АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.07.2010г. до 31.07.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1092/2007, VII състав Дела по ЗМСМА МАГИСТРАЛИ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 28.07.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-09-366/29.06.2007г. на Кмета на Община – Сопот, с която обявено класирането и е определен за изпълнител “Кастел Експорт”ООД гр.Карлово на превозите по направление Анево – Карлово – Анево, а “Магистрали”АД с адрес на управление гр.Карлово, ул. “Ген Заимов” №28 е отстранен от участие, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОСЪЖДА Община – Сопот с адрес на призоваване гр.Сопот, бул. “Иван Вазов”№34 да заплати на “Магистрали”АД с адрес на управление гр.Карлово, ул.“Ген Заимов”№28 сумата от общо 652/шестстотин петдесет и два/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
2 Административно дело No 1457/2007, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни С.Р.Ш. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 09.07.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1600621 от 18.05.2007год. издаден от Н.С.Х., на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, в частта му с която на С.Р.Ш.,*** е отказано право на данъчен кредит в размер общо на 1183276,24лв. по сделки за отчетни периоди м. декември 2002г.; м. юли 2003г. и м. август 2003г., с доставчик “ДЕЯ 97” ЕООД, гр. София, като са определени лихви за просрочие съобразно преобразуваните за съответните периоди данъчни резултати в размер общо на 584462,76лв. ; отказано е право на данъчен кредит в общ размер на 5015,20лв. по сделки за отчетни периоди м.октомври 2003г. и м.декември 2003г., с доставчик “Узунов – МГ” ЕООД, гр. Пловдив, ул. “Загреб” № 2, вх. А, ет.1, като са определени лихви за просрочие съобразно преобразуваните за съответните периоди данъчни резултати в размер общо на 2195,28лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.Ш.,*** срещу Ревизионен акт № 1600621 от 18.05.2007год. издаден от Н.С.Х., на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, в частта му с която на С.Р.Ш. е начислено допълнително задължение по ДДС за внасяне в размер на 2300,00лв. за отчетен период м. април 2005г., въз основа на задължителна дерегистрация по реда на ЗДДС и са определени лихви за просрочие, съобразно преобразувания за периода резултат в размер на 593,26лв.; определени са допълнителни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ за внасяне в размер на 55,50лв. за отчетната 2002г., като са начислени лихви за просрочие в размер на 28,24лв. ; в размер на 675,60лв. за отчетната 2003г., като са начислени лихви за просрочие в размер на 269,91лв. и в размер на 85,60лв. за отчетната 2004г., като са начислени лихви за просрочие в размер на 22,14лв.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на С.Р.Ш.,*** сумата от 5487,54лв, представляваща извършени от същата разноски по производството – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за един адвокат и вещо лице.
ОСЪЖДА С.Р.Ш.,*** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция сумата от 261,81лв. представляваща съответната част от възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
3 Административно дело No 162/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИТ-6 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 08.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Елит-6" ООД със седалище в гр.Стара Загора и адрес на управление бул."Патриарх Евтимий" №91Б, ап.37, Булстат: 833041382, представлявано от Р.Е.П., срещу Ревизионен акт № 2400612/03.10.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Стара Загора, потвърден с Решение № 1100/20.12.2007 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Елит-6" ООД със седалище в гр.Стара Загора и адрес на управление бул."Патриарх Евтимий" №91Б, ап.37, Булстат: 833041382, представлявано от Р.Е.П., да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 2035,33 лв. (две хиляди тридесет и пет лева и 33 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
4 Административно дело No 933/2008, VII състав Дела по ЗМСМА В.П.К.,
Н.П.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 14.07.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №ОА-1048/10.04.2008г. и Заповед №ОА-1049/10.04. 2008г. на Кмета на Община – Пловдив, с които са определени на В.П.К. и Н.П.К. *** задължения за такса битови отпадъци и лихви за просрочие за периода 01.01.1998г. – 31.12.2003г. за следните недвижими имоти: жилище, находящо се в гр.Пловдив, ул.”Жан Жорес”№7, ет.4, ап.8 – в размер на общо 294,90 лева за В.К. и общо 157,21 лева за Н.К., ведно с начислените върху посочените главници лихви за просрочие; жилище, находящо се в гр.Пловдив, ул.”Жан Жорес”№7, ет.2, ап.4 – в размер на общо 160,85 лева за В.К. и общо 128,70 лева за Н.К., ведно с начислените върху посочените главници лихви за просрочие; за периода 01.01.2000г. – 31.12.2003г. за следните надвижими имоти: имот №3, находящ се в гр.Пловдив, кв.”Христо Смирненски” – в размер на общо 113,68 лева за В.К. и общо 113,68 лева за Н.К., ведно с начислените върху посочените главници лихви за просрочие; за имот №69, находящ се в гр.Пловдив,кв.”Христо Смирненски”– в размер на общо 130,80 лева за В.К. и общо 130,80 лева за Н.К., ведно с начислените върху посочените главници лихви за просрочие; за имот №73, находящ се в гр.Пловдив, кв.”Христо Смирненски” – в размер на общо 83,22 лева за В.К. и общо 83,22 лева за Н.К., ведно с начислените върху посочените главници лихви за просрочие, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ,като ОТХВЪРЛЯ жалбите в останалите им части, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
5 Административно дело No 934/2008, IX състав Дела по ЗМСМА Н.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 14.07.2010г.

ОТМЕНЯ Заповед №ОА-1048/10.04.2008г. и Заповед №ОА-1049/10.04. 2008г. на Кмета на Община – Пловдив, с които са определени на Велика Павлова Каварджикова и Н.П.К. *** задължения за такса битови отпадъци и лихви за просрочие за периода 01.01.1998г. – 31.12.2003г. за следните недвижими имоти: жилище, находящо се в гр.Пловдив, ул.”Жан Жорес”№7, ет.4, ап.8 – в размер на общо 294,90 лева за Велика Каварджикова и общо 157,21 лева за Н.К., ведно с начислените върху посочените главници лихви за просрочие; жилище, находящо се в гр.Пловдив, ул.”Жан Жорес”№7, ет.2, ап.4 – в размер на общо 160,85 лева за Велика Каварджикова и общо 128,70 лева за Н.К., ведно с начислените върху посочените главници лихви за просрочие; за периода 01.01.2000г. – 31.12.2003г. за следните надвижими имоти: имот №3, находящ се в гр.Пловдив, кв.”Христо Смирненски” – в размер на общо 113,68 лева за Велика Каварджикова и общо 113,68 лева за Н.К., ведно с начислените върху посочените главници лихви за просрочие; за имот №69, находящ се в гр.Пловдив,кв.”Христо Смирненски”– в размер на общо 130,80 лева за Велика Каварджикова и общо 130,80 лева за Н.К., ведно с начислените върху посочените главници лихви за просрочие; за имот №73, находящ се в гр.Пловдив, кв.”Христо Смирненски” – в размер на общо 83,22 лева за Велика Каварджикова и общо 83,22 лева за Н.К., ведно с начислените върху посочените главници лихви за просрочие, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ,като ОТХВЪРЛЯ жалбите в останалите им части, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
6 Административно дело No 1463/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АВТОТРАНСПОРТ-ЮГ 2000 АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 09.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АВТОТРАНСПОРТ – ЮГ 2000” АД, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. ”Осми март” № 48, БУЛСТАТ 108066170, представлявано от изпълнителния директор Щ.А.Г.против Ревизионен акт № 090800066/09.05.2008 г., издаден от Христина Михайлова Бабачева, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Кърджали, потвърден с Решение № 485/01.07.2008 г. на Директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, в частта относно допълнително установен корпоративен данък по ЗКПО /отм./ в размер на 10 074,94 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 5 457,14 лв. за 2003 г.
ОСЪЖДА “АВТОТРАНСПОРТ – ЮГ 2000” АД, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. ”Осми март” № 48, БУЛСТАТ 108066170, представлявано от изпълнителния директор Щерю Атанасов Георгиев, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 760,64 лв. /седемстотин и шестдесет лева и 64 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
7 Административно дело No 1593/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ДЖЕЛАЛ ТОПАЛ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 14.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Д.Т."*** и адрес на управление кв."Запад", бл.2, ап.28, Булстат: 818019756, срещу Ревизионен акт № 090000440/14.03.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Кърджали, потвърден с Решение № 333/30.04.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ "Д.Т."*** и адрес на управление кв."Запад", бл.2, ап.28, Булстат: 818019756, да заплати в полза на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 752.77 лв. (седестотин петдесет и два лева и 77 стотинки).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
8 Административно дело No 1647/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ПРИБОР-ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 06.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Прибор - Инвест” ЕООД – гр. Панагюрище, с адрес на управление: гр. Панагюрище, ул.”Шипка” № 15, представлявано от Р.Г.Д., против Ревизионен акт № 797 от 26.03.2008 г., издаден от ТД на НАП – гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 572 от 31.07.2008 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт е отказан данъчен кредит в размер на 24700 лв. и са начислени лихви от 11214,20лв. по ф.№ 2979/ 09.09.2004 г., издадена от “Гама – Инвест” ЕООД, както е начислен и допълнителен корпоративен данък за 2004 г. в размер на 27982,50 лв. и са начислени лихви от 11086,52 лв. поради увеличен финансов резултат по ф.№ 2979/ 09.09.2004 г., издадена от “Гама – Инвест” ЕООД и ф. № 339/06.12.2004 г., издадена от “Мега – Трейд” ЕООД, като неоснователна.
ОСЪЖДА “Прибор - Инвест” ЕООД – гр. Панагюрище, с БУЛСТАТ 112532389, с адрес на управление: гр. Панагюрище, ул.”Шипка” № 15, представлявано от Р.Г.Д., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив сумата от 1950/хилядадеветстотин и петдесет/ лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
9 Административно дело No 1956/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни МАРИЦА ГАРДЪНС ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.07.2010г.
ОТМЕНЯ по жалбата на “МАРИЦА ГАРДЪНС” ЕАД – гр.Пловдив, с адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Княз Богороди” № 5, ет. 2, представлявано от изпълнителния директор Е.Г.Г., Ревизионен акт № 160800510/30.07.2008 г., издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 687 от 16.09.2008 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП, с който акт на дружеството е отказан данъчен кредит в размер на 53198,56 лв. и е определена лихва за забава в размер на 5350,64лв.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “МАРИЦА ГАРДЪНС” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Княз Богороди” № 5, ет. 2, представлявано от изпълнителния директор Е. Г.Г., сумата от 1450 лв. /хиляда четиристотин и петдесет лева/, представляваща разноски за производството и заплатено адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
10 Административно дело No 168/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Д.И.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 13.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Г. ***, ЕГН: **********, срещу Ревизионен акт № 160801355/ 01.02.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 8/05.01.2009 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА Д.И.Г. ***, ЕГН: **********, да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, юрисконсултско възнажраждение в размер на 865,87 лв. /осемстотин шестдесет и пет лева и 87 ст./.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
11 Административно дело No 233/2009, XIII състав Дела по КСО М.П.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 15.07.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 06 от 21.01.2009г. на Директора на ТП на НОИ, гр. Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № **********/03.10.2008г. на Ръководител “ИО” при “РУСО” – Пловдив.
ВРЪЩА административната преписка на РУ “СО” – Пловдив със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона, съобразно мотивите на настоящето решение.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

 
12 Административно дело No 374/2009, V състав Дела по ЗОС С.Б.С.,
И.Б.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 01.07.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Б.И. с ЕГН **********,*** против мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив да отмени на основание чл.31, ал.1 от ЗОС отчуждаването за ? ид.ч. от имот с пл. № 964 от кв. 577, по плана на V гр. част, извършено по реда на ЗПИНМ с решение № 216 от 21.10.1960 г. съответно изменено с решение № 277 от 12.12.1961 г. всичките на ИК на ГНС гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 374/2009г. в тази му част.
Решението в тази му част, с характер на определение подлежи на обжалване с частна жалба, в седмодневен срок от съобщаването на И.Б.И. пред ВАС.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Б.С. с ЕГН **********,*** против мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив да отмени на основание чл.31, ал.1 от ЗОС отчуждаването за ? ид.ч. от имот с пл. № 964 от кв. 577, по плана на V гр. част, извършено по реда на ЗПИНМ с решение № 216 от 21.10.1960 г. съответно изменено с решение № 277 от 12.12.1961 г. всичките на ИК на ГНС гр. Пловдив.
ОСЪЖДА С.Б.С. *** 150/сто и петдесет/ лева съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
13 Административно дело No 391/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕЯ 21 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 30.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ГЕЯ – 21” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ *** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК ***, представлявано от управителя Ж.Х.С. против ревизионен акт /РА/ № 160801188/22.10.2008г., издаден от Л.Н.И. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, с който на дружеството – жалбоподател са определени задължения по ЗДДС за довнасяне, произтичащи от непризнато право на данъчен кредит в размер на 19781,34 лв. и лихви за забава в общ размер на 14360,45 лв. на основание чл.1 от ЗЛДТДПДВ и чл.175, ал.1 от ДОПК.
ОСЪЖДА “ГЕЯ – 21” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ *** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК ***, представлявано от управителя Ж.Х.С. да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1132 /хиляда сто тридесет и два/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
 
14 Административно дело No 447/2009, V състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 09.07.2010г.
Отхвърля Заповед № ЗД-00-28 от 09.03.2009 г. на Областен управител на Област – Пловдив с която е поискано прогласяването за нищожно на решение № 57, взето с протокол № 3 от 12.02.2009 г. на Общински съвет – гр. Пловдив.
Осъжда Областната администрация на Област – Пловдив да заплати на Общински съвет Пловдив направените съдебни разноски, по настоящото съдебно производство в размер на 250 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок, пред Върховния административен съд.


 
15 Административно дело No 561/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АИБО-С ЕООД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 28.07.2010г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 21/37/29.12.2008г., издаден от Р.З.Б.на длъжност началник сектор “Последващ контрол” при Митница - Пловдив, в частта, с която на АИБО - С” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 115102268 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Д-р Добрев” № 3 представлявано от управителя Б.С.П. е определено задължение за заплащане на акциз в размер на 2 659,95 лв. за данъчни периоди 01.01.2007г. – 31.01.2007г.; 01.02.2007г. – 28.02.2007г.; 01.03.2007г. – 31.03.2007г., 01.04.2007г. – 30.04.2007г.; 01.06.2007г. – 30.06.2007г.; 01.08.2007г. – 31.08.2007г.; 01.09.2007г. – 30.09.2007г.; 01.10.2007г. – 31.10.2007г.; 01.11.2007г. – 30.11.2007г.; 01.12.2007г. – 31.12.2007г.; 01.02.2008г. – 29.02.2008г.; 01.03.2008г. – 31.03.2008г.; 01.06.2008г. – 30.06.2008г.; 01.09.2008г. – 30.09.2009г., като са определени и съответните лихви за забава, вследствие на коригираните резултати за съответните данъчни периоди, потвърден с решение № 1 - 4412-0070/25.02.2009г. на Директор на РМД – Пловдив. ОСЪЖДА Директор на Агенция - Митници да заплати на „АИБО - С” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 115102268 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Д-р Добрев” № 3 представлявано от управителя Б.С.П. сумата от 1458 /хиляда четиристотин петдесет и осем/ лева, разноски по делото.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
16 Административно дело No 719/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛИКА-5 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 28.07.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 130800472/05.01.2009г., издаден от Атанаска Иванова Цанкова, на длъжност гл. инспектор при ТД на НАП, гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 202 от 26.03.2009г. на Директора на дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП град Пловдив, с който не е признат данъчен кредит на “Металика - 5” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. ”Димитър Грънчаров” № 3, представлявано от управителя Р. А. Л., в размер на 684894,52 лв. ведно с прилежаща му лихва.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “Металика - 5” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. ”Димитър Грънчаров” № 3, представлявано от управителя Р.А.Л., БУЛСТАТ 112628836, сумата от 2450 лв. /две хиляди четиристотин и петдесет лева/, представляваща заплатените държавна такса, депозит за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
17 Административно дело No 727/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Р.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 26.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.А.К., ЕГН **********,***, с адрес по чл. 8 ДОПК гр. Пловдив, ул.”Никола Райнов” № 4, ет. 2, срещу Ревизионен акт № 160801817 от 20.01.2009 г., издаден от С.С.А., на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 183/18.03.2009 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно установени задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. в размер на 15865,89 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 6119,64 лв.
ОСЪЖДА Р.А.К., ЕГН **********,***, с адрес по чл. 8 ДОПК гр. Пловдив, ул.”Никола Райнов” № 4, ет. 2, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 889,71 лв. /осемстотин осемдесет и девет лева и 71 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
18 Административно дело No 733/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Г.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 27.07.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №260800676 от 12.01.2009г., издаден от С.В.П.– старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Хасково, изменен с Решение № 130/23.02.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, относно установеното на Н.Г.Н. ЕГН **********,***, задължение за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003г. за разликата от 20 360,69 лева до пълния установен размер от 20 566,16 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Н.Г.Н. ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 1 094,45 /хиляда деветдесет и четири лева и четиридесет и пет/ лева, разноски по делото, по съразмерност и компенсация.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
19 Административно дело No 767/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛГАРПЛЮМ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 28.07.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160801736/30.01.2009г. издаден от ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 222/06.04.2009г. на Директора на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП, гр. Пловдив, в частта в която е отказано правото на данъчен кредит по доставките със “СМ Консепшън” в размер общо на 15 076. 95 лв. за данъчни периоди м. 01, 03, 05 и 07 м. 08 2008г. ведно с начислените лихви, както и в частта в която отказано право на данъчен кредит в размер на 2 000лв. за данъчни периоди м. 05. 06, 07, и 08.2008г. по ф-ри № 1/21.05.2008., № 4/21.06.2008г., № 7/21.07.2008г и № 10/21.08.2008г., издадени от "Зета консулт" ЕООД, ведно с начислените лихви.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БУЛГАРПЛЮМ” АД, ЕИК 115892289, представлявано от Изпълнителния директор М.Г.Г. в частта в която е обжалван отказът на правото на данъчен кредит по доставкитес "Йонамакс" ООД по фактура № 15/12.06.2007г. в размер на 1240, 40 лв., ведно с прилежащата лихва
ОСЪЖДА „БУЛГАРПЛЮМ” АД, ЕИК 115892289, представлявано от Изпълнителния директор М.Г.Г. да заплати на Дирекция “ОУИ”, при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата в размер на 5,71 лв. /пет лева и седемдесет и една стотинки/.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ”, при ЦУ на НАП, гр. Пловдив да заплати на “БУЛГАРПЛЮМ” АД, ЕИК 115892289, представлявано от Изпълнителния директор М.Г.Г. сумата в размер на 930 лв. /деветстотин и тридесет лева/.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
20 Административно дело No 956/2009, V състав Искове за обезщетение К.И.Л. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 02.07.2010г.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати сумата в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/ на К.И.Л. с ЕГН **********,***, представляваща обезщетение за периода 31.12.2006 г. до 10.10.2007 г. за причинени неимуществени вреди от изградената и поддържана архитектурна среда, която затруднява придвижването на К.И.Л. и достъпа й до публични места.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от К.И.Л. с ЕГН **********,***, за претендирания размер над сумата от 2000 лв. /две хиляди лева/, като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА Община Пловдив да преустанови дискриминационното третиране на К.И.Л. с ЕГН **********,***, изразяващо се в изграждане и поддържане на недостъпна за нея архитектурна среда, както и да се въздържа за в бъдеще от изграждане и поддържане на недостъпна за хора с увреждания, архитектурна среда.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати по сметка на Административен съд Пловдив, направените по делото разноски в размер на 145 лв./сто четиридесет и пет лева/
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на К.И.Л. с ЕГН **********,***, съдебни разноски в размер на 260 лева, за адвокатско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото изготвяне пред Върховния административен съд.

 
21 Административно дело No 1023/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Х.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 06.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х.М., ЕГН **********,***, против Ревизионен акт № 240 900 051/03.04.2009г., издаден от С.С.Х., на длъжност инспектор по приходите при Териториална дирекция Стара Загора, потвърден с Решение № 354 от 29.05.2009г. на Директора на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП, гр. Пловдив, в обжалваната част по установените с него дължими суми за данък по чл.35 от ЗОДФЛ за 2005г. в размер - 22 237.54 лв.главница и прилежащите му лихви.
ОСЪЖДА Н.Х.М., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “ОУИ”, при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата от 1078,84 лева /хиляда седемдесет и осем лева и осемдесет и четири стотинки/ представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
22 Административно дело No 1038/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни СТЕФАН БОГДАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 06.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“С.Б.”, със седалище и адрес на управление- гр.Батак, ул. “Родопи” №4, ЕИК по Булстат 822073642, представляван от С.Х.Б., против Ревизионен акт /РА/ № 130800492 от 04.03.2009год., издаден от Атанаска Иванова Цанкова – инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден в обжалваната част с Решение № 327 от 20.05.2009год. на зам. директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който е отказан данъчен кредит в размер на 57182,47лв. и прилежаща лихва 12754,01лв, като неоснователна.
ОСЪЖДА ЕТ“С.Б.”, със седалище и адрес на управление- гр.Батак, ул. “Родопи” №4, ЕИК по Булстат 822073642, представляван от С.Х.Б. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1848 /хиляда осемстотин четиридесет и осем/ лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
23 Административно дело No 1046/2009, IX състав Дела по ЗМСМА БДЖ ЕАД ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 13.07.2010г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Съобщение за задължения по декларирани имоти от ОДСч. (21 и 24 параграф) от дата 02.06.2009 г. на Община Куклен - област Пловдив до „БДЖ” ЕАД , с което "БДЖ"ЕАД, е уведомено за дължима за собствения му имот такса битови отпадъци за 2009 г. в размер на 11963.63/единадесет хиляди деветстотин шестдесет и три лева и шестдесет и три стотинки/ и ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Куклен,обл.Пловдив за ново произнасяне, съобразно дадените от съда указания.
ОСЪЖДА Община Куклен,Обл.Пловдив да заплати на "БДЖ"ЕАД , ЕИК1308228778 със седалище и адрес на управление: гр.София,ул.”Иван Вазов”№3 разноски в размер на 1112/хиляда сто и дванадесет/ лева .
Решението подлежи на оспорване пред Върховен административен съд на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в 14-дневен срок от уведомяване на страните.

 
24 Административно дело No 1050/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕОРГИ ТОПАЛОВ-ТОП ШОП ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 29.07.2010г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 260900008/24.03.2009 г., издаден от Янка Иванова Андонова, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 340/27.05.2009 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на Г.Г.Т., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Г.Т. – Топ Шоп”, ЕИК по БУЛСТАТ 836157787, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, ул. “Климент Охридски“ № 32, допълнително е начислен ДДС в размер на 9000 лв. за данъчен период м.10/2007 г., като намалява данъка от 9000 лв. на 7500 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Г.Г.Т., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Г.Т. – Топ Шоп”, ЕИК по БУЛСТАТ 836157787, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, ул. “Климент Охридски“ № 32, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 850 лв. /осемстотин и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
25 Административно дело No 1068/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОТРАНСФАКТОР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 26.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Екотрансфактор”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ж.к.Тракия, бл.42, вп.Г, ет.6, ап.21, с управител Ст.Л.,***, против Ревизионен акт № 160900117 от 13.04.2009г., издаден от В.К.– главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 331/22.05.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, с която за данъчни периоди м.06 и м.09 на 2006г., на “Екотрансфактор”ЕООД е отказано признаването на данъчен кредит в размер на общо 5 613,34 лева, по фактури, съставени от доставчика “МПА”ЕООД, в резултат на което са определени и съответните публични задължения – за данък добавена стойност за внасяне и са начислени съответните лихви за забава, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Екотрансфактор”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к.Тракия, бл.42, вп.Г, ет.6, ап.21, с управител Ст.Л.,***,да заплати на Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 567,43 /петстотин шестдесет и седем лева и четиридесет и три стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
26 Административно дело No 1069/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.И.С.,
Ч.Б.Т.,
Я.И.Я.,
В.Й.К.,
М.И.К.,
А.П.Б.,
З.Д.К.,
Д.А.Й.,
А.З.Т.
НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 12.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.И. С. ***, Ч.Б.Т. ***, Я.И. ***, В.Й.К. ***, М.И. ***, А.П.Б. ***, Димчо Ангелов Беляков от гр.Хисар, ул.”Х.Д.” № 8, З.Д.К. ***, Д. А.Й. *** и А.З.Т.,***, срещу Заповед № ДК-09-02/07.05.2009 г. на Началника на РДНСК – Пловдив, с която е забранена експлоатацията на неприет по установения ред обект “Четири и пететажна сграда и допълващо застрояване – І етап, включващ 8 броя апартаменти, 1 брой ателие, магазин за промишлени стоки, помещение за аптека, 5 броя гаражи и допълващо застрояване с 3 броя гаражи и 1 брой паркомясто”, находящ се в УПИ ХІІІ-6, кв.18 по плана на гр.Пловдив, “Волга – Ген.Д-Николаев”, с административен адрес: ул.”Ген.Кюркчиев” № 12. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
27 Административно дело No 1173/2009, VII състав Дела по КСО ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 26.07.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №126/12.06.09г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив в ЧАСТТА му, с която е отхвърлена жалбата на Община – Асеновград срещу Разпореждане №411/27.04.2009г. на Ръководител на “Контрол по разходите на ДОО” в ТП на НОИ – Пловдив, с което е постановено събиране от нея на сумата по ревизионен акт за начет вх. №14001232/07.04.2009г. в размер на общо 62 980,97 лева, от които 34 398,90 лева главница и 28 582,07 лева лихви за забава до дата 07.04.2009г., както следва: за главницата – за разликата над 21 846,98 лева и за лихвите – за разликата над 16 448,10 лева, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Община – Асеновград с адрес на призоваване гр.Асеновград, пл.”Акад. Николай Хайтов”№9 да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.”Любен Каравелов”№7 сумата от 1 215,90/хиляда двеста и петнадесет лева и деветдесет стотинки/ разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част на жалбата.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
28 Административно дело No 1226/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни МБАЛ ХИГИЯ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 09.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ “Хигия” АД, със седалище и адрес на управление в гр.Пазарджик, ул. “Свети Иван Рилски” № 3, Булстат 112052721, представлявано от Стайко Иванов Спиридонов- изп.директор против Ревизионен акт /РА/№ 130800584 от 06.04.2009г., издаден от Атанаска Иванова Цанкова – гл.инспектор по приходите в ТД на НАП – Пазарджик, потвърден с Решение № 426/26.06.2009г. на зам. Директор на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на дружеството допълнително е начислен корпоративен данък по ЗКПО/отм./ за 2005г. в размер на 73567,50лв. и лихви в размер на 31684,26лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ “Хигия” АД, със седалище и адрес на управление в гр.Пазарджик, ул. “Свети Иван Рилски” № 3, Булстат 112052721, представлявано от Стайко Иванов Спиридонов- изп.директор да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, сумата 2555 (две хиляди петстотин петдесет и пет) лева, представляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
29 Частно административно дело No 1299/2009, XII състав Частни администр. дела ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 29.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Южен индустриален парк” АД ***, представлявано от изпълнителния директор Й.А.И. против Решение № 234/9.VІІ.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания, постановено на основание чл.267, ал.2, т.5 от ДОПК, с което са оставени без уважение негови жалби с вх. № П-22-00-203/29.VІ.2009г. и вх.№ П-22-00-204/29.VІ.2009г. против Постановления за възлагане на недвижим имот № 34571/2002/121633/9.VІ.2009г. и № 34571/2002/121632/9.VІ.2009г., издадени от публичен изпълнител при Регионална дирекция – гр.Пловдив на Агенция за държавни вземания.
ОСЪЖДА „Южен индустриален парк” АД ***, представлявано от изпълнителния директор Й.А.И. да заплати на Териториална дирекция на НАП – гр.Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
 
30 Административно дело No 1317/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАКИЯ ОЙЛ ООД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 05.07.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 25/37/08.05.2009 г., издаден от Р.З.Б. - Началник отдел “Последващ контрол” при ТМУ гр. Пловдив, на “ТРАКИЯ ОЙЛ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Ст. Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 69, ет. 1, ап. 3, с ЕИК 123681570, представлявано от Й.А.Й., потвърден с Решение № 1-4412-0410 от 09.07.2009 г. на Директора на Регионална митническа дирекция Пловдив, относно допълнително установени задължения за акциз в размер на 189 434,38 лв. и лихви в размер на 46 039,53 лв.
ОСЪЖДА Агенция “Митници” да заплати на “ТРАКИЯ ОЙЛ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Ст. Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 69, ет. 1, ап. 3, с ЕИК 123681570, представлявано от Й.А.Й., сумата от 5209,50 лв. /пет хиляди двеста и девет лева и 50 стотинки/, представляваща заплатените държавна такса и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
31 Административно дело No 1376/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни С.К.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 05.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.М., ЕГН ********** ***, против Ревизионен акт № 160900190 от 15.06.2009 г., издаден от ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 484 от 16.07.2009 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя са определени допълнителен данък по чл. чл. 35 от ЗОДФЛ за 2004г. в размер на 584.56 лв. и лихви от 329.30 лв., данък по чл. 35 от ЗОДФЛ за 2005г. в размер на 189.80 лв. и лихви от 83.75 лв. и данък по чл. 35 от ЗОДФЛ за 2006г. в размер на 1551.44 лв. и лихви от 474.95 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА С.К.М. ***, ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 333/триста тридесет и три/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
32 Административно дело No 1388/2009, V състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм КИС РИС-КОЛЬО ИВАНОВ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 06.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “Кисрис-Кольо И.”, със седалище и адрес на управление в с. Неделево, обл. Пловдив, управляван от Кольо И. Самоковарев, с ЕГН ********** срещу заповед № 784 /08. 07.2009г. на Кмета на Община Родопи .
ОСЪЖДА ЕТ “Кисрис-Кольо И.”*** сумата от 250/двеста и петдесет/ лева съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
33 Административно дело No 1415/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Г-НИДЕРЛАНДС Б.В. ХОЛАНДИЯ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 05.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Г-НИДЕРЛАНДС” Б.В Холандия, със седалище и адрес на управление гр. Амстердам, Кралство Холандия, ул.”Прис Вернхардплейн” № 1097 JB, чрез Р.С.Л. – пълномощник, срещу Становище за наличие или липса на основания за прилагане на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане/СИДДО/ изх.№ 70-00-4909/11.06.2009г., издадено от Орган по приходите при Териториална дирекция на НАП – гр.Пловдив, потвърдено с Решение № 513/31.07.2009г. на Директор на дирекция ”ОУИ” – гр.Пловдив.
ОСЪЖДА “Г-НИДЕРЛАНДС” Б.В Холандия, със седалище и адрес на управление гр. Амстердам, Кралство Холандия, ул.”Прис Вернхардплейн” № 1097 JB, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
34 Административно дело No 1437/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.В.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 12.07.2010г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 900057/25.06.2009г., издаден от Р.Г.С., на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция - гр.Кърджали на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 531/06.08.2009г. на Заместник - директор на “Дирекция Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, с който на Н.В.А., ЕГН ********** с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, ул.”Родопи” № 19, допълнително е начислен ДДС в размер на 63 455, 63 лв. на основание чл.132, ал. 2 от ЗДДС /отм./ за отделни данъчни периоди от 15.11.2005г. до 31.12.2006г., а именно : 15.11.2005г. – 30.11.2005г. и м.12.2005г., м.09., м.10, м.11 и м.12.2006г. и чл.102, ал. З, т. 2 от ЗДДС за отделни данъчни периоди от 01.01.2007г. до 01.12.2008г., а именно : м.09, м.10, м.11 и м.12.2007г. и м.11.2008г. и са определени прилежащи лихви за забава в размер на 19 414,41 лв. за несвоевременното разчитане с бюджета за тези данъчни периоди.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на Н.В.А., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, ул.”Родопи” № 19 сумата от 2475 /две хиляди четиристотин седемдесет и пет/ лева, представляваща извършени от последния разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му. 
35 Административно дело No 1471/2009, XV състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ А.П.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 06.07.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД-00-103 от 11.06.2009г. на Областен управител на област Пловдив, с която на основание §4к ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ е одобрен плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местностите “Манастирски лозя”, “Борова гора” и “Кайряка”, в землището на гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, по отношение на имоти с №№ 459.78; 459.80 в местност “Кайряка”, землище гр. Сопот.
ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.

 
36 Административно дело No 1517/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Ж.Б.,
Г.И.Б.
КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 05.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ж.Б. *** и жалбата на Г.И.Б. *** 12 Б, против Заповед № РД-08-1087/24.10.2008 г. на Кмета на Район Централен – Община Пловдив, с която е одобрен проект за РУП /Работен устройствен план/ за УПИ ІV-137, кв.120, по плана на Старинна градска част, гр.Пловдив за ново двуетажно свързано застрояване с височина абс.кота – 200,20 и подземно застрояване по означеното с червени линии, червен пунктир и коти с черно застрояване на проекта, неразделна част от заповедта.
Решението не подлежи на обжалване.
 
37 Административно дело No 1570/2009, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Д.Д.,
И.Г.И.,
Н.Г.И.,
С.Б.И.,
П.А.Т.,
М.П.Ш.,
А.П.Т.,
В.П.Д.,
П.Х.Е.,
П.П.Е.,
И.Н.Н.
КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗОЗЗ КЪМ ОДЗ П-В Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 15.07.2010г.
Отменя Решение № 4/13.03.2009г. на Комисията по чл.17 ал.1 т.1 от ЗОЗЗ към ОД “Земеделие”-Пловдив в частта му по т.185, потвърдено с Решение № КЗЗ-4/24.06.2009г., т.110 на МЗХ-Комисия за земеделските земи.
Връща административната преписка на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ към ОД "Земеделие", гр. Пловдив, за ново определяне на таксата по чл. 30 ЗОЗЗ, съобразно указанията на съда. Определя 30 дневен срок за изпълнение на решението.
Осъжда Комисията по чл.17 ал.1 т.1 от ЗООЗ към Областна дирекция „Земеделие”-Пловдив да заплати на жалбоподателите, представлявани от адв.Е.С.-К. съдебни разноски за д.т.-10 лв. и депозит за вещо лице – общо в размер на 135 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
38 Административно дело No 1583/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни САНДРА-ГЕС-2001 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 09.07.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт 240900173/29.06.2009г., издаден от М.Г.Д. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Стара Загора, потвърден с Решение № 572 от 24.08.2009г. на И.Д. Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на Сандра – Гес - 2001”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Христо Ботев”№108, вх.А, ет.3, ап.3, за данъчен период месец Ноември 2006г. е доначислен ДДС за внасяне за разликата от 45 705,99 лева до пълния определен размер от 46 238,41 лева, ведно със съответните лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалите й части, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Сандра – Гес - 2001”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Христо Ботев”№108, вх.А, ет.3, ап.3, представлявано от Г.Г., да заплати на Дирекция “ОУИ”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2 009,38 /две хиляди и девет лева и тридесет и осем стотинки/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
39 Административно дело No 1645/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни ПАЙН ТРИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 08.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Пайн Три”ЕООД, гр.София, ж.к.”Илиянци”, бул.”Рожен”№76, представлявано от управителя Ал.Комсалова, против Ревизионен акт № 900127/05.06.2009г.,издаден от Г.П.Й.– старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пазарджик, потвърден с Решение № 541 от 14.08.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя са определени публични задължения в резултат на отказано право на данъчен кредит за данъчни периоди месец Юни, месец Юли и месец Август 2007г. и месец Април, месец Май, месец Юли, месец Август, месец Септември и месец Октомври на 2008г. в размер общо на 16 593,84 лева, по фактури, издадени от “Парис Н” ЕООД, “Валентино-2001” ЕООД, “Херти”ЕООД и “Йопет Уърълд строй”ЕООД, и са начислени съответни лихви за забава в размер общо на 2 463,93 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ”Пайн Три”ЕООД,гр.София,ж.к.”Илиянци”,бул.”Рожен”№76,да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 831,16 /осемстотин тридесет и един лева и шестнадесет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
40 Административно дело No 1690/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Н.П. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 15.07.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно съдържанието на КР за собствеността върху поземлен имот с идентификатор №56784.520.1083.
ИЗПРАЩА преписката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изменение на кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно поземлен имот с идентификатор №56784.520.1083, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Н.П.,***, против Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в останалите и части.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на А.Н.П.,***, сумата от 353,33 лева, представляваща една трета от направените по делото разноски, съразмерно на уважената част от жалбата.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
41 Административно дело No 1763/2009, XI състав Други административни дела Я.И.И. ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ"ОД "ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 30.07.2010г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на уведомително писмо за извършено плащане с изх.№ 01-162/30.07.2009 г. /008349/ на ДФ”Земеделие” Пловдив ОРА., с което на Я.И. *** са наложени санкции и редукции в общ размер на 191 796.94 лева.
ВРЪЩА административната преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция за произнасяне по общо заявление за плащания на площ с УИН 16/270508/2385 на Я.И. ***.
ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция да заплати направените по делото разноски на Я.И. *** в размер на 6 660 лева /шест хиляди шестстотин и шестдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
42 Административно дело No 1767/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни СИЛЛКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 02.07.2010г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Силлком” ЕООД, ЕИК по Булстат 112119020, със седалище и адрес на управление- гр. Пазарджик, ул. “Г.Бенковски” № 131, представлявано от Свилен Василев Лалов, против Ревизионен акт /РА/ № 1300900001 от 08.06.2009год., издаден от Даниела Иванова Шикова – инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден в обжалваната част с Решение № 568 от 24.08.2009год. на и.д. директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който е отказан данъчен кредит в размер на 22801,33лв. и прилежаща лихва 5700,48лв. и е установен допълнителен корпоративен данък за 2007г. в размер на 10200,67лв. и прилежаща лихва в размер на 1800,47лева, като неоснователна.


ОСЪЖДА Силлком” ЕООД, ЕИК по Булстат 112119020, със седалище и адрес на управление- гр. Пазарджик, ул. “Г.Бенковски” № 131, представлявано от Свилен Василев Лалов да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1260 /хиляда двеста и шестдесет/ лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне

 
43 Административно дело No 1824/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ГАЛЕО БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 20.07.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Галео България” ЕООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пловдив, ул.”Тракия” № 68, вх. Б, ет.2, с ЕИК по БУЛСТАТ 160099785, с управител Ивайло Ангелов Ганчев, ревизионен акт /РА/ № 160900279/12.08.2009г., издаден от Ваня Стоянова Кирякова – гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 645 от 25.09.2009г. на и.д. Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който са определени данъчни задължения за данък добавена стойност за внасяне в размер на 3348,76 лева, като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на “Галео България” ЕООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пловдив, ул.”Тракия” № 68, вх. Б, ет.2, с ЕИК по БУЛСТАТ 160099785, с управител Ивайло Ангелов Ганчев сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
44 Административно дело No 1838/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.З.Б. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 01.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.З.Б. ***, ЕГН ********** против Заповед № РД-09-674 от 06.08.2009г. на Кмета на Район “Централен” Община Пловдив.
ОСЪЖДА Г.З.Б. ***, ЕГН ********** да заплати в полза на Район “ Централен” Община Пловдив сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/. Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му. 
45 Административно дело No 1902/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ВИВА ТРАНС ДЗЗД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 09.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВИВА ТРАНС” ДЗЗД – гр. Пловдив, с адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Михалаки Георгиев” № 9, ет.2, ап.34, и адрес за кореспонденция: гр. София, ул.”Иван Рилски” № 6, ет.4, ап.11, чрез представляващия Д.М.Ш., понастоящем представлявано от Й.Б.Й., против Ревизионен акт № 160900437/07.07.2009г., издаден от Д.Г.Н. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция – Пловдив, потвърден с Решение № 664/ 02.10.2009 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на дружеството е начислен допълнително ДДС на стойност 416 415,10лв. и лихви в размер на 91 037,69лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА „ВИВА ТРАНС” ДЗЗД – гр. Пловдив, с ЕИК 160087441, с адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Михалаки Георгиев” № 9, ет.2, ап.34, и адрес за кореспонденция: гр. София, ул.”Иван Рилски” № 6, ет.4, ап.11, представлявано от Й.Б.Й. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 10599/десетхиляди петстотин деветдесет и девет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
46 Административно дело No 2006/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни П.В.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 22.07.2010г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 240900445/31.08.2009 г., издаден от Б.Г.Ч., на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Ст. Загора, потвърден с Решение № 711/21.10.2009 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на П.В.К., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция с. Крън, община Казанлък, ул. “Ген. Столетов” № 31, е установено задължение за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 24616,59 лв. и съответни лихви за просрочие, като намалява установеното задължение за данъка от 24616,59 лв. на 11275,75 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на П.В.К., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция с. Крън, община Казанлък, ул. “Ген. Столетов” № 31, сумата от 1355,78 лв. /хиляда триста петдесет и пет лева и 78 стотинки/ – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА П.В.К., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция с. Крън, община Казанлък, ул. “Ген. Столетов” № 31, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 471 лв. /четиристотин седемдесет и един лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
47 Административно дело No 2046/2009, VI състав Други административни дела Р.К.Р. ОД ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ ОТДЕЛ РРА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 23.07.2010г.
Обявява нищожността на уведомително писмо с изх.№ 012551 /06.08.2009г., издадено от експерт към Разплащателна агенция-Областна разплащателна агенция-Пловдив.
Връща административната преписка на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие – Разплащателна агенция за произнасяне по общо заявление на Р.К.Р.,*** за плащания на площ с УИН 16/080408/13286, в едномесечен срок.
Осъжда Областна дирекция на фонд “Земеделие”-Пловдив, отдел “Регионална разплащателна агенция”-Разплащателна агенция към ДФ “Земеделие” с териториална компетентност в границите на областите Пловдив и Пазарджик да заплати на Р.К.Р.,*** сумата от 510 лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
48 Административно дело No 2105/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни КОРОНА-Н ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 14.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “КОРОНА – Н” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. “Оборище” № 30, представлявано от управителя Н.К.В., с ЕИК по БУЛСТАТ 120617914, чрез адвокат К.И. против Ревизионен акт № 210900163/24.08.2009 г., издаден от С.С.К., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Смолян, потвърден с Решение № 724/26.10.2009 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно непризнат данъчен кредит в общ размер на 20421,37 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 1826,69 лв. и установен допълнително корпоративен данък за 2008 г. в размер на 9897,57 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 499,39 лв.
ОСЪЖДА “КОРОНА – Н” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. “Оборище” № 30, представлявано от управителя Н.К.В., с ЕИК по БУЛСТАТ 120617914, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1102,90 лв. /хиляда сто и два лева и 90 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
49 Административно дело No 2124/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕХНОТОН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 21.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ТЕХНОТОН” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Стара Загора, ул. “Стара планина”, бл.7, вх.А, ет.8, ап.56, против Ревизионен акт № 240900455 от 29.09.2009г., издаден от М.Г.Д., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП Стара Загора, потвърден с Решение № 754 от 11.11.2009г. на и.д. Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с в частта му с която на “ТЕХНОТОН” ООД е отказано право на данъчен кредит и съответно е пределено задължение по ДДС за внасяне, за отчетен период м. декември 2006год., общо в размер на 5 717,00лв. по фактури № 1539 от 05.12.2006г. ; №1540 от 06.12.2006г.; № 1541 от 07.12.2006г. с издател “”РУНДО” ЕООД, гр. София, ул. “Владимир Куртев” № 1А и са установени и определени за внасяне лихви за просрочие, съобразно преобразувания за периода резултат в размер общо на 2213,97лв.
ОСЪЖДА “ТЕХНОТОН” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Стара Загора, ул. “Стара планина”, бл.7, вх.А, ет.8, ап.56, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 567,24лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
50 Административно дело No 2163/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ч.Б.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ КЪМ РДНСК ЮЦР - Н-К РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 29.07.2010г.
Отменя определение за даден ход по същество на производството от открито съдебно заседание на 02.07.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Ч.Б.Т.-*** против мълчалив отказ на началника на РДНСК-Пловдив да възобнови производството по приемане на строеж “четири и пететажна жилищна сграда и допълващо застрояване”-Първи етап, включващ 8 бр. апартаменти, 1 бр. ателие, магазин за промишлени стоки, помещение за аптека, 5 бр. подземни гаражи, 3 бр. гаражи, 1 паркоместо”- в УПИ XIII-6, кв.18-нов по плана на “Волга-ген.Д.Николаев” - спряно със заповед № ДК-08-10/27.06.2007г. на Началника на РДНСК-Пловдив за прекъсване работата на ДПК и против мълчалив отказ на Началника на РДНСК-Пловдив да въведе в експлоатация сградата.
Прекратява производството по адм.д.№ 2163/2009г., административен съд-Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен Съд в 7-дневен срок от получаване на препис от съдебния акт.
 
51 Административно дело No 2164/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ТОПОР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 12.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТОПОР” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Гладстон” № 9, представлявано от управителя Л.Д.Б., към настоящия момент със седалище и адрес на управление гр. София, район Слатина, ул. „Калиманци” № 35, бл. 102, вх. 1, ет. 1, ап. 1 и с представляващ Е.С.К. срещу Акт за дерегистрация по ЗДДС № 160990900005066 от 08.09.2009 г., поправен с Решение № 160990900005066 от 26.10.2009 г. за поправка на явна фактическа грешка, издадени от И.Ц.Ч., на длъжност Началник сектор „Регистрация” в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 771 от 16.11.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите.
ОСЪЖДА „ТОПОР” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Слатина, ул. „Калиманци” № 35, бл. 102, вх. 1, ет. 1, ап. 1, представлявано от управителя Е.С.К., ЕИК по БУЛСТАТ 115144018, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
52 Административно дело No 2166/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПАНХИМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 28.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПАНХИМ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***., с адрес за кореспонденция, ***. представлявано от Е.Р., против Ревизионен акт /РА/ № 240900601/07.10.2009г., издаден от М.В.Г. - гл. инспектор по приходите в ТД на НАП, гр. Стара Загора, потвърден в обжалваната част с Решение № 767/16.11.2009г. на Директора на Дирекция „ОУИ”, гр. Пловдив, с който е определен корпоративен данък за довнасяне за 2008г., в размер на 2494,96лв., ведно с прилежащите му лихви.
ОСЪЖДА „ПАНХИМ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***., с адрес за кореспонденция, ***. представлявано от Е.Р., да заплати на Дирекция “ОУИ”, при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата от 473,81 лева/четиристотин седемдесет и три лева и осемдесет и една стотинки/, представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
53 Административно дело No 2203/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА РОДОПИ,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО КАДАСТЪРА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 27.07.2010г.
Отхвърля жалбата на Кмета на Община Родопи-Пловдив против Заповед № КД-14-16-437/08.07.2009г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър-Пловдив за изменение на одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на с.Марково, община Родопи.
Осъжда Община Родопи, представлявана от Кмета да заплати на Е.А.В.,*** лв.-съдебни разноски.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
54 Административно дело No 2216/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни С.П.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 22.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Ч. *** против Ревизионен акт № 900200 от 14.09.2009 год., издаден от Х.М.Б. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Кърджали, потвърден с Решение № 802 от 26.11.2009 год. на изпълняващия длъжността Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на С.П.Ч. са определени дължими към бюджета сумите, както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2004год. в размер на 1718,92лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 1058,55лв.; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005год. в размер на 4838,55лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 2404,46лв.; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2006год. в размер на 2831,76лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 1033,12лв.
ОСЪЖДА С.П.Ч., с ЕГН ********** *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция сумата от 727 /седемстотин двадесет и седем/ лева., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
55 Административно дело No 2222/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.А.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 05.07.2010г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на спора.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.А.Д. ***, като наследник на Златан Божилов от с.Дедево против Заповед № 857 от 23.07.2009 г. на Кмета на Община Родопи.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2222/09 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
56 Административно дело No 2240/2009, V състав Дела по ЗОС Р.Д.Й.,
Ж.Т.Й.,
Е.Л.Г.,
Л.Х.И.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 14.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на Р.Д.Й. и Ж.Т.Й.,*** и на Е.Л.Г. и Л.Х.И.,*** против Заповед № 09ОА-3139 от 04.12.2009 година на Кмета на Община Пловдив, с която е разпоредено отчуждаване на част от поземлен имот с идентификатор № 56784.518.331, а именно имот с площ 51 кв.м. с определено парично обезщетение, съобразно правата на оспорващите съсобственици, както следва: за Радю и Ж. Йонови по 5 482,41 лева, за Е.Г. 9869,43 лева и за Л.И. 591.19лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
57 Административно дело No 2255/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.З.П.,
К.Х.К.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 21.07.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Й.З.П., ЕГН ********** *** и на К.Х.К., ЕГН ********** *** Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която на основание чл. 49 ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Пловдив, ЕКАТТЕ 56784, община Пловдив, обл. Пловдив, в частта относно ПИ с ИД 56784.230.105, ПИ с ИД 56784.230.5 и ПИ с ИД 56784.230.108.
ВРЪЩА преписката на ответника - АГКК гр. София за постановяване на административен акт, съобразен с мотивната част на настоящото съдебно решение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.


 
58 Административно дело No 2280/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни ИНСА ЕООД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 19.07.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 2164 от 04.11.2009г. на Началник Митница - Пловдив, мълчаливо потвърдено в хода на административното му обжалване от Директор на Дирекция “Митници”, с което на основание чл.21 от Правилника за приложение на Закона за акцизите и данъчните складове е отнето Удостоверение за регистрация на освободен от акциз краен потребител с № BG003000E0063/08.04.2009г.,издадено на “Инса”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Раковски, ул. ”Предел”№1, ЕИК 825377953.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “Инса”ЕООД, гр.Раковски, ул. ”Предел” №1, представлявано от Й.Самуилова, сумата от 21 870 /двадесет и една хиляди осемстотин и седемдесет/ лева , представляваща извършени разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
59 Административно дело No 2283/2009, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВАС ЛЕНД ЕООД ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 15.07.2010г.
ОТМЕНЯ отказ на кмета на община Хисаря, обективиран в писмо с Изх.№26-00-611-1(1) от 03.12.2009г., да одобри проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот с №065900 и обединяването му с УПИ №065844, 065845-жилищно застрояване , местност “Сивия геран-03”, в землището на град Хисаря.
ИЗПРАЩА преписката на община Хисаря за постановяване на акт, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение.
ОСЪЖДА община Хисаря да заплати на “Вас Ленд” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хисаря, ул. “Климент Охридски” №6, сумата от 350,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението е окончателно.


 
60 Административно дело No 2291/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.Х.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 08.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Х.Д.,***, против Заповед №ЗД-00-185 от 03.11.2009г. на Областен управител- Пловдив, с която е одобрен ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местността “Св. Илия”, в землището на град Асеновград, и местността “Баира”, в землищата на град Асеновград и кв. Горни Воден, община Асеновград, област Пловдив, досежно имот с №24.459, местност “Горния Св. Илия”/”Баира”.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
61 Административно дело No 2294/2009, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.С.В. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 13.07.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД-00-185 от 03.11.2009г. на Областен управител на област Пловдив, с която на основание §4к ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ е одобрен плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността “Св. Илия”, в землището на гр. Асеновград и местността “Баира”, в землището на гр. Асеновград и кв. “Горни Воден”, Община Асеновград, област Пловдив. по отношение на имоти с №№ 224.323, 224.537, 224.536 по плана на новообразуваните имоти, землище гр. Асеновград, местност “Баира”.
ВРЪЩА делото като преписка на административния орган-Областен управител на област Пловдив за ново произнасяне при съобразяване със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.


 
62 Административно дело No 2304/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.Д.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 05.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Д.М.,***, против Заповед №ЗД-00-185 от 03.11.2009г. на Областен управител- Пловдив, с която е одобрен ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местността “Св. Илия”, в землището на град Асеновград, и местността “Баира”, в землищата на град Асеновград и кв. Горни Воден, община Асеновград, област Пловдив, досежно имоти с №26.801 и №26.347, местност “Св. Илия”.
ОСЪЖДА Т.Д.М.,***, да заплати на К.Д. ***, сумата от 300,00 лева, представляваща направените по делото разноски; и сумата от 150,00 лева на Областна администрация- Пловдив, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
63 Административно дело No 2307/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.С.Я.,
Р.С.К.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 05.07.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД-00-185/03.11.2009 г. на Областния управител на Област Пловдив, с която, на основание § 4 к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, е одобрен ПНИ в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по § 4 от ПЗР към ЗСПЗЗ за местността “Св.Илия” в землището на гр.Асеновград и местността „Баира”, в землищата на гр.Асеновград и кв.Горни воден, Община Асеновград, област Пловдив в частта й за имот с идентификатор № 00702. 26.514.
ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
64 Административно дело No 2311/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни РИД-РУМЕН АНАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 05.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Ю.А., в качеството си на едноличен търговец „Рид – Р.А.”*** А, против Ревизионен акт № 900260/ 28.09.2009 г. на ТД на НАП – гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 826/ 04.12.2009 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на лицето са установени задължения за ДОО за 2006г. – осиг. в размер на 7931.68 лв. и лихви от 4478.03лв., вноски за ДОО за 2007 г. – осиг. в размер на 19877.00 лв. и лихви от 9471.68лв. , вноски за фонд “ГВРС” за 2006г. – осиг. в размер на 129.60 лв. и лихви от 93.60лв., вноски за фонд “ГВРС” за 2007г. – осиг. в размер на 324.48 лв. и лихви от 157.25лв., вноски за ЗО за 2006г. – осиг. в размер на 1555.20 лв. и лихви от 656.48лв. и вноски за ЗО за 2007г. – осиг. в размер на 3897.54 лв. и лихви от 1106.05лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Р.Ю.А., ЕТн **********, в качеството си на едноличен търговец „Рид – Р.А.”***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 1444/хилядачетиристотин четиридесет и четири/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.


 
65 Административно дело No 2318/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни КОМАРС ИНЖЕНЕРИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 19.07.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидни фактически грешки в мотивите на Решение № 819 от 03.06.2010 г., постановено по АХД № 2318 на Пловдивския административен съд за 2009 г., както следва:
1. на стр.1
вместо: "като разгледа докладваното от председателя АХД № 9 по описа на съда за 2009 г."
да се чете: "като разгледа докладваното от председателя АХД № 2318 по описа на съда за 2009 г."
2. на стр.8 при коментиране на въпроса кому следва да се присъдят разноските
вместо: "в полза на "Амтек" ЕООД се присъди внесената държавна такса, сумирана внесените депозити за в.л. по съдебно-техническата и съдебно-счетоводната експертиза, и с платения хонорар за адвокатска защита."
да се чете: "в полза на "Комарс Инженеринг" ООД се присъди внесената държавна такса, сумирана внесените депозити за в.л. по съдебно-техническата и съдебно-счетоводната експертиза, и с платения хонорар за адвокатска защита."
3. на стр.8 при определяне крайния размер на разноските
вместо: "Така определени, разноските на жалбоподателя възлизат на 4510 лв. "
да се чете: "Така определени, разноските на жалбоподателя възлизат на 4210 лв."

ИЗМЕНЯ Решение № 819 от 03.06.2010 г., постановено по АХД № 2318 на Пловдивския административен съд за 2009 г. в частта за разноските, като ПОСТАНОВЯВА:
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив да заплати на "Комарс Инженеринг" ООД, Булстат: 115870734, разноски по делото в размер на 10680 лв. (десет хиляди шестстотин и осемдесет лева).

Определението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
66 Административно дело No 2329/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни КАРДИНАЛ ГРУП КОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 23.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “КАРДИНАЛ ГРУП КОМЕРС” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 123753196 с адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК гр.Казанлък, ул.”Цар Петър” № 46, представлявано от управителя М.Д.М. против ревизионен акт /РА/ № 240900518/13.10.2009г., издаден от Е.С.Ц. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Стара Загора, потвърден с Решение № 818 от 03.12.2009г. на И. Д. Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, оправомощен съгласно Заповед № 676/07.08.2009г. на Изпълнителния директор на НАП, в обжалваната част за непризнато право на данъчен кредит в размер на 82005, 34лв. за данъчен период м.02.2009г.
ОСЪЖДА “КАРДИНАЛ ГРУП КОМЕРС” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 123753196 с адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК, гр.Казанлък, ул.”Цар Петър” № 46, представлявано от управителя М.Д.М. да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 2090 /две хиляди и деведесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
 
67 Административно дело No 2330/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни БИЗНЕСПАРК МАНОЛЕ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 07.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “БИЗНЕСПАРК МАНОЛЕ” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. София, ЖК “Лозенец”, ул. “Димитър Хаджикоцев” № 9, ет.4, ап.7 представлявано от Управителя – К.Т.Ч., против Отказ на Директора на АДВ-РД, гр. Пловдив с писмо изх. № 30-02-214 от 17.12.2009г., по подадена жалба вх. № 0642/01/01/117932 от 03.12.2009г., против действия на публичен изпълнител Невена Попова, по изпълнително дело № 642/2001г., по описа на АДВ-РД, гр. Пловдив, по търг с тайно наддаване на 26.11.2009г., с предмет продажба на земя с обща площ от 26961 кв. м. находяща се в с. Маноле, ведно с помпена станция и хлораторно и движими вещи, като неоснователна.
ОСЪЖДА “БИЗНЕСПАРК МАНОЛЕ” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. София, ЖК “Лозенец”, ул. “Димитър Хаджикоцев” № 9, ет.4, ап.7 представлявано от Управителя – К.Т.Ч. *** възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
68 Административно дело No 18/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО МЕДЕТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 22.07.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 410/20.11.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания, постановено на основание чл.267, ал.2, т.5 от ДОПК, с което е оставена без уважение жалба с вх. № 2985/000061/06.11.2009г. на ”ЕКО - МЕДЕТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище, и адрес за кореспонденция, гр. Панагюрище, ул. "Георги Бенковски" № 7, с ЕИК по БУЛСТАТ 112067709, представлявано от управителя Ч.Д.С., против действията на публичния изпълнител при Регионална дирекция – гр.Пловдив /ИРМ - Пазарджик/ на Агенция за държавни вземания, изразяващи се в налагане на запор върху банковите сметки на дружеството, съгласно Постановление № 2985-000026/22.10.2009г., издадено от публичен изпълнител при Регионална дирекция – гр.Пловдив /ИРМ - Пазарджик/ на Агенция за държавни вземания, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Постановление № 2985-000026/22.10.2009г., издадено от публичен изпълнител при Регионална дирекция – гр.Пловдив /ИРМ - Пазарджик/ на Агенция за държавни вземания на основание чл.200 и чл.201, ал.3, чл.201, ал.1, чл.203, във вр. с чл.195, ал.1-3 от ДОПК, В ЧАСТТА, с която са наложени обезпечителни мерки върху имуществото на длъжника, както следва: ЗАПОР, върху всички небюджетни банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, съдържание на касети и суми, предоставени за доверително управление на дружеството, с изключение на целевите средства, постъпващи по банковите сметки, съгласно чл. 7, ал. 1 от ПМС № 140/23.07.1992г. в 29 търговски банки, подробно индивидуализирани в постановлението.
ВРЪЩА административната преписката на публичния изпълнител при Териториална дирекция – гр.Пловдив на Национална агенция за приходите за налагане на нови обезпечителни мерки, при съблюдаване на указанията по приложение на закона, дадени в настоящото решение.
ОСЪЖДА Териториална дирекция – гр.Пловдив на Национална агенция за приходите да заплати на “ЕКО - МЕДЕТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление, с.Панагюрски колонии, община Панагюрище и адрес за кореспонденция, гр. Панагюрище, ул. "Георги Бенковски" № 7, с ЕИК по БУЛСТАТ 112067709, представлявано от управителя Ч.Д.С., сумата от 430лв. /четири стотин и тридесет/ лева, представляваща извършени от последния разноски по производството.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
69 Административно дело No 49/2010, IX състав Дела по КСО КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 15.07.2010г.
ОТМЕНЯ Решение на ръководителя на ТП на НОИ -гр.Пловдив № 297/17.12.2009 г., с което е отхвърлена жалбата на Община Първомай и е потвърдено Разпореждане № 1211/26.10.2009 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО в РУСО-Пловдив за събиране на суми от Община Първомай по Ревизионен акт за начет вх.№ 35-00-21/16.10.2009 г.
ОСЪЖДА Районно управление “Социално осигуряване”-Пловдив да заплати на Община Първомай разноски в размер на 600/шестотин/ лева, представляващи адвокатски хонорар. ОСЪЖДА Районно управление “Социално осигуряване”-Пловдив да заплати по сметка на Административен съд –Пловдив 50/петдесет/ лв., представляващи държавна такса. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.

 
70 Административно дело No 87/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ПАСКОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 22.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Пасков”ЕООД, гр.Пловдив, ул.”Хан Аспарух”№105, чрез управителя И.В.К., против Ревизионен акт № 160900903 от 08.10.2009г., издаден от С.Д.М.– главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 844 от 11.12.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, с който на ”Пасков”ЕООД, гр. Пловдив, за данъчни периоди месец Октомври 2007г. и месец Ноември 2007г. са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 14 000 лева, по фактури издадени от “Балкан Трейд Груп”ЕООД, гр.София и “Атан Трейдинг” ЕООД, гр.София, ведно с прилежащите лихви за забава в размер общо на 3 756, 70 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ”Пасков”ЕООД, гр.Пловдив, ул.”Хан Аспарух”№105, чрез управителя И.В.К., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 805,13 /осемстотин и пет лева и тринадесет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
71 Административно дело No 117/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни АСЕКО ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 21.07.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №2/37/20.08.2007, издаден от Р.З.Б., на длъжност Началник отдел “Последващ контрол” при Териториално митническо управление, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1-4412-0643 от 23.10.2007г. на Директора на Регионална митническа дирекция, гр. Пловдив, в частта му с която на “Асеко” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Брезовска” № 34 са определени задължения към бюджета, както следва : акциз в размер на 31752,60лв., за отчетен период 01.07.2006г. до 31.07.2007г., на основание чл.20, ал.2, т.1 от ЗАДС, както и лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 4398,03лв.
ОСЪЖДА Агенция “Митници”, гр. София, ул. “Георги С. Раковски” №47, да заплати на “Асеко” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Брезовска” № 34 сумата от 510,00лв., представляваща извършени от последното разноски по производството – заплатени държавни такси и възнаграждения за вещо лице и един адвокат.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
72 Административно дело No 144/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.С. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 02.07.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.С. *** против Заповед № 09ОА-2126/18.08.2009г., с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ в УПИ І-102131-жил.застр.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 144/2010г. по описа на Административен съд – Пловдив, VІ състав.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
73 Административно дело No 148/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ХЕНГЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 20.07.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Хенге Интернационал” ЕООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пловдив, ул.”Тракия” № 68, вх. Б, ет.2, с ЕИК по БУЛСТАТ 160099778, с управител Артур Омар Хенге, ревизионен акт /РА/ № 160900736/09.11.2009г., издаден от Ваня Стоянова Кирякова – гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 886 от 28.12.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя са определени данъчни задължения за данък добавена стойност за внасяне в размер на 2291,76 лева, като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на “Хенге Интернационал” ЕООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пловдив, ул.”Тракия” № 68, вх. Б, ет.2, с ЕИК по БУЛСТАТ 160099778, с управител Артур Омар Хенге сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляващи разноски по водене на делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
74 Административно дело No 185/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.П.Л. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 14.07.2010г.
Отхвърля жалбата на Д.П.Л.-*** против Заповед № 09ОА-2226/26.08.2009г. на Кмета на Община Пловдив за одобряване на проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и РУП на част от кв.4 по плана на Волга-Данаил Николаев, гр.Пловдив, в частта за VІ-962 със собственик Т.Г.Т..
Осъжда жалбоподателят да заплати на Т.Г.Т.,*** разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 300 лв.
Оставя без уважение молбата за отмяна ход по същество.
Решението е окончателно.

 
75 Частно административно дело (К) No 203/2010, XIX състав Частни касационни производства Д.И.С. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА 
Определение от 20.07.2010г., в законна сила от 20.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1534 от 19.12.2009г. постановено по гр.дело № 1513 по описа за 2009г. на Асеновградски районен съд, ІІІ – ти гр.с.
Определението не подлежи на обжалване.


 
76 Административно дело No 232/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Б.И.,
С.Б.С.,
С.С.Ц.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 01.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на И.Б.И., ЕГН **********,***, С.Б.С., ЕГН **********,***, и С.С.Ц., ЕГН **********,***-30, против заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК София в частта относно имоти с идентификатори 56784.508.84, 56784.508.89 и 56784.508.95.
ОТХВЪРЛЯ като недоказано искането на „Сити пропъртис” ЕООД, с ЕИК 825334396, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Ген. Данаил Николаев” № 75, за присъждане на разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
77 Административно дело No 258/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Г.Х.,
И.И.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 16.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.Х. и И.И.К., и двамата със съдебен адрес:***, офис 1, против мълчалив отказ на кмета на община Родопи, да бъде допуснато изменение на ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местностите “Гогова чешма” и “Над бадемите”, в землището на село Белащица, община Родопи, досежно имоти с №30.146, №30.147, №30.298 и №30.299.
ОСЪЖДА Н.Г.Х., с адрес:***, и И. ***, да заплатят на П.Г. ***, и на В.В. ***, сумата от 300,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
78 Административно дело No 260/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Ю.М.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 30.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.М.М., като ЕТ „Омар-Ю.М.” с адрес за кореспонденция с.Патица, община Кърджали, и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, ж.к.”Възрожденци”№ 105, вх.”Г”, ет.4, ап.56 против ревизионен акт /РА/ № 900154/19.Х.2009г., издаден от Х.М.Б.на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция - гр.Кърджали на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 882/21.ХІІ.2009г. на Директора на “Дирекция Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в частта, с която на Ю.М.М. като ЕТ „ОМАР-Ю.М.” са определени дължими суми за данък по чл.35 от ЗОДФЛ за 2004г. в размер на 2973,36 лв. и лихви за забава в размер на 1812.10 лв.
ОСЪЖДА Ю.М.М. ЕГН **********, като ЕТ „Омар-Ю.М.” с адрес за кореспонденция с.Патица, община Кърджали, и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, ж.к.”Възрожденци”№ 105, вх.”Г”, ет.4, ап.56 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 427/четири стотин двадесет и седем/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
79 Административно дело No 295/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Г.С.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 21.07.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 74/13.01.2010 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, както и оставеното в сила с него Постановление за налагане на обезпечителни мерки № 19733/2007/000022/10.12.2009г., издадено от Цветанка Ганчева- публичен изпълнител при РД на АДВ (към настоящия момент Дирекция “Събиране” към ТД на НАП-Пловдив) с което е наложена възбрана върху недвижим имот на Г.С.С., представляващ празно дворно място с ЕКАТТЕ 47113 от 1650 кв.м., а по скица 1939 кв.м. находящо се в с. Манолско Конаре, Община Марица, Област Пловдивска.
ОСЪЖДА ТД на НАП-Пловдив да заплати на Г.С.С., ЕГН ********** *** сумата от 10/десет/ лева разноски по делото.
Решението е окончателно.


 
80 Административно дело No 296/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни В.А.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 06.07.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 18.05.2010г., с което е даден ход на делото за разрешаване по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, предявена от адвокат Т.Т. като пълномощник на В.А.С. ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес *** против отказ на публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Смолян, обективиран с писмо с изх.№ С-13074-Д/23.12.2009г. на ТД на НАП – гр.Смолян.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 296 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 година.
ОСЪЖДА В.А.С., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес *** да заплати на Териториална дирекция - гр.Пловдив на Национална агенция по приходите сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
81 Административно дело No 304/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни РАМИ-5 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 14.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “РАМИ-5” ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Стара Загора, ул. “Новозагорско шосе” № 6, чрез Управителя М.П.Й. срещу Ревизионен акт № 240900663 от 18.11.2009г., издаден Е.С.Ц., на длъжност, главен инспектор по приходите при ТД на НАП Стара Загора, потвърден с Решение № 27 от 13.01.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, в частта му с която на “РАМИ-5” ЕООД, за отчетен период м. август 2008г. е допълнително определено задължение за данък добавена стойност за внасяне в размер на 18543,18лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 2962,64лв., по предоставена на “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ”АД, гр. София, ул. “Цар Симеон” №330, услуга по изграждане на съоръжения за присъединяване – комплексен трансформаторен пост.
ОСЪЖДА “РАМИ-5” ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Стара Загора, ул. “Новозагорско шосе” № 6, да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив сумата от 880,12лв., представляваща разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
82 Административно дело No 306/2010, VII състав Дела по ЗМСМА Т.М.Н. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 07.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.М.Н. *** с искане за обявяване нищожността на решение №971, взето с Протокол №43 от 07.12.2006г. на Общински съвет – Карлово, с което е отказано на Н. предложението за приватизация на магазин “Железария”, находящ се в гр.Карлово, ул.”Полковник Бочев”№1 по нейна молба вх.№ТО-94-Т-108/ 19.12.1995г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Т.М.Н. *** да заплати на Общински съвет – Карлово с адрес на призоваване гр.Карлово, ул. “Петко Събев”№1 сумата от 350/триста и петдесет/лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
83 Административно дело No 310/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ИВАН ВЛАСОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 26.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Ч.В., като ЕТ”И.В.”, гр.Смолян, ул.”Младост”№2, чрез пълномощника си адв.М.М.,***, против Ревизионен акт № 210900233/28.10.2009г., издаден от Ф.К. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Смолян, потвърден с Решение № 853 от 15.12.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, с който на И.Ч.В., като ЕТ”И.В.” са определени публични задължения за внасяне, както следва: данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 23 100 лева за данъчни периоди месец Май, месец Юни и месец Декември 2008г., по фактури издадени от ЕТ”Н.А.”, “Строй Билдинг България” ЕООД, “Строй Констракшън България”ЕООД,“Трансмит”ЕООД и “Стройкомерс ВС” ЕООД, ведно с прилежащите лихви за забава в размер общо на 3 576, 23 лева; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за отчетната 2008г. в размер на 12 643,62 лева, с прилежащи лихви в размер на 759,08 лева; както и задължения за окончателна вноска за ДОО – самоосигуряващо се лице за довнасяне в размер на 4 646,40 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 561,47 лева, и окончателна вноска за ЗО – самоосигуряващо се лице за довнасяне в размер на 1 267,20 лева, ведно с лихва за забава в размер на 83,83 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА И.Ч.В., като ЕТ”И.В.”, гр.Смолян, ул.”Младост”№2, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП– гр.София, сумата от 1 382,76 /хиляда триста осемдесет и два лева и седемдесет и шест стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
84 Административно дело No 311/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни РИАЛ ИСТЕЙТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 06.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Риал Истейт Енд Девелопмент” ООД – гр. Ст.Загора, с адрес на управление: гр.Ст.Загора, ул.”Индустриална” № 1, представлявано от управителя Антония Костадинова Панчева против Ревизионен акт № 240900615 от 11.11.2009 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Ст.Загора, потвърден с Решение № 13/ 07.01.2010 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя не се признава правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 96483,60 лв. по ф.№ 39/ 23.12.2008 г., издадена от „Симдар” ООД, като неоснователна.
ОСЪЖДА “Риал Истейт Енд Девелопмент” ООД – гр. Ст.Загора, с БУЛСТАТ 123020867, с адрес на управление: гр.Ст.Загора, ул.”Индустриална” № 1, представлявано от управителя Антония Костадинова Панчева, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив сумата от 2380/двехиляди триста и осемдесет лева/ лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
85 Административно дело No 362/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Г.С.,
М.Г.Б.,
Г.Д.С.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 19.07.2010г.

ОТМЕНЯ по жалба на по жалба на И.Г.С. с ЕГН **********, М.Г.Б. с ЕГН **********, Г.Д.С. с ЕГН ********** *** Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София в частта, касаеща ПИ с ИД 56784.518.981.
ВРЪЩА преписката на ответника - АГКК гр. София за постановяване на административен акт, съобразен с мотивната част на настоящото съдебно решение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
86 Административно дело No 363/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ-ПЛОВДИВ АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 01.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кооперация “Районен кооперативен съюз- Пловдив”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Опълченска” №4, против Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно поземлен имот с идентификатор №56784.504.640.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно границата между поземлени имоти с идентификатори №56784.504.642 и №56784.504.9575.
ИЗПРАЩА преписката на АГКК за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно поземлени имоти с идентификатори №56784.504.642 и №56784.504.9575, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение, неразделна част от което е скица №6 от заключението на вещото лице В.Г., лист 96 от делото.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на Кооперация “Районен кооперативен съюз- Пловдив”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Опълченска” №4, сумата от 225,00 лева, представляваща половината от направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение, съразмерно на уважената част от жалбата и.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
87 Административно дело No 376/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Г.П.,
К.Г.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 07.07.2010г.
ОТМЕНЯ заповед № 09 ОА 3243/18.12.2009 г. на Кмета на Община Пловдив, издадена на основание чл.194 от ЗУТ, с която е наредено собствениците/носителите на ограничени вещни права в УПИ ХІІ-1719, кв.370 по плана на ІІІ градска част гр.Пловдив, да осигурят достъп в имота си за извършване на СМР, а именно – изпълнение на топлоизолация и боядисване на северната калканна стена на новоизграждащата се жилищна сграда, разположена в УПИ ХІІІ-1718, кв.370 по плана на ІІІ градска част, гр.Пловдив, ул.”Лозенград” № 11, гр.Пловдив, съгласно разрешение за строеж № 141/03.06.2009 г., издадено от гл.архитект на Район”Централен”-Община Пловдив.ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на А.Г.П. с ЕГН ********** и К.Г.П. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 170 /сто и седемдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
88 Административно дело No 377/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 07.07.2010г.
ОТМЕНЯ заповед № 09 ОА 3243/18.12.2009 г. на Кмета на Община Пловдив, издадена на основание чл.194 от ЗУТ, с която е наредено собствениците/носителите на ограничени вещни права в УПИ ХІІ-1719, кв.370 по плана на ІІІ градска част гр.Пловдив, да осигурят достъп в имота си за извършване на СМР, а именно – изпълнение на топлоизолация и боядисване на северната калканна стена на новоизграждащата се жилищна сграда, разположена в УПИ ХІІІ-1718, кв.370 по плана на ІІІ градска част, гр.Пловдив, ул.”Лозенград” № 11, гр.Пловдив, съгласно разрешение за строеж № 141/03.06.2009 г., издадено от гл.архитект на Район”Централен”-Община Пловдив.ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Асен Георгиев Паскалев с ЕГН ********** и К.Г.П. с ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 170 /сто и седемдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
89 Административно дело No 383/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СТИЛЕМО ООД КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 08.07.2010г.
Отхвърля жалбата на „Стилемо” ООД, представлявано от Управителя Е. Русенов Ч.,***, против Заповед № РД-10-60/18.01.2010г., издадена от Кмета на Район “Централен”-Община Пловдив на основание чл.65 от ЗОС.
Осъжда „Стилемо” ООД, представлявано от Управителя Е. Русенов Ч. седалище/адрес на управление : гр.Пловдив, бул.”България” № 35, да заплати на Район ”Централен”- Община Пловдив направените по делото разноски в размер на 260 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
90 Административно дело No 406/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ОФИС КОМПЛЕКТ ООД АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,
Д.М.К.
Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 19.07.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на “ОФИС КОМПЛЕКТ” ООД, представлявано от управителя К.Д.Х., ЕГН ********** ***-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София в частта, касаеща ПИ с ИД 56784.536.774 по КК.
ВРЪЩА преписката на ответника - АГКК гр. София за постановяване на законосъобразен акт, чрез отразяване в кадастралния карта на гр. Пловдив на ПИ с ИД 56784.536.774, съобразно с мотивната част на съдебното решение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.


 
91 Административно дело No 407/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.А.И.,
В.А.Ч.
КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата В.А.Ч., ЕГН **********,***, и И.А.И., ЕГН **********,***, против заповед № РД-09-1180 от 16.12.2009 г. на кмета на Община “Марица”, с която е одобрен проект на ПУП – ПРЗ на имот № 17.118 и образуване на три УПИ: І-17.118-обслужваща и складова дейност-логистичен център за приемане, предаване и преразпределение на куриерски пратки; ІІ-17.118-обслужваща и складова дейност-логистичен център за приемане, предаване и преразпределение на куриерски пратки; ІІІ-17.118-ТП и улица-тупик; по кадастралната карта на с.Скутаре и определяне на устройствени показатели за зона Пп за застрояването.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
92 Административно дело No 423/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.Д.К.,
Е.Д.А.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 27.07.2010г.
Отменя Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Пловдив, в частта й за ПИ с идентификатор 534.481, за който е отреден УПИ IX-481 в кв.26 по действащия план на кв.Коматево, одобрен със заповед 114, 115/1973г., за отразяване актуалните права на собственост в кадастралния регистър.
Връща преписката на ИД на АГКК за корекция на кадастралната карта и кадастралния регистър, гр.Пловдив за: коригиране на кадастралния регистър със запис на жалбоподателите за собственици на ПИ с идентификатор 534.481 и на заснета в същия сграда с идентификатор 534.481.1, в съответствие с делбения протокол от 1976г. ; обект на КК с идентификатор 534.481.1 да бъде отразен със самостоятелни обекти по чл.27 ал.2 Наредба № 3/2005г.; обектите на КК с идентификатори 534.481.2, 534.481.3, 534.481.4 да бъдат вписани в регистъра според актуалните данни за собственост на жалбоподателите.
Осъжда АГКК да заплати на Л. *** и на Е.Д. ***, съдебни разноски в размер на общо 140 лв.
Отхвърля жалбата в останалата й част.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд чрез, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
93 Административно дело No 447/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.К.Х. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 12.07.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.К.Х., ЕГН ********** *** Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София в частта, касаеща неотразяването в КК и КР на гр. Пловдив на сграда в имот с индефикатор 56784.531.1591.
ВРЪЩА преписката на ответника - АГКК гр. София за постановяване на законосъобразен акт, чрез отразяване в кадастралния кадастър и кадастралния регистър на гр. Пловдив на сграда, находяща се в имот с идентификатор 56784.531.1591.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.


 
94 Административно дело No 448/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СТЕМА-СТАРОСЕЛ ООД ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 05.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Стема – Старосел” ООД, с ЕИК 200328967, със седалище и адрес на управление: с.Старосел, община Хисаря, област Пловдив, ул.”Георги Димитров” № 60, против заповед № РД-14-6 от 12.01.2010 г. на зам. началника на ДНСК София.
ОСЪЖДА „Стема – Старосел” ООД, с ЕИК 200328967, със седалище и адрес на управление: с.Старосел, община Хисаря, област Пловдив, ул.”Георги Димитров” № 60, да заплати на ДНСК София сумата 150 (сто и петдесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
95 Административно дело No 457/2010, V състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 12.07.2010г.
Отменя Решение № 7, взето с Протокол № 2 от 21.01.2010г. на Общински съвет – Пловдив.
Изпраща преписката на Общински съвет Пловдив, който следва да изготви ново решение, съобразявайки се със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона дадени в настоящото съдебно решение.
Осъжда Общински съвет Пловдив да заплати на Областната администрация на Област – Пловдив направените съдебни разноски, по настоящото съдебно производство в размер на 150 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок, пред Върховния административен съд.


 
96 Административно дело No 461/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БИЗНЕС ИНВЕСТ ЕООД ПЛОВДИВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 12.07.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-48/ 03.06.2009 г. на ИД на АГКК гр.София за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив в частта за имоти с ИД 56784.531.2194, 56784.531.1135, 56784.531.1957, 56784.531.1953.
ВРЪЩА административната преписка за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
97 Административно дело No 488/2010, IV състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Р.С.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 19.07.2010г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение № 915У от 05.07.2006 г. на Общинската служба по земеделие и гори град Стамболийски, с което по реда на чл.19, ал.17, т.2 ППЗСПЗЗ са обезщетени наследниците на Стоян Димитров Л., бивш жител ***, за 0,800 дка земя на стойност 126 лева с 126 броя поименни компенсационни бонове на стойност 126 лева.
ВРЪЩА административната преписка на Общинската служба по земеделие град Стамболийски за ново произнасяне.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
98 Административно дело No 510/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЗИМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 08.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ЗИМ" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Арх.Камен Петков" №12, Булстат 115240237, представлявано от Запрян И. Маврудиев, срещу Решение за промяна на митническа стойност № 2735/19.11.2008 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено от Директора на РМД-Пловдив с Решение № 1-4412-1052/22.12.2008 г.
ОСЪЖДА "ЗИМ" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Арх.Камен Петков" №12, Булстат: 115240237, представлявано от Запрян И. Маврудиев, да заплати на Митница Пловдив, разноски по делото в размер на 304,58 лв. /триста и четири лева и 58 ст./.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
99 Административно дело No 551/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГАЗТРЕЙД АД КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на “Газтрейд” АД, с ЕИК 121847398, със седалище и адрес на управление: град София, бул.”Цариградско шосе” № 62, ет.2, представлявано от изпълнителния директор Милчо И. Василев, против заповед № А-123 от 01.02.2010 г. на кмета на Община Асеновград, с която е одобрен ПУП – ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска земя на имот с идентификатор 99087.13.32 по кадастралната карта на кв. Горни воден, град Асеновград, с отреждане на УПИ 99087.13.32 и установяване на режим на застрояване.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
100 Административно дело No 555/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.А.М. ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 12.07.2010г.
Изменя протокол от 27.09.2007 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със Заповед № РД-06-416/07.10.205 г. на Кмета на Община Хисар, в частта му, с която на основание чл. 210 от ЗУТ, е определен размера на обезщетението на собственика на ПИ 202049 по КВС на землището на с.Черничево, Община Хисаря - П.А.М., за учредяване на сервитут върху част от имота с площ на зоната с ограничителен режим 4,877 дка, за прокарване на трасето на линеен обект „ВЛ-110 kv Черноземен – Хисаря, като определя същото в размер на 3 414 /три хиляди четиристотин и четиринадесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
101 Административно дело No 556/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.С.Н. ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 12.07.2010г.
ОТМЕНЯ отказ на главния архитект на община Родопи, материализиран в писмо с Изх.№94-23-277 от 09.03.2010г., да бъде издадено удостоверение за търпимост на строежи, представляващи “едноетажна с изба жилищна сграда, със застроена площ на етажа от 66 кв.м. и изба с площ от 15 кв.м.”, както и “стопанска постройка с площ от 15 кв.м.”, построени в УПИ І-131, кв.16 по плана на село Брани поле.
ИЗПРАЩА преписката на главния архитект на община Родопи за издаване на удостоверение за търпимост на строежите, представляващи “едноетажна с изба жилищна сграда, със застроена площ на етажа от 66 кв.м. и изба с площ от 15 кв.м.”, както и “стопанска постройка с площ от 15 кв.м.”, построени в УПИ І-131, кв.16 по плана на село Брани поле.
ОПРЕДЕЛЯ срок за изпълнение на решението от 14 дни, считано от датата на влизането му в сила.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
102 Административно дело No 561/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АРГОБУЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 27.07.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160901627/17.12.2009 г., издаден на “АРГОБУЛ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115759355, от В.Г.К., на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 106/17.02.2010 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, относно допълнително начислен ДДС в размер на 3808 лв. и поправен с РА № 1003411/18.02.20010 г. за поправка на РА.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “АРГОБУЛ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115759355, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. “Тракия”, бл. 145, вх. В, ет. 3, ап. 7, представлявано от управителя А.Д.А., в частта, с която се иска възстановяване на сумата в размер на 3808 лв., ведно със законната лихва в размер на 2516 лв. (за м.01/2007 г.), считано от 15.02.2007 г. и в размер на 1292 лв. (за м.02/2007 г.) считано от 15.02.2007 г. до датата на възстановяването им и ПРЕКРАТЯВА производството в посочената част.
В тази част настоящото решение има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “АРГОБУЛ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115759355, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. “Тракия”, бл. 145, вх. В, ет. 3, ап. 7, представлявано от управителя А.Д.А., сторените по делото разноски в размер на 420 лв. /четиристотин и двадесет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
103 Административно дело No 565/2010, V състав Други административни дела МНОГОПРОФИЛНА ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 05.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Многопрофилна транспортна болница /МТБ/- Пловдив, представлявана от д-р Пламенка Анастасова Каракашева срещу заповед № РД-09-92/19.02.2010г. на Директора на РЗОК - Пловдив
ОСЪЖДА Многопрофилна транспортна болница /МТБ/- Пловдив да заплати на РЗОК - Пловдив сумата от 150/сто и петдесет/ лева съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
104 Административно дело No 567/2010, X състав Дела по ЗОС ИЗМИР ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 19.07.2010г.
ОТВЪРЛЯ жалбата на “Измир”ЕООД град Куклен, с адрес: град Куклен, Пловдивска област, ул.”Хр.Данов”№19, против Заповед №67 от 25.02.2010 година, издадена от Кмета на Община Куклен.
ОСЪЖДА “Измир” ЕООД град Куклен, с адрес: град Куклен, Пловдивска област, ул.”Хр.Данов”№19, да заплати на Община Куклен, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
105 Административно дело No 576/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни И.С.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 29.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С. ***, ЕГН ********** против Ревизионен акт № 240900667 от 16.12.2009 год., издаден от М. Генова Динева – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Ст.Загора, потвърден с Решение № 100 от 15.02.2010 год. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който са определени дължими към бюджета суми, както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005год. в размер на 119719,30лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 59689,42лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА И.С. ***, ЕГН ********** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция сумата от 4038 /четири хиляди тридесет и осем/ лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
106 Административно дело No 590/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни МИТИТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 14.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МИТИТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление, с. Стряма, обл. Пловдивска, ул. “Тибет” № 3, срещу Ревизионен акт № 160901010 от 21.12.2009г., издаден С.И.К., на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 137 от 04.03.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, в частта му с която на “МИТИТРАНС” ЕООД е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 14060,00лв. и са начислени лихви за просрочие, съобразно преобразуваните резултати за съответните отчетни периоди в общ размер на 8509,99лв. по сделки, обективирани във фактури № 351 от 25.02.2005г.; № 1624 от 17.06.2005г.; № 1615 от 06.05.2005г.; 1618 от 09.06.2005г.; №1620 от 13.06.2005г. и №1612 от 02.06.2005г., всички с издател ЕТ “БУЛСТАР – Р.И.”, от гр. София, ул. “Алабин” № 33.
ОСЪЖДА “МИТИТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление, с. Стряма, обл. Пловдивска, ул. “Тибет” № 3, да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив сумата от 901,40лв., представляваща разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
107 Административно дело No 596/2010, XV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Е.Ж.Ч. ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 19.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Ж.Ч.,*** против Заповед № 2 от 10.02.2010 г. на Директора на РИОКОЗ-Пловдив, с която на основание чл.9, т.7 от Правилника за устройството и дейността на РИОКОЗ-Пловдив във вр. с чл. 107 ал.1 т.7 вр. с чл. 7 ал.1 т.6 от Закона за държавния служител във вр. с ЕКДА, длъжностно ниво А6, е прекратено служебното правоотношение с Е.Ж.Ч. на длъжност началник отдел в звено Дирекция “ЗК”, отдел “КХОХ”, РИОКОЗ-Пловдив.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
108 Административно дело No 603/2010, VI състав Дела по ЗМВР Л.В.Л. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 29.07.2010г.
Отхвърля жалбата на Л.В.Л. против Заповед № 24491/22.12.2009г. на Началник Сектор “ПП” към ОД МВР – Пловдив, с която е наложена принудителна административна мярка, изразяваща се във временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство до решаване на въпроса за отговорността.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
109 Административно дело No 605/2010, V състав Други административни дела П.К.П. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 07.07.2010г.
Отхвърля жалбата на П.К.П.,*** срещу отказ на Кмета на Община Пловдив да се произнесе по нейно заявление регистрирано под вх. № 10 ДОИ 17/ 25.02.2010 г.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок, пред Върховния административен съд.

 
110 Административно наказателно дело (К) No 631/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ИМПУЛС 97 ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 02.07.2010г., в законна сила от 02.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 191 от 08.02.2010г., постановено по НАХД № 4696/2009г. по описа на ПРС, ХVІ-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 30952-0046554 от 30.07.2009г. издадено от Директора на Дирекция „Контрол” в ТД на НАП, гр. Пловдив, с което на основание чл. 180, ал.1 от ЗДДС на „Импулс – 97” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. „Константин Величков” № 57, ет.5, представлявано от Петър Димов Пенков е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 508,52лв. за извършено нарушение на чл. 86, ал.1 и ал.2, във вр. с чл. 82, ал.1 от ЗДДС, във вр. с чл. 17, ал.1 от ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
111 Частно админист. наказателно дело (К) No 641/2010, XIX състав Наказателни частни касационни производства МЛ ВИНО-МЛАДЕН ДИМОВ ЕТ,
МИТНИЦА ПЛОВДИВ
  Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 19.07.2010г., в законна сила от 19.07.2010г.
ОТМЕНЯВА Протоколно Определение № 221 от 25.02.2010год. с което жалбата ЕТ“МЛ вино – М.Д.”, със седалище и адрес на управление гр. Брезово, обл. Пловдивска, ул. “Васил Коларов” № 18 срещу Наказателно постановление № 196/2009г. от 05.01.2010г. на и.д. Началник Митница Пловдив е оставена без разглеждане, а производството по н.а.х.дело № 571 по описа за 2010год. на Пловдивски районен съд, ХХVІ наказателен състав е прекратено.
Връща делото на Пловдивски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

 
112 Административно дело No 642/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.М.О. ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 05.07.2010г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 22.06.2010 г. за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.М.О., ЕГН **********,***, против мълчалив отказ на кмета на Община Карлово да издаде заповед за изменение на уличната регулация.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 642 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
113 Административно дело No 643/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ-ПЛОВДИВ АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 19.07.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Районен кооперативен съюз-Пловдив с ЕИК 000471753, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Опълченска” № 4, представляван от Лазар Николов Филчев Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София в частта, касаеща ПИ с ИД 56784.508.380 и сгради с индефикатор № 508.380.21 и индефикатор с № 508.380.22 по КК.
ВРЪЩА преписката на ответника - АГКК гр. София за постановяване на административен акт, съобразен с мотивната част на настоящото съдебно решение.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър-София да заплати в полза на Районен кооперативен съюз-Пловдив с ЕИК 000471753, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Опълченска” № 4, представляван от Лазар Николов Филчев сумата в размер от 350 лв. /триста и петдесет лева/
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.


 
114 Административно наказателно дело (К) No 646/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ИМПУЛС 97 ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 02.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 269 от 19.02.2010г., постановено по НАХД № 4695/2009г. по описа на ПРС, с което ІІ-ри наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 30951-0046553 от 30.07.2009г. издадено от Директора на Дирекция „Контрол” в ТД на НАП, гр. Пловдив, с което на основание чл. 180, ал.1 от ЗДДС на „Импулс – 97” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. „Константин Величков” № 57, ет.5, представлявано от Петър Димов Пенков и Стоян Георгиев Самоходов е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 4341, 94лв. за извършено нарушение на чл. 86, ал.1 и ал.2, във вр. с чл. 82, ал.1 от ЗДДС, във вр. с чл. 17, ал.1 от ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
115 Административно дело No 666/2010, XV състав Дела по ЗМВР Г.Н.Л. НАЧАЛНИК ТРЕТО РУ НА МВР Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 14.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Н.Л. *** против Заповед № ЯЗ/03-81 от 24.03.2010г. на Началника на Трето РПУ на МВР Пловдив, относно отказ за издаване на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси от физическо лице на основание чл.16, ал.1, т.4 от ЗКВВООБ във вр. с чл. 41 ал.1 и ал.2 от ППЗКВВООБ.
Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
116 Административно дело No 676/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 08.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Септември, с ЕИК по БУЛСТАТ 000351825, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Септември, област Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски” № 37А, представлявана от кмета инж.Т.С.С., срещу ревизионен акт /РА/ № 900463/15.12.2009г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пазарджик, изменен с Решение № 170 от 16.03.2010г. на Директор на “Дирекция Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите в обжалваната част за допълнително начислен ДДС, намален от 65279,89 лв. на 64420,59лв. и лихви за забава, намалени от 9707.64 лв. на 9579,12 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Община Септември, с ЕИК по БУЛСТАТ 000351825, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Септември, област Пазарджик, ул.”Александър Стамболийски” № 37А, представлявана от кмета инж.Т.С.С. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив сумата от 1930 /хиляда деветстотин и тридесет лева/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
117 Административно наказателно дело (К) No 680/2010, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ТИРАС 2003 ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 16.07.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 326/26.02.2010 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 3562/2009 г. по описа на същия съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд - гр. Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
118 Административно дело (К) No 707/2010, XX състав Касационни производства Е.Е.М. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА АСЕНОВГРАД
Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 08.07.2010г.
ОТМЕНЯ решение Решение №65 от 12.02.2010г., постановено по гр. дело №553/2009г. по описа на Районен съд – Асеновград първи гр.състав, като вместо това постановява :
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Районна Прокуратура – Асеновград, направено с протест с искане за обявяване нищожността на решение №637 от 25.01. 2001г. на Поземлена Комисия – Лъки, с което е възстановено правото на собственост на наследниците на Е. Хирстов М. върху 1,500 дка идеални части от целия кооперативен имот/ревир/ “Ени хан” с обща площ от 5067,673 дка, представляващ ревир № 204 по картата на възстановената собственост на землището, като НЕОСНОВАТЕЛЕЛНО.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
119 Административно дело No 714/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КИНГС ТАБАКО ЕАД РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 01.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Кингс табако” ЕАД, с ЕИК 825212392, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Авксентий Велешки” № 23, против заповед № ДК-10-8 от 15.03.2010 г. на началника на РДНСК Южен централен район, сектор Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
120 Административно наказателно дело (К) No 731/2010, XXII състав Наказателни касационни производства МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 02.07.2010г., в законна сила от 02.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 349 от 04.03.2010г., постановено по НАХД № 6577/09г. по описа на ПРС, ХІV-ти наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 31859-0042395/16.11.2009г., издадено от Директора на Дирекция „Обслужване” в ТД на НАП, гр. Пловдив, с което на основание чл.178 от ЗДДС на ЕТ„Модекспрес-1001-Данка Стаменова”,със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ЖК „Тракия”, бл. 208, вх. „В”, ет.5, ап.20, представляван от Данка Иванова Стаменова е наложено наказание „имуществена санкция в размер на 500лв. за извършено нарушение на чл. 96, ал.1 от ЗДДС.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.


 
121 Административно дело No 736/2010, XI състав Дела по ЗМВР Т.Д.И. НАЧАЛНИК ПЕТО РУ НА МВР ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 05.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Д.И., ЕГН **********,*** срещу Заповед № ЯЗ/05-59/ 25.03.2010 г. на Началника на Пето РУ на МВР-Пловдив, с която му е отказано издаването на разрешение за придобиване, съхраняване, носене и употреба на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси.
ОТМЕНЯ т.2 от Заповед № ЯЗ/05-59/ 25.03.2010 г. на Началника на Пето РУ на МВР-Пловдив за изземване на пистолет “ТТ”, кал.7,62 мм, № ЯБ1824 преди изтичането на срока на Разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие серия РВ № 0249933 с валидност до 22.08.2010 г.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
122 Административно дело No 745/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни ПЕГАС БУДЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 14.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Б., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Пегас – Д.Б.”, със седалище и адрес на управление Общ. Кърджали, с. Резбарци, ул. “Митко Палаузов” № 1 срещу Ревизионен акт № 090900232 от 27.11.2009 год., издаден от К.Г.Д., на длъжност, главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Кърджали, потвърден с Решение № 90 от 10.02.2010год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му с която на Д.С.Б. са определени задължения към бюджета, както следва : данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за отчетната 2007год. в размер на 4594,00лв. и са начислени, съответни лихви за просрочие при разчитането му в размер на 860,48лв. ; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за отчетната 2008год. в размер на 1287,08лв. и са начислени лихви за просрочие при разчитането му в размер на 142,14лв.
ОСЪЖДА Д.С.Б., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Пегас – Д.Б.”, със седалище и адрес на управление Общ. Кърджали, с. Резбарци, ул. “Митко Палаузов” № 1, да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив сумата от 525,35лв., представляваща разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
123 Административно дело No 748/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни БИ ЕМ БИЛД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 23.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Би Ем Билд”ЕООД, гр.Плевен, ул.”Иван Вазов”№54, ет.1, ап.3, ЕИК 115945215, представлявано от управителя Д.А., със съд.адрес гр.Пазарджик, ул.”Иван Вазов”№8, ет.1, чрез процесуалния си представител адв.Илия П., против Ревизионен акт № 900487/04.01.2010г., издаден от Г.Д.С.– инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение № 184 от 19.03.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на ”Би Ем Билд”ЕООД, гр.Плевен са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 41 000,33 лева за данъчни периоди месец Януари и месец Април на 2009г., по фактури издадени от “Йори Ейван”ЕООД, гр.София и “Римогард”ЕООД, гр.София, ведно с прилежащите лихви за забава в размер общо на 3 583,50 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ”Би Ем Билд”ЕООД, гр.Плевен, ул.”Иван Вазов”№54, ет.1, ап.3, ЕИК 115945215, представлявано от управителя Д.А., със съд.адрес гр. Пазарджик, ул.”Иван Вазов”№8, ет.1, адв.Ил.П., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 1 341,68 /хиляда триста четиридесет и един лева и шестдесет и осем стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
124 Административно дело No 751/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни СИЛВЪРСАН БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 05.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на “Силвърсан България” ЕООД, с ЕИК 126652498, със седалище и адрес на управление: град Хасково, пл.”Градска болница 1” № 1, „Бизнесцентър „21 век”, ет.4, офис 3, против решение № 40 от 30.03.2010 г. на директора на Териториална дирекция град Пловдив на НАП, с което е потвърдено постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх.№ РД-50-1225 от 16.03.2010 г., издадено от главен публичен изпълнител при Териториална дирекция град Пловдив на НАП.
ОСЪЖДА “Силвърсан България” ЕООД, с ЕИК 126652498, със седалище и адрес на управление: град Хасково, пл.”Градска болница 1” № 1, „Бизнесцентър „21 век”, ет.4, офис 3, да заплати на Териториална дирекция на НАП - град Пловдив сумата 150 (сто и петдесет) лева, разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
125 Административно дело No 753/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 01.07.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП” ООД, с ЕИК 115509755, със седалище и адрес на управление град Пловдив, бул.”Дунав” № 5, против заповед № 09 ОА-2929 от 18.11.2009 г. на кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 753 по описа на Административен съд Пловдив, ХІ състав, за 2010 година.
ОСЪЖДА “ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП” ООД, с ЕИК 115509755, със седалище и адрес на управление град Пловдив, бул.”Дунав” № 5 да заплати на МИНТЕКС ООД – гр. Пловдив, ул. Лейди Страндфорд № 6, ет. 2, представлявано от управителя Георги Тодоров Узунов разноски в размер на 1000 лева, представляващи адвокатско възнаграждение.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днес за явилите се страни, а за неявилите се – от съобщаването.

 
126 Частно админист. наказателно дело (К) No 765/2010, XXIII състав Наказателни частни касационни производства ТИРАТРОН 1 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 15.07.2010г., в законна сила от 15.07.2010г.
Отменя определение от 10.03.2010г. по н.ах.д.№ 930/2010г., Районен съд-Пловдив, 15 нак. състав, с което е оставена без разглеждане подадената от “Тиратрон 1”ЕООД гр.Пловдив жалба срещу наказателно постановление №16-1600517 от 21.01.2010г. на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив и е прекратено съдебното производство.
Връща делото на Районен Съд – Пловдив, 15-ти н.състав, за продължаване на съдопроизводствените действия по него.
Определението не подлежи на обжалване.

 
127 Административно наказателно дело (К) No 779/2010, XIX състав Наказателни касационни производства Т.Д.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА 
Решение от 20.07.2010г., в законна сила от 20.07.2010г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 442 от 19.03.2010г. на Пловдивски районен съд ХХVІ - ти наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 58 по описа на същия съд за 2010г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
128 Административно наказателно дело (К) No 781/2010, XXII състав Наказателни касационни производства К.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 02.07.2010г., в законна сила от 02.07.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 339 от 02.03.2010г., постановено по НАХД № 57/2010г. по описа на ПРС, в частта в която ХІІ-ти наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 20693/06.11.2009г. на Началник сектор ПП към ОДМВР Пловдив, с което на основание чл. 182, ал.3, т.4 от ЗДвП на К.Г.К.,***, ЕГН ********** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лв. и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от два месеца за извършено нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

 
129 Административно наказателно дело (К) No 782/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВОЛОС 05 ООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА 
Решение от 20.07.2010г., в законна сила от 20.07.2010г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 501 от 15.03.2010г. на Пловдивския районен съд, І - ви н.с, постановено по НАХД № 5804 по описа на същия съд за 2009г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест. 
130 Административно дело No 793/2010, X състав Дела по ЗОС ИКОН ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 19.07.2010г.
ОТМЕНЯ Утвърдения от Кмета на Община Пловдив Протокол от 12.03.2010 година на Комисията назначена със Заповед №10ОА373 от 26.02.2010 година, издадена от Кмета на Община Пловдив, който протокол обективира работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпили в Община Пловдив предложения за участие в конкурс за определяне на ползватели на части от имоти публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти – автомати за топли напитки в сградите на Община Пловдив: на площад “С. Стамболов”№ 1; на площад “Централен”№ 1; пред входа на сградата на Общински младежки център “Спектър”.
ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Пловдив за постановяване на законосъобразен административния акт, съобразен със съответните задължителни указания на съда в мотивите на настоящото решение.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на „Икон” ООД град Пловдив, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Д. Талев”№134, представлявано от управителя на дружеството Цанко Стоянов Стоянов, сумата в размер на 770лв./седемстотин и седемдесет лева/ представляваща направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
131 Административно наказателно дело (К) No 804/2010, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТИТАНИКА 2008 ЕООД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 07.07.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
Оставя в сила Решение № 420/10.03.2010г. на Пловдивски районен съд /ПРС/, VІІІ-ми наказателен състав, постановено по НАХД № 624/2010 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно .

 
132 Административно наказателно дело (К) No 810/2010, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ТОДОРОВ АД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 02.07.2010г., в законна сила от 02.07.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 323 от 01.03.2010г., постановено по НАХД № 55/2010г. по описа на ПРС, Х-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 219 от 17.12.2009г., издадено от Началника на Митница-Пловдив, с което на основание чл. 111, ал.1 от ЗАДС на „Тодоров” АД е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. за извършено нарушение на чл. 52, ал.1, т.2 от ЗАДС и вместо него постанови
ОСТАВЯ В СИЛА Наказателно постановление № 219 от 17.12.2009г., издадено от Началника на Митница-Пловдив, с което на основание чл. 111, ал.1 от ЗАДС на „Тодоров” АД е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. за извършено нарушение на чл. 52, ал.1, т.2 от ЗАДС.
Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.


 
133 Административно дело No 812/2010, IV състав Дела по ЗМВР Г.К.С. НАЧАЛНИК ПЪРВО РУ НА МВР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 09.07.2010г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на наказателно постановление № 1456 (заповед за прилагане на принудителна административна мярка) от 11.01.2010 г. на началника на Първо РУ при ОДМВР Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
134 Частно админист. наказателно дело (К) No 814/2010, XXII състав Наказателни частни касационни производства И.Д.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Определение от 02.07.2010г., в законна сила от 02.07.2010г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение от 23.03.2010г., постановено по НАХД № 1062/2010г. по описа на ПРС, с което ХХІ-ви наказателен състав е прекратил производството по делото и е обявил за влязло в сила Наказателно постановление № 21624 от 23.11.2009г. издадено от Началник сектор “ПП” при ОД-МВР-гр. Пловдив.
ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия, съобразно мотивите на настоящето определение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
135 Административно наказателно дело (К) No 815/2010, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ГЕРГАНА 1952 СТОЯНА СТОЯНОВА ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 19.07.2010г., в законна сила от 19.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 469/17.03.2010 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 6504/2009 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

Оставя в сила решението
 
136 Административно дело No 820/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни БОЯН КАРАМИТЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 07.07.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 210800153/09.06.2008г., издаден от Филип Карапиперов, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Смолян, потвърден с Решение №558 от 30. 07.2008г. на Директора на Дирекция “ОУИ”–гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА относно допълнително начислен ДДС на Боян Стефанов Карамитев, в качеството му на ЕТ”Боян Карамитев”, с адрес за кореспонденция гр.Неделино, област Смолян, ул.“Паисий Хилендарски”№ 7, както следва: за м. януари 2006г. – в размер на 154,04 лева, за м. февруари 2006г. – в размер на 179,44 лева, за м. юни 2006г. – в размер на 273,16 лева, за м. юли 2006г. – в размер на 345,80 лева, за м. август 2006 г. – в размер на 438,00 лева, за м. септември 2006 г. – в размер на 414,00 лева, за м. октомври 2006 г. – в размер на 383,8 лева и за м. ноември 2006 г. – в размер на 353,96 лева, ведно със съответните лихви за забава.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Боян Стефанов Карамитев, в качеството му на ЕТ ”Боян Карамитев”, с адрес за кореспонденция гр.Неделино, област Смолян, ул. “Паисий Хилендарски”№7, против Ревизионен акт № 210800153/09.06.2008г., издаден от Филип Карапиперов, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Смолян, потвърден с Решение №558 от 30. 07.2008г. на Директора на Дирекция “ОУИ”–гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА относно допълнително начислен ДДС на Боян Стефанов Карамитев,в качеството му на ЕТ”Боян Карамитев” в размер общо на 350,80 лева, както следва: за м. март 2006г. – в размер на 69 лева, за м. април 2006г. – в размер на 55,80 лева, за м. май 2006г. – в размер на 64,20 лева и за м. декември 2006г. – в размер на 161,80 лева, ведно със съответните лихви за забава, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
137 Административно дело No 822/2010, IX състав Дела по КСО К.Д.Г. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 01.07.2010г.
Отменя Решение № 84/06.04.2010 год. на Директор на РУСО - Пловдив , с което е потвърдено Разпореждане № 151-00-9039-2/11.02.2010 год. на ръководителя на осигуряването за безработица в РУСО - Пловдив, като незаконосъобразно. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
138 Административно дело No 823/2010, XI състав Дела по ЗМВР Н.С.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 07.07.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 4/БДС-1107/25.03.2010 г. на Директора на ОД на МВР гр.Пловдив относно налагане на принудителна административна мярка на основание чл.75, т.6 от ЗБЛД на Н.С.Д. с ЕГН ********** ***, Пловдивска област, пл. Кочо Честименски № 5, ет.1, ап.1 – забрана за напускане на страната по отношение държавите-членки на Европейския съюз.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.Д. с ЕГН ********** ***, Пловдивска област, пл. Кочо Честименски № 5, ет.1, ап.1 Заповед № 4/БДС-1107/25.03.2010 г. на Директора на ОД на МВР гр.Пловдив В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


Административен съдия:

 
139 Частно админист. наказателно дело (К) No 834/2010, XIX състав Наказателни частни касационни производства Л.П.П. РУ НА МВР КАРЛОВО Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА 
Определение от 20.07.2010г., в законна сила от 20.07.2010г.

ОБЕЗСИЛВА разпореждане от 16.12.2009 г. постановено по НАХД № 580/2009г. по описа на Карловския районен съд.
ВРЪЩА делото на Карловски районен съд за администриране на подадената касационна жалба против Решение № 173 от 2009г., постановено по н.а.х.д. № 580 по описа за 2009г. на Карловски районен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

 
140 Административно дело No 851/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МАРИЯН КИРОВ-78 ЕТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН СЕВЕРЕН Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 02.07.2010г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на кмета на Община Пловдив - Район "Северен" за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, съгласно одобрена схема от главния архитект на Община Пловдив - Район "Северен" за разполагане на ВПС /временно преместваемо съоръжение/- 5 броя стелажи, с обща площ от 25,70 кв.м., пред обект: магазин за промишлени стоки в УПИ ІІІ- комплексно жилищно строителство, кв.573 по плана на “Пета градска част”, гр. Пловдив.
ИЗПРАЩА преписката на кмета на Община Пловдив - Район "Северен" за постановяване на акт, съгласно одобрена схема от главния архитект на Община Пловдив - Район "Северен" за разполагане на ВПС /временно преместваемо съоръжение/- 5 броя стелажи, с обща площ от 25,70 кв.м., пред обект: магазин за промишлени стоки в УПИ ІІІ- комплексно жилищно строителство, кв.573 по плана на “Пета градска част”, гр. Пловдив, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решене.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
141 Административно дело No 855/2010, V състав Дела по ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 08.07.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № ЗД -06-10 от 28.04.2010 година на Областния управител на област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АХД № 855/2010 година по описа на Административен съд – Пловдив, V състав.
ОСЪЖДА Областен управител на област Пловдив да заплати на Общински съвет – Пловдив направените по делото разноски в размер на 100 лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

 
142 Административно наказателно дело (К) No 856/2010, XX състав Наказателни касационни производства Р.А.П. РУ НА МВР РАКОВСКИ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 08.07.2010г., в законна сила от 08.07.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 508/19.03.2010г. на Пловдивски районен съд, І-ви наказателен състав, постановено по НАХД № 3584/2009г.,
като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 325 от 09.04.2009г. на Началник РУ на МВР гр. Раковски към ОД на МВР Пловдив, в частта, с която на Р.А.П. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл. 6, т.2 от ЗДвП, във връзка с чл. 175, ал.1, т.4 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева, като намалява същата на 50 лева, а наказанието лишаване от право на управление на МПС намалява за срок от един месец.
Решението е окончателно.

 
143 Административно наказателно дело (К) No 858/2010, XX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА РОДОПИ Б.Д.К. Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 07.07.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
Оставя в сила Решение № 488/18.03.2010 г. на Пловдивски районен съд, ХХ-ти наказателен състав, постановено по нахд № 6939/2010 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно .

 
144 Административно наказателно дело (К) No 859/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства В.Д.Г. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 16.07.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №493/19.03.2010 г. по НАХД №857/10 год. по описа на РС – Пловдив.
Решението е окончателно.

 
145 Административно наказателно дело (К) No 862/2010, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОЙКО КИРЕВ ЕТ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 12.07.2010г., в законна сила от 12.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 629 от 31.03.2010г. постановено по НАХД № 533/2010г. по описа на Районен съд– Пловдив, ХХІІІ н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № 32461-S-000152/22.12.2009г. на Директор на Дирекция “Контрол” в на ТД на НАП – Пловдив, с което на ЕТ”Б.К.”***, представлявано от Б.К., на основание чл.180 ал.2 от ЗДДС във вр. чл.180 ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 808,49 лева за нарушение на чл.180 ал.2 във вр. с чл.180 ал.1 от ЗДДС във вр. с чл. 86 ал.1и а л.2 от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
146 Административно наказателно дело (К) No 864/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ БУЮК ИД ООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 09.07.2010г., в законна сила от 09.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 317 от 26.02.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 6689 по описа на Пловдивския районен съд за 2009 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
147 Административно наказателно дело (К) No 865/2010, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОЙКО КИРЕВ ЕТ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 12.07.2010г., в законна сила от 12.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 618 от 30.03.2010г., постановено по НАХД № 534 по описа за 2010г. на ПРС, ХV-ти наказателен състав
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
148 Административно наказателно дело (К) No 866/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОЙКО КИРЕВ ЕТ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА 
Решение от 20.07.2010г., в законна сила от 20.07.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 628 от 31.03.2010г. на Пловдивски районен съд, ХХІІІ - ти н.с, постановено по НАХД № 531 по описа на съда за 2010г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 32470 – S000162 от 22.12.2009г. на Директора на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – гр.Пловдив, с което на ЕТ “Б.К.”, със седалище и адрес на управление - с.Цалапица, обл.Пловдивска, ул.”Даскал Г.Младенов”№3, представлявано от Б.С.К., ЕГН **********, на основание чл.180, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС, е наложено административно наказание ”ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 500 лв. за извършено административно нарушение по чл.180, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.86, ал.1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране. 
149 Административно наказателно дело (К) No 868/2010, XXI състав Наказателни касационни производства НЕДКОВ-4Х4-НАТКО СТЕФАНОВ НЕДКОВ ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 23.07.2010г., в законна сила от 23.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №496/18.03.2010г., постановено по НАХД №6786/2009г. по описа на Районен Съд – Пловдив V н. състав, с което е изменено издаденото от Директор РИОКОЗ – Пловдив наказателно постановление/НП/ №І – Б – 453/27.11.2009г., с което са наложени на основание чл.48 ал.2 от Закона за храните/ЗХр./ на “Натко Стефанов Недков в качеството му на ЕТ “Недков 4х4 – Натко Недков” с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Ген. Данаил Николаев”№22, ет.1, ап.2: “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.73 ал.1, т.1 от Наредба №5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните, а също така на основание на чл.229 ал.2 от Закона за здравето /ЗЗдр/. “имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение на чл.2 ал.3 от Наредба №15 от 27.06.2006г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, като са НАМАЛЕНИ размерите на така наложените две наказания – по т.1 от 1 500 лева на 1 000 лева, а по т.2 от 500 лева на 200 лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
150 Административно наказателно дело (К) No 869/2010, XIX състав Наказателни касационни производства А.Д.А. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 21.07.2010г., в законна сила от 21.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 479 от 18.03.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 5593/2009 г.
Решението е окончателно.

 
151 Административно наказателно дело (К) No 878/2010, XX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ОМАН-4 КАДИР И СИЕ СД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 07.07.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 45 от 30.03.2010 г., постановено по НАХД № 628/2009г., на Районен съд Асеновград, ІІІ н.с.

Решението е окончателно.

 
152 Административно дело (К) No 884/2010, XIX състав Касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВХВ ООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 20.07.2010г., в законна сила от 20.07.2010г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по КНАХД № 2132/2009 г. по описа на Пловдивския административен съд.
ОТМЕНЯ Решение № 110 от 27.01.2010 г., постановено от Пловдивския административен съд по КНАХД № 2132/2009 г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1609 от 21.10.2009 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 2554/2009 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-1600260 от 16.04.2009 г., издадено от Директора на дирекция "Областна инспекция по труда - гр.Пловдив срещу "ВХВ" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Детелина" №1, ет.4, ап.12, Булстат: 123655444, представлявано от Х.В.И., ЕГН: **********.

Решението е окончателно.

 
153 Административно наказателно дело (К) No 898/2010, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ДДД 1 ООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 19.07.2010г., в законна сила от 19.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №622 от 31.03.2010год. на Пловдивски районен съд, ХІІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 6372 по описа на същия съд за 2009 год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
154 Административно наказателно дело (К) No 899/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ А.Г.Т. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 23.07.2010г., в законна сила от 23.07.2010г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №617/30.03.2010г. постановеното по НАХД №210/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІІ н. състав, с което е отменено издаденото от Началник Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №36 – 0001685/28.12.2009г., с което са наложени на А.Г.Т. *** административни наказания: “ГЛОБА” в размер на 500 лева на основание чл.95 ал.1, пр. пето от Закона за автомобилните превози /ЗАвПр/ за нарушение на чл.15 §. 3 първо тире от регламент №3821/85г. във вр. с чл.78 ал.1,т.2 ЗАвПр, “ГЛОБА” в размер на 500 лева на основание чл.93 ал.1,т.1 ЗАвПр за нарушение на чл.15 §. 7,б.”а” от регламент №3821/85г. във вр. с чл.78 ал.1, т.2 ЗАвПр и “ГЛОБА” в размер на 100 лева на основание чл.105 т.4 ЗАвПр за нарушение на чл.18 т.2 от Наредба №Н-8 от 27.06.2008г. на МТ, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на първоинстанционния Съд, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
155 Административно наказателно дело (К) No 904/2010, XX състав Наказателни касационни производства ДИМИС-ДИМИТЪР НОВИЧКОВ ЕТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 07.07.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение N 422 от11 .03.2010г. по НАХД № 2137, по описа на Районен съд-Пловдив,ХХVн.с. за 2009г..
Решетието не подлежи на обжалване.
 
156 Административно наказателно дело (К) No 905/2010, XXI състав Наказателни касационни производства С.И.П.,
В.И.П.,
И.С.П.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ХИСАРЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 23.07.2010г., в законна сила от 23.07.2010г.
Отменя изцяло решението ОТМЕНЯ решение № 855 от 16.03.2010 г., постановено по АХД № 10324/2009 г. на Пловдивския районен съд.ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на указанията на съда, дадени в мотивите на настоящото решение.Решението е окончателно.

 
157 Административно наказателно дело (К) No 907/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ И.И.Ч. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 20.07.2010г., в законна сила от 20.07.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 46 от 31.03.2010 г., постановено от Асеновградския районен съд по НАХД № 335/2009 г.
Решението е окончателно.

 
158 Административно дело No 913/2010, VI състав Други административни дела ХИДРОЕНЕРГОПРОЕКТ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 08.07.2010г.
Отменя Решение на Директора на РИОСВ-Пловдив № ОВОС-1177-П/14.04.2010г. за прекратяване процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС, в това число и процедурата по оценка на съвместимост за инвестиционно предложение : “Изменение на МВЕЦ /МВЕЦ Вазово/ на р.Стряма с местонахождение землищата на с.Михилци, Община Хисаря и с.Пролом, Община Карлово.
Изпраща преписката на Директора на РИОСВ-Пловдив за решаването й с произнасяне по направеното заявление от “Хидроенергопроект” ООД, гр.София.
Определението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
159 Административно дело No 914/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД,
BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT AG
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 06.07.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Становище за липса на основания за прилагане на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане изх. № 70 – 00 – 13375 от 16.11.2009г. на ТД на НАП – Пловдив, потвърдено в хода на административното му обжалване с Решение № 251/15.04.2010г. на Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Bwin Interactive Entertainment AG”,Австрия, с адрес за кореспонденция гр.Пловдив, бул.”Цар Борис Трети – Обединител”№37, против Становище за липса на основания за прилагане на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане изх. № 70 – 00 – 13375 от 16.11. 2009г. на ТД на НАП – Пловдив, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА и
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 914/2010г. по описа на Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, в тази му част.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Евроком България”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Цар Борис ІІІ–Обединител”№37,сумата от 200 /двеста/ лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА “Bwin Interactive Entertainment AG”, Австрия, с адрес за кореспонденция гр.Пловдив, бул.”Цар Борис Трети – Обединител”№37, да заплати на Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му, а в частта с която е оставена без разглеждане жалбата и е прекратено производството по делото, имаща харак-тер на определение, подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7 – дневен срок от съобщаването на страните.


 
160 Административно дело No 923/2010, IV състав Други административни дела КАРАТ-ТОМА КАРАМАНОЛЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 01.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Тома Танев Караманолев, ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Карат – Тома Караманолев”, с ЕИК 120514348, със седалище и адрес на управление: с.Давидково, община Баните, област Смолян, против отказ, обективиран в писмо с изх.№ РЯ-01-24 от 08.04.2010 г. на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
161 Административно дело No 924/2010, XVII състав Дела по ЗСП Д.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 20.07.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ПТ-77-234/17.03.2010 г. издадена от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Пловдив, с която е отказано отпускане на социална помощ по чл. 9 от ППЗСП считано от 01.02.2010 г.
ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Пловдив за постановяване на законосъобразен административен акт при съблюдаване на указанията по тълкуване на закона дадени в настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
162 Административно наказателно дело (К) No 928/2010, XX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАРЛОВО Н.Ф.Ф. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 15.07.2010г., в законна сила от 15.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 85 от 14.04.2010г., постановено по НАХД № 737/2010г. по описа на Районен съд – Карлово, І н.състав, с което е отменено Наказателно постановление № 62 от 20.08.2009г. на Кмета на Община Карлово, с което на Н.Ф.Ф. ЕГН **********,***, са наложени административни наказания, както следва: глоба – имуществена санкция в размер на 50 лева на основание чл.5 т.3 във вр. с чл.30 ал.1 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Карлово; и глоба– имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.7 ал.1 във вр. с ал.2 във вр. с чл.30 ал.1 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Карлово.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
163 Административно дело No 939/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни С.М.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 16.07.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160800937 от 05.09.2008 г. на ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 766/ 31.10.2008 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, издаден на С.М.И. ***, в частта която за периодите от месец 10.2000 г. до месец 11.2002 г.- включително, са установени задължения за помесечни осигурителни вноски за фонд “ДОО” в размер на общо 1434.48лв., ведно с прилежащата лихва от 1899,15 лв. и за помесечни осигурителни вноски за фонд “Здравно осигуряване” за периода от месец 10.2000 г. до месец 11.2002 г.- включително, в размер общо на 261.95 лв., ведно с прилежащата лихва в размер на 169.49 лева, като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.И. ***, против Ревизионен акт № 160800937 от 05.09.2008 г. на ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 766/ 31.10.2008 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив в останалата част, като неоснователна.
ОСЪЖДА С.М. Илиев, ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив по съразмерност и компенсация сумата от 330.56 лв. за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховният административен съд на Р.България в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
164 Административно дело (К) No 943/2010, XX състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ И.А.К.,
К.И.Л.,
М.Й.А.,
Д.А.И.,
Б.А.И.
Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 16.07.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 921 от 09.04.2009г., постановено от Районен съд – Пловдив, по гр. д. № 3077/2008 г., ХVІІ гр.състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
165 Административно наказателно дело (К) No 944/2010, XXII състав Наказателни касационни производства МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 07.07.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №621 от 31.03.2010г. по НАХД №6424 по описа на ПРС за 2009г. на ХІІ-ти наказателен състав, като вместо това постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №31812-S000071 от 09.11.2009г., издадено от директор на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП- Пловдив, с което на ЕТ ”Модекспрес-1001- Данка Стаменова”, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, жр ”Тракия”, бл.208, вх.”В”, ет.5, ап.20 е наложена имуществена санкция в размер на 1 272,39 лева, на основание чл. 180, ал.2, във вр. с ал.1, във вр. с чл. 86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС.
Решението е окончателно.

 
166 Административно наказателно дело (К) No 946/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 16.07.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 555/24.03.2010 г. по НАХД 6761/ 2009 г. по описа на РС - Пловдив
Решението е окончателно.

 
167 Административно наказателно дело (К) No 947/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 07.07.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 674 от 24.03.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 6745 по описа на Пловдивския районен съд за 2009 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
168 Административно наказателно дело (К) No 948/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ИМПУЛС 97 ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 23.07.2010г., в законна сила от 23.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 08.04.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 4693 по описа на Пловдивски районен съд, ХІІ н.с., за 2009 г. година, с което е отменено Наказателно постановление № 30953-0046555 от 30.07.2009 г. на Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП - гр.Пловдив, с което на “Импулс – 97” ООД - гр.Пловдив, с Булстат 115181874, седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул. “Константин Величков” № 57, ет.5, представлявано от С.Г.С., е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3207,56 лв., за извършено нарушение по чл.86, ал.1 и ал.2 , вр. чл.82, ал.1, вр.чл.17, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протест

 
169 Административно наказателно дело (К) No 949/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ВОЛОС 05 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 16.07.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 615/30.03.2010 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 5811/2009 г. по описа на същия съд
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд - гр. Пловдив.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
170 Административно наказателно дело (К) No 950/2010, XXI състав Наказателни касационни производства МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА 2003 ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 23.07.2010г., в законна сила от 23.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №642/06.04.2010г., постановено по НАХД №196/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІ н. състав, с което е потвърдено като законосъобразно издаденото от Директор Дирекция “Инспекция по труда “ – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16-1600506 от 22.12.2009г., с което е наложена на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.3 КТ на М.Ц.В. в качеството и на ЕТ “М.В. – 2003” с адрес на управление гр.Стамболийски, ул.”Райко Даскалов”№1, вх.”А”, ет.1 “имуществена санкция” в размер на 15 000 лева, за нарушение на чл.1 ал.2 във вр. с чл.62 ал.1 КТ.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
171 Административно наказателно дело (К) No 951/2010, XXII състав Наказателни касационни производства Н.З.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 05.07.2010г., в законна сила от 05.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 455 от 17.03.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 156 по описа на Районен съд Пловдив, ІІІ н.с., за 2010 година, с което е потвърдено наказателно постановление № 17625 от 29.09.2009 г. на началника група в Сектор ПП-КАТ при ОДМВР град Пловдив, с което на Н.З.З., ЕГН **********,***, на основание чл.179, ал.3, т.1, предл.1 ЗДвП е наложена глоба в размер на 1000 лева за извършено административно нарушение на чл.100, ал.2, предл.1 ЗДвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
172 Частно админист. наказателно дело (К) No 954/2010, XXI състав Наказателни частни касационни производства ФАНТАСТИКА-95-ГЕОРГИ ЦАНКОВ ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 23.07.2010г., в законна сила от 23.07.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 19.03.2010г., постановеното по н.а.х.д. №5373/2009г. по описа на Районен съд – Пловдив VІІІ н.състав, с което е прекратено производството по делото, образувано по жалба на Г.И.Ц. в качеството му на ЕТ “Фантастика 95 – Г.Ц.”*** срещу наказателно постановление №І-Б-321/27.08.2009г. на Директор на РИОКОЗ – Пловдив.
ВРЪЩА делото на Районен Съд – Пловдив, VІІІ н.състав, за продължаване на съдопроизводствените действия по него, съобразно задължителните указания, дадени в мотивите на това определение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
173 Административно наказателно дело (К) No 955/2010, XXI състав Наказателни касационни производства Г.Н.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 08.07.2010г., в законна сила от 08.07.2010г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 740 от 08.02.2010 г., постановено по НАХД № 165/2010г. на Пловдивския районен съд в частта, с която е потвърдено НП № 18012 от 08.10.2009Г. на Началника на Сектор ПП към ОД на МВР-Пловдив, в частта, с която на Г.Н.Б., ЕГН **********, за нарушение на чл. 137А ал.1, предл. 1 от ЗДвП и на осн. чл. 183, ал.4 т.7, предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер от 50 лв. и на основание Наредба 1-1959 на МВР са отнети 3 /три/ контролни точки по чл. 182 ал.Зт.З от ЗДвП.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 740 от 08.02.2010 г., постановено по НАХД № 165/2010г. на Пловдивския районен съд в останалата част.
Решението е окончателно.
Преписи от решението да се изпратят на страните.

 
174 Административно наказателно дело (К) No 956/2010, XIX състав Наказателни касационни производства Д.Г.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 19.07.2010г., в законна сила от 19.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №693 от 12.04.2010год. на Пловдивски районен съд, Х наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 183 по описа на същия съд за 2010 год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
175 Частно админист. наказателно дело (К) No 959/2010, XX състав Наказателни частни касационни производства ТИРАТРОН 1 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Определение от 06.07.2010г., в законна сила от 06.07.2010г.
ОТМЕНЯ Определение № 454 от 12.04.2010г., постановено по нахд № 929/2010г. на ПРС, ХІV-ти наказателен състав.
ВРЪЩА делото на Районен съд - Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно.

 
176 Административно наказателно дело (К) No 960/2010, XX състав Наказателни касационни производства АТОК ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 07.07.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение №205 от 09 .02.2010г. по НАХД № 5648, по описа на Районен съд-Пловдив,ХVІ н.с. за 2009г..
Решението е окончателно.


 
177 Административно дело No 965/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни Г.Ж.Ж. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 01.07.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 294 от 29.04.2010 г. на Директора на Дирекция ОУИ - гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, което по повод искане на Г.Ж.Ж. ЕГН **********, е отказано спиране изпълнението на Ревизионен акт № 160902189 от 09.03.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на Ревизионен акт № 160902189/09.03.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, с който на Г.Ж.Ж. ЕГН **********, са вменени публични задължения по ЗДДФЛ за довнасяне. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
178 Административно дело No 973/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЮСИЛ 80 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 23.07.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на “Люсил-80” ЕООД, с ЕИК 120612899, със седалище и адрес на управление: град Смолян, ул.”Тракия” № 52, против ревизионен акт № 210900329 от 22.02.2010 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП град Пловдив, ИРМ Смолян, потвърден с решение № 271 от 20.04.2010 г. на зам. директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 973 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
179 Административно дело No 978/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Б.Д.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 22.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Д.С., ЕГН ********** *** срещу Акт за установяване на задължение по декларация/АУЗД/ № 920455 от 08.03.2010г., издаден на основание чл. 106, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от Р.Х.Д.- инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, с който е отказано данъчно облекчение за финансовата 2008г., потвърден с Решение № 52/12.04.2010 г. на Директора на ТД на НАП гр.Пловдив, като неоснователна.
ОСЪЖДА Б.Д.С., ЕГН ********** *** да заплати в полза на ТД на НАП-Пловдив сумата от 150/сто и петдесет/ лева юрисконсулстско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
180 Административно дело No 987/2010, XVIII състав Дела по ЗМВР Е.К.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 23.07.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2010003382 от 22.04.2010г. на Директор на ОД на МВР – Пловдив, за наложена на Е.К.Г. принудителна административна мярка /ПАМ/ „забрана за напускане на страната” по отношение държавите-членки на Европейския съюз.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.К.Г. с ЕГН ********** ***, против Заповед № 2010003382 от 22.04.2010г. на Директор на ОД на МВР – Пловдив, с която заповед й е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ „забрана за напускане на страната” В ОСТАНАЛАТА И ЧАСТ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. 
181 Административно наказателно дело (К) No 1005/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КРИЧИМ Р.Н.П. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 19.07.2010г., в законна сила от 19.07.2010г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 785/21.04.2010 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 572/2010 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
182 Административно наказателно дело (К) No 1006/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ДЖИРО ТРЕЙД ООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 16.07.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение №704/12.04.2010 г. по НАХД №6203/2009 год. по описа на РС – Пловдив. Решението е окончателно

 
183 Административно наказателно дело (К) No 1009/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ С.Х.С. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 23.07.2010г., в законна сила от 23.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 632 от 31.03.2010г., постановено по НАХД № 5894, по описа за 2009 г. на Пловдивски районен съд, ХVІІ – ти наказателен състав е отменено наказателно постановление № 151/14.09.2009г., издадено от Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” - гр. София, с което на С. Х.С., ЕГН ********** ***, на основание чл.119 във връзка с чл.129, ал.3 от Закона за железопътния транспорт /ЗЖТ/ е наложено административно наказание в размер на 800 /осемстотин/ лева за нарушение на чл. 129, ал.3 от ЗЖТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
184 Административно наказателно дело (К) No 1010/2010, XX състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО СТЕМА-СТАРОСЕЛ ООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 12.07.2010г., в законна сила от 12.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №627/31.03.2010г., постановено по НАХД № 87/2010г. по описа на Районен Съд–Пловдив, ХVІІ н.състав, с което е отменено Наказателно Постановление № 061 от 16.10.2009г. на Изпълнителния Директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, с което на основание чл.68 и чл.79 от Закона за виното и спиртните напитки на “Стема - Старосел”ООД, със седалище и адрес на управление с.Старосел, обл.Пловдив, ул.”Г. Димитров” №60, ЕИК 200328967, е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева за извършено административно нарушение по чл. 26 ал.1 от ЗВСН във вр. с чл.9, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредбата за разрешените енологични практики и обработки и контрол по тяхното извършване.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
185 Административно наказателно дело (К) No 1011/2010, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ ЕАД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 07.07.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 769/21.04.2010г., постановено по нахд № 1303/2010 г. на Районен съд - гр. Пловдив, ІІ-ри наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
186 Административно наказателно дело (К) No 1013/2010, XXII състав Наказателни касационни производства СИЕНИТ МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ ООД БДУВИР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 07.07.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 686 от 12.04.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 7049 по описа на Пловдивския районен съд за 2009 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
187 Административно наказателно дело (К) No 1014/2010, XX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 09.07.2010г., в законна сила от 09.07.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 614 от 31.03.2010г., постановено по НАХД № 88 по описа на Пловдивския районен съд за 2010г., ХVІІІ наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
188 Административно наказателно дело (К) No 1015/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЕТЪР МИРТАЛОВ ЕТ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 07.07.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 708 от 14.04.2010 г. по н.а.х.д. № 369 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-1600398 от 11.12.2009 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” град Пловдив, с което на с което на основание чл.414, ал.3 КТ на ЕТ “П.М.”, с ЕИК 115512477, със седалище и адрес на управление: гр.Раковски, ул.”Шести септември” № 11, е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева за извършено административно нарушение по чл.62, ал.1 във връзка с чл.1, ал.2 КТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
189 Административно наказателно дело (К) No 1017/2010, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЕВРОКОМПЮТЪР ООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА 
Решение от 20.07.2010г., в законна сила от 20.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 665 от 08.04.2010г. на Пловдивския районен съд, ХХV - ти н.с, постановено по НАХД № 5015 по описа на същия съд за 2009г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
190 Административно дело (К) No 1018/2010, XXIII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Г.Д.Т.,
И.В.Я.,
Р.Н.Т.,
С.Н.Б.
Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 14.07.2010г., в законна сила от 15.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1035 от 31.03.2010г. по АХ дело №18102 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., ХVІІ-ти граждански състав, с което е обявена нищожността на Решение №77349 от 15.05.1997г. на ОбСЗ- Родопи, в частта му, с която е отказано възстановяване на правото на собственост на наследниците на Г. Христов Т. върху лозе от 2,000 дка., находящо се в землището на село Брестник, местността “Свети Спас”.
Решението е окончателно.

 
191 Административно дело (К) No 1019/2010, XIX състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Ц.Д.П. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 20.07.2010г., в законна сила от 20.07.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 832 от 12.03.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по АХД № 15935/2009 г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане в Пловдивския районен съд за изпълнение на указанията, дадени в съгласно мотивите на настоящото решение.
Решението е окончателно.

 
192 Административно дело No 1020/2010, XVII състав Дела по КСО Ч.К.Х. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 05.07.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 56/31.03.2010 г., издадено от Директора на ТП на НОИ гр. Пловдив, с което образуваното административно производство по заявление № МП – 15608/02.03.2010 г. подадено от Ч.К.Х., е СПРЯНО.
ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТП на НОИ гр. Пловдив за продължаване на административното производството по заявление № МП – 15608/02.03.2010 г. подадено от Ч.К.Х., при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение. .
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
193 Административно дело No 1021/2010, XII състав Дела по КСО Е.С.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 29.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба на И.Д.Д. ***, като настойник на Е.С.Д. *** адрес против Акт изх. № МП-29002-#-2/10.V.2010г. на Директора на РУ”СО” гр.Пловдив, с който е прекратено производството по жалбата му вх.№ МП-29002/26.ІV.2010г. срещу Разпореждане № **********/21.ХІІ.2009г. и Разпореждане № **********/6.І.2010г., и двете на Ръководител „ПО” при РУ”СО” гр.Пловдив.
ОСЪЖДА Е.С.Д. ***, представлявана от настойника си И.Д.Д. *** адрес да заплати на Районно управление ”Социално осигуряване” – гр.Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
 
194 Административно дело (К) No 1029/2010, XXI състав Касационни производства Й.Г.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 23.07.2010г., в законна сила от 23.07.2010г.
Отменя изцяло решението . ОТМЕНЯ Решение № 1240 от 14.05.2009г. на Пловдивския районен съд, десети граждански състав, с което е отхвърлена жалбата на Й.Г.К., против Решение № 8- ЮЗ от 08.08.2008г. на Общинска служба “Земеделие” град Пловдив, постановено по преписка по заявление с вх. № 1465 от 13.10.1999 година на наследниците на Анка Танкова Суйтарова –Попова
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
195 Административно дело No 1030/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни Ю.И.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 06.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Юлиан И.К.,***, против Решение №57 от 26.04.2010г. на директора на ТД на НАП, гр. Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалбата му против отказ на публичен изпълнител при ТД на НАП- Пловдив, обективиран в писмо с Изх.№ВхК-2707-1 от 16.03.2010г., да бъде прекратено изпълнително дело №43945 по описа на ТД на НАП- Пловдив за 2002г.
ОСЪЖДА Юлиан И.К.,***, да заплати на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите, гр. Пловдив сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Определението е окончателно.

 
196 Административно наказателно дело (К) No 1038/2010, XX състав Наказателни касационни производства К.М.М. РУ НА МВР КАРЛОВО Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 09.07.2010г., в законна сила от 09.07.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 98 от 03.05.2010 г. постановено по НАХД № 148 по описа на Карловския районен съд/КРС/ – ІV н.с.по описа за 2010г.
като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1891/2008 г., издадено от началника на РУ на МВР град Карлово, с което на касаторът К.М.М. с ЕГН ********** ***, 3 на основание чл.315 ал.1 т.1 от Кодекса за застраховането е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева за нарушение по чл.315 ал.1 пр.2 от КЗ, като вместо наложеното административно наказание глоба в размер на 400 лева НАЛАГА на К.М.М. с ЕГН ********** на основание чл. 15 ал.2 от ЗАНН обществено порицание .Препис от решението да се изпрати за изпълнение по реда на чл. 75 от ЗАНН.

 
197 Административно дело No 1041/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни И.Ж.Ж. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 01.07.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 328/14.05.2010 г. на Директора на Дирекция ОУИ - гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, което е отказано спиране изпълнението на обжалваната част на Ревизионен акт № 160902199/09.03.2010 г. на ТД на НАП - гр.Пловдив, с който на И.Ж.Ж. ЕГН **********, са вменени публични задължения за внасяне в размер общо на 140 172,15 лева - главница и лихви до датата на подаване на искането, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на Ревизионен акт № 160902199/09.03.2010 г. на ТД на НАП - гр.Пловдив, в частта ,с която на И.Ж.Ж. ЕГН **********,*** І, 18, са вменени публични задължения за довнасяне в размер общо на 140 172,15 лева - главница и лихви до датата на подаване на искането за спиране, за срок до 15.02.2011 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
198 Административно дело No 1042/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни КИАЛА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 19.07.2010г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 260900714 от 22.03.2010 г. издаден от С.В.П., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, с който на “Киала” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. “Свобода” № 19, представлявано от К.И.Г., с ЕИК по БУЛСТАТ 126525522, е установено задължение за корпоративен данък за 2004 г. в размер на 4651,76 лв., ведно със законната лихва за просрочие в размер на 1957,77 лв.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Киала” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. “Свобода” № 19, представлявано от К.И.Г., с ЕИК по БУЛСТАТ 126525522, сторените по делото разноски в размер на 1250 лв. /хиляда двеста и петдесет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
199 Административно наказателно дело (К) No 1043/2010, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Д.К.Х. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 14.07.2010г., в законна сила от 14.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 11/01.04.2010г., постановеното по НАХД № 21/2010г. по описа на Районен Съд–Първомай, ІІ н.състав, с което е отменено Наказателно Постановление № 16-1600510/21.01.2010г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив, с което на Д.К.Х., ЕГН **********,***, на основание чл.413 ал.2 от Кодекса на труда е наложено административно наказание – ГЛОБА размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева за извършено административно нарушение на чл.126 ал.2 от Кодекса на труда, чл.246 ал.2 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване /обн. ДВ, бр.88 от 1999г./ във вр. с чл.24, ал.2 и чл.27 т.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи /обн. ДВ бр.37 2004г./.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
200 Административно наказателно дело (К) No 1047/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ В.П.Б. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 15.07.2010г., в законна сила от 15.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 701/13.04.2010 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 626/2010 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
201 Административно наказателно дело (К) No 1049/2010, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЗАЛОЖНА КЪЩА ЦЕНТРУС ГРУП ЕООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА 
Решение от 20.07.2010г., в законна сила от 20.07.2010г.

ОТМЕНЯ решение № 760 от 20.04.2010г. на Пловдивски районен съд ХХ – ти наказателен състав, постановено по н.а.х.д № 424/2010г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд - гр. Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
202 Административно наказателно дело (К) No 1050/2010, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ВИКИ-ПЕТРАНА БОЖИНОВА ЕТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 07.07.2010г., в законна сила от 07.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №850 от 29.04.2010г., постановено по нахд №1649/2010г. по описа на Пловдивски Районен Съд, ХХІ-ви наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
203 Административно наказателно дело (К) No 1051/2010, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ АИБО-С ЕООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 08.07.2010г., в законна сила от 09.07.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 787 от 22.04.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 3105 по описа на Пловдивския районен съд за 2009 година.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
204 Административно наказателно дело (К) No 1053/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ М.А. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 08.07.2010г., в законна сила от 08.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 800 от 23.04.2010 г., постановено по НАХД № 1228/2010 г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 36-0000157 от 04.02.2010 г. на Началник на областен отдел "КД-ДАИ" гр. Пловдив.
Решението не подлежи на обжалване.

 
205 Административно наказателно дело (К) No 1055/2010, XXI състав Наказателни касационни производства Н.В.В. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 23.07.2010г., в законна сила от 23.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №494/19.03.2010г., постановено по НАХД №222/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ІІІ н. състав, с което е потвърдено като законосъобразно издаденото от Директор Дирекция “Инспекция по труда “ – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16-1600478 от 21.12.2009г., с което е наложено на основание чл.416 ал.5 КТ на Н.В.В. в качеството и на Председател на сдружение “Национална камара за мода – България”, гр.Пловдив административно наказание “Глоба” в размер на 2 500 лева, за нарушение на чл.415 ал.1 КТ.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
206 Административно наказателно дело (К) No 1058/2010, XX състав Наказателни касационни производства БАЛДИНГ КАР ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 15.07.2010г., в законна сила от 15.07.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ в сила решение № 764 от 20.04.2010 г., постановено по НАХД № 6958 по описа за 2009 г. на ПРС, ІІІ-ти наказателен състав. Решението е окончателно.
 
207 Административно дело No 1060/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АРКУТИНО ЕАД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 27.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на “АРКУТИНО” ЕАД – гр.Пловдив, с БУЛСТАТ 131522086, с адрес на управление и адрес за съобщения: гр.Пловдив, ул.”Алцеко” № 16, ет.2, представлявано от изп.директор Р.С.Л., чрез пълномощника си Б.А.С. против Решение № 68 от 18.05.2010 г. на директора на ТД Пловдив при НАП, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх.№ РД-10-239 от 05.05.2010 г., издадено от старши публичен изпълнител при Териториална дирекция град Пловдив на НАП.
ОСЪЖДА “АРКУТИНО” ЕАД – гр.Пловдив, с БУЛСТАТ 131522086, с адрес на управление и адрес за съобщения: гр.Пловдив, ул.”Алцеко” № 16, ет.2, представлявано от изп.директор Р.С.Л., чрез пълномощника си Б.А.С., да заплати на Териториална дирекция на НАП - град Пловдив сумата 150 (сто и петдесет) лева, разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
208 Административно дело No 1062/2010, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА ПЛОВДИВ-ДИРЕКЦИЯ ОСЖНПИП ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН СЕВЕРЕН Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 08.07.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ преписката на Община Пловдив – район “Северен” с изх. № С711053 от 27.05.2010 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1062/2001 година по описа на Административен съд – Пловдив, V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за заинтересованите страни, а за жалбоподателя и ответника от получаване на съобщението, пред ВАС на Р.България.


 
209 Административно дело (К) No 1068/2010, XXIII състав Касационни производства М.К.Л.,
С.Г.Л.,
П.Г.Л.,
Е.Л.Л.,
М.П.Л.,
Е.П.Л.,
А.С.Г.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 16.07.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение № 1244 от 14.05.2009 г., постановено по адм. дело № 3183 по описа на Пловдивския районен съд, Х гр.с., за 2008 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
210 Административно дело No 1088/2010, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Г.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 01.07.2010г.
На основание чл. 135 ал. 2 АПК ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Пловдив.
Определението не подлежи на обжалване.

 
211 Административно дело No 1102/2010, V състав Дела по ЗМВР Т.Б.С. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 16.07.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба от Т.Б.С.,*** срещу Заповед № 237/08.01.2010 г. на Директор на ОД на МВР Пловдив. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.д. № 1102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.
 
212 Административно наказателно дело (К) No 1108/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ЕВРОМЕС РОСЕН МАРИНОВ ЕТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 23.07.2010г., в законна сила от 23.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 755/ 08.03.2010 г., постановено по нахд № 5052/ 2009 г. на ПРС, с което е потвърдено наказателно постановление № П-61/ 27.08.2009 г. на Началника на Териториалното звено на И.Д. Председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – гр.София, с което на лицето на основание чл. 88, ал.1 от Закона за измерванията /ЗИ/ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева, за извършено административно нарушение по чл.60 и чл.63, ал.1 от ЗИ във връзка с чл.11 от Наредбата за предварително опакованите количества продукти.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
213 Административно наказателно дело (К) No 1113/2010, XXI състав Наказателни касационни производства КООПЕРАЦИЯ АГРА СТАР ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 08.07.2010г., в законна сила от 08.07.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 776 от 21.04.2010г., постановено по НАХД № 5800/2009Г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1600388 от 29.09.2009г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда"-Пловдив, с което на кооперация "Аграстар" гр. Хисар, ЕИК 115243895, представлявана от В.П.Д., в качеството му на председател, е наложено административно наказание - имуществена санкция, в размер от 15000 лв. /петнадесет хиляди/, на основание чл. 416 ал.5 във вр. с чл. 414 ал.З от КТ, за нарушение разпоредбите на чл. 62 ал.1 вр. с чл. 1 ал.2 от КТ.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600388 от 29.09.2009Г. на Директора Дирекция "Инспекция по труда"~Пловдив, с което на кооперация "Аграстар" гр. Хисар, ЕИК 1152,43895, е наложено административно наказание - имуществена сан^ия, в размер от 15000 лв. /петнадесет хиляди/.
Решението е окончателно.

 
214 Административно дело (К) No 1115/2010, XXII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Н.Х.Я.,
Ю.Х.Я.
Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 06.07.2010г.
ОТМЕНЯ решението от 06.04.2010 г. по административно дело № 9264 по описа на Пловдивския районен съд за 2009 година.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
215 Административно дело No 1119/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни ГУДВИН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 14.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н. Леонидова Л., в качеството й на управител на “Гудвин”-ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе №30 против Ревизионен акт № 160901413 от 13.01.2010 год., издаден от Лорена Николаева Иванова, на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, частично потвърден с Решение №155 от 10.03.2010год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който за отчетен период м.февруари 2008г. е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 15800лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 4183.55лв, по фактура №12/11.01.2008г.
ОСЪЖДА “Гудвин”-ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе №30 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 849,67лв., за съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
216 Административно дело No 1135/2010, XIII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Г.И.Ч. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАКОВСКИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 28.07.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 190 на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Раковски, взето с протокол № 61 от 19.05.2010г.
ОСЪЖДА Общинската избирателна комисия – Раковски да заплати на Г.И.Ч.,*** сумата от 150 /сто и петдесет/ лева разноски по делото.
ОСЪЖДА Г.И.Ч.,*** да заплати по cметка на Административен съд-Пловдив сумата в размер на 10/десет/ лева ДТ.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 7 – дневен срок от обявяването му.

 
217 Административно дело No 1140/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО ТЕХНИКА ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 01.07.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.З.К.-управител на ЕООД “Еко техника” с адрес гр.Пловдив, ул.”Бр.Шкорпил” № 16, ап.26.
Прекратява производството по адм.д.№ 1140/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
218 Административно дело No 1141/2010, XVIII състав Дела по ЗМВР И.Т.В. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 23.07.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.В. ***, против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-23-579/18.05.2010г., издадена от началник Областен отдел “Контролна дейност- ДАИ”- гр. Пловдив, в частта й по т.1, с която е наредено на основание чл. 106а, ал.1 т.1, б.”б” от Закон за автомобилните превози временно спиране от движение на лек автомобил марка “Рено”, модел “Трафик”, с рег. № РВ 9720 СН до отстраняване на нарушението и решаване на въпроса за отговорността.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.


 
219 Административно дело No 1145/2010, XVII състав Дела по ЗОСОИ Р.Л.Р. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 13.07.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Л.Р. с ЕГН **********,*** против Заповед № ЗД-04-1/05.05.2010 г. на Областния управител на област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1145/2010 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок считано от днес пред Върховния административен съд на Република България.

 
220 Административно дело No 1148/2010, IV състав Дела по ЗМВР И.Г.К. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 14.07.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №з-7677 от 23.07.2009г. на директора на Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с която на И.Г.К. е наложена ПАМ- забрана напускането на Република България и издаването на паспорти или заместващи ги документи, считано от 23.07.2009г. до отпадане на основанието за това, по отношение на държавите-членки на Европейския съюз.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.К.,***, против Заповед №з-7677 от 23.07.2009г. на директора на Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с която му е наложена ПАМ- забрана напускането на Република България и издаването на паспорти или заместващи ги документи, считано от 23.07.2009г. до отпадане на основанието за това, в останалата и част.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
221 Административно дело No 1149/2010, VIII състав Дела по ЗМВР Г.Д.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 07.07.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №2010004503 от 30.04.2010г. на директора на Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с която на Г.Д.Д. е наложена принудителна административна мярка- забрана напускането на страната, считано от 30.04.2010г. до отпадане на основанието за това, по отношение на държавите-членки на Европейския съюз.
ОСЪЖДА Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, да заплати на Г.Д. ***, сумата от 373,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
222 Административно наказателно дело (К) No 1161/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЕВРОТЕКС АРДИНО ООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 16.07.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 927/10.05.2010 г. по НАХД 6398/ 2009 г. по описа на Районен съд - Пловдив
Решението е окончателно.

 
223 Административно наказателно дело (К) No 1164/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства БДУВИБР ПЛОВДИВ ДРАГИЕВ И КО ООД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 15.07.2010г., в законна сила от 15.07.2010г.
Оставя в сила Решение № № 734/16.04.2010 г., постановено по н.ах.д.№ 6758 по описа за 2009г. на Районен съд-Пловдив.
Решението е окончателно.

 
224 Административно наказателно дело (К) No 1166/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства РОЖЕН-3 ЕООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 16.07.2010г., в законна сила от 16.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 14.05.2010 г. по НАХД №138/10 год. Районен съд – Асеновград.
Решението е окончателно.

 
225 Административно дело No 1175/2010, XVIII състав Други административни дела Ц.Т.З. ОБЛАСТНА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПЛОВДИВ,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 09.07.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Ц.Т.З., ЕГН **********,*** против уведомително писмо на Държавен фонд “Земеделие”, областна разплащателна агенция- Пловдив с изх. № 7102/02.07.2009г. като просрочена.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1175 по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните. .

Заличава датата 28.09.2010г. като съдебно заседание по делото.

 
226 Административно дело No 1237/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ФРЕШ ФРУКТ ООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 23.07.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от “ФРЕШ ФРУКТ” ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, район “Западен”, ул.”София” № 66, бл.1, вх.Б против Решение за промяна на митническа стойност № 976/11.02.2010г. на началник Митница - Пловдив, потвърдено с Решение № 176/23.03.2010г. на Директор на Агенция – Митници.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1237 по описа за 2010г. на Административен съд – град Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.


 
227 Административно дело No 1241/2010, VI състав Дела по ЗМВР М.П.П. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 23.07.2010г.
Отменя Заповед № 10002261/09.03.2010г. на Директора на ОД МВР-Пловдив, постановена на основание чл.75 т.6 ЗБЛД по отношение държавите-членки на Европейския съюз.
Отхвърля жалбата на М.П. *** против Заповед № 10002261/09.03.2010г. на Директора на ОД МВР-Пловдив в останалата й част.
Осъжда М.П. *** да заплати сума в размер на 10 лв.- държавна такса по сметка на административен съд-Пловдив.
Осъжда ОД МВР-Пловдив да заплати на М.П. *** сума в размер на 740 лв., разноски за адвокатско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
228 Административно дело No 1253/2010, VII състав Други административни дела БДЖ ЕАД ОБЩИНА КУКЛЕН,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 20.07.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Български държавни железници”ЕАД, гр.София срещу съобщение/компютърна разпечатка/ за дължими суми за такса битови отпадъци/ТБО/ за 2010г. с изх.№ДС-947 от 16.04. 2010г. на Община – Куклен, ведно с придружително писмо, с което са посочени на Дружеството за внасяне на 12 801,75 лева и 81,21 лева, за декларираните имоти на територията на Общината.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1253/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав.
ИЗПРАЩА делото като преписка по жалбата на “Български държавни железници”ЕАД гр.София, на Кмета на Община Куклен – за издаване на акт по чл.9б ал.2 ЗМДТ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
229 Административно дело No 1261/2010, XVI състав Дела по ЗДС НИКИ 68-НИКОЛАЙ СТАРЕВ ЕТ,
КРУМ СПАСОВ-ВЕНИС ЕТ
ТП БЪЛГАРСКИ ПОЩИ-ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 07.07.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на ЕТ "Ники-Н.С." със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул. "Тракийски юнак" №3, ет.1, ап.3, ЕФН: 1594059393; и на ЕТ "Венис-К.С." със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул. "Петрова нива" №29, ап.2, ЕИК: 825379021, и двете подадени чрез адв.К., срещу Заповед № РД-17-01-115 от 26.05.2010 г., издадена от Директора на Териториално поделение на "Български пощи" ЕАД – гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1261 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
230 Частно админист. наказателно дело (К) No 1277/2010, XXI състав Наказателни частни касационни производства Н.И.Р. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Определение от 06.07.2010г., в законна сила от 06.07.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 20.05.2010г на Районен съд-Пловдив, ХІ наказателен състав, постановено по НАХД № 2865 по описа на ПРС за 2010г., с което жалбата на Н.И.Р. против НП № 24599 от 04.01.2010г. на Началник Сектор ПП към ОД на МВР-Пловдив, с което му е наложено административно наказание –глоба в размер на 50 лв., за нарушение на чл. 6 т.1 пр.2 от ЗДвП, на основание чл. 183 ал.4 т.3 пр.1 от ЗДвП, като наред с това са отнети 8 контролни точки, на основание Наредба № І-1959 на МВР, е оставена без разглеждане като недопустима и производството по НАХД № 2865/2010г. по описа на ПРС е прекратено.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
231 Административно дело No 1312/2010, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.К.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 23.07.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Н.К.Б., ЕГН **********,***, против заповед № А-981 от 01.06.2010 г. на кмета на Община Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1312 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
232 Административно дело No 1321/2010, VII състав Искове за обезщетение В.Л.К.Б.   Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 30.07.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.К. – Б. ***, с която е поискано установяване незаконосъобразност на бездействието на длъжностното лице от РС – Пловдив, а именно Р.В. и присъждане обезщетение в размер на 800 лева за причинени неимуществени вреди, поради това бездействие.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1321/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
233 Административно дело No 1323/2010, VI състав Други административни дела Г.К.Т.   Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 27.07.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата /наименована като молба/ на Г.К.Т.,***.
Прекратява производството по адм.д.№ 1323/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.
Препис от определението да се изпрати на Г.К.Т..

 
234 Административно дело No 1324/2010, IX състав Други административни дела Г.К.Т.   Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 16.07.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.Т. *** срещу Определение №10193 от 25. Х. 2007г. по адм.д. №7589 от 2007г. на ВАС .
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1324/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив – първо отд., ІХ състав .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до оспорващия Г.К.Т. за постановяването му.

 
235 Административно дело No 1349/2010, XIV състав Други административни дела С.Н.Л. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 09.07.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1349 по описа на Административен съд Пловдив, образувано по жалбата на С.Н.Л., ЕГН **********,***.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пловдивския районен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

 
236 Административно дело No 1364/2010, XIV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Т.М.Д. ЕКО ГЛОБАЛ АД Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 08.07.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1364 по описа на Административен съд – гр. Пловдив по исковата молба на Т.М.Д., ЕГН **********,***, против “Еко-глобал” АД със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Марица” № 85, с правно основание чл.245, ал.1 и ал.2 КТ.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пловдивския районен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

 
237 Административно дело No 1405/2010, I състав Други административни дела М.Г.Ч.,
К.Г.Ч.,
Т.Г.Г.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 12.07.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ах. дело № 1405 по описа на Административен съд, гр. Пловдив за 2010год.
Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. След влизане в сила на настоящото определение, делото да се докладва по адм. дело № 1403 по описа на съда за 2010год.


 
238 Административно дело No 1422/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОСИП КЪМ ОБЩИНА ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 14.07.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане “комплектувана преписка и 2 броя възражения-оригинал с Изх.№940ОА11832/4/ от 19.02.2010г. и с Изх.№94ОА11832/4/ от 09.10.2009г. от г-н Николай Аджеларов- Директор Дирекция “ОСИП” към община Пловдив” против Заповед №09ОА-3266 от 19.12.2009г. на кмета на община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.1 по плана на ЖР”Тракия”, жил. група Б-8, гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1422 по описа на съда за 2010г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
239 Административно дело No 1481/2010, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Т.И.Г. АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 20.07.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1481 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София град.
Определението не подлежи на обжалване.