АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2010г. до 30.9.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 468/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни СОКОЛА АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 29.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Сокола” АД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор А.П.Г. срещу Отказа на Началник Митница Пловдив обективиран в писмо изх. № 2-2600-6483 от 13.02.2008 г. да възстанови на дружеството сумата от 54087,00 лв.  ОТМЕНЯ Отказа на Началник Митница Пловдив обективиран в писмо изх. № 2-2600-6483 от 13.02.2008 г. да възстанови на “Сокола” АД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор А.П.Г. сумата от 5668,00лв.  ВРЪЩА административната преписка в тази част на Началника на Митница Пловдив, за издаване на законосъобразен административен акт по Молба вх. № 2-2600-6483/04 от 04.02.2008г. на “Сокола” АД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор А.П.Г., в частта и за възстановяване на сумата от 5668,00лв., при спазване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото решение  ОСЪЖДА “Сокола” АД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор А.П.Г. да заплати на Митница Пловдив сумата от 1531,74 лв. /хиляда петстотин тридесет и един лева и 74 стотинки/ – съответната част за осъществената юристконсултска защита.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “Сокола” АД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор А.П.Г. сумата от 46,11лв. /четиредесет и шест лева и 11ст./, преставляваща съответната част от извършените от дружеството разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №1269/29.09.2010Г.
2 Административно дело No 1211/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни РОСКОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 13.9.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 1602855/29.02.2008г., издаден от В.С.К.– главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 388/16.05.2008г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА му, с която на “Роскомер”ЕООД, гр.Пловдив са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказана право на данъчен кредит в размер общо на 17 206,80 лева за данъчни периоди м.12.2003г. и м.06.2005г. и в резултат на допълнително начислен данък добавена стойност в размер на 37,60 за данъчен период месец 01.2004 год. и са начислени лихви за забава в размер общо на 9 061,30 лева.  ОТМЕНЯ № 1602855/29.02.2008г., издаден от В.С.К.– главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 388/16.05.2008г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, с която на “Роскомер”ЕООД, гр.Пловдив, за месец Октомври на 2003г. са определени публични задължения за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер на 1 742,10 лева, ведно със съответните лихви за забава; В ЧАСТТА с която на “Роскомерс”ЕООД, гр.Пловдив, са определени задължения за лихви за забава в размер общо на 6,04 лева за несвоевременно разчитане с бюджета на задължението по ЗДДС за данъчни периоди м.12.2005г.; м. 02.2004г.; м.07.2004г.; м.08.2003г., м.12.2006г. и м.09.2006г., както и В ЧАСТТА относно установените лихви за забава за несвоевременно разчитане с бюджета на задължението за корпоративен данък за 2006г. за сумата от 13,04 лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Роскомерс”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,ул.”Кукленско шосе”№13,представлявано от управителя Н.Г., да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 4 832,95 /четири хиляди осемстотин тридесет и два лева и деветдесет и пет стотинки/ лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №1237/13.09.2010Г.
3 Административно дело No 1496/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни РУБЕЛЛА БЮТИ ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 13.9.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 21800089/13.05.2008 г., издаден от С.С.К., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Смолян, потвърден с Решение № 496/03.07.2008 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на “РУБЕЛЛА БЮТИ” АД, с ЕИК по БУЛСТАТ 120541377, със седалище и адрес на управление гр. Рудозем ул.”Освобождение” 3, представлявано от изпълнителния директор К.В.М., е извършено преобразуване на отрицателния финансов резултат за 2004 г. в посока увеличение със сумата в размер на 154 641,37 лв., както и определения корпоративен данък за 2005 г. в размер на 57 754,62 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 16 975,98 лв. и за 2006 г. в размер на 94 849,76 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях в размер на 10 717,27 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “РУБЕЛЛА БЮТИ” АД, с ЕИК по БУЛСТАТ 120541377, със седалище и адрес на управление гр. Рудозем ул.”Освобождение” 3, представлявано от изпълнителния директор К.В.М., сумата от 5450 лв. /пет хиляди четиристотин и петдесет лева/, представляваща заплатените държавна такса, възнаграждение за вещи лица и възнаграждение за един адвокат.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
4 Административно дело No 1595/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни БОМИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 7.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив, при ЦУ на НАП, за поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на влязлото в сила Решение № 824 от 19.06.2009г., постановено по а.х.дело № 1595/2008г. по описа на Административен съд – Пловдив, І отделение, ІІІ състав, като НЕОСНОВАТЕЛНА.    Решението подлежи на обжалване в пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №1228/07.09.2010Г.
5 Административно дело No 2145/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ДЖЕРИ-ДЖЕВРИЕ МУСТАФА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 8.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Х.М., ЕГН **********, в качеството й на едноличен търговец с фирма “Джери - Д.М.”, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. “Узунджово” № 27, ЕИК по БУЛСТАТ 126175399, срещу Ревизионен акт № 260800377 от 06.08.2008 г., издаден от П.К.К., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 732/09.10.2008 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно допълнително начислен ДДС в размер на 218678,27 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 49506,90 лв. и изменен в частта относно установените задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ и чл. 48 от ЗДДФЛ, както следва: за 2005 г. данъкът по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ е намален от 956,92 лв. на 556,92 лв., ведно с прилежащите лихви; за 2006 г. данъкът по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ е намален от 13168,10 лв. на 12768,10 лв., ведно с прилежащите лихви; за 2007 г. данъкът по чл. 48 от ЗДДФЛ е намален от 6063,90 лв. на 5893,90 лв., ведно с прилежащите лихви.  ОСЪЖДА Д.Х.М., ЕГН **********, в качеството й на едноличен търговец с фирма “Джери - Д.М.”, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. “Узунджово” № 27, ЕИК по БУЛСТАТ 126175399, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 6261,07 лв. /шест хиляди двеста шестдесет и едни лева и седем стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №1230/08.09.2010Г.
6 Административно дело No 2265/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни САКАРЦИ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 17.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Сакарци”АД, БУЛСТАТ 040003004, гр.Свиленград, ул.”23 Септември”№33, против Ревизионен акт № 260800445/10.09.2008г., издаден от П.К.К.– главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Хасково, потвърден с Решение № 776/05.11.2008г. на Директора на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Сакарци”АД, гр.Свиленград са определени публични задължения за внасяне, както следва: допълнително начислен ДДС в размер общо на 16 571,09 лева, ведно с прилежащи лихви в размер общо на 16 571, 09 лева; допълнително определен данък за общините за 2002г. в размер на 8285, 54 лева и лихви 6175,95 лева; допълнително определен данък върху печалбата за 2002г. в размер на 20174,73 и лихва в размер на 14 567,49 лева, и лихви върху авансови вноски за корпоративен данък за 2003г. в размер на 712,61лева и за 2004г. в размер на 424,01 лева,като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Сакарци” АД, гр. Свиленград , ул.”23 септември”№33, представляван от управителя Петър Костов Глушков, да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 2 036,40 лева /две хиляди тридесет и шест лева и четиридесет стотинки/ разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №1243/17.09.2010Г.
7 Административно дело No 2265/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни САКАРЦИ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 27.9.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 1243/17.09.2010г., постановено по а.х.дело № 2265/08г. по описа на Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, относно размера на установеното с Ревизионен акт № 260800445/10.09.2008г., издаден от П.К.К.– главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Хасково, потвърден с Решение № 776/05.11.2008г. на Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, публично задължение за лихви за забава за несвоевременно разчитане на допълнително установеното задължение за данък добавена стойност за внасяне, като вместо “прилежащи лихви в размер общо на 16 571,09 лева” да се чете “прилежащи лихви в размер общо на 12 408,36 лева”.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
8 Административно дело No 2429/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ДАЙЦ 91-ЦВЕТАН ВЪРБОВСКИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 14.9.2010г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 1300-800174/04.09.2008г., издаден от Даниела Иванова Шикова – инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пазарджик, потвърден с решение № 831/01.12.2008г. на Заместник - директор на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, в частта, с която на Ц.Д.В., ЕГН **********, в качеството му на ЕТ ”ДАЙЦ – 91 - Ц.В.” с ЕИК по БУЛСТАТ 040708651 с адрес за кореспонденция по и по чл.8 от ДОПК гр.Велинград, обл.Пазарджишка, ул.”Цар Самуил” № 42 за данъчен период месец Януари 2006г. допълнително е начислен ДДС за разликата от установения размер на дължимия данък за довнасяне 140,40 лв., съгласно заключението на приетата съдебна автотехническа експертиза, до установения в РА размер на начисления данък 4590 лв., ведно с прилежащите лихви, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.   ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА Ц.Д.В., ЕГН **********, в качеството му на ЕТ ”ДАЙЦ – 91 - Ц.В.” с ЕИК по БУЛСТАТ 040708651 с адрес за кореспонденция по и по чл.8 от ДОПК гр.Велинград, обл.Пазарджишка, ул.”Цар Самуил” № 42 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите – сумата от 1574 /хиляда петстотин седемдесет и четири/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №1239/14.09.2010Г.
9 Административно дело No 225/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни Г.В.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.9.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160801279 от 19.11.2008год. издаден от П.Х.К., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 29 от 09.01.2009 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, в частта му с която на Г.В.Б.,*** са определени, като дължими към бюджета сумите, както следва : данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005год. в размер на 3286.08лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 1180.52лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2006год. в размер на 4068319.00лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 919548.58лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.В.Б.,*** против Ревизионен акт № 160801279 от 19.11.2008год. издаден от П.Х.К., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 29 от 09.01.2009 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, в частта му с която на Г.В.Б.,*** са определени дължими към бюджета сумите, както следва : данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005год. в размер на 13199.94лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 4742.09лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите да заплати на Г.В.Б.,*** сумата от 50.00лв., представляваща заплатена от последния държавна такса.  ОСЪЖДА Г.В.Б.,*** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите сумата от 808.84лв., представляваща съответната част от възнаграждение за осъществена по делото юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
10 Административно дело No 570/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни КОКИ-КОЙЧО КОЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 14.9.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260800726/12.01.2009 г., издаден от С.В.П. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, изменен с Решение № 156/06.03.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, с което непризнатият данъчен кредит в размер на 9835,09 лв. на К.П.К., в качеството му на едноличен търговец с фирма ЕТ “КОКИ – К.К.”, със седалище и адрес на управление ***, е намален на 8298,97 лв., ведно с прилежащите лихви намалени от 6955,56 лв. на 5788,12 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на К.П.К., в качеството му на едноличен търговец с фирма ЕТ “КОКИ – К.К.”, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, сумата от 1320 лв. /хиляда триста и двадесет лева/, представляваща заплатените държавни такси, възнаграждения за вещи лица и възнаграждение за един адвокат.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
ОТМЕНЯ ЧАСТИЧНО РЕШЕНИЕТО И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА
11 Административно дело No 762/2009, VII състав Дела по КСО Н.П.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 13.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.П.П. *** срещу Решение №54/08.04.2009г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му срещу разпореждане №**********/21.01.2009г. на Ръководител отдел “Пенсии” при ТП на НОИ – Пловдив, с което му е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по негово заявление вх.№45333/30.07.2008г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Н.П.П. *** да заплати на РУСО – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.“Любен Каравелов”№7 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №1236/13.09.2010Г.
12 Административно дело No 810/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ТИРЛИН АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 15.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Тирлин” АД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115128327 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, бул.”Марица” № 27, представлявано от изпълнителния директор С.Т.Г. против ревизионен акт /РА/ № 160801625/09.02.2009г., издаден от Г.С.Г.на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция - гр.Пловдив на Национална агенция за приходите, в частта, с която е потвърден с Решение № 236/09.04.2009г. на Директора на “Дирекция Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, за допълнително начисления ДДС за месеците Септември и Октомври 2007г. в размер на 19767,54 лв. и прилежащи лихви за забава в размер на 3738,89 лв.   ОСЪЖДА “Тирлин” АД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115128327 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, бул.”Марица” № 27 представлявано от изпълнителния директор С.Т.Г. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 910 /деветстотин и десет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.          

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ Решение № 1241/15.09.2010г. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
13 Административно дело No 812/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни СМА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 28.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “СМА - МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ” АД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление *** и адрес по чл. 8 от ДОПК ул. “Кукленско шосе” № 36, чрез В.К.А. - Изпълнителен директор, против Ревизионен акт № 160801669/21.01.2009г., издаден от С.С.А. - инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, в частта, която не е била отменена с Решение № 201/26.03.2009г. на Директора на Дирекция “ОУИ” - гр. Пловдив.  ОСЪЖДА “СМА - МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ” АД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление *** и адрес по чл. 8 от ДОПК ул. “Кукленско шосе” № 36, чрез В.К.А. - Изпълнителен директор да заплати на Дирекция “ОУИ”, при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата от 2 295,20лв. /две хиляди двеста деветдесет и пет лева и двадесет стотинки/, представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1266/28.09.2010
14 Административно дело No 877/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Е-5 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 27.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Е-5” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ *** с адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК ***, представлявано от управителя В.А.Ф. против ревизионен акт /РА/ № 1300-800516/16.02.2009г., издаден от Н.А.А. –главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пазарджик, потвърден с решение № 264/23.04.2009г. на директор на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите , в обжалваната част за непризнато право на приспадане на данъчен кредит на дружеството – жалбоподател в размер на 38 600лв. и прилежащи лихви за забава в общ размер на 8 159.68лв., определени на основание чл.1 от ЗЛДТДПДВ и чл.175, ал.1 от ДОПК.  ОСЪЖДА “Е-5” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ *** с адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК ***, представлявано от управителя В.А.Ф. да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1 385.19лв. /хиляда триста осемдесет и пет лева и 19 стотинки/, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №1253/27.09.2010Г.
15 Административно дело No 882/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни РОЗБИО БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 21.9.2010г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 240801019/23.02.2009 г., издаден от Й.Ж.Т., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Ст. Загора, потвърден с Решение № 270/23.04.2009 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на “РОЗБИО БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.Т.Д., с ЕИК по БУЛСТАТ ***, не е признат данъчен кредит в размер на 4514 лв., ведно с прилежащите лихви, за данъчен период месец февруари 2007 г.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, да заплати на “РОЗБИО БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.Т.Д., с ЕИК по БУЛСТАТ ***, сторените по делото разноски в размер на 57,91 лв. /петдесет и седем лева и 91 стотинки/ – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА “РОЗБИО БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.Т.Д., с ЕИК по БУЛСТАТ ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1406,11 лв. /хиляда четиристотин и шест лева и 11 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1245/21.09.2010
16 Административно дело No 1042/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни КОРПУС-2004 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 9.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КОРПУС 2004” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, представлявано от Х.С. Кондов - Управител, против Ревизионен акт № 210900042/25.03.2009 г., издаден от Валентина Иванова Кашева на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Смолян, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит на обща стойност 28 836.00лв. и прилежащите лихви в размер на 12167,39лв. , както и следните допълнително определени данъци: Корпоративен данък за 2005г. в размер на 4537,62 лв. ведно с прилежащите му лихви в размер на 1935,57лв.; Лихви върху аванови вноски по корпоративен данък за 2005г. в размер на 2,79лв.; Корпоративен данък за 2006г. в размер на 13339,85лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 3931,27лв. ; лихви върху авансови вноски по корпоративен данък за 2006г. в размер на 9,93лв.  ОСЪЖДА „КОРПУС 2004” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, представлявано от Х.С. Кондов - Управител, да заплати на Дирекция “ОУИ”, при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата от 1728,49 лв./хиляда седемстотин двадесет и осем лева и четиридесет и девет стотинки/., представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №1231/09.09.2010Г.
17 Административно дело No 1165/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни Т.М.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 9.9.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260900059/13.04.2009г., издаден от Петър Кръстев Кръстев – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Хасково, потвърден с Решение № 368/03.06.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА относно установеното на Т.М.В. ЕГН **********,***, задължение за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. за разликата от 26,93 лева до пълния установен размер от 30,93 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Т.М.В. ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 899,91 /осемстотин деветдесет и девет лева и деветдесет и една стотинки/ лева, разноски по делото, по съразмерност и компенсация.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №1234/09.09.2010Г.
18 Административно дело No 1278/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕЛИН ФИДАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 30.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на ЕТ "В.Ф." със седалище и адрес на управление: с.Баните, ул."Родопи" № 1, област Смолян, вписан по ф.д.№ 77/1989г. по описа на Окръжен съд-гр.Смолян, ЕИК по БУЛСТАТ 120058026, представляван от собственика Велин Руменов Фиданов, ЕГН **********, със седалище и адрес:*** против Ревизионен акт № 210900065/04.06.09г., издаден от Филип Георгиев Карапиперов на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция гр. Смолян в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 24323,00 лв. ведно с прилежащите лихви.  ОСЪЖДА ЕТ "В.Ф." със седалище и адрес на управление: с.Баните, ул."Родопи" № 1, област Смолян, вписан по ф.д.№ 77/1989г. по описа на Окръжен съд-гр.Смолян, ЕИК по БУЛСТАТ 120058026, представляван от собственика Велин Руменов Фиданов, ЕГН **********, със седалище и адрес:*** да заплати на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата в размер на 926,46лв. /деветстотин двадесет и шест лева и четиридесет и шест стотинки/, представляваща юрисконсултско възнаграждение  Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №1277/2010
19 Административно дело No 1322/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЮЛТАБАК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.9.2010г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 160900143 от 11.05.2009 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, изменен с Решение № 461/ 09.07.2009 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, в която допълнително е начислен ДДС за 2006 г. за сумата над 2428,00 лв. до пълния размер от 7649,54 лв. и лихва над 51,95 лв. до пълния размер от 163,66 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Юлтабак” ЕООД - гр. Пловдив, ул.”Любен Каравелов” № 9Б, представлявано от Ю.К.К. против Ревизионен акт № 160900143 от 11.05.2009 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, изменен с Решение № 461/ 09.07.2009 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, в която допълнително е начислен ДДС за 2007 г. в размер на 18 433,33 лв. и лихва от 393,55 лв., както и допълнително определен корпоративен данък за 2007 г. в размер на 1909,71 лв. и лихва от 318,83 лв., като неоснователна.  ОСЪЖДА “Юлтабак” ЕООД - гр. Пловдив, с Булстат 115573658, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул.”Любен Каравелов” № 9Б, представлявано от Ю.К.К. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 1018/хиляда и осемнадесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита и направени разноски по делото.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на “Юлтабак” ЕООД - гр. Пловдив, с Булстат 115573658, с адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Любен Каравелов” № 9Б, представлявано от Ю.К.К., сумата от 46/четиридесет и шест/ лева, представляваща заплатени разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.    
20 Административно дело No 1644/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни Е.С.О. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Е.С.О.,*** срещу Ревизионен акт №900125 от 03.07.2009г., издаден от Р.Г.С., на длъжност Главен инспектор по приходите при ТД на НАП Кърджали /сега ТД на НАП Пловдив/, потвърден с Решение №579 от 26.08.2009г. на и. д. Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив в частта му, с която на О. за отчетни периоди м. октомври, м. ноември и м. декември 2006г. ; м. април, м. май, м. юни, м. юли, м. август, м септември, м. октомври, м. ноември и м. декември 2007г. и м. април, м. май, м. юни 2008г. е определен данък добавена стойност за внасяне в размер общо на 20251.74лв. и са начислени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 5238.08лв.  ОСЪЖДА Е.С.О.,***, да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив сумата от 959.80лв., представляваща разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №1229/07.09.2010Г.
21 Административно дело No 1819/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни Ц.С.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 17.9.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 240900269/15.07.2009г., издаден от Борислав Георгиев Чапразов – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Стара Загора, потвърден с Решение №607/03.09.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП в ЧАСТТА, с която са установени на Ц.С.С. *** дължими суми за данък по чл.35 ДОДФЛ за 2006г. – за размера над 12 592,20 лева до пълния установен с ревизионния акт размер от 25 820,40 лева, както и в ЧАСТТА за начислените лихви за забава – за размер им над 3 993,60 лева до пълния посочен такъв от 8 188,67 лева, а също така и в ЧАСТТА за данъка по чл.48 ЗДДФЛ за 2007г. – за размера над 242,80 лева до пълния установен с ревизионния акт размер от 5 483,70 лева, както и в ЧАСТТА за начислените лихви за забава – за размер им над 42,92 лева до пълния посочен такъв в акта от 969,39 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Ц.С.С. *** сумата от 183,31/сто осемдесет и три лева и тридесет и една стотинки/ разноски по делото по съразмерност и компенсация.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1244/17.09.2010
22 Административно дело No 1859/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни ГРАДИНА ДИМОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 30.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Градина Димов”ЕООД, гр.Първомай, ул.”Васил Друмев”№ 23В, представлявано от управителя Д.Н.Д., със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Ламартин”№2, офис 1, адв.З., против Ревизионен акт № 160900547/11.08.2009г.,издаден от Ваня Стоянова Кирякова – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 652 от 26.09.2009г. на и.д.Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Градина Димов”ЕООД, гр.Първомай, са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 174 037,32 лева за данъчни периоди от месец Април 2008г. до месец Януари 2009г. /вкл./, ведно с прилежащите лихви за забава в размер общо на 20 504,57 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА ”Градина Димов”ЕООД, гр.Първомай, ул.”Васил Друмев”№ 23В, представлявано от управителя Д.Н.Д., със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Ламартин”№2, офис 1, адв.З., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 4 340,84 /четири хиляди триста и четиридесет лева и осемдесет и четири стотинки/ лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №1273/30.09.2010Г.
23 Административно дело No 1866/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни М.А.Ф. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 9.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Никоми-М.Ф.", със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Гео Милев", ул."Акад.Никола Обрешков” №7, вх. Б, ет.7, ап.4, представлявано от М.А.Ф., против срещу ревизионен акт № 900230/16.07.2009г., издаден от ТД на НАП, гр. Пазарджик, в частта на установения при ревизията резултат за периода 01.03.2008г.-30.03.2008г. в размер на 10859.42 лв. ДДС за възстановяване.  ОСЪЖДА ЕТ „Никоми-М.Ф.", със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Гео Милев", ул."Акад.Никола Обрешков” №7, вх. Б, ет.7, ап.4, представлявано от М.А.Ф.,, да заплати на Дирекция “ОУИ”, при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата от 667,19лв./шестстотин шестдесет и седем лева и деветнадесет стотинки/., представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №1232/09.09.2010 И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА
24 Административно дело No 1880/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛЕЙН-91 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 29.9.2010г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 160-900502/31.07.2009 г., издаден от Т.П.К– старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 667/02.10.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта, с която на “ЕЛЕЙН 91” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115841608, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. “Тракия” бл. 91, вх. Г, ет. 1, ап. 4, представлявано от управителя Н.Й.А., не е признат данъчен кредит в размер на 20000 лв., ведно със законната лихва върху тях, за данъчен период м.юни 2007 г.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, да заплати на “ЕЛЕЙН 91” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115841608, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. “Тракия” бл. 91, вх. Г, ет. 1, ап. 4, представлявано от управителя Н.Й.А., сторените по делото разноски в размер на 1240,39 лв. /хиляда двеста и четиридесет лева и 39 стотинки/ – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА “ЕЛЕЙН 91” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115841608, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. “Тракия” бл. 91, вх. Г, ет. 1, ап. 4, представлявано от управителя Н.Й.А., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1145,26 лв. /хиляда сто четиридесет и пет лева и 26 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №1268/29.09.2010Г.
25 Административно дело No 1922/2009, VI състав Други административни дела И.В.Г. РЕКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 9.9.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.В.Г.-*** против мълчалив отказ на Ректорът на Технически Университет-София да издаде диплома за завършено висше образование.  Прекратява производството по адм.д.№ 1922/2009г., адм.съд-Пловдив.  Изпраща делото като преписка на Ректорът на Технически Университет-София за произнасяне по искането на И.В.Г.-***.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
26 Административно дело No 2207/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни Б.Ф.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 1.9.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 900124/25.08.2009г., издаден от Росица Скоколиева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Кърджали, потвърден с Решение № 798/26.11.2009г. на И.Д Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на Б.Ф.С. ЕГН **********,***, допълнително е начислен ДДС в размер на 62 362,72 лева на основание чл.132, ал. 2 от ЗДДС /отм./ за отделни данъчни периоди от 15.05. 2005г. до 31.12.2006г., а именно : 15.05.2005г. – 31.05.2005г., м.06, м.07 и м.09 на 2005г. и м.04, м.05, м.06, м.07 и м.09 на 2006г.; и чл.102, ал. З, т. 2 от ЗДДС за отделни данъчни периоди от 01.01.2007г. до 01.12.2008г., а именно: м.04, м.05, м.06 и м.07 на 2007г. и м.04, м.05 и м.06 на 2008г. и са определени прилежащи лихви за забава в размер на 23 728,88 лева несвоевременното разчитане с бюджета за тези данъчни периоди, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на Б.Ф.С. ЕГН **********,***, сумата от 3 510 /три хиляди петстотин и десет/ лева, представляваща извършени от последния разноски по производството.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №1227/01.09.2010Г. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА
27 Административно дело No 2300/2009, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.Т.Р. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 20.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.Р. против Заповед № ЗД-00-185/03.11.2009г. на областен управител - Пловдив в частта й за имот № 324.344 с площ по ПНИ от 1044 кв.м.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 2300/2009г. по описа на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  
28 Административно дело No 113/2010, IX състав Дела по ЗОС БЛЕНД-ЕВГЕНИ ХАДЖИЕВ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 23.9.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ “Бленд-Евгени Хаджиев” против Заповед № РД-15-1014/19.12.2009г. на Кмета на Община Първомай.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 113/2010 г. по описа на Пловдивски административен съд.  С оглед изричното изявление на процесуалния представител на ответника относно разноските не следва да бъдат възлагани разноски по отношение на оспорващия.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.  
29 Административно дело No 237/2010, VII състав Искове за обезщетение Н.В.Б. ЗАТВОРА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 9.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявената от Н.В.Б. ***, ЖР “Тракия”, бл.268, вх. “А”, ет.3, ап.8 срещу Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” с адрес на призоваване гр.София,ул.”Н. Столетов”№21 претенция за присъждане на сумата от общо 2 000 000 лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания от загубата/ампутацията/ на двата му долни крайника през месец Януари 2005г., причинени вследствие на действията и бездействия на длъжностни лица от администрацията на Затвора – Пловдив, а именно началникът на Затвора – Пловдив и подчинените му служители при осъществяване на административна дейност от тяхна страна, като същите са се отнесли неадекватно към здравословните проблеми на Б., които са се задълбочили в периода на престоя му в пенетенциарното заведение и са довели до негативния си край, изразен в загубата на двата долни крайника, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.  ОСЪЖДА Н.В.Б. ***, ЖР “Тракия”, бл.268, вх. “А”, ет.3, ап.8 да заплати на Административен съд – Пловдив сумата от общо 100/сто/ лева разноски по делото за съдебни експертизи.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1233/09.09.2010
30 Административно дело No 287/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 30.9.2010г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 21.09.2010 г. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура” със седалище и адрес на управление: град София, бул.”Княгиня М. Луиза” № 110, против заповед № 09ОА-3245 от 18.12.2009 г. на кмета на Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 287 по описа на Административен съд Пловдив, І отделение, ІV състав, за 2010 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
31 Административно дело No 443/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕК.ИНТ.ТРАНСПОРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.9.2010г.
ОТМЕНЯ Акт за дерегистрация на “ТЕК.ИНТ.ТРАНСПОРТ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. “Баба Вида” № 5 по ЗДДС №260990900006546 от 15.12.2009г., издаден от Д.В.С., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП Хасково/ сега ТД на НАП Пловдив/, потвърден с Решение № 79 от 02.02.2010г. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив, при Централно управление на Национална агенция за приходите.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив, при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на “ТЕК.ИНТ.ТРАНСПОРТ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. “Баба Вида” № 5 сумата от 550.00лв., представляваща извършени от последното разноски по производството.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №1235/09.09.2010Г.
32 Административно дело No 738/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИНФОМАКС ООД,
И.М.Х.,
А.Д.Х.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 28.9.2010г.
Заличава допуснатата съдебно-техническа експертиза.  На «Инфомакс» ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. «Брезовска» № 34, ет. 3 да се възстанови сумата от 200/двеста/ лева по посочената в заявлението банкова сметка.  ***, поради оттегляне жалбата на «Инфомакс» ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. «Брезовска» № 34, ет. 3, И.М.Х. и А.Д.Х. *** против заповед № РД-18-48/3.VІ.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК София.  Прекратява производството по административно дело 738 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 г.  Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването.  
33 Административно дело No 784/2010, V състав Дела по ЗМСМА Л.А.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 21.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.А.Б. срещу Решение № 764, взето с Протокол 0 37 от заседание на Общински съвет – Карлово, проведено на 25.03.2010 година.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 784/2010 година по описа на Адм. съд – Пловдив, V състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7- дневен срок от днес.  
34 Административно дело No 926/2010, VI състав Дела по ЗМВР П.К.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ОТДЕЛ "ООРП"КЪМ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 30.9.2010г.
Отхвърля жалбата на П.К.Н.,*** против отказ изх. № ИЯ/КАТ-2117/09.03.2010г., издаден от Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-Пловдив, за регистрация на ППС марка „Хонда”, модел НСР 125, внос от Италия.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
35 Административно дело No 961/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 30.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛАЖДАНЕ жалбата на ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА със седалище и адрес на управление: гр. Кричим, ул. Калето № 1, и с адрес на кореспонденция гр. Кричим, ул. Васил Априлов № 3, представлявана от А.Г.Р., действащ в качеството си на Главен пастор и представляващ против Отказ за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-1306 от кв. 91 по плана на гр. Кричим.  На основание чл. 159 т. 3 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 961/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив, 11 състав.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и за ответника - Община Кричим - от получаване на съобщението.  
36 Административно дело No 1084/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Я.Б. ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 24.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Я.Б. срещу Заповед № 133 от 09.04.2010 година на ВИД Кмет на Община К, с която е одобрен ПУП-ПРЗ и схеми за ВиК и ЕЛ захранване за ПИ 1160 по плана на землище с. Гълъбово, местност “Дълбокия път” за промяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1048/2010 година по описа на Адм. съд – Пловдив, ХV състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7- дневен срок считано от днес за присъствалите страни и в същия срок от съобщаването за неприсъствалите.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 24.09.2010Г.
37 Административно дело No 1087/2010, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Л.Н.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 14.9.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Л.Н.С.,***, против Заповед №ЗД-00-43 от 16.02.2010г. на Областен управител- Пловдив, с която е одобрен ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местностите “Западно от селото” и “Южно от селото”, в землището на село Устина, досежно имоти с №701.122 и №701.262.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1087 по описа на съда за 2010г.  ЗАЛИЧАВА насроченото за 17.09.2010г. от 15,45ч. открито заседание по делото.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
38 Административно наказателно дело (К) No 1109/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ЧЕТВЪРТО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Г.А.Ч. Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 21.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба депозирана от Началника на ІV-то РПУ Пловдив против решение № 577 от 30.03.2010 г., постановено по НАХД № 755/2010 г. по описа на Пловдивски районен съд, ІІ н.с.  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 1109/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІХ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес за контролиращата страна и в 7 дневен срок от съобщението за касационния жалбоподател и ответника по касационната жалба.      
В законна сила от 23.11.2010г.
39 Административно дело No 1153/2010, XIV състав Дела по ЗМВР Н.Д.Т. Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 21.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д.Т. *** за отмяна на наложена забрана за напускане на Р. България.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1153/2010год. по описа на Административен съд - Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.
40 Административно наказателно дело (К) No 1156/2010, XX състав Наказателни касационни производства С.С.С. РУ НА МВР АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 28.9.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 60/03.05.2010 г., постановено по НАХД № 91/2010г. по описа на Районен съд-Асеновград, І-ви наказателен състав . Решението е окончателно.
В законна сила от 28.9.2010г.
41 Административно дело No 1179/2010, XII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв П.Х.Б. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД-ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 15.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Х.Б. ***, като пълномощник на С.П.Х.и Христо Петров Б. срещу писмо изх.№ 6730/13.V.2010г. на Председателя на Районен съд-град Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по а.х.дело № 1179 по описа за 2010г. на Административен съд – град Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №1943/15.09.2010Г.
42 Административно наказателно дело (К) No 1217/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства Д.Р.Д. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 24.9.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №837 от 11.03.2010г. по НАХ дело №900 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., VІІ-ми наказателен състав, с което е потвърдено НП №36-0001684 от 28.12.2009г., издадено от началника на ОО”КД-ДАИ”- Пловдив при ИА”АА”, с което на Д.Р.Д. е наложена глоба в размер на 500,00 лева, като вместо него постановява:  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд- Пловдив, при съобразяване с указанията, изложени в мотивите на настоящето решение.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 24.9.2010г.
43 Административно наказателно дело (К) No 1219/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО И ФУРАЖИТЕ АДЕС-ОЛИВИЯ ЕООД Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.9.2010г.
Оставя в сила решение № 827 /24.04.2010г., постановено по н.ах.д.№ 6138 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 27.9.2010г.
44 Административно наказателно дело (К) No 1220/2010, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БИКОВ-АКБ ЕООД Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 28.9.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 857 от 30.04.2010 г. ,постановено по НАХД № 1974/2010 г., по описа на Районен съд –Пловдив/ПРС/, ІІІ н.с. ,с което е отменено НП № 33019-S000389/05.03.2010 година на Директора на Дирекция Обслужване в ТД на НАП град Пловдив, с което на “Б. – АКБ” ЕООД представлявано от А.К.Б., ЕГН **********, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършено административно нарушение по чл.125 ал.3 във връзка с ал.5 от Закона за данък върху добавената стойност вместо което постановява:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 33019-S000389/05.03.2010 година на Директора на Дирекция “Обслужване” в ТД на НАП град Пловдив, с което на “Б. – АКБ” ЕООД ,представлявано от А.К.Б., ЕГН **********, е наложена “имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършено административно нарушение по чл.125 ал.3 във връзка с ал.5 от Закона за данък върху добавената стойност.    Решението е окончателно.  
В законна сила от 28.9.2010г.
45 Административно наказателно дело (К) No 1221/2010, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АВТОСЕРВИЗ АНГЕЛОВ ЕООД Председател:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.9.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 644 от 06.04.2010г., постановено по НАХД № 1130 по описа за 2010г. на ПРС, ХХІV-ти наказателен състав. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.    
В законна сила от 24.9.2010г.
46 Административно наказателно дело (К) No 1225/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 27.9.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №782 от 24.04.2010г. по НАХ дело №960 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХІХ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №0269 от 28.12.2009г., издадено от председателя на КРС, с което на ”Евроком кабел мениджмънт България” ЕООД, е наложена имуществена санкция в размер от 5 000,00 лева, като вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №0269 от 28.12.2009г., издадено от председателя на КРС, с което на ”Евроком кабел мениджмънт България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Младост”, бизнес парк “София“, бл.12, вх.”Б”, ет.2, е наложена имуществена санкция в размер от 5 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 28.9.2010г.
47 Административно дело No 1252/2010, X състав Искове за прекратяване на неоснователни действия СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ ПЛОВДИВ,
Г.Н.Л.
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗВК 4-ТИ КИЛОМЕТЪР-ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Разпореждане от 30.9.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане искането на Г.Н.Л.,***, против дейността на общинско предприятие - “Зооветеринарен комплекс – 4-ти километър” Пловдив, представляващи незаконосъобразни действия, които са в нарушение на Закона за защита на животните, Закона за ветеринаромедицинската дейност, Наредба №23 за профилактика и борба с болестта бяс, Общинската Програма за овладяване на кучешката популация на територията на Община Пловдив.  Прекратява производството по делото.  Разпореждането може да бъде обжалвано в 3-дневен срок пред Върховния административен съд от всеки, който има правен интерес.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА РАЗПОРЕЖДАНЕ №5860/30.09.2010Г.
48 Административно наказателно дело (К) No 1272/2010, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ КЕТИ 94 ООД Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 30.9.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 1071 от 01.06.2010 г. постановено по НАХД № 1862/2010 г., по описа на Районен съд-Пловдив/ ПРС/, ХХ н.с.  Решението не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.9.2010г.
49 Административно наказателно дело (К) No 1278/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ХЕРКУ АД Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.9.2010г.
Оставя в сила решение № 1030/27.05.2010г., постановено по н.адм.д.№ 2253/2010г. на Районен съд-Пловдив.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 27.9.2010г.
50 Административно наказателно дело (К) No 1280/2010, XXI състав Наказателни касационни производства А.И.Е. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.9.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1127 от 08.06.2010г., постановено по н.а.х.д. № 1490/ 2010г. по описа на Пловдивски районен съд, Х наказателен състав, с което е потвърдено НП № 20316/ 09 от 02.11.2010г. издадено от Началник група в сектор „ПП” към ОД на МВР Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.9.2010г.
51 Административно наказателно дело (К) No 1281/2010, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ НАФТЕКС ПЕТРОЛ ЕООД Председател:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 29.9.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 994 от 21.05.2010г., постановено по нахд №1304/2010г. на РС – Пловдив, ХХІІ н.с.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 29.9.2010г.
52 Административно наказателно дело (К) No 1282/2010, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Р.Р.Ж. Председател:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 27.9.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 926 от 26.04.2010г., постановено по НАХД № 2985/09г. по описа на Пловдивския районен съд, VІ наказателен състав като вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 111, съставено на 21.06.2008г. от Началника на Митница Пловдив, с което на Р.Р.Ж., с ЕГН **********, с пост. адрес:*** е наложена на основание чл. 234, ал.3, т.1 във връзка с чл. 234, ал.1, т.1 от ЗМ ГЛОБА в размер на 8187 /осем хиляди сто осемдесет и седем/ лв., представляваща сто и петдесет на сто от размера на митническата стойност на стоката, предмет на митническото нарушение: употребяван пътнически автомобил, марка “BMW” , модел 525i , шаси № WВАНС 11000ВС64418, двигател № не се чете , тип М 20, година на производство 1989г., с мощност 125 KW/DIN =170 к.с. и на основание чл. 234, ал.4 във връзка с чл. 233, ал. 3 от ЗМ е ОТНЕТА КАТО ПРЕДМЕТ НА МИТНИЧЕСКО НАРУШЕНИЕ стоката - употребяван пътнически автомобил, марка “BMW” , модел 525i , шаси № WВАНС 11000ВС64418, двигател № не се чете , тип М 20, година на производство 1989г., с мощност 125 KW/DIN =170 к.с. и тъй като същата липсва е присъдено да се заплати нейната равностойност в размер на 15312 / петнадесет хиляди триста и дванадесет/ лева.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
В законна сила от 27.9.2010г.
53 Административно дело No 1313/2010, X състав Други административни дела А.Х.М. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 29.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Х.М.,***, срещу решение за отказ за предоставяне на информация по реда на ЗДОИ, от страна на Кмета на Община Пловдив- район ”Централен”.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1313 от 2010 година по описа на Административен съд- Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
54 Административно дело No 1318/2010, XIII състав Дела по ЗОС ППЗК СРЕДНОГОРЕЦ КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 8.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ППЗК”Средногорец” ЕИК 825112260, със седалище и адрес на управление гр.Брезово, обл.Пловдив, ул.”Кою Коев”№1, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Йоаким Груев”№15А, офис 5-6, адв.Ив.Д. и адв.М.Каварджикова, против Заповед № 287/14.06.2010г. на Кмета на Община Брезово, обл.Пловдив, Решение на Общински съвет Брезово в тази връзка, поради ОТТЕГЛЯНЕ на същата.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1318/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Второ отделение, ХІІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението за постановяването му.  
55 Административно дело No 1330/2010, V състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Н.Д.Т. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 1.9.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба от Н.Д.Т.,*** срещу Заповед №2010004550 от 12.05.2010г. на Директора на ОД на МВР.  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ад №1330/2010г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.  
56 Административно дело No 1334/2010, VII състав Други административни дела К.Б.Т. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 16.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от К.Б.Т. *** жалба срещу мълчалив отказ на Директор на ОД на МВР – Пловдив по подадено от него заявление за достъп до обществена информация с вх. № Я-11676 от 10.06.2010 година.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1334/2010 година по описа на Административен съд- Пловдив, Второ отделение, VІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и от съобщението за ответника, пред ВАС на РБ.  
57 Административно дело No 1369/2010, XI състав Дела по ЗМВР П.Н.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 3.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на П.Н.Б., ЕГН **********,***, против заповед № З-4825 от 26.05.2009 г. на директора на ОД МВР Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1369 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.   Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
58 Административно наказателно дело (К) No 1381/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства КЕТИ 94 ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 24.9.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №990 от 20.05.2010г. по НАХ дело №1863 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХІХ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №11 от 02.03.2010г., издадено от началника на Митница Пловдив, като вместо това постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление №11 от 02.03.2010г., издадено от началника на Митница Пловдив, с което на “Кети 94” ООД е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 24.9.2010г.
59 Административно наказателно дело (К) No 1383/2010, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ В.Г.П. Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 27.9.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1082 от 02.06.2010 г., постановено по НАХД № 898/2010 г., по описа на Районен съд –Пловдив/ПРС/, Х н.с.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 27.9.2010г.
60 Административно наказателно дело (К) No 1387/2010, XX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ИМПУЛС 97 ООД Председател:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.9.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1118 от 07.06.2010 год., постановено по НАХД № 4697 по описа за 2009г. на ПРС, ХІ-ти наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.  
В законна сила от 24.9.2010г.
61 Административно наказателно дело (К) No 1391/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ КАМЕНИЦА АД Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.9.2010г.
Оставя в сила Решение 1173/14.06.2010 г., постановено по н.ах.д.№ 2567 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 27.9.2010г.
62 Административно наказателно дело (К) No 1402/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ФАНТАСТИКА 2002 ООД Председател:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 24.9.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1078 от 15.04.2010г. по НАХ дело №6509 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., V-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №16-1600482 от 11.11.2009г., издадено от директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на “Фантастика 2002” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” №180, е наложена имуществена санкция в размер на 15 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 24.9.2010г.
63 Административно дело No 1403/2010, XVIII състав Други административни дела М.Г.Ч.,
К.Г.Ч.,
Т.Г.Г.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 2.9.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба от М.Г.Ч., К.Г.Ч. и Т.Г.Г. .  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ад №1403/2010г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІІІ състав.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.  
64 Административно дело No 1445/2010, XXII състав Дела по чл.306 АЛ.5 ГПК /троен състав/ Н.Д.Я. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 24.9.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Н.Д.Я. срещу разпореждане № 2781/14.V.2010 г. по ЧАХ № 4/2010 г.  Прекратява производството по ЧКАХД № 1445 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни, а за неприсъствалите в същия срок от съобщението.  
В законна сила от 8.10.2010г.
65 Административно наказателно дело (К) No 1458/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ НИКИ КОМЕРС 2006 ООД Председател:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.9.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1239 от 18.06.2010г., постановено по н.а.х.д. № 2915/ 2010г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІ наказателен състав, с което е отменено НП № І-Б-107 от 19.04.2010г. издадено от Директора на РИОКОЗ – гр. Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
В законна сила от 30.9.2010г.
66 Административно наказателно дело (К) No 1464/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ТРАКИЯ СПОРТ ПАЛАС ООД Председател:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 24.9.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1178 от 14.06.2010г. по НАХ дело №6347 по описа на Районен съд- Пловдив, за 2009г., ІХ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №І-Б-300 от 29.07.2009г., издадено от директора на РИОКОЗ- Пловдив, с което на “Тракия спорт палас” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 24.9.2010г.
67 Административно наказателно дело (К) No 1465/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.П.П. Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.9.2010г.
Отменя решение № 1243 /18.06.2010г., постановено по н.ах.д.№ 2720 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд.  Вместо това постанови :  Изменя НП № 33516-S000639/23.03.2010г., издадено от Заместник териториален директор на ТД на НАП-Пловдив, с което на А.П.П.,***, на основание чл.355 ал.1 КСО е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лв. за извършено административно нарушение на чл.5 ал.4 т.2 КСО и чл.3 ал.3 т.1 във вр. с чл.2 ал.2 от Наредба Н-8/29.12.2005г. на МФ за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, във вр. с чл.5 ал.6 КСО, като намаля размерът на глобата на 100 лв.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 27.9.2010г.
68 Административно дело (К) No 1487/2010, XXIII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД В.Б.Д.,
К.Б.П.,
К.Б.К.,
А.Б.П.,
Н.Б.П.,
Й.Н.К.
Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.9.2010г.
Обезсилва Решение № 270 от 02.06.2010г. на Районен съд-Асеновград в частта, с която са обявени за нищожни протоколни решения за признаване и определяне за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи с план за земеразделяне - № Б040 от 23.10.2008г. и № БО40А от 23.10.2008г. и прекратява производството по делото в тази част.  Оставя в сила Решение № 270 от 02.06.2010г. на Районен съд-Асеновград в останалата му част.  Решението е окончателно.  
В законна сила от 27.9.2010г.
69 Административно дело No 1496/2010, V състав Други административни дела КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 3.9.2010г.
ОПРЕДЕЛЯ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН-СЕКТОР ПЛОВДИВ за компетентен административен орган за произнасяне относно констатиран незаконен строеж в ПИ с пълен идентификатор № 61412.72.40 /шест, едно, четири, едно, две, точка, седем, две, точка, четири, нула/, находящ се в землището на с. Радиново, община „Марица", област Пловдив, ЕККАТЕ: 61412, местността „Тузли", с площ от 6.724 дка по кадастрална карта на с. Радиново, Община Марица, извършен от Верка Георгиева Христова и Христо Костадинов Христов и двамата от с. Радиново, област Пловдив.  Определението не подлежи на обжалване.    
70 Административно наказателно дело (К) No 1507/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ СЕВЪН ТОПС КО ООД Председател:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 29.9.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1234 от 16.06.2010г. по НАХ дело №1530 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ІХ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №2008-К-8908 от 21.07.2008г., издадено от директор на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в КЗП, с което на “Севън Топс Ко” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №10, е наложена имуществена санкция в размер от 5 000,00 лева  Решението е окончателно.  
71 Административно наказателно дело (К) No 1511/2010, XX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ,
ФАЛАНГА КУЗЕВИ ЕООД
Председател:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.9.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1274 от 22.06.2010г., постановено по нахд №2776/2010г. на РС – Пловдив, ІІІ н.с.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
В законна сила от 24.9.2010г.
72 Административно дело No 1525/2010, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.Е.К.,
О.И.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 1.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П. Ефтимов К. и О.И.К. против Заповед № 453/2004г., Заповед № 500/2005г. и Заповед № 525/2009г. на Кмета на Община Куклен.     ПРЕКРАТЯВА производството по АХ.Д № 1525 по описа за 2010 г. на Административен съд – Пловдив.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .  
73 Административно дело No 1549/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни Л.Т.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 8.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Т.Л. ЕГН **********,***, против Ревизионен акт № 261000928 от 19.05.2010г. на ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково, потвърден с Решение № 510 от 13.07.2010г. на Директор на Дирекция “ОУИ” - Пловдив, като НЕРЕДОВНА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1549/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ №1861/08.09.2010Г. ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СЪДОПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ДЕЙСТВИЯ.
74 Административно дело No 1554/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни М.Т.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 17.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на М.Т.П., ЕГН ********** с ЕТ “ Пауър – М. П.” със седалище и адрес на управление: гр. Харманли, ул. “Бенковска” № 70, против Решение № 501/ 09.06.2010 г. на Директора на Д”ОУИ”, с което е отказано спиране на основание чл.153, ал.5 и 6 от ДОПК на изпълнението в частта на обжалвания от лицето РА № 261000837/02.06.2010 г. в размер от 7860,60 лв.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
75 Административно дело No 1555/2010, IV състав Други административни дела В.Б. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 1.9.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на В.Б., гражданка на Република Армения, родена на *** ***, против решение № УП-89 от 14.07.2010 г. на интервюиращ орган на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, с което е отхвърлена молбата й за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут.  Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване съгласно чл.85, ал.4 от Закона за убежището и бежанците.  
76 Административно дело No 1558/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.М.С. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 14.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.С.,***, против констативни протоколи №60 и 61 от 15.07.2010г. на РДНСК, относно “Надстройка на допълващо застрояване” находяща се в гр. Асеновград, ул. “Княгиня Евдокия” №9, която, съгласно протоколите е изградена в нарушение разпоредбите на ЗУТ.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1558 по описа на съда за 2010г.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
77 Административно дело No 1581/2010, VII състав Дела по КСО Г.Л.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 27.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К. *** срещу Решение №162/23.06.2010г. на Директор РУСО – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1581/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
78 Административно дело No 1582/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Д.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 23.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на В.Д.М., ЕГН **********,***, против мълчалив отказ на кмета на Община Пловдив по жалба с вх.№ 10 СГ 353 от 17.06.2010 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1582 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №1986/23.09.2010Г.
79 Административно дело No 1591/2010, V състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.Н.С. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 23.9.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба от В.Н.С. *** срещу Заповед № А-943/ 27.05.2010г. на Кмета на Община Асеновград.  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ад №1591/2010г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.    
80 Административно дело (К) No 1608/2010, XXIV състав Касационни производства В.Д.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 28.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на В.Д.К. ***.  ПРЕКРАТЯВА производството по КАХД №1608 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 г.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
В законна сила от 22.10.2010г.
81 Административно дело No 1675/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Е.М.М. НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 7.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от ЕТ “Е. МАЛИНОВ”, БУЛСТАТ 112663335 със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. “Огоста” № 15 представлявано от Е.М. Малинов, ЕГН ********** против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15-1087/14.07.2010г. на Началник Митница – Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1675 по описа за 2010г. на Административен съд – град Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.  
82 Частно административно дело No 1683/2010, XII състав Частни администр. дела С.Б.Г. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 10.9.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-39920#1/16.07.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист №2042196, серия А 2008, издаден на С.Б.Г., ЕГН **********  ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 2042196, серия А 2008, издаден на С.Б.Г., ЕГН **********, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА
83 Частно административно дело No 1687/2010, XII състав Частни администр. дела Б.А.А. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 10.9.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-42030/19.07.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист №2922834, серия А 2008, издаден на Б.А.А. с ЕГН **********  ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 2922834, серия А 2008, издаден на Б.А.А. с ЕГН **********, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА
84 Частно административно дело No 1691/2010, XII състав Частни администр. дела В.Й.Й. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 10.9.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-39932#2/16.07.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 2922514, серия А 2008, издаден на В.Й.Й. с ЕГН **********  ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист №2922514, серия А 2008, издаден на В.Й.Й. с ЕГН **********, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА
85 Частно административно дело No 1694/2010, XVII състав Частни администр. дела А.П.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 10.9.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-31390#3/16.07.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 2457911, серия А 2008 издаден на А.П.Д. с ЕГН **********.  ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 2457911, серия А 2008 издаден на А.П.Д., ЕГН **********, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА
86 Частно административно дело No 1708/2010, XII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт С.С.Ю. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 10.9.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-42148/20.07.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0313144, серия А 2010, издаден на С.С.Ю., ЕГН **********  ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0313144, серия А 2010, издаден на С.С.Ю., ЕГН **********, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА
87 Частно административно дело No 1712/2010, XII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт С.Е.Й. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 10.9.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-42867/26.07.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0452520, серия А 2009, издаден на С.Е.Й., ЕГН **********  ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0452520, серия А 2009, издаден на С.Е.Й., ЕГН **********, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА
88 Частно административно дело No 1714/2010, XVII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт Х.Н.И. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ " КПК" ПРИ РУ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ" Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 24.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Н.И. ***, против Разпореждане № К-39776-1/01.07.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган производство по изплащане на парично обезщетение за временна нетрудоспособност по болничен лист № 0415143, серия А 2009 издаден на Х.Н.И., за периода от 26.05.2010 г. до 25.06.2010 г., представен в РУ “СО” гр. Пловдив от осигурителя ”Корект транс – 1” ЕООД, с. Катуница, с опис вх. № 15-999-43-00025124/17/06/2010 г. до произнасяне на компетентния орган на медицинската експертиза на работоспособността и влизане в сила на поставения от него административен акт.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1714/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.  
89 Частно административно дело No 1715/2010, XII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт М.Д.А. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 10.9.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-41851/16.07.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане по заявление-декларация с вх. № 15-999-09-00031897/04.05.2010, на М.Д.А., ЕГН **********.  ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане по заявление-декларация с вх. № 15-999-09-00031897/04.05.2010, на М.Д.А., ЕГН **********, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА
90 Административно дело No 1729/2010, IX състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ М.В.К.,
М.А.К.,
А.Г.К.,
В.Г.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 10.9.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.В.К.,М.А.К.,А.Г.К.,В.Г.П. *** наследници на Г.Т.Я., жител *** срещу Заповед №А-1183/06.07.2010 г., на Кмета на Община Асеновград.  Прекратява производството по ч.адм.дело № 1729/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив.   Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от съобщението до страните.    
91 Частно админист. наказателно дело (К) No 1739/2010, XXI състав Наказателни частни касационни производства Г.Р.Ж. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 15.9.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 12.07.2010г., постановеното по нахд № 4429/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХХІІІ н.с., с което е оставена без разглеждане жалбата на Г.Р.Ж. ***, против наказателно постановление № 13199/09 от 28.07.2009г. на Началник група в сектор “ПП и КАТ” при ОДП – Пловдив, и производството по делото е било прекратено.  Определението не подлежи на обжалване.      
92 Административно дело No 1752/2010, VII състав Дела по ЗОС Г.Н.Л.,
Г.Л.С.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 15.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на д-р Г.Н.Л. и инж. Г.Л.С. *** срещу решение №315, взето с Протокол №22 от 03.08.2010г. на Общински съвет – Пловдив, с което е приета “Програма за овладяване популацията на безстопанствените котки на територията на Община Пловдив 2010 – 2014г.”/т.1/, като е възложено на кмета на Община – Пловдив да организира изпълнението и, а също така да внася ежегодно в ОбС – Пловдив и пред Генералния директор на НВМС отчет, вкл. и предложения за допълване или актуализиране.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1752/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №1929/15.09.2010Г.
93 Частно административно дело No 1767/2010, XII състав Частни администр. дела А.П.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 10.9.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-31390#4/16.07.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист №3469990, серия А 2008 издаден на А.П.Д. с ЕГН **********.  ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 3469990, серия А 2008 издаден на А.П.Д., ЕГН **********, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА
94 Административно дело No 1807/2010, XIV състав Други административни дела КИНЧО-КАРАМФИЛ ТОДОРОВ ЕТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ-РЕГ.ОТДЕЛ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 29.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Т.Т., в качеството си на собственик на ЕТ”Кинчо - К.Т.” – гр. Пловдив , бул.”Ал.Стамболийски” № 45, вх.Г, ап.7, против “Констативен протокол от експертиза на средство за измерване № 29590/09.08.2010 г., издаден от З.Т.Ч. – мл. Специалист в ГД”МИУ” РО – Пловдив към Български институт по метрология, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по ах. дело № 1807/2010год. по описа на Административен съд – гр.Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му с препис за страните.
95 Административно дело No 1824/2010, V състав Други административни дела Т.П.Ш. Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 13.9.2010г.
 ОСТАВЯ без разглеждане жалба от Т.П.Ш.,***.  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ад №1824/2010г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.  
96 Административно дело No 1827/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАНСПАРАНС ВФ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 28.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Транспаранс ВФ”ООД, гр.Пловдив, ж.р.Тракия, бл.95А, вх.А, ет.8, ап.37, ЕИК 200302513, против Решение за отказ за издаване на удостоверение относно приложимото законодателство №70 – 00 – 8301 от 20.07.2010г. издадено от Марта Стоянова – инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърдено с Решение № 122 от 10.08.2010г. на Директор на Дирекция “ОУИ” - Пловдив, като НЕРЕДОВНА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1827/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.    
97 Административно дело No 1832/2010, IX състав Дела по ЗМВР Е.З.З. ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 23.9.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Е.З.З. ,ЕГН ********** с адрес: с адрес : гр.Белово,обл.Пазарджик,ул.”Отец Паисий”№4 против Заповед №З-10535/04.11.2009г. на Директора на ОД на МВР- Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1832/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив.   ОСЪЖДА Е.З.З. ,ЕГН ********** да заплати по сметка на Административен съд – Пловдив десет лева държавна такса.   Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от съобщението до страните.  
98 Административно дело No 1833/2010, V състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ В.Н.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 28.9.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба от В. С. *** срещу Заповед № ЗД-00-106/16.06.2010г. на Областен управител на област Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ад №1833/2010г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.  
99 Административно дело No 1841/2010, XV състав Дела по ЗМВР И.Г.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 14.9.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1841 по описа на Административен съд Пловдив за 2010г.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София град.  Определението не подлежи на обжалване.  
100 Административно дело No 1856/2010, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Х.М.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 21.9.2010г.
Оставя без разглеждане, поради отказ, жалбата на Х.М.П. против заповед Р№83/РЗМ-171/24.VІІІ.2010 г. на Началника на сектор «Миграция» към ОДМВР Пловдив.  Прекратява произвосдтвото по адм. дело 1856/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщаването, а за Окръжна прокуратура в същия срок, считано от днес.  
101 Административно дело No 1863/2010, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Д.И. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 21.9.2010г.
ОТКАЗВА да възстанови срока за обжалване на Заповед № ЗД-00-106 от 16.06.2010г. на Областен управител на Област Пловдив.    ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1863 по описа на ПАС за 2010г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №1969/21.09.2010Г.
102 Частно административно дело No 1880/2010, XIII състав Частни администр. дела Р.Д.Б. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 17.9.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-39936#1/16.07.2010 г. на Началник отдел "КПК" при РУ "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, с което е спряно образуваното административно производство по излащане на парично обезщетение по болничен лист № 416942, серия А 2008 издаден на Р.Д.Б. с ЕГН **********. ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел "КПК" при РУ "Социално осигуряване" - гр. Пловдив за продължаване на административното производство по излащане на парично обезщетение по болничен лист № 416942, серия А 2008 издаден на Р.Д.Б. с ЕГН **********, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА
103 Частно административно дело No 1908/2010, X състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт НИКИ-2002 ЕООД КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 15.9.2010г.
СПИРА изпълнението на Заповед № 10 РД 09-124/03.09.2010 г. на Кмета на Район „Северен” Община Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес, за което страните са уведомени от съдебно заседание.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №1923/15.09.2010Г.
104 Административно дело No 1910/2010, VII състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие М.А.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 27.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.Н. ***, с която се оспорва бездействие на Кмета на Община “Марица”, обл.Пловдивска – да вземе решение по нейно предложение до него вх.№94-01-579 от 07.06.2010г., като последният се осъди да вземе решение по така депозираното нейно предложение, като се определи и срок за това.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1910/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №2028/27.09.2010Г.
105 Частно административно дело No 1918/2010, X състав Частни администр. дела Н.Г.Р. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 24.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.Р. ***, срещу Разпореждане №К-41854 от 16.07.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в териториалното поделение на НОИ град Пловдив  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1918 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
106 Административно дело No 1924/2010, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР РОЯЛ ГЕЙМС ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 21.9.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “РОЯЛ ГЕЙМС” ЕООД, ЕИК200908532 със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив,бул.”БЪЛГАРИЯ”,бл.158,ет.5,ап.13 против Удостоверение №81/25.08.2010 за въвеждане в експлоатация на строеж ІV-та категория-“Кабелна мрежа на “Цифрова кабелна компания”ООД в гр. Пловдив,ж.к. “Тракия” ,издадено от Главен архитект на Община Пловдив.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1924 по описан на Административен съд - Пловдив за 2010 година. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.

Резултат от касационна инстанция: Отменя
ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ №1971/21.09.2010Г. ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ.
107 Частно административно дело No 1937/2010, X състав Частни администр. дела И.С.Р. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 29.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.Р., с ЕГН **********,***, Пловдивска област, ул.”Независимост”№44 срещу Решение №275 от 01.09.2010 г. на Ръководителя на ТП на НОИ град Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по частно административно дело № 1937 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 г.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
108 Частно административно дело No 1979/2010, X състав Частни администр. дела М.Н.С. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 23.9.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Н.С. ***, срещу Разпореждане№К-41850 от 16.07.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в териториалното поделение на НОИ град Пловдив  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1979 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.