АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.11.2010г. до 30.11.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1387/2007, XII състав Дела по ЗСП И.Б.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 29.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1387 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2007 година.
ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ пред петчленен състав на ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД по отношение на компетентния съд да се произнесе по искането за възстановяване на срока за обжалване, обективирано в жалба, подадена от И.Б.Х., чрез процесуалния му представител адвокат А.Я.Ш.,***, със съдебен адрес, гр.Пловдив, ул.”4 - ти Януари” № 23, ет.2 против решение № 40 от 11.01.2010г. на Административен съд – гр.Пловдив, постановено по административно дело № 1387/2007г. в производство по реда на чл.176, ал.1 от АПК.
ИЗПРАЩА делото на ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД за определяне на подсъдността.
Определението не подлежи на обжалване. 
2 Административно дело No 480/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни БУРОВ МОТОРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 05.11.2010г.

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 2400954/06.12.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Стара Загора, потвърден с Решение № 101/07.02.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта, в която за данъчни периоди м.януари, м.февуари и м.март 2007 г., на "Б. мотърс" ЕООД със седалище в гр.Стара Загора и адрес на управление ул."Ген.Иван Пашинов" №57, Булстат: 123581512, представлявано от Николай Т.Б., е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер 14277,56 лв. и е доначислен ДДС в общ размер 10968,82 лв., ведно със съответните лихви за просрочие.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2400954/06.12.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Стара Загора, потвърден с Решение № 101/07.02.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта, в която данъчен период м.май 2007 г. на "Б. мотърс" ЕООД със седалище в гр.Стара Загора и адрес на управление ул."Ген.Иван Пашинов" №57, Булстат: 123581512, е доначислен ДДС в общ размер 2450,48 лв. за леки автомобили Фолксваген Голф 1.9 DCL хечбек, № на шасито WVWZZZ1НZNW019503; Ауди А4, № на шасито WАUZZZ8DZTА273777, придобит от Хохрайтер Кфц ГмбХ АTU40196202; и лек автомобил Рено Меган Сентик RNе 5tg, придобит от Форд Данер АТU22251300; ведно със съответните лихви за просрочие.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Б. мотърс" ЕООД със седалище в гр.Стара Загора и адрес на управление ул."Ген.Иван Пашинов" №57, Булстат: 123581512, представлявано от Николай Т.Б. срещу Ревизионен акт № 2400954/06.12.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Стара Загора, потвърден с Решение № 101/07.02.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в останалата обжалвана част.
ОСЪЖДА "Б. мотърс" ЕООД със седалище в гр.Стара Загора и адрес на управление ул."Ген.Иван Пашинов" №57, Булстат: 123581512, представлявано от Николай Т.Б., да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 68,95 лв. (шестдесет и осем лева и 95 ст.).
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на "Б. мотърс" ЕООД със седалище в гр.Стара Загора и адрес на управление ул."Ген.Иван Пашинов" №57, Булстат: 123581512, представлявано от Николай Т.Б., сума в размер на 169,40 лв. (сто шестдесет и девет лева и 40 ст.) разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
3 Административно дело No 807/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Х.Р.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 09.11.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2100452/15.02.2008 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Смолян, частично потвърден с Решение № 250/ 31.03.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, в която на Х.Р.К. ***, ЕГН: **********, е определен дължим данък по чл.35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.) за 2001 г. размер на 874,89 лв. и лихва за просрочие 660,10 лв.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 2100452/15.02.2008 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Смолян, частично потвърден с Решение № 250/ 31.03.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП, в частите в които на Х.Р.К. ***, ЕГН: **********, са определени дължими данъци по чл.35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.) и лихви върху тях, както следва:
За 2002 г. НАМАЛЯВА данъка от 874,89 лв. на 182,64 лв. и НАМАЛЯВА лихвата за просрочие от 660,10 лв. на 111,97 лв.
За 2003 г. НАМАЛЯВА данъка от 472,53 лв. на 174,43 лв. и НАМАЛЯВА лихвата за просрочие от 289,54 лв. на 84,58 лв.
За 2004 г. НАМАЛЯВА данъка от 1127,16 лв. на 432,29 лв. и НАМАЛЯВА лихвата за просрочие от 404,28 лв. на 155,21 лв.
За 2005 г. НАМАЛЯВА данъка от 1007,33 лв. на 444,84 лв. и НАМАЛЯВА лихвата за просрочие от 237,19 лв. на 104,89 лв.
ОСЪЖДА Х.Р.К. ***, ЕГН: **********, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, разноски по делото в размер на 160,34 лв. (сто и шестдесет лева и 34 ст.).
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на Х.Р.К. ***, ЕГН: **********, разноски по делото в размер на 202,35 лв. (двеста и два лева и 35 ст.).
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
4 Административно дело No 1291/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ТОПЛИВО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 15.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Топливо" ЕООД със седалище в гр. Смолян и адрес на управление, ул."Първи май" №47, Булстат: 120021387, представлявано от З.Н.Ш., срещу Ревизионен акт № 210800015/18.03.2009 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - гр.Смолян, в частта, потвърдена с Решение № 404/ 26.05.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Топливо" ЕООД със седалище в гр. Смолян и адрес на управление, ул."Първи май" №47, Булстат: 120021387, представлявано от З.Н.Ш., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1952,20 лв. (хиляда деветстотин петдесет и два лева и 20 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
5 Административно дело No 1425/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни К.Л.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 02.11.2010г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Л.С. като ЕТ "Сити-97-К.С."*** и адрес на управление ул."К. Маджаров" №8, Булстат: 120047916, срещу Ревизионен акт № 2100445/ 07.05.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Смолян, потвърден с Решение № 480/26.06.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА К.Л.С. като ЕТ "Сити-97-К.С."*** и адрес на управление ул."К. Маджаров" №8, Булстат: 120047916, да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, сума в размер на 641,53 лв. /шестстотин четиридесет и един лева и 53 ст./ юрисконсултско възнажраждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
6 Административно дело No 1728/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ТАБАКО ГОЛД ФОЙЛ-ЗЛАТКА ИВАНОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 12.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Табако Голд Фойл-З.И."***, срещу Ревизионен акт № 160800455/04.06.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 600/07.08.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ "Табако Голд Фойл-З.И."***, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1258,75 лв. (хиляда двеста петдесет и осем лева и 75 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
7 Административно дело No 1923/2008, XIII състав Дела по КСО А.Г.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 05.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Г.С. *** срещу Решение №268/05.09.2008г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № ********** от 30.07.2008г. на Ръководител отдел “Пенсии” при РУСО – Пловдив, с което е постановено да се възстанови от жалбоподателя неправилно изплатената сума за пенсия в размер на 3376,59 лв.( главница за периода 01.12.2007г. – 31.07.2008г. в размер на 2807,87лв. и лихва по чл. 113 от КСО в размер на 568,72лв.).
ОСЪЖДА А.Г.С. *** да заплати на РУСО – Пловдив сумата от 497,38 лв./четиристотин деветдесет и седем лева и тридесет и осем стотинки/ за осъществена юрисконсултска защита.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
8 Административно дело No 1925/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ВПК ЕВРОТЕХ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 05.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ВПК Евротех" ООД със седалище в гр. Казанлък и адрес на управление ул."Суха река" №2, Булстат: 123073460, представлявано от С.В. Николов, срещу Ревизионен акт № 240800351/11.07.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Стара Загора, в частта, в която е потвърден и изменен с Решение № 658/ 03.09.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "ВПК Евротех" ООД със седалище в гр.Казанлък и адрес на управление ул."Суха река" №2, Булстат: 123073460, представлявано от С.В. Николов, да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, сума в размер на 3436,87 лв. /три хиляди четиристотин тридесет и шест лева и 87 ст./ юрисконсултско възнажраждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
9 Административно дело No 2223/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕСОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 05.11.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260800220/29.08.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Хасково срещу "Весойл" със седалище в гр. Хасково и адрес на управление ж.к."Орфей", бл.2, вх.В, ет.5, ап.24, Булстат: 126507428, представлявано от З.С.У., който акт е потвърден, потвърден с Решение № 759/21.10.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
10 Административно дело No 2224/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ВАНЦЕТИ-ИВАН ДАФОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 18.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Ванцети-И.Д."*** и адрес на управление ул."Здравец" №21, Булстат 120044902, срещу Ревизионен акт № 21800109/30.07.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Смолян, в частта, в която е потвърден и изменен с Решение № 714/02.10.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ "Ванцети-И.Д."*** и адрес на управление ул."Здравец" №21, Булстат 120044902, да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, сума в размер на 1062,81 лв. /хиляда шестдесет и два лева и 81 ст./ юрисконсултско възнажраждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
11 Административно дело No 366/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.С.П.,
В.Д.К.,
К.Д.П.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 29.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.П., В.Д.К. и К.Д.П., против Заповед № ОА-2933 от 07.10.2008г. на Кмета на Община Пловдив, с която на основание чл. 29 ал.2, чл. 134 ал.2 т.6, чл. 135 ал.1 и 2, чл. 109 ал.2, чл. 110 ал.1 т.3 и 4, чл. 113 ал.2, чл. 31 ал.2,4 и 5, чл. 32 ал.2, чл. 36 от ЗУТ е одобрено изменение на ПУП-ПЗ на част от кв. 35/нов/, кв.13/стар/, по плана на кв. “Младежки хълм”, гр. Пловдив, като предвижда за УПИ V-59 и УПИ VІ-60 ново ниско и средно застрояване с устройствени показатели за зона Смф2: височина до 15 м, Пзастр. до 50%, Кинт до 2,5 и Позел. Мин. 30% по нанесеното застрояване с червена плътна линия и матрица със син цвят. Одобрен е и РУП на част от кв. “Младежки хълм” гр. Пловдив за три и петегажно свързано застрояване в УПИ V-59 и УПИ VІ-60 на кв. 35-нов, /13-стар/ с височина в абсолютни коти 171,80 м и 176,80м по нанесените: застрояване, етажност и котировки с червен и черен цвят.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.


 
12 Административно дело No 376/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ТИРАС 2003 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 08.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ТИРАС 2003” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115814625, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 6, представлявано от управителя П.Ф.К., против Ревизионен акт № 160801474/01.12.2008 г., издаден от Геро Ненков Чинков –инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 74/28.01.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в обжалваната част относно непризнат данъчен кредит в размер на 10189,56 лв., ведно със законната лихва в размер на 332,44 лв.
ОСЪЖДА “ТИРАС 2003” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115814625, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 6, представлявано от управителя П.Ф.К., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 660,44 лв. /шестстотин и шестдесет лева и 44 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
13 Административно дело No 730/2009, VII състав Дела по КСО КАНТО ТОДОРОВ И С-ИЕ СД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 12.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СД “Канто Тодоров и С-ие” с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Скопие”№1, ет.7, ап.19 срещу Решение №47/10.03.2009г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на събирателното дружество срещу Разпореждане №727/12.09.2005г. на Ръководител на контрол по приходи и разходи в ТП на НОИ – Пловдив, с което е постановено събиране от него на сумата по ревизионен акт за начет вх. №1/11.08.2005г. в размер на общо, както следва: по приходите на ДОО за невнесени осигурителни вноски общо 194 952,80 лева, от които 121 589,02 лева главница и 73 363,78 лева лихви, по приходите на НЗОК общо 26 426,20 лева, от които 18 766,98 лева главница и 7 659,22 лева лихви и за Универсален пенсионен фонд/УПФ/ общо 473,55 лева, от които 348,69 лева главница и 124,86 лева лихви, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА СД “Канто Тодоров и С-ие” с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Скопие”№1, ет.7, ап.19 да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.“Любен Каравелов”№7 сумата от 4 887,05/четири хиляди осемстотин осемдесет и седем лева и пет стотинки/разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
14 Административно дело No 962/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ГАРЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 12.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Гаред" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул. "България" №64, вх.Б, ет.3, Булстат: 115635362, представлявано от С.Г.Ч., срещу Ревизионен акт № 160801981/13.03.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, в частта, потвърдена с Решение № 310/14.05.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Гаред" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул. "България" №64, вх.Б, ет.3, Булстат: 115635362, представлявано от С.Г.Ч., да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 492,29 лв. (четиристотин деветдесет и два лева и 29 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
15 Административно дело No 991/2009, X състав Искове за обезщетение Е.В.С. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 25.11.2010г.
ОСЪЖДА Община Пловдив, с адрес в гр. Пловдив, пл.”Стефан Стамболов” №1 да заплати на Е.В.С. с ЕГН **********,***, сумата в размер на 1600 лв./хиляда и шестстотин лева/, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди за периода от 31.12.2006г. до 16.04.2008г., произтекли от дискриминационното третиране по смисъла на чл. 5 от Закона за защита от дискриминация, поради изградена и поддържана архитектурна среда, която затруднява придвижването на лицето и достъпа му до публични места, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на влизане на решението по административно д. №991 от 2009 година на Административен съд Пловдив, в законна сила.
ОСЪЖДА Община Пловдив, да заплати по сметка на Административен съд-град Пловдив, сумата от 60лв./шестдесет лева/, разноски за изготвяне на съдебно-техническата експертиза.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
16 Административно дело No 1003/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни НАДЕЖДА ИВАНОВА-НЕБАХАТ САЛИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 22.11.2010г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 800357/12.03.2009 г., издаден от Р.Г.С.– главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Кърджали, на Н.И.С., в качеството й на едноличен търговец с фирма “Надежда Иванова – Н.С.”, ЕИК по БУЛСТАТ 108519005, с адрес за кореспонденция гр. Кърджали, кв. “Възрожденци” бл. 22, вх. В, ап. 73, потвърден с Решение № 316/16.05.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта относно допълнително начислен ДДС в размер на 15412,62 лв., непризнат данъчен кредит в размер на 233,33 лв. и начислени лихви в размер на 6434,53 лв.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, да заплати на Н.И.С., в качеството й на едноличен търговец с фирма “Надежда Иванова – Н.С.”, ЕИК по БУЛСТАТ 108519005, с адрес за кореспонденция гр. Кърджали, кв. “Възрожденци” бл. 22, вх. В, ап. 73, сторените по делото разноски в размер на 2063 лв. /две хиляди шестдесет и три лева/.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
17 Административно дело No 1080/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЕСКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 11.11.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН РА № 800355/14.04.2009г. в частта по ЗДДС за данъчен период м.03/2005г. относно непризнат данъчен кредит в размер на 4 261.60лв. и съответните лихви в размер на 2 392.48лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЛЕСКОМ" ЕООД, ЕИК по Булстат 108564071 със седалище и адрес на управление гр.Ардино, ул."И. *** чрез В.Б.Р.- Управител, против Ревизионен акт № 800355/14.04.2009г., издаден от Росица Георгиева Скоколиева -гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Кърджали, потвърден с Решение № 366/03.06.2009г. на Директора на Дирекция “ОУИ”, Пловдив при ЦУ на НАП в останалата част
ОСЪЖДА „ЛЕСКОМ" ЕООД, ЕИК по Булстат 108564071 със седалище и адрес на управление гр.Ардино, ул."И. *** чрез В.Б.Р.- Управител, да заплати сумата от 802.37лв. /осемстотин и два лева и 37 стотинки/, представляваща юрисконсултско възнараждение, съобразно отхвърлената част на жалбата.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „ЛЕСКОМ" ЕООД, ЕИК по Булстат 108564071 със седалище и адрес на управление гр.Ардино, ул."И. *** чрез В.Б.Р.- Управител сумата в размер на 271.32лв. /двеста седемдесет и един лев и 32 стотинки/, представляваща разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
18 Административно дело No 1119/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни АСТРА 69 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 22.11.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт 260900031/ 31.03.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Хасково срещу "Астра-69" ЕООД със седалище в гр.Харманли и адрес на управление ул."Цар Освободител" №9, Булстат: 126649534, представлявано от Т.К.Д., който акт е потвърден с Решение № 357/30.05.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр. Пловдив да заплати на "Астра-69" ЕООД със седалище в гр.Харманли и адрес на управление ул."Цар Освободител" №9, Булстат: 126649534, представлявано от Т.К.Д., разноски по делото в размера на 361 лв. (триста шестдесет и един лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
19 Административно дело No 1216/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛАДА-ГМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 12.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЕЛАДА ГМ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ *** с адрес за кореспонденция ***и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, бул.” Христо Ботев” № 67, представлявано от управителя Г.М.А., против ревизионен акт /РА/ № 160801972/01.04.2009г., издаден от Г.Т.Н.на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция - гр. Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 377/05.06.2009г. на Директора на “Дирекция Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в обжалваната част за непризнато право на данъчен кредит в размер на 26 000лв. и прилежащи лихви за забава в размер на 1 622.13лв. за данъчен период м.05/2008г.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
20 Административно дело No 1219/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Н.А.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 12.11.2010г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 240900114/07.05.2009 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Стара Загора срещу Н.А.П. ***, ЕГН:**********, потвърден с Решение № 405/19.06.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив, с който на Н.А.П. са определени дължим данък по чл.35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.) за 2006 г. и лихва за просрочие, като НАМАЛЯВА размера на данъка от от 19761,30 лв. на 10151,19 лв. и НАМАЛЯВА лихвата за просрочие от от 5797,73 лв. на 2976,26 лв.
ОСЪЖДА Н.А.П. ***, ЕГН:**********, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, разноски по делото в размер на 493,67 лв. (четиристотин деветдесет и три лева и 67 ст.).
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на Н.А.П. ***, ЕГН:**********, разноски по делото в размер на 168,29 лв. (сто шестдесет и осем лева и 29 ст.).
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
21 Административно дело No 1223/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.А.Т.,
Д.А.Т.,
М.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 22.11.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.А.Т., ЕГН **********, Д.А.Т., ЕГН **********,***, и М.Д.,***, като незаконосъобразна заповед № 09ОА-1619 от 19.06.2009 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрено изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв.46-нов (41-стар) по плана на Централна градска част град Пловдив, като от УПИ Х-1441 и ХІІ-1447 се образуват нови УПИ: Х-1441 със запазване на застрояването, предвидено по действащия ПУП; ХІІ-1447 с ново ниско застрояване, свързано със застрояването в УПИ ХІV и до пълно покриване на калката в УПИ ХІ и ново допълващо застрояване, свързано със застрояването в УПИ ХІV на границата с УПИ Х; ХІV-1448 с ново ниско застрояване, свързано със застрояването в УПИ ХІІ и ХІІІ с устройствени показатели за зона “Ц” (височина < 3 ет., 15.00 м, плътност на застрояване – 100 %, Кинт – 5.0, мин. озеленена площ – 20 %, паркиране – 100 %) и РУП на част от кв.46-нов (41-стар) по плана на Централна градска част град Пловдив, с едно, две и триетажно застрояване с височини в абсолютни коти 167.00 м, 173.20 м, 173.45 м, 173.60 м, 177.16 м и относителни коти 3.40 м, 9.70 м, 10.00 м и 12.83 м, в УПИ ХІ, ХІІ и ХІV.
ВРЪЩА административната преписка на кмета на Община Пловдив за издаване на нова заповед при спазване на закона съобразно дадените указания.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
22 Частно административно дело No 1249/2009, XIII състав Частни администр. дела В.И.Л. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 26.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Венцеслав И.Л., против Разпореждане № 9383/2005/000002/26.06.2009 на АДВ, регионална Дирекция-Пловдив, с което е допуснато присъединяване в производството по събиране на публични вземания по изпълнително дело № 9383/2005г. по описа на РД-Пловдив, потвърдено с Решение № 237 от 10.07.2009г. на Изпълнителния директор на АДВ.

ОСЪЖДА Венцеслав И.Л. *** да заплати на ТД на НАП, гр. Пловдив сумата в размер на 150лв./сто и петдесет лева/, представляващи възнаграждение за юрисконсулт.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест съобразно чл. 268, ал.2 от ДОПК. 
23 Административно дело No 1273/2009, V състав Дела по КСО Г.П.Х. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 25.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Х. с ЕГН **********,*** срещу Решение № 132/07.07.2010 г. на Директора на РУ "СО" - гр.Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № **********/08.05.2009 г. на Ръководител “ПО” .
ОСЪЖДА Г.П.Х. *** 150/сто и петдесет/ лева съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
24 Административно дело No 1329/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ХЕНГЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 12.11.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1609000029/15.042009 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, изменен с Решение № 409/19.06.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, в частта, с която на "Хенге Интернационал" ЕООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул."Тракия" №68, вх.Б, ет.2, Булстат: 160099778, представлявано от Артур Омар Хенге, е доначислен ДДС в общ размер 8263,22 лв. за извършени безвъзмездни доставки на услуги през данъчни периоди м.април, м.май, м.юни, м.август, м.септември, м.октомври и м.ноември 2008 г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Хенге Интернационал" ЕООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул."Тракия" №68, вх.Б, ет.2, Булстат: 160099778, представлявано от Артур Омар Хенге, в останалата ожалвана част на Ревизионен акт № 1609000029/15.042009 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, изменен с Решение № 409/19.06.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив.
ОСЪЖДА "Хенге Интернационал" ЕООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул."Тракия" №68, вх.Б, ет.2, Булстат: 160099778, представлявано от Артур Омар Хенге, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 385,06 лв. (триста осемдесет и пет лева и 6 ст.) разноски по делото.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "Хенге Интернационал" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Тракия" №68, вх.Б, ет.2, Булстат: 160099778, представлявано от Артур Омар Хенге, юрисконсултско възнаграждени в размер на 196,56 лв. (сто деветдесет и шест лева и 56 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
25 Административно дело No 1390/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 02.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Е.Д.И., ЕГН **********,***, против заповед № ОА-2932 от 07.10.2008 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрено изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв.382-стар по плана на Трета градска част, град Пловдив, като на УПИ ХІІ-обществени дейности се променя предназначението на УПИ ХІІ-жилищно и обществено застрояване с ново средно застрояване, свързано със застрояването в УПИ ІV, ново допълващо застрояване, свързано със застрояването в УПИ ІV, ІХ и Х и ново подземно застрояване, с устройствени показатели за зона „Жс” (височина = < 5 ет./15 м, плътност на застр. – 70 %, Кинт – 2.0, мин. озел. площ – 30 %, паркиране 100 %) и РУП на част от кв. 382-стар по плана на Трета градска част, град Пловдив, с едно, три и пететажно застрояване с височини в абсолютни коти 164.90 м, 169.90 м, 175.08 м, 176.10 м и относителни коти 3.50 м, 9.00 м, 14.50 м и 15.00 м в УПИ ІV-718 и ХІІ-жилищно и обществено застрояване.
ОСЪЖДА Е.Д.И., ЕГН **********,***, да заплати на П.Г.Д., ЕГН **********,***, разноски по делото в размер на 400 (четиристотин) лева, на Г.С.И., ЕГН **********,***, разноски по делото в размер на 400 (четиристотин) лева, на Д.Г.З., ЕГН **********,***, разноски по делото в размер на 400 (четиристотин) лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
26 Административно дело No 1444/2009, VIII състав Други административни дела КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 02.11.2010г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №РД-142 от 16.07.2009г. на директора на РИОСВ- Пловдив, с която е наредено преустановяване експлоатацията на общинско депо за отпадъци, находящо се на територията на община Кричим, местност “Сух дол”, считано от 16.07.2009г.
ОСЪЖДА РИОСВ- Пловдив да заплати на община Кричим сумата от 400,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
27 Административно дело No 1457/2009, IV състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ М.Х.С.,
С.Н.С.,
Х.Н.С.,
В.Н.С.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 29.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.Х.С., ЕГН **********,***, С.Н.С., ЕГН **********,***, комплекс „Сарая” № 15, вх.В, ет.4, ап.11, Х.Н.С., ЕГН **********,***, комплекс „Сарая” № 19, вх.В, ет.2, ап.5, и В.Н.С., ЕГН **********,***, против заповед № ЗД-00-103 от 11.06.2009 г. на областния управител на област Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
28 Административно дело No 1458/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 01.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД-00-103/11.06.2009 г. на Областния управител на област Пловдив, с която на основание § 4 к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ е одобрен ПНИ в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по § 4 от ПЗР към ЗСПЗЗ за местностите „Манастирски лозя”, „Борова гора” и „Кайряка” в землището на гр.Сопот, община Сопот, област Пловдив в частта й относно вписването на собственика в регистъра към ПНИ за НИ № 465.460.
ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
29 Административно дело No 1625/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ТАУН ПРОПЪРТИС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 02.11.2010г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 210900084/03.07.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Смолян срещу "Таун Пропъртис" ООД със седалище в гр.Смолян и адрес на управление ул."Евридика" №11, ет.1, Булстат: 120560947, който ревизионен акт е потвърден с Решение № 599/ 01.09.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, като:
1. Намалява размера на доначисления от ревизията на "Таун Пропъртис" ООД, Булстат: 120560947, данък върху добавената стойност, от 35630,61 лв., на 3742,76 лв.
2. Намалява размера на начисления от ревизията на "Таун Пропъртис" ООД, Булстат: 120560947, корпоративен данък за 2007 г., от 3343,83 лв., на 1085,62 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Таун Пропъртис" ООД със седалище в гр. Смолян и адрес на управление ул."Евридика" №11, ет.1, Булстат: 120560947, срещу Ревизионен акт № 210900084/03.07.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Смолян, потвърден с Решение № 599/01.09.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, в останалата обжалвана част.
ОСЪЖДА "Таун Пропъртис" ООД със седалище в гр.Смолян и адрес на управление ул."Евридика" №11, ет.1, Булстат: 120560947, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 795,51 лв. (седемстотин деветдесет и пет лева и 51 ст.).
ОСЪЖДА дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на "Таун Пропъртис" ООД със седалище в гр.Смолян и адрес на управление ул."Евридика" №11, ет.1, Булстат: 120560947, сума в размер на 485,17 лв. (четиристотин осемдесет и пет лева и 17 ст.) разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
30 Административно дело No 1725/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ПЕТ-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 22.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ПЕТ - ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ ***, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, представлявано от А.К., чрез пълномощника адв. И.П., против Ревизионен акт № 900113/03.07.2009г., издаден от Елена Георгиева Лалова на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 593 от 31.08.2009г. на И.Д. Директор на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в частта, с която не му е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 14 094лв. по фактури №№ 102/17.10.2008г. и 103/17.10.2008г., издадени от “Еско – 79” ЕООД.
ОСЪЖДА “ПЕТ - ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ ***, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, представлявано от А.К., чрез адв. И.П. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 731.88лв. /седемстотин тридесет и един лева и осемдесет и осем стотинки/, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
 
31 Административно дело No 1964/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни НИСО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 23.11.2010г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на “Нисо” ЕООД, ЕИК 112662482 със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. “Никола Докторов” № 3В, представлявано от управителя Николай Иванов Сотиров, против Ревизионен акт № 900134 от 07.08.2009г., издаден от Стоянка Марийна Иванова - главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 674/08.10.2009г. на И.Д. Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който е отказан данъчен кредит в размер на 13 525.56лв. и прилежаща лихва в размер на 3 305.59лв.
ОСЪЖДА “Нисо” ЕООД, ЕИК 112662482 със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. “Никола Докторов” № 3В, представлявано от управителя Николай Иванов Сотиров да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 786,62лв. /седемстотин осемдесет и шест лева и шестдесет и две стотинки/, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
32 Административно дело No 1989/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни МЪРФИ ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 01.11.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 900278 от 12.08.2009 г. на гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 692/19.10.2009 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, в която на дружеството е отказано правото на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от „Вандерко” ЕООД и ЕТ „Симонекс - Ванко Георгиев” в размер на 50710 лв. и са начислени съответните лихви от 10759,39 лв., като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на “МЪРФИ ОЙЛ” ЕООД – гр.Пазарджик, с Булстат 112586390, с адрес на управление: ***, с управител А.Д.А. сумата от 3250 /три хиляди двеста и петдесет/ лева, представляваща разходи за производството и адвокатски хонорар.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
33 Административно дело No 2135/2009, VII състав Искове за обезщетение ФЕДЕРАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ,
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОП.ЦЕЛ ТОНТС С ДНТ-ПЛОВДИВ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 02.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от “Федерация на научно–техническите съюзи в България”/ФНТСБ/ с адрес на управление гр.София, Район “Средец”, ул. “Г.С. Раковски”№108 и “Сдружение с нестопанска цел териториална организация на научно – техническите съюзи с дом на науката и техниката – Пловдив” /СНЦТОНТСДНТП/ с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Гладстон” №1 срещу Областна администрация – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл. “Никола Мушанов”№1 субективно активно съединени претенции за присъждане на всеки един от тях на сумата от по 856 200 лева, представляваща обезщетение за причинените им имуществени вреди, вследствие на издаден административен акт – Заповед №ЗД-00-842/31.08.2007г. от Областен управител – Пловдив, с която е постановено изземване само от сдружението на недвижим имот – три постройки, обозначени като палата №20, находящи се в терен УПИ – І-1 Международен панаир, кв.1 на гр.Пловдив, отменена като незаконосъобразна с решение №8482 от 09.07.2008г. по адм. дело №12433/2007г. по описа на ВАС на РБ ІІІ отд., които вреди представляват пазарната стойност на премахнатата /унищожената/вещ, съобразно правата им, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
ОСЪЖДА “Федерация на научно–техническите съюзи в България” /ФНТСБ/ с адрес на управление гр.София, Район “Средец”, ул. “Г.С.Раковски” №108 и “Сдружение с нестопанска цел териториална организация на научно – техническите съюзи с дом на науката и техниката – Пловдив”/СНЦТОНТСДНТП/ с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Гладстон” №1 да заплатят общо на Областна администрация – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл.“Никола Мушанов”№1 сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
34 Административно дело No 2169/2009, IX състав Дела по КСО А.Т.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 23.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на А.Т.Т., живуща ***, ЕГН **********, против Решение № 258 от 30.11.2009г. на директора на ТП на НОИ, гр. Пловдив с което е оставено без уважение жалба вх. № МП-3894/03.11.2009г. по отношение на Разпореждане № **********/03.07.2009г.
ОСЪЖДА А.Т.Т., живуща ***, ЕГН **********,*** сумата в размер на 150 /сто и петдесет лева/, представляваща разноските по делото.
ОСЪЖДА А.Т.Т., живуща ***, ЕГН ********** да заплати на Административен съд – Пловдив сумата в размер на 70 лева.
Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.

 
35 Административно дело No 2317/2009, IX състав Дела по ЗОС А.Г.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 04.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Г.К. *** против Заповед № 737/01.12.2009 г. на Кмета на Община Пловдив, Район “Южен” . ОСЪЖДА А.Г.К. ЕГН********** *** да заплати на Община Пловдив 205.50/двеста и пет лева и петдесет стотинки/ разноски по делото. На страните да бъдат връчени преписи от решението.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Върховния административен съд.

 
36 Административно дело No 158/2010, V състав Дела по КСО А.Т.Т.,
В.Т.Т.
ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 15.11.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата срещу Решение № 273/14.12.2009 г. на Директора на РУ” Социално осигуряване” гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело 158/2010 г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването на страните.


 
37 Административно дело No 161/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.П.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 12.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Й.П.М., ЕГН **********,*** против заповед № 09 ОА-2898 от 12.11.2009 г. на кмета на Община Пловдив в частта, с която е одобрен план за застрояване за УПИ ХІІ-423, обществено предназначение, относно променените устройствени показатели: Кинт – до 2,5, плътност < 100 %, озеленяване – мин. 40 %, и отказа на кмета на Община Пловдив да одобри работен устройствен план.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването.


 
38 Административно дело No 186/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.О.К.,
Н.В.П.,
Д.В.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 01.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на Х. Оник К., Н.В.П. и Д.В.П. ***, срещу Заповед № 09ОА-1947/24.07.2009 г. на Кмета на Община Пловдив.
Решението не подлежи на обжалване.

 
39 Административно дело No 247/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни С.Я.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 22.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Я.М. ***, ЕГН: **********, срещу Ревизионен акт № 090900218/09.11.2009 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - гр.Кърджали, в частта, в която е потвърден с Решение № 9/06.01.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив.
ОСЪЖДА С.Я.М. ***, ЕГН: **********, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 981.23 лв. (деветстотин осемдесет и един лева и 22 ст.) лв.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
40 Административно дело No 273/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ГАЛЕО БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 19.11.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 160901/10.12.2009 г., издаден от Ваня Стоянова Кирякова – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 45/13.01.2010 г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на жалбоподателя е доначислен данък добавена стойност за внасяне в размер общо на 1304,78 лева за данъчни периоди месец март и месец май на 2009 г.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
41 Административно дело No 290/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ФЕБУС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 08.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ФЕБУС” ЕООД с БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление: ***, с управител М.В.Щ. – чрез адв. Т.Х.Ч.-В. против Ревизионен акт № 210900232/ 12.11.2009 г., издаден от В.И.К. – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Смолян, потвърден с Решение № 47/ 18.01.2010 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който акт на дружеството е отказано признаване право на данъчен кредит на стойност 11 553, 79лв. и лихви в размер на 2 813,73лв., както и лихви за корпоративен данък за 2006г. в размер на 34,31лв. и корпоративен данък със съответните лихви за забава, както следва: за 2007г. - 4 511,21лв. и лихви в размер на 1 049,38лв. и за 2008г. - 1 595, 68лв. и лихви в размер на 159,92лв.
ОСЪЖДА “ФЕБУС” ЕООД с БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление: ***, с управител М.В.Щ. да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 885 /осемстотин осемдесет и пет/лева, представляваща съответната равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
 
42 Административно дело No 301/2010, VII състав Дела по ЗДС ИНТЕЛ ТРЕЙД ЕООД РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 24.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №Р – 49/18.01.2010г. на Ректора на Медицински университет – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, бул.“Васил Априлов” №15а, с която е обявено класирането на участниците и определен спечелилия процедурата за отдаване под наем за срок от пет години на обект, предназначен за стопански нужди: студентски стол с кухненски блок с полезна/използваема/площ от 513 кв.м., находящи се в гр.Пловдив, Район “Южен”, ул.”Братя Бъкстон”№120, парцел ІІ - Медицински техникум, кв.41-нов по плана на кв.”Въстанически-юг”, като имотът е публична държавна собственост и за него е съставен акт №4970/16.12.2002г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОСЪЖДА Медицински университет – Пловдив с адрес на призоваване гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов”№15а да заплати на “Интел трейд”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Мария Луиза”№25а сумата от общо 715/седемстотин и петнадесет/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
43 Административно дело No 316/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ИРЕЛ-ЕЛИН СИЛКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 01.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Елин Свиленов Силков, ЕГН **********, като ЕТ »ИРЕЛ – Елин Силков» с ЕИК по БУЛСТАТ *** с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Чепаларе, обл. Смолян, ул.»Васил Левски» № 3 против Ревизионен акт № 210900248/23.11.2009г., издаден от В.В.П. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр.Смолян, потвърден с решение № 58/21.01.2010г. на директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в обжалваната част, за установените дължими суми за данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2005г. и 2006г. и по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г., ведно с прилежащи лихви за забава, както и за установените задължения за осигурителни вноски, ведно с прилежащите лихви за забава, както следва : Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./, за 2005г. - 8337.28 лв.; Лихви - 4256.78 лв.; Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./, за 2006г. - 8376.06 лв.; Лихви - 3068.11лв.; Лихви за невнесени в срок авансови вноски - 8.32 лв.; Данък по чл.48 от ЗДДФЛ, за 2007г. - 13040.33 лв.; Лихви - 2840.94 лв.; Вноски за ДОО като самоосигуряващо се лице - 6899.50 лв.; Лихви - 4281.74 лв.; Вноски за ЗО като самоосигуряващо се лице - 2061.57 лв.; Лихви - 711.57 лв.; Вноски за ДЗПО - УПФ като самоосигуряващо се лице - 1425.18 лв.; Лихви - 796,53 лв.
ОСЪЖДА Елин Свиленов Силков, ЕГН **********, като ЕТ »ИРЕЛ – Елин Силков» с ЕИК по БУЛСТАТ *** с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Чепаларе, обл. Смолян, ул.»Васил Левски» № 3 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1572 /хиляда петстотин седемдесет и два/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване. 
44 Административно дело No 335/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни РАДО-ВЕНЦИСЛАВ ХАЛАЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 26.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Венцислав Антимов Халачев в качеството му на ЕТ “ Радо – Венцислав Халачев “, ЕИК 120016714, с адрес за кореспонденция: - гр. Доспат, ул. “ Иглика “ № 2, срещу Ревизионен акт № 210900256/10.11.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - Смолян, потвърден с Решение № 33/14.01.2010 г. на Директора на Дирекция “ Обжалване и управление на изпълнението “ – гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, с който е отказан данъчен кредит в размер на 5200 лв. за периода 01.08. – 31.08.2007 г. по ЗДДС, допълнително е начислен ДДС в размер на 166,67 лв. за периода 01.05. – 31.05.2007 г. и лихви в размер на 1720.16 лв., допълнително е начислен данък за 2006 г. по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ в размер на 17 755,42 лв. – главница и лихва в размер на 6313.48 лв., както и лихви по авансови вноски за 2006 г. в размер на 15.91 лв., като неоснованелна.
ОСЪЖДА Венцислав Антимов Халачев в качеството му на ЕТ “Радо – Венцислав Халачев “, ЕИК 120016714, с адрес за кореспонденция: - гр. Доспат, ул. “ Иглика “ № 2, да заплати на Дирекция “ Обжалване и управление на изпълнението “ – гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите сумата от 1073 / хиляди седемдесет и три /лева., представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.


 
45 Административно дело No 386/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ДЖИ АЙ ДЖИ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 22.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Джи Ай Джи" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Брезовско шосе" № 1776, Булстат: 115777162, представлявано от Г.С.С., срещу Решение № 406/30.12.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, с което е отхвърлена жалбата му срещу действия на публичен изпълнител при регионална дирекция на АДВ - гр.Пловдив, обективирани в Постановление № 19735/2007/000010 от 09.12.2009 г.
ОСЪЖДА "Джи Ай Джи" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Брезовско шосе" № 1776, Булстат: 115777162, представлявано от Г.С.С.,*** сумата от 160 лв. /сто и шестдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение.

Решението е окончателно.

 
46 Административно дело No 417/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни БАРС 21 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 19.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “БАРС 21” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Дръзки” № 11, чрез С.П.К.-Управител против Ревизионен акт № 160901110/06.11.2009г. издаден от ТД на НАП, гр. Пловдив, поправен с Ревизионен акт №160901110/06.11.2009г., в частта в която е потвърден с Решение № 891/28.12.2009г. на Директора на Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив при ЦУ на НАП в която част е допълнително начислен ДДС в размер на 16 171,35лв. ведно с прилежащите лихви в размер на 7493,10лв.

ОСЪЖДА “БАРС 21” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Дръзки” № 11, чрез С.П.К.-Управител, да заплати на Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 923,29 /деветстотин двадесет и три лева и двадесет и девет стотинки/ представляваща юрисконсултско възнараждение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
47 Административно дело No 418/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ПОЛИМЕРМЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 05.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Полимерметал" ЕООД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление ул."Васил Левски" №4, Булстат: 836144003, представлявано от Недялко Тодоров Делчев, против Ревизионен акт № 2600989/30.10.2007 г. на ТД на НАП – Хасково, потвърден с Решение № 1072/22.06.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Полимерметал" ЕООД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление ул."Васил Левски" №4, Булстат: 836144003, представлявано от Недялко Тодоров Делчев, да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, сума в размер на 451,10 лв. /четиристотин петдесет и един лева и 10 ст./ юрисконсултско възнажраждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
48 Административно дело No 467/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ПАСКОВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 05.11.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 260900460/07.12.2009г., издаден от В.Г.Г.– главен инспектор по приходите в ТД на НАП–Хасково, изменен с Решение № 98/11.02.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на “Пасков”ООД, гр.Хасково, обл. Пловдив, бул.”Г.С.Раковски”№15, вх.Б, ЕИК 126630345, са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в размер общо на 6 664,62 лева за данъчни периоди м.09, м.10, м.11 и м.12 на 2004г.; м.01, м.02, м.04, м.05 и м.06 на 2005г.; м.04, м.05, м.06, м.07 и м.12 на 2006г. и м.01, м.02 и м.03 на 2007г. в резултат на допълнително начислен данък добавена стойност, ведно с прилежащи лихви в размер общо на 3 620,08 лева, както И В ЧАСТТА относно установеното публично задължение за корпоративен данък за довнасяне за 2005г. в размер на 121,14 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 61,97 лева.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260900460/07.12.2009г., издаден от В.Г.Г.– главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Хасково, изменен с Решение № 98/11.02.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на “Пасков”ООД, гр.Хасково, обл.Пловдив, бул.”Г.С.Раковски”№15, вх.Б, ЕИК 126630345, са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в размер общо на 7 255,60 лева за данъчни периоди м.7 – 12.2005г., м.01, м.02, м.03 и м.08.2006г., м.04 – м.09.2007г. и м.01, м.02. и м.05.2008г., в резултат на допълнително начислен данък добавена стойност, ведно с прилежащи лихви в размер общо на 3 110,61 лева, както И В ЧАСТТ относно установените публични задължения за корпоративен данък за довнасяне за 2006г. в размер на 76,54 лева, ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 29,07 лева и за корпоративен данък за довнасяне за 2007г. в размер на 149,96 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 35,25 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, да запрати на “Пасков” ООД, гр.Хасково, обл.Пловдив, бул.”Г.С.Раковски”№15, вх.Б, ЕИК 126630345, сумата от 1 650 /хиляди шестстотин и петдесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
49 Административно дело No 509/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД,
СПОРТСМАН МЕДИЯ ГРУП ГЕРМАНИЯ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 12.11.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Становище за липса на основания за прилагане на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/ изх. № 70-00-10480/11.09.2009г. на ТД на НАП – Пловдив,
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “СПОРТСМАН МЕДИЯ ГРУП” ГЕРМАНИЯ / The Sportsman Mediagroup GMBH/, с адрес за кореспонденция гр.Пловдив, бул.”Цар Борис Трети – Обединител”№37, против Становище за липса на основания за прилагане на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/ изх. № 70-00-10480/11.09.2009г. на ТД на НАП – Пловдив, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА и
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 509/2010г. по описа на Административен съд – Пловдив в тази му част.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Евроком България”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Цар Борис ІІІ–Обединител”№37,сумата от 200 /двеста/ лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА ““СПОРТСМАН МЕДИЯ ГРУП” ГЕРМАНИЯ / The Sportsman Mediagroup GMBH/, с адрес за кореспонденция гр.Пловдив, бул.”Цар Борис Трети – Обединител”№37, да заплати на Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му, а в частта с която е оставена без разглеждане жалбата и е прекратено производството по делото, имаща характер на определение, подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на Р България в 7 – дневен срок от съобщаването на страните.

 
50 Административно дело No 536/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.А.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 01.11.2010г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Община – Пловдив по заявление вх. № 09 П 5661/05.01.2010 г. на Б.А.С., ЕГН **********,***, пл. “ Кочо Честименски “ № 2, вх. А, ет. 4, ап. 12, със съдебен адрес: - гр. Пловдив, ул. “ Алцеко “ № 16, ет. 2, с който е поискано изработване на ПУП – ПРЗ за жилищно строителство в поземлен имот идентификационен номер 56784.501.340.
Връща преписката за произнасяне чрез провеждане на административно производство с указанията по приложение на закона, дадени в мотивната част на настоящото решение.
Осъжда Община - Пловдив да заплати на Б.А.С., сума от 260 лв., представляващи разноски за ДТ, депозит за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
Решението e окончателно и не подлежи на обжалване.

 
51 Административно дело No 560/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни КРЪСТОНОСЦИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 01.11.2010г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 160900977 от 18.12.2009 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 122/ 24.02.2010 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, в която допълнително е начислен ДДС за 2006 г. за сумата над 60 244.37лв. до пълния размер от 74 174.82 лв. и лихви за сумата над 24831,73 лв. до пълния размер от 30583,24 лв. и корпоративен данък за 2006г. за сумата над 12174.82лв. до пълния размер от 22 730.50лв. и съответната лихва за сумата над 4145,63 лв. до пълния размер от 7739,93 лв., като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Кръстоносци” ЕООД – с. Първенец, ул. “Чавдар” № 9, представлявано от А.Т.В., против Ревизионен акт № 160900977 от 18.12.2009 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 122/ 24.02.2010 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, в която допълнително е начислен ДДС за 2007 г. в размер на 8 687.23лв. и лихва от 2 344.57лв., както и е извършено регулиране на отрицателния счетоводен финансов резултат за 2007г. 43 536.07лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА “Кръстоносци” ЕООД - гр. Пловдив, с Булстат 115764987, с адрес на управление: с. Първенец, ул. “Чавдар” № 9, представлявано от А.Т.В. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 2 703/две хиляди седемстотин и три/ лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита и направени разноски по делото.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на “Кръстоносци” ЕООД – ***с Булстат 115764987, представлявано от А.Т.В., сумата от 521/петстотин и двадесет и един/лева, представляваща заплатени разноски за държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
52 Административно дело No 566/2010, IX състав Други административни дела АГППМП-ЦИТОМЕДИКА ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 12.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ/АГППМП/ – Цито медика”ООД с адрес на управление гр. Пловдив, ул.”Т. Александров”№16 срещу Заповед № І-РД-13-1440 от 25.01.2010г. на Директор РЗОК – Пловдив, като неоснователна.
ОСЪЖДА “Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ/АГППМП/ – Цито медика”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул. ”Т. Александров”№16 да заплати на РЗОК – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.”Христо Чернопеев”№14 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
53 Административно дело No 568/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни АТП ЕКЗОДУС ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 01.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АТП ЕКЗОДУС” ООД, ЕИК 200770451 със седалище и адрес на управление с. Браниполе, местност Чиирите № 020Б, ул. “Крали Марко” № 54, с управител Мирча Василе Чирц, против Решение № 12/22.02.2010г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, потвърждаващо Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК изх. № РД-10-46/02.02.2010г.
ОСЪЖДА “АТП ЕКЗОДУС” ООД, ЕИК 200770451 със седалище и адрес на управление с. Браниполе, местност Чиирите № 020Б, ул. “Крали Марко” № 54 да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.
Решението не подлежи на обжалване или протест.

 
54 Административно дело No 573/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни КОНПЛО АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 12.11.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 240900681/30.12.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Стара Загора, потвърден с Решение № 112/17.02.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта му, с която допълнително е начислен ДДС за бракувани през м.декември 2006 г. материали, стоки и продукция в размер на 16232,72 лв., ведно със съответната лихва за забава.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Конпло" АД със седалище в гр.Казанлък и адрес на управление ул."Хаджи Димитър" №28, Булстат: 123028579, представлявано от Донка Николова Тенева, в останалата обжалвана част на Ревизионен акт № 240900681/30.12.2009 г., ведно със съответната лихва за забава.
ОСЪЖДА "Конпло" АД със седалище в гр.Казанлък и адрес на управление ул. "Хаджи Димитър" №28, Булстат: 123028579, представлявано от Донка Николова Тенева, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр. Пловдив при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 73,92 лв. (седемдесет и три лева и 92 стотинки).
ОСЪЖДА дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "Конпло" АД със седалище в гр.Казанлък и адрес на управление ул."Хаджи Димитър" №28, Булстат: 123028579, представлявано от Донка Николова Тенева, сумата от 903,53 лв. (деветстотин и три лева и 53 ст.) разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
55 Административно дело No 589/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВЕКРА СТИЛ ЕООД РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 05.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Векра-стил” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Д-р Владо” №46, против Заповед №ДК-02-Пд-02 от 24.02.2010г. на началника на Сектор Пловдив при РДНСК-ЮЦР, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “преустройство на мансарден етаж- остъкляване на тераси, вътрешно преустройство и приобщаване на подпокривно пространство”, изпълнен в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-1668, кв.4 по плана на кв. “Македония”, гр. Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
56 Административно дело No 663/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕХНОТОН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 12.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ТЕХНОТОН” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ *** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК ***.8, ап.56, представлявано от управителя П.П.Ч. против Акт за прихващане или възстановяване № 1001848 от 04.02.2010г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр.Стара Загора, потвърден с решение № 149 от 09.03.2010г. на Директор на Дирекция ”ОУИ” – гр.Пловдив при Централно управление на национална агенция по приходите.
ОСЪЖДА “ТЕХНОТОН” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ *** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК ***.8, ап.56, представлявано от П.П.Ч. да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите сумата от 381,11 /триста осемдесет и един лева и единадесет стотинки/ представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
57 Административно дело No 665/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕЛИ-ЕЛИ ВАСИЛЕВА ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 22.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № А-82 от 20.01.2010г. на Кмета на Община Асеновград
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати в полза на ЕТ “ЕЛИ-ЕЛИ ВАСИЛЕВА” с ЕИК по БУЛСТАТ Е 82512610, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, бул. “България” № 27, ап.1, представляван от Ели Иванова Бейчева-Василева с ЕГН ********** сумата сумата в размер от 810 лв. /осемстотин и десет лева/.
Решението е окончателно.

 
58 Административно дело No 691/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ХЕЛИОС-МЕТАЛУРГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 02.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ХЕЛИОС - МЕТАЛУРГ” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.Д.В., против Ревизионен акт № 160901118/06.01.2010 г., издаден от П.К.К. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 152/10.03.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част относно допълнително начислен ДДС в размер на 13450,79 лв., ведно със законната лихва в размер на 1243,23 лв.
ОСЪЖДА “ХЕЛИОС - МЕТАЛУРГ” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.Д.В., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 743,88 лв. /седемстотин четиридесет и три лева и 88 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
59 Административно дело No 715/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Ш.Ш. РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ НАЧАЛНИКА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 04.11.2010г.
Отхвърля жалбата на Н.Ш.Ш.,*** против Заповед № ДК-10-2/15.02.2010г. на началника на РДНСК-ЮЦР, с която е отхвърлена жалбата на Ш. и е оставено в сила разрешение за строеж № 389/14.10.2009г. на гл.архитект на Община Асеновград .
Осъжда Н.Ш.Ш.,*** да заплати на С.Ч.К.-*** сума от 500 лв.- съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщения от страните за постановяването му.

 
60 Административно дело No 749/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни В.Д.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 26.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.Г. ***, ЕГН **********, срещу Ревизионен акт № 160901332/12.01.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, потвърден с Решение № 166/16.03.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА В.Д.Г. ***, ЕГН **********, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 895.05 лв. (осемстотин деветдесет и пет лева и 5 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
61 Административно дело No 752/2010, X състав Искове за обезщетение ХЕРА АГРО ЕООД ОБЩИНА ШУМЕН Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 26.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ обективно кумулативно съединените искове предявени от “Хера агро”ЕООД град Пловдив срещу Община Шумен, за присъждане на сумата от 9766.00 лева, от която - 6333.60 лева за платено, но не придобито право на собственост върху земеделските земи, обект на нищожната сделка по Нотариален акт №60 том III, рег. №14745, дело №317/2006г. по описа на Нотариус Валентин Въков, с рег. №018 на Нотариалната камара; 1079.80 лева за платено, но не придобито право на собственост върху земеделските земи, обект на нищожната сделка по Нотариален акт № 116 том III, рег. №14745, дело №317/2006г. по описа на Нотариус Валентин Въков, с рег. №018 на Нотариалната камара; 2352.60 лева сума, която дружеството е било осъдено да заплати на ищците за деловодните разноски по гражданско дело №2000 от 2007 година на Районен Съд–Шумен, с решението по което е прогласена нищожността на посочените по-горе сделки, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.

 
62 Административно дело No 794/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕОРГИ БУКОРЕЩЛИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 12.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Георги Иванов Букорещлиев, ЕГН ********** *** Б, против Ревизионен акт № 160901331/10.02.2010г., издаден от Лиляна Христева Филева - ст. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 215/31.03.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е начислен допълнително ДДС в размер на 35204,94 лв. и лихви в размер на 11777,84 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Георги Иванов Букорещлиев, ЕГН ********** *** Б да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1390 /хиляда триста и деветдесет/ лв. юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
63 Частно административно дело (К) No 867/2010, XXII състав Частни касационни производства В.С.К.,
Р.Д.К.,
Й.С.К.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Определение от 18.11.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.С.К., Р.Д.К. и Й.С.К..
Прекратява съдебното производство по АХД 867/2010 г . по описа на ХХІІ състав, Административен съд гр. Пловдив.
Делото да се изпрати на ПРС, Х състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
64 Административно дело No 893/2010, XVI състав Дела по ЗСП Д.З.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 02.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.З.Д., ЕГН: **********,***, срещу Заповед № ПЦ1-08-2008/29.03.2010 г. на Директора на дирекция "Социално подпомагане" – Пловдив, потвърдена с Решение № РД1-099/27.04.2010 г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане -Пловдив.
ОСЪЖДА Д.З.Д., ЕГН: **********,***, да заплати на дирекция "Социално подпомагане" – Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
65 Административно дело No 910/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 05.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 26903-0041425/02.07.2008 година на Заместник директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, с която на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а” и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС на „Динекспрес ” СД – гр. Пловдив, ЕИК 825074759, е наложена принудителна административна мярка „запечатване “ на обект – питейно заведение
“ Занзибар, находящ се в гр. Пловдив, бул. „ Пещерско шосе ” № 88, както и забрана на достъпа до него за срок от един месец
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 
66 Административно дело No 911/2010, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 03.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община “Родопи” срещу Решение № 625, взето с протокол 33 от 09.04.2010 година на Общински съвет на община “Родопи”, Пловдивска област.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 911/2010 година по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщението до страните, пред Върховния административен съд на Република България.

 
67 Административно дело No 912/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ф.И.М.,
Н.И.М.
РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 25.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.И.М. и Н.И.М. ***, чрез пълномощника си адв. А.Ц. против заповед № ДК-10-5 от 22.02.2010г. на началника на РДНСК– Южен централен район - Пловдив, с която е отменено разрешение за строеж № 157 от 31.07.2009 г., издадено от главния архитект на район “Централен” Община Пловдив за строеж: “Преустройство на апартамент за уширяване на тераса/конзолно/, намиращ се в УПИ І – компл. Застрояване, ПИ № 561, кв.264 нов /361 – стар/, по плана на кв.”Триъгълника” с административен адрес ул.”Кардам” № 11, гр. Пловдив, с възложител Ф.И.М..
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
68 Административно дело No 919/2010, V състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.К.И.,
К.Й.М.,
А.Й.А.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 10.11.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.К.И., К.Й.М. и А.Й.А., срещу акт с изх. №993/25.11.2009 на ОСЗ “Родопи” – Пловдив
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №919/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив, V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване в 7 дневен срок от днес пред ВАС на РБ.

 
69 Административно дело No 963/2010, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.Г.Й. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 11.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-Пд-3 от 12.04.2010г. на и.д. Началник Сектор Пловдив, Регионална дирекция за национален строителен контрол, Южен централен район, с която е наредено на Г.Й.А. и Й.Г.Й..,*** да премахнат незаконен строеж : “Двуетажна жилищна сграда със склад” намиращ се в УПИ ІІ-863 по плана на с. Калековец, с административен адрес, ул.“Хан Крум” № 24.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
70 Административно дело No 964/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Х.Б.,
Н.Н.Б.
РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 04.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х.Б. с ЕГН ********** и Н.Н.Б. с ЕГН **********,*** против Заповед № ДК-02-Пд-06 от 20.04.2010г. на И.д. Началник Сектор Пловдив при РДНСК ЮЦР, с която на основание чл. 225 ал.1 от ЗУТ във вр. с чл. 222 ал.1 т.10 от ЗУТ, е наредено да се премахне незаконен строеж: “надстройка над ателие”, намиращ се в съсобствен УПИ ХХХІІ-731, 732, пл. № 731, кв. 76 по плана на гр. Карлово.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
71 Административно дело No 986/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ВИТТА ТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 02.11.2010г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване №1002873/19.02.2010г., издаден от Снежана Михайлова Недялкова–старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 274/21.04.2010г. на Директор на Дирекция „ОУИ”– Пловдив, при ЦУ на НАП, с който е отказано възстановяване на сумите от 125 915 лева и 418,61 евро в полза “Вита Трейд”ЕООД, гр.Сви-ленград, обл.Хасково, ул.”Страшимир Дочков”№20А,представлявано от управителя Х.Г.Я..
ВРЪЩА административната преписката на ТД на НАП–гр.Пловдив, за издаване на валиден и законосъобразен акт, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото решение.
ОСЪЖДА Дирекция „ОУИ” – Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати на “Вита Трейд”ЕООД,гр.Свиленград,обл.Хасково,ул.”Страшимир Дочков”№20А, представлявано от управителя Х.Г.Я.,сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
72 Административно дело No 990/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Д.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 04.11.2010г.
Оставя без разглеждане възражението на А.Д.Б. *** срещу Заповед № 10 ОА – 409/8.ІІІ.2010 г. на Кмета на Община Пловдив.
Прекратява произвоството по адм.дело № 990 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 г.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седмодневен срок от днес за присъствалите страни, а за неприсъствалите в същия срок от съобщаването.

 
73 Административно дело No 994/2010, I състав Дела по ЗМВР Н.Г.М. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 03.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № Н/БДС 1545 от 13.05.2010г., издадена от Директора на Областна Дирекция на МВР гр. Пловдив, с която на Н.Г.М.,*** е наложена принудителна административна мярка “Да не се разрешава напускането на страната”, на основание чл. 78, ал.1 и чл. 75, т.5 от ЗБЛД.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
74 Административно дело No 996/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ОСКАР-КИРИЛ НИКОЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 30.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на к.в.н., ЕГН **********, в качеството му на ЕТ “ОСКАР – К.Н” с ЕИК по БУЛСТАТ 040313298, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Розова долина” № 3, против Ревизионен акт № 160901606 от 03.02.2010 год. издаден от Таня Атанасова Ташева – инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 199/25.03.2010 год. на Зам. Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който са установени задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски в размер на 109 381,88 лв. главница и лихви в размер на 57 768,28лв. , като неоснователна.
ОСЪЖДА к.в.н., ЕГН **********, в качеството му на ЕТ “ОСКАР – К.Н” с ЕИК по БУЛСТАТ 040313298, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Розова долина” № 3 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 3793 лв. (три хиляди седемстотин деветдесет и три лева) разноски по делото под формата на юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
75 Административно дело No 1033/2010, XIII състав Дела по ЗСП З.П.Л. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 05.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба на З.П.Л., ЕГН **********,***, против Заповед № К-10/26.03.2010г.на Директора на Дирекция ”Социално подпомагане” Родопи
ОСЪЖДА З.П.Л., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция ”Социално подпомагане” – Родопи сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
76 Административно дело No 1035/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни А.В.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 01.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.В.С., ЕГН **********,*** срещу Ревизионен акт № 160901344/06.01.2010г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив, с който е начислен ДДС в размер на 34207.70лв и лихви в размер от 9853.49 лв.,потвърден с Решение № 163/12.03.2010 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив

ОСЪЖДА А.В.С., ЕГН **********,*** да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 1331 лв. /хиляда триста тридесет и един лева/, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
77 Административно дело No 1052/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 30.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ГЕТ” ЕООД-Свиленград, БУЛСТАТ *** против Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 6/2008г. от 14.03.2008г. на Началника Митница Свиленград , потвърдено с Решение № 1-4414-0154 от 15.04.2008г. на Директора на РМД Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1052 по описа за 2010 г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .
 
78 Административно дело No 1059/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни А.П.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 05.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на А.П.Н., с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. “Патриарх Евтимий” № 24 и адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” №1, ет. 1, ап.1, против Ревизионен акт № 160902075/04.03.2010г., издаден от Стоянка Иванова Коленкова - гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 312/10.05.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който за данъчен период м. октомври 2007г. е бил начислен ДДС в размер на 13178, 68 лв. и лихви в размер на 4168, 95лв., във връзка с вътреобщностно /ВОП/ придобиване на ново превозно средство.


ОСЪЖДА А.П.Н., с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. “Патриарх Евтимий” № 24 и адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” №1, ет. 1, ап.1 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 796,95 лв. (седемстотин деветдесет и шест лева и 95 стотинки) разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
79 Административно дело No 1079/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Г.Ж.Ж. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 10.11.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Ж.Ж., ЕГН **********,*** Ревизионен акт № 160902189 от 09.03.2010г., издаден от Л.Н.С.- старши инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП), гр. Пловдив, потвърден с Решение № 310 от 10.05.2010г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който е начислен допълнителен данък по чл. 48, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2008г. за разликата от 1797,65лв. до пълния определен размер на 125 820,24 лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 12 377,40лв., като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Ж.Ж., ЕГН **********,***, против Ревизионен акт № 160902189 от 09.03.2010г., потвърден с Решение № 310 от 10.05.2010г. на директора на Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в останалата й част.
ОСЪЖДА Националната агенция за приходите, Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- гр. Пловдив да заплати на Г.Ж.Ж., ЕГН **********,***, сумата от 539 /петстотин тридесет и девет/ лева, представляваща направените по делото разноски, съразмерно на уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА Г.Ж.Ж., ЕГН **********,*** да заплати на Националната агенция за приходите, Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- гр. Пловдив сумата от 34 /тридесет и четири/ лева представляваща юрисконсултско възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част от жалбата
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
80 Административно дело No 1106/2010, XVI състав Други административни дела В.Л.Т.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 02.11.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Л.-Т.К. ***, Решение изх.№ 10ДОИ30/05.05.2010 г., издадено от Главния секретар на община Пловдив, с което на В.Л.-Т.К. е отказан пълен достъп до поисканата от него информация за броя, дестинациите, цените и разходите са командировките и служебните пътувания, направени от кмета и неговите заместници в чужбина от началото на мандата до момента на подаване заявление вх.№ 10ДОИ30/ 23.04.2010 г.
ИЗПРАЩА административната преписка на кмета на община Пловдив за за ново произнасяне по заявление вх.№ 10ДОИ30/23.04.2010 г., подадено от В.Л.-Т.К., при спазване на дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.


Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
81 Административно дело No 1120/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЯНКОВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 11.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Тянков” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. “Княгиня Евдокия” №18, против Ревизионен акт с №160902251 от 25.02.2010г., издаден от Фани Костадинова Трендафилова- главен инспектор по приходите в ТД на НАП- Пловдив, потвърден с Решение №252 от 15.04.2010г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на дружеството е отказано признаване на правото на данъчен кредит по ЗДДС за периода 01.04.2009г. – 30.09.2009г. в размер на 14 974,75 лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 592,17 лв.
ОСЪЖДА “Тянков” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. “Княгиня Евдокия” №18, да заплати сумата от 760,80 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, на Дирекция “ОУИ” при ТД на НАП- Пловдив.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
82 Административно дело No 1132/2010, XIII състав Дела по КСО Л.С.Ф. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 19.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.Ф., ЕГН **********,*** против Решение № 105/17.07.2010 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив.
ОСЪЖДА Л.С.Ф., ЕГН **********,*** да заплати 150 лв. юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
83 Административно дело No 1138/2010, XI състав Дела по ЗМВР В.К.К. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 05.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 20100046003 от 04.05.2010 г. на Директора на ОД на МВР гр.Пловдив относно налагане на принудителна административна мярка на основание чл.75, т.6 от ЗБЛД на В.К. *** – забрана за напускане на страната по отношение държавите-членки на Европейския съюз.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К. *** против Заповед № 20100046003 от 04.05.2010 г. на Директора на ОД на МВР гр.Пловдив В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
84 Частно административно дело No 1139/2010, I състав Дела по чл. 304 АПК Л.С.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ АСЕНОВГР Докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Разпореждане от 26.11.2010г.
ОСТАВЯМ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Искането на Л.С.М.,***, на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”, Община Асеновград да бъде наложена глоба за неизпълнение на задълженията му произтичащи от влязло в сила Определение № 1519 от 16.07.2009г., постановено по адм. дело № 1047 по описа на Административен съд Пловдив за 2009год. и влязло в сила Протоколно определение от 13.01.2010г., постановено по адм. дело №1284 по описа на Административен съд Пловдив за 2009г.
ПРЕПИС от настоящото разпореждане да се връчи на Л.С.М.,*** и на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”, Община Асеновград и на Кмета на Община Пловдив.
Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд Пловдив в седем дневен срок от връчването му.


 
85 Административно дело No 1142/2010, VI състав Дела по ЗМВР Т.Г.Ш. Г.К.Л. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 11.11.2010г.
Отменя писмено разпореждане от 30.05.2010г. на полицейски орган-полицай Г. Л. ***.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
86 Административно наказателно дело (К) No 1155/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЕЛИДА 94-ЕЛЕНА ИВАНОВА ЕТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Определение от 18.11.2010г., в законна сила от 25.11.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата капо подадена след изискуемия срок.
Прекратява производството по делото.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от днес.

 
87 Административно дело No 1157/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТРЕЙС ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 05.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ Трейс Пловдив “ ЕООД, ЕИК 123687330, гр. Пловдив, ул. “ Козлодуй “ № 1, офис 2, със съдебен адрес: гр. Пловдив, ул. “ 6 септември “ № 252, ет. 8, представлявано от Дончо Нанов Дончев Гърбов – управител срещу Ревизионен акт / РА / № 160901983/29.03.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП, потвърден с Решение № 336/15.05.2010 г. на Директора на Дирекция
“ Обжалване и управление на изпълнението “ – гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите.
ОСЪЖДА “ Трейс Пловдив “ ЕООД, ЕИК 123687330, гр. Пловдив, ул. “ Козлодуй “ № 1, офис 2, със съдебен адрес: гр. Пловдив, ул. “ 6 септември “ № 252, ет. 8, представлявано от Дончо Нанов Дончев Гърбов – управител да заплати сумата от 9265,72 / девет хиляди двеста шестдесет и пет лв. и 72 ст. /лв., представляваща юрисконсултско възнараждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
88 Частно админист. наказателно дело (К) No 1167/2010, XXIII състав Наказателни частни касационни производства КЕЙБЪЛ НЕТ ТВ ООД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Определение от 15.11.2010г.
ОТМЕНЯ определение № 536 от 11.05.2010 г. по НАХД № 2219/2010 г. по описа на ПРС- VІІІ н.с., с което е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на Пловдивския районен съд, VІІІ н.с., за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

 
89 Административно дело No 1174/2010, XIV състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Х.Д.Г.,
А.Д.К.,
Н.К.С.,
Н.С.М.,
Х.С.Н.,
М.С.Ф.,
Н.Г.С.,
М.К.М.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-КАРЛОВО Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 24.11.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.Д.Г., А.Д.К., Н.К.С., Нанка С.М., Х.С.Н., М.С.Ф., Неда Г.С. и М.К.М. като незаконосъобразен отказа на Общинска служба „Земеделие” град Карлово, обективиран в писмо с изх.№ 831 от 28.05.2010 г.
ВРЪЩА административната преписка на началника на Общинска служба по “Земеделие” град Карлово за продължаване на административното производство по молба с вх. № 831 от 28.05.2010 г.
ЗАЛИЧАВА допуснатата съдебно-техническа експертиза.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.


 
90 Административно дело No 1180/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни БУЕС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 11.11.2010г.
Отхвърля жалбата на “БУЕС” ООД със седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул.”Митрополит Натанаил” № 20, представлявано от управителя К.М.С., против Ревизионен акт № 160902144/25.03.2010г. издаден от Г.Н.Чинков-инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, упълномощен със заповед № К 902144/24.02.2010г., потвърден в обжалваната част с Решение № 355/21.05.2010г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП за непризнат данъчен кредит в размер на 11305.35 лв., по фактура № 3000000297/01.12.2008г.
Осъжда “БУЕС” ООД със седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул.”Митрополит Натанаил” № 20, представлявано от управителя К.М.С., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 676.10 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
91 Административно дело No 1189/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.И.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 10.11.2010г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в частта относно имоти с идентификатор 56784.518.1140.1.11 и с идентификатор 56784.518.1140.1.13.
ВРЪЩА административната преписка на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София, за нанасяне на данни за собственика на имот с идентификатор 56784.518.1140.1.11 и с идентификатор 56784.518.1140.1.13 в кадастралните карти.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.
 
92 Административно дело No 1200/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни БАРС 21 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 08.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “БАРС 21” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление: ***, със съдебен адрес: гр. Пловдив, ул. “Опълченска” № 10, с управител С.П.К. против Ревизионен акт № 161000093/ 19.03.2010 г., издаден от В.К.К. – инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 338/ 17.05.2010 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който акт е са определени данъчни задължения по ЗКПО – корпоративен данък за 2008г. в размер на 10 626,60 лв. и лихви в размер на 1195,24лв.
ОСЪЖДА “БАРС 21” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление: ***, с управител С.П.К. да заплати на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив сумата от 687 /шестотин осемдесет и седем/ лева, представляващи разноски за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
 
93 Административно дело No 1214/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни В.М.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 02.11.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на В.М.Л. с ЕГН **********,***.Сава Муткуров № 21, ет.1 срещу АПВ № 1609000151/16.03.2010 г. на Община Пловдив. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.дело № 1214/2010 г. по описа на Административен съд-Пловдив, V състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.
 
94 Административно дело No 1215/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни В.М.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 02.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.Л. ***, срещу Акт за прихващане или възстановяване №1609000152 от 16.03.2010 година, издаден от Йорданка Филипова –Кухтева, главен инспектор в отдел “Събиране, контрол и ревизии” на Дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол“ при Община Пловдив, потвърден с Решение №2 от 25.05.2010 година на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1215 по описа на Административен съд-Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването му на страните.


 
95 Частно админист. наказателно дело (К) No 1222/2010, XXII състав Наказателни частни касационни производства Н.И.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 29.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Н.И.Р., ЕГН **********,***, против разпореждане от 14.05.2010 г. по н.а.х.д. № 2866/2010 г. на Районен съд Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.а.н.д. № 1222 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
96 Административно дело No 1226/2010, XVII състав Дела по КСО В.М.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 05.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.М.С.,*** срещу Отказа на и.д. Директор на Районно управление “Социално осигуряване”, гр. Пловдив на Националния осигурителен институт, обективиран в Писмо изх. № МП-31338 от 25.05.2010 г., да уважи жалбата на С. срещу Отказа на Началник Отдел, Администрация “Пенсии” при РУ “СО”, Пловдив на НОИ, обективиран в Писмо изх. № МП-15304#1 от 26 от 26.03.2010 г. да отмени Разпореждане № ********** от 18.10.2002г. на Ръководителя на Отдел “Пенсионни осигуровки” при РУ “СО” гр.Пловдив.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
97 Административно дело No 1229/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 08.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Евроком България”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Цар Борис Трети – Обединител” № 37, представлявано от Любомир Караджов – управител, срещу Решение по жалба срещу Ревизионен акт № 364/26.05.2010 г. на Директора на Дирекция “ОУИ”-Пловдив, с което е потвърден РА № 161000407/11.03.2010 г. в обжалваната част, в която е извършено прихващане на установен ДДС за възстановяване в размер на 40 354.41 лева срещу изискуеми публични вземания в общ размер 102 277,95 лева, представляващи данък по чл.195, ал.1 от ЗКПО за 2007 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


Административен съдия:


 
98 Административно дело No 1243/2010, XV състав Дела по ЗМВР И.Д.Ч. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 24.11.2010г.
Оставя жалбата на И.Д.Ч. срещу заповед № 2010004658/4.V.2010 г. без разглеждане.
Прекратява производството по АХД1243/2010 г., ХV състав, Административен съд Пловдив.
Осъжда ОДМВР Пловдив да заплати в полза на И.Д.Ч. сумата в размер от 210/двеста и десет/ лева.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от получаване на съобщението.

 
99 Административно дело No 1244/2010, I състав Други административни дела Б.М.Х. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 04.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Б.М.Х.,*** срещу Заповед № ЗД – 07-17 от 28.05.2010г., издадена от Областният управител на Област Пловдив, с която на Б.М.Х. е отказано изплащане на еднократно обезщетение по реда на чл.2, ал.1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
100 Административно дело No 1257/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни УНИВЕРСУМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 10.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Универсум” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. “Димитър Греков” №95, против Ревизионен акт с № 900649 от 17.03.2010г., издаден от Боряна Стефанова Пашова- старши инспектор по приходите в ТД на НАП, гр. Пловдив, офис Пазарджик, в частта му, потвърдена и изменена с Решение №375 от 01.06.2010г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на дружеството е допълнително начислен данък по ЗДДС в размер на 76 654,05 лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 28 508,33 лв.; допълнително е начислен корпоративен данък по ЗКПО за 2005г. в размер на 42 352,14 лв. и прилежащи лихви върху тази сума от 22 884,51 лв.; допълнително е начислен корпоративен данък по ЗКПО за 2006г. в размер на 20 219,82 лв. и прилежащи лихви върху тази сума от 8 261,77 лв.; и е определен допълнително корпоративен данък по ЗКПО за 2004г. в размер на 17 768,99 лв. и прилежащи лихви върху тази сума от 11 778,52 лв.
ОСЪЖДА “Универсум” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. “Димитър Греков” №95, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 5 018,56 лева юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
101 Административно наказателно дело (К) No 1260/2010, XIX състав Наказателни касационни производства С.И.М. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 18.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 64 от 11.05.2010 год. на Районен съд-Асеновград, ІV наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 22 по описа на същия съд за 2010 год.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600487 от 09.12.2009г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на С.И.М., ЕГН **********,***, в качеството й на длъжностно лице в ЕТ “ И.М.“ – Асеновград, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 413, ал. 2 от КТ е наложено административно наказание – глоба в размер на 2500,00лв., за нарушение по чл. 281, ал. 1 от КТ и чл. 7 от Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, като НАМАЛЯВА, във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗАНН размера на наложената глоба на 1000 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
102 Административно наказателно дело (К) No 1269/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства С.П.С. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 14 от 12.05.2010 г. по НАХД № 18 по описа на Районен съд – Първомай за 2010 г. ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ НП № 16-1600509 на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Пловдив, с което на С.П.С., ЕГН **********, в качеството му на длъжностно лице – технически ръководител на строителен обект в „Пондстройинженеринг”ЕАД-Бургас, на основание чл.413, ал.2 от КТ е наложена глоба в размер на 2 500 лева за нарушение на чл.281, ал.1 от КТ във връзка с чл.6, чл.7 и чл.9, ал.2, т.3 от Наредба № 3 за инструктажа на ралотниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и протовопожарна охрана във връзка с чл.26, т.4 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършане на строителни и монтажни работи, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание глоба от 2 500 лв. на 1 000 лева.
Решението е окончателно.

 
103 Административно наказателно дело (К) No 1286/2010, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА НЕТСТРОЙ ЕООД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 16.11.2010г., в законна сила от 16.11.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 982 от 19.05.2010 г., постановено по НАХД № 1251/2010 г., по описа на Районен съд-Пловдив /ПРС/, ХІІ н.с.
Решението е окончателно.

 
104 Административно дело No 1290/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 30.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ГЕТ" ЕООД със седалище в Свиленград и адрес на управление ул. "Г.С.Раковски" №13, Булстат: 126611462, срещу Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 14/2008 г., издадено на 16.04.2008 г. от Началника на Митница Свиленград, потвърдено с Решение № 1-4414-0203/27.05.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1290/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.


 
105 Административно наказателно дело (К) No 1297/2010, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЕСКОМ ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 29.11.2010г., в законна сила от 30.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 72 от 25.05.2010 г., постановено от Асеновградския районен съд по НАХД № 68/2010 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 0275 от 28.12.2009 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията срещу "Еском" ООД със седалище гр.Хасково и адрес на управление ул."Епископ Софроний" №12, Булстат: 040433493, представлявано от Шени Арам Делчева.
Решението е окончателно.

 
106 Административно дело No 1298/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни Ж.И.Ж. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 17.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Ж.И.Ж.,***-Б-9 срещу Акт за прихващане или възстановяване № 100234 от 08.04.2010г., издаден от Весела Николова Илиева, на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 384 от 03.06.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението, гр. Пловдив, при Централно управление на НАП
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
107 Административно дело No 1299/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТРЕМА ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 15.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Трема груп” ЕООД, представлявано от Н.С.С., ЕИК по БУЛСТАТ: 107569418, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, ул. “Асен Илиев” № 1 и адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. “Цар Симеон” № 30, ет. 6, ап. 7 против Акт за дерегистрация по ЗДДС № 260991000001276/16.03.2010г., издаден от Елена Стоева Бойчева – началник сектор “Услуги на клиента” в ТД на НАП гр. Пловдив, офис Хасково, потвърден с Решение № 352/21.05.2010г. на Директора на Дирекция „ОУИ” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, като неоснователна.
ОСЪЖДА “Трема груп” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 107569418, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, ул. “Асен Илиев” № 1 и адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. “Цар Симеон” № 30, ет. 6, ап. 7, представлявано от управителя Н.С.С., да запрати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му с касационна жалба пред ВАС на РБ.

 
108 Административно дело No 1305/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни БИЛДИНГ ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 03.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Михаил Петков Минчев, в качеството му на управител на “Билдинг Груп” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Стара Загора, ул. “Захари Княжевски” № 57, ет. 2, против Ревизионен акт № 2401000394 от 01.04.2010 год., издаден от Митка Георгиева Желязкова, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ гр. Стара Загора, потвърден в обжалваната част с Решение № 387 от 04.06.2010год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който РА е отказано правото на ползване на данъчен кредит в общ размер на 60 708.02лв. и съответните лихви в размер на 6 030.93лв.
ОСЪЖДА “Билдинг груп” ООД със седалище и адрес на управление, гр. Стара Загора, ул. “Захари Княжевски” № 57, ет. 2, чрез управителя Михаил Петков Минчев, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1 784,78лв. /хиляда седемстотин осемдесет и четири лева и 78 стотинки/, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне.

 
109 Административно дело No 1322/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Т.А. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 08.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ П.Т.А. срещу Заповед № ДК-10-28 от 04.06.2010 година на началника на РДНСК – Южен централен район при ДНСК.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1322/2010 година по описа на Административен съд – Пловдив, ХV състав на основание чл. 159 т. 5 от АПК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, с частна жалба, пред ВАС в 7-дневен срок от днес, за присъствалите и в 7-дневен срок от съобщението за неприсъствалите.

 
110 Административно дело No 1326/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.Г.П.,
К.И.П.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 02.11.2010г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № ДК-10-30 от 10.06.2010 г. на началника на РДНСК Южен централен район, с която е отхвърлена жалбата им и са оставени в сила одобрените инвестиционни проекти и издаденото от главния архитект на район „Централен”, Община Пловдив, разрешение за строеж № 34 от 25.02.2010 г. за: „Преустройство с промяна на предназначението на тавански помещения в две жилища от двуетажна сграда със запазване на Н корниз (чл.53 ЗУТ) и при условията на чл.185, ал.1 и 2 ЗУТ”, намиращ се в УПИ V-639, кв.156 по плана на Централна градска част на град Пловдив, ул.”Виктор Юго” № 18.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на заинтересованите страни Г.Н.Н., М.Т.С. и П.Н.Л. за присъждане на разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
111 Административно наказателно дело (К) No 1339/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ БММ БИЛДИНГС ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 05.11.2010г., в законна сила от 05.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №1003 от 25.05.2010г. по НАХД №1406 по описа на ПРС за 2010г. на ХХІ-ви наказателен състав , като вместо това постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №32812-5000177 от 29.12.2009г., издадено от директор на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП- Пловдив, с което на “БММ Билдингс” ООД, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул. Р.Даскалов №71, представлявано от управителя Тошко Митрев Мирчев с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 1592,50 лева, на осн. чл. 180, ал.1 от ЗДДС, за извършено нарушение на чл. 86, ал.1 от ЗДДС.
Решението е окончателно.

 
112 Административно дело No 1345/2010, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Д.П. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 04.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.П., ЕГН **********,*** против Заповед № ДК – 02 – Пд – 10/22.06.2010 г. на Началник Сектор Пловдив при Регионална дирекция за национален строителен контрол / РДНСК / - Южен централен район / ЮЦР / - гр. Пловдив, с която на основание чл. 225, ал. 1 във връзка с чл. 222, ал. 1, т. 10 от ЗУТ е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “ Търговски обект “, намиращ се в имот УПИ VІІ-978, кв. 14 – нов по плана на гр. Пловдив, ул. “ Димитър Талев “ № 58.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
113 Административно дело No 1347/2010, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Д.П. СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 25.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.П., ЕГН **********,***, против Заповед №ДК-09-3/23.06.2010г. на Началник Сектор “Пловдив” при РДНСК “Южен централен район”, с която на основание чл. 178 ал.5 от ЗУТ във вр. с чл.222, ал.1, т.6 и т.7 от ЗУТ, е ЗАБРАНЕНО ползването и достъпа на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж “Търговски обект” в УПИ VІІ-978, кв.14-нов, по плана на гр.Пловдив, ул.”Д. Талев”№ 58, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
114 Административно дело No 1352/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни САБАТО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 02.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на “Сабато” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес: град Хасково, ж.к. “Орфей”, бл. 41-А-13, представлявано от управителя Атанаска Тодорова Димитрова, против решение № 441 от 18.06.2010 г. на зам. директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП, с което е оставено без разглеждане искането за спиране, съдържащо се в жалба с вх.№ 20-25-78 от 10.06.2010 г. против ревизионен акт № 2601000640 от 10.05.2010 г., издаден от Териториална дирекция град Пловдив на НАП, ИРМ Хасково, и е прекратено производството по жалбата.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
115 Административно дело No 1356/2010, V състав Други административни дела П.И.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР "КАНД" В ОО "КД-ДАИ" ГР. ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 09.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.П.,***. Смирненски №17 против Заповед РД 14-23-729/21.06.2010 г. на Началник сектор “Контрол и АНД” в ОО “КД на ДАИ” Пловдив.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 
116 Административно наказателно дело (К) No 1382/2010, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 18.11.2010г.

ОТМЕНЯ Решение № 868 от 30.04.2010 год. на Пловдивски районен съд, ХХІV наказателен състав, постановено по НАХД № 1410/2010 г. по описа на същия съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протест.

 
117 Административно наказателно дело (К) No 1397/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ЕРМАНГ ООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 18.11.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1065 от 31.05.2010 г., постановено от Пловдивския районен по НАХД № 1952/2010 г.

Решението е окончателно.

 
118 Административно наказателно дело (К) No 1400/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ТНТ ДИЗАЙН ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 22.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №998/24.05.2010г., постановено по НАХД №2161/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ІІІ н. състав., с което е отменено издаденото от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 – 1600553/18.03.2010г., с което е наложено на “ТНТ Дизайн”ЕООД с адрес на управление гр.Първомай, ул.“Ал. Стамболийски”№21 на основание чл.414 ал.3 КТ имуществена санкция в размер на 15 000 лева за нарушение на чл.63 ал.2 във връзка с ал.1 КТ.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
119 Административно наказателно дело (К) No 1401/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ТЕНЧО ПЕНЕВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 18.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1110 от 02.06.2010год. на Пловдивски районен съд, VІІІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 2004 по описа на същия съд за 2010 год.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600329 от 25.11.2009г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на ЕТ “Т.П.”, със седалище и адрес на управление гр. Чирпан, ул. “Зоя Космодемянска” № 50, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 1 от КТ е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 10000,00лв., за нарушение по чл. 303, ал. 3 от КТ, като НАМАЛЯВА във връзка с чл. 3, ал. 2 от ЗАНН размера на наложената имуществена санкция на 1500 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
120 Административно дело No 1414/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕМ ДИ КОНСУЛТИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 25.11.2010г.
Отхвърля жалбата на “ЕМ.ДИ.КОНСУЛТИНГ” ООД със седалище и адрес на управление - гр.Стара Загора, бул.”Генерал Столетов” № 66, представлявано от управителя М.И.Р., против Ревизионен акт № 241000384/03.05.2010г. издаден от Е.Ст.Цончев-гл.инспектор по приходи при ТД на НАП-Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 421/16.06.2010г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП за допълнително начислен корпоративен данък за 2008г. в размер на 1331.62 лв. с прилежащи лихви-166.72 лв.
Осъжда “ЕМ.ДИ.КОНСУЛТИНГ” ООД със седалище и адрес на управление - гр.Стара Загора, бул.”Генерал Столетов” № 66, представлявано от управителя М.И.Р., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 230 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
121 Административно дело No 1421/2010, III състав Други административни дела ПЕТРОВ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 24.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 287/11.06. 2010г. на Директора на РИОКОЗ – Пловдив, с която на ”Петров Комерс”ЕООД, гр.Пловдив, е наложена принудителна административна мярка на основание чл.16 ал.3 във вр. с чл.16 ал. 2 от Закона за Храните, изразяваща се в извършено заличаване на групи храни от животински произход от Удостоверени за регистрация № Т 162113232/13.02.2009г. на обект за търговия с храни:“склад за съхранение на храни” в гр.Пловдив, ул. ”Георги Бенев”№9, на “Петров Комерс”ЕООД, както следва: мляно месо, колбаси, месни продукти – полуфабрикат, млечни продукти, яйца от птици и яйчни продукти, мед – пакетиран,риба и рибни продукти, месни, месо-растителни и рибни консерви, мазнини от животински произход, месо от птици и птичи продукти – полуфабрикат, ВЕДНО и издаденото въз основа на същата Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, вписана промяна, № Т 162113232/17.06.2010г. на Директора на РИОКОЗ – Пловдив, в което са посочени коригираните вече групи храни, за търговията на които е регистриран гореописания обект, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ.
ОСЪЖДА РИОКОЗ – Пловдив, да заплати на ”Петров Комерс”ЕООД, гр. Пловдив, ул.”Белград” №8, представлявано от управителя С.П.П., със съд.адрес гр. Пловдив, ул.”Алцеко”№16, ет.2 /адв.Ек.Н./, сумата от 504 /петстотин и четири лева/ разноски поделото, като отхвърля претенцията до пълния й размер от 1 354 лева като неоснователна.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение от страните.

 
122 Административно дело No 1436/2010, X състав Дела по ЗОС ГЕСЛИН ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 08.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №10ОА1443 от 05.07.2010 година, издадена от Кмета на Община Пловдив, за изземване на недвижим имот, представляващ паркинг, находящ се на ул. ”Димитър Цончев”, западно от УПИ V-ЗПО, кв.17-нов по плана на ЦГЧ, град Пловдив, попадащ в уличното пространство, от “Геслин” ООД.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
123 Административно дело No 1439/2010, X състав Дела по КСО ОБЩИНА АСЕНОВГРАД,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 15.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №169/29.06.2010 година на Ръководителя на ТП на НОИ и потвърденото с него Разпореждане №768 от 19.05.2010г., издадено от Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в РУ”СО” - град Пловдив, за събиране на сумата, в размер на 476,95лв., от които 220,10лв.- главница и 256,85 лв.- лихва, по ревизионен акт за начет вх.№14001776 от 30.04.2010 година/пореден номер 768 от 19.05.2010 година/, издаден срещу Община Асеновград.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
124 Административно наказателно дело (К) No 1455/2010, XX състав Наказателни касационни производства АГРОХИМИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЕАД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 04.11.2010г., в законна сила от 04.11.2010г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1145/08.06.2010г., постановено по НАХД № 2543 по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ н.състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
125 Административно наказателно дело (К) No 1457/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ФАМА ОПТИК ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 18.11.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1179 от 14.06.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1701/2010 г.

Решението е окончателно.

 
126 Административно наказателно дело (К) No 1466/2010, XXI състав Наказателни касационни производства СТРОИТЕЛСТВО И МЕХАНИЗАЦИЯ ООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 22.11.2010г.

ОТМЕНЯ Решение№1229 от 16.06.2010 год. на Пловдивски районен съд, ІХ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело №5891 от 2009 година.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пловдив
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
127 Административно наказателно дело (К) No 1467/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОЙКО КИРЕВ ЕТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 05.11.2010г., в законна сила от 05.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1159 от 11.06.2010г. по НАХД №530 по описа на ПРС за 2010г. на ХІІ-ти наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
128 Административно наказателно дело (К) No 1468/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА КУКЛЕН Д.К.Ф. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 18.11.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1011/25.05.2010г., постановеното по НАХД №1740/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІІ н. състав, с което е отменено издаденото от Кмета на Община – Куклен наказателно постановление/НП/ №01 от 14.01.2010г., с което е наложено на Д.К.Ф. *** на основание чл. 232 ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/ административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.147 ал.1,т.8 и чл. 148 ал.1 ЗУТ.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване

 
129 Административно наказателно дело (К) No 1469/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Н.К.К. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 18.11.2010г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 396 от 08.03.2010 год. на Пловдивски районен съд, ХХVІ наказателен състав, постановено по НАХД № 6849/2009 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
130 Частно админист. наказателно дело (К) No 1470/2010, XXI състав Наказателни частни касационни производства Д.М.СЕКЮРИТИ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 22.11.2010г., в законна сила от 22.11.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение №730 от 23.06.2010г. по н.а.х. дело №3192/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив І н.с., с което е прекратено производството по делото и е върната жалбата на “Д.М. Секюрити груп”ООД с адрес на управление гр.София,ул.”Мокренски проход”№1,бл.1 срещу наказателно постановление/НП/ №16-1600497 от 07.12.2009г., издадено от Директор Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив, с което на ООД-то е наложена на основание чл.414 ал.1 КТ имуществена санкция в размер на 10 000 лева за нарушение на чл.146 ал.1 КТ.
ВРЪЩА делото на Районен Съд – Пловдив, І-ви н.състав, за продължаване на съдопроизводствените действия по него, съобразно мотивите на настоящото определение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
131 Административно дело No 1478/2010, X състав Други административни дела Т.Г.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 15.11.2010г.
ОТМЕНЯ Мълчаливия отказ на Кмета на община Сопот за предоставяне на обществена информация по сигнално писмо с вх. № С – 1970 от 14.05.2010г.
ВРЪЩА административната преписка на Кмета на община Сопот за произнасяне по сигнално писмо с вх. № С – 1970 от 14.05.2010г при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
132 Частно административно дело No 1480/2010, XII състав Частни администр. дела М.П.И. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 29.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба на М.П.И., ЕГН ********** *** против Акт изх. № К - 36207 # 3/13.VІІ.2010г. на Директора на РУ „СО” гр.Пловдив, с който на основание чл.88, ал.ІІ, предложение второ от АПК е прекратено производството по жалбата на лицето с вх. № К-36207#2/25.VІ.2010г. против Разпореждане № К-36207/07.VІ.2010г. на Ръководител на контрола по разходите на ДОО при РУ”СО” гр. Пловдив.
ОСЪЖДА М.П.И., ЕГН ********** *** да заплати на Районно управление ”Социално осигуряване” – гр.Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
133 Административно дело No 1486/2010, XI състав Други административни дела Б.П.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 18.11.2010г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на спора.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Б.П.А. ***, чрез адв.В.К.,***, офис 1, против Решение № 3 от 08.04.2010 г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция “Земеделие” – гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1486/ 2010 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
134 Административно дело No 1490/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни АЛЕКС ТРАКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 02.11.2010г.
Отменя Решение № 83 от 18.06.2010г. на Директора на ТД на НАП, гр.Пловдив, с което е оставена без разглеждане, като недопустима жалбата на Алекс Траки България ЕООД срещу постановление изх.№ РД-10-191/15.04.2010г. на публичен изпълнител при ТД, гр.Пловдив, Офис-Пловдив, издадено на основание чл.121 ДОПК.
Връща преписката на Директора на ТД на НАП, гр.Пловдив за произнасяне по жалбата на Алекс Траки България ЕООД срещу постановление изх.№ РД-10-191/15.04.2010г. на публичен изпълнител при ТД, гр.Пловдив, Офис-Пловдив, издадено на основание чл.121 ДОПК, с разглеждането й по основателност.
Решението е окончателно.

 
135 Административно дело No 1493/2010, IV състав Други административни дела МИР КИС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 02.11.2010г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 04.10.2010 г. за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на „Мир кис” ООД, с ЕИК 201111571, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.”Марица” № 54, ет.6, ап.12, представлявано от управителя Мирослав Кристинов Кисьов, против заповед № 10ОА1353 от 21.06.2010 г. на в.и.д. кмет на Община Пловдив, с която е определена категория 1 звезда за заведения за хранене и развлечения: кафе-аперитив „Фонтана”, находящо се на ул.”Павел Калпакчиев” № 43, капацитет: общ брой на местата 34, на закрито 34, на открито 0, собственик и наемател „Мир кис” ООД, относно липсата на категоризиране на местата за сядане на открито.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1493 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
136 Административно дело No 1498/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Р.И. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 08.11.2010г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на спора.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Р.И. *** срещу отказ за издаване на скица, обективиран в писмо изх. №94-11289/31.05.2010 г. на Началника на СГКК-гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1498/ 2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
137 Административно наказателно дело (К) No 1504/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ИМЛ-ТРАНС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 16.11.2010г., в законна сила от 16.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1190 от 14.06.2010 г. на Пловдивски районен съд, ІХ - ти н.с, постановено по НАХД № 536 по описа на съда за 2010 г., , като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 32382 - 0083281/19.12.2009 г. на Директора на Дирекция „Обслужване" в ТД на НАП гр. Пловдив, с което на жалбоподателя на основание чл. 179, предл. I от ЗДДС е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 лева /петстотин лева/ за нарушение на чл. 125, ал. 1, във вр. с ал. 5 от ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
138 Административно наказателно дело (К) No 1505/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ М.А.М. Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 03.11.2010г., в законна сила от 03.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1194 от 15.06.2010год. на Пловдивски районен съд, ІХ наказателен състав постановено по н.а.х. дело №2368 по описа на същият съд за 2010год. и вместо това ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 36-0000461 от 07.04.2010год., издадено от Началника на Областен Отдел “Контролна дейност – ДАИ”, гр. Пловдив към Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” с което на М.А.М. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1500.00лв., на основание чл. 93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, за нарушение по чл.19, т. 4 от НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “глоба” от 1500.00лв. на 500.00лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
139 Административно наказателно дело (К) No 1506/2010, XIX състав Наказателни касационни производства БАЛНЕОЛОЖКИ КОМПЛЕКС ХИСАР АД БДУВИБР ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 30.11.2010г., в законна сила от 30.11.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 1250 от 21.06.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1538/2010 г.
ВРЪЩА делото в Пловдивския районен съд за ново разглеждане, като се изпълнят указанията за събиране на доказателства относно срочността на жалбата.

Решението е окончателно.

 
140 Административно наказателно дело (К) No 1509/2010, XXI състав Наказателни касационни производства П.Н.П. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 22.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1286 от 22.06.2010 год. на Районен съд – Пловдив, ХІ н.с., постановено по НАХД № 163/2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
141 Административно наказателно дело (К) No 1510/2010, XX състав Наказателни касационни производства ДИМИСОН-СТОЯН ДИМОВ ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 17.11.2010г., в законна сила от 17.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1149 от 31.5.2010 г., постановено по НАХД № 1737/2010 г., по описа на Районен съд –Пловдив/ПРС/, VІІІ н.с., с което е потвърдено Наказателно постановление № І-Б-244/22.07.2009 г. на Директора на РИОКОЗ гр.Пловдив в частта , с която е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1000 лева за нарушение по чл.73 ал.1 от Наредба № 5 за хигиена на храните/ДВ бр.55/2006 г./. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № І-Б-244/22.07.2009 г. на Директора на РИОКОЗ гр.Пловдив в частта , с която е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1000 лева за нарушение по чл.73 ал.1 от Наредба № 5 за хигиена на храните/ДВ бр.55/2006 г./.ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част. Решението е окончателно.
 
142 Частно админист. наказателно дело (К) No 1513/2010, XXII състав Наказателни частни касационни производства Д-Р ИВАН МАРИНОВ АИППМП РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 08.11.2010г., в законна сила от 08.11.2010г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 14.06.2010 година по н.а.х.д. № 3976 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година, с което е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на Пловдивския районен съд, ІІІ н.с., за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
143 Административно наказателно дело (К) No 1514/2010, XXII състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ МБАЛ ЗДРАВЕ ООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 18.11.2010г., в законна сила от 30.11.2010г.
Оставя без разглеждане касационната жалба на РЗОК Пловдив срещу решение № 1301/24.VІ.2010 г. по НАХД 2691/2010 г. по описа на ПРС, ХХІV н.с.
Прекратява производството по КАХД 1514/2010 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни, а за неприсъствалата в същия срок от съобщаването

 
144 Административно наказателно дело (К) No 1515/2010, XX състав Наказателни касационни производства БММ БИЛДИНГС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 17.11.2010г., в законна сила от 17.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1281/22.06.2010г., постановено по НАХД № 1399/2010г. по описа на Районен съд– Пловдив, ХІХ н. състав, с което е потвърдено Наказателно постановление НП № 32819-S000173/29.12.2009г. на Директор на Дирекция “Контрол” в на ТД на НАП – Пловдив, с което на ”БММ Билдингс”ООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов”№71, представлявано от управителя Тошко Мирчев, на основание чл.180 ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 7 500 лева за нарушение на чл.86 ар.1 и ал.2, вр. с чл.82 ал.1 вр. с чл.25 ал.6 вр. с чл.113 ал.4 от ЗДДС, като место това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление НП № 32819-S000173/29.12.2009г. на Директор на Дирекция “Контрол” в на ТД на НАП – Пловдив, с което на ”БММ Билдингс”ООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов” №71, представлявано от управителя Тошко Мирчев, на основание чл.180 ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 7 500 лева за нарушение на чл.86 ар.1 и ал.2, вр. с чл.82 ал.1 вр. с чл.25 ал.6 вр. с чл.113 ал.4 от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
145 Административно наказателно дело (К) No 1516/2010, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ГЪРКОВ ФАМИЛИ С ИЕ СД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 18.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1299/23.06.2010г. на Пловдивския районен съд, ХХІІІ - ти н.с, постановено по НАХД № 2190 по описа на същия съд за 2010г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
146 Административно наказателно дело (К) No 1518/2010, XXII състав Наказателни касационни производства А.А.Е.Ш. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 08.11.2010г., в законна сила от 08.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1230 от 16.06.2010 г. по н.а.х.д. № 4191 по описа на Пловдивския районен съд, ІХ н.с., за 2009 година, с което е потвърдено наказателно постановление № 11010522 от 24.06.2009 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на А.А. Егинлян-Ш., ЕГН **********, е наложена глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл..3, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
147 Административно наказателно дело (К) No 1519/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЕТЪР МИРТАЛОВ ЕТ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 22.11.2010г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №1183/20.05.2010г.,постановеното по НАХД №7032/2009г. по описа на Районен Съд – Пловдив VІІ н. състав, с което е отменено издаденото от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 – 1600488/11.12.2009г., с което е наложена на ЕТ “Петър Мирталов” с адрес на управление гр.Раковски, ул.“Шести септември”№11 на основание чл.414 ал.3 КТ имуществена санкция в размер на 15 000 лева за нарушение на чл.1 ал.2 във връзка с ал.62 ал.1 КТ, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление/НП/ №16 – 1600488/11.12.09г., с което е наложена на ЕТ“Петър Мирталов” с адрес на управление гр.Раковски, ул.“Шести септември”№11 на основание чл.414 ал.3 КТ имуществена санкция в размер на 15 000 лева за нарушение на чл.1 ал.2 във връзка с ал.62 ал.1 КТ, като НАМАЛЯВА размера на административното наказание “Имуществена санкция” от 15 000 лева на 1 500 лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
148 Административно наказателно дело (К) No 1520/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства К.Х.П. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.11.2010г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1220 от 17.06.2010 г., постановено по НАХД № 1171/2010 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
149 Административно наказателно дело (К) No 1521/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ВИНАРСКА ИЗБА БРЕЗОВО- БЪЛГАРИЯ АД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 22.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1223 от 17.06.2010 година, постановено по НАХД№2542 от 2010 година на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
150 Административно дело (К) No 1523/2010, XX състав Касационни производства Р.С.Т. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА АСЕНОВГРАД
Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 18.11.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 287 от 09.06.2010г., постановено по адм. дело № 1435/2009г. по описа на Районен Съд – Асеновград ІІ гр.състав, с което е обявена нищожността на Решение № 160 от 30.08.2000г. на Поземлена Комисия–Лъки, с което по преписка-заявление вх. № 160/04.11.1998г. е възстановено правото на собственост на наследници на Салих Асанов Смаилбашов върху 1/72 - /39.613 дка/ ид.части от целия кооперативен имот/ревир/“Джурково”, който е бил с обща площ 2 843.425 дка и на Решение № 160/30.08.2000г. – постановено по преписка № 160/04.11.1998г., с което е възстановено правото на собственост на наследниците на Салих Асанов Смаилбашов, върху 1/72 /69.382 дка/ ид.части от целия кооперативен имот /ревир/ Джурково, който е бил с обща площ 4980. 208 дка по картата на възстановената собственост на землището, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Районна Прокуратура – Асеновград, направено с протест с искане за обявяване нищожността на Решение № 160 от 30.08. 2000г. на Поземлена Комисия–Лъки, с което по преписка-заявление вх. № 160/ 04.11.1998г. е възстановено правото на собственост на наследници на Салих Асанов Смаилбашов върху 1/72 - /39.613 дка/ ид. части от целия кооперативен имот /ревир/ “Джурково”, който е бил с обща площ 2 843.425 дка и на Решение №160/30.08.2000г. – постановено по преписка № 160/04.11.1998г., с което е възстановено правото на собственост на наследниците на Салих Асанов Смаилбашов, върху 1/72 /69.382 дка/ ид.части от целия кооперативен имот /ревир/ Джурково, който е бил с обща площ 4980.208 дка по картата на възстановената собственост на землището, като НЕОСНОВАТЕЛЕЛНО.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
151 Административно дело No 1537/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Ц.И.Ж. ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 22.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 105/16.07.2010 г. на И.Д. Директор на ТД на НАП гр. Пловдив – Г.Щ.Т., потвърждаващо Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 108, ал. 3 от ДПК /отм./ изх. № 70-00-91/05.03.2002 г., издадено от Петър Д. Бучов – Началник отдел “Събиране” при ТДД гр. Пловдив, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Постановление за предварително обезпечаване на основание чл. 108, ал. 3 от ДПК /отм./ изх. № 70-00-91/05.03.2002 г., издадено от Петър Д. Бучов – Началник отдел “Събиране” при ТДД гр. Пловдив, в частта, с която е наложена обезпечителна мярка – възбрана върху недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. “Поп Тачо” № 11, целият със застроена и незастроена площ от 482 кв.м., съставляващ имот планоснимачен № 1129 от кв. 610 А по регулационния план на Пета градска част на гр. Пловдив, а именно: АПАРТАМЕНТ “Б” в югоизточната част на трети жилищен етаж на сградата, със застроена площ 48,78 кв.м., ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 в подземния етаж на сградата с полезна площ 11,60 кв.м.; АПАРТАМЕНТ “В” в северната част на трети жилищен етаж на сградата, със застроена площ 78,94 кв.м., ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 4, в подземния етаж на сградата с полезна площ 8,54 кв.м.; ГАРАЖ № 3 в западната част на сградата със застроена площ 17,05 кв.м.
ОСЪЖДА Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, да заплати на Ц.И.Ж., ЕГН **********,***, сумата в размер на 310 лв. /триста и десет лева/, представляваща разноски по делото.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
152 Административно дело No 1542/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ПАНОРАМА 2008 ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 05.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Панорама 2008” ООД със седалище и адрес на управление гр. Харманли, Хасковска област, ул.”Петко Каравелов” № 16 А чрез управителя Димитрина Словава Алтънкова против решение по жалба срещу Постановление за налагане на обезпечителна мярка № 101/07.07.2010 г. на Сергей Георгиев Маринов – Директор на ТД на НАП – гр.Пловдив.
ОСЪЖДА „Панорама 2008” ООД със седалище и адрес на управление гр.Харманли, Хасковска област, ул.”Петко Каравелов” № 16 А да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.
Решението е окончателно.

 
153 Административно дело No 1556/2010, V състав Дела по ЗМВР Л.Х.К. НАЧАЛНИК НАПРАВЛЕНИЕ БЪЛГ.ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 30.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л. ХРИСТОВА К. против Заповед № З-795 от 20.01.2010 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1556/2010 година по описа на Административен съд – Пловдив, V състав.
ОСЪЖДА ответника ОД на МВР – Пловдив да заплати на Л. Христова К. съдебни разноски в размер на 360 лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и от съобщението за ответника, с частна жалба пред ВАС на РБ.

 
154 Административно дело No 1557/2010, XVII състав Други административни дела УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 22.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД – Пловдив, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе” № 66, представлявано от Изпълнителния директор доц. д-р Карен Джамбазов, дм, против Писмена Покана с изх. № 161331/25.06.2010 г. на Директора на РЗОК гр. Пловдив.


Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
155 Административно дело No 1559/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ХЕСПА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 18.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалби, подадени от “Хеспа” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ: 112512116 с адрес за кореспонденция гр. София, пл. “Славейков” № 11, ет. 2, ап. 5 и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. София, бул. “Драган Цанков” № 31, вх. Б, представлявано от управителя Христина Атанасова Кокотанова вх. № 96-00-274/21.07.2010г. по описа на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив против мълчалив отказ за произнасяне на Директор на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив по жалба против Ревизионен акт № 130900643/31.03.2010г. и вх. № 12242/20.08.2010г. по описа на Административен съд – гр. Пловдив против Решение № 593 от 06.08.2010г. на Директора на дирекция ”ОУИ” - гр. Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалба вх. № 20-12-68/04.08.2010г. като просрочена и е прекратено образуваното производство.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
156 Административно дело No 1561/2010, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БТК АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 11.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10 ОА 1500 от 09.07.2010г. на Кмета на Община Пловдив, с която е наредено на “БТК МОБАЙЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. София, бул. “Ген.Тотлебен” №8 да премахне базови станции, разположени на територията на Община Пловдив, изградени и монтирани в нарушение на изискванията на т.6 от Решение № 247/п/, взето с Протокол № 13 от 25.06.2009г. на Общински съвет Пловдив, както следва : PD 2358, разположена на бул. “Цариградско шосе” №24 ; PD 2068, разположена на ул. “Герлово” №8 ; PD 2003, разположена на бул. “Източен” №22 ; PD 2066, разположена на бул. “Ал. Стамболийски” №34 ; PD 2004, разположена на ул. “Петър Васков” №53 ; PD 2263, разположена на ул. “Луна”, кв. Коматево ; PD 2000, разположена на ул. “Пере Тошев” №75 ; PD 2075, разположена на ул. “Надежда” №3 ; PD 2019А, разположена на покрива на МОЛ “Пловдив” ; PD 2009, разположена на ул. “Царевец” бл. 2, Студентски общежития ; PD 2067, разположена на покрива на жил. блок 91, вх.Б, ж.к. “Тракия” ; базова станция, разположена на покрива на жил. блок 202, вх. Б, ж.к. “Тракия” ; базова станция PD 2340А, разположена на покрива на жил. блок 218, ж.к. “Тракия” ; PD 2308А, разположена на покрива на жил. блок 186, вх. Б, ж.к. “Тракия” ; PD 2001, разположена на Сахат тепе ; PD 2059, разположена на ул. “Ф. Македонски” №24 ; PD 2005, разположена на бул. “В. Априлов” №96 ; PD 2056, разположена на бул. “Руски” №16 ; PD 2052, разположена на ул. “Добри Войников” №25 ; PD 2061А, разположена на бул. “Шести септември” бл. №203 ; PD 2062А, разположена на ул. “Доспат” №5 ; PD 2014, разположена на бул. “Мария Луиза” №34 ; PD 2338, разположена на ул. “Милеви скали” №4.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
157 Административно дело No 1562/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛИКА-5 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 08.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Металика - 5” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. ”Димитър Грънчаров” № 3, представлявано от управителя Р.А.Л. срещу Ревизионен акт № 130800356/16.09.2008 г., издаден от Атанаска Иванова Цанкова, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 815/25.11.2008 г. на Директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, относно непризнат данъчен кредит в размер на 576 370,33 лв., ведно с прилежащата лихва върху тях в размер на 113322,21 лв.
ОСЪЖДА “Металика - 5” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. ”Димитър Грънчаров” № 3, представлявано от управителя Р.А.Л., да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив сумата в размер на 14243,85 лв./четиринадесет хиляди двеста четиридесет и три лева и осемдесет и пет стотинки/ за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
158 Административно наказателно дело (К) No 1564/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ГЕРБ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 10.11.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1148 от 03.06.2010 г., постановено по НАХД № 756/2010г. на Пловдивския районен съд в частта, с която е потвърдено Наказателно постановление № 2009-К-13217 от 14.10.2009г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище град Пловдив към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което е наложена на“ГЕРБ” ООД, с БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Г.П.К. с ЕГН **********, на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 222 от ЗЗП имуществена санкция в размер на 500 лв., за нарушение по чл. 127, ал. 2 ЗЗП. Вместо него постанови:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2009-К-13217 от 14.10.2009г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище град Пловдив към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което е наложена на “ГЕРБ” ООД, с БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Г.П.К. с ЕГН **********, на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 222 от ЗЗП имуществена санкция в размер на 500 лв./петстотин лева/, за нарушение по чл. 127, ал. 2 ЗЗП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
159 Административно наказателно дело (К) No 1565/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ БММ БИЛДИНГС ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 16.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1344 от 30.06.2010 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 1401/2010 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
160 Административно наказателно дело (К) No 1566/2010, XX състав Наказателни касационни производства ХРД-ХРИСТО ДИМИТРОВ ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 17.11.2010г., в законна сила от 17.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1214 от 16.06.2010 г., постановено по НАХД № 3391/2009 г., по описа на Районен съд –Пловдив/ПРС/, ІХ н.с., с което е потвърдено Наказателно постановление № І-Б-169/28.05.2009 г. на Директора на РИОКОЗ гр.Пловдив в частта , с която е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 лева на основание чл. 48 ал.2 от Закона за храните за нарушение по чл.73 ал.1 т.1 от Наредба № 5 за хигиена на храните/ДВ бр.55/2006 г./. ОТМЕНЯ Наказателно постановление № І-Б-169/28.05.2009 г. на Директора на РИОКОЗ гр.Пловдив в частта , с която е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 лева на основание чл. 48 ал.2 от Закона за храните за нарушение по чл.73 ал.1 т.1 от Наредба № 5 за хигиена на храните /ДВ бр.55/2006 г./. ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.
Решението е окончателно.

 
161 Административно наказателно дело (К) No 1568/2010, XXII състав Наказателни касационни производства З КЮ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 05.11.2010г., в законна сила от 05.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1231 от 16.06.2010 г. по НАХД №6270 по описа на ПРС за 2009г. на ІХ-ти наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
162 Административно наказателно дело (К) No 1569/2010, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Г.К.М. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 02.11.2010г., в законна сила от 02.11.2010г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1284 от 22.06.2010 г., постановено по НАХД № 1678/2010 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХV наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
163 Административно дело No 1571/2010, IX състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.А.А. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 11.11.2010г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 12.08.2010 г., с което е насрочено открито съдебно заседание на 23.09.2010 г.
ЗАЛИЧАВА допусната съдебно-техническа експертиза.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Е.А. *** чрез пълномощник адв.С.Б. *** относно удостоверение № 9400 200 57/25.06.2010 г., с приложена към него скица по чл.13 от ППЗСПЗЗ с твърдение, че същото е непълно и се иска допълването му в настоящото производство.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1571/2010 г.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС за участвалите в днешното съдебно заседание, а за ответника в 7 дневен срок от получаване на съобщението.

 
164 Административно наказателно дело (К) No 1572/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ВТ-2004 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 18.11.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1322 от 28.06.2010 г. на Пловдивския районен съд по НАХД № 1016/2010 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-1600437 от 21.01.2010 г., издадено от Директора на дирекция "Инспекция по труда" - гр.Пловдив, като
НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция, наложена на "ВТ-2004" ООД, Булстат: ***със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Бързия" №12, ет.4, ап.56, представлявано от Т.И.К., от 10000 лв., на 1500 лв.

Решението е окончателно.

 
165 Административно наказателно дело (К) No 1575/2010, XIX състав Наказателни касационни производства СКАЙ ТВ-КАРЛОВО ЕООД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 116 от 10.06.2010 г. постановено по НАХД № 51/2010 г. по описа на Карловския районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
166 Административно дело No 1584/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 08.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10ОА1502/09.07.2010 г. на Кмета на Община Пловдив, с която е наредено в едномесечен срок от издаването й „Космо България Мобайл”ЕАД със седалище и адрес на управление в гр.София, ж.к.Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от ИД Захариас Коцибос, да премахне изброените в заповедта базови станции, разположени на територията на Община Пловдив, изградени и монтирани в нарушение на изискванията на т.6 от решение № 247, взето с протокол № 13 от 25.06.2009 г. на Общински съвет-Пловдив.

ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на „Космо България Мобайл”ЕАД със седалище и адрес на управление в гр.София, ж.к.Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от ИД Захариас Коцибос деловодни разноски в размер на 50 лева /петдесет лева/.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


Административен съдия:

 
167 Административно дело No 1585/2010, XIII състав Дела по ЗМСМА М.Д.Й. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САДОВО Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 05.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Д.Й., ЕГН **********,***-ма, 3 против Решение № 529 взето с Протокол № 43 от извънредно заседание на Общински съвет Садово, проведено на 23.07.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1585/2010 г., по описа на Административен съд град Пловдив, Второ отделение, ХІІІ състав на основание чл.159 т.4 от АПК.
Настоящото определение подлежи на обжалване пред ВАС в 7 – дневен срок считано от датата на днешното съдебно заседание.

 
168 Административно дело No 1590/2010, IX състав Дела по ЗМВР Г.И.П. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 29.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 3-11089/17.11.2009 г. на ВНД Директор на ОД на МВР – Пловдив за наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ по отношение на Г.И.П. ЕГН ********** „забрана за напускане на страната” по отношение държавите-членки на Европейския съюз.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.П. ЕГН **********, против Заповед № 3-11089/17.11.2009 г. на ВНД Директор на ОД на МВР – Пловдив, с която заповед на Г.И.П. е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ „забрана за напускане на страната” в останалата й част.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
169 Административно дело No 1593/2010, XIII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 17.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 293 на Общински съвет Съединение, взето с протокол № 22/30.06.2010г., с което Общинския съвет/ОС/ на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 е дал съгласие имоти или части от имоти-публична общинска собственост, които не подлежат на концесиониране да бъдат отдадени под наем по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС и възлага на Кмета на Общината изпълнението на решението
ОСЪЖДА Общински съвет гр. Съединение да заплати на Областна управа гр. Пловдив сумата от представляващи разноски за юрисконсултска защита 150 лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
170 Административно дело No 1601/2010, XVII състав Искове за обезщетение М.Н.Б.   Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 15.11.2010г.
ВРЪЩА исковата молба, наименована “молба”, на М.Н.Б. ***.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1601/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
171 Административно наказателно дело (К) No 1606/2010, XX състав Наказателни касационни производства Р.А.А. РУ НА МВР АСЕНОВГРАД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 02.11.2010г., в законна сила от 02.11.2010г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 93 от 02.07.2010 г., постановено по НАХД № 281/2010 г. по описа на Районен съд – Асеновград, І наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
172 Административно наказателно дело (К) No 1607/2010, XXI състав Наказателни касационни производства В.А.И. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 22.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 28.05.2010 година, постановено по НАХД №56 от 2010 година по описа на Асеновградски районен съд, с което е потвърдено НП№36-0001324/ 05.10.2009г., издадено от Директора на РД „Автомобилна администрация” гр.Пловдив, с което на В.А.И. на основание чл.53 от ЗАНН и чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, е наложено административно наказание „Глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева, за нарушение на чл.15,§.7, б.”а” от регламент 3821/85 във вр.чл.78, ал.1, т.2 от ЗАвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
173 Административно дело No 1609/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЙ И ЕС-ЗС МАРИЦА-ИЗТОК I ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 22.11.2010г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 240800612 от 06.11.2008 г., издаден от Милена Вътева Георгиева на длъжност Главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 23 от 09.01.2009г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр.Пловдив в частта, с която на “Ей И Ес-ЗС Марица-Изток І” ЕООД, представлявано от управителя Иван Михайлов Цанков не е признат данъчен кредит за данъчен период м. май 2007 г., в общ размер на 4 832,61 лв. и съответни лихви за забава и за данъчен период м. октомври 2007г. в общ размер от 32 035,51 лв. и съответните лихви.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
174 Административно дело No 1620/2010, X състав Дела по ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЪКИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 05.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на точка 2 от Решение №359, взето с протокол №44/30.06.2010 година на Общински съвет при Община Лъки, направено със Заповед №ЗД-06-18 от 03.08.2010 г. на Областен управител на област с административен център-Пловдив.
ОСЪЖДА Областна администрация-Пловдив, да заплати на Общински съвет Лъки, съдебни разноски /за осъществената адвокатска защита/ в размер на 250 лв./двеста и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
175 Административно дело No 1628/2010, XVII състав Дела по ЗМСМА ХЕБРОС-БЪЛГАРИЯ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 22.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10 ОА 1278 от 11.06.2010 г., издадена от ИД Кмет на Община Пловдив Георги Тютюков, с която на “ХЕБРОС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.В.Т., е определена Такса за битови отпадъци в общ размер на 5721,47 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 2950,88 лв.
ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Пловдив за издаване на законосъобразен Акт за установяване на вземания от Такса за битови отпадъци за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2009 г. по отношение на “ХЕБРОС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.В.Т., при съблюдаване на указанията по тълкуването и прилагането на закона дадени в настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
176 Административно дело No 1629/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЕМИ-ЕР ЕООД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 12.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х.дело № 1629/2010 г., по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, като ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Административен съд - София град. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
177 Административно дело No 1641/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни П.Т.П. ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПРИ ЦУ НА НАП
Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 04.11.2010г.
Отхвърля жалбата на П.Т.П.-*** с искане за обявяване нищожност на Акт за регистрация по ЗДДС № 240420900024885/ 05.11.2009г., издаден от Г.П.-инспектор по приходите в ТД-Стара Загора и връчен на 16.11.2009г.
Осъжда П.Т.П.-*** да заплати на ТД на НАП-Пловдив сумата от 150 лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
178 Административно дело No 1645/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни БТК АД КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 22.11.2010г.
ОТМЕНЯ Мълчалив отказ на Ръководителя на звено за местни приходи в Община Брезово, за възстановяване на “Българска телекомуникационна компания” АД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.Й. по пълномощно от Б.Ж.Л.М.– главен изпълнителен директор на “БТК” АД от 21.01.2008 г., на недължимо платен данък върху недвижим имот – Радио-предавателен център, находящ се в местността Балталъка, с. Ръжево Конаре, ведно със законните лихви за периода от 01.01.2004 г. до 30.09.2009 г., потвърден с Писмо изх. № 26-00-150/19.04.2010 г. на Кмета на Община Брезово.
ВРЪЩА преписката на Ръководителя на звено за местни приходи в Община Брезово за произнасяне по искане вх. № 26-00-77/08.03.2010 г. по описа на Община Брезово, на “Българска телекомуникационна компания” АД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.Й. по пълномощно от Б.Ж.Л.М.– главен изпълнителен директор на “БТК” АД от 21.01.2008 г., чрез издаване на Акт за прихващане или възстановяване по реда на чл. 128 и сл. от ДОПК, при съблюдаване на указанията по тълкуването и прилагането на закона дадени в настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
179 Административно наказателно дело (К) No 1654/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ И.Т.С. Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1215 от 16.06.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 2717 по описа на Районен съд Пловдив, ХХІ н.с., за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
180 Административно наказателно дело (К) No 1655/2010, XX състав Наказателни касационни производства И.К.А. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 17.11.2010г., в законна сила от 17.11.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ в сила Решение № 1329 от 29.06.2010 г., постановено по НАХД № 3131/2010 г. по описа на ПРС, ХХІV н.с. .
Решението е окончателно.

 
181 Административно наказателно дело (К) No 1657/2010, XX състав Наказателни касационни производства Ю.С.Т. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 18.11.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
ОТСТАВЯ В СИЛА Решение № 1187/18.05.2010г. постановено по НАХД № 2305/10г. по описа на Районен съд – Пловдив, VІІ н.състав, В ЧАСТТА с която е потвърдено Наказателно постановление № 5719/08 от 10.07.2008г. на Началник Сектор “ПП и КАТ” при ОД на МВР – гр.Пловдив, в частта, с която на Ю.С.Т. ЕГН ********** на основание чл.123 ар.1 т.1 ЗДвП е наложено административно наказание по чл.175 ал.1 т.5 от ЗДвП – “глоба” в размер на 150 /сто и петдесет/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 /шест/ месеца.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
182 Административно наказателно дело (К) No 1658/2010, XXII състав Наказателни касационни производства СВЕТА КАРИДАД ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 05.11.2010г., в законна сила от 05.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1288 от 23.06.2010г. по НАХД №2933 по описа на ПРС за 2010г. на ХХІV-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
183 Административно наказателно дело (К) No 1659/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства АПЕКС СЕРВИЗ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.11.2010г.
ОТСТАВЯ В СИЛА Решение № 1353 от 30.06.2010 г. по НАХД № 2910 по описа за 2010 г. на Районен съд Пловдив.
Решението е окончателно.

 
184 Административно наказателно дело (К) No 1661/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ КАТРИН КО ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 18.11.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение от №1321 от 28.06.2010г., постановеното по НАХД №2404/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХVІ н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Директор на Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/- Пловдив наказателно постановление/НП/ №І – Б – 78/11.03. 2010г., с което са наложени на основание чл.41 ал.2 от Закона за храните /ЗХр./ на “Катрин – Ко”ЕООД с адрес на управление гр.Раковски,ул.“Река Сребра” №1а: имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.7 ал.1 от Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните и имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.20 ал.3 от същата Наредба.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
185 Административно наказателно дело (К) No 1662/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕКЕРИЦА Е.Ж.Ж. Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 18.11.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1343 от 30.06.2010 г. по н.а.х.д. № 1806 по описа на Пловдивски районен съд за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
186 Административно наказателно дело (К) No 1664/2010, XXII състав Наказателни касационни производства Р.Г.В. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 17.11.2010г., в законна сила от 17.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 626 от 30.03.2010г. постановено по НАХ № 4924 по описа за 2009г. на ПРС, с което V-ти наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 16584/07 от 23.09.2007г. на Началник сектор ПП-КАТ към ОДП Пловдив, с което на основание чл. 174, ал.3, пр.1 от ЗДвП са били наложени административни наказания “глоба” в размер на 1000лв. и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 18 месеца за извършено нарушение по чл. 174, ал.3, пр.1 от ЗДвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
187 Административно наказателно дело (К) No 1665/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КОТА 190 ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 22.11.2010г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1357 от 07.01.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 5693 по описа на Пловдивски районен съд за 2009 г. година, с което е отменено Наказателно постановление № 30945-0043032/30.07.2009 г. на Директора на Дирекция „Контрол” в ТД на НАП гр. Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
188 Административно наказателно дело (К) No 1668/2010, XX състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО МЛ ВИНО-МЛАДЕН ДИМОВ ЕТ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 16.11.2010г., в законна сила от 16.11.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 1290 от 23.06.2010 г. ,постановено по НАХД № 2541/2010 г., по описа на Районният съд-Плавдив /ПРС/, ХVІІІ н.с..
Решението е окончателно.

 
189 Административно наказателно дело (К) No 1669/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ДИ ДЖИ ПРО ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 18.11.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1165/11.06.2010г. по НАХД № 1885/20010г. с което е потвърдено издаденото от Директор на дирекция “Обслужване” при ТД на НАП гр. Пловдив наказателно постановление/НП/ № 33021-0083322/05.03.2010 г., с което на “ДИ ДЖИ ПРО” ООД е наложена на основание чл. 179, предложение първо от ЗДДС имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл. 125, ал. 1 във връзка с ал. 5 от ЗДДС.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
190 Административно наказателно дело (К) No 1670/2010, XX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Д.Т.С. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 05.11.2010г., в законна сила от 05.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1010 от 25.05.2010г., постановено по НАХД № 630 по описа на Пловдивски районен съд за 2010г., ХІІ наказателен състав.
ВРЪЩА делото на друг състав на Районен съд –Пловдив за произнасяне при съобразяване с дадените указания в настоящото решение
Решението е окончателно.

 
191 Административно дело No 1672/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни АЛФА ЕЛЕКТРИК-ВАСИЛ МИЛЕНКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 17.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Васил Борисов Миленков, ЕГН **********,***, действащ като едноличен търговец ЕТ “Алфа Електрик – Васил Миленков“, ЕИК 115068454, срещу ревизионен акт № 161000648 от 26.05.2010 г., издаден от Лилия Браниславова Еленкова, инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с решение № 518 от 14.07.2010 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“ гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Васил Борисов Миленков, ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1830 (хиляда осемстотин и тридесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
192 Административно наказателно дело (К) No 1678/2010, XXII състав Наказателни касационни производства САМЪР ДЖОБ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 08.11.2010г., в законна сила от 08.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 127 от 28.06.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 298 по описа на Карловския районен съд, ІV н.с., за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
193 Административно дело (К) No 1679/2010, XIX състав Касационни производства Б.А.К.,
С.В.Г.,
Б.В.К.,
Р.А.К.,
Р.С.К.,
Ю.М.К.,
Д.К.Д.,
М.К.К.,
Р.Е.Г.,
Е.А.П.,
С.А.Т.,
А.А.К.,
Н.М.К.,
М.А.С.,
Ф.А.К.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ЛЪКИ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 18.11.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 318/22.06.2010 г. на Асеновградския районен съд по гр.д № 693/2009 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ ПРОТЕСТА на Асеновградската районна прокуратура срещу решение № 135/25.01.2001 г. на Поземлена комисия - гр.Лъки, постановено по преписка вх.№ 135/29.10.1998 г., с което е възстановено правото на собственост на наследниците на Ахмед Алиев К. ***) върху 295 дка идеални части от целия кооперативен имот (ревир) "Ени хан" с обща площ от 5067,673 дка, представляващ ревир №204 по картата на възстановената собственост, находящ се в землището на с.Манастир.
Решението е окончателно.

 
194 Административно дело No 1681/2010, XIII състав Дела по КСО Е.К.Т. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 11.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Е.К.Т., ЕГН ********** срещу Решение № 171/28.07.2010 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отказано отпускане на добавка по чл. 9 ал. 5 от ЗПГРРЛ.
ОСЪЖДА Е.К.Т., ЕГН ********** да заплати на РУ”СО” –Пловдив сумата в размер на 150лв. представляваща възнаграждение за юрисконсулт.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
195 Административно дело No 1723/2010, X състав Дела по КСО П.Х.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 15.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Х.К. ***, против Решение №199 от 05.08.2010 год. на Директора на ТП на НОИ-Пловдив и потвърденото с него Разпореждане №********** от 02.06.2010 г. на Ръководителя на Отдел “Пенсии” при Районно управление “Социално осигуряване” град Пловдив, с което е отказано зачитане на трудов стаж на основание чл.99, ал.1 от КСО във връзка с чл.7 от Закона за политическата и гражданската реабилитация на репресираните лица /ЗПГРРЛ/ времето от 05.08.1959 година до 04.09.1961 година, през което е изтърпявано наказание – “лишаване от свобода”
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
196 Административно дело No 1725/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТОНИ-АНТОН СТЕФАНОВ ЧЕРВЕНКОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 18.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Антон Стефанов Червенков, ЕГН **********, в качеството му на едноличен търговец с фирма “Тони-Антон Стефанов Червенков”, Булстат 115903223, подадена чрез адв. Ж.М. против Решение № 109 от 22.07.2010год. на Заместник Директор на ТД на НАП-Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на едноличния търговец против отказа на ЧСИ, рег. № 828 да прекрати изпълнителните действия по ИД № 262/10г, като неоснователна.

Решението на основание чл. 268, ал.2 ДОПК не подлежи на обжалване.

 
197 Административно наказателно дело (К) No 1734/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ Т.П.Т. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 22.11.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №КТ №90 от 02.12.2009 година, издадено от Руси Панчев, на длъжност Заместник-кмет„ОРС" в Община Пловдив, упълномощен със заповед 09ОА-1794 от 09.07.2009 год. на кмета на Община Пловдив, с което на Т.П.Т. ***, е наложено административно наказание - ГЛОБА в размер на 200лв. /двеста лева/ за нарушение разпоредбата на чл.35, ал.1, т. 1 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив,
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1422 от 19.07.2010 г., постановено по НАХД №3060/2010 год. по описа на Районен съд Пловдив, ХХV-ти наказателен състав, в останалата му част.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
198 Административно наказателно дело (К) No 1736/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ АД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1319 от 25.06.2010г., постановено по НАХ № 2876, по описа .на ПРС за 2010г., с което ХІІ –ти Наказателен състав е отменил Наказателно постановление № КГ-709/14.04.2010г. на Председателя на Държавна агенция по метрологичен и технически надзор/ДАМТН/, с което на “РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. Русе,, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. “Николаевска” № 12, ет.3, ЕИК 117599032, представлявано от С.-О.Н. – Изпълнителен директор е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10000лв., на основание чл. 83, ал.1 от ЗАНН във вр. с чл. 34, ал.2 от ЗЧАВ за нарушение на чл. 8, ал.2 от ЗЧАВ, вр. с чл. 6, т.1 от Приложение № 1 от НИКТГУРНК.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
199 Административно наказателно дело (К) No 1737/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ПЕТРОЛ АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 18.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1345 от 29.06.2010 год. на Пловдивски районен съд, VІІІ наказателен състав, постановено по НАХД № 3115/2010 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
 
200 Административно наказателно дело (К) No 1738/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Б.К.Ф. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 22.11.2010г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №1365/05.07.2010г.,постановеното по НАХД №1823/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХV н. състав, в ЧАСТТА му, с която е отменено издаденото от Началник Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №36–0000233/16. 02.2010г., в ЧАСТТА, с която е наложено на Б.К.Ф. *** административно наказание: “ГЛОБА” в размер на 1 500 лева на основание чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози за нарушение на чл.11 ал.4 от “Приложение контролен уред” AETR ДВ бр.28/95г. КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление/НП/ №36–0000233/16.02.2010г., издаденото от Началник Областен отдел “Контролна дейност–ДАИ” – Пловдив, в ЧАСТТА МУ, с която е наложено на Б.К.Ф. *** административно наказание: “ГЛОБА” в размер на 1 500 лева на основание чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози за нарушение на чл.11 ал.4 от “Приложение контролен уред” AETR ДВ бр.28/95г., като НАМАЛЯВА размера на административното наказание “ГЛОБА” от 1 500 лева на 500 лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
201 Административно наказателно дело (К) No 1740/2010, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ГРИЙН БОЙ-НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1352 от 07.06.2010 г. постановено по НАХД № 1679/2010 г. по описа на Пловдивския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
202 Административно наказателно дело (К) No 1741/2010, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ В.Г.П. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 17.11.2010г., в законна сила от 17.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1359 от 07.06.2010г. постановено по НАХД № 896/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив, VІІ н. състав, с което е Отменено Наказателно постановление /НП/ № 32790-0042451/29.12.2009г. на Директор на Дирекция “Контрол” в на ТД на НАП – Пловдив, с което на В.Г.П. ЕГН **********, на основание чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 583,33 лева за нарушение на чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
203 Административно дело No 1750/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.К.С. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 01.11.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Е.К.С. – с адрес за кореспонденция по жалбата - гр.Пловдив, ул.”Ангел Букорещлиев” № 8, против Заповед № 245/15.03.2010г. на Кметът на Община Родопи.
Прекратява производството по адм.д.№ 1750/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
204 Административно дело No 1753/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕЛТА ТРЕЙД КЪМПАНИ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 15.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Делта трейд къмпани” ЕООД, с ЕИК 130397135, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Владая” № 3, представлявано от управителя Иван Владимиров Халачев, против решение за възобновяване на административно производство № 96 от 01.07.2010 г. на директора на ТД на НАП Пловдив.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
205 Административно наказателно дело (К) No 1756/2010, XX състав Наказателни касационни производства Г.И.В. РУ НА МВР ПЪРВОМАЙ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 04.11.2010г., в законна сила от 04.11.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 21 от 14.07.2010 г., постановено по НАХД № 212 по описа на Районен съд – Първомай, ІІІ състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
206 Административно дело No 1780/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни САРС ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 12.11.2010г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата “Сарс груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. “Подполковник Калитин” №1, склад 8Б, против Решение №1311 от 22.07.2010г. на началника на Митница Пловдив, с което дружеството е задължено да доплати по ЕАД 09BG003000H0154723 от 29.10.2009г. сумата от 426,23 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 29.10.2009г. до окончателното и плащане.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1780 по описа на съда за 2010г.
ОСЪЖДА “Сарс груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. “Подполковник Калитин” №1, склад 8Б, да заплати на Митница Пловдив сумата от 150,00 лева юрисконсултско възнаграждение.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
207 Административно дело No 1784/2010, XV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Н.Х.А. НАЧАЛНИК ПЪРВО РУ НА МВР Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 15.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х.А. с ЕГН **********,*** против Заповед № ЯЗ/01-569 от 16.08.2010г. на Началника на Първо РУ Полиция, гр. Пловдив.
Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
208 Административно дело (К) No 1793/2010, XXII състав Касационни производства И.Б.М.,
П.Б.С.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 17.11.2010г., в законна сила от 17.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2057 от 22.06.2010г., постановено по адм. дело № 18073 по описа на ПРС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
209 Административно наказателно дело (К) No 1795/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я И.Й.К. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 18.11.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1401 от 13.07.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 3056/2010 г.
Решението е окончателно.

 
210 Административно наказателно дело (К) No 1796/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ И.Т.С. Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 18.11.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1378 от 08.07.2010 г. по н.а.х.д. № 2716 по описа на Пловдивски районен съд за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
211 Частно админист. наказателно дело (К) No 1797/2010, XXIV състав Наказателни частни касационни производства ДЖИРО ТРЕЙД ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Определение от 16.11.2010г., в законна сила от 16.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 19.07.2010 г. по НАХД № 4227 по описа за 2010г.на Пловдивския районен съд.

Определението е окончателно.

 
212 Административно наказателно дело (К) No 1798/2010, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 22.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1282/22.06.2010г., постановеното по нахд № 2180/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив, Х н. с., с което е отменено издаденото от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията наказателно постановление/НП/ № 0166 от 23.10.2009г.


Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
213 Административно наказателно дело (К) No 1799/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 18.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1466/29.07.2010г. на Пловдивски районен съд, ІІ ри н.с, постановено по НАХД № 3476 по описа на съда за 2010г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1561/03.05.2010г. на Директор на Дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол” при Община Пловдив, с което на “БИОМЕДА - 2000” ЕООД гр. Пловдив БУЛСТАТ ***, със седалище в гр. Пловдив, ул. “Н.Шилева” № 31 чрез управителя Р.С.И.е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 100 лева на основание чл.127, ал.1 от ЗМДТ за нарушение разпоредбата на чл.54, ал.1 от ЗМДТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
214 Частно админист. наказателно дело (К) No 1800/2010, XXIII състав Наказателни частни касационни производства А.И.А. РУ НА МВР ХИСАРЯ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Определение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.11.2010г.
ОТМЕНЯ определение № 898 от 22.07.2010 г. по НАХД № 4642/2010 г. по описа на ПРС- ІІІ н.с., с което е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на Пловдивския районен съд, ІІІ н.с., за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

 
215 Административно наказателно дело (К) No 1801/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ГРУП 9 ООД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1094 от 03.06.2010 г. постановено по НАХД № 495/2010 г. по описа на Пловдивския районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
216 Административно наказателно дело (К) No 1802/2010, XXII състав Наказателни касационни производства И.М.Б. РУ НА МВР РАКОВСКИ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 04.11.2010г., в законна сила от 04.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1405 от 14.07.2010г., постановено по НАХД № 3235/2010г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
217 Административно наказателно дело (К) No 1804/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ И.Т.С. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 12.11.2010г., в законна сила от 12.11.2010г.
Оставя в сила Решение № 1355/01.07.2010г., постановено по н.ах.д.№ 2723 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
218 Административно дело No 1805/2010, XVIII състав Дела по ЗМВР Г.Д.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 24.11.2010г.

ОТМЕНЯ Заповед № з-2319 от 24.03.2009г. на Директор на ОД на МВР – Пловдив, с която на Г.Д.П. с ЕГН ********** *** е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ „забрана за напускане на Р.България” по отношение държавите-членки на Европейския съюз.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.П. с ЕГН ********** ***, против Заповед № з-2319 от 24.03.2009г. на Директор на ОД на МВР – Пловдив, с която заповед му е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ „забрана за напускане на страната, издаването на паспорти или заместващи ги документи” В ОСТАНАЛАТА И ЧАСТ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
219 Административно дело No 1808/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.С.С. ОБЩИНА СОПОТ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 15.11.2010г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № РД-09-421 от 03.08.2010 г. на кмета на Община Сопот, с която е наредено премахването на временно преместваемо съоръжение: „навес с метална конструкция”, находящ се в УПИ І-67, кв.15 по плана на с.Анево, община Сопот, с административен адрес: с. Анево, ул.”Втора” № 24, осъществено от Т.С.С..
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
220 Административно наказателно дело (К) No 1814/2010, XX състав Наказателни касационни производства ИД-ДИЯН ПЕТРОВ ЕТ ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 18.11.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 137/19.07.10г., постановено по НАХД № 586/09г. по описа на Районен съд – Карлово, ІV н.състав, с което потвърдено Наказателно постановление № 107/08.07.2009г. на Директор на Дирекция “Правно осигуряване и спорове” при Патентното ведомство на Република България, с което на ЕТ”ИД – Д.П.”***, представлявано от Д. Стефанов П., е наложено административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 1 000 лева за извършено административно нарушение по чл.81 ал.1 от Закона за марките и географските означения.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
221 Административно наказателно дело (К) No 1815/2010, XX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ФЕРАД-НАЗМИЕ АРИФ ЕТ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.11.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 103 от 28.07.2010 г., постановено по НАХД № 270/2010 г., по описа на Районен съд град Асеновград, V н.с..
Решението е окончателно.

 
222 Административно дело No 1826/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАНСПАРАНС ВФ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 01.11.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на “ТРАНСПАРАНС ВФ” ООД – седалище/адрес на управление: гр.Пловдив, район “Тракия”, ж.к.Тракия, бл.95А, вх.А, ет.8, ап.37, представлявано от управителя Веселина Бончева Стоянова, против Решение по жалба срещу решение за отказ за издаване на удостоверение под № 123 от 10.08.2010г., издадено от Териториалния директор на ТД на НАП-Пловдив.
Прекратява производството по адм.д.№ 1826/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
223 Административно дело No 1828/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАНСПАРАНС ВФ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 02.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на “Транспаранс ВФ” ООД, с ЕИК 200302513, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ж.к. “Тракия”, бл.95А, вх.А, ет.8, ап.37, представлявано от управителя Веселина Бончева Стоянова, против решение по жалба против решение за отказ за издаване на удостоверение № 121 о 10.08.2010 г. на териториалния директор на ТД на НАП град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1828 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
224 Административно дело No 1842/2010, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 16.11.2010г.
ОТМЕНЯ заповед № КД-14-16-1028 от 21.05.2010 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър-Пловдив, с която е изменена одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на с.Сини връх, община Асеновград, област Пловдивска, одобрени със заповед № 300-5-29/12.05.2004г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
225 Административно наказателно дело (К) No 1852/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ И.Т.С. Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.11.2010г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1354 от 01.07.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 2718 по описа на Районен съд Пловдив, ХХVІ н.с., за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
226 Административно наказателно дело (К) No 1853/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ВАНЕСА 11 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.11.2010г.
ОТМЕНЯ № 1313 от 25.06.2010г. по н.а.х.д. № 3194 по описа на Пловдивския районен съд, ХVІІ н.с., за 2010 година, и вместо него
ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600563 от 30.04.2010 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” град Пловдив, с което на „Ванеса 11” ЕООД, с ЕИК 201021654, със седалище и адрес на управление: град Раковски, ул.”Иван Вазов” № 38, представлявано от управителя Любчо Минчев Загорчев, на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.3 КТ е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева за нарушение на чл.62, ал.1 във връзка с чл.1, ал.2 КТ като на основание чл.3, ал.2 ЗАНН НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
227 Административно дело No 1857/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Пловдив, представлявана от кмета С.С.А., с адрес гр. Пловдив, пл.”Стефан Стамболов” № 1 против заповед № ДК-09-13 от 11.08.2010г. на началник сектор Пловдив при РДНСК Южен централен район, с която е забранено ползването и достъпа на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж “Реконструкция на бул.”Руски” от бул.”Марица-юг” до ул.”Ген.Данаил Николаев” ІІ – ра градска част, гр. Пловдив, като неоснователна.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
228 Административно дело No 1858/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни МУЛТИКОМЕРС-97 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 22.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Мултикомерс-97” ЕООД, с ЕИК 160065797, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Кочо Честеменски” № 5, ет.1, ап.1, представлявано от управителя Г.З. Хасарджиев, против ревизионен акт № 161001654 от 18.06.2010 г. и ревизионен акт № 1015730 от 23.06.2010 г. за поправка на ревизионен акт, издадени от Петър Христов Кисов, главен инспектор по приходите при Териториална дирекция град Пловдив на НАП, потвърдени с решение № 617 от 13.08.2010 г. на зам. директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП в обжалвана част за непризнат данъчен кредит в размер на 19 449,78 лева.
ОСЪЖДА „Мултикомерс-97” ЕООД, с ЕИК 160065797, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Кочо Честеменски” № 5, ет.1, ап.1, представлявано от управителя Г.З. Хасарджиев, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото – юрисконсултско възнаграждение в размер на 834 (осемстотин тридесет и четири) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
229 Административно дело No 1886/2010, V състав Дела по ЗМВР В.Р.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 22.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № З-305 /31.01.2007г. на Директор ОД Полиция – МВР – Пловдив за налагане на ПАМ на В.Р. П. с ЕГН **********,*** с която на основание чл.75, т.4 от ЗБЛД му се забранява да напуска пределите на Република България и издаването на паспорти или заместващи ги документи на българския гражданин по отношение държавите-членки на Европейския съюз.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Р. П. против Заповед № З-300 /31.01.2007г. на Директор ОД Полиция – МВР – Пловдив В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ.
ОСЪЖДА ОД на МВР Пловдив да заплати на В.Р. П. съдебни разноски в размер на 10 лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
230 Административно наказателно дело (К) No 1891/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИНСА ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 01.11.2010г., в законна сила от 01.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1346 от 30.06.2010г. по НАХ дело №1518 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., VІІІ-ми наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №206/09 от 22.02.2010г., издадено от заместник началник на Митница Пловдив, с което на “Инса” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, ул. “Предел” №1, е наложена имуществена санкция в размер от 2 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
231 Административно наказателно дело (К) No 1892/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 09.11.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
Отменя Решение на РС-Пловдив № 1475/30.07.2010г. по н.ах.д.№ 3448/2010г., ПРС.
Вместо това постанови:
Потвърждава НП № 1585/03.05.2010г., издадено от Директор на Дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол” при Община – Пловдив за наложено на “Биомеда 2000” ЕООД-гр.Пловдив административно наказание-имуществена санкция в размер на 100 лв., за нарушение на чл.54 ал.1 ЗМДТ, на основание чл.127 ал.1 от същия закон.
Решението е окончателно.

 
232 Административно наказателно дело (К) No 1893/2010, XIX състав Наказателни касационни производства Б.Г.Л. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 30.11.2010г., в законна сила от 30.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1484 от 30.07.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 2060/2010 г.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
233 Административно наказателно дело (К) No 1894/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства Д.Г.Г. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 15.11.2010г., в законна сила от 15.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1172/ 14.06.2010 г. по НАХД № 2270/ 2010 год. по описа на Районен съд – Пловдив, вместо него постанови:
ОТМЕНЯ НП № І-Б-62/25.03.2010 г. на Директора на РИОКОЗ-гр.Пловдив, с което на Д.Г.Г. ЕГН ********** е наложена административно наказание глоба в размер на 500 лева за извършено административно нарушение по чл.57, ал.1 от Наредба № 5 за хигиената на храните.
Решението е окончателно.

 
234 Административно наказателно дело (К) No 1896/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ МАСИВ 4 ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 18.11.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1465/29.07.2010г. по НАХД № 2600 от 2010 г. по описа на ПРС, с което е отменено издаденото от Началник сектор “Контрол и АНД” гр. Пловдив наказателно постановление/НП/ № 36-0000421/ 31003.2010 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
235 Административно наказателно дело (К) No 1897/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ВАНЕСА 11 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 08.11.2010г., в законна сила от 08.11.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 1382 от 08.07.2010 г. по н.а.х.д. № 3193 по описа на Пловдивския районен съд, ХІ н.с., за 2010 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-1600562 от 30.04.2010 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда” град Пловдив, с което на „Ванеса 11” ЕООД, с ЕИК 201021654, със седалище и адрес на управление: град Раковски, ул.”Иван Вазов” № 38, представлявано от управителя Любчо Минчев Загорчев, на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.414, ал.3 КТ е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева за нарушение на чл.62, ал.1 във връзка с чл.1, ал.2 КТ, като на основание чл.3, ал.2 ЗАНН НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
236 Административно наказателно дело (К) No 1898/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства М.Б.С. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 10.11.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1426 от 19.07.2010г., постановено по НАХД № 2911/2010г. на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно.

 
237 Административно дело No 1919/2010, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТВ САТ КОМ ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 30.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ТВ САТ КОМ”ЕООД – гр.Пловдив, с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Средец” № 62, представлявано от управителя Красимир Кирев, чрез адв.А.Б. и адв. Н Пенев, срещу Удостоверение № 85 от 26.08.2010г. за въвеждане в експлоатация на строеж от ІV-та категория - “Кабелна мрежа на “АТВ САТ” ЕООД, гр.Пловдив, район “Източен”, издадено от гл.архитект на Община Пловдив, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА и
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1919/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
238 Административно дело No 1931/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни БОРИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 24.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Боринвест” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 112653857, със седалище и адрес на управление : гр. Пазарджик, бул. “България” № 45, представлявано от К.А.Г., против Решение № 113 от 27.07.2010г. на Териториален директор на НАП – гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки на основание чл. 195, ал. 1, във връзка с чл. 201 – 207 от ДОПК изх. № 17790/30.07.2008г., издадено от Росица Стоянова Итева – публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП – гр. Пазарджик (сега офис Пазарджик при Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив).
ОСЪЖДА “Боринвест” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 112653857, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. “България” № 45, представлявано от К.А.Г. да заплати на Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив сумата в размер на 150лв. /сто и петдесет лева/, за осъществената юрисконсултска защита.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
239 Административно дело No 1936/2010, IX състав Дела по ЗМВР Т.А.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 03.11.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.А.М. *** против Заповед № З-77/08.01.2009 г., издадена от Директора на Областна Дирекция на МВР-Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1936/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив. Определението да се връчи на страните. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от съобщението до страните.
 
240 Административно наказателно дело (К) No 1938/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ПАРАЛАКС ГРУП ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 30.11.2010г., в законна сила от 30.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1314 от 25.06.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 3062/2010 г.

Решението е окончателно.


 
241 Административно наказателно дело (К) No 1942/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОЙКО КИРЕВ ЕТ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 08.11.2010г., в законна сила от 09.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1520 от 21.07.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 528 по описа на Пловдивския районен съд, VІІ н.с., за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
242 Административно наказателно дело (К) No 1943/2010, XX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 11.11.2010г., в законна сила от 11.11.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1380 от 08.07.2010 г., постановено по НАХД № 3447/2010г. на Пловдивският районен съд, ХХVІ наказателен състав.
Решението е окончателно.


 
243 Административно наказателно дело (К) No 1944/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 10.11.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1402 от 13.07.2010 г., постановено по НАХД № 3472/2010г. на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно.

 
244 Административно наказателно дело (К) No 1945/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 09.11.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
Отменя Решение на РС-Пловдив № 1403/13.07.2010г. по н.ах.д.№ 3459/2010г., ПРС.
Вместо това постанови:
Потвърждава НП № 1575/03.05.2010г., издадено от Директор на Дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол” при Община – Пловдив за наложено на “Биомеда 2000” ЕООД-гр.Пловдив административно наказание-имуществена санкция в размер на 100 лв., за нарушение на чл.54 ал.1 ЗМДТ, на основание чл.127 ал.1 от същия закон.
Решението е окончателно.

 
245 Административно дело No 1955/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МИЛАН-М ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 30.11.2010г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Милан-М” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район “Северен”, ул. “Сава Муткуров” №38, ап.6, против частта от Запо-вед №10ОА-1796 от 16.08.2010г. на кмета на община Пловдив, с която е разпоредено освобождаването на обект, представляващ “Магазин №1, с размери 10,10м. х 7,90м. и височина 2,70м., поставен без правно основание от неизвестен извършител върху имот- публична общинска собственост, представляващ УПИ І- Спортен терен, кв.16(нов) по плана на кв. “Първа Каменица”, гр. Пловдив, и ползван от “Милан-М” ЕООД, бивш наемател на Изпълнителна агенция “Социални дейности на министерство на отбрана-та”.
Решението не подлежи на обжалване.

 
246 Административно дело No 1956/2010, XIV състав Други административни дела К.Д.Г.   Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 08.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело № 1956/ 2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Районен съд гр.Пловдив..
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 
247 Административно дело No 1973/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Х.К. РДНСК,ЮЦР-ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ НАЧАЛНИКЪТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 04.11.2010г.
Отхвърля жалбата на П.Х.К.,***, против Заповед № ДК-10-54/19.08.2010г. на началника на РДНСК-ЮЦР, с която са отменени одобрени инвестиционни проекти и Разрешение за строеж № 9/20.02.2008г., издадено от главен архитект на Община Хисаря с адресат П.Х.К. за „Магазин за хранителни стоки” в ПИ № 439, кв.80 по плана на гр.Хисаря.
Осъжда П.Х.К. да заплати на Х. Георгиев К.,*** лв.- съдебни разноски.
Заличава като заинтересована страна М.С.Д.,*** и прекратява производството по делото спрямо същата.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщения от страните за постановяването му.
В прекратителната част може да се обжалва с частна жалба до ВАС в 7 дневен срок от получаване на съобщение за постановяване на съдебния акт.

 
248 Административно дело No 1974/2010, XIII състав Искове за обезщетение ЕКО ТЕХНИКА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 05.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима исковата молба на “ЕКО ТЕХНИКА” ЕООД , представлявано от инж. Виктор Кьосев, със седалище и адрес на управление гр.. Пловдив, ул. “Братя Шкорпил” № 16 против Министерството на финансите и ТД на НАП, гр. Пловдив с правно основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1974 по описа за 2010г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.


 
249 Административно дело No 1994/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИТАГРО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 02.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на “Елитагро” ООД, с ЕИК 112630851, със седалище и адрес на управление: град Пазарджик, ул.”Тодор Каблешков” № 58, представлявано от управителя Любомир Николов Кузив, против ревизионен акт № 241000960 от 01.07.2010 г., издаден от Борислав Георгиев Чапразов, старши инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 22 320 лева и начислени лихви в размер на 561,36 лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1994 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
250 Административно дело No 2003/2010, XVI състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 22.11.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 22.10.2010 г., с което е даден ход на делото за разрешаване по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на кмета на община Родопи-Пловдив срещу Решение № 732 на Общинския съвет на община Родопи, прието с Протокол № 37/02.08.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2003/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
251 Административно дело No 2006/2010, X състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 05.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Родопи, област Пловдив – Йордан Георгиев Шишков срещу Решение № 728 прието с протокол № 37/02.08.2010 г. на Общински съвет на Община Родопи (Решение № 693, прието с протокол № 36/06.07.2010 г. на Общински съвет на Община Родопи).
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2006/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
252 Административно дело No 2007/2010, X състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 05.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Родопи, област Пловдив – Йордан Георгиев Шишков срещу Решение № 727, прието с протокол № 37/02.08.2010 г. на Общински съвет на Община Родопи (Решение № 692, прието с протокол № 36/06.07.2010 г. на Общински съвет на Община Родопи).
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2007/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
253 Административно наказателно дело (К) No 2019/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ПРАВДОВИ-МАРЦИ МАРЧЕВ ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 18.11.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1502/30.07.2010г. по нахд № 4497/09 г. по описа на ПРС, с което е отменено издаденото от Директор на РИОКОЗ гр. Пловдив наказателно постановление/НП/ № ХІ-Б-225/22.07.2009г., с което на ЕТ “Правдови – М.М.” е наложена на основание чл. 229, ал. 2 от Закона за здравето имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева за нарушение на чл. 28 ал.1 от Наредба № 15 от 21.08.1987г. за хигиенните изисквания за бръснарски, фризьорски и козметични салони.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
254 Административно наказателно дело (К) No 2021/2010, XX състав Наказателни касационни производства БИОМЕДА 2000 ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 30.11.2010г., в законна сила от 30.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1489 от 02.08.2010 г., постановено по НАХД № 3460/2010г., Пловдивският районен съд, ХІV наказателен състав, като вместо него постановява: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1571 от 03.05.2010г. на Директора на Дирекция “МД и ТБО” при Община- Пловдив, упълномощен със Заповед № 09ОА-665 от 07.04.2009г., с което на “БИОМЕДА 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Недялка Шилева” № 31, представлявано от Руен Стефанов Иванов с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер от 100 лв. /сто лева/ за нарушение на чл. 54 ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, на основание чл. 127 ал.1 от ЗМДТ.
Решението е окончателно.

 
255 Административно наказателно дело (К) No 2022/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства БИОМЕДА 2000 ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 03.11.2010г., в законна сила от 09.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 02.08.2010г. по НАХ дело №3470 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХІV-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №1564 от 03.05.2010г., издадено от директор на Дирекция “МД и ТБО” в община Пловдив, с което на “Биомеда-2000” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер от 100,00 лева.
Решението е окончателно.

 
256 Административно наказателно дело (К) No 2023/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства БИОМЕДА 2000 ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 09.11.2010г., в законна сила от 10.11.2010г.
Оставя в сила Решение на РС-Пловдив № 1391/09.07.2010г. по н.ах.д.№ 3450/2010г.
Решението е окончателно.

 
257 Административно наказателно дело (К) No 2024/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 08.11.2010г., в законна сила от 08.11.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 1379 от 08.07.2010 г. по н.а.х.д. № 3444 по описа на Пловдивския районен съд, ХVІІІ н.с., за 2010 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1590 от 03.05.2010 г. на директора на Дирекция „МД и ТБО и ревизионен контрол”, с което на „Биомеда 2000” ЕООД, с ЕИК 115580147, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Недялка Шилева” № 31, представлявано от управителя Р.С.И., на основание чл.127, ал.1 ЗМДТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 100 лева за нарушение на чл.54, ал.1 ЗМДТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

 
258 Административно дело No 2027/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.К.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 02.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на М.К.Н.-***, против заповед № 10ОА1537 от 15.07.2010 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрен ПУП – ПРЗ и план-схеми електрификация, водоснабдяване и канализация и комуникационно-тра56784.251.52 нспортна, за поземлени имоти с идентификатори 56784.251.53, м.”Прослав”, район “Западен”, по КК на Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2027 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
259 Административно дело No 2034/2010, XV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.Й.И. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 24.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № З-5381 от 08.06.2009г. на Директора на ОД на МВР – Пловдив, с която на основание чл. 76 т.3 от Закона за българските документи за самоличност /отм. с ДВ, бр. 82 от 2009 г./ е забранено напускането на Република България и издаването на паспорти или заместващите ги документи на българския гражданин М.Й.И..*** да заплати в полза на М.Й.И., ЕГН ********** *** сумата в размер от 210 лв. /двеста и десет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
260 Административно дело No 2038/2010, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Е.А.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 16.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.А.Д. ***, против Заповед № А-870 от 03.11.1997 г. на кмета на Община Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2038/2010год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.

 
261 Административно дело No 2044/2010, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.М.А. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 15.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на И.М.А., ЕГН **********,***, против заповед № З-325 от 11.01.2010 г. на вид директора на ОДМВР Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
262 Административно дело No 2045/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 02.11.2010г.
Отменя Решение № 681/03.09.2010г. на зам.директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП - гр. Пловдив.
Спира изпълнението на Ревизионен акт №16251000050/27.07.2010г. на ТД на НАП - Пловдив до окончателното решаване на спора за законосъобразността на акта.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
263 Административно наказателно дело (К) No 2055/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 29.11.2010г., в законна сила от 30.11.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 1471 от 30.07.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 6416/2009 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 31810-S000069 от 09.11.2009 г., издадено от Директора на дирекция "Контрол" при ТД на НАП-гр. Пловдив, с което на ЕТ "Модекспрес-1001-Данка Стаменова" със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ж.к. "Тракия", бл.208, вх."В", ет.5, ап.20, Булстат: 020988530, е наложена имуществена санкция в размер на 1222,39 лв.

Решението е окончателно.

 
264 Административно наказателно дело (К) No 2063/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ Ю.Т.Ю. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 29.11.2010г., в законна сила от 29.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 28.07..2010 г., постановено по НАХД № 3812/2010г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № І-Б-120 от 14.05.2010г. на Директора на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве-Пловдив, с което на Ю.Т.Ю., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание глоба в размер от 500 лв. за нарушение по чл. 18 ал.1 от Наредба № 5 за хигиена на храните.
 
265 Административно дело No 2077/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.С.Д.,
Е.К.П.,
М.С.П.,
П.А.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 29.11.2010г.
ОТМЕНЯ разпореждането, с което делото е насрочено в о.з. за 13.12.2010 г. от 9.30 ч.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.С.Д., ЕГН **********,***, Е.К.П., ЕТН **********,***, М.С.П., ЕГН **********,*** и П.А.Г., ЕГН **********,***, всички със съдебен адрес ***, чрез адв. М.П. против заповед № 1023 от 01.06.2010 г. на кмета на Община Пазарджик, с която е одобрено изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ ІІ-669, за офиси /п.и. с идентификатор 55155.501.669/ м кв.207 по плана на гр.Пазарджик, като с ПР се променя отреждането му “за административен съд”, а с ПЗ се ситуира ново свободностоящо застрояване от 3 до 5 етажа с височина до 15.00, при показатели за зона “Оо” – плътност 80%, озеленяване – 20%, Кинт.= 3.00, съгласно приложен към заповедта проект.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2077 по описа на Административен съд Пловдив, І отделение, ХІV състав, за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.
Препис от определението да се изпрати за сведение на всички конституирани по делото страни.
 
266 Частно административно дело No 2091/2010, III състав Частни администр. дела К.С.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 12.11.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 747/30.08.2010г. на Кмета на Община Родопи, с която на основание чл.44 ал.1 т.8 от ЗМСМА във вр. с чл.54 ал.1 т.5 от АПК, е СПРЯНО образуваното в Община Родопи производство по чл.195 ал.5 от ЗУТ по отношение на НАВЕС, разположен в УПИ І–035083, местност “Кукленски път” в землището на с.Брестник, Община Родопи, област Пловдив /административна преписка с вх. № 94-23-442/2010г./ до ПРОИЗНАЯСЕ по молба-декларация по пар.184 от ПЗР на ЗУТ с вх. № 94-23-468/14.10.2003г., и е постановено, че в срок до 29.10.2010г. Т.Г.Ч.,***, следва да внесе необходимите проекти, за произнасяне по молба-декларация по пар.184 от ПЗР на ЗУТ с вх. № 94-23-458/14.10.2003г.
ИЗПРАЩА преписката на компетентния административен орган за продължаване на административното производство.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
267 Административно наказателно дело (К) No 2095/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 24.11.2010г., в законна сила от 25.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №1425 от 20.07.2010г. по НАХ дело №3461 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХХІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №1574 от 03.05.2010г., издадено от директор на Дирекция “МД и ТБО и РК” при община Пловдив, с което на “Биомеда-2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК”Тракия”, ул. “Недялка Шилева” №31, е наложена имуществена санкция в размер от 100,00 лева, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №1574 от 03.05.2010г., издадено от директор на Дирекция “МД и ТБО и РК” при община Пловдив, с което на “Биомеда-2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК”Тракия”, ул. “Недялка Шилева” №31, е наложена имуществена санкция в размер от 100,00 лева.
Решението е окончателно.

 
268 Частно админист. наказателно дело (К) No 2099/2010, XXIV състав Наказателни частни касационни производства СПОРТТУР ЕООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 18.11.2010г.
ОТМЕНЯ Определение от 07.09.2010 г. по НАХД № 2277/2010 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, с което производството по делото е прекратено.
ВРЪЩА делото на същият съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
269 Административно наказателно дело (К) No 2105/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ИВАНКА КОСТАДИНОВА ИКО-Т ЕТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 23.11.2010г.
Оставя в сила решение № решение № 1537/09.08.2010г., постановено по н.ах.д.№ 4086/2010г. на Районен съд-Пловдив.
Решението е окончателно.

 
270 Административно наказателно дело (К) No 2107/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ М.В. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 29.11.2010г., в законна сила от 29.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1433 от 21.07.2010 г., постановено по НАХД № 1516/2010 г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 36-0000305 от 26.02.2010 г. на Началник на областен отдел “КД-ДАИ” гр. Пловдив.
Решението не подлежи на обжалване.

 
271 Административно дело No 2109/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЛЮИС ЧАРЛС СОФИЯ ПРОПЪРТИ ФЪНД БЪЛГАРИЯ ЕООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 01.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на “Люис Чарлс София Пропърти Фънд България” ЕООД, ЕИК 131463104, подадена чрез пълномощника С.Г. Пеневс ЕГН **********, действащ съгласно пълномощно от 27.11.2009г на управителите на дружеството Лорейн Гейл Кристисън Пинел и Марк Джерард Андерсън против мълчалив отказ на РДНСК-Пловдив и бездействие за изпълнение на съдебно решение.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХ.Д № 2109 по описа за 2010 г. на Административен съд – Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
272 Административно дело No 2120/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Б.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 23.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от П.Б.М. ***.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2120/10 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
273 Административно дело No 2122/2010, IV състав Други административни дела Г.Д.Н. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 30.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Г.Д.Н. ***, против заповед № ЗД-07-25 от 09.09.2010 г. на областния управител на област Пловдив. .
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2122 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.

 
274 Административно дело No 2136/2010, VIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Г.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 08.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.К.,***, оф.1, против Заповед №37 от 14.09.2010г. на кмета на община Пловдив, с която е прекратено служебното и правоотношение с община Пловдив на длъжността “главен експерт с ранг І-М”, в дирекция “Търговски дружества и ОП”, отдел “Стопански дейности”, считано от 17.09.2010г.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
275 Частно административно дело No 2137/2010, XVII състав Частни администр. дела Б.П.Л. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ " КПК" ПРИ РУ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ" Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 08.11.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-42158#1/01.09.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 4069195, серия А 2008 издаден на Б.П.Л. с ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” град Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 4069195, серия А 2008 издаден на Б.П.Л. с ЕГН **********.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
276 Административно наказателно дело (К) No 2151/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 29.11.2010г., в законна сила от 30.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1561 от 21.07.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 3456/2010 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1578 от 03.05.2010 г., издадено от Директора на дирекция "Местни данъци и ТБО и ревизионен контнрол" при община Пловдив, с което на "Биомеда 2000" ЕООД, със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Н.Шилева" №31, Булстат: 115580147, представлявано от Р.С.И., е наложена имуществена санкция в размер на 100 лв. за извършено нарушение по чл.54, т.1 от ЗМДТ.
Решението е окончателно.

 
277 Административно наказателно дело (К) No 2152/2010, XX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 26.11.2010г., в законна сила от 26.11.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1641 от 10.09.2010 г., постановено по НАХД № 3457/2010г., Пловдивският районен съд,VІІІ наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
278 Административно наказателно дело (К) No 2158/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 23.11.2010г.
Отменя Решение на РС-Пловдив № 1556/18.08.2010г. по н.ах.д.№ 3473/2010г., ПРС.
Вместо това постанови:
Потвърждава НП № 1567/03.05.2010г., издадено от Директор на Дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол” при Община – Пловдив за наложено на “Биомеда 2000” ЕООД-гр.Пловдив административно наказание-имуществена санкция в размер на 100 лв., за нарушение на чл.54 ал.1 ЗМДТ, на основание чл.127 ал.1 от същия закон.
Решението е окончателно.

 
279 Административно наказателно дело (К) No 2159/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 24.11.2010г., в законна сила от 25.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №1560 от 18.08.2010г. по НАХ дело №3461 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХХІ-ви наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №1572 от 03.05.2010г., издадено от директор на Дирекция “МД и ТБО и РК” при община Пловдив, с което на “Биомеда-2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК”Тракия”, ул. “Недялка Шилева” №31, е наложена имуществена санкция в размер от 100,00 лева, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №1572 от 03.05.2010г., издадено от директор на Дирекция “МД и ТБО и РК” при община Пловдив, с което на “Биомеда-2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК”Тракия”, ул. “Недялка Шилева” №31, е наложена имуществена санкция в размер от 100,00 лева.
Решението е окончателно.

 
280 Административно дело No 2161/2010, XII състав Дела по ЗОС МБАЛ ПЛОВДИВ АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 26.11.2010г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “МБАЛ – ПЛОВДИВ” АД с ЕИК по БУЛСТАТ 115532049, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”България” № 234, представлявано от изпълнителния директор Аргир Василев Аргиров EГН ********** против Заповед № 100А - 1953 от 02.09.2010г., издадена от Кмета на Община – Пловдив, с която е прекратен Договор за наем от 19.10.2005г. с “МБАЛ – Пловдив” АД, за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.”Четвърти януари” № 36, а именно първи етаж от двуетажна масивна сграда със застроена площ от 475 кв.м/без бивш кухненски блок с площ около 40 кв.м/ и част от втория етаж, а именно : три помещения и санитарен възел с площ от около 70 кв.м в западната част на сградата, представляващо УПИ VІІ – обществени дейности, кв.21 – нов, 413 – стар по плана на ЦГЧ, актуван с акт за общинска собственост № 930/24.06.2003г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2161/2010г. по описа на Административен Съд – гр.Пловдив, ІІ отд., ХІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
281 Административно дело No 2183/2010, XVI състав Дела по ЗОС РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 03.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Регионалния център по здравеопазване-Пловдив, гр.Пловдив, ул.”Перущица” №1, срещу Заповед № 10ОА1956 от 02.09.2010 г. на кмета на община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2183 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщавението до страните.


 
282 Административно дело No 2186/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Г.В. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 23.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на П.Г.В., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-02-Пд-15 от 01.07.2010 г. на началник сектор Пловдив при РДНСК Южен централен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: “масивна сграда 3”, намиращ се в УПИ ІV-877, кв.52 по плана на с.Брестовица, с административен адрес: област Пловдив, с.Брестовица, ул.”Христо Ботев” № 17, извършен от П.Г.В..
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
283 Административно наказателно дело (К) No 2199/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства БИОМЕДА 2000 ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 29.11.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 1389 от 09.07.2010 г., постановено по НАХД № 3466/2010г. на Пловдивския районен съд и вместо това постанови:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1566 от 03.05.2010г. на Директора на Дирекция МД и ТБО при Община Пловдив, упълномощен със Заповед № 09ОА-665 от 07.04.2009г., с което на “БИОМЕДА 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Недялка Шилева” № 31, представлявано от управителя Р.С.И. с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер от 100 лв. /сто лева/ за нарушение на чл. 54 ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, на основание чл. 127 ал.1 от ЗМДТ.


Решението е окончателно.

 
284 Административно наказателно дело (К) No 2202/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства СВЕТА КАРИДАД ООД,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
СВЕТА КАРИДАД ООД,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 23.11.2010г.
Оставя в сила Решение № 1550/07.08.2010г., постановено по н.ах.д.№ 2932 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.
Връща касационната жалба на ТД на НАП-Пловдив на РС-Пловдив, н.ах.д.№ 2932/2010г., 17 н.с-в, за произнасяне по съдържащото се в нея искане.

 
285 Административно наказателно дело (К) No 2209/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ВИП 2001 ООД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 25.11.2010г., в законна сила от 25.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1429 от 20.07.2010г. по НАХ дело №2402 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХХ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №0107 от 21.10.2009г., издадено от председателя на КРС, с което на ”ВИП 2001” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хисаря, ул. “Христо Ботев” №25, ет.2, е наложена имуществена санкция в размер от 5 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
286 Административно наказателно дело (К) No 2217/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ С.И.Д. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 29.11.2010г., в законна сила от 29.11.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 165 от 31.08.2010 г., постановено по НАХД № 82/2010г. на Карловския районен съд.

Решението е окончателно.

 
287 Частно административно дело No 2221/2010, XVII състав Частни администр. дела А.А.Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ " КПК" ПРИ РУ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ" Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 09.11.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-51994/04.10.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0487773, серия А 2009 издаден на А.А.Д. с ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” град Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0487773, серия А 2009 издаден на А.А.Д. с ЕГН **********.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
288 Частно административно дело No 2222/2010, XII състав Частни администр. дела С.Х.С. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 09.11.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-41452#7/13.10.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 3606512, серия А 2008 издаден на С.Х.С. с ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” град Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист №3606512, серия А 2008 издаден на С.Х.С. с ЕГН **********.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
289 Административно дело No 2228/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАНСЕКСПРЕС ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 02.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Трансекспрес” ЕООД, с ЕИК 115008502, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 139, представлявано от управителя Н.Г.Т., против акт за прихващане и възстановяване № 1609000544 от 13.07.2010 г. на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2228 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
290 Административно дело No 2245/2010, XIII състав Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 29.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата - Заповед № ЗД-06-22 от 20.10.2010г. на Областния управител на Област с административен център гр. Пловдив, против Решение № 481, взето с протокол № 38 от 13.09.2010г. на Общински съвет гр. Брезово.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2245 по описа за 2010г. на Административен съд - Пловдив
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
291 Административно дело No 2247/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни В.Д.П. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 17.11.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.Д.П. *** срещу Решение №118/04.08.2010г. на Директор на ТД на НАП-Пловдив,Запорно съобщение № 3803/2009/000020/17.06.2010г. и Постановление №3803/2009/000014/17.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2247/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив.Определението да се изпрати на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от съобщението до страните.


 
292 Административно дело No 2248/2010, XVII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Г.И.Ч. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАКОВСКИ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 05.11.2010г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.Ч. *** срещу Решение № 179/12.11.2009 г. на Общинска избирателна комисия за местни избори – Раковски, взето с Протокол № 54/12.11.2009 г., с което се отменя Решение № 128/24.11.2008 г. на ОИКМИ – Раковски като незаконосъобразно и се възстановяват пълномощията на общински съветник Б.Н.Т..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2248/2010 г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХVІІ състав.
ОСЪЖДА Г.И.Ч. ***, да заплати на Общинска избирателна комисия за местни избори – Раковски, сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща сторените по делото разноски.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
293 Административно дело No 2252/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни КАРИНА-4 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 18.11.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на Костадин Кирилов Богданов в качеството му на управител на "Карина-4" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул. Дилянка № 2а срещу Решение № 751/13.10.2010 г. на Директор Дирекция "ОУИ" - Пловдив. ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.дело № 2252/2010 г. по описа на Административен съд гр.Пловдив, V-ти състав. Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страната.
 
294 Административно дело No 2253/2010, XVII състав Дела по ЗМСМА АСАРЕЛ ТРАНС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 16.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “АСАРЕЛ ТРАНС“ ООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК ***, представлявано от управителя А.Н.Б., против Заповед № 10ОА2138 от 05.10.2010 г. на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2253 по описа за 2010 г. на Административен съд Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
295 Административно наказателно дело (К) No 2254/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ОМЕГА-Т ЕООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 05.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Т.Д.Б., ЕГН **********,***, управител и едноличен собственик на капитала на “Омега-Т” ЕООД, с ЕИК 115617880, против решение № 1640 от 10.09.2010 г. по н.а.х.д. № 4231/2010 г. на Районен съд Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. № 2254 по описа на Администрати-вен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
296 Административно наказателно дело (К) No 2255/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства А.К.Х. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 18.11.2010г., в законна сила от 18.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №1643 от 10.09.2010г. по НАХ дело №3598 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., VІІІ-ми наказателен състав, като вместо това постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №33281-S000514 от 17.03.2010г., издадено от заместник директора на ТД на НАП- Пловдив, с което на А.К.Х. е наложена глоба в размер от 100,00 лева.
Решението е окончателно.

 
297 Административно наказателно дело (К) No 2267/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБ БОББС ШОУ ЕТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 23.11.2010г.
Отменя Решение на РС-Пловдив № 1385/09.07.2010г., постановено по н.ах.д.№ 3127 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № 46/09.03.2010г. на Директора на Дирекция „Правно осигуряване, международно сътрудничество и спорове” в Патентно ведомство на Република България.
Вместо това постанови:
Потвърждава НП № 46/09.03.2010г. на Директора на Дирекция „Правно осигуряване, международно сътрудничество и спорове” в Патентно ведомство на Република България.
Решението е окончателно.

 
298 Частно админист. наказателно дело (К) No 2269/2010, XXI състав Наказателни частни касационни производства ИНТЕР ОЙЛ 2008 ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Определение от 22.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 21.09.2010 по НАХД № 2689/2010 г. по описа на Пловдивски Районен съд, ІІІ–ти наказателен състав, с което е върната касационната жалбата на “Интер Ойл- 2008“ ЕООД, подадена чрез процесуалните представители на дружеството - адв. Атанас Богданов и адв. Николай Пенев, срещу решение №1279 от 22.06.2010 година, постановено по НАХД 2689 по описа на ПРС, ІІІ-ти наказателен състав.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
299 Частно админист. наказателно дело (К) No 2271/2010, XIX състав Наказателни частни касационни производства Д.С.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Определение от 03.11.2010г., в законна сила от 04.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1167 от 20.09.2010 г. на Пловдивския районен съд, с което е прекратено производството по по НАХД № 6014/2010 г., и е обявено за влязло в сила наказателно постановление № 9194/25.06.2010 г. на Началника на сектор ПП към ОД ва МВР-гр.Пловдив, издадено срещу Д.С.Ш. ***, ЕГН **********.
Определението е окончателно.


 
300 Административно дело No 2276/2010, VII състав Искане за констатиране на конфликт на интереси на държавен служител С.Л.Е. НАЧАЛНИК НА РИО НА МОН Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 09.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Л.Е. *** срещу мълчалив отказ за произнасяне по негова жалба, подадена в РИО на МОН във връзка с искане за преразглеждане решение №РД-06-0-219 от 11.06.2010г. на Началника на РИО на МОН – Пловдив, с което е установено наличието на конфликт на интереси за Е. като Директор на СОУ “Хр.Ботев” в гр.Съединение.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2276/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.


 
301 Частно административно дело No 2285/2010, XII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт Х.Н.И. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 23.11.2010г.

ОТМЕНЯ Разпореждане № К – 51989/04.10.2010г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0300078, серия А 2010 издаден на Х.Н.И. с ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” град Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0300078, серия А 2010 издаден на Х.Н.И. с ЕГН **********.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
302 Административно наказателно дело (К) No 2300/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Т.Н.СПЕД ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 25.11.2010г., в законна сила от 26.11.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №1549 от 07.08.2010г. по НАХ дело №3927 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., І-ви наказателен състав, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №34445-0043124 от 28.04.2010г., издадено от директор на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП- Пловдив, с което на “Т.Н. Спед” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Тракия” №5, ап.6, е наложена имуществена санкция в размер на 510,00 лева.
Решението е окончателно.

 
303 Административно дело No 2310/2010, XVI състав Искове за обезщетение П.Д.К. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 15.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на П.Д.К. ***, ЕГН: **********, срещу Прокуратурата на Република България с правно основание чл.2, ал.2 от ЗОДОВ.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2310 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пловдивския районен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

 
304 Административно дело No 2313/2010, IX състав Други административни дела И.П.Д. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 19.11.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.П.Д. *** срещу твърдян в жалбата мълчалив отказ на общинска администрация да състави акт за установяване на административно нарушение/АУАН/ по Закона за управление на етажната собственост/ЗУЕС/ .
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №2313/2010г. по описа на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛОВДИВ . Определението да бъде изпратено на страните.
Определението подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД с частна жалба в седмодневен дневен срок от съобщаването му на страните. 
305 Частно административно дело No 2318/2010, X състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт Н.Н.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 10.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране предварителното изпълнение на Заповед № 893 от 12.10.2010 г. на Кмета на Община Съединение, с която на основание чл. 65, ал. 1 ЗОС, е наредено изземване на недвижим имот, общинска собственост, представляващ водоем /мочурище/, находящо се в землището на с. Царимир, Община Съединение, Пловдивска област, местност “Кошут тепе”, съставляващ имот № 050010, с площ 36,958 декара по жалбата на Н.Н.Б..
ПРЕКРАТЯВА производството по частно административно дело № 2318/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седемдневен срок от днес.

 
306 Административно дело No 2327/2010, VIII състав Дела по ЗМВР М.П.В. НАЧАЛНИК ПЪРВО РУ НА МВР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 30.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.В.,***, против Заповед №ЯЗ/01-551 от 11.08.2010г. на началника на І-во Районно управление “Полиция”, при Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с която е отказано издаването на разрешение за придобиване на късо нарезно оръжие.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
307 Административно дело No 2328/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ВИНИСАД ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 24.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на“ВИНСАД” ЕООД с ЕИК 115837691, представлявано от управителя Румен Атанасов Чернаев, депозирана чрез адв. П.Т., в която е посочено, че се оспорва Решение № 935/13.10.2010г., с което е потвърдена Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД-15-1429/09.09.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХ.Д № 2328 по описа за 2010 г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .


 
308 Административно дело No 2339/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ОРИОН ТРЕЙД ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 26.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ОРИОН - ТРЕЙД” ЕООД – гр. Раковски, БУЛСТАТ 160099408, със седалище и адрес на управление – гр. Раковски, обл. Пловдив, ул. “Тутракан” № 4, представлявано от Анна Славова Белчева -Керина, с искане за спиране на основание чл.166, ал.2 във връзка с чл.60, ал.1 от АПК на допуснато предварителното изпълнение на ПАМ “ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ОБЕКТ, както и забрана за ДОСТЪПА ДО ОБЕКТА, представляващ павилион, находящ се в гр.Раковски, общ.Раковски, обл.Пловдив, кв. Секирово, бул”Г.С.Раковски” № 170Б /на автобусна спирка/, стопанисван от “Орион Трейд” ЕООД, считано от 15.11.2010 г. -10.30 ч., на основание чл.124б, ал.1 от ЗАДС”, наложена със Заповед № РД -15-1721/ 27.10.2010г. на Началника на Митница Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2339/2010год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.

 
309 Частно административно дело No 2342/2010, XVII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ЯНЧО КОЛЕВ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 08.11.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.Д.К., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Янчо Колев”, със седалище и адрес на управление ***против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № РД-15-704 от 19.10.2010 г., издадена от Кмета на Община Първомай.
ОСЪЖДА Я.Д.К., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Янчо Колев”, със седалище и адрес на управление гр. Първомай, ул. “Антон Страшимиров” № 1, да заплати по сметка на Административен съд гр. Пловдив държавна такса в размер на 50 лв. /петдесет лева/.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
310 Административно дело No 2344/2010, VI състав Дела по ЗМВР Н.Д.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 10.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д.К.,*** против Заповед № з-9643/02.10.2009г. на Зам.Директора на ОД МВР-Пловдив, постановена на основание чл.76 т.3 ЗБДС /отм./, към момента на оспорването – чл.75 т.6 ЗБЛД.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 2344/2010г. , VI състав, по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
311 Административно дело No 2347/2010, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Д.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 29.11.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на А.Д.П. с ЕГН **********,*** срещу Заповед №10ОА-1615/23.07.2010г. на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.дело №2347/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.

 
312 Административно дело No 2353/2010, XII състав Искове за прекратяване на неоснователни действия НИКСТЕ ООД,
М.С.С.,
ДИЕМСИЕН-99-ДИМКА КИРКОВА ЕТ
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 23.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане с правно основание чл.250 и сл. от АПК, депозирано от адвокат М.С.С. *** в качеството й на пълномощен представител на “НИКСТЕ” ООД, с ЕИК: 200982803, седалище и адрес на управление: село Труд, ул. Тракия № 2, офис: град Пловдив, ул. „Ибър" № 23, ет.1, офис 2, представлявано от НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СЛАВКОВ – управител, и в качеството й на пълномощен представител на ЕТ „ДИЕМСИЕН - 99 - ДИМКА КИРКОВА", със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. „Марица" № 53, офис: град Пловдив, ул. „Ибър” № 23, ет. 1, офис 2, представлявано от ДИМКА КИРКОВА ДИМОВА – собственик, както и в ЛИЧНОТО Й КАЧЕСТВО - АДВОКАТ М.С.С. - ДЕЛОВА - Софийска Адвокатска колегия за прекратяване на неоснователни действия от страна на длъжностни лица - инспектори и деловодители в Дирекция “Инспекция по труда” – град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2353 по описа за 2010г. на Административен съд – град Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.

 
313 Административно дело No 2355/2010, X състав Дела по ЗОС Й.С.Ц. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛФОНД ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 24.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.С.Ц. ***ІV, чрез адв.М.Т., срещу Разпореждане за напускане на общинско жилище, обективирано в писмо изх.№2551 от 27.10.2010 година на Р.Лемберов-директор на Общинско предприятие “Жилфонд” при Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2355 по описа на Административен съд-Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
314 Административно дело No 2381/2010, VI състав Други административни дела СТИЛ-РЕКЛАМИ ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 10.11.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2381 по описа за 2010г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд – Пловдив делото, образувано по жалба на ЕООД “СТИЛ-РЕКЛАМИ”-гр.Пловдив, ул.”Брезовско шосе” № 2, ет.11, ап.55, представлявано от управителя Петко Петров Тодоров против НП Р № 23/27.09.2010г., издадено от зам.Кмет на Община Пловдив.
Определението не подлежи на обжалване.

 
315 Частно админист. наказателно дело (К) No 2416/2010, XXI състав Наказателни частни касационни производства И.Н.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Определение от 24.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 19.08.2010 г., постановено по н.а.х.д. №5336 по описа на Пловдивски районен съд, ХVІ-ти наказателен състав за 2010 година, с което е оставена без разглеждане и е прекратено производството по жалбата срещу наказателното постановление №34524/08 от 08.01.2009 година, издадено от Началник сектор “ПП”при ОДМВР Пловдив.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
316 Административно наказателно дело (К) No 2428/2010, XX състав Наказателни касационни производства СТЕМА-СТАРОСЕЛ ООД ДНСК СОФИЯ /ЧРЕЗ РДНСК-ПЛОВДИВ/ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Определение от 25.11.2010г., в законна сила от 25.11.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение (с характер на определение) № 1831 от 05.10.2010г., постановено по НАХД № 2462/10г. по описа на Пловдивския районен съд, ІХ н.с.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
317 Административно дело No 2481/2010, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР З.Н.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 19.11.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Н.Д., ЕГН **********,*** против Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), с която, на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР, са одобрени кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив в частта й относно обект в сграда с идентификатор № 505.166.3.107.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2481/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХVІІІ състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.