. №РВ1015АК/ремарке с рег.№РВ3391ЕМ/, в резултат на издадено Наказателно постановление №500/2006г. от 26.02.2007г. на Началник Митница - Кулата и Наказателно постановление №501/2006г. от 26.02.2007г. на Началник Митница - Кулата, отменени като незаконосъобразни със съдебно решение №1130 от 18.02.2008г. по н.а.х. дело №864/2007г. по описа на Районен Съд Петрич /в сила от 23.05.2008г./ и със съдебно решение №344 от 30.07.2008г. по н.а.х. дело №911/2007г. по описа на Районен Съд Петрич /в сила от 05.12.2008г./, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.


 
50 Административно дело No 943/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.И.С.,
И.И.Я.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 23.03.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 09ОА-131 от 23.01.2009г. на Кмета на Община Пловдив, с която на основание чл. 44 ал.1 т.13 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 134 ал.2 т.2 от ЗУТ и протокол № 1 т.4 от 09.01.2009г. на ЕСУТ при Община Пловдив е спряна административно-техническата процедура по изменение на ПУП-ПР за част от кв. 9 по плана на кв. "Младежки хълм"-Пловдив.
ВРЪЩА преписката на административния орган за решаване по същество.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати в полза на Й.И.С. с ЕГН **********,*** и по жалба на И.И.Я. с ЕГН **********,*** сумата в размер от 430 лв. /четиристотин и тридесет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
51 Административно дело No 964/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни БОРА-С ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 01.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Бора - С" ООД - гр. Пловдив, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Гълъбец" № 3, ап.9, представлявано от П.Б.В. против Ревизионен акт № 160801727 от 25.02.2009 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 292/ 07.05.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя е отказан данъчен кредит в размер на 33 392,20 лв. и лихва от 4 961,53 лв. по фактури № 71/ 25.01.2008 г., ф.№73/30.01.2008 г.,ф.№ 74/ 30.01.2008 г. и ф.№ 76/ 31.01.2008 г., издадени от "Метро пазар" ЕООД - гр.Пловдив и по фактура № 17/10.03.2008г., издадена от ЕТ "Саня- К.Р.", като неоснователна.
ОСЪЖДА "Бора - С" ООД - гр. Пловдив, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Гълъбец" № 3, ап.9, представлявано от П.Б.В., с Булстат 115577813 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1217 /хиляда двеста и седемнадесет/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
52 Административно дело No 993/2009, IX състав Искове за обезщетение Т.И.П.,
Д.И.П.
НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ Ч/З НАЧАЛНИК НА РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 18.03.2010г.
Допълва Решение № 92 от 19.01.2010 г., постановено по адм. дело № 993 по описа за 2009 година на Административен съд - Пловдив, ІХ състав като в диспозитива на решението след "...29106.70лв.,....се допълва следното: "... плюс иск в размер на1656лв./хиляда шестотин петдесет и шест лева/ , за преизчисление на проект,... .
Отхвърля искането за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 92 от 19.01.2010 г., постановено по адм. дело № 993 по описа за 2009 година на Административен съд - Пловдив, ІХ състав.
Решението подлежи на оспорване пред Върховен административен съд на Република България от страните в 14-дневен срок от съдебно заседание на осемнадесети март две хиляди и десета година ,в което беше произнесено и участваха всички страни

 
53 Административно дело No 999/2009, V състав Дела по ЗОС ПЕРЕЛИК ПЛЮС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 23.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед № 09-ОА-143/23.01.2009г Кмета на Община Пловдив за изземване от "Перелик Плюс" ООД част от имот - частна общинска собственост, представляващ книжарница със самостоятелен вход от югоизток на първия етаж, целия със застроена площ 86 кв.м. в триетажна масивна с изба и таван сграда в гр.Пловдив, район Централен ПИ №1488, УПИ 1-Дом на книгата, кв.48 нов, 20 стар по плана на Централна градска част, актуван с акт за общинска собственост №1169/30.05.2007г.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
54 Административно дело No 1008/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни РОЯЛ-К-КОСТАДИН ЦАРСКИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 08.03.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160900009 от 16.03.2009год. издаден от П.Б.Р. - старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 319 от 16.05.2009 год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта му с която на К.И.Ц., в качеството му на едноличен търговец с фирма " Роял -К-К.Ц.", със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. " Шести септември " № 33 А е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 5 704,75 лв. за отчетни периоди: м. май 2003 г., м. юли, август, септември, октомври, ноември и декември 2003 г., м. януари 2004 г., м. м. март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври 2004 г., м. декември 2004 г., и м. януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври 2005 г. и са определени лихви за просрочие съобразно преобразувания за съответните периоди данъчен резултат в общ размер на 2526,84 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на К.И.Ц., в качеството му на едноличен търговец с фирма " Роял -К-К.Ц.", със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. " Шести септември " № 33 А сумата от 550,00лв., представляваща заплатена държавна такса и възнаграждение за един адвокат.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд НА Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
55 Административно дело No 1078/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.В.В.,
В.Н.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 22.03.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 253 от 19.03.2009г. на Кмета на Община Карлово, с която на основание чл. 21 ал.1 от АПК, чл. 53 ал.1 т.1, ал.2 и ал.3 от ЗКИР; §4 ал.1 т.1 от ПЗР на ЗКИР е одобрено попълването на кадастралната основа с вярната имотна граница на поземлен имот с нов кадастрален номер 1564 в кв. 31А по действащия устройствен план на гр. Калофер.
ОСЪЖДА Община Карлово да заплати в полза на Д.В.В., ЕГН ********** *** и на В.Н.В., ЕГН ********** *** сумата в размер от 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
56 Административно дело No 1127/2009, IX състав Дела по ЗОС Б.Б.С.,
Д.Б.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 10.03.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Б.Б.С., с ЕГН **********,*** и Д.Б.С., с ЕГН ********** ***, ж.к.Тракия,бл.188, ет.7 и двамата със съдебен адрес гр.Пловдив, ул."Райко Даскалов"№ 68,ет.5,офис № 5 против Заповед № 09ОА-1347 от 04.06.2009 година, издадена от Кмета на Община Пловдив и Заповед № 09ОА-1348 от 04.06.2009 година, издадена от Кмета на Община Пловдив.
Прекратява производството по адм. дело № 1127/2009 година по описа на Административен съд Пловдив, трето отделение, девети състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.

 
57 Административно дело No 1128/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД   Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 09.03.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба от "Южен индустриален парк" АД, гр. София, ул. "Беловодски път" № 15-17, ет.3, представлявано от Изпълнителния директор Й.А.И. Решение № 187/01.06.2009г. на Изпълнителния директор на АДВ, с което е оставена без уважение жалбата против действията на публичен изпълнител при РД - Пловдив на АДВ по изпълнително дело № 34571/2002г. по описа на същата дирекция.
ВРЪЩА изпълнителното дело на ТД на НАП, гр. Пловдив за продължаване на изпълнителното производство от отменено процесуално действие при спазване указанията по прилагане на закона, дадени в настоящето решение.
Решението е окончателно е не подлежи на обжалване и протест.

 
58 Административно дело No 1172/2009, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.А.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 25.03.2010г.
Отхвърля жалбата на М.А.Б.,*** против Заповед № ЗД-00-80/18.05.2009г. на Областен управител-Пловдив, с която е одобрен план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 ПЗР ЗСПЗЗ за местността "Бозалан", землище град Сопот, в частта за имот № 399.252, записан в регистъра към ПНИ на Иван Тодоров Минчевв.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
59 Административно дело No 1202/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни ЗОРМА-ВЕСЕЛИН ВЕЛКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 02.03.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №27950-0041495 от 09.09.2008год. на Заместник Директора на Териториална Дирекция на Национална агенция по приходите гр.Пловдив, с която на основание чл. 186, ал.1, т.1, б. "а" от ЗДДС е постановено, налагането на принудителна административна мярка "запечатване" спрямо обект - дърводелски цех, находящ се в гр. Стамболийски, ул. "Трети март" № 15, стопанисван от ЕТ "ЗОРМА - В.В.", за срок от един месец, като на основание чл. 187, ал.1 от ЗДДС е забранен достъпа до обекта.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
60 Административно дело No 1206/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ФРИГОПАН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ФРИГОПАН" ООД - гр. Пловдив, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Царевец" № 51, представлявано от Д.Г.А. против Ревизионен акт № 160900346 от 11.05.2009 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 419/ 24.06.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на дружеството - жалбоподател е отказан данъчен кредит в размер на 95 128,33 лв. и са начислени лихви в размер на 32293,77 лв. по фактури № 1010/ 12.12.2006 г. и № 1020/ 18.12.2006 г., издадени от "Лиос - С" ЕООД, фактура № 48/ 11.12.2006 г., издадена от "Ти Ауто" ЕООД, ф.№ 26/ 04.12.2006 г., издадена от "Колор" ЕООД, ф.№ 1265/ 11.12.2006 г., издадена от "Владивимекс" ЕООД, ф. № 619/ 05.12.2006 г., издадена от "Мериал Комерс" ЕООД и по ф.№ 2161/ 15.12.2006 г., издадена от "Христов -93" ЕООД, като неоснователна.
ОСЪЖДА "ФРИГОПАН" ООД - гр. Пловдив, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Царевец" № 51, представлявано от Д.Г.А., с Булстат 115625336 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 2998 /две хиляди деветстотин деветдесет и осем/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
61 Административно дело No 1243/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Р.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 29.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Р.Р., ЕГН **********,*** против Ревизионен акт № 160900036 от 13.05.2009год., издаден от Павлина Стоянова Даскалова - ст. инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 438 от 02.07.2009год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му с която на Н.Р.Р. за 2007год. е определен за внасяне, данък по чл. 48 от ЗДДФЛ в размер на 5553,54лв. и са определени лихви за просрочие в размер на 862,20лв.като неоснователна.
ОСЪЖДА Н.Р.Р., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 506 / петстотин и шест/лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
62 Административно дело No 1248/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.М.В.,
И.М.В.,
П.И.Т.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 04.03.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно границата между поземлени имоти с идентификатори №56784.520.1120 и №56784.520.1121.
ИЗПРАЩА преписката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изменение на кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно поземлен имот с идентификатор №56784.520.1211 и сгради с идентификатори №56784.520.1121.1 и №56784.520.1121.2, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
63 Административно дело No 1252/2009, IV състав Други административни дела АУТДООР МЕДИА СЪРВИС ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 02.03.2010г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на писмо с изх.№ 1242 от 06.07.2009 г. на директора на Областно пътно управление град Пловдив.
ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура" за решаване на въпроса по същество.
ОСЪЖДА Агенция "Пътна инфраструктура" със седалище и адрес на управление: град София, бул."Македония" № 3, да заплати на "Аутдоор медия сървис", с ЕИК 130976221, със седалище и адрес на управление: гр.София, община Столична, район "Оборище", ул."Чаталджа" № 67, ет.2, сумата 50 (петдесет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.
 
64 Административно дело No 1266/2009, VIII състав Други административни дела РАДЕЯ ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 01.03.2010г.
ОБЯВЯВА нищожността на писмо с Изх.№1212 от 02.07.2009г. на директора на Областно пътно управление, гр. Пловдив, към Национална агенция "Пътна инфраст-руктура", а понастоящем Агенция "Пътна инфраструктура", с което е задължил "Радея" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Сердика", ул. "Първа българска армия" №109, да отстрани последиците от извършено нарушение по чл.57, ал.1 от ЗП, като демонтира рекламно съоръжение на автомагистрала "Тракия", км.115+028 вдясно.
ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфрас-труктура" за решаване на въпроса по същество.
ОСЪЖДА Агенция "Пътна инфраструктура", със седалище и адрес на управле-ние: гр. София, бул. "Македония" №3, да заплати на "Радея" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Сердика", ул. "Първа българска армия" №109, сумата от 300,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
ОСЪЖДА Агенция "Пътна инфраструктура", със седалище и адрес на управле-ние: гр. София, бул. "Македония" №3, да заплати на Административен съд- Пловдив сумата от 50,00 лева, представляваща дължимата държавна такса за съдебното произ-водство.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
65 Административно дело No 1276/2009, IX състав Дела по КСО КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 04.03.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 153/03.07.2009 г. на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив в частта , с която е потвърдено Разпореждане № 595/17.06.2009 г.на Ръководителя на контрола по разходите при РУ"СО" - Пловдив за внасяне сума поРевизионен акт за начет№33-00-48 от 03.06.2009 г. общо в размер на 45642.41 лева.,от които главница 26992.75лв. и лихва18649.66лв., като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Пловдив да заплати на Община Карлово, с адрес: гр. Карлово , ул. "Петко Събев " № 1,, представлявана от Найден Христов Найденов в качеството му на Кмет на Община Карлово , сумата от 2660 /две хиляди шестотин и шестдесет/ лева, представляваща направените от оспорващия разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
66 Административно дело No 1316/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Ц.Д. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 22.03.2010г.
ОБЯВЯВЯ нищожността на Заповед № 09 ОА-837 от 27.04.2009г. на Главния архитект на Община Пловдив, с която на основание чл. 135, ал.3, чл. 103 ал.2, 3, 4, чл. 104 ал.1 и чл. 106, чл. 63 и чл. 43 ал.1 от ЗУТ, чл. 32 от Наредба №7 за правила и нормативи за отделните видове територии и устройствени зони е отказано одобряването на проект за изменение на ПУП-ПЗ на част от кв. 17А по плана на Централна градска част гр. Пловдив.
ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Пловдив за произнасяне по проект за изменение на ПУП-ПЗ на част от кв. 17А по плана на Централна градска част гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на П.Ц.Д. сумата от 230 /двеста и тридесет лева/.
Решението е окончателно.

 
67 Административно дело No 1335/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни АЛМА КОНСТРАКШЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 08.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Алма Констракшън Интернешънъл"ЕООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пловдив, ул."Опълченска" № 1, офис № 9, с ЕИК по БУЛСТАТ 115833796, с управител А.П., против ревизионен акт /РА/ № 160900363/11.05.2009г., издаден от Златка Георгиева Кьосева - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 471 от 10.07.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя са определени данъчни задължения за данък добавена стойност за внасяне в размер на 54448,10 лева и са начислени прилежащи лихви за забава за несвоевременно разчитане с бюджета в размер на 9178,43 лева, като неоснователна.
ОСЪЖДА "Алма Констракшън Интернешънъл"ЕООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пловдив, ул."Опълченска" № 1, офис № 9, с ЕИК по БУЛСТАТ 115833796, с управител А.П., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1722 лв. /хиляда седемстотин двадесет и два/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет

 
68 Административно дело No 1367/2009, X състав Дела по ЗМСМА /троен състав/ АУГУСТА-91 АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИСАР Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 17.03.2010г.
ОТМЕНЯ чл.24, ал.3 от Тарифата за местните такси и цени на услугите за 2009 година, приета с решение №211 от 22.12.2008 година на Общински съвет Хисаря, като Приложение№1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Хисаря.
ОТМЕНЯ чл.24, ал.3 от Тарифата за местните такси и цени на услугите за 2008 година, приета с решение №67 от 12.02.2008 година на Общински съвет Хисаря, като Приложение №1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Хисаря.
ОСЪЖДА Общински съвет при Община Хисаря да заплати на на "Аугуста-91"АД, със седалище и адрес на управление: град Хисаря, бул. "Гурко"№3, ЕИК 825302377, съдебни разноски в размер на 900лв./деветстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
69 Административно дело No 1368/2009, VII състав Дела по ЗМСМА /троен състав/ АУГУСТА-91 АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИСАР Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 17.03.2010г.
ОТМЕНЯ чл.24, ал.3 от Тарифата за местните такси и цени на услугите за 2009 година, приета с решение №211 от 22.12.2008 година на Общински съвет Хисаря, като Приложение№1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Хисаря.
ОТМЕНЯ чл.24, ал.3 от Тарифата за местните такси и цени на услугите за 2008 година, приета с решение №67 от 12.02.2008 година на Общински съвет Хисаря, като Приложение №1 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Хисаря.
ОСЪЖДА Общински съвет при Община Хисаря да заплати на на "Аугуста-91"АД, със седалище и адрес на управление: град Хисаря, бул. "Гурко"№3, ЕИК 825302377, съдебни разноски в размер на 900лв./деветстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
70 Административно дело No 1378/2009, IX състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение А.Д.П. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 16.03.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на А.Д.П. с ЕГН **********,*** срещу Заповед № ЗД-07-22/01-06.2009 г. на Областен управител на област Пловдив. Прекратява производството по адм.д. № 1378/2009 г. по описа на Административен съд-Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
71 Административно дело No 1380/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни М.М.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 18.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.И., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК - с. Карамфил, Община Момчилград, обл. Кърджали, срещу Ревизионен акт № 900059/11.06.2009 г., издаден от Р.Г.С., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Кърджали, потвърден с Решение № 485/16.07.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, относно допълнително начислен ДДС в размер на 8752,22 лв., ведно със законните лихви върху тях в размер на 2226,90 лв.
ОСЪЖДА М.М.И., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК - с. Карамфил, община Момчилград, обл. Кърджали, с ЕГН **********, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 669 лв. /шестстотин шестдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
72 Административно дело No 1389/2009, XI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Н.Б.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 04.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Б.Д., ЕГН ********** ***, против Заповед № З-7535/21.07.2009 г. на Директора на ОД на МВР - Пловдив, с която му е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от 6 месеца.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
73 Административно дело No 1456/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ И.В.Й.,
Ц.В.Й.И.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 04.03.2010г., в законна сила от 11.03.2010г.
На основание чл. 159 т. 8 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 1456/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХІ състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес.

 
74 Административно дело No 1461/2009, VI състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Х.Б.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 30.03.2010г.
Отхвърля жалбата на Х.Б.Ш.,*** против Заповед № ЗД-00-103/11.06.2009г. на Областен управител-Пловдив, с която е одобрен план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 ПЗР ЗСПЗЗ за местностите "Манастирски лозя", "Борова гора" и "Кайряка" землище град Сопот, в частта за имот № 455.151 в м."Кайряка" от ПНИ.
Решението може да се обжалва пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
75 Административно дело No 1464/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ С.Т.И. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 08.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.И. *** против заповед № ЗД-00-103/11.06.2009 г. на Областния управител на Област Пловдив, с която, на основание § 4 к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, е одобрен ПНИ в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по § 4 от ПЗР към ЗСПЗЗ за местностите "Манастирски лозя", "Борова гора" и "Кайряка" в землището на гр.Сопот, община Сопот, област Пловдив, в частта за имоти 465.492 и 465.599.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
76 Административно дело No 1466/2009, VI състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ П.Н.П. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 15.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Н.П. против заповед № ЗД-00-103/11.06.2009г. на областен управител - Пловдив за одобряване на ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местностите "Манастирси лозя", "Борова гора" и "Кайряка" в землището на гр.Сопот, в частта за имот под № 403.518 за м."Кайряка".
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 1466/2009г. по описа на Административен съд - Пловдив, VІ състав.
Определението може да се обжалва от страните в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

 
77 Административно дело No 1515/2009, IX състав Дела по КСО Д.Р.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 26.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Р.К. *** против Решение № 191/17.08.2009 г. на Директора на РУ "СО" - Пловдив ,с което е потвърдено Разпореждане № **********/06.06.2008г.на Ръководител Отдел "Пенсии" при РУ"СО"Пловдив.
ОСЪЖДА Д.Р.К. *** разноски в размер на сто и петдесет лева,представляващи юрисконсултско възнаграждение.РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд.

 
78 Административно дело No 1524/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Д.П.,
В.Е.П.
РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 16.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.П. с ЕГН ********** и В.Е.П. с ЕГН ********** *** против Заповед № ДК-10-44 от 03.08.2009 г. на Началника на РНДСК - гр.Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
79 Административно дело No 1531/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни РИБЕЛ ПЛАСТИК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 29.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.К. ЕГН ********** в качеството му на управител на "РИБЕЛ ПЛАСТИК" ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ЖК "Тракия", бл.239, вх.В, ет.5, ап.14, с ЕИК по БУЛСТАТ 115082068 против Ревизионен акт № 160900006 от 03.06.2009г., издаден от Дарина Христева Иванова - инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 480 от 16.07.2009г. на Заместник директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при Централно Управление на Национална агенция по приходите, упълномощен със Заповед № ЗЦУ/836/24.11.2008г. на Изпълнителния директор на Национална агенция по приходите за определения на "РИБЕЛ ПЛАСТИК" ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ЖК "Тракия", бл.239, вх.В, ет.5, ап.14, с ЕИК по БУЛСТАТ 115082068 данък, по чл.38, ал.4 от ЗДДФЛ, за 2007г., в размер на 35056.00 лв., и прилежащи лихви за забава в размер на 7874.92 лв.
ОСЪЖДА "РИБЕЛ ПЛАСТИК" ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ЖК "Тракия", бл.239, вх.В, ет.5, ап.14, с ЕИК по БУЛСТАТ 115082068, представлявано от управителя В.В.К. ЕГН ********** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите - сумата от 1308 /хиляда триста и осем/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
80 Административно дело No 1558/2009, VI състав Дела по ЗМВР Л.И.Д. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 24.03.2010г.
Отхвърля искането на Л.И.Д. *** за възстановяване на срокът за отстраняване на нередовност в жалбата.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаването на съобщение за постановяването му.
Препис от определението да бъде изпратен на молителя.

Препис от молбата с характер на частна жалба против определение № 264/28.01.2010г. за прекратяване на производството по адм.д.№ 1558/2009г. да бъде изпратен на ответника с указанията за отговор в 3 дневен срок от получаването.
След изтичане на този срок и при постъпване на частна жалба по настоящото определение, делото да бъде изпратено във Върховен административен съд на РБ.

 
81 Административно дело No 1561/2009, IX състав Дела по КСО ОБЩИНА КУКЛЕН ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 09.03.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 189/14.08.2009 г. на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив, с което е отменено частично Разпореждане № 595/17.06.2009 г.на Началник Отдел"Краткосрочни плащания и контрол" и частично е потвърдено Разпореждане № 709/16.07.2009 г.на Началник Отдел"Краткосрочни плащания и контрол".
ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Пловдив да заплати на Община Куклен направените разноски в настоящото производство отоспорващия,представляващи 600/шестотин/лева адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Пловдив да заплати по сметката на Административен съд -Пловдив сумата от 50/петдесет/лв.държавна такса за образуване и водене на делото.
ИЗПРАЩА преписката на РУ"СО - Пловдив за произнасяне по жалбата като съобрази задължителните указания в мотивите на решението.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
Определението в частта за разноските подлежи на обжалване с касационна частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
82 Административно дело No 1571/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни В.П.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 15.03.2010г.

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ Ревизионен акт /РА/ № 160900156 от 26.06.2009год. и Ревизионен акт № П-160900156/17.07.2009г. за поправка на РА, издадени от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърдени с Решение № 557 от 18.08.2009год. на и.д. Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който е начислен допълнително ДДС в размер на 32079,93лв. и са определeни лихви за забава в размер на 12697,74лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив да заплати на В.П.Б., ЕГН **********,***, сумата 10 (десет) лева разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
83 Административно дело No 1581/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИТ КОМЕРС-АРТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 04.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Елит Комерс - Арт" ООД - гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул."Свобода" № 56, ет.7, ап.19, с представляващ М.И.Ж. против Ревизионен акт № 160900171/ 26.09.2009 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 559/ 18.08.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП - гр.Пловдив, с който акт за периода 15.11.2007 г. - 02.10.2008 г. на дружеството е начислен допълнително ДДС в размер на 4464 лв. и е определена лихва за забава в размер на 703,86 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА "Елит Комерс - Арт" ООД - гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул."Свобода" № 56, ет.7, ап.19, с представляващ М.И.Ж., с БУЛСТАТ 040015797 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 457 /четиристотин петдесет и седем/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
84 Административно наказателно дело (К) No 1587/2009, XIX състав Наказателни касационни производства А.К.И. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 988 от 26.06.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 2333/2009 г.

Решението е окончателно.

 
85 Административно дело No 1631/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Х.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 15.03.2010г., в законна сила от 31.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.Г. *** против Заповед № ЗД-00-122/14.07.2009 г. на Областния управител на Област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 1631/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХІ състав, на основание чл. 159 т. 8 от АПК.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за явилите се страни, а за неявилите се - от получаване на съобщението.
 
86 Административно наказателно дело (К) No 1679/2009, XX състав Наказателни касационни производства Е.Й.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 10.03.2010г., в законна сила от 10.03.2010г.
Оставя в сила Решение №1167/2009г. на Районен съд-Пловдив,ХV-ти наказателен състав, постановено по НАХД №2082/2009г. по описа на Районен съд-Пловдив.
Решението е окончателно.


 
87 Административно дело No 1696/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 04.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Пловдив срещу Разрешение за ползване № СТ-12-70 от 30.01.2008 година на зам. началник на ДНСК - София.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1696/2009 година по описа на Адм. съд - Пловдив, ХV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок считано от днес за присъствалите страни, а за не присъствалите от получаване на съобщението

 
88 Административно дело No 1719/2009, VII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв АГППМП-ЦИТОМЕДИКА ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 22.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ/АГППМП/ - Цито медика"ООД с адрес на управление гр. Пловдив, ул."Тодор Александров"№16 срещу Заповед № І-РД-13-842 от 14.08. 2009г. на Директор РЗОК - Пловдив, с която на изпълнителя на извънболнична медицинска помощ за нарушения по чл.7 т.9 от ИД №162364/27.02.2009г., във вр. с чл.26 т.5 от НРД - 2006 е наложена санкция - финансова неустойка на основание чл.238 ал.3,т.4,б."а" от НРД - 2006 в размер на 270 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ/АГППМП/ - Цито медика"ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул. "Тодор Александров"№16 да заплати на РЗОК - Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул."Христо Чернопеев"№14 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
89 Административно дело No 1720/2009, IX състав Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Г.Д. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 23.03.2010г.
ОБЯВЯВА нищожността на уведомително писмо за извършено плащане с изх.№01-162/012040 от 06.08.2009г.на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция на Република България, Областна разплащателна агенция град Пловдив.
ВРЪЩА административната преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие - Разплащателна агенция за произнасяне по общо заявление за единно плащане на площ за 2008г. на П.Г. Д.,ЕГН**********,***.
ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция на Република България да заплати на П.Г. Д.,ЕГН **********,*** сумата 163(сто шестдесет и три) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
90 Административно наказателно дело (К) No 1754/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства Г.С.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 12.03.2010г., в законна сила от 12.03.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1193/ 29.07.2009 г. по НАХД № 2779/ 2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
91 Административно дело No 1776/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.Г.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 04.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Г.Х. с ЕГН ********** *** против Заповед № 090А-2044/05.08.2009 г. на Кмета на Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
92 Административно дело No 1779/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Д.Л. РДНСК ПЛОВДИВ ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ НАЧАЛНИКА Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 24.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д. Л., ЕГН ********** *** против Заповед № ДК-02-28 от 25.08.2009г. на Началника на РДНСК-Пловдив, с която на основание чл. 225 ал.1 от ЗУТ във вр. с чл. 222 ал.1 т.10 от ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж: "масивна едноетажна пристройка", намираща се в гр. Пловдив, административен адрес: ул. "Жан Жорес" № 14а, в регулиран поземлен имот УПИ VІІ-201, кв. 240Б по плана на ІІ гр.ч., Пловдив.
ОСЪЖДА М.Д. Л., ЕГН ********** *** да заплати в полза на Л.Г.С. сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
93 Административно дело No 1783/2009, IV състав Други административни дела ЮБИМ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 31.03.2010г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 30.03.2010 г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Юбим" ЕООД, с БУЛСТАТ 130645997, със седалище и адрес на управление: град София, ж.к. "Свобода", бл.20а, вх.А, ет.1, против заповед за прилагане на принудителна административна марка № РД-14-23-1225 от 25.09.2009 г. на директора на РД "Автомобилна администрация" град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1783 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
94 Административно дело No 1816/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР РУФТЕРС ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 09.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Руфтерс" ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ЖК"Тракия" бл.192, вх.Б, ап.18 чрез управителите В.Д.Д. с ЕГН ********** и В.М.Д. с ЕГН ********** против Заповед № РД-18-48/ 03.06.2009 г. на ИД на АГКК гр.София за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив в частта за имоти с ИД 540.612 и 540.611.1.2.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Административен съдия:


 
95 Административно дело No 1817/2009, IX състав Дела по ЗМСМА НИВА ТУРС КАРУЗО ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 12.03.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед А-2014/29.09.2009г.,издадена от Кмета на Община Асеновград.
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на "Нива турс-Карузо" EООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград , ул. "Матей Преображенски"№16,ЕИК:1150639 направените по делото разноски в размер на 281/двеста осемдесет и един / лева
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
96 Административно дело No 1821/2009, XV състав Дела по ЗМВР А.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 15.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А. Санси, гражданин на Палестина против Заповед № ЯЗ/РЗМ - 217 от 30.09.2009г. на Началник сектор "Миграция" към ОД МВР-Пловдив, с която на осн. чл. 42з ал.1 и ал.2 във вр. с чл. 10 ал.1 т.9 и чл. 11 т.9 от Закона за чужденците в Република България е наложена на А. Санси принудителна административна мярка "Забрана за влизане в страната" за срок от 5 /пет/ години; против Заповед № ЯЗ/РЗМ- 207 от 30.09.2009г. на Началник сектор "Миграция" към ОД МВР-Пловдив, с която на осн. чл. 41 т.1 от ЗЧРБ е наложена принудителна административна мярка "принудително отвеждане до границата"; против Заповед № ЯЗ/РЗМ-211 от 30.09.2009г. на Началник сектор "Миграция" към ОД МВР-Пловдив, с която на основание чл. 44 ал.6 от ЗЧРБ, чл. 2 ал.3 т.1 от Наредба І-13 от 29.01.2004г. на Министъра на вътрешните работи за реда за временно настаняване на чужденци и за организацията и дейността на СДВНЧ е заповядано настаняването в СДВНЧ при Дирекция "Миграция"..
Решението, в частта, с която е отхвърлена жалбата на А. Санси срещу Заповед № ЯЗ/РЗМ - 217 от 30.09.2009г. на Началник сектор "Миграция" към ОД МВР-Пловдив и Заповед № ЯЗ/РЗМ- 207 от 30.09.2009г. на Началник сектор "Миграция" към ОД МВР-Пловдив подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението, а в останалата част спрямо Заповед № ЯЗ/РЗМ-211 от 30.09.2009г. на Началник сектор "Миграция" към ОД МВР-Пловдив е окончателно.

 
97 Административно дело No 1846/2009, X състав Дела по ЗМСМА МОБИЛТЕЛ ЕАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 11.03.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №25, взето с протокол №6/27.03.2009 година на Общински съвет при Община Стамболийски.
ОСЪЖДА Общински съвет при Община Стамболийски да заплати на на "Мобилтел"ЕАД, със седалище и адрес на управление: град София, ул."Кукуш"№1, съдебни разноски в размер на 240лв./двеста и четиридесет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
98 Административно дело No 1854/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Г.В. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 08.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.В., ЕГН ********** *** против Заповед № 1155 от 12.10.2009г. на Кмета на Община "Родопи", с която на основание чл. 196 ал.2 от ЗУТ е одобрен Протокол от 24.09.2009г. на Комисията, назначена със Заповед № 927/2004г. на Кмета на Община "Родопи" за обследване състоянието на обект: двуетажно паянтово жилище /означено като 2ПЖ в регулационния план/, намиращо се в УПИ ІV-877, кв. 52 по РП на с. Брестовица, община "Родопи" и на осн. чл. 195 ал.5 във вр. с ал.1 от ЗУТ и чл. 196 ал.3 и ал.5 от ЗУТ е наредено на Н.Й.А. *** и на В. Христев А.,***, като собственици по чл. 195 ал.1 от ЗУТ на обект: двуетажно паянтово жилище, означено като 2ПЖ в РП/, намиращо се в УПИ ІV-877, кв. 52 по РП на с. Брестовица по РП на с. Брестовица, община Пловдив, да поправят и заздравят западния зид на приземния етаж на горепосоченото паянтово жилище, като зидарията се пренареди на циментов разтвор и югозападния ъгъл на приземния етаж на горепосоченото двуетажно паянтово жилище.
ОСЪЖДА П.Г.В., ЕГН ********** *** да заплати в полза на Община "Родопи" сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.


 
99 Административно дело No 1886/2009, XV състав Други административни дела СТИЛИ 7 ИИТ ЕООД ДАМТН-ГД КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 23.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на"СТИЛИ 7 ИИТ" ЕООД със седалище и адрес на управление - гр. Харманли, ул. "Петко Каравелов" № 16А, ЕИК 200672256, представлявано от Д.С.А., ЕГН ********** против Задължително предписание за временно спиране № Пд 0558 от 25. 09. 2009г. на Старши инспектор в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Регионален отдел "Контрол на качеството на течните горива"-гр. Пловдив, с което временно е спряно разпространяването на течно гориво - автобензин А-95 Н от бензиноколонка №4 в налично количество -3900L, собственост на "СТИЛИ 7 ИИТ" ЕООД.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
100 Административно дело No 1890/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни С.Г.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 31.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.П., ЕГН **********,*** против Ревизионен акт № 130900168 от 07.07.2009год., издаден от Величка Илиева Кочева - гл.инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 656 от 01.10.2009год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му с която на С.Г.П. са определени данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2006г. в размер на 16310.60 лв. и лихви 5122.26 лв. и данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 1899.63 лв. и лихви - 330.64 лв.като неоснователна.
ОСЪЖДА С.Г.П., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 923 /деветстотин двадесет и три/лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
101 Административно дело No 1910/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА-ДОКТОР ДУЛИТЪЛ-ПАНЧО РИШЕВ ЕТ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 23.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Василка Василева-Доктор Дулитъл-П.Р." с ЕИК 115608397, представляван от П.Г.Р., с ЕГН **********, против Заповед № РД-09-806 от 17.09.2009г. на Кмета на Район "Централен" Община Пловдив, с която на основание чл. 57а ал.3 във вр. с ал.2 от ЗУТ и във вр. с чл. 57а ал.1 т.1 във вр. с §6 от ПЗР на Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив е наредено да се премахне преместваемо съоръжение "Павилион за обществено хранене", разположен върху 9.00 кв.м-терен общинска собственост, находящ се на административен адрес: ул. "Пенчо Славейков" № 35а, гр. Пловдив, стопанисван от ЕТ "Василка Василева-Доктор Дулитъл-П.Р." с ЕИК 115608397, представляван от П.Г.Р..
ОСЪЖДА ЕТ "Василка Василева-Доктор Дулитъл-П.Р." с ЕИК 115608397, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Иван Гарванов" № 54, представляван от П.Г.Р., с ЕГН ********** да заплати в полза на Район "Централен" Община Пловдив сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на Р. България в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му от страните.

 
102 Административно дело No 1917/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.С.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 18.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.Т., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК - гр. Кърджали, ул. "Д-р Георги Попмаринов" № 20, срещу Акт за регистрация по ЗДДС № 090420900020382/18.08.2009 г., издаден от К.Г.Д.на длъжност главен инспектор по приходите и Н.С.Ч.на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Кърджали, потвърден с Решение № 686/09.10.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите.
ОСЪЖДА Н.С.Т., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК - гр. Кърджали, ул. " Д-р Георги Попмаринов " № 20, с ЕГН **********, да заплати на Дирекция " Обжалване и управление на изпълнението " гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 100 лв. /сто лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
103 Административно дело No 1921/2009, XI състав Други административни дела Ю.А.К. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 30.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.А.К. с ЕГН ********** чрез адв.А.А.,***, срещу мълчалив отказ на Декана на ФМУ на ТУ - София - филиал Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1921 по описа на съда за 2009г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
104 Административно дело No 1923/2009, VIII състав Други административни дела Л.Д.М. ДИРЕКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ФИЛИАЛ-ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 23.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Д.М.,***4, партер, против мълчалив отказ на декана на ФМУ на Технически университет- София, филиал Пловдив да бъде допуснат до защита на дипломна работа.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1923 по описа на съда за 2009г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
105 Частно админист. наказателно дело (К) No 1934/2009, XXII състав Наказателни частни касационни производства ПММ ООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Определение от 02.03.2010г., в законна сила от 02.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение №1214 от 14.10.2009г., постановено по НАХД №2361/2009г. по описа на Пловдивски районен съд, І-ви наказателен състав. Определението е окончателно.

 
106 Административно дело No 1940/2009, XV състав Други административни дела СТЕМА-СТАРОСЕЛ ООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 04.03.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед на Директора на РИОКОЗ -Пловдив с изх.№ 19 от 20.10.2009г., с която на основание чл. 38 ал.4 от Закона за здравето е временно спряна дейността по строеж-"винарска изба", находяща се в УПИ І -фурна, кв. 62 по плана на с. Старосел, Община Хисаря.
ОСЪЖДА РИОКОЗ-Пловдив да заплати в полза на "СТЕМА-СТАРОСЕЛ" ООД, представлявано от И.И.Б. с ЕГН ********** сумата в размер от 350 лв. /триста и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
107 Административно дело No 1957/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Д.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 16.03.2010г.
ИЗМЕНЯ Решение по протокол № 2 от 27.11.2008 г. на комисията по чл.210, ал.1 ЗУТ, назначена със Заповед № ОА-369 от 07.02.2008 г. на Кмета на Община Пловдив, за определяне размера на правото на преминаване през ПИ 028088 до ПИ 028101 по плана на местност "Прослав", землище Пловдив - запад, като определя същото в размер на 3 500 лева /три хиляди и петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
108 Административно дело No 1958/2009, V състав Дела по ЗАдм М.Д.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 30.03.2010г.
ОТМЕНЯ обективираният с писмо с изх. №94-Н-276/23.10.2009г. отказ на Кмета на Община Карлово да извърши заверка на молбата-декларация на М.Д.Т., подадена със заявление с рег. №94-Н-276/19.10.2009г .
ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Карлово за удостоверяване в молбата-декларация на М.Д.Т., подадена със заявление с рег. №94-Н-276/19.10.2009г на обстоятелството дали имот с пл.№169, кв.8 по плана на село Мраченик е актуван като общински, в 10 дневен срок от влизане в сила на настоящото решение.
ОСЪЖДА Община Карлово да заплати на М.Д.Т. с ЕГН **********,*** съдебни разноски по настоящото дело в размер на 512лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

Административен съдия: 
109 Административно дело No 1960/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Х.К. ОБЩИНА ХИСАРЯ ПРЕДСТЯВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 09.03.2010г.
Отменя определение за даден ход по същество на производството от открито съдебно заседание на 22.02.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.Х.К. против Заповед № РД-05-446/07.10.2009г. на Кмета на Община Хисар.
Прекратява производството по адм.д.№ 1960/2009г., административен съд-Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен Съд в 7-дневен срок от получаване на препис от съдебния акт.
Препис от определението да бъде изпратен на страните.

 
110 Административно дело No 1977/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.К.Т.,
Е.К.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 25.03.2010г.
Отменя Заповед № 249/31.08.2009г. на Кмета на Община Стамболийски.
Осъжда Община Стамболийси да заплати на Е.К.В. и К.К.Т. *** съдебни разноски в размер на 10 лв. - държавна такса.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
111 Административно дело No 1978/2009, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Д.М.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 08.03.2010г.

ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № 05 от 18.04.2008 г. на областния управител на област Пловдив, с която на основание чл.106, ал.1, т.2 ЗДС, ПМС № 74 от 09.04.2008 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на областните администрации и утвърденото ново длъжностно и поименно разписание е прекратено служебното правоотношение с Д.М.М., ЕГН **********, от областна администрация Пловдив, на длъжност: държавен експерт с ранг І М, в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", отдел "Държавна собственост и регионално развитие", считано от 21.04.2008 г.
ОТХВЪРЛЯ като недоказано искането на Д.М.М., ЕГН **********, за присъждане на обезщетение за времето, през което е останала е останала без работа поради незаконното прекратяване на служебното правоотношение.
ОСЪЖДА областна администрация на област с административен център Пловдив да заплати на Д.М.М., ЕГН **********, сумата 100 (сто) лева, представляваща разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
112 Административно дело No 1981/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Д.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 16.03.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 308 от 16.10.2009 г. на Кмета на Община Стамболийски, с която е наредено В.Д.Б. *** да премахне външната тоалетна, изградена в североизточната част на УПИ ХХІІІ-2137, кв.91 по регулационния план на гр.Стамболийски, като неподходяща по местонахождение и разположение, вредна в санитарно-хигиенно отношение и в разрез с изискванията на чл.47, ал.2 от ЗУТ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
113 Административно дело No 2014/2009, XV състав Дела по ЗМВР Д.П.В. НАЧАЛНИК ЧЕТВЪРТО РУ НА МВР Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 18.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П.В. с ЕГН ********** *** срещу Заповед № К/04-62/09 от 28.10.2009г. на Началника на ІV РУ - МВР-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2014 по описа за 2009г. на Пловдивския административен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
114 Административно дело No 2019/2009, V състав Дела по ЗОС /троен състав/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪЕДИНЕНИЕ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Определение от 25.03.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 2019/2009 г., по описа на Административен съд гр. Пловдив, V състав.
ОСЪЖДА Областен управител на Област Пловдив да заплати на Общински съвет Съединение направените по делото разноски в размер на 200 /двеста/ лева.
Определението ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ с частна жалба в седемдневен срок от днес пред ВАС за присъствалите страни, а за неприсъствалите от съобщението.

 
115 Административно наказателно дело (К) No 2031/2009, XIX състав Наказателни касационни производства АЛТЕСТ АЙ ДЖИ ТИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №1342 от 02.09.2009г. на Пловдивския районен съд, ХХІІ - ри н.с, постановено по НАХД № 3052 по описа на същия съд за 2009г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-1600347/29.05.2009г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" гр. Пловдив, с което на "Алтест - Ай Джи Ти" ЕООД, БУЛСТАТ 102819896, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, Южна промишлена зона, представлявано от Т.Ж.С., на основание чл.414, ал.1 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция в размер на 10000 /десет хиляди/ лева за извършено административно нарушение по чл.153, ал.2 от Кодекса на труда.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
 
116 Административно дело No 2043/2009, VII състав Дела по ЗАдм В.Д.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 15.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.Н. *** срещу изричен отказ на Кмета на Община - Хисар, обективиран в писмо изх.№94-00-В-153/1/ от 04.09.2009г., с което му е отказано издаването на скица и удостоверение за поземлен имот №254-извън регулация по плана на гр.Хисар, кв.Веригово, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
117 Административно дело No 2052/2009, VII състав Искове за обезщетение Н.Н.Н. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 09.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Н.Н. *** срещу Министерство на вътрешните работи/МВР/ с адрес на призоваване гр.София, ул."Шести септември"№29 обективно кумулативно съединени претенции за присъждане на обезщетение в размер на 102,50 лева, представляваща равностойността на платената от Н. глоба в същия размер по НП №29887/08 от 14.11.2008г., отменено като незаконосъобразно със съдебно решение №1240 от 14.07.2009г. по НАХД №1775/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив VІІ н.състав, обезщетение в размер на 120 лева, представляващо причинените му имуществени вреди, вследствие на направените от него разходи за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване наказателното постановление, а също така и сумата от 6,49 лева - лихви за забава върху общата сума от 222,50 лева за времето от 15.09.2009г. до 23.11.2009г., ведно със законната лихва върху посочените главници от датата на исковата молба до окончателното им изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
118 Административно дело No 2054/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.А.Л.,
К.Н.К.,
Р.Б.К.,
Е.К.Ц.,
А.Г.В.,
Д.П.Г.,
В.К.В.,
Е.А.М.,
И.А.В.,
Н.А.В.,
Т.Т.Т.,
С.А.Т.,
Х.А.Т.,
П.А.Р.,
Р.Г.П.,
Т.Н.П.,
А.Н.П.,
Й.Р.Д.,
С.А.Д.,
З.Н.З.,
А.Г.П.,
М.В.П.,
П.В.П.,
Б.А.Л.,
Е.В.Л.,
А.Г.Г.,
А.Г.П.,
Л.Г.П.,
М.М.Л.
ОБЩИНА САДОВО Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 05.03.2010г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на А.Г.В., К.Н.К., Р.Б.К., Е.К.Ц., Д.А.Л., Д.П.Г., В.К.В., Е.А.М., И.А.В., Н.А.В., Т.Т.Т., С.А.Т., Х.А.Т., П.А.Р., Р.Г.П., Т.Н.П., А.Н.П., Й.Р.Д., С.А.Д., З.Н.З., А.Г.П., М.В.П., П.В.П., Б.А.Л., Е.В.Л., А.Г.Г., А.Г.П., Л.Г.П. и М.М.Л. против заповед № 8 от 19.01.2004 г. на кмета на Община Садово.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2054 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
119 Административно дело No 2058/2009, XV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Р.Д.Г. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 52340 АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 18.03.2010г.
ОБЯВЯВА по оспорването на Р.Д.Г., ЕГН **********, нищожността на Заповед № 158 от 29.09.2008 г. на Командира на поделение 52340- гр. Асеновград, с която на основание чл. 128 т.4, чл. 125 т.3 и чл. 130 ал.3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България /отм./, чл. 179 т.3, чл. 187 и във връзка с чл. 192 ал.4 от Правилника за кадрова военна служба /отм./ и чл. 17 от Инструкция № 11 от 29.06.2001г. за кадрова работа в Министерството на отбраната е прекратен договора за кадрова военна служба, освободен е от длъжност и от кадрова военна служба и зачислен в мобилизационния резерв редник Р.Д.Г.-***, той и радиотелефонист в 3-ти разчет на реактивна бойна машина БМ-21 "Град" във 2-ри огневи взвод на 3-та Реактивна батарея от поделение 52340-гр. Асеновград.
ОСЪЖДА поделение 52340-Асеновград да заплати на Р.Д.Г., ЕГН ********** направените съдебни разноски в размер на 310 / триста и десет лева/.
Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
120 Административно дело No 2071/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни МЕСОКОМБИНАТ КАЗАНЛЪК АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 15.03.2010г.
ОТМЕНЯ Писмо изх. № 66-05-242/18.09.2009г. на изп.д. Директор на ТД на НАП - Пловдив, в което е обективиран отказ за заплащане на законна лихва върху неправомерно отчислен и преведен по сметка на ТД на НАП - гр.Стара Загора с Разпореждане № 13258/2001/070235 от 26.03.2009г. на публичен изпълнител при АДВ, РД - Пловдив, ИРМ - Стара Загора, ДДС в размер на 277 392,82 лева, от датата на събирането му - 26.03.2009г. до датата на връщането му на данъчния субект - 21.05.2009г., потвърден в хода на административното му обжалване с Решение № 725/28.10.2009г. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив, при ЦУ на НАП.
ВРЪЩА административната преписката на ТД на НАП - гр.Пловдив, за издаване на валиден и законосъобразен акт, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
121 Административно наказателно дело (К) No 2082/2009, XXIII състав Наказателни касационни производства А.Й. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 12.03.2010г., в законна сила от 12.03.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1497/ 06.10.2009 г. по НАХД № 4073/ 2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
122 Административно наказателно дело (К) No 2085/2009, XXI състав Наказателни касационни производства МИННА АНДЕВА ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 12.03.2010г., в законна сила от 12.03.2010г.
ОТСТАВЯ В СИЛА решение № 1507 от 06.10.2009 г., постановено по н.ах.д. № 621/ 2009 г. на ПРС, седемнадесети наказателен състав като правилно и законосъобразно.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
123 Административно наказателно дело (К) No 2086/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.Г.К. Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.03.2010г., в законна сила от 10.03.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение № 1635 от 23.10.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 3998 по описа на Пловдивския районен съд, ХІХ н.с., за 2009 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
124 Административно дело No 2096/2009, XIX състав Дела по чл.306 АЛ.5 ГПК /троен състав/ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАКОВСКИ,
М.Б.Г.
Г.И.Ч. Председател: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА 
Решение от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ в сила Разпореждане № 4639 от 10.11.2009г. на Председателя на Административен съд - гр.Пловдив, постановено по частно адм.дело № 1702 по описа на Административен съд - гр.Пловдив за 2009г., с което на Председателя на Общинска избирателна комисия гр.Раковски е наложена глоба в размер на 200/двеста/ лева на основание чл.306, ал.2 от АПК за неизпълнение на задължения, произтичащи от влязло в сила съдебно решение № 127 от 09.02.2009г. постановено по адм.дело № 2382 по описа на Административен съд - гр.Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
 
125 Административно дело No 2098/2009, XI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Ю.Х.Я. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП СОФИЯ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 01.03.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело № 2098/ 2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив.
ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Районен съд - София
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 
126 Административно дело No 2099/2009, V състав Дела по ЗОС Е.П.Т. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 29.03.2010г.
ОТМЕНЯ Протокол № 16 от 27.10.2009 г. на комисията по чл.12 ал.2 от НУРУЖННОЖП, назначена със заповед №РД-09-160/05.03.2009г. на Кмета на Район Централен-гр. Пловдив с който е отказано картотекирането на едночленното семейство на Е.П.Т., като е прието, че тя не отговаря на изискванията на чл. 7, ал.1, т.6 от наредбата.
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за изготвяне на нов протокол на комисията по чл.12 ал.2 от НУРУЖННОЖП, с който жалбоподателката бъде картотекирана, като едночленното семейство за настаняване в общинско жилище при съобразяване с мотивите на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.дминистративен съдия

 
127 Административно дело No 2104/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО ТЕХНИКА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 19.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на "Еко Техника"ЕООД, гр.Пловдив, ул."Братя Шкорпил"№16,представлявано от управителя В.К., против Акт за прихващане или възстановяване № 822092/29.07.2008г., издаден от Г.Д.К.- инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 636/26.08.2008г. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив, при ЦУ на НАП, с който е извършено прихващане на декларирания ДДС за възстановяване за данъчен период м.06.2008г. в размер на 2 878,90 лв. с ДДС за внасяне за данъчен период м.05.2008г. в размер на 172,06лв. и лихва 3,09лв., лихви ДДС в размер на 187,99 лв. и ДДС за внасяне в размер на 2 515,76 лв. /частично от главница ДДС за внасяне в размер на 2939,12 лв. за данъчен период м. 03. 2007г./.
ОСЪЖДА "Еко Техника"ЕООД,гр.Пловдив,ул."Братя Шкорпил"№16, представлявано от управителя В.К., да запрати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
128 Административно дело No 2106/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДИМ 2006 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 24.03.2010г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Т.с ЕГН ********** в качеството му на управител на "ДИМ 2006" ООД, със седалище гр. Стара Загора и адрес на управление ул. "Чавдар войвода" № 10, с ЕИК 123730618, чрез пълномощника си адв. Д.А., против Ревизионен акт № 240900545 от 10.09.2009год., издаден от Борислав Георгиев Чапразов - ст. инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Ст.Загора, потвърден с Решение № 740 от 05.11.2009год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта на установените с него дължими суми: корпоративен данък за 2007г. в размер на 2154,96лв. и лихви 452,15лв., корпоративен данък за 2008г. в размер на 3435,87лв. и лихви 192,31лв. и ДДС за внасяне в размер на 1001,17лв. и лихви по ДДС 43,24лв. като неоснователна.
ОСЪЖДА "ДИМ 2006" ООД, със седалище гр. Стара Загора и адрес на управление ул. "Чавдар войвода" № 10, с ЕИК 123730618, представлявано от Д.Д.Т.- управител да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 541/петстотин четиридесет и един/ лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
129 Административно дело No 2109/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ФОУР ФРЕНДС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 17.03.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Фоур френдс" ООД, със седалище и адрес на управление: с. Младиново, област Хасковска, ЕИК по Булстат 126721485, представлявано от И.И.- управител Ревизионен акт (РА) № 260900213 от 24.08.2009г., издаден от Е.Д.Г.-гл.инспектор по приходите в Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), гр. Хасково, потвърден с Решение № 735 от 05.11.2009г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" (Д"ОУИ"), гр. Пловдив, при Централно управление на НАП (ЦУ на НАП), в частта с който е отказан данъчен кредит в размер на 273816,20лв. и е определена лихва в размер на 1050,37лв., като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", гр. Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на "Фоур френдс" ООД, със седалище и адрес на управление: с. Младиново, област Хасковска, ЕИК по Булстат 126721485, представлявано от И.И.- управител, сумата от 50/петдесет/лв. разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
130 Административно дело No 2112/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Д.П.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП СОФИЯ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 24.03.2010г.
ОТМЕНЯ определението от 24.02.2010 г., с което на делото е даден ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.П.Д.,***, против мълчалив отказ на публичен изпълнител при АДВ - РД - Пловдив да бъде отменена наложената принудителна административна мярка съгласно чл.75, т.5 от Закона за българските документи за самоличност /сега ЗБЛД/ - ограничение за напускане на страната и издаване на паспорт, във връзка с чл.182, ал.2, т.2, б."а" от ДОПК, наложен на лицето със Заповед № 20020000132/ 09.01.2002 г. на Началника на ДНСП, НДСЧ на МВР.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2112/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
131 Административно наказателно дело (К) No 2122/2009, XX състав Наказателни касационни производства М.Л.М. РПУ КАРЛОВО Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 10.03.2010г., в законна сила от 10.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 193/10.11.2009г. на Карловски районен съд, ІV-ти наказателен състав, постановено на по н. а. х. д № 479/2009г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране. 
132 Административно наказателно дело (К) No 2137/2009, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ И.К.К. Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 10.03.2010г., в законна сила от 10.03.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение №1640/2009г. на Районен съд-Пловдив,ХV-ти наказателен състав, постановено по НАХД №4427/2009г. по описа на Районен съд-Пловдив.
 
133 Административно дело No 2150/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП СОФИЯ,
ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 23.03.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Южен индустриален парк" АД, гр. София, ул. "Беловодски път" № 15-17, ет.3, представлявано от Йордан Атанасов Иванов - Изпълнителен директор, Решение № 391/04.11.2009г. на Изпълнителния директор на АДВ, с което е оставена без уважение жалбата против действията на публичен изпълнител при РД - Пловдив на АДВ по изпълнително дело № 34571/2002г. по описа на същата дирекция.
ВРЪЩА изпълнително дело № 34571/2002г. на ТД на НАП, гр. Пловдив за продължаване на изпълнителното производство от отмененото процесуално действие при спазване указанията по прилагане на закона, дадени в настоящето решение.
Решението е окончателно.

 
134 Административно дело No 2152/2009, VIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.П.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 17.03.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №13 от 19.11.2009г. на Областен управител на област с административен център гр. Пловдив, с която е прекратено служебното правоотношение на И.П.Д. с Областна администрация- Пловдив на длъжността "главен секретар с ранг V-С", считано от 23.11.2009г.
ОСЪЖДА Областна администрация- Пловдив да заплати на И.П.Д. сумата от 500,00 лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
135 Административно дело No 2160/2009, VII състав Дела по ЗОС РАДИАНТ И КО ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 15.03.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №09 ОА - 2924 от 18.11.2009г. на Кмета на Община - Пловдив, с която е разпоредено изземването от "Радиант и ко"ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул."Георги Измирлиев"№35 на следния имот - частна общинска собственост, ползван от него, а именно: едно помещение вляво до входа с площ около 20 кв.м. на първия етаж в двуетажната масивна сграда със застроена площ 120 кв.м. в дворно място от 313 кв.м., прадставляващо имот №326, кв.17 по плана на "Младежки хълм" на гр.Пловдив, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОСЪЖДА Община - Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл."Стефан Стамболов"№1 да заплати на "Радиант и ко"ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул."Георги Измирлиев"№35 сумата от 50/петдесет/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
136 Административно дело No 2180/2009, VIII състав Други административни дела В.В.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 29.03.2010г.
ОБЯВЯВА нищожността на уведомително писмо за извършено плащане с Изх.№01-162/010936 от 04.08.2009г. на Държавен фонд "Земеделие", Областна разплащателна агенция, гр. Пловдив, с което на В.В.Т.,***, са наложени санкции и редукции за наддекларирани площи в размер на 957,26 лева.
ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция за произнасяне по общо заявление за плащания на площ 2008 с УИН 16/210508/21699 от 01.05.2008г.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
137 Административно наказателно дело (К) No 2181/2009, XXI състав Наказателни касационни производства Д.Е.Г. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1445 от 24.09.2009 г., постановено по НАХД №4197/2009 год. по описа на Районен съд Пловдив, осми наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
138 Административно дело No 2182/2009, XI състав Дела по ЗМВР Г.Н.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 04.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Н.Б. ***, ЕГН **********, против Заповед № З-11383/20.11.2009 г. на ВНД Директор на ОД на МВР гр.Пловдив относно налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/ забрана за напускане на Република България.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
139 Административно наказателно дело (К) No 2183/2009, XX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ РЕГУЛ 04 ООД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 10.03.2010г., в законна сила от 10.03.2010г.
Оставя в сила Решение №1765/2009г. на Районен съд-Пловдив,ХХІІ-ти наказателен състав, постановено по НАХД №3842/2009г. по описа на Районен съд-Пловдив
Решението е окончателно.

 
140 Административно наказателно дело (К) No 2187/2009, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ СУНАЙ РЕМЗИ ЕТ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 05.03.2010г., в законна сила от 05.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1619/19.10.2009г., постановено по НАХД №4324/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХІІ н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Директора на Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве/РИОКОЗ/ - Пловдив наказателно постановление/НП/ №І-Б- 118/28.04.2009г., с което са наложени на основание чл.48 ал.2 и чл.47 ал.2 от Закона за храните/ЗХр./ на Сунай Рамзи Али като ЕТ "Сунай Ремзи" с адрес на управление гр.Пловдив, ул. "Иван Вазов" №34: имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл.31 ал.1, т.1 от ЗХр. и имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.73 ал.1, т.1 от Наредба №5 на МЗ за хигиената на храните.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
141 Административно наказателно дело (К) No 2191/2009, XX състав Наказателни касационни производства И.М.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 10.03.2010г., в законна сила от 10.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1782/18.11.2009г. на Пловдивски районен съд, ХVІ-ти наказателен състав, постановено на по н.а.х д № 3414/2009г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
142 Административно дело No 2194/2009, V състав Дела по КСО Д.Г.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 23.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на уведомление № К-6378Н1/30.11.2009 г. на Директора на РУ "СО" -гр.Пловдив за прекратяване на производството по жалба вх.№ К-6378/19.11.2009 г. Определението не подлежи на обжалване.

 
143 Административно наказателно дело (К) No 2205/2009, XXII състав Наказателни касационни производства О.В.К. РУ НА МВР ПЪРВОМАЙ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 02.03.2010г., в законна сила от 02.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №46 от 18.11.2009г., постановено по НАХД №134/09г. по описа на Районен съд-гр.Първомай, първи наказателен състав. Решението е окончателно.

 
144 Административно дело No 2208/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД АНД КО КД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 11.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Кауфланд България ЕООД АНД КО"КД, ЕИК 131129282, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н Илинден, ж.к. Захарна Фабрика,ул."Кукуш"№1,представлявано от Димитър Иванов Спасов,със съд. адрес гр.София, ул."Проф. Н.Михайлов"№7, вх.Б, ап.2, против Решение на Началник Митница-Пловдив, обективирано в писмо изх. № 2-2600-6620/09.10.2009г., потвърдено с Решение на Директор на РМД - Пловдив, обективирано в писмо рег. индекс № 1- 44 - 12 - 0739/11.11.2009г., с което на основание чл.216 ал.2 ЗМ, във вр. с чл.206 ал.2 изр.2 ЗМ и чл.221 пар.2 от Регламент № 2913/92г. е постановен отказ да бъдат възстановени надвесени митни сборове, както следва: Мито в размер на 128 лева по ЕАД № 3000/4-14592/20.03.2006г. и Мито в размер на 10 279 лева по ЕАД № 3000/4-36965/27.06.2006г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Кауфланд България ЕООД АНД КО"КД, ЕИК 131129282, със седалище и адрес на управление гр.София, р-н Илинден, ж.к. Захарна Фабрика, ул. "Кукуш"№1, представлявано от Димитър Иванов Спасов, със съд.адрес гр.София, ул."Проф. Н.Михайлов"№7, вх.Б, ап.2, да заплати на Митница - Пловдив, разноски по делото в размер на 658,14 /шестстотин петдесет и осем лева и четиринадесет стотинки/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
145 Административно дело No 2239/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.П.П.,
Н.К.Д.,
М.Г.П.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН СЕВЕРЕН Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 08.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.П., ЕГН **********, Н.К.Д. с ЕГН **********, М.Г.П. с ЕГН ********** *** против скица /виза/ за проектиране от 22.04.2008г. с № 8-407 на Главния архитект на Район "Северен" Община Пловдив, с която на основание чл. 134 ал.6, чл. 140 ал.1,2 и 3 от ЗУТ и Заповед № ОА-525 от 27.05.1997г. на Зам. Кмета на Община Пловдив е разрешено проучване и проектиране на малко и средноетажно застрояване с Н-8,50м; 10.00м, 12.00м и 15.00 на УПИ V-365, кв. 659а по плана на V-та градска част, гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2239 по описа за 2009г. на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
146 Частно админист. наказателно дело (К) No 2244/2009, XIX състав Наказателни частни касационни производства ЧОЧО-БУМ ЕООД РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Определение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане от 08.09.2009 г., с което е прекратено производството по НАХД № 4702/2009 г. на Пловдивския районен съд.

Определението е окончателно.

 
147 Административно наказателно дело (К) No 2248/2009, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ АТРИУМ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 11.03.2010г., в законна сила от 11.03.2010г.
Оставя в сила Решение №1713/2009г. на Районен съд-Пловдив,V-ти наказателен състав, постановено по НАХД №3936/2009г. по описа на Районен съд-Пловдив.
Решението е окончателно.

 
148 Административно дело (К) No 2263/2009, XXII състав Касационни производства НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.03.2010г., в законна сила от 10.03.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 404 от 06.11.2009 г., постановено по адм. дело № 538 по описа на Асеновградския районен съд, ІІ гр.с., за 2008 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА :
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен протеста на Районна Прокуратура Асеновград против решение № 456 от 25.01.2001 г. на Поземлена комисия град Лъки.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
149 Частно админист. наказателно дело (К) No 2270/2009, XIX състав Наказателни частни касационни производства И.Й.У. РПУ СТАМБОЛИЙСКИ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Определение от 15.03.2010г., в законна сила от 15.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 12.11.2009 г. постановено по НАХД № 5716/2009 г. по описа на Пловдивския районен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

 
150 Административно наказателно дело (К) No 2271/2009, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ А.С.М. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1733/09.11.2009г. на Пловдивския районен съд, ХІ - ти н.с, постановено по НАХД № 4783 по описа на същия съд за 2009г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
151 Административно наказателно дело (К) No 2275/2009, XX състав Наказателни касационни производства САНТИНЕЛЛИ-2007 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 09.03.2010г., в законна сила от 09.03.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1777 от 17.11.2009г. на Районен съд - Пловдив, постановено по н.адм.х.д. № 3759/09г., Х н.състав и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № 16-1600360/22.06.09г., издадено от директор на Дирекция "Инспекция по труда"-Пловдив, с което на "Сантинели-2007" ЕООД, ЕИК по Булстат 160125116, със седалище и адрес на управление- гр.Пловдив, ул."Нестор Абаджиев" № 61, представлявано от Ердинч Реджеб Мехмед- управител е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 10000 лв. на основание чл. 416, ал.5 от Кодекса на труда /КТ/, вр. с чл. 414, ал.1 от КТ за нарушение на чл. 128, т.2 от КТ.
Решението не подлежи на обжалване.

 
152 Административно дело (К) No 2277/2009, XXI състав Касационни производства Д.С.С.,
В.С.Д.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОТМЕНЯ решение №405 от 06.11.2009г., постановено по гражданско дело №541/2008г. по описа на Районен Съд - Асеновград ІІ-ри граждански състав, с което е обявена нищожността на решение №628 от 25.01.2001г. на Поземлена Комисия - Лъки, с което е възстановено на наследници на Симеон Николов Симеонов, 1,300 дка. идеални части от целия кооперативен имот/ревир/ "Ени хан", с обща площ от 5067,673 дка., представляващ ревир №204 по КВС на землището на село Манастир, по заявление с вх.№628 от 30.06.1999г, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Районна Прокуратура - Асеновград, направено с протест с искане за обявяване нищожността на решение №628 от 25.01.2001г. на Поземлена Комисия - Лъки, с което е възстановено на наследници на Симеон Николов Симеонов, 1,300 дка. идеални части от целия кооперативен имот /ревир/ "Ени хан", с обща площ от 5067,673 дка., представляващ ревир №204 по КВС на землището на село Манастир, по заявление вх.№ 628 от 30.06.1999г, като НЕОСНОВАТЕЛНО.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
153 Административно дело No 2284/2009, VII състав Дела по ЗОС Г.Д.Д.,
Ч.С.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 08.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Д. и Ч.С.Д. *** срещу Заповед №09ОА-3139/04. 12.2009г., в ЧАСТТА и, с която е определена оценката за отчуждени части от съсобствен на Димчеви поземлен имот с идентификатор №56784.518.331 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, а именно имот с площ 51 кв.м. с определено парично обезщетение, съобразно правата на оспорващите съсобственици, както следва: за Г.Д. - в размер на 5 173, 57 лева и за Ч.Д. - в размер на 5 173,57 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване

 
154 Административно дело No 2299/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Р.П. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 31.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Р.П..
На основание чл. 159 т. 4 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 2299/2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХІ състав.
ОСЪЖДА И.Р.П., ЕГН **********,*** 21 да заплати на Областната администрация - Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.

 
155 Административно дело No 2306/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.В.Л. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 08.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.В.Л.,***, против Заповед №ЗД-00-185 от 03.11.2009г. на Областен управител- Пловдив, с която е одобрен ПНИ на земеделски земи, предос-тавени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за мест-ността "Св. Илия", в землището на град Асеновград, и местността "Баира", в землищата на град Асеновград и кв. Горни Воден, община Асеновград, област Пловдив, досежно имоти с №24.362, №24.376 и №24.380, местността "Свети Нестор".
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2306 по описа на съда за 2009г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
156 Административно дело (К) No 2309/2009, XXII състав Касационни производства Х.А.Е.,
Й.А.К.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.03.2010г., в законна сила от 10.03.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение № 251 от 05.02.2009 г., постановено по адм. дело № 3181 на Пловдивския районен съд, ХІV гр.с., 2008 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
157 Административно дело No 2312/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.А.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 18.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.А., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК - гр. Ст. Загора, ул. "Димитър Наумов" № 76, ет. 1, ап. 2, подадена чрез процесуалния й представител адвокат Ч. против Решение № 849/15.12.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Д.А.А., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК - гр. Ст. Загора, ул. "Димитър Наумов" № 76, ет. 1, ап. 2, ЕГН **********, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 100 лв. /сто лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
158 Административно дело No 2313/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Д.А.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 23.03.2010г., в законна сила от 23.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.А., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК - гр. Ст. Загора, ул. "Димитър Наумов" № 76, ет. 1, ап. 2, подадена чрез процесуалния й представител адвокат Ч. против Решение № 850/15.12.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Д.А.А., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК - гр. Ст. Загора, ул. "Димитър Наумов" № 76, ет. 1, ап. 2, ЕГН **********, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 100 лв. /сто лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
159 Административно дело No 2316/2009, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.А.А. ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 04.03.2010г.
Отменя Заповед № 552/25.11.2009г. на Кмета на Община Куклен, с която е прекратено изпълнение на заповед № 525/27.10.2009г. във вр. с насрочено изпълнение по чл.34 от ЗСПЗЗ на влязла в сила заповед № 500 от 01.12.2005г..
Връща преписката на органа по изпълнението за осъществяване на производството, съгласно заповед № 505/27.10.2009г. с определяне на нова дата за принудително изпълнение.
Осъжда Община Куклен да заплати на Г.А.А. *** направени съдебни разноски в размер на 10 лв.-държавна такса.
Решението не подлежи на обжалване.

 
160 Административно наказателно дело (К) No 2321/2009, XXI състав Наказателни касационни производства Д.Г.Д. РУ НА МВР ПЪРВОМАЙ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 49 от 30.11.2009 г., постановено по НАХД № 147/2009 г. на Първомайския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 751 от 20.08.2009г. на Началника на РУ на МВР-Първомай, с което на Д.Г.Д., ЕГН ********** *** са наложени: глоба в размер на 50 лв /петдесет/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца на основание чл. 175 ал.1 т.4 от Закона за движение по пътищата, за нарушение на чл. 6 т.2 от ЗДвП; глоба в размер от 600 лв. /шестстотин/ лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл. 174 ал.3 от ЗДвП за нарушение на същия текст от закона и са отнети 12 контролни точки на основание Наредба № Із-1959 от 27.12.2007г.

Решението е окончателно.

 
161 Административно наказателно дело (К) No 2331/2009, XXII състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА АСЕНОВА КРЕПОСТ АД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 08.03.2010г., в законна сила от 08.03.2010г.
ОТМЕНЯ решение №106 от 24.11.2009г., постановено по НАХД №281/09г. по описа на Районен съд-гр.Асеновград, втори наказателен състав и вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 29-22/29.04.2009г издадено от Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", с което на "Асенова крепост" АД-гр. Асеновград е наложена имуществена санкция в размер на 12000 /дванадесет хиляди/ лева за нарушение на чл.173, ал.1 от Наредба №7/23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословните и безопасни условия на труд по работните места и използването на работното оборудване.
Решението е окончателно.

 
162 Административно дело No 2/2010, IV състав Други административни дела ИНМАТ ООД БДУВИБР ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 05.03.2010г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 10.02.2010 г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на "Инмат" ООД, с ЕИК 12315616, със седалище и адрес на управление: град Раднево, област Стара Загора, ул."Тачо Даскалов" № 7, против решение № РР-815 от 26.11.2009 г. на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
163 Административно дело No 14/2010, V състав Дела по ЗАдм КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 04.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Йордан Георгиев Шишков, в качеството му на Кмет на Община Родопи Пловдив срещу заповед № ЗД - 00- 211 от 15.12.2009 г. на Областен управител на област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 14/2010 г., по описа на Административен съд град Пловдив, Трето отделение, V състав.
ОСЪЖДА Община Родопи да заплати на Областен управител на област Пловдив разноски по настоящото съдебно производство в размер на 150 лева/сто и петдесет лева/.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с ч.ж. в 7 - дневен срок от днес пред ВАС на РБ.

 
164 Административно дело No 16/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДЕНИЛ ДИСКРЕТ ООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 10.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Денил Дискрет" ООД, със седалище и адрес на уп-равление: гр. София, бул. "Драган Цанков" №12-16, ап.4, против Разрешение за пос-тавяне №30 от 01.12.2009г., издадено от директора на Дирекция "Реклама, контрол на концесии и договори" при община Пловдив, с което е разрешено поставянето на рекламен елемент тип "фирмен знак" на бул. "България", южен тротоар, в близост до ул. "Брезовска", гр. Пловдив.
ОСЪЖДА "Денил Дискрет" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Драган Цанков" №12-16, ап.4, да заплати на "ВИП ГЪНС.БГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Слатина", ЖК"Гео Милев", ул. "Шипченски проход" №43, сумата от 150,00 лева, представляваща направените по делото разноски, както и сумата от 150,00 лева на община Пловдив, представля-ваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
165 Административно дело No 20/2010, XI състав Други административни дела А.В.К.,
М.В.Г.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 11.03.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД - 03 - 289/17.12.2009 г. на Областния управител на Област Пловдив, с която е определено еднократно обезщетение в размер на 1787.20 лева за период от 37 месеца и 7 дни за претърпени имуществени и неимуществени вреди на М.В. Солаков и А.В.К. в качеството им на наследници на Мария Иванова Солакова - репресирано лице като същото се изплати по равно.
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
166 Административно дело No 32/2010, VI състав Други административни дела ДЖЕВИЗОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 25.03.2010г.
Отхвърля жалбата на "Джевизов" ЕООД, представлявано от управителя К.Д.Д., със седалище/адрес на управление - с.Костиево, ул."22-ра", № 4 против Решение № РР822 от 08.12.2009г. за отнемане разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Стряма, № 32150004/18.04.2007г. и изменение на разрешителното с № 32150004/06.12.2007г., издадени от Директора на БДУВИР-Пловдив на търговското дружество.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
167 Административно наказателно дело (К) No 42/2010, XIX състав Наказателни касационни производства РАЙОННА ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ ТРАКИЯ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1903 от 03.12.2009год. на Пловдивски районен съд, V наказателен състав постановено по н.а.х. дело №3728 по описа на същият съд за 2009год.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № І - Б - 214 от 29.06.2009год., издадено от Директора на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве гр. Пловдив с което на Районна всестранна кооперация "Тракия", със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Благовест" № 2А на основание чл. 42, ал.2 от Закона за храните, във връзка с чл. 53, ал.1 и чл. 83 от Закона за административните нарушения и наказания е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 3000,00лв. за нарушение по чл.12, ал.1 от Закона за храните, както и на основание чл. 229, ал.3 от Закона за здравето, във връзка с чл. 53, ал.1 и чл. 83 от Закона за административните нарушения и наказания е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 500,00лв. за нарушение по чл. 15, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения /ДВ, бр. 110 от 2004 г./.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
168 Административно дело No 43/2010, X състав Дела по ЗСП Т.Ц.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 23.03.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №ОПИ-02-8912/25.11.2009 година на Директор дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив, потвърдена с Решение №РД01/04 от 04.01.2010 година на Директор Регионална дирекция за социално подпомагане /РДСП/ - Пловдив
ВРЪЩА административна преписка за произнасяне по молба-декларация с вх. №ОПИ-02-8912/30.10.2009г. на Т.Ц.К., за отпускане на целева помощ за отопление, със задължителните указания по прилагането на закона дадени в мотивната част на решението.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Ц.К.,***, срещу Заповед № ПИ-02-8913 от 25.11.2009 година, издадена от Директор дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив, потвърдена с Решение №РД01-03 от 04.01.2010 година на Директора на регионалната дирекция за социално подпомагане Пловдив, като недоказана.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
169 Административно наказателно дело (К) No 46/2010, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ВАСИЛЕВ 2004 ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1804 от 23.11.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 4573/2009 г.

Решението е окончателно.

 
170 Административно дело No 50/2010, VII състав Дела по КСО П.Ж.Ж. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 26.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Ж. *** срещу Решение №279/17.12.2009г. на Ръководителя на ТП на НОИ - Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на Ж. срещу разпореждане №********** от 15.10.2008г. на Ръководител отдел "Пенсии" при ТП на НОИ - Пловдив, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА П.Ж. *** да заплати на РУСО - Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. "Любен Каравелов"№7 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
171 Административно наказателно дело (К) No 59/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ДИАНА ДРАГАНОВА-70 ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №112/07.12.2009г., постановеното по НАХД №463/2009г. по описа на Районен Съд - Асеновград І н. състав, с което е потвърдено издаденото от Зам.Директора на Териториална дирекция/ТД/ на Национална агенция за приходите/НАП/ - Пловдив с адрес на призоваване гр. Пловдив, ул."Скопие"№106 наказателно постановление/НП/ №30848 - 0046828/ 15.07.2009г., с което е наложена на Диана Костадинова Драганова като ЕТ "Диана Драганова - 70" с адрес на управление гр.Асеновград, ул."Захари Стоянов"№54 на основание чл.185 ал.1 ЗДДС имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.3 ал.1 и чл.25 ал.3 от Наредба на Министерство на финансите № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във вр. с чл.118 ал.1 ЗДДС.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване

 
172 Административно наказателно дело (К) No 62/2010, XX състав Наказателни касационни производства ВИВА БРОК ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 10.03.2010г., в законна сила от 10.03.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 1914/2009 г. на Районен съд - Пловдив, ХV-ти наказателен състав, постановено по НАХД № 4287/2009 г. по описа на Районен съд - Пловдив.
 
173 Административно наказателно дело (К) No 63/2010, XXII състав Наказателни касационни производства Г.И.С. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 02.03.2010г., в законна сила от 02.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1915 от 07.12.2009г., постановено по НАХД №3308/09г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, десети наказателен състав. Решението е окончателно.

 
174 Административно дело (К) No 64/2010, XXI състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ С.А.С. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение № 2796 от 05.11.2009 г., постановено по АХД № 9088/2009 г. на Пловдивския районен съд, с което е прогласена нищожността на Решение № 893-6 от 08.11.2006г., постановено от ОбС "ЗГ" "Родопи"-Пловдив, в частта, с която е отказано да бъде признато право на възстановяване на собствеността върху лозе от 4,500 дка в землището на с. Марково, местността "Голям бряст" и върху нива от 0,500 дка в същите землище и местност
ОСЪЖДА Общинска служба по земеделие "Родопи"-Пловдив да заплати в полза на С.А.С., ЕГН ********** с посочен адрес за връчване на книжа: гр. Пловдив, ул." Йоаким Груев" № 15А, ет.ІІ, офиси 5-6 сумата в размер от 250 лв. /двеста и петдесет лева/.
Решението е окончателно.
На основание чл. 138 от АПК, на страните да се изпрати препис от решението.

 
175 Административно наказателно дело (К) No 66/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ВЕСТА ТРЕЙДИНГ ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1748 от 05.11.2009г. на Пловдивския районен съд, ХХІ - ви н.с, постановено по НАХД № 2139 по описа на същия съд за 2009г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
176 Административно наказателно дело (К) No 67/2010, XX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ АГРО-АП-МИХАИЛ ШИШКОВ ЕТ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 12.03.2010г., в законна сила от 12.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1810 от 23.11.2009г., постановено по НАХ дело № 5308 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХХVІ-ти нак.състав.
Решението е окончателно.


 
177 Административно наказателно дело (К) No 68/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ПК УСПЕХ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.03.2010г., в законна сила от 10.03.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение № 1813 от 23.11.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 4772 по описа на Пловдивския районен съд, ХІІ н.с., за 2009 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
178 Административно наказателно дело (К) No 69/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА АД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1835 от 18.11.2009 г. постановено по НАХД № 1639/2009 г. по описа на Пловдивския районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
179 Административно наказателно дело (К) No 72/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МИРА НН ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1712 от 05.12.2009г., постановено по НАХД № 4187/2009г. по описа на ПРС, с което VІІІ-ми наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 30746-0046325/13.07.2009г., издадено от Директора на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП, гр. Пловдив с което на основание чл. 179, предл. 3-то от ЗДДС в редакцията на ДВ бр. 108 от 2007г. /в сила от 19.12.2007г. на "МИРА НН" ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. "Георги Кирков" № 56, ет.3, ап.9, представлявано от Н.В.Н. е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 500 лв. за нарушение на разпоредбите на чл. 125, ал.3, във вр. с чл. 125, ал.5 от ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
180 Административно наказателно дело (К) No 73/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства НЕДКА НИКОЛОВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 12.03.2010г., в законна сила от 12.03.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1839/ 27.11.2009 г. по НАХД № 4730/ 2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
181 Административно наказателно дело (К) No 74/2010, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ П.К.К. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 11.03.2010г., в законна сила от 11.03.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1949 от 09.12.2009г. на Районен съд - Пловдив, постановено по н.адм.х.д. № 5733/09г., ХVІІ н.състав.
Решението не подлежи на обжалване.

 
182 Административно наказателно дело (К) No 75/2010, XIX състав Наказателни касационни производства САВО-2-НИКОЛА САВОВ ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1836 от 27.11.2009г. на Пловдивския районен съд, ХХІІ - ри н.с, постановено по НАХД № 1010 по описа на същия съд за 2009г. в обжалваната част, с която е потвърдено наказателно постановление № І - Б - 7/03.02.2009г. на директор на РИОКОЗ - гр.Пловдив по отношение на наложената имуществена санкция на ЕТ "Саво - 2 - Н.С.", със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Бугариево" № 5, БУЛСТАТ 115006587, представлявано от Н.С.С., в размер на 1000 лв. на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните/ЗХ/ за нарушение по чл.57 ал.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните, ДВ бр.55/2006г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ наказателно постановление № І - Б - 7/03.02.2009г. на директор на РИОКОЗ - гр.Пловдив, в частта му, с която е наложена имуществена санкция на ЕТ "Саво - 2 - Н.С.", със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Бугариево" № 5, БУЛСТАТ 115006587, представлявано от Н.С.С., в размер на 1000 лв. на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните/ЗХ/ за нарушение по чл.57 ал.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните, ДВ бр.55/2006г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
183 Административно наказателно дело (К) No 76/2010, XX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ДАНИ-АТАНАСКА ТОНЕВА ЕТ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 09.03.2010г., в законна сила от 09.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1950/11.12.2009г., постановено по НАХД № 5370/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив, ХVІІ н.състав, с което е отменено Наказателно постановление № І - Б - 365/17.09.2009г., Директор на РИОКОЗ - Пловдив, с което на ЕТ"ДАНИ - Атанаска Тонева", със седалище и адрес на управление с.Скутаре, обл.Пловдив, ул."Христо Ботев"№62, представлявано от Атанаска Георгиева Тонева, на основание чл.48 ал.2 от Закона за храните е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1100 лева за нарушение на чл.73 ал.1 т.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
184 Административно наказателно дело (К) No 78/2010, XXI състав Наказателни касационни производства Т.Д.П. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1133 от 21.07.2009 г., постановено по НАХД №154/2009 год. по описа на Районен съд Пловдив, ХІІІ наказателен състав.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
185 Административно наказателно дело (К) No 79/2010, XXII състав Наказателни касационни производства М.А.Н. РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 17.03.2010г., в законна сила от 18.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1769/13.11.2009г., постановено по нахд № 1614/ 2009г на Районен съд - гр. Пловдив, ХХІV наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
186 Административно наказателно дело (К) No 80/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТД ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1693 от 03.11.2009 г. постановено по НАХД № 2831/2009 г. по описа на Пловдивския районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
187 Административно дело No 86/2010, XI състав Дела по ЗМВР Т.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 22.03.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17563 от 29.08.2009 г. на Началник сектор ПП-КАТ при ОД на МВР - Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.Административен съдия :

 
188 Административно дело No 112/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДИРЕКТОР НА ДГС КРИЧИМ КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 18.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ поради отказ жалбата на Държавно горско стопанство Кричим против заповед № 530 от 23.12.2009 г. на кмета на Община Кричим.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 112 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
189 Административно наказателно дело (К) No 114/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ Д.И.Л.-ТРЕЙДИНГ ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №210/07.12.2009г., постановено по НАХД №587/2009г. по описа на Районен Съд - Карлово І н. състав, с което отменено издаденото от Началник отдел "Краткосрочни плащания и контрол" в РУСО - Пловдив наказателно постановление №136/03.07.2008г., с което е наложено на Д.И.Л. на основание чл.349 ал.1 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/ административно наказание - глоба в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.40 ал.3 КСО.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
190 Административно наказателно дело (К) No 123/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ЙОГЕТИ-ЙОАНА ЖИЛКОВА ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 12.03.2010г., в законна сила от 12.03.2010г.
Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1739/ 10.11.2009 г. по НАХД № 4628/ 2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
191 Административно наказателно дело (К) No 124/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ХОЛСИМ БЕТОН ПЛОВДИВ АД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 17.03.2010г., в законна сила от 17.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1891 от 03.12.2009г. на Пловдивски районен съд, VІІІ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 4273/2009г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране. 
192 Административно наказателно дело (К) No 128/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО СТЕМА-СТАРОСЕЛ ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1851 от 30.11.2009 г., постановено по НАХД № 5532/2009 г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 060 от 02.10.2009г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозята и виното, с което на "Стема-Старосел" ООД със седалище с. Старосел, об. Пловдив, ул. "Георги Димитров" № 60, представлявано от И.И.Б., с ЕГН ********** е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 3000 лв. /три хиляди лева/ за извършено административно нарушение по чл. 40 ал.1 от Закона за виното и спиртните напитки.

Решението е окончателно.

 
193 Административно наказателно дело (К) No 129/2010, XX състав Наказателни касационни производства ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД ПЛОВДИВ РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 10.03.2010г., в законна сила от 10.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 1985 от 15.12.2009г.,постановено по НАХД № 5329/2009г. по описа на Районен съд - Пловдив, V н.състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 61/09.09.2009г. на Директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив, с което на "Дружба Стъкларски завод"АД, площадка Пловдив, гр.Пловдив, ул."Георги Бенев"№15, представлявано от изп.директор Христодулос Харидимос Цилопулос, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 40 000 лева на основание чл.164 ал.1 от Закона за опазване на околната среда, за извършено нарушение на чл.125 ал.1 т.2 от Закона за опазване на околната среда.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
194 Административно наказателно дело (К) No 131/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ТАРО ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 12.03.2010г., в законна сила от 12.03.2010г.
Отменя изцяло решението ОТМЕНЯ Решение № 1943 от 10.12.2009 г. по НАХД № 4214 по описа на Районен съд - Пловдив за 2009 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-1600411, издадено на 29.06.2009 г. от Директора на Дирекция"Инспекция по труда"-гр.Пловдив инж.Атанас Ангелов Чернаев, с което на търговско дружество "Таро"ЕООД - гр.Пловдив, ул."Иван Гарванов" № 28, представлявано от управителя си Тодор Христов Стоев ЕГН ********** за осъществено административно нарушение - "имуществена санкция" в размер на 10 000 лева на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.1 от КТ.
Решението е окончателно.

 
195 Административно дело No 134/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.И.Ч. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 15.03.2010г.
ОСТАВЯ ЖАЛБАТА на Е.И.Ч., против мълчалив отказ на началника на РДНСК - Пловдив, без разглеждане.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от днес за присъствалите страни и в същия срок от получаване на съобщенията за неприсъствувалите страни, пред ВАС на РБ.

 
196 Административно наказателно дело (К) No 136/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ИНТЕРКОМ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №1894/02.12.2009г.,постановено по НАХД №3682/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив V н. състав., с което е потвърдено издаденото от Директора на Дирекция "Инспекция по труда" - Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 - 1600195/22.06.2009г., с което е наложено на "Интерком груп"ООД с адрес на управление гр.Варна, ул."Кръстю Мирски" №17 на основание чл.414 ал.1 КТ имуществена санкция в размер на 10 000 лева за нарушение на чл.128 т.2 КТ, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ наказателно постановление/НП/ №16 - 1600195/22.06.2009г., с което е наложено на "Интерком груп"ООД с адрес на управление гр.Варна, ул."Кръстю Мирски"№17 на основание чл.414 ал.1 КТ имуществена санкция в размер на 10 000 лева за нарушение на чл.128 т.2 КТ.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване

 
197 Административно наказателно дело (К) No 137/2010, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ СТАНЕВ КОМЕРС ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1973 от 15.12.2009г. на Пловдивски районен съд, VІІІ- ми наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 5096/2009г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
198 Административно наказателно дело (К) No 139/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛОВДИВ Й.Н.Д. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1771/16.11.2009г. на Пловдивския районен съд, ХVІ - ти н.с, постановено по НАХД № 3311 по описа на същия съд за 2009г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
 
199 Административно наказателно дело (К) No 140/2010, XXI състав Наказателни касационни производства А.В.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1837 от 27.11.2009 год. постановено по НАХД № 4339 от 2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив, втори наказателен състав.
Решението е окончателно.


 
200 Административно наказателно дело (К) No 142/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ Д.Г.П. Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1908 от 04.02.2009год. на Пловдивски районен съд, ХV наказателен състав постановено по н.а.х. дело №5062 по описа на същият съд за 2009год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
201 Административно наказателно дело (К) No 143/2010, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ДИМИСОН-СТОЯН ДИМОВ ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОТМЕНЯ решение 1925 от 09.12.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 4472/2009 г.
ВРЪЩА делото в Пловдивския районен съд за ново разглеждане от друг състав, като се изпълнят указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
Решението е окончателно.

 
202 Административно дело No 145/2010, IX състав Други административни дела Н.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 23.03.2010г.
Отменя Мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив и последващо Решение,обективирано в писмо изх.№ 09П4818/1от04.02.2009г.на Кмета на Община Пловдив по заявление на Н.Д.И. ***09г.наОбщина Пловдив и по заявление, с вх. № 09П4818от12.08.2009г. наОбщина Пловдив .
Налага глоба в размер на 50/петдесет/лв. на основание чл. 42,ал.1 от ЗДОИ на Кмета на Община Пловдив.
Осъжда Община Пловдив да заплати по сметка на Административен съд -Пловдив 10/десет/лв.държавна такса.
Връща преписката на Кмета на Община Пловдив за произнасяне, съобразно указанията, дадени в обстоятелствената част на настоящото решение.
Задължава Кмета на Община Пловдив да предостави достъп до исканата обществена информация на Н.Д.И..
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните, пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 
203 Административно дело No 151/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.А.Д.,
П.А.Ч.,
П.А.П.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 08.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Д.А.Д. ***, ЕГН **********, Пенка А. ***, ЕГН ********** и П.А.П. ***, ЕГН ********** против Заповед № РД-18-48/03.06.2009 на ИД на АГКК-гр.София в частта й досежно ПИ с ИД 56784.532.114.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 151/10 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
204 Административно дело No 153/2010, IV състав Дела по ЗМВР Т.Г.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 11.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Т.Г.П., ЕГН **********,***, против заповед № З-12399 от 14.12.2009 г. на директора на ОДМВР Пловдив.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо искането за спиране на предварителното изпълнение на заповед № З-12399 от 14.12.2009 г. на директора на ОДМВР Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването, а в частта с характер на определение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
205 Административно дело No 163/2010, IV състав Дела по ЗМВР Х.С.С. НАЧАЛНИК ВТОРО РУ НА МВР Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 30.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.С.С., ЕГН **********,***, против заповед № ЯЗ/02-301 от 28.12.2010 г. на началника на Второ РПУ при ОДП Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 167 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
206 Административно дело No 164/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни М.Х.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 22.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Х.А., с ЕТН **********,***, против Ревизионен акт № 160900969/ 16.10.2009 г. на орган по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 836/ 10.12.2009 г. на директора на дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по ах. дело № 164/2010год. по описа на Административен съд - гр. Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне.
 
207 Административно дело No 170/2010, IV състав Други административни дела КОНСОРЦИУМ КОНТРАКТ ИМИДЖ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 30.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Консорциум "Контракт имидж", с ЕИК 131085900, със седалище и адрес на управление: град София, ул."Георги Бенковски" № 6, ет.4, против писма с изх.№№ 2004, 2006 и 2007 от 06.11.2009 г. на директора на Областно пътно управление град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 170 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
208 Административно наказателно дело (К) No 177/2010, XXI състав Наказателни касационни производства З.И.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1945 от 10.12.2009 г., постановено по НАХД № 2259/2009г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11010545 от 02.09.2008г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция-София, с което на основание чл. 129 ал.1 от Закона за обществените поръчки на З.И.Д., ЕГН **********, в качеството му на Кмет на Община "Марица", област Пловдив е наложено административно наказание-глоба в размер на 1000 лв. /хиляда лева/ за нарушение по чл. 43 ал.1 от Закона за обществените поръчки.

Решението е окончателно.

 
209 Административно наказателно дело (К) No 178/2010, XXII състав Наказателни касационни производства СИСИ-97-СИЙКА СТАНЧЕВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.03.2010г., в законна сила от 10.03.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение № 1806 от 23.11.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 5093 по описа на Пловдивския районен съд, ХХІ н.с., за 2009 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
210 Административно наказателно дело (К) No 179/2010, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ СТЕФАН АКРАБОВ ЕТ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1910 от 04.12.2009г. на Пловдивския районен съд, ХV - ти н.с, постановено по НАХД № 4778 по описа на същия съд за 2009г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
211 Административно дело No 182/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ШОКОЛИНА ООД ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 12.03.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-05-556 от 19.12.2009г. на кмета на община Хисаря, с която е отменена Заповед №РД-06-230 от 13.06.2005г., с която е одобрен проект за ПУП- ПР за УПИ ХІІІ-658 и УПИ ХІV-5022, кв.5 по плана на град Хисаря и са образу-вани нови УПИ ХІІІ-658 и УПИ ХІV-5022 с нова дворищно-регулационна граница между тях, и е оставена в сила Заповед №РД-06-141 от 30.06.2003г., с която е одоб-рен ПУП-ПРЗ и РУП, частично за УПИ ХІІІ-658 и УПИ ХІV-5022, кв.5 по плана на града.
ИЗПРАЩА преписката на община Хисаря за решаване на въпроса по същес-тво, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение.
ОСЪЖДА община Хисаря да заплати на "Шоколина" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хисаря, ул. "Гео Милев" №6, сумата от 250,00 лева, предс-тавляваща направените по делото разноски.
Решението е окончателно.

 
212 Административно наказателно дело (К) No 189/2010, XXI състав Наказателни касационни производства А.О.Н. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.03.2010г., в законна сила от 17.03.2010г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №4/06.01.2010г., постановено по НАХД №362/ 2009г. по описа на Районен Съд - Асеновград І н. състав., с което е потвърдено издаденото от Кмета на Община - Асеновград наказателно постановление /НП/ №160 от 22.07.2009г., с което е наложено на А.О.Н. *** на основание чл.84 ал.1, т.3 НОПОРЧБДТОА на ОбС - Асеновград административно наказание "ГЛОБА" в размер на 50 лева за нарушение на чл.4 т.1 от Наредбата, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ наказателно постановление/НП/№160 от 22.07.2009г.,издаденото от Кмета на Община - Асеновград, с което е наложено на А.О.Н. *** на основание чл.84 ал.1, т.3 от НОПОРЧБДТОА на ОбС - Асеновград административно наказание "ГЛОБА" в размер на 50 лева за нарушение на чл.4 т.1 от Наредбата.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
213 Административно наказателно дело (К) No 190/2010, XIX състав Наказателни касационни производства М.О.Н. РУ НА МВР АСЕНОВГРАД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 114/09.12.2009 г., постановено от Асеновградския районен съд по НАХД № 323/2009 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1223/23.06.2009 г., издадено от Началник РУ на МВР-Асеновград, в частта му, с която на М.О.Н. ***, ЕГН: **********, за нарушение по чл.140 от Закона за движението по пътищата, са наложени административни наказания глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 2 месеца.
Решението е окончателно.

 
214 Административно дело No 193/2010, X състав Дела по ЗАдм И.С.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 08.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.Ч. ***, действащ чрез пълномощника си адв.С.Я. ***, срещу Отказ за извършване на административна услуга-вписване на нов собственик и издаване на скица, материализиран в писмо изх.№П-1195 от 06.01.2010 година на Общинска служба "Земеделие" Пловдив
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №193 по описа на Административен съд-Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
215 Административно дело No 201/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 12.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на природоматематическа гимназия "Васил Левски", с адрес: гр.Смолян, ул."Никола Филипов", № 2, представлявана от директора Венета Иванова Йорданова против Заповед № 09ОА-3266/19.12.2009г. на Кмета на Община Пловдив за одобряване на Проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на част от кв.1 по плана на ЖР "Тракия", жил. група Б-8 /Бей Кър/, гр.Пловдив, и представени схеми Ел, ВиК и пътна
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 201/20010г. , VI състав, по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 - дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
216 Административно дело No 205/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.М.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Разпореждане от 29.03.2010г.
Съдът, предвид изричното изявление на адв. Папазова, че подадената по това производство молба касае единствено предварителното изпълнение на Заповед № 328/16.11.2009 г. на Кмета на Община Стамболийски и след направена справка в деловодната програма, счита, че е изчерпал предмета на повдигнатия спор като се е произнесъл с Определение № 323/08.02.2010 г. /л.10/ и не следва да бъдат предприемани други действия. Жалбоподателят следва да прояви активност с изрична молба, за да бъде изискана преписката и самата жалба против заповедта, подадена, съгласно твърдението им, пред Кмета на Община Стамболийски, за да бъде образувано надлежно съдебно производство. Да се изпрати препис от протокола и това разпореждане на страните.
 
217 Административно дело No 206/2010, IX състав Искове за обезщетение ЕКО ТЕХНИКА ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 02.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх.№16662/11.12.2009г. по описа на Административен съд - Пловдив на "Еко техника"ЕООД.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 206/2010 г., ІХ с-в., на Административен съд-Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в седмодневен срок от съобщението му на страните.

 
218 Административно дело No 212/2010, VIII състав Дела по ЗМВР Ц.С.Р. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 22.03.2010г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №З-12513 от 18.12.2009г. на директора на Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с която на Ц.С.Р. е наложено дисциплинарно наказание "писмено предупреждение" за срок от 3 месеца.
ИЗПРАЩА преписката на началника на Пето РУ на МВР при ОД"МВР"- Пловдив за решаване на въпроса по същество.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 
219 Административно дело No 233/2010, IX състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 25.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № ЗД - 06-1/29.01.2010 г. на Областен управител на област Пловдив по адм.дело № 233/2010 г. и Заповед № ЗД-06-2/18.02.2010 г., на Областен управител на област Пловдив по адм.дело № 382/2010 г., по описа на Административен съд град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производствата по адм.дело № 233/2010 г., по описа на Административен съд град Пловдив, ІХ състав и приетото за съвместно разглеждане адм.дело № 382/2010 г., по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав.
ОСЪЖДА Общински съвет Родопи да заплати на Областен управител на област Пловдив разноски в размер на 150 лева/сто и петдесет лева/, представляващи юрисконсултско възнаграждение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба в 7 - дневен срок от днес за явилите се страни и в 7 дневен срок от съобщението за Общински съвет Родопи.


 
220 Частно административно дело No 244/2010, III състав Частни администр. дела Т.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 05.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.Т. ЕГН **********,***, против Решение № 35 от 14.01.2010г. на Директор на Дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.адм.дело № 244/2010г. по описа на Административен Съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
221 Административно дело No 250/2010, IX състав Дела по КСО Ч.С.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 19.03.2010г.
Отменя определение от съдебно заседание състояло се на 11.03.2010г. за даване ход на делото .
Оставя без разглеждане жалбата на Ч.С.К. *** срещу Разпореждане № **********/22.05.2009г.,издадено от длъжностното лице по чл.98,ал.1,изр.второ от КСО към Дирекция "Европейска интеграция и международни договори" в НОИ -гр.София.
Прекратява производството по адм.д.№250 от 2010г.по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд .


 
222 Административно дело No 256/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Р.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 08.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от С.Р.Ч., ЕГН ********** *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Родопи, обл.Пловдив да бъде назначена комисия, която да извърши оценка на отчуждената част от имота й /за улично платно и за озеленяване/ и да й бъде изплатено обезщетение.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 256/10 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
223 Административно наказателно дело (К) No 272/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства М.П.М. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 26.03.2010г., в законна сила от 29.03.2010г.
Оставя в сила Решение № 6 / 04.01.2010г., постановено по н.ах.д.№ 5592 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд .
Решението е окончателно.

 
224 Административно наказателно дело (К) No 281/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ШЕСТОГРАМИ-ИВАНКА ГРОЗЕВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 29.03.2010г., в законна сила от 29.03.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение № 2012 от 18.12.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 3379 по описа на Пловдивския районен съд, ХІ н.с., за 2009 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
225 Административно дело No 293/2010, XI състав Други административни дела Л.А.Б. РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 29.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Л.А.Б. ***, чрез адв.Мандраджиев, против становище изх.№ 174/02.02.2010 г. на РИОСВ - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 293/ 2010 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
226 Административно дело No 298/2010, VIII състав Дела по ЗМВР П.Н.С. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 30.03.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Н.С.,***, против Заповед №з-341 от 11.01.2010г. на директора на Областна дирекция "МВР". Пловдив, с която му е наложена принудителна административна мярка- забрана напускането на Република България до отпадане на основанието за това.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
227 Административно дело No 302/2010, VIII състав Други административни дела Г.Д.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 29.03.2010г.

ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-07-1 от 14.01.2010г. на Областен управител на област с административен център гр. Пловдив, с която е отказано признаване правото на обезщетение по ЗПГРРЛ на Г.Д.К. в качеството му на репресираното лице, като вместо това постановява:
ПРИЗНАВА правото на еднократно обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди на Г.Д.К.,***, на основание чл.2, ал.1, т.6 от ЗПГРРЛ, в размер на 311,47 лева.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
228 Административно дело No 317/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Д.В. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Д.В., ЕГН **********,***, против заповед № 1284 от 19.11.2009 г. на кмета на Община "Родопи".
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 317 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
229 Административно наказателно дело (К) No 327/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ПЕПО-ЯНИС-МАРИЙКА МУЛДАВЛИЕВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 29.03.2010г., в законна сила от 29.03.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение от 28.12.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 519 по описа на Районен съд Асеновград, ІV н.с., за 2009 година, в обжалваната част.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
230 Административно наказателно дело (К) No 346/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЕВРОТЕКС АРДИНО ООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 31.03.2010г., в законна сила от 31.03.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №15 от 07.01.2010г. по НАХ дело №6399 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХХVІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №16-1600475 от 13.11.2009г., издадено от директора на Д"ИТ"-Пловдив, с което на "Евротекс Ардино" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ардино, ул. "Пирин" №22, е наложена имуществена санкция в размер на 15 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
231 Административно наказателно дело (К) No 350/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ПЪРВО РУ НА МВР ПЛОВДИВ П.Б.П. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 26.03.2010г., в законна сила от 29.03.2010г.
Оставя в сила Решение № 2047/28.12.2009 г., постановено по н.ах.д.№ 3999 по описа за 2009г. на Районен съд-Пловдив.
Решението не подлежи на обжалване.

 
232 Административно дело No 352/2010, VIII състав Дела по ЗМВР Г.П.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 26.03.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №24571/2009 от 28.12.2009г. на началника на сектор "ПП" при Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с която на Г.П.К. е наложена ПАМ- временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, до ре-шаване на въпроса за отговорността му.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
233 Административно дело No 354/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.Р.Д. ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 25.03.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Л.Р.Д.,*** против обявление № 32/29.09.2009г. за Заповед № 266/15.09.2009г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ 037090, м."Пропаднала дупка" в землище на с.Куртово Конаре, като от ПИ 037090 се образува нов УПИ 037090-общ. обсл. производствени и складови дейности.
Прекратява производството по адм.д.№ 354/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.
Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката, включително чрез майка й-Цветана Тодорова Д. ***.

 
234 Административно дело No 378/2010, XV състав Други административни дела И.Г.Д. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 10.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.Д. с ЕГН ********** *** против Уведомително писмо с изх. № 01-164/2247 от 15.10.2009г. на Ръководителя на Регионален технически инспекторат, Разплащателна агенция към Държавен фонд "Земеделие"-Пловдив, издадено в следствие на проверка на експерт на РТИ-Пловдив на Разплащателна агенция към Държавен фонд "Земеделие" от 07.10.2009г/09.10.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 378 по описа за 2010г. на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
235 Административно дело No 385/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Г.М. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ЦУ НА НАП СОФИЯ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 22.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.М., ЕГН **********,***-3-6 против Решение № 445/14.12.2009г. на Изпълнителния директор на АДВ - София с което е оставена без уважение жалбата против постановление № 0197/2008/000027/18.11.2009г. на публичния изпълнител постановено по изп. дело № 197/2008г. по описа на РД - Пловдив към АДВ - София.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 385 по описа за 2010г. на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 
236 Административно наказателно дело (К) No 396/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВОЛОС 05 ООД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 26.03.2010г., в законна сила от 29.03.2010г.
Оставя в сила решение № решение № 107/27.01.2010г., постановено по н.ах.д.№ 5807/2009г. на Районен съд-Пловдив.
Решението е окончателно.

 
237 Административно дело (К) No 399/2010, XXII състав Касационни производства М.Б.Г.,
Т.Б.В.,
М.Н.В.,
Р.В.Т.,
Т.В.В.,
С.Т.В.,
К.В.Д.,
М.В.В.,
М.Б.В.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ЛЪКИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 29.03.2010г., в законна сила от 29.03.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 37 от 25.01.2010 г., постановено по адм. дело № 215 по описа на Асеновградския районен съд, ІV гр.с., за 2009 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА :
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен протеста на Районна Прокуратура Асеновград против решение № 157 от 25.01.2001 година на Поземлена комисия град Лъки.
ОСЪЖДА Районна прокуратура Асеновград да заплати на М.Б.Г., ЕГН **********,***, Т.Б.В., ЕГН **********,***, М.Н.В., ЕГН **********,***, Р.В.Т., ЕГН **********,***, Т.В.В.,***, С.Т.В. ***, К.В.Д., ЕГН **********,***, и М.В.В., ЕГН **********,***, сумата 300 (триста) лева, разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
238 Административно дело No 408/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ц.Н.К. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 22.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Н.К.,***, против Заповед №РД-09-1204 от 23.12.2009г. на кмета на община Марица, с която е одобрен проект за ПУП-ПРЗ на имот с №4.2 и образуване на УПИ І-004002- Животновъден комплекс до 200 крави и инсталация за биогаз и разширение на полски път по КК /кадастралната карта/ на с. Желязно.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №408 по описа на съда за 2010г.
ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание за 23.03.2010г. от 13,30ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
239 Административно дело No 411/2010, X състав Дела по ЗМСМА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ-КАРЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 19.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Х.Г., в качеството му на Председател на "Екогласност"- К., ул.К., срещу Решение №667, взето с протокол №34 от 21.01.2010 година на ОбС К., в частта с която е потвърдена точка 1 /първа/ от Решение №651, взето с протокол №32 от 17.12.2009 година на ОбС К..
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №411 по описа на Административен съд-Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
240 Административно дело No 412/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 10.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от А.А.А., ЕГН ********** *** против заповед № 090 А-3167 от 15.12.2009 г. на Кмета на Община Пловдив за осигуряване достъп в имота му съгласно чл.194, ал.1 от ЗУТ.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 412/10 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
241 Административно дело No 422/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни Л.Н.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 17.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Н.Г., ЕГН **********,***, против Решение по жалба срещу акт за прихващане или възстановяване № 73 от 29.01.2010г. на Директор на Дирекция "ОУИ" - Пловдив, като НЕДОПУСТИМА и
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 422/2010г. по описа на Административен Съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ВРЪЩА преписката на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, за постановяавне на решение по съществото на спора съгласно изискванията на чл.155 ал.1 от ДОПК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
242 Административно наказателно дело (К) No 434/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства КООПЕРАЦИЯ АГРА СТАР ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 31.03.2010г., в законна сила от 31.03.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №31 от 05.01.2010г. по НАХ дело №5801 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХVІІ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №16-1600389 от 29.09.2009г., издадено от директора на Дирекция "Инспекция по труда", гр. Пловдив, с което на кооперация "Агра стар" е наложена имуществена санкция в размер на 15 000,00 лева, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №16-1600389 от 29.09.2009г., издадено от директора на Дирекция "Инспекция по труда", гр. Пловдив, с което на кооперация "Агра стар" е наложена имуществена санкция в размер на 15 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
243 Административно дело No 449/2010, VIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Д.С.К. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 25.03.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №449 по описа на съда за 2010г.
ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание за 26.03.2010г. от 9,15ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
244 Административно дело No 450/2010, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Г.А.С. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 26.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ поради оттегляне жалбата на Г.А.С., ЕГН **********,***, против заповед № РД-10-158 от 12.02.2010 г. на кмета на район "Централен" при Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 450 по описа на Административен съд Пловдив, ІІ отделение, ІV състав, за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
245 Административно дело No 452/2010, X състав Дела по ЗСП П.П.П.,
Д.Й.С.,
Й.В.Я.
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 23.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.П.П., Д.Й.С., Й.В.Я.,***, срещу Община Асеновград, Социална служба и БТ /трудова борса/.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №452 по описа на Административен съд-Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
246 Частно админист. наказателно дело (К) No 483/2010, XX състав Наказателни частни касационни производства ПЪРВО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Г.Й.К. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Определение от 09.03.2010г., в законна сила от 09.03.2010г.
ОБЕЗСИЛВА ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 166/12.02.2010 г. постановено по НАХД 5369/2009 г. на ПРС , ХІІ н.с. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО НА ПРС ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА ПОДАДЕНАТА КАСАЦИОННА ЖАЛБА ПРОТИВ РЕШЕНИЕ № 2013/19.12.2009 Г. ПОСТАНОВЕНО ПО НАХД 5369/2009 Г. ХІІ Н.С. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
 
247 Частно админист. наказателно дело (К) No 484/2010, XXII състав Наказателни частни касационни производства АНРИ 64 АНДРЕЙ КЕХАЙОВ ЕТ ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 10.03.2010г., в законна сила от 10.03.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.а.н.д. № 484 по описа на Администрати-вен съд Пловдив за 2010 година.
ВРЪЩА делото същия състав на Районен съд Първомай за извършване на поправка на очевидна фактическа грешка в определение № 3 от 02.02.2010 г. по н.а.х.д. № 6/2010 г. на Районен съд Първомай.
Определението не подлежи на обжалване.

 
248 Частно административно дело No 491/2010, VIII състав Частни администр. дела Б.М.Х. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 11.03.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-03-38 от 11.02.2010г. на Областен управител- Пловдив, с която е оставено без разглеждане искане с Вх.№ИГ-05-4 от 21.01.2010г. на Б.М.Х. за присъждане на обезщетение по реда на ЗПГРРЛ и производството по преписката е прекратено.
ИЗПРАЩА преписката на Областен управител- Пловдив за решаване на въпроса по същество.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
249 Административно дело No 500/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни П.Т.З. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 29.03.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 500, по описа на Административен съд Пловдив за 2010год.
ИЗПРАЩА делото по компетентност на Административен съд Хасково, до когото жалбата на П.Т.З. *** е адресирана.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
250 Административно дело No 514/2010, IX състав Искове за обезщетение В.М.Р.   Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 26.03.2010г.
Оставя без разглеждане "жалба" и "приложение по жалба" на В. М. *** .
Прекратява производството по адм.д.№ 514/2010г. по описа на Административен съд -Пловдив,ІХ с-в.
Изпраща жалбата на В.М. *** за разглеждане на РС-Пловдив .

 
251 Административно дело (К) No 516/2010, XX състав Касационни производства В.С.К.,
Й.С.К.
Р.Д.К.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ
Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Определение от 16.03.2010г., в законна сила от 16.03.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.х.дело № 516/10 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХХ състав. ВРЪЩА делото на Районен съд - Пловдив, ХІV гр.състав за изпълнение на процедурата по чл.216 от АПК и връчване на преписи от касационната жалба на останалите страни в процеса за становище, след изтичане на срока за което делото да се изпрати на Административен съд Пловдив, по компетентност. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
 
252 Административно дело No 535/2010, VIII състав Други административни дела А.Х.У.   Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 17.03.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №535 по описа на Административен съд- Пловдив за 2010г., образувано по жалба на А.Х.У.,***.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- Пловдив.
Определението е окончателно.

 
253 Частно административно дело No 541/2010, XV състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт С.К.С. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 16.03.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.К.С.,*** против Покана на Кмета на Район "Централен", Община Пловдив за свикване на общо събрание на етажната собственост по реда на чл.12 ал.4 изр. второ от ЗУЕС, насрочено за 16.03.2010г. от 18 часа и искането за спиране провеждането на Общо събрание на ЕС в гр. Пловдив, ул. "Славянска" № 24, насрочено за 16.03.2010г. от 18 часа.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 541 по описа на ПАС за 2010г.
ОСЪЖДА С.К.С.,*** да заплати сумата от 10 лв. /десет лева/ в полза на Административен съд-Пловдив
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването.
Определението да се съобщи на Кмета на Район "Централен" Община Пловдив и на жалбоподателя.

 
254 Административно дело No 554/2010, VI състав Други административни дела Д.К.Ф. ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 18.03.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 554 по описа за 2010г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд - Пловдив делото, образувано по жалба на Д.К.Ф. ***, чрез адв.Д.З. против Наказателно постановление № 1/14.01.2010г., издадено от Кметът на Община Куклен.
Определението не подлежи на обжалване.

 
255 Административно дело No 571/2010, VII състав Дела по ЗДС АЛФАТЕКС ООД РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 30.03.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Алфатекс"ООД гр.Пловдив срещу Заповед №Р-146/16.02.2010г. на Ректора на МУ - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №571/2010г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.