АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.11.2011г. до 30.11.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1025/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.С.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 07.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Т., с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Тополовград, ул.”Стара планина” № 12 А, против Ревизионен акт /РА/ № 260900030 от 30.03.2009г., издаден от С.В.П. - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Хасково /сега ТД на НАП – гр.Пловдив, офис Хасково/, потвърден с Решение № 342 от 27.05.2009 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите относно установените дължими суми за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. в размер на 84 131.80 лв. и прилежащи лихви за забава при разчитането му с бюджета в размер на 34 697.26 лв., и за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. в размер на 498 354.80 лв., ведно с прилежащи лихви за забава при разчитането му с бюджета в размер на 139 119.48 лв.
ОСЪЖДА Д.С.Т. с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Тополовград, ул.”Стара планина” № 12 А да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 15 576, 07 лв./петнадесет хиляди петстотин седемдесет и шест лева и 0,07 стотинки/, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
2 Административно дело No 1624/2009, XV състав Други административни дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 07.11.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 4/12.08.2009 г. издаден от директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски регион с център Пловдив в ЧАСТТА на определените задължения за 2002 г. в размер на 1 646 600 лв.ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване от страните на съобщението за изготвянето му.


 
3 Административно дело No 2228/2009, V състав Дела по ЗАдм ГПК САРП БОРУН,
ПК ПОБЕДА
ОБЩИНА ЛЪКИ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 16.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба производителна кооперация /ПК/ “ПОБЕДА”, със седалище и адрес на управление в гр. Лъки, област Пловдив, ул. Хайдушки поляни №11, с управител П.Н.Я., чрез юрисконсулт К. *** за издаване на извадка /подложка/ на част от регулационен план, на село Джурково, Община Лъки индивидуализиран в писмо изх. № УТ-353-3/10.12.2009 г.
ОСЪЖДА производителна кооперация /ПК/ “ПОБЕДА”, със седалище и адрес на управление в гр. Лъки, област Пловдив, ул. Хайдушки поляни №11, с управител П.Н.Я. *** съдебни разноски в размер на 425 /четиристотин двадесет и пет/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
4 Административно дело No 2332/2009, IX състав Искове за обезщетение ВЕН И КО ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 24.11.2011г.
Отхвърля като неоснователен и недоказан иска на “Вен и КО”ЕООД,ЕИК БУЛСТАТ115188349 със седалище и адрес на управление :гр.Пловдив,ул”Пазарище”№1,бл.3002,вх.”А”,ет.5 ,ап.30 против Национална агенция за приходите/НАП/ със седалище :гр.София ,бул.”Дондуков”№52, с който претендира ответникът да бъде осъден да му заплати:обезщетение за претърпени имуществени вреди за неопределен период в размер на 86000/осемдетдесет и шест хиляди лева лева/-главница .
Отхвърля като неоснователен и недоказан иска на “Вен и КО”ЕООД,ЕИК БУЛСТАТ115188349 със седалище и адрес на управление :гр.Пловдив,ул”Пазарище”№1,бл.3002,вх.”А”,ет.5 ,ап.30 против Национална агенция за приходите/НАП/ със седалище :гр.София ,бул.”Дондуков”№52, с която претендира ответникът да бъде осъден да му заплати:обезщетение за претърпени имуществени вреди за неопределен период в размер на 10000/десет хиляди лева/лихва ,върху главницата.
Отхвърля като неоснователно искането за присъждане на разноски в полза на ищеца. Осъжда “Вен и КО”ЕООД,ЕИК БУЛСТАТ115188349 със седалище и адрес на управление :гр.Пловдив,ул”Пазарище”№1,бл.3002,вх.”А”,ет.5 ,ап.30 да заплати на Национална агенция за приходите/НАП/ със седалище :гр.София,бул.”Дондуков”№52 разноските по делото ,представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 2370/две хиляди триста и седемдесет лева/.
Оставя без разглеждане и прекратява производството като недопустимо в частта на иска за 6623.29лв./ шест хиляди шестотин и двадесет и три лева и седемдесет и девет стотинки/-твърдяна от ищеца стойност на бандероли.В тази си част диспозитива има характер на определение и подлежи на оспорване с частна жалба в07 срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.Препис от актовете да бъде връчен на страните.
Решението може да се оспорва в 14-дневен срок от връчването му на страните пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

 
5 Административно дело No 227/2010, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.П.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 03.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.Ч. ***, против Решение № 1262/ 25.11.2005 г., с което ПК – Пловдив е определила обезщетение със земя на стойност 43 лв., а за разликата до пълния размер на дължимото обезщетение – ПКБ на стойност 834 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
6 Административно дело No 336/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни РОДОПСКИ ДОМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 15.11.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 26.10.2011 г., с което е даден ход на делото за разрешеване по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Родопски дом" ООД със седалище в гр.Батак и адрес на управление ул."Орфей" №3, Булстат: 112510001, представлявано от А.С.Н., срещу Ревизионен акт № 800526/12.08.2009 г., поправен с Ревизионен акт за поправка № 903491/ 10.12.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 41/15.01.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 336 по описа на Пловдивския административен съд за 2010 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
7 Административно дело No 476/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни МИКРОН-КАРАИЛАНСКИ-ЙОСИФОВ И СИЕ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 03.11.2011г.

ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160901230/04.12.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив срещу СД "Микрон-К., Й. *** и адрес на управление ул. "Охрид" №24, Булстат: 115070614, представлявано от В.К. и С.Й., който ревизионен акт е потвърден с Решение № 91/10.09.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, в частта, в която за данъчен период м.юли 2007 г. не е признато правото на приспадане на данъчен кредит размер на 20000 лв. по фактура № 100/26.07.2007 г., издадена от "Тера инвест" ООД-гр.Сливен, като ОТМЕНЯ и съответната лихва, начислена въз основа на непризнатото право на данъчен кредит.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СД "Микрон-К., Й. *** и адрес на управление ул. "Охрид" №24, Булстат: 115070614, представлявано от В.К. и С.Й., в останалата обжалвана част срещу Ревизионен акт № 160901230/04.12.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 91/10.09.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, включително и срещу начислените лихви.
ОСЪЖДА СД "Микрон-К., Й. *** и адрес на управление ул. "Охрид" №24, Булстат: 115070614, представлявано от В.К. и С.Й., да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 4030,44 лв. (четири хиляди и тридесет лева и 44 ст.).
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на СД "Микрон-К., Й. *** и адрес на управление ул. "Охрид" №24, Булстат: 115070614, представлявано от В.К. и С.Й., разноски по делото в размер на 89,39 лв. (осемдесет и девет лева и 39 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
8 Административно дело No 652/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.П.Н.,
С.Л.Н.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 15.11.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в изписването на идентификатора на процесния имот, като в диспозитива на решението същият следва се чете “56784.523.525.1.15” вместо “56784.525.1.15”
НАСТОЯЩОТО съдебно решение да се счита неразделна част от съдебното решение по делото от 06 август 2010 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
9 Административно дело No 757/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ИГНАТ ГЕРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 07.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Г., в качеството си на ЕТ“И.Г.“***, със седалище и адрес на управление: с. ***, с ЕИК по БУЛСТАТ *** против ревизионен акт № 160901687/ 15.01.2010 г., издаден от Фани Костадинова Трендафилов – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с решение № 176/ 17.03.2010 г. на директора на дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който акт на лицето е начислен допълнително ДДС в размер на 20618,58лв. и са определени лихви от 2901,96лв., както и е определен допълнително данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 1315,66лв. и лихва от 285,72лв. и за 2008г. в размер на 1986,20лв. и лихви от 165,34лв.
ОСЪЖДА И.Т.Г., в качеството си на ЕТ“И.Г.“***, със седалище и адрес на управление: с. ***, с ЕИК по БУЛСТАТ *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 995 /деветстотин деветдесет и пет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
10 Административно дело No 970/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ФИТОНИ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 04.11.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “ФИТОНИ” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ115867343,със седалище и адрес на управление :гр.Пловдив,ул.”Брезовско шосе”№147 против Уведомление за вземане под отчет № 3000/26529 от 01.12.2007 г. на Митница Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 970 по описа на Административен съд-Пловдив за 2010г.Отменя всички съдопроизводствени дествия.Да бъде върнато на ХVІІс-в на Административен съд-Пловдив приложеното по настоящото дело адм.д. №611/2010г. Препис от определението да бъде изпратено на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в 07-дневен срок от получаването му от страните.


 
11 Административно дело No 1027/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни И.И.Н. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 03.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.И.Н. с посочен в жалбата адрес *** против Решение № 61/28.04.2010г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата й с вх. № 66-05-316/16.04.2010г. /на ТД на НАП – Пловдив/ срещу Разпореждане за присъединяване с изх. № 4976/2008/000002/26.03.2010г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
12 Административно дело No 1239/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни МХГГ EООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 08.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "МХГТ" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на на управление ул. "Стоян Заимов" №20, ет.4, Булстат: 160104353, представлявано от В.А.К., срещу Ревизионен акт № 1601000195/16.03.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, в частта, потвърдена с Решение № 325/13.05.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловди, относно отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди м.август и м.септември 2009 г. по фактури, издадени от "Юнайтед медикъл груп" ЕООД, включително и срещу начислените лихви за просрочие.
ОСЪЖДА "МХГТ" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на на управление ул. "Стоян Заимов" №20, ет.4, Булстат: 160104353, представлявано от В.А.К., да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1350,39 лв. (хиляда триста и петдесет лева и 93 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
13 Административно дело No 1363/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни СИТИ БИЛД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 10.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “СИТИ БИЛД” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Р.Б.Д., против Ревизионен акт № 211000418/12.04.2010 г., издаден от Ф.Г.К., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Смолян, потвърден с Решение № 407/09.06.2010 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно допълнително начислен ДДС в размер на 30560 лв. и непризнат данъчен кредит в размер на 9478,33 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях в размер на 4162,45 лв.
ОСЪЖДА “СИТИ БИЛД” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1334,00 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
14 Административно дело No 1489/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ИМАГС-МАРИЙКА МИТКОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 14.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “ИМАГС-М. М.”, БУЛСТАТ ******, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “***” № , бл. , вх., ет., ап. представляван от едноличния собственик М. С. М. с ЕГН **********, депозирана чрез пълномощника Иван Митков против Ревизионен акт № 160901588 от 09.02.2010 г., издаден от Диана Пенева Блачева, старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който допълнително е начислен ДДС в размер на 41708.61 лв. и лихви в размер на 7498.96лв. и допълнително са определени данъчни задължения по ЗДДФЛ по вид и размер съответно: данък по чл. 48 ал.1 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 648.99лв. и лихви в размер на 156.58лв.; данък по чл. 48 ал.2 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 548.03лв. и лихви в размер на 49.56лв

ОСЪЖДА ЕТ “ИМАГС-М. М.”, БУЛСТАТ ******, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “***” № , бл. , вх., ет., ап. представляван от едноличния собственик М. С. М. с ЕГН ********** да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 1462.21лв. /хиляда и четиристотин шестдесет и два лева.21/.


Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
15 Административно дело No 1567/2010, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КИНГС ТАБАКО ЕАД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 22.11.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №09ОА-2929 от 18.11.2009г. на кмета на община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.162-нов /306-стар/ по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив, като отпада паркинг по о. т. 336 и 337 и от УПИ ХVІ-929 се образуват нови УПИ ХVІ-929 с ново, ниско, средно и високо застрояване, свързано със застрояването в УПИ ХVІІ, и УПИ ХVІІ-929, обществено и жилищно застрояване, с ново средно и високо застрояване, свързано със застрояването в УПИ І и ХVІ, с устройствени показатели за зона “Ц” /Височина < 25,00 м., Плътност на застрояване < 70%, Кинт < 4, Озеленяване > 20%, Паркиране- 100%/ и РУП за УПИ ХVІ и ХVІІ, кв.162-нов /306-стар/.
ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на “Кингс табако” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Авксентий Велешки” №23, сумата от 550,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
16 Административно дело No 1755/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Б.С.Й. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 28.11.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161000746 от 25.05.2010г., издаден от Е. – инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден частично с Решение № 544 от 22.07.2010г. на Директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, в частта на допълнително определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2003г. в размер на 18 216.90лв., ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 14 444,26лв., за 2005г. в размер на 30 938.49лв., ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 16 847,87лв. и за 2006г. за разликата над сумата в размер на 213 931.42лв. до пълния размер на главницата в размер на 294 384.99лв. и за разликата над сумата в размер на 87 997.14лв. до пълния размер на прилежащите лихви – 121 090.38лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.С.Й. ***, с адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. “Хъшовска” № 5, ет. 4, В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.
ОСЪЖДА Б.С.Й. ***, с адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. “Хъшовска” № 5, ет. 4 да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер от 6 488,57лв. (шест хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и петдесет и седем стотинки).
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
17 Административно дело No 1761/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Ж.Я. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 24.11.2011г.
ВЪЗСТАНОВЯВА в полза на Д.Ж.Я. срокът за касационно обжалване на решение № 1805 от 20.12.2010 г. на Пловдивски административен съд, постановено по адм. дело № 1761/2010 г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
18 Административно дело No 1810/2010, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВАЛДЕ-535-ДЕЛЧО КИТЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 04.11.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №261001070 от 16.06.2010г., издаден от Ася Младенова Котетерова- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Хасково, на НАП, потвърден с Решение №559 от 29.07.2010г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта, в която на ЕТ”*******- Д.К.”, със седалище и адрес на управление: гр. Д., ул. “...” №.., ет. е определен допълнително данък по чл.35 от ЗОДФЛ, отм. за 2003г. за разликата над 938,56 лв. до пълния размер на данъчното задължение от 1 230,11 лв. и прилежащи лихви за разликата над 750,69 лв. до пълния размер 962,29лв.; за 2005г. в размер на 3 722,74 лв. и прилежащи лихви в размер на 2 050,45 лв.; за 2006г. за разликата над 1 942,95 лв. до пълния размер на данъчното задължение 6 938,65 лв. и прилежащи лихви за разликата над 811,30 лв. до пълния размер 2 897,32 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.
ОСЪЖДА ЕТ”*******- Д.К.”, със седалище и адрес на управление: гр. Д., ул. “...” №.., ет. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 414,64 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част от жалбата.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
19 Административно дело No 1968/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 18.11.2011г.
Отменя Решение № 1376/13.08.2010 г. на Началника на Митница Пловдив, с което се коригира ЕАД № 07BG003007H0017159/20071009 с доначисляване на ДДС за доплащане в размер на 4 428.75 лв., ведно с лихви от 09.10.2007 г. до 30.07.2010 г. в размер на 1 646.91 лв.
Осъжда Митница Пловдив да заплати на “Кастел Експрот” ООД, гр. Карлово, ул. “Ген. Скобелев” № 4 А, сумата от 1794 лв., общ размер на разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за постановяването му.

 
20 Административно дело No 2078/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ИВАНКА ТЕНЕВА-ТЕДИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 09.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.М.Т., ЕГН: **********, в качеството й на ЕТ “И.Т. – Теди”, БУЛСТАТ: 833047549 с адрес за кореспонденция гр. *****, ул. “*****” № 41, ет. 4, ап. 11, против Ревизионен акт /РА/ № 241000667/08.06.2010г., издаден от Д.С. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ *****, потвърден с Решение № 596/06.08.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив в обжалваната част по отношение отказан данъчен кредит в размер на 666 534.96лв. и съответните лихви в размер на 40 904.65лв.
ОСЪЖДА И.М.Т., ЕГН: ********** с адрес за кореспонденция гр. *****, ул. “*****” № 41, ет. 4, ап. 11 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 14 598,79лв. /четиринадесет хиляди петстотин деветдесет и осем лева и седемдесет и девет стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
21 Административно дело No 2173/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ПАНДА ТРЕЙД-АНГЕЛ АНГЕЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 21.11.2011г.
ОБЯВЯВЯ ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 261001475 от 05.07.2010 г., издаден от П.К.К., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, офис Хасково в частта, с която допълнително е начислен ДДС за внасяне в размер на 3972.00 лв. и лихви в размер на 1725.41 лв., потвърден с Решение № 643 от 20.08.2010г. на Зам. Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “ПАНДА ТРЕЙД-А.А.”, ЕИК БУЛСТАТ *****, със седалище и адрес на управление гр. *****, ул. “*****” № 18, представляван от едноличния собственик А.П.А. в останалата част, относно определени с Ревизионен акт № 261001475 от 05.07.2010 г., издаден от П.К.К., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, офис Хасково данъчни задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 146.16лв. и лихви в размер на 41.30лв., потвърдени с Решение № 643 от 20.08.2010г. на Зам. Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ “ПАНДА ТРЕЙД-А.А.”, ЕИК БУЛСТАТ *****, със седалище и адрес на управление гр. *****, ул. “*****” №18, представляван от едноличния собственик А.П.А., ЕГН ********** да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 15.46лв /петнадесет лева.46/ ОСЪЖДА Национална агенция за приходите- Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив да заплати на А.П.А. в качеството му на едноличен търговец с фирма“ПАНДА ТРЕЙД-А.А.”, със седалище и адрес на управление гр. *****, ул. “*****” №18 сумата от 1016.55лв. /хиляда и шестнадесет лева.55/
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
22 Административно дело No 2287/2010, XII състав Дела по КСО И.А.Д.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 08.11.2011г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 1580/14.10.2011г., постановено по а.х.дело № 2287/2010г. по описа на Административен съд – гр.Пловдив, като навсякъде, където е посочено Решение № 249/28.09.2010г. на Директор на РУ ”СО” - Пловдив да се чете “ ... Решение № 294/28.09.2010г. на Директор на РУ ”СО” – Пловдив.
Решението е подлежи на касационно обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
23 Административно дело No 2467/2010, XIII състав Дела по ЗМСМА СКЛАД ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 29.11.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 100А1552/16.07.2010 година на Кмет на Община Пловдив в частта й за такса за битови отпадъци /ТБО/ в размер на 418,32лв., ведно с прилежащата лихва за забава в размер на 388,16лв., за периода от 01.01.2004 до 31.12.2004г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба на «****» ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ЖК «Българка», бл.**, ап. 6, чрез Г. И. Г. – Управител, против Заповед № 100А1552/16.07.2010 година на Кмет на Община Пловдив с която е определен размерът на таксата за битови отпадъци /ТБО/, ведно с прилежащата лихва за забава в останалата й част.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на «****» ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ЖК «Българка, бл.**, ап. 6, чрез Г. И. Г. – Управител сумата в размер на 16.32лв. (шестнадесет лева и тридесет и две стотинки), съответната част от заплатените разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните.

 
24 Административно дело No 2536/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ,
И.Г.К.
Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 30.11.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ГЕТ” ЕООД в ликвидация, с ЕИК 126611462, със седалище и адрес на управление: град Свиленград, област Хасково, ул.”Г. СV Раковски” № 13, представлявано от ликвидатора И.Г.К., постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 15/2008 г. от 28.05.2008 г. на началник Митница Свиленград, с което “ГЕТ” ЕООД е задължено да заплати публични държавни вземания в размер на 23 587 лева, от които мито в размер на 9 909 лева, данък върху добавената стойност в размер на 13 678 лева и законна лихва за просрочие, считано от 19.02.2005 г., потвърдено с решение № 1-4414-0233 от 27.06.2008 г. на директора на Регионална митническа дирекция Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
25 Административно дело No 2681/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ИВАТОМ-ИВАН МАРЧОКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 07.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И. Томов Марчоков, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Иватом – И. Марчоков”, с ЕИК 825133991, със седалище и адрес на управление: град Асеновград, ул.”Ал. Стамболийски” № 83, против ревизионен акт № 241002011 от 21.09.2010 г., издаден от Т.Д.А., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, ИРМ Стара Загора, потвърден с решение № 838 от 18.11.2010 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, за допълнително начислен ДДС в размер на 16 379,61 лева и непризнат данъчен кредит в размер на 330,03 лева за периода 01.12.2009 г. – 31.12.2009 г.
ОСЪЖДА И. Томов Марчоков, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Иватом – И. Марчоков”, с ЕИК 825133991, със седалище и адрес на управление: град Асеновград, ул.”Ал. Стамболийски” № 83, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 784 (седемстотин осемдесет и четири) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
26 Административно дело No 2702/2010, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.П.Д.,
Д.П.Д.,
П.П.Д.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 25.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Е.П.Д. ***, Д.П.Д. *** А, П.П.Д. ***, против Заповед № ЗД-00-173/16.09.2010 г. на Областния управител на Област Пловдив за одобряване плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани във основа на актовете по §4 ПЗРЗСПЗЗЗ за местностите „Сай дере”, „Терасите” и „Вриш” в землището на гр.Куклен, публикувана в ДВ бр.77/01.10.2010 г. в частта й досежно имоти № № 32.321 и 32.319 в местността „Сай дере” в землището на гр.Куклен и
ОТДЕЛЯ производството в останалата му част по жалба на Е.П.Д. ***, Д.П.Д. ***,П.П.Д. ***, против Заповед № ЗД-00-173/16.09.2010 г. на Областния управител на Област Пловдив за одобряване плана на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани във основа на актовете по §4 ПЗРЗСПЗЗЗ за местностите „Сай дере”, „Терасите” и „Вриш” в землището на гр.Куклен, публикувана в ДВ бр.77/01.10.2010 г. в частта й досежно имоти № № 32.163, 32.322, 32.315, 32.324 в местността „Сай дере” в землището на гр.Куклен. Същото да бъде докладвано на Председателя за образуването на ново дело.
Решението, в частта, с която е отхвърлена жалбата, подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
27 Административно дело No 2796/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО ЕНЕРДЖИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 08.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ Жалбата на "ЕКО ЕНЕРДЖИ" ООД със седалище и адрес на управление с. Граф Игнатиево, общ. “Марица”, срещу Ревизионен акт № 091002405/30.09.2010 г. и РА за поправка на РА № 1030527/16.11.2010 г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, в потвърдената с Решение № 862/30.11.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив ЧАСТ, с която на жалбоподателя за данъчни периоди м. октомври и ноември 2009 г. е отказан право на данъчен кредит общо в размер на 35 007,38 лв. и са начислени прилежащи лихви в размер на 3 383,84 лв.
ОСЪЖДА "ЕКО ЕНЕРДЖИ" ООД, ЕИК 115537427 със седалище и адрес на управление с. Граф Игнатиево, общ. “Марица”, да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1217.82 лв. (хиляда двеста и седемнадесет лева и 82 ст.).
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
28 Административно дело No 36/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни АНРИ 64 АНДРЕЙ КЕХАЙОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 23.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.В.К., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Анри – 64 – Андрей Кехайов”, с ЕИК 830162763, със седалище и адрес на управление: град Смолян, бул.”България” № 90, ет.4, ап.38, против ревизионен акт № 211001858 от 24.09.2010 г., издаден от В.В.П., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, офис Смолян, потвърден с решение № 874 от 02.12.2010 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, за непризнат данъчен кредит в размер на 106 346,87 лева ведно с прилежащи лихви в размер на 20 020,22 лева.
ОСЪЖДА А.В.К., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Анри – 64 – Андрей Кехайов”, с ЕИК 830162763, със седалище и адрес на управление: град Смолян, бул.”България” № 90, ет.4, ап.38, да заплати на Дирекция „Обжалване и изпълнение на изпълнение-то” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 2 978 (две хиляди деветстотин седемдесет и осем) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.

 
29 Административно дело No 128/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕДА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 28.11.2011г.
ОТМЕНЯ от Заповед № 10 ОА 3668 от 28.12.2010 г., издадена от Кмета на Община Пловдив С.А., с която по отношение на “ЕДА ИМПОРТ - ЕКСПОРТ” ЕООД е установено вземане в полза на Община Пловдив в размер на 18214 лв. и е наредено на дружеството в 7-дневен срок от получаване на настоящата заповед посочената сума да бъде внесена в касата на Район “Източен” при Община Пловдив.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на ““ЕДА ИМПОРТ - ЕКСПОРТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя А.К., сторените по делото разноски в размер на 200 лв. /двеста лева/, представляващи заплатените държавна такса и депозит за вещо лице.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
30 Административно дело No 197/2011, XII състав Дела по КСО Х.И.Г. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 21.11.2011г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.И.Г., ЕГН **********,*** срещу Решение № 361/28.12.2010 г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" (РУ “СО”) - гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата й срещу Разпореждане № **********/ПР – 1893/31.08.2010 г. на ръководител "ПО" при РУ "СО" – Пловдив.
ОСЪЖДА Х.И.Г., ЕГН **********,***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване” (РУ “СО”) – Пловдив сумата от 150 (сто и петдесет) лв. разноски по делото.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
31 Административно дело No 201/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛ ВИ ХОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 21.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ел Ви Хом” ЕООД, с ЕИК 108685952, със седалище и адрес на управление: град Кърджали, ул.”Републиканска” № 28, представлявано от управителя Виолета Ангелова Сийдали, против ревизионен акт № 261003376 от 08.11.2010 г., издаден от П.К.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, ИРМ Хасково, потвърден с решение № 2 от 03.01.2011 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, за непризнат данъчен кредит в размер на 19 425,96 лева и лихви в размер на 11 450,39 лева, както и за допълнително определен корпоративен данък за 2009 година в размер на 1 348,33 лева и лихви в размер на 73,57 лева.
ОСЪЖДА „Ел Ви Хом” ЕООД, с ЕИК 108685952, със седалище и адрес на управление: град Кърджали, ул.”Републиканска” № 28, представлявано от управителя Виолета Ангелова Сийдали, да заплати на Дирекция „Обжалване и изпълнение на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1 096 (хиляда деветдесет и шест) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.

 
32 Административно дело No 363/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни КИСИ-КОСТАДИН КОСТАДИНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 07.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ искането на К.А.К. в качеството му на ЕТ “КИСИ-К.К.” с ЕИК 108003638, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, кв. “Възрожденци” бл.39, ап.28 за обявяване нищожността на Ревизионен акт № 161001879 от 17.09.2010 г., издаден от Л.Е., инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив.
ОСЪЖДА К.А.К. с ЕГН ********** да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 935 лв. /деветстотин тридесет и пет/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
33 Административно дело No 442/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни БРАТЯ ДИНГИЛЕВИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 11.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Братя Дингилеви” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115819323, със седалище и адрес на управление с. Строево, обл. Пловдив, ул. “Димчо Дебелянов” № 11, представлявано от управителя Пламен Димитров Дингилев, против Ревизионен акт № 131002328 от 22.11.2010 г., издаден от Веска Василева Дошкова - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с Решение № 73 от 27.01.2011 год. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в обжалваната част относно непризнато право на данъчен кредит в размер на 8 364.30 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 53.93 лв., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Братя Дингилеви” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115819323, със седалище и адрес на управление с. Строево, обл. Пловдив, ул. “Димчо Дебелянов” № 11, представлявано от управителя Пламен Димитров Дингилев да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 586 лв. / петстотин осемдесет и шест/ лева, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
34 Административно дело No 443/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛДИНГ ТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 29.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Булдинг трейд” ЕООД, с ЕИК 201040868, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул.”Козлодуй” №36, е оспорил Ревизионен акт /РА/ № 241003357/26.11.2010г., издаден от Динко Георгиев Ковачев – главен инспектор по приходите при ТД на НАП–Пловдив, офис Стара Загора, потвърден с Решение №66/25.01.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне за данъчен период месец Март 2010г., в размер общо на 31323,06 лева,ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 99,25лева
ОСЪЖДА “Булдинг трейд” ЕООД, с ЕИК 201040868, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул.”Козлодуй” №36, да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, сумата в размер на 1078.45лв. /хиляда седемдесет и осем лева и четиридесет и пет стотинки/ за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
35 Административно дело No 478/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни М.Т.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 11.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т.М. ***, ЕГН: **********, срещу Ревизионен акт № 09100211/ 03.11.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 42/19.01.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА М.Т.М. ***, ЕГН: **********, да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 2126,53 лв. (две хиляди сто дваадесет и шест лева и 53 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
36 Административно дело No 508/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.И.Ч.,
А.И.Ч.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 03.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №469, взето с протокол №33 от 16.12.2010г. на Общински съвет- Пловдив, с което е одобрен ПУП–ПРЗ– план за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдяване, телефонизация, радио, телевизионни сигнали и интернет, сборна плансхема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации, санитарнохигиенна обстановка, озеленяване и отдих, и правилата и нормативите за прилагане, на кв. “Смирненски IV”, гр. Пловдив, в частта относно предвижданията за частите от поземлен имот №5100364,които попадат в уличната регулация.
ВРЪЩА административната преписка на Общински съвет- Пловдив за издаване на ново решение при спазване на закона и съобразно дадените указания на съда за поземлен имот №5100364.
ОСЪЖДА Общински съвет- Пловдив да заплати на К.И.Ч.,*** разноски в размер на 213/двеста и тринадесет/лв.
ОСЪЖДА Общински съвет- Пловдив да заплати на А.И.Ч.,*** разноски в размер на 60/шестдесет/лв.
Препис от решението да бъде изпратено на страните.
Решението може да бъде обжалвано пред ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
37 Административно дело No 555/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Г.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 18.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото спрямо заинтересуваните лица Ц.И.Б. и И.А.Б..
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г.Д.,***, против Заповед №ДК-02-ЮЦР-36 от 27.01.2011г. на началника на РДНСК-ЮЦР, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “Жилищна сграда /южен близнак/”, намиращ се в УПИ ІV-37, кв.53 по плана на село Белащица, община Родопи, област Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, с която производството по делото се прекратява спрямо заинтересуваните лица, имаща характер на определение, решението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщаването му на лицата.

 
38 Административно дело No 598/2011, XII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 09.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на Област с административен център Пловдив, обективирано в Заповед № ЗД-06-2/02.03.2011 г. на повторно приетото с решение № 14, прието с Протокол № 2 от 21.02.2011г. решение № 5, прието с Протокол № 1 от 31.01.2011г. на Общински съвет – Стамболийски, на основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, с което общинския съвет се е разпоредил да се прехвърлят авоарите на Община Стамболийски от набирателната сметка в бюджетната сметка на Община Стамболийски/по параграф 9310 – Чужди средства от други лица - небюджетни предприятия и физически лица, съгласно Единна бюджетна класификация за 2011г./
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 598/2011г. по описа на Административен Съд - Пловдив - II отделение, ХII състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 -дневен срок от съобщаването му на страните.

 
39 Административно дело No 616/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ИНТЕРТУРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 17.11.2011г.
Отхвърля жалбата на “ИНТЕРТУРС” ООД, гр.Казанлък, ул.”Хината” № 3 с управител Ж.Желев против Ревизионен акт № 261003276/21.12.2010г. издаден от гл.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 133/10.02.2011г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП за допълнително начислен ДДС в размер на 43 049.67 лв. с прилежаща лихва в размер на 8 965.09 лв. за периода от 23.05.2006г. до 30.04.2010г. по ЗДДС, а по ЗКПО за периода от 08.12.2005г. до 31.12.2009г. - за допълнително установен корпоративен данък за 2008г. в размер на 8 029.38 лв. и лихви - 1 531.85 лв. и за 2009г. в размер на 6 237.47 лв. и лихви – 467.26 лв.
Осъжда “ИНТЕРТУРС” ООД, гр.Казанлък, ул.”Хината” № 3 с управител Ж.Желев да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1815.35 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
40 Административно дело No 619/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни БАТРИМОР С ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 21.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “БАТРИМОР С “ ЕООД с ЕИК ПО БУЛСТАТ 115890854, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул.”П. Ченков” № 26, ет.5 представлявано от управителя К.Ж.Ж. против Ревизионен акт /РА/ № 241002992 от 07.12.2010г., издаден от Б.Г.Ч. – орган по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 124 от 08.02.2011 год. на Заместник - директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в частта относно непризнато право на данъчен кредит за данъчен период 01.05.20008г. – 31.05.2008г. в размер на 57 640, 00 лв., ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 17 687,62 лв.
ОСЪЖДА “БАТРИМОР С “ ЕООД с ЕИК ПО БУЛСТАТ 115890854, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул.”П. Ченков” № 26, ет.5 представлявано от управителя К.Ж.Ж. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1956 /хиляда деветстотин петдесет и шест/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му. 
41 Административно дело No 654/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ГИДО ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 04.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ГИДО ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Я.С.Д., против Ревизионен акт № 131002987/07.12.2010 г., издаден от С.М.И. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 144/15.02.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 37845,07 лв., ведно със законната лихва в размер на 2018,91 лв.
ОСЪЖДА “ГИДО ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Я.С.Д., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1247 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
42 Административно дело No 655/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕКАДА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 02.11.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН ревизионен акт № 131002626 от 10.11.2010 г. издаден от В.В.Д. – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с Решение № 62 от 24.01.2011 г. на Директора на “ОУИ” гр. Пловдив, с който на ДЕКАДА” ООД, ЕИК ***, адрес на управление – ***, е отказан данъчен кредит в размер общо на 39 122 лв. по фактури № 50/14.06.2006 г., № 53/19.06.2006 г., № 63/17.07.2006 г., № 102/21.07.2006 г., № 124/07.09.2006 г., № 125/11.09.2006 г., № 126/12.09.2006 г. – всички издадени от “ЕВРОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, и са начислени прилежащи лихви за забава в размер на 21 025,87 лв.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на ДЕКАДА” ООД, ЕИК ***, адрес на управление – *** сумата от 1430 (хиляда четиристотин и тридесет) лева, представляващи сторените по делото разноски и адвокатско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщението за постановяването му с препис за страните.
 
43 Административно дело No 657/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни СЪНИ МАРКЕТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 07.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “СЪНИ МАРКЕТ” ЕООД със седалище и адрес на управление: Златоград, бул. “България” №118 с ЕИК по БУЛСТАТ 120604030, представлявано от управителя Г.Д.Д. против Ревизионен акт № 241002832 от 09.12.2010 г., издаден от Е.С.Ц., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив в оспорената част, с която допълнително е установен корпоративен данък за 2007г. в размер на 25156.25 лв., с начислени лихви в размер на 8552.22 лв.

ОСЪЖДА “СЪНИ МАРКЕТ” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 120604030, представлявано от управителя Г.Д.Д. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 1124.17 лв. /хиляда сто двадесет и четири лева. 17/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
44 Административно дело No 690/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Н.Н. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 02.11.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.Н.Н., ЕГН ********** *** против Предписание изх. № 94006-29195/07.02.2011г. на Главен архитект на Община Пловдив-Район”Централен”.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 690/2011 г. по описа на Административен съд-Пловдив. Препис от определението да се изпрати на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.


 
45 Административно дело No 691/2011, XII състав Дела по КСО ПОДЕЛЕНИЕ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ ПРИ БДЖ ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД СОФИЯ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 21.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 96 от 24.02.2011 г. на директора на РУ ”СО” гр. Пловдив, потвърждаващо Разпореждане № 264 от 02.02.2011 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО към РУ ”СО” гр. Пловдив, с който е разпоредено възстановяване на сумата по РА за начет вх. № 444 от 25.01.2011 г. общо в размер на 347.04 лв., от които 254.10 лв. главница и 92.94 лв. лихви за забава.
ОСЪЖДА РУ “СО” – Пловдив да заплати на “Поделение товарни превози” /ПТП/ при “БДЖ – Товарни превози” ЕООД – София с ЕИК 1754038560069, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Македония” № 2, сумата от 400 (четири стотин) лв., представляващи сторените разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
46 Административно дело No 694/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.М.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 25.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.Д., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК ***, против Ревизионен акт № 261001893 от 28.09.2010 г., издаден от Пенка Иванова Тодорова – главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 857 от 25.11.2010 год. на Заместник директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите относно установените дължими суми за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004г. в размер на 206.20 лв. и прилежащи лихви за забава за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 144.97 лв., и за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./2005г. в размер на 2 277.10 лв. и прилежащи лихви за забава за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 1 320.36 лв.
ОСЪЖДА Д.М.Д., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. Димитровград ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 376.92 /триста седемдесет и шест и 0.92/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
47 Административно дело No 695/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни С.К.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 04.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Н. ***, против Ревизионен акт № 211003770/20.12.2010 г., издаден от Ф. К. – главен инспектор приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Смолян, потвърден изцяло с Решение по жалба срещу ревизионен акт № 182/24.02.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, с който са определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004г. в размер на 532.57лв. и прилежащи лихви в размер на 388.51лв., данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. в размер на 14.80лв. и прилежащи лихви в размер на 8.98лв, данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006г. в размер на 406.62лв. и прилежащи лихви в размер на 198.25лв. и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ в размер на 2 042.65лв. и прилежащи лихви в размер на 674.17лв.
ОСЪЖДА С.К.Н. *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 395,99лв. (триста деветдесет и пет лева и деветдесет и девет стотинки), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
48 Административно дело No 697/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни СТЕФАН БОГДАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 29.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х.Б., в качеството му на ЕТ “С.Б.”, със седалище и адрес на управление- ***, ЕИК по Булстат ***, против ревизионен акт /РА/ № 130800492 от 04.03.2009год., издаден от ТД на НАП гр. Пазарджик, потвърден в обжалваната част с решение № 327 от 20.05.2009год. на зам. директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който е отказан данъчен кредит в размер на 57182,47лв. и прилежаща лихва 12754,01лв.
ОСЪЖДА С.Х.Б., в качеството му на ЕТ “С.Б.”, със седалище и адрес на управление- ***, ЕИК по Булстат *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1849 /хиляда осемстотин четиридесет и девет/ лева, представляващи възраграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
49 Административно дело No 734/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕЛТА ТРЕЙД КЪМПАНИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 24.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ДЕЛТА ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя И.В.Х. против Данъчно ревизионен акт № 2083/11.08.2005 г. издаден от П.Х.К. на длъжност главен данъчен инспектор, ръководител екип в ТДД гр. Пловдив, с искане същият да бъде прогласен за нищожен на основание чл. 177, ал. 2 от АПК.
ОСЪЖДА “ДЕЛТА ТРЕЙД КЪМПАНИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя И.В.Х., да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция „Обжалване и управление на изпълнеиено” гр. Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
50 Административно дело No 735/2011, XIII състав Дела по КСО КИНГС ТАБАКО ЕАД РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 24.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “К. Т.” ЕАД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Авксентий Велешки” № 23, срещу Решене № 101 от 25.02.2011 г. на директора на РУ”СО” гр. Пловдив като НЕОСНОВАТЕЛНА
ОСЪЖДА “К. Т.” ЕАД с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Авксентий Велешки” № 23 да заплати на РУ “СО” гр. Пловдив сумата от 313,06 лв. - разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред ВАС на Р. България.

 
51 Административно дело No 751/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕРМИКА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 21.11.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 211003932 от 03.01.2011 г., издаден от Ф.Г.К. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Смолян, потвърден в обжалваната част с Решение № 185 от 24.02.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта на непризнат данъчен кредит в размер на 166 212.73лв., ведно с прилежащите лихви за забава, за данъчен период м.10.2009г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на “ЕРМИКА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. ****, ул. „****” № **, представлявано от управителя В.З.М. В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ по отношение непризнат данъчен кредит в размер на 52 454.45лв., ведно с прилежащите лихви за забава, за данъчен период м.07.2009г.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “ЕРМИКА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. ****, ул. „****” № **, представлявано от управителя В.З.М. направените по делото разноски в размер на 3 071лв. /три хиляди и седемдесет и един лев/, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА “ЕРМИКА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. ****, ул. „****” № **, представлявано от управителя В.З.М. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив сумата в размер на 1 644,71лв. /хиляда шестстотин четиридесет и четири лева и седемдесет и една стотинки/, равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
52 Административно дело No 786/2011, X състав Дела по ЗМСМА Е.Б.Б.,
Ц.М.К.,
Ф.Г.К.,
Е.И.Г.,
Л.Г.С.,
М.А.В.,
Н.А.А.,
Л.Р.Д.,
К.С.Д.,
В.Г.А.,
А.Т.П.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 22.11.2011г.
ОТМЕНЯ определение от 21.10.2011 година, с което е даден ход по същество на делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустима жалбата на Ц.М.К., Ф.Г.К., Е.И.Г., М.А.В., Н.А.А., Л.Г.С., Л.Р.Д., К.С.Д., В.Г.А., А.Т.П. и Е.Б., с която се искане обявяване нищожността на Решение № 546, прието с протокол № 26 от 29.11.2002 година на Общински съвет – Пловдив,
Определението подлежи на обжалване с касационна частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
53 Административно дело No 787/2011, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.К.М.,
Т.К.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 28.11.2011г.
ИЗМЕНЯ Заповед № 11ОА16 от 05.01.2011г. на Кмета на О. - П., с която на основание чл. 62 ал.1 и ал.2 на АПК и чл. 44 ал.2 от ЗМСМА е допълнена и поправена Заповед № 10ОА 581 от 22.03.2010г. на Кмета на О. - П. относно застроената част на имот пл. № 27 по плана на “Хр.Смирненски” от 1957г , попадащ в обхвата на регулационния план на жк “Кишинев” както следва: свободни, незастроени площи от бивш имот с пл. № 27 са: част І с площ от 3600кв.м между т.1-т.8, попадащи изцяло в УПИ ХV-комплексно жилищно строителство; част ІІ с площ 1214 кв.м между т.9-т.17, попадаща изцяло в УПИ ХV-комплексно жилищно строителство; част ІІІ с площ от 3995 кв.м между т.18-т.23, попадаща в УПИ ХV-комплексно жилищно строителство, в УПИ VІ- комплексно застрояване, общ. обслужване и общ. зеленина и нереализирана улица с площ от 319 кв.м, колорирана с жълт цвят; част ІV с площ от 500 кв.м между т.24-т.26, попадаща в УПИ V-младежки комплекс в кв. 16. Незастроена част V с площ 130 кв.м между точки 27-28-30-29; част VІ с площ от 168 кв.м между точки 31-31-34-33.
Скица № 1, към заключението на вещото лице В.К., е неразделна част от това съдебно решение.
ОСЪЖДА О. - П. да заплати в полза на И.К.М. с ЕГН ********** *** и на Т.К.Г. *** сумата в размер от 620 лв. /шестстотин и двадесет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен Административен съд на Република България с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.


 
54 Административно дело No 849/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ГУАЛА КЛОУЖЪРС ТУЛС АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 28.11.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131003784/23.12.2010 г., издаден от А.П.Й., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 231/11.03.2011 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” град Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 141 718,11 лева, ведно със законната лихва в размер на 13,90 лева за данъчен период месец юни 2010 г.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “Гуала Клоужърс Тулс” АД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Т.Д.М., сумата от 50 лв. /петдесет лева/, представляваща заплатената държавна такса.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
55 Административно дело No 855/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни УИНТЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 25.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на “Уинтекс” ООД с ЕИК 160094382, със седалище и адрес на управление гр.С, обл. ***, ул. “*****"кирски” № 5А, представлявано от управителя Т.Хр. Д. против Ревизионен акт /РА/ № 161002822/29.11.2010 г., издаден от Фани Костадинова Трендафилова – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 162 от 17.02.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който е отказано право на данъчен кредит в размер на 1720 лв., допълнително начислен ДДС в размер на 87762,03 лв. и лихва в размер на 3862,41 лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА “Уинтекс” ООД с ЕИК 160094382, със седалище и адрес на управление гр.Съединение, област Пловдивска, ул. “Даскал Еню Бекирски” № 5А, представлявано от управителя Т.Хр. Д. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 2317 лв. /две хиляди триста и седемнадесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
56 Административно дело No 856/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДСА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 03.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ДСА" ЕООД гр. Харманли, БУЛСТАТ- 126639209, град *** ул. „П. К." № ..., чрез Д.С.А. – Управител, против Ревизионен акт № 261002546/13.01.2011г., издаден от П. К. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Хасково, в частта, потвърдена и изменена с Решение № 208/07.03.2011г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив относно следните дължими данъци и лихви: корпоративен данък за 2006г. в размер на 1 219,40лв., ведно с прилежащата му лихва в размер на 602,35лв.; корпоративен данък за 2007г. в размер на 819,59лв., ведно с прилежащата му лихва в размер на 182,77лв.; корпоративен данък за 2008г. в размер на 1 875,54лв., ведно с прилежащата му лихва в размер на 428,45лв. и дължим ДДС в размер на 367 173.48лв., ведно с прилежащата му лихва в размер на 77 737.32лв. КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА "ДСА" ЕООД гр. Харманли, БУЛСТАТ- 126639209, град *** ул. „П. К." № ..., представлявано от управителя ез Д.С.А. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите сумата в размер на 9 450,78лв. /девет хиляди четиристотин и петдесет лева и седемдесет и осем стотинки/, равностойността на осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му. 
57 Административно дело No 878/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 04.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Садат” ООД, ЕИК 825355508, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Левски” № 168, представлявано от управителя С.К., против решение № 484 от 10.03.2011 г. на началника на Митница Пловдив, с което на основание чл.30, § 2, б.”б” от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 г. е определена митническа стойност на стока по ЕАД № 10BG003000H0119799 от 05.08.2010 г. в размер на 4 704 лева и е задължено дружеството “Садат” ООД да доплати 524,60 лева ДДС на основание чл.201, § 1, б.”а” и чл.214, § 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. и чл.56 и 59, ал.2 ЗДДС, ведно със законна лихва.
ОСЪЖДА „Садат” ООД, с ЕИК 825355508, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Левски” № 168, представлявано от управителя С.К., да заплати на Митница Пловдив 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
ОТХВЪРЛЯ искането на Митница Пловдив за присъждане на разноските, направени за преводи.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

 
58 Административно дело No 902/2011, X състав Искове за обезщетение В.Й.Й. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ СОФИЯ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 25.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявените обективно съединени искове срещу ответника НОИ – София, с които се иска присъждане на обезщетение в размер на 5000 лева неимуществени вреди и имуществени в размер на 4000 лева в причинна връзка с твърдяни незаконосъобразни бездействия от страна на НОИ.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 902 от 2011 година по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на ответника.

 
59 Административно дело No 951/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ДИЛБЕР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 24.11.2011г.
Отхвърля жалбата на "Д."***, с управител Б.Д., против Ревизионен акт № 261002905/30.12.2010 г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 160/17.02.2011г. на Директора на Д “ОУИ” гр.Пловдив в обжалваната част за допълнително установен корпоративен данък за 2007г. и 2009г., в размер на 1772.90 лв. и 5716.16 лв., съответно прилежащи лихви в размер на 612.09 лв. и 442.75 лв.
Осъжда "Д."*** с управител Б.Д. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 591.76 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
60 Административно дело No 1000/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни АКВАМАТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 08.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Аквамат инженеринг" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление, ул."Христо Г. Данов" №22, ет.4, Булстат: 115109394, представлявано от И.Д.Б., срещу Ревизионен акт № 16251000173/07.01.2011г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, потвърден с Решение № 229/11.03.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Аквамат инженеринг" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление, ул."Христо Г. Данов" №22, ет.4, Булстат: 115109394, представлявано от И.Д.Б., да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 5948,93 лв. (пет хиляди деветстотин четиридесет и осем лева и 93 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
61 Административно дело No 1003/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 01.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Екострой метал” ЕООД, ЕИК 126623774, със седалище и адрес на управление гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 2, представлявано от С.А. К. - управител, против Ревизионен акт № 2601003877/19.01.2011 г., издаден от Веселина Георгиева Господинова – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив,ИРМ - Хасково, потвърден с Решение № 289/04.04.2011 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който са определени следните данъчни задължения: ДДС за внасяне – 29 474 лв.; лихви по ДДС – 10 900лв.; корпоративен данък 2008 г. – 16 949.20 лв.; лихви за 2008 г. – 3 372.58 лв.; данък по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2007 г. – 15 754.33 лв. и лихви – 5 916.61 лв.
ОСЪЖДА “Екострой метал” ЕООД, ЕИК 126623774, със седалище и адрес на управление гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 2, представлявано от С.А. К. - управител, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 2 097 /две хиляди деветдесет и седем/левав, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
62 Административно дело No 1058/2011, XVII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 21.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на област Пловдив, по чл. 45 ал. 4 от ЗМСМА, на Решение № 82, взето с протокол № 9 от 04.04.2011 г. на Общински съвет Пловдив, обективирано в Заповед № ЗД-06-4 от 19.04.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1058/2011 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.


 
63 Административно дело No 1091/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни СОЛАР ЕНД БЕНЕФИТ-НИКОЛАЕВКА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 29.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Солар енд Бенефит – Николаевка” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. П.Евтимий №12а, ет.4 представлявано от управителя Й.Х.Х., чрез адв. П.С. срещу РА № 131003920 / 04.01.2011 г., издаден от главен инспектор по приходите С.И., потвърден с Решение № 222 / 10. ІІІ. 2011 г. на Директор на Дирекция ОУИ Пловдив.
ОСЪЖДА “Солар енд Бенефит – Николаевка” ЕООД да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 260 / двеста и шейсет / лева, представляваща съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
64 Административно дело No 1113/2011, V състав Дела по ЗМВР И.П.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 22.11.2011г.
Отменя отказ на Началника на сектор ПП град Пловдив с № 3069 от 05.04.2011г., с който на И.П.Г. с ЕГН **********,***, на основание чл. 143, ал. 3 от ЗДвП и чл. 7, ал. 1 от Наредба № I - 45/2000 г. е отказана регистрация на лек автомобил, марка "Фолксваген Пасат", внос от Германия.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
65 Административно дело No 1136/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Т.А.,
Т.Й.И.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 01.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т.А. и Т.Й.И.,***, против Заповед №ДК-02-ЮЦР-54 от 02.03.2011г. на началника на РДНСК-ЮЦР, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “реконструкция на съществуваща стопанска постройка”, изпълнен в УПИ ІІ-80, кв.6 по плана на село Брани поле, община Родопи, област Пловдив, с административен адрес: ул. “В. Левски” №15.
ОСЪЖДА М.Т.А. и Т.Й.И.,***, да заплатят на П.К.П. и Е.Х.Р.,***, сумата от 550,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението не подлежи на обжалване.

 
66 Административно дело No 1147/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.В.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 24.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.В.Н.,*** и със съдебен адрес: от ***, бистро “Мартина” против изричен отказ на зам. кмета на Община Пловдив, обективиран в писмо изх. № 10 П 8329 от 13.01.2011 г. да разгледа искане за прогласяване нищожността/ недействителносттта на заповед № ОА – 1121 от 12.07.1999 г. на зам. Кмет и гл. архитект на Община Пловдив, в частта, отнасяща се за УПИ ІІ – 104, кв.3 нов по плана на кв.”Въстанически” – север.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за страните.
 
67 Административно дело No 1153/2011, XII състав Дела по КСО А.Г.Т. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 11.11.2011г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Г.Т., ЕГН **********,***, пл. “Кочо Честименски” № 1, ап. 22 срещу Решение № 128/05.04.2011 г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му против Разпореждане № **********/28.01.2011 г. на ръководител "ПО" при РУ "СО" – Пловдив за отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.
ОСЪЖДА А.Г.Т., ЕГН **********,***, пл. “Кочо Честименски” № 1, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" – гр.Пловдив сумата от 150 (сто и петдесет) лв. съставляваща възнаграждение за осъществената по делото юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
68 Административно дело No 1162/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КОДЕМ ИМПЕКС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 21.11.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на “К. И.” ООД, ЕИК ******, гр.Пловдив, ул. “Г. Т.в” № **, представлявано от Д.Й. Т.- управител Заповед № 11ОА606/11.03.2011 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрено частично изменение на ПУП- ПРЗ за част от улична територия- имот на “Марицатекс” с местонахождение между осова точка № 305 до о.т. № 306 по плана на “СИЗ ІV- част”, като се заличава осова точка № 306 и елементите на улицата и се образува нов УПИ XLIV- 504.887, производствена и обслужваща дейност с ново застрояване, означено с ограничителна и задължителна линия с устройствени показатели за зона Соп/Пл-до 60%; Кинт- до 2,5; Козел- 40 % свързано застрояване, гариране и паркиране- 100 %/ по кафявите линии, надписи и щрихи за регулацията, червена и зелена плътна и прекъсната линия за застрояването и матрица със син цвят.
ВРЪЩА преписката на кмета на община-Пловдив за издаване на законосъобразен акт съобразно мотивите, изложени в решението.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на “К. И.” ООД, ЕИК ******, гр.Пловдив, ул. “Г. Т.в” № **, представлявано от Д.Й. Т.- управител сумата 570 лв. /петстотин и седемдесет лева/ разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
69 Административно дело No 1172/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни АЛЕКС-САЛИМ АЛЕЙДИН ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 03.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”А. – С. А.”, със седалище и адрес на управление: гр. Х., ул. “В. Б.” №.., против Ревизионен акт с №260900294 от 30.09.2009г., издаден от Я. И. А.- главен инспектор по приходите в ТД- Хасково на НАП, потвърден с Решение №779 от 20.11.2009г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на едноличния търговец за данъчен период м.02.2008г. е начислен допълнително данък по ЗДДС в размер на 159 914,60 лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 35 392,39 лв.
ОСЪЖДА ЕТ”А. – С. А.”, със седалище и адрес на управление: гр. Х., ул. “В. Б.” №.., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 4 356,14 лева юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
70 Административно дело No 1224/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.З.Д.,
П.З.К.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР,
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 16.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.З.Д. и на П.З.К. Савова против Заповед № КД-14-16-514 от 11.04.2011г. на Началника на СГКК-Пловдив.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
71 Административно дело No 1246/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Д.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 30.11.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161005319 от 10.03.2011г., издаден от Петър Костадинов Костадинов- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №326 от 20.04.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта, в която на Д.Д.П. е определен допълнително данък по чл.35 от ЗОДФЛ, отм. за 2005г. за разликата над 774,95 лв. до пълния размер на данъчното задължение от 2 926,47 лв. и прилежащи лихви за разликата над 492,49 лв. до пълния размер от 1 859,82 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.
ОСЪЖДА Д.Д.П.,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 621,59 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част от жалбата и по компенсация.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
72 Административно дело No 1276/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.В.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 04.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н. В. М. - Пехливанова, ЕГН **********,*** против Решение за отказ за спиране на производство № 1100151/24.02.2011г. на орган по приходите Златка Кьосева, потвърдено с Решение № 335/21.04.2011г. на Директора на Дирекция „ОУИ" – Пловдив.
ОСЪЖДА Н. В. М. - Пехливанова, ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата в размер на 150/сто и петдесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
73 Административно дело No 1287/2011, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.С.Ч.,
Д.Н.Ч.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 25.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.Ч. и Д.Н.Ч. ***, чрез адв. В.Р. /с адрес за кореспонденция – гр. Пловдив, ул. ”***” № 3, ет. 1, офис № 8/, против мълчалив отказ на Кмета на Община Асеновград по тяхно заявление вх. № 94-П-66/11.04.2011г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му.


Председател:

 
74 Административно дело No 1349/2011, XI състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ЮЖЕН ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 11.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Южен индустриален парк” АД – гр.*****, ул. “*****” № 15-17, ет.3, с БУЛСТАТ 822105264, представлявано от Й.А.И., против Решение № 69 от 19.04.2011г. на Териториалния директор на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалба вх. № РД-16-1555/05.04.2011г. срещу Съобщение за продажба чрез нов търг (втори по ред) с тайно наддаване изх. № 34571/2002/121781/21.03.2011г., издадено от К.Р. на длъжност публичен изпълнител в Дирекция ”Събиране” при ТД на НАП гр. Пловдив. ОСЪЖДА „Южен индустриален парк” АД – гр.*****, ул. “*****” № 15-17, ет.3, с БУЛСТАТ 822105264, представлявано от Й.А.И., да заплати на Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението е окончателно.

 
75 Административно дело No 1350/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни РВС ПАН ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 25.11.2011г.
ОТМЕНЯ определението от 21.10.2011 година, с което е даден ход по същество на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “РВС-Пан”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.“Света Богородица” № 98, против Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки, с изх.№ 24/РД-16-259#1 от 15.04.2011 година, издадено от Теодора Танева – публичен изпълнител в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърдено с Решение № 90/09.05.2011г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
76 Административно наказателно дело (К) No 1374/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ДКЕВР СОФИЯ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 17.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА С Решение № 688 от 18.03.2011г., постановено по НАХД № 133/ 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, VІІІ - ми наказателен състав
Решението е окончателно.

 
77 Административно дело No 1403/2011, XVII състав Дела по КСО С.Д.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 16.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 171/29.04.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № **********/20.12.2010 г. на Ръководител на отдел “Пенсии” в ТП на НОИ – Пловдив, с което на С.Д.К. е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 – 3 от КСО в размер на 395,80 лв.
ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, за ново произнасяне по заявления за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст вх. № МП-60199/15.09.2010 г. по описа на РУСО гр. Пловдив, подадено от С.Д.К., при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закон и след извършване на проверка при съответните съдилища в гр. Пловдив във връзка с установяване на осигурителния стаж и осигурителния доход на С.К. за периода от 01.01.2004 г. до 30.11.2005 г. и от 01.07.2009 г. до 31.07.2010 г.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, да заплати на С.Д.К., ЕГН **********,***, сумата от 300 /сто/ лева, представляваща сторените от последния разноски по производството.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
78 Административно дело No 1411/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЮНАЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 03.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЮНАЛ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Крумовград, ул. “Емил Колев” №13 с ЕИК по БУЛСТАТ 108009080, представлявано от управителя М.А.Т. против Ревизионен акт № 261004161 от 23.02.2011 г., издаден от Е.Д.Г., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в оспорената част, с която е допълнително начислен ДДС в размер на 12673.92 лв. и прилежащите лихви в размер на 3749.60 лв.


ОСЪЖДА “ЮНАЛ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Крумовград, ул. “Емил Колев” №13 с ЕИК по БУЛСТАТ 108009080, представлявано от управителя М.А.Т. с ЕГН: ********** да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 778.50 лв. /седемстотин седемдесет и осем лева. 50/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
79 Административно дело No 1412/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ДИАНА ДРАГАНОВА 700 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 01.11.2011г.
Отменя Заповед № 45668-0044063 от 14.03.2011г. на Директорът на ТД на НАП – Пловдив, издаден на основание чл.186 ал.3 ЗДДС за запечатване на търговски обект – ресторант „Водопада”, с.Бачково, община Асеновград, стопанисван от “Диана Драганова 700” ЕООД - за срок от един месец.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
80 Административно дело No 1428/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни ДИАНА ДРАГАНОВА 700 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 23.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Д., с ЕГН **********, в качеството й на управител на "Д.Д.-700" ЕООД,
с БУЛСТАТ 200731338, със седалище и адрес на управление в гр.
Асеновград, ул. "Захари Стоянов" № 54, чрез адвокат И.С.,***,,4 януари", № 36, ет. 5 срещу Заповед № 456630044065 от 14.03.2011г. на Териториалния Директор на ТД на НАП Пловдив, с която е наложена принудителна административна мярка - запечатване на обект "ресторант "Водопада", находящ се в с. Бачково, общ. Асеновград, под "Бачковския манастир" за срок от един месец , на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, б. "в" от ЗДДС, като на основание чл. 187, ал. 1 от ЗДДС е забранен достъпът до същият обект.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
81 Административно дело No 1434/2011, XI състав Други административни дела Г.Д.Б. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 11.11.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/27376/09.04.2011 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд”Земеделие” - Разплащателна агенция, с който е определено публично държавно вземане, представляващо недължимо платена сума във връзка с подадено от Г.Д.Б. Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с Уникален идентификационен номер /УИН/16/130509/41731 в размер на 13 487.23 лева.
ОСЪЖДА Държавен фонд”Земеделие” - Разплащателна агенция да заплати на Г.Д.Б. *** сума в размер на 810 (осемстотин и десет) лв. разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Председател:

 
82 Административно наказателно дело (К) No 1442/2011, XXII състав Наказателни касационни производства Б.Д.С. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 10.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 577 от 14.03.2011г., постановено по НАХД № 388/2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, ХХІІ - ри наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
83 Административно наказателно дело (К) No 1463/2011, XXII състав Наказателни касационни производства БГ ГРУП 2007 ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 10.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 999 от 29.04.2011г., постановено по НАХД № 48 / 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, VІІІ - ми наказателен състав
Решението е окончателно.

 
84 Административно дело No 1497/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 11.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Паркинги и гаражи - 2000”ЕООД, в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Есперанто”№3, представлявано от синдика Петър Спасов, против Ревизионен акт № 161004381 от 02.03.2011г., издаден от П.К.К. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 391 от 16.05.2011г. на Директора на “Дирекция Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, по отношение допълнително начислен ДДС в размер на 10 451,96 лева и прилежащи лихви за забава за несвоевременното му внасяне в бюджета в размер на 73,27 лева за данъчен период месец Август 2010г.
ОСЪЖДА “Паркинги и гаражи - 2000”ЕООД, в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Есперанто”№3, представлявано от синдика Петър Спасов да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 660,50 /шестстотин и шестдесет лева и петдесет стотинки/ лева, разнски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 
85 Административно дело No 1499/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.П.З. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 21.11.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-05-203 от 12.05.2011г. на Кмета на Община Хисаря, с която на основание чл.195 ал.5 от ЗУТ, е НАРЕДЕНО на В.П.З.,***, да събори незаконно заграждане на част от тераса в съсобствена жилищна сграда в УПИ 783, кв.15 по КП на гр.Хисаря.
ОСЪЖДА Община Хисаря да заплати на В.П.З.,***, сумата от 110 /сто и десет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
86 Административно дело No 1504/2011, XIV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.И.Л.,
Б.И.Л.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 24.11.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД-00-185/03.11.2009 г. на Областния управител на Област Пловдив, с която, на основание § 4 к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, е одобрен ПНИ в М 1:1000 на земеделски земи, предоставени за ползване на граждани, въз основа на актове по § 4 от ПЗР към ЗСПЗЗ за местността “Св.Илия” в землището на гр.Асеновград и местността „Баира”, в землищата на гр.Асеновград и кв.Горни воден, Община Асеновград, област Пловдив в частта й за имот с идентификатор № 00702.24.376
ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания.
ОСЪЖДА Областна администрация – Пловдив да заплати на Б.И.Л., ЕГН ********** *** Смирненски, бл.№ 2, вх.Г, ет.7 сумата от 450 /четиристотин и петдесет/ лева, представляващи разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.
 
87 Административно дело No 1511/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МАВРО-СВЕТОСЛАВ МАВРОДИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 07.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.М., в качеството му на едноличен търговец с фирма “МАВРО – С.М.”, със седалище и адрес на управление *** Б, ап. 15, ЕИК *** против Решение № 10/25.05.2011 г. на Директора на ТД НА НАП гр. Пловдив, в частта, с която е потвърден Отказ, обективиран в Писмо изх. № 0122/2009/000005/21.04.2011 г. на Публичен изпълнител Н. Й. при ТД на НАП гр. Пловдив, относно погасяване по давност на следните публични задължения: задължения по ЗДДС възникнали през 2001 г., установено с РА № 237/04.04.2005 г.; задължения по ЗДДС възникнали през 2001 г., установено с РА № 1496/25.11.2005 г.; задължения по ЗДДС възникнали през 2002 г., 2003 г., 2004 г., установено с РА № 237/04.04.2005 г.; задължения по НП № 0154752/01.11.2007 г. на ТД на НАП гр. Ст. Загора; задължения по НП № 246/2008 г. на Община Стара Загора.
ОСЪЖДА С.А.М., в качеството му на едноличен търговец с фирма “МАВРО – С.М.”, със седалище и адрес на управление *** Б, ап. 15, ЕИК ***, да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, сумата от 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.


Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
88 Административно наказателно дело (К) No 1518/2011, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 10.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА С Решение № 939 от 27.04.2011г., постановено по НАХД №1026/ 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, Х - ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
89 Административно дело No 1548/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ХИМКО АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 24.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ХИМКО” АД, ЕИК по БУЛСТАТ 816089688, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Бояна, ул. “Беловодски път” 15-17, представлявано от Изпълнителния директор В.Г.С. срещу Решение № 102 от 25.05.2011г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което на основание чл. 267 ал.1 и ал.2 т.6 от ДОПК е оставена без разглеждане жалба с вх. № 70-00-6892 от 13.05.2011г., подадена от В.Г.С. срещу изнасянето на публична продан чрез търг с тайно наддаване на недвижими имоти и движими вещи по изпълнително дело № 34571/2002г. по описа на ТД на НАП-Пловдив, оповестено със съобщение за продажба чрез търг с тайно наддаване № 34571/2002/121781/21.03.2011г., издадено от калина Радева на длъжност публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП-Пловдив.
ОСЪЖДА “ХИМКО” АД, ЕИК по БУЛСТАТ 816089688, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Бояна, ул. “Беловодски път” 15-17, представлявано от Изпълнителния директор В.Г.С. да заплати в полза на ТД на НАП-Пловдив сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
90 Административно дело No 1556/2011, III състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ К.Т.А. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54530 ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 10.11.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 236/26.05.2011г. на Командира на Военно Формирование 54530, гр.Пловдив, с която на основание чл.241, чл.242 т.1 във вр. с чл.244 т.7 от ЗОВСРБ е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" на К.Т.А. ЕГН ********** – редник 1-ви клас, на длъжност “специалист по ремонт на бронетанкова техника в 1 отделение за ремонт на бронетанкова техника във взвод за ремонт на бронетанкова техника в 2 логистична рота на военно формирование 54530 – Пловдив”, и е прекратен договора за кадрова военна служба с освобождаване от длъжност,от кадрова военна служба и зачисляване в мобилизационния резерв.
ОСЪЖДА Военно формирование 54530 – Пловдив, да заплати на К.Т.А. ЕГН **********,***, сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
91 Административно дело No 1559/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни КОЛОВАГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 01.11.2011г.
Отменя Акт за прихващане или възстановяване № 1106314/07.03.2011г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден изцяло с Решение № 400/18.05.2011г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за невъзстановен ДДС в размер на 100 000 лв. по СД № 1300-1069067/13.10.2010г. за данъчен период м.09.2010г., с която е деклариран ДДС за възстановяване в размер на 312 101.57 лв.
Връща преписката на органът по приходите при ТД на НАП – Пловдив, за произнасяне при съобразяване с указанията по приложение на закона.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
92 Административно дело No 1560/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни БИЛКАРАЧЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.11.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Билкарачев” ЕООД, с ЕИК 200639578, със седалище и адрес на управление: с.Бенковски, община Марица, област Пловдив, ул.”26-та” № 10, представлявано от управителя И.Д.Р., ревизионен акт № 091004739 от 16.02.2011 г., издаден от К.Г.Д., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, офис Кърджали, потвърден с решение № 376 от 12.05.2011 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, за допълнително начислен ДДС в размер на 26 331,04 лева и лихви в размер на 4 893,28 лева.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Билкарачев” ЕООД, с ЕИК 200639578, със седалище и адрес на управление: с.Бенковски, община Марица, област Пловдив, ул.”26-та” № 10, представлявано от управителя И.Д.Р., сумата от 1 900 (хиляда и деветстотин) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
93 Административно дело No 1573/2011, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Ж.Ж.,
С.М.М.,
И.Г.И.,
Е.Д.К.,
Р.М.Ц.,
М.А.Д.,
Г.П.Д.,
Д.Й.М.,
Т.Б.Т.,
Н.С.С.,
А.Д.Д.,
В.Л.М.,
Б.К.С.,
Й.Д.К.,
А.К.В.,
Л.Т.В.,
А.Х.Г.,
З.И.Б.,
Т.Н.Б.,
З.З.М.,
К.М.М.,
Г.П.К.,
Л.Х.Х.,
К.Н.,
З.С.А.,
Д.А.Х.,
Д.В.К.,
В.Т.Г.,
И.Т.И.,
С.Д.,
Л.В.Х.,
С.Ц.М.,
Р.Г.М.,
Г.М.С.,
К.Г.И.,
В.Д.Н.,
А.Н.К.,
М.Н.С.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 03.11.2011г.
ОТМЕНЯ Определението за даване на ход по същество на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Ж. *** и С.М.М., И.Г.И.., Е.Д.К., Р.М.Ц., М.А.Д., Г.П.Д., Д.Й.М., Т.Б.Т., Н.С.С., А.Д.Д., В.Л.М., Б.К.С., Й.Д.К., А.К.В., Л.Т.В., А.Х.Г., З.И.Б., Т.Н.Б., З.З.М., К.М.М., Г.П.К., Л.Х.Х., К.Н., З.С.А., Д.А.Х., Д.В.К., В.Т.Г., И.Т.И., С.Д., Л.В.Х., С.Ц.М., Р.Г.М., Г.М.С., К.Г.И., В.Д.Н., А.Н.К., М.Н.С., представлявани от П.Ж.Ж. - Председател на Управителния съвет на етажната собственост, на сградата находяща се в гр. Пловдив, ул. “Победа” № 7 в частта й с която се иска да се обяви нищожността на Писмо изх. №10СГ622 от 17.11.2010г. на Община Пловдив, в частта му : абзац трети, изречение последно – „Неиздаването на Заповед по чл. 224 от ЗУТ не е основание за незапочване на производство по чл. 225 от ЗУТ” и в частта й с която се иска да бъде обявено за нищожно Писмо изх. №11СГ136 от 15.04.2011 г. на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1573/2011год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.


Прекратява делото
 
94 Административно дело No 1574/2011, X състав Дела по ЗСП Т.Г.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 01.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Г.Р. срещу Решение № РД 01-106 от 25.05.2011 година на Директор на Дирекция “Социално подпомагане” – Пловдив, с което решение е отхвърлена жалбата на Т.Г.Р. срещу Заповед № 43 ДД-33-553 от 14.04.2011 година, Заповед № Ю-33-2449 от 14.04.2011 година и Заповед № ДД-Ю-33-820 от 14.04.2011 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1574/2011 година по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок от днес, пред Върховния административен съд.

 
95 Административно наказателно дело (К) No 1592/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 09.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №724 от 29.03.2011г., по НАХ №991 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХІІ-ти наказателен състав, като вместо него постановява
ОТМЕНЯ наказателно постановление с №0255 от 26.11.2010г., издадено от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на “Българска телекомуникационна компания” АД е наложена имуществена санкция в размер от 10 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
96 Административно наказателно дело (К) No 1603/2011, XXII състав Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ Б.И.Х. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 10.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 980 от 02.05.2011г., постановено по НАХД № 1615 / 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, ХІ - ти наказателен състав и вместо него постановява:
ОСТАВЯ В СИЛА НП №0003/18.02.2011г. на Министъра на културата, с което на Б.И.Х. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание - глоба в размер на 5000 /пет хиляди/ лв. за нарушение на чл.84, ал.1, във вр. чл. 83, ал.1, т.2, б.В, на основание чл.200, ал.1 от ЗКН.
Решението е окончателно.

 
97 Административно дело No 1607/2011, XIII състав Дела по ЗОС СТРЕНТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 07.11.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № А-868/09.06.2011г. на Кмета на Община – Асеновград, с която е наредено да се изземе имот публична общинска собственост, поземлен имот № 00702.527.153 по кадастралната карта на гр. Асеновград "Покрит пазар за промишлени и селскостопански стоки Асеница", парцел VI, кв. 270 по плана на Асеновград, актуван с Акт № 290/04.11.1998г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
98 Административно дело No 1611/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ФЛАВИА АД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 30.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 255 от 18.05.2011 г. на ръководителя на ТП на НОИ гр. Пловдив, в частта му в която се потвърждава Разпореждане № 827/01.04.2011 г. на Началник отдел „Краткосрочни плащания", въз основа на Ревизионен акт за начет № 116/24.03.2011 г., начет в общ размер на 664,30 лв. от които главници в размер на 318,98 лв. и лихви в размер на 345,32 лв. ОСЪЖДА РУ “Социално подпомагане”, гр. Пловдив да заплати на от "ФЛАВИА" АД, ЕИК 115010371, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Московска" № 276, ет.4, представлявано от изпълнителните директори Георги Мутафчиев и Борислав Гунев, сумата в размер на 240 /двеста и четиридесет/лева, представляваща възнаграждение за адвокат. Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
99 Административно дело No 1612/2011, XI състав Дела по ЗМВР К.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 03.11.2011г.
ОТМЕНЯ отказ на директора на ОДМВР - Пловдив, обективиран в писмо рег. № Я-14928/ 10.12.2010 г., да бъде отменена наложена на К.Н.Д. *** ПАМ “забрана за напускане на страната” по чл.75, т.6 от ЗБЛД".
ИЗПРАЩА преписката на директора на ОДМВР – Пловдив за ново произнасяне, при съобразяване с указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
100 Административно дело No 1618/2011, XV състав Други административни дела Н.М.Ю. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 21.11.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/25040 от 14.04.2011г. на Заместник изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” Разплащателна агенция.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
101 Административно дело No 1642/2011, VII състав Дела по ЗОС ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ АТАКА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 01.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Политическа партия “Атака” с адрес на призоваване гр.София, бул.“Васил Левски”№90, ет.1, ап.2 срещу Заповед №11ОА-1231/19.05.2011г. на Кмета на Община – Пловдив, с която е разпоредено прекратяването на договор за наем от 01.04.2008г. за недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, Район “Централен”, ул. “Амбарица”№11, представляващ павилион с площ 140 кв.м., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
102 Административно дело No 1643/2011, XII състав Дела по ЗОС ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ АТАКА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 09.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „АТАКА", per. по ф.дело № 7062/2005 г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Врабча" № 1, представлявана от председателя Волен Николов Сидеров, чрез пълномощника Адвокатско дружество „П.", представлявано от адв. Ч.П. против Заповед № 11ОА1231/19.05.2011 г. на Кмета на Община Пловдив, с която е прекратен договор за наем от 01.04.2008г. и допълнително споразумение № 09ДГ1818/27.11.2009г. към договор за наем от 01.04.2008г. за недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Централен", ул."Амбарица"№11, представляващ павилион с площ 140 кв.м.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
103 Административно наказателно дело (К) No 1666/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ М.Т.П. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 21.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 33 от 10.05.2011 година, постановено по НАХД № 15 от 2011 година по описа на Районен съд – Първомай, ІІІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 36-0000927/12.08.2010г. на Началник – сектор “Контрол” и АНД - Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
104 Административно наказателно дело (К) No 1674/2011, XX състав Наказателни касационни производства Н.П.П. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 17.11.2011г.
Оставя в сила Решение № 1036 от 09.05.2011 г., постановено по НАХД № 1031/2011 г., по описа на Районен съд – Пловдив,ХVІ н.с..
Решението не подлежи на обжалване.

 
105 Административно наказателно дело (К) No 1680/2011, XXII състав Наказателни касационни производства Р.П.Р. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 10.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1018 от 05.05.2011г., постановено по НАХД № 1792 / 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, ІІ - ри наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
106 Административно наказателно дело (К) No 1690/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства НАР КАР ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 21.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1142 от 20.05.2011г. постановено по НАХД № 461 по описа на РС гр. Пловдив, ХІV-ти състав, за 2011г.
Решението е окончателно.

 
107 Административно дело No 1701/2011, X състав Дела по ЗОС А.Б.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 24.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Б.К.,***,против Заповед №РД-15-454 от 07.06.2011 година, издадена от Кмета на Община Първомай, с която е определен участника –“Виста Н”ЕООД град Смолян, за спечелил търга с тайно наддаване за отдаване по наем на имот–публична общинска собственост–язовир с №800751 по КВС в местността “Землище кв.Дебър”, в землището на град Първомай, който имот е с площ от 90,597дка. и за него има съставен Акт за публична общинска собственост /АОС/ - №76 от 02.06.1998 година.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
108 Административно дело No 1704/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни Г.З.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 18.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.З.Д.-*** против Решение № 113/10.06.2011 г. на и.д. длъжността Директор на ТД на НАП Пловдив, с което е потвърдено Постановление №РД-11-441/25.5.2011г. на публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив за продължаване действието на наложените предварителни обезпечителни мерки с Постановление №РД-10-140/04.04.2011г. ,издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив .
ОСЪЖДА Г.З.Д.-Величкова ЕГН********** да заплати на ТД на НАП - Пловдив разноски по делото в размер на 150/сто и петдесет/ лв. РЕШЕНИЕТО е окончателно .


 
109 Административно дело No 1708/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Б.И.В. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 24.11.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-09-Пд-3 от 26.05.2011г. на Началник Сектор Пловдив, РДНСК-Южен централен район.
ОСЪЖДА Сектор Пловдив, РДНСК-Южен централен район да заплати в полза на В.Б.И.-В., ЕГН **********,*** А сумата в размер от 550лв /петстотин и петдесет лева/.
Решението не подлежи на обжалване.

 
110 Административно наказателно дело (К) No 1743/2011, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ РОДОПИ АВТО ООД ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 17.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1167/26.5.2011г., постановено по НАХД № 1891/2011г., по описа на Районния съд – Пловдив /ПРС/, ХV н.с.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
111 Административно наказателно дело (К) No 1752/2011, XX състав Наказателни касационни производства ДКЕВР СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 17.11.2011г.
Потвърждава решениетоОставя в сила Решение № 942 от 27.04.2011 г., постановено по НАХД № 1619/2011г., по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІV н.с..
Решението не подлежи на обжалване.
 
112 Административно дело (К) No 1753/2011, XX състав Касационни производства Й.Г.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 21.11.2011г.
Оставя в сила Решение № 1243/05.04.2011 г. по а.х.дело № 11842 по описа на ПРС за 2010 г.
Решението е окончателно.

 
113 Административно наказателно дело (К) No 1754/2011, XXII състав Наказателни касационни производства АСЕНОВА КРЕПОСТ АД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 10.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №148 от 01.06.2011г., постановено по НАХД №251/2011г. по описа на Районен съд-гр.Асеновград, втори наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
114 Административно наказателно дело (К) No 1770/2011, XXI състав Наказателни касационни производства Н.Ц.С. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 21.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 96 от 21.04.2011 година, постановено по НАХД № 229/2008 година по описа на Районен съд – Карлово, ІІІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 171/28.11.2008г. на Началник Митница – Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
115 Административно дело No 1772/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Т.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 03.11.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация №596 от 12.04.2011 година, издаден от Дария Славова – инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Стара Загора, потвърден с Решение №112/09.06.2011г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, с който на Н.Т.Д. с ЕГН **********,*** е определено задължение по ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 432 лв. и са начислени лихви в размер на 42,14 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
116 Административно дело No 1780/2011, X състав Дела по ЗОС Е.К.С. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 03.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.К.С. срещу незаконосъобразните действия и бездействия на Кмета на село Войводиново, община Марица, който нарушава разпоредбите на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане на община “Марица”, като дава неверни данни и сведения по нейн адрес и семейството й, с което въвежда в заблуждение хората, инстанциите и община Марица, Общинският съвет на община Марица и поради тези негови действия се взимали грешни решения или въобще не се взимали решения по въпроса на жалбоподателката в продължение на четири години, когато Е.К.С. е подавала заявление за отдаване право на строеж на жилище поради социална нужда;
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1780/2011 г. по описа на Пловдивския административен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
117 Административно дело No 1784/2011, XIII състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 29.11.2011г.
Прекратява делотоОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход по същество от деветнадесети октомври две хиляди и единадесета година.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Родопи срещу Решение № 914, прието с Протокол № 49 от 16.06.2011 г. на Общински съвет Родопи В ЧАСТТА (т. 1 от същото), с която е изменено (коригирано) Решение № 902 от 12.05.2011 г. на Общински съвет – Родопи.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1784/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
 
118 Административно дело No 1790/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ИМВЕСТ И КО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 09.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 551/ 23.06.2011 г. на Зам.-Директора на ДОУИ – Пловдив, и ВРЪЩА преписката за произнасяне по същество по подадената от “ИМВЕСТ И КО” – Чирпан жалба против РА № 09110862/ 04.05.2011 г.
ОСЪЖДА ДОУИ – Пловдив да заплати на “ИМВЕСТ И КО” – Чирпан разноски в размер на 150 лв.
Определението е окончателно.

 
119 Административно дело No 1794/2011, IX състав Други административни дела Р.И.М. РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 10.11.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Р.И.М., ЕГН ********** , чрез адв.П.М. *** против Заповед № Р 691/01.06.2011 г. на Ректора на МУ -Пловдив , гр.Пловдив, ул.”Васил Априлов” № 15А.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1794/2011 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.


 
120 Административно дело No 1800/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.И.Б. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СОПОТ
Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 25.11.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-ЮЦР-21/06.04.2011г. на Началник на РДНСК “Южен централен район”, с която на основание чл.216 ал.5 от ЗУТ е Отменено Разрешение за Строеж № 40 от 16.12.2009г. на Главния Архитект на Община Сопот, за строеж на “Ограда по северната регулационна линия”, шеста категория, в УПИ ХІ – 877, 874, кв.66 по плана на гр.Сопот на името на Б.И.Б., ведно със съгласуваното конструктивно становище НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
121 Административно дело No 1802/2011, XI състав Други административни дела Т.Н.Т. НАЧАЛНИК НА ОО КД-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 07.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Н.Т. *** срещу Заповед № РД-14-23-1548 от 31.05.2011 г. на Началника на областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" - гр. Пловдив.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
122 Административно наказателно дело (К) No 1824/2011, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ КАБО 7 ООД Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 18.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 1161 от 25.05.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 6264/2010 г., относно отмяната на наказателно постановление № 91/21.06.2010 г. на Началника на Митница Пловдив, В ЧАСТТА МУ, с която от "Кабо-7" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул."Княгиня Мария Луиза" №34, Булстат: 160090124, представлявано от Б.Г.П., са отнети в полза на държавата следните вещи:
1. 5 кутии цигари "Murati", 6 кутии цигари "Kent-HD", 4 кутии цигари "Kent Nanotek slims", 8 кутии цигари "Rothmans Gold", 5 кутии цигари "Davidoff Silver slims", 6 кутии цигари "Pall Mall", 11 кутии цигари "Pall Mall" (по 10 бр.), 2 кутии цигари "Pall Mall" (по 10 бр.), 2 кутии цигари "West red", 1 кутия пурети "Cafe Creme" (по 10 бр.), 1 кутия пурети "Cafe Creme blue" (по 10 бр.), 1 кутия пурети "Cafe Creme filter arome" (по 10 бр.), 1 кутия пурети "Handels Gold Klassic" (по 10 бр.), всичките облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност;
2. 2 бутилки ракия "Русенски бисер", 0.7 л, 40°; 2 бутилки ром "Савой клуб",

0.7 л, 37.5°; 1 бутилка уиски "Блек Рам", 1 л, 40°; 1 бутилка уиски "Грандс", 0.7 л, 40°; 1 бутилка водка "Абсолют" - круша, 1 л, 40°; 1 бутилка уиски "Тичърс", 1 л, 40°; 1 бутилка узо "Мириос", 1 л, 37.5°; 1 бутилка ракия "Костенец мускатова", 0.7 л, 38°; 1 бутилка ракия "Сухиндол", 0.7 л, 40°; 1 бутилка зърнена напитка "Асеновград", 0.7 л, 40°; 1 бутилка ракия "Хан Крум", 0.7 л, 40°; 1 бутилка джин "Бифийтър", 1 л, 40°; 1 бутилка уиски "Клен Макгрегър", 0.7 л, 40°, всичките облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност, иззети от "Кабо-7" ЕООД с опис на иззети стоки към Протокол за осъществени контролни действия на лица, извършващи дейности с акцизни стоки № 1274/23.04.2010 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 91/21.06.2010 г. на Началника на Митница Пловдив, В ЧАСТТА МУ, с която от "Кабо-7" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул."Княгиня Мария Луиза" №34, Булстат: 160090124, представлявано от Б.Г.П., са отнети в полза на държавата следните вещи:
1. 5 кутии цигари "Murati", 6 кутии цигари "Kent-HD", 4 кутии цигари "Kent Nanotek slims", 8 кутии цигари "Rothmans Gold", 5 кутии цигари "Davidoff Silver slims", 6 кутии цигари "Pall Mall", 11 кутии цигари "Pall Mall" (по 10 бр.), 2 кутии цигари "Pall Mall" (по 10 бр.), 2 кутии цигари "West red", 1 кутия пурети "Cafe Creme" (по 10 бр.), 1 кутия пурети "Cafe Creme blue" (по 10 бр.), 1 кутия пурети "Cafe Creme filter arome" (по 10 бр.), 1 кутия пурети "Handels Gold Klassic" (по 10 бр.), всичките облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност;
2. 2 бутилки ракия "Русенски бисер", 0.7 л, 40°; 2 бутилки ром "Савой клуб", 0.7 л, 37.5°; 1 бутилка уиски "Блек Рам", 1 л, 40°; 1 бутилка уиски "Грандс", 0.7 л, 40°; 1 бутилка водка "Абсолют" - круша, 1 л, 40°; 1 бутилка уиски "Тичърс", 1 л, 40°; 1 бутилка узо "Мириос", 1 л, 37.5°; 1 бутилка ракия "Костенец мускатова", 0.7 л, 38°; 1 бутилка ракия "Сухиндол", 0.7 л, 40°; 1 бутилка зърнена напитка "Асеновград", 0.7 л, 40°; 1 бутилка ракия "Хан Крум", 0.7 л, 40°; 1 бутилка джин "Бифийтър", 1 л, 40°; 1 бутилка уиски "Клен Макгрегър", 0.7 л, 40°, всичките облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност, иззети от "Кабо-7" ЕООД с опис на иззети стоки към Протокол за осъществени контролни действия на лица, извършващи дейности с акцизни стоки № 1274/23.04.2010 г.
ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част, относно отмяната на наказателно постановление № № 91/21.06.2010 г. на Началника на Митница Пловдив, В ЧАСТТА МУ, с която на "Кабо-7" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул."Княгиня Мария Луиза" №34, Булстат: 160090124, представлявано от Б.Г.П., е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.; и В ЧАСТТА МУ, в която "Кабо-7" ЕООД, Булстат: 160090124, е лишено от право да упражнява търговска дейност в търговски обект – магазин за алкохол, цигари и захарни изделия в гр. Пловдив, ул."6-ти септември" №39, за срок от един месец.
Решението е окончателно.

 
123 Административно дело No 1836/2011, XI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Л.А.Г. ДИРЕКТОР НА ТД НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 25.11.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед Рег.№Пд-28-118/27.06.2011 г. относно налагане на дисциплинарно наказание на държавен служител от Държавна агенция “Национална сигурност”, издадена от Директора на ТДНС-Пловдив, с която е наложено дисциплинарно наказание “порицание” за срок от 6 месеца на мл.агент ІV степен Л.А.Г., експерт в сектор”12” на отдел “1” към ТД “Национална сигурност”-Пловдив при Държавна агенция “Национална сигурност”.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
124 Административно дело No 1847/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни КАТАРЖИНА ЕСТЕЙТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 11.11.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 260900411 от 16.10.2009г., издаден от Е.Д.Г. - гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Хасково, потвърден с Решение № 856/15.12.2009г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта на непризнат данъчен кредит в размер на 32 178,06 лв., ведно със съответните лихви за тази сума; както и в частта, с която е извършено увеличение на счетоводния финансов резултат за 2007 г. и 2008 г., съгласно чл.26, т.1 от ЗКПО, съответно в размер на 79 780, 45 лв. и 55 340, 33 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “КАТАРЖИНА ЕСТЕЙТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.*****, ул. „*****” № 33, с ЕИК по Булстат *****, представлявано от управителя С.Г.С., срещу Ревизионен акт /РА/ № 260900411 от 16.10.2009г., издаден от Е.Д.Г. - гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Хасково, потвърден с Решение № 856/15.12.2009г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в останалата й част.
ОСЪЖДА “КАТАРЖИНА ЕСТЕЙТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.*****, ул. „*****” № 33, с ЕИК по Булстат *****, представлявано от управителя С.Г.С. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2199,84 лв. (две хиляди сто деветдесет и девет лева и осемдесет и четири стотинки), съобразно отхвърлената част от жалбата, изчислено по съразмерност и компенсация.
Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
125 Административно наказателно дело (К) No 1860/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства Х.М.В. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 21.11.2011г.
Оставя в сила Решение № 103 от 06.06.2011 г. по НАХД № 488 по описа за 2011 г. на КРС.
Решението е окончателно.

 
126 Административно дело No 1888/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни К.Й.М. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 23.11.2011г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 2.11.20011г. с което е даден “ход по същество”
ОТХВЪРЛЯ жалба на К.Й.М. *** против Решение № 128/29.06.2011 г. на ТД на НАП - гр.Пловдив , с което е оставена без уважение жалба с вх. № 94-00-5835 от 23.06.2011г. на жалбоподателя срещу постановление № РД-10-214 от 31.05.2011г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки, на публичен изпълнител при ТД на НАП - гр.Пловдив.
ОСЪЖДА К.Й.М. , с ЕГН **********,***, жр Тракия, бл. 46, вх. Б, ет.9, ап.42 да заплати на ТД на НАП - гр.Пловдив съдебни разноски в размер на 150 лева.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
127 Административно дело No 1891/2011, XV състав Други административни дела ВЬОР-АНДОНОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 28.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Вьор-А.” ЕООД, с ЕИК 811208633, със седалище и адрес на управление: Благоевград, ул. “Васил Левски” № 60, с управител Т.Б.А. против Решение № РР-1159 от 16.03.2011г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив за отнемане на разрешително № 01610134 от 27.08.2008г. за водовземане от минерална вода.
ОСЪЖДА “Вьор-А.” ЕООД, с ЕИК 811208633, със седалище и адрес на управление: Благоевград, ул. “Васил Левски” № 60, с управител Т.Б.А. да заплати в полза на Басейнова дирекция за управление на водите- Източнобеломорски район с център Пловдив сумата в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
128 Административно дело No 1898/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕНИТА ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 30.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 901/17.05.2011 г. на Началника на митница Пловдив, потвърдено с Решение № 444/23.06.2011 г. на Директора на Агенция "Митници", което на "Денита" ООД, Булстат: 121190041, е отказано издаването на Удостоверение за освободен от акциз краен потребител.
ВРЪЩА административната преписката на Началника на митница Пловдив, за издаване на законосъобразен административен акт по искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител вх.№ ЗАДС-0900/23.03.211 г., подадено от "Денита" ООД със седалище в гр.София и адрес на управление бул."Драган Цанков" бл.59-63, вх.Б, ап.2, представлявано от Д.К.П., при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото решение.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Денита" ООД със седалище в гр.София и адрес на управление бул."Драган Цанков", бл.59-63, вх.Б, ап.2, представлявано от Д.К.П., разноски по делото в размер на 440 лв. /четиристотин и четиридесет лева/.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
129 Административно дело No 1902/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 09.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №1135 от 27.06.2011г. на началника на Митница Пловдив, с което “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, е задължено да доплати по ЕАД с №10BG003000H0100493 от 05.07.2010г. сумата от 593,27 лева, представляваща ДДС, ведно със законната лихва върху тази сума.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
130 Административно дело No 1908/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 15.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №1134 от 27.06.2011г. на началника на Митница Пловдив, с което “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, е задължено да доплати по ЕАД с №10BG003000H0100450 от 05.07.2010г. сумата от 506,56 лева, представляваща ДДС, ведно със законната лихва върху тази сума
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
131 Административно дело No 1917/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 08.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Садат” ООД, с ЕИК 825355508, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Левски” № 168, представлявано от управителя С.К., против решение № 1148 от 28.06.2011 г. на началника на Митница Пловдив, с което на основание чл.201, § 1, б.”а” от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 г. във връзка с чл.201, § 3, чл.214, § 1, чл.232, § 1, б.”б” от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 г. и чл.56 и чл.59, ал.2 ЗДДС е определено “Садат” ООД да доплати 196,59 лева ДДС, ведно със законна лихва.
ОСЪЖДА „Садат” ООД, с ЕИК 825355508, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Левски” № 168, представлявано от управителя С.К., да заплати на Митница Пловдив разноски в размер на 223 (двеста двадесет и три) лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

 
132 Административно наказателно дело (К) No 1930/2011, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 10.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1239 от 06.06.2011г., постановено по НАХД № 2369/ 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, ХІV - ти наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
133 Административно наказателно дело (К) No 1933/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ РОДОПИ АВТО ООД ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 18.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1292 от 10.06.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1893/ 2011 г.
Решението е окончателно.

 
134 Административно наказателно дело (К) No 1937/2011, XXI състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ М.Д.Ф. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 16.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1255 от 06.06.2011 година, постановено по НАХД № 662/2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, І наказателен състав, с което решение е отменено НП № 85/30.07.2010г. на Началник отдел “КПК” в РУ “СО” – Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
135 Административно наказателно дело (К) No 1940/2011, XXII състав Наказателни касационни производства КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД АНД КО КД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 10.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 955 от 28.04.2011г., постановено по НАХД №6839/2010г. по описа на Районен съд - гр.Пловдив, трети наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
136 Административно наказателно дело (К) No 1949/2011, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ НАФТЕКС ПЕТРОЛ ЕООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 17.11.2011г.
Потвърждава решениетоОставя в сила Решение № 1213 от 01.06.2011 г., постановено по НАХД № 6875/2010г., по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ н.с..
Решението не подлежи на обжалване.
 
137 Административно дело No 1957/2011, XVII състав Дела по ЗМСМА ФИГО-ПЛАСТ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 02.11.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 11 ОА 800 от 25.03.2011 г., издадена от Кмета на Община Пловдив Славчо Атанасов, с която на жалбоподателя е определена Такса за битови отпадъци в общ размер на 1139,71 лв. лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 134,39 лв. за периода от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г. във връзка с притежавания от дружеството недвижим имот – земя с площ 23634 кв.м., находяща се в гр. Пловдив, ул. “Брезовска” № 149.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на “ФИГО ПЛАСТ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.К.К., сторените по делото разноски в размер на 400 лв.(четиристотин лева).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
138 Административно дело No 1961/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ПИНОТ ТРЕЙДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 25.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Пинот Трейдинг” ООД, представлявано и управлявано от Кристиян Георгиев Димитров, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 115785935, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. Георги Бенев” № 3, чрез адв. Д.К. – САК, със съдебен адрес за връчване на призовки и съобщения: гр. София, ул. “Генерал Паренсов” № 22Б, ет.2, ап.13 срещу Решение № 127/29.06.2011 г., постановено от Сергей Георгиев Маринов – Директор на ТД на НАП – гр.Пловдив, с която е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ РД-10-232/10.06.2011 г.,издадено от публичен изпълнител Ирина А.Стоилова при ТД на НАП-Пловдив.
ОСЪЖДА“Пинот Трейдинг” ООД, представлявано и управлявано от Кристиян Георгиев Димитров, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 115785935, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. Георги Бенев” № 3, чрез адв. Д.К. – САК, със съдебен адрес за връчване на призовки и съобщения: гр. София, ул. “Генерал Паренсов” № 22Б, ет.2, ап.13 да заплати на ТД на НАП - Пловдив разноски по делото в размер на 150/сто и петдесет/ лв.
РЕШЕНИЕТО е окончателно .

 
139 Административно дело No 1963/2011, IV състав Други административни дела Г.Д.П. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 25.11.2011г.
С Определение № 13265/18.10.2011 г. на ВАС е разпоредил, че КОМПЕТЕНТЕН да се произнесе по жалба на Г.Д. Пейчева Административен съд - София - град.
 
140 Административно дело No 1975/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ПАЗАРДЖИК БТ АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 28.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 122 от 27.06.2011 г. на Директора на ТД на НАП - гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки, с изх. № 13/РД-16-138#4 от 09.06.2011г., издадено от Красимира Димитрова Тодорова - старши публичен изпълнител при ТД на НАП - гр. Пловдив, ИРМ – Пазарджик, на основание чл.121, ал.1 от ДОПК, във вр. с чл.124, ал.4, във вр. с чл.122, ал.1 от ДОПК, чл.195 от ДОПК, с което е наложена възбрана върху недвижими имоти, подробно индивидуализирани в същото, собственост на “ПАЗАРДЖИК-БТ” АД/ сега ”ПАЗАРДЖИК БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ” АД/, ЕИК по БУЛСТАТ 822100000 със седалище и адрес на управление, гр. Пазарджик, ул. “Д-р Никола Ламбрев” № 24, представлявано от изпълнителните директори П.Б.Т. и Д.Г.А., за обезпечаване събирането на данъци в предполагаем размер от 348 859,74 лв., които се очаква да бъдат установени при ревизията на дружеството, възложена със ЗВР № 1101044/28.02.2011г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки, с изх. № 13/РД-16-138#4 от 09.06.2011г., издадено от Красимира Димитрова Тодорова - старши публичен изпълнител при ТД на НАП - гр. Пловдив, ИРМ – Пазарджик на основание чл.121, ал.1 от ДОПК, във вр. с чл.124, ал.4, във вр. с чл.122, ал.1 от ДОПК, чл.195 от ДОПК, с което, е наложена възбрана върху недвижими имоти, подробно индивидуализирани в същото, собственост на “ПАЗАРДЖИК-БТ” АД/ сега ”ПАЗАРДЖИК БЪЛГАРСКИ ТЪРГОВСКИ МЕНИДЖМЪНТ” АД/, ЕИК по БУЛСТАТ 822100000 със седалище и адрес на управление, гр. Пазарджик, ул. “Д-р Никола Ламбрев” № 24, представлявано от изпълнителните директори П.Б.Т. и Д.Г.А., за обезпечаване събирането на данъци в предполагаем размер от 348 859,74 лв., които се очаква да бъдат установени при ревизията на дружеството, възложена със ЗВР № 1101044/28.02.2011г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и /или протест.

 
141 Административно дело No 1977/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПАЗАРДЖИК БТ АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 24.11.2011г.
ОТМЕНЯ Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 13/РД-16-138#6 от 09.06.2011г. издадено от Публичен изпълнител при ТД на НАП, гр. Пловдив, офис Пазарджик, потвърдено с Решение по жалба срещу постановление за налагане на обезпечителни мерки № 124 от 27.06.2011г. на Директора на ТД на НАП-гр. Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
142 Административно наказателно дело (К) No 1985/2011, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ВИНИСАД ЕООД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА срещу Решение № 164/24.06.2011г., постановено по НАХД № 51/2011г. по описа на Районен Съд – Асеновград, ІІІ н.състав.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
143 Административно дело No 1992/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 14.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Садат” ООД, ЕИК 825355508, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Левски” № 168, представлявано от управителя С.К., против решение № 1199 от 07.07.2011 г. на началника на Митница Пловдив, с което на основание чл.201, § 1, б.”а” от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 г. във връзка с чл.201, § 3, чл.214, § 1, чл.232, § 1, б.”б” от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 г. и чл.56 и чл.59, ал.2 ЗДДС е определено “Садат” ООД да доплати 3 109,52 лева ДДС, ведно със законна лихва от датата на поставяне на стоката под режим 25.05.2010 г. до окончателното погасяване на задължението.
ОСЪЖДА „Садат” ООД, с ЕИК 825355508, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Левски” № 168, представлявано от управителя С.К., да заплати на Митница Пловдив 274 (двеста седемдесет и четири) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
144 Административно дело No 2005/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 14.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Садат” ООД, ЕИК 825355508, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Левски” № 168, представлявано от управителя С.К., против решение № 1197 от 07.07.2011 г. на началника на Митница Пловдив, с което на основание чл.201, § 1, б.”а” от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 г. във връзка с чл.201, § 3, чл.214, § 1, чл.232, § 1, б.”б” от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 г. и чл.56 и чл.59, ал.2 ЗДДС е определено “Садат” ООД да доплати 5 501,63 лева ДДС, ведно със законна лихва от датата на поставяне на стоката под режим 01.04.2010 г. до окончателното погасяване на задължението.
ОСЪЖДА „Садат” ООД, с ЕИК 825355508, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Левски” № 168, представлявано от управителя С.К., да заплати на Митница Пловдив 296 (двеста деветдесет и шест) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
145 Административно дело No 2016/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни Е.Х.К.,
С.Д.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 08.11.2011г.
ОБЯВЯВА нищожността на отказ на заместник кмета на община Асеновград, обективиран в писмо с Изх.№94-Д-132 от 05.07.2011г., да допусне изменение на ПУП-ПРЗ, досежно УПИ ХХХVІІІ-СНС и УПИ ХХХІІ-СНС, кв.5 по плана на кв. Долни Воден, гр. Асеновград.
ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Асеновград за произнасяне по искането за допускане изменението на ПУП-ПРЗ, досежно УПИ ХХХVІІІ-СНС и УПИ ХХХІІ-СНС, кв.5 по плана на кв. Долни Воден, гр. Асеновград.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
146 Административно наказателно дело (К) No 2018/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НИКО 93-НЕНО НИКОЛОВ ЕТ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №160/21.06.2011г., постановено по НАХД №379/2011г. по описа на Районен Съд – Асеновград ІІ-ри н. състав, с което е отменено издаденото от Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №45636 – S003031/14.03.2011г., с което е наложено на основание чл.185 ал.2 във вр. с ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ на Нено Николов Николов като ЕТ “Нико 93 – Нено Николов” с адрес на управление гр.Пловдив, ЖР“Тракия”, бл.238, вх.“А” административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено от търговеца нарушение на чл.33 ал.1 във вр. с ал.2 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 ЗДДС.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
147 Административно дело No 2025/2011, XIV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.А.Д. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32990 ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 04.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Д. *** срещу заповед № 3Z - 462/19.07.2011 г. на командира на военно формирование 32990 – гр. Пловдив – бригаден генерал П. Л..
ОСЪЖДА И.А.Д. *** да заплати военно формирование 32990 – Пловдив сумата от 150,00 лв. за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.
 
148 Административно дело No 2036/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни М.Й.М. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 10.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Й.М., ЕГН ********** ***, против решение № 145 от 12.07.2011 г. на директора на Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив, с което оставена без уважение жалбата на лицето с вх.№ 28883/2001/ 000003 от 04.07.2011 г. срещу разпореждане за присъединяване с изх. № 28883/ 2001/000002 от 22.06.2011 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Пловдив – офис Пазарджик.
ОСЪЖДА М.Й.М., ЕГН ********** ***, да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – гр. Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
149 Административно наказателно дело (К) No 2038/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 2008 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 18.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1174 от 27.05.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 865/2011 г.
Решението е окончателно.

 
150 Административно наказателно дело (К) No 2039/2011, XXII състав Наказателни касационни производства Н.В.Г. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 10.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1074 от 12.05.2011г., постановено по НАХД № 7507/2010г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, ХІІ - ти наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
151 Административно наказателно дело (К) No 2041/2011, XXI състав Наказателни касационни производства М.С.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 16.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1195 от 30.05.2011 година, постановено по НАХД № 564/2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХV наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 16956/10/ 20.10.2011г. на Началник група в сектор “Пътна полиция” към ОДМВР – Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
152 Административно наказателно дело (К) No 2042/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства АКВАРЕЛ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 15.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1348 от 18.05.2011 г. на Районен съд Пловдив, VІІ н.с., постановено по НАХД № 2315 по описа на същия съд за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № К-21499/11.03.2011 г. на Директора на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив към КЗП, с което на “А.” ООД с ЕИК ********* е наложена имуществена санкзцияза нарушение на чл. 69, ал. 1 от ЗЗП и на основание чл. 211 от ЗЗП му е наложена глоба в размер на 5000 лв.


Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
153 Административно наказателно дело (К) No 2043/2011, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ А.Д.Х. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 17.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1216/01.06.2011г., постановено по НАХД № 1842/2011г., по описа на Районния съд – Пловдив /ПРС/, ХІІ н.с.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
154 Административно наказателно дело (К) No 2045/2011, XX състав Наказателни касационни производства А.П.К. РУ НА МВР СТАМБОЛИЙСКИ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 16.11.2011г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1271/08.06.2011г. на Пловдивски районен съд, ХІІ-ти наказателен състав, постановено на по н. а. х. д. № 1617/2011г.
Решението не подлежи на оспорване.
 
155 Административно наказателно дело (К) No 2050/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ СЕНТРАЛ ПАРК ООД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 21.11.2011г.
Оставя в сила Решение № 1355 от 17.06.2011 г. по НАХД № 2385 по описа за 2011 г. на ПРС
Решението е окончателно.

 
156 Административно наказателно дело (К) No 2054/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАЛТАБАК ЕООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 10.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1185 от 28.05.2011г., постановено по НАХД № 2094/ 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, ХVІІІ - ти наказателен състав и вместо него постановява:
ОСТАВЯ В СИЛА НП № 16-1601037 / 18.02.2011r. издадено от Директор на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Пловдив, с което на “Валтабак” ЕООД, със седалище и адрес на управление , в село Маноле, Община Марица, Област Пловдив е наложена имуществена санкция в размер на 1500 / хиляда и петстотин / лева за нарушение разпоредбите на чл.16, ал.1, т.1 от ЗЗБУТ, на основание чл. 55, във вр. с чл. 416, ал.5, във вр. с чл. 413, ал.2 от КТ.
Решението е окончателно.

 
157 Административно наказателно дело (К) No 2056/2011, XX състав Наказателни касационни производства НИКСТЕ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 15.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1342 от 03.06.2011 г. на Районен съд Пловдив, І н.с. постановено по НАХД № 1818 по описа на същия съд за 2011 г., потвърждаващо НП № 16-1600529/10.05.2010 г. на директора на Д”ИТ” гр. Пловдив.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
158 Административно наказателно дело (К) No 2061/2011, XXI състав Наказателни касационни производства Б И Б 2002 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.11.2011г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ съдебно решение №1229/05.06.2011г., постановено по НАХД №2405/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХІ-ви н. състав, с което е потвърдено издаденото от Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №42935 – 0085345/28.12.2010г., с което е наложено на основание чл.185 ал.2 във вр. с ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ на “Б и Б 2002”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул. “Свобода”№13 административно наказание – имуществена санкция в размер на 600 лева за извършено от търговеца нарушение на чл.33 ал.1, ал.2 от Наредба Н-18/13.12. 2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 ЗДДС, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ наказателно постановление/НП/ №42935 – 0085345/28.12. 2010г., с което е наложено на основание чл.185 ал.2 във вр. с ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ на “Б и Б 2002”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Свобода”№13 административно наказание – имуществена санкция в размер на 600 лева за извършено от търговеца нарушение на чл.33 ал.1, ал.2 от Наредба Н-18/13.12. 2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 ЗДДС.РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
159 Административно наказателно дело (К) No 2062/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ БИГА КОМЕРСИАЛ ЕООД Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 18.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1318 от 15.06.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 2367/2011 г.
Решението е окончателно.

 
160 Административно наказателно дело (К) No 2064/2011, XX състав Наказателни касационни производства ГАЙДАРОВ ТРЕЙД ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 01.11.2011г.
Оставя в сила Решение № № 1294/13.06.2011 г., постановено по н.ах.д.№ 3281 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
161 Административно дело No 2077/2011, XVII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Т.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 11.11.2011г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на делото.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2077/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив, Второ отделение, ХVІІ състав, като
ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Районен Съд - Първомай.

Определението не подлежи на обжалване.

 
162 Административно наказателно дело (К) No 2082/2011, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МАРКОНИ-МАРКО БИЛЮКОВ ЕТ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА 
Решение от 18.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 110 от 24.06.2011 г. на Районен съд Карлово, І н.с., постановено по НАХД № 63 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и /или на протест.

 
163 Административно дело No 2083/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АНЕТА-АНЕТА ПЕТРОВА ЕТ РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ НАЧАЛНИКА Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 10.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.В.П., в качеството й на ЕТ “А. – А.П.” – гр. Пловдив, с адрес на управление: ***, против отказ на началника на РДНСК Южен централен район с изх. № ДК-04-1023-00-983/29.06.2011 г. да разгледа жалба против заповед № 348/29.04.2011 г. на главния архитект на район “Тракия” при Община Пловдив, с която отказано одобряване на проект и издаване на разрешение за поставяне по чл.56 от ЗУТ на “Стационарен преместваем обект за обществено-обслужващи дейности – автоуслуги” в УПИ І – многоетажен гараж, кв. 11 по плана на жил. група А – 1,2,3, ЖР “Тракия”, Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
164 Административно дело No 2086/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни К.П.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 03.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.П.С. ***-В-5, против Решение по жалба срещу действия на публичен изпълнител № 142/08.07.2011 г. на Директора на ТД на НАП, с което е потвърдено постановление № 66972/2002/000021/14.06.2011 г. на публичен изпълнител при РД-Пловдив на АДВ офис Хасково.
ОСЪЖДА К.П.С. ***-В-5, да заплати на Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно.

 
165 Административно наказателно дело (К) No 2091/2011, XXI състав Наказателни касационни производства МУЛТИКОМЕРС-97 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 21.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1456 от 07.07.2011 година, постановено по НАХД № 3352 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 45396-S005064/ 09.03.2011г. на Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
166 Административно наказателно дело (К) No 2094/2011, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БИЛДИНВЕСТ ГРУП - ВД ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 16.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1234 от 06.06.2011г., постановено по НАХД № 8593/ 2010г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, ХХVІ - ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
167 Административно наказателно дело (К) No 2095/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ИЛИЯ АПОСТОЛОВ ИДА ТЕХНИКС ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 18.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1378 от 24.06.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 225/2011 г.
Решението е окончателно.

 
168 Административно наказателно дело (К) No 2096/2011, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА БТК АД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 16.11.2011г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 1210/01.06.2011г., постановено по нахд № 2401/2011г. по описа на Районен съд, гр. Пловдив, ХV нак.състав и вместо него
ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 0127/05.05.2010г., издадено от председателя на Комисия за регулиране на съобщенията, гр.София, с което на “Българска телекомуникационна компания” АД, ЕИК 831642181 със седалище и адрес на управление- гр.София, бул. “Тотлебен”, № 8 е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл. 335, ал.1 от Закон за електронните съобщения /ЗЕС/ за нарушение по чл. 335, ал.1 ЗЕС, във връзка с чл. 31, ал.1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга, във връзка с чл. 336 от ЗЕС.
Решението е окончателно.
 
169 Административно наказателно дело (К) No 2097/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства С.К.Я. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 10.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1432 от 30.11.2010г., постановено по НАХД № 3038/2011г. на Пловдивския районен съд и вместо това постанови:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1601198 от 20.04.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив, с което на С.Я.К. с ЕГН **********, ръководител финансов отдел в “А.И.” ООД, гр. Пловдив е наложено административно наказание глоба в размер на 10000 лв. за нарушение на чл. 415 ал.2 във вр. с чл. 402 ал.2 от Кодекса на труда, като на основание чл. 415в от КТ намаля размера на наложеното административно наказание глоба от 10000лв. /десет хиляди лева/ на 100лв. /сто лева/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
170 Административно наказателно дело (К) No 2098/2011, XX състав Наказателни касационни производства РОЯЛ КЛУБ БГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.11.2011г.
ОТМЕНЯ съдебно Решение № 1343 от 17.06.2011г., постановено по НАХД № 8594/11г. по описа на Районен съд – Пловдив, Х н.състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1600834/08.11.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – гр.Пловдив, с което на “Роял клуб”.БГ”ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК – 201041621, гр.Пловдив, ул.”Опълченска”№, е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 20 000 лева за нарушение по чл.415 ал.2 във вр. с чл.402 ал.2 от КТ, на основание чл.415 ал.2 от КТ, като вместо това ПОСТАНОВЯВА
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600834/08.11.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – гр.Пловдив, с което на “Роял клуб”.БГ” ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК – 201041621, гр.Пловдив, ул.”Опълченска”№, е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 20 000 лева за нарушение по чл.415 ал.2 във вр. с чл.402 ал.2 от КТ, на основание чл.415 ал.2 от КТ.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
171 Административно наказателно дело (К) No 2099/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.Е.Б. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 17.11.2011г.
ОТСТАВЯ В СИЛА решение № 1375 от 24.06.2011 г., постановено по НАХД 2640 по описа на Районен съд Пловдив, ХХ н.с. за 2011 г., с което решение е отменено НП № 40114- 5002029/29.10.2010 г. на зам. териториалния директор на ТД на НАП – гр. Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест. 
172 Административно наказателно дело (К) No 2100/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.Е.Б. Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 21.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1374 от 24.06.2011г., постановено по НАХД 2618 по описа на Районен съд Пловдив, ХХ н.с. за 2011 г.
Решението е окончателно.

 
173 Административно наказателно дело (К) No 2101/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства Г.Н.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 01.11.2011г.
Оставя в сила Решение № 1351/18.05.2011г., постановено по н.ах.д.№ 2073 по описа за 2011г. на Районен съд-Пловдив.
Решението е окончателно.

 
174 Административно наказателно дело (К) No 2102/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНО СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ СВ.ИВАН РИЛСКИ ЕООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 15.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1307/14.06.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 5399/2010 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
175 Административно наказателно дело (К) No 2103/2011, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 17.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1264/08.06.2011г., постановено по НАХД № 1649/2011г., по описа на Районен съд Пловдив/ПРС/, ХVІІ н.с.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
176 Административно дело (К) No 2105/2011, XIX състав Касационни производства Й.Н.Й. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА 
Решение от 18.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2253 от 10.06.2011 г. на Районен съд Пловдив, ХVІ граждански състав, постановено по а.х. дело № 1374 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или на протест.

 
177 Административно наказателно дело (К) No 2112/2011, XX състав Наказателни касационни производства ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 16.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 112 от 28.06.2011г., постановено по НАХ дело № 145 по описа на Районен съд- Карлово за 2011г., ІІ-ри наказателен състав.
Решението е окончателно.
 
178 Административно дело No 2123/2011, I състав Други административни дела СЮРПРИЗ 777-АТАНАС ШАРАНКОВ ЕТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 03.11.2011г.
ОТМЕНЯ Определението за даване на ход по същество на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.Ш., в качеството му на едноличен търговец с фирма „СЮРПРИЗ 777 – А.Ш.”, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. „Бадемите” № 37, срещу предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки изх. № 259 от 19.07.2011 г., издадено от държавен здравен инспектор Т.И.А., при Регионална здравна инспекция Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2123/2011год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.


 
179 Частно административно дело No 2136/2011, X състав Частни администр. дела Б.А.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 25.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.А.Б. срещу Решение № 302 от 20.07.2011 година на Директор ТП на НОИ – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2136/2011 година по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок от днес пред Върховния административен съд.

 
180 Административно наказателно дело (К) No 2138/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ С.М.С. Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 21.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 39 от 27.06.2011 г. на Районен съд – гр. Първомай, ІІІ н.с., постановено по НАХД № 63 по описа на същия съд за 2011г.
Решението е окончателно.

 
181 Административно дело (К) No 2139/2011, XXIII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ Р.Т.Р. Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 16.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №234 от 16.06.2011г. по АХ дело №1815 по описа на Районен съд- Асеновград за 2010г., V-ти граждански състав, с което е обявена нищожността на Решение №1262А от 04.12.2009г. и на Решение №1262А от 26.11.2009г., издадени от ОбСЗ- Лъки.
Решението е окончателно.

 
182 Административно наказателно дело (К) No 2147/2011, XXII състав Наказателни касационни производства С.Ф.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 15.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1459 от 09.06.2011г., постановено по нахд № 3039, по описа на ПРС за 2011г.
Решението е окончателно.


 
183 Административно наказателно дело (К) No 2149/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства МАКСИМА БЪЛГАРИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 01.11.2011г.
Оставя в сила Решение № 1203/31.05.2011г., постановено по н.ах.д.№ 2509/2011г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
184 Административно наказателно дело (К) No 2151/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДКЕВР СОФИЯ ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 21.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1287 от 10.06.2011г., постановено по НАХД №1783/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХVІ н. състав, с което е отменено издаденото от Председателя на ДКЕВР наказателно постановление/НП/ №НП-27/28.10.2010г., с което е наложена основание чл.206 ал.1 от Закона за енергетиката/ЗЕ/ на “ЕВН България Електроснабдяване”АД с адрес на управление гр.Пловдив,ул.”Христо Г. Данов”№37имуществена санкция в размер на 100 000 лева за нарушение на условията на т.3.7.4. от издадената на Дружеството лицензия №Л-141-11/13.08.2004г.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
185 Административно наказателно дело (К) No 2153/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ИЛЧО 90 ИЛИЯ ЧОРБОВ ЕТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 15.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1352/20.06.2011 г. постановено по НАХД № 2301 по описа на Районен съд Пловдив, ХХ н.с.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и/или протест.


 
186 Административно наказателно дело (К) No 2155/2011, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ НАФТЕКС ПЕТРОЛ ЕООД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1238 от 06.06.2011г., постановено по НАХД № 6785/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІ наказателен състав.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
187 Административно наказателно дело (К) No 2156/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ОПТИМАЛ - 2009 ЕООД РУСО-ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 21.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 1329 от 16.06.2011 година, постановено по НАХД № 2101 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІІ наказателен състав, с което решение е потвърдено Наказателно постановление /НП/№301/01.03.2011година на Началника на “КПК” в РУСО - Пловдив.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
188 Административно наказателно дело (К) No 2158/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДЖЕЙ ВИ КИ НЕДЯЛКА ЧАЛЪМОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 18.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 1446 от 06.07.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 3122/2011 г. и вместо това ПОСТАНОВЯВА
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 45153-S0003723 от 01.03.2011 г., издадено от Директора на дирекция "Контрол" при ТД на НАП-гр.Пловдив срещу ЕТ "Джей Ви Ки-Н.Ч." със седалище в *** и адрес на управление ***, Булстат: ***.
Решението е окончателно.
 
189 Административно наказателно дело (К) No 2159/2011, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Т.Ю. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 17.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1445/06.07.2011г., постановено по НАХД № 3099/2011г., по описа на Районния съд – Пловдив /ПРС/, ХV н.с.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
190 Административно наказателно дело (К) No 2160/2011, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ ШАРП ЕООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 14.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 1314 от 18.05.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 2341 по описа на Районен съд Пловдив за 2011 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № І-Б-13 от 28.02.2011 г. на директора на РЗИ Пловдив, с което на “Шарп” ЕООД, с ЕИК 115861233, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Цариградско шосе” № 26, представлявано от управителя В.С.З., за нарушение на чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при който се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места и на основание чл.229, ал.3 от Закона за здравето е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
191 Административно наказателно дело (К) No 2162/2011, XXI състав Наказателни касационни производства Р.П.Р. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 17.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1373/23.06.2011 г. постановено по НАХД № 1793 по описа на Районен съд Пловдив за 2011 г. в обжалваната част, с която е потвърдено и изменено НП № 36-0000185/17.02.2011 г. на и.д. Началник ОО “КД-ДАИ”, гр. Пловдив, в ЧАСТТА, с която на касатора са наложени следните административни наказания: глоба в размер на 1000 лв. нарушение по чл. 103, ал. 1 от ЗАвП вр. чл. 43, ал. 1, т. 2 от Наредба № 40 от 14.01.2004 г. на МТ; глоби в размер на 1500 лв. НАМАЛЕНИ на по 1000 лв. за нарушения по чл. 103, ал. 1 от ЗАвП вр. чл. 43, ал. 1, т. 1 от Наредба № 40 от 14.01.2004 г. и чл. 103, ал. 1, т. 1 от ЗАвП вр. с чл. 42а, т. 5 от наредба № 40 от 14.01.2004 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
192 Административно наказателно дело (К) No 2163/2011, XIX състав Наказателни касационни производства КАМИК ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 18.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1388/28.06.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 2649/2011 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
193 Административно дело No 2166/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Л.А.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 15.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.А.Б.,***, кантора № 104 срещу Ревизионен акт /РА/ № 241005396/18.03.2011г., издаден от Дешка Стефанова Станева- гл. инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, офис Ст.Загора, потвърден с Решение № 625 08.07.2011год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, с който е определен дължим ДДС в размер на 15046,67лв. и лихви в размер на 2330,22лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА Л.А.Б., ЕГН *****, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата 798 лв. /седемстотин деветдесет и осем лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
194 Административно дело No 2202/2011, XIII състав Дела по ЗМСМА /троен състав/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЪРВОМАЙ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Определение от 24.11.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата – заповед № ЗД-06-10/09.VІІІ.11 г. на Областния управител на Област Пловдив против решение № 541/15.VІІ.11 г. на Общински съвет Първомай.
Оставя без уважение искането за присъждане на разноски от страна на жалбоподателя.
Прекратява производството по АХД 2202 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 г.
Настоящото определение подлежи на обжалване в седемдневен срок от днес за присъствалите страни, а за неприсъствалата от датата на съобщаването.

 
195 Административно наказателно дело (К) No 2205/2011, XX състав Наказателни касационни производства К.Е.Б. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1425 от 05.07.2011 г., постановено по НАХД № 2624 по описа на районен съд Пловдив, Х н.с., за 2011 г. като вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП № 40073-S002036 от 29.10.2010 г. на зам.териториалния Директор на ТД на НАП - гр.Пловдив, с което на касатора за нарушение на чл.5 ал.4 т.2 от КСО и чл.3 ал.3 т.1 във вр. с чл.2 ал.2 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. на МФ за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица издадена на осн. чл.5 ал.6 от КСО и на основание чл.355 ал.1 от КСО е наложена глоба в размер на 50 лева. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
 
196 Административно наказателно дело (К) No 2207/2011, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САРС ГРУП ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 21.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1490 от 14.07.2011 година, постановено по НАХД № 1645/2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІV наказателен състав, с което решение е отменено НП № 309/15.02.2010г. на Началника на Митница - Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
197 Административно наказателно дело (К) No 2208/2011, XX състав Наказателни касационни производства КАМИК ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 16.11.2011г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1424/05.07.2011г. постановено по нахд № 2660/2011г. на ПРС, Х н.с.
Решението е окончателно.
 
198 Административно наказателно дело (К) No 2209/2011, XXII състав Наказателни касационни производства С.И.Д. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 15.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1360 от 20.06.2011г., постановено по нахд № 1280, по описа на ПРС за 2011г. и вместо него постанови:
ОТМЕНЯ НП № 36-0000077/28.01.2011г. издадено от Началник сектор – “Контрол и АНД”, гр. Пловдив, с което на основание чл. 105 от ЗАвП на СТИЛИЯН И.Д., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 150 лв. за нарушение на чл. 40 от Наредба № 34 от 06.12.1999г. на МТ.
Решението е окончателно.

 
199 Административно наказателно дело (К) No 2210/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства А.А.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 21.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1524 от 20.07.2011г., постановено по НАХД № 2701/2011г. по описа на ПРС за 2011г., XХVІ н.с., с което е потвърдено Наказателно постановление (НП) № 36-0000366 от 04.04.2011г. на началник сектор “Контрол и АНД” – гр. Пловдив.
Решението е окончателно.

 
200 Административно наказателно дело (К) No 2212/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства А.М.К. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 01.11.2011г.
Оставя в сила Решение № 1455/09.06.2011 г., постановено по н.ах.д.№ 2911 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
201 Административно наказателно дело (К) No 2213/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ И.С.К. Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА 
Решение от 18.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1442 от 06.07.2011 г. по н.а.х.д. № 3381 по описа на Районен съд - Пловдив, ХVІІІ н.с., за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
 
202 Административно дело (К) No 2214/2011, XXIV състав Касационни производства Т.Д.М.,
А.Д.М.
ОСЗГ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 15.11.2011г.
ОСТАВЯ в сила решение от 02.11.2010 г., постановено по АХД № 16210/2009 г. на Пловдивският районен съд.
Решението е окончателно.
На основание чл. 138 от АПК, на страните да се изпрати препис от решението.

 
203 Административно дело No 2217/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни Х.А.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 25.11.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване с №1112839 от 11.05.2011г., издаден от Д.Д.В.- инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №681 от 26.07.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който е отказано възстановяване/прихващане на сумата от 72 797,88 лева, представляваща лихви за възстановен ДДС в размер на 212 630,63 лв. за периода 26.11.2007г. – 29.02.2008г., съгласно РА с №161004590 от 14.01.2011г., за погасяване на изискуеми публични задължения в размер на 10 767,38 лв., представляващи ДДС по справка-декларация с №1600-169-8793 от 11.04.2011г.
ИЗПРАЩА преписката на ТД- Пловдив на НАП за постановяване на акт, съоб-разно изложените в настоящето решения съображения, които са задължителни.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”- Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Х.А.Д.,***, сумата от 720,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
204 Административно дело No 2222/2011, XIII състав Дела по ЗСП Н.А.Ш. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 29.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Н.А.Ш. ***, против Заповед № ПЦ1-08-558/07.07.2011 г. на Директора на Д ”СП” – гр. Пловдив, с която на жалбоподателя е отказано отпускане на еднократна помощ по чл. 16 от ППЗСП.
Решението подлежи на обжалвана в 14-дневен срок от деня на съобщаването на страните за изготвянето му.

 
205 Административно дело No 2229/2011, II състав Дела по ЗМВР П.И.И. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 25.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.И. ***, против отказ на Началник сектор “ПП” при ОД на МВР – Пловдив да бъде извършена регистрация на МПС, обективиран в писмо № ИЯ/КАТ-6302/ 26.07.2011 г.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
206 Административно дело No 2240/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни РВС ПАН ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 10.11.2011г.
Оставя без уважение молбата на “РВС-Пан” ЕООД за присъединяване на адм.д.№ 2769/2011г., 18 състав на АС – Пловдив към адм.д.№ 2240/2011г., 6 състав на АС-Пловдив.
Оставя без разглеждане жалбата на “РВС - Пан” ЕООД, седалище/адрес на управление, гр.Стара Загора, ул.”Света Богородица” № 98, представлявано от управителя Светломира Р. Пантелеева против Решение № 149 от 19.07.2011г. на Директора на ТД на НАП, гр.Пловдив.
Прекратява производството по адм.д.№ 2240/2011г., 6 състав, АС – Пловдив.
Заличава дата на съдебно заседание – 16.11.2011г., 15.00 ч.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от съобщението за постановяването му.
Препис от определението да бъде изпратен на страните, като на жалбоподателя и по факс.
Да се върне адм.д.№ 2769/ 2011г. на 18 състав, АС – Пловдив.

 
207 Административно дело No 2241/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАР. ИМ. ЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 21.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЗАР. ИМ. ЕКС” ООД с ЕИК123027840 със седалище и адрес на управление :гр.Стара Загора,ул.”Васил Левски”№4,ет.8,ап.22 против Решение № 150/21.07.2011 г. на и.д. длъжността Директор на ТД на НАП Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки с №24/РД-10-19/04.07.2011г. на публичен изпълнител Жулиета Славова при ТД на НАП – Пловдив,ИРМ Стара Загора.

ОСЪЖДА“ЗАР. ИМ. ЕКС” ООД с ЕИК123027840 със седалище и адрес на управление :гр.Стара Загора,ул.”Васил Левски”№4,ет.8,ап.22 да заплати на ТД на НАП - Пловдив разноски по делото в размер на 150/сто и петдесет/ лв.
РЕШЕНИЕТО е окончателно

 
208 Административно наказателно дело (К) No 2250/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВЕКАТЕХ ЕООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 18.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1431/05.07.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 2409/2011 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
209 Административно наказателно дело (К) No 2251/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПРОЕКТАНТСКА КЪЩА АКАНТ ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 21.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1394/27.06.2010г., постановеното по НАХД №2876/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХІІ н. състав, с което е отменено издаденото от Директор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №43744 – S005003/31.01.2011г., с което е наложено на основание и за нарушение на чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ на “Проектантска къща Акант”ЕООД с адрес на управление *** административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
210 Административно наказателно дело (К) No 2252/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ И.П.У. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 15.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1317/16.05.2011 г. на Пловдивския районен съд, Х н.с., постановено по НАХД № 2278 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.


 
211 Административно наказателно дело (К) No 2253/2011, XIX състав Наказателни касационни производства АГРОАСУ ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 18.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1103 от 16.05.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1743/2011 г.
Решението е окончателно.

 
212 Административно наказателно дело (К) No 2254/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Л.К. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 16.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1385 от 27.06.2011 година, постановено по НАХД № 2746 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 36-0000383/14.04.2010г. на Началник ОО “КД-ДАИ” - Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
213 Административно наказателно дело (К) No 2255/2011, XX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА ОПЕРА-ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 16.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1529 от 21.07.2011г., постановено по НАХ дело № 609 по описа на Районен съд - Пловдив за 2011г., ХХVІ-ти наказателен състав, КАТО ВМЕСТО НЕГО
ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 16-1600867 от 13.01.2011г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на “Държавна опера”Пловдив на основание чл. 416, ал.5 от Кодекса на труда/КТ/, вр. с чл. 414, ал.1 от с.к. е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева за нарушение на чл. 333, ал.3 от КТ.
Решението е окончателно.

 
214 Административно наказателно дело (К) No 2256/2011, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА ПЛОВДИВ К.Т.Н. Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 14.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1452 от 07.07.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 2754 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
215 Административно наказателно дело (К) No 2257/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ ПЕРФЕКТ 2000 ООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 04.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 1537 от 22.07.2011г., на Районен съд - Пловдив, Х н.с., постановено по НАХД № 4230 по описа на същия съд за 2011г., с което е отменено Наказателно постановление № НП Х – Б – 85/01.06. 2011г. на Директора на РЗИ – Пловдив, с което на основание чл. 212 ал. 32 от Закона за здравето /ЗЗдр./ на ”П. – 2000”ООД – гр.Пловдив, е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1 000 / хиляда/ лева за административно нарушение по чл.44 от ЗЗдр..

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
216 Административно наказателно дело (К) No 2258/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТПК АТМОС ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА 
Решение от 18.11.2011г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1517 от 19.07.2011 г., постановено по НАХД № 1688 на Пловдивския районен съд, Х н.с., по описа за 2011 г. на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
217 Административно наказателно дело (К) No 2259/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДЖЕЙ ВИ КИ НЕДЯЛКА ЧАЛЪМОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 18.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1501/15.07.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 3127/2011 г. по описа на същия съд, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 45146- S003727/01.03.2011 г., издадено от Директора на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП - гр. Пловдив, с което на ЕТ “Джей Ви Ки - Недялка Чалъмова” – гр. Куклен, на основание чл. 180, ал. 2, вр. с чл. 180, ал. 1 от ЗДДС, във вр. с чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС, във вр. с чл. 119, ал. 1 от ЗДДС е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 /петстотин/ лева, за извършено нарушение по чл. 180, ал. 2 от ЗДДС, във с чл. 180, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС, във вр. с чл. 119, ал. 1 от ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
218 Административно наказателно дело (К) No 2261/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ М.Х. Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 21.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1487 от 13.07.2011г. по НАХД № 2734 по описа на ПРС за 2011 г., ХХV н.с., с което е отменено наказателно постановление /НП/ №36 – 0000376/12.04.2011г. на Началник ОО”КД – ДАИ” гр. Пловдив.
Решението е окончателно.

 
219 Административно наказателно дело (К) No 2263/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ЗАПРИ-2 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 01.11.2011г.
Оставя в сила Решение № 1479/13.07.2011г. на РС-Пловдив, постановено по н.ах.д.№ 1699/2011г. на РС – Пловдив.
Решението е окончателно.

 
220 Административно наказателно дело (К) No 2264/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ГАНЧЕВ СТРОЙРЕСУРС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 16.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №8494/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХVІ н. състав съдебно решение №1057 от 11.05. 2011г., с което е потвърдено издаденото от Директор на Дирекция Обслужване” в ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление /НП/№41588-S003538 от 01.12.2010г., с което на “Г. стройресурс”ЕООД с адрес на управление гр. Пловдив, ЖР”Тракия”, бл.210, ет.5, ап.19 е наложена на основание чл.179 пред. трето от Закона за данък добавена стойност/ЗДДС/ имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.125 ал.3 във вр. с ал.5 ЗДДС.
ОБЕЗСИЛВА разпореждане №4896 от 12.04.2011г. на Районен съд – Пловдив по НАХД №8494/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХVІ н. състав, с което е върната жалба на Диана П. срещу разпореждане от 29.03.2011г.
ОТМЕНЯ наложената на Диана Тенчева П. от гр.Пловдив на длъжност “призовкар” в РС – Пловдив с протоколно определение от 07.03. 2011г. глоба в размер на 100 лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
221 Административно наказателно дело (К) No 2265/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЖЕЙ ВИ КИ НЕДЯЛКА ЧАЛЪМОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 09.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1595 от 01.08.2011г. по НАХ дело №3119 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХХVІ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №45150-S003731 от 01.03.2011г., издадено от директора на Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, с което на ЕТ”Джей Ви Ки- Недялка Чалъмова” е наложена имуществена санкция в размер на 650,18 лева.
Решението е окончателно.

 
222 Административно дело (К) No 2268/2011, XXIV състав Касационни производства М.И.Г.,
И.И.С.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 15.11.2011г.
ОСТАВЯ в сила решение № 2680 от 06.07.2011 г., постановено по АХД № 994/2011 г. на Пловдивския районен съд.
Решението е окончателно.

 
223 Административно наказателно дело (К) No 2269/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ГАНЧЕВ СТРОЙРЕСУРС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 18.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 825 от 11.04.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 8493/2011 г.
Решението е окончателно.

 
224 Административно наказателно дело (К) No 2270/2011, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИНСА ЕООД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1557 от 26.07.2011г., постановено по НАХД № 1027/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІV н.състав.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
225 Административно дело No 2272/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни СРЕБРИНО 2002 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 16.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “СРЕБРИНО 2002” ООД в несъстоятелност, ЕИК ***, адрес на управление – гр. Пазарджик, ул. “Цар Шишман” № 7, ет. 1 срещу ревизионен акт /РА/ № 241101128/17.05.2011 г. издаден от В.Т.С. – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Стара Загора в потвърдената с решение № 666 от 19.07.2011 г. на Директора на “ОУИ” гр. Пловдив ЧАСТ, с която на жалбоподателя за данъчни периоди м. август и м. октомври 2010 г. са определени допълнително данъчни задължения по ЗДДС общо в размер на 183 122,01 лв., във връзка с декларирани, но непризнати ВОД с получател PIO IMPORT EXPORT, Румъния и са начислени са начислени прилежащи лихви за забава в размер на 9 694,46 лв
ОСЪЖДА “СРЕБРИНО 2002” ООД в несъстоятелност, ЕИК ***, адрес на управление – гр. Пазарджик, ул. “Цар Шишман” № 7, ет. 1, със синдик С.М.Ж., да заплати на Дирекция “ОУИ” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 4306 (четири хиляди триста и шест) лева, представляващо възнаграждение за юрисконсултската защита.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за страните.
 
226 Административно дело No 2283/2011, XI състав Други административни дела Д.Д.В. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 24.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение за отказ на достъп от 04.08.2011 г. на Кмета на Район Централен по заявление по Закона за достъп до обществена информация вх.№ ЗДОИ-16/08.07.2011 г. на Д.Д.В. *** и връща преписката със задължаване за произнасяне от страна на административния орган съобразно дадените в мотивната част на решението указания.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
227 Административно наказателно дело (К) No 2289/2011, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ А.Я.Я. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 15.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 246 от 26.07.2011г. постановено по нахд № 246 по описа на Карловски районен съд за 2011г.
Решението е окончателно.

 
228 Административно наказателно дело (К) No 2290/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 17.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 26 от 15.04.2011 г постановено по НАХД № 12 по описа на Районен съд Първомай, ІІІ н.с. за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № 161/11.12.2010 г. издадено от кмета на Община Първомай, с което на ИА“Автомобилна администрация” гр. София, на осн. чл. 123, ал. 1 от ЗМДТ е наложено административно наказание – имуществена санкция: ГЛОБА в размер на 100 лв. за нарушение на чл. 17, ал. 2 вр. § 21 от ПЗР на ЗМДТ

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
229 Административно дело No 2294/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни ДИЯНА-91-ПЕТЪР ПОПОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 15.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Петър Атанасов Попов в качеството му на едноличен търговец с фирма – ЕТ”Дияна-91-Петър Попов”, против Решение № 157 от 01.07.2011 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на едноличния търговец против Разпореждане № 0572/2010/00004/07.07.2011 г. по изпълнително дело № 572/2010 г. на Старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив.
ОСЪЖДА Петър Атанасов Попов в качеството му на едноличен търговец с фирма – ЕТ”Дияна-91-Петър Попов”, с адрес: село Козарско,ул. “Втора” № 4 да заплати на Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив сумата от 150лв. (сто и петдесет лева), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
230 Административно дело No 2305/2011, VIII състав Други административни дела ЛЕМИ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 02.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Леми” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. “Васил Левски” №1, ап.29, против Заповед №37834-0044041 от 19.08.2010г., издадена от директора на ТД- Пловдив на НАП, с която са наложени ПАМ запечатване и забрана на достъпа до търговски обект, представляващ магазин за обувки, находящ се в гр. Асеновград, ул. “Трети март“ №34, стопанисван от ”Леми” ООД, за срок от един месец.
ОСЪЖДА “Леми” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. “Васил Левски” №1, ап.29, да заплати на ТД- Пловдив на НАП сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
231 Административно наказателно дело (К) No 2310/2011, XXII състав Наказателни касационни производства А.Н.М. ШЕСТО РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 14.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решението от 09.06.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 7896 по описа на Пловдивския районен съд за 2010 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
232 Административно наказателно дело (К) No 2314/2011, XX състав Наказателни касационни производства Р.Х.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1549 от 25.07.2011 г. постановено по НАХД № 3262 от 2011 г. по описа на Районен съд Пловдив, V н.с. РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
233 Административно наказателно дело (К) No 2315/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА В.И.К. Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 09.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1172 от 27.05.2011г. по НАХ дело №2162 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., ХХІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №16-1600339 от 18.03.2010г., издадено от директора на Дирекция ”Инспекция по труда”- Пловдив, с което на В.И.К., в качеството му на собственик на ЕТ”БЕСЛЕТ- В.К.”, е наложена глоба в размер на 2 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
234 Административно наказателно дело (К) No 2316/2011, XXI състав Наказателни касационни производства К.Е.Б. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 15.11.2011г.

ОТМЕНЯ решение № 1579 от 19.07.2011 г., постановено по НАХД № 2641 по описа на Районен съд Пловдив, VІІ н.с. за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № 40128 / 5002019/01.11.2010 г. на зам. териториалния директор на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на К.Е.Б. за нарушение на чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО и чл. 3, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. на МФ за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица, във вр. с чл. 5, ал. 6 от КСО и на основание чл. 355, ал. 1 от КСО е наложена глоба в размер на 50 лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест. 
235 Административно наказателно дело (К) No 2317/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства К.Е.Б. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 10.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1582 от 19.07.2011г., постановено по НАХД № 26-6/2011г., Пловдивският районен съд, вместо което постанови:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 40027-5002063 от 29.10.2010г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП-гр. Пловдив, упълномощен със Заповед № ЗЦУ/28 от 06.01.2010г. на Изпълнителния директор на НАП, с което на К.Е.Б., ЕГН ********** в качеството му на управител на “КАМИК” ЕООД, БУЛСТАТ 115126027 е наложено административно наказание глоба в размер на 1000лв. на основание чл. 104 ал.1 от Закона за здравното осигуряване за на нарушение на чл. 40 ал.1 т.1 б. “в” от Закона за здравното осигуряване.

Решението е окончателно.

 
236 Административно наказателно дело (К) No 2318/2011, XX състав Наказателни касационни производства К.Е.Б. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 16.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1581/19.07.2011г. постановено по нахд № 2647/2011г. на ПРС, VІІ н.с.Решението е окончателно.

 
237 Административно наказателно дело (К) No 2322/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ С.Г. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 15.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1512 от 18.07.2011г. , постановено по нахд № 1843 по описа на ПРС за 2011г.
Решението е окончателно.

 
238 Административно дело No 2325/2011, VI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.М.Й. НАЧАЛНИК СЕКТОР "МИГРАЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 10.11.2011г.
Отменя Заповед № ЯЗ/РЗМ-129 от 29.06.2011г. на Началник Сектор “Миграция” при ОД МВР-Пловдив, с която е отнето правото на постоянно пребиваване в Република България на А.М.Й.,***, гражданин на Турция.
Изпраща преписката на Началник сектор “Миграция” при ОД МВР-Пловдив за произнасяне по молба от на А.М.Й.,*** при съобразяване с указанията в обстоятелствената част на съдебното решение.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
239 Административно дело No 2329/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.П.Ф. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 07.11.2011г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на отказ на Гл.архитект на Район Централен при Община Пловдив, обективиран в писмо изх. №94006-30679/28.07.2011 г. относно заявление за издаване на виза за проектиране на инвестиционен проект за преустройство на таванско помещение в жилище на ул.”Весела” №3 гр.Пловдив.
ВРЪЩА делото като преписка на Главния архитект на Район Централен при Община Пловдив за произнасяне.
Решението е окончателно.

 
240 Административно дело No 2331/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Т.М.,
Т.А.К.,
Р.Н.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 30.11.2011г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №740 от 28.07.2011г. на заместник-кмета на община Карлово, с която е разпоредено премахване на “неподходящ по местоположение дървен навес с метален покрив, тип барака, с размери в план 4,10м. х 2,10м.”, изграден в УПИ VІ-1257,3772, кв.65 по плана на град Карлово, с административен адрес: гр. Карлово, ул. “Васил Левски” №10.
ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Карлово по компетентност.
ОСЪЖДА община Карлово да заплати на Р.Т.М., Т.А.К. и Р.Н.К.,***, общо сумата от 480,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението не подлежи на обжалване.

 
241 Административно наказателно дело (К) No 2332/2011, XIX състав Наказателни касационни производства Ч.Н.Ч. РУ ПОЛИЦИЯ - КАРЛОВО Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 15.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 136/02.08.2011 г. на Карловския районен съд, постановено по НАХД № 320/2011 г. по описа на същия съд, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 166/11 от 18.03.2011 г. на Началника на РПУ гр. Карлово, с което на Ч.Н.Ч.,***, на основание чл. 315, ал. 1, т. 1 от КЗ, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 400 /четиристотин/ лева, за извършено нарушение на чл. 315, ал. 1 пр. 2 от КЗ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
242 Административно дело No 2337/2011, X състав Дела по ЗОС ДЗЗД ГРЕБНИ СПОРТОВЕ-ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 10.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Дружеството по Закона за задълженията и договорите “Гребни спортове” град Пловдив, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. ”Ясна поляна”№3, против Заповед № 11ОА 2152 от 26.08.2011 година, издадена от Кмета на Община Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
243 Административно наказателно дело (К) No 2345/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДАСКАЛОВ-ЕЛ-2000-ДИМИТЪР ДАСКАЛОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 21.11.2011г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №131/26.07.2011г., постановено по НАХД № 165/2008г. по описа на Районен Съд – Карлово ІІІ н. състав, с което е потвърдено издаденото от Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №27558 - 0129951/15.08.2008г., с което е наложено на основание чл.185 ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ на Д.Я.Д като ЕТ “Даскалов – ЕЛ – 2000 – Димитър Даскалов” с адрес на управление гр.Карлово, ул.”Меден дол”№35, ет.”Б” ет.4, ап.22 административно наказание – имуществена санкция в размер на 1 000 лева за извършено от търговеца нарушение на чл.42 ал.2 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ издаденото от Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №27558 - 0129951/15.08.2008г., с което е наложено на основание чл.185 ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ на Д.Я.Д като ЕТ “Даскалов – ЕЛ – 2000 – Димитър Даскалов” с адрес на управление гр.Карлово, ул.”Меден дол”№35, ет.”Б” ет.4, ап.22 административно наказание – имуществена санкция в размер на 1 000 лева за извършено от търговеца нарушение на чл.42 ал.2 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
244 Административно дело No 2350/2011, X състав Дела по ЗДС ДИРЕКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ФИЛИАЛ ПЛОВДИ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 03.11.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД-00-100 от 28.07.2011 година на Областен управител на област с административен център Пловдив, с която е спряно производството по изземване на недвижим имот, актуван с АДС №3544 от 29.06.2000 година, предоставен за управление на Технически университет София, филиал Пловдив, относно сграда с идентификатор № 56784. 522.256.2 със ЗП от 144 кв.метра по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-487 от 2009 година на ИД на АГКК, находяща се в град Пловдив на ул.”Цар Асен”№24.
ИЗПРАЩА преписката на Областен управител на област с административен център Пловдив за продължаване на административно- производствените действия по изземване на недвижим имот - актуван с АДС №3544 от 29.06.2000 година, предоставен за управление на Технически университет София, филиал Пловдив, в частта относно сграда с идентификатор № 56784.522.256.2 със ЗП от 144 кв.метра по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-487 от 2009 година на ИД на АГКК, находяща се в град Пловдив на ул.”Цар Асен”№24.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
245 Административно дело No 2373/2011, IV състав Дела по ЗМВР Г.Н.Ч. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ-ИНСПЕКТОР ПРИ РПУ-КАРЛОВО Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.11.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на Г.Н.Ч., ЕГН **********,***, заповед за задържане на лице с рег.№ 178 от 16.08.2011 г. на полицейски орган П.И.П, инспектор при РУП Карлово, с която Г.Н.Ч., ЕГН **********,*** е задържан за срок от 24 часа.
ОСЪЖДА Районно управление “Полиция” град Карлово да заплати на Г.Н.Ч., ЕГН **********,***, сумата 160 (сто и шестдесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
246 Административно дело No 2376/2011, XVI състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ Д.П.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РАКОВСКИ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 02.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Д.П.Д. с ЕГН ********** *** срещу отказ на Общинска служба “Земеделие” гр. Раковски, изразен в писмо изх. № 08-00-210 от 09.08.2011 г. да получи достъп до обществена информация по заявление от 29.07.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2376/2011 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението.

 
247 Административно наказателно дело (К) No 2381/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ МУЛТИРАМА БЪЛГАРИЯ ООД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 01.11.2011г.
Отменя Решение № 1204/31.05.2011г., постановено по н.ах.д.№ 632/2011г. на Пловдивски районен в частта за отмяна на НП № К - 17181/03.12.2010г. на Главен Директор на ГД “ Контрол на пазара “ в КЗП, за наложена имуществена санкции на “Мултирама България” ООД – София в размер на 1 200 лв. за нарушение на чл.9 ал.1 от ЗЗП.
Вместо това постанови: Изменя НП № К - 17181/03.12.2010г. на Главен Директор на ГД “ Контрол на пазара “ в КЗП, за наложена имуществена санкция на “Мултирама България” ООД – София за нарушение на чл.9 ал.1 от ЗЗП, като намалява размерът от 1 200 лв., на 300 лв. .
Оставя в сила Решение № 1204/31.05.2011г., постановено по н.ах.д.№ 632/2011г. на Пловдивски районен съд в останалата обжалвана част.
Решението е окончателно.

 
248 Административно наказателно дело (К) No 2385/2011, XXII състав Наказателни касационни производства Г.Д.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 15.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1554 от 11.07.2011г., постановено по нахд № 726, по описа на ПРС за 2011г.
Решението е окончателно.

 
249 Административно дело No 2387/2011, VI състав Дела по ЗОС СДРУЖЕНИЕ АРМЕЙСКИ ГРЕБЕН КЛУБ ТРАКИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 01.11.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на Сдружение “Армейски гребен клуб Тракия”, гр.Пловдив против “нарушения в процедурата по изземване на недвижими имоти – общинска собственост”, осъществена в хода на извършено предварително изпълнение на Заповеди №№ 11ОА2148/26.08.2011г., 11ОА2145/26.08.2011г., 11ОА2154/26.08.2011г., 11ОА2152/26.08.2011г., 11ОА2147/26.08.2011г., издадени от Кмета на Община Пловдив на основание чл.65 ал.1 ЗОС.
Прекратява производството по адм.д.№ 2387/2011г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
250 Административно дело No 2389/2011, XIV състав Други административни дела А.Д.Г.   Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 02.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Д.Г. ***.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2389 / 2011год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.

 
251 Административно наказателно дело (К) No 2401/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 08.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 118/ 13.07.2011 г. по НАХД № 144 по описа за 2011 г. на РС - Карлово, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ НП № 16-1600954/ 16.02.2011 г. на Директора на Д”ИТ” – Пловдив, с което на основание чл.416, ал.5 вр. чл.413, ал.2 от КТ на Е. 2004” АД - Карлово е наложена “имуществена санкция” в размер на 1 500 лв., за нарушение на чл.275, ал.1 от КТ, като на основание чл.415в от КТ НАМАЛЯВА размера на наложената “имуществена санкция” от 1 500 лв. на 300 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
252 Административно дело No 2402/2011, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.А.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 25.11.2011г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед № 174/ 23.08.2011 г. на Кмета на Община Лъки на Кмета на Община Лъки, с която е наредено Е.А.П. *** в качеството му на собственик “да премахне временна незаконна постройка – дървен гараж, попадаща върху УПИ-VІ – хотел, кв.36 по ПУП на гр.Лъки”.
ОСЪЖДА Община Лъки следва да заплати на Е.А.П. *** направените разноски в размер на общо 110 лв.
Решението е окончателно – чл.215, ал.7 от ЗУТ.

 
253 Административно дело No 2407/2011, XIV състав Дела по ЗМВР В.Н.Н. ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 17.11.2011г.
ОТМЕНЯ по жалбата на В.Н.Н., ЕГН ********** ***, протокол за предупреждение от 31.08.2011 г. на полицейски орган при ОД - МВР гр. Пловдив, с което на жалбоподателя В.Н.Н., в качеството му на технически ръководител на строителен обект на основание чл.56 от ЗМВР е разпоредено във връзка с чл.323 от НК да бъде преустановена строителната дейност на обект – бл.5 в УПИ ІІ – 549, бл.6 в УПИ ІІ- 549 и бл.7 в УПИ ІІ- 549, до решаване на случая.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.
 
254 Административно дело No 2409/2011, XI състав Дела по ЗМВР В.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 02.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от В.С.С. ***, срещу Заповед за прилагане на ПАМ № 3343/15.04.20111 на Началник сектор “ПП” към ОД на МВР-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2409/2011 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
255 Административно дело No 2411/2011, XII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 29.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорване, предявено на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА, във вр. с чл.32, ал.2 от ЗА от Областен управител на област с административен център – Пловдив на решение № 968, прието с протокол № 50/04.08.2011г. на Общински съвет – Родопи, обективирано в заповед № ЗД – 06 -13/03.09.2011г. на Областен управител на област с административен център – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2411 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
256 Административно наказателно дело (К) No 2417/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства В.М.В. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 08.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 194/ 17.08.2011 г. по НАХД № 429 по описа за 2011 г. на РС - Асеновград, в обжалваната му част, с която е било потвърдено НП № 1923/ 02.10.2009 г., издадено от Началник РУМВР –Асеновград, по отношение наложеното наказание “лишаване от право да се управлява МПС” за срок от 12 месеца.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
257 Административно наказателно дело (К) No 2426/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Ю.К. Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 14.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1649 от 15.08.2011 г. по н.а.х.д. № 3605 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
258 Административно наказателно дело (К) No 2427/2011, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1274 от 09.06.2011г., на Районен съд - Пловдив, ХІІ н.с., постановено по НАХД № 1648 по описа на същия съд за 2011г.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
259 Административно наказателно дело (К) No 2428/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИВ ПЕТ ДОБРЕВИ ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 17.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 1506 от 15.07.2011 година, постановено по НАХД № 4011 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХV наказателен състав, с което решение е отменено НП№74091-S005810/ 28.04.2011г. на Директора на ТД на НАП - Пловдив и вместо него постановява:
ПОТВЪРЖДАВА НП № 74091-S005810/28.04.2011г. на Директора на ТД на НАП - Пловдив, с което на -“Ив Пет Добреви”ЕООД е наложено административно наказание–имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лв. на основание чл. 185, ал.1 от ЗДДС за нарушение разпоредбата на чл. 41, ал.1 и ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
260 Административно наказателно дело (К) No 2429/2011, XIX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ СТРОИТЕЛСТВО И МЕХАНИЗАЦИЯ ООД Председател: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА 
Решение от 18.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1521 от 20.07.2011 г. на Районен съд Пловдив, ХХV н.с., постановено по НАХД № 7702 по описа на същия съд за 2010 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или на протест.


 
261 Административно наказателно дело (К) No 2431/2011, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ДИМАЕЛ МАРИН НОВКОВ ЕТ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 21.11.2011г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №1483/14.07.2011г., постановено по НАХД № 8490/2010г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІV н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Директора на Регионалната Дирекция наказателно постановление/НП/ №К-17098/14.07.2010г., с което е наложена основание чл.73 от Закона за туризма/ЗТ/ на Марин Герасимов Новков като ЕТ “Дамаел – Марин Новков” с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Янтра”№10а, ет.4, ап.10 имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.46 т.1 ЗТ, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ПОТВЪРЖДАВА издаденото от Директора на Регионалната Дирекция наказателно постановление/НП/ №К-17098/14.07.2010г., с което е наложена основание чл.73 от Закона за туризма на Марин Герасимов Новков като ЕТ “Дамаел – Марин Новков” с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Янтра”№10а, ет.4, ап. 10 имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.46 т.1 ЗТ.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
262 Административно наказателно дело (К) No 2432/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 01.11.2011г.
Оставя в сила Решение № 1525/20.07.2011г., постановено по н.ах.д.№ 3505/2011г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
263 Административно наказателно дело (К) No 2433/2011, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ДЖИРО ТРЕЙД ООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 16.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1592 от 01.08.2011г. на Пловдивски районен съд, ХVІІІ наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
264 Административно наказателно дело (К) No 2434/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ИНДИВИДУАЛ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 15.11.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 1590 от 01.08.2011 г. постановено по НАХД № 2959 по описа на Районен съд Пловдив, ХХVІ н.с. за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № 17247/16.08.2010 г. на директора на Регионална дирекция към ГД “Контрол на пазара” в КЗП, с което на “ИНДИВИДУАЛ” ЕООД, ЕИК 160057786 на основание чл. 222 от ЗЗП е наложена “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 127, ал. 3 от ЗЗП.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
265 Административно наказателно дело (К) No 2435/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства С.В. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 08.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1641/ 19.07.2011 г. по НАХД № 2735 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № 36-0000377/ 12.04.2011 г. на Началника на ОО“КД-ДАИ” – Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
266 Административно дело No 2438/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.А.Ц. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 04.11.2011г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2438 по описа на Административен съд - Пловдив за 2011 г., образувано по жалба на А.А.Ц. *** Стамболийски, 38, ет.5, ап.14 против мълчалив отказ на кмета на община Родопи по молба с вх.№ 94-1000 за осигуряване на достъп до имот с № 002558 в землището на село Бойково, местност "Друма". ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Пловдив. Определението е окончателно.
 
267 Административно дело No 2439/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни Ю.Г.Р. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 03.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.Г.Р. ЕГН **********,***, чрез адв.В.Иванов, против Решение № 148 от 15.07.2011г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалбата на Ю.Р. против Отказ за прекратяване на производството по принудително събиране на публично вземане, обективиран в писмо изх.№ 7558/2007/000017/15.06.2011г., постановен от Мария Григорова – публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП - Пловдив, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Ю.Г.Р. ЕГН **********,***, чрез адв.В.Иванов, да заплати на ТД на НАП – Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
268 Административно наказателно дело (К) No 2444/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства БАРБАРОС-МЮМЮН АХМЕД ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 10.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 42 от 18.07.2011г., постановено по НАХД № 45/2011г. на Първомайския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1600987 от 09.02.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив

Решението е окончателно.


 
269 Административно дело No 2453/2011, X състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 09.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община Родопи, срещу решение №903, взето с протокол №47 от 12.05.2011 година на Общински съвет Родопи, прието повторно с Решение №914, взето с протокол №49 от 16.06.2011 година на ОбС Родопи.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
270 Административно дело No 2468/2011, VII състав Други административни дела Н.Д.И. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 21.11.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената от Н.Д.И. жалба, срещу мълчалив отказ за предоставяне на обществена информация от председателя на Общински съвет - Пловдив по негова молба от 16.08.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2468/11 г. по описа на Административен съд – Пловдив, VІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7- дневен срок от днес за жалбоподателя, а за ответника от съобщението, пред ВАС на РБ.

 
271 Административно наказателно дело (К) No 2473/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 04.11.2011г.

ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 1593 от 01.08.2011г., на Районен съд – Пловдив, ХVІІ н.с., постановено по НАХД № 3179 по описа на същия съд за 2011г., с което е отменено Наказателно постановление № НП 0292/14.12. 2010г. на Председателя на КРС, с което на “К.Б.М.“ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.София, район “Младост”, ж.к. “Младост 4”, бизнес парк “София”, сграда №6 е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за нарушение на чл.335 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/ във връзка с чл.31 ал.1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга на основание чл. 335 във връзка с чл. 336 от ЗЕС във връзка с чл. 31 ал. 1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга .
Решението НЕ подлежи на обжалване.
 
272 Административно наказателно дело (К) No 2475/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЖЕЙ ВИ КИ НЕДЯЛКА ЧАЛЪМОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 09.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1531 от 21.07.2011г. по НАХ дело №3132 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХVІІ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №45158-S003716 от 01.03.2011г., издадено от директора на Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив, на НАП, с което на ЕТ”Джей Ви Ки- Недялка Чалъмова” е наложена имуществена санкция в размер на 664,42 лева
Решението е окончателно.

 
273 Административно наказателно дело (К) No 2476/2011, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Е.А.Н. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 17.11.2011г.
Оставя в сила Решение № 1646 от 12.08.2011 г., постановено по НАХД № 2702/2011г., по описа на Районен съд – Пловдив, ХІІ н.с..
Решението не подлежи на обжалване.

 
274 Административно наказателно дело (К) No 2478/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АМБИЕНТ ДИЗАЙН ООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 18.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1615/04.08.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 4417/2011 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
275 Административно наказателно дело (К) No 2480/2011, XX състав Наказателни касационни производства С.Р.С. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 16.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1433 от 09.06.2011 г., постановено по НАХД № 659/2011г., Пловдивският районен съд, VІІ наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
276 Административно дело No 2481/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни МОДУЛ-С ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 01.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, предявена от “Модул – С” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 123020753, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Кольо Ганчев” № 85, вх.А, ет.3, ап.81 чрез адвокат С.Б.Б. против писмо с рег.индекс 9300 -1172 от 22.08.2011г., изпратено от Боян Тодоров, За Началник Митница – Пловдив /съгласно Заповед № 0 - 1527/03.08.2011г. на Директора на Агенция “Митници”/.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2481/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., ХІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
277 Административно наказателно дело (К) No 2485/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Х.Д. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 21.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1534 от 22.07.2011г., постановено по НАХД №3819/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив Х н. състав, с което е отменено издаденото от Началник Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №36–0000530/02.06.2011г., с което е наложено на HAMDI DEMIRKIRAN от Република Турция, административно наказание: “ГЛОБА” в размер на 1 500 лева на основание чл.93в ал.17, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвПр./ за нарушение на чл.12 §7, б. “а”,т.(i) от AETR.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
278 Административно дело No 2490/2011, III състав Дела по ЗМВР С.Р.К. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 21.11.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 5535/2011 от 21.05.2011г. на ВрИД Началник Сектор “ПП” към ОД на МВР – Пловдив, с която на основание чл.22 от ЗАНН във вр. с чл.171 ал.1 б.”в” от ЗДвП на С.Р.К. ЕГН **********,***, е наложена принудителна административна мярка – спиране на МПС от движение до сключването на задължителна застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение от страните.

 
279 Административно наказателно дело (К) No 2494/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Н.А.К. Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 09.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №213 от 30.08.2011г. по НАХ дело №388 по описа на Районен съд- Асеновград за 2011г., ІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №А-472 от 10.05.2011г., издадено от началника на РУ”П”- Асеновград, при ОД”МВР”- Пловдив, с което на Н.А.К. е наложена глоба в размер на 2 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
280 Административно наказателно дело (К) No 2495/2011, XXI състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Н.А.К. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 17.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 212 от 30.08.2011 година, постановено по НАХД № 395 от 2011 година по описа на Районен съд – Асеновград, ІV наказателен състав, с което решение е отменено НП № А - 464/10.05.2011г. на Началник на РУ”Полиция” – Асеновград, с което на Н.А.К. е наложена глоба в размер на 2 000,00 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
281 Административно наказателно дело (К) No 2497/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.С.М. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 15.11.2011г.
РЕШИ:
ОТМЕНЯ решение № 200 от 22.08.2011г., постановено по НАХД № 367/2011г. на Асеновградския районен съд и вместо това постанови:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 11011951-2010 от 02.03.2011г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на К.С.М., с ЕГН **********, в качеството му на Кмет на Община Лъки, е наложено административно наказание: глоба в размер на 500 лв. за нарушение по чл. 6 ал.5 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки като намаля размера на административното наказание глоба от 500 лв./петстотин лева/ на 100 лв./сто лева/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
282 Административно дело No 2505/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни БАЧКОВО-49-ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 24.11.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 50784-0076736/04.07.2011г на директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, с която на ЕТ “ Бачково- 49-Д.В. “ със седалище и адрес на управление: ***, с ЕИК ***, е наложена принудителна административна мярка „запечатване “ спрямо обект – павилион за бързо хранене, находящ се в с. Бачково, общ. Асеновград, на пътя за Бачковския манастир / до ресторант “Водопада”както и забрана на достъпа до него за срок от един месец във връзка с констатации за допуснато нарушение на чл. 3 ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 във връзка с чл. 118 ал. 4 от ЗДДС.
ОСЪЖДА ТД на НАП гр. Пловдив да заплати на ЕТ “ Бачково- 49-Д.В. “ със седалище и адрес на управление: ***, с ЕИК *** сумата от 50 лв., представляващи сторените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
 
283 Административно наказателно дело (К) No 2514/2011, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Р.А.М. Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1607 от 03.08.2011 г., постановеното по НАХД № 4546 от 2011 г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХVІІІ н. състав.
ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на същия съд.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
284 Административно наказателно дело (К) No 2517/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ЕЛКОМ ИНВЕСТ ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 14.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1399 от 28.06.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 3315 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
285 Административно наказателно дело (К) No 2518/2011, XX състав Наказателни касационни производства ИНТЕР ЕКСПО ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.11.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1470 от 12.07.2011 г. постановено по НАХД № 2384 по описа на РС – Пловдив, ХVІ н.с.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
286 Административно наказателно дело (К) No 2522/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 09.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №1497 от 15.07.2011г., по НАХ №1647 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХХV-ти наказателен състав, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление с №0279 от 14.12.2010г., издадено от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на “Космо България Мобайл” ЕАД е наложена имуществена санкция в размер от 5 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
287 Административно дело No 2536/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ЕРЕС-СЕЙХАН ХАЛИЛ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 02.11.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на жалба на Сейхан Халил Халил с ЕГН ********** действащ в качеството на ЕТ “ ЕРЕС – Сейхан Халил” ЕИК 108501719 със седалище и адрес: с.Звиница, Област Кърджали с адрес по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, ул.”Крайбрежна” № 4 вх.”А”, ет.1, ап.4 против Решение № 760/09.08.2011 г. на Зам.Директор на Дирекция “ОУИ” - Пловдив .

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2536/2011 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните. 
288 Административно дело No 2540/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни Д.И.Т. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 29.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Т. *** против Решение № 177/ 29.08.2011 г. на Директора на ТД на НАП - Пловдив.
ОСЪЖДА Д.И.Т. ***, ЕГН ********** да заплати на ТД на НАП – Пловдив сумата в размер на 150 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението е окончателно.

 
289 Административно дело No 2544/2011, XIII състав Дела по ЗОС И.Н.Б.,
Г.К.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 15.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.Б., ЕГН ********** и И.Н.Б., ЕГН **********,*** против мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив за издаване на административен акт.

ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 2544 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.


 
290 Административно дело No 2545/2011, XVII състав Дела по ЗМСМА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ-АСОЦИАЦИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 18.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Сдружение с нестопанска цел – асоциация на собствениците на заведения в Пловдив”, представлявано от председателя на УС Д.Т.Л., със съдебен адрес *** офис 205, чрез адвокат К.С., срещу Заповед № 11ОА2097 от 23.08.2011 г. на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2545/2011 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

 
291 Административно дело No 2558/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.С.Р.,
И.С.К.,
Д.С.Х.,
Н.Д.Б.
ОБЩИНА ХИСАРЯ ПРЕДСТЯВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 17.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.Р. ***, Д.С.Х. ***, И.С.К. ***, Н.Д.Б. *** против Обявление № 08-00-166 от 13.09.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2558 по описа за 2011 г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.


 
292 Административно дело No 2562/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИОН-ТРЕЙДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Лион Трейдинг” ООД – гр. Пловдив, с Булстат ***, и съдебен адрес: ***, с представляващ И.Г.М., против решение № 185 от 07.09.2011 г. на директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалба с вх.№ 70-00-12642 от 31.08.2011 г., подадена от дружеството в частта относно отказ за отмяна на постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх.№ РД-11-499/ 09.06.2011 г., обективирано в писмо изх.№ РД-16-3577/ 16.08.2011 г., издадено от А.И.Ч. поради липсата на правен интерес, както и е потвърдено постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК с изх.№ РД-10-329 от 15.08.2011 г., издадено от ст.публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
293 Административно дело No 2598/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни КОСТЕО-КОСТАДИН ПЕНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 10.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Л.П., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Костео – Костадин Пенов”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Перущица” № 23, срещу Решение № 196/19.09.2011 г. издадено от Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалба вх. № РД-16-4099/12.09.2011 г. срещу Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № РД-10-197/19.05.2011 г., издадено на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК от старши публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2598/2011 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

 
294 Административно дело No 2606/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Й.К. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 25.11.2011г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Й.К.,***, офис 10, против Заповед №РД-09-750 от 02.09.2011г. на кмета на община Марица, с която е допуснато изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV- стопански дейности, кв.77 по плана на село Маноле, област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
295 Административно дело No 2617/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.С.М. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 21.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.М., ЕГН **********,***, със съгласието на своя баща С.К.М., против заповед № ДК-09-38 от 07.06.2005 г. на началника на РДНСК Пловдив, с която е забрана експлоатацията на неприет по установения ред строеж: “Едноетажна постройка с тухлени зидове и метален покрив”, разположен в УПИ ІV-36, кв.2 по плана на кв.Университетски”, град Пловдив, ползващ се като магазин за мебели от С.К.М..
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2617 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.


 
296 Административно дело No 2625/2011, XVII състав Дела по КСО Б.А.К. РУСО-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 01.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.А.К. ***, срещу Разпореждане № 151-00-8632-1/19.08.2010 г. и Разпореждане № 151-00-8632-7/06.01.2011 г. на ТП на НОИ - гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2625 по описа за 2011 г. на Административен съд Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
297 Административно дело No 2635/2011, IX състав Други административни дела С.К.С. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 02.11.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.К.С. *** срещу твърдян в жалбата мълчалив отказ на общинска администрация да състави акт за установяване на административно нарушение/АУАН/ по Закона за управление на етажната собственост/ЗУЕС/ .
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №2635/2011 г. по описа на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЛОВДИВ . Определението да бъде изпратено на страните.
Определението подлежи на оспорване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД с частна жалба в седмодневен дневен срок от съобщаването му на страните.


 
298 Административно дело No 2638/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни БИЗНЕС КОНСУЛТ 07 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 22.11.2011г.
Отменя Решение № 685/26.07.2011г. на Директора на Д “ОУИ” - Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалба вх. № 20-15-275/06.06.2011 г., подадена от адв.И.Бобев против РА № 161100392/05.04.2011г. и производството по жалбата е прекратено.
Връща преписката на Дирекция “ОУИ” - Пловдив за повторно и редовно връчване на съобщението за отстраняване нередовностите на жалбата от “Бизнес консулт 07” ООД, седалище/адрес на управление - гр.Септември, ул.”Г.С.Раковски” № 36, представлявано от Георги Венков Рогов, против РА № 161100392/05.04.2011г.
Определението е окончателно.

 
299 Частно административно дело No 2658/2011, XIV състав Частни администр. дела ТЕКЛАС КАУЧУК САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш-ТУРЦИЯ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 25.11.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Теклас Каучук Санаи Ве Тиджарет А.Ш.” – Турция , с адрес на управление: ***, чрез управителя си М.Д. против решение № 913 от 29.09.2011 г. на директора на дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр. Пловдив, с което е оставено без уважение искането за спиране на изпълнението на РА № 16251100196/ 01.09.2011 г., издаден от ТД СДО Пловдив, с който акт са установени задължения в размер на 1 711 502,62 лв. главница и лихви.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2658 по описа на Административен съд – гр. Пловдив за 2011 г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
 
300 Административно дело No 2669/2011, XVII състав Дела по ЗОС БЕВЕНД ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 02.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “БЕВЕНД“ ООД, със седалище и адрес на управление ***, ***, ЕИК ***, представлявано от управителя Ц.Т.Ц., против Заповед № 11ОА2506 от 29.09.2011 г. на ИД Кмет на Община Пловдив, за обявяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот частна общинска собственост.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2669 по описа за 2011 г. на Административен съд Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
301 Административно дело No 2675/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.В.Л. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 29.11.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В. Димитров Л.,***, против Заповед №ДК-09-Пд-14 от 12.08.2011г. на началника на Сектор Пловдив при РДНСК-ЮЦР, с която е разпоредено спиране изпълнението на строителни и монтажни работи на строеж “Сутеренен етаж”, намиращ се в ПИ с №44-ДГФ по КК на летовище “Върховръх”, землище на село Скобелево, община Родопи.
ОСЪЖДА В. Димитров Л.,***, да заплати на РДНСК-ЮЦР, гр. Пловдив сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението не подлежи на обжалване.

 
302 Административно дело No 2676/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.С.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 17.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А. Стайков Н. с ЕГН ********** ***, против Заповед № ДК-09-ПД-10 от 12.08.2011г. на Началник Сектор Пловдив при РДНСК ЮЦР.ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2676 по описа за 2011 г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.


 
303 Административно дело No 2677/2011, IX състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 02.11.2011г.
Прекратява производството по адм.дело № 2677 по описа за 2011г. на Административен съд-Пловдив.
Изпраща по подсъдност на Районен съд – Пловдив Заповед № ЗД-06-16 от 11.10.2011г. ,издадена от Заместник областен управител на област Пловдив против Решение № 820,взето с протокол № 99 от 21.09.2011 на основание чл. 11,ал.4 от ЗСПЗЗ,§27 от ПРЗ на ЗСПЗЗ и на чл. 25 ,ал.3 от ППЗСПЗЗ и чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ на Общински съвет-Куклен, ведно с представените писмени доказателства - за разглеждане .
Определението не подлежи на обжалване.
Препис от Определението да се изпрати на оспорващия .


 
304 Административно дело No 2684/2011, V състав Дела по ЗМВР П.Б.Б. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 10.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на П.Б.Б., с ЕГН ********** *** срещу заповед за ПАМ № 3135 / 17.02.2011 г. издадена от Даниел Благоев Стоянов, Началник група в сектор ПП - към ОДМВР гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2684 / 2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателите за изготвянето му.

 
305 Частно админист. наказателно дело (К) No 2685/2011, XIX състав Наказателни частни касационни производства Л.А.Б.   Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Определение от 08.11.2011г.
ОТМЕНЯ Определение № № 239 от 16.09.2011 г., постановено от Асеновградския районен съд по НАХД № 511/ 2011 г.
ВРЪЩА делото на Асеновградския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

 
306 Административно дело No 2689/2011, XVI състав Дела по ЗОС Г.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 22.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.П. ***, Пловдивска област, ЕГН: **********, срещу Заповед № 11ОА2497/28.09.2011 г. на и.д. Кмет на община Пловдив, с която е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот частна общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за разпостранение на периодичен печат съгласно одобрена схема за разхолагане на преместваеми обекти в определена зона за търговия – зона "В".
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2689 по описа на Административен съд – Пловдив за 2011 г.
Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
307 Административно дело No 2738/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.П.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 30.11.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.С., ЕГН **********, с посочен адрес за призоваване ***5, против мълчалив отказ на началника на РДНСК – Южен Централен район да се произнесе по жалба срещу разрешение за строеж № 88/ 14.04.2009 г. на главния архитект на Община Велинград.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2738 по описа на Административен съд Пловдив, за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването с препис за страните.
 
308 Административно наказателно дело (К) No 2762/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ОМЕГА-Т ЕООД   Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Определение от 08.11.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Омега-Т" ЕООД със седалище в гр.Пловдив, ул.”Иван Гешов” №17, срещу Решение на ПРС по НАХД № 5487/2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2762 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 г.
ИЗПРАЩА делото на Пловдивския районен съд за администриране на жалбата.
Определението не подлежи на обжалване.
 
309 Административно дело No 2770/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ПЕЙЧЕВ ЕООД   Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 23.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Пейчев” ЕООД, с ЕИК 112614416, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Йоаким Груев” № 15а, представлявано от управителя Г.В.П., против разпореждане за присъединяване с изх.№ 0865/2010/000003 от 24.08.2011 г. на публичен изпълнител при ТД Пловдив на НАП, офис Пазарджик.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2770 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.


 
310 Административно дело No 2783/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТАНЕР-САБРИ ИЛЯЗ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 14.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ”ТАНЕР- Сабри Илиаз”, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. “Каменна” №19, против Заповед №53714-S009449 от 07.09.2011г., издадена от директора на ТД- Пловдив на НАП, с която са наложени ПАМ запечатване и забрана на достъпа до търговски обект, представляващ магазин, находящ се в гр. Пловдив, ул. “Победа” №17, стопанисван от ЕТ”ТАНЕР- Сабри Илиаз”, за срок от един месец.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2783 по описа на съда за 2011г.
ЗАЛИЧАВА насроченото за 15.11.2011г. открито заседание по делото от 13,30ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
311 Частно административно дело No 2792/2011, V състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт В.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 09.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.В., роден на ***г***, Република Армения, гражданин на Република Армения, притежаващ международен паспорт № AF0783204, чрез адв. Веселина Бучкова-Канатова, от АК - Пловдив, сл. Адрес в гр. Пловдив, ул. .Хьшовска № 5, ет. 3 срещу Заповед № ЯЗ-РЗМ-175/11.10.2011г. на Началник сектор “Миграция “ при ОДМВР-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2792 / 2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателите за изготвянето му.

 
312 Административно дело No 2804/2011, XIII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 01.11.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед /жалба/ № ЗД-06-18/26.10.2011г. на Областния управител на област Пловдив против Решение № 431, взето с протокол № 22 от 20.09.2011г. на Общински съвет – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 2804 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
 
313 Административно дело No 2813/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни КАРАТУР ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 25.11.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Каратур" ООД със седалище в гр.Свиленград и адрес на управление ул."***" №1, срещу Ревизионен акт № 261001038/11.06.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.***, потвърден с Решение № 607/11.08.2010 г. на заместник-директор на ДОУИ – ***, и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.д. № 2813/ 2011 г. по описа на Административен съд – ***.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
314 Административно дело No 2814/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИЛИЯКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 18.11.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на жалба на “Лилияком” ЕООД , представлявано от Иванка Йорданова Лазарова -едноличен собственик и управител на капитала на оспорващия без ЕИК със седалище и адрес: гр.Пазарджик, ул. “Петко Машев” № 11, ет.2, офис 22 против Ревизионен акт № 261101685/12.07.2011 г. на ТД на НАП – гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2814/2011 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.


 
315 Административно дело No 2839/2011, XVI състав Дела по ЗМИ, ЗИНП А.К.Х.   Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 01.11.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.К.Х., с която се иска да бъде обявено за недействително решение № 271/ 25.10.2011 г. на Общинската избирателна комисия на община Марица, Пловдивска област, в частта за насрочване втори тур на изборите за кмет на с.Войводиново, общ. Марица, както и за прогласяване нищожността на Решение № 1331-ПВР/МИ от 23.10.2011 г. на Централната избирателна комисия..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2839 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
 
316 Административно дело No 2841/2011, V състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Г.Г.Т. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 18.11.2011г.
Потвърждава Решение №200 от 24.10.2011г. на ОИК – Съединение, с което се обявява за избран кмет на кметство в с.Найден Герово, Община Съединение, Област Пловдив на първи тур А.С.А., получил 185 действителни гласове.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС, в 7-дневен срок от обявяването му.

 
317 Административно дело No 2846/2011, IV състав Дела по ЗМИ, ЗИНП ПП ГЕРБ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЛОЯНОВО Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 14.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА решение № 33 от 24.10.2011 г. на Общинската избирателна комисия Калояново за обявяване на резултатите от изборите за общински съветници на проведените на 23.10.2011 г. местни избори.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в срок до 7 дни от обявяването му.

 
318 Административно дело No 2847/2011, XIV състав Дела по ЗМИ, ЗИНП С.А.В.,
И.М.И.,
С.Д.М.,
П.А.К.,
Д.В.С.,
К.И.К.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 14.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение от 24.10.2011 г. на Общинската избирателна комисия - Стамболийски за определяне на резултатите от гласуването на 23.10.2011 г. за избор на общински съветници на Община Стамболийски, област Пловдив.
ВРЪЩА изборните книжа на Общинската избирателна комисия - Стамболийски за обявяване на действителните резултати, съобразно мотивите на решението.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.В., И.М.И., С.Д.М., П.А.К., Д.В.С.- Я. и К.И.К., регистрирани като кандидати за общински съветници в Община Стамболийски от листата на ПП„ВМРО –БНД”, с адрес за кореспонденция гр.Стамболийски, ул.”Христо Смирненски” № 2, в частта относно искането за обявяване на недействителността на избора от 23.10.2011 г. за общински съветници на Община Стамболийски.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от обявяването му.
 
319 Административно дело No 2848/2011, XIII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП А.В.М. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 01.11.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от А.В.М., регистриран като кандидат за Кмет на Община Стамболийски от листата на "ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ", с адрес за кореспонденция, гр. Стамболийски, ул. “Христо Смирненски” № 2 срещу Решение за определяне на резултатите за Кмет на Община на ОИК-гр. Стамболийски от 23.10.2011г., както и за прогласяване нищожността на Решение № 1331-ПВР/МИ от 23.10.2011 г. на Централната избирателна комисия..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2848 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
 
320 Административно дело No 2849/2011, IX състав Дела по ЗМИ, ЗИНП С.С.Ч. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 11.11.2011г.
Потвърждава Решение №0008923 от 24.10.2011 г. на ОИК – Стамболийски за определяне на изборните резултат от проведения на 23.10.2011 г. избор за кмет на Кметство с. Ново село,общ. Стамболийски,обл.Пловдив.Препис от решението да се връчи на страните.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от обявяването му на страните.


 
321 Административно дело No 2850/2011, VII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП С.А.В. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 02.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от С.А.В. ***.2011г. срещу решение на ОИК – Стамболийски за определяне на резултатите от гласуване за Кмет на Кметство село Йоаким Груево, обл. Пловдивска.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2850/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.


 
322 Административно дело No 2854/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни ИМЕКС-С-СТЕФАН АНГЕЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 29.11.2011г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 387/ 16.05.2011 г. на Директора на ДОУИ – Пловдив.
ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне в съответствие с мотивите в настоящото определение.
Определението е окончателно.

 
323 Административно дело No 2858/2011, VIII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП М.К.К. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 14.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение №125-ПВР/МИ от 25.10.2011г. на ОИК- Пловдив, с което са обявени за избрани за общински съветници в ОбС- Пловдив 51 кандидати.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

 
324 Административно дело No 2864/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни М.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 07.11.2011г.
Прекратява делото жалбата,подадена от М.Н.Н.,ЕГН:******.*** срещу ревизионен акт № 161104127/30.09.2011г на ТД на Нап - Пловдив.Прекратява производството по АХД № 2864 по описа на Пловдивски административен съд ,XVIII състав за 2011г.Изпраща делото като преписка на ДД "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП за произнасяне по жалбата на М.Н.Н. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
325 Административно дело No 2865/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни КОСТАДИН НАЙДЕНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 15.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Костадин Спасов Найденов, в качеството си на ЕТ”Костадин Найденов” от гр. Пловдив, ул.”Гоце Делчев” № 7, ет.1, чрез адв.Е. Гюнова - Георгиева, срещу ревизионен акт № 161104126/ 30.09.2011 г., издаден от ТД на НАП – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2865 по описа на Административен съд - Пловдив за 2011 година.
ИЗПРАЩА делото по подведомственост на директора на дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП - Пловдив за произнасяне по жалбата.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 
326 Административно дело No 2873/2011, I състав Дела по ЗМИ, ЗИНП А.В.М. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 21.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.В.М., регистриран като кандидат за кмет на Община С., с посочен съдебен адрес, гр. С., ул. “Х.С.”, №2 срещу Решение № 185-ПВР/МИ от 24.10.2011 г. на Общинска избирателна комисия при Община С..
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2873/2011год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.


 
327 Административно дело No 2874/2011, XVII състав Искове за обезщетение Б.А.К.   Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 21.11.2011г.
ВРЪЩА исковата молба (наименован “Молба-жалба”) предявен от Б.А.К. ***.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2874 по описа за 2011 г. на Административен съд гр. Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.

 
328 Административно дело No 2875/2011, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.А.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 07.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.А.И. *** срещу Решение № 820 от 21.09.2011г. на Общински съвет Куклен.

ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2875 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
ИЗПРАЩА жалбата на И.А.И. *** срещу Решение № 820 от 21.09.2011г. на Общински съвет Куклен по подсъдност на Асеновградския районен съд.
Определението не подлежи на обжалване.


 
329 Административно дело No 2879/2011, III състав Дела по ЗМИ, ЗИНП В.А.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 07.11.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от В.А.А.,***5 от дата 01.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2879/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, І отд., ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
 
330 Административно дело No 2880/2011, VI състав Дела по ЗМИ, ЗИНП И.Б.Е. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 15.11.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на И.Б.Е.,***, подадена на 31.10.2011г. против Решение на ОИК – гр.Стамболийски за определяне на резултатите от гласуването за кмет на кметство на с.Три водици, проведено на 23.10.2011г.
Прекратява производството за тази част.
Потвърждава Решение на Общинската избирателна комисия - Стамболийски от 30.10.2011г. за обявен за избран кмет на кметството на с.Триводици.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 7-дневен срок от обявяването му, и в прекратителната част.

 
331 Административно дело No 2881/2011, XV състав Дела по ЗМИ, ЗИНП М.М.М. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 15.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение от 24.10.2011г. на Общинската избирателна комисия–Стамболийски за избиране на общински съветници в Община Стамболийски, по жалбата на М.М.М. с ЕГН **********, кандидат за общински съветник в листата на ПП “ДПС”.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му.

 
332 Административно дело No 2884/2011, XI състав Дела по ЗМИ, ЗИНП А.В.М. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 22.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение №**12-ПВР/МИ гр. ****, 30.10.2011 г. на ОИК гр.**** относно избиране на Кмет на Община ****, с което е обявен за избран за Кмет на Община ****, област Пловдив, на втори тур И.И.А. – ПП ЗНС.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от обявяването му.

 
333 Административно дело No 2896/2011, X състав Дела по ЗМИ, ЗИНП С.С.Х. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 24.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение от 25.10.2011г. на Общинска избирателна комисия (ОИК)- Асеновград, с което е обявен за избран за кмет на село Стоево И.М.Ш..
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от обявяването му.

 
334 Административно дело No 2897/2011, XVIII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП В.Г.З. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 17.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА решение от 25.10.2011 г. на Общинската избирателна комисия- Асеновград за избиране на общински съветници в Община Асеновград на проведените на 23.10.2011г. местни избори.
Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на обявяването, с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България.

 
335 Административно дело No 2910/2011, XII състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие Д.К.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 09.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба предявена от Д.К.Д., ЕГН **********,*** чрез адвокат В.К. - Б. против бездействието на кмета на Община Пловдив – И.Т., гр.Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1 по смисъла на чл.257 от АПК, изразяващо се в неизпълнение на задължението, вменено му в чл.210 от ЗУТ да назначи комисия, която да определи пазарната стойност на имоти, подлежащи на отчуждаване, както и да изпълни задължението си да публикува в Държавен вестник съобщение за предстоящото отчуждаване по чл.25, ал.1 от ЗОС.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2910 по описа за 2011г. на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщението за постановяването му .

 
336 Административно дело No 2911/2011, VI състав Други административни дела СДРУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛНА РАЗВЪДНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЧЕЛАРСТВО ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 10.11.2011г.
Прекратява производството по адм.дело № 2911 / 2011г. по описа на Административен съд-Пловдив,VI състав.
Изпраща по подсъдност на Административен съд – София град за разглеждане жалбата на Сдружение “Национална Развъдна Асоциация по Пчеларство”, представлявана от Председателя на УС на Сдружението доц.д-р П.Петров против Уведомително писмо за извършени плащания № 4 / 19.10.2011г. с изх.№ 01-6300/261/20.10.2011г., на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна Агенция.
Определението не подлежи на обжалване.

 
337 Административно дело No 2912/2011, III състав Дела по ЗМИ, ЗИНП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ СОФИЯ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЛОЯНОВО Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 0008977 от 31.10.2011г. на ОИК – Калояново за определяне на изборните резултат от проведения на 30.10.2011г. втори тур за избор на Кмет на Кметство с.Житница, общ.Калояново, обл.Пловдив.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд на Република България в 7-дневен срок от обявяването му.

 
338 Административно дело No 2915/2011, XIII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Д.Ф.Д. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СОПОТ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 21.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 189 – МИ от 31.10.2011г. на Общинската избирателна комисия – Сопот за определяне на изборните резултати за избиране на Кмет на община Сопот.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му.
Решението да се съобщи незабавно на страните на посочените от тях телефони.


 
339 Административно дело No 2916/2011, XI състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Т.Г.Т. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАРЛОВО Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 10.11.2011г.
Прекратява делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Т.Г.Т., в качеството й на кандидат за общински съветник от ПП "Политическо движение Евророма", против Решение на ОИК-Карлово относно жалба с вх.№ 360/25.10.2011 г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.2916/2011 по описа на Административен съд Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
340 Административно дело No 2917/2011, XVII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Г.Х.С.,
Д.С.Д.,
П.С.П.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАРЛОВО Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 11.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.Д., представляващ Коалиция “Демократична левица” и Г.Х.С., кандидат за кмет на кметство гр. Клисура в провеждани местни избори 2011 г., подписана от Д.С.Д., представляващ Коалиция “Демократична левица” и от П.С.П., кандидат за кмет на кметство с. Бегунци ПРОТИВ Решение на ОИК гр. Карлово за определяне резултатите от изборите за кмет на кметство гр. Клисура, проведени на 30.11.2011 г., с искане да бъде отменено като незаконосъобразно Решение на ОИК гр. Карлово за определяне резултатите от изборите за кмет на кметство с. Бегунци, проведени на 30.11.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2917/2011 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

 
341 Административно дело No 2918/2011, IX състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Д.С.Д.,
Г.Х.С.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАРЛОВО Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 18.11.2011г.
Потвърждава Решение №0008990 от 31.10.2011 г. на ОИК – Карлово за определяне на изборните резултат от проведения на 30.10.2011 г. избор за Кмет на Кметство гр.Клисура ,общ.Карлово ,обл.Пловдив.Препис от решението да се връчи на страните.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 07 – дневен срок от обявяването му на страните.


 
342 Административно дело No 2925/2011, VI състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Х.Г.Г. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 16.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Г.Г. против Решение от 30.10.2011г. на ОИК Асеновград, за определяне на резултатите за избиране на кмет на Община Асеновград от втори тур на местните избори от 30.10.2011г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 2925/2011г. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес.

 
343 Административно дело No 2928/2011, X състав Дела по ЗМИ, ЗИНП С.С.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 21.11.2011г.

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 160-МИ/ 31.10.2011 г. на ОИК – Пловдив, с което е обявен за избран за кмет на Община Пловдив на втори тур И.Б.Т. ***, ЕГН **********.
ОСЪЖДА С.С.А., ЕГН **********,***, да заплати на И.Б.Т. ***, ЕГН **********, направени разноски в размер на 600 лв.
Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в срок до 7 дни от обявяването му – чл.267, ал.8 от ИК.

 
344 Административно дело No 2929/2011, V състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Г.Н.П. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ХИСАРЯ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 18.11.2011г.
Потвърждава Решение № 236 от 31.10.2011г. на ОИК – Хисаря за обявяване на изборните резултати и за избиране на П.Й.Г. ***, на втори тур, получила 3427 гласа.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС, в 7-дневен срок от обявяването му.

 
345 Административно дело No 2930/2011, XIV състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Н.С.М. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ХИСАРЯ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 21.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА решение от 24.10.2011 г. на ОИК – гр. Хисаря, с което на основание чл. 243, ал. 2 и чл. 246 от ИК, са обявени изборните резултати за избор на общински съветници в Община Хисаря, както и избраните общинските съветници в Община Хисаря.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от обявяването му.

 
346 Административно дело No 2931/2011, VIII състав Други административни дела З.К.К.   Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 10.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2931 по описа на Административен съд- Пловдив за 2011г., образувано по жалба на З.К. ***.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- Карлово.
Определението е окончателно.

 
347 Административно дело No 2932/2011, VII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Х.А.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 15.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Х.А. *** в качеството му на Председател на ПП “Политически клуб Тракия” жалба вх.№605 от 07.11.2011г. срещу решенията на Общинската избирателна комисия – Пловдив за определяне на резултатите от изборите за общински съветници и Кмет на Община – Пловдив, проведени на 23.10.2011г. и 30.10.2011г., както следва: решение №125-ПВР/МИ от 25.10. 2011г. и решение №160-МИ от 31.10.2011г..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2932/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
348 Административно дело No 2936/2011, XII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП С.А.Д. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РОДОПИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 17.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 241 от 30.10.2011г. на ОИК – Родопи за определяне на изборния резултат от проведения на 30.10.2011г. втори тур за избор на Кмет на Кметство с.Цалапица, общ.Родопи, обл.Пловдив.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд на Република България в 7-дневен срок от обявяването му.


 
349 Административно наказателно дело (К) No 2941/2011, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ   Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Определение от 11.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2941/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХХІІ състав.
ИЗПРАЩА касационна жалба на Комисия за защита на потребителите, Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Кърджали, Хасково и Стара Загора /КЗП – РД – Пловдив/, представлявана от Т.Д.Д. – Директор, със седалище и адрес на управление: - гр. Пловдив, ул. “В. Търново” № 25, против Решение на ПРС постановено по НАХД № 2508/2011г., с което е отменено НП № К - 21573/19.03.2011г. на Пловдивски районен съд за администрирането и.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
350 Административно дело No 2952/2011, IV състав Дела по ЗМИ, ЗИНП В.А.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 11.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.А. ***, против неназован административен акт.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2952 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
351 Административно дело No 2965/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕХ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 18.11.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Тех Интернешънъл” ЕООД с ЕИК 201383219 против Решение № 236/25.10.2011 г. на Директора на ТД на НАП– гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2965/2011 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.

 
352 Административно дело No 2969/2011, XV състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Г.И.Ч. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РОДОПИ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 21.11.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 233 от 30.10.2011г. на Общинска избирателна комисия при Община Родопи, обективирано в протокол № 35 от 30.10.2011г. на ОИК-Родопи по жалба на Г.И.Ч., с ЕГН **********, в качеството му на кандидат за кмет на кметство с. Брестник, община Родопи от листата на ПП “Новото време”.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от обявяването му.

 
353 Частно админист. наказателно дело (К) No 2973/2011, XX състав Наказателни частни касационни производства ЗИМ ЕООД   Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Определение от 14.11.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 05.10.2011 г. на Районен съд – Пловдив, ХХІV н.с. постановено по КНАХД № 4352/2011г.
ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

 
354 Частно админист. наказателно дело (К) No 2977/2011, XXI състав Наказателни частни касационни производства Л.М.Т.   Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 15.11.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 03.10.2011г., постановеното по н.а.х.д. №6055/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХІІ н.състав, с което е прекратено производството по делото, образувано по жалба на Л.М.Т. ***0701/10 от 06.08.2010г., издадено от Началник сектор “ПП” при ОД на МВР – Пловдив.
ВРЪЩА делото на Районен Съд – Пловдив, ХХІІ н.състав, за продължаване на съдопроизводствените действия по него.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
355 Административно наказателно дело (К) No 2983/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОМЕГА-Т ЕООД   Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 15.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.д. № 2983 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
ИЗПРАЩА касационна жалба на Т.Д.Б., управител на “Омега – Т” ЕООД против решение № 1979 от 18.10.2011 г. по н.а.х.д. № 5486 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година на Пловдивския районен съд за администриране.
Определението не подлежи на обжалване.

 
356 Частно административно дело No 3003/2011, X състав Частни администр. дела ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 30.11.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №1045 от 31.10.2011 година на Директора на дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП Пловдив, с което без разглеждане като просрочена е оставена жалбата на “Цифрова кабелна компания”ООД срещу Ревизионен акт №16251100131 от 10.06.2011 година
ВРЪЩА делото като преписка за продължаване на административно процесуалните действия във връзка с обжалването на Ревизионен акт № 16251100131 от 10.06.2011 година, издаден на “Цифрова кабелна компания” ООД, с ЕИК 115137511.
Определението е окончателно.

 
357 Административно дело No 3008/2011, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Н.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 28.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАГЛЕЖДАНЕ Жалбата на И.Н.Б.,*** срещу Заповед № 636 от 03.10.2011 г. издадена от Зам. кмета на Община Родопи.
ОСТАВЯ БЕЗ РАГЛЕЖДАНЕ особеното искане на И.Н.Б. за спиране предварителното изпълнение на Заповед № 636/03.10.2011 г. издадена от Зам. кмета на Община Родопи.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3008 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.


 
358 Административно дело No 3015/2011, VIII състав Други административни дела ДУХЛЕВ ЕООД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 21.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №3015 по описа на Административен съд- Пловдив за 2011г., образувано по жалба на “Духлев” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Сава Филаретов” №2, ет.1, ап.1.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд- София град.
Определението е окончателно.

 
359 Административно дело No 3020/2011, III състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.Б.М.,
И.Б.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 18.11.2011г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 3020/2011г. по описа на Адми-нистративен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, като
ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Районен Съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
360 Частно административно дело (К) No 3054/2011, XXIII състав Частни касационни производства Х.Г.Х.   Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Определение от 23.11.2011г.
Оставя в сила определение от 13.10.2011г. по адм.д.№ 17515/2011г., XIV състав, РС-Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалбата на Х.Г.Х. *** против Решение № 99АЩ от 21.07.2006г. на ОСЗ “Родопи”-Пловдив.
Определението не подлежи на обжалване.

 
361 Административно наказателно дело (К) No 3076/2011, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ   Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Определение от 22.11.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Регионална дирекция на Комисията за защита на потребителите за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, срещу Решение на ПРС по НАХД № 571/2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 3076 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 г.
ИЗПРАЩА делото на Пловдивския районен съд за администриране на жалбата.
Определението не подлежи на обжалване.

 
362 Административно дело No 3080/2011, VII състав Искове за обезщетение С.Г.Д. В И К ЕООД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 24.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №3080/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен Съд – Пловдив исковата молба на С.Г.Д. ***, с която се предявява претенция за присъждане на неимуществени вреди в неуточнен размер, ведно с разноските по делото срещу ответника “Водоснабдяване и канализация”ЕООД, гр.Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
363 Административно дело No 3081/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 24.11.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на “ЕКОСТРОЙ МЕТАЛ”, седалище/адрес на управление – гр.Хасково, ж.к.”Орфей” бл. № 10, ап.2, представлявано от управителя Стефан А.Кехайов, против Ревизионен доклад № 1101318/29.04.2011г., съставен от ревизори в състав: Недялка А.Ангелова – гл.инспектор по приходите и Иван Г.Пенев – ст.инспектор по приходите, на основание чл.117 ДОПК, съгласно ЗВР № 1004180/02.11.2010г., изменена със ЗВР № 1100827/15.02.2011г. и № 1101318/16.03.2011г.
Прекратява производството по адм.дело № 3081 по описа за 2011г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.
Изпраща на ТД – Пловдив, ИРМ – Пазарджик жалбата на “ЕКОСТРОЙ МЕТАЛ”, седалище/адрес на управление – гр.Хасково, ж.к.”Орфей” бл. № 10, ап.2, представлявано от управителя Стефан А.Кехайов против Ревизионен доклад № 1101318/29.04.2011г., издаден на основание чл.117 ДОПК, съгласно ЗВР № 1004180/02.11.2010г., изменена със ЗВР № 1100827/15.02.2011г. и № 1101318/16.03.2011г. - за администриране по реда на ДОПК.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС , в 7 – дн. срок от съобщение за постановяването му.

 
364 Административно наказателно дело (К) No 3094/2011, XXII състав Наказателни касационни производства Т.Т.Т.   Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 25.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.д. № 3094 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
ИЗПРАЩА касационна жалба на Т.Т.Т., ЕГН **********,***, против решение № 172 от 02.11.2011 г. по н.а.х.д. № 390 по описа на Районен съд Карлово за 2011 година на Карловския районен съд за администриране.
Определението не подлежи на обжалване.

 
365 Административно наказателно дело (К) No 3095/2011, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ГРАБО МЕДИЯ ООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 25.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №3095/2011г. по описа на Адми-нистративен Съд – Пловдив, ХХІ състав.
ИЗПРАЩА касационна жалба на Комисия за защита на потребителите РД за областите Пловдив,Пазарджик,Смолян, Хасково, Стара Загора и Кърджали срещу решението по НАХД №5408/2011г. ХХІV н.с. на Районен Съд – Пловдив, за администрирането и.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
366 Административно наказателно дело (К) No 3096/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ТИБЕРИЙ 2000 ООД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 25.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по дело №3096 по описа на Административен съд- Пловдив за 2011г., ХХІІІ-ти касационен състав.
ИЗПРАЩА касационната жалба на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите против решение, постановено по НАХ дело №7963 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., с което е отменено наказателно постановление с №К-17121 от 02.07.2010г. на КРС, с което на “Тиберий 2000” ООД, гр. София, е наложена имуществена санкция заради извършено нарушение по смисъла на чл.59, ал2, във връзка с чл.61, ал.1, т.2 от Закона за туризма, на Районен съд- Пловдив за администрирането и.
Определението е окончателно.

 
367 Административно дело No 3100/2011, IV състав Други административни дела Г.Д.Б. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 25.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3100 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София град.
Определението не подлежи на обжалване.

 
368 Частно админист. наказателно дело (К) No 3118/2011, XXI състав Наказателни частни касационни производства ЗИМ ЕООД ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Определение от 30.11.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение № 1444 от 25.10.2011г. на Районен съд – Пловдив, V н.с. постановено по НАХД № 4351/2011г., с което като просрочена жалбата на “ЗИМ”ЕООД против НП№ 46/20.04.2011 година на Председателя на Патентното ведомство е върната и производството по делото е прекратено.
ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

 
369 Административно наказателно дело (К) No 3151/2011, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ   Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Определение от 29.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 3151/2011 г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХІХ състав.
ИЗПРАЩА на Пловдивския районен съд касационна жалба предявена от Комисия за защита на потребителите РД за Област Пловдив, Смолян Пазарджик, Хасково, Кърджали и Ст. Загора, представлявана от Т.Д.Д. – Директор РД, против Решение на Районен съд гр. Пловдив, ІІ наказателен състав, постановено по НАХД № 1149/2011 г. по описа на същия съд, за администрирането й.
Определението не подлежи на обжалване.