АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.03.2011г. до 31.03.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1964/2007, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.К. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 07.03.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 821/06.08.2007 г. на Кмета на община Родопи, област Пловдив, с която е одобрен ПУП-ПРЗ на имот № 100193, местност “ Бялата пръст “, землище с. Белащица, представляващ земеделска земя за процедура промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
2 Административно дело No 2035/2007, X състав Други административни дела В И К ООД СЛИВЕН ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 01.03.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) № 26 от 19.11.2007г., издаден от директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район-Пловдив (БДУВИБР), при Министерството на околната среда и водите, с който на “В и К” ООД - Сливен е определена такса за водовземане за периода 01.01.2005г. до 31.12.2005г. за подземни и повърхностни води общо в размер на 474078,02лв. /от които платени 100000лв./, такса за периода 01.01.2006г. до 31.12.2006г. за водовземане и заустване общо в размер на 489431,59лв., по разрешителни за водоползване №0039 от 28.08.2000г. и №0396 от 04.07.2001г. и разрешително за заустване №3000607 от 22.11.2003г.
ВРЪЩА административната преписката на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, за издаване на законосъобразен акт с произнасяне по категорията на подземните води определена с прогласеното за нищожно разрешително за водоползване №0396/04.07.2001 год., издадено от Зам. Министъра на околната среда и водите, както и с произнасяне по категорията на водите от повърхностните водоизточници, респективно определяне количествата отнета вода за процесния период, тяхната категория и изчисляване на дължимата такса, при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото решение.
ОСЪЖДА Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, да заплати на “В и К” ООД - Сливен сумата в размер на 18897 лв. /осемнадесет хиляди осемстотин деветдесет и седем лева/, представляваща заплатената държавна такса, възнаграждение за вещи лица и заплатено адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния Административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
3 Административно дело No 58/2008, XII състав Дела от администр. характер - данъчни К.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 28.03.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 2600799/02.10.2007г., издаден от Е.Д.Г. на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 1036 от 26.11.2007г. на Директора на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, с която на К.А.К., ЕГН **********,*** са определени лихви за забава за невнасяне в законоустановения срок на определените задължения за данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за процесните периоди, както следва : за 2001г. за разликата от 1916, 98 лв. до 1946, 05 лв.; за 2002г. за разликата от 1024, 78 лв. до 1039, 31 лв.; за 2003г. за разликата от 254, 98 лв. до 258, 14 лв; за 2004г. за разликата от 187, 57 лв. до 191,46 лв. ; за 2005г. за разликата от 595, 07 лв. до 605, 84 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на К.А.К., ЕГН **********,***, сумата от 9,20 лв. /девет и 0.20/ лева, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА К.А.К., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 708,12 лв. /седемстотин и осем и 0.12/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
4 Административно дело No 1195/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни П.С.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.С., ЕГН **********,***, против ревизионен акт № 160002875/ 06.03.2008 г., издаден от С.С.А. – инспектор по приходите по ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с решение № 400/ 22.05.2008 г. на директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя е определен данък по чл.35 от ЗОДФЛ за 2003 г. в размер на 212 200.32 лв. и лихви върху задължението за данък в размер на 119373,17 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА П.С.С., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 7486 /седем хиляди четиристотин осемдесет и шест/ лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита и сторените в производството разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
5 Административно дело No 2385/2008, XIII състав Дела по ЗОСОИ ТЪРГОВСКА КЪЩА-ИНВЕСТ АД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 08.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ Търговска къща “ АД, ЕИК 112515964, със седалище и адрес на управление:гр. Пазарджик, ул."Пловдивска " № 2, представлявано от К.Ц.С. – изпълнителен директор, против Заповед № 5470/17.12.1998 г. на областен управител – Пловдив, с която на наследниците на Веселина В.М. се признава правото за обезщетяване със съсобственост.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
6 Административно дело No 267/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни СЕВЪН ХИЛС ДИВЕЛЪПМЪНТС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 17.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Севън Хилс Дивелъпмънтс” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.М.К., против Ревизионен акт /РА/ № 160801374/24.10.2008г., издаден от П.С.Д. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 870/18.12.2008 г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на жалбоподателя е отказано признаването на данъчен кредит в размер на 64 184.11 лв., начислена е лихва за забава в размер на 17 353.02 лв., и е определена и лихва за данък по чл. 34, ал.4 от ЗКПО/отм./ в размер на 367.19 лв. и лихва за данък по чл. 35 от ЗКПО/отм./ в размер на 2.21 лв., и изменен с решението на Директора на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за допълнително определен корпоративен данък за 2006г., от 65 799, 45 лв. на 65 540, 70 лв., ведно с прилежаща лихва за забава, изменена от 15 233,23 лв. на 15 173, 33 лв.
ОСЪЖДА “Севън Хилс Дивелъпмънтс” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Булаир” №1, ет.1, ап.1, представлявано от управителя Н.М.К., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 3702.41 /три хиляди седемстотин и два и 0.41/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
 
7 Административно дело No 556/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни М.И.А.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на М.И. ***, ЕГН: **********, срещу Ревизионен акт № 800514/23.12.2008 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Хасково, в частта, потвърдена с Решение № 136/26.02.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА " М.И. ***, ЕГН: **********, да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 672,84 лв. (шестстотин седемдесет и два лева и 84 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
8 Административно дело No 766/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни СТАНИСЛАВА-КАЛИН ИСКРЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.03.2011г.
ОТМЕНЯ по жалбата на К. Б. И., в качеството си на ЕТ“С.- К.И.”***, с адрес на управление: ***, ревизионен акт № 1300800393/ 12.01.2009 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пазарджик, потвърден с решение № 227/08.04.2009 г. на директора на дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на жалбоподателя е начислен допълнителен данък върху добавената стойност в размер на 15043,49 лв. и лихви от 4563,59 лв., като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на К. Б. И., в качеството си на ЕТ“С.- К.И.”***, ЕГН **********,*** сумата от 760 /седемстотин и шестдесет/ лева, представляваща сторените в производството разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
9 Административно дело No 952/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.С.Ш. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 22.03.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 514/12.04.2010г., постановено по а.х.дело № 952/2009г. по описа на Административен съд – гр.Пловдив, в частта, с която е ОТМЕНЕН Ревизионен акт /РА/ № 260800675/09.02.2009г., издаден от Светла Василева Пейчева на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 288 от 07.05.2009г. на Директора на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП, в частта, с която на Д.С.Ш., ЕГН ********** *** са определени задължения за здравноосигурителни вноски за периода от 01.12.2000г. до 30.11.2002г. в общ размер на 346, 32 лв. и лихви в размер на 276, 96 лв., като тази част от диспозитива, да се чете в следния смисъл : “…ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 260800675/09.02.2009г., издаден от Светла Василева Пейчева на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 288 от 07.05.2009г. на Директора на Дирекция „ОУИ” при ЦУ на НАП, в частта с която на Д.С.Ш., ЕГН ********** *** са определени задължения за здравноосигурителни вноски за периода от 01.12.2000г. до 30.11.2002г. в общ размер на 346, 32 лв. и лихви в размер на 276, 96 лв., ПОРАДИ ПОГАСЯВАНЕ ПО ДАВНОСТ НА ТЕЗИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ…”
Решението е подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
10 Административно дело No 1009/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ФОЛИПЛАСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 01.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Фолипласт" ЕООД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление ул. "Атон" №1, вх.А, ап.5, Булстат: 836236238, представлявано от В.Д.Д., срещу Ревизионен акт № 260800684/12.03.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Хасково, в частта, потвърдена с Решение № 315/15.03.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Фолипласт" ЕООД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление ул. "Атон" №1, вх.А, ап.5, Булстат: 836236238, представлявано от В.Д.Д., да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1011,55 лв. (хиляда и единадесет лева и 55 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
11 Административно дело No 1079/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Б.Д.,
Е.В.В.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 07.03.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразни заповед № 09ОА-115 от 21.01.2009 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрен ПУП – ПРЗ на част от кв.51-нов, 3-стар, по плана на Централна градска част, град Пловдив, като УПИ Х-472 се преотрежда в УПИ Х-472, обществено обслужване със запазване на съществуващото застрояване на един/два и четири етажа без промяна на предвиденото в действащия ПУП допълващо застрояване, при устройствени показатели за зона Ц; и РУП за част от кв.51-нов, 3-стар, по плана на Централна градска част, град Пловдив, за един, два и четириетажно застрояване в УПИ Х-472, обществено обслужване с височини в абсолютни коти 182,00 м, 184,61 м и 184,56 м; и разрешение за строеж № 34 от 03.02.2009 г. на главния архитект на Община Пловдив, с което на „Тенсегрити инвестмънт” ЕООД е разрешено изграждането на обект: „Преустройство и реконструкция на съществуващи сгради в хотел” в УПИ Х-472, кв. кв.51-нов, 3-стар, по плана на Централна градска част, град Пловдив.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Н.Б.Д. сумата 1 570 (хиляда петстотин и седемдесет) лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Е.В.В. сумата 160 (сто и шестдесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
12 Административно дело No 1228/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО ИНДЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 14.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “Е.И.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. С.З., ул. “А.К.” № 13 против Ревизионен акт № 240900124 от 30.04.2009 г., издаден от З.А.А., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. С.З. /сега ТД на НАП Пловдив/, потвърден с Решение № 421 от 25.06.2009 г. на Зам. Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му, с която на “Е.И.” ООД, не е признато право на данъчен кредит за м. декември 2005г. в размер на 5142.02лв. по 15 броя фактури издадени от “Супер табак” ООД, гр. С.З. ; допълнително е начислен ДДС за м. септември 2007г. в размер на 40000.26лв. по фактури № 182 от 23.08.2007г. и № 185 от 24.08.2007г. издадени от “М. 1” ООД, гр. Ст. Загора и фактура №251 от 29.08.2007г., издадена от ЕТ “Н.Б.”***. Загора ; отказано е право на данъчен кредит за м. септември 2007г. в размер на 25000.00лв., по фактури № 6 от 21.09.2007г. и № 8 от 24.09.2007г. издадени от “С.” ЕООД, гр. Ловеч или общо в размер на 70142.28лв., като са определени лихви за просрочие, съобразно преобразувания за съответния период резултат в размер общо на 17 448, 38 лв., както и в частта му, с която е допълнително определено задължение за заплащане на корпоративен данък за отчетната 2007 г. в размер на 27 500.13лв. и съответните лихви за просрочие в размер на 4 518,33 лв.
ОСЪЖДА “Е.И.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. С.З., ул. “А.К.” № 13 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив сумата от 2 842.18лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
13 Административно дело No 1355/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Н.Т.,
Д.Г.М.
НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 11.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.Т. и Д.Г.М. *** против Заповед № ДК-02-17/28.05.2009 г. на Началника на РДНСК-Пловдив, с която е разпоредено да бъде премахнат като незаконен строеж “ремонт и реконструкция на съществуващата сграда”, намираща се в гр.Пловдив, ул.”К.Фотинов” № 2а.
ОСЪЖДА В.Н.Т. и Д.Г.М. *** да заплатят на И.Д.Й. *** направените по делото разноски в размер на 350 /триста и петдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
14 Административно дело No 1362/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Е.П.Т.,
К.Д.Т.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 21.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.П.Т., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, и адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК *** № 7 против Ревизионен акт № 260800797 от 09.03.2009г., издаден от В.Г.Г. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Хасково, потвърден с Решение № 475 от 13.07.2009 год. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, с който на жалбоподателката са установени задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./, за 2003г. в размер на 7183,46 лв. и прилежащи лихви за забава при разчитането му с бюджета в размер на 4695,06 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Т., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, и адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК *** № 7 против Ревизионен акт № 260800794 от 09.03.2009г., издаден от В.Г.Г. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Хасково, потвърден с Решение № 474/13.07.2009 г. на Директор на Дирекция “ОУИ“ при ЦУ на НАП – Пловдив, с който на жалбоподателя са установени задължения за данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ в размер на 7183,46 лв. и прилежащи лихви за забава при разчитането му с бюджета в размер на 4695,06лв.
ОСЪЖДА Е.П.Т., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, и адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК *** № 7 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 687, 57 /шестотин осемдесет и седем и 0, 57/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА К.Д.Т., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, и адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК *** № 7 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 687, 57 /шестотин осемдесет и седем и 0, 57/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
15 Административно дело No 1369/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни УНИСПЕД ИНС ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 02.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "УНИСПЕД ИНС” ЕООД с ЕИК 115603585 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район “Южен”, ул. “Ал. Стамболийски” № 51, бл. 1116, вх. “Ж”, от. 1, ап. 2, срещу Решение № 1386/26.05.2009 г. на Началника на Митница Пловдив за възникване на митническо задължение, потвърдено с Решение № 1-4412-0488/13.07.2009г. на Директора на РМД-Пловдив.
ОСЪЖДА "УНИСПЕД ИНС” ЕООД с ЕИК 115603585 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район “Южен”, ул. “Ал. Стамболийски” № 51, бл. 1116, вх. “Ж”, от. 1, ап. 2, да заплати на Митница -Пловдив сумата от 550,34 лв./петстотин и петдесет лева и 34 ст./ разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
16 Административно дело No 1370/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни К.Д.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 21.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Евгения Профирова Тинева, ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, и адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Харманли, обл.Хасковска, бул.”Цар Освободител” № 7 против Ревизионен акт № 260800797 от 09.03.2009г., издаден от Веселина Георгиева Господинова - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Хасково, потвърден с Решение № 475 от 13.07.2009 год. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, с който на жалбоподателката са установени задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./, за 2003г. в размер на 7183,46 лв. и прилежащи лихви за забава при разчитането му с бюджета в размер на 4695,06 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Т., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, и адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Харманли, обл.Хасковска, бул.”Цар Освободител” № 7 против Ревизионен акт № 260800794 от 09.03.2009г., издаден от Веселина Георгиева Господинова – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Хасково, потвърден с Решение № 474/13.07.2009 г. на Директор на Дирекция “ОУИ“ при ЦУ на НАП – Пловдив, с който на жалбоподателя са установени задължения за данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ в размер на 7183,46 лв. и прилежащи лихви за забава при разчитането му с бюджета в размер на 4695,06лв.
ОСЪЖДА Евгения Профирова Тинева, ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, и адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Харманли, обл.Хасковска, бул.”Цар Освободител” № 7 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 687, 57 /шестотин осемдесет и седем и 0, 57/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА К.Д.Т., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, и адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Харманли, обл.Хасковска, бул.”Цар Освободител” № 7 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 687, 57 /шестотин осемдесет и седем и 0, 57/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
17 Административно дело No 1549/2009, IX състав Дела по ЗАдм И.М.В.,
В.М.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 18.03.2011г.
Отменя определение за даден ход по същество на производството от открито съдебно заседание на 24.02.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.М.В. ***, против отказ на Кмета на Община Пловдив да издаде скица на имотът им 2089, кв.149-стар, ЦГЧ.
Прекратява производството по адм.д.№1549/2009г., по описа на Административен съд-Пловдив. Преписи от определението да се връчат на страните.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от получаване на препис от съдебния акт.

 
18 Административно дело No 1565/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни РУСЕВИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 15.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Русеви” ООД, с Булстат ***, със седалище и адрес на управление: ***х. Б, ап. 102, представлявано от управителя Р.М.Р., ЕГН **********, срещу Ревизионен акт /РА/ № 240900278/17.06.2009 г., издаден от Й.Ж.Т. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Стара Загора, частично потвърден с Решение № 547/14.08.2009 г. на И. д. директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 43 565.37 лв. за данъчни периоди м. октомври и м. ноември 2008 г.
ОСЪЖДА “Русеви” ООД, с Булстат ***, със седалище и адрес на управление: ***х. Б, ап. 102, представлявано от управителя Р.М.Р., ЕГН **********, да заплати на Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 321.31 лв. /хиляда триста двадесет и един и лева и тридесет и една стотинки/, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.
 
19 Административно дело No 1653/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕМКА-68 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 22.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Емка-68" ЕООД със седалище в с.Сърница, общ.Велинград и адрес на управление ул."Дабраш" №9, Булстат: 112063810, представлявано от С.Р.П., срещу Ревизионен акт № 130900123/12.06.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 582/24.08.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Емка-68" ЕООД със седалище в с.Сърница, общ.Велинград и адрес на управление ул."Дабраш" №9, Булстат: 112063810, представлявано от С.Р.П., да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1021.04 лв. (хиляда двадесет и един лева и четири стотинки).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
20 Административно дело No 1688/2009, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.М.А.,
Е.Д.А.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 21.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.М.А. *** против заповед № РД-18-48 от от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, в частта относно собствения му имот 520.1122.
ОСЪЖДА Д.М.А., ЕГН **********, и Е.Д.А., ЕГН **********,***, да заплатят солидарно на М.Т.А., ЕГН **********, и А.Т.А., ЕГН **********,***, сумата 400 (четиристотин) лева, представляваща разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
21 Административно дело No 1694/2009, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВИКТОРИЯ ТУР АД ДИРЕКТОР АГЕНЦИЯ ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 02.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Виктория тур” АД, представлявано от изпълнителния директор Анна Серьожева Сергеева-Тодорова, против заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, в частта относно поземлени имоти с идентификатори 56784.506.1290, 56784.506.1287 и 56784.506.9615.
ОСЪЖДА „Виктория тур” АД представлявано от изпълнителния директор Анна Серьожева Сергеева-Тодорова, да заплати на Община Пловдив сумата 250 (двеста и петдесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
22 Административно дело No 1711/2009, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ В.Н.С.,
Н.В.С.,
И.В.С.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 15.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.С., В.Н.С. и Н.В.С.,***, против Заповед №ЗД-00-122 от 14.07.2009г. на Областен управител- Пловдив, с която е одобрен ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местностите “Яса тепе” и “Корията”, в землището на град Сопот, община Сопот, област Пловдив, досежно имоти с №404.80 и №404.81 местност “Корията” и имоти с №.406.155, №406.156, №406.157, №406.158, №406.159, №406.160, №406.161, №406.162 и №406.163 местност “Яса тепе”.
ОСЪЖДА И.В.С., В.Н.С. и Н.В.С. да заплатят на С. Марков Б.,***, сумата от 150,00 лева представляваща направените по делото разноски, както и сумата от 150,00лева на Областен управител- Пловдив, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
23 Административно дело No 1924/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 28.03.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Захарен комбинат Пловдив” АД - гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „България“ № 117, ЕИК 115081888 срещу Решение № 1758/25.08.2009 г. на началника на Митница-Пловдив.
ОСЪЖДА Митница-Пловдив да заплати “Захарен комбинат Пловдив” АД - гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „България“ № 117, ЕИК 115081888, разноски по делото в размер на 500 /петстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
24 Административно дело No 1925/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 28.03.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Захарен комбинат - Пловдив” АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „България“ № 117, ЕИК по БУЛСТАТ BGА115081888ZZZZ0, представлявано от Петьо Георгиев Стойков Решение № 1731/21.08.2009г. на Началника на Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 1-4412-0660/09.10.2009г. на И.Д. Директор на РМД-Пловдив.
ОСЪЖДА Митница - Пловдив да заплати “Захарен комбинат - Пловдив” АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „България“ № 117, ЕИК по БУЛСТАТ BGА115081888ZZZZ0, представлявано от Петьо Георгиев Стойков сторените разноски по производството в размер на 500 /петстотин/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
25 Административно дело No 1927/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ АД МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 22.03.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Захарен комбинат Пловдив” АД - гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „България“ № 117, ЕИК 115081888 Решение № 1759/25.08.2009 г. на началника на Митница-Пловдив.
ОСЪЖДА Митница-Пловдив да заплати “Захарен комбинат Пловдив” АД - гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „България“ № 117, ЕИК 115081888, разноски по делото в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
26 Административно дело No 1952/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни П.К.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 22.03.2011г.
ОТХВЪЛЯ Жалбата на П.К.П. ***, ЕГН: **********, против Ревизионен акт № 260900259/30.07.2009 г., издаден от орган по приходите ТД на НАП-гр.Хасково, потвърден с Решение № 673/08.10.2009 г. на и.д. Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА П.К.П. ***, ЕГН: **********, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 1246,54 лв. (хиляда двеста четиридесет и шест лева и 54 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
27 Административно дело No 1980/2009, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Д.И.,
Е.М.В.
ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 17.03.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 311 от 20.10.2009г. на Кмета на Община Стамболийски.
ОСЪЖДА Община Стамболийски да заплати в полза на А.Д.И. и Е.М.В. сумата в размер от 770 лв. /седемстотин и седемдесет лева/.

Решението е окончателно.


 
28 Административно дело No 2126/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕУРОФРИО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 07.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Еурофрио" ООД, ЕИК ***, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление: ***, представлявано от Х.Л.Т.К. - управител, подадена чрез адв. Д., срещу ревизионен акт /РА/ № 160900431/18.09.2009 г., издаден от орган по приходите от ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с решение № 741/05.11.2009 г. на и.д. директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, с който за дружеството са установени дължими данъци и лихви, както следва: - корпоративен данък за 2007 г. – главница 1 955.83 лв. и лихви – 411.59 лв. и данък по чл. 195 от ЗКПО за 2007 г. в размер: - главница 24 609.66 лв. и лихви – 6 033.29 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА "Еурофрио" ООД, ЕИК ***, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление: ***, представлявано от Х.Л.Т.К. - управител, да заплати на дирекция “ ОИУ “ – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1110 / хиляда сто и десет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването с препис за страните.
 
29 Административно дело No 2165/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ИЗОСТИЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 07.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ИЗОСТИЛ” ЕООД, срещу Акт за дерегистрация по ЗДДС № 160990900005041 от 04.09.2009г., издаден от Илияна Цветанова Чипилска на длъжност Началник сектор “Регистрация” при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 770/16.11.2009г. на И.Д. Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите.
ОСЪЖДА на “ИЗОСТИЛ” ЕООД да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
30 Административно дело No 2224/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни Т.К.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 21.03.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260900367/05.10.2009г., издаден от Ася Младенова Котетерова – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Хасково, потвърден с Решение № 783/23.11.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, поправено с Решение към № 783/04.12.2009г. на същия орган в ЧАСТТА относно установеното на Т.К.Д. ЕГН **********,*** задължение за данък по чл. 48, ал.1 от ЗДДФЛ за 2008г. за сумата над 9 652.20 лева до пълния размер от 11 828.30 лева, ведно с прилежащата лихва, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Т.К.Д., ЕГН: **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 1 346,08 лева /хиляда триста четиридесет и шест лева и осем стотинки/ разноски по делото, по съразмерност и компенсация.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
31 Административно дело No 97/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЮВЕНИ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 19.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЮВЕНИ КОМЕРС” ЕООД (сега ООД), с ЕИК по БУЛСТАТ 120547846, със седалище и адрес на управление с. Баните, обл. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 25, представлявано от управителя В.Ю.К. (бивш управител Ю.Р.К.), против Ревизионен акт № 210900157/28.10.2009 г., издаден от Валентина И. Кашева, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Смолян, потвърден с Решение № 877/18.12.2009 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, относно извършено преобразуване на финансовия резултат за 2003 г. в посока увеличение със сумата в размер на 41891,08 лв., в резултат на което допълнително е установен корпоративен данък в размер на 9696,59 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях в размер на 7257,98 лв.
ОСЪЖДА “ЮВЕНИ КОМЕРС” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 120547846, със седалище и адрес на управление с. Баните, обл. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 25, представлявано от управителя В.Ю.К., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 789 лв. /седемстотин осемдесет и девет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
32 Административно дело No 217/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни А.И.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 11.03.2011г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 160900888/22.10.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 865/ 15.12.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, издаден срещу А.И.С. ***, ЕГН **********, като:
За 2003 г. НАМАЛЯВА данъка от 4110,02 лв. на 3924,42 лв. и НАМАЛЯВА съответната лихва за просрочие.
За 2004 г. НАМАЛЯВА данъка от 2610,26 лв. на 2094,90 лв. и НАМАЛЯВА съответната лихва за просрочие.
За 2005 г. НАМАЛЯВА данъка от 2852,46 лв. на 2350,20 лв. и НАМАЛЯВА съответната лихва за просрочие.
За 2006 г. НАМАЛЯВА данъка от 6365,30 лв. на 191,32 лв. и НАМАЛЯВА съответната лихва за просрочие.
За 2008 г. НАМАЛЯВА данъка от 2694,20 лв. на 2491,51 лв. и НАМАЛЯВА съответната лихва за просрочие.
ОСЪЖДА А.И.С. ***, ЕГН **********, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, разноски по делото в размер на 784,60 лв. (седемстотин осемдесет и четири лева и 60 ст.).
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на А.И.С. ***, ЕГН **********, разноски по делото в размер на 507,30 лв. (петстотин и седем лева и 30 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
33 Административно дело No 379/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДОЛЧО-КРАСИМИР ДОЛЕВ-ЕФРЕМ ДОЛЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 08.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.С.Д, ЕГН: **********, като ЕТ “Д.-К.Д.-Е.Д.” със седалище и адрес за управление ГР.Д., УЛ. "М...." № ..., против Ревизионен акт № 210900122 от 28.09.2009г., издаден от Филип Георгиев Карапиперов - главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Смолян, потвърден в обжалваната част с Решение № 48/18.01.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който е отказан данъчен кредит в общ размер на 17 948лв. и прилежаща лихва в размер на 3 336.90лв., определен е данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 5 197.30лв. и прилежаща лихва в размер на 1 044.08лв. и задължения за осигурителни вноски, както следва:
- като осигурител – ДОО в размер на 275.18лв. и прилежащи лихви в размер на 146.69лв., ДЗПО – УФ в размер на 37.77лв. и прилежащи лихви в размер на 20.04лв., прилежащи лихви за ГВРС в размер на 0.08лв. и ЗО в размер на 65.24лв. и прилежащи лихви в размер на 20.32лв.;
- като самоосигуряващо се лице – ДОО в размер на 2 513.40лв. и прилежащи лихви в размер на 869.93лв., ДЗПО – УФ в размер на 708лв. и прилежащи лихви в размер на 244.91лв. и ЗО в размер на 849.60лв. и прилежащи лихви в размер на 172.36лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Е.С.Д, ЕГН: **********, като ЕТ “Д.-К.Д.-Е.Д.” със седалище и адрес за управление ГР.Д., УЛ. "М...." № ... да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 119лв. (хиляда сто и деветнадесет) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
34 Административно дело No 470/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ПАМПОРОВО ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.03.2011г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Пампорово Дивелъпмънт“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. “Евридика“ № 11, ет. 1, представлявано от управителя Н.Р.К., против ревизионен акт /РА/ № 210900249/21.12.2009 г., издаден от С.С.К. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП, ИРМ – гр. Смолян, потвърден с решение № 113 от 17.02.2010 г. на директора на дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив в частта, с която на ревизираното лице е отказано право на данъчен кредит в размер общо на 118 000 лв., ведно с начислените прилежащи лихви, както и в частта на допълнително установения корпоративен данък за 2008 г. в размер 39 000 лв. и дължими лихви общо в размер на 23 860.51 лв.
ОСЪЖДА “Пампорово Дивелъпмънт“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. “Евридика“ № 11, ет. 1, представлявано от управителя Н.Р.К., да заплати сумата от 9 087 лв. /девет хиляди осемдесет и седем/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните. 
35 Административно дело No 474/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.П.М.,
П.С.Б.,
З.П.Г.
ОБЩИНА МАРИЦА ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 17.03.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № РД-09-44 от 22.01.2010 г. на кмета на Община “Марица”, с която е одобрен проект на ПУП – ПРЗ на имоти 24.50 и 24.51 и образуване на УПИ 24.50,51 – птицеферма по кадастралната карта на с.Войсил.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
36 Административно дело No 496/2010, V състав Искове за обезщетение ЮБИМ ЕООД ДИРЕКТОР НА РД АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 14.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявен иск с правно основание чл.1 ЗОДОВ от “Юбим” ЕООД, от град София против “Заповед за прилагане на принудителна административна мярка” № РД – 14-23-1225/25.09.2009 г. на Директора на РД ”Автомобилна администрация” град Пловди.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 496/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателите за изготвянето му.

 
37 Административно дело No 537/2010, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Т.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 02.03.2011г.
ОБЯВЯВА нищожността на писмо с Изх.№10П877 от 26.02.2010г., с което на С.Т.И.,***, е отказано издаването на удостоверение и скица по чл.13, ал.4 от ППЗСПЗЗЗ за имот с №49-2 по плана на “Дерин арк” от 1953г.
ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Пловдив за решаване на въпроса по същество.
ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на С.Т.И.,***, сумата от 360,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
38 Административно дело No 612/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ФИТОНИ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 08.03.2011г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение за промяна на митническа стойност с № 2390 от 28.12.2009 г. на началника на Митница Пловдив, с което жалбоподателят е задължен да доплати по единен административен документ (ЕАД) с №07BG003007H0209267 от 02.10.2007г. сумите от 2 914,83 лева мито, ведно със законните лихви върху тази сума от 906,27 лева, както и 5 532,59 лева данък върху добавената стойност (ДДС), ведно със законните лихви върху тази сума от 1 720,17 лева.
ОСЪЖДА Агенция “Митници” да заплати на “Фитони” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” №147, сумата от 689.68 (шестстотин осемдесет и девет и 0.68) лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
39 Административно дело No 613/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ФИТОНИ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 16.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 2388/ 28.12.2009 г. на и.д. началника на Митница Пловдив, с което на "Фитони" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Брезовско шосе" №147, Булстат: 115867343, представлявано от Ф.А.А., са определени за доплащане мито в размер на 109,41 лв. и ДДС в размер на 547,88 лв., както и лихви за забава от 10.10.2007 г. до 17.12.2009 г. в размери съответно на 33,67 лв. и на 168,61 лв., по ЕАД № 07BG003000H0215365/ 20071010, което решение е потвърдено с Решение № 108/26.02.2010 г. на Директора на агенция "Митници".
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Фитони" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Брезовско шосе" №147, Булстат: 115867343, представлявано от Ф.А.А., разноски по делото в размер на 490 лв. /четиристотин и деветдесет лева/.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
40 Административно дело No 647/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРИМО АД АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 10.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Тримо” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” №176, против Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно поземлени имоти с идентификатори №508.64, №508.65, и сгради с идентификатори от №508.65.1 до №508.65.15, №508.65.26, №508.64.35, №508.64.37 и №508.64.38.
ОСЪЖДА “Тримо” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” №176, да заплати сумите от 1 150,00 лева на “Търговски център “Тракия”” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” №180, и от 1 100,00 лева на “Ира-92” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” №180, представляващи направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
41 Административно дело No 720/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕНТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 28.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ТЕНТРАНС” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Р.Т.Р., против Ревизионен акт № 260900606/19.01.2010 г., издаден от С.В.П., на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, Отдел “Контрол” ИРМ Хасково, потвърден с Решение № 187/19.03.2010 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на жалбоподателя е извършено преобразуване на финансовия резултат за 2007 г. в посока увеличение със сумата в размер на 105000 лв., в резултат на което допълнително е начислен корпоративен данък в размер на 10500 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях в размер на 2599,76 лв.
ОСЪЖДА “ТЕНТРАНС” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Р.Т.Р., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 712 лв. /седемстотин и дванадесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
42 Административно дело No 744/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни М.А.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 25.03.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 210900311/25.01.2010 г., издаден от С.С.К. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 167 от 16.03.2010 г. на заместник директора на дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив в частта, с която на ревизираното лице е отказано право на данъчен кредит в размер общо на 9 694.49 лв., ведно с начислените прилежащи лихви в размер на 6 036.82 лв.
ОСЪЖДА Дирекция “ ОУИ “ – Пловдив да заплати на М.А.Д.,*** разноски по делото, в размер на 1 553.50 лв. (хиляда петстотин петдесет и три и 0.50 лв.).
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.

 
43 Административно наказателно дело (К) No 777/2010, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ГАЙДАРОВ ТРЕЙД ЕООД
МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ГАЙДАРОВ ТРЕЙД ЕООД
Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение (второ) от 16.03.2011г., в законна сила от 16.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането от началник Митница Пловдив, с адрес на призоваване: гр. Пловдив, бул.”Кукленско шосе ” № 32, за тълкуване на съдебното решение по същото дело под № 953 от 28.06.2010 г., с което е отменено НП №148/15.12.2010 г., издадено от началник Митница Пловдив, в частта, в която на “Гайдаров трейд “ ЕООД –Пловдив, основание чл. 124 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ е постановено отнемане в полза на държавата на 7 849 бр. кутии / 156 980 къса / тютюневи изделия /цигари/, различни марки и видове, облепени с бандерол с изтекъл срок на годност.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
44 Административно дело No 806/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни КАРОЛИНА ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 23.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 235/08.04.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 76-00-2575/02.03.2010 г. (вх.№ 20-25-24/11.03.2010 г. по описа на Д"ОУИ"-гр.Пловдив) на "Каролина груп" ЕООД срещу Акт за дерегистрация по ЗДДС № 26099090000676/29.12.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Хасково.
ВРЪЩА преписката на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"гр.Пловдив за произнасяне по жалбата на "Каролина груп" ЕООД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление ул."Хан Кубрат" №8, ет.1, офис 1, и адрес за кореспонденция гр.Съединение, ул."Дунав" №3, Булстат: 200018192, срещу Акт за дерегистрация по ЗДДС № 26099090000676/ 29.12.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Хасково.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "Каролина груп" ЕООД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление ул."Хан Кубрат" №8, ет.1, офис 1, и адрес за кореспонденция гр.Съединение, ул."Дунав" №3, Булстат: 200018192, сумата от 160 лв. /сто и шестдесет лева/, разноски по настоящото производство.

Определението е окончателно.

 
45 Частно административно дело No 842/2010, XIII състав Частни администр. дела МИНИНВЕСТ 2009 ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение (второ) от 25.03.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 223 от 15.02.2011г.., постановено по административно дело № 842 по описа за 2010год. на Административен съд – Пловдив, като на стр. 5 на същото, ред десети следва да се чете “да заплати на ТД на НАП –Пловдив.”
Решението не подлежи на обжалване.

 
46 Административно дело No 872/2010, XVI състав Други административни дела Р.П.К. ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ ЕООД Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 01.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.П.К. ***, ЕГН: **********, срещу отказа на "Областен диспансер за психични заболявания със стационар-Пловдив" ЕООД, наименованието променено на "Център за психично здраве-Пловдив" ЕООД в хода на съдебното производство, със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул."Пещерско шосе" № 68, Булстат: 000463386, да заличи обстоятелството, че Р.П.К., ЕГН: ********** се води на учет в ответния Областен диспансер за психични заболявания.


Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
47 Административно дело No 916/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни Х.Г.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 08.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Г.Х., ЕГН **********,*** срещу Акт за прихващане и възстановяване № 1002811/12.02.2010 година на орган по приходите при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ - Смолян, потвърден с Решение № 257/16.09.2010 година на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Х.Г.Х., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 5659.85 /пет хиляди шестстотин петдесет и девет лева и 85 стотинки/ лева, представляваща съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
48 Административно дело No 936/2010, XVI състав Други административни дела Д-Р ТАНЯ КАРАКЯШАН-АИПСМП-НЕВРОЛОГ ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 01.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Д-р Таня Каракашян-АИПСМП-невролог" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Филипово" №43, код на практиката: 1622121461, срещу Писмена покана изх.№ 16-2010/ 18.03.2010 г., издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса-гр.Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ "Д-р Таня Каракашян-АИПСМП-невролог" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Филипово" №43, код на практиката: 1622121461, да заплати на Районната здравноосигурителна каса-гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 277,61 лв. /двеста седемдесет и седем лева и 61 ст./.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
49 Административно дело No 966/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни МЕДИА ПЛЕНТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 02.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МЕДИЯ ПЛЕНТ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115771775, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК село Труд, Община “Марица”, област Пловдив, Ж.К ”Индустриална зона”, ул.”Изток” № 26, представлявано от управителя Д.Цв.Д. срещу Акт за дерегистрация по ЗДДС № 160991000000600 от 29.01.2010г., издаден от И.Цв.Ч. на длъжност Началник сектор “Регистрация” при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 267/19.04.2010г. на Зам. Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите.
ОСЪЖДА “МЕДИЯ ПЛЕНТ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115771775, със седалище и адрес на управление село Труд, Община “Марица”, област Пловдив, Ж.К ”Индустриална зона”, ул.”Изток” № 26, представлявано от управителя Д.Цв.Д., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
50 Административно дело No 979/2010, X състав Искове за обезщетение М.С.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 07.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният иск от М.С.М., ЕГН **********,***, срещу Областна дирекция на МВР Пловдив, за заплащане на имуществени вреди в размер на 200лв.-главница и 32,96лв.-лихва за забава, в резултат на отмяната на Наказателно постановление №24876/07 от 28.12.2007 година, с влязло в сила съдебно решение.
ОСЪЖДА М.С.М., ЕГН **********,***, да заплати съдебните разноски в размер на 30лв./тридесет лева/ в полза на Административен съд Пловдив.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
51 Административно дело No 999/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Г.П.,
П.И.Н.,
К.А.Д.,
Е.В.М.,
В.И.И.,
С.Г.С.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 08.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Н.Г.П., П.И.Н., К.А.Д., Е.В.М., Вълю И.И. и С.Г.С.,***, против заповед № ДК-10-17 от 16.04.2010 г. на началника на РДНСК ЮЦР, с която е отхвърлена жалбата им и е оставено в сила разрешение за строеж № 243 от 26.11.2009 г. на главния архитект на Община Карлово за обект: „Водно-помпена отоплителна инсталация с водогреен котел „ATMOS” С20S с мощност 25 kw”, намиращ се в ЖСК „Албена”, бул.”Освобождение” № 3, град Карлово.
ОСЪЖДА Н.Г.П.,***, П.И. ***, К.А.Д., ЕГН **********,***, Е.В.М.,***, Вълю И.И., ЕГН **********,***, и С.Г.С.,***, да заплатят солидарно на Б.Б.Н., ЕГН **********,***, сумата 300 (триста) лева, разноски за възнаграждение за един адвокат.
ОСЪЖДА Н.Г.П.,***, П.И. ***, К.А.Д., ЕГН **********,***, Е.В.М.,***, Вълю И.И., ЕГН **********,***, и С.Г.С.,***, да заплатят солидарно на М.К.А., ЕГН **********,***, сумата 300 (триста) лева, разноски за възнаграждение за един адвокат.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
52 Административно дело No 1001/2010, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.Б.К. ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 29.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Б.К., ЕГН **********,*** против мълчалив отказ на Кмета на Община “Куклен“ да издаде удостоверение за търпимост на постройка, намираща се в ПИ № 1092 в местността “Пущалото”, с.Гълъбово, община Куклен, област Пловдивска.
ОСЪЖДА Х.Б.К., ЕГН **********,*** да заплати на Община “Куклен“ сумата от 150 /сто и петдесет/ лева., представляващи юрисконсултско възнаграждение.
Решението на основание чл. 215, ал.7 от ЗУТ е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
53 Административно дело No 1032/2010, X състав Дела по ЗМСМА МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 22.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Мюсюлманско настоятелство град Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. “Железарска”№2, срещу Заповед №10ОА 868/30.04.2010 година на Кмета на Община Пловдив, с която на основание чл.9б, ал.2 от ЗМДТ е определен размера на дължимата такса за битови отпадъци (ТБО) за периода 01.01.2005г. – 31.12.2009г. и прилежащите лихви за просрочие към тях, начислени към 13.04.2010 година.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
54 Административно дело No 1034/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата “Екострой метал” ЕООД, с ЕИК 126623774, със седалище и адрес на управление: град Златоград, ул.”Стефан Стамболов” №2, против ревизионен акт № 260900547 от 15.02.2010 г., издаден от Веселина Георгиева Господинова, инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, ИРМ Хасково, в частта, с която е потвърден с решение № 349 от 20.05.2010 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП относно непризнат данъчен кредит в размер на 97 551,63 лева, допълнително начислен ДДС в размер на 56 855,40 лева и прилежащи лихви.
ОСЪЖДА “Екострой метал” ЕООД, с ЕИК 126623774, със седалище и адрес на управление: град Златоград, ул.”Стефан Стамболов” №2, представлявано от управителя Стефан Асенов Кехайов, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 3 590 (три хиляди и петстотин и деветдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.

 
55 Административно дело No 1069/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ПИКАСО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 28.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ПИКАСО” ООД, ЕИК 112604753, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. “Мильо Войвода” № 13, представлявано от управителя К.В.М. против Ревизионен акт № 1300900599 от 08.02.2010 г. издаден от Ц.С.Д., старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив ИРМ Пазарджик, в частта, с която е начислен ДДС в размер на 29 644,11 лв. и лихви в размер на 2 529,81 лв., потвърден с Решение № 324 от 13.05.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.
ОСЪЖДА ПИКАСО” ООД, ЕИК 112604753, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. “Мильо Войвода” № 13, представлявано от управителя К.В.М. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 1093,46 лв. /хиляда и деветдесет и три лева.46/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
56 Административно дело No 1074/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни В.В.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 10.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.С., ЕГН **********,***, против ревизионен акт № 160901364/03.02.2010 година, издаден от Н.Х. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с решение № 214/31.03.2010 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който акт на С. са определени задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. в размер на 20 707.40 лв. и лихви от 10 618.40 лв.
ОСЪЖДА В.В.С., ЕГН **********,***, да заплати на дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1 076 лв. /хиляда и седемдесет и шест/ лева, представляващи разноски за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
 
57 Административно дело No 1123/2010, VII състав Дела от администр. характер - данъчни АРИС-ИЛИАНА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.03.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №1300 – 718/05.11.2007 год. издаден от Недялка Ангелова – главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 50/17.01.2008г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП в ЧАСТТА, с която са установени за ревизирания период на “АРИС – ИЛИАНА”ЕООД с адрес на призоваване гр.Пещера, ул.“Хан Персиян” №8 дължими суми за: за фонд “Държавно обществено осигуряване” – за главницата над 35,92 лева до пълния установен с акта размер от 3 711,11 лева и дължима лихва за разликата над 302,13 лева до пълния установен с акта размер от 2 452,39 лева, за фонд ”ДЗПО” – главница за разликата над 18,12 лева до пълния установен с акта размер от 188,74 лева и лихва за разликата над 11,97 лева до пълния установен с акта размер от 123,49 лева, за задължения НЗОК – главница за разликата над 256,83 лева до пълния установен с акта размер от 668,93 лева и лихва над 229,85 лева до пълния установен с акта размер от 338,08 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “АРИС – ИЛИАНА”ЕООД с адрес на призоваване гр.Пещера, ул.“Хан Персиян”№8 сумата от 541,68/петстотин четиридесет и един лева и шестдесет и осем стотинки/ разноски по делото по съразмерност и компенсация.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
58 Административно дело No 1134/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни ФРЕШ ФРУКТ ООД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 28.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 975 от 11.02.2010г. на изпълняващият длъжността Началник на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 180 от 23.03.2010г. на Директора на Дирекция “Митници”, с което “ФРЕШ ФРУКТ” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. “София” № 66, бл.1, вх.Б е задължено да доплати по ЕАД №07BG003000Н0099249/20070508, сумата от 12239.39лв. – мито и сумата от 1841.07лв. – данък върху добавената стойност, както и законната лихва върху двете суми, считано от 08.05.2007г. до датата на тяхното окончателно заплащане.
ВРЪЩА административната преписка на Митница Пловдив, за издаване на законосъобразен административен акт, при спазване на указанията по приложение на закона, дадени в настоящото решение.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “ФРЕШ ФРУКТ” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. “София” № 66, бл.1, вх.Б, сумата от 200.00лв., представляваща извършени от дружеството, разноски по производството.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
59 Административно дело No 1137/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни М.Д.П. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 18.03.2011г.
Отхвърля жалбата на М.Д.П. с ЕГН **********,*** с искане за обявяване нищожност на влязъл в сила Акт за регистрация по ЗДДС № 240420900021648/09.09.2009 г., издаден от Петя Гочева - инспектор по приходите в ТД на НАП - Стара Загора.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.


 
60 Административно дело No 1183/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.В.А.,
О.Т.А.,
Г.Т.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 02.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.В.А., О.Т.А. и Г.Т.А., наследници на Т.К.А. ***, против заповед № 445 от 28.04.2010 г. на кмета на Община “Родопи”, с която Т.К.А. е задължен да премахне сграда, имаща характер на стопанска постройка, разположена върху част от улица с о.т. 203-204-205, северазападно от кв.28 по плана на с.Лилково, община “Родопи”, и върху западния ъгъл на УПИ ХІ-237, кв.28 по плана на същото село.
ОСЪЖДА А.В.А., ЕГН **********, О.Т.А., ЕГН **********, и Г.Т.А., ЕГН **********,***, солидарно да заплатят на Община “Родопи” сумата 250 (двеста и петдесет) лева, разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 
61 Административно дело No 1188/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.Д.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 17.03.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.Д.П. Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София в частта, касаеща самостоятелен обект с ИД 56784.518.1140.1.6 по КК.
ВРЪЩА преписката на ответника - АГКК гр. София за постановяване на административен акт, съобразен с мотивната част на настоящото съдебно решение.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър-София да заплати в полза на Л.Д.П. с ЕГН ********** сумата в размер от 640 лв. /шестстотин и четиридесет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.


 
62 Административно дело No 1228/2010, XVI състав Дела по ЗОС С.В.Б. ОБЩИНА РОДОПИ,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 16.03.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 487/20.05.2010 г. на Кмета на община Родопи-Пловдив, в частта й, в която е постановено в държаната от С.В.Б. ***, ЕГН: **********, част от общински поземлен имот № 008135 по плана за земеразделяне на с.Кадиево, общ. Родопи, местн.Могилата, да се премахнат, съответно да се изкоренят находящите се в тази част на имота навеси и други постойки, както и други вещи, собственост на С.В.Б..
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.Б. ***, ЕГН: **********, срещу Заповед № 487/20.05.2010 г. на Кмета на община Родопи-Пловдив, в частта й, в която с посочената заповед е постановено да се завладее чрез изземване държаната от С.В.Б. част от общински поземлен имот № 008135 по плана за земеразделяне на с.Кадиево, с. Кадиево, общ. Родопи, местн.Могилата.
ОСЪЖДА община Родопи-Пловдив да заплати на С.В.Б. ***, ЕГН: **********, разноски по делото в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).
ОСЪЖДА С.В.Б. ***, ЕГН: **********,***-Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 75 лв. (седемдесет и пет лева).
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
63 Административно дело No 1302/2010, XIII състав Искове за обезщетение И.Д.Т. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 15.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от И.Д.Т., ЕГН **********, в качеството на бивш собственик на ЕТ “ Атланта ИТ – И.Т. ***, чрез процесуален представител адвокат С.Х., против Национална агенция по приходите /НАП/ - гр. София, с която се претендира сума в размер на 4 069.38 (четири хиляди шестдесет и девет и 0.38) лева, представляващи обезщетение за претърпени имуществени, настъпили в резултат на незаконен акт от страна на администрацията – данъчен ревизионен акт № 527/05.11.2004 г., отменен с Решение № 542/25.07.2008 г. от директор Дирекция “ Обжалване и управление на изпълнението “ при ТД на НАП – Пловдив.
ОСЪЖДА И.Д.Т., ЕГН **********, в качеството на бивш собственик на ЕТ “ Атланта ИТ – И.Т. ***, да заплати на Национална агенция по приходите - гр.София сумата от 384.16 лева, представляваща разноски по делото.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването му чрез изпращане на препис по реда на чл.137 от АПК

 
64 Административно дело No 1346/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Д.П. ДНСК ЧРЕЗ НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК"ЮЦР" Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 07.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.П.,***, против Заповед №ДК-02-Пд-11 от 22.06.2010г. на началника на Сектор Пловдив при РДНСК-ЮЦР, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “двуетажна Г-образна сграда”, изпълнен в УПИ VІІ-978, кв. 14-нов по плана на гр. Пловдив, с административен адрес- ул. “Димитър Талев” №48.
ОСЪЖДА П.Д.П. да заплати на С.Д.А. сумата от 300,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
65 Административно дело No 1353/2010, III състав Дела по ЗМВР Х.А.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 22.03.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № З-793/20.01.2010г. на Директора на ОД на МВР – Пловдив, в ЧАСТТА с която на основание чл.75, т.6 от ЗБЛД на Х.А.Б. ЕГН **********,*** е наложена забрана за напускане на страната по отношение държавите-членки на Европейския съюз, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.А.Б. ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Ангел Кънчев”№8, ет.1, офис 1, чрез адв.Ив.Д., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № З-793/20.01.2010г. на Директора на ОД на МВР – Пловдив, в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Пловдив да заплати на Х.А.Б. ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Ангел Кънчев”№8, ет.1, офис 1, чрез адв.Ив.Д., сумата от 97,75 /деветдесет и седем лева и седемдесет и пет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
66 Административно дело No 1386/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Р.Н.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 18.03.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.Н.К., ЕГН ********** *** Ревизионен акт (РА) № 1601000306 от 26.04.2010г., издаден от Алекси Сергеев Соколов- старши инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП), гр. Пловдив, потвърден с Решение № 428 от 16.08.2010г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който е начислен ДДС в размер на 14829,68 лв. и прилежащи лихви 8949,60 лв., както и е определен допълнителен данък по чл. 35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ отм.) за 2005г. в размер на 17491,54 лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 9381,67лв. и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 18130,54лв. и лихви 2029,53лв., като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Националната агенция за приходите, Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- гр. Пловдив да заплати на Р.Н.К., ЕГН ********** ***, сумата от 660 /шестстотин и шестдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
67 Административно дело No 1432/2010, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Б.К. СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 19.03.2011г.
Отменя определение от съдебно заседание ,състояло се на 24.02.2011г. за даване ход по същество на производството по делото.
Оставя без разглеждане исковата претенция по чл. 257 от АПК на С.Б.К. ***. против Службата по геодезия, картография и кадастър ( СГКК) Пловдив за бездействие по искане на ищеца , материализирано в заявление-вх.№ 8760/21.04.2010г. на СГКК Пловдив за извършване на фактически действия от същата като недопустима.
Осъжда С.Б.К. ***. да заплати направените разноски на Община Пловдив в размер на сто и петдесет лева,юрисконсултско възнаграждение за процесуално представителство.
Прекратява производството по административно дело № 1432/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив.Определението да се връчи на страните.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаването му пред Върховен административен съд на Република България .

 
68 Административно дело No 1437/2010, XVI състав Дела по ЗМСМА ТЕРА ВИЖЪН ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 15.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Тера вижън" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Полковник Бонев" №1, Булстат: 160136828, предствалявано от Н.С.Н., срещу Заповед № 09ОА3250/ 18.12.2009 г. на Кмета на община Пловдив.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
69 Административно дело No 1438/2010, XVI състав Дела по КСО И.П.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.П. ***, ЕГН: **********, срещу Решение № 130/18.06.2010 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата й срещу Разпореждане за отпускане на социална пенсия за инвалидност № **********/26.03.2010 г., издадено от Ръководителя на отдел "Пенсии" при РУ "СО"-Пловдив.
ОСЪЖДА И.П.П. ***, ЕГН: **********, да заплати на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
70 Административно дело No 1442/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП,
К.Г.Г.
Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 28.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ГЕТ”ЕООД, срещу Ревизионен акт №261000274 от 23.04.2010 година на ТД на НАП Хасково, частично потвърден с Решение №434 от 18.06.2010 година на зам.директор на дирекция “ОУИ” Пловдив при ЦУ на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1442 от 2010 година по описа на Административен съд- Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
71 Административно дело No 1450/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни СКЛАД ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 19.03.2011г.
ОТМЕНЯ определението от 23.02.2011г.за даване ход по същество на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “СКЛАД” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ж.к. “Българка, бл. 23, ап. 6, представлявано от управителя Г.И.Г.,***, против “Мълчалив отказ на Директор Дирекция “Финанси” на Община Пловдив за произнасяне по заявление вх. № 10Ф3621/13.05.2010 г.” във връзка с корекция на данък за недвижим имот, собственост на дружеството, находящ на територията на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1450 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 г.
ИЗПРАЩА делото като преписка на звеното за местни приходи в Община Пловдив за произнасяне по заявление вх. № 10Ф3621 от 14.05.2010 г. по описа на Община Пловдив, Местни данъци и такси, подадено от “СКЛАД” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ж.к. “Българка, бл. 23, ап. 6, представлявано от управителя Г.И.Г., в частта относно дължим данък върху недвижим имот, при съблюдаване на указанията по тълкуването и прилагането на закона дадени в настоящото определение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
72 Административно дело No 1539/2010, XIII състав Дела по ЗМСМА БОНИТА АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 15.03.2011г.
ОТМЕНЯ заповед № 10 ОА 1359/21.06.2010 г. за определяне на задължения за такса битови отпадъци на кмета на община Пловдив.
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне, съобразно указанията в мотивите на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните.


 
73 Административно дело No 1549/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни Л.Т.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 28.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Т.Л. ЕГН **********,***, против Ревизионен акт № 261000928/19.05. 2010г., издаден от В.Г.Г. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Хасково, потвърден с Решение № 510/13.07. 2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, относно установени на Л.Т.Л. публични задължения както следва: данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003г. в размер на 4 102,35 лева, ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 3 291,65 лева; данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004г. в размер на 3 633,65 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 2 456,45 лева; данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. в размер на 4 472,03 лева, ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 2 474,34 лева; данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006г. в размер на 6 887,79 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 2 900,34 лева; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 2 881,44 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 775,86 лева и данък по чл. 45 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 2 083,53 лева, ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 246,78 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Л.Т.Л. ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, юристконсултско възнаграждение в размер на 1 174,12 /хиляда сто седемдесет и четири лева и дванадесет стотинки/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
74 Административно дело No 1552/2010, VII състав Други административни дела УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 28.03.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-210/12.07.2010г. на Директор РЗОК – Пловдив, с която е прекратен без предизвестие индивидуален договор №161331/ 29.01. 2010г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, сключен между НЗОК/РЗОК – Пловдив и “Университетска многопрофилна болница за активно лечение/УМБАЛ/ св.Георги”ЕАД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Пещерско шосе”№66/изпълнител по него/ в ЧАСТА по изпълнение на: КП №116 “Глухота – диагностика и консервативно лечение при лица под 18 години”, КП №123 “Оперативно лечение на нарушено носно дишане” и КП №124 “Оперативно лечение на нарушено носно дишане с обща анестезия”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.“Христо Чернопеев”№14 да заплати на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение/УМБАЛ/ св.Георги” ЕАД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Пещерско шосе”№66 сумата от 300/триста/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
75 Административно дело No 1576/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни САБАТО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 24.03.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2601000640/10.05.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, офис Хасково, потвърден с Решение № 526/16.07.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НП, с който на "Сабато" ЕООД, със седалище в гр.Хасково и адрес на управление ж.к. "Орфей", бл.41, вх.А, ап.13, Булстат: 200830998, представлявано от А.Т.Д., е отказано право на данъчен кредит в размер на 28611,33 лв. за данъчен период м.октомври 2009 г. по фактури, издадени от "Сат систем" ЕООД и "Виа агростар" ЕООД, и са начислени лихви от 517.56 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "Сабато" ЕООД със седалище в гр. Хасково и адрес на управление ж.к."Орфей", бл.41, вх.А, ап.13, Булстат: 200830998, разноски по делото в размер на 1505 лв. /хиляда петстотин и пет лева/.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
76 Административно дело No 1577/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.В.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 07.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.В.С. *** против Заповед № 10 ОА1388 от 25.06.2010г. на Кмета на Община Пловдив.
Решението не подлежи на обжалване.

 
77 Административно дело No 1622/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕРИ-ГРИГОР ЕМИЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 17.03.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 091000704/10.05.2010 г., издаден от Красимира Георгиева Делчева – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Кърджали, потвърден с Решение № 493/06.07.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно определените на Г.Я.Е., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Гери – Г.Е.”, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Кърджали, бул. “Беломорски” № 10, ЕИК по БУЛСТАТ 108066989, данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./, както следва: за 2002 г. в размер на 63478,50 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 58199,98 лв. и за 2003 г. в размер на 10734,30 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 8472,39 лв.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на Г.Я.Е., ЕГН **********, в качеството му на едноличен търговец с фирма “Гери – Г.Е.”, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Кърджали, бул. “Беломорски” № 10, ЕИК по БУЛСТАТ 108066989, сумата от 3250 лв. /три хиляди двеста и петдесет лева/, представляваща заплатените държавна такса за образуване на съдебно производство, депозити за вещи лица и адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
78 Административно дело No 1640/2010, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.А.К. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 17.03.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 14.02.2011г. с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.К., ЕГН **********,***, против Заповед № КВ – 14 – 16 – 1078 от 31.05.2010г. на Началника на СГКК – гр.Пловдив, за изменение на одобрената със Заповед № РД – 18 – 48 от 03.06.2009г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по ГКК – гр.София, Кадастрална карта и кадастрален регистър на гр.Пловдив, в частта относно коригиране границата между имоти с идентификатор 56784. 531.3177 и 56784.531.294, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА и
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1640/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
79 Административно дело No 1702/2010, IX състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ СВЕТЛИНА-74 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 23.03.2011г.
ОТМЕНЯ Постановление изх.№ 27/19.07.2010г. за обявяване на съществуването на трудово правоотношение между А.Ю.Ю. и "СВЕТЛИНА-74"ЕООД с предписание за сключване на трудов договор до 20.07.2010 между А.Ю.Ю. и "СВЕТЛИНА-74"ЕООД , издадени от главен инспектор и младши инспектор при Дирекция "Инспекция по труда" гр. Пловдив .
ОСЪЖДА Дирекция "Инспекция по труда" - Пловдив. да заплати на "СВЕТЛИНА-74"ЕООД , с ЕИК 200378240 седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. "Белица"№ 9, ет. 3, ап. 8, представлявано от едноличния собственик на капитала и управител Светослав Тодоров Анговчиков сумата от 50,00 /петдесет/ лева, представляваща платената от дружеството държавна такса.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му от страните, ведно с препис от настоящия съдебен акт.

 
80 Административно дело No 1731/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Г.В. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 28.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.Г.В.,*** срещу Заповед № ДК-02-Пд-13 от 01.07.2010г., издадена от инж. Д.К., на длъжност Началник Сектор Пловдив при Регионална дирекция за национален строителен контрол “Южен централен район”, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж : “масивна сграда 1”, намираща се в УПИ ІV-877, от кв. 52 по плана на с. Брестовица, с административен адрес обл. Пловдив, с. Брестовица, ул. “Х. Ботев” № 17, извършен от П.Г.В..
ОСЪЖДА П.Г.В.,*** да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол “Южен централен район”, сумата от 150.00лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
81 Административно дело No 1749/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.М.О. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 22.03.2011г.
Отхвърля жалбата на С.М.О.,*** против отказ на Кмета на Община Карлово за допускане изменение на ПУП-ПР частично за имот № XI-2379, кв.122 по плана на гр.Карлово и улица с о.т. 434-433, по чл.135 ал.3 ЗУТ обективиран с писмо изх.№ 94-00-4027/29.07.2010г.
Осъжда С.М.О.,*** да заплати на Община Карлово, представлявана от Кмета сума от 240 лв. – съдебни разноски за адвокатско възнаграждение.
Решението е окончателно.

 
82 Административно дело No 1751/2010, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.С.Г. КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 14.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.С.Г.,*** срещу Заповед № 10 РД 09 - 111 от 13.08.2010г. на К.на Р. "С"”, Община П. с която е разпоредено, спиране на изпълнението и забрана достъпа до строеж : “Основен ремонт, преустройство в апартамент в жилищна сграда “, с административен адрес гр. П. ул. “Б.” № 8, ет. 2, ап.30.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
83 Административно дело No 1759/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ч.Д.В. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 22.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Ч.Д.В., ЕГН **********,***, против заповед № ЗД-00-106 от 16.06.2010 г. на областния управител на област Пловдив, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти на земеделските земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местностите “Манастира”, “Над дигата”, “Варник”, “Ръжева могила”, “Бабина вода” и “Червенака” в землището на с.Брестник, община “Родопи”, област Пловдив, в частта относно новообразувани имоти 47.18 и 47.19 в местността “Варник”.
ОСЪЖДА Ч.Д.В., ЕГН **********,***, да заплати на областната администрация на област Пловдив 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
84 Административно дело No 1763/2010, XVI състав Дела по КСО П.К.С. РУСО-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 16.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.К.С. *** Игнатиево, Пловдивска област, ул. "Явор" №37, ЕГН: **********, срещу Решение № 220/04.08.2010 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му срещу Разпореждане № К-39975/ 02.07.2010 г., издадено от Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУ "СО"-Пловдив.
ОСЪЖДА П.К.С. *** Игнатиево, Пловдивска област, ул. "Явор" №37, ЕГН: **********, да заплати на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
85 Административно дело No 1816/2010, XVII състав Дела по ЗОС МИРАЖ-СТЕФАН ШАРАНКОВ ЕТ КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 14.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.Ш. в качеството му на едноличен търговец с фирма “МИРАЖ – Стефан Шаранков“, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, подадена чрез адвокат К., против Заповед № 365/04.08.2010 г., издадена от Зам. Кмета на Район Южен при Община Пловдив (поправена със Заповед № 582 от 27.10.2010 г. на Кмета на Район Южен при Община Пловдив), с която е наредено изземване на терен общинска собственост – представляващ част от терен публична общинска собственост и терен частна общинска собственост, попадащ в УПИ І – жилищно строителство, подземни гаражи и тр.п. в кв. 62 по плана на кв. “Христо Ботев” – юг, гр. Пловдив, находящ се на югоизточния ъгъл между бул. “Никола Вапцаров” и ул. “Порт Артур”, с обща площ 231 кв.м., чрез премахване на изградените и поставени в терена съоръжения.
ОСЪЖДА С.А.Ш. в качеството му на едноличен търговец с фирма “МИРАЖ – Стефан Шаранков“, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Община Пловдив - Район Южен, сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
86 Административно дело No 1859/2010, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Х.У. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 24.03.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Пловдив, Община Пловдив,Област Пловдив, досежно кадастралната карта и кадастралния регистър за имот с идентификатор № 56784.511.100.
ИЗПРАЩА преписката на АГКК за корекция на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив, досежно имот с идентификатор № 56784.511.100, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
87 Административно дело No 1865/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗЕНИТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 23.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЗЕНИТ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 112054188 със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. “Цар Шишман” № 2, ет. 4, представлявано от управителя Ц.И.З., против Ревизионен акт № 241000743 от 15.06.2010г., издаден от Евгени Стефанов Цончев - главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 598/06.08.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който е начислен допълнително ДДС в размер на 42 645.46лв. и прилежаща лихва в размер на 1 128.08лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА “ЗЕНИТ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 112054188 със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. “Цар Шишман” № 2, ет. 4, представлявано от управителя Ц.И.З. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1326лв. /хиляда триста двадесет и шест лева/, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
88 Административно дело No 1872/2010, I състав Дела по КТ ДИОНИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПИЙПЪЛ ГРУП ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 14.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “Д.И.П. Г.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “П.К.” № 26б, офис № 6, чрез процесуалния представител адв. Л.В.П. против Задължителни предписания по чл. 404, ал.1, т.1 от КТ, разпоредени с Протокол за извършена проверка от 10.08.2010г., издаден от Д.Х.Д., на длъжност старши инспектор в Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с които на “Д.И.П. Г.” ЕООД, в качеството му на работодател е предписано да изплати трудовите възнаграждения на Р.Д.Д. – продавач на стоки извън магазин, за периода 10.01.2008г. до 31.05.2010г., съгласно изискването на чл. 128, т.2 от Кодекса на труда.
ОСЪЖДА “Д.И.П. Г.” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “П.К.” № 26б, офис № 6 да заплати на Изпълнителна Агенция “Главна инспекция по труда”, Дирекция “Инспекция по труда”, Пловдив, сумата от 150.00лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
89 Административно дело No 1875/2010, XVIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.К.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 24.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К.Г., ЕГН **********,***, подадена чрез адв. С.Х. против Заповед № 631 от 17.07.2010г. на кмета на община Родопи, като неоснователна.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
90 Административно дело No 1885/2010, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.С.А. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 14.03.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009г. на Изпълнителния Директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, гр. София, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Пловдив, в частта й, по отношение на отразената имотна границата между поземлен имот с идентификатор 56784.511.22 и поземлен имот с идентификатор 56784.511.869, както и в частта й по отношение на отразяването на принадлежността на самостоятелен обект – сграда 56784.511.869.5.
ОСЪЖДА Агенция по геодезия, картография и кадастър, гр. София да заплати на П.С.А.,***, сумата от 121.00лв., представляваща извършени от последния разноски по производството.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
91 Административно дело No 1909/2010, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Г.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 25.03.2011г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Г.А.,***, против Заповед №ОА-1789 от 12.07.2007г. на кмета на община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ на част от кв.12 /стар/ по плана на кв. “Македония”, гр. Пловдив, досежно УПИ VІІІ-995, УПИ ІХ-994, УПИ Х-993, УПИ ХІ-992 и УПИ ХІІ-987, и РУП на част от кв.12 /нов/ по плана на кв. “Македония”, гр. Пловдив, с едно, четири, пет и шестетажно застрояване в УПИ VІІІ, УПИ ІХ, УПИ Х, УПИ ХІ и УПИ ХІІ.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1909 по описа на съда за 2010г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
92 Административно дело No 1929/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни КАРАТУР ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 02.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Каратур" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Асен Илиев" №1, Булстат: 102853165, представлявано от Нико Станиславов Стойчев и синдика К.П.И., срещу Ревизионен акт № 261001038/11.06.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 607/11.08.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив.
ОСЪЖДА "Каратур" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Асен Илиев" №1, Булстат: 102853165, представлявано от Нико Станиславов Стойчев и синдика К.П.И., да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 710,11 лв. (седемстстотин и десет лева и 11 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
93 Административно дело No 1954/2010, X състав Дела по ЗМСМА Х.К.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 22.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.К.П. ***, против Заповед №10ОА 1744 от 09.08.2010 година на Кмета на Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
94 Административно дело No 1992/2010, VIII състав Други административни дела СМК СТРОЙЦЕМ ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 07.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “СМК-Стройцем” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. “Стефан Караджа” №34, против Решение №РР-1008 от 02.08.2010г., издадено от директора на БДУВИБР- Пловдив, при МОСВ, с което е отнето Разрешително за ползване на воден обект с №301690 от 02.09.2009г. за добив на инертни материали от руслото на река Тунджа, издадено на “СМК-Стройцем” ООД.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
95 Административно дело No 2030/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕРРА-МИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 24.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТЕРРА-МИКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, БУЛСТАТ: 200207410, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Поп Минчо Кънчев" №84, представлявано от АЛОИС КОЛЕР- управител, чрез пълномощника си Драгомир Димитров, против Ревизионен акт /РА/ № 261001500/15.07.2010 г. издаден от Ася Младенова Котетерова на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, офис - Хасково, потвърден с Решение № 657/26.08.2010г. на Директора на Дирекция ОУИ, гр. Пловдив при ЦУ на НАП в обжалваната част за допълнително начислен ДДС на стойност 57 510.90лв. и лихви в размер на 4 352.62лв.

ОСЪЖДА „ТЕРРА-МИКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, БУЛСТАТ: 200207410, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул."Поп Минчо Кънчев" №84, представлявано от АЛОИС КОЛЕР- управител, чрез пълномощника си Драгомир Димитров 1, да заплати на Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1687,27 лв. /хиляда шестстотин осемдесет и седем лева и двадесет и седем стотинки/, представляваща юрисконсултско възнараждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните. 
96 Административно дело No 2031/2010, XVII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв СКЛАД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 09.03.2011г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “СКЛАД” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.И.Г.,***, против “Мълчалив отказ на Директор Дирекция “Финанси” на Община Пловдив за произнасяне по заявление вх. № 10Ф3621/13.05.2010 г.” във връзка с корекция на такса смет за недвижим имот, собственост на дружеството, находящ на територията на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2031/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.
ИЗПРАЩА делото като преписката на звеното за местни приходи в Община Пловдив за произнасяне по заявление вх. № 10Ф3621 от 14.05.2010 г. по описа на Община Пловдив, Местни данъци и такси, подадено от “СКЛАД” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.И.Г., в частта относно дължимата такса за битови отпадъци, при съблюдаване на указанията по тълкуването и прилагането на закона дадени в настоящото определение.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
97 Административно дело No 2072/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ВИНИСАД ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 08.03.2011г.
ОТМЕНЯ Мълчаливо потвърждаване на Директора на Агенция Митници на Постановление за налагане на обезпечителна мярка № 24/17.08.2010 г. издадено от Началник Митница – Пловдив, в частта относно наложен запор върху следните движими вещи: Товарен автомобил – марка и модел “Мерцедес 310 Д”, двигател 60294010230541, рама WDB6024681Р249224, цвят зелен, рег. № РВ 7655 ХН и Товарен автомобил – марка и модел “Мерцедес СПРИНТЕР”, двигател 61198150248512, рама WDB9036631R201718, цвят тъмен, рег. № РВ 9477 МА, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Постановление за налагане на обезпечителна мярка № 24/17.08.2010 г. издадено от Началник Митница – Пловдив на “Винисад” ЕООД, БУЛСТАТ 115837691, в частта относно наложен запор върху следните движими вещи: Товарен автомобил – марка и модел “Мерцедес 310 Д”, двигател 60294010230541, рама WDB6024681Р249224, цвят зелен, рег. № РВ 7655 ХН и Товарен автомобил – марка и модел “Мерцедес СПРИНТЕР”, двигател 61198150248512, рама WDB9036631R201718, цвят тъмен, рег. № РВ 9477 МА.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на “Винисад” ЕООД, БУЛСТАТ 115837691, със седалище и адрес на управление ***, сумата в размер на 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/, представляващи заплатените държавна такса и възнаграждение за един адвокат.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
98 Административно дело No 2076/2010, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Г.Х.,
К.Г.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 08.03.2011г.
Отменя Заповед № А-1421/18.08.2010г. на Кмета на Община Асеновград, с която е одобрено решение на техническата служба за определяне на застроените площи на поземлен имот № 100.293, записан като собственост на наследниците на Георги Х. Ангелов, с обща площ по графични данни 1226 кв.м., определен за изцяло застроен.
Вместо това постанови: Връща преписката на Кмета на Община Асеновград за ново произнасяне по заявлението на Н.Г.Х. и К.Г.П., с корекция на идентификатора в помощниия план, изключващ дублиране на имотен номер от действащата кадастрална карта, одобрена със заповед № РД-18-7/2005г., с имотен номер на идентифициран с граници имот по решение на ПК № О8/1994г. - при съобразяване мотивите на съдебния акт в частта за липса на застрояване и зачитане на улицата тупик в частта между о. т. 5 и 6.
Скицата на л.73 от делото на вещото лице П. да се счита за неразделна част от настоящото решение.
Отменя Определение от 20.10.2010г. и заличава като заинтересовани страни лицата П.С.К. ***, М.И. ***, Е.И.М.-***.
Прекратява производството по делото спрямо същите.
Осъжда Община Асеновград, представлявана от Кмета да заплати на Н.Г.Х.-*** и К.Г.П.-***, сума от 650 лв. – съдебни разноски.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
В прекратителната част може да се обжалва с частна жалба до ВАС в 7 дневен срок от получаване на съобщение за постановяване на съдебния акт.

 
99 Административно дело No 2092/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.И.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 07.03.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 606 от 01.07.2010г. на кмета на Община Родопи, с която на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ на А.И.Г. ***, е наредено да премахне изградените от него в поземлен имот с кад.№ 172 /сто седемдесет и втори/ в землището на с.Храбрино, общ.Родопи, обл. Пловдив, местност „Скелята” обекти, а именно: постройка от допълващо застрояване /дървен навес без оградни стени/ и масивна стопанска сграда, подборно посочени и отразени в констативен протокол от 26.05.2010 г., като незаконосъобразна.
ОСЪЖДА Община Родопи да заплати на А.И.Г., ЕГН **********,***, сумата от 260 /двеста и шестдесет/ лева, представляващи разноски и адвокатски хонорар по воденето на настоящия процес.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
100 Административно дело No 2102/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАКА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 11.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ТРАКА” ЕООД с БУЛСТАТ 148069480, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Любен Каравелов” № 3, ет. 5, ап. 25 против РА № 240900536 от 18.09.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр. Стара Загора, в частта в която е потвърден с решение № 872 от 15.12.09 г. на Директора на Дирекция ОУИ Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2102/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІ състав.
ОСЪЖДА “ТРАКА” ЕООД с БУЛСТАТ 148069480, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Любен Каравелов” № 3, ет. 5, ап. 25 да заплати в полза на Дирекция ОУИ Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лв.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес за ответника и контролиращата страна и в 7 дневен срок от съобщението за жалбоподателя.

 
101 Административно дело No 2187/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Г.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 31.03.2011г.
Отхвърля жалбата на П.Г.В.,*** против Заповед № ДК-02-Пд-16/01.07.2010г. на Началникът на Сектор-Пловдив при РДНСК ЮЦР, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ „масивна сграда 4 с размери 2.00м./3.00м. и височина 2 м.”, в УПИ IV-877, кв.52 по плана на с.Брестовица, извършен от оспорващото лице без разрешение за строеж и без да е представено съгласие от съсобствениците, при наличие на влязъл в сила отказ за издаване на акт за узаконяване по § 184 ПР ЗИДЗУТ от 25.05.2004г.
Осъжда П.Г.В.,*** да заплати на РДНСК, ЮЦР – Сектор Пловдив сумата от 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно.

 
102 Административно наказателно дело (К) No 2201/2010, XIX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ХРИДАС-М-СТОЯН МЕХАНДЖИЙСКИ ЕТ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1482 от 30.07.2010г. на Пловдивски районен съд, І н.с, постановено по НАХД № 4072 по описа на същия съд за 2009г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
103 Административно наказателно дело (К) No 2214/2010, XX състав Наказателни касационни производства АТРИУМ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ-СОФИЯ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
Оставя в сила Решение № 1228/16.06.2010 г., постановено по НАХД № 5137/2009 г., по описа на Районен съд – Пловдив,9 н.с..
Решението не подлежи на обжалване.
 
104 Административно дело No 2220/2010, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 01.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Централен кооперативен съюз гр.София, ул.”Г.С.Раковски” № 99, с ЕИК 000696497, срещу протокол №1 от 16.05.2009 г. на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ, назначена от Кмета на Община Пловдив, с което е определена цената на правото на преминаване през ПИ 111 до ПИ 138 и двата включени в УПИ VІІІ-12,111,122,138, кв.14 по плана на гр.Пловдив в размер на 14 800 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 215, ал. 7 от Закона за устройство на територията.

 
105 Административно дело No 2227/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 02.03.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №815 от 27.09.2010г. на кмета на община Родопи, с която е разпоредено премахване на “неподходящи по местонахождение и по разположение второстепенни постройки от допълващо застрояване в УПИ VІІІ-817, кв.65 по плана на село Крумово”, съответно с №№1, 2, 3 и 4 на ситуация към Констативен протокол от 03.06.2010г.
ОСЪЖДА община Родопи да заплати на С.К.Д.,***2, сумата от 660,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението е окончателно.

 
106 Административно дело No 2232/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ПРОЛИНК ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 16.03.2011г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 13001001370 от 28.07.2010 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение № 714/21.09.2010 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, в която допълнително е начислен ДДС за 2007г. за сумата над 73 382.90 лв. до пълния размер от 84 197.50лв. и съответните лихви и е определен корпоративен данък за 2007г. за сумата над 29 935.01лв. до пълния размер от 37 252.66 лв. и съответните лихви
ОСЪЖДА "Пролинк" ООД със седалище в гр. Велинград и адрес на управление ул."Яко Молохов" №30, представлявано от Бонка Беева – управител, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 3 028,90 лв. /три хиляди и двадесет и осем лева и деветдесет стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита, изчислена по съразмерност и компенсация.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
107 Административно дело No 2263/2010, VI състав Дела по ЗМВР И.Н.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 31.03.2011г.
Отменя Заповед № 10008707 от 24.09.2010г. на Директора на ОД МВР-Пловдив, издадена на основание чл.78 ал.1 във вр. с чл.75 т.5 ЗБЛД за наложена ограничителна административна мярка на И. ***, в качеството му на представляващ ЗК “Възраждане”, изразяваща се в забрана напускане на страната от българския гражданин за срок от 24.09.2010г. до отпадане на основанието по отношение държавите-членки на Европейския съюз.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
108 Административно дело No 2275/2010, XV състав Дела по КТ ЕТНА-42-ДЖЕМАЛ КАКАСУЛ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 14.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “ЕТНА-42 Джемал Какасул”, представляван от Д.Д.К. с адрес на управление: гр. Асеновград, ул. “Капитан Андреев” № 3 против Постановление № 49 от 08.10.2010г. на инж. Ива Стефанова Бояджиева-старши инспектор в Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
109 Административно дело No 2279/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни СЕ БУ ТЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 11.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на “СЕ БУ ТЕКС” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 108644998 със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ЖК “Веселчане”, ТПК “Петър Мирчев”, ет. 2, представлявано от управителя Н.Щ.Р., против Ревизионен акт № 161001724 от 10.08.2010г., издаден от Лилия Браниславова Еленкова - инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 739/05.10.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който са определени допълнителни данъчни задължения в размер на 26 444.39лв., както следва: непризнат данъчен кредит в размер на 26 093.38лв. и лихви в размер на 351.01лв.
ОСЪЖДА “СЕ БУ ТЕКС” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 108644998 със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ЖК “Веселчане”, ТПК “Петър Мирчев”, ет. 2, представлявано от управителя Н.Щ.Р. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 978.89лв. /деветстотин седемдесет и осем лева и осемдесет и девет стотинки/, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
110 Административно дело No 2286/2010, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.К.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 14.03.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 806 от 21.02.2010г. на Кмета на Община Родопи, обл. Пловдив, с която Н.К.Д.,*** е задължен да премахне септчна яма, намираща се в УПИ VІ-328 от кв.6 по плана на с. Б.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
111 Административно дело No 2288/2010, X състав Искове за обезщетение САРС ГРУП ЕООД   Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 18.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иск на “Сарс груп” ЕООД срещу Агенция “Митници” по реда на ЗОДОВ, за заплащане на сумата от 5861,94лв. представляваща недължимо внесен депозит, в причинна връзка с твърдяната незаконосъобразност на Решение №1307 от 22.07.2010 година на Началника на Митница Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2288 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
112 Административно дело No 2319/2010, XVI състав Дела по ЗОС Н.Н.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н.Б. ***, ЕГН: **********, срещу Заповед № 893/12.10.2010 г. на Кмета на община Съединение.
ОСЪЖДА Н.Н.Б. ***, ЕГН: **********,*** юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).


Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
113 Административно дело No 2331/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни В.А.Ц. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 22.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.Ц., ЕГН **********,*** против Решение № 748 от 08.10.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив, с което е потвърден Ревизионен акт № 091001596 от 30.07.2010 г., издаден от Никола Светозаров Чанев, инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в частта, с която е начислен ДДС в размер на 18380,54 лв. и прилежаща лихва в размер на 10702,47 лв.
ОСЪЖДА В.А.Ц., с ЕГН ********** да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 1031.64 лв. /хиляда тридесет и един лева.64/.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
114 Административно дело No 2364/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ПРОМИНВЕСТ ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 21.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Проминвест”ЕООД, гр.Благоевград, ул.”Тодор Александров” № 16, представлявано от управителя А.М.А. против Решение, обективирано в писмо изх.№2-2600-0153/12.01.2009г. на Началника на Митница Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
115 Административно дело No 2371/2010, XVI състав Дела по ЗАдм ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ЗДРАВЕЦ ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 23.03.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 24.02.2011 г., с което е даден хода за разрешаване на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПК"Здравец-с.Цар Калоян, с.Гълъбово" със седалище и адрес на управление в с.Гълъбово, община Куклен, Пловдивска област, Булстат: 115060506, представлявана от Златка И. Кисова, срещу мълчалив отказ от страна на община Куклен да завери скици на сгради, собственост на жалбоподателя, по т.2, т.3, т.4, и т.7 от петитума на жалбата с вх.№ 3310/16.09.2010 г. по описа на община Куклен.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2371 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
116 Административно дело No 2372/2010, XII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 24.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДНАЕ оспорването на Областен управител на област с административен център – Пловдив, на основание чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, във вр. с чл. 32, ал. 2 от ЗА на решение № 386 на Общински съвет – Пловдив по протокол № 27 от 04.10.2010 година, обективирано в негова Заповед № ЗД-06-23 от 05.11.2010 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2372/2010 година по описа на Административен съд – Пловдив, ХІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от днес за явилите се страни.

 
117 Административно дело No 2373/2010, XVIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Х.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 25.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Х.Б. срещу Заповед № ЗД-00-185 от 05.10.2010 година на Областен управител на Област Пловдив, с която е одобрен Плана на новообразуваните имоти за м. “Яса тепе” и “Корията” в землището на град Сопот, в частта за имот № 406.150 и имот № 406.151.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2373/2010 година по описа на Адм. съд – Пловдив, ХVІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок считано от днес за присъствалите страни, а за неприсъствалите от връчване на съобщението.

 
118 Административно дело No 2393/2010, X състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 25.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община Родопи, срещу решение №742, взето с протокол №38 от 16.09.2010 година на Общински съвет Родопи, прието повторно с Решение №784, взето с протокол №39 от 21.10.2010
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
119 Административно дело No 2404/2010, XVI състав Други административни дела Г.Л.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Л.С. ***, срещу Решение № 61-00-13/21.10.2010 г. за отказ за предоставяне на обществена информация, издадено от Областния управител на Пловдивска област.
ОСЪЖДА Г.Л.С. ***, да заплати на Областния управител на Пловдивска област, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението.

 
120 Административно дело No 2431/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 19.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност с №1620 от 22.10.2010г., издадено от началника на Митница Пловдив, с което “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, е задължено да доплати по ЕАД с №10BG003000H0152895 от 04.10.2010г. сумата от 6 413,01 лева, представляваща ДДС.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
121 Административно наказателно дело (К) No 2451/2010, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ МАРИЦАТЕКС АД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 16.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1836 от 05.10.2010 година, постановено по НАХД № 3483/2010 год. по описа на Районен съд Пловдив, ХХІV наказателен състав.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пловдив
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
122 Административно дело No 2457/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ХЕБРОС БУС ООД АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 11.03.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно границата между поземлени имоти с идентификатори №56784.505.8 и №56784.505.50.
ИЗПРАЩА преписката на АГКК за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно границата между поземлени имоти с идентификатори №56784.505.8 и №56784.505.50, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение, неразделна част от което са комбинирана скица от заключението на вещото лице Е.Д., листи 98 и 100 от делото, както и регистърът с координатите на подробните точки (лист 99) на имот с идентификатор №56784.505.8.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на “Хеброс бус” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Македония” №1, автогара Родопи, ет.2, сумата от 806,50 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
123 Административно дело No 2471/2010, XIII състав Дела по ЗСП Д.С.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 16.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ожспорването по жалбата на Д.С.К. против Заповед № Т-77-3627/15.09.2010 г. на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Пловдив, потвърдена с Решение № РД-01/0210 от 26.10.2010 г. на Директора на РДСП гр. Пловдив, с която е отказано отпускането на месечна помощ на дете. Осъжда д.С.К. да заплати на Дирекция "Социално подпомагане" гр. Пловдив сумата в размер на 150 лв.,представляваща възнаграждение за юрисконсулт. Решението подлежи на касационно оспорване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните
 
124 Административно дело No 2485/2010, IV състав Други административни дела АГРО БИЛД ООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 07.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Агро билд” ООД, с ЕИК 115137753, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Волга” № 2, против заповед № 127 от 20.10.2010 г. на директора на ОПУ Пловдив, с което е отнето разрешение № 9-О-Е от 26.05.2004 г. на директора на Областно пътно управление Пловдив за специално ползване чрез експлоатация на крайпътен обект: „Бензиностанция с кафе-експрес и газстанция”, разположен в обхвата на републикански път ІІІ-375 „Пещера – Пловдив” при км 18+000, вдясно, експлоатиран от „Агро билд” ООД.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
125 Административно дело No 2487/2010, III състав Други административни дела Й.П.К.,
Д.П.В.,
Ц.И.Б.,
М.Л.К.,
П.Л.Б.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 16.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П. ***, Ц.И.Б.,***, М.Л.К.,***, П.Л.Б.,***, и Й.П.К.,***, всички със съд.адрес гр.Пловдив, бул.”Дунав”№40, ат.4, ап.10, чрез Д.В., срещу Заповед № ЗД-07-26/02.11.2010г. на Областния управител на област Пловдив, с която е отказано присъждането на допълнително еднократно обезщетение за неимуществени вреди по реда на ЗПГРРЛ на Д.П.В.,Ц.И.Б., М.Л.К., П.Л.Б. и Й.П.К., в качеството им на наследници на Петър Л.Б. – репресирано лице, починал.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
126 Административно наказателно дело (К) No 2518/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ А.А. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение 20.10.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 754/2010 г.
Решението е окончателно.
 
127 Административно дело No 2521/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Ж.Г.К. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 01.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.Г.К., ЕГН **********,*** срещу Решение № 154/02.11.2010г. на директора на ТД на НАП-Пловдив, с което е отхвърлена жалбата срещу Удостоверение за наличието или липсата на задължения изх. № 240201001521153 от 08.10.2010г. на ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-Ст.Загора, като неоснователна.
ОСЪЖДА Ж.Г.К., ЕГН **********,*** да заплати на ТД на НАП-Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 97 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 
128 Административно дело No 2531/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 17.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Южен индустриален парк” АД – гр.София, ул. “Беловодски път” № 15-17, ет.3, с БУЛСТАТ 822105264, представлявано от Й.А.И., против Решение № 158/02.11.2010 г. по жалба срещу действия на публичен изпълнител на Териториалния директор на ТД на НАП Плводив, с което решение е 1. оставена без уважение жалба вх.№ РД-16-10913/20.10.2010 г., подадена от „Южен индустриален парк”АД гр.София срещу разпореждане за присъединяване на публични взискатели на основание чл.217, ал.2 от ДОПК изх.№ 34571/2002/121772/11.02.2010 г., издадено от К.Р. на длъжност публичен изпълнител в Дирекция”Събиране” при ТД на НАП гр.Пловдив; 2. оставена е без разглеждане жалба вх.№ РД-16-10913/20.10.2010 г., подадена от „Южен индустриален парк”АД гр.София срещу разпореждане за присъединяване на публични взискатели на основание чл.217, ал.2 от ДОПК изх.№ 34571/2002/121768/06.10.2010 г., издадено от К.Р. на длъжност публичен изпълнител в „Дирекция „Събиране” при ТД на НАП гр.Пловдив поради просрочие; 3. отказано е погасяване по давност на вземанията на Агенция за следприватизационен контрол.
ОСЪЖДА „Южен индустриален парк” АД – гр.София, ул. “Беловодски път” № 15-17, ет.3, с БУЛСТАТ 822105264, представлявано от Й.А.И., да заплати на Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
129 Административно дело No 2532/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 07.03.2011г.
ОСЪЖДА Южен индустриален парк” АД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Беловодски път” № 15-17, ет.3, представлявано от Изпълнителния директор Й.А.И. с ЕГН ********** да заплати в полза на ТД на НАП-Пловдив сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
130 Административно дело No 2534/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ОВЪРПАК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 17.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Овърпак” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. “Драгоман” №12, против Ревизионен акт с №161001612 от 27.08.2010г., издаден от Софка Димитрова Мицева- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №787 от 28.10.2010г. на директора на Д”ОУИ- Пловдив при ЦУ на НАП, с който на дружеството е допълнително начислен данък по ЗДДС в размер на 165 012,03 лева за периода 01.06.2009г. – 30.11.2009г. и са начислени лихви върху тази сума в размер на 15 814,89 лева.
ОСЪЖДА “Овърпак” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. “Драгоман” №12, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 4 066,54 лева юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
131 Административно дело No 2541/2010, I състав Други административни дела Д.С.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 07.03.2011г.

ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.С.Г.,*** срещу Заповед № ЗД-03-121 от 02.11.2010г. на Областен управител на Област Пловдив, в частта и с която на Г. е разпоредено да се изплати еднократно обезщетение в размер на 511.20лв., за имуществени вреди за остатъка от периода, за който наследодателят й не е бил обезщетен.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
132 Административно наказателно дело (К) No 2560/2010, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МАСТЕР СТИЙЛ ПРОФАЙЛС АД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 1941/25.10.2010 г., постановено по НАХД № 5037/2010 г., по описа на ПРС, 5 н.с.,
Решението не подлежи на обжалване.
 
133 Административно наказателно дело (К) No 2562/2010, XIX състав Наказателни касационни производства БУЛТРАК ГРУП ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1909 от 15.10.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 2040/ 2010 г.
Решението е окончателно.
 
134 Административно наказателно дело (К) No 2570/2010, XXII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ ВЕЛИРА ЕТ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 15.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1901 от 18.10.2010г., постановено по НАХД №3937/2010г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, VІІІ-ми наказателен състав
Решението е окончателно.

 
135 Административно дело No 2609/2010, X състав Дела по КСО ФЛАВИА АД РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 28.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Флавиа”АД, със седалище и адрес на управление: град София, ул.”Московска”№27”Б”, етаж 4, с ЕИК 115010371, против Решение №327 от 04.11.2010 год. на Директора на Районно управление “Социално осигуряване” град Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане №1535 от 23.09.2010 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУ"СО" град Пловдив, за внасяне на сумата по ревизионен акт за начет /с вх.номер 790 от 15.09.2010 година/, в частта му за начислени лихви в размер на 8708,96лв., изчислена към 15.09.2010 година върху главницата по начета, която е в размер на 12000лв.
ОСЪЖДА “Флавиа”АД, със седалище и адрес на управление: град София, ул. ”Московска” №27”Б”, етаж 4, с ЕИК 115010371 да заплати на РУ “Социално осигуряване” град Пловдив, сумата в размер на 150лв./сто и петдесет лева/, разноски по делото под формата на юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
136 Административно дело No 2620/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Г.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 11.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.Й., ЕГН **********,***, против заповед № 09ОА-2929 от 18.11.2009 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрено изменение на ПУП – ПРЗ на част от кв.162-нов (306-стар) по плана на Централна градска част – град Пловдив, като отпада паркинг по о.т. 336 и 337 и от УПИ ХVІ-929 се образуват нови УПИ ХVІ-929 с ново ниско, следно и високо застрояване, свързано със застрояването в УПИ ХVІІ и УПИ ХVІІ-929, обществено и жилищно застрояване с ново средно и високо застрояване, свързано със застрояването в УПИ І и ХVІ с устройствени показатели за зона “Ц” и РУП на част от кв.162-нов (306-стар) по плана на Централна градска част – град Пловдив с три, четири, шест и осеметажно застрояване в УПИ ХVІ и ХVІІ.
ОСЪЖДА И.Г.Й., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Административен съд Пловдив сумата 200 (двеста) лева, възнаграждение за вещото лице от съдебно-техническата екпертиза.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2620 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.


 
137 Административно наказателно дело (К) No 2628/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства С.Т.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МВР СТАМБОЛИЙСКИ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 08.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1913 от 19.10.2010 г. по НАХД № 5657/2010 г. на ПРС, с което е потвърдено НП № 255/2010 г. на Началника на РУ”Полиция” гр.Стамболийски при ОД на МВР гр.Пловдив, с което на С.Т.К., за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП, на осн. чл.182, ал.1, т.4 от ЗДвП са наложени административни наказания глоба в размер на 150 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец.
Решението е окончателно.

 
138 Административно наказателно дело (К) No 2629/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 08.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1733 от 28.09.2010г. постановено по НАХД № 3475 по описа за 2010г. на ПРС, на Х-ти наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1562/03.05.2010г. на Директора на Дирекция „МД и ТБО и ревизионен контрол” при Община Пловдив, с което на „Биомеда 2000” ЕООД е наложено административно наказание „административна санкция” в размер на 100лв. за извършено нарушение по чл. 54, ал.1 от ЗМДТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
139 Административно наказателно дело (К) No 2631/2010, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА АН-69 ЕООД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 1856 от 07.10.2010г. постановено по НАХД № 4871/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив, ІХХ н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № 16-1600422 от 19.02.2010г. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда”, гр.Пловдив, с което на А.Н.С., в качеството й на управител на “Ан – 96”ЕООД, гр.Пловдив, е наложено административно наказание – глоба в размер на 2 500 лева за нарушение по чл.415 ал.1 от КТ.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд –Пловдив, при спазване указанието в мотивите на настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
140 Административно наказателно дело (К) No 2635/2010, XIX състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ РИГЕЛ 05 ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 09.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1916/20.10.2010 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХVІІІ н.с., постановено по н.а.х. дело № 5849 по описа на същия съд за 2010 година.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
141 Административно наказателно дело (К) No 2636/2010, XX състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1851/06.10.2010г., постановено по НАХД № 5533/10г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІV н.състав, с което е отменено Наказателно постановление № НП27-90А/10.08.2010г. на Изпълнителния Директор на ИА”Медицински Одит”, гр.София, с което на УМБАЛ “Свети Георги”ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Пещерско шосе”№66, представлявано от изпълнителния директор доц. д-р К.Д., на основание чл. 221 ал.2 от Закона за здравето е наложено административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.87 ал.1 във вр. с чл.86 ал.1 т.5 и т.7 от Закона за здравето.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
142 Административно дело No 2654/2010, XVIII състав Други административни дела В.Н.В. РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 15.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.В. *** срещу Заповед № 46/04.11.2010г. на Директора на РИОКОЗ – Пловдив /сега Регионална здравна инспекция съгл. §93, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗЗ, обн. ДВ 98/2010г. в сила от 01.01.2011г./ за потвърждаване на предписание за спиране експлоатацията на обект с изх. № ПЕК-1А/01.11.2010г. считано- веднага, издадена на основание чл. 38, ал. 4 от Закона за здравето за нарушение на раздел І, т.1 и т.10, Раздел ІV , т.1 и раздел V, т.4 от заповед № РД-09-300/12.07.1999г. на МЗ, т.12 и т.13 от Заповед № РД-09-426 от 21.09.1999г. на МЗ, т.28 от Указание № 1 от 21.04.2003г. на МЗ, глава ХХІІ, т.1 от Наредба № 32/30.12.2008г. на МЗ, като неоснователна.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен Административен съд на Р.България в 14-дневен срок от съобщението.


 
143 Административно дело No 2662/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ФИЛМИТ-КРУМ ЕПИТРОПОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 22.03.2011г.
Отхвърля жалбата на ЕТ “Филмит-Крум Епитропов”, представляван от собственика Крум Филипов Епитропов, с адрес на управление – гр.Велинград, ул.”Дойран” № 5 против Решение № 85/18.06.2010г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив - отказ да възложи ревизия за изменение на задължения по ЗОДФЛ /отм./, издадено по молба вх.№ 70-00-7306/07.06.2010г. на Крум Ф. Епитропов.
Осъжда Крум Филипов Епитропов, гр.Велинград, ул.”Дойран” № 5 собственик на ЕТ “Филмит-Крум Епитропов” да заплати на Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив сумата от 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Определението е окончателно.

 
144 Административно наказателно дело (К) No 2685/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Н.Г.А. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1986 от 04.11.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 4855/2010 г.
Решението е окончателно.
 
145 Административно наказателно дело (К) No 2693/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ ВЕРДИ-М 2003 ООД Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 15.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1987 от 05.11.2010г., постановено по НАХД №5619/2010г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, ІІІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
146 Административно дело No 2694/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Х.Д.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 30.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Д.К., ЕГН **********,*** против Решение № 170/22.11.2010 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, потвърждаващо Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК изх. № ВтрК-7191#1/26.10.2010 г., издадено от Тодорка Тодорова – публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, Дирекция “Събиране”, ИРМ Хасково.
ОСЪЖДА Х.Д.К., ЕГН **********,***, да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, сумата в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляващи разноски по осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
147 Административно наказателно дело (К) No 2697/2010, XIX състав Наказателни касационни производства И.Г.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1996 от 05.11.2010 г. на Пловдивския районен съд по НАХД № 5664/2010 г.
Решението е окончателно.
 
148 Административно наказателно дело (К) No 2704/2010, XIX състав Наказателни касационни производства П.П.Р. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 11.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 189/12.11.2010 г. на Районен съд гр. Карлово, І н.с., постановено по н.а.х. дело № 420 по описа на същия съд за 2010 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600539/19.05.2010 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на П.П.Р. ЕГН ********** ***, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 415, ал. 1 от КТ е наложена глоба в размер на 2500 лв.

Решението е окончателно и неподлежи на обжалване или протест.

 
149 Административно наказателно дело (К) No 2705/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ИВАН МЕГЛЕНЧЕВ-БОР ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 15.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №153 от 04.11.2010г., постановено по НАХД №73/2010г. по описа на Районен съд-гр.Асеновград, ІІІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
150 Административно наказателно дело (К) No 2708/2010, XX състав Наказателни касационни производства А.Я.Б. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 148 от 29.10.2010г., постановено по НАХД № 559/2010г. по описа на Районен съд – Асеновград, ІV н.състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 165 от 26.08.2010г. на Началник Митница – Пловдив, с което на А.Я.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание – глоба в размер на 31 803,02 лева, за извършено нарушение по чл.123 ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, като на основание чл.124 ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове от А.Я.Б.,***, са отнети в полза на държавата 5 810 броя кутии – 105 780 къса тютюневи изделия – цигари, облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност, предмет на нарушението.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
151 Административно дело No 2709/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни АЛЕКС ТРАКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 17.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Алекс Траки България”ЕООД **** гр.Пловдив, бул.”Дунав”№2 , представлявано от управителя си Х.М.М. срещу Решение № 165/16.11.2010 г. на Директора на ТД на НАП, постановено по жалба вх.№ РД-16-8155/11.06.2010 г., с което е потвърдено постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ РД-10-191/15.04.2010 г. на ТД на НАП, дирекция „Събиране” върху имуществото на „Алекс траки България”ЕООД.
ОСЪЖДА „Алекс Траки България”ЕООД **** гр.Пловдив, бул.”Дунав”№2 , представлявано от управителя си Х.М.М. *** разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.

 
152 Административно дело No 2725/2010, XVII състав Искове за обезщетение З.К.К.   Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 29.03.2011г.
ВРЪЩА исковата молба ведно с приложенията към нея на З.К.К., ЕГН **********,***.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2725 по описа за 2010 г. на Административен съд гр. Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

 
153 Административно дело No 2728/2010, X състав Искане за констатиране на конфликт на интереси на държавен служител П.Л.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 07.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №10-РКИ-3 от 06.12.2010 година на Кмета на Община Пловдив, с което е решил, че има установен конфликт на интереси по отношение на П.Л.Г., в качеството й на Заместник кмет “Образование и наука, култура и туризъм” в Община Пловдив и като ръководител на екип по Проект “Интегрирана информационна система на община за подобряване на процесите и обслужването на гражданите и бизнеса”.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на П.Л.Г. сумата в размер на 410лв./четиристотин и десет лева/ представляващи направени по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
154 Административно дело No 2742/2010, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Л.Г.Д.,
М.Р.Ч.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 08.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Г. *** и М.Р.Ч. ***, против Решение № 1678/11.03.2008 г. и Решение № 1678О/12.11.2008 г. на Общинска служба по земеделие-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 2742/2010 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХV състав.
ИЗПРАЩА делото по компетентност на Районен съд – Пловдив.
Определението не подлежи на обжалване.

 
155 Административно дело No 2743/2010, IV състав Други административни дела Б.П.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 18.03.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразен мълчаливият отказ на комисията по чл.17, ал.1 ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие” град Пловдив за произнасяне по искането от 29.11.2010 г. на Б.П.А., ЕГН **********,***, за издаване на решение за промяна на предназначението на имот № 006045 в местността “Терфилска кория”, в землището на с.Маноле, Община “Марица”, за “Птицеферма за подрастващи и фуражен цех”, и за определяне на дължимата по чл.30 ЗОЗЗ такса.
ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок от влизането в сила на настоящото съдебно решение за издаване на административния акт.
ОСЪЖДА Областна дирекция “Земеделие” да заплати на Б.П.А., ЕГН **********,***, сумата 10 (десет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
156 Административно наказателно дело (К) No 2749/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я ДАНИЧ-96 ЕООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 08.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1989 от 04.11.2010г. постановено по НАХД № 5568 по описа за 2010г. на ПРС, с което ІІІ-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 02027/20.07.2010г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, с което на „Данич-96” ЕООД, с. Мало Конаре, обл. Пловдив, представлявано от З.С.Ч. е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3500лв. за извършено административно нарушение по чл. 59, ал.2 от ЗСБТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
157 Административно наказателно дело (К) No 2750/2010, XX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ЕКСИЛСИОР ООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 1814 от 30.09.2010 г., постановено по НАХД № 4074/2010г., по описа на Районен съд – Пловдив, ХV н.с..
Решението не подлежи на обжалване.
 
158 Административно наказателно дело (К) No 2751/2010, XXI състав Наказателни касационни производства МАРТИ-ЕЛЕНА КАРАДЖОВА ЕТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 15.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1897 от 18.10.2010г. на Пловдивския районен съд, ІІІ - ти н.с., постановено по НАХД №4751 по описа на същия съд за 2010г.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
159 Административно наказателно дело (К) No 2753/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЛАДИУМ 2009 ООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 15.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2084 от 18.11.2010г., постановено по НАХД № 5653/2010г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 16-1600647 от 09.08.2010г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив.

Решението е окончателно.

 
160 Административно наказателно дело (К) No 2754/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 16.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1887/14.10.2010 година, постановено по НАХД № 5542 от 2010 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ наказателен състав.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
161 Административно наказателно дело (К) No 2755/2010, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ САРС ГРУП ЕООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1926 от 21.10.2010г. на ПРС, ХVІІІ н.с. постановено по НАХД № 5978/2010 г.
Решението е окончателно.
 
162 Административно наказателно дело (К) No 2756/2010, XXI състав Наказателни касационни производства Б.Г.П. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 15.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1735 от 28.09.2010 г. на Пловдивския районен съд, ХVІІІ н.с, постановено по НАХД № 4363 по описа на същия съд за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
163 Административно наказателно дело (К) No 2758/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства П.Г.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 08.03.2011г., в законна сила от 10.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2013/09.11.2010 г., постановено по НАХД 3408/2010 г. на Районен съд – Пловдив, ХІХ н.с.,с което се изменя Наказателно постановление № 36-0000568/14.05.2010 г. на Началника на ОО „КД-ДАИ” гр. Пловдив, с което на П.Г.П. е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200лв. за нарушение по чл. 18 т.1 от Наредба №Н-8 от 27.06.2008г. на Министерство на Транспорта, наложена на основание чл. 105 от Закон за автомобилните превози, като е намалена същата на 50лв., и е потвърдено Наказателното постановление в останалата му част, с която са наложени, както следва - ГЛОБА в размер на 500лв. за нарушение по чл. 18 т.2 от Наредба №Н-8 от 27.06.2008г. на Министерство на Транспорта , наложена на основание чл. 93 ал.1 т.1 от Закон за автомобилните превози, ГЛОБА в размер на 500лв. за нарушение по чл. 18 т.4 от Наредба №Н-8 от 27.06.2008г. на Министерство на Транспорта, наложена на основание чл. 93 ал.1 т.1 от Закон за автомобилните превози, и ГЛОБА в размер на 10лв. за нарушение по чл. 100 ал.1 т.1 от Закона за движение по пътищата, наложена на основание чл. 183 ал.1 т.1 от Закона за движение по пътищата.
Решението е окончателно.

 
164 Административно наказателно дело (К) No 2760/2010, XX състав Наказателни касационни производства ЗУМЕР Д ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 2014/09.11.2010г. постановено по НАХД № 4247/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ н. състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 35219-0083407 от 31.05.2010г. на Директор на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП - Пловдив, с което на основание чл.276 ал.1 от ЗКПО на “Зумер – Д”ЕООД, гр.Пловдив, представлявано от Димитър Петров Добрев, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лева, за извършено нарушение на чл.92 ал.3 във вр. с ал.2 от ЗКПО, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 35219-0083407 от 31.05.2010г. на Директор на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП - Пловдив, с което на основание чл.276 ал.1 от ЗКПО на “Зумер – Д”ЕООД, гр.Пловдив, представлявано от Димитър Петров Добрев, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лева, за извършено нарушение на чл.92 ал.3 във вр. с ал.2 от ЗКПО.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
165 Административно наказателно дело (К) No 2762/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ВЕГАС-МП ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 17.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1811 от 05.10.2010г., постановено по НАХД №4543/2010г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, V-ти наказателен състав.
Решението е окончателно

 
166 Административно дело No 2765/2010, XVIII състав Дела по ЗМВР Е.Н.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 08.03.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Е.Н.К.,*** Заповед с рег. № ЯЗ/РЗМ-249 от 22.11.2010г., издадена от Началник Сектор “Миграция” при Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с която е наложена принудителна административна мярка -ПАМ “принудително отвеждане до границата”.
ОСЪЖДА Областна дирекция “МВР”-, гр. Пловдив да заплати на Е.Н.К.,*** сумата от 510 лв. представляващи разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Р.България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
167 Административно наказателно дело (К) No 2766/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1773 от 30.09.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 3469/2010 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1585 от 03.05.2010 г., издадено от Директора на дирекция "Местни данъци и ТБО и ревизионен контнрол" при община Пловдив, с което на "Биомеда 2000" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Н.Шилева" №31, Булстат: 115580147, представлявано от Р.С.И., е наложена имуществена санкция в размер на 100 лв. за извършено нарушение по чл.54, т.1 от ЗМДТ.
Решението е окончателно.
 
168 Административно дело No 2770/2010, XV състав Дела по ЗМВР М.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 14.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Д. *** с искане за прогласяване на нищожност на Заповед № З-3423 от 04.06.2008г. на Директора на ОД “Полиция”-Пловдив и против писмо с изх. №Я-14460 от 01.12.2010г. на Директора на ОД на МВР-Пловдив.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
169 Административно дело No 2803/2010, XVI състав Дела по ЗМСМА ВМД 08 ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 11.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ВМД 08” ЕООД с ЕИК 200342397, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Витоша” № 131, вх. Б, ап. 34 срещу заповед № РД-10-1103 от 23.11.2010 г. на Кмета на Район “Централен” при Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2803/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІ състав.
ОСЪЖДА “ВМД 08” ЕООД с ЕИК 200342397, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Витоша” № 131, вх. Б, ап. 34 да заплати на ОБЩИНА ПЛОВДИВ юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лв.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес за ответника и в 7 дневен срок от съобщението за жалбоподателя. 
170 Административно дело No 2806/2010, XV състав Други административни дела В.Х.Л. ДИРЕКТОР НА РДСП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 14.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Х. Л. с ЕГН **********,***, вилна зона “Б.” № 167 против Заповед № ЗД-РД01/0448 от 02.12.2010г. на Директора на РДСП-Пловдив
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването за изготвянето му.

 
171 Административно наказателно дело (К) No 2819/2010, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ А.Г.С. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1979 от 03.11.2010 г., постановено по НАХД № 5579/2010г., Районен съд Пловдив, V н.с.
Решението е окончателно.
 
172 Административно наказателно дело (К) No 2820/2010, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕСТРЕИЯ-КАТЯ КАДИЕВСКА ЕТ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 2123/24.11.2010 г., постановено по НАХД № 6783/2010 г., по описа на ПРС, 3 н.с.,
Решението не подлежи на обжалване.
 
173 Административно наказателно дело (К) No 2822/2010, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ГАБИ ТУР БГ ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 15.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение 2162 от 30.11.2010г., постановено по НАХД № 5814/2010г. по описа на Районен Съд - Пловдив, ХVІІ н.с., с което е отменено НП №К – 17044/08.04.2010 г. на Директора на РД на КЗП за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, с което на “ГАБИ ТУР БГ”ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Перущица”№17а е наложена на основание чл.222 от ЗЗП “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 500 лева за нарушение по чл.127 ал.2 от ЗЗП.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
174 Административно наказателно дело (К) No 2823/2010, XXI състав Наказателни касационни производства К.Х.К. РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 15.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 2195 от 03.12.2010 г. по НАХД № 5100/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив, ІІ н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 62/29.06.2010 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Пловдив, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 62/29.06.2010 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – Пловдив, с което на К. Христозов К., ЕГН **********, в качеството му на кмет на с. Труд, на основание чл. 116 ал. 1 т. 4 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева за извършено нарушение по чл. 92 ал. 1 т. 1 във връзка с чл.16 от същия закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

 
175 Административно наказателно дело (К) No 2826/2010, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПРИЗМА ДИЗАЙН ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 16.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2169/29.11.2010 година, постановено по НАХД № 6311 от 2010 год. по описа на Районен съд – Пловдив, ХV наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
176 Административно наказателно дело (К) No 2827/2010, XIX състав Наказателни касационни производства Т.Д.Б.,
ОМЕГА-Т ЕООД
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 10.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1977/03.11.2010 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХV н.с., постановено по н.а.х. дело № 4237 по описа на същия съд за 2010 година.

Решението е окончателно и неподлежи на обжалване или протест.

 
177 Административно наказателно дело (К) No 2828/2010, XXII състав Наказателни касационни производства РУЗЛАТ-ИВАН РУСЕВ ЕТ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 08.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2017 от 09.11.2010г. постановено по НАХД № 4739 по описа за 2010г. на ПРС, ХХV-ти наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 36-0000752/08.07.2010г. на Началник сектор „Контрол и АДН” при ОО “КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на ЕТ „РУЗЛАТ- Иван Русев” е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лв. за извършено нарушение по чл. 88а, ал.4 от ЗАвП, във вр. с чл. 33 от Наредба № 34/06.12.1999г. на МТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
178 Административно дело No 2840/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.В.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 07.03.2011г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № 1001 от 30.11.2010 г. на кмета на Община „Родопи”, с която С.В.Б.,***, е задължен да премахне навес от метална конструкция, намиращ се пред „Магазин за хранителни стоки”, втори навес от метална конструкция, използващ се за асмалък, и изрязана част от микробус, долепена до горепосочения магазин, всички обекти разположени върху имот – публична общинска собственост, представляващ част от тротоар пред УПИ ІІІ-375, кв.23 по плана на с.Кадиево, община „Родопи”, област Пловдив.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустимо искането на С.В.Б., ЕГН **********,***, за присъждане на разноските по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
179 Административно дело No 2844/2010, I състав Други административни дела З.Г.Д.   Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 02.03.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на З. Георогиев Д. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2844 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 г. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
180 Административно дело No 2849/2010, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАРИЦА Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 29.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № ЗД-06-31 от 28.12.2010г. на инж. И.Т., Областен управител на Област Пловдив с която е оспорено Решение 178, обективирано в Протокол № 13 от проведено на 10.12.2010г., заседание на Общински съвет “Марица”, обл. Пловдив, с което пък е повторно прието Решение № 170, обективирано в Протокол № 12 от проведено на 11.11.2010г. заседание на Общински съвет “Марица”, обл. Пловдив, като е сезиран Административен съд Пловдив, за произнасяне по същество на административно правния спор и отмяна на незаконосъобразното решение..
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2849 по описа на Административен съд Пловдив за 2010г.
Определението е подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
181 Административно наказателно дело (К) No 2850/2010, XXI състав Наказателни касационни производства АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 16.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1976 от 03.11.2010 г. по НАХД № 2912 по описа на Районен съд – Пловдив за 2010г., ХХV наказателен състав, с което е потвърдено НП №0083 от 26.01.2010г., издадено от Председателя на КРС, с което на “ Ай Ти Ди Нетуърк “ АД е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 ( пет хиляди ) лева за нарушение на чл. 332 във връзка с чл. 286 от ЗЕС и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ НП № 0083 от 26.01.2010 г., издадено от Председателя на КРС, с което на “ Ай Ти Ди Нетуърк “ АД е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 ( пет хиляди ) лева за нарушение на чл. 332 във връзка с чл. 286 от ЗЕС.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
182 Административно наказателно дело (К) No 2851/2010, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛОВДИВ Й.Р.П. Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 08.03.2011г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 1998 от 08.11.2010г. постановено по НАХД № 4954 по описа за 2010г. на ПРС.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта в която е обжалвано Наказателно постановление № 61/13.07.2010г. на Директора на Държавно горско стопанство – Пловдив ДП, с което на Й.Р.П., ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 90 лв.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане на друг състав, в частта в която е обжалвано Наказателно постановление № 61/13.07.2010г. на Директора на Държавно горско стопанство – Пловдив, в която е постановено отнемане в полза на държавата на вещите, предмет на нарушението – 4 куб. м. дърва за огрев, дървесен вид – акация и отнемане в полза на държавата на вещите послужили за извършване на нарушението –един брой трактор, китайски син на цвят, без регистрационен номер с един брой ремарке.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
183 Административно наказателно дело (К) No 2853/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ САРС ГРУП ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2124 от 25.11.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 5973/2010 г.
Решението е окончателно.
 
184 Административно наказателно дело (К) No 2855/2010, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ДЖИРО ТРЕЙД ООД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2145/29.11.2010г., постановено по НАХД № 6175/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХ н.състав, с което е отменено Наказателно постановление №123/23.08.2009г. на Началник Митница-Пловдив, с което на “Джиро Трейд”ООД, със седалище и адрес на управление с.Първенец, обл.Пловдив, на основание чл.113 ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 200 лева, за извършено административно нарушение на чл.88 ал.2 от ЗАДС и чл.87 ал.1 и ал.2 от ЗАДС.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
185 Административно наказателно дело (К) No 2856/2010, XXIV състав Наказателни касационни производства ДЖОРДИМЕКС ИМПОРТ ЕКСПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 15.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 2156 от 30.11.2010г., постановено по НАХД № 4382/2010г. на Пловдивския районен съд, вместо което постанови:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600626 от 22.06.2010г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция наложена на “О-И, Е и П” ЕООД, с БУЛСТАТ *********, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, кв. П., ул. Б” № 22, представлявано от Д.Т.Д., от 10 000 лв. на 1500 лв.
Решението е окончателно.

 
186 Административно наказателно дело (К) No 2859/2010, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ И.П.Щ. Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 11.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1723/27.09.2010 г. по НАХД 3740/2010 г. на ПРС, ХVІ н.с., В ЧАСТТА МУ, с която е отменено наказателно постановление № 36-0000460 от 06.04.2010 г. издадено от Й.К.А. – Началник на ОО “КД-ДАИ” гр. Пловдив., с което на И.П.Щ. ***, на основание чл. 95, ал.1, предл.5 от ЗАвП е наложена глоба в размер на 500 лв. за нарушение по чл. 38 от Наредба № 34/06.12.1999 г. на МТ.
ОТМЕНЯ решението му в останалата му част, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36-0000460 от 06.04.2010 г. издадено от Й.К.А. – Началник на ОО “КД-ДАИ” гр. Пловдив., с което на И.П.Щ. ***, на основание чл. 105 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв. за административно нарушение по чл. 21, ал.1,т.5, предл.2 от Наредба № 34/ 06.12.1999 г. на МТ.
Решението е окончателно.

 
187 Административно дело (К) No 2863/2010, XXI състав Касационни производства Р.М.Г.,
Т.С.М.,
Й.М.Т.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ХИСАРЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 16.03.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 3307 от 12.11.2010г., постановено по адм. дело № 4588/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІV гр.състав.
ОТМЕНЯ отказа на Общинска служба “Земеделие” град Хисаря, материализиран в решение № С1479/12.02.2010г. за възстановяването на собствеността в съществуващи граници на ливада с площ от 0,094 дка, находяща се в землището на град Хисаря в местността “Под плажа”, имот 9711, парцел 605, заявен е пореден № 11 от заявлението и установен с опис – декларация 7101.
ПРИЗНАВА правото за възстановяване на собственост в съществуващи граници, на Р.М.Г., Т.С.М. и Й.М.Т., върху ливада с площ от 0,094 дка, находяща се в землището на град Хисаря в местността “Под плажа”, имот 9711, парцел 605, заявен е пореден № 11 от заявлението и установен с опис – декларация 7101.
ИЗПРАЩА преписката на Общинска служба “Земеделие” град Хисаря, за постановяване на решение за възстановяването на собственост в съществуващи граници на ливада с площ от 0,094 дка, находяща се в землището на град Хисаря в местността “Под плажа”, имот 9711, парцел 605, заявен е пореден № 11 от заявлението и установен с опис – декларация 7101.
ОСЪЖДА Общинска служба “Земеделие” град Хисаря, да заплати общо на Р.М.Г., Т.С.М. и Й.М.Т., сумата от 1120лв./хиляда сто и двадесет лева/, представляваща направените по делото съдебни разноски за адвокатско възнаграждение и съдебни експертизи.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
188 Административно наказателно дело (К) No 2864/2010, XXII състав Наказателни касационни производства КОМЕКСМАШ-ВАСИЛ ПИРОНКОВ ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 15.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №164 от 24.11.2010г., постановено по НАХД №347/2010г. по описа на Районен съд-гр.Асеновград, ІІІ-ти наказателен
Решението е окончателно.

 
189 Административно дело No 2869/2010, V състав Други административни дела Е.Т.С. КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 14.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Е.Т.С.,***.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2869/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателите за изготвянето му.

 
190 Административно дело No 8/2011, XVII състав Дела по КСО Б.И.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 15.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 366/22.12.2010 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив и Разпореждане № **********/15.09.2010 г. на Ръководителя на отдел “Пенсии” при РУСО – гр. Пловдив.
ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за разглеждане на Заявление за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст вх. № МП – 18803 от 16.03.2010 год. подадено от Б.И.Б. и решаване на въпроса по същество при спазване на дадените с настоящето решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
191 Административно дело (К) No 20/2011, XXI състав Касационни производства Д.Н.В.,
В.Н.И.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 16.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №393 от 13.09.2010г. по гражданско дело № 1151 по описа за 2009г. на Районен съд – Асеновград, ІІІ граждански състав, с което по протест на Районна прокуратура – Асеновград е обявена нищожността на Решение №308 от 25.01.2001г. на Поземлена комисия, а понастоящем Общинска служба “Земеделие”- гр. Лъки, като вместо това постановява:
ОТХВЪРЛЯ протеста на Районна прокуратура - Асеновград против Решение №308 от 25.01.2001 г. на Поземлена комисия, а понастоящем Общинска служба “Земеделие”- гр. Лъки.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
192 Административно дело No 26/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.В.А.,
М.В.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 25.03.2011г.
ОТМЕНЯ ХОДА ПО СЪЩЕСТВО.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.В.А. ЕГН ********** и М.В.А. ЕГН **********, и двамата с адрес за призоваване гр.Пловдив, бул.”Шести Септември”160, ет.7, адв.кантора, против Мълчалив отказ на Кмета на Община – Пловдив, за презаверяване и продължаване срока на Заповед № 10-ОА-1100/31.05.2010г. на Кмета на Община Пловдив, с която се допуска изменение на ПУП – ПРЗ и РУП за имот, находящ се в гр.Пловдив, ул.”Съборна”№41, Старинна градска част, съставляващ празно дворно място цялото от 295 кв.м., ПИ 485 от кв.59, СГЧ, гр.Пловдив, КАТО ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 26/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОСЪЖДА Н.В.А. ЕГН ********** и М.В.А. ЕГН ****** 4386, и двамата с адрес за призоваване гр.Пловдив, бул.”Шести Септември”160, ет.7, адв.кантора, да заплатят на Община Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева – юрисконсултско възнаграждение
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните, за постановяването му.

 
193 Административно наказателно дело (К) No 29/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ С.С.Е. Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 11.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 167/12.11.2010 г. по НАХД 80/2010 г. на Районен съд - Асеновград, ІV н.с., с което е отменено НП № 2/11.005.2009 г. на Директора на областно пътно управление-Пловдив, с което на С.С.Е.,***, е наложена глоба в размер на 300 лева за нарушение по чл. 26 ал. 2 т. 2 б. “а” от ЗП и глоба в размер на 300 лева за нарушение по чл. 26 ал. 2 т. 2 б. “б” от ЗП и е определено обезщетение за претърпени имуществени вреди, представляващи повредена канавка на пътя в размер на 19 метра и разрушен банкет 19 метра, настъпили вследствие на извършеното административно нарушение в размер на 893,32 лева.
Решението е окончателно.

 
194 Административно дело No 38/2011, XVII състав Дела по ЗОС АДИГ ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 14.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АДИГ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя И.Х.С., против Заповед № 688/22.12.2010 г., издадена от Кмета на Район Южен при Община Пловдив, за изземване на терен общинска собственост, попадащ в УПИ І – жилищно строителство и паркинг, кв. 58 по плана на кв. “Христо Ботев” – юг, находящ се на югоизточния ъгъл между бул. “Никола Вапцаров” и ул. “Михалаки Георгиев” и представляващ терен с площ 180 кв.м., обособен за маси за открито сервиране към бистро “Магия”, който е ограден с телена мрежа и растителност, монтирани са осветителни тела, метални маси, слънцезащитна тента и детски съоръжения.
ОСЪЖДА “АДИГ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя И.Х.С., да заплати на Община Пловдив - Район Южен, сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
195 Административно наказателно дело (К) No 40/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ЕЪР ПЛОВДИВ Н ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 16.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2098/22.11.2010 година, постановено по НАХД № 6076 от 2010 год. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХVІ наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
196 Административно наказателно дело (К) No 41/2011, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА НИКСТЕ ООД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 2005/08.11.2010г., постановено по НАХД № 3228/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив ХІХ н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № 16-1600524/18.01.2010г., издадено от Директор на Дирекция “Инспекция по труда”, гр.Пловдив, с което на “Никсте”ООД, с.Труд, ул.”Тракия”№2, на основание чл.81 ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта е наложено административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, за извършено нарушение по чл.28 ал.1 във вр. с чл.28 ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта.
ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на първоинстанционния Съд, при спазване на указанията, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
197 Частно админист. наказателно дело (К) No 42/2011, XXI състав Наказателни частни касационни производства Т.А.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 15.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 14.12.2010г., ХVІІІ н.с., постановено по НАХД № 8135/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
198 Административно наказателно дело (К) No 43/2011, XXI състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 16.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 2215/08.12.2010 г. на Пловдивски районен съд, постановено по НАХД № 5530 по описа на Районен съд – Пловдив за 2010 г., ІІІ н.с., с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 161331-728-3/23.07.2010 г. на директор на РЗОК – Пловдив, с което на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе“ № 66, представлявано от Карен Брианов Джамбазов, ЕГН **********, са наложени административни наказания “имуществена санкция“ в размер на 2 000 (две хиляди) лв., в размер на 600 (шестстотин) лв. и в размер на 1 200 (хиляда и двеста) лв., за извършени нарушения три административни нарушения по чл. 105 а ал. 3 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/.
ВРЪЩА делото на друг състав от Районен съд – Пловдив за ново разглеждане съобразно указанията, дадени в мотивната част на настоящото решение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
199 Административно наказателно дело (К) No 44/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ БИГ БОС ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 08.03.2011г., в законна сила от 10.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 2175/30.11.2010 г. постановено по НАХД 5795/2010 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІ н.с., с което е отменено Наказателно постановление № I-Б-221 от 27.07.2010 г. на Директора на РИОКОЗ Пловдив, с което на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните, ДВ бр.90/99г., изм. и доп. ДВ бр.31/2006 г., на „Биг Бос” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ЖК Тракия, бл.208, вх.В, ап. 13, представлявано от И.Н.Д. е наложена Имуществена санкция в размер на 1000 лв. за извършено административно нарушение по чл.15, ал.2 от Закона за храните ДВ бр.90/99 г., изм. и доп. ДВ бр.31/2006г., ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № I-Б-221 от 27.07.2010 г. на Директора на РИОКОЗ Пловдив, с което на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните, ДВ бр.90/99г., изм. и доп. ДВ бр.31/2006 г., на „Биг Бос” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ЖК Тракия, бл.208, вх.В, ап. 13, представлявано от И.Н.Д. е наложена Имуществена санкция в размер на 1000 лв. за извършено административно нарушение по чл.15, ал.2 от Закона за храните ДВ бр.90/99 г., изм. и доп. ДВ бр.31/2006г.
Решението е окончателно.

 
200 Частно админист. наказателно дело (К) No 45/2011, XXIV състав Наказателни частни касационни производства И.П.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 15.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.

ОТМЕНЯВА Разпореждане от 09.12.2010год., постановено по н.а.х.д. № 7930 по описа на Пловдивски районен съд, ІІ наказателен състав, в частта му с която жалбата на И.П.Г.,*** срещу Наказателно постановление № 12892/2010г. от 24.09.2010г. на Началник Сектор “Пътна полиция” към Областна Дирекция на МВР, гр. Пловдив, в частта му с която на Г. са наложени административни наказания – глоба в размер на 50.00лв. и лишаване от право да управлява МПС за период от един месец, на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, за нарушение по чл. 123, ал.1, т.3, б.”а” от ЗДвП е оставена без разглеждане, а производството делото е прекратено.
ВРЪЩА делото на Пловдивски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 09.12.2010год., постановено по н.а.х.д. №7930 по описа на Пловдивски районен съд, ІІ наказателен състав в в останалата му част.
Определението е окончателно.

 
201 Административно наказателно дело (К) No 46/2011, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ И.С.В. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2226 от 08.12.2010г., постановено по НАХД № 6265 по описа на Пловдивския районен съд за 2010г., ХVІІ наказателен състав.
Решението е окончателно.
 
202 Административно наказателно дело (К) No 47/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ПАЛАДИУМ-2001-ЗАЛОЖНА КЪЩА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 10.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2183 на Пловдивския районен съд, ХХІV н.с., постановено по НАХД № 5840 по описа на същия съд за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
203 Административно дело (К) No 48/2011, XXIV състав Касационни производства Е.К.Т.,
Й.К.Т.,
М.К.Г.
ОСЗГ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 15.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 08.11.2010 г., постановено по АХД № 10299/2010 г. на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно.

 
204 Административно дело No 75/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 01.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на“ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ” ЕООД със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя С.А.К. против Решение № 182/30.11.2010 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 75/2011 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок считано от днес за административния орган и в същия срок от датата на съобщаване за жалбоподателя.

 
205 Административно дело No 77/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 31.03.2011г.
ЕТО ЗАЩО, и на осн. чл.151, ал.1, във вр. с чл.144, ал.1 от ДОПК
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Екострой – Метал” ЕООД против решение №174/25.11.2010 г. на директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му против покана за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК на публичен изпълнител на ТД на НАП – Пловдив, офис – гр. Смолян.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 77/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 – дневен срок от днес за присъстващата страна и в същия срок от получаване на съобщението за неявилата се страна с частна жалба пред ВАС на РБ.


 
206 Административно дело No 82/2011, X състав Установителни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 28.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба на “Водоснабдяване и канализация”ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул.”Христо Ботев”№62, против Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район-Пловдив (БДУВИБР), при Министерството на околната среда и водите, с която са предявени установителени искове за дължимостта на определени с АУПДВ такси в общ размер от 2 290 525 лв
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №82 от 2011 година по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
207 Административно дело No 92/2011, VI състав Дела по ЗМВР А.Л.А. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ПОЛИЦАЙ ТОДОР С.ВЪЛЧИНОВ КЪМ СЕКТОР ООР ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 08.03.2011г.
Отхвърля жалбата на А.Л.А.,*** против принудителна административна мярка, изразяваща се в преместване на пътно превозно средство – лек автомобил „Волво” с рег.№ РВ 8446 ВН без съгласието на неговия собственик, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на други участници в движението
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
208 Административно дело No 94/2011, XII състав Дела по КСО А.Г.М. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 21.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ “искова молба” на А.Г.М., ЕГН ********** ***.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 94 по описа за 2011г. на Административен съд – град Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.

 
209 Административно наказателно дело (К) No 99/2011, XIX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ Д.К.Д. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2216 от 08.12.2010г. на Пловдивски районен съд, ІІІ н.с, постановено по НАХД № 7060 по описа на същия съд за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
210 Административно наказателно дело (К) No 105/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИМПУЛС 97 ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 15.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2078/29.09.2010 г. на Районен съд гр. Пловдив, VІІ н.с., постановено по н.а.х. дело № 2206 по описа на същия съд за 2010 година.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
211 Административно наказателно дело (К) No 114/2011, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2121 от 24.11.2010г. на Пловдивски районен съд, ІІІ н.с, постановено по НАХД № 6659 по описа на същия съд за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
212 Административно наказателно дело (К) No 115/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ХЕКИ КОМЕРС ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 08.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 2188/02.12.2010 г., постановено по НАХД 3590/2010 г. на Районен съд – Пловдив, ХХ н.с., с което се отменя изцяло НП № К-16922 от 28.01.2010г. на Делко Стоянов Терзийски, на длъжност Директор на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, към Главна дирекция ”Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл.233, ал.2, и чл.214 от Закона за защита на потребителите на “Хеки Комерс” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 126, ап.71, представлявано и управлявано от Х.А.М. като негов управител, е наложена Имуществена санкция в размер на 1000 / хиляда / лева за нарушение по чл.76, т.2, вр. чл.69, ал.2, т.2 от Закона за защита на потребителите , както и на основание чл.53 от ЗАНН, чл.233, ал.2, и чл.212 от Закона за защита на потребителите на „Хеки Комерс” ЕООД е наложена Имуществена санкция в размер на 5000 /пет хиляди/ лева за нарушение по чл.72, т.2, вр. чл.69, ал.2, т.2 от Закона за защита на потребителите.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на ПРС.
Решението е окончателно.

 
213 Административно наказателно дело (К) No 118/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ГРИЙН БОЙ-НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 16.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 2294 от 16.12.2010 г. по НАХД № 7514 по описа на Районен съд - Пловдив за 2010 г., IІI наказателен състав, с което е потвърдено НП № 0016 от 25.01.2010 г., издадено от Председателя на КРС, с което на ЕТ “ Грийн бой – Н.И. “ е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 ( пет хиляди ) лева, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ НП № 0016 от 25.01.2010 г., издадено от Председателя на КРС, с което на ЕТ “ Грийн бой – Н.И. “ е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 ( пет хиляди ) лева.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
214 Административно дело No 125/2011, VIII състав Други административни дела Ш.С. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 01.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ш.Х.М.С.., гражданин на Сирия, с адрес:***, против Решение №УП-2 от 16.01.2011г. на интервюиращ орган при Държавна агенция за бежанците, с което е отхвърлена молбата му за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут.
Решението е окончателно.

 
215 Административно дело No 133/2011, VI състав Други административни дела АУТДООР МЕДИА СЪРВИС ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 08.03.2011г.
Отменя писмо изх.№ 1242/06.07.2009г. на Директора на Областно пътно управление-Пловдив, с което е разпоредено монтиране на 24 метрова стоманена предпазна ограда пред рекламното си съоръжение на “Аутдоор Медиа Сървис” ЕООД, при км. 106+450 в ляво на АМ “Тракия” по разрешение № 910/ 20.03.2008г. за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение, съгласно изискванията на техническа спецификация 2009 – НА “ПИ”-София.
Осъжда ОПУ – Пловдив да заплати на "Аутдоор Медия Сървис" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, ул.”Чаталджа” № 67 с управител Веселин Белчев сума от 50 лв.- съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщения от страните за постановяването му.

 
216 Административно наказателно дело (К) No 138/2011, XXI състав Наказателни касационни производства Д.К.Ч. РУ НА МВР АСЕНОВГРАД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 15.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 184 от 10.12.2010 г. по НАХД 243 по описа на Районен съд - Асеновград за 2010 г., ІІІ наказателен състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № А-194 от 22.03.2010 г., издадено от началника на РУ на МВР – Асеновград, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № № А-194 от 22.03.2010 г., издадено от началника на РУ на МВР – Асеновград, с което на Д.К.Ч., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 (петдесет) лева за нарушение на чл. 6 от ЗБЛД
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване


 
217 Административно наказателно дело (К) No 139/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЖАНИ 2005 ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 15.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №190 от 17.12.2010г. на Районен съд – Асеновград по НАХД №699 по описа на съда за 2010г.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
218 Административно дело No 141/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Т.К. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 22.03.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-958 от 08.12.2010г. на Кмета на Община Марица.
ОСЪЖДА Община Марица да заплати в полза на И.Т.К., с ЕГН **********,*** сумата в размер от 10 лв. /десет лева/.
Решението е окончателно.

 
219 Административно дело No 142/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.А.Ш. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С.А.Ш., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-02-ЮЦР-60 от 19.11.2010 г. на началник РДНСК Южен централен район, с която е наредено да се премахне незаконен строеж: “Надстройка над съществуваща сграда”, намиращ се в ПИ 532.239 по кадастралната карта на град Асеновград (УПИ VІІ-4542, кв.365 по плана на град Асеновград), с административен адрес: област Пловдив, община Асеновград, град Асеновград, ул.”Сини връх” № 19, с извършител С.А.Ш..
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
220 Административно дело No 151/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ГАЦИ 92-ГАЛИНА ПАТРИКОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 21.03.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Галина Тодорова Патрикова, ЕГН **********, действаща като едноличен търговец под фирма ЕТ “Гаци 92 – Галина Патрикова”, с ЕИК 116032292, със седалище и адрес на управление: с.Войводиново, община “Марица”, област Пловдив, решение № 205 от 28.12.2010 г. на териториалния директор на ТД Пловдив на НАП в частта, в която е отказано отписване на публични задължения по данъчен ревизионен акт № 43 от 18.03.2002 г. на ТДД Разград за установените задължения по ЗМДТ и ЗДДС (отм.), по наказателно постановление № ОК-14 от 09.01.2001 г. на ТДД Разград, наказателно постановление № ОК-60 от 05.02.2001 г. на ТДД Разград, наказателно постановление № 446 от 04.12.2001 г. на ТДД Разград, наказателно постановление № 564 от 01.07.2002 г. на ТДД Разград и изпълнителен лист от 25.11.2002 г. по гр.д. № 301 по описа на Районен съд Исперих за 2002 година.
ВРЪЩА административната преписка на териториалния директор на ТД Пловдив на НАП за ново произнасяне и отписване на погасените по давност публични задължения.
ОСЪЖДА ТД Пловдив на НАП да заплати на Галина Тодорова Патрикова, ЕГН **********, действаща като едноличен търговец под фирма ЕТ “Гаци 92 – Галина Патрикова”, с ЕИК 116032292, със седалище и адрес на управление: с.Войводиново, община “Марица”, област Пловдив, сумата 40 (четиридесет) лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА Галина Тодорова Патрикова, ЕГН **********, действаща като едноличен търговец под фирма ЕТ “Гаци 92 – Галина Патрикова”, с ЕИК 116032292, със седалище и адрес на управление: с.Войводиново, община “Марица”, област Пловдив, да заплати на ТД Пловдив на НАП сумата 30 (тридесет) лева, разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
221 Административно дело No 154/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни НАДЕЖДА-НАДЕЖДА ВАЗОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 23.03.2011г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “Надежда – Надежда Вазова” против Решение № 207/30.12.2010г. на Директора на ТД на НАП гр.Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ “Надежда – Надежда Вазова”, представляван от Надежда Пандова Вазова да заплати юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. на НАП, ТД - гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 154/2011г. на Административен съд – Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен Съд в 7-дневен срок от днес.

 
222 Административно наказателно дело (К) No 176/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ВАНИТА-АЛ-АТАНАС ЛАЧЕВ ЕТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 25.03.2011г.
Оставя в сила Решение № 2304/15.12.2010г., постановено по н.ах.д.№ 5704/2010г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № К-17034/05.04.2010г. на Директора в РД гр.Пловдив за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към ГД “Контрол на пазара” в КЗП за наложено на ЕТ “Ванила-Ал-Атанас Лачев”, гр.Пловдив, ул.”Разслатица” № 12, административно наказание-имуществена санкция в размер на 1000 лв., за нарушение на чл.46 т.2 от Закона за туризма, на основание чл.72 от същия закон.
Решението е окончателно.

 
223 Административно наказателно дело (К) No 177/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.К.Х. Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 28.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 15.12.2010г. по НАХ дело №3593 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ІХ-ти наказателен състав, с което отменено наказателно постановление с №33277-S000518 от 17.03.2010г., издадено от заместник директора на ТД- Пловдив на НАП, с което на А.К.Х. е наложена глоба в размер от 100,00 лева.
Решението е окончателно.

 
224 Административно наказателно дело (К) No 180/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства К.Г.Я. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 15.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ в сила Решение № 2227 от 07.12.2010г., постановено по НАХД № 6601/2010г. на Пловдивския районен съд
Решението е окончателно.
 
225 Административно наказателно дело (К) No 181/2011, XIX състав Наказателни касационни производства Я.Я.А. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 14.03.2011г., в законна сила от 14.03.2011г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2254 от 14.12.2010г. на Пловдивски районен съд, ІІ н.с, постановено по НАХД № 5325 по описа на същия съд за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
226 Административно наказателно дело (К) No 185/2011, XXII състав Наказателни касационни производства САРС ГРУП ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 16.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №2116 от 23.11.2010г., постановено по НАХД №5977/2010г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, ІІІ-ти наказателен състав и вместо него постановява:
ОТМЕНЯ НП №37394-S001638/03.08.2010г. издадено от Директор на Дирекция “СДО”, при ТД на НАП гр. Пловдив с което на “Сарс груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Димитровград, ул. Подп. Калитин №1, представлявано от управителя А.А.М. е наложена "административна санкция", в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл.7, във вр. с чл. 355 от КСО.
Решението е окончателно

 
227 Административно наказателно дело (К) No 186/2011, XIX състав Наказателни касационни производства СОРТУР ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 10.03.2011г., в законна сила от 10.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2090/19.11.2010 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХІ н.с., постановено по н.а.х.дело № 5701 по описа на същия съд за 2010 година.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
228 Административно дело No 188/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни МАРКОНИ-МАРКО БИЛЮКОВ ЕТ НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 16.03.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената от Марко Билюков, в качеството му на ЕТ “Маркони – Марко Билюков” жалба, срещу заповед за налагане на ПАМ № РД 15 -10/05.01.2011 г. от началник Митница Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №188/2011 г. по описана Административен съд – Пловдив, VІІ състав, ІІ отделение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7- дневен срок от днес, пред ВАС на РБ.

 
229 Административно наказателно дело (К) No 228/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 23.03.2011г.
Оставя в сила Решение № 2189/01.12.2010 г., постановено по н.ах.д.№ 4756 по описа за 2010г. на Районен съд-Пловдив в частта, с която е отменено НП № 28/09.07.2010г. на Зам.Началника на Митница Пловдив за наложена на „Билла България” ЕООД имуществена санкция в размер на 2000 лв. за нарушение по чл.123 ал.2 ЗАДСк.
Решението е окончателно.

 
230 Административно наказателно дело (К) No 248/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства А.А.М. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 28.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №2306 от 14.12.2010г. по НАХ дело №5945 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., VІІІ-ми наказателен състав, като вместо това постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №37558-S001828 от 05.08.2010г., издадено от директора на Дирекция “СДО” при ТД- Пловдив на НАП, с което на А.А.М. е наложена глоба в размер от 1 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
231 Административно дело No 260/2011, IV състав Други административни дела Н.Г.Т. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 02.03.2011г.

ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Н.Г.Т., родена на *** г., гражданка на Армения, с адрес: гр.Пловдив, ул.”Силиврия” № 20а, ет.4, против решение № УП-4 от 12.01.2011 г. на интервюиращ орган на Държавната Агенция за бежанците при МС, с което е отхвърлена молбата й за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут..
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване съгласно чл.85, ал.4 от Закона за убежището и бежанците.

 
232 Административно дело No 261/2011, XVIII състав Други административни дела Т.Г.Ж. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 14.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Т.Г. Жирайрович, гражданин на Армения, с посочен адрес: гр. Пловдив, ул. “Силиврия” № 20А, ет.4, вх. 1 против Решение № УП -5/12.01.2011г. на интервюиращ орган на Държавната агенция за бежанците при МС, с което е отхвърлена молбата за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 85, ал. 4 от Закона за убежището и бежанците. 
233 Административно дело No 263/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЙЧДЖИКЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 22.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Христо Георгиев Христов, в качеството му на управител на “ЕЙЧДЖИКЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ: 825357651 със съдебен адрес гр. Смолян, ул. “Миньорска” № 1, ет.6, против Решение № 35 от 17.01.2011г. на Директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, с която е оставена без разглеждане жалбата на лицето за обявяване нищожност на ДРА №С-0005 от 14.04.2000г., издаден от ДП “Север” при Териториална данъчна дирекция – гр. Пловдив, като просрочена и е прекратено образуваното производство.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
234 Административно дело No 283/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 17.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Садат”ООД, гр.Пловдив, бул.”Васил Левски”№168, против Решение за определяне на митническа стойност № 14 от 10.01. 2010г. на Началник Митница Пловдив, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 283/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
235 Административно дело No 297/2011, XIII състав Дела по ЗАдм ИМЕКС-С-СТЕФАН АНГЕЛОВ ЕТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 18.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.А., в качеството му на собственик и управител на ЕТ ИМЕКС –С С.А.”, със седалище и адрес на управление, бул. “Руски” № 111 против Решение № 16/30.11.2010г. на Община Пловдив, Дирекция МД , ТБО и Ревизионен контрол.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 297 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив, поради това, че жалбоподателят не е отстранил в срок нередовността на жалбата – не е внесъл дължимата държавна такса по делото..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 
236 Административно дело No 300/2011, XVII състав Други административни дела Д-Р ВЕНЕТА ВЛАДОВСКА-КОЧЕВА АИПСМПВБК ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 15.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, наименована “опровержение”, на д-р Венета Владовска, БУЛСТАТ **********, управител на АИПСМПВБК до 03.06.2010 г. с адрес ***аб. 5.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 300/2011 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

 
237 Административно дело No 311/2011, IV състав Дела по ЗМВР Т.В.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Т.В.А., ЕГН **********,***, против заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 17401/2010 от 12.11.2010 г. на началника на сектор ПП в ОДМВР Пловдив, с която на жалбоподателя на основание чл.171, т.1, б.”б” ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление до решаване на въпроса за отговорността.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
238 Частно админист. наказателно дело (К) No 313/2011, XXIII състав Наказателни частни касационни производства О.К.М. РУ НА МВР АСЕНОВГРАД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Определение от 28.03.2011г.
ОСТАВЯ в сила протоколно определение от 12.01.2011г. по НАХ дело №457 по описа на Районен съд- Асеновград за 2010г., ІІІ-ти наказателен състав, с което производството по делото е прекратено против частта от наказателно постановление №179 от 26.02.2007г., издадено от началник на РПУ- Асеновград при Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с която на О.К.М. е наложена глоба в размер от 10,00 лева, поради установен престъпен характер на това деяние.
Определението е окончателно.

 
239 Административно наказателно дело (К) No 326/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства Р.А.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 25.03.2011г.
Оставя в сила Решение № 2263/13.12.2010 г., постановено по н.ах.д.№ 6600 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд в изменителната част по отношение пункт втори от НП № 5257/11.06.2010г. на Началник на сектор ПП към ОД МВР-Пловдив, с която е постановено намаляване на глобата от 1000 на 800 лв., а лишаването от право да управлява МПС от 18 на 15 месеца на основание чл.174 ал.3 пр., ЗДв.П.
Решението е окончателно.

 
240 Административно наказателно дело (К) No 332/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ К.К.К. Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 28.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №75 от 11.01.2011г. по НАХ дело №7369 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХV-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление №36-0001184 от 19.10.2010г., издадено от началника на ОО”КД-ДАИ”- Пловдив при ИА”АА”, с което на К.К.К., са наложени глоби в общ размер от 600,00 лева.
Решението е окончателно.

 
241 Административно наказателно дело (К) No 341/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ДАНИТА 2008 ЕООД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 25.03.2011г.
Оставя в сила Решение № 2386/22.12.2010 г., постановено по н.ах.д.№ 5844 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
242 Частно административно дело (К) No 343/2011, XX състав Частни касационни производства В.С.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Определение от 01.03.2011г., в законна сила от 02.03.2011г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 30.11.2010 г. по АХД № 3188 по описа за 2008 г. на Пловдивския районен съд.
Определението не подлежи на обжалване.
 
243 Административно дело No 348/2011, III състав Дела по ЗМВР Е.Р.М. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 17.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Р.М. ЕГН **********,***, чрез адв. С.Х.Ш. ***, посочена като подадена против “Заповед издадена от Директор на ОД на МВР – Пловдив”, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 348/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
244 Административно дело No 353/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни П.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 18.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Н.З.Д., като пълномощник на П.Г.Д.,***.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 353/ 2011 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
245 Административно дело No 364/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни МЕДЛАЙН КЛИНИК ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 08.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “МЕДЛАЙН КЛИНИК” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Филип Македонски” №37, ет.4, против Ревизионен акт с №161002879 от 05.11.2010г., издаден от Николай Атанасов Кадирев- старши инспектор по приходите при ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №25 от 24.09.2010г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив при ЦУ на НАП, с който на дружеството е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС за периода 01.02.2010г. – 30.04.2010г. в размер на 6 188,59 лева и са определени прилежащи лихви в размер на 74,64 лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №364 по описа на съда за 2011г.
ЗАЛИЧАВА насроченото за 09.03.2011г. открито заседание по делото от 10,15ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
246 Административно дело No 374/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ПАМПОРОВО ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 08.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ПАМПОРОВО ДИВЕЛЪПМЪНТ” ООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.Р.К., против Решение № 79/28.01.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, с което е оставена без разглеждане жалбата на дружеството против Ревизионен акт № 16251000104/29.11.2010 г., издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, а производството е прекратено.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 374/2011 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
247 Административно дело No 378/2011, XIV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.Х.С. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 14.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Х.С. *** против заповед № ЗД-00-106/ 16.06.2010 г. на областен управител на Област Пловдив, с която на основание пар.4к, ал.6 от ЗСПЗЗ е одобрен плана за новообразуваните имоти в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по пар.4 от ПЗРЗСПЗЗ на местностите Манастира, Над дигата, Варник, Ръжева могила, Бабина вода и Червенака в землището на с.Брестник, община “Родопи”, област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 378 по описа на Административен съд - Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
 
248 Административно дело No 379/2011, VIII състав Дела по ЗМВР С.И.З. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 10.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.З.,***, против отказ на директора на Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив да отмени наложената му със Заповед №з-9651 от 02.10.2009г. ПАМ- забрана напускането на Република България и издаването на паспорти или заместващи ги документи, считано от 02.10.2009г. до отпадане на основанието за това, обективиран в писмо с Рег.№Я-699 от 17.01.2011г.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
249 Административно наказателно дело (К) No 391/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я ЕЛИТ ПАКТ ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 28.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2056 от 16.11.2010г. по НАХ дело №5569 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХVІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №01983 от 05.07.2010г., издадено от председателя на ДКСБТ, с което на “Елит Пакт” ЕООД, е наложена имуществена санкция в размер на 3 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
250 Административно наказателно дело (К) No 409/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 25.03.2011г.
Отменя Решение № 37/05.01.2011 г., постановено по н.ах.д.№ 5543 по описа за 2010г. на Районен съд-Пловдив.
Връща делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
251 Административно наказателно дело (К) No 416/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства И.Д.П. РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 25.03.2011г.
Отменя Решение 2303/16.12.2010г., постановено по н.ах.д.№ 6825 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд .
Вместо това постанови: Отменя НП № 92/01.10.2010г. на Директора на РИОСВ-Пловдив за наложена на И.П. в качеството му на Кмет на с.Куртово Конаре, община Стамболийски глоба в размер на 1400 лв. за нарушение чл.92 ал.1 т.1 ЗУО във вр. с чл.16 ал.3 т.8, на основание чл.116 ал.1 т.4 във вр. с чл.92 ЗУО.
Решението е окончателно.

 
252 Административно дело No 429/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.М.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 28.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.М.Х. против Заповед № РД15-00-36 от 02.02.2011г. на Кмета на Община Кричим
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 429 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив , ХV състав.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
Да се изпрати препис от определението на страните.

 
253 Административно дело No 436/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 14.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Градски транспорт- Пловдив” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Димитър Стамболов” №2, против Заповед №КД-14-16-1981 от 24.09.2010г. на началника на СГКК- Пловдив към АГКК, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, като от ПИ с идентификатор №56784.525.73 се образуват два нови ПИ с идентификатори №56784.525.206 и №56784.525.207.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №436 по описа на съда за 2011г.
ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание на 15.03.2011г. от 14,00ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
254 Административно наказателно дело (К) No 452/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства И.П.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 28.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №5 от 03.01.2011г. по Н.А.Х.дело №5472 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХІ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №6657/10 от 21.05.2010г., издадено от началника на сектор “ПП” при ОД”МВР”- Пловдив, с което на И.П.Г. са наложени глоби в общ размер от 170,00 лева и е лишен от правото да управлява МПС за срок от 1 месец.
Решението е окончателно.

 
255 Административно наказателно дело (К) No 458/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА КАЗИНО ДИАМАНТ ООД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 25.03.2011г.
Оставя в сила Решение № 2351/20.12.2010г., постановено по н.ах.д.№ 4713 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
256 Частно админист. наказателно дело (К) No 463/2011, XIX състав Наказателни частни касационни производства М.С.Л. РУ НА МВР ТРУД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Определение от 01.03.2011г., в законна сила от 07.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане от 28.01.2011 г. на Пловдивския районен съд по НАХД № 606/2010 г., относно прекратяването на производството по посоченото дело в частта му по жалбата на М. Светлозарова Л. ***, ЕГН ********** срещу наказателно постановление № К-498/07.05.2009 г. на И.Д. Началник РУ на МВР-с.Труд към ОД на МВР-гр.Пловдив, в частта на наложеното административно наказание глоба в рзмер на 10 лв.

Определението е окончателно.

 
257 Частно админист. наказателно дело (К) No 465/2011, XXII състав Наказателни частни касационни производства ДЕЙМИС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Определение от 15.03.2011г., в законна сила от 15.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждането от 28.01.2011 г. по н.а.х.д. № 620 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
258 Административно дело No 470/2011, VII състав Други административни дела Д-Р РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ДАСКАЛОВА-КРАТУНКОВА ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 29.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на д-р Румяна Георгиева Даскалова – Кратункова/семеен лекар/ в село Старосел, обл.Пловдивска, по която е образувано настоящото адм. дело №470/2011г..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №470/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.


 
259 Административно дело No 481/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Х.И.,
Н.Х.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 17.03.2011г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА касателно фамилно име на втория оспорващ – Н.Х.М. ЕГН **********, като вместо “Иванова” да се счита “М.”, която корекция да се отрази в деловодната система на Административен съд – Пловдив и списъка на жалбоподателите по настоящото дело.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на И.Х.И. ЕГН **********,*** и Н.Х.М. ЕГН **********,***, против Решение № 469 от 16.12.2010г. на ОбС-Пловдив, с което е одобрен ПУП-ПРЗ и схеми Водоснабдяване, Канализация, Електрификация, Газоснабдяване, Телефонизация, Радио, Телевизионни сигнали и Интернет, Сборна план-схема на техническата инфраструктура Вертикално планиране, Транспортни комуникации, Санитарно-хигиенна обстановка, Озеленяване и отдих, и правилата и нормативите за прилагане на кв. ”Смирненски – ІV”, гр.Пловдив в посочените граници – в частта относно ПИ 5100356, за части от който са отредени УПИ ІІІ 300066 от кв.79 и УПИ ХVІ – 51000366 от кв.82, и частично попада под Южната тангента.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 481/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателите за постановяването му.

 
260 Административно дело No 487/2011, III състав Други административни дела А.Д.Х. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 17.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Д.Х. ЕГН **********,***, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД – 14 – 23 – 250 от 17.02.2011г. на Началник на ОД “КД – ДАИ” – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 487/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
261 Административно дело No 493/2011, XVI състав Други административни дела ДКЦ 3-ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 15.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ДКЦ-ІІІ" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от д-р Ж.Д., срещу писмена покана изх.№ 16-0666/12.01.2011 г., издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса-гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 493 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Директора на Националната здравноосигурителна каса.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба съгласно чл.130, ал.4 от Административнопроцесуалния кодекс.
 
262 Административно наказателно дело (К) No 513/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЮЖНА ЛОЗА 89 АНДРЕЙ СТОЙЧЕВ ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 28.03.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №30 от 01.02.2011г. по НАХ дело №789 по описа на Районен съд- Асеновград за 2010г., ІІІ-ти наказателен състав, като вместо това постановява:
ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ от друг състав на съда, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение, които са задължителни.
Решението е окончателно.

 
263 Административно дело No 516/2011, VIII състав Други административни дела М.Н.Б.   Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 15.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Н.Б.,***.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №516 по описа на съда за 2011г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
264 Административно наказателно дело (К) No 530/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДАНИВЕР-ГЕОРГИ ГОГОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 28.03.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №100 от 14.01.2011г. по НАХ дело №7300 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХІХ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №39731-S002406 от 18.10.2010г., издадено от директор на Дирекция “Контрол” в ТД- Пловдив на НАП с което на ЕТ”ДАНИВЕР- Георги Гогов”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовска” №42, ет.6, ап.30, е наложена имуществена санкция в размер на 1 672,92 лева
Решението е окончателно.

 
265 Административно дело No 549/2011, XVII състав Дела по ЗОС С.И.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 31.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на С.И.В. *** срещу отказ изх. № 11П326/21.01.2011 г. за издаване на индивидуален административен акт по преписка № 940032659 на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 549/2011 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.


 
266 Административно дело No 550/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни П.Т.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 29.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.П. ***, със съдебен адрес ***, подадена чрез адв. Ц.М., против Решение № 113/04.02.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на НАП, с което е оставена без разглеждане жалбата на П.П. против Акт за регистрация по ЗДДС № 240420900024885/05.11.2009 г. издаден от Г.Д.П., на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Стара Загора, а производството по жалбата е прекратено.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
267 Административно дело No 552/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 01.03.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата, подадена от Областен управител на Област Пловдив срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 1/31.03.2009 г., издаден от Началник “МДТ”- Анета Живкова Петрова при Община Стамболийски, с който на основание чл. 107 ал.1 ал.3 от ДОПК са установени задължения-данък върху недвижими имоти в общ размер от 3096,39 лв. /три хиляди и деветдесет и шест лева и 39 ст./.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 552 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 г.
ИЗПРАЩА делото като преписка на ръководителя на звеното за местни приходи в община Стамболийски за произнасяне по жалбата на Областен управител на Област Пловдив срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 1/31.03.2009 г., издаден от Началник “МДТ”- Анета Живкова Петрова при Община Стамболийски по реда на чл. 107, ал. 4 ДОПК, вр. чл. 4, ал. 5 ЗМДТ.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
268 Административно дело No 553/2011, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ОБЩИНА КУКЛЕН ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 23.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Куклен, представлявана от кмета на общината Димитър Сотиров, против заповед № 0922 от 21.12.2011 г. на директора на Областна дирекция “Земеделие” Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 553 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
269 Административно дело No 554/2011, VIII състав Други административни дела Н.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 25.03.2011г.
Отменя определението за даден ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д.И. ***, обективиран в писмо с изх.№ 09П-4818/7 от 10.02.2011г., да му бъде предоставен достъп до обществена информация по негово питане с Вх.№09П4818(7) от 27.01.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 554 по описа на съда за 2011г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес от страните пред Върховен административен съд.

 
270 Административно дело No 563/2011, XVII състав Искове за обезщетение САРС ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 29.03.2011г.
ВРЪЩА исковата молба с правно основание чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, предявена от “САРС ГРУП” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, с адрес за кореспонденция ***, представлявано от управителя А.А.М. против Агенция Митници, за сумата от 1126,12 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 563 по описа за 2011 г. на Административен съд гр. Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

 
271 Административно дело No 567/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ВИКТОРИЯ-2007 ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 09.03.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на Ваня Петрова Костадинова, управител на “Виктория – 2007” ЕООД, с ЕИК 160092552, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Васил Левски” № 56, за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД-15-197 от 07.02.2011 г. на началника на Митница Пловдив.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
272 Административно дело No 573/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКСОН КОРПОРЕЙШЪН ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 31.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Ексон Корпорейшън” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Княз Богориди” № 12, ет.3 чрез пълномощника адвокат Лилия Георгиева Дешкова, против Акт за дерегистрация по ЗДДС № 16099100006208/30.11.2010г. потвърден с Решение № 123/08.02.2011г. на Зам. Директора на Дирекция “ОУИ”.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 573 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 
273 Административно дело No 588/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ ООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 09.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 588/2011г. по описа на Адми-нистративен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, като
ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Върховен Административен съд на Република България.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
274 Административно дело No 593/2011, X състав Дела по ЗМСМА Н.А.К.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 18.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.А.К. - М.,***, чрез адв.Х.М., против Решение №47 на Общински съвет при Община Пловдив, взето с протокол №4 от 17.02.2011 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 593 от 2011 година по описа на Административен съд- Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
275 Частно админист. наказателно дело (К) No 638/2011, XXIV състав Наказателни частни касационни производства В.И.С. РУСО-ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Определение от 15.03.2011г.
ОТМЕНЯ Разпореждането на Районен съд - Пловдив от 25.01.2011 г. по НАХД № 6387/2010 г.
ВРЪЩА делото на ПРС за администриране на касационната жалба на В.И.С. срещу Решение № 2412 от 28.12.2010г. по НАХД 6387/2010г. по описа на ПРС.

Определението е окончателно.


 
276 Административно дело (К) No 681/2011, XXIII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА АСЕНОВГРАД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Определение от 28.03.2011г., в законна сила от 12.04.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Общинска служба по земеделие, гр. Лъки, представлявана от Софка Димитрова Янкова- началник, против Решение №431 от 19.10.2010г. по гражданско дело №1436 по описа на Районен съд- Асеновград за 2009г., ІІІ-ти граждански състав.
ПРЕКРАТЯВА производството по дело №681 по описа на съда за 2011г.
ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание на 15.04.2011г. от 10,30ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
277 Административно дело No 687/2011, X състав Искове за обезщетение Н.С.С. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 22.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №687 от 2011 година по описа на Административен съд – Пловдив. ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Окръжен съд град Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 
278 Административно дело No 752/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.Б.Б. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 29.03.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Е.Б.Б., Ц.М.К., Ф.Г.К., Е.И. Геор-гиева, Л.Г. ***; и на М.А.В., Н.А.А., Л.Р. Дин-ков, К.С.Д., В.Г.А. и А.Т.П.,***, за обявяване нищожността на Разрешение за строеж с №497 от 05.12.2006г., издадено от главния архитект на об-щина Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №752 по описа на Административен съд- Пловдив за 2011г.
ИЗПРАЩА искането на Е.Б.Б., Ц.М.К., Ф.Г.К., Е.И.Г., Л. Геор-гиев С.,***; и на М.А.В., Н.А.А., Л.Р.Д., К. Сте-фанова Д., В.Г.А. и А.Т.П.,***, да бъдат информирани за предприетите дейст-вия от община Пловдив по изпълнение решението на ПОС и отменената заповед на кмета №ОА-201 от 26.02.2002г. на община Пловдив по подведомственост.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.