АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.02.2011г. до 28.02.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1798/2007, XII състав Дела от администр. характер - данъчни БАКОВ 45 ИП БАКОВ СИЕ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 10.02.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 965 от 28.06.2007г., издаден от Пламен П. Пешлеевски - инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, в частта за установения корпоративен данък за 2004г. на “Б. 45 ИП Б. Сие” СД, ЕИК по БУЛСТАТ 825030906, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Иларион Макариополски“ № 76 за разликата от 308, 88 лв. до пълния установен размер от 2535, 78 лв., както и за определените лихви за забава за разликата от 35,19 лв. до пълния установен размер от 700,76 лв., в която част същия е мълчаливо потвърден по смисъла на чл.156, ал.4 от ДОПК от Директора на Дирекция ”ОУИ” – гр.Пловдив.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част. ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на “Б. 45 ИП Б. Сие” СД, ЕИК по БУЛСТАТ 825030906, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “ Иларион Макариополски “ № 76, представлявано от управителя И.П.Б., сумата от 52 /петдесет и два / лева, представляващи сторените разноски по производството, съразмерно на уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА “Б. 45 ИП Б. Сие” СД, ЕИК по БУЛСТАТ 825030906, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Иларион Макариополски” № 76, представлявано от управителя И.П.Б. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 3409 /три хиляди четиристотин и девет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
2 Административно дело No 537/2008, XIII състав Искове за обезщетение А.М.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ,
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 10.02.2011г.
ОСЪЖДА Агенция „Социално подпомагане” София да заплати на А.М.К. сумата от 36.30 лв., представляващи материални вреди, причинени в резултат на неизплатена месечна социална помощ за м. декември 2007 г.
ОТХВЪРЛЯ иска на А.М.К. в останалата част, като неоснователен.
ОСЪЖДА А.М.К. да заплати на Агенция “Социално подпомагане“ София сумата в размер на 129/сто двадесет и девет лева/ възнаграждение за юрисконсулт, съобразно отхвърлената част на иска.
ОСЪЖДА А.М.К. да заплати по сметка на Административен съд –Пловдив сумата в размер на 86 лева /осемдесет и шест лева/ представляваща изплатен депозит на вещо лице и сумата в размер на 8,60 лева/осем лева и шестдесет стотинки/ държавна такса, съобразно отхвърлената част на иска.
ОСЪЖДА Агенция „Социално подпомагане” София да заплати по сметка на Административен съд –Пловдив сумата в размер на 14 лева/четиринадесет лева/, представляваща изплатен депозит на вещо лице и сумата в размер на 01,40 /един лев и четиридес1ет стотинки/ представляваща дължимата държавна такса, съобразно уважената част на иска.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от уведомяване на страните, на които на основание чл. 138 от АПК да се изпрати препис от същото.

 
3 Административно дело No 365/2009, XIII състав Дела по КСО АСЕНКО 94 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 02.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “АСЕНКО 94” ЕООД, ЕИК 115818958, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Славееви гори” № 31, ет.4, ап.10, представлявано от управителя Г.Г.К.” против Решение № 352/11.12.2008г. на Ръководителя на ТП на НОИ-гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 369 по описа за 2009г. на Административен съд - Пловдив
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
4 Административно дело No 369/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни Т.И.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 02.02.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 800243 от 22.10.2008г., издаден от Галина Петкова Йовчева – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 28/09.01.2009г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА МУ относно установените на Т.И.С., ЕГН: ********** *** публични задължения както следва: за данък по чл.35 ЗОДФЛ /отм./ за 2004г. в размер на 16 842,36 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 7 926,43лева и за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. в размер на 23 292.98лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 8 085.19лева; за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003г. за разликата от 1 673,72 лева до пълния установен размер на данъка от 6 880.02лв., ведно със съответната лихва за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Т.И.С., ЕГН: ********** *** сумата от 2 233,12 /две хиляди и двеста тридесет и три лева и дванадесет стотинки/ лева, разноски по делото, определени по съразмерност и компенсация.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
5 Административно дело No 945/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни РУСАЛКА-ИВАН ГЕНЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 16.02.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 2600800799/05.03.2009г., издаден от Петър Кръстев Кръстев – главен инспектор по приходите в ТД на НАП –гр.Хасково,потвърден с Решение №295/08.05.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА му, с която на И.Б.Г., включително и като ЕТ”Русалка – И.Г.”***, са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер на 846,67 лева за данъчен период м.11.2004г. и в резултат на допълнително начислен данък добавена стойност в размер общо на 17 945,08 лева за данъчни периоди месец 09.2003г., м.09. 2004г. и м.09.2005г. и са начислени лихви за забава в размер общо на 11 020,54 лева.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Б.Г., включително и като ЕТ”Русалка – И.Г.”***, против Ревизионен акт № 2600800799/05.03.2009г., издаден от Петър Кръстев Кръстев – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Хасково, потвърден с Решение № 295 от 08.05. 2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА му, с която на И.Б.Г., включително и като ЕТ”Русалка – И.Г.”***, са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 7 108,98 лева за данъчен период м.10.2005г. и в резултат на допълнително начислен данък добавена стойност в размер общо на 15 710,32 лева за данъчни периоди месец 12.2004г., м.10.2005г., м.12.2006г. и м.12.2007г. и са начислени лихви за забава в размер общо на 7 413,83 лева, както и В ЧАСТТА, с която е определен данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003г. за внасяне в размер на 635 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 414,34 лева и данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. за внасяне в размер на 2 269,60 лева и прилежащи лихви в размер на 915,68 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на И.Б.Г., включително и като ЕТ”Русалка – И.Г.”*** , сумата от 69,49 /шестдесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки/ лева, разноски по делото по съразмерност и компенсация.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
6 Административно дело No 1273/2009, V състав Дела по КСО Г.П.Х. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 01.02.2011г.
ДОПУСКА поправка на ОФГ в Решение №1625/25.11.2010г. по адм. дело №1273/2009г. на Административен съд Пловдив, V състав, като в диспозитива на същото се чете следния текст:
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Х. с ЕГН **********,*** срещу Решение № 132/07.07.2009г. на Директора на РУ "СО" - гр.Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № **********/08.05.2009 г. на Ръководител “ПО” .
Решението да се връчи на страните по делото.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
7 Административно дело No 1392/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни К.Х.-МЕТАЛКОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 22.02.2011г.
ОТМЕНЯ изцяло Ревизионен акт № 160-900322/25.05.2009г., издаден от Т.П.К., на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП — гр. Пловдив, потвърден с Решение №488/22.07.2009г. на директора на Дирекция " ОУИ "при ЦУ на НАП-гр. Пловдив, в обжалваната част за отказан данъчен кредит в размер на 67985.23 и лихви в размер на 34822.64лв

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.


 
8 Административно дело No 1618/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПРИСТА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 16.02.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160900186/03.06.2009г., издаден от издаден от издаден от Калоян Любомиров Лазов – инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 507 от 29.07.2009год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта му, в която на “Приста” ООД, за данъчни периоди м.10.2004г., м.06.2006г. и м.10.2006г. е начислен допълнително ДДС за разликата над 94 156.53лв. до пълния размер 106 100.15лв., ведно с прилежащите лихви.
ОТХВЪРЛЯ жалбата като неоснователна в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “Приста” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 825223111, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Пещерско шосе” № 21, чрез управителя Д.И.А. сумата в размер 472лв. /четиристотин седемдесет и два лева/, съответната част от заплатените държавна такса и възнаграждения за вещи лица и адвокатски хонорар.
ОСЪЖДА “Приста” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 825223111, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Пещерско шосе” № 21, чрез управителя Д.И.А., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 3 147лв. /три хиляди сто четиридесет и седем лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
9 Административно дело No 1769/2009, IX състав Дела по КСО Т.А.Л. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 28.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.Л., ЕГН **********,***, против Решение № 202/03.09.2009 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – гр. Пловдив, с което отхвърля като неоснователна жалба с вх.№ Ж-97/14.08.20009 г. от Т.А.Л., срещу определения и изплатен размер на парично обезщетение при бременност и раждане по болничен лист № А20063917178 за периода 03.05.2009 г. – 17.06.2009 г. и болничен лист № А 2081986493 за периода 02.06.2009 г. – 14.07.2009 г.
ОСЪЖДА Т.А.Л., ЕГН **********,***, да заплати на РУСО - Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет /лв., представляваща разноски по делото.Решението да се изпрати на страните.
Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
10 Административно дело No 1840/2009, X състав Дела по ЗСП Т.А.Л. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 28.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.Л., ЕГН **********,***, против Решение № 202/03.09.2009 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – гр. Пловдив, с което отхвърля като неоснователна жалба с вх.№ Ж-97/14.08.20009 г. от Т.А.Л., срещу определения и изплатен размер на парично обезщетение при бременност и раждане по болничен лист № А20063917178 за периода 03.05.2009 г. – 17.06.2009 г. и болничен лист № А 2081986493 за периода 02.06.2009 г. – 14.07.2009 г.
ОСЪЖДА Т.А.Л., ЕГН **********,***, да заплати на РУСО - Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет /лв., представляваща разноски по делото.Решението да се изпрати на страните.
Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
11 Административно дело No 2113/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРАНС ЕЛГОЛ БЪЛГАРИЯ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 11.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Транс Елгол България” ООД гр.Пловдив, бул.”Шести септември” 144 а, представлявано от управителя Л.И.М., против Заповед № РД-18-48/ 03.06.2009 г. на ИД на АГКК гр.София за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив в частта за имот с ИД 56784.522.770.2.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
12 Административно дело No 41/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни КОИМПЕКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 10.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “КОИМПЕКС” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115773687, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Източен” № 73, ет. 1, ап. 9, представлявано от управителя Д.А.В., против Ревизионен акт № 160900871/12.10.2009 г., издаден от Калоян Любомиров Лазов – старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 860/15.12.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 9915 лв., ведно със законната лихва в размер на 2716,57 лв. за данъчни периоди м.09.2007, м.10.2007 г. и м. 11.2007 г. по фактури издадени от “ВИДИНМЕТАЛ” ЕООД.
ОСЪЖДА “КОИМПЕКС” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115773687, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Източен” № 73, ет. 1, ап. 9, представлявано от управителя Д.А.В., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 702,63 лв. /седемстотин и два лева и 63 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
13 Административно дело No 255/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АРТСТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 14.02.2011г.

ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 900313/26.10.2009 г., издаден от Г.Д.С.– инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 7/06.01.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта, с която на “АРТСТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.С.Г., допълнително е начислен ДДС в размер на 22238,95 лв. за данъчен период м.03.2007 г. и в размер на 18027,79 лв. за данъчен период м. 08.2007 г., ведно със съответни лихви за просрочие, като намалява установените задължения за ДДС, както следва: за данъчен период м.03.2007 г. от 22238,95 лв. на 11798,15 лв. и за данъчен период м. 08.2007 г. от 18027,79 лв. на 9630,21 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “АРТСТРОЙ ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.С.Г., сумата от 1950 лв. /хиляда деветстотин и петдесет лева/, представляваща сторените от последното разноски по производството за заплащане на държавна такса, възнаграждение за вещи лица и възнаграждение за един адвокат.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
14 Административно дело No 439/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.В.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 24.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.А., ЕГН **********,***, е оспорил Ревизионен акт /РА/ № 160901023/03.12.2009 г. (л.14-19), издаден от Н. Стефанов Хубенов – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 81/02.02.2010 г. (л.8-9) на Заместник директора Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, упълномощен със Заповед № ЗЦУ/100/20.01.2010 г. (л.214) на Изпълнителния директор на НАП, с който на жалбоподателя са определени допълнително данъчни задължения, както следва: - данък по чл. 35 от ЗОДФЛ / отм. /за 2004 г – 374.97 лв. и лихви в размер на 215.30 лв.; - данък по чл. 35 от ЗОДФЛ / отм. / за 2005 г. – 394.77 лв. и лихви – 195.34 лв.; - данък по чл. 35 от ЗОДФЛ / отм. / за 2006 г. – 366.28 лв. и лихви – 134.71 лв.; - данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. – 240.60 лв. и лихви в размер на 53.36 лв. и данък по чл. 48 ал. 1 от ЗДДФЛ за 2008 г. – 162.07 лв. и лихви – 11.47 лв.
ОСЪЖДА Н.В.А., ЕГН **********,***, да заплати на дирекция “ ОИУ “ – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 268.93 / двеста шестдесет и осем и 0.93 / лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.
 
15 Административно дело No 469/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.К.Г.,
Е.К.П.
КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ КЪМ ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 03.02.2011г.

ИЗМЕНЯ решението от 24.06.2008 г. на комисията по чл.210, ал.1 ЗУТ, назначена със заповед № 31 от 21.04.2008 г. на кмета на Община Раковски, като УВЕЛИЧАВА пазарната оценка за поземлен имот № 046126 с площ 39 декара, начин на трайно ползване – нива, находящ се в местността “Назърица 1” по плана за земеразделяне на с.Стряма, Община Раковски, собственост на М.К.Г., ЕГН **********, и Е.К.П., ЕГН **********, от 2 895 лева на 7 000 (седем хиляди) лева.
ОСЪЖДА Община Раковски да заплати на М.К.Г., ЕГН **********,***, и Е.К.П., ЕГН **********,***, сумата 680 (шестстотин осемдесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
16 Административно дело No 494/2010, V състав Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ.СВ.КОЗМА И ДАМЯН ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 03.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Медицински център “Св. Св. Кузма и Дамян” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к “Тракия”, бул. “Освобождение” № 79, с управител Н.И. Тръйкова – Д. срещу писмена покана № 16-2252 от 17.02.2010 г. на Директора на РЗОК гр. Пловдив, с която жалбоподателя е поканен да внесе доброволно на НЗОК сумата от 2178,61 лв., представляващи превишения на определените от Касата регулативни стандарти за третото и четвъртото тримесечие на 2008 г.
ОСЪЖДА Медицински център “Св. Св. Кузма и Дамян” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к “Тракия”, бул. “Освобождение” № 79 да заплати на РЗОК Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 271,71лв. /двеста седемдесет и един лева и 71 стотинки/
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
17 Административно дело No 545/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Г.Ч.,
А.Н.П.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 03.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.Ч. с ЕГН ********** и на А.Н.П. с ЕГН ********** против Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която на основание чл. 49 ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Пловдив, ЕКАТТЕ 56784, община Пловдив, обл. Пловдив, относно ПИ с ИД: 56784.521.475; 56784.521.1218; 56784.521.1306; 56784.521.476.

ОСЪЖДА Н.Г.Ч., ЕГН ********** *** и А.Н.П. с ЕГН ********** *** да заплатят в полза на Т.К.Г. и Б.Л.Г. сумата в размер от 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
 
18 Административно дело No 552/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГАЗТРЕЙД АД ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 09.02.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №А-122 от 01.02.2010г. на кмета на община Асеновград, с която е одобрен проект на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя на имот с идентификатор №99087.13.36 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, като се образуват 4 нови УПИ 99087.13.56 за складове, УПИ 99087.13.57 за складове, УПИ 99087.13.58 за складове и УПИ 99087.13.59 за складове.
ОСЪЖДА община Асеновград да заплати на “Газтрейд” АД, със седалище и адрес на управление: гр. С., сумата от 450,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
19 Административно дело No 622/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АРКО ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 25.02.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №09ОА-1800 от 10.07.2009г. на изпълняващ длъжността кмет на община Пловдив, с която е отказано одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.428-нов по плана на Първа градска част, гр. Пловдив, досежно новообразуван УПИ І-жилищно строителство в част “регулация”.
ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Пловдив за постановяване на акт досежно отменената част на Заповед №09ОА-1800 от 10.07.2009г., при спазване на изложените в настоящето решение съображения, които са задължителни.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Арко” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Софроний Врачански” №12а, против Заповед №09ОА-1800 от 10.07.2009г. на изпълняващ длъжността кмет на община Пловдив, с която е отказано одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.428-нов по плана на Първа градска част, гр. Пловдив, досежно новообразуван УПИ І-жилищно строителство в част “застрояване”.
ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на “Арко” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Софроний Врачански” №12а, сумата от 775,00 лева, представляваща направените по делото разноски, съразмерно на уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА “Арко” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Софроний Врачански” №12а, да заплати на Дом за деца, лишени от родителска грижа “Олга Скобелева”, гр. Пловдив, сумата от 150,00 лева, представляваща направените по делото разноски, съразмерно на отхвърлената част от жалбата.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
20 Административно дело No 653/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни БЕНЖАТОЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 22.02.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 090900269 от 05.01.2010г., издаден от Красимира Георгиева Делчева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Кърджали, потвърден в обжалваната част с Решение № 138/04.03.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно отказан данъчен кредит и допълнително начислен ДДС на “Бенжатол” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 1085222599 със седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, ул. „Васил Левски" № 3, бл. Саба 2, ет. 2, ап.4, представлявано от Б.А., в общ размер на 4 039.35лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 5 035.82лв., за данъчни периоди м.01, 05 и 09.2007г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Бенжатол” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 1085222599 със седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, ул. „Васил Левски" № 3, бл. Саба 2, ет. 2, ап.4, представлявано от Б.А. в останалата част относно корпоративен данък за 2008г. в размер на 6 880.52лв. с прилежащи лихви в размер на 630.50лв., допълнително начислен ДДС в размер на 83 823,20лв., непризнат данъчен кредит в размер на 7 768,24лв. с прилежащи лихви в размер на 10 368,46лв. и задължителни осигурителни вноски за периода 01.01.2009г. – 31.05.2009г. – ДОО в размер на 5 518.08лв. и прилежащи лихви – 798.46лв., ДЗПО в размер на 1 280.04лв. и прилежащи лихви в размер на 185.46лв., фонд ГВРС в размер на 29.30лв. и прилежащи лихви в размер на 4.24лв., здравно осигурителни вноски в размер на 2 323.92лв. и прилежащи лихви в размер на 180.22лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Бенжатол” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 1085222599 със седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, ул. „Васил Левски" № 3, бл. Саба 2, ет. 2, ап.4, представлявано от Б.А. сумата 168лв. (сто шестдесет и осем) лева разноски по делото, съответни на уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА “Бенжатол” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 1085222599 със седалище и адрес на управление - гр. Кърджали, ул. „Васил Левски" № 3, бл. Саба 2, ет. 2, ап.4, представлявано от Б.А., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата 2 753 лв. /две хиляди седемстотин петдесет и три лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
21 Административно дело No 708/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Е.А.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 24.02.2011г.
ОХВЪРЛЯ жалбата на Е. Атанасов Д. против РА № 16003065/17.04.2008г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с решение № 540/24.07.2008г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно отказано право на приспадане на данъчен кредит по фактура № 1000000591/27.07.2004г., издадена от ЕТ "Дар Комерс", в размер на 6 500 лв. и относно увеличението на финансовия резултат за 2004 г. със сумата 32 500 лв. по фактура № 1000000591/27.07.2004г., издадена от ЕТ "ДАР КОМЕРС" и определения във връзка с това като допълнително дължим данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ и съответните лихви.
ОСЪЖДА Е.А.Д., ЕГН: **********,*** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 829.61лв. /осемстотин двадесет и девет лева и шестдесет и една стотинка/, равностойност на осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
22 Административно дело No 735/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПАРК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 07.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ПАРК” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 112577338 със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. “Г.С. Раковски” № 1, ет. 9, ап. 54, представлявано от управителя Тони Димитров Баждаров, против Ревизионен акт № 900516 от 05.01.2010г., издаден от Стоянка Марийна И. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение № 169/16.03.2010г. на Заместник директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който е отказан данъчен кредит в размер на 93 436.53лв. и е начислена прилежаща лихва в размер на 11 254.40лв, като неоснователна.
ОСЪЖДА “ПАРК” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 112577338 със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. “Г.С. Раковски” № 1, ет. 9, ап. 54, представлявано от управителя Тони Димитров Баждаров да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 2 543лв. /две хиляди петстотин четиридесет и три лева/, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
23 Административно дело No 740/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.С.Т.,
МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ 1-ПЛОВДИВ ЕООД
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 21.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.С.Т.-Георгиева против Заповед № 09ОА-1946 от 24.07.2009г. на И.Д.Кмет на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта относно жалбата на Е.С.Т.-Георгиева.
ОТМЕНЯ Заповед № 09ОА-1946 от 24.07.2009г. на И.Д.Кмет на Община Пловдив.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати в полза на “Медико-техническа лабораторияІ-Пловдив” ЕООД, ЕИК 000466941, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Свобода” № 15, представлявано от управителя К.И.Г. сумата в размер от 380 лв. /триста и осемдесет лева/.
Решението в прекратителната част има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на Република България в 7-дневен срок от съобщаването.
В останалата част решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването.


 
24 Административно дело No 790/2010, XV състав Други административни дела ДУЧЕ ФАРМ ЕООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 09.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ДУЧЕ-ФАРМ” ЕООД, ЕИК 115946071, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Найден Геров” № 17, вх. А, ет.3, ап.3, представлявано от Д.К.М.против Заповед № 1061 от 22.12.2009г. на Директора на РИОКОЗ-Пловдив /РЗИ-Пловдив/.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част.
ОТХВЪРЛЯ жалбата “ДУЧЕ-ФАРМ” ЕООД, ЕИК 115946071, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Найден Геров” № 17, вх. А, ет.3, ап.3, представлявано от Д.К.М.против административен акт, обективиран в писмо с изх. № 3323 от 09.04.2010г. на Директора на РИОКОЗ-Пловдив /Директора на РЗИ-Пловдив/, в което е посочено, че продуктът “ВАЛИДОЛ-ФАРМСТАНДАРТ” не може да бъде вписан в базата данни, поддържана от РИОКОЗ-Пловдив и пуснат на пазара като хранителна добавка.
ОСЪЖДА “ДУЧЕ-ФАРМ” ЕООД, ЕИК 115946071, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Найден Геров” № 17, вх. А, ет.3, ап.3, представлявано от Д.К.М.да заплати в полза на Регионална здравна инспекция-Пловдив сумата в размер от 150лв. /сто и петдесет лева/.
Решението в прекратителната част има характер на определение и може да се обжалва, в 7-дневен срок от съобщаването с частна жалба, пред Върховния административен съд. В останалата част решението може да се обжалва с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.


 
25 Административно дело No 830/2010, IX състав Други административни дела ДКЦ 3-ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 02.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Диагностично консултативен център /ДКЦ/ ІІІ-Пловдив”ЕООД,ЕИК115515441 с адрес на управление: гр Пловдив ул. ”Васил Левски” №144, против Писмена покана № 16-0666 от 18.03.2010 г. на Директора на РЗОК.
ОСЪЖДА“Диагностично консултативен център/ДКЦ/ ІІІ-Пловдив”ЕООД,ЕИК115515441 с адрес на управление: гр Пловдив ул. ”Васил Левски” №144, да заплати на РЗОК Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв./сто и петдесет лева/.
Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с изпращане на преписи на страните.

 
26 Административно дело No 832/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Т.П. ОБЩИНА КАРЛОВО ЧРЕЗ КМЕТА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 01.02.2011г.
Отхвърля жалбата на А.Т.П.,***, против Заповед № 249/16.03.2010г. на Кмета на Община Карлово.
Решението не подлежи на обжалване.

 
27 Частно административно дело No 842/2010, XIII състав Частни администр. дела МИНИНВЕСТ 2009 ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 15.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ Мининвест 2009 “ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, ап. 7, представлявано заедно от С.С.М. и Л.Г.Х., като управители, срещу решение по жалба срещу постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки №39/30.03.2010 г. на директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е потвърдено като законосъобразно постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. №1490#6/09.03.2010 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив.

ОСЪЖДА “ Мининвест 2009 “ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, ап. 7,да заплати на ТД на НАП – Велико Търново разноски по делото в размер на 150 лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
28 Административно дело No 848/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДАНКА СТАМЕНОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 25.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “М.-1001-Д.С.“, ЕИК ...., със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ж. к. “....”, бл. ..., вх... ет..., ап..., представляван от Д.И.С., ЕГН **********, срещу Ревизионен акт /РА/ № 160902124/15.02.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 249/13.04.2010г. на Директора на Дирекция “ Обжалване и управление на изпълнението “ – гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, в частта му с която допълнително е начислен ДДС в размер на 27587 лв., като неоснованелна.
ОСЪЖДА ЕТ “М.-1001-Д.С.“, ЕИК ...., със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ж. к. “....”, бл. ..., вх... ет..., ап..., представляван от Д.И.С., ЕГН ********** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите сумата от 1082 /хиляда осемдесет и два /лева., представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
29 Административно дело No 881/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЙНДЖЕЛ-ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 11.02.2011г.
Отменя Ревизионен акт № 160901750/21.01.2010г. издаден от Г.Вълнева-гл.инспектор “Приходи” при ТД на НАП-Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 227/07.04.2010г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП за разликата над 224 158.19 лв. до пълния размер на отказан данъчен кредит в размер на 270 273.60 лв., ведно с прилежащите лихви.
Отхвърля жалбата в останалата й част.
Осъжда ЕТ “Ейнджел-Златинка Енчева” - гр.Пловдив, ул.”Петър Стоев” № 66 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 4951.69 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
30 Административно дело No 912/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ф.И.М.,
Н.И.М.
РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 14.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Ф.И.М. и Н.И.М. ***, чрез пълномощника си адв. А.Ц. за допълване на постановеното решение № 1629 от 25.11.2010 г. по адм.д.№ 912/ 2010 г. по описа на Административен съд- гр. Пловдив по оспорване на заповед № ДК-10-5 от 22.02.2010г. на началника на РДНСК– Южен централен район - Пловдив, с която е отменено разрешение за строеж № 157 от 31.07.2009 г., издадено от главния архитект на район “Централен” Община Пловдив за строеж: “Преустройство на апартамент за уширяване на тераса/конзолно/, намиращ се в УПИ І – компл. Застрояване, ПИ № 561, кв.264 нов /361 – стар/, по плана на кв.”Триъгълника” с административен адрес ул.”Кардам” № 11, гр. Пловдив, с възложител Ф.И.М..
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
31 Административно дело No 921/2010, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Г.В. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 14.02.2011г.
Отхвърля жалба на М.Г.В.,***, срещу Заповед № А 2065/05.10.2009г. на кмета на община Асеновград, с която е наредено да премахне доброволно за своя сметка "Външна тоалетна", находяща се в имот № 00702.513.180 по кадастралната карта на гр. Асеновград.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.

 
32 Административно дело No 930/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни РЕМЕДИЯ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 28.02.2011г.
Отменя Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 34160-0085638/19.04.2010г.,издадена от Директор на ТД на НАП-Пловдив, с която е наложена принудителна административна мярка "Запечатване" по отношение на търговски обект-аптека , стопанисван от “Ремедия”ООД. Осъжда ТД на НАП - гр. Пловдив да заплати на “Ремедия”ООД , с адрес на управление гр.Първомай,ул.”Княз Борис І”№45,Област Пловдив , сумата от 50 лв. разноски ,представляващи внесена държавна такса по делото.Преписи от решението да се изпратят на страните. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
33 Административно наказателно дело (К) No 952/2010, XIX състав Наказателни касационни производства Г.П.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 18.02.2011г., в законна сила от 18.02.2011г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 689 от 09.04.2010г. на Пловдивския районен съд, ХХІV - ти н.с, постановено по НАХД № 962 по описа на същия съд за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест. 
34 Административно дело No 980/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Д.Ж.,
М.Д.Ж.,
С.Я.Ж.,
С.Я.Ж.К.,
Й.С.Ж.,
Д.И.Ж.,
С.К.Х.,
И.П.Х.,
КРАС ЕООД
РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ,ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ КМЕТА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 28.02.2011г.
Отменя Заповед № РД-10-319/29.03.2010г. на Кмета на Район “Централен”-Община Пловдив за спиране на строеж: “ Част апартамент № 5 на кота Н 5,16 м. и частта над Кота Н 13,44м., които се изпълняват в отклонение от одобрените инвестиционни проекти и разрешение за строеж – “Жилищна сграда с височина Н 3.60м., 12.50м., и 15.00м. с пет гаража, два офиса, седем ателиета за ИТД и дванадесет жилища”, намиращ се в УПИ VII – 1699, 1706, 1705, кв.512 по плана на Първа гр.част, с административен адрес – ул.”Плиска” № 4, гр.Пловдив, представляващи: приобщена част от открита тераса към ап.№ 5 на кота Н 5.16, като е била иззидана стена, с която се излиза с 1.50 м. извън очертанието на калкана на съседната сграда, който трябва да е покрит; върху открита тераса на Н 13.44 м. е излята нова пергола с нови стоманобетонови хоризонтални и вертикални елементи, които представляват съществено отклонение, съгласно чл.154 ал.2 т.4 ЗУТ.
Осъжда Район “Централен”-Община Пловдив да заплати на И.Д.Ж., М.Д.Ж., С.Я.Ж., С.Я.Ж.-К., Й.С.Ж., Д.И.Ж., С.К.Х., И.П. Христова и “КРАС” ЕООД с управител П.К.С. сумата от общо 330.00лв., представляващи съдебно-деловодни разноски /130 лв.-държавна такса и 200 лв.- депозит за вещо лице/.
Решението е окончателно.

 
35 Административно дело No 982/2010, I състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.В.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 17.02.2011г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на Община Куклен, обл. Пловдивска, обективиран в Писмо №СА-939 от 15.04.2010г., да разгледа по същество, отправено до него от А.В.К.,***№ 599 от 24.02.2010г. и искане вх.№1022 от 29.03.2010г. да издаде заповед за възстановяване на собствеността върху поземлен имот № 1005 по влезлият в сила план на новообразуваните имоти по §4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността “Царина” от землището на с. Гълъбово, обл. Пловдивска
ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на Община Куклен, обл. Пловдивска за решаване по същество, на отправеното до него, от А.В.К.,***№ 599 от 24.02.2010г. и искане вх.№1022 от 29.03.2010г. да издаде заповед за възстановяване на собствеността върху поземлен имот №1005 по влезлият в сила план на новообразуваните имоти по § 4к от ПЗР на ЗСПЗЗ за местността “Царина” от землището на с. Гълъбово, обл. Пловдивска. Указва на Кмета на Община Куклен, обл. Пловдивска, че срокът за произнасяне по същество, по отправеното до него искане, започва да тече от връчване на настоящото определение и съответно постъпване на административната праписка.
ОСЪЖДА Община Куклен да заплати на А.В.К.,***., сумата от 650.00лв представляваща извършени от последният разноски по производството –възнаграждения за един адвокат и вещо лице.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
36 Административно дело (К) No 992/2010, XXI състав Касационни производства Л.Г.Д.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ
Л.Г.Д.,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 09.02.2011г., в законна сила от 09.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1763 от 26.06.2009 година на Пловдивски районен съд, ХVІ - ти граждански състав, постановено по административно дело №129 по описа на същия съд за 2009г
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
37 Административно дело No 1002/2010, XII състав Дела по ЗОС ОНГЪЛ АД КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 28.02.2011г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Онгъл“ АД, с ЕИК по БУЛСТАТ 825302562 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.” Барикадите “ № 10, представлявано от изпълнителния директор инж. Наско Неделчев Пармашки против Заповед № РД – 09-139/29.03.2010г. на Кмета на район “Източен“ при Община – Пловдив, с която е наредено да се изземе, ползвания от жалбоподателя без правно основание нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ второстепенна улица с идентификатор № 56784.527.120, съгласно кадастралната карта на СГКК, чрез премахване на поставения метален портал.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
38 Административно дело No 1095/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни МАУСС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 23.02.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 900582 от 10.03.2010г., издаден от ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с Решение № 337 от 17.05.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта му, в която на “Маусс” ЕООД, за данъчен период м.10.2009г. е отказан данъчен кредит в размер на 23 872.77лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата като неоснователна в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “Маусс” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик. ул. ”Генерал Гурко” № 46, представлявано от Лилко Чинов Касабов, чрез пълномощника Валентин Савов Дойков сумата в размер 945лв. /деветстотин четиридесет и пет лева/, съответната част от заплатените държавна такса и възнаграждение за вещо лице и адвокатски хонорар.
ОСЪЖДА “Маусс” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик. ул. ”Генерал Гурко” № 46, представлявано от Лилко Чинов Касабов, чрез пълномощника Валентин Савов Дойков да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 97,84лв. /деветдесет и седем лева и осемдесет и четири стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва чрез Административен съд - Пловдив пред Върховен административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщението че е изготвено.

 
39 Административно дело No 1096/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 17.02.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260900696/11.03.2010 г., издаден от издаден от Юлия Невенова К. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, офис Хасково, потвърден с Решение № 320 от 12.05.2010год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта му, в която на “Екоинженеринг” ООД, за данъчни периоди м.11.2007г. и м.05.2008г. е начислен допълнително ДДС за разликата над 41 183,60лв. до пълния размер на ДДС 44 444.88лв., ведно с прилежащите лихви.
ОТХВЪРЛЯ жалбата като неоснователна в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “Екоинженеринг” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, ул. “Княз Борис І” № 25, представлявано от управителя Стефан П. Шомов, чрез пълномощника адв. И.П., сумата в размер 130.05лв. /сто и тридесет лева и пет стотинки/, съответната част от заплатените държавна такса и възнаграждения за вещи лица и адвокатски хонорар.
ОСЪЖДА “Екоинженеринг” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, ул. “Княз Борис І” № 25, представлявано от управителя Стефан П. Шомов, чрез пълномощника адв. И.П. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1 566.86лв. /хиляда петстотин шестдесет и шест лева и осемдесет и шест стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
40 Административно дело No 1098/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни КАТЯ АПОСТОЛОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 21.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.А.А., ЕГН **********, едноличен търговец с фирма “Катя А.”, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. “Михаил Куманов” № 8, ЕИК по БУЛСТАТ 112562514 против Ревизионен акт № 900662 от 15.03.2010 г., издаден от Б.С.П.-старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, офис Пазарджик, в частта, с която е отказан данъчен кредит в размер на 19 905,92 лв. и е начислен ДДС в размер на 7 500 лв. и лихви в размер на 641,35 лв., потвърден с Решение № 308 от 10.05.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив
ОСЪЖДА Е.А.А., ЕГН **********, представляващ ЕТ с фирма “Катя А.”, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. “Михаил Куманов” № 8, ЕИК по БУЛСТАТ 112562514 да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 1011 лв. /хиляда и единадесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
41 Административно дело No 1099/2010, XIII състав Искове за обезщетение М.Д.П. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ,
ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 10.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ исковата молба от М.Д.П., ЕГН **********,***, с която цели да установи, че не дължи ДДС за м. април 2008 г. по справка-декларация по ЗДДС № 2400-0993921/14.05.2008 г. в размер на 2 699.18 лв. и ДДС за м. май 2008 г. по справка декларация № 2400-0999400/13.06.2008 г. в размер на 2 493.40 лв.
ОСЪЖДА М.Д.П., ЕГН **********,***, да заплати сумата от 150.00 лв. /сто и петдесет/, представляваща юрисконсултско възнараждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.
 
42 Административно дело No 1127/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПАРК-ХОТЕЛ САНКТ ПЕТЕРБУРГ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 07.02.2011г.
ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ на Съда от 02.02.2011г. , с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Парк- хотел “Санкт Петербург” АД, със седалище и адрес на управление- гр.Пловдив, бул. “България” № 97, ЕИК по Булстат 825239447, против РА № 1601000228/15.03.2010год., издаден от Териториална дирекция на НАП– гр.Пловдив, потвърден с Решение № 319/12.05.2010год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, като просрочена.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1127 по описа на Административен съд – Пловдив за 2010г., ХVІІІ състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
43 Административно дело No 1146/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Е.Ф.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 18.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Ф.Х. в качеството й на ЕТ“Константин І – Е.Х.”***, с адрес на управление: гр.Карлово, ул.”Парчевич” № 47, вх. Б, ап.1, против ревизионен акт № 160901825/18.03.2010г. на гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 330/14.05.2010 г. на директора на дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на жалбоподателката не е признат непризнат данъчен кредит в размер на 11621,11лв. за м.06/2009г., ведно с прилежащите лихви от 44,02лв., начислени през м.06, 07, 08 и 09/2009г.
ОСЪЖДА Е.Ф.Х. в качеството й на ЕТ“Константин І – Е.Х.”***, с Булстат 115139576, с адрес на управление: гр.Карлово, ул.”Парчевич” № 47, вх. Б, ап.1, да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 716 /седемстотин и шестнадесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
44 Административно дело No 1184/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ДИОМА ТРЕЙД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 28.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на “ДИОМА ТРЕЙД” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 123560710, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. ”Граф Игнатиев” № 13, представлявано от М.С.Й., против Ревизионен акт № 240900737 от 08.03.2010г., издаден от ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Стара Загора, потвърден и изменен в обжалваната част с Решение № 311/10.05.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив по отношение допълнително начислен ДДС за данъчни периоди м.04, 05 и 08.2007г. в общ размер на 212 066.67лв. и прилежащи лихви в размер на 73 057.21лв. и корпоративен данък за данъчен период 2007г. в размер на 85 372.87лв. и прилежащи лихви в размер на 22 306.72лв.
ОСЪЖДА “Диома трейд” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. “Граф Игнатиев” № 13, представлявано от М.С.Й. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 8 306,07лв. /осем хиляди триста и шест лева и седем стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.Препис от решението да се изпрати на страните.
Решението може да се обжалва чрез Административен съд - Пловдив пред Върховен административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщението , че е изготвено.


 
45 Административно дело No 1190/2010, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.С.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 04.02.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 12.01.2010 г. за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата предявено от Г.С.В. с ЕГН ********** *** чрез процесуалния му представител адв. Е.К. ***, офис 3 срещу Заповед № 21/02.03.2010 г. на Кмета на Община Перущица, с която е одобрен Проект за изменение ПУП – ПРЗ на УПИ ХV-889 и ХХV-1915 кв. 67 по рег. план на гр. Перущица.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 1190/2010 год. по описа на Административен съд Пловдив.
ОСЪЖДА Г.С.В. с ЕГН ********** *** да заплати на Община Перущица сумата от 150 лв. разноски по делото.
ОСЪЖДА Г.С.В. с ЕГН ********** *** да заплати на А.С.Т. и С.С.Т., представлявани от адв. Г. сумата от 450лева, разноски по делото.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне

 
46 Административно дело No 1193/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МЕСОКОМБИНАТ-АСЕНОВГРАД ООД КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 03.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Месокомбинат-Асеновград”ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Васил Левски” № 24, представлявано от управителя Цветелина Стоименова Марчева, срещу Заповед № А-696/22.04.2010 г. на Кмета на Община Асеновград, с която е наредено на жалбоподателя да премахне доброволно ограда, представляваща по начин на изпълнение 0.60 м плътна част и 2.00 м метални пана към имоти №№ 530.233-общински, 530.234-общински, 530.325-частен, 530.238-печатница и граничи с улица и метална входна врата към имот 530.12-улица.
Решението не подлежи на обжалване.


 
47 Административно дело No 1227/2010, XII състав Дела по КСО ПОДЕЛЕНИЕ 32880 ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 22.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, предявена от Поделение 32880 – с.Ягодово, обл. Пловдивска, ЕИК ***, представлявано от командира майор Х.Й.Х.против Решение № 116/17.05.2010г. на Ръководителя на ТП на НОИ - гр.Пловдив, с което е потвърдено разпореждане № 523/31.03.2010г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1227 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
48 Административно дело No 1246/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Ж.С.,
В.З.С.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 23.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на П.Ж.С., ЕГН ********** и В.З.С., ЕГН **********,***, против заповед № 200 от 17.05.2010 г. на кмета на район “Южен“, Община Пловдив, с която не е одобрен проект за изменение на подробния устройствен план – работен устройствен план за УПИ І-397, масив 102, местност “Бялата воденица“, землище Пловдив-юг, идентичен с поземлен имот с идентификатор 56784.382.468 по скица № 3329 от 18.08.2009 г. на СГКК Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
49 Административно дело No 1250/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни САРАЙ АВТО ПЛЮС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 07.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Сарай Авто плюс”ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: ..., със седалище и адрес на управление ..., представлявано от управителя А.И.С., против Реви-зионен акт № 160902227 от 26.03.2010г., издаден от Райна Борисова Танева – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден и изменен с Решение № 376 от 01.06.2010г. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на ”Сарай Авто плюс”ЕООД са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 43 656,46 лева за данъчни периоди месец 12.2004г. и месец 01.2008г., начислени са лихви за забава в размер общо на 26 109,92 лева, и са начислени лихви за невнесени в срок авансови вноски по ЗКПО /отм./ за 2005г. в размер на 334, 26 лева, за 2006г. в размер на 548,31 лева и по ЗКПО за 2007г. в размер на 895,06 лева и за 2008г. в размер на 1 565,41 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ”Сарай Авто плюс” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: ***, със седалище и адрес на управление ***, чрез управителя А. И. С. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 1912,19 /хиляда деветстотин и дванадесет лева и деветнадесет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
50 Административно дело No 1256/2010, XVIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.С.Ч.,
Д.Н.Ч.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 15.02.2011г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Община Асеновград да се произнесе по Заявление на П.С.Ч. с вх. № 94-П-89/27.04.2010 г.
ВРЪЩА преписката на административния орган за провеждане на процедурата по чл. 11, ал.4 от ППЗСПЗЗ.
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на П.С.Ч., ЕГН ********** *** сумата от 610 /шестстотин и десет/ лева., представляващи разноски за водене на делото.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
51 Административно дело No 1263/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕТ-ГЕОРГИ ТАНЧЕВ ЕТ КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 28.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “ГЕТ - Г.Т.” с ЕИК 115853496, с адрес на управление - ***, чрез Р.Г.Т. ЕГН **********,***, в качеството му на пълномощник на ЕТ “ГЕТ - Г.Т.” ЕИК 115853496, против заповед № 262 от 17.06.2010 г. на кмета на район “Тракия” при Община Пловдив, като неоснователна.
ОСЪЖДА ЕТ “ГЕТ - Г.Т.” с ЕИК 115853496, адрес на управление - ***, да заплати на Община Пловдив – район Тракия сумата от 270 /двеста и седемдесет/ лева, представляващи разноски за производството и равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
52 Административно дело No 1267/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛФАРМА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 28.02.2011г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Ревизионен акт № 1000024 от 08.04.2010 г., издаден от Стоянка Марийна И., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ – гр. Пазарджик, с който на “Булфарма “ ООД – гр. Пещера, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 5, представлявано от Михаил Николов Тиков, с ЕИК по БУЛСТАТ 112064200, в частта, с която е отказано право на приспадане на данъчен кредит в размер на 29 449.60 лв., ведно с прилежащата лихва в размер на 15 327.02лв. по фактура № 597/13.04.2006 г., издадена от “ Гидо “ ООД – гр. Пещера.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Булфарма “ ООД – гр. Пещера, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 5, представлявано от Михаил Николов Тиков, с ЕИК по БУЛСТАТ 112064200, в останалата част.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Булфарма “ ООД – гр. Пещера, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 5, сторените по делото разноски в размер на 187.50 лв. /сто осемдесет и седем лева и петдесет стотинки/, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА “Булфарма “ ООД – гр. Пещера, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 5, да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, разноски по делото в размер на 425.90лв. /четристотин двадесет и пет лева и деветдесет стотинки/, равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
53 Административно дело No 1329/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Е.В.Я.,
Я.В.Я.,
Д.Д.М.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 21.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.В.Я., Я.В.Я.Д.Д.М. против Писмо с изх. № 66-22-284 от 28.04.2010г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив, потвърдено с Решение № 420 от 16.06.2010г. на Зам. Директора на Дирекция “ОУИ”-Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Е.В.Я., Я.В.Я.Д.Д.М. да заплатят на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 150лв. /сто и петдесет лева/.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
54 Административно наказателно дело (К) No 1335/2010, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 17.02.2011г., в законна сила от 17.02.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 825 от 27.04.2010 г. постановено по НАХД № 676/2010 г. по описа на Пловдивския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
55 Административно дело No 1359/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТРИУМВИРАТ ИМЕХ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 21.02.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт /РА/ № 160003128/25.04.2008г., издаден от Н.А.К.– инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърдени с Решение № 473 от 19.06.2008г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя за данъчен период месец Октомври 2007г, в частта относно допълнително начислен ДДС в размер на 17886,60 лв. ведно с законната лихва върху тях.
ОТМЕНЯ по жалба на “Триумвират имех” ЕООД, гр.Пловдив, бул.”Марица”№21, ет.1, представлявано от управителя Й.М.Б. Ревизионен акт /РА/ № 160003128/25.04.2008г., издаден от Н.А.К.– инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърдени с Решение № 473 от 19.06.2008г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В в частта му, с която за месец Ноември 2007 г. е доначислен данък добавен стойност и са начислени съответни лихви за забава.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
56 Административно дело No 1413/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни СВОБОДА М ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 17.02.2011г.

ОТХВЪРЛЯ оспорването на “С.М.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. П., "К.В."” № 64, ап. 15, против Ревизионен акт № 130100246 от 20.04.10 г. издаден от Н.А.А., на длъжност главен инспектор по приходите, при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с Решение № 454 от 24.06.2010 г. на и. д. Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, в частта му с която на “С.М.” ЕООД, за отчетни периоди м. май 2008г.; м. юли 2008г. и м.август 2008 г. е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 57 478,00 лв. по данъчни фактури № 391 от 14.04.2008г.; №722 от 30.07.2008г.; №723 от 08.08.2008г.; №726 от 15.08.2008г. и № 730 от 28.08.2008г., издадени от “Ю.-С.Ю..” ЕООД, гр. София и са установени и определени за внасяне лихви за просрочие, съобразно преобразуваните за съответния период резултати в размер общо на 11 939,20 лв.
ОСЪЖДА “С.М.” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. П., "К.В."” № 64, ап. 15 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1838.34лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
57 Административно дело No 1420/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни Р.Р.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 21.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Р.Р., против Ревизионен акт /РА/ № 2110100620/28.04.2010г., издаден от Ваня Велкова Пенчева на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Смолян, потвърден с Решение № 460/25.06.2010г. на Заместник директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив в обжалваната част по отношение отказан данъчен кредит в размер на 48 200.12лв. и съответните лихви в размер на 11 480.35лв.
ОСЪЖДА Р.Р.Р., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на1 643,61лв. /хиляда шестстотин четиридесет и три лева и шестдесет и една стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
58 Административно дело No 1428/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АЕРКОК ООД,
Б.П.А.
ОБЩИНА МАРИЦА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 17.02.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на Б.П.А.-*** против Заповед № РД-09-82/21.03.2000г., издадена от Кмета на Община Марица за одобряване на частично застроително решение /ЧЗР/ на п.I-65 от масив 18 по плана за земеразделяне на с.Трилистник.
Прекратява съдебното производство в тази част.
Отхвърля жалбата на “Аеркок” ООД, седалище/адрес на управление-гр.Шумен, ул.”Цар Иван Александър” № 116, вх.Б с управител А.А. против Заповед № РД-09-82/21.03.2000г., издадена от Кмета на Община Марица за одобряване на частично застроително решение /ЧЗР/ на п.I-65 от масив 18 по плана за земеразделяне на с.Трилистник.
В прекратителната част решението може да се обжалва с частна жалба до ВАС в 7 дневен срок от получаване на съобщение за постановяване на съдебния акт, в останалата част – в 14 дневен срок.

 
59 Административно наказателно дело (К) No 1433/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ЛЮБЕН БОЖИКОВ - СТАРТ ЕТ БДУВИР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 16.02.2011г., в законна сила от 16.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №71 от 19.05.2010г., постановено по НАХД № 607 по описа на Районен съд – Асеновград за 2009г., І н.с., с което е потвърдено наказателно постановление №427/04.12.2009г. на Директор на Басейнова дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район – център Пловдив, с което на Любин Б. като ЕТ“Л.Б. – Старт” с адрес на управление село ***е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.200 ал.1, т.2 във връзка с чл.46 ал.1, т.6 от Закона за водите / ЗВ/.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
60 Административно дело No 1435/2010, XVIII състав Дела по ЗМВР Д.И.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 02.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.П. против Заповед № З-4005 от 07.05.2009 година на Директора на ОД на МВР – град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1435/2001 година по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.

 
61 Административно наказателно дело (К) No 1461/2010, XX състав Наказателни касационни производства ДИ ДЖИ ПРО ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 08.02.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.
Оставя в сила Решение № 1182 от 18.05.2010 г., постановено по НАХД № 1886/2010 г., по описа на Районен съд – Пловдив,VІІ н.с.. Решението не подлежи на обжалване.

 
62 Административно дело No 1495/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 01.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “КАСТЕЛ ЕКСПОРТ” ООД, БУЛСТАТ 825362890, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. “Генерал Скобелев” № 4А, представлявано от Петър Димитров Ламбрев, с ЕГН ********** против Решение № 1228 от 11.06.2010г на Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 677 от 29.07.2010г. на Директора на Агенция “ “Митници”.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
63 Административно наказателно дело (К) No 1502/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ЛИБЪРТИ ФУД СЪРВИСИС ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 08.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молба на “ЛИБЪРТИ ФУД СЪРВИСИС” ЕООД, с която се иска допълване на Решение № 1663 от 02.12.2010 г. постановено по КНАХД № 1502/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив относно присъждане на направени разноски.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест. 
64 Административно дело No 1578/2010, XVII състав Дела по КСО М.И.И. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 21.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.И.И., ЕГН **********,***, Пловдивска област, ул. “Родопска яка” № 2 срещу Решение № 189/12.07.2010 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на И. срещу Разпореждане № К – 36414/07.06.2010 г. на Ръководител на “Контрол по разходите на ДОО” в ТП на НОИ – Пловдив, постановяващо същата да възстанови недобросъвестно получено за периода от 30.09.2009 г. до 04.01.2010 г. парично обезщетение за отглеждане на малко дете в размер на 743,43 лв., ведно със законната лихва в размер на 69,68 лв., изчислена към 07.06.2010 г.
ОСЪЖДА М.И.И., ЕГН **********,***, Пловдивска област, ул. “Родопска яка” № 2, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
65 Административно дело No 1600/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни С.В.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 15.02.2011г.
Отменя Ревизионен акт № 261000101/03.05.2010г., потвърден в обжалваната част с Решение № 485/09.07.2010г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП в частта за допълнително начислен ДДС и лихви, общо в размер на 14 307.55 лв. за данъчни периоди м.09. и м.10.2005г.
Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № 261000101/03.05.2010г., потвърден в обжалваната част с Решение № 485/09.07.2010г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП в останалата й част.
Осъжда С. *** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 404.76 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
66 Административно дело No 1612/2010, XII състав Дела по КСО Р.С.А. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 10.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.А. ЕГН ********** *** против Решение № 198/14.07.2010г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата и срещу Разпореждане №К – 37879/15.06.2010г. на Ръководител на “Контрол по разходите на ДОО” в ТП на НОИ – Пловдив, с което е постановено събиране от нея на сумата от 1371,43 лева, представляваща неоснователно получено плащане от държавното обществено осигуряване и сумата от 245, 61 лева лихви за забава., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Р.С.А. ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 7 сумата от 150/сто и петдесет/ лева представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
67 Административно дело No 1624/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни НАРИНА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 27.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “НАРИНА” ООД, ЕИК 115313863, с посочен адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. “Емил Зола” № 9, ап.1, представлявано от С.О. против Ревизионен акт № 161000371 от 19.05.2010г. издаден от Софка Димитрова Мицева-главен инспектор по приходите в НД на НАП-Пловдив в частта, която е потвърдена с Решение № 514 от 13.07.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив, касаеща непризнат данъчен кредит в размер от 1068.00лв. и прилежаща лихва в размер на 781,65 лв. за периодите м.09.2004г. и м.11.2004г.

ОСЪЖДА “НАРИНА” ООД, ЕИК 115313863, с посочен адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. “Емил Зола” № 9, ап.1, представлявано от С.О. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 250.94 лв./двеста и петдесет лева.94/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
68 Административно дело No 1648/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни СПАРА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 14.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “СПАРА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Пазарджик, ул.“Михо Стефанов” № 13, етаж 3, ап. 3, представлявано от управител – С.Г.И., против Ревизионен акт № 1300900645/12.04.2010 година, издаден от Цветана Джиева – старши инспектор по приходите при ТД на НАП –гр. Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с Решение № 516/14.07.2010 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който акт на дружеството е отказано право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 52 303,51лв. и лихви за забава в размер на 4 646,13лв., за данъчните периоди м.08.2008 година, м.10.2008 година и м.06.2009 година.
ОСЪЖДА “СПАРА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Пазарджик, ул.“Михо Стефанов” № 13, етаж 3, ап. 3, представлявано от управител – С.Г.И. да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1 588,99лв. /хиляда петстотин осемдесет и осем лева и деветдесет и девет ст./ равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
69 Административно дело No 1682/2010, XII състав Дела по КСО Ц.К.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 10.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.К.М. ЕГН ********** *** против Решение № 213/23.07.2010г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата и срещу Разпореждане №К – 38021/16.06.2010г. на Ръководител на “Контрол по разходите на ДОО” в ТП на НОИ – Пловдив, с което е постановено събиране от нея на сумата от 1396, 36 лева, представляваща неоснователно получено плащане от държавното обществено осигуряване и сумата от 92,84 лева лихви за забава, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Ц.К.М. ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 7 сумата от 150/сто и петдесет/ лева представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
70 Административно дело No 1698/2010, V състав Други административни дела ВЪРБИЦА ООД БДУВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 23.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Върбица” ООД, ЕИК ***, представлявано от управителя З.М.А., ЕГН ********** - управител, със седалище и адрес на управление – ***.”Хаджи Димитър”, № 9 против Решение № РР971 от 21.06.2010 г., с което е отнето разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Върбица, № 32150012/01.08.2007 г., издадено от Директора на БДУВИР-Пловдив.
ОСЪЖДА “Върбица” ООД да заплати на БДУВИР-Пловдив съдебни разноски в размер на 150 лева.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
71 Административно дело No 1718/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни З.Н.Д.,
П.Н.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 24.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на инж. З.Н.Д.,*** срещу Съобщение № 2830 на Община Пловдив, в което са посочени дължимият размер на данъка върху недвижимите имоти и дължимият размер на таксата за битови отпадъци въз основа на Декларация вх. № 05-30-146 от 03.02.1999г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1718 по описа на административен съд Пловдив за 2010г., в частта му по жалбата на инж. З.Н.Д.,*** срещу Съобщение № 2830 на Община Пловдив, в което са посочени дължимият размер на данъка върху недвижимите имоти и дължимият размер на таксата за битови отпадъци въз основа на Декларация вх. № 05-30-146 от 03.02.1999г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Н.Д.,*** срещу Съобщение № 80140 на Община Пловдив, в което са посочени дължимият размер на данъка върху недвижимите имоти и дължимият размер на таксата за битови отпадъци въз основа на Декларация вх. № 05-30-146 от 03.02.1999г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1718 по описа на административен съд Пловдив за 2010г., в частта му по жалбата на П.Н.Д.,*** срещу Съобщение № 80140 на Община Пловдив, в което са посочени дължимият размер на данъка върху недвижимите имоти и дължимият размер на таксата за битови отпадъци въз основа на Декларация вх. № 05-30-146 от 03.02.1999г.
Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
72 Административно дело No 1727/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ДИМИВЕКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 27.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ДИМИВЕКС” ЕООД, БУЛСТАТ 200144337, представлявано от Управителя Д.В.Д. с ЕГН ********** против Решение № 535 от 19.04.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив, в частта, с която е отхвърлено искането за начисляване на лихви върху декларираната и установена с РА № 241000565 от 21.05.2010г., издаден от Евгени Стефанов Цончев на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, сума за възстановяване по ЗДДС в размер от 55045.95 лв.
ОСЪЖДА “ДИМИВЕКС” ЕООД, БУЛСТАТ 200144337, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК “Тракия” бл. 225, вх. А, ап.7, представлявано от Управителя Д.В.Д. с ЕГН да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 242.78 лв./242 лева.78 ст./, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
73 Административно дело No 1746/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни ИНТЕР ОЛИМПИК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 11.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Интер олимпик” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Руски” № 2, вх. Б, представлявано от управителя Н.М.Я., против Ревизионен акт /РА/ № 241000402/25.05.2010 г., издаден от Мария Генова Динева, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Стара Загора, потвърден с Решение № 549/26.07.2010 г. на Директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” /”ОУИ”/ – гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, относно начислени лихви за просрочие в размер на 11 394.05лв.
ОСЪЖДА “Интер олимпик” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Руски” № 2, вх. Б, представлявано от управителя Н.М.Я., да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив сумата в размер на 677,88лв. /шестстотин седемдесет и седем лева и осемдесет и осем стотинки/ за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
74 Административно дело No 1747/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни АРТСТРОЙ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 21.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Артстрой” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. “Дичо Петров” №6, бл.15, вх.”Б”, ап.41, против Ревизионен акт с №211000784 от 21.05.2010г., издаден от Филип Георгиев Карапиперов- главен инспектор по приходите в ТД на НАП- Пловдив, ИРМ Смолян, в частта му, потвърдена с Решение №511 от 13.07.2010г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на дружеството не е признато право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в размер на 20 075,02 лева и са начислени съответните лихви върху тази сума.
ОСЪЖДА “Артстрой” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. “Дичо Петров” №6, бл.15, вх.”Б”, ап.41, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 851,50 лева юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
75 Административно дело No 1765/2010, XVII състав Дела по КСО Е.Б.Е. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 25.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Б.Е., ЕГН **********,***, против Решение № 175/29.07.2010 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на Е. срещу Разпореждане за изменение на пенсия № **********/23.02.2010 г. на Ръководителя на “Пенсионно осигуряване” в ТП на НОИ – Пловдив.
ОСЪЖДА Е.Б.Е., ЕГН **********,***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
76 Административно дело No 1835/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО СТРОЙ ДОРИС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 15.02.2011г.
Отхвърля жалбата на “ЕКО СТРОЙ ДОРИС” ЕООД със седалище и адрес на управление - с.Младиново, общ.Свиленград, обл.Хасково с представляващ Т.Д.М., против Ревизионен акт № 261000921/03.06.2010г. потвърден в обжалваната част с Решение № 582/04.08.2010г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, за отказан данъчен кредит в размер на 56082.12 лв. и лихви в размер на 9419.49лв., за периоди м.03-м.12.2008г. /с изключение на м.07.2008г./, м.01, м.03, м.04, м.05, м.07, м.08, м.10, м.11 и м.12.2009г.
Осъжда “ЕКО СТРОЙ ДОРИС” ЕООД със седалище и адрес на управление - с.Младиново, общ.Свиленград, обл.Хасково с представляващ Т.Д.М., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1760 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
77 Административно дело No 1851/2010, VII състав Искове за обезщетение Д.С.К. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ,
ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ
Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 09.02.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 12.01.2011г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявената от Д.С.К. *** срещу Министерство на земеделието и храните с адрес на управление гр.София, бул.“Христо Ботев”№55 и Държавен фонд “Земеделие” с адрес на управление гр.София, бул.“Цар Борис ІІІ”№136 претенция за заплащане на сумата от общо 16 723 лева, представляваща причинени му имуществени вреди и явяваща се неизплатената, но полагаща му се според него финансова помощ за 100 хектара земя във връзка с подаденото от него общо заявление за единно плащане на площ УРН: 413125 и УИН: 16/010709/58959, за подпомагането му като земеделски производител през 2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1851/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
78 Административно дело No 1860/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.А.Д.,
М.А.П.,
С.И.Б.,
М.И.Д.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 04.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.А.Д., ЕГН **********,***, М.А.П., ЕГН **********,***, С.И.Б., ЕГН **********,***, и М.И.Д.-Иванова, ЕГН **********,***, против заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на изпълнителен директор на АГКК гр.София, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, в частта относно поземлени имоти с идентификатори 56784.511.547 и 56784.511.546.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
79 Административно дело No 1902/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Д.И.,
Л.Д.И.
РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,
НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 01.02.2011г.
Обявява за нищожна Заповед № ДК-10-9 от 25.02.2005г. на Началника на РДНСК-Пловдив, с която е отменено разрешение за строеж № 62/26.08.2002г. на “Магазин за промишлени стоки с кота корниз 3,40м. и площ от 19,00 кв.м.”, намиращ се в УПИ VI-271, кв.14 нов по плана на кв.”Кишинев”, ул.”Атон” № 16, гр.Пловдив.
Отхвърля жалбата за обявяване нищожност на Заповед № ДК-09-17/10.03.2005г. на Началника на РДНСК-Пловдив за спиране изпълнението на строеж: “Магазин за промишлени стоки с кота корниз 3,40м. и площ от 19,00 кв.м.”, намиращ се в УПИ VI-271 кв.14 нов по плана на кв.”Кишинев”, ул.”Атон” № 16, гр.Пловдив.
Осъжда Началник на РДНСК, ЮЦР-Пловдив да заплати на В.Д.И. и Л.Д.И. *** съдебни разноски общо в размер на 285 лв.
Решението не подлежи на обжалване.

 
80 Административно дело No 1914/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛЕКТРОСТИЛ-Ж ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 17.02.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 211001212/25.06.2010 година, издаден от Филип Карапиперов – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, офис Смолян, потвърден с Решение №619 от 16.08.2010 г. на Зам.Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който акт на дружеството “Електростил -Ж”ООД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. “Леонардо Да Винчи”№47, вх.А, ап.16, представлявано от Т.И.Ж. не е признат данъчен кредит в размер на 6036,67 лв. и лихви в размер на 1198,13 лв.
ОСЪЖДА “Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на Електростил -Ж”ООД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. “Леонардо Да Винчи”№47, вх.А, ап.16, представлявано от Т.И.Ж. сумата от 640лв. / шестстотин и четиридесет лева) разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
81 Административно наказателно дело (К) No 1939/2010, XX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ РАДКА КАНТАРСКА ЕТ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 10.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на Началника на РИОКОЗ - Пловдив , за поправка на очевидна фактическа грешка/ОФГ/ в Решение №1764 /15.12.2010 г, по КНАХД № 1939 /2010 г, по описа на Административен съд-Пловдив.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


 
82 Административно дело No 1958/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 28.02.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 68 от 14.01.2011г.,по постановено по адм.дело № 1958 по описа за 2010год. на Административен съд – Пловдив, първо отделение,девети състав, като в същото на мястото на “сумата от 350/триста и петдесет лева/разноски по делото(платена държавна такса и депозит на ССЕ) ” ДА СЕ ЧЕТЕ : “сумата от 150/сто и петдесет лева/разноски по делото (платена държавна такса и адв.хонорар)”.
ПОПРАВКАТА да се отбележи върху Решение № 68 от 14.01.2011г., постановено по адм.дело № 1958 по описа за 2010год. на Административен съд – Пловдив, състав и преписите след влизане в сила на решението по настоящото производство.
Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му с преписи на страните.

 
83 Административно дело No 1993/2010, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕО-ГД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 21.02.2011г.
ОТХЪРЛЯ жалбата на “ГЕО - ГД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Ген. Гурко”№54, ет. 2, ап. 4 срещу Ревизионен акт /РА/ №241000986 от 25.06.2010г., издаден от Йовка Желязкова Терзиева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора, потвърден с Решение № 629 от 18.08.2010 г. на зам. директора на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя е отказано признаване на претиндиран данъчен кредит в размер на 1 797 616,95 лева, ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 182 567,34 лева, като НЕОСОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ГЕО – ГД” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Ген. Гурко”№54, ет.2, ап.4 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 40 053,68 лева(четиридесет хиляди и петдесет и три лева и шестдесет и осем стотинки), представляваща юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
84 Административно дело No 2032/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕНЧО КАЙРЯКОВ-ВИВИАН ЕТ КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 23.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г. С. К., в качеството му на ЕТ “Генчо Кайряков – Вивиан” гр. Хисар, със седалище и адрес на управление: *** 47 срещу Отказ да бъде издадено удостоверение за търпимост на обект, обективиран в Решение № 2-9400-918(1)1607/2010 г. на Главен архитект на Район “Западен” при Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА образуваното производството по АХД № 2032/2010 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано от страните в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред ВАС.

 
85 Административно дело No 2043/2010, XV състав Други административни дела М.С. ИНТЕРВЮИРАЩ ОРГАН НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 07.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.С., гражданин на Афганистан, с посочен адрес: гр. Пловдив, бул. “Санкт Петербург” № 21, ет.2, ап.4, вх.1 против Решение № УП -132 от 20.09.2010г. на Интервюиращ орган на Държавната агенция за бежанците при МС, с което е отхвърлена молбата за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 85, ал. 4 от Закона за убежището и бежанците.

 
86 Административно дело No 2047/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни М.Д.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 10.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.С.,***, против Ревизионен акт с №160902232 от 16.02.2010г., издаден от Лорена Николаева И.- старши инспектор по приходите в ТД на НАП- Пловдив, потвърден с Решение №482 от 05.07.2010г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на С. е начислен данък по ЗЗДДС, отм. и ЗДДС за периода 15.06.2005г. – 31.12.2007г. в размер на 66 613,06 лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 28 334,18 лв.

ОСЪЖДА М.Д.С.,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 2 348,94 лева юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
87 Административно дело No 2065/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ДАНИТА 2008 ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 21.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Данита 2008” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стамболийски, ул.”Гоце Делчев” № 19, вх.А, чрез управителя Николай Илиев Смиленов, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД-15-1443/10.09.2010 г. на Заместник Началник на Митница Пловдив, издадена на основание чл.124 б, ал.4 от ЗАДС.
ОСЪЖДА “Данита 2008” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Стамболийски, ул.”Гоце Делчев” № 19, вх.А с управител Николай Илиев Смиленов, да заплати на Митница Пловдив направените по делото разноски в размер на 150 лева /сто и петдесет лева/, представляващи юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
88 Административно дело No 2070/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВИНИСАД ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 25.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Винисад” ЕООД, ЕИК 115837691, с адрес – гр. Садово, ул. “В.Коларов” № 8, представлявано от Атанаска Илиева Пандурова- управител против Заповед № РД-15-1444/10.09.2010 г. на заместник началник на Митница – Пловдив, с която на основание чл. 22 от Закона за административните нарушения и наказания / ЗАНН / във връзка с чл. 124б, ал.1 и ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, чл. 124в, ал.1 от ЗАДС и чл. 59, ал.1 и ал.2 от АПК е наложена принудителна административна мярка – “запечатване на обект- магазин за продажба на тютюневи изделия и алкохол, прилежащи складови помещение- І-ви етаж, мазе, гараж, находящ се в гр.Асеновград, ул.”Цар Освободител” №1, считано от 27.09.2010г.” и “забрана достъпа до обект- магазин за продажба на тютюневи изделия и алкохол, прилежащи складови помещение- І-ви етаж, мазе, гараж, находящ се в гр.Асеновград, ул.”Цар Освободител” №1, считано от 27.09.2010г.”, като неоснователна.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 
89 Административно дело No 2071/2010, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ВИНИСАД ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 23.02.2011г.
ОТМЕНЯ Постановление за налагане на обезпечителна мярка №22/17.08. 2010г. на Началник Митница – Пловдив, мълчаливо потвърдено от Директор на Агенция “Митници” – София, с което е наложена възбрана на имот, посочен като собственост на “Винисад”ЕООД с адрес на управление гр.Варна, Район “Владислав Варненчик”, местност “Ваялар”№542 , а именно:УПИ ІІ–000393, кв.15а по плана на гр.Садово, обл.Пловдивска, целият с площ от 937 кв.м., ведно с построената в имота двуетажна масивна сграда – Младежки дом със застроена площ от 308,20 кв.м., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ОСЪЖДА Митница – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Кукленско шосе”№32 да заплати на “Винисад”ЕООД с адрес на управление гр. Варна, Район “Владислав Варненчик”, местност “Ваялар”№542 сумата от 455 /четиристотин петдесет и пет/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
90 Административно дело No 2077/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА ГР.ПАЗАРДЖИК КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 07.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Евангелска съборна църква гр. Пазарджик, представлявана от Председателя на настоятелството Славка Райкова с адрес гр. Пазарджик, ул. “Ал. Стамболийски” № 10А, против заповед № 1023/1.VІ.2010 г. на Кмета на Община Пазарджик за изменение на ПУП.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. 2077/2010 г. по описа на Административен съд гр.Пловдив.
ОСЪЖДА Евангелска съборна църква гр. Пазарджик, представлявана от Председателя на настоятелството Славка Павлова Райкова, ЕГН ********** *** да заплати на Община Пазарджик сумата в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева, представляваща адвокатско възнаграждение.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС в седмодневен срок от днес за присъствалите страни.

 
91 Административно дело No 2078/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ИВАНКА ТЕНЕВА-ТЕДИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 17.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “И.Т.-ТЕДИ” с адрес за кореспонденция гр. *****, ул. Г.С.Раковски 41 ап.11 против Решение № 595/06.08.2010 г. на Директора на Дирекция ОУИ – Пловдив при ЦУ на НАП, с което е потвърден РА № 241000667/08.06.2010 г. в обжалваната част за отказан данъчен кредит в размер на 666 534,96 лв. и начислени лихви 40 904,65 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 2078/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХІ състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
92 Административно дело No 2098/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ГОРДАН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 15.02.2011г.
Отхвърля жалбата на “ГОРДАН” ООД със седалище/адрес на управление - гр.Пазарджик, ул.”Хаджи И.Тилев” № 22 с управител Г.Герджиков против Ревизионен акт № 161001300/14.07.2010г., потвърден с Решение № 655/25.08.2010г. на Зам.Директор Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП относно непризнат данъчен кредит в размер на 5 121.20 лв. и лихви в размер на 984.49 лв., за ревизиран период от 05.09.2008г. до 31.03.2010г.
Осъжда “ГОРДАН” ООД със седалище/адрес на управление - гр.Пазарджик, ул.”Хаджи И.Тилев” № 22 с управител Г.Герджиков да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 494.23 лв.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
93 Административно дело No 2106/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.А.А.,
Р.А.А.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 18.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.А.А. и Р.А.А.,***, против заповед № ДК-10-50 от 04.08.2010 г. на началника на РДНСК Южен централен район, с която е отхвърлена жалбата им и е оставен в сила отказ № 2 от 04.05.2010 г. на главния архитект на район „Южен” при Община Пловдив за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на акт за узаконяване на: „Завишена кота било с 0,94 м на строеж: „Жилищна сграда І-А” в УПИ Х-305, кв.8 по плана на кв.”Въстанически-север”, ул.”Тодор Александров” № 21, град Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
94 Административно дело No 2121/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни К.К.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 18.02.2011г.
ОТМЕНЯ по жалбата на К.К.И., ЕГН **********,***, акт за прихващане или възстановяване /АПВ/ № 923526/ 05.08.2010 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с решение № 697/ 14.09.2010 г. на директора на дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, като незаконосъобразен.
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне, съобразено с мотивите на настоящото решение.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив да заплати на К.К.И., ЕГН **********,***, сумата от 10 /десет/ лева, представляващи заплатени разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
95 Административно дело No 2124/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Б.Г.П. НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 25.02.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-15-1518 от 23.09.2010г. на Началника на Митница Пловдив.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на Б.Г.П., ЕГН **********, в качеството му на собственик и управител на “КАБО-7”ЕООД, гр. Пловдив, сумата в размер на 250 лв/двеста и петдесет лева/. представляваща разноските по делото
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
96 Административно дело No 2140/2010, XII състав Дела по ЗМСМА И.М.М.,
Ц.С.Д.,
Н.А.К.,
С.Г.Б.,
А.И.Н.,
В.В.К.,
С.Т.Ш.,
Д.И.П.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРУЩИЦА Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 23.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, предявена от д-р. И.М. ***, д-р. Ц.С.Д.,***, д-р. Н.А.К. ***, д-р. С.Г.Б. ***, д-р. А.И.Н. ***, д-р. В.В.К.,***, д-р. С.Т.Ш. ***, д-р.Д.И.П.,*** срещу “Решение № 96 отразено в Протокол № 9/09.09.2010г. на Общински съвет – гр.Перущица относно промяна на наемните цени, както и ТАРИФА за определяне на месечен наем за терени и помещения общинска собственост в частта касаеща лекарски и стоматологични кабинети” и направеното особено искане за спиране на изпълнението на обжалваното решение на Общински съвет гр.Перущица.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2140 по описа за 2010г. на Административен съд – град Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.


 
97 Административно дело No 2141/2010, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.В.П.,
А.В.К.,
И.М.П.
РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 28.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от Р.В.П. с ЕГН **********,***, А.В.К. с ЕГН **********,*** и И.М.П. с ЕГН **********,*** против мълчалив отказ на началника на РДНСК – ЮЦР – Пловдив и мълчалив отказ на главен архитект на община Хисаря за издаване на строително разрешение за поставяне на лека ограда в собствен имот по реда на чл. 48 ал. 8 от ЗУТ.
Решението не подлежи на обжалване.

 
98 Административно дело No 2162/2010, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.Б.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 09.02.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 521 от 10.11.2009г. на Кмета на Община Куклен, с която на основание чл.195 ал.6 от ЗУТ във вр. с чл.196, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, е НАРЕДЕНО на собственика Е.Б. Бекерли, ЕГН **********,***13, да премахне на строеж “Барбекю”, находящ се в УПИ СНС, кв.90, по плана на гр.Куклен, обл.Пловдив
ОСЪЖДА Община Куклен да заплати на Е.Б. Бекерли ЕГН ****** ***13, сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
99 Административно дело No 2184/2010, XII състав Искове за обезщетение САРС ГРУП ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 01.02.2011г.
ВРЪЩА исковата молба с правно основание чл.1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/, предявена от “САРС ГРУП” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 126154355, с посочен в жалбата адрес за кореспонденция гр.Пловдив, бул.”Васил Левски” № 168, представлявано от управителя А.А. М. против Агенция Митници.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2184 по описа за 2010г. на Административен съд – град Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

 
100 Административно дело No 2193/2010, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.К.В.,
К.К.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 22.02.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 217/17.09.2010 г. на Кмета на Община Стамболийски, област Пловдив.
ОСЪЖДА Община Стамболийски, обл. Пловдив да заплати на Е.К.В. с ЕГН ********** и К.К.Т. с ЕГН ********** *** съдебни разноски в размер на 215.50/двеста и петнадесет лева и 50 ст./
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 
101 Административно наказателно дело (К) No 2198/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОМЕГА-Т ЕООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение (второ) от 01.02.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на страница 1 в заглавната част на решение № 1679 от 06.12.2010 г., като вместо “№ 2145” се чете “№ 2198”.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
102 Административно наказателно дело (К) No 2206/2010, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БММ БИЛДИНГС ООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 08.02.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1572 от 19.08.2010г. на ПРС, ІХ н.с., постановено по НАХД № 1403/2010г.
Решението е окончателно.

 
103 Административно дело No 2224/2010, XII състав Дела по КСО С.Н.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 28.02.2011г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.С., ЕГН ********** *** против Решение № 300/05.10.2010г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на С. срещу отказ за издаване на Удостоверение за осигурителен стаж – Обр. УП – 13 за периодите 05.03.1969г. – 28.02.1971г. и 30.07.1990г. – 31.12.1996г., обективиран в Уведомително писмо изх.№ Вх.К – 5627/13.09.2010г. на Началник отдел “ОАС” при РУ “СО“ – гр.Пловдив.
ОСЪЖДА С.Н.С., ЕГН ********** ***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
104 Административно дело No 2242/2010, XI състав Дела по ЗМВР Ч.К.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 11.02.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №2010008621/20.09.2010 г. на Директора на ОД на МВР-Пловдив относно налагане на принудителна административна мярка забрана за напускане на страната на български граждани.
ВРЪЩА административната преписка за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
105 Частно административно дело No 2251/2010, XV състав Частни администр. дела Н.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 21.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Т.П. против отказа за възобновяване на административно производство, обективирано в писмо с изходящ № 10 СГ 378 от 16.07.2010 година на главен Архитект на община Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от днес за присъствалите страни, а за не присъствалите от получаване на съобщението.


 
106 Административно дело No 2260/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни РОСЕН РАДЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 03.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Росен Любенов Радев, ЕГН **********, в качеството на едноличен търговец, действащ под фирма ЕТ "Росен Радев", с ЕИК 825093479, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул."Младост" № 6, против решение № 143 от 30.09.2010 г. на директора на ТД Пловдив на НАП, с което е оставена без уважение жалбата му срещу действията на публичния изпълнител при Регионална дирекция Пловдив на Агенцията за държавни вземания за налагане на обезпечителна мярка запор върху вземане по изп. дело № 43514/2007 г. по описа на същата дирекция, обективирана в постановление за налагане на обезпечителна мярка № РД-11-1247 от 09.09.2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
107 Частно административно дело (К) No 2273/2010, XIX състав Частни касационни производства Х.М.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 18.02.2011г., в законна сила от 18.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 22.07.2010 г., постановено по АХД № 17638/2009 г., по описа на Районен съд Пловдив, Х граждански състав. Определението е окончателно и неподлежи на обжалване и/или протест.
 
108 Административно дело No 2281/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕЛТА ТРЕЙД КЪМПАНИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 24.02.2011г.
Отхвърля жалбата на “Делта Трейд Къмпани” ЕООД, седалище/адрес на управление - гр. Пловдив, ул. “Владая” № 3, с управител И.В.Х. против Решение № 1018055/27.07.2010г. за отказ да бъде извършена поправка на ревизионен акт, издадено от орган по приходите – П.Кисов на длъжност гл.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърдено с Решение № 736/01.10.2010г., постановено от Директора на Д “ОУИ”-Пловдив.
Осъжда “Делта Трейд Къмпани” ЕООД, седалище/адрес на управление - гр. Пловдив, ул. “Владая” № 3, с управител И.В.Х. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП 150 лв., юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
109 Административно дело No 2290/2010, XVIII състав Дела по ЗМВР Б.И.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 11.02.2011г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № З-8705 от 20.10.2010г. на директора на ОД на МВР – Пловдив.
ОТХВЪРЛЯ иска на Б.И.М., ЕГН ********** *** срещу ОД на МВР-Пловдив с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 1700 лв. и неимуществени вреди в размер на 10 000 лв.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 
110 Административно дело No 2307/2010, IV състав Дела по ЗМВР А.Д.В. НАЧАЛНИК ПЕТО РУ НА МВР ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 02.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. В. за продължаване на срока за представяне на доказателства относно спазването на срока за обжалване.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Д.В., ЕГН **********,***, против заповед № ЯЗ/05-173-3 от 04.10.2010 г. на началника на V РУП при ОДМВР Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2307 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
111 Административно дело No 2323/2010, III състав Дела по ЗМВР О.В.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 10.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на О.В.Н. ЕГН **********,***, против Отказ на Директор на ОД на МВР – Пловдив да отмени наложената с негова Заповед № З - 10509/04.11.2009г. на оспорващия принудителна административна мярка по чл.75 т.6 от Закона за българските лични документи “Забрана за напускане на РБългария”, който отказ е обективиран в писмо рег. № Я – 12483/13.10.2010г., като неоснователна.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
112 Административно дело No 2330/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни АСТЕРИКС 2010 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 24.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Астерикс-2010” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Васил Априлов” №7, ет.8, против Ревизионен акт с №161000073 от 25.06.2010г., издаден от Марина Маринова Синджирлиева- инспектор по приходите при ТД на НАП- Пловдив, потвърден с Решение №719 от 24.09.2010г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на дружеството допълнително е начислен данък по ЗДДС, отм. за периода 15.09.2005г. – 31.12.2006г. в размер на 33 661,73 лева и са определени прилежащи лихви в размер на 20 065,72 лв.; допълнително е начислен корпоративен данък по ЗКПО за 2005г. в размер на 2 287,63 лв. и са определени прилежащи лихви върху тази сума в размер на 1 300,81 лв.
ОСЪЖДА “Астерикс-2010” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Васил Априлов” №7, ет.8, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 1 596,32 лева юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
113 Административно дело No 2348/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни С.А.П. ПУБЛИЧЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 21.02.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 21.01.2011 г. за даване ход по същество на спора.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от С.А.П. *** против Писмо изх.№2187/2005/000063/13.10.2010 г. на Публичен изпълнител Росица Итева.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2348/ 2010 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
114 Административно дело No 2349/2010, XVII състав Дела по ЗМСМА К.В.К.,
К.Д.Г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 07.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на К.В.К.,*** и К.Д.Г.,***, против Решение № 209, взето с Протокол № 11/11.06.2009 г. относно избор на “Младежки делегат” към Община Пловдив.
ОСЪЖДА К.В.К., ЕГН **********,*** и К.Д.Г., ЕГН **********,***, да заплатят на Общински съвет Пловдив сумата от 300 лв. (триста лева), представляваща извършени от последния разноски по производството за заплащане на възнаграждение за един адвокат.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
115 Административно наказателно дело (К) No 2360/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.К.Х. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 18.02.2011г., в законна сила от 18.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1725/27.09.2010 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 3594/2010 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
116 Административно наказателно дело (К) No 2362/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства БУЛТРАКО-ПЛОВДИВ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 11.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1813 от 04.10.2010 г. по НАХД № 5695 по описа на Районен съд-Пловдив за 2010 г., ХV н.с. в обжалваната му част.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
117 Административно дело No 2369/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.С.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 03.02.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №739 от 16.09.2010г. на кмета на община Съединение, с която е отказано попълване на действащия кадастрален план на село Малък Чардак с нов поземлен имот, като се коригира ПИ 410, попадащ в УПИ Х-410 от кв.5 и улична регулация, съгласно скица-проект.
ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Съединение за постановяване на акт, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение.
ОПРЕДЕЛЯ срок за изпълнение на решението от 45 дни, считано от датата на влизането му в сила.
ОСЪЖДА община Съединение да заплати на К.С.М.,***, сумата от 500,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
ОСЪЖДА община Съединение да заплати на Административен съд- Пловдив сумата от 10,00 лева, представляваща дължимата държавна такса за съдебното производство.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
118 Административно дело No 2380/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ХРИС-ВЕНЕТА ДАНЧЕВА ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 18.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ХРИС – Венета Данчева” ЕООД, представлявано от Венета Христова Данчева, против Заповед за налагане на ПАМ № РД 15-1722/27.10.2010г., издадена от Началника на Митница Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 2380/2010г., АС-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за ответника и в същия срок за жалбоподателя след получаването му.

 
119 Административно дело No 2388/2010, IX състав Други административни дела Н.С.П. РУСО-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 02.02.2011г.
ОТМЕНЯ разпореждането на съда за насрочване на делото в открито съдебно заседание за 08.02.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.С.П. *** със съдебен адрес гр.Пловдив,ул.”Р.Даскалов”53 Дом”Левски”,кантора 36,адв.Ж.П. против Решение от 21.01.2003г. ,издадено от Директор на Дирекция “Бюро по труда”/ДБТ/-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2388/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив.Определението да се изпрати на страните.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от получаването му от страните.

 
120 Административно дело No 2402/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БЛЕНД-МЮМЮНЕ ИСЛЯМОВА ЕТ НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 08.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Мюмюне Халилова Ислямова, ЕГН **********,***, в качеството на едноличен търговец под фирма ЕТ “Бленд – Мюмюне Ислямова”, със седалище и адрес на управление: с.Устина, община “Родопи”, ул.”Родопа” № 9, против заповед № ДК-02-ЮЦР-10 от 15.09.2010 г. на началника на РДНСК, ЮЦР, Пловдив, с която на основание чл.225, ал.1 във връзка с чл.222, ал.1, т.10 ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж: “Ресторант – в частта, попадаща в пешеходната алея между кв.46 и кв.47 по плана на с. Устина”, с административен адрес: с.Устина, ул.”Никола Петков”, кв.47 и частично извън него в пешеходна алея, УПИ І СНС по плана на с.Устина.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
121 Административно наказателно дело (К) No 2410/2010, XIX състав Наказателни касационни производства В.Н.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 18.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 170 от 20.09.2010г. на Карловския районен съд, І н.с, постановено по НАХД № 89 по описа на същия съд за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
122 Административно дело No 2412/2010, XVII състав Искове за обезщетение В.В.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 07.02.2011г.
ВРЪЩА исковата молба на В.В.К., с адрес за кореспонденция гр. П., ул. “Р.Д.” № 33, против Община П..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2412/2010 г. по описа на П.ския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните. 
123 Административно наказателно дело (К) No 2414/2010, XX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ Д.К.Ч. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 08.02.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 129 от 07.10.2010г., постановено по НАХД № 158/2010г., Районен съд Асеновград, І н.с. в частта му, с която е отменена т.1 от НП № І-Б-1/05.03.2010г. на Директора на Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве-Пловдив, с която на ЕТ “Перун – Д.Ч.”, Булстат 160018242, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. “Гоце Делчев” № 8, ет. 2, представлявано от Д.К.Ч., ЕГН **********, на основание чл. 48, ал. 2 от Закона за храните е наложено административно наказание /имуществена санкция/ в размер на 1000 лева за нарушение на чл. 73, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 на МЗ за хигиената на храните ДВ бр. 55/2006г., като вместо него постановява
ПОТВЪРЖДАВА НП № І-Б-1/05.03.2010г. на Директора на Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве-Пловдив, с което на ЕТ “Перун – Д.Ч.”, Булстат 160018242, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. “Гоце Делчев” № 8, ет. 2, представлявано от Д.К.Ч., ЕГН **********, на основание чл. 48, ал. 2 от Закона за храните е наложено административно наказание /имуществена санкция/ в размер на 1000 лева за нарушение на чл. 73, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 на МЗ за хигиената на храните
ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.

 
124 Административно наказателно дело (К) No 2419/2010, XXII състав Наказателни касационни производства Я.И.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 04.02.2011г., в законна сила от 04.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1752 от 01.10.2010 г., постановено по НАХД № 2997/2010 г. на Районен съд – Пловдив, ХІ н.с.
Решението е окончателно.

 
125 Административно дело No 2423/2010, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Х.С. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН,
КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 02.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Х.С. ЕГН **********,*** срещу Заповед № 592/03.11.2010г. на Кмета на Район “Южен”, Община – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2423/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, І отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
126 Административно наказателно дело (К) No 2424/2010, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Т.Д.Б. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 16.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1722/27.09.2010г., постановено по НАХД № 4234 по описа за 2010 година на Районен съд – Пловдив, Х н.с., с което е отменено Наказателно постановление НП № 33869-S000464 от 01.04.2010г. издадено от Зам. Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на Т.Д.Б. ЕГН **********, в качеството му на управител на “Омега – Т”ЕОО, на основание чл.104, ал.1 от Закона за здравното осигуряване ЗЗО, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1 000 лева за нарушение на разпоредбата на чл.40 ал.1 т.1 б.в от Закона за здравното осигуряване.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
127 Административно наказателно дело (К) No 2426/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ РПК НАРКООП ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 11.02.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1833/05.10.2010г. по НАХД № 3589/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ІХ н.с за 2010 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА НП № І-Б-150/19.05.2010 г., с което на РПК “НАРКООП”, БУЛСТАТ БГ000435554, дан. № 1165777316 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Княз Александър І” № 41 е наложено на основание чл. 42, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 1 от ЗХ административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2 000 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
128 Административно наказателно дело (К) No 2429/2010, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Б.К.М. Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 09.02.2011г., в законна сила от 09.02.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1760 от 30.09.2010 г. постановено по НАХД № 1802/2010 г., по описа на Районен съд-Пловдив, ХХІІІ н.с. и вместо него ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36-0000108 от 26.01.2010 г. на Началник Областен отдел “Контролна дейност /КД/ ДАИ-Пловдив , с което на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАвП/, на Б.К.М., ЕГН ********** ***, 28 е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 500 лева за нарушение на чл.18 т.4 Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ.
Решението е окончателно.

 
129 Административно наказателно дело (К) No 2432/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ОМЕГА-Т ЕООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 01.02.2011г., в законна сила от 01.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1855 от 06.10.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 4255 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
130 Административно дело No 2437/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни КАЛАТА ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.02.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 35020-0043999 от 27.05.2010г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с която на основание чл.186 ал.3 от ЗДДС на “Калата” ЕООДо, гр.Белово, е наложена принудителна административна мярка –запечатване спрямо обект – магазин за промишлени стоки, находящ се в гр.Белово, ул. ”Свети Марко”№23, стопанисван от “Калата”ЕООД, гр.Белово, за срок от един месец на основание чл.186 ал.1 т.1 б.”а” от ЗДДС, като на основание чл.187 ал.1 от ЗДДС е забранен достъпът до същият обект.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение от страните.

 
131 Административно наказателно дело (К) No 2440/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ПАЛАДИУМ 2009 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 09.02.2011г., в законна сила от 09.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1837 от 06.10.2010г., постановено по НАХД №5634/2010г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, ХІV-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
132 Административно наказателно дело (К) No 2441/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ КОМЕКСМАШ-ВАСИЛ ПИРОНКОВ ЕООД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 02.02.2011г., в законна сила от 03.02.2011г.
Отменя Решение 1742/29.09.2010г., постановено по н.ах.д.№ 2823 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд.
Вместо това постанови:
Потвърждава НП № 36-0000238/16.02.2010г. на Началник на областен отдел “КД-ДАИ”, гр.Пловдив за наложена на”Комексмаш В.П.” ЕООД имуществена санкция в размер на 600 лв. за нарушение на чл.10 пар.2 от регламент 561/2006, на основание чл.104 от Закона за автомобилните превози.
Решението е окончателно.

 
133 Административно наказателно дело (К) No 2442/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ОЛИВИЕ ООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 18.02.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1845 от 05.10.2010 г. на ПРС постановено по НАХД № 3337 по описа на същият съд за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
134 Административно наказателно дело (К) No 2443/2010, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ГИГА МАРИЯ ДАГОВА-ГЕРГАНА ДАГОВА ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 09.02.2011г., в законна сила от 09.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1787/01.10.2010 г. по НАХД №1542 от 2010 год. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІІ наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
135 Частно админист. наказателно дело (К) No 2445/2010, XIX състав Наказателни частни касационни производства АКУМ АД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Определение от 17.02.2011г., в законна сила от 17.02.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 10.08.2010 г. по НАХД № 2935/2010 г. по описа на Пловдивски районен съд, 17-ти наказателен състав.
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението не подлежи на обжалване.


 
136 Административно наказателно дело (К) No 2446/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СЕМ 2000 САШКА ДИМИТРОВА ЕТ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 18.02.2011г., в законна сила от 18.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1447 от 29.09.2010г. на Пловдивския районен съд, ХVІІ - ти н.с, постановено по НАХД № 5226 по описа на същия съд за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест. 
137 Административно дело No 2458/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни И.И.Н. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 01.02.2011г.
Отхвърля жалбата на И.И.Н.,*** против Решение № 151 от 26.10.2010г. на Директора на ТД на НАП, гр.Пловдив.
Осъжда И.И.Н.,***, да заплати на Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив сумата от 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно.

 
138 Административно наказателно дело (К) No 2461/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ГАНЧЕВ ЕООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 01.02.2011г., в законна сила от 01.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 20.09.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 360 по описа на Асеновградския районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
139 Административно дело No 2465/2010, XVII състав Искове за обезщетение САРС ГРУП ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 23.02.2011г.
ВРЪЩА исковата молба с правно основание чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, предявена от “САРС ГРУП” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, с посочен в жалбата адрес за кореспонденция ***, представлявано от управителя А.А.М. против Агенция Митници.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2465 по описа за 2010 г. на Административен съд гр. Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

 
140 Административно дело No 2474/2010, XII състав Искове за обезщетение САРС ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 22.02.2011г.
ВРЪЩА исковата молба с правно основание чл.1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/, предявена от “САРС ГРУП” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 126154355, с посочен в жалбата адрес за кореспонденция гр.Пловдив, бул.”Васил Левски” № 168, представлявано от управителя Ангел Атанасов Михайлов против Агенция Митници.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2474 по описа за 2010г. на Административен съд – град Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му. 
141 Административно дело No 2475/2010, X състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 09.02.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №531, взето с протокол №40/30.09.2010 година, потвърдено с решение №539/28.10.2010 година на Общински съвет при Община Раковски.
ОСЪЖДА Общински съвет при Община Раковски да заплати на Областна администрация Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв./сто и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
142 Административно наказателно дело (К) No 2480/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Х.Х.П. Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 01.02.2011г., в законна сила от 01.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 31 от 12.10.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 77 по описа на Районен съд Първомай за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
143 Административно наказателно дело (К) No 2492/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ А.М.Т. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 04.02.2011г., в законна сила от 04.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1780 от 02.10.2010 г., постановено по НАХД № 6037/2009 г. на Районен съд – Пловдив, ХХІІІ н.с
Решението е окончателно.

 
144 Административно наказателно дело (К) No 2493/2010, XX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ХИМИПЛАСТ ДИО ООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 14.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 1786 от 01.10.2010г. постановено по НАХД № 5328/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІІ н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № 63/09.09.2009г. на Директор на РИОСВ – Пловдив, с което на основание чл.106 ал.3 т.2 от Закона за управление на отпадъците на “ХИМИМПЛАСТ ДИО”ООД, със седалище и адрес на управление с.Калековец, обл.Пловдив, общ.Марица, Стопански двор, представлявано от управителя Д.Ж.Т., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3 500 лева, за извършено нарушение на чл.12 ал.1 т.1 вр. с чл.22 ал.1 от Закона за управление на отпадъците.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
145 Административно наказателно дело (К) No 2495/2010, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ПЕПЕ РЕАЛ ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 18.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1826/05.10.2010 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 5700/2010 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
146 Административно наказателно дело (К) No 2497/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ФИЛИПОПОЛ ИНВЕСТ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 16.02.2011г., в законна сила от 16.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1728/28.09.2010г., постановеното по НАХД №3515/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ІІІ н. състав, с което е потвърдено издаденото от Директора на Дирекция “Обслужване “ в ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление /НП/ №32783 – S000338/29.12. 2010г., с което е наложена на “Филипопол инвест”ООД с адрес на управление ***административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.96 ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
147 Административно наказателно дело (К) No 2499/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ИНТЕР ОЙЛ 2008 ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 11.02.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1729 от 28.09.2010 г., постановено по НАХД № 2128/10 по описа на ПРС, ІІІ н.с.
ВРЪЩА делото на друг съдебен състав на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно мотивната част на настоящото решение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест

 
148 Административно наказателно дело (К) No 2501/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ А.Р.Х. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 18.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1807 от 04.10.2010г. на Пловдивския районен съд, ХІІ - ти н.с, постановено по НАХД № 2873 по описа на същия съд за 2010г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
149 Административно наказателно дело (К) No 2502/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО АГРОХИМИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЕАД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 08.02.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1883 от 12.10.2010 г. постановено по НАХД № 2544 по описа на Районен съд – Пловдив за 2010 г., с което е отменено НП № 10 от 11.03.2010 г. издадено от Красимир Динков Коев – Изпълнителен директор на ИА по лозата и виното.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
150 Административно наказателно дело (К) No 2503/2010, XX състав Наказателни касационни производства В.Н.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 08.02.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1860/07.10.2010г. на Пловдивски районен съд, V-ти наказателен състав, постановено на по н. а. х. д. № 3688/2010г.
Решението е окончателно.


 
151 Административно наказателно дело (К) No 2505/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ В.Л. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 08.02.2011г., в законна сила от 09.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1810 от 28.09.2010 г. по НАХД № 5843 по описа на Районен съд – Пловдив за 2010г., ХV н.с., с което е отменено наказателно постановление /НП/ №36 – 0001028/ 07.09.2010 г. на Началник ОО“КД – ДАИ” гр.Пловдив, с което на В.Л. – гражданин на Република Беларус е наложена на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДв.П са наложени административни наказания – глоба от 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца, за нарушение по чл.103, предложение 2 от ЗДв.П.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
152 Административно наказателно дело (К) No 2506/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства БОДИ НУТРИШЪН ЕООД ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 18.02.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1759 от 30.09.2010 г. на ПРС постановено по НАХД № 569 по описа на същият съд за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
153 Административно наказателно дело (К) No 2507/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.К.Х. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 18.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1717/26.09.2010г. на Пловдивски районен съд ХХ наказателен състав, постановено по НАХД № 3599 по описа за 2010г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и или/ протест.


 
154 Административно дело (К) No 2508/2010, XXIII състав Касационни производства В.М.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 11.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1968 от 17.06.2010г. на Пловдивски районен съд, Х - ти гр.с, постановено по АХД № 5223 по описа на същия съд за 2009 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
155 Административно дело (К) No 2509/2010, XXI състав Касационни производства П.С.Т. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 09.02.2011г., в законна сила от 09.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 1929/16.06.2010 г. по а.х. дело № 1652/2009 г. по описа на Районен съд – Пловдив, Х – ти граждански състав.
ОСЪЖДА П.С.Т. с ЕГН ********** *** да заплати на А.Д.К., ЕГН **********, И.Л.К., ЕГН ********** и С.Д.А., ЕГН **********,***, сумата в размер на 600 /шестотин/ лева, представляващи адвокатско възнаграждение за тази инстанция.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

 
156 Административно наказателно дело (К) No 2510/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я ЛЮБЕКС ЕООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 01.02.2011г., в законна сила от 01.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1869 от 08.10.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 3973 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
157 Административно наказателно дело (К) No 2511/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НИКИ ЛК-КРАСИМИР ДОЧЕВ ЕТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 09.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №140 от 21.10.2010г. по НАХД №539 по описа на РС-гр. Асеновград за 2010г. на І-ви наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
158 Административно наказателно дело (К) No 2512/2010, XXII състав Наказателни касационни производства В.И.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 01.02.2011г., в законна сила от 01.02.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 131 от 11.10.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 382 по описа на Асеновградския районен съд за 2010 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 36-0000242 от 16.02.2010 г., издадено от началника на Областен отдел „КД-ДАИ” Пловдив, с което на В.И.П., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл.7а, ал.2, пр.3 от Закона за автомобилните превози.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
159 Административно наказателно дело (К) No 2513/2010, XX състав Наказателни касационни производства КОМЕКСМАШ-ВАСИЛ ПИРОНКОВ ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА 
Решение от 15.02.2011г., в законна сила от 16.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 132 от 12.10.2010г. постановено по НАХД № 415/2010г. по описа на Районен съд – Асеновград, І н. състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 36-0000239/16.02.2010г. на Началника на Областен Отдел “КД – ДАИ” – Пловдив, с което на основание чл.104 от Закона за автомобилните превози на “Комексмаш – В.П.”***, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 800 лева, за извършено нарушение на чл.10 § 2 от Регламент № 561/06.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
160 Административно наказателно дело (К) No 2514/2010, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ КОМЕКСМАШ-ВАСИЛ ПИРОНКОВ ЕООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 08.02.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 130 от 07.10.2010г. на Районен съд - Асеновград, постановено по н.а.х.д. № 361/10г., V н.състав,
Като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА НП № 360000240 от 16.02.2010г. на Началник на областен отдел “КД-ДАИ”, гр.Пловдив, с което на ”Комексмаш В.П.” ЕООД е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 800 лв. за нарушение на чл.10, пар.2 от регламент 561/2006, на основание чл.104 от Закона за автомобилните превози..
Решението не подлежи на обжалване.

 
161 Административно наказателно дело (К) No 2557/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР КАПРИ СЕРВИЗ ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 17.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1673 от 16.09.2010 г. постановено по НАХД № 5486/2010 г. по описа на Пловдивския районен съд.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
162 Административно наказателно дело (К) No 2561/2010, XXI състав Наказателни касационни производства БЕСЛЕТ - ВАСИЛ КОПРАЛЕВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 16.02.2011г., в законна сила от 16.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 1922/20.09.2010г.,постановено по НАХД № 2166/10г. по описа на Районен съд – Пловдив, с което е изменено издаденото от Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление /НП/ №16-1600338 от 18.03.2010г., с което на Васил Копралев в качеството му собственик на ЕТ“Беслет – Васил Копралев” със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Цар Борис ІІІ Обединител”№ 16, вх.“Б” е наложено на основание чл.416 ал.5 вр. с чл.415 КТ административно наказание “ГЛОБА” за нарушение по чл.415 ал.1 КТ, като с решението размера на административното наказание е намален от 2 500 лева на 1 500 лева.


РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
163 Административно наказателно дело (К) No 2563/2010, XXII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ КЛАСИК-ЦВЕТАНКА ЯНКОВА ЕТ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 01.02.2011г., в законна сила от 01.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1853 от 07.10.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 3516 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
164 Административно наказателно дело (К) No 2566/2010, XX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА КАЗИНО ДИАМАНТ ООД Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 08.02.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1808 от 01.10.2010г., постановено по НАХД № 4714/2010г., Районен съд Пловдив, ХV-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
165 Административно наказателно дело (К) No 2567/2010, XX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я МОНД ДЕВИЛЪПМЕНТ ЕООД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 08.02.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.
Оставя в сила Решение № 1739 от 29.09.2010 г., постановено по НАХД № 3975/2010г., по описа на Районен съд – Пловдив, ІІ н.с..
Решението не подлежи на обжалване.

 
166 Административно наказателно дело (К) No 2574/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Д.Т.С. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 09.02.2011г., в законна сила от 09.02.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №1823 от 05.10.2010 година, постановено по НАХД №6687 от 2009 година на Пловдивски районен съд, Х-ти наказателен състав, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №ДФР/НП-76 от 30.10.2009 година, издадено от Председателя на ДА”НС” град София - Цветлин Йовчев, с което на Д.Т.С. - нотариус с район на действие Районен съд Пловдив е било наложено административно наказание – глоба в размер на 1000лв./ хиляда лева/, на основание чл.23, ал.1, за нарушение по чл.4, ал.7 от Закона за мерките срещу изпирането на пари/ЗМИП/
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
167 Административно наказателно дело (К) No 2590/2010, XIX състав Наказателни касационни производства В.Д.Х. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 17.02.2011г., в законна сила от 17.02.2011г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 156/05.11.2010 г. на Асеновградския районен съд, постановено по НАХД № 162/2010 г. по описа на същия съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд - гр. Асеновград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
168 Административно наказателно дело (К) No 2591/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ФОНДАЦИЯ СВЕТЛИНА НА СВЕТА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 08.02.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 138 от 21.10.2010 г.,постановено по НАХД № 502 по описа на РС – Асеновград, І н.с. с което е отменено Наказателно постановление № ХІ-Б-207/07.07.10 г. издадено то директора на РИОКОЗ – Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
169 Административно дело No 2599/2010, IV състав Други административни дела ДУЧЕ ФАРМ ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на “Дуче-Фарм” ЕООД, с ЕИК 115946071, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Найден Геров“ № 17, вх.А, ет.3, ап.3, представлявано от управителя Дойчин Колев Миневски, против писмо с изх.№ 11350 от 15.11.2010 г. на директора на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве град Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
170 Административно дело No 2607/2010, XVII състав Дела по КСО А.Г.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 23.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.Г.Д., ЕГН **********,*** против Решение № 340/12.11.2010 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на Д. срещу Разпореждане № К – 53733/12.10.2010 г. на Ръководител на “Контрол по разходите на ДОО” в ТП на НОИ – Пловдив, постановяващо същата да възстанови недобросъвестно полученото за периода от 05.10.2009 г. до 22.10.2009 г. парично обезщетение за отглеждане на малко дете в размер на 153,73 лв., ведно със законната лихва в размер на 27,03 лв., изчислена към 12.10.2010 г.
ОСЪЖДА А.Г.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
171 Административно дело No 2610/2010, X състав Дела по КСО ФЛАВИА АД РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 24.02.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №326 от 04.11.2010 год. на Директора на Районно управление “Социално осигуряване” град Пловдив, и потвърденото с него Разпореждане №1534 от 23.09.2010 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУ"СО" град Пловдив, в частта за внасяне на сумата по точка 1.4 от Анализ – констатациите към ревизонния акт за начет, включена в Справка №1 по точка 4, за 2005 година, с което се разпорежда възстановяване на сумата по начет в размер на 5459,65 лева, от които главница-2462,80 лв. и лихва - 2996,85 лв.
ОСЪЖДА РУ “Социално осигуряване” град Пловдив, да заплати на “Флавиа”АД, със седалище и адрес на управление: град София, ул. ”Московска” №27”Б”, етаж 4, с ЕИК 115010371, сумата в размер на 50лв./петдесет лева/, разноски по делото платени като държавна такса.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
172 Административно дело No 2612/2010, X състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 24.02.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №992, Решение№993 и Решение№994, взети с протокол №44/27.10.2010 година на Общински съвет при Община Асеновград.
ОСЪЖДА Общински съвет при Община Асеновград да заплати на Областна администрация Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв./сто и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
173 Административно наказателно дело (К) No 2627/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ПЕТО РУ НА МВР ПЛОВДИВ К.А.К. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 16.02.2011г., в законна сила от 16.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1874/08.10.2010г., постановено по НАХД № 5468/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Началника на Пето РУ“Полиция” наказателно постановление №405/29.07.2010 г., с което на К.А.К. *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1 000 лева за нарушение по чл. 275 ал.1 ЗМВР.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
174 Административно наказателно дело (К) No 2633/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ САРС ГРУП ЕООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 18.02.2011г.
Оставя в сила решението то ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1921 от 21.10.2010 г. на ПРС постановено по НАХД № 5975 по описа на същият съд за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
175 Административно наказателно дело (К) No 2634/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД ПЛОВДИВ МИНИСТРЕСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 01.02.2011г., в законна сила от 01.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1796 от 02.10.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 2659 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
176 Административно наказателно дело (К) No 2638/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я АНДРЕЙ АНЗЪРСКИ 96 ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 11.02.2011г., в законна сила от 11.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1932 от 22.10.2010 г., постановено по НАХД № 4755/2010 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХVІ наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
177 Административно наказателно дело (К) No 2639/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ П.Й.Д. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 08.02.2011г., в законна сила от 09.02.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №1865 от 07.10.2010година, постановено по НАХД №5612 по описа на Районен съд – гр.Пловдив за 2010година, ХІV н.с.,
ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36-000913/12.08.2010г., издадено от Директора на РД „Автомобилна администрация” гр.Пловдив, определен от Министъра на транспорта за длъжностно лице по реда на чл.92, ал.2 от ЗАвП, чл.189, ал.4 от ЗДвП и чл.47, ал.2 от ЗАНН, с което на П.Й.Д., на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози, е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 500 /петстотин / лева, за нарушение на чл.18, т.4 от Наредба №Н-8 от 27.06.2008 година на МТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест. 
178 Административно наказателно дело (К) No 2640/2010, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ З.Д.М. Председател: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 08.02.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1866 от 08.10.2010г. на Районен съд - Пловдив, постановено по н.а.х.д. № 4302/10г., ХІV н.състав.
Решението е окончателно.


 
179 Административно наказателно дело (К) No 2642/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ И.Т.С. Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 01.02.2011г., в законна сила от 01.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1861 от 08.10.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 2715 за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
180 Административно дело No 2649/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни КРАСИКАПЛАСТ АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 03.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Красикапласт” АД, с ЕИК 115032550, със седалище и адрес на управление: град Асеновград, ул.“Заводска“ № 1, представлявано от изпълнителния директор Красимир Юриев Кацаров, против решение № 148 от 14.10.2010 г. на директора на ТД Пловдив на НАП, с което е оставена без уважение като неоснователна жалба с вх.№ 70-00-12922 от 04.10.2010 г. против разпореждане с изх. №5114/2008/000009 от 09.08.2010 г.за присъединяване на публични взискатели на основание чл.217, ал.2 ДОПК, издадено от Десислава Калева – публичен изпълнител в Дирекция “Събиране “ при ТД Пловдив на НАП.
ОСЪЖДА “Красикапласт” АД, с ЕИК 115032550, със седалище и адрес на управление: град Асеновград, ул.“Заводска“ № 1, представлявано от изпълнител-ния директор Красимир Юриев Кацаров, да заплати на Териториална дирекция Пловдив на Националната дирекция по приходите юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
181 Административно дело No 2651/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 03.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Екострой-метал” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Златоград, ул. ”С. Стамболов” № 2, с ЕИК по БУЛСТАТ 126623774, представлявано от управителя С.А.К., против Показа на доброволно изпълнение по чл. 182, ал. 1 от ДОПК изх. № 02-4733-2-1/13.09.2010 г., съставена от Цветан Башев – главен публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, и инкорпорираното в нея особено искане за “спиране изпълнението по изпълнителното производство до произнасяне на съда по жалбата”.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2651/2010 г. по описа на Административен Съд гр. Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
182 Административно дело No 2653/2010, VII състав Дела по ЗАдм Т.П.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 22.02.2011г.
ОТМЕНЯ мълчаливият отказ на Кмета на Община – Сопот да извърши заверка на молба – декларация за обстоятелствена проверка по искане вх.№С – 4235/29.10.2010г. от Т.П.Н. ***, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ИЗПРАЩА молба – декларация за обстоятелствена проверка по искане вх. №С-4235/29.10.2010г. от Т.П.Н. ***– Сопот – за извършване на поисканата административна услуга.
ОСЪЖДА Община – Сопот с адрес гр.Сопот, бул. “Иван Вазов”№34 да заплати на Т.П.Н. *** сумата от 163/сто шестдесет и три/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
183 Административно дело No 2664/2010, XVIII състав Дела по ЗМВР Д.К.Л. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 02.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на от адвокат С.А.С.- пълномощник на Д.К.Л. срещу Заповед № 2010002013 от 01.03.2010 година на Директор ОД МВР – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2664/2010 година по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС за Окръжна прокуратура и от получаване на съобщението за жалбоподателя.

 
184 Административно дело No 2673/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 28.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Южен индустриален парк” АД – ***, с БУЛСТАТ ***, представлявано от Й.А.И., против решение № 187 от 01.06.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, с което оставена без уважение жалбата против действията на публичен изпълнител при РД – Пловдив на АДВ , обективирани в съобщение за продажба чрез търг с тайно наддаване № 34571/2002/121590/ 28.04.2009 г., на публичния изпълнител при Регионална дирекция - Пловдив на Агенцията за държавни вземания, като неоснователна.
ОСЪЖДА „Южен индустриален парк” АД – ***, с БУЛСТАТ ***, представлявано от Й.А.И., да заплати на Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
185 Административно дело No 2679/2010, VIII състав Други административни дела ОКАЙ-САБАТИН ИБРЯМ ЕТ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 01.02.2011г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”ОКАЙ- Сабатин Ибрям”, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, кв. Долни Воден, ул. “Просвета” №7, против Заповед №145 от 16.11.2010г. на директора на ОПУ- Пловдив при А”ПИ към МРРБ, с която е отнето Разрешение №5-О-Е от 13.04.2004г. на директора на ОПУ- Пловдив за специално ползване на пътя, чрез експлоатация на крайпътен обект: “Бензиностанция, заведение за хранене и магазин за авточасти”, разположен в обхвата на път ІІ-86 Пловдив-Асеновград, при км.23+800 вдясно.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
186 Частно админист. наказателно дело (К) No 2686/2010, XX състав Наказателни частни касационни производства Р.В.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 03.02.2011г., в законна сила от 03.02.2011г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 01.11.2010 г. постановено по НАХД № 6946/2010 г., по описа на Районен съд- Пловдив , ХХ н.с.
Определението е окончателно.


 
187 Частно админист. наказателно дело (К) No 2688/2010, XXII състав Наказателни частни касационни производства ФАНТАСТИКА-95-ГЕОРГИ ЦАНКОВ ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 01.02.2011г., в законна сила от 01.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколното определение от 11.11.2010 г. по н.а.х.д. № 5373 по описа на Пловдивския районен съд за 2009 година, с което е прекратено производството по делото.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
188 Административно наказателно дело (К) No 2691/2010, XXI състав Наказателни касационни производства С.К.К. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 16.02.2011г., в законна сила от 16.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1949/20.09.2010г., постановено по н.а.х.д. № 2276 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд, VІІ н. състав.


РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
189 Административно наказателно дело (К) No 2695/2010, XXI състав Наказателни касационни производства БДЖ ЕАД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 08.02.2011г., в законна сила от 08.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 28.10.2010 г. по НАХД № 3866 по описа на Районен съд – Пловдив за 2010, ІІ н.с., с което е ПОТВЪРДЕНО Наказателно постановление /НП/ № 27/31.05.2010 г. на Началника на Митница Пловдив
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
190 Административно наказателно дело (К) No 2696/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ФРУКТИС-ВАСИЛ ИВАНОВ СПАСОВ ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 18.02.2011г., в законна сила от 18.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1943 от 22.10.2010 г., постановено по НАХД № 1835/2010г., по описа на Пловдивски районен съд, ХІІ н.с., в обжалваната част, с която е потвърдено Наказателно постановление № І-Б-471/04.03.2010 г. на Директора на РИОКОЗ гр.Пловдив, с която на ЕТ “ФРУКТИС – В.И.С. “, представляван от В.И.С., е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1000 лева на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните за нарушение по чл.70 ал.1 от Наредба № 5 за хигиена на храните/ДВ бр.55/2006 г./.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
191 Административно дело No 2721/2010, III състав Други административни дела М.Ж.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 21.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Ж.К., ЕГН **********,***, против Заповед № ЗД–07–29/24.11. 2010г. на Областен Управител на Област с административен център Пловдив, с която на основание чл.27 ал.2 т.1 от АПК, е оставено без разглеждане по същество искане вх.№ ИГ – 05 – 42/02.11.2010г., подадено от М.Ж.К., в качеството й на репресирано лице по ЗПГРРЛ и е прекратено като недопустимо административното производство.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
192 Административно дело No 2738/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни АР АНД ЕЛ ИНВЕСТМЪНТС ЕАД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 02.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Ар енд Ел Инвестмънтс" ЕАД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Белград" №8, Булстат: 160128685, представлявано от Арон Лев, гражданин на Израел, против Решение № 193/30.11.2010 г. на ТД на НАП гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2738/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
193 Частно административно дело No 2739/2010, X състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ДЪРПАТОВ-НАЙДЕН ДЪРПАТОВ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 03.02.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразно разпореждане с което се допуска предварително изпълнение, на основание чл. 60, ал.1 от АПК, на Заповед № 253/19.10.2010г. на Кмета на Община Лъки.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 
194 Административно дело No 2745/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЕВ МИГДАЛ ИНДУСТРИС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 22.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Лев Мигдал Индустрис” ЕООД, чрез управител на дружеството Николай Василев Василев, срещу Решение №191 от 30.11.2010 година на Директора на ТД на НАП, постановено по жалба против Постановление за налагане на обезпечителни мерки, с изх.№РД-50-4995 от 20.10.2010 година подписано от ВенераХаджиева –главен публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2745 от 2010 година по описа на Административен съд- Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
195 Административно наказателно дело (К) No 2748/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДР И ВВЗ ШЕГОР ООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 01.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1981 от 03.11.2010г. по НАХ дело №3234 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХVІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №3446 от 28.04.2010г., издадено от директора на ДА”ДРВЗ”, с което на ”Шегор” ООД, в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Димитър Талев” №77, ап.6, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
196 Административно наказателно дело (К) No 2757/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КООПЕРАЦИЯ АГРА СТАР Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 18.02.2011г., в законна сила от 18.02.2011г.
Оставя в сила решение № 1971/02.11.2010г., постановено по н.адм.д.№ 5095/2010г. на Районен съд-Пловдив.
Решението е окончателно.

 
197 Административно дело No 2761/2010, XIV състав Други административни дела С.Р.А. ДИРЕКТОР НА РДСП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 01.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Р.А., ЕГН **********,***, против Заповед № ЗД-РД 01/0418/ 25.11.2010 г. и Заповед № ЗД –РД 01/0419/ 25.11.2010 г. на директора на РДСП – Пловдив, издадени на основание чл.84, ал.3 и ал.6 от СК във връзка с чл.10, ал.1 от Наредба № РД-07-01/ 29.09.2009 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2761/2010год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.
 
198 Административно наказателно дело (К) No 2764/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 18.02.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1772 от 30.09.2010 г. на ПРС постановено по НАХД № 3451 по описа на същият съд за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
199 Административно дело No 2773/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни САРС ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 01.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата “Сарс груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. “Подполковник Калитин” №1, склад 8Б, против Решение №1312 от 22.07.2010г., издадено от началника на Митница Пловдив, с което дружеството жалбоподател е задължено да доплати по ЕАД 09BG003000H0148775 от 20.10.2009г. сумата от 1 126,12 лева ДДС, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 20.10.2009г. до окончателното и плащане.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2773 по описа на съда за 2010г.
ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание на 16.02.2011г. от 10,00ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
200 Административно дело No 2778/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛГАРШАМПИФРОСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 23.02.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 846/22.11.2010г. на Зам. Директора на Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалбата на “БУЛГАРШАМПИФРОСТ” ЕООД, с вх. № 20-12-89/12.11.2010г. , против РА № 1000129/13.04.2010г., издаден от ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Пазарджик.
ВРЪЩА преписката за произнасяне по същество по жалбата на “БУЛГАРШАМПИФРОСТ” ЕООД, ЕИК 112607219, със седалище и адрес на управление, с. Гълъбовци, Община “Сливница”, област София, ул. “Васил Левски” № 44, чрез управителя Н.Й.Л., с вх. № 20-12-89/12.11.2010г., против РА № 1000129/13.04.2010г., издаден от ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Пазарджик.
Определението е окончателно.

 
201 Административно дело No 2782/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 22.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С. *** против Заповед № 1023 от 01.06.2010г. на Кмета на Община Пазарджик.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2782 по описа за 2010 г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
202 Административно дело No 2784/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 16.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на С.К. ***, против решение № 419 от 04.11.2010 г. на Общински съвет Пловдив, в частта относно УПИ І-102310, кв.50.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2784 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
203 Административно дело No 2785/2010, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Й.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 17.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Й.Г.,***, против Решение № 419 от 04.11.2010г. на Общински съвет – Пловдив, с което е одобрен ПУП – ПРЗ на кв.Остромила – Беломорски, Пловдив, в частта му по отношение на имот с идентификатор 56784.386.107 по Кадастралната карта на гр.Пловдив, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2785/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
204 Частно административно дело No 2792/2010, XVII състав Частни администр. дела Н.И.Н. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 18.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.И.Н. *** против Разпореждане № К-41822/16.07.2010 г. на Началник отдел “КПК” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган производство за изплащане на парично обезщетение по заявление-декларация при бременност и раждане на основание чл. 50 и чл. 51 от КСО за остатъка от 135 до 315/410 календарни дни, представено с вх. № 15-999-43-00025318/28.06.2010 г. на Н.И.Н. с ЕГН **********.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2792/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.

 
205 Административно наказателно дело (К) No 2825/2010, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БИЛИ-09 ЕООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 01.02.2011г., в законна сила от 01.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2110 от 23.11.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 5902 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
206 Административно дело No 2835/2010, VIII състав Други административни дела   ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 07.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Х.М.,***, против Заповед №ЗД-07-30 от 07.12.2010г. на Заместник областен управител на област с административен център гр. Пловдив, изменена със Заповед №ЗД-00-1 от 03.01.2011г. на Областен управител- Пловдив, с която е отказано признаване правото на еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ на М.М. в качеството и на наследник на репресираното лице Христо Генов Бахчевански.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
207 Административно дело No 2836/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАК КОНСТРУКШЪН ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 16.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Закконструкшън” ЕООД, с ЕИК 825360145, със седалище и адрес на управление: с.Триводици, община Стамболийски, област Пловдив, ул.”12-та”, № 20, против заповед № 403210076712 от 02.11.2010 г. на директора на ТД Пловдив на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2836 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.


 
208 Частно админист. наказателно дело (К) No 2854/2010, XXIII състав Наказателни частни касационни производства БАЙ ПИТ ОЛ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Определение от 24.02.2011г., в законна сила от 24.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 03.12.2010 г., постановено по НАХД № 6321 по описа за 2010 г. на ПРС.
Определението не подлежи на обжалване.

 
209 Административно наказателно дело (К) No 2857/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Б.Б.Т. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 18.02.2011г., в законна сила от 18.02.2011г.
Отменя Решение № 2155/30.11.2010г., постановено по н.ах.д.№ 4076 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд.
Вместо това постанови:
Потвърждава НП № 11/29.04.2010г. на Директора на ОД МВР-Пловдив.
Решението е окончателно.

 
210 Административно дело No 2858/2010, XVIII състав Други административни дела В И К ООД СЛИВЕН ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 21.02.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2858 по описа за 2010г. на Административен съд –Пловдив, ХVІІІ състав, образувано по жалба на Петър Димитров Митев в качеството му на управител на “Водоснабдяване и канализация-Сливен” ООД, със седалище и адрес на управление, гр.Сливен, ул. “6-ти септември” № 27, ЕИК по БУЛСТАТ 829053806 против Разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения № 31510255/19.11.2010г. на директор на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център-Пловдив.
Заличава датата 23.02.2011г. като съдебно заседание по делото.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаване на същото. 
211 Административно наказателно дело (К) No 2860/2010, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ГАРДЕН В ЕООД Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 28.02.2011г., в законна сила от 28.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2139 от 26.11.2010г., постановено по н.а.х.д. № 4643 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно.


 
212 Административно дело No 17/2011, IX състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.В.П. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 10.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.В.П. ********** против Заповед № 1 от 22.10.2009г. на Главния архитект на Община Карлово.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 17 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
213 Административно дело No 30/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ИВЕЛ-2000 ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 24.02.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 203 от 21.12.2010г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Отказ за прекратяване на производството по изпълнително дело № 3250/2001г. по описа на ТД на НАП – Пловдив, с изпълнителен титул Изпълнителен лист от 25.06.2001г. на ПРС, ІІ н.с., поради изтекла погасителна давност по отношение на събираните публични държавни вземания, обективиран в писмо изх. № 3250/ 2001/019115 от 22.11.2010г., на Николай Писарев - публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП - Пловдив , като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, за произнасяне по молбата /възражението/ на И.М.Т. ЕГН **********, вх. № РД – 16 – 11425/09.11.2010г., за прекратяване на принудителното изпълнение по изпълнително дело № 3250/2001г. по описа на ТД на НАП – Пловдив, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Териториалната Дирекция на НАП – Пловдив, да заплати на И.М.Т. ЕГН **********,***, сумата от 110 /сто и десет/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
214 Административно дело No 31/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ПАПАЗОВИ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 01.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Папазови” ООД – гр.Казанлък, чрез управителя К.С.П., със седалище и адрес на управление: ***, срещу постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК с изх.№ 41953/1/09.12.2010 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Пловдив, дирекция “Събиране”, ИРМ Стара Загора, потвърдено с решение № 202/ 21.12.2010 г. на директора на ТД на НАП – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 31 / 2011год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.
 
215 Административно дело No 39/2011, VI състав Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 01.02.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД-Ст.Загора, седалище/адрес на управление-Ст.Загора, ул.”Хр.Ботев” № 62, представлявано от управителя Р.Райков чрез процесуални представители адв.Тодоров и адв.М.-***.Загора, х-л “Верея”, офис 201 в частта й за искане прогласяване нищожността на разрешителни за водоползване - № 1653/04.07.2003г. и № 1588/16.05.2003г. издадени от директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район-Пловдив.
Прекратява производството по адм.д.№ 39/2011г., VI състав.
Заличава съдебно заседание насрочено за 07.03.2011г., 13.00ч.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.
Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя и ответника.

 
216 Административно дело No 49/2011, VIII състав Други административни дела В.Х.Л. ДИРЕКТОР НА РДСП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 01.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Х. ***, и съдебен адрес: гр. Карлово, ул. “Димитър Събев” №1, чрез адвокат Стефан Шипкалиев, против Заповед №ЗД01/0451 от 02.12.2010г. на директора на РДСП- Пловдив при АСП, с която е наредил вписването в регистъра на деца за пълно осиновяване, воден от РДСП- Пловдив, детето М.В. Лу/л/чева, дъщеря на жалбоподателката.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №49 по описа на съда за 2011г.
ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание на 04.02.2011г. от 9,15ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
217 Административно дело No 52/2011, III състав Други административни дела В.Х.Л. ДИРЕКТОР НА РДСП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 01.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Х.Л. ЕГН **********,***, подадена чрез адв.Ст.Шипкалиев, със съд.адрес гр.Карлово, ул.”Димитър Събев”№1, против Заповед № ЗД – РД01/0449/02.12. 2010г. на Директора на РДСП - Пловдив, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 52/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
218 Административно дело No 60/2011, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.Н.Н. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 17.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.Н. *** против мълчалив отказ на искането за постановяване на решение по чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ с молба вх.№ П 869/18.112010 г. до ОС Земеделие при Община гр.Пловдив по преписка вх.№ 11263/1992 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 60 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховния административен съд на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
 
219 Административно дело No 74/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 03.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ЕКОСТРОЙМЕТАЛ”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 2, ЕИК ***, представлявано от управителя С.А.К. против Решение № 175/25.11.2010г. на Директора на ТД на НАП, гр. Пловдив с което е оставено без разглеждане възражение с вх. № 15080-Д/12.11.2010г. против Съобщение за доброволно изпълнение № 24951/10.11.2009г. издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, офис Хасково.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 74 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 
220 Административно дело No 89/2011, XII състав Дела по ЗСП Д.К.Л.   Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 22.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба предявена от Д.К.Л. *** против Решение № РД 01/323 от 21.12.2010г. на директора на РДСП - гр.Пловдив, с което е отхвърлена жалбата й срещу заповед № ОТ - 77- 967/12.11.2010г. на директора на Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 89 по описа за 2011г. на Административен съд – град Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.


 
221 Административно дело No 93/2011, XVI състав Дела по ЗСП Т.М.К. ДСП РАКОВСКИ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 04.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.М. ***, ЕГН: **********, срещу Заповед № Б-0172/27.08.2010 г. на Дирекция "Социално подпомагане"-гр.Раковски и писмо изх.№ 94ТТ/07/ 31.08.2010 г. на Регионална дирекция "Социално подпомагане"-гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 93 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
222 Административно наказателно дело (К) No 97/2011, XXII състав Наказателни касационни производства УРАЛ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 28.02.2011г., в законна сила от 28.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2340 от 20.12.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 7131 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
223 Административно наказателно дело (К) No 100/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства КАНЯ КЪНДЕВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 18.02.2011г., в законна сила от 18.02.2011г.
Оставя в сила Решение № 2147/29.11.2010г., постановено по н.ах.д.№ 4046/2010г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
224 Административно наказателно дело (К) No 102/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ПЕРЛА ПЛЮС ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 14.02.2011г., в законна сила от 14.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1973 от 29.09.2010г. по НАХ дело №1800 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., VІІ-ми наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №126 от 30.12.2009г., издадено от заместник-кмет “ОРС” на община Пловдив, с което на “Перла Плюс” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
225 Частно админист. наказателно дело (К) No 106/2011, XXIV състав Наказателни частни касационни производства Г.Б.П. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Определение от 02.02.2011г., в законна сила от 02.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение на Районен съд - Пловдив от 25.11.2010 г. по НАХД № 5389/2010 г., с което е прекратено производството по НАХД № 5389/2010 г. по описа на ПРС.

Определението е окончателно. 
226 Административно наказателно дело (К) No 107/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ПАЛАДИУМ-2001-ЗАЛОЖНА КЪЩА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 28.02.2011г., в законна сила от 28.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2165 от 30.11.2010 г. по н.а.х.д. № 5841 по описа на Районен съд Пловдив за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
227 Административно наказателно дело (К) No 113/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 24.02.2011г., в законна сила от 24.02.2011г.
Оставя в сила Решение № 2178/01.12.2010г., постановено по н.ах.д.№ 4109 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
228 Административно наказателно дело (К) No 117/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства И.Г.П. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Определение от 11.02.2011г.
ОСТАВЯ в сила Решение №2096, имащо характер на определение, от 22.11.2010г. по НАХ дело №4277 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., Х-ти наказателен състав, с което е оставена без разглеждане като недопустима жалбата на И.Г.П. против наказателно постановление №1399/10 от 22.02.2010г., издадено от началника на сектор ПП-КАТ към Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с което на П. са наложени глоби в общ размер от 120,00 лева и е лишен от правото да управлява МПС за срок от 1 месец.
Определението е окончателно.

 
229 Административно дело No 122/2011, XVI състав Други административни дела Г.Н.Л. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 16.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Н.Л. ***, срещу частичен мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация от страна на Община Пловдив по Решение № 10ДОИ28 (7)/27.12.2010 г., издадено от и.д. Главен секретар на община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 122 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
230 Административно дело No 124/2011, VIII състав Дела по ЗМВР А.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 10.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Б., гражданин на Руската федерация, със съдебен адрес: гр. Пловдив, ул. “Ламартин” №2, ет.1, оф.1, против Заповед с Рег.№ЯЗ/РЗМ-281 от 22.12.2010г. на началника на сектор “Миграция” при ОД”МВР”, гр. Пловдив, с която му е наложена ПАМ “принудително отвеждане до границата”.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на сраните.

 
231 Административно дело No 131/2011, XI състав Други административни дела ДОВЕРИЕ БРИКО АД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 22.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ДОВЕРИЕ БРИКО” АД със седалище и адрес на управление гр. София, район “Лозенец”, ул. Папа Йоан Павел ІІ – 1, против писмо изх. № 1208/02.07.2009 г. на Директора на ОПУ-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 131/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХІ състав.
ОСЪЖДА ОПУ Пловдив да заплати на “ДОВЕРИЕ БРИКО” АД със седалище и адрес на управление гр. София, район “Лозенец”, ул. Папа Йоан Павел ІІ, № 1, направени по делото разноски в размер на 300 /триста/ лева.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от днес за явилата се страна, а за ответника от получаване на съобщението.

 
232 Административно дело No 134/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Б.И.,
Г.Р.И.
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 17.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Б.И., ЕГН **********, и Г.Р.И., ЕГН **********,***, против заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК София.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 134 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.


 
233 Административно дело No 147/2011, XI състав Дела по ЗМВР А.Я.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 23.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от А.Я.Ч. ***.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 147/ 2011 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
234 Административно дело No 148/2011, XVIII състав Дела по ЗМВР Г.С.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 22.02.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.С.Г., ЕГН ********** против заповед № 2010002564 от 15.03.2010г. на директора на ОД на МВР –Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 148 по описа на Администрати-вен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.


 
235 Административно дело No 153/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни НАДЕЖДА-НАДЕЖДА ВАЗОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 16.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”Надежда- Надежда Вазова”, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. “Георги Раковски”, бл.30, вх.”А”, ет.3, ап.9, против Решение №208 от 30.12.2010г. на директора на ТД на НАП- Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на едноличния търговец против Съобщение за доброволно изпълнение с Изх.№17900 от 15.10.2010г. на ЧСИ Захари Запрянов, с Рег.№875 и с район на действие- района на Окръжен съд- Хасково, по изпълнително дело №20098750400413 по описа на ЧСИ Запрянов за 2009г.
ОСЪЖДА ЕТ”Надежда- Надежда Вазова”, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. “Георги Раковски”, бл.30, вх.”А”, ет.3, ап.9, да заплати на ТД на НАП- Пловдив сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението е окончателно.

 
236 Административно наказателно дело (К) No 187/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ С.Г.Г. Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 28.02.2011г., в законна сила от 28.02.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 2372 от 21.12.2010 г. по НАХД № 7747 по описа на Районен съд-Пловдив за 2010 г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 39930-0039564 от 27.10.2010 г., издадено от директора на Дирекция “Контрол“ при ТД Пловдив на НАП, с което на С.Г.Г., ЕГН **********,***, на основание чл.264, ал.1 във връзка с чл.261, ал.1 ЗКПО е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл.92, ал.1 и 2 ЗКПО и осъществен състав на чл.264 във връзка с чл.261, пр.2 ЗКПО.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
237 Частно админист. наказателно дело (К) No 193/2011, XX състав Наказателни частни касационни производства К.Н.И. РУ НА МВР КАРЛОВО Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 08.02.2011г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 255 от 24.11.2010г. постановено по НАХД № 759/2010г. по описа на Районен Съд – Карлово, ІІ н.с.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
238 Административно дело No 211/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни СЕЛЧО ООД КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 21.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “СЕЛЧО” ООД със седалище и адрес на управление – гр.Асеновград, ул.”Съединение” № 22, представлявано от управителя Селим Саид Емин против Заповед № А-2400/14.12.2010г. на Кмета на Община Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 211/2011г. , VI състав, по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.


 
239 Административно дело No 214/2011, XV състав Други административни дела И.П.К.   Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 27.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.К. ***.
ПРЕКРАТЯВА производството по А.Д № 214 по описа за 2011 г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .


 
240 Административно дело No 215/2011, VII състав Дела по КСО М.Х.К. РУСО-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 14.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Х.К. *** срещу писмо изх.№М-1805#1 от 30.11.2010г., издадено от името на Началник сектор “ПОВН” при ТП на НОИ – Пловдив, с което да е спряно производството по нейно заявление – декларация с вх. №15-999-07-00027035 от 16.07.2010г. за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 410 календарни дни.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №215/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.


 
241 Административно дело No 219/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.П.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 23.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от В.П.Ч. с адрес за кореспонденция гр.Пловдив, бул.”Шести септември” № 152, ет.1, офис 110 против мълчаливи откази на Главния архитект на Община Асеновград да съгласува инвестиционен проект и да издаде строително разрешение за строителството на сгради за персонала и помощни помещения, неразделна част от религиозен комплекс “Свети кръст” в местността Чотрова махала, с.Сини връх. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 219/2011 год. по описа на Административен съд Пловдив. ИЗПРАЩА жалбата, предявена от В.П.Ч. с адрес за кореспонденция гр.Пловдив, бул.”Шести септември” № 152, ет.1, офис 110 против мълчаливи откази на Главния архитект на Община Асеновград да съгласува инвестиционен проект и да издаде строително разрешение за строителството на сгради за персонала и помощни помещения, неразделна част от религиозен комплекс “Свети кръст” в местността Чотрова махала, с.Сини връх на Началника на РДНСК – ЮЦР сектор Пловдив за произнасяне в законоустановения срок. Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок пред ВАС.

 
242 Частно админист. наказателно дело (К) No 229/2011, XXIV състав Наказателни частни касационни производства М.Н.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Определение от 03.02.2011г., в законна сила от 03.02.2011г.
ОТМЕНЯ определение на Районен съд - Пловдив от 15.11.2010 г., постановено по НАХД № 7323/2010 г., в частта, с която е прекратено производството по делото, относно наложено административно наказание-глоба на М.Н.К., в размер от 50 лв. и лишаване от право да се управлява МПС за един месец по чл. 175 ал.1 т.5 от ЗДвП, наложено с НП № 9475 от 23.07.2010г. на Началника на Сектор ПП при ОДМВР Пловдив.
ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за постановяване на решение по същество по жалбата на М.Н.К. против Наказателно постановление № 9475 от 23.07.2010г. на Началника на Сектор ПП при ОДМВР Пловдив, в частта, с която е наложена глоба в размер от 50лв. и лишаване от право да се управлява МПС за един месец по чл. 175 ал.1 т.5 от ЗДвП.
ОСТАВЯ в сила определението на ПРС от 15.11.2010г. постановено по НАХД № 7323/2010 г. в останалата част.
Определението е окончателно.

 
243 Административно наказателно дело (К) No 236/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства А.М.П. ОБЩИНА БРЕЗОВО Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 14.02.2011г., в законна сила от 14.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2253 от 13.12.2010г. по НАХ дело №5039 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ІІ-ри наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №036 от 19.07.2010г., издадено от кмета на община Брезово, с което на А.М.П. е наложена глоба в размер на 100,00 лева.
Решението е окончателно.

 
244 Административно наказателно дело (К) No 242/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕКО ТЕХНИКА ЕООД Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 28.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2262 от 14.12.2010 г., постановено по н.а.х.д. № 6817 по описа на Районен съд Пловдив за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
245 Административно дело No 245/2011, XV състав Дела по ЗМВР Б.П.Г.   Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 22.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.П.Г. ***, с която се иска отмяна на наложената забрана за напускане на границите на Р. България.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 245 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив , ХV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
246 Административно дело No 259/2011, IX състав Други административни дела П.Л.А. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 18.02.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на П.Л.А. , гражданка на Република Армения, родена на ***г., против решение № УП-6 от 12.01.2011 г. на интервюиращ орган на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, с което е отхвърлена молбата й за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут.
Решението е окончателно .

 
247 Административно дело No 266/2011, V състав Дела по ЗМВР З.Д.Ч.,
Н.М.Ч.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 17.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на З.Д.Ч. с ЕГН ********** и на Н.М.Ч. с ЕГН ********** *** срещу наименован “отказ” на КАТ –Пловдив да бракува лек автомобил марка Москвич 408И.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 266/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателите за изготвянето му.

 
248 Административно дело No 270/2011, XIII състав Дела по ЗСП П.П.И.   Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 15.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.И.,***.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 270 по описа за 2011г. на Административен съд - Пловдив
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
249 Административно дело No 275/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 23.02.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата/искова молба на “САДАТ”ООД, ЕИК825355508 с адрес за кореспонденция: гр.Пловдив,бул.”Васил Левски”№168 против Решение за определяне на митническа стойност № 25 от 10.01.2011г.на Началник Митница Пловдив.
Прекратява производството по административно дело № 275/2011 г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в седмодневен срок от съобщението му на страните.

 
250 Административно дело No 295/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ДЖИРО ТРЕЙД ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 11.02.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №295 по описа на Административен съд – гр. Пловдив за 2011 година.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – София град.
Определението не подлежи на обжалване.

 
251 Частно админист. наказателно дело (К) No 312/2011, XX състав Наказателни частни касационни производства С.И.К. РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Определение от 09.02.2011г., в законна сила от 09.02.2011г.
Отменя определението от 20.01.2011г. по к. н. а. х дело № 729 по описа за 2010г. на Асеновградския районен съд, ІІІ н.с. за прекратяване на производството на основание чл. 33, ал. 2 от ЗАНН.
Връща делото на същия съд за по-нататъшни съдопроизводствени действия.
Определението е окончателно.

 
252 Административно дело No 349/2011, XV състав Дела по ЗМВР В.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 09.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С. против Заповед З-351 от 19.01..2011г. на Директора на ОД на МВР-Пловдив .
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 349 по описа за 2011 г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
253 Частно административно дело (К) No 359/2011, XXI състав Частни касационни производства В.С.Б. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ЛЪКИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 14.02.2011г., в законна сила от 14.02.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение №1515 от 02.12.2010г., с което е прекратено производството по адм. дело №2005/2010г. по описа на Районен съд – Асеновград V гр. състав.
Делото да се върне на Районен Съд – Асеновград, който при спазване правилата за движение на делата, да изпрати делото по подсъдност на Административен съд – Пловдив с оглед разглеждане жалбата/искането/ на В.Б. *** с основание в чл.257 АПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
254 Частно админист. наказателно дело (К) No 368/2011, XX състав Наказателни частни касационни производства Х.И.П. РУ НА МВР АСЕНОВГРАД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Определение от 28.02.2011г., в законна сила от 28.02.2011г.
Отменя определението от от 17.01.2011г., от открито заседание по НАХД № 613/2010 по описа на Районен съд- Асеновград/АРС/, ІІІ н.състав за прекратяване на производството на основание чл. 33, ал. 2 от ЗАНН.
Връща делото на същия съд за по-нататъшни съдопроизводствени действия.
Определението е окончателно.


 
255 Административно дело No 370/2011, XVIII състав Дела по ЗМВР А.Н.Г. НАЧАЛНИК ПЪРВО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 28.02.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 370 по описа за 2011 година на Административен съд - Пловдив, ХVІІІ състав, образувано по жалба на А.Н.Г., ЕГН ********** против Заповед № ЯЗ/01-1011 от 29.10.2009 година на Началника на първо РУ на МВР - Пловдив. ЗАЛИЧАВА датата 07.04.2011 година като съдебно заседание по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаване на същото.
 
256 Административно дело No 372/2011, XVIII състав Други административни дела ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД РВМС ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 14.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от “Лидл България ЕООД енд ко” КД, с. Равно поле, ЕИК по Булстат 131071587, представлявано от “Лидл България” ЕООД, чрез управителя Милена Драгийска-Денчева и Иван Станоев- прокурист против Предписание № 791 от 04.02.2011г., издадено от инспектори при ДВСК, РВМС-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по ах. дело № 372/2011год. по описа на Пловдивски административен съд.
Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.


 
257 Административно дело No 380/2011, IX състав Дела по ЗМВР М.Р.А. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 28.02.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на М.Р.А. ЕГН ********** *** против Заповед № 2010002611/16.03.2010г. на Директор на ОД на МВР-Пловдив Прекратява производството по адм. д. № 380/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив.Препис от определението да се изпрати на страните. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението с частна жалба Върховния административен съд.
 
258 Административно дело No 425/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.С.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 28.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.Б. ***, против заповед № 1026 от 27.12.2010 г. на кмета на Община “Родопи”, с която е одобрен ПУП-ПРЗ за кв.3б, стопански двор, с.Брестовица.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 425 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.


 
259 Административно наказателно дело (К) No 466/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ПЕТО РУ НА МВР ПЛОВДИВ П.И.П. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Определение от 22.02.2011г., в законна сила от 17.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Пето районно управление при ОД на МВР град Пловдив, чрез пълномощника юрк.Евгений Гонгалов, срещу Решение №2322 от 17.12.2010 година, постановено по наказателно с административен характер дело №5463 по описа на Районен съд Пловдив за 2010 година, девети наказателен състав.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД№466 по описа на Административен съд-Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването на страните. 
260 Административно дело No 476/2011, XIII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 23.02.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община “Родопи” против Решение № 752, прието с протокол № 38, от 16.09.2010г., с което е прието повторно Решение № 707, прието с Протокол № 37/02.08.2010г. на Общински съвет “Родопи”.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 476 по описа за 2011г. на Административен съд - Пловдив
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.