АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.06.2011г. до 30.06.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1432/2008, IX състав Дела по ЗОС ЛЮБЕН БОЖИКОВ-СТАРТ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 24.06.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на ЕТ „ Любен Божиков-Старт” против Заповед № 280/ 17.07.2008 г. на Кмета на Община Садово.
Прекратява производството по адм. дело № 1432 по описа за 2008 г. на Административен съд-Пловдив.Препис от определението да се изпрати на страните.
Определението подлежи на оспорване пред Върховен административен съд на Република България в 07 дневен срок от получаване на съобщение от страните.

 
2 Административно дело No 1721/2008, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЮСЕИН-ЛЮТВИ МЕХМЕДАЛИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 15.06.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 800101/11.06.2008 г., издаден на Л.Ю.М. в качеството му на едноличен търговец с фирма “Л. – Л.М.”, ЕИК по БУЛСТАТ ***, от С.Н.Г., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Кърджали, потвърден с Решение № 612/08.08.2008 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в общ размер на 3314,15 лв., ведно с прилежащите лихви, за данъчни периоди 01.09.2004г. - 30.09.2004г., 01.12.2004г. - 31.12.2005г. и 01.09.2006г. - 30.09.2006г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, да заплати на Л.Ю.М. в качеството му на едноличен търговец с фирма “Л. – Л.М.”, с адрес за кореспонденция ***, ЕИК по БУЛСТАТ ***, сторените по делото разноски в размер на 558 лв. /петстотин петдесет и осем лева/ – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА Л.Ю.М. в качеството му на едноличен търговец с фирма “Л. – Л.М.”, с адрес за кореспонденция ***, ЕИК по БУЛСТАТ ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 295 лв. /двеста деветдесет и пет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
3 Административно дело No 412/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ТОПЛИВО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Топливо" ЕООД със седалище в гр.Смолян и адрес на управление ул."Първи май" №47, Булстат: ***, представлявано от З.Н.Ш., срещу Ревизионен акт № 210800280/05.12.2008 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - гр.Смолян, в частта, потвърдена и изменена с Решение № 82/03.02.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "Топливо" ЕООД със седалище в гр.Смолян и адрес на управление ул."Първи май" №47, Булстат: ***, представлявано от З.Н.Ш., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 770,42 лв. (седемстотин и седемдесет лева и 42 ст.).
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
4 Административно дело No 811/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ТИМЕА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 08.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ТИМЕА” ООД, с адрес за кореспонденция ***, представлявано от управителя П.Б.А. срещу ревизионен акт № 160801291/12.12.2008 г., издаден инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с решение № 114/12.02.2009 г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който акт на дружеството е начислен допълнително ДДС в размер на 148674,55 лв., не е признат данъчен кредит размер на 36606,26 лв. и са определени лихви в размер на 31300,15 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА “ТИМЕА” ООД, с Булстат 825023192, с адрес за кореспонденция ***, представлявано от управителя П.Б.А., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Национална агенция за приходите сумата от 4782/ четирихиляди седемстотин осемдесет и два/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщението за постановяването му с препис за страните.

 
5 Административно дело No 1898/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни ЛАЗАРОВ СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 20.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “Л. СТРОЙ” ЕООД със седалище и адрес на управление ***, чрез Управителя В. Геор-гиев Л. против Ревизионен акт № 160900565 от 07.08.2009 г., издаден от Пе-тър Костадинов Костадинов, на длъжност главен инспектор по приходите, при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 682 от 09.10.2009 г. на и. д. Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, на Национална агенция по приходите, в частта му с която спрямо “Л. СТРОЙ” ЕООД, за отчетeн период м. март 2008 г. е отказано право на данъчен кредит в размер на 4 432.96лв. по фактура № 1086 от 29.02.2008г. с издател “Експрот интернешънъл 07” ЕООД ; констатирани са декларирани със Справки – декларации по ЗДДС, но не внесени в бюджета, задължения по ДДС, както следва – за отчетен период м. януари 2008 г. в размер на 1343.68лв. ; за отчетен период м. февруари 2008 г. в раз-мер на 509.05лв., като съответно са начислени лихви за просрочие при разчитане на задълженията към бюджета в общ размер на 1228.69лв.; за отчетен период 2007г. е определено задължение за внасяне на корпоративен данък по ЗКПО в раз-мер на 27481.73лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането му с бю-джета в размер на 5448.80лв. ; за отчетен период 01.03.2007г. до 31.12.2007г. е оп-ределено задължение за вноски за държавното обществено осигуряване в размер на 55.00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането с бюджета в общ размер на 2216,42лв. ; за отчетен период 01.03.2007г. до 31.12.2007г. е определено задължение за вноски за здравно осигуряване в размер на 12.55лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането с бюджета в общ размер на 328,70лв. ; за от-четен период 01.03.2007г. до 31.12.2007г. е определено задължение за заплащане на лихви за не разчетени в срок, вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване за универсален пенсионен фонд в размер на 200.00лв. ; за отчетен пе-риод 01.03.2007г. до 31.12.2007г. е определено задължение за вноски за фонд га-рантирани вземания на работници и служители по несъстоятелност в размер на 1.18лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането с бюджета в общ раз-мер на 40,98лв. ; за отчетен период 01.03.2007г. до 31.12.2007г. е определено за-дължение за вноски за трудова злополука и професионална болест в размер на 5.17лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането с бюджета в общ раз-мер на 92.08лв.
ОСЪЖДА “Л. СТРОЙ” ЕООД със седалище и адрес на управление *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управ-ление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1313,93лв., предс-тавляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
6 Административно дело No 2004/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Л.Н.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 20.06.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт /РА/ № 210900194/17.08.2009год., издаден от Ваня Велкова Пенчева на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП – гр.Смолян, потвърден с Решение № 708/20.10.2010г. на И.Д Директор на Дирекция “ОУИ” – гр.Пловдив относно непризнато право на данъчен кредит на Л.Н.Х., като ЕТ “К. – Л.Х.” с ЕИК ПО БУЛСТАТ 120021857, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Златоград, обл.Смолян, ул.”Беловидово” № 187, ап.8, в общ размер на 88 179, 23 лв., за данъчен период 01.07.2007г. – 31.07.2007г. по данъчни фактури № 33/03.07.2007г. и № 41/30.07.2007г., издадени от “Б. Б.” ЕООД – гр.София и за данъчен период 01.09.2007г. – 30.09.2007г. по данъчна фактура № 51/20.09.2007г., издадена от “Б. Б.” ЕООД – гр.София, ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 22 147, 08 лв., определени вследствие на коригираните резултати за съответните данъчни периоди.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Л.Н.Х., като ЕТ “К. – Л.Х.”, с ЕИК ПО БУЛСТАТ 120021857, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Златоград, обл.Смолян, ул.”Беловидово” № 187, ап.8 сумата от 5 155 / пет хиляди сто петдесет и пет / лева, представляваща извършени от последния разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
7 Административно дело No 2128/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни НИКОЛА ХРИСТОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 20.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на ЕТ "Н.Х." със седалище в гр. Смолян и адрес на управление ***, Булстат ***, срещу Ревизионен акт № 210900155/17.08.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Смолян, потвърден с Решение № 743/ 05.11.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА ЕТ "Н.Х." със седалище в гр.Смолян и адрес на управление ***, Булстат ***, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 2024,41 лв. (две хиляди и двадесет и четири лева и 41 ст.).
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
8 Административно дело No 2154/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни С.А.Ю. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 17.06.2011г.

ОТМЕНЯ ревизионен акт № 2600900364/28.09.2009 на орган по приходите при Териториална дирекция на НАП – гр.Хасково, потвърден с решение № 788 от 23.11.2009 г. на директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при НАП, В ЧАСТТА, с която на жалбоподателя С.А.Ю. ***, са установени данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004г. за разликата над 5935,49лв. и съответните лихви от 3697,63 лв. до пълния размер от 11394.47 лв. и лихва от 7098.40 лв., данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006г. за разликата над 3403.32 лв. и съответните лихви от 1232,67 лв. до пълния размер от 4627.17 лв. и лихва от 1675.95лв., както и определения на лицето данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. в размер на 809.40 лв. и лихва от 388.62 лв., като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.Ю. ***, срещу ревизионен акт № 2600900364/28.09.2009 на орган по приходите при Териториална дирекция на НАП – гр.Хасково, потвърден с решение № 788 от 23.11.2009 г. на директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при НАП в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на С.А.Ю., ЕГН **********о*** по съразмерност и компенсация сумата от 57 /петдесет и седем/ лева, представляваща заплатени разноски за държавна такса и възнаграждение за адвокат.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.


 
9 Административно дело No 2233/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.И.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 17.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Г., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Хасково, ул.”Русе” № 20, против Ревизионен акт № 260900324 от 23.09.2009г., издаден от Ася Младенова Котетерова - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Хасково, потвърден с Решение № 785 от 23.11.2009 год. на Заместник - директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите относно установените задължения на жалбоподателя за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./, за 2005г., в размер на 12 527,13 лв. и прилежащи лихви за забава при разчитането му с бюджета, в размер на 5 924,56 лв.; за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./, за 2006г., в размер на 10 823,15 лв. и прилежащи лихви за забава при разчитането му с бюджета в размер на 3 676,41 лв., и за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 13 793.29 лв. и прилежащи лихви за забава при разчитането му с бюджета в размер на 2 754.42 лв.
ОСЪЖДА Д.И.Г., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Хасково, ул.”Русе” № 20, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 1 439.98 /хиляда четиристотин тридесет и девет и 0.98/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
10 Административно дело No 2260/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МИШЕЛИНИ-МИХАИЛ ВЪЛЧАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 17.06.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 260900311/09.10.2009 г., издаден от Евгений Димов Генчев – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 801/26.11.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта, с която на М.В.В., едноличен търговец с фирма “Мишелини – М.В.”, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, бул. “Г. Раковски” № 39, вх. Б, ап. 14, ЕИК 126164805, допълнително е определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003 г. в размер на 25399,40 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 18718,49 лв. и лихви за невнесени в срок авансови вноски в размер на 0,40 лв. за 2003 г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, да заплати на М.В.В., едноличен търговец с фирма “Мишелини – М.В.”, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, бул. “Г. Раковски” № 39, вх. Б, ап. 14, ЕИК 126164805, сумата от 510 лв. /петстотин и десет лева/, представляваща заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
11 Административно дело No 152/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ГАБИ-СТЕФАН ПЕТРОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 09.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Габи-Стефан П."*** и адрес на управление кв."Възрожденци", бл.37, вх.Г, ап.75, Булстат: 108082515, представлявано от Стефан П. Грозев, срещу Ревизионен акт № 900172/30.10.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Кърджали, потвърден с Решение № 887/28.12.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Габи-Стефан П."*** и адрес на управление кв."Възрожденци", бл.37, вх.Г, ап.75, Булстат: 108082515, представлявано от Стефан П. Грозев, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 872,95 лв. (осемстотин сидимдисет и два лева и 95 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
12 Административно дело No 219/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЖЕТАН КОМЕРС-АРАПКЮЛИЕВИ И СИЕ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 08.06.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260900444/09.11.2009г., издаден от Евгений Димов Генчев – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Хасково, потвърден и изменен с Решение № 6/06.01.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА относно установената като дължима сума за ДДС за внасяне за данъчен период месец Май 2008г. в размер на 10 769,95 лева, ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 2108,64, както И В ЧАСТТА относно публични задължения по ЗКПО за 2008г. за разликата от 3 791,94 лева до пълния размер на дължимата сума за корпоративен данък - 9 121,89 лева, ведно с прилежащи лихви за разликата от 307,73 лева до пълния размер - 740.27лв, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив да заплати на “ЖЕТАН КОМЕРС – АРАПКЮЛИЕВИ И СИЕ” СД, ЕИК по БУЛСТАТ: 126019635, със седалище и адрес за управление гр. Хасково, бул. “Г.С. Раковски”№17, вх.Б,ет.3, ап.6, представлявано от Желязко Вълков Арапкюлиев, сумата в размер на 221,94 лева /двеста двадесет и един лев и деветдесет и четири стотинки/ разноски по делото, изчислени по съразмерност и компенсация.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
13 Административно дело No 286/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕС НА ЖИЛ. БЛОК НА УЛ."ПОБЕДА" 7,
П.Ж.Ж.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 20.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ искането на членовете на етажната собственост на жилищен блок на ул. “Победа” № 7, гр. Пловдив, представлявана от Председателя на Управителния съвет - П.Ж.Ж. за прогласяване нищожността на Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

ОСЪЖДА членовете на етажната собственост на жилищен блок на ул. “Победа” № 7, гр. Пловдив, представлявана от Председателя на Управителния съвет - П.Ж.Ж. да заплатят в полза на К.Л.П. сумата в размер от 250лв. /двеста и петдесет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния

 
14 Административно дело No 400/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни А.Н.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 17.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Н.Ч., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция гр. София, ул. “Васил Друмев” № 1, срещу Ревизионен акт № 160901781 от 18.11.2010 г., издаден от Галина Стоянова Гешева, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 52/20.01.2010 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който е установен данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на 35 915,19 лв., ведно със законната лихва в размер на 2 381,03 лв.
ОСЪЖДА А.Н.Ч., ЕГН ********** да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, сумата в размер на 1215,92 лв. /хиляда двеста и петнадесет лева и 92 ст./, за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
15 Административно дело No 487/2010, X състав Дела по ЗОС Г.С.Б.,
Б.Г.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 10.06.2011г.
ИЗМЕНЯ по жалба на Г.С.Б., с ЕГН ********** *** и Б.Г.К. с ЕГН ********** ***, Заповед № 10 ОА 155 от 02.02.2010 година издадена от Кмета на Община Пловдив, с която е определено парично обезщетение за отчужден недвижим имот като увеличава обезщетението от 545 515лв. (петстотин четиридесет и пет хиляди петстотин и петнадесет лева) на 727 500лв. (седемстотин двадесет и седем хиляди и петстотин лева), като разпределя същото както следва: за Г.С.Б. - 225 161,25лв./двеста двадесет и пет хиляди сто шестдесет и един лева и двадесет и пет ст./ и за Б.Г.К. - 502338,75лв./петстотин и две хиляди триста тридесет и осем лева и седемдесет и пет ст./
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Г.С.Б., ЕГН: ********** *** сумата в размер на 6635лв. (шест хиляди шестстотин тридесет и пет лева), представляваща направените по делото разноски.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Б.Г.К., ЕГН: ********** *** сумата в размер на 3075лв. (три хиляди и седемдесет и пет лева), представляваща направените по делото разноски.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

 
16 Административно дело No 492/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТИМОТЕЙ КИРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 29.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Х.К., ЕГН: ********** в качеството му на ЕТ „ТИМОТЕИ К."***, ЕИК ***, против Ревизионен акт № 160901596/29.12.2009 г., издаден от Е.К.С., на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП Пловдив, поправен с ревизионен акт № 169901596/30.12.2009г. за поправка на ревизионен акт и установените с Ревизионният акт, потвърден с Решение № 115 от 17.02.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив при ЦУ на НАП в обжалваната част в която са определени следните задължения: Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2002г. в размер на 3713,30лв., ведно с прилежащите му лихви в размер на 3266,58лв.; Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2003г. в размер на 10110,07лв. ведно с прилежащите му лихви в размер на 7597,14лв.; Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2004г. в размер на 4977,27лв., ведно с прилежащите му лихви в размер на 3113,75лв.; Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2005г. в размер на 1199,82лв. ведно с прилежащите му лихви в размер на 602,83лв.; Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2006г. в размер на 7925,56лв., ведно с прилежащите му лихви в размер на 2925,67лв.; Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2007г. в размер на 16905,09лв. ведно с прилежащите му лихви в размер на 3873,83лв.
ОСЪЖДА Т.Х.К., ЕГН: ********** в качеството му на ЕТ „ТИМОТЕИ К."***, ЕИК ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата в размер на 1774,22 лв /хиляда седемстотин седемдесет и четири лева и двадесет и две стотинки/, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
17 Административно дело No 690/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ШИКОВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 23.06.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 900521 от 04.01.2010г., издаден от Веска Василева Дошкова – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 146/08.03.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на “Шиков”ООД, гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов”№63, представлявано от управителя Спас Шиков, за данъчни периоди м.08., м.11 и м.12.2007г. са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне, в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 2 347 лева, по фактурите, издадени от “Илиеви” ЕООД – гр.Пазарджик, ведно с прилежащите лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Шиков”ООД, гр.Пазарджик, ул.”Стоян Ангелов”№63, представлявано от управителя Спас Шиков, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 2 136,12 /две хиляди сто тридесет и шест лева и дванадесет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
18 Административно дело No 764/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни В.Б.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение (второ) от 03.06.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и в диспозитива на съдебното решение по делото от 01.03.2010г. на мястото, където е посочен ЕГН на жалбоподателя “ЕГН *********”, се поправя на ЕГН **********”.
НАСТОЯЩОТО съдебно решение да се счита неразделна част от съдебното решение № 920 от 23.06.2010 г. по дело № 764/ 2010 г. на Административен съд - Пловдив.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението с препис за страните.

 
19 Административно дело No 769/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Б И Б-2002 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 27.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Б и Б - 2002” ООД, БУЛСТАТ 115753930, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Свобода” № 13, вх. Ж, ет. 2, ап. 4, представлявано от управителя В.Т.И., против Ревизионен акт № 160901951/28.01.2010 г., издаден от В.К.К., на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 202/26.03.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта относно допълнително начислен ДДС в размер на 45895,14 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 13393,42 лв. и корпоративен данък, както следва: за 2007 г. в размер на 1867,64 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 409,71 лв. и за 2008 г. в размер на 676,43 лв.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 160901951/28.01.2010 г., издаден от В.К.К., на длъжност инспектор по приходите, при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 202/26.03.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта относно начислените лихви в размер на 66,49 лв. за допълнително установения корпоративен данък за 2008 г. в размер на 676,43 лв., като намалява установеното задължение за лихви от 66,49 лв. на 60,42 лв.
ОСЪЖДА “Б и Б - 2002” ООД, БУЛСТАТ 115753930, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Свобода” № 13, вх. Ж, ет. 2, ап. 4, представлявано от управителя В.Т.И., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата 1046 лв. /хиляда четиридесет и шест лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
20 Административно дело No 908/2010, VII състав Дела от администр. характер - данъчни Н И Н ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 29.06.2011г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт №160901752 от 08.02.2010г., издаден от Нина И. П. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение №213 от 30.03.2010г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП в ЧАСТТА, с която на “Н И Н ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ”ООД със седалище и адрес на управление: *** е отказано признаване на претендиран данъчен кредит в общ размер на 109 085,37/сто и девет хиляди и осемдесет и пет лева и тридесет и семед стотинки/, от които 9 085,37 лева по фактури №№ 29/11.05.2009г., 58/23.05.2009г. и 71/27.02009г. с издател “Ен Ел Ер 2008”ЕООД и 100 000 лева по фактури №№ 281/12.05.2009г., 290/15.05. 2009г., 307/19.05.2009г., 330/22.05.2009г. и 360/28.05.2009г. с издател “Жорж Консулт БГ” ЕООД, като ОТХВЪРЛЯ жалбата по отношение претендирания данъчен кредит за сумата от общо 1 246,23 лева по фактури №№ 4000123568/ 01. 04.2009г., 4000133096/01.05.2009г. и 4000142912/01.06.2009г. с издател “Хипо Алпе Адриа Аутолизинг”ЕООД и за сумата от 300 лева по фактура № 454/27.01. 2009г. с издател “Ва Бул Транс”ЕООД, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.“Скопие”№106 да заплати на “Н И Н ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ”ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза”№61 сумата от 2 662,63 лева/две хиляди шестстотин шестдесет и два лева и шестдесет и три стотинки/ разноски по делото по съразмерност и компенсация.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
21 Административно дело No 1003/2010, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Ж.С. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 14.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на П.Ж.С., с ЕГН **********,*** срещу заповед № ДК- 10- 19 от 26. 04. 2010 г. на началника на сектор Пловдив към РДНСК - район „Южен", Дирекция „Национален строителен контрол" на МРРБР, за отменяне на акт за узаконяване № 3/ 27. 10. 2008 г. за „Плътна ограда" в северната част на УПИ I- 397, кв. 102, местност „Бялата воденица", землище Пловдив- юг, издадена от главния архитект на район „Южен", Община Пловдив.
ОСЪЖДА П.Ж.С., с ЕГН **********,*** да заплати на А.А.Б., живуща ***.Вапцаров 95, ет.6 съдебни разноски в размер на 602 /шестстотин и два/ лева.
Решението е окончателно.

 
22 Административно дело No 1036/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КИМ 2004 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 21.06.2011г.
Отхвърля жалбата на “КИМ 2004” ООД, гр.Пловдив, ул.”Победа” № 51 с управител К. С. против Заповед № 10ОА-482/10.03.2010г. на Кмета на Община Пловдив - отказ за одобряване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.591, 592а по плана на Пета гр. Част, гр.Пловдив за УПИ VIII-компл.застрояване, търговия и зеленина, УПИ IX-обсл.дейности и УПИ X-обсл.дейности, на основание Решение от 31.07.2008г. /обн. Д.В., бр.70 от 2008г./ на Народното събрание на РБ, с което е въведен мораториум върху застрояването на устройствени зони, предвидени за комплексно застрояване
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
23 Административно дело No 1086/2010, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.А.П. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 21.06.2011г.
Отменя Заповед № ЗД-00-62/09.04.2010г. на Областен управител-Пловдив, с която е одобрен план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ - в частта й за имот № 50. 59 в м.”Шипковица”, землище на с.Лилково, община Родопи и връща заповедта в отменената част на административния орган за ново произнасяне, при спазване на указанията в обстоятелствената част на съдебния акт.
Отхвърля жалбата в останалата й част.
Осъжда К. *** да заплати на П.П.М.,*** съдебни разноски в размер на 350 лв.
Задължава административния орган да се произнесе в тримесечен срок от получаване на преписката.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщение за постановяването му.

 
24 Административно дело No 1091/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕОРГИ КАЛЧЕВ-КЕРИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 21.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Г.К.К., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Г.К. – Кери”, със седалище и адрес на управление, гр. Димитровград, ул. “Груди Кирков” № 4-А, ет.1, ап.4 против Ревизионен акт №26900725 от 22.03.2010, издаден от Ася Младенова Котетерова, на длъжност – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково /сега ТД на НАП Пловдив/, потвърден с Решение № 314 от 11.05.2010 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, на Национална агенция по приходите, с който на ЕТ “Г.К. – Кери” са определени дължими към бюджета сумите, както следва : данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005год. в размер на 11729.98лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 6261.22лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2006год. в размер на 34252.29лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 13679.38лв. ; данък по чл. 35 от ЗДДФЛ за отчетната 2007год. в размер на 4336.87лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 1048.10лв.
ОСЪЖДА Г.К.К., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Г.К. – Кери”, със седалище и адрес на управление, гр. Димитровград, ул. “Груди Кирков” № 4-А, ет.1, ап.4 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция сумата от 1876.16лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
25 Административно дело No 1118/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни САНГРЕАЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 28.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Йорданка И. Ташева, управител на “Сангреал” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115882149, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Жюлио Кюри” № 5, ет. 3, чрез адв. М., против Ревизионен акт № 160902151 от 04.03.2010 г., издаден от Софка Димитрова Мицева – главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 306 от 10.05.2010 год. на директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите в частта на допълнително начислен ДДС в размер на 214 929.94 лв. и лихви в размер на 83 130.93 лв., както и установения корпоративен данък 2007 г. в размер на 93 817.13 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 24 406.98 лв.
ОСЪЖДА Йорданка И. Ташева, управител на “Сангреал” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115882149, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Жюлио Кюри” № 5, ет. 3, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите разноски по делото в размер на 8 775.70 (осем хиляди седемстотин седемдесет и пет и 70) лв.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
26 Административно дело No 1130/2010, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Е.Б. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 14.06.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.Е.Б., ЕГН **********,*** заповед № КД-14-16-586/16.03.2010г. на Началника на СГКК-гр.Пловдив.
ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър-гр.Пловдив да заплати на Р.Е.Б., ЕГН **********,*** съдебни разноски в размер на 810 лв /осемстотин и десет лева/.
Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните.

 
27 Административно дело No 1182/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТИМО ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 06.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ТИМО ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул. “Цар Иван Асен ІІ” 132, ЕИК по БУЛСТАТ: 200179594, представлявано от управителя Мариян Тимотеев Киров, против Ревизионен акт № 160901695 от 18.03.2010г., издаден от Нина Иванова Плачкова - старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, изменен в обжалваната част с Решение № 359/21.05.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който е определено задължение по чл. 177 от ЗДДС в размер на 153 477.91лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА “ТИМО ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград, ул. “Цар Иван Асен ІІ” 132, ЕИК по БУЛСТАТ: 200179594, представлявано от управителя Мариян Тимотеев Киров да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата в размер на 3 519лв. /три хиляди петстотин и деветнадесет лева/, равностойност на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
28 Административно дело No 1230/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни АРИСКО-ПЛАМЕН НИКОЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 30.06.2011г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 160902225 от 26.03.2010г., издаден от В.Г.К., инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, изменен с Решение № 368 от 27.05.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ”-Пловдив в частта на определения данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г., като намялява дължимия данък от 3 470.70лв. на 2219,67лв. и намалява прилежащите лихви от 1830.76лв. на 1171,09лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Н.Н. с ЕТ “АРИСКО-П.Н.” с ЕИК по БУЛСТАТ 825010992, със седалище и адрес на управление:гр. Пловдив, ул. “Емил де Лавеле” № 11 срещу Ревизионен акт № 160902225 от 26.03.2010г., издаден от В.Г.К., инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, изменен с Решение № 368 от 27.05.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ”-Пловдив в частта за дължимите суми за определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ за 2006г.
ОСЪЖДА П.Н.Н. с ЕТ “АРИСКО-П.Н.” с ЕИК по БУЛСТАТ 825010992, със седалище и адрес на управление:гр. Пловдив, ул. “Емил де Лавеле” № 11, да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер от 226,55 лв. /двеста двадесет и шест лева.55/.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП да заплати в полза на П.Н.Н. с ЕТ “АРИСКО-П.Н.” с ЕИК по БУЛСТАТ 825010992, със седалище и адрес на управление:гр. Пловдив, ул. “Емил де Лавеле” № 11, сумата в размер от 69.68лв. /шестдесет и девет лева.32/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
29 Административно дело No 1231/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни КОРАДО ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 14.06.2011г.
Отхвърля жалбата на "Корадо Груп" ООД, гр. ****, бул."****" № 4, представлявано от управителя Ж.П.Н. против Ревизионен акт № 1300900519/26.01.2010 г., издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП, офис ****, потвърден с Решение № 244/12.04.2010 г. на Директора на Д “ОУИ” гр.Пловдив в обжалваната част за непризнат данъчен кредит на стойност 3 836.82 лв. за данъчен период м.08.2004г., допълнително начислен ДДС на стойност 6 211.86 лв., за отказано през м.11.2008г. и м.01.2009г. намаление на начислен косвен данък общо в размер на 66 752.65 лв. по издадени кредитни известия, начислени прилежащи лихви от 14 222.64 лв., както и установен корпоративен данък за 2004г. и 2005г., съответно в размер на 3029.57лв. и 3079.23 лв., с прилежащи лихви съответно 1965.14 лв. и 1620.06 лв., както и лихвите за невнесени в срок авансови вноски по ЗКПО за 2006г. в размер на 57,52 лв.
ОСЪЖДА "Корадо Груп" ООД, гр. ****, бул."****" № 4, представлявано от управителя Ж.П.Н. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата 2465.51 лв. представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
30 Административно дело No 1245/2010, XIV състав Други административни дела Д.Г.Д.,
Н.Х.И.,
Х.Х.К.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 28.06.2011г.
ОТМЕНЯ заповед № ЗД-07-18/28.05.2010 год. на областен управител на област Пловдив, като незаконосъобразна.
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне по искането на Д.Г.Д., Н.Х.И. и Х.Х.К. за изплащане на еднократно обезщетение по реда на ЗПГРРЛ, съобразно даденото в настоящото решение указание по прилагането на закона.
ОСЪЖДА Областна администрация на област Пловдив да заплати на Д.Г.Д. с ЕГН **********, Н.Х.И. с ЕГН ********** и Х.Х.К. с ЕГН **********,*** сумата от 560 /петстотин и шестдесет/ лева разноски по делото и адвокатско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 
31 Административно дело No 1251/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни БОБЪР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 22.06.2011г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Б.” ЕООД, със седалище и адрес на управление **** вх. А, ет. 3, представлявано от Е.Т.М. против Ревизионен акт № 240900624/16.11.2009г., издаден от С.Й. – старши инспектор по приходите в Териториална дирекция на НАП - гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 31/14.01.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 58 491.80лв., допълнително начислен ДДС в размер на 99 436.60лв. и прилежащи лихви в общ размер на 14 188.69лв.

ОСЪЖДА „Б.” ЕООД, със седалище и адрес на управление **** вх. А, ет. 3, представлявано от Е.Т.М. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2 724,11лв. (две хиляди седемстотин двадесет и четири лева и единадесет стотинки), равностойността на осъществената юрисконсултска защита.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните. 
32 Административно дело No 1317/2010, XII състав Дела по ЗОС М.Х.К. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 24.06.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 290/14.02.2010г. на Кмета на Община Брезово за обявяване на спечелилия участник в публично оповестен конкурс за предоставяне под наем на язовир “Кичест бряст”, съставляващ поземлен имот № 000492 от КВС на гр.Брезово с площ 64, 221 дка, цената, условията и срока на плащането.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
33 Административно дело No 1384/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни МИНКО ЧОБАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 21.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на М.С.Ч., в качеството му на ЕТ “М.Ч.”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Брезовска” № 124, ет. 2, ап. 6 против Ревизионен акт /РА/ № 160902047 от 08.04.2010 г. издаден от В.К. – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 433 от 17.06.2010 г. на зам. Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, относно допълнително начислен ДДС в размер на 21 468, 78 лв. и прилежащите му лихви за забава в размер на 3 274,50 лв.
ОСЪЖДА М.С.Ч., в качеството му на ЕТ “М.Ч.”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Брезовска” № 124, ет. 2, ап. 6 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 944 /деветстотин четиридесет и четири лева/, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.Решението да се изпрати на страните.
Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
34 Административно дело No 1399/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.И.М.,
А.Е.М.,
И.Х.М.,
Е.Р.Х.,
Р.Е.Ч.,
М.С.Ч.,
С.А.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 02.06.2011г.
Отменя Заповед № А-1011/07.06.2010г. на Кмета на Община Асеновград за одобряване на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя - имот с КИ 00702.22.87 по кадастралната карта на гр.Асеновград с отреждане за УПИ 00702.22.87, производствена и обслужваща дейност – “за дърводелски цех”.
Връща преписката на Кметът на Община Асеновград за ново произнасяне по молба вх. № 94-X-46/16.03.2010г. на Х.И.К. при спазване указанията в обстоятелствената част на решението.
Осъжда Община Асеновград да заплати на Х.И.М. ***8 сумата от 510.00 лв., представляващи съдебно-деловодни разноски /адвокатско възнаграждение - 200 лв.; 10 лв.- д. т. и 300 лв.- внесен депозит в.л./.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
35 Административно дело No 1405/2010, I състав Други административни дела М.Г.Ч.,
К.Г.Ч.,
Т.Г.Г.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 30.06.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД-07-19 от 17.06.2010г. на Областен управител на Област Пловдив, с която по отношение на М.Г.Ч.,***, К.Г.Ч.,*** и Т.Г. *** е отказано да се признае правото на допълнително еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ, в качеството им на наследници на Г. Ч.К..
ВРЪЩА административната преписка на Областен управител на Област Пловдив, за постановяването на законосъобразен административен акт по искането на М.Г.Ч.,***, К.Г.Ч.,*** и Т.Г. ***, при спазване на указанията дадени в настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне..

 
36 Административно дело No 1418/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Т.Т.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 15.06.2011г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 160902255 от 14.04.2010г., издаден от Н.А.К., инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив в потвърдената и в изменената част с Решение №427 от 16.06.2010г. на Заместник директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив като определя задължения: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006г. в размер на 167,88лв. и дължима лихва за забава в размер на 67,11лв. Определя задължения като данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003г. в размер на 1 583,95лв. и лихва за забава в размер на 1 238,63лв.
ОСЪЖДА Т. Тотева Т. да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер от 324лв. /триста двадесет и четири лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
37 Административно дело No 1427/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВАСИЛ ПАРОВ-ПАРИС ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 28.06.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 2100448/07.03.2008г., издаден от Съби Събев Коков – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Смолян, потвърден с Решение № 330/29.04.2008г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната му част относно установени на жалбоподателя данъчни задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2005г. в размер на 1 724.60лв., ведно с прилежаща лихва за забава за несвоевременно разчитане с бюджета в размер на 439,48лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на В.П.П., ЕГН **********,*** сумата в размер на 800лв. /осемстотин лева/, равностойност на извършените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.


 
38 Административно дело No 1431/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ИМЕКС-С СТЕФАН АНГЕЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 06.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”ИМЕКС-С С.А.”, със седалище и адрес на управление: ***, представляван от С.А.- собственик, против Ревизионен акт с №1601695 от 13.11.2007г., издаден от С. Ян-ков Уцев- старши инспектор по приходите при ТД- Пловдив, на НАП, потвърден с Ре-шение №45 от 17.01.2008г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив при ЦУ на НАП, в час-тите с които на едноличния търговец е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС, отм. в размер на 3 400,70 лв. по 6 броя фактури, издадени от “Екзакт 81” ЕО-ОД; отказано е признаване правото на данъчен кредит в размер на 665,00 лв. по факту-ра с №126 от 04.04.2004г., издадена от “Еталко” ООД; отказано е право на приспадане на данъчен кредит в размер на 226,68 лв. по фактура с №31 от 01.04.2005г., издадена от “Гама-2004” ЕООД, и са начислени лихви върху посочените суми в размер на 1 505,61 лв.
ОСЪЖДА ЕТ”ИМЕКС-С С.А.”, със седалище и адрес на управле-ние: ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управле-ние на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 481,92 лева юрисконсул-тско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
39 Административно дело No 1526/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЛОЗАНА-62 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 09.06.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1601000596/28.04.2010 г., издаден от Диана Пенева Блачева –старши инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, в ЧАСТТА, потвърдена с Решение № 451/24.06.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “ЛОЗАНА - 62” ЕООД, ЕИК 115628880, със седалище и адрес на управление с. Радиново, Индустриална зона, община Марица, обл.Пловдив, са определение публични задължения за данък добавена стойност за внасяне за данъчни периоди месец Февруари 2008г. в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 9 309,75 лева, и за данъчен период месец Юни 2009г., също в резултат на отказано право на данъчен кредит в общ размер на 18 775,97 лева, ведно с определените прилежащи лихви за забава в размер общо на 5 557,11 лева.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “ЛОЗАНА - 62” ЕООД, ЕИК 115628880, със седалище и адрес на управление с. Радиново, Индустриална зона, Община Марица, обл.Пловдив сумата от 1 620 /хиляда шестстотин и двадесет лева/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
40 Административно дело No 1580/2010, X състав Дела по КСО Н.Т.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 14.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Т.М.,***, срещу Решение №140 от 30.06.2010 г. на Директора на РУ"СО" град Пловдив, с което е потвърденото Разпореждане №********** от 15.05.2010 година на Ръководителя на Отдел “Пенсионно осигуряване” при РУ“СО” гр.Пловдив.
ОСЪЖДА Н.Т.М.,*** да заплати на Националния осигурителен институт - РУ “СО” град Пловдив, сумата в размер на 150 лв./ сто и петдесет лева / за юрисконсултско възнаграждение.
Решението е подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
41 Административно дело No 1621/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕРА ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 28.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Тера груп” ООД, с Булстат 160049145, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. ”Любен Каравелов” № 2, ет. 4, офис 5, представлявано от управителя Я.Ив.Хр., чрез адв. И.М., е оспорил Ревизионен акт /РА/ № 161000603/05.05.2010 г., издаден от В.Кр.К. – инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 499/08.07.2010 г. на директор дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за отказан данъчен кредит в размер на 846 359.66 лв., ведно с прилежащи лихви от 42 310.06 лв. ОСЪЖДА “Тера груп” ООД, с Булстат 160049145, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. ”Любен Каравелов” № 2, ет. 4, офис 5, представлявано от управителя Я.Ив.Хр., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 18 223.39 /осемнадесет хиляди двеста двадесет и три и 0.39 /лв., съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
42 Административно дело No 1623/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ХИД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 07.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №811 от 16.05.2011г., постановено по административно дело №1623 по описа на съда за 2010г.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
43 Административно дело No 1674/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Е.И.Я. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение (второ) от 21.06.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и диспозитива на Решение № 951 от 28.05.2011г. постановено по административно дело № 1674/10 по описа за 2010год. на Административен съд – Пловдив, като на страница първа, ред петнадесети и на страница двадесет и втора, ред двадесет и седми да се чете вместо “Ревизионен акт /РА/ № 1610000/23.04.2010 г.” - “Ревизионен акт /РА/ № 161000096/23.04.2010 г.”

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
44 Административно дело No 1677/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕС ЕМ ЕМ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 15.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 1226/10.06.2010 г. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0034936 от 15.03.2010 г. е определена нова митническа стойност на основание чл.31, § 1 от Регламент на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 от 12.10.1992 г. относно създаване на митнически кодекс на Общността за стока № 1 в размер на 8 556 лева.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на „ЕС ЕМ ЕМ”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.***** 4220, обл.*****, ул.”*****”№ *, представлявано от управителя Й.В.А. направените по делото разноски в размер на 635 /шестстотин тридесет и пет/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
45 Административно дело No 1704/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни АЛЕКСАНДЪР КАИШЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 16.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло жалбата на А.А.К. като ЕТ "А.К." със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул. "Иван Вазов" №94, Булстат: *********, срещу Ревизионен акт № 160901784/ 08.10.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 515/14.07.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА А.А.К. като ЕТ "А.К." със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул. "Иван Вазов" №94, Булстат: *********, да заплати в полза на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 2390,25 лв. (две хиляди триста и деветдесет лева и 25 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
46 Административно дело No 1720/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ФОРУМ АРЕА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 10.06.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 1000266/11.05.2010г., издаден от Р.Г.С. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, офис – Кърджали, потвърден с Решение № 480/02.07.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите относно допълнително начисления ДДС за м.февруари 2007г. на “ФОРУМ АРЕА” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, ул. “Васил Априлов” № 2, бл.”ИТР”, вх.Б, ап.20 представлявано от управителя Г.Х.М. за сумата от 18 707, 47 лева до пълния установен размер от 23 770,27 лева, ведно с прилежащите лихви за забава.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на “ФОРУМ АРЕА” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, ул. “Васил Априлов” № 2, бл.”ИТР”, вх.Б, ап.20 представлявано от управителя Г.Х.М. сумата в размер на 126 /сто двадесет и шест/ лева, съставляваща сторените разноски по производството, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА “ФОРУМ АРЕА” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, ул. “Васил Априлов” № 2, бл.”ИТР”, вх.Б, ап.20 представлявано от управителя Г.Х.М. да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 637 /шестотин тридесет и седем/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
47 Административно дело No 1791/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 01.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ДЕКОМ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.Г.Ш., против Ревизионен акт № 1601001233/08.06.2010 г., издаден от П.К.К., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 571/02.08.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно допълнително начислен ДДС в размер на 28714,25 лв., ведно със законната лихва в размер на 7958,44 лв. и относно непризнат данъчен кредит в размер на 408349,93 лв., ведно със законната лихва в размер на 23179,29 лв.
ОСЪЖДА “ДЕКОМ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.Г.Ш., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 9814 лв. (девет хиляди осемстотин и четиринадесет лева), представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
48 Административно дело No 1850/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни МАУСС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 09.06.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1001278/09.06.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив срещу "Маусс" ЕООД със седалище в гр. Пазарджик и адрес на управление ул. "Генерал Гурко" №46, Булстат: 830166352, представлявано от Л.Ч.К., който ревизионен акто е потвърден с Решение № 585/05.08.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "Маусс" ЕООД със седалище в гр. Пазарджик и адрес на управление ул. "Генерал Гурко" №46, Булстат: 830166352, представлявано от Л.Ч.К., разноски по делото в размер на 1120 лв. (хиляда сто и двадесет лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
49 Административно дело No 1917/2010, XII състав Дела по ЗОС НИКИ-2002 ЕООД КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 30.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Н. – 2002” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ *********, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Дунав” № 53, представлявано от управителя Г.Н.Д. срещу Заповед № 10РД09 –124/03.09.2010г., издадена от Кмета на Район “Северен” при Община - Пловдив, с която е наредено изземването от жалбоподателя на терен общинска собственост с площ от 480 кв.м, находящ се пред сградата на ресторант „Весело село", съставляващ частна общинска собственост, съгласно Акт № 928 от 12.05.2008г., ситуиран в УПИ IX - обществени дейности, кв.10 по плана на кв.„Хаджи Д.”***, и терен отреден за улица, който се държи/владее без правно основание от жалбоподателя, като осъществява противоправното си действие чрез заграждане на терена пред ресторанта с декоративна каменна стена и бутафорни елементи на сгради, а в дворното място са построени без строителни разрешения и книжа следните обекти: метални навеси с кръгла форма разположени в югоизточната част на ползвания терен, дървен навес - слънцезащитна тента, външна камина, като част от нея заема голяма площ от тротоарната плоча югоизточно от ползвания терен, стена с водни ефекти, външно барбекю и технологично оборудване; приобщени към основната сграда са около 7 кв.м под съществуващата дървена козирка на същата, в дясно от входната врата; заградена е част от площта - около 10 кв.м под съществуващата дървена козирка на основната сграда, в дясно от входната врата и източно от основната сграда, като е обособено складово помещение, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
50 Административно дело No 1924/2010, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР РОЯЛ ГЕЙМС ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 30.06.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “РОЯЛ ГЕЙМС” ЕООД, ЕИК200908532 със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив,бул.”БЪЛГАРИЯ”,бл.158,ет.5,ап.13 против Удостоверение №81/25.08.2010 за въвеждане в експлоатация на строеж ІV-та категория-“Кабелна мрежа на “Цифрова кабелна компания”ООД в гр. Пловдив,ж.к. “Тракия” ,издадено от Главен архитект на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1924 по описа на Администрати-вен съд – Пловдив за 2010 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 07-дневен срок от съобщаването .

 
51 Административно дело No 1989/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни С.М.С.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 09.06.2011г.
Отменя Ревизионен акт № 161001336/14.07.2010г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 648/24.08.2010 г. на Зам.Директора на Д “ОУИ” гр.Пловдив за определени данъчни задължения по чл.48 ЗДДФЛ за 2007г. в частта за сумата над 513.80 лв. до пълния размер от 48 225.60 лв. и следващи се лихви за сумата над 146.49 лв. до пълният им размер от 13 749.94 лв.
Осъжда Д “ОУИ”, гр.Пловдив да заплати на С.М.С.Х.,***710,08 лв. съдебни разноски, изчислени по съразмерност и компенсация.
Отхвърля жалбата в останалата й част.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
52 Административно дело No 2013/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни СОФТ-Ю ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 10.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Софт-Ю”ООД, ЕИК по Булстат 108565390, гр. Крумовград, ул.”Опълченска”№2, против Ревизионен акт № 211000477/25.06.2010г., издаден от Филип Георгиев Карапиперов – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Смолян, потвърден с Решение № 658/27.08.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Софт-Ю”ООД, ЕИК по Булстат 108565390, гр.Крумовград за данъчни периоди месец Декември 2008г., месец Юни, месец Юли, месец Август, месец Септември и месец Ноември 2009г. са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 155 479,75 лева, по фактури, издадени от доставчиците “Стройкорект”ЕООД, “Лозиана”ЕООД, “Нйоани”ЕООД, “Симко 97”ЕООД, “Косиян 2008”ЕООД и “Майер Фаворит”ЕООД, както и са определени прилежащи лихви за забава за несвоевременно разчитане с бюджета в размер общо на 15 790,15лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Софт-Ю”ООД, ЕИК по Булстат 108565390, гр.Крумовград, ул. ”Опълченска”№2, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 3 875,40 /три хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и четиридесет стотинки/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
53 Административно дело No 2029/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ДИМИТРОВИ 2 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 10.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата “Димитрови 2”ЕООД, гр.А, ул.”****” **** ****, ****, чрез управителя Г.Т.Д. против Ревизионен акт 160902223/05.05.2010 г. и Ревизионен акт за поправка на ревизионен акт № 1015130/17.06.2010 г. /с който номерът на РА е поправен на РА № 161000209/05.05.2010 г./ , потвърден с Решение № 529/16.07.2010 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр.Пловдив при ЦУ на НАП относно допълнително начислен ДДС в размер на 27 060.78 рева и лихви в размер на 6 121.09 лева и е изменен посоченият РА в частта му за корпоративен данък 1./ за 2007 г. – главница от 280,30 лева на 279,79 лева и лихви от 77,83 на 77,69 лева; 2./ за 2008 г. – главница от 371,59 на 369,66 и лихви от 49,24 лева на 46,49 лева.
ОСЪЖДА “Димитрови 2”ЕООД, гр.А, ул.”****” **** ****, ****, чрез управителя Г.Т.Д. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1129,11 лв. /хиляда сто двадесет и девет лева и единадесет стотинки/ съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
54 Административно дело No 2130/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни КРИС-88 ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 07.06.2011г.
Отхвърля жалбата на “Крис-88” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Смолян, ул. Маестро Атанасов №8, представлявано от Здравко Каменов Беширов с ЕГН ********** срещу Заповед № РД-15-1431 /09.09.2010г. на зам. Н-к Митница Пловдив.
Осъжда “Крис-88” ЕООД, представлявано от Здравко Каменов Беширов с ЕГН ********** да заплати на Митница Пловдив съдебни разноски в размер на 150 лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаването му.

 
55 Административно дело No 2185/2010, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Г.В. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 10.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.Г.В. срещу Заповед № ДК-02-Пд-14 от 01.07.2010г., издадена от Началник Сектор Пловдив при Регионална дирекция за национален строителен контрол “Южен централен район”.
ОСЪЖДА П.Г.В. да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол “Южен централен район”, сумата от 150.00/сто и петдесет /лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.Препис от решението да се изпрати на страните.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
56 Административно дело No 2225/2010, V състав Други административни дела МУЛТИРАМА БЪЛГАРИЯ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 07.06.2011г.
Отменя задължителни предписания, инкорпорирани в Протокол за проверка на документи № 56647/03.05.2010г. на КЗП - Пловдив.
Осъжда КЗП - РД- Пловдив, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. В.Търново №25, представлявано от Директор Делко Терзийски да заплати на “Мултирама България” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Сердика, ул. “Индустриална” № 11 ет. 5, представлявано от управителят А.А.Ф., съдебни разноски в размер на 150 лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаването му.

 
57 Административно дело No 2234/2010, XVII състав Дела по КСО С.Г.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 03.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 279/04.10.2010 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив и Разпореждане № **********/20.08.2010 г. на Ръководител на отдел “Пенсии” в ТП на НОИ – Пловдив, постановяващо С.Г.Н. да възстанови неправилно изплатената й сума за пенсия в размер на 4751,01 лв., в това число главница в размер на 4002,76 лв. за периода от 01.11.2006 г. до 30.11.2009 г. и лихви по чл. 113 от КСО в размер на 748,25 начислени към 06.08.2010 г.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, да заплати на С.Г.Н., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция ***, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща сторените от последната разноски по производството.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
58 Административно дело No 2289/2010, XVII състав Дела по ЗОС Г.Г.П. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 29.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.П. ***, против Заповед № РД-10-907/01.10.2010 г., издадена от Кмета на Район Централен при Община Пловдив, с която е наредено изземването на терен общинска собственост, находящ се на ул. “Младежка” (на последна спирка на автобуси № 5 и № 22), в поземлен имот с идентификационен номер 518.1318 по кадастрална карта, попадащ в улична регулация южно от УПИ І – жилищен комплекс, кв. 415 по плана на “Русин махала”, гр. Пловдив, зает с павилион с обща площ 56 кв.м., който се използва за търговска цел – изкупуване на вторични суровини, който терен се държи без правно основание от Г.Г.П..
ОСЪЖДА Г.Г.П. ***, да заплати на Община Пловдив - Район Централен, сумата от 50 лв. /петдесет лева/, представляваща заплатеното възнаграждение за вещо лице.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
59 Административно дело No 2315/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни Н И Н ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 03.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Н и Н интернешънъл транспорт и спедиция” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Независимост” №61, ет.4, против Ревизионен акт с №16251000072 от 16.08.2010г., издаден от Георги Стоянов Гергов– инспектор по приходите при ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №726 от 28.09.2010г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, в частите, с които на дружеството жалбоподател не е признато право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в размер на 3 074,77 лева по 10 броя фактури, издадени от “Ексон корпорейшън” АД; отказано е право на данъчен кредит в размер на 2 897,08 лв., за придобит лек автомобил; отказано е право на данъчен кредит в размер на 198 840,00 лева, по 2 броя фактури, издадени от “Мега Адвъртайзинг” ЕООД, и са начислени лихви в размер на 574,30 лева.
ОСЪЖДА “Н и Н интернешънъл транспорт и спедиция” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Независимост” №61, ет.4, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 4 557,72 лева юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
60 Административно дело No 2326/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АТАНАСОВ И НИКОЛОВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 20.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “А. и Николов” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 126737543, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, бул. “Христо Ботев” № 34, вх. “В”, ап. 4, представлявано от управителя М.Т.А. против Ревизионен акт № 161002100/20.08.2010г., издаден от Софка Димитрова Мицева на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 742 от 06.10.2010г. на Директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в частта, с която на дружеството не е признато право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 88 399,62 лв., и са определени прилежащи лихви за забава, вследствие на непризнатото право на данъчен кредит; определени са лихви за несвоевременното начисляване на ДДС в размер на 18,41 лв., дължими за периода 15.03.2010г. – 14.04.2010г., и е определен допълнително корпоративен данък за 2009г. в размер на 22 067,50 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета, в размер на 886,17 лв.
ОСЪЖДА “А. и Николов” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 126737543, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, бул. “Христо Ботев” № 34, вх. “В”, ап. 4, представлявано от управителя М.Т.А. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 2 677,43 лв./ две хиляди шестстотин седемдесет и седем лв. и 43 ст./, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.

 
61 Административно дело No 2375/2010, XVII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 03.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община “Родопи”, обл. Пловдивска срещу Решение № 784, прието с Протокол № 39 от 21.10.2010 г., в частта, с която се изменя Решение № 741, прието с Протокол № 38 от 16.09.2010 г. на Общински съвет - “Родопи”.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
62 Административно дело No 2382/2010, III състав Други административни дела В.Г.А.,
Б.Н.С.
ДИРЕКТОР НА РДСП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 30.06.2011г.

ОТМЕНЯ Заповед № ЗД-РД01/0316 от 01.10.2010г. на Директор на РДСП – Пловдив, с която е наредено вписването в регистъра на деца за пълно осиновяване на детето Георги Благоев С., ЕГН **********, с родители: майка – В.Г.А. ЕГН **********, и баща – Б.Н.С. ЕГН **********,***, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОСЪЖДА Регионална Дирекция ”Социално подпомагане” – гр.Пловдив, да заплати на В.Г.А. ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов”№53, ет.1, офис 10, адв.К., сумата от 110 /сто и десет/ лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА Регионална Дирекция ”Социално подпомагане” – гр.Пловдив, да заплати на Б.Н.С. ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Пловдив, ул. ”Райко Даскалов”№53, ет.1, офис 10, адв.К., сумата от 110 /сто и десет/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
63 Административно дело No 2383/2010, XIII състав Други административни дела Д-Р КЕТИ ТОКМАКОВА-АИПСОТП ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 29.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на К.П.Т., ЕГН **********, като едноличен търговец с фирма “Д-р Кети Токмакова - АИПСОТП”, със съдебен адрес: гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 173, ет. ІV, чрез адв. Д., против Писмена покана с изх. № 16-1549/19.09.2010 г. на директора на РЗОК гр. Пловдив, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА К.П.Т., ЕГН **********, като едноличен търговец с фирма “Д-р Кети Токмакова - АИПСОТП”, със съдебен адрес: гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 173, ет. ІV, чрез адв. Д., да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пловдив, сумата в размер на 232.82 (двеста тридесет и два и 0.82) лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
64 Административно дело No 2395/2010, XII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 07.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община Родопи, срещу повторно приетото с решение № 784, прието с Протокол № 39 от 21.10.2010г., решение № 769, прието с Протокол № 38 от 16.09.2010г. на Общински съвет - Родопи, с което е отменено решение № 690, прието с Протокол № 36/07.06.2010г., решение № 725, прието с протокол № 37/02.08.2010г., дадено е съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Общината представляваща 46/866 идеални части от поземлен имот № 30.351 по плана на новообразуваните имоти на местност “Гогова чешма”, с Белащица, НТП : параграф 4, вид територия – селско стопанство, категория на имота - осма, с площ на целия имот от 866 кв.м, на съсобственика с общината, утвърдена е цената на тази продажба, като е посочена и корекцията по съответните параграфи от приетия бюджет на Община Родопи за 2010г. със средствата от продажбата, а също така е задължен Кметът на Общината, същите да бъдат насочени за частично разплащане по финансов ангажимент на Община Родопи, поет с Решение № 443, взето с протокол № 23/03.09.2009г., касаещо кандидатстване по под - мярка 431-2 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на местни инициативни групи в селските райони”, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
65 Административно дело No 2403/2010, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.С.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 22.06.2011г.
Отменя Заповед № РД -18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Пловдив, община Пловдив в частта за имот с идентификатор 56784.523.3182.1.21 .
Връща преписката на Агенция по геодезия, картография и кадастър за корекция на кадастралната карта, гр.Пловдив, Община Пловдив в частта й за вписване в кадастралния регистър за имот с идентификатор56784.523.3182.1.21 актуалните данни за право на собственост на оспорващия по нот.акт за собственост нот.акт № 21,том19,нот.дело № 6084от 29.04.1996г. на нотариус при Районен съд –Пловдив с вписване на данни за собственост от нот.акт на Г.С.Р. , съобразно указанията в мотивите на решението.
Осъжда Агенция по геодезия, картография и кадастър да заплати на оспорващия Г.С.Р. направените от него разноски в общ размер на 13/тринадесет/лв.Преписи от решението да се изпратят на страните.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
66 Административно дело No 2405/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни И.Х.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 02.06.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №161002242 от 03.09.2010г., издаден от Л.Б.Е., на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение №763 от 18.10.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив при Централно управление на НАП, с който на И.Х.И.,*** за отчетни периоди 01.01.2008г. до 14.02.2009г., включително е определен данък добавена стойност за внасяне в размер общо на 9610.86лв. и са начислени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 2394.78лв.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.Х.И.,*** срещу Ревизионен акт №161002242 от 03.09.2010г., издаден от Л.Б.Е., на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение №763 от 18.10.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив при Централно управление на НАП, с който на И.Х.И. за отчетни периоди 15.04.2005г. до 31.12.2007г. и от 15.02.2009 г. до 31.08.2009г., включително е определен данък добавена стойност за внасяне в размер общо на 37692.46лв. и са начислени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 18207.20лв.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив да заплати на И.Х.И.,*** сумата от 634,71лв., представляваща разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА И.Х.И.,***, да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив сумата от 1567.99лв., представляваща разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
67 Административно дело No 2409/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ВИП ГЛАС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 20.06.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт /РА/ № 091001188/18.08.2010год., издаден от Красимира Георгиева Делчева на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП – гр.Пловдив, ИРМ – Кърджали, потвърден с Решение № 759/18.10.2010г. на Директор на дирекция “ОУИ” – гр.Пловдив, в обжалваната част относно непризнато право на данъчен кредит на “В. Г.” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 108660340, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, ул. “Клокотница”, № 6, вх.”Б”, ет.3, ап.24 представлявано от управителя Петър Добрев Петров в размер на 4 844, 16 лв., за данъчен период 01.09.2006г. – 30.09.2006г. по фактура № 1000003169/29.09.2006г., издадена от “БЛИК - 9” ООД – гр.София, ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 2 171, 88лв., определени вследствие на коригирания резултат за съответния данъчен период.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “В. Г.” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 108660340, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, гр.Кърджали, ул. “Клокотница”, № 6, вх.”Б”, ет.3, ап.24 представлявано от управителя Петър Добрев Петров сумата от 50, 00 / петдесет / лева, представляваща извършени от последното разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
68 Административно дело No 2411/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.П.Ш.,
Т.Н.Ш.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 20.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.Ш. и Т.Н.Ш. *** против заповед № 10А2032/ 16.09.2010 г. на кмета на Община Пловдив, с която е отказано изработването на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ ІІ – 1325, 1326, 1327, 1328 и УПИ ІІІ – 1324, от кв.56 – нов /169 стар/ по плана на Централна градска част – Пловдив.
ОСЪЖДА Д.П.Ш. с ЕГН ********** и Т.Н.Ш. с ЕГН ********** *** да заплатят на Община Пловдив общо сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.
 
69 Административно дело No 2455/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ХВТ И КО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 23.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ХВТ И КО” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Генерал Гурко” № 84, ап.16, ЕИК 123750713, представлявано от Х.В.Т. – Управител против Ревизионен акт /РА/ № 161001948/16.08.2010г., издаден от ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 766/19.10.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, в частта за отказан данъчен кредит в размер на 73 064,00лв. и начислени лихви в размер на 8 838,66 лв.
ОСЪЖДА “ХВТ И КО” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Генерал Гурко” № 84, ап.16, ЕИК 123750713, представлявано от Х.В.Т. – Управител да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата в размер на 2 088,05лв. /две хиляди и осемдесет и осем лева и пет стотинки/, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
70 Административно дело No 2469/2010, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.К.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 07.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.М.,***, против Заповед №ЗД-00-173 от 16.09.2010г. на Областен уп-равител- Пловдив, с която е одобрен ПНИ на земеделски земи, предоставени за ползва-не на граждани, въз основа на актове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за местностите “Сай де-ре”, “Вриш” и “Терасите”, в землището на град Куклен, община Куклен, област Плов-див, досежно имот с №40.614, местността “Терасите” и имот с №41.399, местността “Вриш”.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
71 Административно дело No 2476/2010, XII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 08.06.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 535, прието на заседание на Общински съвет при Община Раковски, проведено на 30.09.2010г. по Протокол № 40, прието повторно с решение № 539, на заседание на Общински съвет при Община Раковски, проведено на 28.10.2010г. по Протокол № 41.
ОСЪЖДА Общински съвет при Община Раковски да заплати на Областна администрация – гр. Пловдив, сумата в размер на 150лв./сто и петдесет лева/, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
72 Административно дело No 2498/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ИЛИЯН МАТЕЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 16.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”И.М.”, със седалище и адрес на управле-ние: гр. Пловдив, ул. “Атон” №12, против Ревизионен акт с №131001763 от 30.07.2010г., издаден от С.М.И.ванова- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Пазарджик, на НАП, потвърден с Решение №769 от 21.10.2010г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта, с която на едноличния тър-говец е начислен допълнително данък по ЗДДС в размер на 14 965,90 лева и са начис-лени лихви върху тази сума в размер на 5 146,13 лева.
ОСЪЖДА ЕТ”И.М.”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Атон” №12, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 852,24 лева, представляваща юрисконсултско въз-награждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
73 Административно дело No 2523/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Х.А.Ж. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 23.06.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт /РА/ № 260900096/14.04.2009год., издаден от Ася Младенова Котетерова на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП – гр.Хасково, в частта, с която на Х.А.Ж., ЕГН **********, като ЕТ “ХАЖ – Х.Ж.”, с ЕИК по БУЛСТАТ 126054484, със седалище и адрес на управление гр.Свиленград, ул.”И. Вазов” № 15, за данъчни периоди м.12.2004г., м.01.08.2005г. – 30.04.2006г. и м.12.2006г. са установени задължения за данък добавена стойност за внасяне и са начислени и съответните лихви за забава, поправен с Ревизионен акт за поправка № Р - 902949/11.05.2009г., издаден от Ася Младенова Котетерова на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП – гр.Хасково.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Х.А.Ж., ЕГН **********, като ЕТ “ХАЖ – Х.Ж.”, с ЕИК по БУЛСТАТ 126054484, със седалище и адрес на управление гр.Свиленград, ул.”И. Вазов” № 15, сумата от 1050, 00 /хиляда и петдесет/ лева, представляваща извършени от последния разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му. 
74 Административно дело No 2524/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ПЕТРА БИО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение (второ) от 30.06.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 1089 от 17.06.2011 г., постановено по административно дело № 2524 на Пловдивския административен съд за 2010 г., като
ВМЕСТО: "Ревизионен акт № 161002104/30.09.2010 г."
ДА СЕ ЧЕТЕ: "Ревизионен акт № 161002104/30.08.2010 г."
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
75 Административно дело No 2524/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ПЕТРА БИО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 17.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ИЗЦЯЛО ЖАЛБАТА на "Петра био" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ж.к."Тракия", бл.255, вх.А, ет.4, Булстат: 200070659, представлявано от Ж.Р.Г., срещу Ревизионен акт № 161002104/30.09.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, потвърден с Решение № 747/08.10.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.

ОСЪЖДА "Петра био" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ж.к."Тракия", бл.255, вх.А, ет.4, Булстат: 200070659, представлявано от Ж.Р.Г., да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1063,44 лв. (хиляда и шестдесет и три лева и 44 ст.).


Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
76 Административно дело No 2550/2010, XIII състав Дела по ЗМСМА Х.Г.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 29.06.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 100А2196/07.10.2010 г. на кмета на община Пловдив за определяне на задължения за такса битови отпадъци в частта за определени задължения за периода 01.01.2000 г. - 31.12.2004 г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Г.Х., ЕГН **********,***, в останалата част.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните.

 
77 Административно дело No 2564/2010, XIII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв АГППМП-ЦИТОМЕДИКА ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 29.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ /АГППМП/ – Цитомедика” ООД с адрес на управление гр. Пловдив, ул.”Т. Александров” № 16 срещу Заповед № І-РД-13-842 от 14.08. 2009 г. на директор РЗОК – Пловдив, с която на изпълнителя на извънболнична медицинска помощ за нарушения по чл.7 т.9 от ИД №162364/27.02.2009 г., във връзка с чл.26 т.5 от НРД 2006 е наложена санкция – финансова неустойка на основание чл.238 ал.3 т.4 б.”а” от НРД 2006 в размер на 270 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ /АГППМП/ – Цитомедика” ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул. ”Т. Александров” № 16 да заплати на РЗОК – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.”Христо Чернопеев” № 14 сумата от 150 /сто и петдесет/лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
78 Административно дело No 2577/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 03.06.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Садат” ООД, с ЕИК 825355508, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Левски” № 168, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду решение за определяне на митническа стойност № 1646 от 05.11.2010 г. на Началник Митница- Пловдив, с което е определено доплащане на ДДС в размер на 1215,41лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
 
79 Административно дело No 2579/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни М.И.М. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 16.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.М., ЕГН **********,***, против Решение по жалба срещу действия на публичен изпълнител № 152/28.10.2010 година на директора на ТД на НАП - град Пловдив, с което е оставена без уважение жалба с вх. № 27721/15.10.2010 година и са частично потвърдени действията на публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, обективирани в Протокол изх. № 48777/2002/055821 от 21.09.2010 г.
ОСЪЖДА М.И.М., ЕГН **********,***, да заплати на ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Пазарджик, сумата от 150 лв. разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
80 Административно дело No 2581/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни КИРОВ И СИН-ПЕТКО КИРОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 15.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.К., представляващ ЕТ “К. **********, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “България” № 99, ет. 2, ап. 4 против Решение по молба за възобновяване на ревизионното производство № 150/15.10.2010 г. на териториалния директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на основание чл.134, ал.4 се отказва възобновяване на ревизионно производство, приключило с РА № 160902204/14.05.2010 г. по молба вх. № 70-00-12769/30.09.2010 г. по описа на ТД на НАП гр. Пловдив, влязъл в сила и необжалван по съдебен ред.
ОСЪЖДА П.С.К. представляващ ЕТ “К. **********, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “България” № 99, ет. 2, ап. 4, да заплати на Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
81 Административно дело No 2586/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ИРИС-ГЮЛШЕН КАЛЕДЖИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 30.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “ИРИС-ГЮЛШЕН К.” с ЕИК по БУЛСТАТ 108507558, представляван от Гюлшен С.К. против Ревизионен акт № 091001210 от 30.07.2010г., издаден от Красимира Георгиева Делчева, старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в частта, с която са установени задължения: данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 19496,01 лв. и лихви-5684,21лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 13341,97лв. и лихви -1809,08лв., като оспорената част е потвърдена с Решение № 796 от 01.11.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ “ИРИС-ГЮЛШЕН К.” с ЕИК по БУЛСТАТ 108507558, представляван от Гюлшен С.К. да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер 1257 лв. /хиляда двеста петдесет и седем лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
82 Административно дело No 2593/2010, XII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 06.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на Област с административен център – гр.Пловдив на решение № 330 на Общински съвет –Съединение, прието на извънредно заседание, проведено на 28.10.2010г. по Протокол № 26, обективирано в Заповед № ЗД-06-26/26.11.2010г., издадена на основание чл.32, ал.2 от ЗА, като НЕОСНОВАТЕЛО.
ОСЪЖДА Областен управител на Област с административен център – гр.Пловдив да заплати Общински съвет - Съединение, представляван от председателя Ю.М.П. сумата от 200 /двеста/ лева, съставляваща сторените по делото разноски.
ОСЪЖДА Областен управител на Област с административен център – гр.Пловдив да заплати на ЕТ “Раполи – Р.Д.”, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище в гр.София, и адрес на управление ж.к Младост 1, бл.24, вх.4, ап.17, представлявано от Р.Д. сумата от 200 /двеста / лева, съставляваща сторените по делото разноски.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаване на страните за постановяването му.

 
83 Административно дело No 2606/2010, X състав Дела по КСО Д.А.Б. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 14.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.Б.,***, срещу Решение № 334 от 23.11.2010 г. на Директора на РУ"СО" град Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № ********** от 29.07.2010 година на Ръководителя на Отдел “Пенсионно осигуряване” при РУ“СО” град Пловдив, с което е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст /ОСВ/.
ОСЪЖДА Д.А.Б.,*** да заплати на Районно Управление “Социално осигуряване” – град Пловдив сумата в размер на 150лв. /сто и петдесет лева/, равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
84 Административно дело No 2670/2010, XVII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 20.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 940, взето с поименно гласуване проведено на 15.11.2010 г., повторно прието с Решение № 946, взето с Протокол № 45 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 25.11.2010 г., с което на основание чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, е отменена Заповед № 989 от 28.10.2010 г. на Кмета на Община Карлово, поради противоречието й с Решение № 904, взето с поименно гласуване, проведено на 21.09.2010 г.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
85 Административно дело No 2678/2010, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АДИГ ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 16.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Адиг” ЕООД с ЕИК115246681 със съдебен адрес: гр.Пловдив, бул. „Шести септември” № 193 А, ет.3, офис 6 срещу Заповед № 591/03.11.2010 г. на Кмета на Район „Южен”, Община Пловдив, като неоснователна. Препис от решението да се изпрати на страните . ОСЪЖДА „Адиг” ЕООД с ЕИК115246681 да заплати на Община Пловдив направените по делото разноски в размер на 150/сто петдесет /лв.,представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУЛИКА БЪЛГАРИЯ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
86 Административно дело No 2701/2010, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Я.Т.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 09.06.2011г.
Отменя Заповед № ЗД-00-173/16.09.2010г. на Областен управител-Пловдив, с която на основание § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, е одобрен план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ в местностите „Сай дере”, “Вриш” и “Терасите”, землище град Куклен в частта й относно вписани данни за право на собственост в регистър към ПНИ за имот № 40.654, м.Терасите и връща заповедта в отменената част на административния орган за ново произнасяне, при спазване на указанията в обстоятелствената част на съдебния акт.
Осъжда Областен управител на област Пловдив да заплати на Я.Т.М.,*** съдебни разноски общо в размер на 310 лв.
Задължава административния орган да се произнесе в тримесечен срок от получаване на преписката.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщение за постановяването му.

 
87 Административно дело No 2717/2010, XII състав Дела по ЗДС ТОДОР КУКУНОВ-МОТО-ГАВ ЕТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 29.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “Т.К. – МОТО - ГАВ”, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Кукуш” № 11, представляван от собственика Тодор Стоянов Кукунов против Заповед № ЗД – 05 - 3/01.12.2010г., издадена от Областен управител на област с административен център - Пловдив, с която е наредено изземването от жалбоподателя на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ : “Открита площ № 1 – 150 кв.м” и “Открита площ № 2 – 550 кв.м”, съставляващи обособени части от поземлен имот, находящ се в гр.Пловдив, обл.Пловдив с площ от 56 126 кв.м, съставляващ ЖП терен, а именно – Товарна гара – Пловдив /от входен светофар надлез до входен светофар стр.Свиленград/, терен за коловозно развитие, с граници на имота : север : ЖП терен, изток : входен светофар/надлез/, юг : ЖП терен за ЖП секция, запад : входен светофар страна Свиленград, описан съгласно Акт за публична държавна собственост № 2908/10.12.1999год, заприходен в баланса на ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура” – Железопътна секция – Пловдив, който имот е предоставен за управление на ДП “Национална компания Железопътна инфраструктура” – гр.София.
ОСЪЖДА ЕТ “Т.К. – МОТО - ГАВ”, ЕИК по БУЛСТАТ 115231633 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Кукуш” № 11, представляван от собственика Тодор Стоянов Кукунов да заплати на Областна администрация – гр.Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА ЕТ “Т.К. – МОТО - ГАВ”, ЕИК по БУЛСТАТ 115231633 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Кукуш” № 11, представляван от собственика Тодор Стоянов Кукунов да заплати на Държавно предприятие “Национална компания Железопътна инфраструктура”, регионално поделение Железопътна секция - Пловдив, сумата от 300 лв. /триста/, представляваща сторените разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
88 Административно дело No 2737/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни АРТ МЕДИЯ-ХАУС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 16.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 180/30.11.2010 г. на териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив в обжалваната част.
ОТМЕНЯ обезпечителна мярка, наложена с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121 ал. 1 от ДОПК изх.. № 9538#2/09.11.2010 г., произнесено от публичен изпълнител при ТД на НАП - гр. Пловдив, ИРМ – Стара Загора в обжалваната част, с която е наложена възбрана върху недвижим имот, самостоятелен обект в сграда – апартамент, находящ се в гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 28, с идентификатор 68850.509.3361.1.100, както и запор върху л.а. марка “Фолксваген”, модел “Каравел”, с рег. № СТ 73 15 АМ., л. а. марка “Фолксваген”, модел Тигуан – ТДИ”, с рег. № СТ 52 43 АН и л. а. марка “Опел”, модел “Астра”, с рег. № СТ 23 90 СР и л.а. марка “Мерцедес”, модел ЦЛК 270 ЦДИ”, с рег. № СТ 55 15 АК.
ОСЪЖДА териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив да заплати на “Арт медия – хаус” ЕООД, ЕИК 123760216, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, кв. “Три чучура”, бл. 56, вх. А, ет. 7, ап. 12, представлявано от управителя Петранка Колева Иванова съдебни разноски в размер на 210 /двеста и десет/ лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
89 Административно дело No 2768/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКАРИСАЖ ПЛОВДИВ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 30.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ЕКАРИСАЖ ПЛОВДИВ” АД с ЕИК 115036957, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Рогошко шосе” № 23, представлявано от Изпълнителния директор И.П.Т. с искане за прогласяване на нищожността на Ревизионен акт № 161000128 от 05.05.2010г, издаден от Д.Х.И.-главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2768 по описа за 2010 г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
90 Административно дело No 2788/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни БРИК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 17.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ИЗЦЯЛО ЖАЛБАТА на "Брик" ЕООД със седалище в гр. София и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от З.В.П., срещу Ревизионен акт № 161002151/31.08.2010г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 860/ 29.11.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Брик" ЕООД със седалище в гр.София и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от З.В.П., да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 16202,90 лв. (шестнадесет хиляди двеста и два лева и 90 ст.).
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
91 Административно дело No 2791/2010, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.П.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 09.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.П., ЕГН **********,***, против Решение №419, взето с протокол №30 от 04.11.2010г. на Общински съвет- Пловдив, с което е одобрен ПУП–ПРЗ и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдяване, телефонизация, радио-, телевизионни сигнали и интернет, сборна план-схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации, санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и отдих и правилата и нормативите за прилагане, на кв. Остромила–Беломорски, гр. Пловдив, досежно ПИ с пл. № 101 006 за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности по кадастралната карта на гр.Пловдив, като неоснователна.
ОСЪЖДА М.П.П., ЕГН **********,***, да заплати на Общински съвет- Пловдив сумата от 360 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
92 Административно дело No 2799/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни А ЕНД ВИ-ТРАНС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 15.06.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №211001012 от 23.09.2010г., издаден от В.В.П.- главен инспектор по приходите ТД- Пловдив, ИРМ- Смолян, на НАП, потвърден с Решение №851 от 24.11.2010г. на заместник директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта му, с която на "А ЕНД ВИ - ТРАНС" ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Юндола” №14, ет.6, ап.15, е начислен допълнително данък по ЗДДС в размер на 5 869,45 лв. за периода месец 12.2007г. за сумата от 5 282,70 лева и прилежащи лихви върху тази сума от 1 844,38 лева.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "А ЕНД ВИ - ТРАНС" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Юндола” №14, ет.6, ап.15, против Ревизионен акт с №211001012 от 23.09.2010г. в останалата и част.
ОСЪЖДА "А ЕНД ВИ - ТРАНС" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Юндола” №14, ет.6, ап.15, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 680,90 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част от жалбата.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
93 Административно дело No 2809/2010, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Г.Д.,
М.Г.Д.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 07.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.Д., ЕГН **********,*** и М.Г.Д., ЕГН **********,***, против Решение №419, взето с протокол №30 от 04.11.2010г. на Общински съвет- Пловдив, с което е одобрен ПУП–ПРЗ и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдяване, телефонизация, радио-, телевизионни сигнали и интернет, сборна план-схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации, санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и отдих и правилата и нормативите за прилагане, на кв. Остромила–Беломорски, гр. Пловдив, като неоснователна.
ОСЪЖДА К.Г.Д., ЕГН **********,*** и М.Г.Д., ЕГН **********,***, да заплатят на Общински съвет- Пловдив сумата от 360 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
94 Административно дело No 2811/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.В.А.,
С.В.А.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 17.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.В.А. *** и С.В.А. ***, против Решение № 391/п/ от 14.10.2010 г. на Общински съвет Пловдив.
ОСЪЖДА А.В.А. *** и С.В.А. ***, против Решение № 391 от 14.10.2010 г. на Общински съвет Пловдив да заплатят на Общински съвет –Пловдив направените по делото разноски в размер на 300 /триста/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
95 Административно дело No 2815/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Д.Д.,
Н.И.Г.,
Д.Т.Г.,
А.В.В.,
Т.Г.Г.,
С.Г.Г.,
Ц.С.Г.,
З.Х.П.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 30.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Д., Недка И.Г., Д.Т.Г., А.В.В., Т.Г.Г., С.Г.Г., Ц.С.Г., З.Х.П. против Решение № 391, обективирано в Протокол № 28 от 14.10.2010г. на Общински съвет-Пловдив, с което на основание чл. 21 ал.1 т.8, т.11, т.12 от ЗМСМА във вр. с чл. 129 ал.1 и чл. 16 ал.7, чл. 17 ал.1, чл. 128 ал.7, чл. 14 ал.1 и ал.2, чл. 103 ал.1 т.2, ал.3 и ал.4, чл. 108, чл. 109 ал.1 т.2, чл. 110 ал.1 т.2 и ал.3 от ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, чл. 41 ал.1 т.1 от ЗАКИР и §6 от ПРЗ на ЗАКИР, ОУП-Пловдив, одобрен с Решение № 375, взето с Протокол № 16 от 05.09.2007г. на Общински съвет-Пловдив е одобрен ПУП-ПУР-План за регулация на улици и поземлени обекти на публичната собственост с устройствени зони и схеми: водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, далекосъобщителни мрежи, топлоснабдяване, газоснабдяване, вертикално планиране, транспортно-комуникационна, санитарно-хигиенна и екологична обстановка, озеленяване и отдих, екологична оценка и правилата и нормативите за прилагане на “Жилищен парк Марица-Север”, гр. Пловдив в граници: север-Пазарджишко шосе и бул. “България”, изток-жп линия Пловдив-Филипово, юг-северния бряг на р. Марица, запад- р. Марица и землищна граница на Община Пловдив, по червените и сини линии, надписи със син и червен цвят и корекция със зелен и кафяв цвят за част регулация и корекции със зелен цвят за част устройствени зони и корекции на схеми.
ОСЪЖДА И.Д.Д., Недка И.Г., Д.Т.Г., А.В.В., Т.Г.Г., С.Г.Г., Ц.С.Г., З.Х.П., всички с посочен съдебен адрес: гр. Пловдив, бул. “Марица” № 102, да заплатят в полза на Общински съвет-Пловдив сумата в размер от 300 лв. /триста лева/.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
96 Административно наказателно дело (К) No 2829/2010, XIX състав Наказателни касационни производства ЕВРО СТАНДАРТ ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.06.2011г., в законна сила от 27.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 163 от 19.11.2010г. на Асеновградски районен съд, ІІІ - ти н.с, постановено по НАХД № 254 по описа на същия съд за 2010г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
97 Административно дело No 2831/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Т.Г.,
Н.К.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 02.06.2011г.
ОТМЕНЯ заповед № 1019 от 23.11.2010г. на кмета на Община Съединение, с която на основание чл.195, ал.4 и ал. 5 и чл.196, ал.2 сградите в имот № 076015 - ДПФ от бивш стопански двор на „Свиневъдство” АД, представляващи свинарник № 2 и свинарник № 7, собственост на И.Т.Г., е наредено да бъдат заздравени или съборени от собственика, като опасни от самосрутване, като при неизпълнение от собствениците на заповедта в срок на основание чл.196, ал.5 от ЗУТ, сградите ще бъдат съборени от Община Съединение за сметка на собственика.
ОСЪЖДА Община Съединение да заплати на И.Т.Г., ЕГН ********** и Н.К.Г., ЕГН **********,***, сумата в размер на 590 /петстотин и деветдесет/ лева, представляващи разноски за производството и заплатен адвокатски хонорар.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
98 Административно дело No 2867/2010, XIII състав Дела по КСО М.Д.Й. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 16.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.Й., ЕГН **********, против Решение №372/13.12.2010 година на Ръководителя на ТП на НОИ, с което Разпореждане №О-15-999-01-00103091 от 28.10.2010 година на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в РУ”СО” - град Пловдив, е било потвърдено /респ.жалбата срещу него оставена без уважение/.
ОСЪЖДА М.Д.Й., да заплати на Националния осигурителен институт - Районно управление “Социално осигуряване” град Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв./сто и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
99 Административно дело No 59/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 06.06.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.Д.Д., ЕГН **********,*** заповед № ОА-3273/04.11.2008г. на кмета на Община Пловдив.
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за предприемане на действия, при съобразяване с указанията в мотивната част на решението.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
100 Административно дело No 61/2011, XVIII състав Други административни дела К.Й.К. ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 13.06.2011г.
ОТМЕНЯ отказа за приемането на проект за обект “Двуетажна сграда-автосервиз и обслужващи помещения” в имот № 56784.104.30, м. “Бейкър”, землище на гр. Пловдив-Тракия на пътно кръстовище на път ІІ-56 “Брезово-Пловдив” с общински път за с. Ягодово, обективиран в писмо изх. № 2113/15.12.2010г. на директора на ОПУ-Пловдив.
ВРЪЩА преписката на “Областно пътно управление”-Пловдив за ново произнасяне съобразно дадените указания.
ОСЪЖДА “Областно пътно управление”-Пловдив да заплати на К.Й.К. *** сумата в размер на 10 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.

 
101 Административно дело No 72/2011, X състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 03.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №798, взето с протокол №40 от 16.11.2010 година на Общински съвет при Община Родопи по оспорването материализирано в Заповед №ЗД-06-1 от 10.01.2011 г. на Областен управител на област с административен център-Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
102 Административно дело No 95/2011, XVI състав Дела по КСО С.П.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 20.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 03/05.01.2011 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив, поправено с Решение № 152/22.03.2011 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив, и потвърденото с него Разпореждане № О-15-000-00-00360358/13.12.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "СО"-гр.Пловдив, с което на С.П.П. ***, ЕГН: **********, е отказано отпускане и изплащане на парично обезщетение по болничен лист сер.А 2010, № 20100586629 за временна неработоспособност, представен от осигурителя "Лозана 62" ЕООД.
ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне и постановяване на решение по съществото на спора при съобразяване на указанията, отразени в мотивната част на настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
103 Административно дело No 129/2011, VII състав Дела по ЗОС ЕДА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 07.06.2011г.

ОТМЕНЯ Заповед №ЗРИ – 19/20.05.2010г. на Кмета на Район “Източен” на Община – Пловдив, с която на “Еда импорт експорт”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Княгиня Мария Луиза”№67 са отнети: разрешение за поставяне №15/07.08.2009г. и разрешение за ползване №02-И-697/11.12.2009г., издадени от същия районен Кмет, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОСЪЖДА Район “Източен” на Община – Пловдив да заплати на “Еда импорт експорт”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Княгиня Мария Луиза”№67 сумата от общо 55,50/петдесет и пет лева и петдесет стотинки/ разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване. 
104 Административно дело No 140/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ж.К.К.,
Г.Б.К.,
К.К.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 03.06.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-959 от 08.12.2010г. на кмета на Община - Марица, област Пловдив с която, на основание чл.224, т.5, във връзка с чл.222а, т.1 от ЗУТ, е разпоредено незабавно спиране на строеж, представляващ “масивна ограда”, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-694, кв. 62, по плана на с. Скутаре, Община Марица, Област Пловдивска.
ОСЪЖДА Община - Марица, област Пловдив да заплати на Ж.К.К. ЕГН ********** ***, К.К.К., ЕГН ********** *** и Г.Б.К., ЕГН ********** ***, сумата от 1330 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението не подлежи на обжалване.

 
105 Административно дело No 144/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЕСКОМ-83 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 09.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “***” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, против Ревизионен акт с №1001297 от 15.10.2010г., издаден от С.М.И.- главен инспектор по приходите в ТД-Пловдив, ИРМ- Пазар-джик, на НАП, потвърден с Решение №934 от 28.12.2010г. на директора на Д”ОУИ”- Плов-див, при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя е отказано правото на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 37 000,86 лв. и са начислени лихви в размер на 8 614,42 лв.
ОСЪЖДА “***” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1 362,31 лева, представляваща юрисконсултско възнаг-раждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
106 Частно админист. наказателно дело (К) No 145/2011, XXIII състав Наказателни частни касационни производства ОБЩИНА ЛЪКИ ДНСК СОФИЯ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Определение от 17.06.2011г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение № 242 от 08.12.2010 г. постановено по НАХД 637/2010 г. на РС гр. Асеновград, с което е оставена без разглеждане жалбата на касатора против НП № Пд-10-ДНСК-235/24.08.2010 г. на Зам.началника на ДНСК, с което на жалбоподателя за нарушение на 137, ал. 3 и чл. 148 ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 237, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 5000 лв., производството по делото е ПРЕКРАТЕНО, а НП обявено за влязло в сила
ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия по него и за разглеждане по същество на жалбата на Община Лъки.
Определението не подлежи на обжалване и протест.


 
107 Административно дело No 150/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЕНОВЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 20.06.2011г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 241002831 от 01.11.2010 г. на главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с решение № 936/29.12.2010 г. на директора на дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в оспорваната част, с която на жалбоподателя Леновекс” ООД – гр. Хасково, , с адрес на управление: ***, с управител Г.М.У., е начислен допълнително корпоративен данък за 2007 г. в размер на 9050лв. и лихва от 2926,94 лв. по ф.№77/ 19.07.2007г. и ф.№ 115/ 23.08.2007 г., издадени от „ЗН Експрес” ООД, и по ф. 190/30.11.2007 г., ф.№ 239/28.12.2007 г. издадени от „Виа кар” ЕООД, както и допълнително начислен корпоративен данък за 2008 г. в размер на 1550 лв. и лихва от 273,81 лв. по ф.№ 282/ 17.01.2008 г., издадена от “Виа Кар” ЕООД.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на “Леновекс” ООД – гр. Хасково, с Булстат 115262237, с адрес на управление: ***, представлявано от Г.М.У., сумата от 1200 /хиляда и двеста лева/ лева, представляваща заплатени разноски за държавна такса и възнаграждение за адвокат.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
 
108 Административно дело No 158/2011, XIII състав Дела по КСО И.Р.Б. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 24.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Р.Б., ЕГН **********,***, против Решение № 381/28.12.2010 г. на директора на Районно управление ”Социално осигуряване” /РУ “СО”/ - Пловдив.
ОСЪЖДА И.Р.Б., ЕГН **********,***, да заплати на РУ “СО” - Пловдив разноски по делото в размер 150.00 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението, че е изготвено.


 
109 Административно дело No 162/2011, X състав Други административни дела Д-Р МАРГАРИТА КОЛАРОВА-АИИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 08.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Маргарита Любомирова Коларова, действаща като едноличен търговец с фирма – ЕТ ”Д-р Маргарита Коларова - АИППМП”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 110, ЕИК по БУЛСТАТ: 115782323, чрез адв. П., против Писмена покана № 16-1098 от 21.12.2010 г. на Директора на РЗОК, с която адресата е поканен да внесе доброволно на НЗОК сумата в размер на 2 179.12лв. /две хиляди сто седемдесет и девет лева и дванадесет стотинки/, представляваща превишение на определените от Касата регулативни стандарти за медико - диагностични дейности за І-во, ІІ-ро, ІІІ-то и ІV-то тримесечие на 2009 година, в частта направления за консултация или за провеждане на съвместно лечение – бл. МЗ – НЗОК № 3 и направления за медико – диагностична дейност – бл. МЗ – НЗОК № 4 и сумата в размер на 435.73лв. /четиристотин тридесет и пет лева и седемдесет и три стотинки/, представляваща превишение на определения от Касата регулативен стандарт за медико – диагностични дейности за І-во тримесечие на 2010 година, в частта на направления за медико за диагностична дейност – бл. МЗ – НЗОК № 4.
ОСЪЖДА Маргарита Любомирова Коларова, действаща като едноличен търговец с фирма – ЕТ ”Д-р Маргарита Коларова - АИППМП”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 110 да заплати на РЗОК Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв./сто и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
110 Административно дело No 170/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИЛИЯКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 08.06.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161002684/25.10.2010 г., издаден от Петър Костадинов Костадинов – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 930/28.12.2010 г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на ЛИЛИЯКОМ” ЕООД, ЕИК 200856676 за данъчен период месец Март 2010г. са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне, в резултат на отказано правото на данъчен кредит в размер общо на 234,70 лева по фактури № 1000000362/28.03.2010г. и № 1000000365/15.03.2010г. издадени от “НИЕС”ЕООД и допълнително начислен данък добавена стойност в размер на 16311,97 лева, ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 219,21 лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
111 Административно дело No 172/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОСТРОЙ-2000 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 21.06.2011г.
Отхвърля жалбата на “Еврострой – 2000” ЕООД, гр. Асеновград, ул. “Тракия” № 14 с управител Д. Г. Т. против Ревизионен акт № 131001512/07.10.2010 г. издаден от С. И. - гл. инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден в обжалваната част на непризнат данъчен кредит в размер на 26 012,54 лв. и начислени лихви за забава в размер на 5 181,54 лв. с Решение № 928/27.12.2010 г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив.
Осъжда “Еврострой – 2000” ЕООД, гр. Асеновград, ул. “Тракия” № 14 с управител Д.Г.Т. да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 1073.88 лв. – юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
112 Административно дело No 206/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Б.К.,
К.К.К.,
Ж.К.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 16.06.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Ж.К.К. ЕГН ********** ***, К.К.К., ЕГН ********** *** и Г.Б.К., ЕГН ********** ***, срещу Заповед № РД-09-921 от 23.11.2010г. на кмета на Община - Марица, област Пловдив в частта й, с която е одобрен план за регулация в УПИ ХІ-694 като се извърши делба и се образуват два нови УПИ ХІ-1657 и УПИ- ХХІІІ-1658, кв. 62 по плана на с.Скутаре, обл.Пловдивска. ПРЕКРАТЯВА производството по ахд № 206/2011г. в тази му част.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-921 от 23.11.2010г. на кмета на Община - Марица, област Пловдив в частта й, с която е одобрен план за застрояване в УПИ ХІ-694 като се извърши делба и се образуват два нови УПИ ХІ-1657 и УПИ- ХХІІІ-1658, кв. 62 по плана на с.Скутаре, обл.Пловдивска.
ОСЪЖДА Община - Марица, област Пловдив да заплати на Ж.К.К. ЕГН ********** ***, К.К.К., ЕГН ********** *** и Г.Б.К., ЕГН ********** ***, сумата от 3880 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
113 Административно дело No 210/2011, XIII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Р.Д.Г.,
Н.Д.Г.,
Д.Х.К.,
П.А.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 29.06.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 15 от 11.01.2011 г. на кмета на община Карлово за отмяна на принудително отчуждаване на имот, собственост на физически лица за общински нужди по Заповед № 964/20.08.2007 г.
ОСЪЖДА кмета на община Карлово да заплати на Р.Д.Г., ЕГН **********, Н.Д.Г., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес:***, Д.Х.К., ЕГН ********** и П.А.К., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес:***, сумата в размер на 40.00 (четиридесет) лв., представляваща държавна такса.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
114 Административно дело No 234/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОБИЛД ЕНТЕРПРАЙЗ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 16.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЕВРОБИЛД ЕНТЕРПРАЙЗ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 175336731, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. “Иван Шишман” № 7А, ет. 2, представлявано от М.Х.И., против Решение № 2/03.01.2011 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 70-0018117/07.12.2010 г. по описа на ТД на НАП гр. Пловдив, подадена от жалбоподателя против Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки (ПНПОМ) на основание чл. 121, ал. 1 ДОПК с изх. № 32948#2/29.11.2010 г., издадено от Стоилка Минчева – публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, Дирекция “Събиране.
ОСЪЖДА “ЕВРОБИЛД ЕНТЕРПРАЙЗ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 175336731, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. “Иван Шишман” № 7А, ет. 2, представлявано от М.Х.И., да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, сумата в размер на 50 лв. /петдесет лева/, представляващи разноски по осъществената юрисконсултска защита.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
115 Административно дело No 237/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВИП-37 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 13.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Вип - 37” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, против Ревизионен акт №091002966 от 01.11.2010г., издаден от К.Г.Д.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ Кър-джали, на НАП, потвърден с Решение №11 от 06.01.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Плов-див, при ЦУ на НАП, с който на дружеството е отказано правото на данъчен кредит по ЗДДС в размер от 79 763,42 лв.; допълнително е начислен данък по ЗДДС в размер на 14 232,98 лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 491,70 лв.
ОСЪЖДА “Вип - 37” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2 339,76 лева, представляваща юрисконсултско възнаг-раждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
116 Административно дело No 257/2011, XVII състав Други административни дела Д-Р ГАЛИНА ФЕОДОРОВА ДИМОВА АИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 28.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “Д-р Галина Феодорова – Димова - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Гергана” № 7, ДКЦ ІV, ет. 1, каб. 4 против Писмена покана с изх. № 16-0107/20.12.2010 г. на Директора на РЗОК гр. Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ “Д-р Галина Феодорова – Димова - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Гергана” № 7, ДКЦ ІV, ет. 1, каб. 4, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пловдив, сумата в размер на 506 лв. (петстотин и шест лева), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
117 Административно дело No 271/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 16.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Садат” ООД, с ЕИК 825355508, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Левски” № 168, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, против решение № 18 от 10.01.2011 г. на Началника на Митница Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

 
118 Административно дело No 276/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 16.06.2011г.
ИЗМЕНЯ Решение № 47 от 19.01.2011год. на Началника на Митница Пловдив, като по ЕАД № 10BG003000Н0052535 от 15.04.2010 г., да се считат за определени нови : “уточняване” - 32045.83лв. ; “статистическа стойност” – 32045.83лв. ; “изчисляване на вземанията” – данък добавен стойност в размер на 6409.17лв.
ОТМЕНЯ, Решение № 47 от 19.01.2011год. на Началника на Митница Пловдив, в частта с която по ЕАД № 10BG003000Н0052535 от 15.04.2010 г. е определено, “С.” ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168 да заплати допълнително данък добавена стойност за разликата над 2902.52лв. до 3168.52лв., заедно със законната лихва върху тази разлика, от датата на поставяне на стоките под режим – 15.04.2010г., до датата на пълното погасяване на задължението.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “С.” ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168 срещу Решение №47 от 19.01.2011год. на Началника на Митница Пловдив, в останалата част.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “С.” ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, сумата от 21,00лв., представляваща извършени от дружеството разноски по делото – съответната част от заплатена държавна такса.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.


 
119 Административно дело No 281/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 15.06.2011г.
Отменя Решение за промяна на митническа стойност № 17/10.01.2011 г. издадено от Началника на Митница Пловдив.
Осъжда Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. /двеста лева/ разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за постановяването му.

 
120 Административно дело No 285/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 30.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 15 от 10.01.2011г. на Началника на Митница Пловдив, с което на основание чл. 201, пар. 1, буква "а" и пар. 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 на Съвета във връзка с чл. 201, пар. 3 и чл. 214, пар. 1, чл. 232, пар. 1, буква "б" от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 на Съвета и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС е определено на „С." ООД, ЕИК: .... да доплати 615,17 лв. /шестстотин и петнадесет лева и седемнадесет ст./ ДДС, ведно със законната лихва в размер на 63.05лв.

ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, сумата от 50лв. /петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните. 
121 Административно дело No 288/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 14.06.2011г.
Отменя Решение за промяна на митническа стойност № 22/10.01.2011 г. издадено от Началника на Митница Пловдив, с което на “САДАТ” ООД, седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 са определени за доплащане по ЕАД № 10BG003000H0006588/20100119 ДДС в размер на 82,46 лв., ведно със законната лихва, от датата на поставяне на стоките под режим – 19.01.2010г. до датата на погасяване в цялост на задължението по ЕАД, от което са заплатени 66.30 лв. ДДС.
Осъжда Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. /двеста лева/ разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за постановяването му.

 
122 Административно дело No 309/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.К.Х.,
И.А.Х.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 27.06.2011г.
ОТМЕНЯ Отказ изх. № 94–24152 от 23.11.2010г. на Началник Служба Геодезия, картография и кадастър, гр.Пловдив към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти на гр.Пловдив, по отношение на поземлени имоти с идентификатор № № 56784.519.280, № 56784.519.281 и № 5684.519.279.
ВРЪЩА преписката на СГКК – гр.Пловдив, за постановяване на административен акт по заявление вх. № 94-24152 от 22.10.2010г. при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящото решение, в тази му част.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на А.К.Х., ЕГ **********,***, сумата от 260 /двеста и шестдесет/ лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на И.А.Х., ЕГН **********,***, сумата от 260 /двеста и шестдесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
123 Административно дело No 315/2011, XII състав Дела по КСО М.Д.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 13.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 389/20.01.2011г. на Директора на ТП на НОИ-гр.Пловдив и Разпореждане № **********/Протокол № ПР - 2530 от 16.11.2010г./ на Ръководителя на Отдел "Пенсии” при ТП на НОИ - гр.Пловдив, с което на М.Д.М., ЕГН ********** *** е отказано отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, по реда на § 5, ал. 1 от КСО.
ВРЪЩА административната преписка на ТП на НОИ град Пловдив за произнасяне по заявление вх. № МП – 61584/20.09.2010г. подадено от М.Д.М., ЕГН ********** ***, с което е направено искане за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на § 5 от ПЗР на КСО, при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА ТП на НОИ - гр.Пловдив да заплати на М.Д.М., ЕГН ********** ***, сумата от 525/петстотин двадесет и пет/ лева, съставляваща сторените разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
124 Административно дело No 328/2011, XVI състав Искове за обезщетение Б.Т.Г. ТРАНСПОРТНА ОБЛАСТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ ПЛОВДИВ КЪМ МТБ,
ТРАНСПОРТНА ЦЕНТРАЛНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ КЪМ НМТБ
Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 13.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Б.Т.Г. ***, ЕГН: **********, срещу Транспортна областна лекарска експертна комисия гр.Пловдив към Многопрофилна транспортна болница-гр.Пловдив, и Транспортна централна лекарска експертна комисия към Националната многопрофилна транспортна болница "Цар Б. ІІІ", с претенция за присъждане на сумата от 42000 лв., представляваща обезщетение за претърпени имуществени и неимуществени вреди от следните административни актове – Протокол № 299/07.06.2007 г. на Транспортната областна лекарска експертна комисия гр.Пловдив, Протокол № 508/06.12.2007 г. на Транспортната централна лекарска експертна комисия, и Протокол № 486/04.12.2008 г. на Транспортната централна лекарска експертна комисия.
ОСЪЖДА Б.Т.Г. ***, ЕГН: **********, да заплати на Транспортната централна лекарска експертна комисия към Националната многопрофилна транспортна болница "Цар Б. ІІІ", разноски по делото в размер на 1337,81 лв. (хиляда триста тридесет и седем лева и 81 ст.).
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
125 Административно дело No 365/2011, XVII състав Дела по ЗМСМА А.А.А.,
Д.Г.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 30.06.2011г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.А. *** и Д.Г.П. *** против “Мълчалив отказ на Кмета на община Пловдив да отмени решение на пенсионерски клуб район Южен за изключването им от пенсионерския клуб, взето на 23.12.2010 г. на основание т. ІІІ, т. 3 от Правилника за организация и дейност на клубовете за пенсионери”.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 365/2011 г. по описа на Пловдивския административен съд.
ИЗПРАЩА делото на Кмета на Община Пловдив за произнасяне по жалба вх. № 11СГ10 от 10.01.2011 г. на А.А. и Д.П. срещу решение на ПК в Район Южен за изключване на същите от клуба, взето на 23.12.2010 г., при съблюдаване на указанията по тълкуването и прилагането на закона дадени в настоящото определение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
126 Административно дело No 366/2011, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 23.06.2011г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Община Асеновград да се произнесе по Молбата на А.И.К. с вх. № 94-А-237/29.04.2010 г. и ВРЪЩА преписката на административния орган за провеждане на процедурата по чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ.
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на А.И.К. с ЕГН ********** *** а направените разноски по делото в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му.

 
127 Административно дело No 424/2011, VI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Х.Ф.Ш. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО КЪМ МВР, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ ДИРЕКТОРА,
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 09.06.2011г.
Осъжда Министерството на вътрешните работи да заплати на Х.Ф.Ш.,*** сумата от 7 868.80 лв. - обезщетение за периода от време, през което не е заемал държавна служба, считано от 30.04.2009г. до 28.02.2010г., ведно със законната лихва върху тази сума от дата на предявяване на иска - 15.02.2011г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски в размер на общо 850 лв. / 700 лв. за адвокатско възнаграждение, 150 лв. за депозит по СИч.Е /.
Отхвърля иска в останалата част като неоснователен.
Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
128 Административно дело No 431/2011, XI състав Други административни дела ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД РВМС ПЛОВДИВ,
ОФИЦИАЛЕН ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР ПРИ РВМС ПЛОВДИВ Д-Р ИВЕЛЕНА ДЖАМБОВА
Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 27.06.2011г.
ОТМЕНЯ т.2 на Предписание № 059944 от 09.02.2011 г., издадено от официален ветеринарен лекар д-р И.Д. *** /сега БАБХ/ относно това в търговската зала храните да се съхраняват извън транспортните им опаковки, ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
129 Административно дело (К) No 432/2011, XXII състав Касационни производства С.С.Р. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ЛЪКИ,
ОБЩИНА ЛЪКИ
Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 20.06.2011г., в законна сила от 20.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20 от 10.01.2011г., постановено по гражданско дело № 274 / 2009г. по описа на Районен Съд – гр. А.град, І-ви гр. състав .
Решението не подлежи на обжалване.

 
130 Административно дело No 438/2011, VII състав Дела по КСО М.И.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 20.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Д. *** срещу решение №15 от 28.01.2011г. на Директор на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на същия срещу разпореждане №**********, взето с Протокол №ПР-2423 от 03.11.2010г. на Ръководител “ПО” при РУ“СО” – Пловдив, с което е отказано отпускането на Д. на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по негово заявление вх.№МП-35791/26.05.2010г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА М.И.Д. *** да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов”№7 сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
131 Административно дело (К) No 484/2011, XXII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ В.С.Б. Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 20.06.2011г., в законна сила от 20.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 545 от 17.12.2010г., постановено по гражданско дело № 918/2010г. по описа на Районен Съд – гр. Асеновград, ІV-ти гр. състав.
Решението не подлежи на обжалване.

 
132 Административно дело No 488/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Д.,
Т.А.Т.,
Й.И.К.,
И.П.К.,
В.С.Ш.,
Д.К.С.,
С.Т.Б.,
А.Д.Г.,
Т.А.Ш.,
М.С.М.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 24.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на 1.М.Г.Д. ***; 2.Т.А.Т. ***; 3.Й.И.К. *** и И.П.К. ***; 4.Е.Д. М. от гр.Пловдив, ул.”*****” № 112, ет.8/9, ап.15/47, вх.В и И. ***.В.С. ***.Д.К.С. ***; 7.С.Т.Б. ***; 8.А.Д.Г. ***; 9.Т.А.Ш. ***0.М.С.М. *** против Заповед № ДК-10-ЮЦР/14.01.2011 г. на Началника на РДНСК-ЮЦР гр.Пловдив. Решението не подлежи на обжалване.

 
133 Административно дело No 518/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.С.М. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 01.06.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 864 от 18.05.2011г., постановено по административно дело № 518 по описа за 2011год. на Административен съд – Пловдив, като навсякъде в мотивите и диспозитивната част на същото да се чете “Заповед № ДК-02-ЮЦР-27 от 18.01.2011г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) “Южен централен район” (ЮЦР)”.
Поправката да се отбележи върху Решение № 864 от 18.05.2011г., и преписите.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
134 Административно дело No 526/2011, V състав Дела по ЗМВР Н.Х.Т. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 06.06.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1213/17.02.2009г. на Директора на ОД на МВР - Пловдив с която на Н.Х.Т., с ЕГН **********,*** Сакъзов, адв. В.З. е наложена ПАМ „забрана за напускане на Република България и издаването на паспорти или заместващи го документи на български гражданин", на основание чл.76, т.3/отм/ от ЗБЛД по отношение на държавите-членки на Европейския съюз.
ОСТАВЯ В СИЛА Заповед № 1213/17.02.2009г. на Директора на ОД на МВР - Пловдив в останалата част.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
135 Административно дело No 527/2011, X състав Дела по КСО Б.К.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 09.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.К.М.,***, против Разпореждане №К-41577 от 13.07.2010 г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване, с което се разпорежда възстановяване на сумата от 1468,70 лева - главница и лихва – 207,00 лв., представляваща недобросъвестно получено обезщетение за отглеждане на малко дете за периода от 06.07.2009 г. до 10.01.2010 година, потвърдено с Решение №63 от 10.02.2011 год. на Директора на РУ "СО" град Пловдив.
ОСЪЖДА Б.К.М.,***, да заплати, на Националния осигурителен институт - Районно управление “Социално осигуряване” град Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 240,54 лв./двеста и четиридест лева и петдесет и четири ст./
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
136 Административно наказателно дело (К) No 533/2011, XXII състав Наказателни касационни производства В.В.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 16.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2252 от 14.12.2010г., постановено по НАХД №5669/2010г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, ІІІ - ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
137 Административно дело No 551/2011, X състав Дела по ЗМСМА И.Д.Х. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 30.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Х. *** в ЧАСТТА и срещу Решение № 8, взето с Протокол № 1 от 19.01.2006г. на Общински съвет – Пловдив и акта, с който са определени на И.Х. конкретни задължения за такса битови отпадъци за притежавания от нея недвижим нежилищен имот в гр.Пловдив, ул. ”Константин Геров”№ 30, а също така и в ЧАСТТА и срещу определените и конкретни задължения за 2006г. за дължимата такса битови отпадъци за същия нежилищен имот.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 551 от 2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Х състав.
ИЗПРАЩА делото като преписка по жалбата на И.Х. за установяване на задълженията и за такса битови отпадъци за 2006г. за притежавания от нея недвижим нежилищен имот в гр. Пловдив на компетентния орган по приходите в администрация на Община Пловдив – за издаване на акт по чл. 9”б” във връзка с чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 –дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
138 Административно дело No 556/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ц.К.С. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 13.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.К.С. *** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-30 от 27.01.2011г. на Началника на РДНСК ЮЦР.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
139 Частно административно дело No 566/2011, XI състав Частни администр. дела П.Н.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 10.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Н.Г. ***, ул.Балкан № 9 против Заповед № ЗД-07-4/15.02.2011 г. на Областния управител на област с административен център Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
140 Административно дело No 568/2011, III състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Д.Й.Д. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 28.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Й.Д. ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”4-ти Януари” №36, ет.5, офис 4, чрез адв.М., против Заповед № З-887 от 03.02.2011г. на Директор на ОД на МВР – Пловдив, с която за извършено тежко нарушение на служебната дисциплина, на основание чл.224, ал.2, т.1 и т.4, чл.226 ал.1 т.6 и чл. 227, ал.1, т.10 от ЗМВР, вр. чл.230 ал.2 т.4 от ППЗМВР, му е наложено дисциплинарно наказание "уволнение", и на основание чл.245 ал.1 т.8 от ЗМВР е прекратено служебното му правоотношение като държавен служител категория "Д" в МВР, младши разузнавач в група 01 на сектор "Криминална полиция” към Второ Районно Управление “Полиция” – Пловдив при ОД на МВР – Пловдив, считано от датата на връчване на заповедта.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
141 Административно наказателно дело (К) No 583/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КОМАСЕТ ЕООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 23.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61 от 11.01.2011 г. постановено по НАХД № 7727 по описа на РС гр. Пловдив,ХV ІІІн.с. за 2010 г.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване и/или протест.

 
142 Административно наказателно дело (К) No 586/2011, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ КЛУБ 1999 ЕООД Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 17.06.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №225 от 31.01.2011г., постановено по нахд № 1541/2010г. по описа на Пловдивски Районен Съд, VІІ-ми наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
143 Административно дело No 605/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАГОРА ФРУКТ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 08.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на “ Загора Фрукт ” АД с ЕИК 123023804, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Свети Княз Борис І № 93, ет.14, представлявано от изп.директор Стефан Иванов Недялков, с ЕГН ********** срещу РА № 16251000110/16.12.2010 г. издаден от Красимира Ангелова Бибова – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 146/15.02.2011 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП в обжалвана част за допълнително установения корпоративен данък за 2006 г. в размер на 586749.00 лв. с прилежащи лихви – 151036.17 лв.
ОСЪЖДА “ Загора Фрукт ” АД с ЕИК 123023804, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. Свети Княз Борис І № 93, ет.14, представлявано от изп.директор Стефан Иванов Недялков да заплати на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП съдебни разноски в размер на 15205,71лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
144 Административно дело No 612/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ПЛАМИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 02.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ПЛАМИНВЕСТ” ЕООД”, ЕИК по БУЛСТАТ: 123738725, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Иван Вазов” № 3, вх. В, ет. 6, ап. 18, представлявано от управителя Пламен Николаев Петков, против Решение по жалба срещу постановление за налагане на обезпечителна мярка № 28 от 11.02.2011г., издадено от Директора на Териториална дирекция на НАП - гр.Пловдив, с което е потвърдено изцяло Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № РД-16-16-1/24.01.2011г., издадено от Жулиета Славова - публичен изпълнител в ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Стара Загора.
ОСЪЖДА “ПЛАМИНВЕСТ” ЕООД”, ЕИК по БУЛСТАТ: 123738725, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Иван Вазов” № 3, вх. В, ет. 6, ап. 18, представлявано от управителя Пламен Николаев Петков да заплати в полза на ТД на НАП - гр.Пловдив сумата в размер от 150 лв.
Решението не подлежи на обжалване.

 
145 Административно наказателно дело (К) No 642/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ ИВАН ВАСИЛЕВ 777 ЕТ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 16.06.2011г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №177 от 26.01.2011г., постановено по НАХД №7267/2010г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, ІІ-ри наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
146 Административно наказателно дело (К) No 646/2011, XX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Н.А.А. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 23.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 59 от 11.01.2011 г. постановено по НАХД № 7599 от 2010 г. по описа на РС гр. Пловдив,V н.с.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване и/или протест.

 
147 Административно наказателно дело (К) No 649/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ РОДОПСТРОЙ ЕООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 23.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 218 от 31.01.2011 г. постановено по НАХД № 7697 по описа на РС гр. Пловдив,ХІ н.с. за 2010 г.,
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване и/или протест.

 
148 Административно дело No 653/2011, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.П.А. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 06.06.2011г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.П.А., ЕГН **********,***, против писмо с изх.№ 20 от 27.01.2011 г. на началника на Общинска служба “Земеделие” Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 653 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
149 Административно дело No 667/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни М.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 13.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение за отказ № 16-67387/28.12.2010 г. издадено от ТД на НАП-гр.Пловдив срещу М.Г.Д. ***, ЕГН: **********, с адрес за кореспонденция ***, което решение е потвърдено с решение № 183/24.02.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, В ЧАСТТА на отказаното освобождаване на М.Г.Д. ЕГН: **********, от задължение за внасяне на задължителни здравни вноски за следните периоди: от 01.09.2003 г. до 31.12.2003 г., от 01.01.2004 г. до 31.12.2004 г. и от 01.03.2005 г. до 31.05.2006 г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на М.Г.Д. ***, ЕГН: **********, с адрес за кореспонденция ***, срещу Решение за отказ № 16-67387/28.12.2010 г. издадено от ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърдено с решение № 183/24.02.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, В ЧАСТТА на отказаното освобождаване на М.Г.Д., ЕГН: **********, от задължение за внасяне на задължителни здравни вноски за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г.
ОСЪЖДА М.Г.Д. ***, ЕГН: **********, с адрес за кореспонденция ***, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 37,50 лв. /тридесет и седем лева и 50 ст./.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
150 Административно дело No 670/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Амер спортс България” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, чрез адв. Р., против ревизионен акт № 16251000141 от 14.12.2010 г., издаден от С.С.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 151 от 16.02.2011 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП, с който е установен допълнително корпоративен данък за 2009 година в размер на 58 975,85 лева.
ОСЪЖДА „Амер спортс България” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1 630 (хиляда шестстотин и тридесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.
 
151 Частно админист. наказателно дело (К) No 673/2011, XXII състав Наказателни частни касационни производства К.Х.С. РУ НА МВР АСЕНОВГРАД Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Определение от 17.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение №71 от 01.03.2011г., постановено по НАХД № 85/2011г. по описа на Районен съд - гр. Асеновград, ІV - ти наказателен състав .
Определението е окончателно.

 
152 Административно дело No 675/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.К.С.,
Г.В.С.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 08.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.В.С. и И.К.С. против Заповед № ДК-02-ЮЦР-41 от 27.01.2011г. на Началника на РДНСК ЮЦР, с която на основание чл. 225 ал.1 от ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж: “жилищна сграда” в УПИ VІ-172, кв. 41а по плана на кв. “Въстанически-юг”, гр. Пловдив с административен адрес: ул. “Никола Вапцаров” № 11а, гр. Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
153 Административно дело No 679/2011, III състав Дела по ЗМВР Д.Ж.Ж. ВАСКО КОСТОВ ХРИСТОВ -СТАРШИ ПОЛИЦАЙ ПРИ СЕКТОР ОБЩ. ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 27.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Ж. ***, срещу наложената на 24.02.2011г. от старши полицай В.К.Х., служител в Сектор “Охрана на обществения ред Община Пловдив” при ОД на МВР – Пловдив, на основание чл.171 т.5 б.”б” от ЗДвП Принудителна административна мярка – "принудително преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач" – лек автомобил Ситроен “Ксантия” с ДК № СТ 4191 АН, собственост на Д.Ж.Ж.. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение от страните.

 
154 Административно наказателно дело (К) No 696/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства Р.А.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ,
ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 07.06.2011г., в законна сила от 07.06.2011г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 366 от 18.02.2011г., постановено по НАХД № 6981/2010г. на Пловдивския районен съд
Решението е окончателно.

 
155 Административно наказателно дело (К) No 704/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Н.А.Б. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 22.06.2011г., в законна сила от 22.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 406 от 21.02.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 6996/2010 г.
Решението е окончателно.
 
156 Административно наказателно дело (К) No 705/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ КАЛИН-ЕВКАЛИН ДИМИТРОВ ЕТ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 20.06.2011г., в законна сила от 20.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 431 от 24.02.2011 г. на ПРС, ХХ н.с., постановено по НАХД № 428 по описа на същият съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
157 Административно наказателно дело (К) No 709/2011, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЗАЛОЖНА КЪЩА ЦЕНТРУС ГРУП ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 27.06.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №4769/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив VІІ н. състав съдебно решение №287 от 25.11.2010г., с което е отменено издаденото от Директор на Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисия за защита на потребителите наказателно постановление/НП/ №2009-К-13308/ 02.11.2009г., с което е наложена основание чл.36 ал.2 от Наредбата за дейността на заложните къщи на “Заложна къща Центрус груп”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Филип Македонски”№29, ет.2, офис 210 имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.10 ал.1 от цитираната Наредба.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
158 Административно наказателно дело (К) No 710/2011, XXI състав Наказателни касационни производства В.И.Д. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 27.06.2011г., в законна сила от 27.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 215 от 31.01.2011 година, постановено по НАХД № 8453 от 2010 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 33004-S000379/ 05.03.2010г. на Директора на Дирекция “Обслужване” в ТД на НАП – Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
159 Административно наказателно дело (К) No 715/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Я.Т. Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 16.06.2011г., в законна сила от 16.06.2011г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 51 от 07.01.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 4853 по описа на Пловдивския районен съд, ІІ н.с., за 2010 година, с което е отменено наказателно постановление /НП/ № 36-0000785 от 09.07.2010 г. на началник ОО “КД-ДАИ” - Пловдив, с което на Я.Т., роден на *** г. в Турция, на основание чл.93 ал.1 т. 1 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание - глоба в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.11 ал.4 от “Приложение контролен уред” AETR, ДВ, бр. 28/1995 г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” /ОО “КД-ДАИ”/ към Изпълнителна агенция “Автомобилна инспекция” /ИА “АИ”/, със седалище и адрес: - гр. Пловдив, бул. “Хр. Ботев” № 82, представляван от Й.К.А. – началник.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
160 Административно наказателно дело (К) No 716/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V-ПЛОВДИВ ЕООД РЗОК ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 22.06.2011г., в законна сила от 22.06.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 314 от 25.11.2010 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 6597/2010 г.
ВРЪЩА делото в Пловдивския районен съд за ново разглеждане, като се изпълнят указанията съгласно мотивите на решението.

Решението е окончателно.

 
161 Частно админист. наказателно дело (К) No 719/2011, XXII състав Наказателни частни касационни производства И.И.Е. РПУ ТРУД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 16.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 09.02.2011г. на ПРС постановено по НАХД № 870/2011г. с което ХХІІ-ри състав е прекратил производството по делото.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
162 Административно наказателно дело (К) No 721/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ДАНИТА 2008 ЕООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 13.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 412 от 18.02.2011г., постановено по НАХД № 7058/2010г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 228 от 19.10.2010г. на Началника на Митница Пловдив.
Решението е окончателно.

 
163 Административно наказателно дело (К) No 723/2011, XX състав Наказателни касационни производства АЛИСА 88 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 24.06.2011г., в законна сила от 24.06.2011г.
Оставя в сила решението. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 304/10.02.2011г. постановено по НАХД № 8200/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІV н. състав, с което е изменено Наказателно постановление № 36480-0085096 от 05.07.2010г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Алиса 88”ООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,ул.”****”№3, ет.3, ет.6, на основание чл. 185 ал.2 във вр. с чл.185 ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 600 лева за извършено административно нарушение по чл.33 ал.2 от Наредба № Н – 18/2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във връзка с чл.118 ал.4 от ЗДДС, като е намален размерът на имуществената санкция от 600 лева на 500 лева. РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
164 Административно дело No 729/2011, V състав Дела по ЗМВР А.Н.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 06.06.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 3-413 / 24. 01. 2008 г. на Директор на ОД “Полиция” - Пловдив с която на А.Н.Г., с ЕГН **********,*** е наложена ПАМ по чл.75, т.5 от ЗБЛД /отм./ „забрана за напускане на Република България и издаването на паспорти или заместващи го документи на български гражданин", по отношение на държавите-членки на Европейския съюз.
ОСТАВЯ В СИЛА Заповед № 3-413 / 24. 01. 2008 г. на Директора на ОД “Полиция” - Пловдив в останалата част.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
165 Административно наказателно дело (К) No 740/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства АС-ЙОВКА ДИМИТРОВА ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 17.06.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22 от 18.02.2011 г., постановено по НАХД № 673 на Карловския районен съд, ІV н.с., по описа за 2010 г. на същия съд.
Решението е окончателно.

 
166 Административно наказателно дело (К) No 743/2011, XXI състав Наказателни касационни производства БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 27.06.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 63 от 10.01.2011 година, постановено по НАХД № 5813 от 2010 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ наказателен състав, вместо него постановява:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №К-17071/30.04.2010г. на Директора на РД към ГД “Контрол на пазара” в КЗП, с което на основание чл. 53 от ЗАНН и чл. 35, ал. 2 от Закона за потребителския кредит на ЕАД “Париба Пърсънъл Файненс”, със седалище и адрес на управление гр. София, ЖК “Младост” 4, Бизнес парк София, сграда 14 е наложена имуществена санкция в размер на 6 000лв. за нарушение по чл. 18, ал. 1 от Закона за потребителския кредит (изм. и доп. ДВ, бр. 110 от 2008г.), като намалява размера на имуществената санкция на 2 500лв. (две хиляди и петстотин лева).
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
167 Административно наказателно дело (К) No 749/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства Н.А.Ч. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 17.06.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 25/23.02.2011 г., постановено по а. н. д. № 738/2010 г., Карловският районен съд, І н. с.
ОТМЕНЯ наказателно постановление (НП) № 16-1600420 от 21.12.2009 г. на директора на дирекция "Инспекция по труда" /Д “ИТ”/ - гр. Пловдив, с което на Н.А.Ч., ЕГН **********,***, в качеството му на изпълнителен директор на “Агротехника” АД – Карлово, е наложено административно наказание на основание чл. 416 ал. 5 от Кодекса на труда /КТ/ - глоба в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева за нарушение по чл. 415 ал. 1 от КТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
168 Административно наказателно дело (К) No 756/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства Й.Т.Б. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 20.06.2011г., в законна сила от 20.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 446 от 25.02.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ІІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 301 по описа на съда за 2011г., в частта му с която е потвърдено Наказателно постановление №16874/10 от 20.10.2010г. на Началник група в Сектор ПП - КАТ към ОД на МВР, гр. Пловдив, съответно в частта му с която на Й.Т.Б.,*** на основание чл. 182, ал. 1, т. 4 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание, лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец и на основание чл. 4, ал.1, т.12 /отм/ от Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, е постановено отнемане на 7 контролни точки.
като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №16874/10 от 20.10.2010г. на Началник група в Сектор ПП - КАТ към ОД на МВР, гр. Пловдив, съответно в частта му с която на Й.Т.Б.,*** на основание чл. 182, ал. 1, т. 4 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание, лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец и на основание чл. 4, ал.1, т.12 /отм/ от Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство, е постановено отнемане на 7 контролни точки.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 446 от 25.02.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ІІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 301 по описа на съда за 2011г., в останалата му част.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
169 Административно наказателно дело (К) No 757/2011, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИНТЕР ОЙЛ 2008 ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 27.06.2011г.
Оставя в сила решението. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №315 без дата, постановено по НАХД №5937/2009г. по описа на Районен съд – Пловдив VІІ н. състав, с което е отменено наказателно постановление/НП/ №135/30.09.2009г. на Заместник Началник Митница – Пловдив, с което е наложено на “Интер ойл – 2008”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Победа”№21, ет.2, ап.2 административно наказание – имуществена санкция в размер на 5 000 лева на основание чл.117 ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/ за нарушение на чл.94 ал.1,т.2 от същия закон, а също така е постановено отнемане в полза на Държавата от нарушителя на акцизна стока: тежко гориво – 15 000 литра, иззета на дата 13.08.2009г.. РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
170 Административно наказателно дело (К) No 761/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Г.И.К. Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 16.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 353 от 20.01.2011 г. на РС - гр. Пловдив по нахд № 4114 по описа на съда за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
171 Административно наказателно дело (К) No 762/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДАНИВЕР-ГЕОРГИ ГОГОВ ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 22.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 451 от 25.02.2011 г. на Районен съд Пловдив, ХV н.с. постановеното по н.а.х.д. № 7291 по описа на същият съд за 2010 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
172 Административно наказателно дело (К) No 764/2011, XIX състав Наказателни касационни производства А.В.В. РУ НА МВР ХИСАРЯ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 22.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 452/28.02.2011г. на Пловдивски районен съд, ХХVІ н.с, постановено по н.а.х.д № 8491/2010г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране. 
173 Административно наказателно дело (К) No 766/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства С.А.Г. РПУ ХИСАР,
РУ НА МВР ХИСАРЯ
Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 09.06.2011г., в законна сила от 09.06.2011г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 468 от 28.02.2011г., постановено по НАХД № 303/2010г на Пловдивския районен съд
Решението е окончателно.

 
174 Административно наказателно дело (К) No 767/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДАНИВЕР-ГЕОРГИ ГОГОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 22.06.2011г., в законна сила от 22.06.2011г.
ОТМЕНЯ решение от 11.02.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 7299/2010 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 39733-S002907 от 18.10.2010 г., издадено от Директора на дирекция "Контрол" при ТД на НАП-гр.Пловдив, с което на ЕТ "Д.-Г.Г." със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Брезовска" №46, ет.6, ап.30, Булстат: *********, е наложена имуществена санкция в размер на 874,75 лв.
Решението е окончателно.

 
175 Административно наказателно дело (К) No 768/2011, XX състав Наказателни касационни производства ПЪРВО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Й.П.Х. Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 24.06.2011г., в законна сила от 24.06.2011г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ съдебно Решение № 518 от 27.02.2011г., постановено по НАХД № 6212/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив, І н.състав, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1181/31.08.2010г. на Началник Сектор “Охранителна полиция” при Първо РУ на МВР – Пловдив, с което на Й.П.Х., ЕГН **********,***, на основание чл.26 от ЗКВВООБ /отм./ е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1 000 лева, за нарушение по чл.48 ал.1 от ППЗКВВООБ, КАТО НАМАЛЯВА размерът на наложената “глоба” от 1 000 /хиляда/ лева на 500 /петстотин/.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
176 Административно дело No 776/2011, IV състав Дела по ЗМВР Д.П.Б. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 14.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Д.П.Б., ЕГН **********,***, против заповед № 2011001213 от 17.02.2011 г. на директора на ОДМВР Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 776 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
177 Административно дело No 778/2011, XVII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 08.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Кмета на Община “РОДОПИ”, обл. Пловдив - Й.Г.Ш. срещу решение № 867 на Общински съвет на община “РОДОПИ”, прието с Протокол № 44 от 02.03.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 778/2011 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

 
178 Административно дело No 781/2011, XIII състав Искове за обезщетение Т.З.Т. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 30.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска на Т.З.Т. срещу Министерство на правосъдието/ Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” /град София, ул.”Славянска”№2, за заплащане на сумата от 2000 лв. /две хиляди лева/ за неимуществени вреди, претърпяни от ищеца, вследствие причинените страдания, тормоз и притеснения причинени от забавеното с четири дни, изпълнение на определението на Апелативен съд Пловдив, досежно променената мярката за неотклонение “задържане под стража”.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от уведомяване на страните, на които на основание чл. 138 от АПК да се изпрати препис от същото.

 
179 Административно наказателно дело (К) No 785/2011, XX състав Наказателни касационни производства Р.Н.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 23.06.2011г., в законна сила от 23.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 199/27.12.2010г. на районен съд- Асеновград, ІІІ-ти наказателен състав, постановено на по н. а. х. д. № 276/2010г.,. в ЧАСТТА, с която е ПОТВЪРДЕНО Наказателно постановление № 3335/09 от 05.10.2009 г. на Началника на сектор ПП към ОДМВР Пазарджик, издадено на Р.Н.К., ЕГН **********, относно наложено наказание – “лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец” и отнемане на 7 контролни точки, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3335/09 от 05.10.2009г на Началника на сектор ПП към ОДМВР Пазарджик, в ЧАСТТА, с която на Р.Н.К., ЕГН ********** за нарушение по чл. на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП във връзка с 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, е постановено лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец и са му отнети 7 контролни точки.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 199/27.12.2010г. на районен съд- Асеновград, ІІІ-ти наказателен състав, постановено на по н. а. х. д. № 276/2010г., в останалата част.


 
180 Административно наказателно дело (К) No 796/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДИАНА ДРАГАНОВА 700 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 27.06.2011г., в законна сила от 27.06.2011г.
ОТМЕНЯ постановеното по НАХД №591/2010г. по описа на Районен Съд – Асеновград ІІІ н. състав съдебно решение №34 от 03.02.2011г., с което е потвърдено издаденото от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 – 1600692/16.09.2010г., с което е наложено на “Диана Драганова 700”ЕООД гр.Асеновград на основание чл.414 ал.3 КТ имуществена санкция в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.63 ал.2 във вр. с ал.1 КТ, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ издаденото от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление/НП/№16 – 1600692/16.09.2010г., с което е наложено на “Диана Драганова 700”ЕООД гр.Асеновград на основание чл.414 ал.3 КТ имуществена санкция в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.63 ал.2 във вр. с ал.1 КТ, като за допуснатото нарушение по чл.63 ал.2 във вр. с ал.1 КТ на основание чл.415в КТ НАЛАГА на “Диана Драганова 700”ЕООД с адрес на управление гр.Асеновград, ул.”Захари Стоянов”№54 имуществена санкция в размер на 100/сто/ лева.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
181 Административно дело No 801/2011, XIV състав Други административни дела Б.П.А. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗОЗЗ КЪМ ОДЗ П-В Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 23.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 2 от 10 март 2011 г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ, с което, на основание чл.36 от ЗОЗЗ и чл.64 от ППЗОЗЗ, е отменено Решение № 8, т.90 от 17 юли 2009 г. за утвърждаване на площадка за проектиране на обект „Птицеферма за подрастващи кокошки носачки – 39 960 броя и фуражен цех”, с която се засягат 11 059 кв.м. земеделска земя от пета категория, неполивна, собственсто на Б.П.А.,***, местността „Терфилска кория”, имот № 006045, Община Марица, област Пловдив, поради настъпили нови обстоятелства – здравно заключение с изх. № 6437/28.06.2010 г. на РИОКОЗ Пловдив /съгласува терен за проектиране на „Фуражен цех”, отменя съгласуване на терен за разполагане на обект „Птицеферма за подрастващи кокошки носачки – 39 960 броя/.
ОСЪЖДА Областна Дирекция „Земеделие” – Пловдив да заплати на Б.П.А. *** направените по делото разноски в размер на 3 250 лева /три хиляди двеста и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
182 Административно дело No 804/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни ТРЕЙДИКООП СК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 15.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Стопанска кооперация „Трейдикооп” в ликвидация, БУЛСТАТ: 000443106, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Дрин” № 22, ет. 1, ап. 1 и съдебен адрес: гр. Пловдив, ул. “Детелин Войвода” № 3, представлявана от ликвидатора В.Д.В., чрез адв. Д. и адв. Х., против Акт за прихващане или възстановяване (АПВ) № 1100157/27.01.2011 г., издаден от В.П. – инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 256 от 17.03.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“–гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който е отказано възстановяването на претендирана сума в размер на 1 394.56лв.
ОСЪЖДА Стопанска кооперация „Трейдикооп” в ликвидация, БУЛСТАТ: 000443106, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Дрин” № 22, ет.1, ап. 1 и съдебен адрес: гр. Пловдив, ул. “Детелин Войвода” № 3, представлявана от ликвидатора В.Д.В. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив сумата в размер на 223,67лв. /двеста двадесет и три лева и шестдесет и седем стотинки/, равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
183 Административно наказателно дело (К) No 805/2011, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ В.И.П. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 27.06.2011г., в законна сила от 27.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение от 22.02.2011 година, постановено по НАХД № 40 от 2011 година по описа на Районен съд – Асеновград, с което решение е отменено НП № І-Б-377/22.12.2010г. на Директора на РИОКОЗ Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
184 Административно наказателно дело (К) No 806/2011, XXII състав Наказателни касационни производства Д.В.Д. РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 15.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 24 от 22.02.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 743 по описа на Карловския районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
185 Административно наказателно дело (К) No 816/2011, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ТИРАС 2003 ЕООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 24.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 434/23.02.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 4772/2010 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 22/09.06.2009 г., Началник на Митница Пловдив, в качеството на определен със Заповед № ЗМ-190/10.06.2008 г. на Директора на Агенция “Митници” за издаване на наказателни постановления, с което на “ТИРАС 2003” ЕООД, БУЛСТАТ 115814625, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 6, представлявано от П.Ф.К. е наложено административно наказание ”ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 1 758 913,50 лв. /един милион седемстотин петдесет и осем хиляди деветстотин и тринадесет лева и петдесет стотинки/ в нарушение разпоредбите на чл. 234, ал. 1, т. 1 от ЗМ и на основание чл. 234, ал. 3, т. 1, във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗМ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
186 Административно наказателно дело (К) No 817/2011, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ БГ СПОРТ ЕООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 20.06.2011г., в законна сила от 20.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 378 от 18.02.2011г. постановено по НАХД № 4806 по описа за 2010г. на ПРС, с което ХІХ-ти наказателен състав е отменил НП № К-16913 от 25.02.2010г. на Директора в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, със седалище гр. Пловдив Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителит с което на основание чл. 198 от ЗЗП на “БГ – Спорт” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.И.Ч., ЕГН ********** е наложена “имуществена санкция” в размер на 300лв. за извършено нарушение по чл. 9, ал.1 от ЗЗП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
187 Административно наказателно дело (К) No 820/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОМЕГА-Т ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 22.06.2011г., в законна сила от 22.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 329 от 11.02.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 4264/2010 г.
Решението е окончателно.

 
188 Административно наказателно дело (К) No 822/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ А.Й.А. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 07.06.2011г., в законна сила от 07.06.2011г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 391 от 21.02.2011г., постановено по НАХД № 8157/2010г., на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно.

 
189 Административно наказателно дело (К) No 823/2011, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ БТК АД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 24.06.2011г., в законна сила от 24.06.2011г.
Оставя в сила решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 241 от 03.02.2011г., постановено по НАХД № 7905/10г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ н.състав, с което е отменено Наказателно постановление № К - 12245 от 15.08.2010г. на Директор на Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, на Комисия за защита на потребителите, с което на “Българска телекомуникационна компания”АД, със седалище и адрес на управление гр.София, район “Красно село”, бул.”Тотлебен”№8, на основание чл.230а от ЗЗП е наложено административно наказание “Имуществена санкция” в размер на 700 лева за нарушение на чл.230а от ЗЗП. РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
190 Административно наказателно дело (К) No 824/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИЦМ ИНЖЕНЕРИНГ-98 АД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 27.06.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 420/ 23.02.2011 г. по н.а.х.д. № 332/ 2011 г. на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ състав, с което е отменено наказателно постановление № 41483 -0083144/ 01.12.2010 г., издадено от директора на ТД на НАП – Пловдив, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ИЦМ – Инженеринг 98”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Асеновградско шосе” №9, БУЛСТАТ 115261943, срещу наказателно постановление № 41483 -0083144/ 01.12.2010 г., издадено от директора на ТД на НАП – Пловдив, с което на дружеството на основание чл. 47, ал.3 от Закона за счетоводството /ЗСч/ е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева за нарушение на §9а, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗСч, вр. чл. 40, ал.1, т.1 от ЗСч, вр. чл. 47, ал.3 от ЗСч..
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
191 Административно наказателно дело (К) No 828/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ПОЛИКСЕНИЯ-1932 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 17.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 473 от 01.03.2011 г., постановено по НАХД № 430 на Пловдивския районен съд, ХV н.с., по описа за 2011 г. на същия съд.
Решението е окончателно.

 
192 Административно наказателно дело (К) No 832/2011, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ БАСКИА ООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 27.06.2011г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №470/01.03.2011г., постановено по НАХД № 7371/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив VІІ н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Директора на Регионалната Дирекция наказателно постановление/НП/ №К-17238/18.07.2010г., с което е наложена на основание чл.73 от Закона за туризма на “Баскиа”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Весела”№27, ет.2, ап.10 имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.46 т.1 ЗТ, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ПОТВЪРЖДАВА издаденото от Директора на Регионалната Дирекция наказателно постановление/НП/ №К-17238/18.07.2010г., с което е наложена основание чл.73 от Закона за туризма/ЗТ/ на “Баскиа”ООД с адрес на управление гр. Пловдив, ул.“Весела”№27, ет.2, ап.10 имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.46 т.1 ЗТ.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
193 Административно наказателно дело (К) No 833/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ СПОРТТУР ЕООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 07.06.2011г., в законна сила от 07.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 490 от 02.03.2011 г., постановено по НАХД № 2277/2010г. на Пловдивския районен съд.

Решението е окончателно.
Преписи от решението да се изпратят на страните.

 
194 Административно наказателно дело (К) No 834/2011, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МАСТЕР СТИЙЛ ПРОФАЙЛС АД Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 15.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 396 от 21.02.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 5001 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
195 Административно наказателно дело (К) No 835/2011, XIX състав Наказателни касационни производства Б.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 27.06.2011г.
Оставя в сила решението . ОСТАВЯ В СИЛА решение № 406 от 21.02.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 6996/2010 г.
Решението е окончателно.
 
196 Административно наказателно дело (К) No 837/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ МАГ БИЛБОРД ЕООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 17.06.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 494 от 02.03.2011г., постановено по НАХД № 7439/2010г. по описа на ПРС с което ХІV н.с. е отменил Наказателно постановление Р № 24 от 27.09.2010г. издадено от Кмета на Община Пловдив с което на основание чл. 12, ал. 5 от Наредбата за реда за издаване на разрешение и поставяне на рекламно – информационни елементи върху недвижими имоти на Община Пловдив е наложена имуществена санкция в размер на 20 000лв. на “МАГ БИЛБОРД” ЕООД
.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
197 Административно наказателно дело (К) No 838/2011, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ ПРЕСТИЖ-ЛН ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 27.06.2011г.
ОТМЕНЯ изцяло решение № 493 от 01.03.2011 година, постановено по НАХД № 8199 от 2010 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ наказателен състав, с която е отменено и изменено НП № І-Б-345/25.11.2010г. на Директора на РИОКОЗ Пловдив, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА НП № І-Б-345/25.11.2010г. на Директора на РИОКОЗ Пловдив, с което на основание чл. 48, ал. 2 от Закона за храните са наложени имуществени санкции на “Престиж ЛН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Труд, общ. Марица, ул. “Никола Петков” № 1, представлявано от управителя Любомир Налбански за извършено нарушение по чл. 59, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 на МЗ за хигиената на храните в размер на 1000 лева и за нарушение по чл. 20, ал. 1, т. 3 от Закона за храните в размер на 1000 лева.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
198 Административно наказателно дело (К) No 839/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДЕСИС 2008 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 17.06.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 372 от 2011 г. на Пловдивски районен съд, VІІ наказателен състав постановено по н.а.х.дело № 2821 по описа на същия съд за 2010 год. като вместо него ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600565 от 12.04.2010 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на “ДЕСИС 2008” ЕООД, ЕИК 200017610, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Р. Попович” № 20, ет. 2, ап. 4, представлявано от управителя Атанас Стефанов Стоянов, на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда, за нарушение по чл. 63 ал. 2, във връзка с чл. 63, ал. 1 от Кодекса на труда, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 15 000 лв., като на основание чл. 415в от Кодекса на труда, НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ от 15000 лв. на 300 лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
199 Административно наказателно дело (К) No 840/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГЕОРГИ ШОПОВ ЕТ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 22.06.2011г., в законна сила от 22.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение от 02.02.2011 година, постановено по НАХД № 164 по описа за 2011г. Районен съд – Пловдив, VІІ н.с, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600907 от 22.12.2010 г. издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Пловдив, с което на ЕТ Г.Ш.” с ЕИК по БУЛСТАТ ********* е наложена на основание чл. 416, ал.5 вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1500/хиляда и петстотин/ лева за нарушение по чл. 63, ал. 2 вр. с чл.63, ал.1 от КТ, като на основание чл. 415в от КТ НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 1500/хиляда и петстотин/ лева на 100 /сто/ лева, поради маловажност на нарушението.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
200 Административно наказателно дело (К) No 841/2011, XX състав Наказателни касационни производства БТК АД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 23.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 330 от 11.02.2011 г. постановено по НАХД 7859 по описа на Районен съд - Пловдив за 2010 г. ХVІІ наказателен състав, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0064 от 26.01.2010 г., с което на жалбоподателя на основание чл. 336 вр. с чл. 332, вр. с чл. 286 от ЗЕС е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 5000 лв. за нарушение по чл. 332 вр. с чл. 286 от ЗЕС..
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

 
201 Административно наказателно дело (К) No 844/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ДЕЙЗИ-ЖИВКА АНГЕЛОВА ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 23.06.2011г., в законна сила от 23.06.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 14/01.03.2011 г. по описа на Районен съд гр. Първомай, ІІ с-в, постановено по НАХД № 219 по описа на същия съд за 2010 г. и вместо това ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-1600894 от 15.11.2010 г., с което на ЕТ“Дейзи – Живка Ангелова”, ЕИК 115070112, със седалище и адрес на управление гр. Първомай, ул.”Княз Борис” № 45, на основание чл. 416, ал. 5 вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1500 лв. за нарушение по чл. 63, ал. 2 във вр. с чл. 63, ал. 1 от КТ, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 1500 лв. на 300/ триста/лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
202 Административно наказателно дело (К) No 845/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ДЕЙЗИ-ЖИВКА АНГЕЛОВА ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 17.06.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 16 от 03.02.2011г. по НАХ дело №220 по описа на Районен съд - Първомай за 2010 г., ІІ-ри състав, като вместо това постановява:
ИЗМЕНЯ наказателно постановление с №16-1600895 от 15.11.2010 г., издадено от директора на Д”ИТ”-Пловдив, с което на ЕТ ”Дейзи - Живка Ангелова”, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. “Княз Борис” №45, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500.00 лева, като намалява размера на санкцията на 100.00 /сто/ лева.
Решението е окончателно.

 
203 Административно наказателно дело (К) No 846/2011, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ДЕЙЗИ-ЖИВКА АНГЕЛОВА ЕТ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 23.06.2011г., в законна сила от 23.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 15 от 01.03.2011г., постановено по НАХ дело № 221 по описа на Районен съд- Първомай за 2010г., ІІ-ри състав, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ наказателно постановление (НП) № 16-1600896 от 15.11.2010г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив (Д”ИТ”-Пловдив), с което на ЕТ“Дейзи-Ж.А.”, ЕИК по Булстат 115070112 е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 1500 лв. на 100 лева.
Решението е окончателно.

 
204 Административно дело No 883/2011, XIII състав Дела по ЗМСМА И.Д.Х. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 20.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.Х.,*** Против решение № 513 взето с протокол № 22 от 18.12.2007г. на Общински съвет – Пловдив и акта, с който са определени конкретни задължения за такса битови отпадъци за притежавания от нея недвижим нежилищен имот в гр.Пловдив, ул.”Константин Геров”№30 за 2008г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №883/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., ХІІІ състав.
ИЗПРАЩА делото като преписка по жалбата на И.Д.Х.,*** за установяване на задълженията и за такса битови отпадъци за притежавания от нея недвижим нежилищен имот в гр.Пловдив на компетентния орган в администрация на Община – Пловдив – за издаване на акт по чл.9б във вр. с чл.4 ал.1 ЗМДТ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
 
205 Административно дело No 886/2011, XIII състав Дела по ЗМСМА И.Д.Х. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 20.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.Х.,***, против решение № 463 взето с протокол № 23 от 17.12.2009г. на Общински съвет – Пловдив и акта, с който са определени конкретни задължения за такса битови отпадъци за притежавания от нея недвижим нежилищен имот в *** за 2011г. следва да се остави без разглеждане, а производство по нея бъде прекратено.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №886/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., ХІІІ състав.
ИЗПРАЩА делото като преписка по жалбата на И.Д.Х.,*** за установяване на задълженията и за такса битови отпадъци за притежавания от нея недвижим нежилищен имот в гр.Пловдив на компетентния орган в администрация на Община – Пловдив – за издаване на акт по чл.9б във вр. с чл.4 ал.1 ЗМДТ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
 
206 Административно наказателно дело (К) No 901/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАРЛОВО С.К.Ш. Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 20.06.2011г., в законна сила от 20.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 37 от 11.03.2011 г. на Районен съд гр. Карлово, ІІІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 574 по описа на същия съд за 2010 г.
ВРЪЩА делото на Карловски районен съд, за ново разглеждане от друг съдебен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
207 Административно наказателно дело (К) No 910/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ЕМИЛ БАКЛАРОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 22.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 63 от 09.03.2011 г., постановено от Асеновград-ския районен съд по НАХД № 34/2011
Решението е окончателно.

 
208 Административно наказателно дело (К) No 911/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ЕМИЛ БАКЛАРОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 10.06.2011г., в законна сила от 10.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 65 от 09.03.2011 г. на Районен съд гр. Асеновград, ІІІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 32 по описа на същия съд за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600761/22.12.2010 г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на ЕТ “Емил Бакларов”, с ЕИК по БУЛСТАТ 115030648, на основание чл. 416, ал. 5, вр. чл. 414, ал. 3 от КТ, е наложено ИМУЩЕСТВЕНА САНКИЦИЯ в размер на 2000 лв. за нарушение по чл. 63, ал. 2, вр. с чл. 63, ал. 1 от КТ, като НАМАЛЯВА размера на наложената ИМУЩЕСТВЕНА САНКИЦИЯ от 2000 лв. на 100 лв. на основание чл. 415 в от КТ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
209 Административно наказателно дело (К) No 916/2011, XXI състав Наказателни касационни производства Т.Н.С. РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 24.06.2011г., в законна сила от 24.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 79 от 17.03.2011г., постановено по н.а.х.д. № 114/ 2011г. по описа на Асеновградски районен съд, ІV н. с., е изменено НП № 2118/ 17.01.2011 г. на началника на РУ на МВР - Асеновград, упълномощен със заповед № З-10953 от 30.12.2010 г. на МВР, с което на Т.Н.С., ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание-глоба в размер на 200/двеста/ лева, за нарушение по чл. 119 ал.1 от ЗДП, като е намален размерът на наложената глоба от 200 /двеста/ лева, на 150 /сто и петдесет/ лева и е потвърдено в останалата му част, с която на лицето са отнети девет контролни точки на основание Наредба № І-1959/ 2007 г. на МВР.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
210 Административно наказателно дело (К) No 919/2011, XXII състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 15.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 342 от 15.02.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 7010 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
211 Административно наказателно дело (К) No 920/2011, XXI състав Наказателни касационни производства КОРЕКТ ТРАНС-1 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 27.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 405 от 21.02.2011 година, постановено по НАХД № 107 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ наказателен състав, с което решение е изменено НП № 16-1600628/ 01.12.2010г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
212 Административно наказателно дело (К) No 921/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ Д-Р ЦВЕТАН ЗЛАТЕВ-АИППИМП ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 17.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 394 от 21.02.2011 г., постановено по НАХД № 7805 на Пловдивския районен съд, ХІV н.с., по описа за 2010 г. на същия съд.
Решението е окончателно.

 
213 Административно наказателно дело (К) No 922/2011, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ М.Д.Й. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 22.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 476 от 01.03.2011г. на Пловдивския районен съд, ІІ - ри н.с, постановено по НАХД № 7991 по описа на същия съд за 2010г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
214 Частно админист. наказателно дело (К) No 926/2011, XXII състав Наказателни частни касационни производства А.С.А. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХИСАР Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 20.06.2011г., в законна сила от 20.06.2011г.
Отмeня Разпореждане № 1770 от 09.02.2011г. на ПРС, с което ХХVІ-ти наказателен състав е оставил без разглеждане жалбата против Наказателно постановление № 45/22.11.2010г. на Директора на ДГС-Хисар. Връща делото на същия състав за произнасяне съобразно мотивите на настоящето определение. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
215 Административно наказателно дело (К) No 927/2011, XX състав Наказателни касационни производства РАМИНА ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 24.06.2011г., в законна сила от 24.06.2011г.
Оставя в сила решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 379 от 18.02.2011г., постановеното по НАХД № 4190 от 2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХІІ н.състав, с което е изменено Наказателно Постановление № 16-1600556/11.06.2010г. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда”–Пловдив, с което “Рамина”ООД, гр.Пловдив, ул.”****”№10, на основание чл.413 ал.2 от КТ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 лева за нарушение на чл.5 ал.1 т.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, като е намален размерът на наложената имуществена санкция от 10 000 лева на 1 500 лева. РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
216 Административно наказателно дело (К) No 928/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства С.П.П. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 07.06.2011г., в законна сила от 07.06.2011г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 2227 от 07.12.2010г., постановено по НАХД № 6601/2010г. на Пловдивския районен съд
Решението е окончателно.

 
217 Административно наказателно дело (К) No 929/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БММ БИЛДИНГС ООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 23.06.2011г., в законна сила от 23.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 521 от 07.03.2011г. на ПРС, Х н.с. постановено по НАХД № 7519/2010 г.
Решението е окончателно.

 
218 Административно наказателно дело (К) No 930/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 20.06.2011г., в законна сила от 20.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 323 от 11.02.2011 г. на ПРС, ХХІІІ н.с., постановено по НАХД № 5544 по описа на същият съд за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
219 Административно наказателно дело (К) No 931/2011, XX състав Наказателни касационни производства Н.М.К. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 24.06.2011г., в законна сила от 24.06.2011г.
Оставя в сила решението.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 397/21.02.2011г., постановено по НАХД № 8128/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХІV н. състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 11682/10.09.2010г. на Началник Сектор “ПП и КАТ” на ОДП – Пловдив, в частта с която на основание чл.179 ал.3 т.4 предл. 1 от ЗДвП на Н.М.К., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лева за извършено административно нарушение на 100 ал.2 предл. 1 от ЗДвП, и е прекратено производството по делото по обжалването на Наказателно постановление № 11682/10. 09.2010г. на Началник Сектор “ПП и КАТ” на ОДП – Пловдив, в частта с която на основание чл.183 ал.4 предл.1 от ЗДвП на Н.М.К., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 лева и е посочено, че на основание и Наредба №І-1959 на МВР във вр. с чл.186 ал.4 предл.1 от ЗДвП се отнемат общо 8 броя контролни точки, за извършено административно нарушение на 137А ал.1 предл. 1 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
220 Административно наказателно дело (К) No 933/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Д.М.П. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 07.06.2011г., в законна сила от 07.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 544 от 09.03.2011 г., постановено по НАХД № 8086/2010г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № І-Б-330 от 18.11.2010г. на Директора на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве-Пловдив.
Решението е окончателно.


 
221 Административно наказателно дело (К) No 934/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ИКОНИКО ХОЛД ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 22.06.2011г., в законна сила от 22.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 481/01.03.2011 година, постановено по НАХД № 327 по описа за 2011 г. Районен съд – Пловдив, ІІ н.с.,
ВРЪЩА делото на Пловдивски районен съд, за ново разглеждане от друг съдебен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
222 Административно наказателно дело (К) No 937/2011, XXII състав Наказателни касационни производства И.П.П. РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 16.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 463 от 24.02.2011г., постановено по НАХД № 6821/2010г. на ПРС, с което ХІХ-ти наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 80/03.09.2010г. издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив с което на И.П.П. в качеството му на Кмет на с. Крислово, община “Марица” е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1400лв. за нарушение по чл. 92, ал.1, т.1 във вр. с чл. 16, ал.3, т.8 от ЗУО на основание чл. 116, ал.1, т.4, във вр. с чл. 92 от ЗУО и вместо него постанови:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 80/03.09.2010г. издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив с което на И.П.П. в качеството му на Кмет на с. Крислово, община “Марица” е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1400лв. за нарушение по чл. 92, ал.1, т.1 във вр. с чл. 16, ал.3, т.8 от ЗУО на основание чл. 116, ал.1, т.4, във вр. с чл. 92 от ЗУО
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
223 Административно наказателно дело (К) No 938/2011, XXI състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 27.06.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 465/28.02.2011 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, ХІV н.с, постановено по НАХД № 8082 по описа на същия съд за 2010 г., с което е отменено издаденото от касатора НП № 161331-1657/19.11.2010 г. на директора на РЗОК - Пловдив, с което на УМБАЛ “Св.Георги” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” № 66 е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лв. на основание чл. 105а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване по т. 1 от НП, имуществена санкция в размер на 250 лв. на основание чл. 105в, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване – по т. 2 от НК и имуществена санкция в размер на 250 лв. на основание чл. 105в ал. 3 – по т. 3 от НП.
ВРЪЩА делото на друг състав от Районен съд – Пловдив за ново разглеждане съобразно указанията, дадени в мотивната част на настоящото решение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
224 Административно наказателно дело (К) No 941/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ИВАНКА КОСТАДИНОВА ИКО-Т ЕТ,
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
ИВАНКА КОСТАДИНОВА ИКО-Т ЕТ
Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 15.06.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Дирекция “Инспекция по труда” Пловдив решение № 360 от 17.02.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 4088 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-1600532 от 08.06.2010 г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” Пловдив, с което на основание чл.414, ал.3 КТ на ЕТ “И.К. ИКО-Т”, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***п.6, представляван от И.К.Т., е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева за извършено административно нарушение на чл.62, ал.1 във връзка с чл.1, ал.2 КТ, като на основание чл.3, ал.2 ЗАНН НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция на 1 500 (хиляда и петстотин) лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
225 Административно наказателно дело (К) No 943/2011, XIX състав Наказателни касационни производства И.С.Н. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 16.06.2011г., в законна сила от 16.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 471 от 01.03.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 8244 по описа на същия съд за 2010 г., в ЧАСТТА, с която е ПОТВЪРДЕНО Наказателно постановление № 10903 от 15.07.2010 г. на Началника на сектор ПП към ОДМВР Пловдив, издадено на И.С.Н.,***, относно отнемане на 7 контролни точки, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 10903 от 15.07.2010 г. на Началника на сектор ПП към ОДМВР Пловдив, в ЧАСТТА, с която на И.С.Н.,***, за нарушение по чл. на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП във връзка с 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП, е постановено отнемане на 7 контролни точки.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 471 от 01.03.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 8244 по описа на същия съд за 2010 г., в останалата обжалвана част.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
226 Административно наказателно дело (К) No 944/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛОВДИВ С.К.Т. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 27.06.2011г.
ОТМЕНЯ решение №358 от 17.02.2011 година, постановено по НАХД № 4955 от 2010 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 62/ 13.07.2010г. на Директора на ДГС Пловдив.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от нов съдебен състав на Районен съд Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
227 Административно наказателно дело (К) No 957/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ В.П.Л. Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 17.06.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 27 от 25.02.2011 г. на КРС, ІV н.с., постановено по НАХД № 497 по описа на същият съд за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
228 Административно дело No 959/2011, XVII състав Искове за обезщетение САДАТ ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 08.06.2011г.
ВРЪЩА исковата молба с правно основание чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, предявена от “САДАТ” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, с адрес за кореспонденция ***, представлявано от управителя С.К. против Агенция Митници, за сумата от 150 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 959 по описа за 2011 г. на Административен съд гр. Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

 
229 Административно дело No 963/2011, III състав Дела по ЗМВР Е.Р.М. ДИРЕКТОР ОДМВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 06.06.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 7365/16.07.2009г. на Директора на ОД на МВР – Пловдив, с която на основание чл.78, ал.1 и чл.75 т.4 от Закона за българските лични документи на Е.Р.М. ЕГН **********,***, е забранено “напускането на Република България и издаването на паспорти или заместващите ги документи на българските граждани”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
230 Административно дело No 967/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.К.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 15.06.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на Д.К.М. *** против Заповед № ДК-10-ЮЦР-13/02.03.2011г. на Началника на РДНСК, ЮЦР.
Прекратява производството по адм.д.№ 967/2011г., VI състав.
Заличава дата на насрочено съдебно заседание – 04.07.2011г., 13.00ч.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.
Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателката и ответника.
За Определението да се уведомят останалите страни по делото с връчване на съобщения.

 
231 Частно административно дело No 979/2011, X състав Частни администр. дела К.Н.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 10.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба на К.Н.Б.,***, против Акт за прекратяване на производството по жалба с вх.№Ж-83 от 22.03.2011 година, издаден от Директора на ТП на НОИ Пловдив срещу Разпореждане №О-15-999-11-00111709 от 24.02.2011 година, издадено от Ръководителя на обезщетенията и помощите в РУ”СО” Пловдив, материализиращо отказ за отпускане на парично обезщетение по болничен лист за общо заболяване /по болничен лист №0618231, серия А-2010, вх.№15-999-43-00028910/03-11-2010г. в ТП на НОИ/.
Определението е окончателно.

 
232 Административно дело No 994/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПК ЗДРАВЕЦ-С.ЦАР КАЛОЯН-С.ГЪЛЪБОВО КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 27.06.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № Заповед № 53/25.01.2011г. на Кмета на Община Куклен, с която на основание чл.195 ал.6 във вр. с чл.196 ал.1, 2 и 3 от ЗУТ е разпоредено на “заявилият се за собственик на “ТУХЛЕНА СГРАДА”, с находяща се в ПИ –006185, ПИ – 006186 и ПИ – 006187, в местността “Юрукалан”/х.Здравец/, Община Куклен, обл.Пловдив, З.И.К. ЕГН********** – Председател на ПК”Здравец – с.Цар Калоян, с.Гълъбово”, ЕИК 1155060506, със седалище и адрес на управление с.Гълъбово, общ.Куклен, обл.Пловдив, да премахне горецитирания строеж”, като неподходящ по местонахождение, разположение и без строителни книжа.
ОСЪЖДА Община Куклен да заплати на ПК”Здравец – с.Цар Калоян, с. Гълъбово”,ЕИК1155060506,със седалище и адрес на управление с.Гълъбово,общ. Куклен, обл.Пловдив, представлявано от председателя З.И.К., сумата от 316 /триста и шестнадесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
233 Административно наказателно дело (К) No 997/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО В.С.И. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 07.06.2011г., в законна сила от 07.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 49 от 22.03.2011г., постановено по НАХД № 62/2011г., на Карловския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 32 от 30.11.2010г. на Началника на РУ “Полиция” гр. Карлово

Решението е окончателно.


 
234 Частно админист. наказателно дело (К) No 1009/2011, XIX състав Наказателни частни касационни производства В.К.П. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Определение от 17.06.2011г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение № 20 от 10.01.2011 г. постановено по НАХД № 7929/2010 г. по описа на Пловдивския районен съд, В ЧАСТТА, с която е прекратено производство по НАХД № 7929/2010 г. по описа на Пловдивския районен съд, образувано по жалба на В.К.П. против Наказателно постановление № 12966/10 от 13.08.2010 г. на Началника на Сектор ПП при ОД на МВР – Пловдив, относно отнемане на 15 контролни точки на основание Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007 г. на Министъра на вътрешните работи и ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОСТАВЯ В СИЛА Протоколно определение № 20 от 10.01.2011 г. постановено по НАХД № 7929/2010 г. по описа на Пловдивския районен съд, в останалата част.
Определението не подлежи на обжалване.

 
235 Административно наказателно дело (К) No 1010/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ РАДА ТАНЕВА ЕТ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 17.06.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 578, постановено по НАХД № 235 по описа за 2011г. на ПРС, с което ХХІІ-ри наказателен състав е изменил Наказателно постановление № 41354-0076758/29.11.2010г. издадено от Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на ЕТ “Рада Танева”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Васил Ахчиев” № 34, представлявано от Рада Христева Танева е наложена имуществена санкция в размер на 700 лева за извършено административно нарушение по чл. 33, ал.2 от Наредба № Н -18/13.02.2006г. на МФ, във вр. с чл. 118, ал.4 от ЗДДС, като е намалил размера на имуществената санкция до 500 лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
236 Административно наказателно дело (К) No 1011/2011, XIX състав Наказателни касационни производства А.И.В. РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.06.2011г., в законна сила от 27.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 33/15.03.2011 година, постановено по НАХД № 744 по описа за 2010г. на Районен съд – Карлово, ІV н.с., В ЧАСТТА, с която е оставена БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.В. срещу НП 814/10/10.09.2010г. на Началника на РУ”Полиция” – гр.Карлово при ОД на МВР – гр.Пловдив по отношение на наложеното с наказателното постановление административно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от 6/шест/ месеца/ на основание чл.175, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДв.П, за нарушение по чл.140, ал.1, предл.1 от ЗДв.П.
ВРЪЩА делото в тази му част на същият съдебен състав на РС - Карлово за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 33/15.03.2011година, постановено по НАХД № 744 по описа за 2010г. на Районен съд – Карлово, ІV н.с., В ОСТАНАЛАТА ОБЖАЛВАНА ЧАСТ, с която е ПОТВЪРДЕНО Наказателно постановление № 814/10 от 10.09.2010г., издадено от Началника на РУ”Полиция” – гр. Карлово при ОД на МВР - Пловдив, относно следните наложени на А.И.В. административни наказания: на основание чл.179, ал. 2, предл. 1 от ЗДвП ГЛОБА в размер на 100 лв. за нарушение по чл.20, ал. 2, предл. 2 от ЗДвП и на основание чл.177, ал.1, т.2, предл. 1 от ЗДвП ГЛОБА в размер на 200 лв. за нарушение по чл.150а, ал.1 от ЗДвП, и с която е ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата по отношение на наложеното с НП на основание чл.175, ал.1, т. 1, предл. 1 от ЗДвП административно наказание ГЛОБА в размер на 50 лв., за нарушение по чл. 140, ал.1, предл. 1 от ЗДвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
 
237 Административно наказателно дело (К) No 1013/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Е-ВИТ ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 27.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №635/21.03.2010г., постановеното по НАХД №751/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХVІ н. състав, с което е отменено издаденото от Директор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/№42260 – 0117975/ 14.12.2010г., с което е наложено на основание чл.180а ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ на “Е - Вит”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Руски”№16, ет.7, ап.28 административно наказание – имуществена санкция в размер на 93,38 лева за извършено от търговеца нарушение на чл.86 ал.1, чл.84 и чл.117 ал.3 ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
238 Административно наказателно дело (К) No 1015/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТОНЧЕВ И ТОНЧЕВ ООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 23.06.2011г., в законна сила от 23.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 466/28.02.2011г. постановено по нахд № 8595/2010г. на ПРС-ХІ н.с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
239 Административно наказателно дело (К) No 1016/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Х.Г. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 10.06.2011г., в законна сила от 10.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 515 от 27.02.2011 г. постановено по НАХД № 7289 по описа за 2010 г. на Районен съд Пловдив, І н.с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
240 Административно наказателно дело (К) No 1020/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД СОФИЯ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 27.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 533 от 07.03.2011 г. по н.а.х.д.№ 7436/ 2010 г. на Пловдивски районен съд, ХІV н.с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
241 Частно админист. наказателно дело (К) No 1023/2011, XIX състав Наказателни частни касационни производства Д.В.К. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 22.06.2011г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 25.03.2011г. постановено по НАХД № 1890/2011г. по описа на Пловдивския районен съд, ХХV - ти н.с, В ЧАСТТА, с която е оставена без разглеждане жалбата на Д.В.К. *** против наказателно постановление /НП/ № 18230/10г. на Началник група в сектор ПП към ОД на МВР - гр.Пловдив и е прекратено производство по НАХД № 1890/2011г., относно отнемане на 14 контролни точки на основание Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007г. на Министъра на вътрешните работи и ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия в отменената част.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 25.03.2011г. постановено по НАХД № 1890/2011г. по описа на Пловдивския районен съд, ХХV - ти н.с, в останалата част.
Определението не подлежи на обжалване.

 
242 Административно наказателно дело (К) No 1024/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛОВДИВ К.Г.Д. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 10.06.2011г., в законна сила от 10.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 543 от 08.03.2011 г. на Районен съд Пловдив, ХХV н.с. постановеното по н.а.х.д. № 8278 по описа за 2010 г. на същия съд.
ВРЪЩА делото на Пловдивски районен съд, за ново разглеждане от друг съдебен състав.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест

 
243 Административно наказателно дело (К) No 1025/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ПЕНЧЕВ 2002 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 17.06.2011г., в законна сила от 17.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 552 от 07.03.2011 г., постановено по НАХД № 7927 на Пловдивския районен съд, VІІІ н.с., по описа за 2010 г. на същия съд.
Решението е окончателно.

 
244 Административно наказателно дело (К) No 1027/2011, XXII състав Наказателни касационни производства Р.Д.Т. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 15.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 579 от 15.03.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 6599 по описа на Пловдивски районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
245 Административно наказателно дело (К) No 1029/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕЛИЦА 2006 ООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 27.06.2011г.
Оставя в сила решението. ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №258/04.02.2011г., постановено по НАХД №3840/2009г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХІІІ-ти н. състав, с което е изменено издаденото от Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №30499 – 0043520/23.06.2009г., с което е наложено на основание чл.185 ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ на “Елица 2006”ООД с адрес на управление село Бачково, ул.“Освобождение” №74 административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено от търговеца нарушение на чл.3 ал.1 и чл.25 ал.3 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.1 ЗДДС., като е намален размер на санкцията на 200 лева.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
246 Административно наказателно дело (К) No 1035/2011, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЛИНК ПЛЮС ЕООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 23.06.2011г., в законна сила от 23.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 538 от 27.02.2011 г., постановено по НАХД № 7191/2010г., Районен съд Пловдив, І н.с.
Решението е окончателно.


 
247 Административно дело No 1047/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни БИСЕР ДИСТРИБЮШЪН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 27.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Бисер Дистрибюшън” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, кв.”Индустриален”, Административна сграда „Бисер Олива”, офис 11, против РА № 241004225 от 11.01.2011 г. на ТД на НАП гр.Пловдив, ИРМ Стара Загора, потвърдено с Решение № 237 от 14.03.2011 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр.Пловдив за непризнат данъчен кредит в размер на 9 397,38 лева и начислена лихва в размер на 694,39 лева.
ОСЪЖДА „Бисер Дистрибюшън” ООД със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, кв.”Индустриален”, Административна сграда „Бисер Олива”, офис 11 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 651,84 лева (шестстотин петдесет и един лева и осемдесет и четири стотинки), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
248 Административно дело No 1050/2011, XII състав Дела по ЗМСМА Н.М.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 03.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба депозирана от Н.М.П., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес *** А, против Заповед № 100А3394/02.12.2010г. на Кмета на Община – Пловдив, с която са й определени задължения за плащане на такса битови отпадъци за периода 01.01.2005г. – 31.12.2009г., ведно с прилежащи лихви за забава.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1050 по описа за 2011г. на Административен съд – град Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.

 
249 Административно дело No 1051/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.Г.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 15.06.2011г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Х.Г.Х. ***, против заповед № 11ОА256 от 07.02.2011 г. на кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1051 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
250 Административно дело No 1053/2011, XIV състав Дела по ЗМВР Х.А.А. НАЧАЛНИК РУ НА МВР КАРЛОВО Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 29.06.2011г.
ОТМЕНЯ постановеният изричен отказ № К/К – 259 от 01.04.2011 г. на началника на РУ Полиция - гр. Карлово при ОД на МВР Пловдив, с която е отказано издаване на разрешение за придобиване на ловно гладкоцевно оръжие от физическото лице Х.А. ***, като незаконосъобразна.
ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по заявлението съгласно указанията с настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за това с препис за страните.

 
251 Частно админист. наказателно дело (К) No 1061/2011, XXI състав Наказателни частни касационни производства ОКАЙ-САБАТИН ИБРЯМ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Определение от 23.06.2011г., в законна сила от 23.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 24.03.2011 г. по н.а.х.д.№ 60 по описа за 2011 г. на Асеновградски районен съд, с което жалбата С.Х.И., в качеството си на ЕТ”ОКАЙ- С.И.” – *** е оставена без разглеждане поради просрочие, а производството по делото е прекратено.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
252 Административно наказателно дело (К) No 1062/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ РУСЕВ И КО ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 27.06.2011г., в законна сила от 27.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 81 от 18.03.2011 година, постановено по НАХД № 135 от 2011 година по описа на Районен съд – Асеновград, ІІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 37860-S001871/20.08.2010г. на Зам.Териториален Директор на ТД на НАП – Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
253 Административно наказателно дело (К) No 1063/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ РУСЕВ И КО ООД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.06.2011г., в законна сила от 27.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 80/18.03.2011г. на Асеновградския районен съд, ІІ н.с, постановено по н.а.х.д № 133/2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
254 Административно наказателно дело (К) No 1064/2011, XXI състав Наказателни касационни производства БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 27.06.2011г., в законна сила от 27.06.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 9 от 04.02.2011 г. по н.а.х.д.№ 29/ 2010 г. на Районен съд – гр. Първомай, с което е потвърдено наказателно постановление № 0267/28.12.2009 г., издадено от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0267/28.12.2009 г., издадено от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „Евроком кабел мениджмънт България” ЕООД е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 5 000 лв. на основание чл. 336 във връзка с чл. 332 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/ за нарушение на чл. 332, във връзка с чл. 286 от ЗЕС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
255 Административно наказателно дело (К) No 1080/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ"АНКА КОСТАДИНОВА-2005" Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 16.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 425 от 24.02.2011г., постановено по НАХД № 7693 по описа за 2010г. на ПРС, с което ХІХ-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 35191-0084809/31.05.2010г. издадено от Териториалния директор на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на ЕТ “А.К. – 2005” е наложена глоба в размер на 500лв. за извършено административно нарушение по чл. 7, ал.1, във вр. с чл. 3, ал.1 от Наредба № Н -18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл. 118, ал.4 от ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
256 Административно наказателно дело (К) No 1081/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОФИС БГ ЕООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 23.06.2011г., в законна сила от 23.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 680/23.03.2011г. постановено по нахд № 975/2011г. на ПРС-ХV н.с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
257 Административно наказателно дело (К) No 1083/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НИКО УЪРЛД СЪРВИС ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 22.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 491 от 02.03.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 329 по описа на същия съд за 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
258 Административно наказателно дело (К) No 1084/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ПЕНЧЕВ 2002 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 15.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 616 от 18.03.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 7926 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
259 Административно наказателно дело (К) No 1089/2011, XIX състав Наказателни касационни производства АТЛАС-99 ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.06.2011г., в законна сила от 27.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 492/17.02.2011г. на Пловдивски районен съд, VІІ - ми н.с, постановено по НАХД № 859 по описа на същия съд за 2010 г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
260 Административно дело No 1093/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Д.К.,
Д.П.К.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 02.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1093 по описа за 2011г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.
Заличава дата на насрочено съдебно заседание – 04.07.2011г., 14.30ч.
ИЗПРАЩА на Началника на РДНСК, ЮЦР, гр. Пловдив за разглеждане по подведомственост жалбата на М.Д.К.,*** и на Д.П.К.,*** против Заповед № 1 от 25.02.2011г. на Главен архитект на Община Асеновград за отмяна на Разрешение за строеж № 34/09.02.2011г. за ремонт на съществуваща жилищна и стопанска постройка в УПИ XI-3675, кв.316, гр.Асеновград.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС от страните и от органа, на който делото е изпратено, в 7 – дн. срок от получаване на съдебния акт.
Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателите чрез адв.Н. и на Началника на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив.
За прекратяване на съдебното производство да се съобщи на Гл.архитект на Община Асеновград.

 
261 Административно дело No 1103/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ФИДАНКА ГЕОРГИЕВА-2009 ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 14.06.2011г.
Отхвърля жалбата на “Фиданка Георгиева-2009” ЕООД, седалище/адрес на управление-гр.Девин, обл.Смолян, ул.”Опълченска” № 24, с управител Фиданка Руменова Георгиева против Заповед № РД 15 - 431/21.03.2011 г. на Началника на Митница Пловдив за запечатване на търговски обект-хранителен магазин, гр.Девин, ул.”Опълченска” № 2, считано от 11.04.2011г., на основание чл.124б ал.1 ЗАДС и е забранен достъпа до обекта, считано от 11.04.2011г., на основание чл.124в ал.1 ЗАДС във вр. с образувано адм.нак.производство за нарушение от страна на търговското дружество на чл.123 ал.2 ЗАДС, за което е издадено НП № 409/22.02.2011г.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
262 Частно административно дело No 1104/2011, I състав Дела по чл. 304 АПК МАРИЯН КИРОВ-78 ЕТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН СЕВЕРЕН Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Разпореждане от 13.06.2011г.
НАЛАГАМ на Кмета на Район “Северен” на Община Пловдив, глоба в размер на 200,00лв.
Препис от настоящото разпореждане да се връчи на Кмета на Район “Северен” на Община Пловдив и на ЕТ М.К. – 78”, със седалище и адрес на управление, ***.
Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд Пловдив в седем дневен срок от връчването му.


 
263 Административно наказателно дело (К) No 1123/2011, XXI състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 23.06.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 624/19.03.2011г., постановено по н.ах.д.№ 224/2011г. на Пловдивски районен съд, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА
ОТМЕНЯ наказателно постановление № К - 17255/04.08.2010г. на директора в регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към ГД “Контрол на пазара“ в КЗП, с което на “БТК” АД – гр***5и, представлявана от Р.Й.Й., е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за административно нарушение на чл.127 ал.3 от Закона за защита на потребителите.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
264 Административно наказателно дело (К) No 1128/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ СТИЛ-РЕКЛАМИ ЕООД Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 15.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 697 от 25.03.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 7288 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
265 Административно дело No 1139/2011, III състав Други административни дела А.М.А. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 06.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.А., гражданин на Ирак, с адрес:***,против Решение №УП-64 от 21.04.2011г. на интервюиращ орган при Държавна агенция за бежанците, с което е отхвърлена молбата му за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
266 Административно дело No 1140/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.А.С.,
А.П.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 02.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на В.А.С., ЕГН **********, и А.П.С., ЕГН **********,***, против заповед № А-213 от 17.02.2011 г. на кмета на Община Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1140 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
267 Частно админист. наказателно дело (К) No 1176/2011, XIX състав Наказателни частни касационни производства ТПК АТМОС ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Определение от 01.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение 13.04.2011 г., с което е прекратено производството по НАХД № 1687/2011 г. на Пловдивския районен съд.


Определението е окончателно.

 
268 Административно дело No 1186/2011, X състав Искове за обезщетение САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 06.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявеният иск от дружеството “Садат” ООД срещу Агенция Митници за заплащане на сумата от 375,54лв. представляваща недължимо внесен депозит, при осъществяване на внос от Република Турция, с ЕАД№10BG003000H0170146 от 29.10.2010 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело№ 1186 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 година.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне

 
269 Административно дело No 1189/2011, XII състав Искове за обезщетение САДАТ ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 01.06.2011г.
ВРЪЩА исковата молба с правно основание чл.1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/, предявена от “САДАТ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, с посочен в жалбата адрес за кореспонденция ***, представлявано от управителя С.К. против Агенция Митници.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1189 по описа за 2011г. на Административен съд – град Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.
 
270 Административно дело No 1194/2011, X състав Дела по ЗМСМА НСЮ КОРП ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 24.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “НСЮ Корп” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 130863581 със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “****” № 10, представлявано от управителя Н.С.И., със съдебен адрес гр. София, бул. “Александър Стамболийски” № 20, вх. В, ет. 3, ап. 30 против мълчалив отказ на Кмета на Община Родопи за издаване на акт и произнасяне по искане за отчисляване на определена такса смет за 2009 г. – 2010г. по искане вх. № 53-195/16.11.2010г. и последващите действия, изразяващи се в издаване на компютърна разпечатка от програмен продукт.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1194/2011година по описа на Административен Съд – Пловдив, Х състав.
ИЗПРАЩА делото като преписка по жалбата на “НСЮ Корп” ЕООД на компетентния служител в Община Родопи с правомощия на орган по приходите за издаване на акт по чл. 107, ал. 1 от ДОПК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
271 Административно дело No 1196/2011, X състав Дела по ЗМИ, ЗИНП А.Д.Д. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАРИЦА Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 08.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата от А.Д.Д.,***, против Решение №63/26.04.2011 година на Общинска избирателна комисия /ОИК/ при Община Марица.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 7/седем/ дневен срок от съобщаването му.

 
272 Административно дело No 1201/2011, XV състав Други административни дела Р.П.Й. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 02.06.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД-ЗД21/0038 от 28.03.2011г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане”-Пловдив. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването за изготвянето му.

 
273 Административно дело No 1207/2011, XVI състав Искове за обезщетение САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 15.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на "Садат" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от С.К., предявена по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди срещу Митница Пловдив, с претенция за присъждане на сумата от 317,48 лв., представляваща недължимо внесен депозит и имуществена вреди от незаконосъобразен според ищеца административен акт – Решение № 482/10.03.2011 г. на Началника на Митница Пловдив.
ВРЪЩА исковата молба на "Садат" ООД, Булстат: ***, предявена срещу Митница Пловдив, с претенция за присъждане на сумата от 317,48 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1207/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
274 Административно наказателно дело (К) No 1208/2011, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ   Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 06.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №1208/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХХІІ състав.
ИЗПРАЩА касационната жалба на Регионалната здравна инспекция Пловдив срещу решението от 28.04.2011г. по нахд № 7990/ 2010г. ХІХ наказателен състав, на Районен Съд – Пловдив за администрирането и.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
275 Частно админист. наказателно дело (К) No 1223/2011, XXIII състав Наказателни частни касационни производства Н.И.Я.   Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Определение от 17.06.2011г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 07.04.2011 г. на ПРС по НАХД № 1612/2011 г. , с което е върната жалбата на Н.И.Я. срещу НП № 1/17.02.2011 г., издадено от Директора на ДЛС “Чекерица” като недопустима и е прекратено производството по НАХД № 1612/2011 г. по описа на ПРС.
ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението не подлежи на обжалване.

 
276 Административно дело No 1249/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЙЧДЖИКЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 13.06.2011г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 10.06.2011 г. за насрочване на делото в открито съдебно заседание.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1249 по описа на Административен съд Пловдив за 2011г.,
ИЗПРАЩА жалбата на “Ейчджикей Интернешънъл” ЕООД, с посочен адрес за кореспонденция, ***, чрез Управителя Х.Г. Хростов срещу Данъчен ревизионен акт № С-0005 от 14.04.2000 г. издаден от ТД на НАП, Пловдив на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив по компетентност.
Определението е подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
277 Административно дело No 1256/2011, VIII състав Дела по ЗМВР Ц.Р.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 17.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Р.П.,***, против Заповед №з-11595 от 26.11.2009г. на ВНД директор на ОД”МВР”- Пловдив, с която му е наложена ПАМ по чл.75, т.6 от ЗБДЛ, “забрана напускането на Република България”, със срок от 26.11.2009г. до отпадане на основанието.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1256 по описа на съда за 2011г.
ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание на 11.07.2011г. от 9,30ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
278 Административно дело No 1259/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ИМЕКС-С СТЕФАН АНГЕЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 06.06.2011г.
Отхвърля жалбата на ЕТ “Имекс – С Стефан Ангелов” - гр.Пловдив, бул.”Руски” № 111, представляван от Стефан Атанасов Ангелов против Решение № 77/26.04.2011г. на Териториален Директор на ТД - Пловдив, с което е оставена без разглеждане като недопустима жалба вх. № 70-00-5271/12.04.2011 г. против Постановление за налагане на обезпечителни мерки /ПНОМ/ с изх.№ РД-11-2829/16.11.2007г., издадено от И. Г. Дичев – ст.публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, за обезпечаване на установените с РА № 1601695/13.11.2007г. публични вземания на лицето.
Определението е окончателно.

 
279 Административно дело No 1266/2011, V състав Други административни дела М.Ф.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 15.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ “искова молба” от адв. Н.Т., процес. представител на М.З., роден на ***г. в Иран против уведомително писмо №1935/24.10.2007г. на ОД “Полиция” - Пловдив, Сектор “Миграция”.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1266/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателите за изготвянето му.

 
280 Частно административно дело No 1306/2011, X състав Частни администр. дела С.Е.Й. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 10.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Е.Й.,***, против Решение №228 от 27.04.2011 година издадено от Директора на ТП на НОИ Пловдив, с което е отказано възстановяване на пропуснат срок за обжалване на Разпореждане №О-15-999-16-00112012 от 28.02.2011 година, издадено от Ръководителя на обезщетенията и помощите в РУ”СО” Пловдив.
Определението е окончателно.

 
281 Частно админист. наказателно дело (К) No 1317/2011, XIX състав Наказателни частни касационни производства ФРУКТИС-ВАСИЛ ИВАНОВ СПАСОВ ЕТ   Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Определение от 01.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 29.04.2011 г., с което е прекратено производството по НАХД № 1508/2011 г. на Пловдивския районен съд.
Определението е окончателно.

 
282 Частно административно дело No 1325/2011, XVII състав Частни администр. дела КРАГО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 16.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 348/02.05.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с което е ОТКАЗАНО спиране изпълнението на Ревизионен акт № 16251000167/22.12.2010 г. издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, в обжалваната част, с която са установени задължения в общ размер на 234355,56 лв. главница и лихви, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на Ревизионен акт № 16251000167/22.12.2010 г. издаден от Д.Г.Н. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив на “К.” ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 76, ет. 1, ап. 2, представлявано от управителя К.В.Г., в обжалваната част до приключване на производството по неговото обжалване с влязъл в сила акт.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
283 Частно административно дело No 1345/2011, VIII състав Частни администр. дела ДОНЧЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 07.06.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №362 от 09.05.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с което е отказано спиране изпълнението на Ревизионен акт с №161003878 от 18.02.2011г.
СПИРА изпълнението на Ревизионен акт с №161003878 от 18.02.2011г., издаден от Р.Б.Т.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, с който на “Дончев” ЕООД са вменени публични задължения в общ размер от 326 203,22 лв., до приключване на производството по оспорването му по административен ред.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
284 Частно административно дело No 1367/2011, XV състав Частни администр. дела ДУЧЕ ФАРМ ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 20.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на “Дуче-Фарм” ЕООД със седалище и адрес на управление: *** ап.3, представлявано от Д.К.М. за спиране на всички предварителни действия от страна на РЗИ-Пловдив, както и спиране на разпореждане на писмо на РЗИ-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧА.Д № 1367 по описа за 2011 г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .
 
285 Административно дело No 1389/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни СИГМАР ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 17.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на “Сигмар” ООД, с ЕИК 123656254, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.”Цар Иван Шишман” № 85б, ет.2, ап.2, представлявано от управителя Йордан Славеев Славев, против мълчалив отказ на териториалния директор на ТД Пловдив на НАП за произнасяне по искане относно незаконосъобразността на запор върху дружествени дялове.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1389 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
286 Административно дело No 1391/2011, IV състав Други административни дела ЗАПРЯН КОЕВ-АВОТО ЕТ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 21.06.2011г.
Прекратява делотоСъединява за разглеждане в едно производство адм.д.№1391/11 към адм.д.№1333/2011г. по описа на Адм.съд –Пловдив –ХІVсъстав.
Прекратява производството по адм.д.№1391/2011г. по описа на съда за 2011г.
Прилага адм.д.№1391/2011г. към адм.д.№1333/2011г..
ОПРЕДЕЛНИЕТО е окончателно.
 
287 Административно дело No 1401/2011, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.М.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 01.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1401 по описа на Административен съд- Пловдив за 2011г., образувано по жалба на П.М.М.,***, за обявяване нищожността на Заповед №ЗД-00-650 от 05.07.2007г. на Областен управител- Пловдив, с която е одобрен ПНИ за имоти с №1406, №1407 и №1748, местността “Яса тепе”, в землището на град Карлово.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- Карлово.
Определението е окончателно.

 
288 Административно дело No 1414/2011, IV състав Други административни дела М.М.П. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 17.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на М.М.П. ***, против акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24309 от 13.04.2011 г. на зам-изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1414 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
289 Административно наказателно дело (К) No 1425/2011, XXI състав Наказателни касационни производства С.К.К.   Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Определение от 06.06.2011г., в законна сила от 06.06.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 1425/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХХІ състав.
ИЗПРАЩА касационна жалба на С.К. *** срещу решението под №1776 от 12.05.2011г. по гр.д. № 22343/ 2010г. ХІV на Районен Съд – Пловдив за администрирането и.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
290 Частно админист. наказателно дело (К) No 1445/2011, XX състав Наказателни частни касационни производства С.А.Л.   Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Определение от 08.06.2011г., в законна сила от 08.06.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 16.05.2011г., постановено по НАХД № 3035/11г. по описа на Пловдивски районен съд, V н.с.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
291 Административно наказателно дело (К) No 1462/2011, XXII състав Наказателни касационни производства Г.В.Д. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Определение от 21.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Г.В.Д., ЕГН **********,***, против решение № 732 от 30.03.2011 г. по н.а.х.д. № 959 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. № 1462 по описа на Администрати-вен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
292 Административно дело No 1480/2011, XVI състав Дела по КСО А.А.Р. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 30.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.Р. ***, ЕГН: **********, срещу Решение № 246/10.05.2011 г. на Директора на РУСО-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1480/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
293 Административно дело No 1483/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Д.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 23.06.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.Д.В.,*** против Заповед № 11 ОА 971/18.04.2011г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрен ПУП-ПРЗ и схеми електрификация, водопровод и канализация, за част от ПИ с идентификатор 56784.10.14 по кадастралната карта на гр.Пловдив – урегулира дял I и дял II от ПИ 10.14, като се образуват нови УПИ 10.125, спорт и атракции и УПИ 10.126, спорт и атракции с ново, свободно застрояване.
Прекратява производството по адм.д.№ 1483/2011г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.
Препис от определението да се изпрати на жалбоподателката и на Кмета на Община Пловдив.

 
294 Административно дело No 1487/2011, XVI състав Искове за прекратяване на неоснователни действия К.Д.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 22.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на К.Д.Г. ***, с което моли да бъде разпоредено на Кмета на община Пловдив да преустанови действия по изпълнение на решение № 209, взето с протокол № 11 от 11.06.2009 г., на Общински съвет Пловдив. Искането е насочено срещу осигуряване от Кмета на община Пловдив на работно място, оборудване и заплащане на месечно възнаграждение от 2 минимални работни заплати на Младежки делегат в ОбС-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1487/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
295 Административно наказателно дело (К) No 1505/2011, XX състав Наказателни касационни производства Н.В.Г.   Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Разпореждане от 10.06.2011г.
Прекратява производството по делото. Връща жалбата на Н.Г. *** администриране с ах дело 7507/2010 г.
 
296 Частно административно дело No 1506/2011, X състав Частни администр. дела Ю.М.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 24.06.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.М.П.,***, против Решение №186 от 12.04.2011 година, издадено от Директора на ТП на НОИ Пловдив, с което е отказано възстановяване на пропуснат срок за обжалване на Разпореждане №О-15-999-16-00110308 от 08.02.2011 година, издадено от Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в РУ”СО” Пловдив.
Определението е окончателно.

 
297 Административно дело No 1510/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни Т.М.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 21.06.2011г.
О П Р Е Д Е Л И:
СЪЕДИНЯВА за разглеждане в едно производство административно дело № 1510 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2011 г. към административно дело № 1408 по описа на съда за 2010 г., 14-ти състав.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1510 по описа на съда за 2011 г.
Да се приложи към административно дело № 1408 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2011 г., 14-ти състав, административно дело № 1510 по описа на съда за 2011 г.
Определението е окончателно.

 
298 Административно дело No 1545/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВАЛИТЕКС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 21.06.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ поради оттегляне жалбата на Георги Иванов Иванов, ЕГН **********, управител на “Валитекс” ООД със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Белград” № 12, против заповед № РД-15-329 от 03.05.2011 г. на кмета на община Първомай.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1545 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
299 Административно дело No 1567/2011, VIII състав Други административни дела Т.Г.Г. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 30.06.2011г.
Оставя жалбата на Т.Г.Г., ЕГН ********** *** срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/21914 от 10.04.2011г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” без разглеждане.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1567 по описа на ПАС дза 2011г.

 
300 Частно админист. наказателно дело (К) No 1602/2011, XXI състав Наказателни частни касационни производства АГРОМАКС 1991 МИТРОКОЛЕВИ СИЕ СД   Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 27.06.2011г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 25.05.2011г., с което е оставена без разглеждане жалбата на СД “Агромакс – 1991 – Митроколеви и с-ие” с адрес на управление гр.Първомай, ул.“Иван Асен ІІ”№12 и е прекратено производството по делото, образувано срещу наказателно постановление №43838-S004914/02.02. 2011г. на Директор на Дирекция “Обслужване” в ТД на НАП – Пловдив, постановеното по н.а.х.д. №3115/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХV н. състав.
ВРЪЩА делото на Районен Съд – Пловдив, ХХV н.състав, за продължаване на съдопроизводствените действия по него.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.