АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.10.2010г. до 31.10.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 2097/2007, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Д.И.,
В.Х.Ш.,
С.Х.Т.,
С.Д.Ч.
РДНСК ПЛОВДИВ,
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 07.10.2010г.
Оставя без уважение молбата на К.Д.И.,*** и С.Х.Т.,*** за тълкуване на Решение № 619 от 19.06.2008г., постановено по адм. дело № 2097/2007г., по описа на административен съд-Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаване на страните за постановяването му.

 
2 Административно дело No 1551/2008, V състав Дела по ЗВСВНОИ по ЗТСУ П.И.Б.,
С.И.Б.,
Е.Г.Б.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 11.10.2010г.
ДОПУСКА поправка на ОФГ в решение № 899/21.06.2010 г. по административно дело № 1551/2008 г. на Административен съд Пловдив, като ред 18/осемнадесети/ и 19/деветнадесети/ на л.310 в делото се чете следния текст:
“Водим от горното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, във вр. с чл. 31 от ЗОС и § 9, ал. 2 от ЗУТ съдът”
Решението подлежи на обжалване пред ВАС, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
3 Административно дело No 1767/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни РЕДЖЕП ФЕЙЗИЧАУШ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 25.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.М.Ф. ЕГН **********, като ЕТ “Р.Ф.” с ЕИК по БУЛСТАТ 112530705, със седалище и адрес на управление гр.Сърница, обл.Пазарджик, ул.»Свобода» № 84 против Ревизионен акт № 800160/16.06.2008г., издаден от Галина Петкова Йовчева на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр. Пазарджик, потвърден с решение № 601 от 07.08.2008г. на директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в обжалваната част, с която не му е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 19 471,29 лв. и са определени прилежащи лихви за забава в размер на 2 216, 37 лв. на основание чл.1 от ЗЛДТДПДВ и чл.175, ал.1 от ДОПК.
ОСЪЖДА Р.М.Ф. ЕГН **********, като ЕТ “Р.Ф.” с ЕИК по БУЛСТАТ 112530705, със седалище и адрес на управление гр.Сърница, обл.Пазарджик, ул.»Свобода» № 84 да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 883, 75 лв. /осемстотин осемдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки/, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.


 
4 Административно дело No 225/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни Г.В.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 15.10.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка – грешка в пресмятането в Решение № 1242 от 15.09.2010г., постановено по адм. дело № 225 по описа на Административен съд Пловдив за 2009г., като в частта от диспозитива на същото с която се ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160801279 от 19.11.2008год. на ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 29 от 09.01.2009 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, в частта му с която на Г.В.Б.,*** са определени като дължими към бюджета сумите, както следва : данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005год., израза “.... в размер на 3286.08лв...”, да се чете “...в размер на 7362.72лв...” и израза “....съответни лихви за просрочие в размер на 1180.52лв....”, да се чете “....съответни лихви за просрочие в размер на 2645.07лв...”.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка – грешка в пресмятането в Решение № 1242 от 15.09.2010г., постановено по адм. дело № 225 по описа на Административен съд Пловдив за 2009г., като в частта от диспозитива на същото с която се ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.В.Б.,*** против Ревизионен акт № 160801279 от 19.11.2008год. на ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 29 от 09.01.2009 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, в частта му с която на Г.В.Б. са определени дължими към бюджета сумите, както следва : данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005год., израза “....в размер на 13199.94лв....”, да се чете “в размер на 9123.30лв....” и израза “....съответни лихви за просрочие в размер на 4742.09лв....”, да се чете “....съответни лихви за просрочие в размер на 3277.54лв....”,
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка – грешка в пресмятането в Решение № 1242 от 15.09.2010г., постановено по адм. дело № 225 по описа на Административен съд Пловдив за 2009г., като в частта от диспозитива на същото с която се ОСЪЖДА Г.В.Б.,*** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, израза “.... сумата от 808.84лв....”, да се чете “....сумата от 698.00лв...”.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
5 Административно дело No 640/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни НЕФЕРТИТИ-ВАРДЖИЕВ И СИЕ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 07.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СД “НЕФЕРТИТИ – Варджиев и сие”, със седалище и адрес на управление с. Виево, Община Смолян, представлявано от управителя К.М.В., с ЕИК по БУЛСТАТ 020368853, подадена чрез адвокат К.И. срещу Ревизионен акт № 210800147/03.09.2008 г., издаден от В.В.П., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Смолян, потвърден с Решение № 787/11.11.2008 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно непризнат данъчен кредит в общ размер на 40604,94 лв., ведно със законните лихви върху тях в размер на 5998,98 лв., установен допълнително корпоративен данък за 2007 г. в размер на 16090,45 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 1042,63 лв. и лихви върху авансови вноски за корпоративния данък за 2006 г. в размер на 150,88 лв. и за 2007 г. в размер на 123,89 лв.
ОСЪЖДА СД “НЕФЕРТИТИ – Варджиев и сие”, със седалище и адрес на управление с. Виево, Община Смолян, представлявано от управителя К.М.В., с ЕИК по БУЛСТАТ 020368853, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1730,24 лв. /хиляда седемстотин и тридесет лева и 24 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
6 Административно дело No 879/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ХАСИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 14.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "ХАСИ ИНЖИНЕРИНГ"- ЕООД, Булстат: 112113213, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул."Граф Игнатиев" №30, представлявано от управителя - Й.А.М., против Ревизионен акт №800434/20.02.2009г., издаден от Стоянка Марийна Иванова на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция - гр.Пазарджик в обжалваната част на непризнат данъчен кредит на обща стойност 4 604.38лв. и начислени прилежащи лихви в размер на 2 332.58лв.
ОСЪЖДА "ХАСИ ИНЖИНЕРИНГ"- ЕООД, Булстат: 112113213, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул."Граф Игнатиев" №30, представлявано от управителя - Й.А.М. да заплати на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, сумата в размер на 527,48/петстотин двадесет и седем лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
7 Административно дело No 906/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПЪЛДИН АВТО ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 07.10.2010г.
1. Одобрява споразумението, сключено пред съда по адм.д.№ 906/2009г.
2. Обезсилва Заповед № 09ОА-836/27.04.2009г. на Кмета на Община Пловдив за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и схеми за техническа инфраструктура – в частта й за предвиденото застрояване на УПИ УПИ VІІ-3006-общ. и дел.обслужване и жил.нужди, кв.1, ИИЗ-Трета част, гр.Пловдив.
3. Прекратява производството по делото в тази част.
4. Определението в прекратителната му част подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес.
5.Определението в частта за потвърждаване на споразумението не може да се обжалва от страните по същото. Подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщение от неучаствала в споразумението страна.

 
8 Административно дело No 1033/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни АРТЕК-2000 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 06.10.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160801840/11.03.2009г., издаден от Галин Танев Николов – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 313 от 14.05.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, относно допълнително установените публични задължения на ”АРТЕК-2000”ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 115042038, гр. Пловдив, бул.“Христо Ботев” №150, както следва: за Данък за общините за 2002г. за разликата от 26 170 лева до пълния установен размер от 53 070 лева, ведно със съответните лихви; за Данък върху печалбата за 2002г. за разликата от 35 329,49 лева до пълно установения размер от 71 644,50 лева, ведно със съответните лихви и за Корпоративен данък за 2003г. за разликата от 57 538,14 лева до пълно установения размер от 64 118,14 лева, ведно със съответните лихви, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като отхвърля жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на ”АРТЕК-2000”ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 115042038, гр.Пловдив, бул.“Христо Ботев”№150, сумата от 288,47 /двеста осемдесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки/ лева, разноски по делото по съразмерност и компенсация.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
9 Административно дело No 1067/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни А.Ф.Ш. НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 14.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Ф.Ш., ЕГН **********,***, чрез пълномощника си адв. Л.Г.Д., тел. 032 626640 против Решение за възникване на митническо задължение № 1390/ 26.05.2009г. издадено от Началника на Митница Пловдив.
ОСЪЖДА А.Ф.Ш., ЕГН **********, да заплати на Митница – Пловдив, сумата от 846,99 /осемстотин четиридесет и шест лева и деветдесет и девет стотинки/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
10 Административно дело No 1247/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕФИР ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 14.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕФИР" ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Кърджали, кв. „Възрожденци", бл. 29, вх. „Г", ап. 42, представлявано от Ф.И.С., против Ревизионен акт № 090900036/27.04.2009г., издаден от К.Г.Д.на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр. Кърджали, в обжалваната част в която е допълнително установен размер на
задължението по ДДС на обща стойност 30 379.63лв. и начислени прилежащи лихви в общ размер на 23 403,47лв., касаещи данъчни периоди м.02.2007г. и м. 11.2007г. потвърден с Решение № 432/01.07.2009г на Директора на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив.
ОСЪЖДА „ЕФИР" ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Кърджали, кв. „Възрожденци", бл. 29, вх. „Г", ап. 42, представлявано от Ф.И.С.., да заплати на Дирекция “ОУИ”, при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата от 1725,66 лева /хиляда седемстотин двадесет и пет лева и шестдесет и шест стотинки/ представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
11 Административно дело No 1265/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕРЕМ-ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 12.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ТЕРЕМ – Г. БЕНКОВСКИ” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115844853, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК, гр. Пловдив, ЖК „Тракия", ул. „Цар Симеон" № 2, представлявано от управителя И.П.П., против ревизионен акт /РА/ 1609000027/11.05.2009г., издаден от Петър Христев Кисов на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 442/02.07.2009г. на директор на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в частта, за допълнително установен корпоративен данък за 2006г. в размер на 97 246.19лв. и прилежащи лихви в размер на 29 241.50лв. и за допълнително установен корпоративен данък за 2007г. в размер на 143 043.11лв. и изменен с въпросното решение, в частта относно установените лихви за корпоративния данък за 2007г., които са намалени от 92 233,39 лв. на 79 424.41лв.
ОСЪЖДА “ТЕРЕМ – Г. БЕНКОВСКИ” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 115844853, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК, гр. Пловдив, ЖК „Тракия", ул. „Цар Симеон" № 2, представлявано от управителя И.П.П., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 7 429,10лв. /седем хиляди четиристотин двадесет и девет лева и десет стотинки/, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
12 Административно дело No 1300/2009, X състав Дела по ЗМСМА Н.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 18.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.Д. ***, със съдебен адрес: гр.Пловдив, ул."Христо Данов"№15, ет.3, за обяваване нищожността на следните данъчни съобщения: без посочен номер за 1999 г.; № 16050076 за 2000 г.; № 32291, № 32292 и № 32293 за 2001 г.; № 33842, № 33843 и № 33844 за 2002 г.; № 35006, 35007 и 35008 за 2003 г., по партиди № 4511014737002, № 4511014737003 и № 4511014737005, за недвижими имоти – земи, находящи се в гр.Пловдив, местност "Мерич алча", в частта относно определения дължимите ТБО за недвижимите имоти.
ОСЪЖДА Н.Г.Д. ***, ЕГН **********,***, да заплати в полза на Община Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева /.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
13 Административно дело No 1340/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.П.К.В.,
Д.В.В.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЧРЕЗ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.210 ЗУТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 25.10.2010г.
1.Одобрява споразумението, сключено пред съда по адм.д.№ 1340/2009г.
2. Обезсилва Решение на Комисията по чл.210 ЗУТ при Община Пловдив, прието с протокол от 16.05.2009г.в частта по т.1 и прекратява производството по делото.
3. Определението за потвърждаване на споразумението не може да се обжалва от страните по същото.

 
14 Административно дело No 1525/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Д.П.,
В.Е.П.
РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 13.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.П. с ЕГН ********** и В.Е.П. с ЕГН ********** *** против Заповед № ДК-10-45 от 03.08.2009г. на Началника на РДНСК-Пловдив, с която на основание чл. 216 ал.5 от ЗУТ е отменено Разрешение за строеж № 226 от 30.06.2009г. на Главния архитект на Община Асеновград за обект “Вътрешна газопроводна инсталация на първи етаж от жилищна сграда в УПИ ІV-3708, кв. 325 по регулационния план на гр. Асеновград.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
15 Административно дело No 1655/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Й.П.,
К.Д.З.,
В.А.В.
ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ-ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 14.10.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на А.Й.П. и В.А.В. против Заповед № 546/02.07.2009г. на Кмета на Община Съединение.
Отменя Заповед № 546/02.07.2009г. на Кмета на Община Съединение, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.132 по плана на гр.Съединение относно УПИ: XXV-стопанска дейност, кравеферма и XXXII-стопанска дейност, кравеферма и улица между тях, като от тях се образува един нов УПИ – XXV, стопанска дейност, кравеферма – със запазване на съществуващото застрояване и ограничителна линия на застрояване по цветовите обозначения.
Осъжда Община Съединение да заплати на Кръстю Д.З. ***, съдебни разноски за д.т.-10 лв., депозит за в.л.-33 лв. и за адвокатско възнаграждение-133 лв.
В частта за оставената без разглеждане жалба решението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението за постановяването му пред ВАС.
В останалата част решението е окончателно.

 
16 Административно дело No 1691/2009, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.П.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 13.10.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № СС-07 от 08.09.2009г. на Кмета на Община Раковски. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
17 Административно дело No 1718/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни КОПРИНА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 04.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “КОПРИНА” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 115716362, със седалище и адрес на управление с.Труд, обл.Пловдивска, ул.”Карловско шосе” № 5, чрез управителя Й.М. против Ревизионен акт № 160900490/08.07.2009г., издаден от С.Д.М.- главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 591/31.08.2009г. на ИД Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в обжалваната пред настоящата инстанция част, относно допълнително начислен ДДС за м.12.2007г., м.02.2008г. и м.03.2008г. по отношение на стоките с изтекъл срок на годност по протоколи за брак в общ размер на 181599,67 лв., ведно с прилежащи лихви за забава в общ размер на 38270,23 лв., както следва : за м.12.2007г. ДДС по протокол от 31.12.2007г. в размер на 127877,12 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 27922,79 лв.; за м.02.2008г. ДДС по протокол от 19.02.2008г. в размер на 48818,20 лв., ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 9459,76 лв.; за м.03.2008г. ДДС по протокол от 24.03.3008г. в размер на 4904, 35 лв., ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 887, 68 лв.
ОСЪЖДА “КОПРИНА” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 115716362, със седалище и адрес на управление с.Труд, обл.Пловдивска, ул.”Карловско шосе” № 5, чрез управителя Й.М., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 4847 /четири хиляди осемстотин четиридесет и седем/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
18 Административно дело No 1762/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ВИГА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 25.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ВИГА” ООД, ***управление ***, представлявано от управителя И.С.А., против Ревизионен акт № 160900503/16.07.2009 г., издаден от К.А.Б.– старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 618/10.09.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в обжалваната част относно непризнат данъчен кредит в размер на 18 063,80 лв., ведно със законната лихва в размер на 7 479,74 лв.

ОСЪЖДА “ВИГА” ООД, ***управление ***, представлявано от управителя И.С.А., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 960,87 лв. / деветстотин и шестдесет лева и 87 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
19 Административно дело No 1765/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ВГ МП ГРУП БИЛДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 27.10.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160900326/18.06.2009 г., издаден от Л.Н.И. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 584/27.08.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на “ВГ МП ГРУП БИЛДИНГ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.Д.С. относно непризнат данъчен кредит в размер на 99499,41 лв., като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “ВГ МП ГРУП БИЛДИНГ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.Д.С., сумата от 3320 /три хиляди триста и двадесет/ лева, представляваща заплатените държавна такса, възнаграждение за вещи лица и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
20 Административно дело No 1833/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни ЗЕНОН-М ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 27.10.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №240900374 от 30.07.2009г., издаден от Мария Генова Динева, на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП Стара Загора /сега ТД на НАП Пловдив/, потвърден с Решение № 653 от 28.09.2009г. на изпълняващия длъжността Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при Централно Управление на НАП, в частта му с която на “ЗЕНОН М” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Казанлък, ул.”Георги Бенковски” № 10, ет.2, ап.83, за отчетен период м. юли 2008г. е отказано право на приспадане на данъчен кредит в размер на 14605.92лв. по данъчна фактура № 22 от 03.07.2008г. с издател “НИКИ ФОР НИК МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, гр. София, ж.к. “Дружба 2”, бл.202, ет.13, ап.60 и са определени лихви за просрочие, съобразно преобразувания за периода резултат в размер на 1785.25лв.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “ЗЕНОН М” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Казанлък, ул.”Георги Бенковски” № 10, ет.2, ап.83 сумата от 290.00лв., представляваща извършени от дружеството разноски по производството - държавна такса и разноски за призованите по делото свидетели.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
21 Административно дело No 2060/2009, IX състав Дела по ЗОС К.А.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 21.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.Н. *** против Заповед № 432 от29.10.2009 год. на Кмета на Община Садово, Обл.Пловдив. ОСЪЖДА К.А.Н. *** да заплати на Община Садово, Обл.Пловдив ,адвокатско възнаграждение в размер на 370 /триста и седемдесет/лв,както и направените разноски от ответника -Община Садово във вид на внесен депозит от ответника в размер на 70/седемдесет/ лева за изготвено и прието по делото заключение по СТЕ .На страните да се връчат преписи от решението. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване 14-дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд.
 
22 Административно дело No 2253/2009, VII състав Дела по ЗСП М.Й.С. КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 10 НАРД. ЗА ПССГ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 05.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Й.С. *** срещу решение на Комисията по чл.10 от Наредбата за подпомагане на социално слаби граждани от бюджета на Община Пловдив, обективирано в Протокол №12 от 01.09.2009г., с което е прието да се откаже на С. еднократно подпомагане по реда на Наредбата по нейна молба вх.№П-4222 от 15.07.2009г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
23 Административно дело No 2279/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Р-ДЕКСА ТРЕЙДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 26.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Р-Декса Трейдинг “ ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Пловдив, ул.”Осми март” № 1, ЕИК по Булстат 108563418, представлявано от управителя Владимир Бисеров Иванов против ревизионен акт /РА/ № 160900907 от 13.10.2009г., издаден от Лозка Николова Стоянова – старши инспектор по приходите при Териториална Дирекция – Пловдив на НАП, потвърден с Решение № 825/04.12.2009г. на Директор на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, в обжалваната част, относно непризнато право на данъчен кредит за данъчен период м.02.2009г. в размер на 68700 лв. като неоснователна.
ОСЪЖДА “Р-Декса Трейдинг “ ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Пловдив, ул.”Осми март” № 1, ЕИК по Булстат 108563418, представлявано от управителя Владимир Бисеров Иванов да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив юрисконсулстско възнаграждение в размер на 1824 / хиляда осемстотин двадесет и четири / лева.
ОСЪЖДА “Р-Декса Трейдинг “ ООД с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Пловдив, ул.”Осми март” № 1, ЕИК по Булстат 108563418, представлявано от управителя Владимир Бисеров Иванов да заплати на Административен съд-Пловдив сумата от 90 /деветдесет /лева, явяваща се невнесен депозит за възнаграждение на вещо лице.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
24 Административно дело No 2305/2009, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Б.И.П.,
П.И.В.,
Г.И.В.,
Д.И.В.,
Н.И.М.,
М.И.В.,
М.И.А.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 25.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.И.П., П.И.В., Г.И.В., Д.И.В., Н.И.М., М.И.В., М.И.А. всички с адреса на пълномощника Б.И.П., с ЕГН **********:*** против Заповед № ЗД-00-185 от 03.11.2009г. на Областен управител на област Пловдив по отношение на имоти с №№ 24.273, 24.274, 24.538 по плана на новообразуваните имоти, местност “Баира”, землище гр. Асеновград.

ОСЪЖДА Б.И.П., П.И.В., Г.И.В., Д.И.В., Н.И.М., М.И.В., М.И.А. да заплатят в полза на Областна администрация област –Пловдив сумата в размер от 15 лв. /сто и петдесет лева/.
ОСЪЖДА Б.И.П., П.И.В., Г.И.В., Д.И.В., Н.И.М., М.И.В., М.И.А. да заплатят в полза на М.Т.К., Т.М.К., Р.Т.К. сумата в размер от 400 лв. /четиристотин лева/.
ОСЪЖДА Б.И.П., П.И.В., Г.И.В., Д.И.В., Н.И.М., М.И.В., М.И.А. да заплатят в полза Г.Х.П. сумата в размер от 200 лв. /двеста лева/.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до странит

 
25 Административно дело No 2306/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.В.Л. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 13.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.Л.,***, против Заповед №ЗД-00-185 от 03.11.2009г. на Областен управител- Пловдив, с която е одобрен ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местността “Св. Илия”, в землището на град Асеновград, и местността “Баира”, в землищата на град Асеновград и кв. Горни Воден, община Асеновград, област Пловдив, досежно имоти с №24.362, №24.376 и №24.380, местност “Св. Нестор”, подместност на “Баира”.
ОСЪЖДА В.В.Л.,***, да заплати на Областна администрация- Пловдив сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
26 Административно дело No 2/2010, IV състав Други административни дела ИНМАТ ООД БДУВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Инмат” ООД, с ЕИК 12315616, със седалище и адрес на управление: град Раднево, област Стара Загора, ул.”Тачо Даскалов” № 7, против решение № РР-815 от 26.11.2009 г. на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
27 Административно дело No 27/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни МАВРЕВ-АЛ-ЕВГЕНИ АТАНАСОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 29.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.А.М. в качеството му на ЕТ“М.-***, със седалище и адрес на управление: ***.10 и ЕИК по БУЛСТАТ *** против Ревизионен акт № 240900628/ 28.10.2009 г., издаден от Е.С. Ц. – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 846/ 11.12.2009 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който акт за периода 01.09.2007г. – 31.08.2009г. на дружеството е отказан право на данъчен кредит в размер на 49 880,00 лв. ведно със съответните лихви за забава и са установени дължими суми по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 25 973,65 лв. и лихви 5 486,38лв. и за 2008г. в размер 19 743,15лв. и лихви 1 185,30лв.
ОСЪЖДА Е.А.М. в качеството му на ЕТ“М.-***, със седалище и адрес на управление: ***.10 и ЕИК по БУЛСТАТ *** да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 2495 /две хиляди четиристотин деветдесет и пет/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
 
28 Административно дело No 28/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ФОКУС ИНТЕРНАЦИОНАЛ-ДИМИТЪР БОНЕВ-СОНЯ БОНЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 22.10.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.П.Б., ЕГН ********** с ЕТ “Фокус Интернационал – Димитър Бонев-Соня Бонева” със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. “Ал. Стамболийски” № 24 РА № 260900396/08.10.2009г., издаден от С.В.П.- старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Хасково, частично потвърден с Решение № 823/04.12.2010г. на и.д. Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Хасково в частта му, с която са установени вземания за месечни вноски за ДОО и ЗО за 2001г., 2002г. и за 01.01.03г. – 30.11.2003г.., като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Б., ЕГН ********** с ЕТ “Фокус Интернационал – Димитър Бонев-Соня Бонева” в останалата й част като неоснователна.
ОСЪЖДА С.П.Б., ЕГН ********** с ЕТ “Фокус Интернационал – Димитър Бонев-Соня Бонева”, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. “Ал. Стамболийски” № 24 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 470,86лв. (четиристотин и седемдесет лева и 86 ст.) разноски по делото.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на С.П.Б., ЕГН ********** с ЕТ “Фокус Интернационал – Димитър Бонев-Соня Бонева”, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. “Ал. Стамболийски” № 24 сумата от 72,65 /седемдесет и два лева и 65 ст. лв. разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
29 Административно дело No 55/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПЪЛДИН РЕНТ А КАР-2000 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 13.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ПЪЛДИН РЕНТ А КАР-2000"ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 115858301,със седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, ул."3латю Бояджиев" №27, ет.2, представлявано от И.
П.М.-управител, против Ревизионен акт № 160900551/02.10.2009 г., издаден от Николай Стефанов Хубенов на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция - гр. Пловдив, в обжалваната част, отнасяща се до допълнително установен корпоративен данък за 2008 г. в размер на 29 200,00 лв. и начислени лихви в размер на 593,61 лв.
ОСЪЖДА “ПЪЛДИН РЕНТ А КАР-2000"ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 115858301,със седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул."3латю Бояджиев" №27, ет.2, представлявано от И.
П.М.-управител, да заплати на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 045,87лв. /хиляда четиридесет и пет лева и осемдесет и седем стотинки/, представляваща юрисконсултско възнаграждение

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
30 Административно дело No 156/2010, IX състав Дела по ЗМСМА Л.А.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 29.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.А.М. *** срещу Решение №463, взето с Протокол №23 от 17.12.2009г. на Общински съвет/ОбС/ - Пловдив, в ЧАСТТА по пункт II.В, с която е определена такса за битови отпадъци за 2010г. за нежилищните имоти на граждани в регулационните граници - застроени, използвани за стопански цели, неподали декларации по чл.19 ал.1 и ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община –Пловдив.
ОСТАВЯ без разглеждане и прекратява производството в частта на оспорването по пункт IIІ на Решение №463, взето с Протокол №23 от 17.12.2009г. на Общински съвет/ОбС/ - Пловдив ,с която се задължава общинската и районните администрации да договорят с предприятията и едноличните търговци кратността на сметоизвозването,като тя не може да бъде по –малко от един път седмично . Диспозитивът в тази му част има характер на определение и подлежи на оспорване с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административан съд.
ОСЪЖДА Л.А.М. *** да заплати на Общински съвет/ОбС/ - Пловдив шестотин и три лева, представляващи направени разноски по делото.Решението да се изпрати на страните.
Решението подлежи на оспорване с жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. 
31 Административно дело No 213/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ГАРЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 11.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Гаред” ЕООД, ЕИК 115635362 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “България” № 64, вх. Б, ет.3 представлявано от С.Г.Ч.-Дж., против Ревизионен акт № 160901176 от 20.11.2009г., издаден от К.А.Б.- инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 18/08.01.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 8602, 45 лв. и прилежаща лихва в размер на 3255,68 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА “Гаред” ЕООД, ЕИК 115635362 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “България” № 64, вх. Б, ет.3 представлявано от С.Г.Ч.-Дж. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 688 / шестстотин осемдесет и осем лв. разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
32 Административно дело No 253/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ФЕНИКС-99 ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 22.10.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 23.09.2010г., с което е даден ход на делото за разрешаване по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, предявена от Т.Г.В., в качеството му на управител на “Феникс- 99” ООД с ЕИК по Булстат 108500866, със седалище е адрес на управление гр.Кърджали, бул.”Беломорски” № 75, бл.”Марица”, вх.Б, ап.23 против решение на Директора на ТД на НАП – гр.Кърджали № ИТ-00-7933-1/20.11.2009г., с което е оставена без уважение жалбата на лицето срещу отказ № ИТ-00-6717/16.10.2009г. за предоставяне на информация, издаден от орган по приходите на ТД на НАП – гр.Кърджали.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 253 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 година.
ОСЪЖДА “Феникс - 99” ООД с ЕИК по Булстат 108500866, със седалище е адрес на управление гр.Кърджали, бул.”Беломорски” № 75, бл.”Марица”, вх.Б, ап.23, представлявано от управителя Т.Г.В., ЕГН ********** да заплати на Териториална дирекция - гр.Пловдив на Национална агенция по приходите сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните. 
33 Административно дело No 285/2010, XV състав Други административни дела КРИЧИМФРУКТ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 18.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “КРИЧИМФРУКТ” ООД, с ЕИК 115563436, гр. Кричим, Промишлена зона, представлявано от управителя Г.С.П. против Заповед № С-2-1 от 02.10.2009г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, с която на основание чл. 69в ал.1 и ал.3 от ЗООС във вр. с чл. 10 от Наредбата за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми е отменено начисляването на текуща санкция, съгласно НП № С-2 от 10.01.2006г. на “КРИЧИМФРУКТ” ООД, поради постоянно спиране на дейността, предизвикала замърсяване на водите, считано съгласно чл. 69в ал.4 от ЗООС от 07.08.2009г.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
34 Административно дело No 312/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ВЛАДИ-МИТКО ДИМИТРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 13.10.2010г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 260-800126 от 21.04.2008 г., издаден от А.М.К.на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 490/02.07.2008 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, с която на М.А.Д., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Влади - М.Д.”, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК по БУЛСТАТ ***, не е признат данъчен кредит в общ размер на 8032 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 4506,46 лв. по фактури, издадени от “ЕВРОИНС - 7” ЕООД и “ХАРТ КОНСУЛТ” ЕООД за данъчен период м. декември 2003 г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на М.А.Д., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Влади - М.Д.”, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК по БУЛСТАТ ***, сумата от 1048 лв. /хиляда четиридесет и осем лева/ – съответната част от заплатените държавни такси, депозити за вещи лица и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА М.А.Д., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Влади - М.Д.”, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК по БУЛСТАТ ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 212 лв. /двеста и дванадесет лева /, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
35 Административно дело No 320/2010, V състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ,
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ,
КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО,
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЛОЯНОВО,
КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ,
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 14.10.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №6 на Общински съвет гр. Пловдив, взето с протокол №2 от 21.01.2010г.
ОСЪЖДА Общински съвет Пловдив да заплати направените съдебни разноски на Община Кричим в размер на 530 /петстотин и тридесет/ лева.
ОСЪЖДА Общински съвет Пловдив да заплати направените съдебни разноски на Община Раковски в размер на 180 /сто и осемдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
36 Административно дело No 338/2010, X състав Искове за обезщетение Д.И.Т. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 18.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни, предявеният иск от Д.И. ***, чрез пълномощника му адв.С.П., срещу Областна дирекция на МВР Пловдив, и предявеният като евентуален иск, срещу Министерство на вътрешните работи на Република България, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, да бъде осъден ответникът да заплати сумата от 400лв. представляваща адвокатско възнаграждение за процесуално представителство и защита в производството по обжалването на наказателно постановление по съдебен ред.
ОСЪЖДА Д.И. ***, да заплати на Министерството на вътрешните работи на Република България гр. София, сумата от 244лв./двеста четиридесет и четири лева/, представляващи разноски по делото и юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
37 Административно дело No 385/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Г.М. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ЦУ НА НАП СОФИЯ
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 25.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.М., ЕГН **********,***-3-6 против Решение № 445/14.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АДВ-МФ-София, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки № 0197/2008/000027/18.11.2009 г. на Публичен изпълнител при РД – Пловдив / ИРМ – Хасково /.
ОСЪЖДА Н.Г.М., ЕГН **********,***-3-6 да заплати на РД – Пловдив разноски по делото в размер на 150 / сто и петдесет / лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
38 Административно дело No 446/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 21.10.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на ИД на АГКК – гр.София, в частта й относно отразяването в Кадастралния регистър на собственика на ПИ с идентификатор 56784.531.1556 и връща административната преписка на ИД на АГКК – гр.София за процедиране съобразно дадените в мотивната част на решението указания.
ОХВЪРЛЯ жалбата на Централен кооперативен съюз със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Г.С.Раковски” № 99, представляван от Председателя Петър Иванов Стефанов, против Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на ИД на АГКК – гр.София в останалата й част. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
39 Административно дело No 458/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Е.Е. ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 11.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Е.Е. срещу Протокол от 24.06.2008 г. на Комисията по чл. 210 ЗУТ назначена със Заповед № 31/21.04.2008 г. на Кмета на Община Раковски
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 458/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХV състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни, а за неприсъствалите – от получаване на съобщението.

 
40 Административно дело No 459/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Д.М.,
Г.Д.К.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 05.10.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно границата между поземлени имоти с идентификатори №56784.531.608 и №56784.531.1055.
ИЗПРАЩА преписката на АГКК за изменение на кадастралната карта за землището на град Пловдив, досежно границата между поземлени имоти с идентификатори №56784.531.608 и №56784.531.1055, и изменение на кадастралните регистри досежно поземлен имот с идентификатор №56784.531.608, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на С.Д. ***, сумата от 260,00 лева, и на Г.Д.К.,***, сумата от 10,00 лева, представляващи направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
41 Административно дело No 460/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни МЕЛИСА-94 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 08.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Мелиса-94” ЕООД- гр.Пловдив , ЕИК по Булстат 825271024, със седалище и адрес на управление и адрес по чл. 8 ДОПК- гр.Пловдив, бул. “Васил Априлов” № 20 Б, ет.1, представлявано от Франческо Крисари-управител, против Ревизионен акт № 160901356 от 21.12.2009г., издаден от Спас Иванов Шишков- инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 87/08.02.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който не е признат данъчен кредит в размер на 15041лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА “Мелиса-94” ЕООД- гр.Пловдив , ЕИК по Булстат 825271024, със седалище и адрес на управление и адрес по чл. 8 ДОПК- гр.Пловдив, бул. “Васил Априлов” № 20 Б, ет.1, представлявано от Франческо Крисари-управител да заплати на Дирекция "ОУИ" – Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 750 (седемстотин и петдесет)лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Р. България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
42 Административно дело No 475/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ДОМОСТРОИТЕЛ-КАРЛОВО АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 15.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ДОМОСТРОИТЕЛ – КАРЛОВО” АД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, бул. “Освобождение” № 65, ЕИК 115504270, представлявано от Изпълнителния директор Д.П.П. против Ревизионен акт № 160901231/02.12.2009 г., издаден от П.К.К.– главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 80/02.02.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно извършено увеличение на финансовия резултат за 2006 г. на основание чл. 23, ал. 2, т. 21, б. “е” от ЗКПО /отм./, със сумата от 280000 лв., в резултат на което са определени следните данъчни задължения: корпоративен данък за 2006 г. в размер на 33206,91 лв., ведно с законната лихва върху тях в размер на 12564,94 лв.; корпоративен данък за 2007 г. в размер на 1252,99 лв., ведно с законната лихва върху тях в размер на 292,74 лв.; корпоративен данък за 2008 г. в размер на 3327,59 лв., ведно с законната лихва върху тях в размер на 271,85 лв.
ОСЪЖДА “ДОМОСТРОИТЕЛ – КАРЛОВО” АД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, бул. “Освобождение” № 65, ЕИК 115504270, представлявано от Изпълнителния директор Д.П.П., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1468,34 лв. /хиляда четиристотин шестдесет и осем лева и 34 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
43 Административно дело No 501/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.П.В. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 18.10.2010г.
ОТМЕНЯ кадастралните карта и регистър, одобрени със Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, ЕКАТТЕ 56784, Община Пловдив, обл. Пловдив, в частта й относно имот с индификатор 56784.521.332 и имот с индификатор 56784.521.332.1.
ВРЪЩА преписката на Изпълнителния директора на АГКК за изпълнение на указанията на Съда, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение относно площта на имотите.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.В., ЕГН ********** в останалата и част като неоснователна.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати в полза на Г.П.В., ЕГН ********** *** сумата в размер от 390 лв. /триста и деветдесет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението. 
44 Административно дело No 537/2010, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Т.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 08.10.2010г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.И.,***, против отказ да и бъде издадено удостоверение и скица по чл.13, ал.4 от ППЗСПЗЗЗ за имот с №49-2 по плана на “Дерин арк” от 1953г., обективиран в писмо с Изх.№10П877 от 26.02.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №537 по описа на съда за 2010г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
45 Административно дело (К) No 562/2010, XIX състав Касационни производства М.Б.В.,
К.Б.И.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА АСЕНОВГРАД
Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
ОТМЕНЯ Решение от 25.01.2010 год. на Асеновградския районен съд, ІV граждански състав, постановено по гр. дело № 552 по описа на същия съд за 2009 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА :
ОТХВЪРЛЯ протеста на Районна Прокуратура гр. Асеновград против Решение № 103 от 25.01.2001 г. по преписка вх. № 103/21.10.1998 г. на ПК гр. Лъки.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
46 Административно дело No 574/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛ-КОЗАРКА-СТЕФАН КЕХАЙОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 13.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на С.А.К.в качеството му на ЕТ“Метал Козарка С.К.”, със седалище с.Козарка, общ.Неделино, и адрес на управление гр.Златоград, ул.”Росица”№4, против Акт за прихващане или възстановяване № 902356/10.11.2009г.,издаден Валентина Иванова Кашева – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Смолян, потвърден с Решение № 124/25.02.2010г. на Директора на Дирекция „ОУИ” – Пловдив, при ЦУ на НАП, с който не е установено основание за възстановяване/прихващане на ДДС в размер на 72 594,80 лева за погасяване на изискуеми публични вземания, събрани от НАП, в размер на 50 524,55 лева.
ОСЪЖДА С.А.К.в качеството му на ЕТ“Метал Козарка С.К.”, със седалище с.Козарка, общ.Неделино, и адрес на управление гр.Златоград,ул.”Росица”№4, да запрати на Дирекция „ОУИ” – Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
47 Административно дело No 608/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Й.Н. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 13.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Й.Н., ЕГН ********** *** против Заповед № ДК-02-Пд-01 от 16.02.2010г. на И.Д. Началник Сектор Пловдив при РДНСК ЮЦР, с която на основание чл. 225 ал.1 от ЗУТ във вр. с чл. 222 ал.1 т.10 от ЗУТ, е наредено да се премахне незаконен строеж: “масивна сграда” в ПИ № 003035, м. “Гемишевото”, землище на с. Първенец, изпълнен от А.Й.Н. без необходимите строителни книжа.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
48 Административно дело No 610/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни К.Н.Н.Р. КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 27.10.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Изричния отказ на Кмета на Район “Южен” при Община Пловдив, обективиран в Писмо изх. № 40-9400-395/1/ от 04.03.2010 г., за възстановяване на претендираните от К.Н.Р. суми, представляващи внесени от същата местни такси във връзка с разрешеното й ползване на терен общинска собственост, чрез поставяне на преместваемо съоръжение за местодомуване на леко МПС.
ИЗПРАЩА преписката на компетентния административен орган - Кмета на Община Пловдив, за произнасяне по Искане за възстановяване вх. № 40-9400-395/15.02.2010 г. по описа на Район “Южен” при Община Пловдив, на К.Н.Р., с ЕГН **********, подадено чрез баща й Н.Г.Н. ***, при съблюдаване на указанията по тълкуването и прилагането на закона дадени в настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
49 Административно дело No 619/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕСЛИН ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 11.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Геслин”ООД, гр.Пловдив, ул.”Пряпорец” №15, чрез управителя Д.Г., против Решение № 15 от 02.03.2010г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на дружеството против Отказ за прекратяване на производството по изпълнително дело № 3807/2006г. с изпълнителен титул Изпълнителен лист за събиране на имуществена санкция, наложена с НП №1136/06.07.2005г. от КТЗП ТО – Пловдив в размер на 500 лева, поради липса на правно основание, постановен от К.Р.– публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП - Пловдив, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Геслин”ООД, гр.Пловдив, ул.”Пряпорец” №15, чрез управителя Д.Г., да заплати на ТД на НАП – Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
50 Административно дело No 620/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Д.К.,
В.Х.А.,
З.А.К.,
Б.А.К.,
И.А.Г.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 22.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И. ***, В.Х.А. ***, З.А.К. ***, Б.А.К. ***, И. А. *** против Заповед № РД-18-48/ 03.06.2009 г. на ИД на АГКК гр.София за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
51 Административно дело No 624/2010, V състав Искове за обезщетение В.В.Ж. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 25.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от В. В.Ж., чрез адв.С. иск срещу Министерство на земеделието и храните в размер на 19598 лв, като обезщетение за причинени имуществени вреди в резултат на незаконосъобразен отказ на ОСЗ- „Родопи”, обл.Пловдив да приеме молбата му за издаване на скица на недвижим имот и съответно да издаде такава скица, както и законна лихва за тази сума, считано от 22.02.2010 г. до окончателното й изплащане.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.


 
52 Административно наказателно дело (К) No 678/2010, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ АИБО-С ЕООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 314 от 26.02.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 2783 по описа на Пловдивския районен съд за 2009 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
53 Административно дело No 747/2010, VI състав Други административни дела НИКСТЕ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 12.10.2010г.
Отхвърля жалбата на “НИКСТЕ” ООД-гр.Пловдив, представлявано от управителя Николай Стоянов Славков против акт-предписание по чл.78 ал.1 т.1 от ЗНЗ за прилагане на принудителна административна мярка, издаден от ст.инспектор в Дирекция “ИТ”-Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 
54 Административно дело No 760/2010, V състав Дела по КСО Л.В.Х. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 29.10.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 70/22.03.2010 г. на Ръководителя на ТП на НОИ гр.Пловдив с което е отхвърлена като неоснователна жалбата му с вх.№ Ж-24/23.02.2010 г. срещу разпореждане №0-15-000-00-00266003/28.01.2010 г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите в РУСО – гр.Пловдив и е отказано изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност по болничен лист № 3058486.
ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ гр.Пловдив да заплати на Л.В.Х.-Колев с ЕГН **********,*** съдебни разноски в размер на 200/двеста/лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
55 Административно дело No 788/2010, VI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Н.Г.Г. ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 28.10.2010г.
Отменя Заповед Заповед № ЛС-01-7/25.03.2010г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район- Пловдив, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание “уволнение” и е прекратено служебното правоотношение едностранно, без предизвестие, за длъжността Гл.експерт – разрешителни за водоползване от подземни води и регистър, с ранг V старши в Отдел “Разрешителни и регистри” към БДУВИР-Пловдив.
Осъжда Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район- Пловдив да заплати на Н.Г.Г.,*** сумата от 450.00лв. – съдебни разноски.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховният Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне.

 
56 Административно дело No 792/2010, VIII състав Дела по ЗМВР НУМИЗМАТИЧНО ДРУЖЕСТВО ФИЛИПОПОЛ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ БОП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 28.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Нумизматично дружество – Филипопол” със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.Съборна, 51А, представлявано от председателя П.Н..
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 792/2010 г., по описа на Административен съд град Пловдив, Второ отделение, VІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7 - дневен срок от днес за присъствалата страна и в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалата страна.

 
57 Административно дело No 798/2010, VII състав Други административни дела Д-Р МАРИЯ ТАНАНСКА ЕТ-АИППМП ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 28.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Мария Тодорова Тананска - Георгиева, действаща като едноличен търговец с фирма ЕТ”Д-р Мария Тананска - АИППМП”, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. ”Сопотско шосе” №1, против Писмена покана № 16-0810 от 08.04.2010 г. на Директора на РЗОК, с която е поканена да внесе в полза РЗОК Пловдив, сумата от 1252,94 лв./хиляда двеста петдесет и два лева и деветдесет и четири стотинки/, представляващи превишение на определените от Касата регулативни стандарти за медико-диагностични дейности за ІV-то /четвъртото/ тримесечие на 2008 година.
ОСЪЖДА Мария Тодорова Тананска-Георгиева, действаща като едноличен търговец с фирма - ЕТ ”Д-р Мария Тананска - АИППМП”, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. ”Сопотско шосе” №1, да заплати на РЗОК Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв./сто и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.


 
58 Административно дело No 799/2010, X състав Други административни дела АИППМП-ЮЛИ-Д-Р ЮЛИЯ АНДРЕЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 28.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.Г.А., действаща като едноличен търговец с фирма – ЕТ”АИППМП-Ю.-Д-р Ю.А.”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. ”Моцарт” №8, против Писмена покана № 16-1825 от 08.04.2010 г. на Директора на РЗОК, с която адресата е поканен да внесе по сметка на РЗОК Пловдив, сумата от 275,50 лв. /двеста седемдесет и пет лева и петдесет стотинки/, представляващи превишение на определените от Касата регулативни стандарти за медико - диагностични дейности за ІV-то /четвъртото/ тримесечие на 2008 година, в частта направления за консултация или за провеждане на съвместно лечение – бл.МЗ-НЗОК№3.
ОСЪЖДА Ю.Г.А., действаща като едноличен търговец с фирма – ЕТ”АИППМП-Ю.-Д-р Ю.А.”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. ”Моцарт” №8, да заплати на РЗОК Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв./сто и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
59 Административно дело No 863/2010, V състав Дела по ЗАдм В.К.А. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 20.10.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.К.А.,***.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ад №863/2010г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.

 
60 Административно дело (К) No 894/2010, XIX състав Касационни производства Д.С.Ш. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ХИСАР Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 21.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 844/15.03.2010 г. на Пловдивски районен съд, постановеното по а.х.гр.дело № 115/2010 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
61 Административно наказателно дело (К) No 895/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ПМ КОМЕРС ЕООД ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 292 от 23.02.2010г., постановено по нахд №4213/09г. на Районен Съд – Пловдив, ХІІ наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
62 Административно наказателно дело (К) No 896/2010, XIX състав Наказателни касационни производства СТЕМА-СТАРОСЕЛ ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.

ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №672 от 09.04.2010г., постановено по НОХД №6478/2009г. по описа на Районен съд – Пловдив ІІ н.състав, с което е потвърдено наказателно постановление №165/20.11.2009г., издадено от Зам. Началник на Митница – Пловдив, с което на “Стема Старосел”ООД с адрес на управление село Старосел, ул.”Г. Димитров”№60 е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2 000 лева на основание чл.109 ал.1 ЗАДС за нарушение на чл.60 ал.1 и ал.3 ЗАДС, като са и отнети съоръженията, послужили за производството на предмета на нарушение в полза на Държавата, а именно – шест броя съдове – винификатори на основание чл.124 ал.3 ЗАДС.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
63 Административно дело No 934/2010, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Д.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 08.10.2010г.
Отменя Заповед № РД - 18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Пловдив, община Пловдив в частта за имот с идентификатор56784.518.1140.1.10.
Връща преписката на Агенция по геодезия, картография и кадастър за корекция на кадастралната карта, гр.Пловдив, Община Пловдив в частта й за вписване в кадастралния регистър за имот с идентификатор56784.518.1140.1.10. актуалните данни за право на собственост на оспорващия по нот.акт за собственост нот.акт № 161, томІІ,рег.№ 991 нот.дело № 381от 5.07.1999г. на нотариус с № 59 по описа на Нотариалната камара на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ с вписване на данни за собственост от нот.акт на С.Д.К., съобразно указанията в мотивите на решението.
Осъжда Агенция по геодезия, картография и кадастър да заплати на оспорващия С.Д.К. направените от него разноски в общ размер на 771/седемстотин седемдесет и един/лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
64 Административно дело No 938/2010, X състав Дела по ЗОС К.И.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 06.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Едноличен търговец “К. – К.К.”, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. ”Гладстон”№1, против Решение №135, взето с протокол №11 от 22.04.2010 година на Общински съвет Пловдив, с което е одобрен като спечелил кандидата в проведен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: спортна площадка, находяща се в УПИ ІV –комплексно застрояване, кв.2, жил.гр А-10,11, по плана ЖР ”Тракия” град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №938 по описа на Административен съд-Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.

 
65 Административно наказателно дело (К) No 958/2010, XXI състав Наказателни касационни производства С.С.Д. РУ НА МВР ХИСАРЯ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 25.10.2010г., в законна сила от 25.10.2010г.
ОТМЕНЯ решение №761/20.04.10г. по НАХД №1432/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив ХІ н. състав в ЧАСТТА, с която е потвърдено наказателно постановление/НП/ №К – 1348/2009г. от 29.10.2009г. на Началник РУ на МВР – Хисар, с което е наложено на С.С.Д. *** административно наказание – глоба в размер на 250 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месец на основание чл.174 ал.1 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ за нарушение на чл.5 ал.2, т.3 ЗДвП КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ наказателно постановление/НП/ №К – 1348/2009г. от 29.10. 2009г. на Началник РУ на МВР – Хисар, с което е наложено на С.С.Д. *** административно наказание – глоба в размер на 250 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месец на основание чл.174 ал.1 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ за нарушение на чл.5 ал.2, т.3 ЗДвП.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №761/20.04.10г. по НАХД №1432/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив ХІ н. състав в ЧАСТТА, с която е потвърдено наказателно постановление/НП/ №К – 1348/2009г. от 29.10.2009г. на Началник РУ на МВР – Хисар, с което е наложено на С.С.Д. *** административно наказание – глоба в размер на100 лева на основание чл.177 ал.1, т.2 ЗДвП за нарушение на чл.150 ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
66 Частно админист. наказателно дело (К) No 968/2010, XXII състав Наказателни частни касационни производства ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Определение от 21.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 08.04.2010г., постановено по НАХД №29/2010г. по описа на Първомайски районен съд, ІІІ-ти състав и вместо него постановява:
ИЗПРАЩА делото на Първомайски районен съд, на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

 
67 Административно дело No 995/2010, XI състав Други административни дела ХИДРОСТРОЙ-П ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 22.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Хидрострой – П” ЕООД, подадена от И.Б.К. в качеството му на управляващ и представляващ „Хидрострой – П” ЕООД със съдебен адрес гр.София, ул.”Добруджа” № 15, ет.2, срещу решение № РР-931/19.04.2010 г. за прекратяване на разрешително № 32150022/12.11.2007 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция, Източнобеломорски район, център Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
68 Административно дело No 1025/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.А.Х. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 11.10.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №КД-14-16-50 от 19.02.2008г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър- Пловдив към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрено изменение в КК и КР на град Асеновград, като се коригира границата между ПИ с идентификатори №00702.515.150 и №00702.515.359, заличават се двата имота и се нанасят нови ПИ с идентификатори №00702.515.377 и №00702.515.378.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на К.А.Х.,***, сумата от 910,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
69 Административно дело No 1039/2010, X състав Други административни дела Г.Н.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 20.10.2010г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив по заявление на Г.Н.Л. с вх. №10ДОИ 28/ 21.04.2010г., с което е поискал да му се предостави достъп до обществена информация, свързана с извършените от страна на общинското предприятие - “Зооветеринарен комплекс – 4-ти километър” Пловдив, евтаназии на кучета, за периода 2008 година и 2009 година, както и на съседни общини, с които Община Пловдив има договорни отношения.
ИЗПРАЩА преписката по заявление вх. №10 ДОИ 28/21.04.2010г., от Г.Н.Л.,***, на Кмета на Община Пловдив за произнасяне по направеното със заявлението искане с мотивирано решение, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящото решение.Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
70 Административно дело No 1061/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни МАЯ ГАЦЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 13.10.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на ЕТ “Мая Гацева”, седалище/адрес на управление, гр.Пазарджик, ул.”Света Петка” № 3 против Решение № 59 от 28.04.2010г. на Директора на ТД на НАП, гр.Пловдив в оттеглената й част относно задължението платено по НП № 5503/2001г.
Отхвърля жалбата на ЕТ “Мая Гацева”, седалище/адрес на управление, гр.Пазарджик, ул.”Света Петка” № 3, представляван от собственика Мая Борисова Гацева, чрез адв.Д., против Решение № 59 от 28.04.2010г. на Директора на ТД на НАП, гр.Пловдив.
Решението е окончателно. В прекратителната част може да се обжалва с частна жалба до ВАС в 7 дневен срок от получаване на съобщение за постановяване на съдебния акт.

 
71 Административно дело No 1097/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ИМПУЛС ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 27.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на ”Импулс инвест” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя И. Василев Караилански, против ревизионен акт № 160902031 от 10.03.2010 г., издаден от Петър Христев Кисов, старши инспектор по приходите в ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 323 от 13.05.2010 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за непризнат данъчен кредит на стойност 39 196,44 лева и прилежащи лихви в размер на 13 886,44 лева, допълнително определения корпоративен данък за 2007 година в размер на 22 125,15 лева и лихви 11 737,83 лева и начисления данък по чл.204, т.3 ЗКПО в размер на 37,81 лева с лихви 16,65 лева.
ОСЪЖДА ”Импулс инвест” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя И. Василев Караилански, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото – юрисконсултско възнаграждение в размер на 2 190 (две хиляди сто и деветдесет) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
72 Административно дело (К) No 1101/2010, XIX състав Касационни производства Д.Б.К.,
В.Б.К.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №124 от 15.03.2010 г., постановено от Асеновградския районен съд по гр.д № 548/2009 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ ПРОТЕСТА на Асеновградската районна прокуратура срещу решение № 434/25.01.2001 г. на Поземлена комисия - гр.Лъки, постановено по преписка вх.№ 434/01.06.1999 г.

Решението е окончателно.

 
73 Административно наказателно дело (К) No 1107/2010, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ШАНЗЕЛИ КЪРАН ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 933 от 12.05.2009 г. на Пловдивски районен съд, ХХІІ наказателен състав, постановено по НАХД № 2107/2010 г. по описа на същия съд, с което отменя Наказателно постановление № 2009- К – 13360 от 27.11.2009, издадено от Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково, Кърджали и Смолян към Главна дирекция “ Контрол на пазара “ в Комисия за защита на потребителите
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
74 Административно наказателно дело (К) No 1110/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ПЪЛДИН ТВ ООД,
РОТА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 21.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 743 от 19.04.2010 г. постановено по НАХД № 1063/2010 г. по описа на Пловдивския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 284 от 28.12.2009 г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на “ПЪЛДИН ТВ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” № 147, ет. 8, представлявано от управителя Р.З.Н., е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 5000 лева за нарушение по чл. 331, ал. 6 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
75 Административно наказателно дело (К) No 1111/2010, XX състав Наказателни касационни производства СТЕВЕЛ 8082-БОЙКА ВЕЛИЧКОВА ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 14.10.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 762/20.04.10г. постановено по НАХД № 1172/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ н.състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № І – Б – 477/30.12.2009г. на Директора на РИОКОЗ – Пловдив, с което на ЕТ”Стевел 8082 – Б.В.”*** на основание чл.48 ал.2 от Закона за храните е наложено административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.58 т.1 от Наредба № 5 от 2006г. за Хигиената на храните, като вместо това ПОСТАНОВЯВА
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № І – Б – 477/30.12.2009г. на Директора на РИОКОЗ– Пловдив, с което на ЕТ”Стевел 8082 – Б.В.”*** на основание чл.48 ал.2 от Закона за храните е наложено административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.58 т.1 от Наредба № 5/2006 за Хигиената на храните.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
76 Административно наказателно дело (К) No 1112/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ КОНПАКС ООД Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 12.10.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №784 от 21.04.2010 година, постановено по н. а. х. д. № 4782 по описа на Районен съд Пловдив за 2009 година, ХХV наказателен състав, в частта, с която е отменено Наказателно постановление №І-Б-215 от 05.08.2009 година на Директора на РИКОЗ Пловдив, за наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. за нарушение на чл.21”а”, ал.1, т.1 от Закона за храните на “Конпакс”ООД град Раковски, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №І-Б-215 от 05.08.2009 година на Директора на РИКОЗ Пловдив, за наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. за нарушение на чл.21”а”, ал.1, т.1 от Закона за храните на “Конпакс”ООД град Раковски.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №784 от 21.04.2010 година, постановено по н.а.х.д.№ 4782 по описа на Районен съд Пловдив за 2009 година, ХХV наказателен състав, в частта, с която е отменено Наказателно постановление №І-Б-215 от 05.08.2009 година на Директора на РИКОЗ Пловдив за наложена с постановлението на “Конпакс”ООД град Раковски, имуществена санкция в размер на 1500лв. на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните, за нарушение на разпоредбата на чл.73, ал.1, т.1 от Наредба №5 за хигиената на храните /обн.ДВ бр.55/2006г./.
Решението е окончателно.

 
77 Административно дело (К) No 1116/2010, XXI състав Касационни производства Т.С.М.,
Р.М.Г.,
Й.М.Т.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ХИСАРЯ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 25.10.2010г., в законна сила от 25.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1232 от 21.04.2010г., постановено по адм. дело №12649/2009г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХVІІ гр.състав, с което е отхвърлена жалбата на Т.С.М., Р.М. *** и Й.М. *** срещу решение №С 1479/18.09.2009г. на Общинска служба по земеделие/ОСЗ/ – Хисар по преписка вх.№01479/03.06.1992г. на Минчо Георгиев Минчев, в частта, с която е отказано възстановяването на собствеността върху нива от 2,802 дк. в землището на гр.Хисар, местността “Под плажа”.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
78 Административно дело No 1121/2010, XV състав Други административни дела ЖИВА ПРИРОДА СНЦ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 28.10.2010г.
На основание чл.159, т.8 от АПК оставя жалбата без разглеждане срещу Решение № Пд-ОС-019/10 г. на директора на РИОСВ – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №1121/2010 г., по описа на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок считано от днес за присъствалите страни и в 7 - дневен срок от получаване на съобщението за неприсъствалите.

 
79 Административно дело No 1128/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни БГ ШОСЕ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 22.10.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 160901975/26.03.2010г., издаден от Николай Атанасов Кадирев, на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 335/15.05.2010г. на Директора на Дирекция „ОУИ” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, относно непризнато право на данъчен кредит на ”БГ ШОСЕ” АД, ЕИК по БУЛСТАТ 160046544, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Христо Г.Данов” № 22, ет.6, офис 4 представлявано от Рашко Михайлов Сугарев, в размер на 422 739,15 лв.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на ”БГ ШОСЕ” АД, ЕИК по БУЛСТАТ 160046544, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Христо Г.Данов” № 22, ет.6, офис 4 представлявано от Рашко Михайлов Сугарев сумата от 50 лв. /петдесет/ лева, представляваща извършени от последното разноски по производството.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
80 Административно дело No 1143/2010, XVIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 21.10.2010г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община “ Родопи “ – Пловдив за изменения на влезлия в сила план за новообразуваните имоти по реда на § 4к ал. 8 ПЗР ЗСПЗЗ за новообразуван имот номер 65.157, местност “ Горен плочник “, землището на с. Бойково, Община “ Родопи “ – Пловдив.
ИЗПРАЩА преписката на Община - Родопи за произнасяне по молба от Д.П.К. вх. № 94-05-04/25.03.2010г. при съобразяване с указанията по приложение на закона, дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА Община “ Родопи “ – Пловдив да заплати на Д.П.К., ЕГН **********,***, жр “Тракия” , бл.83, вх. А, ет.3, ап.7 сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева., представляващи разноски за водене на делото.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
81 Административно наказателно дело (К) No 1144/2010, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ТЕХНИЧНО 2006-ТАНЮ БАРЪМСКИ ЕТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 22.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 57 от 29.04.2010г. , постановено по НАХД №54 по описа на Асеновградски районен съд за 2010г. с което ІІ-ри наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 0218/19.02.2009г. издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на ЕТ “Технично 2006 – Т.Б.”, представляван от Т.В.Б. е наложена имуществена санкция в размер на 5000лв. за нарушение на чл. 331, ал.6 от Закона за електронните съобщения.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
82 Административно дело (К) No 1154/2010, XIX състав Касационни производства Р.Т.Р. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 21.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 188 от 23.04.2010г., на Асеновградски районен съд, ІІІ граждански състав, постановено по гр. дело №1684 по описа на същия съд за 2009год.
ВРЪЩА делото на Асеновградски районен съд за ново разглеждане от друг съдебен състав при изпълнение указанията, дадени от настоящата касационна инстанция.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
83 Административно дело No 1158/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни БРИТАНИЯ БОАДИСИА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 22.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”БРИТАНИЯ БОАДИСЕА” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 115932883 с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, бул. “Цар Борис ІІІ Обединител” № 54, ет. 4, ап. 2, представлявано от Найджъл Патрик Хоул, чрез пълномощника си Светлозар Драгоев Кичуков, против Ревизионен акт /РА/ № 1601000018/16.03.2010г., издаден от Венета Кръстева Калоянова на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 347/19.05.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив в обжалваната част по отношение отказан данъчен кредит в размер на 73 201.20лв. и съответните лихви в размер на 1 025.05лв.
ОСЪЖДА ”БРИТАНИЯ БОАДИСЕА” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 115932883 с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, бул. “Цар Борис ІІІ Обединител” № 54, ет. 4, ап. 2, представлявано от Найджъл Патрик Хоул, чрез пълномощника си Светлозар Драгоев Кичуков да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 934,53 /хиляда деветстотин тридесет и четири лева и 53 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
84 Административно наказателно дело (К) No 1160/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ БОЙКО КИРЕВ ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 904 от 09.05.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 541/2010 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 32459-S000151 от 22.12.2009 г., издадено от Директора на дирекция "Контрол" при ТД на НАП-гр. Пловдив срещу ЕТ "Б.К."*** и адрес на управление ул."Даскал Г. Младенов" №3, Булстат: 825215140.

Решението е окончателно.

 
85 Административно наказателно дело (К) No 1162/2010, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ГРУП 9 ООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 01.10.2010г., в законна сила от 01.10.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 318 от 26.04.2010г., постановено по НАХД № 651 по описа на Пловдивския районен съд за 2010г., ХХVІ наказателен състав.
Решението е окончателно. 
86 Административно наказателно дело (К) No 1163/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ БОЙКО КИРЕВ ЕТ Председател: ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 21.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 903 от 09.05.2010г., постановено по нахд № 527/10 по описа РС – Пловдив, ХХ наказателен състав, с което което е отменено издаденото от Директор Дирекция “Контрол” в Териториална дирекция/ТД/ на Национална агенция за приходите/НАП/ - Пловдив наказателно постановление/НП/ №32472 – S 000163/22.12.2009г., с което на Б.С.К. с ЕТ “Б.К.” е наложена като едноличен търговец на основание чл.180, ал2 във връзка с ал. 1 от ЗДДС имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.86 ал.1 и ал. 2 от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
87 Административно наказателно дело (К) No 1165/2010, XXI състав Наказателни касационни производства КЕТИ 94 ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 04.10.2010г., в законна сила от 04.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 811 от 23.04.2010г., постановено по НАХД № 1861/2010г.на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 9 от 02.03.2010г. на Началника на Митница Пловдив, с което на “КЕТИ-94” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК “Тракия” бл. 188, вх. Б, ет.5, ап.15, с управител К.Н.М., ЕГН **********, на основание чл. 113 ал.1 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 200 лв. /двеста лева за нарушение на чл. 88 ал.1 ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове във вр. с чл. 73 ал.2 и чл. 74 ал.1 и ал.2 от ППЗАДС.
Решението е окончателно.

 
88 Административно наказателно дело (К) No 1168/2010, XX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХИСАР С.С.П. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 14.10.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 865/14.04.10 г. постановено по НАХД № 1741/10 г. по описа на Районен съд - Пловдив, ІІ н.състав, с което е отменено Наказателно постановление № 19/05.03.2010 г. на Директора на Държавно горско стопанство - гр.Хисар, с което на С.С.П., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 лева и е лишен от право на ловуване за срок от ТРИ ГОДИНИ за нарушение на чл.84 ал.1 от ЗЛОД. РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
89 Административно наказателно дело (К) No 1169/2010, XXI състав Наказателни касационни производства Е.С. ТРЕТО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 11.10.2010г., в законна сила от 11.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №832 от 27.04.2010 год. постановено по НАХД № 1431 от 2010 год. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
90 Административно наказателно дело (К) No 1170/2010, XXII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ СТЕВЕЛ 8082-БОЙКА ВЕЛИЧКОВА ЕТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 900 от 05.05.2010 год. на Пловдивски районен съд, ХХІІІ наказателен състав, постановено по НАХД № 6378/2009 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
91 Административно дело (К) No 1171/2010, XXI състав Касационни производства Д.В.К.,
Р.В.К.,
С.И.К.,
Й.А.С.,
В.Б.С.,
И.Б.С.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 25.10.2010г., в законна сила от 25.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1370 от 03.05.2010г., постановено по адм. дело №15405/2009г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХVІІ гр.състав, с което е отхвърлена жалбата на Д.В.К., Р.В.К., С.И.К., Й.А.С., В.Б.С. и И.Б.С. – всичките с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.”Хан Кубрат”№84, ет.3, ап.48 – адв. С. срещу решение №Н314А/06.11.2008г. на Общинска служба по земеделие/ОСЗ/ – Пловдив по преписка за обезщетение вх. №Н314А /06.11.2008г. на наследници на И. Калайджиев, с което е определено обезщетение със земя и/или поименни компенсационни бонове за общо 112 дк. в размер на общо 62 608 лева, а също така и с което е оставена без разглеждане жалбата им срещу атакуваното решение на ОСЗ – Пловдив във връзка с посоченото в него, че на основание чл.19а ал.9 ЗСПЗЗ наследниците подлежат на обезщетение с поименни компенсационни бонове и е прекратено производството по делото.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
92 Административно дело (К) No 1197/2010, XIX състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ В.С.Б.,
С.Р.Б.,
К.С.Б.,
Т.Д.К.,
Ю.Д.К.,
Ш.А.Б.
Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 21.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.

ОТМЕНЯ решение 148 от 26.03.2010г. на Районен съд - гр.Асеновград, ІІ – ри граждански състав, постановено по а.х.дело № 1043/2009г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд - гр.Асеновград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
93 Административно дело No 1202/2010, XV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.К.А. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 04.10.2010г.
ОТМЕНЯ ходът по същество, даден с протоколно определение от 24.09.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.К.А., ЕГН ********** ***, депозирана чрез адвокат С.П. против мълчалив отказ на Зам. Директора на ОД на МВР-Пловдив по искане за отмяна на наложената със Заповед № З-8307/19.08.2009г. на Зам. Директора на ОД на МВР-Пловдив принудителна административна мярка-забрана за напускане на страната по чл. 75 т.5 от ЗБДС /загл. променено ЗБЛД/
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1202/10 г. по описа на Административен съд-Пловдив.
ИЗПРАЩА жалбата и административната преписка на Главния секретар на МВР.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщенията до страните пред ВАС на РБ.

 
94 Административно дело (К) No 1203/2010, XXII състав Касационни производства Х.Е.К.,
А.А.Е.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ЛЪКИ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА АСЕНОВГРАД
Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 21.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №126 от 15.03.2010г., постановено по гражданско дело №639/09г. по описа на Районен Съд – Асеновград, ІV-ти гр.състав, като вместо това ПОСТАНОВЯВА :
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен протеста на Районна Прокуратура Асеновград против Решение №617 от 25.01.2001 г., по преписка с вх. № 617/30.06.1999г. на Поземлена комисия град Лъки.
Решението е окончателно.

 
95 Административно дело No 1212/2010, VI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.Н.А. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 13.10.2010г.
Отменя Заповед № 2010004092/30.04.2010г. на Директора на ОД МВР-Пловдив, постановена на основание чл.75 т.6 ЗБЛД по отношение държавите-членки на Европейския съюз.
Осъжда Националното бюро за правна помощ да заплати на С.В.Д. ***, вписан под № 4015 в националния регистър за правна помощ, адвокатско възнаграждение в размер на 120 лв./сто и двадесет лева/.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
96 Административно наказателно дело (К) No 1218/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТЕДИ-93-ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение № 774 от 21.01.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 3718 по описа на Пловдивския районен съд, VІІ н.с., за 2009 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
97 Административно наказателно дело (К) No 1223/2010, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ЕМИЛ БАКЛАРОВ ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 964 от 18.05.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1658/2010 г.

Решението е окончателно.

 
98 Административно наказателно дело (К) No 1224/2010, XIX състав Наказателни касационни производства С.А.К. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 965 от 18.05.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 2047/2010 г.

Решението е окончателно.

 
99 Административно дело No 1240/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни АДИВИЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 18.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Адивил” ЕООД, с ЕИК 825288080 със седалище и адрес на управление: град Асеновград, ул.”Славянска” № 3, представлявано от управителя Димитър Атанасов Донев, против ревизионен акт № 160901414 от 31.03.2010 г., издаден от Райна Борисова Танева, старши инспектор по приходите при Териториална дирекция град Пловдив на НАП, който ревизионен акт е потвърден и изменен с решение № 377 от 01.06.2010 г. и решение за поправка на явна грешка от 16.06.2010 г. на зам. директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА „Адивил” ЕООД, с ЕИК 825288080 със седалище и адрес на управление: град Асеновград, ул.”Славянска” № 3, представлявано от управителя Димитър Атанасов Донев, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото – юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 427 (хиляда четиристотин двадесет и седем) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
100 Административно дело No 1249/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Г.С. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 22.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на В.Г.С., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-10-26 от 01.06.2010 г. на началника на РДНСК Южен централен район, сектор Пловдив, с която е отхвърлена жалбата му срещу разрешение за строеж № 226 от 02.05.2007 г. на главния архитект на Община Пловдив за обект: „Базова станция на „GloBul” № 3242 в град Пловдив, бул.”Марица” № 41.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
101 Административно наказателно дело (К) No 1259/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ЕЛИДА 94-ЕЛЕНА ИВАНОВА ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 21 от 04.02.2010 г. по н.а.х.д. № 605 по описа на Асеновградския районен съд за 2009 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-1600484 от 13.11.2009 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” град Пловдив, с което на ЕТ „Елида 94 – Елена Иванова”, с ЕИК 825193084, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Димитър Талев” № 51, представляван от Елена Бойчева Иванова, на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.3 КТ е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева за нарушение на чл.63, ал.2 във връзка с ал.1 КТ, като на основание чл.3, ал.2 ЗАНН НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция на 1500 (хиляда и петстотин) лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
102 Административно наказателно дело (К) No 1270/2010, XXI състав Наказателни касационни производства Г.Д.Р. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ Председател: ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 04.10.2010г., в законна сила от 04.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 987 от 20.05.2010г., постановено по НАХД № 16/2010г на Пловдивския районен съд,с което е потвърдено наказателно постановление № 36-0001628 от 14.12.2009г. на Директора на Регионална дирекция “Автомобилна администрация” гр.Пловдив, с което на Г.Д.Р., на основание чл. 105 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лв. /двеста/ лева за нарушение на чл. 7а ал.1 от Закона за автомобилните превози.
Решението е окончателно.

 
103 Административно наказателно дело (К) No 1271/2010, XX състав Наказателни касационни производства КИНГС-СЛАВЧО ИВАНОВ ЕТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 858 от 29.04.2010г., постановено по НАХД № 1064 по описа за 2010г. на ПРС, ХІ н.с., с което е потвърдено Наказателно постановление № КГ-647/14.12.2009г., издадено от и.д.Председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на ЕТ”Кингс – С.И.”, със седалище и адрес на управление гр.Бургас,ж.к.”Изгрев”,бл.35, вх.В, ет.2, ап.6, представлявано от С.К.И. е наложено административно наказание „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 10 000 лева, на основание чл.34 ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, за нарушение на разпоредбите на чл.8 ал.2 от ЗЧАВ, във връзка с чл.6 т.2 от Приложение № 2 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № КГ-647/14.12.2009г., издадено от и.д. Председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на ЕТ”Кингс – С.И.”, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к.”Изгрев”, бл.35, вх.В, ет.2, ап.6, представлявано от С.К.И. е наложено административно наказание „ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 10 000 лева, на основание чл.34 ал.2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, за нарушение на разпоредбите на чл.8 ал.2 от ЗЧАВ, във връзка с чл.6 т.2 от Приложение № 2 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
104 Административно наказателно дело (К) No 1273/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ А.Г.Д. Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 25.10.2010г., в законна сила от 25.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1052/30.05.2010г., постановено по НАХД №1883/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХ н. състав, с което е отменено издаденото от Началник сектор в Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №36–0000285/ 25.02.2010г., с което са наложени на А.Г.Д. *** административни наказания: “ГЛОБА” в размер на 500 лева на основание чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвПр/ за нарушение на чл.15 §. 7, б.“а” от Регламент №3821/85г. във вр. с чл.78 ал.1, т.2 ЗАвПр и “ГЛОБА” в размер на 500 лева на основание чл.93 ал.1, т.1 ЗАвПр за нарушение на чл.18 т.4 от Наредба №Н-8 от 27.06.2008г. на МТ.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
105 Административно наказателно дело (К) No 1274/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ В.Д.Г. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 19.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 944 от 13.04.2010г. на Пловдивски районен съд ХІ - ти наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 856/2010г., в обжалваната част, с която е ИЗМЕНЕНО Наказателно постановление № 32665-0045505/28.12.2009г. на Териториалния директор на НАП гр.Пловдив, с което на В.Д.Г., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000 лв. за нарушение на чл. 91 ал.1, ал. 4 и ал. 5 вр. чл. 63 ал.1 и ал.4 вр. чл. 25 ал.1 и ал.2 вр. чл.13 ал.2 от ЗДДС, на основание чл.189 ал.1 от ЗДДС, като е НАМАЛЕН размера на глобата от 2 000 лв. на 1 000 лв.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
106 Административно наказателно дело (К) No 1283/2010, XXI състав Наказателни касационни производства А.М.С. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 11.10.2010г., в законна сила от 11.10.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №985 от 21.05.2010 година постановено по НАХД № 782 от 2010 год. по описа на Районен съд – Пловдив, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22582/09 от 07.12.2009г. издадено от ТРЕНДАФИЛ НЕДЯЛКОВ НОВАКОВ-Началник сектор “ПП” към ОД на МВР Пловдив, с което на А.М.С. на основание чл. 53 от ЗАНН, вр. с чл. 182, ал.1, т.5 от ЗДвП му е била наложена глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 2 месеца, както и отнемане на 10 контролни точки на основание Наредба № I - 1959 на МВР, за нарушение на чл. 21, ал.1 от ЗДв.П .
Решението е окончателно.

 
107 Административно наказателно дело (К) No 1284/2010, XX състав Наказателни касационни производства Р.Д.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 14.10.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 988/20.05.10г. постановено по НАХД № 246/2010г. по описа на Районен съд– Пловдив, ХІХ н.състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 64/07.12.2009г. на ВНД Директор на ОД на МВР – Пловдив, с което на Р.Д.К. ЕГН **********, на основание чл.45 ал.1 от Закона за закрила на детето е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.5б ал.3 от Закона за закрила на детето, като вместо това ПОСТАНОВЯВА
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 64/07.12.2009г. на ВНД Директор на ОД на МВР–Пловдив, с което на Р.Д.К. ЕГН **********, на основание чл.45 ал.1 от Закона за закрила на детето е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.5б ал.3 от Закона за закрила на детето.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
108 Административно наказателно дело (К) No 1287/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства БММ БИЛДИНГС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 15.10.2010г., в законна сила от 15.10.2010г.
Отменя решение № 971/19.05.2010г., постановено по н.ах.д.№ 1405 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд.
Вместо него постанови : Отменя НП № 32813-5000176/29.12.2009г. на Директор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.
Решението е окончателно.

 
109 Административно наказателно дело (К) No 1288/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ХИСАР-ГАЗ 2001 ООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 863 от 30.04.2010 г. по н.а.х.д. № 3696 по описа на Пловдивския районен съд за 2009 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № КГ-516 от 11.06.2009 г. на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, с което на „Хисар-газ 2001” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Хисаря, ул.”Никола Вапцаров” № 5, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10 000 лева за нарушение на чл.8, ал.2 ЗЧАВ във връзка с чл.6, т.2 от Приложение № 2 от НИКТГУРНК.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
110 Административно дело No 1289/2010, X състав Дела по КСО Б.С.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 11.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.С.С.,***, Пловдивска област, ул.”Георги Бенковски”№41, против Решение №146 от 14.06.2010 год. на Директора на Районно управление “Социално осигуряване” град Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане №К-33206 от 20.05.2010 г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване, с което се разпорежда възстановяване на сумата в размер на 590,35 лева, от които главница – 512,73 лв. и лихва – 77,62 лв.
ОСЪЖДА Б.С.С.,***, Пловдивска област, ул.”Георги Бенковски” №41, да заплати, на Районно управление “Социално осигуряване” град Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв./сто и петдесет лева/
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
111 Административно дело (К) No 1295/2010, XXI състав Касационни производства П.Б.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 25.10.2010г., в законна сила от 25.10.2010г.
ОТМЕНЯ решение №156 от 01.04.2010г., постановено по адм. дело №544/ 2009г. по описа на Районен Съд – Асеновград ІV гр.състав, с което е обявена нищожността на решение №551 от 25.01.2001г. на Поземлена Комисия – Лъки, с което е възстановено на наследници на П.С. Кахайов 12,500 дк. идеални части от целия ревир “Ени хан”, представляващ ревир №204 по картата на възстановената собственост/КВС/ в землището на село Манастир по заявление вх.№551 от 25.06.1999г.., като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Районна Прокуратура – Асеновград, направено с протест с искане за обявяване нищожността на решение №551 от 25.01. 2001г. на Поземлена Комисия – Лъки, с което е възстановено на наследници на П.С. Кахайов 12,500 дк. идеални части от целия ревир “Ени хан”, представляващ ревир №204 по картата на възстановената собственост/КВС/ в землището на село Манастир по заявление вх.№551 от 25.06.1999г., като НЕОСНОВАТЕЛЕЛНО.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
112 Административно дело No 1303/2010, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.К.А. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 29.10.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №А-946 от 27.05.2010г. на кмета на община Асеновград, с която е възстановено правото на собственост на наследниците на Г. Илиев С., бивш жител ***, върху новообразуван имот с №00702.24.321, с площ от 852 кв.м., местност “Баира”, землище на гр. Асеновград, по ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, одобрен със Заповед №ЗД-00-185 от 03.11.2009г. на Областен управител- Пловдив.
ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Асеновград за постановяване на акт, съобразно изложените в настоящето решение указания, които са задължителни.
ОСЪЖДА община Асеновград да заплати на С.К.А.,***, сумата от 200,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
113 Административно дело No 1306/2010, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Н.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 05.10.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.Н.К., ЕГН ********** ***, против писмо изх. № 94-00-901 от 07.06.2010г. на кмета на община Карлово.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1306 по описа на съда за 2010г.
ОСЪЖДА К.Н.К., ЕГН ********** ***, да заплати на Община-Карлово, сумата от 200 лева, представляваща направените по делото разноски.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
114 Административно дело No 1319/2010, XVII състав Дела по ЗОС ППЗК СРЕДНОГОРЕЦ КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 21.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от ППЗК “Средногорец” със седалище и адрес на управление гр. Брезово, ул. “Кою Коев” № 1, представлявана от Председателя на Управителния съвет Димитър Кирилов Томов, против Заповед № 289/14.06.2010 г. на Кмета на Община Брезово.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1319/2010 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок считано от датата на съобщаване. 
115 Административно дело No 1333/2010, XV състав Други административни дела ГАМАКОЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 05.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Д., в качеството си на Управител на “Гамакол” ЕООД срещу Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки с изх. № 341/10.06.2010г. на РИОКОЗ Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1333/2010г. по описа на Административен съд Пловдив, ХV състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 – дневен срок, считано от днес.
 
116 Административно наказателно дело (К) No 1336/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ БОЙКО КИРЕВ ЕТ Председател: ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 21.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1153/10.06.2010г., постановеното по НАХД №539/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІХ н. състав, с което е отменено издаденото от Директор Дирекция “Контрол” в Териториална дирекция/ТД/ на Национална агенция за приходите/НАП/ - Пловдив, наказателно постановление/НП/ №32456 – S 000149/22.12.2009г., с което на Б.С.К. с ЕТ “Б.К.” е наложена като едноличен търговец на основание чл.180, ал.2 във връзка с ал. 1 от ЗДДС имуществена санкция в размер на 7986, 34 лв за нарушение на чл.86 ал.1 и ал. 2 от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
117 Административно наказателно дело (К) No 1337/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства НИКОЛА-ВЕЛИКА БЕЗИРГЯНОВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1004 от 20.05.2010 год. на Пловдивски районен съд, ІХ наказателен състав, постановено по НАХД № 4879/2009 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
118 Административно наказателно дело (К) No 1338/2010, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ИВАН БЪМБИН ЕТ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 578/29.03.2010г. на Пловдивски районен съд, ІІІ - ти н.с, постановено по НАХД № 3238 по описа на същия съд за 2009г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
119 Административно дело (К) No 1357/2010, XXII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ А.Б.М. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Определение от 18.10.2010г.
ОТМЕНЯ определението с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Началникът на общинска служба по земеделие –гр. Лъки, против Решение № 157 от 06.04.2010г., постановено по гр. дело № 555 по описа за 2009г. на Асеновградски районен съд с което е отхвърлено оспорването на Районна прокуратура – Асеновград, направено с протест с искане за обявяване на нищожността на Решение № 574/25.01.2001г. на ПК, гр. Лъки, постановено по преписка по заявление с вх. № 574/28.06.1999г. с което е възстановено правото на собственост на наследниците на Саид Асан М.,***, върху следните имоти: 2000 дка ид.ч. от целия кооперативен/ревир/ “Ени хан” в землището на с. Манастир.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАХД № 1357/10 г. по описа на АС-Пловдив, ХХІІ състав.
Настоящето определение може да бъде обжалвано в седемдневен срок пред ВАС на Р България.

 
120 Административно дело No 1366/2010, VIII състав Други административни дела МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 06.10.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “МЮСЮЛМАНСКО ИЗ-ПОВЕДАНИЕ” против направено вписване в регистъра по чл.19, ал.2 от ЗВ на “Мюсюлманското джамийско настоятелство”, гр. Пловдив, с председател А.А. ***, местно поделение на “Мюсюлманско изповедание”.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано от страните с частна жалба пред Върховния административен съд в 7– дневен срок, считано от днес за ответника, и съответно от получаване на съобщението от ос-таналите страни.


 
121 Административно дело No 1371/2010, XV състав Други административни дела Б.П.А. ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 25.10.2010г.
ОСТАВЯ жалбата на Б. П.А. по отмяна на здравно заключение с изх. №1571/18.02.2009 г. , №6437/28.06.2010 г. изд. от директора на РИОКОЗ – Пловдив, без разглеждане.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1371/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес за присъствалите страни и в 7 дневен срок от получаване на съобщението за това за неприсъствалите страни.

 
122 Административно дело No 1372/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АЕРКОК ООД,
Б.П.А.
ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 28.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1372/2010 година по описа на Административен съд – Пловдив, VІІІ състав.
ИЗПРАЩА преписката на Началник сектор Пловдив при РДНСК “Южен централен район”.
ЗАЛИЧАВА назначената по делото съдебно-техническа експертиза.
ДА СЕ ВЪЗСТАНОВИ внесения депозит от 450 лева от жалбоподателя по сметката на вещите лица.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от страните и от съобщаването за Началник Сектор Пловдив при РДНСК “Южен централен район”.

 
123 Административно наказателно дело (К) No 1385/2010, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 977 от 19.05.2010 г. по НАХД № 1300 по описа на Районен съд - Пловдив за 2010 г., XXII наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление № 0343/29.12.2009 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на " Европа Кабел Мениджмънт България " ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. " Младост 4 ", " Бизнес парк София "
№ 1, сграда 12-Б, ет. 2, офис 207-208, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000, 00 лв.
Решението е окончателно.


 
124 Частно админист. наказателно дело (К) No 1388/2010, XXI състав Наказателни частни касационни производства Г.Р.Ж. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 11.10.2010г., в законна сила от 11.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №693 от 11.06.2010 г., постановено по н.а.х.д. №3674 по описа на Пловдивски районен съд, ХІІ-ти наказателен състав за 2010 година, с което е прекратено производството по жалбата срещу наказателното постановление №11537 от 24.08.2007 година, издадено от Началник сектор “ПП и КАТ” при ОДП-Пловдив.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
125 Административно наказателно дело (К) No 1389/2010, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 14.10.2010г., в законна сила от 14.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 972 от 19.05.2010 г. по НАХД № 961/2010г. по описа на Районен съд– Пловдив, XXII наказателен състав, с което е отменено Наказателно постановление № 0271 от 28.12.2009г.,издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на "Евроком Кабел Менджмънт България"ЕООД, ЕИК 131392828 със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к. "Младост 4", "Бизнес парк София"№1, сграда 12-Б, ет.2, офис 207-208, на основание чл.332 във вр. с чл.336 от Закона за електронните съобщения е наложено административно наказание “ИМУЩУСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, за извършено административно нарушение по чл.332 във вр. с чл.286 от Закона за електронните съобщения.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
126 Частно админист. наказателно дело (К) No 1393/2010, XIX състав Наказателни частни касационни производства Г.Р.Ж. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 11.10.2010г., в законна сила от 11.10.2010г.

ОТМЕНЯ Разпореждане от 15.06.2010 г. постановено по НАХД № 3675/2010 г. по описа на Пловдивския районен съд, с което жалбата на Г.Р.Ж. против Наказателно постановление № 16944/08 г. на Началника на Сектор ПП - КАТ при ОДП – Пловдив, в частта, относно отнемане на 5 контролни точки на основание Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007 г. на Министъра на вътрешните работи, е оставена без разглеждане, а производство по делото е прекратено в тази част и ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 15.06.2010 г. постановено по НАХД № 3675/2010 г. по описа на Пловдивския районен съд, в останалата част.
Определението не подлежи на обжалване.

 
127 Административно дело No 1394/2010, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ФОРУМ АРЕА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 04.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Форум Ареа”ЕООД, с адрес на управление ***срещу Решение №418/15.06.2010г. на Зам. Директор на Дирекция “ОУИ” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА “Форум Ареа”ЕООД, с адрес на управление ***да заплати на Дирекция “ОУИ” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
128 Административно наказателно дело (К) No 1395/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства С.И.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 28.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1185 от 20.05.2010г., постановено по НАХД № 655/2010г. на Пловдивския районен съд, седми наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
129 Административно наказателно дело (К) No 1398/2010, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИНТЕР ОЙЛ 2008 ЕООД Председател: ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 25.10.2010г., в законна сила от 25.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 1134/07.06.2010г., постановеното по НАХД № 458/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХVІ н. с.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
130 Административно наказателно дело (К) No 1404/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ БУМАР ООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1056 от 31.05.2010 год. на Пловдивски районен съд, ХХІІ наказателен състав, постановено по НАХД № 6661/2009 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
131 Административно наказателно дело (К) No 1406/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ВИЕЛ 07-ВЕЛИЧКА ПАНИЧАРСКА ЕТ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 12.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1167 от 11.06.2010 година, постановено по нахд № 4547 по описа на Пловдивския районен съд за 2009 г., ХХІІІ н.с., с което е отменено Наказателно постановление № І-Б-313 от 12.08.2009 г. на Директора на РИОКОЗ Пловдив, за наложена на Едноличен Търговец “Виел 07-Величка Паничарска” ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1200 лв./хиляда и двеста лева/ за нарушение по чл.15, ал.2 във вр.чл.14, ал.1, т.4 от Закона за храните.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
132 Административно наказателно дело (К) No 1407/2010, XXII състав Наказателни касационни производства В.С.М. РУСО-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1267 от 21.06.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 2875 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
133 Административно наказателно дело (К) No 1408/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХИСАР ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 11.10.2010г., в законна сила от 11.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1084/02.06.2010 г. на Пловдивския районен съд – ХХІV н.с., постановено по НАХД № 2520/2010 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
134 Административно дело No 1411/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни К.А.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 27.10.2010г.
ОТМЕНЯ разпореждане на съда от 27.07.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.А.Х. *** против писмо изх. № 94-00-857/02.06.2010 г.на Община Брезово .
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1411/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив.Определението да се връчи на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от съобщението до страните.

 
135 Административно дело No 1416/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни СТАРБЕВ НИДЕРЛАНДИЯ Б.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Старбев Нидерландия” Б.В., с адрес: бул. “Схипсхол” №285, кула “Б”, летище Схипсхол, Холандия, против Становище за наличие или липса на основания за прилагане на СИДДО с Изх.№70-00-2345 от 23.04.2010г., издадено от Ненка Златанова Павлова– старши инспектор по приходите при ТД на НАП- Пловдив, потвърдено с Решение №422 от 16.06.2010г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА “Старбев Нидерландия” Б.В., с адрес: бул. “Схипсхол” №285, кула “Б”, летище Схипсхол, Холандия, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
136 Административно дело No 1423/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ПАМЕКСВИН ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 29.10.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на „Памексвин” ООД с ЕИК 112072581, със седалище и адрес на управление село Памидово, ул. „Извън регулация” № 1, Община Лесичево, област Пазарджик. против решение № 84/18.VІ.2010 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което е потвърдено постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № 2217/2009/000045/31.V.2010 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик.
Прекратява производството по АХД 1423 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от днес са присъствалата страна, а за неприсъствалата страна в същия срок от съобщаването.

 
137 Административно дело No 1424/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ПАМЕКСВИН ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 14.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от адв. В.П., пълномощник на “ПАМЕКСВИН” ООД, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление ***ичево, област Пазарджик, против Мълчалив отказ за отмяна на обезпечение поради несъразмерност, наложено с Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 22172009/00045/31.05.2010г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1424/2010г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІV състав.
 
138 Административно дело (К) No 1425/2010, XIX състав Касационни производства С.М.Б.,
Ф.М.М.,
Б.М.М.,
Т.С.Х.,
С.Я.К.,
К.Я.Н.,
Е.С.А.,
Ф.М.А.,
Т.Я.К.,
Б.М.А.,
Ф.М.М.,
С.А.И.,
И.М.А.,
А.М.А.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА АСЕНОВГРАД
Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 21.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 205 от 30.04.2010 год. на Асеновградския районен съд, І граждански състав, постановено по гр. дело № 692 по описа на същия съд за 2009 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА :
ОТХВЪРЛЯ протеста на Районна Прокуратура гр. Асеновград против Решение № 512 от 25.01.2001 г. по преписка вх. № 512/24.06.1999 г. на ПК гр. Лъки.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
139 Административно дело No 1444/2010, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.С.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 07.10.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Е.С.М. с ЕГН **********,*** срещу Заповед № 15-00-239/06.07.2010г. на Кмета на Община Кричим, обл. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.дело №1444/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.
Административен съдия:

 
140 Административно наказателно дело (К) No 1459/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БММ БИЛДИНГС ООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 15.10.2010г., в законна сила от 15.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1150/07.06.2010 г. по НАХД №1398/10 год. по описа на РС – Пловдив.
Решението е окончателно.

 
141 Административно наказателно дело (К) No 1462/2010, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Д.И.С. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1296 от 23.06.2010г., постановено по НАХД № 2690/ 2010г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ н.състав, В ЧАСТТА, с която е отменено Наказателно постановление № 226А/14.04.2010г. на Зам. Началник Митница -Пловдив, В ЧАСТТА с която на Д.И.С. ЕГН **********, на основание чл.109 ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1 500 лева за извършено административно нарушение по чл.60 ал.2 вр. с чл.59 от ЗАДС, и на основание чл.124 ал.3 от ЗАДС е постановено отнемане от Д.И.С. ЕГН **********, на съоръжението, използвано за извършване на нарушението по чл. 109 ал.1 от ЗАДС, а именно казан за изваряване на ракия 1 брой комплект – 120 литра вместимост, иззето и предадено в склада на Митница – Пловдив със складова разписка № 74/17.07.2009г., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 226А/14.04.2010г. на Зам. Началник Митница - Пловдив, В ЧАСТТА с която на Д.И.С. ЕГН **********, на основание чл.109 ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1 500 лева за извършено административно нарушение по чл.60 ал.2 вр. с чл.59 от ЗАДС, КАТО НАМАЛЯВА размерът на наложената “глоба” от 1 500 /хиляда и петстотин/ лева на 1 000 /хиляда/ лева и
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 226А/14.04.2010г. на Зам. Началник Митница-Пловдив, В ЧАСТТА на основание ч.124 ал.3 от ЗАДС е постановено отнемане от Д.И.С. ЕГН **********, съоръжението, използвано за извършване на нарушението по чл.109 ал.1 от ЗАДС, а именно казан за изваряване на ракия 1 брой комплект – 120 литра вместимост, иззето и предадено в склада на Митница – Пловдив със складова разписка № 74/17.07. 2009г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1296 от 23.06.2010г., постановено по НАХД № 2690/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ н.състав, В ЧАСТТА, с която е отменено Наказателно постановление № 226А от 14.04.2010г. на Зам. Началник Митница - Пловдив, В ЧАСТТА с която на Д.И.С. ЕГН **********, на основание чл.126 от ЗАДС е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 4 867,28 лева за нарушение по чл.126 от ЗАДС и на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС е постановено отнемане от Д.И.С. ЕГН **********, стоката, предмет на нарушението по чл.126 от ЗАДС – 427 литра ракия и 15 литра спирт, иззети и предадени в склада на Митница – Пловдив със складова разписка № 74/17.07.2009г.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
142 Административно наказателно дело (К) No 1463/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства Т.Д.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 28.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1188 от 14.06.2010г., постановено по НАХД № 1774/2010г. на Пловдивския районен съд.

Решението е окончателно.

 
143 Административно дело No 1484/2010, XVIII състав Дела по ЗМВР А.М.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 26.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.М., ЕГН **********,*** против Заповед № 3635/2010 г. на Началник Сектор “ Пътна полиция “ към ОД на МВР – Пловдив, с която на основание чл. 22 от Закона за административните нарушения и наказания / ЗАНН / във връзка с чл. 171 т. б. “ б “ от Закона за движение по пътищата / ЗДвП / е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за управление на МПС № 241414034 и контролен талон № 3695059 до решаване на въпроса за отговорността.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 
144 Административно дело No 1485/2010, IV състав Дела по ЗМВР И.Г.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 22.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на И.Г.П., ЕГН **********,***, против заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 1399/2010 от 23.01.2010 г. на началника на сектор ПП в ОДМВР Пловдив, с която на жалбоподателя на основание чл.171, т.1, б.”д” ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление до отпадане на основанието.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
145 Административно дело No 1491/2010, VII състав Дела по КСО М.А.Ч. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 11.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.Ч. *** срещу Решение №183/09.07.2010г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата и срещу Разпореждане №К 36400/07.06.2010г. на Ръководител на “Контрол по разходите на ДОО” в ТП на НОИ – Пловдив, с което е постановено събиране от нея на сумата от 812,73 лева, представляваща неоснователно получено плащане от държавното обществено осигуряване – парично обезщетение за отглеждане на детето Йоана Китанова за периода 28.10.2009г. – 05.02.2010г. и сумата от 66,15 лева лихви за забава до дата 07.06.2010г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА М.А.Ч. *** да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов”№7 сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
146 Административно наказателно дело (К) No 1503/2010, XXII състав Наказателни касационни производства БУЛТРАК ГРУП ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 22.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
Отменя решение № 1241/16.VІ.2010 г., постановен по НАХД 2041/2010 г. по описа на ПРС VІІІ н.с., като вместо това постановява: Отменя НП № КГ-695/4.ІІІ.2010 г., издадено от Ангел димитров Ангелов, Председател на ДА за метрологичен и технически надзор, с което на "Бултрак груп" ООД, представлявано от НИКОЛАЙ ГРОЗДЕВ Е НАЛОЖЕНО АДМИНИСТРАТИВНО наказание - имуществена санкция, в размер на 20000 лева за нарушение на разпоредбите на чл. 8 ал. 2 ЗЧАВ във вр. с чл. 6 т. 1 Приложение № 1 от НИКТГУРНК на осн. чл. 34,ал.2 от ЗЧАВ. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Решението е постановено при особено мнение на съдия Анелия Харитева.
 
147 Административно наказателно дело (К) No 1508/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ДИКА-АНАСТАС СЪБЕВ ЕТ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 28.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1244 от 18.06.2010 г., постановено по НАХД № 2106/2010г. на Пловдивския районен съд, петнадесети наказателен състав.

Решението е окончателно.


 
148 Административно наказателно дело (К) No 1522/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства БММ БИЛДИНГС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 15.10.2010г., в законна сила от 15.10.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №1123 от 04.06.2010г. по НАХ дело №1400 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХІV-ти наказателен състав, като вместо това постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №32818-S000145 от 29.12.2009г., издадено от директор на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП- Пловдив, с което на “БММ Билдингс” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Райко Даскалов” №71, е наложена имуществена санкция в размер на 5 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
149 Административно дело No 1528/2010, VIII състав Други административни дела В.М.В. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.10.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗХ-07-22 от 07.07.2010г. на Областен управител на област с административен център гр. Пловдив, с която е отказано признаване правото на обез-щетение по ЗПГРРЛ на В.М.В. в качеството и на репресирано лице, като вместо това постановява:
ПРИЗНАВА правото на еднократно обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди на В.М.В.,***, на основание чл.2, ал.1, т.6 от ЗПГРРЛ, в размер на 4 768,00 лева за периода 26.02.1955г. – 11.05.1961г.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
150 Административно дело No 1530/2010, III състав Дела по ЗМВР Т.Н.Б. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 25.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Н.Б. ЕГН **********,***, против Заповед № К/К 508/18.06.2010г. на Началника на Районно управление “Полиция”, гр.Карлово, при Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с която му е отказано издаване на разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие – пистолет “Аркус”, кал.9*19, № 20FG 400629.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
151 Административно дело No 1551/2010, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.И.П.,
Д.И.П.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 13.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба за бавност от Т. и Д. ***0 г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АХД 1551/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за явилите се страни, а за Д.П. – от получаване на съобщението.

 
152 Административно наказателно дело (К) No 1560/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТРОПИКА ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 20.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82 от 09.06.2010 год. на Районен съд - Асеновград, ІІ наказателен състав, постановено по НАХД № 128/2009 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
153 Административно наказателно дело (К) No 1563/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства СИЛВЪР 93 ЕООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 22.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
Оставя в сила Решение № 1269/22.06.2010г., постановено по н.ах.д.№ 4974/2009г. – в частта му, с която е потвърдено НП № I-Б-340/27.08.2009г. на Директора на РИОКОЗ- Пловдив, за наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. за нарушение по чл.15 ал.1 от закона за храните и 1500 лв. за нарушение на чл.73 ал.1 т.1 от Наредба № 5 за хигиена на храните, на основание чл.48 ал.2 Закон за храните /т.1 и т.3 от НП/.
Решението е окончателно.

 
154 Административно дело No 1567/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КИНГС ТАБАКО ЕАД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 12.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Кингс табако” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Авксентий Велешки” №23, против Заповед №09ОА-2929 от 18.11.2009г. на кмета на община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.162-нов /306-стар/ по плана на Централна градска част (ЦГЧ), гр. Пловдив, като от УПИ ХVІ-929 се образуват нови УПИ ХVІ-929 с ново, ниско, средно и високо застрояване, свързано със застрояването в УПИ ХVІІ, и УПИ ХVІІ-929, обществено и жилищно застрояване, с ново средно и високо застрояване, свързано със застрояването в УПИ І и ХVІ, и РУП за УПИ ХVІ и ХVІІ, кв.162-нов /306-стар/.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1567 по описа на съда за 2010г.
Заличава насроченото по делото заседание на 28.10.2010г. от 11,30ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
155 Административно наказателно дело (К) No 1570/2010, XXI състав Наказателни касационни производства А.Х.П. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 29.10.2010г., в законна сила от 29.10.2010г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1117 от 07.06.2010 г., постановено по НАХД № 1633/2010 г. по описа на Районен съд – Пловдив, V наказателен състав.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
156 Административно дело No 1594/2010, VII състав Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове /троен състав/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 20.10.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Областен управител – Пловдив срещу решение № 384, взето с протокол №44/30.06.2010 г. на ОбС - Първомай.

ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №1594/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив, VІІ състав.

ОСЪЖДА Общински съвет – Първомай да заплати на Областна администрация – Пловдив сумата от 20/двадесет/ лева, представляващи разноски по делото за извършено обявяване чрез Държавен вестник.


ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес за жалбоподателя и в седмодневен срок от получаване на съобщението за ответника пред ВАС на РБ.


 
157 Административно наказателно дело (К) No 1604/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства Л.П.П. РУ НА МВР КАРЛОВО Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 22.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №173 от 07.10.2009г. по Н.А.Х.дело №580 по описа на Районен съд- Карлово за 2009г., V-та наказателна колегия, с което е изменено наказателно постановление №1436/08 от 07.08.2009г., издадено от началник на РПУ на МВР, гр. Карлово, с което на Л.П.П. са наложени глоби в общ размер от 160,00 лева и е лишен от правото да управлява МПС за срок от шест месеца.
Решението е окончателно.

 
158 Административно дело No 1616/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ДЖИРО ТРЕЙД ООД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 20.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ДЖИРО – ТРЕЙД” ООД против мълчалив отказ на директора на Агенция “Митници” да се произнесе по жалбата срещу РА № 1/37/14.06.2010г. на гл.инспектор Мария Говедарова от Митница Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 1616/2010г. на Административен съд – Пловдив, VІ състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

 
159 Административно дело No 1626/2010, XII състав Дела по ЗМСМА Н.Х.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 08.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на доц. д-р Н.Х.А.,***, в качеството му на Управител на “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Пловдив” ЕООД, гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15А против Решение № 297, взето с протокол № 20 от 22.07.2010г. на Общински съвет – гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1626/2010г. по описа на Административен Съд – гр.Пловдив, ІІ отд., ХІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
160 Административно дело No 1631/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни СТИРОСАУР АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 07.10.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане изпратената от ТД на НАП-Пловдив, жалба от “Стиро Саур” АД срещу отказ за издаване на удостоверение за платен данък.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.дело №1631/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.

 
161 Частно админист. наказателно дело (К) No 1653/2010, XXIII състав Наказателни частни касационни производства Г.Р.Ж. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Определение от 22.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
ОСТАВЯ в сила Определение №834 от 14.07.2010г. по НАХ дело №4430 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХІV-ти наказателен състав, с което е оставена без разглеждане като недопустима жалбата на Г.Р.Ж. против наказателно постановление №30086/08 от 17.11.2008г., издадено от началник на сектор ПП-КАТ към Областна дирекция “Полиция”, гр. Пловдив, а понастоящем Областна дирекция “МВР”, с което на жалбоподателя са наложени глоби в общ размер от 30,00 лева.
Определението е окончателно.

 
162 Частно админист. наказателно дело (К) No 1660/2010, XX състав Наказателни частни касационни производства Т.Н.Е. ОБЩИНА МАРИЦА Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Определение от 18.10.2010г., в законна сила от 18.10.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане без номер от 21.06.2010г. на Районен съд – Пловдив, ХХІІ н.с. постановено по НАХД № 3864/2010г.
ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.


 
163 Административно наказателно дело (К) No 1663/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства И.И.Б. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 22.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
Оставя в сила Решение № 1222/17.06.2010г., постановено по н.ах.д.№ 2906 по описа за 2010г. на Районен съд – Пловдив, с което е потвърдено НП № 3381/26.03.2010г. на Началник Сектор Пътна полиция при ОД МВР-Пловдив.
Решението е окончателно.

 
164 Административно наказателно дело (К) No 1666/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства С.М.П. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Определение от 18.10.2010г., в законна сила от 03.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.М.П. *** срещу Решение № 1249 от 21 юни 2010 г. ня Пловдивския районен съд – Х н.с., с което е потвърдено НП № 913/10 от 10.02.2010 г. на Началника а сектор “ПП” на МВР – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 1666/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС.

 
165 Административно наказателно дело (К) No 1667/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства А.С.Ч. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 22.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1171 от 14.06.2010г. по Н.А.Х.дело №2046 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХV-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление №23106/09 от 04.01.2010г., издадено от началник на сектор “ПП” при ОД”МВР”- Пловдив, с което на А.С.Ч. са наложени глоби в общ размер от 430,00 лева и е лишен от правото да управлява моторно превозно средство (МПС) за срок от осем месеца.
Решението е окончателно.

 
166 Административно дело No 1671/2010, XIV състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ В.Н.Н. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 26.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.Н., Н.С.К. и Б.Д.К.,*** против мълчалив отказ на искането за постановяване на решение по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ с молба вх.№ П 419/ 01.06.2010 г. до ОС Земеделие при Община гр. Пловдив по преписка вх.№ 11263/ 1992 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1671 по описа на Административен съд - Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
 
167 Административно дело No 1700/2010, III състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Х.Й.Т. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 25.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Й.Т.,***, против Решение № 215/29.07.2010г. на Ръководителя на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт, гр.Пловдив, в частта, с която на основание чл.117 ал.3 КСО, е потвърден Отказ на Началник отдел "ОАС" при Районно управление "Социално осигуряване" – Пловдив, за издаване на удостоверение, образец УП - 13, за удостоверяване на осигурителен стаж за периодите 07.07.1967г. - 01.09.1968г. и 01.09.1968г. - 20.01.1969г., обективиран в Уведомително писмо изх. № ОАС – 2950/01.07.2010г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Х. Й.Т.,***, да заплати на Териториалното поделение на Националния осигурителен институт, гр. Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
168 Административно дело No 1701/2010, XV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ СВЕТЛИНА-74 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 25.10.2010г.
ОСТАВЯ жалбата на “СВЕТЛИНА – 74” ЕООД, представлявано от Светослав Тодоров Анговчиков, без разглеждане.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1701/2010 г. по описа на ХV състав на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7 дневен срок от днес за присъствалите страни и в 7 дневен срок от получаване на съобщението за неприсъствалите страни.

 
169 Административно наказателно дело (К) No 1707/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ХРИСТО РОЙНОВ-КРЪСТОВА ГОРА ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 28.10.2010г., в законна сила от 28.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 89 от 18.06.2010 г., постановено по НАХД № 421/2009г. на Асеновградския районен съд.

Решението е окончателно.


 
170 Частно административно дело No 1717/2010, XIII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт Р.В.Д. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 05.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.В.,***, против Разпореждане № 0-15-999-75-00096710/15.07.2010г. на Ръководител по изплащането на обезщетенията и помощите.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 1717 по описа за 2010г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.


 
171 Административно дело No 1722/2010, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.А.Г. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 21.10.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.А.Г. *** с адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов” № 53, ет.З, офис 18 срещу Заповед № 10 ОА-1469/ 06.07.2010 г. на Община Пловдив, за изменение на регулационния план на УПИ VІІ – траурен парк, “Централен” и ПИ “Централен”.
ПРЕКРАТЯВА производство по адм.дело № 1722/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав.
Определението подлежи на оспорване в 7- дневен срок за участвалите в съдебното заседание и в същия срок за неучаствалите страни пред ВАС. 
172 Административно наказателно дело (К) No 1733/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ТЕЙСТИ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 22.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
Оставя в сила решение № 1283/18.06.2010г., постановено по н.ах.д.№ 1845/2010г. на Пловдивски районен съд, с което е потвърдено НП № 2009-К-13369/04.01.2010г. на Директора в Регионална дирекция гр.Пловдив за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите за наложено административно наказание-имуществена санкция в размер на 1000 лв., за нарушение на чл.46 т.2 от Закона за туризма, на основание чл.72 от същия закон на ООД „ТЕЙСТИ”, гр.Пловдив.
Решението е окончателно.

 
173 Административно наказателно дело (К) No 1735/2010, XXII състав Наказателни касационни производства БММ БИЛДИНГС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 21.10.2010г., в законна сила от 21.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1304 от 24.06.2010г. по НАХ дело №1407 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХVІІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
174 Административно дело No 1766/2010, XVI състав Дела по ЗОС АКТИВЛАЙФ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 29.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Цветан Стефанов Кацаров в качеството му на представляващ "Активлайф" ЕООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул."Петър Стоев" №102, против Решение № 301, взето с протокол № 22/03.08.2010 г. от Общински съвет гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1766/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
175 Административно дело No 1770/2010, XVI състав Дела по ЗОС З.П.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 04.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.П.С. ***, против т.2 от Решение № 257, взето с протокол № 19/08.07.2010 г. на Общинския съвет гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1770/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
176 Административно дело No 1771/2010, XVII състав Дела по ЗОС КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 08.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Родопи, област Пловдив – Й.Г.Ш.срещу Решение № 724 прието с протокол № 37/02.08.2010 г. на Общински съвет на Община Родопи (Решение № 689, прието с протокол № 36/06.07.2010 г. на Общински съвет на Община Родопи).
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1771/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
177 Административно дело No 1788/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни НАДИН-РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 11.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Н.В.В. ЕГН ********** ***, в качеството й на управител и собственик на „Надин-рекламна агенция”ООД, за продължаване на срока.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Надин-рекламна агенция”ООД чрез Н.В.В. ЕГН ********** ***, управител и собственик на „Надин-рекламна агенция”ООД, против решение № 112/23.08.2010 г. на ТД на НАП Пловдив по искане за възобновяване на ревизионното производство и отмяна на ДРА № 501/20.08.2004 г. НАП – Пловдив на притежаваното от нея „Надин-рекмална агенция”ЕООД, което е свързано с изпълнение на Решение № 797831.05.2010 г. по адм.дело № 2232/2009 г. на ХІІІ състав на Административен съд- Пловдив, влязло в сила на 01.07.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1788/10 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
178 Административно наказателно дело (К) No 1803/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАНИ 89 ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 22.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1393 от 09.07.2010г. по НАХ дело №2726 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХХ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №16-1600334 от 19.04.2010г., издадено от директора на Д”ИТ”-Пловдив, с което на “Стани-89” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Шести септември” №39, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
179 Административно дело No 1809/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни А.Г.С. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 27.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.С. ***, против Уведомление с изх.№70-00-9105/09.08.2010 година на Директора на ТД на НАП Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1809 по описа на Административен съд-Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
180 Административно дело No 1813/2010, VIII състав Дела по ЗМВР П.И.М. РУ НА МВР ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 14.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.М.,***, против Заповед с Рег.№ЯЗ/П-57 от 09.06.2010г. на началника на РУ“Полиция”, гр. Първомай, при ОД”МВР”- Пловдив, в частта и с която е отказано издаване на разрешение за съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
181 Административно дело No 1825/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАНСПАРАНС ВФ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 05.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на от “ТРАНСПАРАНС ВФ”ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ЖК “Тракия”, бл. 95А, ет.8, ап.37 ЕИК 200302513, представлявано от управителя- В.Б.С. против Решение по жалба срещу издаване на удостоверение № 124/10.08.2010г. издадено от Териториалния директор на ТД на НАП, гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 1825 по описа за 2010г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.


 
182 Административно дело No 1839/2010, III състав Дела по ЗМВР А.М.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 26.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.М.П. родена на *** ***, Република Армения против Заповед рег. № 83/РЗМ-173 от 24.08.2010 г. издадена от Началник Сектор Миграция към ОД на МВР град Пловдив, относно принудително настаняване на чужденец в Специален дом за временно настаняване на чужденци при Дирекция “Миграция”.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1839/2010 г., по описа на Административен съд град Пловдив, Първо отделение, ІІІ съсав, поради отказ от подадената жалба.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 – дневен срок от днес за жалбоподателката и Окръжна прокуратура - Пловдив и в 7 – дневен срок от съобщението за ответника.


 
183 Административно дело No 1934/2010, XVII състав Дела по ЗМСМА БУЛСАТ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 08.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “БУЛСАТ” ООД, с адрес гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 49, представлявано от управителя Йордан Тевекелиев срещу “Решение на Кмета на гр. Стамболийски за начислена такса ТБО”.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1934/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
184 Частно административно дело No 1952/2010, VIII състав Частни администр. дела БАЛДИНГ КАР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 15.10.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №646 от 24.08.2010г. на заместник директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалбата на “Балдинг кар” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Райко Даскалов” №39, ет.2, против Решение №264 от 04.06.2010г. на директора на ТД на НАП- Пловдив, с което е отказал спиране ревизията на дружеството, възложена със Заповед №902240 от 29.12.2009г. и производството по жалбата е прекратено.
ИЗПРАЩА преписката по жалба на “Балдинг кар” ЕООД против Решение №264 от 04.06.2010г. на директора на ТД на НАП- Пловдив на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП за разглеждане по същество.
Определението не подлежи на обжалване.
 
185 Частно административно дело No 1953/2010, X състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ТЕРМИКС ЕС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 05.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Термикс ЕС”ООД, със седалище и адрес на управление: град Пазарджик, ул.”Ангел Кънчев”№33, срещу Заповед №10 ОА 1959 от 03.09.2010 година издадена от Кмета на Община Пловдив, в частта и по чл.60, ал.1 от АПК.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1953 по описа на Административен съд-Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
186 Частно административно дело No 1978/2010, XVI състав Частни администр. дела З.В.Б. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 04.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.В.Б. ***, ЕГН: **********, против Разпореждане № К-47792/01.09.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр.Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр. Пловдив, с което е спряно образуваното производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0415366, серия А 2009, издаден на З.В.Б..
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
187 Частно административно дело No 1980/2010, X състав Частни администр. дела Т.М.Н. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 01.10.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-41840#2/01.09.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0489314, серия А 2009 издаден на Т.М.Н. с ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” град Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по по болничен лист № 0489314, серия А 2009 издаден на Т.М.Н. с ЕГН **********.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
188 Частно административно дело No 1981/2010, XVI състав Частни администр. дела С.Е.Й. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 04.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Е.Й. ***, ЕГН: **********, против Разпореждане № К-39775#3/ 25.08.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр.Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр. Пловдив, с което е спряно образуваното производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 3588665, серия А 2008, издаден на С.Е.Й..
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
189 Административно дело No 1990/2010, XIV състав Дела по ЗМВР М.С.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 18.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на М.С.Т., ЕГН **********,***, партер, чрез адв. А.А., против Заповед № ЯЗ/ Р 245/ 17.08.2010 г. на Началника на РУП гр. Раковски при ОД на МВР Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1990/2010год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.

 
190 Административно дело No 1997/2010, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР УС НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА БУЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 25 РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 01.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на УС на ЕС в жилищен блок, намиращ се в гр.Пловдив, бул. “Ал.Стамболийски” № 25, представлявано от Светослав Ватев- Председател на УС срещу Заповед № ДК-10-49/04.08.2010 г. на РДНСК-ЮЦР, с която са оставени в сила одобрени инвестиционни проекти и издадено от главен архитект на община-Пловдив Разрешение за строеж № 215/06.07.2009г. за СБАЛ с ДКЦ- “Виталис-66” ООД, гр.Пловдив, Административна сграда/пристройка към съществуваща сграда/, в УПИ ІІІ-обществено застрояване, кв. 3-нов по плана на ж.к. “ Южен”, гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1997/10г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХVІІІ състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
Препис от определението да се изпрати на УС на ЕС в жилищен блок, намиращ се в гр.Пловдив, бул. “Ал.Стамболийски” № 25.


 
191 Частно административно дело No 1998/2010, X състав Частни администр. дела С.Х.С. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 01.10.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-42157/20.07.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 3606551, серия А 2008 издаден на С.Х.С. с ЕГН **********, считано от 20.07.2010 година.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” град Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 3606551, серия А 2008 издаден на С.Х.С. с ЕГН **********.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
192 Частно административно дело No 1999/2010, XII състав Частни администр. дела С.Х.С. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 08.10.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-41838/16.07.2010г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 2922641, серия А 2008 издаден на С.Х.С. с ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист №2922641, серия А 2008 издаден на С.Х.С. с ЕГН **********, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото определение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
193 Частно административно дело No 2000/2010, XVI състав Частни администр. дела С.Х.С. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 04.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х.С. ***, ЕГН: **********, против Разпореждане № К-41838#1/01.09.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр.Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр.Пловдив, с което е спряно образуваното производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 2922854, серия А 2008, издаден на С.Х.С..
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
194 Частно административно дело No 2001/2010, X състав Частни администр. дела С.Х.С. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 11.10.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-43793/03.08.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 3606550, серия А 2008, издаден на С.Х.С. с ЕГН **********, считано от 03.08.2010 година.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” град Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 3606550, серия А 2008 издаден на С.Х.С..
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
195 Административно дело No 2005/2010, XVII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 08.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Родопи, област Пловдив – Й.Г.Ш.срещу Решение № 729 прието с протокол № 37/02.08.2010 г. на Общински съвет на Община Родопи (Решение № 694, прието с протокол № 36/06.07.2010 г. на Общински съвет на Община Родопи).
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2005/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
196 Административно дело No 2008/2010, XIII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 25.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община “Родопи” – обл. Пловдив против Решение № 726 на Общински съвет “Родопи”.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2008 по описа за 2010г. на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
197 Административно дело No 2009/2010, XVII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 08.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Родопи, област Пловдив – Й.Г.Ш.срещу Решение № 725 прието с протокол № 37/02.08.2010 г. на Общински съвет на Община Родопи (Решение № 690, прието с протокол № 36/06.07.2010 г. на Общински съвет на Община Родопи).
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2009/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
198 Административно дело No 2011/2010, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Н.Д. СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 28.10.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на И.Н.Д. с ЕГН **********,*** срещу отказ на службата по геодезия, картография и кадастър в гр. Пловдив за издаване на скица на поземлен имот находящ се в землището на гр. Кричим, обл. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.дело №2011/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.
 
199 Административно дело No 2012/2010, XVIII състав Дела по КТ Е.Х.О. ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР Н.О.МАСАЛИТИНОВ Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 06.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Х.О. против Заповед № 38/09.09.2010г. на директора на Драматичен театър “Н.О. Масалитинов”- Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2012 по описа за 2010г. на Административен съд – Пловдив.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Пловдив.
Определението не подлежи на обжалване и протест.

 
200 Административно наказателно дело (К) No 2014/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ СИМ-2001 ООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 22.10.2010г., в законна сила от 22.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1384 от 08.07.2010г. по НАХ дело №3665 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., ХХІІІ-ти състав, с което е отменено наказателно постановление №І-Б-185 от 08.06.2009г., издадено от директора на РИОКОЗ-Пловдив, с което на “СИМ-2001” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 1000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
201 Частно админист. наказателно дело (К) No 2017/2010, XIX състав Наказателни частни касационни производства Г.Б.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Определение от 11.10.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 20.08.2010 г. постановено по НАХД № 5389/2010 г. по описа на Пловдивския районен съд, с което жалбата на Г.Б.П. против Наказателно постановление № 13902/09 от 06.08.2009 г. на Началника на Сектор ПП при ОД на МВР – Пловдив, в частта, относно отнемане на 7 контролни точки на основание Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007 г. на Министъра на вътрешните работи, е оставена без разглеждане, а производство по делото е прекратено в тази част и ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 20.08.2010 г. постановено по НАХД № 5389/2010 г. по описа на Пловдивския районен съд, в останалата част.
Определението не подлежи на обжалване.


 
202 Административно дело No 2037/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни МАРИМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 21.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Маримекс”ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 120548208, със седалище и адрес на управление: гр. Чепеларе, ул. ”Мургавец” № 5, дружеството представлявано от Бойко Иванов Савов, против Решение № 666/01.09.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване

 
203 Частно административно дело No 2042/2010, X състав Частни администр. дела П.Д.В. ДИРЕКТОРА НА РУ "СО" ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 27.10.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-42159#3 от 01.09.2010 година на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 4062748, серия А 2008 издаден на П.Д.В. с ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” град Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по по болничен лист № 4062748, серия А 2008 издаден на П.Д.В. с ЕГН **********.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
204 Административно дело No 2049/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Н.И.В. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 04.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.В., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. “Патриарх Евтимий № 84 и с адрес по чл. 8 от ДОПК: гр. Пазарджик, ул. Сан Стефано № 14 срещу Решение по жалба срещу постановление за налагане на обезпечителни мерки, издадено от директора на Териториална дирекция на НАП-гр.Пловдив с № 130/02.09.2010 г., с което е потвърдено изцяло Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № 13759 от 19.05.2010г., издадено от Димитър Христов на длъжност публичен изпълнител в ТД на НАП гр. Пловдив-Офис Пазарджик.
Определението не подлежи на обжалване.

 
205 Административно дело No 2060/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕМОНА ДРИНКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 19.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Емона дринкс" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Кукленско шосе" №23, против Решение № 664/31.08.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2060/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
206 Частно административно дело No 2064/2010, XI състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ДАНИТА 2008 ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 04.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране предварителното изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15-1443/10.09.2010 г. на Заместник Началника на Митница Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по частно административно дело № 2064/2010 по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
Преписи от определението да се изпратят на страните.

 
207 Административно дело No 2073/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.И.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 28.10.2010г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.М. с ЕГН ********** *** против Заповед № 10А-1466 от 06.07.2010г. на Кмета на Община Пловдив
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2073 по описа за 2010 г. на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
208 Частно административно дело No 2074/2010, X състав Частни администр. дела Е.Д.Р. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 29.10.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-49005 от 08.09.2010 година на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган производство по изплащане на парично обезщетение по Заявление-декларация на основание чл. 50, ал. 1 от КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни на Е.Д.Р. с ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” град Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по Заявление-декларация на основание чл. 50, ал. 1 от КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни на Е.Д.Р. с ЕГН **********.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
209 Частно административно дело No 2075/2010, XII състав Частни администр. дела Ю.М.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 28.10.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-49000 от 08.09.2010 година на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган производство по изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане по Заявление-декларация на основание чл. 50, ал. 1 от КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни на Ю.М.П. с ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” град Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане по Заявление-декларация на основание чл. 50, ал. 1 от КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни на Ю.М.П. с ЕГН **********.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
210 Частно админист. наказателно дело (К) No 2094/2010, XXII състав Наказателни частни касационни производства Г.Б.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Определение от 19.10.2010г., в законна сила от 20.10.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 23.08.2010г., постановено по НАХД №5387/2010г. по описа на Пловдивски районен съд, ІІ-ри наказателен състав с което е прекратено съдебното производство.
Определението е окончателно.

 
211 Частно административно дело No 2115/2010, VIII състав Частни администр. дела И.К.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 25.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.Г.,***, против Заповед №ЗД-00-171 от 09.09.2010г. на Областен управител- Пловдив, с която е отказано образуване на производство по ЗПГРРЛ по искане на Г. с Вх.№ИГ-05-36 от 03.08.2010г. за присъждане на обезщетение по реда на ЗПГРРЛ.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
212 Административно дело No 2116/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни УНИТРА ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 28.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Унитра" ООД, ЕИК 115835053, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Княз Богориди, 12, ет. 3 против Решение № 134/08.09.2010 г. на Директора на ТД на НАП - Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2116/2010 г. по описа на Административен съд - Пловдив. Определението да се връчи на страните. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението до страните.
 
213 Частно административно дело No 2128/2010, XVIII състав Частни администр. дела ЕКОТЕРМ-ИВ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ВОЕННИ КЛУБОВЕ И ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 13.10.2010г.
ОСТАВЯ без уважение жалбата на “Екотерм-Ив” ООД-Карлово, ЕИК по Булстат 160130348, с адрес на управление на дейността в гр.Карлово, ул.”Парчевич” № 1, представляван от И.Ц.В.против Постановление № 10068/15.09.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Военни клубове и военно-почивно дело".
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Екотерм-Ив” ООД-Карлово, ЕИК по Булстат 160130348, с адрес на управление на дейността в гр.Карлово, ул.”Парчевич” № 1, представляван от И.Ц.В.против Постановление № 10068/15.09.2010 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" в частта й, с която се иска изпълнението на обжалваното постановление да бъде спряно до приключване на оспорването на Заповед № ЗС-147 от 03.09.2010г.
Определението е окончателно.

 
214 Административно дело No 2134/2010, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Г.Д. ОБЩИНА САДОВО Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 08.10.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.Д. и Е.Г.Р..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2134/10г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХVІІІ състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
215 Административно дело No 2135/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕЛТА ТРЕЙД КЪМПАНИ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 08.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2135 по описа на Административен съд гр.Пловдив за 2010 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. След влизане в сила на настоящото определение, делото да се докладва по адм.дело № 1753 по описа на съда за 2010 год.
 
216 Административно дело No 2138/2010, VI състав Други административни дела В.Г.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 22.10.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.Г.В. *** против разпореждане на Кмета на Община Кричим, съдържащо се в писмо с изх.№ 5561/24.09.2010г.
Прекратява производството по адм.д.№ 2138/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.
Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.

 
217 Частно административно дело No 2142/2010, X състав Частни администр. дела М.Т.А. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 27.10.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-47790#1 от 30.09.2010 година на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0438844, серия А 2009 издаден на М.Т.А. с ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” град Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0438844, серия А 2009 издаден на М.Т.А. с ЕГН **********.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
218 Частно админист. наказателно дело (К) No 2148/2010, XXIII състав Наказателни частни касационни производства Г.Б.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 12.10.2010г., в законна сила от 12.10.2010г.
Оставя в сила Разпореждане от 20.08.2010г. за прекратяване на производството по н.ах.д.№ 5386/2010г., РС-Пловдив.
Определението не подлежи на обжалване.

 
219 Частно административно дело No 2176/2010, X състав Частни администр. дела З.Й.Ж. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 27.10.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-51796 от 30.09.2010 година на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист №2583294, серия А2008 издаден на З.Й.Ж. с ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” град Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист №2583294, серия А2008 издаден на З.Й.Ж. с ЕГН **********.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
220 Административно дело No 2182/2010, XVI състав Установителни искове Е.М.Р. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН,
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 25.10.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2182/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив
ИЗПРАЩА ПО СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ исковата молба на Е.М.Р. ***, предявена срещу община Пловдив и УМБАЛ "Св.Георги", с която е поискано да бъде признато за неистинско и с невярно съдържание съобщение № 1188/ 28.10.1982 г. на ВМИ Пловдив, както и да бъде признат за неистински Акт за раждане на Михаила Р., в частта, в която като неин баща е вписан Михаил Крумов Радонов, на Върховния административен съд.

Разпореждането не подлежи на обжалване.

 
221 Частно административно дело No 2238/2010, VIII състав Частни администр. дела ИМЕКС-С-СТЕФАН АНГЕЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 20.10.2010г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба на ЕТ”ИМЕКС-С Стефан Ангелов”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Руски” №111, против Решение №620 от 16.08.2010г. на заместник директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалбата му против РА с №1601695 от 13.11.2007г., издаден от Стефан Янков Уцев- инспектор по приходите при Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив на НАП, и производството е прекратено.
Определението не подлежи на обжалване.