АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.12.2010г. до 31.12.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 480/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни БУРОВ МОТОРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение (второ) от 13.12.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 1472 от 05.11.2010 г., постановено по административно дело № 480 на Пловдивския административен съд за 2008 г., в частта, с която е обявен за нищожен Ревизионен акт № 2400954/06.12.2007 г. на ТД на НАП-Стара Загора, като
ВМЕСТО:
"ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 2400954/06.12.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Стара Загора, потвърден с Решение № 101/07.02.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта, в която за данъчни периоди м.януари, м.февуари и м.март 2007 г., на "Б. мотърс" ЕООД със седалище в гр.Стара Загора и адрес на управление ул."Ген.Иван Пашинов" №57, Булстат: 123581512, представлявано от Николай Т.Б., е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер 14277,56 лв. и е доначислен ДДС в общ размер 10968,82 лв., ведно със съответните лихви за просрочие.",
ДА СЕ ЧЕТЕ:
"ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 2400954/06.12.2007 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Стара Загора, потвърден с Решение № 101/07.02.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта, в която за данъчни периоди м.януари, м.февуари и м.март 2007 г., на "Б. мотърс" ЕООД със седалище в гр.Стара Загора и адрес на управление ул."Ген.Иван Пашинов" №57, Булстат: 123581512, представлявано от Николай Т.Б., е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер 14277,56 лв. и е доначислен ДДС в общ размер 7968,82 лв., ведно със съответните лихви за просрочие.".

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на "Б. мотърс" ЕООД, Булстат: 123581512, Съдът да измени Решение № 1472 от 05.11.2010 г., постановено по административно дело № 480 на Пловдивския административен съд за 2008 г., в частта му за разноските, като присъди на "Б. мотърс" ЕООД, Булстат: 123581512, разноски по делото за адвокатско възнаграждение.

ИЗМЕНЯ Решение № 1472 от 05.11.2010 г., постановено по административно дело № 480 на Пловдивския административен съд за 2008 г., в частта му за разноските, като
НАМАЛЯВА присъдените на "Б. мотърс" ЕООД със седалище в гр.Стара Загора и адрес на управление ул."Ген.Иван Пашинов" №57, Булстат: 123581512, представлявано от Николай Т.Б., разноски от 169,40 лв., на 138,14 лв. (сто тридесет и осем лева и 14 ст.).
УВЕЛИЧАВА присъденото на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, юрисконсулско възнаграждение, от 68,95 лв., на 258,31 лв. (двеста петдесет и осем лева и 31 ст.).


 
2 Административно дело No 668/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕСОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 27.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалбата на "Весойл" ЕООД – гр.Хасково, с Булстат ***, с адрес на управление ***, представлявано от управителя З.С.У., срещу ревизионен акт № 2600951/26.11.2007 г. на ТД на НАП - гр. Хасково, частично потвърден с решение № 158/04.03.2008 г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, с който на жалбоподателя е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 200546,42 лв. и са начислени лихви в размер на 130622,78лв.
ОСЪЖДА "Весойл" ЕООД – гр.Хасково, с Булстат ***, с адрес на управление ***, представлявано от управителя З.С.У. да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 6423 /шестхиляди четиристотин двадесети три/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
3 Административно дело No 807/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Х.Р.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение (второ) от 08.12.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 1491 от 09.11.2010 г., постановено по АХД № 807 на Пловдивския административен съд за 2008 г., в частта, с която е изменен Ревизионен акт № 2100452/15.02.2008 г. на ТД на НАП-гр.Смолян, като
ВМЕСТО:
"За 2002 г. НАМАЛЯВА данъка от 874,89 лв. на 182,64 лв. и НАМАЛЯВА лихвата за просрочие от 660,10 лв. на 111,97 лв.
За 2003 г. НАМАЛЯВА данъка от 472,53 лв. на 174,43 лв. и НАМАЛЯВА лихвата за просрочие от 289,54 лв. на 84,58 лв.
За 2004 г. НАМАЛЯВА данъка от 1127,16 лв. на 432,29 лв. и НАМАЛЯВА лихвата за просрочие от 404,28 лв. на 155,21 лв.
За 2005 г. НАМАЛЯВА данъка от 1007,33 лв. на 444,84 лв. и НАМАЛЯВА лихвата за просрочие от 237,19 лв. на 104,89 лв.",
ДА СЕ ЧЕТЕ:
"За 2002 г. НАМАЛЯВА данъка от 1061,55 лв. на 182,64 лв. и НАМАЛЯВА лихвата за просрочие от 657,42 лв. на 111,97 лв.
За 2003 г. НАМАЛЯВА данъка от 472,53 лв. на 174,43 лв. и НАМАЛЯВА лихвата за просрочие от 232,04 лв. на 84,58 лв.
За 2004 г. НАМАЛЯВА данъка от 1127,16 лв. на 432,29 лв. и НАМАЛЯВА лихвата за просрочие от 411,68 лв. на 155,21 лв.
За 2005 г. НАМАЛЯВА данъка от 1007,33 лв. на 444,84 лв. и НАМАЛЯВА лихвата за просрочие от 243,79 лв. на 104,89 лв."

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
4 Административно дело No 2138/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЛАЗАРОВ СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 11.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ Жалбата на ”Л. *** срещу Ревизионен акт № 160800846 от 21.08.2008 г., издаден от П.К.К.– главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 735 от 09.10.2008 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя са определени публични задължения за данък добавена стойност, в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер обща на 57 381,90 лева по данъчни фактури издадени от “ЕКСПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 07” ЕООД, “ЕМ ФУУДС” ЕООД, “ВИ – ТРЕЙДИНГ” ЕООД, “М - ТЕЛ” ЕАД, ЕТ “АРКОС – Христо Льочков” и Индустриален център “Тракия” АД, и са начислени лихви за забава в размер общо на 7 586,55 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА”Л. ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 1 749,37 /хиляда седемстотин четиридесет и девет лева и 37 стотинки/ лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА ”Л. ***, да заплати по cметка “вещи лица” на Административен съд – Пловдив, сумата от 200 /двеста/ лева, допълнителен депозит за вещо лице.


 
5 Административно дело No 2154/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни КЕРАМИК ТРАНСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 09.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Керамик транспорт" ООД със седалище в ***елешки" №37, Булстат: ***, представлявано от Р.И.Л., срещу Ревизионен акт № 160800515/10.07.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 665/08.09.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Керамик транспорт" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул. "Авксентий Велешки" №37, Булстат: ***, представлявано от Р.И.Л., да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1027,22 лв. (хиляда и двадесет и седем лева и 22 ст.).
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
6 Административно дело No 2305/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕЛКОМ-ЯНАКИ ГЕОРГИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 29.12.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 1300-800176/26.08.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пазарджик, в обжалваната част, потвърдена с Решение № 780/05.11.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, в частта на определените задължения по ЗДДС (отм.) на ЕТ "Телком-Я.Г."*** и адрес на управление ***, Булстат: ***, за данъчен период м.ноември 2004 г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на ЕТ "Телком-Я.Г."*** и адрес на управление ***, Булстат: ***, срещу Ревизионен акт № 1300-800176/26.08.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пазарджик, в останалата обжалвана част, потвърдена с Решение № 780/05.11.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА ЕТ "Телком-Я.Г."*** и адрес на управление ***, Булстат: ***, да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1571,49 лв. (хиляда петстотин седемдесет и един лева и 49 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
7 Административно дело No 325/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.И.Т.,
Й.И.Г.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 20.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 706 за стойността на обезщетението със земя и/или с поименни компенсационни бонове на собствениците по реда на чл.19, ал.17, т.1 от ППЗСПЗЗ от 23.11.2005 г., с което е определено на наследниците на Иван Йосифов Шабанов бивш жител *** обезщетение със земя на стойност 33 лева, а за разликата до пълния размер на дължимото обезщетение – поименни компенсационни бонове на стойност 641 лева = 641 ПКБ, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:
ОПРЕДЕЛЯ на основание чл.19, ал.17 от ППЗСПЗЗ на наследниците на Иван Йосифов Шабанов, бивш жител ***, обезщетение със земя на стойност 0,034 дка земя и компенсационни бонове от 674 лева=674 ПКБ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
8 Административно дело No 740/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни БИЛД КОНСУЛТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 08.12.2010г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 160801749/30.01.2009 г., издаден от Геро Ненков Чинков – инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 214/27.03.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на “БИЛД КОНСУЛТ” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115823987, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Братаница” № 12, представлявано от управителя С.Х.К.,*** 2005 г. допълнително е начислен ДДС в размер на 2290,76 лв., ведно с прилежащите лихви.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “БИЛД КОНСУЛТ” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115823987, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Братаница” № 12, представлявано от управителя С.Х.К., сумата от 290 лв. /двеста и деветдесет лева/ – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА “БИЛД КОНСУЛТ” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115823987, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Братаница” № 12, представлявано от управителя С.Х.К., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 489,62 лв. /четиристотин осемдесет и девет лева и 62 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
9 Административно дело No 768/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛДИС-СТЕФАН ВАСИЛЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 07.12.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 260800606/16.02.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Хасково, потвърден с Решение № 221/06.04.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на ЕТ "Елдис-С.В."*** и адрес на управление ул."Средна гора" №16, Булстат: 126544841, сума в размер на 900 лв. (деветстотин лева) разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
10 Административно дело No 867/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРАНС ЕЛГОЛ БЪЛГАРИЯ ООД КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 22.12.2010г.
Отменя Заповед № РД-08-511/20.05.2008г. на Кмета на Район „Централен”-Община Пловдив и връща преписката на административния орган за ново произнасяне по заявлението от 04.04.2008г. на „Транс Елгол България” ООД, гр.Пловдив, съобразно указанията в обстоятелствената част на решението по тълкуване и прилагане на закона и тези, при наличие на одобрена кадастрална карта.
Осъжда Кметът на район “Централен”-община Пловдив да заплати на „Транс Елгол България” ООД, адрес на управление-гр.Пловдив, бул.”Шести септември” № 144а сумата от 350.00 лв. - разноски по делото.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
11 Административно дело No 975/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.П.М. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 07.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.М., ЕГН **********,*** против отказ за издаване на удостоверение за търпимост, обективиран в писмо с изх. № 94006-7704 от 20.05.2009г. на Главния архитект на Район “Централен” при Община Пловдив.

ОСЪЖДА С.П.М., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Район “ Централен” при Община Пловдив сумата в размер от 300 лв. /триста лева/.
Решението е окончателно.

 
12 Административно дело No 1091/2009, X състав Дела по ЗМСМА Г.В.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 09.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.В.Т.,***, срещу “Проект за охрана на резерват “Старинен Пловдив” и “Правила за регулиране на достъпа, движението и паркирането на МПС в резерват “Старинен Пловдив” и подстъпите към него”, утвърдени от кмета на община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
13 Административно дело No 1116/2009, IX състав Дела по КСО В.А.Ц. РУСО-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 09.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.Ц., ЕГН: **********,*** против Решение № 116/25.05.2009г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив,с което е потвърдено Разпореждане№********** от 01.10.2008г. на Ръководител “ПО” при ТП на НОИ,гр.Пловдив.
ОСЪЖДА В.А.Ц., ЕГН: **********,*** да заплати 150лв. /сто и петдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение.Решението да се изпрати на страните.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
14 Административно дело No 1319/2009, X състав Искове за обезщетение Д.К.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 07.12.2010г.
ОСЪЖДА Община Пловдив, с адрес в гр. Пловдив, пл.”Стефан Стамболов”№1, да заплати на Д.К.К. сумата в размер на 2000 лв./две хиляди лева/, представляваща обезщетение за причинените й неимуществени вреди за периода от 31.12.2006г. до 10.10.2007 година, произтекли от дискриминационното третиране по смисъла на чл. 5 от Закона за защита от дискриминация, поради изградена и поддържана архитектурна среда, която затруднява придвижването на лицето и достъпа й до публични места, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на влизане на решението по административно дело №1319 от 2009 година на Административен съд Пловдив, в законна сила,
ОТХВЪРЛЯ иска за обезщетение предявен от Д.К.К. за претендирания размер над сумата от 2000 лв. /две хиляди лева/, като неоснователен и недоказан.
ОСЪЖДА Община Пловдив, да заплати по сметка на Административен съд-град Пловдив, сумата от 140лв./сто и четиридесет лева/, разноски за изготвяне на съдебните експертизи.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
15 Административно дело No 1475/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни БАЛКАН ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 21.12.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 900039/2224.05.2009г., издаден от Р.Г.С.– главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Кърджали,потвърден с Решение № 519/03.08.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, с която на “Балкан Инвест”ООД, гр.Кърджали, за данъчни периоди м.05 и м.10 на 2006г. са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер на общо 3 869 лева по фактури издадени от “Маргинале”ЕООД, ведно с прилежащи лихви в размер общо на 1 512,34 лева.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Балкан Инвест”ЕООД,гр.Кърджали, ул.”Люлин”№5, вх.А, ап.3, със съд.адрес гр.Габрово, пл.”Възраждане”№5, ет.3, ст.№9, адв.Д.П., против Ревизионен акт № 900039/2224.05.2009г., издаден от Р.Г.С.– главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Кърджали, потвърден с Решение № 519 от 03.08.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, с която на “Балкан Инвест”ООД, гр.Кърджали са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне за данъчен период месец Септември 2007г. в резултат на допълнително начислен ДДС в размер на 8 021,08 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер общо на 1 913,10 лева; както и в частта относно констатациите по ЗКПО за отчетната 2006г. касателно увеличението на финансовия резултат на дружеството на основание чл.23 ал.2 т.10 от ЗКПО /отм./, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Балкан Инвест”ЕООД,гр.Кърджали,ул.”Люлин”№5,вх.А,ап.3, със съд.адрес гр.Габрово, пл.”Възраждане”№5, ет.3, ст.№9, адв.Д.П., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 820,28 /осемстотин и двадесет лева и двадесет и осем стотинки / лева, разноски по делото, по съразмерност и компенсация.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
16 Административно дело No 1642/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Р.Р.,
Р.К.Р.,
К.Р.Р.
РДНСК "ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН" -НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 09.12.2010г.
Отхвърля жалбите на П.Р. ***, Р.К.Р.,*** и К.Р. ***, против Заповед № ДК-02-27/25.08.2009г. на Началника на РДНСК-Пловдив за премахване на незаконен строеж: „Преустройство на таванско пространство от жилищна сграда за жилищни нужди с височина 4,35м.”, в имот пл.№ 1206 от УПИ XXXIII-1206, 1207, кв.499, Първа градска част, гр.Пловдив с административен адрес-ул.”Лъджене” № 24, гр.Пловдив.
Осъжда жалбоподателите да заплатят на Т.А.Б.,*** сума от 250 лв. – съдебни разноски.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
17 Административно дело No 1857/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.А.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 09.12.2010г.
Отменя Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Пловдив, в частта й за ПИ с идентификатор 531.624, за който е отреден УПИ I-624 в кв.84 по плана на кв.”Х. *** одобрен със заповед .№ 1043/15.11.1984г., като
Връща преписката на ИД на АГКК за корекция на кадастралната карта и кадастралния регистър, гр.Пловдив относно: вписване в кадастралния регистър за собственик на ПИ 531.624 жалбоподателят при квоти в съответствие със съдебно решение на ВКС № 716/31.05.2002г. по гр.д.№ 117/2001г., с което е отменено по реда на надзора влязло в сила решение от 11.06.2000г. по гр.д.№ 1447/1998г. на ПОС в частта за извършване делба на дворно място и уравнение на дяловете за същото - в дял на Х.А.Г. *** – 70.50 % ид.ч. от дворно място имот пл.№ 624, в дял на Х.Г.Г. *** – 29.50 % ид.ч. от същото дворно място; вписване в КР на жалбоподателя за собственик на източната жилищна сграда в ПИ 531.624, със съответния съществуващ в КККР идентификатор и площ, с отразяване в КР актуалните документи за собственост на двете жилищни сгради; заличаване на несъществуваща в ПИ 531.624 сграда от 6 кв.м.-сигнатура “ПС” в КРП от 1984г. и отразяване на съществуващата пристройка в ПИ 624 по данни от скица № 4 към СТЕ, л.133. Скица № 4 към СТЕ, л.133 от неоспореното заключение да се счита за неразделна част от решението.
Отхвърля жалбата в останалата част.
Осъжда АГКК да заплати на Х.А.Г.,***, съдебни разноски в размер на общо 460 лв.
Осъжда Х.А.Г.,*** да заплати на В.К.Г. *** съдебни разноски в размер на 300 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд чрез, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
18 Административно дело No 1888/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни С.Б.Й. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 23.12.2010г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Б.Й., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Пловдив, ул. “Коматевско шосе” № 43А, чрез пълномощника си адв. И.Д., срещу ревизионен акт /РА/ №160900489/21.07.2009г., издаден от Златка Георгиева Кьосева на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 651/26.09.2009г. на И.Д. Директор на “Дирекция Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите за допълнително начислен ДДС в размер на 126 233.82лв. и прилежащи лихви в размер на 42 941.61лв.
ОСЪЖДА С.Б.Й., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Пловдив, ул. “Коматевско шосе” № 43А, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 3 833,51лв. /три хиляди осемстотин тридесет и три лева и 51 стотинки/, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
19 Административно дело No 2018/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни П.Х.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 01.12.2010г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 240900439/31.08.2009 г., издаден от Йовка Желязкова Терзиева, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Ст. Загора, потвърден с Решение № 712/21.10.2009 г. на И. Д. директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на П.Х.К., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция с. Крън, община Казанлък, ул. “Ген. Столетов” № 31, е установено задължение за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 24 591,60 лв. и съответни лихви за просрочие, като намалява установеното задължение за данъка от 24 591,60 лв. на 10 098,76 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на П.Х.К., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция с. Крън, община Казанлък, ул. “Ген. Столетов” № 31, сумата от 435 лв. /четиристотин тридесет и пет лева / – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице.
ОСЪЖДА П.Х.К., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция с. Крън, община Казанлък, ул. “Ген. Столетов” № 31, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 386 лв. /триста осемдесет и шест лева/ представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
20 Административно дело No 2110/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни НЕДИ-91 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 02.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”НЕДИ 91”ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 112619566 с адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК гр. Брацигово, ул.”Георги Златков” № 12, представлявано от управителя Л.И.Т., против Ревизионен акт №1300-900219/24.07.2009г., издаден от Величка Илиева Кочева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 747 от 06.11.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно допълнително определен корпоративен данък за 2006г. в размер на 6 000 лева и прилежащи лихви в размер на 2 040.37 лева, както и в частта относно установени задължения за данък добавена стойност за внасяне за данъчни периоди м.10 и м. 11.2006г, м.07. и м.11.2007г., в резултат на отказано право на данъчен кредит в общ размер на 28 509.05 лева и прилежащи лихви в размер на 9 163.59 лева, по фактури издадени от “Деница А и К”ЕООД, ЕТ”Рикардо – Атанас Шуманов” и “ПИК 2000”ЕООД, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ”НЕДИ 91”ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 112619566 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Брацигово, ул.”Георги Златков”№12, представлявано от управителя Л.И.Т., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 1 364,26 /хиляда триста шестдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
21 Административно дело No 2123/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни З.Т.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 22.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.Т.К. , подадена чрез адвокат Д. Кърдажлийска, против Ревизионен акт № 160900988/24.09.2009 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 757/11.11.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА З.Т.К. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 549,72 лв. (петстотин четирдесет и девет лева и 92 ст.).
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 
22 Административно дело No 2167/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни К.В.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 09.12.2010г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.В.В., ЕГН **********, като ЕТ "К.В. - Алекс" с ЕИК по БУЛСТАТ 830192055, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Смолян, ул."Липа" № 4 против Ревизионен акт /РА/ № 2100338/02.01.2008г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - гр.Смолян, потвърден с Решение № 144/25.02.2008г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, за непризнато право на данъчен кредит в размер на 9848, 75 лв., ведно с прилежащи лихви за забава, за определен данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2004г. в размер на 78, 89 лв., ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 27, 40 лв., и за определени лихви, в резултат на невнесени в срок авансови вноски по ЗКПО/ отм./ за 2005г. в размер на 92,16 лв.
ОСЪЖДА К.В.В., ЕГН **********, като ЕТ "К.В. - Алекс" с ЕИК по БУЛСТАТ 830192055, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Смолян, ул."Липа" № 4, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 650,94 лв. /шестстотин и петдесет лева и 94 ст./, съставляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
23 Административно дело No 2239/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.П.П.,
Н.К.Д.,
М.Г.П.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН СЕВЕРЕН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 02.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.П., Н.К.Д. и М.Г.П. *** против Скица №8-407 от 22.04.2008г. с виза за проучване и проектиране, издадена от Главния архитект на Район “Северен” при Община Пловдив на УПИ V-365 от кв.659а по плана на Пета градска част-Пловдив, с която на основание чл. 134 ал.6, чл. 140 ал.1,2 и 3 от ЗУТ и Заповед № ОА-525 от 27.05.1997г. на Зам. Кмета на Община Пловдив е разрешено проучване и проектиране на малко и средноетажно застрояване с Н-8,50м; 10.00м, 12.00м и 15.00
ОСЪЖДА И.П.П. с ЕГН **********, Н.К.Д. с ЕГН ********** и М.Г.П. с ЕГН **********,*** да заплатят в полза на “Сър Реджеп Ница” ЕООД, ЕИК 112110772, представлявано от Реджеп Реджепов Касъклиев сумата в размер от 500 лв. /петстотин лева/.
Решението е окончателно.

 
24 Административно дело No 2288/2009, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Г.Б.,
В.Г.З.,
Е.Г.Т.,
М.И.П.,
В.И.Б.,
Г.М.Б.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 09.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.Б. ***, В.Г.З. ***, Е. ***, М.И. ***, В.И.Б. ***, Г.М.Б. *** срещу заповед № ЗД-00-185/03.11.2009 г. на Областния управител на Област Пловдив, с която, на основание § 4 к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, е одобрен ПНИ в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по § 4 от ПЗР към ЗСПЗЗ за местността “Св.И.”*** и местността „Баира”, в землищата на гр.Асеновград и кв.Горни воден, Община Асеновград, област Пловдив в частта й за имоти с идентификатори № 238.33 и 238.34.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
25 Административно дело No 2314/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни РИК ЕЛИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 02.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “РИК ЕЛИ”ЕООД, гр.Пазарджик, бул.”Цар Освободител”№73, представлявано от Елена Иванова Ненкова ЕГН **********, в качеството й на управител, против Ревизионен акт № 1300-900355/24.09.2009г., издаден от Недялка Атанасова Ангелова – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 797/26.01.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “РИК ЕЛИ”ЕООД, гр.Пазарджик за данъчни периоди м.12 на 2005г.; м.05, м.11 и м.12 на 2006г.; и м.10, м.11 и м.12 на 2008г., е отказано признаване право на данъчен кредит в размер на общо 12 565 лева по фактури издадени от доставчиците “Агротрейд”ЕООД, ЕТ”Феникс Комерс–Ив.Иванов – Б.Стаменов”, КООП”Златен плод”, “Деница – 93 ИК”ЕООД, "Деница - 93"ЕООД и “Илчев и син” ЕООД, в резултат на което са определени и съответните данъчни задължения и са начислени и прилежащи лихви за забава, както и в частта за допълнително начислен корпоративен данък за отчетната 2005г. в размер на 1 440 лева, с прилежащи лихви в размер на 704,01 лева, и за отчетната 2006г. в размер на 420 лева, с прилежащи лихви в размер на 150,01 лева, в следствие на увеличение на финансовия резултат за всяка една от посочените години на основание чл.23 ал.2 т.13 от ЗКПО /отм./, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “РИК ЕЛИ”ЕООД,гр.Пазарджик,бул.”Цар Освободител”№73, представлявано от Елена Иванова Ненкова ЕГН **********, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 755,58 /седемстотин петдесет и пет лева и петдесет и осем стотинки/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
26 Административно дело No 2315/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни БИЛДИНГ АРХ КОНСУЛТИНГ БИ ЕЙ СИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 03.12.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160900976/06.10.2009г., издаден от ТД на НАП - гр. Пловдив, в частта за сумата в размер на 48 084,08лв. начислен данък за данъчен период м. 05.2008г. ведно с прилежащите лихви в размер на 2472,58лв., както в частта за оказано право за приспадане на данъчен кредит за м. 11.2008г. за сумата в размер на 48 084,08лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БИЛДИНГ АРХ КОНСУЛТИНГ БИ ЕЙ СИ" ООД, с БУЛСТАТ ***, с адрес на управление гр. Карлово, ***, представлявано от Н.И.С. – Управител, против Ревизионен акт № 160900976/06.10.2009г., издаден от ТД на НАП -гр. Пловдив, потвърден с Решение № 822/04.12.2009г. на Директора на Дирекция „ОУИ"- гр. Пловдив при ЦУ на НАП в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "БИЛДИНГ АРХ КОНСУЛТИНГ БИ ЕЙ СИ" ООД, с БУЛСТАТ ***, с адрес на управление гр. Карлово, ***, представлявано от Н.И.С. – Управител сумата в размер на 1510 лв/хиляда петстотин и десет лева/ разноски по делото.
ОСЪЖДА "БИЛДИНГ АРХ КОНСУЛТИНГ БИ ЕЙ СИ" ООД, с БУЛСТАТ ***, с адрес на управление гр. Карлово, ***, представлявано от Н.И.С. – Управител, да заплати на Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 660,10лв./шестстотин и шестдесет лева и десет стотинки/, равностойността на осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
27 Административно дело No 2322/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни БЕТА-СЛАВЧО ХАДЖИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 09.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Славчо Янев Хаджиев, в качеството му на едноличен търговец с фирма “БЕТА – СЛАВЧО ХАДЖИЕВ”, със седалище и адрес на управление, гр. Хасково, ул. “Марони” № 16 срещу Ревизионен акт №260900395 от 14.10.2009г., издаден от Ася Младенова Котетерова, на длъжност Главен инспектор по приходите при ТД на НАП Хасково, потвърден с Решение № 835 от 10.12.2009г. на и. д. Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, в частта му с която на ЕТ “БЕТА – СЛАВЧО ХАДЖИЕВ” за отчетни периоди м. януари 2008г. до м. септември 2008г. е допълнително начислен данък добавена стойност за внасяне в размер на 158098.20лв. ; за отчетен период м. май 2008г. не е признато правото на данъчен кредит в размер на 3330.30лв. и са начислени лихви за просрочие при разчитането им с бюджета в размер на 25640.51лв.
ОСЪЖДА Славчо Янев Хаджиев, в качеството му на едноличен търговец с фирма “БЕТА – СЛАВЧО ХАДЖИЕВ”, със седалище и адрес на управление, гр. Хасково, ул. “Марони” № 16, да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив сумата от 4191.38лв., представляваща разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
28 Административно дело No 14/2010, V състав Дела по ЗАдм КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 07.12.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № ЗД-00-211 от 15.12.2009 г. на Областен управител на област Пловдив.
ОСЪЖДА Областна администрация – гр. Пловдив да заплати на Община Родопи - област Пловдив, направените съдебни разноски в размер на 450 лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в четиринадесетдневен срок от уведомяването на страните.


 
29 Административно дело No 39/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЗЕЛДА ИНВЕС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 09.12.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 160900557 от 08.10.2009г., издаден от Т.П.К., на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 809 от 30.11.2009г. на ИД Директор на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, относно непризнато право на данъчен кредит на “ЗЕЛДА ИНВЕС” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. “Сливница” № 4, представлявано от управителя А.С.В., в размер на 43 640, 67 лв. за данъчни периоди 01.01.2009г. – 31.01.2009г. и 01.02.2009г. – 28.02.2009г.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно управление на Национална агенция по приходите да заплати на “ЗЕЛДА ИНВЕС” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.С.В., сумата от 1250 /хиляда двеста и петдесет/ лева представляваща сторените по делото разноски.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
 
30 Административно дело No 44/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.Г.Х. КМЕТЪТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 02.12.2010г.
Отхвърля жалбата на Х.Г.Х. *** за обявяване нищожност на Заповед № 1171/27.10.2006г. на Кмета на Община Родопи за ПКП на нов ПИ № 9, кв.6 по кадастралния план на с.Храбрино-Първа вилна зона от 1969г.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
31 Административно дело No 89/2010, VII състав Дела по ЗАдм И.И.Б. КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 10.12.2010г.
ОТМЕНЯ отказът на Кмета на Район „Тракия" при Община Пловдив,обективиран в писмо изх. № 6-9400-1879/21.10.2009 г. за извършване на административна услуга - издаване на удостоверение за раждане на И.И. Стойчева ЕГН**********. ИЗПРАЩА преписката на административния орган-Кмета на Район „Тракия" при Община Пловдив за извършване на поисканата административна услуга в едномесечен срок от влизане в сила на решението. ОСЪЖДА Район „Тракия" при Община Пловдив да заплати на И.И. Стойчева, ЕГН **********,***, офис 10,чрез адвокат И.Б.М. направените по делото разноски в размер на четиристотин тридесет и шест лева и петдесет стотинки.Решението да се връчи на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване с касационна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.
 
32 Административно дело No 284/2010, V състав Искове за обезщетение Б.А.Г.,
П.С.Г.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 08.12.2010г.
Съгласно Определение №30 от 26.04.2010 г. на Петчленен състав на ВАС и ВКС КОМПЕТЕНТЕН да разгледа исковата молба на Б.А.Г. и П.С.Г. *** с предявен иск с правно основание чл. 86 от ЗЗД срещу Община Пловдив, е Районният съд - Пловдив. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Пловдив. Определението е окончателно.
 
33 Административно дело No 329/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАКИЯ ФЕРМА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 30.12.2010г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 260900287/18.11.2009г., издаден от Веселина Георгиева Господинова на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция гр. Хасково, в частта, в която е допълнително начислен ДДС за перида м. 03.2008г. в размер 27811,90 лв и съответните лихви в размер на 6221,96лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на ТРАКИЯ ФЕРМА” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 126661700, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, ул. „Капитан П. Войвода" №4, представлявано от Г.В.М. разноските по делото, съобразно уважената част от жалбата, в размер на 855,90лева /осемстотин петдесет и пет лева и деветдесет стотинки. /
ОСЪЖДА ТРАКИЯ ФЕРМА” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 126661700, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, ул. „Капитан П. Войвода" №4, представлявано от Г.В.М. да заплати на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 248,47лева/двеста четиридесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки/ юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му

 
34 Административно дело No 360/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни СИТИ 97 КРАСИМИР СИТОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 13.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Красимир Лилков Ситов, ЕГН **********, като ЕТ“Сити – 97 - Красимир Ситов“, ЕИК 120047916, със седалище и адрес: гр. Доспат, ул.“Кирил Маджаров“№8 срещу Ревизионен акт № 210900177/14.09.2009г., издаден от Съби Коков, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Смолян, потвърден с Решение № 57/21.01.2010 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, относно установени задължения за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 28 582,22 лева и лихви 5 467,75 лева, и установени осигурителни вноски за годишно изравняване на самоосигуряващото се лице, както следва: - ДОО самоосиг. лице за 2007г. – 2 548.80 лева и лихви – 856,37 лева, ЗО самоосиг. лице за 2007 г. – 849.60 лева и лихви – 167.83 лева и ДЗПО-УПФ самоосиг. лице за 2007г. – 708.00 лева и лихви – 237.88 лева.
ОСЪЖДА Красимир Лилков Ситов, ЕГН **********, като ЕТ“Сити – 97 – Красимир Ситов“, ЕИК 120047916, гр.Доспат, ул.“Кирил Маджаров“№8 да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 1238,37 /хиляда двеста тридесет и осем лева и тридесет и седем стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
35 Административно дело No 401/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Н.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.К., ЕГН: ********** с адрес за кореспонденция гр. София, ул. “Васил Друмев” № 1 и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, бул. “България” № 17, чрез пълномощника си А.Н.Ч., против Ревизионен акт № 160901782 от 18.11.2009 г., издаден от Галина Стоянова Гешева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 51 от 22.01.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който е установен за довнасяне данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на 35 915.17лв. и са начислени лихви от 2 381.03лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Д.Н.К., ЕГН: ********** с адрес за кореспонденция гр. София, ул. “Васил Друмев” № 1 и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, бул. “България” № 17 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 1 216 лв./хиляда двеста и шестнадесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
36 Административно дело No 410/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни П.Б.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 20.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Б.Х., ЕГН **********, като ЕТ
“Глобус–66–П.Х.“*** срещу Ревизионен акт № 900191/23.11.2009г., на ТД на НАП гр.Кърджали, потвърден с Решение № 61/25.01.2010г. на Директор на Дирекция „ОУИ” гр.Пловдив при ЦУ на НАП,относно установени задължения: за данък по чл.35 ЗОДФЛ за 2004г. в размер на 7 122,93 лева и лихви - 4 487,47 лева; за данък по чл.35 от ЗОДФЛ за 2005г. в размер на 2 800,90 лева и лихви – 1 434,77 лева; и установени осигурителни вноски за годишно изравняване на самоосигуряващото се лице, както следва: - ДОО самоосиг. лице за 2004г. и 2005г. в размер общо на 7 436 лева и лихви - 7 235,14 лева; ДЗПО-УФ самоосиг. лице за 2004г. и 2005г. в размер общо на 858 лева и лихви – 833,75 лева; ЗО самоосиг. лице за 2004г. и 2005г. в размер общо на 1 716 лева и лихви – 793 лева; ДОО осигурител 2005г. в размер на 456,30 лева и лихви – 477,01 лева; ДЗПО-УПФ осигурител 2005г. в размер на 52,74 лева и лихви – 55,14 лева; ЗО осигурител 2005г. в размер на 105,30 лева и лихви–63,10 лева, както и отказан данъчен кредит на стойност 3 679,24 лева и начислени прилежащи лихви в размер на 1 111,46 лева.
ОСЪЖДА П.Б.Х., ЕГН **********, като ЕТ “ Глобус – 66 - П.Х. *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 1 264,38 лева /хиляда двеста шестдесет и четири лева и тридесет и осем стотинки/ лева, разноски по делото.


 
37 Административно дело No 419/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ОЛИМПИР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 03.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Олимпир” ЕООД- Казанлък , ЕИК по Булстат 200514490, със седалише и адрес на управление и адрес по чл. 8 ДОПК-гр. Казанлък, ул. “Шипченска епопея” № 31, представлявано от Мирена Емануилова Генева- управител, против Ревизионен акт № 240900631 от 25.11.2009г., издаден от Митка Георгиева Желязкова- гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Ст.Загора, потвърден в обжалваната част с Решение № 68/28.01.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който е начислен допълнително ДДС в размер на 41726,59 лв. и прилежаща лихва в размер на 1695,45 лева,като неоснователна.
ОСЪЖДА “Олимпир” ЕООД- Казанлък , ЕИК по Булстат 200514490, със седалише и адрес на управление и адрес по чл. 8 ДОПК-гр. Казанлък, ул. “Шипченска епопея” № 31, представлявано от Мирена Емануилова Генева- управител да заплати на Дирекция "ОУИ" – Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 1318 (хиляда триста и осемнадесет) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Р. България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
38 Административно дело No 440/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни АЛФА-2000 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 29.12.2010г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 160901619/04.12.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив, изменен с Решение № 82/02.02.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, като намалява определените на "Алфа-2000" ООД, Булстат 115245362 лихви върху дължими вноски за бюджета, както следва:
1. Върху дължимите вноски по Държавното обществено осигуряване за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. –– от 68679,12 лв., на 62337,99 лв.;
2. Върху дължимите вноски за здравно осигуряване за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. –– от 16383,07 лв., на 9782,79 лв.;
3. Върху дължимите вноски за Допълнително задължително пенсионно осигуряване – Универсален пенсионен фонд, за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. –– от 10031,87 лв., на 9116,40 лв.;
4. Върху дължимите вноски за фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. –– от 1284,51 лв., на 1159,86 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Алфа-2000" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Братя Бъкстон" №134, Булстат 115245362, представлявано от Е.Б.Т., срещу Ревизионен акт № 160901619/04.12.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив, изменен с Решение № 82/02.02.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в останалата обжалвана част.
ОСЪЖДА "Алфа-2000" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Братя Бъкстон" №134, Булстат 115245362, представлявано от Е.Б.Т., да заплати по компенсация в полза на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив сумата от 8753,79 лв. (осем хиляди седемстотин петдесет и три лева и 79 стотинки) юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
39 Административно дело No 451/2010, V състав Дела по ЗОС С.М.А. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 09.12.2010г.
ОТМЕНЯ определението си от съдебно заседание на 10.11.2010 година, с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от С.М.А., ЕГН **********,*** против Заповед № 20 от 11.01.2010 година, издадена от Кмета на Община Родопи.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 451/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, пети състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.
 
40 Административно дело No 658/2010, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.К.А. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 15.12.2010г.
ОСТАВЯ ЖАЛБАТА на Р.К.Л. – А. без разглеждане.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 658/2010 година по описа на Административен съд – Пловдив, ХV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъствалите и от съобщението за не присъствалите.

 
41 Административно дело No 662/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни БОРИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 16.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “БОРИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 112653857, с адрес за кореспонденция гр. Пазарджик, бул. “България” № 45, срещу Ревизионен акт № 900458/14.12.2009 г., издаден от Боряна Стефанова Пашова, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 144/08.03.2010 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно непризнат данъчен кредит в размер на в общ размер на 46 385.30 лв., ведно с прилежащите лихви, съответно по 10 броя фактури, издадени от “Родопи лес – 2001” ЕООД за данъчни периоди м.12/2008 г., м.01 – 03/2009 г. и по 8 броя фактури, издадени от “Ребрев” ЕООД за данъчни периоди м. 02, 03, 06, 08, 09, 10 и 12/2008 г.
ОСЪЖДА “БОРИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 112653857, с адрес за кореспонденция гр. Пазарджик, бул. “България” № 45 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 508,86 лв. /хиляда петстотин и осем лева и 86 стотинки/, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
42 Административно дело No 682/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни С.Б.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 10.12.2010г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 240900674/30.12.2009г., издаден от издаден от Северин Северинов Хаджиев, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 133/04.03.2010г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта му относно установен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006г. в размер на 1 190.93лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 441.78лв.;
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 240900674/30.12.2009г., издаден от Северин Северинов Хаджиев на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 133/04.03.2009г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта му относно установен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 58 354.48лв. и съответните лихви за просрочие в размер на 13 389.10лв., като намалява установеното задължение за данъка от 58 354.48лв. на 39 545.86лв., ведно с прилежащите лихви.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на С.Б.Г., ЕГН: **********, с адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК с. Ново село, общ. Стара Загора 280лв. /двеста и осемдесет лева/, съответната част от заплатените държавна такса и възнаграждения за вещи лица.
ОСЪЖДА С.Б.Г., ЕГН: **********, с адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК с. Ново село, общ. Стара Загора, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1 271лв. /хиляда двеста седемдесет и шест лева/ представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
43 Административно дело No 741/2010, IX състав Други административни дела ДКЦ-VI РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 01.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Диагностично – консултативен център VІ Район Централен-Пловдив” ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив,ул. ”Любен Каравелов ”№5 срещу писмена покана изх.№16-0905 от 30.03.2010г. на Директор РЗОК – Пловдив, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА“Диагностично–консултативен център VІ Район Централен-Пловдив” ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив,ул. ”Любен Каравелов ”№5 да заплати на РЗОК – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Христо Чернопеев”№ 14 сумата от 230.50/двеста и тридесет лева и петдесет стотинки/лв. разноски по делото.Препис от решението да се изпрати на страните.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
44 Административно дело No 817/2010, XI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Й.Т.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 22.12.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № 317/06.04.2010 г. на Кмета на Община Куклен, издадена на основание чл.107, ал.1, т.7 от ЗДСл във връзка с чл.7, ал.1, т.6 от ЗДСл, с която е прекратено служебното правоотношение с Й.Т.Т. на длъжност ст.експерт “управление на общинската собственост и стопански дейности” – ранг ІV мл. в Община Куклен, считано от 07.04.2010 г.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
45 Административно дело No 818/2010, VIII състав Други административни дела Т.Т.Д. КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 28.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Т.Д.,***, против отказ на кмета на Община Пловдив - Район "Северен", обективиран в писмо с Изх.№3-9400-1372 от 24.03.2010г., да бъде издадено удостоверение за раждане на жалбоподателя Д. с отразяване в същото, че Т. Дойчев Д. е негов баща.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
46 Административно дело No 819/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАРА ФУРАЖИ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 23.12.2010г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 1581/04.08.2009 г. на Началник Митница - Пловдив, с което на основание чл. 21 ал. 2 от Правилника за приложение на Закона за акцизите и данъчните складове, е отнето Удостоверение за освободен от акциз краен потребител № BG003000E0050 от 11.04.2008 г. на Началник Митница – Пловдив.
ОСЪЖДА Митница – Пловдив да заплати на “ЗАРА ФУРАЖИ” АД, гр. Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, Фуражен Комплекс, представлявано от Изпълнителния директор Васил Шомов, с ЕИК по БУЛСТАТ 123028159, сторените по делото разноски в размер на 1250 лв. /хиляда двеста и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
47 Административно дело No 876/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ГАМА МЕДИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 27.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ГАМА МЕДИЯ” ЕООД с БУЛСТАТ ***, с адрес за призоваване: ***, представлявано от управителя А.В.Б. против ревизионен акт № 160901567/ 08.02.2010 г., издаден от К.А.Б.– инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с решение № 231/07.04.2010 г. на зам. зиректора на дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който акт е установен корпоративен данък за 2007 г. в размер на декларирания в подадената от лицето ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2007 г. – 203 745, 00лв., ведно с лихви за забава от 22843,43лв., както и лихви за невнесени в срок авансови вноски за 2008 г. в размер на 16107,19лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА “ГАМА МЕДИЯ” ЕООД с БУЛСТАТ ***, с адрес за призоваване: ***, представлявано от управителя А.В.Б. да заплати на дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 5304 /пет хиляди триста и четири/лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
48 Административно дело No 877/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕРА ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 17.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Тера Груп” ООД, със седалище и адрес на управление- гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 2, ЕИК по Булстат 160049145, представлявано от Яньо Иванов Христозов - управител, подадена чрез адв. И. М. против Ревизионен акт /РА/ № 160901492 от 29.01.2010год., издаден от Маруся Борисова Радева – инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 234 от 08.04.2010год. на зам. директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който е отказан данъчен кредит в размер на 337666,96 лв. и е начислена прилежаща лихва, като неоснователна.
ОСЪЖДА Тера Груп” ООД, със седалище и адрес на управление- гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 2, ЕИК по Булстат 160049145, представлявано от Яньо Иванов Христозов - управител да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 7203 /седем хиляди двеста и три/ лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
49 Административно дело No 903/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ФРЕШ ФРУКТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 11.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Фрешфрукт” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “София” №66, бл.1, вх.”Б”, против Решение за промяна на митническа стойност с №978 от 11.02.2010г. на началника на Митница Пловдив, с което жалбоподателят е задължен да доплати по ЕАД с №07BG003000H0103274 от 12.05.2007г. сумите от 12 239,39 лева мито, ведно със законните лихви върху тази сума от 4 662,43 лева, както и 1 841,07 ДДС, ведно със законните лихви върху тази сума от 701,33 лева.
ОСЪЖДА “Фрешфрукт” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “София” №66, бл.1, вх.”Б”, да заплати на Митница Пловдив сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
50 Административно дело No 969/2010, XI състав Дела по ЗМВР Й.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 08.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Д.Д., ЕГН ********** *** против Заповед № з-1563/19.03.2008 г. на Директора на ОД на МВР гр.Пловдив относно налагане на принудителна административна мярка на основание чл.75, т.5 от ЗБДС – забрана за напускане на страната.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
51 Административно дело No 981/2010, XVI състав Искове за обезщетение Б.Ч.К. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 22.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Б.Ч.К. ***, ЕГН:**********, срещу Министерството на земеделието и храните, с претенция за присъждане на сумата от 5000 лв., изменена на 2199,83 лв., представляваща претърпяна вреда вследствие незаконосъобразно бездействие на Общинската служба по земеделие – Карлово при изпълнение на нейната административна дейност, изразяващо се в пропуск на ответното министерство в лицето на Общинската служба по земеделие – Карлово да впише отглежданите от Б.Ч.К. 103 глави дребен рогат добитък (кози) в таблицата на отглеждани животни съгласно Интегрираната система за администриране и контрол.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
52 Административно дело No 991/2010, VII състав Дела по ЗОС Д.И.М. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 28.12.2010г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.М. *** срещу Заповед №ЖИ-18/05.05.2010г. на Кмета на Район “Източен” на Община – Пловдив, с която е разпоредено изземването от М. на следния ползван от нея имот – частна общинска собственост: една стая и кухня от целия – дворно място застроено и незастроено с площ 330 кв.м. и две масивни едноетажни сгради и масивна стопанска постройка, находящи се в имот пл. №143, кв.11 по плана на Каменица в гр.Пловдив, ул.“Детелина”№5, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
53 Частно административно дело No 993/2010, XVI състав Частни администр. дела А.И.Б. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 20.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.Б. ***, ЕГН: **********, срещу Заповед № 176/04.05.2010 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив, с която е отказано разглеждането на Бързо известие изх.№ 19/05.02.2010 г. за съмнение за професионална болест, подадено от д-р Г. Феодорова-Д. АИППМП.
ОСЪЖДА А.И.Б. ***, ЕГН: **********, да заплати на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
54 Административно дело No 998/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Г.С. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 22.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.С., ЕГН **********,***.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 998/10 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
55 Административно дело No 1012/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Х.И. ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 02.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Х.И., с ЕГН **********,*** против Заповед № АБ-39 от 26.042010г. на Кмета на Община Раковски, с която на основание чл. 129 ал.1 и ал.2, чл. 134 ал.11т.1 и ал.2 т.6 от ЗУТ е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ-Фурна в кв. 42 по плана на с. Болярино, община Раковски. Отпада УПИ-І-фурна. Образуват се два нови УПИ-І-300-Фурна и УПИ-ІV-300-търговски дейности, с регулационни граници, съгласно трасировъчния план, придружаващ проекта за изменение. За УПИ-І-300-Фурна се определя свободно и ниско застрояване с височина да 10.00м, а за УПИ-ІV-300-фурна, предвидения начин на застрояване-свързано за южната и източна регулационни граници на новите УПИ не се приема. Ограничителната застроителна линия спрямо УПИ-ІІІ-301 да отстои на 3.00м от регулационната линия, а спрямо УПИ-ІІ-299-търговия и обществено хранене, ограничителната линия на застрояване следва да бъде на 5.00м, съгласно корекцията със зелен цвят. Определя се зона “Мж”. Изменението е съгласно линиите и надписите със син и червен цвят на скицата-проект.
ОСЪЖДА В.Х.И., с ЕГН **********,*** да заплати в полза на “Поликсения-1932” ЕООД, с БУЛСТАТ 115642360 сумата в размер от 300 лв. /триста лева/.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
56 Административно дело No 1037/2010, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР З.Г.Н. ОБЩИНА КАРЛОВО ЧРЕЗ КМЕТА Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 01.12.2010г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на Община Карлово, обективиран в Писмо №94-00-1565 от 28.04.2010г., да издаде по искане на З.Г.Н.,***, удостоверение за търпимост на сграда, находяща се в УПИ ХХІV-общ., от кв. 53а по плана на гр. Карлово.
ВРЪЩА административната преписка на Община Карлово, за издаване на законосъобразен административен акт по искането на З.Г.Н.,***, за издаване на удостоверение за търпимост на сграда, находяща се в УПИ ХХІV-общ., от кв. 53а по плана на гр. Карлово, при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в настоящото решение.
ОСЪЖДА Община Карлово да заплати на З.Г.Н.,***, сумата от 560.00лв., представляваща извършени от последната разноски по производството – заплатена държавна такса и възнаграждения за един адвокат и вещо лице.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
57 Административно дело No 1056/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни К.Л.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 20.12.2010г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Л. *** против Ревизионен акт № 260900719 от 05.03.2010 год., издаден от А.М.К.– главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 302 от 04.05.2010 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, относно определени дължими към бюджета сумите, както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за отчетната 2003 год. в размер на 3142,48 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 2420,82 лв.; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за отчетната 2004 год. в размер на 1782,10 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 1148,57 лв.; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005 год. в размер на 1412,27 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 736,23 лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за отчетната 2007 год. в размер на 1644,51 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 407,94 лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за отчетната 2008 год. в размер на 348,05 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 33,85 лв.
ОСЪЖДА К.Л. ***, ЕГН **********, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно Управление на Национална агенция сумата от 711.53 лв. (седемстотин и единадесет лева и 53 стотинки), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
58 Административно дело (К) No 1172/2010, XIX състав Касационни производства М.Е.С.,
З.А.С.,
Н.Б.К.,
М.М.К.,
Н.М.П.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА АСЕНОВГРАД
Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 07.12.2010г., в законна сила от 07.12.2010г.

ОТМЕНЯ Решение № 122 от 15.03.2010 год. на Асеновградския районен съд, ІV граждански състав, постановено по гр. дело № 536 по описа на същия съд за 2009 г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд - гр. Асеновград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
59 Административно дело No 1187/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.А.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 02.12.2010г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.А.С., ЕГН ********** *** Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София в частта, касаеща ПИ с ИД 56784.518.1140.1.9.
ВРЪЩА преписката на ответника - АГКК гр. София за постановяване на административен акт, съобразен с мотивната част на настоящото съдебно решение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
60 Административно дело No 1208/2010, XIII състав Дела по ЗОСОИ Е.П.К.Й.,
Л.О.О.,
С.Л.Б.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение (второ) от 28.12.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1702/08.12.2010г., постановено по административно дело № 1208/2010 год., по описа на Административен съд – Пловдив, ХІІІ-ти състав, като на стр. 1-ва ред 12-ти, на стр. 2-ра, ред 22, на стр. 4-та ред 10, ред 18 и ред 32 името вместо “Е.П.К. – Йорданова”, да се чете “Е.П.К. – Й.”.
Решението подлежи на обжалване и протест в 14 дневен срок пред ВАС на Р България.

 
61 Административно дело No 1208/2010, XIII състав Дела по ЗОСОИ Е.П.К.Й.,
Л.О.О.,
С.Л.Б.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 08.12.2010г.
ИЗМЕНЯ Заповед №ЗД-04-5 от 23.09.2009год. на Областният управител на област с административен център гр.Пловдив, с която на основание чл.6, ал.1, т.2 и ал.5 от ЗОСОИ, е утвърдена обща стойност за обезщетяване с компенсаторни записи 126404 лв. / сто двадесет и шест хиляди четиристотин и четири лева/ и квоти на обезщетяването на Е. П.К. – Йорданова -1/2 ид. ч. – 63200лева; на С.Л.Б. - 1/4 ид. ч. - 31600лв.; на Л.О.О. – 1/4 ид. ч. - 31600лв
УТВЪРЖДАВА нова оценка на претенциите за обезщетяване с компенсаторни записи, както следва:
1. Обща стойност на обезщетението с компенсаторни записи = 146725лв. / сто четиридесет и шест хиляди седемстотин двадесет и пет лева/
2. На Е. П.К. – Йорданова - собственик на 1/2 ид.част от стойността на обезщетението = 73400 лв./седемдесет и три хиляди и четиристотин лева/, която сума на основание чл.4, ал.5 от ЗОСОИ е закръглена.
3. На С.Л.Б..- собственик на ? ид.част от стойността на обезщетението = 36700лв./тридесет и шест хиляди и седемстотин лева/, която сума на основание чл.4, ал.5 от ЗОСОИ е закръглена.
4. На Л.О.О. – собственик на ? ид.част от стойността на обезщетението = 36700лв./тридесет и шест хиляди и седемстотин лева/, която сума на основание чл.4, ал.5 от ЗОСОИ е закръглена, съгласно заключението на Диньо Караславов от 16.11.2009 г., неразделна част от настоящото решение.
ОСЪЖДА Областна управа на област с административен център гр.Пловдив да заплати на Е. П.К. – Йорданова, С.Л.Б.. и Л.О.О. общо на тримата, сумата от 250лв./двеста и петдесет/ представляваща извършени от последните разноски по производството.
Решението подлежи на обжалване или протест пред Върховният административен съд на Р. България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
62 Административно дело No 1262/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕТ-ГЕОРГИ ТАНЧЕВ ЕТ КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 16.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”Гет – Георги Т.” със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”България” № 6, ет.8, ап.34, против Заповед № 261/17.06.2010 г. на Кмета на Район Тракия – Община Пловдив, с която е наредено премахването на преместваеми обекти – разширения към съществуващ павилион “Кафе-сладкарница”и клуб на СДС, ситуирани върху терени частна и публична общинска собственост, представляващи УПИ VІІ-магазини и УПИ VІ-зеленина, кв.9 по плана на жил.група А-1,2,3 по плана на ЖР “Тракия”.
ОСЪЖДА ЕТ”Гет – Георги Т.” със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”България” № 6, ет.8, ап.34 да заплати на Район Тракия – Община Пловдив направените по делото разноски в размер на 150 лева.
Решението е окончателно.

 
63 Административно наказателно дело (К) No 1275/2010, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ МС-ЕЛКА ЕООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 763 от 20.04.2010г. постановено по НАХД № 718/2010г.по описа на ПРС, с което ІІІ-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № К-16807/05.12.2009г. на Директора в РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите с което на „МС – ЕЛКА” ЕООД, представлявано от Карник Бохос Паникян е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 320 лв. за извършено нарушение по чл. 9, ал.1 от ЗЗП и наказание „имуществена санция” вразмер на 530 лв. за нарушение по чл. 127, ал.3 от ЗЗП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
64 Административно наказателно дело (К) No 1276/2010, XIX състав Наказателни касационни производства В.И.В. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 15.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1038 от 27.05.2010 год. на Пловдивски районен съд, ХХVІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 2370 по описа на същия съд за 2010 год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
65 Административно наказателно дело (К) No 1279/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Д.П.И. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 07.12.2010г., в законна сила от 07.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1046/28.05.2010г., постановено по НАХД №1227/2010г. по описа на Пловдивски районен съд, ХІV-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
66 Административно дело No 1291/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКСПЕРТ АУТО ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 09.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Експерт Ауто”ЕООД, гр.Пловдив, ул.”Скопие”№90, представлявано от управителя К.Ц.Ц., в която е формулирано искане за прогласяване на нищожността на Решение на Началник Митница – Пловдив, обективирано в писмо изх. № 2600-2254/05.05.2010г., с което е постановен отказ за възстановяване на митни сборове, съгласно молба вх. № 2 – 2600 – 2254/28.04.2010г. на “Експерт Ауто”ЕООД, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Експерт Ауто”ЕООД, гр.Пловдив, ул.”Скопие”№90, представлявано от управителя К.Ц.Ц.,***, разноски по делото в размер на 361,74 /триста шестдесет и един лева и седемдесет и четири стотинки/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
67 Административно дело No 1332/2010, XVI състав Дела по КСО А.Г.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 09.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Г.С. ***, ЕГН: **********, като собственик на ЕТ "Стиви-А.С." (заличен), срещу Решение № 152/15.06.2010 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане изх.№ 1537/19.04.2010 г. на Началник отдел "Краткосрочни плащания и контрол" при РУ "СО"-Пловдив.
ОСЪЖДА А.Г.С. ***, ЕГН: **********, да заплати на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. /сто лева/.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
68 Административно дело (К) No 1340/2010, XXIII състав Касационни производства А.Н.Т.,
Н.Г.Т.,
А.Н.П.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ
Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 10.12.2010г., в законна сила от 10.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №372 от 08.02.2010г. по административно дело №3173 по описа на Районен съд- Пловдив за 2008г., Х-ти граждански състав, с което, по протест на РП- Пловдив, е обявена нищожността на Решение №823-8 от 01.06.2001г. на ПК “Пловдив-Първенец”, а понастоящем ОбС”З”- Родопи, с което е възстановено правото на собственост на наследниците на Стоян Костадинов Синиклийски върху нива с площ от 5,500 дка, местността “Фиданлъка”, имот с №031024 по плана за земеразделяне на село Марково.
Решението е окончателно.

 
69 Административно дело No 1348/2010, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИВО-1 ООД СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 01.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “Иво – 1” ООД, гр. Пловдив, ул. “Царевец” №32 против Заповед №ДК-09-3/23.06.2010г. на Началник Сектор “Пловдив” при РДНСК “Южен централен район”, с която на основание чл. 178 ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.222, ал.1, т.6 и т.7 от Закона за устройство на територията, е ЗАБРАНЕНО ползването и достъпа на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж - “Търговски обект” в УПИ VІІ-978, кв.14-нов, по плана на гр.Пловдив, ул.”Димитър Талев”№ 58.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
70 Административно дело No 1351/2010, XVI състав Дела по ЗОС ИЗОФЛОР ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 15.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Изофлор" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ж.р. "Тракия", бл.245, вх.А, ет.4, ап.11, Булстат: 160043950, представлявано от П.Г. Грънчевски, срещу Заповед № 290/14.02.2010 г. на Кмета на община Брезово.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
71 Административно дело No 1354/2010, VIII състав Други административни дела МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 29.12.2010г.
ОБЯВЯВА нищожността на отказ на директора на Областно пътно управление - Пловдив при Агенция ”Пътна инфраструктура” към министъра на регионалното развитие и благоустройството, обективиран в писмо с Изх.№909 от 09.06.2010г., да издаде разрешения за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения на път А1- автомагистрала “Тракия” при км.107+790 вляво и км.116+460 вдясно.
ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Агенция “Пътна инфраструктура” за решаване на въпроса по същество.
ОСЪЖДА Агенция “Пътна инфраструктура”, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Македония” №3, да заплати на “Международен панаир Пловдив” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район “Северен”, бул. “Цар Борис ІІІ-ти Обединител” №37, сумата от 300,00 лева, представляваща направените по делото разноски, както и сумата от 150,00 лева юрисконсултско възнаграждение.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ особеното искане на “Международен панаир Пловдив” АД за спиране указаното в писмо с Изх.№909 от 09.06.2010г. премахване в срок до 16.06.2010г. на рекламните съоръжения, разположени на автомагистрала “Тракия” км.107+790 вляво и км.116+460 вдясно, до решаването на спора за нищожността на отказа.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
72 Административно дело No 1355/2010, XI състав Други административни дела Ц.П.Н. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 08.12.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД – 03 – 91/28.05.2010 г. на Областния управител на Област Пловдив.
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
73 Административно дело No 1362/2010, IX състав Дела по ЗМВР Д.Б.М. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 21.12.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № З-2467 от 12.07.2007 г. на Директора на Областната дирекция “Полиция” град Пловдив, с която на основание чл.76, т.3/отм./ от Закона за българските документи за самоличност /ЗБДС/ в частта й за наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ по отношение на Д.Б.М. ЕГН********** *** „забрана за напускане на страната” по отношение държавите-членки на Европейския съюз.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Б.М. ЕГН********** ***, против Заповед № З-2467 от 12.07.2007 г. на Директора на Областната дирекция “Полиция” град Пловдив ,с която заповед на Д.Б.М. ЕГН********** е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ в останалата й част.
ОСЪЖДА Областната дирекция МВР- Пловдив да заплати на Д.Б.М. ЕГН********** разноски в размер на триста и петнадесет лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
74 Административно дело No 1370/2010, V състав Дела по ЗМВР Н.И.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 21.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.К. ***, против Заповед № З-93/08.01.2008 г. на Директор на ОДП – Пловдив и Заповед № 6353/26.06.2009 г. на Директор на ОД на МВР - Пловдив, връчени на 29.06.2010г. с които е наложена принудителна административна мярка по чл. 75, т. 5 от ЗБЛД - забрана за напускане на страната и/или издаването на паспорти и заместващи ги документи.
Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

 
75 Административно дело No 1376/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕКОЕСТЕЙТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 10.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Векоестейт“ ООД, с Булстат ***, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. ”Елица” № 2, вх. Б, ет. 2, ап. 14, представлявано от управителя Костадин Петров Узунов, против ревизионен акт /РА/ № 211000124/03.05.2010 г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Смолян, потвърден с решение № 426/16.06.2010 г. на директор дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на жалбоподателя е отказано право на данъчен кредит в размер на 9 511.33 лв. и прилежаща лихва в размер на 4 707.65 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА “Векоестейт“ ООД, с Булстат ***,със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. ”Елица” № 2, вх. Б, ет. 2, ап. 14, представлявано от управителя Костадин Петров Узунов, да заплати сумата от 734.38 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му с препис за страните.


 
76 Административно дело No 1392/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕЛТА С.А. ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 02.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на “ДЕЛТА С.А.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. “Връх Богдан” № 12 представлявано от С.А.М., с адрес за призоваване и съобщения: гр. Хасково, бул. “България” № 146, ет. ІІ, ап. № 2 – адвокат С.П., против Ревизионен акт № 261000134/ 26.03.2010 г., издаден от Веселина Георгиева Господинова – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 339/ 17.05.2010 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който акт на дружеството е отказан право на данъчен кредит в размер на 58 020,94 лв. и лихви за забава в размер на 2 179,56 лв.
ОСЪЖДА “ДЕЛТА С.А.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. “Връх Богдан” № 12 представлявано от С.А.М. да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1654.01 /хиляда шестстотин петдесет и четири лева и 1 стотинка), за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
77 Административно наказателно дело (К) No 1396/2010, XXII състав Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ УНИКОМ-НВ ЕООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 14.12.2010г., в законна сила от 14.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1204/15.06.2010г., постановено по НАХД № 1068 по описа на ПРС за 2010 г., на ІХ-ти наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
78 Административно дело No 1431/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ИМЕКС-С СТЕФАН АНГЕЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 17.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “ИМЕКС-С С.А.”, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.”Руски” №111, против РА с № 1601695/13.11.2007 г., издаден от С. Янков Уцев – инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив,потвърден с Решение №45 от 17.01.2008 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – Пловдив, д който на ЕТ е доначислено ДДС в размер на 4 292,38 лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 1 505,61 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1431/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив, VІІІ състав.
Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок, считано от днес.
НА СЛЕДВАЩО място като съобрази, че подадената искова молба от 13.12.2010г. съдържа искане да бъдат осъдени длъжници на едноличния търговец да му заплатят дължими вземания и съответно срещу тях да бъдат издадени изпълнителни листове за тези суми, което искане е неподсъдно на Административен съд –Пловдив, съдът намира, че исковата молба ще следва да се изпрати по подсъдност на надлежния съд, който в случая е Районен съд- Пловдив.
ЕТО ЗАЩО и на основание чл.135, ал.2 от АПК:
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И
ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на ЕТ “ИМЕКС – С С.А.” от 13.12.2010 г.
ИЗПРАЩА същата по подсъдност на Районен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 
79 Административно дело No 1448/2010, VII състав Други административни дела БОБЧЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ ПЛОВДИВ Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 01.12.2010г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 13.10.2010г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на “Бобчев”ЕООД гр.Пловдив, ул.“Пещерско шосе”№25 срещу мълчалив отказ на Директор РИОКОЗ – Пловдив по негово заявление за достъп до обществена информация вх. №6761 от 07.06.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1448/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
80 Административно дело No 1451/2010, XIV състав Дела по ЗМВР А.В.Т. НАЧАЛНИК РУ НА МВР СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 06.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.В.Т. *** против Заповед № 77/ 24.06.2010 г. на началника на РУ Полиция - гр. Стамболийски при ОД на МВР Пловдив, с която е отказано продължаване на срока на разрешение за съхранение и носене на късо нарезно оръжие от физическото лице, като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за това с препис за страните.

 
81 Административно наказателно дело (К) No 1456/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ В.И.Д. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.

ОТМЕНЯ Решение № 1278 от 22.06.2010 год. на Пловдивски районен съд, ХVІ - ти и наказателен състав, постановено по НАХД № 2039/2010г. по описа на същия съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
82 Административно наказателно дело (К) No 1460/2010, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 14.12.2010г., в законна сила от 14.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 766 от 21.04.2010 г. по НАХД № 981 по описа на Районен съд - Пловдив за 2010 г., ІII наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление № 0268/28.12.2009 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията.
Решението е окончателно.

 
83 Административно дело No 1472/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.К.М. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 22.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.М. ***, против Заповед № ДК-02-Пд-19/05.07.2010 г. на Началника на Сектор Пловдив при РНДСК-ЮЦР за премахване на незаконен строеж – „стопанска постройка и гараж”, находящ се в гр.Пловдив, кв.”Коматево”, ул.”Захаридово” № 2,извършен от И.К.М..
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
84 Административно дело No 1474/2010, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.А.Б. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 09.12.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-31/16.06.2010г. на Началник на РДНСК “Южен централен район”, с която на основание чл.216 ал.5 от ЗУТ са Отменени одобрени инвестиционни проекти и Разрешение за строеж № 152/12.11.2009г., издадено Главния Архитект на Район “Южен”, Община Пловдив, за “вътрешно преустройство на западното жилещи от 3МЖ” в УПИ ІІІ-12, кв.108 по плана на кв.”Хр.Ботев – юг”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
85 Административно дело No 1483/2010, X състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 10.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение №254, взето с протокол №18/25.06.2010 година, изменено с Решение №255, взето с протокол №19/08.07.2010 година на Общински съвет при Община Пловдив.
ОСЪЖДА Общински съвет при Община Пловдив да заплати на Областна администрация Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
86 Административно дело No 1492/2010, VIII състав Дела по ЗМВР Н.Г.К. ЧЕТВЪРТО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 01.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.К.,***, против разпореждане на полицейски орган, обективирано в протокол за полицейско разпореждане с Рег.№ИЯ/04-3925 от 13.07.2010г., издаден от инспектор при ІV-то РУ”П” при ОД“МВР”, гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1492 по описа на съда за 2010г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
87 Административно наказателно дело (К) No 1502/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ЛИБЪРТИ ФУД СЪРВИСИС ЕООД Председател: ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 02.12.2010г., в законна сила от 02.12.2010г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1047/28.05.2010 г. постановен по НАХД № 2009/2010 г. по описа на Районен съд – Пловдив.
Решението не подлежи на обжалване.

 
88 Административно наказателно дело (К) No 1512/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства С.К.К. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 13.12.2010г., в законна сила от 13.12.2010г.
Изменя решението ОТМЕНЯ Решение № 1195/ 15.06.2010 г. на РС-Пловдив, постановено по НАХД № 2727/ 2010 г., ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ НП № 16-1600576/ 14.04.2010 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Пловдив, с което на С.К.К. в качеството му на управител на „К.И.Технолоджи” ООД - Пловдив е наложено административно наказание глоба в размер на 2 500 лева за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание глоба от 2 500 лв. на 1 500 лева.
Решението е окончателно.

 
89 Административно дело No 1533/2010, VII състав Други административни дела Г.Л.С. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНО МЕДИЦИНСКА АСЛУЖБА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 02.12.2010г.
ОТМЕНЯ решение изх.№553/25.06.2010г. на Директор на Регионална ветеринарномедицинска служба – Пловдив, с което е отказано предоставяне на достъп до обществена информация на Г.Л.С. *** по негово заявление вх.№612 от 14.09.09г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ИЗПРАЩА преписката по заявление вх.№612 от 14.09.2009г. на Г.С. на Директор на Регионална ветеринарномедицинска служба – Пловдив за ново произнасяне по същество на направеното с нея искане, при съобразяване задължителните указания по прилагане на закона, дадени с настоящото съдебно решение.
ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок от влизане в сила на това съдебно решение на Директор на Регионална ветеринарномедицинска служба – Пловдив да се произнесе с изричен писмен акт по заявление вх.№612 от 14.09.2009г. на Г.Л.С. ***.
ОСЪЖДА Регионална ветеринарномедицинска служба – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, бул.”Марица”№86 да заплати на Г.Л.С. *** сумата от общо 210 /двеста и десет/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
90 Административно дело No 1545/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЮБИМЕЦ-АВТОТРАНСПОРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 27.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ Любимец – Автотранспорт “ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Любимец, ул. “ Преслав “ № 10, представлявано от управителя Кольо Маринов Видев против Ревизионен акт /РА/ № 260800/04.06.2008 г. издаден от Веселина Георгиева Господинова – инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Хасково, потвърден с Решение № 590 от 04.08.2008 г. на Директора на Д”ОУИ” гр. Пловдив.
ОСЪЖДА “ Любимец – Автотранспорт “ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Любимец, ул. “ Преслав “ № 10, представлявано от управителя Кольо Маринов Видев да заплати на Дирекция ”ОУИ” гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 899.12 /осемстотин деветдесет и девет и 0.12/лв., представляваща съдебни разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
91 Административно дело No 1550/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПРИМА АГРО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 07.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата “Прима агро” ООД, със седалище и адрес на управление: с. Цалапица, област Пловдив, ул. “Любен Каравелов” №13, против Ревизионен акт №161000043 от 10.05.2010г., издаден от Марина Маринова Синджирлиева- старши инспектор по приходите в ТД на НАП- Пловдив, потвърден с Решение №513 от 13.07.2010г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на дружеството е допълнително начислен данък по ЗДДС в размер на 107 248,61 лв., отказано е признаване на правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 864,00 лв. и са начислени съответните лихви.
ОСЪЖДА “Прима агро” ООД, със седалище и адрес на управление: с. Цалапица, област Пловдив, ул. “Любен Каравелов” №13, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2 612,25 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
92 Административно дело No 1583/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МОБИЛТЕЛ ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 02.12.2010г.
Отменя Заповед № 10ОА1501/09.07.2010г. на Кмета на Община Пловдив.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
93 Административно дело No 1595/2010, VII състав Дела от администр. характер - данъчни МИКО-МАРИЯ МАКАВЕЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 13.12.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН РА №160800810/09.07.2008г., издаден от Пролетка Богомилова Русинова – инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение №643 от 26.08.2008г. на Директора на Дирекция“ОУИ” – Пловдив в ЧАСТТА, с която са допълнително определени данъчни задължения за данък по чл.35 ЗОДФЛ за 2005г. и 2006г. , както следва: за 2005г. главница в размер на 1 131,80 лева и прилежаща лихва 342,18 лева и за 2006г. главница в размер на 229,20 лева и прилежаща лихва в размер на 38,75 лева, като ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.М., в качеството и на ЕТ “Мико – М.М.” в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА М.А.М., в качеството и на ЕТ “Мико – М.М.” със седалище и адрес на управление гр. Сопот, ул. “К. Нектариев” № 14 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП – гр.София сумата от 648,45/шестстотин четиридесет и осем лева и четиридесет и пет стотинки/, разноски по делото по съразмерност и компенсация.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
94 Административно дело No 1597/2010, XVI състав Дела по КСО М.П.И. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 21.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 208/16.07.2010 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № О-15-000-00313-725/11.06.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "СО"-Пловдив с което на М.П.И. ***, ЕГН: **********, е отказано отпускане и изплащане на парично обезщетение по болничен лист сер.А 2008, №3296795 за периода 26.03.-19.05.2010 г., представен от осигурителя ЕТ "Капитал-Татяна Василева".
ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне и постановяване на решение по съществото на спора при съобразяване на указанията, отразени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА РУ "Социално осигуряване"-Пловдив да заплати на на М.П.И. ***, ЕГН: **********, разноски по делото в размер на 230 лв. /двеста и тридесет лева/.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
95 Административно дело No 1598/2010, VII състав Дела по ЗОС ДАФИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 03.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Дафи”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив***срещу Заповед №10ОА-1528/15.07.2010г. на Кмета на Община – Пловдив, с която е разпоредено изземването от дружеството на следния ползван от него имот – частна общинска собственост: застроено и незастроено дворно място с площ 260 кв.м., представляващо УПИ ХІІ-238,кв.10 по плана на кв.“Хаджи Димитър”, ведно с МЖ с площ 83 кв.м. и ПС1 с площ 23 кв.м., находящи се в гр.Пловдив, ул.“Брезовско шосе”№3.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
96 Административно наказателно дело (К) No 1605/2010, XIX състав Наказателни касационни производства М.К.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ,
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 75 от 27.05.2010г. на Асеновградски районен съд, ІІІ - ти н.с, постановено по НАХД № 3 по описа на същия съд за 2010г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест. 
97 Административно дело No 1618/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ИВАНКА ТЕНЕВА-ТЕДИ ЕТ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 27.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на И.М.Т., ЕГН **********, в качеството й на ЕТ “ТЕДИ – ИВАНКА ТЕНЕВА, БУЛСТАТ ***, с адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК ***, чрез пълномощника си адв. С.П. против Решение № 86 от 23.06.2010 г. на Директора на Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки на основание чл. 124, ал. 4 във връзка с чл. 122, ал. 1 от ДОПК изх. № 3652#3/10.05.2010г., издадено от Добрияна Овчарова – публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Стара Загора.
ОСЪЖДА И.М.Т., ЕГН **********, в качеството й на ЕТ “ТЕДИ – ИВАНКА ТЕНЕВА, БУЛСТАТ ***, с адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК ***, чрез пълномощника си адв. С.П., да заплати на Териториална дирекция на НАП - град Пловдив сумата 150 (сто и петдесет) лева, разноски по делото.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
98 Административно дело No 1619/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни АРКУТИНО ЕАД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 28.12.2010г.
Отхвърля жалба на "Аркутино" ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Алцеко №16, ет.2, срещу Решение №106/20.07.2010г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив, с което е потвърдено Постановление / л.50/ № РД-10-239/ 09.07.2010г с което е отказана замяна на наложени обезпечителни мерки спрямо дружеството, като неоснователна.
Осъжда "Аркутино" ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Алцеко №16, ет.2, представлявано от Б.А.С. с ЕГН ********** да заплати на Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
99 Административно дело No 1630/2010, VIII състав Други административни дела ВИАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООД БДУВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 03.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Виастройинженеринг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, бул. “България” №85, против Решение №РР-991 от 30.06.2010г., издадено от директора на БДУВИБР- Пловдив при МОСВ, с което е отказано продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект с №300921 от 30.06.2005г. за добив на инертни материали от руслото на река Въча, издадено на “Виастройинженеринг” ООД.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
100 Административно дело No 1630/2010, VIII състав Други административни дела ВИАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООД БДУВИБР ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 08.12.2010г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка поради очевидна неточност в Решение №1676 от 03.12.2010г. по административно дело №1630 по описа на съда за 2010г., като в уводната част на решението да се чете:
“Виастройинженеринг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, бул. “България” №85, представлявано от юрисконсулт Л.С.- пълномощник, обжалва Решение №РР-991 от 30.06.2010г., издадено от директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив (БДУВИБР), при министерството на околната среда и водите (МОСВ), с което е отказано продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект с №300921 от 30.06.2005г. за добив на инертни материали от руслото на река Въча, издадено на “Виастройинженеринг” ООД,
а в номерацията на страниците,
вместо “адм. дело №759/2009г.” да се чете “адм. дело №1630/2010г.”
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
101 Административно дело No 1632/2010, X състав Други административни дела Р.Х.Х. ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 13.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Възражение /с характер на жалба/ от Р.Х.Х., в качеството й на едноличен търговец, действащ с фирма ЕТ “Д-р Р.Х. – Амбулатория за индивидуална практика за специализирана АГ помощ”, със седалище и адрес на управление – град Пловдив, ул.”Дюлево”№14, етаж 5, ап.10, срещу Писмена покана с изх.№16-2097 от 16.04.2010 година, издадена от Директора на РЗОК Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1632 от 2010 година по описа на Административен съд- Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
102 Административно дело No 1647/2010, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.А.Я. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 21.12.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-00-98 от 09.06.2010г. на Областен управител- Пловдив, с която е одобрен ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местностите “Пайталка” и “Асарлъка”, в землището на село Анево, община Сопот, област Пловдив, досежно имот с №00480.121.2 в местността “Асарлъка”.
ИЗПРАЩА преписката на Областен управител- Пловдив за постановяване на за-коносъобразен акт досежно собствеността, размера и конфигурацията на имот с №00480.121.2, местността “Асарлъка”, в землището на град Сопот, съобразно указани-ята, изложени в настоящето решение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
103 Административно дело No 1676/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни Ц.Д.Т. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 01.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 108 от 21.07.2010г. на и.д. Директора на ТД на НАП – Пловдив, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Отказ за прекратяване на производството по изпълнително дело № 74795/2002г. с изпълнителен титул Наказателно Постановление № 778/12.07.2002г. на Началник Митница - Пловдив, поради изтекла погасителна давност по отношение на събираните публични държавни вземания, постановен от Николай Калчев – главен публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП - Пловдив, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора, за произнасяне по молбата на Ц.Д.Т. ЕГН **********, вх. № 74795/11.06.2010г. за прекратяване на принудителното изпълнение по изпълнително дело № 74795/2002г. по описа на ТД на НАП – Пловдив, Офис Стара Загора, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Териториалната Дирекция на НАП – Пловдив, да заплати на Ц.Д.Т. ЕГН **********,***, офис 3, сумата от 700 /седемстотин/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
104 Административно дело No 1728/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни Т.Б.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 22.12.2010г.
Отхвърля жалбата на Т.Б.Д. *** против Ревизионен акт № 161000926/27.05.2010г. издаден от С.Мицева-гл.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, упълномощен със заповед № К 1000926/27.05.2010г., потвърден в обжалваната част за установените с него дължими суми – данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003г., 2004г., 2005г., 2006г., по чл.48 ЗОДФЛ за 2007г. и лихви, с Решение № 542/21.07.2010г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП.
Осъжда Т.Б.Д. *** против да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 855 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
105 Административно дело No 1730/2010, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕНЧО КАЙРЯКОВ-ВИВИАН ЕТ НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 02.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от ГЕНЧО СТАЕВ КАЙРЯКОВ от град Хисар, собственик на фирма ЕТ “Генчо Кайряков – Вивиан”, със седалище и адрес на управление: град Хисар, бул. “Христо Ботев” № 47 против мълчалив отказ на Началник сектор Пловдив при РДНСК Южен централен Район, град Пловдив за отмяна или спиране на изпълнението на Заповед № ДК-02-Пу-29 от 22.07.2008 година на началника на РДНСК – Пловдив за премахване на незаконен строеж: Едноетажна пристройка към ресторант “Чадърите”, намиращ се в ПИ 434 по плана на кв. “Отдих и култура” град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1730/2010 година по описа на Административен съд- Пловдив, V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба от страните в 7-дневен срок пред ВАС от получаване на съобщението.

 
106 Административно наказателно дело (К) No 1736/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ АД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение (второ) от 06.12.2010г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1526 от 15.11.2010г., постановено по к.а.н.д. № 1736 по описа за 2010г. на Административен съд – Пловдив, като на стр. 1, ред 10 от решението да се чете “ № 1736 по описа за 2010год”, а на ред 14 – 22 на стр. 1 от делото да се чете “Образувано е по жалба на Държавна агенция по метрологичен и технически надзор/ДАМТН/ срещу Решение № 1319 от 25.06.2010г., постановено по НАХ № 2876, по описа .на ПРС за 2010г., с което ХІІ Наказателен състав е отменил Наказателно постановление № КГ-709/14.04.2010г. на Председателя на Държавна агенция по метрологичен и технически надзор/ДАМТН/, с което на “РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ” АД, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. “Николаевска” № 12, ет.3, ЕИК 117599032, представлявано от С.-О.Н.. – Изпълнителен директор е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10000лв., на основание чл. 83, ал.1 от ЗАНН във вр. с чл. 34, ал.2 от ЗЧАВ за нарушение на чл. 8, ал.2 от ЗЧАВ, вр. с чл. 6, т.1 от Приложение № 1 от НИКТГУРНК”.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
107 Административно дело No 1748/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ОРФЕЙ-Б АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 22.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Орфей - Б” АД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 112066016 адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК гр. Батак, Пазарджишка област, ул.”Партизанска” № 34 чрез председателя на Съвета на директорите Евангелос Герасимос Пападопулос против Решение № 110/22.07.2010г., издадено от Георги Щерев Тахов – Заместник директор на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалба против Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК, чл. 124, ал. 4 във връзка с чл. 122, ал. 1 от ДОПК и чл. 195, ал. 5 от ДОПК изх. № 17172/24.06.2010г., издадено от Димитър Тодоров Христов на длъжност публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Пазарджик
ОСЪЖДА „Орфей - Б” АД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 112066016 адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК гр. Батак, Пазарджишка област, ул.”Партизанска” № 34 чрез председателя на Съвета на директорите Евангелос Герасимос Пападопулос да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.
Решението е окончателно.

 
108 Административно дело No 1761/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Ж.Я. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 20.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Ж.Я. с ЕГН **********,***-а против Заповед № ЗД-00-106 от 16.06.2010г. на Областен управител на област Пловдив.
ОСЪЖДА Д.Ж.Я. с ЕГН **********,***-а да заплати в полза на Областна администрация –Пловдив сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.

 
109 Административно дело No 1775/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни САРС ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 02.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “САРС ГРУП” ЕООД град Пловдив, бул. “Васил Левски”, 168, представлявано от управителя АНГЕЛ МИХАЙЛОВ срещу Решение 1306 от 22.07.2010 година на Началника на Митница Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1775/2010 година по описа на Административен съд – Пловдив, V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

 
110 Административно дело No 1778/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни САРС ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 09.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “САРС ГРУП” ЕООД град Пловдив, бул. “Васил Левски”, 168, представлявано от управителя АНГЕЛ МИХАЙЛОВ срещу Решение № 1309 от 22.07.2010 година на Началника на Митница Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1778/2010 година по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС за ответника и от получаване на съобщението за жалбоподателя.

 
111 Административно дело No 1781/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни САРС ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 10.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Сарс груп” ЕООД с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 против решение № 1312/22.07.2010 г. на Началника на Митница Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1781/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІ състав.

Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от днес за ответника и в 7 дневен срок от съобщението до жалбоподателя и заинтересованата страна ТД на НАП Пловдив.


 
112 Административно дело No 1782/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни САРС ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 08.12.2010г.
ОТМЕНЯ разпореждането си за насрочване на делото от 26.08.2010 г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Сарс Груп” ЕООД, ЕИК 126154355, с адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, бул.”Васил Левски” № 168, представлявано от управителя Ангел Михайлов против Решение № 1313/ 22.07.2010 г. на Началника на Митница Пловдив без разглеждане.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1782/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
ОСЪЖДА „Сарс Груп” ЕООД, ЕИК 126154355, с адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, бул.”Васил Левски” № 168, представлявано от управителя Ангел Михайлов да заплати на Митница Пловдив разноски в размер на 150 лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.
Определението подлежи на оспорване от участвалите в производството страни с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС. 
113 Административно дело No 1783/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни САРС ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 09.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “САРС ГРУП” ЕООД град Пловдив, бул. “Васил Левски”, 168, представлявано от управителя АНГЕЛ МИХАЙЛОВ срещу Решение № 1314 от 22.07.2010 година на Началника на Митница Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1783/2010 година по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС за ответника и от получаване на съобщението за жалбоподателя.

 
114 Административно дело No 1785/2010, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм БДЖ ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 30.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Български държавни железници” ЕАД гр.София, ЕИК по БУЛСТАТ: 130822878, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3 срещу Акт № 1 от 29.07.2010г. за установяване на задължение за такса битови отпадъци, издадено от ВРИД Кмет на Община Куклен Иван Апостолов, с който са установени за внасяне от Дружеството: 12 801,75лв., дължими суми за такса битови отпадъци /ТБО/ за 2010г. и лихви за просрочие в размер на 108.33лв.
ОСЪЖДА “Български държавни железници” ЕАД гр.София, ЕИК по БУЛСТАТ: 130822878, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Иван Вазов” № 3, представлявано от Изпълнителния директор, да заплати на Община Куклен сумата в размер на 708.20лв. /седемстотин и осем лева и 20 стотинки/, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
115 Административно дело No 1787/2010, X състав Други административни дела МБАЛ ПЛОВДИВ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 09.12.2010г.
ОТМЕНЯ Предписание по Протокол за извършена проверка изх.№ 998/30.07.2010 г., издадено на основание чл.404, ал.1, т.1 от КТ от Ангелина Георгиева Бабунска – главен инспектор при Дирекция”Инспекция по труда”-Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
116 Административно дело (К) No 1794/2010, XXI състав Касационни производства Д.В.К.,
Р.В.К.,
С.И.К.,
Й.А.С.,
В.Б.С.,
И.Б.С.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1674 от 28.05.2010 г. на Пловдивски районен съд, ХVІ-ти гр.с., постановено по АХД № 2043 по описа на същия съд за 2010 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
 
117 Административно дело No 1806/2010, XI състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Г.Т.Т. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПЪРВОМАЙ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 09.12.2010г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на спора.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Г.Т.Т. ***.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1806/ 2010 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
118 Административно дело No 1821/2010, VII състав Дела по КСО К.Н.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 20.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.С. *** срещу Решение №238/06.08.2010г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата и срещу Разпореждане №1000/02.07.2010г. на Ръководител на “Контрол по разходите на ДОО” в ТП на НОИ – Пловдив, с което е постановено събиране от нея на сумата от 961,19 лева, представляваща неоснователно получено плащане от държавното обществено осигуряване и сумата от 369,54 лева лихви за забава до дата 24.06.2010г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА К.Н.С. *** да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов”№7 сумата от 219,84/двеста и деветнадесет лева и осемдесет и четири стотинки/ разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
119 Административно дело No 1823/2010, XIII състав Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 28.12.2010г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 301 взето с Протокол № 22/03.08.2010 г. на ОбС – Пловдив.
ОСЪЖДА Общински съвет – гр. Пловдив да заплати на Областна администрация – гр. Пловдив, направените съдебни разноски в размер на 150 / сто и петдесет / лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в четиринадесетдневен срок от уведомяването на страните.

 
120 Административно наказателно дело (К) No 1848/2010, XXI състав Наказателни касационни производства М.П.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 15.12.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №85 от 10.06.2010 година, постановено по НАХД №16 от 2010 година по описа на Районен съд Асеновград, с което е потвърдено издаденото от ВНД Директор на ОД на МВР Пловдив, наказателно постановление №НП-73 от 19.12.2009 г., с което е наложено на М.П.Т., административно наказание - глоба в размер на 2000 лева, за нарушение на чл. 45, ал. 2 от Закона за закрила на детето /ЗЗД/..
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
121 Административно наказателно дело (К) No 1854/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 15.12.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1467 от 29.07.2010 година, постановено по НАХД №3463/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ІІ н.с., с което е отменено НП №1576/03.05.2010г., издадено от Директора на Дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол” при Община – Пловдив, с което на “Биомеда 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Н.Шилева”№31 е наложено на основание чл.127 ал.1 ЗМДТ административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 100 лева за нарушение на разпоредбата на чл.54 ал.1 ЗМДТ.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване

 
122 Административно наказателно дело (К) No 1855/2010, XIX състав Наказателни касационни производства СКОК-С ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 22.12.2010г., в законна сила от 22.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1257/21.06.2010г., постановено по НАХД № 2934 по описа за 2010 г. на Районен съд – гр. Пловдив, ІІІ н.с., с което е потвърдено НП № 29927-0042364 от 13.05.2009 г., издадено от Директора на дирекция “Обслужване” в Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив, с което на “Скок – С” ЕООД – гр. Пловдив, на основание чл. 178, предл. 1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за извършено нарушение на чл. 96, ал. 1 от ЗДДС.
Решението е окончателно.

 
123 Административно наказателно дело (К) No 1866/2010, XXI състав Наказателни касационни производства Д.К.Ч. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 15.12.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №101/27.07.2010г. по НАХД №307/2010г. по описа на Районен съд – Асеновград ІV н. състав, с което е потвърдено наказа-телно постановление/НП/ №198 от 28.05.2010г. на Кмета на Община – Асеновград, с което за нарушение на чл.16 ал.1 от НОПОРЧБДТОА на Д.К.Ч. *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 лева.
ВРЪЩА делото на Районен Съд – гр. Асеновград за ново разглеждане от друг състав на същия Съд.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
124 Административно дело No 1869/2010, VIII състав Други административни дела БУШИДО 2 ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 17.12.2010г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Бушидо 2” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” №176а, против Решение №РР-1022 от 19.08.2010г., издадено от директора на БДУВИБР- Пловдив, при МОСВ, с което е отнето Разрешително за ползване на повърхностен воден обект с №32150056 от 06.07.2009г. за възстановяване нормалната проводимост на река Стряма чрез изземване на излишни инертни материали от наноси, издадено на ЕТ”ГИГ- Гюлхан Алиева”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Стръмна” №4.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
125 Административно дело No 1878/2010, VII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 29.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването от Областен управител на област – Пловдив с адрес гр.Пловдив,пл.“Никола Мушанов”№1 на Решение №306, взето с протокол №22 от 03.08.2010г., повторно прието с решение №346,взето с протокол №23 от 18.08.2010г. и двете на Общински съвет – Пловдив, с което е създадено общинско предприятие “Туризъм”, приета е бюджетната му сметка, увеличен е натуралния показател “численост на персонала” по сборния бюджет на Община – Пловдив, одобрено е месечното разпределение на средствата за заплати на общинското предприятие и е закрита Дирекция “Туризъм” като част от структурата на общинската администрация, като НЕОСНОВАТЕЛНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
126 Административно дело No 1884/2010, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕНЧО КАЙРЯКОВ-ВИВИАН ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 07.12.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ “Г.К. – Вивиан” срещу Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК-София.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.дело № 1884/2010 г. по описа на Административен съд - Пловдив, V адм.състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщение за неприсъствалите страни.


 
127 Административно наказателно дело (К) No 1888/2010, XX състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ С.И.С. Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 09.12.2010г., в законна сила от 09.12.2010г.
Оставя в сила Решение № 20 от 13.07.2010г., постановено по НАХД № 68/2010г., по описа на Районен съд град Първомай, ІІІ съдебен състав. Решението не подлежи на обжалване.

 
128 Административно наказателно дело (К) No 1890/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ П.С.А. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 09.12.2010г., в законна сила от 09.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1390/08.07.2010г., постановено по НАХД №3089 по описа на ПРС за 2010г., на ХХ-ти наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
129 Административно наказателно дело (К) No 1899/2010, XIX състав Наказателни касационни производства А.М.С. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1409 от 15.07.2010 г., постановено по НАХД № 3773 по описа на Районен съд – Пловдив за 2010 г., ІІІ н.с., в частта, с която е ПОТВЪРДЕНО Наказателно постановление № 36-0000626/26.05.2010г. на Началника на ОО”КД - ДАИ” - гр. Пловдив, с което на А.М.С. ***, са наложени следните административни наказания: за нарушение по чл. 38 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. и на основание чл. 95, ал. 1 от ЗАвП “ГЛОБА” в размер на 500 лв. и за нарушение по чл. 39 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. на МТ и на основание чл. 94, ал. 1 от ЗАвП “ГЛОБА” в размер на 500 лв., който размер е НАМАЛЕН от първоинстанционния съд, съответно от 800 лв. на 500 лв. за всяко от процесните нарушения.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
130 Административно наказателно дело (К) No 1901/2010, XX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ БОБЧЕВ ЕООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.12.2010г., в законна сила от 14.12.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1432 от 21.07.2010 г., постановено по НАХД № 2063/2010г., Районен съд Пловдив, ХVІ н.с.
Решението е окончателно.


 
131 Административно наказателно дело (К) No 1915/2010, XX състав Наказателни касационни производства Н.Н.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 07.12.2010г., в законна сила от 07.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19/12.07.2010г. по НАХД № 81/200г. по описа на Районен съд – Първомай, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-22/08.04.2008г. на Началник отдел „Рибарство и контрол” към ТЗ на ИАРА - гр.Пловдив.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
132 Административно дело No 1932/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни Е.И.И. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 21.12.2010г.

ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация № 921427/11.06.2010 год. издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 114/30.07.2010 год. на Директора на ТД на НАП гр.Пловдив.
ОСЪЖДА ТД на НАП – Пловдив да заплати на Е.И.И., с ЕГН ********** *** сумата от 410 лв., за направените съдебни разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението на страните.


 
133 Административно наказателно дело (К) No 1939/2010, XX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ РАДКА КАНТАРСКА ЕТ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 15.12.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1501 от 30.07.2010г., постановено по НАХД № 4784 от 2009г. по описа на Районен съд - Пловдив, І наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
134 Административно наказателно дело (К) No 1940/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БОГБУЛ М ПРОДАКШЪН ЕООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 08.12.2010г., в законна сила от 08.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1494 от 02.08.2010 г. постановено по НАХД № 3703 по описа на Пловдивски районен съд за 2010 г.
ВРЪЩА делото на Пловдивски районен съд за ново разглеждане от друг съдебен състав при изпълнение указанията, дадени от настоящата касационна инстанция.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
135 Административно наказателно дело (К) No 1941/2010, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ВАСИЛ КОКОВ ЕТ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1504/30.07.2010 г., постановено по НАХД № 2674/2009 г. на Пловдивски районен съд, ХVІІ – ти н.с .
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.

 
136 Административно наказателно дело (К) No 1946/2010, XXI състав Наказателни касационни производства БИОМЕДА 2000 ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 15.12.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1392 от 08.07.2010 година по НАХД № 3471 по описа на Районен съд - Пловдив за 2010г., ХХ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление № 1563 от 03.05.2010г., издадено от Директор на Дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол” в Община Пловдив, с което на “Биомеда-2000” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер от 100 лв./сто лева/ за нарушение на чл.54, ал.1 от ЗМДТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
137 Административно наказателно дело (К) No 1947/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ЕМО-НЕЙКО СТОЯНОВ ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 13.12.2010г., в законна сила от 13.12.2010г.
Отменя изцяло решението ОТМЕНЯ Решение № 1132/ 08.06.2010 г. на РС-Пловдив, постановено по НАХД № 1514/ 2010 г., ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА НП № І-Б-36/ 19.02.2010 г. на Директора на РИОКОЗ – Пловдив.
Решението е окончателно.

 
138 Административно наказателно дело (К) No 1948/2010, XXII състав Наказателни касационни производства МАРИЕЛА 99-ЕМИЛ СИРАКОВ ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 07.12.2010г., в законна сила от 07.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №104/30.07.2010г., постановено по НАХД №240/2010г. по описа на Асеновградски районен съд, ІV-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
139 Административно дело No 1959/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 22.12.2010г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение за промяна на митническа стойност с №1364 от 13.08.2010г. на началника на Митница Пловдив, с което “Кастел експорт” ООД е задължено да доплати по ЕАД с №07BG003007H0020823 от 12.12.2007г. сумите от 2 850,62 лева мито, ведно със законните лихви върху тази сума от 985,55 лева, както и 1 514,04 лева ДДС, ведно със законните лихви върху тази сума от 524,51 лева.
ОСЪЖДА Агенция “Митници” да заплати на “Кастел експорт” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. “Генерал Скобелев” №4а, сумата от 1 490,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
140 Административно дело No 1967/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 01.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Кастел експорт” ООД, с ЕИК 825362890, със седалище и адрес на управление: град Карлово, ул.”Околовръствен път” № 33, представлявано от управителя П.Д.Л., против решение № 1375 от 13.08.2010 г. на началник Митница Пловдив, с което се коригира ЕАД № 09BG003007Н0006506/20090612, като са променени условията на доставка, валутата и общата фактурна стойност и е определен за доплащане ДДС в размер на 352,04 лева ведно с лихва за периода от 12.06.2009 г. до 05.08.2010 г. в размер на 44,35 лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

 
141 Административно дело No 1987/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни И.В.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 07.12.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.В.К. против Решение № 504/12.07.2010 г. на Директора на дирекция “ОУИ” гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.дело № 1987/2010 г. на Административен съд-Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за участвалите в днешното съдебно заседание, за жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението.


 
142 Административно дело No 2010/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЕВ ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 08.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЛЕВ ОЙЛ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***п.6, представлявано от управителя С.Д.Б. против Решение № 129/02.09.2010г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление с изх. № 26009#1/12.08.2010г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК, издадено от Н.А. – старши публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Стара Загора.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
 
143 Административно наказателно дело (К) No 2015/2010, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА АНИ ЧОМАКОВА-ММ ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 08.12.2010г., в законна сила от 08.12.2010г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1133 от 08.06.2010 г. постановено по НАХД № 2096/2010 г. по описа на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
144 Административно наказателно дело (К) No 2016/2010, XXI състав Наказателни касационни производства Ц.Д.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
ОБЕЗСИЛВА съдебно решение №1483/30.07.2010г., постановено по НАХД №2770/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив І н. състав, в ЧАСТТА с която е потвърдено НП №25066/14.01.2010г. на Началник Сектор “ПП” при ОД на МВР – Пловдив в ЧАСТТА за извършено нарушение по чл.104а във връзка с чл.183 ал.4, т.6 пр. първо ЗДвП.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Д.П. срещу НП №25066/14.01.2010г. на Началник Сектор “ПП” при ОД на МВР – Пловдив в ЧАСТТА за извършено нарушение по чл.104а във връзка с чл.183 ал.4, т.6 пр. първо ЗДвП.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част.
ОТМЕНЯ съдебно решение №1483/30.07.2010г. по НАХД №2770/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив І н. състав в ЧАСТТА, с която е потвърдено НП №25066/14.01.2010г. на Началник Сектор “ПП” при ОД на МВР – Пловдив в ЧАСТТА за извършено нарушение по чл.103, пр. трето, във връзка с чл.183, ал.4, т.6 ЗДвП само по отношение наложеното наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от три месеца, като вместо него ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ НП №25066/14.01.2010г. на Началник Сектор“ПП” при ОД на МВР – Пловдив, с което на Ц.Д.П. *** е наложено административно наказание “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 3 месеца за нарушение по чл.103, пр. трето във връзка с чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “лишаване от право да управлява МПС” от 3/три/ месеца на 1/един/ месец.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
145 Административно наказателно дело (К) No 2018/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛОЗАНА-62 ЕООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1523 от 05.08.2010г. постановено по НАХД № 1801/2010г.по описа на ПРС, с което ХІV-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 32599-0046606/23.12.2009г. на Директора на Дирекция „Контрол” в ТД на НАП, гр. Пловдив, с което на основание чл. 180а, ал.5, във вр. с ал.1 от ЗДДС, във вр. с чл. 3, ал.2 от ЗАНН на „Лозана-62” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 3755,19 лв. за нарушение по чл. 86, ал.1 и ал.2, във вр. с чл.82, ал.2, т.4 във вр. с чл. 25, ал.6 и чл. 117, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
146 Административно наказателно дело (К) No 2020/2010, XX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ КОФРАЖНА ТЕХНИКА АД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 09.12.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1496 от 30.07.2010г., постановено по НАХД № 5887 от 2009г. по описа на Районен съд - Пловдив, І наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
147 Административно наказателно дело (К) No 2025/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 15.12.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1445 от 23.07.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 3453/2010 година и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1582 от 03.05.2010 година, издадено от Директора на дирекция "Местни данъци и ТБО и ревизионен контрол" при Община Пловдив, с което на "Биомеда 2000" ЕООД със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Недялка Шилева”№31, Булстат: 115580147, представлявано от управител – Р.С.И., е наложена имуществена санкция в размер на 100 лв. за извършено нарушение по чл.54, т.1 от ЗМДТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
148 Административно дело No 2033/2010, XVIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.Й.И. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 07.12.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед № з-5117 от 01.06.2009г. на Директор на ОД на МВР – Пловдив, с която на М.Й.И. с ЕГН ********** *** е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ „забрана за напускане на Р.България” по отношение държавите-членки на Европейския съюз.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Й.И. с ЕГН ********** ***, против Заповед № з-5117 от 01.06.2009г. на Директор на ОД на МВР – Пловдив, с която заповед му е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ „забрана за напускане на страната, издаването на паспорти или заместващи ги документи” В ОСТАНАЛАТА И ЧАСТ.
ОСЪЖДА ОД на МВР – Пловдив да заплати на М.Й.И. с ЕГН ********** *** сумата от 130 /сто и тридесет/ лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му. 
149 Административно дело No 2039/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.И.П.,
Д.И.П.,
И.Д.П.
КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 02.12.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.И.П., Д.И.П., И.Д.П. срещу удостоверение за въвеждане в експлоатация № 9/4.ІІ.2005 година.
Прекратява производството по делото в тази част.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от днес за присъствалите страни и за неприсъствалите в същия срок от получаване на съобщението.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Тончо И. Пюсксюлев, Д.И.П., И.Д.П..
ПРЕКРАТЯВА производството по делото и в тази част.
ИЗПРАЩА административната преписка на РДНСК Южен централен район Пловдив за произнасяне по жалбата на Тончо И.П., Д.И.П., И.Д.П. срещу разрешение за строеж № 252/3.ІХ.96 г. на Главен архитект на район Централен, Община Пловдив.
Определението може ДА СЕ ОБЖАЛВА с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от съобщението за неприсъствалите страни и в същия срок от днес за присъствалите.
ОСЪЖДА Тончо И.П., Д.И.П., И.Д.П. да заплатят в полза на заинтересованите страни П.С.К. и А.П.К. сумата в размер на 300 лева, представляваща адвокатско възнаграждение по договор за правна помощ и съдействие №19626/24.11.2010 г.
 
150 Административно наказателно дело (К) No 2050/2010, XXII състав Наказателни касационни производства МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1450 от 23.07.2010г.,, постановено по НАХД № 2725/2010г.по описа на ПРС, с което Х-ти наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 16-1600503 от 19.04.2010г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на “Международен панаир Пловдив” АД, гр. Пловдив е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 6800 лева на основание чл. 83 от Закона за насърчаване заетостта за извършено нарушение на чл. 24, ал.1 от ЗНЗ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
151 Административно наказателно дело (К) No 2051/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ БММ БИЛДИНГС ООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 15.12.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1174 от 14.06.2010г. постановено по НАХД №1404/2010г. по описа на ПРС, ХVІ н.с, с което е отменено издаденото от Директор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №32814-5000175/ 29.12.2009г., с което е наложено на основание чл.180 ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ на “БМБ Билдингс”ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. “Райко Даскалов”№72 административно наказание “имуществена санкция” в размер на 6 370 лева за извършено от търговеца нарушение по чл.86 ал.1 във връзка с ал.2, във връзка с чл.82 ал.1, във връзка с чл.25 ал.6, във връзка с чл. 113 ал.4 ЗДДС.


РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
152 Административно наказателно дело (К) No 2052/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ НЕЧО-ДАНИЕЛА СТАЙКОВА ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 13.12.2010г., в законна сила от 13.12.2010г.
Оставя в сила решението
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1480/ 30.07.2010 г. на РС-Пловдив, постановено по НАХД № 6795/ 2009 г. Решението е окончателно.

 
153 Административно наказателно дело (К) No 2053/2010, XX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ В.А.П. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 07.12.2010г., в законна сила от 07.12.2010г.
ОБЕЗСИЛВА съдебно Решение № 1552/14.08.2010г. постановено по НАХД № 6139/2009г. по описа на Районен съд – Пловдив І н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № ІІ-Б-397/23.10.2009г. на Директор на РИОСВ – Пловдив.
ВРЪЩА делото на друг състав на първоинстанционния съд за произнасяне по подадената жалба.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 
154 Административно наказателно дело (К) No 2057/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ МОДЕКСПРЕС 1001 ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 15.12.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1472 от 30.07.2010 год. на Пловдивски районен съд, ІІ наказателен състав, постановено по НАХД № 6445 по описа на същия съд за 2009 год., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 31824-S000083 от 09.11.2009 г., издадено от Директора на дирекция "Контрол" при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на ЕТ “МОДЕКСПРЕС – 1001 – Д.С.”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. “Тракия”, бл. 208, вх. В, ет. 5, ап. 20, представлявано от Д.И.С., на основание чл. 180, ал. 2 вр. с ал. 1 вр. с чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС, е наложено “Имуществена санкция” в размер на 1475,19 лв. за извършено административно нарушение по чл. 180, ал. 2 вр. с ал. 1 вр. с чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
155 Административно наказателно дело (К) No 2059/2010, XIX състав Наказателни касационни производства З.В.Х. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1503 от 30.07.2010г. на Пловдивския районен съд, І - ви н.с, постановено по НАХД № 4355 по описа на същия съд за 2009г., с което е ИЗМЕНЕНО Наказателно постановление № 16- 1600427/31.07.2009г. на Директора Д"ОИТ" - гр.Пловдив, с което на З.В.Х., с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 2500 / две хидяди и петстотин / лева за нарушение по чл.126, т.13, на основание чл.413, ал.2 от КТ, като същата е НАМАЛЕНА на 1000 /хиляда/ лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
156 Административно наказателно дело (К) No 2062/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ А.К.Х. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 07.12.2010г., в законна сила от 07.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1418/19.07.2010г., постановено по НАХД №3595/2010г. по описа на Пловдивски районен съд, Х-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
157 Административно дело No 2067/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни СТЕФИ ТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 16.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”СТЕФИ ТРЕЙД” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 115144580 с адрес за кореспонденция с. Войсил, ул. “7-ма” № 24 и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, ул. “Антон Страшимиров” № 14, представлявано от управителя Б.Х.И., против Ревизионен акт /РА/ № 1601001389/21.07.2010г., издаден от Венета Кръстева Калоянова на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 649/24.08.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив в обжалваната част по отношение отказан данъчен кредит в размер на 25 420лв., допълнително начислен ДДС в размер на 71 990.13лв. и съответните лихви в размер на 2 996.47лв.
ОСЪЖДА ” СТЕФИ ТРЕЙД” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 115144580 с адрес за кореспонденция с. Войсил, ул. “7-ма” № 24 и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, ул. “Антон Страшимиров” № 14, представлявано от управителя Б.Х.И. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 2 458,13лв. /две хиляди четиристотин и тринадесет лева и тринадесет стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
158 Административно дело No 2084/2010, XIV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.Ц.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 22.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на С.Ц.П. ***, против заповед № 38 от 14.09.2010 г. на кмета на Община Пловдив, с която й е прекратено служебното правоотношение за длъжността началник сектор “Инвестиционни проекти”, като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
159 Административно дело No 2086/2010, XIII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 28.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община “Родопи”, обл. Пловдив, против Решения №№ 753, 754, 752 и 755 приети с протокол № 38 от 16.09.2010г. на Общински съвет – Родопи.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2086 по описа за 2010г. на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
160 Административно дело No 2087/2010, VI състав Дела по КТ МАРТИ-ИЛИЯНА РУМЕНОВА ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 02.12.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на ЕТ “МАРТИ-И.Р.”– седалище/адрес на управление: гр.Сопот, ж.к.Сарая, бл.7, вх.В, ет.4, ап.10, против Постановление № 43/17.09.2010г. за обявяване съществуването на трудово правоотношение между И.Б.Д. и ЕТ “Марти-И.Р.”, издадено на основание чл.405а ал.1 КТ от старши инспектор в Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив.
Прекратява производството по адм.д.№ 2087/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
161 Административно наказателно дело (К) No 2090/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ЗАФЕР 30-МАРТИН ХАДЖИЕВ ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 02.12.2010г., в законна сила от 02.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 109/20.08.2010г., с което е отменено издаденото от Директор на РИОКОЗ - Пловдив наказателно постановление/НП/ № І-Б-85/19.03.2010 г., с което на ЕТ “Зафер – 30 – М.Х.” БУЛСТАТ **********със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. “Крива” № 24, представлявано от М.К.Х. е наложена на основание чл. 48, ал. 2 от ЗХ ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1000 лв. за нарушение на чл. 15, ал. 2 от ЗХ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. 
162 Административно наказателно дело (К) No 2097/2010, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОМЕГА-Т ЕООД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 09.12.2010г., в законна сила от 09.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1457 от 27.07.2010 год. на Пловдивски районен съд, ХХ наказателен състав, постановено по НАХД № 4257/2010 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
163 Административно наказателно дело (К) No 2101/2010, XXII състав Наказателни касационни производства М.Т.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 14.12.2010г., в законна сила от 14.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1579 от 21.07.2010 г. по НАХД № 2423 по описа на Районен съд-Пловдив, VІІ н.с., за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
164 Административно наказателно дело (К) No 2103/2010, XX състав Наказателни касационни производства Т.Н.СПЕД ЕООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 07.12.2010г., в законна сила от 07.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1448 от 23.07.2010 г., постановено по НАХД № 3925 по описа за 2010 година на Районен съд – Пловдив, ХVІ н. с., с което е потвърдено Наказателно постановление № 34444-0043125 от 28.04.2010 година, издадено от директор дирекция "Контрол" в Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – гр. Пловдив, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 34444-0043125 от 28.04.2010 година, издадено от директор дирекция "Контрол" в ТД на НАП– гр.Пловдив, с което на " Т.Н. Спед" ЕООДД, Булстат 200063903, със седалище и адрес на управление: - гр. Пловдив, ул. “ Тракия “ №5, ап. 6, представлявано от Слави Радуилов Николов, ЕГН **********, на основание чл.180 ал.1 от ЗДДС, е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 1 275.00 лева за извършено административно нарушение по чл.86 ал.1 т.2 и 3 във връзка с чл. 86 ал. 2 от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
165 Административно дело (К) No 2110/2010, XXI състав Касационни производства Н.С.Т. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ХИСАРЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 17.12.2010г., в законна сила от 17.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 2483 от 19.07.2010г. на Пловдивския районен съд, с което е отхвърлена жалбата Н.С.Т. ***, като наследник на Стоян Колев Михалски, против Решение № 239Ф/ 11.11.2009 г. на Общинска служба “Земеделие”- гр. Хисаря, постановено по преписка с вх. № 00599 от 03.05.2000г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
Решението не подлежи на обжалване.

 
166 Административно дело No 2112/2010, VI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ П.И.Щ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 22.12.2010г.
Отменя Заповед № 40/16.09.2010г. на Кмета на Община Пловдив.
Осъжда Кмета на Община Пловдив да заплати на П.И.Щ.,*** направени съдебни разноски в размер на 240 лв. и обезщетение за времето, през което жалбоподателят не е бил на служба поради прекратяване на служебното правоотношение в размер на общо 2565 лв., за месеците 10 и 11 на 2010г. и пропорционално за 13 дни от месец септември/2010г., 22 дни от м.12./2010г., но не повече от 10 месеца.
Оставя без разглеждане жалбата в частта й по искането до съда за възстановяване на заеманата длъжност в Община Пловдив и прекратява съдебното производство по делото в тази му част.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховният Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщаване на страните за неговото постановяване, а в прекратителната част в 7 дневен срок.

 
167 Административно дело No 2113/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.В.А. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 23.12.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК-10-53 от 19.08.2010г. на началника на РДНСКЮЦР-Пловдив, с която е отхвърлена жалбата на Н.В.А. против отказ на главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен" да издаде разрешение за строеж на временен открит паркинг в ПИ №485, кв.59 по плана на кв. “Старинна градска част”, гр. Пловдив, обективиран в писмо с Изх.№94006-21059 от 28.07.2009г., както и оставения в сила с нея отказ на главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен" да издаде разрешение за строеж на временен открит паркинг в ПИ №485, кв.59 по плана на кв. “Старинна градска част”, гр. Пловдив, обективиран в писмо с Изх.№94006-21059 от 28.07.2009г.
ИЗПРАЩА преписката на главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен" за постановяване на акт, съобразно изложените в настоящето решение съображения.
ОПРЕДЕЛЯ срок за изпълнение на решението от 45 дни, считано от влизането му в сила.
ОСЪЖДА Дирекцията за национален строителен контрол да заплати на Н.В.А.,***, сумата от 10,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението не подлежи на обжалване.

 
168 Административно наказателно дело (К) No 2114/2010, XXI състав Наказателни касационни производства СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 164/31.08.2010 г. по НАХД № 775/09 г. по описа на Районен съд - Карлово, IV-ти наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 16-1600419 от 30.09.2009 г. издадено от Директор на Дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пловдив, с което на “СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ” ЕАД, на основание чл. 416, ал.5 във вр. с чл. 413 ал.2 от Кодекса на труда /КТ/ е наложено административно наказание - "имуществена санкция" в размер на 10000 лева, за извършено административно нарушение по чл. 275, ал. 1 от КТ и чл.186, ал.1 от Наредба № 7/99 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, като на основание чл.3, ал.2 ЗАНН НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 10000лв./десет хиляди лева/ на 3000лв. /три хиляди лева/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
169 Административно дело No 2119/2010, XVII състав Дела по ЗОС Й.С.Д.,
Е.К.П.,
М.С.П.,
П.А.Г.,
В.С.С.,
В.С.Т.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 16.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Й.С.Д., ЕГН **********,***, Е.К.П., ЕГН **********,***, М.С.П., ЕГН **********,***, П.А.Г., ЕГН **********,***, В.С. ***, против Решение № 115 от 24.06.2010 г. на Общински съвет Пазарджик, взето с Протокол № 8, и жалба подадена от В.С. ***, против Решение № 115 от 24.06.2010 г. на Общински съвет Пазарджик, взето с Протокол № 8 и Акт за частна общинска собственост № 2055/10.06.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2119 по описа за 2010 г. на Административен съд Пловдив.
ОСЪЖДА Й.С.Д., ЕГН **********,***, Е.К.П., ЕГН **********,***, М.С.П., ЕГН **********,***, П.А.Г., ЕГН **********,***, В.С. *** и В.С. ***, да заплатят на Общински съвет Пазарджик, сумата в размер на 1000 лв. (хиляда лева), представляваща заплатеното възнаграждение за един адвокат.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
170 Административно наказателно дело (К) No 2144/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Б.Т. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 15.12.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1645 от 10.09.2010 г. по НАХД № 4117/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив ХVІІ н.с., с което е отменено наказателно постановление /НП/ №36 – 0000661/02.06.2010 г. на Началник ОО “КД – ДАИ” – Пловдив, с което на Б.Т. – роден на *** г. в Република Унгария, унгарски гражданин е наложена на основание чл.93 ал.4 ЗАвПр. глоба в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.8 § 5 от Регламент 561/2006г. във връзка с чл.78 ал.1, т.1 от ЗАвПр.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
171 Административно наказателно дело (К) No 2145/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ЕКОЗА-БЪЛГАРИЯ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 06.12.2010г., в законна сила от 06.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1332 от 29.06.2010 г. по н.а.х.д. № 2641 по описа на Пловдивския районен съд, ХІХ н.с., за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
172 Административно наказателно дело (К) No 2146/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ИНТЕР ОЙЛ 2008 ЕООД ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 09.12.2010г., в законна сила от 09.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1534 от 09.08.2010 г. постановено по НАХД № 2688 по описа на Пловдивски районен съд за 2010 г.
ВРЪЩА делото на Пловдивски районен съд за ново разглеждане от друг съдебен състав при изпълнение указанията, дадени от настоящата касационна инстанция.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
173 Административно наказателно дело (К) No 2147/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ДЖОРДАНС ООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение на Пловдивския районен съд, ІХ - ти н.с, постановено по НАХД № 1373 по описа на същия съд за 2010г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
174 Административно наказателно дело (К) No 2149/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства Г.П.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 13.12.2010г., в законна сила от 13.12.2010г.
Оставя в сила решението .ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1513/ 02.08.2010 г. на РС-Пловдив, постановено по НАХД № 989/ 2010 г. Решението е окончателно.

 
175 Административно наказателно дело (К) No 2150/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЕЛТА-М ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 07.12.2010г., в законна сила от 07.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1569 от 14.08.2010 год. постановено по НАХД № 5162 по описа за 2009 год. на Пловдивски районен съд, І наказателен състав.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
176 Административно наказателно дело (К) No 2153/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 15.12.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1642 от 10.09.2010г., постановено по НАХД №3465/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив VІІІ н.с., с което е отменено НП №1569/03.05.2010г., издадено от Директора на Дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол” при Община – Пловдив, с което на “Биомеда 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Н.Шилева”№31 е наложено на основание чл.127 ал.1 ЗМДТ административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 100 лева за нарушение на разпоредбата на чл.54 ал.1 ЗМДТ.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване

 
177 Административно наказателно дело (К) No 2154/2010, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕС ЕМ ЕМ ЕООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 09.12.2010г., в законна сила от 09.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1586/27.08.2010г., постановено по НАХД №6815 по описа на ПРС за 2009г., на ХХІ-ви наказателен състав Решението е окончателно.
 
178 Административно наказателно дело (К) No 2155/2010, XX състав Наказателни касационни производства БИОМЕДА 2000 ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 09.12.2010г., в законна сила от 09.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1424 от 19.07.2010 г., постановено по НАХД № 3474/2010г. на Пловдивският районен съд, ХХV наказателен състав.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление/НП/ № 1560 от 03.05.2010г. на Директора на Дирекция “МД и ТБО” при Община- Пловдив, с което на “БИОМЕДА 2000” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Недялка Шилева” № 31, представлявано от Руен Стефанов Иванов с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер от 100 лв. /сто лева/ за нарушение на чл. 54 ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, на основание чл. 127 ал.1 от ЗМДТ.

Решението е окончателно.


 
179 Административно дело (К) No 2166/2010, XX състав Касационни производства Й.Н.Й. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.12.2010г., в законна сила от 14.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1805 от 29.06.2009г., постановено от Районен съд – Пловдив, Х гр.състав по а.х.д. № 3189/2008 г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд-Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
180 Административно дело No 2170/2010, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ВОДНА ПЪРЗАЛКА ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 15.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на “Водна пързалка” ООД, с ЕИК 000444867, със седалище и адрес на управление: град Хисаря, област Пловдив, ул.”Атанас Димитров” № 3, представлявано от управителя С. Димитров Попов, против заповед № РД-05-311 от 30.07.2010 г. на кмета на Община Хисаря.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2170 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
181 Административно дело No 2171/2010, VII състав Дела по ЗОС Б.Д.П.,
Ф.В.П.,
С.В.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 08.12.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед №233 от 29.09.2010г. на Кмета на Община – Стамболийски, с което е отчуждена от Б.Д.П. ***, Ф.В.П. *** и С.В. *** част от поземлен имот №1719, включен в УПИ V-1719, кв.63 по плана на гр.Стамболийски, а именно площ от 3/три/ кв.м., попадащи в улица–тупик по влязъл в сила ПУП – ПРЗ на гр.Стамболийски, одобрен със Заповед №413/ 18.07.1996г. на Кмета на Община “Родопи”, обл.Пловдивска, като е определен общ размер на дължимото обезщетение от 63 лева.
ОСЪЖДА Община – Стамболийски с адрес на призоваване гр.Стамболийски, ул.“Раковски”№29 да заплати общо на Б.Д.П. ***, Ф.В.П. *** и С.В. *** сумата от общо 420/четиристотин и двадесет/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
182 Административно наказателно дело (К) No 2174/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА С.Т.Д. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 02.12.2010г., в законна сила от 02.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 151/12.08.2010 г. постановен по НАХД № 419/2010 г. по описа на Районен съд – Карлово
Решението не подлежи на обжалване.


 
183 Административно наказателно дело (К) No 2190/2010, XX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АСЕНОВГРАД Р.М.М. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 07.12.2010г., в законна сила от 07.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121 от 20.09.2010 г. по н.а.х.д. № 30 по описа на Районен съд-Асеновград, ІІІ н.с., за 2010 г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
184 Административно дело No 2191/2010, IX състав Дела по ЗМВР Р.А.Г. ОД НА МВР СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 15.12.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Р. Алескандров Генковски ЕГН ********** *** срещу Заповед № 5257/15.05.2010г. на Началник на Сектор ПП при ОДМВР-Пловдив.
Прекратява производството по административно дело № 2191/2010 г., ІХ с-в, на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в седмодневен срок от съобщението му на страните.

 
185 Административно наказателно дело (К) No 2196/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства БЕСЛЕТ - ВАСИЛ КОПРАЛЕВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 13.12.2010г., в законна сила от 13.12.2010г.
Изменя решението ОТМЕНЯ Решение № 1462/ 28.07.2010 г. на РС-Пловдив, постановено по НАХД № 2164/ 2010 г., ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ НП № 16-1600340/ 18.03.2010 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” – гр.Пловдив, с което на Васил Иванов Копралев в качеството му на собственик на ЕТ е наложено административно наказание глоба в размер на 2 500 лева за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание глоба от 2 500 лв. на 1 500 лева. Решението е окончателно.

 
186 Административно наказателно дело (К) No 2197/2010, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИНСА ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 15.12.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1667 от 15.09.2010 год. на Пловдивски районен съд, ХVІІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 1517 по описа на същият съд за 2010 год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
187 Административно наказателно дело (К) No 2198/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОМЕГА-Т ЕООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 06.12.2010г., в законна сила от 06.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1613 от 07.09.2010 г. по н.а.х.д. № 4239 по описа на Пловдивския районен съд, ХХІ н.с., за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
188 Административно наказателно дело (К) No 2200/2010, XIX състав Наказателни касационни производства БИОМЕДА 2000 ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1388 от 09.07.2010 г. на Пловдивски районен съд, ІІІ н.с., постановено по НАХД № 3452 по описа на същият съд за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест. 
189 Административно наказателно дело (К) No 2203/2010, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ГЕОРГИ РАДЕВ 08 ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1687 от 12.09.2010 год. на Пловдивски районен съд, І наказателен състав постановено по НАХД № 4321 по описа на същият съд за 2010 год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
190 Административно наказателно дело (К) No 2204/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ С.Н.Т. Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 13.12.2010г., в законна сила от 13.12.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1666 от 10.09.2010 год. на Пловдивски районен съд, ХVІІ наказателен състав, постановено по НАХД № 3538/2010 г. по описа на същия съд. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
191 Административно наказателно дело (К) No 2205/2010, XXII състав Наказателни касационни производства НЕНДОВ ТРАНС ЕООД ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 06.12.2010г., в законна сила от 06.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1463 от 29.07.2010 г. по н.а.х.д. № 2826 по описа на Пловдивския районен съд, ІІ н.с., за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
192 Административно наказателно дело (К) No 2207/2010, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ А-ЕЛ-АТАНАС ВЕКИЕВ ЕТ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 15.12.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1446 от 23.07.2010 година на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 3824 по описа за 2010 година на същия съд, като вместо него
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление К-16957/12.03.2010 г. на Директора на Регионална дирекция към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ”А-Ел – А.В.”***, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул.”Прилеп” №23, ет.5, ап.13, на когото на осн. чл.73 от Закона за туризма /ЗТ/ е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.46 т.1 от ЗТ.
РЕШЕНИЕТО е окончателно, не подлежи на обжалване. 
193 Административно наказателно дело (К) No 2208/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства КАЙОРМА 5-ЙОРДАНКА ПАВЛОВА ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 08.12.2010г., в законна сила от 08.12.2010г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1685 от 17.09.2010 г. на ПРС постановено по НАХД № 4454 по описа на същият съд за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
194 Административно наказателно дело (К) No 2211/2010, XIX състав Наказателни касационни производства Г.Х.Я. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Определение от 07.12.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на Г.Х.Я. срещу Решение №1516/ 04.08.10 на РС - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2211/2010 г., ХІХ състав - Административен съд гр. Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба в 7- дневен срок считано от днес пред ВАС.


 
195 Административно наказателно дело (К) No 2215/2010, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ СИТИ ЕКСПРЕС ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 14.12.2010г., в законна сила от 14.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1638 от 10.09.2010 г. по НАХД № 2566/ 2010г, по описа на Районен съд-Пловдив, VІІІ наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
196 Административно наказателно дело (К) No 2216/2010, XX състав Наказателни касационни производства С.С.Я. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 10.12.2010г., в законна сила от 10.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1617 от 07.09.2010г., постановено по н.а.х.д. № 3685/2010г., по описа на Районен Съд – Пловдив, ХV н.с.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
197 Административно дело No 2218/2010, I състав Други административни дела ЕНЕРГИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 09.12.2010г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2218 по описа на административен съд Пловдив за 2010г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
198 Частно административно дело No 2230/2010, V състав Частни администр. дела С.А.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 11.12.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на ЕТ “Имекс-С-С.А.”, представляван от С.А.А. с ЕГН **********,*** срещу Решение №591/06.08.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.дело №2230/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.

 
199 Частно административно дело No 2237/2010, IV състав Частни администр. дела ИМЕКС-С-СТЕФАН АНГЕЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 09.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на С.А.А., действащ като едноличен търговец с фирма ЕТ “Имекс-С-С.А., със седалище и адрес на управление: ***, против решение № 565 от 30.07.2010 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2237 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.
 
200 Административно дело No 2246/2010, VIII състав Дела по ЗМВР Д.М. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 14.12.2010г.
ОТМЕНЯ Заповед с Рег.№ЯЗ/РЗМ-55 от 12.03.2010г. на началника на сектор “Миграция” при ОД”МВР”-Пловдив, с която на Д.М., гражданин на Турция, е наложена ПАМ “принудително отвеждане до границата”.
ОТМЕНЯ Заповед с Рег.№ЯЗ/РЗМ-57 от 12.03.2010г. на началника на сектор “Миграция” при ОД”МВР”-Пловдив, с която на Д.М., гражданин на Турция, е наложена ПАМ “забрана за влизане в страната” за срок от 5 години.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на сраните.

 
201 Административно наказателно дело (К) No 2256/2010, XX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ОМЕГА-Т ЕООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 07.12.2010г., в законна сила от 07.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1594 от 01.09.2010 год. на Пловдивски районен съд, ХVІІ наказателен състав, постановено по НАХД № 4260/2010 г. по описа на същия съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
202 Административно наказателно дело (К) No 2257/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ А.К.Х. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 15.12.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1598/01.09.2010г., постановено по НАХД № 3597 по описа на ПРС за 2010г., на ХХІІ наказателен състав .
Решението е окончателно.


 
203 Административно наказателно дело (К) No 2261/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДЕФТ-3 ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1421 от 19.07.2010год. на Пловдивски районен съд, ХХVІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 3520 по описа на същия съд за 2010 год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
204 Административно наказателно дело (К) No 2264/2010, XX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 20.12.2010г., в законна сила от 20.12.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 1711 от 21.09.2010 г., постановено по НАХД № 3445/2010г., по описа на Районен съд – гр. Пловдив.
Решението не подлежи на обжалване.

 
205 Административно наказателно дело (К) No 2265/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Определение от 08.12.2010г., в законна сила от 22.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община – Пловдив, срещу постановеното решение по НАХД № 3455/2010 г. на ПРС – ХVІ наказателен състав.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2265/2010 г. по описа на Административен съд –Пловдив, ХХІ състав
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от получаване на съобщението до страните.

 
206 Административно наказателно дело (К) No 2270/2010, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БММ БИЛДИНГС ООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 20.12.2010г., в законна сила от 20.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1522 от 21.07.2010 г., постановено по НАХД № 1390/2010 г. по описа на ПРС, VІІ н.с.
Решението е окончателно.


 
207 Административно наказателно дело (К) No 2272/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН СМОКИНОВ ЛИСТ-ГРИГОР КОСТАДИНОВ ЕТ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 20.12.2010г., в законна сила от 20.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 19.08.2010 г., постановено по НАХД № 2996/2010г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 009 от 30.03.2010г. на Кмета на Община Пловдив, Район “Южен, с което на ЕТ “СМОКИНОВ ЛИСТ-Г.К.”, Булстат 160056780, с адрес и седалище на управление: гр. Пловдив, бул. “Стефан Стамболов” № 79, представляван от Г.Г.К., е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. /петстотин лева/ за нарушение на чл. 56 от ЗУТ и на основание чл. 233 от ЗУТ

Решението е окончателно.

 
208 Административно наказателно дело (К) No 2297/2010, XIX състав Наказателни касационни производства В.М.Д. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.12.2010г., в законна сила от 16.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1521 от 21.07.2010г. на Пловдивския районен съд, VІІ - ми н.с, постановено по НАХД № 2914 по описа на същия съд за 2010г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
209 Административно наказателно дело (К) No 2299/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КРАСИМИРА ТОДОРОВА-ЕЛМА ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 22.12.2010г., в законна сила от 22.12.2010г.
ОТМЕНЯ Решение № 1707 от 23.09.2010 г. по НАХД № 5227 по описа на Районен съд – Пловдив за 2010 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № НП № 36505-0044072 от 05.07.2010 г. на Директора на Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив, с което, на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС на ЕТ “Елма – К.Т.” е наложена имуществена санкция в размер на 600лв. за нарушение на чл. 3, ал. 1 и чл. 25, ал. 3 от Наредба № Н – 18/13.12.2006г. на Министъра на финансите, във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС.
Решението е окончателно.

 
210 Административно наказателно дело (К) No 2304/2010, XX състав Наказателни касационни производства Р.В.В. ТРЕТО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 20.12.2010г., в законна сила от 20.12.2010г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 1764 от 01.10.2010 г., постановено по НАХД № 5122/2010г., по описа на Районен съд – гр. Пловдив.
Решението не подлежи на обжалване.

 
211 Административно наказателно дело (К) No 2305/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства С.Д.А. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 10.12.2010г., в законна сила от 10.12.2010г.
Оставя в сила Решение на РС-Пловдив № 1627/08.09.2010г. по н.ах.д.№ 4073/2010г.
Решението е окончателно.

 
212 Административно наказателно дело (К) No 2306/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ ООД Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 20.12.2010г., в законна сила от 20.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1637 от 10.09.2010 г., постановено по НАХД № 4301/2010 г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 0149 от 14.05.2010г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на “ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ” ООД с ЕИК 115137511, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 25, представлявано от И.Х.Г. с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лв./пет хиляди лева/ за нарушение на разпоредбите на чл. 332 във вр. с чл. 286 от ЗЕС и на основание чл. 336 от ЗЕС.


Решението е окончателно.

 
213 Административно наказателно дело (К) No 2308/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ЛЪКИ ПАРТНЪРС ООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 08.12.2010г., в законна сила от 08.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1822 от 05.10.2010 год. на Пловдивски районен съд, V наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 4716 по описа на същия съд за 2010 год., в частта му, с която е потвърдено Наказателно постановление № І-Б-187/25.06.2010 г. на Директора на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве, гр. Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
214 Административно наказателно дело (К) No 2311/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Т.Р. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 15.12.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1631 от 08.09.2010 год. на Пловдивски районен съд, VІІІ наказателен състав, постановено по НАХД № 3904 по описа на същия съд за 2010 год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
215 Административно наказателно дело (К) No 2312/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВЕС ПЛОВДИВ ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 15.12.2010г., в законна сила от 15.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1650/10.09.2010 г., постановено по НАХД № 3902 по описа на ПРС за 2010г., на ХХІІ наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
216 Административно наказателно дело (К) No 2314/2010, XX състав Наказателни касационни производства М.С.И. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 21.12.2010г., в законна сила от 21.12.2010г.
ОСТАВЯ в сила решение № 1142 от 09.06.2010 година, постановено по НАХД № 2125 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година, ХІІ наказателен състав. Решението е окончателно.
 
217 Административно дело No 2324/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни БРАТЯ КАЛАЙДЖИЕВИ-КОНСУЛТАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 15.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Братя Калайджиеви – Консултаци и Инвестиции” ЕООД - Пловдив, представлявано от Е.С.С., с адрес на управление: ***, против РА № 261000868/ 06.07.2010 г., потвърден с Решение № 673/ 01.09.2010 г. на заместник директора на дирекция “ОУИ” – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2324 / 2010год. по описа на Административен съд – гр. Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне.
 
218 Административно дело No 2332/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни МАРИМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 20.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “МАРИМЕКС” ООД, ЕИК 120548208, гр. Чепеларе, ул. “Мургавец” № 5, представлявано от Бойко Иванов Савов, депозирана чрез пълномощника адвокат Т.Т. против Решение № 666 от 01.09.2010г. на Заместник директора на Д “ОУИ” гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2332 по описа за 2010г. на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
219 Частно административно дело No 2343/2010, XI състав Частни администр. дела СМИЛЕН ДЕЛИЕВ 76 ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 15.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от “С.Д. 76”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Смолян, ул.”Грудьо войвода” № 4, ет.2, ап.5, представлявано от С.М.Д. против Заповед № РД 15-1606/07.10.2010 г. на Началника на Митница Пловдив, издадена на основание чл.124 б от ЗАДС.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2343/ 2010 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
220 Частно административно дело No 2352/2010, XIII състав Частни администр. дела К.С.Н. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 17.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.Н., ЕГН **********,*** против Разпореждане № О-15-999-75-00102535/21.10.2010г. на Началник отдел “КПК” при РУ”СО”, гр. Пловдив, с което е отказано отпускане на парично обезщетение по заявление – декларация за бременност и раждане.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2352 по описа за 2010г. на Административен съд – Пловдив.
ИЗПРАЩА ЖАЛБАТА по компетентност за произнасяне по изложеното в нея на Директора на РУ”СО”, гр. Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
221 Административно дело No 2354/2010, XVII състав Дела по ЗОС К.С.Ц. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛФОНД ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 02.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.Ц., ЕГН **********,***ІV, против Писмо изх. № 2552/27.10.2010 г. на Директора на Общинско предприятие “ЖИЛФОНД” при Община Пловдив и съдържащо се в нея искане за спиране на административната процедура.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2354 по описа за 2010 г. на Административен съд Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
222 Административно наказателно дело (К) No 2357/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 09.12.2010г.
Ето защо Съдът намира, че е сезиран с нередовна жалба по която не дължи произнасяне, затова и на осн. чл.215 т.3 АПК,
О П Р Е Д Е Л И
ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на Община- Пловдив срещу решение №1691/17.09.2010 г. по НАХД №3464/2010 г. по описа на ПРС - ХХІІ наказателен състав.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №2357/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХХІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от съобщаването за това за неявилите се страни, а за присъствалата страна в 7 дневен срок от днес.


 
223 Административно наказателно дело (К) No 2358/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ АТАНАС ПАВЛОВ-ФАД-4 ЕТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 10.12.2010г., в законна сила от 10.12.2010г.
Оставя в сила Решение № 1547/12.08.2010г., постановено по н.ах.д.№ 2474/2009г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
224 Административно наказателно дело (К) No 2359/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я С.К.Т. Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.12.2010г., в законна сила от 13.12.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 1804 от 01.10.2010 г. по н.а.х.д. № 5567 по описа на Пловдивския районен съд, ХХІ н.с., за 2009 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02025 от 28.07.2010 г. на председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата град София, с което на С.К.Т., ЕГН **********,***, за извършено административно нарушение на чл.59, ал.1 ЗСБТ на основание чл.65, ал.1 ЗСБТ е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева и за административно нарушение на чл.59, ал.2 ЗСБТ на основание чл.65, ал.1 ЗСБТ е наложена административно наказание глоба в размер на 400 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
225 Административно наказателно дело (К) No 2366/2010, XX състав Наказателни касационни производства СИГМА ИНВЕСТ ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 20.12.2010г., в законна сила от 20.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1360/02.07.2010г. по НАХД № 5507/2009г. по описа на Районен съд – Пловдив, с което е потвърдено наказателно постановление № 112/08.12.2008г. на Заместник кмета на Община Пловдив.
Решението е окончателно .

 
226 Административно дело No 2375/2010, XVII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 16.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Г.Ш., в качеството му на Кмет на Община “Родопи”, област Пловдив срещу Решение №741, прието с Протокол № 38 от 16.09.2010г. на Общински съвет “Родопи”, област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2375 по описа на Административен съд, гр. Пловдив за 2010г..
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
227 Административно дело No 2377/2010, I състав Дела по ЗМВР С.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР "МИГРАЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 22.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х. гражданин на Палестина с адрес на призоваване гр.София,СДВНЧ – Бусманци, ул.”Генерал Гурко”№65а срещу Заповед №ЯЗ/РЗМ-229/23.10.2010г. на Началник сектор “Миграция” при ОД на МВР – Пловдив, с която същият е настанен принудително в СДВНЧ – Бусманци при Дирекция “Миграция”; Заповед №ЯЗ/РЗМ-227/23.10.2010г. на Началник сектор “Миграция” при ОД на МВР – Пловдив, с която му е наложена принудителна административна мярка “принудително отвеждане до границата”, и Заповед №ЯЗ/РЗМ-231/23.10.2010г. на Началник сектор “Миграция” при ОД на МВР – Пловдив, с която му е наложена принудителна административна мярка “забрана за влизане в страната” за срок от 5/пет/ години, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направените от С.Х. гражданин на Палестина с адрес на призоваване гр.София,СДВНЧ – Бусманци, ул.”Генерал Гурко”№65а искания за спиране допуснатото от органа предварително изпълнение на негова Заповед №ЯЗ/РЗМ-227/23.10.2010г. на Началник сектор “Миграция” при ОД на МВР – Пловдив, с която му е наложена принудителна административна мярка “принудително отвеждане до границата”, както и за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед №ЯЗ/ РЗМ-229/23.10.2010г. на Началник сектор “Миграция” при ОД на МВР – Пловдив, с която Х. е настанен принудително в СДВНЧ – Бусманци при Дирекция “Миграция”.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в ЧАСТТА му , с която е отхвърлена жалбата на Х. срещу заповедите, с които са наложени спрямо него мерките “принудително отвеждане до границата” и “забрана за влизане в страната” пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му, а в ЧАСТТА, с която са оставени без уважение исканията за спиране на предварителните изпълнения по мерките “принудително отвеждане до границата” и “принудително настаняване в специален дом” пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му, а в ЧАСТТА с която е отхвърлена жалбата на Х. срещу заповедта, с която същият е настанен принудително в СДВНЧ – Бусманци при Дирекция “Миграция” съдебното решение е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
228 Административно дело No 2394/2010, XVI състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 22.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на кмета на община Родопи-Пловдив срещу Решение № 746 на Общинския съвет на община Родопи, прието с Протокол № 38/16.09.2010 г., прието повторно с Решение № 874 на Общинския съвет по Протокол № 39/21.10.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2394/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
229 Административно дело No 2399/2010, XVI състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 22.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на кмета на община Родопи-Пловдив срещу Решение № 772 на Общинския съвет на община Родопи, прието с Протокол № 38/16.09.2010 г., прието повторно с Решение № 874 на Общинския съвет по Протокол № 39/21.10.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2399/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
230 Частно админист. наказателно дело (К) No 2415/2010, XXIII състав Наказателни частни касационни производства С.Г.М. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Определение от 03.12.2010г., в законна сила от 03.12.2010г.
ОСТАВЯ в сила протоколно определение от 02.11.2010г. по НАХ дело №6057 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХХ-ти наказателен състав, с което е оставена без разглеждане жалбата на С.Г.М. против наказателно постановление №36-0000936 от 19.08.2010г., издадено от началник сектор “Контрол и АНД” в Областен отдел “КД-ДАИ”, гр. Пловдив на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с което на М. са наложени глоби в общ размер от 1 000,00 лева, и производството по делото е прекратено.
Определението е окончателно.


 
231 Административно наказателно дело (К) No 2417/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ К.И.М. Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 20.12.2010г., в законна сила от 20.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1749 от 30.09.2010г., постановено по НАХД №4887/2010г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 61/29.06.2010 г.на Директора на РИОСВ - Пловдив, с което на К.И.М.., в качеството му на кмет на с. Калековец, е наложено административно наказание- глоба в размер на 1400 лв. за нарушение по чл. 92 ал.1 т.1 вр. с чл. 16 от Закона за управление на отпадъците.

Решението е окончателно.


 
232 Административно наказателно дело (К) No 2418/2010, XXII състав Наказателни касационни производства БММ БИЛДИНГС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Определение от 10.12.2010г., в законна сила от 28.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на БММ БИЛДИНГС” ООД, ЕИК 115887936, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Райко Даскалов” № 71, представлявано от управителя Тошко Митрев Мирчев, ЕГН **********, чрез процесуалния представител адв. С.П., против Решение № 1603 от 02.09.2010г., постановено по НАХ № 1402 по описа за 2010г. на ПРС.
ПРЕКРАТЯВА производството по кнахд. дело № 2418/2010год. по описа на Пловдивски административен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне

 
233 Административно дело No 2425/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни И.Т.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 16.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Т. *** против потвърждаването на Ревизионен акт № 241001658 от 29.07.2010г., издаден от М.Г.Д., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, посредством непроизнасяне в срока по чл. 155, ал.1 от ДОПК от страна на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №2425 по описа на Административен съд, гр. Пловдив за 2010г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
234 Административно дело No 2434/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 11.12.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на на “САДАТ”ООД с адрес за кореспонденция: гр.Пловдив,бул.”Васил Левски”№68 против Решение за определяне на митническа стойност № 1622 от 22.10.2010г.на Началник Митница Пловдив.
Прекратява производството по административно дело № 2434/2010 г., ІХ с-в, на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в седмодневен срок от съобщението му на страните.

 
235 Административно наказателно дело (К) No 2444/2010, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЕЛМЕК СПОРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.12.2010г., в законна сила от 13.12.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 1784 от 01.10.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 3073 по описа на Пловдивския районен съд, ХХІІІ н.с., за 2009 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2009-К-12813 от 08.04.2009 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище град Пловдив към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл.209 ЗЗП на „Елмек спорт България” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град София, ул.”Златен рог” № 22, ет.6, представлявано от управителя Павлос Милтиади Калмаридис, е наложена имуществена санкция в размер на 600 лева за нарушение на чл.63, т.1 ЗЗП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
236 Административно наказателно дело (К) No 2448/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИНСА ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 07.12.2010г., в законна сила от 08.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1774 от 01.10.2010г. по НАХ дело №1540 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., Х-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №202/09 от 22.02.2010г., издадено от заместник началник на Митница Пловдив, с което е наложена имуществена санкция в размер от 2 000,00 лева на “Инса” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, ул. “Предел” №1.
Решението е окончателно.

 
237 Административно наказателно дело (К) No 2450/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 20.12.2010г., в законна сила от 20.12.2010г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1797 от 04.10.2010 г., постановено по НАХД № 3468/2010г. на Пловдивския районен съд.

Решението е окончателно.

 
238 Административно дело No 2459/2010, XVII състав Искове за прекратяване на неоснователни действия СПАРТАК ГРУП ЕООД ОБЩИНА КРИЧИМ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 02.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на “Спартак груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кричим, ул. “Тракия“ № 8, ЕИК 200847928, представлявано от управителя Ахмет Ферхатов Шакиров, подадено чрез адвокат Веселина Канатова, с правно основание чл. 250 от АПК, относно “незабавно спиране на действия на административен орган”.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2459 по описа за 2010 г. на Административен съд Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
239 Административно наказателно дело (К) No 2463/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ЛЪКИ Т.Д.К. Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 20.12.2010г., в законна сила от 20.12.2010г.
 
240 Административно дело No 2472/2010, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.П.Д. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 23.12.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане възражението от 16.11.2010г. на М.П.Д. *** срещу Заповед №КД-14-8/22.10.2010г. на Изпълнителен Директор на АГКК
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело № 2472/2010г. на V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.

 
241 Частно админист. наказателно дело (К) No 2496/2010, XXIV състав Наказателни частни касационни производства Е.А.М. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Определение от 09.12.2010г., в законна сила от 09.12.2010г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждането на Районен съд - Пловдив от 19.10.2010 г. по НАХД № 6533/2010 г., с което е прекратено производството по НАХД № 6533/2010 г. по описа на ПРС.

Определението е окончателно.

 
242 Административно дело No 2515/2010, VI състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ГЕНЧО КАЙРЯКОВ-ВИВИАН ЕТ НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 03.12.2010г.
Оставя без разглеждане жалбата на Генчо Стаев Кайряков като наследник на Стаю Генчев Кайряков и поел предприятието на починалия търговски субект с фирма ЕТ „Стаю Кайряков-Вивиан” с променено наименование-ЕТ „Генчо Кайряков-Вивиан”, седалище/адрес на управление-гр.Хисар, бул.”Христо Ботев” № 47, против действия на органа по изпълнението – Началник сектор Пловдив при РДНСК ЮЦР към ДНСК, обективирани в “уведомление изх.№ П/119-157-01-505/16.11.2010г., с което е възложено принудително изпълнение” на Заповед № ДК-02-Пу-29/22.07.2008г. на Началник РДНСК-Пловдив за премахване на незаконен строеж: едноетажна пристройка към ресторант “Чадърите”, в ПИ 434 по плана на кв.”Отдих и култура”, гр.Пловдив.
Прекратява производството по адм.д.№ 2515/2010г., VI състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.
Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя и ответника.

 
243 Частно административно дело No 2517/2010, XIII състав Частни администр. дела С.Х.С. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 17.12.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-60141/17.11.2010 г. на Началник от-дел “ КПК ” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спря-но образуваното пред осигурителния орган производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 4069195, серия А 2008 издаден на С.Х.С. с ЕГН **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социал-но осигуряване” град Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист 2922945, серия А 2008 издаден на С.Х.С. с ЕГН **********.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за не-говото изготвяне.
 
244 Административно дело No 2538/2010, VIII състав Дела по ЗМВР М.С.С. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 21.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.С.,***, против Заповед №з-8313 от 19.08.2009г. на заместник директора на Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с която му е наложена ПАМ- забрана напускането на Република България и издаването на паспорти или заместващи ги докумен-ти, считано от 19.08.2009г. до отпадане на основанието за това.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
245 Частно административно дело No 2542/2010, X състав Частни администр. дела Б.П.Л. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 10.12.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-60135#1/17.11.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 4069256, серия А 2008, издаден на Б.П.Л. с ЕГН: **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 4069256, серия А 2008, издаден на Б.П.Л. с ЕГН: **********.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
246 Административно дело No 2580/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 13.12.2010г.
ОТМЕНЯ решение № 156/04.11.2010г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив и потвърдения с него Отказ на публичен изпълнител да присъедини “Интернешънъл Асет Банк” АД като кредитор по изпълнително дело № 10049 от 2002 година срещу “Родопска тъкан” АД - в несъстоятелност, обективиран в писмо изх. № РД-16-9169/14.10.2010 година на Красимира Кашерова- публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Смолян.
ВРЪЩА преписката на публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Смолян, за предприемане на действия по чл. 194 от ДОПК, при съобразяване с мотивите в настоящото решение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

 
247 Частно административно дело No 2584/2010, X състав Частни администр. дела М.Т.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 10.12.2010г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-60139/17.11.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0593301, серия А 2010, издаден на М.Т.А. с ЕГН: **********.
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0593301, серия А 2010, издаден на М.Т.А. с ЕГН: **********.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
248 Административно дело No 2617/2010, XII състав Дела по ЗОС В.М.П. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ИЗТОЧЕН Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 16.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от В.М.П., ЕГН ********** ***/14 против “Списък на гражданите и техните семейства/домакинства от улиците “Крайречна”, Крайна”, “Калина” и “Батак” в район “Източен” – Община - Пловдив, желаещи замяна на собствените си с общински жилища, отговарящи на условията и критериите, приети с Решение № 323, взето с Протокол № 16 от 17.09.2009г. на Общински съвет - Пловдив, изменено с Решение № 161, взето с Протокол № 12 от 13.05.2010г. на Общински съвет - Пловдив ”.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2617 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.
 
249 Административно дело No 2621/2010, IX състав Други административни дела И.Р.Я.   Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 22.12.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2621/2010г. по описа на Административен съд – Пловдив, І отд., ІХ състав.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Окръжен Съд – Пловдив исковата молба на И.Р.Я. ***,8-ма група,105 стая, с която е предявен иск в размер на 45 000 лева срещу ответника Емил Янкулов.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
250 Частно админист. наказателно дело (К) No 2632/2010, XIX състав Наказателни частни касационни производства Е.А.М. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Определение от 09.12.2010г., в законна сила от 09.12.2010г.

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1271 от 18.10.2010 г. на Пловдивския районен съд, с което е прекратено производството по НАХД № 6534/2010 г. по описа на същия съд, образувано по жалба на Е.А.М. ***, ЕГН **********, срещу известие за наложена глоба с фиш № 002024 от 04.07.2008 г. на община Пловдив.


Определението е окончателно.

 
251 Административно наказателно дело (К) No 2637/2010, XX състав Наказателни касационни производства АРГЕНТО ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 23.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на “Аргенто” ЕООД с ЕИК115892392,със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив,ул.”Радецки”№17,ап.1,представлявано от Е.М.Е.-Управител против Решение № 1919/21.10.2010г. по НАХД № 5703/2010г. по описа на Районен съд –Пловдив /ПРС/ ХХVІ н.с., като ПРОСРОЧЕНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №2637/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ХХ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 07 – дневен срок от съобщението до касатора за постановяването му.

 
252 Административно дело No 2645/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 22.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Екострой-метал" ЕООД със седалище в Златоград и адрес на управление ул."С. Стамболов" №2, представлявано от С.А.К., против Покана за доброволно изпълнение изх.№ 01-3899-44-1/29.07.2010 г. на ТД на НАП гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2645/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
253 Административно дело No 2647/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС СМОЛЯН Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 08.12.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Екострой-Метал” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №2, против покана за доброволно изпълнение с Изх.№01-5726-1 от 25.10.2010г. на публичен изпълнител при ТД на НАП- Пловдив, офис Смолян, в частите и досежно ДДС по декларация с №21000994594 от 14.09.2010г. в размер на 2 603,80 лв. и лихва върху тази сума от 30,16 лв. и ДДС по декларация с №21000997173 от 14.10.2010г. в размер на 11 667,04 лв. и лихва върху тази сума от 36,26 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2647 по описа на съда за 2010г.
ИЗПРАЩА жалбата на “Екострой-Метал” ЕООД относно направеното искане за спиране на принудителното изпълнение на публичен изпълнител при ТД на НАП- Пловдив, офис Смолян по подведомственост.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
254 Административно дело No 2650/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 27.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Екострой-метал”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Златоград, ул.”Стефан Стамболов”№2, с ЕИК по Булстат 126623774, представлявано от управителя Стефан Асенов Кехайов, против Показа на доброволно изпълнение по чл.182 ал.1 от ДОПК изх. № 02 – 2561 – 16 – 1/01.06.2010г., съставена от Веселина Георгиева Господинова – инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Смолян, и инкорпорираното в нея особено искане за “спиране изпълнението по изпълнителното производство до произнасяне на съда по жалбата”, като процесуално НЕДОПУСТИМИ и
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2650/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните, за постановяването му.

 
255 Административно дело No 2652/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС ХАСКОВО Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 08.12.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2652 по описа на съда за 2010г.
ИЗПРАЩА жалбата на “Екострой-Метал” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №2, против съобщение за доброволно изпълнение с ИД №24951 от 10.11.2009г., издадено от Венелин Арнаудов- публичен изпълнител при ТД на НАП- Хасково, а понастоящем ТД на НАП- Пловдив, офис Хасково, на директора на ТД на НАП- Пловдив по подведомственост.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
256 Административно дело No 2657/2010, III състав Дела по КТ ДСЛ-07 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 29.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ДСЛ – 07”ЕООД, със съд.адрес гр. Пловдив, ул.”Опълченска”№1, адв.Н.Г., против Постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение № 58 от 17.11.2010г. на Дирекция “Инспекция по труда” – гр.Пловдив, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2657/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
257 Административно дело No 2661/2010, XVI състав Дела по ЗСП Г.М.М. ДИРЕКТОР НА РДСП ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 11.12.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, предявена от Г.М. ***, ЕГН: **********, срещу Решение № РД01/243 от 12.11.2010 г. на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане", с която е оставена без разглеждане като просрочена негова жалба срещу Заповед № ВД-Ц1-08-2207/09.09.2010 г., издадена от Директора на ДСП-Пловдив и е прекратено административното производство.

Определението е окончателно.

 
258 Административно дело No 2665/2010, V състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Я.Г.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 30.12.2010г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба от Я.Г.М. с ЕГН **********,*** срещу Заповед №ЗД-00-173/16.09.2010г. на Областен управител на област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.дело №2665/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.

 
259 Административно дело No 2668/2010, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 29.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Интернационалн християнска църква”, със седалище и адрес на управление гр.Кричим, ул.”Калето”№1, с адрес за кореспонденция гр.Кричим, ул.”Васил Априлов”№3, чрез представляващия Ангел Георгиев Ралев, в качеството му на Главен пастор, против Писмо изх. № 7593/26.11.2010г. на Кмета на Община Кричим, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2668/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
260 Административно дело No 2672/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КАМЕНИЦА АД РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 10.12.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2672 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – гр.Хасково.
Определението не подлежи на обжалване.

 
261 Административно дело No 2674/2010, XV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.В.П. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 20.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.В.П., ЕГН ********** *** против Заповед № 1 от 22.10.2009г. на Главния архитект на Община Карлово.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2674 по описа за 2010г. на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
262 Административно дело No 2690/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЧИНАР-93 АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 28.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Чинар-93”АД, гр. Асеновград, бул. “България” № 113, представлявано от А.К.К., против Ревизионен акт № 160901411 от 04.01.2010г. издаден от ТД на НАП, гр. Пловдив, мълчаливо потвърден на основание чл. 156, ал.4 от ДОПК от Директора на Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив при ЦУ на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2690 по описа за 2010г. на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
263 Частно административно дело No 2698/2010, XIII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт К.В.К.,
К.Д.Г.
КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 21.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на К.В.К., ЕГН **********,*** и К.Д.Г., ЕГН **********,*** за спиране Предварителното изпълнение на Решение № 209 на Общински съвет-гр. Пловдив, взето с Протокол № 11/11.06.2009г. относно избор на “Младежки делегат” на гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2698/2010г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
 
264 Административно дело No 2723/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.И.Г. ОБЩИНА ЛЪКИ Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 14.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.Г.,***, против писмо с Изх.№К-2191-1 от 29.11.2010г. на кмета на община Лъки относно молба с Вх.№К-2191 от 17.11.2010г. от Юлиян Емилов Радев, за премахване на временни постройки, попадащи върху УПИ-VІ-хотел, кв.36 по плана на град Лъки.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2723 по описа на съда за 2010г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните

 
265 Административно дело No 2734/2010, XVI състав Дела по КСО М.Д.Й. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 30.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Д.Й. ***, срещу писмо изх.№ Ж-157#1/22.11.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2734 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
266 Административно дело No 2735/2010, XVI състав Дела по КСО М.Д.Й. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 30.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Д.Й. ***, срещу писмо изх.№ Ж-157#1/22.11.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2735 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
267 Административно дело No 2736/2010, X състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАРИЦА Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 20.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед №ЗД-06-30 от 13.12.2010 г. на Областен управител на област с административен център-Пловдив, с която се оспорва като незаконосъобразно Решение №170, взето с протокол №12 от 11.11.2010 година на Общински съвет при Община Марица.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2736 по описа на Административен съд-Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
268 Административно дело No 2786/2010, VII състав Установителни искове СТОЯНСТРОЙ ЕООД РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 22.12.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2786/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Административен Съд – Смолян исковата молба на “Стоянстрой”ЕООД с посочен в нея ответник: ДНСК – София с основание чл.292 АПК с искане да се признае за установено между страните, че по Заповед №ДК-09-11/09.07.2009г. на Началник РДНСК – Смолян, с която е забранено ползуването и достъпа до невъведен в експлоатация по законоустановения ред строеж – хотел “Здравец”, находящ се в гр.Чепеларе, не съществува за Дружеството изпълняемо задължение по отношение на преустановяване на ползуването и забраната за достъп до обекта.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
269 Административно дело No 2789/2010, XIV състав Дела по КТ Р.Р.Т. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 23.12.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Р.Т., ЕГН **********,*** против заповед № 29 от 21.10.2010 г. на кмета на община Асеновград, с която е прекратено трудовото правоотношение на лицето с Община Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по ах. дело № 2789/2010год. по описа на Административен съд - Пловдив.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Асеновградския районен съд.
Определението не подлежи на обжалване.