АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.01.2011г. до 31.01.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 638/2008, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.М.,
С.Г.К.,
М.Г.Т.,
Р.В.,
Д.М.,
С.П.,
Т.М.П.,
П.К.,
С.Ц.Б.,
Е.П.,
Г.П.,
С.С.,
Г.Б.Б.,
Т.Т.,
В.И.,
Ц.К.,
Ж.Ж.,
А.Ф.,
А.К.К.,
Г.М.Т.,
О.А.Х.,
М.И.Ш.,
М.Т.,
Н.Ж.С.,
В.Т.Т.,
М.Е.Б.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 12.01.2011г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в определение № 2220 от 09.10.2008г. по адм. дело № 638/2008 г. на административен съд-Пловдив, VI състав като на ред първи – последен абзац /л.165/ от мотивната част и в ред първи от диспозитива на съдебният акт, вместо Заповед № ОА-309/24.10.2007г. на Кмета на Община Пловдив, се чете Заповед № ОА-3091/24.10.2007г.

Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
2 Административно дело No 327/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОТРАНСФАКТОР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.01.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160801599/08.12.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, поправен с Ревизионен акт за поправка № П-160801599/18.12.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, в частта, потвърдена с Решение № 68/23.01.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, относно определените задължения по ЗДДС на "Екотрансфактор" ЕООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от С.П.Л., срещу, за лихви в размер на 3216,09 лв. за данъчни периоди м.септември и м.октомври 2007 г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Екотрансфактор" ЕООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от С.П.Л., срещу Ревизионен акт № 160801599/08.12.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, поправен с Ревизионен акт за поправка № П-160801599/18.12.2008 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, в останалата обжалвана част, потвърдена с Решение № 68/23.01.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Екотрансфактор" ЕООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ***, Булстат: ***, да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 574,87 лв. (петстотин седемдесет и четири лева и 87 ст.).
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на "Екотрансфактор" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ***, Булстат: ***, разноски по делото в размер на 482,13 лв. (четиристотин осемдесет и два лева и 13 ст.).
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
3 Административно дело No 696/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни АМБРОС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 21.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "А."*** и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от У.А. Е.Н., заменен в хода на съдебното производство от Н.Т.И., срещу Ревизионен акт № 160801711/ 29.01.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, в частта, потвърдена с Решение № 195/26.03.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, относно отказано право на данъчен кредит в общ размер 59800 лв. за данъчни периоди м.март и м.април 2008 г. по фактури, издадени от "Радотрансстрой" ЕООД и "ПИК 2000" ЕООД; както и относно начислените лихви от 6651,79 лв.

ОСЪЖДА "А."*** и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от У.А. Е.Н., впоследствие от Н.Т.И. (заменен в хода на съдебното производство), да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1779,04 лв. (хиляда седемстотин седемдесет и девет лева и 4 ст.).
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
4 Административно дело No 1374/2009, XV състав Други административни дела С.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 31.01.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-14-23-956 от 04.08.2009г. на Директора на РД “Автомобилна администрация”-гр. Пловдив, с която на основание чл. 107 ал.1 във вр. с чл. 106а ал.1 т.1 б. “а” от ЗАвП е наложена принудителна административна мярка – временно спиране от движение на товарен автомобил марка “Мерцедес” с рег. № NS 329-473 до заплащане на наложената с наказателното постановление глоба.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
5 Административно дело No 1475/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни БАЛКАН ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 10.01.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1824/21. 12.2010г., постановено по а.х.дело № 1475/09г. по описа на Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, относно датата на постановяване на процесния Ревизионен акт № 900039, издаден от Р.Г.С.– главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Кърджали, потвърден с Решение № 519/03.08.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, като вместо “2224.05.2009г.” да се чете “22.05.2009г.”.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
6 Административно дело No 1610/2009, X състав Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДИМЕД ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 03.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Медицински център Димед”ООД град Пловдив, жк ”Тракия”, ТЦ”Сани”, ет.4, офис2, представлявано от С.П.Д., срещу Писмена покана изх.№16-2217/18.08.2009 година на Директора на РЗОК град Пловдив, с която дружеството-адресат е поканено да внесе доброволно на НЗОК сумата от 4692,90лв./четири хиляди шестстотин деветдесет и два лева и деветдесет стотинки/, представляващи превишение на определените от Касата регулативни стандарти за заплатените дейности: направления за високо специализирани медицински дейности /ВСМД/ /бл.№МЗ-НЗОК №3А/, за третото тримесечие на 2008 г., назначавани от дружеството като изпълнител на медицинска помощ на здравноосигурени лица-пациенти.
ОСЪЖДА “Медицински център Димед” ООД град Пловдив, жк ”Тракия”, ТЦ”Сани”, ет.4, офис2, с ЕИК 160080692, да заплати на РЗОК Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 421,57 лв. /четиристотин двадесет и един лева и 57 ст./
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
7 Административно дело No 1834/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни К.П.Ш. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 06.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбато на К.П.Ш. с ЕГН ********** ***, чрез процесуалния си представител Б.Н., против Ревизионен акт № 260900162/03.08.2009г., издаден от ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 635/23.09.2009г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който е определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003г. в размер на 13 101.30лв. и лихви в размер на 9 243.35лв. както и данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004г. в размер на 97,30лв. и лихви в размер на 56,40лв.
ОСЪЖДА, К.П.Ш. с ЕГН ********** ***, да заплати на Дирекция “ОУИ”, при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата от 899,97 лева /осемстотин деветдесет и девет лева и деветдесет и седем стотинки/, представляваща размера на възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
8 Административно дело No 1915/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни СТОВИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 28.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ Стови ” ЕООД, с Булстат 115026500, със седалище и адрес на управление: с. Труд, ул. ” Александър Димитров ” № 2, представлявано от управителя И.С.П., е оспорил
Ревизионен акт /РА/ № 160900523/18.08.2009 г., издаден от Марина Маринова Синджирлиева – инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 685/09.10.2009 г. на И. д. директор
Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 791 138.32 лв. и прилежащи лихви в размер на 137 146.10 лв.
ОСЪЖДА “ Стови ” ЕООД, с Булстат 115026500, със седалище и адрес на управление: с. Труд, ул. ” Александър Димитров ” № 2, представлявано от управителя И.С.П., , да заплати сумата от 19 015.69 лв. /деветнадесет хиляди и петнадесет и 0.69 лв./, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
9 Административно дело No 2107/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕГЕРА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 14.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ВЕГЕРА” ООД с БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление: ***, с управител Е.П.Т., против Ревизионен акт № 260900366/ 09.09.2009 г., издаден от А.М.К. – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Хасково, потвърден с Решение № 772/ 16.11.2009 г. на директора на дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който акт на дружеството е определен ДДС за внасяне на стойност 835 713,21 лв. и са начислени лихви в размер от 110268,62 лв.
ОСЪЖДА “ВЕГЕРА” ООД с БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление: ***, с управител Е.П.Т., да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив сумата от 19369 /деветнадесетхиляди триста шестдесет и девет/ лева, представляваща разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
10 Административно дело No 2156/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕБИСА СОФИЯ ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 10.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ Е.” ООД, с Булстат *********, със седалище и адрес на управление: гр.П., ул.
К.В.” № 2, ет. 3, ап. 5, представлявано от управителите Е.Х.К.М. И Х.Х.Б.Г., е оспорил Ревизионен акт /РА/ № 160900479/25.09.2009 г., издаден от С.Д.М.– инспектор по приходите и В.А.Ш. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – П., потвърден с Решение № 763/16.11.2009 г. на И. д. директор Дирекция “ОУИ” – П. при ЦУ на НАП, в частта, с която на жалбоподателя е отказано признаването на данъчен кредит в размер общо на 23 039.81 лв.

ОСЪЖДА “ Е.” ООД, с Булстат *********, със седалище и адрес на управление: гр.П., ул. К.В.” № 2, ет. 3, ап. 5, представлявано от управителите Е.Х.К.М. И Х.Х.Б.Г., да заплати сумата от 910.80 лв./деветстотин и десет и 0.80 лв./, представляваща юрисконсултско възнараждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.


 
11 Административно дело No 2172/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни АТАНАСКА ВЪЛЧЕВА-ХРИСИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 17.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Хриси-А.В."*** и адрес на управление ул."Рила" №6, Булстат: 126137466, срещу Ревизионен акт № № 260900424/28.09.2009 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - гр. Хасково, потвърден с Решение № 789/23.11.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ "Хриси-А.В."*** и адрес на управление ул."Рила" №6, Булстат: 126137466, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 882,93 лв. (осемстотин осемдесет и два лева и 93 ст.).
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
12 Административно дело No 2278/2009, VII състав Искове за обезщетение КАР ПАРК ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ КЪМ МФ НА Р БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 18.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявената от “Кар парк”ЕООД с адрес на призоваване гр. Пловдив, ул.“Братя Бъкстон”№134 срещу Агенция “Митници” с адрес на призоваване гр.София, ул.“Г.С. Раковски”№47 претенция за заплащане на сумата от общо 10 380 лева, представляваща причинените на ЕООД-то имуществени вреди, изразяващи се в недължимо заплащане на акциз при въвеждане на територията на Р България на пътнически лек автомобил марка “Мерцедес” модел “S320 cdi”, за който е била подадена акцизна декларация вх.№ЗG-003000/4-00094/30.03.2009г. в ТМУ – Пловдив, вследствие на: незаконосъобразни действия на длъжностни лица от митническата администрация при изпълнение на административна дейност, допуснали произвол с оглед начисления косвен данък – акциз дължим и заплатен от дружеството – собственик на автомобила, а също така и с оглед липсата на компетентност на длъжностното лице, въз основа на който акт е начислено и заплатено възникналото задължение, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
13 Административно дело No 25/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни КЪВАНЧ ТЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 24.01.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 260900307/12.10.2009г., издаден от Евгений Димов Генчев – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Хасково, потвърден с Решение № 843/11.12.2009г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА му, с която на “Къванч Текс” ООД, гр. Харманли са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 16 425 лева за данъчен период месец 06.2006 год. и са начислени лихви за забава в размер на 7 522,97 лева.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260900307/12.10.2009г., издаден от Евгений Димов Генчев – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Хасково, потвърден с Решение № 843/11.12.2009г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА му, с която на “Къванч Текс” ООД, гр.Харманли са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на допълнително начислен ДДС в раз-мер общо на 90 023,08лв., ведно с прилежащите лихви за данъчни периоди м.12. 2008г., по фактура № 16 от 15.12.2008г., и м.01.2009г. – 04.2009г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “КЪВАНЧ ТЕКС” ООД, ЕИК 126548421, със седалище и адрес на управление: гр. Харманли, ул.“Гаров район“ № 8, представлявано от Ихсан Алкан– управител, сумата в размер на 127 /сто двадесет и седем/ лева, разноски по делото по съразмерност и компенсация.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
14 Административно дело No 163/2010, IV състав Дела по ЗМВР Х.С.С. НАЧАЛНИК ВТОРО РУ НА МВР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 11.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Х.С.С., ЕГН **********,***, против заповед рег.№ ЯЗ/02-301 от 28.12.2009 г. на началник Второ РПУ при ОДМВР Пловдив, с която е отказано издаване на разрешение съхранение и подновяване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие № РВ 0244598, валидно до 23.11.2009 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.


 
15 Административно дело No 250/2010, IX състав Дела по КСО Ч.С.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 31.01.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 250/2010 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив срещу Решение № 255 от 25.11.2009г. на Директора на ТП на НОИ-Пловдив по жалба вх. № МП- 3520/30.10.2009 г. на РУ”СО” Пловдив , находяща се на лист 52 от делото.
ОСЪЖДА РУ”СО”-Пловдив да заплати на оспорващия Ч.С.К. ЕГН********** направените в хода на производството разноски в общ размер на 300 /триста/ лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване от страните с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в 7- дневен срок от днешното съдебно заседание.

 
16 Административно дело No 307/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР О.Г.Б. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 14.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на О.Г.Б. *** а против Заповед № ДК-02-32/23.10.2010 г. на Началника на РДНСК-Пловдив, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „лятна кухня” в УПИ І-1070, кв.7 по плана на гр.Пловдив, с административен адрес гр.Пловдив, ул.”Тибет” № 1, изпълнен от О.Г.Б..
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
17 Административно дело No 364/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.К.С. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 17.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Р.К.С., ЕГН **********,***, против заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, в частта относно имоти с идентификатори 504.381 и 504.382.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
18 Административно дело No 402/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАРО-90-СВЕТЛОЗАР КИСЬОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 10.01.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 210900243/27.11.2009г., издаден от Ваня Велкова Пенчева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП–Смолян, потвърден с Решение № 69/28.01.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на С.Д.К.в качеството му на ЕТ“Заро – 90 – Светлозар Кисьов”, гр.Смолян, за данъчни периоди месец Септември 2006г. и месец Октомври 2006г. са определени задължения за данък добавен стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 17 949,49 лева, по доставки, за които са издадени фактури от доставчика “Прима Трейд”ЕООД, както и са начислени и лихви за забава в размер общо на 7 657,92 лева.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на С.Д.К.в качеството му на ЕТ“Заро – 90 – Светлозар Кисьов”, гр. Смолян, ул.”Лиляна Димитрова”№3, сумата от 300 /триста/ лева, разноски по делото.

 
19 Административно дело No 414/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни С.Д.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 25.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.С., ЕГН **********,***, против Ревизионен акт № 160901545/ 17.12.2009 г., издаден от Н.С.Х. – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 77/ 29.01.2010 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който акт е отказано признаване право на данъчен кредит на стойност 13926,68 лв. частично по 6 броя фактури, издадени от „Алфабет" ООД, както и е доначислен допълнително ДДС в размер на 17647,79 лв.
ОСЪЖДА С.Д.С., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1081лв./хиляда осемдесет и един/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
 
20 Административно дело No 536/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.А.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 05.01.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на номера на делото, изписан в титулната част на решение № 1427 от 01.11.2010 г. по адм.дело № 536 по описа на Пловдивския административен съд като вместо “586” се чете “536”.
НАСТОЯЩОТО съдебно решение да се счита неразделна част от съдебното решение по делото от 01.11.2010 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
21 Административно дело No 544/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Й.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Р.Й.Д., ЕГН **********,***, против заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, в частта относно имоти с идентификатори 56784.521.191 и 56784.521.190.
ОСЪЖДА Р.Й.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Е.Л.С., ЕГН **********,***, сумата 300 (триста) лева, представляваща разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
22 Административно дело No 586/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.С.И. ОБЩИНА СОПОТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 04.01.2011г.
Отменя Заповед № РД-09-96/10.03.2010г. на Кмета на Община Сопот, с която е: 1.възобновено административното производство по частично изменение на ПУП и РУП-силуетно оформяне за основно нискоетажно и допълващо застрояване на кв.66-а по плана на гр.Сопот, частично за УПИ XIII-879, XIV-880 и XV-881; 2.отменена заповед № 528/19.08.2002г. на Кмета на Община Карлово, с която е одобрен частичен ПУП-ПЗ и РУП и силуетно оформяне за основно нискоетажно и допълващо застрояване на кв.66-а по плана на гр.Сопот, поради нередовно уведомяване на всички заинтересовани лица от кръга на чл.131 /в редакция на ЗУТ към 2002г./ и поради подписване на заповедта от длъжностно лице, което не е оправомощено с правата по чл.42 ал.1 т.12 ЗМСМА.
Осъжда Община Сопот да заплати на М.С.И.-*** сума в размер на 490 лв., съдебни разноски.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
23 Административно дело No 600/2010, VII състав Дела по КСО ПЛОВДИВСКА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 03.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Пловдивска общинска агенция за приватизация с адрес на призоваване гр.Пловдив,ул. “Железарска”№1 срещу Решение №45/ 25.02.2010г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата и срещу Разпореждане №17/18.01.2010г. на длъжностното лице по чл.60 ал.1 КСО при ТП на НОИ – Пловдив, с което е приета за трудова, декларирана с декларация вх.№ТЗ-105 от 03.07.2007г. от осигурителя ПОАП, злополука, станала с Н.Д.И. *** на дата 14.08.2006г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Пловдивска общинска агенция за приватизация с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.“Железарска”№1 да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов”№7 сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
24 Административно дело No 614/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ФИТОНИ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 14.01.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно решение за промяна на митническа стойност № 2389/28.12.2009 г., на и.д. началника на Митница Пловдив, с което на “ФИТОНИ” ООД с БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление – ***, с управител Ф.А.А. са определени за доплащане по ЕАД № 07BG003000H0075883/20070406 МИТО в размер на 519,45 лв. и ДДС в размер на 1198,28 лв., както и лихви за забава от 06.04.2007 г. до 17.12.2009 г. в размери съответно 197,49лв. и 455,57 лв., потвърдено с решение № 109/ 26.02.2010 г. на директора на Агенция Митници.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “ФИТОНИ” ООД с БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление – *** сумата от 590 /петстотин и деветдесет лева/ разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
 
25 Административно дело No 640/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Н.Е. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 21.01.2011г.
Отхвърля жалбата на А.Н.Е.,*** за нищожност на Заповед № ДК-10-33/01.06.2009г. на началника на РДНСК-Пловдив, с която на основание чл.216 ал.5 ЗУТ е отхвърлена жалбата на Е. и оставено в сила РС № 107/09.04.2009г. на гл.архитект на Община Асеновград за: плътна ограда между УПИ VI-СНС и УПИ VII-СНС, кв. 46, в участъка от т.А, т.В, т.С на приложена извадка от кадастралната карта, изцяло в имота на възложителя М.М..
Решението не подлежи на обжалване.

 
26 Административно дело No 668/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Е.И.К.,
С.А.К.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 28.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.И.К.,***, против Ревизионен акт № 240900671 от 12.01.2010 г., издаден от М.Г.Ж. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП – ИРМ - гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 141 от 05.03.2010 год. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите относно установените дължими суми за 2004 г. за данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ в размер на 4043.13 лв. и прилежащи лихви за забава при разчитането с бюджета от 2545.69 лв., както и за 2007 г. за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ в размер на 5577.51 лв., ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 1265.98 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.К. против Ревизионен акт № 240900672 от 12.01.2010 г., издаден от М.Г.Ж. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – ИРМ – гр. Стара Загора, потвърден с Решение І39/05.03.2010 г. на директора на Дирекция “ ОУИ “ при ЦУ на НАП – Пловдив относно установените дължими суми за 2004 г. за данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ от 4043.13 лв. и прилежащи лихви за забава при разчитането с бюджета от 2545.69 лв., както и за 2007 г. за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ от 5577.51 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 1265.98 лв.
ОСЪЖДА Е.И.К.,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите разноски по делото в размер на 718.65 /седемстотин и осемнадесет и 0.65 / лева, представляващи възнаграждение за юрисконсултска защита
ОСЪЖДА С.А.К. *** заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите следва разноски по делото в размер на 718.65 /седемстотин и осемнадесет и 0.65 / лева, представляващи възнаграждение за юрисконсутлска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
27 Административно дело No 669/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни С.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 28.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Емилия Илчева Кемалова, от гр. Казанлък, ул.” Христо Ботев ” № 6, вх. А, ет. 1, ап. 2, против Ревизионен акт № 240900671 от 12.01.2010 г., издаден от Митка Георгиева Желязкова - главен инспектор по приходите при ТД на НАП – ИРМ - гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 141 от 05.03.2010 год. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите относно установените дължими суми за 2004 г. за данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ в размер на 4043.13 лв. и прилежащи лихви за забава при разчитането с бюджета от 2545.69 лв., както и за 2007 г. за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ в размер на 5577.51 лв., ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 1265.98 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.К. против Ревизионен акт № 240900672 от 12.01.2010 г., издаден от Митка Георгиева Желязкова – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – ИРМ – гр. Стара Загора, потвърден с Решение І39/05.03.2010 г. на директора на Дирекция “ ОУИ “ при ЦУ на НАП – Пловдив относно установените дължими суми за 2004 г. за данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ от 4043.13 лв. и прилежащи лихви за забава при разчитането с бюджета от 2545.69 лв., както и за 2007 г. за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ от 5577.51 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 1265.98 лв.
ОСЪЖДА Емилия Илчева Кемалова, от гр. Казанлък, ул.
” Христо Ботев ” № 6, вх. А, ет. 1, ап. 2, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите разноски по делото в размер на 718.65 /седемстотин и осемнадесет и 0.65 / лева, представляващи възнаграждение за юрисконсултска защита
ОСЪЖДА С.А.К. *** заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите следва разноски по делото в размер на 718.65 /седемстотин и осемнадесет и 0.65 / лева, представляващи възнаграждение за юрисконсутлска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
28 Административно дело No 689/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Г.С. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 21.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.С. ***, против Заповед № РД-10-251/09.03.2010 г. на Кмета на Район Централен Община Пловдив, с която е наредено премахването на съществуваща дървена барака в северната част на съсобствен имот, находящ се в гр.Пловдив, бул.”Руски”№ 105, УПИ V-878, кв.156 Д-нов, кв.120-стар по плана на ЦГЧ гр.Пловдив. Решението не подлежи на обжалване.


 
29 Административно дело No 696/2010, X състав Други административни дела АСИМП МЦ КЮЧУК ПАРИЖ ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 03.01.2011г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на АСИМП“МЦ Кючук Париж”ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. ”Георги Кондолов”№43а, против Писмена покана № 16-1498 от 18.03.2010 година издадена от Директора на РЗОК Пловдив.
ОСЪЖДА АСИМП“МЦ Кючук Париж” ООД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. ”Георги Кондолов”№43а, с ЕИК 115523511, да заплати на РЗОК Пловдив, разноски под формата на дължимо юрисконсултско възнаграждение в размер на 660,46лв./шестстотин и шестдесет лева и четиридесет и шест ст./
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
30 Административно дело No 701/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРО-ЛЕС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 17.01.2011г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Евро-лес" ООД със седалище в гр.Сърница, общ. Велинград, обл.Пазарджик и адрес на управление ул."Любен Каравелов" №21, Булстат: 112625669, представлявано от Огнян Иванов Манасиев, против Ревизионен акт № 900444/14.12.2009 г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр.Пазарджик, изменен с Решение № 160/12.03.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Евро-лес" ООД със седалище в гр.Сърница, общ.Велинград, обл.Пазарджик и адрес на управление ул."Любен Каравелов" №21, Булстат: 112625669, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 3627,74 лв. /три хиляди шестстотин двадесет и седем лв. и 74 ст./.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
31 Административно дело No 743/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ДИНГО БГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.01.2011г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 160901083/07.01.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, частта, потвърдена с Решение № 183/ 18.03.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, относно начислените лихви по ЗДДС на "Динго БГ" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ***, Булстат: ***, за извършени вътреобщностни придобивания в данъчни периоди м.септември и м.октомври 2007 г. и м.януари и м.февруари 2008 г., като
1. намалява начислената лихва за ДДС за автомобил Рено В150 за м.септември 2007 г. от 235,15 лв. на 220,15 лв.
2. намалява начислената лихва за ДДС за автомобил МАН за м.октомври 2007 г. от 336,15 лв. на 313,82 лв.
З. намалява начислената лихва за ДДС за автомобил Мерцедес 4x2 камион за м.януари 2008 г. от 1237,90 лв. на 1144,03 лв.
4. намалява начислената лихва за ДДС за автомобил Лейланд Даф самосвал за м.февруари 2008 г. от 780,86 лв. на 718,84 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Динго БГ" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от Й.Г.Д., срещу Ревизионен акт № 160901083/07.01.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, в останалата обжалвана част, потвърдена с Решение № 183/ 18.03.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Динго БГ" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от Й.Г.Д., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 684,60 лв. (шестстотин деветдесет и пет лева и 54 ст.).
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "Динго БГ" ЕООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул."Ген. Данаил Николаев" №3-А, Булстат: ***, представлявано от Й.Г.Д., разноски по делото в размер на 5,50 лв. (пет лева и 50 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
32 Административно дело No 770/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни С.С.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 12.01.2011г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.Ч., ЕГН **********,***, е оспорил Ревизионен акт /РА/ № 260900535/13.01.2010 г., издаден от С.В.П.– старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Хасково, потвърден с Решение № 171/16.03.2010 г. на Заместник директора Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, упълномощен със Заповед № ЗЦУ/100/20.01.2010 г. на Изпълнителния директор на НАП, с който на жалбоподателя са определени допълнително данъчни задължения, както следва: - данък по чл. 35 от ЗОДФЛ / отм. /за 2003 г – 26 426.00 лв. и лихви в размер на 19 972.26 лв.; - данък по чл. 35 от ЗОДФЛ / отм. / за 2004 г. – 40 563.23 лв. и лихви – 25 552.06 лв.; - данък по чл. 35 от ЗОДФЛ / отм. / за 2005 г. – 18 604.91 лв. и лихви – 9 427.75 лв. и данък по чл. 48 ал. 1 от ЗДДФЛ за 2008 г. – 1 382.60 лв. и лихви в размер на 114.30 лв.

ОСЪЖДА С.С.Ч., ЕГН **********,***, да заплати сумата от 3290.86 / три хиляди двеста и деветдесет и 0.86 / лева, представляваща юрисконсултско възнараждение.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните. 
33 Административно дело No 826/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЗАРЕНИЦА-НАРЕЧЕНСКИ БАНИ ООД НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Зареница – Нареченски бани” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***ив, ул.”Люти дол” № 2, представлявано от управителя Васил Г. Тодоров, против заповед № КД-14-16-151 от 26.01.2010 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър град Пловдив
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
34 Административно дело No 843/2010, VII състав Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДИМЕД ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 11.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Медицински център Димед”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ЖК“Тракия”, ТЦ“Сани”, ет.4, офис 2 срещу писмена покана изх.№16 – 2217 от 18.03.2010г. на Директор РЗОК – Пловдив, с която Дружество приканено да заплати доброволно неправомерно получена от него сума в общ размер на 2 272,80 лева за периода: 01.10.2008г. – 31.12.2008г., поради надвишаване на регулативните стандарти за четвъртото тримесечие на 2008г. в частта за направление за: ВСД-бл.МЗ-НЗОК №3А, съобразно посочените подробни стойности в поканата, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Медицински център Димед”ООД с адрес на управление гр. Пловдив, ЖК“Тракия”, ТЦ“Сани”, ет.4, офис 2 да заплати на РЗОК – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив,ул.“Христо Чернопеев”№14 сумата от 270,37 /двеста и седемдесет лева и тридесет и седем стотинки/ разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
35 Административно дело No 852/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни МЕРИЧ-ТАБАКО КАПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 28.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Мерич Табако Капитал” ООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Н.А. срещу Ревизионен акт № 160901925/11.02.2010г. и Ревизионен акт №1004885/05.03.2010г. за поправка на ревизионен акт, издадени от Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, потвърдени с решение № 222/06.04.2010г. на Директора на дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив при ЦУ на НАП в частта на допълнително начислен ДДС в размер на 50153.64 лв. и лихви в размер на 8906.73 лв.
ОСЪЖДА „Мерич Табако Капитал” ООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Н.А. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив сумата от 1631,19 лв./хиляда шестстотин тридесет и един лева и деветнадесет стотинки/, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.
 
36 Административно дело No 891/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ИВА-ИВАН ИВАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 14.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Иван Георгиев Иванов, ЕГН **********, в качеството му на едноличен търговец под фирма “Ива – Иван Иванов”, с ЕИК 115073400, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Р. Димитриев“ № 15, вх. Б, ет.10, ап.29, против ревизионен акт № 160901747 от 18.01.2010 г., издаден от Дарина Христева Иванова, инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с решение № 172 от 16.03.2010 г. на заместник директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Иван Георгиев Иванов, ЕГН **********, в качеството му на едноличен търговец под фирма “Ива – Иван Иванов”, с ЕИК 115073400, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Р. Димитриев“ № 15, вх. Б, ет.10, ап.29, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1 356 (хиляда триста петдесет и шест) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването.


 
37 Административно дело No 931/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни НВГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 17.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ Жалбата на “НВГ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от В.Н.Е., против ревизионен акт № 160902214/05.03.2010 г., издаден от Н.А.К. – инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с решение № 261/16.04.2010 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който на жалбоподателя е отказано право на данъчен кредит в размер на 20 858,57лв. и прилежащи лихви 9046,60 лв.
ОСЪЖДА “НВГ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от В.Н.Е. да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1 048 лева /хиляда четиридесет и осем лева/, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
 
38 Административно дело No 1024/2010, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИНТЕР ТУРИСТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 14.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Интер турист” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район “Северен”, бул. “България” №166, ет.6, ап.34, против Заповед №10ОА-949 от 13.05.2010г. на кмета на община Пловдив, в частта й с която е разпоредено премахването на преместваем обект, представляващ “остъкляване”, изграден върху имот- публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. “Гладстон” №32, съставляващ УПИ VІ- художествена галерия, ПИ-666, кв.85-нов по плана на “Централна градска част”, като неоснователна.
ПРОГЛАСЯВА за нищожна Заповед №10ОА-949 от 13.05.2010г. на кмета на община Пловдив, в частта й с която е разпоредено премахването на временен бар находящ се в гр. Пловдив, ул. “Гладстон” №32, съставляващ УПИ VІ- художествена галерия, ПИ-666, кв.85-нов по плана на “Централна градска част”.
Решението е окончателно.

 
39 Административно дело No 1026/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни М.П.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 14.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.И. ***, против Ревизионен акт № 240900784/10.03.2010 г., издаден от Пенка Пеева Кънева – главен инспектор приходите в Дирекция ”Контрол” при ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Стара Загора, потвърден изцяло с Решение по жалба срещу ревизионен акт № 299/04.05.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА М.П.И. *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 528,40лв. /петстотин двадесет и осем лева и четиридесет стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
40 Административно дело No 1054/2010, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 31.01.2011г.
ОТМЕНЯ Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания №8/2008г. от 14.03.2008г. на Началник Митница – Свиленград, с което “ГЕТ”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, ул.”Г. С. Раковски”№13 е задължено да заплати както следва – мито в размер на 12 821,00 лева; данък добавена стойност в размер на 14 978,00 лева и законна лихва за просрочие, начислена от първия ден след датата на възникване на задълженията – 28.12.2004год., до датата на плащане, потвърдено с Решение № 1-4414-0155 от 15.04.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция – Пловдив, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ОСЪЖДА Митница – Свиленград да заплати на “ГЕТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Свиленград, ул.”Г.С. Раковски”№13 сумата от 345/триста четиридесет и пет/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
41 Административно дело No 1063/2010, XVI състав Дела по ЗСП Л.В.Х. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 17.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.В. ***, ЕГН: **********, срещу Решение № 106/30.04.2010 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № О-15-000-00281630/09.03.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "СО"-Пловдив.
ОСЪЖДА Л.В. ***, ЕГН: **********, заплати на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
42 Административно дело No 1085/2010, VII състав Дела по ЗМСМА АРМЕЙСКИ ГРЕБЕН КЛУБ ТРАКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 31.01.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 30.11.2010г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на сдружение “Армейски гребен клуб Тракия”, гр.Пловдив срещу решение №153, взето с Протокол №12 от 13.05.2010г. на Общински съвет – Пловдив, с което са определени общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации, съгласно Приложение №1, неразделна част от решението само в ЧАСТТА му, с която е определено, че обект “Стара гребна база, ул.“Ясна поляна””, представляващ имот УПИ – І, кв.2 нов с площ 10 704 кв.м. следва да се отдава за ползване чрез концесия.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1085/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
43 Административно дело No 1100/2010, VII състав Искове за обезщетение П.Т.П. ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 31.01.2011г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между П.Т.П. *** от една страна и ТД на НАП – Пловдив и публичния изпълнител при ТД на НАП – Пловдив от друга страна, че за П. не съществува задължение в размер на 1 680,82 лева, представляващо ДДС за месец Април 2008г. по справка – декларация по ЗДДС №2400-0993800/ 14.05. 2008г., за събирането на която сума е образувано изп. дело №935/2008г. по описа на публичния изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, а също така и задължение в размер на 1 798,98 лева, представляващо ДДС за месец Май 2008г. по справка – декларация по ЗДДС №2400-0999412/13.06.2008г., за събирането на която сума е образувано изп. дело №1267/2008г. по описа на публичния изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ведно с дължимите закъснителни лихви по посочените главници.
ОСЪЖДА ТД на НАП – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив,ул. “Скопие”№106 да заплати на П.Т.П. *** сумата от 410/четиристотин и десет/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
44 Административно дело No 1152/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ХРИСТО КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 19.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Х. комерс" ЕООД със седалище и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от Х.Г.М., срещу Ревизионен акт № 260900552/19.03.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, в частта, потвърдена с Решение № 316/12.05.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, относно допълнително начислен данък върху добавената стойност в размер на 9610,34 лв. за данъчен период м.септември 2008 г., ведно със съответната лихва.
ОСЪЖДА "Х. комерс" ЕООД със седалище и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от Х.Г.М., да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 679,72 лв. (шестстотин седемдесет и девет лева и 72 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
45 Административно дело No 1186/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни КОХЕТИ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 31.01.2011г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО в днешното съдебно заседание.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата подадена от “КОХЕТИ”ООД, със седалище и адрес на управление ***, и с адрес за кореспонденция, ***, БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя Е.В.В. против Решение № 71/25.05.2010 г., издадено от Директор на ТД на НАП - гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление №. РД 10-203/21.04.2010 г., издадено от старши публичен изпълнител при ТД на НАП - гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по ах. дело № 1186 по описа за 2010 на Административен съд - Пловдив.
ОСЪЖДА “КОХЕТИ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. ”Свети Наум” № 14, и с адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул .”Марица” № 21, ет. 1, офис 103, БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя Е.В.В. да заплати на Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от днес за явилите се страни и в същия срок от получаване на съобщение за неявилата се страна.

 
46 Административно дело No 1205/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни МЕГАН-ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 25.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Меган-Груп”ЕООД, гр.Казанлък, ул.”Бенковски”№14, представлявано от управителя М.И., против Ревизионен акт № 240900796 от 24.03. 2010г., издаден от Златинка Атанасова Андонова – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 350 от 20.05.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на “Меган Груп”ЕООД, гр.Казанлък, са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 68 529,60 лева за данъчни периоди месец Май, месец Юни и месец Септември на 2009г., по фактури издадени от “Агротур”ЕООД, гр.Попово, и ЕТ”РЕНИС – С.Станчев”, гр.Казанлък, ведно с начислени лихви за забава в размер на 876,67 лева за данъчен период месец Май 2009г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ”Меган-Груп”ЕООД, гр.Казанлък, ул.”Бенковски”№14, представлявано от управителя М.И., да заплати на Дирекция “Обжалване и управение на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 1 838,13 /хиляда осемстотин тридесет и осем лева и тринадесет стотинки/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
47 Административно дело No 1293/2010, IV състав Други административни дела МИНЕРАЛЕН ПЛАЖ-ОВОЩНИК АД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.01.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Минерален плаж–Овощник” АД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от изпълнителния директор П.В.Д., акт за установяване на публично държавно вземане № 3 от 31.05.2010 г. на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център град Пловдив, с който е установено задължение на „Минерален плаж – Овощник” АД като дължима сума за водовземане от минерални води с цел на водоползването „за отдих и хигиенни цели” по разрешително за водовземане № 003611 от 01.05.2005 г. за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г., неплатена в срок, общо в размер на 149 181 лева.
ВРЪЩА административната преписка на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център град Пловдив за издаване на законосъобразен акт.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на процесуалния представител на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център град Пловдив за присъждане на разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
48 Административно дело No 1296/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АНИПЛАМ-КРАСИМИР ТОТЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 10.01.2011г.
ОТМЕНЯ по жалбата на ЕТ “Аниплам – К.Т.” ревизионен акт № 160902112/ 15.04.2010 г., издаден от В.Г.К. – инспектор по приходите по ТД на НАП – гр. Пловдив, ИЗМЕНЕН с решение № 402/07.06.2010 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, с който акт е отказано право на данъчен кредит в размер на 15 136,05 лв. и прилежащи лихви в размер на 1298,67 лв.
ОСЪЖДА Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на ЕТ “Аниплам – К.Т.” с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от К.Н.Т. сумата от 850 /осемстотин и петдесет/ лв. , представляваща съответната равностойност на заплатената адвокатска защита и държавна такса.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
 
49 Административно дело No 1320/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ИНТЕР ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 21.01.2011г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ИНТЕР ОЙЛ” ЕООД, ЕИК 160073872 със седалище и адрес на управление с Голям Чардак, общ. Съединение, обл. Пловдив, Стопански двор – юг с управител С. Дончев Д. против Решение № 73/25.05.2010 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, потвърждаващо Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки издадено на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК с изх. № РД-10-233/04.05.2010г., издадено от Ирина Атанасова Зерева – публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на жалбоподателя са наложени обезпечителни мерки изразяващи се в ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, както и върху депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касите, както и суми, предоставени за доверително управление, намиращи се в изчерпателно изброени в постановлението банки като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “ИНТЕР ОЙЛ” ЕООД, ЕИК 160073872 със седалище и адрес на управление с Голям Чардак, общ. Съединение, обл. Пловдив, Стопански двор да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, сумата в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
50 Административно дело No 1325/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.А.П. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 17.01.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-27/04.06.2010 г. на Началника на РДНСК ЮЦР гр.Пловдив, с която е отхвърлена жалбата на Х.А.П.,*** /сега Сектор Пловдив при РДНСК ЮЦР/ с вх.№ Ц-581-557-04-184/01.10.2009 г. и е оставено в сила разрешение за строеж № 176/20.08.2009 г., издадено от главния архитект на Район “Централен”, Община Пловдив, за “Преустройство на общо помещение на партерен /І ет./ етаж на пететажна жилищна сграда в офис”, в УПИ ІV-компл.застр., кв.172-нов, 328-стар по плана на ЦГЧ на гр.Пловдив, бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 140.
ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 176/20.08.2009 г., издадено от главния архитект на Район “Централен”, Община Пловдив, за “Преустройство на общо помещение на партерен /І ет./ етаж на пететажна жилищна сграда в офис”, в УПИ ІV-компл.застр., кв.172-нов, 328-стар по плана на ЦГЧ на гр.Пловдив, бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 140.
ОСЪЖДА РДНСК ЮЦР - Сектор Пловдив да заплати на Х.А.П. *** направените по делото разноски в размер на 161.80 лева /сто шестдесет и един лева и осемдесет стотинки/.


Решението не подлежи на обжалване.


 
51 Административно дело No 1328/2010, VI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ В.С.С. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 25.01.2011г.
Отменя Постановление № 9 от 17.06.2010г. за обявяване съществуването на трудово правоотношение между С.П.Д. и жалбоподателя В.С.С., издадено от ст.инспектор Б.Д. ***.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
52 Административно дело No 1344/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЦЕНТУРИОН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 20.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Центурион” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Добрич” №8, против Ревизионен акт с №160901765 от 11.02.2010г., издаден от Диана Пенева Блачева– старши инспектор по приходите при ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден и изменен с Решение №256 от 16.04.2010г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на дружеството не е признато право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в размер на 35 000,00 лева и са определени прилежащи лихви в размер на 10 863,10 лв.; извършено е преобразуване на отрицателния счетоводен финансов резултат по ЗКПО за 2007г. със сумата от 175 000,00 лева и са начислени лихви за невнесени в срок авансови вноски по ЗКПО за 2007г. в размер на 29,89 лева.
ОСЪЖДА “Центурион” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Добрич” №8, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 1 717,86 лева юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
53 Административно дело No 1443/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Х.К. ОБЩИНА РОДОПИ,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 21.01.2011г., в законна сила от 21.01.2011г.
Отменя Заповед № 584/25.06.2010г. на Кмета на Община Родопи, с която е наредено на жалбоподателя да премахне “Огради, разположени вътре в УПИ IX-8, 9 от кв.57 по регулационния план на с.Белащица, община Родопи”, в частта й за бетонова ограда с дължина 4.90м., височина 0.65м. в северната част на имота, от оградата по уличната регулация до жил.сграда /участък № 1 по СТЕ/ и за монтирана ограда от телена мрежа с врата в нея, с дължина 4.90м. и височина 1.50м.-в североизточната част на имота, на разстояние около 3м. от страничната регулационна линия на УПИ IX към УПИ X-10 /участък № 2 по СТЕ/.
Отхвърля жалбата в частта й за монтирана телена ограда, успоредно на улицата и вътрешно за имота, свързваща оградата на имота-УПИ /външната/ към УПИ X-10 и източната фасада на жил.сграда /участък № 3 по СТЕ/ и за монтирано пано от ажурни елементи с дължина 3.00м., при южната фасадна стена на жил.сграда, пред нейния източен дял, с височина 1.20м. /участък № 4 по СТЕ/.
Осъжда Община Родопи да заплати на Георги Х.К. *** сума в размер на 290 лв., съдебни разноски.
Осъжда Георги Х.К. *** да заплати на Община Родопи сума в размер на 150 лв.- юрисконсултско възнаграждение.
Скица – схема за разположение на обектите по заповедта на л.104 от делото е неразделна част от съдебното решение.
Решението не подлежи на обжалване.

 
54 Административно наказателно дело (К) No 1454/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ Д.Г.Н. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 10.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 68 от 13.05.2010г., постановено по НАХД № 227/2009г.по описа на Асеновградски районен съд, ІІІ-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 4/11.05.2009г. издадно от Директора на „Областно пътно управление”, гр.Пловдив, териториално поделение на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, към Министерски съвет на Р България, с което на Д.Г.Н. с ЕГН ********** ***, на основание чл. 53, ал.1, във вр. с чл. 26, ал.2, т.2, б.”а” и б.”б” и чл. 53, ал.1, т.5 от Закона по пътищата/ЗП/ са наложени административни наказания „глоба” в размер на 300 лв. за нарушение на чл. 26,ал.2, т.2, б. „а” от ЗП и „глоба” в размер на 300 лв. за нарушение на чл. 26, ал.2, т.2, б.”б” от ЗП, както и е определено обезщетение в размер на378,24лв., представляващо нарушено отводняване и банкет в следствие на извършеното административно нарушение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
55 Административно дело No 1475/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ЕООД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ,
НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.01.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Садат” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, решение за определяне на митническа стойност № 1199 от 28.05.2010 г. на началник Митница Пловдив, потвърдено с решение № 605 от 07.07.2010 г. на директора на Агенция Митници град София.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на „Садат” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, сумата 50 (петдесет) лева, представляваща разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

 
56 Административно дело No 1476/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПРОДЖЕСТ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 06.01.2011г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 161000583/17.05.2010 г., издаден от Т.Д.А.– главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, в частта, в която е потвърден с Решение № 461 от 25.06.2010 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП, гр. Пловдив, с който на “ Проджест груп “ ЕООД, като намалява увеличението на финанасовия резултат за 2007г., въз основа на което е определено допълнителното данъчно задължение, от 1 882.65лв. на 373.81лв. и увеличението на финансовия резултат за 2008г., въз основа на което е определено допълнителното данъчно задължение, от 57 314.59лв. на 7 039.66лв.
ОСЪЖДА “Проджест груп ” ЕООД, със седалище и адрес на управление, ***, представлявано от управителя Й.Л.П., ЕГН ********** да заплати на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – Пловдив сумата в размер на 164.20 лв. / сто шестдесет и четири и 0.20 лв. /, представляващи юрисконсултско възнаграждение.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ“ – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “ Проджест груп “ ЕООД сумата от 466.00 лв. / четиристотин шестдесет и шест лв. /, представляващи разноски за ДТ, адвокатско възнаграждение и депозит за вещо лице.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
57 Административно наказателно дело (К) No 1517/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ И.Т.С. Председател: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 07.01.2011г.

ОСТАВЯ в сила решение № 1277 от 22.06.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 2719/2010 г.
Решението е окончателно.

 
58 Административно дело No 1540/2010, XII състав Дела по ЗМСМА С.С.М. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 11.01.2011г.
ОТМЕНЯ разпореждането от 01.12.2010г., с което делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 31.01.2011г. от 10, 30 часа.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от С.С.М., ЕГН **********, като ЕТ ”Аслъ - С.М.” с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление *** срещу Заповед № А - 1207/08.07.2010г. на Кмета на Община – Асеновград, с която е обявен ЕТ “Р.А.”, представляван от Р.А.В. за спечелил публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект частна общинска собственост – помещение с площ 10 кв.м, част от сграда с КИ 00702.511.291.12, находящо се на бул.”България /в двора на стоматологията/, в УПИ ІІ – зеленина, стоматология и ТП, кв.39 по плана на град Асеновград, предназначение : Склад.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1540 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 година.
Определението, в частта в която жалбата се оставя без разглеждане и се прекратява производството по делото, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.
 
59 Административно дело No 1541/2010, VII състав Дела по ЗМСМА АСЛЪ-СЕЗГИН МУРАД ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 12.01.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Сезгин Мурад, като ЕТ “АСЛЪ – СЕЗГИН МУРАД”.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №1541/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив, VІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 – дневен срок пред ВАС на РБ от съобщението за постановяването му.


 
60 Административно дело No 1587/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни КАФТА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 24.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Кафта” ООД, с ЕИК 112653743, със седалище и адрес на управление: гр.Пазарджик, ул.”Преспа” № 17, представля-вано от управителя В.И.С., против ревизионен акт № 1000719 от 26.05.2010 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, ИРМ Пазарджик, потвърден с решение № 505 от 12.07.2010 г. на директора на Дирекция „Обжалване и изпълнение на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 80 000 лева.
ОСЪЖДА „Кафта” ООД, с ЕИК 112653743, със седалище и адрес на управление: гр.Пазарджик, ул.”Преспа” № 17, представлявано от управителя В.И.С., да заплати на Дирекция „Обжалване и изпълнение на изпълнение-то” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 2 050 (две хиляди и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.


 
61 Административно дело No 1588/2010, XIII състав Дела по КСО М.С.И. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 12.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.И.,*** против Решение № 207/16.07.2010 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – гр. Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № К-38175/18.06.2010 г. , издадено от М.И.Ч.– ръководител на разходите по ДОО с което е разпоредено възстановяване по сметката на ТП на НОИ – гр. Пловдив сумата от 1 605.56 лв., получени от жалбоподателката за периода 22.10.2009 г. – 30.04.2010 г. като обезщетение за отглеждане на малко дете.
ОСЪЖДА М.С.И.,*** да заплати сумата от 150 /сто и петдесет /лв., представляваща разноски по делото.
Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
62 Административно дело No 1617/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни МЕСОКОМБИНАТ КАЗАНЛЪК АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 12.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ М.К.” АД, БУЛСТАТ *********, със седалище и адрес на управление: гр. К., ул. Н.П.“ № 78, представлявано от Е.К.Т. – изпълнителен директор, против Акт за прихващане или възстановяване (АПВ)№ 1011338/14.05.2010 г. по регистъра на ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 500/08.07.2010 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив
ОСЪЖДА „ М.К.” АД, БУЛСТАТ *********, със седалище и адрес на управление: гр. К., ул. Н.П.“ № 78, представлявано от Е.К.Т. – изпълнителен директор да заплати по сметка на ТД на НАП - Пловдив сумата 1408.70 лв., представляваща юристконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
63 Административно дело No 1644/2010, X състав Дела по ЗОС С.М.К. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 31.01.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №А-1121 от 24.06.2010 година издадена от Кмета на Община Асеновград, с която на основание чл.21, ал.1 и чл.25, ал.2 от ЗОС се принудително отчуждават 130кв.метра - част от поземлен имот №49151.23.14, с трайно предназначение – земеделска територия, с начин на трайно ползване – пасище, ІХ категория, целия имот с площ от 8,169дка. собственост на С.М.К..*** да заплати на С.М.К.,***, сумата от 1100лв./хиляда и сто лева./ разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
64 Административно дело No 1721/2010, XIII състав Дела по КСО УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 04.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на УМБАЛ „Свети Георги " ЕАД, гр.Пловдив, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул."Пещерско шосе " N 66, представлявана от доц. Д-р Карен Джамбазов – изпълнителен директор против Решение № 225/04.08.2010 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване” гр.Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на УМБАЛ „Свети Георги ” ЕАД гр.Пловдив срещу разпореждане № 1089/19.07.2010 г. на ръководител на контрола по разходите на ДОО, с което е разпоредено събиране на дължима по ревизионен акт за начет вх. № 6083 от 29.06.2010 г., сума в размер общо на 2134.24 лева, от които 1182.49 лева главница и 951.75 лева - лихви, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА УМБАЛ „Свети Георги" ЕАД, гр.Пловдив, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул."Пещерско шосе" N 66, представлявана от доц. д-р Карен Джамбазов – изпълнителен директор, сумата от 150 /сто и петдесет /лв., представляваща разноски по делото.
Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
65 Административно дело No 1732/2010, III състав Други административни дела ЖИВА ПРИРОДА СНЦ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.01.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № ПВ – 21 – ЕО/2010г. на Директора на РИОСВ- Пловдив, да не се извършва “Екологична оценка” на инвестиционно предложение “Подробен устройствен план за промяна предназначението на земеделски имоти с № № 57784.22.121, 57784.22.122, землището на гр.Пловдив, Община Пловдив, с цел “Изграждане на десет броя еднофамилни жилищни сгради” с възложител “Скай Лимитс Инвестмънтс”ЕООД, гр.София.
ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на административния орган за произнасяне.
ОСЪЖДА РИОСВ – Пловдив да заплати на СНЦ”Жива Природа”, гр.Пловдив, ул.”11-ти август”№5, ЕИК 175852819, представлявано от Пламен Стефанов Въргов – зам. Председател на Управителния съвет, сумата от 210 /двеста и десет/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение от страните.

 
66 Административно дело No 1776/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни САРС ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 27.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от “Сарс груп” ЕООД, ЕИК ***, с адрес за кореспонденция гр. ***, представлявано от управителя А.М., против Решение № 1307/22.07.2010 г. на Началника на Митница Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1776/2010 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.

 
67 Административно дело No 1779/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни САРС ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 28.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Сарс груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, склад 8Б, против Решение №1310 от 22.07.2010г. на началника на Митница Пловдив, с което дружеството е задължено да доплати по ЕАД 09BG003000H0154683 от 29.10.2009г. сумата от 2008,65 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 29.10.2009г. до окончателното и плащане.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1779 по описа на съда за 2010г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок - от днес за присъствалата страна, за неприсъствалите - от съобщаването.
 
68 Административно дело No 1786/2010, III състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ С.Н.Г.,
К.Н.Ш.,
Г.В.П.,
В.Г.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 31.01.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 09.11.2010г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на С.Н.Г. ЕГН **********,***,К.Н.Ш. ЕГН **********,***,Г.В.П. ЕГН **********,*** и В.Г.К. ЕГН **********,***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Асеновград да издаде Удостоверение по чл.13 ал.5 от ППЗСПЗЗ и Скица по чл.13 ал.6 от ППЗСПЗЗ, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1786/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
69 Административно дело No 1831/2010, XI състав Други административни дела КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 10.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Космо България Мобайл” ЕАД със седалище и адрес на управление в гр.София 1715, ж.к.Младост 4, бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Захариас Коцибос в качеството му на изпълнителен директор – чрез пълномощника Й.В.И. – ръководител секция “Правни отношения”, срещу Решение № 10ДОИ42 от 03.08.2010 г. на Главния секретар на Община Пловдив за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация в частта му, с която е отказан достъп до обществена информация относно информацията, обявена в Регистъра на обществените поръчки по чл. 21, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
ОТМЕНЯ Решение № 10ДОИ42/03.08.2010 г. на Главния секретар на Община Пловдив, в останалата му част и връща преписката за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


Административен съдия:

 
70 Административно дело No 1843/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 17.01.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-16-1027/21.05.2010 г. на Началника на СГКК – Пловдив и ВРЪЩА преписката за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания по прилагането на закона.
Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
71 Административно дело No 1877/2010, XIII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 14.01.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 304 взето с Протокол № 22/03.08.2010 г. на ОбС – Пловдив, потвърдено с Решение № 345 на ОбС- Пловдив, взето по Протокол № 23/18.08.2010 г.
ОСЪЖДА Общински съвет – гр. Пловдив да заплати на Областна администрация – гр. Пловдив, направените съдебни разноски в размер на 150 / сто и петдесет / лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в четиринадесетдневен срок от уведомяването на страните.


 
72 Частно административно дело No 1887/2010, XIII състав Частни администр. дела ИВЕЛИ 2009 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 10.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по частната жалба на “Ивели 2009” ЕООД, ЕИК 200606256, с адрес гр. Пловдив, бул. “Александър Стамболийски” № 65, ет.5, ап.17, представлявано от Тодор Петков Карагьозов против Решение № 622/16.08.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП с което е оставена без уважение молба вх. № 20-21-75/11.08.2010г., за възстановяване на срока за подаване на жалба срещу РА № 241001136/14.06.2010г. издаден от ТД на НАП, гр. Пловдив.
ОСЪЖДА “Ивели 2009” ЕООД, ЕИК 200606256, с адрес гр. Пловдив, бул. “Александър Стамболийски” № 65, ет.5, ап.17, представлявано от Тодор Петков Карагьозов да заплати на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 150лв./сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
73 Административно дело No 1928/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ТИМО ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 13.01.2011г.
Отхвърля жалбата на “ТИМО ГРУП” ЕООД, седалище/адрес на управление – гр.Асеновград ул. “Иван Асен ІІ” № 132, представлявано от управителя Мариян Тимотеев Киров, против Акт за прихващане или възстановяване /АПВ/ № 1014174/21.06.2010г. издаден от К. Йорданов, инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 624/16.08.2010г. на Зам.Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП.
Осъжда “ТИМО ГРУП” ЕООД, гр. Асеновград, ул. “Иван Асен ІІ” № 132, представлявано от управителя Мариян Тимотеев Киров да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 243,21лв., юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
74 Административно дело No 1935/2010, XVIII състав Други административни дела Д.З.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 12.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.З.Д., ЕГН ********** ***, срещу Заповед № ЗД-07-24/30.08.2010г. на Областен управител на Област Пловдив, с която е отказано обезщетение по реда на ЗПГРРЛ, като неоснователна.
ОСЪЖДА Д.З.Д., ЕГН ********** *** да заплати на Областен управител на Област Пловдив сумата от 150 лева юрисконсулстско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
75 Административно дело No 1958/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 14.01.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Решение № 1363/13.08.2010г., на Началника на Митница Пловдив, с което се коригира ЕАД № 09BG003007H0010803/20090924 и са променени стойностите в кл. 22 “”Валута и обща фактурна стойност”, 42 “цената на стоката” , 45 “уточняване”, 46 “статистическа стойност” и 47 “изчисляване на вземанията” като са определени за доплащане МИТО в размер на 2,15 лв., ДДС в размер на 5,96 лв. и прилежаща лихви за периода от 15.10.2009 г. до 10.08.2010 г. съответно в размер на 0,20 лв. и 0,55 лв.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “Кастел Експорт” ООД с ЕИК 825362890, със седалище и адрес на управление – гр. Карлово, ул. “Ген. Скобелев” № 4 А сумата от 350 лв. /триста и петдесет лева/ разноски по делото (платена държавна такса и депозит на ССЕ).
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
76 Административно дело No 1963/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 24.01.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1371/13.08.2010 г. на Началника на Митница Пловдив, с което се коригира ЕАД № 07BG003007H0020542/20071210 и са променени стойностите в кл.22 "Валута и обща фактурна стойност", кл.42 "Цена на стоката", кл.45 "Уточняване", кл.46 "Статистическа стойност" и кл.47 "Изчисляване на вземанията", като на "Кастел Експорт" ООД със седалище в гр. Карлово и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от П.Д.Л., са определени за доплащане мито в размер на 11527,48 лв. ведно с лихва за периода от 12.12.2007 г. до 30.07.2010 г. - в размер на 4002,83 лв.; и ДДС в размер на 6122,54 лв. ведно с лихва за периода от 12.12.2007 г. до 30.07.2010 г. - в размер на 2126,01 лв.

ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Кастел Експорт" ООД със седалище в гр. Карлово и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от П.Д.Л., разноски по делото в размер на 220 лв. / двеста и двадесет лева/.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
77 Административно дело No 2028/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни АЛКОК-3 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 17.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Алкок - 3” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 040846481 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, кв.”Прослав”, ул. ”Клокотница” № 29, представлявано от управителя А.И.К., чрез адв.Ч., срещу Ревизионен акт № 1601001406/28.06.2010 г., издаден от Галина Гешева – главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 663/30.08.2010 г. на Директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив.
ОСЪЖДА „Алкок - 3” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 040846481 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, кв.”Прослав”, ул. ”Клокотница” № 29, представлявано от управителя А.И.К., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 865,41лв. /осемстотин шестдесет и пет лева и четиридесет и една стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
78 Административно дело No 2066/2010, III състав Дела по ЗМВР С.С.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.01.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА наложената на 01.09.2010г. от старши полицай Иван Дамянов Младенов, служител в Сектор “Охрана на обществения ред – Община Пловдив” при ОД на МВР - гр.Пловдив, на основание чл.171 т.5 от ЗДвП Принудителна административна мярка "принудително преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач" – лек автомобил "Фолксваген" модел “Пасат” с ДК №РВ 2474 МК, собственост на С.С.П. ЕГН **********.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение от страните.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

 
79 Административно дело No 2080/2010, XI състав Други административни дела ЛУКОВИ-ИВАН СТОЯНОВ ЕТ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 20.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”Лукови – И.С.”, представляван от И.С.Л., със седалище и адрес на управление с.Калояново, обл.Пловдив, ул.”Пирин” № 1, чрез адв.К., против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-23-1095/07.09.2010 г., издадена от Началника на ОО”КД-ДАИ”гр.Пловдив, с която е разпоредено временно спиране от движение на товарен автомобил марка “Щаер”, модел “14 С 21” с рег. № РВ 3407 ВР- до заплащане на наложената с наказателното постановление глоба.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
80 Административно дело No 2085/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АРС-НОРД ООД КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 06.01.2011г.
ОБЯВЯВЯ нищожността на Заповед № ДЗ-107 от 15.09.2010г. на Кмета на Община Раковски, с която на основание чл. 195 ал.5 от ЗУТ е заповядано незабавно спиране на дейността от фирма “АРС–НОРД” ООД, с. Белозем; незабавно спиране и подаване на ток от ЕVN – КЕЦ гр. Раковски; незабавно прекъсване на водоподаването от ВиК гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Община Раковски да заплати в полза на “АРС–НОРД” ООД, ЕИК 160124982, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Петко Д.Петков” № 45, представлявано от управителя Яхмет Ремзи Серт сумата в размер от 250 лв. /двеста и петдесет лева/.
Решението е окончателно.

 
81 Административно дело No 2088/2010, XI състав Дела по КТ ПАЧЕВ 2009 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 10.01.2011г.
ОТМЕНЯ Постановление 47 за обявяване съществуването на трудово правоотношение от 10.09.2010 г., издадено от гл.инспектор инж.Ангелина Бабунска – гл.инспектор в Д”ИТ”-Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
82 Административно дело No 2104/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни С.П.П. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 31.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П. ***, подадена чрез адвокат М.Ч. против Решение № 135/08.09.2010 г. издадено от Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което жалбата на П. срещу действия на частен съдебен изпълнител с рег. № 812 и район на действие Окръжен съд гр. Кърджали, изразяващи се в образуване на изпълнително дело, изпращане на съобщение за доброволно изпълнение и начисляване на такси и разноски по същото, е оставена без уважение.
ОСЪЖДА С.П. ***, да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
 
83 Частно административно дело (К) No 2108/2010, XXII състав Частни касационни производства В.С.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 10.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 7748 от 21.07.2010г., постановено по АХД № 282/10г. по описа на ПРС, с което Х-ти граждански състав е оставил без разглеждане жалбата на В.С.Г., ЕГН **********,***, против Решение № 412БО/9.10.2009г. на Общинска служба по земеделие „Родопи”-Пловдив, постановено по преписка по заявление с вх. № 412О/, подадено от Стефан Тодоров Аврамов, като наследник на Атанас Андреев Чаков и е прекратил производството по делото.

Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.


 
84 Административно дело No 2111/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАКИАСПЕД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 12.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на “Тракияспед” ООД, с ЕИК 115642410, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Нестор Абаджиев” № 37, ет.2, представлявано от управителя Любомир Дончев Кръстев, против ревизионен акт № 1601001224 от 16.07.2010 г., потвърден с решение № 700 от 16.09.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2111 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.


 
85 Административно наказателно дело (К) No 2156/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ-СОФИЯ ЕКСОН КОРПОРЕЙШЪН ЕАД Председател: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 07.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1720 от 27.09.2020 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 2304/2010 г.
Решението е окончателно.

 
86 Административно наказателно дело (К) No 2157/2010, XXII състав Наказателни касационни производства БИОМЕДА 2000 ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 10.01.2011г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1423 от 19.07.2010г., постановено по НАХД № 3446/2010г.по описа на ПРС, с което ХХV-ти наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 1589/03.05.2010г. на Директора на „МД и ТБО и ревизионен контрол” в Община Пловдив, с което на „Биомеда 2000” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева за нарушение по чл. 54, ал.1 и на основание чл. 127, ал.1 от ЗМДТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
87 Административно дело No 2163/2010, XV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.Л.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 31.01.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА наложената от старши полицай Сашо Костадинов Стоилов на 20.09.2010г., на основание чл. 171 т.5 от ЗДвП, принудителна административна мярка - преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач /репатриране/ на автомобил с марка “Волво” с рег. № РВ 8446 СН, с водач А.Л.А.,***.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
88 Административно дело No 2169/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР НАСКО АСЕНОВ-ЯРОСТ ЕТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 07.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Наско Асенов – Ярост”, представляван от Н.Н.Х. ***, срещу Заповед № РД-10-844/03.09.2010 г. на Кмета на Район Централен Община Пловдив, издадена на основание чл.57а от ЗУТ за премахването на „Покривна конструкция с дървени греди и колони, дървена обшивка, с ограждащи елементи-витрини от дървена дограма и стъкла, монтирани пред кафе-аперитив-каравана”, разположени в УПИ ІІ-компл.жилищно застрояване, търговия и други обществени дейности, кв.524, по плана на І градска част, непосредствено до трафопоста, находящ се срещу жилищния блок с административен адрес ул.”Райно Попович” № 16, 18 гр.Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ „Наско Асенов – Ярост”, представляван от Н.Н.Х. *** да заплати на Район Централен Община Пловдив направените по делото разноски в размер на 150 лева.
Решението е окончателно.

 
89 Частно административно дело No 2172/2010, III състав Частни администр. дела ПАНДА ТРЕЙД-АНГЕЛ АНГЕЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 11.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“Панда Трейд-Ангел Ангелов”, с представляващ А.П.А.,гр.Свиленград,ул.”Тодор Каблешков”№18, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Евлоги Георгиев”№1, ет.2, офис № 13, адв.Б., против Решение № 581 от 04.08.2010 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, с което е отказано спиране изпълнението на РА № 261001475/05.07.2010г. на ТД на НАП – гр.Пловдив, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ЕТ“Панда Трейд-Ангел Ангелов”, с представляващ А.П.А.,гр.Свиленград, ул.”Тодор Каблешков”№18, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Евлоги Георгиев”№1, ет.2, офис № 13, адв.Б., да заплати на Дирекция “ОУИ” – гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
90 Административно наказателно дело (К) No 2174/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА С.Т.Д. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение (второ) от 10.01.2011г.

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка, касаеща месеца на издаване на съдебния акт, а именно решение № 1665 от 02 ноември 2010 г., като вместо “02 ноември 2010 г.” се чете “02 декември 2010 г.”, по адм.д.№ 2174/ 2010 г. по описа на Административен съд – гр.Пловдив.
Решението за поправка на допусната фактическа грешка не подлежи на обжалване.

 
91 Административно наказателно дело (К) No 2175/2010, XXI състав Наказателни касационни производства М.Т.Г. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 06.01.2011г., в законна сила от 06.01.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №159 от 19.08.2010 година, постановено по НАХД№445 от 2010 година на Карловски районен съд, ІV наказателен състав
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Карлово.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
92 Административно дело No 2192/2010, III състав Дела по ЗМВР Р.Д.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 12.01.2011г.
ОТХВЪРВЯ жалбата на Р.Д.Т. ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”4-ти Януари” №28, ет.3, офис 13, чрез адв.Л., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 6452/2010 от 03.06.2010г. на Началника на Сектор “ПП” към ОД на МВР - Пловдив, с която на основание чл.22 от ЗАНН във вр. с чл.171 ал.1 б.”б” от ЗДвП на Р.Д.Т. ЕГН **********,***, е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление до разрешаване на въпроса за отговорността.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение от страните.

 
93 Административно наказателно дело (К) No 2210/2010, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ АВИАНО 2008 ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 10.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1505 от 30.07.2010г., постановено по НАХД № 4195/2009г.по описа на ПРС, с което І-ви наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 44/23.07.2009г. на Началник Митница Пловдив, с което на “Авиано 2008” ЕООД, с адрес с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив, ул. “Стара планина” № 8, БУЛСТАТ 200177465 е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000 лв. за нарушение по чл. 123, ал.2 от ЗАДС, както и постановено “отнемане в полза на държавата” на 19 литра високоалкохолни напитки, 12 бутилки акцизни стоки.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
94 Административно наказателно дело (К) No 2212/2010, XXI състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.П.Е. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 06.01.2011г., в законна сила от 06.01.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №1646 от 09.09.2010 година, постановено по НАХД №3702/2010 год. по описа на Районен съд Пловдив, ХVІІ наказателен състав, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №11012224 от 25.03.2010г. издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на В. Петeв Е. ***, е наложено административно наказание - ГЛОБА в размер на 100лв. /сто лева/ за нарушение по чл.21, ал.1, т.3 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, във вр.с чл.32, ал.1 от ЗАНН.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
95 Административно наказателно дело (К) No 2213/2010, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ДЖИРО ТРЕЙД ООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 07.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1574/19.08.2010г., постановено по НАХД №3738/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив ІХ н. състав, с което е отменено наказателно постановление/НП/ №204/11.12.2008г. на Заместник Началник Митница – Пловдив, с което е наложено на “Джиро трейд”ООД с адрес на управление село Първенец, ул.“Тракия”№3 административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.126а от Закона за акцизите и данъчните складове за нарушения на чл.66 ал.3 от същия закон.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
96 Частно административно дело No 2229/2010, X състав Частни администр. дела ЕВРОИМЕКС ОЙЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 13.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Евроимекс Ойл” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 115273276, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. ”Руски” № 111, представлявано от С.А.А., против решение № 594 от 06.08.2010 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
97 Административно дело No 2231/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни РИБЕЛ ПЛАСТИК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 07.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Рибел пластик" ЕООД със седалище ***239, вх.В, ет.5, ап.14, Булстат: ***, представлявано от В.В.К., срещу Акт за прихващане или възстановяване № 1019696/06.08.2010 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 721/27.09.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Рибел пластик" ЕООД със седалище ***239, вх.В, ет.5, ап.14, Булстат: ***, да заплати в полза на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив сумата от 150 лв. юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
98 Административно дело No 2243/2010, XVI състав Други административни дела ПК ЗДРАВЕЦ-С.ЦАР КАЛОЯН-С.ГЪЛЪБОВО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 17.01.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 15.12.2010 г., с което е даден хода за разрешаване на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПК"Здравец-с.Цар Калоян, с. Гълъбово" със седалище и адрес на управление в ***, Булстат: ***, представлявана от З.И.К., срещу мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация от Общинска служба "Земеделие"-Пловдив по заявление вх.№ П-326/04.05.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2243 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
99 Административно дело No 2250/2010, XII състав Искове за обезщетение П.Г.В. АСИП МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ ВРАЧ АД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 03.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ИЗЦЯЛО като неоснователна и недоказана исковата молба на П.Г.В. *** срещу Амбулатория за специализирана извънболнична помощ – Медицински център “Свети врач” АД – гр.Пловдив, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***представлявано от изпълнителния директор Д.А.К., за заплащане на обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени вреди от нищожен индивидуален административен акт и от незаконосъобразни действия на административни органи и длъжностни лица при ответника, в размер общо на сумата от 8 000 /осем хиляди/ лева, ведно със законната лихва до окончателното й изплащане, както следва: сумата от 500/петстотин/ лева за незаконосъобразно фактическо действие на длъжностно лице - председателя на лекарската консултативна комисия/ЛКК/ към Медицински център ”Свети врач” АД – гр.Пловдив при осъществяване на административна дейност, изразяващо се в изявлението, че ищеца ”... лъже, че няма комисия в ДКЦ 5 – Тракия…”, ведно със законната лихва върху посочената сума, от 04.08.2010г. до окончателното й изплащане; сумата от 1 500 /хиляда и петстотин/ лева за незаконосъобразно фактическо действие на длъжностното лице - съставител на амбулаторен лист № 000910 от 02.08.2010г. при осъществяване на административна дейност, изразяващо се в отразяване в амбулаторния лист, че ищеца страда от “…хроничен хепатит на база дрога…”, ведно със законната лихва, от 02.08.2010г. до окончателното й изплащане; сумата от 3 000 /три хиляди/ лева, за нищожен индивидуален административен акт, изразяващ се в ”анулиране” на болничен лист № 0447441 от 02.08.20010г., издаден от ЛКК при “Медицински център – “Свети врач” АД – гр.Пловдив, ведно със законната лихва, от 04.08.2010г. до окончателното й изплащане; сумата от 3 000/ три хиляди/ лева за незаконосъобразно фактическо действие на длъжностните лица – членове на ЛКК при Медицински център “Свети врач“ АД – гр.Пловдив при осъществяване на административна дейност, изразяващо се в изплащане на писмо /с изх.№ 152/04.08.2010г./ в предприятието, където работи ищеца, че се анулира издадения болничен лист от комисията, ведно със законната лихва, от 04.08.2010г. до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА П.Г.В. ***, ЕГН ********** да заплати на Амбулатория за специализирана извънболнична помощ – Медицински център “Свети врач” АД – гр.Пловдив, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***представлявано от изпълнителния директор Д.А.К. сумата от 400 /четиристотин/ лева, съставляваща сторените от последното разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.

 
100 Административно наказателно дело (К) No 2259/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ А.Д.З. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 05.01.2011г., в законна сила от 05.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №3800/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХV н. състав съдебно решение №1616 от 07.09.2010г., с което е отменено издаденото от Началник Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №36–0000643/27.05. 2010г., с което е наложено на А.Д.З. ***, административно наказание: “ГЛОБА” в размер на 200 лева на основание чл.105 от Закона за автомобилните превози /ЗАвПр/ за нарушение на чл.7а ал.1 ЗТ.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
101 Административно дело No 2274/2010, IV състав Дела по КТ ЕТНА-42-ДЖЕМАЛ КАКАСУЛ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.Д.К., действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ “Етна – 42 – Джемал Какасул”, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, против постановление № 50 от 08.10.2010 г. на главен инспектор в Дирекция “Инспекция по труда” град Пловдив, с което на основание чл.405а, ал.1 КТ е обявено съществуването на трудово правоотношение между А.К.П., ЕГН **********,***, изпълняващ длъжността общ работник, и ЕТ “Етна – 42 – Джемал Какасул”, считано от 04.10.2010 година, и дадено предписание работодателят да предложи на А.К.П. сключване на трудов договор.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
102 Административно дело No 2282/2010, XVII състав Дела по ЗМСМА СТОЙЧЕВ И СИН-ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 14.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “Стойчев и син – Димитър Стойчев”, със седалище и адрес на управление гр. ***, ЕИК ***, представлявано от собственика Д.С.С., подадена чрез адвокат В.К. - Б., против Решение на Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Пловдив № 10ОА2138 от 05.10.2010 г., взето с Протокол № 1/06.10.2010 г. 12.10.2010 г., с което ЕТ “Стойчев и син – Димитър Стойчев” не е допуснат да участва в конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по част от групи линии (курсове, разписания) от Областната и Републиканска транспортна схема от квотата на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2282 по описа за 2010 г. на Административен съд Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
103 Административно наказателно дело (К) No 2295/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА СОФИЯ Г.К.Д. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 10.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 155 от 18.08.2010г., постановено по НАХД № 168/2010г.по описа на Карловски районен съд, с което І-ви наказателен състав е отменил Наказателно постановление № РД-И-048/30.11.2009г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата, с което на Г.К.Д., с ЕГН № **********,***, комплекс „Сарая” № 12, вх. В, ет.5, ап.14 е наложено административно наказание на основание чл.53, във вр. с чл.27 и чл.3, ал.2 от ЗАНН, във вр. с чл.281, ал.1 от ЗЛПХМ „глоба” в размер на 25000 лв. за извършено нарушение на чл.7, ал.1, във вр. с чл. 233 и чл. 281, ал.1 от ЗЛПХМ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
104 Административно наказателно дело (К) No 2298/2010, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ БРАТЯ ГАРОВИ ООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 05.01.2011г., в законна сила от 05.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №4045/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХІV н. състав съдебно решение №1816 от 04.10.2010г., с което е отменено издаденото от Директор в Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисия за защита на потребителите наказателно постановление/НП/ №К-16942/ 26.03. 2010г., с което е наложена основание чл.72 от Закона за туризма/ЗТ/ на “Братя Гарови”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Хаджи Димитър”№18 имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.46 т.2 ЗТ.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от “Братя Гарови”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Хаджи Димитър”№18 чрез пълномощника им адв.Радостина Баракова за присъждане на разноски пред касационната инстанция.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
105 Административно наказателно дело (К) No 2301/2010, XXII състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ Г.С.К. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 10.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1633 от 09.09.2010г., постановено по НАХД № 4592/2010г.по описа на ПРС, с което ХХІ-ви наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 125 от 21.06.2010г. издадено от Началник отдел “Краткосрочни плащания и контрол” на РУ”СО”, гр. Пловдив с което на Г.С.К., ЕГН **********,***, на основание чл. 349, ал.1 от КСО му е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 349, ал.1 във вр. с чл. 108, ал.1, т.3 от КСО.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
106 Административно наказателно дело (К) No 2302/2010, XIX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ЛИЛИЯН-1 ЕООД Председател: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 07.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1676 от 16.09.2010 г., постановено постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 3781/2010 г.
Решението е окончателно.

 
107 Административно наказателно дело (К) No 2303/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Н.Г.И. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 07.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1607/03.09.2009г. по НАХД № 4171 по описа на ПРС за 2010 г, в обжалваната част, с която е отменено издаденото от Началник сектор “Контрол и АНД” при ОО”КД-ДАИ” гр. Пловдив Наказателно постановление /НП/ № 36-0000678/11.06.2010 г. в ЧАСТТА, с която на Н.Г.И. с ЕГН **********,*** на основание чл. 105 от ЗАвП е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 лв.за нарушение на чл. 31, ал. 1, т.6 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. на МТ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест

 
108 Административно дело No 2309/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.Г.Ф.,
С.К.Б.,
Ж.Г.П.,
А.К.С.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 06.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Х.Г.Ф., С.К.Б., Ж.Г.П. и А.К.С. против Заповед № 10А ОА 867 от 30.04.2010г. на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по А.Д № 2309 по описа за 2010 г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
109 Административно дело No 2325/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни СТЕФИ ТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на ”Стефи трейд” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Б.Х.И., против ревизионен акт № 161001272 от 29.07.2010 г., издаден от И.К.К., инспектор по приходите при НАП, Териториална дирекция град Пловдив, потвърден с решение № 729 от 30.09.2010 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за допълнително начислен ДДС в размер на 54 059,14 лева и лихви в размер на 248,96 лева за данъчен период м. 09.2010 г.
ОСЪЖДА ”Стефи трейд” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Б.Х.И., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 1 531 (хиляда петстотин тридесет и един) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.


 
110 Административно дело No 2333/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни М ТАБАКО ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 21.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “М ТАБАКО” ООД, със седалище и адрес на управление:Пловдив, ул.”Пенчо Славейков”№6, срещу Постановление за принудително събиране №3 от 20.05.2010г. на началника на Митница Пловдив, с което дружеството - жалбоподател е задължено да заплати публични държавни вземания, както следва: акциз в размер на 120000лева, ДДС в размер на 24400лева, лихва акциз в размер на 5515лева и лихва ДДС в размер на 1121лева, изчислена от момента на приемане на митническата декларация - 10.12.2009 година, до датата на издаване на оспорения административен акт.
ОСЪЖДА “М ТАБАКО” ООД, със седалище и адрес на управление: Пловдив, ул.”Пенчо Славейков”№6, да заплати на Митница Пловдив, сумата от 150лв./сто и петдесет лева/, представляваща разноски под формата на юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
111 Административно дело No 2341/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО ФРУТ-1 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 07.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Еко фрут-1" ООД със седалище в ***І Обединител" №42, Булстат: ***, срещу Решение № 145/ 08.10.2010 г. на Директора на ТД на НАП-гр.Пловдив, и потвърдения с него Отказ за замяна на обезпечителни марки изх.№ РД-50-3975/29.09.2010 г. на публичен изпълнител в дирекция "Средни данъкоплатци и осигулители" при ТД на НАП-гр.Пловдив.

Решението е окончателно, не подлежи на обжалване или протест.

 
112 Административно дело No 2345/2010, XI състав Дела по ЗМВР Н.Д.К. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 07.01.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № з-8007/04.08.2009 г. на Зам.директора на ОД на МВР гр.Пловдив относно налагане на принудителна административна мярка на основание чл.76, т.3 от ЗБДС на Н.Д.К. с постоянен адрес и адрес за кореспонденция гр.Пловдив, бул.”Шести септември” 18, ет.1 – забрана за напускане на страната по отношение държавите-членки на Европейския съюз.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.К. с постоянен адрес и адрес за кореспонденция гр.Пловдив, бул.”Шести септември” 18, ет.1 против Заповед № з-8007/04.08.2009 г. на Зам.директора на ОД на МВР гр.Пловдив В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
113 Административно дело No 2346/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ДЖЕФ-МИТКО ПЪЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 19.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.В.П., ЕГН **********,***, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ ”Джеф – М.П.”, с ЕИК 108526633, със седалище и адрес на управление: гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, бл.32, вх.В, ет.2, ап.48, против ревизионен акт № 261001819 от 06.08.2010 г. на главен инспектор по приходите при ТД Пловдив, офис Хасково, на НАП, потвърден с решение № 738 от 05.10.2010 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП в обжалваната част за отказан данъчен кредит в размер на 11 567,32 лева и лихви за просрочие в размер на 1 969,29 лева.
ОСЪЖДА М.В.П., ЕГН **********,***, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ ”Джеф – М.П.”, с ЕИК 108526633, със седалище и адрес на управление: гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, бл.32, вх.В, ет.2, ап.48, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 720 (седемстотин и двадесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.

 
114 Административно наказателно дело (К) No 2356/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Г.А.К. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 06.01.2011г., в законна сила от 06.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1695 от 20.09.2010 година, постановено по НАХД№4266 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд, двадесет и втори наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
115 Административно наказателно дело (К) No 2361/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Т.Н.Т. Председател: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 07.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1720 от 27.09.2020 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 2304/2010 г.

Решението е окончателно.

 
116 Частно админист. наказателно дело (К) No 2365/2010, XXI състав Наказателни частни касационни производства НИКАН ЛАЙН ООД ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 05.01.2011г., в законна сила от 05.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 27.09.2010г., постановено по н.а.х.дело №2565/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив ХІХ н.състав, с което е прекратено производството по делото, образувано по подадената от “Никан Лайн”ООД с адрес на управление гр.Пловдив,ул.“Кукленско шосе”№ 21в жалба срещу наказателно постановление №16-1600469 от 22.03.2010г. на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
117 Административно дело No 2379/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Б.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 21.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Б.В. *** против Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. издадена от ИД на АГКК.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 2379/2010 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХІ състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
118 Административно наказателно дело (К) No 2421/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СИЛВЪР ФЪРСТ ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 07.01.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1507/30.07.2010 г. постановено по НАХД № 1543/09 г., с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 29-21/29.04.2009 г. на Директора на ИА “ГИТ” гр. София, с което на “Силвър Фърст” ООД, ЕИК 13078387, седалище гр. София, р-н. Люлин, бл. 116, вх. Б е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 10 000 лева за нарушение по чл. 170, ал. 1, вр. с чл. 413, ал. 2 от КТ, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 29-21/29.04.2009 г. на Директора на ИА “ГИТ” гр. София, с което на “Силвър Фърст” ООД, ЕИК 13078387, седалище гр. София, р-н. Люлин, бл. 116, вх. Б е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 10 000 лева за нарушение по чл. 170, ал. 1, вр. с чл. 413, ал. 2 от КТ като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на 1500 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
119 Административно наказателно дело (К) No 2422/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ Н.Х.Ч. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 07.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1718/27.09.2010 г. постановено по НАХД 4324/10 по описа на ПРС, с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № ІІ – Б – 172/21.06.2010 г. издадено от Директора на РИОКОЗ гр. Пловдив, с което на Н.Х.Ч. с ЕГН ********** *** е наложена глоба от 600 лева на основание чл. 229 от Закона за здравето /ЗЗ/ за нарушение на чл. 7, във връзка с чл. 8 от Наредба № 21 от 18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест

 
120 Административно дело No 2433/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 04.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от “САДАТ” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 825355508 с посочен в жалбата адрес ***, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду против Решение № 1621/22.10.2010г. на Началник Митница – Пловдив за определяне на митническа стойност по ЕАД № 10BG003000Н0152900.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2433 по описа за 2010г. на Административен съд – град Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.

 
121 Административно наказателно дело (К) No 2439/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ ВИ ЕНД ДЖИ КОМЕРС ООД Председател: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 07.01.2011г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1871 от 08.10.2010 г. на Пловдивския районен съд по НАХД № 3059/2010 г.

Решението е окончателно.

 
122 Административно наказателно дело (К) No 2447/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД
  Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 07.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1746/28.09.2010г., постановеното по НАХД №2773/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХVІІ н. състав, с което е отменено издаденото от Зам.Директора на Териториална дирекция/ТД/ на Национална агенция за приходите/НАП/ - Пловдив с адрес на призоваване гр. Пловдив, ул.“Скопие”№106 наказателно постановление/НП/ №26901 – 0041425/ 02.07.2008г., с което е наложена на СД “Динекспрес” с адрес на управление гр. Пловдив, бул.“Пещерско шосе”№88 на основание чл.185 ал.1 ЗДДС имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.3 ал.1 от Наредба на Министерство на финансите № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във вр. с чл.118 ал.1 ЗДДС.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
123 Административно дело No 2449/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЛЮИС ЧАРЛС СОФИЯ ПРОПЪРТИ ФЪНД БЪЛГАРИЯ ЕООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 03.01.2011г.
Отменя Заповед № ДК-10-ЮЗР-131/08.10.2010г. на Началника на РДНСК-ЮЗР, с която е отхвърлена жалба вх.№ П-831-04-928/25.11.2009г. и са оставени в сила одобрени инвестиционни проекти и издадено от главен архитект на Община Пловдив на името на “Люис Чарлз София Пропърти Фънд България” ЕООД – разрешение за строеж № 244/03.08.2009г. за : “Сграда с жилищно и обществено-обслужващо предназначение” в УПИ XI-467-жил. и общ. застрояване, кв.51-нов /кв.3-стар/ по плана на ЦГЧ на гр.Пловдив.
Отменя разрешение за строеж № 244/03.08.2009г. за : “Сграда с жилищно и обществено-обслужващо предназначение” в УПИ XI-467-жил. и общ. застрояване, кв.51-нов /кв.3-стар/ по плана на ЦГЧ на гр.Пловдив и одобрените технически инвестиционни проекти.
Решението не подлежи на обжалване.

 
124 Административно дело No 2464/2010, XIV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Л.Л.   Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 11.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Л.Л., ЕГН ********** ***.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2464/2010год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.

 
125 Административно дело No 2484/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни КАРОЛИНА ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 03.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Каролина груп”ЕООД, представлявано от управител – В.Р.Н., срещу Ревизионен акт №2601001929 от 30.08.2010 година, издаден от Евгений Генчев-главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с Решение №772 от 21.10.2010 година на Директора на дирекция “ОУИ” град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2484 от 2010 година по описа на Административен съд- Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
126 Административно наказателно дело (К) No 2488/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства СКАЙ ТВ-КАРЛОВО ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 21.01.2011г., в законна сила от 21.01.2011г.
Оставя в сила Решение от 19.10.2010 г., постановено по н.ах.д.№ 783 по описа за 2009г. на Районен съд - Карлово.
Решението е окончателно.

 
127 Административно наказателно дело (К) No 2491/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИМПУЛС 97 ООД Председател: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 07.01.2011г., в законна сила от 07.01.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 1785 от 01.10.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 4694/2009 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 30950-0046552/30.07.2009 г. на Директора на дирекция "Контрол" при ТД на НАП-гр. Пловдив, с което на "Импулс-97" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Константин Величков" №57, ет.5, Булстат: 115181874, е наложена имуществена санкция в размер на 1349,52 лв.
Решението е окончателно.

 
128 Административно наказателно дело (К) No 2494/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 25.01.2011г., в законна сила от 25.01.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №1868 от 08.10.2010г. по НАХ дело №4306 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХІV-ти наказателен състав, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление с №К-13235 от 15.12.2009г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на ”БТК” АД е наложена имуществена санкция в размер от 2 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
129 Административно наказателно дело (К) No 2504/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ЛЪКИ ПАРТНЪРС ООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 26.01.2011г., в законна сила от 26.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1474 от 30.07.2010г., постановено по НАХД № 144/2010г.на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №1106/14.12.2009г. на Зам.Министъра на Министерство на културата -гр.София, с което на "Лъки Партнърс" ООД, ЕИК 115799956, адрес гр.Пловдив, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 300 /триста/лева за нарушение по чл.97, ал.1, т.5 от ЗАПСП.

Решението е окончателно. 
130 Административно дело No 2519/2010, XIII състав Искове за обезщетение Р.И.К. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД,
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 11.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.И.К., ЕГН **********,*** с предмет:
1. Неправомерно закриване на партида № 5603164502001 през м. октомври 2006г. за ? ид. част от дворното място и ? ид. част от приземния етаж, от четириетажна жилищна сграда находяща се в гр. Асеновград.
2. Мълчалив отказ на община Асеновград, отдел “Местни данъци” да отговори по какъв начин е била закрита процесната партида, на какво основание от кое лице е била подадена молбата и от кое длъжностно лице е било извършено закриването.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 2519 по описа за 2010г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 
131 Административно дело No 2529/2010, VI състав Други административни дела Г.К.Т.   Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 03.01.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата /наименована като молба/ на Г.К.Т.,***.
Прекратява производството по адм.д.№ 2529/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.
Препис от определението да се изпрати на Г.К.Т..

 
132 Административно дело No 2533/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЕГИЯ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.01.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Легия” АД, с ЕИК 115257184, със седалище и адрес на управление: град Раковски, област Пловдив, бул.”Г. С. Раковски” № 47, представля-вано от прокуриста Стефан Петров Христев, като незаконосъобразен ревизионен акт № 16251000083 от 09.09.2010 г., издаден от Георги Стоянов Гергов, главен инспектор по приходите в ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 804 от 03.11.2010 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за непризнато право на преотстъпване на корпоративния данък за 2009 година в размер на 4 679, 01 лева.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Легия” АД, с ЕИК 115257184, със седалище и адрес на управление: град Раковски, област Пловдив, бул.”Г. С. Раковски” № 47, представлявано от прокуриста Стефан Петров Христев, сумата от 50 (петдесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
133 Административно дело No 2544/2010, IX състав Дела по ЗМВР Б.Т.Т. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 20.01.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Б.Т.Т. *** против Заповед № з-6987/09.07.2009г. и Заповед №4359/09.07.2008г. на Директор на ОД на МВР-Пловдив .
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2544/2010 г. по описа на Административен съд- Пловдив.Определението да се връчи на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от съобщението до страните

 
134 Административно дело No 2555/2010, IV състав Дела по ЗМВР В.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 13.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата В.С. (Синбатян) чрез адв. И. против писмо с рег. № ИЯ/РЗМ-2047 от 08.11.2010 г. на началник сектор “Миграция”.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2555 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
135 Административно наказателно дело (К) No 2558/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства И.Н.Р. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 21.01.2011г., в законна сила от 21.01.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №1895 от 18.10.2010г. по НАХ дело №4740 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ІІІ-ти наказателен състав, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление с №36-0000753 от 08.07.2010г., издадено от началника на сектор “Контрол и АНД” в Областен отдел “Контролна дейност- ДАИ”, гр. Пловдив при Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с което на И.Н.Р. е наложена глоба в размер на 200,00 лева.
Решението е окончателно.

 
136 Административно наказателно дело (К) No 2559/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ИВАНКА КОСТАДИНОВА ИКО-Т ЕТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 21.01.2011г., в законна сила от 21.01.2011г.
Оставя в сила Решение № 1885/13.10.2010г., постановено по н.ах.д.№ 4084/2010г. на Районен съд-Пловдив.
Решението е окончателно.

 
137 Административно наказателно дело (К) No 2565/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ КИСЕЛО ЗЕЛЕ-МИЛКА ПОПОВА ЕТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 21.01.2011г., в законна сила от 21.01.2011г.
Оставя в сила Решение № 1924/20.09.20010г. по н.ах.д.№ 4540 / 2010г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № I-Б-22/25.06.2010г. на Директора на РИОКОЗ-Пловдив.
Решението е окончателно.

 
138 Административно наказателно дело (К) No 2572/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства С.С.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 21.01.2011г., в законна сила от 21.01.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №1731 от 24.09.2010г. по Н.А.Х.дело №4426 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХVІІ-ти наказателен състав, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №17988/09 от 01.10.2010г., издадено от началника на сектор “ПП”, при Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с което на С.С.Г. е наложена глоба в размер от 250,00 лева и е лишен от правото да управлява МПС за срок от 3 месеца.
Решението е окончателно.

 
139 Административно дело No 2587/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни В.П.К. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО И РЕВИЗИОНЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 11.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.К. *** против Акт за установяване на задължение по декларация №73 от 26.03.2008г., издаден от Г.П.Ч., гл. инспектор в Отдел “Събиране, контрол и ревизии” на Дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол” при Община Пловдив с който са установени задължения на В.К., за данък върху недвижимите имоти, потвърден с Решение № 13 от 09.11.2010г. на Директора на Дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол” при Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2587/2010год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.


 
140 Административно дело No 2592/2010, XVI състав Искове за прекратяване на неоснователни действия Б.А.М. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Разпореждане от 17.01.2011г.
НАРЕЖДА да бъде прекратено безусловно действието, предприето от Община Пловдив, район "Централен", спрямо Б.А.М. ***, ЕГН: **********, изразяващо се в промяна на фамилното й име: от Б.А.М., на Б.А. Измирова.
НАРЕЖДА да бъдат заличени последиците от посоченото действие, като в личния регистрационен картон на Б.А.М., ЕГН: **********, като бъде възстановено съществуващото досега положение и бъде вписано досегашното й име Б.А.М..

Разпореждането може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховения административен съд в 3-дневен срок от съобщението.


 
141 Административно дело No 2594/2010, X състав Други административни дела Д-Р ИВАНКА ДИМИТРОВА ДЕКОВА-КОЕВА АИППМП,
ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ
  Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 03.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Иванка Димитрова Декова-Коева, в качеството си на изпълнител на медицинска помощ, срещу Писмена покана с изх.№16-0224 от 01.11.2010 година, издадена от Директора на РЗОК Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2594 от 2010 година по описа на Административен съд- Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
142 Административно дело No 2603/2010, XVI състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 31.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на Пловдивска област, обективирано в Заповед № ЗД-06-27 от 29.11.2010 г., срещу Решение № 544 (в т.2), взето с протокол № 41 от 28.10.2010 г. на Общински съвет-гр.Раковски.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2603 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните.

 
143 Административно дело No 2613/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.П.К. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО И РЕВИЗИОНЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 31.01.2011г.
І. ОТМЕНЯ АУЗД с №74 от 26.03.2008г., издаден от Георги Петров Чернаев- главен инспектор в отдел ”СКР” на Дирекция “МД и ТБО и РК” при община Пловдив, потвърден с Решение №12 от 09.11.2010г. на директора на Дирекция ”МД и ТБО и РК” при община Пловдив, с който на Н.П.К. е определено задължение за данък върху недвижими имоти за периода 01.01.2000г. – 31.12.2007г. в общ размер от 2 326,88 лева и прилежащи лихви в размер на 1 034,24 лева за периода 01.04.2000г. – 14.02.2008г., в частта му, с която е определено задължение за данък върху недвижими имоти за периода 01.01.2000г. – 31.12.2000г. в общ размер от 198,10 лева, ведно със законните лихви върху сумата от 198,10 лева за периода 01.04.2000г. – 14.02.2008г.
ІІ. ОТМЕНЯ АУЗД с №74 от 26.03.2008г., издаден от Георги Петров Чернаев- главен инспектор в отдел ”СКР” на Дирекция “МД и ТБО и РК” при община Пловдив, потвърден с Решение №12 от 09.11.2010г. на директора на Дирекция ”МД и ТБО и РК” при община Пловдив, с който на Н.П.К. е определено задължение за данък върху недвижими имоти за периода 01.01.2001г. – 31.12.2007г. в общ размер от 2 326,88 лева и прилежащи лихви в размер на 1 034,24 лева за периода 01.04.2000г. – 14.02.2008г., в частта му, с която е определено задължение за данък върху недвижими имоти за периода 01.01.2001г. – 31.12.2007г. в общ размер от 381,46 лева, ведно със законните лихви върху сумата от 381,46 лева за периода 01.04.2001г. – 14.02.2008г., в частта му по точка 1., с която е определен данък върху 5/12 идеални части от дворно място с площ от 348 кв.м., находящо се в град Пловдив, ул. “Жан Жорес” №7, представляващо имот с кадастрален №812, кв.218а по план, одобрен през 1993г., от което дворно място 110 кв.м. представляват застроена площ (точка 1. от АУЗД) и 5/8 идеални части от апартамент №6, с разгърната застроена площ (РЗП) от 112,5 кв.м., намиращ се на третия етаж в жилищна сграда на ул. “Жан Жорес” №7, гр. Пловдив, както и в частта му по точка 2., с която е определен данък върху 1/2 идеална част от апартамент №4, с РЗП от 112,5 кв.м., намиращ се на втория етаж в жилищна сграда на ул. “Жан Жорес” №7, гр. Пловдив, който е деклариран като основно жилище, и 5/12 идеални части от дворно място с площ от 348 кв.м., находящо се в град Пловдив, ул. “Жан Жорес” №7, представляващо имот с кадастрален №812, кв.218а по план, одобрен през 1993г., от което дворно място 110 кв.м. представляват застроена площ.
ІІІ. ИЗПРАЩА преписката на Дирекция “МД и ТБО и РК” при община Пловдив за постановяване на законосъобразен акт досежно частите по точки 1. и 2. от АУЗД с №74 от 26.03.2008г., отменени с т. ІІ. от настоящето решение, при спазване на изложените в решението съображения.
ІV. ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.П.К. против АУЗД с №74 от 26.03.2008г. в останалата и част.
V. ОСЪЖДА Н.П.К.,***, да заплати на Административен съд- Пловдив сумата от 7,51 лева, представляваща дължимата държавна такса за съдебното производство, съразмерно на уважената част от жалбата му.
VІ. ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на Административен съд- Пловдив сумата от 2,49 лева, представляваща дължимата държавна такса за съдебното производство, съразмерно на отхвърлената част от жалбата на Н.П.К..
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
144 Административно дело No 2614/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни А.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 03.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от Атанас Д.Н. ЕГН ********** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, ***против ревизионен акт /РА/ № 161000164/31.08.2010г., издаден от Р.Б.Т.– старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с решение № 799/01.11.2010г. на Директор на дирекция “ОУИ” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за установените задължения за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 615, 59 лв., ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 91, 02 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2614 по описа за 2010г. на Административен съд – град Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.


 
145 Административно дело No 2616/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни АГРО-ТУР ЕКО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 03.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Агро-тур еко”ЕООД, представлявано от управител – М.Т.Н., срещу Ревизионен акт №161000163 от 31.08.2010 година, издаден от Райна Танева-старши инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение №798 от 01.11.2010 година на Директора на дирекция “ОУИ” град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2616 от 2010 година по описа на Административен съд- Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
146 Административно дело No 2622/2010, XIII състав Дела по ЗСП Н.П.Д. ДИРЕКТОР НА РДСП ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 26.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.П.Д.,*** против Заповед № ОЗ-20-908/25.10.2010г. на Директора на Д”СП”-Пловдив.ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2622 по описа за 2010г. на Административен съд - Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
147 Административно наказателно дело (К) No 2630/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства В.Б.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 26.01.2011г., в законна сила от 26.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1709 от 23.09.2010 г., постановено по НАХД № 3671/2010 г. на Пловдивския районен съд

Решението е окончателно.

 
148 Административно наказателно дело (К) No 2641/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИНСА ЕООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 26.01.2011г., в законна сила от 26.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 11.10.2010 г., постановено по НАХД № 1539/2010г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 205/09 от 22.02.2010г. на Началника на Митница Пловдив, с което на “ИНСА” ЕООД, гр. Раковски, ЕИК 825377953, с управител И.Й.С., ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/ на основание чл. 109 ал.1 от ЗАДС, за нарушение на чл. 60 ал.1 от ЗАДС.

Решението е окончателно.


 
149 Административно наказателно дело (К) No 2643/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства АР И Б ВАРДЕВИ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 27.01.2011г., в законна сила от 27.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1940 от 19.10.2010г. по НАХ дело №4265 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХХV-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление №К-16899 от 01.03.2010г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на ” АР и Б Вардеви” ООД е наложена имуществена санкция в размер от 800,00 лева, като е намален размерът на имуществената санкция на 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
150 Административно дело No 2646/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД   Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 10.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Екострой-метал”ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК по Булстат ***, представлявано от управителя С.А.К., против Показа на доброволно изпълнение по чл.182 ал.1 от ДОПК ДОПК изх. № 01 – 4308 – 70 – 1/20.08.2010г., съставена от Ц.Б. – публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Смолян, както и направеното особено искане за “спиране изпълнението по изпълнителното производство до произнасяне на съда по жалбата”, като процесуално НЕДОПУСТИМИ и
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2646/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, І отд.,ХІV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните, за постановяването му.
 
151 Административно дело No 2656/2010, XI състав Дела по КТ ДСЛ-07 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 27.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от “ДСЛ-07”ЕООД с управител Даниел Кирилов Панайотов, чрез адв.Н.Г.,***, против Постановление № 57 от 17.11.2010 г. на Д”ИТ”-Пловдив за обявяване съществуването на ТПО.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2656/ 2010 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
152 Административно дело No 2658/2010, V състав Дела по КТ ДСЛ-07 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 05.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ДСЛ – 07” ЕООД, със съдебен адрес гр. Пловдив, ул.”Опълченска”№1, адв.Н.Г., против Постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение № 59 от 17.11.2010г. на Дирекция “Инспекция по труда” – гр.Пловдив, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2658/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
153 Частно административно дело No 2660/2010, XIV състав Частни администр. дела ЕНЕРГИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 06.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЕНЕРГИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***ласт Пазарджик, представлявано от управителя Т.И.М., чрез адв. Б.Н.,***, против спиране на производствата по издаване на административни актове, съобщено с писмо изх.№ ПВО-55/ 15.11.2010 г. от директора на Източнобеломорски регион с център Пловдив на Басейнова дирекция за управление на водите на Министерството на околната среда и водите, а именно: 1. решение за изменение на разрешително № 300909/ 17.06.2005 г. и с последно изменение от 29.06.2010 г. за водовземане от р.Чепинска с цел “производство на електроенергия чрез МВЕЦ “Ели Дере”, изм. 08.09.2008 г. и 25.11.2009 г. и решение за изменение на решение № РР-809/ 29.06.2010 г. за удължаване на срока за извършване на строителството и 2. разрешително за ползване на воден обект с цел изграждане на съоръжение за водовземане от повърхностни води (водохващане МВЕЦ).

ОСЪЖДА “ЕНЕРГИЯ” ЕООД, с БУЛСТАТ 112615988, със седалище и адрес на управление ***ласт Пазарджик, представлявано от управителя Т.И.М., да заплати на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет / лева, представляващи юрисконсулстско възнаграждение за производството пред настоящата инстанция.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
154 Частно административно дело No 2667/2010, XII състав Частни администр. дела В.Ц.Г. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 04.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от В.Ц.Г., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес *** против Разпореждане № К- 19220#5/16.07.2010г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр.Пловдив, с което на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК е спряно образуваното пред осигурителния орган производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 4061863, серия А 2008, издаден на В.Ц.Г., ЕГН **********.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2667 по описа за 2010г. на Административен съд – град Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.

 
155 Административно дело No 2675/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни РОМАС ЛАМПРОС-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 06.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “РОМАС ЛАМПРОС-ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ” ЕООД с ЕИК 112659900, представлявано от Ромас Лампрос против Решение № 817 от 10.11.2010г. на Зам. Директора на “ОУИ” Пловдив при ЦУ на НАП,
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2675 по описа за 2010 г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
156 Административно наказателно дело (К) No 2689/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ БУЙКО-2000 ЕООД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 21.01.2011г., в законна сила от 21.01.2011г.
Отменя решение № 1782/01.10.2010г., постановено по н.ах.д.№ 2869 по описа за 2009г. на Пловдивски районен съд в обжалваната част.
Вместо това постанови:
Потвърждава НП № XI-Б-88/13.04.2009г. на директора на РИОКОЗ-Пловдив, с което на основание чл.229 ал.2 от Закона за здравето е наложена на “Буйко-2000” ЕООД имуществена санкция за нарушение по чл.1 ал.3 от Наредба № 27 / 16.08.2005г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба в размер на 500 лв., т.1 от НП.
Решението е окончателно.

 
157 Административно дело No 2690/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЧИНАР-93 АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 14.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ искането за възстановяване на срока на обжалване на Ревизионен акт № 160901411 от 04.01.2010г. от А.К.К., в качеството му на управител на “Чинар-93” гр. Асеновград, бул. “България” № 113.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
158 Административно дело No 2710/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕДИ СПЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 27.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Веди-Спед” ЕООД, гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК № ***, представлявано от Г.Д.Б.-Управител, против Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № РД-11-688/29.04.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 2710 по описа за 2010г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
 
159 Административно дело No 2711/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни РАДЕВ 06 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 25.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Радев 06” ЕООД, с ЕИК 126728558, със седалище и адрес на управление: град Хасково, ул.”П. Р. Славейков” № 3, представлявано от управителя Сена Атанасова Чилингирова-Радева, против ревизионен акт № 1301001120 от 13.09.2010 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 848 от 23.11.2010 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2711 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
160 Административно дело No 2716/2010, V състав Други административни дела К.Г.П. ЕВН-БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 17.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на К.Г.П. с ЕГН **********,***-Б-2 срещу ЕВН-България, Електроразпределение АД, гр. Пловдив, ул. Хр. Г. Данов №37, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2716/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
161 Административно дело No 2720/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.П.Т.,
С.А.К.
РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 05.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Л.П.Т. *** и С.А.К. ***, против отказ на Началника на РДНСК – гр.Пловдив за издаване на заповед по чл.225, ал.1 от ЗУТ и отказ от продължаване на производството по съставените констативни актове по жалба на Л.Т. и С.К. срещу строителство в УПИ ХІХ-1814, кв.110 по плана на кв.”Македония” Пловдив, обективиран в писмо изх.№ ЮЦР-Пд-648-00-433 от 26.11.2010 г. на Началника на РДНСК-ЮЦР- сектор Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2720/ 2010 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
162 Административно дело No 2722/2010, XVII състав Дела по ЗМСМА Г.Й.Ш. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 18.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Й.Ш. ***, с адрес за кореспонденция ***, против “Изменение на чл. 4 от Наредба № 1 на община Стамболийски”.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2722/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
163 Административно дело No 2724/2010, IX състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Х.Ф.Ш. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 25.01.2011г.
Прекратява производството по адм. д. 2724/2010 г. по описа на Административен съд-Пловдив . Изпраща делото, образувано по жалба на Х.Ф.Ш. *** против Заповед № ЧР-01-С/01.12.2010г. на Председателя на Комисията за уреждане на правоотношенията във връзка със закриване на Министерството на извънредните ситуации съгласно Заповед № Р-63 от 03.08.2009 г. на МС, по подсъдност на Административен съд - София град.
Определението е окончателно.

 
164 Частно административно дело No 2727/2010, XVI състав Частни администр. дела Д.П.Н. РУСО-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 10.01.2011г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № К-60181#2/29.11.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр.Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр.Пловдив, с което е спряно образуваното производство по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 2501567, серия А 2008, издаден на Д.П.Н., ЕГН: **********.
ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "Социално осигуряване"-гр. Пловдив – Началник отдел "КПК" при РУСО-гр.Пловдив, за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 2501567, серия А 2008, издаден на Д.П.Н., ЕГН: **********, при спазване на указанията по приложението на закона, дадени в настоящото определение.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
165 Административно дело No 2733/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ТЪР ТАШ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 26.01.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на “Тър Таш”ЕООД,ЕИК200240741 със седалище и адрес на управление : гр.Хасково,ул.”Гоце Делчев”№18,ет.1 против Ревизионен акт №1001528 от5.08.2010г.,издаден от ТД на НАП-Пловдив,ИРМ-Пазарджик.
Прекратява производството по административно дело № 2733/2010 по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в седмодневен срок от съобщението му на страните

 
166 Административно дело No 2740/2010, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕМКО-М ООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 28.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ Емко – М “ ООД, ЕИК 825017289, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “ Филип Македонски “ № 29, ет. 2, офис 218, представлявано от управителя К.П. против Разрешение за строеж № 244/25.08.2010 г. на Главния инженер на община Пловдив за преустройство на бул. “ Македония “ в участъка между кръстовище бул. “ Вапцаров “ и кръстовище бул. “ Стамболийски “.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2740 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 год.
ИЗПРАЩА жалбата на “ Емко – М “ ООД, ЕИК 825017289, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “ Филип Македонски “ № 29, ет. 2, офис 218, представлявано от управителя К.П. против Разрешение за строеж № 244/25.08.2010 г. на Главния инженер на община Пловдив, заедно с препис от настоящото определение на Началник на РДНСК- ЮЦР - Пловдив по компетентност.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването. 
167 Административно дело No 2744/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни МЕД ДЕПО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 10.01.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Мед депо” ЕООД със седалище и адрес на управление- гр.Пловдив, ул.”Ален мак” № 2, представлявано от Веселина Стефанова Зънзова, ЕИК по Булстат 160107506, против Решение № 187 от 30.11.2010г. на директор на ТД на НАП –Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2744 по описа на Администрати-вен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.

 
168 Административно дело No 2746/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЕВ МИГДАЛ ИНДУСТРИС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 11.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Лев мигдал индустрис” ЕООД, с ЕИК 160103080, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Белград” № 8, представлявано от Николай Василев Василева, против решение № 192 от 30.11.2010 г. на директора на Териториална дирекция Пловдив при НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2746 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
169 Административно наказателно дело (К) No 2752/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства Д.К.Д. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Определение от 27.01.2011г., в законна сила от 09.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Д.К.Д. *** чрез адв.М., против Решение от 26.10.2010 г. , постановено по НАХД № 4381/2010 г. на ПРС.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2752/2010 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок пред ВАС.

 
170 Административно дело No 2759/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.М.Т.,
З.А.Т.,
Е.И.Т.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 31.01.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АДМ.Д. №2759 ПО ОПИСА НА АС-ПЛОВДИВ ЗА 2010Г. СЪЕДИНЯВА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В ЕДНО ПРОИЗВОДСТВО АДМ.Д. № 2759/2010Г.ПО ОПИСА НА АС-ПЛОВДИВ КЪМ АДМ.Д. №2556 ПО ОПИСА НА СЪДА ЗА 2010Г., 11-ТИ СЪСТАВ. ДА СЕ ПРИЛОЖИ КЪМ АДМ.Д. № 2556 ПО ОПИСА НА АС-ПЛОВДИВ ЗА 2010Г., 11-ТИ СЪСТАВ АДМ.Д. №2759 ПО ОПИСА НА СЪДА ЗА 2010Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
 
171 Частно административно дело No 2772/2010, XII състав Частни администр. дела АВАНГАРД-ЗОРНИЦА ТАНЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 20.01.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.Т.Т., като ЕТ “АВАНГАРД – З.Т.”, ЕИК по БУЛСТАТ ***, с посочен в жалбата адрес гр.Пловдив, ул.”Филип Македонски ” № 16 против отказ на Ръководителя на ТП на НОИ - гр.Пловдив да разгледа по същество жалбата й срещу ревизионен акт за начет за извършена финансова ревизия по разходите на ДОО, обективиран в писмо с изх. № ОАС – 4625 # 6/01.12.2010г. на РУ „СО” - гр.Пловдив.
ИЗПРАЩА ПО ПОДСЪДНОСТ на Директора на РУ”СО” – гр.Пловдив жалбата, адресирана до Ръководителя на ТП на НОИ - гр. Пловдив, с вх.№ САС - 4625 #7/09.12.2010г. на РУ”СО” – гр.Пловдив, депозирана от З.Т.Т., като ЕТ “АВАНГАРД – З.Т.”, ЕИК по БУЛСТАТ ***, с посочен в жалбата адрес гр.Пловдив, ул.”Филип Македонски ” № 16, към жалба вх.№ ОАС - 4625/5 от 23.11.2010г. на Директора на РУ” СО” – гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2772/2010год. по описа на Пловдивския административен съд, в тази му част.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
172 Административно дело No 2793/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТВ САТ КОМ ЕООД ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 26.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от “ТВ САТ КОМ”ЕООД със седалище гр.Пловдив, ул.”Средец” № 62, представлявано от управителя Красимир Кирев, със съдебен адрес гр.Пловдив, ул.”Тодор Хрулев” № 7 срещу Разрешение за строеж № 350/26.11.2010 г. на Главния архитект на Община Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2793/2010 год. по описа на Административен съд Пловдив.
ИЗПРАЩА жалбата, предявена от “ТВ САТ КОМ”ЕООД със седалище гр.Пловдив, ул.”Средец” № 62, представлявано от управителя Красимир Кирев, със съдебен адрес гр.Пловдив, ул.”Тодор Хрулев” № 7 срещу Разрешение за строеж № 350/26.11.2010 г. на Главния архитект на Община Асеновград, на Началника на РДНСК – ЮЦР сектор Пловдив за произнасяне в законоустановения срок.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок пред ВАС.

 
173 Административно наказателно дело (К) No 2821/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ТИА-ФАРМ ЕООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 26.01.2011г., в законна сила от 26.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1709 от 23.09.2010 г., постановено по НАХД № 3671/2010 г. на Пловдивския районен съд

Решението е окончателно.

 
174 Административно наказателно дело (К) No 2824/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства БТК АД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 21.01.2011г., в законна сила от 21.01.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1911 от 19.10.2010г. по НАХ дело №4300 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХVІІІ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №0137 от 05.05.2010г., издадено от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на ”БТК” АД е наложена имуществена санкция в размер от 5 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
175 Административно дело (К) No 2830/2010, XXIII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ В.С.Г. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 21.01.2011г.
Отменя Решение от 12.11.2010г., постановено по адм.д.№ 10323 по описа за 2010г. на Районен съд-Пловдив, с което по жалба на В.С.Г. са обявени за нищожни Решения № № 1181Б от 10.06.1998г., 50242 от 20.04.1999г. на ОСЗ “Родопи”-Пловдив.
Вместо това постанови:
Отхвърля жалбата на В.С.Г.,*** за обявяване нищожност на Решения № № 1181Б от 10.06.1998г., 50242 от 20.04.1999г. на ОСЗ “Родопи”-Пловдив.
Оставя в сила решение от 12.11.2010г., постановено по адм.д.№ 10323 по описа за 2010г. на Районен съд-Пловдив, с което по жалба на В.С.Г. е обявено за нищожно Решение № 1181А/31.08.1995г., при съобразяване указанията на касационната инстанция.
Решението е окончателно.

 
176 Административно дело No 2837/2010, XVI състав Искове за прекратяване на неоснователни действия Д.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 10.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане на Д.П.К. ***, с което моли да бъде разпоредено на Кмета на община Пловдив да преустанови действия по осигуряване от Кмета на община Пловдив на работно място, оборудване и заплащане на месечно възнаграждение от 2 минимални работни заплати на Младежки делегат и възнаграждение от 1 минимална работна заплати на заместник Младежки делегат в ОбС-Пловдив, които не се основават на закона или на административен акт.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2837/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
177 Административно дело No 2845/2010, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 18.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Асеновград, с която се иска прогласяване нищожността на част от Решение № 1348 от 27.11.2000г. на Поземлена комисия гр. Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2845 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-Асеновград.

Определението не подлежи на обжалване.

 
178 Административно дело No 2/2011, X състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение АВРОРА ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 28.01.2011г.
ОТМЕНЯ решение №195 от 07.12.2010 г. на директора на териториалната дирекция на НАП - гр. Пловдив.
ИЗПРАЩА преписката на директора на ТП на НАП за произнасяне по жалбата на дружеството “Аврора”ЕООД с вх.№РД-16-11909 от 23.11.2010 година срещу Отказа по искане за разрешаване за неотложно плащане на основание чл.229 от ДОПК №РД-16-11324 от 09.11.2010 година издаден от Христо Тодоров - публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив.
Решението е окончателно.

 
179 Административно дело No 6/2011, III състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.Г.Х. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 31.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Калина Г.Х. ЕГН **********,***, упълномощена наследница на Георги Николов Таралов,против Заповед № ЗД – 00 – 173/16.09.2010г. на Областен Управител на Област Пловдив, с която на основание § 4к ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗО е одобрен плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в частта относно местността “Вриш”, в землището на гр.Куклен, общ.Куклен, обл.Пловдив, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 6 по описа за 2011г. на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
180 Административно дело No 22/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Д.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 18.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Д.А.,***, против Решение №419 от 04.11.2010г. на Общински съвет- Пловдив, с което е одобрен ПУП – ПРЗ – план за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдяване, телефонизация, радио-, телевизионни сигнали и интернет, сборна план-схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации, санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и отдих и правилата и нормативите за прилагане, на кв. Остромила – Беломорски, Пловдив, в граници: север – жп линия – трасе на бъдещия Sban, изток – западна граница на ПИ 101021, 101024, 101025 по КВС – землище Пловдив–юг, и землищна граница с община „Родопи“, юг – южната регулационна линия на новопроектирана улица от о.т. 190 през о.т. 192, 193, 190, 151, 150, 149, 147, 146, 145, 102, 104, 109, 127, 124, 126, 123 до о.т. 129, запад – новопроектирана улица от о.т. 129 през о.т. 134 до о.т. 130, западната граница на ПИ 106075 и новопроектирана улица от о.т. 52 през о.т. 51, 49, 50, 53 до о.т. 2, по червените и сините линии, надписи със син и червен цвят и корекции със зелен цвят за част регулация, червени задължителни и ограничителни линии и матрици със син цвят и корекции с кафяв и зелен цвят за част застрояване и корекции със зелен цвят в правилата и нормативите за прилагане.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №22 по описа на съда за 2011г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
181 Административно дело No 23/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.П.К.,
Н.П.К.
КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 20.01.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на В. Паврова К. и Н.П.К. *** против Заповед№РД - 09-АБ-53/26.10.2011г. на Кмета на Район "Западен"- Община Пловдив. Прекратява производството по адм.д.23/2011г. по описа на Административен съд - Пловдив. Определението да се връчи на страните. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от съобщението до страните.
 
182 Административно дело No 50/2011, XV състав Други административни дела В.Х.Л. ДИРЕКТОР НА РДСП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 31.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Х.Л. с ЕГН ********** против Заповед № ЗД-РД01/0452 от 02.12.2010г. на Директора на РДСП-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 50 по описа за 2011 г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .


 
183 Административно дело No 51/2011, IX състав Други административни дела В.Х.Л. ДИРЕКТОР НА РДСП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 25.01.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.Х.Л. ***,настоящ адрес :гр.Сопот - вилна зона “Бозалан”№167 и съдебен адрес:гр.Карлово,ул.”Димитър Събев”№1,чрез адвокат Стефан Шипкалиев против Заповед № ЗД-РД01/0450/02.12.2010г. на Директора на Регионална дирекция “Социално подпомагане”-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 51/2011 г. по описа на Административен съд- Пловдив.Определението да се връчи на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от съобщението до страните.


 
184 Административно дело No 84/2011, IV състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Т.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 17.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.К.К., ЕГН **********,***, против действия на кмета на Община Пловдив по изпълнение на решение № 209, взето с протокол № 11 от 11.06.2009 г., на Общински съвет Пловдив.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Т.К.К., ЕГН **********,***, за спиране на действията на кмета на Община Пловдив по изпълнение на решение № 209, взето с протокол № 11 от 11.06.2009 г., на Общински съвет Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 84 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
185 Частно административно дело No 85/2011, XVII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт КАРАТ-С АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 25.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Карат – С” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от председателя на Съвета на директорите М.С., против Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед № 10 ОА 3700 от 29.12.2010 г., издадена от Кмета на Община Пловдив за класиране на участниците и определяне на изпълнител в конкурса за възлагане на обществен превоз на пътници по част от групи линии по маршрути от Областната и Републиканската транспортна схема от квотата на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 85 по описа за 2011 г. на Административен съд Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
186 Административно дело No 96/2011, VII състав Дела по ЗМСМА П.Х.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 31.01.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Х.П. ***, с което е оспорено решение №483 на ОбС – Пловдив, прието с Протокол №33 от 16.12.2010г..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №96/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
187 Частно админист. наказателно дело (К) No 111/2011, XXIII състав Наказателни частни касационни производства Н.А.И. ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 21.01.2011г., в законна сила от 21.01.2011г.
Отменя Определение от 15.12.2010г., с което съдебното производство по н.ах.д.№ 7193/2010г., ПРС-VII н.с-в е прекратено.
Връща делото на Районен Съд – Пловдив, VII н.състав, за продължаване на съдопроизводствените действия по него.
Определението не подлежи на обжалване.