АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.08.2011г. до 31.08.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 936/2007, XII състав Установителни искове Ф.Х.С.,
И.Л.М.,
Д.Л.Я.
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 31.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна и недоказана исковата молба на Ф.Х.С. *** чрез процесуалните и представители адвокат К.Б. *** и адвокат Г.Ч.,*** като правоприемник на починалия в хода на процеса ищец Л.И.С. срещу Министерство на здравеопазването гр.София, площад “Св.Неделя” № 5, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за следните искови претенции, съобразно наследствените й части : 1.Заплащане на сумата от 2 666, 67 лв. /две хиляди шестотин шестдесет и шест и шестдесет и седем / лева, представляваща 1/3 идеални части от общия размер на предявения от Л.С. иск за заплащане на обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди в размер на 8 000 /осем хиляди/ лева, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба, до окончателното й изплащане; 2. Заплащане на сумата от 12 511,75 лева /дванадесет хиляди петстотин и единадесет и седемдесет и пет/лева, представляващи 4/6 идеални части от общия размер на предявения от Л.С. иск за заплащане на обезщетение за претърпените от него имуществени вреди от 18 767, 62 /осемнадесет хиляди седемстотин шестдесет и седем и шестдесет и два / лева, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба, до окончателното и изплащане.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна и недоказана исковата молба на И.Л. *** чрез процесуалния и представител адвокат Х.Р.,***, офис 5 като правоприемник на починалия в хода на процеса ищец Л.И.С. срещу Министерство на здравеопазването гр.София, площад “Св.Неделя” № 5, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за следните искови претенции, съобразно наследствените й части: 1.Заплащане на сумата от 2 666, 67 лв. /две хиляди шестотин шестдесет и шест и шестдесет и седем / лева, представляваща 1/3 идеална част от общия размер на предявения от Л.С. иск за заплащане на обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди в размер на 8 000/осем хиляди/ лева, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба, до окончателното й изплащане; 2. Заплащане на сумата от 3 127, 94/три хиляди сто двадесет и седем и деветдесет и четири/ лева за всяка от тях, представляваща 1/6 идеални части от общия размер на предявения от Л.С. иск за заплащане на обезщетение за претърпените от него имуществени вреди от 18 767, 62 /осемнадесет хиляди седемстотин шестдесет и седем и шестдесет и два / лева, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба, до окончателното й изплащане.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна и недоказана исковата молба на Д.Л.Я. *** чрез процесуалния и представител адвокат Х.Р.,***, офис 5 като правоприемник на починалия в хода на процеса ищец Л.И.С. срещу Министерство на здравеопазването гр.София, площад “Св.Неделя” № 5, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, за следните искови претенции, съобразно наследствените й части: 1.Заплащане на сумата от 2 666, 67 лв. /две хиляди шестотин шестдесет и шест и шестдесет и седем /лева, представляваща 1/3 идеална част от общия размер на предявения от Л.С. иск за заплащане на обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди в размер на 8 000/осем хиляди/ лева, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба, до окончателното й изплащане; 2. Заплащане на сумата от 3 127, 94/три хиляди сто двадесет и седем и деветдесет и четири/ лева за всяка от тях, представляваща 1/6 идеални части от общия размер на предявения от Л.С. иск за заплащане на обезщетение за претърпените от него имуществени вреди от 18 767, 62 / осемнадесет хиляди седемстотин шестдесет и седем и шестдесет и два / лева, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на исковата молба, до окончателното й изплащане.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.

 
2 Административно дело No 1988/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ГАЛАКСИ ГЕЙТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 15.08.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160900712/28.08.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив срещу "Галакси гейт" ООД със седалище в ***, адрес на управление ***, и адрес за кореспонденция ***, Булстат: ***, представлявано от А.И.П., който ревизионен акт е потвърден с Решение № 101/15.02.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "Галакси гейт" ООД със седалище в ***, адрес на управление ***, и адрес за кореспонденция ***, Булстат: ***, представлявано от А.И.П., разноски по делото в размер 3188,50 лв. (три хиляди сто осемдесет и осем лева и 50 ст.).
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
3 Административно дело No 2178/2009, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Т.Г.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 02.08.2011г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт 2600900334/28.09.2009г., издаден от Е.Г. на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Хасково, потвърден с решение № 790 от 23.11.2009 г. на И.Д. Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, с която на жалбоподателя Т.Г.А. е установен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006г. и В ЧАСТТА, с която са установени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004г. за разликата над 870,99лв. и съответните лихви от 612.82лв. до пълния размер от 944.80лв. и лихва от 664.75лв., данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. за разликата над 45 110,19лв. и съответните лихви от 9 080.67лв. до пълния размер от 60 530.80лв. и лихва от 12 184.83лв. като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Г.А., срещу ревизионен акт № 2600900334/28.09.2009г. издаден от Е.Г. на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Хасково, потвърден с решение № 790 от 23.11.2009 г. на И.Д. Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП в останалата част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на Т.Г.А. *** направените разноски в размер на 1 540лв. (хиляда петстотин и четиридесет лева), съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА Т.Г.А. *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата в размер на 2 040лв. (две хиляди и четиридесет лева), равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
4 Административно дело No 2282/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни СИЕРА-90 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 03.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “СИЕРА – 90” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 126627776, със седалище и адрес на управление гр.Димитровград, ул.”Емилиян Станев” № 4, вх.В, ет.2, ап.4, представлявано от управителя и едноличен собственик В.Д.В. против ревизионен акт /РА/ № 2600900279/30.09.2009г., издаден от П.К.К. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Хасково/сега ТД на НАП – гр.Пловдив/ ПОТВЪРДЕН с Решение № 821/04.12.2009г. на Директор Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в частта за допълнително установения корпоративен данък за 2007г. в размер на 3462,41 лв., ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 458, 30 лв., за установените лихви за корпоративен данък за 2005г. в размер на 7,34 лв., както и за допълнително установения корпоративен данък за 2003г., в размер на 31 700, 44 лв., ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 23 135,92 лв.
ОСЪЖДА “СИЕРА – 90” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 126627776, със седалище и адрес на управление гр.Димитровград, ул.”Емилиян Станев” № 4, вх.В, ет.2, ап.4, представлявано от управителя и едноличен собственик В.Д.В. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция сумата от 1625, 28 /хиляда шестотин двадесет и пет и 0,28 / лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
5 Административно дело No 54/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни НИКОЛАС ЗАРИФИС-АСПА ЕЛАС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 17.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “НИКОЛАС ЗАРИФИС – АСПА ЕЛАС” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ **** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК ****0 представлявано от Н.Г.З. против ревизионен акт /РА/ № 160901009 от 30.10.2009г., издаден от Р.Б.Т. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 874 от 18.12.2009г. на Директор на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив в обжалваната част за допълнително начислен ДДС за данъчен период м.Януари 2008г. в размер на 12 354,73 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 141,81 лв.
ОСЪЖДА “НИКОЛАС ЗАРИФИС – АСПА ЕЛАС” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ **** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК ****0 представлявано от Н.Г.З. да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 699 /шестотин деведесет и девет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
 
6 Административно дело No 61/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Р.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 19.08.2011г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 260900427 от 04.11.2009 г., издаден от М.В.Т., на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 857/15.12.2009 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно установено задължение за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. в размер на 19655,40 лв., ведно със законната лихва, като намалява установеното задължение от 19655,40 лв. на 19535,40 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на Д.Р.В., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Хасково, ул. “Алеко Константинов” № 13, сумата от 10,60 лв. /десет лева и 60 стотинки/, представляваща съответната част от сторените от последния разноски по производството за заплащане на държавна такса, такси за издаване на съдебни удостоверения възнаграждение за вещи лица и възнаграждение за един адвокат.
ОСЪЖДА Д.Р.В., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Хасково, ул. “Алеко Константинов” № 13, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата 1040 лв. /Хиляда и четиридесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
7 Административно дело No 167/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Г.А.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 02.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.Д., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Г.А. – Анди - 94”, със седалище и адрес на управление, гр.Хасково, ул.”Атон” № 6 - 14, вх.Б, ап.92 против Ревизионен акт № 260-900201 от 14.10.2009г. издаден от Е.Д.Г., на длъжност – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково /сега ТД на НАП Пловдив/, в частта, с която същият е потвърден с Решение № 830 от 08.12.2009 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите за непризнатото право на данъчен кредит в размер на 27 888, 54 лв. и определени лихви за просрочие в размер на 14 604,13 лв., и за определените дължими суми към бюджета, както следва: данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2002год. в размер на 7538.97 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 6463.14 лв.; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2003год. в размер на 2164.47 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 1577. 99лв.; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ за отчетната 2004 год. в размер на 6879.55 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 4149.58 лв., данък по чл. 35 от ЗОДФЛ за отчетната 2005 год. в размер на 7962.83 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 3822.11 лв.
ОСЪЖДА Г.А.Д., ЕН **********, в качеството му на едноличен търговец с фирма “Г.Д. – Анди - 94”, с ЕИК по БУЛСТАТ 836161745 със седалище и адрес на управление, гр.Хасково, ул.”Атон” № 6 -14, вх.Б, ап.92 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция сумата от 2 111 /две хиляди сто и единадесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
8 Административно дело No 592/2010, V състав Дела по ЗМСМА П.В.Ч.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 03.08.2011г.
ДОПЪЛВА Решение № 847 от 09.06.2010г. по адм. д. № 592/2010 г. на АС-Пловдив, V състав, с още един абзац, а именно:
ОТХВЪРЛЯ жалбата срещу Заповед № 10ОА290/16.02.2010 г. на Кмета на Община Пловдив в частта й, с която на жалбоподателката са определени задължения за такса за “битови отпадъци” за периода от 01.01.2005г.- 31.12.2009г. за недвижим имот, находящ се в гр. Пловдив, ул. Ил. Макариополски № 64, ведно с лихва за просрочие за всяка една от сумите поотделно.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.

 
9 Административно дело No 705/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни НАРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 11.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “НАРС” ЕООД със седалище и адрес на управление с. К., общ. Р., ул. “Чепинец” № 7, чрез управителя С.А.Г., против Ревизионен акт № 1300900431 от 04.12.2009 г., издаден от Ц.С.Д., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 135 от 04.03.2010 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив на Национална агенция по приходите, в частта му, с която спрямо “НАРС” ЕООД за отчетни периоди м.06 и 07.2005г. е отказан данъчен кредит в размер на 4 057.04лв. по фактури с издател “Д.Б.” ООД; за отчетни периоди м.12.2005г., м.03, 04, 05, 06 и 09.2006г. е отказан данъчен кредит в размер на 19 597.73лв. по фактури с издател “А.Е.К.” АД; за отчетен период м.03.2006г. е отказан данъчен кредит в размер на 1 200.00лв. по фактура с издател “Т-Г. ООД; за отчетни периоди м. 08, 09, 10, 11 и 12.2006г. е отказан данъчен кредит в размер на 19 185,52лв. по фактури с издател “ДДМ – 2000” ООД; за отчетни периоди м. 03 и 05.2007г. е отказан данъчен кредит в размер на 6 100.00лв. по фактури с издател “А.К.1” ЕООД и са определени съответни лихви за просрочие при разчитането на данъка с бюджета, съответно за отчетен период 2006г. е определено задължение за внасяне на корпоративен данък по ЗКПО в размер на 3375.00лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 1 327.11лв.
ОСЪЖДА “НАРС” ЕООД със седалище и адрес на управление с. К., общ. Р., ул. “Чепинец” № 7 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2024,90лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
10 Административно дело No 719/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни КАПРИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 03.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Капри”ООД, представлявано от Давид Николаев Гетов, с адрес за кореспонденция: гр.София,ж.р.“Надежда І”,ул.“Пролетарска”№31, против Ревизионен акт № 900464/07.12.2009г., издаден от Веска Василева Дошкова – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Пазарджик, потвърден с Решение № 161/12.03.2010 г. на директор дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Капри”ООД, за данъчни периоди месец Февруари 2003г., месец Май 2005г. и месец Май 2006г., са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право данъчен кредит в размер на общо на 37 260,10 лева, ведно с прилежащите лихви от 31 631,54 лева.
ОСЪЖДА “Капри”ООД, представлявано от Давид Николаев Гетов, с адрес за кореспонденция: гр.София, ж.р.“Надежда І”, ул.“Пролетарска”№31, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1 827,83 /хиляда осемстотин двадесет и седем лева и осемдесет и три стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
11 Административно дело No 975/2010, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Н.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 19.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Н.С., ЕГН **********,***, е оспорил Заповед № ДК-02-Пд-18/01. 07.2010г. на Началникът на Сектор-Пловдив при РДНСК “Южен Централен Район”.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
12 Административно дело No 1016/2010, XVII състав Искове за обезщетение Г.Д.П.,
Л.Д.Х.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 16.08.2011г.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Г.Д.П.,***, сумата от 2855,59 лв. (две хиляди осемстотин петдесет и пет лева и 59 стотинки), представляваща обезщетение за претърпени от него имуществени вреди, в резултат на незаконен административен акт отменен по съответния ред с влязло в законна сила съдебно решение, изразяващи се в разрушаването на промишлена сграда, находяща се в гр. Пловдив, ул. “Тодор Александров” № 88, в УПИ ХVІІ - 1563, квартал 156 „Въстанически-юг”, по плана на гр. Пловдив, район “Южен”, ведно със законната лихва, считано от 24.03.2010 г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Л.Д.Х.,***, сумата от 2855,59 (две хиляди осемстотин петдесет и пет лева и 59 стотинки) лева, представляваща обезщетение за претърпени от нея имуществени вреди, в резултат на незаконен административен акт отменен по съответния ред с влязло в законна сила съдебно решение, изразяващи се в разрушаването на промишлена сграда, находяща се в гр. Пловдив, ул. “Тодор Александров” № 88, в УПИ ХVІІ - 1563, квартал 156 „Въстанически-юг”, по плана на гр. Пловдив, район “Южен”, ведно със законната лихва, считано от 24.03.2010 г. – датата на подаване на исковата молба, до окончателното изплащане на сумата.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Г.Д.П.,*** и Л.Д.Х.,***, искови претенции за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди - по 2000 лева на всеки от тях, претърпени в резултат на незаконен административен акт отменен по съответния ред с влязло в законна сила съдебно решение, изразяващи се в причинените им негативни изживявания, стрес и унижение, ведно със законната лихва, считано от подаването на исковата молба.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.Д.П.,***, иск за присъждане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 4 800 лева, претърпени в резултат на незаконен административен акт отменен по съответния ред с влязло в законна сила съдебно решение, изразяващи се в заплащане на наем за периода 03.01.2009 г. - 31.12.2009 г. /или по 400 лева месечно/, за осъществяване на търговската му дейност, ведно със законната лихва, считано от подаването на исковата молба.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Г.Д.П.,***, сумата от 313,48 лв. /триста и тринадесет лева и 48 стотинки/, представляваща съответната част от направените по делото разноски за заплащане на адвокатско възнаграждение, депозит за вещо лице и държавна такса.
ОСЪЖДА Г.Д.П.,*** и Л.Д.Х.,*** да заплатят на Община Пловдив, сумата от 454 лв. /четиристотин петдесет и четири лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
13 Административно дело No 1090/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни БИРНИКОВ-МАГДАЛЕНА АНГЕЛОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 22.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.А.А., в качеството и на едноличен търговец с фирма “Б. – М.А..”, със седалище и адрес на управление, гр. Велинград, ул. “Цар Самуил” № 59 против Ревизионен акт № 1300900567 от 16.02.2010 г., издаден от Ц.С.Д., на длъжност – старши инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 309 от 10.05.2010 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно управление на Национална агенция по приходите, в частта му, с която на ЕТ “Б. – М.А..” са определени дължими към бюджета суми, както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за отчетната 2003 г. в размер на 53570.00 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 41010.11 лв.; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за отчетната 2004 год. в размер на 69026.04 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 44154.42 лв.; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за отчетната 2005 год. в размер на 30831.09 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 15923.67 лв.; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за отчетната 2006 год. в размер на 3856.80 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 1433.58 лв.; данък по чл. 35 от ЗДДФЛ за отчетната 2007 год. в размер на 3021.42 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 734.92 лв. и данък по чл. 35 от ЗДДФЛ за отчетната 2008 год. в размер на 7253.11 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 670.30 лв.
ОСЪЖДА М.А.А., в качеството и на едноличен търговец с фирма “Б. – М.А..”, със седалище и адрес на управление, гр. Велинград, ул. “Цар Самуил” № 59, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция сумата от 5819.91лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
14 Административно дело No 1159/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ШАТО МАРКОВО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 15.08.2011г.

ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1601000276/23.03.10г., издаден от Нина Иванова Плачкова на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 340/17.05.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” Пловдив.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, да заплати на «ШАТО МАРКОВО” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 160125536, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Коматевско шосе” № 43А, представлявано от Стефан Борисов Йосифов сумата в размер на 1190 лв. /хиляда сто и деветдесет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му. 
15 Административно дело No 1327/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни АВТО ИЛЧЕВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 04.08.2011г.
ОТМЕНЯ /РА/ № 260800108/23.04.2008г., издаден от Веселина Георгиева Господинова – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Хасково, потвърден с решение № 505/07.07.2008г. на Директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП в частта на непризнат данъчен кредит за сумата над 42 176,94лв., ведно със съответните лихви за забава, като отхвърля жалбата в останалата част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “АВТО ИЛЧЕВ” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 126509009, с адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК гр. Симеоновград, ул.”Отец Паисий” № 12Б, представлявано от управителя Илчо Лозев Илчев да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив направените разноски по делото в общ размер на 1 184.30лв. (хиляда сто осемдесет и четири лева и тридесет стотинки).
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
16 Административно дело No 1390/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ИТАЛИ КАНСТРАКШЪН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 12.08.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт Ревизионен акт № 160901586 от 07.01.2010г., издаден от Ф.Т. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 117 от 18.02.2010 г. на Директор на Дирекция ”ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, с която на “ИТАЛИ КАНСТРАКШЪН” ООД, ЕИК *** със седалище и адрес кореспонденция ***, представлявано от А.М., за данъчен период Месец Септември 2008г. е допълнително начислен данък добавен стойност за внасяне в размер на 10 031 лева, ведно с прилежащите лихви за забава в размер общо на 3 125,16 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “ИТАЛИ КАНСТРАКШЪН” ООД, ЕИК *** със седалище и адрес кореспонденция гр.Пловдив, ул.“Сан Стефано”№53, представлявано от А.М., сумата от 43,40 /четиридесет и три лева и четиридесет стотинки/, разноски по делото по съразмерност и компенсация.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
17 Административно дело No 1417/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.М.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 10.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.И., ЕГН ********** действащ като едноличен търговец с фирма ”ДИНЕЛ – Д.И.”, със седалище и адрес на управление, гр.Харманли, ул.”Преслав” № 44, ЕИК по БУЛСТАТ ******** против Ревизионен акт № 260900681 от 20.04.2009г. издаден от Веселина Георгиева Господинова, на длъжност – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково /сега ТД на НАП Пловдив/, в частта, с която същият е потвърден с Решение № 429 от 16.06.2010 год. на Заместник директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите за определените дължими суми към бюджета, както следва: данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2003 год. в размер на 6788, 00 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 5331,67 лв.; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2004 год. в размер на 3103,80 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 2063,61 лв., данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2006 год. в размер на 9979,50 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 4052,07 лв.; данък по чл. 48, ал.1 от ЗДДФЛ за отчетната 2007 год. в размер на 914,15 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 238, 65 лв.; данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ за отчетната 2008 год. в размер на 17063,30 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 1881,14 лв. и изменен със същото решение по отношение на определените дължими суми към бюджета за данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005год., намалени от 12308,10 лв. на 11350, 75 лв., ведно със съответните лихви за просрочие, намалени от 6785,61 лв. на 6257,69 лв.
ОСЪЖДА Д.М.И., ЕГН ********** действащ като едноличен търговец с фирма ”ДИНЕЛ – Д.И.”, със седалище и адрес на управление, гр.Харманли, ул.”Преслав” № 44, ЕИК по БУЛСТАТ ****** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно управление на Национална агенция сумата от 1830, 48 /хиляда осемстотин и тридесет и 0.48/ лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му. 
18 Административно дело No 1434/2010, XVII състав Дела по КСО ВМА-ББАЛ-ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 19.08.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 65 от 24.03.2009 г. постановено от Директора на Районно управление “Социално осигуряване” гр. Пловдив на Националния осигурителен институт, и потвърденото с него Разпореждане № 88 от 27.01.2009 г., постановено от Ръководител на контрола по разходите на ДОО към Районно управление “Социално осигуряване” гр. Пловдив, в частта му с която на ВМА – ББАЛ, гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” № 81, са определени като задължение за внасяне: констатиран начет за неправилно изплатена пенсия за осигурителен стаж и възраст на В. А. Ц. от гр. Пловдив, бул. “В. Априлов” № 18-А, ет. 3, по вина на осигурителя ВМА – ББАЛ, Пловдив, за периода 08.01.2004 г. до 08.01.2009 г., общо в размер на 1573,93 лв. и съответни лихви в размер общо на 1184,36лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
19 Административно дело No 1449/2010, III състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Х.И.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 03.08.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 507/06. 04.1998г. на Кмета на Община Карлово, с която на основание § 62, ал.3 от ПЗР към ПМС№456/11.12.97г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ/ДВ бр.122/97г./ на П.Д.Г. е признато право да закупи имот пл. № 1485 с площ от 800 м?, находящ се в местността “Таинка”, землището на гр.Карлово, кв.Сушица, на основание § 4б от ПЗР на ЗСПЗЗ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ВРЪЩА преписката на Кметна на Община - Карлово, за постановяване на административен акт по молба вх. № АБ-94-П-201/15.12.1997г. от П.Д.Г. при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящото решение, в тази му част.
ОСЪЖДА Община Карлово, да заплати на Х.И.Х., ЕГН **********,***, сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева, разноски по делото.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 1449/2010г. по описа на Административен съд – Пловдив, І отделение, ІІІ състав, по отношение на С.К.Г.,*** и С.Н.Д.,***, и ЗАЛИЧАВА същите като заинтересовани страни от списъка за призоваване по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта с която е прекратено производството по делото, имаща характер на определение подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на лицата, по отношение на които делото е прекратено.

 
20 Административно дело No 1477/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни РОБЕРТ-В ДОРЕВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 05.08.2011г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Роберт-В Дорев” ЕООД, ЕИК 115767339, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Дунав” № 16, ет.6, ап.16, представлявано от Ангел Кирилов Гунчев ЕГН ********** ***, Делови център Пловдив, ул. “Хан Кубрат” № 1, ет.4 офис 404 адв.Ю.Р. ПРОТИВ Ревизионен акт /РА/ № 160902161/08.04.2010г., издаден от Павлина Стоянова Даскалова – инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 416 от 14.06.2010 г. на Директор Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, в която на оспорващия са определени данъчни задължения за данък добавена стойност за внасяне в размер на 39 256,60 лв. и са начислени и прилежащи лихви за забава за несвоевременно разчитане с бюджета в размер на 10 374,15 лв. , като неоснователна. Да се изпратят екземпляри от решението на страните.
ОСЪЖДА “Роберт-В Дорев” ЕООД, ЕИК 115767339, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Дунав” № 16, ет.6, ап.16, представлявано от Ангел Кирилов Гунчев ЕГН ********** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1442.60лв. /хиляда четристотин четирдесет и два лева и шестдесет стотинки/ , представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
21 Административно дело No 1479/2010, XII състав Дела по КСО Л.С.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 25.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.М.,*** против Решение № 161/22.06.2010 година на директора на Районно управление "Социално осигуряване" /РУ “СО”/ – Пловдив.
ОСЪЖДА Л.С.М.,***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" /РУ “СО”/ – Пловдив сумата от 100 (сто) лв. съставляваща равностойността на осъществената по делото юрисконсултска защита.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
22 Административно дело No 1531/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни П.Л.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 17.08.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт /РА/ № 261000740/12.05.2010год., издаден от Евгений Димов Генчев – орган по приходите при Териториална дирекция на НАП – гр.Хасково/сега ТД на НАП – Пловдив/, потвърден с Решение № 486/05.07.2010г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, в обжалваната част относно непризнато право на данъчен кредит на П.Л.Д., ЕГН **********, като ЕТ “ИРПЕ - Т. Даскалов – П.Д.”, с ЕИК по БУЛСТАТ 126090746, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.”Недялка Симеонова” № 2 в размер на 6378,02 лв., за данъчни периоди м.Март.2004г., м.Април.2004г., м.Май.2004г. и м.Юни.2004г. по 11 броя данъчни фактури, издадени от “АКРА” ООД – гр.Бургас, ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 4972, 12 лв., определени вследствие на коригираните резултати за съответните данъчни периоди.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите да заплати на П.Л.Д., ЕГН ********** *** сумата от 1250 / хиляда двеста и петдесет / лева, представляваща извършени от последната разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му. 
23 Административно дело No 1592/2010, XII състав Дела по ЗМСМА Д.К.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 01.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Ч. ***, с ЕГН ********** в качеството си на ЕТ “ПЕРУН – Д.Ч.”, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. “Гоце Делчев” № 8, ЕИК 160018242 против Заповед № А -1185 от 06.07.2010г. на Кмета на Община Асеновград, с която е ограничено работното време на ресторант “Царевец” в рамките на установеното в чл.16, ал.1 и 2 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществен ред, чистота и безопасност на движението на територията на Община Асеновград.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
24 Административно дело No 1625/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни НАРИНА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 02.08.2011г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 161000297/26.05.2010 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр. Пловдив, в частта, потвърдена с Решение № 509/13.07.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив, като НАМАЛЯВА размера на допълнително начисления ДДС на "Нарина" ООД, Булстат: *** за данъчен период м.юни 2009 г. – от 7050.74 лв., на 5810.04 лв.
ОСЪЖДА "Нарина" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от С.О., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 438.39 лв. (четиристотин тридесет и осем лева и 39 ст.) юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "Нарина" ООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от С.О., разноски в размер на 147,85 лв. (сто четиридесет и седем лева и 85 ст.), съобразно уважената част от жалбата.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
25 Административно дело No 1649/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛ 2002 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 18.08.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241000701/20.05.2010г.,издаден от Йовка Желязкова Терзиева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП–Пловдив, офис Стара Загора, потвърден с Решение № 545/22.07.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, с която на ”Метал 2002”ООД, със седалище и адрес на управление, гр.Стара Загора, ул.”Св. Княз Борис”№85, вх.А, ет.3, ЕИК 123593112, представлявано от управителя Веселин Костов Драгов, са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 49 318,80 лева, за данъчни периоди месец Юли 2008г. и месец Ноември 2009г., ведно със съответните лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ”Метал 2002”ООД, със седалище и адрес на управление, гр.Стара Загора, ул.”Св. Княз Борис”№85, вх.А, ет.3, ЕИК 123593112, представлявано от управителя Веселин Костов Драгов, да заплати на Дирекция “ОУИ” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 2 812,19 /две хиляди осемстотин и дванадесет лева и деветнадесет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
26 Административно дело No 1754/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни КЛУБ ПО АЕРОБИКА ВИОЛЕНА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 19.08.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 26-1000919/22.06.2010 г., издаден от Т.М.И. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 547/26.07.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „КЛУБ ПО АЕРОБИКА ВИОЛЕНА”, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 ДОПК гр. Хасково, ул. ”Драгоман” № 2, зала „Дружба”, ет. 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 126177279, представлявано от Председателя на управителния съвет Т.М.И., е установен корпоративен данък, както следва: за 2005 г. в размер на 2394,15 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 1359,35 лв.; за 2006 г. в размер на 3743,61 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 1632,34 лв.; за 2007 г. в размер на 1540,16 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 448,60 лв.; за 2008 г. в размер на 1834,59 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 255,64 лв.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „КЛУБ ПО АЕРОБИКА ВИОЛЕНА”, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 ДОПК гр. Хасково, ул. ”Драгоман” № 2, зала „Дружба”, ет. 3, с ЕИК по БУЛСТАТ 126177279, представлявано от Председателя на управителния съвет Т.М.И., сумата от 1060 лв. /хиляда и шестдесет лева/, представляваща заплатените държавна такса за образуване на съдебно производство, депозити за вещи лица и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
27 Административно дело No 1790/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ТАУН ПРОПЪРТИС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 24.08.2011г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 091000781/29.06.2010г., издаден от Никола Светлозаров Чанев – инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, офис - Кърджали потвърден с Решение № 560/29.07.2010г. на Директор Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, като НАМАЛЯВА размера на допълнително определения при ревизията на "Таун Пропъртис" ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 120560947, със седалище и адрес на управление гр.Смолян, ул.”Евридика” № 11, ет.1, представлявано от управителя В.А.К. корпоративен данък за 2008г. от 14 866,30 лв. на 2 111,73 лв., ведно с прилежащи лихви за забава.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на "Таун Пропъртис" ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 120560947, със седалище и адрес на управление гр.Смолян, ул.”Евридика” № 11, ет.1, представлявано от управителя В.А.К., сумата от 765 (седемстотин шестдесет и пет) лева, съставляваща сторените разноски по производството, съразмерно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА “Таун Пропъртис" ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 120560947, със седалище и адрес на управление гр.Смолян, ул.”Евридика” № 11, ет.1, представлявано от управителя В.А.К. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив сумата от 98 (деветдесет и осем) лева, съставляваща сторените разноски по производството, съразмерно отхвърлената част от жалбата.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
28 Административно дело No 1829/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни АПОЛОНИЯ ВИНЕЯРДС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 02.08.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 261000626 от 25.05.2010г., издаден от Ася Младенова Котетерова – главен инспектор по приходите в ТД на НАП– Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с Решение № 567/30.07. 2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на “Аполония Винеярдс”ЕООД,гр.Любимец, са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне за данъчни периоди месец Юли 2006г. и месец Май и месец Юни на 2007г., в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 173 566,65 лева, ведно с прилежащите лихви за забава в размер общо на 67 601,51 лева.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261000626 от 25.05. 2010г., издаден от Ася Младенова Котетерова – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с Решение № 567/30.07. 2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на “Аполония Винеярдс” ЕООД, гр.Любимец, са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне за данъчен период месец Декември 2007г. в размер общо на 40 625,31 лева, ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 12 793,70 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
29 Административно дело No 1871/2010, VII състав Дела от администр. характер - данъчни КАМ М ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “КАМ М” ЕООД със седалище и адрес на управление **** срещу Ревизионен акт № 161001647/ 21.06.2010 г., издаден от Н.С.Х. – ст. инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 608/12.08.2010 г. на Директора Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на дружеството за данъчни периоди: юни 2006 г., октомври 2006 г. и февруари 2009 г. е отказано право на данъчен кредит общо в размер на 382 952 лева по фактури, издадени от “МИКОЛ - 1” ЕООД и “ПАУЪР ТРЕЙД” ЕООД и са начислени лихви за забава в размер на 58 009,85 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “КАМ М” ЕООД със седалище и адрес на управление **** да заплати на Дирекция “ОУИ”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 9 296,24/девет хиляди двеста деветдесет и шест лева и двадесет и четири стотинки/ разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
30 Административно дело No 1930/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни А.Г.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 05.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.Г.Б., ЕГН **********,***, против ревизионен акт № 261001551 от 28.06.2010 г., издаден от Петър Кръстев Кръстев, главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 633 от 18.08.2010 г. на зам.-директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, за допълнително определени данък по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) за 2003 г. в размер на 23 496,74 лева и лихви 18 843,46 лева, данък по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) за 2004 г. в размер на 12 805,07 лева и лихви 8 669,46 лева, непризнат данъчен кредит в размер на 22 607,46 лева с прилежаща лихва в размер на 7 464,04 лева.
ОСЪЖДА А.Г.Б., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2 327 (две хиляди триста двадесет и седем) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването.

 
31 Административно дело No 1966/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 22.08.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 1374/ 13.08.2010 г. на началника на Митница Пловдив, с което се коригира ЕАД № 07BG003007H0017167/20071009 и са променени стойностите в кл.22 "Валута и обща фактурна стойност", кл.42 "Цена на стоката", кл.45 "Уточняване", кл.46 "Статистическа стойност" и кл.47 "Изчисляване на вземанията", като на "Кастел Експорт" ООД – гр. Карлово, ЕИК 825362890, с адрес на управление гр. Карлово, ул. „Ген. Скобелев” № 4 А, представлявано от Петър Димитров Ламбрев, е определено за доплащане ДДС в размер на 3903,41 лв. ведно с лихва за периода от 09.10.2007 г. до 30.07.2010 г. в размер на 1451,56 лв.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Кастел Експорт" ООД – гр. Карлово, ЕИК 825362890, с адрес на управление гр. Карлово, ул. „Ген. Скобелев” № 4 А, представлявано от Петър Димитров Ламбрев, сумата от 1340 /хиляда триста и четиридесет/ лева, представляващи разноски по делото и заплатен адвокатски хонорар за осъществената защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
32 Административно дело No 2041/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Т.Ц.,
П.В.В.,
Г.Ц.Т.,
И.П.С.,
С.Т.Ц.,
А.Х.С.,
Т.З.Т.,
Н.Х.П.,
С.О.А.,
В.Л.Е.,
Ц.Д.Т.,
А.А.А.,
М.П.Ц.,
К.С.А.,
Д.П.Г.,
И.Д.С.,
Д.Х.К.,
Д.Д.Б.Л.
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 22.08.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-48/ 03.06.2009 г. на ИД на АГКК гр.София за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив в частта й за имоти с ИД 56784.518.1135 и 56784.518.1142 и ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на това решение указания.


Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
Председател:


 
33 Административно дело No 2056/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни С.Я.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 02.08.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 091000359 от 05.07.2010 год., издаден от К.Г.Д. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Кърджали, потвърден с Решение № 671 от 01.09.2010 год. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на С.Я.М. *** са определени дължими към бюджета сумите, както следва : данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2004год. в размер на 997.62лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 678.40лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005год. в размер на 812.99лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 452.16лв. ; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2006год. в размер на 675.67лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 285.25лв. ; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за отчетната 2007год. в размер на 2 041.47лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 576.86лв. ; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за отчетната 2008г. в размер на 1 572.48лв. и съответните лихви за просрочие в размер на 52.93лв.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.Я.М. *** срещу Ревизионен акт № 091000359 от 05.07.2010 год., издаден от К.Г.Д. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Кърджали, потвърден с Решение № 671 от 01.09.2010 год. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с м частта му, с която на С.Я.М. са определени дължими към бюджета сумите, както следва : лихви за закъснение по ГДД за 2008г. в размер на 271.75лв. ; лихви за закъснение по ГДД за 2005г. в размер на 0.16лв.; годишна изравнителна вноска за ДОО – самоосигуряващо се лице за 2003год. в размер на 594.72лв. и съответните лихви за просрочие в размер на 849.04лв. ; годишна изравнителна вноска за ДЗПО – УФ – самоосигуряващо се лице за 2003год. в размер на 44.05лв. и съответните лихви за просрочие в размер на 60.07лв. ; годишна изравнителна вноска за ЗО – самоосигуряващо се лице за 2003год. в размер на 132.16лв. и съответните лихви за просрочие в размер на 106.37лв. ; годишна изравнителна вноска за ДОО – самоосигуряващо се лице за 2004год. в размер на 2 925.00лв. и съответните лихви за просрочие в размер на 3 516.52лв. ; годишна изравнителна вноска за ДЗПО – УФ – самоосигуряващо се лице за 2004год. в размер на 337.50лв. и съответните лихви за просрочие в размер на 405.75лв. ; годишна изравнителна вноска за ЗО – самоосигуряващо се лице за 2004год. в размер на 675.00лв. и съответните лихви за просрочие в размер на 459.01лв. ;
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на С.Я.М. *** сумата от 771.00лв., представляваща съответната част от заплатени от последният, разноски по производството.
ОСЪЖДА С.Я.М. ***, да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив сумата от 837.00лв., представляваща съответната част от разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
34 Административно дело No 2129/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДОНАТЕКС И КО ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 15.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Донатекс и Ко” ЕООД – ***, представлявано от Д.И.И., против Заповед № 786/14.09.2010 г. на кмета на Община Карлово, издадена на основание чл.73, ал.1 от ЗУТ.
ОСЪЖДА “Донатекс и Ко” ЕООД – ***, представлявано от Д.И.И. *** сумата от 240 /двеста и четиридесет/ лева разноски по делото.
ОСЪЖДА “Донатекс и Ко” ЕООД – ***, представлявано от Д.И.И. да заплати на В.П. *** сумата от 300 /триста/ лева разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните с препис за неговото изготвяне.
 
35 Административно дело No 2235/2010, XVI състав Дела по ЗОС Д.И.О. ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 04.08.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 25.07.2011 г., с което е даден ход за разрешаване на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.О. ***, Пловдивска област, ул."38-1", ЕГН: **********, срещу Заповед № 322/04.10.2010 г. на Кмета на общ.Калояново.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2235 по описа на Административен съд – Пловдив за 2010 г.
ОСЪЖДА Д.И.О. ***, Пловдивска област, ул."38-1", ЕГН: **********,*** юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).
Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.


 
36 Административно дело No 2244/2010, VII състав Дела от администр. характер - данъчни СЪНИ ИН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 19.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Съни ин”ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 9, вх. Б, ет. 2, ап. 4 срещу Ревизионен акт№ 161000961/06.08.2010г., издаден от Райна Борисова Танева – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 727/ 28.09.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който е отказан данъчен кредит в размер на 12 796.88 лв. и допълнително е начислен ДДС в размер на 75 948.88 лв., както и лихви за просрочие в размер на 19 074.92 лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Съни ин”ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 9, вх. Б, ет. 2, ап. 4, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 2 606.41 /две хиляди шестстотин и шест и 0.41/ лв. разноски по делото за защита от юрисконсулт.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
37 Административно дело No 2292/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.С.С.,
Т.П.С.,
Л.П.С.,
Д.П.А.,
С.И.Г.,
Г.И.Г.,
Т.И.Г.
СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 04.08.2011г.
ОТМЕНЯ по жалбата на П.С.С., Т.П.С., Л.П.С., Д.П.А., С.И.Г., Г.И.Г. и Т.И.Г. ***, чрез адв. Н.Д.,***3, мълчалив отказ на началника на СГКК – Пловдив да се произнесе по преписка вх.№ 94-20861/ 13.09.2010 г., с която се иска отстраняване на непълноти и грешки на основни данни в кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пловдив.
ВРЪЩА преписката на началника на СГКК – Пловдив за приключване на процедурата в едномесечен срок, при съобразяване с указанията в мотивите на решението.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
 
38 Административно дело No 2350/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни М.К.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 08.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.П., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 ДОПК *** 2, против Ревизионен акт /РА/ № 161001852/16.08.2010 г., издаден от И.К.К. – инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 746/08.10.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно непризнат данъчен кредит в размер на 27965,64 лв., ведно със законната лихва в размер на 2211,93 лв.
ОСЪЖДА М.К.П., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 ДОПК *** 2, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1053 лв. /хиляда петдесет и три лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
39 Административно дело No 2454/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни С.Х.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 12.08.2011г.

ОТМЕНЯ ревизионен акт № 161001659/02.08.2010 г. на орган по приходите при Териториална дирекция на НАП – гр.Пловдив, изменен с решение № 775 от 22.10.2010 г. на директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при НАП, В ЧАСТТА в която след изменението на С.Х.К.,*** е установен данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 964,90 лв. и лихва от 280.29лв., като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х.К., ЕГН ********** *** против ревизионен акт № 161001659/02.08.2010 г. на орган по приходите при Териториална дирекция на НАП – гр.Пловдив, изменен с решение № 775 от 22.10.2010 г. на директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при НАП, В ЧАСТТА, в която след изменението на жалбоподателя е установен данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. в размер на 1590.74 лв. и лихва от 913.37 лв.
ОСЪЖДА С.Х.К.,*** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 290 /двеста и деветдесет / лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на С.Х.К., ЕГН ********** *** сумата от 100 /сто/ лева, представляваща заплатени разноски за държавна такса и депозит за вещо лице.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
40 Административно дело No 2539/2010, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Н.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 18.08.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № А-1423 от 18.08.2010 г. на Кмета на Община Асеновград, с която, е одобрено Решение на Техническата служба, взето на 28.07.2010 г., с което са определени застроените площи на имоти пл.№ № 2.2, 6.1 и 7.1, записан като собственост на наследниците на Н.А.К. с обща площ по графични данни 3 111 кв.м. както следва – в улица с о.т. 75-76-77-1280 кв.м., вместо което определя като незастроени площи на имоти пл.№2.2, 6.1 и 7.1, записани като собственост на наследниците на Н.А.К., в нереализирана на място улица с о.т.75-76-77 – 1280 кв.м., оцветени в жълто на скица 3 от заключението на вещото лице /л.83 по делото/, която е неразделна част от това решение.
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на С.Н. *** / с адрес за контакт и кореспонденция – гр.Пловдив,ул.”Захари Стоянов” № 23, ет.1, ап.3-Н.К./ направените разноски по делото в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му.

 
41 Административно дело No 2546/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАРААГРО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 15.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЗАРААГРО” ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 117, вх. А, ет. 3, ап. 16 представлявано от К.Д.П. - управител, против ревизионен акт № 241001513/21.07.2010 г., издаден от М.Г.Д. – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Стара Загора, ПОТВЪРДЕН с решение № 709/20.09.2010 г. на зам. директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който на жалбоподателя е отказано право на данъчен кредит в размер на общо на 4 087 205,19 лв. и са начислени лихви за забава в размер на 401 224,14 лв.
ОСЪЖДА “ЗАРААГРО” ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 117, вх. А, ет. 3, ап. 16 представлявано от К.Д.П. – управител, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 90 218 /деветдесет хиляди двеста и осемнадесет /лева., съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването с препис за страните.
 
42 Административно дело No 2700/2010, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОЗИД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.08.2011г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 161002355/29.09.2010 г., издаден от С.Д.М. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 819/11.11.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП в обжалваната част, с която на “ЕВРОЗИД” ООД със седалище и адрес на управление **** са установени задължения по ЗДДС за данъчен период месец декември 2008г. като НАМАЛЯВА размера на допълнително установения ДДС и лихви за забава съответно от 149 166,26 лева на 118 388 лева и от 29 048,57 лева на 22 987,28 лева.
ОСЪЖДА “ЕВРОЗИД” ООД със седалище и адрес на управление **** да заплати на Дирекция “ОУИ”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от общо 2 583,08/две хиляди петстотин осемдесет и три лева и осем стотинки/ разноски по делото по съразмерност и компенсация.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
43 Административно дело No 2729/2010, X състав Искове за обезщетение Р.К.Г. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ СОФИЯ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 12.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Р.К.Г.,***, обективно съединени искове срещу Националния осигурителен институт /НОИ/, за заплащане на сумата от 2000 лв. /две хиляди лева/ – претендирана като обезщетение за претърпените от нея имуществени вреди, в размер на законната лихва върху всяка от месечните суми, дължими за периода от 09.07.2004 година до 09.07.2007 година и предвидени за изплащане от фондовете на ДОО, установени по основание, период и стойност съгласно разпореждане № ********** от 21.08.2009 година и № ********** от 19.11.2010 година на РУ”СО” - Пловдив, считано от датата на изискуемост на всяко месечно плащане, а именно първо число на месеца, за който се отнася - до съответната дата на действително извършване на плащането - 21.08.2009 година или 19.11.2010 година, както и иска за сумата от 7 000 лв. /седем хиляди лева/- претендирана като обезщетение за неимуществени вреди претърпени от ищцата поради болки и страдания в резултат на твърдяните незаконосъобразни действия на ответника, ведно със законната лихва върху претендираните суми от дата на завеждане на иска до окончателното им изплащане, като неоснователни и недоказани.
ОСЪЖДА Р.К.Г.,***, да заплати съдебните разноски в размер на 100 лв. /сто лева/ в полза на Административен съд Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.
 
44 Административно дело No 2812/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Х.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 12.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Х.К. ***, ЕГН **********,***, против решение на Общински съвет-Пловдив № 419/04.11.2010г., с което е одобрен ПУП-ПРЗ и схеми на кв.Остромила-Беломорски, Пловдив, обявен в ДВ бр.96 от 07.12.2010г., по отношение собствен ПИ с идентификатор по КК, Пловдив 56784.533.103, представляващ пл.№ 101029, парцел 29 от масив 101 по плана за земеразделяне на землището на града, с който за него са отредени дванадесет броя УПИ.
ОСЪЖДА К.Х.К. ***, ЕГН **********,*** да заплати на Общински съвет - Пловдив сумата от 300 /триста/ лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение за осъществената защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.


 
45 Административно дело No 2847/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни СПИРО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 10.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Спиро” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 120591259, със съдебен адрес гр. Доспат ул. ”Дельо войвода”” № 7, представлявано от В. Савков Д. ЕГН********** против Ревизионен акт №161002752 от 27.10.2010г., издаден от ТД на НАП – гр. Пловдив, в потвърдената му част с Решение № 882 от 06.12.2010г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив при ЦУ на НАП като неоснователна .
ОСЪЖДА Спиро” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 120591259, със съдебен адрес гр. Доспат ул. ”Дельо войвода”” № 7, представлявано от В. Савков Д. ЕГН********** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1186,78/хиляда сто осемдесет и шест лева и седемдесет и осем стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.Препис от решението да се изпрати на страните.
Решението може да се обжалва чрез Административен съд - Пловдив пред Върховен административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от получаването му.


 
46 Административно дело No 9/2011, XII състав Дела по ЗОС НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ РОДОЛЮБИЕ-1873 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 15.08.2011г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “РОДОЛЮБИЕ – 1873г.” - Асеновград *** с председател Г.Д.В. срещу Решение № 1047, взето на 47 – мо редовно заседание на Общински съвет – Асеновград по протокол № 47 от 15.12.2010г., с което е прието да се организира публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения – част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в сградата построена в УПИ І – Читалище, кв.204 по плана на Асеновград с КИ № 00702.518.39 с обща разгърната площ 4622 кв.м без помещения в сутерена, ползващи се за дискотека, източната част на третото фоайе за радостни ритуали на партера и камерната зала на първия етаж /АПОС № 92 от 10.03.1998г., вписан под № 155, т.V, дв.вх.рег.№ 5185 от 28.10.2008г. от Служба по вписвания – Асеновград/, като са утвърдени и конкурсните условия и е възложено на Кмета на Община - Асеновград да организира провеждането му.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 9/2011г. по описа на Административен Съд - Пловдив - II отд., ХII състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 -дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
47 Административно дело No 33/2011, X състав Дела по КСО СОКОТАБ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 11.08.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 377 от 15.12.2010 г. на директора на РУ”СО” гр. Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № 2234 от 16.11.2010 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО към РУ”СО” гр. Пловдив, с които “СОКОТАБ” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив e задължено за възстановяване на сумата по ревизионен акт за начет № 2234 от 16.11.2010 г. в размер на 17 155,84 лв., от които 11 181,76 лв. главница и 5 974,08 лв. лихви за забава.
Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
48 Административно дело No 55/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ХАРА-ХРИСТИНКА НИКОЛОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 03.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата предявена от Христина Костадинова Димитрова ЕГН ********** в качеството си на собственик на ЕТ “Хара-Христинка Николова” с адрес: гр.Пловдив, ж.к. “Тракия” бл.100 вх.И, ет.7 ап.32 , против Решение № 852 от 25.11.2010 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП, гр.Пловдив ,като просрочена.Препис от определението да се връчи на страните. ОСЪЖДА Христина Костадинова Димитрова ЕГН ********** в качеството й на собственик на ЕТ “Хара-Христинка Николова” с адрес: гр.Пловдив, ж.к. “Тракия” бл.100 вх.И, ет.7 ап.32 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП, гр.Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.Определението е окончателно .
 
49 Административно дело No 91/2011, XIV състав Други административни дела И.Т.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 22.08.2011г.
ОТМЕНЯ акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-04/28.12.2010г., издаден от директора на Областно пътно управление /ОПУ/, гр. Пловдив, към Агенция “Пътна инфраструктура” /А”ПИ”/ към МРРБ, с който на И.Т.Д., ЕГН ********** ***, е установено публично държавно вземане за периода от 01.01.2005г. до 23.12.2010г. в размер на 15000 лв. главница и 4794,73 лв. лихва, ведно със законната лихва оставаща до окончателното изплащане на вземането, представляващо дължима такса за специално ползване на път, като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Областно пътно управление – гр. Пловдив да заплати на И.Т.Д., ЕГН ********** *** сумата от 1110 /хиляда сто и десет / лева, представляващи разноски за производството и възнаграждение за осъществената адвокатска защита.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението за постановяването му с препис за страните.

 
50 Административно дело No 119/2011, X състав Дела по ЗОС С.А.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 11.08.2011г.
ОТМЕНЯ Отказ на Комисията по чл.40, ал.2 от НРПУРОИ, при Община Пловдив, назначена със Заповед № 10ОА-1755/10.08.2010 година, изменена и допълнена със Заповед №10-ОА-2882/19.11.2010 година на Кмета на община Пловдив, материализиран в Протокол от 26.11.2010 година, за продажба на общинско жилище - находящо се в град Пловдив, ул.”Балкан”№2, на С.С., по Заявление с вх.№ 10П1060 /1/ 08.11.2010 година.
ВРЪЩА административната преписка на Община Пловдив Пловдив за произнасяне по искането на С.А.С. ***, по Заявление вх.№10П1060/1/08.11.2010 година при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на С.А.С. ***, сумата от 467лв./четиристотин шестдесет и седем лева/ разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.

 
51 Административно дело No 143/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТВ САТ КОМ ЕООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 05.08.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-ЮЦР-73/13.12.2010г. на Началник на РДСНК “Южен Централен Район.
ВРЪЩА преписката за ново произнасяне по жалба вх. № ЮЦР – ПД – 701 – 01 – 161 от 03.12.2010г., подадена от “ТВ САТ КОМ”ЕООД против Разрешение за строеж № 350/26.11.2010г. на Главния Архитект на Община - Асеновград.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на оспорване.

 
52 Административно дело No 160/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР З.Н.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 12.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З. Николаев Д. ***, против РОС № 391/п/ от 14.10.2010г. на Общински съвет Пловдив, с което е одобрен ПУП-ПУР – План за регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост с устройствени зони и схеми, в частта му за ПИ 231, кв.50 по плана на “Жилищен парк Марица- север” гр. Пловдив.
ОСЪЖДА З. Николаев Д., ЕГН **********,***, да заплати на Общински съвет - Пловдив сумата от 300 /триста/ лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение за осъществената защита.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в четиринадесетдневен срок от съобщението за изготвянето му с препис за страните.


 
53 Административно дело No 190/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Г.Ш.,
Р.Г.Б.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 30.08.2011г.
Отменя Определение от О.С.З. от 27.5.2011г. за насрочване на делото в открито съдебно заседание.
Оставя без разглеждане жалбата на И.Г.Ш. ЕГН********** *** и Р.Г.Б. ЕГН********** *** против Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АК-София.
Прекратява производството по административно дело № 190/2011 г., по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от определението да бъде изпратено на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в седмодневен срок от съобщението му на страните.

 
54 Административно дело No 269/2011, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА ОБЩИНА КРИЧИМ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 11.08.2011г.
ОТМЕНЯ Изричния отказ на Кмета на Община К. да разгледа по същество, отправеното до него искане от “И.х. ц.”, със седалище и адрес на управление, гр. К., ул. “Калето” № 1, представлявана от А.Г.Р. за одобряване на изменение на ПУП-ПЗР за УПИ І – 1306 от кв. 91 по плана на гр. К., обективиран в писмо изх. № 13-00-11 от 14.01.2011 г.
ВРЪЩА преписката на Кмета на Община К., за разглеждане по същество на отправеното до него искане от “И.х. ц.”, гр. К. за одобряване на изменение на ПУП-ПЗР за УПИ І – 1306 от кв. 91 по плана на гр. К., при спазване на указанията, дадени в настоящото определение.
Указва на Кмета на Община К., че срокът за произнасяне от страна на административния орган по искането, започва да тече от момента на връчване на настоящото определение.
ОСЪЖДА Община К. да заплати на “И.х. ц.”, със седалище и адрес на управление, гр. К., ул. “Калето” № 1, сумата от 400.00лв., представляваща, заплатени от жалбоподателя - заплатени държавна такса и възнаграждения за вещо лице и адвокат.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
55 Административно дело No 441/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЦАС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 26.08.2011г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 261001279/28.07.2010 г. на ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 744/07.10.2010 г. на директора на дирекция „ОУИ” – Пловдив, в частта на допълнително определено задължение по ДДС в размер на 9 779.26 лв., ведно с лихвите, както и допълнително начислен корпоративен данък за 2007 г. в размер на 4 889.58 лв., с начислени лихви – 1 473.97 лв.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „ЦАС” ЕООД - гр. Свиленград, Свободна безмитна зона, сумата 2 250 (две хиляди двеста и петдесет) лв. - разноски за производство.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
56 Административно наказателно дело (К) No 456/2011, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ВЕС-ТО 1 ООД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 05.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3/03.01.2011 г., постановено по НАХД № 6840 по описа за 2010 г. на Пловдивския районен съд, ХІ - ти н.с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
57 Административно дело No 474/2011, XVI състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 01.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на кмета на община Родопи-Пловдив, срещу Решение № 755 на Общински съвет на община Родопи, прието с Протокол № 38/16.06.2010 г., относно определяне възнагражденията на общинските съветници в Общински съвет на община Родопи за м.юли 2010 г.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
58 Административно дело No 475/2011, XII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 25.08.2011г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Кмета на Община Родопи, област Пловдив – Йордан Георгиев Шишков срещу повторно приетото с решение № 754, прието с Протокол № 38 от 16.09.2010г., решение № 715, прието с Протокол № 37 от 02.08.2010г. на Общински съвет - Родопи, с което е възложено на председателя на Общински съвет – Родопи да упълномощи адвокат за процесуално представителство и правна защита по административно дело, образувано пред Административен съд – гр.Пловдив по жалба на Кмета на Община Родопи срещу решение № 625, прието с Протокол № 33/09.04.2010г. на Общински съвет - Родопи.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 475/2011г. по описа на Пловдивския административен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
59 Административно дело No 482/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Х.П.,
Н.С.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 10.08.2011г.
ОТМЕНЯ по жалби на П.Х.П. *** и Н.С.П. ***.12.2010г. на кмета на община-Карлово, с което е одобрен проект за частично изменение/допълнение/ на ПУП–ПЗ– план за застрояване за УПИ-ХVІІ- комплексно застрояване в кв. 91 по устройствения план на гр.Карлово, обл.Пловдивска само в частта за запазване на съществуващо, незавършено строителство с отстъпено право на строеж под № 1, № 2, № 3 и № 4 и новопредвидено под № 5 допълващо застрояване, съставляващо гаражи.
ВРЪЩА преписката за издаване на законосъобразен акт съобразно мотивите, изложени в решението.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
60 Административно дело No 541/2011, XVI състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие В.С.Б. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 04.08.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 25.07.2011 г., с което е даден ход за разрешаване на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.Б. ***, ЕГН: **********, срещу бездействие на Общинска служба "Земеделие"-гр.Лъки, да се произнесе писмено по т.1 и т.5 от заявление за възстановяване на собственост върху земеделски земи вх.№ 1560/20.02.1992 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 541 по описа на Административен съд – Пловдив за 2011 г.
Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
61 Административно дело No 560/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни С.П.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 04.08.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 900200 от 14.09.2009 год., издаден от Х.М.Б. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Кърджали (сега ТД на НАП Пловдив), потвърден с Решение №802 от 26.11.2009 год. на изпълняващия длъжността Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му, с която на С.П.Ч.,***, са определени дължими към бюджета суми, както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2004год. в размер на 1718.92лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 1058.55лв.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 900200 от 14.09.2009 год., издаден от Х.М.Б. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Кърджали (сега ТД на НАП Пловдив), потвърден с Решение № 802 от 26.11.2009 год. на изпълняващия длъжността Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му, с която на С.П.Ч. ***, са определени дължими към бюджета суми, както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2005год. в размер на 4838.55лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 2404.46лв.; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2006год. в размер на 2831.76лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 1033.12лв.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на С.П.Ч.,***, сумата от 1484,50лв., представляваща извършени от последния разноски по производството – заплатени държавни такси, възнаграждения за вещи лица и възнаграждение за един адвокат.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
62 Административно дело No 574/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ГУАЛА КЛОУЖЪРС БЪЛГАРИЯ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 26.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Гуала Клоужърс България” АД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, Западна индустриална зона, представлявано от Т.Д.М., срещу Ревизионен акт № 161003033/10.12.2010 г., издаден от Р.Б.Т., старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 136/10.02.2011 г. на Директора на Д”ОУИ” при ЦУ на НАП-Пловдив в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 391 945,97 лева.
ОСЪЖДА “Гуала Клоужърс България” АД със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, Западна индустриална зона, представлявано от Т.Д.М. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 8 288,92 лева (осем хиляди двеста осемдесет и осем лева и деветдесет и две стотинки), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
63 Административно дело No 596/2011, VII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 19.08.2011г.
ОТМЕНЯ повторно приетото с решение №51, взето с Протокол №5/ 24.02. 2011г., решение №27, взето с Протокол №2/28.01.2011г. на Общински съвет – Пловдив, с което е разрешено емитирането на облигации при условията на частно предлагане – облигационен заем в размер на 9 000 000 евро, като в решението подробно са определени и неговите параметри, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ОСЪЖДА Общински съвет – Пловдив с адрес на призоваване гр. Пловдив пл.“Стефан Стамболов”№1 да заплати на Областна администрация – Пловдив, с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл.“Никола Мушанов”№1 сумата от общо 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
64 Административно дело No 604/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ПРЕСКОВ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 16.08.2011г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК производството по дело № 604 по описа на съда за 2011 г. ИЗПРАЩА делото на Председателя на Върховен административен съд – гр. София за определяне на друг равен по степен Административен съд, който да разгледа жалбата на “ПРЕСКОВ” АД.
Определението не подлежи на обжалване.

 
65 Административно дело No 608/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни НИКАРА М ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 05.08.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Никара-М” ООД, ЕИК по Булстат ***, седалище и адрес на управление- **** № 2, представлявано от И.М.К., ревизионен акт /РА/ № 241003293/17.12.2010г., издаден от Т.Д.А.- гл.инспектор по приходите към ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 100/02.02.2011г. на директор на дирекция “ОУИ”-Пловдив, при ЦУ на НАП, с който е отказан данъчен кредит в размер на 28768,60лв.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ”-Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на Никара-М” ООД, ЕИК по Булстат ***, седалище и адрес на управление- **** № 2, представлявано от И.М.К. сумата от 50 /петдесет/ лева разноски по водене на делото.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
66 Административно наказателно дело (К) No 698/2011, XX състав Наказателни касационни производства С.Б.Т. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 01.08.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 2058 от 16.11.2010г., постановено по НАХД № 5508 по описа за 2010г. на Районен Съд – Пловдив, ІХ н.състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № І – Б – 200/08.07.2010г. на Директора на РИОКОЗ – Пловдив, с което на С.Б.Т. ЕГН **********,***, в качеството й на управител на ресторант “Ревиера”, гр.Пловдив, ул.”Зефир”№6А, на основание чл.48 ал.2 от Закона за храните е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.39 т.1 б от Наредба № 5 за хигиената на храните, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № І – Б – 200/08.07.2010г. на Директора на РИОКОЗ–Пловдив, с което на С.Б.Т. ЕГН ********** ***, в качеството й на управител на ресторант “Ревиера”, гр.Пловдив, ул. ”Зефир”№6А, на основание чл.48 ал.2 от Закона за храните е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.39 т.1 б от Наредба № 5 за хигиената на храните.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
67 Административно наказателно дело (К) No 703/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ДАНИВЕР-ГЕОРГИ ГОГОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 02.08.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 250 от 03.02.2011г., постановено по НАХД № 7295 /2010г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, ІІІ-ти наказателен състав и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 39741-S002928/ 18.10.2010г., издадено от Директора на дирекция "Контрол" при ТД на НАП-гр.Пловдив, с което на на ЕТ „Данивер - Георги Гогов", Булстат 825002440, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул."Брезовска", № 42, ет.6, ап.30, представлявано от Георги Господинов Гогов, с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 793,83 лв. за административно нарушение по чл. 180, ал.2 от ЗДДС, вр. с чл.180, ал.1,вр. счл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС.
Решението е окончателно.

 
68 Административно наказателно дело (К) No 718/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ЙО КОМЕРС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 02.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 306 от 10.02.2011г., постановено по нахд №7216 / 2010г. по описа на Пловдивски Районен Съд, ХХ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно

 
69 Административно наказателно дело (К) No 725/2011, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ МИМОЗА-ТАТЯНА ПАНОВА ЕТ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 01.08.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 418/23.02.2011 г., постановено по НАХД № 7704/2010 г., по описа на ПРС, 5 наказателен състав.
Решението е окончателно .
 
70 Административно дело No 730/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ПАЕВ-77 ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 12.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “П. – 77”ЕООД с адрес на управление село Широка Лъка,ул.”Иван Консулов”№9 срещу Заповед №РД 15-159 от 01.02.2011г. на Началник Митница – Пловдив, с която е наредено запечатването на търговски обект – хранителен магазин, стопанисван от дружеството и находящ се в село Широка Лъка, а също така е забранен достъпа до него, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
71 Административно дело No 737/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни И.В.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 18.08.2011г.
Отменя Ревизионен акт № 161003411/17.12.2010г. на орган по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 243/15.03.2011г. на Директора на дирекция „ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП в частта, с която на И.В.К.,*** са определени дължими суми за данък по чл.35 ЗОДФЛ /отм./ за 2004г. в размер на 468 327.76 лв. и лихви в размер на 339 835.78 лв.
Осъжда Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП- гр.Пловдив да заплати на И.В.К.,*** сума от 35 310 лв., съдебни разноски за д.т.-10 лв., депозит за експерт-300 лв. и адвокатско възнаграждение-35000 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
72 Административно наказателно дело (К) No 755/2011, XXII състав Наказателни касационни производства Л.Т.К. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 02.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 403 от 21.02.2011г., постановено по НАХД № 8231/2010г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, ХХІ - ви наказателен състав .
Решението е окончателно.


 
73 Административно дело No 779/2011, XI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.А.А. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 32040-КРУМОВО Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 22.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.А. ***, чрез адв.Б.,***, срещу Заповед № 383/21.03.2011 г. на Командира на поделение 32040-Крумово. ОСЪЖДА С.А.А. *** да заплати на Поделение на МО 32040–Крумово сумата от 150,00 лв. за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
74 Административно дело No 784/2011, X състав Дела по КСО М.К.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 04.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.Д., ЕГН **********,*** против Решение № 100 от 25.02.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – гр. Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № К-54529/15.10.2010 г., издадено от Магдалена Иванова Чакърова – ръководител на разходите по ДОО, с което е разпоредено възстановяване по сметката на ТП на НОИ – гр. Пловдив сумата от 1595,84 лв. получени от жалбоподателката за периода 24.08.2009 г.–11.03.2010 г. като парично обезщетение за отглеждане на малко дете, ведно със законната лихва в размер на 238,45 лв.
ОСЪЖДА М.К.Д., ЕГН **********,*** да заплати на Районно управление “Социално осигуряване” Пловдив, сумата от 150лв. /сто и петдесет лева/, представляваща разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
75 Административно дело No 793/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Л.В.Ш. НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 02.08.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 04.07.2011 г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.В.Ш., ЕГН: ********** *** и съдебен адрес в гр.Пловдив, ул."Райко Даскалов" №72, ет.2, офис 10, срещу Писмо изх.№ 2-9300-1425/09/14.03.2011 г., издадено от Началника на митница Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 793 по описа на Административен съд – Пловдив за 2011 г.
Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.
 
76 Административно дело No 795/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.П.К.,
Ц.С.К.,
С.И.Д.,
Я.А.К.,
В.Т.П.,
П.А.А.,
Н.П.Д.,
Н.Д.П.,
С.А.Г.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 05.08.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-16-75 от 07.01.2011 г. на Началника на СГКК Пловдив, В ЧАСТТА с която е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-48 от 03.06. 2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК, гр.София, състоящо се в коригиране на границата между имотите съобразно влязло в сила съдебно решение и нанасяне на новите имоти с идентификатори 56784.520.1562 с площ 516 кв.м, и № 56784. 520.1563 с площ от 923 кв.м., и изменение на КР съобразно това, като незаконосъобразна в тази й част.
ВРЪЩА преписката на СГКК – гр.Пловдив, за постановяване на административен акт по заявление вх. № 94-29555/23.12.2010г. при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящото решение, в тази му част.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.К., ЕГН **********, Я.А.К. ЕГН********** В.Т.П. ЕГН ******** 97, П.А.А. ЕГН **********, Н.П. Дандарова – Русенова, ЕГН **********, Н.Д.П. ЕГН ********** и С.А.Г. ЕГН **********, всички с адрес за призоваване гр. Пловдив, ул.”Митрополит Панарет” №30, против Заповед № КД-14-16-75 от 07.01. 2011 г. на Началника на СГКК Пловдив, В ЧАСТТА с която е одобрено изменение в на Кадастралния регистър към кадастралната карта на град Пловдив, в частта относно данните за собствеността по отношение на имот с идентификатор 56784. 520.1563 и по отношение на находящата се в имот с нов идентификатор 56784. 520.1563, сграда с нов идентификатор 56784.520.1563.1.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на Г.П.К., ЕГН **********, Я.А.К. ЕГН********** В.Т.П. ЕГН ******** 97, П.А.А. ЕГН **********, Н.П. Дандарова – Русенова, ЕГН **********, Н.Д.П. ЕГН ********** и Свет-лана А.Г. ЕГН **********, всички с адрес за призоваване гр. Пловдив, ул.”Митрополит Панарет” №30, сумата от 140 /сто и четиридесет/ лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА Г.П.К., ЕГН **********, Я.А.К. ЕГН********** В.Т.П. ЕГН ******** 97, П.А.А. ЕГН **********, Н.П. Дандарова – Русенова, ЕГН **********, Н.Д.П. ЕГН ********** и С.А.Г. ЕГН **********, всички с адрес за призоваване гр. Пловдив, ул.”Митрополит Панарет” №30, да заплатят на А.И.В. ЕГН **********,***, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, разноски по делото.
ЗАЛИЧАВА Ц.С.К. ЕГН**********,***, като жалбоподател по делото, конституира същата като заинтересована страна в процеса.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
77 Административно наказателно дело (К) No 826/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Д.Р.Д. Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 02.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 419 от 23.02.2011г., постановено по НАХД № 6341/2010г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, ХІІ -ти наказателен състав.
Решението е окончателно.


 
78 Административно наказателно дело (К) No 831/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.З.Б. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 05.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 351/16.02.2011г., постановено по НАХД № 7692 по описа за 2010 г. на Пловдивския районен съд, V - ти н.с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
79 Административно наказателно дело (К) No 836/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ЕКСОН КОРПОРЕЙШЪН ЕАД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДРВЗ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 02.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 101 от 14.01.2011г., постановено по НАХД № 7287/2010г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, ХІХ - ти наказателен състав.
Решението е окончателно.


 
80 Административно дело No 857/2011, VII състав Дела по КСО Д.О.З. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 18.08.2011г.
ОТМЕНЯ решение №140 от 18.03.2011г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на З. срещу разпореждане №О-15-000-00-00378159/17/02/2011 на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в същото поделение, с което е отказано отпускането на лицето на парично обезщетение по молба – декларация вх.№ 15-999-01-00041208/14.01.2011 по болничен лист серия А-2010 №0786519, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ИЗПРАЩА административната преписка Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУСО – Пловдив за постановяване на административно решение по направеното пред него искане за отпускане на парично обезщетение по молба-декларация на Д.О.З. вх.№ 15-999-01-00041208/14.01.2011 по болничен лист серия А-2010 №0786519, съобразно даденото в мотивите на настоящото съдебно решение тълкуване и прилагане на закона.
ОСЪЖДА ТП на НОИ – Пловдив да заплати на Д.О.З. *** с адрес на призоваване *** сумата от 680/шестстотин и осемдесет/ лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
81 Административно дело No 875/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 04.08.2011г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност №481/10.03.2011г., на Началник на Митница Пловдив, с което на основание чл.30, пар.2 б.”б” от Регламент на Съвета № 2913/92г. за стока № 1 по ЕАД № 10BG003000Н0128379 от 23.08.2010г. е определена нова митническа стойност в размер на 2 277,02 лева, и на “Садат”ООД, ЕИК 825355508, гр.Пловдив, бул.”Васил Левски”№168, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 228,86 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, по ЕАД № 10BG003000Н0128379 от 23.08.2010г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД-то в съответните кл.45 “Уточняване”, кв.46 “Статистическа стойност” и кл.47”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.

 
82 Административно дело No 904/2011, XVII състав Искове за обезщетение САДАТ ООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 12.08.2011г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ предявен от “Садат” ООД, ЕИК 825355508, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, обективиран в жалба подадена от дружеството против Решение за определяне на митническа стойност № 485/10.03.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, с искане Агенция Митници да бъде осъдена да заплати на “Садат” ООД недължимо внесен депозит в размер на 556,24 лв. ведно със законната лихва, считано от датата на внасяне на сумата до окончателното й изплащане.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 904/2011 г. на Върховния административен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
83 Административно наказателно дело (К) No 912/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДИАНА ДРАГАНОВА-70 ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 04.08.2011г.
ОТМЕНЯ постановеното по НАХД №696/2010г. по описа на Районен Съд – Асеновград ІІІ н. състав съдебно решение №57 от 01.03.2011г., с което е изменено издаденото от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 – 1600514/22.02.2010г., с което е наложено на Д.К.Д. като ЕТ“Д.Д. *** на основание чл.414 ал.3 КТ имуществена санкция в размер на 15 000 лева за нарушение на чл.63 ал.2 във вр. с ал.1 КТ, като санкцията е намалена на 1 500 лева и НП е потвърдено в останалата част, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ издаденото от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление/НП/№16 – 1600514/22.02.2010г., с което е наложено на Д.К.Д. като ЕТ“Д.Д. *** на основание чл.414 ал.3 КТ имуществена санкция в размер на 15 000 лева за нарушение на чл.63 ал.2 във вр. с ал.1 КТ, като за допуснатото нарушение по чл.63 ал.2 във вр. с ал.1 КТ на основание чл.415в КТ НАЛАГА на Д.К.Д. като ЕТ“Д.Д. 70” с адрес на управление *** имуществена санкция в размер на 100/сто/ лева.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
84 Административно наказателно дело (К) No 918/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ТИМА-ГИЛЬО НОНЧЕВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 02.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 549 от 09. 03. 2011 г., постановено по НАХД № 236 / 2011 г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, ХХІV - ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
85 Административно дело (К) No 925/2011, XXII състав Касационни производства Ц.Д.П. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 03.08.2011г.
Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 247 от 21.01.2011г., постановено по АХД № 11570 по описа за 2010г. на ПРС на ХІV гр. състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
86 Административно наказателно дело (К) No 932/2011, XIX състав Наказателни касационни производства СЕЛВИ 1995 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 05.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛЯ Решение № 506 от 02.03.2011г. постановено по НАХД 7594 по описа на ПРС, ХХІІ н.с. за 2010 г.
Решението е окончателно.

 
87 Административно наказателно дело (К) No 935/2011, XXII състав Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ДЖИРО ТРЕЙД ООД Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 02.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 317 от 09.02.2011г., постановено по НАХД № 4641/2010г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, ІХ -ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
88 Административно дело No 954/2011, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЗЧ-2001 ЧИНГАРОВ И С-ИЕ СД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ КЪМ РДНСК ЮЦР - Н-К РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 04.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на СД “ЗЧ-2001 Ч. И С-ИЕ”, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. “Пере Тошев” № 1, ет. 6, ап. 16, чрез представляващия З.П.Ч. срещу Заповед № ДК-19-Пд – 3 от 08.02.2011г. на Началник Сектор “Пловдив” при РДНСК “Южен централен район”, с която на основание чл. 178 ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.222, ал.1, т.6 и т.7 от ЗУТ, е ЗАБРАНЕНО ползването и достъпът на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж - “Ресторант “На свещи”, в УПИ І- Комплексно обществено застрояване и училище от кв. 2, по плана на гр.Пловдив, кв. “Въстанически – север” с административен адрес, гр. Пловдив, бул. “Македония”, №37 Б.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
89 Административно дело No 993/2011, XIII състав Дела по КСО С.П.И. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 22.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.И., ЕГН **********,*** против Решение № 129/05.04.2011г. на директора на Районно управление “Социално осигуряване” /РУ “СО”/ - Пловдив, с което е отхвърлена жалбата му против разпореждане № **********/14.02.2011 г. на ръководителя на пенсионното осигуряване при РУ “СО” - Пловдив /ТП на НОИ - Пловдив/, с което му е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, на основание § 4 ал. 1 от ПЗР на КСО, като неоснователна.
ОСЪЖДА С.П. Ивзеков, ЕГН **********,*** да заплати сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща разноски по делото.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението му на страните.

 
90 Административно дело No 995/2011, III състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 04.08.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № А-238/18.02.2011г. на Кмета на Община Асеновград, с която е одобрено решението на Техническата служба при Община Асеновград, прието с Протокол от 04.02.2011г., в ЧАСТТА относно определената като застроена площ от 900 кв.м., от имот пл. № 999, по помощен план, изготвен върху извадка от кадастралната карта на ЖК”Запад”, гр.Асеновград, записан като собственост на наследници на Георги Кръстев Бъборчев, с обща площ по графични данни 3 097 кв.м., която част попада в УПИ ХХІ – озеленяване, кв.1 по ПУП на кв.Долни Воден, гр.Асеновград, означена със зелен цвят по цифри 8-9-10-11-12-13-8 на Скица № 2 към заключението на съдебно-техническата експертиза,
ОПРЕДЕЛЯ като незастроена частта с площ от 900 кв.м (деветстотив кв.м), от имот пл. № 999, по помощния план, изготвен върху извадка от кадастралната карта на ЖК”Запад”, гр.Асеновград, с обща площ по графични данни 3 097 кв.м, попадаща в УПИ ХХІ – озеленяване, кв.1 по ПУП на кв.Долни Воден, гр. Асеновград, която част е обозначена със зелен цвят по цифри 8-9-10-11-12-13-8 на Скица № 2 към заключението на съдебно-техническата експертиза, която е подписана от настоящия съдебен състав и представлява неразделна част от съдебното решение.
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на А.И.К., ЕГН **********,***, сумата от 600 /шестотин/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
91 Административно дело No 995/2011, III състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 12.08.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1382/04. 08.2011г., постановено по а.х.дело № 995/11г. по описа на Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, относно наименованието на квартала на гр. Асеновград, в който се намира процесния недвижим имот, като вместо “кв.Долни Воден” да се чете “кв.Горни Воден”.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
92 Административно наказателно дело (К) No 1017/2011, XXI състав Наказателни касационни производства Н.Т.Ч. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 04.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 402 от 22.02.2011 година, постановено по НАХД № 7933 от 2010 година по описа на Районен съд – Пловдив, V наказателен състав, с което решение е потвърдено НП №36-0001243 от 04.11.2010г. на Началник Областен отдел “КД-ДАИ” Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
93 Административно наказателно дело (К) No 1030/2011, XIX състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ МЕДЛАЙН КЛИНИК ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 05.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 502/05.03.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по НАХД № 415 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
94 Административно наказателно дело (К) No 1034/2011, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ ДАЯНА-2003 ЕООД Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 01.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 415 от 22.02.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 7195 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
95 Административно наказателно дело (К) No 1036/2011, XXII състав Наказателни касационни производства И.Й.Л. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 02.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 570 от 11.03.2011 г. на РС гр. Пловдив, І н.с. постановено по НАХД № 7511 по описа на същият съд за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

 
96 Административно дело No 1092/2011, I състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Д.В.Д. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52410 ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 04.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Д.В.Д.,***, срещу Заповед № 157 от 04.04.2011г. на Командира на Военно формирование 52410 – гр. Пловдив, с която договорът за военна служба на Д. е прекратен и същият е освободен от длъжност и от военна служба.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
97 Административно дело No 1112/2011, XI състав Дела по ЗМВР Т.Г.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 18.08.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № з-3417/04.06.2008 г. на Директора на ОД на МВР гр.Пловдив относно налагане на принудителна административна мярка на основание чл.75, т.4 от ЗБДС – забрана за напускане на РБългария и издаването на паспорти или заместващи ги документи на български гражданин.
ОСЪЖДА ОД на МВР гр.Пловдив да заплати на Т. Иванов Ч. *** направените по делото разноски в размер на 790 лева, от които 10 лева ДТ и 780 лева заплатено адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
98 Административно наказателно дело (К) No 1115/2011, XXI състав Наказателни касационни производства А.И.П. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 04.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 88 от 22.03.2011 година, постановено по НАХД № 690 от 2010 година по описа на Районен съд – Асеновград.
Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

 
99 Административно наказателно дело (К) No 1121/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ШОЛИ БЪЛГАРИЯ ООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 04.08.2011г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №679/23.03.2011г., постановено по НАХД № 4825/2009г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІІ н. състав, с което е изменено издаденото от Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 – 1600089/27.10.2008г., с което е наложено на “Шоли България”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Капитан Райчо” №34 на основание чл.414 ал.1 КТ имуществена санкция в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.245 ал.1 КТ, като е намален размера на наказанието – на 1 000 лева, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ПОТВЪРЖДАВА издаденото от Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 – 1600089/27.10.2008г., с което е наложено на “Шоли България”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Капитан РайчоШ”№34 на основание чл.414 ал.1 КТ имуществена санкция в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.245 ал.1 КТ.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
100 Административно наказателно дело (К) No 1124/2011, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ НАФТЕКС ПЕТРОЛ ЕООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 02.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 509 от 02.03.2011 г. на РС гр. Пловдив, ХХV н.с., постановено по НАХД 8054 по описа на същия съд за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

 
101 Административно дело No 1133/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.П.Р.,
Г.К.Р.,
П.В.Р.,
В.Г.К.,
Т.Г.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 25.08.2011г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на спора.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.П.Р. и наследниците на В.П.Р. - Г.Р., П.Р., В.К. и Т.К., против писмо изх. № 10П5091/ 14.03.2011 г. на Кмета на Община Пловдив, и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1133/ 2011 г. по описа ан АС – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
102 Административно дело No 1134/2011, VII състав Дела по ЗОС С.В.Б.,
А.А.Д.,
Т.С.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.08.2011г.
ОБЯВЯВА за нищожен административният акт, обективиран в писмо изх. № 10П 6472/19.08.2010г., подписано от Директор Дирекция “ОСИП” в Община – Пловдив, с което последният се е произнесъл по общо заявление вх. №10 П 6472/22.07.2010г. на С.Б., А.Д. и Т.Х. ***, касаещо желанието им за придобиване правото на собственост върху УПИ ХХІІ-148,кв.9 по плана на кв. “Освобождение – Гео Милев”, ул. ”Поручик Величков”№69 в гр.Пловдив, поради това, че са собственици на законно построена в имота жилищна сграда.
ИЗПРАЩА административната преписка по общо заявление вх. №10 П 6472/22.07.2010г. на С.Б., А.Д. и Т.Х. ***, касаещо желанието им за придобиване правото на собственост върху УПИ ХХІІ-148,кв.9 по плана на кв.“Освобождение – Гео Милев”, ул.“Поручик Величков”№69 в гр.Пловдив, поради това, че са собственици на законно построена в имота жилищна сграда, за произнасяне от компетентния орган – Кметът на Община – Пловдив.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
103 Административно наказателно дело (К) No 1146/2011, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ АКВА М-М ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 05.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 18 / 18.03.2011 г. на Първомайски районен съд по НАХД № 211/2010 г., с което е било отменено наказателно постановление № 70/07.09.2010 г., издадено от директора на РИОСВ – Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
104 Административно дело No 1157/2011, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.Г.К.,
М.И.К.,
И.Ц.Ц.,
Т.Я.Т.Ц.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 11.08.2011г.
ОТМЕНЯ Изричния отказ на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Пловдив, постановен по Заявление вх. №94-26974 от 25.11.2010 г., подадено от Х.Г.К. и И.Ц. ***, за изменение в кадастралната карта и в кадастралния регистър на одобрената със Заповед № РД 18-48 от 03.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, кадастрална карта и регистър на гр. Пловдив, за поземлени имоти 56784.505.304 до 307, включително и поземлени имоти 56784.505.311 и 56784.505.312, обективиран в писмо изх. № 94-26974(10) от 18.04.2011 г.
ВРЪЩА административната преписка на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Пловдив, за продължаване на административната процедура по Заявление вх. №94-26974 от 25.11.2010 г., подадено от Х.Г.К. и И.Ц.Ц., при съблюдаване на указанията, дадени в настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
105 Административно наказателно дело (К) No 1174/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЗТА ИНЖЕНЕРИНГ ООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 04.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №612/17.03.2011г., постановено по НАХД №326/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив VІІІ н. състав, с което е отменено издаденото от Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №42100 – 0129583/11.12.2000г., с което е наложено на основание чл.47 ал.3 от Закона за счетоводството/ЗСч./ на “ЗТА Инженеринг”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.“България “№70 административно наказание – имуществена санкция в размер на 2 000 лева за извършено от търговеца нарушение на §9а ал.1 т.2 от ПЗР на ЗСч.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
106 Административно наказателно дело (К) No 1175/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАРЛОВО РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 02.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 57 от 28.03.2011г. постановено по НАХД № 786 по описа на Карловски районен съд за 2009г., с което ІV-ти наказателен състав е изменил НП № 92 от 16.10.2009г. издадено от Директора на РИОСВ –Пловдив с което на Община Карлово, представлявана от Кмета на общината, на основание чл. 164, ал.1 от ЗООС е наложена имуществена санкция в размер на 30000лв., за извършено нарушение на чл. 125, ал.1, т.2 от ЗООС, като е намалил размера на наложената имуществена санкция на 15000лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
107 Административно наказателно дело (К) No 1177/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТУФЕКС ООД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 05.08.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 618/18.03.2011 г., постановено по НАХД № 328 по описа за 2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХV н.с, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ НП № 42120-0082960/13.12.2010г. издадено от Териториалния директор на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на “ТУФЕКС” ООД с ЕИК 160137054 е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. за нарушение по чл. 40, ал. 1, т. 1 вр. чл. 47, ал. 3 от ЗСч. като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на 500 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
108 Административно наказателно дело (К) No 1181/2011, XXII състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Н.Х.А. Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 01.08.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 267 от 07.02.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 7865 по описа на Пловдивски районен съд за 2010 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 11011783 от 11.11.2010 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция град София, с което на Н.Х.А., ЕГН **********, за нарушение на чл.8, ал.1 във връзка с ал.2, във връзка с чл.14, ал.1, т.3, във връзка с чл.3, ал.1, т.2 ЗОП на основание чл.129, ал.1 ЗОП е наложено административно наказание глоба в размер на 2 000 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
109 Административно наказателно дело (К) No 1182/2011, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ А.Д. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 02.08.2011г.
Отменя Решение № 558/10.03.2011 г. по НАХД №8536/2010 г. по описа на Районен Съд–Пловдив/ПРС/, ХІХ н.състав.
Връща делото на друг състав на Районен Съд–Пловдив за произнасяне по същество на спора.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
110 Частно админист. наказателно дело (К) No 1183/2011, XXI състав Наказателни частни касационни производства МИМОЗА-ТАТЯНА ПАНОВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Определение от 04.08.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение №612 от 27.04.2011г. по н.а.х. дело №1149/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив ІІ н.с., с което е прекратено производството по делото срещу наказателно постановление /НП/ №К-17112 от 03.09.2010г., издадено от Директор на Регионална дирекция при Комисията за защита на потребителите - гр. Пловдив, с което на ЕТ”Мимоза – Татяна Панова”–гр.Пловдив, ул.”Весела ”№29, етаж 2, ап.9 са наложени три имуществени санкции в общ размер от 900 лева за нарушения по чл.15, ал.1; чл.127, ал.2 и чл.228, във вр.чл.192, т.2 от Закона за защита на потребителите.
ВРЪЩА делото на Районен Съд – Пловдив, ІІ-ри н.състав, за продължаване на съдопроизводствените действия по него, съобразно мотивите на настоящото определение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
111 Частно административно дело (К) No 1187/2011, XIX състав Частни касационни производства Г.П.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 05.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 14.03.2011г. на Пловдивски районен съд, Х - ти гр.състав, постановено по а.х.дело № 5798 по описа на съда за 2010г.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
112 Административно дело No 1193/2011, XI състав Други административни дела П.Н.П. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 25.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Н.П. ***, срещу Заповед № ЗД-07-13/19.04.2011 г. на Областния управител на Област Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
113 Административно дело No 1198/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни Р.В.Х. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 17.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Р.В.Х. *** против Решение № 58/05.04.2011 г. на Териториалния директор на ТД на НАП гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1198/2011 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
114 Административно наказателно дело (К) No 1217/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ БОГДАН Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 04.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №59 от 28.03.2011 година, постановено по НАХД №228 от 2008 година по описа на Районен съд – Карлово, ІІІ-ти наказателен състав, с което решение е отменено НП №28689-0041739/ 21.11.20008г. на Заместник Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на Земеделска кооперация “Б.”***, е наложена на основаниe чл.185, ал.1 от ЗДДС имуществена санкция в размер на 500 лева, за нарушение по чл.39, ал.1 и ал.2 от Наредба Н-18/13.12.2006 година / в сила от 01.01.2007 г./ за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства /Наредбата/ във връзка с чл.118, ал.3 от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
115 Административно наказателно дело (К) No 1220/2011, XXI състав Наказателни касационни производства БРАТЯ ДИНГИЛЕВИ ООД БДУВИР-ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 05.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 62 от 31.03.2011 г. по НАХД № 749/2010г. по описа на Районен съд – Карлово, ІІ н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 157/21.10.2010 г. на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район център – Пловдив (БДУВИРБ), гр.Пловдив, с което на дружеството е наложена имуществена санкция от 5 000 лева за извършено нарушение на чл. 48 ал. 1 т. 11 от Закона за водите.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
116 Административно наказателно дело (К) No 1221/2011, XXII състав Наказателни касационни производства Р.Н.К. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 01.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 767 от 04.04.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 5268 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
117 Административно наказателно дело (К) No 1230/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ И.Н.И. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 04.08.2011г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №576/11.03.2011г., постановено по НАХД №5382/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ІХ н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Началник сектор “АНД” в отдела наказателно постановление/НП/ №36-0000886/06.08.2010г., с което е наложена основание чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАвП/ на И.Н.И. ***, ЖР”Тракия”, бл.328, вх.”А”, ет.3, ап.9 административно наказание “Глоба” в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.6 ал.1, изр. 1, пр.3 ЗАвП, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ издаденото от Началник сектор “АНД” в отдела наказателно постановление/НП/ №36-0000886/06.08.2010г., с което е наложена основание чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАвП/ на И.Н.И. ***, ЖР”Тракия”, бл.328, вх.”А”, ет.3, ап.9 административно наказание “Глоба” в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.6 ал.1, изр. 1, пр.3 ЗАвП, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 1 500 лева на 500 лева.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
118 Административно наказателно дело (К) No 1234/2011, XIX състав Наказателни касационни производства Н.И.З. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 05.08.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 443 от 25.02.2011 г. по НАХД № 8134 по описа на Районен съд - Пловдив за 2010 г., ХІI наказателен състав, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № 16306 от 18.10.2010 г. издадено от Началник сектор “Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР - Пловдив, в ЧАСТТА с която на Н.И.З., ЕГН **********,*** на основание чл. 182 ал. 1 т. 4 от ЗДвП за нарушение на чл. 21 ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО” да управлява МПС за срок от един месец.
ОТМЕНЯ НП 16306 от 18.10.2010 г. издадено от Началник сектор “Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР – Пловдив, в частта с която на Н.И.З., ЕГН **********,*** на основание НАРЕДБА № І-1959 на МВР за нарушение по чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е постановено отнемане на 7 контролни точки.
ПОТВЪРЖДАВА № НП № 16306 от 18.10.2010 г. издадено от Началник сектор “Пътна полиция” при Областна дирекция на МВР - Пловдив, в ЧАСТТА с която на Н.И.З., ЕГН **********,*** е за нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 150 (сто и петдесет) лева на основание чл. 182 ал.1 т. 4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и /или протест.

 
119 Административно наказателно дело (К) No 1238/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я ГЕОРГИ ГИГОВ ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 04.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 655 от 19.03.2011 година, постановено по НАХД № 4953 по описа за 2010г. на Пловдивски районен съд, двадесет и трети наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
120 Административно наказателно дело (К) No 1239/2011, XXI състав Наказателни касационни производства СЪЕДИНЕНИЕ МЕНИДЖМЪНТ АД КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 04.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 609 от 18.03.2011г. по НАХД №543/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХХІ н. с., с което е потвърдено издаденото от зам. председател на Комисията за финансов надзор/КФН/ наказателно постановление/НП/№Р-10-302/13.10.2010г., с което на “Съединение асет мениджмънт” АД с адрес на управление ***, представлявано от В.К.Й., е наложена основание чл.221 ал.8, т.4 пр. 1 във вр. с ал.1, т.4 от ЗППЦК на жалбоподателя административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 лева за нарушение на чл.202 ал.7 ЗППЦК.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
121 Административно наказателно дело (К) No 1240/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТОНИ-2000-РОСИЦА СЕРКОВА ЕТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 04.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №794/17.03.2011г., постановено по НАХД №1333/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив VІІ н. състав, с което е потвърдено издаденото от Заместник Кмета на Община – Пловдив наказателно постановление/НП/ КТ №47 от 12.01.2011г., с което е наложена на Росица Петрова Серкова като ЕТ “Тони – 2000 – Росица Серкова” с адрес на управление гр.Пловдив, ЖК “Тракия”, срещу бл.5 имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.48 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговските и други обслужващи дейности и елементите на градското обзаваждане на територията на Община Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
122 Административно дело No 1291/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни МАРИО 73 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 26.08.2011г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 261004540/07.02.2011г., издаден от Пенка Иванова Тодорова - главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с решение № 349/02.05.2011г. на Директор на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, В ЧАСТТА, с която на “МАРИО – 73” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 108693493, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, ул.”Здравец” № 7, бл.”Славей 2”, ет.4, ап.13, представлявано от управителя Мариян Димитров Стоянов, са начислени лихви по ЗДДС в размер на 35 355, 46 лв. за данъчните периоди м.Декември 2008г. и м.Януари – м.Септември 2009г., както следва : м.Декември.2008г. в размер на 7940.14 лв.; м.Януари.2009г. в размер на 6470.86 лв.; м.Февруари 2009г. в размер на 2022.12 лв.; м.Март 2009г. в размер на 6130.51 лв.; м.Април 2009г. в размер на 3360.00 лв.; м.Май 2009г. в размер на 3030.31 лв.; м. Юни 2009г. в размер на 2706.06 лв.; м. Юли 2009г. в размер на 1891.67 лв.; м. Август 2009г. в размер на 1699.65 лв. и м. Септември 2009г. в размер на 104.14 лв.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, да заплати на “МАРИО – 73” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 108693493, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, ул.”Здравец” № 7, бл.”Славей 2”, ет.4, ап.13, представлявано от управителя Мариян Димитров Стоянов сумата от 2050 /две хиляди и петдесет/ лева, съставляваща извършените разноски по делото.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
123 Административно наказателно дело (К) No 1294/2011, XIX състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ МБАЛ МЕДЛАЙН КЛИНИК ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 05.08.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 729/29.03.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХІІ н.с., постановено по н.а.х. дело № 8053 по описа на същия съд за 2010 година, в частта, отменяща НП № 162215-1797/17.11.2010 г. по т.І.11., с която на МБАЛ "М.К." ООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 175000481, представлявано от Н.Й.Е., на основание чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 400 лв. за нарушение на чл. 29, т. 3 от НРД 2010 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА НП № 162215-1797/17.11.2010 г., в частта по т.І.11., с която на МБАЛ "М.К." ООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 175000481, представлявано от Н.Й.Е., на основание чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 400 лв. за нарушение на чл. 29, т. 3 от НРД 2010 г.
ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
 
124 Административно наказателно дело (К) No 1297/2011, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕЛИТ - МИЛК - 2000 ООД Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 01.08.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 898 от 20.04.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 1207 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 444/10 от 02.02.2010 г. на началник Митница Пловдив, с което на “Елит – Милк – 2000” ООД, с ЕИК 115516739, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Св. Иван Рилски” № 52, представлявано от Никола Ангелов Ангелов и Янков Ангелов Ангелов, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева на основание чл.117, ал.1 ЗАДС за нарушение на чл.94, ал.1, т.1 ЗАДС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
125 Административно наказателно дело (К) No 1301/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВЕЛА ЕООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 02.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 785 от 08.04.2011г. по НАХД № 966/2011г. на ПРС. Решението е окончателно.
 
126 Административно наказателно дело (К) No 1314/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я ПЛОВДИВСКА СТОКОВА БОРСА АД Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 01.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 684 от 24.03.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 7087 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
127 Административно наказателно дело (К) No 1316/2011, XXI състав Наказателни касационни производства СЪЕДИНЕНИЕ МЕНИДЖМЪНТ АД КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 04.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №717 от 28.03.2011г., постановено по НАХД №545/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив ІІ н. състав, с което е потвърдено издаденото от Заместник Председател на Комисията за финансов надзор/КФН/ наказателно постановление/НП/ №Р-10-304/13.10.2010г., с което е наложена на “Съединение асет мениджмънт”АД с адрес на управление *** основание чл.221 ал.8, т.4 пр. 1 във вр. с ал.1, т.4 от ЗППЦК на административно наказание “имуществена санкция” в размер на 10 000 лева за нарушение на чл.202 ал.7 ЗППЦК.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
128 Административно наказателно дело (К) No 1319/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ М.Е. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 05.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 914 от 21.04.2011г., на Пловдивски районен съд, ХVІІ н.с., постановено по НАХД № 88 по описа на същия съд за 2011г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
129 Административно дело (К) No 1320/2011, XXI състав Касационни производства В.Й.Г. ОСЗГ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 05.08.2011г.
ОТМЕНЯ съдебно решение № 941/21.03.2011 г. по а.х. дело № 12274/2010 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІV – ти граждански състав, с което е отхвърлена жалбата на касаторката, с която се иска отмяна на отказа на началника на ОСЗ – Пловдив, материализиран в писмо с изх. № П-279/23.06.2010 г. да издаде ново решение по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗСПЗЗ.
ВРЪЩА делото за произнасяне на друг състав при съблюдаване на дадените указания по-горе в мотивите на решението.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
130 Административно наказателно дело (К) No 1368/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ РУСЕВ И КО ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 04.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №109 от 15.04.2011 година, постановено по НАХД № 134 от 2011 година по описа на Районен съд – Асеновград, V наказателен състав, с което решение е отменено НП № 37859-S001870/20.08.2010г. на Зам.Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
131 Административно наказателно дело (К) No 1369/2011, XIX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ Я.П.Я. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 05.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 24 от 15.04.2011 г. по НАХД № 24/2011 г. по описа на Районен съд – Първомай, ІІ н. с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и /или на протест.

 
132 Административно наказателно дело (К) No 1372/2011, XXII състав Наказателни касационни производства РИАЛАЙС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 02.08.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 760 от 05.04.2011г. постановено по НАХД № 8565 по описа за 2011г. на ПРС, на V-ти наказателен състав, като вместо него реши:
ИЗМЕНЯ НП № 41479-0129728 от 01.12.2010г. на Териториалния директор на ТД на НАП, гр. Пловдив с което на “РИАЛАЙС” ЕООД за извършено административно нарушение на §9а, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗСч. във вр. с чл. 40, ал.1, т.1 от ЗСч. на основание чл. 47, ал.3 от ЗСч. е наложена имуществена санкция, като намаля размера на имуществената санкция на 500лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
133 Административно наказателно дело (К) No 1373/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ БЛИЗУ МЕДИЯ ЕНД БРОУБЕНД ЕАД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 05.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 852 от 13.04.2011 г., постановено по адм.дело № 130/2011 г. по описа на Пловдивския районен съд, с което е отменено наказателно постановление № РД-28-2/ 16.12.2010 г. на директора на Областно Пътно управление - гр. Пловдив, издадено на „Близу Медия енд Броубенд” ЕАД с ЕИК 201344312, със седалище и адрес на управление гр.София, район Студентски, ул.”Никола Габровски” № 83, представлявано от Александър Тодоров Колев и С.Д.Ч., за наложеното административно наказание имуществена санкция в размер на 1 000 /хиляда/ лева за нарушение по чл.53 ал.1 т.1 от Закона за пътищата на основание чл.54 ал.1 от Закона за пътищата.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
134 Административно наказателно дело (К) No 1379/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА АМЕКС ООД-ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 01.08.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Дирекция “Инспекция по труда” Пловдив решение № 867 от 16.04.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 1261 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-1600927 от 27.01.2011 г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” Пловдив, с което на “Амекс” ООД, с ЕИК 160116462, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Никола Карев” № 24, ет.3, ап.33, представлявано от управителя Иван Александров Янакиев, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.63, ал.2 във връзка с ал.1 КТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
135 Административно наказателно дело (К) No 1381/2011, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ВИКТОРИЯ 2007 ЕООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 03.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 789 от 08.04.2011 г. на РС гр. Пловдив, ХХІІ н.с. постановено по НАХД № 954 по описа на същият съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

 
136 Административно наказателно дело (К) No 1423/2011, XXI състав Наказателни касационни производства Г.Н.П. РУ НА МВР КАРЛОВО Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 04.08.2011г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №77/21.04.2011г., постановено по НАХД №812/2010г. по описа на Районен Съд – Карлово ІІ н. състав, с което е потвърдено издаденото от Началник сектор в РУП – Карлово наказателно постановление/НП/ №1036/2010г. от 16.11.2010г., с което са наложени на Г.Н.П. *** административни наказания, както следва: глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.175 ал.1, т.1, пр.1 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ за нарушение по чл.140 ал.1,пр. първо ЗДвП; глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.175 ал.1, т.4 ЗДвП за нарушение на чл.103, пред. второ ЗДвП и глоба в размер на 300 лева на основание чл.177 ал.1, т.2 пр. първо ЗДвП за нарушение на чл.150а ал.1 ЗДвП, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ издаденото от Началник сектор в РУП – Карлово наказателно постановление/НП/ №1036/2010г. от 16.11.2010г. в ЧАСТТА му, с която е наложено на Г.Н.П. *** административно наказание – глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.175 ал.1, т.1, пр.1 от Закона за движение по пътищата за нарушение по чл.140 ал.1, пр. първо ЗДвП.
ИЗМЕНЯ издаденото от Началник сектор в РУП – Карлово наказателно постановление/НП/ №1036/2010г. от 16.11.2010г. в ЧАСТТА му, с която е наложено на Г.Н.П. *** административно наказание глоба в размер на 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 месеца на основание чл.175 ал.1, т.4 ЗДвП за нарушение на чл.103, пред. второ ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 200 лева на 150 лева, а наказанието лишаване от право да управлява МПС от 6/шест/ месеца на 4/четири/ месеца.
ИЗМЕНЯ издаденото от Началник сектор в РУП – Карлово наказателно постановление/НП/ №1036/2010г. от 16.11.2010г. в ЧАСТТА му, с която е наложено на Г.Н.П. *** административно наказание глоба в размер на 300 лева на основание чл.177 ал.1, т.2 пр. първо ЗДвП за нарушение на чл.150а ал.1 ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на глобата от 300 лева на 200 лева.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
137 Частно административно дело No 1429/2011, XIII състав Частни администр. дела Д.З.Х.   Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 04.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.З.Х.,*** против Писмо на Ръководителя на ТП на НОИ гр. Пловдив с изх.№ Ж – 58 # 3/15.03.2011г., с което жалбата на Х. срещу Разпореждане № О-15-999-11-00109974/04.02.2011г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при РУ ”СО” гр. Пловдив, е оставена без разглеждане, а административното производство е прекратено на основание чл. 88, ал. 2 АПК.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1429/11 по описа на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
 
138 Административно дело No 1431/2011, XIII състав Дела по КСО БУЛТИР ООД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 04.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “БУЛТИР” ООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от прокуриста А.В., против Решение № 142 от 18.03.2011г. на Ръководителя на ТП на НОИ .
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 1431 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
 
139 Административно наказателно дело (К) No 1444/2011, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ АЛПИ - 2004 ООД Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 01.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 893 от 18.04.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 7189 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
140 Административно наказателно дело (К) No 1451/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ В.С.А. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 05.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 499/02.03.2011г. на Пловдивския районен съд, ХХІІІ – ти н.с., постановено по НАХД № 3674 по описа за 2009 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
141 Административно наказателно дело (К) No 1458/2011, XX състав Наказателни касационни производства УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД РЗОК ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 02.08.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 726 от 29.03.2011 г. на РС гр. Пловдив, ХІІ н.с., постановено по НАХД № 8248 по описа на същия съд за 2010 г. в ЧАСТТА, с която е изменено НП № 161331-1767/29.11.2010 г. на Директор на РЗОК – Пловдив в ЧАСТТА на нарушенията по: 1. чл. 238 вр. с чл. 208 от НРД 2010 г. Приложение № 18, Раздел ІІІ.; 2. чл. 238 вр. с чл. 208 от НРД 2010 г. Приложение № 18, Раздел ІІІ; 3. чл. 238, вр. чл. 213, т. 5 от НРД 2010 г. и Наредба 20/23.06.2010 г. на МЗ и чл. 10, т. 4 от ИД, 4. чл. 238, вр. чл. 208 от НРД 2010 г., Приложение № 18, Раздел ІІІ. 5. чл. 238, вр. чл. 213, т. 5 от НРД 2010 г. и Наредба 20/23.06.2010 г. на МЗ и чл. 10, т. 4 от ИД; 6. чл. 238, вр. с чл. 210, чл. 206 т. 2 от НРД 2010 г. и Приложение № 18, раздел ІІІ.; 7. чл. 238, вр. с чл. 210, чл. 206 т. 2 от НРД 2010 г. и Приложение № 18, раздел ІІІ.; 8. чл. 252, т. 4 от НРД 2010 г.; 9. чл. 252, т. 4 от НРД 2010 г.; 10. чл. 252, т. 4 от НРД 2010 г.; 11. чл. 252, т. 4 от НРД 2010 г.; 12. чл. 15, ал. 2 и чл. 252, т. 4 от НРД 2010 г.; 13. чл. 15, ал. 2 и чл. 252, т. 4 от НРД 2010 г. (нарушения по т. І от 1.3. до 1.8.1 вкл. и от 1.9 до 1.14 вкл. от НП) КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №-161331-1767/29.11.2010 г. на Директор на РЗОК – Пловдив в ЧАСТТА, с която на осн. чл. 105 в от ЗЗО за нарушения по: 1. чл. 238 вр. с чл. 208 от НРД 2010 г. Приложение № 18, Раздел ІІІ.; 2. чл. 238 вр. с чл. 208 от НРД 2010 г. Приложение № 18, Раздел ІІІ; 3. чл. 238, вр. чл. 213, т. 5 от НРД 2010 г. и Наредба 20/23.06.2010 г. на МЗ и чл. 10, т. 4 от ИД, 4. чл. 238, вр. чл. 208 от НРД 2010 г., Приложение № 18, Раздел ІІІ. 5. чл. 238, вр. чл. 213, т. 5 от НРД 2010 г. и Наредба 20/23.06.2010 г. на МЗ и чл. 10, т. 4 от ИД; 6. чл. 238, вр. с чл. 210, чл. 206 т. 2 от НРД 2010 г. и Приложение № 18, раздел ІІІ.; 7. чл. 238, вр. с чл. 210, чл. 206 т. 2 от НРД 2010 г. и Приложение № 18, раздел ІІІ.; 8. чл. 252, т. 4 от НРД 2010 г.; 9. чл. 252, т. 4 от НРД 2010 г.; 10. чл. 252, т. 4 от НРД 2010 г.; 11. чл. 252, т. 4 от НРД 2010 г.; 12. чл. 15, ал. 2 и чл. 252, т. 4 от НРД 2010 г.; 13. чл. 15, ал. 2 и чл. 252, т. 4 от НРД 2010 г. (нарушения по т. І от 1.3. до 1.8.1 вкл. и от 1.9 до 1.14 вкл. от НП) на УМБАЛ “Св. Георги” ЕАД – Пловдив, ЕИК 115576405 са наложени ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ за всяко от нарушенията от по 800 лв.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 726 от 29.03.2011 г. на РС гр. Пловдив, ХІІ н.с., постановено по НАХД № 8248 по описа на същия съд за 2010 г. в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.
Решението е окончателно.

 
142 Административно наказателно дело (К) No 1459/2011, XXI състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ ДКЦ 1 ПЛОВДИВ ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 04.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1005/04.04.2011г., постановено по НАХД №8202/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІ н. състав, с което е отменено издаденото от Директор на РЗОК – Пловдив наказателно постановление/НП/ №160651 – 819/28.06.2010г., с което са наложени на “ДКЦ І – Пловдив”ЕООД на основание в чл.105а ал.1, чл.105в и чл.105д от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/ административни наказания “имуществена санкция”, както следва: за нарушение на чл.55 ал.2 т.3 ЗЗО във вр. с чл.29 т.2 и чл. 141 ал.2 от НРД 2010г. в размер на 90 лева; за нарушение на чл.55 ал.2,т.3 ЗЗО във вр. с чл.29 т.4 и чл.54 НРД 2010г. в размер на 90 лева; за нарушение на чл.55 ал.2 т.5 ЗЗО във вр. с чл.177 ал.2, ІБ т.1 и чл.176 НРД 2010г. в размер на 270 лева и за нарушение на чл.64 “а” ЗЗО в размер на 50 лева.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
143 Административно наказателно дело (К) No 1461/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ АПОЛОН 2003 ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 04.08.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 897/ 20.04.2011 г. по н.а.х.д. № 1152/ 2011 г. на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ състав, с което е отменено наказателно постановление № 42132 -0082956/ 31.12.2010 г., издадено от директора на ТД на НАП – Пловдив, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 42132 -0082956/ 31.12.2010 г., издадено от директора на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Аполон 2003” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от З.Н.К., БУЛСТАТ ***, на основание чл. 47, ал.3 от Закона за счетоводството /ЗСч/ е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева за нарушение на чл. 40, ал.1, т.1 от ЗСч, вр. чл. 47, ал.3 от ЗСч.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
144 Административно наказателно дело (К) No 1472/2011, XIX състав Наказателни касационни производства В.П.Ф. РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 05.08.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 110/18.04.2011 г., постановено по НАХД № 3 по описа за 2011 г. на Районен съд гр. Асеновград, ІІІ н.с, с което е ИЗМЕНЕНО НП № 1452/03.09.2010 г. издадено от началника на РУ “Полиция” Асеновград, с което на В.П.Ф., ЕГН ********** за административно нарушение по чл. 259, т. 1 от КЗ и на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ от е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 600 лв., като размера на наложено административно наказание ГЛОБА е НАМАЛЕН от 600 лв. на 400 лв., КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № 1452/03.09.2010 г. издадено от началника на РУ “Полиция” Асеновград, с което на В.П.Ф., ЕГН ********** за административно нарушение по чл. 259, т. 1 от КЗ и на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ от е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 600 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
145 Административно дело No 1509/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Г.З.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 10.08.2011г.
ОТМЕНЯ разпореждането от 07.07.2011 г. за насрочване на делото в открито съдебно заседание.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.З.Д.-***, ЕГН: **********, против Решение № 89/09.05.2011 г. на Директора на ТД на НАП-гр.Пловдив, с което е отхвърлена жалбата й срещу постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ РД-10-140/04.04.2011 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП-гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1509 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
146 Административно дело No 1532/2011, V състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.М.Н.   Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 02.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.М.Н. *** срещу заповед № 918/14.05.2010 г. на ОД"Полиция" гр. Хасково. ПРЕКРАТЯВА производството по адм дело 1532/2011. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщението до жалбоподателите за изготвянето му.
 
147 Административно дело No 1551/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни КРАСИКАПЛАСТ АД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 16.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “КРАСИКАПЛАСТ” АД – ***, ЕИК ***, представлявано от изп.директор К.Ю.К. против акт за установяване на частно държавно вземане № 62/28.05.2011 г. на зам.изпълнителния директор на НАП, като недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1551 по описа на Административен съд – гр. Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението с препис за страните.
 
148 Административно наказателно дело (К) No 1571/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Л.Г.П.П. Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 01.08.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 32 от 05.05.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 39 по описа на Първомайския районен съд за 2011 година.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
149 Административно дело No 1578/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни П.В.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 15.08.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161100307 от 21.03.2011г., издаден от Ф.К.Т., на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция Пловдив, потвърден с Решение № 435 от 26.05.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно установените данъчни задължения по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004г. в размер на 106 266.97 лв. главница и лихва в размер на 79 936.73 лв. и тези по чл.48 от ЗДДФЛ за 2009г., в размер на 6 864.72 лв. - главница и лихва в размер на 630.82 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.В.К., ЕГН **********,*** в останалата й част.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на П.В.К., ЕГН **********,*** сумата в размер на 13021,77 лв /тринадесет хиляди и двадесет и един лева и седемдесет и седем стотинки/.
ОСЪЖДА П.В.К., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 22,60 лв./двадесет и два лева и шестдесет стотинки/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
150 Административно наказателно дело (К) No 1593/2011, XXII състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.С.А. Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 01.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 925 от 26.04.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 1225 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
151 Частно административно дело No 1647/2011, III състав Частни администр. дела ЗАРА ФУРАЖИ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 26.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ЗАРА ФУРАЖИ” АД със седалище и адрес на управление – гр.Стара Загора, жк “К.Ганчев”, Фуражен комплекс край околовръстно шосе, представлявано от Изпълнителния директор Васил Н. Шомов против Решение № 479/02.06.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ”-Пловдив при ЦУ на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1647/2011г., III състав, по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
152 Частно административно дело No 1712/2011, X състав Частни администр. дела КРАС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО И РЕВИЗИОНЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 01.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалба на “Крас”ЕООД, със седалище и адрес на управление – град Пловдив, ул. ”Марин Дринов”№1, представлявано от управител – П.С., срещу Решение №2 от 25.05.2011 година, издадено от Директора на дирекция “Местни данъци и такса битови отпадъци и ревизионен контрол” при Община Пловдив, с което се оставя без разглеждане жалба на дружеството с вх.№11 СГ 189 от 31.03.2011 година срещу данъчно съобщение № 1319 от 01.03.2011 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1712 от 2011 година по описа на Административен съд- Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
153 Частно административно дело No 1713/2011, XII състав Частни администр. дела КРАС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО И РЕВИЗИОНЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 02.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от “КРАС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Марин Дринов” № 1 против Решение № 3/25.05.2011г., издадено от Директора на Дирекция “Местни данъци и такса битови отпадъци и ревизионен контрол”, с което е оставена без разглеждане жалбата на дружеството с вх.№ 10 СГ 189/1/31.03.2011г. срещу данъчно съобщение № 1316/01.03.2011г., касаещо данъци и такси за 2011г. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1713 по описа за 2011г. на Административен съд – град Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.

 
154 Частно административно дело No 1714/2011, XIII състав Частни администр. дела КРАС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО И РЕВИЗИОНЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 04.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “КРАС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.К.С., против Решение № 4/25.05.2011г. от Директора на Дирекция “Местни данъци и такса битови отпадъци и ревизионен контрол” при Община Пловидв.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 1714 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
 
155 Частно административно дело No 1716/2011, VIII състав Частни администр. дела КРАС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО И РЕВИЗИОНЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 01.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “КРАС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Марин Дринов” №1, против Решение №6 от 25.05.2011г. на директора на Д”МД и ТБО и РК” при община Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалбата на “КРАС” ЕООД против данъчно съобщение с №1322 от 01.03.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1716 по описа на съда за 2011г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
156 Частно административно дело No 1717/2011, XIV състав Частни администр. дела КРАС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО И РЕВИЗИОНЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 03.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Крас” ЕООД – гр. Пловдив, с адрес на управление ***, с ЕИК по Булстат ***, представлявано от управителя П.К.С., против решение № 7/ 25.05.2011 г. на директор на дирекция “Местни данъци и такса битови отпадъци и ревизионен контрол” при Община Пловдив, с което се оставя без разглеждане жалбата на дружеството с вх. № 11СГ 189(5)/ 31.03.2011 г. срещу данъчно съобщение № 1321/ 01.03.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1717/2011год. по описа на Административен съд – гр.Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.
 
157 Частно административно дело No 1718/2011, III състав Частни администр. дела КРАС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО И РЕВИЗИОНЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 02.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Крас"ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.Марин Дринов, 1, представлявано от управителя П.С., против Решение № 8 от 25.05.2011 г. на Директора на Дирекция"МД и ТБО и ревизионен контрол" при Община Пловдив, като НЕРЕДОВНА. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1718/2011 г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
 
158 Частно административно дело No 1720/2011, XV състав Частни администр. дела КРАС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 02.08.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Крас” ЕООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – *** против Решение № 10/26.05.2011г. на директора дирекция “Местни данъци и такси и такса битови отпадъци и ревизионен контрол”, Община-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.адм. дело № 1720 по описа на Администрати-вен съд – Пловдив, ХV състав за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.
 
159 Административно дело No 1733/2011, VII състав Дела по КСО Б.А.К. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 01.08.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1733/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.
ИЗПРАЩА жалбата на Б.А.К. *** срещу решение от 02.08.2010г. с рег. №151-00-8632 на ТП на НОИ – Пловдив във връзка с регистрацията и като безработно лице и размера на отпуснати и обезщетения за безработица - на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, по ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив.
 
160 Административно дело No 1734/2011, XIV състав Други административни дела Н.Г.Х. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 16.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.Х. *** против заповед № ЗД-07-15/ 13.06.2011 г. на областен управител на област Пловдив, с която на жалбоподателя е отказано да му бъде признато правото на еднократно обезщетение за имуществени вреди по искане с вх.№ ИГ-05-189/ 21.07.2009 г., като наследник на репресираното лице Георги Х. Стоев.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1734 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
 
161 Административно дело (К) No 1735/2011, XXII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТАМБОЛИЙСКИ Г.М.Д. Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Определение от 03.08.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.д. № 1735 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година. ИЗПРАЩА касационната жалба на Ангел Личев против решение от 10.06.2011 г. по адм.д. № 3104 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година на ХVІ гр.с. на ПРС за администриране. Определението не подлежи на обжалване.
 
162 Административно дело No 1758/2011, III състав Други административни дела Н.Й.Ч. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 02.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Й.Ч., ЕГН **********,***, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/21938 от 10.04.2011г. на Зам.Изпълнителния Директор на ДФ”Земеделие”, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1758/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
163 Административно дело No 1776/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕВРОБИЛД-М1 ЕООД,
З.И.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 02.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба /възражение/ на “Евробилд - М1” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив , ул. Сливница №4, ет.2 срещу Заповед № 10-ОА-3411/07.12.2010г. на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1776 / 2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателите за изготвянето му.

 
164 Административно дело No 1793/2011, XVII състав Искове за прекратяване на неоснователни действия АРКО ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 09.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на “АРКО” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК ***, представлявано от управителя С.Л.Б., с правно основание чл. 250 АПК, относно незабавно и безусловно прекратяване на „фактическите действия на кмета на Община Пловдив, изразяващи се в неправомерно разполагане на масивна ограда в собствения на дружеството поземлен имот № 2258, включен в УПИ І – жилищно строителство от кв. 428 по плана на Първа градска част – Пловдив, одобрен със Заповед № ОА-1739/07.09.1993 г., с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Никола Войводов” № 24 и кадастрален № 56784.520.1226, с което от поземления имот на дружеството се заема площ от 26,71 кв.м.”.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1793 по описа за 2011 г. на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
165 Административно дело No 1842/2011, II състав Други административни дела П.Ж.Ж. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 22.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Ж. *** и Етажната собственост, находяща се в гр.Пловдив, ул.Победа № 7, представлявана от П.Ж. ***; с която се иска да бъде обявено за нищожно писмо изх. № 3-9400-3007/ 14.04.2011 г. /л.10/, подписано от Кмета на Район “Северен” на Община Пловдив; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 1842/ 2011 г. по описа на АС – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
166 Административно дело No 1878/2011, XVIII състав Други административни дела И.Н.С. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 10.08.2011г.

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Н.С.,*** против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24517 от 13.04.2011г. на изпълнителен директор на ДФ ”Земеделие”.
. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1878 по описа на Администрати-вен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните. 
167 Административно дело No 1890/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни СЕН ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОДЪКТС БЪЛГАРИЯ ЕООД ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 12.08.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Сен Гобен Констракшън Продъктс България” ЕООД с адрес на управление: област София ,гр. Костинброд2230, Индустриална зона, ул.”Полето” № 6, БУЛСТАТ 131234803, представлявано от управителя Снежана Дончева Семова, чрез пълномощник адв.Д.Й. *** /вътрешен двор/ ПРОТИВ Акт изх.№ 61-00-41/02.03.2011 г., издаден от Антоанета Павлова – гл.инспектор Дирекция “МДТ” при Община Марица – Област Пловдив, с който е отказано да бъде възстановена ТБО в размер на 21 534.00 лв. за периода 01.01. – 31.12.2010 г., мълчаливо потвърден от Кмета на Община Марица.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1890/2011г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от определението да се изпрати на страните.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 07-дневен срок от получаването му от страните.

 
168 Административно дело No 1942/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни МСМ ТРЕЙДИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 19.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 131 от 29.06.2011 г. на директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което е оставена без разглеждане като недопустима жалбата на „МСМ Трейдинг” ЕООД – гр. Стара Загора, с адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.”Генерал Гурко” № 100, вх. В, ет.8, ап.71, чрез управителя си Мирослав Проданов Иванов против мълчалив отказ на публичния изпълнител да отмени наложените с постановление за налагане обезпечителни мерки изх.№ 31240#1/ 05.10.2010 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, и продължени с постановление изх.№ 31240# 11/ 07.03.2011 г. издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
169 Административно дело No 1968/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Г.В.Д. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 18.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.В.Д., ЕГН **********,*** Константинов” № 52, чрез пълномощника му адвокат В.Х.А. против:
1. Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121, ал.1 от ДОПК изх. № ВхС 3233-1/30.11.2010г. издадено от публичния изпълнител при ТД на НАП, гр. Пловдив Дирекция “Събиране” ИРМ – Хасково.
2. Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основаниечл. 195, ал.5 от ДОПК във вр. с чл. 121, ал.6 от ДОПК изх. № ВхС 3233-9/03.01.2011г. издадено от публичния изпълнител при ТД на НАП, гр. Пловдив Дирекция “Събиране” ИРМ – Хасково.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 1968 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.
ИЗПРАЩА жалбата на Директора на ТД на НАП, гр. Пловдив за произнасяне съобразно мотивите на настоящето решение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
 
170 Административно дело No 1970/2011, VII състав Дела по ЗОС И.А.П.,
Д.Б.П.,
А.П.П.,
Б.П.П.,
Р.П.И.,
Г.И.Г.,
М.И.Д.,
Е.Х.В.,
В.Х.В.,
Г.Е.К.,
С.Е.К.,
С.А.В.,
А.В.В.,
И.К.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 12.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадените от И.П., Д.П., А.П., Б.П., Р.И., Г.Г., М.Д., Е.В., В.В., Г.К., С.К., С.В., А.В. и И.Т. – всичките като наследници на Георги К. жалби, с което са оспорили Заповед №А-454/07.04.2011г. на Кмета на Община – Асеновград, с която на основание чл.25 ал.2 от Закона за общинската собственост/ЗОС/ се отчуждава техен общ наследствен имот с идентификатор 00702.16.29 по кадастралната карта на гр.Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1970/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателите за постановяването му.


 
171 Частно админист. наказателно дело (К) No 2040/2011, XXIV състав Наказателни частни касационни производства Д.П.М.   Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Определение от 19.08.2011г., в законна сила от 19.08.2011г.
ОТМЕНЯ Определение от 24.06.2011 г. по НАХД № 792 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
172 Частно административно дело No 2078/2011, XII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ДЖЕВИЗОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 08.08.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ДЖЕВИЗОВ” ЕООД, със седалище и адрес на управление общ.Марица, обл.Пловдив, с.Костиево, ул.”22 - ра” № 4, представлявано от К.Д.Д. против разпореждане за допускане на предварително изпълнение на Решение № РР-1284 от 05.07.2011г. на Директора на БДУВИР - Пловдив за отнемане на разрешително за ползване на воден обект с № 301536/31.08.2006г., изменено от 04.12.2007г., последно изменено с решение № 680/15.06.2009г. за ползване на повърхностен воден обект, издадено от Директора на БДУВИР – Пловдив, с титуляр “Джевизов” ЕООД, със седалище и адрес на управление общ.Марица, обл.Пловдив, с.Костиево, ул.”22-ра”, № 4, с цел ”добив на инертни материали” от участък, разположен по поречието на р.Марица, в землището на с.Костиево.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
173 Частно админист. наказателно дело (К) No 2150/2011, XXIV състав Наказателни частни касационни производства ПАШЕВ-92 ИВАН БОРИСОВ ПАШЕВ ЕТ   Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Определение от 09.08.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 754 от 03.06.2011г., постановено по НАХД № 2816/11г. по описа на Пловдивския районен съд, VІІІ н.с.
Определението е окончателно.


 
174 Частно админист. наказателно дело (К) No 2157/2011, XXIII състав Наказателни частни касационни производства ЗЧ-2001 ЧИНГАРОВ И С-ИЕ СД   Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Определение от 22.08.2011г., в законна сила от 22.08.2011г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 12.04.2011г. по НАХ дело №2378 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХХ-ти наказателен състав, с което е прекратено производството по делото, образувано по жалба на СД”ЗЧ-2001 - Чингаров и Си-е”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Пере Тошев” №1, ет.6, ап.16, против наказателно постановление с №Пд-3-ДНСК-104 от 10.03.2011г., издадено от заместник началник на ДНСК, с което на дружеството жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 5 000,00 лева.
ВРЪЩА делото на същия състав на районния съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

 
175 Административно дело No 2172/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.П.А. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 10.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.П.А., ЕГН ********** /по изпълнителен лист Д.П. Р./, ЕГН **********,***, чрез пълномощника й адвокат Р., против ТД на НАП, гр. Пловдив, с правно основание чл. 292, във вр. с чл. 268 от АПК с цена на иска 207,93лв.
Изпраща исковата молба на публичния изпълнител при ТД на НАП, гр. Пловдив за произнасяне съобразно мотивите на настоящето определение.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране изпълнението на изпълнително дело № 13533/2006г. по описа на ТД на НАП, гр. Пловдив.
Изпраща искането за спиране изпълнението на изпълнително дело № 13533/2006г. по описа на ТД на НАП, гр. Пловдив на публичния изпълнител за произнасяне съобразно мотивите на настоящето определение.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2172 по описа за 2011г. на Административен съд - Пловдив
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
176 Административно дело No 2175/2011, III състав Други административни дела Б.А.Л. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 12.08.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 2175/2011г. по описа на Адми-нистративен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, като
ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Районен Съд - Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
177 Частно административно дело No 2181/2011, XVI състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт Н.Х.М. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 15.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Х.М. ***, л.к. №***, за спиране изпълнението на Заповед № 11ОА1830/22.07.2011 г. на Кмета на община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2181/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в седемдневен срок от съобщението.

 
178 Административно дело No 2185/2011, XVI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 15.08.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на Пловдивска област, обективирано в Заповед № ЗД-06-9 от 09.08.2011 г., срещу Решение № 262, взето с протокол № 17 от 14.07.2011 г. на Общински съвет-гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2185 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните.


 
179 Административно дело No 2187/2011, XVIII състав Други административни дела САРС ГРУП И КО ООД БДУВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 15.08.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 2187/2011г. по описа на Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ХVІІІ състав, като
ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Районен Съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
180 Административно дело No 2215/2011, IX състав Други административни дела ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ   Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 17.08.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2215/ 2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив.
ИЗПРАЩА жалбата на ИА “АА”, против Решение № 26/ 15.04.2011 г. по НАХД № 12 по описа на Районен съд – Първомай за 2011 г., на РС – Първомай, за администрирането й.
След получаването на жалбата, ведно с първоинстанционното дело, същата да се докладва на Председателя на Административен съд – Пловдив за образуване на КАНД и насрочването му в ОСЗ.
Определението не подлежи на обжалване.

 
181 Частно админист. наказателно дело (К) No 2321/2011, XXIII състав Наказателни частни касационни производства М.Н.К.   Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 30.08.2011г., в законна сила от 30.08.2011г.
Отменя Разпореждане от 13.07.2011г. постановено по н.ах.д.№ 4568/2011г., Районен съд-Пловдив, XII нак.състав.
Връща делото на същия съд и състав за продължаване на процесуалните действия.
Определението е окончателно.