АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.08.2010г. до 31.08.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1813/2007, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЗДИЕ СТИЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 05.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Здие стил” ООД – гр. Димитровград, с адрес на управление ***, и със съдебен адрес: ***, с управител Р.Д.Р. против Ревизионен акт № 2600241/ 09.07.2007 г., издаден от ТД на НАП – гр.Хасково, частично потвърден с Решение № 854 от 10.09.2007 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на жалбоподателя е отказано правото на приспадане на данъчен кредит за м.01. м.09, м.10, м.11 и м.12.2002 г. по фактури, издадени от “Мега трейд” ЕООД, “Ив Комерс” ЕООД, “Люсим 2001” ЕООД, “Миган” ЕООД и Кооперация “Авидекс”, общо в размер на 48092,88лв. и са начислени прилежащите лихви, както и в частта, в която е увеличен финансовия резултат на дружеството по ЗКПО за 2001 г. със сумата от 12166,67 лв., в резултат на което са определени допълнителни задължения – данък за общините в размер на 1216,67 лв. и лихви от 832,81 лв. и данък върху печалбата в размер на 1642,50 лв. и лихва върху тази сума от 1124,30 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА “Здие стил” ООД – гр. Димитровград, с Булстат ***, с адрес на управление ***, с управител Р.Д.Р. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 1758/хиляда седемстотин петдесет и осем/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита и разноски за производството.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
2 Административно дело No 417/2008, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.П.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение (второ) от 17.08.2010г.
ДОПУСКА поправка на писмена грешка в Решение №1116 от 06.08.2009г., като посоченият на ред 8 от решението “№ 1837” да се чете “№ 417”.
Решението е окончателно.

 
3 Административно дело No 821/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни БОНЕТИ-ТОДОР СТАНИЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 06.08.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 863/04.01.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пазарджик, частично потвърден с Решение № 257/03.04.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта относно отказаното право на данъчен кредит в размер на 953,60 лв. на ЕТ "Бонети-Т.С."*** и адрес на управление ул."Шар планина" №9, Булстат: 112042848, за данъчен период м.октомври 2003 г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Бонети-Т.С."*** и адрес на управление ул."Шар планина" №9, Булстат: 112042848, срещу Ревизионен акт № 863/04.01.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пазарджик, в останалата обжалвана част, потвърдена с Решение № 257/03.04.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на ЕТ "Бонети-Т.С.", Булстат: 112042848, сума в размер на 17,63 лв. (седемнадесет лева и 63 ст.) разноски по делото.
ОСЪЖДА ЕТ "Бонети-Т.С.", Булстат: 112042848, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 875,44 лв. (осемстотин седемдесет и пет лева и 44 ст).


Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
4 Административно дело No 950/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ФИЛТЕКС АД-КАЗАНЛЪК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 12.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ФИЛТЕКС” АД с ЕИК по БУЛСТАТ *** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК *** чрез изпълнителния директор Т.В.Н. против ревизионен акт /РА/ №240000895/11.02.2008г., издаден от М.В. Г. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Стара Загора, поправен с РА № 800670/05.03.2008г. за поправка на РА, издаден от същия орган по приходите при ТД на НАП – гр.Стара Загора, потвърден с решение № 274/14.04.2008г. на директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите в обжалваната част за непризнато право на данъчен кредит в размер на 52693,63 лв. и прилежащи лихви за забава в размер на 19459,10 лв.
ОСЪЖДА “ФИЛТЕКС” АД с ЕИК по БУЛСТАТ *** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК *** да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1893 /хиляда осемстотин деведесет и три/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
 
5 Административно дело No 1248/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЗДИЕ СТИЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 11.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Здие Стил”ООД, гр.Димитровград, ул.”Д. Благоев”№3-ж, представлявано от управителя Радка Русева, против Ревизионен акт № 26-00-1238 от 30.11.2006г., издаден от Петър Кръстев Кръстев – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Хасково, потвърден с Решение № 140/02.02. 2007г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, с която на “Здие Стил”ООД, гр.Димитровград, са определени публични задължения внасяне за данъчни периоди м.12.2001г.; м.02, м.03, м.05, м.06 и м.08.2002г. и м.03. 2003г. в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер на общо 37 823, 33 лева, по 18 броя фактури, издадени от “Форумиимпекс 21”ЕООД, и 2 броя фактури, издадени от “Ели Бет”ЕООД, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Здие Стил”ООД,гр.Димитровград,ул.”Д. Благоев”№3-ж, представлявано от управителя Радка Русева, да заплати на Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1 206,47 /хиляда двеста и шест лева и четиридесет и седем стотинки/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
6 Административно дело No 1298/2008, I състав Дела от администр. характер - данъчни ПАНДА ТРЕЙД-АНГЕЛ АНГЕЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 25.08.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт №260000129 от 21.04.2008г., издаден от А.М.К., на длъжност Главен инспектор по приходите при ТД на НАП Хасково /сега ТД на НАП Пловдив/, потвърден с Решение № 412 от 02.06.2008г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при Централно Управление на НАП с който на ЕТ “Панда трейд – А.А.”, със седалище и адрес на управление, гр. Свиленград, ул. “Тодор Каблешков” №18, за отчетни периоди м.ноември, м декември 2006г. и м. януари 2007г. е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 41567.20лв., по фактури № 296 от 13.12.2006г., № 297 от 21.12.2006г. и № 4 от 29.01.2007г., издадени от “ПК Успех” ЕООД, гр. Варна и фактура №26 от 28.11.2006г. издадена от “Свилтранс” ЕООД, гр. Варна, като са начислени лихви за просрочие, съобразно преобразуваните за всеки период резултати, общо в размер на 7646.21лв.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, да заплати на А.П.А., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Панда трейд – А.А.”, със седалище и адрес на управление, гр. Свиленград, ул. “Тодор Каблешков” №18, сумата от 1860.00лв. – заплатени държавна такса, възнаграждение за един адвокат, възнаграждение за вещо лице, депозит за разпит на един свидетел.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
7 Административно дело No 1596/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АДИ 77 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 11.08.2010г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 160800479/09.05.2008 г., издаден от П.С.Д. – инспектор по приходите, при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 510/11.07.2008 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта, с която на А.Д.Б., едноличен търговец с фирма “Ади 77 - А.Б.”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Белград” № 2, БУЛСТАТ 040213052, допълнително е начислен ДДС в размер на 3036,91 лв. за данъчен период м.05/2004 г., в размер на 4202,86 лв. за данъчен период м.06/2004 г., в размер на 3885,99 лв. за данъчен период м.08/2004 г., в размер на 5912,06 лв. за данъчен период м.10/2004 г. и в размер на 3100,99 лв. за данъчен период м.03/2005 г. или общо в размер на 20138,81 лв., ведно с прилежащите лихви.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на А.Д.Б., едноличен търговец с фирма “Ади 77 - А.Б.”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Белград” № 2, БУЛСТАТ 040213052, сумата от 2407,61 лв. /две хиляди четиристотин и седем лева и 61 стотинки/ – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждения за вещи лица и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА А.Д.Б., едноличен търговец с фирма “Ади 77 - А.Б.”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Белград” № 2, БУЛСТАТ 040213052, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 2237,39 лв. /две хиляди двеста тридесет и седем лева и 39 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
8 Административно дело No 1894/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ХЛЕБКО-МАДАН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 18.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ХЛЕБКО - МАДАН” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 120043376, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 ДОПК гр. Мадан, ул. “Явор” № 1, представлявано от В.Н.Г. против Ревизионен акт /РА/ № 210800150/30.06.2008 г., издаден от С.С.К. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Смолян, поправен с РА за поправка на РА № 210800150/01.08.2008 г., потвърден с Решение № 641/26.08.2008 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта, относно непризнат данъчен кредит в размер на 23602 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 7558,42 лв. и изменен с посоченото решение, в частта, относно допълнително установен корпоративен данък, както следва: за 2004 г. главница - от 3043,10 лв. на 2902,12 лв., лихви - от 1329,43 лв. на 1267,91 лв.; за 2005 г. главница – от 5640,42 лв. на 5501,11 лв., лихви - от 1770,33 лв. на 1726,60 лв. и за 2006 г. главница – от 18834,39 лв. на 18597,32 лв., лихви - от 3431,94 лв. на 3388,77 лв.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ХЛЕБКО - МАДАН” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 120043376, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 ДОПК гр. Мадан, ул. “Явор” № 1, представлявано от В.Н.Г., в частта, с която се иска отмяна на Ревизионен акт /РА/ № 210800150/30.06.2008 г., издаден от С.С.К. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Смолян, поправен с РА за поправка на РА № 210800150/01.08.2008 г., относно отказа да се признае право на данъчен кредит за разликата от 23602 лв. до 24102 лв., ведно с прилежащите лихви за разликата от 7558,42 лв. до 7728,29 лв. и относно допълнително установен корпоративен данък за разликата, както следва: за 2004 г. главница - от 2902,12 лв. до 3043,10 лв., лихви - от 1267,91 лв. до 1329,43 лв.; за 2005 г. главница – от 5501,11 лв. до 5640,42 лв., лихви - от 1726,60 лв. до 1770,33 лв.; за 2006 г. главница – от 18597,32 лв. до 18834,39 лв., лихви - от 3388,77 лв. до 3431,94 лв. и ПРЕКРАТЯВА производството в тази част.
В тази част настоящото решение има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването.
ОСЪЖДА “ХЛЕБКО - МАДАН” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 120043376, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 ДОПК гр. Мадан, ул. “Явор” № 1, представлявано от В.Н.Г., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1740,88 лв. /хиляди седемстотин и четиридесет лева и 88 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
9 Административно дело No 1919/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Г.Г.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 17.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Г.Г.А., ЕГН ********** *** против ревизионен акт /РА/ № 160800663/03.07.2008г., издаден от В.Г.В. – старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 657/02.09.2008г. на директор на Дирекция “ОУИ” - гр.Пловдив, в частта за установения данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2002г. в размер на 887,98 лв. и прилежащите лихви за забава в размер на 602,53 лв. и изменен, в частта за установения данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2003г. и 2004г. и прилежащите лихви за забава, които са намалени, както следва : данъкът по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2003г. от 85643,27 лв. на 36281,10 лв., и прилежащите лихви от 47036,95 лв. на 19924,80 лв.; данъкът по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2004г. от 134521,85 лв. на 95169,90 лв., и прилежащите лихви от 56905,52 лв. на 40232,20 лв.
ОСЪЖДА от Г.Г.А., ЕГН ********** *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 4311 /четири хиляди триста и единадесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
10 Административно дело No 15/2009, VII състав Дела по ЗМСМА ПЕНОН-ПП-ПЕТКО ПЕТКОВ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 18.08.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №ОА-2815/23.09.2008г. на Кмета на Община – Пловдив, потвърдена с решение №61-00-19 ат 15.12.2008г. на Областен – управител на област – Пловдив, с която са определени на П.П.П. в качеството му на ЕТ “Пенон – ПП – П.П.”***, *** задължения за такса битови отпадъци за периода 01.01.2005г. – 31.12.2006г. и лихви за просрочие към дата 29.08.2008г. за притежаван недвижим имот в гр.Пловдив, местността между “Голямоконарско” и “Пазарджишко шосе” с партиден №М 218 в ЧАСТТА, както следва: за определената главница за такса битови отпадъци за 2005г. за размера над 498,55 лева до пълния посочен размер за довнасяне от 1 339,29 лева и за лихвите за просрочие над сумата от 207,24 лева до общия посочен размер от 540,83 лева и за 2006г. – за главница за размера и над 90,65 лева до пълния посочен размер за довнасяне от 256,09 лева и за лихвите за просрочие за сумата над 26,32 лева до пълния общ размер от 65,85 лева, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл. “Стефан Стамболов”№1 да заплати на П.П.П. в качеството му на ЕТ “Пенон – ПП – П.П.”***, *** сумата от 187/сто осемдесет и седем/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
11 Административно дело No 30/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ВИВИАН ЗОНА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 23.08.2010г.
ИЗМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 160801024/22.10.2008г., издаден от В.К.К.на длъжност инспектор по приходите при Териториална дирекция - гр.Пловдив на Национална агенция по приходите, и Решение № 861/11.12.2008г. на директор на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, с които на “ВИВИАН ЗОНА” ЕООД с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул.”Полковник Бонев” №1, ЕИК по БУЛСТАТ 115270472, представлявано от управителя В.Л.А., ЕГН **********, са определени данъчни задължения за корпоративен данък за 2007г. в размер на 25248,84 лв., като намалява данъка от 25248,84 лв. на 20432,13лв., ведно с прилежащата лихва върху тях.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “ВИВИАН ЗОНА” ЕООД с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул.”Полковник Бонев” №1, ЕИК по БУЛСТАТ 115270472, представлявано от управителя В.Л.А., ЕГН **********, сумата от 171 /сто седемдесет и един/ лева, разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА “ВИВИАН ЗОНА” ЕООД с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул.”Полковник Бонев” № 1, ЕИК по БУЛСТАТ 115270472, представлявано от управителя В.Л.А., ЕГН ********** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 806/осемстотин и шест/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му. 
12 Административно дело No 151/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕНОВСТРОЙ-ИВАН ГЕНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 06.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Г., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Геновстрой – И.Г.”, със седалище и адрес на управление, гр. Карлово, ул. “Цар Симеон”, № 4 против Ревизионен акт №160801319 от 27.10.2008г., издаден от Ц.А.Т., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение №899 от 29.12.2008год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му с която на ЕТ “Геновстрой – И.Г.” е отказано право на данъчен кредит за отчетни периоди м. декември 2005год. ; м. септември, м.октомври и м. декември 2006г.; м. януари и м. февруари 2007год., общо в размер на 43963,00лв. и са начислени лихви за просрочие, съобразно преобразуваните за отчетните периоди резултати в размер общо на 15376,60лв. ; определен е допълнителен данък върху дохода по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005г. в размер на 33359,30лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 11708,69лв.
ОСЪЖДА И.А.Г., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Геновстрой – И.Г.”, със седалище и адрес на управление, гр. Карлово, ул. “Цар Симеон”, № 4 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 2538,15лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
13 Административно дело No 383/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ВПК ЕВРОТЕХ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.08.2010г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата депозирана от “ВПК ЕВРОТЕХ” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 123073460 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Казанлък, ул.”Стара река” № 2, представлявано от управителя С.В.Г. против ревизионен акт /РА/ № 240800811/09.12.2008г., издаден от Й.Ж.Т.– главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Стара Загора, потвърден с решение № 81/02.02.2009г. на Заместник - директор на дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението – гр.Пловдив”, в обжалваната част, за непризнато право на данъчен кредит в размер на 12783, 40 лв. и прилежащи лихви за забава.
ОСЪЖДА “ВПК ЕВРОТЕХ” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 123073460 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Казанлък, ул.”Стара река” № 2, представлявано от управителя С.В.Г. да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 705 /седемстотин и пет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.


 
14 Административно дело No 455/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СДРУЖ.С ОБЩ.ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ТУР. ДРУЖЕСТВО БЕЗОВО РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 12.08.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-12/09.02.2009 г. на Началника на РДНСК – гр.Пловдив, с която е отхвърлена жалбата на Н.С.А. – председател на ТД “Безово” и е оставено в сила разрешение на строеж № 498/08.11.2008 г. , издадено от гл.архитект на Община Асеновград за обект “Едноетажна стопанска постройка” – 35 кв.м. в ПИ 42.13, землището на с.Добростан на името на В.К.С..
ВРЪЩА преписката на Началника на РДНСК ЮЦР гр.Пловдив за произнасяне по същество.
ОСЪЖДА РДНСК ЮЦР гр.Пловдив да заплати на Сдружение с обществено полезно дейност “Туристическо дружество Безово” гр.Асеновград, представлявано от Председателя Н.С.А., със седалище и адрес на управление *** направените по делото разноски в размер на 725 лева /седемстотин двадесет и пет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
15 Административно дело No 555/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ДИАТ-ИНВЕСТСТРОЙ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.08.2010г.
ОТМЕНЯ по жалбата на „ДИАТ ИНВЕСТСТРОЙ” ООД – гр. Пловдив, с адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Захари Стоянов” № 23, ет.4, представлявано от Атанас Петров Райчев, Ревизионен акт № 160801643/12.01.2009 г. на орган по приходите в ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 142/ 27.02.2009 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, корпоративен данък за 2003 г. в частта за разликата над 13971,08 лв. и лихви от 9045,48 лв. до определения с ревизионния акт в размер на 15255,10 лв. и лихви от 9871,46 лв., както и корпоративен данък за 2006 г. в частта за разликата над 10099,27 лв. и лихви от 2688,80 лв. до определения в ревизионния акт размер от 20626,58 лв. и лихви от 5491,54 лв., като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДИАТ ИНВЕСТСТРОЙ” ООД – гр. Пловдив, с адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Захари Стоянов” № 23, ет.4, представлявано от Атанас Петров Райчев, против Ревизионен акт № 160801643/12.01.2009 г. на орган по приходите в ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 142/ 27.02.2009 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, в която е начислен допълнително ДДС на стойност 4 938,64 лв. и лихви в размер на 2 553,85 лв., както и е определен корпоративен данък за 2003 г. за сумата от 13971,08 лв. и лихви от 9045,48 лв., корпоративен данък за 2004 г. в размер на 6944,98 лв. и лихви от 3614,91 лв., както и корпоративен данък за 2006 г. в размер на 10099,27 лв. и лихви от 2688,80 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА „ДИАТ ИНВЕСТСТРОЙ” ООД – гр. Пловдив, ЕИК по БУЛСТАТ 825084996 с адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Захари Стоянов” № 23, ет.4, представлявано от Атанас Петров Райчев да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 1626/хиляда шестотин двадесет и шест/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на „ДИАТ ИНВЕСТСТРОЙ” ООД – гр. Пловдив, ЕИК по БУЛСТАТ 825084996 с адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Захари Стоянов” № 23, ет.4, представлявано от Атанас Петров Райчев сумата от 542/петстотин четиридесет и два/ лева, представляваща разноски за производството и заплатен адвокатски хонорар.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
16 Административно дело No 643/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕРК 2004 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 12.08.2010г.
ОБЯВЯВА за нищожен по жалбата на “Терк 2004” ЕООД – гр.Пловдив, с адрес на управление: ***, с управител М.Г.П., Ревизионен акт № 160801358/08.01.2009г., издаден от Г.С.Г. на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция гр. Пловдив, изменен с Решение №175/13.03.2009 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, в която на дружеството е установен допълнителен корпоративен данък за 2005г. в размер на 4001,31 лв. и са начислени лихви в размер на 1657.21 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Терк 2004” ЕООД – гр.Пловдив, с адрес на управление: ***, с управител М.Г.П., против Ревизионен акт № 160801358/08.01.2009г., издаден от Г.С.Г. на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция гр. Пловдив, изменен с Решение №175/13.03.2009 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, в която дружеството е начислен допълнителен ДДС в размер на 5333.33 лв. и лихви от 1701лв., установен допълнителен корпоративен данък и за 2007г. в размер на 2502.76 лв. с лихви 416.65 лв., както и за 2006г. лихви в размер на 125.67 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА “Терк 2004” ЕООД – гр.Пловдив, с БУЛСТАТ 115849836, с адрес на управление: ***, с управител М.Г.П. да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив по съразмерност и компенсация сумата от 113/сто и тринадесет/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
 
17 Административно дело No 1182/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни С.Х.Я. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 17.08.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.Х.Я., лично и в качеството си на ЕТ”С.Я. ******, с адрес ***, и със съдебен адрес: гр.Пловдив, ул.”Опълченска” № 22, ет.1, Ревизионен акт № 160900048/ 30.05.2009 г., издаден от ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 433 от 01.07.2009 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, В ЧАСТТА, с която на жалбоподателя са определени задължения по ЗДДС за периода м.юни 2008 г. – м. юли 2008 г. общо в размер на 1149,37 лв. и лихви за просрочие в размер на 141,43лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата против Ревизионен акт № 160900048/ 30.05.2009 г., издаден от ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 433 от 01.07.2009 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, с която С.Х.Я., лично и в качеството си на ЕТ”С.Я. ******, с адрес ***, и със съдебен адрес: гр.Пловдив, ул.”Опълченска” № 22, ет.1, са определени задължения по ЗДДС за периода м.октомври 2007 г. – м. май 2008 г. общо в размер на 6132,63 лв. и лихви за просрочие в размер на 1138,20 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА С.Х.Я., лично и в качеството си на ЕТ”С.Я. ******, с адрес ***, да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив по съразмерност и компенсация сумата от 429/четиристотин двадесет и девет/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита и разноски.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
 
18 Административно дело No 1217/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВК-ЖЕЛЮ АВРАМОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 27.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Д.А., в качеството му на едноличен търговец с фирма “ ЕВК – Ж.А.”, ЕИК по БУЛСТАТ 115750838, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. “Тракия” бл. 202, вх. Г, ап. 1, Офис: ул. “Д-р Владо” № 26, подадена чрез адвокат С.Б., против Ревизионен акт № 160900226/07.05.2009 г., издаден от С.Д.М.– главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 410/19.06.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 17376 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 12721,02 лв.
ОСЪЖДА Ж.Д.А., в качеството му на едноличен търговец с фирма “ ЕВК – Ж.А.”, ЕИК по БУЛСТАТ 115750838, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. “Тракия” бл. 202, вх. Г, ап. 1, Офис: ул. “Д-р Владо” № 26, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1051,94 лв. /хиляда петдесет и един лева и 94 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
19 Административно дело No 1287/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни М.Р.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 10.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Р.М. с ЕГН ********** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, *** чрез пълномощника адвокат М.К. *** против Ревизионен акт № 260900146 от 21.05.2009г., издаден от С.В.П. - старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, изменен с Решение № 431 от 01.07.2009год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта относно установените дължими суми за 2002г. за данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ от 7198,50 лв. на 5119,79 лв. и прилежащи лихви за забава при разчитането с бюджета от 5820,10 лв. на 4705,64 лв.
ОСЪЖДА М.Р.М. с ЕГН ********** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 643 /шестотин четиридесет и три/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
20 Административно дело No 1371/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГАЛАКСИ ГЕЙТ ООД ОБЩИНА БРЕЗОВО Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 09.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на „Галакси гейт”ООД със седалище и адрес на управление с.Борец, общ.Брезово, обл.Пловдивска, ул.”Извънрегулация” №2, представлявано от управителя А.И. Патазова против Заповеди №№ 327, 328 и 329 от 20.05.2009 г. на Кмета на Община Брезово, с които е одобрен ПУП-ПРЗ за имоти пл.№ 035038, 035039 и 035017 в местността „Алма дере”, с.Върбен, за смяна на статута на земеделска земя и изграждане на обект „Кланица за птиче месо до 5 тона дневно” и „Битови-административни постройки”
Решението не подлежи на обжалване.

 
21 Административно дело No 1473/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни В.М.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 18.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.М.К.,*** срещу Ревизионен акт №900106 от 16.06.2009г., издаден от Р.Г.С., на длъжност Главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 524 от 06.08.2009г. на и. д. Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, в частта му с която на В.М.К. *** и м. август 2006г. ; м. март, м. юни, м. юли, м. август 2007г. и м.март 2008г. е определен данък добавена стойност за внасяне в размер общо на 11166.24лв. и са начислени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 3166.87лв.
ОСЪЖДА В.М.К.,***, да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив сумата от 736.66лв., представляваща разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
22 Административно дело No 1511/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни В.М.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 09.08.2010г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 900113/06.07.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Кърджали срещу В.М.Д. ***, ЕГН: **********, потвърден с Решение № 534/11.08.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, като НАМАЛЯВА размера на допълнително начисления ДДС на В.М.Д., ЕГН: **********, за периода 01.01.2005 г.-31.01.2009 г., от 51808,62 лв., на 1228,50 лв.; и НАМАЛЯВА размера на дължимите лихви за просрочие върху така определените задължения за ДДС, от 19174,17 лв., на 546,09 лв.
ОСЪЖДА Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, да заплати на В.М.Д. ***, ЕГН: **********, разноски за водене на делото в размер на 2193,67 лв. /две хиляди сто деветдесет и три лева и 67 ст./ - по компенсация.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
23 Административно дело No 1512/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЕСИЧОВО АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 05.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Лесичово”АД, с.Труд, ул.”Александър Димитров” №23, представлявано от Илия Михов, в качеството му на изп.директор, против Ревизионен акт № 160900462 от 08.06.2009г., издаден от Петър Костадинов Костадинов – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 529 от 06.08.2009г. на Зам.Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Лесичово”АД са определени публични задължения за внасяне, в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 505 340 лева за данъчни периоди месец Юли, месец Август и месец Септември на 2007г., по фактури издадени от “Ем Фуудс”ЕООД, гр.София, “Експорт Интернешънъл 07” ЕООД, гр.София, и “Водолей-96-БГ”ЕООД, гр.София, ведно с прилежащите лихви за забава в размер общо на 4 416,39 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ”Лесичово”АД, с.Труд, ул.”Александър Димитров”№23, представлявано от Илия Михов, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 10 645,13 /десет хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и тринадесет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
24 Административно дело No 1629/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.М.Т.,
Б.Р.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 09.08.2010г.
Отменя определението за даване ход по същество на спора.
Оставя без разглеждане жалбата на С.М.Т. и Б.Р.Т. ***4, против Заповед № 21/16.01.2009 г. на Кмета на Община Куклен, област Пловдив, за ПУП и ПРЗ на ПИ 020266, м.”Богльовица” в землището на с.Добралък, Община Куклен, Област Пловдив.
Прекратява производството по адм.дело № 1629 по описа на Административен съд – Пловдив за 2009 г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
25 Административно дело No 1769/2009, IX състав Дела по КСО Т.А.Л. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 11.08.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание,състояло се на 08.07.2009г. за даване ход по същество на производството в частта му относно производството по адм.дело № 1840/2009 г. ,Х състав по описа на Административен съд – Пловдив за 2009 година.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.А.Л.,*** и съдебен адрес :гр.Пловдив,ул.”Хан Кубрат”2,ет.3-адв.Ч. против Решение № 202 от 03.09.2009г. на Ръководителя на ТП на НОИ-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1840/2009 г. по описа на Административен съд Пловдив.
Осъжда Т.А.Л. *** да заплати на РУСО-Пловдив сто и педесет лева ,представляващи юрисконсултско възнаграждение.
Осъжда Т.А.Л. ЕГН ********** *** да заплати на вещо лице Г.Н.М. шестдесет лева ,представляващи определен от съда депозит за изготвено и прието по делото заключение по допусната по искане на оспорващата съдебно счетоводно експертиза.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от съобщението до страните.

 
26 Административно дело No 1840/2009, X състав Дела по ЗСП Т.А.Л. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 11.08.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от съдебно заседание,състояло се на 08.07.2009г. за даване ход по същество на производството в частта му относно производството по адм.дело № 1840/2009 г. ,Х състав по описа на Административен съд – Пловдив за 2009 година.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.А.Л. *** и съдебен адрес :гр.Пловдив,ул.”Хан Кубрат”2,ет.3-адв.Черничерска против Решение № 202 от 03.09.2009г. на Ръководителя на ТП на НОИ-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1840/2009 г. по описа на Административен съд Пловдив.
Осъжда Т.А.Л. *** да заплати на РУСО-Пловдив сто и педесет лева ,представляващи юрисконсултско възнаграждение.
Осъжда Т.А.Л. ЕГН ********** *** да заплати на вещо лице Георги Николаев Мумджиев шестдесет лева ,представляващи определен от съда депозит за изготвено и прието по делото заключение по допусната по искане на оспорващата съдебно счетоводно експертиза.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от съобщението до страните.

 
27 Административно дело No 1842/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ВГ МП ГРУП БИЛДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 26.08.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160900553/29.07.2009 г., издаден от Нина Иванова Плачкова – старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 650/26.09.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на “ВГ МП ГРУП БИЛДИНГ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 160058564, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Княгиня М. Луиза” № 8, ет. 4, представлявано от управителя Н.Д.С., не е признат данъчен кредит в размер на 148064,04 лв.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “ВГ МП ГРУП БИЛДИНГ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 160058564, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Княгиня М. Луиза” № 8, ет. 4, представлявано от управителя Н.Д.С., сумата от 5350 лв. /пет хиляди триста и петдесет лева/, представляваща заплатените държавна такса, възнаграждение за вещи лица и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
28 Административно дело No 1918/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни Н.С.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 11.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Н.С.Т. ЕГН **********,***, против Ревизионен акт № 090900151 от 23.07.2009г., издаден от Красимира Делчева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Кърджали, изменен и потвърден с Решение № 687/08.10.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, относно установени на Н.С.Т. публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в размер общо на 89 159,86 лева за данъчни периоди 01.01.2005г. – 28.02. 2009г., ведно с начислени лихви за несвоевременно разчитане с бюджета в размер общо на 31 828,87 лева, както и относно допълнително установено задължение за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за внасяне за 2004г. в размер на 116,99 лева, ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 67,38 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Н.С.Т. ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 2 873,46 /две хиляди осместотин седемдесет и три лева и четиридесет и шест стотинки/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
29 Административно дело No 1974/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОИНДЪСТРИС 2007 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 27.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на “ЕКОИНДЪСТРИС 2007” ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул.”Средец” № 89, ет.5, представлявано от Петър Маринов Бончев, чрез процесуалния представител адв. Д.П. срещу Ревизионен акт №160-900452 от 21.08.2009г., издаден от П.П.К., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 699 от 19.10.2009г. на изпълняващия длъжността Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, в частта му с която на “ЕКОИНДЪСТРИС 2007” ЕООД, за отчетен период м. ноември 2008г. е отказано право на приспадане на данъчен кредит в размер на 31607.60лв. по данъчна фактура № 2388 от 19.11.2008г. с издател “ЕКОИНВЕСТ” ООД, гр. Пловдив, ул. “Славянска” № 95.
ОСЪЖДА “ЕКОИНДЪСТРИС 2007” ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул.”Средец” № 89, ет.5, представлявано от П.М.Б.да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите сумата от 1082.15лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
30 Административно дело No 2042/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТУИНС-РУМЕН НЕЙКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 19.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на адв. С.М.М., като пълномощник на Р.И.Н., в качеството му на ЕТ „ТУИНС-Р.Н.", със седалище и адрес на управление, ***, ЕИК по БУЛСТАТ *** против Ревизионен акт № 240900385/10.09.2009г., издаден от М.Г.Д. на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП - Стара Загора, потвърден с Решение № 756/11.11.2009г. на Директора на Дирекция „ОУИ”, гр. Пловдив в обжалваната част за отказан данъчен кредит в размер на 5244.60лв. ведно с прилежащите лихви.
ОСЪЖДА Р.И.Н. с ЕГН **********, в качеството му на ЕТ „ТУИНС-Р.Н.”, да заплати на Дирекция “ОУИ”, при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата от 611,32 лева /шестстотин и единадесет лева и тридесет и две стотинки/, представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
31 Административно дело No 2056/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Е.Й.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 09.08.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Й.Б., ЕГН **********,***, Ревизионен акт /РА/ № 900169/24.07.2009г., издаден от старши инспектор по приходите при Териториална дирекция - гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 700/19.10.2009 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на жалбоподателя за отделни данъчни периоди от 01.06.2007г. до 31.07.2008г. е начислен допълнително ДДС в размер на 27583,67 лв. и са определени лихви прилежащи лихви за забава в размер на 7577,01 лв. за несвоевременното разчитане с бюджета за тези данъчни периоди, като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на Е.Й.Б., ЕГН **********,*** сумата от 970 /деветстотин и седемдесет/ лева, представляващи разноски за производството и адвокатски хонорар.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението за изготвянето му с препис за страните.
 
32 Административно дело No 2111/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни САКАР ВИНЕЯРДС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 04.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на жалба от „Сакар Винеярдс” ЕООД, със седалище и адрес на управление, ***, ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя – Г.Ф.Г. против Ревизионен акт № 260900305/11.09.2009г.,, издаден от ТД на НАП, гр. Хасково, потвърден с Решение № 759/13.11.2009г. на на Директора на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП, гр. Пловдив, в частта в която не е признато право на данъчен кредит по фактури, издадени от доставчици за извършени доставки на стоки и услуги от доставчиците „ЛАНДШАФТЕН ДИЗАЙН - ИНВЕСТ" ЕООД, „Н.Ц.Б. КОМПЛЕК" ЕООД, „ХАТ М" ООД, „АГРОКООП - 1916" ЕООД, „АГРОТРЕЙД 2005" ЕООД, „ОГНЯНОВО УАЙНЪРИ" ООД.
ОСЪЖДА “Сакар Винеярдс” ЕООД, със седалище и адрес на управление, ***, ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя – Г.Ф.Г. да заплати на Дирекция “ОУИ”, при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата от 1706,49 лева/хиляда седемстотин и шест лева и четиридесет и девет стотинки/ представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
33 Административно дело No 2220/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Х.А.Д. НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 12.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.А.Д.,***, против Решение за възникване на митническо задължение № 1539/09.07.2009 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0677/15.10.2009 г. на Директора на РМД – Пловдив, относно определен размер на възникнало митническо задължение за митни сборове и други дължими държавни вземания, както следва: Мито в размер на 6669,10 лв., ДДС в размер на 17672,02 лв., Акциз в размер на 15000 лв. и лихви в размер на 3918,16 лв., изчислени към 09.07.2009 г.
ОСЪЖДА Х.А.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Митница – Пловдив, сумата от 1315 /хиляда триста и петнадесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
34 Административно дело No 2231/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни АЛЕКС-САЛИМ АЛЕЙДИН ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 12.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.А.М., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Алекс – С.А.”, със седалище и адрес на управление, *** срещу Ревизионен акт №260900294 от 30.09.2009г., издаден от Я.И.А., на длъжност Главен инспектор по приходите при ТД на НАП Хасково, потвърден с Решение № 779 от 20.11.2009г. на и. д. Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, в частта му с която на ЕТ “Алекс – С.А.”***008г. е допълнително начислен данък добавена стойност за внасяне в размер на 159914.60лв. и са начислени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 35392.39лв.
ОСЪЖДА С.А.М., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Алекс – С.А.”, със седалище и адрес на управление, ***, да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив сумата от 4356.13лв., представляваща разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
35 Административно дело No 2320/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни БАУМАШ-70 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 05.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Баумаш-70” ЕООД, със седалище и адрес на управление- ***, ЕИК по Булстат ***, представлявано от П.Д.А., против Ревизионен акт /РА/ № 160900734 от 07.09.2009год., издаден от Н.А.К. – инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 734 от 05.11.2009год. на и.д. директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който е отказан данъчен кредит в размер на 145500 лв. и прилежаща лихва 27737,78 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА “Баумаш-70” ЕООД, със седалище и адрес на управление- ***, ЕИК по Булстат ***, представлявано от П.Д.А. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 3914 /три хиляди деветстотин и четиринадесет/ лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
36 Административно дело No 3/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни КАТАРЖИНА ЕСТЕЙТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 09.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “КАТАРЖИНА ЕСТЕЙТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.Свиленград, ул. „Двадесет и трети септември” № 33, с ЕИК по Булстат 131142148, представлявано от управителя Светлана Георгиева Славова, против Ревизионен акт /РА/ № 260900411 от 16.10.2009г., издаден от Евгений Димов Генчев - гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Хасково, потвърден с Решение № 856/15.12.2009г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта с която на дружеството не е признат данъчен кредит в размер на 32178,06 лв. и са начислени съответни лихви, както и е установен корпоративен данък за 2007г. и 2008г., съответно в размер на 57542.72 лв. и 97464.87 лв., ведно с начислените лихви, съответно 12625.50 лв. и 6646.36 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА “КАТАРЖИНА ЕСТЕЙТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.Свиленград, ул. „Двадесет и трети септември” № 33, с ЕИК по Булстат 131142148, представлявано от управителя Светлана Георгиева Славова да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 4579 / четири хиляди петстотин седемдесет и девет/ лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
37 Административно дело No 17/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ФИН ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.08.2010г.
ОТМЕНЯ по жалбата на “Фин Инвест” ЕООД – гр.Хасково, с адрес на управление: гр.Хасково, ул.”Патриарх Евтимий” № 1 и адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул.”Опълченска” № 22, ет.1, с управител Евелин Димов Георгиев, Ревизионен акт № 260900265 от 30.09.2009 г. на Евгений Димов Генчев – гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Хасково, потвърден с Решение № 806/26.11.2009 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на дружеството е начислен допълнително ДДС в размер на 773909.82 лв. и съответните лихви, като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Фин Инвест” ЕООД – гр.Хасково, с адрес на управление: гр.Хасково, ул.”Патриарх Евтимий” № 1 и адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул.”Опълченска” № 22, ет.1, с управител Евелин Димов Георгиев, Ревизионен акт № 260900265 от 30.09.2009 г. на Евгений Димов Генчев – гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Хасково, потвърден с Решение № 806/26.11.2009 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на дружеството не е признат данъчен кредит в размер на на 6356.86 лв. и съответните лихви, като неоснователна.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “Фин Инвест” ЕООД – гр.Хасково, с Булстат 126514497, с адрес на управление: гр.Хасково, ул.”Патриарх Евтимий” № 1 и с управител Евелин Димов Георгиев, сумата от 50 лв. /петдесет лева/, представляваща разноски за производството.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
38 Административно дело No 51/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕМС-БЪЛГАРИЯ-ТРАНСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЕМС – БЪЛГАРИЯ – ТРАНСПОРТ” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 200341548, с адрес за кореспонденция, и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, ж.к.”Възрожденци” №, бл.92, вх.А, ет.4, ап.7, чрез пълномощника адвокат Н.Н. от САК, против ревизионен акт /РА/ № 090900206/28.10.2009г., издаден от К.Г.Д.на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция - гр.Кърджали на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение №875/18.12.2009г. на Директора на “Дирекция Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в обжалваната част, с която на дружеството не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 229 548,50 лв. и са определени прилежащи лихви за забава в размер на 7 783, 17 лв.
ОСЪЖДА “ЕМС – БЪЛГАРИЯ – ТРАНСПОРТ” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 200341548, с адрес за кореспонденция, и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, ж.к.”Възрожденци” №, бл.92, вх.А, ет.4, ап.7, представлявано от управителите Шереф Търгаш и Жесус Бергерс Марко, поотделно, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 5196/пет хиляди сто деведесет и шест/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
39 Административно дело No 56/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни В.И.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 30.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.И.Ч. *** срещу Ревизионен акт №160900883 от 30.10.2009г., издаден от Г.С.Г., на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 866 от 15.12.2009г. на изпълняващият длъжността Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите в частта му, с която на Ч. *** до м.юли 2005г., включително е определен данък добавена стойност за внасяне в размер общо на 6308.19лв. и са начислени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер общо на 3822.93лв.

ОСЪЖДА В.И.Ч. *** да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив сумата от 652.62лв., представляваща разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
40 Административно дело No 116/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ИВАЙЛО ПАПАЗОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 16.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Ивайло Кънев Папазов в качеството му на ЕТ”Ивайло Папазов”,гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска”№53, против Ревизионен акт № 1300900388/27.10.2009г., издаден от Цветана Спасова Джиева – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение № 878/19.12.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на Ивайло Кънев Папазов ЕГН ********** в качеството му на ЕТ”Ивайло Папазов”, гр.Пазарджик, за данъчни периоди месец Юни, Юли и Август 2007г. са определени публични задължения за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 20 122,25 лева, по фактури № № 10/20.06.2007г., № 13/24.06.07г., № 30/31.07.2007г. и № 60/31.08. 2007г., издадени от “П.И.М. Комерс”ООД, ведно с прилежащи лихви за забава, в размер общо на 6 126,53 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Ивайло Кънев Папазов ЕГН ********** в качеството му на ЕТ ”Ивайло Папазов”, гр.Пазарджик, ул.”Пловдивска”№53, ет.4, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 974,98 /деветстотин седемдесет и четири лева и деветдесети осем стотинки/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
41 Административно дело No 147/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТУРКОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 05.08.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160002611 от 10.03.2008 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 374/ 14.05.2008 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “Туркомерс” ООД – гр. Пловдив, ул.”Дилянка” № 35, чрез представляващия Стоян Костадинов Гидиков, сумата от 250 лв. /двеста и петдесет/, представляваща разноските по делото.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
42 Административно дело No 166/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ДЗЗД ПСК-ПЪТИЩА ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 06.08.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160900870 от 05.11.2009 г., издаден от С.Д.М., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 861/15.12.2009 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на ДЗЗД “ПСК – ПЪТИЩА ПЛОВДИВ”, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д. И.К., не е признат данъчен кредит в размер на 39074,13 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
43 Административно дело No 208/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ПЕТКО И ИВАН ДРАГАНОВИ И СИЕ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 16.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Петко и Иван Драганови и сие” СД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.Г.Д., подадена чрез адв. Д. срещу Ревизионен акт № 160900625 от 02.11.2009 г., издаден от Г.П.В., на длъжност гл. инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 23/11.01.2010 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно отказан данъчен кредит в размер на 14839.24 лв. и начислени лихви 2936.24 лв.
ОСЪЖДА “Петко и Иван Драганови и сие” СД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.Г.Д. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 805, 50 лв. /осемстотин и пет лева и 50 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
44 Административно дело No 234/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕХНОПЪТ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 11.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ТЕХНОПЪТ” ООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Управителя О.Й.М., против Решение по жалба срещу Постановление за налагане на обезпечителна мярка № 5/18.01.2010г. на Териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. чл. 121, ал.1 от ДОПК, чл. 124, ал.4 във вр. с чл. 122, ал.1 от ДОПК и чл.195, ал.5 от ДОПК изх. № ВтрК-4215-1/18.12.2009г., издадено от В.П. на длъжност Публичен изпълнител при ТД на НАП, гр. Хасково, с което е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за поверително управление, находящи се в ЦУ на ОББ и Уникредит Булбанк.
ОСЪЖДА “ТЕХНОПЪТ” ООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Управителя О.Й.М., да заплати на ТД на НАП, гр. Пловдив сумата в размер на 150/сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за юрисконсулт.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
45 Административно дело No 243/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни Е.Е.Щ. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 23.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Е.Е.Щ. *** против Ревизионен акт № 260900319 от 12.11.2009 год., издаден от Е.Д.Г.– главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково /сега ТД на НАП Пловдив/, потвърден с Решение № 12 от 07.01.2010 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на Е.Е.Щ. са определени дължими към бюджета сумите, както следва : данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2003год. в размер на 2738.75лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 2021.17лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005год. в размер на 3702.45лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 1836.08лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2006год. в размер на 89.28лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 31.76лв.
ОСЪЖДА Е.Е.Щ. *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция сумата от 658.39лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
46 Административно дело No 507/2010, VII състав Искове за обезщетение Д.В.К. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 04.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Д.В.К. *** срещу Министерство на културата с адрес на призоваване гр.София, бул.“Александър Стамболийски”№17 обективно кумулативно съединени претенции за присъждане на: обезщетение в размер на 400 лева, представляващо обезвреда за причинените му имуществени вреди,а именно за направените разходи за адвокатско възнаграждение в съдебното производство по обжалване наказателно постановление/НП/ №31/30.12.2008г. на Министъра на културата, тъй като същото е било отменено като незаконосъобразно с Решение №1476 от 01.10.2009г. по НАХД №705/2009г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХVІ н. състав, а също така и сумата от общо 2 000 лева, представляваща обезщетение за причинените му в тази връзка неимуществени вреди – психоемоционален стрес, възмущение и влагане на време и усилия в производството по обжалване на НП – всичките в резултат на неправомерно издаденото срещу него постановление, ведно със законните лихви върху посочените главници от датата на отмяна на наказателното постановление, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
47 Административно дело No 559/2010, VII състав Дела по ЗАдм Е.В.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 06.08.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.В.Х. ***-партер срещу отказ, обективиран в писмо изх.№09П-4790, №09П 5337 от 24.09.2009г., подписано от Зам. Кмета на Община – Пловдив, с което същият се е произнесъл по две заявления на Х., а именно: вх.№09П-4790 от 11.08.2009г. и вх.№ 09П-5337 от 10. 09.2009г., с искания да се отмени, респ. обяви нищожността на Заповед №А-222 от 05.03.1999г. на Кмета на Община – Пловдив, като последната се задължи да впише Х. като собственик на имот в *** в разписната книга по действащия план на населеното място.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №559/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
48 Административно дело No 569/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ХДК ИНВЕСТМЪНТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 03.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ХДК ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ *** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК ***, представлявано от управителя Х.Д.К., депозирана от пълномощника му адвокат Д.И.И. против ревизионен акт /РА/ № 160901028/29.12.2009г., издаден от Л.Н. Иванова на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция - гр.Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 128/26.02.20010г. на Директора на “Дирекция Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в частта за установения корпоративен данък за 2007г. в размер на 58408,42 лв. и прилежащи лихви за забава в размер на 14107,13лв. и за установения корпоративен данък за 2008г. в размер на 59368,20 лв. и прилежащи лихви за забава в размер на 5319,78 лв.
ОСЪЖДА “ХДК ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ *** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК ***, представлявано от управителя Х.Д.К. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 3194 /три хиляди сто деведесет и четири/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
49 Административно дело No 652/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.П.Н.,
С.Л.Н.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 06.08.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-48/ 03.06.2009 г. на ИД на АГКК гр.София за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив в частта за имоти с ИД 56784.525.1.15 и 528.300.2.13.
ВРЪЩА административната преписка за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
50 Административно дело No 661/2010, VII състав Дела по ЗСП Д.С.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 12.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.К. *** срещу Заповед №ПТ-77-1727/25.01.2010г. на Директор Дирекция “Социално подпомагане” - Пловдив, потвърдена с решение №РД01-061/24.02.2010г. на Директор РДСП - Пловдив, с която е отказано отпускането на К. на еднократна помощ по чл.16 ППЗСП по нейна молба – декларация вх.№ПТ-77-1727/30.12.2009г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
51 Административно дело No 710/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни НЕРГИС 09 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 26.08.2010г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “НЕРГИС 09” ЕООД, ЕИК 200838965 със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. “Крали Марко” № 54, представлявано от Стела Радичева Хаджиева, ЕГН ********** против Решение № 37/29.03.2010 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, потвърждаващо Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК изх. № ВтрК-2105-1/09.03.2010г., издадено от Добрина

Щерева Стойчева – публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ – гр. Хасково, с което на жалбоподателя са наложени следните обезпечителни мерки: ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по сметки, находящи се в : а/ ТБ”Асет Банк” АД, б/ТБ “ЦКБ БАНК” АД.
ОСЪЖДА “НЕРГИС 09” ЕООД, ЕИК 200838965 със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. “Крали Марко” № 54, представлявано от Стела Радичева Хаджиева, ЕГН **********, да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

 
52 Административно дело No 787/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни П.Т.З. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 17.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.Т.З.,*** срещу Решение №10 от 04.02.2010г. на Директора на ТД на НАП, гр. Пловдив с което е потвърдено Постановление изх. № 0334/2007/000010 от 19.01.2010г. на публичния изпълнител при ТД на НАП, гр. Пловдив, с което жалбата на З. с вх. № 0334/2007/000007 от 15.01.2010г., за прекратяване на изпълнително дело №334 по описа на ТД на НАП Пловдив за 2007г. е оставена без уважение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
53 Административно дело No 821/2010, IX състав Дела по ЗСП М.Н.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ АСЕНОВГР Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 19.08.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на М.Н.Б. *** срещу Заповед СП-805/23..03.2010 г. на Директор ДСП –Асеновград . Прекратява производството по адм. д. № 821/2010 г. по описа на Административенсъд-Пловдив.
Изпраща жалбата на М.Н.Б. *** срещу Заповед СП-805/23..03.2010 г. на Директор ДСП –Асеновград, на Директора на РДСП-Пловдив по компетентност за произнасяне по нея в по административното й оспорване.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба, пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ .

 
54 Административно дело No 825/2010, VII състав Други административни дела ДКЦ 2-ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 03.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Диагностично – консултативен център ІІ Пловдив” ЕООД с адрес на управление *** срещу писмена покана изх.№16-0665 от 18.03.2010г. на Директор РЗОК – Пловдив, с която Дружество приканено да заплати доброволно неправомерно получена от него сума в общ размер на 34 098,93 лева за периодите: 01.07.2008г. – 30.09. 2008г. и 01.10.2008г. – 31.12.2008г., поради надвишаване на регулативните стандарти за третото и четвъртото тримесечия за 2008г. в частта за направление за: МН за ВСД-бл.МЗ-НЗОК №3А и МН за МДД-дейност бл.МЗ-НЗОК №4, съобразно посочените подробни стойности в поканата, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
55 Административно дело No 879/2010, VII състав Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ ВРАЧ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 03.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Амбулатория за специализирана извънболнична помощ – Медицински център “Свети Врач””АД с адрес на управление гр. Пловдив, бул.“Христо Ботев”№81,ет.3 срещу писмена покана изх.№16-0749 от 18.03.2010г. на Директор РЗОК – Пловдив, с която Дружество приканено да заплати доброволно неправомерно получена от него сума в общ размер на 1 877, 70 лева за периода: 01.10.2008г. – 31.12.2008г., поради надвишаване на регулативните стандарти за четвъртото тримесечие на 2008г. в частта за направление за: ВСД-бл.МЗ-НЗОК №3А, съобразно посочените подробни стойности в поканата, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Амбулатория за специализирана извънболнична помощ – Медицински център “Свети Врач””АД с адрес на управление гр.Пловдив, бул. “Христо Ботев”№81,ет.3 да заплати на РЗОК – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив,ул.”Христо Чернопеев”№14 сумата от 252,66/двеста петдесет и два лева и шестдесет и шест стотинки/ разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
56 Административно дело No 917/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ВСЕСТРАННА КООПЕРАЦИЯ НОВ ЖИВОТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 06.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Всестранна кооперация "Нов живот" със седалище и адрес на управление в с.Брестовица, общ.Родопи, Пловдивска област, Булстат: 000435668, представлявано от К.П.П.., срещу Ревизионен акт № 160901701/29.01.2010 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с решение № 248/13.04.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Всестранна кооперация "Нов живот", Булстат: 000435668, представлявано от К.П.П.., да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 359.79 лв. (триста петдесет и девет лева и 79 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
57 Административно дело No 935/2010, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ч.Б.Т. СЕКТОР " ПЛОВДИВ" ПРИ РДНСК" ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН" Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 06.08.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-08-10/27.06.2007г. на Началник РДНСК–Пловдив, с която на основание чл.13 ал.5 от Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минималните гаранционни срокове за изпълнение на строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; чл.6 от ГПК /отм./ и чл.54 ал.1 т.5 от АПК, е ПРЕКЪСНАТА РАБОТАТА на Държавната приемателна комисия за строеж “Четири и пететажна сграда с допълващо застрояване” – І етап, включващ: 8 бр. Апартаменти, 1 бр. Ателие, магазин за промишлени стоки, помещение за аптека,5 бр. гаражи, допълващо застрояване – 3 бр. гаражи, 1 паркомясто”, с местонахождение УПИ ХІІІ-6, кв.8, по плана на “Волга – Ген.Д. Николаев” – гр.Пловдив, административен адрес ул.”Ген.Кюркчиев”№12, до приключване на съдебния спор.
ИЗПРАЩА преписката на компетентния административен орган за продължаване на административното производство.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението от страните.


 
58 Административно дело No 976/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни С.А.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 02.08.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.А., в качеството му на едноличен търговец действащ с фирма – ЕТ ”Имекс - С - С.А.”, с ЕИК 020447208, срещу Решение №295 от 30.04.2010 година на Директор дирекция “ОУИ” Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 976 от 2010 година по описа на Административен съд- Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
59 Административно дело No 1028/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРО СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 02.08.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Евро - строй" ЕООД, представлявано от Васила Василев Христов, в качеството му на едноличен собственик на капитала и управител на "Евро - строй" ЕООД, срещу Решение №62 от 03.05.2010 година на Директора на ТД на НАП Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административна дело № 1028 от 2010 година по описа на Административен съд - Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
60 Административно дело No 1075/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни И.Ж.Ж. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 23.08.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №160902199 от 09.03.2010г., издаден от Лозка Николова С.- старши инспектор по приходите в ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение №334 от 15.05.2010г. на директора на Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на И.Ж.Ж. е начислен допълнителен данък по ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 127 617,88 лв. и са определени прилежащи лихви върху тази сума за периода 01.05.2009г.- 09.03.2010г. в размер на 12 554,27 лв., за сумата от 125 820,20 лева и прилежащи лихви върху тази сума от 12 377,43 лева.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Ж. ***, против Ревизионен акт №160902199 от 09.03.2010г., потвърден с Решение №334 от 15.05.2010г. на директора на Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в останалата и част.
ОСЪЖДА Националната агенция за приходите да заплати на И.Ж. ***, сумата от 244,23 лева, представляваща направените по делото разноски, съразмерно на уважената част от жалбата, изчислени по компенсация.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
61 Административно дело No 1131/2010, VII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ "СВ.ИВАН РИЛСКИ" ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 12.08.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-07-15 от 03.05.2010г. на Областен управител – Пловдив, с което същият е отказал да възстанови на Храм “Св.Иван Рилски” гр.Пловдив, ул.”Васил Левски”№85 свободната незастроена част от бившия парцел пл.№742 с площ 2 047 кв.м. по плана на гр.Пловдив по молба вх.№ИЮ-00-62 от 05.10.2009г..
ОСЪЖДА Областна администрация – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл.”Никола Мушанов”№1 да заплати на Църковно настоятелство при Храм “Св.Иван Рилски” гр.Пловдив, ул.”Васил Левски”№85 сумата от 215 /двеста и петнадесет/ лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
62 Административно дело No 1133/2010, VII състав Дела по КСО Г.Д.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 12.08.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №95/13.05.2010г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е потвърдено разпореждане №**********/13.02.2010г. на Ръководител отдел “Пенсии” при същото управление, с което е отказано да се отпусне на Г.Д.К. *** добавка към пенсията му по чл.9 ЗГПРРЛ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ИЗПРАЩА преписката на Ръководител ТП на НОИ – Пловдив за произнасяне по жалбата на К. до него от 14.04.2010г., при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящото решение.
ОСЪЖДА РУ“СО” – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.”Любен Каравелов”№7 да заплати на Г.Д.К. *** сумата от общо 15,50 /петнадесет лева и петдесет стотинки/, представляващи направените по делото разноски.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
63 Административно дело No 1242/2010, XI състав Дела по ЗМВР О.В.Н. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 09.08.2010г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на спора. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от О.В.Н. ЕГН **********,*** а, срещу мълчалив отказ на Директора на ОД на МВР Пловдив по искане за отмяна на наложена със заповед № З 10509/04.11.2009 г. на Директора на ОД на МВР Пловдив принудителна административна мярка забрана за напускане на страната по чл.75, т.6 от ЗБЛД, заведено с вх.№ Я-9633/13.05.2010 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1242/2010 год. по описа на Административен съд Пловдив.Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
64 Административно дело No 1304/2010, III състав Други административни дела МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 04.08.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Мюсюлманско настоятелство – Пловдив на Мюсюлманско изповедание със седалище гр.Пловдив, ул.“Железарска”№2, представлявано от Хасан Али и Ясен Низамов срещу волеизявление на Зам. Кмета на Община – Пловдив, обективирано в писмо изх. №10 СВ 42 от 14.06.2010г., с което е вписано в регистъра на религиозните общности по чл. 19 ал.2 от Закона за вероизповеданията Мюсюлманско джамийско настоятелство гр.Пловдив, представлявано от Ашим Асанов и със седалище гр.Пловдив, ул.”Железарска”№2.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1304/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, І отд., ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
65 Административно дело No 1307/2010, I състав Дела по ЗМВР Н.С.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 11.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Н.С.П.,*** срещу Заповед № З - 5883 от 16.06.2009г., издадена от Директора на Областна Дирекция на МВР гр. Пловдив, с която на Н.С.П. е наложена принудителна административна мярка “забрана напускането на Република България и издаването на паспорти и заместващи ги документи” на основание чл. 75, т. 5 от Закона българските документи за самоличност.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
66 Административно дело No 1308/2010, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗК ЛОНДОН ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 30.08.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ възражение на “ЗК – Лондон груп”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив,ул.”Смилево”№36а срещу ревизионен акт №160901613 от 27.01.2010г., поправен с ревизионен акт №1012085/ 17.05. 2010г., адресирана до Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1308/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
67 Административно дело No 1311/2010, IV състав Дела по ЗМВР А.Х.С. ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 31.08.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на А.Х.С., ЕГН **********,***, против принудителна административна мярка по чл.171, т.5, б.”б” ЗДвП на полицейски служител при Общинска полиция град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1311 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
68 Административно дело No 1360/2010, V състав Други административни дела П.П.П.   Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 06.08.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане молбата на П.П.П.,***.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ад №1360/2010г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.


 
69 Административно дело No 1367/2010, VIII състав Дела по ЗМВР П.Н.Б. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 23.08.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Н.Б.,***, против Заповед №з-475 от 13.01.2010г. на директора на Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с която му е наложена ПАМ- забрана напускането на Република България, считано от 13.01.2010г. до отпадане на основанието за това.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1367 по описа на съда за 2010г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
70 Административно дело No 1368/2010, XIV състав Дела по ЗМВР П.Н.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 09.08.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Н.Б., ЕГН ********** *** против Заповед № 3-7101/ 13.07.2009 г. на директора на ОД МВР – Пловдив, с която на лицето е наложена ПАМ – забрана за напускане на Република България и издаването на паспорти или заместващи ги документи.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1368 / 2010год. по описа на Административен съд – гр. Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне.
 
71 Административно дело No 1377/2010, VI състав Други административни дела П.И.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 06.08.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.И.П. – с адрес за кореспонденция по жалбата - ***, против Заповед № РД-14-23-729/21.06.2010г. на Началник сектор “Контрол и АНД” в ОО “КД-ДАИ”, гр.Пловдив.
Прекратява производството по адм.д.№ 1377/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.
Препис от определението да се изпрати на жалбоподателят и на Началник сектор “Контрол и АНД” в ОО “КД-ДАИ”, гр.Пловдив.

 
72 Административно дело No 1390/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ИТАЛИ КАНСТРАКШЪН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 30.08.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Итали Канстракшън”ООД, гр.Пловдив, район Централен, ул.”Сан Стефано”№53, партер, представлявано от Монтанте Аугусто, против Ревизионен акт № 160901586/07.01.2010г., издаден от Фани Трендафилова – гл.инспектор по приходите, при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 117 от 18.02.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, и
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1390/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.


 
73 Административно дело No 1431/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ИМЕКС-С СТЕФАН АНГЕЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 16.08.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ”ИМЕКС-С С.А.”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Руски” №111, против РА с №1601695 от 13.11.2007г., издаден от С. Янков Уцев- инспектор по приходите при ТД на НАП- Пловдив, потвърден с Решение №45 от 17.01.2008г. на директора на Д”ОУИ” при ЦУ на НАП- Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1431 по описа на съда за 2010г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
74 Административно дело No 1473/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Д.М. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 06.08.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от В.Д.М., ЕГН ********** *** против отказ изх.№ П-599-00-547/23.06.2010 г. на инж.Димитър Кацарски – Н-к сектор Пловдив при РДНСК ЮЦР, по подадена жалба вх. № П-599-01-905/17.06.2010 г. / 1168/17.06.2010 г./.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1473/ 2010 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
75 Административно дело No 1494/2010, IX състав Други административни дела З.Г.Д.   Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 18.08.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на З.Г.Д. ЕГН********** *** против писма изпратени по твърдения на оспорващия от Апелативна прокуратура Пловдив в отговор на твърдяни от него жалби: 1/ №4200 от 02.12.2009 г. ; 2/№ 5723 от 19.11.2009 г.;
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1494 по описа на Администрати-вен съд – Пловдив, ІХ състав, за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването .

 
76 Административно дело No 1527/2010, IX състав Дела по ЗМВР В.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР "МИГРАЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 17.08.2010г.
Отхвърля оспорването по жалба на В.С. ,роден на *** година,с национален паспорт № AF0783203 , гражданин на Армения, представляван от адв. В.И. – САК, със съдебен адрес ***, срещу Заповед № ЯЗ/РЗМ-133/06.07.2010г. за принудително настаняване в специален дом за временно настаняване на чужденци/СДВНЧ/ към Дирекция "Миграция", издадена от Началника на Сектор “Миграция” при Областна дирекция на МВР - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
77 Административно дело No 1534/2010, XIV състав Други административни дела М.Н.Б.   Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 19.08.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Н.Б. *** срещу от ЕVN - район Асеновград с искане да му бъде възстановено електрозахранването.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1534/2010год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.
 
78 Административно дело No 1535/2010, I състав Дела по ЗМВР М.Н.Б.   Докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 05.08.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1535, по описа на Административен съд Пловдив за 2010год.
ИЗПРАЩА Молба от 26.07.2010г., подадена от М.Н.Б.. ***, заедно с приложенията й, по компетентност на Районна прокуратура гр. Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страната за неговото изготвяне.

 
79 Административно дело No 1538/2010, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.И.М. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 18.08.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.И. *** против проект за ферма за патици на общинската администрация на гр.Брезово .ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1538от 2010 г. на Административен съд-Пловдив. Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.
 
80 Административно дело No 1579/2010, VII състав Дела по КСО Р.Я.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 04.08.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Я.Д. *** срещу Решение №203 от 16.07.2010г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отменено изцяло разпореждане №873 от 04.06. 2010г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУ“СО” – Пловдив, с което е разпоредено на Д. да внесе сумата от общо 1 351,82 лева главница и сумата от общо 1 006,52 лева лихви съгласно ревизионен акт за начет вх.№1 от 19.05.2010г и ревизионната преписка е върната на контролен орган за ново разглеждане.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1579/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
81 Частно административно дело No 1602/2010, IV състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт СТЕЛА-НЕДКО ДОБРИКОВ ЕТ НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 20.08.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “СТЕЛА-Н.Д.” БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление – *** представлявано от Н.Д.Д., против допуснато предварителното изпълнение на ПАМ “ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ОБЕКТ” наложена със Заповед № РД 15-1151/ 26.07.2010г. на Началника на Митница Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1602/2010год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.
 
82 Частно административно дело No 1610/2010, XVII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт М.Д.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САДОВО Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 05.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.Й. в качеството му на Кмет на Община Садово, ЕТН **********,***, Пловдивска област, ул. “27-ма” № 3 против Решение № 545, взето с Протокол № 45 от извънредно заседание на Общински съвет – Садово, проведено на 29.07.2010 г., с което е разпоредено предварително изпълнение на Решение № 529 на Общински съвет – Садово, взето с Протокол № 43 на извънредно заседание, проведено на 23.07.2010 г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.Д.Й. в качеството му на Кмет на Община Садово, ЕТН **********,***, Пловдивска област, ул. “27-ма” № 3, за спиране на допуснатото предварително изпълнение на Решение № 529 на Общински съвет – Садово, взето с Протокол № 43 на извънредно заседание, проведено на 23.07.2010 г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
83 Частно административно дело No 1611/2010, XVI състав Частни администр. дела Б.Б.Ф. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 12.08.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-39927#1/16.07.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр. Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр.Пловдив, с което е спряно образуваното производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 2610234, серия А 2008, издаден на Б.Б.Ф., ЕГН: **********.
ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр. Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр.Пловдив, за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 2610234, серия А 2008, издаден на Б.Б.Ф., ЕГН: **********, при спазване на указанията по приложението на закона, дадени в настоящото определение.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
84 Частно административно дело No 1613/2010, XII състав Частни администр. дела М.И.И. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 06.08.2010г.
ОТМЕНЯ разпореждане №К 42160 от 20.07.2010г. на Началник отдел “КПК “ при РУ ” Социално осигуряване ” – гр.Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0408879, серия А 2009, издаден на М.И.И., ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване“ – гр.Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0408879, серия А 2009, издаден на М.И.И., ЕГН **********, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
85 Административно дело No 1615/2010, XIII състав Дела по ЗМСМА ЕФО 2004-ЕФТИМ СОКОЛОВ ЕТ МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 10.08.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1615 по описа за 2010г. на Административен съд – Пловдив.
ИЗПРАЩА жалбата на ЕТ “ЕФО 2004 –Е.С.”, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, с адрес за кореспонденция ***против Заповед рег. № Із 1525/12.07.2010г. на Министъра на вътрешните работи, с която е определен за спечелил участника в проведения на 25.06.2010г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична държавна собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. “Волга” № 70 с предназначение барче, на Върховния административен съд на Р България по подсъдност.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
 
86 Административно дело No 1627/2010, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Т.Т.   Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 05.08.2010г.
Прекратява производството по адм.дело № 1627 по описа за 2010г. на Административен съд-Пловдив, IV състав.
Изпраща по подсъдност на Районен съд – Първомай жалбата Н.Т. *** ведно с представените писмени доказателства, с искане за обявяване нищожност на Решение № 2-99 от 29.10.1998г. на ПК-Първомай.
Определението не подлежи на обжалване.
Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя.

 
87 Частно административно дело No 1638/2010, XIII състав Частни администр. дела М.П.М. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 26.08.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-42150/20.07.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 2915252, серия А 2008 издаден на М.П.М. с ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 2915252, серия А 2008 издаден на М.П.М., ЕГН **********, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
88 Частно административно дело No 1639/2010, XVII състав Частни администр. дела Х.Г.Л. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 09.08.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К 42149/20.07.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 3588786, серия А 2008, издаден на Х. Г.Л., ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист №3588786, серия А 2008, издаден на Х. Г.Л., ЕГН **********, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
89 Частно административно дело No 1650/2010, XII състав Частни администр. дела М.Г.М. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 10.08.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К 42154/20.07.2010г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по изплащане на парично обезщетение по заявление - декларация при бременност и раждане на основание чл.50 и чл.51 от КСО за остатъка от 135 до 315/410 календарни дни, представено с вх.№ 15-999-43-00025887/13.07.2010г. на М.Г.М., ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производство по изплащане на парично обезщетение по заявление - декларация при бременност и раждане на основание чл.50 и чл.51 от КСО за остатъка от 135 до 315/410 календарни дни, представено с вх.№ 15-999-43-00025887/13.07.2010г. на М.Г.М., ЕГН ********** при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
90 Частно административно дело No 1651/2010, XVI състав Частни администр. дела З.В.Б. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 12.08.2010г.
О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ Разпореждане № К-42145/20.07.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр. Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр.Пловдив, с което е спряно образуваното производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0415171, серия А 2009, издаден на З.В.Б., ЕГН: **********.
ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр. Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр.Пловдив, за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0415171, серия А 2009, издаден на З.В.Б., ЕГН: **********, при спазване на указанията по приложението на закона, дадени в настоящото определение.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
91 Частно административно дело No 1652/2010, XVII състав Частни администр. дела С.Б.Г. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 09.08.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К 39920#2/26.07.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 4071944, серия А 2008, издаден на С.Б.Г., ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 4071944, серия А 2008, издаден на С.Б.Г., ЕГН **********, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
92 Частно админист. наказателно дело (К) No 1656/2010, XX състав Наказателни частни касационни производства Н.С.И. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Определение от 10.08.2010г., в законна сила от 10.08.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 7976 от 06.07.2010г., постановено по НАХД № 4271/10г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІV н.с.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
93 Частно административно дело No 1684/2010, XIII състав Частни администр. дела Г.Е.Д. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 26.08.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-42153/20.07.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0463917, серия А 2009 издаден на Г.Е.Д. с ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0463917, серия А 2009 издаден на Г.Е.Д., ЕГН **********, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
94 Частно административно дело No 1685/2010, XVI състав Частни администр. дела С.Г.Ю. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 11.08.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-41849/16.07.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр. Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр. Пловдив, с което е спряно образуваното производство по изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане по заявление-декларация вх.№ 999-18-00026700/18.05.2010 г., подадено от С.Г.Ю., ЕГН: **********.
ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр. Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр.Пловдив, за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане по заявление-декларация вх.№ 999-18-00026700/ 18.05.2010 г., подадено от С.Г.Ю., ЕГН: **********, при спазване на указанията по приложението на закона, дадени в настоящото определение.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
95 Частно административно дело No 1686/2010, XVI състав Частни администр. дела К.С.Н. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 12.08.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № Разпореждане № К-39935#1/16.07.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр. Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр.Пловдив, с което е спряно образуваното производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 4070146, серия А 2008, издаден на К.С.Н., ЕГН: **********.
ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр. Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр.Пловдив, за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 4070146, серия А 2008, издаден на К.С.Н., ЕГН: **********, при спазване на указанията по приложението на закона, дадени в настоящото определение.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
96 Частно административно дело No 1688/2010, XVII състав Частни администр. дела Б.М.М. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 30.08.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-39925#1/16.07.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0405819 серия А 2009, издаден на Б.М.М., ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0404819, серия А 2009, издаден на Б.М.М., ЕГН **********., при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
97 Частно административно дело No 1690/2010, XVI състав Частни администр. дела Г.И.Х. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 12.08.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-42156/20.07.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр. Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр. Пловдив, с което е спряно образуваното производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0438075, серия А 2009, издаден на Г.И.Х., ЕГН: **********.
ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр.Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр.Пловдив, за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0438075, серия А 2009, издаден на Г.И.Х., ЕГН: **********, при спазване на указанията по приложението на закона, дадени в настоящото определение.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
98 Частно административно дело No 1692/2010, XIII състав Частни администр. дела В.Й.Й. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 26.08.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-39932#3/16.07.2010г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 2932800 серия А 2008 издаден на В.Й.Й., ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 2932800 серия А 2008 издаден на В.Й.Й., ЕГН **********, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
99 Частно административно дело No 1693/2010, XVII състав Частни администр. дела П.Н.С. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 30.08.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-41842/16.07.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане по Заявление-деклариция с вх. № 15-999-01-00032814/26.02.2010 на П.Н.С., ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане по Заявление-декларация с вх. № 15-999-01-00032814/26.02.2010 на П.Н.С., ЕГН **********, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
100 Частно административно дело No 1709/2010, XIII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт С.С.Ю. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 26.08.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-39928#1/16.07.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 4059854, серия А 2008 издаден на С.С.Ю., ЕГН **********
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 4059854, серия А 2008 издаден на С.С.Ю., ЕГН **********, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
101 Частно административно дело No 1710/2010, XVI състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт Н.М.Л. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 12.08.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-19220#10/06.08.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр. Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр. Пловдив, с което е спряно образуваното производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 2494981, серия А 2008, издаден на Н.М.Л., ЕГН: *********.
ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр.Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр.Пловдив, за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение болничен лист № 2494981, серия А 2008, издаден на Н.М.Л., ЕГН: *********, при спазване на указанията по приложението на закона, дадени в настоящото определение.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
102 Частно административно дело No 1713/2010, XVI състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт Ю.М.П. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 12.08.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-39929#1/ 16.07.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр. Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр. Пловдив, с което е спряно образуваното производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 2512431, серия А 2008, издаден на Ю.М.П., ЕГН: **********.
ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр.Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр.Пловдив, за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение болничен лист № 2512431, серия А 2008, издаден на Ю.М.П., ЕГН: **********, при спазване на указанията по приложението на закона, дадени в настоящото определение.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
103 Частно административно дело No 1716/2010, XVI състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт В.С.С. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 12.08.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-41848/16.07.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр. Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр.Пловдив, с което е спряно образуваното производство по изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане по заявление-декларация вх.№ 999-07-00022340/ 04.02.2010 г., подадено от В.С.С., ЕГН: **********.
ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр.Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр.Пловдив, за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане по заявление-декларация вх.№ 999-07-00022340/ 04.02.2010 г., подадено от В.С.С., ЕГН: **********, при спазване на указанията по приложението на закона, дадени в настоящото определение.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
104 Административно дело No 1724/2010, IX състав Други административни дела Н.С.А.   Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 18.08.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.А.,*** ПРОТИВ покана за доброволно изпълнение с Изх.№20486 от 07.07.2010г. по Изп.д.№00288/2010г. на частен съдебен изпълнител с рег.№ 757 с район на действие Окръжен съд-Пловдив/ПОС/.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1724 по описа на съда за 2010г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 07-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
105 Административно дело No 1726/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Е.Н.З. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 20.08.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Е.Н.З., ЕГН **********,***, против Решение № 562/ 29.07.2010 г. на Директора на Д”ОУИ”, с което е отказано спиране на основание чл.153, ал.5 и 6 от ДОПК на изпълнението в частта на обжалвания от лицето РА № 261000916/05.07.2010 г. в размер от 110 517,46 лв.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
106 Административно дело No 1743/2010, XVIII състав Други административни дела М.Л.П. ЕКО ГЛОБАЛ АД Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 17.08.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.Л.П.,***, против "Еко-глобал" АД със седалище и адрес на управление град Пловдив, бул. "Марица" № 85, с правно основание чл. 245, ал. 2 КТ, като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по ах дело № 1743/2010г. по описа на Административен съд - Пловдив. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пловдивския районен съд. Определението не подлежи на обжалване.
 
107 Административно дело No 1758/2010, XVIII състав Други административни дела А.Н.Г. ЕКО ГЛОБАЛ АД Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 18.08.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.Н.Г. *** против “Еко-глобал” АД със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Марица” № 85, с правно основание чл.245, ал.2 КТ, като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по ах. дело № 1758/2010год. по описа на Административен съд - Пловдив.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пловдивския районен съд.
Определението не подлежи на обжалване.
 
108 Частно административно дело No 1768/2010, XIII състав Частни администр. дела А.П.Д. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 26.08.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-31390#5/16.07.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0471070, серия А 2009 издаден на А.П.Д. с ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0471070, серия А 2009 издаден на А.П.Д., ЕГН **********, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
109 Административно дело No 1772/2010, VIII състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ОБЩИНА ДУПНИЦА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 20.08.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на община Дупница против Решение №117 от 04.08.2010г. на заместник директора на ТД на НАП- Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата и против Разпореждане с Изх.№РД-50-2695 от 13.07.2010г. на публичен изпълнител при ТД на НАП- Пловдив за изпълнение на запорно съобщение с Изх.№РД-50-2695 от 04.06.2010г. по налагане на запор върху ликвидно и изискуемо задължение, което има към “Мостстрой-Пловдив” АД, БУЛСТАТ 175435932, в размер на 2 059 809,15 лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1772 по описа на съда за 2010г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
110 Частно административно дело No 1817/2010, XIII състав Частни администр. дела С.И.Й. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 26.08.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-39922#1/16.07.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 3606584, серия А 2008 издаден на С.И.Й., ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 3606584, серия А 2008 издаден на С.И.Й., с ЕГН **********, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.