АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.05.2011г. до 31.05.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1004/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТИН БЕКИР ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 09.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Х.Б., ЕГН: **********, в качеството му на ЕТ “М.Б.”, ЕИК по БУЛСТАТ: 108012112, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. “Кубрат” № 7, вх. А, ет. 4, ап. 9 против Ревизионен акт № 090900002 от 31.03.2009г., издаден от Красимира Георгиева Делчева – главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Кърджали, потвърден с Решение № 329 от 22.05.2009 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП относно допълнително начислен ДДС в общ размер на 4 052.96лв. и прилежащи лихви в размер на 1 395.72лв. и по отношение допълнително определените данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. в размер на 173.28лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 85.66лв. и за 2006г. в размер на 556.90лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 173.57лв. и лихви за неднесени в срок авансови вноски по ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 32.81лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА М.Х.Б., ЕГН: **********, в качеството му на ЕТ “М.Б.”, ЕИК по БУЛСТАТ: 108012112, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. “Кубрат” № 7, вх. А, ет. 4, ап. 9 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 908лв. /деветстотин и осем лева/, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита и платени възнаграждения за вещо лице и свидетели.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
2 Административно дело No 1039/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни МЛ ВИНО-МЛАДЕН ДИМОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 25.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ИЗЦЯЛО ЖАЛБАТА на ЕТ "МЛ вино-М.Д." със седалище в гр.Брезово и адрес на управление ***, Булстат: ***, срещу Ревизионен акт № 801613/09.03.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 330/ 22.05.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.

ОСЪЖДА ЕТ "МЛ вино-М.Д." със седалище в гр.Брезово и адрес на управление ***, Булстат: ***, да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 66000,85 лв. (шестдесет и шест хиляди лева и 85 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
3 Административно дело No 1378/2009, IX състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение А.Д.П.,
Г.А.Г.,
Т.А.А.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 12.05.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.А.Г. , ЕГН ********** и на Т.А.А., ЕГН ********** против Заповед № ЗД-07-22/01.06.2009 г. на Областен управител Пловдив на област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в частта на оспорването по жалби на Г.А.Г. , ЕГН ********** и на Т.А.А., ЕГН **********.Тази част има характер на определение и подлежи на оспорване с частна жалба в 7 дневен срок от съобщението на страните по реда на чл.138 във вр. чл.137 от АПК пред Върховен административен съд.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.П., ЕГН ********** против Заповед № ЗД-07-22/01.06.2009 г. на Областен управител Пловдив на област Пловдив.
ОСЪЖДА А.Д.П., ЕГН ********** да заплати на Областен управител Пловдив на област Пловдив направените по делото разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв./сто и петдесет лв/.
Решението подлежи на оспорване пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му с изпращане на екземпляри от същото на страните.


 
4 Административно дело No 1414/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ВАДИГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 02.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ВАДИГ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 822103110, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. “Григор Чешмеджиев” № 14А, представлявано от управителя и едноличен собственик Д.Г.Х., против Ревизионен акт № 1300900074/08.06.2009г., издаден от Даниела Иванова Шикова на длъжност инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 521 от 03.08.2009г. на Заместник Директор на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в частта, с която не му е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 18 042.22лв. и са определени прилежащи лихви за забава в размер на 8 121.15лв.
ОСЪЖДА “ВАДИГ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 822103110, със седалище и адрес на управление гр.Пещера, ул. “Григор Чешмеджиев” № 14А, представлявано от управителя и едноличен собственик Д.Г.Х. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 973,27лв. /деветстотин седемдесет и три лева и двадесет и седем стотинки/, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.

 
5 Административно дело No 1705/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ИЛ МЕТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 02.05.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160900511/19.06.2009 г., издаден от Г.Т.Н. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 608/04.09.2009 г. на И.Д. Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит на “ИЛ МЕТ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: ***, със седалище и адрес на управление гр***, представлявано от управителя И.П.А., в общ размер на 11319,22 лв., ведно със законната лихва върху тях, по фактури, издадена от “МЕТАЛ ИНДЪСТРИ” ЕООД, за данъчни период м.септември, м. октомври и м. ноември 2003 г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА “ИЛ МЕТ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: ***, с адрес за кореспонденция гр***, представлявано от управителя И.П.А., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1 387,54 лв. /хиляда триста осемдесет и седем лева и петдесет и четири стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
6 Административно дело No 1805/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни НИКОЛАЙ СТАЛЕВ-СИНГ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 27.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Н.С.-*** и адрес на управление бул."България" №192, Булстат: 836016605, срещу Ревизионен акт № 260900200/29.06.2009 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 628/16.09.2009 г. на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА ЕТ "Н.С.-*** и адрес на управление бул."България" №192, Булстат: 836016605, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 1522.25 лв. (хиляда петстотин двадесет и два лева и 25 ст.), юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
7 Административно дело No 95/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕЦ МАРИЦА 3 АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 13.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ТЕЦ Марица 3" АД със седалище в Димитровград и адрес на управление Промишлена зона, Булстат 126526421, представлявано от Денка Иванова Топалова, срещу Ревизионен акт № 260800515/21.10.2009 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр. Хасково, потвърден с Решение № 870/15.12.2009 г. на и.д. Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, упълномощен със Заповед № 676/07.08.2009 г. на изпълнителния директор на НАП – София, относно непризнат данъчен кредит в размер на 793044 лв. и лихви от 465199.78 лв.
ОСЪЖДА "ТЕЦ Марица 3" АД със седалище в Димитровград и адрес на управление Промишлена зона, Булстат 126526421, представлявано от Денка Иванова Топалова, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 25614.88 лв. /двадесет и пет хиляди шестстотин и четиринадесет лева и 88 ст./, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.


Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
8 Административно дело No 353/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Г.С.С. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 19.05.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 467 от 30.12.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, както и потвърденото с него постановление за налагане на обезпечителни мерки № 19733/2007/000022/10.12.2009г., издадено от публичен изпълнител при РД на АДВ /към настоящия момент дирекция “Събиране” към ТД на НАП-Пловдив/, с което на лицето е наложен запор върху лек автомобил "Опел Кадет", с рег. № РВ 7213 НК, лек автомобил "Опел Кадет", с рег. № РВ 7190 НК, влекач "Ивеко 19033", с рег. № РВ 5593 ТК, лек автомобил "ВАЗ 21081", с рег № РВ 4206 В, лек автомобил "Пежо 405", с рег № РВ 3795 А, товарно ремарке, с рег. № РВ 2934 Е, лек автомобил "Мерцедес А 170 ЦДИ", с рег № РВ 3910 ВН, лек автомобил "Деу Нексия", с рег. № РВ 5099 КВ, лек автомобил "Форд Фиеста", с рег. № РВ 6894 КК и лек автомобил "Шкода Фаворит", с рег. № РВ 2219 В.
ОСЪЖДА ТД на НАП-Пловдив да заплати на Г.С.С., ЕГН ********** *** сумата от 10/десет/ лева разноски по делото.
Решението е окончателно.
 
9 Административно дело No 416/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕПОС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 11.05.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Епос" ООД със седалище в гр. Хасково и адрес по чл. 8 ДОПК ул."Лозарска" № 12, Булстат: 126558981, представлявано от Михаил Видев Инджов- управител Ревизионен акт № 260900448/30.11.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Хасково, потвърден с Решение № 75/29.01.2010 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта му с която е начислен допълнително корпоративен данък за 2004г. в размер на 95940лв и лихви в размер на 60640,40лв и за 2005г. в размер на 88080лв и лихви в размер на 44879,74лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.
ОСЪЖДА "Епос" ООД със седалище в гр. Хасково и адрес по чл. 8 ДОПК ул."Лозарска" № 12, Булстат: 126558981, представлявано от Михаил Видев Инджов- управител, да заплати на Дирекция “ОУИ”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2140 лв. /две хиляди сто и четиридесет лева/ юрисконсултско възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част от жалбата.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ”– Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “"Епос" ООД със седалище в гр. Хасково и адрес по чл. 8 ДОПК ул."Лозарска" № 12, Булстат: 126558981, представлявано от Михаил Видев Инджов- управител сумата от 3108 лв. /три хиляди сто и осем лева / – представляващи разноски по делото съразмерно на уважената част от жалбата.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
10 Административно дело No 420/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни БЪТЕРФЛАЙ-2003 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 02.05.2011г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 160901280/07.12.2009 г., издаден от В.С.К., на длъжност главен инспектор по приходите, при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 84/02.02.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, относно допълнително начислен ДДС на “Бътерфлай – 2003” ЕООД, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.А.П., в размер на 5644,09 лв., ведно със законната лихва върху тях, като намалява установените задължения, както следва: ДДС за данъчен период м.12.2007 г. от 5644,09 лв. на 5633,72 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “Бътерфлай – 2003” ЕООД, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.А.П., сумата от 2,67 лв. /два лева и 67 стотинки/, представляваща съответната част от сторените от последното разноски по производството за заплащане на държавна такса, възнаграждение за вещо лице и възнаграждение за един адвокат.
ОСЪЖДА “Бътерфлай – 2003” ЕООД, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.А.П., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата 550,83 лв. /петстотин и петдесет лева и 83 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
11 Административно дело No 453/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕК.ИНТ.ТРАНСПОРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 19.05.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260900433 от 02.09.2009 г. на главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Хасково, потвърден с Решение № 729/29.10.2009 г. на И.Д. директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на « Тек. Инт. Транспорт « ЕООД – гр.Хасково, Булстат ***, с адрес на управление: гр***, с управител Р.Ю., е начислен допълнителен ДДС в размер на 51 743.34 лв. и лихви в размер на 6 765.82 лв.
ОСЪЖДА “Тек. Инт. Транспорт” ЕООД – гр.Хасково, Булстат ***, с адрес на управление: гр.Хасково, ул.”Картечар” № 57 а, с управител Р.Ю. Дирекция да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от лв. 1620/хиляда шестотин и двадесет/ лева, представляващи разноски за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
12 Административно дело No 660/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни И.Л.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 18.05.2011г.

ОТМЕНЯ по жалба на И.Л.С., ЕГН **********,***, ревизионен акт № 240900640 от 30.11.2009г., издаден от Борислав Г. Чапразов – инспектор по приходите при ТД на НАП – Стара Загора, потвърден в обжалваната част с Решение № 83 от 02.02.2010г. на Зам. Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който е определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ и по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2005г. за разликата от 1871.84 лева, до който размер актът е правилен и законосъобразен, до пълния размер определен с РА в размер на 10848.80 лева, както и в частта относно съответните лихви за забава в размер от 943.99 лева до пълния 5358.10 лева; за 2006г. за разликата от 201.89 лева, до който размер актът е правилен и законосъобразен, до пълния размер определен с РА в размер на 30436.81 лева, както и в частта относно съответните лихви за забава в размер от 75.15 лева до пълния размер от 10976.46 лева; и за 2007г. за разликата от 18390.32 лева, до който размер актът е правилен и законосъобразен, до пълния размер определен с РА 27997.34 лева, както и в частта, относно съответните лихви за забава в размер от 4057.86 лева до пълния размер от 6177.68 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА И.Л.С., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “ОУИ”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 617 лв. /шестстотин и седемнадесет лева/ юрисконсултско възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част от жалбата.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ”– Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “И.Л.С., ЕГН **********,*** сумата от 1829 лв. /хиляда осемстотин двадесет и девет лева/ – представляващи разноски по делото съразмерно на уважената част от жалбата.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на

 
13 Административно дело No 693/2010, IX състав Искове за обезщетение Д.Д.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СТАРА ЗАГОРА Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 19.05.2011г.
Отхвърля като неоснователни обективно съединените искове предявени отДенислав Д.Т. ЕГН**********,*** и съдебен адрес: гр.Пловдив, ул."Хан Кубрат" № 2, ет.З, тел/факс 032/264097,чрез адв.С.Х.С. срещу Областна дирекция на МВР-гр.Стара Загора , с които ищецът Д.Д.Т. претендира заплащане на обща сумата от 50000/петдесет хиляди лева/ лв. неимуществени вреди , законната лихва върху тях от 10 април 2005 г.до окончателното им изплащане от ответника и разноски по делото по два обективно съединени искове за съвместно разглеждане както следва :1/иск срещу Областна дирекция на МВР-гр.Стара Загора за претендирано обезщетение за твърдяни от ищеца претърпени от него неимуществени вреди,причинени му от твърдян от ищеца причинен му побой от служители на ответника в размер на 40000/четирдесет хиляди лева/заедно със законната лихва върху тях считано от 10 април 2005 г.до окончателното изплащане;2/иск срещу Областна дирекция на МВР-гр.Стара Загора за претендирано обезщетение за твърдяни от ищеца претърпени от него неимуществени вреди,причинени му от твърдяно от него неправомерно 24-часово задържане на същия от ответника в размер на 10000/десет хиляди лева/ заедно със законната лихва върху тях считано от 10 април 2005 г.до окончателното изплащане;
Осъжда Д.Д.Т. ЕГН********** да заплати на Областна дирекция на МВР-гр.Стара Загора сто и петдесет лева разноски.Преписи от решението да се изпратят на страните.
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд на Република България.


 
14 Административно дело No 721/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Г.И.Т. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 25.05.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 468 от 30.12.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията за държавни вземания, както и постановление за налагане на обезпечителни мерки № 86894/2003/000023/09.12.2009г., издадено от публичен изпълнител при РД на АДВ /към настоящия момент дирекция “Събиране” към ТД на НАП-Пловдив/, с което на жалбоподателя е наложен запор върху МПС - лек автомобил "Мерцедес 200Д", с рег. № РВ 8048 Н, лек автомобил "Пежо 405", с рег. № РВ 8356 Н, лек автомобил "Форд Ескорт", с рег № РВ 9537 Р и товарен автомобил “Ифа В”, с рег. № П 2202 Ч.
ОСЪЖДА ТД на НАП - Пловдив да заплати на Г.И.Т., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес *** сумата от 10/десет/ лева разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
15 Административно дело No 737/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.И.Ж. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 11.05.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в частта и досежно ПИ, собствен на наследниците на Иван Динов М., представляващ част от бивш имот с №211, кв.132 по регулационния план на кварталите северно от панаирни палати, гр. Пловдив, одобрен със Заповед №3649 от 31.VІІ.1957г., имот с пл.№367 според Заповед №РД-09-12 от 15.01.1999г. на кмета на Община Пловдив - Район "Северен" и Заповед №ОА-1297 от 18.09.2000г. на кмета на община Пловдив, попадащ в имоти с идентификатори №56784.507.367 и №56784.507.9515 по КК.
ИЗПРАЩА преписката на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изменение на КК и КР за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно ПИ, собствен на наследниците на Иван Динов М., представляващ част от бивш имот с №211, кв.132 по регулационния план на кварталите северно от панаирни палати, гр. Пловдив, одобрен със Заповед №3649 от 31.VІІ.1957г, имот с пл.№367 според Заповед №РД-09-12 от 15.01.1999г. на кмета на Община Пловдив - Район "Северен" и Заповед №ОА-1297 от 18.09.2000г. на кмета на община Пловдив, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на К.И.Ж.,***, сумата от 880,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
16 Административно дело No 758/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни И.Д.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 09.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Т. ***, против Ревизионен акт /РА/ № 1600801313 от 23.02.2009г., издаден от Софка Димитрова Мицева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 290/07.05.2009г. на Директора на Дирекция “ОУИ”- Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за допълнително начислен ДДС в размер на 36 725,60 лв., ведно с прилежащи лихви за забава за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 23 398,12лв.
ОСЪЖДА И.Д.Т., ЕГН ********** ***, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1652 /хиляда шестстотин петдесет и два/ лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
17 Административно дело No 829/2010, VII състав Други административни дела ДКЦ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 04.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Диагностично – консултативен център Свети Георги”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив,бул.”Васил Априлов”№15а срещу писмена покана изх.№16-1343 от 18.03.2010г. на Директор РЗОК – Пловдив, с която Дружество приканено да заплати доброволно неправомерно получена от него сума в общ размер на 86 811,22 лева за периодите: 01.07.2008г. – 30.09. 2008г. и 01.10.2008г. – 31.12.2008г., поради надвишаване на регулативните стандарти за третото и четвъртото тримесечия за 2008г. в частта за направления за: МН за ВСД-бл.МЗ-НЗОК №3А и МН за МДД-дейност бл.МЗ-НЗОК №4, съобразно посочените подробни стойности в поканата, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Диагностично – консултативен център Свети Георги”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив,бул.”Васил Априлов”№15а да заплати на РЗОК – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив,ул.”Христо Чернопеев” №14 сумата от общо 2 291,72/две хиляди двеста и деветдесет и един лева и седемдесет и две стотинки/ разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
18 Административно дело No 853/2010, V състав Други административни дела МБАЛ ПЛОВДИВ АД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 19.05.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-115/23.03.2010г. на Директора на РЗОК – Пловдив.
ОСЪЖДА Директора на РЗОК – Пловдив да заплати на “МБАЛ – Пловдив” АД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. България №234 сумата от 2761/две хиляди седемстотин шейсет и един/ лева съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
19 Административно дело No 880/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО-ХИДРО-90 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 27.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЕКО ХИДРО 90” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. “Асен Златарев” №12, представлявано от управителя И.Г.Д против Ревизионен акт № 900467 от 25.01.2010 г., издаден от Галя Димитрова Славчева, инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив - ИРМ Пазарджик, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 237 092.52лв. ведно с прилежащи лихви в размер на 174 145.28лв., допълнително определен корпоративен данък за 2004г. в размер на 129 911.49лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 84 624,39 лв. и корпоративен данък за 2006г. в размер на 604 289.14лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 244 446.33лв., потвърден с Решение № 206 от 29.03.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА “ЕКО ХИДРО 90” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. “Асен Златарев” №12, представлявано от управителя И.Г.Д да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 29 400,18лв. /двадесет и девет хиляди лева и четиристотин лева и осемнадесет стотинки/, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
20 Административно дело No 925/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни НИСО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 25.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “НИСО” ЕООД, ЕИК 112662482, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. “Никола Докторов” № 3 В, представлявано от Николай Иванов Сотиров против Ревизионен акт № 900531 от 11.02.2010г., издаден от Боряна Стефанова Пашова на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, потвърден в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 20500,00 лв. и прилежаща лихва в размер на 4325,29 лв. с Решение № 262 от 16.04.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.
ОСЪЖДА “НИСО” ЕООД, ЕИК 112662482, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул. “Никола Докторов” № 3 В, представлявано от Николай Иванов Сотиров да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 1146 лв. /хиляда сто четиридесет и шест /лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
21 Административно дело No 937/2010, VII състав Дела по ЗОС ИНКОМ-3 ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 28.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Инком – 3”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул. “Шести септември”№153 срещу решение №133, взето с Протокол 11 от 22.04.2011г. на Общински съвет – Пловдив, с което е одобрен спечелилия кандидат в проведен конкурс за отдаване под наем на следния недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: спортна площадка, находяща се в УПИ І – комплексно жилищно застрояване и подземни гаражи, кв.10 жил. гр. А – 1, 2, 3 по плана на ЖР “Тракия” на гр.Пловдив с площ на площадката 920 кв.м. и площ на терена за разполагане на обект по смисъла на чл.56 ЗУТ от 50 кв.м. – “Активлайф”ЕООД гр.Пловдив и е упълномощен Кметът на Община – Пловдив да сключи наемен договор с него, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Инком – 3”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул. “Шести септември”№153 да заплати на Общински съвет – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл.“Стефан Стамболов”№1 сумата от 300/триста/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
22 Административно дело No 1083/2010, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.И.П. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 26.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Й.И.П. с ЕГН **********,*** против Заповед РД-09-315 от 14. 05. 2010 г. на Кмета на Община Марица.
ОСЪЖДА Й.И.П. с ЕГН **********,***, да заплати на Община Марица съдебни разноски в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.
Решението е окончателно.

 
23 Административно дело No 1089/2010, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.И.М.,
И.Г.Г.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 02.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.М. ЕГН **********,***, ж.к.Строител, №6, и И.Г.Г. ЕГН **********,***, ж.к.Тракия, бл.96, вх.Г, ет.8, ап.24, и двамата със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Шейново”№11, ап.10, В ЧАСТТА й против Заповед № КД-14-16-367 от 19. 02.2010г. на Началник Служба Геодезия, картография и кадастър, гр.Пловдив към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, В ЧАСТТА с която е одобрено изменение в на Кадастралния регистър към кадастралната карта на град Пловдив, в частта относно данните за собствеността по отношение на са.-мостоятелен обект с идентификатор № 56784.520.1487.1.3, находящ се в сграда с идентификатор № 56784.520.1., находяща се в ПИ с идентификатор № 56784. 520.1487, КАТО ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА и
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по а.х. дело № 1089/2010г. по описа на Административен съд – Пловдив, І отделение, ІІІ състав в тази му част.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-16-367 от 19.02.2010г. на Началник Служба Геодезия, картография и кадастър, гр.Пловдив към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, В ЧАСТТА й с която е одобрено изменение Кадастралния регистър към Кадастралната карта на град Пловдив, досежно данните за собствеността по отношение на ПИ с идентификатор № 56784.520.1487.
ИЗПРАЩА преписката на СГКК – гр.Пловдив, за постановяване на административен акт при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящото решение, в тази му част.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.М. ЕГН **********,***, ж.к.Строител, №6, и И.Г.Г. ЕГН **********,***, ж.к.Тракия, бл.96, вх.Г, ет.8, ап.24, и двамата с адрес за призоваване гр.Пловдив, ул.”Шейново”№11, ап.10, против Заповед № КД-14-16-367 от 19.02.2010г. на Началник Служба Геодезия, картография и кадастър , гр.Пловдив към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в останалите й оспорени ЧАСТТИ като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на С.И.М. ЕГН **********,***, ж.к.Строител, №6, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Шейново”№11, ап.10, сумата от 95 /деветдесет и пет/ лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на И.Г.Г. ЕГН **********,***, ж.к.Тракия, бл.96, вх.Г, ет.8, ап.24, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Шейново”№11, ап.10, сумата от 95 /деветдесет и пет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта с която жалбата е оставена без и е прекратено производството по делото, имаща характер на определение, подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
24 Административно дело No 1175/2010, XVIII състав Други административни дела Ц.Т.З. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ОТДЕЛ РЕГИОНАЛНА РАЗПАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 17.05.2011г.

ОБЯВЯВА нищожността на уведомително писмо за извършено плащане с Изх.№ 7102 от 27.07.2009г. на Държавен фонд “Земеделие”, Областна разплащателна агенция, гр. Пловдив, с което на Ц.Т.З. ЕГН **********,***, са наложени санкции и редукции за наддекларирани площи в размер на 7875,53 лева.
ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция за произнасяне по общо заявление за плащания на площ 2008 с УИН 16/300508/25326 от 13.05.2008г.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
25 Административно дело No 1198/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ-СЕПТЕМВРИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 04.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Автобусни превози –Септември” ЕООД, ЕИК 112518005, с адрес за кореспонденция: град Белово, ул. “Юндола” №100, против ревизионен акт № 130090581 от 19.02.2010 г., издаден от Цветана Спасова Джиева, старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, ИРМ – Пазарджик, потвърден с решение № 361 от 21.05.2010 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за непризнат през м. януари и м. февруари 2009 г. данъчен кредит в размер на 162 000 лв., ведно с прилежащите лихви от 17 968.09 лв. ОСЪЖДА “Автобусни превози –Септември” ЕООД, ЕИК 112518005, с адрес за кореспонденция: град Белово, ул. “Юндола” №100, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 4 009.36 /четири хиляди и девет и 0.36/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
26 Административно дело No 1207/2010, I състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Б.П.,
А.С.Л.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 18.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1309 от 25.11.2005год. на Общинска служба “Земеделие” в Община Пловдив, с което е постановено А.С.Л., С.А. Л., Г.А. К., М.Р.П., П. и И. Б.П. да бъдат обезщетени със земя на стойност 28лв., а за разликата до пълния размер на дължимото обезщетение – поименни компенсационни бонове на стойност 534лв. = 534 ПКБ.
ВРЪЩА административната преписка на Общинска служба “Земеделие” в Община Пловдив за продължаване на административнопроизводствените действия, при съблюдаване на указанията по приложение на закона, дадени в настоящото решение.
ОСЪЖДА Общинска служба “Земеделие” в Община Пловдив да заплати на А.С.Л. ***, сумата от 250.00лв., представляваща заплатено от последния възнаграждение за един адвокат.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
27 Административно дело No 1213/2010, XIII състав Дела по ЗОС К.Н.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 05.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от К.Н.К., ЕГН **********,*** против Заповед № ОА 1138/01.06.2010 г. на Кмета на община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1213/2010 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІІІ състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.


 
28 Административно дело No 1309/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ВИПЕР ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 16.05.2011г.

ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160902218 от 06.04.2010 г. И Ревизионен акт за поправка на Ревизионен акт № 1009572 от 20.04.2010 г., издадени от Николай Атанасов Кадирев - инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърдени в обжалваната част с Решение № 389 от 04.06.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта на допълнително начислен ДДС в размер на 15 608лв. за данъчен период м.01.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на “В.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Волга” № 51, представлявано от управителя Йордан Илиев Джермански в останалата част по отношение непризнат данъчен кредит в общ размер на 101 144.17лв. и съответните лихви в размер на 3 998.90лв.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “В.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Волга” № 51, представлявано от управителя Йордан Илиев Джермански направените по делото разноски в размер на 77.55лв. /седемдесет и седем лева и петдесет и пет стотинки/, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА “В.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Волга” № 51, представлявано от управителя Йордан Илиев Джермански да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив сумата в размер на 2 494.69лв. /две хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и шестдесет и девет стотинки/, равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
29 Административно дело No 1343/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ИНТЕРТРЕЙД-2003 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 11.05.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1000294/12.04.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив срещу "Интертрейд-2003" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул."Цар Асен" №76, ет.2, оф.2, и адрес за кореспонденция в гр.София, ул."Ворино" №19, вх.Б, ет.6, ап.13, Булстат: 112598909, представлявано от Ерол Рафетов Онбашиев, потвърден с Решение № 409/10.06.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, В ЧАСТТА на доначисления данък върху добавената стойност в размер на 656701,78 лв. за данъчните периоди от м.декември 2008 г. до м.април 2009 г., ведно със съответните лихви.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Интертрейд-2003" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул."Цар Асен" №76, ет.2, оф.2, и адрес за кореспонденция в гр.София, ул."Ворино" №19, вх.Б, ет.6, ап.13, Булстат: 112598909, представлявано от Ерол Рафетов Онбашиев, срещу Ревизионен акт № 1000294/12.04.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, потвърден с Решение № 409/10.06.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, В ЧАСТТА на отказаното право на данъчен кредит в размер на 1304,06 лв., ведно със съответните лихви.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "Интертрейд-2003" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул."Цар Асен" №76, ет.2, оф.2, и адрес за кореспонденция в гр.София, ул."Ворино" №19, вх.Б, ет.6, ап.13, Булстат: 112598909, представлявано от Ерол Рафетов Онбашиев, по компенсация разноски по делото в размер на 3058,33 лв. (три хиляди и петдесет и осем лева и 33 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
30 Административно дело No 1358/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни С.Б.Й. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 05.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Б.Й., ЕГН **********,*** А, чрез адв. Дерменджиев, против ревизионен акт /РА/ № 161000211/09.04.2010 г., издаден от Марина Маринова Синджирлиева – инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с решение № 401 от 07.06.2010 г. на директора на дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, с който на ревизираното лице са определени допълнително данък по чл. 35 от Закона за облагане доходите на физическите лица /ЗОДФЛ отм./ за 2006 г. в размер на 12 972.56 лв. и лихви – 5 217.10 лв. и данък по чл. 48 от Закона за данъка върху доходите на физически лица /ЗДДФЛ/ в размер на 93 742.05 лв. и лихви – 24 181.44 лв.
ОСЪЖДА С.Б.Й., ЕГН **********,*** А, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 3 172.26 /три хиляди стоседемдесет и два и 0.26/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
31 Административно дело No 1361/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.В.Г.,
Р.В.Т.,
В.К.И.,
С.Д.П.,
А.В.М.,
С.Б.З.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 04.05.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 289 от 18.03.2010г. на Кмета на Община Родопи, с която на основание чл. 129 ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 28 ППЗОЗЗ е одобрен ПУП-ПРЗ за имот № 005106, местност “Текен пара”, землище с. Оризари, представляващ земеделска земя, за процедура по промяна предназначението, съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ като се образува УПИ: 5104, 5105, 5106-автопарк, разширение на полски път за локално платно по червени, сини линии, надписи със син цвят и корекции със зелено. Определя се начин на застрояване на сгради с Н до 10.00м; за ново строителство-свободно разположени в зона по ограничителна линия на застрояване, показана с плътен червен пунктир, котировки с черно и корекции със зелено, за съществуващото строителство-по плътен черен контур; определя се устройствена зона “Пп”; съгласуват се трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
ОСЪЖДА Община Родопи да заплати в полза на Д.В.Г., Р.В.Т., В.К.И., С.Д.П., А.В.М. сумата в размер от 680 лв. /шестстотин и осемдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
32 Административно дело No 1371/2010, XV състав Други административни дела Б.П.А. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 16.05.2011г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Здравно заключение с изх. № 6437 от 28.06.2010г. на Директора на РИОКОЗ-Пловдив /РЗИ-Пловдив/, с което е отменено Здравно заключение с изх. №1571 от 18.02.2009г.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 
33 Административно дело No 1419/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО ГИПС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 19.05.2011г.

ОТХВЪРЛЯ ИЗЦЯЛО ЖАЛБАТА на "Еко гипс" ООД със седалище в гр. Стамболийски и адрес на управление ул. "Търговска" №30, Булстат 115784185, представлявано от Иван Любчов Пройкин, срещу Ревизионен акт № 161000481/ 20.04.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, потвърден с Решение № 423/16.06.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Еко гипс" ООД със седалище в гр.Стамболийски и адрес на управление ул."Търговска" №30, Булстат 115784185, представлявано от Иван Любчов Пройкин, да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1138,95 лв. (хиляда сто тридесет и осем лева и 95 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
34 Административно дело No 1482/2010, XIV състав Други административни дела ГАМАКОЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 05.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Гамакол” ЕООД – гр. Пловдив, ЕИК ***, с адрес на управление: ***, с управител Д.М.Д. против заповед № 25/ 01.07.2010 г. на директора на РИОКОЗ – Пловдив, с която е наложена ПАМ за временно спиране пускането на пазара на химичен препарат “газ за осветление”, бутилирано от фирма “Гамакол” ЕООД, гр. Пловдив до отстраняването на нарушенията по чл.31, ал.1 от Наредбата за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати/ДВ, бр.5/2003 г./, считано от веднага, като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му с препис за страните.
 
35 Административно дело No 1536/2010, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕКСПО-ГРУП АД КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 27.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на “Експо – груп” АД,, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Добруджа №2, представлявано от изпълнителен директор Ангел Димитров Димитров против Заповед РД-10-618 от 30. 06. 2010 г. на Кмета на р-н “Централен”, при Община Пловдив.
ОСЪЖДА “Експо – груп” АД, да заплати на Община Пловдив съдебни разноски в размер на 460.10 /четиристотин и шейсет лева и десет ст./ лева.
Решението е окончателно.

 
36 Административно дело No 1543/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Г.В.В.,
Т.К.Г.
ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 02.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.К.Г., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес *** и Г.В.В., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес *** против Решение № 97/05.07.2010г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление с изх. № РД – 11 – 935/17.06.2010г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки, издадено на основание чл.121, ал.6 от ДОПК от Кирил Минчев – публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис – Пловдив в обжалваната част за наложения запор върху дружествените дялове, притежавани от Т.К.Г. в “Миборта” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115318771.
ОСЪЖДА жалбоподателите Т.К.Г., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес *** и Г.В.В., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес *** да заплатят на Териториална Дирекция – гр.Пловдив на Национална агенция по приходите, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
37 Административно дело No 1544/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни С.С.Ю. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 03.05.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 091000305 от 21.04.2010г., издаден от Красимира Георгиева Делчева - главен инспектор по приходите в Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, ИРМ - Кърджали, потвърден с Решение № 467 от 29.06.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който определен допълнително данък по чл. 35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ, отм.) за 2003г. в размер на 4 585.70лв. и прилежащи лихви в размер на 3 593.38лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата като неоснователна в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на С.С.Ю., ЕГН: **********,*** сумата в размер на 263,81лв./двеста шестдесет и три лева и осемдесет и една стотинки/, съответната част от заплатените държавна такса и възнаграждение за вещо лице и адвокатски хонорар.
ОСЪЖДА С.С.Ю., ЕГН: **********,*** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 568лв. /петстотин шестдесет и осем лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.Преписи от решението да се изпратят на страните. Решението може да се обжалва чрез Административен съд - Пловдив пред Върховен административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщението че е изготвено.

 
38 Административно дело No 1546/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни НАТАЛИ-М ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 11.05.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 261000775/12.05.2010г., издаден от Михаил Вълчев Тенев - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, офис-Хасково, в частта относно непризнат данъчен кредит общо в размер на 4325,24лв. и съответни лихви в размер на 2500,79лв. за данъчни периоди м.11 2004г. и м. 07.2006г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "НАТАЛИ - М" ООД, със седалище и адрес на управление: град Хасково, улица "Добруджа" №21-23, вход Б, ап.10, ЕИК на БУЛСТАТ: 126068283, представлявано от управителя А.Н.С., против Ревизионен акт № 261000775/12.05.2010г., издаден от Михаил Вълчев Тенев - старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, офис-Хасково, в останалата й част.
ОСЪЖДА Дирекция «ОУИ», гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "НАТАЛИ - М" ООД, със седалище и адрес на управление: град Хасково, улица "Добруджа" №21-23, вход Б, ап.10, ЕИК на БУЛСТАТ: 126068283, представлявано от управителя А.Н.С., сумата в размер на 428,57лв. /четиристотин двадесет и осем лева и петдесет и седем стотинки/, представляваща разноските по делото.
ОСЪЖДА "НАТАЛИ - М" ООД, със седалище и адрес на управление: град Хасково, улица "Добруджа" №21-23, вход Б, ап.10, ЕИК на БУЛСТАТ: 126068283, представлявано от управителя А.Н.С. да заплати на Дирекция «ОУИ», гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 357,36лв./триста петдесет и седем лева и тридесет и шест стотинки/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
39 Административно дело No 1589/2010, XVI състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИСАР Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 04.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 503, взето с Протокол № 61 от 22.06.2010 г. на Общински съвет гр.Хисаря, потвърдено с Решение № 508, взето срещу подпис с Протокол № 62 от ОбС – гр.Хисаря, с което е решено да се окаже финансова подкрепа на читалищата в община Хисаря в общ размер на 50 000 лв.


Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението.


 
40 Административно дело No 1596/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни НИКОЛОВ СТРОЙ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 05.05.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Н. строй” ООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пловдив, ул. “Иларион Макариополски” № 34, с ЕИК по БУЛСТАТ 160121071, представлявано от управителя Х.С.Н. ревизионен акт /РА/ № 1601000915/31.05.2010г., издаден от Г.Ст.Г. – гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 555 от 27.07.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който е начислен ДДС за внасяне за разликата от 14449,62 лева до пълния определен размер от 39632,95 лева, ведно със съответните лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА “Н. строй” ООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пловдив, ул. “Иларион Макариополски” № 34, с ЕИК по БУЛСТАТ 160121071, представлявано от управителя Х.С.Н., да заплати на Дирекция “ОУИ”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 421 лв. /четиристотин двадесет и един лева/ юрисконсултско възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част от жалбата.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ”– Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Н. строй” ООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр.Пловдив, ул. “Иларион Макариополски” № 34, с ЕИК по БУЛСТАТ 160121071, представлявано от управителя Х.С.Н. сумата от 238 лв. /двеста тридесет и осем лева/ – представляващи разноски по делото съразмерно на уважената част от жалбата.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
41 Административно дело No 1614/2010, XVI състав Искове за обезщетение И.Г.И.,
С.А.И.,
С.К.Й.,
Г.И.Й.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 18.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от И.Г.И. ***, ЕГН: **********; С.А.И. ***, ЕГН: **********; С.К.Й. ***, ЕГН: **********; и Г.И. ***, ЕГН: **********,***, с претенция за присъждане на сумата от с претенция за присъждане на сумата от 40400 лв. като обезщетение за претърпени имуществени и е неимуществени вреди вследствие незаконосъобразно бездействие на общината при изпълнение на нейната административна дейност.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
42 Административно дело No 1623/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ХИД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 16.05.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161000894 от 30.04.2010г., издаден от Николай Атанасов Кадирев- инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден и изменен с Решение №492 от 06.07.2010г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на “ХИД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Братя Бъкстон” №134, е начислен допълнително ДДС за месец май 2008г. в размер на 197 333,96 лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 51 576,40 лв., за сумата от 161 355,16 лв., представляваща сбора на допълнително начисления ДДС за данъчен период месец май 2008г., в размер на 40 386,67 лв. и допълнително начисления ДДС за месец май 2008г. в размер на 120 968,49 лв., както и за сумата от 51 576,40 лв., представляваща начислените лихви върху сумата от 247 670,66 за периода от 15.05.2008г. – 30.04.2010г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ХИД” ЕООД против Ревизионен акт с №161000894 от 30.04.2010г., за сумата от 35 978,80 лв., представляваща сбора на отказаното право на приспадане на данъчен кредит по фактури с №24 и №25 от 27.05.2008г., издадени от “Випера груп” ООД, в размер на 25 236,41 лв. и отказано право на приспадане на данъчен кредит по 5 броя фактури, издадени от “КАН 92” ООД, в размер на 10 742,39 лв.
ОСЪЖДА “ХИД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Братя Бъкстон” №134, да заплати на Националната агенция за приходите, Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, сумата от 527,98 лева, представляваща направените по делото разноски, съразмерно на отхвърлената част от жалбата, изчислени по компенсация.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
43 Административно дело No 1646/2010, XVI състав Дела по ЗМСМА БТК АД КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 02.05.2011г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на община Брезово да възстанови на "Българска телекомуникационна компания" АД със седалище в гр.София и адрес на управление бул."Тотлебен" №8, Булстат: 831642181, платените от нея такси за битови отпадъци за периода от 2004 г. включително до третото тримесечие на 2009 г. за недвижим имот – Радио-предавателен център, находящ се в местн. Балталъка, в землището на с.Ръжево Конаре, общ.Калояново, Пловдивска област.
ВРЪЩА преписката на Кмета на община Брезово за произнасяне по молба изх.№ 08-00-858/22.12.2009 г., подадена от "Българска телекомуникационна компания", Булстат: 831642181, в частта й относно възстановяване на посочените
такси за битови отпадъци
ОСЪЖДА община Брезово да заплати на "Българска телекомуникационна компания" АД със седалище в гр.София и адрес на управление бул."Тотлебен" №8, Булстат: 831642181, разноски по делото в размер на 50 лв. (петдесет лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
44 Административно дело No 1674/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Е.И.Я. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 28.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.И.Я., ЕГН **********, в качеството си на едноличен търговец с фирма “Синета – Е.Я.”, ЕИК 115116887, със седалище и адрес: гр. Сопот, ул. “Иван Вазов” № 29, е оспорил Ревизионен акт /РА/ № 1610000/23.04.2010 г. (л.105-114), издаден от Ваня Георгиева Ковачева – инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 425/16.06.2010 г. (л.16-20) на Заместник директора Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, упълномощен със Заповед № ЗЦУ/100/20.01.2010 г. (л.438) на Изпълнителния директор на НАП, с който на жалбоподателя са определени допълнително данъчни задължения, както следва: - данък по чл. 35 от ЗОДФЛ / отм. /за 2006 г – 4 732.94 лв. и лихви в размер на 1 929.42 лв.; - данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. – 7 754.04 лв. и лихви в размер на 972.72 лв.
ОСЪЖДА Е.И.Я., ЕГН **********, в качеството си на едноличен търговец с фирма “Синета – Е.Я.”, ЕИК 115116887, със седалище и адрес: гр. Сопот, ул. “Иван Вазов” № 29 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 757.78 лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
45 Административно дело No 1680/2010, XV състав Други административни дела НАЧАЛНИКА НА РИО-ПЛОВДИВ С.Л.Е. Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 02.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането за налагане на административно наказание на С.Л.Е. директор на СОУ “Хр. Ботев” гр. Съединение и произнасяне по чл. 33 ал.2 и ал.3 от ЗПУКИ, обективирано в молба с изх. № РД-16-2-182 от 06.08.2010г. на Началника на Регионален инспекторат по образованието -Пловдив въз основа на негово Решение № РД-06-0219 от 11.06.2010г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.


 
46 Административно дело No 1696/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни МЕРИЧ-ТАБАКО КАПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 20.05.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на „М.- Т. К.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Първомай, ул. “Стефан Стамболов” № 43, представлявано от Мюмюн Нешад Ахмед Ревизионен акт № 160901164/25.05.2010г., издаден от Лозка Н. Стоянова – старши инспектор по приходите в Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, потвърден и изменен с Решение № 521/15.07.2010г. на Директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП в частта на допълнително определен корпоративен данък за 2008г. за разликата от 36458,76 лева, до който размер актът е правилен и законосъобразен, до пълния размер определен с РА в размер на 41198,56 лева, както и в частта относно съответните лихви за забава в размер от 4791,21 лева до пълния 5414,09, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.
ОСЪЖДА „М.- Т. К.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Първомай, ул. “Стефан Стамболов” № 43, представлявано от Мюмюн Нешад Ахмед, да заплати на Дирекция “ОУИ”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1223 лв. /хиляда двеста двадесет и три лева/ юрисконсултско възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част от жалбата.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ”– Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „М.- Т. К.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Първомай, ул. “Стефан Стамболов” № 43, представлявано от Мюмюн Нешад Ахмед сумата от 186 лв. /сто осемдесет и шест лева/ – представляващи разноски по делото съразмерно на уважената част от жалбата.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
47 Административно дело No 1699/2010, XIII състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие П.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 04.05.2011г.
ЗАДЪЛЖАВА кмета на община Родопи, обл. Пловдив в 7-дневен срок от уведомяването му за настоящото решение, да предприеме действия по принудително изпълнение на издадената от него Заповед № 214/01.03.2010 г., изменена със заповед № 288/17.03.2010 г.
НАЛАГА на Йордан Шишков – кмет на общ. Родопи, обл. Пловдив, ГЛОБА в размер на 50 /петдесет/ лева.
ОСЪЖДА кмета на община Родопи, обл. Пловдив да заплати на Петър Г.Д. направените разноски по делото в размер на 10.00 (десет) лева.
ОСЪЖДА кмета на община Родопи, обл. Пловдив да заплати на “Напоителни системи” ЕАД – София направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 500 лв.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл. 298, ал. 4 от АПК.

 
48 Административно дело No 1706/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО-ИНЖЕНЕРИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 28.05.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 211000783/17.05.2010г., издаден от Валентина Иванова Каишева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Смолян, потвърден с Решение № 496/06.07.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на ”Еко Инженеринг”ЕООД, гр.Смолян,ул.”Борова гора”№29, представлявано от управителя Светослав Шехов, са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит за данъчен период месец Октомври 2008 г. в размер общо на 10 077 лева, по фактури, издадени от ЕТ“А.С.”, с. Загражден, и са начислени съответни лихви за забава в размер общо на 1 857,73 лева,като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП–гр.София, да заплати на ”Еко Инженеринг”ЕООД, гр.Смолян, ул.”Борова гора”№29, представлявано от управителя Светослав Шехов, сумата от 628,07 /шестстотин двадесет и осем лева и седем стотинки/ лева, разноски по делото, изчислени по съразмерност и компенсация.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
49 Административно дело No 1744/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ФОРМУЛА СТИЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 11.05.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161000029/25.03.2010 г., издаден от Г.Н.Ч. – инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 550/27.07.2010 г. на директор дирекция “ Обжалване и управление на изпълнението” /ОИУ/ - Пловдив, в частта, с която на “Формула стил” ООД допълнително е начислен ДДС в размер на 33 863.24 лв., ведно с прилежащите лихви – 5 263.08 лв. за данъчни периоди м. октомври и м. ноември 2008 г.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Формула стил” ООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес: ***, представлявано от управителя Р.А.К., ЕГН **********, сумата от 1741 /хиляда седемстотин четиридесет и един/ лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
50 Административно дело No 1911/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни Е.Н.З. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 02.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Н.З. ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов”№63, ет.2, офис 4, адв.В.П., против Ревизионен акт № 261000916/05.07.2010г., издаден от А.М.К. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ - Хасково, потвърден с Решение № 615/13.08.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА относно установени на Е.Н.З. ЕГН **********,*** публични задължения за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. в размер на 71 034,82 лева и прилежаща лихва за забава в размер на 39 482,64 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Е.Н.З. ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов”№63, ет.2, офис 4, адв.В.П., да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, юристконсултско възнаграждение в размер на 2 660,35 /две хиляди шестстотин и шестдесет лева и тридесет и пет стотинки/ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
51 Административно дело No 1950/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ГАНЧО ГЪРЧЕВ-ВАРИАНТ-ГРИГОР ГЪРЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 02.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.Г., ЕГН **********, едноличен търговец с фирма “ГАНЧО Г. - ВАРИАНТ-Г.Г.”, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. “Генерал Дендевил” № 95, ЕИК по БУЛСТАТ 112599786 против Ревизионен акт № 1000886 от 28.06.2010г., издаден от Стоянка Марийна И. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик, потвърден в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 7341,24 лв. и прилежащи лихви в размер на 1924,22 лв. с Решение № 635 от 18.08.2010г. на Зам. Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Г.С.Г., ЕГН **********, едноличен търговец с фирма “ГАНЧО Г. - ВАРИАНТ-Г.Г.”, със седалище и адрес на управление гр. Панагюрище, ул. “Генерал Дендевил” № 95, ЕИК по БУЛСТАТ 112599786 да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 620 лв. /шестстотин и двадесет/лева.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
52 Административно дело No 1970/2010, XV състав Други административни дела С.Н.Л. РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 03.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.Л. срещу Заповед № Р-614/20.05.2008г. на Ректора на Медицински университет – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по настоящото дело.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, считано от днес за присъстващите страни и в същия срок от получаване на съобщението от неприсъстващите.

 
53 Административно дело No 1971/2010, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.П.К. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 27.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.П.К. ***, чрез адв.М.М.,*** против Заповед № КД-14-16-1153/08.06.2010г.на Началника ,на Служба по геодезия, картография и кадастър/СГКК/ -гр.Пловдив.Решението да се изпрати на страните.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 
54 Административно дело No 1976/2010, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Г.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 11.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.Г.Б.,***, чрез процесуалния представител адв. Ц. Б. *** да попълни верните кадастрални граници на имот № 1953 от кв. 77 по плана на гр. Съединение, обективиран в Писмо № 94-03-246 от 29.07.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1976 по описа на Административен съд Пловдив за 2010г.
Определението е подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
55 Административно дело No 1996/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни БИЛИ-09 ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 04.05.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудитилна административна мярка № РД-15-1462/14.09.2010 г., издадена от Зам. Началника на Митница Пловдив, на "БИЛИ-09" ЕООД, със седалище и адрес на уплавление гр. Пловдив, ул. "Лука Касъров" № 6, ЕИК ***, представлявано от управителя Б.С.П.. ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "БИЛИ-09" ЕООД, със седалище и адрес на уплавление гр. Пловдив, ул. "Лука Касъров" № 6, ЕИК ***, представлявано от управителя Б.С.П., сумата в размер на 2450 лв. (две хиляди четиристотин и петдесет лева), представляваща сторените от последното разноски по производството за заплащане на държавна такса и възнаграждение за един адвокат. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
56 Административно дело No 2040/2010, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Г.Г.,
Н.С.С.
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 26.05.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, в частта относно заснетата граница между поземлени имоти с идентификатор № № 56784.518.738 и № 56784.518.737
ИЗПРАЩА преписката на АГКК за корекция на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив, досежно имоти с идентификатор № № 56784.518.738 и № 56784.518.737, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящото решение.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.Г. ЕГН **********,***, и Н.С.С. ЕГН **********,***, против Заповед № РД-18-48 от 03. 06.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив,община Пловдив, област Пловдив, в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр.София, да заплати на П.Г.Г. ЕГН **********,***, сумата от 75 /седемдесет и пет/ лева разноски по делото.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр.София, да заплати на Н.С.С. ЕГН **********,***, сумата от 75 /седемдесет и пет/ лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
57 Административно дело No 2061/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКАРИСАЖ ПЛОВДИВ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 20.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Екарисаж - Пловдив” АД - гр. Пловдив, с адрес на управление гр. Пловдив, ул.”Рогошко шосе” № 23, представлявано от изпълнителния директор Илиян Петров Тотев, против Решение № 687/ 08.09.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2061/ 2010год. по описа на Административен съд – гр. Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.

 
58 Административно дело No 2081/2010, VII състав Други административни дела МЦ ОМЕГА ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 25.05.2011г.
ОТМЕНЯ писмена покана изх.№16-1959 от 18.06.2010г. на Директор РЗОК – Пловдив, с която Медицински център Омега”ЕООД с адрес на управление гр.Карлово, ул.“Гладстон”№22 е приканен да заплати доброволно неправомерно получена от него сума в общ размер на 4 926,35 лева за периода: 01.01. 2009г. – 31.03.2009г., поради надвишаване на регулативните стандарти за първо тримесечие за 2009г. в частта за: бл.МЗ-НЗОК №3 – направления за консултации и съвместно лечение в размер на общо 2 117 лева и бл.МЗ-НЗОК №4 – за медико – диагностични дейности в размер на общо 2 809,35 лева, съобразно посочените подробни стойности в поканата.
ОСЪЖДА РЗОК – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив,ул.“Христо Чернопеев” №14 да заплати на “Медицински център Омега”ЕООД с адрес на управление гр.Карлово, ул.“Гладстон”№22 сумата от общо 242,80/двеста четиридесет и два лева и осемдесет стотинки/ разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
59 Административно дело No 2093/2010, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 05.05.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.Г.К., ЕГН ********** *** против Решение № 298 на Общински съвет Съединение прието на редовно заседание, проведено на 30.06.2010 г., Протокол № 22.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2093 по описа за 2010 г. на Административен съд – Пловдив.
ОСЪЖДА Д.Г.К., ЕГН ********** *** да заплати на Общински съвет – Съединение разноски в размер на 200 /двеста/ лв.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд. 
60 Административно дело No 2117/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 28.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Южен индустриален парк" АД, ЕИК 822105264, с адрес на управление: гр. София, ул. "Беловодски път" № 15-17, ет. 3, представлявано от изпълнителния директор Йордан Атанасов Иванов, с ЕГН **********, против Решение № 131/03.09.2010 г. на териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив, с което е оставена без уважение жалба против съобщение за продажба чрез търг с тайно наддаване на публичен изпълнител при дирекция “ събиране” при ТД на НАП – Пловдив.
Решението е окончателно.

 
61 Административно дело No 2180/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни АС 98-ИВАН ТОДОРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 25.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "АС 98-И.Т.", със седалище и адрес на управление в гр. Димитровград, ул. Д. Димов №1, вх. Б, ап.6, представляван и управляван от И. Вълков Т., с ЕГН ********** срещу РА № 241001555/22.07.2010г. на ТД НАП - гр. Пловдив, офис Стара Загора, потвърден с Решение № 707/20. 09. 2010 г. на Директора на Дирекция „ОУИ" – Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ "АС 98-И.Т.", със седалище и адрес на управление в гр. Димитровград, ул. Д. Димов №1, вх. Б, ап.6, представляван и управляван от И. Вълков Т., с ЕГН ********** да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1164,22 /хиляда сто шейсет и четири лева и 22 стотинки/ лева, представляваща съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
62 Административно дело No 2239/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ВИКТОРИЯ-ТОДОР ЛАНДЖЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 18.05.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161001491 от 23.07.2010 г., издаден от Н. Атанасов Кадирев, на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 720/24.09.2010 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на Т.И.Л. в качеството му на едноличен търговец с фирма “ВИКТОРИЯ - Т.Л.”, ЕИК по БУЛСТАТ 112106076, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Чавдар Войвода” № 11, не е признат данъчен кредит в размер на 21249,60 лв. за данъчен период м.12/2009 г.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на Т.И.Л. в качеството му на едноличен търговец с фирма “ВИКТОРИЯ - Т.Л.”, ЕИК по БУЛСТАТ 112106076, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. “Чавдар Войвода” № 11, сумата от 1000 лв. /хиляда лева/, представляваща заплатените държавна такса за образуване на съдебно производство, депозит за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
63 Административно дело No 2266/2010, XIV състав Дела по ЗМВР И.М.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 25.05.2011г.

ОТМЕНЯ заповед № 10008706/ 24.09.2010 г./ на директора на ОД на МВР - Пловдив за налагане на принудителна административна мярка по чл.75, т.5 от ЗБЛД, с която на И.М.Т., ЕГН **********,***, е наложена забрана за напускане на РБългария на български гражданин, като незаконосъобразна.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването с препис за страните.

 
64 Административно дело No 2378/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.Б.Б.,
А.Т.П.,
М.А.В.,
А.К.Б.
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 28.05.2011г.
Отменя определение за даден ход по същество на производството от открито съдебно заседание на 16.05.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на Е.Б.Б., А.Т.П., М.А.В., А.К.Б.,***, 71 против Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Пловдив, община Пловдив в частта й за ПИ с идентификатор 523.761. 1.
Прекратява производството по адм.д.№ 2387/2010г., административен съд-Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен Съд в 7-дневен срок от получаване на препис от съдебния акт.

 
65 Административно дело No 2387/2010, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.С.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 20.05.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 135 от 08.10.2010г. на кмета на община Перущица, с която е разпоредено демонтиране на “дървен навес”, разположен в УПИ ХІV-888, кв. 67, ул. “Стефан Стамболов” № 1 по ЗРП на гр. Перущица.

Решението не подлежи на обжалване.

 
66 Административно дело No 2391/2010, IX състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.И.Ц. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 04.05.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № А-14-24/18.08.2010 г. на Кмета на Община Асеновград. ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на Община – Асеновград за произнасяне, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящото решение.
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати в полза на Р.И.Ц., ЕГН********** сумата в размер от 650 лв. /шестотин и петдесет лева лева/. Преписи от решението да се връчат на страните.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд на Република България с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
67 Административно дело No 2392/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ-СЕПТЕМВРИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 28.05.2011г.
Отменя Ревизионен акт № 241001532/06.08.2010г. издаден от Б.Чапразов-ст.инспектор “Приходи” при ТД на НАП-Пловдив, ИРМ – Ст.Загора, потвърден в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 408 341.54 лв. и прилежащи лихви в размер на 35 627.25 лв. за разликата над 269 136.54 лв. до пълния размер на отказан данъчен кредит в размер на 408 341.54 лв., ведно с прилежащите лихви за разликата от 24 627.25 лв. до пълния размер от 35 627.25 лв.
Отхвърля жалбата в останалата й част.
Осъжда “Автобусни превози Септември” ООД - гр.Белово, ул.”Юндола” № 100, представлявано от Стоянка Иванова Димитрова да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 5661.37 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
68 Административно дело No 2396/2010, XIII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 05.05.2011г.
ОТМЕНЯ т.4 от Решение № 770, прието с протокол № 38/16.09.2010 г. от Общински съвет – Родопи, с което е прието, че с получените средства от реализираната продажба да се увеличат местните дейности в частта на местните приходи по § 40 40 “Постъпления от продажба на земя” с 3 175 лв., като с размера на приходите се намалят местните приходи по § 76 21 “Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето), предоставени заеми (-)”, като незаконосъобразна.
ОТМЕНЯ т. 5 от Решение № 770, прието с протокол № 38/16.09.2010 г. от Общински съвет – Родопи, с което е прието, че ОбС – Родопи задължава Кмета на общ. Родопи в двуседмичен срок след реализиране на продажбата, средствата от същата да бъдат насочени за частично разплащане на поетия финансов ангажимент на общ. Родопи, поет с Решение № 443, взето с протокол № 23/03.09.2009 г., касаещо кандидатстване по подмярка “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на местни инициативни групи в селските райони”, като сумата бъде преведена от кмета на общ. Родопи по посочена извънбюджетна сметка, като незаконосъобразна.
Решението подлежи на касационно оспорване пред ВАС на Р. България в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 
69 Административно дело No 2397/2010, VII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 05.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община “Родопи”, обл.Пловдивска с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.“Софроний Врачански”№1а срещу повторно приетото с решение №784, прието с Протокол №39 от 21.10.2010г., решение №771, прието с Протокол №38 от 16.09.2010г. на Общински съвет - “Родопи”, с което е отменено решение №692, прието с Протокол №36/07.06.2010г., решение №727, взето с Протокол №37/02.08.2010г., дадено е съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Общината в размер на 670/ 1060 ид. части от УПИ ХІІІ-1011,кв.75 по плана на село Брестовица, утвърдена е цената на тази продажба, като е посочена и корекцията по съответните параграфи от приетия бюджет на Община “Родопи” за 2010г., а също така е задължен Кметът на Общината да извърши разплащане по финансов ангажимент са така получените парични средства – кандидатстване по под мярка 431-2 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на местни инициативни групи в селските райони”, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
70 Административно дело No 2398/2010, VII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 05.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община “Родопи”, обл.Пловдивска с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.“Софроний Врачански”№1а срещу повторно приетото с решение №784, прието с Протокол №39 от 21.10.2010г., решение №773, прието с Протокол №38 от 16.09.2010г. на Общински съвет - “Родопи”, с което е отменено решение №694, прието с Протокол №36/07.06.2010г., решение №729, взето с Протокол №37/02.08.2010г., дадено е съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Общината в размер на 256/ 760 ид. части от УПИ І – 26, кв.12 по плана на село Храбрино, утвърдена е цената на тази продажба, като е посочена и корекцията по съответните параграфи от приетия бюджет на Община “Родопи” за 2010г., а също така е задължен Кметът на Общината да извърши разплащане по финансов ангажимент са така получените парични средства – кандидатстване по под мярка 431-2 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на местни инициативни групи в селските райони”, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
71 Административно дело No 2400/2010, VII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 05.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община “Родопи”, обл.Пловдивска с адрес на призоваване гр.Пловдив,ул. “Софроний Врачански”№1а срещу повторно приетото с решение №784, прието с Протокол №39 от 21.10.2010г., решение №775, прието с Протокол №38 от 16.09.2010г. на Общински съвет - “Родопи”, с което е определен размер на възнаграждението на общинските съветници в ОбС – “Родопи” за месец септември 2010г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
72 Административно дело No 2401/2010, VII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 05.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община “Родопи”, обл.Пловдивска с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.“Софроний Врачански”№1а срещу повторно приетото с решение №784, прието с Протокол №39 от 21.10.2010г., решение №778, прието с Протокол №38 от 16.09.2010г. на Общински съвет - “Родопи”, с което е дадено съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 10 000 лева за извършване на неотложен ремонт на четвъртокласен общински път Ягодово – Пловдив, на околовръстен път – улица “Мизия”, както и на ул.“Васил Левски” и ул.“Христо Ботев”, като е посочено средствата да бъдат осигурени от параграф 13*01 “Приходи от данъци на недвижими имоти” и параграф 13*04 “Данъци при придобиване на имущество от дарения по възмезден начин”, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
73 Административно дело No 2420/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни В.П.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 09.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на В.П.Б. ЕГН **********,***, ж.р.Тракия, бл.292, вх.А, ет.5, ап.15, чрез адв.Т.Ч. ***, против Ревизионен акт № 160156 от 26.06. 2009г., издаден от Спас Иванов Шишков – инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, поправен с РА за поправка на ревизионен акт № П – 160900156 от 17.07. 2009г., издаден от Спас Иванов Шишков – инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърдени с Решение № 557/18.08.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, относно установени на В.П.Б. ЕГН **********,***, публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в размер общо на 32 079,93 лева, ведно с начислени лихви за несвоевременно разчитане с бюджета в размер общо на 12 697,74 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА В.П.Б. ЕГН **********,***, ж.р.Тракия, бл.292, вх.А, ет.5, ап.15, да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 1 345,55 /хиляда триста четиридесет и пет лева и петдесет и пет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
74 Административно дело No 2436/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ПАМПОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 20.05.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161002059 от 03.09.2010г., издаден от Л.Б.Е. - инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 771/21.10.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП за разликата от 160 348.60лв. до пълния размер на данъчното задължение по ЗДДС - 357 830лв. и прилежащата лихва за разликата от 24 526.04лв. до пълния размер на задължението за лихва – 54 731.72лв.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на “П. ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 112582926 със седалище и адрес на управление: гр. “Хан Кубрат” № 6, ет. 7, ап. 28, представлявано от управителя Т.С.П. в останалата част по отношение допълнително начислен ДДС в размер на 160 348.60лв. и прилежаща лихва в размер на 24 526,04лв.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “П. ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 112582926 със седалище и адрес на управление: гр. “Хан Кубрат” № 6, ет. 7, ап. 28, представлявано от управителя Т.С.П. 291.40лв. /двеста и деветдесет лева и един лев четиридесет стотинки/, съответната част от заплатените държавна такса и възнаграждение за вещо лице.
ОСЪЖДА “П. ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 112582926 със седалище и адрес на управление: гр. “Хан Кубрат” № 6, ет. 7, ап. 28, представлявано от управителя Т.С.П. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 3 899.02лв. /три хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и две стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
75 Административно дело No 2438/2010, XVII състав Други административни дела ДКЦ-ИЗТОК ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 05.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”ДИАГНОСТИЧНО КОСНУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – ИЗТОК” ЕООД с ЕИК 115343792, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Храбрец” № 15 против Писмена покана с изх. № 16-0721/12.10.2010 г. на Директора на РЗОК гр. Пловдив.
ОСЪЖДА ”ДИАГНОСТИЧНО КОСНУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – ИЗТОК” ЕООД с ЕИК 115343792, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Храбрец” № 15, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пловдив, сумата в размер на 370,55 лв. (триста и седемдесет лева и 55 стотинки), за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
76 Административно дело No 2466/2010, X състав Дела по ЗОС П.Д.Б. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 25.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.Б. ***, против Отказ на Комисията при Община Пловдив, назначена със Заповед №09ОА-3131 от 02.12.2009 година, за включване в списък за замяна на собствени жилища на заявителите с такива собственост на Община Пловдив, съобразно критериите приети с Решение №323, взето с протокол №16 от 17.09.2009 година и Решение №161, взето с протокол №12 от 13.05.2010 година на Общински съвет Пловдив.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.

 
77 Административно дело No 2477/2010, XVII състав Дела по ЗМСМА ТРАКИЯ СПОРТ ПАЛАС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 05.05.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Разрешение за работно време № 38/02.11.2010 г. издадено от Кмета на Община Стамболийски на “ТРАКИЯ СПОРТ ПАЛАС” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стамболийски, ул. “Васил Левски” № 71, ЕИК 825349206, представлявано от управителите Георги Йорданов Шушутев и Зорница Георгиева Шушутева.
ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Стамболийски за произнасяне по Заявление вх. № 3827/04.10.2010 г. по описа на Община Стамболийски, подадено от “ТРАКИЯ СПОРТ ПАЛАС” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стамболийски, ул. “Васил Левски” № 71, ЕИК 825349206, представлявано от управителите Георги Йорданов Шушутев и Зорница Георгиева Шушутева, при съблюдаване на указанията по тълкуването и прилагането на закона дадени в настоящото решение.
ОСЪЖДА Община Стамболийски да заплати на “ТРАКИЯ СПОРТ ПАЛАС” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стамболийски, ул. “Васил Левски” № 71, ЕИК 825349206, представлявано от управителите Георги Йорданов Шушутев и Зорница Георгиева Шушутева, сумата в размер на 650 лв. (шестстотин и петдесет лева), представляваща сторените от последното разноски по производството за заплащане на държавна такса и възнаграждение за един адвокат.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
78 Административно дело No 2490/2010, XIII състав Дела по ЗОС ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ АТАКА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 28.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на политическа партия /ПП/ "Атака", представлявана от Волен Николов Сидеров – председател, рег. по ф.д.№ 7062/2005 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Врабча” № 1, против Заповед № 10 ОА 2469/21.10.2010 г. на кмета на община Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
79 Административно дело No 2516/2010, XIII състав Дела по КСО ВИКИ-95-ВИКТОРИЯ РИБАРОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 11.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 315 от 22.10.2010 г. на ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № 1533 от 23.09.2010 г. на Директора на Районно управление “Социално осигуряване” – Пловдив за събиране на суми по Ревизионен акт за начет № 1/15.09.2010 г.
ОСЪЖДА ответника – ТП на НОИ, РУ ”СО” - гр. Пловдив да заплати на жалбоподателя В.Р.,*** а, разноски в размер на 203.50 лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.

 
80 Административно дело No 2520/2010, XIV състав Дела по ЗМВР Г.Г.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 02.05.2011г.
ООТМЕНЯ заповед за налагане на ПАМ № 8490 от 30.06.2010 г. на началника на сектор “ПП” при ОД на МВР – Пловдив, с която на основание чл. 22 от ЗАНН във връзка с чл.171, т.2, б.”в” от Закона за движение по пътищата на Г.Г.К., ЕГН ********** ***, е наложена принудителна административна мярка “временно спиране на МПС от движение”.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за това с препис за страните.
 
81 Административно дело No 2551/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни РОЖЕН-ЕМИЛ ПАНТЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 05.05.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160800924 от 25.07.21008г., издаден от Ваня Георгиева Войникова, старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 675 от 10.09.2008г. на Директор на Дирекция “ОУИ” гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, с която на Е.Ал.П., ЕГН **********, като ЕТ“РОЖЕН – Е.П.”, ЕИК по БУЛСТАТ 825102914 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Асеновград, ул.”Рожен”№4, за данъчни периоди месец Юли и месец Август 2004г. и месец Февруари и месец Март 2005г. са определени публични задължения за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 8 973,01 лева по 10 броя данъчни фактури с издател “Дион – ер” ЕООД, и са определени прилежащи лихви за забава в размер общо на 4 253,26 лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Е.Ал.П., ЕГН **********, като ЕТ “РОЖЕН – Е.П.”, ЕИК по БУЛСТАТ 825102914 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Асеновград, ул.”Рожен”№4, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 653,82 /шестстотин петдесет и три лева и осемдесет и две стотинки/ лева, разноски по съразмерност и компенсация.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
82 Административно наказателно дело (К) No 2568/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Т.Д.Б. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 19.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1841/06.10.2010г. на Пловдивски районен съд, ХІ - ти н.с, постановено по НАХД № 4259 по описа за 2010г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и или/ протест.

 
83 Административно дело No 2578/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 27.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 1647 от 05.11.2010 година на Началника на Митница Пловдив, с което за стока № 1 и стока №2 по ЕАД № 10BG003000Н0154313 от 06.10.2010г. е определена нова митническа стойност общо в размер на 2621,36 лева, и на “Садат” ООД, ЕИК 825355508, представлявано от управителя С.К., е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 274,21 лева по ЕАД № 10BG003000Н0154313 от 06.10.2010г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД-то в съответните кл.43”МО Код”, кл.45 “Уточняване”, кл.46 “Статистическа стойност” и кл.47 ”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
84 Административно дело No 2600/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ХАРМОНИЯ-ДАМЯНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 05.05.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт №1300504 / 25.10.2007г. издаден от В. Кочева, на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 60 / 25.01.2008год. на Директора на Дирекция “ОУИ” - Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта му с която на едноличния търговец “Хармония – Д.-Д.Д.”, със седалище и адрес на управление гр. Велинград,за данъчни периоди: 01.12.2001г. – 31.12.2001г.; 01.01.2002г. – 31.03.2002г.; 01.05.2002г. – 31.05.2002г.; 01.06.2002г. – 30.06.2002г.; 01.07.2002г. – 31.07.2002г.; 01.08.2002г. – 31.08.2002г.; 01.09.2002г. – 30.09.2002г.; 01.10.2002г. – 31.10.2002г.; 01.11.2002г. – 30.11.2002г.; 01.12.2002г. – 31.12.2002г.; 01.02.2003г. – 28.02.2003г.; м.01.04.-30.04.2003г.; 01.06.2003г. – 30.06.2003г.; 01.07.2003г. – 31.07.2003г.; 01.08.2003г. – 31.08.2003г.; 01.09.2003г. – 30.09.2003г.; 01.10.2003г. – 31.10.2003г.; 01.12.2003г. – 31.12.2003г.; 01.02.2004г. – 28.02.2004г.; 01.07.2005г. – 31.07.2005г., допълнително е начислен ДДС в общ размер на 6 562 лв. и е отказан данъчен кредит в общ размер на 6921.32 лв., ведно с начислени лихви в размер общо на 8142.27 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата против Ревизионен акт №1300504 / 25.10.2007г. издаден от В. Кочева, на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 60 / 25.01.2008год. на Директора на Дирекция “ОУИ” - Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта, с която е допълнително начислен ДДС за данъчни периоди: м.01.2003г. – 480 лв.; м.03.2003г. – 720 лв.; м.04.2004г. – 260 лв.; м.05.2004г. – 450 лв.; м.06.2004г. – 340 лв.; м.07.2004г. – 460 лв.; м.10.2004г. – 942.60 лв.; м.11.2004г. – 1526.40 лв.; м.04.2005г. – 370 лв.; м.05.2005г. – 730 лв.; м.10.2005г. – 760 лв. – общо 6279.00 лв. и в частта от РА №1300504 / 25.10.2007г., с която е отказан данъчен кредит за периоди: м.01.2003г. – 148.89 лв.; м.03.2003г. – 452.27 лв.; м.05.2003г. – 269.33 лв.; м.11.2003г. – 205.73 лв.; м.01.2004г. – 135.66 лв.; м.03.2004г. – 190.44 лв.; м.06.2004г. – 243.90 лв.; м.07.2004г. – 121.67 лв.; м.08.2004г. – 10.01 лв.; м.09.2004г. – 1102.32 лв.; м.10.2004г. – 95.16 лв.; м.12.2004г. – 163.32 лв.; м.09.2005г. – 293.33 лв. – общо 3432.03лв. , ведно с начислени лихви в размер общо на 5316.09 лв.
ОСЪЖДА Д.В.Д., в качеството му на едноличен търговец “Хармония – Д.-Д.Д.”, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 426.04 лв.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
85 Административно дело No 2602/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛИКА-99 ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 28.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от П.Б.К., ЕГН **********, управител на “Металика – 99” ЕООД със седалище и адрес на управление *** против решение № 1570/27.09.2010г. на Началник на Митница - Пловдив, с което му е отказано издаването на разрешение за търговия с тютюневи изделия за обект – кафе – аперитив – център с адрес с.Богдан, област Пловдив, община Карлово, обект - склад за търговия на едро с адрес гр.Карлово, област Пловдив, община Карлово, ул.”Дъбенско шосе” № 1, складова база, потвърдено с решение № 13/10.01.2011г. на Директора на Агенция “ Митници”.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2602 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.


 
86 Административно дело No 2625/2010, X състав Искове за обезщетение С.З.Ч.,
СНЦ АРМЕНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ФЕДЕРАЦИЯ ТАШНАГЦУТЮН-БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 05.05.2011г.
ОТМЕНЯ определението от 06.04.2011 година за даване на ход по същество на административно-правния спор.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявените кумулативно и обективно съединени искове от двамата ищци: С.З.Ч.,***, в лично качество и като представляващ втория ответник - Сдружение с нестопанска цел “Арменска революционна федерация Ташнагцутюн” – България, срещу Министерски съвет на Република България, с правно основание - чл.74, ал.2, във вр. с чл. 71 от Закона за защита от дискриминация, с цена на исковата претенция - 4700 лв. ведно със законната лихва, от които първият ищец претендира 700лв. за имуществени и 2000лв. за неимуществени вреди, а вторият ищец - 2000лв. за неимуществени вреди, които вреди се твърдят да са настъпили в резултат от допусната срещу ищците пряка дискриминация, установена с влязло в сила решение на Комисията за защита от дискриминация, вследствие отказа на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси към Министерски съвет, да приеме през 2006 година за член на съвета, Сдружение с нестопанска цел “Арменска революционна федерация Ташнагцутюн” – България.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело№ 2625 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 година.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне

 
87 Административно дело No 2648/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ВАНЕЛ-БС-БОРИС БУТЕВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 10.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 162/10.11.2010г. на Заместник Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, постановено на основание чл. 267, ал. 1 от ДОПК, с което е потвърдено Съобщение за насрочване на опис изх. № 2006-000005/18.10.2010г., издадено от Любомир Паслиев - публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив да заплати на ЕТ «Ванел – БС – Борис Бутев», ЕИК по БУЛСТАТ: 830129667, със седалище и адрес на управление с. Павелско, общ. Чепеларе, представлявано от Борис Иванов Бутев сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща извършени от последния разноски по производството.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
88 Административно дело No 2655/2010, XIV състав Други административни дела В.Н.В. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 02.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.В. *** против заповед № Р 290/22.11.2010г. на Регионалния център по здравеопазване – Пловдив /сега Регионална здравна инспекция съгл. §93, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗЗ, обн. ДВ 98/2010г. в сила от 01.01.2011г./, с която на основание чл.45, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за лечебните заведения е заличена регистрацията в РЦЗ – Пловдив, дирекция „Здравни дейности”, отдел „Здравна регистрация и регистрация” на Амбулатория за индивидуална практика за специализирана акушеро-гинекологична помощ на д-р В. Н.В., регистрирана с удостоверение № 0098/ 2.11.1999 г., като неоснователна.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за страните.
 
89 Частно административно дело No 2663/2010, XIII състав Частни администр. дела К.Б.Б. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 11.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 172/25.11.2010 г. по жалба срещу Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № РД – 11 -1488/14.10.2010 г. на директора на ТД на НАП - гр. Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалбата като просрочена и е прекратено производството по нея.
ВРЪЩА преписката на административния орган за разглеждане по същество при съобразяване с указанията, дадени в мотивната част на настоящото определение.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
90 Административно дело No 2671/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.Ф.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 25.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Ф.Х. против Заповед № А-2237 от 18.11.2010г. на Кмета на Община Асеновград.

ОСЪЖДА Е.Ф.Х. с ЕГН **********,*** да заплати в полза на Община Асеновград сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
91 Административно наказателно дело (К) No 2687/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ А.К.Х. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 19.05.2011г., в законна сила от 19.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2018/08.11.2010г. на Пловдивски районен съд, постановено по НАХД № 3600 по описа за 2010г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и или/ протест.

 
92 Административно дело No 2699/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни К.Г.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 10.05.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №2400-773 от 07.11.2007г., издаден от Мира Михайлова Иванова- главен инспектор по приходите в ТД- Стара Загора на НАП, потвърден с Решение №7 от 07.01.2007г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на ЕТ"К.-К.Г." със седалище и адрес на управление: гр.Ст.З., ул. "Ц.И.А." № .., ет..., ап. ..п.18, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС, отм. в размер на 19 958,34 лева и са определени прилежащи лихви в размер на 9 217,67 лева, за сумата от 19 762,07 лв. и прилежащи лихви в размер на 8 476,10 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ"К. -К.Г." против РА с №2400-773 от 07.11.2007г. в останалата и част.
ОСЪЖДА Националната агенция за приходите, Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- Пловдив, да заплати на ЕТ"К.-К.Г." със седалище и адрес на управление: гр.Ст.З., ул. "Ц.И.А." № .., ет..., ап. ..п.18, сумата от 1 317,91 лева, представляваща направените по делото разноски, съразмерно на уважената част от жалбата, изчислени по компенсация.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
93 Административно дело No 2706/2010, IX състав Други административни дела ЖИВА ПРИРОДА СНЦ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 27.05.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Пламен Стефанов Въргов, ЕГН **********,***, ж.р. “Тракия”, бл. 51, вх.А, ап. 21 действащ в качеството си на заместник-председател на сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Жива природа”, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. “11-ти август” № 5, ЕИК 175852819 и адрес за съдебно призоваване: гр.Пловдив, ж.р.” Тракия “, бл.51, вх. А, ап.21. против Решение № ПВ-73-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта за извършване на оценка върху въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение “Изграждане на общежития” с местоположение: УПИ ІІ – 522.3590, кв.165, гр.Пловдив с възложител “Одрин 8” ЕООД – издадено от Валя Атанасова, действаща в качеството си на Директор на РИОСВ – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2706/2010 г. по описа на съда.
ОСЪЖДА Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Жива природа”да заплати на ответника РИОСВ Пловдив направените по делото разноски представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.

Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес за ответника и в същия срок за останалите страни в производството от получаване на съобщението.

 
94 Административно дело No 2718/2010, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.И.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 05.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.И.Г. против Заповед № 98 от 10.05.2010 година на Кмета на Община Лъки за одобрено частично изменение на ПУП за квартал 36 по плана на град Лъки.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2718/2010 година по описа на Адм. съд – Пловдив, ХVІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред ВАС на РБългария с частна жалба от днес за присъствалата страна и от получаване на съобщението за жалбоподателя.

 
95 Административно дело No 2775/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни БОРА-С ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 09.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Бора С”ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Гълъбец” №3, ап.9 с адрес за кореспонденция с.Първенец, област Пловдив, ул.”Пролет” №1, представлявано от управителя П.Б.В. и със съдебен адрес за призоваване гр.Пловдив, ул.”Ламартин” №2, ет.1, оф.1 адв.З., против Ревизионен акт № 241001660/08.10.2010 г., издаден от Б. Георгиев Чапразов – ст.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 865/30.11.2010, с което е потвърдил РА № 241001660/08.10.2010 г. в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 91 947.41 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 16 581.45 лева.
ОСЪЖДА “Бора С”ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Гълъбец” №3, ап.9 с адрес за кореспонденция с.Първенец, област Пловдив, ул.”Пролет” №1, представлявано от управителя П.Б.В., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 2 620,58 лв. / две хиляди шестстотин и двадесет лева и петдесет и осем стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
96 Административно дело No 2797/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни ИНТЕР ОЛИМПИК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 02.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Интер олимпик” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Руски”№2, вх. Б, представлявано от управителя Н.М.Я., против Ревизионен акт /РА/ № 241001810/05.10.2010 г., издаден от Мария Генова Динева, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Стара Загора, потвърден с Решение № 872/02.12.2010 г. на Директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението”/”ОУИ”/–гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, относно начислени лихви за просрочие в размер на 1 506.01 лв.
ОСЪЖДА “Интер олимпик” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Руски” № 2, вх. Б, представлявано от управителя Н.М.Я., да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, сумата в размер на 230.36 лв. за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
97 Административно дело No 2798/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни М.М.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 09.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М. *** и адрес за кореспонденция гр.София, ул.”Проф.Н.Михайлов”№7, вх.Б, ап.2 против Ревизионен акт № 261001720/30.09.2010 г., съставен от Пенка Иванова Тодорова на длъжност гл.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден изцяло с Решение № 849/23.11.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА М.М. *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 484,35лв. /четиристотин осемдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
98 Административно дело No 2800/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Н.В.,
К.В.Й.,
П.Д.Й.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 26.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.Н.В., ЕГН **********,***, К.В.Й., ЕГН **********,***, и П.Д.Й., ЕГН **********,***, против заповед № 10ОА2661 от 03.11.2010 г. на кмета на община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
99 Административно дело No 2805/2010, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.К.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 25.05.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение №13 на Общински съвет Пловдив, взето с протокол № 1 от 22.01.2004 г., В ЧАСТТА относно Заповед № ОА-48 от 22.01. 1997г. на Зам.-кмета и главен архитект на Община Пловдив, включена в приложението (стр.32, ред 9) към решението.
ОСЪЖДА Общински Съвет – Пловдив, да заплати на Д.К.С. ЕГН **********,***, сумата от 300 /триста/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
100 Административно дело No 2808/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Г.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 30.05.2011г.
Отменя Решение на Общински съвет-Пловдив № 419/04.11.2010г., с което е одобрен ПУП-ПРЗ и схеми на кв.Остромила-Беломорски, Пловдив, обявен в ДВ бр.96 от 07.12.2010г., по отношение ПИ с идентификатор по КК, Пловдив 533.362, за който е отреден УПИ XI-1020252, за ЖС и ОО.
Връща преписката на ОбС – Пловдив за урегулиране на ПИ 533.362, в частта за урегулиране на вътрешната регулационна линия по същия план с ПИ 533.363 при спазване изискванията на чл.17 ал.2 т.2, т.3 във вр. с ал.3 ЗУТ.
Осъжда Общински съвет - Пловдив да заплати на С.Г.Г.,*** сумата от 840.00лв., представляващи съдебно-деловодни разноски /адвокатско възнаграждение - 500 лв.; 40 лв.- общо държавна такса и 300 лв.- внесен депозит за вещо лице/.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
101 Административно дело No 2832/2010, XVI състав Дела по КСО Р.Я.Я. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 11.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 344/08.12.2010 г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване"-гр.Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № **********/19.08.2010 г. на Ръководителя на отдел "Пенсии", с което е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на Р.Я.Я. ***, ЕГН: **********, считано от 22.05.2010 г.
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне и издаване на законосъобразен административен акт съобразно указанията, дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване"-гр.Пловдив да заплати на Р.Я.Я. ***, ЕГН: **********, разноски по делото в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
102 Административно дело No 2842/2010, XI състав Дела по ЗМВР А.К.М.Т. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 05.05.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2010011339 от 16.12.2010 г. на Директора на ОД на МВР-Пловдив, с която е заповядано да не се разрешава напускане на страна на българската гражданка А.К.М.-Т. с ЕГН ********** *** Юго 20 със срок от 16.12.2010 г. до отпадане на основанието.
ОСЪЖДА ОД на МВР – Пловдив да заплати на А.К.М.-Т. с ЕГН ********** *** Юго 20 направените по делото разноски в размер на 10 лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
103 Административно дело No 2868/2010, X състав Дела по КСО М.Д.Й. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 09.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.Й.,***, против Решение №373/13.12.2010 година на Ръководителя на ТП на НОИ, с което Разпореждане №О-15-999-80-00103311 от 02.11.2010 година на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в РУ”СО” - град Пловдив, е било потвърдено /респ.жалбата срещу него оставена без уважение/.
ОСЪЖДА М.Д.Й.,***, да заплати, на Националния осигурителен институт - Районно управление “Социално осигуряване” град Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв./сто и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
104 Административно дело No 10/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Н.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 25.05.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № А-2263 от 24.11.2010г. на Кмета на Община Асеновград.
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати в полза на С.Н.Т. *** сумата в размер от 480лв. /четиристотин и осемдесет лева/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
105 Административно дело No 14/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни М.Т.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 10.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на М.Т.Д., ЕГН **********,***, настоящ адрес с.Костиево, община Марица, обл.Пловдив, ул.”28-ма”№12, подадена чрез адв.Ив.Мандеросов, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов”№53, Дом Левски, ет.1, офис 15, против Акт за прихващане или възстановяване № 922955 от 23.07. 2010г., издаден от Кирил Стоянов Илчев – инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 863/30.11.2010г. на Директора на Дирекция „ОУИ” – Пловдив, при ЦУ на НАП, с който е извършено прихващане на декларирания с подадената от лицето ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ, вх. № 1600017262 от 16.04.2010г., надвнесен данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 43,74 лева с изискуеми публични задължения на лицето, установени с ГДД № Ф0006452 за 1999г. до размера от 43,74 лева.
ОСЪЖДА М.Т.Д., ЕГН **********,***, настоящ адрес с.Костиево, община Марица, обл.Пловдив, ул.”28-ма”№12, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов” №53, Дом Левски, ет.1, офис 15, адв.Мандеросов, да запрати на Дирекция „ОУИ” – Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
106 Административно дело No 18/2011, VII състав Дела по КСО Р.Я.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 25.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Я.Д. *** срещу Решение №375/14.12.2010г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата и срещу Разпореждане №2107/09.11.2010г. на Ръководител на “Контрол по разходите на ДОО” в ТП на НОИ – Пловдив, с което е постановено събиране от нея на сумата от 1 351,82 лева, представляваща неоснователно получено плащане от държавното обществено осигуряване и сумата от 1 126,80 лева лихви за забава до дата 25.10. 2010г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Р.Я.Д. *** да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул.“Любен Каравелов”№7 сумата от 288,72/двеста осемдесет и осем лева и седемдесет и две стотинки/ разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
107 Административно дело No 54/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АЕРКОК ООД,
Б.П.А.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА МАРИЦА
Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 27.05.2011г.
Отхвърля жалбата на “Аеркок” ООД, седалище/адрес на управление-гр.Шумен, ул.”Цар Иван Александър” № 116, вх.Б с управител А.А. ***, представлявани от адв.В.К.-Б. против Заповед № ДК-10-ЮЦР-74/17.12.2010г. на Началника на РДНСК, ЮЦР, с която е отхвърлена жалбата им против Акт за узаконяване № 39/22.05.1998г. и одобрени инвестиционни проекти за “жилищна сграда” в имот 65 от масив 18 по ПЗ на с.Трилистник, община Марица.
Решението не подлежи на обжалване.

 
108 Административно дело No 62/2011, XVIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.А.Б.,
В.С.Б.,
Е.С.Я.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 13.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.Б. ЕГН **********, В.С.Б. ЕГН ********** и Е.С.Я. ЕГН ********** в качеството им на наследници на Стоян Василев Б. против Заповед № ЗД-00-202 от 02.11.2010г. на Областен управител- Пловдив, с която е одобрен плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, в местностите “Тепелика”, “Гарваница”, “Сух дол”, “Братвич”, “Текен тепе”, “Драгодан”, “Горката” и “Гегова ада” в землището на гр.Кричим, община Кричим, област Пловдив, досежно имот с № 307.3 в местността “Тепелика”, като неоснователна.
ОСЪЖДА В.А.Б. ЕГН **********, В.С.Б. ЕГН ********** и Е.С.Я. ЕГН ********** да заплатят на Областен управител – Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150/ сто и петдесет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
109 Административно дело No 65/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ВАЛЕНТИН-ВАЛЕНТИН ДИНЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 25.05.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261002341 от 25.10.2010 г., издаден от П.И.Т. – инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, офис Хасково, потвърден с Решение № 914 от 16.12.2010 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който на В.Д.Д., ЕГН ********** *** в ЧАСТТ на установени публични задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ , както следва: за 2004 г. главница в размер на 13 557,85 лв. и лихва в размер на 9671,29 лв.; за 2005 главница в размер на 39 134,16 г. и прилежаща лихва в размер на 23 017,43 лв. и за 2006 г. главница в размер на 9 299,11 лв. и лихва в размер на 4234,43 лв., както и Данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 7 533,82 лв. и лихви в размер на 2311,03 лв.
ОТВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА В.Д.Д., ЕГН ********** *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 100 /сто/ лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София да заплати на В.Д.Д., ЕГН ********** *** сумата от 829,05 /осемстотин двадесет и девет лева и пет стотинки/ лева, разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
110 Административно дело No 73/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 02.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Екострой-метал” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК по Булстат ***, представлявано от управителя С.А.К., против Решение № 181/30.11.2010г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което е оставено без разглеждане Възражение с вх. № 15321-Д/17.11.2010г., подадено от С.А.К. в качеството му на представляващ “Екострой – Метал” ЕООД срещу Покана за доброволно изпълнение с изх. № 01-5726-1/25.10.2010г., издадена от В.С. на длъжност старши публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Смолян, както и направеното особено искане за “спиране изпълнението по изпълнителното производство до произнасяне на съда по жалбата”, като процесуално НЕДОПУСТИМИ и
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 73/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, V състав.
ОСЪЖДА “Екострой-метал” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК по Булстат ***, представлявано от управителя С.А.К. да заплати на ТД на НАП Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи юрисконсулстско възнаграждение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 – дневен срок от днес за явилите се страни и в 7 – дневен срок от съобщението за неявилата се страна.
 
111 Административно дело No 83/2011, I състав Дела по ЗМВР М.Ф.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 16.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.З. с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ЖК “Тракия”, бл. 267, Вх. “А”, ет. 2, ап. 4.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 83/2011 г. по описа на Административен съд - гр. Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО обжалваемо с частна жалба в 7 - дневен срок пред ВАС.

 
112 Административно дело No 87/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ФАВИЯ ТРЕЙДИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 12.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ФАВИЯ ТРЕЙДИНГ” ЕООД, БУЛСТАТ: 160121468, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Дунав” № 61, ет. 2, представлявано от Надя Алексиева Георгиева, против Ревизионен акт (РА) № 261001717 от 27.10.2010г., издаден от Пенка Иванова Тодорова – главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 890 от 08.12.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който е начислен ДДС в размер на 18 263.52лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 4 341.59лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА “ФАВИЯ ТРЕЙДИНГ” ЕООД, БУЛСТАТ: 160121468, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Дунав” № 61, ет. 2, представлявано от Надя Алексиева Георгиева да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 902лв. /деветстотин и два лева/, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
113 Административно дело No 127/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни СЕРВИЗ ИМПЕКС ЕООД РЪКОВОДИТЕЛ НА ЗВЕНО ЗА МЕСТНИ ПРИХОДИ ПРИ ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 04.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Сервиз импекс” ЕООД в ликвидация срещу Акт за установяване на задължения по декларация № 07 от 26.11.2010 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 127/2011 година по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.
ИЗПРАЩА по подведомственост делото като преписка на Ръководителя на звеното за местни приходи в Община Садово за произнасяне по жалбата на “Сервиз импекс” ЕООД в ликвидация, против Акт за установяване на задължение по декларация № 7 от 26.11.2010 година, по реда на чл. 107 ал. 4 от ДОПК вр. с чл. 4 ал. 5 от ЗМДТ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда подлежи на обжалване, с частна жалба, пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му, а за жалбоподателя считано от днес.

 
114 Административно дело No 132/2011, III състав Други административни дела РАДЕЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 26.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Радея”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, район “Сердика“, ул.“Първа българска армия”№109, представлявано от управителя Атанас Иванов Каблешков, против писмо с изх.№ 1212 от 02. 07.2009г. на директора на Областно пътно управление град Пловдив, при Агенция “Пътна инфраструктура”, с което на основание чл.57 ал.1 Закона за пътищата “Радея”ЕООД е задължено да отстрани последиците от извършено административно нарушение по чл.54 във вр. с чл.53 ал.1 във вр. с чл.26 ал.2 т.1 б.”в.” и “г.” от ЗП, като демонтира рекламно съоръжение, разположено на автомагистрала „Тракия” при км 115 + 028, вдясно.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
115 Административно дело No 136/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Х.Ч. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 25.05.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 1054, взето на 47 редовно заседание с протокол № 47 от 15.12.2010 г., относно одобряване на парцеларен план за имоти с КИ № 06029.104.2 и 06029.104.3 по КК на с.Боянци, на Общински съвет – Асеновград.
Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
116 Административно дело No 156/2011, XVI състав Дела по ЗМСМА Д.Я.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 19.05.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 27.04.2011 г., с което е даден хода на делото за разрешаване по същиство.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Я.К. ***, Пловдивска област, ул."Втора вилна зона" №2, ЕГН: **********, против Заповед № РД-15-792/25.11.2010 г., издадена от кмета на община Първомай.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 156 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
117 Административно дело No 161/2011, V състав Други административни дела Е.П.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 30.05.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД -07-32/23.12.2010 г. на областен управител на област Пловдив, с която е постановен отказ за възобновяване на административно производство по заявление с № ИГ-05-153/17.12.2010 г. на Е.П.Б..
ИЗПРАЩА преписката на областен управител на област Пловдив, за произнасяне по същество на заявление с вх. № ИГ-05-153/17.12.2010г., като се обсъдят Заповед № ОА-АПО-783/02.11.2010 г. и Заповед № ОА-АПО-784/02.11.2010 г. на областен управител на област Благоевград, ведно с останалите доказателства.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
118 Административно дело No 164/2011, VII състав Други административни дела ХИГИЯ 2-АГППМП ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 30.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Хигия 2 – Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Васил Априлов”№15а срещу писмена покана изх.№16-0284 от 16.12.2010г. на Директор РЗОК – Пловдив, с която Дружество е приканено да заплати доброволно неправомерно получена от него сума в общ размер на 6 482,26 лева за периода: 01.04.2009г. – 31.12.2009г., поради надвишаване на регулативните стандарти за второ, трето и четвърто тримесечия на 2009г. в частта за: бл.МЗ-НЗОК №4 – за медико-диагностични дейности, а също така и сумата в общ размер на 924,70 лева за периода: 01.01.2010г. – 31.03.2010г., поради надвишаване на регулативните стандарти за първо тримесечие на 2010г. в частта за: бл.МЗ-НЗОК №4 – за медико-диагностични дейности, съобразно посочените подробни стойности в поканата, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Хигия 2 – Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Васил Априлов”№ 15а да заплати на РЗОК – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Христо Чернопеев” №14 сумата от общо 546,40/петстотин четиридесет и шест лева и четиридесет стотинки/ разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
119 Административно дело No 165/2011, XII състав Други административни дела Д-Р МАРИЯ ТАНАНСКА ЕТ-АИППМП ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 09.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “Д-р Мария Тананска - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”, с ЕИК 115542082, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул. “Сопотско шосе” № 1, подадена чрез пълномощника адвокат Г.П.,*** – адвокатско съдружие “Станоева & П.” против Писмена покана с изх. № 16-810/30.12.2010 г. на Директора на РЗОК гр. Пловдив, с която на основание чл.91 от АПК е изменена Писмена покана с изх.№ 16-0810/11.12.2010г. на Директора на РЗОК- гр.Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ “Д-р Мария Тананска - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”, с ЕИК 115542082, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул. “Сопотско шосе” № 1, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пловдив, сумата в размер на 246,48 лв. (двеста четиридесет и шест лева и четиридесет и осем стотинки), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
120 Административно дело No 191/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни П.Т.З. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 18.05.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.Т.З. *** срещу изп.дело № 334 по описа на ТД на НАП Пловдив за 2007 г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.дело № 191/2011 г.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба за ТД на НАП от днес и в 7-дневен срок от получаване на съобщението от жалбоподателя П.Т.З..

 
121 Административно наказателно дело (К) No 198/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДИАНА ДРАГАНОВА 700 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 18.05.2011г., в законна сила от 18.05.2011г.
ОТМЕНЯ решение №180 от 08.12.2010 година, постановено по НАХД №592 от 2010 година по описа на Районен съд Асеновград и вместо това ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600590 от 16.09.2010 год., издадено от директора на дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на на “Диана Драганова 700” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул.”Захари Стоянов”№54, на основание чл. 416, ал. 5 вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2000 лв. за нарушение по чл. 63, ал. 2 във вр. с чл. 63, ал. 1 от Кодекса на труда, като на основание чл. 415”в” от Кодекса на труда, НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 2000 лв. на 100 /сто /лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
122 Административно дело No 205/2011, XIV състав Други административни дела ДУЧЕ ФАРМ ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 02.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Дуче-Фарм” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: *** ап.3, представлявано от управителя Д.К.М., против писмо с изх.№ 338 от 07.01.2011 г. на директора на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве - Пловдив, с което на дружеството е отказано вписване на уведомление с вх.№ 253 от 07.01.2011 г. за регистрация на хранителна добавка “Валидол-Фармстандарт“ по Наредба № 47 от 28.12.2004 г. за изискванията към хранителните добавки на МЗ, като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.
 
123 Административно дело No 220/2011, XII състав Други административни дела Д-Р ФАРИД ДЖАМАЛ АБДО-АИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 09.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “Д-р Фарид Джамал Абдо - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”, с ЕИК 115778047, със седалище и адрес на управление с. Войводиново, обл.Пловдивска, ул. “Христо Ботев” № 59 против Писмена покана с изх. № 16-1346/20.12.2010г. на Директора на РЗОК гр. Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ “Д-р Фарид Джамал Абдо - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”, с ЕИК 115778047, със седалище и адрес на управление с. Войводиново, обл.Пловдивска, ул. “Христо Ботев” № 59, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пловдив, сумата в размер на 100 лв. (сто лева), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
124 Административно дело No 255/2011, XVII състав Дела по КСО М.С.П. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 26.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.П., с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. “Княз Богориди” № 5, ет. 2, подадена чрез адв. С.И. против Писмо на Ръководителя на ТП на НОИ гр. Пловдив с изх. № Ж-199#1/06.01.2011 г. по описа на РУ “СО” Пловдив, с което жалба вх. № Ж-199 от 21.12.2010 г. на П. срещу Разпореждания № О-15-000-00-00321577/09.07.2010 г., № О-15-000-00-00321579/09.07.2010 г., № О-15-000-00-00326531/28.07.2010 г. и № О-15-000-00-00344179/08.10.2010 г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при РУ ”СО” гр. Пловдив, е оставена без разглеждане, а административното производство е прекратено на основание чл. 88, ал. 2 АПК.
ОСЪЖДА М.С.П., с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. “Княз Богориди” № 5, ет. 2, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
125 Административно дело No 264/2011, IV състав Други административни дела АСКЛЕПИЙ ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 20.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на “Асклепий” ООД, с ЕИК 123749732, със седалище и адрес на управление: град Казанлък, ул.”Гурко” № 27, представлявано от управителя Р.В.П., против решение № РР-1090 от 30.12.2010 г. на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, с което е отнето разрешително за водовземане № 01610203 от 23.07.2009 г., издадено от министъра на околната среда и водите.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.
 
126 Административно дело No 265/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Х.Б. ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 30.05.2011г.
ОТМЕНЯ административен акт, обективиран в писмо с изх. № 94-00-7061 от 07.01.2011г. на заместник кмета на Община Карлово.
ВРЪЩА административната преписка на административния орган-Кметът на Община Карлово за произнасяне по молбата на Н.Х.Б. с № 94-00-7061/08.11.2010г . от 20.12.2010г. съобразно указанията на съда.

 
127 Административно дело No 273/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 18.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, против Решение №50 от 19.01.2011г. на началника на Митница Пловдив, с което “Садат” ООД е задължено да доплати по ЕАД с №10BG003000H0085961 от 09.06.2010г. сумата от 6 272,71 лева, представляваща ДДС, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 09.06.2010г.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
128 Административно дело No 304/2011, IV състав Дела по ЗМВР Х.Р.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 04.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Х.Р.Р., ЕГН **********,***, против заповед № 10002901 от 23.03.2010 г. на директора на ОДМВР Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 304 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
129 Административно наказателно дело (К) No 322/2011, XXII състав Наказателни касационни производства САРС ГРУП ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 19.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 2346/20.12.2010г., постановено по НАХД № 5974 по описа за 2010г. на ПРС, с което ХХV-ти наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 37415-5001646 от 03.08.2010г. на Директора на дирекция “СДО” при ТД на НАП, гр. Пловдив, с което на “Сарс груп” ЕООД е наложена санкция в размер на 500лв. за нарушение на чл. 158 от КСО и на основание чл. 355, ал.1 от КСО и вместо него постанови:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 37415-5001646 от 03.08.2010г. на Директора на дирекция “СДО” при ТД на НАП, гр. Пловдив, с което на “Сарс груп” ЕООД е наложена санкция в размер на 500лв. за нарушение на чл. 158 от КСО и на основание чл. 355, ал.1 от КСО.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
130 Административно наказателно дело (К) No 334/2011, XXII състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ,
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ
АРТ ФАРМА 1 ЕООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 19.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2382/22.12.2010г., постановено по НАХД № 6155 по описа за 2010г. на ПРС, с което ХХV-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № ХІ-Б-217/25.08.2010г. на Директора на РИОКОЗ Пловдив, с което на “Арт-Фарма 1” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв. за извършено нарушение на чл.27, ал.2 от Наредба № 28/2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти на основание чл. 291, ал.1 от ЗЛПХМ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
131 Административно наказателно дело (К) No 336/2011, XXI състав Наказателни касационни производства КЛАСИК-ЦВЕТАНКА ЯНКОВА ЕТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 18.05.2011г., в законна сила от 18.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №2391 от 22.12.2010 година, постановено по НАХД №3521 от 2010 година по описа на Районен съд Пловдив, с което е потвърдено Наказателно постановление №І-Б-130/14.05.2010г. на Директора на РИОКОЗ Пловдив, за наложена на Eдноличен търговец “Класик-Цветанка Янкова”, имуществена санкция в размер на 200 лв. поради нарушение разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
132 Административно наказателно дело (К) No 338/2011, XX състав Наказателни касационни производства П.И.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.05.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2416 от 04.11.2010 г., постановеното по НАХД № 4438 от 2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив, VІІ н .с.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
133 Административно наказателно дело (К) No 339/2011, XX състав Наказателни касационни производства Ф.Я.С. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 17.05.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 69 от 11.01.2011 г., постановено по НАХД № 5842/2010г., по описа на Районен съд – гр. Пловдив, Х наказателен състав.
 
134 Административно дело No 350/2011, XIV състав Други административни дела АС-ТАБАК ООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 16.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АС – Табак” ООД – гр. Асеновград, ***, представлявано от управителя Р.Г.С. против издаден от директора на Областно пътно управление /ОПУ/, гр. Пловдив, към Агенция “Пътна инфраструктура” /А”ПИ”/ към МРРБ, акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-07/07.01.2011г., с който е установено публично държавно вземане в размер на 3920,68 лв. за периода от 30.05.2008г. до отнемането на разрешението му със Заповед № 129 от 20.10.2010 г., в сила от 11.11.2010 г., представляващо дължима такса за специално ползване на път, както и лихва за периода от 30.06.2008 г. до 06.01.2011 г. в размер на 603,91 лв., както и оставащата законна лихва до окончателното изплащане на горепосоченото вземане.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за страните.
 
135 Административно дело No 367/2011, XIV състав Дела по ЗМВР Б.И.У. НАЧАЛНИК ТРЕТО РУ НА МВР Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 18.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.И.У. *** против заповед рег. № ЯЗ – 03-191/ 23.09.2010 г. на началника на Трето РУ при ОД на МВР - Пловдив, с която е отказано продължаване на срока на разрешение за съхраняване, носене и употреба на късо нарезно оръжие от физическото лице.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за това с препис за страните.


 
136 Административно наказателно дело (К) No 381/2011, XXII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ Т.П.Т. Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 02.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 42 от 23.12.2010 г. по н.а.х.д. № 185 по описа на Районен съд Първомай за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
137 Административно дело No 384/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни БИ ЕМ БИЛД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 30.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Би Ем Билд”ЕООД, гр.Плевен, ул.”Иван Вазов”№54, ет.1, ап.3, ЕИК 115945215, представлявано от управителя Димитър Анчев, със съд.адрес гр.Пазарджик, ул.”Иван Вазов”№8, ет.1, адв.Ил.П., против Ревизионен акт № 1002396/18.10.2010г., издаден от Галина Петкова Йовчева – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение № 40 от 18.01.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на ”Би Ем Билд”ЕООД, гр.Плевен, са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 10 150 лева за данъчни периоди месец Октомври, Ноември и Декември 2007г. и месец Март 2008г., по фактури издадени от “Стил Инженеринг”ООД, гр.Пловдив, ведно с прилежащите лихви за забава в размер общо на 3 764,32 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ”Би Ем Билд”ЕООД, гр.Плевен, ул.”Иван Вазов”№54, ет.1, ап.3, ЕИК 115945215, представлявано от управителя Димитър Анчев, със съд.адрес гр. Пазарджик, ул.”Иван Вазов”№8, ет.1, адв.Ил.П., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 728,29 /седемстотин двадесет и осем лева и двадесет и девет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
138 Административно дело No 387/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.И.К.   Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 31.05.2011г.
Отменя Заповед № ОА-2756/27.09.2007г. на Кмета на Община Пловдив за одобряване на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ № 018060, м.”Прослав”, землище Пловдив - запад, с който от ПИ 018060 се образува нов УПИ 018060 – обществено обслужващи и складови дейности /обект: крайпътен комплекс, склад за промишлени стоки/, с ново свободно застрояване, по сини и червени линии и надписи за регулацията, червени ограничителни линии за застрояването и матрица с устройствени показатели без зона, с височина до 10м., с плътност на застрояване 80 %, Кинт от 2.4, озеленяване повече от 20 %, указани със син цвят и с нанесена в кафяв цвят хигиенно-защитна зона 50м. съгласно писмо № 11178/17.10.2006г. на РИОКОЗ-Пловдив – т. 384, 386, 387 от Наредба № 7 на МЗ.
Връща преписката на Кметът на Община Пловдив за извършване на корекции в графичната част на административния акт съобразно одобрената част Пътна от проектната документация - с отразяване на локалното пътно платно в границите на ПИ 018060 и поставяне на уличната регулационна граница в съответствие с променените граници по трасировъчни данни, при спазване указанията в обстоятелствената част на решението.
Осъжда Община Пловдив да заплати на К.И.К.-*** сумата от 760.00 лв., представляващи съдебно-деловодни разноски /адвокатско възнаграждение - 350 лв.; 10 лв.- д. т. и 400 лв.- внесен депозит в.л./.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
139 Административно наказателно дело (К) No 390/2011, XIX състав Наказателни касационни производства А.Г.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 18.05.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2431 от 20.12.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 4072/2010 г. Решението е окончателно.
 
140 Частно админист. наказателно дело (К) No 395/2011, XXI състав Наказателни частни касационни производства Е.Ф.З. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Определение от 17.05.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 20.01.2011 г. на Районен съд Пловдив, ХХ н.с., постановено по НАХД № 427 по описа на същия съд за 2011 г., с което жалбата на Е.Ф.З. против НП № ІІ – Б – 352/14.12.2010 г. издадено от Директора на РИОКОЗ Пловдив е оставена без разглеждане, а производството по делото е прекратено.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
141 Административно наказателно дело (К) No 397/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СЕЛВИ 1995 ЕООД Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 02.05.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 50 от 10.01.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 7590 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 30513-0043665 от 24.06.2009 г., издадено от заместник директора на ТД Пловдив на НАП, с което на “Селви-1995” ЕООД, с ЕИК 160112898, със седалище и адрес на управление: гр.Асеновград, ул.“Цар Иван Асен ІІ” № 31, представлявано от управителя Хакъ Пендерли, на основание чл.185, ал.1 ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 350 лева за нарушение на чл.3, ал.1 във връзка с чл.25, ал.3 във връзка с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на Министерство на финансите във връзка с чл.118, ал.1 ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
142 Административно наказателно дело (К) No 398/2011, XX състав Наказателни касационни производства ГАБИ ТУР БГ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.05.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 40 от 07.01.2011 г., постановеното по НАХД № 5697 от 2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХVІ н. състав., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно Постановление № К-17052 от 08.04.2010г. на Директор на Директора на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджалии и Стара Загора към ГД “Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, упълномощен със Заповед № 446 от 10.06.2008 г. на Председателя на КЗП, с което на жалбоподателя на основание чл. 85 от Закона за туризма е наложена Имуществена санкция в размер на 250 лева за нарушение по чл.56 ал.2 вр. с чл. 59, ал. 2 от Закота за туризма.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
143 Административно наказателно дело (К) No 401/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ГАБИ ТУР БГ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 20.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 41 от 07.01.2011г., постановено по НАХД № 5698 по описа за 2010г. на ПРС, ХVІ-ти наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № К-17068 от 08.04.2010г. на Директора в Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към ГД “Контрол на пазара” при комисията за защита на потребителите, с което на “Габи Тур БГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Перущица” № 17А, представлявано от Красимира Георгиева Йовчева- Управител е наложена “имуществена санкция” в размер на 550лв. на основание чл. 220 от ЗЗП за нарушение по чл. 127, ал.2 от ЗЗП и вместо него постанови:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К-17068 от 08.04.2010г. на Директора в Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към ГД “Контрол на пазара” при комисията за защита на потребителите, с което на “Габи Тур БГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Перущица” № 17А, представлявано от Красимира Георгиева Йовчева- Управител е наложена “имуществена санкция” в размер на 550лв. на основание чл. 220 от ЗЗП за нарушение по чл. 127, ал.2 от ЗЗП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
144 Административно наказателно дело (К) No 411/2011, XX състав Наказателни касационни производства ГАЙДАРОВ ТРЕЙД ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 18.05.2011г., в законна сила от 18.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 8 от 03.01.2011 г., постановено по НАХД № 2724/2010 г., Раионен съд-Пловдив/ПРС/, ХІ н.с.
ВРЪЩА делото на друг състав на Раионен съд-Пловдив за ново произнасяне.
Решението е окончателно.

 
145 Административно наказателно дело (К) No 414/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ЗАПРЯНА ДЕЛЕВА ЕТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 18.05.2011г., в законна сила от 18.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №2407 от 28.12.2010 година, постановено по н.а.х.д. № 6937 по описа на Районен съд Пловдив за 2010 година, VІІІ наказателен състав,
ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №І-Б-282 от 06.10.2010 година на Директора на РИКОЗ Пловдив, за наложена с постановлението на ЕТ”Запряна Делева”, имуществена санкция в размер на 500лв. на основание чл.41, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/, за нарушение на разпоредбата на чл.9, ал.1 от ЗХ.
Решението е окончателно. 
146 Административно наказателно дело (К) No 415/2011, XX състав Наказателни касационни производства А.И.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 17.05.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
ОСТАВЯ в сила решение № 2255 от 14.12.2010г., постановено по НАХД № 5475/2010г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 7041/26.05.2010г. на Началника на Сектор ПП към ОДМВР Пловдив.
Решението е окончателно.

 
147 Административно наказателно дело (К) No 417/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ВЕНЦЕСЛАВ АРГИРОВ-ФЕНИКС-ВИ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 19.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2427 от 29.12.2010г., постановено по НАХД № 6145 по описа за 2010г. на ПРС, с което ХV-ти наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № К-17119/01.06.2010г. на Директора на РД КЗП Пловдив, с което на ЕТ “В.А. ***, представлявано от В.Л.А. на основание чл. 86 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. за нарушение по чл. 47, ал.1 от Закона за туризма и на основание чл. 78 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. за нарушение по чл. 55, ал.2 от Закона за туризма.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
148 Административно дело No 426/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЦВЕТАН ЦОНЕВ ЕТ НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 28.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.Н.Ц., ЕГН **********, като ЕТ”Ц.Ц.”, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище в ***, и адрес на управление, ***, против Решение № 53/19.01.2011г. на Началник на Митница – Пловдив, с което му е отказано издаването на разрешение за търговия с тютюневи изделия за обект – павилион за вестници и цигари, намиращ се в ***, пред хотел”Верея”, бул.”М.М.Кусев”, ул.”Ген.Гурко, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Ц.Н.Ц., ЕГН **********, като ЕТ”Ц.Ц.”, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище в ***, и адрес на управление, *** да заплати на Митница – Пловдив сумата от 150/сто и петдесет/ лева представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
149 Административно наказателно дело (К) No 433/2011, XX състав Наказателни касационни производства К.Д.П. РУ НА МВР ПЪРВОМАЙ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 17.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 2 от 07.01.2011 г., постановено по НАХД № 173/2010г., по описа на Районен съд – гр. Първомай, ІІІ съдебен състав, В ЧАСТТА, с която е потвърдено НП ,В ЧАСТТА , с която касаторът- К.Д.П., ЕГН ********** е лишен от правоуправление на МПС за срок от два месеца ,като вместо това постановява ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 381 от 06.08.2010 година на Началника на РУ „Полиция” - Първомай, В ЧАСТТА , с която К.Д.П., ЕГН ********** ***, за нарушение на чл.21 ал.1 от Закона за движение по пътищата на основание чл.182 ал.1 т.5 от същия закон е лишен от правоуправление на моторно превозно средство за срок от два месеца.
Оставя в сила Решението в останалата му част.
Решението е окончателно.

 
150 Административно наказателно дело (К) No 447/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Р.А.Р. Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.05.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 138/21.01.2011, постановеното по НАХД № 7597 от 2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХVІ н. състав.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
151 Административно наказателно дело (К) No 448/2011, XXI състав Наказателни касационни производства С.Н.Ч. РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 17.05.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 123 от 17.01.2011 г. по н.а.х.д. № 6823 по описа на Районен съд Пловдив за 2010 година, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 83 от 03.09.2010 г. на директор на РИОСВ Пловдив, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 83 от 03.09.2010 г. на директор на РИОСВ Пловдив, с което на С.Н.Ч. в качеството му на кмет на с. Кадиево на основание чл. 92, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 16, ал. 3, т. 8 във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 4 е наложено административното наказание – глоба в размер на 1400 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
152 Административно наказателно дело (К) No 449/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ А.А. Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 16.05.2011г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ Решение № 124/ 17.01.2011 г. по НАХД № 6754/ 2010 год. по описа на Районен съд – Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36-0001129 от 07.10.2010 г. на Началника на ОО „КД – ДАИ” - Пловдив.
Решението е окончателно.

 
153 Административно наказателно дело (К) No 450/2011, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ВЕЛИЧКО ЙОРДАНОВ ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 19.05.2011г., в законна сила от 19.05.2011г.
ОТМЕНЯ решение № от 06.01.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 7215/2010 г., относно отмяната на наказателно постановление № 186/08.10.2010 г. на Началника на Митница Пловдив, В ЧАСТТА МУ, с която от ЕТ "Величко Йорданов" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ж.к."Тракия", бл.165, вх.Е, ет.2, ап.5, Булстат: 825219942, на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата следните вещи:
1. 9 кутии цигари "King red", 4 кутии цигари "King gold", 13 кутии цигари "Melnik", 9 кутии цигари "Viceroy", 4 кутии цигари "MM-100"s", всичките облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност;
2. 100 кутии цигари "President", 54 кутии цигари "Jin ling", 92 кутии цигари "L&M" 100"s, всичките необлепени с бандерол;
3. 2 бутилки водка "Prime/Superior", 0.5 л, 40°; 2 бутилки водка "Prime/Euro standart", 0.5 л, 38°; 2 бутилки водка "Горилка/Придатна кол.", 0.5 л, 40°; 1 бутилка ракия "Булгаска гроздова", 0.7 л, 40°; 1 бутилка ракия "Поморие", 0.7 л, 40°; 1 бутилка ракия "Булгаска специална", 0.7 л, 40°; 1 бутилка бренди "Слънчев бряг", 0.5 л, 40°; 3 бутилки бренди "Слънчев бряг", 0.7 л, 40°; 2 бутилки ракия "Троянска специална", 0.7 л, 40°; 4 бутилки ракия "Кайлъшка гроздова", 0.7 л, 40°; 2 бутилки ракия "Гроздова", 0.5 л, 40°; 4 бутилки ракия "Грозден", 0.7 л, 40°; 5 бутилки ракия "Пещерска специална", 0,7 л, 40°; 4 бутилки ракия "Пещерска гроздова", 1 л, 40°; 1 бутилка ракия "Пещерска гроздова", 0.7 л, 40°; 4 бутилки ракия "Пещерска гроздова", 0.5 л, 40°; 1 бутилка ракия "Карнобатска мускатова", 0.7 л, 40°; 1 бутилка ракия "Ямболска гроздова", 0.7 л, 40°; 2 бутилки ром "Савой ", 0.7 л, 37.5°; 2 бутилки ракия "Троянска сливова", 0.7 л, 38°; 2 бутилки ракия "Троянска сливова отлежала", 0.7 л, 40°; 2 бутилки ракия "Поморийска мускатова", 0.7 л, 40°; 1 бутилка ракия "Търговище мускатова", 0.7 л, 40°; 1 бутилка ликьор "Кафе", 0.7 л, 25°; 1 бутилка ликьор "Шоколад", 0.7 л, 17°; 1 бутилка ликьор "Череша", 0.7 л, 25°; 1 бутилка ликьор "Праскова", 0.7 л, 25°; 3 бутилки водка "Silver club", 0,7 л, 40°; 1 бутилка джин "Савой", 0.2 л, 40°; 6 бутилки ракия "Грозден", 0.2 л, 40°; 2 бутилки ракия "Карнобатска гроздова", 0.2 л, 40°, всичките облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 186/08.10.2010 г. на Началника на Митница Пловдив, В ЧАСТТА МУ, с която от ЕТ "Величко Йорданов" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ж.к."Тракия", бл.165, вх.Е, ет.2, ап.5, Булстат: 825219942, на основание чл.124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на държавата следните вещи:
1. 9 кутии цигари "King red", 4 кутии цигари "King gold", 13 кутии цигари "Melnik", 9 кутии цигари "Viceroy", 4 кутии цигари "MM-100"s", всичките облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност;
2. 100 кутии цигари "President", 54 кутии цигари "Jin ling", 92 кутии цигари "L&M" 100"s, всичките необлепени с бандерол;
3. 2 бутилки водка "Prime/Superior", 0.5 л, 40°; 2 бутилки водка "Prime/Euro standart", 0.5 л, 38°; 2 бутилки водка "Горилка/Придатна кол.", 0.5 л, 40°; 1 бутилка ракия "Булгаска гроздова", 0.7 л, 40°; 1 бутилка ракия "Поморие", 0.7 л, 40°; 1 бутилка ракия "Булгаска специална", 0.7 л, 40°; 1 бутилка бренди "Слънчев бряг", 0.5 л, 40°; 3 бутилки бренди "Слънчев бряг", 0.7 л, 40°; 2 бутилки ракия "Троянска специална", 0.7 л, 40°; 4 бутилки ракия "Кайлъшка гроздова", 0.7 л, 40°; 2 бутилки ракия "Гроздова", 0.5 л, 40°; 4 бутилки ракия "Грозден", 0.7 л, 40°; 5 бутилки ракия "Пещерска специална", 0,7 л, 40°; 4 бутилки ракия "Пещерска гроздова", 1 л, 40°; 1 бутилка ракия "Пещерска гроздова", 0.7 л, 40°; 4 бутилки ракия "Пещерска гроздова", 0.5 л, 40°; 1 бутилка ракия "Карнобатска мускатова", 0.7 л, 40°; 1 бутилка ракия "Ямболска гроздова", 0.7 л, 40°; 2 бутилки ром "Савой ", 0.7 л, 37.5°; 2 бутилки ракия "Троянска сливова", 0.7 л, 38°; 2 бутилки ракия "Троянска сливова отлежала", 0.7 л, 40°; 2 бутилки ракия "Поморийска мускатова", 0.7 л, 40°; 1 бутилка ракия "Търговище мускатова", 0.7 л, 40°; 1 бутилка ликьор "Кафе", 0.7 л, 25°; 1 бутилка ликьор "Шоколад", 0.7 л, 17°; 1 бутилка ликьор "Череша", 0.7 л, 25°; 1 бутилка ликьор "Праскова", 0.7 л, 25°; 3 бутилки водка "Silver club", 0,7 л, 40°; 1 бутилка джин "Савой", 0.2 л, 40°; 6 бутилки ракия "Грозден", 0.2 л, 40°; 2 бутилки ракия "Карнобатска гроздова", 0.2 л, 40°, всичките облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност, иззети от ЕТ "Величко Йорданов" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ж.к. "Тракия", бл.165, вх.Е, ет.2, ап.5, Булстат: 825219942 с опис на иззети стоки (лист 1, лист 2, лист 3, лист 4, лист 5 и лист 6) към Протокол за осъществени контролни действия на лица, извършващи дейности с акцизни стоки, № 2866/02.06.2010 г.
ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част, относно отмяната на наказателно постановление № 186/08.10.2010 г. на Началника на Митница Пловдив, с което на ЕТ "Величко Йорданов", Булстат: 825219942, В ЧАСТТА МУ, в която е наложена имуществена санкция в размер на 2291,66 лв.; и В ЧАСТТА МУ, в която ЕТ "Величко Йорданов", Булстат:825219942, е лишен от право да упражнява търговска дейност в търговски обект – магазин за хранителни стоки в гр.Пловдив, ул."Струма" №18, за срок от един месец.
Решението е окончателно.

 
154 Административно наказателно дело (К) No 453/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ-СОФИЯ ЕКСОН КОРПОРЕЙШЪН ЕАД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 19.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2413 от 28.12.2010г. постановено по АХД № 3782 по описа за 2010г. на ПРС, с което ІХ-ти наказателен състав е изменил Наказателно постановление № 3047 от 18.05.2010г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси", с което на "Ексон Корпорейшън" ЕАД, ЕИК 200026634, със седалище: гр. Пловдив и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Княз Богориди" № 12, ет.3, представлявано от Стоил Славчев Николов - Управител, на основание чл. 38, ал.1, предл.3 вр. с чл. 31, ал.1, т.9 от ЗЗЗНН е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 30 000 лв. за нарушение по чл. 38, ал.1, предл.3 от ЗЗЗНН, като е намалил размера на наложената санкция на 5000 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
155 Административно наказателно дело (К) No 455/2011, XX състав Наказателни касационни производства ДАНИВЕР-ГЕОРГИ ГОГОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.05.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 2385 от 21.12.2010 г. на Районен съд Пловдив, ХХІІ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 7301 по описа на същият съд за 2010 г., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 39768 – S00289 от 18.10.2010г. на Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 489,33 лева на основание на чл.180 ал.2 вр. ал.1 вр. чл.86 ал.1 и ал. 2 от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
156 Административно наказателно дело (К) No 457/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДАНИВЕР-ГЕОРГИ ГОГОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 16.05.2011г.
Оставя в сила решението.ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 32/06.01.2011 г. постановено по НАХД 7298/2010 г. на ПРС, ХХ н.с., с което е потвърдено НП № 39735-S002914/18.10.2010 г.
Решението е окончателно.

 
157 Административно наказателно дело (К) No 461/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА УЕЙКАП ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 18.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 2406/28.12.2010 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, ХVІ н.с, постановено по НАХД № 2163 по описа на същия съд за 2010 г. и вместо това ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600480 от 22.03.2010 год., издадено от директора на дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на на “У.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к “Тракия” бл. 203, вх. В, ет. 9, ап. 27, на основание чл. 416, ал. 5 вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 15 000 лв. за нарушение по чл. 63, ал. 2 във вр. с чл. 63, ал. 1 от Кодекса на труда, като на основание чл. 415в от Кодекса на труда, НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 15000 лв. на 100 /сто /лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
158 Административно наказателно дело (К) No 462/2011, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ СДРУЖЕНИЕ РОДОЛЮБИЕ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 18.05.2011г.
Оставя в сила решението Оставя в сила решение № 20 от 04.01.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 6564/2010 г. Решението е окончателно.
 
159 Административно наказателно дело (К) No 464/2011, XX състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 17.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 2348 от 20.12.2010 г., постановено по НАХД № 4116/2010 г., ПРС, ХХV
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 11010473/07.06.2010 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/
Решението е окончателно.

 
160 Административно дело No 480/2011, VIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.И.А. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 02.05.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №4 от 08.02.2011г. на директора на РИОКОЗ, а понастоящем РЗИ, гр. Пловдив, с която е прекратено служебното правоотношение на И.И.А. с РИОКОЗ, а понастоящем РЗИ, гр. Пловдив на длъжността “младши експерт с ранг V младши”, в дирекция “ООЗ”, а понастоящем дирекция “ПБПЗ”, считано от 10.02.2011г.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
161 Административно дело No 483/2011, XVII състав Други административни дела МЦ ХИПОТАЛАМУС ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 05.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХИПОТАЛАМУС” ООД с ЕИК 200331536, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Васил Ихчиев” № 56 против Писмена покана с изх. № 16-2318/04.01.2011 г. на Директора на РЗОК гр. Пловдив.
ОСЪЖДА ”МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХИПОТАЛАМУС” ООД с ЕИК 200331536, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Васил Ихчиев” № 56, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пловдив, сумата в размер на 1458,71 лв. (хиляда четиристотин петдесет и осем лева и 71 ст.), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
162 Административно дело No 486/2011, XVII състав Други административни дела Г.Н.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 19.05.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 486/2011 год. по описа на Пловдивския административен съд.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – гр. Пазарджик.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
163 Административно дело No 490/2011, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.В.И. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 12.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.И.,***, против Заповед №581 от 25.06.2010г. на кмета на община Родопи, с която е отказано изземването на част от поземлен имот с №011008 в землището на село Злати трап, община Родопи, местност “Мерите-1”.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
164 Административно наказателно дело (К) No 496/2011, XIX състав Наказателни касационни производства Д.К.Ч. РУ НА МВР АСЕНОВГРАД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 19.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 29 от 28.01.2011 г. на Районен съд гр. Асеновград, ІV н.с. постановено по н.а.х.д. № 241/2010 г., КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № А-195 от 22.03.2010 г. на Началника на РУ на МВР – Асеновград, с което на Д.К.Ч.,***, на основание чл. 270 от ЗМВР е наложена ГЛОБА в размер на 300 лв. за нарушение на чл. 55, ал. 4 от същия закон.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
165 Административно дело No 498/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Д.К.,
С.Д.А.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 03.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Д.К., ЕГН ********** *** и на С.Д.А. с ЕГН ********** *** против Решение № 469 от 16.12.2010г. на Общински съвет- Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 498 по описа за 2011 г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
166 Административно дело No 515/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Н.Б.,
А.А.Н.,
Г.С.Д.,
Т.К.Б.,
Л.Б.Д.
КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 03.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Н.Б., Антастасия А.Н., Г.С.Д., Т.К.Б. и Л.Б.Д., всички с посочен адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. “Михаил Такев” № 6, против заповед № РД -10-1189 от 27.12.2010 г. на кмета на район “Централен” при Община Пловдив, с която е отказано да се одобри проект за РУП за УПИ ІV – 170 от кв. 4 /нов/ по плана на кв. “Университетски” гр. Пловдив по заявление вх. № 940006-16568/3/30.07.2009 г.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните. 
167 Административно дело No 518/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.С.М. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 18.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.М.,*** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-237 от 18.01.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) “Южен централен район” (ЮЦР) в частта й, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ, е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “ стопанска постройка от 5,5 кв.м.”, изпълнен в ПИ 433, кв. 7, местността “Скелето”, землище на с. Храбрино, като неоснователна.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.С.М.,*** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-237 от 18.01.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) “Южен централен район” (ЮЦР), в частта й, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ, е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “ стопанска постройка от 11 кв.м. и плътна ограда”, изпълнен в ПИ 433, кв. 7, местността “Скелето”, землище на с. Храбрино. ПРЕКРАТЯВА производството по делато в тази част.
Решението, в частта му, с която се прекратява производството може да се обжалва с частна жалба в 7- дневен срок, в останалата в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
168 Административно дело No 521/2011, VI състав Други административни дела ЕКОБУЛГАРСТРОЙ ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 27.05.2011г.
Отменя Решение № РР - 1058 от 18.10.2010г. издадено от Директора на БДУВИР-Пловдив, в частта му, с която е продължен срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект № 301770/29.01.2007г. за 1 /една/ година, считано от 30.01.2011г., за участък № 2 за изземване на инертен материал от км.55+931 до км.56+582, разположен над с.Хвойна и пътя за с.Павелско, общ.Чепеларе, обл.Смолян.
Връща преписката на директора на БДУВИР-Пловдив за ново произнасяне по молбата от 23.07.2010г. в частта за продължаване срокът на действие на разрешително за ползване на воден обект № 301770/29.01.2007г. по отношение участък № 2, при съобразяване мотивите на съдебното решение относно срока по чл.57 ал.3 ЗВ.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
169 Административно дело No 524/2011, XVIII състав Дела по ЗМВР Х.П.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 17.05.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № з-8135 от 04.08.2009г. на Зам. Директор на ОД на МВР – Пловдив, с която на Х.П.К. с ЕГН ********** е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ „забрана за напускане на Р.България” по отношение държавите-членки на Европейския съюз.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.П.К. с ЕГН **********, против Заповед № з-8135 от 04.08.2009г. на Зам. Директор на ОД на МВР – Пловдив, с която заповед му е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ „забрана за напускане на страната, издаването на паспорти или заместващи ги документи” В ОСТАНАЛАТА И ЧАСТ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
170 Административно наказателно дело (К) No 529/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства Е.Ф.Ф. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 17.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 155 от 21.01.2011 г., постановено по НАХД № 7161/2010г. на Пловдивския районен съд в оспорената част, с която е потвърдено Наказателно постановление № 36-0001188 от 19.10.2010г. на Началник ОО “КД-ДАЕ” гр. Пловдив в частта, с която на Е.Ф.Ф. с ЕГН **********, на основание чл. 93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози, е наложено административно наказание глоба от 700 лв. /седемстотин лева/ за административно нарушение по чл. 31 ал.1 т.1 от Наредба № 34 от 06.12.1999г. на МТ.

Решението е окончателно.

 
171 Административно наказателно дело (К) No 531/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДАНИВЕР-ГЕОРГИ ГОГОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 19.05.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 119 от 18.01.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 7297/2010 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 39737-S002920 от 18.10.2010 г., издадено от Директора на дирекция "Контрол" при ТД на НАП-гр.Пловдив, с което на ЕТ "Данивер-Георги Гогов" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул. "Брезовска" №46, ет.6, ап.30, Булстат: 825002440, е наложена имуществена санкция в размер на 1112,17 лв.
Решението е окончателно.

 
172 Административно наказателно дело (К) No 532/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ОХРАНА ПРИ МП К.Л.П. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 18.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 208/28.01.2011 г. постановено по н.а.х.д. № 7133 по описа на Районен съд - Пловдив за 2010 година.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
173 Административно наказателно дело (К) No 534/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КОМАСЕТ ЕООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 18.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № № 139 от 21.01.2011г., постановено по НАХД № 7739/2010г., Пловдивският районен съд, десети наказателен състав, с което е отменено Наказателно постановление № 38910-S003126 от 23.09.2010г. на Заместник Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на “Комасет” ЕООД е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лв. на основание чл. 355, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ да нарушение на разпоредбата на чл. 5, ал. 4, т. 2 от КСО и чл. 3, ал. 3, т. 1, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредба № Н – 8/29.12.2005г. на МФ за съдържанието, сроковете, начина и реда на подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите и осигурените от тях лица, както и от самоосигуряващите се лица във връзка с чл. 5, ал. 6 от КСО.

Решението е окончателно. 
174 Административно наказателно дело (К) No 535/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КОЛОР ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 16.05.2011г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ Решение № 235 от 02.02.2011 г. по НАХД № 7700/10 г. по описа на ПРС, с което е отменено НП № К-17235 от 18.07.2010 г. на Директора в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр.Пловдив, към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, упълномощен със Заповед № 446 от 10.06.2008 г. на Председателя на Комисия за защита на потребителите, с което на „Колор”ЕООД със сeдалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Пещерско шосе” № 47, представлявано от Р.Ц.Ш., на основание чл.73 от ЗТ е наложена имуществена санкция в размер на 1100 лева за нарушение на чл.46, т.1 от ЗТ, вместо него постанови:
ПОТВЪРЖДАВА НП № К-17235 от 18.07.2010 г. на Директора в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр.Пловдив, към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, упълномощен със Заповед № 446 от 10.06.2008 г. на Председателя на Комисия за защита на потребителите, с което на „Колор”ЕООД със сeдалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Пещерско шосе” № 47, представлявано от Р.Ц.Ш., на основание чл.73 от ЗТ е наложена имуществена санкция в размер на 1100 лева за нарушение на чл.46, т.1 от ЗТ.
Решението е окончателно.

 
175 Административно наказателно дело (К) No 537/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕКЕРИЦА И.А.Б. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 18.05.2011г., в законна сила от 18.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 163 от 25.01.2011 година на Пловдивски районен съд, ХІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 6784 по описа на същия съд за 2010 год., с което е отменено Наказателно постановление № 17 от 05.10.2010 год. на Директора ДЛС “Чекерица”.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
176 Административно наказателно дело (К) No 538/2011, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ИВАНКА КОСТАДИНОВА ИКО-Т ЕТ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.05.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 165/25.01.2011 г., постановеното по НАХД № 4082 от 2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив, Х н. състав.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
177 Административно наказателно дело (К) No 539/2011, XXI състав Наказателни касационни производства КАТРА РЕКЪРДС-КАЛОЯН ТРАЧЕВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №82/13.01.2011г., постановено по НАХД №860/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив V н. състав, с което е отменено наказателно постановление/НП/ №0223 от 21.12.2009г., издадено от Председателя на Комисия за регулиране на съобщенията/КРС/ - София, с което на Калоян Димитров Трачев в качеството му на ЕТ “Катра рекърдс – Калоян Трачев” с адрес на управление гр.Пловдив, ул. “Златна Панега”№12,вх. “Б”,ет.6, ап.11 е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лева на основание чл.336 от Закона за електронните съобщения/ЗЕС/ за нарушение на чл.325 ал.1 от ЗЕС.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Калоян Димитров Трачев в качеството му на ЕТ “Катра рекърдс – Калоян Трачев” с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Златна Панега”№12, вх.“Б”, ет.6, ап.11 срещу съдебно решение №82/13.01.2011г., постановено по НАХД №860/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив V н. състав, с което е отменено наказателно постановление/НП/ №0223 от 21.12.2009г., издадено от Председателя на Комисия за регулиране на съобщенията/КРС/ - София и ПРЕКРАТЯВА производство по делото в тази му част.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване, с изключение на частта, с която е оставена без разглеждане касационната жалба на Калоян Димитров Трачев в качеството му на ЕТ “Катра рекърдс – Калоян Трачев” и е прекратено производството по делото – пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
178 Административно наказателно дело (К) No 540/2011, XX състав Наказателни касационни производства БАЙ ПИТ ОЛ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 17.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 2378 от 17.12.2011г., постановено по НАХ дело № 6355 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХІІ-ти наказателен състав, КАТО ВМЕСТО НЕГО
ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ наказателно постановление (НП) № 16-1600697 от 12.08.2010г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив (Д”ИТ”-Пловдив), с което на “Бай пит ол” ЕООД на основание 416, ал.5 от КТ, във връзка с чл. 414, ал.3 КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева за нарушение на чл. 62, ал.1, вр. с чл. 1 , ал.2 КТ като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 1500 лв. на 100 лева.
Решението е окончателно.


 
179 Административно наказателно дело (К) No 542/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ПЪРВО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Н.Д.Н. Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 02.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 243 от 03.02.2011 г. по н.а.х.д. № 7370 по описа на Районен съд Пловдив за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

 
180 Административно наказателно дело (К) No 543/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ ОНЛАЙН БГ ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 18.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 219 от 31.01.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХ н.с., постановено по н.а.х.д. № 8495 по описа на същия съд за 2010 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
181 Административно наказателно дело (К) No 545/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ П.Д.Н. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 19.05.2011г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2/03.01.2011г. на Пловдивския районен съд, ХІ - ти н.с, постановено по НАХД № 6861 по описа на същия съд за 2010г., в ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ, с която е ОТМЕНЕНО Наказателно постановление № 36 - 0001119/05.10.2010г. на Началника на Сектор "Контрол и АНД" гр. Пловдив, В ЧАСТТА, с която на П.Д.Н., ЕГН ********** са наложени административни наказания - глоба в размер на 300 лв. за нарушение на чл.7 от Регламент 561/06 вр. чл.78 ал.1 т.1 от ЗАП, на основание чл.93 ал.4 от ЗАП, глоба в размер на 300 лв. за нарушение на чл.7 от Регламент 561/06 вр. чл.78 ал.1 т.1 от ЗАП, на основание чл.93 ал.4 от ЗАП, и глоба в размер на 300 лв. за нарушение на чл.8 §1 от Регламент 561/06 вр. чл.78 ал.1 т.1 от ЗАП, на основание чл.93 ал.4 от ЗАП..
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
182 Административно наказателно дело (К) No 547/2011, XX състав Наказателни касационни производства ПЕТО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Д.И.А. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 17.05.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 2275 от 15.12.2010 г., постановено по НАХД № 6303/2010г., по описа на Районен съд – гр. Пловдив, ХІ наказателен състав.
 
183 Административно наказателно дело (К) No 557/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДРВЗ,
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ
БАМЕКС АД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 20.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6 от 17.01.2011 г. по н.а.х.д. № 443 по описа на Районен съд - Карлово, І н.с., за 2010 г., с което е отменено Наказателно постановление № НП 3410/09.06.2010 г. на председателя на ДА “ДРВВЗ”, с което на “Бамекс” АД – гр. Карлово, представлявано от изпълнителния директор Трифон Гидиков, е наложена имуществена санкция на основание чл. 31 ал. 2 от Закона за държавния резерв и военновременните запаси /ЗДРВВЗ/ в размер на 24 300 /двадесет и четири хиляди и триста/ лв. за извършено нарушение на същата норма.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
184 Административно дело No 564/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ИНСТРУМЕНТ ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 05.05.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Инструмент” ЕООД против акт за установяване на задължения по декларация № 673/28.12.2010 г.
ИЗПРАЩА преписката на Дирекция „МД и ТБО” Община Пловдив в качеството на решаващ орган по смисъла на чл.152, ал.2 от ДОПК за задължително произнасяне по административен ред по оспорването.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело.
С оглед липсата на искания на процесуалния представител на ответника за присъждане на разноски не следва да бъдат присъждани такива.

Определението подлежи на оспорване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за оспорващия и в същия срок от получаване на съобщението от ответника.


 
185 Административно дело (К) No 569/2011, XXI състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ КАРЛОВО Х.И.Х. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 18.05.2011г., в законна сила от 18.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №517 от 30.12.2010г. на Карловския районен съд, с което по оспорването на Х.И.Х. е ОБЯВЕНО за нищожно Решение №01245 от 11.10.2010г. на Общинска служба “Земеделие” град Карлово.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
186 Административно дело No 572/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 19.05.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-16-2051/08.10.2010 г. на Началника на СГКК – Пловдив в частта й, в която сграда с идентификатор 56784.522.3585.83, е вписана като собственост на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”АД.
ОСЪЖДА СГКК-гр.Пловдив да заплати на Медицински Университет гр.Пловдив направените по делото разноски в размер на 550 лева.
Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
187 Административно наказателно дело (К) No 576/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕЪР ПЛОВДИВ Н ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 19.05.2011г., в законна сила от 19.05.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 158 от 21.01.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 7596/2010 г. Решението е окончателно.
 
188 Административно наказателно дело (К) No 577/2011, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ ДИМИТЪР ДЕЧЕВ ДЕЧЕВ ЕТ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 19.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2298 от 16.12.2010г. постановено по АХД № 4397 по описа за 2010г. на ПРС, ХІХ-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № І-Б-180/21.06.2010г. на директора на РИОКОЗ, гр. Пловдив, с което на ЕТ “Димитър Дечев Дечев”, със седалище и адрес на управление гр. Стамболийски, ул. “Пере Тошев” № 56, ет.2 с БУЛСТАТ 160094343, представлявано от Димитър Йорданов Дечев е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000лв. на основание чл. 48, ал.2 от закона за храните за нарушение по чл. 73, ал.1, т.1 от Наредба № 5 за хигиена на храните.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
189 Административно наказателно дело (К) No 578/2011, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САНЕЛ 82 ЕООД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 19.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2433 от 25.11.2010 год. на Пловдивски районен съд, VІІ наказателен състав, постановено по НАХД № 6213/2010 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
190 Административно наказателно дело (К) No 579/2011, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ХРИС-ВЕНЕТА ДАНЧЕВА ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 18.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №70/11.01.2011г., постановено по НАХД №6907/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив ХІХ н. състав, с което е отменено наказателно постановление/НП/ №159/13.09.2010г. на Заместник Началник Митница – Пловдив, с което е наложено на “Х.-В.Д.” ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Граф Игнатиев”№24 административно наказание – имуществена санкция в размер на 50 000 лева на основание чл.108а ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/ за нарушение на чл.100а от същия закон.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
191 Административно наказателно дело (К) No 584/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства АБС АСФАЛТ БЕТОН СОФИЯ ООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 17.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2118 от 23.11.2010г. на ПРС, постановено по НАХД № 4172/2010г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 38/19.04.2010г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, с което на “АБС-Асфалт Бетон София” ЕООД със седалище: гр. София, бул. “Македония” № 12, представлявано от Л.А.К. с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/ за извършено административно нарушение на чл. 166 т. 3 от Закона за опазване на околната среда. Решението е окончателно.Оставя в сила решението
 
192 Административно наказателно дело (К) No 585/2011, XX състав Наказателни касационни производства КАЛА ЕНДЖИ 2008 ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.05.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 2419 от 04.11.2010 г. постановено по НАХД № 3057 от 2010 г. по описа на РС гр. Пловдив,VІІ н.с., като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно Постановление № 01822/28.04.2010г. издадено от Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, с което на “КАЛА ЕНДЖИ 2008” ООД, ЕИК 200048577, със седалище гр. Пловдив, ул. “Опълченска” № 17 за нарушение на чл. 57, ал. 2 във вр. с чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗСБТ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3 500 лева.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
193 Административно дело No 589/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ВИЛИ 61 ТАНЯ ЧАУШЕВА ЕТ НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 10.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”В. – 61 – Т.Ч.”, ЕИК 120556920, със седалище и адрес на управление гр.Девин, обл.Смолян, ул.”Филип Тотю”№ 18, представляван от Т.Св.Ч., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД – 15 – 195 от 07.02.2011г. на Началник Митница - Пловдив, с която на основание чл.22 от ЗАНН във вр. с чл. 124б ал.1 и ал.2 от ЗАДС, чл.124в ал.1 от ЗАДС и чл.59 ал.1 и ал.2 от АПК на ЕТ”В. – 61 – Т.Ч.”, ЕИК 120556920, гр.Девин, е наложена принудителна административна мярка–запечатване спрямо обект – търговски обект – хранителен магазин, находящ се в гр.Девин, ул.”Техеран”№16, стопанисван от ЕТ”В. – 61 – Т.Ч.”, ЕИК 120556920, със седалище и адрес на управление гр.Девин, обл.Смолян, ул.”Филип Тотю”№18, представляван от Т.Св.Ч., считано от 21.02.2001г. – 13.00 часа на основание чл. 124б ал.1 от ЗАДС, като на основание чл.124в ал.1 от ЗАДД е забранен достъпът до същия обект.
ОСЪЖДА ЕТ”В. – 61 – Т.Ч.”, ЕИК 120556920, със седалище и адрес на управление гр.Девин, обл.Смолян, ул.”Филип Тотю”№18, представляван от Т.Св.Ч., да заплати на Митница – Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение от страните.

 
194 Административно наказателно дело (К) No 602/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО АСЕНОВГРАД Г.Н.Г. Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 16.05.2011г.
Отменя изцяло решението.
ОТМЕНЯ Решение № 39 от 09.02.2011 г. по НАХД № 691 по описа за 2010 г. на Районен съд – Асеновград, с което е отменено НП № 27/25.10.2010 г. на Директора на ДГС-Асеновград, с което на Г.Н.Г. с ЕГН ********** ***, на основание чл.73, ал.1 от ЗРА е наложено администартивно наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл.35 ал.1 т.3 от ЗРА и са отнети в полза на държавата вещите, послужили за извършване на нарушението – осем броя пластмасови шишета с навита мрежа за риболов, вместо него постанови:
ПОТВЪРЖДАВА НП № 27/25.10.2010 г. на Директора на ДГС-Асеновград, с което на Г.Н.Г. с ЕГН ********** ***, на основание чл.73, ал.1 от ЗРА е наложено администартивно наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл.35 ал.1 т.3 от ЗРА и са отнети в полза на държавата вещите, послужили за извършване на нарушението – осем броя пластмасови шишета с навита мрежа за риболов.
Решението е окончателно.

 
195 Административно наказателно дело (К) No 620/2011, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ Т.В.Т. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 18.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 7/04.02.2011 г. постановено по н.а.х.д. № 186 по описа на Районен съд Първомай за 2010 година, с което е отменено наказателно постановление № 94/01.10.2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
196 Административно наказателно дело (К) No 621/2011, XIX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ Б.Х.Б. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 18.05.2011г., в законна сила от 18.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6 от 04.02.2011 г. на Районен съд гр. Първомай, постановено по НАХД № 184 по описа на същия съд за 2010 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
197 Административно наказателно дело (К) No 623/2011, XX състав Наказателни касационни производства АГРОКОМПЛЕКТ ЕАД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 17.05.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1 от 07.01.2011 г. по н.а.х.д. № 59 по описа на Районен съд Първомай за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
198 Административно дело No 624/2011, XI състав Дела по ЗМВР Г.Д.П. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 02.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Г.Д.П. *** чрез адв.С.,*** срещу заповед № З-1175/27.01.2010 г. на Директора на ОД на МВР – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 624/ 2011 год. по описа на Административен съд Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
199 Административно наказателно дело (К) No 632/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Д.С. Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 02.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 303 от 10.02.2011 г. по н.а.х.д. № 8591 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
200 Административно наказателно дело (К) No 634/2011, XXII състав Наказателни касационни производства СЕЛВИ 1995 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 19.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 252 от 03.02.2011г. постановено по НАХД № 7595 по описа за 2010г. на ПРС, с което ІІ-ри наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 30505-0043338 от 24.06.2009г. на Заместник директора на ТД на НАП, гр. Пловдив, с което на “Селви-1995” ЕООД, БУЛСТАТ 160112898, със седалище и адрес на управление, гр. Асеновград, ул. “Цар Иван Асен ІІ” № 31, представлявано от Хакъ Пендерли е наложено административно наказание “глоба” в размер на 250лв. за извършено нарушение по чл. 185, ал.1 от ЗДДС
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
201 Административно наказателно дело (К) No 635/2011, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ЕВ-МАР-ТРАНС ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 18.05.2011г., в законна сила от 18.05.2011г.
ОТМЕНЯ решение №298 от 09.02.2011 година, постановено по НАХД №319 от 2011 година по описа на Районен съд Пловдив.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от нов съдебен състав на Районен съд Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
202 Административно наказателно дело (К) No 636/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 18.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2057/16.11.2010 година, постановено по НАХД № 5536 от 2010 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
203 Административно наказателно дело (К) No 639/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ "ИЗГРЕВ" Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 19.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 142 от 21.01.2011 г. на Районен съд Пловдив, ХVІІІ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 8156 по описа на същия съд за 2010 г.
ВРЪЩА делото на Пловдивски районен съд, за ново разглеждане от друг съдебен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
204 Административно наказателно дело (К) No 640/2011, XX състав Наказателни касационни производства Е.В.И. ПЕТО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 17.05.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2319/16.12.2010г. постановено по нахд № 5467/2010г. на ПРС, V н.с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
205 Административно наказателно дело (К) No 641/2011, XIX състав Наказателни касационни производства УНИВЕРСИУМ ООД ДИРЕКЦИЯ ОИТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 19.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 332/14.02.2011г. на Пловдивския районен съд, V - ти н.с, постановено по НАХД № 7030 по описа на същия съд за 2010г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
206 Административно наказателно дело (К) No 643/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СЕЛВИ 1995 ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 18.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №262 от 07.02.2011г., постановено по НАХД №7589/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХV н. състав., с което е отменено издаденото от Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №30515 – 0043663/24.06.2009г., с което е наложено на основание чл.185 ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност за извършено от “С. – 1995”ЕООД с адрес на управление гр.Асеновград, ул. “Цар Иван Асен ІІ”№31 административно наказание – имуществена санкция в размер на 250 лева за нарушение на чл.3 ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12. 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във връзка с чл.118 ал.1 от ЗДДС.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
207 Административно наказателно дело (К) No 644/2011, XX състав Наказателни касационни производства УНИВЕРСИУМ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.05.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 255 от 04.02.2011 г., постановеното по НАХД № 7029 от 2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ІІІ н. състав, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВЯ.
ИЗМЕНЯ Наказателно Постановление № 16-1600220/15.10.2010г. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив, с което на “УНИВЕРСИУМ” ООД, гр. Пловдив, ул.”Подофицер Георги Котов”№18 на основание чл.415 ал.5 от КТ и във връзка с чл.414 ал.3 КТ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лева за нарушение на чл.62 ал.1 КТ във вр. с чл.1 ал.2 от КТ като НАМАЛЯВА размера на административното наказание “Имуществена санкция” от 5 000 лева на 1 500 лева.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
208 Административно наказателно дело (К) No 645/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ИВАНКА КОСТАДИНОВА ИКО-Т ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 19.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 137 от 20.01.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 4087/2010 г.
Решението е окончателно.

 
209 Административно наказателно дело (К) No 650/2011, XXII състав Наказателни касационни производства Е.В.Е. РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 19.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 224 от 25.11.2010г. постановено по АХД № 6822 по описа за 2010г. на ПРС, с което VІІ-ми наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 81/03.09.2010г. с което на Еньо В.Е., ЕГН ********** в качеството му на Кмет на с. Манолско Конаре, обл. Пловдив е наложена глоба в размер на 1400 лв. за нарушение на чл. 92, ал.1, т.1, във вр. с чл. 16, ал.3, т.8 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, на основание чл. 116, ал.1, т.4 от ЗУО. и вместо него постанови:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 81/03.09.2010г. с което на Еньо В.Е., ЕГН ********** в качеството му на Кмет на с. Манолско Конаре, обл. Пловдив е наложена глоба в размер на 1400 лв. за нарушение на чл. 92, ал.1, т.1, във вр. с чл. 16, ал.3, т.8 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, на основание чл. 116, ал.1, т.4 от ЗУО
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
210 Административно наказателно дело (К) No 651/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства С.П.Н. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 16.05.2011г.
Оставя в сила решението.ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 160/ 25.01.2011 г. по НАХД № 7437/ 2010 год. по описа на Районен съд – Пловдив.
Решението е окончателно.

 
211 Административно дело (К) No 652/2011, XXI състав Касационни производства И.П.Б. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-КАЛОЯНОВО Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 18.05.2011г., в законна сила от 18.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №136 от 10.01.2011г. на Пловдивски районен съд, постановено по административно дело №2411 от 2010 година, с което решение е отхвърлена жалбата на И.П.Б. срещу Решение № 12 от 16.10.2009 г. на Общинска служба “Земеделие” Калояново, в частта му, с която е отказано възстановяване правото на собственост върху имот №1 от заявлението, с площ от 4,5 дка. представляващ–гора широколистна, с произход издънков, находящ се м местността “Фазанарията” в землището на село Черноземен.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
212 Административно дело No 661/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ГАМАКОЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 11.05.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на “ГАМАКОЛ” ЕООД с управител Д.М.Д., седалище/адрес на управление – гр.Пловдив, ул.”Нов живот” № 14 против уведомление изх.№ 2600-0292/25.02.2011г., издадено от Началника на Митница Пловдив относно искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител /ОАКП/, на основание чл.24 ал.2 т.4 ЗАДСк.
Прекратява производството по адм.д.№ 661/2011г., XI състав.
Заличава съдебно заседание насрочено за 26.05.2011г., 14.30ч.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.
Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя и ответника.

 
213 Административно дело No 662/2011, X състав Други административни дела Л.С.М. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 25.05.2011г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община Асеновград по заявленията за предоставяне на обществена информация с вх.№94-Л-3 от 17.01.2011г. и вх.№ 94-Л-4 от 17.01.2011г., на Л.С.М.,***.
ИЗПРАЩА преписката по заявленията за предоставяне на обществена информация с вх.№94-Л-3 от 17.01.2011г. и вх.№ 94-Л-4 от 17.01.2011г., на Л.С.М.,***, на Кмета на Община Асеновград за произнасяне по направеното със заявлението искане с мотивирано решение, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящото решение.
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на Л.С.М.,***, направените разноски по делото в размер на 10лв./десет лева/.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
214 Административно дело No 671/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРАНСИНГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 17.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Трансинг” АД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” № 82, представлявано от Видко Будимиров М. срещу Заповед № ОА-38/13.01.2003 г. на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 671/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от днес.

 
215 Административно наказателно дело (К) No 684/2011, XX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДР И ВВЗ ВМЗ ЕАД СОПОТ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 17.05.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 5 от 10.01.2011г., постановено по НАХД № 553 по описа на Карловски районен съд за 2010г., І-ви наказателен състав.
Решението е окончателно.
 
216 Административно дело No 688/2011, XVII състав Дела по КСО Ю.С.Д. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Решение от 25.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Ю.С.Д., ЕГН **********,***Цар Иван Асен ІІ” № 130 против Решение № 99/25.02.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № К – 6212/25.01.2011 г. на Ръководител на “Контрол по разходите на ДОО” в ТП на НОИ – Пловдив, постановяващо Д. да възстанови недобросъвестно полученото за периода от 01.06.2009 г. до 16.08.2009 г. парично обезщетение за отглеждане на малко дете в размер на 594,29 лв., ведно със законната лихва в размер на 176,61 лв., изчислена към 25.01.2011 г.
ОСЪЖДА Ю.С.Д., ЕГН **********,***Цар Иван Асен ІІ” № 130, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
217 Административно наказателно дело (К) No 700/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СИ ЕНД ЕЙЧ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 18.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 284 от 08.02.2011 г., постановено по НАХД № 7967 от 2010 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХV наказателен състав.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
218 Административно наказателно дело (К) No 701/2011, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ САЛДО ЕООД Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 02.05.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 104 от 14.01.2011 г. по н.а.х.д. № 5733 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № І-Б-228 от 27.07.2010 г. на директора на РИОКОЗ Пловдив, с което на “Салдо” ЕООД, с ЕИК 115265240, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Тракия” № 59, представлявано от управителя Божидар Кръстев Божков, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева за нарушение на чл.56, ал.1 от Закона за здравето.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
219 Административно наказателно дело (К) No 702/2011, XXI състав Наказателни касационни производства БТК АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 18.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №151 от 24.01.2011г., постановено по НАХД №7009/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХV н. състав., в ЧАСТТА, с което е само изменено издаденото от Комисия за защита на потребителите – РД Пловдив наказателно постановление/НП/ №К – 16910/16. 06.2010г., с което е наложено на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/ за извършено от “БТК”АД гр.София,Район “Младост”, бул. “Цариградско шосе”№115и административно наказание – имуществена санкция в размер на 2 500 лева за нарушение на чл127 ал.3 ЗЗП, като е намален размер на санкцията на 500 лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
220 Административно наказателно дело (К) No 706/2011, XIX състав Наказателни касационни производства Б.В.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ,
ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА 
Решение от 19.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 242 от 03.02.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХVІІІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 7121.
ВРЪЩА делото на друг съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия, при съобразяване на указанията дадени в мотивната част на настоящото решение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
221 Административно наказателно дело (К) No 707/2011, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ СПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 19.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 178 от 26.01.2011 год. на Пловдивски районен съд, ХVІІІ наказателен състав, постановено по НАХД № 8492/2010 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
222 Административно наказателно дело (К) No 708/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДАНИВЕР-ГЕОРГИ ГОГОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 18.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 416 от 02.02.2011 г. на Районен съд - Пловдив, VІІ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 7296 по описа на същият съд за 2010 г., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 39739 – S002926/18.10.2010 г. на директора на дирекция “Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на жалбоподателя в качеството му на ЕТ”Д.-г.Г.” е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1195,33 лв. на основание чл. 180, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
223 Административно наказателно дело (К) No 711/2011, XX състав Наказателни касационни производства А.Г.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 17.05.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 340/14.02.2011г. на Пловдивски районен съд, ХХ-ти наказателен състав, постановено на по н.а.х.д. № 7118/2010г.
Решението е окончателно.
 
224 Частно админист. наказателно дело (К) No 712/2011, XIX състав Наказателни частни касационни производства Д.П.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 19.05.2011г., в законна сила от 19.05.2011г.

ОТМЕНЯ Разпореждане от 08.02.2011г. постановено по НАХД № 792 по описа на РС Пловдив за 2011г., в частта с която жалбата на Д.П.М. ***5.11.2010г. на Началника на Сектор ПП към ОДМВР е оставена без разглеждане и е прекратено съдебното производство по делото, по отношение на искането за отмяна на отнемането на контролни точки .
ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия в отменената част.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и /или на протест.


 
225 Административно наказателно дело (К) No 717/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ П.Д.И. Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 02.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 216 от 31.01.2011 г. по н.а.х.д. № 5999 по описа на Районен съд Пловдив за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
226 Административно наказателно дело (К) No 720/2011, XIX състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ МБАЛ ЗДРАВЕ ООД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 19.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение на ПРС, ХХ - ти н.с, постановено по н.а.х.дело № 403 по описа за 2011г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
227 Административно наказателно дело (К) No 722/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТОШО ФИЧЕТО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 18.05.2011г.

ОТМЕНЯ постановеното по НАХД №7062/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІІ н. състав съдебно решение №294 без дата, с което е изменено издаденото от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 – 1600342/13.10.2010г., с което е наложена на “Т.Ф.”ЕООД гр.Пловдив на основание чл.414 ал.3 КТ имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение на чл.63 ал.2 във вр. с ал.1 КТ, като само е намален нейния размер на 1 500 лева, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ издаденото от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 – 1600342/13.10.2010г., с което е наложено на “Т.Ф.”ЕООД гр.Пловдив на основание чл.414 ал.3 КТ имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение на чл.63 ал.2 във вр. с ал.1 КТ, като за допуснатото нарушение по чл.63 ал.2 във вр. с ал.1 КТ на основание чл.415в КТ НАЛАГА на “Т.Ф.”ЕООД гр.Пловдив имуществена санкция в размер на 100/сто/ лева.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от “Т.Ф.”ЕООД гр.Пловдив за присъждане на разноски пред касационната инстанция.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
228 Административно дело No 739/2011, IV състав Други административни дела РАДЕЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 18.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на “Р.” ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.София, район “Сердика“, ул.“Първа българска армия” № 109, представлявано от управителя А.И.К., против писмо с изх.№ 1163 от 29.06.2009 г. на директора на Областно пътно управление град Пловдив към Национална агенция “Пътна инфраструктура”, а понастоящем Агенция “Пътна инфраструктура”, с което на основание чл.57 ЗП дружеството е задължено да премахне 2 броя рекламни съоръжения, находящи се на автомагистрала „Тракия” при км 119+100 и при км 155+790 поради липса на разрешение от администрацията, управляваща пътя.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на “Р.” ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.София, район “Сердика“, ул.“Първа българска армия” № 109, представлявано от управителя А.И.К., за присъждане на разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
229 Административно наказателно дело (К) No 741/2011, XX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ И.Д.Д. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 17.05.2011г., в законна сила от 17.05.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 10 от 07.02.2011 г. по н.а.х.д. № 187 по описа на Районен съд Първомай за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
230 Административно наказателно дело (К) No 742/2011, XXII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ А.Х.Х. Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 02.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 11 от 08.02.2011 г. по н.а.х.д. № 195 по описа на Районен съд Първомай за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
231 Административно дело No 760/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.А.Ц. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 17.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на А.А.Ц., ЕГН **********,***, против заповед № 24 от 12.01.2011 г. на кмета на Община “Родопи”, с която е одобрен ПУП – ПРЗ на имот № 002556, местност “Друма” в землището на с.Бойково.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 760 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
232 Административно дело No 763/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 19.05.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.С. *** против Заповед № 267/20.10.2010г. на Кмета на Община Стамболийски.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 763/2011 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.


 
233 Административно наказателно дело (К) No 770/2011, XXI състав Наказателни касационни производства Н.П.Н. РУ НА МВР КАРЛОВО Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 18.05.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 26 от 25.02.2011 г. по н.а.х.д. № 870 по описа на Районен съд Карлово за 2010 г., В ЧАСТТА, в която е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 932/23.09.2010 г. на началника на РУ “Полиция” – Карлово при ОД на МВР гр. Пловдив, като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 932/23.09.2010 г. на началника на РУ”Полиция” - Карлово при ОД на МВР гр. Пловдив, в ЧАСТТА, с което на Н.П.Н., ЕГН ********** ***, са наложени следните административни наказания: на основание чл. 179, ал. 1, т. 5, пр. 7 от ЗДвП – глоба в размер на 100 лв. и са отнети 5 контролни точки за извършено нарушение на чл. 42, ал. 1, т. 2 ,пр. 2 от ЗДвП и на основание чл. 179, ал. 1, т. 5, пр. 7 от ЗДвП – глоба в размер на 100 лв. и са отнети 5 контролни точки за извършено нарушение на чл. 42, ал.2, т. 2, пр. 1 от ЗДвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
234 Административно дело No 788/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.С.П.,
С.А.Б.,
Д.С.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 17.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.П., С.А.Б. и Д.С.Б. *** срещу Заповед № 10 ОА 3479/13.12.2010 г. на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 788/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХІ състав.
ОТХВЪРЛЯ искането на юрисконсулт П. за присъждане на разноски.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и в същия срок от получаване на съобщението за неявилите се.

 
235 Административно дело No 808/2011, IX състав Дела по ЗМВР А.И.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 31.05.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №2011001403 от 24.02.2011 г. ,издадена от Директор на Областната дирекция “Полиция” - Пловдив.
ОСЪЖДА Областната дирекция МВР- Пловдив да заплати на А.И.Г. ЕГН**********, разноски в размер на четристотин и петнадесет лв.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
236 Административно наказателно дело (К) No 818/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛАСТФОРМ ООД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 27.05.2011г.
Изменя решениетоОтменя Решение № 373/20.01.2011г., постановено по н.адм.д.№ 6653/2010г. на Районен съд-Пловдив, с което е отменено НП № 16-1600776/28.09.2010г. за наложена имуществена санкция на “Пластформ” ООД, гр.Пловдив, в размер на 2 500 лв. за нарушение на чл.4 ал.3 от на Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане уведомлението по чл.62 ал.4 КТ и на основание чл.416 ал.5 във вр . с чл.414 ал.1 от Кодекса на труда /КТ/. Вместо това постанови:
Изменя НП № 16-1600776/28.09.2010г. за наложена имуществена санкция на “Пластформ” ООД, гр.Пловдив, с корекция на наложената санкция по см. на чл.415в КТ, в размер на 100 лв.
Решението е окончателно.

 
237 Административно дело No 842/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.А.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 02.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на И.А.В.,*** срещу Заповед № 10-ОА-3479/13.12.2010г. на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 842/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателите за изготвянето му.

 
238 Административно наказателно дело (К) No 843/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ДЕЙЗИ-ЖИВКА АНГЕЛОВА ЕТ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 27.05.2011г.
Отменя изцяло решениетоОтменя Решение № 13/01.03.2011г., постановено по н.адм.д.№ 218/2010г. на Районен съд-Първомай, с което е отменено НП № 16-1600893/15.11.2010г. за наложена имуществена санкция на ЕТ “ДЕЙЗИ – Живка Ангелова”, гр.Първомай, в размер на 1 500 лв. за нарушение на чл.63 ал.2 във вр. с чл.63 ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.3 КТ.
Вместо това постанови: Изменя НП № 16-1600893/15.11.2010г. за наложена имуществена санкция на ЕТ “ДЕЙЗИ – Живка Ангелова”, гр.Първомай, в размер на 1 500 лв. за нарушение на чл.63 ал.2 във вр. с чл.63 ал.1 от Кодекса на труда с корекция на наложената санкция по см. на чл.415в КТ, в размер на 100 лв.
Решението е окончателно.

 
239 Административно наказателно дело (К) No 847/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ДЕЙЗИ-ЖИВКА АНГЕЛОВА ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 25.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №12 от 01.03.2011г. по НАХ дело №217 по описа на Районен съд- Първомай за 2010г., ІІ-ри състав, като вместо това постановява:
ИЗМЕНЯ наказателно постановление с №16-1600675 от 15.11.2010г., издадено от директора на Д”ИТ”-Пловдив, с което на ЕТ”ДЕЙЗИ- Живка Ангелова”, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. “Княз Борис” №45, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500,00 лева, като намалява размера на санкцията на 100,00 лева.
Решението е окончателно.

 
240 Административно дело No 860/2011, IX състав Дела по ЗМВР Г.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР "МИГРАЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 12.05.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.М., гражданин на Сърбия, роден на *** г., паспорт № 007428778, издаден на 01.06.2009 г., с адрес: гр. Пловдив, бул. “Свобода” № 39, ет.1, ап.11 - чрез процесуален представител адв.Б. ***, офис 1 срещу Отказ за издаване на разрешение за продължително пребиваване, рег. № ИЯ/ РВ 14-503/16.03.2011 г. издадено от Началник сектор РЗ “Миграция” при ОД МВР гр.Пловдив на л.5-6 от делото.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 860 /2011 г. по описа на Административен съд-Пловдив, първо отделение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за оспорващия и в същия срок за ответника от получаване на съобщението.


 
241 Административно дело No 865/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 19.05.2011г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, против Решение №471 от 10.03.2011г. на началника на Митница Пловдив, с което дружеството жалбоподател е задължено да доплати по ЕАД с №10BG003000H0144292 от 21.09.2010г. сумата от 546,25 лева, представляваща ДДС, ведно със законната лихва върху тази сума.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №865 по описа на съда за 2011г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на сраните.
 
242 Административно дело No 882/2011, XVI състав Дела по ЗМСМА И.Д.Х. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 31.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.Х. ***, ЕГН: **********, срещу решение №5, взето с Протокол №1 от 18.01.2007 г. на Общински съвет – Пловдив; и акта, с който са й определени задължения за такса битови отпадъци за притежавания от нея недвижим нежилищен имот в гр.Пловдив, ул. "Константин Геров" №30 - за 2007 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д № 882 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 г.
ИЗПРАЩА делото като преписка по жалбата на И.Х. за установяване на задълженията и за такса битови отпадъци за притежавания от нея недвижим нежилищен имот в гр.Пловдив на компетентния орган в администрацията на община Пловдив – за издаване на акт по чл.9б във вр. с чл.4, ал.1 от Закона за местните данъци и такси - за 2007 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
243 Административно дело No 884/2011, VII състав Дела по ЗМСМА И.Д.Х. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 27.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Х. *** в ЧАСТТА и срещу решение №8, взето с Протокол №1 от 22.01.2009г. на Общински съвет – Пловдив и акта, с който са определени на Х. конкретни задължения за такса битови отпадъци за притежавания от нея недвижим нежилищен имот в гр.Пловдив, ул.”Константин Геров”№30, а също така и в ЧАСТТА и срещу определените и конкретни задължения за 2009г. за дължимата такса битови отпадъци за същия нежилищен имот.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №884/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав.
ИЗПРАЩА делото като преписка по жалбата на И.Х. за установяване на задълженията и за такса битови отпадъци за притежавания от нея недвижим нежилищен имот в гр.Пловдив на компетентния орган в администрация на Община – Пловдив – за издаване на акт по чл.9б във вр. с чл.4 ал.1 ЗМДТ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.


 
244 Административно дело No 885/2011, XVI състав Дела по ЗМСМА И.Д.Х. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 31.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.Х. ***, ЕГН: **********, срещу решение №463, взето с Протокол №23 от 17.12.2009 г. на Общински съвет – Пловдив; и акта, с който са й определени задължения за такса битови отпадъци за притежаван от нея недвижим нежилищен имот в гр.Пловдив, ул. "Константин Геров" №30 - за 2010 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д № 885 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 г.
ИЗПРАЩА делото като преписка по жалбата на И.Х. за установяване на задълженията и за такса битови отпадъци за притежавания от нея недвижим нежилищен имот в гр.Пловдив на компетентния орган в администрацията на община Пловдив – за издаване на акт по чл.9б във вр. с чл.4, ал.1 от Закона за местните данъци и такси - за 2010 г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
245 Частно административно дело No 894/2011, XIII състав Частни администр. дела П.Д.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 02.05.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за прекратяване на производството изх. № К-54264 # 2 от 17.03.2011г. на Директора на ТП на НОИ/РУ”СО”, гр. Пловдив по жалба вх. № К-54264#1/11.03.2011г., против Разпореждане № К-54264/15.10.2010г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУ”СО” гр. Пловдив.
ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТП на НОИ/РУ”СО”, гр. Пловдив за произнасяне по жалба от П.Д.Д., ЕГН **********,***, против Разпореждане № К-54264/15.10.2010г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУ”СО” гр. Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
246 Административно дело No 908/2011, XVI състав Искове за обезщетение Х.Н.К. ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО КАРЛОВО Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 13.05.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело в частта относно исковата претенция по отношение на амуницията.
Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок считано от датата на днешното съдебно заседание.
ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между страните като прекратява производството по адм.дело № 908/2011 го., по описа на Административен съд град Пловдив, ХVІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
247 Административно наказателно дело (К) No 923/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства С.Г.П. ОД НА МВР СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 25.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №414 от 22.02.2011г. по Н.А.Х.дело №5766 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., Х-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление с №9541/10 от 23.07.2010г., издадено от началника на сектор “ПП” при ОД”МВР”- Пловдив, с което на С.Г.П. е наложена глоба в размер на 150,00 лева, като размерът на глобата е намален на 100,00 лева.
Решението е окончателно.


 
248 Административно наказателно дело (К) No 924/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА СИЛА-2 ООД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 27.05.2011г.
Оставя в сила решението.Оставя в силя решение № 371, постановено по н.ах.д.№ 2734 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № 74/2009г., издадено на 15.01.2010г. от Председателя на ДК по хазарта.
Решението е окончателно.


 
249 Административно наказателно дело (К) No 936/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДАНИВЕР-ГЕОРГИ ГОГОВ ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 25.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №536 от 27.02.2011г. по НАХ дело №7290 по описа на Районен съд- Пловдив, І-ви наказателен състав, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление с №39728-S002900 от 18.10.2010г., издадено от директора на Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, с което на ЕТ”ДАНИВЕР- Георги Гогов”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовска” №42, ет.6, ап.30, е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лева
Решението е окончателно.


 
250 Административно наказателно дело (К) No 942/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства Х.К.П. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 27.05.2011г.
Оставя в сила решениетоОставя в сила № 447/25.02.2011 г., постановено по н.ах.д.№ 8141 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
251 Административно дело No 955/2011, VII състав Искове за обезщетение САДАТ ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 10.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на “Садат”ООД гр.Пловдив срещу Агенция “Митници” – София за заплащане на сумата от 993,66 лева, представляваща имуществени вреди, причинени на дружеството във връзка с недължимо внесен депозит, в резултат на твърдени незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица – служители на Агенцията.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №955/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до ищеца за постановяването му.

 
252 Административно дело (К) No 965/2011, XXIII състав Касационни производства Н.Т.Т. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 27.05.2011г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 19 от 25.02.2011г., постановено по адм.д.№ 256 по описа за 2010г. на Районен съд-Първомай.
Решението е окончателно.

 
253 Частно административно дело No 978/2011, XIII състав Частни администр. дела С.Г.Й.И. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 28.05.2011г.
ОТХЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на С.Г.Й. – И.,*** против Акт за прекратяване на производството изх. № Ж-813#6/30.03.2011г. на Директора на РУ”СО” гр. Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
254 Административно наказателно дело (К) No 1012/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ПУНГЕРОВ-90-ПУНГЕРОВ И СИЕ СД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 30.05.2011г.
Оставя в сила решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2311 от 16.12.2010г. по НАХ дело №3779 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., Х-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №КГ-703 от 08.04.2010г., издадено от председателя ДАМТН, с което на “ПУНГЕРОВ-90- Пунгеров и сие” СД е наложена имуществена санкция в размер на 20 000,00 лева и заплащане на разходи в размер на 635,00 лева.
Решението е окончателно.

 
255 Административно наказателно дело (К) No 1019/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ Я.Р.В. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 27.05.2011г.
Оставя в сила решението. Оставя в сила Решение № 587/15.03.2011г., постановено по н.ах.д.№ 7510 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
256 Административно наказателно дело (К) No 1028/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства В.И.С. РУСО-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 26.05.2011г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.С.,***, против Решение №2412 от 28.12.2010г. по НАХ дело №6387 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., VІІІ-ми наказателен състав.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен от съобщаването му на страните.
 
257 Частно административно дело No 1037/2011, XVII състав Частни администр. дела Д.З.Х. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 28.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.З.Х. *** против “Оставяне без разглеждане с изх. № Ж-58#5/25.03.2011 г. на Директора на РУ “СО” – Пловдив, на жалба против Разпореждане № О–15–999-11-00109974/04.02.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ “Социално осигуряване” гр. Пловдив”.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.адм.д. № 1037/2011 г. по описа на Административен съд – гр. Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок считано от днес.

 
258 Административно дело No 1042/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 10.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на “Пътища Пловдив” АД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. Цар Борис ІІІ-Обединител, №37 срещу заповед № ДК-19-Пд-8/29.03.2011г. на Началник Сектор Пловдив, РДНСК, Южен централен район.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1042/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателите за изготвянето му.


 
259 Административно дело No 1059/2011, VIII състав Други административни дела М.А.Б. НАЧАЛНИК ПЕТО РУ НА МВР ГР.ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 19.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.Б.,***, против частта от Заповед с №ЯЗ/05-61-2 от 12.04.2011г. на ИФЗ началник на V-то РУ “Полиция” при ОД”МВР”- Пловдив, с която е отказано издаване на разрешение за съхранение и продължаване срока на разрешение за носене и употреба на късо огнестрелно оръжие.
ОТМЕНЯ Заповед с №ЯЗ/05-61-2 от 12.04.2011г. на ИФЗ началник на V-то РУ “Полиция” при ОД”МВР”- Пловдив, в частта, с която е разпоредено изземването на лично огнестрелно оръжие пистолет “Глок”, кал.9х19мм., с №LPY941 и боеприпасите към него от М.А.Б..
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
260 Административно дело No 1060/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.В.М. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 09.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.В.М. ***, чрез адв. И.Б., срещу Заповед № 137 от 01.03.2011г. на кмета на община Родопи, с която е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП)- план за регулация и застрояване (ПЗР), като от урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-42, кв.14 по плана на с.Устина, Община- Родопи, се обособяват два нови самостоятелни УПИ VІІ-42 и VІІІ-42.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1060 по описа на съда за 2011г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
261 Административно дело No 1066/2011, XIII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм И.В.П. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 28.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на от И.В.П., ЕГН ********** против Заповед ЖИ-05/06.04.2011г. на Кмета на район “Източен” при Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 1066 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 
262 Административно наказателно дело (К) No 1079/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Х.У. Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 26.05.2011г.
Оставя в сила решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение №585 от 15.03.2011г. по Н.А.Х.дело №176 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХІХ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №36-0000001 от 03.01.2011г., издадено от началника на ОО”КД-ДАИ”- Пловдив при ИА”АА”, с което на Х.У., гражданин на Турция, е наложена глоба в размер на 200,00 лева и е лишен от правото да управлява МПС за срок от шест месеца
Решението е окончателно.

 
263 Административно наказателно дело (К) No 1085/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ БТК АД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 27.05.2011г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 472/01.03.2011г., постановено по н.ах.д.№ 4805/2010г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № К - 13238/02.03.2010г. на Директора в регионална дирекция към ГД “ Контрол на пазара “в КЗП, за наложена имуществена санкция на “БТК” АД – София в размер на 800 лв. за административно нарушение на чл.127 ал.3 от Закона за защита на потребителите.
Решението е окончателно.

 
264 Административно наказателно дело (К) No 1099/2011, XX състав Наказателни касационни производства Г.В.Д.   Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Определение от 04.05.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №1099/2011г. по описа на Адми-нистративен Съд – Пловдив ХХ състав.
ИЗПРАЩА касационна жалба на Г.В.Д. ЕГН *********** срещу решението под №732 от 30.03.2011г. по НАХД №959/ 2011г. ХVІІІ н.с. на Районен Съд – Пловдив за администрирането й .
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
265 Административно дело No 1100/2011, XVII състав Дела по КСО В.Г.А. РУСО-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. НАНКОВА  Определение от 16.05.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1100 по описа за 2011 г. на Пловдивския административен съд.
ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Директора на Районно управление ”Социално осигуряване” гр. Пловдив за произнасяне по жалба на В.Г.А. *** против Разпореждане № **********, Протокол № ПР – 886/30.03.2011 г. издадено от Ръководител “ПО” - Г. Димова, при РУ “СО” гр. Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
266 Частно админист. наказателно дело (К) No 1120/2011, XXIII състав Наказателни частни касационни производства С.Р.С.   Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 03.05.2011г.
Отменя протоколно определение № 298 от 07.03.2011г. постановено по н.ах.д.№ 659/2011г., Районен съд-Пловдив, 7 нак.състав.
Връща делото на същия съд и състав за продължаване на процесуалните действия.
Определението е окончателно.

 
267 Частно админист. наказателно дело (К) No 1127/2011, XXIV състав Наказателни частни касационни производства Г.Т.Н.   Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 27.05.2011г.
ОБЕЗСИЛВА Разпореждане 07.04.2011 г., постановено по НАХД № 8597 по описа на Районен съд Пловдив за 2010 г., с което е върната касационна жалба на Г.Т.Н.,*** 423/05.04.2011 г., подадена срещу решение № 559 от 10.03.2011 г., постановено по НАХД № 8597/2010 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив.
ВРЪЩА делото на Районен съд гр. Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
268 Административно наказателно дело (К) No 1141/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Д.Г.Г. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Определение от 19.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Държавната агенция за закрила на детето, срещу Решение №39 от 11.03.2011 година, постановено по наказателно с административен характер дело №344 по описа на Районен съд Карлово за 2010 година, четвърти наказателен състав.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №1141 по описа на Административен съд-Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7/седем/ дневен срок от съобщаването на страните.
 
269 Административно наказателно дело (К) No 1145/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ ЕМОНА ЕЛИТ ХРИСТЕВ И С-ИЕ СД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 27.05.2011г.
Оставя в сила решението Оставя в сила Решение № 17/18.03.2011г., постановено по н.ах.д.№ 3 по описа за 2011г. на Районен съд-Първомай
Решението е окончателно.

 
270 Административно дело No 1166/2011, IX състав Други административни дела ДОМЕЙН ЮСТИНА ЕООД ДИРЕКТОР НА ОРА НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 28.05.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1166/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив, І отд., ІХ състав.
ИЗПРАЩА делото на Административен съд София-град жалба на “Домейн Юстина” с ЕИК 160066590 със седалище и адрес науправление:ОбластПловдив,Община”Родопи”,с.Устина,ул.”Никола Петков”№51управлявано от управител Добринка Иванова Палаурова чрез адв.А.Т.Б., адв.Николай Стефанов Пенев от адвокатско дружество “Б. и Пенев” със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. “Тодор Хрулев” № 7 против отказ на Директора на Областна разплащателна агенция Пловдив на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция за изплащане на субсидии по Общо заявление за единно плащане на площ със УИН 16/190609/56169.
ОТМЕНЯ разпореждане от 12.05.2011 г. за насрочване на делото в с.з. на 19.07.2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
271 Административно дело No 1167/2011, XVIII състав Други административни дела ТЕРА ЮСТИНА ООД ДИРЕКТОР НА ОРА НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 12.05.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1167 по описа на Административен съд - Пловдив за 2011 година, образувано по жалба на Тера Юстина ООД, подадена от адвокат А. Богданов. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд - София - град. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.
 
272 Административно дело No 1173/2011, VIII състав Други административни дела ДДЛРГ КНЯГИНЯ МАРИЯ-ЛУИЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 19.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К., в качеството и на ди-ректор на ДДЛРГ “Мария-Луиза”, с адрес: ***, про-тив Заповед №ЗД-ЗД21-13 от 08.03.2011г. на директора на Д”СП”- Пловдив при АСП, с която детето Ю.И.Н. временно е настанено в ДДЛРГ”Мария-Луиза”- Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1173 по описа на съда за 2011г.
ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание за 26.05.2011г. от 10,00ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
273 Административно дело No 1195/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Б.Д.,
Г.Б.К.,
Г.Е.Н.,
Е.Г.Д.,
П.П.Ч.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 17.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Н.Б.Д., ЕГН **********,***, Г.Б.К., ЕГН **********,***, Г.Е.Н., ЕГН **********,***, Е.Г.Д., ЕГН **********,***, и П.П.Ч., ЕГН **********,***, против решение, взето с протокол от 17.12.2010 г., на комисията по чл.210, ал.1 ЗУТ.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1195 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
274 Административно дело No 1205/2011, XVI състав Дела по КСО П.Д.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 31.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 176/07.04.2011 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" гр.Пловдив, с което е отказано да възстанови спрямо П.Д.Д. ***, ЕГН **********, срок за обжалване на Разпореждане № К-54264/15.10.2010 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУСО гр.Пловдив.
ИЗПРАЩА делото като преписка на РУ "Социално осигуряване" гр. Пловдив за произнасяне по жалбата на П.Д.Д. ***, ЕГН **********, срещу Разпореждане № К-54264/15.10.2010 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУСО гр.Пловдив.

Определението е окончателно.

 
275 Административно дело No 1211/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Т.Т. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 26.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Т.Т., ЕГН **********,*** против решение по протокол № 7/ 25.03.2011 г. на Районен експертен съвет по устройство на територията при район “Централен” – Община Пловдив и отказ на главния архитект на район “Централен”, обективиран в писмо с изх.№ 94006-27480/ 01.04.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1211/2011год. по описа на Административен съд – гр. Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.

 
276 Частно админист. наказателно дело (К) No 1237/2011, XXI състав Наказателни частни касационни производства М.Г.Г.   Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Определение от 20.05.2011г., в законна сила от 20.05.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 512 от 18.04.2011г., постановеното по нахд № 1878/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив, VІІІ н.с., с което е оставена без разглеждане жалбата на М.Г.Г. ***, против наказателно постановление № 21067/10 от 28.12.2010г. на началник на сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР – Пловдив, и производството по делото е било прекратено.
Определението не подлежи на обжалване.


 
277 Административно дело No 1254/2011, XII състав Дела по КСО К.Н.Б. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 27.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Б., ЕГН ********** *** против Решение № 189/13.04.2011г. на Ръководителя на ТП на НОИ - гр.Пловдив, с което е отказано възстановяването на пропуснатия от нея срок за оспорване на Разпореждане № О - 15-999 - 11-00111709/24.02.2011г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ “СО” – гр.Пловдив.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
278 Административно дело No 1267/2011, IV състав Други административни дела Н.Х.М. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 30.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Н.Х.М., гражданин на Алжир, роден на *** ***, против решение № УП-69 от 29.04.2011 г. на интервюиращ орган на Държавната агенция за бежанците при МС, с което е отхвърлена молбата му за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване съгласно чл.85, ал.4 от Закона за убежището и бежанците.

 
279 Административно дело No 1272/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни КОНСОРЦИУМ МАСС-ВИДЕКС-МАСС ДЗЗД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 28.05.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Консорциум „Масс - Видекс- Масс" ДЗЗД , с ЕИК по БУЛСТАТ 175765809 и седалище и адрес за кореспонденция: гр.Стара Загора, ПСОВ Стара Загора, тел.- 042/ 636010; 042/ 650555, факс- 042/ 636012 представлявано от Седат Енгин, роден на *** година , гражданин на Република Турция , ЛНЧ - 1001373045, притежаващ Разрешение за продължително пребиваване № 700711619 издадено на 06.04.2011г. , от МВР-Стара Загора , с настоящ адрес - обл. Стара Загора , община Стара Загора , гр.Стара Загора , ул."Българско опълчение" № 53,ет.2,ап.6 срещу мълчалив отказ на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при Централно управление на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите - гр.Пловдив по Искане с вх.№ 11741 /04.05.2011 г.за спиране на изпълнение на Ревизионен акт№ 241100446 /14.04.2011 г. издаден от Борислав Георгиев Чапразов на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, в обжалваната му част.Определението да се изпрати на страните.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 07-дневен срок от съобщаването му на страните. 
280 Административно дело No 1288/2011, III състав Други административни дела С.К.С. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 25.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.С., ЕГН **********,*** против Отказ на Район"Централен" при Община Пловдив за издаване на акт за установено административно нарушение на основание чл.56 ал.1 и чл.57 ал.4 и ал.5 от Закона за управление на етажната собственост, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1288/2011 г., по описа на Административен съд град Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването до оспорващия за постановяването му.
 
281 Частно административно дело No 1321/2011, XV състав Частни администр. дела КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ И КОМУНИКАЦИИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 27.05.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 359/05.05.2011 г., издадено от Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив.

ВРЪЩА преписката на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"гр.Пловдив за произнасяне по жалбата на “Компютърни технологии и комуникации” ООД с ЕИК 123667025 с адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Гео Милев” № 58А, представлявано от Даниел Вълчев Иван, подадена с вх.№ 20-12-29/ 23.03.2011 г. срещу РА № 131004342 от 22.02.2011г., издаден от ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-Пазарджик.

Определението е окончателно.

 
282 Административно дело No 1327/2011, VII състав Дела по ЗМСМА /троен състав/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 31.05.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител – Пловдив, направено със Заповед №ЗД-06-5/20.05.2011г., с което е обжалвано решение №123, взето с Протокол №11 от 14.04.2011г. на Общински съвет –Пловдив, с което е отменена Наредба №2 за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община – Пловдив, като е приета Наредба за организацията и движението на територията на Община – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1327/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.


 
283 Административно дело No 1347/2011, VII състав Дела по ЗСП Н.Й.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РОДОПИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 27.05.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1347/20011г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав.
ИЗПРАЩА жалбата с приложенията на Директор РДСП – Пловдив, по ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните и на Директор РДСП – Пловдив.

 
284 Административно дело No 1358/2011, IX състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 30.05.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Лукойл България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София,Столична община-Район”Възраждане”бул.”Тодор Алескандров”№ 42, против Констативен протокол с №К-0000108115 от 09.03.2011г., съставен от Мая Любенова Тодорчева - мл.специалист в Регионална дирекция- Пловдив на Комисията за защита на потребителите (КЗП), с който жалбоподателят е задължен да представи на 10.03.2011г. в РД- Пловдив на КЗП “фактури доказващи произхода на всички видове горива” описани в констативния протокол.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1358по описа на съда за 2011г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 07-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
285 Административно дело No 1359/2011, VIII състав Други административни дела ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 28.05.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Лукойл България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Възраждане”, бул. “Тодор Александров” №42, против Констативен протокол с №К-0000108208 от 09.03.2011г., съставен от Стоянка Костадинова Грибачева- мл. инспектор в РД- Пловдив на КЗП, с който дружеството е задължено да представи на 10.08.2011г. в РД- Пловдив на КЗП “документи за произход на описаните в констативния протокол видове горива- фактури”.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1359 по описа на съда за 2011г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.