АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.05.2010г. до 31.05.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1652/2007, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ГУЛКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 03.05.2010г.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за изменяне на Решение № 747 от 03.06.2009г., постановено по ахд № 1652/07г. в частта за разноските.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.


 
2 Административно дело No 351/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-ПЛОВДИВ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 25.05.2010г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 16002439/30.11.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 59/25.01.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, като намалява определените на "Заводски строежи-ПС-Пловдив" АД, Булстат 825339653, лихви върху дължими вноски за бюджета, както следва:
1. Върху дължимите вноски по Държавното обществено осигураване за периода от 01.07.2002 г. до 31.05.2007 г. –– от 289686,46 лв., на 257572,93 лв.;
2. Върху дължимите вноски за Допълнително задължително пенсионно осигураване – Универсален пенсионен фонд за периода от 01.07.2002 г. до 31.05.2007 г. –– от 6664,83 лв., на 6442,46 лв.;
3. Върху дължимите вноски за Допълнително задължително пенсионно осигураване – Професионален пенсионен фонд за периода от 01.07.2002 г. до 31.05.2007 г. –– от 341,71 лв., на 338,13 лв.;
4. Върху дължимите вноски за фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" за периода от 01.01.2005 г. до 31.05.2007 г. –– от 1010,04 лв., на 969,51 лв.
5. Върху дължимите вноски за здравно осигуряване за периода от 01.07.2002 г. до 31.05.2007 г. –– от 17979,05 лв., на 12464,39 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Заводски строежи-ПС-Пловдив" АД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул."Дунав" №100, Булстат 825339653, представлявано от С.Г.С., срещу Ревизионен акт № 16002439/30.11.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 59/25.01.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в останалата обжалвана част.
ОСЪЖДА "Заводски строежи-ПС-Пловдив" АД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул."Дунав" №100, Булстат 825339653, представлявано от С.Г.С., да заплати в полза на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив сумата от 15409,47 лв. (петнадесет хиляди петстотин и девет лева и 47 стотинки) юрисконсултско възнаграждение.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив да заплати в полза на "Заводски строежи-ПС-Пловдив" АД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул."Дунав" №100, Булстат 825339653, представлявано от С.Г.С., сума в размер на 788,36 лв. (седемстотин осемдесет и осем лева и 36 ст.) разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
3 Административно дело No 805/2008, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.К.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 18.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К. ***, против Заповед №ОА-2214 от 14.08.2007г. на кмета на община Пловдив в частта, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.54 по плана на Старинна градска част, гр. Пловдив, в част "регулация" за образуване на нови УПИ ІІ-543, УПИ ІІІ-кафене, УПИ VІІ-540 и УПИ VІІІ-540.
ОТМЕНЯ Заповед №ОА-2214 от 14.08.2007г. на кмета на община Пловдив, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.54 по плана на Старинна градска част, гр. Пловдив, в част "застрояване" и РУП за дву и триетажно застрояване в УПИ ІІ, VІ, VІІ и VІІІ.
ИЗПРАЩА преписката на община Пловдив за постановяване на акт, при спазване на изложените в настоящето решение съображения, които са задължителни.
ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на А.К. ***, сумата от 505,00 лева, представляваща направените по делото разноски, съразмерно на уважената част от жалбата му.
ОСЪЖДА А.К. ***, да заплати на Х.П.Т. и Л.Х.П., със съдебен адрес:***, сумата от 212,50 лева; на Мариана Н.А., В.Н.Т. и Н.Н.Т., със съдебен адрес:***, сумата от 112,50 лева, представляващи направените по делото разноски, съразмерно на отхвърлената част от жалбата му.
Решението е окончателно.

 
4 Административно дело No 1311/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни К.А.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 05.05.2010г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.Г., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес *** против ревизионен акт /РА/ № 985 от 21.03.2008г., издаден от Стоянка Марийна Иванова - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с решение № 431 от 05.06.2008г. на директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в обжалваната част относно непризнато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 182643,28 лв., ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 86 777, 99 лв.
ОСЪЖДА К.А.Г., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пазарджик, бул."България" № 45 да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 5838 / пет хиляди осемстотин тридесет и осем / лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.

 
5 Административно дело No 1620/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни РАЛИЦА-КИРИЛ КИРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Ралица-К. *** и адрес на управление ул."Акация" №13, Булстат: 822118112, срещу Ревизионен акт № 1300800052/20.05.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 516/15.07.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив. Жалбоподателят възразява срещу отказаното му от ревизията право на данъчен кредит в размер на 5000 лв. по фактура № 64/27.12.2007 г., издадена от "Медия - Борса имоти" ООД.
ОСЪЖДА ЕТ "Ралица-К. *** и адрес на управление ул."Акация" №13, Булстат: 822118112, да заплати на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, сума в размер на 440 лв. /четиристотин и четиридесет лева/ юрисконсултско възнажраждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
6 Административно дело No 1685/2008, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ КОМИСИЯ ПО ЧЛ.19 АЛ.2 ОТ ЗСПЗЗ,
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 10.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Държавна агенция по горите гр. София, понастоящем преименувана в Изпълнителна агенция по горите против Протоколно решение от 31.07.2008г. на комисията по чл. 19 ал.2 от ЗСПЗЗ, одобрено със Заповед № 570 от 04.08.2008г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие"-гр. Пловдив в частта за 1./ землище с. Дряново с ЕКАТТЕ 23950 относно имоти с №№ 8.54; 8.62; 8.66; 8.68; 29.3; 29.16; 35.69; 35.80; 35.113; 38.2; 38.3; 38.24; 38.25; 48.74; 48.77; 48.80; 61.15; 61.17; 69.17; 69.25; 70.53; 75.9; 97.27; 97.39; 99.16; 109.1; 109.20; 112.59; 112.68; 112.74; 150.9; 150.10; 153.18; 167.30; 167.34; 167.35; 167.67; 167.103; 167.110; 167.113; 167.115; 167.116; 167. 117; 167.118; 167.122; 167.127; 179.10; 179.57; 179.89; 179.129; 179.131; 188.120; 188.122; 191.16; 191.25; 191.27; 191.48; 191.53; 191.60; 191.62; 192.11; 203.2; 205.3; 205.4; 205.5; 206.22; 206.27; 206.28; 206.39; 206.40; 233.50. 2./ землище с. Борово с ЕКАТТЕ 05623 имоти с №№ 0.205; 12.81; 12.82; 12.83; 12.85; 12.86; 12.87; 12.91; 13.4; 13.7; 13.31; 14.50; 14.52; 14.54; 14.63; 14.65; 15.38; 15.39; 16.23; 17.1; 17.25; 17.73; 17.75; 17.76; 18.38; 19.48; 20.21; 20.25; 21.73; 21.75; 21.76; 21.79; 22.41; 22.46; 22.49; 22.52; 22.53; 23.64; 24.10; 24.21; 25.20; 25.70; 25.89; 26.39; 26.40; 26.41; 26.45; 26.46; 26.47; 27.9; 27.14; 27.26; 27.28; 28.14; 32.16; 32.45; 32.58; 32.87; 32.87; 32.88; 33.13; 33.26; 33.43; 33.44; 33.33; 33.45; 34.35; 34.36; 34.40; 35.26. 3./ землище с. Здравец с ЕКАТТЕ 31423 имоти с №№ 0.77; 0.79; 0.83; 0.116; 0.119; 0.120; 0.128; 0.130; 0.137; 0.139; 0.140; 0.141; 0.146; 0.148; 0.152; 0.153; 0.154; 0.157; 0.158; 0.159; 0.171; 0.174; 0.208; 0.209; 0.216; 0.217; 0.218; 0.219; 0.221; 0.236; 0.250; 0.252; 1.3; 1.11; 1.13; 3.7; 3.9; 4.1; 4.3; 5.24; 5.25; 26.8; 34.8; 35.10. 4./ землище с. Белица с ЕКАТТЕ 035390 имоти с №№ 1.3; 1.4; 1.5; 1.21; 1.27; 1. 28; 2.1; 2.5; 2.6; 2.9; 2.16; 2.17; 2.18; 2.19; 2.20; 3.15; 3.16; 4.11; 5.13; 5.24; 5.26; 7.24; 8.19; 8.37; 10.4; 11.4; 11.29; 11.38; 11.4; 11.42; 12.11; 13.2; 13.6; 13.18; 13.23; 14.28; 14.44; 18.2; 18.9; 18.10; 18.11; 18. 13; 18.22; 18.24; 18.31; 19.28; 19.30; 19.31; 19.32; 19.37; 19.38; 19.39; 19.40; 19.43; 19.44; 20.9; 20.10; 20.13; 20.14; 20.15; 20.16; 20.17; 20.19; 20.20; 20.21; 20.23; 20.28; 21.1; 21.7; 21.8; 21.10; 21.18; 21.23; 21.24; 21.35; 21.36; 21.38; 22.1; 22.4; 22.6; 22.7; 23.9; 23.10; 23.12; 23.13; 23.20; 23.22; 23.23; 24.6; 24.11; 26.16; 27.10; 27.2; 27.3; 27.5; 27.6; 27.9; 27.22; 27.23; 27.24; 27.25; 27.26; 27.27; 27.28; 27.29; 27.30; 27. 31; 27.32; 28.2; 28.58; 28.75; 28.78; 28.29; 28.91; 29.6; 29.7; 29.13; 29.14; 30.8; 31.1; 31.2; 31.5; 31.18; 31.19; 31.21; 31.22; 31.29; 31.31; 31.33; 32.3; 32.13; 32.15; 32.24; 32.25; 32.27; 32.28; 32.29; 32.34; 32.44; 33.2; 33.6; 33.11; 33.12; 34.13; 35.1; 35.2; 35.5; 35.6; 36.2; 96.13; 96.16; 96.17; 96.19; 96.25; 96.32; 105.9; 105.10; 105.14; 105.15; 105.19; 105.20; 105.23; 105.28; 105.29; 105.30; 105.32; 105.33; 105.34; 105.36; 105.40; 105.41; 105.43; 131.1; 131.6; 131.7; 186.7; 193.7; 193.8; 193.9; 195.10; 195.18; 195.21; 195.22; 195.25; 195.27; 196.12; 196.14; 197.1; 197.5; 197.9; 198.9; 198.21; 198.33; 198.35; 198.44; 198.48; 198.50; 198.51; 198.52; 198.58; 199.6; 199.7; 199.8; 199.9; 199.10; 199.11; 199.12;199.13; 199.4. 5./ землище гр. Лъки с ЕКАТТЕ 44478 имоти с №№ 28.13; 28.14;28.15; 28.28; 28.40; 56.9; 64.17; 64.19; 64.20; 89.18; 89.25; 89.40; 89.42; 89.57; 89.59; 89.84; 89.85; 89.108; 89.109; 89.115; 89.116; 89.117; 89.125; 92.36; 92.49; 92.64; 92.67; 92.68; 92.71; 92.71; 92.75; 107.17; 107.28; 107.49; 107.50; 107.59. 6./ землище с. Лъкавица с ЕКАТТЕ 44447 имоти с №№ 0.116; 0.125; 0.156; 2.43; 6.25; 7.15; 10.5; 10.11; 10.14; 10.15; 10.21; 10.24; 11.3; 11.5; 14.9; 15.10; 16.2; 24.9; 27.35; 28.1; 28.2; 29.1; 37.2; 37.10; 39.16; 39.19; 44.6; 44.19; 44.21; 47.7. 7./ землище с. Манастир с ЕКАТТЕ 46989 имоти с №№ 0.356; 0.361; 0.362; 0.371; 0.372; 0. 384; 0.387; 0.389; 0.390; 0.391; 0.392; 0.395; 0.396; 0.397; 0.399; 0.403; 0. 409; 0.410; 0.412; 0.415; 0.416; 0.417; 0.418; 0.419; 0.420; 0.448; 0.452; 0.461; 0.464; 0.471; 0.492; 0. 494; 0.497; 0.515; 0.526; 0.530; 0.532; 0.536; 0.571; 0.577; 0.580; 0.581; 0.583; 0.592; 0.611; 0.612; 0.613; 0.614; 0.617; 0.618; 0.646; 0.647; 0.652; 0.654; 0.655; 0.665; 0.669; 0.670; 0.678; 0.688; 0.692; 0.693; 0.700; 0.704; 0.709; 0.718; 0.720; 0.740; 0.745; 0.746; 0.749; 0.764; 0.765; 0.688; 0.692; 0.693; 0.700; 0.704;ф0.709; 0.718; 0.720; 0.740;ф0.750;ф0.746; 0.749; 0.764; 0.765; 0.789; 0.790; 0.794; 0.796;х0.801;( 0.802; 0.810; 0.823; 0.834; 1.2; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 3.7; 6.4; 8.3; 10.45; 11.2; 11.3; 13.9; 19.24; 21.3; 21.6; 21.9; 21.15; 21.28; 21.30; 22.24; 22.25; 25.25; 25.28; 26.5; 26.8; 26.14; 26.15; 26.19; 27.2; 29.3; 33.8; 34.13; 37.7; 38.3; 38.6; 38.7; 41.1; 41.5; 41.7; 50.5; 50.10; 50.13; 57.5; 57.7; 57.13; 57.16; 57.18; 57.20; 57.23; 57.24; 57.26; 57.28; 57.31; 57.33; 57.35; 57.39; 58.2; 58.3; 58.6; 58.7; 58.8; 58.9; 58.10; 62.10; 63.18; 63.26; 71.2; 71.3; 72.27; 76.15; 76.24; 76.28; 76.30; 76.36; 77.47; 78.1; 78.11; 78.12; 79.12; 79.13; 83.15; 83.53; 88.4; 88.9; 89.7; 93.13; 94.2; 95.11; 95.13; 96.45; 96.62; 96.63; 98.17; 98.23; 98.24; 98.25; 101.8; 107.22; 114.7; 114.19; 116.11; 122.6; 125.32; 125.36; 126.1; 126.2; 126.4; 126.8; 126.9; 126.15; 126.18; 126.24; 126.39; 126.49; 126.50; 126.60; 128.1; 130.20; 131.63; 136.1.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението му.


 
7 Административно дело No 1764/2008, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.П.К. НАЧАЛНИК НА РДНСК Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.П.К. с ЕГН ********** ***, против Заповед № ДК-10-33/08.07.2008 г. на Началника на РНДСК-Пловдив, с която е оставено в сила Разрешение за строеж № 21/11.01.2008 г.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
8 Административно дело No 1911/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни БАЙЕРН АУТО ЛИЗИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 20.05.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 210800152/30.06.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Смолян, потвърден с Решение № 642/26.08.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта, в която за данъчни периоди м.юли, м.август и м.октомври 2005 г. на "Байерн ауто лизинг" ЕООД със седалище в гр.Рудозем и адрес на управление ул."В.Д." №58, Булстат 120559578, представлявано от В.Н.Г., е отказан данъчен кредит в общ размер на 18935,56 лв. по фактури, издадени от "Мегуин България" ООД и "Хлебко-Мадан" ООД, ведно със съответните лихви за просрочие.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Байерн ауто лизинг" ЕООД със седалище в гр.Рудозем и адрес на управление ул."В.Д." №58, Булстат 120559578, представлявано от В.Н.Г., срещу Ревизионен акт № 210800152/30.06.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Смолян, потвърден с Решение № 642/26.08.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта, в която за данъчен период м.ноември 2006 г. на "Байерн ауто лизинг" ЕООД, Булстат 120559578, е отказан данъчен кредит в общ размер на 7999,60 лв. по фактури, издадени от "Хлебко-Мадан" ООД, ведно със съответните лихви за просрочие;
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Байерн ауто лизинг" ЕООД със седалище в гр.Рудозем и адрес на управление ул."В.Д." №58, Булстат 120559578, представлявано от В.Н.Г., срещу Ревизионен акт № 210800152/30.06.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Смолян, в частта, потвърдена с Решение № 642/26.08.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, относно обжалвания корпоративен данък за 2005 г. в размер на 8090,42 лв. с начислена лихва 2539,30 лв., и за 2006 г. в размер на 8048,51 лв. с начислена лихва 1465,52 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив да заплати на "Байерн ауто лизинг" ЕООД със седалище в гр.Рудозем и адрес на управление ул."В.Д." №58, Булстат 120559578, представлявано от В.Н.Г., разноски по делото в размер на 172,34 лв. (сто седемдесет и два лева и 34 ст.).
ОСЪЖДА "Байерн ауто лизинг" ЕООД със седалище в гр.Рудозем и адрес на управление ул."В.Д." №58, Булстат 120559578, представлявано от В.Н.Г., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 867,82 лв. (осемстотин шестдесет и седем лева и 82 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
9 Административно дело No 1985/2008, XIII състав Други административни дела ПАСК ЕООД,
ВЕНДИНГ-ИВАН ПОПОВ ЕТ
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 19.05.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № Р-952/28.08.2008г. на Ректора на Медицински университет - Пловдив и Заповед № Р - 1108/30.09.2008г. на Ректора на Медицински университет - Пловдив.
ОСЪЖДА Медицински университет - Пловдив да заплати на "ПАСК" ЕООД, БУЛСТАТ 825061136, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. "Княз Александър Батенберг" № 24, представлявано от Управителя П.М.А. сумата в размер на 850/осемстотин и петдесет/ лева представляваща разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
10 Административно дело No 2066/2008, XIII състав Дела по ЗДС ВЕНДИНГ-ИВАН ПОПОВ ЕТ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 19.05.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № Р-952/28.08.2008г. на Ректора на Медицински университет - Пловдив и Заповед № Р - 1108/30.09.2008г. на Ректора на Медицински университет - Пловдив.
ОСЪЖДА Медицински университет - Пловдив да заплати на "ПАСК" ЕООД, БУЛСТАТ 825061136, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. "Княз Александър Батенберг" № 24, представлявано от Управителя Павел Миланов Асенов сумата в размер на 850/осемстотин и петдесет/ лева представляваща разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
11 Административно дело No 2390/2008, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ХОЛЦПРОДУКТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 05.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Холцпродукт" ЕООД - гр. Садово, с адрес на управление: гр. Садово, обл. Пловдивска, ул."Васил Коларов" № 31, представлявано от И.К.А.против Ревизионен акт № 160801228 от 23.09.2008 г., издаден от Ваня Георгиева Войникова- ст.инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 777 от 05.11.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която е отказан данъчен кредит в размер на 75249,26 лв. и са начислени лихви от 11824,16 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА "Холцпродукт" ЕООД - гр. Садово, с БУЛСТАТ 115796134, с адрес на управление: гр. Садово, обл. Пловдивска, ул."Васил Коларов" № 31, представлявано от И.К.А.да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"- Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2191 /две хиляди сто деветдесет и един/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
12 Административно дело No 8/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АУТОБИЛД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 10.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Аутобилд" ООД - гр. Асеновград, с адрес на управление: гр.Асеновград, ул."Вельо Войвода" № 4, и съдебен адрес: гр. Асеновград, ул."Борова" № 4, представлявано от В.Й.П. против Ревизионен акт № 160801302 от 13.10.2008 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 844/ 10.12.2008 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя е отказан данъчен кредит в размер на 29383,00 лв. и са начислени съответните лихви, като неоснователна.
ОСЪЖДА "Аутобилд" ООД - гр. Асеновград, с БУЛСТАТ 160022835, с адрес на управление: гр.Асеновград, ул."Вельо Войвода" № 4, представлявано от В.Й.П. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 1038/хиляда тридесет и осем/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
13 Административно дело No 384/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни КЛОКОТНИЦА ИНВЕСТ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Клокотница Инвест" АД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление пл."Общински" №3, Булстат: 126154063, представлявано от Петко Ангелов Кущирев, срещу Ревизионен акт № 2601159/29.11.2007 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП гр.Хасково, в частта, потвърдена с Решение № 62/25.01.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Клокотница Инвест" АД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление пл."Общински" №3, Булстат: 126154063, представлявано от Петко Ангелов Кущирев, да заплати на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, сума в размер на 694,03 лв./шестстотин деветдесет и четири лева и 03 ст./ юрисконсултско възнажраждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
14 Административно дело No 451/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕАМАЛТЕА БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 17.05.2010г.

ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 240800742/05.01.2009 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Стара Загора, потвърден с Решение № 115/13.02.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив да заплати на "Деамалтеа България" ЕООД със седалище в гр. Казанлък и адрес на управление ул."Хан Крум" №11, вх.А, ап.5, Булстат 123748833, представлявано от Е.П.М., сума в размер на 2455,86 лв. (две хиляди четиристотин петдсет и пет лева и 86 ст.) разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
15 Административно дело No 562/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕХНО МОДУЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 27.05.2010г.
ДОПЪЛВА Решение № 540 от 16.04.2010г., постановено по административно дело № 562 по описа за 2009год. на Административен съд – Пловдив, като навсякъде в мотивите и диспозитивната част на същото да се чете “Ревизионен акт № 160801399 от 18.11.2008г. и РА за поправка на ревизионен акт № П-160801399 от 04.12.2008г.”.
Поправката да се отбележи върху Решение № 540 от 16.04.2010г., и преписите.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
16 Административно дело No 574/2009, XIII състав Дела по КСО И.Я.Б. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 14.05.2010г.

ОТМЕНЯ Решение № 31/04.03.2009г. на Директора на РУ"СО", гр. Пловдив, с което е отменено Разпореждане № 450730464 от 01.10.2008г. на Ръководител "ПО" при РУ"СО", гр. Пловдив и е отпусната лична пения за осигурителен стаж и възраст на И.Я.Б., ЕГН **********,***.
ИЗПРАЩА преписката на Директора на РУ"СО", гр. Пловдив със задължителни указания за прилагането на закона съобразно мотивите на настоящето решение.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ. 
17 Административно дело No 610/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.М.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 20.05.2010г.
Оставя без уважение молба на Община Хисаря за тълкуване на Решение № 1574 от 25.11.2009г., постановено по адм.дело № 610/2009г., по описа на Административен съд-Пловдив. Решението не подлежи на обжалване.
 
18 Административно дело No 755/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 03.05.2010г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № КД-14-16-210 от 23.03.2009 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър град Пловдив.
ВРЪЩА административната преписка на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър град Пловдив за издаване на нова заповед.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
19 Административно дело No 780/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ИВАЙЛО ПАПАЗОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "И.П."*** и адрес на управление ул."Пловдивска" №53, ет.4, Булстат: 130073585, срещу Ревизионен акт № 1300800466/14.01.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пазарджик, в частта, в която е потвърден с Решение № 229/08.04.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, относно отказаното право на данъчен кредит за м.декември 2006 г.; м.януари, м.април, м.май и м.август 2007 г. в общ размер 25473 лв. по 12 фактури, издадени от "Гордън" ООД, ведно със съответните лихви; както и в частта на определения данък по чл.35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. в размер на 9258,81 лв. със съответната лихва.
ОСЪЖДА ЕТ "И.П."*** и адрес на управление ул."Пловдивска" №53, ет.4, Булстат: 130073585, да заплати на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, сума в размер на 1191,19 лв. /хиляда сто деветдесет и един лева и 19 ст./ юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
20 Административно дело No 974/2009, V състав Искове за обезщетение ХЕБРОС БУС ООД ОБЩИНА КРИЧИМ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 26.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от “Хеброс Бус” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. Македония 1, автогара Родопи, ет.2, управлявано от В.Г.Д срещу Община Кричим- гр. Кричим, Област Пловдив в размер на 73577.78лева.
ОСЪЖДА “Хеброс Бус” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. Македония 1, автогара Родопи, ет.2, управлявано от В.Г.Д да заплати на Община Кричим- гр. Кричим, Област Пловдив направените съдебни разноски в размер на 3000/три хиляди/ лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
21 Административно дело No 1189/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Е.Д.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД-00-80/18.05.2009 г. на Областния управител на Област Пловдив, с която, на основание § 4 к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, е одобрен ПНИ в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по § 4 от ПЗР към ЗСПЗЗ за местността "Бозалан" в землището на гр.Сопот, в частта й досежно имоти № 398.86 и 398.81, както и новообразуван 398.308.
ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
22 Административно дело No 1203/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни АРКОСА-ДИМОВ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 11.05.2010г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНИ Ревизионен акт /РА/ № 260900098/27.04.2009 г. и РА за поправка на ревизионен акт № 902878/11.05.2009г., издадени от Евгений Димов Генчев на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърдени с Решение № 420 от 24.06.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 26212,78 лв. ведно с законната лихва върху тях.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на СД "Аркоса-Димов", със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. "Иван Богоров" № 30, представлявано от Димо Танчев Димов- управител, с ЕИК по БУЛСТАТ 836140290 сторените по делото разноски в размер на 50 лв. /петдесет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
23 Административно дело No 1204/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни А.Д.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 15.05.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 160801860/21.04.2009г., издаден от Нина Плачкова - ст. инспектор по приходите при ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 407 от 19.06.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ", гр. Пловдив, с който са установени задължения за ДОО и ДЗПО-УФ, за периода 01.01.2001г. до 31.10.2008г., в частта в която за установени задължения както следва: задължения ДОО периода 01.01.2001г. 31.10.2004г. ведно с прилежащата им лихва; задължения ДЗПО за периода 01.01.2002г. - 31.10.2004г. ведно с прилежащата им лихва; Вноски ЗО за периода 01.01.2000г. - 31.10.2004г., ведно с прилежащата им лихва.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Б., EГН **********,*** против Ревизионен акт /РА/ № 160801860/21.04.2009г., издаден от Нина Плачкова - ст. инспектор по приходите при ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 407 от 19.06.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ", гр. Пловдив в останалата му част.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив да заплати на А.Д.Б., EГН **********,*** сумата в размер на 126лв. /сто двадесет и шест лева/ представляваща разноските по делото и възнаграждението за един адвокат за настоящата инстанция съразмерно уважената част на жалбата.
ОСЪЖДА А.Д.Б., EГН **********,*** да заплати на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата в размер на 186,20 лв./сто осемдесет и шест лева и двадесет стотинки/, представляваща възнаграждението за юрисконсулт, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
24 Административно дело No 1275/2009, X състав Дела по КСО Ж.Т.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 20.05.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №138 от 02.07.2009 г. на Директора на РУ"СО" град Пловдив и потвърденото с него Разпореждане№********** от 13.03.2009 година на Ръководителя на Отдел "Пенсионно осигуряване" при РУ"СО" гр.Пловдив, материализиращо отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по заявление с вх.№75791 от 16.12.2008 година.
ВРЪЩА административната преписка на РУ"СО" гр.Пловдив за произнасяне по заявление с вх.№75791 от 16.12.2008 година. на Ж.Т.Д. при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА Националния осигурителен институт- РУ"СО"град Пловдив, да заплати на Ж.Т.Д.,***, направените деловодни разноски в размер на 300 лв./ триста лева /.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
25 Административно дело No 1321/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Й.С.,
В.Й.И.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 13.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Й.С. и В.Й.С.,***, против Заповед №649 от 02.06.2009г. на кмета на община Родопи, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.3 по плана на село Брестник, като отпада УПИ І- за зеленина и се образуват нови УПИ І- за зеленина, ХХІV-830, ХХV-830 и ХХVІ-830 с ново, свободно жилищно застрояване с височина до 10м.; определя се устройствена зона "Жм", с показатели, указани в матрица към проекта; и се проектират нова задънена улица с осови точки 4а-4б, с ширина от 6м., и нова задънена улица с осови точки 4в-4г, с ширина от 4м.
Решението е окончателно

 
26 Административно дело No 1345/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕСТА КОЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 19.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Еста К." ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 92 Б, ет. 5, представлявано от едноличния собственик на капитала К.К. Колев, с ЕИК по БУЛСТАТ 115790010, подадена чрез адвокат К.К., срещу Ревизионен акт № 160801922/23.04.2009 г., поправен с Ревизионен акт за порправака на ревизионен акт № 169801922/08.05.2009 г., издадени от П.Х.К., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 391 от 09.06.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно допълнително начислен ДДС в размер на 7116,50 лв. и непризнат данъчен кредит в размер на 6384,37 лв., ведно с законната лихва върху тях в размер на 766,19 лв.
ОСЪЖДА "Еста К." ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 92 Б, ет. 5, представлявано от едноличния собственик на капитала К.К. Колев, с ЕИК по БУЛСТАТ 115790010, да заплати на Дирекция " Обжалване и управление на изпълнението " гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 735,33 лв. /седемстотин тридесет и пет лева и 33 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
27 Административно дело No 1407/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРО БИЛДИНГ ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 210900076 от 27.05.2009 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Смолян, потвърден с Решение № 483/ 16.07.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя "Евро Билдинг Инвест" ЕООД - гр. Смолян, с адрес на управление: гр. Смолян, ул."Околовръстна" № 1, представлявано от Дойчо Иванов Лазаров, е отказан данъчен кредит в размер на 28848,18 лв. по фактури № 295/02.10.2008 г., № 299/07.10.2008г., № 303 / 09.10.2008 г., №305 / 10.10.2008 г., №334/27.10.2008 г., №341/29.10.2008 г.,№347/30.10.2008 г., №350/31.10.2008г., издадени от "Транс Строй Плюс" ЕООД, като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на "Евро Билдинг Инвест" ЕООД - гр. Смолян,с Булстат 120599512, с адрес на управление: гр. Смолян, ул."Околовръстна" № 1, представлявано от Д.И.Л.сумата от 1450/ хиляда четиристотин и петдесет/ лева, представляваща разходи за производството и адвокатски хонорар.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
28 Административно дело No 1408/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни МИГ-9-13-ИВАН ГРОЗЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 20.05.2010г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № 807302 от 19.12.2008г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр.Хасково, потвърден с решение № 500 от 27.07.2009г на директор на Дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив, с който е отказано възстановяване на суми по подадено искане за прихващане или възстановяване с вх.№ К2-375 от 16.12.2008г. на ТД на НАП - гр.Хасково от адвокат Б.Д.З., като пълномощник на Иван Милев Грозев ЕГН **********, в качеството му на ЕТ "МИГ - 9-13- Иван Грозев", със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ж.к "Бадема" бл.30, вх.А, ет.2, ап.6 с ЕИК по БУЛСТАТ 126045338.
ВРЪЩА административната преписката на ТД на НАП гр.Хасково, за ново произнасяне по искане за прихващане или възстановяване с вх.№ К2-375 от 16.12.2008г. на ТД на НАП - гр.Хасково, при съблюдаване на указанията по приложение на закона, дадени в настоящото решение.
ОПРЕДЕЛЯ 30 - дневен срок за произнасяне по искането от страна на административния орган, считано от получаване на административната преписка.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите да заплати на Иван Милев Грозев ЕГН **********, като ЕТ "МИГ - 9 -13 - Иван Грозев", със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ж.к "Бадема" бл.30, вх.А, ет.2, ап.6 с ЕИК по БУЛСТАТ 126045338 сумата от 50 лв./петдесет/ лева, представляваща извършени от последния разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
29 Административно дело No 1442/2009, IX състав Дела по ЗОС ЮНИОН БИЛД АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 20.05.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 09ОА-1583 от 18.06.2009 година, издадена от Кмета на Община Пловдив. Решението може да се обжалва от страните пред Върховен административен съд на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.
 
30 Административно дело No 1462/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ К.Х.С.,
С.С.С.,
К.С.С.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 11.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Х.С., С.С.С. и К.С.С., със съдебен адрес:***, против Заповед №ЗД-00-103 от 11.06.2009г. на Областен управител- Пловдив, с която е одобрен ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местностите "Манастирски лозя", "Борова гора" и "Кайряка", в землището на град Сопот, досежно имоти с №465.459 и №465.593, местност "Манастирски лозя".
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
31 Административно дело No 1502/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 13.05.2010г.
Отменя Заповед № РД-09-636 от 03.08.2009г. на Кмета на Район "Източен"-Община Пловдив.
Осъжда Район "Източен"-Община Пловдив да заплати на Съюз на слепите в България-сдружение с нестопанска цел със седалище/адрес на управление гр.София, ул."Найчо Цанов" № 172 съдебни разноски за д.т.-50лв., за в.л.-120 лв., за адвокатско възнаграждение-300лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
32 Административно дело No 1567/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Южен индустриален парк" АД със седалище в гр. София и адрес на управление ул."Беловодски път" №15-17, ет.3, Булстат: 816098688, представлявано от Йордан Атанасов Иванов, срещу Решение № 303/ 21.08.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, с което е отхвърлена жалбата му срещу действия на публичен изпълнител при регионална дирекция на АДВ - гр.Пловдив, обективирани в Съобщение № 34571/2002/121673 от 29.07.2009 г. за продажба чрез търг с тайно наддаване.
ОСЪЖДА "Южен индустриален парк" АД със седалище в гр. София и адрес на управление ул."Беловодски път" №15-17, ет.3, Булстат: 816098688, представлявано от Йордан Атанасов Иванов, да заплати на ТД на НАП-гр.Пловдив сумата от 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение.

Решението е окончателно.

 
33 Административно дело No 1582/2009, XI състав Други административни дела К.И.К. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 25.05.2010г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на уведомително писмо за извършено плащане с изх.№ 01-162/5965 от 23.07.2009 г. на ДФ „Земеделие” град Пловдив, с което на К.И.К. ***, са наложени санкции и редукции в размер на 28 025,16 лева.
ВРЪЩА административната преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие – Разплащателна агенция за произнасяне по общо заявление за плащания на площ с УИН 16/260508/93650 от 13.05.2008 г. на К.И.К., ЕГН **********,***.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
34 Административно дело No 1636/2009, VIII състав Други административни дела АГРОТЕХНИКАСЕРВИЗ 94 ВПК ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ,
ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ОТДЕЛ РЕГИОНАЛНА РАЗПАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.05.2010г.
ОБЯВЯВА нищожността на уведомително писмо за извършено плащане с Изх.№01-162/9515 от 30.07.2009г. на Държавен фонд “Земеделие”, Областна разплащателна агенция, гр. Пловдив, с което на Кооперация “Всестранна производствена кооперация Агротехникасервиз 94”, със седалище и адрес на управление: с. Дъбене, община Карлово, област Пловдив, са наложени санкции и редукции за наддекларирани площи в размер на 54 924,93 лева.
ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция за произнасяне по общо заявление за плащания на площ 2008 с УИН 16/270508/24024 от 29.04.2008г.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Кооперация “Всестранна производствена кооперация Агротехникасервиз 94”, със седалище и адрес на управление: с. Дъбене, община Карлово, област Пловдив, сумата от 450,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Административен съд- Пловдив сумата от 50,00 лева, представляваща дължимата държавна такса за съдебното производство.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
35 Административно дело No 1654/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТИМЕР ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Тимер груп" ООД, представлявано от Борис Милчев Денев, ЕИК по Булстат 115781132, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Янко Сакъзов" № 10 Акт за дерегистрация по ЗДДС № 16099090003967 от 24.06.2009г., издаден от Илияна Цветанова Чипилска- Началник сектор "Регистрация" в ТД на НАП, град Пловдив, потвърден с Решение № 574 от 24.08.2009г, на директора на дирекция "ОУИ" гр. Пловдив, като незаконосъобразен.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му с касационна жалба пред ВАС на РБ.


 
36 Административно дело No 1693/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.И.Д. ОБЩИНА САДОВО ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 28.05.2010г.
Отменя Заповед № 352/26.08.2009г. на Кмета на Община Садово.
Осъжда Община Садово да заплати на Н.И.Д. *** съдебни разноски за д.т.-10 лв.; депозити на вещо лице-общо180 лв.; адвокатско възнаграждение-150 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
37 Административно дело No 1695/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЯНКОВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 05.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Т." ООД, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "Княгиня Евдокия" № 18, чрез управителя Д.А.Т., против Ревизионен акт № 160900478/06.07.2009г., издаден от Ваня Георгиев Ковачева - инспектор по приходите при ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 602/03.09.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 39899лв. ведно с прилежащата му лихва.
ОСЪЖДА Т." ООД, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. "Княгиня Евдокия" № 18, представлявано от управителя Д.А.Т. да заплати на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата в размер на 1247,98 лв. /хиляда двеста четиридесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки/, представляваща юрисконсултско възнаграждение

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
38 Административно дело No 1704/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕРГАНА СИМЕОНОВА-91 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 25.05.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Гергана Симеонова Стоянова, ЕГН **********, в качеството й на ЕТ „Гергана Симеонова – 91”, със седалище и адрес на управление - гр.Димитровград, ул. „Лиляна Димитрова” № 2, вх. Б ет. 1, ап.1, ЕИК по Булстат 126052763 Ревизионен акт № 260900233 от 06.07.2009г., издаден от Веселина Георгиева Господинова - гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Хасково, потвърден в обжалваната част с Решение № 595/31.08.2009г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 3689,80 лв. и прилежаща лихва в размер на 1725,88 лв. по фактури, издадени от „Ивелина 77” ЕООД-София, като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Гергана Симеонова Стоянова, ЕГН **********, в качеството й на ЕТ „Гергана Симеонова – 91”, със седалище и адрес на управление - гр.Димитровград, ул. „Лиляна Димитрова” № 2, вх. Б ет. 1, ап.1, ЕИК по Булстат 126052763 сумата 850 (осемстотин и петдесет) лева разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
39 Административно дело No 1707/2009, VII състав Дела по КСО Г.Д.Г. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №176/02.09.2009г. на Директора на ТП на НОИ - Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на Г.Д.Г. *** срещу разпореждане №**********/ 10.06.2009г. на Ръководител отдел "Пенсии" при ТП на НОИ - Пловдив по отношение на определения му размер на пенсията, уважена е жалбата му по отношение на зачитането на осигурителен стаж, представен със заявление вх.№ 75591 от 15.12.2008г., изменена е от последната дата пенсията му за осигурителен стаж и възраст на основание чл.99 ал.1,т.1 КСО, преизчислена е същата считано от 01.04.2009г., като е определен нейн размер от 01.07.2009г., като е оставена без уважение жалбата му срещу друго разпореждане №**********/ 16.07.2009г. на Ръководител отдел "Пенсии" при ТП на НОИ - Пловдив, с което е задължен Г. да възстанови неправилно изплатена сума за пенсия в общ размер 732,39 лева/главници и лихви/ за периода 01.01.1999г. - 31.07. 2009г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
40 Административно дело No 1727/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.А.С. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 03.05.2010г.
Отхвърля жалбата на И.А.С. против Заповед № 766/02.07.2009г. на Кмета на Община Родопи за одобряване на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ №№ 43.272, 43.273, 43.293, 43.294, 43.295, м."Захаридево", землище с.Марково, за промяна предназначението на земеделска земя съобразно изискванията на ЗОЗЗ, ППЗОЗЗ в частта й за УПИ XXVI-43.293 трафопост.
Осъжда жалбоподателят да заплати на Община Родопи 150.00лв. юрисконсултско възнаграждение и 60 лв. - разноски за в.л.
Решението е окончателно.

 
41 Административно дело No 1784/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АГРО-САКАР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 25.05.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260900208 от 14.07.2009 г. на старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Хасково, изменен с Решение № 627/16.09.2009 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, в която на “Агро Сакар” ЕООД – гр.Свиленград, с адрес на управление: гр.Свиленград, ул.”Васил Друмев” № 8-Б- 37, и адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул.”Опълченска” № 22, ет.1, с управител Г.Х.Г. е начислен допълнително ДДС в размер на 24218,80 лв. и прилежащи лихви в размер на 9625,46 лв., като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на “Агро Сакар” ЕООД – гр.Свиленград, с адрес на управление: гр.Свиленград, ул.”Васил Друмев” № 8-Б- 37, с управител Г.Х.Г. сумата от 1250 /хиляда двеста и петдесет/ лева, представляващи разноски за производството и възнаграждение за осъществената адвокатска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
42 Административно дело No 1820/2009, XV състав Други административни дела АСТРАЛ-ГЕРГАНА РАДЕВА ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 17.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "АСТРАЛ-ГЕРГАНА РАДЕВА", Булстат **********, седалище и адрес на управление: с. Марково, ул. "Ралица" № 2, представляван от Гергана Димитрова Радева с ЕГН ********** против Заповед № РД-05-412 от 14.09.2009г. на Кмета на Община Хисаря в обжалваната част, относно сумата от 1435.82 лева, представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за района през предходната година за времето на неправомерното ползване.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.


 
43 Административно дело No 1823/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ТАНДЕМ ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 13.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Тандем Инвест" ООД - гр. Чепеларе, с адрес на управление: гр.Чепеларе, ул."Братан Шукеров" № 10, представлявано от Илияна Иванова Такова против Ревизионен акт № 210900136 от 28.07.2009 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Смолян, потвърден с Решение № 629/ 16.09.2009 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя не е признато правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 67 372.19лв., като са начислени лихви за забава по 34 броя фактури, издадени за периода м.08.2008 г. - м.01.2009г. включително от ЕТ"Асен Михайлов", като неоснователна.
ОСЪЖДА "Тандем Инвест" ООД - гр. Чепеларе, с БУЛСТАТ 120507581, с адрес на управление: гр.Чепеларе, ул."Братан Шукеров" № 10, представлявано от Илияна Иванова Такова "да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 1797/хиляда седемстотин деветдесет и седем/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
44 Административно дело No 1825/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ТРИУМВИРАТ ИМПЕКС ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 18.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Триумвират Импекс" ЕООД - гр. Пловдив, с адрес на управление гр.Пловдив, ул."Розова Долина" № 3, представлявано от К.В.Н., против Решение за възстановяване на мито № 1752/ 24.08.2009г. на Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 1-2600-0063 от 08.09.2009 г. на Директора на РМД - Пловдив, с което административният орган не се произнесъл по изрично направеното искане за възстановяване на платеното по ЕАД № 3000/4-10712/ 04.03.2005 г. ДДС в размер на 8539 лв. и законната лихва, считано от датата на събирането на сумата до датата на нейното възстановяване, както и на законната лихва, изчислена върху стойността на определеното мито по внос в размер на 8626 лв., считано от датата на събирането на сумата до датата на нейното възстановяване, като неоснователна.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Триумвират Импекс" ЕООД - гр. Пловдив, с адрес на управление гр.Пловдив, ул."Розова Долина" № 3, представлявано от К.В.Н., против Решение за възстановяване на мито № 1752/ 24.08.2009г. на Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 1-2600-0063 от 08.09.2009 г. на Директора на РМД - Пловдив, с което административният орган не се произнесъл по изрично направеното искане за възстановяване на стоката по ЕАД № 3000/4-10712/04.03.2005 г. или нейната стойност, като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1825 по описа за 2009 г. на Административен съд - гр.Пловдив в тази част.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок, а в частта, в която същото има характер на Определение, в седемдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
45 Административно дело No 1889/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни СТИРОСАУР АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 28.05.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160900689/20.07.2009г., издаден от Ваня Георгиева Ковачева – инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърдени с Решение № 665/02.10.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА с която на “Стиросаур”АД, с.Ведраре, общ.Карлово, обл.Пловдив, местността Тарла Топрак, за данъчен период месец Септември 2008г. е отказано правото на данъчен кредит по фактура № 5000800003/26.09.2008г. за разликата от 71 862, 90 лева до пълния отказан размер 161 012,18 лева, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Стиросаур”АД,с.Ведраре,общ.Карлово,обл.Пловдив, местноста Тарла Топрак, със съд. адрес гр. София, ул.”Съборна”№2а, адв.Пеев, сумата от 249,16 /двеста четиридесет и девет лева и четиринадесет стотинки/, разноски по делото, съразмерно на уважената част на жалбата.
ОСЪЖДА “Стиросаур”АД,с.Ведраре, общ.Карлово, обл.Пловдив, местноста Тарла Топрак, със съд. адрес гр. София, ул.”Съборна”№2а, адв.Пеев, да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 1 638,14 /хиляда шестстотин тридесет и осем лева и четиринадесет стотинки/, юрисконсултско възнаграждение съразмерно на отхвърлената част на жалбата.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
46 Административно дело No 1932/2009, IX състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 12.05.2010г.
Отменя Определение № 357/10.02.2010 г. по адм.дело № 1932/2009 г. на Административен съд-Пловдив, в частта му по разноските ,с която Областният управител на Област-Пловдив е осъден да заплати 5/пет/лева държавна такса по сметка на Административен съд-Пловдив.Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в седмодневен срок от съобщаването му на страните.
 
47 Административно дело No 1962/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни МИРАФЛОРЕС СОФИЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 21.05.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160900654/17.08.2009г. издаден от С.И.Ш. – гл. инспектор по приходите в ТД на НАП,гр. Пловдив, потвърден с Решение № 696 от 19.10.2009г. на Директора на дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП, гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит на „МИРАФЛОРЕС СОФИЯ” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 200319621, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Константин Величков” №2, „Рилон център”, ет.3, в размер на 38307,20лв.
ОСЪЖДА Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП, гр. Пловдив да заплати на „МИРАФЛОРЕС СОФИЯ” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 200319621, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Константин Величков” №2, „Рилон център”, ет.3 представлявано от управителите А. Н. и Х.Х. Б.Г. сумата в размер на 1420лв./хиляд четиристотин и двадесет лева/.Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
48 Административно дело No 1966/2009, V състав Дела по ЗСП Р.Х.П. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 04.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед № 201/27.08.2009 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане-Марица, с която на основание чл. 14а, ал.3 от ЗСП е наредено Р.Х.П., живуща *** да възстанови недобросъвестно получените суми по чл. 9 от ППЗСП за 2007, 2008 и 2009г. в общ размер на 2180.45лв., получени на основание Наредба № 5 за отоплителен сезон 2007-2008г. в размер на 282.50лв., получени на основание Наредба №РД 07/5 от 16.05.2008г. за отоплителен сезон 2008-2009г. и получена по ПМС №261 от 27.10.2008г. еднократна помощ в размер на 100лева, като общият размер на недобросъвестно получените суми е 2874. 50 лева, ведно със законната лихва.
ОСЪЖДА Р.Х.П., живуща *** да заплати на Дирекция "Социално подпомагане"-Марица съдебни разноски в размер на 150 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
49 Административно дело No 2022/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ц.П.П.,
Е.И.П.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.05.2010г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № 090А-997 от 16.05.2009 г. на кмета на Община Пловдив и разрешение за строеж № 150 от 22.05.2009 г. на главния архитект на Община Пловдив, с които е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект: "Надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда и допълващо застрояване" в УПИ ІІ-586, кв.139-нов по плана на кв."Бяла зона", град Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
50 Административно дело No 2025/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ДУНАПАК-РОДИНА АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 10.05.2010г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 1601380/10.08.2007 г., издаден от Галина Стоянова Гешева, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 924/08.10.2007 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на "ДУНАПАК - РОДИНА" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Марица" № 97, БУЛСТАТ 115010325, представлявано от Изпълнителния директор Станислав Георгиев Разпопов, не е признат данъчен кредит в общ размер на 7878,10 лв., ведно с прилежащите лихви за данъчни периоди м. август и м. септември 2005 г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на "ДУНАПАК - РОДИНА" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Марица" № 97, БУЛСТАТ 115010325, представлявано от Изпълнителния директор Станислав Георгиев Разпопов, сумата от 191,72 лв. /сто деветдесет и един лева и 72 стотинки/ - съответната част от заплатените държавни такси и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА "ДУНАПАК - РОДИНА" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Марица" № 97, БУЛСТАТ 115010325, представлявано от Изпълнителния директор Станислав Георгиев Разпопов, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 424,13 лв. /четиристотин двадесет и четири лева и 13 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
51 Административно дело No 2047/2009, XI състав Други административни дела М.Н.М. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 18.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Н.М. с ЕГН ********** против мотивиран отказ с изх.№ 940006-24161/02.11.2009 г. на Кмета на Район Централен - Община Пловдив за вписване на обект, посочен като "подземен гараж"", находящ се на административен адрес ул."Петко Д. П."***, в публичния регистър на сградите или отделните входове в режим на етажната собственост по чл.44 от Закона за управлението на етажната собственост, поддържан при Район Централен - Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
52 Административно дело No 2068/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни АСЕС КОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 28.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на АСЕС КОМ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 131631880322, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Петко Машев” № 11, ет.2, ап.22, представлявано от управителя Теохаридис П.П., против Ревизионен акт № 900281/03.08.2009г., издеаден от Боряна Стефанова Пашова – ст. инспектор по приходите при
ТД на НАП, гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 731/03.11.2009г. на Директора на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП, гр. Пловдив с който е допълнително начислен ДДС в размер на 13711,59 лв.
ОСЪЖДА “АСЕС КОМ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 131631880322, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. „Петко Машев” № 11, ет.2, ап.22, представлявано от управителя Теохаридис П.П., да заплати на Дирекция “ОУИ”, при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата от 724,23 /седемстотин двадесет и четири лева и двадесет и три стотинки/ представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14 -дневен срок от съобщаването му.


 
53 Административно дело No 2073/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Б.И. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 03.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Б.И.,***, против Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно поземлен имот с идентификатор №56784.510.84.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
54 Административно дело No 2097/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Н.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 12.05.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.Н.Д.,*** против Заповед № ЗД-00-185/03.11.2009г. на Областен управител-Пловдив, с която е одобрен план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ, в частта й за имот № 324.543 от 735 кв.м., м. Баира, землище на гр.Асеновград.
Прекратява производството по адм.д.№ 2097/2009г., VI състав.
Заличава датата на съдебно заседание - 17.05.2010г., 15.00 ч. и назначената служебно СТЕ.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 - дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.

 
55 Административно дело No 2114/2009, V състав Дела по ЗСП С.Г.Л. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 05.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Заповед № ОТ-77-1154/ 30. 09.2009г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане"/ДСП/, гр. Пловдив., потвърдена с Решение № РД 01/0189 от 26.10.2009 г. на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" (РДСП), гр. Пловдив с която на С.Г.Л., живущ *** на основание чл. 13, ал.3 от ЗСП е отказана целева помощ за отопление, за отоплителен сезон 2009-2010г.
ОСЪЖДА С.Г.Л., живущ *** да заплати на Дирекция "Социално подпомагане"-Пловдив съдебни разноски в размер на 150 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
56 Административно дело No 2147/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БУЛКОМ ИМПЕКС АД АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,
В.С.Ф.
Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 26.05.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която на основание чл. 49 ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Пловдив, община Пловдив, обл. Пловдив, в частта относно записването в кадастралния регистър на поземлен имот с индефикатор 56785. 539.81 като общинска частна собственост.
ВРЪЩА преписката на ответника - АГКК гр. София за постановяване на законосъобразен акт, чрез отразяване в кадастралния регистър на недвижимите имоти на Община Пловдив на поземлен имот с индефикатор 56785. 539.81 като същият се запише собственост на “БУЛКОМ ИМПЕКС” АД-гр. Пловдив.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
 
57 Административно дело No 2149/2009, V състав Дела по ЗМСМА Г.Н.Б. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 03.05.2010г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив по Заявление с вх. № 09П-5785/02.10.2009 г. на Г.Н.Б.
ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Пловдив за определяне място за паркиране на Г.Н.Б. пред входа на кооперацията в която живее, в гр. Пловдив, на ул. Гоце Делчев в 10 дневен срок от влизане в сила на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.


 
58 Административно дело No 2171/2009, VII състав Други административни дела И.П.Д.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 13.05.2010г.
ИЗМЕНЯ утвърдената със Заповед №ЗД-04-9/09.11.2009г. на Областен управител на област - Пловдив експертна оценка, извършена от вещи лица по списък, утвърден от Министъра на правосъдието и правната евроинтеграция и от Министъра на финансите, определяща общата стойност на обезщетението с жилищни компенсаторни записи на И.П.Д. *** за признатото и право на обезщетение по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти/ЗОСОИ/ със Заповед №ЗД-03-268 от 03.07.2009г. на същия Областен управител, при общ размер на обезщетението от 90 500 лева, като УВЕЛИЧАВА оценката на 111 100/сто и единадесет хиляди и сто/лева.
ОСЪЖДА Областна администрация - Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив,пл."Никола Мушанов"№1 да заплати на И.П.Д. *** сумата от общо 720/седемстотин и двадесет/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
59 Административно дело No 2173/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРАНСИНГ АД АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в частта относно имоти с идентификатори 56784.522.1947, 56784.522.1948 и 56784.522.2947.
ВРЪЩА административната преписка на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София, за преработване на кадастралната карта и кадастралните регистри в отменената част.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София да заплати на "Трансинг" АД, с ЕИК 825338423, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул."Христо Ботев" № 82, сумата 450 (четиристотин и петдесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
60 Административно дело No 2175/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРАНСИНГ АД АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ТРАНСИНГ" АД с ЕИК 825338423, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 82, представлявано от Изпълнителния директор Видко Будимиров М. Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София в частта, касаеща неотразяването в КК и КР на гр. Пловдив на самостоятелен обект в сграда с ИД 56784.507.305.1.
ВРЪЩА преписката на ответника - АГКК гр. София за постановяване на законосъобразен акт, чрез отразяване в кадастралния кадастър и кадастралния регистър на гр. Пловдив на самостоятелен обект, собственост на "ТРАНСИНГ" АД в сграда с ИД 56784.507.305.1, находяща се в имот с идентификатор 56784.507.305, отразяване на данните за собственост, административен адрес, площ, акт за собственост и вид на собствеността, съобразно мотивите на настоящето решение.
ОСЪЖДА Агенция по геодезия, картография и кадастър - София да заплати в полза на "ТРАНСИНГ" АД с ЕИК 825338423, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" № 82, представлявано от Изпълнителния директор Видко Будимиров М. сумата в размер от 360 лв. /триста и шестдесет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
 
61 Административно дело No 2176/2009, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Н.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 21.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Н.М. против Решение 243/22.11.2005 г. на Ощинска служба по Земеделие и гори – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 2176/2009 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХV състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни и в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалите страни.

 
62 Административно дело No 2197/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Н.Д. КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 18.05.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-217/01.12.2009 г. на Кмета на Район Западен-Община Пловдив, с която, на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ, е наредено премахването на обект "второстепенна постройка", находяща се в УПИ ІІІ-610 по плана на кв.Прослав, с адм.адрес ул."Бъдеще" № 4.
ОСЪЖДА Район Западен - Община Пловдив да заплати на С.Н.Д. направените по делото разноски в размер на 260 лева /двеста и шестдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
63 Частно административно дело No 2199/2009, XII състав Частни администр. дела ПФК БОТЕВ 1912-ПЛОВДИВ АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 10.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ - 1912 - ПЛОВДИВ" АД, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК град Пловдив, бул."Източен" № 10, с ЕИК по БУЛСТАТ 115344271, представлявано от Изпълнителния му директор Д.Г.Х. против Решение № 65 от 23.11.2009г. на ИД Директор на ТД на НАП - гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление с изх. № РД - 11- 2189/30.10.2009г. за налагане на обезпечителни мерки на основание чл.195, ал.1/чл.200, във връзка с чл.198, ал.1, т.3 и чл.204 от ДОПК/, издадено от Р.Т.Я. - старши публичен изпълнител в дирекция "Събиране" при ТД на НАП - гр.Пловдив, с което е наложен запор до размера на задължението върху налични и постъпващи суми в касата на задълженото лице, при спазване на изискванията на чл.195, ал.7 от ДОПК.
ОСЪЖДА "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БОТЕВ - 1912 - ПЛОВДИВ" АД, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК град Пловдив, бул."Източен" № 10, с ЕИК по БУЛСТАТ 115344271, представлявано от Изпълнителния му директор Д.Г.Х. да заплати на Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
 
64 Административно дело No 2206/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕСЕН-ТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 31.05.2010г.
ОБЯВЯВА НА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 240900502/01.10.2009 г., главен инспектор по приходите при Териториална дирекция - гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 762/16.11.2009 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с които на “ВЕСЕН - ТРЕЙД” ЕООД – с.Крън, общ. Стара Загора, с адрес на управление: с. Крън, общ. Стара Загора, ул. „Нов живот” № 12, с управител Веселин Янков Лазаров, не е признат данъчен кредит в размер на 3555,50 лв. и са определени лихви в размер на 942,02 лв.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на “ВЕСЕН - ТРЕЙД” ЕООД – с.Крън, общ. Стара Загора, с БУЛСТАТ 123690999, с адрес на управление: с. Крън, общ. Стара Загора, ул. „Нов живот” № 12, с управител Веселин Янков Лазаров сумата от 1470 /хиляда четиристотин и седемдесет/ лева, представляваща разноски за производството и възнаграждение за осъществената адвокатска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.


 
65 Административно дело No 2232/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни НАДИН-РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 31.05.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 764/16.11.2009г. на Директора на Дирекция „ОУИ” Пловдив, при ЦУ на НАП, с което е отказано допускане на възобновяване на производството по обжалване и отмяна на Данъчно ревизионен акт № 501/20.08.2004г.
ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТД на НАП, гр. Пловдив със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, съобразно мотивите на настоящето решение.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
66 Административно дело No 2251/2009, IX състав Дела по ЗСП А.П.Ч. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 04.05.2010г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед № ВД-И-02-1043/ 22.10.2009 г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" Пловдив, потвърдена с Решение №РД01/0232 от 08.12.2009г.на Директор РД"СП"Пловдив.
Решението подлежи на оспорване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 
67 Административно дело No 2252/2009, X състав Искове за обезщетение Г.Н.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ,
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 05.05.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2252 от 2009 г. по описа на Административен съд - Пловдив.
ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Районен съд град Пловдив.
Да се заличи в деловодната програма на Административен съд Пловдив, датата за открито съдебно заседание - 19.05.2010 година, 10.00 часа.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 
68 Административно дело No 2256/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Г.Д. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-55/23.11.2009 г. на Началника на РДНСК - Пловдив, с която е отхвърлена жалбата на И.Г.Д. и е оставено в сила разрешение за строеж № 167/12.08.2009 г. на гл.архитект на Район Централен за обект "Преустройство на съществуваща жилищна с частично преустройство на таванско помещение с надзид до 1,50 м. и пристройка на две нива /етажа/, съгласно чл.49, ал.2; чл.50, т.1 "а" и "б" от ЗУТ с два магазина за промишлени стоки, три апартамента и изби", находящ се в УПИ Х-857/ ПИ 857, кв.171-нов, 310-стар, по плана на ЦГЧ-Пловдив, ул."Александър Пеев" № 12, на името на Д.П.К. и Е.Д.Л..
ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за произнасяне по същество досежно процесното разрешение за строеж при спазване дадените в мотивната част на решението указания.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
69 Административно дело No 2281/2009, V състав Дела по ЗДС ТЕКИН ИНДЖЕ ЕТ РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 14.05.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на ЕТ "Т.И." с вх. № 17267/23.12.09 г. срещу заповед № Р-2558/4.12.09 г на Ректора на Медицински университет Пловдив.
Прекратява производството по АХД 2281/2009 г., V състав, Административен съд, гр. Пловдив.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седмодневен срок от днес за присъствалите страни и в същия срок от съобщението за неприсъствалите страни.

 
70 Административно дело No 2287/2009, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.П.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 04.05.2010г.
Отхвърля жалбата на Д.П.К.,***, наследник на Златка Атанасова Кюркчиева против Заповед № ЗД-00-185/03.11.2009г. на Областен управител-Пловдив, с която е одобрен план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ за местностите: "Свети Илия" и "Баира" в землището на гр.Асеновград и кв.Горни Воден, в частта за имот № 26.1, м."Баира" с площ 2619 кв.м., записан в регистъра към ПНИ на наследодателката.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаване на страните за постановяването му.

 
71 Административно дело No 2290/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.Д.А.,
Д.С.Я.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 03.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от А.Д.А. с ЕГН ********** *** и Д.С.Я. с ЕГН ********** *** против Заповед № ЗД-00-185/03.11.2009 г. на Областния управител на Област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2290/2009 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
72 Административно дело No 2292/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.К.К.,
М.К.К.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 10.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К. Камфилов, ЕГН **********,***, и М.К. Карамфилова-К., ЕГН **********,***, против заповед № ЗД-00-185 от 03.11.2009 г. на областния управител на област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2292 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
73 Административно дело No 2293/2009, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.П.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 28.05.2010г.
Отхвърля жалбата на Г.П.С.,***, против Заповед № ЗД-00-185/03.11.2009г. на Областен управител-Пловдив, с която е одобрен план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ за местностите “Свети Илия” и “Баира” в землището на гр.Асеновград и кв.Горни Воден, в оспорената й част.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаване на страните за постановяването му.

 
74 Административно дело No 2296/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.Д.Ф.,
М.Д.З.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 26.05.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-00-185 от 03.11.2009г. на Областен управител- Пловдив, с която е одобрен ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местността “Св. Илия”, в землището на град Асеновград, и местността “Баира”, в землищата на град Асеновград и кв. Горни Воден, община Асеновград, област Пловдив, досежно имоти с №00702.24.424, местност “Баира” и №00702.24.425, местността “Нишана”/”Баира”.
ИЗПРАЩА преписката на Областен управител- Пловдив за постановяване на законосъобразен акт досежно имот с №00702.24.425, местността “Нишана”/”Баира”, землищата на град Асеновград и кв. Горни Воден, съобразно указанията, изложени в настоящето решение, които са задължителни.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
75 Административно дело No 2301/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Й.С.Ч. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 03.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Й.С.Ч., ЕГН **********,***, против заповед № ЗД-00-185 от 03.11.2009 г. на областния управител на област Пловдив, с която е одобрен на новообразуваните имоти на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани, на основание § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността "Св. Илия" в землището на град Асеновград и местността "Баира" за землищата на град Асеновград и кв. Горни Воден, община Асеновград, в частта относно имот 238.31.
ОСЪЖДА Й.С.Ч., ЕГН **********,***, да заплати на областната администрация на област Пловдив 150 (сто и петдесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
76 Административно дело No 2303/2009, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.А.Х.,
К.Е.К.,
С.Г.В.,
Ц.Г.М.,
М.Г.З.,
К.Т.Х.,
Х.П.Н.,
Н.П.Д.,
К.П.Д.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 18.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.Х., К.Е.К., С.Г.В., Ц.Г.М., М.Г.З., К.Т.Х., Х.П.Н., Н.П.Д., К.П.Д. против Заповед № ЗД-00-185 от 03.11.2009г. на Областен управител на Област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2303 по описа за 2009г. на Административен съд - Пловдив, ХV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
77 Административно дело No 5/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕСО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 25.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Весо" ЕООД със седалище в гр.Рудозем и адрес на управление ул."Хан Аспарух" №7А, Булстат: 120607877, представлявано от В.Р.С., срещу Ревизионен акт № 210900206/08.10.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Смолян, потвърден с Решение № 824/04.12.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Весо" ЕООД със седалище в гр.Рудозем и адрес на управление ул."Хан Аспарух" №7А, Булстат: 120607877, представлявано от В.Р.С., да заплати в полза на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив сумата от 614.03 лв. (шестстотин и четиринадесет лева и 3 стотинки) юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
78 Административно дело No 12/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.И.Ц. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЗАПАДЕН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 31.05.2010г.

ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № РД-09-215 от 27.11.2009 г. на кмета на район „Западен” при Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
79 Административно дело No 26/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Г.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 19.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.Ч. *** против Ревизионен акт № 900202 от 26.10.2009год. издаден отР.Г.С.- главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Кърджали, потвърден с Решение № 854 от 15.12.2009 год. на изпълняващия длъжността Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на Д.Г.Ч. са определени дължими към бюджета сумите, както следва : данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2004год. в размер на 1489,50лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 937,26лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005год. в размер на 4782,20лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 2440,63лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2006год. в размер на 2513,70лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 950,81лв.
ОСЪЖДА Д.Г.Ч. *** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция сумата от 712,28лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
80 Административно дело No 40/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ФРИЙСЕТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 10.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Фрийсет"ООД, гр.Септември, обл.Пазарджик, ул. "Княз Борис І"№106, ЕИК 112659632, представлявано от управителя Б.П.К, против Ревизионен акт № 1300900315/02.10.2009г., издаден от Цветана Спасова Джиева - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пазарджик, потвърден с Решение № 868 от 15.12.2009г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, с който на "Фрийсет"ООД, гр.Септември са определени публични задължения за внасяне, както следва: данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 18 960,80 лева за данъчни периоди месец Септември, месец Ноември и месец Декември на 2007г. и месец Май и месец Октомври на 2008г., по фактури издадени от "Слейт" ЕООД, гр.София, "Г-Г-А" ЕООД, гр.София и "Строй комерс Груп 2003"ЕООД, гр. София, ведно с прилежащите лихви за забава в размер общо на 4 840,18 лева; както и допълнително начислен корпоративен данък за отчетната 2007г. в размер на 6 800 лева, с прилежащи лихви в размер на 1 461,69 лева, в следствие на увеличение на финансовия резултат на основание чл.26 т.2 от ЗКПО, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "Фрийсет"ООД, гр.Септември, обл.Пазарджик, ул."Княз Борис І"№ 106, ЕИК 112659632, представлявано от управителя Б.П.К, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив, при ЦУ на НАП - гр.София, сумата от 1 091,25 /хиляда деветдесет и един лева и двадесет и пет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
81 Административно дело No 52/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни В.А.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ-ОФИС СМОЛЯН Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 12.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.С., ЕГН ********** против мълчалив отказ на публичен изпълнител В.Х.по подадено искане да бъде оттеглено искането за налагане на ПАМ на основание чл. 75, т.5 от Закона за българските документи за самоличност - забрана за напускане на страната до погасяване или пълно обезпечаване на вземането.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 52 по описа за 2010г. на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 
82 Административно дело No 58/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни КРИСБО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 15.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Крисбо" ЕООД, с адрес на управление: гр. Чепеларе, Обл.Смолянска, ул."Васил Левски" № 12, ЕИК по Булстат 120600288, представлявано от Красимир Юриев Кътев против Ревизионен акт № 210900204 от 07.10.2009г. и РА №210900204/14.10.2009г.за поправка на ревизионен акт, издадени от Филип Г. Карапиперов- гл.инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Смолян, потвърдени в обжалваната част с Решение № 807 от 26.11.2009г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, с която е отказан данъчен кредит в размер на 20371 лв. и съответни лихви за забава, определени са лихви по ЗКПО за 2007г. в размер на 2,84лв. и корпоративен данък за 2008г. в размер на 9385,50лв. и лихви за забава - 654,04лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА "Крисбо" ЕООД, с адрес на управление: гр. Чепеларе, Обл.Смолянска, ул."Васил Левски" № 3, ЕИК по Булстат 120600288, представлявано от Красимир Юриев Кътев да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"- Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1058 /хиляда и петдесет и осем/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
83 Административно дело No 85/2010, XV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.В.П. ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 31.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.П., ЕГН **********,*** против Заповед № 39 от 23.12.2009 г. на Директора на РИОКОЗ-Пловдив, с която на основание чл.9, т.7 от Правилника за устройството и дейността на РИОКОЗ-Пловдив във вр. с чл. 107 ал.1 т.4 вр. с чл. 27, във вр. с чл. 7 ал.2 т.2 предл. 4 от ЗДСл е прекратено служебното му правоотношение.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
84 Административно дело No 118/2010, VII състав Дела по ЗМСМА ЕВРО АН-АННА ДИМОВА ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 10.05.2010г.

ОТМЕНЯ протоколно определение от 17.03.2010г., с което е даден ход на делото по същество.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №118/2010г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ІІІ отд., VІІ състав.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен Съд - Пловдив жалбата на Анна Димитрова Баева в качеството и на ЕТ "Евро Ан-Анна Димова" с адрес на управление село Белащица, ул."Пенчо Славейков"№50, обл.Пловдивска срещу Заповед №1307/26.11.2009г. на Кмета на Община "Родопи", обл.Пловдивска.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване. 
85 Административно наказателно дело (К) No 126/2010, XXII състав Наказателни касационни производства Е.Г.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Определение от 11.05.2010г., в законна сила от 26.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Г.А.,*** против Решение № 1747 от 10.11.2009г. с което ХХІ-ви наказателен състав на ПРС е потвърдил НП № 6015/09г. от 03.04.2009г., издадено от Началник група в сектор ""ПП" при ОД на МВР, гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по кнахд. дело № 126/2010год. по описа на Пловдивски административен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
86 Административно дело No 159/2010, V състав Искове за обезщетение С.К.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 14.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от С.К.Н. срещу Областна Дирекция на МВР - Пловдив в размер на 2600лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
87 Административно дело No 165/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни А.Б.Ц. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 26.05.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.Б.Ц. ***, ЕГН: ********** Решение за отказ № 16-50566/25.11.2009 г. на ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърдено с решение № 4/05.01.2010 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, като незаконсъобразно.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив да заплати на А.Б.Ц. ***, ЕГН: **********, разноски по делото в размер на 10 /десет лева/.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
88 Административно дело No 187/2010, X състав Дела по ЗОС Т.И.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 10.05.2010г.
ОТВЪРЛЯ жалбата на Т.И. ***, Пловдивска област, ул."Стара планина"№4, против Заповед №11 от 18.01.2010 година, издадена от Кмета на Община Садово.
ОСЪЖДА Т.И. ***, Пловдивска област, ул."Стара планина"№4 да заплати на Община Садово, съдебните разноски /адвокатско възнаграждение/ в размер на 350 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
89 Административно дело No 188/2010, X състав Дела по ЗОС Л.А.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 10.05.2010г.
ОТВЪРЛЯ жалбата на Л.А.Б.,***, Пловдивска област, ул."Стара планина"№4, против Заповед №10 от 18.01.2010 година, издадена от Кмета на Община Садово.
ОСЪЖДА Л.А.Б.,***, Пловдивска област, ул."Стара планина"№4 да заплати на Община Садово, съдебните разноски /адвокатско възнаграждение/ в размер на 370 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
90 Административно дело No 197/2010, XV състав Други административни дела НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 03.05.2010г.
ОТМЕНЯ Акт за спиране № 1 от 27.02.2009г., издаден от Рангел Владимиров Величков - Главен инспектор при Дирекция "Инспекция по труда" гр. Пловдив, с която е спряно действието на точка ІІІ от Заповед № 441 от 29.12.2008г. на Директора на поделение "Управление движението на влаковете и гаровата дейност" гр. Пловдив, по отношение прекъсването на работната смяна на няколко части при непрекъсваем процес на работа.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
91 Административно дело No 207/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Ц.П. ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 31.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Ц.П.,***, против Заповед №601 от 21.12.2009г. на кмета на община Куклен, с която е отказано учредяване право на преминаване през имот с №1052 по КВС на село Гълъбово, местност “Пущалото”, община Куклен.
ОСЪЖДА М.Ц.П.,***, да заплати на община Куклен сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, и на М.Ц. ***, сумата от 200,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
92 Административно дело No 251/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.С.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 13.05.2010г.
Отменя Заповед № РД - 18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Пловдив, община Пловдив в частта за границата между поземлен имот с идентификатор 505.42/УПИ, п.III - 549 и ПИ с идентификатор 505.43/УПИ, п. IV-548.
Връща преписката на Агенция по геодезия, картография и кадастър за корекция на кадастралната карта, гр.Пловдив, община Пловдив в частта й за североизточната граница на ПИ № 505.42, между имоти ПИ № 505.42 и ПИ 505.43; за вписване в кадастралния регистър за ПИ 42 актуалните данни за право на собственост на жалбоподателката и заинтересованата страна М. по нот.акт за собственост № 114 от 1964г., съобразно указанията в мотивите на решението.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.

 
93 Административно дело No 254/2010, VI състав Дела по ЗМВР П.К.П. НАЧАЛНИК ПЪРВО РУ НА МВР Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 05.05.2010г.
Отхвърля жалбата на П.К.П. *** против Заповед № ЯЗ/01-29 от 13.01.2010г. на Началника на I-во РПУ гр. Пловдив, с която е отказано на оспорващият издаване на разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие и е постановено иззетите пистолети "Марго", кал.22, № 000444, "ЧЗ", кал.7,62 мм., № С04308 и боеприпаси към тях да се съхраняват по установения ред с чл.17 ал.1 ЗКВВООБ, като собствеността върху оръжието и боеприпасите може да се прехвърли в срок до една година от изземването, съгласно чл.17 ал.2 ЗКВООБ.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
94 Административно дело No 264/2010, VII състав Искове за обезщетение Д.М.Н.,
И.М.Н.,
Т.М.Н.Я.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 03.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Д.М.Н. и И.М.Н. *** и Т.М.Н.-Я. *** срещу Министерство на земеделието и храните с адрес на призоваване гр.София, бул."Христо Ботев"№55 съединени субективно активно и обективно при условията на евентуалност частични претенции за присъждане на всеки един от тях на сумата от 1 000 лева, като част от общата сума от 220 000 лева или общ размер на частичната претенция от 3 000 лева, а на пълната от 660 000 лева, представляващи претърпени загуби под формата на пропуснати ползи, вследствие на незаконосъобразно бездействие от ОСЗГ - Асеновград да изпълни влязлото в сила съдебно решение гр.дело №530/1999г. по описа на Районен съд - Асеновград, които вреди представляват наследствената част на всеки един от тях по правоприемство от общия им наследодател Анастасия Кирякова Н., бивш жител *** в размер на общо 3/5 ид. части от правото на собственост върху следния имот: лозе 3,300 дк., цялото от 5,5 дк., находящо се в землището на село Горни Воден, обл. Пловдивска, местността "Чакъла" при посочени граници, както и предявените в случай на отхвърляне на главните претенции искове за осъждане на ответното юридическо лице да заплати на всеки един от ищците сумата от 1 000 лева, като част от общата сума от 220 000 лева или общ размер на частичната претенция от 3 000 лева, а на пълната от 660 000 лева, представляващи претърпени загуби под формата на пропуснати ползи вследствие на незаконосъобразен административен акт - нищожното решение на ПК - Асеновград, взето с Протокол №3153 от 01.11. 2001г. по заявление вх.№3153 от 08.04.1992г. на наследници на Матей и Анастасия Нейкови, които вреди представляват наследствената част на всеки един от тях по правоприемство от общия им наследодател Анастасия Кирякова Н., бивш жител *** в размер на общо 3/5 ид. части от правото на собственост върху следния имот: лозе 3,300 дк., цялото от 5,5 дк., находящо се в землището на село Горни Воден, обл. Пловдивска, местността "Чакъла" при посочени граници., като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
95 Административно дело No 286/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕС НА ЖИЛ. БЛОК НА УЛ."ПОБЕДА" 7,
П.Ж.Ж.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение на съда от 12.04.2010г., с което е дадено ход на делото по същество.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на етажната собственост на жилищен блок на ул. "Победа" № 7 гр. Пловдив против Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, относно прогласяване нищожността й спрямо имоти с индефикатор 56784.506.897 и 56784.506.899.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 286 по описа на ПАС за 2010г.
ОСЪЖДА етажната собственост на жилищен блок на ул. "Победа" № 7 гр. Пловдив, с Председател на Управителния съвет на етажната собственост П.Ж.Ж. с ЕГН ********** да заплати в полза на К.Л.П. сумата в размер от 250 лв. /двеста и петдесет лева/.
Определението подлежи на обжалване, с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страните, пред Върховния административен съд на РБ.


 
96 Административно дело No 300/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.М.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 04.05.2010г.
Отменя Заповед № РД-09-11 от 15.01.2010г. на Кмета на Община Сопот, с която е одобрена имотна граница между ПИ № 1487 и УПИ XXIV-за парк, в кв.14 по плана на гр.Сопот, съгласно нанесени линии, щрихи и надписи с кафяв цвят в графичната част на акта за непълноти и грешки от 20.11.2009г.
Осъжда Община Сопот да заплати на М.М.Н. *** 150 лв. - съдебни разноски.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
97 Административно наказателно дело (К) No 305/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ-СОФИЯ,
ЯВОР ИД АД
ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ-СОФИЯ,
ЯВОР ИД АД
Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.05.2010г., в законна сила от 27.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 105 от 20.11.2009г. на Асеновградски районен съд, ІІІ - ти н.с, постановено по НАХД № 55 по описа на същия съд за 2009г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
98 Административно дело No 318/2010, VI състав Дела по ЗМВР И.Т.Б. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 28.05.2010г.
Отменя Заповед № з-611/15.01.2010г. на ВНД Директор ОД МВР-Пловдив, постановена на основание чл.75 т.6 ЗБЛД по отношение държавите-членки на Европейския съюз.
Отхвърля жалбата на И.Т.Б. *** против Заповед № з-611/15.01.2010г. на ВНД Директор ОД МВР-Пловдив в останалата й част.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
99 Административно дело No 330/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни КАСЯ-3-АСЯ КАЦАРОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 13.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.К., в качеството й на едноличен търговец с фирма "Кася - 3 - А.К.", с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. "Кукуш" № 7, подадена чрез адвокат Г.М., против Акт за регистрация по ЗДДС № 160420900027158/14.12.2009 г. издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 85/02.02.2010 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 330/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
100 Административно дело No 355/2010, XI състав Дела по ЗМВР Л.Х.К. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 27.05.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № з- Заповед № з-795/20.01.2010 г. на ВНД Директора на ОД на МВР гр.Пловдив относно налагане на принудителна административна мярка на Л.Х.К. с ЕГН ********** ***, Пловдивска област, ул.”18-та” № 24 на основание чл.75, т.6 от ЗБЛД – забрана за напускане на страната по отношение държавите-членки на Европейския съюз.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Х.К. с ЕГН ********** ***, Пловдивска област, ул.”18-та” № 24 против Заповед № з- Заповед № з-795/20.01.2010 г. на ВНД Директора на ОД на МВР гр.Пловдив В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
101 Административно дело No 356/2010, XV състав Дела по ЗМВР С.К.К. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 26.05.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № З-1023 от 22.01.2010г. на ВНД Директор на ОД на МВР – Пловдив-главен инспектор Т.Ч., с която на основание чл. 75 т.6 от Закона за българските лични документи е забранено напускането на Република България на българския гражданин С.К.К., с ЕГН **********, за срок от датата на настоящата заповед до отпадане на основанието.

ОСЪЖДА ОД на МВР – Пловдив да заплати в полза на С.К.К., с ЕГН ********** сумата в размер от 110 лв./сто и десет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
102 Административно дело No 365/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.А.Б.,
Ю.А.П.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 28.05.2010г.
Отменя Заповед № РД - 18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Пловдив, община Пловдив в частта за поземлен имот с идентификатор 518.141 и ПИ с идентификатор 518.140.5.
Връща преписката на Агенция по геодезия, картография и кадастър за корекция на кадастралната карта, гр.Пловдив, община Пловдив в частта й за вписване в кадастралния регистър за ПИ 141 актуалните данни за право на собственост на жалбоподателите по нот.акт за собственост № 153 от 2001г., вписан под № 48/2001г. и за отразяване на сграда с КИ 140.5 като обект в имот 141 с вписване на данни за собственост от нот.акт на Е.А.Б. и Ю.А.П., съобразно указанията в мотивите на решението.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
103 Административно дело No 366/2010, XI състав Дела по ЗМВР Д.Г.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 05.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Г.П. ***, ЕГН ********** против заповед за прилагане на ПАМ № 20470/08.11.2009 г. на Началника на сектор ПП на ОД на МВР - Пловдив - временно отнемане на свидетелството за управление до решаване на въпроса за отговорността.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
104 Частно административно дело No 374/2010, XI състав Частни администр. дела М.С.В.,
А.Г.В.
РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 18.05.2010г.
ОТМЕНЯ писмо изх.№ П-592-00-128/01.02.2010 г. на Началник сектор Пловдив, РДНСК Южен централен район при ДНСК.
ВРЪЩА делото като преписка за произнасяне на административния орган.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
105 Административно дело No 375/2010, VII състав Дела по КСО С.Х.Р. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 10.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от С.Х.Р. *** жалба срещу Решение № 02/08.01.2010г. на Директор, ТП на НОИ, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата срещу отказ за издаване на Удостоверение обр. УП-14 за периода 1965-1968г., обективиран в Уведомително писмо изх. № ОАС-3784/20.11.2009г. от длъжностното лице в същото поделение на НОИ.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 375/2010г. по описа на Административен съд Пловдив, ІІІ отделение, VІІ състав.
ОСЪЖДА С.Х.Р.,***, ЕГН **********, да заплати на ТП на НОИ с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" № 7, разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
Определението подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от днес за ответника, а за жалбоподателя - от съобщението за поставянето му, пред ВАС на Република България.

 
106 Административно наказателно дело (К) No 388/2010, XX състав Наказателни касационни производства ЗАПРИ-2 ЕООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 19.05.2010г., в законна сила от 19.05.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 2001 от 22.12.2009 г. на РС - Пловдив, ХVІ н.състав постановено по НАХД № 4607/2009г. в частта, с която наложената на основание чл. 229, ал. 3 от Закона за здравето имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение по чл.1, ал.3, вр. с чл. 2, ал. 3 от Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, е била намалена на 500 лева.
ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.
Решението е окончателно.

 
107 Административно наказателно дело (К) No 389/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ГЕО-ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 25.05.2010г., в законна сила от 25.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2054/ 29.12.2009 г. по НАХД 5172/ 2009 г. по описа на РС - Пловдив
Решението е окончателно.

 
108 Административно наказателно дело (К) No 391/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ИВМОН-ИВАНОВИ СЪДРУЖИЕ СД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 28.05.2010г., в законна сила от 28.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2052 от 28.12.2009 година, постановено по н. а. х. д. № 5691 по описа на Районен съд Пловдив за 2009 година, десети наказателен състав, с което е потвърдено Наказателно постановление №І-Б-378 от 08.10.2009 година на Директора на РИКОЗ Пловдив, за наложена с постановлението имуществена санкция на Събирателно дружество “Ивмон-Иванови съдружие” град Панагюрище, в размер на 1200лв. на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните, за нарушение на разпоредбата на чл.73, ал.1, т.1 от Наредба №5 на МЗ и МЗГ за хигиената на храните /обн.ДВ бр.55/2006г./
Решението е окончателно.


 
109 Административно дело No 409/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МОВА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 10.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.М.П.,***, упълномощено лице на "МОВА" ООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, ул. "11-ти август" № 5, ет. 1, офис 3, съгласно приложено към жалбата пълномощно от 10.02.2009 г., против Ревизионен акт № 160901144/09.11.2009 г., издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 64/25.01.2010 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 409/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
110 Административно наказателно дело (К) No 427/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАРГО ПРОФИЛ ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 10.05.2010г., в законна сила от 10.05.2010г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1929/09.12.2009г., постановено по НАХД №1595/2009г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІІ-ри наказателен състав .
Решението е окончателно.


 
111 Административно наказателно дело (К) No 428/2010, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВОЛОС 05 ООД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 15.05.2010г., в законна сила от 15.05.2010г.
Оставя в сила Решение №110 от 28.01.2010 г., постановено по НАХД № 5810/2009 г., по описа на Районен съд-Пловдив /ПРС/, ХІ, н.с.
Решението не подлежи на обжалване.

 
112 Административно наказателно дело (К) No 432/2010, XXII състав Наказателни касационни производства А.Д.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 13.05.2010г., в законна сила от 14.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2075 от 15.12.2009г. постановено по
НАХД № 5595 по описа на ПРС, с което VІІ-ми наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 36-0001287/25.09.2009г.издадено от Директора на РД "Автомобилна администрация", гр. Пловдив, с което на А.Д.А., ЕГН ********** е наложено административно наказание за нарушение на чл. 38 от Наредба № 34/06.12.1999г. на МТ и на основание чл. 105 от ЗАвП - глоба в размер на 200 лв.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

 
113 Административно наказателно дело (К) No 435/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕВРОПА-99 ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 25.05.2010г., в законна сила от 25.05.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 63 от 18.01.2010 г., постановено по НАХД № 6653/2009 г., по описа на РС – Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 31868-0043455/ 16.11.2009 г., издадено от ИД Директор на ТД на НАП – Пловдив.
Решението е окончателно.

 
114 Административно наказателно дело (К) No 436/2010, XX състав Наказателни касационни производства А.И.Р. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 17.05.2010г., в законна сила от 18.05.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №2074 от 15.12.2009г. по НАХД №5808 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г.,VІІ-ми наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №16-1600379 от 12.10.2009г., издадено от директора на Дирекция "Инспекция по труда", гр. Пловдив, с което на А.И.Р. е наложена глоба в размер на 2 500,00 лева и вместо него постановява ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600379 от 12.10.2009 г. на Директора на Дирекция"Инспекция по труда" гр.Пловдив,с което на А.И.Р. в качеството му на управител на "Волос 05"ООД град Кричим е наложено административно наказание за нарушение на чл.415 ал.1 на основание чл.416 ал.5 вр. с чл.415 ал.1 от КТ - глоба в размер на 2500 лева.

Решението е окончателно.

 
115 Административно наказателно дело (К) No 437/2010, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Г.М.Г. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 10.05.2010г., в законна сила от 10.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №88/21.01.2010г., постановено по НАХД №4701/2009г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХV-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
116 Административно наказателно дело (К) No 438/2010, XIX състав Наказателни касационни производства Н.П.Ч. РУ НА МВР КАРЛОВО Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 27.05.2010г., в законна сила от 27.05.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 41 от 10.02.2010 г. на Карловския районен съд, постановено по НАХД № 854/2009 г.

Решението е окончателно.

 
117 Административно дело No 465/2010, IX състав Дела по КСО МАГИ-МАРГРЕТА ВЕСЕЛИНОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 13.05.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ "МАГИ-МАРГРЕТА ВЕСЕЛИНОВА", представлявано от Маргрета Веселинова Гвоздева против мълчалив отказ на Директора на РУСО-Пловдив за отмяна на Разпореждане № 1463/07.12.2009 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО Магдалина Чакърова.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 465/2010 г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от днешното съдебно заседание за участвалите страни в съдебното заседание.

 
118 Административно дело No 469/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.К.Г.,
Е.К.П.
КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ КЪМ ОБЩИНА РАКОВСКИ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 31.05.2010г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 11.05.2010 г. за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на М.К.Г., ЕГН **********,***, и Е.К.П., ЕГН **********,***, против протокол от 24.06.2008 г. на комисията по чл.210 ЗУТ, назначена със заповед № 31 от 21.04.2008 г. на кмета на Община Раковски, за определяне на пазарна оценка за поземлен имот № 046126, находящ се в местността “Назърица 1” в землището на с.Стряма, община Раковски, област Пловдив.
ОСЪЖДА М.К.Г., ЕГН **********,***, и Е.К.П., ЕГН **********,***, за заплатят на Община Раковски сумата 150 (сто и петдесет) лева, разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 469 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
119 Административно дело (К) No 477/2010, XXI състав Касационни производства Е.А.Т. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 28.05.2010г., в законна сила от 28.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 150 от 18.01.2010 година на Пловдивски районен съд, ХVІ - ти граждански състав, постановено по административно дело №16209 по описа на същия съд за 2009г
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране

 
120 Административно наказателно дело (К) No 478/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ Е.Н.Б. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 17.05.2010г., в законна сила от 17.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 101 от 26.01.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 6348 по описа на Пловдивския районен съд за 2009г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
121 Административно наказателно дело (К) No 479/2010, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ П.Т.К. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 26.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 247 от 16.02.2010 г. постановено по НАХД № 6227 по описа за 2009 г. на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
122 Административно наказателно дело (К) No 480/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ В.С.П. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 11.05.2010г., в законна сила от 11.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 144 от 03.02.2010г., постановено по НАХД № 6787/2009г. с което ХVІІІ-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 36-0001560 от 02.12.2009г. издадено от Директора на РД "Автомобилна администрация" - гр. Пловдив в частта с която на В.С.П., ЕГН ********** са наложени административни наказания както следва: за нарушение на чл. 7а, ал.1 от ЗАВП, на сонование чл.105 от ЗАвП е наложена глоба в размер на 200 лв.; за нарушение на чл. 66, т.7 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ на основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗАвП е наложена глоба в размер на 500лв.; за нарушение на чл. 66, т.8, пр.1 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП е наложена глоба в размер на 500 лв.; за нарушение на чл. 62 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ на основание чл. 105 от ЗАвП е наложена глоба в размер на 100лв. ПРС е потвърдил НП в останалата му част.
Решението е окончателно.

 
123 Административно наказателно дело (К) No 481/2010, XXI състав Наказателни касационни производства КОНИ 1 ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 28.05.2010г., в законна сила от 28.05.2010г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №194/03.02.2010г., постановено по НАХД №6287/2009г. по описа на Районен Съд – Пловдив VІІІ н. състав, с което е потвърдено издаденото от Заместник Началник Митница – Пловдив наказателно постановление/НП/ №119/ 24.09.2009г., с което е наложена на “Кони – 1”ООД с адрес на управление гр.Пловдив,ул.”Македония”№69,ет.7,ап.39 на основание чл.110 ЗАДС имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.76г ал.2 във вр. с чл.2, т.5 ЗАДС, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ наказателно постановление/НП/№119/ 24.09.2009г., издадено от Заместник Началник Митница – Пловдив, с което е наложена на “Кони – 1”ООД с адрес на управление гр.Пловдив,ул.”Македония”№69,ет.7,ап.39 на основание чл.110 ЗАДС имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.76г ал.2 във вр. с чл.2, т.5 ЗАДС.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
124 Частно админист. наказателно дело (К) No 482/2010, XXIII състав Наказателни частни касационни производства Д.А.А. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Определение от 25.05.2010г., в законна сила от 25.05.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 64/21.01.2010 г. по НАХД № 335/2010 г. по описа на ПРС в частта му досежно т.1 от НП – налагане на наказание на Д.А.А. с ЕГН ********** ***, по чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца и ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия в тази му част.
Определението не подлежи на обжалване.

 
125 Административно наказателно дело (К) No 485/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ТЕЛКОМ ООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 25.05.2010г., в законна сила от 25.05.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 3 от 20.01.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 85 по описа на Районен съд Първомай за 2009 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-1600357 от 11.05.2009 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” град Пловдив, с което на „Телком” ООД, с ЕИК 831146979, със седалище и адрес на управление: град София, община Столична, ж.к.”Овча купел” 2, блок 17, вход „Д”, ап.129, на основание чл.414, ал.3 КТ е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лева за нарушение на чл.63, ал.2 във връзка с ал.1 КТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
126 Административно дело No 486/2010, XI състав Дела по ЗМВР С.Г.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 11.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.С. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 19879/2009 г. от 01.11.2009 г. на Началника на сектор ПП към ОД МВР-Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
127 Административно наказателно дело (К) No 517/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 27.05.2010г., в законна сила от 27.05.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 231 от 12.02.2010г., постановено по НАХД № 6429/2009г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 31819-S000078 от 09.11.2009г. на Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП-Пловдив, с което на “Модекспрес-1001- Д.С.” ЕТ, представлявано от Д.И.С., ЕГН ********* е наложено административно наказание –“имуществена санкция” в размер на 1425.19 лв. за извършено административно нарушение по чл. 180 ал.2 вр.с ал.1, вр. чл. 86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС.
Решението е окончателно.


 
128 Административно наказателно дело (К) No 518/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА РАКОВСКИ ГЕОРГИ КЬОЛОВ ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 21.05.2010г., в законна сила от 21.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 134 от 01.02.2010г., постановено по НАХД № 6136/2009г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 61 от 02.11.2009г. на Кмета на Община Раковски, с което на ЕТ “Г.К.”, с адрес и седалище на управление: гр. Раковски, ул. “Средна гора” № 4, представляван от Г. Ч. К. е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 100 лв. /сто лева/ за нарушение по чл. 9 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваемите обекти и елементи от градското обзавеждане по чл. 56 ал.1 и 2 от ЗУТ на Община Раковски.

Решението е окончателно.


 
129 Административно наказателно дело (К) No 519/2010, XX състав Наказателни касационни производства К.Ю.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 26.05.2010г., в законна сила от 26.05.2010г.
ОТМЕНЯ съдебно Решение № 251/17.02.2010г. постановено по НАХД № 6337/09г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ н.състав, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 18983/09 от 23.10.2009г. на Началник Сектор “ПП и КАТ” при ОД на МВР – гр.Пловдив, в частта, с която на К.Ю.К. ЕГН **********,*** на основание чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП са наложени административни наказания “глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 1 /един/ месеца за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП, КАТО вместо наложените наказания по чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП НАЛАГА административно наказание “глоба в размер на 100 /сто/ на основание чл.182 ал.1 т.3 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
130 Частно админист. наказателно дело (К) No 520/2010, XXII състав Наказателни частни касационни производства БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Определение от 11.05.2010г., в законна сила от 11.05.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно Определение от 15.02.2010г., постановено по КАХНД № 2152/2009, с което VІІ-ми наказателен състав при ПРС е определил на основание чл. 84 от ЗАНН и чл. 414, ал.1, т.1 от НПК, имуществената санкция в Решение № 1236/14.07.2009г. постановено по КАХНД № 2152/2009 да се чете като "имуществена санкция в размер на 10 000/десет хиляди лева/, а не както е описана в него в размер на 1000/хиляда/ лева".

Определението е окончателно.

 
131 Административно наказателно дело (К) No 521/2010, XIX състав Наказателни касационни производства К.В.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 26.05.2010г., в законна сила от 26.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 203 от 09.02.2009 год. на Пловдивски районен съд, Х наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 3487 по описа на същия съд за 2009год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
132 Административно наказателно дело (К) No 522/2010, XXII състав Наказателни касационни производства М.А.И. РУ НА МВР ТРУД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 25.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 202 от 09.02.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 3347 по описа на Районен съд Пловдив, ХХV н.с., за 2009 година, с което е потвърдено наказателно постановление № К-974 от 25.08.2008 г. на началника на РУ с.Труд при ОДМВР Пловдив, в частта, в която на М.А.И., ЕГН **********,***, на основание чл.182, ал.1, т.4 ЗДвП е наложена глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец за нарушение на чл.21, ал.1 ЗДвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
133 Административно наказателно дело (К) No 523/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БДЖ-ТЯГОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 28.05.2010г., в законна сила от 28.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 28 от 08.01.2010 г., постановено по н.ах.д. № 5134/ 2009 г. на ПРС, двадесет и трети наказателен състав като правилно и законосъобразно.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
134 Административно наказателно дело (К) No 524/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Г.К.Я. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 13.05.2010г., в законна сила от 13.05.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 212 от 09.02.2010г., постановено по НАХД № 5164 по описа на ПРС, с което ХХV-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 36-00001154/25.08.2009г. издадено от Директора на РД "Автомобилна администрация", гр. Пловдив, с което на Г.К.Я., ЕГН ********** са наложени административни наказания глоба в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 15, параграф три, първо тире от Регламент 3821/85 във вр. с чл. 78а, ал.1,т.2 от ЗАвП и глобав размер на 500 лева за нарушение на чл. 15 параграф 7 б."а" от Регламент 3821/85 във вр. с чл. 78а, ал.1,т.2 от ЗАвП и вместо него постанови:
ОСТАВЯ В СИЛА Наказателно постановление № 36-00001154/25.08.2009г. издадено от Директора на РД "Автомобилна администрация", гр. Пловдив, с което на Г.К.Я., ЕГН ********** са наложени административни наказания глоба в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 15, параграф три, първо тире от Регламент 3821/85 във вр. с чл. 78а, ал.1,т.2 от ЗАвП и глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл. 15 параграф 7 б."а" от Регламент 3821/85 във вр. с чл. 78а, ал.1,т.2 от ЗАвП.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.


 
135 Административно наказателно дело (К) No 525/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.05.2010г., в законна сила от 27.05.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 232 от 12.02.2010г. на Пловдивски районен съд, ХVІІІ ти н.с, постановено по НАХД № 6436 по описа на съда за 2009г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 31827-S000086/09.112009г. на Директора на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – гр.Пловдив, с което на “МОДЕКСПРЕС -1001-Д.С.” ЕТ, представлявано от Д.И.С., ЕГН **********, е наложено административно наказание ”ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 1425,19 лв. за извършено административно нарушение по чл.180, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.86, ал.1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
136 Административно наказателно дело (К) No 526/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ КИШ-КОСТАДИН ШИНДОВ ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 25.05.2010г., в законна сила от 25.05.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 182 от 04.02.2010 г. по НАХД № 326 по описа на ПРС за 2009 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 206 от 29.12.2008 г., издадено от Боян Тодоров Тодоров – заместник началник на Митница Пловдив, с което на основание чл.123, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове на ЕТ „Киш – Костадин Шиндов” със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Цариградско шосе” № 32, ет.7, ап.20 със собственик Костадин Иванов Шиндов ЕГН ********** е наложена „имуществена санкция” в размер на 2000 лева за извършено административно нарушение по чл.123, ал.2 от ЗАДС като на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС е постановено и отнемане на стоките, предмет на нарушението в полза на държавата.

Решението е окончателно.

 
137 Административно наказателно дело (К) No 529/2010, XIX състав Наказателни касационни производства О.Б.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 27.05.2010г., в законна сила от 27.05.2010г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 145 от 02.02.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 5470/2009 г., в частта му, в която е отменено наказателно постановление № 10743 от 01.06.2009 г., издадено от началник група в сектор ПП към ОД на МВР-Пловдив, в частта му, с която на О.Б.М. ***, ЕГН: **********, са отнети 7 контролни точки.
ОТМЕНЯ решение № 145 от 02.02.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 5470/2009 г., в частта му, в която е потвърдено наказателно постановление № 10743 от 01.06.2009 г., издадено от началник група в сектор ПП към ОД на МВР-Пловдив, в частта му, с която на О.Б.М. ***, ЕГН: **********, са наложени административни наказания: глоба в размер на 150 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 месец.
ВРЪЩА делото в отменената част за ново разглеждане от друг състав на Пловдивския районен съд при спазване на указанията, дадени в мотивната част на настоящото решение.

Решението е окончателно.

 
138 Административно наказателно дело (К) No 530/2010, XX състав Наказателни касационни производства ЕВРОПА-99 ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ЕТ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 18.05.2010г., в законна сила от 18.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 209 от 09.02.2010г., постановено по НАХД № 6652 по описа за 2009г. на ПРС, ХV-ти наказателен състав.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
139 Административно дело (К) No 534/2010, XXII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Г.П.Г.,
С.И.П.,
М.Г.П.,
Е.И.Н.,
С.П.Г.,
М.И.К.,
Й.Г.К.
Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 11.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1340/25.05.2009г., постановено по гр.ахдело №3586/2008г. по описа на Пловдивски районен съд, ХVІІ-ти граждански състав.
Решението е окончателно.

 
140 Административно дело (К) No 539/2010, XIX състав Касационни производства Й.П.П.,
И.П.С.,
Й.Р.Г.,
Т.Р.Г.,
К.А.П.,
А.Г.Д.,
Х.Г.П.,
Й.Д.П.,
К.Д.П.,
Т.Й.П.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.05.2010г., в законна сила от 27.05.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1254 от 15.05.2010г. на Пловдивски районен съд, ХVІ - ти гр.с-в постановено по АХД № 3190 по описа на съда за 2008г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ решение № 8 – ЮЗ/08.08.2008г. на ОСЗ - гр.Пловдив по преписка за обезщетяване № 2537 от 13.10.1999г., с което наследниците на Й.П.П. са обезщетени с 0,599 дка земеделска земя, представляващи 599/2816 идеални части от ПИ № 025001 по плана за обезщетяване за землището на гр.Пловдив, местността “Динките”.
ВРЪЩА преписката на Общинска служба по земеделие гр.Пловдив с УКАЗАНИЕ да бъде постановено ново решение, с което наследниците на Й.П.П. да бъдат обезщетени с друг имот, различен от имот № 025001, или с идеални части от друг имот по плана на обезщетяване, а при липса на такъв - с имот по чл.19 от ЗСПЗЗ, по аргумент от разпоредбата на чл.19, ал.15 от ППЗСПЗЗ.
ОПРЕДЕЛЯ двумесечен срок за произнасяне на административния орган в изпълнение на дадените указания.
ОСЪЖДА Общинска служба по земеделие – гр.Пловдив да заплати на Й.П.П. ЕГН **********, И.П.С. ЕГН **********, Й.Р.Г. ЕГН **********, Т.Р.Г. ЕГН **********, К.А.П. ЕГН **********, А.Г.Д. ЕГН **********, Х.Г.П., ЕГН **********, Й.Д.П. ЕГН **********, К.Д.П. ЕГН **********, Т.Й.П. ЕГН **********, сторените разноски по делото в размер на 210 /двеста и десет / лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
141 Административно дело No 542/2010, IX състав Дела по ЗМСМА ЯНЧО КОЛЕВ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 26.05.2010г.
Отменя Заповед № РД-15-1023/ 22.12.2009 г. на Кмета на Община Първомай .
Решението подлежи на оспорване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.

 
142 Административно дело No 543/2010, XI състав Дела по ЗМВР З.Й.Т. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 11.05.2010г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на спора.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от З.Й.Т. с ЕГН ********** ***, жалба срещу Заповед № 11457/24.11.2009 г. на Директора на ОД на МВР за налагане на ПАМ по чл.75, т.6 от ЗБЛД.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 543/2010 г. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
143 Административно дело No 544/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Й.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 14.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Р.Й.Д., ЕГН **********,***, против заповед № РД-1848 от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК София, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 544 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.


 
144 Административно наказателно дело (К) No 548/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РУ НА МВР КАРЛОВО Г.Л.К. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 25.05.2010г., в законна сила от 26.05.2010г.
ОТМЕНЯ решение №46 от 12.02.2010 г., постановено по НАХД №709/2009 г., Районен съд Карлово, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №25/28.07.2009 г. на Началника на районно управление на МВР-гр.Карлово, с което на Г.Л.К., ЕГН: **********, за извършено нарушение на чл.43, ал.1, т.1 от ППЗКВВООБ и на основание чл.26 от Закона за контрол върху взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите /ЗКВВООБ/ е наложена глоба в размер на 500 лв.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
145 Административно дело No 549/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 15.05.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.К.К. - с адрес за кореспонденция по жалбата - с.Първенец, ул."Родопи" № 18, Община Родопи против Заповед № 72/01.02.2010г. на Кметът на Община Родопи.
Прекратява производството по адм.д.№ 549/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
146 Административно дело No 558/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Т.С.ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 21.05.2010г.

ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 2600800484/06.10.2008г., издаден от Ася Младенова Котетерова - орган по приходите при ТД на НАП - гр. Хасково, потвърден с Решение № 840 от 05.12.2008г. на Директор на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в частта му за определени прилежащи лихви за забава на "Т.С." ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК гр. Харманли, ул. "Ал.Стамболийски" № 79Б с ЕИК по Булстат 126661216, представлявано от управителя Тодор Митев Тодоров, в размер на 4458,32 лв., като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Т.С." ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК гр. Харманли, ул. "Ал.Стамболийски" № 79Б с ЕИК по Булстат 126661216, представлявано от управителя Тодор Митев Тодоров против ревизионен акт /РА/ № 2600800484/06.10.2008г., издаден от Ася Младенова Котетерова - орган по приходите при ТД на НАП - гр. Хасково, потвърден с Решение № 840 от 05.12.2008г. на Директор на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в частта му относно допълнително начислен ДДС в размер на 21725,30 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на ""Т.С." ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК гр. Харманли, ул. "Ал.Стамболийски" № 79Б с ЕИК по Булстат 126661216, представлявано от управителя Тодор Митев Тодоров, сумата от 46 /четиридесет и шест/ лева разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА "Т.С." ЕООД с адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК гр. Харманли, ул. "Ал.Стамболийски" № 79Б с ЕИК по Булстат 126661216, представлявано от управителя Тодор Митев Тодоров, да заплати на Национална агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – Пловдив сумата от 798 /седемстотин деветдесет и осем / лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
147 Административно дело No 570/2010, IX състав Дела по ЗМСМА Д.Х.К.,
П.А.К.,
Р.Д.Г.,
Н.Д.Г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 19.05.2010г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение № 713,взето с Протокол № 36 от заседание ,проведено на 25.02.2010г. на Общински съвет - Карлово. ОСЪЖДА Общински съвет - Карлово да заплати по сметка на Административен съд - Пловдив двадесет лева държавна такса. ОСЪЖДА Общински съвет - Карлово да заплати на Д.Х.К. - с ЕГН: **********; П.А.К. - с ЕГН: ********** -двамата с постоянен адрес *** и Р.Д.Г. - с ЕГН: ********** и Н.Д.Г. - с ЕГН: ********** - двамата с постоянен адрес ***; всички със съдебен адрес - гр.София, ул."Хан Крум" № За, ет.1, ап.№2-адв. И.Д. и адв. Йордан Йорданов разноски,представляващи:внесена държавна такса и адвокатски хонорар в размер на общо триста и двадесет лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
 
148 Административно наказателно дело (К) No 579/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ВТОРО РУ НА МВР ПЛОВДИВ К.В.К. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 28.05.2010г., в законна сила от 28.05.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение № 175 от 04.02.2010 г., постановено по НАХД № 6342/2009 г., Пловдивският районен съд, с което е отменено Наказателно постановление №0-40/11.11.2009 г. на Началника на Второ районно управление при ОД на МВР-гр.Пловдив. Решението е окончателно.

 
149 Административно наказателно дело (К) No 580/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ДЖИ ЕНД ДЖИ БЪЛГАРИЯ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 11.05.2010г., в законна сила от 11.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №237 от 15.02.2010г., постановено по НАХД №2553/2009г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, десети наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
150 Административно наказателно дело (К) No 581/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 21.05.2010г., в законна сила от 21.05.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №227 от 12.02.2010г. по НАХ дело №6432 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХVІІ-ти наказателен състав, като вместо това постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №31823-S000082 от 09.11.2009г., издадено от директор на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП- Пловдив, с което на ЕТ”Модекспрес-1001- Данка Стаменова”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК”Тракия”, бл.208, вх.”В”, ет.5, ап.20, е наложена имуществена санкция в размер на 1 375,19 лева.
Решението е окончателно.

 
151 Административно наказателно дело (К) No 584/2010, XXI състав Наказателни касационни производства СИГМА ИНВЕСТ ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 28.05.2010г., в законна сила от 28.05.2010г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №214/10.02.2010г., постановено по НАХД №5506/2009г. по описа на Районен Съд – Пловдив VІІІ н. състав, с което е потвърдено издаденото от Заместник Кмет на Община – Пловдив наказателно постановление/НП/ КТ №120/08.12.2008г., с което е наложена на “Сигма инвест” ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ЖК“Тракия”,бл.144,вх.”Д”,ет.2, ап.4 на основание Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност и за поставяне на преместваени съоръжения за търговска дейност на територията на Община – Пловдив имуществена санкция в размер на 300 лева за нарушение на чл.35 ал.1,т.1 от Наредбата, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на първоинстанционния Съд, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
152 Административно наказателно дело (К) No 585/2010, XX състав Наказателни касационни производства А.Д.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 25.05.2010г., в законна сила от 25.05.2010г.
ОБЕЗСИЛВА съдебно Решение № 2073/15.12.2009г., постановено по НАХД № 5422/2009г. по описа на Районен съд – Пловдив VІІ н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление № 35608/08 от 21.01.2009г. на Началник група в Сектор “ПП и КАТ” на ОДП – Пловдив, с което е наложено на жалбоподателя А. за извършено административно нарушение на чл.70 ал.1 предл.1 ЗДвП на основание чл.180 ал.1 т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 30 /тридесет/ лева; и за извършено административно нарушение на чл.137а ал.1 предл.1 от ЗДвП на основание чл.183 ал.4 т.7 предл.1 ЗДвП е наложено административно наказание– ГЛОБА в размер на 50/петдесет/лева и на основание Наредба № І – 1959 на МВР са отнети 13 /тринадесет/ контролни точки, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като процесуално недопустима жалбата на А.Д.А. ЕГН **********,*** срещу Наказателно постановление № 35608/08 от 21.01. 2009г. на Началник група в Сектор “ПП и КАТ” на ОДП – Пловдив, с което е наложено на жалбоподателя А. за извършено административно нарушение на чл.70 ал.1 предл.1 от ЗДвП на основание чл.180 ал.1 т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 30 /тридесет/ лева; и за извършено административно нарушение на чл.137а ал.1 предл.1 от ЗДвП на основание чл. 183 ал.4 т.7 предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 50 /петдесет/ лева и на основание Наредба № І – 1959 на МВР са отнети 13 /тринадесет/ контролни точки и .
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
153 Административно наказателно дело (К) No 587/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ КЕТИ 94-КАТЯ МАРКОВА ЕТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 28.05.2010г., в законна сила от 28.05.2010г.
Отменя решение № 256/17.02.2010г., постановено по н.ах.д.№ 3871 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд и вместо него постанови:
Потвърждава НП № 20/03.07.2009г. на Директора на Началник на Митница Пловдив.
Решението е окончателно.

 
154 Административно дело No 595/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕНДИ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 18.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ВЕНДИ" ООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Марица" № 56, ЕИК № 115082214, представлявано от В.А.Д., против Решение № 2356/18.12.2009г. на Началник "Митница" - Пловдив за отказ за издаване на удостоверение за освободен краен потребител, потвърдено с Решение № 44/01.02.2010г. на Директора на Агенция "Митници".
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 595 по описа за 2010г. на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 
155 Административно дело No 599/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Б.И.,
С.Б.С.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 03.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от И.Б. Стоянов с ЕГН ********** *** и С.Б.С. с ЕГН ********** *** против Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на ИД на АГКК - София.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 599/2010 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
156 Административно дело No 602/2010, VIII състав Дела по ЗМВР Г.А.Т. НАЧАЛНИК РУ НА МВР СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 03.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.Т.,***, против Заповед №ЯЗ/С-31 от 01.03.2010г. на началника на Районно управление на МВР, град Стамболийски, при Областна дирекция "МВР", гр. Пловдив, с която е отказано издаването на разрешение за придобиване, пренасяне, съхранение и носене на огнестрелно оръжие с цел самоотбрана.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
157 Административно наказателно дело (К) No 607/2010, XX състав Наказателни касационни производства Н.Т.К. РУ НА МВР КАРЛОВО Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 15.05.2010г., в законна сила от 15.05.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 45 от 12.02.2010 г. постановено по НАХД № 939/2009 г., по описа на Районен съд- Карлово/КРС/, І н.с. Решението не подлежи на обжалване.
 
158 Административно дело No 609/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ФАМИЛИЯ ООД РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 17.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на "Слънчеви лъчи - Фамилия" ООД, с ЕИК 160105380, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул."Михалаки Георгиев" № 25, против заповед № ДК-10-3 от 19.02.2010 г. на началника на РДНСК Южен централен район, сектор Пловдив.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо искането на адв. М., пълномощник на "Райчев" ООД, за присъждане на разноски в размер на 500 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
159 Административно дело No 618/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕМА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 14.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Тема" ООД - гр. Ивайловград, с Булстат 108065710, с адрес на управление: гр.Ивайловград, ул."Елин Пелин" № 4 и адрес за съобщения: гр.Стара Загора, ул."Христо Ботев" № 74, с представляващ В.И.Д., против мълчалив отказ на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив да се произнесе на основание чл.153, ал.5 и 6 от ДОПК по молба, с която се иска спиране на изпълнението на обжалван от лицето Ревизионен акт № 260900553/ 19.02.2010 г., издаден от ТД на НАП - Пловдив - офис- Хасково, както и постановения изричен такъв с Решение № 219/ 01.04.2010 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив, с която искането е оставено без уважение, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
160 Административно наказателно дело (К) No 626/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.05.2010г., в законна сила от 28.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 341 от 01.03.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 6430 по описа на Пловдивския районен съд, VІІІ н.с., за 2009 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
161 Административно наказателно дело (К) No 627/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 27.05.2010г., в законна сила от 27.05.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 342 от 01.03.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 6433/2009 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 31830-S000089/09.11.2009 г., издадено от Директора на дирекция "Контрол" при ТД на НАП-гр.Пловдив срещу ЕТ "Модекспрес-1001-Д.С." със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ж.к. "Тракия", бл.208, вх."В", ет.5, ап.20, Булстат: 020988530.

Решението е окончателно.

 
162 Административно наказателно дело (К) No 636/2010, XX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 25.05.2010г., в законна сила от 25.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 310 от 26.02.2010г. постановено по НАХД № 6426/2009г. по описа на Районен съд– Пловдив Х н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № 318822-S000081/09.11.2009г. на Директор на Дирекция “Контрол” в на ТД на НАП – Пловдив, с което на ЕТ”Модекспрес – 1001 – Данка Стаменова”, гр.Пловдив, ж.р.Тракия, бл.208, вх.В, ет.5, ап.20, представлявано от Данка Стаменова, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1 425,19 лева на основание чл.180 ал.2 във вр. с чл.180 ал.1 от ЗДДС във вр. с чл.86 ал.1и а л.2 от ЗДДС за извършено административно нарушение по чл.чл.180 ал.1 във вр. с чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
163 Административно наказателно дело (К) No 644/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ З КЮ ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 27.05.2010г., в законна сила от 27.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 97 от 25.01.2010г., постановено по н.ах.дело № 6229/2009г. по описа на Пловдивски районен съд, петнадесети наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи обжалване и на протест.

 
164 Административно наказателно дело (К) No 648/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 28.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №246 от 16.02.2010г. по НАХД №6421 по описа на ПРС за 2009г. на ХХІІ-ри наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
165 Административно наказателно дело (К) No 651/2010, XXI състав Наказателни касационни производства СПАРТАК-НИКОЛАЙ ГЕНОВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 28.05.2010г., в законна сила от 28.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №100 от 26.01.2010 година постановено по НАХД №5544 от 2009 год. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
166 Административно дело No 654/2010, IV състав Дела по ЗМВР Т.Р.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.05.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Т.Р.М., ЕГН **********,***, против заповед № З-1865 от 09.02.2010 г. на директора на ОДМВР Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
167 Административно дело No 655/2010, IX състав Искове за обезщетение ХЕРА АГРО ЕООД ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 15.05.2010г.

ВРЪЩА искова молба на "Хера агро"ЕООД вх.№ 4769/29.03.2010г. по описа на Административен съд - Пловдив на "Хера агро"ЕООД с ЕИК160046875,седалище и адрес на управление ,гр.Пловдив,бул."Шести септември "№ 76.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 655/2010 г. по описа на Административен съд-Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в седмодневен срок от съобщението му на страните.


 
168 Административно наказателно дело (К) No 656/2010, XXI състав Наказателни касационни производства А.Х.А. РУ НА МВР КАРЛОВО Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 21.05.2010г., в законна сила от 21.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 56 от 24.02.2010г., постановено по НАХД № 762/2009г на Карловския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 31 от 17.09.2009г. на Началника на РУ на МВР гр. Карлово, с което на А.Х.А., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание-глоба в размер от 500 лв. /петстотин лева/ на основание чл. 26 от ЗКВВООБ, за извършено нарушение на чл. 43 ал.4 вр. ал.1 от ППЗКВВООБ.

Решението е окончателно.


 
169 Административно наказателно дело (К) No 675/2010, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ АУТО МОНИ 95 ООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 26.05.2010г., в законна сила от 26.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 428 от 11.03.2010 год. на Пловдивски районен съд, ХІХ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 5017 по описа на същия съд за 2009год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
170 Административно наказателно дело (К) No 677/2010, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ТИНКА ПЕЕВА ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 27.05.2010г., в законна сила от 27.05.2010г.
ОТМЕНЯ решение № решение № 395 от 08.03.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 223/2010 г. и вместо него ПОСТАНОВАВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № І-Б-464/ 22.12.2009 г. на Директора на Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве-Пловдив, с което на ЕТ "Т.П.", със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Елин Пелин" №58, Булстат: 115167274Е, за извършено нарушение по чл.73, ал.1, т.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните, издадена от Министъра на здравеопазването, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.

Решението е окончателно.

 
171 Административно наказателно дело (К) No 684/2010, XX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ И.Т.К. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Определение от 25.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на РИОКОЗ град Пловдив срещу Решение на Районен съд град Карлово постановено по НАХД № 802/2009 г., по описа на Районен съд град Карлово, І наказателен състав.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 684/2010 г., по описа на Административен съд град Пловдив, ХХ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС на РБ за неявилите се страни и в 7 – дневен срок от днес за Окръжна прокуратура – Пловдив.

 
172 Административно дело No 687/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ц.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 18.05.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Ц.Д.С. против Заповед № 09ОА-503/13.03.2009г. на Кмета на Община Пловдив.
Прекратява производството по адм.д.№ 687/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
173 Административно дело No 694/2010, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Й.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 31.05.2010г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от И.Й.Б., наследник на Й.А.Б., ЕГН **********,*** против Заповед № А-58/15.01.2010 г. на Кмета на Община Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 694/2010 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
174 Административно дело (К) No 695/2010, XXIII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ЛЪКИ В.С.Б. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 28.05.2010г., в законна сила от 28.05.2010г.
Отменя Решение № 73/12.02.2010 г., постановено по ах. д. № 1042 по описа за 2009 г. на Районен съд-Асеновград.
Връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
Решението е окончателно.

 
175 Административно дело No 722/2010, IV състав Дела по ЗМВР П.П.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 31.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.С., ЕГН **********,***, чрез адв. В.Е., против заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 15995/2009 от 01.09.2009 г. на началника на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 722 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
176 Административно наказателно дело (К) No 727/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.05.2010г., в законна сила от 28.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 390 от 05.03.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 6415 по описа на Пловдивския районен съд, V н.с. за 2009 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
177 Частно админист. наказателно дело (К) No 730/2010, XXI състав Наказателни частни касационни производства МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Определение от 10.05.2010г., в законна сила от 10.05.2010г.
ОТМЕНЯ Определение от 26.02.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 6416 по описа на Пловдивски районен съд за 2010 година, втори наказателен състав, с което е прекратено производството по делото срещу Наказателно постановление № 31810-5000069/ 09.11.2009 г., издадено от директора на Дирекция "Контрол" в ТД на НАП - Пловдив, поради недопустимост на жалбата.
ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия от същия състав на Районен съд - Пловдив, при съблюдаване на указанията в мотивите на настоящото определение.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
178 Административно наказателно дело (К) No 768/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ БОЙКО КИРЕВ ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 31.05.2010г., в законна сила от 31.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №540 от 18.03.2010г. по НАХ дело №540 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХVІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №32454-S000141 от 22.12.2009г. на директора на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП- Пловдив, с което на ЕТ”Б.К.”, със седалище и адрес на управление: с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив, ул. “Даскал Г. Младенов” №3, е наложена имуществена санкция в размер на 504,21 лева.
Решението е окончателно.

 
179 Административно наказателно дело (К) No 778/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства КАРИ-89-РАДКО ИВАНОВ ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 28.05.2010г., в законна сила от 28.05.2010г.
Оставя в сила Решение № 39/24.03.2010 г., постановено по н.ах.д.№ 38 по описа за 2010г. на Районен съд-Асеновград
Решението е окончателно.

 
180 Административно дело No 785/2010, V състав Дела по ЗАдм Г.К.Г. КМЕТСТВО С.ЦАРАЦОВО Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 12.05.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба с вх. №110/18.03.2010г. на Г.К.Г.,*** срещу мълчалив отказ на Кмет на кметство на с. Царацово, Община "Марица" да му издаде три броя акт за смърт.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ад №785/2010г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.


 
181 Административно дело No 789/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Б.К. КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 11.05.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №789 по описа на съда за 2010г.
ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание за 18.05.2010г. от 13,00ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
182 Частно админист. наказателно дело (К) No 809/2010, XXI състав Наказателни частни касационни производства П.Г.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Определение от 25.05.2010г., в законна сила от 25.05.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 16.03.2010 г. по НАХД № 1627/2010 г. по описа на ПРС в частта му относно т.1 от НП – налагане на наказание на П.Г.Ч. с ЕГН ********** ***, по чл.175 ал.1 т.1, предл 1 от ЗДвП “глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец” и
ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия в тази му част.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 16.3.2010 г. по НАХД № 1627/2010 г. по описа на ПРС в останалата част.
Определението не подлежи на обжалване.
 
183 Административно наказателно дело (К) No 811/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОЙКО КИРЕВ ЕТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 28.05.2010г., в законна сила от 28.05.2010г.
Оставя в сила Решение № 522/22.03.2010г., постановено по н.ах.д.№ 535 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
184 Частно админист. наказателно дело (К) No 816/2010, XX състав Наказателни частни касационни производства АНРИ 64 АНДРЕЙ КЕХАЙОВ ЕТ ГД ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Определение от 10.05.2010г., в законна сила от 10.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 02.02.2010г. постановено по НАХД № 6 по описа за 2010г. на Районен Съд - Първомай, ІІІ с., поправено с Определение № 16/16.03.2010г. постановено по НАХД № 6/2010г. по описа на Районен съд - Първомай, ІІІ с., с което е оставена без разглеждане жалбата на от ЕТ"Анри 64- Андрей Кехайов" - гр.Смолян, бул."България"№90, ет.4, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала А.В.К, против Наказателно Постановление № 09-639/17.12.2009г. на Главния Директор на ГД"Инспекция за държавен технически надзор" при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, и е прекратено производството по НАХД № 6/2010г. по описа на Районен съд - Първомай, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
185 Административно дело No 821/2010, IX състав Дела по ЗСП М.Н.Б.   Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 18.05.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на М.Н.Б. *** срещу решение на Веселин Спасов,с което се твърди от оспорващия ,че му е отказана помощ от "социални грижи"-Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело дело № 821/2010 г., ІХ с-в, на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в седмодневен срок от съобщението му на страните.


 
186 Административно дело No 835/2010, IV състав Други административни дела Я.Г.Я. УС НА СДРУЖЕНИЕ ЛРД МАРИЦА ПЪРВОМАЙ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 18.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Я.Г.Я., ЕГН **********,***, против решение от 14.04.2010 г. на Управителния съвет на Сдружение "Ловно-рибарско дружество "Марица", с което му е наложено наказание "изключване" за срок от три години.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо искането на Я. Геортиев Я. за спиране на предварителното изпълнението на оспорения акт.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 835 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
187 Административно дело No 836/2010, XI състав Други административни дела О.Ф.М. УС НА СДРУЖЕНИЕ ЛРД МАРИЦА ПЪРВОМАЙ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 26.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от О.Ф. Мюмюн с ЕГН ********** ***, против индивидуален административен акт – Решение от 14.04.2010 г. на УС на сдружение ЛРД „Марица” – гр.Първомай, ул.”Н.Вапрацаров” № 17.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ особеното искане, инкорпорирано в жалбата, предявена от О.Ф. Мюмюн с ЕГН ********** ***, против индивидуален административен акт – Решение от 14.04.2010 г. на УС на сдружение ЛРД „Марица” – гр.Първомай, ул.”Н.Вапрацаров” № 17, за спиране предварителното изпълнение на оспорения акт.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 836/10 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
188 Административно дело No 838/2010, XI състав Други административни дела Е.Д.Б. УС НА СДРУЖЕНИЕ ЛРД МАРИЦА ПЪРВОМАЙ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 26.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Е.Д.Б. с ЕГН ********** ***, против индивидуален административен акт – Решение от 14.04.2010 г. на УС на сдружение ЛРД „Марица” – гр.Първомай, ул.”Н.Вапрацаров” № 17.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ особеното искане, инкорпорирано в жалбата, предявена от Е.Д.Б. с ЕГН ********** ***, против индивидуален административен акт – Решение от 14.04.2010 г. на УС на сдружение ЛРД „Марица” – гр.Първомай, ул.”Н.Вапрацаров” № 17., за спиране предварителното изпълнение на оспорения акт.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 838/10 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
189 Административно дело No 839/2010, VI състав Други административни дела Й.П.Х. УС НА СДРУЖЕНИЕ ЛРД МАРИЦА ПЪРВОМАЙ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 17.05.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Й.П.Х.-*** против Решение от 14.04.2010г. на УС на сдружение ЛРД "Марица", гр.Първомай, с което на основание чл.25 ал.1 т.3 от Устава, му е наложено наказание "изключване" за срок от пет години.
Оставя без разглеждане искането за постановяване на разпореждане да не се изпълнява решение на УС на ЛРД "Марица" -Първомай от 14.04.2010г. , до решаване на спора от съда.
Прекратява производството по адм.д.№ 839/2010г., адм.съд-Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
190 Административно дело No 840/2010, XV състав Други административни дела К.П.В. УС НА СДРУЖЕНИЕ ЛРД МАРИЦА ПЪРВОМАЙ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 18.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата предявена от К.П.В., ЕГН **********,*** против Решение от 14.04.2010г. на УС на сдружение ЛРД "Марица", гр. Първомай.
Оставя без разглеждане искането за спиране изпълнението на решението от 14.04.2010г. на УС на ЛРД "Марица" гр. Първомай.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 840 по описа за 2010г. на Административен съд - Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
191 Административно дело No 841/2010, IV състав Други административни дела Й.Д.Л. УС НА СДРУЖЕНИЕ ЛРД МАРИЦА ПЪРВОМАЙ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 18.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Й.Д.Л., ЕГН **********,***, против решение от 14.04.2010 г. на Управителния съвет на Сдружение "Ловно-рибарско дружество "Марица", с което му е наложено наказание "изключване" за срок от три години.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо искането на Й.Д.Л. за спиране на предварителното изпълнението на оспорения акт.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 841 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
192 Административно дело No 844/2010, IX състав Други административни дела Д-Р ГЕОРГИ СТАВРАКЕВ-АИПСАГП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 31.05.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д-р Георги Тодоров Ставракиев в качеството му на Управител на ЕТ“Д-р Георги Ставракиев-АИПСАГП” с адрес: гр.Пловдив,ул.”Данаил Николаев”№36-партер срещу Писмена покана изх.№ 16-1024/30.03.2010г.,издадена от Директор на РЗОК-Пловдив.
Прекратява производството по административно дело № 844/2010 г., ІХ с-в, на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в седмодневен срок от съобщението му на страните

 
193 Административно дело No 849/2010, VII състав Дела по ЗОС Т.П.К.,
П.З.З.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 18.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.К. и П.З. ***, с което е оспорена Заповед №10 ОА 426/10.03. 2010г. на Кмета на Община - Пловдив в ЧАСТТА и, с която е определена цената, за която да се продаде на тях имот частна общинска собственост, а именно: апартамент 5/20 с площ 50,70 кв.м., находящ се в гр.Пловдив, ЖР "Тракия", бл.28, вх."В", ет.2.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №849/2010г. по описа на Административен Съд - Пловдив - ІІІ отд., VІІ състав.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателите за постановяването му.
 
194 Административно дело No 873/2010, XIII състав Искове за обезщетение Д.Д.Т. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО,
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 11.05.2010г.
ИЗПРАЩА по подсъдност исковата молба /заявление/ от Д.Д.Т., ЕГН **********, ЗО "Атлант" 1-ва група, 4-та килия, гр. Троян на Административен съд- Ловеч с правно основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ, против Министерството на правосъдието и Министерството на здравеопазването.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 873 по описа за 2010г. на Административен съд - Пловдив
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
195 Административно дело No 874/2010, III състав Други административни дела Е.Н.М. УС НА СДРУЖЕНИЕ ЛРД МАРИЦА ПЪРВОМАЙ Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 31.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Н. Мюмюл ЕГН **********,***, против Решение от 14.04.2010г. на Управителния съвет на Сдружение ЛРД “Марица”, гр.Първомай, с което на основание чл.25 ал.1 т.3 от Устава, му е наложено наказание “изключване” за срок от пет години.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за постановяване на разпореждане да не се изпълнява решение на УС на ЛРД “Марица” –Първомай от 14.04.2010г., до решаване на спора от съда.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 874/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.


 
196 Административно дело No 885/2010, VII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 11.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на област - Пловдив, с което е оспорено решение №91 на ОбС - Пловдив, прието с Протокол №8 от 25.03.2010г..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №885/2010г. по описа на Административен Съд - Пловдив - ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
197 Административно дело No 886/2010, XIII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 12.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител на Област Пловдив, обективирана със заповед № ЗД-06-11 от 03.05.2010г. с която е оспорено като незаконосъобразно Решение № 93, взето с протокол № 8 от 25.03.2010г. на Общински съвет - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 886 по описа за 2010г. на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 
198 Административно дело No 887/2010, XVII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 14.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ заповед № ЗД-06-14 от 03.05.2010 г. издадена от Областния управител на Област Пловдив, с която е спряно изпълнението на Решение № 92, взето с протокол № 8 от 25.03.2010 г. на Общински съвет - Пловдив и е сезиран Административен съд - гр. Пловдив за произнасяне по същество и отмяна на същото.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 887/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
199 Административно дело No 888/2010, XVI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 18.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването, обективирано в Заповед № ЗД-06-12/03.05.2010 г., издадена от Областния управител на Пловдивска област, срещу Решение № 90, взето с протокол № 8/25.03.2010 г. на Общинския съвет-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 888 по описа на Административен съд - Пловдив за 2010 г.Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
200 Административно дело No 915/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни ДИМЕКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 31.05.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Димекс" ЕООД село Труд, обл. Пловдивска срещу Решение № 240/12.12.04.2010 г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 915/2010г. по описа на Административен съд - Пловдив, І отд., І състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му
 
201 Административно дело No 920/2010, XVII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП А.Д.Д. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАРИЦА Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 25.05.2010г.
ОТМЕНЯ Решение на Общинска избирателна комисия за местни избори 2007 г. “Марица” № 58 от 30.04.2010 год., с което пълномощията на А.Д.Д. ***, са прекратени на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от обявяването му.

 
202 Административно дело No 929/2010, X състав Искове за прекратяване на неоснователни действия М.Т.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН СЕВЕРЕН Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Разпореждане от 20.05.2010г.
Оставя без разглеждане искането на М.Т.К., действащ като едноличен търговец с фирма ЕТ"М.К.-78", със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 32, за преустановяване на фактическите действия на длъжностни лица от администрацията на Община Пловдив район"Северен", по изземване на шест броя метални стелажи, заедно с рекламните материали / фаянсови и керамични плочки/ , наредени върху тях, разположени върху общинска собственост. Прекратява производството по делото. Разпореждането може да бъде обжалвано в 3-дневен срок пред Върховния административен съд от всеки, който има правен интерес.
 
203 Административно дело No 930/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни РЕМЕДИЯ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 28.05.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на “Ремедия”ООД с адрес: гр.Първомай,ул.”Княз Борис І ”№45,Област Пловдив срещу Заповед № 34160-0085638/19.04.2010г.,издадена от Директор на ТД на НАП-Пловдив
Прекратява производството по административно дело № 930/2010 г., ІХ с-в, на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в седмодневен срок от съобщението му на страните.


 
204 Административно наказателно дело (К) No 932/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ЕЛИДА 94-ЕЛЕНА ИВАНОВА ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 13.05.2010г., в законна сила от 14.05.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.дело №932/2010г. по описа на Административен Съд - Пловдив, ХХІ състав.
ВРЪЩА делото на Районен Съд - Асеновгра д, ІІ наказателен състав за изпълнение на процедурата по чл.163 ал.1 и ал.2, във връзка с чл.228 АПК, след което делото да се изпрати на Административен Съд - Пловдив за разглеждане на касационната жалба.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
205 Административно дело No 979/2010, X състав Искове за обезщетение М.С.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 20.05.2010г.
ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Административен съд Пловдив и Районен съд Пловдив, пред смесен пет членен състав от съдии при Върховния касационен съд и Върховния административен съд на Република България, относно компетентността за произнасяне по исковата молба на М.С.М. срещу Сектор "ПП и КАТ" към Областна дирекция на полицията /ОДП/ Пловдив.
Определението не подлежи на обжалване.

 
206 Частно административно дело No 983/2010, XVII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ОНГЪЛ АД КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 26.05.2010г.
СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на Заповед № РД-09-139/29.03.2010 г. на Кмета на Район „Източен” - Община Пловдив, до приключване на съдебното производство по проверка на неговата законосъобразност с влязъл в сила съдебен акт.
ОСЪЖДА “ОНГЪЛ” АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив,, ул. “Барикадите” № 10, представлявано от изпълнителния директор Н.Н.П., да заплати по сметка на Административен съд гр. Пловдив държавна такса в размер на 50 лв. /петдесет лева/.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
207 Административно дело No 988/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 26.05.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 988 по описа на Административен съд, гр. Пловдив за 2010год.
Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
След влизане в сила на настоящото определение, делото да се докладва по адм. дело № 848 по описа на съда за 2010год.,

 
208 Частно админист. наказателно дело (К) No 1004/2010, XIX състав Наказателни частни касационни производства Ж.К.К. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 31.05.2010г., в законна сила от 31.05.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 398 от 06.04.2010 г. на Пловдивския районен съд, с което е прекратено производството по НАХД № 2055/2010 г. по описа на същия съд, образувано по жалба на Ж.К.К. ***, ЕГН: **********, срещу НП № 1665/19.02. 2010 г. на Началника на сектор ПП към ОДМВР-гр.Пловдив.

Определението е окончателно.

 
209 Административно дело No 1046/2010, VIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.П.И. ЕКО ГЛОБАЛ АД Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 31.05.2010г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1046 по описа на Административен съд- Пловдив за 2010г., образувано по искова молба на И.П.И.,***.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- Пловдив.
Определението е окончателно.