АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.10.2011г. до 31.10.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1642/2009, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Р.Р.,
Р.К.Р.,
К.Р.Р.
РДНСК "ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН" -НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 20.10.2011г.
Оставя без уважение молбата на Р.К.Р.,*** за тълкуване на решение № 1740/09.12.2010г., постановено по адм.д.№ 1642/2009г., АС-Пловдив, оставено в сила с Решение № 10350/11.07.2011г. по адм.д.№ 2567/2011г., ВАС.
Решението подлежи на обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаване на страните за постановяването му.

 
2 Административно дело No 1867/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни МЕГАОЕНТЪРПРАЙЗ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 19.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Мегаоентърпрайз" ЕООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул."Брезовска" №30, Булстат: 175298469, представлявано от В.Ц. Велинов, срещу Ревизионен акт 160900406/ 22.06.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 588/28.09.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Мегаоентърпрайз" ЕООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул."Брезовска" №30, Булстат: 175298469, представлявано от В.Ц. Велинов, да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1423,02 лв. (хиляда четиристотин двадесет и три лева и 2 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
3 Административно дело No 1076/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни П.Д.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 12.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.В. ***, ЕГН: **********, срещу Ревизионен акт № 26100030/ 02.03.2010 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, офис Хасково, потвърден с Решение № 268/27.05.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА П.Д.В. ***, ЕГН: **********, да заплати сумата от 1328,47 лв. (хиляда триста двадесет и осем лева и 47 ст.) юрисконсултско възнаграждение в полза на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
4 Административно дело No 1204/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ПАРАЛЕЛ-ДИМИТЪР ДАЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 07.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Димитър Петров Дачев като ЕТ "Паралел-Димитър Дачев" със седалище в гр.Любимец и адрес на управление ул. "Капитан Петко Войвода" №4, Булстат: 126132259, срещу Ревизионен акт № 260900617/ 01.04.2010 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, офис Хасково, потвърден с Решение № 369/27.05.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Димитър Петров Дачев като ЕТ "Паралел-Димитър Дачев" със седалище в гр.Любимец и адрес на управление ул. "Капитан Петко Войвода" №4, Булстат: 126132259, да заплати сумата от 1471,64 лв. (хиляда четиристотин седемдесет и един лева и 64 ст.) юрисконсултско възнаграждение в полза на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
5 Административно дело No 1248/2010, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.М.Н. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 28.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.М.Н. ***, против Заповед №ДК-02-Пд-08 от 09.06.2010г. на Началник на Сектор Пловдив при Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) “Южен централен район” (ЮЦР)/РДНСК-ЮЦР/, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “Масивна едноетажна постройка”, изпълнен в УПИ III-15, кв. 4 по плана на град Пловдив, район Централен, с административен адрес :ул. “Пещерско шосе”33 в квартал “Велбъжд”.

ОСЪЖДА Н.М.Н. *** да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) “Южен централен район - Пловдив сумата от 250/двеста и петдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
6 Административно дело No 1294/2010, XIII състав Дела по ЗДС СЕКЮРИТ ПАРК ООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 03.10.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Секюрит парк” ООД, ЕИК 200776109, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “А. Христофоров” № 6, ет.4, ап.22 представлявано от Валентин Серафимов, Заповед № ЗД-05-1/08.06.2010г. издадена от Областния управител на Област Пловдив, за изземване на следният недвижим имот, съсобствен на Държавата и УМБАЛ „Св. Георги" ЕАД - гр, Пловдив: терен с обща площ 850 кв.м., находящ сесеверно от Хирургически клиники, бул. „Пещерско шосе" № бб, представляващ част от поземлен имот № 84, целият с площ 229 327 кв.м., попадащ в УПИ I - Комплекс ВМИ, кв. 2 по регулационния план на кв. „Кишинев - Смирненски" и кадастралния план нз Парк „Отдих и култура юг", одобрен със Заповед № РД-02-14-2113/ 11.12.2000г.
ОСЪЖДА Областния управител на Област Пловдив да заплати на “Секюрит парк” ООД, ЕИК 200776109, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “А. Христофоров” № 6, ет.4, ап.22 представлявано от Валентин Серафимов сумата в размер на 305 лв/триста и пет лева/ представляваща направените разноски по делото.
ОСЪЖДА Областния управител на Област Пловдив да заплати на Административен съд – Пловдив сумата в размер на 482,06 /четиристотин осемдесет и два лева и шест стотинки/ представляваща депозит за вещи лица.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
7 Административно дело No 1440/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни В И К БУНАР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 20.10.2011г.
ИЗМЕНЯ по жалба на “В и К Бунар” ЕООД, с ЕИК 126608270, със седалище и адрес на управление: град Хасково, ул.”Лестър” № 3, представлявано от управителя Ф.М.В., ревизионен акт № 26-1000490 от 11.05.2010 г., издаден от Е.Д.Г., главен инспектор по приходите при ТД Хасково на НАП, потвърден и изменен с решение № 458 от 25.06.2010 г. на зам.-директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП, относно допълнително установени задължения за корпоративен данък за 2006 година от 476,38 лева на 196,50 лева (сто деветдесет и шест лева и петдесет стотинки) и лихви от 202,05 лева на 83,34 лева (осемдесет и три лева и тридесет и четири стотинки).
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “В и К Бунар” ЕООД, с ЕИК 126608270, със седалище и адрес на управление: град Хасково, ул.”Лестър” № 3, представлявано от управителя Ф.М.В., против ревизионен акт № 26-1000490 от 11.05.2010 г., издаден от Е.Д.Г., главен инспектор по приходите при ТД Хасково на НАП, потвърден и изменен с решение № 458 от 25.06.2010 г. на зам.-директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП, относно допълнително установени задължения за корпоративен данък за 2004 година в размер на 495,68 лева и лихви 336,27 лева, за 2005 година в размер на 107,88 лева и лихви в размер на 59,96 лева, за 2007 година в размер на 39 324,74 лева и лихви 10 986,36 лева и за 2008 година в размер на 97 576,12 лева и лихви 18 363,06 лева.
ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “В и К Бунар” ЕООД, с ЕИК 126608270, със седалище и адрес на управление: град Хасково, ул.”Лестър” № 3, представлявано от управителя Ф.М.В., сумата 20 (двадесет) лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА “В и К Бунар” ЕООД, с ЕИК 126608270, със седалище и адрес на управление: град Хасково, ул.”Лестър” № 3, представлявано от управителя Ф.М.В., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 3 800 (три хиляди и осемстотин) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
8 Административно дело No 1633/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни К.И.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 20.10.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН ревизионен акт /РА/ № 091000600/25.05.2010г., издаден от К. Гергиева Делчева, на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция – Пловдив на Национална агенция за приходите, ИРМ – Кърджали, потвърден с Решение № 534/19.07.2010г. на Директора на “Дирекция Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите В ЧАСТТА, относно определените задължения на К.И.Т., като ЕТ “ШЕН – 1 - К.Т.”, с ЕИК 108058818, с адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Крумовград, ул.”Васил Левски” № 3 за Данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2005г. в размер на 4 265, 30 лв., и съответни лихви за несвоевременно разчитане с бюджета в размер на 2 360, 73 лв., както и В ЧАСТТА относно определените задължения по ЗДДС за данъчни периоди м.12.2005г. в размер на 4 278,05 лв., и съответни лихви за несвоевременно разчитане с бюджета в размер на 1 969.56 лв. и за м.12.2006г. в размер на 8 070.82лв., и съответни лихви за несвоевременно разчитане с бюджета в размер на 3 808.24 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на К.И.Т., като ЕТ “ШЕН – 1 - К.Т.”, с ЕИК 108058818, с адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Крумовград, ул.”Васил Левски” № 3 сумата от 406, 66 / четири стотин и шест и 0, 66 / лева, разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА К.И.Т., като ЕТ “ШЕН – 1 - К.Т.”, с ЕИК 108058818, с адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Крумовград, ул.”Васил Левски” № 3 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 834, 71 /осемстотин тридесет и четири и 0, 71 / лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
9 Административно дело No 1719/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни МАГАБИТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 26.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МАГАБИТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Димитър Наумов” № 39, ет. 1, представлявано от управителя Гавраил Бонев Узунов, против Ревизионен акт № 2401000699 от 25.05.2010г., издаден от Гинко Гинев - главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив – ИРМ Стара Загора, потвърден с Решение № 206 от 29.03.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП по отношение непризнат данъчен кредит в общ размер на 155 149.97лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 18 998.05лв., допълнително определен корпоративен данък за 2008г. в размер на 18 825лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 2 480.93лв. и лихви за невнесени в срок авансови вноски по ЗКПО за 2007г. в размер на 5.55лв.
ОСЪЖДА “МАГАБИТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Димитър Наумов” № 39, ет. 1, представлявано от управителя Гавраил Бонев Узунов да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 4 359,19лв. (четири хиляди триста петдесет и девет лева и деветнадесет стотинки), представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
10 Административно дело No 1822/2010, XVI състав Дела по КСО А.Н.К. РУСО-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 20.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Н.К. ***, против Решение № 181/09.07.2010 г. на Директора на ТП на НОИ, потвърждаващо Разпореждане № ********** от 17.03.2010 г. на Ръководителя на пенсионно осигуряване в ТП на НОИ – гр. Пловдив.
ОСЪЖДА А.Н.К. ***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване"-гр. Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
11 Административно дело No 1903/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни АТП ЕКЗОДУС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 04.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АТП Екзодус” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: с. Брани поле, местност “Чиирите” № 020 Б, обл. Пловдив, представлявано от управителя Мирча Василе Чирц, против Ревизионен акт № 160902159/20.05.2010 г., издаден от Райна Борисова Танева – старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 569/30.07.2010 г. на директора на дирекция „ОУИ” – Пловдив, в частта за отказан данъчен кредит в размер на 71 701.88 лв., ведно с начислените лихви в размер на 5 843.78 лв.
ОСЪЖДА „АТП Екзодус” ООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: с. Брани поле, местност “Чиирите” № 020 Б, обл. Пловдив, представлявано от управителя Мирча Василе Чирц, да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 2000 /две хиляди/ лв., съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
12 Административно дело No 2131/2010, XIII състав Дела по КСО И.К.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 18.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата от И.К. ***, ЕГН ********** срещу Решение № 248 от 03.09.2010 г. на Директора на РУ “СО” гр. Пловдив, потвърждаващо Разпореждане № 580416428 ПР-№ 703/26.04.2010 г. на Ръководителя на отдел “Пенсии” при РУСО Пловдив.
ОСЪЖДА И.К. ***, ЕГН ********** да заплати на РУСО – Пловдив сумата от 150 лв./сто и петдесет лева/ за осъществена юрисконсултска защита.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
13 Административно дело No 2278/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОБЕТОН-2006 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 17.10.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261001645/02.08.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 756/ 15.10.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта на непризнат данъчен кредит в размер на 15632 лв. относно доставките по следните четири фактури: № 55/ 01.09.2009 г., № 83/03.09.2009 г., № 89/27.11.2009 г. и № 90/27.11.2009 г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Екобетон-2006" ЕООД със седалище в гр. Смолян и адрес на управление ул."Евридика" №13, вх.А, ап.5, Булстат: 120598086, представлявано от С. Асенов Кехайов, срещу Ревизионен акт № 261001645/02.08.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 756/15.10.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в останалата част.


ОСЪЖДА "Екобетон-2006" ЕООД със седалище в гр. Смолян и адрес на управление ул."Евридика" №13, вх.А, ап.5, Булстат: 120598086, представлявано от С. Асенов Кехайов, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 952,89 лв. (деветстотин петдесет и два лева и 89 ст.).

ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "Екобетон-2006" ЕООД със седалище в гр. Смолян и адрес на управление ул."Евридика" №13, вх.А, ап.5, Булстат: 120598086, представлявано от С. Асенов Кехайов, разноски по делото в размер на 149,36 лв. (сто четиридесет и девет лева и 36 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
14 Административно дело No 2287/2010, XII състав Дела по КСО И.А.Д.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 14.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 249/28.09.2010г. на Директор на РУ ”СО” - Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на И.А.Д. – К., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес *** срещу Разпореждане № О – 15 – 000 – 00 -00329014 от 06.08.2010г. по болничен лист серия А 2008 № 2482665 и Разпореждане № О – 15 – 000 – 00 - 00329019 от 06.08.2010г. по болничен лист серия А 2009 № 0449123 на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в РУ “СО” - гр.Пловдив.
ВРЪЩА административната преписка Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ “СО” – Пловдив за постановяване на административно решение по направеното пред него искане за отпускане на парично обезщетение по молба-декларация на И.А.Д.- К. вх.№ 15-999-09-00034236/30.07.2010г. по болничен лист серия А-2008 № 2482665 и болничен лист серия А 2009 № 0449123, съобразно даденото в мотивите на настоящото съдебно решение тълкуване и прилагане на закона.
ОСЪЖДА ТП на НОИ - гр.Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул.”Любен Каравелов” № 7 да заплати на И.А.Д. – К., ЕГН ********** *** сторените разноски по производството, които се констатираха в размер на 605, 00 /шест стотин и пет/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
15 Административно дело No 2351/2010, III състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Ю.С.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 06.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 781 на Общински Съвет – Родопи, прието с Протокол № 39 от 21.10.2010г.
ВРЪЩА преписката на същия административен орган за решаване на въпроса по същество при спазване на задължителните указания, дадени в решението.
ОСЪЖДА Общински съвет “Родопи”, обл.Пловдив, да заплати на Ю.С.Б.,***, сумата от 100 /сто/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
16 Административно дело No 2406/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни МХГГ EООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 18.10.2011г.
Отхвърля жалбата “МХГГ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 160104353, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. ”Стоян Заимов” № 20, ет. 4, ап. 7, представлявано от управителя Ваня Атанасова Козарева, срещу Ревизионен акт № 161000706 от 30.04.2010г., издаден от ТД на НАП – гр. Пловдив, в потвърдената му част с Решение № 456 от 25.06.2010г. на Заместник директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, като се оспорва законосъобразността на акта по отношение непризнат данъчен кредит в общ размер на 28 800лв. за данъчен период м.10.2009г. като неоснователна.
Осъжда “МХГГ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 160104353, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. ”Стоян Заимов” № 20, ет. 4, ап. 7, представлявано от управителя Ваня Атанасова Козарева да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1 026лв. (хиляда и двадесет и шест лева), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.Препис от решението да се изпрати на страните.
Решението може да се обжалва чрез Административен съд - Пловдив пред Върховен административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщението, че е изготвено.


 
17 Административно дело No 2473/2010, VII състав Дела по ЗМСМА НИВА ТУРС КАРУЗО ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 05.10.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №А-2014 от 29.09.2009г. на Кмета на Община – Асеновград, с която са определени на “Нива Турс-К.”ЕООД с адрес на управление гр.Асеновград, ул.“Матей Преображенска”№16 задължения за такса битови отпадъци за периода 01.01.2007г. – 31.12.2008г. и лихви за просрочие към дата 28.09.2009г. за притежаван недвижим имот в гр.Асеновград, ПЗ “Север”, ул.“Възрожденска”№8 с партиден №М0001169 в ЧАСТТА, както следва: за главницата такса битови отпадъци за 2007г. – за размера и над 690 лева и лихви за просрочие – за размера им над 210,51 лева и за главницата такса битови отпадъци за 2008г. – за размер и над 939 лева и лихви за просрочие – за размера им над 161,97 лева, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Община – Асеновград с адрес на призоваване гр.Асеновград, пл. “Акад. Николай Хайтов”№9 да заплати на Нива Турс-К.”ЕООД с адрес на управление гр.Асеновград, ул.“Матей Преображенска”№16, сумата от 918,98/деветстотин и осемнадесет лева и деветдесет и осем стотинки/ разноски по делото по съразмерност и компенсация за всички съдебни инстанции.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
18 Административно дело No 2482/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Г.Н.Ю. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 20.10.2011г.

ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 261001181/02.09.2010 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив срещу Г.Н.Ю. ***, ЕГН: **********, потвърден с Решение № 785/26.10.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на Г.Н.Ю. е определен дължим данък по чл.35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.) за 2004 г. и лихва за просрочие, като НАМАЛЯВА размера на данъка от 10747,95 лв. на 10151,19 лв. и НАМАЛЯВА лихвата за просрочие от 7659,46 лв. на 5463,06 лв.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 261001181/02.09.2010 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив срещу Г.Н.Ю. ***, ЕГН: **********, потвърден с Решение № 785/26.10.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на Г.Н.Ю. е определен дължим данък по чл.35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.) за 2006 г. и лихва за просрочие, като НАМАЛЯВА размера на данъка от 3991,16 лв. на 1317,48 лв. и НАМАЛЯВА лихвата за просрочие от 1833,51 лв. на 605,24 лв.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261001181/02.09.2010 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив срещу Г.Н.Ю. ***, ЕГН: **********, потвърден с Решение № 785/26.10.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на Г.Н.Ю. е определен дължим данък по чл.35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.) за 2005 г. в размер на 345,87 лв. и лихва 201,26 лв.
ОСЪЖДА Г.Н.Ю. ***, ЕГН: **********, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, разноски по делото в размер на 669,21 лв. (шестстотин шестдесет и девет лева и 21 ст.).
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на Г.Н.Ю. ***, ЕГН: **********, разноски по делото в размер на 439,87 лв. (четиристотин тридесет и девет лева и 87 ст.).

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
19 Административно дело No 2583/2010, VII състав Дела от администр. характер - данъчни КОРЕКТ ИНВЕСТ-1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 06.10.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН РА №161-001107/03.09.2010г., поправен с РА за поправка № 1024347/20.09.2010г., издадени от Тодор Петров Кабашки – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИЗМЕНЕН с Решение № 807/04.11.2010 г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, с която на “КОРЕКТ ИНВЕСТ – 1”ЕООД, са определени допълнително публични задължения за данък добавена стойност общо в размер на 43 521,75 лева, ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 20 458,17 лева в резултат на допълнително начислен ДДС в размер на 34 846,04 лева за данъчни периоди ноември и декември 2006г.
ОТМЕНЯ РА №161-001107/03.09.2010г., поправен с РА за поправка № 1024347/20.09.2010г., издадени от Тодор Петров Кабашки – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИЗМЕНЕН с Решение № 807/04.11.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на “КОРЕКТ ИНВЕСТ – 1”ЕООД са определени допълнително публични задължения за ДДС за разликата над 679,17 лева до пълния размер и лихвите над 291, 76 лева до пълния размер за данъчни периоди м. октомври 2006г. и м. януари, м. февруари, м. март, м. април, м. септември, м. октомври и м. ноември 2007г., като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “КОРЕКТ ИНВЕСТ – 1”ЕООД, със седалище и адрес на управления гр.Пловдив, ул. “Коматевско шосе”№43а сумата от 13 427,87/тринадесет хиляди четиристотин двадесет и седем лева и осемдесет и седем стотинки/ разноски по делото по съразмерност и компенсация.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
20 Административно дело No 2767/2010, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АГРОХИМИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 28.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на "Агрохимия и механизация на селското стопанство"ЕАД, с ЕИК825266415 ,чрез представляващия го Никола Пейчев Хаджийски със седарище и адрес на управлевние:с.Първенец ,Община "Родопи", област Пловдив против заповед № 972 от 17.11.2010 г. на кмета на Община "Родопи", област Пловдив.
ОСЪЖДА "Агрохимия и механизация на селското стопанство"ЕАД, с ЕИК825266415 със седарище и адрес на управлевние:с.Първенец ,Община "Родопи", област Пловдив да заплати на Община "Родопи", област Пловдив разноски в общ размер на 300/триста /лв.Препис от решението да се изпрати на страните.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
21 Административно дело No 2794/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕЛИН ФИДАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 24.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Р.Ф., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Велин Фиданов”, с ЕИК 120058026, със седалище и адрес на управление: с. Баните, област Смолян, ул.”Родопи” № 1, против ревизионен акт № 2601002206 от 29.09.2010 г., издаден от А.М.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 875 от 02.12.2010 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, за непризнат данъчен кредит в размер на 30 443,66 лева с прилежащи лихви.
ОСЪЖДА В.Р.Ф., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Велин Фиданов”, с ЕИК 120058026, със седалище и адрес на управление: с. Баните, област Смолян, ул.”Родопи” № 1, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1 185 (хиляда сто осемдесет и пет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.


 
22 Административно дело No 2848/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни СТЕФАН СУНКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 19.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на ЕТ "С. *** и адрес на управление ул."Оборище" №22, Булстат: 120024725, срещу Ревизионен акт № 261002441/11.10.2010 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 883/06.12.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА ЕТ "С. ***, адрес на управление ул."Оборище" №22, Булстат: 120024725, да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 816,53 лв. (осемстотин и шестнадесет лева и 53 ст.).


Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
23 Административно дело No 56/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни КОНСОРЦИУМ АГРО ФРУКТ ГРУП ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 14.10.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт №161001627 от 04.10.2010 година, издаден от Иван Кръстев – инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 613/16.12.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, в която на Консорциум “Агро фрукт груп” със седалище и адрес на управление: ГР.Х.ПЛ.***, не е признато право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 115 837,95лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 52 836,34лв. за данъчни периоди м.12.2005г., мм. 07, 08 и 09.2006г. и мм. 05, 06, 07, 08, 09, 10 и 11.2007г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Консорциум “Агро фрукт груп” със седалище и адрес на управление: ГР.Х.ПЛ.***, В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ по отношение непризнат данъчен кредит в размер на 9 990лв. и прилежащи лихви в размер на 5 159.24лв. за данъчен период м.10.2006г. и допълнително определен корпоративен данък за довнасяне в размер на 46 854.73лв. и прилежащи лихви за забава в размер на 21 807.55лв. за данъчен период 2006г.
ОСЪЖДА Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Консорциум “Агро фрукт груп” със седалище и адрес на управление: ГР.Х.ПЛ.***, сумата в размер на 40,09лв. (четиридесет лева и девет стотинки), съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА Консорциум “Агро фрукт груп” със седалище и адрес на управление: ГР.Х.ПЛ.***, представлявано от М.М. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 2 126,23лв. (две хиляди сто двадесет и шест лева и двадесет и три стотинки), съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
24 Административно дело No 58/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни АСТО ГОЛД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 13.10.2011г.
Отхвърля жалбата на "АСТО ГОЛД" ООД, седалище и адрес на управление – гр.Пловдив, бул."Х. Ботев" № 99, представлявано от Т. К. К. – управител против Ревизионен акт № 161002268/05.10.2010 г., издаден от орган по приходите от ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 912/16.12.2010 г. на Директора на Д “ОУИ” гр.Пловдив в обжалваната част за допълнително установен корпоративен данък за 2007г. в размер на 2270.49 лв., с начислени лихви – 728.70 лв., както и допълнително начислен ДДС в размер на 5397.25 лв. и лихви – 1606.08 лв.
Осъжда "АСТО ГОЛД" ООД, седалище и адрес на управление – гр.Пловдив, бул."Х. Ботев" № 99, представлявано от Т. К. К. – управител да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 650 лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
25 Административно дело No 79/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни СИЛВЪРСАН БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 20.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Силвърсан България" ЕООД със седалище в гр. Хасково и адрес на управление пл."Градска болница" №1, Бизнесцентър "21-ви век", ет.4, Булстат: 126652498, срещу Ревизионен акт № 16251000122/ 08.11.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 926/23.12.2010 г. на Директора на дирекция "ОУИ"-гр. Пловдив, в частта на допълнително начисления ДДС в размер на 139606,90 лв., ведно с лихви за забава от 29119,98 лв.
ОСЪЖДА "Силвърсан България" ЕООД със седалище в гр. Хасково и адрес на управление пл."Градска болница" №1, Бизнесцентър "21-ви век", ет.4, Булстат: 126652498, да заплати на Дирекция "ОУИ"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 3824,54 лв.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
26 Административно дело No 135/2011, XVI състав Други административни дела ЗДРАВКА МАТКУНСКА-ИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 06.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Здравка Матунска – ИПППМ" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул. "Гергана" №7, ет.1, каб.1, Булстат: 115525460, против Писмена покана изх.№ 16-0231/14.12.2010 г., издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ "Здравка Матунска – ИПППМ", Булстат: 115525460, да заплати на РЗОК – Пловдив, сумата 273,22 лв. (двеста седемдесет и три лева и 22 ст.), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
27 Административно дело No 137/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни КИПАРИС-56-ГЕОРГИ ПАУНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 06.10.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1292 от 25.07.2011г. като вместо ЕИК 825032678 следва да се чете ЕИК 825032679; вместо лихви самоосигуряващо се лице за 2008г. в размер на 126,00лв. следва да се чете 4,60лв.
Настоящото Решение подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
28 Административно дело No 192/2011, X състав Други административни дела Р.А. ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 27.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р. Георгиева А., действаща като едноличен търговец с фирма – ЕТ ”Д-р Р.А. - АИППМП”, със седалище и адрес на управление: с Калояново, ул. “Възраждане” № 4 – база и филиал с. Дуванлий и с. Чернозем, ЕИК по БУЛСТАТ: 115782323, чрез адв. Г., против Писмена покана № 16-0824 от 11.12.2010 г. на Директора на РЗОК, с която адресата е поканен да внесе доброволно на НЗОК сумата в размер на 6 096.36лв. /шест хиляди деветдесет и шест лева и тридесет и четири стотинки/, представляваща превишение на определените от Касата регулативни стандарти за медико - диагностични дейности за І-во, ІІ-ро и ІІІ-то тримесечие на 2009 година, в частта направления за консултация или за провеждане на съвместно лечение–бл.МЗ–НЗОК№3 и направления за медико – диагностична дейност – бл. МЗ–НЗОК№ 4.
ОСЪЖДА Р. Георгиева А., действаща като едноличен търговец с фирма – ЕТ ”Д-р Р.А. - АИППМП”, със седалище и адрес на управление: с Калояново, ул. “Възраждане” № 4 – база и филиал с. Дуванлий и с. Чернозем, ЕИК по БУЛСТАТ: 115782323 да заплати на РЗОК Пловдив направените разноски по делото в общ размер на 300лв. (триста лева).
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
29 Административно дело No 208/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни П.Д.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 26.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на П.Д.К. ***, ЕГН: **********, срещу Ревизионен акт № 161001947/27.09.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, потвърден с Решение № 812/05.11.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив.
ОСЪЖДА П.Д.К. ***, ЕГН: **********, да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1232,20 лв. (хиляда двест тридесет и два лева и 20 ст.).
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
30 Административно дело No 221/2011, XIII състав Други административни дела Д-Р АННА МАРИНОВА-АИППМП ЕТ РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 31.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на д-р Анна Маринова в качеството й на ЕТ “Д-р Анна Маринова– АИППМП”, общ. Марица, с. Рогош, ул. “Иван Вазов” № 4, каб. 3,2. против Писмена покана за доброволно възстановяване изх. № 16-0678/23.12.2010 г. издадена от Директора на РЗОК – Пловдив.
ОСЪЖДА д-р Анна Маринова в качеството й на ЕТ “Д-р Анна Маринова– АИППМП”, общ. Марица, с. Рогош, ул. “Иван Вазов” № 4, каб. 3,2 да заплати на РЗОК – Пловдив, сумата в размер на 247,62 лв. (двеста четиридесет и седем лв. и 62 ст.), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
31 Административно дело No 222/2011, VII състав Други административни дела Д-Р ПЕТРА МАРИНОВА-АИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 03.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Петра Маринова Маринова като ЕТ “Д-р Петра Маринова – АИППМП” с адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Марица”№53, ет.1 срещу писмена покана изх.№16-2191 от 17.12.2010г. на Директор РЗОК – Пловдив, с която Маринова е приканена да заплати доброволно неправомерно получена от нея сума в общ размер на 668,04 лева за периода: 01.01.2009г. – 30.06.2009г. и 01.10.2009г. – 31.12.2009г., поради надвишаване на регулативните стандарти за първо, второ и четвърто тримесечия на 2009г. в частта за: бл.МЗ – НЗОК №4 – за медико-диагностични дейности, съобразно посочените подробни стойности в поканата, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Петра Маринова Маринова като ЕТ “Д-р Петра Маринова – АИППМП” с адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Марица”№53, ет.1 да заплати на РЗОК – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Христо Чернопеев”№14 сумата от общо 250/двеста и петдесет/ лева разноски по делото.

 
32 Административно дело No 284/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 20.10.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду против решение за определяне на митническа стойност № 24 от 10.01.2011 г. на началника на Митница Пловдив, с което е определено доплащане на ДДС в размер на 2308,44лв. и лихва от 236,61 лв., от датата на поставяне на стоките под режим – 13.01.2010 г., до датата на погасяване в цялост на задължението по ЕАД № 10BG003000Н0004420 от 13.01.2010 г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168,представлявано от управителя Сюхейла Куртулду сумата от 200 /двеста/ лева, представляващи сторените по делото разноски и възнаграждение за юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.


 
33 Административно дело No 308/2011, XVI състав Други административни дела ДКЦ 2-ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 06.10.2011г.
ИЗМЕНЯ Писмена покана изх.№ 16-0665/07.01.2011 г., издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса-гр.Пловдив срещу "ДКЦ ІІ – Пловдив" ЕООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление бул."6-ти септември" №110, Булстат: 000463258, представлявано от д-р К. Павлов Сапунджиев, като НАМАЛЯВА дължимата сума от "ДКЦ ІІ – Пловдив" ЕООД, Булстат: 000463258, от 62370,15 лв., на 62355,65 лв.
ОСЪЖДА срещу "ДКЦ ІІ – Пловдив" ЕООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление бул."6-ти септември" №110, Булстат: 000463258, да заплати на РЗОК гр.Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 1696,69 лв. (хиляда шестстотин деветдесет и шест лева и 69 ст.).

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
34 Административно дело No 316/2011, X състав Дела по КСО Т.И.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 31.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №385 от 14.01.2011 г. на Директора на РУ"СО" град Пловдив и потвърденото с него Разпореждане №********** от 15.10.2010 година на Ръководителя на Отдел “Пенсионно осигуряване” при РУ“СО” гр.Пловдив, материализиращо отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по заявление с вх.№МП-30576 от 03.05.2010 година.
ВРЪЩА административната преписка на РУ“СО” гр.Пловдив за произнасяне по заявление с вх.№МП-30576 от 03.05.2010 година на Т.И.Т. при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА Националния осигурителен институт- РУ“СО”град Пловдив, да заплати Т.И.Т.,***, направените деловодни разноски в размер на 420лв. /четиристотин и двадесет лева/ за адвокатско възнаграждение и депозит за вещо лице
Решението е подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
35 Административно дело No 346/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ХЕЛИОС ОЙЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 11.10.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 091003242/29.11.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив"Хелиос ойл" ЕООД със седалище в гр. Първомай и адрес на управление ул."Перуника" №27, Булстат: 115793796, представлявано от Панчо Димитров Илчев, който акт е потвърден с Решение № 32/14.01.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, В ЧАСТТА на доначисления ДДС в общ размер 47735,35 лв. по фактури № 152/15.10.2008 г., № 3000000080/10.09.2009 г. № 3000000083/13.09.2009 г., № 103/29.09.2009 г., № 120/09.10.2009 г. № 121/ 10.10.2009 г., № 169/16.11.2009 г. и № 170/16.11.2009 г., № 162/11.11.2009 г., № 163/11.11.2009 г., ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 4550,13 лв.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Хелиос ойл" ЕООД със седалище в гр. Първомай и адрес на управление ул."Перуника" №27, Булстат: 115793796, представлявано от Панчо Димитров Илчев, срещу Ревизионен акт № 091003242/ 29.11.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 32/14.01.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.
ОСЪЖДА "Хелиос ойл" ЕООД със седалище в гр. Първомай и адрес на управление ул."Перуника" №27, Булстат: 115793796, представлявано от Панчо Димитров Илчев, да заплати на Дирекция "ОУИ"–гр.Пловдив при ЦУ на НАП, разноски по делото в размер на 470,45 лв. (четиристотин и седемдесет лева и 45 ст.).
ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "Хелиос ойл" ЕООД със седалище в гр. Първомай и адрес на управление ул."Перуника" №27, Булстат: 115793796, представлявано от Панчо Димитров Илчев, юрисконсултско възнаграждение в размер на 3962,35 лв. (три хиляди деветстотин шестдесет и два лева и 35 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
36 Административно дело No 376/2011, XII състав Искове за обезщетение Л.Х.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 03.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна и недоказана исковата молба на Л.Х.К., ЕГН **********,*** чрез процесуалния си представител адв. С.Х. *** срещу Областна дирекция на МВР - гр.Пловдив, ул.”Княз Богориди” № 7 с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за осъждане на ответника да заплати сумата от 4000 / четири хиляди / лева, представляваща обезщетение за неимуществени вреди, в резултат на бездействието на ответника да изпълни влязло в сила решение на Административен съд – гр.Пловдив, изразяващи се в психоемоционален стрес, неудобство и чувство за безпомощност; чувство за несигурност и недоверие в държавната администрация; затруднения и притеснения във връзка с невъзможността да пътува в страни-членки на Европейския съюз, ведно със законната лихва, от датата на завеждане на исковата молба, до окончателното й изплащане, и заплащане на разноските по делото, включително възнаграждение за процесуално представителство от един адвокат.
ОСЪЖДА Л.Х.К., ЕГН **********,*** да заплати на Областна дирекция на МВР- Пловдив, с адрес гр.Пловдив, ул.”Княз Богориди” № 7 сумата от 150/ сто и петдесет/ лева, съставляваща възнаграждение за юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.
 
37 Административно дело No 388/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА ЛЪКИ,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 20.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Лъки, обл. Пловдив, представлявана от кмета К.С.М., чрез пълномощника адв. Р.Р., против Заповед № ДК-02-ЮЦР-2/13.01.2011 г. на началника на РДНСК към ЮЦР, с която е разпоредено да бъде премахнат като незаконен строеж “Масивна сграда- Помпена станция”, находящ се в поземлен имот (ПИ) № 49151.23.14, местност “Кабата”, землището на с.Мостово, общ. Асеновград, обл. Пловдив, с извършител Община Лъки, ЕИК 000614967, с административен адрес – гр. Лъки, ул.”Възраждане” № 18, представлявана от К.С.М..
ОСЪЖДА Община Лъки, обл. Пловдив, ЕИК 000614967, с административен адрес – гр. Лъки, ул.”Възраждане” № 18, представлявана от К.С.М. да заплати на С.М.К. *** направените по делото разноски в размер на 350 /триста и петдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
38 Административно дело No 419/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 25.10.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 163/08.11.2006 г. на Кмета на Община Перущица.
ОСЪЖДА Община Перущица да заплати на Б.А.П., ЕГН **********,*** направените деловодни разноски в размер на 165 лева /сто шестдесет и пет лева/.
Решението е окончателно.

 
39 Административно дело No 423/2011, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Д.А.,
Р.Д.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 13.10.2011г.
Отхвърля жалбата на С.Д.А.,*** и Р.Д.В.,***, в качеството на наследници на Димитър Спасов А. против Заповед № А-63/17.01.2011г. на Кмета на Община Асеновград, с която им е възстановено право на собственост върху новообразуван имот с № 72789.508.21, местност “Бостанлъка”, землище с.Тополово, с площ от 287 кв.м., при посочените граници.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
40 Административно дело No 428/2011, V състав Дела по ЗМВР Х.М.Я. НАЧАЛНИК РУ НА МВР КАРЛОВО Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 18.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Х.М.Я., с ЕГН ********** *** срещу Заповед № 1287 от 26.01.2011г. на И.Д.И., Началник на РУ "Полиция", гр. Карлово, с която е отказано издаване на разрешение за съхранение и продължаване срока на разрешение за носене и употреба на късо огнестрелно оръжие и е разпоредено изземването на лично огнестрелно оръжие пистолет “Макаров”, кал.9мм., с № КР-18246 и боеприпасите към него.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
41 Административно дело No 472/2011, XVII състав Установителни искове Е.М.Р. УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД,
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от Е.М.Р. ***, срещу УМБАЛ "Св. Георги" (като правоприемник на ВМИ Пловдив), иск за установяване неистинността на съобщение № 1188/28.10.1982 г. на ВМИ Пловдив и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 472/2011 г. по описа на Пловдивския административен съд в посочената част.
В тази част решението има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Е.М.Р. ***, иск за установяване неистинността на Акт за раждане издаден на М. Р. ***, в частта, в която като неин баща е вписан М.К. Р..
ОСЪЖДА Е.М.Р.,***, с ЕГН **********, да заплати на М.М. ***, с ЕГН **********, сумата от 450 лв. /четиристотин и петдесет лева/, представляваща заплатеното адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
42 Административно дело No 479/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.С.Б.,
Т.С.С.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 26.10.2011г.
Отхвърля жалбата на Л.С.Б. и Т.С.С. със съдебен адрес:***, адв.кантора – чрез адв.А.Б. против Заповед № ДК-19-Пд-02/08.02.2011 г. на Началник Сектор Пловдив при Регионална дирекция за национален строителен контрол Южен централен район /РДНСК ЮЦР/.Препис от Решението да се изпрати на страните. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
 
43 Административно дело No 505/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Б.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 06.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.К.,***, против Решение №469, взето с протокол №33 от 16.12.2010г. на Общински съвет- Пловдив, с което е одобрен ПУП–ПРЗ– план за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдяване, телефонизация, радио, телевизионни сигнали и интернет, сборна плансхема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации, санитарнохигиенна обстановка, озеленяване и отдих, и правилата и нормативите за прилагане, на кв. “Смирненски IV”, гр. Пловдив, досежно УПИ ХХІV-5100277 ЖООЗ, кв. 87.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
44 Административно дело No 509/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.П.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 06.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.П.В. *** против Решение № 469, взето с протокол №33 от 16.12.2010г. на Общински съвет- Пловдив, с което е одобрен ПУП–ПРЗ– план за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдяване, телефонизация, радио, телевизионни сигнали и интернет, сборна плансхема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации, санитарнохигиенна обстановка, озеленяване и отдих, и правилата и нормативите за прилагане, на кв. “Смирненски IV”, гр. Пловдив, досежно урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХV – трафопост и УПИ І-5100278 за жилищно и обществено-обслужващо застрояване (ЖООЗ), кв. 87.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.
 
45 Административно дело No 510/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Л.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 25.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Л.К. ***, против решение № 469, взето с Протокол № 33/16.12.2010 г. на Общински съвет – Пловдив, в частта относно предвижданията за частите от поземлен имот № 510429, които попадат в улична регулация.
Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
46 Административно дело No 520/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДИК ХОЛД ООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 24.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на "ДИК ХОЛД" ООД, със седалище и адрес на управление в ***, с ЕИК ***, с управител С.Б.К. срещу акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № ПТР-12-03 от 28.12.2010г. на Директора на Областно пътно управление – Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
47 Административно дело No 528/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕЖКА МЕХАНИЗАЦИЯ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 12.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на “Т.М.” АД с ЕИК по БУЛСТАТ: 126710574, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ЖК “Орфей”, бл. 26, ет. 1, представлявано от изп. Директор Й.В.Б. с ЕГН ********** срещу РА № 261002646/25.10.2010 г., издаден от Е.Д.Г. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с Решение № 924/23.12.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалвана част за допълнително установения корпоративен данък за довнасяне за 2006 г. в размер на 29 135.26лв. с прилежащи лихви – 13 733.24лв., за 2007 г. в размер на 61 729.04лв. с прилежащи лихви – 20 160.35лв. и за 2008 г. в размер на 72 762.76 лв. с прилежащи лихви – 12 709.59лв.; лихви за невнесени в срок авансови вноски за 2007 г. в размер на 955.47лв. и за 2008 г. в размер на 1 277.45лв. и допълнително определения ДДС за довнасяне в размер на 425 727.92лв. с прилежащи лихви – 164 933.20 лв.
ОСЪЖДА “Т.М.” АД с ЕИК по БУЛСТАТ: 126710574, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ЖК “Орфей”, бл. 26, ет. 1, представлявано от изп. Директор Й.В.Б. да заплати на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП съдебни разноски в размер на 16 512,49лв. (шестнадесет хиляди петстотин и дванадесет лева и четиридесет и девет стотинки).
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
48 Административно дело No 536/2011, VII състав Искове за обезщетение П.Г.А. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 11.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от П.Г.А. ***– Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл.“Стефан Стамболов”№1 обективно кумулативно съединени претенции за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени и във връзка с нарушаване на конституционното и право на неприкосновеност на личния и живот в размер на 1 000 лева и причинените и отделно душевни мъки, страх, притеснения, дискомфорт и яд в размер на 1 500 лева – всичките в резултат на извършени от служители на ответника неправомерни действия при осъществяване на административна дейност с оглед незаконно осъществен достъп и обработка на нейни лични данни, осъществен на дата 17.05.2010г., като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
ОСЪЖДА П.Г.А. *** да заплати на Община – Пловдив с адрес на призоваване гр. Пловдив, пл.“Стефан Стамболов”№1 сумата от общо 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
49 Административно дело No 562/2011, IX състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Н.М.Д. ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 18.10.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЛС-01-3 от 16.02.2011 година на Директор на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив, с която последният на основание чл. 106, ал.1, т.2 от ЗДСл е прекратил служебното правоотношение на Н.М.Д. EГН**********, считано от 17.02.2011година. ОСЪЖДА Директор на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив да заплати на Н.М.Д. EГН********** направените по делото разноски в размер на 305.90/триста и пет лева и деветдесет стотинки /.На основание чл. 138, ал. 1 АПК, препис от решението да се изпрати на оспорващия и на ответника по оспорването. Решението подлежи на касационно оспорване - в 14-дневен срок от получаване на препис от същото пред ВАС на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ .
 
50 Административно дело No 570/2011, VII състав Дела по ЗМСМА ИНСТРУМЕНТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 04.10.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №11 ОА 25 от 06.01.2011г. на Кмета на Община – Пловдив само в ЧАСТТА и, с която са определени на “Инструмент”ЕООД с адрес на управление гр.Габрово,ул. “Негенска”№7 задължения за лихви за забава към дата 29.12.2010г. за притежаван недвижим имот в гр.Пловдив, бул. “България”№2 с партиден №М9100102 за периода 01.01.2007г. – 31.12.2009г. в размер на сумата от общо 751,24 лева, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл. “Стефан Стамболов”№1 да заплати на “Инструмент”ЕООД с адрес на управление гр.Габрово,ул. “Негенска”№7 сумата от 142,52/сто четиридесет и два лева и петдесет и две стотинки/ разноски по делото по съразмерност.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
51 Административно дело No 597/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни З.Н.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 27.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.Н.П., ЕГН ********** *** против Ревизионен акт № 161002709 от 03.12.2010г., издаден от Марина Маринова Синджирлиева на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив.
ОСЪЖДА З.Н.П., ЕГН ********** *** да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер от 1113.85 лв. /хиляда сто и тринадесет лева.85/.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
52 Административно дело No 600/2011, XVIII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ И.А.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 07.10.2011г.
ОТМЕНЯВА определението си от 14.09.2011год. за даване ход по същество на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.А.С., ЕГН **********,***, против Заповед № ОА-1713/12.11.1999г. на кмета на община-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по ахд № 600/2011г.
Определението може да бъде обжалвано в 7 – дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Р.България.


 
53 Административно дело No 601/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Д.С.Д. НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 24.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1636 от 29.10.2010г. на Началника на Митница Пловдив.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на Д.С.Д., ЕГН **********,*** сумата в размер от 1690лв. /хиляда шестстотин и деветдесет лева/.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.


 
54 Административно дело No 624/2011, XI състав Дела по ЗМВР Г.Д.П. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 20.10.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № З - 1175/27.01.2010 г. на в.н.д. директор на ОД на МВР – Пловдив, с която на Г.Д.П. е наложена принудителна административна мярка „забрана за напускане на Република България”.
ОСЪЖДА ОД на МВР – Пловдив да заплати на Г.Д.П.,***, чрез процесуалния му представител адв. С.С.,***, сумата от 610 (шестстотин и десет) лв. разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 
55 Административно дело No 677/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни СЕВЕКС 80 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 06.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Севекс - 80” ЕООД, ЕИК 200559810, със седалище и адрес на управление - гр.Хасково, жк.“Бадема” блок №14, вход “А”, ет.4, ап.30, представлявано от Севал Шефкет Ариф – управител, против Заповед №40817-0085080/15.11.2010 г. на Директора на ТД на НАП - Пловдив, с която е наложена принудителна административна мярка “Запечатване” по отношение на търговски обект- маса №117 в сектор “Б”, находящ се в гр. Димитровград-неделен пазар, стопанисван от “Севекс-80” ЕООД, като неоснователна.
ОСЪЖДА “Севекс - 80” ЕООД, ЕИК 200559810, със седалище и адрес на управление - гр.Хасково, жк.“Бадема” блок №14, вход “А”, ет.4, ап.30, представлявано от Севал Шефкет Ариф – управител, да заплати на Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив сумата от 150лв. (сто и петдесет лева), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
56 Административно дело No 692/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕЛТА ТРЕЙД КЪМПАНИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 10.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Делта трейд къмпани”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Владая”№3 с искане в нея за прогласяване за нищожен данъчен ревизионен акт №952 от 18.04.2005г., издаден от Петър Кисов на длъжност гл. данъчен инспектор в ТДД – Пловдив, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Делта трейд къмпани”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Владая”№3 да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП с адрес на призоваване гр.Пловдив,ул.“Скопие”№106 сумата от общо 8 312,06/осем хиляди триста и дванадесет лева и шест стотинки/ разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
57 Административно дело No 693/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни Н.М.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 17.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на Н.М.К. с ЕГН: **********,***, против ревизионен акт /РА/ № 261004275/07.01.2011г., издаден от Пенка Тодорова – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с решение № 187 от 24.02.2011г. на Директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, с който на ревизираното лице са определени допълнително данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. в размер на 914.98лв. и съответните лихви в размер на 556.66лв. и данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006г. в размер на 10 303лв. и съответни лихви в размер на 4 895.20лв.
ОСЪЖДА Н.М.К. с ЕГН: **********,*** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 783,39лв. (седемстотин осемдесет и три лева и тридесет и девет стотинки), съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
58 Административно дело No 771/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни М.Т.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 03.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т.К. с адрес за кореспонденция гр.Димитровград, ул.”Колю Фичето” № 15, ет.2, ап.4, срещу ревизионен акт № 261002762/29.12.2010 г., потвърден с Решение № 199/01.03.2011 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр.Пловдив относно дължимите суми за довнасяне за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./за 2005 г. – 12 115,23 лв. и прилежащи лихви - 7 344,12 лв.; данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм/ за 2006 г. – 34 713,09 лв. и прилежащи лихви - 16 417,98 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007 г. – 16 430,76 лв. и прилежащи лихви - 5 369,32 лв.

ОСЪЖДА М.Т.К. с адрес за кореспонденция гр.Димитровград, ул.”Колю Фичето” № 15, ет.2, ап.4 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 2 297,81лв. (две хиляди двеста деветдесет и седем лева и осемдесет и една стотинки), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
59 Административно дело No 812/2011, XV състав Дела по ЗМВР С.Е. НАЧАЛНИК СЕКТОР "МИГРАЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 31.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Е., гражданин на Република Турция, роден на ***г. против Заповед № ЯЗ/РЗМ-45 от 07.03.2011г. на Началник Сектор “Миграция” при ОД на МВР-Пловдив.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
60 Административно дело No 848/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни А.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 07.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.К., ЕГН **********,***, против ревизионен акт № 161003800 от 28.12.2010 г., издаден от П.Х.К., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, изменен с решение № 212 от 08.03.2011 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, за установените задължения: за 2004 г. – данък по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) от 3 107,90 лева на 2 496,74 лева и лихви от 2 265,92 лева на 2 002,16 лева; за 2005 г. – данък по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) от 3 308,28 лева на 3 191,84 лева и лихви от 2 004,51 лева на 1 891,93 лева; за 2008 г. – данък по чл.48 ЗДДФЛ от 2 816,80 лева на 2 625,14 лева и лихви от 511,21 лева на 442,27 лева.
ОСЪЖДА А.А.К., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 709 (седемстотин и девет) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването.

 
61 Административно дело No 865/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 26.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №471 от 10.03.2011г. на началника на Митница Пловдив, с което “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, е задължено да доплати по ЕАД с №10BG003000H0144292 от 21.09.2010г. сумата от 546,25 лева, представляваща ДДС, ведно със законната лихва върху тази сума.
ОСЪЖДА Агенция Митници да заплати на “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, общо сумата от 215,00 лева, от които 65,00 лева направени по делото разноски и 150,00 лева юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
62 Административно дело No 867/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 07.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение за определяне на митническа стойност №472 от 10.03.2011г. на Началник на Митница – Пловдив, с което на “Садат”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Васил Левски”№168 е определено да доплати 982,64 лева ДДС и законни лихви по ЕАД №10BG003000Н0149608 от 29.09.2010г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ОСЪЖДА Митница – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Кукленско шосе”№32 да заплати на “Садат”ООД с адрес на управление гр. Пловдив, бул.“Васил Левски”№168 сумата от 553,14/петстотин петдесет и три лева и четиринадесет стотинки/ разноски по делото по съразмерност и компенсация.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
63 Административно дело No 877/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 26.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 482/10.03.2011 г. на Началника на Митница Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването. 
64 Административно дело No 881/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 05.10.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168, решение за определяне на митническа стойност № 487 от 10.03.2011 г. на Началник Митница Пловдив
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. (двеста лева), представляваща съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

 
65 Административно дело No 887/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни ПЕРУН-КРАСИМИРА ПИЛАШЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 26.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на К.П.П., в качеството й на едноличен търговец с фирма ”Перун – К.П.” от ***п. 41 срещу Ревизионен акт № 161002786 от 06.12.2010г., издаден от М.М.С., на длъжност ст. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 227 от 11.03.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението, гр. Пловдив, при Централно управление на НАП, с който спрямо П. са определени дължими суми за осигурителни вноски както следва : вноски за доброволно обществено осигуряване за самоосигуряващи се лица за 2006г. в размер на 233,34лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 189.71лв. ; за 2007 г. в размер на 918.05лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 544.16лв. ; за 2008 г. в размер на 590.40лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 300.72лв. ; за 2009 г. в размер на 471.90 и съответни лихви за просрочие в размер на 130.72лв., лихви за просрочие върху определените вноски за периода 04.11.2010г. до 06.12.2010г. в размер на 40.95лв. ; вноски за здравно осигуряване за самоосигуряващи се лица за 2006 г. в размер на 56,25лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 57.39лв. ; за 2007 г. в размер на 246,12лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 86,57лв. ; за 2008 г. в размер на 69,12лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 19,51лв. ; за 2009 г. в размер на 195,99лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 26,29лв. ; лихви за просрочие върху определените вноски за периода 04.11.2010г. до 06.12.2010г. в размер на 5,29лв. ; вноски за ДЗПО УПФ за 2006 г. в размер на 49,26лв. и лихви за просрочие в размер на 40,34лв. ; за 2007 г. в размер на 256,58лв. и лихви за просрочие в размер на 151,05лв. ; за 2008 г. в размер на 144,00лв. и лихви за просрочие в размер на 73,54лв. ; за 2009 г. в размер на 143,00лв. и лихви за просрочие в размер на 39,49лв. ; лихви за просрочие върху определените вноски за периода 04.11.2010г. до 06.12.2010г. в размер на 10,96лв.
ОСЪЖДА К.П.П., в качеството й на едноличен търговец с фирма ”Перун – К.П.” от ***п. 41 да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив сумата от 453,62лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
66 Административно дело No 893/2011, X състав Дела по КСО К.С.Г. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 21.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №120 от 09.03.2011 година на ръководителя на ТД на НОИ Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № К-8265-1/08.02.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в РУ”СО” – гр. Пловдив, с което е спряно образуваното пред осигурителния орган производство по изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност по болничен лист №А20100943651, за периода от 05.11.2010 година до 05.12.2010 година издаден на К.С.Г..
ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в РУ”СО” – гр. Пловдив за продължаване на административното производството по изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност по болничен лист №А20100943651, за периода от 05.11.2010 година до 05.12.2010 година издаден на К.С.Г..
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
67 Административно дело (К) No 917/2011, XX състав Касационни производства Г.С.С. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ЛЪКИ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 25.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №539 от 15.12.2010г. по гражданско дело № 1151 по описа за 2009г. на Районен съд – Асеновград, постановено по на гражданско дело № 1305 по описа за 2010г. на Районен съд – Асеновград, І граждански състав, с което по протест на Районна прокуратура – Асеновград е обявена нищожността на Решение №153 от 25.01.2001г. на Поземлена комисия, а понастоящем Общинска служба “Земеделие”- гр. Лъки, като вместо това постановява:
ОТХВЪРЛЯ протеста на Районна прокуратура - Асеновград против Решение №153 от 25.01.2001г. на Поземлена комисия, а понастоящем Общинска служба “Земеделие”- гр. Лъки.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
68 Административно дело No 950/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни Б.С.Й. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 17.10.2011г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Б.С.Й., ЕГН **********,***, 253, ревизионен акт № 161002595 от 05.01.2011 г., издаден от Елена К. Стоицева, инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 230 от 11.03.2011 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, с който са определени задължения за данък по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) за 2004 г. в размер на 468 661,83 лева и лихва в размер на 342 597,56 лева.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите да заплати на Б.С.Й., ЕГН **********,***, 253, сумата 20 250 (двадесет хиляди двеста и петдесет) лева, разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването.

 
69 Административно дело No 971/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕТАЖНИ СОБСТВЕНИЦИ ОТ СГРАДА С АДРЕС УЛ. БРЕЗОВСКО ШОСЕ 2 КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 24.10.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Етажни собственици от сграда с адрес ул.Брезовско шосе, 43 град Пловдив подадена чрез П.С.Д. - управител на Органа на управление “Общо Събрание” съгласно чл.10, глава ІІ от ЗУЕС против Заповед № 11 РД 09 – 121 от 25.03.2011 г. на Кмета на Район “Северен” Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 971/2011 г., по описа на Административен съд град Пловдив, ХV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от днес за присъствалите страни и в 7 – дневен срок от получаване на съобщението до неприсъствалата страна.
 
70 Административно дело No 975/2011, XI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Х.Д.Р. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 26.10.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДН-01/24.03.2011 г. на Кмета на Община Асеновград, с която на Х.Д.Р. е наложено дисциплинарно наказание понижение в по-долен ранг за срок от шест месеца.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
71 Административно дело No 989/2011, XII състав Други административни дела К.П.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 03.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 11 ДОИ 4/24.03.2011г. на Главен секретар на Община Пловдив, с което е предоставен пълен достъп до поисканата обществена информация, съгласно заявление вх. № 3ДОИ 3/21.02.2011г., депозирано от К.П.Б., ЕГН ********** ***.
ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне по подаденото заявление вх. № ЗДОИ 3/21.02.2011г., с оглед предоставяне на достъп до поисканата обществена информация, съобразно указанията, дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОПРЕДЕЛЯ 14 – дневен срок за произнасяне, считано от получаване на административната преписка.
ОСЪЖДА Община - Пловдив да заплати на Констатин П.Б., ЕГН ********** ***, сумата в размер на 10, 00 /десет/ лева, съставляваща сторените разноски по производството.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Глава Дванадесета от АПК пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
72 Административно дело No 999/2011, XII състав Дела по ЗОС И.В.П. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 19.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.П., с посочен в жалбата адрес *** против Заповед № ЗРИ-53/07.03.2011г. на Кмета на район “Източен” при Община – Пловдив, с която на основание чл.46, ал. 2 вр. ал. 1, т. 1 от ЗОС, във вр. с чл. 41, т. 1 от НУРУЖННОЖП приета с Решение № 49, взето с Протокол № 7 от 22.03.2005 г., (ред. изм. и доп. с Решение 385, взето с Протокол № 21 от 13.11.2008 г.) на Общински съвет Пловдив е прекратен договор за наем № И - 1275/11.07.2005г. сключен между И.В.П. *** чрез ОП ”Жилфонд” на основание настанителна Заповед № 527/11.08.1981г., издадена от ОНС – Стопанска дирекция “Изграждане на селищни системи” - Пловдив за общинско жилище, находящо се в гр.Пловдив, ул.”Лотос” № 1, бл.250, ет.5, ап.20, съгласно АЧОС № 1231/13.08.2001г. поради неплащане на дължимия наем в размер на 881, 29 лева, съгласно справка на ОП “Жилфонд” изх. № 134/02.02.2011г. и изтекъл срок на договора.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
73 Административно дело No 1001/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ПАРТНЬОР ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 26.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ПАРТНЬОР” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 126641142, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, бул. “Съединение” № 18, представлявано от управителя Илияна Стоилова, чрез адв. П., против Ревизионен акт № 261004047 от 17.01.2011г., издаден от Петър Кръстев - главен инспектор по приходите в ТД на НАП –гр. Пловдив, ИРМ Хасково, в потвърдената с Решение № 270 от 24.03.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив част, относно допълнително установения корпоративен данък и дължими лихви, както следва: за 2005г. в размер на 7 425лв. и прилежащи лихви в размер на 4 654.38лв. и за 2006г. в размер на 19 275лв. и прилежащи лихви в размер на 9 543.16лв.
ОСЪЖДА “ПАРТНЬОР” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 126641142, със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, бул. “Съединение” № 18, представлявано от управителя Илияна Стоилова да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив сумата в размер на 1 267,95лв. (хиляда двеста шестдесет и седем лева и деветдесет и пет стотинки), равностойност на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
74 Административно наказателно дело (К) No 1008/2011, XXII състав Наказателни касационни производства Х.М.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 13.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 594 от 07.03.2011г., постановено по НАХД № 8143/2010г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, VІІ - ми наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
75 Административно дело No 1018/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Н.К. ОБЩИНА СОПОТ ЧРЕЗ СТ.ЕКСПЕРТ КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 03.10.2011г.
Обявява за нищожен отказ на ст.експерт кадастър при Община Сопот от 18.03.2011г. по молба на Н.К., издаден под форма на писмено уведомление.
Изпраща преписката по молба вх.№ С-923/02.03.2011г. за решаване на Кмета на Община Сопот.
Осъжда Община Сопот да заплати на Н.Н.К.,*** съдебни разноски в размер на общо 210 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
76 Административно дело No 1040/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни АРТСТРОЙ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 10.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Артстрой” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. “Дичо Петров” №6, бл.15, вх.”Б”, ап.41, против Ревизионен акт с № 211004153 от 11.01.2011г., издаден от Филип Георгиев Карапиперов- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, ИРМ Смолян, потвърден с Решение № 214 от 08.03.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на дружеството са установени задължения по ЗДДС в общ размер от 22 625,18 лв. и са определени прилежащи лихви в общ размер от 3 241,08 лв.
ОСЪЖДА “Артстрой” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. “Дичо Петров” №6, бл.15, вх.”Б”, ап.41, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 967,33 лева юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
77 Административно дело No 1076/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.Г.Й. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 31.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Г.Й., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-02-ПД-3 от 12.04.2010 г. на и.д. началник сектор Пловдив в РДНСК Южен централен район, с която е наредено премахване на незаконен строеж: „Двуетажна жилищна сграда със склад”, находяща се в УПИ ІІ-863 по плана на с.Калековец, с административен адрес: ул.”Хан Крум” № 24, извършен от Г.Й.А. и Й.Г.Й..
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
78 Административно наказателно дело (К) No 1086/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ У.Й. Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 11.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 728 от 29.03.2011 г., постановено по НАХД № 1077/2011 г. на Районен съд – Пловдив, ХХ н.с.
Решението е окончателно.

 
79 Административно наказателно дело (К) No 1129/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Н.С.С. Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 11.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 657 от 19.03.2011 г., постановено по НАХД № 1078/2011 г. на Районен съд – Пловдив, ХVІІ н.с.
Решението е окончателно.

 
80 Административно дело No 1149/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ИЗОСТИЛ 2000 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Изостил 2000” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от И.Х.Х., против РА № 211003464/13.01.2011 г., издаден от ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 241/15.03.2011 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, относно непризнат данъчен кредит в размер на 52387,89 лв., ведно с законната лихва в размер на 5083,54 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1149 по описа за 2011 г. на Административен съд гр. Пловдив.
ОСЪЖДА “Изостил 2000” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от И.Х.Х., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на НАП, сумата от 150 лв., представляваща разноски за осъществената юрисконсултска защита.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок считано от днес за присъстващите страни и в 7-дневен срок от датата на съобщаването за жалбоподателя.

 
81 Административно дело No 1155/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПАШЕВ-92 ИВАН БОРИСОВ ПАШЕВ ЕТ НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 10.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Б.П. като ЕТ “П.-92 И.Б.П.” с ЕИК 115089486, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. “Богомил” № 9 против Заповед № ДК-09-Пд-1 от 26.01.2011г. на Началник Сектор Пловдив, РДНСК-ЮЦР.
ОСЪЖДА ЕТ “П.-92 И.Б.П.” с ЕИК 115089486 да заплати в полза на Сектор Пловдив, РДНСК-ЮЦР сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
82 Административно дело No 1156/2011, VI състав Други административни дела ДУЧЕ ФАРМ ЕООД БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ КЪМ МЗХ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 13.10.2011г.
Отхвърля жалбата на “Дуче-Фарм” ЕООД, гр.Пловдив, ул.”Найден Геров” № 17, представлявано от управителя Д.К.М. против отказ - писмено уведомление изх.№ 412/13.04.2011г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните, за регистрация на хранителна добавка “Валидол Фармстандарт” по заявление вх.№ 495/17.03.2011г.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
83 Административно наказателно дело (К) No 1165/2011, XXII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ БОНИТРЕКС НБТ ЕООД Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 26.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение С Решение № 94/28.03.2011г., по НАХД №805/2010г. по описа на Районен съд - Асеновград, IV-ти наказателен състав и вместо него постановява:
ОСТАВЯ В СИЛА НП № С-И-108/24.l1.2010г., издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив, с което на “БОНИТРЕКС НБТ" ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. Свобода" №19, ет.І, ап. №5, с ЕИК 115821281, представлявано от управителя Н.Б.Б., с ЕГН ********** е наложена текуща месечна санкция в размер на 4414 лв. (четири хиляди четиристотин и четиринадесет) лева.
Решението е окончателно.

 
84 Административно наказателно дело (К) No 1180/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР ПУНГЕРОВ-90-ПУНГЕРОВ И СИЕ СД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 545 от 28.02.2011 г., постановено по НАХД № 2877 по описа на Районен съд – Пловдив за 2010 г., ХVІІ н.с., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № КГ-704/12.04.2010 г. на председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ - гр. София, с което на "Пунгеров – 90 – Пунгеров и сие” СД, ЕИК 825171757, с адрес гр. Пловдив, ул. “Хан Пресиян” № 29, е наложено административно наказание “Имуществена санкция” в размер на 10 000 лева за нарушение по чл. 8 ал. 2 във връзка с чл. 34 ал. 2 от Закона за чистотата атмосферния въздух /ЗЧАВ/.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
85 Административно дело No 1199/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.П.Я. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 31.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Я. ***, против Заповед № ДК-02 ЮЦР -56/11.03.2011 г. на Началника на РДНСК ЮЦР, с която е наредено премахване на незаконен строеж, представляващ надстрояване на мансарда над източната половина на жилищна сграда, намиращ се в УПИ ІХ-202, кв.9, нов(кв.37), по плана на кв.”Втора Каменица” гр.Пловдив.


 
86 Административно дело No 1200/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Б.П.,
В.А.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 20.10.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №А-462 от 08.04.2011г. на кмета на община Асеновград, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ с РУП за УПИ ІІІ-515.246, ІІ-1458 и УПИ ІV-515.247, кв.121 по плана на Асеновград, като се установява начин и характер на застрояване средноетажно, свързано застрояване с Нк до 12,00м., съгласно нанесените ограничителни и задължителни линии на застрояване с черен цвят, котировки с черен цвят, корекции в зелен цвят, показатели на режима на застрояване със син цвят на приложения проект.
ИЗПРАЩА преписката на община Асеновград за постановяване на акт, при спазване на изложените в настоящето решение съображения, които са задължителни.
ОСЪЖДА община Асеновград да заплати на А.Б.П. и В.А.П.,***, сумата от 960,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
87 Административно дело No 1212/2011, XIV състав Други административни дела КМЕТ НА С.ГРАФ ИГНАТИЕВО ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 10.10.2011г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Иван Семерджиев - кмет на с. Граф Игнатиево, община Марица, обл. Пловдив, с адрес: Граф Игнатиево, ул.”Граф Игнатиев” № 25, общ. Марица, против Решение № ПВ-36-ПР/ 2010 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОЗ) за инвестиционно предложение “Изграждане на цех за производство на козметични средства” с местоположение имот № 024047, землище на с.Граф Игнатиево, община Марица, издадено от Валя Атанасова, в качеството й на директор на РИОСВ- Пловдив, с което е решено да не се извършва ОВОС.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 
88 Административно наказателно дело (К) No 1225/2011, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЗЛАТА ЯНАКИЕВА ЕТ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 25.10.2011г.
Потвърждава решениетоОставя в сила Решение №808/12.04.2011 г. на Районен съд-Пловдив /ПРС/, ХХVІ-ти наказателен състав, постановено по НАХД 1262 по описа на същия съд за 2011г.
Решението е окончателно .
 
89 Административно наказателно дело (К) No 1226/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я ПАВЛИНА МАТЕЕВА ЕТ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 25.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 404 от 21.02.2011г., постановено по НАХД № 3974 / 2010 г. по описа на Районен съд - гр.Пловдив, ХХV-ти наказателен състав и вместо него постановява:
ОСТАВЯ В СИЛА НП № 01821/28.04.2010г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища - гр. София, с което на "Павлина Матеева" ЕТ, от гр. Пловдив с БУЛСТАД №115012785, представляван от П.С.М. с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на З500лв., за нарушение на чл. 57, ал.2, във вр. с ал.1 т.1, т.2 и т.З от ЗСБТ, на основание чл. 65, ал.2 от с.з.
Решението е окончателно.

 
90 Административно наказателно дело (К) No 1235/2011, XX състав Наказателни касационни производства Ц.А.Я. ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 25.10.2011г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 720/28.03.2011 г. постановено по НАХД № 849 по описа на РС гр. Пловдив, ХІІ н.с. за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № 1786/06.01.2011 г. на Началника на І РУП при ОДМВР Пловдив, упълномощен с МЗ № Із-1671 от 02.08.2010 г., с което на Ц.А.Я. *** на осн. чл. 212 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ е наложена глоба в размер на 500 лв. за нарушение по чл. 87, ал. 1 от същият закон.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
 
91 Административно дело No 1242/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 06.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.Д., ЕГН: ********** *** против отказ за прекратяване на изпълнително производство поради погасяване по давност на публични задължения, обективиран в Постановление изх.№2178/2006/000005/ 28.03.2011г., издадено от Даниел Райков – публичен изпълнител в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с Решение № 66/18.04.2011г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Д.Н.Д. *** да заплати на Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив сумата от 150лв. (сто и петдесет лева), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
92 Административно дело No 1279/2011, III състав Дела по ЗМВР Г.А.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР "МИГРАЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 27.10.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № ИЯ/РЗМ-793 от 21.04.2011г. на Началник Сектор “Миграция” при ОД на МВР – гр.Пловдив, с която е постановен отказ да бъде издадено разрешение за продължаване срока на пребиваване в РБългария на Г.А.А., роден на ***г., гражданин на Пакистан, на основание чл.26 ал. 3 от Закона за чужденците в Република България, КАТО
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне по молба вх.№ 635 от 31.03.2011г. на Г.А.А., роден на ***г., гражданин на Пакистан, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящото решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
93 Административно дело No 1280/2011, XVI състав Дела по ЗМСМА ДОНАТЕКС И КО ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 11.10.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № РД-05-154/01.04.2011 г., издадена от Кмета на община Хисаря.
ОСЪЖДА община Хисаря да заплати на "Донатекс и Ко" ЕООД със седалище в гр. Карлово и адрес на управление ул."Васил Левски", представлявано от Донка Иванова Илиева, сумата от 390 лв. (триста и деветдесет лева) разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
94 Административно наказателно дело (К) No 1282/2011, XXII състав Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БОНИТРЕКС НБТ ЕООД Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 104/11.04.2011г., по НАХД №618 / 2010 г. по описа на Районен съд - Асеновград, трети наказателен състав
Решението е окончателно.

 
95 Административно наказателно дело (К) No 1304/2011, XXII състав Наказателни касационни производства СТРОЙИНВЕСТ 2009 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 13.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 795 от 17.03.2011г., постановено по НАХД № 1303/2011г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, VІІ-ми наказателен състав
Решението е окончателно.

 
96 Административно наказателно дело (К) No 1311/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ М.Т.З. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №940 от 27.04.2011 година, постановено по НАХД № 1744/2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, V наказателен състав, с което решение е отменено НП №36-0000204 от 25.02.2011 година на Началник сектор “Контрол и АНД” – Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
97 Административно дело No 1312/2011, XIV състав Дела по ЗМВР Г.Б.К. НАЧАЛНИК НА РУ ПОЛИЦИЯ -АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 05.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Б.К. ***, против заповед рег. № ИЯ/ А-2034/ 02.03.2011 г. на началника на РУ „Полиция” Асеновград при ОД на МВР - Пловдив, с която е отказано издаване на разрешение за придобиване, носене и съхранение на късо огнестрелно оръжие от физическото лице, потвърден с решение № Я/3556 от 28.03.2011 г. на директора на ОД на МВР – Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за това с препис за страните.

 
98 Административно наказателно дело (К) No 1313/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ СТРЕМЕЖ - ТОДОРКА БУРНАЗОВА ЕТ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 632 от 21.03.2011 г. по НАХД № 7698/10 на ПРС, ХІІ с.
Решението е окончателно.

 
99 Административно дело No 1337/2011, IX състав Други административни дела ТЕРА ЮСТИНА ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 21.10.2011г.
ОТМЕНЯ всички процесуални действия извършени до момента.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Тера Юстина” ООД против ОТКАЗ на Директора на ДФ “Земеделие” по общо заявление за единно плащане на площ с УИН 16/180609/55759 за кампания 2009 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1337/2011 г. по описа на Административен съд- Пловдив.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд- София град.
Определението е окончателно.

 
100 Административно наказателно дело (К) No 1338/2011, XX състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Г.Н.К. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 25.10.2011г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121/28.04.2011 г. постановено по НАХД № 223/2011 г. от IІ наказателен състав при Районен съд - Асеновград.
Решението е окончателно .
 
101 Административно наказателно дело (К) No 1339/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства Х.А.Т. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 27.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 100 от 05.04.2011 год. на Асеновградския районен съд, ІV наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 817 по описа на същия съд за 2010 год.
ВРЪЩА делото на друг състав на същия съд за ново разглеждане.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
102 Административно дело No 1344/2011, X състав Дела по КСО Г.Д.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 19.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 95/13.05.2010г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив и потвърденото с него разпореждане №**********/13.02.2010г. на Ръководител отдел “Пенсии”, с което разпореждане е отказано отпускането на добавка по чл.9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица /ЗПГРРЛ/ по заявлението на Г.К. с вх.№МП – 2319/15.01.2010г.
ВРЪЩА административната преписка на РУ“СО” гр.Пловдив за произнасяне по заявлението на Г.К. с вх.№МП–2319 от 15.01.2010г., при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.
Решението е подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
103 Административно дело No 1365/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Д.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 06.10.2011г.
Отменя Ревизионен акт /РА/ № 26-1003468/10.02.2011г., издаден от Петър Кръстев –главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив,офис Хасково, потвърден с Решение № 353/03.05.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, с която на оспорващата Д.Д.М. ЕГН********** са установени задължения за: задължителни осигурителни вноски за фонд “Държавно обществено осигуряване” /ДОО/ за периода от 01.01.2003г. до 30.11.2003г. в размер на 648.00 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 1096,01лв., за фонд ДЗПО-УПФ за периода от 01.01.2003г. до 30.11.2003г. в размер общо на 48 лева, ведно със законната лихва в размер на общо на 76.27 лева и за фонд “Здравно осигуряване” /ЗО/ за периода от 01.01.2003г. до 30.11.2003г. в размер общо на 132 лева, ведно със законната лихва в размер на общо на 128,73 лева. Отхвърля жалбата в останалата й част.
Осъжда Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Д.Д.М. ЕГН**********,*** направените по делото разноски в размерна 269.06лв./двеста шестдесет и девет лева и шест стотинки/, представляващи адвокатски хонорар. ОсъждаДжамилеДжаферМехмедалиЕГН**********,*** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП направените по делото разноски в размерна 234.74 лв./двеста тридесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки/,представляващи адвокатски хонорар съобразно отхвърлената част на жалбата.Екземпляр от решението да се изпрати на страните .
Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14дневен срок от връчването му на страните.

 
104 Административно наказателно дело (К) No 1370/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ЛИНК ПЛЮС ЕООД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 21.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 787 от 08.04.2011 г. по НАХД № 7192/10 на РС – Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № 0115/ 13.04.2010 г. на Председателя на КРС, с което на “ЛИНК ПЛЮС” ЕООД - Пловдив за нарушение на чл.332 вр. чл.286 от ЗЕС на основание чл.332 вр. чл.286 вр. чл.336 от ЗЕС е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лв.
Решението е окончателно.

 
105 Административно наказателно дело (К) No 1371/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ЗЛАТИНА ГОЛД ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 788 от 08.04.2011 г. на РС гр. Пловдив, постановено по НАХД № 7970/2010 г. по описа на същият съд за 2010 г.

Решението е окончателно.

 
106 Административно наказателно дело (К) No 1375/2011, XXI състав Наказателни касационни производства В.А.П. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 28.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №736 от 31.03.2011г., постановено по н.а.х.д.№ 8080 по описа за 2010г. на Районен съд – Пловдив, ХVІІ н.с., с което е изменено НП № ІІ – Б - 397/23.10.2009 г. на Директора на Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве /РИОКОЗ/, понастоящем Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пловдив, с което на В.А.П. ***, на основание чл.210 ал. 1 от Закона за здравето /ЗЗ/ е наложено административно наказание – глоба в размер на 1 000 (хиляда) лева за нарушение по чл.31 ал.2 във връзка с Указание № 2/ 02.09.1998г. за начини и средства за дезинфекция в здравните заведения, Раздел ІІІ, т.2, като РС е намалил размера на глобата на 200 (двеста) лева.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
107 Административно наказателно дело (К) No 1378/2011, XIX състав Наказателни касационни производства В.А.В. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 27.10.2011г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 930 от 26.04.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 6972/2010 г.
Решението е окончателно.

 
108 Административно наказателно дело (К) No 1380/2011, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ДИГИ 84 ООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 25.10.2011г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение N 894/ 20.04.2011 г. по НАХД N 570/ 2011 год. по описа на Районен съд- Пловдив,ХХV н.с..
Решението е окончателно.
 
109 Административно дело No 1384/2011, I състав Други административни дела В.Л.Х.З. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 26.10.2011г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Л.Х., в качеството и на едноличен търговец с фирма “СТИВИНЕКС – 97 – В.Х.”, със седалище и адрес на управление, *** бул. “Освобождение”, № 3, ет.3, ап. 306 срещу Заповед № 273 от 29.04.2011 г. на Кмета на Община “Родопи”, обл. Пловдив с която е отменена Заповед № 163 от 07.03.2011 г. на Кмета на Община “Родопи”, обл. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1384/2011год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.
 
110 Административно дело No 1386/2011, XI състав Други административни дела КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 03.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Иван Илиев Атанасов – Кмет на Община Стамболийски, ул.”Георги Раковски” № 29, гр.Стамболийски, срещу Решение № ПВ-1-ПР/2011 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив /РИОСВ-Пловдив/ за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” в УПИ V-1619, кв.120 по регулационния план на гр.Стамболийски с възложител „Норд-Метали”ЕООД гр.София, с което е решено да не се извършва ОВОС. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
111 Административно дело No 1400/2011, XI състав Други административни дела ДИСОНАНС ЕООД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 28.10.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от “Дисонанс”ЕООД, със съдебен адрес и адрес за призовки и съобщения гр.София, ул.”Алабин” № 48, п.к. 1000, а със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Л.Каравелов” № 7, срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3009 от 09.04.2011 г. на ИД на ДФЗ.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1400/ 2011 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
112 Административно дело No 1408/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Т.М.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 10.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.М.Л., в качеството му на ЕТ”Мони- Т.Л.”***, срещу ревизионен акт № 261004731/22.02.2011 г. на орган по приходите при Териториална дирекция на НАП – гр.Пловдив, ИРМ – Хасково, потвърден с решение № 418 от 25.05.2011 г. на директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при НАП, с който в обжалваната част на жалбоподателя са установени допълнителни публични задължения както следва: по чл.42 от ЗДДФЛ за 2008г. и 2009 г. в размер на 858,97 лв. и лихва от 245,88 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 5353,98 лв. и лихва от 1863.99лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 1492,03 лв. и лихва от 294.42лв. и данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 1423,94 лв. и лихва от 119.98лв.;
ОСЪЖДА Т.М.Л., ЕГН ********** в качеството му на ЕТ”Мони- Т.Л.”, с Булстат 825370667, от гр. Пловдив, ул. “Г. Мамарчев” № 15 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 683 /шестотин осемдесет и три/ лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
113 Административно дело No 1421/2011, XIV състав Други административни дела ТОПСОЛАР ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 17.10.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Т.” ЕООД ***, представлявано от Е.К.А., срещу Заповед № 01-РД/3588 от 01.12.2010г., издадена от Изп. директор на ДФ “Земеделие”.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1421/2011г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІV състав.
 
114 Частно административно дело No 1430/2011, XVII състав Частни администр. дела Д.З.Х. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 24.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.З.Х.,***, против Писмо изх. № Ж-58#4 от 15.03.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ гр. Пловдив, в частта, в която се иска прогласяване на неговата нищожност
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.З.Х.,***, против Писмо изх. № Ж-58#4 от 15.03.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ гр. Пловдив, в частта, в която се иска неговата отмяна като незаконосъобразно и ПРЕКРАТЯВА производството по ч.адм.дело № 1430 по описа за 2011 г. на Административен съд гр. Пловдив в същата част.
ОСЪЖДА Д.З.Х.,***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Определението, в частта с която жалбата се оставя без разглеждане, а производството по делото се прекратява, подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне, в останалата част същото е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
115 Административно дело No 1435/2011, IX състав Други административни дела К.Л.Т. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 14.10.2011г.
Отменя Определение от О.С.З. от 13.09.2011г. за насрочване на делото в открито съдебно заседание.
Оставя без разглеждане жалбата на Карамфилка Л. Теодориева ЕГН ********** *** против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24421 от 13.04.2011г. на Изпълнителния Директор на Дъжавен фонд”Земеделие” със седалище гр.София.
Прекратява производството по административно дело № 1435/2011 г., по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от определението да бъде изпратено на страните.
Осъжда Карамфилка Л. Теодориева ЕГН ********** *** да заплати на Дъжавен фонд”Земеделие” разноски в общ размер на 250/двеста и петдесет/ лева
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в седмодневен срок от връчването му на страните. 
116 Административно наказателно дело (К) No 1440/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ С.И.С. Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 31.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 929 от 26.04.2011 г. по НАХД № 1469/11 на ПРС, ХХVІ н. с., вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА НП № 36-0001380/08.12.2010 г. на Началник сектор “Контрол и АНД” – Пловдив, при Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” - гр.Пловдив към ИА”АА” – София, с което на С.И.С., ЕГН ********** ***, на осн. чл.93, ал.4 от ЗАвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1 000 лв.
Решението е окончателно.

 
117 Административно наказателно дело (К) No 1443/2011, XX състав Наказателни касационни производства АЛЕКСАНДЪР Г ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 25.10.2011г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 995 от 29. 04. 2011 г. по НАХД № 1153/2011 г., Районен съд - Пловдив, VІІІ н.с., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 42521-S003693/16.12.2010 г., издадено от Директора на ТД на НАП - гр. Пловдив, с което на "Александър - Г" ЕООД, Булстат 115951168, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Македония” №66, ет.11, ап.63, представлявано от К.Г.Й., ЕГН **********, за нарушение на чл. 42, ал. 1, т. 1-4 от Наредба № Н-18 на МФ от 13. 12. 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби на търговски обекти чрез фискални устройства във връзка с чл. 118 ал. 4 от Закона за данъка върху добавената стойност, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 (петстотин) лв., на основание чл. 185, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗДДС.
 
118 Административно наказателно дело (К) No 1447/2011, XX състав Наказателни касационни производства СЪЕДИНЕНИЕ МЕНИДЖМЪНТ АД КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 24.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 758 от 04.04.2011г., постановено по НАХД № 544/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
119 Административно наказателно дело (К) No 1452/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АЛКОК 3 ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение№ 952 от 28.04.2011 година, постановено по НАХД № 621/2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ наказателен състав, с което решение е изменено НП№36011-0043971/23.06.2010г. на Директор на ТД на НАП–Пловдив и имуществената санкция от 1000лв. наложена на “Алкок-3”ЕООД, за нарушение на чл.33, ал.1 вр.ал.2 от Наредба №Н–18 от 13.12.2006 година за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискалните устройства на МФ, във вр. с чл. 118 ал. 4 от ЗДДС е намалена на 500лв..
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
120 Административно наказателно дело (К) No 1454/2011, XIX състав Наказателни касационни производства КОРЕКТ ТРАНС-1 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 26.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 979/29.04.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 106/2011 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600629 от 01.12.2010 г., издадено от Директора на дирекция "Инспекция по труда" - гр.Пловдив срещу "Корект транс 1" ЕООД със седалище в с. Катуница, Пловдивска област, и адрес на управление ул. "Девети септември" №9, Булстат: 200173723, като
НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 15000 лв. на 3000 лв.
Решението е окончателно.

 
121 Административно наказателно дело (К) No 1455/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАР КАР ООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 24.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 895 от 20.04.2011 г., постановено по НАХД № 465 по описа на РС гр. Пловдив за 2011 г., ХХV н.с. и вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА НП № 38483-S003042/31.08.2010 г., издадено от директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на “Нар Кар” ООД гр. Пловдив е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лв. на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС за нарушение разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства във връзка с чл. 118, ал. 4 от ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
122 Административно наказателно дело (К) No 1456/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ МИКС Д ЕООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 21.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 630/21.03.2011 г., постановено по НАХД № 7694 по описа за 2010 г. на Районен съд гр. Пловдив, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ НП № 40278-0082546/01.11.2010 г. издадено от Териториалния директор на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на “М.Д.” ЕООД, БУЛСТАТ ********* е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. за нарушение по чл. 40, ал. 1, т. 1 вр. чл. 47, ал. 3 от ЗСч. като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на 500 лв. /петстотин лева/


 
123 Административно наказателно дело (К) No 1460/2011, XXII състав Наказателни касационни производства КАСИМЕКС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 24.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 875/18.04.2011 година, постановено по НАХД № 325 по описа за 2011 г. на Районен съд – Пловдив, ХVІІ н.с., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ НП № 42653-0082641 от 20.12.2010 г. на Териториалния директор на ТД на НАП - гр. Пловдив, с което на “КАСИМЕКС” ООД, ЕИК 825291354, гр. Карлово, ул. “Карамфил” № 9 е наложена административна санкция – имуществена санкция в размер на 2 000 лв. на основание чл. 47, ал. 3 от ЗСч. за нарушение по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗСч. като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2000 лв. на 500 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
124 Административно наказателно дело (К) No 1464/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ИНТЕР ОЙЛ 2008 ЕООД ДАМТН СОФИЯ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №891 от 20.04.2011 г., постановено по НАХД №8338 по описа на Районен съд – Пловдив за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
125 Административно наказателно дело (К) No 1466/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЮЖНА ЛОЗА 89 - АНДРЕЙ СТОЙЧЕВ ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 27.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение №130 от 12.05.2011 година, постановено по НАХД №256 от 2011 година по описа на Районен съд Асеновград и вместо това ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600897 от 24.11.2010 година, издадено от директора на дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на ЕТ“Южна лоза-89-А.С.”, представляван от А.Н.С., със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул.”Раковска”№20, на основание чл. 416, ал. 5 вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2500 лв. за нарушение по чл. 63, ал. 2 във вр. с чл. 63, ал. 1 от Кодекса на труда, като на основание чл. 415”в” от Кодекса на труда НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 2500 лв./две хиляди и петстотин лева/ на 250лв. /двеста и петдесет лева/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
126 Административно дело No 1481/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Н.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 17.10.2011г.
ЗАЛИЧАВА в качеството им на заинтересовани страни “Скала 2000” ООД, Й.И.Н., Д.К.Д., В.Д.В. ***.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7 – дневен срок от днес за присъствалите страни и от съобщението за неприсъствалите.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.К. ***, срещу заповед на кмета на град Пловдив № 11ОА971/18.04.2011г. за одобряване на ПУП - ПРЗ и Схеми за части от ПИ с идентификатор 56784.10.14 по КК на Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1481/2011г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІV състав.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7 – дневен срок от днес за присъствалата страна и от съобщението за неприсъствалата.
 
127 Административно наказателно дело (К) No 1492/2011, XIX състав Наказателни касационни производства АЛЕКС КОМЕРС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 28 от 28.04.2011 г., постановено от Първомайския районен съд по НАХД № 227/ 2011 г.
Решението е окончателно.

 
128 Административно наказателно дело (К) No 1493/2011, XX състав Наказателни касационни производства АЛЕКС КОМЕРС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 24.10.2011г.
ОТМЕНЯ съдебно Решение № 27/26.04.2011г., постановено по НАХД № 11 от 2011г., по описа на Районен съд - Първомай, І н.с., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №39011-5001295/27.09.2010г. на Директор на ТД на НАП - Пловдив, с което на основание чл.185 ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност,на „Алекс комерс”ЕООД, ЕИК160065345 гр.Първомай, представлявано от Александър Валериев Бръмбаров, е наложено административно наказание – “Имуществена санкция” в размер на 700 /седемстотин/ лева за нарушение разпоредбите на чл.39 ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, КАТО НАМАЛЯВА размерът на наложената “имуществена санкция” от 700 /седемстотин/ лева на 500 /петстотин/ лева.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
129 Административно дело No 1494/2011, X състав Дела по ЗСП Д.В.Я. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 13.10.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 4097 от 21.04.2011 година на Директор Дирекция “Социално подпомагане”–Пловдив, жалбата срещу която е отхвърлена с Решение № РД01/91 от 11.05.2011 година на Директора на РД”СП” – Пловдив.
ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” Пловдив за произнасяне по молба-декларация вх.№2609/11.04.2011 година от Д.Я., при съобразяване с указанията по приложението на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
130 Административно дело No 1496/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни КЕРИКО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 17.10.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № 1103731/07.02.2011 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив срещу "Керико" ООД със седалище в гр.София и адрес на управление ул."Оборище" №78, Булстат: 112603651, представлявано от Илиян Николов Колев, който АПВ е потвърден с Решение № 393/16.05.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ВРЪЩА преписката на ТД на НАП-гр.Пловдив за издаване на нов АПВ при спазване на дадените в решението указания по тълкуването и прилагането на закона.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
131 Административно наказателно дело (К) No 1514/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ПЛОВДИВСКА КОНСЕРВА АД ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ-СОФИЯ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 21.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №658 от 21.03.2011г. по НАХ дело №8333 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ІХ-ти (ХVІ-ти) наказателен състав, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление с №8735 от 26.11.2010г., издадено от председателя на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”, с което на ”Пловдивска консерва” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Коматевско шосе” №35, е наложена имуществена санкция в размер на 1 000,00 лева
Решението е окончателно.

 
132 Административно наказателно дело (К) No 1515/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПАДИ АГРО ООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 31.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 923 от 21.04.2011 г. по НАХД № 6366/10 на ПРС, ХХІІІ с., вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА НП № 37204-0158425/ 22.07.2010 г., издадено от Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС на “Пади агро” ООД – Пловдив е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 60 000 лв., за извършено нарушение на чл.86, ал.1, т.2 и т.3 от ЗДДС.
Решението е окончателно.

 
133 Административно наказателно дело (К) No 1516/2011, XX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я БОРИС СТЕФАНОВ ЕТ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 25.10.2011г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решение № 1029 от 09.05.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, V н.състав,
ВРЪЩА делото на друг състав на Районен съд-Пловдив за извършване на посочените съдопроизводствени действия.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
134 Административно наказателно дело (К) No 1517/2011, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 20.10.2011г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 849/14.04.2011г. постановено по н.а.х.дело № 7701/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІV н.с.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
135 Административно наказателно дело (К) No 1519/2011, XXI състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ РАКОВСКИ Т.М.К. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 28.10.2011г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 753 от 04.04.2011г., постановено по НАХД № 549/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХVІІІ н. състав, с което е отменено издаденото от Началник РУ “Полиция” – Раковски НП № 161 от 06.12.2010г., с което на Т.М.К. *** на осн. чл. 275 от ЗМВР е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 500 лева за нарушение на чл. 55, ал. 1 от ЗМВР.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
136 Административно наказателно дело (К) No 1521/2011, XXI състав Наказателни касационни производства Б.П.Г. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 27.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №1014 от 03.05.2011 година на Пловдивски районен съд, ХVІІ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело №1886 от 2011 година.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пловдив
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
137 Административно наказателно дело (К) No 1522/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Н.И.Б. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 986 от 29.04.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 8535/2010 г.
Решението е окончателно.

 
138 Административно наказателно дело (К) No 1523/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ П.Т.Н. Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 21.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 991 от 03.05.2011 г. по НАХД № 1203/11 на РС - Пловдив.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - гр. Пловдив.
Решението е окончателно.

 
139 Административно наказателно дело (К) No 1525/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
НАР КАР ООД
ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
НАР КАР ООД
Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 982 от 02.05.2011г. на Пловдивски районен съд, Х н.с., постановено по н.а.х.дело № 459 по описа на същия съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
140 Административно дело No 1528/2011, XV състав Дела по ЗМВР Е.А. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН В СЕКТОР ОП ПРИ ВТОРО РУ ПОЛИЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 11.10.2011г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 02-6865 от 08.06.2011г. на Полицейски орган в Сектор “ОП” при Второ РУ “Полиция” на МВР-Пловдив Стефан Запрев.
ОСЪЖДА Второ РУ “Полиция” на МВР-Пловдив да заплати в полза на Е. Георгиева А., с ЕГН ********** *** сумата в размер от 310 лв. /триста и десет/ лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
141 Административно наказателно дело (К) No 1544/2011, XX състав Наказателни касационни производства И.А.М. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 89/11.05.2011 г. постановено по НАХД № 446/2011 г. от I наказателен състав при РС - Карлово.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
142 Административно дело No 1555/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни БИСЕР МАТАКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 17.10.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131003591/14.03.2011 г., издаден от Стоянка Иванова - инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 422/ 25.05.2011 г. на директора на Дирекция "ОУИ", град Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите.
ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив да заплати на на ЕТ "Б.М" със седалище и адрес на управление: ГР.П.УЛ.Д.Б., ЕИК 825110804, разноските по делото в размер на 2060 лв. /две хиляди и шестдесет лева/, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение и държавна такса.
Решението подлежи на обжалване и/или протест пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от получаване от старите на съобщението за изготвянето.

 
143 Административно дело No 1568/2011, XV състав Други административни дела Г.П.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 31.10.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24453 от 13.04.2011г. на Заместник изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” Разплащателна агенция.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
144 Административно наказателно дело (К) No 1572/2011, XXII състав Наказателни касационни производства В.Ф.И. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 24.10.2011г.

ОТМЕНЯ Решение №107 от 13.04.2011 г. постановено по НАХД № 25 по описа на РС гр. Асеновград за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № І-Б-372/22.12.2010 г. на Директора на РИОКОЗ гр. Пловдив, с което на В.Ф.И., ЕГН ********** *** на осн. чл. 42, ал. 1 от Закона за храните /ЗХ/ е наложено административно наказание глоба в размер на 1500лв. за нарушение по чл. 12, ал.1 от ЗХ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
145 Административно дело No 1575/2011, VII състав Други административни дела КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА ПРИ РС- АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 06.10.2011г.
ОТМЕНЯ изричен писмен отказ на съдия по вписванията в Служба по вписванията при Районен съд – Асеновград, обективиран в нарочно определение от 02.06.2011г. по преписка №643 от същата дата, с който е отказано да се уважат исканията на Кмета на Община – Лъки с адрес на призоваване гр.Лъки, ул.“Възраждане”№18 за издаване на две удостоверения и копие от плик на писмо по цитираната преписка по описа на регистъра за справки, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ИЗПРАЩА административната преписка на съдия по вписванията в Служба по вписванията при РС – Асеновград за постановяване на административно решение по направеното пред него искане по преписка №643/02. 06.2011г., съобразно даденото в мотивите на настоящото съдебно решение тълкуване и прилагане на закона.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
146 Административно дело No 1577/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИОН-ТРЕЙДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 03.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Лион трейдинг” ООД, ЕИК 825247646, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Владая” № 4, представлявано от управителя Иван Георгиев Мянев, срещу Решение № 101/25.05.2011 г. на директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е потвърдено Постановление изх. № РД-11-354/27.04.2011г., за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 195 ал. 1 от ДОПК, издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Пловдив, като неоснователна.
ОСЪЖДА “Лион трейдинг” ООД, ЕИК 825247646, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Владая” № 4, представлявано от управителя Иван Георгиев Мянев, да заплати на ТД на НАП – Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/лева.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на“Лион трейдинг” ООД, ЕИК 825247646, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Владая” № 4, представлявано от управителя Иван Георгиев Мянев в частта й, с която е направено искане за заменяне на обезпечението, наложено с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № РД-11-345/27.04.2011 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 1577 по описа на Административен съд – Пловдив за 2011 г., ХVІІІ състав, в тази му част.
Решението, в частта му с която е оставено без разглеждане искането за заменяне на обезпечението, наложено с ПНПОМ № РД-11-345/27.04.2011 г., подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на Р България, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В останалата си част решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл. 197, ал.4 от ДОПК.
 
147 Административно дело No 1583/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.Р. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 12.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Р., ЕГН **********,***, ж.к.Студентски град” бл. 58, вх.Б, ет.2, ап.203 против заповед № ДК-10-ЮЦР-28/ 29.04.2011 г., издадена от Началника на РДНСК - Южен централен район, в частта, в която е отхвърлена жалбата, подадена от Д.Р. и са оставени в сила одобрените инвестиционни проекти и разрешение за строеж № 222/ 10.07.2001 г. на главен архитект на Община Пловдив, в частта, касаеща: “Четири и пететажна жилищна сграда и допълващо застрояване /гаражи/”, намираща се в УПИ ХІІІ-6, кв.18 по плана на “Волга-Дан. Николаев” гр. Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
148 Административно наказателно дело (К) No 1590/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЗЛАТА ЯНАКИЕВА ЕТ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1051 от 10.05.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХІХ н.с., постановено по н.а.х.д. № 1263 по описа на същия съд за 2011 г
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
149 Административно наказателно дело (К) No 1591/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Д-Р ЕМИ ВАСИЛЕВА МЕНЧЕВА ЕТ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1099 от 13.05.2011 г. по н.а.х.д. № 5847 по описа на Районен съд – Пловдив за 2010 г., ХХІІ н.с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
150 Административно наказателно дело (К) No 1594/2011, XXI състав Наказателни касационни производства Н.Х.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1001 от 03.05.2011 г. на Районен съд – Пловдив, ХІ н.с. по нахд.№ 7863/ 2010 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 11011785 от 11.11.2010г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция - гр. София, с което на Н.Х.А., ЕГН **********,***, е наложена глоба в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение на чл.7 ал.1 т.4 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/, на основание чл.32 ал.1 т.1 от Закона за държавната финансова инспекция /ЗДФИ/.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
151 Административно наказателно дело (К) No 1595/2011, XX състав Наказателни касационни производства МАРЖ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 25.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №899/11.04.2011 г. постановено по НАХД № 750/2011 г. от VІІI наказателен състав при РС – Пловдив.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане на друг състав на РС – Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
152 Административно наказателно дело (К) No 1596/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства АЛЕН МАК АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 21.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1082 от 11.05.2011 г. по НАХД № 8160/10 на ПРС, VІІІ с., вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ НП № 16-1600665/2010 г. на Директора на Д”ИТ” – Пловдив, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 10 000 лв. на 1 500 лв.
Решението е окончателно.

 
153 Административно наказателно дело (К) No 1597/2011, XXII състав Наказателни касационни производства СКАЛАТА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 24.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1016 от 04.05.2011 г., постановено по НАХД № 354 по описа за 2011 г. на Районен съд – Пловдив, V н.с., като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ НП № К-17323/13.10.2010 г. на главен директор на Главна дирекция “Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите /КЗП/, упълномощена със Заповед № 631/30.08.2006 г. на председателя на КЗП, с което на “Скалата” ЕООД, е наложена имуществена санкция за нарушение на чл. 72 във връзка с чл. 71 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ в размер на 5 000 (пет хиляди) лева на основание чл. 212 от ЗЗП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
154 Административно наказателно дело (К) No 1598/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АКТОР АКЦИОНЕРНО СТРОИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО КЧТ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 21.10.2011г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1090 от 13.05.2011 г. на РС гр. Пловдив, постановено по НАХД № 752 по описа на същият съд за 2010 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест. 
155 Административно наказателно дело (К) No 1599/2011, XX състав Наказателни касационни производства Я.С. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 25.10.2011г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ ИЗЦЯЛО В СИЛА Решение № 1034 от 09.05.2011г. на Районен съд - Пловдив, постановено по н.а.х.д. № 1541/11г., Х н.състав.
Решението не подлежи на обжалване.
 
156 Административно наказателно дело (К) No 1600/2011, XX състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.Я.Л. Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.10.2011г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1086 от 11.05.2011 г., постановено по н.а.х.дело № 1544 по описа на Районен съд - Пловдив, ХХІІ н.с. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
157 Административно наказателно дело (К) No 1601/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ СИИИМС ЕООД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 11.10.2011г.
Оставя в сила Решение № 1173/26.05.2011г., постановено по н.ах.д.№ 462 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № 41482-S002925/01.12.2010г. на Териториален директор на ТД на НАП – Пловдив за наложена на “СИИИМС” ЕООД имуществена санкция в размер на 2000 лв., на основание чл.47 ал.3 от Закона за счетоводството, за нарушение на чл.40 ал.1 т.1 от същия закон.
Решението е окончателно.

 
158 Административно наказателно дело (К) No 1604/2011, XIX състав Наказателни касационни производства КОРЕКТ ТРАНС-1 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 776 от 08.04.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 105/2011 г.
Решението е окончателно.

 
159 Административно наказателно дело (К) No 1605/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАР КАР ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 27.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1108 от 13.05.2011 година, постановено по НАХД № 460/2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ наказателен състав, с което решение е отменено НП№38479-S003040/ 31.08.2010г. на Директор на ТД на НАП – Пловдив и вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА НП № 38479-S003040/31.08.2010г. на Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Нар Кар” ООД гр. Пловдив е наложено административно наказание–имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лв. на основание чл. 185, ал. 1 от ЗДДС за нарушение разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства във връзка с чл. 118, ал. 4 от ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
160 Административно наказателно дело (К) No 1606/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ОРИОН ТРЕЙД ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 902 от 18.04.2001 г., постановено по НАХД № 7001 по описа на Пловдивски районен съд, ХІХ н.с за 2010 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
161 Административно дело No 1622/2011, IX състав Други административни дела Т.А.И. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 20.10.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата от Т.А.И., с ЕГН **********,*** против Акт за установяване на публично държавно вземане.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1622/2011 г. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението на страните.
Препис от определението да бъде изпратено на страните. 
162 Административно наказателно дело (К) No 1623/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА АИ - АНГЕЛОВ - 2009 ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 14.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 138/27.05.2011 г. на Асеновградския районен съд, ІІІ-ти наказателен състав, постановено по НАХД № 141/2011 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
163 Административно наказателно дело (К) No 1624/2011, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ ЕАД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 28.10.2011г.
ОТМЕНЯ съдебно решение № 79 от 23.04.2011г. постановено по НАХД № 216/2008г. по описа на Районен Съд – Карлово ІІІ н. състав, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ НП №76 от 13.10.2008г. издадено от Директора на РИОСВ – Пловдив, с което на “Интендантско обслужване”ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, ул. “Владйска” № 48а, е наложена на основание чл.36 ал.1 ЗЧАВ имуществена санкция в размер на 2 000 лева за извършено нарушение на чл. 18, т. 1 от ЗЧАВ и чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999 г. /ДВ бр. 31/1999 г./, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 2 000 лева на 100/сто/ лева.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
164 Административно дело No 1628/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ПНЕ ВИНД ПАРК ДОБРУДЖА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 10.10.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261005197/28.02.2011г., издаден от Светла Василиева Пейчева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 437/26.05.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, с която е коригиран декларираният от “ПНЕ Винд Парк Добруджа”ООД, ЕИК 201137370, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Шишман”№42, ап.2, представлявано от управителите Хартвиг Хьопке и Тамос Хайнц Титийен, резултат по СД по ЗДДС за данъчен период месец Юни 2010г. в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер на 140 819,76 лева по фактура № 2 от 01.06.2010г., издавена от “Ветропарк Добруджа”ООД, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “ПНЕ Винд Парк Добруджа”ООД, ЕИК 201137370, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Цар Иван Шишман”№42, ап.2, представлявано от управителите Хартвиг Хьопке и Тамос Хайнц Титийен, сумата от 10 189,02 /десет хиляди сто осемдесет и девет леда и две стотинки/ лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
165 Административно дело No 1639/2011, XVII състав Искове за обезщетение ЗАПРЯНОВИ 03 ООД ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 28.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от “Запрянови – 03” ООД, с посочен съдебен адрес - ***, чрез управителя В.З., искове, ОбщинаАсеновград, гр. Асеновград, пл. “Николай Хайтов” № 9, да бъде осъдена да му заплати, както следва: сумата от 19 990,00 лв. /без данък добавена стойност/, представляваща 10 % печалба, заложена във финансовото предложение, рег. № 14-00-1472 от 23.04.2008 г. от стойността на обществена поръчка – “Текущ ремонт на улици в Община Асеновград, през 2008 г.”, за позиция І – “Текущ ремонт на улици в гр. Асеновград, включително, квартал “Долни Воден” и квартал “Горни Воден”; сумата от 10 989,59лв. /без данък добавена стойност/, представляваща 10 % печалба, заложена във финансовото предложение, рег. № 14-00-1472 от 23.04.2008 г. от стойността на обществена поръчка – “Текущ ремонт на улици в Община Асеновград, през 2008 г.”, за позиция ІІ – “Текущ ремонт на улици в населените места на територията на Община Асеновград”; обезщетение за забавено плащане на общия размер на главницата от 30 979.59 лв., считано от 25.05.2010 г. /датата на подаване на исковата молба/, до окончателното й изплащане; както и сторените съдебни и деловодни разноски.
ОСЪЖДА “Запрянови – 03” ООД, с посочен съдебен адрес - *** да заплатят на Община Асеновград, сумата от 1284.00 лв. /хиляда двеста осемдесет и четири лева/, представляваща заплатено възнаграждение за един адвокат.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
166 Частно админист. наказателно дело (К) No 1640/2011, XXI състав Наказателни частни касационни производства ОКАЙ-САБАТИН ИБРЯМ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Определение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение за прекратяване на съдебното производство по НАХД № 59/2011 година от 01.04.2011 г. по описа на Районен съд - Асеновград, ІІ-ти наказателен състав, с което е прекратено производството по делото и е обявено за влязло в сила НП № 16-1600937 от 22.12.2010 година, с което на ЕТ “Октай – Сабатин Ибрям” е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева, за извършено нарушение по чл. 62 ал. 1 вр. с чл. 1 ал. 2 от КТ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
167 Административно дело No 1649/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни МЕДЛАЙН КЛИНИК ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 20.10.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161005324/07.03.2011 г., издаден от Райна Танева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 436/26.05.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив, в частта на непризнат данъчен кредит в общ размер на 47 043,08 лева, ведно с прилежащите лихви в размер на 27,54лв. за данъчен период м.07.2010г. и начислени лихви в размер на 56,86лв. за невнесен в срок ДДС за внасяне в размер на 1 155.98 лева за данъчен период м.08.2010г., приспаднат в процедура по чл. 92, ал. 1 от ЗДДС.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ”- гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Медлайн Клиник”ООД, ЕИК 200611342, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.”Филип Македонски” № 37, ет. 4, представлявано от Невен Йорданов Енчев и Герасимос Халиотис направените по делото разноски в размер на 350 лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
168 Административно дело No 1661/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Т.К. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 20.10.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-393 от 11.05.2011 г. на Кмета на Община Марица, с която е наредено спиране на строителството на обект “Прозирна ограда в поземлен имот (ПИ) № 12.303 и ПИ №12.368 по кадастралната карта на с. Скутаре, общ. Марица, обл. Пловдив” и е забранен достъпа.
ОСЪЖДА община Марица да заплати на И.Т.К.,*** А, сумата от 160.00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението не подлежи на обжалване.

 
169 Административно наказателно дело (К) No 1664/2011, XX състав Наказателни касационни производства Б.К.М. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 24.10.2011г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 65 от 04.04.2011 г., постановено по НАХД № 735/2010г. по описа на Районен съд – Карлово, с което е потвърдено Наказателно постановление № І-Б-309/25.10.2010 г. на Директора на Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве., с което на основание чл.48 ал.1 от Закона за храните на Б.К.М. е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение по чл.39 т.1 б.А и б.Б и т.2 от Наредба №5 за хигиената на храните.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
170 Административно наказателно дело (К) No 1665/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ Б.К.Б. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 11.10.2011г.
Оставя в сила Решение № 5/04.02.2011г., постановено по н.ах.д.№ 182 по описа за 2010г. на Районен съд-Първомай.
Решението е окончателно.

 
171 Административно дело No 1667/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни В.А.Ц. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 28.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.Ц., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***8, против Ревизионен акт № 091004395/10.03.2011 г., издаден от Н.С.Ч., на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Кърджали, потвърден с Решение № 447/28.05.2011 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно извършено преобразуване на финансовия резултат за 2005 г. на предприятието на В.А.Ц. като едноличен търговец, в посока увеличение със сумата в размер на 37316 лв. на основание чл. 23, ал. 2, т. 11 ЗКПО /отм./ в приложимата редакция, и допълнително начислен данък по чл. 48 от ЗЗДФЛ за 2008 г. в размер на 5447,62 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях в размер на 1099,64 лв.
ОСЪЖДА В.А.Ц., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***8, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 511,89 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
172 Административно дело No 1670/2011, XXIV състав Дела по чл.306 АЛ.5 ГПК /троен състав/ КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ МАРИЯН КИРОВ-78 ЕТ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 4149 от 13.06.2011г., постановено по ЧАХД № 1104 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив, І състав, с което е наложена на Кметът на Район “Северен”, на Община Пловдив глоба в размер на 200 лева.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
173 Административно наказателно дело (К) No 1672/2011, XXI състав Наказателни касационни производства Д.Х.С. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 963 от 28.04.2011г., постановено по н.а.х.д. № 54/ 2011г. по описа на Пловдивски районен съд, ХІХ н. с., е потвърдено 680/ 11.02.2010 г. на началник на сектор ПП при ОД на МВР - Пловдив, упълномощен със заповед № М – ІЗ-993 от 04.06.2009 г. на МВР, с което на Д.Х.С., ЕГН ********** ***, на основание чл. 175, ал.1, т.3, предл.2 от ЗДвП е наложено административно наказание-глоба в размер на 150/сто и петдесет/ лева, за нарушение по чл. 103, предл.1 от ЗДП, и лишаване от право да управлява МПС за шест месеца.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
174 Административно наказателно дело (К) No 1673/2011, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ХЕКИ КОМЕРС ЕООД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1121 от 17.05.2011 г. на ПРС, ХVІІ - ти н.с, постановено по НАХД № 1590 по описа на съда за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
175 Административно наказателно дело (К) No 1675/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЗЛАТА ЯНАКИЕВА ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 27.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 1096 от 12.05.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1264/2011 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600973 от 27.01.2011 г., издадено от Директора на дирекция "Инспекция по труда" - гр.Пловдив срещу ЕТ "Злата Янакиева" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул. "Никола Карев" №24, ет.3, ап.33, Булстат: 115773623, като
НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 2000 лв. на 100 лв.
Решението е окончателно.

 
176 Административно наказателно дело (К) No 1678/2011, XX състав Наказателни касационни производства ДКЕВР СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1127 от 18.05.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, Х наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
177 Административно наказателно дело (К) No 1679/2011, XXI състав Наказателни касационни производства Я.Р.У. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 28.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1124/18.05.2011 год. на Районен съд /РС/ – Пловдив, постановено по НАХД №1452/2011 год., с което е потвърдено НП № 19907 от 06.12.2010 год., издадено от Началника група в сектор “Пътна полиция” /ПП/ при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Пловдив, с което на Я.Р.У. *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 (сто) лева за нарушение на чл.21 ал.1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и са отнети 3 бр. контролни точки по Наредба № І – 1959 на МВР.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
178 Административно наказателно дело (К) No 1681/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 2008 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1050 от 10.05.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 866 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-1600838 от 05.01.2011 г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” Пловдив, с което на “Озеленяване 2008” ЕООД, с ЕИК 200191080, със седалище и адрес на управление: с.Калековец, община “Марица”, пл.”Възраждане” № 4, представлявано от управителя Т.К.Д., е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.415, ал.1 КТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
179 Административно наказателно дело (К) No 1682/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства АЛЕН МАК АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1058 от 05.05.2011 год. на Пловдивски районен съд, VІІІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 1003 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
180 Административно наказателно дело (К) No 1683/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ЕМИ 2000-СТЕФАН СТЕФАНОВ ЕТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 21.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1010 от 04.05.2011 г. по НАХД № 1171/11 на РС - Пловдив.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - гр. Пловдив.
Решението е окончателно.

 
181 Административно наказателно дело (К) No 1684/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ АИБО-С ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 18.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1100 от 13.05.2011г. по НАХ дело №4594 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №1 от 30.05.2009г., издадено от заместник началника на Митница Пловдив, с което на “Аибо-С” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Д-р Добрев №3, ет.1, е наложена имуществена санкция в размер от 6 902,22 лева.
Решението е окончателно.

 
182 Административно наказателно дело (К) No 1685/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Г.Ш. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 938 от 27.04.2011 година, постановено по НАХД № 1845/2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 36-0000271 от 14.03.2011 година на Началник ОО “КД - ДАИ” – Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
183 Административно наказателно дело (К) No 1686/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНО СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 31.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №933 от 26.04.2011г. по НАХ дело №5400 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХVІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №НП27-45АБ от 09.07.2010г., издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция ”Медицински одит”, с което на “Специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания Св. Иван Рилски” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Никола Войводов” №18, ет.3, ап.7, е наложена имуществена санкция в размер от 1 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
184 Административно наказателно дело (К) No 1687/2011, XIX състав Наказателни касационни производства РОДОПИ-АВТО ООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 27.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1265 от 08.06.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1892/2011 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 36-0000235/28.02.2011 г., издадено от Началник отдел "Контрол и АНД" в Регионална дирекция "Автомобилна администрация" гр.Пловдив срещу "Родопи авто" ООД със седалище в от гр.Пловдив и адрес на управление ул."Македония" №1, Булстат: 115142031, представлявано от Нуридин Мурадов Хаджимурадов.
Решението е окончателно.


 
185 Административно наказателно дело (К) No 1689/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я НАДЕЖДА - НАДЕЖДА СТОЯНОВА ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1136 от 20.05.2011 г. на Районен съд – гр. Пловдив, ХІV състав по нахд № 433/ 2011 г., с което е отменено наказателно постановление № 02245/ 11.12.2010 г., издадено от председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата – гр. София, с което на ЕТ “Надежда- Надежда Стоянова” – с.Първенец, ул.”Васил Левски” № 7, представлявано от Надежда Йорданова Стоянова е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3500 /три хиляди и петстотин/ лева за нарушение на чл. 57, ал. 2 във вр. с чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за стоковите борси и тържищата на осн. чл. 65 ал. 2 ЗСБТ.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
186 Административно наказателно дело (К) No 1691/2011, XIX състав Наказателни касационни производства БТК АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 13.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 997/29.04.2011 г. на Пловдивския районен съд, VІІІ-ми наказателен състав, постановено по НАХД № 569/2011 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
187 Административно наказателно дело (К) No 1692/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТОЛ ТРЕЙД ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.10.2011г., в законна сила от 14.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1081 от 11.05.2011 г., постановено по НАХД № 627/2011 г., по описа на Районен съд - Пловдив, VІІІ н.с. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
188 Административно наказателно дело (К) No 1693/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства КАРИСИМА ДИАМАНТ ЦЕНТЪР ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 11.10.2011г.
Отменя Решение № 1093/13.05.2011г., постановено по н.ах.д.№ 8083/2010г. на Пловдивски районен съд, в частта за потвърждаване на НП № К – 1 7239/03.08.2010г. на Директора в регионална дирекция към ГД “ Контрол на пазара“ в КЗП, за наложена имуществена санкция в размер на 320 лв. за административно нарушение на чл.8 ал.1 т.1 и т.2 от Закона за защита на потребителите.
Вместо това постанови: Отменя НП № К – 1 7239/03.08.2010г. на Директора в регионална дирекция към ГД “ Контрол на пазара“ в КЗП, за наложена имуществена санкция в размер на 320 лв. за административно нарушение на чл.8 ал.1 т.1 и т.2 от Закона за защита на потребителите.
Оставя в сила Решение № 1093/13.05.2011г., постановено по н.ах.д.№ 8083/2010г. на Пловдивски районен съд в останалата обжалвана част.
Решението е окончателно.

 
189 Административно наказателно дело (К) No 1694/2011, XX състав Наказателни касационни производства ГАМАХИМ ЕООД ДАМТН СОФИЯ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 17.10.2011г., в законна сила от 17.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 989 от 29.04.2011г., постановено по НАХД № 4470/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
190 Административно дело No 1737/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни З.И.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 26.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на З.И.Д., ЕГН **********,***, против Мълчаливо потвърждаване на Директора на ТД на НАП – Пловдив, на Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121 ал.1 от ДОПК № РД-10-180/04.05.2011г., издадено от Л.Паслиев – главен публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, с което като предварителна обезпечителна мярка при спазване изискванията на чл.195 ал.7 от ДОПК е наложена ВЪЗБРАНА върху недвижим имот, както следва: Апартамент №1/10, вх.Г, ет.1, бл.Е-4, нанходящ се в гр.Пловдив, ж.к.Гагарин, ул.”Барикадите”№16, състоящ се от две стаи, кухня, баня, клозет, килер, антре със застроена площ от 61,02 кв.м., с прилежащо избено помещение с полезна площ 4,88 кв. м., при граници: от ляво – апартамент № 3/15, вх.Д; от дясно ап.2/11; отгоре – ап. 4/28, с пълен кадастрален идентификатор 56784.507.312.10, собственост на длъжника.
ОСЪЖДА З.И.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Териториална Дирекция на НАП – гр.Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
191 Административно наказателно дело (К) No 1741/2011, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ СВОБОДНА ЗОНА - ПЛОВДИВ АД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1183/28.05.2011 г., постановено по НАХД № 797 по описа за 2011 г. на Пловдивския районен съд, ХХVІ - ти н.с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
 
192 Административно наказателно дело (К) No 1742/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ О.О.К. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 28.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №926 от 26.04.2011г., постановено по н.а.х.д.№ 1844 по описа за 2011 г. на Районен съд – Пловдив, ХХІV н.с., с което е отменено НП № 36-0000164/16.02.2011 г. на Началник сектор “Контрол и АНД” – в Областен отдел “Контролна дейност”, ДАИ – Пловдив, с което на О.О.К. е наложено административно наказание – глоба в размер на 700 (седемстотин) лева за нарушение на чл. 15 § 7 б. б от Регламент 3821/85 във връзка с чл. 78 ал. 1 т. 2 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
193 Административно наказателно дело (К) No 1744/2011, XXII състав Наказателни касационни производства А.И.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 25.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 1211 от 31.05.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 1471 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 36-0000134 от 11.02.2011 г. на началник сектор “Контрол и АНД” гр. Пловдив към ИА “Автомобилна администрация”, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 36-0000134 от 11.02.2011 г. на началник сектор “Контрол и АНД” гр. Пловдив към ИА “Автомобилна администрация”, в частта, с която на А.И.Г., ЕГН **********,***, на основание чл.93, ал.1, т.1 ЗАвП е наложено административно наказание глоба в размер на 600 лева за нарушение по чл.31, ал.1, т.1 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. на МТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
194 Административно наказателно дело (К) No 1745/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства Н.Н.К. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1071 от 11.05.2011 г. по НАХД № 426 по описа на Районен съд – Пловдив за 2011 год.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
195 Административно дело (К) No 1746/2011, XXII състав Касационни производства С.К.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 31.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1776/12.05.2011 постановено по АХД № 22343 по описа за 2010 г. на Пловдивския районен съд, ХІV-ти гр. състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
196 Административно наказателно дело (К) No 1747/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ХЕБРОС БУС ООД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 11.10.2011г.
Оставя в сила Решение № 1052/10.05.2011г., постановено по н.ах.д.№ 228/2011г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
197 Административно наказателно дело (К) No 1748/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Т.С.К. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1248 от 06.06.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1814/ 2011 г.
Решението е окончателно.

 
198 Административно наказателно дело (К) No 1749/2011, XIX състав Наказателни касационни производства   ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ,
БИГА КОМЕРСИАЛ ЕООД
Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1200/31.05.2011 г., постановено по НАХД № 2368 по описа за 2011 г. на Пловдивския районен съд, ХХ- ти н.с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
199 Административно наказателно дело (К) No 1750/2011, XIX състав Наказателни касационни производства М.И.С. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 12.10.2011г.

ОТМЕНЯ Решение № 922/21.04.2011 г. на Пловдивски районен съд, ІІІ-ти наказателен състав, постановено по НАХД № 8334/2010 г. по описа на същия съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд - гр. Пловдив.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
200 Административно наказателно дело (К) No 1751/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ ГАБИ ТУР БГ ЕООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 17.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №966 от 29.04.2011г. по НАХ дело №2096 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХVІІІ-ти наказателен състав, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление с №38409-S003145 от 30.08.2010г., издадено от директора на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Габи Тур БГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Перущица №17а, е наложена имуществена санкция в размер на 700,00 лева.
Решението е окончателно.

 
201 Административно дело No 1763/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни КОСТЕО-КОСТАДИН ПЕНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Л.П., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Костео – Костадин Пенов”, с ЕИК 825026288, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Перущица” № 23, против решение № 115 от 15.06.2011 г. на териториалния директор на ТД Пловдив при НАП, с което е потвърдено постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх.№ РД-10-197 от 19.05.2011 г. на старши публичен изпълнител при ТД Пловдив на НАП.
ОСЪЖДА К.Л.П., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Костео – Костадин Пенов”, с ЕИК 825026288, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Перущица” № 23, да заплати на Териториална дирекция Пловдив на НАП сумата 150 (сто и петдесет) лева, разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
202 Административно наказателно дело (К) No 1771/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ СТЕФАНЕЛ-СТЕФКА КЬОСЕВА ЕТ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 28.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №143 от 01.06.2011г., постановено по н.ах.д.№ 244 по описа за 2011 г. на Районен съд – Асеновград, ІІІ н.с., с което е отменено НП № 43956-0146801/02.02.2011 г. на Директор ТД на НАП – Пловдив, с което на ЕТ “Стефанел – С.К.” със седалище и адрес на управление: село Мулдава, обл.Пловдивска, ул.“Стара планина”№6, представляван от С.С.К. на основание чл. 53 във връзка с чл. 27 /чл. 83/ и чл. 3 ал. 2 от ЗАНН и чл. 46 ал. 1 от Закона за счетоводството /ЗСч/ е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 (триста) лева за нарушение по чл.7 ал. 1 във връзка с чл.6 ал. 1 т. 1 от ЗСч.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
203 Административно дело No 1777/2011, VIII състав Други административни дела Е.К.С.   Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 12.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.К.С., с адрес:***, против “решение на Събрание на съкварталците в с. Войводиново, Община Марица, обективирано в Протокол №1 от 11.02.2011г. за съставяне на подписка, включваща живущите на улиците “Н. Вапцаров”, “Тракия”, “Бачо Киро” и “Равнища”, с което живущите да изразят становище по въпроса дали семейството на Е.К.С., ЕГН **********, да остане в квартала или да го напусне”.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1777 по описа на съда за 2011г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. 
204 Административно дело No 1778/2011, XII състав Дела по КСО С.Х.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 07.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от С.Х.Д. ***, с ЕГН **********, против Решение № 254/03.06.2011г. на Директор ТП на НОИ /РУСО Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане на № **********/14.02.2011г. на Ръководителя на Отдел “Пенсии” при РУСО – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1778 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 – дневен срок от днес за явилата се страна и от съобщаването за неявилите се страни.
 
205 Административно дело No 1779/2011, XVI състав Дела по ЗОС Е.К.С. КМЕТА НА С. ВОЙВОДИНОВО Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 06.10.2011г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.К.С. ***, срещу отказа на кметския съвет на с.Войводиново, съгласно протокол № 7/01.05.2011 г., и бездействието на кметския съвет да се проиизнесе по искането на Е.К.С..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1779 по описа на Административен съд – Пловдив за 2011 г.

Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
206 Административно дело No 1782/2011, XIII състав Дела по КСО А.К.Ю. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 18.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на А.К.Ю., ЕГН **********,***, против Решение № 281/09.06.2011г. Директора ТП на НОИ/РУ"СО"-гр.Пловдив, с което е потвърдено разпореждане на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите № 0-15-999-16-00116032/11.04.2011 г. с което на оспорващата е отказано отпускане на парично обезщетение по заявление-декларация за отглеждане на малко дете по чл.53 от КСО
ОСЪЖДА А.К.Ю., ЕГН **********,*** да заплати на ответника – ТП на НОИ, РУ ”СО” - гр. Пловдив сумата в размер на 150/сто и петдесет/лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните. 
207 Административно дело No 1787/2011, XIII състав Искове за обезщетение К.П.Б. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 04.10.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.П. *** против отказ за предоставяне на информация от Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 1787 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
 
208 Административно наказателно дело (К) No 1811/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я ХАЙКОВ ЕООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 21.10.2011г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1188/ 28.05.2011 г. по НАХД № 279 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 
209 Административно наказателно дело (К) No 1812/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства АРЕНА ИТ ЕООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1078/ 12.05.2011 г. по НАХД № 4112 по описа за 2010 г. на РС - Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
210 Административно наказателно дело (К) No 1813/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.М.Ч. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 21.10.2011г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решение № 1075/ 12.05.2011 г. по НАХД № 1204 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на РС – Пловдив. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
211 Административно наказателно дело (К) No 1814/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТРОЙИНВЕСТ 2009 ООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1056/ 10.05.2011 г. по НАХД № 1304 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
212 Административно наказателно дело (К) No 1815/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ АЛПИ-2004 ООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 21.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1104/ 16.05.2011 г. по НАХД № 6529 по описа за 2010 г. на РС - Пловдив.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на РС – Пловдив. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
213 Административно наказателно дело (К) No 1816/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА АЛЕКС - ДОНКА ПАШОВА ЕТ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1189/ 30.05.2011 г. по НАХД № 2297 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
214 Административно наказателно дело (К) No 1817/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БГ ГРУП 2007 ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 28.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА №1219 от 02.06.2011г., постановено по н.а.х.д. № 426 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, VІІІ н.с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
215 Административно наказателно дело (К) No 1818/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 956/ 28.04.2011 г. по НАХД № 7990 по описа за 2010 г. на РС - Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
216 Административно наказателно дело (К) No 1819/2011, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ УСМИВКАТА НА ВАШЕТО ДЕТЕ ЕООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 20.10.2011г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1253 от 03.06.2011 г., постановено по НАХД № 1160 по описа на РС гр. Пловдив за 2011 г., І нак.състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
217 Административно наказателно дело (К) No 1820/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства П.М.А. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1230 от 05.06.2011 г., постановено по НАХД №2210 по описа на РС – Пловдив за 2011 г., ХХІ н.с.
Решението е окончателно.

 
218 Административно наказателно дело (К) No 1821/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ТРЕТО РУ ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Д.И.Т. Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1194 от 30.05.2011 г. по н.а.х.д. № 2503 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
219 Административно наказателно дело (К) No 1823/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства Т.Н.Д. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1168 от 27.05.2011 год. на Пловдивски районен съд, V наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 1112 по описа на същия съд за 2011 год. в ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ, имаща характер на определение, с което е обявено за влязло в сила Наказателно постановление № 5391/10 от 30.04.2010 г. на началник сектор ПП-КАТ към ОД на МВР- Пловдив, с което на Т.Н.Д. е наложена на основание чл. 183, ал. 4, т. 7 от ЗДвП вр. с чл. 137а, ал. 1, пр. 1 от ЗДвП глоба в размер на 50 лв. и производството по делото в тази му част е прекратено.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
220 Административно наказателно дело (К) No 1825/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА КРИЧИМ В.Г.В. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1225/ 03.06.2011 г. по НАХД № 1288 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
221 Административно наказателно дело (К) No 1826/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.М.Ч. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 11.10.2011г.
Оставя в сила Решение № 1073/12.05.2011г., постановено по н.ах.д.№ 1205 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № 11011680/2010/20.01.2011г., за наложено на И.М.Ч. административно наказание – глоба в размер на 500 лв. за нарушение на чл.44 ал.1 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, на основание чл.132 ал.1 от с.з.
Решението е окончателно.

 
222 Административно наказателно дело (К) No 1827/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СЛАДКАРНИЦИ НЕДИМ ООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 25.10.2011г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1186/28.05.2011 г. постановено по НАХД № 1305/2011 г. от ХVI наказателен състав при РС - Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
223 Административно наказателно дело (К) No 1828/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САРС ГРУП ЕООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1222 от 02.06.2011 г., постановено по НАХД №796 по описа на РС – Пловдив за 2011 г., ХV н.с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
224 Административно наказателно дело (К) No 1831/2011, XIX състав Наказателни касационни производства БАЛНЕОЛОЖКИ КОМПЛЕКС ХИСАР АД БДУВИБР ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 24.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1150 от 20.05.2011 г., постановено по НАХД № 7919 по описа на Районен съд Пловдив, ХХІІ н.с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
225 Административно дело (К) No 1832/2011, XX състав Касационни производства С.А.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ЛЪКИ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА АСЕНОВГРАД
Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 20.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 193 от 18.05.2011г., постановено по гр. дело № 1304/2010г. по описа на Районен Съд – Асеновград, V гр.състав, с което е обявена нищожността на Решение № 502/04.10.2000г. - постановено по преписка по заявление с вх.№ 502/23.06.1999г., Решение № 502/30.08.2000г. - постановено по преписка по заявление с вх.№ 502/23.06.1999г. и Решение № 502/25.01.2001г. - постановено по преписка по заявление с вх.№ 502/23.06.1999г. на Поземлена комисия гр. Лъки, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Районна Прокуратура – Асеновград, направено с протест с искане за обявяване нищожността на Решение № 502/04.10.2000г. - постановено по преписка по заявление с вх.№ 502/23.06.1999г., Решение № 502/30.08.2000г. - постановено по преписка по заявление с вх.№ 502/23.06.1999г. и Решение № 502/25.01.2001г. - постановено по преписка по заявление с вх.№ 502/23.06.1999г. на Поземлена комисия гр. Лъки, с които е било възстановено правото на собственост на наследниците на Александър Н.Г. Куртев по реда и при условията на чл. 3, ал.2 (ал.3) от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд /ЗВСГЗГФ/ върху:
І. 1/130 /38.195 дка/ идеални части от целия кооперативен имот (ревир) „Рев.Джурково” с обща площ 4980.208 дка, представляващ ревир № 248 по картата на възстановената собственост на землището, находящ се в местността „Рев.Джурково”; ІІ. 1/130 /21.807 дка/ идеални части от целия кооперативен имот (ревир) „Рев.Джурково” с обща площ 2843.425 дка, представляващ ревир № 045 по картата на възстановената собственост на землището, находящ се в местността „Иванов Камък”; ІІІ. 107.000 дка идеални части от целия кооперативен имот (ревир) „Букака” с обща площ 6866.581 дка, представляващ ревир № 201 по картата на възстановената собственост на землището, находящ се в местността „Букака”, ІV. 28.800 дка идеални части от целия кооперативен имот (ревир) „Ени хан” с обща площ 5067.673 дка, представляващ ревир № 204 по картата на възстановената собственост на землището, находящ се в местността „Ени хан”, V. 50.500 дка идеални части от целия кооперативен имот (ревир) „Общия балкан” с обща площ 7960.032 дка, представляващ ревир № 205 по картата на възстановената собственост на землището, находящ се в местността „Общия балкан”, като НЕОСНОВАТЕЛЕЛНО.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
226 Административно наказателно дело (К) No 1833/2011, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ БТК АД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 28.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1144 от 25.05.2011г., постановено по НАХД №2512/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХVІІІ н. състав, с което е отменено издаденото от Директор на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора наказателно постановление №К-17172 от 28.01.2011г., с което е наложена на основание чл.222а от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/ на “БТК” АД имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение на чл. 113, ал. 1 от ЗЗП.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване. 
227 Административно наказателно дело (К) No 1834/2011, XX състав Наказателни касационни производства СЪЛИНИ 2 ООД ДАМТН СОФИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.10.2011г., в законна сила от 14.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 102 от 21.04.2011 г., постановено по НАХД № 69/2010 г., по описа на Районен съд-Карлово.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
228 Административно наказателно дело (К) No 1835/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 2008 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № решение № 1129/ 19.05.2011 г. на Районен съд- гр. Пловдив, по нахд № 864/ 2011 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-1600837 от 05.01.2011 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на “Озеленяване 2008” ЕООД на осн. чл. 416, ал.5, вр. чл.415, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева за нарушение на чл. 415, ал.1 от КТ.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
229 Административно дело No 1854/2011, III състав Други административни дела ЗЛАТНИТЕ ЯБЪЛКИ ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 18.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1854/2011 г., по описа на Административен съд град Пловдив, Първо от-деление, ІІІ състав.
ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на местно компетентния съд за произнасяне по жалбата на “Злат-ните ябълки” ЕООД със седалище и адрес на управление град Пловдив, бул.Христо Ботев, 92В, бл.Рилон център, ет. 3 представлявано от упра-вителя Изабела Бортоли против Акт за установяване на публично дър-жавно вземане № 01-2600/3195 от 10.04.2011 г. на заместник изпълни-телния директор на ДФ”Земеделие”,
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
230 Частно админист. наказателно дело (К) No 1861/2011, XXIV състав Наказателни частни касационни производства БАМЕКС АД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 21.10.2011г.
ОТМЕНЯ Определение № 112 от 20.04.2011 г. по НАХД № 198 по описа за 2008 г. на РС - Карлово, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
231 Административно наказателно дело (К) No 1862/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ЛЕМИ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 17.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №147 от 02.06.2011г. по НАХ дело №275 по описа на Районен съд- Асеновград за 2011г., ІV-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление с №37833-0044041 от 19.08.2010г., издадено от директора на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Леми” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. Васил Левски №1, ап.29, е наложена имуществена санкция в размер на 700,00 лева.
Решението е окончателно.

 
232 Административно дело No 1883/2011, VIII състав Други административни дела Б.К.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ МАРИЦА Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 07.10.2011г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №ЗД-РД01/0027 от 15.06.2011г. на директора на Дирекция “Социално подпомагане”, община Марица, при Агенцията за социално подпомагане, с която детето Величка Бонкова А. е временно настанено в семейство Видеви.
ИЗПРАЩА преписката на директора на Дирекция “Социално подпомагане”, община Раковски за решаване на въпроса по същество.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
233 Административно дело No 1884/2011, IV състав Други административни дела Б.К.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ МАРИЦА Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 17.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.К.А., ЕГН **********,***, против заповед № ЗД-РД01/0026 от 15.06.2011 г. на директора на Дирекция “Социално подпомагане” Марица, с която е наредено прекратяването на настаняването на детето В.Б. А., ЕГН **********, в Дома за деца, лишени от родителски грижа “Роза”, с.Зелениково.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
234 Административно дело No 1887/2011, XIII състав Искове за обезщетение СЕРВИЗ ИМПЕКС ЕООД ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 04.10.2011г.
ВРЪЩА исковата молба на “СЕРВИЗ ИМПЕКС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Ген. Д. Николаев” № 22, представлявано от управителя Крум Тодоров, против Община Садово с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 1887 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 
235 Административно наказателно дело (К) No 1929/2011, XIX състав Наказателни касационни производства Р.А.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 12.10.2011г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1197/30.05.2011 г. на Пловдивски районен съд, ХVІІ-ти наказателен състав, постановено по НАХД № 1917/2011 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
236 Административно наказателно дело (К) No 1931/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ С.Н.Ш. Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 26.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 1182 от 28.05.2011 г. по н.а.х.д. № 8568 по описа на Районен съд Пловдив за 2011 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № НП 38037-0082401 от 24.08.2010 г. на директора на ТД Пловдив на НАП, с което на С.Н.Ш., ЕГН **********,***, за административни нарушения на чл.92, ал.1 и ал.2 от Закона за корпоративно подоходно облагане е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева на основание чл.264, ал.1 ЗКПО.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
237 Административно наказателно дело (К) No 1932/2011, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ДИАНА - ГЕОРГИ АТАНАСОВ ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 14.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1156/25.05.2011 г. на Пловдивския районен съд, ХVІІІ-ми наказателен състав, постановено по НАХД № 351/2011 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
238 Административно наказателно дело (К) No 1934/2011, XX състав Наказателни касационни производства И.М.Ч. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 24.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1302 от 14.06.2011г. постановено по НАХД № 1224/2011г. по описа на Районен съд гр. Пловдив.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.
 
239 Административно наказателно дело (К) No 1935/2011, XXI състав Наказателни касационни производства И.В.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 28.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1305/ 14.06.2011 г., постановено по НАХД № 1914/2011 г. по описа на Районен съд – гр. Пловдив, V н.с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
240 Административно наказателно дело (К) No 1936/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛОВДИВ Б.Г.В. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1207 от 31.05.2011 г. по н.а.х.д. № 1302 по описа на Районен съд - Пловдив, ХХІ н.с., за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
241 Административно наказателно дело (К) No 1938/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ЛМ 99 АБАДЖИЕВА ЖИВОДАРОВА И СИЕ СД
ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ЛМ 99 АБАДЖИЕВА ЖИВОДАРОВА И СИЕ СД
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 24.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1214 от 02.06.2011 г. постановено по НАХД № 1308 по описа за 2011 г. на РС гр. Пловдив, V н.с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
242 Административно наказателно дело (К) No 1939/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства А.Д.Х. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 27.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1180 от 27.05.2011 год. на Пловдивски районен съд, ХІХ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 1841 по описа на същия съд за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36-0000232/28.02.2011 г. на Началник сектор “Контрол и АНД” гл. Пловдив, В ЧАСТТА, с която на А.Д.Х. на осн. чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвП са наложени: глоба в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. на МТ и глоба в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 31, ал. 1, т. 5 от наредба № 34 от 06.12.1999 г. на МТ.
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 36-0000232/28.02.2011 г. на Началник сектор “Контрол и АНД” гл. Пловдив, В ЧАСТТА, с която на А.Д.Х. на осн. чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвП за нарушение по чл. 6, ал. 1, изр. 1, пр. 3 от ЗАвП е наложена глоба в размер на 1000 лв., като НАМАЛЯВА размера на глобата от 1000 лв. на 500 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
243 Административно дело No 1943/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ПИНОТ ТРЕЙДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Пинот трейдинг” ООД, с ЕИК 115785935, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Георги Бенев” № 3, против решение № 44 от 09.03.2011 г. на директора на ТД Пловдив при НАП, в частта, с която е потвърдено постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх.№ РД-10-77 от 25.02.2011 г. на публичен изпълнител при ТД Пловдив на НАП, с което е наложен запор върху наличните и постъпващи суми по банкови сметки до размера на задължението по депозити, вложени вещи в трезори, вкл. съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за поверително управление, находящи се в ТБ „Алианц Банк – България” АД.
ОСЪЖДА „Пинот трейдинг” ООД, с ЕИК 115785935, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Георги Бенев” № 3, да заплати на Териториална дирекция град Пловдив на НАП сумата 150 (сто и петдесет) лева, разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
244 Административно наказателно дело (К) No 1946/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ А.Н.К. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 21.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1282/10.06.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 2587 по описа за 2011 г. на Районен съд - гр. Пловдив, ХХІ наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
245 Административно наказателно дело (К) No 1947/2011, XXI състав Наказателни касационни производства БЕТЮЛ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 28.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1288 от 10.06.2011г. на Пловдивски районен съд, ХІV наказателен състав постановено по н.а.х.дело № 2753 по описа за 2011г., изменящо наказателно постановление № 16-1601084 от 11.04. 2011г., издадено от Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив, с което на “Бетюл” ООД гр.Асеновград, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2 500,00 (две хиляди и петстотин) лева, на основание чл.416 ал. 5 във връзка с чл.414 ал.3 Кодекса на труда за нарушение по чл.63 ал.2 във връзка с чл. 63 ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, като е намален размера на така наложеното наказание имуществена санкция от 2 500,00 на 1 500,00 (хиляда и петстотин) лева.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
246 Административно наказателно дело (К) No 1948/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ПЕТРОЛ АД ДАМТН СОФИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 11.10.2011г.
Оставя в сила Решение № 1054/10.05.2011 г., постановено по н.ах.д.№ 8424 по описа за 2010г. на Районен съд-Пловдив, с което е потвърдено НП № КГ-819/18.11.2010г. на Председателя на държавната агенция за метрологичен и технически надзор за наложена на търговското дружество имуществена санкция в размер на 10 000 лв. за нарушение по чл.8 ал.2 от Закона за чистота на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ във вр. с чл.6 т.1 на Приложение № 1 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и на основание чл. 34 ал. 2 от ЗЧАВ.
Решението е окончателно.

 
247 Административно наказателно дело (К) No 1951/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства Н.Х.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 31.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1276 от 09.06.2011г. по НАХ дело №7862 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХХІ-ви наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление с №11011786 от 11.11.2010г., издадено от директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на Н.Х.А. е наложена глоба в размер на 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
248 Административно дело (К) No 1953/2011, XXII състав Касационни производства В.С.Д.,
М.И.Р.,
Д.И.Т.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ МАРИЦА Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 450 от 10.02.2011 г., постановено по адм. дело № 17312 по описа на Пловдивския районен съд за 2009 година.
ОХВЪРЛЯ искането на адв. П. за присъждане на разноски в полза на заинтересованото лице К.И.М..
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
249 Административно наказателно дело (К) No 1959/2011, XX състав Наказателни касационни производства ХОДЖ-НАЙМЕ МУСТАФА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 24.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 155/16.06.2011 г. постановено по НАХД № 288/2011 г. , РС – Асеновград, ІІI наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
250 Административно дело No 1969/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни С.К.И. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 20.10.2011г.
Отменя определение за даден ход по същество на производството от открито съдебно заседание на 12.10.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.К.И. в качеството му на съдружник в “ЛИДЕР” ООД, гр.Харманли, против Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на осн. чл.121 ал.1 ДОПК изх.№ ВхС 3233-1/30.11.2010г. и Постановление за продължаване на действието на първото ПНПОМ, с изх.№ ВхС 3233-9/03.01.2011г., издадени от публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, ИРМ – Хасково.
Прекратява производството по адм.д.№ 1969/2011г., административен съд-Пловдив.
Изпраща на директора на ТД НАП – Пловдив за разглеждане по подведомственост жалбата на С.К.И. в качеството му на съдружник в “ЛИДЕР” ООД против Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на осн. чл.121 ал.1 ДОПК изх.№ ВхС 3233-1/30.11.2010г. и Постановление за продължаване на действието на първото ПНПОМ, с изх.№ ВхС 3233-9/03.01.2011г., издадени от публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, ИРМ – Хасково, по реда на чл.197 ал.1 във вр. с ал.5 ДОПК
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС от страните и от органа, на който делото е изпратено, в 7 – дн. срок от получаване на съдебния акт.

 
251 Административно дело No 1974/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПАЗАРДЖИК БТ АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 07.10.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка поради очевидна неточност в Решение №1489 от 28.09.2011г. по административно дело №1974 по описа на съда за 2011г., като в уводната част на решението да се чете:
Окръжна прокуратура- Пловдив, редовно уведомена за възможността да встъпи в производството, не се представлява и не изразява становище по жалбата, вместо
“Окръжна прокуратура- Пловдив, чрез прокурор Георги Пенев, изразява становище за неоснователност на жалбата.”
Решението е окончателно.

 
252 Административно дело No 1976/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ПАЗАРДЖИК БТ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 25.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Пазарджик-БТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Д-р Никола Ламбрев № 24, против Решение №125 от 27.06.2011 г., на директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата му против Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с Изх.№13/РД-16-138#2 от 08.06.2011г., издадено от К.Д.Т. - старши публичен изпълнител в ТД на НАП - Пловдив, с което е наложен запор върху движими вещи: - 3 броя леки автомобили: - “ВАЗ” модел 21213, с рег. № РА 9810 АА, цвят – бял, рама - ХТА 212100Н0594656, двигател – 9750833, год. на производство – 1988; - “Пежо 406”, рег. № РА 7676 АА, цвят – червен, рама – VF388RAZE80711535, двигател – 1004АВ4016632, год. на производство – 1999 и “Пежо 405”, рег. № РА 9766, цвят – червен, рама – V7315BDJ270371175, год. на производство – 1991, за обезпечаване на задължения за данъци в предполагаем размер от 348 859.74 лв., от които 232 639.67 лв. главница и 116 220.07 лв. лихви.
ОСЪЖДА “Пазарджик-БТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул.” Д-р Никола Ламбрев” №24, да заплати на ТД на НАП – Пловдив, сумата от 150.00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението е окончателно.

 
253 Административно дело No 1980/2011, XVIII състав Други административни дела В.С.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 27.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на В.С.Г., ЕГН **********,*** срещу заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 35700/2008 от 27.11.2008г., издадена от началник група в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР-Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщението.


 
254 Административно наказателно дело (К) No 1984/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ К.Т.П. Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 11.10.2011г.
Отменя Решение № 162/24.06.2011г., постановено по н.ах.д.№ 268 по описа за 2011г. на Районен съд - Асеновград 587/15.03.2011г.
Вместо това постанови:
Потвърждава НП № 8/02.02.2011г. на Директора на РИОСВ-Пловдив за наложена на К.П. глоба в размер на 1400 лв. за нарушение чл.92 ал.1 т.1 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.
Решението е окончателно.

 
255 Административно наказателно дело (К) No 2000/2011, XIX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ Г.Ц.Б. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 20.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 163/24.06.2011 г. на Асеновградския районен съд, ІІ-ти наказателен състав, постановено по НАХД № 269/2011 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
256 Административно дело No 2008/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ВИБРОБЕТОН 2010 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 10.10.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Вибробетон 2010” ЕООД, ЕИК 112534970, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от Н.Х., управител, срещу Писмо изх. № 94-1160 от 27.06.2011г. на Кмета на Община Родопи.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2008/2011г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІV състав.
Определението подлежи на обжалване в 7 – дневен срок от днес за присъствалите страни пред ВАС с частна жалба.
 
257 Административно наказателно дело (К) No 2044/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 31.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1223 от 02.06.2011г. по НАХ дело №1651 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХVІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №0268 от 14.12.2010г., издадено от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на “Космо България Мобайл” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Младост 4”, бизнес парк “София”, сграда 6, е наложена имуществена санкция в размер от 5 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
258 Административно наказателно дело (К) No 2046/2011, XXI състав Наказателни касационни производства А.Г.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1240 от 06.06.2011г., постановено по н.а.х.д. № 2718/ 2011г. по описа на Пловдивски районен съд, ХХІV н. с., е потвърдено наказателно постановление № 12456/ 02.08.2010 г. на началника на сектор ПП при ОД на МВР - Пловдив, с което на Тодор Веселинов Табаков, ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание на основание чл.179, ал.3, т.4, предл.1 от ЗДвП глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл.100, ал.2, предл.1 от ЗДвП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
259 Административно наказателно дело (К) No 2047/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ДСЛ-07 ЕООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 24.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1277 от 09.06.2011 г. на Пловдивски районен съд, ХХІ н.с. постановено по н.а.х.дело № 1475 по описа на същия съд за 2011 год. и вместо това ПОСТАНОВЯВА :
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-1600989 от 14.02.2011 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на “ДСЛ-07” ЕООД, БУЛСТАТ 160107424 гр. Пловдив е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2000 лв., на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда, за нарушение по чл. 62, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
260 Административно наказателно дело (К) No 2048/2011, XIX състав Наказателни касационни производства П.И.Л. РУ НА МВР ТРУД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.10.2011г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 1434 от 09.06.2011г. на РС гр. Пловдив, VІІ н.с, постановено по НАХД 4542/2010г., с което е ОТМЕНЕНО НП № К-324 на Началника на РУ на МВР – Труд при ОД на МВР - Пловдив, с което на П.И.Л. за нарушение по чл. 20, ал. 1 от ЗДвП и на основание чл.179, ал. 2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лв.
ВРЪЩА делото ново за разглеждане от друг съдебен състав на РС гр.Пловдив за произнасяне относно законосъобразността на наказателно постановление НП № К-324/АУАН бл.№ 964381/26.03.2010г. на Началника на РУ на МВР – Труд при ОД на МВР - Пловдив В ЧАСТТА относно наложеното на П.И.Л. административно наказание ГЛОБА в размер на 50, 00 лв. и ЛИШАВАНЕ от ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от един месец на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДв.П за нарушение по чл. 123, ал. 2 от ЗДвП вр. чл. 188 от ЗДвП вр.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
 
261 Административно наказателно дело (К) No 2049/2011, XXII състав Наказателни касационни производства Д.А.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 25.10.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 1319 от 16.06.2011 г. по н.а.х.д. № 2340 по описа на Районен съд Пловдив за 2011 година, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 36–0000303 от 24.03.2011 г. на началник сектор “Контрол и АНД” гр. Пловдив, в частта, с която на Д.А.А. на основание чл.,93, ал.1 т.1 ЗАвП е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.31, ал.1, т.1 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. на МТ, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 36–0000303 от 24.03.2011 г. на началник сектор “Контрол и АНД” гр. Пловдив, в частта, с която на Д.А.А. на основание чл.,93, ал.1 т.1 ЗАвП е наложено административно наказание глоба в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лева за нарушение на чл.31, ал.1, т.1 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. на МТ.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1319 от 16.06.2011 г. по н.а.х.д. № 2340 по описа на Районен съд Пловдив за 2011 година, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление № 36–0000303 от 24.03.2011 г. на началник сектор “Контрол и АНД” гр. Пловдив, в частта, с която на Д.А.А. на основание чл.105, ал.1 ЗАвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 (двеста) лева за нарушение на чл.45, т.5 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. на МТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
262 Административно наказателно дело (К) No 2052/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ЮГ 95 ЕООД РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА ПЛОВДИВ Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 21.10.2011г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 1356 от 20.06.2011 г. по НАХД № 1940/11 на ПРС, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № І - 0458/ 25.08.2010 г. на Директора на РВМС – Пловдив.
Решението е окончателно.
 
263 Административно наказателно дело (К) No 2053/2011, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ТИБЕРИЙ 2000 ООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 24.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1228/05.06.2011 г., постановено по НАХД № 630 по описа за 2011 г. на Пловдивския районен съд, ХХІ н.с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
264 Административно наказателно дело (К) No 2055/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я БЪЛГАРСКА ГЪБА 2007 ООД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 18.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №931 от 26.04.2011г. по НАХ дело №1472 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХVІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №02364 от 04.02.2011г., издадено от председателя на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, с което на “Българска гъба-2007” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Прослава №30, е наложена имуществена санкция в размер на 3 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
265 Административно наказателно дело (К) No 2057/2011, XXI състав Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЕМИ ФРУТ ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 28.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 1290 от 11.06.2011 г. на Районен съд – Пловдив, ХІ н.с. по нахд.№ 2299/2011 г., с което е отменено наказателно постановление № НП - 6 от 26.01.2011г. на Министъра на земеделието и храните, с което на “Еми Фрут” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Асеновград, ул.”Гоце Делчев” № 91, управлявано от Емилия Славчева Пандова, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лв. за нарушение на чл.40 ал.2 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз /ЗПООПЗПЕС/ и част 8 Стандарт за предлагане на пазара на сладки пиперки от пр.1, част Б Специфични стандарти за предлагане на пазара на Регламент /ЕО/ № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007г. за определяне на правила за прилагане на регламенти /ЕО/ № 2200/96, /ЕО/ № 2201/96 и /ЕО/ № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците /ОВ, L 350/1 от 31.12.2007г./, на основание чл.67 ал.2 от ЗПООПЗПЕС.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
266 Административно наказателно дело (К) No 2058/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ОДИКОМ-МАРИН ПЕШКИРОВ ЕТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1247 от 06.06.2011 г. на РС гр. Пловдив, І н.с., постановено по НАХД № 1398 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
267 Административно наказателно дело (К) No 2059/2011, XX състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ МИГЕЛА ЕООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 24.10.2011г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1164 от 26.05.2011 г., постановено по НАХД № 2275 по описа на Районен съд Пловдив, ХХVІ н.с. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
268 Административно наказателно дело (К) No 2060/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОРХИДЕЯ ГЕЯ 2 ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 25.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1111 от 16.05.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 837 по описа на Районен съд Пловдив за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест. 
269 Административно наказателно дело (К) No 2063/2011, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ХЕРА - СОФИЯ ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 12.10.2011г., в законна сила от 12.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1218/02.06.2011 г. на Пловдивски районен съд, ХХ-ти наказателен състав, постановено по НАХД № 1150/2011 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
270 Административно дело No 2079/2011, III състав Дела по ЗМВР Т.Д.Б. НАЧАЛНИК ВТОРО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 27.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Д.Б., ЕГН **********,***, против Заповед № ЯЗ/02-173 от 06.07.2011г. на Началника на Второ Районно управление “Полиция” – гр.Пловдив, при Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с която е постановен отказ за издаване на разрешение за съхранение и за подновяване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие № РВ 0336074 с валидност до 28.01.2011г. – пистолет “Макаров”, кал. 9х18, с фабр. № ХЕК0412 и боеприпасите към него.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
271 Административно наказателно дело (К) No 2092/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДР И ВВЗ ПЛОВДИВСКА КОНСЕРВА АД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Решение от 20.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №1299 от 10.06.2011г. по НАХ дело №1329 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХХІІ-ри наказателен състав, като вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление с №780 от 07.02.2011г., издадено от директора на Държавна агенция ”Държавен резерв и военновременни запаси”, с което на ”Пловдивска консерва” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Коматевско шосе” №35, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
272 Административно наказателно дело (К) No 2093/2011, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ХРИСТО БОРИСОВ НИЦО ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1326 от 15.06.2011г., постановено по н.а.х.д. № 2358 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, ХІІ н.с., с което е отменено наказателно постановление № К-21502 от 28.02.20011г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
273 Административно наказателно дело (К) No 2104/2011, XXII състав Наказателни касационни производства Н И К 2006 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА 
Решение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1372 от 23.06.2011 г. по н.а.х.д. № 2317 по описа на Районен съд Пловдив за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
274 Административно дело (К) No 2107/2011, XXI състав Касационни производства М.А.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 26.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №166 от 26.04.2011г. по административно дело № 1437 по описа на Районен съд – Асеновград за 2009г., ІІ граждански състав, с което по протест на Районна прокуратура – Асеновград е обявена нищожността на две решения №159 от 30.08.2000г. на Поземлена комисия – Лъки, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТХВЪРЛЯ протеста на Районна прокуратура - Асеновград против две решения №159 от 30.08.2000г. на Поземлена комисия – Лъки, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
275 Административно дело No 2120/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Е.Ю.С.   Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 18.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Ю. Стеймацкая, ЕГН **********,*** срещу служителите на КПП Свиленград – Г.М., П.Н. и З.Н..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2120/ 2011год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.

 
276 Частно административно дело No 2134/2011, XVI състав Частни администр. дела ГАМАКОЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 26.10.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата вх. № 13356 от 03.08.2011 г. подадена от “ГАМАКОЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Нов живот” № 14, БУЛСТАТ 825240121, представлявано от Добрин Минчев Добрев срещу решение № 1254 на Началника на Митница гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2134/2011 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7 дневен срок от днес за ответника и в 7 дневен срок от съобщението за жалбоподателя.
 
277 Административно наказателно дело (К) No 2148/2011, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ ЕАД Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 13.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1347 от 18.05.2011г., постановено по НАХД № 2177 / 2011г. по описа на Районен съд - гр.Пловдив, VІІ-ми наказателен състав
Решението е окончателно.

 
278 Административно наказателно дело (К) No 2152/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства МУЛТИКОМЕРС-97 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 27.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1423 от 04.07.2011 г. на Пловдивски районен съд, ХХІV наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 3351 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
279 Частно административно дело No 2161/2011, XIII състав Частни администр. дела Н.Г.Н. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 04.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.Н., ЕГН **********, като пълномощник на дъщеря си Катя Найденова Рашкова, ЕГН **********, чрез пълномощника им. Адв. Х. против Заповед № ЗД-00-99/26.07.2011г. на Областния управител на област Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
280 Административно дело (К) No 2164/2011, XXIV състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ В.Л.В.,
И.Л.В.,
Р.С.П.,
Е.С.С.
Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 21.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 2291/ 14.06.2011 г. по НАХД № 792 по описа за 1998 г. на РС - Пловдив в частта му за разноските, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОСЪЖДА ОСЗ – Пловдив - Първенец да заплати на В.Л.В., И.Л.В., Р.С.П. и Е.С.С. разноски в размер на 150 лв. за всеки, или общо 600 лв.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2291/ 14.06.2011 г. по НАХД № 792 по описа за 1998 г. на РС - Пловдив в останалата му част.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
281 Административно дело No 2167/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.В.К.,
Р.В.К.,
В.Г.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 31.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.В.К., ЕГН **********, Р.В.К., ЕГН **********, и В.Г.К., ЕГН **********,***, против мълчалив отказ, а впоследствие против заповед № 450 от 18.07.2011 г. на кмета на Община „Родопи”, с която на основание § 4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР е отказана поправка на кадастралната основа на кв.64 на с.Ягодово, изразяваща се в отпадане на имоти №№ 515, 516 и 517 и заснемане на нови имоти №№ 987, 986 и 985 съгласно изготвения акт за непълноти/грешки в одобрения кадастрален план на същото село.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
282 Административно дело (К) No 2186/2011, XXIII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ЛЪКИ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА АСЕНОВГРАД Председател: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ 
Определение от 19.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Общинска служба по земеделие, гр. Лъки, представлявана от Софка Д. Янкова- началник, против Решение №197 от 25.05.2011г. по гражданско дело №1743 по описа на Районен съд- Асеновград за 2010г., ІІІ-ти граждански състав.
ПРЕКРАТЯВА производството по дело №2186 по описа на съда за 2011г.
ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание на 21.10.2011г. от 10,30ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
283 Административно дело No 2193/2011, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.С.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 18.10.2011г.
Прекратява производството по адм.дело 2193/2011 г. Изпраща делото по подсъдност на Районен съд Първомай. Определението не подлежи на обжалване.
 
284 Административно наказателно дело (К) No 2206/2011, XX състав Наказателни касационни производства ДЖЕЙ ВИ КИ НЕДЯЛКА ЧАЛЪМОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Определение от 17.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ЕТ”Джей Ви Ки–Недялка Чалъмова”, БУЛСТАТ 115753930, със седалище и адрес на управление: гр.Куклен, ул.Демокрация, 13, представлявано от управителя си Недялка Иванова Чалъмова, ЕГН ********** против Решение № 1286/10.06.2011 г., постановено по НАХД № 3134/2011 г., по описа на ПРС, ХХІ н.с.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2206/2011 г., по описа на Административен съд град Пловдив, ХХ с.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в 7 – дневен срок от днес за ответника по касационната жалба и Окръжна прокуратура град Пловдив и в 7 – дневен срок от съобщението до касатора.

 
285 Административно наказателно дело (К) No 2211/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ДСЛ-07 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 13.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1454 от 09.06.2011г., постановено по НАХД №1476/2011г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, VІІ-ми наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
286 Административно дело No 2223/2011, XIV състав Други административни дела ТРЕГА ООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 18.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ТРЕГА” ООД – гр.Пловдив, с адрес на управление: ***, с представляващ Т.К.Б., против заповед № 120 / 30.09.2010 г. на директора на ОУП – Пловдив и уведомление изх.№ ПТР-03-344/ 08.07.2011 г. на ръководител-сектор Йоаким Груево към ОУП - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по ах. дело № 2223/2011 год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му с препис за страните.

 
287 Административно дело No 2224/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 27.10.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.Д.,***, офис 10, чрез адвокат И.Н., против Заповед №338 от 11.07.2011г. на кмета на община Брезово, с която е одобрен ПУП-парцеларен и трасировъчен план за обект “Външно ел.захранване на Приемно-предавателна станция /ППС/ PD2939 A_Svejen”, местност “Беглишки хармани” в ПИ 025031 по КВС с. Свежен, община Брезово.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2224 по описа на съда за 2011г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните

 
288 Административно дело No 2232/2011, VIII състав Дела по ЗМВР А.Ф.Ш. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 06.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Ф.Ш.,***, против Заповед №2011005423 от 18.07.2011г. на директора на Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с която, на основание чл.75, т.3 от ЗБЛД, му е наложена принудителна административна мярка- забрана напускането на страната до отпадане на основанието за това.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
289 Административно дело No 2242/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни К.Б.Б. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 07.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Б.Б.,***, против Решение №106 от 31.05.2011г., на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което е отхвърлена жалбата му против Постановление за налагане на обезпечителни мерки с Изх.№РД-11-1488 от 14.10.2010г., издадено от Петър Видолов Видов- публичен изпълнител в ТД- Пловдив на НАП, Дирекция “Събиране”, с което е наложен запор върху вземане от 4 750,00 лева от третото лице ТД- Пловдив на НАП, за обезпечаване на публично задължения в общ размер от 13 046,35 лева.
ОСЪЖДА К.Б.Б.,***, да заплати на ТД-Пловдив на НАП сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението е окончателно.

 
290 Административно дело No 2248/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ЛАМАНД ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 20.10.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на “ЛАМАНД” ЕООД, – гр.Пловдив, ЖК Тракия, ул.”Ягодовско шосе” № 9 / адрес на управление – с.Куклен, стопански двор, с управител Якуп Сюруп, против Заповед № 11 ОА 1541/21.06.2011г. на Кмета на Община Пловдив, с която на основание чл.9б, ал.2 ЗМДТ, за периода 01.01.2009г. – 31.12.2010г. са определени задължения за такса битови отпадъци за периода 01.01.2010г. до 31.12.2010г. и лихви за просрочие към тях, начислени към 02.06.2011г.
Прекратява производството по адм.д.№ 2248/2011г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
291 Частно админист. наказателно дело (К) No 2260/2011, XXII състав Наказателни частни касационни производства ВЕНЧЪР ШИЛД БЪЛГАРИЯ ЕООД   Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 06.10.2011г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение от 19.07.2011г. , постановено по НАХД № 3914/11г. по описа на Пловдивски районен съд, с което VІІ-ми наказателен състав е прекратил производството по делото.
ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
292 Частно админист. наказателно дело (К) No 2267/2011, XXII състав Наказателни частни касационни производства С.Р.С.   Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Определение от 10.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане №3267 от 28.05.2011г. на Пловдивски районен съд, по НАХД № 3267/2011г. по описа на ХІХ наказателен състав.
Определението е окончателно.

 
293 Административно дело No 2281/2011, XV състав Други административни дела Р.К.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 27.10.2011г.
СЪДЪТ
НЕ ДАВА ХОД ДЕЛОТО
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2281 по описа на Административен съд - Пловдив за 2011 г.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София град.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
294 Административно дело No 2295/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛ-КОЗАРКА-СТЕФАН КЕХАЙОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 27.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.К., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Метал Козарка Стефан Кехайов”, с ЕИК 120031634, със седалище и адрес на управление: град Златоград, ул.”Росица” № 4, против решение № 35 от 23.02.2011 г. на териториалния директор на ТД Пловдив на НАП, с което е оставено без уважение възражението му против покана за доброволно изпълнение с изх.№ 4948-53 от 20.09.2010 г. на старши публичен изпълнител при ТД Пловдив на НАП.
ОСЪЖДА С.А.К., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Метал Козарка Стефан Кехайов”, с ЕИК 120031634, със седалище и адрес на управление: град Златоград, ул.”Росица” № 4, да заплати на Териториална дирекция Пловдив на Националната агенция по приходите сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
295 Административно дело No 2299/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Г.Д.В. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 26.10.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Д.В. ***, с ЕГН ********** подадена с вх. № 94-00-7417 от 10.08.2011 г. по описа на ТД на НАП Пловдив срещу решение по жалба срещу действия на публичен изпълнител № 153/26.07.2011 г. на Директор на ТД на НАП Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2299/2011 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7 дневен срок от днес за ответника и в 7 дневен срок от съобщението до жалбоподателя.
 
296 Административно дело No 2308/2011, XII състав Дела по ЗМСМА КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ПЛОВДИВ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 03.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от “Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД жалба срещу Заповед № 11 ОА - 1973 от 09.08.2011г., подписана от и.д. Кмет на Община – Пловдив, издадена на основание чл.44, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, т.3 от Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества и упражняване правата на собственост на Община – Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества/приета с Решение № 241 от 25.06.2009г./, с която, в изпълнение на Решение на Общински съвет – Пловдив № 75, взето с Протокол № 8 от 17.03.2011г. и Решение на Общински съвет № 259, взето с Протокол от 16.06.2011г. е наредено дружеството в двуседмичен срок да внесе по сметка на Община – Пловдив дивидент отчислен от печалбата му за 2010г. в размер на 1 031 000 лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2308/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., ХІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.


 
297 Частно админист. наказателно дело (К) No 2313/2011, XXI състав Наказателни частни касационни производства И.П.Н.   Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Определение от 03.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 14.07.2011 г., постановено по н.а.х.д. №4544 по описа на Пловдивски районен съд, ХVІІ-ти наказателен състав за 2011 година, с което е прекратено производството по делото срещу наказателното постановление №К-141 от 13.06.2011 година, издадено от Началник VІ РУП Пловдив, поради недопустимост на жалбата.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
298 Частно административно дело No 2354/2011, VIII състав Частни администр. дела КРАС ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 10.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “КРАС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Марин Дринов” №1, против Решение №21 от 11.06.2011г. на директора на Д”МД и ТБО и РК” при община Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалбата на “КРАС” ЕООД против данъчно съобщение с №837.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2354 по описа на съда за 2011г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
299 Частно административно дело No 2356/2011, XIV състав Частни администр. дела КРАС ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 17.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “КРАС” ЕООД – ***.”Марин Дринов” № 1, чрез управителя П.К.С., срещу решение № 23/ 11.06.2011 г. на директора на дирекция “Местни данъци и такса битови отпадъци и ревизионен контрол” при Община Пловдив, с която е оставена без разглеждане жалба с вх.№ 11СГ 255(3)/ 09.05.2011 г. срещу данъчно съобщение № 841 относно данъци и ТБО за 2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2356/ 2011год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.

 
300 Частно административно дело No 2357/2011, XVI състав Частни администр. дела КРАС ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 06.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Крас" ЕООД със седалище в гр.Пловдив, ул."Марин Дринов" №1, Булстат: 115109501, срещу Решение № 24/11.06.2011 г. на Директора на дирекция "Местни данъци и такса битови отпадъци" при община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2357/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
301 Частно административно дело No 2358/2011, VIII състав Частни администр. дела КРАС ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 10.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “КРАС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Марин Дринов” №1, против Решение №25 от 11.06.2011г. на директора на Д”МД и ТБО и РК” при община Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалбата на “КРАС” ЕООД против данъчно съобщение с №843.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2358 по описа на съда за 2011г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
302 Частно административно дело No 2359/2011, III състав Частни администр. дела КРАС ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 11.10.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Крас”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Марин Дринов”№1, представлявано от управителя Пламен Сапунов, против Решение № 26 от 12.06.2011г. на Директор на Дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол” при Община Пловдив, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2359/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
 
303 Частно административно дело No 2364/2011, XII състав Частни администр. дела КРАС ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 05.10.2011г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от “КРАС” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Марин Дринов” № 1, представлявано от управителя Пламен Красимиров Сапунов против Решение № 31/13.06.2011г., издадено от Директора на Дирекция “Местни данъци и такса битови отпадъци и ревизионен контрол”, с което е оставена без разглеждане жалбата на дружеството с вх.№ 11 Ф 3956(1)/10.05.2011г. срещу данъчно съобщение № 846, касаещо данъци и такси за 2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2364 по описа за 2011г. на Административен съд – град Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.

 
304 Частно административно дело No 2365/2011, XVII състав Частни администр. дела КРАС ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 10.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “КРАС” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.С. срещу Решение № 32/13.06.2011 г. издадено от Директора на Дирекция “Местни данъци и такса битови отпадъци и ревизионен контрол” при Община Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалба вх. № 11Ф3956(2)/10.05.2011 г. срещу данъчно съобщение № 849, касаещо данъци и такси за 2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2365/2011 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.


 
305 Административно дело No 2398/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.К.А. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 31.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.К.А. против Заповед № ДК-19-Пд-14/12.07.2011г. на Началник Сектор – Пловдив при РДНСК, ЮЦР.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 2398/2011г., VІ състав по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок с частна жалба, считано от днес за ответника и в същия срок, считано от получаване на съобщение за постановяването му от жалбоподателката.

 
306 Административно дело No 2403/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.И.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 31.10.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.И.Г., ЕГН **********,***, заповед № 176 от 23.08.2011 г. на кмета на Община Лъки.
ОСЪЖДА Община Лъки да заплати на М.И.Г., ЕГН **********,***, сумата 10 (десет) лева, разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
307 Административно дело No 2404/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.С.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 05.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Е.С.Ш.,*** срещу Заповед № 176 / 23.08.2011г. на кмета на община Лъки.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2404 / 2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателите за изготвянето му.


 
308 Административно дело No 2410/2011, X състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 13.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед №ЗД-06-12 от 03.09.2011 година на Областен управител на област с административен център Пловдив, с която е било оспорено Решение № 954 от 04.08.2011 година на Общински съвет - Родопи.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2410/2011 година по описа на Административен съд – Пловдив – Х състав, на основание чл. 159, т. 8 от АПК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, в 7-дневен срок, от днес пред Върховния административен съд за оспорващия и от съобщението за ответника.
ОСЪЖДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ при ОБЩИНА – Родопи, да заплати на Областна администратиция Пловдив, сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението му на страните. 
309 Административно дело No 2412/2011, XVI състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 06.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на Пловдивска област, обективирано в Заповед № ЗД-06-14 от 07.09.2011 г., срещу Решение № 344, взето с протокол № 18 от 02.08.2011 г. на Общински съвет-гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2412 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните.

 
310 Административно дело No 2413/2011, I състав Дела по ЗМВР И.Й.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 21.10.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Й.К. *** против Заповед за прилагане на ПАМ №2580/11 от 04.02.2011 г. на н-к.група ПП - Пловдив. ПРЕКРАТЯВА произвоството по адм. дело №2413 по описа на Административен съд гр. Пловдив за 2011 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
 
311 Административно дело No 2421/2011, XIII състав Дела по ЗОС Д.Н.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 31.10.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Н.Г.,*** против Решение на Общински съвет Съединение от 19/или от 12-ти/ за отдаване под наем /или на концесия/ на училището в с. Найден Герово.

ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 2421 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
 
312 Административно дело No 2441/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.А.С. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 06.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Е.А.С., ЕГН **********,***, против заповед № А-1122 от 13.07.2011 г. на кмета на Община Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2441 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
313 Административно дело No 2462/2011, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.К.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 03.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.Д. против писмо с изх. № П-126 от 14.07.2011г. на Общинска служба по земеделие-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2462 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.

ИЗПРАЩА жалбата на И.К.Д. против писмо с изх. № П-126 от 14.07.2011г. на Общинска служба по земеделие-Пловдив по подсъдност на Пловдивския районен съд.

Определението не подлежи на обжалване.


 
314 Административно дело No 2465/2011, XVII състав Дела по ЗОС ИВАН НЕДЕВ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 13.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.Н., в качеството му на едноличен търговец с фирма “И.Н.”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Герлово” № 10, чрез пълномощника си Костадин Иванов Н., против Отказ обективиран в писмо изх. № 11П4611/1 от 03.06.2011 г. на Община Пловдив за удължаване действието на срока по чл. 8 от Договор от 06.06.2006 г. за учредяване на безсрочно право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив – дворно място цялото застроено и незастроено с площ от 1746 кв.м., представляващо УПИ-VІІ за обществено обслужващи дейности, кв. 7 по плана на кв. “Гладно поле” гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2465 по описа за 2011 г. на Административен съд Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
315 Административно дело No 2472/2011, XII състав Дела по КСО С.Х.Г. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 28.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от С.Х.Г. *** против решение № 266/24.06.2011г. на Директор на РУ ”СО” – гр.Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му срещу разпореждане № **********, ПР 010032/28.02.2011г. на ръководителя на “ПО” в РУ ”СО” – гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2472 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
316 Административно наказателно дело (К) No 2479/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТРЕТО РУ ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Н.С.Т. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Определение от 19.10.2011г.
ЕТО защо и на осн. чл.215, т.3 от АПК,
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ОСТАВЯ без разглеждане касационна жалба на ІІІ-то РУП при ОД на МВР – Пловдив, подадена чрез процесуалния представител Евгени Гонгалов, против решение на съда №1252 от 03.06.2011 г., по НАХД №304/2011 г., по описа на Районен съд – Пловдив, І -ви наказателен състав с което е отменено НП № 1425/29.11.2010 г. на началника на ІІІ-то РУП при ОД на МВР – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №2479/11 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХХІ състав
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред ВАС на РБ с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението.


 
317 Административно дело No 2488/2011, XIII състав Дела по ЗМСМА Г.Й.Ш. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 04.10.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Й.Ш.,***, в качеството му на Общински съветник в Община Стамболийски, против Решение на Общински съвет Стамболийски от извънредната сесия на 31.08.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 2488 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
 
318 Административно дело No 2508/2011, XII състав Дела по КСО А.О.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 24.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от А.О.М. *** против решение № 380/24.08.2011г. на Директор на РУ” СО” – гр.Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата й срещу разпореждане № О – 15 – 999 - 11-00121975/08.07.2011г. на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в РУ ”СО” – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2508 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
319 Административно дело No 2512/2011, VIII състав Дела по КТ ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 17.10.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Водстрой Пловдив” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Марица №122, против задължителни предписания по смисъла на чл.404, ал.1, т.1 от КТ, обективирани в Протокол за извършена проверка с Изх.№1936 от 03.08.2011г., издаден от Живко Недев- инспектор в Д”ИТ”- Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2512 по описа на съда за 2011г.
ЗАЛИЧАВА насроченото за 18.10.2011г. от 10,00ч. открито заседание по делото.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
320 Административно дело No 2529/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ КЪМ ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на министъра на земеделието и храните против протоколно решение от 01.11.2010 г. на комисията по чл.210 ЗУТ, назначена със заповед № 908 от 28.10.2010 г. на кмета на Община “Родопи”.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2529 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
321 Административно дело No 2549/2011, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИВАН НЕДЕВ ЕТ КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 31.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “И.Н. – Пловдив против “изричен отказ на административния орган /Кмет на Община Пловдив/ да разгледа искане по същество за осигуряване на свободен достъп до обекта на учреденото право на строеж”; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 2549/ 2011 г. по описа на АС – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
322 Административно дело No 2554/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕСЕКО-55-ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 17.10.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Весеко-55" Велеви съдружие" СД , със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, ул. "Братя Маврикови" № 13, против Решение № 855 от 08.09.2011г. на директора на Д "ОУИ" -Пловдив при ЦУ на НАП, с което е отказано спиране изпълнението на Ревизионен акт с № 241101262 от 11.07.2011г., издаден от Мира Михайлова Иванова-главен инспектор по приходите в ТД -Пловдив, офис Стара Загора, на НАП, с който на събирателното дружество са вменени публични задължения в общ размер от 27 145,34 лв., до приключване на производството по оспорването на ревизионния акт по административен ред. Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-мо дневен срок от съобщаването му на страните.
 
323 Административно дело No 2555/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни ИВИ ТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 31.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ИВИ ТРАНС” ЕООД – Раковски против Ревизионен акт № 241100146/ 26.05.2011 г., потвърден с Решение № 791/ 18.08.2011 г. на Директора на ДОУИ – Пловдив; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 2555/ 2011 г. по описа на АС – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
324 Административно дело No 2563/2011, XVI състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 06.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на Пловдивска област, обективирано в Заповед ЗД-06-15 от 07.09.2011 г., срещу Решение № 358, взето с протокол № 20 от 08.092011 г. на Общински съвет-гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2412 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните.

 
325 Частно админист. наказателно дело (К) No 2570/2011, XX състав Наказателни частни касационни производства И.М.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Определение от 26.10.2011г.
ПотвърждаваОСТАВЯ В СИЛА Определение от 21.07.2011 г. ,постановено по НАХД № 4820/2011 г., по описа на Районен съд/РС/-Пловдив, V н.с.
Определението е окончателно.
 
326 Административно дело No 2600/2011, II състав Други административни дела РУЛС-РУМЕН ГРОЗДАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 13.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “Рулс – Румен Грозданов” – Пловдив, против Заповед изх. № 16/ 13.09.2011 г., издадена от Директора на РЗИ – Пловдив и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2600/ 2011 г. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
327 Административно дело No 2602/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ГАМАКОЛ ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 13.10.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на Добрин Минчев Добрев, в качеството на управител на “Гамакол” ЕООД, гр.Пловдив, ул.”Нов живот” № 14 против актове за установяване на административни нарушения №№ 488 и 489 от 19.09.2011г., с характер на възражение по чл.44 ал.1 ЗАНН.
Прекратява производството по адм.дело № 2602 по описа за 2011г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.
Изпраща на Началника на Митница Пловдив за разглеждане по подведомственост жалбата на Добрин Минчев Добрев, в качеството на управител на “Гамакол” ЕООД, гр.Пловдив, ул.”Нов живот” № 14 против актове за установяване на административни нарушения №№ 488 и 489 от 19.09.2011г., съставени от митнически служители в ТМУ Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС от страните и от органа, на който делото е изпратено, в 7 – дн. срок от получаване на съдебния акт.
Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя и на Началника на Митница Пловдив.


 
328 Административно дело No 2610/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни СТАРТ-78 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Старт – 78”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, жк ”Бъкстон”, блок 27, вход”Б”, етаж 6, ап.28, против Отказа на Камен Вълев Коев – главен специалист в отдел “Продажби” при ТД на НАП Пловдив в Обявлението за обявяване на резултатите да допусне до класация “Старт-78”ЕООД в проведената на 20.09.2011 година публична продан с тайно наддаване №19/2011 година по реда на чл.251 от ДОПК, при заявено участие за групи: №130/11-1; №134/11-1; №135/11-1; №136/11-1 и №137/11-1.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2610/2011 година по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.
ИЗПРАЩА по подведомственост делото като преписка на Директора на ТД на НАП Пловдив за произнасяне по жалбата на “Старт – 78”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.София, жк ”Бъкстон”, блок 27, вход”Б”, етаж 6, ап.28, против Отказа на Камен Вълев Коев – главен специалист в отдел “Продажби” при ТД на НАП Пловдив в Обявлението за обявяване на резултатите да допусне до класация “Старт-78”ЕООД в проведената на 20.09.2011 година публична продан с тайно наддаване №19/2011 година по реда на чл.251 от ДОПК, при заявено участие за групи: №130/11-1; №134/11-1; №135/11-1; №136/11-1 и №137/11-1, по реда на чл. 266 - 268 от ДОПК вр. с чл. 256 от ДОПК.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда подлежи на обжалване, с частна жалба, пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.


 
329 Частно админист. наказателно дело (К) No 2654/2011, XXIV състав Наказателни частни касационни производства НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ ЕТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Определение от 12.10.2011г.
О П Р Е Д Е Л И :
ОТМЕНЯ Определение, обективирано в Протокол № 1144 от 23.08.2011 г. на Пловдивския районен съд по НАХД № 3525 по описа за 2011г., с което е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
330 Административно наказателно дело (К) No 2656/2011, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ БТК АД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Определение от 24.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2656/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХХІІ състав.
ИЗПРАЩА касационна жалба на на Комисия за защита на потребителите, Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Кърджали, Хасково и Стара Загора /КЗП – РД – Пловдив/, представлявана от Т.Д.Д. – Директор, със седалище и адрес на управление: - гр. Пловдив, ул. “В. Търново” № 25, против Решение на ПРС постановено по НАХД № 2507/2011г., с което е отменено НП № К -21493/14.03.2011г. на Пловдивски районен съд за администрирането и.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
331 Административно наказателно дело (К) No 2680/2011, XXII състав Наказателни касационни производства Н.Х.М.   Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Определение от 20.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №2680/2011 г. по описа на АС-Пловдив, ХХІІ състав.
ИЗПРАЩА делото на ОС-Пловдив по подсъдност.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
332 Административно дело No 2730/2011, XIII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 24.10.2011г.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Комисията за защита на конкуренцията Заповед № ЗД-06-17/18.10.2011г. на Областния управител на област Пловдив, с която е оспорено Решение № 373, взето с протокол № 20/08.09.2011г. на Общински съвет-Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 2730 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
333 Частно админист. наказателно дело (К) No 2733/2011, XX състав Наказателни частни касационни производства В.А.В.   Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Определение от 28.10.2011г.
ОТМЕНЯ определение без номер от 14.06.2011г. на Районен съд – Карлово, ІІІ гр.с. постановено по АХД № 118/2010г.
ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.
 
334 Административно дело No 2739/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ДОЙЧ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 28.10.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 923/30.09.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с което е ОТКАЗАНО спиране изпълнението на Ревизионен акт № 261102727/22.08.2011 г. издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, в обжалваната част, с която са установени задължения в общ размер на 12992,31 лв. главница и лихви, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на Ревизионен акт № 261102727/22.08.2011 г. издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, на “ДОЙЧ” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.С.Д., в обжалваната част, с която са установени задължения в общ размер на 12992,31 лв. главница и лихви, до 20.11.2011 г.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “ДОЙЧ” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.С.Д., сумата от 250 лв., представляваща заплатените държавна такса за образуване на съдебно производство и адвокатско възнаграждение.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. 
335 Частно админист. наказателно дело (К) No 2775/2011, XXII състав Наказателни частни касационни производства Н.Х.Н.   Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 26.10.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 174 от 30.09.2011 г. по н.а.х.д. № 610 по описа на Районен съд Карлово за 2011 година, с което производството по делото е прекратено.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
336 Административно дело No 2787/2011, XVII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП П.К.П.   Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 28.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2787 по описа за 2011 г. на Пловдивския административен съд.
ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Общинска избирателна комисия гр. Пловдив за произнасяне по жалбата на П.К.П. ***, постъпила в Административен съд Пловдив с вх. № 17977 от 25.10.2011 г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
337 Административно дело No 2791/2011, XII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Т.Н.Ш.   Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 31.10.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба предявена от Т.Н.Ш. ***, от с.Красново, общ.Хисар, обл.Пловдивска, със съдебен адрес за призоваване гр.Пловдив, ул.”Хан Кубрат № 1, офис 403, адв.Димитър Костов против протокол на секционна избирателна комисия № 18 с. Красново за избор на кмет.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2791/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., ХІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
338 Административно дело No 2793/2011, II състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.И.Д.   Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 31.10.2011г.
Прекратява делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2793/ 2011 г. по описа на Административен Съд – Пловдив.
ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Първомай за изпълнение на процедурата по чл.306, ал.3 от ГПК.
Определението не подлежи на обжалване.

 
339 Административно дело No 2830/2011, II състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Г.П.К. ДКЕВР СОФИЯ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 31.10.2011г.
Прекратява делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2830/ 2011 г. по описа на Административен Съд – Пловдив.
ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Административен съд – София-град.
Определението не подлежи на обжалване.