АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.07.2011г. до 31.07.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1387/2007, XII състав Дела по ЗСП И.Б.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 27.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ искането на И.Б.Х. ***, чрез процесуалния му представител адвокат А.Я.Ш. *** за възстановяване на срока за касационно обжалване на решение № 40 от 11.01.2010г., постановено по а.х.дело № 1387 по описа на 2007г. на Административен съд - гр.Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните.

 
2 Административно дело No 1641/2008, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 20.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Община Лъки за допълване на Решение № 287 от 01.03.2010г., постановено по АД № 1641 по описа на Административен съд-Пловдив за 2008г.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението

 
3 Административно дело No 171/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕОРГИ ГРОЗДАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 15.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Г., ЕГН **********, като ЕТ “Г.Г.”, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК *** против ревизионен акт /РА/ № 1300800125/24.09.2008г., издаден от Д. Иванова Ш. – инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пазарджик, потвърден с решение № 869 от 18.12.2008г. на директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в частта, с която не му е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 5678 лв. за данъчни периоди м.08 и м.10.2003г., м.01 и м.02.2004г. по 7 броя данъчни фактури, издадени от ЕТ ”Лес Комерс – Г.К.” и са определени прилежащи лихви за забава в размер на 3690, 48 лв.
ОСЪЖДА Г.П.Г., ЕГН **********, като ЕТ “Г.Г.”, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 624, 74 /шестотин двадесет и четири и 0, 74/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.

 
4 Административно дело No 1322/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЮЛТАБАК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение (второ) от 21.07.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на съдебно решение № 1275 от 30.09.2010г. по адм.д.№ 1322/ 2009 г. по описа на Административен съд – гр. Пловдив, като на мястото, където е посочено “периода 15.03.2009 г. – 11.05.2009 г. се равнява на 51,95 лв.”, се поправя на: “периода 15.10.2006г. – 11.05.2009 г. се равнява на 902,03 лв.”.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на съдебно решение № 1275 от 30.09.2010г. по адм.д.№ 1322/ 2009 г. по описа на Административен съд – гр. Пловдив, като на мястото, където е посочено „ и лихва над 51,95 до пълния размер от 163,66 лв.”, се поправя на: „ и лихва над 902,03 лв. до пълния размер от 2869,78 лв.”; на мястото, където е посочено „ и лихва от 393,55лв.”, се поправя на: „ и лихва от 3651,90 лв.”.
НАСТОЯЩОТО съдебно решение да се счита неразделна част от съдебното решение № 1275 от 30.09.2010г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането в молбата на ответника - директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП за допускане на поправка на очевидна фактическа грешка в частта за разноските /присъденото юрисконсултско възнаграждение/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за страните.
 
5 Административно дело No 1483/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АРТ 2001 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 19.07.2011г.
ИЗМЕНЯ ревизионен акт № 160801908/17.04.2009 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с решение № 404/ 17.06.2009 г. на директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта, с която на “АРТ 2001” ООД – гр. Пловдив, ЕИК по БУЛСТАТ ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя А. Г.П. са определени допълнителни задължения за корпоративен данък за 2005 г. за сумата над 155,53 лв. и лихви от 67,62 до пълния предявен размер от 39439,48 лв. и лихви от 17148,94 лв., както и в частта за корпоративен данък за 2006 г. за сумата над 1623,59 лв. и лихви от 492,07 лв. до пълния предявен с ревизионния акт размер от 95977,19 лв. и лихви от 29088,34 лв.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати по съразмерност и компенсация на “АРТ 2001” ООД – гр. Пловдив, ЕИК по БУЛСТАТ ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя А. Г.П. сумата от 1980 лв. /хиляда деветстотин и осемдесет/лева, представляваща сторените от последното разноски по производството за заплащане на държавна такса, възнаграждение за вещи лица и възнаграждение за един адвокат.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
6 Административно дело No 1640/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРАРСЕРВИЗ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 07.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на “Аграрсервиз” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115100331, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Кукленско шосе” № 28, представлявано от управителя Д.Е.К. против Ревизионен акт № 160900173/03.07.2009г., издаден от Николай Стефанов Хубенов на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 580/26.08.2009г. на и.д. директор на Д ”ОУИ” - гр.Пловдив при ЦУ на НАП, с който на дружеството не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 40 700, 00 лв., ведно с прилежаща лихва за забава, вследствие на коригираните резултати за съответните данъчни периоди размер на 11 266,78 лв. и допълнително е определен корпоративен данък за 2007г. в размер на 10 312, 27 лв., ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 1916,99 лв. КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Аграрсервиз” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115100331, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Кукленско шосе” № 28, представлявано от управителя Д.Е.К. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1733,92 лв. /хиляда седемстотин тридесет и три лв. и 92 ст./, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
7 Административно дело No 2003/2009, III състав Дела от администр. характер - данъчни ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1936 АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 12.07.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 160900513/14.08.2009г., издаден от Св.В.П. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден в хода на административното му обжалване, с Решение № 689/16.10. 2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на ПФК”Локомотив Пловдив 1936”АД, гр.Пловдив, кв.”Лаута”, стадион “Локомотив”, са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне за данъчни периоди месец Септември и месец Октомври 2006г., в размер общо на 308,93 лева, ведно с прилежащите лихви за забава в размер общо на 47,84 лева.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 160900513/14.08.2009г., издаден от Св.В.П. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден в хода на административното му обжалване, с Решение № 689/16.10. 2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, съставен на ПФК”Локомотив Пловдив 1936”АД, гр.Пловдив, кв.”Лаута”, стадион “Локомотив”, В ЧАСТТА относно установената загуба за 2006г., като вместо загуба от 220 485,34 лева, да се счита загуба от 402 011,46 лева.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160900513/14.08.2009г., издаден от Св.В.П. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден в хода на административното му обжалване, с Решение № 689/16.10.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА относно установени на ПФК”Локомотив Пловдив 1936”АД, гр.Пловдив, кв.”Лаута”, стадион “Локомотив”, публични задължения както следва: начислена лихва за забава в частта по ЗДДС в размер общо на 931,87 лева за периода от 15.03.2007г. до 14.07.2007г.; Корпоративен данък за внасяне за 2007г. за разликата от 28 758,87 лева до пълния установен размер от 50 225,87 лева, ведно с прилежащата за тази разлика лихва за забава; Данък по чл.38 от ЗОДФЛ /отм./ за внасяне за 2006г. в размер общо на 51 981,25 лева, ведно с прилежащи лихви за забава в размер общо на 21 872,68 лева и Данък по чл.42 от ЗДДФЛ за внасяне 2007г. в размер общо на 775 365,38 лева, ведно с прилежаща лихви за забава в размер общо на 220 260,86 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ПФК”Локомотив Пловдив 1936”АД,гр.Пловдив,кв.”Лаута”, стадион “Локомотив”, против Ревизионен акт № 160900513/14.08.2009г., издаден от Св.В.П. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден в хода на административното му обжалване, с Решение № 689 от 16.10.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ПФК”Локомотив Пловдив 1936”АД, гр.Пловдив, кв.”Лаута”, стадион “Локомотив”, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Ильо Войвода”№4, Адвокатско дружество “С. и С.”, да заплати по сметка на Административен съд – Пловдив, сумата от общо 350 /триста и петдесет/ лева, определен депозит за вещо лице.
ОСЪЖДА ПФК”Локомотив Пловдив 1936”АД, гр.Пловдив, кв.”Лаута”, стадион “Локомотив”, със съд. адрес гр.Пловдив, ул.”Ильо Войвода”№4, Адвокатско дружество “С. и С.”, да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 2 001,53 /две хиляди и един лева и петдесет и три стотинки/ лева, разноски по делото, по съразмерност и компенсация.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
8 Административно дело No 115/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Е-5 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Е-5” ООД, Булстат ****, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от Р.М.К. – управител, против ревизионен акт № 900331/06.10.2009 г., издаден от В.В.Д. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Пазарджик, потвърден с решение № 885/28.12.2009 г. на директора на дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя е отказан данъчен кредит в размер на 240005.80 лв., ведно с прилежащите лихви от 163 835.69 лв.
ОСЪЖДА “Е-5” ООД, Булстат ****, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от Р.М.К. – управител, да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 8 527 /осем хиляди петстотин двадесет и седем/лева, представляващи равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му с препис за страните.
 
9 Административно дело No 259/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни РАДКА ДРАГНЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 21.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Д.Б., ЕГН **********, в качеството й и на ЕТ"Р.Д.", ЕИК 115747297, гр.Пловдив, ул."Порто Лагос" №32, против Ревизионен акт № 160901139/26.10.2009г., издаден от Лорена Николаева И. - старши инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение №5 от 05.01.2010 г. на Директор на Дирекция “ОУИ” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, с който са установени следните задължения: данък по чл.48 от ЗОДФЛ за 2007г. в размер на 12 655,75 лева и лихви 2 662,92 лева, данък по чл.48 ал.2 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 4 585,52 лева и лихви – 272,37 лева, както и задължения за данък върху добавената стойност в размер на 25 246,94 лева и лихви – 3 022,76 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Р.Д.Б., ЕГН **********, в качеството й на ЕТ"Р.Д.",ЕИК 115747297,гр.Пловдив, ул."Порто Лагос" №32, да заплати на Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 1 418,93 /хиляда четиристотин и осемнадесет лева и деветдесет и три стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
10 Административно дело No 275/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕМ ДЖИ ХОЛИДЕЙ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 05.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Ем Джи Холидей” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***. 23, представлявано от управителя Г.Й.Ш., против Ревизионен акт № 160901040/19.11.2009 г., издаден от С.Д.М. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 42/15.01.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 4208,64 лв., ведно със законната лихва в размер на 602,54 лв.
ОСЪЖДА “Ем Джи Холидей” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***. 23, представлявано от управителя Г.Й.Ш., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 428,67 лв. /четиристотин двадесет и осем лева и 67 стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
11 Административно дело No 404/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Х.М.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 06.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата депозирана от Х.М.Ч., като ЕТ “С. – Х.Ч.”, чрез процесуалния й представител – сина й С.И.Ч. /пълномощно л.10 и л.480/, ЕИК по БУЛСТАТ 112624617, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК с.Медени поляни, община Велинград, област Пазарджик против Ревизионен акт № 900327/07.10.2009 г., издаден от Стоянка Марийна Иванова на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 62 от 25.01.2010г. на Директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, В ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ, с която не му е признато право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 18 196, 00 лв. по фактури № № 308/29.01.2008г., 310/31.01.2008г., 701/27.06.2008г., издадени от “Метал комерс” ЕООД - гр.София, по фактури № № 174/31.01.2008г., 364/28.02.2008г., 290/13.03.2008г., издадени от “Бест бългериан естейтс” ЕООД - гр.София, по фактури № № 499/29.04.2008г., 570/28.08.2008г., издадени от “Елнора транс” ЕООД – гр.София, както и по фактури № №2/23.05.2008г.,12/25.06.2008г.,17/25.07.2008г., 25/25.08.2008г., 207/26.09.2008г., 208/30.09.2008г.,215/30.10.2008г.,217/30.10.2008г.,223/21.11.2008г.,224/28.11.2008г.,228/23.12.2008г., издадени от “Задмория” ЕООД – гр.София, ведно с прилежащи лихви за забава вследствие на коригираните резултати за съответните данъчни периоди, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Х.М.Ч., ЕГН **********, като ЕТ “С. – Х.Ч.”, ЕИК по БУЛСТАТ 112624617 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК с.Медени поляни, община Велинград, област Пазарджик да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 813,92 лв. /осемстотин и тринадесет лв. и 92 ст./, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.

 
12 Административно дело No 442/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.П.К.,
Н.П.К.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 18.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.К. и Н.П.К.,*** против Заповед № 09ОА-3252/18.12.2009г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 442/2010г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за страните, присъствали в съдебно заседание.
За определението да бъде съобщено на неприсъствалата заинтересована страна.

 
13 Административно дело No 444/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ФИЛ КОМЕРС-62 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 12.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Ф. к. – 62” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 200644278, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул.”Средец” № 67, ет.4, ап.11, представлявано от управителя Ф.З.Г. против Ревизионен акт /РА/ № 160901074/03.11.2009г., издаден от Елена Костадинова Стоицева – орган по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден Решение №2/05.01.2010г. на директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в обжалваната част, с която не му е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 94 800 лв. по фактури № № 744/30.03.2009г., 747/31.03.2009г.,748/31.03.2009г., издадени от доставчика “П. т.” ЕООД, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Ф. к. – 62” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 200644278, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул.”Средец” № 67, ет.4, ап.11, представлявано от управителя Ф.З.Г. да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 2346 / две хиляди триста четиридесет и шест/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.


 
14 Административно дело No 611/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ФИТОНИ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 20.07.2011г.
ПРОГЛАСЯВА за нищожно Решение за промяна на митническа стойност № 2931/29.12.2009 г. издадено от Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 110/26.02.2010 г. на Директора на Агенция “Митници”, относно определено митническо задължение за мито, ДДС и антидъмпингово мито, в общ размер на 3977,93 лв., ведно със законната лихва, считано от 28.11.2007 г. до окончателното заплащане на задължението.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на “ФИТОНИ” ООД, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Ф.А.А., сумата от 700 лв. /седемстотин лева/, представляваща заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и възнаграждение за едни адвокат.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
15 Административно дело No 833/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.П.Т.,
С.А.К.
КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 15.07.2011г.
Отхвърля жалбата на Л. *** и С.А.К.-*** против Заповед № 10 ОА-129/26.01.2010г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрено изменение на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и РУП на част от кв.110 - нов по плана на кв.”Македония”, гр.Пловдив в оспорената й част.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
16 Административно дело No 940/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Т.Д.,
Р.Т.Д.,
Б.Б.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 21.07.2011г.
Отменя Заповед № 43/11.02.2010г. на Кмета на Община Куклен за одобряване на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и схеми за ВиК и ЕЛ захранване за ПИ 1092 от плана по §4 ПЗР ЗСПЗЗ с.Гълъбово, м.”Пущалото”, за промяна предназначението на земеделска земя за жилищно застрояване, като се образуват три УПИ I-1092, жилищно застрояване, II-1092 жил.застрояване, III-1092, жил.застрояване, по сини и червени линии съгласно трасировъчен план; свободно нискоетажно, жилищно застрояване с Н до 10м. в ограничителна зона с червен пунктир и зона “Жм”.
Връща преписката на Кметът на Община Куклен за ново произнасяне по заявлението от 15.07.2009г. на Хр. К. ***Д., при спазване указанията в обстоятелствената част на решението.
Осъжда Община Куклен да заплати на Р. *** сумата от 630.00 лв., представляващи съдебно-деловодни разноски /адвокатско възнаграждение - 300 лв.; 10 лв.- д. т. и 320 лв.- внесен депозит в.л./.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
17 Административно дело No 989/2010, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ДИАМАНТ СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 13.07.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 210900330 от 01.03.2010 г., издаден от Съби Събев Коков – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, офис Смолян в ЧАСТТА потвърдена с Решение № 279 от 23.04.2010 г. на Зам. Директора на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Диамант строй” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Златоград, ул.“Хан Аспарух”№4, ет.1, ап.3, обл.Смолян са допълнително начислени публични задължения по корпоративен данък за 2007г. за разликата над 3 916,76 лева до пълния размер от 17 977,54 лева за главницата и за разликата над 1 014,03 лева до пълния размер от общо на 4 654,30 лева за лихвите за забава, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.“Скопие”№106 да заплати на ”Диамант строй” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Златоград, ул. “Хан Аспарух”№4, ет.1, ап.3, обл.Смолян сумата от 1 422,34 /хиляда четиристотин двадесет и два лева и тридесет и четири стотинки/ лева, разноски по делото по съразмерност и компенсация.

 
18 Административно дело No 1199/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ИВЕТА ТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 25.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на “Ивета Транс” ЕООД, с ЕИК 200039457, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул.”Св. Троица” № 79, ет.6, ап.24, представлявано от Ивета Новачева Янкова, против ревизионен акт № 240900802 от 31.03.2011 г., издаден от Румяна Витлиемова Янакиева, главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 344 от 18.05.2010 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП, за начислен ДДС в размер на 18 353,59 лева и лихви в размер на 2 634,03 лева.
ОСЪЖДА “Ивета Транс” ЕООД, с ЕИК 200039457, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул.”Св. Троица” № 79, ет.6, ап.24, представлявано от Ивета Новачева Янкова, да заплати на Дирекция „Обжалване и изпълнение на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 870 (осемстотин и седемдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.

 
19 Административно дело No 1266/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни РИС-3 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 19.07.2011г.
Отхвърля жалбата против РА № 1102606/25.01.2011г. за поправка на РА № 161000219/30.03.2010г., потвърден с Решение № 251/17.03.2011г. на Д “ОУИ” – Пловдив.
Отменя Ревизионен акт 161000219/30.03.2010г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 386/03.06.2010г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП в частта за допълнително начислен ДДС в общ размер на 36 039.42 лв. лв. и лихва в размер на 5290.69 лв. за данъчен период м.12.2008г. по фактури №№ 000…128/18.12.2008г. с д.о.-88 420.00 и 000…132/22.12.2008г. с д.о.-91 777.10, вследствие на което се променя определения при ревизията резултат за довнасяне от 171 405,35 лв. на 116 524,31 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 20 507,65лв.
Отхвърля жалбата против Ревизионен акт 161000219/30.03.2010г. в останалата и част.
Осъжда “РИС-3” ООД със седалище и адрес на управление - с.Цалапица, ул.”Петър Берон” № 12, представлявано от И.И.Ч. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 2341,57 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
20 Административно дело No 1292/2010, IX състав Други административни дела ЖИВА ПРИРОДА СНЦ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 20.07.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.С.В., ЕГН **********,***, ж.р. “Тракия”, бл.51, вх.А, ап.21, действащ в качеството си на заместник-председател на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Жива природа”, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“11-ти август” № 5, ЕИК 175852819 и адрес за съдебно призоваване: гр.Пловдив,ул.”Стефан Веркович”,№3, ет.1,офис 8. Със същата е направен отказ от оспорване на Решение № Пд-ОС-022/2010 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив за съгласуване изграждането на инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ”-“Тунела” на река Чепеларска ,землище на с.Бачково с възложител “Велог” ЕООД-гр. Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1292/2010 г. по описа на съда.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в 07 дневен срок от получаване на съобщение.

 
21 Административно дело No 1623/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ХИД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 12.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на “ХИД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Братя Бъкстон” №134, за постановяване на допълнително решение по делото.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
22 Административно дело No 1673/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни РОМЕДА БИЛД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 04.07.2011г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 13001000610/ 10.05.2010 г. на гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с решение № 519/14.07.2010 г. на директора на дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на
“Ромеда Билд” ЕООД – гр.Пазарджик, с адрес на управление: ***, с управител Р.И.Д. е отказано правото на приспадане на данъчен кредит за м. 11, м.12.2008г. и м.01.2009 г. в размер на 20820лв. и лихви за просрочие в размер на 3239,08лв, като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Ромеда Билд” ЕООД – гр.Пазарджик, с адрес на управление: ***, с управител Р.И.Д. против ревизионен акт № 13001000610/ 10.05.2010 г. на гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с решение № 519/14.07.2010 г. на директора на дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на
дружеството е отказано правото на приспадане на данъчен кредит за м.03.2009г. в размер на 3950лв. и лихви за просрочие в размер на 481,55 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “Ромеда Билд” ЕООД – гр.Пазарджик, с Булстат 112612472, с адрес на управление: ***, с управител Р.И.Д., по съразмерност и компенсация сумата от 1030/хиляда и тридесет/ лева, представляваща заплатените държавна такса, възнаграждение за вещи лица и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
23 Административно дело No 1703/2010, VII състав Дела от администр. характер - данъчни КРАПА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 08.07.2011г.
ОТХЪРЛЯ жалбата на “КРАПА”ООД със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул.“Иван Асен”№2–6, ап.8 против Ревизионен акт /РА/ № 261000764 от 14.05.2010г., издаден от Веселина Георгиева Господинова – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с Решение № 507 от 12.07.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя е отказано признаване на претендиран данъчен кредит в общ размер на 26 925,62 лева и съответни лихви в размер на 4 625,83 лева и допълнително определен корпоративен данък за 2008г. в размер на 1 100 лева и съответни лихви в размер на 141,13 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “КРАПА”ООД със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.“Иван Асен” № 2 – 6, ап. 8 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1 105,85 /хиляда сто и пет лева и осемдесет и пет стотинки/, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
24 Административно дело No 1861/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни КОРИНА БГ ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 20.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “КОРИНА БГ” ЕАД против Ревизионен акт № 091000500 от 02.06.2010 г., издаден от К.Г.Д., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив –офис Кърджали, потвърден и изменен с решение № 587 от 05.08.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив относно отказан данъчен кредит в размер на 104827.92лв., допълнително начислен ДДС в размер на 804534.29лв. и лихви в размер на 228475.20лв.; определен е корпоративен данък и дължими лихви както следва: за 2005г. лихва в размер от 19,59лв., за 2006г.- главница 134923,94лв. и лихви от 63233.64лв.; за 2007г.-лихви-325,36лв., за 2008г. – главница 253627.80лв. и лихви- 33904,33лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА “КОРИНА БГ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. “Люлин” №33, бл. “Бреза” 1, вх. А, ап.3, с ЕИК 131086308, представлявано от изпълнителния директор Х.Т.Б. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 29164.28 лв. /двадесет и девет хиляди сто шестдесет и четири лева.28/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
25 Административно дело No 1949/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ХДМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 21.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ХДМ” ООД – гр.Хасково, с Булстат ****, с адрес на управление ****5, представлявано от З.С.С., срещу ревизионен акт № 261000577/11.06.2010 г. на ТД на НАП - гр. Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с решение № 605/11.08.2010 г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, с който на жалбоподателя е начислен допълнително ДДС в размер на 13772,18 лв. и прилежащите лихви.
ОСЪЖДА "ХДМ” ООД – гр.Хасково, с Булстат ****, с адрес на управление гр.Хасково, бул. “България” № 142, вх. Б, ет. 3, ап. 5, представлявано от З.С.С., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 725 /седемстотин двадесет и пет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
26 Административно дело No 2048/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИТ ТРЕЙД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 21.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на “ЕЛИТ ТРЕЙД” ООД с ЕИК **********, със седалище и адрес на управление с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. “Стефан Стамболов” № 5, представлявано от управителя И.С.Д., против Ревизионен акт /РА/ № 241001375/12.07.2010 г., издаден от Мария Генова Динева – ст. инспектор по приходите, потвърден и изменен в обжалваната част с Решение № 652 от 24.08.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който за данъчни периоди м. декември 2009г.. е отказано право на данъчен кредит в размер на 7 190,24 лв., ведно с начислени лихви за забава в размер на 319,55 лв.; допълнително начислен ДДС за данъчен период м. януари 2010 г. в размер на 13 338,40 лв.; непризнат с РА данъчен кредит за м. януари 2010 г. в размер на 1 036,80 лв., като неоснователна.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
27 Административно дело No 2054/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ОЛИМПОС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 27.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ Жалбата “ОЛИМПОС” ООД, с ЕИК 126662236, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, кв. “Гарата”, ул. “Цар Асен” 18 чрез адв. С.Н. против Ревизионен акт № 2601001776 от 12.07.2010 г., издаден от Е.Д.Г. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив –офис Хасково, потвърден с Решение № 670 от 01.09.2010 г. на зам. директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив в обжалваната ЧАСТ на допълнително установения корпоративен данък и дължими лихви както следва: за 2005г. главница в размер на 7461,16 лв. и лихва в размер от 5368,94 лв., за 2006г.- главница в размер на 4297,10 лв. и лихви в размер на 2371,43 лв.
ОСЪЖДА “ОЛИМПОС” ООД, с ЕИК 126662236, със седалище и адрес на управление гр. Свиленград, кв. “Гарата”, ул. “Цар Асен” 18 да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 839,97 лв. /осемстотин тридесет и девет лева и 97 ст./.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
28 Административно дело No 2111/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАКИАСПЕД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 25.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Тракиаспед” ООД, с ЕИК 115642410, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Нестор Абаджиев” № 37, ет.2, представлявано от управителя Любомир Дончев Кръстев, против ревизионен акт № 1601001334 от 16.07.2010 г., издаден от Николай Атанасов Кадирев, инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, с който не е признат данъчен кредит в размер на 240 000 лева и са начислени лихви в размер на 28 678,20 лева, както и дължим корпоративен данък за 2006 година в размер на 182 541,99 лева и лихви в размер на 80 834,05 лева.
ОСЪЖДА „Тракиаспед” ООД, с ЕИК 115642410, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Нестор Абаджиев” № 37, ет.2, представлявано от управителя Любомир Дончев Кръстев, да заплати на Дирекция „Обжалване и изпълнение на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 11 091 (единадесет хиляди и деветдесет и един) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.

 
29 Административно дело No 2168/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.Б.Д. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 28.07.2011г.
Отменя Заповед № РД-10-687/19.07.2010г. на Кмета на Район “Централен”-Община Пловдив.
Осъжда Район “Централен” - Община Пловдив да заплати на Й.Б. *** съдебни разноски в размер на 10 лв. - държавна такса, 75 лв. – депозит за в.л. и 100 лв. адвокатско възнаграждение.
Решението не подлежи на обжалване.

 
30 Административно дело No 2240/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЮКИ-63-ЮКСЕЛ КАЛЕДЖИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 20.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.С.К.,***09, ЕГН **********, като собственик на ЕТ “Юки - 63 – Ю.К.”, ЕИК 108028084, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. “Дедеагач” № 1, вх. А, ет. 3, ап. 7 против ревизионен акт № 091000806 от 23.06.2010 г., издаден от Красимира Георгиева Делчева – главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, ИРМ – Кърджали, потвърден с решение № 651 от 24.08.2010 год. на заместник директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в частта, с която е определен ДДС за м. декември 2007 г. в размер на 6730.79 лв. и лихви в размер на 2 119.87 лв., както и определен ДДС за м. декември 2008 г. в размер на 8 931.11 лв. и лихви в размер на 1 511.45 лв.
ОСЪЖДА Ю.С.К.,***09, ЕГН **********, като собственик на ЕТ “Юки - 63 – Ю.К.”, ЕИК 108028084, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. “Дедеагач” № 1, вх. А, ет. 3, ап. 7, да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 772 /седемстотин седемдесет и два/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.


 
31 Административно дело No 2334/2010, XIII състав Дела по ЗОС М.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 01.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба М.С. Саидхожда, ЕГН **********,***, против Заповед № А-1970 /19.10.2010г. на Кмета на Община Асеновград с която е обявен “Еурострой” ООД за спечелил публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – Терен № 2 с площ 78 кв.м., част от публична общинска собственост, находящ се в УПИ І – Културен дом, кв. 41 по плана на кв. Долни воден, с предназначение “Заведение за хранене и развлечение”.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
32 Административно дело No 2367/2010, VII състав Дела по ЗОС ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ПОБЕДА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 05.07.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №262 от 27.10.2010г. на Кмета на Община – Лъки, с която е наредено да се изземат от Потребителна кооперация “Победа” с адрес на управление гр.Лъки, обл.Пловдивска, ул.“Хайдушка поляна”№11 недвижими имоти – публична общинска собственост, находящи се на улица “Речна” в гр. Лъки, поради това, че се държат без основание, ползват се не по предназначение и с оглед необходимостта от реализиране на мероприятието по действащия подробен устройствен план, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ОСЪЖДА Община – Лъки с адрес на призоваване гр.Лъки, ул.“Възраждане”№18 да заплати на Потребителна кооперация “Победа” с адрес на управление гр.Лъки, обл.Пловдивска, ул.“Хайдушка поляна”№11 сумата от 200/двеста/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
33 Административно дело No 2468/2010, XVI състав Дела по ЗМСМА В.М.Л. ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 18.07.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 100А2005/13.09.2010 г. на Кмета на община Пловдив, издадена срещу В.М.Л. ***, ЕГН: **********, В ЧАСТТА на определеното й задължение за такса за битови отпадъци за 2010 г. за недвижим имот, представляващ земя от 1084 кв.м, търговски обект с РЗП 136 кв.м, ведно с мазе от 22 кв.м, склад от 56 кв.м и друг нежилищен обект от 8 кв.м, с партиден № 5504064579 010, находящ се в гр.Пловдив, бул."Марица" №152, УПИ VІ-345 с планоснимачен № 345, УПИ VІ, кв.444 по плана на гр.Пловдив, кв.1.
ИЗПРАЩА преписката на Кмета на община Пловдив, за постановяване на нов законосъобразен акт за определяне на задължение за В.М.Л. ***, ЕГН: **********, за такса за битови отпадъци за 2010 г. за недвижим имот, представляващ земя от 1084 кв.м, търговски обект с РЗП 136 кв.м, ведно с мазе от 22 кв.м, склад от 56 кв.м и друг нежилищен обект от 8 кв.м, с партиден № 5504064579 010, находящ се в гр.Пловдив, бул."Марица" №152, УПИ VІ-345 с планоснимачен № 345, УПИ VІ, кв.444 по плана на гр.Пловдив, кв.1 – при съобразяване с мотивите на настоящото решение.
ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на В.М.Л. ***, ЕГН:**********, разноски по делото в размер на 170 лв. (сто и седемдесет лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
34 Административно дело No 2530/2010, XVI състав Дела по КСО И.М.К. РУСО-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 22.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.М.К. ***, ЕГН:**********, срещу Решение № 309/11.11.2010 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив, и потвърденото с него Разпореждане № **********/05.07.2010 г. на Началник отдел "Пенсии" при РУ "СО"-Пловдив.
ОСЪЖДА И.М.К. ***, ЕГН:**********, да заплати на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
35 Административно дело No 2554/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни С.Г.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 01.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на С.Г.Р., ЕГН **********,*** против Акт за прихващане или възстановяване № 1021482/01.09.2010г. издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение № 803/03.11.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА С.Г.Р., ЕГН **********,*** да заплати на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата в размер на 527,86 лв. (петстотин двадесет и седем лева и осемдесет и шест стотинки), представляваща юрисконсултско възнаграждение
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
36 Административно дело No 2595/2010, XVII състав Други административни дела Д-Р ЦВЕТАН ЗЛАТЕВ-АИППИМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 06.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “Д-р Ц.З. - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”, със седалище и адрес на управление *** 1 против Писмена покана с изх. № 16-0172/01.11.2010 г. на Директора на РЗОК гр. Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ “Д-р Ц.З. - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”, със седалище и адрес на управление *** 1, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пловдив, сумата в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита и внесен депозит за вещо лице.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
37 Административно дело No 2676/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЮЗГЮН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 01.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Юзгюн” ООД, с Булстат 119089102, със седалище и адрес на управление: с. Мост, общ. Кърджали, представлявано от Кемал Йозмез, против Ревизионен акт № 211002105/08.09.2010г., издаден от Филип Георгиев Карапиперов – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Смолян, потвърден с Решение № 818/11.11.2010 г. на директор дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер общо на 79 741,99 лева и начислени лихви – 7 064.67 лева.
ОСЪЖДА “Юзгюн” ООД, с Булстат 119089102, със седалище и адрес на управление: с. Мост, общ. Кърджали, представлявано от Кемал Йозмез, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 2 186,13 /две хиляди сто осемдесет и шест лева и тринадесет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
38 Административно дело No 2703/2010, XVII състав Други административни дела ЗДРАВКА МАТКУНСКА-ИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 11.07.2011г.
ОТМЕНЯ Писмена покана с изх. № 16-0231/22.11.2010 г. на Директора на РЗОК гр. Пловдив, издадена на ЕТ “Д-р З.М. - Индивидуална практика за първична медицинска помощ”, със седалище и адрес на управление ***.
ВРЪЩА административната преписка на Директора на РЗОК гр. Пловдив за ново произнасяне при съблюдаване на указанията по тълкуване и прилагане на закона дадени в настоящото решение.
ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – гр. Пловдив, да заплати на ЕТ “Д-р З.М. - Индивидуална практика за първична медицинска помощ”, със седалище и адрес на управление ***, сумата в размер на 50 лв. (петдесет лева), представляваща заплатената държавна такса.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
39 Административно дело No 2730/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.В.И.,
В.В.И.,
Н.С.П.,
М.М.П.
РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН"ИЗТОЧЕН"-ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 14.07.2011г.
Отхвърля жалбата на Б.В.И., В.В.И., Н.С.П., М.М.П.,***, против Заповед № ДК-10-57/08.10.2010г. на Началника на РДНСК, ЮЦР.
Решението не подлежи на обжалване.

 
40 Административно дело No 2813/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.Д.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д.С.,***, против Решение №419, взето с протокол №30 от 04.11.2010г. на Общински съвет- Пловдив, с което е одобрен ПУП–ПРЗ и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдяване, телефонизация, радио-, телевизионни сигнали и интернет, сборна план-схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации, санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и отдих и правилата и нормативите за прилагане, на кв. Остромила–Беломорски, гр. Пловдив, досежно УПИ VІІІ-1010002 за ЖС и ООД, кв. 20, поземлен имот с №101002 по КВС- землище Пловдив-юг, имот с идентификатор №56784.533.68 по кадастралната карта на град Пловдив.
ОСЪЖДА Е.Д.С.,***, да заплати на Общински съвет- Пловдив сумата от 360,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
41 Административно дело No 2839/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни СИТИ ТОБАКО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 11.07.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № 1026540/29.10.2010 г., поправен с Решение № Р-1031500/23.11.2010 г. за поправка на АПВ, издаден от А.Г.К. на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 897/10.12.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП.
ВРЪЩА административната преписката на ТД на НАП гр. Пловдив за ново произнасяне по искане вх. № 16-22972/05.10.2010 г. по описа на ТД на НАП гр. Пловдив, на “СИТИ ТОБАКО” ООД, с адрес за кореспонденция и съдебен адрес ***, ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от Ц.П.Х., при съблюдаване на указанията по тълкуването и прилагането на закона дадени в настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
42 Административно дело No 2843/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ТИМЕР ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 28.07.2011г.
Отхвърля жалбата на „Тимер груп” ООД, гр. Пловдив с управител Б. ***Д. против Акт за прекратяване на регистрация по ЗДДС № 16099090003967/24.06.2009 г., издаден от И. Чипилска – началник сектор „Регистрация” в ТД на НАП-Пловдив, потвърден с решение № 574/24.08.2009 г. на Директора на Д „ОУИ” – гр. Пловдив.
Осъжда „Тимер груп” ООД, гр. Пловдив ул.”Янко Сакъзов” № 10 с управител Б. ***Д. *** сумата от 150 лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
43 Административно дело No 15/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни МОНОЛИТ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 20.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Монолит” АД – гр.Хасково, с Булстат ****, с адрес на управление ****, представлявано от изп.директор И. М. Г., срещу ревизионен акт № 16251000031/08.10.2010 г. на ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с решение № 893/09.12.2010 г. на директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, с който на жалбоподателя е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 16870,00 лв. и са начислени лихви в размер на 4911,80лв. по фактури, издадени от “Кинмекс” ЕООД.
ОСЪЖДА "Монолит” АД – гр.Хасково, с Булстат ****, с адрес на управление ****, представлявано от изп.директор И. М., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 886 лв. /осемстотин осемдесет и шест/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
44 Административно дело No 64/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Х.Г.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 19.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Г.Х. с ЕГН ********** против Ревизионен акт № 261002891 от 08.11.2010г., издаден от Ася Младенова Котетерова, инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който са установени дължими суми: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003г.-4364.90 лв. и лихви-3668.55лв.; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004г.-8048.10лв. и лихви -5751.31лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. – 17908.50лв. и лихви 5698.02лв.; данък по чл. 48 ал.1 от ЗДДФЛ за 2008г. – 1187.86лв. и лихви- 198.79лв., и РА № Р-1030577 от 18.11.2010г. за поправка на РА № 261002891 от 08.11.2010г., потвърден с Решение № 923 от 22.12.2010г.

ОСЪЖДА Х.Г.Х. с ЕГН ********** *** да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 1586.52 лв. /хиляда петстотин осемдесет и шест.52/лева.


Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
45 Административно дело No 137/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни КИПАРИС-56-ГЕОРГИ ПАУНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 25.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “КИПАРИС-56 Г.П.”, ЕИК 825032678, представляван от Г.А. П. с ЕГН **********, против Ревизионен акт № 161001973 от 01.09.2010г., издаден от П.К.К., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 806 от 04.11.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ “КИПАРИС-56 Г.П.”, ЕИК 825032678, представляван от Г.А. П. с ЕГН **********, със седалище и адрес на управление: Асеновград, ул. “Георги Ангелов” № 24 да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- Пловдив сумата от 875.54 лв./осемстотин седемдесет и пет.54/лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
46 Административно дело No 157/2011, XIII състав Дела по ЗМСМА И.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 04.07.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 04.05.2011г., с което е даден хода на делото за разрешаване по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.К. ***, Пловдивска област, ул. "Втора вилна зона" № 2, ЕГН: **********, против Заповед № РД-15-792/25.11.2010 г., издадена от Кмета на община Първомай.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 157 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
47 Административно дело No 169/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.Н.К.,
В.Д.К.,
Л.Х.Х.,
М.Н.М.,
А.П.М.,
М.Х.Т.
КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 29.07.2011г.
ОТМЕНЯ протоколното определение за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Х.Н.К., Л. Хрис-тев Х., М.Н.М., М.Х.Т., А.П.М. и В.Д.К. против Заповед №10ОА-1288 от 16.06.2010г. на кмета на община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.131-стар по плана на Трета градска част, гр. Пловдив, като отреждането на УПИ ІІ, ІІІ и ІV се привеждат в съответствие с имотните идентификатори по КК и стават съ-ответно от УПИ ІІ-62 в УПИ ІІ-523.62, от УПИ ІІІ-61 в УПИ ІІІ-523.61 и от УПИ ІV-60 в УПИ ІV-523.60 без промяна на предназначението; предвижда се ново, ниско и средно, свързано застрояване за имотите; и РУП на част от кв.131-стар с едно, три, четири и пететажно застрояване в УПИ ІІ, ІІІ и ІV.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №169 по описа на съда за 2011г.
ОСЪЖДА Х.Н.К.,***, Л.Х. ***, М.Н.М.,***, М.Х.Т.,***, А.П.М.,*** и В.Д. ***, да заплатят на ЕТ”ВИЕЛ- В.Б.”, със седалище и адрес на управление: ***, сумата от 400,00 лева; на Е.Д. ***-див, пл. “Съборище” №4, ет.3, ап.5, и на Г.З.Б., с адрес:***, общо сумата от 1 000,00 лева, представляващи направените по делото разноски.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
48 Административно дело No 262/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ШАНС 2000 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 11.07.2011г.
ИЗМЕНЯ ревизионен акт № 161002630/03.11.2010 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, в ЧАСТТА, с която на жалбоподателя “ШАНС 2000” ЕООД с БУЛСТАТ **** със седалище и адрес на ****5, ет. 1 е установено задължение по ЗДДС в размер на главница 46 969,05 лв. и лихва от 36 952,68 лв., като НАМАЛЯВА определеното задължение за лихва на 35532,65 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ШАНС 2000” ЕООД с БУЛСТАТ **** със седалище и адрес на ****5, ет. 1, представлявано от И.Н.П., против ревизионен акт № 161002630/03.11.2010 г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, в изменен с решение № 10/06.01.2011 г. на директора на дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, В ЧАСТТА, с която на дружеството са установени следните публични задължения: задължения за корпоративен данък, както следва: за 2004 г. главница в размер на 6893,97 лв. и лихва от 5019,99 лв.; за 2005 г. главница в размер на 14517,20 лв. и лихва от 8792,24 лв.; за 2006 г. главница в размер на 11 540,56 лв. и лихва от 5457,99 лв.; за 2007 г. главница в размер на 9876,69 лв. и лихва от 3 227,19 лв.; за 2008 г. главница в размер на 5314,60 лв. и лихва от 1066,86 лв., както и задължения за ДДС общо в размер на главница 46 969,05 лв. и лихва от 35532,65 лв.
ОСЪЖДА “ШАНС 2000” ЕООД с БУЛСТАТ **** със седалище и адрес на ****5, ет. 1, представлявано от И.Н.П., да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите по съразмерност и компенсация сумата от 3688 /три хиляди шестотин осемдесет и осем/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
 
49 Административно дело No 286/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 18.07.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168, решение № 48 от 19.01.2011 г. на Началник Митница Пловдив.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. (двеста лева), представляващи сторените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването. 
50 Административно дело No 305/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни Е-ВИТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 12.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на “Е-Вит” ЕООД, с ЕИК 160100458, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Руски” № 16, ет.7, ап.28, представлявано от Ж.С.Т., против ревизионен акт № 241002672 от 02.11.2010 г., издаден от Динко Георгиев Ковачев, главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 21 от 12.01.2011 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП, за отказан данъчен кредит в размер на 2 909,15 лева и прилежащи лихви в размер на 678,52 лева.
ОСЪЖДА “Е-Вит” ЕООД, с ЕИК 160100458, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Руски” № 16, ет.7, ап.28, представлявано от Ж.С.Т., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 356 (триста петдесет и шест) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
51 Административно дело No 306/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни И.Н.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 25.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.Н.П.,*** против Ревизионен акт №161002710 от 12.11.2010, издаден от Марина Маринова Синджирлиева, на длъжност – старши инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 29 от 14.01.2011 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно управление на Национална агенция по приходите, с който на И.П. са определени дължими към бюджета сумите, както следва : данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2004год. в размер на 15074.71лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 10794.71лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005год. в размер на 1489.89лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 877.54лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2006год. в размер на 8181.70 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 3647.71лв. ; данък по чл. 35 от ЗДДФЛ за отчетната 2007год. в размер на 2232.78 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 669.06лв.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №161002710 от 12.11.2010, издаден от Марина Маринова Синджирлиева, на длъжност – старши инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 29 от 14.01.2011 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно управление на Национална агенция по приходите, В ЧАСТТА с която на И.П.,*** са определени дължими към бюджета сумите, както следва : данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2006год. за разликата от 8181.70 лв. до 12437.13лв. и съответни лихви за просрочие за разликата от 3647.71лв. до 5717.05лв. ; данък по чл. 35 от ЗДДФЛ за отчетната 2007год. за разликата от 2232.78 лв. до 2843.47лв. и съответни лихви за просрочие за разликата от 669.06лв. до 906.34лв. и данък по чл. 35 от ЗДДФЛ за отчетната 2008год. в размер на 9.39лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 1.58лв.
ОСЪЖДА И.П.,*** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция сумата от 1301.36лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция да заплати на И.П.,*** сумата от 274.02лв., представляваща съответната част от извършените разноски по производството.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
52 Административно дело No 310/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕС 2001-КАРЛОВО ООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 21.07.2011г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 06.07.2011 г. за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на “ЕС 2001 – Карлово” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. “Шипка” 2а, представлявано от управителя С.С.П., срещу заповед № 14 от 11.01.2011 г. на кмета на Община Карлово, с която е одобрен проект за изменение на ПУП – план за регулация (ПР) частично за квартал 18 по устройствения план на гр. Карлово.
ОСЪЖДА “ЕС 2001 – Карлово” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. “Шипка” 2а, представлявано от управителя С.С.П., да заплати на Община Карлово 240 (двеста и четиридесет) лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА “ЕС 2001 – Карлово” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. “Шипка” 2а, представлявано от управителя С.С.П., да заплати на Евгени Кунчев Цилков, ЕГН **********, действащ като ЕТ „Евгени Цилков”, с ЕИК 115257585, със седалище и адрес на управление на дейността: град Карлово, ул.”Парчевич” № 35, 1 250 (хиляда двеста и петдесет) лева, разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 310 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.

 
53 Административно дело No 314/2011, XVI състав Дела по КСО Л.М.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 20.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.М. ***, ЕГН: **********, срещу Решение № 394/29.12.2010 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив, и потвърденото с него Разпореждане № О-15-999-23-00103514/04.11.2010 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "СО"-Пловдив.
ОСЪЖДА Л.М. ***, ЕГН: **********, да заплати на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
54 Административно дело No 317/2011, XIII състав Дела по КСО М.С.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 28.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.П. *** чрез адвокат С.С.И. срещу Решение на Ръководителя на ТП на НОИ № 395/30.12.2010 година, връчено на 04.01.2011 година и писмо на ръководителя на ТП на НОИ с изх. № 199-1/06.01.2011 година за прекратяване на производството.
ПРЕКРАТЯВА и производството по адм. дело № 317 от 2011 година по описа на Адм. съд- Пловдив, ХІІІ състав.
ОСЪЖДА М. САВОВА П. да заплати на Районно управление “Социално осигуряване град Пловдив сумата от 150 лева - юрисконсултско възнаграждение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7- дневен срок от днес за ответника, а за неприсъствалата страна, считано от датата на съобщението.

 
55 Административно дело No 383/2011, XVII състав Дела по ЗМСМА Р.И.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРУЩИЦА Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 22.07.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 8, взето с Протокол № 1/25.01.2011 г. на Общински съвет Перущица, в частта по т. VІ, гласяща “Не освобождава от такса битови отпадъци за 2011 г., имотите за които има подадени молби от граждани и фирми”.
ОСЪЖДА Общински съвет Перущица, да заплати на Р.И.М.,***, сумата от 58 лв. /петдесет и осем лева/, представляваща сторените разноски по производството.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
56 Административно дело No 386/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИТ-Б-ИВАН БАТАКЛИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 07.07.2011г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Иван Василев Б., в качеството му на ЕТ “ЕЛИТ Б – ИВАН Б.”, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. “Георги Цветанов” № 41 против ревизионен акт /РА/ № 161003573/15.11.2010г., издаден от Петър Костадинов Костадинов – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 46 от 19.01.2011г. на Директор Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП в частта, с която са определени данъчни задължения за данък добавена стойност в размер на 67 752лв. и са начислени и прилежащи лихви за забава в размер на 29 263.30лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Иван Василев Б., в качеството му на ЕТ “ЕЛИТ Б – ИВАН Б.”, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. “Георги Цветанов” № 41 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 2 390лв. /две хиляди триста и деветдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
57 Административно дело No 469/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МИГ ИНЖЕНЕРИНГ-МИТКО ГОРЧОВ ЕТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 11.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата М.И.Г., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ “Миг инженеринг – Митко Горчов”, с ЕИК 040650130, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Х. Г. Данов” № 22, против решение № 469, взето с протокол № 33 от 16.12.2010 г., на Общински съвет Пловдив, с което е одобрен ПУП-ПРЗ – план за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдяване, телефонизация, радио, телевизионни сигнали и интернет, сборна план-схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации, санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и отдих, и правилата и нормативите за прилагане на кв.”Смирненски ІV”, гр.Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
58 Административно дело (К) No 484/2011, XXII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ В.С.Б. Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 25.07.2011г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка, налична в Решение №1092 от 20.06.2011г., постановено по кнахд № 484 / 2011г. на АС-Пловдив, ХХІІ касационен състав в следния смисъл:
- На лист 17, ред 25 , отгоре - надолу вместо записаното “ в землището на село Глогино”, да се чете “в землището на село Белица”.
Решението е окончателно.

 
59 Административно дело No 501/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Н.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 29.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.К.,*** против Решение № 469, взето с протокол № 33 от 16.12.2010г. на Общински съвет- Пловдив, с което е одобрен ПУП–ПРЗ– план за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдяване, телефонизация, радио-, телевизионни сигнали и интернет, сборна план-схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации, санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и отдих и правилата и нормативите за прилагане, на кв. Смирненски ІV, гр. Пловдив, досежно ПИ с пл. № 0300013 за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности по кадастралната карта на гр.Пловдив, като неоснователна.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
60 Административно дело No 522/2011, VI състав Дела по ЗМВР ЮГАД ПРОПЪРТИС ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР "МИГРАЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 28.07.2011г.
Отменя определение за даден ход по същество на производството от открито съдебно заседание на 18.07.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на “ЮГАД ПРОПЪРГИС” ООД, седалище/адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Граф Игнатиев”” № 14 с управител Р.Соботка и представлявано от адв.В. против отказ за налагане на ПАМ спрямо длъжник по изпълнително дело, на основание чл.43 ал.1 т.2 ЗЧРБ.
Прекратява производството по адм.д.№ 522/2011г., административен съд-Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен Съд в 7-дневен срок от получаване на препис за постановения съдебен акт.

 
61 Административно дело No 618/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни КОМПАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 18.07.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 177/22.02.2011 г. на директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив/Д”ОУИ”/, при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалба вх. № 20-12-08/17.01.2011 г., подадена от „Компания за управление на инвестиции” АД – гр. Велинград, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от изпълнителния директор Н.Ж.Л., против акт за дерегистрация по ЗДДС № 130990900005372 от 28.09.2009 г., издаден от ТД на НАП – гр.Пазарджик.
ВРЪЩА преписката на директор на дирекция “ОУИ” – Пловдив, при ЦУ на НАП, за произнасяне по същество по подадена жалба от страна на „Компания за управление на инвестиции” АД – гр. Велинград, против акт за дерегистрация по ЗДДС № 130990900005372 от 28.09.2009 г., издаден от ТД на НАП – гр.Пазарджик.
ОСЪЖДА Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на „Компания за управление на инвестиции” АД – гр. Велинград, с Булстат 112585751, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от изпълнителния директор Н.Ж.Л., сумата от 1570 /хиляда петстотин и седемдесет/ лева, представляващи разноски по делото и заплатен адвокатски хонорар.
Да се изпрати копие от настоящото на страните по делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
62 Административно дело No 656/2011, XVIII състав Дела по ЗМВР Л.К.М. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 20.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.К.М. срещу Заповед № З-9867/06.12.2010 г. на Директора на ОД на МВР – Пловдив, с която за това, че по време на извършена проверка от комисия, назначена със заповед № Із-2667/10.11.2010г. на министъра на вътрешните работи е прикрил пред членовете й факта, че на 06.11.2010г. главен полицай Добрин Дренски неправомерно е използвал помощни средства- белезници спрямо Стефан Бофиров, с което е нарушил чл. 50 и чл. 64 от Етичния кодекс за поведение на държавните служители в МВР, на основание чл.224, ал.2, т.4 от Закона за Министерството на вътрешните работи/ЗМВР/, във вр. чл. 227, ал.1, т.8 и т.12 от ППЗМВР и справка до министъра на вътрешните работи рег. № 5873/18.11.2010г., му е наложено дисциплинарно наказание "порицание" за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта, като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.

 
63 Административно дело No 665/2011, XIV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 12.07.2011г.
ОСТАВЯ ЖАЛБАТА на П.К.К. ***, против Заповед № 6 от 14.01.2011г. на Кмета на Община Перущица без разглеждане като просрочена.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 665/2011г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІV състав.
Определението може да бъде обжалвано в 7 – дневен срок от днес пред Върховния административен съд с частна жалба чрез Административен съд Пловдив.
 
64 Административно дело No 676/2011, XVI състав Дела по ЗОС Р.К.М. ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 07.07.2011г.

ОТМЕНЯ разпореждането от 25.03.2011 г. за насрочване на делото в открито съдебно заседание.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 04.07.2011 г. за допускане по делото на съдебно-техническа експертиза.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.К.М. ***, Пловдивска област, ул."Оборище" №21, ЕГН: *********, срещу писмо изх.№ 94-00-649 (1)/06.01.2011 г. на Главния архитект на общ.Марица.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 676 по описа на Административен съд – Пловдив за 2011 г.
ОСЪЖДА Р.К.М. ***, Пловдивска област, ул."Оборище" №21, ЕГН: *********,*** юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).

Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
65 Административно дело No 733/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Б.Ш. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 26.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на П.Б.Ш., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-02-ЮЦР-35 от 27.01.2011 г. на началник РДНСК Южен централен район, с която е наредено да се премахне незаконен строеж: “Обор”, находящ се в УПИ ХV-151, кв.10 по плана на с.Правище, с административен адрес: ул.”2-ра” № 1, с.Правище, община Съединение, област Пловдив, собственост на П.Б.Ш..
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
66 Административно наказателно дело (К) No 765/2011, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ М.Д.К. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 29.07.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 318/11.02.2011 г., постановено по НАХД № 6936/2010 г., по описа на ПРС, ХХІІІ н.с.
Решението е окончателно .
 
67 Административно дело No 798/2011, XIX състав Дела по чл.306 АЛ.5 ГПК /троен състав/ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 29.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 1921 от 18.03.2011г., постановено по ЧАХД № 2779 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив, І състав, с което е наложена на Кмета на Община Пловдив глоба в размер на глоба в размер на 200 лева.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
68 Частно административно дело No 802/2011, XII състав Частни администр. дела Д.З.Х. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 28.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.З.Х. ***, в частта й, относно оспорване законосъобразността на Писмо на Ръководителя на ТП на НОИ гр. Пловдив с изх.№ Ж – 58#3/15.03.2011г., с което жалбата на Х. срещу Разпореждане № О-15-999-11-00109974/04.02.2011г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при РУ ”СО” - гр. Пловдив, е оставена без разглеждане, а административното производство е прекратено на основание чл. 88, ал. 2 АПК.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.З.Х. *** в останалата й част, относно претендираната нищожност на Писмо на Ръководителя на ТП на НОИ гр. Пловдив с изх.№ Ж – 58 # 3/15.03.2011г., с което жалбата на Х. срещу Разпореждане № О-15-999-11-00109974/04.02.2011г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при РУ ”СО” - гр. Пловдив, е оставена без разглеждане, а административното производство е прекратено на основание чл. 88, ал. 2 АПК.
ОСЪЖДА Д.З.Х., ЕГН ********** ***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр.Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Определението в частта, в която жалбата е оставена без разглеждане и е прекратено образуваното съдебно производство подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му, а в останалата част, в която жалбата е отхвърлена като неоснователна, определението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
69 Административно дело No 803/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ХЮДАЙ 92 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 01.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ХЮДАЙ 92” ООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от О.Х.К., против РА № 261003741/14.12.2010г., издаден от ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 95/02.02.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 803/2011г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІІ състав.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 7 – дневен срок от днес за явилите се страни и от съобщаването за неявилите се страни.
 
70 Административно наказателно дело (К) No 819/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КОМАСЕТ ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 20.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №321 от 11.02.2011г. по НАХ дело №7737 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХХІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №38913-S003024 от 23.09.2010г., издадено от заместник директора на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Комасет” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Първенец, община Родопи, ЖК”Зеленчукова борса”, сектор “Спектър”, ет.2, е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
71 Административно дело No 866/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 19.07.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Садат” ООД, ЕИК ...., със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “В.Л.” № 168, решение № 470 от 10.03.2011г. на Началник Митница- Пловдив.
ОСЪЖДА Митница- Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК ..., със седалище и адрес на управление: гр. П., бул. “В. Л.” № 168 сумата от 200 лв. (двеста лева), представляващи сторените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

 
72 Административно дело No 899/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни РИС-3 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 19.07.2011г.
Отхвърля жалбата против РА № 1102606/25.01.2011г. за поправка на РА № 161000219/30.03.2010г., потвърден с Решение № 251/17.03.2011г. на Д “ОУИ” – Пловдив.
Отменя Ревизионен акт 161000219/30.03.2010г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 386/03.06.2010г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП в частта за допълнително начислен ДДС в общ размер на 36 039.42 лв. лв. и лихва в размер на 5290.69 лв. за данъчен период м.12.2008г. по фактури №№ 000…128/18.12.2008г. с д.о.-88 420.00 и 000…132/22.12.2008г. с д.о.-91 777.10, вследствие на което се променя определения при ревизията резултат за довнасяне от 171 405,35 лв. на 116 524,31 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 20 507,65лв.
Отхвърля жалбата против Ревизионен акт 161000219/30.03.2010г. в останалата и част.
Осъжда “РИС-3” ООД със седалище и адрес на управление - с.Цалапица, ул.”Петър Берон” № 12, представлявано от И.И.Ч. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 2341,57 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
73 Административно наказателно дело (К) No 940/2011, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КОРЕКТ ТРАНС-1 ЕООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 27.07.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 310/10.02.2011 г., постановено по НАХД № 108/2011 г., по описана ПРС, ХХ н.с.
Решението е окончателно .
 
74 Частно административно дело No 947/2011, XVII състав Частни администр. дела С.И.Й. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 22.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.Й.,***, против Писмо на Ръководителя на ТП на НОИ гр. Пловдив, с което жалбата на Й. срещу Разпореждания № О-15-999-11-00109410/26.01.2011 г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при РУ ”СО” гр. Пловдив, е оставена без разглеждане, а административното производство е прекратено на основание чл. 88, ал. 2 АПК.
ОСЪЖДА С.И.Й.,***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
75 Административно дело No 961/2011, VI състав Други административни дела ФАРМАКОН-АДЕЛА МАРИНОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 28.07.2011г.
Отхвърля жалбата на ЕТ “ФАРМАКОН – Адела Маринова”, седалище/адрес на управление гр.Карлово, ул.”Ангел Кънчев” № 30, представляван от Адела Петрова Маринова против Решение на Директора на РИОСВ-Пловдив № 09-ДО-976-00/07.03.2011г.
Осъжда ЕТ “ФАРМАКОН – Адела Маринова”, седалище/адрес на управление гр.Карлово, ул.”Ангел Кънчев” № 30, представляван от Адела Петрова Маринова да заплати на РИОСВ-Пловдив съдебни разноски – юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
76 Административно наказателно дело (К) No 1014/2011, XX състав Наказателни касационни производства АГРИМЕКС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 27.07.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 409 от 22.02.2011г., постановено по НАХД № 6556/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІІ н. състав.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
77 Административно наказателно дело (К) No 1022/2011, XX състав Наказателни касационни производства Г.Р.Е.Х. ПЪРВО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 29.07.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 595/16.03.2011 г., постановено по НАХД № 8087/2010 г., по описана ПРС,ІІІ н.с.
Решението е окончателно .
 
78 Административно наказателно дело (К) No 1026/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ЕНТЕРТЕЙМАНТ АД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 21.07.2011г., в законна сила от 21.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № № 546 от 08.03.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 5191/2010 г.
Решението е окончателно.


 
79 Административно наказателно дело (К) No 1031/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ П.Г.П. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 19.07.2011г., в законна сила от 19.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 601 от 17.03.2011г., постановено по НАХД № 6877/2010г. на Пловдивския районен съд

Решението е окончателно.

 
80 Административно наказателно дело (К) No 1032/2011, XX състав Наказателни касационни производства И.Х.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 26.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 593/16.03.2011г., постановено по НАХД № 6957/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив V н. Състав, с което е е прекратено производството по делото по обжалването на НП № 10698/10 от 12.07.2010г. на Началник Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР – Пловдив, в частта с която на основание чл.180 ал.1 т.1 предл.4 от ЗДвП на И. Христов С.,*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 40 лева, за извършено административно нарушение на чл.6 т.1 пр.4 от ЗДвП, както и е потвърдено Наказателно постановление № 10698/10 от 12.07.2010г. на Началник Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР – Пловдив, в частта с която на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДвП на И. Христов С.,*** са наложени административни наказания “глоба” в размер на 100 лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от един месец, за извършено административно нарушение на 103 предл.3 от ЗДвП.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
81 Административно наказателно дело (К) No 1033/2011, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Т.И.К. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 28.07.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 469/25.02.2011 г., постановено по НАХД № 1925/2009 г., по описана ПРС, ХХІІІ н.с.
Решението е окончателно .
 
82 Административно дело No 1053/2011, XIV състав Дела по ЗМВР Х.А.А. НАЧАЛНИК РУ НА МВР КАРЛОВО Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение (второ) от 06.07.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите на съдебно решение № 1196 от 29.06.2011г. по адм.д.№ 1053/ 2011 г. по описа на Административен съд – гр. Пловдив, като на мястото, където е посочен “ЗКВВООБ”, се поправя на “ЗОБВВПИ /Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия/”.
НАСТОЯЩОТО съдебно решение да се счита неразделна част от съдебното решение № 1196 от 29.06.2011г.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението с препис за страните.
 
83 Административно наказателно дело (К) No 1054/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства Й.А.М. РУ ПОЛИЦИЯ ПЪРВОМАЙ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 26.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 21 от 01.04.2011 г., постановено по НАХД № 193 по описа на Районен съд – Първомай за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
84 Административно наказателно дело (К) No 1055/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ПЕТЪР ДАВЧЕВ-ДАНГО ЕТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 06.07.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане касационната жалба на ЕТ “П.Д.-Д.” със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. “Черно море” № 4, против Решение №51/24.02.20.2011 г., постановено по НАХД №24/2011 г., ІІІ н.с., по описа на РС – Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №1055/2011 г., ХХІV н. с., по описа на Административен съд - гр. Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО обжалваемо в 7 - дневен срок, считано от днес пред Върховен Административен съд.
Прекратява делото
 
85 Административно дело No 1078/2011, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.И.Д. ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА ДАНС Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 19.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на С.И.Д., ЕГН **********,*** против заповед рег.№ Пд-28-67 от 11.04.2011 г. на директора на ТДНС Пловдив, с която на основание чл.92, ал.1, изр.2 ЗДАНС на С.И.Д. е наложено за извършени две нарушения, открити едновременно, за които е предвидено налагане на дисциплинарно наказание забележка, дисциплинарно наказание порицание за срок от шест месеца, считано от датата на връчване на заповедта.
ОСЪЖДА С.И.Д., ЕГН **********,*** да заплати на Териториална дирекция „Национална сигурност” град Пловдив при Държавна агенция „Национална сигурност” юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 (сто и петдесет) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
86 Административно наказателно дело (К) No 1082/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ И.Г.Г. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 20.07.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 603 от 16.03.2011 г. на РС – Пловдив, ХХІ н.с., постановено по НАХД № 547 по описа на същия съд за 2011 г.

Решението е окончателно.

 
87 Административно наказателно дело (К) No 1087/2011, XIX състав Наказателни касационни производства М.Г.Д. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 19.07.2011г., в законна сила от 19.07.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 681 от 24.03.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 663/2011 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2223/ 15.11.2010 г., издадено от Заместник-кмет "ОИТЕЗ" в община Пловдив срещу М.Г.Д. ***, ЕГН: **********.
Решението е окончателно.

 
88 Административно наказателно дело (К) No 1088/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства Т.И.В. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 26.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 511 от 02.03.2011 г. по НАХД № 4320 по описа за 2010 г. на ПРС, с което е потвърдено НП № 36-0000674/11.06.2010 г. на Началник сектор “контрол и АНД”, гр.Пловдив, при ОО”КД-ДАИ” гр.Пловдив, с което на Т.И.В. ***, на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лева за извършено административно нарушение по чл.6, ал.1, изр.1, предл.1 от ЗАвП.
Решението е окончателно.

 
89 Административно дело No 1098/2011, IV състав Други административни дела ГИГ-ГЮЛХАН АЛИЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 21.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Гюлхан Алиева Алиева, действаща като едноличен търговец под фирма ЕТ “Гиг – Гюлхан Алиева”, с ЕИК 115002467, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Стръмна” № 1, против решение № РР-1022 от 108.2010 г. на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1098 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
90 Административно дело No 1102/2011, XV състав Дела по ЗМВР С.А.А. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 21.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.А. против Заповед № 2011002610 от 07.04.2011г. на Директора на ОД на МВР – Пловдив, с която на основание чл. 78 ал.1 и чл. 75 т.4 от ЗБЛД е забранено напускането на Република България на българския гражданин С.А.А. с ЕГН ********** за срок от 07.04.2011г. до отпадане на основанието.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
91 Административно наказателно дело (К) No 1114/2011, XX състав Наказателни касационни производства В.К.К. РУ ПОЛИЦИЯ ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 26.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19/19.03.2011г., постановено по НАХД № 5 по описа за 2010г. на Районен съд – Първомай, І н. състав, в ЧАСТТА му с която е потвърдено Наказателно постановление № 561/12.08.2010г. на Началник на РУ “Полиция” – гр.Първомай.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
92 Административно дело No 1117/2011, XVI състав Дела по ЗАдм КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 22.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на община Родопи, с адрес: гр.Пловдив, ул."Софроний Врачански" № 1А, против Заповед № ЗД-00-211 от 15.12.2009 г. на Областния управител на Пловдивска област, с която е насрочен местен референдум в с.Ягодово, община Родопи, област Пловдив, за отделянето им от тази община и присъединяването им към община Пловдив, област Пловдив.
ОСЪЖДА община Родопи да заплати на Областния управител на Пловдивска област юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
93 Административно наказателно дело (К) No 1119/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТАКСИ-1 ООД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 29.07.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 501/02.03.2011 г., постановено по НАХД № 1125/2010 г., по описана ПРС, ХХІІІ н.с.
Решението е окончателно .
 
94 Административно наказателно дело (К) No 1122/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНО СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 19.07.2011г., в законна сила от 19.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 388 от 20.02.2011г., постановено по НАХД № 5398/2010г. на Пловдивския районен съд.

Решението е окончателно.

 
95 Административно наказателно дело (К) No 1125/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ХРИСТИНА ЕНЧЕВА ХЪНТЕР 1 ЕТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 20.07.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №742 от 31.03.2011г. по НАХ дело №6000 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ІХ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №1386 от 17.06.2010г., издадено от заместник кмет “ОРС” на община Пловдив, с което на ЕТ”Христина Енчева- Хънтер 1” е наложена имуществена санкция в размер на 600,00 лева.
Решението е окончателно.

 
96 Административно наказателно дело (К) No 1126/2011, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ АТЛАС-99 ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 19.07.2011г., в законна сила от 19.07.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 345 от 14.02.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 5798/2009 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 104/07.10.2009 г. на Началника на Митница Пловдив, с което на "Атлас-99" ЕООД със седалище и адрес на управление в **** двор, п.к. 4135, Булстат: ****, представлявано от П.Й.С., е наложена имуществена санкциа в размер на 4598,50 лв., и е постановено отнемане в полза на държавата на вещи, предмет на нарушението, подробно описани в същото наказателно постановление.
Решението е окончателно.
 
97 Административно наказателно дело (К) No 1130/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ФРАНКО - ЦВЯТКО НЕНЧЕВ ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 26.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 614 от 18.03.2011 г., постановено по НАХД № 6885 по описа за 2010 г на ПРС, с което е изменено НП № 16-1600575 от 13.10.2010 г. на Атанас Ангелов Чернаев – Директор на Дирекция”Инспекция по труда”-гр.Пловдив, с което на ЕТ “Франко-Цвятко Ненчев” е наложена имуществена санкция от 3000 лева за нарушение по чл.63, ал.2 вр.ал.1 от КТ, наложена на основание чл.416 ал.5 вр.чл.414 ал.3 от КТ като е намален размера на имуществената санкция на основание чл.415 в от КТ на 100 лв.
Решението е окончателно.

 
98 Административно наказателно дело (К) No 1131/2011, XX състав Наказателни касационни производства НАНСИ-СВЕТОСЛАВА ПЕШКОВА ЕТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 27.07.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 535 от 28.02.2011г., постановено по НАХД № 5732/2010г., Районен съд Пловдив, І н.с.
Решението е окончателно.
 
99 Административно наказателно дело (К) No 1132/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ С.Д.К. Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 26.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 605 от 17.03.2011г., постановеното по НАХД № 464/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХХІ н., с което е отменено Наказателно постановление № 26899-0041426/02.07.2008г., издаденото от Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на С.Д.К., ЕГН **********,***, на основание чл.185 ал.2 ЗДДС е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лева за нарушение на чл.185 ал.2 от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
100 Административно дело No 1138/2011, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ В.Н.Д.   Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 21.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на В.Н.Д., ЕГН **********,***, против неназован административен акт.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1138 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
101 Административно наказателно дело (К) No 1143/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАРЛОВО Н.И.Д. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 05.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената касационна жалба от Паулина Стефанова Кирова – мл. юрисконсулт при Община Карлово, като процесуален представител на Кмета на Община Карлово против Решение № 56/24.03.2011г. на Карловски районен съд, по н.а.х.д № 336/2010 г.
ПРЕКРАТЯВА образуваното производство по КНАХД № 1143/2011 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок пред Върховен административен съд от днес за ответната страна и в същия срок от съобщаването на жалбоподателя.

 
102 Административно наказателно дело (К) No 1164/2011, XIX състав Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ В.Д.К. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 14.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 85/21.03.2011 г. на Районен съд гр. Асеновград, ІV н.с., постановено по н.а.х. дело № 800 по описа на същия съд за 2010 година.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
103 Административно наказателно дело (К) No 1178/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИНТЕРМЕС ЕООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 20.07.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 572 от 14.03.2011г., постановено по НАХД № 746/2011 на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно.

 
104 Административно наказателно дело (К) No 1179/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГРОСТАРТ ООД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 28.07.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 600/16.03.2011 г. постановено по НАХД № 7088/2010 г. по описа на Районен Съд - Пловдив, Х н.с. РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
105 Административно наказателно дело (К) No 1184/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства М.Г.М. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 26.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 300/07.02.2011 г. по НАХД № 5870 по описа за 2010 г. на Районен съд – Пловдив, ІХ н.с.,
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
106 Административно наказателно дело (К) No 1185/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕДНО ПЛЮС ЕДНО ЕООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 28.07.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 735/31.03.2011г. постановено по нахд № 321/2011г. на ПРС-ХХІ н.с.
Решението е окончателно.
 
107 Административно наказателно дело (К) No 1188/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства БКС-КАРЛОВО ЕООД РИОСВ ПЛОВДИВ,
И.Г.Г.
Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 20.07.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №40 от 11.03.2011г. по НАХ дело №449 по описа на Районен съд- Карлово за 2010г., ІV-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №44 от 28.04.2010г., издадено от директора на РИОСВ- Пловдив, с което на “БКС-Карлово” ЕООД, в ликвидация, е наложена имуществена санкция в размер на 50 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
108 Административно наказателно дело (К) No 1202/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства Х.К.К. РПУ КАРЛОВО Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 26.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64 от 31.03.2011 г. постановено по НАХД №157 по описа на Районен съд Карлово за 2008 г.
Решението е окончателно.

 
109 Административно наказателно дело (К) No 1216/2011, XX състав Наказателни касационни производства С.Р.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 26.07.2011г.
ОТМЕНЯ съдебно Решение № 45 от 16.03.2011г., постановено по НАХД № 30/2008г. по описа на Районен съд – Карлово, ІІІ н.състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № НП-2/16.01.2008г. на Директор на Областна Дирекция на МВР – гр.Пловдив, с което на С.Р.Х.,*** за извършено административно нарушение по чл.43а ал.3 от Закона за закрила на детето е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1 000 лева на основание чл.45 ал.1 от Закона за закрила на детето, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-2/16.01.2008г. на Директор на Областна Дирекция на МВР – гр.Пловдив, с което на С.Р.Х.,*** за извършено административно нарушение по чл.43а ал.3 от Закона за закрила на детето е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1 000 лева на основание чл.45 ал.1 от Закона за закрила на детето.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
110 Административно наказателно дело (К) No 1222/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства И.В.И. РПУ РАКОВСКИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 25.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 727 от 29.03.2011 г. на Районен съд Пловдив, ХХІ н.с., постановено по НАХД № 644 по описа на същия съд за 2011г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
111 Административно наказателно дело (К) No 1228/2011, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ТИБЕРИЙ 2000 ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 22.07.2011г., в законна сила от 22.07.2011г.

ОТСТАВЯ В СИЛА решение № 880 от 11.04.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 631/2011 г.
Решението е окончателно.

 
112 Административно наказателно дело (К) No 1229/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ М.Т.Б. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 20.07.2011г.
Оставя в сила Решение № 803/11.04.2011г., постановено по н.ах.д.№ 691 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд .
Решението е окончателно.

 
113 Административно наказателно дело (К) No 1231/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АИППММ ЮЛИ ЮЛИЯ АНДРЕЕВА ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 19.07.2011г., в законна сила от 19.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 847 от 14.04.2011 г. постановено по НАХД № 1151/2011 г. по описа на Пловдивския районен съд, ХХІ н.с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
114 Административно наказателно дело (К) No 1232/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства БТК АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 13.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 725 от 25.03.2011г., постановено по НАХД № 213/2011г. на Пловдивския районен съд.

Решението е окончателно.

 
115 Административно наказателно дело (К) No 1233/2011, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА ПЛОВДИВ СТЕФАНИ 2003 ЕООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 27.07.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 602 от 17.03.2011 г.,постановено по НАХД № 8540 по описа на РС - Пловдив за 2010 г., ХХVІ н.с.
Решението е окончателно.
 
116 Административно наказателно дело (К) No 1236/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Г.Н.Р. Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 26.07.2011г.
ОТМЕНЯ Решение от 07.04.2011 г., постановено по НАХД № 172/2011 г. на Районен съд – Пловдив, ІІ н.с., с което е отменено Наказателно постановление № 1306 от 15.12.2010 г. на Началника на Първо РУ”Полиция” при ОД на МВР гр.Пловдив, с което на Г.Н.Р., ЕГН **********,***, като собственик и управител на ЕТ”Кристал 53-Г.Р.”***, е наложена административна санкция – глоба в размер на 2 000 лева за нарушение по чл.8 ал.5 вр.ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето, вместо което постановява:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1306 от 15.12.2010 г. на Началника на Първо РУ”Полиция” при ОД на МВР гр.Пловдив, с което на Г.Н.Р., ЕГН **********,***, като собственик и управител на ЕТ”Кристал 53-Г.Р.”***, е наложена административна санкция – глоба в размер на 2 000 лева за нарушение по чл.8 ал.5 вр.ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето.
Решението е окончателно.

 
117 Административно наказателно дело (К) No 1252/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства Г.Н.К. РУ НА МВР АСЕНОВГРАД,
РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД
Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 13.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 116 от 18.04.2011г., постановено по НАХД № 221/2011г. на Асеновградския районен съд.

Решението е окончателно.
 
118 Административно дело No 1286/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.С.М.,
Г.С.С.,
В.С.С.,
М.Ф.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 12.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.С.М., Г. Ктоянов С., В.С.С. и М.Ф.И. против Заповед № 10-ОА-3485 от 13.12.2010г. на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1286 по описа за 2011 г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
119 Административно наказателно дело (К) No 1295/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТРЕЙС ПЛОВДИВ ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 20.07.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №256 от 04.02.2011г. по НАХ дело №5659 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХХІІ-ри наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №37730-S001543 от 12.08.2010г., издадено от директор на Дирекция “Контрол” в ТД- Пловдив на НАП, с което на ”Трейс Пловдив” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Козлодуй” №1, оф.2, е наложена имуществена санкция в размер на 422 739,15 лева.
Решението е окончателно.

 
120 Административно наказателно дело (К) No 1296/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВЕЛА ЕООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 27.07.2011г., в законна сила от 27.07.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 797 от 11.04.2011г. постановено по нахд № 963/2011г. на ПРС-ХVІ н.с.
Решението е окончателно.
 
121 Административно наказателно дело (К) No 1298/2011, XX състав Наказателни касационни производства КАРАДОН-2006 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 28.07.2011г.
ОТМЕНЯ съдебно Решение № 336 от 14.02.2011г., постановено по НАХД № 232/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХ н.с., с което е потвърдено Наказателно постановление № 41490 – 0083150 от 01.12.2010г. на Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на основание чл.47 ал.3 от Закон за счетоводството на “Карадон–2006”ЕООД, гр.Асеновград, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2 000 лева за извършено административно нарушение по чл.40 ал.1 пр. 1 от Закона за счетоводството, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 41490 – 0083150 от 01.12.2010г. на Директор на ТД на НАП–Пловдив, с което на основание чл.47 ал.3 от Закон за счетоводството на “Карадон – 2006”ЕООД, гр.Асеновград, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2 000 лева за извършено административно нарушение по чл.40 ал.1 пр. 1 от Закона за счетоводството.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
122 Административно наказателно дело (К) No 1299/2011, XIX състав Наказателни касационни производства И.М.И. РПУ РАКОВСКИ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 21.07.2011г., в законна сила от 21.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 900 от 20.04.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1503/2011 г.
Решението е окончателно.

 
123 Административно наказателно дело (К) No 1300/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ И.Н.К. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 20.07.2011г.
Оставя в сила Решение № 583/15.03.2011г., постановено по н.ах.д.№ 156 по описа за 2011г. на Районен съд-Пловдив
Решението е окончателно.

 
124 Административно наказателно дело (К) No 1302/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БЕТИНА -МИ ЗАПРЯНОВ С-ИЕ СД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 19.07.2011г., в законна сила от 19.07.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 672 от 23.03.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХІІ н.с., постановено по НАХД № 331 по описа на същия съд за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
125 Административно наказателно дело (К) No 1303/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства АВТОГАРАНТ 96 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 20.07.2011г.
Отменя Решение № 815/12.04.2011г., постановено по н.ах.д.№ 323 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд, с което е потвърдено НП № 42129-0129579/13.12.2010г. на Териториален директор на ТД на НАП – Пловдив за наложена на търговското дружество имуществена санкция в размер на 2000 лв., на основание чл.47 ал.3 от Закона за счетоводството, за нарушение на чл.40 ал.1 т.1 от същия закон. Вместо това постанови:
Изменя НП № 42129-0129579/13.12.2010г. за наложена имуществена санкция на "АВТОГАРАНТ-96" ООД, с.Войводиново с корекция на наложената санкция като определя размер на имуществената санкция от 500 /петстотин/ лева.
Решението е окончателно.

 
126 Административно наказателно дело (К) No 1305/2011, XX състав Наказателни касационни производства С.М.Ч. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 26.07.2011г.
ОТМЕНЯ съдебно Решение № 836/11.04.2011г., постановено по НАХД № 727/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив VІІІ н. състав, в ЧАСТТА му с която е потвърдено Наказателно постановление № 12690/12.08.2010г. на Началник Сектор “ПП и КАТ” на ОДП – Пловдив, в частта с която на основание чл.179 ал.3 т.4 предл.1 от ЗДвП на жалбоподателя Ч. са наложени административни наказания “глоба” в размер на 150 лева и “лишаване от право на управление на МПС” за срок от 1 /един/ месец за извършено административно нарушение на чл. 21 ал.1 от ЗДвП, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ Наказателно Постановление № 12690/12.08.2010г. на Началник Сектор “Пътна полиция” на ОД на МВР – Пловдив, с което С.М.Ч.,***, на основание чл.172 ал.1 т.4 от ЗДвП са наложени административни наказания “глоба” в размер на 150 лева и “лишаване от право на управление на МПС” за срок от 1 /един/ месец за извършено административно нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП, като ОТМЕНЯ същото в частта, с която е наложено административно наказание “лишаване от право на управление на моторно превозно средство за срок от един месец” и го ПОТВЪРЖДАВА в останалата му част.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
127 Административно наказателно дело (К) No 1307/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства СТАРИЯТ ПЛОВДИВ 96 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 19.07.2011г., в законна сила от 19.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 809/11.04.2011 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, ХVІІ н.с. постановено по НАХД № 1004 по описа на същия съд за 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
128 Административно наказателно дело (К) No 1309/2011, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 28.07.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 740/31.03.2011 г., постановено по н. а. х. д. № 6635/2010 г. по описа на Районен съд, гр. Пловдив, ХХІІІ нак.състав.
Решението е окончателно.
 
129 Административно наказателно дело (К) No 1315/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДАНИВЕР-ГЕОРГИ ГОГОВ ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 20.07.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №750 от 01.04.2011г. по НАХ дело №7302 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХХІІІ-ти наказателен състав, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление с №39676-S002889 от 18.10.2010г., издадено от директора на Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, с което на ЕТ”ДАНИВЕР- Георги Гогов”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовска” №42, ет.6, ап.30, е наложена имуществена санкция в размер на 1 089,67 лева.
Решението е окончателно.

 
130 Административно наказателно дело (К) No 1340/2011, XIX състав Наказателни касационни производства Я.Д.К. ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 22.07.2011г., в законна сила от 22.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 82 от 21.04.2011 г., постановено по НАХД № 28 по описа на Районен съд – Карлово за 2010 г.
Решението е окончателно.

 
131 Административно дело No 1341/2011, X състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 25.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № 61-00-12 от 18.05.2011 година на Областен управител на област с административен център- град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1341 по описа на Административен съд-Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
132 Административно дело No 1360/2011, XIV състав Други административни дела ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 14.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Лукойл България” ЕООД, със седа-лище и адрес на управление: ****-дров” №42, представлявано от адвокат А.В. - пълномощник, с коя-то се оспорва констативен протокол с №К-0000108114 от 09.03.2011г., съставен от М.Л.Т. - мл. специалист в Регионална дирекция- Пловдив на Ко-мисията за защита на потребителите /КЗП/, с който жалбоподателят е задължен да представи на 10.08.2011г. в 9.30 ч. в РД- Пловдив на КЗП “фактури, доказващи про-изхода на всички горива”.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1360 по описа на съ-да за 2011г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
133 Административно дело No 1363/2011, VI състав Дела по ЗМВР Е.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 21.07.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на Е.Г.Д.,*** против Заповед № у-9073/15.09.2009г. на Директора на ОД МВР-Пловдив.
Прекратява производството по адм.д.№ 1363/2011г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
134 Частно административно дело No 1364/2011, XIII състав Частни администр. дела С.Е.Й. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 01.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Е.Й.,*** против акт за прекратяване на административното производство изх. № Ж-71#6 от 17.03.2011г., издаден от Директора на ТП, НОУ РУ”СО” Пловдив, с който е оставена без разглеждане жалба изх. № Ж—91/28.03.2011г. против Разпореждане № О-15-999-16-00110308/08.02.2011г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 
135 Административно наказателно дело (К) No 1376/2011, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ВЕЛИЧКО ЙОРДАНОВ ЕТ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 28.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 770/06.04.2011г., постановено по НАХД № 7508/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХХІІІ н.състав, с което е отменено Наказателно постановление № 237/29.09.2010г. на Началник Митница – Пловдив, с което на основание чл.108а ал.1 и чл.124а ал.1 във вр. с чл.108а ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове на ЕТ“В.Й.”***, представлявано от В.А.Й. ЕГН **********, са наложени административни наказания ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева и ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОТО да упражнява търговска дейност за срок от 1 /един/ месец в търговски обект – магазин, находящ се в гр.Пловдив, ул.”Струма”№18, за извършено административно нарушение по чл.108а ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
136 Административно наказателно дело (К) No 1377/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ГАЛАКСИ КОМЕРС ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 20.07.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №907 от 20.04.2011г. по НАХ дело №1250 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., V-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №К-17051 от 08.04.2010г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което на “Галакси комерс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Македония” №53, ет.3, ап.9, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
137 Административно наказателно дело (К) No 1382/2011, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ГЕО КОМЕРС 97 ЕООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 27.07.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение № 749 от 01.04.2011 г., постановено по НАХД № 6906/2010г., Районен съд Пловдив, ХХІІІ н.с.
Решението е окончателно.
 
138 Административно наказателно дело (К) No 1383/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДКЕВР СОФИЯ,
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД,
ДКЕВР СОФИЯ
Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 20.07.2011г.
Оставя в сила Решение № 737/31.03.2011г., постановено по н.ах.д.№ 7954/2010г., РС-Пловдив .
Решението е окончателно.

 
139 Административно дело No 1387/2011, XIV състав Дела по ЗМВР А.В.А. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 14.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.В.А. ***, с ЕГН ********** срещу Заповед № з-10057/16.10.2009г. на зам. директора на ОД на МВР Пловдив за налагане на принудителна административна мярка – забрана за напускане на страната и издаване на паспорти и заместващи ги документи.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1387/2011г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІV състав.
Определението може да бъде обжалвано в 7 – дневен срок от съобщението пред ВАС с частна жалба.
 
140 Административно дело No 1390/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни Т.Я.Г. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 08.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Я.Г.,***, против Решение №91 от 11.05.2011г. на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което е оставена без уважение жалбата му против Разпореждане с Изх.№2100/2010/000005 от 12.04.2011г. за присъединяване в производство по събиране на публични задължения по изпълнително дело №2100 по описа на ТД- Пловдив, офис Стара Загора, на НАП, издадено от Добрияна Овчарова- публичен изпълнител при ТД- Пловдив, офис Стара Загора, на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1390 по описа на съда за 2011г.
ЗАЛИЧАВА насроченото за 11.07.2011г. открито заседание по делото от 11,15ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
141 Административно дело No 1405/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛГАРШАМПИФРОСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 08.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Булгаршампифрост” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Гълъбовци, община Сливница, ул. “Васил Левски” №44, против Ревизионен акт с №1000129 от 13.04.2011г., издаден от Боряна Стефанова Пашова- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив, офис Пазарджик, на НАП, потвърден с Решение №346 от 29.04.2011г. на заместник директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на дружеството е отказано правото на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в размер на 196 359,79 лв. за данъчни периоди- месец 09.2008г. и месец 10.2008г. и са определени лихви в размер на 793,24 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1405 по описа на съда за 2011г.
ЗАЛИЧАВА насроченото за 11.07.2011г. открито заседание по делото от 11,30ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
142 Административно наказателно дело (К) No 1422/2011, XIX състав Наказателни касационни производства С.М.Б. ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 19.07.2011г., в законна сила от 19.07.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 73 от 14.04.2011 г., постановено по НАХД № 456 по описа на Районен съд – Карлово за 2009 г., ІІІ н.с., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП - 27 от 16.06.2009 г. на Директор на Областна дирекция на МВР – Пловдив, с което на С. ***, е наложено административно наказание – “глоба” в размер на 300 (триста) лв. на основание чл. 45 ал. 3 от Закона за закрила на детето, за извършено нарушение на чл. 8 ал. 3 от Закона за закрила на детето.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
143 Административно дело No 1436/2011, XVII състав Дела по ЗДС К.А.Т.,
М.И.Т.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 14.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А. Т. М. Иванова Т.,***, против Акт за държавна собственост на недвижим имот № 1962/23.02.1994 г., съставен от А.Е. на длъжност специалист в служба “Държавни имоти” при Община Пловдив и одобрен от Зам. Кмета на Община Пловдив - Г. Б..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1436 по описа за 2011 г. на Административен съд Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
144 Административно наказателно дело (К) No 1439/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕМОНА ДРИНКС ООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 25.07.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 774 от 07.04.2010 г. на Районен съд Пловдив, ІІ н.с., постановено по НАХД № 6782 по описа на същия съд за 2010 г.
ВРЪЩА делото на друг състав на РС – Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия при съблюдаване на указанията дадени в мотивната част на решението.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
145 Административно дело No 1448/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни КАЛИГУЛА-09 ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 01.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на "Калигула-09" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "София Аврамова" № 3, ЕИК 200721098 против Решение № 903/17.5.2011 г. на Началник Митница – Пловдив като неоснователно.
Определението не подлежи на обжалване.

 
146 Административно наказателно дело (К) No 1449/2011, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ АКУМ АД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 19.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 968/29.04.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХVІІ н.с., постановено по н.а.х. дело № 2935 по описа на същия съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
147 Административно наказателно дело (К) No 1453/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.М.Ч. Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 20.07.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №920 от 21.04.2011г. по НАХ дело №1180 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №11011683 от 09.12.2010г., издадено от директора на АДФИ, с което на И.М.Ч. е наложена глоба в размер на 100,00 лева.
Решението е окончателно.

 
148 Административно наказателно дело (К) No 1457/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ТИМА-ГИЛЬО НОНЧЕВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 20.07.2011г.
Отменя Решение № 978/29.04.2011г., постановено по н.ах.д.№ 237 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд, с което е потвърдено НП № 41094-S003957/19.11.2010г. на Директора на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП – Пловдив за наложена на ЕТ “Тима – Гильо Нончев”, седалище/адрес на управление гр.Карлово, ул.”Ген.Карцов” бл.84, имуществена санкция в размер на 500 лв., на основание чл.179, пр.1 от ЗДДС.
Вместо това постанови: Отменя НП № 41094-S003957/19.11.2010г. на Директора на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП – Пловдив.
Решението е окончателно.

 
149 Административно наказателно дело (К) No 1465/2011, XIX състав Наказателни касационни производства У.Й. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 14.07.2011г.
ОТМЕНЯ Решение от 23.03.2011 г. постановено по НАХД № 1076 по описа за 2011 г. на Районен съд Пловдив, VІІ н.с., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36-0000107 от 03.02.2011 г. на Началника на ОО “КД - ДАИ” гр. Пловдив, с което на У.Й., турски гражданин, роден на *** г. в Р. Турция, са наложени административни наказания, както следва: 1. на основание чл. 93, ал. 4, т. 1 ЗАвП ГЛОБА в размер на 1000 лв. за нарушение на чл. 8, §. 1 от AETR, ДВ 28 от 1995 год. във връзка с чл. 78, ал. 1, т. 1 от ЗАвПр и чл. 2, §. 3 от Регламент (ЕО) № 561/2006 год.; 2. на основание чл. 93, ал. 4, т. 2 ЗАвП ГЛОБА в размер на 1000 лв. за нарушение на чл. 8, §. 1 от AETR, ДВ 28 от 1995 год. във връзка с чл. 78, ал. 1, т. 1 от ЗАвПр и чл. 2, §. 3 от Регламент (ЕО) № 561/2006 год.; 3. на основание чл. 93, ал. 4, т. 3 ЗАвП ГЛОБА в размер на 1000 лв. за нарушение на чл. 6, §. 1 от AETR, ДВ 28 от 1995 год. във връзка с чл. 78, ал. 1, т. 1 от ЗАвПр и чл. 2, §. 3 от Регламент (ЕО) № 561/2006 год.; 4. на основание чл. 93, ал. 4, т. 4 ЗАвП ГЛОБА в размер на 1000 лв. за нарушение на чл. 8, §. 3 от AETR, ДВ 28 от 1995 год. във връзка с чл. 78, ал. 1, т. 1 от ЗАвПр и чл. 2, §. 3 от Регламент (ЕО) № 561/2006 год.; 5. на основание чл. 105, т. 5 ЗАвП ГЛОБА в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 12, §. 5bis от Приложение “Контролен уред”, AETR, ДВ 28 от 1995 год.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
150 Административно дело No 1470/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 11.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на “Садат” ООД, с ЕИК 825355508, с адрес: град Пловдив, бул.”Васил Левски” № 168, против решение № 893 от 13.05.2011 г. на началник Митница Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1470
по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
151 Административно дело No 1482/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Б.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 28.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на К.Б.К. *** срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив , по молба с вх. № 11 –Ф-2241 от 16.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1482/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателите за изготвянето му.

 
152 Административно дело No 1484/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.А.Я. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 05.07.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.А.Я. *** против заповед № 10ОА2391/20.10.2010г. на кмета на Община-Пловдив.
. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1484 по описа на Администрати-вен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.

 
153 Административно дело No 1488/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СТАРИЯТ ПЛОВДИВ 96 ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 01.07.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ”Стария Пловдив-96”ЕООД, с адрес на управление: гр.Пловдив,ул.”Г.М.Димитров”№11А и съдебен адрес, описан в жалбата против Заповед № 11 ОА-966/15.04.2011г. на Гл.архитект на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1488/2011 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.


 
154 Административно дело No 1498/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.В.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 13.07.2011г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.В. ***, против Заповед №РД-05-204 от 12.05.2011г. на кмета на община Хисаря, с която, на основание чл.195, ал.5 от ЗУТ, е задължен да събори незаконно изградения, свободно стоящ комин, обслужващ локално парно на северната фасада на жилищната сграда в ПИ /поземлен имот/ 185, кв.49 по плана на гр. Хисаря, кв. “Момина баня”, в срок до 45 дни от връчването на заповедта.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1498 по описа на съда за 2011г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
155 Административно дело No 1500/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 12.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Д. *** против Заповед № РД-09-292 от 20.04.2011г. на Кмета на Община Марица
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1500 по описа за 2011 г. на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.


 
156 Административно наказателно дело (К) No 1501/2011, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ УТРО ДЗЗД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 27.07.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 25/15.04.2011 г. постановено по НАХД № 26 по описа на РС – Първомай за 2011 г. , ІІ състав.
Решението е окончателно.
 
157 Административно дело No 1508/2011, VIII състав Други административни дела КЪЛВАЧА ИНВЕСТМЪНТ АД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 21.07.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Кълвача инвестмънт” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ЖК”Курортно селище Казанлъшки минерални бани”, ул. “Извора”, против Акт за установяване на публично държавно вземане с №5 от 09.12.2010г., издаден от директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район- Пловдив, с който на дружеството е определена такса за правото на използване на минерална вода за периодите 01.01.2008г. – 31.12.2008г. и 01.01.2009г. – 31.12.2009г. в общ размер от 100 376,64 лева. по 5 броя издадени разрешителни за водоползване/водовземане на минерална вода.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
158 Административно наказателно дело (К) No 1513/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ А.Д. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 20.07.2011г.
Оставя в сила Решение № 599/16.03.2011г., постановено по н.ах.д.№ 8537 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд .
Решението е окончателно.

 
159 Административно наказателно дело (К) No 1520/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Й.Н.Б. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 20.07.2011г.
Оставя в сила Решение № 943/27.04.2011г., постановено по н.ах.д.№ 1696 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
160 Административно дело No 1524/2011, IV състав Други административни дела Н.П.С. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 04.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Н.П.С., ЕГН **********,***, чрез адв. Л.М. против мълчалив отказ на министъра на земеделието и храните по жалба срещу уведомително писмо с изх. № 4430 от 07.03.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1524 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
161 Административно наказателно дело (К) No 1526/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ТАКСИ 1 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 20.07.2011г., в законна сила от 20.07.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №971 от 21.04.2011г. по НАХ дело №7028 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХХV-ти наказателен състав, в частта му, с която е потвърдено наказателно постановление с №К-17193 от 22.07.2010г., издадено от директор в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на “Такси 1” ООД е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева, заради извършено нарушение по чл.20, ал.1 от ЗЗП, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №К-17193 от 22.07.2010г., издадено от директор в Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, в частта му, с която на “Такси 1” ООД е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева, заради извършено нарушение по чл.20, ал.1 от ЗЗП.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №971 от 21.04.2011г. по НАХ дело №7028 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХХV-ти наказателен състав, в останалите му части.
Решението е окончателно.

 
162 Административно дело No 1576/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Т.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 06.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.Б. *** против Заповед № РД-05-200 от 11.05.2011г. на Кмета на Община Хисаря.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1576 по описа за 2011 г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
163 Административно дело No 1579/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни КАЗАНЛЪШКА МЕЛНИЦА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 29.07.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на Виктория Иванова Тепавичарова ЕГН ********** в качеството на управител на “Казанлъшка мелница" ЕООД ", против Решение № 413от 20.05.2011 г. на Директора на Дирекция "ОУИ", гр. Пловдив. Прекратява производството по АД № 1579/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 07-дневен срок от съобщаването му на страните. 
164 Административно дело No 1588/2011, VI състав Други административни дела Н.И.А. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 21.07.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на Н.И.А.,*** против Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500/24475 от 13.04.2011г., издаден от Зам. изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”.
Прекратява производството по адм.д.№ 1588/2011г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
165 Административно дело No 1646/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 21.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Д.И.Д. ***, против заповед № 11ОА912 от 12.04.2011 г. на кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1646 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
166 Административно дело No 1662/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.П.С.,
С.П.С.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 13.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.П.С., ЕГН **********,*** и С.П.С., ЕГН ********** *** .
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1662 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд- Пазарджик.
Определението не подлежи на обжалване и протест.


 
167 Частно админист. наказателно дело (К) No 1676/2011, XXII състав Наказателни частни касационни производства ДЖЕВИЗОВ ЕООД   Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Определение от 04.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 609 от 28.04.2011 г. по н.а.х.д. № 690 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
168 Частно админист. наказателно дело (К) No 1688/2011, XX състав Наказателни частни касационни производства И.Д.Ч. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 29.07.2011г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 26.05.2011г., постановено по НАХД № 3307/11г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХХ н.с., с което е оставена без разглеждане като просрочена жалбата на И.Д.Ч., подаден чрез адв.Даниела Дончева, със съд.адрес гр.Пловдив, бул.”Шести Септември”№193А, ет.3 офис 6 против Наказателно Постановление № 16747 от 02.12.2010г. на Началник Сектор “Пътна Полиция” при ОД на МВР – Пловдив и е прекратено производството по НАХД № 3307/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХ н.с.
ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената жалба.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
169 Административно дело No 1698/2011, V състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.Ц.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 05.07.2011г.
Прекратява производството по адм. д. № 1698 по описа на Административен съд, гр. Пловдив - V състав за 2011 г.
Изпраща делото по подсъдност на Районен съд, гр. Пловдив.
Определението не подлежи на обжалване.
Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.

 
170 Административно дело (К) No 1700/2011, XXII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТАМБОЛИЙСКИ   Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 05.07.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАХД № 1700/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХХІІ състав.
ИЗПРАЩА касационна жалба на на Ангел Личев – Началник на ОЗС – Стамболийски против Решение № 2209 от 08.06.2011г. на Пловдивски районен съд по гр. дело № 148/2011г. на Пловдивски районен съд за администрирането и.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
171 Административно дело No 1709/2011, XII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 26.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на област с административен център - гр.Пловдив с правно основание чл.32, ал.2 от ЗА, във вр. с чл.45, ал.4 от ЗМСМА, обективирано в Заповед № ЗД - 06-6/27.06.2011г., с което е оспорено пред съда като незаконосъобразно решение № 518, прието по протокол № 57 от 27.05.2011г. на Общински съвет – Първомай.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1709 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.
 
172 Административно дело No 1728/2011, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.К.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 05.07.2011г.
Прекратява производството по адм.дело № 1728 по описа за 2011г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.
Изпраща по подсъдност на Районен съд – Първомай жалбата на Г.К. Апрапарова, съдебен адрес ***, офис 5-6 против Заповед № РД-15-476/15.06.2011г. на Кмета на Община Първомай за изземване на 220 поземлени имота, представляващи земеделска земя в землището на с.Драгойново, общ.Първомай, описани в Приложение № 2, неразделна част от заповедта, с обща площ от 1 596,979 дка., ползвани от жалбоподателката без правно основание, ведно с представените писмени доказателства - за разглеждане в съдебно административно производство с произнасяне по искането за спиране.
Определението не подлежи на обжалване.

 
173 Административно дело No 1765/2011, IV състав Дела по КТ И.Н.А.   Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 06.07.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по молбата на И.Н.А. ***, против “БДЖ – товарни превози” ЕООД, ПТП Пловдив.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пловдивския районен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

 
174 Административно дело No 1769/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ГЛИГАН-КОЛЕВИ И С-ИЕ СД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 05.07.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1769/2011 г. по описа на Административен съд град Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав. ИЗПРАЩАМ жалбата на СД"Глиган - Колеви и С-ИЕ", гр.Димитровград, ул.Цар Симеон, 6-Б-17, представлявано от Марияна Колева, на посочения в нея адресат Административен съд - Хасково. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
175 Административно дело No 1786/2011, IV състав Други административни дела Х.А.Ч.,
А.Х.Ч.
  Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 26.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Х.А.Ч. и А.Х.Ч. ***, против постановления за общодържавно издирване и принудително довеждане от 25.08.2010 г. на разследващ полицай И.И. и постановление за принудително довеждане от 21.12.2010 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1786 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
176 Административно дело No 1846/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни П.Д.К. НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 13.07.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1846 по описа на Административен съд – гр. Пловдив за 2011 година.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – София град.
Определението не подлежи на обжалване.

 
177 Административно наказателно дело (К) No 1848/2011, XXI състав Наказателни касационни производства НИКСТЕ ООД   Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Определение от 14.07.2011г., в законна сила от 14.07.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 1848/2011 г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХХІ състав.
ИЗПРАЩА на Пловдивския районен съд касационна жалба предявена от “НИКСТЕ” ООД, с ЕИК ***, срещу Решение от 03.06.2011 г., постановено по НАХД № 1818/2011 г. по описа на същия съд, за администрирането й.
Определението не подлежи на обжалване.

 
178 Административно дело No 1851/2011, V състав Други административни дела И.П.Д. ОД НА МВР ХАСКОВО Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 15.07.2011г.
На основание чл. 135, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 59 ЗАНН изпраща делото по подсъдност на РС - Хасково.
 
179 Частно административно дело (К) No 1852/2011, XXIV състав Частни касационни производства Т.Ц.К. ОБЩИНА КУКЛЕН Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Определение от 14.07.2011г., в законна сила от 14.07.2011г.
ОТМЕНЯ определение № 14098 от 08.07.2011 г. по адм. дело № 12772 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
СПИРА допуснатото по закон предварително изпълнение на заповед № 587 от 10.06.2011 г. на кмета на Община Куклен, с която е заповядано изземване на поземлен имот с кадастрален № 1087, находящ се в местността “Пущалото” в землището на с.Гълъбово, община Куклен, с площ 4 959,43 кв.м, с начин на трайно ползване: нива, с идентификатор 182775031087, с граници: имот № 1092 – насл. на Ангел Г. Дивров, имот № 1088 – насл. на Васил Л. Здравков и път; от Т.Ц.К..
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
180 Административно дело No 1855/2011, II състав Други административни дела АГРОТЕХНИКАСЕРВИЗ 94 ВПК МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 28.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ВПК “Агротехникасервиз 94” – с.Дъбене, общ.Карлово, обл.Пловдив “срещу мълчалив отказ от произнасяне по жалба с вх. № 94-1958/ 18.04.2011 г. по описа на МЗХ”, и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.д. № 1855/ 2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
181 Частно админист. наказателно дело (К) No 1894/2011, XXII състав Наказателни частни касационни производства К.С.М. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Определение от 25.07.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколното определение от 08.06.2011 г. по н.а.х.д. № 366 по описа на Районен съд Асеновград за 2011 година, с което производството по делото е прекратено.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
182 Частно административно дело (К) No 1950/2011, XXIII състав Частни касационни производства Л.Г.Д.,
М.Р.Ч.
  Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Определение от 28.07.2011г.
ОТМЕНЯ определение № 5368/ 03.05.2011 г. по АХД № 4964/ 2011 г. по описа на ПРС, с което е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 
183 Частно административно дело No 1952/2011, III състав Частни администр. дела КИСИ-КОСТАДИН КОСТАДИНОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 25.07.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1952/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ДА СЕ ВЪРНЕ на ответника оригиналът на административната преписка, след влизане в сила на настоящото определение и след представяне на надлежно заверено копие от същата за прилагането й към делото.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните .

 
184 Административно дело No 2012/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАНС ДПБ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 28.07.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Транс ДПБ”ЕООД гр.Септември с управител Д. П. Б. и адрес за кореспонденция гр.Септември, ул.”Княз Борис” І № 78 против РА № 24-1004467/04.04.2011 г. на ТД на НАП гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 2012 по описа на Административен съд – Пловдив за 2011 г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
185 Административно дело No 2034/2011, XV състав Други административни дела А.Д.А. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 27.07.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2034 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София-град.
Определението не подлежи на обжалване.