АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2011г. до 31.12.2011г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1092/2009, V състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ-СЕКТОР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 2.12.2011г.
Прогласява нищожността на Акт за установяване на задължения по местни такси №1/31.03.2009г. издаден от Началник “МДТ” при Община Стамболийски, с който е установен размер на задължения за такси битови отпадъци в размер на 38 274, 52 лв. от които лихви за просрочие в размер на 9 015, 52 лв.  Осъжда Община Стамболийски, Област Пловдив за заплати на Областна администрация, при област Пловдив сумата от 350 лв ( триста и петдесет) лева съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщението му пред Върховния административен съд.  
2 Административно дело No 2241/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТИМЕР ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 5.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ Жалбата на "ТИМЕР ГРУП" ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, с адрес член 8 от ДОПК и за кореспонденция, ***, представлявано от Управителя Б.М.Д., против Ревизионен акт № 160900896/16.09.2009 година, по описа на ТД на НАП град Пловдив, потвърден с Решение № 796 от 26.11.2009 година на И.Д. Директор на Дирекция „ОУИ" град Пловдив, при ЦУ на НАП, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 330 316,88 лв. и прилежащи лихви в размер на 46 719,83 лв.  ОСЪЖДА "ТИМЕР ГРУП" ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите сумата в размер на 7 990, 73 /седем хиляди деветстотин и деветдесет лева и седемдесет и три стотинки/ - равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
3 Административно дело No 309/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни УЕСТХИЛ БГ 8 АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 19.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "УЕСТХИЛ БГ 8 "АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Брезовска" № 34, ет. 3, офис 3, БУЛСТАТ: 115938085, представлявано от Изп. директор Д.А.Х., против Ревизионен акт /РА/ № 160900807/16.11.2009г., издаден от Петър Кисов – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден и изменен с Решение № 36 от 15.01.2010г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив, относно допълнително установения корпоративен данък за 2007г. в размер на 32 636.18лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 7 202.29лв., лихви за невнесени в срок авансови вноски по ЗКПО за 2007г. в размер на 48 676.57лв. и отказания данъчен кредит в размер на 37 488.49лв.  ОСЪЖДА "УЕСТХИЛ БГ 8 "АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. "Брезовска" № 34, ет. 3, офис 3, БУЛСТАТ: 115938085, представлявано от Изп. директор Д.А.Х. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите сумата в размер на 2 970,07лв. (две хиляди деветстотин и седемдесет лева и седем стотинки), равностойността на осъществената юрисконсултска защита.     Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
4 Административно дело No 458/2010, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Е.Е. ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 19.12.2011г.
ИЗМЕНЯ Протокол от 24.06.2008г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 31 от 21.04.2008 г. на Кмета на Община Раковски в частта, с която е определено парично обезщетение за имот № 46125 от КВС, землище с. Стряма, община Раковски, ЕКАТТЕ 70010, с обща площ 17.245, с площ на зоната с ограничителен режим-1.415 дка, собственост на Т.Е.Е. в размер на 1280.00 лв., като определя паричното обезщетение в размер на 2770 лв. /две хиляди седемстотин и седемдесет лева/.   ОСЪЖДА Община Раковски да заплати на Т.Е.Е., ЕГН **********,*** сумата в размер на 380 лв. / триста и осемдесет / лева, съставляваща разноски по делото.   Решението е окончателно.  
5 Административно дело No 1314/2010, XII състав Дела по ЗОС М.Й.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 19.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането, обективирано в молба с вх.№ 16876 от 11.10.2011г. по описа на Административен съд – гр.Пловдив, депозирана от адвокат М.К., като пълномощник на жалбоподателката М.Й.Г., с което на основание чл.248, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК се иска да бъде изменено и допълнено постановеното Решение № 1485/27.09.2011г. по адм. дело № 1314/2010г., в частта му за разноските.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
6 Административно дело No 1410/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Й.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 28.12.2011г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 28.11.2011 г., с което е даден ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Й.М. ***, против писмо изх. № П-1301-00-542/ 22.06.2010 г. на началника на сектор Пловдив при РДНСК ЮЦР, в частта, в която се засяга собствеността на лицето в двуетажна жилищна сграда в УПИ ІІІ – 42, кв.3(нов) по плана на кв.”Захарна фабрика”, гр. Пловдив, ул.”Ладога” № 15.  ОСЪЖДА И.Й.М., ЕГН **********,***, да заплати на РДНСК – ЮЦР, сектор Пловдив, сумата 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен от съобщаването с препис за страните.
7 Административно дело No 1900/2010, XII състав Други административни дела АИППМП-ЮЛИ-Д-Р ЮЛИЯ АНДРЕЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 27.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ ”АИППМП – ЮЛИ – Д – р Ю.А.”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Моцарт” № 8, с ЕИК по БУЛСТАТ 040661333, представляван от д-р Ю.Г.А. против Писмена покана с изх. № 16 -1825/26.08.2010г. на Директора на РЗОК - гр.Пловдив.  ОСЪЖДА ЕТ ”АИППМП – ЮЛИ – Д – р Ю.А.”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Моцарт” № 8, с ЕИК по БУЛСТАТ 040661333, представляван от д-р Ю.Г.А. да заплати на Районна здравноосигурителна каса – гр.Пловдив, сумата в размер на 327 ( триста двадесет и седем) лева представляваща извършените разноски по производството.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му .  
8 Административно дело No 1960/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1366 от 13.08.2010г. на Началника на Митница Пловдив, с което е се коригира ЕАД № №07ВG003007Н0020807/20071212 и са променени стойностите в клетка № 22 “Валута и обща фактурна стойност” , в кл. 42 “Цена на стоката”, кл. 45 ”Уточняване” , кл. 46 “статистическа стойност” , кл. 47 “Изчисляване на вземанията” и е определено доплащане: мито -2531.71 лв.; ДДС – 1344.66 лв., ведно с лихва от 12.12.2007г. до 30.07.2010г. в размер на 877.07 лихва мито и 465.83 лихва ДДС.    ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Кастел Експорт" ООД – гр. Карлово, ЕИК 825362890, с адрес на управление гр. Карлово, ул. „Ген. Скобелев” № 4 А, представлявано от П.Д.Л., сумата от 2020 лв. /две хиляди и двадесет/ лева, представляващи разноски по делото и заплатен адвокатски хонорар за осъществената защита.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.      
9 Административно дело No 1965/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1373 от 13.08.2010 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, с което митническата стойност на стоките по ЕАД №07BG003007Н0020577/10.12.2007г. е увеличена със сумата от 13 643.88USD, като по отношение на “Кастел Експорт” ООД е определено да доплати сумата от 10 880.14лв. – мито, заедно със съответната лихва за просрочие в размер на 3 778.05лв. и 5 778.74лв. данък добавена стойност, заедно със съответната лихва за просрочие в размер на 2 006.63лв. .  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Кастел Експорт" ООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.Д.Л., разноски по делото в размер на 2 420.00лв. /две хиляди четиристотин и двадесет лв./.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
10 Административно дело No 2284/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 8.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на “Екострой метал”ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ: 126623774, със седалище и адрес на управление :гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов”,№2, представлявано от Управителя Стефан Асенов Кехайов, ПРОТИВ Ревезионен акт/РА/ № 261001653/28.07.2010 г., издаден от Пенка И. Тодорова – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с Решение № 724/28.09.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалвана част за : непризнат данъчен кредит на стойност 24012.59лв. , допълнително начислен ДДС в размер на 10000лв.,ведно с прилежащите на тези суми лихви от 16700.66лв.,както и допълнително установения корпоративен данък за 2006 г. в размер на 96252.86лв. с прилежащи лихви – 42949.76лв., за 2007 г. в размер на 1799.78лв. с прилежащи лихви – 542.55лв.  ОСЪЖДА “Екострой метал”ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ: 126623774, със седалище и адрес на управление гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов”,№2 да заплати на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП съдебни разноски в размер на 4295.16лв. (четири хиляди двеста деветдесет и пет лева и шестнадесет стотинки).Препис от решението да бъде изпратен на страните.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
11 Административно дело No 2338/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТОМИНО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 2.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “***” ООД, ЕИК 108685347, със седалище и адрес за управление гр. Кърджали, ул. “С. К.” № .., представлявано от управителя- Пламен Милков Димитров против Ревизионен акт № 091001695 от 30.07.2010г., издаден от Красимира Георгиева Делчева - главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис- Кърджали, потвърден с Решение № 757/15.10.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който е отказан данъчен кредит в общ размер на 28502,25лв. и прилежащи лихви в размер на 8455,58лв., определен е допълнителен корпоративен данък за 2007г. в размер на 25981,72лв. и прилежащи лихви в размер на 7959,48лв. и корпоративен данък за 2008 г. в размер на 4568,16лв. и лихва – 685,66лв., като неоснователна.  ОСЪЖДА “***” ООД, ЕИК 108685347, със седалище и адрес за управление гр. Кърджали, ул. “С. К.” № .., представлявано от управителя- Пламен Милков Димитров да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 973лв. (хиляда деветстотин седемдесет и три) лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.        
12 Административно дело No 2376/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИЛИЯКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 5.12.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 130 1001644/12.08.2010г., издаден от Цветана Спасова Джиева – главен инспектор по приходите при ТД на НАП–Пловдив, потвърден с Решение № 755/14.10.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Лилияком”ЕООД са определени публични задължения за данък добавена стойност за данъчен период месец Октомври 2009г., като допълнително е начислен ДДС в размер на 25738,36 лева, и е отказано правото на данъчен кредит в размер общо на 177,20 лева по фактури издадени от “НИЕС” ЕООД и “Каскада” ООД, с предмет – извършен транспорт България-Гърция.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив да заплати “ЛИЛИЯКОМ” ЕООД, с ЕИК 200856676, със седалище и адрес на управление: село Ивайло, Област Пазарджик, ул.”30-та” №25, представлявано от управителя И.Й.Л., разноските по делото в размер на 1630лв./хиляда шестстотин и тридесет лева/, за заплатено адвокатско възнаграждение, държавна такса и депозит по ССЕ  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
13 Административно дело No 2522/2010, V състав Други административни дела ЖИВА ПРИРОДА СНЦ РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение с обществено полезна дейност “Жива природа”, представлявано от Председателя на управителния съвет Пламен Стефанов Въргов, чрез адв. Г.П.,*** срещу Решение № ПД-ОС-65 /2010г. на Директора на РИОСВ-Пловдив.  ОСЪЖДА Сдружение с обществено полезна дейност “Жива природа”, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. 11-ти август № 5, представлявано от Председателя на управителен съвет Пламен Стефанов Въргов да заплати на РИОСВ-Пловдив съдебни разноски в размер на 150 лева.  Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
14 Административно дело No 2575/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 16.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 1644/ 05.11.2010 г. на Началника на митница Пловдив, с което на "Садат" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Васил Левски" №168, Булстат: 825355508, представлявано от управителя С.К., е определено за доплащане ДДС в размер на 436,58 лв., както и лихва за забава по ЕАД № 10BG003000H0154348/06.10.2010 г.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
15 Административно дело No 2596/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕТ ПЕГАС -ДИМИТЪР БУДЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 5.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Б. в качеството му на едноличен търговец с фирма „ ПЕГАС - Б. - Д.Б.”, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК по БУЛСТАТ ***, против Ревизионен акт № 091000712/15.06.2010 г., издаден от К.Г.Д., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Кърджали, потвърден с Решение № 621/16.08.2010 г. на Зам. Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно установено задължение за данък по чл. 35 ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. в размер на 4388,20 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях в размер на 1668,27 лв.  ОСЪЖДА Д.С.Б. в качеството му на едноличен търговец с фирма „ ПЕГАС - Б. - Д.Б.”, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК по БУЛСТАТ ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 492,25 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
16 Административно дело No 2608/2010, XVII състав Дела по КСО БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД, ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 27.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 324 от 04.11.2010 г., постановено от Директора на Районно управление “Социално осигуряване” гр. Пловдив на Националния осигурителен институт и потвърденото с него Разпореждане № 1505 от 17.09.2010год. постановено от Ръководител на контрола по разходите на ДОО към Районно управление “Социално осигуряване” гр. Пловдив, с което на “Български пощи”, ЕАД, със седалище и адрес на управление, ***1 - Териториално поделение гр. Пловдив, пл. “Централен” №1 са определени, като задължение за внасяне, както следва: неправилно изплатени парични обезщетения за временна нетрудоспособност, за бременност и раждане и при трудоустрояване в общ размер на 505,95 лв., както и лихви за просрочие в размер на 107,76 лв.  ОСЪЖДА Районно управление “Социално осигуряване” гр. Пловдив на Националния осигурителен институт да заплати на“Български пощи”, ЕАД, със седалище и адрес на управление, ***1 - Териториално поделение гр. Пловдив, пл. “Централен” №1, сумата в размер на 320 лв., представляваща заплатени държавна такса, възнаграждение за вещо лице и съответното юрисконсултско възнаграждение.    Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
17 Административно дело No 2719/2010, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.П.Ч. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 7.12.2011г.
Отхвърля жалбата на И.П.Ч. с вх. № 94-00-И-167 / 16.06.2009 г. срещу Заповед № ДК-10-64 / 03.11.2010 г. на Началника на РДНСК - ЮЦР - гр. Пловдив, с която са отхвърлени жалбите на Ч. и В. и са оставени в сила одобрените инвестиционни проекти и издадения от гл. архитект на Община Хисаря акт за узаконяване № 1/01.06.2009 г. за обект “Второстепенни постройки със застроена площ 93 кв.м.” в ПИ 851, кв.18 по кадастрален план на гр.Хисаря на името на Д.Н.Г..  Осъжда И.П.Ч. с ЕГН **********,*** да заплати на Д.Н.Г.,*** съдебни разноски в размер на 500 /петстотин/ лева.  Решението не подлежи на обжалване.  
18 Административно дело No 2817/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни СТЕФИ ТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 1.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на ”СТЕФИ ТРЕЙД” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 115144580 с адрес за кореспонденция с. В., ул. “7-ма” № 24 и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, ул. “Антон Страшимиров” № 14, представлявано от управителя Б.Х.И., против Ревизионен акт /РА/ № 1601002686 / 25.10.2010г., издаден от П.К.К., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 854 / 25.11.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив в обжалваната част по отношение на допълнително начислен ДДС в размер на 22836 27лв. и съответните лихви в размер на 498.88лв.  ОСЪЖДА ”СТЕФИ ТРЕЙД” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115144580 с адрес за кореспонденция с. В., ул. “7-ма” № 24 и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Пловдив, ул. “Антон Страшимиров” № 14, представлявано от управителя Б.Х.И. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 916.70 лв. / деветстотин и шестнадесет лева и 70 стотинки/ представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
19 Административно дело No 16/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Б.В. КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Б.В., ЕГН ********** ***, срещу заповед № РД-09-197/15.12.2010 г. на кмета на Район Западен при Община Пловдив, издадена на основание чл.57а от ЗУТ за премахването на „Преместваем обект, представляващ фургон с прикрепен към него метален навес, поставен в ПИ 56784.510.269 по плана на „Парк отдих и култура – юг” – Община Пловдив, поставен от жалбоподателя.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
20 Административно дело No 53/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.Г.Г.,
П.Д.Г.
СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 5.12.2011г.
Отменя Заповед № КД-14-16-6 / 03.01.2011г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Пловдив за изменение в кадастралната карта и кадастралния регистър на одобрената със Заповед № РД 18-48 от 03.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, кадастрална карта и регистър на гр. Пловдив, представляващо нанасяне на нови обекти в КККР, а именно ПИ с ИД 56784.506.9671 с площ от 177 кв.метра и ПИ с ИД 56784.506.9672 с площ от 241 кв. метра, сграда с идентификатор 56784.506.9672.1 с площ от 32 кв. метра и се заличава ПИ с ИД 56784.506.811.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщението му пред Върховния административен съд.    
21 Административно дело No 149/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИЛИЯКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 16.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Лилияком" ЕООД със седалище в с.Ивайло, общ.Пазарджик, и адрес на управление ул."30-та" №25, Булстат: 200856676, представлявано от И.Й.Л., срещу Ревизионен акт № 161002344/27.10.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, потвърден с Решение № 931/28.12.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.  ОСЪЖДА жалба на "Лилияком" ЕООД със седалище в с.Ивайло, общ. Пазарджик, и адрес на управление ул."30-та" №25, Булстат: 200856676, представлявано от И.Й.Л., да заплати на Дирекция "ОУИ"–гр.Пловдив при ЦУ на НАП, разноски по делото в размер на 2107,75 лв. (две хиляди сто и седем лева и 75 ст.).  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
22 Административно дело No 167/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Д.В. НАЧАЛНИКЪТ НА РДНСК,ЮЦР,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН СЕВЕР
Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 1.12.2011г.
Отхвърля жалбата на К. *** против Заповед № ДК-10-65/05.11.2010г., издадена от Началника на РДНСК, ЮЦР, с която е оставен в сила Мотивиран отказ № 1/30.06.2010г. за узаконяване на строеж: “Ремонт, реконструкция надстройка с два жилищни етажа на източната страна на съществуваща сграда”, в УПИ II – 540, кв.632 по плана на Пета гр.част, гр.Пловдив, административен адрес гр.Пловдив, ул.”Поп Манол” № 4.  Осъжда К. *** да заплати на В.Б. .Н. и М.Б.Б. 400 лв. съдебни разноски /адвокатско възнаграждение/.  Решението не подлежи на обжалване.  
23 Административно дело No 258/2011, X състав Други административни дела АПМП-ГП КАПАНА ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 1.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Амбулатория за първична медицинска помощ - групова практика- Капана”ООД, със седалище град Пловдив и съдебен адрес: гр. Пловдив, ул. “Понеделник пазара”№5, етаж№4, ЕИК №115544884, против Писмена покана №16-0290 от 17.12.2010 г. на Директора на РЗОК, с която адресата е поканен да внесе доброволно на НЗОК сумата в размер на 3962,84лв. /три хиляди деветстотин шестдесет и два лева и осемдесет и четири стотинки/, представляваща превишение на определените от Касата регулативни стандарти за медико - диагностични дейности /МДД/ за ІІ-ро, ІІІ-то и ІV-то тримесечие на 2009 година, в частта направления за медико – диагностична дейност – бл. МЗ – НЗОК № 4 и сумата в размер на 851,10лв. /осемстотин петдесет и един лева и десет стотинки/, представляваща превишение на определения от Касата регулативен стандарт за медико – диагностични дейности за І-во тримесечие на 2010 година, в частта на направления за медико за диагностична дейност – бл. МЗ – НЗОК № 4.  ОСЪЖДА ”Амбулатория за първична медицинска помощ - групова практика- Капана”ООД, със седалище град Пловдив и съдебен адрес: гр. Пловдив, ул. “Понеделник пазара”№5, етаж№4, ЕИК №115544884 да заплати на РЗОК Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 428,84 лв. /четиристотин двадесет и осем лева и осемдесет и четири ст./  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.  
24 Административно дело No 277/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 16.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 21/10.01.2011 г. на Началника на митница Пловдив, с което на "Садат" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Васил Левски" №168, Булстат: 825355508, представлявано от управителя С.К., срещу е определено за доплащане ДДС в размер на 3318,73 лв., както и лихва за забава по ЕАД № 10BG003000H0006553/19.01.2010 г.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
25 Административно дело No 279/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 16.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 20/10.01.2011 г., на Началника на Митница Пловдив, с което са определени за доплащане по ЕАД № 10BG003000H0004123/20100113 ДДС в размер на 3568,19 лв. ведно със законната лихва от датата на поставяне на стоките под режим – 13.01.2010 г. до датата на погасяването в цялост на задължението по ЕАД  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. /двеста лева/ разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
26 Административно дело No 289/2011, IX състав Други административни дела ЖИВА ПРИРОДА СНЦ ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 2.12.2011г.
ОБЯВЯВА нищожността на Решение № ПВ – 2 – ЕО/2011г. на Директора на РИОСВ - Пловдив,за преценяване на необходимостта от извършване на екологична иоценка .  Връща преписката на административния орган за произнасяне.  ОСЪЖДА РИОСВ – Пловдив да заплати на СНЦ”Жива Природа”, седалище и адрес на управление :гр.Пловдив,ул.”11август”№5,ЕИК175852819 , представлявано от Управителя Янко Андонов ГитановЕГН**********,10 /десет/ лева, разноски по делото.Препис от решението да бъде изпратен на страните .  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в 14-дневен срок от получаването на съобщение от страните.    
27 Административно дело No 298/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ТСО-БЪЛГАРИЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ТСО-България” ООД, ЕИК 123745221, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Свети Княз Борис І” №93,, ет.2 представлявано от управителите О.А., М.Б., А.Д.А. против Ревизионен акт № 16251000114 от 08.11.2010 г., издаден от КР.А.Б., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 6 136.42лв. и начислена лихва в размер на 1 357.69 лв., и допълнително определен корпоративен данък за 2008г. в размер на 59986.92 лв. и начислени лихви в размер на 10 715.26 лв. и установената загуба за 2009г., потвърдена с Решение № 18 от 10.01.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.  ОСЪЖДА “ТСО-България” ООД, ЕИК 123745221, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Свети Княз Борис І” №93,, ет.2 представлявано от управителите О.А., М.Б., А.Д.А. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 11394 лв. /единадесет хиляди триста деветдесет и четири/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
28 Административно дело No 302/2011, X състав Други административни дела ДКЦ IV ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 2.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Диагностично – консултативен център ІV - Пловдив”ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Гергана”№7, ЕИК №000463272, против Писмена покана №16-0688 от 10.01.2011 г. на Директора на РЗОК, с която адресата е поканен да внесе доброволно на НЗОК сумата в размер на 16773,19лв. /шестнадесет хиляди седемстотин седемдесет и три лева и деветнадесет стотинки/, представляваща превишение на определените от Касата регулативни стандарти за медико-диагностични дейности /МДД/ за ІІ-ро, ІІІ-то и ІV-то тримесечие на 2009 година, в частта направления за медико–диагностична дейност – бл. МЗ – НЗОК № 4 и направления за консултация или за провеждане на съвместно лечение – бл. МЗ – НЗОК № 3.  ОСЪЖДА ”Диагностично – консултативен център ІV - Пловдив”ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Гергана”№7, ЕИК №000463272, да заплати на РЗОК Пловдив, разноските по делото за юрисконсултско възнаграждение и за вещо лице, в размер общо на 935,48 лв. /деветстотин тридесет и пет лева и четиридесет и осем ст./  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.    
29 Административно дело No 358/2011, XVI състав Други административни дела Д-Р АДРИАНА ЧЕШМЕДЖИЕВА-АИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 21.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Д-р А.Ч. – АИППМП" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ***, адрес на дейността гр.Пловдив, ***б.17, против Писмена покана за доброволно възстановяване изх. № 16-1535/21.12.2010 г., издадена от Директора на РЗОК – Пловдив.  ОСЪЖДА ЕТ "Д-р А.Ч. – АИППМП" със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ***, да заплати на РЗОК – Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 337,04 лв. (триста тридесет и седем лева и 4 ст.).  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
30 Административно дело No 421/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни АКВАРЕКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 14.12.2011г.
Отхвърля жалбата на “Акварекс” ЕООД - гр.Велинград, адрес за кореспонденция гр.София, ул.”Горски пътник” № 56, ап.6 с управител Г.В., против Ревизионен акт № 1301001393/26.07.2010г. издаден от Н.А.-гл.инспектор “Приходи” при ТД на НАП-Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с Решение № 915/16.12.2010г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП в обжалваната част за начислен ДДС в размер на 33 367.19 лв., отказан данъчен кредит в размер на 25 262.00 лв. и начислени лихви в размер на 3 296.20 лв. , данъчни периоди 01.04.2009г. до 31.12.2009г.  Осъжда“Акварекс” ЕООД - гр.Велинград, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1688.52 лв., за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
31 Административно дело No 430/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни АСИМА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 27.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на “*****" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. “***** ****” № *, представлявано от управителя Н. С. В., Ревизионен акт № 16251000126 от 29.11.2010г., издаден от Павлина Стоянова Даскалова - главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 71/27.01.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който е начислен допълнително ДДС в размер на 1138073,12лв. и прилежаща лихва в размер на 362389,30лв.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП за заплати на “*****" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. “***** ****” № *, представлявано от управителя Н. С. В. сумата в размер на 30650лв. /тридесет хиляди шестстотин и петдесет лева/ разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      
32 Административно дело No 468/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Г.И.,
Г.Н.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 9.12.2011г.
Отменя Заповед № 1032 /29.12.2010 г. на Кмета на Община Родопи с която е разпоредено Н.Г.И. и Г.Н.Г.,*** да премахнат дървен навес и дворна пещ - фурна в УПИ ІІ-274, кв.23 по плана на село Марково, община Родопи, област Пловдив, като е определен срок за доброволно изпълнение от един месец.  Осъжда Община Родопи да заплати на Н.Г.И. с ЕГН **********,*** съдебни разноски в размер на 425 /четиристотин двадесет и пет/ лева.  Осъжда Община Родопи заплати на Г.Н.Г. с ЕГН **********,*** съдебни разноски в размер на 90 /деветдесет/ лева.  Решението не подлежи на обжалване.  
33 Административно дело No 499/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.С.З.,
М.Б.М.,
И.А.К.,
М.А.Г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.З. ***, М.Б.М.,***, И.А.К. *** и М.А.Г. ***, против решение № 469, взето с протокол №33 от 16.12.2010г. на Общински съвет- Пловдив, с което е с което е одобрен ПУП-ПРЗ – План за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдяване, телефонизация, радио, телевизионни сигнали и интернет, сборна план– схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации, санитарно – хигиенна обстановка, озеленяване и отдих, и правилата и нормативите за прилагане на кв.”Смирненски ІV”, гр. Пловдив, в границите: север – р.Първенецка, регулационната граница на парк “Отдих и култура” – Пловдив и регулационния план на спортен комплекс “Отдих и култура” – Пловдив до ул.”Парк Отдих и култура”, изток – северната граница на ул.”Парк Отдих и култура”, ПИ 106,113 и 114 по кадастралния план на “Смирненски ІІІ” – Пловдив, северната граница на Пещерско шосе, западната регулационна граница на ЖК”Хр.Смирненски”, ПИ 72 до ЖП линия Пловдив –София, юг- ЖП линия Пловдив- София, запад – източната регулационна граница на кв. Прослав, УПИ І-5 комплексно жилищно строителство, южните граници на ПИ 398 и 397 по кадастралния план на кв.”Хр.Смирненски ІІІ етап”, продължението на ул.”Елин Пелин” до Пещерско шосе, ПИ 038009, 038040, 038039, 038038, 433, 432, 037005, 037050, 037051, 037052, 037034, 037033, 037031, 037043, 037022 по КВС землище Пловдив – запад по червените и сини линии, надписи със син и червен цвят и корекции със зелен кафяв цвят за част регулация, червени задължителни и ограничителни линии и матрици със син цвят и корекции със зелен и виолетов цвят за част застрояване и корекции със зелен цвят на правилата и нормативите, досежно имотите на жалбоподателите с идентификатори 56784.510.9545, 56784.510.9547 и 56784.510.9548, за които с плана е отреден кв.72 и улица.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
34 Административно дело No 507/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.С.С.,
С.К.С.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 12.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата К.С.С., ЕГН **********, и С.К.С., ЕГН **********,***, против решение № 469, взето с протокол № 33 от 16.12.2010 г., на Общински съвет Пловдив, с което е одобрен ПУП-ПРЗ – план за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдяване, телефонизация, радио, телевизионни сигнали и интернет, сборна план-схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации, санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и отдих, и правилата и нормативите за прилагане на кв.”Смирненски ІV”, гр.Пловдив.  ОСЪЖДА К.С.С., ЕГН **********, и С.К.С., ЕГН **********,***, солидарно да заплатят на Общински съвет Пловдив сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
35 Административно дело No 591/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЕМИР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 2.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Емир”ЕООД, гр.Кърджали, бул.”Тракия”№2, вх.А, ет.2, ап.9, представляван от управителя М.С.Ю., със съд. адрес гр.Кърджали, ул.”Васил Левски”№4, адв.П., против Ревизионен акт № 161003410/09.12.2010г., издаден от С.Д.М. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 87/31.01.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Емир”ЕООД, гр. Кърджали, са установени публични задължения, както следва: корпоративен данък за довнасяне за 2008г. в размер на 220,27 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 39,79 лева; корпоративен данък за довнасяне за 2009г. в размер на 66,80 лева, ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 5,16 лева; както и в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер на 59,38 лева за данъчен период месец Февруари 2008г., ведно с прилежаща лихва в размер на 14,99 лева, и допълнително начислен данък добавена стойност за данъчни периоди месец Декември 2008г. и месец Декември 2009г. в размер общо на 7 136,34 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер общо на 1 294,25 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Емир”ЕООД, гр.Кърджали, бул.”Тракия”№2, вх.А, ет.2, ап.9, представляван от управителя М.С.Ю., със съд.адрес гр.Кърджали, ул.”Васил Левски”№4, адв.П., да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 603,48 /шестстотин и три лева и четиридесет и осем стотинки/ лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
36 Административно дело No 595/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.П.С.,
АРНАУДОВ-7 ООД
КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 16.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.С.,***, и “А. 7” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “****” №61, против Заповед №РД-09-114 от 11.02.2011г. на кмета на община Марица, с която одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-1-за животновъдство в кв.1 по плана на Стопански двор, с. В., област Пловдив, като се смени отреждането и се образува нов УПИ:23.25-Ферма за угояване на патки, представляваща част от КПИИ.  ОСЪЖДА Г.П.С.,***, и “А. 7” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “****” №61, да заплатят на Т.В.Ч.,***, пл. “Съединение” №3, ет.3, офис 308, общо сумата от 850,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
37 Административно дело No 611/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.М.С. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 19.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.М.С.,***, срещу Заповед № ДК – 02 - ЮЦР - 39/27.01.2011 г. на началника на РДНСК - ЮЦР – гр.Пловдив, с която на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж "Надстройка на съществуваща сграда от допълващо застрояване", изпълнен от В.М.С., находящ се в УПИ VІІ – 1472, кв. 233 по плана на гр. Асеновград, с административен адрес: гр. Асеновград, ул. “Княгиня Евдокия” № 9.  ОСЪЖДА В.М.С.,*** да заплати на С.М.К., ЕГН *****, Д.М.К., ЕГН ****** и Ф.Е.Ч., ЕГН ****** сумата от 300(триста) лева разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.  
38 Административно дело No 825/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Г.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 1.12.2011г.
Прогласява нищожността на Ревизионен акт № 900202 от 26.10.2009год. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Кърджали, потвърден с Решение № 854 от 15.12.2009 год. на изпълняващия длъжността Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на Д.Г.Ч. ЕГН********** са определени дължими към бюджета суми ,в частта за определен на Д.Г.Ч. данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2004год. в размер на 1489,50лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 937,26лв. ;   ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 900202 от 26.10.2009год. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Кърджали, потвърден с Решение № 854 от 15.12.2009 год. на изпълняващия длъжността Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите,в частта с която на Д.Г.Ч. ЕГН********** са определени дължими към бюджета суми за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната за отчетната 2005год. в размер на 4782,20лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 2440,63лв. и данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2006год. в размер на 2513,70лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 950,81лв.  ОСЪЖДА ДИРЕКЦИЯ “ОБЖАЛВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО” ГР.ПЛОВДИВ, ПРИ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ да заплати на Д.Г.Ч. ЕГН**********сумата от 675лв. разноски.Препис от решението да се изпрати на страните.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
39 Административно дело No 851/2011, XIII състав Искове за обезщетение О.С.С.,
С.Р.С.,
С.О.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 19.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на О.С.С., ЕГН **********, С.Р.С., ЕГН **********, С.О.С., ЕГН **********, всички живущи в гр. Асеновград, ул."Шейново" № 10, против Община Асеновград, с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ и цена на иска 12000 лв.  ОСЪЖДА О.С.С. ЕГН **********, С.Р.С., ЕГН **********, С.О.С., ЕГН **********, всички живущи в гр. Асеновград, ул."Шейново" № 10, да заплати на Община Асеновград сумата в размер на 600/шестотин лева/ възнаграждение за адвокат.    Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от уведомяване на страните, на които на основание чл. 138 от АПК да се изпрати препис от същото.  
40 Административно дело No 861/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 467 от 10.03.2011г. на Началник на Митница – Пловдив, с което на “Садат”ООД с адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Левски”№168 е определено да доплати 191,76 лева ДДС и законни лихви по ЕАД № 10BG003000Н0179289 от 12.11.2010 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОСЪЖДА Митница – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Кукленско шосе” №32 да заплати на “Садат”ООД с адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Левски”№168 сумата от 150лв./сто и петдесет лева/ разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
41 Административно дело No 863/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 21.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168, решение за определяне на митническа стойност № 469 от 10.03.2011 г. на Началник Митница Пловдив.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. (двеста лева), представляващи сторените по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.    
42 Административно дело No 864/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 7.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалбата на “САДАТ” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя С.К., решение за определяне на митническа стойност № 468 от 10.03.2011 г. на началника на Митница Пловдив, с което е определено доплащане на ДДС в размер на 494,04лв., ведно със законната лихва от датата на поставяне на стоките под режим – 13.07.2010 г., до датата на погасяване в цялост на задължението по ЕАД № 10BG003000Н0105081 от 13.07.2010 г.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***,представлявано от управителя С.К. сумата от 200 /двеста/ лева, представляващи сторените по делото разноски и възнаграждение за юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.
43 Административно дело No 870/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 16.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 475/10.03.2011 г., на Началника на Митница Пловдив, с което са определени за доплащане по ЕАД № 10BG003000H0102749 от 08.07.2010 г. в размер на 337,43 лв. ведно със законната дължима на основание чл. 232, § 1, б. “б” от Регламент /ЕИО/.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. /двеста лева/ разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
44 Административно дело No 871/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 14.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 476 от 10.03.2011г. на Началник на Митница – Пловдив, с което на “Садат”ООД с адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Левски”№168 е определено да доплати 823,51 лева ДДС и законни лихви по ЕАД № 10BG003000Н0170170 от 29.10.2010 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОСЪЖДА Митница – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Кукленско шосе” №32 да заплати на “Садат”ООД с адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Левски”№168 сумата от 150лв./сто и петдесет лева/ разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
45 Административно дело No 872/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 22.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 477 от 10.03.2011 год. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0170146 от 29.10.2010 г. на основание чл. 30, параграф 2, б. “б” от Регламента на Съвета (ЕИО) № 2913/92 е определена нова митническа стойност на стока № 1 “пластмасови капачки за бутилки за веро”, в размер на 4100 лв., като е определено доплащане в размер на 375,54 лв. на основание чл. 201, параграф 1, б. “а” и чл. 214, параграф 1 от Регламент на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС, ведно със законната лихва на основание чл. 232, параграф 1, б. “б” от Регламента.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, ЕИК ***, с посочен адрес за кореспонденция, ***, сумата от 400 лв., представляваща извършени от дружеството разноски по делото – заплатените държавна такса, депозит за вещо лице и съответното юрисконсултско възнаграждение.    Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
46 Административно дело No 880/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 16.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 486/10.03.2011 г., на Началника на Митница Пловдив, с което са определени за доплащане по ЕАД № 10BG003000H0124967 от 16.08.2010 г. в размер на 656,79 лв. ведно със законната дължима на основание чл. 232, § 1, б. “б” от Регламент /ЕИО/.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. /двеста лева/ разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
47 Административно дело No 903/2011, XII състав Искове за обезщетение САДАТ ООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 27.12.2011г.
Прекратява делото.ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ предявен от “*****” ООД, ЕИК ****, представлявано от управителя С. К., обективиран в жалба подадена от дружеството против Решение за определяне на митническа стойност № 472/10.03.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, с искане Агенция Митници да бъде осъдена да заплати на “*****” ООД обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи недължимо внесен депозит в размер на 982, 64 лв. ведно със законната лихва, считано от датата на внасяне на сумата до окончателното й изплащане.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 903 по описа за 2011 г. на Административен съд - гр.Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
48 Административно дело No 958/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВГ МП ГРУП БИЛДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 7.12.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241004110/10.01.2011 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 254/17.03.2011 г. на Директор на дирекция "ОУИ" Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част, в която е отказан данъчен кредит в размер на 31590.12лв. и начислените прилежащи лихви в размер на 7931.88лв. по фактурите, издадени от „Стройкомплекс-06"ЕООД.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите да заплати на "ВГ МП ГРУП БИЛДИНГ" ООД, със седалище и адрес на управление ***, ет.4 ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от Н.Д.С. – Управител сумата в размер на 2561 лв./две хиляди петстотин шестдесет и един лева/ разноски по делото и възнаграждението за един адвокат.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
49 Административно дело No 960/2011, XII състав Искове за обезщетение САДАТ ООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 27.12.2011г.
Прекратява делото.ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ предявен от “****” ООД, ЕИК ******, представлявано от управителя С.К., обективиран в жалба подадена от дружеството против Решение за определяне на митническа стойност № 484/10.03.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, с искане Агенция Митници да бъде осъдена да заплати на “****” ООД обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи недължимо внесен депозит в размер на 524, 60 лв. ведно със законната лихва, считано от датата на внасяне на сумата до окончателното й изплащане.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 960 по описа за 2011 г. на Административен съд - гр.Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
50 Административно дело No 969/2011, VII състав Искове за обезщетение САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 7.12.2011г.
Прекратява делотоЕТО ЗАЩО и във връзка с чл.155 ал.1 от АПК и чл.159 т.8 АПК.  СЪДЪТ  О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на “Садат” ООД, срещу Агенция Митници, за присъждане на сумата 346,48 лв., представляваща недължимо внесен депозит, ведно със законната лихва, касаещо внос по ЕАД № 10ВG003000Н0176100 от 08.11.2010 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №969/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив, Второ отделение, VІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС на РБ за присъстващите страни,.
51 Административно дело No 990/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.К.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 28.12.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А.К.Б.,***, против Заповед №РД-09-224 от 25.03.2011г. на кмета на община Марица, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-474, кв.51 по плана село Калековец, като се извърши делба и се образуват два нови УПИ ХІІІ-1001, ХVІ-1002 за жилищно застрояване и улица тупик ПИ №502.1003 в кв.51, съгласно линии, зачерквания, щрихи и надписи в зелен и кафяв цвят за регулацията и червени ограничителни линии, котировки в черен цвят за застрояването, както и матрица в син цвят с устройствени показатели за зона Жм: Н<10, Плътност<40%, Кинт<0,6, Озеленяване>50%, свободно застрояване, в частта за одобреното изменение на плана за регулация.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.К.Б.,***, против Заповед №РД-09-224 от 25.03.2011г. на кмета на община Марица, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ-474, кв.51 по плана село Калековец, като се извърши делба и се образуват два нови УПИ ХІІІ-1001, ХVІ-1002 за жилищно застрояване и улица тупик ПИ №502.1003 в кв.51, съгласно линии, зачерквания, щрихи и надписи в зелен и кафяв цвят за регулацията и червени ограничителни линии, котировки в черен цвят за застрояването, както и матрица в син цвят с устройствени показатели за зона Жм: Н<10, Плътност<40%, Кинт<0,6, Озеленяване>50%, свободно застрояване, в останалата и част.  ОСЪЖДА А.К.Б.,***, да заплати на община Марица сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
52 Административно наказателно дело (К) No 998/2011, XXII състав Наказателни касационни производства В.Д.А. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 21.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 54 от 24.02.2011г., постановено по НАХД № 605 / 2010г. по описа на Районен съд - гр. Асеновград, V - ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
53 Административно дело No 1021/2011, XVI състав Дела по КСО П.П.Г. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 1.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 86/19.03.2011 г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване"-гр.Пловдив, и потвърденото с него Разпореждане № **********/16.11.2010 г. на Ръководителя на отдел "Пенсии", с което на П.П.Г. е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.  ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне и издаване на законосъобразен административен акт съобразно указанията, дадени в мотивната част на настоящото решение.  ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване"-гр.Пловдив да заплати на П.П.Г. ***, ЕГН: **********, разноски по делото в размер на 300 лв. (триста лева).    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
54 Административно дело No 1048/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни КОНСОРЦИУМ НОВ ДОМ ЕВРОПА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 29.12.2011г.
Отхвърля жалбата на “КОНСОРЦИУМ НОВ ДОМ ЕВРОПА” ООД, седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, р-н “Тракия”, ул.”Т.Райнов” № 3, представлявано от управителя Ангел Г.Куков против Ревизионен акт № 161003885/03.01.2011г. издаден от ст.инспектор по приходите при ТД на НАП, гр.Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 273/24.03.2011г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, за непризнат данъчен кредит в размер на 44166.53 лв. и лихва в размер на 2547.33 лв.  Осъжда “КОНСОРЦИУМ НОВ ДОМ ЕВРОПА” ООД, седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, р-н “Тракия”, ул.”Т.Райнов” № 3, представлявано от управителя Ангел Г.Куков да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1384.27 лв., за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
55 Административно дело No 1096/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОПРОГРАМА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 1.12.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131002618 от 29.11.2010г., издаден от Г.Й. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с Решение № 158 от 17.02.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, в частта му, в която на “Екопрограма” ООД, е отказан данъчен кредит в размер на в общ размер на 278 лв., ведно с прилежащите лихви, за данъчни периоди м. 03 и м. 08.2009г.  ОТХВЪРЛЯ жалбата като неоснователна в останалата част.  ОСЪЖДА “Екопрограма” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 830166352, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “***” № 17, представлявано от управителя К.У. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1 011,82лв. /хиляда и единадесет лева и осемдесет и две стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита, изчислено по съразмерност и компенсация.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
56 Административно дело No 1097/2011, VII състав Искове за обезщетение САДАТ ЕООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 7.12.2011г.
ЕТО ЗАЩО и във връзка с чл.155 ал.1 от АПК и чл.159 т.8 АПК.  СЪДЪТ  О П Р Е Д Е Л И  ОСТАВЯ без разглеждане исковата молба на “Садат” ООД, срещу Агенция Митници, за присъждане на сумата 458,68 лв., представляваща недължимо внесен депозит, ведно със законната лихва, касаещо внос по ЕАД № 10ВG003000Н0117385 от 02.08.2010 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №1097/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив, Второ отделение, VІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС на РБ.    
57 Административно дело (К) No 1116/2011, XIX състав Касационни производства Р.М.Я. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ЛЪКИ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА АСЕНОВГРАД
Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 20.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 93 от 11.03.2011 год. на А.овградския районен съд, І граждански състав, постановено по гр. дело № 1379 по описа на същия съд за 2009 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
58 Административно дело No 1243/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ТРЕЙД-КОНСУЛТ 2009 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 12.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”ТРЕЙД – КОНСУЛТ 2009” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 200955489, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул. ”Дунав - Комплекс Подем” № 51, ет.1, ап.3, представлявано от управителя Петко Димитров Петков против решение № 78/26.04.2011г. на директор на ТД на НАП – гр.Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки № 99056/2004/000034/28.03.2011г., издадено от Димитър Илиев Начев на длъжност публичен изпълнител в Дирекция ”Събиране” при ТД на НАП – Пловдив, с което за обезпечаване на установеното и изискуемо публично вземане по ДД-ЗДДФЛ № 1600036666/30.04.2009г. в размер на 757 750,11 лв. на Борислав Андонов Кожухаров ЕГН **********, е наложена обезпечителна мярка запор върху налични и постъпващи суми по банкова сметка ***“ТРЕЙД – КОНСУЛТ 2009” ЕООД в качеството му на трето задължено лице, разкрита В “ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
59 Административно дело No 1262/2011, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.Г.У. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 1.12.2011г.
Отхвърля жалбата на Т.Г.У. ***, против Заповед № ЗД-00-38/04.04.2011г. на Областен управител-Пловдив, с която е одобрен нов план на новообразуваните имоти и регистър към него за м. “Яса тепе”, землище на гр.Карлово за новообразувани имоти № 36498.701.1509 с площ 400 кв.м., записан на Гърди Тодоров У. по нот.акт № 141/28.08.1998г. и Решение № 1445/10.07.2007г. по гр.д.№ 793/2007г. на ПОС, № 36498.701.1515 с площ 1559.89 кв.м., записан на наследници на Никола Иванов Сливов съгласно Решение № 01111/30.05.1994г. на ПК-Карлово и № 36498.701.9506 – в частта за задънен път по чл.28 ал.5 ППЗСПЗЗ, за осигуряване на достъп до имот № 36498.701.1509 – на основание §4к ал.6 ПЗР ЗСПЗЗ, в изпълнение на влязло в сила Решение № 9/26.02.2010г. на ПОС по адм.д.№ 1520/2004г., с което е отменена частично Заповед № 601/29.10.2004г. на Областен управител – Пловдив за одобряване на ПНИ за м.”Яса тепе”, землище на гр.Карлово.  Осъжда Т.Г.У. с адрес на призоваване гр.Карлово, ул.”Д.Събев“ № 6 да заплати на Областен управител - Пловдив 150 лв., юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да се обжалва пред Върховният Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
60 Административно дело No 1268/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ СОЛЕНОТО ИЗВОРЧЕ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 1.12.2011г.
Отхвърля жалбата на ПК “Соленото изворче” – с.Нареченски бани против заповед № А - 423/04.04.2011г. на Кметът на Община Асеновград.  Осъжда ПК “Соленото изворче” със седалище/адрес на управление – с.Нареченски бани, представлявана от Председателя Т. И.Б. *** 525 лв. – съдебни разноски по делото /400 лв. адвокатско възнаграждение, 125 лв. депозит за в.л./  Решението не подлежи на обжалване.  
61 Административно дело No 1283/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Б.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 22.12.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 11ОА486 от 25.02.2011 г. на Кмета на Община Пловдив за одобряване на ПУП – План за регулация и застрояване и план схеми: електрификация, водоснабдяване и канализация и комуникационно транспортна за ПИ с идентификатори 56784.537.184 и 56784.537.43, м.Терзиите, Район “Западен” по кадастралната карта на гр.Пловдив.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на С.Б.Й. *** войвода, местност Япраклий 253 сторените по делото разноски, които се констатираха да са в общ размер на 250 лева (двеста и петдесет лева).  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
62 Административно дело No 1335/2011, XVIII състав Други административни дела Д.С.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 15.12.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 08.12.2011 г., с което е даден ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Д.С.К. против Уведомително писмо изх. № 9642 от 30.03.2011 г. на Заместник изпълнителен директор на ДФ “Земеделие” – “Разплащателна агенция”, като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1335 по описа на Административен съд – Пловдив за 2011г., ХVІІІ състав.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението му на страните пред ВАС.  
63 Административно дело No 1388/2011, III състав Други административни дела И.Г.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 23.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/ 21344 от 09.04.2011г., издаден от Изпълнителния Директор на ДФ ”Земеделие”, с който е установено, че държавата, респ. ДФ”Земеделие” има изискуемо публично държавно вземане спрямо И.Г.С., ЕГН **********,***, в размер на 248.31 лева, съставляваща недължимо платена сума във връзка с подадено Общо Заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/030709/59803, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Държавен Фонд “Земеделие”, гр.София, да заплати на И.Г.С., ЕГН **********,***, сумата от 10 /десет/ лева, разноски по делото.      РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
64 Административно дело No 1392/2011, XV състав Други административни дела ВЕЛДИ-99 ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3254 от 10.04.2011г. на Заместник изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” Разплащателна агенция.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция да заплати на “ВЕЛДИ-99” ООД, ЕИК 115304309, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Презвитер Козма” № 27, представлявано от управителя Д.Н.В. сумата в размер от 50лв. /петдесет лева/.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.    
65 Административно дело No 1393/2011, XVIII състав Други административни дела ТРАКИЯ РМ ЕООД ЗАМ.ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ, ДФЗ - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 23.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на «Т. – ..» ЕООД - Пловдив, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: - гр. Пловдив, ул. «Б Б.» № ...., представлявано от управителя Х. М. – П.,Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3387 от 10.04.2011 г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция, като незаконосъобразен.   ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция да заплати на «Т. – ..» ЕООД - Пловдив, с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: - гр. Пловдив, ул. «Б Б.» № ...., представлявано от управителя Х. М. – П. сумата от 150 /сто и петдесет/ лева разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.    
66 Административно дело No 1394/2011, VIII състав Други административни дела Ц.П.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 29.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане с №01-6500/24383 от 13.04.2011г. на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който Ц.П.С. е задължена да възстанови недължимо платена сума от 1 191,27 лв. по Общо заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/030709/59766.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Ц.П. ***, сумата от 310,00 лева, представля-ваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
67 Административно дело No 1396/2011, XV състав Други административни дела Т.Г.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 12.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/21914 от 10.04.2011г. на Заместник изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” Разплащателна агенция.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” Разплащателна агенция да заплати на Т.Г.Г. с ЕГН **********,*** сумата в размер от 310лв. /триста и десет лева/.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
68 Административно дело No 1406/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Т.Т. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 27.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Т. ***, против Заповед №ДК-10-ЮЦР-23 от 13.04.2011г. на началника на РДНСК-ЮЦР, гр. Пловдив, с която е оставено в сила Разрешение за строеж №78 от 25.10.2010г. на главния архитект на Община Пловдив - Район "Северен" за обект “жи-лищна сграда с гаражи” в УПИ ІІ-355, кв.660 по плана на V-та градска част на град Пловдив, с административен адрес: ул. “Златю Бояджиев” №34, гр. Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване.  
69 Административно дело No 1415/2011, III състав Други административни дела Ш.М.К. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 22.12.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/25035 от 14.04.2011г., издаден от зам. Изпълнителния Директор на ДФ ”Земеделие”, с който е установено, че държавата, респ. ДФ”Земеделие” има изискуемо публично държавно вземане спрямо Ш.М.К., ЕГН **********,***, в размер на 8 684,26 лева, съставляваща недължимо платена сума във връзка с подадено Общо Заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/150609/54043.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
70 Административно дело No 1418/2011, XIV състав Други административни дела ЗК ТРАКИЕЦ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Земеделска кооперация „Тракиец” – гр. Пловдив, кв.Прослав, представлявана от председателя Д.Д.Т., акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6400/369 от 09.04.2011 г. на изпълнителен директор на ДФ “Земеделие”, Разплащателна агенция.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – гр. София да заплати на Земеделска кооперация „Тракиец” – гр. Пловдив, ЕИК 825202416, с адрес на управление: гр. Пловдив, кв.Прослав, представлявана от председателя Д.Д.Т. сумата от 200 /двеста/ лева, представляващи разноски за производството.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.
71 Административно дело No 1420/2011, XVIII състав Други административни дела ИЛИЕВИ ТД ИЛИЕВ С-ИЕ СД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 8.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3001 от 09.04.2011 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция.   ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция да заплати на СД «Илиеви –ТД – Илиев С-ие», с ЕИК 115103562, със седалище и адрес на управелине- гр. Съединение, ул. «Хан Крум» № 14 представлявано от Тодор Маринов Илиев сумата от 1 210 /хиляда двеста и десет/ лева направени разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  
72 Частно админист. наказателно дело (К) No 1441/2011, XXII състав Наказателни частни касационни производства ЕВ МАР ТРАНС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 20.12.2011г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 29.04.2011г., постановено по НАХД № 1504 / 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, ХІІ - ти наказателен състав, с което е прекратено съдебното производство.  ВРЪЩА делото на ПРС - ХІІ - ти наказателен състав, за разглеждане на делото по същество.  Определението е окончателно.    
73 Административно дело No 1471/2011, VII състав Дела по ЗОС Д-Р ЛЕВОН ОЗАНЯН АИППДМ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 12.12.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед №181/02.05.2011г. на Кмета на Община – Брезово, с която е обявено класирането и е определен за спечелил публично оповестен конкурс за предоставяне под наем за срок от 5 години на недвижим имот – публична общинска собственост, а именно: помещение с обща площ 39 кв.м., намиращо се на първи етаж в сграда/бивша поликлиника/, построена в УПИ ІХ-493,кв.45 по плана на гр.Брезово, обл. Пловдивска, от които: стоматологичен кабинет 16 кв.м., ? от чакалня – 21 кв.м. и 1/3 от санитарен възел – 1 кв.м., както и апаратура и инвентарни предмети по опис.  ИЗПРАЩА административната преписка на Кмета на Община – Брезово, който следва да продължи процедурата на публично оповестения конкурс от момента на изготвяне на доклада на конкурсната Комисия.  ОСЪЖДА Община – Брезово, с адрес на призоваване гр.Брезово, ул. “Георги Димитров”№25 да заплати на Левон Берч Озанян като ЕТ “Д-р Левон Озанян – АИППДМ” с адрес на управление гр.Пловдив,ул. “Мали Богдан” №24, ет.5, ап.13 сумата от общо 50/петдесет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
74 Административно дело No 1473/2011, VII състав Дела по КСО Я.А.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 12.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.А.И. *** срещу Решение №264/30.05.2011г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата и срещу Разпореждане №К-199959#2/28.04.2011г. на Ръководител на “Контрол по разходите на ДОО” в ТП на НОИ – Пловдив, с което е разпоредено събиране от нея на сумата в размер на 58,84 лева главница и 13,44 лева лихви за забава, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Я.А.И. *** да заплати на РУСО – Пловдив с адрес на призоваване гр. Пловдив, ул.“Любен Каравелов”№7 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
75 Административно дело No 1489/2011, III състав Други административни дела Д.Д.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 23.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/21236 от 09.04.2011г., издаден от Изпълнителния Директор на ДФ ”Земеделие”, с който е установено, че държавата, респ. ДФ”Земеделие” има изискуемо публично държавно вземане спрямо Д.Д.Г., ЕГН **********,***, в размер на 705,97 лева, съставляваща недължимо платена сума във връзка с подадено Общо Заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/250509/48569, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
76 Административно дело No 1491/2011, V състав Други административни дела Д.И.Н. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 20.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500 / 24572 от 13.04.2011г., издаден от Зам. изпълнителен директор на ДФ “Земеделие”. , с който по отношение на Д.И.Н. с ЕГН **********,***, е установена като недължимо платена сума в размер на 20361,56 лв. във връзка с подадено общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 16/050609/52159.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция да заплати на Д.И.Н. с ЕГН **********,*** съдебни разноски в размер на 510 / петстотин и десет/ лева.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  
77 Административно дело No 1527/2011, XVIII състав Други административни дела Т.Г.К. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 23.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24305 от 13.04.2011 г., издаден от зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, с който е установено публично държавно вземане по отношение на Т.Г.К. във връзка с недължимо изплатени суми за 2009 г. по Схема за единно плащане на площ /СЕПП/ и по НР 2 – Други – в размер общо на 19 370.63 лв.   ОСЪЖДА ДФ “Земеделие” да заплати на Т.Г.К.,*** сумата от 510(петстотин и десет) лева разноски по делото.   Решението подлежи на касационно обжалване в 14- дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.    
78 Административно дело No 1537/2011, III състав Други административни дела МИКЕАЛ ЛОУРЪНС-АМИЦБЬОЛ ЕТ ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 22.12.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24659 от 14.04.2011г., издаден от зам. Изпълнителния Директор на ДФ ”Земеделие”, с който е установено, че държавата, респ. ДФ”Земеделие” има изискуемо публично държавно вземане спрямо ЕТ”М.Л. - А.”, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Мусала”№9, ЕИК 115862794, в размер на 4 569,23 лева, съставляваща недължимо платена сума във връзка с подадено Общо Заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/150609/54246.  ОСЪЖДА Държавен Фонд “Земеделие”, гр.София, да заплати на ЕТ”М.Л. - А.”, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. ”Мусала”№9, ЕИК 115862794, сумата от 165 /сто шестдесет и пет лева и петдесет стотинки/, лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
79 Административно дело No 1552/2011, XVII състав Дела по КСО К.Н.Б. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 6.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Н.Б. ***, против Решение № 243/10.05.2011 г. на Директора на Районно управление “Социално осигуряване” гр. Пловдив, в частта, с която се иска неговата отмяна като незаконосъобразно и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1552 по описа за 2011 г. на Административен съд гр. Пловдив в посочената част.   ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Б. ***, против Решение № 243/10.05.2011 г. на Директора на Районно управление “Социално осигуряване” гр. Пловдив, в частта, с която се иска прогласяване на неговата нищожност.   ОСЪЖДА К.Н.Б. ***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.    Решението, в частта с която жалбата се оставя без разглеждане, а производството по делото се прекратява, има характер на определение и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. В останалата част, решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
80 Административно дело No 1557/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни И.М.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 2.12.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161005116/23.02.2011г., издаден от Райна Борисова Танева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 416/20.05.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта с която на И.М.М., ЕГН **********,***, е начислен данък по чл.48 от ЗДДФЛ за довнасяне за 2008г. в размер на 186 018,24 лева, ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 36 706,41 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на И.М.М., ЕГН **********,***, сумата от 4 981 /четири хиляди деветстотин осемдесет и един/ лева разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
81 Административно дело No 1586/2011, III състав Други административни дела Д.Г.Ш. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 22.12.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24484 от 13.04.2011г., издаден от зам. Изпълнителния Директор на ДФ ”Земеделие”, с който е установено, че държавата, респ. ДФ”Земеделие” има изискуемо публично държавно вземане спрямо Д.Г.Ш.,***, в размер на 3 942,08 лева, съставляваща недължимо платена сума във връзка с подадено Общо Заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/270509/49504.  ОСЪЖДА Държавен Фонд “Земеделие”, гр.София, да заплати на Д.Г.Ш.,***, сумата от 815 /осемстотин и петнадесет и петдесет стотинки/, лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
82 Административно дело No 1609/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни КОРАДО ДРИНКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 5.12.2011г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Корадо дринкс” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 112580640, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. “Белмекен” № 4, ет.3, ап.6, чрез пълномощника Л.В.Н., надлежно овластена от управителя на дружеството Румен Йорданов Терзов, против Ревизионен акт /РА/ № 241004916/28.02.2011г., издаден от Динко Ковачев – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 458/30.05.2011 г. на директор дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно допълнително начислен ДДС в размер на 40 158.35 лв. и прилежащи лихви за забава в размер на 1 532.24 лв.   ОСЪЖДА “Корадо дринкс” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 112580640, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. “Белмекен” № 4, ет.3, ап.6, представлявано от управителя Румен Йорданов Терзов, да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 1 283.81 /хиляда двеста осемдесет и три и 0.81/ лв., съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
83 Административно дело No 1613/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Т.Т. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 21.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 86/05.05.2011 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, В ЧАСТТА, с която е оставена без уважения жалба вх. № 94-00-3269/21.04.2011 г. подадена от Н.Т.Т. срещу Отказ, обективиран в Писмо изх. № 5101/2005/000003/06.01.2011 г. на Публичен изпълнител К.М., при ТД на НАП гр. Пловдив, досежно погасяване по давност на публични задължения по изпълнителен лист от 07.12.2009 г. на Административен съд гр. Пловдив по адм.дело № 1829 по описа за 2008 г. на съда, за сумата от 15 лв.  ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, за ново произнасяне по молба вх. № 5101/2005/000002/04.01.2011 г. по описа на ТД на НАП гр. Пловдив, подадено от Н.Т.Т., в частта й, с която е направено искане за отписване на задължението му по изпълнителен лист от 07.12.2009 г. на Административен съд гр. Пловдив по адм.дело № 1829 по описа за 2008 г. на съда, за сумата от 15 лв., при съблюдаване на дадените с настоящо решения указания по тълкуването и прилагането на закон.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, да заплати на Н.Т. ***, сторените по делото разноски в размер на 8,40 лв. – съответната част от заплатените държавна такса и адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА Н.Т. ***, да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, сумата от 50 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
84 Административно дело No 1617/2011, XVIII състав Други административни дела М.Ф.Ф. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 23.12.2011г.
 ОТМЕНЯ по жалба на М.Ф.Ф., ЕГН ******, с адрес ***, Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24984 от 14.04.2011 г., издаден от заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, с който е установено публично държавно вземане в общ размер на 4 174.38 лв.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, чрез връчване на препис от същото, пред Върховния Административен съд.        
85 Административно дело No 1620/2011, VIII състав Други административни дела УЗУНОВ И СИНОВЕ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 29.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане с №01-2600/3696 от 14.04.2011г. на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който “Узунов и синове” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Езерово, община Първомай, област Пловдив е задължено да възстанови недължимо платена сума от 7 934,47 лв. по Общо заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/150609/53756.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на “Узунов и синове” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Езерово, община Първомай, област Пловдив, сумата от 250,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
86 Административно дело No 1621/2011, III състав Други административни дела ГЕОРГ-76-ПЕТКО ТРЕНДАФИЛОВ ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 23.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/ 21254 от 09.04.2011г., издаден от Изпълнителния Директор на ДФ”Земеделие”, с който е установено, че държавата, респ. ДФ”Земеделие” има изискуемо публично държавно вземане спрямо ЕТ”Георги – 76 – П.Т.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с.Найден Герово, ул. ”Четвърта”№2, общ. Съединение, обл.Пловдив, в размер на 10 058,35 лева, съставляваща недължимо платена сума във връзка с подадено Общо Заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/290609/58247, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Държавен Фонд “Земеделие”, гр.София, да заплати на ЕТ”Георги – 76 – П.Т.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с.Найден Герово, ул. ”Четвърта”№2, общ.Съединение, обл.Пловдив, сумата от 600 /шестстотин/ лева, разноски по делото.      РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
87 Административно дело No 1631/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.12.2011г.
Отменя Заповед № 90/01.06.2011г. на Кмета на Община Лъки.  Осъжда Община Лъки да заплати на Н.С.С.,*** съдебни разноски в размер на 10 лв. - държавна такса, 150 лв. – депозит за в.л. и 250 лв. адвокатско възнаграждение.  Решението не подлежи на обжалване.  
88 Административно дело No 1650/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛАЙФ РВС ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 27.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 109 от 02.06.2011г., издадено от Г.Щ.Х. ИД Директор на ТД на НАП - гр. Пловдив, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх.№ 4923#2 от 11.05.2011г., издадено от С.Т.Х. - публичен изпълнител при ТД на НАП - гр. Пловдив, по отношение на наложения запор, върху притежавани от Х.Х.К. дялове в “Лайф РВС Груп” ЕООД, ЕИК 200186927, като едноличен собственик на капитала на обща стойност 5000 лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки, с изх.№ 4923#2 от 11.05.2011г., издадено от С.Т.Х. - публичен изпълнител при ТД на НАП - гр. Пловдив, В ЧАСТТА, с която е наложен запор, върху притежавани от Х.Х.К. дялове в “Лайф РВС Груп” ЕООД, ЕИК 200186927, като едноличен собственик на капитала на обща стойност 5000 лв.   ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.   ОСЪЖДА Териториална дирекция на Национална агенция за приходите, да заплати на “Лайф РВС Груп” ЕООД, ЕИК 200186927, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Света Богородица” № 98, с управител и едноличен собственик на капитала Х.Х.К. сумата от 25 /двадесет и пет/ лева, разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.   ОСЪЖДА “Лайф РВС Груп” ЕООД, ЕИК 200186927, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.”Света Богородица” № 98, с управител и едноличен собственик на капитала Х.Х.К. да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите сумата от 75 /седемдесет и пет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и /или протест.        
89 Административно наказателно дело (К) No 1652/2011, XXII състав Наказателни касационни производства П.П.П. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 9.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 10.06.2011г., постановено по нахд № 285, по описа на Асеновградски районен съд 2011г., с което 2-ри наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 54/28.03.2011г. на Кмета на Община Асеновград, с което на П.П.П., е било наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 лв. за извършено нарушение на чл. 4, т.1 от Наредба на ОбС – Асеновград за осигуряването и поддържавено на обществения ред, чистотата и безопасността на движението на територията на Община Асеновград.  Решението е окончателно.  
90 Административно дело No 1653/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.С.М. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 9.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.М.,***, против Заповед № 739 от 16.09.2010г. на кмета на община Съединение, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА К.С.М.,***, да запрати на Община “Съединение” сумата от 400 (четиристотин) лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
91 Административно дело No 1740/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЙОРДАН САМАРОВ-КОЛОН-С ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 19.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Йордан Димитров Самаров в качеството му на ЕТ “Йордан Самаров-Колон-С”, с БУЛСТАТ 115154820, против Ревизионен акт № 261003745 от 19.03.2011 г., издаден от Светла Василева Пейчева, главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив –офис Хасково, в частта, с която са начислени: ДДС в размер на 20994.92лв. и лихви в размер на 4955.12 лв., потвърден с Решение № 483 от 03.06.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив  ОСЪЖДА Йордан Димитров Самаров в качеството му на ЕТ “Йордан Самаров-Колон-С”, с БУЛСТАТ 115154820, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. “Александър Стамболийски” №41, бл. Ехо, ет.1, ап.1 да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 969 лв. /деветстотин шестдесет и девет/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
92 Административно дело No 1756/2011, VIII състав Други административни дела Д.П.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 30.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане с №01-6500/24469 от 13.04.2011г. на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който Д.П.Ч. е задължен да възста-нови недължимо платена сума от 14 995,81 лв. по Общо заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/050609/52163.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Д.П.Ч.,***0,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
93 Административно дело No 1764/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни МСМ ТРЕЙДИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 16.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на“МСМ ТРЕЙДИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***т.8, ап.71, ЕИК ***, представлявано от Управителя и едноличен собственик на капитала М.П.И. против Решение № 117/16.06.2011г. на Териториалния директор на ТД на НАП, гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 31240#15/28.05.2011г.издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Пловдив, ИРМ гр. Стара Загора.ОСЪЖДА “МСМ ТРЕЙДИНГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***т.8, ап.71, ЕИК ***, представлявано от Управителя и едноличен собственик на капитала М.П.И. да заплати на ТД на НАП Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
94 Административно дело No 1806/2011, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРАНСИНГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 15.12.2011г.
Прекратява делотоОТХВЪРЛЯ направеното искане за спиране на производството по настоящото дело.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Трансинг”АД със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.Христо Ботев, 82 представлявано от изп.директор Видко Будимиров М. против Заповед № 11ОА965 от 15.04.2011 г. за проект за изменение на ПУП – ПРЗ за част от кв.12 по плана на жилищна група А – 4,5,6, ЖР Тракия – град Пловдив като от УПИ Х – зеленина се образува нов УПИ Х – 540.604 – Обществено обслужващи и производствени дейности.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1806/2011 г., по описа на Административен съд град Пловдив, ІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7 – дневен срок от днес за присъствалите страни и в 7 – дневен срок от съобщението за неприсъствалите.
95 Частно административно дело No 1807/2011, XII състав Частни администр. дела ЕЛХАТОН-ТОНИ СИМИДЧИЕВА ЕТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 5.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Едноличен търговец “*** – Т. С.”, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. “О. П." № **, със съдебен адрес гр.Пловдив, бул.”Шести септември” № 160, ет.1, чрез пълномощника си адвокат Е.Н. *** против Решение № 18 от 02.06.2011г. на Директор на Дирекция “ МД и ТБО и Ревизионен контрол” при Община Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалбата на едноличния търговец против Съобщение № 4868 на Община Пловдив, в което е посочен дължимият размер на таксата за битови отпадъци за 2011г., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.   ИЗПРАЩА преписката, образувана по жалбата на Едноличен търговец “*** – Т. С.”, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. “О. П." № **, със съдебен адрес гр.Пловдив, бул.”Шести септември” № 160, ет.1 на Директора на Дирекция “МД и ТБО и Ревизионен контрол” при Община - Пловдив за издаване на акт по чл.4, ал.1 от компетентния орган, съгласно чл.4, ал.1 и ал.3 от ЗМДТ.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
96 Административно дело No 1845/2011, XIV състав Други административни дела Т.Д.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Т.Д.Б., ЕГН ********** ***, заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 6144/ 26.04.2011 г. на началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – гр. Пловдив, с която на жалбоподателя на основание чл. 171, т.4 от Закона за движението по пътищата е иззето свидетелството за управление на МПС.   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за това с препис за страните.  
97 Административно дело No 1849/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.И.С.,
И.И.Я.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 1.12.2011г.
Отхвърля жалбата на Й.И.С.,*** и И.И. ***, против Заповед № 11 ОА-729/21.03.2011г. на Кмета на Община Пловдив и Заповед № 11 ОА-920/12.04.2011г. /за поправка на очевидна фактическа грешка/, с които е отказано одобряване на изменение на ПУП - ПР за УПИ VI – 154, 155 от кв.9 по плана на “Младежки хълм”, гр.Пловдив.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
98 Административно дело No 1868/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Й.Д.Ж. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 14.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на жалба предявена от Й.Д.Ж. с ЕГН **********, против Ревизионен акт № 261004368 от 07.03.2011г., издаден от Пенка Иванова Тодорова, главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в потвърдената част с Решение № 536 от 16.06.2011г. на Заместник директора на Дирекция “ОУИ” Пловдив, с което е потвърден РА в частта на определените задължения за данъци както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г.-4311.42 лв. и лихви-2717.56лв.; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006г.-7055.84лв. и лихви -3510.78лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009г. – 1005.79лв. и лихви 88.45лв. и е изменен РА в частта на определените задължения за данъци така: данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. съответно от 3794.66лв. на 1555.33лв. и лихви от 1355.07лв. на 547.21лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г. съответно от 8121.81лв. на 7456.61лв. с прилежащите лихви от 1632.55лв. на 1498.84лв.   ОСЪЖДА Й.Д.Ж. с ЕГН ********** да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 1045 лв. /хиляда четиридесет и пет/лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
99 Административно дело No 1901/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 476 от 10.03.2011г. на Началник на Митница – Пловдив, с което на “Садат”ООД с адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Левски”№168 е определено да доплати 1036,80 лева ДДС и законни лихви по ЕАД № 10BG003000Н0102722 от 08.07.2010 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОСЪЖДА Митница – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Кукленско шосе” №32 да заплати на “Садат”ООД с адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Левски”№168 сумата от 252,21лв./двеста петдесет и два лева и двадесет и една ст./ разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
100 Административно дело No 1907/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 12.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1153 от 28.06.2011г. на Началника на Митница Пловдив, с което на основание чл. 201, пар. 1, буква "а" и пар. 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 на Съвета във връзка с чл. 201, пар. 3 и чл. 214, пар. 1, чл. 232, пар. 1, буква "б" от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 на Съвета и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС е определено на „САДАТ" ООД, ЕИК: 825355508 да доплати 326,49 лв. /триста двадесет и шест лева и четиридесет и девет ст./ ДДС, ведно със законната лихва, изчислена от датата на поставяне на стоките под режим – 09.02.2010 г. до окончателното погасяване на задължението.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, сумата от 50лв. /петдесет лева/.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.    
101 Административно дело No 1913/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя С.К. против решение за определяне на митническа стойност № 1145 от 28.06.2011 г. на началника на Митница Пловдив, с което е определено доплащане на ДДС в размер на 227,20лв., ведно със законната лихва, изчислена от датата на поставяне на стоките под режим – 16.02.2010 г. до окончателното погасяване на задължението по ЕАД № 10BG003000Н0020585 от 16.02.2010 г.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***,представлявано от управителя С.К. сумата от 200 /двеста/ лева, представляващи сторените по делото разноски и възнаграждение за юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.        
102 Административно дело No 1915/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 29.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 1144 от 28.06.2011г., на Началник на Митница Пловдив, с което на основание чл.201 пар.1 буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл.201 пар. 3 и чл.214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС за стока за стока № 1 по ЕАД № 10BG003000Н00217132 от 29.01.2010г. е определена нова митническа стойност в размер на 30 697,51 лева, и на “Садат”ООД, ЕИК 825355508, гр.Пловдив, бул.”Васил Левски”№168, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 2 739,29 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от поставянето на стоките под режим – 29.01. 2010г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД-то в съответните кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валутна и обща фактурна стойност”, кл. 23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката”, кл.45 “Уточняване”, кв.46 “Статистическа стойност” - и кл.47”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “Садат”ООД, ЕИК 825355508, гр. Пловдив, бул.”Васил Левски”№168, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, сумата от 354,36 /триста петдесет и четири лева и тридесет и шест стотинки / лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
103 Административно дело No 1921/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 12.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1147 от 28.06.2011г. на Началника на Митница Пловдив, с което на основание чл. 201, пар. 1, буква "а" и пар. 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 на Съвета във връзка с чл. 201, пар. 3 и чл. 214, пар. 1, чл. 232, пар. 1, буква "б" от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 на Съвета и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС е определено на „САДАТ" ООД, ЕИК: 825355508 да доплати 715,62 лв. /седемстотин и петнадесет лева и шестдесет и две ст./ ДДС, ведно със законната лихва, изчислена от датата на поставяне на стоките под режим – 16.02.2010 г. до окончателното погасяване на задължението.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, сумата от 50лв. /петдесет лева/.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
104 Административно дело No 1923/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 5.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, против Решение №1071 от 14.06.2011г. на началника на Митница Пловдив, с което “Садат” ООД е задължено да доплати по ЕАД с №10BG003000H0019123 от 12.02.2010г. сумата от 3 978,65 лева, представляваща ДДС, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 12.02.2010г.  ОСЪЖДА “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Ва-сил Левски” №168, да заплати на Митница Пловдив сумата от 269,00 лева, представляваща направените по делото разноски, както и сумата от 378,72 лева, представляваща юрискон-султско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
105 Административно дело No 1924/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 29.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 1069 от 14.06. 2011г., на Началник на Митница Пловдив, с което на основание чл.201 пар.1 буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл.201 пар. 3 и чл.214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС за стока № 1 по ЕАД № 10BG003000Н0020534 от 16. 02.2010г. е определена нова митническа стойност в размер на 43 296,12 лева, и на “Садат”ООД, ЕИК 825355508, гр.Пловдив, бул.”Васил Левски”№168, представлявано от управителя С.К., е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 4 700,62 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от постяване на стоките под режим – 16.02.2010г., както и е постановено да се извършат корекции в кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валутна и обща фактурна стойност”, кл. 23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката”, кл.45 “Уточняване”, кв.46 “Статистическа стойност” - и кл.47”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОСЪЖДА митница Пловдив да заплати на “Садат”ООД, ЕИК 825355508, гр. Пловдив, бул.”Васил Левски”№168, представлявано от управителя С.К., сумата от 472 /читиристотин седемдесет и два/ лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
106 Административно дело No 1925/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД,
НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на “САДАТ” ООД, против Решение № 1152 от 28.06.2011г. на Началника на Митница Пловдив, с което на основание чл. 201, пар. 1, буква "а" и пар. 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 на Съвета във връзка с чл. 201, пар. 3 и чл. 214, пар. 1, чл. 232, пар. 1, буква "б" от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 на Съвета и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС е определено на „САДАТ" ООД, ЕИК: 825355508 да доплати 924,95 лв. /деветстотин двадесет и четири лева и деветдесет и пет ст./ ДДС, ведно със законната лихва, изчислена от датата на поставяне на стоките под режим – 09.02.2010 г. до окончателното погасяване на задължението, определено е ЕАД 10BG003000Н0017183/ 20100209  ОСЪЖДА “САДАТ” ООД, с адрес: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, с управител Сюхейла Куртулду, ЕИК: 825355508 да заплати на Митница Пловдив разноски в размер на 267лв. /двеста шестдесет и седем лева/.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.  
107 Административно дело No 1964/2011, VIII състав Други административни дела И.Й.И. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 22.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане с №01-6500/25032 от 14.04.2011г. на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който И.Й.И. е задължен да възстанови недължимо платена сума от 5 748,26 лева по Общо заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/230509/48124.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на И.Й.И.,***, сумата от 310,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
108 Административно дело No 1966/2011, III състав Други административни дела В.В.Т. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 15.12.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24522 от 13.04.2011г., издаден от зам. Изпълнителния Директор на ДФ”Земеделие”, с който е установено, че държавата, респ. ДФ”Земеделие” има изискуемо публично държавно вземане спрямо В.В.Т., ЕГН **********,***, в размер на 486,89 лева, съставляваща недължимо платена сума във връзка с подадено Общо Заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/220609/56520.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
109 Административно дело No 1982/2011, XII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 22.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на Област Пловдив обективирано в негова Заповед № ЗД – 06-7 от 20.07.2011г. на Решение на Общински съвет Пловдив № 219 прието по Протокол № 15/16.06.2011 г. в частите по точки 7, 8, 9 и 10.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1982/2011 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.  Определеното подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-мо дневен срок считано от днес за страните.  
110 Административно дело No 1988/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни АНЖЕЛУС ЕСТЕЙТ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 15.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Анжелус естейт” АД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление- гр. Ст.Загора, кв.”Индустриален”, птицекланица “Градус”, представлявано от А. В.К.- изпълнителен директор, Ревизионен акт (РА) № 161004729 от 14.03.2011г., издаден от Райна Борисова Танева-гл.инспектор по приходите в Териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП), гр. Пловдив, потвърден с Решение № 494 от 10.06.2011г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" (Д"ОУИ"), гр. Пловдив, при Централно управление на НАП (ЦУ на НАП), в частта с който на дружеството е отказан данъчен кредит в размер на 313788лв., като незаконосъобразен.  ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", гр. Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на “Анжелус естейт” АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление- гр. Ст.Загора, кв.”Индустриален”, птицекланица “Градус”, представлявано от А.В. К.- изпълнителен директор, сумата от 2900/две хиляди и деветстотин/лв. разноски по делото.   Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      
111 Административно дело No 1990/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 9.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на “*****” ООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “****” № ***, представлявано от управителя С. К., Решение № 1200 от 07.07.2011 г. на Началник Митница- Пловдив, с което е определено доплащане на ДДС в размер на 4 484.01 лв.  ОСЪЖДА Митница- Пловдив да заплати на “*****” ООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “****” № ***, представлявано от управителя С. К., сумата от 200 лв. (двеста лева), представляващи сторените по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.      
112 Административно дело No 2010/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕДА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 15.12.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба подадена от “ЕДА ИМПОРТ – ЕКСПОРТ” ЕООД с БУЛСТАТ 8253338010, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 76, представлявано от управителя Аднан К., представляван от пълномощника си М.М.Б. с ЕГН **********, същата жалба подадена с вх. № 7000-358/28.07.2011 г. по описа на Район “Източен” при Община Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2010/2011 г., по описа на Административен съд Пловдив, ХVІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7 дневен срок от днес.
113 Административно дело No 2029/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни Н И Ю ГОЛД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 12.12.2011г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 131100254/05.04.2011 г., издаден от Веска Дошкова, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП град Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение № 543/ 20.06.2011 година на Заместник директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив, като НАМАЛЯВА допълнително определения корпоративен данък за 2009 г. от 19 584.18лв. на 10 585.82лв. и прилежащите лихви от 2 048.80лв. на 1107.44лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на «Н и Ю голд» ЕООД – гр. Пловдив, ул. «4-ти януари» № 36, ет. 4, ап. 6, представлявано от управителя И.Н.С. сумата в размер на 91.90лв. (деветдесет и един лев и деветдесет стотинки), съобразно уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА «Н и Ю голд» ЕООД град Пловдив, ул. «4-ти януари» № 36, ет. 4, ап. 6, представлявано от управителя И.Н.С. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 683.87лв. (шестстотин осемдесет и три лева и осемдесет и седем стотинки), съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
114 Административно дело No 2031/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни МИНЕРАЛСУВЕНИР АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 5.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата „Минералсувенир” АД, с ЕИК 000220676, със седалище и адрес на управление: град Кърджали, бул.”България” № 103, представлявано от изпълнителния директор Д.К.Е., против ревизионен акт № 131004010 от 12.01.2011 г., издаден от Н. А. Ангелова, главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, ИРМ Пазарджик, потвърден с решение № 582 от 30.06.2011 г. на зам.-директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за дължимия ДДС в размер на 66 745,89 лева и лихви в размер на 37 218,23 лева.  ОСЪЖДА „Минералсувенир” АД, с ЕИК 000220676, със седалище и адрес на управление: град Кърджали, бул.”България” № 103, представлявано от изпълнител-ния директор Д.К.Е., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 2 530 (две хиляди и петстотин и тридесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването.  
115 Административно дело No 2068/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни СОМОНТИФИЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 5.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Сомонтифия” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Константин Величков” №2, ет.2, ап.13, против Ревизионен акт с №1611000305 от 13.04.2011г., издаден от Лилия Браниславова Еленкова- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив, на НАП, потвърден с Решение №568 от 28.06.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на дружеството е определен допълнително данък по чл.37 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 711,87 лв. и прилежащи лихви в размер на 284,27 лв.; за 2008г. в размер на 1 340,81 лв. и прилежащи лихви от 328,76 лв. и за 2009г. в размер на 985,11 лв. и прилежащи лихви от 121,77лв.  ОСЪЖДА “Сомонтифия” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Константин Величков” №2, ет.2, ап.13, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 366,36 лева юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
116 Административно дело No 2071/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни ДИДАВА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 27.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Дидава” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Карловска”№4, с ЕИК 115832388, против Ревизионен акт № 131004106 от 04.02.2011 год. издаден от Г.П.Й. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, офис - Пазарджик, потвърден с Решение № 469 от 01.06.2011 год. на Директор дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението”/ОУИ/ при ЦУ на НАП- гр.Пловдив, с които на ”Дидава”ЕООД, в потвърдената и обжалвана част, не е признат данъчен кредит в размер на 1696162,92 лв. и прилежаща лихва в размер на 325371,92 лв.  ОСЪЖДА ”Дидава” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Карловска”№4, с ЕИК 115832388, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП град Пловдив, сумата от 40880,70 лв./четиридесет хиляди осемстотин и осемдесет лева и седемдесет стотинки/, за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
117 Административно дело No 2080/2011, XVI състав Дела по ЗОСОИ Р.Л.Р. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 13.12.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Л.Р. ***, подадена с вх. № ЖГ-01-117 от 21.07.2011 г. по описа на Областната администрация Пловдив срещу заповед № ЗД-00-91 от 12.07.2011 г. на Областния управител на Пловдивска област.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2080/2011 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІ състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7 дневен срок от днес за присъстващите днес страни и в 7 дневен срок от съобщението до заинтересованите страни С.И.С., И.Л.Р. и ответника.
118 Административно дело No 2081/2011, XVI състав Дела по ЗМСМА КАСТЕЛО ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 16.12.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 11ОА1244/20.05.2011 г. на Кмета на община Пловдив.  ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на "Кастело" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Отец Паисий" №4, Булстат: 115227204, представлявано от К.И.К., сумата от 450 лв. (четиристотин и петдесет лева) разноски по делото.  ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на ЕТ "Теник-Йордан Николов" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул. "Бегония" №2, ЕФН: 1592074001, сумата от 200 лв. (двеста лева) разноски по делото.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
119 Административно дело No 2108/2011, XIII състав Дела по КСО Д.Н.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 22.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Н.Д.,***, против Решение № 294 от 23.06.2011г. на Директора на РУ”СО”, гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2108 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
120 Административно дело No 2114/2011, VIII състав Други административни дела Н.С.П. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 9.12.2011г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане с №01-6500/24460 от 13.04.2011г. на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който Н.С.П. е задължен да възстанови недължимо платена сума от 989,61 лв. по Общо заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/050509/36914.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Н.С.П.,***, сумата от 10,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
121 Административно дело No 2142/2011, XVII състав Дела по ЗОС Д.И.Г.,
Д.С.Ц.,
З.Г.К.
КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 8.12.2011г.
ОТМЕНЯ определение от 08.11.2011 год. за даване на ход по същество на административноправния спор.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Г., Д.С.Ц. и З.Г.К.,*** против Писмо изх. № 94006-30985/28.06.2011 г. на Кмета на Район Централен при Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2142/2011 г. по описа на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.    
122 Административно дело No 2192/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Х.Д.,
КИНГС ТАБАКО ЕАД
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 9.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Кингс Табако” ЕАД, ЕИК 825212392 със седалище и адрес на управление: ***, представлявано Б.Д.К. Заповед № КД-14-16-900 от 08.07.2011г. на началника на СГКК-Пловдив, с която е одобрено изменение в кадастрални регистри на с.Бенковски, ЕКАТТЕ 03839, община Марица, одобрена със заповед № РД-18-81/05.12.2007г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Заповедта важи и за ПИ № 03839.44.18 с площ 12189 кв.м. начин на трайно ползване – за стопански двор, собственост на Д.Х.Д. въз основа на документ нотариален акт № 144, том 91, рег. № 27150, дело 21788 от 27.09.2007г. и “Кингс табако” ЕАД въз основа на документ акт за държавна собственост № 46 от 10.07.1968г., издаден от Окръжен народен съвет- Пловдив, “Кингс табако” ЕАД въз основа на документ – акт за държавна собственост № 47/07.01.1969г., издаден от Окръжен народен съвет- Пловдив, в частта й с която в регистъра на собствениците е записан Д.Х.Д..  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Х.Д., ЕГН **********,*** против Заповед № КД-14-16-900 от 08.07.2011г. на началника на СГКК-Пловдив, с която е одобрено изменение в кадастрални регистри на с.Бенковски, ЕКАТТЕ 03839, община Марица, одобрена със заповед № РД-18-81/05.12.2007г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), като неоснователна.  ИЗПРАЩА преписката на началник на СГКК-Пловдив за издаване на законосъобразен акт при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение.  ОСЪЖДА СГКК-Пловдив да заплати на “Кингс Табако” ЕАД, ЕИК 825212392 със седалище и адрес на управление: ***, представлявано Б.Д.К. сумата в размер на 200/ двеста/ лева разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
123 Административно дело No 2197/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни Х.Д.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 14.12.2011г.
Отменя Ревизионен акт № 161005238/22.03.2011г. издаден от ст.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 604/05.07.2011г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП в частта за установени задължения за задължителни осигурителни вноски, както следва: за фонд "Държавно обществено осигуряване" за периода 01.01.2003 г. - 31.12.2003 г.; 01.01.2004г. – 31.12.2004г., 01.01.2005г. до м.08.2005г. вкл.; за вноски за "Допълнително задължително пенсионно осигуряване за универсален пенсионен фонд" за периода 01.01.2003 г. - 31.12.2003 г., 01.01.2004г. – 31.12.2004г. и 01.01.2005г. до м.08.2005г. вкл., ведно със законната лихва върху тях  Отхвърля жалбата в останалата част за установени задължения за задължителни осигурителни вноски, както следва: за фонд "Държавно обществено осигуряване" за периода м.09.-31.12.2005г., в размер на 228.80 лв. и прилежащи лихви – 274.78 лв.; за вноски за "Допълнително задължително пенсионно осигуряване за универсален пенсионен фонд" за периода м.09.2005г. – 31.12.2005г. , в размер на 35.20 лв. и лихви от 42.28 лв.  Осъжда Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Х.Д.С. – ЕТ “Х.С.-***, сумата от 387.86 лв., представляваща съответната част от адвокатското възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
124 Административно дело No 2201/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Н.Х.,
Д.Х.Х.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 20.12.2011г.
Отменя Заповед № 416/30.06.2011г. на Кмета на Община Родопи за одобряване на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за кв.26, с.Храбрино “като отпада УПИ XIV-зеленина и се образува нов УПИ XIV-ТП, ТИ и ООД по червените и кафяви линии, зачертаване и надпис; в УПИ XIV-ТП, ТИ и ООД – ново застрояване за трафопост по означеното с червен контур и коти в черно; определена устройствена зона “Жм” с показатели, указани в матрицата със син цвят” – в частта досежно застрояването.  Връща преписката на Кметът на Община Родопи за извършване на корекции в част застрояване при спазване указанията в обстоятелствената част на решението и издаване на единен административен акт, съдържащ текстова и графична част.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.  
125 Административно дело No 2231/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Д.Д. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д. ***, против заповед № ДК-02-ЮЦР-393/ 17.06.2011г. на началника на РДНСК – ЮЦР, ведно със заповед № ДК-14-ЮЦР-186/ 10.08.2011 г. за поправка номера на заповед № ДК-02-ЮЦР-393/ 17.06.2011 г., който следва да се чете заповед № ДК-02-ЮЦР-415/ 07.07.2011 г., с която на основание чл.225, ал.2, т.2 ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж: „Масивна едноетажна постройка към съществуваща жилищна сграда и масивна второстепенна постройка”, находящи се в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ – 1714, кв.63 по плана на гр. Стамболийски, с административен адрес – ***, собственост на И.Д.Д..  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
126 Административно дело No 2233/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЕСИЧОВО АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 27.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Лесичово” АД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: с. Труд, обл. Пловдивска, ул. “*****” № 23, представлявано от Илия Гошев Михов Ревизионен акт № 160900462/08.06.2009 г., издаден от Петър Костадинов Костадинов – главен инспектор по приходите в Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 529/06.08.2009 г. на Директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за отказ да се приспадне данъчен кредит в размер на 90 000 лв., за доставка на услуги – СМР, съгласно договор, по ф-ри № 294/14.08.2007 г. и № 295/27.08.2007 г., издадени от “Експорт Интернешънъл 07” ЕООД, за разликата над 58 971 лева до пълния размер, определен с РА 90 000 лева, както и в частта относно съответните лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
127 Административно дело No 2237/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ФУНГИ-БГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 14.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Фунги-БГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Боримечка” №13а, ет.4, ап.”В”, против Ревизионен акт с №131100261 от 17.05.2011г., издаден от Стефка С. Чавдарова- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ Пазарджик, на НАП, потвърден с Решение №693 от 27.07.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на дружеството е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в размер от 5 644,25 лева.  ОСЪЖДА “Фунги-БГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Боримечка” №13а, ет.4, ап.”В”, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 475,77 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
128 Административно дело No 2243/2011, XVII състав Дела по КСО Д.К.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 304/25.07.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, и потвърденото с него Разпореждане № **********/10.06.2011 г. на Ръководител на отдел “Пенсии” в ТП на НОИ – Пловдив, с което на Д.К.Д. е отпусната социална пенсия за инвалидност по чл. 90 от КСО, считано от 18.04.2011 г.  ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, за ново произнасяне по заявления вх. № МП-27941 МП-27940/18.04.2011 г., подадено от Д.К.Д., с което е направено искане за отпускане на социална пенсия за инвалидност по чл. 90 от КСО, при съблюдаване на дадените с настоящо решения указания по тълкуването и прилагането на закон.  ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, да заплати на Д.К.Д., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Калофер, ул. “Асенова” № 44, сумата от 300 /триста/ лева, представляваща сторените от последния разноски по производството.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
129 Административно наказателно дело (К) No 2262/2011, XXII състав Наказателни касационни производства КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 21.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1215 от 26.05.2011г., постановено по НАХД № 1652 / 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, VІІІ - ми наказателен състав .  Решението е окончателно.  
130 Административно наказателно дело (К) No 2266/2011, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САРС ГРУП ЕООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 21.12.2011г.
оставя в сила решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1357/20.06.2011г., постановено по НАХД № 838/2011г., по описа на Районния съд – Пловдив /ПРС/,ІІ н.с.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
131 Административно дело No 2293/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ДАНИ-М-ДАНИЕЛА МИТЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 12.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Даниела Георгиева Митева, ЕГН **********,***, действаща като едноличен търговец под фирма ЕТ „Дани – М –Даниела Митева”, с ЕИК 126163781, със седалище и адрес на управление: град Хасково, ул.”Иван Вазов” № 4, ет.2, ап.4, против ревизионен акт № 261100580 от 05.05.2011 г., издаден от П.И.Т., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, офис Хасково, потвърден с решение № 704 от 27.07.2011 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП, с който са определени задължения по ЗДДС в размер на 24 291,82 лева и лихви в размер на 21 916,37 лева.  ОСЪЖДА Даниела Георгиева Митева, ЕГН **********,***, действаща като едноличен търговец под фирма ЕТ „Дани – М –Даниела Митева”, с ЕИК 126163781, със седалище и адрес на управление: град Хасково, ул.”Иван Вазов” № 4, ет.2, ап.4, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1 374 (хиляда триста седемдесет и четири) лева, разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.    
132 Административно дело No 2296/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛ-КОЗАРКА-СТЕФАН КЕХАЙОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 1.12.2011г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.К., , като ЕТ “М. К. – Ст. К.”, със седалище с. Козарка, общ. Неделино и адрес на управление гр.Златоград, ул. “Росица” № 4, ЕИК по БУЛСТАТ *** против Решение № 34 от 23.02.2011г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив постановено по негова жалба срещу Покана на доброволно изпълнение по чл.182 ал.1 от ДОПК изх. № 01 – 2453 – 48 – 1/28.05.2010 г., отправена от Цветан Башев – публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис – Смолян, като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА С.А.К., ЕГН **********, като ЕТ “М. К. – Ст. К.”, със седалище с. Козарка, общ. Неделино и адрес на управление гр. Златоград, ул. “Росица” № 4, ЕИК ПО БУЛСТАТ ****, да заплати на Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив сумата от 150 / сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
133 Административно дело No 2307/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни АЛ ХИЛАЛ ТРАНСПОРТ ТУРИЗЪМ ТРЕЙДИНГ-ЖОРЖ ХИЛАЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 5.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АЛ ХИЛАЛ ТРАНСПОРТ ТУРИЗЪМ ТРЕЙДИНГ – ЖОРЖ ХИЛАЛ” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 825023452, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “*****”, хотел “СПС”, ст. 304, представлявано от И.Ц., против Ревизионен акт № 261100435 от 11.05.2011г., издаден П.Т. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Хасково, потвърден с Решение № 733 от 02.08.2011г. на Заместник директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, по отношение непризнат данъчен кредит в общ размер 5 362.04лв. и прилежащи лихви в размер на 2.90лв. за данъчни периоди мм. 10, 11 и 12.2010г.ОСЪЖДА “АЛ ХИЛАЛ ТРАНСПОРТ ТУРИЗЪМ ТРЕЙДИНГ – ЖОРЖ ХИЛАЛ” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 825023452, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “*****”, хотел “СПС”, ст. 304, представлявано от И.Ц. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 464,60лв. (четиристотин шестдесет и четири лева и шестдесет стотинки), представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
134 Административно наказателно дело (К) No 2309/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛОВДИВ С.А.Л. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 20.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1540 от 25.07.2011 год. на Районен съд - Пловдив, ХVІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 1300 по описа на същия съд за 2011 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
135 Административно наказателно дело (К) No 2319/2011, XX състав Наказателни касационни производства МЕЛЕК 09 ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 21.12.2011г.
Потвърждава решението. Оставя в сила Решение № 1520 от 20.07.2011 г., постановено по НАХД № 3449/2011 г., по описа на Районен съд – Пловдив,Vн.с..   Решението не подлежи на обжалване.  
136 Административно наказателно дело (К) No 2320/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 21.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1398/28.06.2011 г., постановено по НАХД № 320 по описа за 2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХІХ - ти н.с, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:   ИЗМЕНЯ НП № 42672 – 0082831 от 22.12.2010г., издадено от Териториалния директор на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на “ЛЕКС КОНСУЛТ” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Д.М. е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. на основание чл. 47, ал. 3 от ЗСч. за извършено административно нарушение по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗСч., като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на 500 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
137 Административно дело No 2338/2011, XVI състав Дела по ЗОС ДЗЗД ГРЕБНИ СПОРТОВЕ-ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 19.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Дружество по Закона за задълженията и договорите с наименование "Гребни спортове", със седалище в град Пловдив и адрес на управление ул."Ясна поляна" №3, Булстат: 160064803, представлявано от С.Л.Д., против Заповед № 11ОА2147/26.08.2011 г., издадена от Кмета на община Пловдив.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
138 Административно дело No 2339/2011, XVII състав Дела по ЗОС СДРУЖЕНИЕ АРМЕЙСКИ ГРЕБЕН КЛУБ ТРАКИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.12.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 110А2145/26.08.2011 г. на Кмета на Община Пловдив за изземване на имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район “Западен”, ул. “Ясна поляна”, представляващ – сграда с идентификатор 56784.510.819.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 941 кв.м., брой етажи 2, предназначение: друг вид сграда за обитаване, построена в ПИ с идентификатор 56784.510.819 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ 10 698 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за водна спортна база, представляващ УПИ – І тренировъчна база гребане, кв. 2 – нов по плана на Спортен комплекс “Отдих и култура” с АОС № 482/09.08.2002 г. на Район Западен, при Община Пловдив.   ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Сдружение “АРМЕЙСКИ ГРЕБЕН КЛУБ ТРАКИЯ”, със седалище и адрес на управление – ***, представлявано от К.Ф., сумата от 50 лв., представляваща извършени по делото разноски.    Решението подлежи на обжалвана пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
139 Административно дело No 2368/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни РВС ПАН ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “РВС - Пан” ЕООД – ***, с Булстат ***, и адрес на управление: ***, ***, с управител С.Р.П., против решение № 164 от 09.08.2011 г. на директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалба с вх.№ 70-00-10741 от 26.07.2011 г., подадена от дружеството относно действия на публичен изпълнител Т.Т. при ТД на НАП – Пловдив, извършени едновременно с покана за доброволно изпълнение по ревизионен акт № 26100501/ 30.05.2011 г., издаден от ТД на НАП – Пловдив.  ОСЪЖДА РВС - Пан” ЕООД – ***, с Булстат ***, и адрес на управление: ***, ***, с управител С.Р.П. да заплати на ТД на НАП – Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
140 Административно дело No 2375/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни НИК-НАЙ НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 21.12.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н.К.Н. с ЕГН **********,*** срещу РА № 161100402 от 18.04.2011г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2375/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателите за изготвянето му.
141 Административно наказателно дело (К) No 2380/2011, XXII състав Наказателни касационни производства С.А.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ РАКОВСКИ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 21.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1349 от 20.06.2011г., постановено по НАХД № 1811 / 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, ХVІІ - ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
142 Административно наказателно дело (К) No 2383/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДЖЕЙ ВИ КИ НЕДЯЛКА ЧАЛЪМОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 16.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение от 25.07.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 3123/2011 г. и вместо това ПОСТАНОВЯВА  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 45154-S0003722 от 01.03.2011 г., издадено от Директора на дирекция "Контрол" при ТД на НАП-гр.Пловдив срещу ЕТ "Джей Ви Ки-Н.Ч." със седалище в гр.Куклен и адрес на управление ***, Булстат: ***.  Решението е окончателно.  
143 Административно наказателно дело (К) No 2384/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ДКЕВР СОФИЯ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 20.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1465/11.07.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 1873/2011 г. по описа на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
144 Административно наказателно дело (К) No 2400/2011, XXII състав Наказателни касационни производства М.Ч.К. РУ ПОЛИЦИЯ - КАРЛОВО Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 21.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 140 от 09.08.2011г., постановено по НАХД № 183 / 2011г. по описа на Районен съд - гр. Карлово, ІV - ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
145 Административно дело No 2405/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Ю.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ,
Ю.Е.Р.
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 2.12.2011г.
Отменя всички съдопроизводствени действия до момента.  Оставя без разглеждане жалбата на Т. Юрев М. ЕГН ********** *** против Заповед № 173/23.08.2011 г. на Кмета на Община Лъки.  Прекратява производството по административно дело № 2405/2011 г., по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от определението да бъде изпратено на страните.  Осъжда Т. Юрев М. ЕГН ********** *** да заплати на Община Лъки ,Област Пловдив разноски в общ размер на 150/сто и петдесет/ лева.Преписи от определението да бъдат изпратени на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в седмодневен срок от връчването му на страните.    
146 Административно дело No 2423/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДЕНИЗ 93-ТЕНКА АЙВАЗОВА ЕТ КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Т.А.А., в качеството й на ЕТ”Дениз 93- Т.А.” ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***, заповед № ЗРИ-201/19.08.2011 г. на кмета на Район Източен при Община Пловдив, с която е отнето разрешение № 02-И-699/ 12.01.2011 г. за ползване на имот общинска собственост, издадено на ЕТ”Дениз 93- Т.А.”, находящ се в гр. Пловдив, ул.”Острец” чрез поставяне на преместваем обект – тип павилион за тестени закуски и пакетирани хранителни стоки с плащ 55,30 кв.м. за извършване на търговска дейност по смисъла на чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ.   ОСЪЖДА Община Пловдив - Район Източен да заплати на ЕТ”Дениз 93- Т.А.” ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Т.А.А., направените по делото разноски в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.
147 Административно дело No 2436/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни БГ-ФРУТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 15.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БГ-фрут” ЕООД, с ЕИК 108569759, със седалище и адрес на управление: град Джебел, ул.”Самуил” № 1, представлявано от управителя С.И.С., против ревизионен акт № 241004765 от 21.02.2011 г., издаден от М.Г.Д., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 417 от 25.05.2011 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в частта на допълнително начислен ДДС в размер на 1 008 926,29 лева, непризнат данъчен кредит в размер на 39 699,31 лева и лихви в размер на 123 527,10 лева, както и в частта на допълнително установения корпоративен данък за 2008 година в размер на 3 700 лева и лихви в размер на 789,36 лева и за 2009 година в размер на 5 700 лева и лихви в размер на 705,13 лева.  ОСЪЖДА „БГ-фрут” ЕООД, с ЕИК 108569759, със седалище и адрес на управление: град Джебел, ул.”Самуил” № 1, представлявано от управителя С.И.С., да заплати на Дирекция „Обжалване и изпълнение на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 24 111 (двадесет и четир хиляди сто и единадесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.  
148 Административно дело No 2442/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 22.12.2011г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 284 от 05.05.2010г. на Кмета на Община Родопи, с която е одобрен проект за Подробен устройствен план ПУП - План за регулация и застрояване, за Поземлен имот 014050,местност “Кепенека-2”, землището на с.Златитрап, представляващ земеделска земя, за процедура за промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като: се образува УПИ 014050 – за складова база за промишлени стоки и ТП, разширение на полски пътища и път от републиканската пътна мрежа по одобрената от ОПУ – Пловдив и КАТ – ПП – Пловдив пътна част по червени, сини линии, надписи със син цвят, с начин на застрояване свободно в ограничителната линия на застрояване, показана с плътен червен пунктир, котировки в черно, с височина на сградите до 12 м., с устройствени показатели за зона Пп, с ХЗЗ – 50 м., и планове-схеми за водоснабдяване и електрификация.  ИЗПРАЩА преписката на Община Родопи за постановяване на валиден акт по Заявление вх.№ 94-24-393 от 22.10.2010г. на Филип Василев Митрушев, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящото решение.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
149 Административно наказателно дело (К) No 2443/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства БАРБАРОС-МЮМЮН АХМЕД ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 20.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 41 от 18.07.2011г., постановено по НАХД № 44/2011г. на Първомайския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1600986 от 09.02.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив  Решението е окончателно.  
150 Административно дело No 2448/2011, XVII състав Дела по КСО Н.М.Ч. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 21.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.М.Ч. ***, ЕГН **********, срещу Решене № 373/18.08.2011 г. на директора на РУ"СО" гр. Пловдив, потвърждаващо Разпореждане № О-15-999-15-00122568/20.07.2011 г. на ръководителя на контрола по разходите на ДОО към РУ"СО" гр.Пловдив, с което на Н.М.Ч. е отказано отпускане на парично обезщетение и помощи от Държавното обществено осигуряване по болничен лист серия А-2009 г., № 0499846/13.06.2011 г.  ОСЪЖДА Н.М.Ч. ***, ЕГН **********, да заплати на РУ"СО" гр.Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
151 Административно дело No 2449/2011, XVI състав Дела по ЗСП Б.А.К. ДИРЕКТОР НА ДСП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 1.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.А.К. ***, ЕГН: **********, срещу Заповед № ПЦ1-08-608/02.08.2011 г. на Директора на дирекция "Социално подпомагане" Пловдив, потвърдена с Решение № РД-01-0173/12.07.2007 г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане - област Пловдив.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
152 Административно дело No 2454/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.И.Г.,
Д.С.Ц.,
З.Г.К.
КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 15.12.2011г.
Прекратява делотоОтменя определението, с което е даден ход по същество на спора.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.Г., Д.С.Ц. и З.Г.К.,***, против Размера на определеното обезщетение за ползване на общински терен от Община Пловдив, Район Централен, обективиран в писмо изх.№ 94006-30985 от 28.06.2011 г. на Кмета на Район Централен.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2454 по описа на Административен съд – Пловдив.   Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
153 Административно дело No 2466/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ФАЙБЪР КОЗМЕТИКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 27.12.2011г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Файбър козметикс” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Граф Игнатиев” № 14, ет.5, ап.18, представлявано от Латинка Милинова Николова, срещу Ревизионен акт /РА/ № 241101052/13.06.2011 г., издаден от Евгени Стефанов Цончев – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 805/22.08.2011 г. на директор дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който е допълнително начислен ДДС в размер на 7 289.39 лв. и прилежащи лихви.   ОСЪЖДА “Файбър козметикс” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Граф Игнатиев” № 14, ет.5, ап.18, представлявано от Латинка Милинова Николова, да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 542 /петстотин четиридесет и два/ лева., съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.          
154 Административно дело No 2474/2011, II състав Други административни дела Д.Б.Д. МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 20.12.2011г.
Прекратява делото ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Пловдив и Административен съд – София град, относно това кой е компетентния съд да се произнесе по жалбата на Д.Б.Д. ***/ 29.06.2011 г. по описа на Административен съд – София град.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2474/ 2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив.   ИЗПРАЩА делото на ВАС решаване на спора за подсъдност.   Определението не подлежи на обжалване.  
155 Административно наказателно дело (К) No 2477/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Т.К.В. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 14.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение от 30.07.2011г., постановено по нахд № 2407, по описа на ПРС за 2011г., на 11-ти наказателен състав и вместо него постанови:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 42568- S003672/17.12.2010г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП, гр. Пловдив, с което на Тодор К.В., в качеството му на Управител на “Векатех” ЕООД е било наложено административно наказание “глоба” в размер на 1000 лв. за извършено нарушение на чл. 104, ал.1, във вр. с чл. 40, ал.1, б.”в” от ЗЗО на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЗО.    
156 Административно наказателно дело (К) No 2483/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства К.Е.Б. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 21.12.2011г.
Отменя Решение № 1630 /09.08.2011г., постановено по н.ах.д.№ 2626 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд.  Вместо това постанови :  Отменя НП № 40 000-S002064/28.10.2010г., на ТД на НАП-Пловдив, с което на К. Е.Б. в качеството му на управител на “КАМИК” ЕООД, гр.Пловдив е наложена глоба в размер на 1000 лв. за нарушение на чл.40 ал.1 т.1 б.”в” ЗЗО.  Решението е окончателно.  
157 Административно наказателно дело (К) No 2484/2011, XIX състав Наказателни касационни производства САРС ГРУП ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 21.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1587 от 29.07.2011г. на Пловдивски районен съд, VІІІ н.с, постановено по НАХД № 1686 по описа на същия съд за 2011 г.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест  
158 Административно наказателно дело (К) No 2493/2011, XX състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Н.А.К. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 21.12.2011г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 215/30.08.2011г., постановено по НАХД № 393/2011г., по описа на Районния съд – Асеновград /АРС/, ІV н.с.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
159 Административно наказателно дело (К) No 2496/2011, XXII състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Н.А.К. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 21.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 214 от 30.08.2011 г., постановено по НАХ дело № 398 по описа на Районен съд - Асеновград за 2011 г., ІV - ти наказателен състав  Решението е окончателно.  
160 Административно дело No 2506/2011, XVI състав Дела по КСО П.Й.П.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 1.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 387/29.08.2011 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № О-15-000-00-0042451/27.07.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "СО"-Пловдив, с което на П.Й.П.-С. ***, ЕГН: **********, е отказано отпускане и изплащане на парично обезщетение по молба-декларация вх.№ 15-999-09-00043050/13.07.2011 г. за майчинство - гледане на малко дете.  ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне и постановяване на решение по съществото на спора при съобразяване на указанията, отразени в мотивната част на настоящото решение.  ОСЪЖДА РУ "Социално осигуряване"-Пловдив да заплати на П.Й.П.-С. ***, ЕГН: **********, разноски по делото в размер на 10 лв. /десет лева/.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
161 Административно наказателно дело (К) No 2515/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПРОЕКТАНТСКА КЪЩА АКАНТ ЕООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 19.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 1603 от 02.08.2011 г., постановено от Пловдивският районен съд по НАХД № 2875/2011 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 44109-S005167 от 04.02.2011 г. на Директора на дирекция "Обслужване" при ТД на НАП-гр.Пловдив, с което на "Проектантска къща Акант" ЕООД със седалище в *** и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от С.И.Ч., е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.  Решението е окончателно.  
162 Административно наказателно дело (К) No 2516/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства САНТИНЕЛЛИ-2007 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 20.12.2011г.
Оставя в сила Решение № 1586 от 29.07.2011 г. по НАХД № 1265 по описа за 2011 г. на ПРС.  Решението е окончателно.  
163 Административно наказателно дело (К) No 2519/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.Е.Б. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 20.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение от 19.07.2011г., постановеното по НАХД №2634/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХVІ н. състав, с което е отменено наказателно постановление №40120-S002024/29.10.2010г. на Зам. Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на К.Е.Б. в качеството му на управител на “КАМИК” ЕООД е наложена на основание чл.5 ал.4, т.2 от КСО вр. с чл.355 ал. 1 от КСО “ГЛОБА” в размер на 50 лева.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
164 Административно наказателно дело (К) No 2520/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.Е.Б. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 21.12.2011г.
Отменя Решение №1518 от 19.07.2011г., по нахд № 2608 по описа на ПРС -XXVI – ти наказателен състав и вместо него постановява:  Оставя в сила Наказателно постановление № 39995-5002067 / 28.10.2010 г. на 3аместник - териториалния директор на ТД на НАП-Пловдив, с което на К.Е.Б. с ЕГН **********, осн. чл.104, ал.1 от 3акона за здравното осигуряване /330/ в качеството му на Управител на ” Камик " ЕООД, гр. Пловдив му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1000 лева , за нарушение на чл.40, ал. 1, т.1, буква “В”, във вр. с чл.104, ал.1 от 330.  Решението е окончателно.  
165 Административно наказателно дело (К) No 2521/2011, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ДИМС ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 21.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1988/13.07.2011г., постановено по НАХД № 2510 по описа за 2011 г. на Пловдивския районен съд, ХХV - ти н.с.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
166 Административно дело No 2524/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни Я.К.П. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 29.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 1366 от 26.08. 2011г., на Началник на Митница Пловдив, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобща-ването му на страните.    
167 Административно дело No 2525/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ДАНИВЕР-ГЕОРГИ ГОГОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 12.12.2011г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261100563/10.06.2011 г., издаден от А.М.К., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ гр. Хасково, потвърден с Решение № 825/26.08.2011 г. на Зам. Директора на Дирекция “ОУИ” град Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно допълнително начислен ДДС в размер на 16935,85 лева, ведно със законната лихва в размер на 2637,65 лева.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на Г.Г.Г. в качеството му на едноличен търговец с фирма “ДАНИВЕР – Г.Г.“, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК ***, сумата от 900 лв. /деветстотин лева/, представляващи заплатената държавна такса и възнаграждение за един адвокат.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
168 Административно дело No 2535/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.К.,
С.К.,
М.Г.
КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 2.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Т.Д.К. , М.Г. и С. ***, живущи на ул. Трети март №№ 26, 28 и 30 срещу Протокол № 34 от 17.08.2011г. на ЕСУТ, одобрен от Кмета на Община Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2535 / 2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателите за изготвянето му.  
169 Административно наказателно дело (К) No 2537/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД М.Н.Б. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 20.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 202/25.08.2011 г. на РС гр. Асеновград, постановено по НАХД № 575 по описа на същия съд за 2011 г. като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд при съобразяване на дадените в настоящото решение указания.  Решението е окончателно.  
170 Административно наказателно дело (К) No 2538/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Х.Г.Г. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 45 от 11.08.2011 г. постановено по НАХД 51 по описа на Районен съд – Първомай, ІІІ н.с. за 2011 г., с което е отменено наказателно постановление № 36-0000053 от 21.01.2011 г., издадено от началник сектор “Контрол и АНД” в Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” Пловдив.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
171 Административно наказателно дело (К) No 2539/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ С.М.С. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 16.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 43 от 26.07.2011 г. на Районен съд - Първомай, ІІ н.с., постановено по НАХД № 77 по описа на същия съд за 2011 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № 36-0000207 от 25.02.2011 г. на началник сектор “Контрол и АНД” - Пловдив, с което на С.М.С., ЕГН **********, за извършено нарушение на чл.6 ал.1 изр. първо от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/ и чл.40 т.8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на Министерство на транспорта на основание чл.93 ал.2 ЗАвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 (петдесет) лв. и на основание чл.93 ал.1 т.1 от ЗАвП е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 (петстотин) лв.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
172 Административно дело No 2543/2011, XVII състав Други административни дела Г.Н.К. ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 27.12.2011г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1217 от 31.08.2011 г. на Директора на Районна здравноосигурителна каса – Пловдив.  ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Пловдив, да заплати на Г.Н.К., ЕГН **********, с адрес на призоваване гр. Пловдив, ул. “П. Каравелов” № 26, сумата в размер на 150 лв., представляваща заплатените от последния държавна такса и възнаграждение за един адвокат.    Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
173 Административно наказателно дело (К) No 2566/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я ЧАВДАР ВАСИЛЕВ ЕТ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.12.2011г.
Оставя в сила Решение № 1657/16.08.2011 г., постановено по н.ах.д.№ 2912 по описа за 2011г. на Районен съд-Пловдив, с което е отменено НП № 02397/11.04.2011г. на Председателя на ДКСБТ за наложена на ЕТ “Чавдар Василев” имуществена санкция в размер на 3 500 лв. за нарушение на чл.57 ал.1 т.1, т.2, т.3 от Закона за стоковите борси и тържищата /ЗСБТ/ - поради маловажност на случая по см. на чл.28 ЗАНН.  Решението е окончателно.  
174 Административно наказателно дело (К) No 2567/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.Е.Б. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 9.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1570 от 28.07.2011г., постановено по нахд № 2643, по описа на ПРС за 2011г., с което 11-ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 40864-S002053/15.11.2010г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП, гр. Пловдив, с което на К.Е.Б. е било наложено административно наказание “глоба” в размер на 50 лв. за извършено нарушение и на основание чл. 355, ал.1 от КСО.  Решението е окончателно.  
175 Административно наказателно дело (К) No 2568/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ДЖОРДЖИ 2008 ООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 16.12.2011г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1589 от 31.07.2011 г., постановено по НАХД № 2827 по описа на Районен съд – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
176 Административно наказателно дело (К) No 2569/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства С.К.Н. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение от 19.07.2011 г. постановено по НАХД № 2729 по описа на Районен съд Пловдив, VІІ н.с. за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5/24.03.2011 г. издадено от Министъра на културата, с което на С.К.Н., ЕГН **********,*** на основание чл. 152, ал. 2, вр. чл. 219, ал. 2 от Закона за културното наследство е наложено наказание ГЛОБА в размер на 500 лв. и на осн. чл. 20, ал. 1 от ЗАНН са отнети в полза на държавата металдетектор в кожен калъф, пластмасов черен куфар ведно със скенер, металдетектор в зелена торба, металдетектор в найлоново чанта, с фактура на името на Ненко Костов, металдетектор на части ведно със зарядно устройство към него, разглобен металдетектор, сглобен металдетектор, три броя дръжки за металдетектор, 25 броя пити за металдетектор, 3 металдетектор /рамка/, металдетектор в зелена на цвят мешка, 4 броя управление на металдетектор, металдетектор иззет от автомобил ВАЗ 2121 “НИВА-221” с рег. № РВ 6988 ВМ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
177 Административно наказателно дело (К) No 2572/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства Т.Н.Д. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 16.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1580 от 11.07.2011 г. по НАХД № 1115 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
178 Административно наказателно дело (К) No 2573/2011, XIX състав Наказателни касационни производства М.Х.С. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 20.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 1565 от 27.07.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 3385/2011 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 4/28.04.2011 г., издадено от кмета на район "Южен" при община Пловдив срещу М.Х.С. ***, ЕГН: **********.  Решението е окончателно.  
179 Административно дело No 2575/2011, XVIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.Й.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 21.12.2011г.
Прекратява делото. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 2575/2011 година по описа на Административен съд Пловдив, ХVІІІ състав.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Първомай.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Р.България, в 7- дневен срок от днес, за явилата се страна и от съобщението за неявилите се страни.  
180 Административно наказателно дело (К) No 2577/2011, XX състав Наказателни касационни производства И.И.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 15.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1705 от 30.08.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 3978 по описа на Районен съд – Пловдив за 2011 г., VІІІ н.с.  Решението не подлежи на обжалване.  
181 Административно наказателно дело (К) No 2578/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ М.П.Г. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 16.12.2011г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1695 от 25.08.2011 г., постановено по НАХД № 5120/2011г. на Пловдивския районен съд.     Решението е окончателно.  
182 Административно наказателно дело (К) No 2580/2011, XXII състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.Н.П. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 5.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1499 от 15.07.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 1229 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
183 Административно наказателно дело (К) No 2581/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Н.Н.Н. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 14.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1574/29.07.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 4016/2011 г. по описа на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
184 Административно наказателно дело (К) No 2582/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САРС ГРУП ЕООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 8.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1620 от 05.08.2011г. по НАХ дело №795 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., V-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №312/10 от 10.01.2011г., издадено от началник на Митница Пловдив, с което на “Сарс груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. “Подполковник Калитин” №1, склад 8б, е наложена имуществена санкция в размер на 287,41 лева и е присъдено заплащане левовата равностойност на стоките, предмет на нарушението, в размер на 3 440,88 лв.  Решението е окончателно.  
185 Частно админист. наказателно дело (К) No 2583/2011, XXIV състав Наказателни частни касационни производства Х.Г.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 22.12.2011г.
ОТМЕНЯ Определение № 994 от 25.07.2011 г. постановено по НАХД №4520/2011г. по описа на Районен съд Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалбата на Х.Г.Х.,*** против Наказателно постановление № 24 от 24.06.2011 г. издадено от Директора на Регионална дирекция по горите – Пловдив.  ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия по него.  Определението не подлежи на обжалване и протест.  
186 Административно наказателно дело (К) No 2584/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДР И ВВЗ ПЛОВДИВСКА КОНСЕРВА АД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 9.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 05.08.2011г., постановено по нахд № 155 по описа на ПРС, с което 14 –ти наказателен състав е отменил наказателно постановление № 9658 от 16.12.2010 година на председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси" /ДА ДРВВЗ/, с което на „Пловдивска консерва" АД, гр. Пловдив е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 45 000 лева на основание на чл. 31, ал. 1, предл. 2 от 1 от ЗДРВВЗ във връзка с чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за организиране на дейността по държавните резерви и военновременните запаси /НУРОДДРВВЗ/.  Решението е окончателно.  
187 Административно дело (К) No 2585/2011, XX състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТАМБОЛИЙСКИ Г.М.Д. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 16.12.2011г.
ОСТАВЯ в сила Решение №2249/10.06.2011 г. на Районен съд – Пловдив, постановено по адм.дело №3104/2011 г. по описа на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
188 Административно дело No 2593/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни СТЕЛА-НЕДКО ДОБРИКОВ ЕТ НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 21.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Недко Димитров Добриков в качеството му на едноличен търговец действащ с фирма – ЕТ”Стела – Недко Добриков“, с адрес: гр. Смолян, ул.“Явор”№3, против Писмо изх.№4804-0044 от 20.04.2011 година на Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 656 от 03.09.2011 година на Директора на Агенция Митници.  ОСЪЖДА Недко Димитров Добриков в качеството му на едноличен търговец действащ с фирма – ЕТ”Стела – Недко Добриков“, с адрес: гр. Смолян, ул.“Явор”№3, да заплати на Митница Пловдив разноски в размер на 150лв. /сто и петдесет лева/.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.  
189 Административно дело No 2594/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПИМК ООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 28.12.2011г.
Отхвърля жалбата на “ПИМК” ООД, седалище и адрес на управление – ***, с управител П.Н.Н. против Заповед № ДК-19-Пд-16/15.07.2011г. на Началник Сектор – Пловдив, РДНСК ЮЦР.  Осъжда “ПИМК” ООД, седалище и адрес на управление – ***, да заплати на РДНСК, ЮЦР – Сектор Пловдив сумата от 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението е окончателно.
190 Административно наказателно дело (К) No 2596/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ДЕЛЯН ДРАГАНОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 20.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 217 от 31.08.2011г., постановено по НАХД № 357/2011г. на А.ския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 34716-0043916/11.05.2010г., издадено от Директора на ТД на НАП- Пловдив.    Решението е окончателно.  
191 Административно наказателно дело (К) No 2597/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства С.М.С. РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.12.2011г.
Отменя Решение № 123/15.07.2011г., постановено по н.ах.д.№ 181 по описа за 2011г. на Районен съд – Карлово.  Вместо това постанови:  Отменя НП № 574/05.07.2010г. на Началника на РУП Карлово.  Решението е окончателно.  
192 Административно наказателно дело (К) No 2626/2011, XIX състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Г.Х.Т. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 16.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 216 от 30.08.2011 г., постановено от Асеновградския районен съд по НАХД № 304/2011 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № № А-173 от 24.02.2011 г., издадено от Началника на РПУ-Асеновград срещу Г.Х.Т. ***, ЕГН: **********.    Решението е окончателно.    
193 Административно наказателно дело (К) No 2627/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ СТЕФАНЕЛ-СТЕФКА КЬОСЕВА ЕТ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 21.12.2011г.
Отменя Решение № 198 от 15.08.2011г., постановено по НАХД № 444 / 2011г. по описа на Районен съд - гр. Асеновград, ІV - ти наказателен състав и вместо него постановява:  Оставя в сила НП № 43958-0146802 от 02.02.2011г. на Директора на ТД на НАППловдив, с което на ЕТ "Стефанел - Стефка Кьосева", с БУЛСТАТ 160006674, със седалище и адрес на управление в село Мулдава, община Асеновград, област Пловдив, ул."Стара планина" № 26, представлявано от С.С.К. с ЕГН********** е наложена имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за нарушение по чл. 9 ал.2 от НАРЕДБА за добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и с което на основание чл.18, ал.6 от Валутния закон /ВЗ/ е лишена от право да упражнява дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни за срок от един месец.  Решението е окончателно.  
194 Административно наказателно дело (К) No 2628/2011, XX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ Х.А.А. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 21.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 223/08.09.2011г., постановено по НАХД № 409/2011г., по описа на Районния съд – Асеновград /АРС/,ІІ н.с.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
195 Административно наказателно дело (К) No 2629/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства В.Д.Х. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 20.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 224/09.09.2011 г., постановено по НАХД № 147 по описа на Районен съд Асеновград за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 232/09/09.02.2010 г. издадено от началника на Митница Пловдив, с което на В.Д.Х., ЕГН ********** е наложена ГЛОБА в размер на 17 756,10 лв. за нарушение по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ и на осн. чл. 124, ал. 1 от ЗАДС е постановено отнемане стоките предмет на нарушението в полза на държавата с опис за иззети стоки към Протокол № 573 от 10.12.2009 г. на Агенция Митници – РМД Пловдив, ТМУ – Пловдив и предадени в склад на митницата със складов разписка № 166/11.12.2009 г.  Решението е окончателно.  
196 Административно наказателно дело (К) No 2640/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Д.А.К. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1550 от 25.07.2011 г. постановено по НАХД 4487 по описа на РС – Пловдив, ХХ н.с. за 2011 г., с което е отменено наказателно постановление № 36-0000557 от 07.06.2011 г., издадено от началник Областен отдел“Контролна дейност-ДАИ” Пловдив, с което на Д.А.К. на осн. чл. 105, ал. 1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/ е наложена глоба в размер на 200 лв. за нарушение по чл. 71, т. 9 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
197 Административно наказателно дело (К) No 2641/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДЖЕЙ ВИ КИ НЕДЯЛКА ЧАЛЪМОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 20.12.2011г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №1737/03.09.2011г., постановено по НАХД №3126/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХV-ти н. състав, с което е потвърдено издаденото от Директор на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №45147 – S003728/01.03.2011г., с което е наложено на основание чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ на Н.И.Ч. като ЕТ “Джей Ви Ки – Н.Ч.” с адрес на управление гр.Куклен, ул.“Демокрация”№13 административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено от търговеца нарушение на чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :   ОТМЕНЯ наказателно постановление/НП/ №45147 – S003728/01.03. 2011г., с което е наложено на основание чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ на Н.И.Ч. като ЕТ “Джей Ви Ки – Н.Ч.” с адрес на управление гр.Куклен, ул.“Демокрация”№13 административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено от търговеца нарушение на чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
198 Административно наказателно дело (К) No 2642/2011, XXII състав Наказателни касационни производства КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД АНД КО КД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 5.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1397 от 28.06.2011 г. по н.а.х.д. № 2074 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
199 Административно наказателно дело (К) No 2643/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР ЧЕЗАР 2008 ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 21.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1660 от 11.07.2011 г., постановено по НАХД № 170 по описа на Районен съд – Пловдив за 2011 г., VІІ н.с., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № КГ-828/06.12.2010г. на председателя на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ - гр. София, с което на "ЧЕЗАР 2008” ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление с Калояново, ул.”Ивайло” № 26, представлявано от Г.Й.З. е наложена административна санкция ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 10 000 лева за нарушение по чл. 8 ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух / ЗЧАВ/ във връзка с чл.6, т.1, Приложение №1 от НИКТГУРК, на основание чл.34, ал.2 от ЗЧАВ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
200 Административно наказателно дело (К) No 2644/2011, XX състав Наказателни касационни производства Н.Д.Б. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 21.12.2011г.
решението потвърдено. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1536/22.07.2011г., постановено по НАХД № 2745/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, V н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
201 Административно наказателно дело (К) No 2645/2011, XXI състав Наказателни касационни производства МУЛТИКОМЕРС-97 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 21.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1745 от 09.09.2011 година, постановено по НАХД № 3353 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХV наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 45393-S005056/ 09.03.2011г. на Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
202 Административно наказателно дело (К) No 2646/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства АГРО БИЛД ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 16.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1621 от 05.08.2011г., постановено по НАХД № 4392/2011г. на Пловдивския районен съд.    Решението е окончателно.    
203 Административно наказателно дело (К) No 2647/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ С.В.Д. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 1677 от 19.08.2011 г. постановено по НАХД № 4240 по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІІ н.с. за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 36-0000585 от 13.06.2011 г., издадено от началник сектор “Контрол и АНД” в Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” Пловдив, с което на С.В.Д., ЕГН ********** е наложена на осн. чл. 105, ал. 1 от ЗАвП глоба в размер на 200 лв. за административно нарушение по чл. 40, изр. 1 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. на МТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
204 Административно наказателно дело (К) No 2648/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА А.Н.С. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 9.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение 1652 от 15.08.2011г., постановено по нахд № 1819, по описа на ПРС за 2011г. на 14-ти наказателен състав и вместо него постанови:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-1600422 от 19.02.2010г. на Директора на “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на основание чл. 416, ал.5, във вр. с чл. 415, ал.1 от КТ на А.Н.С. е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2500лв. за извършено нарушение на чл. 415, ал.1 от КТ.    Решението е окончателно.  
205 Административно дело (К) No 2649/2011, XX състав Касационни производства Л.Г.Д.,
М.Р.Ч.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 16.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2703/06.07.2011 г., постановено по гр. д. № 1342 по описа за 2011 г. на ПРС, ХІV гр. състав.  Решението е окончателно.  
206 Административно наказателно дело (К) No 2650/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства В.С.С. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ТРУД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 20.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 1643 от 12.08.2011 г., по НАХД № 3639 по описа на Районен съд – Пловдив за 2011 г.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
207 Административно наказателно дело (К) No 2651/2011, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ТРИБО ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 21.12.2011г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1105 от 16.05.2011 г. постановено по н.а.х.д. № 1994 по описа на Районен съд - Пловдив, ХVІІІ н.с., за 2011 г.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
208 Административно наказателно дело (К) No 2652/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МУЛТИКОМЕРС-97 ЕООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 8.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №1572 от 28.07.2011г. по НАХ дело №3355 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХVІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №45394-S005063 от 09.03.2011г., издадено от директора на Дирекция “Контрол” в ТД- Пловдив на НАП, с което на ”Мултикомерс-97” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, пл. “Кочо Честименски” №5, ет.1, ап.1, е наложена имуществена санкция в размер на1 623,33 лева, като вместо него постановява:  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд- Пловдив.  Решението е окончателно.  
209 Административно дело No 2662/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Г.Я. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 15.12.2011г.
ОТМЕНЯ всички съдопроизводствени действия извършени до момента.   ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.Г.Я. ***,пл.”Кочо Честименски” №11,ет.8,чрез адв.Георги Маринов със съдебен адрес :гр.Пловдив,ул.”Опълченска”№ 10 против Заповед № ДК-09-Пд-5/12.08.2011г. на Началник Сектор Пловдив при РДНСК-Южен Централен район.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2662/2011 г., по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от определението да бъде изпратено на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в седмодневен срок от връчването му на страните.      
210 Административно дело No 2663/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ВИНАРСКА ИЗБА РОЗОВА ДОЛИНА АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 12.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ искането на "Винарска изба Розова долина" АД със седалище в гр.Карлово и адрес на управление ул."Бешбунар" №1, Булстат: 115040578, представлявано от Петър Краев Герджиков, за спиране изпълнението на Заповед № РД-15-1408/31.10.2011 г. на Началника на митница Пловдив.    Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването.    
211 Административно дело No 2665/2011, XI състав Други административни дела Ц.Т.З. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 19.12.2011г.
Прекратява делото. С определение №16544 /14.12.2011 год на ВАС ИЗПРАЩА ДЕЛОТО НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ град за продължаване на съдопроизводствените действия.
212 Административно дело No 2673/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.С.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 8.12.2011г.
Прекратява делото ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.Н., ЕГН **********,***-1, против Заповед № ДК-09-ПД-6/12.08.2011 г. на Началник на сектор Пловдив при РДНСК – Южен Централен район гр. Пловдив  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело 2673/2011 по описа на Административен съд – Пловдив, 11 състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7 дневен срок от днес, за което страните са уведомени в съдебно заседание.
213 Административно дело No 2679/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АНЕТА-АНЕТА ПЕТРОВА ЕТ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН ТРАКИЯ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 1.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”АНЕТА- Анета Петрова”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “*****” №15, ет.12, ап.59, против Заповед №348 от 29.04.2011г. на главния архитект на Община Пловдив - Район "Тракия", с която е отказано одобряването на проект за “Стационарен преместваем обект за общественообслужващи дейности, автоуслуги” в УПИ І- многоетажен гараж, кв.11 по плана на жилищна група А-1, 2, 3, ЖР”Тракия”, гр. Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване.  
214 Административно дело No 2692/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Г.Ц.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.12.2011г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Н.Г.Ц. - И., ЕГН **********,***, акт за прихващане или възстановяване /АПВ/ № 1003802/ 26.07.2011 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, изменен с решение № 910/ 29.09.2011 г. на директора на дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта на извършеното прихващане на недължимо платени суми с лихви за НЗОК в размер на 2,02 лв. за 2008 г. и в размер на 22,09 лв. за 2009 г.  ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по искането на лицето за възстановяване на сочените суми като недължимо платени осигурителни вноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
215 Административно наказателно дело (К) No 2693/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства КАМИК ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1562 от 26.07.2011 г., на Районен съд Пловдив, ХVІІІ н.с., постановено по НАХД № 2656 по описа на същия съд за 2010 г., като вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 40144-S002013/01.11.2010 г. на зам. териториалния директор на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на “К.” ЕООД на основание чл. 355, ал. 1 от КСО е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО вр. чл. 3 , ал. 1, т. 1 вр. чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. на МФ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.      
216 Административно наказателно дело (К) No 2694/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ РОДОПИ-М 91ООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 5.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 1771 от 13.09.2011 г. по н.а.х.д. № 4851 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 49643-S006852 от 17.06.2011 г., издадено от директора на Дирекция “Средни данъкоплатци и осигурители” при ТД Пловдив на НАП, с което на основание чл.182, ал.1 ЗДДС на “Родопи – М 91” ООД, с ЕИК 120020449, със седалище и адрес на управление: град Мадан, ул.”Република” № 1, представлявано от Г.П.К., е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 178 091,52 лева за нарушение на чл.78, ал.1 и 2 ЗДДС.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
217 Административно наказателно дело (К) No 2695/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТОНИ 2000 Г С ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 7.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1616 от 19.07.2011 година, постановено по НАХД № 4157 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, VІІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № Х-Б-93/03.06.2011 година на Директора на Регионална Здравна инспекция – Пловдив.   РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
218 Административно наказателно дело (К) No 2697/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства КАМИК ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.12.2011г.
Отменя Решение № 1729 /03.09.2011г., постановено по н.ах.д.№ 2659 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд.  Вместо това постанови :  Отменя НП № 40147-S002012/01.11.2010г., на ТД на НАП-Пловдив, с което на “КАМИК” ЕООД, гр.Пловдив с управител Калин Е.Батаклиев е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл.5 ал.4 т.1 КСО във вр. с чл.3 ал.1 т.1 вр. с чл.2 ал.1 от Наредба Н-8/29.12.2005г. на МФ за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, на основание чл.355 ал.1 КСО.  Решението е окончателно.  
219 Административно наказателно дело (К) No 2698/2011, XX състав Наказателни касационни производства КАМИК ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 21.12.2011г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1560 от 26.07.2011г., постановено по НАХД 2617/2011г. по описа на районен съд Пловдив, ХVІІІ н.с.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.    
220 Административно наказателно дело (К) No 2699/2011, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ СИСИТА - ТАНЯ ДИМИТРОВА ЕТ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 20.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1744 от 09.09.2011г., постановено по НАХД №4562/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХV н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Директор РЗИ – Пловдив наказателно постановление/НП/ №ХІ – Б – 116/28.06.2011г., с което е наложена на основание чл.229 ал.2 от Закона за здравето /ЗЗдр./ на Т.Й.Д. като ЕТ “Сисита – Т.Д.” с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Атон”№42 административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 200 лева за нарушение на чл.8 ал.1, т.1 от Наредба №11 от 1995г. за санитарно – хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки.
221 Административно наказателно дело (К) No 2700/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ТОТАЛ ПАРТНЪРС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 20.12.2011г.
Оставя в сила Решение № 1728 от 02.09.2011 г. по НАХД № 5208 по описа за 2011 г. на ПРС.  Решението е окончателно.  
222 Административно наказателно дело (К) No 2701/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ,
Х.Д.
Х.Д.,
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ
Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.12.2011г.
Отменя Решение № 1577/29.07.2011г., постановено по н.ах.д.№ 3705 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд, XI н.с-в.  Връща делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Пловдив.  Решението е окончателно.  
223 Частно админист. наказателно дело (К) No 2705/2011, XXIV състав Наказателни частни касационни производства К.А.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 16.12.2011г.
ОТМЕНЯ Разпореждане /без №/ от 15.09.2011 г. по НАХД № 6057 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.  ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
224 Административно наказателно дело (К) No 2706/2011, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ВАНЕГОР ЕООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 20.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 1110/16.05.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 6393/2010 г. по описа на същия съд, В ЧАСТТА, с която е отменено Наказателно постановление № 100/20.09.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, с което на “ВАНЕГОР” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление ***, с едноличен собственик и управител И.Д.Г., ЕГН: **********, за извършено нарушение по чл. 123, ал. 6 от ЗАДС е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1000 /хиляда/ лева, на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС е постановено “Отнемане в полза на държавата” на стоките – предмет на нарушение и на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗАДС е наложено “Лишаване от право да упражнява търговска дейност” за срок от 1 /един/ месец, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 100/20.09.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, В ЧАСТТА по т. 2, 3 и 4, с която на “ВАНЕГОР” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление ***, с едноличен собственик и управител И.Д.Г., ЕГН: **********, за извършено нарушение по чл. 123, ал. 6 от ЗАДС е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1000 /хиляда/ лева, на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС е постановено “Отнемане в полза на държавата” на стоките – предмет на нарушение и на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗАДС е наложено “Лишаване от право да упражнява търговска дейност” за срок от 1 /един/ месец.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1110/16.05.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 6393/2010 г. по описа на същия съд, в останалата част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
225 Административно наказателно дело (К) No 2708/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства К.Е.Б. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 16.12.2011г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав. ОБЕЗСИЛВА съдебно решение № 1670 от 07.08.2011г., постановено по НАХД № 2645/2011г. на Пловдивския районен съд, първи наказателен състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 40031S002051 от 29.10.2010г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП-Пловдив.   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Пловдив, при спазване указанието, дадено в мотивите на настоящото решение.   Решението не подлежи на обжалване.  
226 Административно наказателно дело (К) No 2709/2011, XX състав Наказателни касационни производства КАМИК ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 21.12.2011г.
Потвърждава решението.ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1584 от 29.07.2011г., постановено по НАХД 2627 по описа на районен съд Пловдив, ХІ н.с. за 2011 г.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
227 Административно наказателно дело (К) No 2710/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства Т.Н.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 16.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 13.09.2011 г. по НАХД № 1116/ 2011 г. по описа на Районен съд – Пловдив, с което е върната подадената жалба против Решение № 783 от 08.04.2011 г. по НАХД № 1116 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
228 Административно дело (К) No 2711/2011, XXI състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТАМБОЛИЙСКИ Б.А.П. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 2209 от 08.06.2011 г. постановено по дело № 148 по описа на Пловдивски районен съд за 2011 г.  ВРЪЩА делото на друг съдебен състав за ново разглеждане при спазване на указанията, дадени в настоящото решение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.  
229 Административно наказателно дело (К) No 2726/2011, XIX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ М.А.Г. Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 21.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 211/30.08.2011 г. на Асеновградския районен съд, ІІ - ри наказателен състав, постановено по НАХД № 343/2011 г. по описа на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
230 Административно наказателно дело (К) No 2740/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ЕТНА-42-ДЖЕМАЛ КАКАСУЛ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 8.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №221 от 01.09.2011г. по НАХ дело №271 по описа на Районен съд- Асеновград за 2011г., ІІІ-ти наказателен състав, като вместо това постановява:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление с №16-1600938 от 16.03.2011г., издадено от директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на ЕТ”ЕТНА-42- Джемал Какасул”, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. “Капитан Андреев” №3, е наложена имуществена санкция в размер на 2 500,00 лева, като намалява размера на санкцията на 300,00 лева.  Решението е окончателно.  
231 Административно наказателно дело (К) No 2741/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ЕТНА-42-ДЖЕМАЛ КАКАСУЛ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 20.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение от 01.09.2011г., постановеното по НАХД №270/2011г. по описа на Районен Съд – Асеновград V н. състав, с което е потвърдено като законосъобразно издаденото от Директор Дирекция “Инспекция по труда “ – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16-1600765 от 16.03.2011г., с което е наложено на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.3 КТ на Д.Д.К. като ЕТ “Етна – 42 – Джемал Какасул” с адрес на управление гр.Асеновград, ул.“Капитан Андреев “№3 административно наказание “Имуществена санкция” в размер на 2 500 лева, за нарушение на чл.62 ал.1 във вр. с чл.1 ал.2 КТ.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
232 Административно наказателно дело (К) No 2750/2011, XXII състав Наказателни касационни производства САРАЙ АВТО ПЛЮС ЕООД ДАМТН СОФИЯ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 5.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1750 от 09.09.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 2743 по описа Пловдивския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
233 Административно наказателно дело (К) No 2751/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СЛАДКАРНИЦИ НЕДИМ ООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 21.12.2011г.
Потвърждава решението.ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1769/14.09.2011г., постановено по НАХД № 4899/2011г., по описа на Районния съд – Пловдив /ПРС/, ХХІІ н.с.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
234 Административно наказателно дело (К) No 2752/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.Е.Б. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1669/07.08.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, І н.с., постановено по н.а.х. дело № 2621 по описа на същия съд за 2011 год., с което е отменено наказателно постановление № 40059-S002037/29.10.2010 г. на зам. териториалния директор на ТД на НАП Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.    
235 Административно наказателно дело (К) No 2754/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ПЕНКА КАЛОФЕРОВА-ДИДИ ЕТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 5.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1444 от 06.07.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 3319 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
236 Административно наказателно дело (К) No 2757/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 8.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1308 от 15.06.2011г., по НАХ дело №8455 по описа на Районен съд- Пловдив за 2010г., Х-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление с №0246 от 05.10.2010г., издадено от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на “БТК” АД е наложена имуществена санкция в размер от 20 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
237 Административно дело No 2768/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни МИТЕВ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.12.2011г.
Отменя Заповед № 38408-S001803 от 30.08.2010г. на Директорът на ТД на НАП – Пловдив.  Осъжда ТД на НАП – Пловдив да заплати на „МИТЕВ” ООД, представлявано от управителя Н.Й.М. съдебни разноски в размер на 50 лв. – държавна такса.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
238 Административно наказателно дело (К) No 2798/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ И.С.С. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 16.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 54 от 04.10.2011 г. на Районен съд - Първомай, ІІ н.с., постановено по НАХД № 114 по описа на същия съд за 2011 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 310 от 22.06.2011 г. на директора на РДГ - Пловдив, с което на И.С.С., ЕГН **********, на основание чл.91 ал.4 от Закона за рибовъдството и аквакултурите /ЗРА/ е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 (петстотин) лв. за нарушение на чл.70 ал.1 от ЗРА.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
239 Административно наказателно дело (К) No 2800/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства СЛАДЪК ПЪТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 16.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48 от 16.09.2011 г., постановено по НАХД № 102 на Районен съд - П. по описа за 2011 г. на същия съд.   Решението е окончателно.  
240 Административно дело No 2807/2011, XVI състав Дела по ЗОС Н.Д.А.,
Н.Г.Я.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 21.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д.А. и Н.Г.Я.,***, срещу Решение на комисията по чл.40, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, взето с протокол № 9/01.07.2011 г., с което е отказана продажбата на общинско жилище, находящо с в гр.Пловдив, бул."6-ти септември" №141, ет.3, ап.4.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2807 по описа на Административен съд – Пловдив за 2011 г.    Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.    
241 Административно наказателно дело (К) No 2809/2011, XIX състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Н.А.К. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 14.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 264/03.10.2011 г. на Асеновградския районен съд, постановено по НАХД № 391/2011 г. по описа на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
242 Административно наказателно дело (К) No 2810/2011, XX състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Н.А.К. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 15.12.2011г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 265 от 03.10.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 396 по описа на Районен съд- Асеновград за 2011 г., ІІ наказателен състав.  Решението е окончателно.
243 Частно админист. наказателно дело (К) No 2823/2011, XXIII състав Наказателни частни касационни производства ВЕНЧЪР ШИЛД БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 15.12.2011г.
Отменя Определение № 935 от 14.07.2011г. постановено по н.ах.д.№ 3898/2011г., Районен съд-Пловдив, X нак.състав.  Връща делото на същия съд и състав за продължаване на процесуалните действия.  Определението е окончателно.  
244 Административно наказателно дело (К) No 2824/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ИВ ПЕТ ДОБРЕВИ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.12.2011г.
Оставя в сила Решение № 1782/16.09.2011г. на РС-Пловдив, постановено по н.адм.д.№ 4010/2011г.  Решението е окончателно.  
245 Административно наказателно дело (К) No 2829/2011, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ,
ЗАЛОЖНА КЪЩА УИНН СТАНДАРТ ЕООД
Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 5.12.2011г.
ОТМЕНЯ решение № 1212 от 30.05.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 6815 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № К-13229 от 16.03.2010 г. на председателя на Комисията за защита на потребителите, с което на “Заложна къща – Уиин стандарт” ЕООД, с ЕИК 200400975, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Богомил” № 3, вх.”Б”, представлявано от управителя К.С.К., е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.32, ал.1 и 4 ЗАНН във връзка с чл.36, ал.2 и чл.4, ал.1, т.7 от Наредбата за дейността на заложните къщи, имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.32, ал.1 и 4 ЗАНН във връзка с чл.36, ал.2 и чл.19, ал.2 от Наредбата за дейността на заложните къщи и имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.32, ал.1 и 4 ЗАНН във връзка с чл.36, ал.2 и чл.19, ал.3 от Наредбата за дейността на заложните къщи.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
246 Административно наказателно дело (К) No 2831/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства Д.Н.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ТРУД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.12.2011г.
Оставя в сила Решение № 1862/29.09.2011 г., постановено по н.ах.д.№ 3781 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд .  Решението е окончателно.  
247 Административно наказателно дело (К) No 2853/2011, XX състав Наказателни касационни производства МАРИЯ ДИМИТРОВА СТАВРЕВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 21.12.2011г.
отменя решението. ОТМЕНЯ Решение №53/04.10.2011г., постановено по НАХД № 112/2011г.,по описа на Районен съд - Първомай, ІІ н.с., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № К-21670/27.04.2011г. на Директор на Регионална Дирекция за Областите Пловдив,Смолян,Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, със седалище гр.Пловдив, към Главна Дирекция “Контрол на Пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на М.Д. С., в качеството й на ЕТ”М.Д. С.”, гр.Първомай, основание чл.200 от Закона за защита на потребителите, е наложено административно наказание – “Имуществена санкция” в размер на 380 /триста и осемдесет/ лева за нарушение разпоредбата на чл.24 ал.1 от Закона за защита на потребителите, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената “имуществена санкция” от 380 /триста и осемдесет/ лева на 300 /триста/ лева.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
248 Административно дело No 2863/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВИКТОРИЯ-БОЙКА ДАНЧЕВА ЕТ НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 15.12.2011г.
Прекратява делото на основание чл. 155 ал. 3 във вр. с чл. 159 т. 8 от АПК съдът  О П Р Е Д Е Л И :  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата наБ.П.Д., ЕГН **********, собственик на ЕТ “ВИКТОРИЯ-Бойка Данчева”, ЕИК 115059475, гр. Пловдив, ул. “Богомил” № 92 против Заповед № ДК-19-Пд-22 от 19.09.2011 г., издадена от Началник сектор Пловдив при РДНСК ЮЦР.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 2863/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХІ състав.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за ответника и в същия срок от съобщаването на жалбоподателя.  Ксерокопие с молбата ведно с прекратителното определение след влизането му в сила да се изпрати във ВАС по повод обжалването на Определение № 5801/02.11.2011 г.  
249 Административно наказателно дело (К) No 2906/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Г.Х.Д. Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 19.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1798 от 19.09.2011г. по НАХ дело №4547 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., VІІІ-ми наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №36-0000586 от 13.06.2011г., издадено от началник сектор “Контрол и АНД” в ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на Г.Х.Д. е наложена глоба в размер на 200,00 лева.  Решението е окончателно.  
250 Административно дело No 2913/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.Ж.З.,
А.Ж.З.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 1.12.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Ж.З.-*** и А.Ж.З.,***, като НЕРЕДОВНА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2913/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението за постановяването му до оспорващите.
251 Административно дело No 2919/2011, IV състав Други административни дела И.Т. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 8.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Т.И., гражданка на Армения, родена на *** г., с ЛНЧ 7000036165, с адрес: град Пловдив, ул.”Петър Шилев” № 16, вх.1, ап.15, против решение № УП-164 от 28.10.2011 г. на интервюиращ орган на Държавната агенция за бежанците при МС, с което е отхвърлена молбата й за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут.  Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване съгласно чл.85, ал.4 от Закона за убежището и бежанците.  
252 Административно дело No 2923/2011, XVIII състав Дела по ЗМВР И.Д.И. НАЧАЛНИК ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 22.12.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Д.И., ЕГН **********,***, срещу Решение № ЯЗ/01-535/25.10.2011г. на началника на І-во РУ “Полиция” при ОД на МВР-Пловдив за отнемане на разрешение за съхранение и носене на огнестрелно оръжие.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2923/2011г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив, като процесуално недопустимо.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.    
253 Административно дело No 2935/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни М И М МИЛИЦЕР И МЮНХ БГ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 9.12.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “М и М Милицер и Мюнх БГ” ООД , представлявано от Управител Сашо Тодоров Дерменджиев без ЕИК и доказателства за процесуална легитимация с адрес: гр.София, ул. “Андрей Германов” № 11, против Решение № 1298/02.08.2011 г. на Началник Митница – Пловдив, протвърдено с Решение № 699/30.09.2011 г. на Директор на Агенция “Митници”.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2935/2011г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.    
254 Административно дело No 2940/2011, XVII състав Дела по ЗОС ПРЕС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 1.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ПРЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК ***, представлявано от Г.Р.К., против Заповед № 11ОА2497 от 28.09.2011 г. на ИД Кмет на Община Пловдив, за обявяване и провеждане на конкурс за определяне на ползватели на части от имоти публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за разпространение на периодичен печат.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране изпълнението на Заповед № 11ОА2497 от 28.09.2011 г. на ИД Кмет на Община Пловдив, за обявяване и провеждане на конкурс за определяне на ползватели на части от имоти публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за разпространение на периодичен печат.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2940 по описа за 2011 г. на Административен съд Пловдив.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
255 Административно дело No 2960/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни СТАНИСЛАВ КИРКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 2.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г.К., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ “Станислав Кирков”, с ЕИК 123108185, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул.”Свети Княз Борис” № 150, против ревизионен акт № 211102419 от 08.08.2011 г., издаден от В.В.П., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1020 от 25.10.2011 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2960 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
256 Административно дело No 2966/2011, XII състав Дела по ЗОС ПРЕС ЕООД Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 1.12.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ПРЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК ***, представлявано от Г.Р.К., против Заповед № 11ОА2496 от 28.09.2011 г. на ИД Кмет на Община Пловдив за обявяване и провеждане на конкурс за определяне на ползватели на части от имоти публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за разпространение на периодичен печат.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране изпълнението на Заповед № 11ОА2496 от 28.09.2011 г. на ИД Кмет на Община Пловдив за обявяване и провеждане на конкурс за определяне на ползватели на части от имоти публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за разпространение на периодичен печат.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2966 по описа за 2011 г. на Административен съд Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
257 Административно наказателно дело (К) No 2975/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ПРОСЛАВ-1 ООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.12.2011г.
Отменя Решение на РС-Пловдив № 1801/20.09.2011г. по н.ах.д.№ 4470/2010г.  Вместо това постанови:  Отменя НП № 924/12.04.2011г., издадено от Директор на Дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол” при Община – Пловдив.  Решението е окончателно.  
258 Административно наказателно дело (К) No 2992/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИАНА ДРАГАНОВА 700 ЕООД,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
ДИАНА ДРАГАНОВА 700 ЕООД,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 22.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №261 от 30.09.2011г. по НАХ дело №484 по описа на Районен съд- Асеновград за 2011г., ІV-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление с №45666-0044063 от 14.03.2011г. на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което на ”Диана Драганова-700” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “4-ти януари” №36, ет.5, ап.4, е наложена имуществена санкция в размер на 800,00 лева.  Решението е окончателно.  
259 Административно дело No 2997/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПАЗАРДЖИК-БТМ АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 8.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Пазарджик Български търговски мениджмънт” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. “Д-р Никола Ламбрев” №24, против Решение №225 от 12.10.2011г., на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което е отхвърлена жалбата на дружеството против Постановление за налагане на обезпечителни мерки с Изх.№13/РД-10-79 от 07.09.2011г., издадено от Красимира Тодорова- старши публичен изпълнител в ТД- Пловдив на НАП, Дирекция “Събиране”, ИРМ Пазарджик, с което е наложена възбрана върху пет броя поземлени имоти на акционерното дружество, ведно с построените в тях сгради, за обезпечаване на публични вземания, установени с Ревизионен акт с №131101044 от 05.08.2011г., в размер от 340 343,33 лв., от които 222 600,00 лв. главница и 117 743,33 лв. лихви.  ОСЪЖДА “Пазарджик Български търговски мениджмънт” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. “Д-р Никола Ламбрев” №24, да заплати на ТД-Пловдив на НАП сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно.  
260 Административно дело No 3001/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ПАЗАРДЖИК-БТМ АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 22.12.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Пазарджик-БТМ”АД ,ЕИК822100000 представлявано от Пламен Тодоров и Драгоя Ангелов изпълнителни директори на оспорващия със седалище и адрес на управление : гр.Пазарджик, ул. “Д-р Никола Ламбрев”№24 против Решение №229/19.10.2011 г. на Директор на ТД на НАП Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3001/2011 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.    
261 Частно административно дело No 3005/2011, XII състав Частни администр. дела П.Д.В. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 30.12.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от П.Д.В., ЕГН ********** *** против акт на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в ТП на НОИ – Началник отдел “КПК” при РУ” СО” – гр.Пловдив за спиране на образувано административно производство за изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане по молба – декларация, съгласно чл.50 и чл.51 от КСО.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3005 по описа за 2011г. на Административен съд – град Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.
262 Административно дело No 3017/2011, X състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЪРВОМАЙ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 5.12.2011г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № ЗД-06-21 от 15.11.2011 год. на Областен управител на област с административен център град Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3017 по описа на Административен съд-Пловдив за 2011 година.  Да се заличи датата за открито съдебно заседание на 12.01.2012 година.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.  
263 Административно дело No 3024/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни Г.Т.У. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 22.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Т.У., ЕГН **********,*** против Решение от 21.01.2011 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №910/16.12.2010 г. на директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението “ – Пловдив при ЦУ на НАП.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3024 по описа на Административен съд – Пловдив за 2011 г., ХІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението за изготвянето му.  
264 Административно дело No 3032/2011, XVI състав Други административни дела ДКЦ-ПЪЛМЕД ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 21.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ДКЦ Пълмед" ООД със седалище в гр.Пловдив е адрес на управление, ***, Булстат: ***, представлявано от д-р Й.Л.П., срещу Писмена покана изх.№ 16-2182/21.10.2011 г. на Директора на РЗОК-Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3032 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 г.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.
265 Административно дело No 3038/2011, III състав Други административни дела Я.И.Я. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 16.12.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.И.Я. ЕГН **********,***, против Заповед № ПТР-03-589 от 24.11.2011г. на Директор на ОПУ – гр.Пловдив, като НЕРЕДОВНА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3038/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
266 Административно наказателно дело (К) No 3051/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СЛАДКАРНИЦИ НЕДИМ ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 21.12.2011г.
Отменя Решение № 1743/08.09.2011г., постановено по н.ах.д.№ 4900/2011г. на Пловдивски районен съд.  Вместо това постанови :  Потвърждава НП № 45009-S0044553/23.02.2011г., издадено от Директор Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП – Пловдив за наложена на “Сладкарници Недим” ООД-Пловдив имуществена санкция от 500 лв., на основание чл.178 ЗДДС, за нарушение по чл.96 ал.1 с.з.  Решението е окончателно.  
267 Административно дело No 3064/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни П.К.И. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 22.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.К.И., ЕГН **********,***, против Решение № 180 от 29.08.2011г. на Директора на ТД на НАП, гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 3064 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.  
268 Административно дело No 3065/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ДЗЗД ДИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 19.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение № 241/31.10.2011 г. на Директора на ТД на НАП – гр.Пловдив, с което е оставена без разглеждане, като недопустима жалба вх.№ РД - 16-4912/24.10.2011г. по описа на ТД на НАП гр. Пловдив подадена от Дружество по ЗЗД ”ДИК”, ЕИК по БУЛСТАТ 115713188 с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК – с.Царацово, общ.Марица, ул.”Христо Ботев” № 11, представлявано от И.К.К. против Постановление изх.№ РД-10-447/10.10.20211г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК, издадено от И.А.П. на длъжност публичен изпълнител в дирекция “Събиране“ при ТД на НАП - Пловдив.   ВРЪЩА административната преписка на Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, за продължаване на административнопроизводствените действия във връзка с жалбата на Дружество по ЗЗД ”ДИК”, ЕИК по БУЛСТАТ 115713188 с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК – с.Царацово, общ.Марица, ул.”Христо Ботев” № 11, представлявано от И.К.К. против постановление с изх. № РД-10-447/10.10.20211г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Пловдив за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК.   ОСЪЖДА Териториална дирекция на Национална агенция по приходите - гр. Пловдив да заплати на Дружество по ЗЗД ”ДИК”, ЕИК по БУЛСТАТ 115713188 с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК – с.Царацово, общ.Марица, ул.”Христо Ботев” № 11, представлявано от И.К.К., сумата от 450, 00 лв. /четиристотин и петдесет лева/, представляваща сторените по делото разноски.   ДА СЕ ЗАЛИЧИ дата и часа на насроченото съдебно заседание на 30.01.2011г. от 9, 30 часа.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и / или на протест.    
269 Административно дело No 3066/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Е-ВИТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 22.12.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Е-ВИТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, бул. “Руски” № 16, ет.7, ап.28, ЕИК 160100458, представлявано от Ж.С.Т., против Ревизионен акт № 241102071/01.08.2011г. издаден от ТД на НАП, гр. Пловдив и Ревизионен акт за поправка на РА № 1132715/20.10.2011г. потвърден с Решение № 1009/21.10.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ”.  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 3066 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.  
270 Административно дело No 3074/2011, II състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Т.Н.Ш. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ХИСАРЯ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 8.12.2011г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение бл. № 0008947/ 24.10.2011 г. на ОИК - Хисар за избиране на кмет на с.Красново, общ.Хисар, обл.Пловдив.  ОСЪЖДА Т.Н.Ш. ***, ЕГН **********, да заплати на И.К.Б., ЕГН **********, направени разноски в размер на 500 лв.  Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в срок до 7 дни от обявяването му – чл.267, ал.8 от ИК.  
271 Административно наказателно дело (К) No 3082/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 12.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по дело №3082 по описа на Административен съд- Пловдив за 2011г., ХХІІІ-ти касационен състав.  ИЗПРАЩА касационната жалба, подадена от мл.юрисконсулт Кристина Димитрова, в качеството й на процесуален представител на ТД на НАП-гр.Пловдив, срещу Решение № 170/1.11.2011 г. по НАХД № 454/2011 г. на Районен съд гр.Карлово, ІІ н.с., на Районен съд- Карлово за администрирането й.  Определението е окончателно.  
272 Частно административно дело No 3083/2011, XVIII състав Частни администр. дела ПАЗАРДЖИК-БТМ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 23.12.2011г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Пазарджик-БТМ” АД, с ЕИК по Булстат -*******, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. “Д-р Никола Ламбрев” № 24, представлявано от Изпълнителните директори Пламен Божков Тодоров и Драгоя Гавраилов Ангелов, против Решение № 1049/01.11.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, с което е отказано исканото на основание чл. 153, ал. 5 и 6 ДОПК спиране на изпълнението на Ревизионен акт № 131101044/05.08.2011 г., издаден от ТД на НАП – Пловдив – ИРМ Пазарджик.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
273 Административно дело No 3091/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 22.12.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Садат” ООД ,ЕИК825355508 представлявано от Сюхеила Куртулду управител на оспорващия със съдебен адрес: гр.Пловдив, бул. “Васил Левски” 168 против Решение за определяне на митническа стойност №1690/04.11.2011 г. на Началник Митница Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3091/2011 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.    
274 Административно дело No 3105/2011, XVI състав Дела по КСО С.Х.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 8.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.С. ***, ЕГН: **********, срещу Решение № 447/26.10.2011 г. на Директора на РУСО-Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3105 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 г.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.  
275 Административно дело No 3111/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни Х.Д.С.,
А.И.С.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 27.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №40 от 16.09.2011г. на директора на Дирекция “Местни да-нъци и такси” при община Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалбата на Х.Д.С. против Акт за установяване на задължение по декларация с №438 от 12.07.2011г. на Е.Д.Й.- главен инспектор в отдел “Реви-зии” на Д”МДТ” при община Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката по жалба на Х.Д.С. против Акт за установяване на задължение по декларация с №438 от 12.07.2011г. на Е.Д.Й.- главен инспектор в отдел “Ревизии” на Д”МДТ” при община Пловдив, на директора на Дирекция “МДТ” при община Пловдив по компетентност.  Определението не подлежи на обжалване.
276 Административно дело No 3144/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни КРАС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 14.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “КРАС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Марин Дринов” № 1, ЕИК 115109501, представлявано от управителя П.К.С. против възбрана, вписана под № 223,т.7/28.09.2011г. на Служба по вписванията – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 3144 по описа за 2011 г. на Административен съд – Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .  
277 Административно дело No 3155/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПИНОТ ТРЕЙДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 23.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №244 от 07.11.2011г., на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което е потвърдено ПНПОМ с Изх.№РД-10-461 от 17.10.2011г., с което е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в тре-зори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за довери-телно управление, както и всички новооткриващи се до размера на задължението на “Пи-нот Трейдинг” ООД в общо 31 търговски банки, за обезпечаване на публични задължения в предполагаем размер от 11 414 126,26 лева, в частта за потвърдения запор върху сметки на “Пинот Трейдинг” ООД в ТБ”Алианц Банк-България” АД за разликата над 7 546 101,26 лв. до пълния размер на наложения запор от 11 414 126,26 лв., както и Постанов-ление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с Изх.№РД-10-461 от 17.10.2011г. на И.А.С.- публичен изпълнител в ТД- Пловдив на НАП, с което е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депози-ти, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, както и всички новооткриващи се до размера на задължението на “Пинот Трейдинг” ООД в общо 31 търговски банки, за обезпечаване на публични задължения в предполагаем размер от 11 414 126,26 лева, в частта за наложения запор върху сметки на “Пинот Трейдинг” ООД в ТБ”Алианц Банк-България” АД за раз-ликата над 7 546 101,26 лв. до пълния размер на наложения запор от 11 414 126,26 лв.  ОСЪЖДА ТД- Пловдив на НАП да заплати на “Пинот Трейдинг” ООД, със седа-лище и адрес на управление: ***, сумата от 2,73 лева, представляваща направените по делото разноски, съразмерно на уважената част от жал-бата му.  Решението е окончателно.  
278 Административно дело No 3159/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛЕКТО ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 7.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3159 по описа на Административен съд – Пловдив за 2011г., ХVІІІ състав.  ИЗПРАЩА по подведомственост на директор на дирекция “ОУИ”-Пловдив при ЦУ на НАП жалбата на “Електо” ЕООД, ЕИК ****, седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Борба” № 7, ет.6, ап. 26 против заповед № 54369-S009191/26.09.2011г. издадена от директор на ТД на НАП-Пловдив, с която е наложена принудителна административна мярка- запечатване на обакт- магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Пловдив, ул. “Огражден” № 1.   Определението не подлежи на обжалване.    
279 Административно наказателно дело (К) No 3168/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Л.А.Р. Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 22.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №293 от 21.10.2011г. по НАХ дело №649 по описа на Районен съд- Асеновград за 2011г., ІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №36-0000657 от 05.07.2011г., издадено от началник сектор “Контрол и АНД” в ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на Л.А.Р. е наложена глоба в размер на 1 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
280 Административно дело No 3181/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 29.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Садат”ООД, гр.Пловдив, бул.”Васил Левски”№168, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, подадена чрез юрк.Д.Василев, против Решение № 1737/15.11.2011г. на Началник Митница – Пловдив, като НЕРЕДОВНА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3181/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
281 Частно административно дело No 3184/2011, X състав Частни администр. дела А.П.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 16.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №948 от 06.10.2011 година на Директора дирекция “ОУИ” Пловдив при ЦУ на НАП, с което без разглеждане като просрочена е оставена жалбата на А. Патров И. срещу Ревизионен акт №091102096 от 19.07.2011 година, издаден от ТД на НАП Пловдив, офис Кърджали.  ВРЪЩА делото като преписка за продължаване на административно процесуалните действия във връзка с обжалването на Ревизионен акт № 091102096 от 19.07.2011 година, издаден от ТД на НАП Пловдив, офис Кърджали срещу А.П.И., в качеството му на едноличен търговец с фирма – ЕТ”А.И.”  Определението е окончателно.  
282 Административно дело No 3185/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 20.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Екострой-метал” ЕООД – Хасково против Покана за доброволно изпълнение № РД – 27 – 86 – 193/ 19.09.2011 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково, както и направеното в жалбата искане за спиране на изпълнението по изпълнителното производство.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3185 по описа на Административен съд - Пловдив за 2011 г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
283 Административно дело No 3186/2011, XVII състав Дела по ЗМСМА КОНСОРЦИУМ ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 16.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.Т. и Н.М.К., в качеството им на управители и представляващи на Консорциум “Паркинги и гаражи – Пловдив” ДЗЗД, със седалище и адрес на управление ***, против Заповед № 11ОА3051/25.11.2011 г. на Кмета на Община Пловдив, в частта й по т. 4: временно преустановяване за периода от 25.11.2011 г. до 02.12.2011 г. на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани моторни превозни средства на територията на град Пловдив.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане за спиране изпълнението на Заповед № 11 ОА 3051 от 25.11.2011 г. на Кмета на Община Пловдив, в частта й по т. 4: временно преустановяване за периода от 25.11.2011 г. до 02.12.2011 г. на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани моторни превозни средства на територията на град Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3186 по описа за 2011 г. на Административен съд Пловдив.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
284 Административно дело No 3188/2011, VII състав Дела по ЗАдм Ю.К.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 19.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Ю.Т. гражданин на Руската Федерация, гр.Москва жалба срещу мълчалив отказ на Кмета на Община “Марица” да се произнесе по негова молба вх.№94-00-483 от 10.10. 2011г..   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №3188/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
285 Административно дело No 3190/2011, VI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ П.М.М. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 42000 КАРЛОВО Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 14.12.2011г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.М.М.,*** против Заповед № 548/23.11.2011г. на Командирът на военно формирование 42000 – Карлово.  Прекратява производството по адм.д.№ 3190/2011г., VI състав.  Заличава дата на насрочено съдебно заседание – 18.01.2012г., 14.00ч.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  
286 Административно дело No 3191/2011, XVIII състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение И.Н.Л. ЧСИ ПЕТКО СТЕФАНОВ ИЛИЕВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 2.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3191 по описа на Административен съд – Пловдив за 2011г., ХVІІІ състав.  ИЗПРАЩА по подсъдност на Пловдивския окръжен съд жалбата на М.М.Г. в качеството й на пълномощник на И.Н.Л. против действията на Частен съдебен изпълнител с район на действие Окръжен съд-Пловдив, извършени по изп.дело № 20118210401091.   Определението не подлежи на обжалване.  
287 Частно административно дело No 3198/2011, XV състав Частни администр. дела А.И.С.,
Х.Д.С.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 27.12.2011г.
ОТМЕНЯ Решение №39 от 16.09.2011г. на директора на Дирекция “Местни да-нъци и такси” при община Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалбата на А.И.С. против Акт за установяване на задължение по декларация с №439 от 12.07.2011г. на Е.Д.Й.- главен инспектор в отдел “Ревизии” на Д”МДТ” при община Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката по жалба на А.И.С. против Акт за установяване на задължение по декларация с №439 от 12.07.2011г. на Е.Д.Й.- главен инспектор в отдел “Ревизии” на Д”МДТ” при община Пловдив, на директора на Дирекция “МДТ” при община Пловдив по компетентност.  Определението не подлежи на обжалване.
288 Административно дело No 3238/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Г.П. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 22.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.П.,***, срещу Разрешение за строеж № 223/30.06.2011г. на главния архитект на Община- Асеновград.   ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 3238 по описа на Пловдивски административен съд, ХVІІІ състав за 2011 г.   ИЗПРАЩА делото като преписка на началника на РДНСК-ЮЦР- Пловдив за произнасяне по жалбата на В.Г.П.,***.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
289 Административно дело No 3248/2011, XIV състав Други административни дела А.П.Г. НАЧАЛНИК ПЕТО РУ НА МВР ГР.ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 8.12.2011г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3248 по описа на Административен съд – гр. Пловдив по жалбата на А.П.Г., ЕГН **********,*** срещу наказателно постановление № 862 от 24.10.2011 г., издадено от началника на Пето РПУ при ОД на ВМР – Пловдив.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пловдивския районен съд.  Определението не подлежи на обжалване.
290 Административно дело No 3256/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДВЕ К ТРЕЙДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 23.12.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Юрген Дитер Крайн- управител на “2К Трейдинг” ООД-Пловдив, ЕИК ******** против РА № 241101647/10.08.2011г. на ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 1054/01.11.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ”-Пловдив при ЦУ на НАП.  . ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3256 по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2011 година.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.    
291 Частно административно дело No 3257/2011, XIII състав Частни администр. дела К.Л.И. Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 30.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба на И.К.Л., с адрес:***, “за съдействие в изготвянето на писмен отговор до съответните инстанции и до моята скромна личност” по повод “спор с ТД”ГДО” на НАП да ми бъде изяснено каква им е ролята по отношение на т.нар. ф-ма “Метро кеш енд кери България” ЕООД”.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3257 по описа на съда за 2011г.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страната.  
292 Административно дело No 3259/2011, VI състав Други административни дела Н.С.М. НАЧАЛНИК ПЕТО РУ НА МВР ГР.ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 9.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3259 по описа за 2011г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.  ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд – Пловдив делото, образувано по жалба на Н.С.М. *** против Наказателно постановление № 989/22.11.2011г. на Началник Пето РУ-Пловдив.  Определението не подлежи на обжалване.  
293 Административно дело No 3261/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ОБЕДИНЕНА АГРОХИМИЧЕСКА КОМПАНИЯ-ИНТЕРАГРО-БЪЛГАРИЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 21.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Обединена Агрохимическа компания – Интерагро България” ООД – гр. Пловдив, с управител М.П.П., с адрес ***, против решение № 1108/ 14.11.2011 г. на директора на дирекция “ОУИ” – гр. Пловдив, с което е отказано спиране на изпълнението на ревизионен акт № 241103816 от 13.10.2011 г. на ТД на НАП – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3261 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2011 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
294 Административно наказателно дело (К) No 3264/2011, XIX състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 12.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на РУСО-гр.Пловдив срещу Решение на ПРС по НАХД № 6312/2011 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 3264 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 г.  ИЗПРАЩА делото на Пловдивския районен съд за администриране на жалбата.  Определението не подлежи на обжалване.  
295 Административно дело No 3272/2011, XII състав Дела по КСО С.Х.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 16.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, предявена от С.Х.С. ***, ЕГН **********, срещу Решение № 448/26.10.2011г. на Директора на РУ “СО” -Пловдив, постановено по жалба срещу Разпореждане № О-15-999-11-00126000/07.09.2011г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в РУ”СО” - Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3272 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 година.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.    
296 Административно дело No 3295/2011, VII състав Дела по КСО С.К.К.,
А.А.К.,
Н.А.К.
Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 13.12.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №3295/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.  ИЗПРАЩА жалбата на С.К., А.К. и Н.К. и тримата като наследници на Атанас К. срещу разпореждане №300 от 31.10.2011г. на длъжностното лице по чл.60 ал.1 КСО, с което не е приета за трудова злополуката, станала с наследодателя им на дата 07.06. 2011г. – на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, по ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщаването му на жалбоподателите и на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив.    
297 Частно админист. наказателно дело (К) No 3321/2011, XXII състав Наказателни частни касационни производства ЕЛИТ-КЕМИЛ ХАСАНОВ ЕТ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 14.12.2011г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 11.11.2011 г. по н.а.х.д. № 7542 по описа на Районен съд Пловдив за 2011 година, с което производството по делото е прекратено.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
298 Административно дело No 3349/2011, XII състав Дела по ЗМСМА В.М.М.,
В.Г.З.,
П.Д.Д.,
Г.Н.П.,
П.И.П.,
И.Н.Ч.,
Б.И.И.
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 16.12.2011г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.М., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес ***, В.Г.З., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес ***, П.Д.Д., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, Г.Н.П., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, П.И.П., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, И.Н.Ч., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес ***, Б.И.И., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, всички в качеството си на общински съветници в Общински съвет - Хисаря против Решение № 13, прието с Протокол № 2 на заседание на Общински съвет – Хисаря, проведено на 29.11.2011г., в частите му по т.3, т.4 и т.5, с които е взето решение за определяне на работно време на Председателя на Общинския съвет - всеки понеделник от седмицата/т.3/, за определяне на месечно възнаграждение на Председателя на Общинския съвет в размер на 60 на сто от основното месечно възнаграждение на Кмета на общината /т.4/, за определяне на месечно възнаграждение на Заместник – председателя в размер на 50 на сто от основното месечно възнаграждение на Кмета на общината/т.5/, като НЕДОПУСТИМА.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3349/2011г. по описа на Административен Съд - Пловдив, II отд., ХII състав.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
299 Административно дело No 3350/2011, X състав Дела по ЗМСМА В.М.М.,
В.Г.З.,
П.Д.Д.,
Г.Н.П.,
П.И.П.,
И.Н.Ч.,
Б.И.И.
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 21.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.М., В.Г.З., П.Д.Д., Г.Н.П., П.И.П., И.Н.Ч., Б.И.И., всички те общински съветници в Общински съвет на община Хисаря, против Решение на Общински съвет Хисаря с №3, т.3, взето с протокол №2 от 29.11.2011 година.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3350 от 2011 година по описа на Административен съд Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
300 Административно дело No 3358/2011, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ З.Г.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-БРЕЗОВО Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 15.12.2011г.
Прекратява производството по адм.дело № 3358 по описа за 2011г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.  Изпраща по подсъдност на Районен съд – Пловдив жалбата на З.Г.Д.,***.  Определението не подлежи на обжалване.  
301 Административно дело No 3416/2011, VII състав Дела по ЗМСМА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 27.12.2011г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от “Градски транспорт – Пловдив”АД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Димитър Стамболов”№2 жалба срещу решение №490, взето с Протокол №28 от 01.12.2011г. на Общински съвет/ОбС/ - Пловдив, с което от една страна е отменено решение №38, взето с Протокол №2 от 22.01.2009г. на ОбС – Пловдив, а от друга е възложено на Кмета на Община – Пловдив изпълнение на същото решение.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №3416/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.