АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.04.2010г. до 30.04.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 2085/2007, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни БАЛКАН ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 16.04.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 090000223/14.09.2007 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-Кърджали в частта, потвърдена с Решение № 1019/19.11.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта на определените задължения по ЗДДС (отм.) на "Балкан инвест" ООД със седалище в гр. Кърджали, ул."Люлин" №5, вх.А, ап.3, БУЛСТАТ: 107544831, представлявано от Й.С.С.,***, м.ноември и м.декември 2004 г., както и за всички данъчни периоди на 2005 г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Балкан инвест" ООД със седалище в гр. Кърджали, ул."Люлин" №5, вх.А, ап.3, БУЛСТАТ: 107544831, представлявано от Й.С.С., срещу Ревизионен акт № 090000223/14.09.2007 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-Кърджали в частта, потвърдена с Решение № 1019/19.11.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта за данъчен период м.октомври 2004 г., относно отказан данъчен кредит в общ размер 15308,38 лв. частично по фактури № 172/01.10.2004 г. и № 173/13.10.2004 г., издадени от "Росимекс" ЕООД, и частично по фактури № 152/04.10.2004 г., № 154/07.10.2004 г., № 155/11.10.2004 г. и № 156/14.10.2004 г., издадени от "Ефект-МР" ЕООД; както и в частта на допълнително определения корпоративен данък за 2004 г. в размер на 1430,53 лв. със съответните лихви 456,03 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на "Балкан инвест" ООД със седалище в гр. Кърджали, ул."Люлин" №5, вх.А, ап.3, БУЛСТАТ: 107544831, представлявано от Й.С.С., сума в размер на 4331,20 лв. (четири хиляди триста тридесет и един лева и 20 ст.) разноски по делото.
ОСЪЖДА "Балкан инвест" ООД със седалище в гр. Кърджали, ул."Люлин" №5, вх.А, ап.3, БУЛСТАТ: 107544831, представлявано от Й.С.С., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 395,55 лв. (триста деветдесет и пет лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
2 Административно дело No 357/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ДАЙЦ 91-ЦВЕТАН ВЪРБОВСКИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 26.04.2010г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт /РА/ № 1300-696/21.11.2007г. издаден от В.И.К.на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с решение № 56/25.01.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в частта, за данъчен период м.05.2004г., в който на Ц.Д.В., ЕГН **********, като ЕТ "ДАЙЦ 91 - Ц.В.", с ЕИК по БУЛСТАТ 040708651, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Велинград, ул."Цар Самуил" № 42 не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 1920 лв. по фактури № 213/10.05.2004г. с начислен ДДС в размер на 960 лв. и № 216/12.05.2004г. с начислен ДДС 960 лв., издадени от "Синтия" ЕООД и са определени прилежащи лихви за забава в размер на 855, 05 лв. и за данъчен период м.10.2004г., в който не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 19200 лв. по фактури № 245/05.10.2004г. с начислен ДДС 800 лв., № 249/11.10.2004г. с начислен ДДС 800 лв., № 252/12.10.2004г. с начислен ДДС 800 лв., № 254/18.10.2004г. с начислен ДДС 800 лв., издадени от "Синтия" ЕООД, и по фактура № 676/29.10.2004г. с начислен ДДС 16000 лв., издадена от "Е.С.Д. - Строй" ЕООД и са определени прилежащи лихви за забава в размер на 7525, 77 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.
ОСЪЖДА Ц.Д.В., ЕГН **********, като ЕТ "ДАЙЦ 91 - Ц.В.", с ЕИК по БУЛСТАТ 040708651, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Велинград, ул."Цар Самуил" № 42 да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 968 / деветстотин шестдесет и осем / лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.


 
3 Административно дело No 537/2008, XIII състав Искове за обезщетение А.М.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ,
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение (второ) от 16.04.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 330 от 09.03.2010г. постановено по административно дело № 537/08 по описа за 2008год. ХІІІ-ти състав, по описа на Административен съд - Пловдив, като на стр. 1-ва, ред 11-ти на същото следва да се чете "административно дело № 537 по описа за 2008г."
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
4 Административно дело No 1621/2008, VII състав Дела по КСО Я.Н.Г. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 20.04.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №94/23.07.2008г. на Директора на ТП на НОИ - Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата Я.Н.Г. *** срещу Разпореждане №********** от 01.02.08г. на Ръководител отдел "Пенсии" при ТП на НОИ - Пловдив, с което е отказано отпускането на Г. на пенсия за осигурителен стаж и възраст по негово заявление вх.№65298/15.11.2007г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ИЗПРАЩА административната преписка Ръководителя на отдел "Пен-сии" при РУСО - Пловдив за постановяване на административно решение по направеното пред него искане за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по молбата на Я.Н.Г., съобразно даденото в мотивите на настоящото съдебно решение тълкуване и прилагане на закона.
ОСЪЖДА ТП на НОИ - Пловдив да заплати на Я.Н.Г. *** сумата от 384/триста осемдесет и четири/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
5 Административно дело No 1922/2008, IX състав Дела по АПК - искови и ЗОДв Г.Т.П. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 20.04.2010г.
Отхвърля обективно съединените исковете на Г.Т.П. ЕГН**********,*** и съдебен адрес: гр.Пловдив, ул."Хан Кубрат" № 2, ет.З, тел/факс 032/26 40 97срещу Министерство на правосъдието на Република България с правно основание чл. 203 АПК, във връзка с чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, за заплащане на сумата от 50000/петдесет хиляди лева/ лв. - неимуществени вреди , законната лихва върху тях и разноски по делото за периода от 23.11.2007 г. до 27.10.2008 г.,твърдяни като пряка последица от битовите условия при престоя му в следствения арест в гр.Пловдив .
Осъжда Г.Т.П. ЕГН********** да заплати на Министерство на правосъдието на Република България сто и петдесет лева разноски.
Осъжда Г.Т.П. ЕГН********** да заплати по сметка на Административен съд-Пловдив двеста и шестдесет лева,представляващи изплатените от бюджета на съда и дължими разноски /за събиране на доказателства по искане на ищеца/ по хода на производството.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.

 
6 Административно дело No 2106/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни БИЛДЕР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 15.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БИЛДЕР" ЕООД - гр.Смолян, с адрес на управление: гр.Смолян, ул."Проф.Асен Василев" № 17, с управител Р.Б.Ш., против Ревизионен акт № 210800114-1 от 07.08.2008 г. на старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Смолян, изменен с Решение № 723/06.10.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, в която на дружеството е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 30700 лв. и са начислени лихви от 6011,22 лв. по три броя фактури, издадени м.04.2007 г. от ЕТ "Нези - НД- И.К."., по ф.№ 38/ 27.04.2007 г., издадена от "Денкин" ЕООД - гр. Ст.Загора и по ф.№ 7/26.02.2007г., издадени от ЕТ"Петър Георгиев" - гр. София, като неоснователна.
ОСЪЖДА "БИЛДЕР" ЕООД - гр.Смолян, с Булстат 120557374, с адрес на управление: гр.Смолян, ул."Проф.Асен Василев" № 17, с управител Р.Б.Ш. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 1184 /хиляда сто осемдесет и четири/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
7 Административно дело No 2237/2008, XIII състав Дела по ЗСП Ф.И.С.,
Р.С.Р.,
К.М.Н.
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 20.04.2010г.
ДОПЪЛВА Решение № 1126 от 07.08.2009г., постановено по АХД № 2237/2008г. по описа на Административен съд Пловдив за 2008г. както следва:
ОТМЕНЯ Заповед № ОЮ-33-1934/19.09.2008г. на Директора на Д "СП"- Пловдив за отказ на целева помощ за отопление по Наредба № РД-07-5/16.05.2008г.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
8 Административно дело No 2442/2008, V състав Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.А.Д. РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 14.04.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане искова молба на Д.А.Д. в размер на 5 000 лева имуществени вреди, срещу РДНСК - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ад №2442/2008г. по описа на Административен съд Пловдив-V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.

 
9 Административно дело No 65/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Б.П.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 26.04.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-00-393 от 19.11.2008г. на Областен управител- Пловдив, с която е одобрен ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в местностите "Света Петка", "Паметника", "Паметника- изток", "Язовира", "Ковачево въгле", "Чил тепе", "Водоема", "Стара Пастуша", "Върбовик", "Панов връх" и "Винпрома", гр. Перущица, област Пловдив, досежно имот с №703.1 в местността "Язовира".
ОСЪЖДА Областна администрация- Пловдив да заплати на Б.П.Т.,***, сумата от 150,00 лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
10 Административно дело No 174/2009, X състав Дела по КСО ВЕВИАН ООД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 06.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Вевиан"ООД град Пловдив, с адрес: град Пловдив, жк."Тракия", блок№51, вход "В", етаж 7, ап.21, против Решение № 357 от 18.12.2008 год. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане №965 от 07.11.2008 г. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО при РУ"СО" Пловдив, за внасяне на сумата по ревизионен акт за начет вх.№188/23.10.2008 година, с което се разпорежда възстановяване на сумите в размер на 3827,24 лв., в това число главница-2986,90 лв. и лихва - 840,34 лв.
ОСЪЖДА "Вевиан"ООД град Пловдив, с адрес: град Пловдив, жк."Тракия", блок №51, вход "В", етаж 7, ап.21, да заплати на Националния осигурителен институт - Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
11 Административно дело No 288/2009, V състав Дела по ЗМСМА Л.А.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 30.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО от Л.А.М. с ЕГН **********,*** на Решение №8, взето с Протокол №1 от 22.01.2009г. на Общински съвет/ОбС/ - Пловдив, в частта му по точка II, буква "В", определяща такса за битови отпадъци за 2009г. за нежилищните имоти на граждани в регулационните граници-застроени, използвани за стопански цели, неподали декларации по чл.19, ал.1 и ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община- Пловдив и в частта й неправилно изписана като т. ІІ /на л. 6/ и задължаваща съответните администрации да договарят с предприятията и едноличните търговци кратността на сметоизвозването, като то не може да бъде по-малко от един път седмично.
ОСЪЖДА Л.А.М. с ЕГН **********,*** да заплати на Общински съвет/ОбС/ - Пловдив, направените съдебни разноски в размер на 450 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
12 Административно дело No 320/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МИГ-9-13-ИВАН ГРОЗЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 09.04.2010г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 260800641/26.11.2008 г., издаден от В.Г.Г., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково на И.М.Г., в качеството му на едноличен търговец с фирма "МИГ - 9 - И.Г.", със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ж.к. "Бадема", бл. 30, вх. А, ет. 2, ап. 6, с ЕИК по БУЛСТАТ 126045338, потвърден с Решение № 56 от 22.01.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 47 491,73 лв. и допълнително начислен ДДС в размер на 2183 лв., ведно с законната лихва върху тях в размер на 21523,33 лв., както и относно допълнително установени дължими суми за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./, както следва: за 2002 г. в размер на 1059,02 лв., ведно със законната лихва в размер на 783,26 лв.; за 2003 г. в размер на 981,88 лв., ведно със законната лихва в размер на 600,28 лв. и за 2004 г. в размер на 940,08 лв., ведно със законната лихва в размер на 456,40 лв.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на И.М.Г., в качеството му на едноличен търговец с фирма "МИГ - 9 - И.Г.", със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ж.к. "Бадема", бл. 30, вх. А, ет. 2, ап. 6, с ЕИК по БУЛСТАТ 126045338, сторените по делото разноски в размер на 5155 лв. /пет хиляди сто петдесет и пет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
13 Административно дело No 333/2009, IX състав Дела по КСО АЗИЯ ГРУУП ООД РУСО-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 09.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д. Гуангсионг в качеството му на управител на "Азия груп" ООД,ЕИК по БУЛСТАТ115548594 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив,ж.к. "Тракия",бл.176А против против Решение № 24/23.01.2009 г. на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Пловдив , с което е потвърдено Разпореждане № 1093/08.12.2008 г. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО при РУ"СО" Пловдив . ОСЪЖДА "Азия груп"ООД,ЕИК по БУЛСТАТ115548594 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив,ж.к. "Тракия",бл.176А да заплати сто и петдесет лв. разноски,представляващи юрисконсултско възнаграждение на Директора на Териториално поделение на Националния осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Пловдив. ОСЪЖДА "Азия груп" ООД,ЕИК по БУЛСТАТ115548594 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив,ж.к. "Тракия",бл.176А да заплати петдесет лв. държавна такса по сметка на Административен съд-Пловдив.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

 
14 Административно дело No 562/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕХНО МОДУЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 16.04.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Техно модул инженеринг" ЕООД- Пловдив, ЕИК по Булстат 115322937, представлявано от Х.П.Б.-управител, Ревизионен акт № 160801399 от 18.11.2008г., издаден от Пролетка Богомилова Русенова- ст. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 45/15.01.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 7040 лева и лихви 5415,37лв. и определен данък за общините за 2002г. в размер на 24510 лв. и лихви- 18422,48лв. и данък върху печалбата за 2002г. в размер на 33088,50лв. и лихви в размер на 24870,35лв, като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на Техно модул инженеринг" ЕООД- Пловдив, ЕИК по Булстат 115322937, представлявано от Х.П.Б.-управител, сумата от 850 лв. /осемстотин и петдесет/ разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
15 Административно дело No 566/2009, XIII състав Дела по ЗМСМА СВЕТЛИНА-ИВАН СТАНИЛОВ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 30.04.2010г.
ОТМЕНЯ Съобщение № 53-90 от 05.03.2009г.на Кмета на Община Родопи, обл. Пловдив, с което на И.П.С., в качеството му на ЕТ "СВЕТЛИНА-И.С.", със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. "Пере Тошев" № 121, ет.1 са определени задължения по декларации на имоти в размер на 10024,08 лв., от които 9153,28лв. главница и 870,80 лв. лихва, представляващи такса за битови отпадъци за периода 2007г.-2009г. за недвижим имот, незастроен, с площ 3000 кв. м., находящ се в землището на с. Брани поле, масив 20, Община "Родопи", обл. Пловдив.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
16 Административно дело No 694/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.С.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 15.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Г. с ЕГН **********,***, против Заповед № РД-09-258/23.03.2009 г. на Кмета на Община Марица, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХV-195 в кв.15 по плана на с.Войводиново, като регулационна линия мине по имотната граница за УПИ ХV-195 и ХVІ-196 и се образуват два нови УПИ ХV-195 и ХVІ-196 съгласно зачерквания, линии и надписи в зелен цвят за регулацията и червени ограничителни линии, котировки в черен цвят за застрояването , както и матрица в син цвят за зона Жм: Нmax - 10, Плътност 60 %, Кинт 1,2, Озеленяване 40 %, свободно застрояване.
ОСЪЖДА В.С.Г. с ЕГН **********,*** да заплати на заинтересованото лице Д.Я. Кърджилов направените по делото разноски в размер на 705 /седемстотин и пет/ лв. Решението не подлежи на обжалване.

 
17 Административно дело No 718/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни СТЕЛМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 30.04.2010г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 800302 от 15.01.2009г., издаден от Красимира Георгиева Делчева- гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Кърджали, потвърден с Решение № 189/23.03.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта относно отказан данъчен кредит на "Стелм" ЕООД със седалище и адрес на управление - гр.Кърджали, бул."Тракия" № 2, представлявано от С.Т.Ч., ЕИК по Булстат 108533802, в общ размер на 12593,30 лв., ведно със законната лихва върху тях, за данъчни периоди, както следва: м. февруари, м. март, м. юни и м. юли на 2006г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Стелм" ЕООД със седалище и адрес на управление - гр.Кърджали, бул."Тракия" № 2, представлявано от С.Т.Ч., ЕИК по Булстат 108533802 Ревизионен акт № 800302 от 15.01.2009г., издаден от Красимира Георгиева Делчева- гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Кърджали, потвърден с Решение № 189/23.03.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, с която е установен корпоративен данък за 2005г. в размер на 1215,36лв. и лихва 62,17лв., като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Стелм" ЕООД със седалище и адрес на управление - гр.Кърджали, бул."Тракия" № 2, представлявано от С.Т.Ч., ЕИК по Булстат 108533802 против Ревизионен акт № 800302 от 15.01.2009г., издаден от Красимира Георгиева Делчева- гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Кърджали, потвърден с Решение № 189/23.03.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, с която е отказан данъчен кредит за данъчни периоди м. 04. и м.10. 2006г., допълнително е начислен ДДС и е определен корпоративен данък за 2006г и 2007г. и са определени съответни лихви, като неоснователна.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "Стелм" ЕООД със седалище и адрес на управление - гр.Кърджали, бул."Тракия" № 2, представлявано от С.Т.Ч., ЕИК по Булстат 108533802 сумата 264 (двеста шестдесет и четири) лева разноски по делото, съответни на уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА "Стелм" ЕООД със седалище и адрес на управление - гр.Кърджали, бул."Тракия" № 2, представлявано от С.Т.Ч., ЕИК по Булстат 108533802, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата 594 лв. /петстотин деветдесет и четири лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
18 Административно дело No 751/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.М.В.,
И.М.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 06.04.2010г.
Отменя определение за даден ход по същество на производството от открито съдебно заседание на 15.03.2009г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.М.В. и И.М.В.-***, против отказ на Кмета на Община Пловдив да издаде скица на имотът им 2089, кв.149-стар, ЦГЧ и за обявяване нищожност на Заповед № 633/31.07.1980г. на гл.архитект на ОБНС-гр.Пловдив.
Прекратява производството по адм.д.№ 751/2009г., административен съд-Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен Съд в 7-дневен срок от получаване на препис от съдебния акт.


 
19 Административно дело No 787/2009, V състав Дела по ЗОС Н.Ш.З. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 09.04.2010г.
Отхвърля жалбата на Неджет Ш.З. *** против Заповед № РД-09-343/24.04.2009г. на Кмета на Район"Източен"-Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
20 Административно дело No 822/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ТИРАС 2003 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 19.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ТИРАС 2003" ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 115814625 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 6, представлявано от управителя П.Ф.К. против ревизионен акт /РА/ № 160801865/04.02.2009г., издаден от Ф.К.Т. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 237/10.04.2009г. на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите в обжалваната част за непризнато право на данъчен кредит в размер на 9048, 73 лв.
ОСЪЖДА "ТИРАС 2003" ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 115814625 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 6, представлявано от управителя П.Ф.К. да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 611 / шестотин и единадесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
 
21 Административно дело No 871/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕД-ЕМИЛ ДИМИТРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 29.04.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160801995 от 04.03.2009 г. на ст. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, в частта, в която е потвърден с Решение № 269/ 23.04.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, издаден на жалбоподателя Е.Д.Д., в качеството си на едноличен търговец "ЕД-Е.Д."***, в частта за определените като изтекли по давност задължения за ДОО и за фонд "Здравно осигуряване" за периода 2001 г.; за определените като дължими вноски за ДОО за м.12.2002 г. и годишна изравнителна вноска за 2002 г. общо в размер на 1792,66 лв. главница и лихва от 2340,47лв.; и по отношение на извършеното с РА прихващане на посочените като установени, но погасени по давност задължения за 2001 г., със суми за възстановяване, представляващи недължима сума за данък върху доходите на физическите лица за 2003 г. в размер на 61,90лв. и недължима вноска за здравно осигуряване за 2005 г. в размер на 63,85 лв., като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д.Д., в качеството си на едноличен търговец "ЕД-Е.Д."*** против Ревизионен акт № 160801995 от 04.03.2009 г. на ст. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 269/ 23.04.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, в която на лицето са определени като погасени по давност задължения за ДОО за 01.01.2002 г. - 30.11.2002 г.; определени допълнителни задължения за ДОО за периода 2003 г. в размер на 648 лв. и лихви от 785,54 лв., ДЗПО-УПФ за периода 2002 г. - 2003 г. в размер на 231,40 лв. и лихва от 275,09 лв. и за задължения за ЗО за периода 2002-2003 г. в размер на 532,87 лв. и лихва за просрочие в размер на 299,45 лв.
ОСЪЖДА Е.Д.Д., ЕГН **********, в качеството си на едноличен търговец "ЕД-Е.Д."*** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 306/триста и шест/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на Е.Д.Д., ЕГН **********, в качеството си на едноличен търговец "ЕД-Е.Д."*** сумата от 272 /двеста седемдесет и два/ лева разноски за производството.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
 
22 Административно дело No 889/2009, VI състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение М.А.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 06.04.2010г.
Обявява за нищожно решение № 486/22.11.2005г. на ОСЗГ-Пловдив, сега ОСЗ Пловдив, издадено на основание чл. 19, ал. 17 от ППЗСПЗЗ по преписка вх.№ 1976 от 20.09.1999г., за обезщетение на Атанас Александров Атанасов със земя на стойност 130 лв., а за разликата до пълния размер на дължимото обезщетение с поименни компенсационни бонове на стойност 2483 лв.
Връща преписката на ОСЗ-Пловдив за действия по постановяване на решение по чл. 19, ал. 17 от ППЗСПЗЗ при спазване на процедурата по чл. 19, ал. 8 от ППЗСПЗЗ относно решение № 1976О от 18.10.2000 г.
Осъжда ОСЗГ-Пловдив, сега ОСЗ Пловдив да заплати на М.А.К.,*** лв.-съдебни разноски.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд , в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
23 Административно дело No 923/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни БАРС 21 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 20.04.2010г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 1600-801 928/27.02.2009г., издаден от ст. инспектор по приходите Т. П. ***, в частта, в която е потвърден с Решение № 293 от 07.05.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив, с която са определени данъчни задължения по ЗКПО - корпоративен данък за 2006г. в размер на 170,97 лв., като изменя сумата на 107,45лв., и прилежащата й лихва се изменя от 48,67 лв. на 30,46 лв.; в частта, в която е определен корпоративен данък за 2007г. в размер на 5358,87лв, като изменя сумата на 5325,39 лв., а прилежащата лихва от 749,80 лв. изменя на 745,22 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БАРС 21"" ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. "Дръзки" № 11, представлявано от Управителя С.П.К. против Ревизионен акт № 1600-801 928/27.02.2009г., издаден от ст. инспектор по приходите Т. П. ***, в частта, в която е потвърден с Решение № 293 от 07.05.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив в останалата част.
ОСЪЖДА "БАРС 21" ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. "Дръзки" № 11, представлявано от Управителя С.П.К. да заплати на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП - Пловдив сумата в размер на 511,64 лв. /петстотин и единадесет лева и шестдесет и четири стотинки/, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
24 Административно дело No 952/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.С.Ш. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 12.04.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 260800675/09.02.2009г., издаден от Светла Василева Пейчева на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 288 от 07.05.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, в частта с която на Д.С.Ш., ЕГН ********** *** са определени задължения за здравноосигурителни вноски за периода от 01.12.2000г. до 30.11.2002г. в общ размер на 346, 32 лв. и лихви в размер на 276, 96 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата срещу Ревизионен акт /РА/ № 260800675/09.02.2009г., издаден от Светла Василева Пейчева на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 288 от 07.05.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, в останалата част, с която на Д.С.Ш., ЕГН ********** *** са установени задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./, както следва: за 2003г. в размер на 12811,30 лв. и лихви в размер на 8 236,04 лв., за 2004г. в размер на 97,30 лв. и лихви в размер на 50,31 лв., както и за здравноосигурителни вноски за периода от 01.12.2002г. до 31.07.2008г. в общ размер на 586, 20 лв. и лихви в размер на 226,76 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на Д.С.Ш., ЕГН ********** ***, сумата от 33 /тридесет и три/ лева, съставляваща сторените разноски по производството, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА Д.С.Ш., ЕГН ********** ***, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 877 /осем стотин седемдесет и седем/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
25 Административно дело No 977/2009, IX състав Дела по ЗОС Г.К.Г. КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 12.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.К.Г. ЕГН********** ***, против Заповед № 236/12.05.2009 г. на Кмета на Район "Тракия -Община Пловдив.
ОСЪЖДА Г.К.Г. ЕГН********** *** да заплати на Район "Тракия"-Община Пловдив сумата от 150 лева разноски .
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
26 Административно дело No 1037/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни ММДИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 12.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ММДИ"ЕООД, гр.Брезово, ул."Васил Коларов"№18, представлявано от управителя Стефан Геортиев Кьосев ЕГН **********, против Ревизионен акт № 801614/09.03.2009г. на ТД на НАП - Пловдив, издаден от Люборим Николов Савов - главен инспектор по приходите, потвърден с Решение № 334/22.05.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "ММДИ"ЕООД, гр.Брезово, на основание чл.177 ЗДДС е вменено задължение за данък добавена стойност за внасяне в размер общо на 2 811 171,60 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "ММДИ"ЕООД, гр.Брезово, ул."Васил Коларов"№18, представлявано от управителя Стефан Геортиев Кьосев ЕГН **********, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 56 673,43 /петдесет и шест хиляди шестстотин седемдесет и три лева и четиридесет и три стотинки/ лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
27 Административно дело No 1090/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни В.Е.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 23.04.2010г.
ОТМЕНЯ решение за отказ № 16-12492/20.03.2009г., издадено от А.И.И., на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърдено с решение № 298 от 08.05.2009г. на директор на дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив, с което на В.Е.П. ЕГН **********, с адрес за кореспонденция с.Труд, ул."Стара Планина" № 10а и адрес по чл.8 от ДОПК гр. Пловдив, ул."Полковник Сава Муткуров" № 69, ет.1, ап.2 е отказано освобождаване от задължението за внасяне на задължителни здравно осигурителни вноски за периода 01.01.2005г. - 31.12.2005г. на основание §19и, ал.1 от ПЗР на ЗЗО.
ВРЪЩА преписката на ТД на НАП - гр.Пловдив за произнасяне по Декларация с вх. № 16-7833 от 20.02.2009г., на ТД на НАП - гр.Пловдив подадена на основание § 19и, ал 2 от ПЗР на ЗЗО от В.Е.П. ЕГН **********, с адрес за кореспонденция с.Труд, ул."Стара Планина" № 10а и адрес по чл.8 от ДОПК гр. Пловдив, ул."Полковник Сава Муткуров" № 69, ет.1, ап.2 за освобождаване от задължението за внасяне на задължителни здравно осигурителни вноски за периода 01.01.2005г. - 31.12.2005г. на основание §19и, ал.1 от ЗЗО при съблюдаване на указанията по приложение на закона, дадени в настоящото решение.
ОПРЕДЕЛЯ 30 - дневен срок за произнасяне по искането от страна на административния орган, считано от получаване на административната преписка.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на В.Е.П. ЕГН **********, с адрес за кореспонденция с.Труд, ул."Стара Планина" № 10а и адрес по чл.8 от ДОПК гр. Пловдив, ул."Полковник Сава Муткуров" № 69, ет.1, ап.2 сумата от 10 /десет/ лева, представляваща извършени от последния разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
 
28 Административно дело No 1117/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни И И Т ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 15.04.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260900141 от 15.04.2008 г. на старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Хасково, изменен с Решение № 393/09.06.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, с която на И и Т" ЕООД - гр.Харманли, с адрес на управление: гр.Харманли, ул."Бенковски" № 4, вх.Б, ет.2, ап.9, с управител Х.Д.Щ., е начислен допълнителен ДДС в размер на 180737,83 лв. и лихви в размер на 76093,01 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на "И и Т" ЕООД - гр.Харманли, с Булстат 126539963, с адрес на управление: гр.Харманли, ул."Бенковски" № 4, вх.Б, ет.2, ап.9, с управител Х.Д.Щ. сумата от 9776,00 лв. /деветхиляди седемстотин седемдесет и шест/ лева, представляваща разноски за производството и заплатено възнаграждение за осъществената адвокатска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
29 Административно дело No 1140/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АКЦИОН ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 12.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Акцион Девелопментс" ООД - гр. Хасково, с адрес на управление: гр.Хаково, ул."Цариброд" № 2, представлявано от К.С., чрез пълномощника Н.Х.С. против Ревизионен акт № 26-900103 от 27.04.2009 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Хасково, потвърден с Решение № 390/ 09.06.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя не е признато правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 47709,68 лв. за м. 09.2008 г., като неоснователна.
ОСЪЖДА "Акцион Девелопментс" ООД - гр. Хасково, с БУЛСТАТ 200322900, с адрес на управление: гр.Хаково, ул."Цариброд" № 2, представлявано от К.С., чрез пълномощника Н.Х.С., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив сумата от 1404 /хиляда четиристотин и четири/ лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
30 Административно дело No 1200/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.И.М.,
С.А.М.,
Т.Х.Н.,
С.Х.С.,
С.П.Н.,
Х.А.К.,
С.Г.С.,
Г.К.П.,
К.В.К.,
И.Т.Р.,
Г.В.Г.,
Б.С.М.,
Й.А.Г.,
В.И.Г.,
Х.А.Д.,
Ж.К.И.,
П.Г.Д.,
Г.Т.Д.,
М.Н.Г.,
Д.И.Г.,
К.Б.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 12.04.2010г.
Отхвърля жалбата на В.И.М. и С.А.М. и жалбата на М.Г., Д.Г., Х.К., К.К., С.С. *** против Заповед № ОА-2407/03.09.2007г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрено изменение на ПУП -ПРЗ и схеми на техническа инфраструктура за УПИ I-комплексно жилищно строителство, 40, 46, 41, 42, 47, 48, 13, 6 от кв.4 по плана на ЖК "Южен" и за част от улица между о.т. 23 до о.т.21; образуват се нови квартали : 4 и 4А, 4Б и 4В; в съществуващ кв.4 се образува нов УПИ I -компл.жил.строителство със запазване на съществуващото застрояване, устройствена зона Жк /жилищно комплексно/; Урегулират се имоти, новообразувани в кв.4а, в кв.4б, кв.4в с преструктуриране върху матрица със син цвят и таблици за баланс на територията с устройствени показатели за преструктурираните УПИ.
Осъжда жалбоподателите: В.И.М. и С.А.М., както и С.А.М., Т.Х.Н., С.Х.С., С.П.Н., М.Н.Г., Д.И.Г., Х.А.К., К.В.К., С.Г.С., Г.К.П., И.Т.Р., Г.В.Г., Б.С.М., Й.А.Г., В.И.Г., Х.А.Д., Ж.К.И., П.Г.Д., Г.Т.Д., К.Б., да заплатят на заинтересованите лица съдебни разноски, както следва: на М.А.З. и П.А.Д. - 300лв.; на А.К.У., Ю.Н./Н.У., Г.Д.У., Н.Д.Ч., М.Н.У.-600 лв.; на Л.А.Б. и С.А.Х.-300 лв.; на Д.П.Ч.-250 лв., А.П.Ч.-250 лв., Л.Н.К. - 250 лв. и Б.Й.Ч. - 250 лв.
Решението е окончателно.

 
31 Административно дело No 1235/2009, XI състав Други административни дела РАДЕЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 06.04.2010г.
ОБЯВЯВА нищожността на писмо с Изх.№1163 от 29.06.2009г. на директора на Областно пътно управление, гр. Пловдив, към Национална агенция "Пътна инфраструктура", а понастоящем Агенция "Пътна инфраструктура", с което е задължил "Радея" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Сердика", ул. "Първа българска армия" №109, да отстрани последиците от извършено нарушение по чл.57, ал.1 от ЗП, като демонтира рекламни съоръжения на автомагистрала "Тракия", " при км. 119+100 и при км.155+790.
ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Агенция "Пътна инфраструктура" за решаване на въпроса по същество.
ОСЪЖДА Агенция "Пътна инфраструктура", със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Македония" №3, да заплати на "Радея" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Сердика", ул. "Първа българска армия" №109, сумата от 500,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
32 Административно дело No 1239/2009, IX състав Други административни дела ССК АКАДЕМИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 14.04.2010г.
ОТМЕНЯ отказ, обективиран в Заповед№ ЗД-00-117/02.07.2009 г. на Областния управител на Област Пловдив , с която е оставил без разглеждане като просрочена жалбата на "Студентски спортен клуб /ССК/ АКАДЕМИК" - Пловдив против Заповед № 09ОА-704 от 14. 04. 2009 година на Кмета на Община Пловдив. ВРЪЩА преписката на Областния управител на Област Пловдив за произнасяне по същество. Да се изпратят преписи на страните.
Определението е окончателно.

 
33 Административно дело No 1244/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ПОП КОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 19.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Поп Комерс" ООД - гр. Пловдив, с адрес на управление гр. Пловдив, ул."Никола Войводов" № 18, с управител М.Р.П. против Ревизионен акт № 160900213/ 23.04.2009 г., издаден от ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 398 от 16.06.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на жалбоподателя не е признато правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 4749,18лв. и са начислени лихви от 2227,32лв. по ф.№ 561/ 18.05.2005 г., 997/ 19.07.2005 г., 1311/ 19.10.2005 г., 1504/ 26.01.2006 г., 1535/14.02.2006 г., 1529/ 09.02.2006 г. и ДДИ № 1058/ 25.07.2005 г., издадени от "Елита" ЕООД, като неоснователна.
ОСЪЖДА "Поп Комерс" ООД - гр. Пловдив, с БУЛСТАТ 825296287, с адрес на управление гр. Пловдив, ул."Никола Войводов" № 18, с управител М.Р.П. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 529/петстотин двадесет и девет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
34 Административно дело No 1277/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ИНСАЙД ДИЗАЙН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 06.04.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ на "Инсайд Дизайн" ООД - гр. Пловдив, с адрес на управление: гр.Пловдив, бул."Дунав" № 40, ет.4, ап.10, против Ревизионен акт № 160900148/ 20.05.2009 г. на ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 446/ 02.07.2009 г. на Директор на Дирекция "ОУИ" - гр. Пловдив
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1277/2009год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.

 
35 Административно дело No 1304/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДИАНА ДРАГАНОВА-70 ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 23.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.К.Д., ЕГН **********,*** в качеството й на ЕТ "Д.Д.-70", БУЛСТАТ 825032362, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "Захари Стоянов" № 54, против Заповед № 308490046828/15.07.2009г, с която е наложена принудителна административна мярка "запечатване спрямо обект - заведение за хранене - ресторант "Водопада", находящ се в гр. Бачково, както и е наложена "забрана на достъпът до обекта".

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
36 Административно дело No 1332/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Р.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 15.04.2010г.

ОТМЕНЯ Заповед № 320а от 17.07.2009г. на Кмета на Община Перущица, с която е наредено на Г.Р.Т. и на М.Р.Т. да изпълнят окончателно Заповед № 160 от 08.11.2006г. за събаряне на сграда, определена в Протокол на комисия с № 10 в картотеката като грозяща, потенциално опасна от срутване, опасна за собствениците и съседите, като се премахнат до нивото на терена оставените по силата на писмо с изх. № 1659 от 26.07.2007г. като временна ограда- части от зидове по имотната граница, до приложение на регулационните линии на УПИ или изменение на същите по имотните граници.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.


 
37 Административно дело No 1334/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ОКРЪЖЕН СЪЮЗ НА ТПК-ПЛОВДИВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 06.04.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-48/ 03.06.2009 г. на ИД на АГКК гр.София за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив в частта за имоти с ИД 56784.519.140.1 и 56784.519.140.2.
ВРЪЩА административната преписка за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
38 Административно дело No 1379/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни М.С.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 28.04.2010г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 240800975/04.03.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Стара Загора срещу М.С.Г. ***, ЕГН: **********, потвърден с Решение № 296/ 08.05.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, като НАМАЛЯВА размера на допълнително начисления ДДС на М.С.Г., ЕГН: ********** *** 2008 г. от 14600 лв. ведно със съответната лихва, на 12166,67 лв. ведно със съответната лихва.
ОСЪЖДА М.С.Г. ***, ЕГН: **********, да заплати на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, сума в размер на 618,33 лв. /шестстотин и осемнадесет лева и 33 ст./ юрисконсултско възнажраждение.
ОСЪЖДА Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, да заплати на М.С.Г. ***, ЕГН: **********, сума в размер на 111,67 лв. /сто и единадесет лева и 67 ст./ разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
39 Административно дело No 1393/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни С.А.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 15.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.С., ЕГН ********** в качеството му на ЕТ "РОГ - С.С." с ЕИК по БУЛСТАТ 822115221 с адрес за кореспонденция с.Главиница, ул. "Единадесета" № 1, област Пазарджик и адрес по чл. 8 от ДОПК гр.Пазарджик, ул."Кочо Честименски" № 5, ет.2, ап.1 против ревизионен акт /РА/ № 900242/17.06.2009г., издаден от Д.Д.Г. на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 490/22.07.2009г. на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите в обжалваната част за непризнато право на данъчен кредит в размер на 21416 лв. и прилежащи лихви за забава в размер на 4167, 03 лв.
ОСЪЖДА С.А.С., ЕГН ********** в качеството му на ЕТ "РОГ - С.С." с ЕИК по БУЛСТАТ 822115221 с адрес за кореспонденция с.Главиница, ул. "Единадесета" № 1, област Пазарджик и адрес по чл. 8 от ДОПК гр.Пазарджик, ул."Кочо Честименски" № 5, ет.2, ап.1 да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 961 /деветстотин шестдесет и един/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
 
40 Административно дело No 1418/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.К.К. КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 14.04.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-09-273 от 20.07.2009г. на кмета на Община Пловдив - Район "Северен", с която е одобрено попълване и поправка в кадастралния план на "Отдих и култура- север", гр. Пловдив, като поземлени имоти с №198 и №199 се зали-чават и се нанасят нови поземлени имоти с №516 и №517.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
41 Административно дело No 1421/2009, VIII състав Дела по ЗМВР Т.Л. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП И КАТ ПРИ ОДП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 07.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Т., с постоянен адрес:***, против отказ с Изх.№ИЯ/КАТ-10328 от 11.11.2008г. на началник сектор "Пътна полиция" при Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив за регистрация на пътно превозно средство, марка: Сузуки, модел: ГСХ-Р 1000, и рег.№КН 3020 А.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
42 Административно дело No 1452/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛМАШ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 12.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БУЛМАШ" ООД, със седалище и с адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Апостол Узунов" № 3, представлявано от управителя Г.Н.Б.против Акт за прихващане или възстановяване № 912257/16.07.2009 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 526/06.08.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите.
ОСЪЖДА "БУЛМАШ" ООД, със седалище и с адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Апостол Узунов" № 3, представлявано от управителя Георги Николов Бареков, да заплати на Дирекция " Обжалване и управление на изпълнението " гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
43 Административно дело No 1454/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Я.Д.Х.,
В.И.К.,
Б.Г.Ч.,
Р.Т.П.,
М.И.П.,
М.Т.С.,
С.Р.В.,
Г.Р.И.,
Р.С.Д.,
В.Р.Ш.,
И.А.Х.,
Д.Ж.С.,
Г.А.Ч.,
И.П.Т.,
Т.К.Е.,
А.Т.Н.,
ИКОНОМИК ЕООД
НАЧАЛНИК НА РДНСК Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 06.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.Д.Х., С.Р.В., Г.Р.И., Р.С. Василева, В.Р.Ш., В.И.К., Г.А.Ч., Р.Т.П., М.И.П., И.А.Х., Б.Г.Ч., А.Т. Никезов, Т.К.Е., Д.Ж.С., И.П.Т., ЕООД "Икономик-90", представляван от М.С.,***. против Заповед № ДК-09-5 от 22.07.2009г. на Началника на РДНСК Пловдив, с която на основание чл. 178 ал.5 от ЗУТ във вр. с чл. 222 ал.1 т.16 и т.7 от ЗУТ е забранено ползването и достъпа на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж "Жилищна сграда - на шест и седем етажа с магазини", намиращ се в УПИ VІІ-439, кв. 53 по плана на кв. "Въстанически", Пловдив. Определен е едномесечен срок от връчването на заповедта за доброволното и изпълнение. Наредено е на основание чл. 221 ал.4 във вр. с чл. 222 ал.1 т.7 от ЗУТ в тридневен срок от изтичане на срока по т. І.2 ръководителят на "КЕЦ" Пловдив-юг да прекъсне захранването и да преустанови доставянето на електрическа енергия на строежа, а управителят на "ВиК" ЕООД Пловдив да прекъсне захранването с вода.

ОСЪЖДА жалбоподателите Я.Д.Х., С.Р.В., Г.Р.И., Р.С. Василева, В.Р.Ш., В.И.К., Г.А.Ч., Р.Т.П., М.И.П., И.А.Х., Б.Г.Ч., А.Т. Никезов, Т.К.Е., Д.Ж.С., И.П.Т., ЕООД "Икономик-90", представляван от М. да заплатят в полза на П.Г.Г. сумата в размер от 300 лв. /триста лева/.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
44 Административно дело No 1470/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Ч.Т.Л. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 26.04.2010г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Ч.Т.Л., ЕГН **********,***, против заповед № ЗД-00-103 от 11.06.2009 г. на областния управител на област Пловдив, с която на основание § 4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ е одобрен плана на новообразуваните имоти на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ПЗР на ЗСПЗЗ за местностите "Манастирски лозя", "Борова гора" и "Кайряка" в землището на град Сопот, в частта относно имот 463.601.
ОСЪЖДА Ч.Т.Л., ЕГН **********,***, да заплати на Н.П.И., ЕГН **********,***, комплекс "Сарая" № 5, вх.А, ет.2, ап.5, сумата 280 (двеста и осемдесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
45 Административно дело No 1476/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛ КОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 09.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "МЕТАЛ КОМЕРС" ООД, със седалище и адрес на управление с. Главиница, обл. Пазарджик, ул. "4-та" № 36, представлявано от управителя - А.Д.П., против Ревизионен акт № 130900114/01.06.2009г., издаден от Атанаска Иванова Цанкова на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 522/04.08.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив, с който не е признат данъчен кредит в размер на 31392 лв. ведно с прилежащата лихва в размер на 2943,18лв.
ОСЪЖДА "МЕТАЛ КОМЕРС" ООД, със седалище и адрес на управление с. Главиница, обл. Пазарджик, ул. "4-та" № 36, представлявано от управителя - А.Д.П. да заплати на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата в размер на 1136,70 лева/хиляда сто тридесет и шест лева и седемдесет стотинки/, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
46 Административно дело No 1518/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 07.04.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №09ОА-1148 от 27.05.2009г. на кмета на община Пловдив, с която са одобрени проект за ПУП-ПРЗ, за поземлен имот 002002, местност "Скобелица", землище Пловдив-Тракия, като се образува нов УПИ 002002- складова дейност, с ново, свободно застрояване, с устройствени показатели за зона СМФп- смесено многофункционална производствена зона, с височина до 10 м., плътност на застрояване до 50%, Кинт. до 3,0 и озеленяване- повече от 30%, хигиенно-защитна зона от 50м., и планове-схеми за водоснабдяване и канализация и електрификация.
ИЗПРАЩА преписката на община Пловдив за постановяване на акт, съобразно изложените в мотивите на настоящето решение указания по тълкуването и прилагането на закона, които са задължителни.
Решението е окончателно.

 
47 Административно дело No 1530/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ПРОТОН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 09.04.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 210800236 от 24.09.2008 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Смолян, потвърден с Решение № 548/ 14.08.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя "Протон" ЕООД с адрес на управление: гр.Мадан, ул."Явор" № 1, обл.Смолян, представлявано от В.Н.Г. е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 4600 лв. по фактура № 0….27/28.12.2007г., издадена от "Байерн Ауто Лизинг" ЕООД - гр.Рудозем, като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Протон" ЕООД с адрес на управление: гр.Мадан, ул."Явор" № 1, обл.Смолян, представлявано от В.Н.Г. против Ревизионен акт № 210800236 от 24.09.2008 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Смолян, потвърден с Решение № 548/ 14.08.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя е определен данък по чл.195, ал.1 от ЗКПО за 2007 г. в размер на 1988,65 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА "Протон" ЕООД с адрес на управление: гр.Мадан, ул."Явор" № 1, обл.Смолян, представлявано от В.Н.Г. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите по съразмерност и компенсация сумата от 223 /двеста двадесет и три/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.


 
48 Административно дело No 1574/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Д.П.,
В.Е.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 26.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.П. с ЕГН ********** и В.Е.П. с ЕГН **********,*** против Заповед № А-1709 от 04. 08. 2009г. на Кмета на Община Асеновград.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
49 Административно дело No 1611/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПРЕЦИЗ-СВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение (второ) от 16.04.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 541/16.04.2010г., постановено по административно дело № 1611/09 по описа за 2009год. ХІІІ-ти състав, по описа на Административен съд - Пловдив, като на стр. 2-ра ред 12-ти на същото вместо "Жалбата е основателна поради следното:" следва да се чете "5401,72лв."
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
50 Административно дело No 1611/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПРЕЦИЗ-СВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 16.04.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 123 от 02.02.2010г., постановено по административно дело № 1611/09 по описа за 2009год. ХІІІ-ти състав, по описа на Административен съд - Пловдив, като на стр. 1-ва, ред 20 и на стр. 4-та, ред 31 на същото следва да се чете "Жалбата е основателна, поради следното:"
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
51 Административно дело No 1646/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.В.Д.,
Б.Г.Г.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 15.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.В.Д., ЕГН **********,***, против решение № 386 от 22.11.2005 г. и против решение № 426 от 22.11.2005 г. на Общинска служба по земеделие и гори град Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
52 Административно дело No 1675/2009, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.Н.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 15.04.2010г.
Отхвърля жалбата на Г.Н.К.,***, наследник на Нечо Г.К. против Заповед № ЗД-00-122/14.07.2009г. на Областен управител-Пловдив, с която е одобрен план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ за местностите: "Яса тепе" и "Корията" в землището на гр.Сопот, в частта за имот № 404.112 с площ 1 803 кв.м., записан в регистъра към ПНИ на община Сопот.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаване на страните за постановяването му.

 
53 Административно дело No 1701/2009, IX състав Искове за обезщетение А.А.К. РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА МОН Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 16.04.2010г.
ОТМЕНЯ Определението от съдебно заседание ,състояло се на 18.03.2010г.,за даване ход по същество по адм. дело № 1701 по описа за 2009 г., ІХ състав по описа за 2009г. на Административен съд-Пловдив. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба /заедно с нейното допълнение и уточнение/на А.А.К.,***, ЕГН ********** против Регионалния инспекторат по образованието - гр. Пловдив към Министерството на образованието,младежта и науката.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 1701 по описа за 2009 г., ІХ състав по описа за 2009г. на Административен съд-Пловдив.
Връща исковата молба заедно с нейното допълнение и уточнение на А.А.К., ищец по делото,с адрес ***, ЕГН **********.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 
54 Административно наказателно дело (К) No 1748/2009, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БУЛТЕКС 99 ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 26.04.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1324/ 26.08.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 3192 по описа на Пловдивски районен съд, V н.с., за 2009 г. година, с което е отменено Наказателно постановление № 25 от 04.06.2009 г. на Началник на Митница Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
55 Административно дело No 1758/2009, XV състав Други административни дела Н.В.Т. ОБЛАСТНА РАЗПЛ.АГЕНЦИЯ-ПЛОВДИВ ПРИ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 28.04.2010г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на уведомително писмо за извършено плащане с изх. изх. № 5826 от 23.07.2009г на Държавен фонд "Земеделие", Областна разплащателна агенция град Пловдив, с което на Н.В.Т.,*** са наложени санкции и редукции в общ размер на 22537.9 лева.
ВРЪЩА административната преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие - Разплащателна агенция за произнасяне по общо заявление за плащания на площ с УИН 16/260508/23380 от 12.05.2008 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
56 Административно дело No 1775/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни М.П.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 19.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на М.П.М., ЕГН **********,*** против Акт за регистрация по ЗДДС № 160420900018355/13.07.2009г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение по жалба срещу акт за регистрация по ЗДДС № 631/16.09.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив.
ОСЪЖДА М.П.М., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
57 Административно дело No 1808/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Й.Х.,
П.Т.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 22.04.2010г.
ОТМЕНЯ частта от Заповед №А-145 от 05.02.2008г. на кмета на община Асеновград, с която е възстановено правото на собственост на наследниците на Коста и С. Боджалови, бивши жители на гр. Асеновград, върху построената в новообразуван имот с №27.115 по ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрен със Заповед №50 от 13.ІІ.2003г. на Областен управител- Пловдив, местността Параколово, гр. Асеновград, едноетажна сграда, със застроена площ от 37 кв.м., съставляваща имот с №27.115.1 по ПНИ.
ОСЪЖДА община Асеновград да заплати на Н.Й.Х.,***, сумата от 550,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
58 Административно дело No 1810/2009, IX състав Други административни дела Г.Л.С. РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 14.04.2010г.
Обявява нищожността на Решение №613/26.09.2009г. за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация на Директор на Регионална ветеринарно медицинска служба/РВМС/Пловдив по заявление, с вх. №612/14.09.2009 г. , за достъп до обществена информация на Г. Любенов С. ***.
Връща преписката на Директор на Регионална ветеринарно медицинска служба/РВМС/Пловдив за ново произнасяне, съобразно указанията, дадени в обстоятелствената част на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните, пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 
59 Административно дело No 1844/2009, V състав Дела по ЗМСМА КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 14.04.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба с изх.№ 79/19.10.2009г. на "Космо България Мобайл" ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, Община Младост, жк. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, срещу Решение № 25, взето с протокол №6 от 27.03.2009г. на Общински съвет - гр.Стамболийски.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ад №1844/2009г. по описа на Административен съд Пловдив.
ОСЪЖДА Общински съвет - гр.Стамболийски да заплати на "Космо България Мобайл" ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, Община Младост, жк. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, съдебни разноски по ад №1844/2009г. в размер на 202 лева.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.

 
60 Административно дело No 1850/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МЕСОКОМБИНАТ КАРЛОВО АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 01.04.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160092/05.03.2007 г., издаден от П.Х.К.на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 419/25.04.2007 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, в частта, с която на "Месокомбинат Карлово" АД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115028316, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул. "Балабанов мост" № 1, представлявано от изпълнителния директор В.В.И., не е признат данъчен кредит в общ размер на 79066,01 лв., ведно с прилежащите лихви, за данъчни периоди м. февруари, м. април, м. май, м. юли, м. август и м. декември 2002 г., м. януари, м. март, м. април, м. май, м. юни, м. август и м. септември 2003 г., м. февруари, м. април, м. май, м. август, м. октомври и м. ноември 2004 г.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на "Месокомбинат Карлово" АД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115028316, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул. "Балабанов мост" № 1, представлявано от изпълнителния директор В.В.И., сумата от 6578,07 лв. /шест хиляди петстотин седемдесет и осем лева и 7 стотинки/, представляваща съответната част от заплатените държавни такси, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
61 Административно дело No 1890/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни С.Г.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 12.04.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 475 от 31.03.2010г., постановено по административно дело № 1890 по описа за 2009год. на Административен съд - Пловдив, като навсякъде в мотивите и диспозитивната част на същото да се чете "Ревизионен акт 1300 900168 от 07.07.2009г.".
Поправката да се отбележи върху Решение № 475 от 31.03.2010г., и преписите.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
62 Административно дело No 1893/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.П.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 23.04.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 367/25.09.2009 г. на Кмета на Община Кричим, с която, на основание чл.195, ал.6 от ЗУТ, М.П.Х. е задължена да извърши премахването на едноетажна паянтова постройка, изградена в имот № 39921.502.129.
ОСЪЖДА Община Кричим да заплати на М.П.Х. ***, ЕГН ********** направените деловодни разноски в размер на 660 лева /шестстотин и шестдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
63 Административно дело No 1922/2009, VI състав Други административни дела И.В.Г. РЕКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 20.04.2010г.
Отменя определение от 08.04.2010г за даден ход по същество.
Прекратява производството спрямо Ректорът на Технически Университет-София .
Оставя без разглеждане жалбата на И.В.Г.-*** против мълчалив отказ на Декана на ФМУ на ТУ-София, филиал -Пловдив, гр.Пловдив да издаде диплома за завършено висша образование.
Прекратява производството по адм.д.№ 1922/2009г., адм.съд-Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
64 Административно дело No 1959/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни М.Д.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 30.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.П., ЕГН ********** с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Казанлък, ул."Наум" № 2 против Акт за прихващане или възстановяване № 903450 от 07.09.2009г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр.Стара Загора, поправен с решение № Р - 903745 от 23.09.2009г. за поправка на акт за прихващане или възстановяване, потвърден с решение № 701 от 20.10.2009г. на ИД директор на Дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив, овластен съгласно заповед № 676/07.08.2009г. на Изпълнителния директор на НАП, с който е отказано възстановяване на внесен ДДС за внасяне по справката - декларация за месец март 2008г.
ОСЪЖДА М.Д.П., ЕГН ********** с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Казанлък, ул."Наум" № 2 да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите сумата от 150, 00 лв. / сто и петдесет / лева, представляваща извършени от последната разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
65 Административно дело No 1971/2009, X състав Дела по ЗСП И.Д.А. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 12.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.А. ***, против Заповед№Б-129/06.10.2009 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" Родопи, потвърдена със Решение № РД01/0197 от 05.11.2009 г. на Директора на регионалната дирекция за социално подпомагане област Пловдив.
ОСЪЖДА И.Д.А. ***, да заплати на Дирекция "Социално подпомагане" Родопи, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
66 Административно дело No 1979/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.И.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 29.04.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №256 от 04.09.2009г. на кмета на община Стамболийски, с която е разпоредено премахването на "масивната плътна ограда между УПИ ІV-170, кв.16 и УПИ V-171, кв.16 по плана на село Триводици, като неподходяща по местонахождение и разположение и без необходимите строителни документи".
ОСЪЖДА община Стамболийски да заплати на Т.И.Ч.,***, сумата от 10,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
67 Административно дело No 2013/2009, VI състав Дела по ЗМВР А.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 15.04.2010г.
Отменя Заповед № з-1117/13.02.2009г. на директора на ОД МВР-Пловдив, постановена по реда и при условията на чл.78 ал.1 във вр. с чл.75 т.4 ЗБДС, а сега ЗБЛД.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
Осъжда Националното бюро за правна помощ да заплати на адв. В.А.Р. адвокатско възнаграждение в размер на 150 лева.

 
68 Административно дело No 2016/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Л.П.,
Ф.Ц.П.,
О.С.С.,
С.Р.С.
НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 23.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на 1.В.Л.П. с ЕГН ********** и Ф.Ц.П. с ЕГН ********** *** и 2.О.С.С. с ЕГН ********** и С.Р.С. с ЕГН ********** ***, против Заповед № ДК-10-51/16.10.2009 г. на Началника на РДНСК - Пловдив, с която е отменено частично разрешение за строеж № 265/27.07.2009 г. за обект "Плътна ограда с Н 2.20" по границата между поземлени имоти № 702.512.278 и № 702.512.277 по кадастралната карта на гр.Асеновград, ул."Ген.Дандевил" № 13, на името на В.Л.П. и Ф.Ц.П. в частта, в която се предвижда плътна ограда в участъка пред фасадата на съществуващата жилищна сграда, като същата се предвиди ажурна с плътна част до 60 см. от терена, за която е одобрен проект.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
69 Административно дело No 2027/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГРУП ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 06.04.2010г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Груп" ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 825379626, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Павел Калпакчиев" № 68, против заповед № ОА-3426 от 21.11.2008 г. на Кмета на Община Пловдив, с която е отказано одобряването на изменение на ПУП-ПРЗ в УПИ І-жилищно строителство и търговия в кв.102 по плана на кв. "Христо Ботев"-юг, град Пловдив.
Решението е окончателно.


 
70 Административно дело No 2044/2009, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.К.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 19.04.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.К.А. против заповед № ЗД-00-185/03.11.2009г. на Областен управител на област Пловдив за одобряване ПНИ за м."Баира", землище Асеновград, в частта за имот № 24.462 от ПНИ.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 2044/2009г. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни, пред ВАС.

 
71 Административно дело No 2061/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРАНСИНГ АД ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 01.04.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на "Трансинг" АД, седалище/адрес на управление-гр.Пловдив, бул."Христо Ботев" № 82, представлявано от изп.директор В.Митрович, против Заповед № 09ОА-2125/18.08.2009г. на Кмета на Община Пловдив за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на част от кв.12 по плана на ЖР "Тракия", жил.група А4,5,6, - в частта й за УПИ XI-зеленина,, нов УПИ ЖП-Ареал, УПИ IX-32, обществено обслужване и произв. дейност.
Прекратява производството в тази част от оспорената заповед.
Отхвърля жалбата на "Трансинг" АД против Заповед № 09ОА-2125/18.08.2009г. на Кмета на Община Пловдив за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на част от кв.12 по плана на ЖР "Тракия", жил.група А4,5,6, - в частта й за УПИ X-зеленина.
Решението е окончателно. В прекратителната част може да се обжалва с частна жалба до ВАС в 7 дневен срок от получаване на съобщение за постановяване на съдебния акт.

 
72 Административно дело No 2062/2009, IX състав Дела по ЗСП Б.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ МАРИЦА Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 23.04.2010г.
Отменя Заповед№1457/09.10.2009 г . на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив. Изпраща административната преписка на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив за провеждане на административното производство при съобразяване с дадените в настоящото решение задължителни указания по прилагането и тълкуването на закона. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.
 
73 Административно дело No 2115/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АРТБИЛД АП ООД ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 12.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "АРТБИЛД АП" ООД, ЕИК 131104390 със седалище и адрес на управление: гр. София, район "Изгрев", ЖК "Дианабад", ул. "Апостол Карамитев № 2Б, представлявано от управителя Г.Т.С. с ЕГН ********** предявена чрез пълномощника Е.П. против Заповед № РД-05-472 от 29.10.2009г. на Кмета на Община Хисаря, с която на основание чл. 9 ал.2, чл. 109 и чл. 110 и чл. 129 ал.2 от ЗУТ е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ №081158, местност "Читашки ливади-02" в землището на гр. Хисаря, обл. Пловдив както следва: заличава ПИ № 081158, местност "Читашки ливади-02" в землището на гр. Хисаря и от него образува нов УПИ: УПИ № 58-І за хотел и жилищно строителство с граници по имотните граници на ПИ № 081158, съгласно червените и сини линии и надписи на приложения ПУП-ПРЗ. За новообразувания УПИ № 58-І "за хотел и жилищно строителство" определя зона Жс, свободно застрояване, Н корниз до 13м, Кинт. = 2, П застрояване по-малка или равна на 50%, П озеленяване по-горяма или равна на 50%, с ограничителни линии на застрояване: на 8м. от новообразувания УПИ /от север/; на 6м. от новообразувания УПИ /от юг/; на 4,33м. от новообразувания УПИ /от изток и запад/; на 3,2м. /от север/ и на 5,70 м. /от юг/ от оста на преминаващия през имота електропровод, съгласно червените и сини линии надписи и черни котировки на приложения ПУП-ПРЗ.
Решението е окончателно.

 
74 Административно дело No 2118/2009, X състав Дела по ЗОС ОСКАР-КИРИЛ НИКОЛОВ ЕТ КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 30.04.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-09-407 от 04.11.2009 година, издадена от Кмет на Район "Северен"-Община Пловдив.
ОСЪЖДА Община Пловдив - Район "Северен" да заплати на К.В.Н., действащ като едноличен търговец с фирма ЕТ "О.-К.Н.", с адрес на управление: град Пловдив, ул."Розова долина"№3, съдебните разноски в размер на 220 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2118 по описа на Административен съд-Пловдив за 2009 година, по отношение на "Итали"ЕООД град Пловдив.
Решението, в частта с характер на определение, с която е прекратено производството, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването, а в останалата част подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
75 Административно дело No 2119/2009, VI състав Дела по ЗМВР Д.А.С. НАЧАЛНИК ЧЕТВЪРТО РУ НА МВР Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 13.04.2010г.
Отхвърля жалбата на Д.А.С. ***, срещу Заповед № К/04-81 от 25.11.2009г. на Началника на IV-то РУ МВР-Пловдив, с която му е отказано издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му

 
76 Административно дело No 2121/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни И.М.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 19.04.2010г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № 807304 от 19.12.2009г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр.Хасково, потвърден с решение № 768 от 16.11.2009г. на директор на Дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив, с който е отказано възстановяване на сумата от 998, 27 лв. по подадено искане за прихващане или възстановяване с вх.№ К2-374/16.12.2008г. на ТД на НАП - гр.Хасково от адвокат Б.Д.З., като пълномощник на И.М.Г. ЕГН **********, в качеството му на ЕТ "МИГ - 9-13- И.Г.", със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ж.к "Бадема" бл.30, вх.А, ет.2, ап.6 с ЕИК по БУЛСТАТ 126045338.
ВРЪЩА административната преписката на ТД на НАП гр.Хасково, за ново произнасяне по искане за прихващане или възстановяване с вх.№ К2-374 от 16.12.2009г. на ТД на НАП - гр.Хасково, подадено от адвокат Б.Д.З., като пълномощник на И.М.Г. ЕГН **********, в качеството му на ЕТ "МИГ - 9-13 - И.Г.", със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ж.к "Бадема" бл.30, вх.А, ет.2, ап.6 с ЕИК по БУЛСТАТ 126045338 при съблюдаване на указанията по приложение на закона, дадени в настоящото решение.
ОПРЕДЕЛЯ 30 - дневен срок за произнасяне по искането от страна на административния орган, считано от получаване на административната преписка.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите да заплати на И.М.Г. ЕГН **********, като ЕТ "МИГ - 9 -13 - И.Г.", със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ж.к "Бадема" бл.30, вх.А, ет.2, ап.6 с ЕИК по БУЛСТАТ 126045338 сумата от 50, 00 лв. / петдесет / лева, представляваща извършени от последния разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
77 Административно наказателно дело (К) No 2141/2009, XXI състав Наказателни касационни производства В.Р.А. РПУ РАКОВСКИ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 19.04.2010г., в законна сила от 19.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1671 от 28.10.2009г., постановено по н.а.х.д. № 3066/ 2009г. по описа на Пловдивски районен съд, ХІХ наказателен състав, е потвърдено НП № 373/ 08.05.2009 г. на Началника на РУ Раковски при "ОД" на МВР гр.Пловдив. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
78 Административно дело No 2144/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Л.К.Л. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 15.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Л.К.Л., ЕГН **********,***, против решение № 560 от 22.11.2005 г. на Общинска служба по земеделие и гори град Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
79 Административно дело No 2146/2009, IX състав Дела по ЗАдм МАРИЦА ГАРДЪНС ЕАД ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН СЕВЕРЕН Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 15.04.2010г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен отказ на Кмета на Район "Северен", Община Пловдив, за издаване на скица на УПИ-ІІ280,281 и 282 жилищно,обществено застрояване и трафопост,целият с прощ от 25041кв.м.,находящ се в кв.8/осми/ по плана на ПУ"Паисий Хилендарски"-Пловдив/кв."Отдих и култура-север",местността "Мерич Алча",гр. Пловдив ,одобрен със Заповед ОА-466/19.03.2007г. по молба с вх. № 3-7000-76/29.10.2009г.от"Марица гардънс" ЕАД ,ЕИК115919633 със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив,Район "Централен",ул."Алцеко",№16,ет.2.
Връща преписката на Кмета на Община Пловдив -Район "Северен"за издаване на исканата скица.
ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок от датата на влизане в сила на решението за издаване на документа.
ОСЪЖДА Община Пловдив -Район "Северен" да заплати на"Марица гардънс" ЕАД ,ЕИК115919633 със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив,Район "Централен",ул."Алцеко",№16,ет.2 направените по делото разноски в размер петстотин петдесет и пет лв.,представляващи държ.такса,адв.хонорар и д.т. за издаване на съд.удостоверение на оспорващия.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
80 Административно дело No 2195/2009, X състав Дела по КСО ОБЩИНА КАЛОЯНОВО ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 30.04.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №270 от 18.11.2009 год. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане №1120 от 01.10.2009 г. на Началника отдел "Краткосрочни плащания и контрол" при РУ"СО" Пловдив, за внасяне от Община - Калояново по ревизионен акт за начет пореден №1120/01.10.2009 година на сумата в размер на 4 632,67 лева, от които главница - 2 325,96 лв. и лихва -2 306,71 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
81 Административно дело No 2201/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Т.А.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 13.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.М. ***, в частта й за прогласяване на нищожността на Ревизионен акт № 800079/30.04.2008 г. издаден от С.Н.Г.на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Кърджали.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.А.М. ***, в частта, с която се иска унищожаемост на Ревизионен акт № 800079/30.04.2008 г. издаден от С.Н.Г.на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Кърджали, като ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.
В тази част настоящото решение има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването.
ОСЪЖДА Т.А.М. ***, да заплати на Национална агенция за приходите - Дирекция "ОУИ" - гр. Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
82 Административно дело No 2211/2009, VIII състав Дела по ЗМВР Т.Д.Г. НАЧАЛНИК РУ НА МВР РАКОВСКИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 12.04.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЯЗ/Р-743 от 26.10.2009г. на началника на РУ- Раковски при ОД"МВР"- Пловдив, с която на Т.Д.Г. е наложено дисциплинарно на-казание "порицание" за срок от 9 месеца.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
83 Административно дело No 2212/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД ОБЩИНА КРИЧИМ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 06.04.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №471 от 19.11.2009г. на кмета на община Кричим, с която е одобрен проект за ПУП-ПР, за поземлен имот 39921.50.120, кв.5, за включване в регулационните и застроителни граници на град Кричим и образуване на нов УПИ VІІ-50.120 "за стопанско-търговска и промишлена дейност".
ОСЪЖДА община Кричим да заплати на "Национална електрическа компания" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. "Триадица" №8, сумата от 200,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението е окончателно.

 
84 Административно дело No 2215/2009, XV състав Дела по ЗМВР К.А.Б. НАЧАЛНИК ВТОРО РУ НА МВР Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 12.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.Б., ЕГН ********** *** против Заповед № ЯЗ/02-239 от 14.10.2009г. на Началника на Второ РПУ на МВР Пловдив.
Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
85 Административно дело No 2221/2009, X състав Дела по ЗОС П.Т.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 06.04.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №449 от 17.11.2009 година, издадена от Кмета на Община Садово, в частта, с която конкурса за отдаване под наем на общински имот, представляващ "Сладкарница" на първия етаж на сградата в кметството в село Кочово, Община Садово, е бил прекратен.
ВРЪЩА административната преписка за продължаване на процедурата, чрез оценяване по същество /съобразно утвърдената методиката/ на предложенията направени от участниците в конкурсната процедура, съобразно указанията на съда по прилагането и тълкуването на закона дадени в мотивната част на решението.
ОСЪЖДА Община Садово, Област Пловдивска, да заплати на П.Т.Г.,***, сумата в размер на 10лв./десет лева/ представляваща направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
86 Административно дело No 2225/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни УНИВЕРСАЛСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ-ЕМИЛ МЛАДЕНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 07.04.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 090900176/28.09.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Кърджали, в обжалваната част, потвърдена с Решение № 795/26.11.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив да заплати на ЕТ "Унйверсалстрой-инженеринг-Е.М."*** и адрес на управление ул."Васил Априлов" №2, вх.А, ап.10, Булстат: 108009792, сумата от 330 лв. (триста и тридесет лева) разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
87 Административно дело No 2226/2009, IX състав Дела по АПК - искови и ЗОДв КЛАСИК ИНВЕСТ АД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 28.04.2010г.
Отменя Определението от съдебно заседание ,състояло се на 25 март 2010г. ,с което е даден ход по същество на жалбата и исковата молба.
Оставя без разглежане жалба на "КЛАСИК ИНВЕСТ"АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.Шести септември №54, ет.1, офис 2, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 112659753, представлявано от Изпълнителния директор Теодор Георгиев Мурджев с ЕГН **********, чрез пълномощника си адв.А.Й.,***, офис 10, тел.641464 с правно основание чл.257 от АПК против бездействие на Кмета на Община Пловдив да финализира,открито с обявление изх.№ 09ВК1322/16.09.2009г. производство по отчуждаване на недвижим имот по реда на Закона за общинската собственост/ЗОбС/ и приети за съвместно разглеждане искове по чл.204,ал.2 и ал.4 във вр.с чл. 203 от АПК във вр. с чл.1 от ЗОДОВ.
Прекратява производството по административно дело № 2226 по описа за 2009г. на Административен съд-Пловдив.
Осъжда "КЛАСИК ИНВЕСТ"АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.Шести септември №54, ет.1, офис 2, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 112659753 да заплати на Община Пловдив направените разноски по делото в размер на 150/сто и петдесет/ лева,представляващи юрисконсултско възнаграждение.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението му на страните.

 
88 Административно дело No 2227/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.И.И. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 12.04.2010г.
Отхвърля жалбата на Б.И.И. против Заповед № ДК-10-41/20.07.2009г. на началника на РДНСК-Пловдив, с която е отхвърлена жалбата му и е оставено в сила разрешение за строеж № 158/27.05.2009г. за изграждане на: "плътна ограда към УПИ I-118 /КИ № 501.331/ и УПИ XIV-118 /КИ № 501.333/, кв.33 по плана на кв."Долни Воден", гр.Асеновград, като оградата се изпълни изцяло в собствения имот на възложителя Б.М.М...
Осъжда Б.И.И.,*** да заплати на Билгин М. М. сума от 500 лв.- съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщения от страните за постановяването му.

 
89 Административно дело No 2230/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.В.Ш.,
Г.В.Ш.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 26.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата И.В.Ш., ЕГН **********, и Г.В.Ш., ЕГН **********,***, против заповед № КД-14-16-420 от 01.07.2009 г. на началника на СГКК Пловдив.
ОСЪЖДА И.В.Ш., ЕГН **********, и Г.В.Ш., ЕГН **********,***, да заплатят на Адриана К.Д., ЕГН **********,***, сумата от 400 (четиристотин) лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА И.В.Ш., ЕГН **********, и Г.В.Ш., ЕГН **********,***, да заплатят на К.Д.Д., ЕГН **********,***, сумата от 400 (четиристотин) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
90 Административно дело No 2246/2009, V състав Дела по ЗСП Л.С.М. ДИРЕКТОР НА РД СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 06.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Решение № РД 01/0219 от 25.11.2009г., на Директор на РД "Социално подпомагане"-Пловдив, с което е отказано възобновяването на производството по издаване на Заповед № СП-5262/03.11.2008 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане-град Асеновград за отпускане на ЦПО за отоплителен сезон 2008 - 2009 г. на Л.С.М..
ОСЪЖДА Л.С.М.,*** да заплати на Директор на РД"СП"-Пловдив съдебни разноски в размер на 150 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
91 Частно админист. наказателно дело (К) No 2249/2009, XX състав Наказателни частни касационни производства ТОТА ХАЛАЧЕВА ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Определение от 19.04.2010г., в законна сила от 19.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1384 от 25.11.2009г., постановено по НАХД № 5921/09г. по описа на Районен Съд - Пловдив, ХVІІІ н.с., с което е оставена без разглеждане жалбата на Тота Илиева Халачева ЕГН **********, като представител и собственик на ЕТ "Тота Халачева" /заличена/, гр.Пловдив, ул. "Славееви Гори"№31, против Наказателно постановление № І - Б -1129/29.09.05г. на Директора на РИОКОЗ - Пловдив, като просрочена и е прекратено производството по НАХД № 5921/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив, ХVІІІ н.с.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
92 Административно дело No 2261/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.М.К. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 15.04.2010г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.М.К.,***, против Заповед №А-2293 от 09.11.2009г. на кмета на община Асеновград, с която е одобрил решение на техническата служба за определяне застроената площ на имот с пл.№33, записан като собственост на наследниците на Стою Г. Парапанов.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2261 по описа на съда за 2009г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
93 Административно дело No 2286/2009, VI състав Дела по ЗМВР Л.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 13.04.2010г.
Отменя Отказ рег.№ ИЯ/РЗМ-3054 от 02.12.2009г. на Началник сектор "Миграция" при ОД МВР-Пловдив за издаване на разрешение за продължаване срока на пребиваване на чужденец в РБългария.
Изпраща преписката на Началник сектор "Миграция" при ОД МВР-Пловдив за произнасяне по молба от 05.10.2009г. на Л.Х. при съобразяване с указанията в обстоятелствената част на съдебното решение.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
94 Административно дело (К) No 2308/2009, XXI състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Н.И.Т.,
Й.И.Г.
Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 26.04.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 393 от 17.02.2009г., постановено по дело № 3065 по описа за 2008г. на Пловдивски районен съд, с което по жалба на Н.И.Т., ЕГН ********** и Й.И.Г., ЕГН **********,***, Решение № 8-ЮЗ/ 08.08.2008 г. но ОСЗ - Пловдив, постановено по преписка № 95/05.12.2003 г. на наследниците на Иван Йосифов Шабанов, постановено на основание чл.27, от ППЗСПЗЗ, е обявено за нищожно.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Пловдивския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
95 Административно дело No 2334/2009, IX състав Дела по ЗСП С.Г.Л. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 23.04.2010г.
Отхвърля, като неоснователна, жалбата на С.Г.Л. ЕГН ********** против Заповед № ПТ-77-1354/02.11.2009 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив , потвърдена с Решение РД 01-226/01.12.2009 г. на Директора на Регионалната Дирекция за Социално Подпомагане - Пловдив. Осъжда С.Г.Л. ЕГН ********** да заплати в полза на Дирекция "Социално подпомагане" - Пловдив сто и петдесет лева, представляващи направените по делото разноски-юрисконсултско възнааграждение. Решението може да се оспорва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
96 Административно дело No 6/2010, IX състав Искове за обезщетение Д.Ж.Ж. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 23.04.2010г.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати сумата в размер на 3000 лв. /три хиляди лева/ в полза на Д.Ж.Ж., ЕГН **********,***, представляваща обезщетение за причинените й неимуществени вреди от дискриминационното й третиране,изразяващо се в изградената и поддържана архитектурна среда от Община Пловдив , която затруднява придвижването на Д.Ж.Ж. и достъпа й до публични места за периода от 31.12.2006г. до 19.02.2008г.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати в полза на Д.Ж.Ж., ЕГН **********,*** върху сумата от 3000 лв. (три хиляди лева) представляваща обезщетение за причинените й неимуществени вреди от дискриминационното й третиране : мораторна лихва считано от 31.12.2006г. до 19.02.2008г. и законна лихва от 20.02.2008г. до датата на окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Община Пловдив да преустанови дискриминационното третиране на Д.Ж.Ж., ЕГН **********,***, изразяващо се в изграждане и поддържане на недостъпна за нея архитектурна среда; както и да се въздържа за в бъдеще от изграждане и поддържане на недостъпна за хора с увреждания архитектурна среда.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати 299/двеста деветдесет и девет/лв.по сметка на Административин съд,представляващи разноски за изплатен от бюджета на съда депозит за изготвено и прието заключение по СТЕ.
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне от страните пред Върховния административен съд на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


 
97 Административно дело No 34/2010, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.Н.Н.,
Н.С.К.,
Б.Д.К.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 15.04.2010г.
Отменя определение за ход по същество от 31.03.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.Н.Н. и Н.Д.К.-*** против бездействие на Началника на ОС "Земеделие"-Пловдив да издаде решение на основание чл.14 ал.1 ЗСПЗЗ за възстановяване собствеността им върху имоти № 020074 и № 020086, в землището на с.Добралък, местност "Студенец", област Пловдив или да откаже обосновано възстановяване на правото на собственост с решение съобразно чл.59 АПК.
Прекратява производството по адм.д. № 34/ 2010г. на Административен съд- Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
98 Административно дело No 38/2010, X състав Други административни дела МЦ ХИПОТАЛАМУС ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 06.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Медицински център Хипоталамус"ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Васил Ихчиев" №56, против Писмена покана № 16-2318 от 14.12.2009 г. на Директора на РЗОК , с която адресата е поканен да внесе доброволно на НЗОК сумата от 3465,60лв./три хиляди четиристотин шестдесет и пет лева и шестдесет и девет стотинки/, представляващи превишение на определените от Касата регулативни стандарти за медико - диагностични дейности за ІV /четвъртото/ тримесечие на 2008 година, назначавани от дружеството като изпълнител на медицинска помощ на здравноосигурени лица, пациенти.
ОСЪЖДА "Медицински център Хипоталамус"ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул."Васил Ихчиев" №56, да заплати на РЗОК Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв./сто и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.
 
99 Административно наказателно дело (К) No 45/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ Т.Й.К. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 21.04.2010г., в законна сила от 21.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1930 от 09.12.2009г., постановено по н.а.х.д. № 4780/ 2009г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХ наказателен състав, е отменено НП № ХІ-Б-308 от 12.08.2009 г., издадено от Д-р Янка Димитрова Барганова - Захариева, Директор на РИОКОЗ - Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
100 Частно админист. наказателно дело (К) No 47/2010, XX състав Наказателни частни касационни производства Е.К.В. ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 22.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 1434 от 07.12.2009 г., постановено по НАХД 6039/2009г., по описа на Районен съд-Пловдив/ПРС/, ХV н.с .
Определението е окончателно.

 
101 Административно дело No 57/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни СТЕФИЛ-СТЕФАН ИЛЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 07.04.2010г.
ОТМЕНЯ определение от 19.03.2010 г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Иван С.И. като ЕТ "Стефил-С.И."***, Булстат: 825167602, срещу Протокол № 910165/02.06.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 57 по описа на Административен съд - Пловдив за 2010 г.
Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
102 Административно наказателно дело (К) No 77/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ИМПУЛС 97 ООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 07.04.2010г., в законна сила от 08.04.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 1843 от 30.11.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 4698 по описа на Пловдивския районен съд, ХХ н.с., за 2009 година.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
103 Административно дело No 82/2010, X състав Дела по ЗМСМА ВАВИЛОН ПЛЮС ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 09.04.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.И., в качеството му на едноличен собственик на капитала и управител на "Вавилон плюс"ЕООД, срещу Заповед №РД-09-1108 от 07.12.2009 година на Кмета на Район "Централен"-Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 82 от 2010 година по описа на Административен съд- Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
104 Административно наказателно дело (К) No 94/2010, XX състав Наказателни касационни производства И.А.П. РУ НА МВР АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 21.04.2010г., в законна сила от 21.04.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 108 от 27.11.2009 г., постановено по НАХД № 154/2009 г., по описа на Районен съд -Асеновград/АРС/. Решението не подлежи на обжалване.

 
105 Административно дело No 107/2010, V състав Дела по ЗМСМА А.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 27.04.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 09ОА-3128/02.12.2009 г. на Кмета на Община Пловдив в частта й, с която са определени задължения за жалбоподателката за такса "битови отпадъци" за периода от 01.01.1998 г. до 31.12.2003г., за недвижим имот находящ се в гр. Пловдив, ул. Клисура № 4, както и лихва за просрочие за всяка една от сумите поотделно.
ИЗПРАЩА преписката на ответника за изготвянето на нова заповед, съобразно задължителните указания дадени по-горе в мотивите на настоящото решение по прилагането и тълкуването на закона.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.


 
106 Административно дело No 122/2010, VIII състав Дела по ЗМВР Т.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 01.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.И.К.,***, против Заповед за задържане на лице с Рег.№ЯЗ/РЗП-3633 от 01.07.2008г. на полицейски орган в група "Грабежи" при Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с която му е наложена принудителна административна мярка "задържане за срок от 24 часа".
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
107 Административно наказателно дело (К) No 125/2010, XIX състав Наказателни касационни производства Д-Р ВАСИЛ КИРИЛОВ РАНГЕЛОВ-АИПППДМ ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 23.04.2010г., в законна сила от 23.04.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1814/24.11.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 3829/2009 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № ІІ-Б-175/28.05.2009 г. на Директора на Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве-Пловдив.
Решението е окончателно.

 
108 Административно наказателно дело (К) No 130/2010, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ГАЛВАНО СД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 20.04.2010г., в законна сила от 20.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1941 от 09.12.2009 г., постановено по НАХД № 4728/2009г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 2009-К-12927 от 26.06.2009г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище град Пловдив към Главна дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите на СД "ГАЛВАНО", със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Македония" № 4, БУЛСТАТ 020483663, представлявано от Д.Г.К. с ЕГН **********, е наложена имуществена санкция в размер от 500 лв. /петстотин лева/ за извършено административно нарушение по чл. 127 ал.3 от Закона за защита на потребителите.
Решението е окончателно.


 
109 Частно админист. наказателно дело (К) No 138/2010, XXII състав Наказателни частни касационни производства Т.Н.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Определение от 08.04.2010г., в законна сила от 08.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане №12109 от 02.12.2009г., постановено по НАХД №6259/09г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІІ-ри наказателен състав.
Определението е окончателно.

 
110 Административно дело No 155/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ПЕТЪР ДОБРЕВ-64 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 29.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.Д.ЕГН **********, в качеството му на ЕТ"Петър Добрев-64", със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. "Крайречна"№26, ет.5, ап.20, в частта относно искането за обявяване нищожността Ревизионен акт № 26004078/22.12.2006г., издаден от Софка Димитрова Мицева - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 888/28.12.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, относно установени на жалбоподателя публични задължения за данък добавена стойност в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 625217,60 лева и начислените в тази връзка лихви за несвоевремено разчитане с бюджета в размер общо на 374 744,04 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.Д.ЕГН **********, в качеството му на ЕТ"Петър Добрев-64", със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Крайречна"№26, ет.5, ап.20, в частта относно искането за отмяна като незаконосъобразен на Ревизионен акт № 26004078/22.12.2006г., издаден от Софка Димитрова Мицева - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 888/28.12.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, относно установени на жалбоподателя публични задължения за данък добавена стойност в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 625 217,60 лева и начислените в тази връзка лихви за несвоевремено разчитане с бюджета в размер общо на 374 744,04лева,като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА, като
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 155/10г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, в тази му част.
ОСЪЖДА П.И.Д.ЕГН **********, в качеството му на ЕТ"Петър Добрев-64", със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Крайречна" №26, ет.5, ап.20, да заплати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 20 449,23 /двадесет хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и двадесет и три стотинки/ лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО в частта, с която е оставане без разглеждане жалбата и е прекратено производството по делото, имаща характер на определение, подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните, а в останалата си част подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
111 Административно дело No 160/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИНТЕРКОЛЕЖ-С ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 19.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Интерколеж-С" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Дунав" №78, против Заповед №09ОА-2204 от 24.08.2009г. на кмета на община Пловдив, с която е отказано одобряването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ-385 и УПИ VІ-384, кв.466, по плана на Трета градска част, гр. Пловдив.
Решението е окончателно.

 
112 Административно дело No 162/2010, XI състав Дела по ЗМВР К.Й.Ч. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 23.04.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № з-11761/27.11.2009 г. на ВНД Директора на ОД на МВР гр.Пловдив относно налагане на принудителна административна мярка - забрана за напускане на страната на К.Й.Ч., ЕГН ********** ***.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
113 Административно дело No 169/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРАНС ТЕЛЕКОМ АД НАЧАЛНИК НА РДНСК Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 19.04.2010г.
ОСТАВЯ жалбата на "Транс Телеком " АД против мълчаливия отказ на Началника на РДНСК Пловдив без разглеждане.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ в седмодневен срок пред ВАС, считано от днес за присъствалите страни и в същия срок за неприсъствалите от съобщението.

 
114 Административно наказателно дело (К) No 172/2010, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ РММ ПРОТОС ЕООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 13.04.2010г., в законна сила от 13.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1932 от 08.12.2009г., постановено по нахд №2816/09г. по описа на Пловдивски Районен Съд, ХХІІ наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
115 Административно наказателно дело (К) No 173/2010, XXII състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ С.Д.Ш. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 13.04.2010г., в законна сила от 13.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1965 от 14.12.2009г., постановено по НАХД № 5852 по описа за 2009г. на ПРС, с което ХХ-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 265 от 14.10.2009г. издадено от Началник отдел "Краткосрочни плащания и контрол" в РУ"СО" - Пловдив, с което на С.Д.Ш. на основание чл. 34, ал.1 от КСО е наложено административно наказание "глоба" в размер на 60 лв. за извършено нарушение на чл. 54д, ал.3, във вр. с чл. 54д, ал.1, т.1 от КСО.

Решението е окончателно.

 
116 Административно наказателно дело (К) No 174/2010, XX състав Наказателни касационни производства Ц.Г.М. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 21.04.2010г., в законна сила от 21.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение без номер от 18.12.2009г., постановено по НАХ дело № 3528 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХХVІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
117 Административно наказателно дело (К) No 176/2010, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА А.И.Р. Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 21.04.2010г., в законна сила от 21.04.2010г.
Оставя в сила Решение №2021 от 19.12.2009 г., постановено по НАХД № 5805/2009 г., по описа на Районен съд-Пловдив /ПРС/, Х, н.с.
Решението не подлежи на обжалване.


 
118 Административно наказателно дело (К) No 180/2010, XXII състав Наказателни касационни производства Л.Ч.К. РПУ ТРУД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 08.04.2010г., в законна сила от 08.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1972 от 15.12.2009г., постановено по НАХД № 5135/09г. по описа на Пловдивски районен съд, VІІІ-ми наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
119 Административно наказателно дело (К) No 191/2010, XX състав Наказателни касационни производства М.О.Н. РУ НА МВР АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 22.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 115 от 09.12.2009 г., постановено по НАХД № 324/2009г., по описа на Районен съд град Асеновград/АРС/, І н.с.. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление№ 1222 от 23.06.2009 г. издадено от Началника на РУ на МВР - Асеновград, с което на М.О.Н. ЕГН********** е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева за нарушение по чл. 315 ал.1 т.1 от КЗ.
Решението е окончателно.

 
120 Административно дело No 194/2010, XI състав Дела по ЗМВР С.Р.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 23.04.2010г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.Р. ЕГН ********** ***10, със съдебен адрес - гр.Пловдив, ул."Ламартин" 2, ет.1, офис 1 -адв.З., срещу Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 16001 от 04.09.2009 г. на Началника на сектор ПП към ОД на МВР - Пловдив, с която му е наложена принудителна административна мярка - временно отнемане на свидетелството за управление до решаване на въпроса за отговорността.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
121 Административно наказателно дело (К) No 196/2010, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГЕЦ ГРУП ЕООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 19.04.2010г., в законна сила от 19.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 120 от 22.12.2009г., постановено по НАХ дело № 320 по описа на Районен съд- Асеновград за 2009г., ІІ-ри наказателен състав.
Решението е окончателно.


 
122 Административно дело No 199/2010, X състав Дела по КСО ВМА-МБАЛ ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 12.04.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №04 от 12.01.2010 година на Ръководителя на ТП на НОИ, с което решение Разпореждането №1464 от 07.12.2009г., издадено от Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в РУ"СО" - град Пловдив, произтичащо от съставен ревизионен акт за начет с вх.№2952-1840 от 19.11.2009 година, в частта, за която е не е изтекъл 5 /пет/ годишен давностен срок по чл.115, ал.1 от КСО /относно вземанията след 2003 година/, е изменено както следва: общо дължима сума от 13924,64лв., от които 7194,44лв.- главница и 6730,20лв.- лихва.
ОСЪЖДА Националния осигурителен институт- РУ"СО"град Пловдив, да заплати на "ВМА-МБАЛ" Пловдив, с адрес: град Пловдив, бул."Христо Ботев"№81, осигурителят представляван от полк. Д-р А.Й.К.-***, направените деловодни разноски в размер на 50 лв./ петдесет лева /.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
123 Административно дело No 211/2010, VIII състав Други административни дела ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 28.04.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-00-4 от 07.01.2010г. на Областен управител- Пловдив, с която е обявена нищожността на Заповед №402 от 19.05.2009г. на кмета на община Съединение, с която е възобновена процедурата за провеждане на конкурс за възлагане обслужването на линии/разписания от областната и републиканската транспортни схеми квота на община Съединение, съгласно "Приложение-1" към Решение №227 на Общински съвет- Съединение, прието с протокол №27 от 10.05.2006г., изменено и допълнено с разпореждане Изх.№05-01-138 от 20.11.2008г. на Зам. Областен управител- Пловдив и Заповед №ЗД-00-68 от 29.04.2009г. на Областен управител- Пловдив.
ОСЪЖДА Областна администрация- Пловдив да заплати на община Съединение сумата от 200,00 лева, представляваща разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
124 Административно дело (К) No 214/2010, XX състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Г.П.Ч. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 22.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
ОТМЕНЯ решение №3366 от 21.12.2009г., постановено по адм. дело № 3592/2008г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХVІ гр.състав, с което е обявено за нищожно решение №Т409О/01.12.2000г. на Поземлена комисия - Пловдив, постановено по преписка за обезщетение вх.№Т-409 от 09.11.1999г., като административната преписка е върната на ОСЗ - Пловдив за постановяване на валиден административен акт.
ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на първоинстанционния Съд, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
125 Административно наказателно дело (К) No 216/2010, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ А.И.З. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 22.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1974/14.12.2009 г., постановено по НАХД № 5399 по описа за 2009 г. на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
126 Административно наказателно дело (К) No 218/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКО СИРЕНЕ ООД ГР.ХАРМАНЛИ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 19.04.2010г., в законна сила от 20.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1854/30.11.2009 г. по НАХД № 4471 по описа за 2009 г. на Районен съд - Пловдив в оспорената му част, с която е потвърдено Наказателно постановление № П-48/03.08.2009 г. на и.д. Председател на ДАМТН в частта му , с която на "Българско сирене" ООД със седалище и адрес на управление гр.Харманли, ул."Гоце Делчев" № 1, представлявано от Х.В.О., ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение на чл.60 и чл.63, ал.1 от ЗИ вр.чл.11 от НПОКП на основание чл.88 ал.1 от ЗИ.
Решението е окончателно.

 
127 Административно дело (К) No 220/2010, XXIII състав Касационни производства Н.Т.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 13.04.2010г., в законна сила от 13.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №3212 от 08.12.2009г. по АХ дело №3131 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ХVІІ-ти граждански състав, с което е отхвърлена жалбата на Н.Т.Г. против Решение №8-ЗЗ от 08.08.2008г. на Общинска служба "Земеделие"- гр. Пловдив.
Решението е окончателно.

 
128 Административно наказателно дело (К) No 222/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД ПЛОВДИВ РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 22.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 2066 от 30.12.2009год. на Пловдивски районен съд районен съд, ХV/ наказателен състав постановено по н.а.х. дело № 4596/2009 год. по описа на същият съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
129 Административно наказателно дело (К) No 223/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ И.С.Г. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 15.04.2010г., в законна сила от 16.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2014 от 18.12.2009г., постановено по НАХД № 5398 по описа за 2009г. на ПРС, с което ХІІ-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 36-0001120/24.08.2009г. издадено от Директора на РД "Автомобилна администрация", в частта в която на И.С.Г., ЕГН **********,*** на основание чл. 93, ал.1, т.1 от Закона да автомобилните превози е наложено наказание глоба в размер на 500 лв. за извършено нарушение на чл. 17, т.1 от Наредба № Н-8/27.06.2008г. на МТ.
Решението е окончателно.

 
130 Административно наказателно дело (К) No 224/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ПЪРВО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Н.С.Х. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 22.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2024 от 21.12.2009 год. постановено по НАХД №5327 от 2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив, петнадесети наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
131 Административно наказателно дело (К) No 225/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства А.Н.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 19.04.2010г., в законна сила от 20.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1710/06.11.2009 г. по НАХД № 4120 по описа за 2009 г. на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
132 Административно наказателно дело (К) No 226/2010, XX състав Наказателни касационни производства ИМПЕРИАЛ-ЙОНДЕР И АНИ ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 21.04.2010г., в законна сила от 21.04.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №1694/04.11.2009 г., постановено по НАХД № 4910/2009г., по описа на ПРС, ХХVІ наказателен състав,вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КГ-554/25.08.2009 г. на изпълняващия длъжността Председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на касатора"Империал - Й. и Ани" ООД с ЕИК11563544 на основание чл.34 ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 20 000 лева за нарушение на чл.8 ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във вр. чл.6 т.2 Приложение № 2 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, като е намален размера на наложената "имуществена санкция" от 20 000 лева на 10 000 лева.
Решението е окончателно.

 
133 Административно дело No 228/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.Д.,
Е.Г.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 01.04.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д.Д. против Заповед № 090А3031 от 25.11.2009г. на Кмета на Община Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХ.Д № 228 по описа за 2010 г. на Административен съд - Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
134 Административно наказателно дело (К) No 236/2010, XX състав Наказателни касационни производства Г.И.К. РУ НА МВР КАРЛОВО Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 22.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №5/05.01.2010г.,постановено по НАХД №702/09г. по описа на Районен съд - Карлово, ІV н.състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 1435/09 от 23.06.2008г. на ВрИД Наналник на РУ на МВР - Карлово, обл.Пловдив, с което на Г.И.К. ЕГН **********,***, на основание чл.315 ал.1 т.1 от Кодекса на Застраховането е наложено административно наказание "глоба" в размер на 400 /четиристотин/ лева за нарушение на чл.315 ал.1 предложение 2 от Кодекса на Застраховането.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
135 Административно дело No 249/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.П.Г. НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 21.04.2010г.
ОТМЕНЯ отказ на Началник Митница Пловдив, обективиран в Писмо изх. № 2-ЗАДС-0223/01.12.2009г., с което на Н.П.Г. е отказано възстановяване на акциз за закупено дизелово гориво за обработка на земеделска земя.
ВРЪЩА преписката на Началника на Митница Пловдив за издаване на законосъобразен акт по искане вх. № 2-ЗАДС-0223 от 06.08.2009год., заявено от Н.П.Г., ЕГН **********,*** при съобразяване с указанията по приложение на закона, дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати Н.П.Г., ЕГН **********,*** сумата от 410/четиристотин и десет/лева разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
136 Административно дело No 252/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.Р.Б.,
Г.Р.И.,
Г.С.К.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 14.04.2010г.
на основание чл.159, т.8 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 252 по описа на съда за 2010 г.
ОСЪЖДА Й.Р.Б., Г.Р.И. и Г.С.К. да заплатят сумата от 300,00 лева на М.Г.Б., представляващи направените по делото разноски.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Вър-ховния административен съд в 7-дневен срок, считано от днес за присъст-валите в заседанието страни, а за останалите страни - от съобщаване на определението.

 
137 Административно дело No 257/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ВАСИЛЕВС-БРАТЯ ВАСИЛЕВИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 01.04.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260900363 от 26.09.2009 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Хасково, потвърден с Решение № 794/ 23.11.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя "Василевс - Братя Василеви" ООД с адрес на управление: гр.Батак, ул."Априлци" № 12, представлявано от Валентин Г. ***, е начислен допълнително ДДС в размер на 5957,95 лв. и са определени лихви в размер на 698,18 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на "Василевс - Братя Василеви" ООД - гр. Батак, с Булстат 200213776, с адрес на управление: гр.Батак, обл. Пазарджик, ул."Априлци" № 12 представлявано от Валентин Г. Василев сумата от 600 /шестотин/ лева, представляваща разноски за производството и възнаграждение за осъществената адвокатска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
138 Административно дело No 261/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни АГРО САКАР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 28.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на "Агро Сакар"ЕООД, гр.Свиленград, ул."Васил Друмев"№8-Б-37, представлявано от управителя Г. Христов Георгиев, със съд. адрес гр.Пловдив, ул."Опълченска"№22, ет.1, против Акт за дерегистрация по ЗДД № 260990900005479/01.10.2009г., издаден от Димитър Вангелов Станков - старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Хасково, потвърден с Решение №780/20.11.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" - Пловдив, при ЦУ на НАП, с който е прекратена регистрацията по ЗДДС на "Агро Сакар"ЕООД, гр.Свиленград, на основание чл.110 ал.1 т.3 във връзка с чл.176 т.4 от ЗДДС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Агро Сакар"ЕООД, гр.Свиленград, ул."Васил Друмев"№8-Б-37, представлявано от управителя Г. Христов Георгиев, със съд.адрес гр. Пловдив, ул."Опълченска"№22, ет.1, да запрати на Дирекция "ОУИ" - Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
139 Административно дело No 263/2010, VII състав Други административни дела ДКЦ V-ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 23.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Диагностично - консултативен център V Пловдив" ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ЖР"Тракия", ул. "Съединение"№ 42 срещу писмена покана изх.№16-0694 от 06.01.2010г. на Директор РЗОК - Пловдив, с която Дружество приканено да заплати доброволно неправомерно получена от него сума в общ размер на 177 713,09 лева за периодите: 01.07. 2008г. - 30.09.2008г. и 01.10.2008г. - 31.12.2008г., поради надвишаване на регулативните стандарти за третото и четвъртото тримесечия за 2008г. в частта за направление за МН-бл.МЗ-НЗОК №3, МН за ВСД-бл.МЗ-НЗОК №3А и МН за МДД-дейност бл.МЗ-НЗОК №4, съобразно посочените подробни стойности в поканата, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА"Диагностично - консултативен център V Пловдив" ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив,ЖР"Тракия",ул."Съединение"№42 да заплати на РЗОК - Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. "Христо Чернопеев"№ 14 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
140 Административно дело No 265/2010, XV състав Дела по ЗМВР Х.В.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 28.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.В.Д., ЕГН ********** *** /партер/ против Заповед № 17795 от 27.09.2009г. на Началника на Сектор ПП към ОД на МВР Пловдив, с която на основание чл. 22 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, чл. 171 т.1 б "д" от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка-временно отнемане на свидетелство за управление до отпадане на основанието.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
141 Административно дело No 266/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни И.Г.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 23.04.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Г.Б., ЕГН **********,*** Ревизионен акт № 900384 от 26.11.2009год., издаден от Стоянка Марийна Иванова - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пазарджик, потвърден в обжалваната част с Решение № 28 от 13.01.2010год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на И.Б. за данъчни периоди м.*** и м. юни 2009год. е начислен ДДС в размер на 1043,19лв. и са определени съответни лихви за просрочие, като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на И.Г.Б., ЕГН **********,*** сумата от 210/двеста и десет/лв., разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
142 Административно наказателно дело (К) No 270/2010, XIX състав Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 23.04.2010г., в законна сила от 23.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1962/14.12.2009 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 5434/2009 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
143 Административно наказателно дело (К) No 271/2010, XX състав Наказателни касационни производства Р.Д.В. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 19.04.2010г., в законна сила от 19.04.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 2015 от 18.12.2009г., постановено по НАХД № 6069 по описа за 2009г. на ПРС, ХІІ-ти наказателен състав
вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № 2388/25.09.2009г., издадено от Заместник кмет "ОРС" в Община-Пловдив, с което на Р.Д.В., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100лв., на основание чл. 30 от Наредба за осигуряване на обществения ред, Приложение №1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 на Общински съвет-Пловдив от 28.05.2009г. за нарушение на разпоредбите на чл. 21, ал.1 от Наредба за осигуряване на обществения ред, Приложение №1 към Решение № 198, взето с Протокол № 10 на Общински съвет-Пловдив от 28.05.2009г.
Решението е окончателно.

 
144 Административно наказателно дело (К) No 274/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛОВДИВ П.А.П. Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 23.04.2010г., в законна сила от 23.04.2010г.
ОСТАВЯ в сила Решение №2067 от 31.12.2009г. на Пловдивски районен съд, Х наказателен състав, постановено по н.а.х.д. № 6208 по описа на същия съд за 2009год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
145 Административно наказателно дело (К) No 276/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА А.И.Р. Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 06.04.2010г., в законна сила от 06.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №18 от 06.01.2010г. по НАХ дело №5809 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХХІ-ви наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №16-1600381 от 12.10.2009г., издадено от директора на Дирекция "Инспекция по труда", гр. Пловдив, с което на А.И.Р. е наложена глоба в размер на 2 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
146 Административно наказателно дело (К) No 277/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ПЪРВО РУ НА МВР ПЛОВДИВ А.Н.Г. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 23.04.2010г., в законна сила от 23.04.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 19 от 07.10.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 6209/2009 г., в частта му, с която е отменено наказателно постановление № 1366/03.11.2009 г. на Началника на Първо районно управление при ОД на МВР гр.Пловдив, в частта му, с която на А.Н.Г. ***, ЕГН: **********, е наложена глоба в размер на 1000 лв., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1366/03.11.2009 г. на Началника на Първо районно управление при ОД на МВР-гр.Пловдив, в частта му, с която на А.Н.Г. ***, ЕГН: **********, е наложена глоба в размер на 1000 лв.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 19 от 07.10.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 6209/2009 г., в частта му, с която е отменена Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 1366/03.11.2009 г. на Началника на Първо районно управление при ОД на МВР гр.Пловдив, с която е постановено отнемането на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие РВ № 0248592 от А.Н.Г. ***, ЕГН: **********, за срок от три години.
ЖАЛБАТА ДА СЕ ДОКЛАДВА на председателя на Административен съд - гр.Пловдив за образуване на дело по оспорването на наложената със Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 1366/ 03.11.2009 г. на Началника на Първо районно управление при ОД на МВР-гр. Пловдив принудителна административна мярка - отнемане на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие РВ № 0248592 от А.Н.Г. ***, ЕГН: **********, за срок от три години.

Решението е окончателно.

 
147 Административно наказателно дело (К) No 278/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ЕЛИ ИВАНОВА 96 ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 20.04.2010г., в законна сила от 20.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1921 от 07.12.2009 г., постановено по НАХД № 2269/2009г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1600144 от 03.04.2009г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда"-Пловдив, с което, на основание чл. 85 ал.2 вр. с чл. 81 ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта, на Ели Николаева Иванова, ЕГН ********** *** е наложена глоба в размер на 5000 лв./пет хиляди лева/ за извършено административно нарушение по чл. 28 ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта.
Решението е окончателно.

 
148 Административно наказателно дело (К) No 279/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ФАНТАСТИКА 2002 ООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 26.04.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 21.12.2009 г., постановено по н.а.х.д. № 6206 по описа на Пловдивския районен съд за 2009 г, ІІ н.с., е потвърдено наказателно постановление № І-Б-389 от 23.10.2009 г. на директора на РИОКОЗ Пловдив, В ЧАСТТА,в която на "Фантастика 2002" ООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Брезовско шосе" № 180, с БУЛСТАТ 115761916, представлявано от Световслав Иванов Цанков, е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева за нарушение разпоредбите на чл.15, ал.1 вр. с чл.14, ал.1, т.6 от Закона за храните.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
149 Административно наказателно дело (К) No 280/2010, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ДОБРОВОЛНА ОСИГУРИТЕЛНА МРЕЖА ЗДРАВЕ АД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 15.04.2010г., в законна сила от 16.04.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1734 от 10.11.2009г., постановено по НАХД № 4394 по описа за 2009г. на ПРС, с което ХVІІІ-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № Р-10-147/04.08.2009г., издадено от Заместник председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Застрахователен надзор", с което на "Доброволна осигурителна мрежа - Здраве" АД е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 5000 лв. за нарушение на чл. 106Б, ал.5, във вр. с чл. 98, във вр. с чл. 99 от ЗЗО и вместо него постанови:
ОСТАВЯ В СИЛА Наказателно постановление № Р-10-147/04.08.2009г., издадено от Заместник председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ Управление "Застрахователен надзор", с което на "Доброволна осигурителна мрежа - Здраве" АД е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 5000 лв. за нарушение на чл. 106Б, ал.5, във вр. с чл. 98, във вр. с чл. 99 от ЗЗО.
Решението е окончателно.

 
150 Административно наказателно дело (К) No 282/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БИ ЕН ЕН ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 26.04.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 17 от 07.01.2010 година, постановено по н.ах.д.№ 5367/2009г. на Районен съд-Пловдив, трети наказателен състав, с което е отменено НП №16-1600320/17.09.2009г. на Директора на Дирекция "ИТ"-Пловдив за наложена на "Би Ен Ен" ООД, гр. Пловдив, имуществена санкция в размер на 15 000 лв. поради нарушение разпоредбата на чл.63, ал.2 във вр. с чл.63, ал.1 от КТ.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
151 Административно дело (К) No 283/2010, XXII състав Касационни производства С.Б.И. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 13.04.2010г., в законна сила от 13.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1890 от 06.07.2009г., постановено по ахдело №3187/08г. по описа на Районен Съд - Пловдив-Х-ти гр.състав, с което е отхвърлена жалбата на С.Б.И., ЕГН **********,***, против Решение № 8-СЗ/08.08.2008 г. на ОСЗ - гр. Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
152 Административно дело No 297/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни А.С.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 07.04.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 73/11.01.2010 г. на Директора на ТД на НАП-гр. Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на А.С.К. ***, ЕГН: **********, срещу постановление № 6983/2008/000010/ 18.12.2009 г., с което е наложен запор върху лек автомобил Шевролет Авео, рег.№ РА 0510 ВВ, и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ постановление № 6983/2008/000010/18.12.2009 г., издадено от публичен изпълнител при РД на АДВ - гр.Пловдив с което е наложен запор върху лек автомобил Шевролет Авео, рег.№ РА 0510 ВВ, на А.С.К. ***, ЕГН: **********.

Решението е окончателно.

 
153 Административно дело No 299/2010, XI състав Дела по ЗМВР Д.И.М. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 30.04.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № з-271/08.01.2010 г. на ВНД Директора на ОД на МВР гр.Пловдив относно налагане на принудителна административна мярка на основание чл.75, т.6 от ЗБЛД на Д.И.М. с ЕГН ********** ***, Пловдивска област, ул."Бузлуджа" № 10 А - забрана за напускане на страната по отношение държавите-членки на Европейския съюз.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.М. с ЕГН ********** ***, Пловдивска област, ул."Бузлуджа" № 10 А против Заповед № з-271/08.01.2010 г. на ВНД Директора на ОД на МВР гр.Пловдив В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
154 Административно наказателно дело (К) No 314/2010, XX състав Наказателни касационни производства А.П.Ш. РУ НА МВР КАРЛОВО Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 21.04.2010г.
Оставя в сила Решение № 24 от 27.01.2010 г., постановено по НАХД № 809/2009 г.,по описа на Районен съд град Карлово/КРС/, V н.с.
Решението не подлежи на обжалване.

 
155 Административно дело No 331/2010, IV състав Дела по ЗМВР Р.К.В. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 19.04.2010г.

ОТМЕНЯ като незаконосъобразен отказ с рег.№ ИЯ/КАТ-9474 от 30.11.2009 г. на началник сектор "Пътна полиция" към ОД на МВР град Пловдив за регистрация на ППС марка УАЗ, модел 469, с рег. № РВ 1008 В, собственост на Р.К.В..
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пловдив да заплати на Р.К.В., ЕГН **********,***, сумата 420 (четиристотин и двадесет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
156 Административно наказателно дело (К) No 340/2010, XXI състав Наказателни касационни производства БОЙКО КИРЕВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 26.04.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №26/08.01.2010г., постановеното по НАХД №6012/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХХІ н. състав, с което е потвърдено издаденото от Директор Дирекция "Обслужване" в Териториална дирекция/ТД/ на Национална агенция за приходите/НАП/ - Пловдив с адрес на призоваване гр. Пловдив, ул."Скопие"№106 наказателно постановление/НП/ №31469 - 0042431/ 14.10.2009г., с което е наложена на Б.С.К. като едноличен търговец с фирма "Б.К." на основание чл.178 ЗДДС имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.96 ал.1 ЗДДС.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
157 Административно наказателно дело (К) No 341/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕЛПА- ЗАПРЯН ЩЕРЕВ ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 20.04.2010г., в законна сила от 20.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2022 от 21.12.2009г., постановено по НАХД № 6013/2009г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 31436-0085431 от 14.10.2009г. на Зам. Директор и изпълняващ длъжността Директор на ТД на НАП, с което на ЕТ "ЕЛПА-З.Щ."***, представляван от З.Щ.Щ. с ЕГН ********** на основание чл. 185 ал.1 във вр. с чл. 118 ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност, е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв. /триста лева/ за нарушение на чл. 39 ал.3 и ал.4 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. на МФ.
Решението е окончателно.


 
158 Административно наказателно дело (К) No 342/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ А.И.З. Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 19.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2062/ 30.12.2009 г. по НАХД № 6017/ 2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
159 Административно наказателно дело (К) No 343/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГРО БГ ИТ АД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 13.04.2010г., в законна сила от 13.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 5 от 05.01.2010г., постановено по НАХД № 1076 по описа за 2009г. на ПРС, с което ХХІІІ-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 28934-0130018 от 05.01.2009г., издадено от Зам. Директора на ТД на НАП-Пловдив, с което на основание чл. 185, ал.1 от ЗДДС на "АГРО БГ ИТ" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Опълченска" № 22, е наложено административно наказание - "имуществена санкция" в размер на 5000 лв. за извършено административно нарушение по чл. 7, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.
Решението е окончателно.

 
160 Административно наказателно дело (К) No 344/2010, XX състав Наказателни касационни производства ПЛАСТИНВЕСТ ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 21.04.2010г., в законна сила от 21.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1890 от 03.12.2009г., постановено по НАХД № 2893 по описа на районен съд- Пловдив за 2009г., VІІІ наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.


 
161 Административно наказателно дело (К) No 345/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПЛОВДИВ Ц.Р.П. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 22.04.2010г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2060 от 28.12.2009 година, постановено по н. а. х. д. № 4640 по описа на Районен съд Пловдив за 2009 година, двадесет и пети наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
162 Административно наказателно дело (К) No 347/2010, XX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДРВЗ ПЛОВДИВСКА КОНСЕРВА АД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 22.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1933/09.12.2009г., постановено по НАХД № 4878/09г. по описа на ПРС, V н.състав, с което е отменено Наказателно постановление № 6457/24.08.2009г. на Председателя на Държавна Агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", с което на "Пловдивска консерва" АД, гр.Пловдив, общ.Пловдив, район Южен, ул."Коматевско шосе"№35, в качеството му на съхранител на материали за военновременен запас, представлявано от Борис Иванов Калибацев ЕГН **********, в качеството му на изпълнителен директор, на основание чл.31 ал.1 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1 000 лева за извършено административно нарушение по чл.31 ал.1 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
163 Административно наказателно дело (К) No 348/2010, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ДОБРОВОЛНА ОСИГУРИТЕЛНА МРЕЖА ЗДРАВЕ АД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 23.04.2010г., в законна сила от 23.04.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1744 от 04.11.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 4396/2009 г.

Решението е окончателно.

 
164 Административно наказателно дело (К) No 349/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ИМПУЛС 97 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 26.04.2010г., в законна сила от 26.04.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 22 от 07.01.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 4699 по описа на Пловдивски районен съд за 2009 г. година, с което е потвърдено Наказателно постановление № 30948-0046550 от 30.07.2009 г. на Директора на Дирекция "Контрол" при ТД на НАП - гр.Пловдив, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 30948-0046550 от 30.07.2009 г. на Директора на Дирекция "Контрол" при ТД на НАП - гр.Пловдив, с което на "Импулс - 97" ООД - гр.Пловдив, Булстат 115181874, със седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул. "Константин Величков" № 57, ет.5, представлявано от Стоян Георгиев Самоходов е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 684,54 лв., за извършено нарушение по чл.86, ал.1 и ал.2 , вр. чл.82, ал.1, вр.чл.17, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
165 Административно дело No 351/2010, VI състав Дела по ЗМВР Л.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 13.04.2010г.
Отменя Заповед рег.№ ИЯ/РЗМ-17 от 05.02.2010г. на Началник сектор "Миграция" при ОД МВР-Пловдив за налагане на принудителна административна мярка /ПАМ/, изразяваща се в "принудително отвеждане до границата".
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд , в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
166 Частно админист. наказателно дело (К) No 390/2010, XXI състав Наказателни частни касационни производства Е.Л.П. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 19.04.2010г., в законна сила от 19.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Протоколно определение от 26.01.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 4779 по описа на Пловдивския районен съд, ХІХ н.с., за 2009 година, с което е прекратено производството по делото.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
167 Административно наказателно дело (К) No 392/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства БЕТА КЕР ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 06.04.2010г., в законна сила от 06.04.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №2040 от 22.12.2009г. по НАХ дело №2848 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., VІІІ-ми наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №16-1600099 от 18.05.2009г., издадено от директора на Дирекция "Инспекция по труда", гр. Пловдив, с което на "Бета Кер" ООД е наложена имуществена санкция в размер на 10 000,00 лева, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №16-1600099 от 18.05.2009г., издадено от директора на Дирекция "Инспекция по труда", гр. Пловдив, с което на "Бета Кер" ООД е наложена имуществена санкция в размер на 10 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
168 Административно наказателно дело (К) No 393/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ИТАЛИНВЕСТ ЕООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 20.04.2010г., в законна сила от 20.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2043 от 28.12.2009 г., постановено по НАХД № 5139/2009г. на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно.


 
169 Административно наказателно дело (К) No 394/2010, XX състав Наказателни касационни производства ПЪРВО РУ НА МВР ПЛОВДИВ С.А.А. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 22.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12 от 05.01.2010г., постановено по НАХД № 4212/09г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХХІІ н.състав, с което е отменено Наказателно постановление № К- 27/09 от 14.07.2009г. на Началника на Първо РУ към ОД на МВР - Пловдив, с което на С.А.А. ***, ЕГН **********, на основание чл.180, ал.1 т. 1 предл. 2 и чл.180 ал.1, т.1, предл.2, са наложени административни наказания "глоба" в размер на 150 лева и "глоба" в размер на 150 лева, за извършени административни нарушения съответно по чл.24 ал.1 от ЗДвП и чл.98 ал.1 т.3, чл.5, ал.1 т.1 от ЗДвП, както и на основание Наредба № І-1959 на МВР е постановено съответно "Отнемане на 5 контролни точки" по чл.180 ал.1 т.1 предл.2 и "Отнемане на 5 контролни точки" по чл.180 ал.1 т.1 предл.2.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
170 Административно наказателно дело (К) No 395/2010, XXI състав Наказателни касационни производства Т.Ф.Т. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 20.04.2010г., в законна сила от 20.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1820 от 24.11.2009г., постановено по н.а.х.д. № 4771/ 2009г. по описа на Пловдивски районен съд, VІІІ наказателен състав, е потвърдено НП № 13467/ 23.07.2009 г. издадено от Началник група в сектор "ПП" към ОД на МВР Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
171 Административно наказателно дело (К) No 397/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ П.Г.П. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 23.04.2010г., в законна сила от 23.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №76/21.01.2010г., постановено по НАХД №6628/2009г. по описа на Районен Съд - Пловдив ХХVІ н. състав, с което е отменено издаденото от Директора на Регионална дирекция "Автомобилна администрация" - Пловдив наказателно постановление/НП/ №36 - 0001271/ 25.09. 2009г. в ЧАСТТА му, с което е наложено на П.Г. *** административно наказание - ГЛОБА в размер на 500 лева на основание чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/ за нарушение на чл.66 т.8, пр. второ от Наредба №33 от 3.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
172 Частно админист. наказателно дело (К) No 398/2010, XX състав Наказателни частни касационни производства ЕЛАНА-ЙОРДАН КИСЬОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Определение от 22.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно Определение от 12.01.2010г., постановено по НАХД № 850/08г. по описа на Районен Съд - Пловдив, VІІІ н.с., с което е прекратено съдебното производство по НАХД № 850/08г. по описа на Районен Съд - Пловдив, VІІІ н.с.
ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
173 Административно дело No 413/2010, XV състав Дела по ЗМВР В.М.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 26.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.И., с ЕГН **********,*** против Заповед № 22182 от 29.11.2009г. на Началника на Сектор ПП към ОД на МВР Пловдив, с която на основание чл. 22 от ЗАНН във вр. с чл. 171 т.1 б. "б" от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка-временно отнемане на свидетелство за управление до решаване на въпроса за отговорността.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
174 Административно наказателно дело (К) No 424/2010, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЕГЕТО ТЕКС ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 22.04.2010г., в законна сила от 22.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 17/27.01.2010 г. на Асеновградския районен съд, постановено по НАХД № 545/2009 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
175 Административно дело No 425/2010, V състав Дела по КСО Л.Б.А. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 26.04.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Б.А. против Решение № 15/10.02.2010 г. на Директор на РУСО - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.дело № 425/2010г. по описа на Административен съд - Пловдив, ІІІ отделение, V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес, пред ВАС.

 
176 Административно наказателно дело (К) No 429/2010, XIX състав Наказателни касационни производства СКОК-С ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 23.04.2010г., в законна сила от 23.04.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 3 от 04.01.2010г. на Пловдивски районен съд, ХХ наказателен състав, постановено по н.а.х.д. № 3444 по описа на същия съд за 2009год.
ВРЪЩА делото на Пловдивския районен съд за ново разглеждане от друг съдебен състав при изпълнение указанията, дадени от настоящата касационна инстанция.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
177 Административно наказателно дело (К) No 430/2010, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ЕТИ 21 ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 23.04.2010г., в законна сила от 23.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1931 от 09.12.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 5173/2009 г.

Решението е окончателно.

 
178 Административно дело (К) No 445/2010, XXIII състав Касационни производства З.С.З.,
Л.Г.М.,
С.Г.Б.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА АСЕНОВГРАД
Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 30.04.2010г., в законна сила от 30.04.2010г.
Отменя Решение № 538 /23.12.2009г., постановено по адм.д.№ 537 по описа за 2009г. на Районен съд-Асеновград, с което по протест на РП-Асеновград е обявена нищожност на: Решение № 84/25.01.2001г. на ПК-гр.Лъки /сега ОСЗ-Лъки/ за възстановяване правото на собственост на наследниците на П.Д. Шодов.
Вместо това постанови: Отхвърля оспорването на Районна Прокуратура - Асеновград по протест с искане за обявяване нищожността на Решение № 84/25.01.2001г. на ПК-гр.Лъки /сега ОСЗ-Лъки/ за възстановяване правото на собственост на наследниците на П.Д. Шодов върху: 7.500 дка ид.части от целия кооперативен имот /ревир/ "Ени хан" с обща площ от 5067,673 дка, представляващ ревир № 204 от КВС, намиращ се в землището на с.Манастир и върху 134 дка ид.части от целия кооперативен имот /ревир/ "Букака" с обща площ от 6866,581 дка, представляващ ревир № 201 по КВС, намиращ се в землището на с.Манастир.
Решението е окончателно.

 
179 Административно дело No 468/2010, VIII състав Дела по ЗМВР Г.Г.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 22.04.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №8327/2009 от 06.06.2009г. на началника на група в сектор "ПП" при Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с която на Г.Г.Р. е наложена ПАМ- временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, до решаване на въпроса за отговорността му.
ОСЪЖДА Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив да заплати на Г.Г.Р.,***, партер, сумата от 260,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
180 Административно дело No 502/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Г.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 22.04.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.Г.К. - с адрес за кореспонденция по жалбата - гр.Пловдив, ул."Йордан Йовков" № 21 против Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК , с което е одобрена кадастралната карта за землището на гр.Пловдив, в частта й за имот 1084 по действащия план на ЦГЧ, одобрен със заповед № 1155/29.11.1982г., който в КК е обединен с имот 1085 в един нов имот с КИ № 1002.
Прекратява производството по адм.д.№ 502/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
181 Административно дело No 503/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ц.С.Г.,
Т.Г.Г.,
С.Г.Г.
КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 20.04.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Ц.С.Г. с ЕГН **********, Т.Г.Г. с ЕГН ********** и С.Г.Г. с ЕГН ********** чрез пълномощника им С. Михайлов Назарев и четиримата от гр.Пловдив против отказ с изх. № С 994-253 от 06.01.2010 г. на Кмета на Район Северен при Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 503/ 2010 год. по описа на Административен съд Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
182 Административно дело No 505/2010, VI състав Други административни дела Г.С.К.   Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 30.04.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата, сигнал/предложение на Г.С.К. против Указание с изх.№ 24-00-7 от 25.02.2010г. на изпълнителния директор на НАП на основание чл.4 ал.1 т.7 от КСО, чл.123 и чл.141 ал.7 ТЗ.
Прекратява производството по адм.д.№ 505/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен Административен Съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
183 Административно наказателно дело (К) No 527/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЕВРО АН-АННА ДИМОВА ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 29.04.2010г., в законна сила от 29.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №172 от 03.02.2010г. по НАХ дело №6934 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХХІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №16-1600330 от 25.11.2009г., издадено от директора на Д"ИТ"-Пловдив, с което на ЕТ"Евро Ан- Анна Димова", със седалище и адрес на управление: село Белащица, област Пловдив, ул. "Пенчо Славейков" №50, е наложена имуществена санкция в размер на 15 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
184 Административно дело No 528/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТЕОХАРОВ ЕООД КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 19.04.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Т." ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Кичево" № 70, представлявано от едноличен собственик и управител А.Л.Т. против заповед № 39/02.02.2010г. на Кмета на Район "Южен" - Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 528/2009г. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до страните.

 
185 Административно дело No 531/2010, IV състав Дела по ЗМВР Е.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Е.К., гражданин на Гана, роден на *** г., против заповед с рег.№ ЯЗ/РЗМ-39 от 23.02.2010 г. на началник сектор "Миграция" при ОДМВР Пловдив.
Решението е окончателно на основание чл.46а, ал.2 ЗЧРБ и не подлежи на обжалване.

 
186 Административно наказателно дело (К) No 532/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ М.Р.К. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 30.04.2010г., в законна сила от 30.04.2010г.
Отменя решение № 190/08.02.2010г., постановено по н.ах.д.№ 5594 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд и вместо него постанови:
Потвърждава НП № 36-0000956/22.07.2009г. на Директора на РД "Автомобилна администрация" гр.Пловдив, сега ОО "КД-ДАИ"-гр.Пловдив.
Решението е окончателно.

 
187 Административно дело No 546/2010, XV състав Дела по ЗМВР Т.С.Т.Ш. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 22.04.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № З-653 от 15.01.2010г. на ВНД Директор на ОД на МВР - Пловдив, с която на основание чл. 75 т.6 от Закона за българските лични документи е забранено напускането на Република България на българския гражданин Т.С.Т.-Ш., с ЕГН **********, за срок от датата на настоящата заповед до отпадане на основанието.
ОСЪЖДА ОД на МВР - Пловдив да заплати в полза на Т.С.Т.-Ш., с ЕГН **********,*** сумата в размер от 500 лв. /петстотин лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
188 Административно дело No 550/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.К.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 16.04.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от М.К.Ч., ЕГН ********** ***, срещу Заповед № 21/02.03.2010 г. на Кмета на Община Перущица, с която е одобрен проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ ХV-889 и ХХV-1915 кв.67 по рег.план на гр.Перущица и обособяване на нови УПИ ХV-889, обсл.дейност, къща за гости и УПИ ХХV-1915, обсл.дейност, къща за гости в кв.67, по новопроектирана граница между двете УПИ - та по линии, надписи, зачертавания и щрихи, означени със зелено в проекта за изменение на ПР и със син цвят в проекта за регулация.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 550/2010 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
189 Административно наказателно дело (К) No 563/2010, XX състав Наказателни касационни производства ЕЛИДА 94-ЕЛЕНА ИВАНОВА ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 09.04.2010г., в законна сила от 09.04.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №563/2010г. по описа на Административен Съд - Пловдив ХХ състав.
ВРЪЩА делото на Районен съд-Асеновград за изпълнение указанията, дадени с настоящото определение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
190 Административно дело No 564/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Г.С. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 12.04.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата от В.Г.С., ЕГН ********** *** против Разрешение за строеж № 226 от 02.05.2007г. на Главния архитект на Община Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 564 по описа на Административен съд - Пловдив за 2010г.
Да се изпрати препис от жалбата и от приложените писмени доказателства към нея на РДНСК-Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд.


 
191 Административно дело No 572/2010, XI състав Други административни дела В.К.Ч.   Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 16.04.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от В.К.Ч. с ЕГН **********,***.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 572/2010 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
192 Частно админист. наказателно дело (К) No 582/2010, XXI състав Наказателни частни касационни производства И.А.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Определение от 12.04.2010г., в законна сила от 12.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането на Районен съд - Пловдив от 22.01.2010г по НАХД № 395/2010 г., с което е прекратено производството по НАХД № 395/2010 г. по описа на ПРС и е обявено за влязло в сила Наказателно постановление № 19752 от 26.10.2009г. на Началника на Сектор ПП при ОД на МВР- Пловдив.

Определението е окончателно.

 
193 Административно дело No 601/2010, V състав Дела по ЗМСМА Г.Г.К.,
Б.Р.Б.,
В.П.Г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 12.04.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Г.Г.К., Б.Р.Б. и В.П.Г. срещу Решения №№594,595 и 596, взети с протокол №31/09.03.2010 г. на проведената извънредна сесия на общински съвет Родопи на 09.03.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №601/2010г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд., V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателите за постановяването му.

 
194 Административно дело No 604/2010, X състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 09.04.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № ЗД-06-7 от 22.03.2010 год. на Областен управител на област с административен център град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №604 по описа на Административен съд-Пловдив за 2010 година.
Да се заличи датата за открито съдебно заседание на 21.04.2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
195 Административно дело No 616/2010, IX състав Дела по ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 29.04.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане оспорването на Решение № 58, взето с протокол № 6/04.03.2010 г. на Общински съвет - Пловдив със Заповед № ЗД-06-8/23.03.2010 г. на Областен управител на Област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 616/2010 г. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщения от страните за изготвянето му пред ВАС.


 
196 Административно дело No 617/2010, VII състав Дела по ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 01.04.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на област - Пловдив срещу част от Решение №55, взето с Протокол №6 от 04.03. 2010г. на Общински съвет - Пловдив по точки №№10, 26 и 27.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №617/2010г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.


 
197 Административно дело No 621/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Н.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 20.04.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.Ч., с ЕГН **********,*** против Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009г. на ИД на АГКК-София.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 621 по описа за 2010 г. на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
198 Административно наказателно дело (К) No 632/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ИМПУЛС 97 ООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 30.04.2010г., в законна сила от 30.04.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №226 от 11.02.2010г. по НАХ дело №4692 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №30954-0046556 от 30.07.2009г., издадено от директора на Дирекция "Контрол" в ТД на НАП- Пловдив, с което на "Импулс-97" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Константин Величков" №57, ет.5, е наложена имуществена санкция в размер на 899,68 лева.
Решението е окончателно.

 
199 Административно наказателно дело (К) No 638/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ПЛАНЕТ ТУР ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 30.04.2010г., в законна сила от 30.04.2010г.
Оставя в сила Решение № 122/29.01.2010г., постановено по н.ах.д.№ 1323 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
200 Административно дело No 645/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИНТЕРПЛАСТ 2000 ООД,
ИНФОМАКС ООД,
Д.А.Л.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 27.04.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ поради оттегляне жалбата на "Интерпласт 2000" ООД, с ЕИК 115773445, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Рогошко шосе" № 18, "Инфомакс" ООД, с ЕИК 115776509, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Брезовска" № 34, ет.3, и Д.А.Л., ЕГН **********,***, против заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК София в частта относно имоти № 508.369, 508.370, 508.371, 508.357 и 508.356.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 645 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
201 Административно дело No 657/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ИНТЕРТРЕЙД-2003 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 23.04.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Интертрейд-2003" ЕООД, Булстат: 112598909, със седалище в гр.Пазарджик и адрес на управление ул."Цар Асен" №76, ет.2, оф.2, срещу действие на директора на ТД на НАП гр.Пловдив по предсрочно предявяване на банкова гаранция № 210-010-90/08.07.2009 г. на МКБ "Юнионбанк", издадена в полза на ТД на НАП-гр.Пловдив, ИРМ Пазарджик.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 657 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 г.
ИЗПРАЩА преписката на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, за произнасяне по жалбата на "Интертрейд-2003" ЕООД, Булстат: 112598909, със седалище в гр.Пазарджик и адрес на управление ул."Цар Асен" №76, ет.2, оф.2, срещу действие на директора на ТД на НАП гр.Пловдив по предсрочно предявяване на банкова гаранция № 210-010-90/08.07.2009 г. на МКБ "Юнионбанк", издадена в полза на ТД на НАП-гр.Пловдив, ИРМ Пазарджик.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
202 Административно дело No 658/2010, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.К.А. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 12.04.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Р.К. Лилова-А. ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 658 по описа на Административен съд - Пловдив за 2010г.

Определението може да се обжалва с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
203 Административно дело No 664/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.В.И.,
Н.С.П.,
М.М.П.,
В.В.И.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 12.04.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 664 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
ИЗПРАЩА жалбата по подведомственост на началника на РДНСК Южен централен район, Сектор Пловдив, за разглеждане по същество.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
204 Административно дело No 686/2010, IX състав Дела по ЗМСМА Л.А.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 26.04.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Л.А.Б. ЕТН**********о*** Стамболийски № 62 против Решение на комисия за провеждане на конкурс за управител на БКС"ЕООД-Карлово,взето с протокол № 3 от 22.03.2010г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 686/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му от страните.
 
205 Административно дело No 688/2010, IV състав Други административни дела ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД БДУВИБР ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 08.04.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Община Димитровград против решение № РР-818 от 02.12.2009 г. на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 688 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
206 Административно дело No 692/2010, VII състав Искове за обезщетение С.З.Ч. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 07.04.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №692/2010г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд., VІІ състав.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен Съд - Пловдив исковата молба на С.З.Ч. ***, с която са предявени обективно съединени искове за присъждане на имуществени вреди в размер на общо 535 лева и неимуществени вреди в размер на общо 1 000 лева, ведно със законната лихва считано от 02.02.2010г. до окончателното изплащане на главниците.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
207 Административно дело No 724/2010, VII състав Дела по КСО И.М.К. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 22.04.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадена "искова молба" от И.М.К. *** с искане в нея да се задължи РУСО - Пловдив да извърши преизчисляване на пенсията му, а също така и да се задължи същото учреждение да му изплати действителната пенсия със задна дата, считано от деня когато е следвало да се извърши това изчисление.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №724/2010г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя. 
208 Административно наказателно дело (К) No 729/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ДИМИС-ДИМИС НОВИЧКОВ ЕТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Определение от 12.04.2010г., в законна сила от 12.04.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.дело №729/2010г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ХХІ състав. ВРЪЩА делото на Районен Съд - Пловдив, ХХV наказателен състав за изпълнение на процедурата по чл.163 ал.1 и ал.2, във връзка с чл.228 АПК, след което делото да се изпрати на Административен Съд - Пловдив за разглеждане на касационната жалба.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
209 Административно дело No 786/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни З.Х.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 30.04.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 786 по описа за 2010 год. на ХII - ти административен състав.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх.№ 5891 от 19.04.2010г. на Административен съд - град Пловдив, подадена от З.Х.А., като ЕТ "Маказ - З.А." с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, с.Фотиново, община Кирково, обл.Кърджали против ревизионен акт № 900267 от 14.01.2010г., издаден от Росица Георгиева Скоколиева, орган по приходите при ТД на НАП гр.Кърджали, потвърден с Решение № 164/12.03.2010г. на Директор на дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив.
Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
След изтичане срока за обжалване и влизане в сила на настоящото определение, а.х.дело № 786/2010г. на ХII - ти състав, да се докладва по а.х.дело № 672/2010г. на ХІV - ти административен състав.

 
210 Административно дело No 831/2010, VIII състав Дела по ЗМВР П.Х.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 29.04.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Х.П.,***, КК "Златни пясъци", "Джоя парк комплекс", ап.7, против Заповед №2010002342 от 10.03.2010г. на директора на ОД"МВР"- Пловдив, с която му е наложена ПАМ - "да не се разрешава напускане на страната на българския гражданин", със срок от 10.03.2010г. до отпадане на основанието.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на П.Х.П. да бъде спряно предварителното изпълнение на Заповед №2010002342 от 10.03.2010г. на директора на ОД"МВР"- Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №831 по описа на съда за 2010г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
211 Административно дело No 837/2010, VIII състав Други административни дела М.Н.М. УС НА СДРУЖЕНИЕ ЛРД МАРИЦА ПЪРВОМАЙ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 30.04.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Н.М.,***, против решение от 14.04.2010г. на Управителния съвет на Сдружение "Ловно-рибарско дружество "Марица"", с което му е наложено наказание "изключване" за срок от три години.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на М.Н.М. да бъде спряно изпълнението на оспорения акт.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №837 по описа на съда за 2010г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.