АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.06.2010г. до 30.06.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1293/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕМ-СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 25.06.2010г.
ОБЯВЯВА за нищожен по жалбата на по жалба на “ЕМ-СТРОЙ” ЕООД - гр. Пловдив, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул.”Ал.Стамболийски” № 45, вх.Г, представлявано от Е.П.К. против Ревизионен акт № 16-03071/14.04.2008 г., издаден от на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 408/ 08.06.2008 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, в която на дружеството е отказан данъчен кредит в размер на 2784.90 лв. по фактури №1139/06.11.2002г., №1140/07.11.2002г. и №1141/08.11.2002г., издадени от ЕТ „Денди –Митко Минев” и лихви от 1758,15лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЕМ-СТРОЙ” ЕООД - гр. Пловдив, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул.”Ал.Стамболийски” № 45, вх.Г, представлявано от Е.П.К. против Ревизионен акт № 16-03071/14.04.2008 г., издаден от на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 408/ 08.06.2008 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в останалата част, с която на дружеството е отказан данъчен кредит в размер на 5111,46 съответните лихви за просрочие от 3963,63 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА “ЕМ-СТРОЙ” ЕООД - гр. Пловдив, с БУЛСТАТ115171894, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул.”Ал.Стамболийски” № 45, вх.Г, представлявано от Е.П.К. да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив по съразмерност и компенсация сумата от 463 /четиристотин шестдесет и три/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
2 Административно дело No 1386/2008, X състав Искове за обезщетение А.Х.Ч. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 10.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ обективно кумулативно съединените искове на А.Х.Ч., с ЕГН **********,*** със съдебен адрес: гр. Пловдив, ж.р. "Тракия", бл. № 250, вх.”А", ет. 3, ап. 8, чрез адв. Б. С. ***, за заплащане на сумата от 4056лв., от която 2556лв. за имуществени вреди и 1500 лв. за неимуществени вреди-вреди в здравословното състояние, претърпени болки и страдания от ищцата вследствие вредоносен резултат, за който се твърди да се намират в причинно-следствена връзка с незаконосъобразно бездействие от органите на Община Пловдив, изразяващи се в неупражняване на контрол за безопасност на проектите за спирки, одобрени на територията на Община, алтернативно неупражняване на фактически контрол по повод изпълнението на тези проекти и предвидените в тях изисквания за безопасност, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
ОСЪЖДА А.Х.Ч., с ЕГН **********,***, да заплати съдебните разноски в размер на 50лв./петдесет лева/ в полза на Административен съд Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.


 
3 Административно дело No 1446/2008, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Н.Б.,
Х.К.Д.,
К.Н.М.,
П.Х.В.,
Н.С.С.,
Д.И.Ф.,
Д.П.К.,
С.И.Ч.,
С.И.Х.,
К.С.А.,
С.Д.С.,
Г.П.М.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 11.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П. Кисяков, А.Н.Б., Д.И.Ф., С.И.Ч., С.И.Х., К.С.А., С.Д.С., К.Н.М., Х.К.Д., Г.П.М., Н.С.С., П.Х.В. – П.,***35, против заповед № 41/22.01.2008 г. на Кмета на Район Южен – Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
4 Административно дело No 1551/2008, V състав Дела по ЗВСВНОИ по ЗТСУ П.И.Б.,
С.И.Б.,
Е.Г.Б.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 21.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на П.И.Б., С.И.Б. и Е.Г.Б.,*** против мълчаливият отказ на Кмета на Община Пловдив да отмени Заповед № СД – 32 от 02.03.1989г. и Заповед № СД – 183 от 01.11.1989г. на Председателя на ИК на Общински народен съвет – Пловдив, с която е приключила процедура за отчуждаване на имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. “Лозенград” № 49, както и е определено обезщетение с 4 – стаен апартамент и гараж.
ОСЪЖДА П.И.Б., С.И.Б. и Е.Г.Б.,***, кантора №16, адвокат В.В. да заплатят на заинтересованата страна “ВАС 44” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. Марица, №88, ет.2, представлявано от управителите Николай Атанасов Щерев, Владимир Антонов Сотонов и Емил Д. Паунов сумата от 420/четиристотин и двадесет/ лева съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
5 Административно дело No 1836/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛА-БОРИС БУЗЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 14.06.2010г.
ОБЯВЯВА за нищожен по жалбата на Б.С.Б., в качеството му на ЕТ”Ела- Б.Б.”***, с адрес на управление: гр. Кърджали, ул.”Чучулига” № 3, ап.13, и с адрес за призоваване: с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.”Ален Мак” № 14 Ревизионен акт № 8000134 от 18.06.2008 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Кърджали, потвърден с Решение № 617/ 08.08.2008 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта с която на жалбоподателя е отказан данъчен кредит в размер на 2198,61 лв. и прилежащите лихви по ф.№ 2307/ 29.09.2004 г., ф.№ 2392/ 15.10.2004 г., ф.№ 2382/ 31.10.2004 г., ф.№ 2408/ 17.11.2004 г. и по ф.№ 2461/ 30.11.2004 г., издадени от „СПМ – 2000” ЕООД.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.С.Б., в качеството му на ЕТ”Ела- Б.Б.”***, с адрес на управление: гр. Кърджали, ул.”Чучулига” № 3, ап.13, и с адрес за призоваване: с.Опълченско, общ.Кърджали, ул.”Ален Мак” № 14 против Ревизионен акт № 8000134 от 18.06.2008 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Кърджали, потвърден с Решение № 617/ 08.08.2008 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в останалата част, с която на жалбоподателя е отказан данъчен кредит в размер на 16439,09 лв. и съответните лихви за просрочие, като неоснователна.
ОСЪЖДА Б.С.Б., в качеството му на ЕТ”Ела- Б.Б.”***, с БУЛСТАТ 108019295, с адрес на управление: гр. Кърджали, ул.”Чучулига” № 3, ап.13 да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 779 /седемстотин седемдесет и девет/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
6 Административно дело No 9/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ВИП БИЛДИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 02.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "ВИП Билдинг" ЕООД със седалище в Асеновград и адрес на управление ул."Борова" №4, Булстат 115915802, представлявано от В.Й.П., срещу Ревизионен акт № 1600801293/09.10.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, изменен с Решение № 862/11.12.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, относно отказаното право на приспадане на данъчен кредит в размер на 50145,20 лв. по фактури, издадени от "Боник 2006" ЕООД и начислени лихви от 9144,02 лв.
ОСЪЖДА "ВИП Билдинг" ЕООД със седалище в Асеновград и адрес на управление ул."Борова" №4, Булстат 115915802, представлявано от В.Й.П., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, разноски по делото в размер на 2285,78 лв. (две хиляди двеста осемдесет и пет лева и 78 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
7 Административно дело No 265/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.И.Н.,
К.Н.Н.
КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 14.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.Н. и К.Н. *** против Заповед № РД-08-1325 от 22.12.2008г. на Кмет на Район “Централен” Община Пловдив.
ОСЪЖДА Н.И.Н. и К.Н. *** да заплатят в полза на Район “ Централен” Община Пловдив сумата в размер от 610 лв. /шестстотин и десет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
8 Административно дело No 317/2009, X състав Дела по ЗМСМА НОВИЗ АД,
ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД,
ЗЕЛДА КОНСУЛТАНТИ И КО ООД,
В.Х.Х.,
Й.И.П.,
СТОУК АД,
ЯЗОВ ООД,
И.Л.Ф.,
ЛК ЛИДЕР АД,
ХЕЛИОС-МЕТАЛУРГ ООД,
ЛАЙПЦИГ-91 АД,
ОНДУЛИН-СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ООД,
РЕАЛ-54 ООД,
ХЕБРОС БУС ООД,
ЕЛХАТОН-ТОНИ СИМИДЧИЕВА ЕТ,
Н.А.Н.,
М.Д.Ч.,
И.Н.Н.,
Д.Т.Ц.,
ДЕСДИ ООД,
КОФРАЖНА ТЕХНИКА АД,
ЛЕТЕРА ЕООД,
АТАРО КЛИМА ЕООД,
ЕЙ ЕМ ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ ООД,
БИЗНЕС И ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР-ПЛОВДИВ АД,
ПЛОВДИВ ИНВЕСТМЪНТ ЕАД,
ИКОМ-НИКОЛА ЦВЕТКОВ ЕТ,
ВЕКТА ООД,
ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ООД,
Л.П.Т.,
СЛЪНЧЕВ ПЛОД АД,
АКТУАЛ ИНДЪСТРИС ООД,
Р.С.А.,
Р.П.К.,
В.Т.Т.,
Г.Я.Т.,
А.Т.Т.,
М.Л.Л.Т.,
Т.А.А.,
С.Р.А.,
Й.К.К.,
Д.А.М.,
СХБАЛ МЕДЛАЙН КЛИНИК ООД,
ФИЛИКОН - 97 АД,
УВАКОВ ЕООД,
Д.Д.Д.,
В.С.Т.,
М.А.К.,
Г.С.С.,
М.К.С.,
ИНФОМАКС ООД,
Н.С.С.,
А.И.П.,
О.Н.П.,
ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР ПЛОВДИВ,
ПРОТУР-95 ООД,
АНИЛС ЕООД,
ХЕРМЕС-АЛ ООД,
Е.П.Н.,
ТРИПЪЛ АД,
САС КОНСУЛТ ЕООД,
ФЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ ООД,
Т.К.К.,
Е.Л.Г.,
ТРИЕРА ООД ПЛОВДИВ,
П.И.П.,
Ц.И.Ж.,
ТЕЛЕКОМ-4 ЕООД,
ПТ-ХОЛДИНГ АД,
ДОМИНОВ-КОНСУМАТИВ ЕООД,
ИНДЕКС-6 ООД,
ПРОФИЛИНК ООД,
НОВА ПРИНТ АД,
ОПТЕЛА-ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ АД,
МАВРУД-ТУР ЕООД,
МИКСЕРА ЕООД,
Т.Х.Х.,
А.Г.К.,
Х.Т.Т.,
А.А.Р.,
М.Д.А.,
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА-ПЛОВДИВ,
РОЗАИМПЕКС ООД,
А.П.П.,
М.Т.Ш.,
Г.Д.У.,
И.Д.Б.,
ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА ЖАНЕТ 45 ООД,
М.К.Д.,
А.К.К.,
В.Л.П.,
Г.П.Г.,
МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД,
АКВАМАТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД,
ФИЛБИЛД ООД,
БРСП АВТОЕЛЕКТРОНИКА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 30.06.2010г.
ОТМЕНЯ решение №8, взето с протокол №1 от 22.01.2009 година на Общински съвет Пловдив.
ОСЪЖДА Общински съвет при Община Пловдив да заплати на всеки от посочените по–долу физически и юридически лица, чрез пълномощника им адв.Eвелина Б., съдебните разноски в размери, както следва: на НОВИЗ” АД–350лв.;на“ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД – 50 лв.; на “ЗЕЛДА КОНСУЛТАНТИ $ КО”ООД – 50 лв.; на В.Х.Х. – 10 лв.; на Й.И.П. –10 лв.; на “СТОУК” АД – 50 лв.; на “ЯЗОВ” ООД – 50 лв.; на И.Л.Ф. – 10 лв.; на “ЛК ЛИДЕР” АД –50 лв.; на “ХЕЛИОС – МЕТАЛУРГ” ООД – 50 лв.; на “ЛАЙПЦИГ – 91” АД –50 лв.; на “ОНДУЛИН – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ” ООД – 50 лв.; на “РЕАЛ – 54” ООД – 50 лв.; на “ХЕБРОС БУС” ООД –50 лв.; на Едноличен търговец ТОНИ ТАНЕВА СИМИДЧИЕВА с фирма ЕТ “ЕЛХАТОН – ТОНИ СИМИДЧИЕВА” – 50 лв.; на Н.А.Н. –10 лв.; на М.Д.Ч. – 10 лв.; на И.Н.Н. – 10 лв.; на Д.Т.Ц. – 10 лв.; на “ДЕСДИ” ООД – 50 лв.; на “КОФРАЖНА ТЕХНИКА” АД – 50 лв.; на “ЛЕТЕРА” ЕООД – 50 лв.; на “АТАРО КЛИМА” ЕООД –50 лв.; на “ЕЙ ЕМ ДЖИ ИНВЕСТМЪНТ” ООД – 50 лв.; на “БИЗНЕС И ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ” АД – 50 лв.; на “ПЛОВДИВ ИНВЕСТМЪНТ” ЕАД – 50 лв.; на Едноличен търговец НИКОЛА АТАНАСОВ ЦВЕТКОВ с фирма ЕТ “ИКОМ – НИКОЛА ЦВЕТКОВ” – 50 лв.; на “ВЕКТА” ООД – 50 лв.; на “ДЕЛОВИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ” ООД – 50 лв.; на Л.П.Т. – 10 лв.; на “СЛЪНЧЕВ ПЛОД” АД – 50 лв.; на “АКТУАЛ ИНДЪСТРИС” ООД – 50 лв.; на Р.С.А. – 50 лв.; на Р.П.К. – 10 лв.; на В.Т.Т. –10 лв.; на Г.Я.Т. – 10 лв.; на А.Т.Т. – 10лв.; на М.Л.Л. – Т. – 10 лв.; общо на Т.А.А. и С.Р.А. – 10 лв.; на Й.К.К. – 10 лв.; на Д.А.М. – 10 лв.; на “СХБАЛ МЕДЛАЙН КЛИНИК” ООД – ПЛОВДИВ – 50 лв.; на “ФИЛИКОН – 97” АД – ПЛОВДИВ – 50 лв.; на “УВАКОВ” ЕООД – ПЛОВДИВ – 50 лв.; на Д.Д.Д. – 10 лв.; на В.С.Т. – 10 лв.; на М.А.К. – 10 лв.; на Г.С.С. – 10 лв.; на М.К.С. – 10 лв.; на “ИНФОМАКС” ООД – ПЛОВДИВ – 50 лв.; на Н.С.С. – АМАР – 10 лв.; на А.И.П. – 10 лв.; на О.Н.П. – 10 лв.; на ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР – ПЛОВДИВ – 50 лв.; на “ПРОТУР – 95” ООД – ПЛОВДИВ – 50 лв.; на “АНИЛС” ЕООД – ПЛОВДИВ – 50 лв.; на “ХЕРМЕС – АЛ”*** - 50 лв.; на “ТРИПЪЛ” АД – ПЛОВДИВ – 50 лв.; на “САС КОНСУЛТ” ЕООД – ПЛОВДИВ – 50 лв.; на “ФЕРНЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД – ПЛОВДИВ – 50 лв.; на Т.К.К. – 10 лв.; на Е.Л.Г. – 10 лв.; на “ТРИЕРА” ООД – ПЛОВДИВ – 50 лв.; на П.И.П. – 10 лв.; на Ц.И.Ж. – 10 лв.; на “ТЕЛЕКОМ – 4” ЕООД – ПЛОВДИВ –50 лв.; на “ПТ-ХОЛДИНГ”АД–ПЛОВДИВ – 50 лв.; на “ДОМИНОВ – КОНСУМАТИВ” ЕООД – ПЛОВДИВ – 50 лв.; на “ИНДЕКС – 6” ООД – ПЛОВДИВ – 50 лв.; на “ПРОФИЛИНК”ООД–ПЛОВДИВ – 50 лв.; на “НОВА ПРИНТ” АД – ПЛОВДИВ – 50 лв.; на “ОПТЕЛА – ЛАЗЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ” АД – ПЛОВДИВ – 50 лв.; на “МАВРУД – ТУР” ЕООД – ПЛОВДИВ – 50 лв.; на “МИКСЕРА” ЕООД – ПЛОВДИВ–50 лв.; на Т.Х.Х. – 10 лв.; на А.Г.К. – 10 лв.; на Х.Т.Т. – 10 лв.; на А.АЛ Р. – 10 лв.; на М.Д.АЛ Р. – 10 лв.; на Сдружение “ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА КАМАРА – ПЛОВДИВ” – 50 лв.; на “РОЗАИМПЕКС” ООД – ПЛОВДИВ – 50 лв.; на А.П.П. – 10 лв.; на М.Т.Ш. – 10 лв.; на Г.Д.У. – 10 лв.; на И.Д.Б. – 10 лв.; на Издателска къща “ЖАНЕТ 45”ООД–ПЛОВДИВ–50лв.; на М.К.Д. – 10 лв.; на А.К.К. – 10 лв.; на В.Л.П.–10 лв.; на Г.П.Г. – 10 лв.; на “МИГ-ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – ПЛОВДИВ – 50 лв.; на “АКВАМАТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД – ПЛОВДИВ – 50 лв.; на “ФИЛБИЛД” ООД – ПЛОВДИВ – 50 лв.; на БРСП “АВТОЕЛЕКТРОНИКА” – ПЛОВДИВ – 50 лв..
ОСЪЖДА Общински съвет при Община Пловдив да заплати на Е.П.Н., чрез пълномощника й адв.Е.Н., съдебните разноски в размер на 10 лв..
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
9 Административно дело No 365/2009, XIII състав Дела по КСО АСЕНКО 94 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 09.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “АСЕНКО 94” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Славееви гори” № 31, ет.4, ап.10, представлявано от Управителя Г.Г.К. против Решение № 352/11.12.2008г. на Директора на ТП на НОИ, гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 365 по описа за 2009г. на Административен съд – Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.


 
10 Административно дело No 510/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ИМН-НУНЧО КАЛЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 18.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.А.К., лично и в качеството си на ЕТ”ИМН – Н.К.”***, , с адрес: гр. Асеновград, ул.”Сливница” № 19 против Ревизионен акт № 160801477/ 26.01.2009 г., издаден от ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 128 от 23.02.2009 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на жалбоподателя е установен за довнасяне данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 43201,58лв. и са начислени лихви от 4764,89лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Н.А.К., ЕГН **********, лично и в качеството си на ЕТ”ИМН – Н.К.”***, с БУЛСТАТ 825145350, с адрес: гр. Асеновград, ул.”Сливница” № 19 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 1409/хиляда четиристотин и девет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
11 Административно дело No 599/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни МИОМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 02.06.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №160801674/05.01.2009г. издаден от Лорена Николаева Иванова – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 138/27.02.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, с която на “Миомед”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Зайчар”№2, ЕИК 115875553, представлявано от Д.М., за данъчен период Месец Декември 2007г. на основание чл.79 ал.3 ЗДДС е доначислен ДДС в размер общо на 161 806,65 лева и са начислени и лихви за забава за несвоевременно разчитане с бюджета в размер на 24 510,90 лева, и В ЧАСТТА с която в следствие преобразуване на финансовия резултат за 2007г., в посока неговото увеличаване на основание чл.28 ал.2 от ЗКПО със сумата от 809 033,23 лева, на “Миомед”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.”Зайчар”№2, ЕИК 115875553, представлявано от Д.М., е определен корпоративен данък за довнанясе в размер на 80 903,33 лева и са начислени и лихви за несвоевременно разчитане с бюджета в размер на 17 212,57 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част по отношение на установеното задължение за данък добавена стойност в резултат на доначислен ДДС в размер на 237,22 лева за данъчен период месец Януари 2007г., ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 66,47 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Миомед”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Зайчар” №2, ЕИК 115875553, представлявано от Д.М., сумата от 10 733,98 /десет хиляди седемстотин тридесет и три лева и деветдесет и осем стотинки/ лева, разноски по делото, по съразмерност и компенсация.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
12 Административно дело No 652/2009, IX състав Дела по ЗОС Й.Т.Й.,
В.И.М.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 03.06.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 703/24.06. 2008 г. на Кмета на Община “Родопи”-Пловдив. ОСЪЖДА Община”Родопи”-Пловдив да заплати направените в настоящото производство разноски в общ размер на шестотин петдесет и седем лева и петдесет стотинки на В.И.М.-Йорданова, ЕГН: **********,***.и Й.Т.Й., ЕГН: **********,***. ОСЪЖДА Община”Родопи”-Пловдив да заплати на Административен съд-Пловдив десет лева държавна такса. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в четринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
 
13 Административно дело No 659/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 24.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.П. против Заповед №А-268/05.03.2009 г. на кмета на община Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по дело №659 по описа на Административен съд- Пловдив за 2009 г.
Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7- дневен срок от днес за жалбоподателя П., а за останалите страни - в същия срок от получаване на съобщението.

 
14 Административно дело No 673/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни КРАЛСКА КОРОНА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 18.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Кралска корона” ООД-Свиленград, със седалище и адрес на управление- гр. Свиленград, ул. “ 23- ти септември” № 33, представлявано от П.К.Г.- управител, Булстат 836033939 срещу Ревизионен акт № 260800723 от 05.02.2009г., издаден от П. Кръстев Кръстев- гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Хасково, потвърден в обжалваната част с Решение № 204/26.03.2009г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е начислен допълнително ДДС в размер на 7805,26лв. и прилежаща лихва в размер на 5190,76 лева, като неоснователна.
ОСЪЖДА “Кралска корона” ООД-Свиленград, със седалище и адрес на управление- гр. Свиленград, ул. “ 23- ти септември” № 33, представлявано от П.К.Г.- управител, Булстат 836033939 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 710 (седемстотин и десет) лева., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
15 Административно дело No 717/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни КОМ-АСЕН САКАЛИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 15.06.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 210800327/19.01.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Смолян срещу ЕТ "Ком-А.С."*** и адрес на управление ул."Алеко Константинов" №33, Булстат: 120020577, който акт е потвърден с Решение № 172/ 13.03.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив да заплати в полза на ЕТ "Ком-А.С."*** и адрес на управление ул."Алеко Константинов" №33, Булстат: 120020577, разноски по делото в размер на 780 лв. (седемстотин и осемдесет лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
16 Административно дело No 746/2009, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 15.06.2010г.
Отхвърля жалбата на Д.Г.П.-*** против Заповед № А-1635/20.11.2003г. на Кмета на Община Асеновград, с искане за прогласяването й за нищожна и искът за имуществени вреди в размер на 5000 лв., произтичащи от незаконосъобразни действия по изземване на имот по реда на чл.34 ЗСПЗЗ.
Осъжда Д.Г.П. да заплати на Р.М.Д.-*** разноски в размер на 350 лв. и на М.Н.Д. и Г.Е.Д. разноски общо в размер на 600 лв.
Оставя без уважение молбата за отмяна ход по същество.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
17 Административно дело No 761/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 28.06.2010г.

ОТМЕНЯ Акт с изх.№ 1-4414-0034 от 16.02.2009г., издаден на основание чл.147, ал.1 от ДОПК от заместник директор на РМД – Пловдив, с който е оставена без разглеждане, като просрочена жалба вх. № 4414-2298/16.01.2009г., депозирана от адвокат Л.К. *** със служебен адрес гр.Пазарджик, ул.”Иван Вазов” № 18, ет.1, като пълномощник на Николай Стоянов Георгиев, ЕГН **********, като ЕТ “Николай Георгиев”, против Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания /ППСПДВ/ № 18/29.08.2001г. на началник на Митница Свиленград.
ВРЪЩА преписката на Директор на Агенция Митници, за произнасяне по същество по подадена от страна на Николай Стоянов Георгиев, като ЕТ “Николай Георгиев” жалба вх. № 4414-2298/16.01.2009г. против Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания /ППСПДВ/ №18/29.08.2001г. на началник на Митница Свиленград.
ОСЪЖДА Агенция Митници да заплати на Николай Стоянов Георгиев, ЕГН **********, като ЕТ “Николай Георгиев” със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.”Дунав” № 6, с ЕИК по БУЛСТАТ 822114911Е сумата от 15 лв. /петнадесет/ лева, представляваща извършени от последния разноски по производството.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
18 Административно дело No 821/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АТЕКОМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 23.06.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260800795/23.02.2009 г., издаден от В.Г.Г. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково на “АТЕКОМ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, бул. “Княз Борис І” № 39, представлявано от управителя И.А.Г., с ЕИК по БУЛСТАТ 126736900, потвърден с Решение № 245 от 10.04.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в частта относно допълнително начислени лихви в размер на 425,10 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на “АТЕКОМ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, бул. “Княз Борис І” № 39, представлявано от управителя И.А.Г., с ЕИК по БУЛСТАТ 126736900, сумата от 42,74 лв. /четиридесет и два лева и 74 стотинки/ – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА “АТЕКОМ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, бул. “Княз Борис І” № 39, представлявано от управителя И.А.Г., с ЕИК по БУЛСТАТ 126736900, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата 687,55 лв. /шестстотин осемдесет и седем лева и 55 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
19 Административно дело No 927/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ХИМСНАБ-ПЛОВДИВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 04.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Химснаб-Пловдив” ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул. “Георги Бенев” № 7, Булстат 115188826, представлявано от Ангел Петров Николов – управител, против Ревизионен акт /РА/№ 160801997 от 26.02.2009г., издаден от Нина Иванова Плачкова – ст. инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 279/28.04.2009г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на търговеца не е признат данъчен кредит в размер на 12400лв. и е начислена лихва за забава в размер на 7094,73лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА “Химснаб-Пловдив” ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул. “Георги Бенев” № 7, Булстат 115188826, представлявано от Ангел Петров Николов – управител, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 840 (осемстотин и четиридесет) лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
20 Административно дело No 994/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни РИКОМЕРС-2000 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 29.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Рикомерс-2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Брезово, ул. “Васил Коларов” №18, Булстат 825238355, представляван от временен синдик Г.Н.Г. против Ревизионен акт № 801615 от 06.03.2009г., издаден от Любомир Н. Савов- гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 314/14.05.2009г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е начислен допълнително ДДС в размер на 740000 лева, като неоснователна.
ОСЪЖДА “Рикомерс-2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Брезово, ул. “Васил Коларов” №18, Булстат 825238355, представляван от временен синдик Г.Н.Г. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 15250 (петнадесет хиляди двеста и петдесет) лева., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
21 Административно дело No 1022/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.Г.П. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 02.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Г.П. с ЕГН ********** ***, против Заповед № КД-14-16-259 от 24.04.2009 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.
ОСЪЖДА Е.Г.П. с ЕГН ********** *** да заплати на Б.И.И. с ЕГН ********** и С.Ц.И. ********** направените по делото разноски в размер на 80 лева, представялващи дипозит за вещо лице.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
22 Административно дело No 1049/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ХАН КРУМ 812 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 22.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Хан Крум - 812” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 825278887 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив пл.”Антон Чехов” №8, ет.2, оф.4, представлявано от управителя Г.К.Г. срещу ревизионен акт /РА/ № 160802000/12.02.2009г., издаден от Н.И.П.- старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, поправен с Ревизионен акт № 169802000 от 15.05.2009г. за поправка на ревизионен акт, и потвърден с Решение № 358 от 30.05.2009г. на Директор на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в обжалваната част за допълнително установеното задължение за корпоративен данък за 2005г. в размер на 22995, 64 лв. и лихви за забава в размер на 8128,22 лв. и за допълнително начислен ДДС в размер на 46465,02 лв. и лихви за забава в размер на 21161, 20 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА
ОСЪЖДА “Хан Крум - 812” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 825278887 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив пл.”Антон Чехов” №8, ет.2, оф.4, представлявано от управителя Г.К.Г. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1775/хиляда седемстотин седемдесет и пет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.

 
23 Административно дело No 1094/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Ц.Д. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 30.06.2010г.
Отхвърля жалбата на П.Ц.Д. *** против отказ за издаване на скица-виза за проектиране на гл.архитект на Район “Централен”-Община Пловдив.
Осъжда жалбоподателят да заплати на Община Пловдив-Район “Централен” 150.00 лв. юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
24 Административно дело No 1177/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Д.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 11.06.2010г.
ИЗМЕНЯ Заповед № А-920/27.05.2009 г. на Кмета на Община Асеновград, с която е одобрено решение на техническата служба, взето на 10.04.2009 г., с което са определени застроените площи на имот пл.№ 6537, записан като собственост на наследниците на Д. Атанасов Б. с обща площ по графични данни 6 000 кв.м. и определя застроената площ както следва: в УПИ І-Винпром, кв.4 – 2 683 кв.м., в улица – 476 кв.м.
Неразделна част от настоящото решение е скица – приложение № 7 към СТЕ, където застроената площ е колорирана в оранжево.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
25 Административно дело No 1246/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни СЕРВАТ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 28.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Серват България инвест" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Константин Величков" №2, ет.2, оф.13, Булстат: 160071362, представлявано от Енрике Хорхе Касановас Моран и Хосе Хавиер Буено Гануса, срещу Ревизионен акт № 16090396/13.05.2009 г., издаден от орган по приходите от ТД на НАП-гр. Пловдив, потвърден с Решение № 25/01.07.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив
ОСЪЖДА "Серват България инвест" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Константин Величков" №2, ет.2, оф.13, Булстат: 160071362, представлявано от Енрике Хорхе Касановас Моран и Хосе Хавиер Буено Гануса, да заплати сумата от 524,27 лв. /петстотин двадесет и четири лева и 27 ст./ юрисконсултско възнаграждение в полза на Националната агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
26 Административно дело No 1262/2009, V състав Дела по ЗМСМА М.С.П.,
Б.И.П.,
С.И.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 01.06.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 09ОА-1324/04.06.2009г. на Кмета на Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
27 Административно дело No 1280/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни МАКСОН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 09.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Максон" ЕООД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление ул. "Драгоман" №68, ет.1, ап.1, Булстат: 126001562, представлявано от Галина Димова Ванчева, срещу Ревизионен акт № 260800804/12.05.2009 г., издаден от орган по приходите от ТД на НАП-гр. Хасково, потвърден с Решение № 434/01.07.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Максон" ЕООД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление ул. "Драгоман" №68, ет.1, ап.1, Булстат: 126001562, представлявано от Галина Димова Ванчева, да заплати сумата от 522,39 лв. /петстотин двадесет и два лева и 39 ст./ юрисконсултско възнаграждение в полза на Националната агенция за приходите - дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
28 Административно дело No 1283/2009, V състав Дела по ЗАдм Н.Т.Т. ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 08.06.2010г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на кметство на с. Градина, при Община Първомай за издаване на исканото удостоверение за наследници по молба на Н.Т.Т. от 11.06.209г., получена в кметството на 12.06.2009г.
ИЗПРАЩА преписката на Кмета на кметство на с. Градина, при Община Първомай за издаване УН на Таню Петков Колев, бивш жител ***, починал на 16.11.1915г. и УН на Таню Джачев Митев, бивш жител ***, починал на 30.03.1950г. в 10 дневен срок от влизане в сила на съдебното решение.
ОСЪЖДА Община Първомай да заплати на Н.Т. *** съдебни разноски по настоящото дело в размер на 62лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.дминистративен съдия


 
29 Административно дело No 1436/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни МАКОС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 10.06.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2600900110/08.05.2009г., издаден от П.К.К.– главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Хасково, потвърден с Решение № 504/29.07.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която е преобразуван финансовият резултат на “Макос”ООД, гр. Хасково за 2007г. в посока неговото увеличаване на основание чл.26 т.2 във вр. с чл.10 от ЗКПО със сумата от 15 634,80 лева, в резултат на което са определени и съответните задължения за корпоративен данък за довнасяне в размер и са начислени съответните лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН и
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Макос”ООД, гр.Хасково, ул.”Добруджа”№5, представлявано от управителя М.М.А., със съд.адрес гр.София, бул.”Черни Връх”№46, ет.1, ап.5, адв.Ш., против Ревизионен акт № 2600900110/08.05. 2009г., издаден от П.К.К.– главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Хасково, потвърден с Решение № 504/29.07.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на “Макос”ООД, гр.Хасково е отказано признаването на данъчен кредит в размер общо на 174 264,35лева за данъчни периоди месец Септември, Октомври и Ноември на 2004г. и месец Август, Септември, Октомври, Ноември и Декември на 2007г., по доставките, за които са издадени данъчни фактури от доставчиците “Титул-2000”ЕООД, гр.Хасково; “Надин груп 2000”ЕООД, гр.Хасково; ЕТ”Пепсан Алумин – Пенка Кирилова” /с правоприемник “Прима Ойл” ЕООД/ и “Пламен П.-П”ООД, и са начислени и съответните лихви за забава; както и в частта, с която е преобразуван финансовия резултат на дружеството за 2007г. в посока неговото увеличаване на основание чл. 26 т.2 във вр. с чл.10 и чл.16 ал.2 т.4 от ЗКПО със сумата от общо 794 108 лева, в резултат на което са определени и съответните задължения за корпоративен данък за довнасяне и са начислени лихви за забава в размер общо на 13 491,39 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Макос”ООД,гр.Хасково,ул.”Добруджа”№5, представлявано от управителя М.М.А., със съд.адрес гр.София, бул.”Черни Връх”№46, ет.1,ап.5, адв.Ш., да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 6 010,68/шест хиляди и десет лева и шестдесет и осем стотинки/лева,разноски по делото, по съразмерност и компенсация.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
30 Административно дело No 1449/2009, IX състав Дела по ЗОС Б.М.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 16.06.2010г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 642/29.05.2009г. издадена от Кмета ,на Община “Родопи“-Пловдив , в частта й по т. 2 от заповедта ,с която е отчуждена част от собствен на оспорващия Б.М.Я. имот представляващ: 22/двадесет и два/ кв.м ., съставляващи част от УПИ VІІ-397, кв.27 по регулационния план на с.Бойково за изграждане на улица-тупик между о.т.315-316 в кв.27 по плана на с.Бойково, с която е определено паричното обезщетение за отчуждени части от собствен на жалбоподателя процесен имот, като се увеличи размера на определеното обезщетение, от 440 лв. на 1162/хиляда сто шестдесет и два/ лв.
Оставя без уважение искането на Б.М.Я. за обезщетение относно WC-сграда-700/седемстотин/лв.,изпълнена през 1960г.,която не попада в обхвата на предвижданията за отваряне на улица –тупик между осови точки 315 и 316/съгласно деистващия план от 1994г. на с.Бойково и не е премет на оспорената заповед като неоснователно.
ОСЪЖДА Община “Родопи“-Пловдив да заплати на Б.М.Я. *** разноски в размер на 310 /триста и десет / лв.
ОСЪЖДА Община “Родопи“-Пловдив да заплати допълнителен депозит в размер на 150/сто и петдесет лева/ съгласно справка-декларация /л.200 от делото/ за извършени разходи на в.л.А.И.А. ЕГН********** за изготвяне на приетото заключение по СТЕ, допусната по искане на ответника.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 
31 Административно дело No 1566/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Х.М.,
О.Т.Д.,
И.В.И.,
Н.С.К.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 14.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Х.М., О.Т.Д., И.В.И., Н.С.К. против Заповед № 09ОА-2009 от 31.07.2009г. на Кмета на Община Пловдив, с която на основание §8 ал.1, ал.2 т.2 и т.3 от ПР на ЗУТ; чл. 134, ал.1; Наредба № 5/1977г.; чл. 109 ал.2; чл. 110 ал.1 т.1 и т.4; чл. 113 ал.1, 2 и 4; чл. 36, чл. 129 ал.2 от ЗУТ и Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 294-стар по плана на ЦГЧ-гр. Пловдив, като от УПИ VІІ-1169, 1170 се образуват нови УПИ VІІ-1169 с ново ниско и средно застрояване, свързано със застрояването в УПИ VІ и ХХVІІІ и УПИ ХХVІІІ-1170 с ново ниско застрояване, свързано със застрояването в УПИ VІІ; в УПИ VІ-1168 се предвижда запазване на съществуващото застрояване с частично надстрояване и пристрояване до средно застрояване, свързано със застрояването в УПИ VІІ с устройствени показатели за зона “Жс” /височина < 5 ет./15.00м, плътност на застр.-70%, Кинт-2.0, мин. Озел. Площ- 30 %, паркиране 100%/ по корекцията на регулацията със зелени линии, надписи и зачертавания, означеното застрояване с черни, червени, плътни и прекъснати линии и матрица с устройствени показатели, указана със син цвят, коригирана със зелен цвят и Работен устройствен план на част от кв. 294- стар по плана на ЦГЧ-гр. Пловдив с три и пет етажно застрояване с височини и абсолютни коти 168.20м, 169.20м, 174.20м и съответно в относителни коти 9.00м, 10.00м и 15.00м в УПИ VІ, VІІ и ХХVІІІ по нанесените застрояване, етажност и коти с черен и червен цвят и допълненията със зелен цвят.

Решението е окончателно.



 
32 Административно дело No 1605/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 15.06.2010г.
Отменя Заповед № РД-09-638 от 14.08.2009г. на Кмета на Район “Източен”-Община Пловдив.
Осъжда Район “Източен”-Община Пловдив да заплати на Централен кооперативен съюз-гр.София, ул.”Г.С.Раковски” № 99 съдебни разноски за д.т.-50лв., за в.л.-120 лв., 150 лв.-юркисконсултско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
33 Административно дело No 1609/2009, IX състав Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1-КАРЛОВО ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 24.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Медицински център І-Карлово ЕООД” с ЕИК**********,***, против Писмена покана № 16-1008 от 18.08.2009 г. на Директора на РЗОК .
ОСЪЖДА“Медицински център І-Карлово ЕООД”с ЕИК**********,***, да заплати на РЗОК Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв./сто и петдесет лева/.
Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
34 Административно дело No 1633/2009, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.И.Д.,
П.С.Д.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 10.06.2010г.
Отхвърля жалбата на И.И.Д. и П.С.Д.,*** против Заповед № ЗД-00-122/14.07.2009г. на Областен управител-Пловдив, с която е одобрен план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 ПЗР ЗСПЗЗ за местностите „Яса тепе” и „Корията”, землище град Сопот, в частта за имот № 406.187 в м.”Яса тепе”.
Осъжда И.И.Д. и П.С.Д.,*** да заплатят на Областен управител-Пловдив 150лв.-юрисконсултско възнаграждение и на Р.С.С. и С.С. *** съдебни разноски в размер общо на 330 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховният Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
35 Административно дело No 1709/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.С.М.,
С.К.М.
ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 10.06.2010г.
Отхвърля жалбите на К.С.М., действаща лично и със съгласието на своята майка и законен представител И.М.М. и на С.К.М. против Заповед № РД-14-95/10.09.2009г. на Началника на ДНСК-София.
Осъжда К.С.М., действаща лично и със съгласието на своята майка и законен представител И.М.М.,*** и С.К.М. ***, офис 101 да заплатят на Г.И.Б.,*** съдебни разноски в размер на общо 600 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
36 Административно дело No 1715/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.М. НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 10.06.2010г.
Отхвърля жалбите на Камелия Стефанова Миткова, действаща лично и със съгласието на своята майка и законен представител Ивелина Михова Миткова и на С.К.М. против Заповед № РД-14-95/10.09.2009г. на Началника на ДНСК-София.
Осъжда Камелия Стефанова Миткова, действаща лично и със съгласието на своята майка и законен представител Ивелина Михова Миткова, съдебен адрес-гр.Пловдив, бул.”Шести септември” № 152, ет.1 и С.К.М. ***, офис 101 да заплатят на Георги Иванов Букорещлиев, гр.Пловдив, ул.”Кр.Пастухов” № 12б съдебни разноски в размер на общо 600 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
37 Административно дело No 1720/2009, IX състав Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Г.Д. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 25.06.2010г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка във влязлото в сила Решение № 445/23.03.2010 г., постановено по административно дело № 1720 по описа за 2009 година , на Административен съд-Пловдив ,ІХ с.в, като в мотивите и диспозитива на същото както и в издадения въз основа на него изпълнителен лист, да се чете : вместо: П.Г. Д.-ЕГН********** ***, ДА СЕ ЧЕТЕ: П.Г. Д., ЕГН********** ***.
Решението подлежи на оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 
38 Административно дело No 1772/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР З.Н.Д. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 30.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.Н.Д.,***, против Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно границата между поземлени имоти с идентификатори №56784.501.224 и №56784.501.397.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно кадастралния регистър за имот с идентификатор №56784.501.224.
ИЗПРАЩА преписката на АГКК за изменение на кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно имот с идентификатор №56784.501.224, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на З.Н.Д.,***, сумата от 100,00 лева, представляваща направените по делото разноски, съразмерно на уважената част от жалбата му.
ОСЪЖДА З.Н.Д.,***, да заплати на община Пловдив сумата от 170,00 лева, представляваща направените по делото разноски, съразмерно на отхвърлената част от жалбата му.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
39 Административно дело No 1804/2009, IX състав Дела по ЗМСМА Л.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 08.06.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №ОА-2468/21.08.2008 г., издадена от Кмета на Община Пловдив.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Л.Д.Д. ЕГН ********** *** направените по делото разноски в размер на 265.50/двеста шестдесет и пет лева и петдесет стотинки/,представляващи:държавна такса и адвокатски хонорар.
Оставя без разглеждане искането на Л.Д.Д. за прекратяване на неконкретизирано от оспорващия ,твърдяно изпълнително производство спрямо оспорващия пред ТД на НАП-Пловдив.
Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
40 Административно дело No 1870/2009, X състав Искове за обезщетение С.М.П. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ СОФИЯ
Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 30.06.2010г.
ОСЪЖДА Министерството на вътрешните работи на РБългария гр. София, да заплати, на основание чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, на С.М.П. с ЕГН **********,*** сумата от 33169,94 лв. (тридесет и три хиляди и сто шестдесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки), представляваща обезщетение за имуществени вреди, за периода от 01.05.2005 г. до 26.03.2009 г., претърпяни като пряка и непосредствена последица от незаконосъобразен административен акт - Заповед №З-4749 от 22.10.2004 година, издадена от директора на Национална служба полиция-ген.майор Илия Илиев, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА Министерството на вътрешните работи на РБългария гр. София да заплати, на основание чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, на С.М.П., с ЕГН **********,***, сумата от 4 500 лв. (четири хиляди и петстотин лева), представляваща обезщетение за неимуществени вреди за периода от 01.05.2005 г. до 26.03.2009 г., претърпяни като пряка и непосредствена последица от незаконосъобразен административен акт - Заповед №З-4749 от 22.10.2004 година, издадена от директора на Национална служба полиция-ген.майор Илия Илиев, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба.
ОСЪЖДА Министерството на вътрешните работи на РБългария гр. София да заплати на С.М.П., с ЕГН **********,***, сумата от 1660лева, представляващи разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА Министерството на вътрешните работи на РБългария гр. София да заплати на Административен съд Пловдив, на основание чл.10, ал.3 от ЗОДОВ, сумата от 65 лева, представляващи разноски по делото за съдебно-счетоводна експертиза.
ОТХВЪРЛЯ предявените срещу Главна дирекция „Охранителна полиция” град София при МВР, обективно съединени искове, с които С.М.П., с ЕГН **********, претендира присъждане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, като преки и непосредствени последици от незаконосъобразен административен акт - Заповед №З-4749 от 22.10.2004 година, издадена от директора на Национална служба полиция-ген.майор Илия Илиев, като неоснователни.
Решението, подлежи на обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне



 
41 Административно дело No 1877/2009, V състав Дела по КСО Ц.П.Б. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 08.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Цветанка П.Б. против Уведомление изх.№ 83-900/18.09.2009г. по Запорно съобщение изх.№ 7130/18.09.2009г. от частен съдебен изпълнител М.С.-Ц. по изп.дело № 20098220400385.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.дело № 1877/2009г. на Административен съд-Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за двете страни пред ВАС.

 
42 Административно дело No 1892/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Г.Х. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 15.06.2010г.
Отменя определение за даден ход по същество на производството от открито съдебно заседание на 27 .05.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Р.Г.Х.,*** против разрешения за поставяне на павилион за закуски и разширение на павилиона, издадени въз основа на схема от 15.05.2003г. и схема от 15.04.2008г., намиращ се в гр.Пловдив, на тротоар на бул.”Хр.Ботев” № 45 в непосредствена близост до ЖК “Пролет”.
Прекратява производството по адм.д.№ 1892/2009г., административен съд-Пловдив.
Осъжда на Р.Г.Х.,*** да заплати на Община Пловдив-район “Централен” 150 лв.-юрисконсултско възнаграждение.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен Съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
43 Административно дело No 1968/2009, VI състав Други административни дела Б.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 18.06.2010г.
Обявява нищожността на уведомително писмо с изх.№ 12607/06.08.2009г., издадено от експерт към Разплащателна агенция-Областна разплащателна агенция-Пловдив.
Връща административната преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие – Разплащателна агенция за произнасяне по общо заявление на Б.Д.С.,*** за плащания на площ с УИН 16/020608/2624, в едномесечен срок.
Осъжда ответникът да заплати на Б.Д.С.,*** сумата от 510 лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
44 Административно дело No 2002/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни КОТА 190 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 09.06.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160900090/04.03.2009г., издаден от Маруся Радева – инспектор по приходите при ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 750/09.11.2009г. на Директора на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП, гр. Пловдив, с който е допълнително начислен ДДС в размер на 184455,88лв. и прилежащите му лихви.
ОСЪЖДА Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП, гр. Пловдив да заплати на „КОТА 190” ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. „Антим І” № 1, ЕИК по БУЛСТАТ 160136493, представлявано от Управителя И.Ж.Ж. сумата в размер на 700 /седемстотин/ лева разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
45 Административно дело No 2068/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни АСЕС КОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 14.06.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на Решение № 785 от 28.05.2010г., постановено по адм. дело № 2068/09г. по описа на административен съд – Пловдив като на стр. 1, ред 14, стр.4 ред 35 и стр. 5, ред 6 като номер на БУЛСТАТ на “АСЕС КОМ” ЕООД следва да се чете 112624407.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
46 Административно дело No 2092/2009, VII състав Дела по КСО Д.И.З. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 11.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.З. *** срещу Решение №238/11.11.2009г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му срещу разпореждане №**********/31.08.2009г. на Ръководител отдел “Пенсии” при ТП на НОИ – Пловдив, с което му е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по негово заявление вх.№34207/26.05.2009г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Д.И.З. *** да заплати на РУСО – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. ”Любен Каравелов”№7 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
47 Административно дело No 2103/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ж.М.К. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 11.06.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в частта и относно границата между поземлени имоти с идентификатори №56784.533.137, №56784.533.136 и сграда с идентификатор №56784.533.136.1.
ИЗПРАЩА преписката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изменение на кадастралната карта кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, относно границата между поземлени имоти с идентификатори №56784.533.137, №56784.533.136 и сграда с идентификатор №56784.533.136.1, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на Ж.М.К.,***, сумата от 642,20 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
48 Административно дело No 2174/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРАНСИНГ АД АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 18.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Трансинг” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №82, против Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно собствен на дружеството поземлен имот, представляващ “гаражна площадка”- терен 4 900 кв.м., който не е отразен в КК и КР.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
49 Административно дело No 2196/2009, V състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Г.И.Ч. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАКОВСКИ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 03.06.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 179/12.11.2009г. на Общинска избирателна комисия-гр. Раковски, взето с протокол №54 от 12.11.2009г.
ИЗПРАЩА преписката на Общинска избирателна комисия – Раковски за произнасяне съобразно ясно изразените мотиви по-горе в 10 дневен срок от влизане в сила на настоящото решение.
ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия – гр. Раковски да заплати на Г.И.Ч.,*** сумата от 162 /сто шейсет и два/ лева разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
50 Административно дело No 2213/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.А.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 21.06.2010г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № РД-09-533 от 29.10.2009 г. на кмета на Община Сопот, с която е одобрен проект за ПУП – ПРЗ за УПИ 071019-Цех за дървопреработка по КВС на град Сопот.
ВРЪЩА административната преписка на кмета на Община Сопот за издаване на законосъобразен административен акт.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
51 Административно дело No 2228/2009, V състав Дела по ЗАдм ГПК САРП БОРУН,
ПК ПОБЕДА
ОБЩИНА ЛЪКИ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 08.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Н.Я. в качеството на Председател на Горовладелска производителна кооперация “Сарп Борун” и на Потребителна кооперация “Победа” срещу Отказ на Община Лъки за издаване на копие /подложка/ на част от регулационен план, индивидуализиран в писмо с изх.№ УТ-353-3/10.12.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2228/2009г. по описа на Административен съд – Пловдив, V състав.
ОСЪЖДА ПК “Победа” да заплати на Община Лъки направените съдебни разноски в настоящото съдебно производство в размер на 350 лв.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

 
52 Административно дело No 2235/2009, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Г.П.,
Л.Д.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 16.06.2010г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 1131 от 10.11.2009г. на Кмета на Община Карлово, с която на основание чл. 21 ал.1 от АПК, чл. 11 ал.4 от ППЗСПЗЗ е одобрено Решението на комисията при Община Карлово, взето с Протокол от 15.10.2009г. относно застроената част, включваща застроената площ на сгради и съоръжения и прилежащ терен за имот пл. № 2470 и пл. № 2471 в кв. 15а по устройствения план на гр. Карлово от 1966 г. както следва: свободна незастроена площ от имот № 2470 в УПИ ІІІ-ОТПК “Г.Д. по букви и цифри: а, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, о, н, м, л, к, и, з, ж, д, г, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, б, а. В УПИ ІV-Домостроител попада част от имот № 2470 по букви: д, е, ж, площ от 75 кв. м и същата е прилежаща площ към сградите. В УПИ ХХ-Складова база попада част от имот № 2470, означено с цифри 5, 6, с, 7, 5, с площ 750 кв.м. В УПИ ІІ-Наркооп попадат части от имот № 2470 и № 2471 както следва: част от ПИ № 2470 по букви и цифри 39, 40, 41, с, т, 8, 39 – площ 740 кв.м, попада върху застроена част: сгради и прилежаща площ. Част от ПИ № 2471 по букви и цифри 8, т, 9 - застроена и прилежаща площ към сгради с квадратура 130 кв.м. Част от ПИ № 2471 по букви и цифри 8, 9, У, Ф, 41, 43, 8 – площ 280 кв.м е незастроена; част от ПИ № 2470 по цифри 39, 40, 41, 7, 5, 44, 39 – площ 308 кв.м е включена в улица по осови точки 402А-402Б и обръщало; част от ПИ 2470 по цифри и букви а, 1, 45 – площ 33 кв.м е включена в улица по осови точки 409-402А по Скица № 3 изготвена от вещото лице Г. към допълнителната съдебно-техническа експертиза.
Скица №3 към допълнителното заключение на вещото лице инж. В.А.Г., прието в съдебно заседание на 21.05.2010 г. по а. х. дело № 2235/2009 г. на Административен съд Пловдив да се счита за неразделна част от това съдебно решение.
ОСЪЖДА Община Карлово заплати в полза на Р.Г.П. с ЕГН ********** и Л.Д.П. с ЕГН ********** сумата в размер от 470 лв. /четиристотин и седемдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд на Република България с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.
Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл. 137 от АПК.

 
53 Административно дело No 2267/2009, V състав Дела по ЗСП И.Н.З. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 29.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Заповед №ОЦ1-08-1584/ 06.11.2009г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане", гр. Пловдив., потвърдена с Решение № РД 01/0233 от 08.12.2009 г. на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" (РДСП), гр. Пловдив.
ОСЪЖДА И.Н. З.,*** да заплати на Дирекция “Социално подпомагане”-Пловдив съдебни разноски в размер на 150 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
54 Административно дело No 2268/2009, X състав Дела по ЗСП Л.С.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ АСЕНОВГР Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 04.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.М.,***, против Заповед № СП-5130/16.10.2009 г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” Асеновград, потвърдена със Решение № РД01/0218 от 25.11.2009 г. на Директора на регионалната дирекция за социално подпомагане област Пловдив.
ОСЪЖДА Л.С.М.,***,да заплати на Дирекция “Социално подпомагане” Асеновград, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
55 Административно дело No 2289/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.В.К.,
П.В.К.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 07.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С.В.К., ЕГН **********,***, и П.В.К., ЕГН **********,***, против заповед № ЗД-00-185 от 03.11.2009 г. на областния управител на област Пловдив, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани, на основание § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността „Св. Илия” в землището на град Асеновград и местността „Баира” за землищата на град Асеновград и кв. Горни Воден, община Асеновград, в частта относно имот 24.413.
ОСЪЖДА С.В.К., ЕГН **********,***, и П.В.К., ЕГН **********,***, да заплатят на областната администрация на област Пловдив 150 (сто и петдесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
56 Административно дело No 2297/2009, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Л.Д.В.,
Г.Д.Т.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 07.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Д.В. *** и от Г.Д.Т. *** против Заповед № ЗД-00-185 от 03.11.2009г. на Областен управител на област Пловдив, с която на основание §4к ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ е одобрен плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността “Св. Илия”, в землището на гр. Асеновград и местността “Баира”, в землището на гр. Асеновград и кв. “Горни Воден”, Община Асеновград, област Пловдив в частта относно имот № 24.239, местността “Баира”.
ОСЪЖДА Л.Д.В. *** и от Г.Д.Т. ***, да заплатят в полза на Е.В.П. сумата в размер от 400 лв. /четиристотин лева/.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
57 Административно дело No 2302/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Й.Н.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 09.06.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД-00-185/03.11.2009 г. на Областния управител на Област Пловдив, с която, на основание § 4 к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, е одобрен ПНИ в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по § 4 от ПЗР към ЗСПЗЗ за местността “Св.Илия” в землището на гр.Асеновград и местността „Баира”, в землищата на гр.Асеновград и кв.Горни воден, Община Асеновград, област Пловдив в частта й за имот с идентификатор № 00702.24.198.
ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
58 Административно дело No 2318/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни КОМАРС ИНЖЕНЕРИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 03.06.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 16001926/07.11.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, поправен с Ревизионен акт за поправка № 47505/14.11.2007 г., потвърден с Решение № 25/11.01.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, с който на "Комарс Инженеринг" ООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул."Васил Левски" №144, Булстат: 115870734, представлявано от Константин Георгиевич Георгинов, за данъчен период м. февруари 2007 г. е доначислен ДДС в размер на 147398,60 лв. и е начислена лихва за забава от 13589 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив да заплати на "Комарс Инженеринг" ООД, Булстат: 115870734, разноски по делото в размер на 4210 лв. (четири хиляди двеста и десет лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
59 Административно дело No 2333/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АПИД-2000 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 10.06.2010г.
Обявява за нищожна Заповед № 418/10.12.2009г. на Кмета на Община Перущица в частта й забрана ползването на незаконния строеж.
Отхвърля жалбата на “АПИД-2000” ООД, представлявано от управителя Х.П.Д.,*** против Заповед № 418/10.12.2009г. на Кмета на Община Перущица в останалата й част.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
60 Административно дело No 1/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни С.И.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 14.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.С. ***, ЕГН ********** против РА № 260900285/16.10.2009 г. на ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 834/10.12.2009 г. на Директора на дирекция “ОУИ” гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1 по описа за 2010 г. на Административен съд гр. Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за присъстващите страни и в същия срок от датата на съобщаване за жалбоподателя.

 
61 Административно дело No 36/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 02.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областна дирекция “Земеделие” – гр. Пловдив против заповед № 313/21.10.2009 г. на Кмета на Община Стамболийски.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 36/10 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХV състав.


 
62 Административно дело No 37/2010, V състав Други административни дела Д-Р РОСИЦА ПОПОВА-АИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 07.06.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №І-РД-13-2510/16.12.2009г. на Директор РЗОК - Пловдив, с която на ЕТ „Д-р Р.П.-АИППМП", представляван от д-р Р.Й.П. е наложена санкция – финансова неустойка на основание чл.236, ал.1, т.1 от НРД – 2006 за неспазване на установения ред за работа с първични медицински документи, представляващи нарушение на чл.39, чл.40 от ИД за 2008г. и чл.39 и чл.40 от ИД за 2009г., т.176 от решение №РД-УС-04-127/27.12.2007г. на УС на НЗОК и т.172 във вр. с т.171 от решение №РД-УС-04-17/20.01.2009г. на УС на НЗОК – санкция по чл.52 ал.1,т.4,б.”а” от ИД за 2009г. и чл.238 ал.1, т.4, б.”а” от НРД – 2006 в размер общо на 90 лева.
ОСЪЖДА РЗОК – Пловдив да заплати на ЕТ „Д-р Р.П.-АИППМП", представляван от д-р Р.Й.П., направените съдебни разноски в размер на 255.50лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
63 Административно дело No 48/2010, X състав Дела по КСО Д.С.С.,
С.И.П.,
М.П.Б.,
Д.Т.Б.
ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 16.06.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №296 от 17.12.2010 година на Ръководителя на ТП на НОИ, с което е потвърдено Разпореждането №1311 от 09.11.2009г., издадено от Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в РУ”СО” - град Пловдив, произтичащо от съставен ревизионен акт за начет с пореден номер 1311 от 09.11.2009 година в РУ”СО” Пловдив, за сумата от 988,86лв., от които 560,64лв.- главница и 428,22лв.- лихва.
ОСЪЖДА Националния осигурителен институт - РУ“СО”град Пловдив, да заплати: на Д.С.С., със съдебен адрес:***ІV, чрез адв.М.Г., направените деловодни разноски в размер на 410 лв./ четиристотин и десет лева /; да заплати на С.И.П.,***ІV, чрез адв.М.Г., направените деловодни разноски в размер на 410 лв./ четиристотин и десет лева /; да заплати на М.П.Б.,***ІV, чрез адв.М.Г., направените деловодни разноски в размер на 410 лв./ четиристотин и десет лева/; да заплати на Д.Т.Б.,***ІV, чрез адв.М.Г., направените деловодни разноски в размер на 410 лв./ четиристотин и десет лева /.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
64 Административно дело No 60/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЛЮИС ЧАРЛС СОФИЯ ПРОПЪРТИ ФЪНД БЪЛГАРИЯ ЕООД РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 07.06.2010г.
ОТМЕНЯ по жалбата на ЛЮИС ЧАРЛС СОФИЯ ПРОПЪРТИ ФЪНД БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 131463104, с управител Пол Мартин Дюкмън, административен акт, обективиран в писмо с изх. № Ц-831-01-453 от 19.12.2009г. на изпълняващия длъжността Началник на РДНСК-Пловдив – Иван Атанасов като:
ВРЪЩА административната преписка на началника на РДНСК-Пловдив за произнасяне по същество по реда на чл. 216, ал. 5 ЗУТ на подадената жалба чрез Гл. архитект на Община Пловдив с вх. № 09СТ-724 от 26.10.2009г., относно отмяна на Разрешение за строеж № 244 от 03.08.2009г. на Гл. архитект на Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
65 Административно дело No 91/2010, XV състав Дела по ЗМВР С.А.Г. НАЧАЛНИК РУ НА МВР ХИСАР Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 22.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.Г., ЕГН **********,*** против Заповед № К-1390 от 02.11.2009г. на Началника на РУ на МВР - Хисаря, с която на основание чл. 22 от ЗАНН във вр. с чл. 171 т.1 б. “б” от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка-временно отнемане на свидетелство за управление на № 290203502 и контролен талон № 3387958 до решаване на въпроса за отговорността.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
66 Административно дело No 149/2010, VI състав Дела по ЗМВР Д.Г.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 01.06.2010г.
Отхвърля жалбата на Д.Г.П.-*** против Заповед № З-12515/18.12.2009г. на ВИД Директор на ОД МВР-Пловдив, с която е наложено дисциплинарно наказание “уволнение” и прекратено служебното правоотношение с жалбоподателя заемащ длъжност – полицай, категория Е, III степен в “СПООР” на сектор „Охранителна полиция” към Шесто РУ на МВР-Пловдив при ОД МВР-Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
67 Административно дело No 150/2010, XV състав Други административни дела КОНСОРЦИУМ КОНТРАКТ ИМИДЖ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 22.06.2010г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на уведомително писмо с изх.№ 2053 от 12.11.2009 г. на Директора на Областно пътно управление-Пловдив относно рекламно съоръжение по път А1 АМ “Тракия” при км. 151+768 вляво.
ВРЪЩА административната преписка на Председателя на Управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура” със седалище София, за произнасяне относно рекламно съоръжение по път А1 АМ “Тракия” при км. 151+768 вляво.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
68 Административно дело No 181/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРАЙКОВ ТРАНС ООД ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 21.06.2010г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Трайков транс” ООД, с ЕИК 115088982, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Руски” № 80а, против мълчалив отказ на кмета на Община „Марица” да одобри проект за ПУП – ПРЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 78080.84.16 по кадастралната карта на с.Царацово, община „Марица”, от „земеделска територия” на „склад за промишлени стоки и строителни материали”.
ОСЪЖДА „Трайков транс” ООД, с ЕИК 115088982, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Руски” № 80а, да заплати на Община „Марица” 150 (сто и петдесет) лева, разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
69 Административно дело No 195/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Г.А.Х. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 02.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.А.Х., ЕГН **********,*** против Решение по жалба срещу действия на публичен изпълнител № 72/04.01.2010 на Директора на ТД на НАП-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 195 по описа за 2010г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 
70 Административно дело No 204/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ю.Г.И. КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 07.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Юлиана Г.И., ЕГН ********** *** против Заповед № 129 от 11.03.2009г. на Кмета на Район “Южен” –Община Пловдив, с която на основание чл. 46 ал.1 т.7 от ЗМСМА във вр. с §4 ал.1 т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл. 57 т.3, чл. 58 ал.1 т.1, чл. 59 ал.1 т.6, чл. 62 ал.3 от Наредба № 3 за създаването, поддържането и съдържанието на кадастралните карти и кадастрални регистри е отказано заличаване в кадастралния план на ПИ с пл. № 348, участващ в УПИ V-348, 339, 1855 общ в кв. 3-нов, 12-стар и улична регулация на ПИ пл. № 1936 в кв. 2 и улична регулация, на ПИ пл. № 9537-улица и попълване на кадастралния план с нови ПИ пл. № 348, участващ в УПИ V-348, 339, 1855 общ в кв. 3-нов, 12-стар и улична регулация, ПИ пл. № 1855 попадащ в УПИ І-комплексно обществено застрояване, училище, кв.2-нов и в УПИ V-348, 339, 1855 общ в кв. 3-нов, 12-стар и улица, ПИ пл. № 1936 в кв. 2 и улична регулация и ПИ пл. № 9537-улица по плана на кв. “Въстанически”-север, гр. Пловдив, без изменение на регулацията по данни от ТКП на Район “Южен”-Община Пловдив, кафявите линии, зачертаване, надписи и щрихи, съгласно приложените ситуационни планове № 960/07.07.2008г. и № 961/07.07.2008г.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.


 
71 Административно дело No 231/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.С.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 09.06.2010г.
ОТМЕНЯ дадения ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявената от Е.С.М. с ЕГН ********** ***, против Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на ИД на АГКК – гр.София жалба.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 231/10 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.


 
72 Административно дело No 238/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни М.Х.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.06.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Х.Х., ЕГН **********,***, Ревизионен акт /РА/ № 260900337/ 23.11.2009 г., издаден от инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Хасково, потвърден с Решение № 20 от 08.01.2010 г. на Директора на Дирекция „ОУИ”-Пловдив при ЦУ на НАП, с който на лицето са определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2002г. в размер на 3816,72 лв. и лихва от 3317,22 лв., данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003 г. в размер на 2285,43 лв. и лихва от 1693,23 лв.,като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на М.Х.Х., ЕГН **********,*** сумата от 960 /деветстотин и шестдесет/ лева, представляващи разноски за производството и възнаграждение за осъществената адвокатска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.


 
73 Административно дело No 241/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни МИНА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 04.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МИНА” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 123655756, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 27, вх. „А”, ет.5, ап.31, представлявано от С.С.Д. – Управител против Ревизионен акт № 240900620 от 06.11.2009г., издаден от ТД на НАП, гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 15 от 07.01.2010г. на Директора на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП, гр. Пловдив в частта на допълнително установения корпоративен данък за 2007 г. в размер на 54936,67 лв., ведно с прилежащите му лихви.

ОСЪЖДА МИНА” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 123655756, гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев” № 27, вх. „А”, ет.5, ап.31, представлявано от С.С.Д. – Управител да заплати на Дирекция “ОУИ”, при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата от 1584,04 лв./хиляда петстотин осемдесет и четири лева и четири стотинки/, представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14 -дневен срок от съобщаването му.



 
74 Административно дело No 248/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТАБАКА-07-АЛБЕНКО ТАБАКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 14.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Албенко Асенов Табаков, ЕГН **********,***, подадена чрез адв. Е.П. против Ревизионен акт № 090900201 от 09.11.2009г., издаден от Красимира Георгиева Делчева- гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Кърджали, потвърден в обжалваната част с Решение № 10/07.01.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 61716,40лв. и прилежаща лихва в размер на 12416,57 лева и е определен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 25174,30лева и лихва в размер на 5394,47лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Албенко Асенов Табаков, ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция "ОУИ" – Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 2544 (две хиляди петстотин четиридесет и четири) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Р. България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
75 Административно дело No 262/2010, XI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ В.И.Т. ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 28.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.Т. ***, против заповед № 1 от 25.01.2010 г. на Директора на РИОКОЗ-Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
76 Административно дело No 291/2010, IX състав Други административни дела Д-Р ВЕСЕЛИН ГОСПОДИНОВ АИПСМПНП ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 02.06.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1370/15.01.2010 год. на Директора на Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ гр. Пловдив. ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ гр. Пловдив да заплати на Д-р Веселин Тодоров Господинов ЕГН ********** *** със съдебен адрес: гр. Пловдив, ул. „Брегалница" № 2,чрез адв. К.Б., представител по пълномощие направените по делото разноски в размер на двеста лева. Решението подлежи на оспорване с касационна жалба в четринадесет дневен срок от получаване на съобщение от страните пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
 
77 Административно дело No 292/2010, VII състав Дела по КСО КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ АД ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 04.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Кочо Честеменски”АД, с адрес на управление: гр.Пловдив, бул.”Шести септември”№235 срещу Решение №16/19.01.2010г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на Дружеството срещу “мълчалив отказ” по Разпореждане №1525/18.12.2009г. на Началник отдел “Краткосрочни плащания и контрол” в ТП на НОИ – Пловдив, с което компетентното длъжностно лице не се е произнесло по въпроса за изплащане на законната лихва върху вземането на “Кочо Честеменски”АД в размер на 106629,42 лв., считано от 17.05.2007 година.
ОСЪЖДА “Кочо Честеменски”АД, с адрес на управление: гр.Пловдив, бул.”Шести септември”№235, да заплати, на Националния осигурителен институт - Районно управление “Социално осигуряване” град Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 2582,59 лв./две хиляди петстотин осемдесет и два лева и петдесет и девет стотинки/.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
78 Административно дело No 294/2010, IV състав Дела по ЗМВР Н.В.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 21.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Н.В.П., ЕГН **********,***, против заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 21083/2009 от 15.11.2009 г. на началника на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР Пловдив, с която на жалбоподателя на основание чл.171, т.1, б.”б” ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление до решаване на спора за отговорността.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
79 Административно дело No 307/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР О.Г.Б. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 10.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О.Г.Б. с ЕГН ********** *** Априлов 64а, чрез пълномощника й М.Ф.Б. с ЕГН ********** *** против Заповед № ДК-02-32/23.10.2009 г. на Началника на РДНСК Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 307/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на жалбоподателката и заинтересованите лица, а за ответника - от днес.

 
80 Административно дело No 319/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.И.И. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 07.06.2010г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на АГКК-Служба Пловдив по Заявление с вх. № 94-18790 от 27.11.2009г., подадено от В.И.И..

ИЗПРАЩА административната преписка на Началника на АГКК-Служба Пловдив за произнасяне по Заявление с вх. № 94-18790 от 27.11.2009г., подадено от В.И.И. при съобразяване на указанията, дадени в мотивната част.


Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
81 Административно дело No 326/2010, VII състав Дела по ЗОС Г.Н.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 08.06.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 12.04.2010г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г. *** срещу решение на Зам. Кмета на Община – Пловдив с изх.№09СГ-316/2/3 от 27.01.2010г..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №326/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІІ отд., VІІ състав.
ИЗПРАЩА административната преписка по постановеното с Протокол №7 от 28.10.2009г. на Комисията по чл.12 ал.3 НУРУЖННОЖП нейно решение по жалба на Г. ***, на Кмета на Община – Пловдив за произнасяне, съобразно предоставените му права с разпоредбата на чл.12 ал.4 от същата Наредба. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
82 Административно дело No 333/2010, V състав Дела по ЗОС Ц.Д.А. ОБЩИНА ПЛОВДИВ,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 24.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБА на Ц.Д.А. срещу мълчалив отказ на Кмета на община Пловдив да отмени отчуждаването по отношение на 1/3 идеална част от недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Крали Марко" № 22, отчужден през 1965 за „улица" и „детско учреждение" на основание чл. 39 от ЗПИНМ с площ от 320 кв.м., ведно с паянтова жилищна сграда и други насаждения, съгласно Протокол № 7/06.07.1965 г. на ИК на ГНС-Пловдив.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
83 Административно дело No 358/2010, X състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИСАР Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 28.06.2010г.
ОТМЕНЯ точка втора от решение № 394, взето с протокол № 47 на заседание на Общински съвет - гр. Хисаря, проведено на 22.12.2009 година, препотвърдена с решение № 408, взето с протокол № 48 на 19.01.2010 година на Общински съвет Хисаря, като незаконосъобразна.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
84 Административно дело (К) No 370/2010, XXII състав Касационни производства К.С.А.,
Р.С.З.,
Т.Р.С.,
К.В.С.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ЛЪКИ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 25.06.2010г., в законна сила от 28.06.2010г.
ОТМЕНЯ решение №20 от 11.01.2010г., постановено по гражданско дело №239/09г. по описа на Районен Съд – Асеновград-І-ви гр.състав, като вместо това ПОСТАНОВЯВА :
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен протеста на Районна Прокуратура Асеновград против Решение №18Б от 03.01.2001 г. и Решение №18Б от 25.01.2001 г. на Поземлена комисия град Лъки.
ОСЪЖДА Районна прокуратура Асеновград да заплати на Р.С.З., К.С.А., К.В.С., Т.Р.С., Л.Я.С., К.Т.С., Р.Т.С., Н.П.С. и Стефан П.С. сумата от 150лева, разноски по гр. д. 239/2009г. на Асеновградски РС.
Решението е окончателно.

 
85 Административно дело No 371/2010, VI състав Дела по ЗМВР М.П.С. ДИРЕКТОР НА ЗВЕНО "ПБС" КЪМ ОД НА МВР Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 03.06.2010г.
Отхвърля жалбата на М.П.С. против заповед № ЯЗ/ПО-43 от 03.02.2010 г. на Директора на звено "Пожарна безопасност и спасяване" Пловдив към ОД на МВР Пловдив, с която е наложено дисциплинарно наказание "мъмрене" за срок от един месец на жалбоподатателя заемащ длъжност - инструктор ІV ст. в "ОДЧ" към звено "ПСБ"-Пловдив към ОД МВР-Пловдив, категория ІІ степен. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
86 Административно дело No 380/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПК НАРКООП АСЕНОВГРАД КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 02.06.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №А-141 от 03.02.2010г. на кмета на община Асеновград, с която е разпоредено премахването на “полумасивните сгради- административно-битова сграда на два етажа, сграда за търговия на един етаж, складова база, склад на един етаж, складова база склад на един етаж, всичките свързани в едно тяло”, намиращи се в УПИ ІІ-229-управление на ТКЗС, кв.23 по плана на село Избегли, с административен адрес: ул. “Възраждане” №15 и идентификационен №32341.35.256.
ОСЪЖДА община Асеновград да заплати на Кооперация “Потребителна кооперация “Наркооп””, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. “Сава Катрафилов” №2 сумата от 550,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 
87 Административно дело No 405/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.И.В. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 02.06.2010г.
ОХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.В. с ЕГН **********,***, против Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на ИД на АГКК – гр.София, в частта й относно ПИ с идентификатори 56784.530.925 и 56784.530.926.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
88 Административно дело No 421/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.С.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 24.06.2010г.
Отменя Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с което е одобрена кадастралната карта за землището на гр.Пловдив, в частта й за кадастралната карта и регистър на ПИ с идентификатори 534.405 и 534.1808, попадащи в УПИ XII- 405 в кв.35 по действащия план на кв.Коматево, одобрен със заповед 114, 115/1973г.
Връща преписката на ИД на АГКК за корекция на кадастралната карта и кадастралния регистър, гр.Пловдив за: отразяване на имот 405 по имотните му граници от КП от 1973г. със зачитане на южна материализирана граница с ограда по начин, отразяващ един имот /в границите на който са 405 и 1808 по КК/ с един идентификатор и сграда в същия, съгласно нот.акт № 51/2008г., при вписване в КР на актуалните права на собственост на името на жалбоподателя. Едноетажната масивна жил.сграда в източната част на имота с идентификатор 405.1 да бъде отразена в КР в собственост на жалбоподателя.
Скици № № 1 и 3 от СТЕ са неразделна част от решението.
Осъжда АГКК да заплати на В. ***, съдебни разноски за: адвокатско възнаграждение-500 лв.; д.т.-10 лв.; в.л.-130 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд чрез, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
89 Административно наказателно дело (К) No 433/2010, XX състав Наказателни касационни производства СПОНТ КОМЕРС ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 21.06.2010г., в законна сила от 21.06.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 9 от 04.01.2010г., постановено по НАХД № 2983 по описа на Пловдивския районен съд за 2009г., ХІХ наказателен състав.
Решението е окончателно.


 
90 Административно дело No 455/2010, VI състав Дела по ЗМВР И.Б.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 01.06.2010г.
Отменя Заповед № 391/02.02.2010г. на Началник Сектор “ПП” към ОД МВР – Пловдив, с която е наложена принудителна административна мярка на И.Б.М.-***3, изразяваща се във временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
91 Административно дело No 456/2010, IX състав Дела по ЗМСМА /троен състав/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 24.06.2010г.
ОТМЕНЯ: Решение № 5, взето с Протокол № 2 от 21.01.2010 г. на Общински съвет - Пловдив, изменено с Решение № 43, взето с Протокол № 4 от 23.02.2010 г. на Общински съвет – Пловдив.
ОСЪЖДА : Общински съвет - Пловдив да заплати на Областен управител на Област-Пловдив разноски в размер на 150/сто и петдесет лева/,представляващи юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните и обнародване по реда на чл. 194 АПК след изчерпване на процедурата по оспорването му пред ВАС.


 
92 Административно дело No 463/2010, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.Н.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 21.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Н.Х.,***, против Заповед №09ОА-178 от 04.02.2010г. на кмета на община Пловдив, с която е одобрена застроената площ на парцел 9, кв.31 по комасационния план на “Прослав” от 1940г., попадащ в действащия регулационен план на кв. “Хр. Смирненски”, гр. Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
93 Административно дело No 466/2010, XV състав Дела по ЗМВР Б.П.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 28.06.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2010001484 от 16.02.2010г. на Директора на ОД на МВР – Пловдив, с която на основание чл. 78 ал.1 и чл. 75 т.6 от ЗБЛД е забранено напускането на Република България на българския гражданин Б.П.Д. за срок от 16.02.2010г. до отпадане на основанието.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
94 Административно дело No 472/2010, X състав Дела по ЗОС Г.К.С. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 21.06.2010г.
ОТВЪРЛЯ жалбата на Г.К.С.,***, против Заповед №РД-10-109 от 02.02.2010 година, издадена от Кмета на Район “Централен”- Община Пловдив.
ОСЪЖДА Г.К.С.,***, да заплати на Община Пловдив - Район “Централен”, съдебните разноски в размер на 280 лв./двеста и осемдесет лева/
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
95 Административно дело No 490/2010, VI състав Дела по ЗМВР Д.Г.Х. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 01.06.2010г.
Отхвърля жалбата на Д.Г.Х.,*** против Заповед № 2010001532/4/ДС-689 от 17.02.2010г. на Директора на ОД МВР-Пловдив, постановена по реда и при условията на чл.78 ал.1 във вр. с чл.75 т.5 ЗБЛД.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
96 Административно дело No 495/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Н.М. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 07.06.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-09-540 от 27.03.2009г. на кмета на Община Пловдив - Район "Централен", с която е разпоредено незабавно спиране на строеж, представляващ “пристройка към двуетажна масивна сграда”, находяща се в УПИ ІІ-64, кв.4 по плана на кв. “Университетски”, с административен адрес: гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №122, прекъснато е захранването на обекта с вода и електроенергия, и са предписани мерки за предотвратяване и недопускане на аварии, рушене на строежа и течове в сградата.
ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на С.Н.М.-***, сумата от 610,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
97 Административно дело No 504/2010, XI състав Други административни дела КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 03.06.2010г.
ОХВЪРЛЯ жалбата на Запрян Иванов Дачев – Кмет на Община Марица, обл.Пловдив, против Решение № 09-ДО-877-01 от 10.02.2010 г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив /РИОСВ/, с което е изменено и допълнено негово Решение № 09-ДО-877-00 от 29.09.2009 г.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
98 Административно дело No 506/2010, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.С.Щ.,
Е.С.К.,
М.А.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 03.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.Щ., Е.С.К. и М.А.П. против Заповед № А-57/15.01.2010г. на Кмета на Община Асеновград, с която е възстановено правото на собственост на наследниците на Васил Стефанов Паскалев: трите жалбоподателки – М.С.Щ., Е.С.К., М.А.П. и заинтересованата страна С.В.Т., върху новообразуван имот с № 16955.755.214, м.”Лавандулите”, землище на с.Горнослав, с площ 1437 кв.м.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 506/2010г., VІ състав, по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
99 Административно дело No 508/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ПЛОВДИВ ГАРДЪНС ХОЛДИНГС БВ ХОЛАНДИЯ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 11.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на “Пловдив Гардънс Холдинг БВ”, Холандия, гр.Амстердам, с адрес на управление Рапенбургерщраат 204, 1011 MNA Амстердам, представлявано от г-ца А.Р., упълномощен представител на “Холенден Венчърс БВ”, последното в качеството му едноличния директор на “Пловдив Гардънс Холдинг БВ”,подадена чрез пълномощника адв.Д.И., със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Алцеко”№16, ет.2, против Становище за липса на основания за прилагане на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/ изх. № 70-00-16740/29.12.2009г. на орган по приходите на ТД на НАП – Пловдив, потвърдено с Решение № 108/17.02.2010г. на Директора на Дирекция „ОУИ” – Пловдив, при ЦУ на НАП, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Пловдив Гардънс Холдинг БВ”, Холандия, гр.Амстердам, с адрес на управление Рапенбургерщраат 204, 1011 MNA Амстердам, представлявано от г-ца А.Р., упълномощен представител на “Холенден Венчърс БВ”, последното в качеството му едноличния директор на “Пловдив Гардънс Холдинг БВ”, със съд. адрес гр.Пловдив, ул.”Алцеко”№16, ет.2, адв.Д.Илиева, да запрати на Дирекция „ОУИ” – Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
100 Административно дело No 533/2010, X състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 24.06.2010г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход по същество на оспорването, в частта, с която като незаконосъобразно със Заповед №ЗД-06-9 от 19.04.2010 година на Областен управител Пловдив, се оспорва Решение №14, взето с протокол №3/24.02.2010 година на Общински съвет Стамболийски.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото, в частта, с която, като незаконосъобразно със Заповед №ЗД-06-9 от 19.04.2010 г., се оспорва Решение №14, взето с протокол №3/24.02.2010 година на Общински съвет Стаболийски.
ОТХВЪРЛЯ оспорването направено със Заповед №ЗД-06-9 на 19.04.2010 г. г. на Областен управител на област с административен център-Пловдив, с която се иска да бъде обявена /прогласена/ нищожността на Решение №14, взето с протокол №3/24.02.2010 година на Общински съвет при Община Стамболийски
ОТМЕНЯ Решение №9, взето с протокол №2 от 30.01.2010 година на Общински съвет при Община Стамболийски, по оспорването направено със Заповед №ЗД-06-5 от 10.03.2010 г. на Областен управител на област с административен център-Пловдив.
ОСЪЖДА Общински съвет при Община Стамболийски да заплати на Областна администрация Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв./сто и петдесет лева/.
Решението, с характер на определение, в тази част, с която производството по дело е прекратено подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
101 Административно дело No 540/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЦИГАРЕНА ФАБРИКА ПЛОВДИВ АД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 16.06.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-18-91 от 05.12.2007г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на село Бенковски, община Марица, област Пловдив, досежно кадастралния регистър за поземлен имот с идентификатор №501.649 и построените в него сгради с идентификатори №501.649.10 и №501.649.11; поземлен имот с идентификатор №44.19 и построената в него сграда с идентификатор №44.19.3; поземлен имот с идентификатор №44.20 и построената в него сграда с идентификатор №44.20.1; поземлен имот с идентификатор №44.22 и построената в него сграда с идентификатор №44.22.5; и сгради с идентификатори №44.18.5 и №44.18.6 в поземлен имот с идентификатор №44.18.
ИЗПРАЩА преписката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изменение на кадастралната карта кадастралните регистри за землището село Бенковски, община Марица, област Пловдив, относно кадастралния регистър за поземлен имот с идентификатор №501.649 и построените в него сгради с идентификатори №501.649.10 и №501.649.11; поземлен имот с идентификатор №44.19 и построената в него сграда с идентификатор №44.19.3; поземлен имот с идентификатор №44.20 и построената в него сграда с идентификатор №44.20.1; поземлен имот с идентификатор №44.22 и построената в него сграда с идентификатор №44.22.5; и сгради с идентификатори №44.18.5 и №44.18.6 в поземлен имот с идентификатор №44.18, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
102 Административно дело No 557/2010, VIII състав Дела по ЗМВР К.Й.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 29.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Й.К.,***, против Заповед за задържане на лице с Рег.№11 от 25.02.2010г., на полицейски орган при Районно управление на МВР, град Раковски, при Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с която му е наложена принудителна административна мярка “задържане за срок от 24 часа”.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
103 Административно наказателно дело (К) No 575/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 04.06.2010г., в законна сила от 04.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №277/19.02.2010г., постановеното по НАХД №6427/2009г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХVІ н. състав, с което е отменено издаденото от Директор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №31821 – S000080/ 09.11.2009г., с което е наложено на основание чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ на ЕТ “Модекспрес 1001 – Данка Стаменова” с адрес на управление гр.Пловдив, ЖР“Тракия”, бл.208, вх.”В”, ет.5, ап.20 административно наказание – имуществена санкция в размер на 1 425,19 лева за извършено от търговеца нарушение на чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2 ЗДДС.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
104 Административно наказателно дело (К) No 578/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ЮЛИЯ ТОДОРОВА ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 09.06.2010г., в законна сила от 09.06.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1739/ 10.11.2009 г. по НАХД № 4628/ 2009 год. по описа на Районен съд – Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № І-Б-384 от 13.10.2009 г. на Директора на РИОКОЗ - Пловдив, като НАМАЛЯВА размера на наложените „имуществени санкции” от 500 лв. на 200 лв. и от 1500 лв. на 1000 лв.
Решението е окончателно.

 
105 Административно наказателно дело (К) No 583/2010, XXI състав Наказателни касационни производства БОРИКА ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 28.06.2010г., в законна сила от 28.06.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 243 от 16.02.2010 год. на Пловдивски районен съд, ХХ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 6674 по описа на същият съд за 2009 год. и вместо това ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600394 от 25.11.2009 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на „БОРИКА” ООД – гр.Пловдив, със седалище и адрес на управление: с.Марково, ул.”Славейна” №13, с управител Г.З.Д., е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 15000,00 лв., на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда, за нарушение по чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда, като на основание чл. 415в от Кодекса на труда, НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 15000 лв. на 100 /сто /лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
106 Административно дело No 588/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВЕКРА СТИЛ ЕООД РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 07.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Векра-Стил” ЕООД, с ЕИК 825239585, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Д-р Владо” № 46, против заповед № ДК-09-01 от 24.02.2010 г. на началника на РДНСК Южен централен район, сектор Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
107 Административно дело No 591/2010, IX състав Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ ВРАЧ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 29.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Медицински център“Свети Врач”АД град Пловдив ЕИК115546697 със седалище и адрес на управление: гр Пловдив, бул. ”Христо Ботев” №81,ет.3 против Писмена покана № 16-0749 от 17.02.2010 г., /поправена относно допусната в нея очевидна фактическа грешка/ОФГ/,а именно относно процесния период-ІІІ-то /трето/ тримесечие на 2008 година с Писмена покана № 16-0749 от 04.03.2010 г. на Директора на РЗОК/, с която оспорващият е поканен да внесе доброволно на РЗОК-Пловдив неправомерно получената сума от 1079,70лв./хиляда седемдесет и девет лева и седемдесет стотинки/ .
ОСЪЖДА“Медицински център“Свети Врач”АД град Пловдив ЕИК115546697 със седалище и адрес на управление: гр Пловдив, бул. ”Христо Ботев” №81,ет.3 да заплати на РЗОК Пловдив, направените по делото разноски в размер на 300лв./триста лева/.
Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
108 Административно дело No 592/2010, V състав Дела по ЗМСМА П.В.Ч.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 09.06.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10ОА290/16.02.2010 г. на Кмета на Община Пловдив в частта й, с която на жалбоподателката са определени задължения за такса за “битови отпадъци” за периода от 01.01.1998 г. до 31.12.2004г. за недвижим имот находящ се в гр. Пловдив, ул. Ил.Макариополски № 64, както и лихва за просрочие за всяка една от сумите поотделно.
ИЗПРАЩА преписката на Община Пловдив за изготвянето на нова заповед, съобразно задължителните указания дадени по-горе в мотивите на настоящото решение по прилагането и тълкуването на закона.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на П.В.Ч.-И.,*** направените съдебни разноски в размер на 160лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
109 Административно дело No 593/2010, XI състав Дела по ЗМВР Е.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 04.06.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № у-9073/15.09.2009 г. на Директора на ОД на МВР гр.Пловдив относно налагане на принудителна административна мярка на основание чл.76, т.3 от ЗБДС на Е.Г.Д. ***, ЕГН ********** – забрана за напускане на страната по отношение държавите-членки на Европейския съюз. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Г.Д. ***, ЕГН ********** в останалата й част.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
110 Административно дело No 594/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.К.К.,
Т.К.К.,
М.М.К.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 09.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.К., Т.К.К. и М.М.К. /починал/-с конституирани по делото наследници М.М.К., В.М.П. и Х.Н.К. против Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив в частта за границата между ПИ № 506.571 и ПИ № 506.572, кв.571 – Пета градска част и за неправилно отразен в кадастралния регистър обемът на право на собственост.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 594/2010г. , VI състав, по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.
Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателите, заинтересованите страни и ответника.

 
111 Административно наказателно дело (К) No 628/2010, XXI състав Наказателни касационни производства А.А.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 22.06.2010г., в законна сила от 22.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 281 от 22.02.2010 г., постановено по НАХД № 179/2010 г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17676 от 30.09.2009 г. на Началник сектор ПП-КАТ към ОД на МВР Пловдив, с което на А.А.Д., с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание: “ГЛОБА” в размер на 100 лв. за нарушение на чл. 21 ал.1 от ЗДвП и на основание Наредба № І-1959 на МВР и по чл. 182 ал.1 т.3 от ЗДвП са отнети 3 контролни точки.
Решението не подлежи на обжалване.

 
112 Административно наказателно дело (К) No 629/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ДОБРЕВСТРОЙ ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 17.06.2010г., в законна сила от 17.06.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 229 от 12.02.2010 год. на Пловдивски районен съд, ХІV наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 4356 по описа на същият съд за 2009 год. и вместо това ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600214 от 23.07.2009 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на “Добревстрой” ЕООД, гр. Пловдив е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 15000,00 лв., на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда, за нарушение по чл. 63, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда, като на основание чл. 415в от Кодекса на труда, НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 15000,00 лв. на 100,00 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
113 Административно наказателно дело (К) No 630/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 15.06.2010г., в законна сила от 15.06.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 224 от 12.02.2010г. на Пловдивски районен съд, ІІІ ти н.с, постановено по НАХД № 6434 по описа на съда за 2009г., с което е ОТМЕНЕНО наказателно постановление № 31829-S000088/09.11.2009г. на Директора на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – гр.Пловдив, с което на “МОДЕКСПРЕС -1001 - Д.С.” ЕТ, представлявано от Д.И.С., ЕГН **********, е наложено административно наказание ”ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 1425,19 лв. за извършено административно нарушение по чл.180, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.86, ал.1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 31829-S000088/09.11.2009г. на Директора на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – гр.Пловдив, с което на “МОДЕКСПРЕС -1001 - Д.С.” ЕТ, представлявано от Д.И.С., ЕГН **********, е наложено административно наказание ”ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 1425,19 лв. за извършено административно нарушение по чл.180, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.86, ал.1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
114 Административно наказателно дело (К) No 633/2010, XX състав Наказателни касационни производства М.И.С. РУ НА МВР РАКОВСКИ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 21.06.2010г., в законна сила от 21.06.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 238/15.02.2010г. на Пловдивски районен съд, Х-ти наказателен състав, постановено на по н. а. х. д № 6164/2009 г.
Решението е окончателно.


 
115 Административно наказателно дело (К) No 634/2010, XX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 21.06.2010г., в законна сила от 21.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 312 от 26.02.2010г. постановено по НАХД № 6435/2009г. по описа на Районен съд– Пловдив Х н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № 31828-S000087/09.11.2009г. на Директор на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, с което на ЕТ”Модекспрес – 1001 – Данка Стаменова”, гр.Пловдив, ж.р.Тракия, бл.208, вх.В, ет.5, ап.20, представлявано от Данка Стаменова, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1 425,19 лева на основание чл.180 ал.2 във вр. с чл.180 ал.1 от ЗДДС във вр. с чл.86 ал.1и а л.2 от ЗДДС за извършено административно нарушение по чл.чл.180 ал.1 във вр. с чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
116 Административно наказателно дело (К) No 635/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 09.06.2010г., в законна сила от 09.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 284 от 22.02.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 6442 по описа на Пловдивския районен съд, ХІХ н.с. за 2009 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
117 Административно наказателно дело (К) No 637/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 04.06.2010г., в законна сила от 04.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №348/04.03.2010г., постановеното по НАХД №6425/2009г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХІV н. състав, с което е отменено издаденото от Директор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №31811 – S000070/09.11.2009г., с което е наложено на основание чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ на ЕТ “Модекспрес 1001 – Данка Стаменова” с адрес на управление гр.Пловдив, ЖР“Тракия”, бл.208, вх.”В”, ет.5, ап.20 административно наказание – имуществена санкция в размер на 1 322,39 лева за извършено от търговеца нарушение на чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2 ЗДДС.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
118 Частно админист. наказателно дело (К) No 650/2010, XXI състав Наказателни частни касационни производства ШОЛИ БЪЛГАРИЯ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Определение от 23.06.2010г., в законна сила от 23.06.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 05.03.2010 година, с което производството по н.а.х.дело №4825 по описа за 2009 година на Пловдивски районен съд, ХІІ-ти наказателен състав е прекратено.
ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

 
119 Административно дело No 659/2010, VI състав Дела по ЗМВР С.А.К. НАЧАЛНИК ВТОРО РУ НА МВР Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 10.06.2010г.
Отхвърля жалбата на С.А.К. ***, против Заповед рег.№ ЯЗ/02-21 от 12.02.2010г. на Началника на Второ РУ при ОД МВР-Пловдив.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
120 Административно наказателно дело (К) No 673/2010, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ДЖИРО ТРЕЙД ООД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.06.2010г., в законна сила от 16.06.2010г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 439 от 12.03.2010г. на Пловдивския районен съд, ХІ - ти н.с, постановено по НАХД № 6205 по описа на същия съд за 2009г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
121 Административно наказателно дело (К) No 674/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ПЪРВО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Г.Й.К. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 17.06.2010г., в законна сила от 17.06.2010г.
ОТМЕНЯ Решение от 18.12.2009 год. на Пловдивски районен съд, ХІІ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 5369 по описа на същия съд за 2009 год.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
122 Административно наказателно дело (К) No 679/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 22.06.2010г., в законна сила от 22.06.2010г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 470 от 25.01.2010г., постановено по НАХД № 6422/2009г. на Пловдивския районен съд.
ВРЪЩА делото на Районен съд-Пловдив за разглеждане от друг състав.
Решението е окончателно.

 
123 Административно наказателно дело (К) No 681/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ СЕ ЯКУБ ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 28.06.2010г., в законна сила от 28.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №223 от 11.02.2010г., постановено по НАХД №6828/2009г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХV н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Директора на Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве/РИОКОЗ/ - Пловдив наказателно постановление/НП/ №І – Б – 23/12.03.2009г., с което са наложени на основание чл.48 ал.2 от Закона за храните/ЗХр./, чл.229 ал.3 от Закона за здравето/ЗЗдр./ и чл.53 ал.1 и чл.83 от ЗАНН на “СЕ – Я.”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Добрич”№4 административни наказания “имуществена санкция” в размер на 1 000 лева по т.1 и 500 лева по т.2.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
124 Административно наказателно дело (К) No 683/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ КОСИТА ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 15.06.2010г., в законна сила от 15.06.2010г.
Оставя в сила решение 288/18.02.2010 г., постановено по НАХД 6204/09 г. по описа на ПРС, ХVІІ н.с. Решението е окончателно.
 
125 Административно дело No 700/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 16.06.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Индустриал комерс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Витоша”, Околовръстен път №20, против Заповед №РД-09-91 от 15.02.2010г. на кмета на община Марица, с която е одобрен проект на ПУП- парцеларен план за “реконструкция на пътно кръстовище на пътна връзка “Пловдив- АМ” (възел Запад) с път за село Равадиново и Промишлено-търговска зона “Марица””.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №700 по описа на съда за 2010г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните

 
126 Административно дело (К) No 702/2010, XIX състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЪРВОМАЙ Д.К.Т. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 17.06.2010г., в законна сила от 17.06.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 54 от 17.07.2009 г., постановено от Първомайския районен съд по АХД № 290/2008 г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд при изпълнение указанията, дадени в мотивната маст на настоящото решение.
Решението е окончателно.

 
127 Административно дело No 703/2010, X състав Дела по КСО К.Д.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 21.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Г.,***, срещу Решение №74 от 25.03.2010г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив
ОСЪЖДА К.Д.Г.,***, да заплати, на Националния осигурителен институт - Районно управление “Социално осигуряване” град Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв./сто и петдесет лева/.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
128 Административно дело No 704/2010, X състав Дела по ЗАдм Н.А.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 14.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.Н.,***, кантора 359 против Отказ на Кмета на Община Лъки, общинската администрация да издаде актуална скица и удостоверение за данъчна оценка за УПИ ХІІІ-2 по подробния устройствен план на село Манастир, община Лъки, материализиран в Писмо изх.№К-154-1 от 28.01.2010 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №704 от 2010 година по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.


 
129 Административно дело (К) No 706/2010, XXIII състав Касационни производства Е.С.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА АСЕНОВГРАД
Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 28.06.2010г., в законна сила от 28.06.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №475 от 25.11.2009г. по гражданско дело №546 по описа на Районен съд- Асеновград за 2009г., І-ви граждански състав, с което, по протест на Районна прокуратура- Асеновград, е обявена нищожността на Решение №207 от 25.01.2001г. на Поземлена комисия, а понастоящем Общинска служба “Земеделие”- гр. Лъки, като вместо това постановява:
ОТХВЪРЛЯ протеста на Районна прокуратура- Асеновград против Решение №207 от 25.01.2001г. на Поземлена комисия, а понастоящем Общинска служба “Земеделие”- гр. Лъки.
Решението е окончателно.

 
130 Административно дело No 712/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.П.Д. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 24.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.Д., с адрес:***/20, против Заповед №ДК-10-6 от 25.02.2010г. на началника на РДНСК-ЮЦР, гр. Пловдив, с която е оставил в сила Разрешение за строеж №86 от 25.03.2002г., издадено от главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен" за обект: преустройство на жилищен етаж от двуетажна, с магазини, жилищна сграда в стоматологичен кабинет, в имот с планосничачен №985, кв.31 по плана на кв. “Капана” гр. Пловдив, с административен адрес: ул. “Йоаким Груев” №18а.
ОСЪЖДА В.П.Д., с адрес:***, да заплати на С.Н.Д. и Е.Ж.Д.,***, сумата от 300,00 лева, и на Н.Ж.Д.,***, сумата от 150,00 лева, представляващи направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
131 Административно дело No 716/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВИЕЛ-ВАСИЛ БУДЕВ ЕТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 01.06.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №10ОА-218 от 10.02.2010г. на главния архитект на община Пловдив, с която е отказано допускане изменението на ПУП-ПР за урегулиране на ПИ с №735, №736 и №737 от УПИ І-комплексно застрояване, подземни гаражи и КОО от кв.381-стар по плана на Трета градска част, гр. Пловдив.
ИЗПРАЩА преписката на община Пловдив за постановяване на акт, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение.
ОПРЕДЕЛЯ срок за изпълнение на настоящето решение от 14 дни, считано от влизането му в сила.
ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на ЕТ”ВИЕЛ- В.Б.”, със седалище и адрес на управление: с. Бойково, община Родопи, област Пловдив, сумата от 350,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
132 Административно дело No 723/2010, VIII състав Дела по ЗМВР Е.Б.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 03.06.2010г.
Оставя без разглеждане преписката, изпратена от сектор “Пътна полиция” при ОД”МВР”- Пловдив като приложение към писмо с изх. № ИЯ/КАТ-2874 от 01.04.2010г., относно Заповед №12738 от 12.07.2009г. на Началника на сектор “ПП” при ОД”МВР”- Пловдив.
Прекратява производството по делото.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, считано от днес за Е.Б.М., и в същия срок, считано от получаване на съобщението от страна на административния орган.

 
133 Административно наказателно дело (К) No 725/2010, XX състав Наказателни касационни производства МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 24.06.2010г., в законна сила от 24.06.2010г.
ОТМЕНЯ съдебно Решение № 480 от 15.03.2010г. постановено по НАХД № 6428/2009г. по описа на Районен съд– Пловдив, І н. състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 31820-S000079/09.11.2009г. на Директор на Дирекция “Контрол” в на ТД на НАП – Пловдив, с което на ЕТ”Модекспрес – 1001 – Д.С.”, гр. Пловдив, ж.р.Тракия, бл.208, вх.В, ет.5, ап.20, представлявано от Д.С., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.180 ал.2 във вр. с чл.180 ал.1 от ЗДДС във вр. с чл. 86 ал.1и а л.2 от ЗДДС, като место това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 31820-S000079/09.11.2009г. на Директор на Дирекция “Контрол” в на ТД на НАП – Пловдив, с което на ЕТ”Модекспрес – 1001 – Д.С.”, гр. Пловдив, ж.р.Тракия, бл.208, вх.В, ет.5, ап.20, представлявано от Д.С., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.180 ал.2 във вр. с чл.180 ал.1 от ЗДДС във вр. с чл. 86 ал.1и а л.2 от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
134 Административно наказателно дело (К) No 726/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 15.06.2010г., в законна сила от 15.06.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 391 от 05.03.2010г. на Пловдивски районен съд, V ти н.с, постановено по н.а.х.дело № 6438 по описа за 2009г., с което е ОТМЕНЕНО наказателно постановление № 31826-S000085/09.11.2009г. на Директора на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – гр.Пловдив, с което на “МОДЕКСПРЕС -1001 - Д.С.” ЕТ, представлявано от Д.И.С., ЕГН **********, е наложено административно наказание ”ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 1425,19 лв. за извършено административно нарушение по чл.180, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.86, ал.1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 31826-S000085/09.11.2009г. на Директора на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – гр.Пловдив, с което на “МОДЕКСПРЕС - 1001 - Д.С.” ЕТ, представлявано от Д.И.С., ЕГН **********, е наложено административно наказание ”ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 1425,19 лв. за извършено административно нарушение по чл.180, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.86, ал.1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
135 Частно админист. наказателно дело (К) No 728/2010, XXI състав Наказателни частни касационни производства ТИРАТРОН 1 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 25.06.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 19.03.2010г. постановеното по н.а.х.д. №931/ 2010г. по описа на Районен съд – Пловдив V н.състав, с което е оставена без разглеждане подадената от “Тиратрон 1”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив жалба срещу наказателно постановление №16-1600518 от 21.01.2010г. на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив и е прекратено съдебното производство по делото.
ВРЪЩА делото на Районен Съд – Пловдив, V-ти н.състав, за продължаване на съдопроизводствените действия по него.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
136 Административно наказателно дело (К) No 732/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства П.Ж.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 09.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 257/ 17.02.2010 г. по НАХД № 6847/ 2009 год. по описа на Районен съд – Пловдив.
Решението е окончателно.

 
137 Административно наказателно дело (К) No 733/2010, XXII състав Наказателни касационни производства МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА 2003 ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 15.06.2010г., в законна сила от 15.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №433 от 15.03.2010г., постановено по НАХД №197/2010г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, ІІ-ри наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
138 Административно дело (К) No 734/2010, XX състав Касационни производства Е.К.Т.,
Й.К.Т.,
М.К.Г.
ОСЗГ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 21.06.2010г., в законна сила от 21.06.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 582/19.02.2010г. по адм.дело № 1880/2009г. на Районен съд - гр. Пловдив.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
Решението не подлежи на обжалване.

 
139 Административно дело No 754/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АДАМС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ООД   Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 10.06.2010г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “АДАМС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ” ООД – гр. Стара Загора, с ЕИК по БУЛСТАТ 833154857, представлявано от А.А.Х. – гражданин на Гърция, чрез адвокат К.Г.М.,*** А против Ревизионен акт № 240900755/29.01.2010 г. на ТД на НАП – гр.Пловдив, офис Стара Загора, потвърден с решение № 190/22.03.2010 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 754 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването за жалбоподателя и за Окръжна прокуратура Пловдив, и в 7-дневен срок считано от днес за ответника.

Съобщението до жалбоподателя да се изпрати лично на управителя на дружеството А.А.Х.,***.

 
140 Административно дело No 755/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕЛТА ТРЕЙД КЪМПАНИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 23.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ДЕЛТА ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” № 176, представлявано от И.В.Х. – управител, против Акт за прихващане или възстановяване № 922545/11.01.2010 г., издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 162/12.03.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 755/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
141 Административно дело (К) No 761/2010, XXI състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ,
В.С.Г.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ,
В.С.Г.
Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 22.06.2010г., в законна сила от 22.06.2010г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 519 от 17.02.2010 г., постановено по АХД № 17823/2009 г. на Пловдивския районен съд.
ВРЪЩА делото на същия съд за произнасяне от друг съдебен състав
Решението е окончателно.
На основание чл. 138 от АПК, на страните да се изпрати препис от решението.

 
142 Административно наказателно дело (К) No 762/2010, XX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ В.Г.П. Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 21.06.2010г., в законна сила от 21.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 429 от 12.03.2010г. постановено по НАХД № 7004/2009г. по описа на Районен съд– Пловдив ХІV н. състав, с което е отменено Наказателно постановление №31991-0042424/25.11.2009г. на Директор на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП – Пловдив, с което на В.Г. Печуров ЕГН**********,*** е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 лева на основание чл.178 от ЗДДС за извършено административно нарушение по чл.96 ал.1 от ЗДДС.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
143 Административно наказателно дело (К) No 763/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ М.В.И. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 14.06.2010г., в законна сила от 14.06.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 336 от 21.01.2010 г., от Пловдивския районен съд по постановено по НАХД № 3874/2009 г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно.

 
144 Административно дело No 764/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни В.Б.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.Т., ЕГН *********,*** срещу Ревизионен акт № 2400856/14.03.2008 г., издаден от инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Ст.Загора, потвърден с Решение № 384 от 16.05.2008 г. на Директора на Дирекция „ОУИ”-Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, в която на лицето са определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ за 2004г. и 2005г. и изменен в частта по ЗОДФЛ за 2002 г., общо в размер на 34722,85 лв. и лихви за просрочие в размер на 10772,59 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА В.Б.Т., ЕГН *********,*** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 1360/хиляда триста и шестдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
145 Административно наказателно дело (К) No 766/2010, XX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ПЪЛДИН ЛАЙТ ООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 24.06.2010г., в законна сила от 24.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 474/25.01.2010г., постановено по НАХД № 4606/2009г. по описа на Районен Съд – Пловдив, VІІ н.състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Директор на РИОКОЗ– Пловдив Наказателно постановление № ХІ – Б – 317/12.08.2009г., с което на ”ПЪЛДИН ЛАЙТ”ООД, със седалище и адрес на управление гр.София, общ.”Възраждане”, Зона Б-5, бл.5, вх.А, представлявано от Г.С.Д. ЕГН **********, на основание чл.229 ал.3 от Закона за здравето е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.2 ал.3 от Наредба № 15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти,предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, публ. ДВ бр.57/2006г.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
146 Административно наказателно дело (К) No 771/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ИВАНКА ПАВЛОВА ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 09.06.2010г., в законна сила от 09.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 318 от 26.02.2010 г. по н.а.х.д. № 5597 по описа на Пловдивския районен съд, V н.с., за 2009 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
147 Административно наказателно дело (К) No 772/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ СИГМА ИНВЕСТ ЕООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 15.06.2010г., в законна сила от 15.06.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 370 от 04.03.2010год. на Пловдивски районен съд, ХХ наказателен състав постановено по н.а.х. дело № 5505 по описа на същият съд за 2009год.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление КТ № 111 от 05.12.2008год., издадено от Р.Д.П., на длъжност Заместник Кмет на Община Пловдив, упълномощен със Заповед № ОА 3180 от 27.10.2008г. на Кмета на Община Пловдив, с което на “СИГМА ИНВЕСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл.144, вх. Д, ет. 2, ап.4, с представител Г.С.И.е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2400,00лв., за нарушение по чл. 35, ал.3, т.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения за търговска дейност на територията на Община Пловдив /приета с Решение № 352 на Общински съвет Пловдив, взето с Протокол № 27 от 18.10.2001г. – отм./
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
148 Административно наказателно дело (К) No 774/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ Д.Т.П. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 09.06.2010г., в законна сила от 09.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №338 от 21.01.2010г., постановено по НАХД №4323/2009г. по описа на Пловдивски районен съд, VІІ-ми наказателен състав.
Решението е окончателно.


 
149 Административно наказателно дело (К) No 775/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ВОЛОС 05 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 28.06.2010г., в законна сила от 28.06.2010г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №308 от 25.02.2010г., постановеното по НАХД №5802/2009г. по описа на Районен Съд – Пловдив VІІІ н. състав, с което е потвърдено като законосъобразно издаденото от Директор Дирекция “Инспекция по труда “ – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16-1600384 от 12. 10.2009г., с което е наложено на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.3 КТ на “Волос 05”ООД от гр.Кричим, ул.”Никола Вапцаров”№32 административно наказание “имуществена санкция” в размер на 15 000 лева, за нарушение на чл.62 ал.1 във вр. с чл.1 ал.2 КТ КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ наказателно постановление №16-1600384 от 12.10.2009г., с което е наложено на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.3 КТ на “Волос 05” ООД от гр.Кричим, ул.”Никола Вапцаров”№32 административно наказание “имуществена санкция” в размер на 15 000 лева, за нарушение на чл.62 ал.1 във вр. с чл.1 ал.2 КТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
150 Административно наказателно дело (К) No 776/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО АТЛАС-99 ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 17.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 417 от 10.03.2010 год. на Пловдивски районен съд, ІІ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 6905 по описа на същия съд за 2009 год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
151 Административно наказателно дело (К) No 777/2010, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ГАЙДАРОВ ТРЕЙД ЕООД
МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ГАЙДАРОВ ТРЕЙД ЕООД
Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 28.06.2010г., в законна сила от 28.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 440/ 10.03.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 17 по описа на Пловдивски районен съд, ХХІV н.с., за 2010 г. година, с което е отменено Наказателно постановление № 148 от 15.12.2009 . на Началник на Митница Пловдив, в частта, в която на основание чл.29, ал.1, чл.39, т.1 и т.2, чл.123, ал.2 и чл.124 ЗАДС на “Гайдаров Трейд” ЕООД - гр.Пловдив, с БУЛСТАТ 200532197, с адрес на управление: гр. Пловдив, бул.”Дунав” № 26, ет.2, ап.23, с управител Кирил Атанасов Гайдаров, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 33053,30 лв., представляващо двойния размер на дължимия акциз.
ОТМЕНЯ Решение № 440/ 10.03.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 17 по описа на Пловдивски районен съд, ХХІV н.с., за 2010 г. година, В ЧАСТТА, в която Наказателно постановление № 148 от 15.12.2009г. на Началник на Митница Пловдив, В ЧАСТТА, в която на основание чл.124 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на 7849 бр. кутии / 156980 къса/ тютюневи изделия – цигари/, различни марки и видове, облепени с бандероли с изтекъл срок на валидност, е било потвърдено, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 148 от 15.12.2009г. на Началник на Митница Пловдив, в частта, в която на основание чл.124 от ЗАДС е постановено отнемане в полза на държавата на 7849 бр. кутии / 156980 къса/ тютюневи изделия – цигари/, различни марки и видове, облепени с бандероли с изтекъл срок на валидност
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.



 
152 Административно наказателно дело (К) No 780/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ КАРЕ-94 ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 09.06.2010г., в законна сила от 09.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА е Решение № 264/ 18.02.2010 г. по НАХД № 3453/ 2009 год. по описа на Районен съд – Пловдив.
Решението е окончателно.

 
153 Административно наказателно дело (К) No 783/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства Г.К.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 09.06.2010г., в законна сила от 09.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 519/ 18.03.2010 г. по НАХД № 5523/ 2009 год. по описа на Районен съд – Пловдив.
Решението е окончателно.

 
154 Административно дело No 790/2010, XV състав Други административни дела ДУЧЕ ФАРМ ЕООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 08.06.2010г.
Не приема към делото представените в днешното съдебно заседание от адв. К. писмени доказателства. Не уважава искането за издаване на съдебно удостоверение.
На осн. чл. 159 т.1 от АПК
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “ДУЧЕ ФАРМ” ЕООД против писмо с изх. № 3323/09.04.2010 г., на Директора на РИОКОЗ - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7 – дневен срок считано от днес.

 
155 Административно наказателно дело (К) No 796/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ М.А.Г. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 28.06.2010г., в законна сила от 28.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение от 05.03.2010г., постановеното по НАХД №40/2009г. по описа на Районен Съд – Асеновград ІІІ н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Директор РИОКОЗ – Пловдив наказателно постановление/НП/ №ХІ – Б – 515/03.12.2008г., с което е наложена на основание чл.212 ал.2 от Закона за здравето /ЗЗдр./ на М.А.Г. в качеството и на Кмет на кметство село Бачково, обл.Пловдивска административно наказание “ГЛОБА” в размер на 500 лева за нарушение на чл.44 ЗЗдр.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
156 Административно дело No 797/2010, X състав Дела по ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 24.06.2010г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход по същество на оспорването, в частта, с която като незаконосъобразно със Заповед №ЗД-06-9 от 19.04.2010 година на Областен управител Пловдив, се оспорва Решение №14, взето с протокол №3/24.02.2010 година на Общински съвет Стамболийски.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото, в частта, с която, като незаконосъобразно със Заповед №ЗД-06-9 от 19.04.2010 г., се оспорва Решение №14, взето с протокол №3/24.02.2010 година на Общински съвет Стаболийски.
ОТХВЪРЛЯ оспорването направено със Заповед №ЗД-06-9 на 19.04.2010 г. г. на Областен управител на област с административен център-Пловдив, с която се иска да бъде обявена /прогласена/ нищожността на Решение №14, взето с протокол №3/24.02.2010 година на Общински съвет при Община Стамболийски
ОТМЕНЯ Решение №9, взето с протокол №2 от 30.01.2010 година на Общински съвет при Община Стамболийски, по оспорването направено със Заповед №ЗД-06-5 от 10.03.2010 г. на Областен управител на област с административен център-Пловдив.
ОСЪЖДА Общински съвет при Община Стамболийски да заплати на Областна администрация Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв./сто и петдесет лева/.
Решението, с характер на определение, в тази част, с която производството по дело е прекратено подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
157 Административно наказателно дело (К) No 800/2010, XX състав Наказателни касационни производства МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА 2003 ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 24.06.2010г., в законна сила от 24.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 478/16.03.2010г., постановеното по НАХД № 195/2010 г. по описа на Районен съд - Пловдив, VІІI н. състав, с което е потвърдено Наказателно Постановление № 16-1600490/09 от 22.12.2009г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" – Пловдив, с което на ЕТ”М.В.2003”, гр.Стамболийски, ул.”Райко Даскавол”№1, представлявано от М.Ц.В., е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 15 000 лева, на основание чл.416 ал.5, във връзка с чл. 414, ал. 3 КТ за нарушение на чл.62 ал.1 във връзка с чл.1 ал.2 КТ.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
158 Административно наказателно дело (К) No 801/2010, XXII състав Наказателни касационни производства К.Г.Т. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 15.06.2010г., в законна сила от 15.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №475 от 25.01.2010г., постановено по НАХД №5654/2009г. по описа на Пловдивски районен съд, VІІ-ми наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
159 Административно наказателно дело (К) No 802/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА РАЙ ДЕВАЙ ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 23.06.2010г., в законна сила от 23.06.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 491 от 17.03.2010 година, постановено по н.ах.д.№ 5946/2009г. на Районен съд-Пловдив, ХІV наказателен състав, ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №16-1600414 на Директора дирекция “Инспекция по труда”, с което на “Рай Девай”ООД град Асеновград е наложената, на основание чл.413, ал.2 от КТ вр. с чл.55 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд - ЗЗБУТ, имуществена санкция в размер на 10000лв./десет хиляди лева/ за нарушение на 16, ал.1, т.1 от ЗЗБУТ.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
160 Частно админист. наказателно дело (К) No 803/2010, XX състав Наказателни частни касационни производства МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 21.06.2010г., в законна сила от 21.06.2010г.
ОТМЕНЯ Определение от 26.02.2010 г на Районен съд-Пловдив/ ПРС/, ІІ н.с. , постановено по НАХД № 6445 по описа за 2010 г. на ПРС
Връща делото на Районен съд-Пловдив/ ПРС/, ІІ н.с. за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

 
161 Административно наказателно дело (К) No 805/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства В.Т.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 02.06.2010г., в законна сила от 02.06.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №510 от 18.03.2010г. по НАХ дело №3381 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., І-ви наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №36-0000710 от 09.06.2009г., издадено от директора на Регионална дирекция “Автомобилна администрация”, а понастоящем Отдел "Контролна дейност - ДАИ", гр. Пловдив, като вместо това постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №36-0000710 от 09.06.2009г., издадено от директора на Регионална дирекция “Автомобилна администрация”, а понастоящем Отдел "Контролна дейност - ДАИ", с което на В.Т.К.,***, е наложена глоба от 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
162 Административно наказателно дело (К) No 807/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 22.06.2010г., в законна сила от 22.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 343 от 02.03.2010г., постановеното по НАХД №6419/2009г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІ н. с., с което е отменено издаденото от Директор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление № 31815 – S000074/ 09.11.2009г., с което на основание чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност на ЕТ "М.1001-Д.С. с адрес на управление гр.Пловдив, ЖР“Тракия”, бл.208, вх.”В”, ет.5, ап.20 е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1272,39 лева за извършено от търговеца нарушение на чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2 ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протест.


 
163 Административно наказателно дело (К) No 808/2010, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ АУТО МОНИ 95 ООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.06.2010г., в законна сила от 28.06.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение № 576 от 26.03.2010 г. по н.а.х.д. № 5018 по описа на Пловдивския районен съд, ХХІІІ н.с., за 2009 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
164 Административно наказателно дело (К) No 813/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОЙКО КИРЕВ ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 14.06.2010г., в законна сила от 14.06.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 490 от 18.03.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 529/2010 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 32463-S000155/22.12.2009 г., издадено от Директора на дирекция "Контрол" при ТД на НАП-гр.Пловдив срещу ЕТ "Б.К." със седалище в с.Цалапица, общ. Родопи и адрес на управление ул."Даскал Г. Младенов" №3, Булстат: 825215140.
Решението е окончателно.

 
165 Административно дело No 824/2010, XV състав Дела по ЗМВР А.Н.Г. НАЧАЛНИК ПЪРВО РУ НА МВР Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 07.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Н.Г. против Заповед № ЯЗ/01-1011 от 29.10.2009г. на Началника на Първо РПУ при ОД на МВР-Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХ.Д № 824 по описа за 2010 г. на Административен съд – Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
166 Административно дело No 846/2010, X състав Други административни дела ДКЦ IV ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 02.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И.М., в качеството си на управител на “ДКЦ ІV Пловдив”ЕООД, срещу Писмена покана с изх.№16-0688 от 30.03.2010 година на Директора на РЗОК Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 846 от 2010 година по описа на Административен съд- Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.



 
167 Административно дело No 850/2010, IV състав Дела по ЗМВР Д.Б.М. ДИРЕКТОР НА ОД ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 16.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо искането на Д.Б.М., ЕГН **********,***, за отмяна на предварителното изпълнение на заповед № З-229 от 08.01.2010 г. на в.и.д. директор на ОДМВР Пловдив.
ОТМЕНЯ разпореждането за насрочване на делото в открито съдебно заседание на 22.06.2010 г. от 10 часа.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Д.Б.М., ЕГН **********,***, против заповед № З-229 от 08.01.2010 г. на в.и.д. директор на ОДМВР Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 850 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
168 Административно наказателно дело (К) No 857/2010, XXI състав Наказателни касационни производства И.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 22.06.2010г., в законна сила от 22.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 534 от 19.03.2010 г., постановено по НАХД № 383/2010 г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 17247 от 28.09.2009 г. на Началник на сектор ПП-КАТ към ОД на МВР Пловдив.
Решението не подлежи на обжалване.

 
169 Административно наказателно дело (К) No 860/2010, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ТОНИ-ПЕТРАНКА ДЖЕВЕЛЕКОВА ЕТ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 09.06.2010г., в законна сила от 09.06.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 633 от 01.04.2010 г. по н.а.х.д. № 895 по описа на Пловдивския районен съд, ХVІІІ н.с., за 2010 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2009-К-13312 от 21.10.2009 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл.73 от Закона за туризма на ЕТ “Тони – Петранка Джевелекова”, с ЕИК 825196447, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Презвитер Козма” № 21, ет.2, ап.11, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение на чл.46, ал.1 от Закона за туризма.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
170 Административно наказателно дело (К) No 861/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОЙКО КИРЕВ ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 23.06.2010г., в законна сила от 23.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 662 от 06.04.2010г., с което е отменено издаденото от Директор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление № 32458 – S000150/ 22.12.2009г., с което на основание чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност на ЕТ”Бойко Кирев”, със седалище и адрес на управление – с. Цалапица, общ. Родопи, ул.”Даскал Г.Младенов” № 3, представлявано от Бойко Стоилов Кирев, ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено от търговеца нарушение на чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2 ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
171 Административно наказателно дело (К) No 870/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства И.М.Р. РУ НА МВР РАКОВСКИ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 25.06.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
Оставя в сила Решение № 520/22.03.2010г., постановено по н.ах.д.№ 6846 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
172 Административно наказателно дело (К) No 871/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ В.Г.П. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 28.06.2010г., в законна сила от 28.06.2010г.
ОТМЕНЯ съдебно решение № 542 от 23.03.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 897 по описа за 2010 година на Пловдивски районен съд, ХХІ наказателен състав, ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 32788-0042425 от 29.12.2009 г. от Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП - гр.Пловдив, с което на В.Г.П. с ЕГН **********,***57, е било наложено административно наказание „глоба” в размер на 1706,67 лв., за извършено нарушение по чл.86, ал.1 и ал.2 , вр. чл.180, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
173 Административно дело No 875/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ТРЕЙС ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 03.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на “Трейс Пловдив”ЕООД, ЕИК 123687330, гр.Пловдив, ул.”Марин Дринов” № 25, ап.16, адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул.”Козлодуй”№ 1, офис 2, представлявано от Дончо Нанов Дончев Гърбов – управител, срещу мълчаливия отказ по искане за спиране на предварително изпълнение по ревизионен акт № 160901983/29.03.2010 г. на ТД на НАП гр.Пловдив, както и по постановения изричен такъв с Решение № 288/ 27.04.2010 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, с което е отказано спиране на изпълнението на ревизионен акт № 160901983/29.03.2010 г. на ТД на НАП гр.Пловдив, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
174 Административно дело No 882/2010, IX състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Р.П.Т. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА ВОЕННА ПОЛИЦИЯ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 09.06.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Р.П.Т. *** против Заповед № ПД 3144/ 06.04.2010г. на Директора на РС „Военна полиция" - Пловдив
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №882/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив.
ОСЪЖДА Регионална служба /РС/„Военна полиция" - гр. Пловдив да заплати на Р.П.Т. направените по делото разноски в размер на 210/двеста и десет лева/.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от съобщението до страните.


 
175 Административно дело No 883/2010, XVII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Я.Б.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 15.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.Б.Ч. ***2, офис 101 против мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив по искане вх. № 10 П 2691 от 15.03.2010 г. по описа на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 883/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
176 Административно дело No 890/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни З.Д.Д. НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 28.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата предявена от З.Д.Д., действаща като едноличен търговец с фирма ЕТ”Магнолия-90-З.Д.”*** и с адрес за кореспонденция : град Пловдив, бул.”Шести септември”№160, етаж 2, ап.18, чрез адв.Т.К., против отказ на Директор Агенция „Митници” да възобнови производството по издаване на административни актове: Постановление за принудително събиране №28 от 25.09.2007 година на митница Пловдив и Постановление за принудително събиране №29 от 25.09.2007 година на митница Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.

 
177 Административно дело No 892/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ИМПУЛС ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 10.06.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №255 от 15.04.2010г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП- Пловдив, с което е отказано спиране изпълнението на Ревизионен акт с №160902031 от 10.03.2010г., издаден от ТД на НАП-Пловдив.
СПИРА изпълнението на Ревизионен акт с №160902031 от 10.03.2010г., издаден от ТД на НАП-Пловдив до приключване на производството по оспорването му по административен ред.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
178 Административно наказателно дело (К) No 897/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПЛОВДИВ Л.Г.В. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 25.06.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
Отменя решение № 524 /19.03.2010г., постановено по н.ах.д.№ 6829 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № 224/23.09.2009г., издадено от началник отдел „Краткосрочни плащания и контрол” в РУСО-Пловдив.
Вместо това постанови :
Изменя НП № 224/23.09.2009г., издадено от началник отдел „Краткосрочни плащания и контрол” в РУСО-Пловдив, като намаля размерът на глобата на 50 лв.
Решението е окончателно.

 
179 Административно наказателно дело (К) No 900/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ВИП ГРУП ЕООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 23.06.2010г., в законна сила от 24.06.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №563 от 25.03.2010г. по НАХ дело №5533 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХVІ-ти наказателен състав, в частта му, с която е отменено наказателно постановление №І-Б-252 от 07.08.2009г., издадено от директора на РИОКОЗ-Пловдив, с което на “Вип груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” №44, е наложена имуществена санкция в размер от 1 500,00 лева заради извършено нарушение по чл.15, ал.1 от Наредба №5 за хигиената на храните, като вместо него постановява:
ИЗМЕНЯ наказателно постановление №І-Б-252 от 07.08.2009г., издадено от директора на РИОКОЗ-Пловдив, с което на “Вип груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” №44 е наложена имуществена санкция в размер на 1 500,00 лева заради извършено нарушение по чл.15, ал.1 от Наредба №5 за хигиената на храните, като намалява размера на имуществената санкция на 1 000,00 лева.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №563 от 25.03.2010г. по НАХ дело №5533 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХVІ-ти наказателен състав, в останалата му част, с която е отменено наказателно постановление №І-Б-252 от 07.08.2009г., издадено от директора на РИОКОЗ-Пловдив, с което на “Вип груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” №44, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева заради извършено нарушение по чл.2, ал.3 от Наредба №15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.
Решението е окончателно.

 
180 Административно наказателно дело (К) No 901/2010, XXI състав Наказателни касационни производства КАЛЕВ ГРУП ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 22.06.2010г., в законна сила от 22.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 282 от 19.02.2010г., постановено по НАХД № 6575/2009г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 48 от 09.11.2009г. на Директора на ОД на МВР-Пловдив.
Решението е окончателно.

 
181 Административно наказателно дело (К) No 902/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РУ НА МВР ХИСАРЯ Х.Г.Г. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 23.06.2010г., в законна сила от 23.06.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №719 от 15.04.2010 година постановено по НАХД № 247 от 2010 год. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ наказателен състав.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пловдив.
Решението е окончателно.

 
182 Административно наказателно дело (К) No 945/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 22.06.2010г., в законна сила от 23.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №647 от 01.04.2010г. по НАХ дело №6431 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХХІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №31817-S000076 от 09.11.2009г., издадено от директор на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП- Пловдив, с което на ЕТ”Модекспрес-1001- Данка Стаменова”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК”Тракия”, бл.208, вх.”В”, ет.5, ап.20, е наложена имуществена санкция в размер на 1 425,19 лева
Решението е окончателно.

 
183 Административно наказателно дело (К) No 953/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ГАЛИНА НОТОВА ЕТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 25.06.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
Оставя в сила Решение № 548/23.03.2010г., постановено по н.ах.д.№ 5371 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
184 Административно наказателно дело (К) No 957/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства НЕНО КЪНЕВ ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 25.06.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
Оставя в сила Решение № 715/14.04.2010 г., постановено по н.ах.д.№ 1415 по описа за 2010г. на Районен съд-Пловдив.
Решението е окончателно.

 
185 Административно дело No 998/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Г.С. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 11.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от В.Г.С. с ЕГН ********** ***, против мълчалив отказ на Началника на РДНСК-Пловдив по повод обжалването на разрешение за строеж № 226/02.05.2007 г., издадено от гл.архитект на гр.Пловдив за обект “Базова станция на мобилен оператор “Globul” № 3242.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 998/ 2010 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
186 Административно дело No 1022/2010, XVII състав Дела по ЗОС К.С.И. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 28.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.И. *** против Заповед № ЗРИ – 20 от 20.05.2010 г., издадена от Кмета на Район “Източен”.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1022/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.


 
187 Административно дело No 1023/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИНТЕР ТУРИСТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 23.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Интер турист” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район “Северен”, бул. “България” №166, ет.6, ап.34, против Заповед №10ОА-951 от 13.05.2010г. на кмета на община Пловдив, с която е разпоредено премахването на преместваем обект, представляващ “навес- дървена конструкция, с приблизителни размери 26,40 м. х 6,00 м. и височина 3-4м., изграден върху имот- публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. “Гладстон” №32, съставляващ УПИ VІ- художествена галерия, ПИ-666, кв.85-нов по плана на “Централна градска част””.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
188 Административно дело No 1031/2010, XVI състав Дела по ЗОС АКТИВЛАЙФ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 15.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Активлайф" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Петър Стоев" №102, Булстат: 200756836, представлявано от Цветан Стифанов Кацаров, подадена чрез адв.Д.Д., против Решение № 135, прието от Общински съвет Пловдив с протокол № 11/22.04.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1031 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
189 Административно дело No 1044/2010, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ В.Х.Д. ЕКО ГЛОБАЛ АД Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 03.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по исковата молба на В.Х.Д., ЕГН **********,***, против “Еко-глобал” АД със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Марица” № 85, с правно основание чл.245, ал.2 КТ.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пловдивския районен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

 
190 Административно дело No 1045/2010, XIV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.Г.Т. ЕКО ГЛОБАЛ АД Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 03.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по исковата молба на на М.Г.Т. ЕГН **********,***, против “Еко-глобал” АД със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Марица” № 85, с правно основание чл.245, ал.2 КТ.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пловдивския районен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

 
191 Административно наказателно дело (К) No 1048/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА СПРИНГСНЕТ ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 25.06.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №694 от 12.04.2010г. по НАХ дело №1301 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХХVІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №0341 от 29.12.2009г., издадено от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на ”Спрингс-Нет” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Белица” №17, ет.1, ап.2, е наложена имуществена санкция в размер от 5 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
192 Административно наказателно дело (К) No 1057/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕЛИТКОМПЛЕКС-ПЕТЯ БОРИСОВА ЕТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 25.06.2010г., в законна сила от 25.06.2010г.
Оставя в сила Решение № 466/17.03.2010г., постановено по н.ах.д.№ 5961 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
193 Административно дело No 1066/2010, III състав Дела по ЗМВР А.М.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР "МИГРАЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 30.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.Д., гражданка на Руската Федерация, родена на ***г., против Заповед № ЯЗ/РЗМ-235 от 19.10. 2009г. на Началник Сектор “Миграция” при ОД на МВР – гр.Пловдив, с която А.М.Д. е настанена принудително в СДВНЧ при Дирекция “Миграция”, гр.София.
ОСЪЖДА А.М.Д., гражданка на Руската Федерация, родена на ***г., понастоящем в СДВНЧ “Бусманци” при Дирекция “Миграция” – гр.София, да заплати по сметка на Административен съд – Пловдив, сумата от 10 /десет/ лева, дължима държавна такса.
Решението не подлежи на обжалване.

 
194 Административно дело No 1070/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 23.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Галакси пропърти груп” ООД, с ЕИК 115509755, със седалище и адрес на управление град Пловдив, бул.”Дунав” № 5, против заповед № 09 ОА-2930 от 18.11.2009 г. на кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1070 по описа на Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав, за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
195 Административно дело No 1071/2010, IX състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.К.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ МАРИЦА Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 16.06.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане “жалба” с вх. 8308/31 май 2010г. по описа на Аминистративен съд –Пловдив на Г.К.Г. ЕГН **********,***.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №1071/2010г. по описа на Административен съд Пловдив .
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщаването му на страните.


 
196 Административно дело No 1072/2010, XIV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.К.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ МАРИЦА Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 18.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.Г., ЕГН **********,***, против неконкретизирани административни актове, твърдения за бездействие и отказ от действие по подадени заявления до ОС Земеделие – “Марица”, както и признаване правото на обезщетение за вреди от бездействие.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1072 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
197 Административно дело No 1073/2010, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.К.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ МАРИЦА Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 16.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.Г., ЕГН **********,***, против неконкретизирани административни актове.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1073 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
198 Административно дело No 1081/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни ЮНИВЪРС 1 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 09.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Юнивърс 1”ООД, със седалище и адрес на управление : град Пловдив, ул.”Брезовско шосе”№188, дружеството представлявано от Димитър Петков, против ревизионен акт № 160901801 от 08.03.2010 година, издаден от старши инспектор при ТД на НАП град Пловдив – Николай Хубенов.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1081 по описа на Административен съд-Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
199 Административно дело No 1082/2010, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР РОМФЕЯ ООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 18.06.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на на “Ромфея”ООД , със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив ,бул.”Марица”№83,БУЛСТАТ 115129774 с управител Кирил Иванов АсеновЕГН ********** против Решение на Архитектурно градоустройствена комисия при Община Пловдив,обективирано в Протокол № 65/08.12.2000г.
Прекратява съдебното производство по административно дело №1082/2010г. по описа на Административен съд – Пловдив .
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-мо дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
200 Частно административно дело No 1092/2010, IX състав Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ПЛАМАР ЕООД Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 15.06.2010г.
Допуска удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с ПНПОМ № РД-10-48/03.02.2010г. на "ПЛАМАР"ЕООД ,ЕИК по БУЛСТАТ115052687,адрес за кореспонденция :гр.Пловдив,ул.”Авксений Велешки”№47,адрес по чл.8 ДОПК : гр.Пловдив,ул.”Авксений Велешки”№47, като определя срок за продължаване на мерките до издаване на ревизионен акт.
Определението не подлежи на обжалване.
 
201 Административно дело No 1103/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ДЖИРО ТРЕЙД ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 23.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1103/2010 год. по описа на Пловдивския административен съд.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – гр. Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
202 Административно дело No 1104/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ДЖИРО ТРЕЙД ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 08.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1104 по описа за 2010г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд – Пловдив делото, образувано по жалба на ООД “Джиро Трейд”-с.Първенец, ул.”Тракия”, № 3, подадена от управителите и представляващи дружеството Т.С.Н. и И.С.Н., в която е поставено искане за прогласяване нищожността на АУАН № 204/09.07.2008г. и на НП № 204/11.12.2008г. поради липса на компетентност на издалите ги органи.
Определението не подлежи на обжалване.

 
203 Административно дело No 1105/2010, X състав Дела по ЗОС ТРИМОНЦИУМ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 23.06.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Тримонциум Принцес хотел”АД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Капитан Райчо”№2, против Заповед №10 ОА 1061 от 26.05.2010 година, издадена от Кмета на Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
204 Административно наказателно дело (К) No 1114/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ФАНТАСТИКА 2002 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 21.06.2010г., в законна сила от 21.06.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №793 от 22.04.2010г. по НАХ дело №6508 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХV-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №16-1600481 от 11.11.2009г., издадено от директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на “Фантастика 2002” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 15 000,00 лева, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №16-1600481 от 11.11.2009г., издадено от директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на “Фантастика 2002” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 15 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
205 Административно дело No 1122/2010, X състав Дела по КСО Ж.Ф.С. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 07.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.Ф.С.,***, срещу Разпореждане №202 от 15.05.2010 година на Ръководителя на осигуряването за безработица при РУ”СО” Пловдив.
ИЗПРАЩА административната преписка на ръководителя на ТП на НОИ град Пловдив, за произнасяне по жалбата.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1122 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне

 
206 Административно дело No 1125/2010, VII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв ИВОНА ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 24.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на“ИВОНА”ООД срещу Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” – София за присъждане на обезщетение в размер на 2 500 лева за вреди от незаконосъобразно наказателно постановление и лихви за забава в размер на 110 лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1125/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до ищеца за постановяването му.



 
207 Административно дело No 1126/2010, XVIII състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ТРИМОНЦИУМ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 21.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Тримонциум принцес хотел” АД, със седалище и адрес на управление- гр.Пловдив, ул.”Кап.Райчо” № 2, ЕИК по Булстат 115010122, срещу действията по изпълнението на Кмета на Община- Пловдив, в качеството му на орган по изпълнение по смисъла на чл. 271, ал. 1, т. 1 от АПК, свързани с изпълнението на административен акт Заповед № 10 ОА-1061/ 26.05.2010г. на Кмета на Община- гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1126 по описа за 2010г. на Административен съд – Пловдив , І отделение, ХVІІІ състав.
ЗАЛИЧАВА датата 30.06.2010г. като дата на съдебно заседание по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от датата на съобщаването му.


 
208 Административно дело No 1136/2010, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Д.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 22.06.2010г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Д.М., ЕГН **********,*** против Заповед № ЗД-00-63 от 09.04.2010г. на Областен управител на Област Пловдив.


ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1136 по описа за 2010 г. на Административен съд-Пловдив.


Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
209 Административно дело No 1141/2010, XVIII състав Дела по ЗМВР Т.И.В.,
И.Т.В.
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 24.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.И.В., ЕГН ********** жалба срещу т. 2 от заповед № РД-14-23-579/18.05.2010г. на началник ОО”КД-ДАИ”- Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1141 по описа за 2010г. на Административен съд – Пловдив , І отделение, ХVІІІ състав в частта му по жалба на Т.И.В., ЕГН ********** срещу т. 2 от заповед № РД-14-23-579/18.05.2010г. на началник ОО”КД-ДАИ”- Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от датата на съобщаването му.


 
210 Административно дело No 1181/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ФИТОНИ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 17.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата “Фитони” ООД, с ЕИК 115867343, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Брезовско шосе” № 147, против решение за промяна на митническа стойност № 2931 от 29.12.2009 г. на началника на Митница Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1181 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.


 
211 Административно дело No 1185/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни САБРИ ДУРАН ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 29.06.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ”С.Д.”, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ЖК”Бадема”, бл.7, вх.”А”, ет.4, ап.21, против Решение №77 от 01.06.2010г. на директора на ТД на НАП- Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му против действия на публичен изпълнител при ТД на НАП- Пловдив, офис Стара Загора по налагане на запор върху ликвидно и изискуемо вземане, което има към едноличния търговец “Натекс ойл” ЕООД, в размер на 63 502,49 лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1185 по описа на съда за 2010г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните

 
212 Административно дело No 1191/2010, V състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.В.Р. ЕКО ГЛОБАЛ АД Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 17.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по исковата молба на И.В.Р. с ЕГН **********,***, против “Еко-глобал” АД със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Марица” № 85, с правно основание чл.245, ал.2 КТ.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пловдивския районен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

 
213 Административно дело No 1192/2010, VI състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Н.Т.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 30.06.2010г.
Оставя без разглеждане исковата молба с характер на жалба от Н.Т. ***, против мълчалив отказ на Областен Управител-Пловдив да издаде наказателно постановление на основание чл.38 ал.2 ЗСПЗЗ.
Прекратява производството по адм.дело № 1192 / 2010г. по описа на Административен съд-Пловдив,VI състав.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния Административен Съд в 7-дневен срок от получаването му.
Препис от Определението да се изпрати на Н.Т. ***.

 
214 Частно административно дело No 1195/2010, IX състав Частни администр. дела ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ДОКС-КД ООД Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 18.06.2010г.
Допуска удължаване на срока на наложените обезпечителни мерки с ПНПОМ № РД-10-101/23.02.2010г. и № РД-10-156/25.03.2010г.на "ДОКС-КД"ООД ,ЕИК по БУЛСТАТ115022046,адрес за кореспонденция : гр.Асеновград,ул.”Драгоман”№10,адрес по чл.8 ДОПК : гр.Асеновград,ул.”Драгоман”№10,пресдтавлявано от Мария Борисова Донева, като определя срок за продължаване на мерките до издаване на ревизионен акт.
Определението не подлежи на обжалване.
 
215 Административно дело No 1210/2010, XI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ В.П.П. ЕКО ГЛОБАЛ АД Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 21.06.2010г.
Прекратява производството по адм.дело № 1210 по описа за 2010г. на Административен съд-Пловдив, XI състав.
Изпраща по подсъдност на Районен съд – Пловдив делото, образувано по искова молба на В.П.П.,*** против “ЕКО-Глобал” АД, гр.Пловдив с посочено правно основание чл.245 ал.1 и ал.2 КТ /неизплатено трудово възнаграждение/ и цена на иска-главница в размер на 799.27 лв. и лихви в размер на 259.45 лв., общо – 1058.72 лв. Определението не подлежи на обжалване. Препис от Определението да се изпрати на ищеца.

 
216 Административно дело No 1211/2010, III състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ В.П.С. ЕКО ГЛОБАЛ АД Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 21.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1211/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, КАТО
ИЗПРАЩА исковата молба на В.П.С. ЕГН **********,***, против “Еко-глобал”АД със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Марица”№85, на Районен Съд - Пловдив, по ПОДСЪДНОСТ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
217 Административно дело (К) No 1232/2010, XXI състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ЛЪКИ   Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Определение от 24.06.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба от Софка Димитрова Янкова, в качеството й на Началник на Общинската служба по земеделие-град Лъки, срещу решение №158 от 06.04.2010г., постановено по гражданско дело №640/2009г. по описа на Районен Съд – Асеновград ІІІ-ти граждански състав, с което е отхвърлено оспорването на Районна прокуратура Асеновград, направено с протест, с искане за обявяване за нищожно на решение №499 от 25.01.2001 година на Поземлена Комисия – Лъки, постановено по преписка по заявление с вх.№499 от 23.06.1999 година, с което е възстановено правото на собственост на наследници на Салих Асанов Гигелов /бивш жител на с.Босилково, община Баните, област Смолян/, върху следните имоти: 5,000 дка. идеални части от целия кооперативен имот /ревир/ - “Халилово” и 25,000 дка. идеални части от целия кооперативен /ревир/ “Ени хан”, всички в землището на село Манастир.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело №1232 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
218 Частно админист. наказателно дело (К) No 1285/2010, XXIII състав Наказателни частни касационни производства Н.И.Р. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Определение от 30.06.2010г., в законна сила от 30.06.2010г.
ОСТАВЯ в сила Разпореждане, имащо характер на определение, от 14.05.2010г. по НАХ дело №2867 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХХІІІ-ти наказателен състав, с което с което производството по делото е прекратено, поради недопустимостта на жалбата на Н.И.Р. против наказателно постановление №24595/09 от 04.01.2010г., издадено от началник на сектор “ПП” при Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с което му е наложена глоба в размер от 50,00 лева
Определението е окончателно.