АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.09.2011г. до 30.09.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1404/2008, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ТИМЕР ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 27.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ТИМЕР ГРУП” ООД – гр.Пловдив, с адрес на управление: ***, представлявано от А.Й.М., против ревизионен акт № 160800280/ 24.04.2008 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с решение № 472/19.06.2008 г. на директора на дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на дружеството не е признато правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 396180,00лв. и лихви за просрочие в размер на 41915,41лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА жалбоподателят “ТИМЕР ГРУП” ООД – гр.Пловдив, с Булстат 115781132, с адрес на управление: ***, представлявано от А.Й.М. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 9062/девет хиляди и шестдесет и два/ лева, представляваща заплатените възнаграждения за вещи лица и възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
2 Административно дело No 1184/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни М.М.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.К., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, гр.Хасково, ул. “Одрин” № 19, вх. А, ет.8, ап.44 против Ревизионен акт № 260900078 от 27.04.2009г., издаден от В.Г.Г. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Хасково/сега ТД на НАП – гр.Пловдив/, потвърден с Решение № 411 от 19.06.2009 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, с който на същата са установени задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003г., в размер на 27 164. 43 лв. и са определени прилежащи лихви за забава при разчитането му с бюджета, в размер на 18 254. 06 лв., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА М.М.К., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Хасково, ул. “Одрин” № 19, вх. А, ет. 8, ап. 44 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1 358, 37 лв. /хиляда триста петдесет и осем и тридесет и седем/ лева, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
3 Административно дело No 615/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни НИКОЛИНА АЛЕНДАРОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 28.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.А. ЕГН ********** в качеството й на ЕТ "Н. Алендарова", ЕИК:833031395, със седалище гр. Стара Загора, кв."Индустриален", фабрика "Дибси" против Ревизионен акт № 2409007357/30.12.2009г. издаден от ТД на НАП - гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 131 от 02.03.2010г. на Директора на Д"ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за допълнително начислен ДДС на стойност 177 739.05лв. и прилежащи лихви в размер на 41 653.70лв., както и установените дължими суми, както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006г. в размер на 675.80лв. и лихви по ЗОДФЛ /отм./ в размер на 2 168.25лв. КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Н.Д.А. ЕГН ********** в качеството й на ЕТ "Н. Алендарова", ЕИК:833031395, със седалище гр. Стара Загора, кв."Индустриален", фабрика "Дибси" да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите сумата в размер на 4 894.74лв. /четири хиляди осемстотин деветдесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки/, равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
4 Административно дело No 922/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни СТОТЕКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 29.09.2011г.
Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № 210900287/28.01.2010г. издаден от гл.инспектор “Приходи” при ТД на НАП-Пловдив, ИРМ – Смолян, потвърден в обжалваната част за отказан данъчен кредит в размер на 47 600.00 лв. и прилежащи лихви в размер на 7 370.10 лв. с Решение № 230/07.04.2010г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП.
Осъжда “СТОТЕКС” ЕООД - с.Козарка, община Неделино, представлявано от С. А. Ч. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1549.40 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Осъжда “СТОТЕКС” ЕООД - с.Козарка, община Неделино, представлявано от С. А. Ч. да заплати по сметката на административен съд-Пловдив сума в размер на 100 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
5 Административно дело No 1213/2010, XIII състав Дела по ЗОС К.Н.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 13.09.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10 ОА 1138/01.06.2010г. на Кмета на Община Пловдив и вместо това ПОСТАНОВИ:
ОПРЕДЕЛЯ сумата която купувачът К.Н.К., с ЕГН: **********,*** следва да заплати на Община Пловдив в размер на 1027,92 лв./хиляда двадесет и седем лева и деветдесет и две стотинки/., съгласно заключението на вещото лице П.Т..
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
6 Административно дело No 1266/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни РИС-3 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 29.09.2011г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 1262 от 19.07.2011 г. по адм. дело № 1266/2010 г. на Административен съд-Пловдив, VI състав, като на ред седми, осми и девети във втори абзац на диспозитива, вместо “се променя определения при ревизията резултат за довнасяне от 171 405,35 лв. на 116 524,31 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 20 507,65 лв.”, се чете “се променя определения при ревизията резултат за довнасяне от 171 405,35 лв. на 135 365.93 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 24 933.72 лв.”.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
7 Административно дело No 1314/2010, XII състав Дела по ЗОС М.Й.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.09.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 286 от 14.06.2010г. на Кмета на Община Брезово за обявяване на спечелилия участник, цената, срока и условията на плащането в публично оповестен конкурс за предоставяне под наем за срок от 5/пет/ години на язовир “Кору дере среден”, съставляващ поземлен имот № 000029 от КВС на с.Дрангово с площ 99, 104 дка.
ОСЪЖДА Община - Брезово да заплати на М.Й.Г., ЕГН ********** *** сумата 1510, 00 /хиляда петстотин и десет/ лева, съставляваща сторените разноски по делото.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
8 Административно дело No 1390/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни ИТАЛИ КАНСТРАКШЪН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 09.09.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 1427/12.08.2011г., постановено по а.х.дело № 1390/10г. по описа на Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, в частта с която е отменен Ревизионния акт 160901586 от 07.01.2010г., издаден от Ф.Т. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 117 от 18.02.2010 г. на Директор на Дирекция ”ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, относно размерът на установеното публично задължение за лихви за забава за несвоевременно разчитане на допълнително установеното задължение за данък добавена стойност за внасяне в размер на 10 031 лева, за данъчен период месец Септември 2008г., като вместо “прилежащи лихви за забава в размер общо на 3 125 лева” да се чете “прилежащи лихви за забава в размер общо на 1 621,94 лева”.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
9 Административно дело No 1921/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТВ САТ КОМ ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 28.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ТВ САТ КОМ”ЕООД – гр.Пловдив, с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Средец” № 62, представлявано от управителя Красимир Кирев, срещу Удостоверение № 84 от 25.08.2010г. за въвеждане в експлоатация на строеж от ІV-та категория - “Кабелна мрежа на “АТВ САТ” ЕООД, гр.Пловдив, район “Централен”, издадено от гл.архитект на Община Пловдив, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1921/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХІV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от днес.

 
10 Административно дело No 2247/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни В.Д.П. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 28.09.2011г.
ОСТАВЯ жалбата на оспорващия В.Д.П. ***, ЕГН ********** против Решение № 118/04.08.2010 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, Запорно съобщение № 3803/2009/000020/17.06.2010 г. и Постановление № 3803/2009/000014/17.06.2010 г. без разглеждане.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2247/2010 г.по описа на Административен съд- Пловдив.
Осъжда ТД на НАП Пловдив да заплати на В.Д.П. направените по делото разноски в размер на двадесет и четири лева и четирдесет стотинки.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба в 07-дневен срок от днес за ответника и в същия срок от получаване на съобщение от оспорващия.


 
11 Административно дело No 2277/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни Я.Г.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 28.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.Г.К., ЕГН **********,***, оф.1, против Ревизионен акт № 11/12.08.2010 г., издаден от Николина Георгиева Ганчева – инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Стара Загора, потвърден с Решение № 735/01.10.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който са установени задължения за осигурителни вноски за внасяне: за ДОО – главница - 7 192,41 лева и лихви – 3 792,04 лева, и за ЗО – главница – 1 978,54 лева и лихви – 539,66 лева.
ОСЪЖДА Я.Г.К., ЕГН **********,***, оф.1, да заплати на Дирекция “ОУИ” - Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 720,05 /седемстотин и двадесет лева и пет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
12 Административно дело No 2368/2010, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.К.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 30.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.К.П., ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов”№59, адв.К., против Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, Община Пловдив, област Пловдив, в частта й относно границите на поземлени имоти с идентификатор № № 56784.522.78, № 56784.522.79 и № 56784.522.80, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Й.К.П., ЕГН **********,***,със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов”№59, адв.К., да заплати на Д.А.Т.,***, със съд.адрес гр.Пловдив, бул.”Дунав”№51, етаж 5, офис 21, адв.Кр.М., сумата от 200 /двеста/ лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
13 Административно дело No 2576/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 27.09.2011г.
Отменя Решение 1645/15.11.2010 г. на Началника на Митница Пловдив за определяне на нова митническа стойност по ЕАД № 10BG003000H0154321 от 06.10.2010г. - 37050.00лв. и ДДС в размер на 7410.00 лв.
Осъжда Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. /двеста лева/ разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за постановяването му.

 
14 Административно дело No 2692/2010, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.С.Т.,
Н.М.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 26.09.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.С.Т., ЕГН **********, и Н.М.Т., ЕГН **********,***, като незаконосъобразна заповед № А-2028 от 29.10.2010 г. на кмета на Община Асеновград, с която е учредено в полза на М.К.К. безсрочно право на преминаване от полски път с КИ 12992.14.48 през отсечка с дължина 15 м и широчина 3 м в южната част на имот с КИ 12992.14.50 с площ 45 кв.м и част от поземлен имот с КИ 12992.14.46 с площ 17 кв.м в югоизточната част на имота до собствения му поземлен имот с КИ 12992.30.75.
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на М.С.Т., ЕГН **********, и Н.М.Т., ЕГН **********,***, сумата 870 (осемстотин и седемдесет) лева, разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
15 Административно дело No 2810/2010, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.О.Т.,
К.О.Т.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 14.09.2011г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 2810/2010 г., по описа на Административен съд град Пловдив, Първо отделение, V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок от днес за ОбС град Пловдив и в 7 - дневен срок от съоб-щението до жалбоподателите пред ВАС на Република България.

 
16 Административно дело No 224/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни А.И.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 02.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.К. ***, против Ревизионен акт № 241002796/18.11.2010 г., издаден от Евгени Стефанов Цончев – главен инспектор приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден изцяло с Решение по жалба срещу ревизионен акт № 929/28.12.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, с която са определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004г. в размер на 2 455лв. и прилежащи лихви в размер на 1 761.32лв., данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. в размер на 3 067лв. и прилежащи лихви в размер на 1 822.56лв. и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ в размер на 2 067лв. и прилежащи лихви в размер на 351.76лв, общо 11 525.24 лева.
ОСЪЖДА А.И.К. *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 670,50лв. /шестстотин и седемдесет лева и петдесет стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
17 Административно дело No 290/2011, XIII състав Искове за обезщетение Г.Н.Т. УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 30.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.Н.Т. иск на правно основание чл. 1 ал. 1 от ЗОДОВ във връзка с чл. 203 от АПК срещу Министрество на здравеопазването за сумата от 150 000 лева. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска на Г.Н.Т. срещу УМБАЛ "Св. Георги - Пловдив" ЕАД. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 290 по описа на Административен съд - Пловдив за 2011 година в тази му часст. Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен касационен съд на Република България, а в частта, с която е оставен без разглеждане искът срещу УМБАЛ "Св. Георги - Пловдив" ЕАД подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от датата на съобщаването му.
 
18 Административно дело No 303/2011, VII състав Други административни дела ДКЦ V-ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 29.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Диагностично – консултативен център V Пловдив” ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив,ЖР”Тракия”,ул.”Съединение”№42 срещу писмена покана изх.№16-0694 от 19.01.2011г. на Директор РЗОК – Пловдив, с която Дружество е приканено да заплати доброволно неправомерно получена от него сума в общ размер на 437 883,01 лева за периода: 01.01.2009г. – 31.12.2009г., поради надвишаване на регулативните стандарти за първо, второ, трето и четвърто тримесечия на 2009г. в частта за: бл.МЗ – НЗОК №4 – за медико-диагностични дейности, бл.МЗ-НЗОК №3 – за консултация или за провеждане на съвместно лечение и бл. МЗ-НЗОК №3а – за високоспециализирани дейности, съобразно посочените подробни стойности в поканата, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Диагностично – консултативен център V Пловдив” ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив,ЖР”Тракия”,ул.”Съединение”№42 да заплати на РЗОК – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Христо Чернопеев” №14 сумата от общо 9 357,66/девет хиляди триста петдесет и седем лева и шестдесет и шест стотинки/ разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
19 Административно дело No 372/2011, XVIII състав Други административни дела ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 29.09.2011г.
ОТМЕНЯ Предписание № 791/04.02.2011 г. на главни инспектори при ДВСК към РВМС /понастоящем Областна дирекция по безопасност на храните– Пловдив, при БАБХ/, като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив, при БАБХ да заплати на „Лидл България ЕООД енд ко” КД, ЕИК 131071587, със седалище: с. Равно поле, Община “Елин Пелин”, представлявано от неограничено отговорния съдружник “Лидл България” ЕООД, чрез Милена Драгийска-Денчева, в качеството й на управител, и Иван Станоев, в качеството му на прокурист, сумата от 1 223 лв. разноски по делото.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на акта. 
20 Административно дело No 403/2011, XII състав Други административни дела ДКЦ ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР Пловдив”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “България” № 234, с ЕИК по БУЛСТАТ 115352243, представлявано от управителя К.С.В. против Писмена покана с изх. № 16-0743/10.01.2011г. на Директора на РЗОК - гр. Пловдив.
ОСЪЖДА “ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР Пловдив”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “България” № 234, с ЕИК по БУЛСТАТ 115352243, представлявано от управителя К.С.В. да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пловдив, сумата в размер на 1276, 26лв. (хиляда двеста седемдесет и шест лева и 26 ст.) представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита и внесен депозит за вещо лице.
` Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му .

 
21 Административно дело No 512/2011, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 19.09.2011г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №512/2011г., І състав, по описа на Административен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен Административен съд в 7 - дневен срок считано от днес за явилите се страни и 7 - дневен срок от получаване на съобщението за неприсъствалите в днешното съдебно заседание страни.
Прекратява делото
 
22 Административно дело No 606/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни СКС РАКОВСКИ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 09.09.2011г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на СКС „Раковски", със седалище и адрес на управление град Димитровград ул."Цар Борис І-ви” №5, ЕИК 836146125, представлявано от Председателя Т.К.Т. ЕГН-********** ***, против Ревизионен акт №261003639/14.12.2010 год. издаден от ТД на НАП - Пловдив, издаден в обжалваната част в която е потвърден частично с Решение № 130 от 08.02.2011год., на Директора на Д"ОУИ"-Пловдив в която е допълнително начислен ДДС в размер на 4304,82лв., непризнат данъчен кредит в размер на 3746,67лв. и прилежащи лихви в размер на 5043,46лв., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА СКС „Раковски", със седалище и адрес на управление град Димитровград ул."Цар Борис І-ви” №5, ЕИК 836146125, представлявано от Председателя Т.К.Т. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите сумата в размер на 711.90лв. /седемстотин и единадесет лева и деветдесет стотинки/, равностойността на осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
23 Административно дело No 678/2011, III състав Други административни дела С.А.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 29.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.Д.,***, подадена чрез адв.Р.И.,***, с искане за прогласяване на нищожността на Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-10 от 09.02.2011г., на Директора на Областно пътно управление, гр.Пловдив, към Агенция “Пътна инфраструктура”.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
24 Административно наказателно дело (К) No 835/2011, XIX състав Наказателни касационни производства Б.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение (второ) от 16.09.2011г.

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 1174/27.06.2011 г., постановено по КНАХД № 835 на Пловдивския административен съд за 2011 г., като:
ВМЕСТО: "ОСТАВЯ В СИЛА решение № 406 от 21.02.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 6996/2010 г.",
ДА СЕ ЧЕТЕ: "ОСТАВЯ В СИЛА решение 209 от 28.01.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 6010/2010 г.".
Решението е окончателно.

 
25 Административно дело No 859/2011, XV състав Други административни дела Д.К.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 14.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.К. *** против Заповед № ЗД-07-11/30.03.2011 г. на Областния управител на област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 859/2011 г. по описа на ПАдмС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок считано от днес, за което страните са уведомени в съдебно заседание.

 
26 Административно дело No 987/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни СЕРИН ТЕКСТИЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 14.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на СЕРИН ТЕКСТИЛ ЕООД гр. Кърджали против Решение № 250/17.03.2011 г. на Директора на ДОУИ, с което решение е потвърден РА № 161003154/12.01.2011 г. на ст. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 987 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 г.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от днес за присъствалите и в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалите страни.

 
27 Административно дело No 987/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни СЕРИН ТЕКСТИЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 30.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ искането на СЕРИН ТЕКСТИЛ ЕООД, с адрес град Кърджали, ул. Волга № 1, ет.2, ап.4, представлявано от С.Ч. в качеството му на управител за възстановяване на срока за подаване на жалба на основание чл. 161 от АПК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ с частна жалба в 7-дневен срок, считано от днес.

 
28 Административно дело No 1073/2011, VI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.В.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ВЛАДИМИР ИВАНОВ ЯНЕВ,МЛ.ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ПРИ ПЪРВО РПУ-МВР,ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 14.09.2011г.
Отменя писмено разпореждане от 14.04.2011г. на полицейски орган - мл.полицейски инспектор Вл. Янев при Първо РУ на ОД МВР-Пловдив.
Осъжда ответника да заплати на А.В.Д.,*** съдебни разноски в размер на 100 лв. /адвокатско възнаграждение/, д.т. – 10 лв. и депозит за свидетел – 10 лв.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщаване на страните за постановяването му.

 
29 Административно дело No 1110/2011, VI състав Дела по ЗМВР Л.С.Д. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ВЛАДИМИР ИВАНОВ ЯНЕВ,МЛ.ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОР ПРИ ПЪРВО РПУ-МВР,ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 14.09.2011г.
Отменя писмено разпореждане от 14.04.2011г. на полицейски орган - мл.полицейски инспектор Вл. Янев при Първо РУ на ОД МВР-Пловдив.
Осъжда ответника да заплати на Л.С.Д.,*** съдебни разноски в размер на 100 лв. /адвокатско възнаграждение/, д.т. – 10 лв. и депозит за свидетел – 10 лв.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщаване на страните за постановяването му.

 
30 Административно дело No 1169/2011, VII състав Други административни дела Г.Л.С.,
П.К.П.,
К.П.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 09.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ постъпилата жалба от Г.Л.С., П.К.П. и К.П.Б. срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив по искане за достъп до обществена информация.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1169/2011 г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІ състав.
Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от днес пред ВАС.

 
31 Административно дело No 1190/2011, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Х.С.,
ДИВАЙС ЕООД,
ЗПК БРЕСТНИК-95,
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 01.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Н.Х.С.,***-95 и Директора на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “Земеделие” Пловдив
ПРЕКРАТЯВА производството по делото
Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от днес за присъствалите и в същия срок за неявилите се страни пред ВАС.

 
32 Административно дело No 1269/2011, IX състав Други административни дела А.В.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 13.09.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.В.А. ЕГН ********** ***, пл. “Кочо Честименски” № 2, вх.В, ет.2, ап.5 против писмо с рег. № ИЯ/КАТ – 2087/11.03.2011 г. /лист 9 от делото/ ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1269/2011г. по описа на Административен съд-Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от днес за оспорващия и в същия срок от получаване на съобщението за изготвянето му от ответника.
 
33 Административно дело No 1281/2011, VIII състав Други административни дела А.А.Т. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ
Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 20.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.Т.,***, против АУПДВ с №01-6500/25033 от 14.04.2011г. на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който е задължен да възстанови недължимо платена сума от 1 488,54 лв. по Общо заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/270509/49478.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1281 по описа на Административен съд- Пловдив за 2011г.
ЗАЛИЧАВА насроченото за 27.09.2011г. открито заседание по делото от 11,15ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
34 Административно дело No 1292/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни ТОТАЛ ЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 21.09.2011г.
С оглед заявеното от управителя на дружеството жалбоподател оттегляне на обжалвания административен акт и на основание чл. 155 ал. 1 пр. 1 от АПК, съдът
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 1292/2011 година по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в тази му част подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни и от съобщението за жалбоподателя.


 
35 Административно дело No 1326/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.М.П.С.,
П.П.С.,
В.Д.М.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 27.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.П. – Стокова ЕГН **********,*** Александър І” № 7 и П.П.С., ЕГН ********** ***, против Заповед № ДК –10- ЮЦР –27/29.04.2011 г., издадена от Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Южен централен район /ЮЦР/ - Пловдив, като неоснователна.
ОСЪЖДА М.М.П. – С., ЕГН ********** *** Александър І” № 7 и П.П.С., ЕГН ********** ***, солидарно да заплатят на Община -Пловдив сума в размер на 150 лв. юрисконсултско възнаграждение.
ОСЪЖДА М.М.П. – С., ЕГН ********** *** Александър І” № 7 и П.П.С., ЕГН ********** ***, солидарно да заплатят на М.А.С. сума в размер на 300 (триста) лева.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 215, ал. 7 от Закона за устройство на територията.

 
36 Административно дело No 1328/2011, X състав Дела по ЗОС З.Н.П. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 19.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.Н.П. ***, ЕГН: **********, срещу Заповед № ЗРИ-97/ 10.05.2011 г. на Кмета на район Източен в община Пловдив.
ОСЪЖДА З.Н.П. ***, ЕГН: **********,*** юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
37 Административно дело No 1331/2011, XVIII състав Дела по ЗМВР К.Х.Х. ДИРЕКТОР НА ОД ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР БДС Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 08.09.2011г.
ПРИЕМА и ПРИЛАГА постъпилата по делото административна преписка, изпратена с писмо рег. № Я-6541 от 21.06.2011 година на Директора на ОД на МВР – Пловдив.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на адвокат Я.С.С. – пълномощник на К.Х.Х. против Заповед № 2010004706 от 05.05.2010 година на Директора на ОД на МВР сектор БДС град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1331/2011 година по описа на Адм. съд – Пловдив, ХVІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и от получаване на съобщението за ответника.

 
38 Административно дело No 1346/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни НАДЕЖДА 2004-НАДЕЖДА МИТЕВА ЕТ НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 16.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “Надежда 2004 – Н. М.”, ЕИК 123672875, със седалище и адрес на управление: – гр. Стара Загора, ул. “Околчица” № 38, представлявано от Надежда Асенова Митева, против Заповед № РД-15-803/17.05.2011 г. на Началник Митница – Пловдив, с която е наложена принудителна административна мярка – “запечатване на търговски обект - магазин, находящ се в гр. Стара Загора, кв. “Лозенец”, ул.”Околчица” № 38, считано от 02.06.2011 г.” и “забрана достъпа до търговски обект – магазин, находящ се в гр. Стара Загора, кв. “Лозенец”, ул.”Околчица” № 38, считано от 02.06.2011 г.”.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 
39 Административно дело No 1357/2011, V състав Други административни дела ВЕГА М ЕООД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 01.09.2011г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.дело № 1357/2011 г. на Административен съд - Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни и в същия срок от съобщението за неприсъствалите страни.
Изпраща делото за присъединяване към адм.дело № 1318/2011 г. на VІ административен състав

 
40 Административно дело No 1362/2011, VI състав Други административни дела КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 14.09.2011г.
Отменя Заповед № ЗД-00-4/07.01.2010г. на Областен Управител на област Пловдив, с която на основание чл.97 ал.1 АПК е обявена за нищожна Заповед № 402/19.05.2009г. на Кмета на Община Съединение за възобновяване процедура за провеждането на конкурс, открит с решение № 227 на ОбС - Съединение и заповед № 356 от 11.05.2006г. на кмета на община – Съединение с предмет – възлагане обслужването на линии/разписания от областната и републиканска транспортни схеми, квота за община Съединение – в частта й за обявена нищожност на Заповед № 402/19.05.2009г. , извън закритата линия гр.Панагюрище – гр.Съединение.
Отхвърля жалбата против Заповед № ЗД-00-4/07.01.2010г. на Областен Управител на област Пловдив, с която на основание чл.97 ал.1 АПК е обявена за нищожна Заповед № 402/19.05.2009г. на Кмета на Община Съединение за възобновяване процедура за провеждането на конкурс, в частта й за обявена нищожност на Заповед № 402/19.05.2009г. относно закритата линия гр.Панагюрище – гр.Съединение.
Осъжда Областен Управител на Област Пловдив да заплати на Община Съединение, представлявана от Кмета сумата от 100 лв. за осъществена адвокатска защита.
Осъжда Кметът на Община Съединение да заплати на Областен управител – Пловдив и на “ ЕКСПРЕС - П “ ЕООД, седалище/адрес на управление гр.Съединение, ул.”Люляк” № 1 с управител П.Минчев, по 75 лв. поотделно за всяка страна.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
41 Административно дело No 1385/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни М.С.М. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 15.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.М., ЕГН ****** с адрес *** от ІХ-та група, к-я № 127 против Решение № 93/12.02011г. на Териториалния директор на ТД на НАП, гр. Пловдив с което е оставено без уважение жалба вх. № 11-00-238/21.03.2011г. против съобщение за доброволно изпълнение с изх. № 19689/09.11.2010г. издадено на основание чл. 221 отДОПК.
ОСЪЖДА М.С.М., ЕГН ******* с адрес *** от ІХ-та група, к-я № 127 да заплати на ТД на НАП, гр. Пловдив сумата в размер на 150лв./сто и петдесет лева/

 
42 Административно дело No 1410/2011, XVIII състав Дела по ЗМВР Г.А.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 08.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.А.Г. чрез адвокат Н.Д. срещу Заповед № 11002238/25.03.2011 година на Директора на Областна дирекция на МВР – Пловдив, сектор “БДС”.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1410/2011 година по описа на Адм. съд – Пловдив, ХVІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и от получаване на съобщението за ответника.

 
43 Административно дело No 1450/2011, IV състав Дела по ЗМВР А.В.Б.   Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 26.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на А.В.Б., ЕГН **********,***, против неназован административен акт.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1450 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
44 Административно дело No 1475/2011, IX състав Дела по ЗМВР Г.С.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 13.09.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на оспорващия Г.С.М. по отношение наложена ПАМ със Заповед № З-1465/24.04.2007 г. издадена от Директора на ОД “Полиция” Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1475/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от получаване на съобщението от страните.


 
45 Административно дело No 1563/2011, XV състав Други административни дела Н.Д.Р. ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ,ДФЗ-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 01.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата против н АУПДВ №01-6500/24430 от 13.04.11 г. на Д.Ф. “З.”, Разплащателна агенция.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1563/2011 г., по описа на Административен съд - Пловдив, ХV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок считано от днес за явилите се страни и в 7 -дневен срок от получаване на съобщението за неприсъствалите страни.


 
46 Административно дело No 1569/2011, XI състав Други административни дела КЬОСЕЛ ГРУП ЕООД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 02.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от “Кьосел груп”ЕООД със седалище и адрес на управление с.Цалапица, ул.”Демокрация” № 5, представлявано от управителя Хюсеин Айбаш, гражданин на РТурция, гр.Одрин, постоянен адрес РТурция, гр.Одрин, Околия Мерич, с.Кюплю, срещу Акт за установяване на публично вземане № 01-2600/3231 от 10.04.2011 г., издаден от ИД на ДФ”Земеделие”.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №1569/2011 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Препис от определението да се връчи на страните и да се изпрати за прилагане към адм.дело № 1332/2011 г. на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
47 Административно дело No 1580/2011, IV състав Други административни дела ЖИВА ПРИРОДА СНЦОП ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 19.09.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на СНЦОП «Жива природа» против становището по екологична оценка № ПВ-2-І/2011 г. на Директора на РИОСВ Пловдив.
Прекратява произвоството по АХД 1580/2011 г. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седмодвенен срок от днес за присъствалата страна, а за неприсъствалата в същия срок от съобщаването.

 
48 Административно дело No 1582/2011, VIII състав Дела по ЗМВР Е.Г.А. ВТОРО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 15.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Г.А.,***, против Разпореждане с Рег.№02-6865 от 08.06.2011г. на полицейски орган от ІІ-ро РУ”П” при ОД“МВР”- Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1582 по описа на съда за 2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателката за присъждане на направените по делото разноски.
ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание за 19.09.2011г. от 9,45ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
49 Административно дело No 1584/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни М-КОМ МИХАЙЛОВИ С-ИЕ СД ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 16.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на СД “М-КОМ МИХАЙЛОВИ С-ИЕ”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК”Тракия”, бл.44, вх.”Г”, ет.2, ап.6, против писмо на началник отдел “МП” при община Първомай, с приложена към него разпечатка за задължения за ДНИ и ТБО от 28.05.2011г. за периода 2008г. – 2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1584 по описа на съда за 2011г.
ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание на 19.09.2011г. от 9,30ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
50 Частно админист. наказателно дело (К) No 1641/2011, XXIII състав Наказателни частни касационни производства ОКАЙ-САБАТИН ИБРЯМ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Определение от 29.09.2011г.
ОСТАВЯ в сила протоколно определение от 01.04.2011г. по НАХ дело №61 по описа на Районен съд- Асеновград за 2011г., ІІ-ри наказателен състав с което е прекратено производството по жалба на ЕТ”ОКАЙ- Сабатин Ибрям”, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. “Просвета” №7, против наказателно постановление с №16-1600763 от 22.12.2010г., издадено от директор на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 1 500,00 лева,
Определението е окончателно.

 
51 Административно дело No 1656/2011, IV състав Други административни дела ДУЧЕ ФАРМ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 26.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на “Дуче фарм” ЕООД, с ЕИК 115946071, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Найден Геров” № 17, представлявано от управителя Д.К.М., против писмо с изх.№ 3204 от 11.05.2011 г. на директора на Регионална здравна инспекция Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1656 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
52 Административно дело No 1663/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.А.Г.,
Н.В.Г.
РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ НАЧАЛНИКА Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 17.09.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по жалбата на М.А.Г. и Н.В.Г.,***, против Разрешение за строеж с №47 от 17.02.2011г. на главния архитект на община Асеновград, заедно с одобрения инвестиционен проект за обект: преустройство на ателие от съществуваща жилищна сграда, построена в УПИ VІ-5040, кв.390 по плана на град Асеновград, в жилище.
ИЗПРАЩА делото в тази му част по подведомственост на РДНСК-ЮЦР.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.Г. и Н.В.Г.,***, против мълчалив отказ на началника на РДНСК-ЮЦР по жалба с Вх.№768 от 05.05.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1663 по описа на съда за 2011г.
ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание на 19.09.2011г. от 10,45ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
53 Административно наказателно дело (К) No 1677/2011, XIX състав Наказателни касационни производства СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА КАМАРА ЗА МОДА-БЪЛГАРИЯ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Определение от 14.09.2011г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на СДРУЖЕНИЕ “НАЦИОНАЛАНА КАМАРА ЗА МОДА БЪЛГАРИЯ”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Княз Ал. Батенберг” № 51, представлявано от председателя на управителния съвет Надя Вълева Вълева, срещу Решение № 1118 от 17.05.2011 г., постановено по НАХД № 1260 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 1677 по описа на Административен съд гр. Пловдив за 2011 год.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
54 Административно дело No 1705/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни Д.И.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 14.09.2011г.
Отхвърля жалбата на Д.И.Д.,*** против Решение № 111 от 09.06.2011г. на Директора на ТД на НАП, гр.Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му против отказ за прекратяване на изпълнително производство поради погасяване по давност на публични задължения, обективиран в писмо изх.№ 0492/2005/000018/03.05.2011г. на Н.Атанасова – публичен изпълнител в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ Стара Загора.
Осъжда Д.И.Д.,*** да заплати на Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив сумата от 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно.

 
55 Частно административно дело No 1719/2011, XVI състав Частни администр. дела КРАС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО И РЕВИЗИОНЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 13.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Крас" ЕООД със седалище в гр.Пловдив, ул."Марин Дринов" №1, Булстат: 115109501, срещу Решение № 189(7)/31.06.2011 г. на Директора на дирекция "Метни данъци и такса битови отпадъци" при община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1719/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
56 Частно административно дело No 1723/2011, V състав Частни администр. дела КРАС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО И РЕВИЗИОНЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 16.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на "Крас" ЕООД, със седалище в гр.Пловдив, ул."Марин Дринов" №1, Булстат: 115109501, срещу Решение № 13/26.05.2011 г. на Директора на дирекция "Местни данъци и такса битови отпадъци" при Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1723/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
57 Административно дело No 1781/2011, X състав Дела по КСО А.А.Р. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 30.09.2011г.
На основание чл. 159, т. 7 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1781/2011 година по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.Р. против Решение № 246 от 10.05.2011 година.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред Върховния административен съд.
ДА СЕ ИЗИСКА заверен препис от Определение № 4667/30.06.2011 година, постановено по административно дело № 1780 от 2011 година на Административен съд – Пловдив, ХVІ състав.

 
58 Административно дело No 1805/2011, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.К.С. КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
БДЖ-ТЯГОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ ЕООД
Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 29.09.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.К.С. против Разрешение № 17/20.VІ.2011 г. на Главен архитект на район “Южен” при Община Пловдив за поставяне на “Преместваеми обекти – павилиони за търговски дейности”.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 1805/2011 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІІ състав.

 
59 Административно дело No 1808/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни МЕПАСО ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 21.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МЕПАСО ИНВЕСТ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 160074675 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Константин Величков” № 2, ет. 2, офис 13, представлявано от управителя Алберто Ховер Роиг, против Ревизионен акт № 241100330 от 01.04.2011 г., издаден от Евгени Стефанов Цончев - главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 511/10.06.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който са определени допълнителни данъчни задължения по чл. 37 от ЗДДФЛ, както следва: за 2007 г. в размер на 1 003.15 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 397.17 лв.; за 2008 г. в размер на 1 317.93 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 318.67 лв.; за 2009 г. в размер на 876.39 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 105.35 лв. и е извършена корекция на декларирания отрицателен финансов резултат за 2008 г. от загуба в размер на 3 439.84 лв. на загуба в размер на 1 472.18 лв. и за 2009 г. от загуба в размер на 11 446.82 лв. на загуба в размер на 1 798.51 лв.
ОСЪЖДА “МЕПАСО ИНВЕСТ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 160074675 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Константин Величков” № 2, ет. 2, офис 13, представлявано от управителя Алберто Ховер Роиг да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 457.21лв. /четиристотин петдесет и седем лева и двадесет и една стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
60 Административно дело No 1863/2011, X състав Искове за прекратяване на неоснователни действия АРТЕКСПЕРТ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 09.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Артексперт” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Фредерик Жолио Кюри” № 1, чрез арх. Георги Георгиев – Управител, с искане за прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 1863 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 
61 Административно дело No 1866/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни ПРОДЖЕСТ РОДОПИ ДАЙМЪНД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 09.09.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 363/ 09.05.2011 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с което е била оставена без разглеждане подадената от “Проджест родопи даймънд” ООД - Пловдив жалба вх. № 20-19-30/ 20.04.2011 г. срещу Ревизионен акт № 211005263/ 09.03.2011 г., издаден от ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Смолян, и е било прекратено производството.
ИЗПРАЩА преписката на Директора на Дирекция “ОУИ” – Пловдив за произнасяне по същество.
Определението е окончателно.

 
62 Административно дело No 1871/2011, II състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ В.И.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 09.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.С. *** “срещу мълчалив отказ на Ръководителя на сектор ПП към ОДМВР – Пловдив” и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.д. № 1871/ 2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
63 Административно дело No 1881/2011, IX състав Други административни дела Р.Д.М. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 14.09.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Р.Д.М. *** против Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500/24529 от 13.04.2011г. на Заместник изпълнителен директор на ДФ”Земеделие”.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1881/2011 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.

 
64 Административно дело No 1892/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЛИГАН-КОЛЕВИ И С-ИЕ СД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 30.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”ГЛИГАН- Колеви и С-ие” СД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, община Хасково, ул. Пети конгрес №6, вх.”Б”, ет.5, ап.17, против Заповед №46923-S003810 от 18.03.2011г., издадена от директора на ТД- Пловдив на НАП, с която е наложена ПАМ запечатване и забрана на достъпа до търговски обект, представляващ бистро “Глиган”, находящо се в гр. Димитровград, ул. “Цар Симеон” №7 /градина/, стопанисван от ”ГЛИГАН- Колеви и С-ие” СД, за срок от един месец.
ОСЪЖДА ”ГЛИГАН- Колеви и С-ие” СД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, община Хасково, ул. Пети конгрес №6, вх.”Б”, ет.5, ап.17, да заплати на ТД- Пловдив на НАП сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
65 Административно дело No 1899/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКСПЕРТ АУТО ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение (второ) от 26.09.2011г.
ПОПРАВЯ допуснатата ОФГ в решението по адм. дело № 1899 по описа на АС – Пловдив за 2011 година, като в титулната част на решението № на делото се чете като “1899”.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
66 Административно дело No 1899/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКСПЕРТ АУТО ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 21.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Експерт Ауто”ЕООД, гр.Пловдив, ул.”Скопие”№ 90, представлявано от управителя Кирил Цветков Цветков, против Решение на Началник Митница – Пловдив, обективирано в писмо изх. № 2600-2254/05.05.2010г., с което е постановен отказ за възстановяване на митни сборове, по молба вх. № 2 – 2600 – 2254/28.04.2010г. на “Експерт Ауто”ЕООД.
ОСЪЖДА “Експерт Ауто”ЕООД, гр.Пловдив, ул.”Скопие”№ 90, представлявано от управителя Кирил Цветков Цветков, да заплати на Митница - Пловдив, разноски по делото в размер на 361,74 /триста шестдесет и един лева и седемдесет и четири стотинки/ лв.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
67 Частно административно дело No 1941/2011, II състав Частни администр. дела Л.В.Р. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 21.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.В.Р. ***, против Решение № 118/ 16.06.2011 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив.
Определението е окончателно.

 
68 Административно дело No 1960/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 13.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от “Цифрова кабелна компания” ООД, ЕИК 115137511, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 25а, представлявано от Красимир Кирилов Кирев- управител срещу ревизионен акт № 16251100131/10.06.2011г. на ТД на НАП-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1960 по описа на Пловдивски административен съд, ХVІІІ състав за 2011 г.
ИЗПРАЩА делото като преписка на ДД”ОУИ”-Пловдив при ЦУ на НАП за произнасяне по жалбата на “Цифрова кабелна компания” ООД, ЕИК 115137511.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
69 Административно дело No 1974/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПАЗАРДЖИК БТ АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 28.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Пазарджик-БТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев №24, против Решение №123 от 27.06.2011г., на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което е отхвърлена жалбата му против Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с Изх.№13/РД-16-138#8 от 09.06.2011г., издадено от Красимира Димитрова Тодорова- старши публичен изпълнител в ТД- Пловдив на НАП, ИРМ- Пазарджик, с което е наложена възбрана върху 9 броя недвижими имоти на акционерното дружество, представляващи “профилакториум”, находящ се в местността “Цигов чарк”, община Ракитово, построени в поземлен имот с №23504 в землището на гр. Ракитово, за обезпечаване на задължения за данъци в предполагаем размер от 348 859,74 лв., от които 232 639,67 лв. главница и 116 220,07 лв. лихви.
ОСЪЖДА “Пазарджик-БТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев №24, да заплати на ТД-Пловдив на НАП сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението е окончателно.

 
70 Административно дело No 2035/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни ФИДАНКА ГЕОРГИЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 21.09.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 121/ 24.06.2011 г. на Директора на ТД на НАП - Пловдив и потвърденото с него Постановление с изх. № 21/ РД-11-111/ 31.05.2011 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив за налагане на обезпечителни мерки – възбрана върху 3 бр. недвижими имоти в гр.Девин, обл.Смолян.
ОСЪЖДА ТД на НАП – Пловдив да заплати на ЕТ “Фиданка Георгиева” – Девин сумата в размер на 200 лв., представляваща направени разноски по делото.
Определението е окончателно.

 
71 Административно дело No 2075/2011, IX състав Други административни дела Ю.П.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 28.09.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Ю.П.Д. ЕГН********** *** против Заповед№ЗД-07-16 от 23.06.2011г. на Областен управител на Област -Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2075/2011 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.


 
72 Административно дело No 2089/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни М.Т.Е. ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 07.09.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на М.Т.Е., срещу съобщение по чл. 69, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в частта му относно задължения за такса битови отпадъци за 2011 г. за недвижим имот, находящ се в с.Марково, община Родопи, област Пловдивска.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2089/2011г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив, като процесуално недопустимо.
ИЗПРАЩА административната преписка на кмета на Община Родопи по компетентност.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 
73 Частно административно дело (К) No 2106/2011, XXII състав Частни касационни производства СОКОТАБ ЕООД   Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 12.09.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 13 556 от 27.06.2011г., постановено от Районен съд- Пловдив по А.Х.Д. № 11 624 по описа за 2011 г. на ХІV гр. съсътав
Определението не подлежи на обжалване и протест.

 
74 Административно дело No 2168/2011, XV състав Други административни дела Н.С.П. ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 14.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.П. с ЕГН ********** против Решение № 1-ІІ/2011г. по оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2168 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив , ХV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
75 Административно дело No 2226/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.Г.Х.,
С.Г.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 28.09.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на Х.Г.Х. и С.Г.Х. против заповед № 1171/27.Х.2006 г. на Кмета на Община Родопи
Прекратява производството по АХД 2226/2011 г ., ІV състав по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седмодневен срок от днес за присъствалата страна, а за неприсъствалите в седмодневен срок от съобщението.

 
76 Частно административно дело No 2239/2011, XVII състав Частни администр. дела ЗАР. ИМ. ЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 12.09.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Зар. Им. Екс” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Ст. Загора, ул. “Васил Левски” № 4, ет. 8, ап. 22, ЕИК 123027840, представлявано от управителя Пламен Петков Тотев, против Решение № 720/01.08.2011 г. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с което е ОТКАЗАНО спиране изпълнението на Ревизионен акт № 261100712/15.06.2011 г. издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Хасково, в обжалваната част, с която са установени данъчни задължения в размер на 5152175,13 лв. главница и лихви.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
77 Административно дело No 2246/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни МАВРО-СВЕТОСЛАВ МАВРОДИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 07.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “МАВРО-Светослав Мавродиев” с адрес, гр. Стара Загора, ул. “Хаджи Димитър Асенов” № 59, вх. “Б”, ап.15, БУЛСТАТ 833064534, представлявано от Светослав Атанасов Мавродиев, против ДРА № 1496/25.11.2005г., издаден от ТДД Стара Загора.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 2246 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.


 
78 Административно дело No 2278/2011, XVII състав Дела по КСО В.В.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 13.09.2011г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № ПР - 1888/06.07.2011 г. на Началник отдел Администрация “Пенсии” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган административно производство по Заявление № МП - 29731/27.04.2011 г. подадено от В.В.Д..
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел Администрация “Пенсии” при РУ ”Социално осигуряване” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по Заявление № МП - 29731/27.04.2011 г. подадено от В.В.Д., при съблюдаване на указанията по тълкуването и прилаганото на закона дадени в мотивите на настоящото определение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
79 Административно дело No 2284/2011, XVI състав Дела по КСО Б.А.К. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 27.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.А.К. ***, срещу Разпореждане № 151-00-8632-1/19.08.2010 г. на ТП на НОИ - гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2284 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
80 Частно административно дело No 2286/2011, VI състав Частни администр. дела ГСТ СТИЙЛ АД ГЕРМАНИЯ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 29.09.2011г.
Оставя без уважение жалбата на ГСТ СТИЙЛ АГ Германия чрез пълномощника А.А.А. ***, против мълчалив отказ на Директора на Д “ОУИ”-Пловдив по искане за спиране изпълнението на РА № 241101990/12.07.2011г. и Решение № 782 от 16.08.2011г. на Зам.директор на Д “ОУИ”-Пловдив.
Определението е окончателно.

 
81 Административно дело No 2298/2011, V състав Други административни дела МАСИЛА ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 16.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.А.С., като управител на “Масила” ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив , ул. Полк. Сава Муткуров №34, срещу Заповед № 51162-0076706/11.07.2011г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2298 по описа за 2011 г. на Административен Съд – Пловдив,V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателите за изготвянето му.

 
82 Частно админист. наказателно дело (К) No 2311/2011, XX състав Наказателни частни касационни производства ДИНА-ХРИСТИНА ЧАНЕВА ЕТ   Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 26.09.2011г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 19.07.2011г., постановено по НАХД № 4770/11г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХVІІІ н.с., с което е оставена без разглеждане подадената от ЕТ“Дина – Христина Чанева”, чрез представляващия Христина Христова Чанева, ЕГН **********,***, жалба против Наказателно Постановление № 16 – 1600935 от 28.04.2011г. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда”, и е прекратено производството по н.а.х.дело № 4770/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ н.с.
ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената жалба.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
83 Административно дело No 2324/2011, III състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ П.Н.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 12.09.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 2324/2011г. по описа на Адми-нистративен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, като
ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Районен Съд - Карлово.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
84 Административно дело No 2326/2011, IV състав Други административни дела СП-ИД-47 ЕООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 27.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „СП – ИД – 47” ЕООД, с ЕИК 200459386, със седалище и адрес на управление: гр.Ахтопол, област Бургас, ул.”Алеко Константинов” № 12, представлявано от управителя П.К., против писмо с изх.№ 13358 от 08.08.2011 г. на зам.-председателя на Управителния съвет на „ЕВН България Електроразпределение” АД.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2326 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
85 Административно дело No 2343/2011, XVIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.С.Ц. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 03.09.2011г.
Прекратява производството по адм.дело № 2343 по описа за 2011г. на Административен съд-Пловдив, ХVІІІ състав.
Изпраща по подсъдност на Районен съд – Пловдив жалбата на К.С.Ц., ЕГН **********,*** против Заповед № 354/06.06.2011г. на Кмета на Община “Родопи”

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
86 Административно дело No 2344/2011, VII състав Други административни дела КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ПЛОВДИВ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 26.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от “Комплексен онкологичен център – Пловдив”ЕООД жалба срещу покана за доброволно изпълнение изх. №11 ОА 1973/1 от 09.08.2011г. , подписана от и.д. Кмет на Община – Пловдив, с която дружеството е приканено в двуседмичен срок да внесе по сметката на Община – Пловдив сумата от 1 031 000 лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2344/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
87 Административно дело No 2346/2011, VI състав Други административни дела ВИТАЛИС 66 ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ГР.СИЛИСТРА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 07.09.2011г.
Прекратява производството по адм.дело № 2346 / 2011г. по описа на Административен съд-Пловдив,VI състав.
Изпраща по подсъдност на Административен съд – Силистра жалбата на “ВИТАЛИС - 66” ООД, седалище/адрес на управление - гр.Пловдив, ул.”Данаил Юруков” № 2А, ет.3, ап.5 представлявано от управителя Константин К. Тилев против Разпореждане № 1 от м.08.2011г. на д-р Валери Милчев – гл.инспектор при ОДБХ гр.Силистра, за разглеждане в съдебно административно производство с произнасяне по искането за спиране.
Определението не подлежи на обжалване.

 
88 Административно дело No 2374/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.С.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 28.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на К.С.М. с ЕГН ********** и И.М.М. с ЕГН ********** *** за за отмяна на действие на орган по изпълнението /изпращане на покана за доброволно изпълнение с изх. № Ц-509-484-00-676 от 14.04.2011г. на Началник Сектор Пловдив РДНСК ЮЦР и искането за спиране на действието на поканата.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2374 по описа на ПАС за 2011г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването.


 
89 Частно админист. наказателно дело (К) No 2377/2011, XX състав Наказателни частни касационни производства ВЕНЧЪР ШИЛД БЪЛГАРИЯ ЕООД   Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Определение от 08.09.2011г., в законна сила от 08.09.2011г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение № 939 от 14.07.2011г. на Районен съд – Пловдив, ХV н.с. постановено по НАХД № 3905/2011г.
ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.


 
90 Частно админист. наказателно дело (К) No 2379/2011, XXI състав Наказателни частни касационни производства ВЕНЧЪР ШИЛД БЪЛГАРИЯ ЕООД   Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Определение от 30.09.2011г.
Отменя Определение № 938 от 14.07.2011г. постановено по н.ах.д.№ 3908/2011г., Районен съд-Пловдив, XX нак.състав.
Връща делото на същия съд и състав за продължаване на процесуалните действия.
Определението е окончателно.

 
91 Частно админист. наказателно дело (К) No 2386/2011, XIX състав Наказателни частни касационни производства ВЕНЧЪР ШИЛД БЪЛГАРИЯ ЕООД   Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Определение от 16.09.2011г., в законна сила от 16.09.2011г.
ОТМЕНЯ Определение от 04.07.2011 г., с което е прекратено производството по НАХД № 3902/2011 г. на Пловдивския районен съд.
ВРЪЩА преписката на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

 
92 Административно дело No 2388/2011, VII състав Дела по КСО А.К.К. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ПЕНСИИ В РУСО Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 17.09.2011г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № ПР - 2371/18.08.2011г. на Началник отдел Администрация “Пенсии” при РУ ”Социално осигуряване” – Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган административно производство по Заявление №МП - 39639/13.06.2011г. на А.К..
ИЗПРАЩА преписката на Началник отдел Администрация “Пенсии” при РУ”Социално осигуряване” – Пловдив за продължаване на административното производството по посоченото заявление на К..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
93 Административно дело No 2392/2011, IV състав Други административни дела С.П.К. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 20.09.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по жалбата на С.П.К. ***, против уведомително писмо за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания с изх.№ 01-6500/31493 от 19.07.2011 г. на изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” град София.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София град.
Определението не подлежи на обжалване.

 
94 Административно дело No 2393/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.С.М. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 28.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от К.С.М., ЕГН **********, действаща със съгласието на своя баща Стефан Кирилов Митков, ЕГН ********** ***, против Съобщение на Община-Пловдив, район “Централен” с изх. № ОП-10-11699/30.05.2011г., Протокол № 20/15.05.2011г. на ЕСУТ при община-Пловдив, заповед № 11 ОА 973/18.04.2011г. на главния архитект на община-Пловдив, заповед № ОА-666/04.03.2008г.на главния архитект на община-Пловдив и заповед № ОА-667/04.03.2008г. на кмета на община-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2393 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив , ХVІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от датата на съобщаването му.

 
95 Административно дело No 2422/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИДЕР ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 12.09.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на “ЛИДЕР” ООД, с ЕИК 126631221, с адрес на управление: гр. Харманли, ул. “Алеко Константинов” № 52, представлявано от Себахтин Кадир Изет против Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки, на основание чл. 121 ал.1 от ДОПК с изх. № ВхС 3233-1 от 30.11.2010г. на публичен изпълнител при ТД на НАП-ИРМ Хасково и против Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № ВхС-3233-9 от 03.01.2011г. на публичен изпълнител при ТД на НАП-ИРМ Хасково.
Прекратява образуваното съдебно производство по АД № 2422 по описа на Административен съд- Пловдив за 2011г.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението.

 
96 Частно админист. наказателно дело (К) No 2430/2011, XX състав Наказателни частни касационни производства Й.А.М.   Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Определение от 15.09.2011г., в законна сила от 15.09.2011г.
Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 21.07.2011 г. ,постановено по НАХД № 4838/2011 г., по описа на Районен съд/РС/-Пловдив, ХVІІІ н.с.
Определението е окончателно.
 
97 Административно дело No 2455/2011, II състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.Н.А. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 15.09.2011г.
Прекратява производството по адм.д.№ 2455 по описа на Административен съд - Пловдив за 2011г. и изпраща делото на надлежния съд - Районен съд - Пловдив.Определението е окончателно.
 
98 Административно дело No 2469/2011, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Х.Х.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 16.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Х.Т. *** против Заповед № 824 от 17.08.2011г. на Кмета на Община Куклен.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2469 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
ИЗПРАЩА жалбата на Х.Х.Т. *** против Заповед № 824 от 17.08.2011г. на Кмета на Община Куклен по подсъдност на Пловдивския районен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

 
99 Административно дело No 2470/2011, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.К.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 15.09.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2470 по описа на Административен съд - Пловдив за 2011г., образувано по жалба на Г.К.Т.,***, против Заповед № А- 1290 от 09.08.2011г. на кмета на община Асеновград, с която е възстановено правото ва собственост на наследниците на Костадин Георгиев Т. върху новообразуван имот с № 00702.24.415., месност "Баира", землище на град Асеновград. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Асеновград. Определението е окончателно.
 
100 Частно админист. наказателно дело (К) No 2482/2011, XIX състав Наказателни частни касационни производства ГАЛКА-ТРЕЙД ЕООД   Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 27.09.2011г.

ОСТАВЯ в сила разпореждане от 16.08.2011г. на Пловдивски районен съд, ХХІІ - ри н.с, с което е прекратено съдебното производство по н.а.х.д № 5357/2011г. по описа на ПРС, ХХІІ - ри н.с
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
101 Административно дело No 2513/2011, III състав Други административни дела Б.А.К.   Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 27.09.2011г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2513/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, КАТО
ИЗПРАЩА “жалбата” на Б.А.К.,***, против Заповед № 342 от 30.06.2010г. на Управителя на “Баумакс”ЕООД, на Районен Съд - Пловдив, по ПОДСЪДНОСТ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
102 Административно дело No 2526/2011, VII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв ХИМПЛАСТ 98 АД АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 27.09.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от “Химпласт 98”АД гр.Първомай срещу Агенция за приватизация и следприватизационен контрол гр. София искова молба за присъждане на сумата от 50 000 лева, явяваща се платен на 07.09.2011г. адвокатски хонорар – част от общото дължим хонорар в размер на 500 000 лева по договор за правна защита и съдействие №8714 от 09.06.2008г. за процесуално представителство по търговско дело №93/ 2008г. по описа на Окръжен Съд – Пловдив, а също така и законната лихва върху платената частична главница считано от датата на плащане до окончателното изплащане на задължението.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2526/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до ищеца за постановяването му.