АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.01.2012г. до 31.01.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 111/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ИВО ТОПЧИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 05.01.2012г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 21800249/27.10.2008 г., орган по приходите при ТД на НАП-гр.Смолян срещу И.М.Т. ***, ЕГН: **********, който акт е потвърден с Решение № 891/19.12.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив, В ЧАСТТА, с която на И.М.Т., ЕГН: **********, е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер 1833,52 лв. за данъчни периоди м.март, м.април, м.май и м.юни 2006 г., със законната лихва върху тях - в размер на 469,60 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.М.Т. ***, ЕГН: **********, срещу Ревизионен акт № 21800249/ 27.10.2008 г., издадено от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Смолян, потвърден с Решение № 891/19.12.2008 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП, в останалата й обжалвана част.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на И.М.Т. ***, ЕГН: **********, разноски по делото в размер на 88,72 лв. (осемдесет и осем лева и 72 ст.).
ОСЪЖДА И.М.Т. ***, ЕГН: **********, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр. Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 2815,32 лв. (две хиляди осемстотин и петнадесет лева и 32 ст.).
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните. 
2 Административно дело No 219/2009, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни П.Т.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 13.01.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1600801398/19.11.2008 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив срещу П.Т.П. ***, ЕГН: **********, който акт е потвърден с Решение № 42/ 15.01.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив, в обжалваната част относно определения на П.Т.П., ЕГН: **********, данък по чл.35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.) за 2006 г.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на П.Т.П. ***, ЕГН: **********, разноски по делото в размер на 330 лв. (триста и тридесет лева).

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
3 Административно дело No 919/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Е.М.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 25.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.М.А., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес *** против ревизионен акт /РА/ № 800342/26.02.2009г., издаден от Росица Георгиева Скоколиева, на длъжност - главен инспектор по приходите при Териториална дирекция – гр.Кърджали на Национална агенция за приходите / сега ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ – Кърджали/, в частта, с която същия е потвърден с Решение № 280/28.04.2009г. на Директора на “Дирекция Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите за допълнително начислен ДДС за процесните резизирани периоди на 2003г., 2004 и 2006г. в размер на 11 012,94 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 5 873, 65 лв.
ОСЪЖДА Е.М.А., ЕГН ********** *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 787, 73 /седемстотин осемдесет и седем и 0,73 / лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
4 Административно дело No 2095/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 24.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “БУЛСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ *** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя и едноличен собственик Д.С.У. против ревизионен акт /РА/ № 160900733/01.09.2009г., издаден от В.К.К. – орган по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с решение № 716/26.10.2009г. на И.Д. Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, В ЧАСТТА, относно непризнато право на данъчен кредит за м.12.2006г. в размер на 1 951, 49 лв. по два броя фактури, издадени от “ТЕНЮ 56” ЕООД – *** и относно непризнато право на данъчен кредит за м.02, м.04, м.05.2008г. в размер на 37 996, 74 лв. по 9 броя фактури, издадени от “СТОНИСТО - СТРОЙ” ЕООД – ***, ведно с прилежащите лихви за несвоевременно разчитане с бюджета, определени вследствие на коригираните резултати за съответните данъчни периоди.
ОСЪЖДА “БУЛСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ *** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя и едноличен собственик Д.С.У. да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1138,96 /хиляда сто тридесет и осем и 0,96/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
 
5 Административно дело No 2204/2009, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВИКТОРИЯ ТУР АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 21.01.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “ВИКТОРИЯ ТУР“ АД, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.С.С., с ЕГН: **********, Ревизионен акт № 160900420/12.08.2009г., издаден от ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 775/16.11.2009г. на Директора на Дирекция ,,ОУИ“ - гр. Пловдив в обжалваната част, с която е отказан данъчен кредит в размер на 224 572,14лв. и начислени във връзка с това лихви в размер на 42 298,33лв.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите да заплати на “ВИКТОРИЯ ТУР“ АД, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.С.С., с ЕГН: **********, сумата в размер на 810 лв./осемстотин и десет лева/ представляваща разноските по делото.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
6 Административно дело No 538/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни КАРОВ-СПАС КАРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 18.01.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260900466/14.12.2009 г., издаден от Е.Д.Г. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 116/17.02.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно определените на С.В.К., в качеството му на едноличен търговец с фирма “К. – С.К.”, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, ЕИК по БУЛСТАТ ***, данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003 г. в размер на 963,66 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 718,55 лв.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 260900466/14.12.2009 г., издаден от Е.Д.Г. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 116/17.02.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно определените на С.В.К., в качеството му на едноличен търговец с фирма “К. – С.К.”, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, ЕИК по БУЛСТАТ ***, данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. в размер на 6840,49 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 4283,59 лв. и за 2006 г. в размер на 8827,09 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 3253,48 лв., като НАМАЛЯВА установените задължения, както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. от 6840,49 лв. на 5578,27 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика и данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. от 8827,09 лв. на 3919,88 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на С.В.К., в качеството му на едноличен търговец с фирма “К. – С.К.”, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, ЕИК по БУЛСТАТ ***, сумата от 757,94 лв. – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждения за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА С.В.К., в качеството му на едноличен търговец с фирма “К. – С.К.”, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, ЕИК по БУЛСТАТ ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1267,40 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
7 Административно дело No 918/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 09.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЕВРОКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление гр.П., бул. *** 37, чрез пълномощника адвокат Н.К., упълномощена от управителите Георги Тодоров Гергов и Иван Милков Чомаков против Ревизионен акт /РА/ № 160901506 от 29.01.2010г., издаден от Тодор Петков Кабашки - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 250 от 14.04.2010 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите в обжалваната част относно установения данък по чл.195, ал.1 от ЗКПО за 2008г. в размер на 68 175, 94 лв. и определените лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 10 833, 41 лв.ОСЪЖДА “ЕВРОКОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление гр.П., бул. *** 37, понастоящем представлявано от управителя Любомир Иванов Караджов, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 1 920,19 / хиляда деветстотин и двадесет и 0.19/ лева., съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
8 Административно дело No 1327/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни АВТО ИЛЧЕВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 10.01.2012г.
ДОПЪЛВА диспозитива на Решение 1380 от 04.08.2011г., постановено по адм. дело № 1327/10 по описа на Административен съд - Пловдив, в частта в която е отхвърлена жалбата като неоснователна както следва:
ОТХВЪРЛЯ жалба в останалата й част по отношение на непризнат данъчен кредит в размер на 42176,94, ведно с прилежащите лихви за забава върху тази сума и по отношение на начислените лихви в размер на 2654,90 лв. за преждевременно упражнено право на данъчен кредит за периода от 15-то число на месеца, следващ месеца на отразяване на протокола в дневника за покупките до 14-то число включително на месеца, следващ периода на продажбата.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14 дневен срок.
 
9 Административно дело No 1374/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни Ц.Г.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 19.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”Ц.Ч. – Ради” със седалище и адрес на управление с.****, общ.****, обл.Смолян, чрез адв.Л., против Ревизионен акт № 211000437/12.04.2010 г., издаден от Ф. Георгиев К. – Гл.инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, ИРМ-Смолян, потвърден с Решение №395/04.06.2010 г. от Директора на Д”ОУИ”-Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ”Ц.Ч. – Ради” със седалище и адрес на управление с.****, общ.****, обл.Смолян, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 2 267.05 лв. /две хиляди двеста шестдесет и седем лева и пет стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
10 Административно дело No 1415/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни С.Б.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 24.01.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260900682/12.05.2010 г., издаден от Е.Д.Г. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 469/29.06.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно определените на С.Б.К., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003 г. в размер на 764,35 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 603,78 лв.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 260900682/12.05.2010 г., издаден от Е.Д.Г. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 469/29.06.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно определените на С.Б.К., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. в размер на 7084,09 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 4704,27 лв. и за 2006 г. в размер на 8276,18 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 3373,84 лв. като НАМАЛЯВА установените задължения, както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. от 7084,09 лв. на 5531,87 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика и данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. от 8276,18 лв. на 3368,97 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на С.Б.К., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, сумата от 693,43 лв. – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА С.Б.К., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1199,78 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
11 Административно дело No 1836/2010, VII състав Дела по КСО С.Б.Х. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 10.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Б.Х. *** срещу решение №233 от 06.08.2010г. на Директор на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата и срещу разпореждане № **********, взето с Протокол №ПР 464 от 29.03.2010г., на Ръководител “ПО” при РУ“СО” – Пловдив, с което и е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по нейно заявление вх. №МП-5497/13.11.2009г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА С.Б.Х. *** да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов”№7 сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
12 Административно дело No 1846/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 19.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на П.Д.К. с ЕГН ********** ***, против заповед № 10 ОА 1082/ 26.05.2010 г. на кмета на Община Пловдив, с която заповед се изменя ПУП – план за регулация за част от кв.36 по плана на кв.”Въстанически-юг” за имот с идентификатор 5674.530.1888 и за част от имот с идентификатор 5674.530.9635 – улица по кадастралната карта на землище Пловдив, като променя УПИ І -530.1888, жил. строит., общ. обслужване, трафопост в кв.36 по плана на кв.”Въстанически” – юг – гр.Пловдив в частта между О.Т.350 и О.Т.260 по имотната граница на ПИ с идентификатор 56784.530.1888, жил. строит., общ. обслужване, трафопост в кв.36 по плана на кв.”Въстанически” – юг, гр. Пловдив, предвидено по действащия ПУП, одобрен със заповед № ОА-2618/ 01.12.2006 г. на кмета на Община Пловдив, по означените с кафяв и зелен цвят линии, надписи щрихи и зачертавания.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 
13 Административно дело No 1849/2010, XII състав Дела по ЗОС МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗИНВЕСТ-К ООД КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 13.01.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № А - 1516/25.08.2010г. на Заместник - кмета на Община Асеновград, упълномощен със Заповед № А - 1511/24.08.2010г., с която на основание чл. 65, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС е наредено да се изземе от “Германско-българска самостоятелна медико-диагностична лаборатория Зинвест - К" ООД, със седалище и адрес на управление град Пловдив, ул."Царево" № 1, представлявано от Юлия Василева Кукова недвижим имот – частна общинска собственост ”Помещения с обща площ 56.30 кв.м., находящи се в сградата на „Медицински център I - Асеновград" ЕООД, включващи манипулационна с площ 42.30 кв.м., санитарни възли - 2 броя с площ 6 кв.м., както и 1/4 идеална част от чакалнята на първи етаж с площ 8 кв.м. /Акт за частна общинска собственост № 113 / 20.03.1998г./, поради това, че същия се държи от дружеството без правно основание.
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на “Германско-българска самостоятелна медико-диагностична лаборатория Зинвест - К" ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115282656, със седалище и адрес на управление град Пловдив, ул."Царево" № 1, представлявано от Юлия Василева Кукова сумата от 1561,00 /хиляда петстотин шестдесет и един/ лева, представляваща извършени от последното разноски по производството.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
14 Административно дело No 1874/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ПАУЪР - МАРГАРИТ ПЕТРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 13.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”Пауър-М.П.” със седалище и адрес на управление гр.****, ул.”****” № 70, против РА № 261000837/02.06.2010 г., издаден от Е.Д.Г. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, офис-Хасково, потвърден с Решение №597/06.08.2010 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, в обжалваната част за допълнително начислен ДДС на стойност 7 205,06 лв. и прилежащите лихви в размер на 3 015.92 лв., както и данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2004 г. – 3780.81 лв. и лихви - 2531.88 лева; данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2006 г. – 1190.05 лв. и лихви – 491.74; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007 г. – 10565.64 лева и лихви – 2886.80 лева; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008 г. – 422.36 лева и лихви 51.70 лева.
ОСЪЖДА ЕТ”Пауър-М.П.” със седалище и адрес на управление гр.****, ул.”****” № 70 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1092, 84 лв. /хиляда деветдесет и два лева и осемдесет и четири стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
15 Административно дело No 1916/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 31.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1361/13.08.2010г. издадено от Началника на Митница Пловдив.
ОСЪЖДА Митница Пловдив, да заплати на “Кастел Експорт”ООД, със седалище и адрес на управление гр.Карлово, ул.”Ген. Скобелев” № 4А, сумата от 3 800 /три хиляди и осемстотин/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
16 Административно дело No 1957/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 11.01.2012г.
ОТМЕНЯ изцяло Решение за промяна на митническа стойност № 1362 / 13.08.2010 г. на началника на митница Пловдив с което е определил "*****" ООД, ЕИК по Булстат ***** да доплати 2492.34 лв. мито, ведно с лихва в размер на 863.43 лв. и 1323.75 лв. ДДС , ведно с лихва ДДС в размер на 458.59лева.
ОСЪЖДА Агенция “Митници” да заплати на “*******” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. “****” №**, сумата от 460,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
17 Административно дело No 1964/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 21.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1372/ 13.08.2010 г. на Началника на Митница Пловдив, с което се коригира ЕАД № 07BG003007H0020569/20071210 г. и са променени стойностите в кл.22 "Валута и обща фактурна стойност", кл.42 "Цена на стоката", кл.45 "Уточняване", кл.46 "Статистическа стойност" и кл.47 "Изчисляване на вземанията", като на "Кастел Експорт" ООД, са определени за доплащане мито в размер на 11308,34 лв. ведно с лихва за периода от 12.12.2007 г. до 30.07.2010 г. в размер на 3926,74 лв. и ДДС в размер на 6006,14 лв. ведно с лихва за периода от 12.12.2007 г. до 30.07.2010 г. в размер на 2 085,59 лв.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Кастел Експорт" ООД с ЕИК 825362890, със седалище и адрес на управление – гр. Карлово, ул. “Ген. Скобелев” № 4 А, представлявано от П.Д.Л. сторените разноски по делото в размер на 2890 лв. /две хиляди осемстотин и деветдесет лева./
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
18 Административно дело No 2195/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни ЧЕПИНО АВТОТРАНСПОРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 06.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЧЕПИНО-АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД, ЕИК 822105702 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ж.к. “Индустриален” против Ревизионен акт № 1301001112/29.06.2010 г. издаден от Недялка Атанасова Ангелова – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение № 717/21.08.2010 г. на зам. директор на Д ”ОУИ" гр.Пловдив, в частта му:
- относно непризнат данъчен кредит в размер на 3 611.75лв., ведно със съответните прилежащи лихви, за данъчен период м.01.2006г.;
- относно допълнително начислен ДДС в общ размер на 16 259.36лв., ведно със съответните прилежащи лихви, за данъчни периоди мм. 05.2004г. – м.12.2006г.;
- извършено преобразуване на декларирания счетоводен финансов резултат на основание чл. 23, ал. 2, т. 10 от ЗКПО (отм.) съответно със сумите 91 521,26лв. за 2004г., 357 119,15лв. за 2005г. и 104 351,46лв. за 2006г., в следствие на което са определени допълнителни задължения по ЗКПО (отм.), ведно със съответните прилежащи лихви;
- непризнаване на приспадната загуба на основание 71, ал. 1 от ЗКПО в отчетен период 2007г. в общ размер на 405 400.48лв., отнасяща се за отчетни периоди 2003г., 2005г. и 2006г., в следствие на което са определени допълнителни задължения по ЗКПО, ведно със съответните прилежащи лихви;
като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “ЧЕПИНО-АВТОТРАНСПОРТ” ЕООД, ЕИК 822105702 със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ж.к. “Индустриален” да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив към ЦУ на НАП – София сумата от 3 488,75лв. (три хиляди четиристотин осемдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки), представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване и/или протест пред Върховния Административен Съд на РБ в 14-дневен срок от получаване от старите на съобщението за изготвянето.

 
19 Административно дело No 2329/2010, VII състав Дела от администр. характер - данъчни К.Т.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 19.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Т. *** срещу ревизионен акт/РА/ №161001464/23.08.2010г., издаден от Тодор Петков Кабашки – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение №754/14.10.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който в оспорената част е начислен на Т. допълнително ДДС в размер на 20 134,47 лева и акцесорни лихви в размер на 12 604,38 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА К.Т. *** да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП с адрес гр.Пловдив, ул.“Скопие”№106 сумата от общо 1 084,78/хиляда и осемдесет и четири лева и седемдесет и осем стотинки/ разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
20 Административно дело No 2407/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни МИТ-ИВАН МЮЗЮРСКИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 16.01.2012г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 091001693/16.08.2010 година, на ТД на НАП гр. Пловдив, офис Кърджали, изменен с решение № 761/18.10.2010 г. на директора на дирекция “ОУИ” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с която на И.Д.М., в качеството си на ЕТ”МИТ – И.М.”***, са определени задължения по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. за сумата над 828 лв. главница и лихви от 363,52 лв. до пълния размер от 5396,80 лв. и лихви от 2369.39 лв.,
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.М., в качеството си на ЕТ”МИТ – И.М.”***, против ревизионен акт № 091001693/16.08.2010 година, на ТД на НАП гр. Пловдив, офис Кърджали, изменен с решение № 761/18.10.2010 г. на директора на дирекция “ОУИ” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който акт на лицето са определени задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. 754 лв. и лихви от 488,03 лв., по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. в размер на 383,30 лв. и лихви в размер на 218.67 лв., допълнително задължение за вноски за ДОО по чл.6, ал.8 от КСО за 2004 г. в размер на 1292,29 лв. и лихва от 1587,17 лв. и за 2005 г. главница от 853,24 лв. и лихва от 856,97 лв.; допълнително задължение за вноски за ДЗПО по чл.157, ал.6 от КСО за 2004 г. – главница от 149,11лв. и лихва от 183,14 лв. и за 2005 г. – главница от 98,45 лв. и лихва от 98,88 лв.; допълнително задължение за здравно осигуряване по чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО за 2004 г. в размер на главница 298,22 лв. и лихва от 206,73 лв. и за 2005 г. в размер на главница от 196,90 лв. и лихва от 112,33 лв.
ОСЪЖДА И.Д.М., ЕГН **********, в качеството си на ЕТ”МИТ – И.М.”***, да заплати на дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 641 /шестотин четиридесет и един/ лева, представляващи разноски за осъществената юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на И.Д.М., ЕГН **********, в качеството си на ЕТ”МИТ – И.М.”***, сумата от 889/осемстотин осемдесет и девет/ лева, представляващи разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
 
21 Административно дело No 2569/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни ФЕРОКОМ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 03.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Фероком” АД, с ЕИК 115877287, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Рогошко шосе” № 5, представлявано от управителя Н.С.В., против ревизионен акт № 161000639 от 08.06.2010 г., издаден от М.А.Х., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 809 от 05.11.2010 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП в частта за допълнително начислен ДДС в размер на 686 501,63 лева и лихви в размер на 151 707,47 лева.
ОСЪЖДА „Фероком” АД, с ЕИК 115877287, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Рогошко шосе” № 5, представлявано от управителя Н.С.В., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 17 214 (седемнадесет хиляди двеста и четиринадесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.

 
22 Административно дело No 2787/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАМАК КОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 05.01.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 211002259/20.09.2010 г., издаден от Филип Карапиперов – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Смолян, потвърден с Решение № 866/30.11.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА МУ на непризнат данъчен кредит на “Трамак комерс” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Оборище” № 35, ет.№ 3, ап.“В”, представлявано от управителя И.П.В., в размер на 8 704.59 лв. за данъчен период м. 10.2009 г.
ОТХВЪРЛЯ КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА жалбата на “Трамак комерс” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Оборище” № 35, ет.№3, ап.”В”, представлявано от управителя И.П.В. В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ по отношение непризнат данъчен кредит в размер на 20 200.13 лв. и прилежащи лихви в размер на 8 740.31 лв. за данъчни периоди м. 05.2007г ***.2007 г.
ОСЪЖДА Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Трамак комерс” ООД, с ЕИК 115788365, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Оборище”№35,ет.№3,ап.”В”, пред- ставлявано от управителя И.П.В. сумата в размер на 467,59 лв. (четиристотин шестдесет и седем лева и петдесет и девет стотинки), съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА “Трамак комерс” ООД, с ЕИК 115788365, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Оборище” № 35, ет.№3,ап.”В”, представлявано от управителя И.П.В. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 028,81 лв. (хиляда и двадесет и осем лева и осемдесет и една стотинки), съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
23 Административно дело No 2816/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО ФРУТ-1 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение (второ) от 24.01.2012г.
ДОПУСКА поправка на Решение № 177 от 23.01.2012г., постановено по
адм. № 2816/2010г., по описа на Административен съд-Пловдив, като мотивната част на решението следва да съдържа и следното:
Относно дължимия корпоративен данък за 2007 г., 2008 г. и 2009 г., съответно в размер на 9267,96 лв., 16272,95 лв. и 16538,76 лв., ведно с прилежащите лихви, Съдът намира, че констациите по ЗДДС са послужили като основание за облагането по ЗКПО за 2007 г., 2008 г. и 2009 г., а както бе изложено по-горе настоящият съдебен състав не кредитира тези констатации на органа по приходите, поради което съдът намира РА и в частта му по ЗКПО за незаконосъобразен.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
24 Административно дело No 2816/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО ФРУТ-1 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 23.01.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “ЕКО ФРУТ- 1“ ООД, с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от П.А.С., Ревизионен акт № 16251000099/07.10.2010г., издаден от ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 879/03.12.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ“ - гр. Пловдив, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 173029,39 лв. и съответните лихви, както и дължимия корпоративен данък за 2007 г., 2008 г. и 2009 г., съответно в размер на 9267,96 лв., 16272,95 лв. и 16538,76 лв., ведно с прилежащите лихви.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите да заплати на на “ЕКО ФРУТ- 1“ ООД, с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от П.А.С., сумата в размер на 450 лв./четиристотин и петдесет лева/, представляваща разноските по делото.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
25 Административно дело No 2861/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни НЕДИ-91 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 05.01.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131000865/27.07.2010г., издаден от Стоянка Марийна Иванова–главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ – Пазарджик, потвърден с Решение № 868 от 01.12.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, с която на ”НЕДИ 91”ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 112619566 с адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК гр. Брацигово, ул.”Георги Златков”№12, представлявано от управителя Любка Иванова Тодовичина, са определени публични задължения за данъка добавена стойност за внасяне за данъчни периоди месец Април 2008г., в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер на 15 000 лева, по фактура № 135/21.04.2008г., с предмет “авансова вноска за доставка на земеделска продукция”, издадена от “Деница А и К”ЕООД, ведно с прилежащите лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ”НЕДИ 91”ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 112619566 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Брацигово, ул.”Георги Златков”№12, представлявано от управителя Любка Иванова Тодовичина, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 1 514,82 /хиляда петстотин и четиринадесет лева и осемдесет и две стотинки/ лева, разноски по делото, по съразмерност и компенсация.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
26 Административно дело No 90/2011, XII състав Други административни дела Д-Р ВЕНЕТА МИНЧЕВА-АИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 13.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата предявена от адвокат Ж.Д.Д. ***, като пълномощник на Д-р В.М.М., като ЕТ ”Д-р В.М. – АИППМП” със седалище и адрес на управление *** против мълчалив отказ на Директора на РЗОК - Пловдив за коригиране на определените регулативни стандарти с Протокол № 1 от 08.02.2010г. и анекс към него и Протокол № 2 от 05.05.3010г. в частта “Направление за медико - диагностична дейност /бл. МЗ – НЗОК № 4/.
ОСЪЖДА Д-р В.М.М., като ЕТ ”Д-р В.М. – АИППМП”, ЕИК по БУЛСТАТ 115777027 със седалище и адрес на управление *** да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пловдив, сумата в размер на 150, 00 лв. ( сто и петдесет лева), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14- дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
27 Административно дело No 202/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ДЖЕМИ ФИЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 11.01.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131002808/21.10.2010г. на ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Пазарджик, издаден от Стоянка Марийна Иванова – главен инспектор по приходите, потвърден с Решение №3/03.01.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Джеми Фил”ООД, гр.Сърница, ул.”Бреза” № 16, ЕИК по Булстат 112540546, представлявано от управителя Атанас Иванов Василев, със съд. адрес гр.Пловдив, ул.”Опълченска”№22, ет.2, на основание чл.177 от ЗДДС е вменено задължение за данък добавена стойност за внасяне в размер на 380 059,82 лева.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Джеми Фил”ООД, гр.Сърница, ул.”Бреза”№16, ЕИК по Булстат 112540546, представлявано от управителя Атанас Иванов Василев, със съд. адрес гр.Пловдив, ул.”Опълченска”№22, ет.2, сумата от 950 /деветстотин и петдесет/ лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
28 Административно дело No 272/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 11.01.2012г.
ИЗМЕНЯ Решение № 51 от 19.01.2011год. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0037972 от 20.03.2010 г., е определено “САДАТ” ООД, ЕИК ***, да доплати ДДС в размер на 2 234.90 лв., заедно със законната лихва, от датата на поставяне на стоките под режим – 20.03.2010 г., до датата на пълното погасяване на задължението, като НАМАЛЯВА посоченото задължение от 2 234.90 лв. на 1968,90 лв., заедно със законната лихва върху тази разлика, от датата на поставяне на стоките под режим – 20.03.2010 г., до датата на пълното погасяване на задължението, а данните по ЕАД № 10BG003000Н0037972 от 20.03.2010 г. следва да се считат: Кл. 46 “Статистическа стойност”: 26 937,47 вместо 28267,47; Кл. 47 “Изчисляване на вземанията”: Вид А00, Основа за изчисляване 26 937,47 вместо 28267,47, Ставка 0, Сума 0.00; Вид В00, Основа за изчисляване 26 937,47 вместо 28267,47, Ставка 20, Сума 5 387.49 вместо 5653.49; Всичко 5 387.49 вместо 5653.49.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, ЕИК ***, с посочен адрес за кореспонденция, ***, сумата от 17.85 лв. – съответната част от заплатена държавна такса и юрисконсултско възнаграждение.
ОСЪЖДА “САДАТ” ООД, ЕИК ***, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, да заплати на Митница Пловдив сумата от 227.40 лв., представляваща съответната част от възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 
29 Административно дело No 274/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 04.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 16 от 10.01.2011г. на Началника на Митница Пловдив, с което на основание чл. 201, пар. 1, буква "а" и пар. 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 на Съвета във връзка с чл. 201, пар. 3 и чл. 214, пар. 1, чл. 232, пар. 1, буква "б" от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 на Съвета и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС е определено на „САДАТ" ООД, ЕИК: 825355508 да доплати 3748,93 лв. /три хиляди седемстотин четиридесет и осем лева и деветдесет и три ст./ ДДС, ведно със законната лихва, изчислена от датата на поставяне на стоките под режим – 20.01.2010 г. до окончателното погасяване на задължението, определено с ЕАД 10BG003000Н0007052/20100120.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с адрес: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, с управител С.К., ЕИК: 825355508, съдебни разноски в размер на 200 лв. /двеста лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.


 
30 Административно дело No 287/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 11.01.2012г.
ИЗМЕНЯ Решение № 49 от 19.01.2011год. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0076399 от 26.05.2010 г., е определено “САДАТ” ООД, ЕИК ***, да доплати ДДС в размер на 3142,48 лв., заедно със законната лихва, от датата на поставяне на стоките под режим – 26.05.2010 г., до датата на пълното погасяване на задължението, като НАМАЛЯВА посоченото задължение от 3142,48 лв. на 2876,48 лв., заедно със законната лихва върху тази разлика, от датата на поставяне на стоките под режим – 26.05.2010 г., до датата на пълното погасяване на задължението, а данните по ЕАД № 10BG003000Н0076399 от 26.05.2010 г. следва да се считат: Кл. 46 “Статистическа стойност”: 31758.42 вместо 33088.42; Кл. 47 “Изчисляване на вземанията”: Вид А00, Основа за изчисляване 31758.42 вместо 33088.42, Ставка 0, Сума 0.00; Вид В00, Основа за изчисляване 31758.42 вместо 33088.42, Ставка 20, Сума 6351.68 вместо 6617.68; Всичко 6351.68 вместо 6617.68.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, ЕИК ***, с посочен адрес за кореспонденция, ***, сумата от 12.70 лв. – съответната част от заплатена държавна такса и юрисконсултско възнаграждение.
ОСЪЖДА “САДАТ” ООД, ЕИК ***, с посочен адрес за кореспонденция, ***, да заплати на Митница Пловдив сумата от 286.13 лв., представляваща съответната част от възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 
31 Административно дело No 318/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни Ч.Т.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 18.01.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Ч.Т.К., ЕГН **********,***, ревизионен акт № 13001001656 от 27.09.2010 г., издаден от Г.П.Й., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, поправен с ревизионен акт за поправка на ревизионен акт № 1033357 от 14.12.2010 г., потвърден с решение № 33 от 14.01.2011 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, в която на Ч.Т.К. е определен допълнително данък по чл.48 ЗДДФЛ: за 2007 г. в размер на 153 825,99 лева и лихви за забава в размер на 49 298,93 лева и за 2008 г. в размер на 18 915,28 лева и лихви за забава в размер на 2 921,61 лева.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ч.Т.К., ЕГН **********,***, против ревизионен акт № 13001001656 от 27.09.2010 г., издаден от Г.П.Й., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, поправен с ревизионен акт за поправка на ревизионен акт № 1033357 от 14.12.2010 г., потвърден с решение № 33 от 14.01.2011 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, в която на Ч.Т.К. е определен допълнително данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2009 г. в размер на 358,73 лева и лихви за забава в размер на 1,31 лв.
ОСЪЖДА Ч.Т.К., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 100 (сто) лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Ч.Т.К., ЕГН **********,***, сумата от 45о (четиристотин и петдесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
32 Административно дело No 320/2011, XVI състав Дела по ЗОС ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО-КУКЛЕН КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 25.01.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 37/18.01.2011 г., издадена от Кмета на община Куклен, с която е заповядано от Професионална гимназия по селско стопанство-гр.Куклен, Булстат: 000455343, да се изземе владението на имоти №002093, №002094 и № 002095 в местността "Михов орех" в землището на гр.Куклен, Пловдивска област, и да се предадат на наследниците на С.А. Б..*** да заплати на Професионална гимназия по селско стопанство-гр.Куклен с адрес гр.Куклен, ул."А. Стамболийски" №46, Булстат: 000455343, представлявана от директора Х.З., сумата от 190 лв. (сто и деветдесет лева), разноски по настоящото производство.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
33 Административно дело No 354/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни ИРЕМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 09.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ИРЕМ" ООД град Пазарджик срещу Ревизионен акт/РА/ № 161003140/24.11.2010 г. издаден от Тодор Петков Кабашки, на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП град Пловдив, офис - Пазарджик, потвърден с Решение № 38/18.01.2011г. на Директора на Дирекция "ОУИ" Пловдив при ЦУ на НАП, за отказан данъчен кредит в размер на 41668, 52 лв. и начислени лихви в размер на 15278,08 лв.
ОСЪЖДА “Ирем” ООД, с ЕИК 112584724, с адрес: град Пазарджик, ул.”Мильо войвода”№12, представлявано от управител К.Н.И., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, разноските по делото в размер на 1588,93 лв. /хиляда петстотин осемдесет и осем лева и деветдесет и три стотинки/,
Решението подлежи на обжалване и/или протест пред Върховния Административен Съд на РБ в 14-дневен срок от получаване от старите на съобщението за изготвянето му.

 
34 Административно дело No 365/2011, XVII състав Дела по ЗМСМА А.А.А.,
Д.Г.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 04.01.2012г.
ОСЪЖДА Кмета на Община Пловдив да предприеме действия по осъществяване на контрол върху Решение на общото събрание на Пенсионерски клуб, Район “Южен” при Община Пловдив, за изключване на А.А.А. и Д.Г.П. от клуба, взето на 23.12.2010 г.
ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок за предприемане на действията по контрол, считано от датата на съобщаването.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на А.А.А. *** и Д.Г.П. ***, сумата в размер на 380 лв., представляваща заплатените от последния държавна такса и възнаграждение за един адвокат.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
35 Административно дело No 377/2011, XVII състав Дела по КСО Б.М.Н.,
Е.К.Н.
РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 30.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Б.М.Н. и Е.К.Н., и двамата с постоянен адрес ***, против Решение № 46/01.02.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, потвърждаващо Разпореждане № 368/29.12.2010 г., издадено от длъжностно лице по чл. 60, ал. 1 от КСО в ТП на НОИ гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Б.М.Н. и Е.К.Н., и двамата с постоянен адрес ***, да заплатят на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
36 Административно дело No 444/2011, XVII състав Други административни дела ДКЦ 1 ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 11.01.2012г.
ИЗМЕНЯ Писмена покана изх. № 16-0651/04.01.2011 г. издадена от Директора на РЗОК – Пловдив, в частта, с която на ”Диагностично-консултативен център І - Пловдив” ЕООД, ЕИК 000463240, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, пл. “Понеделник пазар” № 5, представлявано от управителя д-р Г. С. К., за първото тримесечие на 2009 г. са определени задължения за превишения на определените индивидуални регулативни стандарти относно медицински направления за медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК № 4) в размер на 19767,34 лв. и задължения за превишения на определените индивидуални регулативни стандарти относно медицински направления за консултация или за провеждане на съвместно лечение (бл. МЗ-НЗОК № 3) в размер на 5031,50 лв., като НАМАЛЯ така определените задължение, съответно от 19767,34 на 16933,58 лв. за медицински направления за медико-диагностична дейност (бл. МЗ-НЗОК № 4) и от 5031,50 лв. на 3016 лв. за медицински направления за консултация или за провеждане на съвместно лечение (бл. МЗ-НЗОК № 3).
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Пловдив да заплати на ”Диагностично-консултативен център І - Пловдив” ЕООД, ЕИК 000463240, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, пл. “Понеделник пазар” № 5, сумата в размер на 30,49 лв. (тридесет лева и 49 стотинки) – съответната част от заплатените държавна такса и депозити за вещо лице.
ОСЪЖДА ”Диагностично-консултативен център І - Пловдив” ЕООД, ЕИК 000463240, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, пл. “Понеделник пазар” № 5 да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пловдив, сумата в размер на 1147,99 лв. (хиляда сто четиридесет и седем лева и 99 стотинки), представляваща съответната част от възнаграждението за осъществена юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
37 Административно дело No 489/2011, XII състав Дела по ЗОС КОЕВ-ПОПОВ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 27.01.2012г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на “К. – П.” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***** със седалище и адрес на управление гр.С..., обл.Пловдив, ул.”Д. И. А.а” № 7 срещу Решение № 347, прието на редовно заседание на Общински съвет – Съединение, проведено на 28.01.2011г., съгласно протокол № 28 от 28.01.2011г., с което е дадено съгласие за прекратяване на сключения договор от 06.04.2009г. за наем на част от обект – публична общинска собственост, представляващ парцел І /първи/ - автогара, в кв.43 /четиридесет и трети/ по ЗРП на гр.Съединение, с площ от 4 000 /четири хиляди/ кв.м., съдържащ зелени площи, пешеходни алеи, асфалтова площадка 1560/ хиляда петстотин и шестдесет/ кв.м, заедно със седем десети идеални части от построената в имота едноетажна масивна сграда – “Автостанция”, съставляващ “Кафе – аператив”/т.1 от решението/, като е възложено на Кмета на община Съединение изпълнението му/т.2 от решението/.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 489 по описа на Пловдивския административен съд за 2011г.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
38 Административно дело No 504/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.К.К.,
Г.К.Н.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 09.01.2012г.
Отменя Решение на Общински съвет-Пловдив № 469/16.12.2010г., с което е одобрен ПУП-ПРЗ и схеми на кв.”Смирненски IV”, гр.Пловдив в частта за ПИ 56784.510.739, за който са отредени УПИ XX-360028, за жил. и общ.обсл. застрояване; УПИ XXIV-ТРФП, а част от ПИ попада в отреждане за улица с площ около 860 кв.м.
Връща преписката на ОбС – Пловдив за урегулиране на ПИ 56784.510.739 в режим на първа регулация.
Осъжда Общински съвет - Пловдив да заплати на М.К.К.,*** и на Г.К.Н. Станка сумата от общо 550.00 лв., представляващи съдебно-деловодни разноски.
Заличава Община Пловдив като заинтересована страна по делото и прекратява съдебното производство спрямо същата.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.
В прекратителната част обжалването е в 7-дневен срок от съобщението за постановяване на съдебния акт.

 
39 Административно дело No 561/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ф.Р.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА,
С.Т.П.,
С.Н.Д.,
Е.Н.Д.,
К.П.А.,
Р.П.Г.,
С.В.К.,
З.К.К.,
Р.К.К.,
НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД КЛОН ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 31.01.2012г.
Обявява за нищожна Заповед № РД-09-994/21.12.2010г. на Кмета на Община Марица за одобряване на проект за ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ПИ 52.2 по кадастралната карта на с.Войводиново и образуване на УПИ 52.2 – Цех за заготовка на метални елементи, склад за промишлени стоки и офис; разширение на полски път, с устройствени показатели за зона Пп: Н <12, Плътност < 80%, Кинт < 2.5;Озеленяване > 20%, свободно застрояване.
Изпраща преписката на Общински съвет - Марица за произнасяне по заявлението за одобряване на ПУП.
Осъжда Община Марица да заплати на Ф.Р.Д. *** съдебни разноски в размер на общо 1180 лв. /850 лв. адвокатско възнаграждение; 10 лв.-д.т.; 20 лв.- ДВ.; 300 лв. – депозит СТЕ/.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
40 Административно дело No 600/2011, XVIII състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ И.А.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 21.01.2012г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед № ОА-1713/12.11.1999г. на кмета на община-Пловдив, с която на основание чл. 1, ал.2 от Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността / ЗВСНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС/ е отменено отчуждаването на частта от имот пл. № 905, кв. 67- нов, отчужден със заповед № ИК-676/10.06.1987г. за “Механа” по отношение собствеността на И.А.С.-*** да заплати на И.А.С., ЕГН **********,*** сумата от 1010 /хиляда и десет/ лева разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
41 Административно дело No 615/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕХНОПЪТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 16.01.2012г.
ОБЯВЯВА нищожността на Ревизионен акт с №261002644 от 25.10.2010г., издаден от Е.Д.Г.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Хасково на НАП, потвърден с Решение №11 от 11.01.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Технопът” ООД е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в размер от 202 958,93 лв., начислен е допълнително ДДС в размер на 1 550,66 лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 61 450,33 лв., в частта му, с която е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчния период месец 10.2007г. за сумата от 50 394,74 лв. и са начислени лихви върху тази сума от 19 240,04 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.
ОСЪЖДА “Технопът” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, Ж.К.Изток, ул. “Майор Юрий Гагарин” №30, сграда Б, ет.3, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 4 178,99 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част от жалбата му и по компенсация.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
42 Административно дело No 625/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ВАНЕСА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 12.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Ванеса” ЕООД, ЕИК по Булстат 115584526, гр.Първомай, бул.”Княз Борис І”№28, представляван от управителя Всека Боюкова, против Ревизионен акт № 211004015/03.01.2011 г., издаден от Филип Георгиев Карапиперв – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 169/21.02.2011 г. на Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Ванеса” ЕООД, ЕИК по Булстат 115584526, са определени публични задължения за внасяне в размер общо на 57 749,74 лева, ведно с прилежащите лихви за забава в размер общо на 4 905,63 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Ванеса” ЕООД, ЕИК по Булстат 115584526, гр.Първомай,бул.”Княз Борис І”№28, представляван от управителя Всека Боюкова, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр. София, сумата от 1 703,11 /хиляда седемстотин и три лева и единадесет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
43 Административно дело No 658/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ЯНЕВ 2007 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 10.01.2012г.
Отхвърля жалбата на “Я. *** против Ревизионен акт № 161003670/06.12.2010г. издаден от ст.инспектор “Приходи” при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 96/02.02.2011г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, за установен размер на данъчни задължения по ЗДДС – 71400.29 лв. главница и 27332.33 лв. лихви, във вр. с отказан данъчен кредит по фактури, издадени от “БГ ФУУД” ЕООД, “БЕРК ТРЕЙДИНГ” ЕООД и “ГЕОРГИЕВ 2008” ЕООД относно данъчни периоди от 27.08.2007г. до 31.12.2007г. и от 01.03.2008г. до 30.04.2008г.,
Осъжда “Я. *** с управител Я. Б.Я., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 2424.65 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
44 Административно дело No 736/2011, XVI състав Дела по КСО Д.В.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 05.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 95/24.02.2011 г. на Директора на районно управление "Социално осигуряване" гр.Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № 151-00-8394-2/02.12.2010 г., издадено от Началник сектор "Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания" при РУ"СО"-гр.Пловдив срещу Д.В.П. ***, ЕГН: **********.*** да заплати на Д.В.П. ***, ЕГН: **********, сумата от 241,50 лв. /двеста четиридесет и един лева и 50 ст./ разноски по делото.


Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
45 Административно дело No 745/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ДОМЪТ СЪС СЛЪНЧОГЛЕДИТЕ-ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 13.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Домът със слънчогледите – Георги Стоянов" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул."Свобода" №10, ет.3, ап.9, Булстат:160053453, против Ревизионен акт № 1601003049/01.12.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 88/ 31.01.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА ЕТ "Домът със слънчогледите – Георги Стоянов" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул."Свобода" №10, ет.3, ап.9, Булстат: 160053453, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 667,58 лв. (шестстотин шестдесет и седем лева и 58 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
46 Административно дело No 750/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни МЕДЕЯ 2005 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 11.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Медея 2005” ООД, с ЕИК 112630303, с адрес на управление: град Ракитово, ул.“Васил Левски” № 2, представлявано от управителите Г.Б.М. и Е.Н.Х., против ревизионен акт № 241003476 от 30.11.2010 г., издаден от Б.Г.Ч., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 197 от 28.02.2011 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдивв частта за непризнат данъчен кредит в размер на 22 762,33 лева и лихви в размер на 4 657,64 лева.
ОСЪЖДА на “Медея 2005” ООД, с ЕИК 112630303, с адрес на управление: град Ракитово, ул.“Васил Левски” № 2, представлявано от управителите Г.Б.М. и Е.Н.Х., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 998 (деветстотин деветдесет и осем) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
47 Административно дело No 829/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИЛИЯКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 20.01.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161002785/27.12.2010 г., издаден от Софка Димитрова Мицева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 221/10.03.2011 г. на директор дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Л.” ЕООД, с Булстат 200856676, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. “30-та” № 25, представлявано от управителя на дружеството Иванка Йорданова Лазарова, са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне за данъчен период месец Февруари 2010г., в резултат на допълнително начислен ДДС в размер на 39 924,98 лева и непризнато право на данъчен кредит в размер на 410,72 лева, ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 201,53 лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
48 Административно дело No 850/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕГА 3 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 23.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Вега-3” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. ****, област Пазарджик, ул. “**** І” №78, против Ревизионен акт с №161003871 от 04.01.2011г., издаден от П.К.К.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ Пазарджик, на НАП, потвърден с Решение №224 от 10.03.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив при ЦУ на НАП, в частта му, с която на дружеството е начислен допълнително корпоративен данък по ЗКПО за 2008г. в размер на 692,28 лв. и са начислени лихви в размер на 134,80 лв.; определени са вноски за ДОО в размер на 3 444,09 лв. и прилежащи лихви от 9 096,52 лв.; определени са вноски за ДЗПО-УПФ в размер на 277,62 лв. и прилежащи лихви от 773,62 лв.; определени са допълнителни вноски за фонд “ГВРС” в размер на 55,03 лв. и прилежащи лихви в размер на 149,74 лв. и вноски за ЗО в размер на 692,02 лв. и прилежащи лихви в размер на 1 069,25 лв.
ОСЪЖДА “Вега-3” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. ****, област Пазарджик, ул. “**** І” №78, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 777,70 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
49 Административно дело No 868/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 06.01.2012г.
ОТМЕНЯ, Решение № 473 от 10.03.2011год. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0155045 от 07.10.2010 г. е определена митническа стойност на стоките, поставена под режим “Едновременно допускане за свободно обращение и крайно потребление на стоки” за стока № 1 – “пластмасови бутилки с вместимост 1л.”, с нето тегло 625 кг., в размер на 2675.20лв. и за стока № 2 – “пластмасови капачки за бутилки” с нето тегло 39 кг. в размер на 140.80лв., като е определено “С.” ООД да доплати 289.75лв. ДДС, заедно със законната лихва, като за целта е определено по ЕАД № 10BG003000Н0155045 от 07.10.2010 г. да се чете : за стока № 1 - клетка 43 “МО Код” да се чете 3 ; клетка 45 “Уточняване” да се чете 2675.20 ; клетка 46 “статистическа стойност” да се чете 2675.20 ; клетка 47 “Изчисляване на вземанията” да се чете А00, 2675.20, 0%, 0.00 ; В00 2675.20, 20%, 535,04 ; Всичко 535.04 ; за стока № 2 клетка 43 “МО Код” да се чете 3 ; клетка 45 “Уточняване” да се чете 140.80 ; клетка 46 “статистическа стойност” да се чете 140.80 ; клетка 47 “Изчисляване на вземанията” да се чете А00, 140.80, 0%, 0.00 ; В00 140.80, 20%, 28.16 ; Всичко 28.16. Рекапитулация В00 563.20, А00 0.00, Общо 563.20.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска на “С.” ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “В.Л.” №168 , Агенция “Митници” да бъде осъдена да заплати на “С.” ООД сумата от 289,75лв., представляваща недължимо внесен депозит, заедно със законната лихва, считано от датата на внасяне на сумата, до окончателното и изплащане.
ПРЕКРАТЯВА произодството по адм. дело № 868 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 г., в частта му по иска на “С.” ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “В.Л.” №168 , Агенция “Митници” да бъде осъдена да заплати на “С.” ООД сумата от 289,75лв., представляваща недължимо внесен депозит, заедно със законната лихва, считано от датата на внасяне на сумата, до окончателното и изплащане.
В тази част, решението има характер на определение и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му на страните.


 
50 Административно дело No 873/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 21.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 478/ 10.03.2011 г. на Началника на митница Пловдив, с което на "Садат" ООД със седалище в *** и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от управителя С.К., е определено за доплащане ДДС в размер на 381,22 лв., както и лихва за забава по ЕАД № 10BG003000H0179302/12.11.2010 г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Садат" ООД със седалище в *** и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от управителя С.К., разноски по делото в размер на 330 лв. /триста и тридесет лева/.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
51 Административно дело No 876/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 09.01.2012г.
Отменя Решение № 483/10.03.2011г. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0194751 от 08.12.2010г. на основание чл. 30, параграф 2, б. “б” от Регламента на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 е определена нова митническа стойност на стока, поставена под режим “Едновременно допускане за свободно обръщение и крайно потребление на стоки - пластмасови кутии и капаци за гел”, ведно със законна лихва на основание чл.232, пар.1, б.”б” от Регламента.
Осъжда Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. /двеста лева/ разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за постановяването му.

 
52 Административно дело No 900/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОБИЛД ЕНТЕРПРАЙЗ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 09.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЕВРОБИЛД ЕНТЕРПРАЙЗ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. “Цар Шишман” №7А, ет.2, ЕИК 175336731, представлявано от управителя Марин Христов Иванов против Ревизионен акт № 1601002614 от 26.11.2010г., издаден от Петър Костадинов Костадинов, главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в частта, с която е начислен ДДС в размер на 282777.04лв и съответната лихва, потвърден с Решение № 86 от 31.01.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив. ОСЪЖДА “ЕВРОБИЛД ЕНТЕРПРАЙЗ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. “Цар Шишман” №7А, ет.2, ЕИК 175336731, представлявано от управителя Марин Христов Иванов да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 6466.86лв. /шест хиляди четиристотин шестдесет и шест лева и 86 ст./.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
53 Административно дело No 905/2011, XVI състав Искове за обезщетение САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от "Садат" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от управителя С.К., срещу митница Пловдив, с претенция за присъждане на сумата от 656,79 лв., представляваща обезщетение за претърпени вреди вследствие незаконосъобразно действие на митница Пловдив при изпълнение на административна дейност.

ОСЪЖДА "Садат" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от управителя С.К., да заплати на митница Пловдив разноски за юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 100 лв. (сто лева).


Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
54 Административно дело No 968/2011, XVI състав Искове за обезщетение САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от "Садат" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от управителя С.К., срещу митница Пловдив, с претенция за присъждане на сумата от 707,43 лв., представляваща обезщетение за претърпени вреди вследствие незаконосъобразно действие на митница Пловдив при изпълнение на административна дейност.
ОСЪЖДА "Садат" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от управителя С.К., да заплати на митница Пловдив разноски за юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 100 лв. (сто лева).
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
55 Административно дело No 974/2011, X състав Искове за обезщетение САДАТ ООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 12.01.2012г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ предявен от “Садат” ООД, ЕИК 825355508, представлявано от управителя Сюхейля Куртулду, обективиран в жалба подадена от дружеството против Решение за определяне на митническа стойност № 475/10.03.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, с който се претендира Агенция “Митници” да бъде осъдена да заплати на “Садат” ООД обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи недължимо внесен депозит в размер на 337, 43 лв. ведно със законната лихва, считано от датата на внасяне на сумата до окончателното й изплащане.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 974 по описа за 2011 г. на Административен съд - гр.Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
56 Административно дело No 1043/2011, XVII състав Искове за обезщетение М.Й.С. НОИ-СОФИЯ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 06.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск от М.Й.С.,***, против Националния осигурителен институт гр. София за сумата от 15000 лв., представляваща неимуществени вреди, претърпени в резултата на бездействието на административния орган при ТП на НОИ гр. Пловдив във връзка с изплащане на парично обезщетение по болничен лист серия А2010 № 1028092, ведно със законната лихва считано от 15.04.2011 г. /датата на подаване на исковата молба/, до окончателното й изплащане.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
57 Административно дело No 1045/2011, XVI състав Искове за обезщетение САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от "Садат" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от управителя С.К., срещу митница Пловдив, с претенция за присъждане на сумата от 823,51 лв., представляваща обезщетение за претърпени вреди вследствие незаконосъобразно действие на митница Пловдив при изпълнение на административна дейност.
ОСЪЖДА "Садат" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от управителя С.К., да заплати на митница Пловдив разноски за юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 100 лв. (сто лева).
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
58 Административно дело No 1067/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕЛЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 09.01.2012г.
Отхвърля жалбата на “ГЕЛЕВ” ЕООД, седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул.”Никола Вапцаров” № 72, представлявано от управителя Йордан Кръстев Гелев против Ревизионен акт № 161002288/26.11.2010г. издаден от ст.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 178/23.02.2011г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 23762.92 лв. и лихви в размер на 88.11 лв.
Осъжда “ГЕЛЕВ” ЕООД, седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул.”Никола Вапцаров” № 72, представлявано от управителя Йордан Кръстев Гелев да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 927.02 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
59 Административно дело No 1090/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЗЕНИТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 23.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЗЕНИТ” ООД, с ЕИК 112054188, представлявано от управителя Ц.И.З. против Ревизионен акт № 261002993 от 27.01.2011 г., издаден от А.М.К., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, офис Хасково, потвърден с Решение № 293 от 06.04.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.
ОСЪЖДА “ЗЕНИТ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул. “****” №2, ет.4, ЕИК 112054188, представлявано от управителя Ц.И.З. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 2285 лв. /две хиляди двеста осемдесет и пет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
60 Административно дело No 1152/2011, VII състав Дела по КСО С.Х.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 27.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х.С. *** срещу решение №217 от 20.04.2011г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата и срещу разпореждане №О-15-999-36-00113854/19-03-2011г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в същото поделение, с което е отказано отпускането на лицето на парично обезщетение по молба вх.№15-999-07-000 31933/27.01.2011г. във връзка, с която е представен болничен лист №0587958 от 11.12.2010г. на УМБАЛ “св. Георги”ЕАД гр.Пловдив, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА С.Х.С. *** да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов”№7 сумата от 210/двеста и десет/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
61 Административно дело No 1168/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни БИ ДЖЕЙ АЙ КОНСОРЦИУМ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 30.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Би Джей Ай Консорциум Смолян” - гр.Смолян, с адрес на управление: ***, с управител И.Л.Н., против ревизионен акт № 161003444/ 10.01.2011 г. на ст. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с решение № 291/06.04.2011 г. на директора на дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив в частта, в която на дружеството е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 363807,86 лв. и лихви от 90590,42 лв., както и допълнително определен корпоративен данък за 2005 г. в размер на 2277 лв. и лихви от 2107,90 лв.; корпоративен данък за 2008 г. в размер на 49047,60 лв. и лихви от 14683,38 лв. и корпоративен данък за 2009 г. в размер на 109004,87 лв. и лихви от 10931,74 лв., и е изменен в частта относно допълнително определен корпоративен данък за 2006 г., като от 53984,34 лв. е намален на 44984,72 лв. и лихви от 26624,82 лв. на 22226,35 лв.
ОСЪЖДА “Би Джей Ай Консорциум Смолян” - гр.Смолян, с Булстат 120558259, с адрес на управление: ***, с управител И.Л.Н. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 13993/тринадесетхиляди деветстотин деветдесет и три/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
62 Административно дело No 1206/2011, VII състав Дела по КСО Б.Б.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 26.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Б.М. *** с адрес на призоваване гр.Велинград, ул.“Гоце Делчев”№7 срещу решение №198 от 15.04.2011г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата и срещу разпореждане №О-15-999-36-00113439/16-03-2011г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в същото поделение, с което е отказано отпускането на лицето на парично обезщетение по молба – декларация вх.№ 15-999-07-00027493/27.08.2010г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Б.Б.М. *** с адрес на призоваване гр.Велинград, ул.“Гоце Делчев”№7 да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул.“Любен Каравелов”№7 сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
63 Административно дело No 1248/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ТИТАН-СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 31.01.2012г.
Отхвърля жалбата на “Титан Строй” ЕООД - гр. ******, ул. ”*****” № **, бл. “***”, вх. *, ап. ** с управител С. М., против Ревизионен акт № 241003786/22.12.2010г. издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, офис Стара Загора, потвърден с Решение № 244/15.03.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“- Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за отказан данъчен кредит в размер на 37 040 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 8 195.45 лв., допълнително определен корпоративен данък в размер на 18 650 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 3 563.33 лв., лихви за невнесени в срок авансови вноски по ЗКПО за 2009г. в размер на 194.36 лв. и лихви за данък по чл. 204 от ЗКПО в размер на 10.77 лв.
Осъжда “Титан Строй” ЕООД - гр. ******, ул. ”*****” № **, бл. “***”, вх. *, ап. ** с управител С. М., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1 803,08 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
64 Административно дело No 1251/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ АД АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 21.01.2012г.

ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-7/10.03.2011г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на село Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив в частта за съоръжения и сгради в ПИ 241.808.
ОСЪЖДА Агенция по геодезия, картография и кадастър, гр. София да заплати на “Водстрой-Пловдив” АД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление- гр. Пловдив, бул. “****” № **, представлявано от Д.Н.С., сумата от 700 лв., представляваща извършени от последното разноски по производството.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Р.България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
65 Административно дело No 1273/2011, XVI състав Дела по КСО Н.В.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 31.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.М. ***, ЕГН: **********, срещу Решение № 212/ 20.04.2011 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № О-15-999-11-00111617/23.02.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "СО"-Пловдив.
ОСЪЖДА Н.В.М. ***, ЕГН: **********, да заплати на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
66 Административно дело No 1274/2011, XVI състав Дела по КСО Н.Ю.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 05.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 162/ 21.04.2011 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив, В ЧАСТТА МУ, с която е отхвърлена жалбата на Н.Ю.М. ***, ЕГН: **********, срещу Разпореждане № **********/16.03.2011 г. по протокол № Ра-163, издадено от Ръководителя на отдел "Пенсии" при РУСО-Пловдив.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Ю.М. ***, ЕГН: **********, срещу Решение № 162/ 21.04.2011 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив, В ЧАСТТА МУ, с която е отхвърлена жалбата й срещу Разпореждане № **********/28.02.2011 г. по протокол № ПР-615, издадено от Ръководителя на отдел "Пенсии" при РУСО-Пловдив.
ОСЪЖДА Н.Ю.М. ***, ЕГН: **********, да заплати на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 75 лв. /седемдесет и пет лева/.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
67 Административно дело No 1275/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни АУТОТРЕНД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 09.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АУТОТРЕНД” ЕООД, ЕИК 115821833, представлявано от управителя Р.К.И. против Ревизионен акт № 1003643 от 29.11.2010 г., издаден от Венета Кръстева Калоянова, инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 15344.48лв., потвърден с Решение № 23 от 12.01.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.
ОСЪЖДА “АУТОТРЕНД” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул.***, ЕИК ***, представлявано от управителя Р.К.И. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 756 лв. /седемстотин петдесет и шест лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
68 Административно дело No 1318/2011, VI състав Други административни дела ВЕГА М ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 31.01.2012г.
Обявява за нищожен Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-2600/3261 от 10.04.2011г., издаден от Зам. изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”.
Осъжда Държавен фонд “Земеделие” да заплати на “Вега М” ЕООД, гр.Първомай, ул.”Княз Борис I” № 1 юг, представлявано от М.П.Н. съдебни разноски в размер на 50 лв. – държавна такса и 250 лв. – депозит за в.л.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
69 Административно дело No 1332/2011, XV състав Други административни дела КЬОСЕЛ ГРУП ЕООД ЗАМ. ДИРЕКТОР НА ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ - РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ" Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 30.01.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3231 от 10.04.2011г. на Заместник изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” Разплащателна агенция.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
70 Административно дело No 1333/2011, XIV състав Други административни дела ЗАПРЯН КОЕВ-АВОТО ЕТ ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 19.01.2012г.
ОТМЕНЯ акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/25027 от 14.04.2011 г. на зам. изпълнителен директор на ДФ “Земеделие”, с който е установено, че държавата, респ. ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция има изискуемо публично държавно вземане спрямо З.А.К., в качеството му на ЕТ “Запрян Коев-Авото” - гр.*****, Булстат 115709193, с адрес на управление: гр. *****, ж.к.*****, ул.”*****” № 2, в размер на 8298,23 лева, съставляваща недължимо платена сума във връзка с подадено общо заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/270410/73244 от 06.05.2009 г.
ОСЪЖДА Държавен фонд”Земеделие” - Разплащателна агенция да заплати на З.А.К., в качеството му на ЕТ “Запрян Коев-Авото” - гр.*****, Булстат 115709193, с адрес на управление: гр. *****, ж.к.*****, ул.”*****” № 2, сума в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева. разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
71 Административно дело No 1336/2011, XI състав Други административни дела Р.Р.М. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 13.01.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане 01-6500/24449/13.04.2011 г. на Зам.изпълнителния директор на Държавен фонд”Земеделие” - Разплащателна агенция.
ОСЪЖДА Държавен фонд”Земеделие” да заплати на Р.Р.М., живущ ***, направените по делото разноски в размер на 260 (двеста и шестдесет) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
72 Административно дело No 1356/2011, XII състав Дела по ЗАдм Р.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 13.01.2012г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Р.А.А., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, Д.А. и Х.П.,***, отказ за извършване на административна услуга, обективиран в писмо с изх.№ 94 Р 60/23.03.2011г., издаден от Дирекция “Административно обслужване на населението” при Община Асеновград.
ВРЪЩА административната преписка на административния орган за ново произнасяне по подадената молба от Р.А.А. с вх.№ 94 Р 60/16.03.2011г. на Община Асеновград за издаване на удостоверение за наследници на Хрисава Христева Ч., ЕГН **********, починала на 23.09.1986г., съгласно акт за смърт № 338/23.09.1986г. на Община Асеновград, съобразно указанията, дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОПРЕДЕЛЯ 7 – дневен срок за произнасяне от страна на административния орган, считано от получаване на административната преписка.
ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на Р.А.А., ЕГН ********** *** сумата от 460 лв. /четири стотин и шестдесет/ лева, представляваща извършени от последния разноски по производството.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
73 Административно дело No 1398/2011, VI състав Други административни дела П.Й.И. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 09.01.2012г.
Обявява за нищожен Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/21913 от 10.04.2011г., издаден от Зам. изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
74 Административно дело No 1419/2011, VI състав Други административни дела БАСС-СЛАВКА АНГЕЛОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДФ"ЗЕМЕДЕЛИЕ,ДФЗ-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 19.01.2012г.
Отменя Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500/21290 от 09.04.2011г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”.
Осъжда Държавен фонд “Земеделие” да заплати на ЕТ “БАСС – Славка Ангелова”, представляван от Славка Антонова Ангелова седалище/адрес на управление – с.Чалъкови, ул.”Неофит Рилски” № 64, съдебни разноски в размер на 50 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
75 Административно дело No 1469/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 24.01.2012г.
ОТМЕНЯ решение за определяне на митническа стойност №892 от 13.05. 2011г. на Началник на Митница – Пловдив, с което на “Садат”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Васил Левски”№168 е определено да доплати 433, 31 лева ДДС и законни лихви по ЕАД 10BG003000Н0130246 от 25.08.2010г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ОСЪЖДА Митница – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Кукленско шосе”№32 да заплати на “Садат”ООД с адрес на управление гр. Пловдив, бул.“Васил Левски”№168 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
76 Административно дело No 1485/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни КОРОНА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 16.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Корона” ООД, с ЕИК 115147740, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Скопие” № 110, представлявано от управителя Мартин Димитров Стоянов, против ревизионен акт № 211005360 от 08.03.2011 г., издаден от Филип Георгиев Карапиперов, главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, ИРМ Смолян, потвърден с решение № 379 от 13.05.2011 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 38 800 лева и прилежаща лихва в размер на 6 140,62 лева.
ОСЪЖДА на “Корона” ООД, с ЕИК 115147740, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Скопие” № 110, представлявано от управителя Мартин Димитров Стоянов, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1 349 (хиляда триста четиридесет и девет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
77 Административно дело No 1502/2011, I състав Други административни дела Х.С.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 24.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Х.С.Г. ***, в частта му по искането да се прогласи нищожността на Уведомително писмо за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания с изх. № 01-6500/14248 от 28.06.2010 г. на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Х.С.Г. ***, в частта му по искането да бъде отменено като незаконосъобразно Уведомително писмо за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания с изх. № 01-6500/14248 от 28.06.2010 г. на Държавен фонд “Земеделие” - Разплащателна агенция.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1502 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 г. в частта му по оспорването на Х.С.Г. ***, в частта му по искането да бъде отменено като незаконосъобразно Уведомително писмо за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания с изх. № 01-6500/14248 от 28.06.2010 г. на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция.
В тази част, Решението има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
78 Административно дело (К) No 1530/2011, XXI състав Касационни производства С.И.П.,
В.И.П.,
И.С.П.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ХИРАСЯ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 20.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1581/ 27.04.2011 г. по АХД № 11793/ 2010 г. по описа на Районен съд – Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Решение № 0522/ 21.07.2009 г. на ОСЗ – Хисаря, обл.Пловдив, в обжалваната част.
ИЗПРАЩА делото като преписка на ОСЗ – Хисаря, обл.Пловдив за произнасяне.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
79 Административно дело No 1539/2011, VI състав Други административни дела П.Р.П. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 09.01.2012г.
Обявява за нищожен Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500/24418 от 13.04.2011г., издаден от Зам. изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
80 Административно дело No 1546/2011, I състав Искове за обезщетение И.П.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 24.01.2012г.
ОСЪЖДА Областна администрация на област с административен център гр. Пловдив, представлявана от Областния управител, да заплати на И.П.Д. ***, с посочен съдебен адрес гр.Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 60 сумата от 14220.00лв. (четиринадест хиляди двеста и двадесет лв.), представляваща обезщетение в размер на 10 брутни заплати, за времето през което не е заемала държавна служба, поради незаконно прекратеното й служебно правоотношение, заедно със законната лихва върху тази сума, считано от 29.04.2011 г. до окончателното и изплащане.
ОСЪЖДА Областна администрация на област с административен център гр. Пловдив, представлявана от Областния управител, да заплати на И.П.Д. ***, с посочен съдебен адрес гр.Пловдив, ул. “Иван Вазов” № 60 сумата от 900.00лв.(деветстотин лв.), представляваща извършени от последната, разноски по производството – заплатени възнаграждения за един адвокат и вещо лице.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
81 Административно дело No 1562/2011, XIV състав Други административни дела Г.Д.П. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 09.01.2012г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24990 от 14.04.2011 г. на зам. изпълнителен директор на ДФ “Земеделие”, с който е установено, че държавата, респ. ДФ”Земеделие” има изискуемо публично държавно вземане спрямо Г.Д. Пейчева, ЕГН ********** ***, в размер на 25066.05 лв., съставляваща недължимо платена сума във връзка с подадено Общо Заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/160609/54742 от 14.05.2009 г.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
82 Административно дело No 1565/2011, XI състав Други административни дела Д.Б.Ш. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 09.01.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24278 от 13.04.2011 г. на Зам.изпълнителния директор на Държавен фонд”Земеделие” - Разплащателна агенция.
ОСЪЖДА Държавен фонд”Земеделие” - Разплащателна агенция да заплати на Д.Б.Ш. *** сума в размер на 260 (двеста и шестдесет) лв. разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Председател:


 
83 Административно дело No 1585/2011, XIV състав Други административни дела Р.Н.Х. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 09.01.2012г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24362 от 13.04.2011г., издаден от зам. изпълнителния директор на ДФ”Земеделие”, с който е установено, че държавата, респ. ДФ”Земеделие” има изискуемо публично държавно вземане спрямо Р.Н.Х., ЕГН **********,***, п.к. 4295, ул..”4-та” № 35, Община Първомай, област Пловдив, в размер на 3615,78 лева, съставляваща недължимо платена сума във връзка с подадено Общо Заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/040609/51765 от 30.05.2009 г.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.


 
84 Административно дело No 1614/2011, VI състав Други административни дела М.М.М. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 19.01.2012г.
Отменя Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № № 01-6500/24485 от 13.04.2011г., издаден от Зам. изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”.
Осъжда Държавен фонд “Земеделие” да заплати на М.М. *** съдебни разноски в размер на общо 310 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
85 Административно дело No 1616/2011, XI състав Други административни дела ЕКОПРИМ ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 09.01.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3692 от 14.04.2011 г. на Зам.изпълнителния директор на Държавен фонд”Земеделие” - Разплащателна агенция.
ОСЪЖДА Държавен фонд”Земеделие” - Разплащателна агенция да заплати на “Екоприм”ООД ЕИК160074796 със седалище и адрес на управление на дейността с.****, ул.”****”№99, община ****, обл.Пловдив сума в размер на 550 (петстотин и петдесет) лв. разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
86 Административно дело No 1619/2011, XIV състав Други административни дела НОВА ОРИЗОВА КОМПАНИЯ ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 16.01.2012г.
ОТМЕНЯ акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3838 от 14.04.2011 г. на зам. изпълнителен директор на ДФ “Земеделие”, с който е установено, че държавата, респ. ДФ”Земеделие” има изискуемо публично държавно вземане спрямо Нова Оризова компания” ЕООД - гр.Пловдив, Булстат ***, с адрес на управление: *** и адрес за кореспонденция – *** ет.6, ап.41, чрез управителя Г.К.К., в размер на 16792,46 лева, съставляваща недължимо платена сума във връзка с подадено общо заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/150709/60844 от 08.07.2009 г.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.
 
87 Административно дело No 1627/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни АНГЕЛОВ-ИВАН АНГЕЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 09.01.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161100508 от 11.04.2011 г., издаден от Елена Костадинова Стоицева, старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който не е признат данъчен кредит на ЕТ “А.-И. А.”, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. “****” №**, ЕИК ****, представляван от И. Хр. А., в размер на 54311.48лв. и прилежаща лихва в размер на 376.29лв., потвърден с Решение № 459 от 30.05.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.

ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив да заплати на ЕТ “А.-И. А.”, със седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул. “****” №**, ЕИК ****, представляван от И. Хр. А., сумата в размер от 1150лв. /хиляда сто и петдесет лева/.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
88 Административно дело No 1635/2011, XI състав Други административни дела И.Н.А. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 09.01.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/25054/14.04.2011 г. на Зам.изпълнителния директор на Държавен фонд”Земеделие” - Разплащателна агенция.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
89 Административно дело No 1636/2011, VI състав Други административни дела Ф.С.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 31.01.2012г.
Отменя Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500/21319 от 09.04.2011г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”.
Осъжда Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Ф.С.М.,*** съдебни разноски в размер на 10 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
90 Административно дело No 1655/2011, V състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ П.М.М. КМЕТА НА СЕЛО СТРЯМА Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 05.01.2012г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на делото по същество в съдебното заседание на 14.12.2011г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.М.М. с ЕГН ********** ***, чрез адв. Р. срещу заповед № 036 от 13.06.2011 г. на кмета на с. Стряма, община Раковски, за назначаване на Снежана Петрова Шопова на длъжността “секретар на кметство за неопределен срок”.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ад. № 1655/2011г. на V състав.
ОСЪЖДА П.М.М. с ЕГН ********** *** да заплати на Кметството на село Стряма, при Община Раковски направените съдебни разноски в размер на 300 лева.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в 7- дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС.

 
91 Административно дело No 1759/2011, XIII състав Дела по ЗОС АГРО ПАРТНЕРС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 11.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “АГРО ПАРТНЕРС” ООД със седалище и адрес на управление на дейността: град Пловдив, улица “Лайпциг” № 26, с ЕИК 160120215, представлявано от управителя Цветан Петков Христевски, чрез пълномощника си адвокат А.Н.С. против Заповед № РД-15-453/07.06.2011 година на Кмета на Община Първомай.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1759/2011 година по описа на Административен съд Пловдив, ХІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба от съобщението на страните пред Върховен административен съд на Република България.

 
92 Административно дело No 1799/2011, XVII състав Дела по ЗСП И.П.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 16.01.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № П-77-442/16.05.2011 г., издадена от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Пловдив, с която на И.П.К. е отказано отпускане на месечна социална помощ по чл. 9 от ППЗСП, считано от 01.04.2011 г., потвърдена с Решение № РД 01/117 от 14.06.2011 г. на Директора на Регионалната дирекция "Социално подпомагане" Област Пловдив.
ИЗПРАЩА преписката на Директора на Дирекция "Социално подпомагане” гр. Пловдив, за ново произнасяне по Молба-декларация вх. № ПТ-77-442/27.04.2011 г. подадена до Дирекция “Социално подпомагане” гр. Пловдив от И.П.К., при съблюдаване на дадените с настоящо решения указания по тълкуването и прилагането на закон и решаване на въпроса има ли същия право на социална помощ по чл. 9 от ППЗСП за месец април 2011 г.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
93 Административно дело No 1839/2011, X състав Дела по КСО ОБЩИНА КУКЛЕН,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 09.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №276 от 08.06.2011 год. на Директора на ТП на НОИ град Пловдив, в частта по т.2, за сумата от 6354,74лева от общо 6986,58лева и потвърденото в тази негова част Разпореждане №709 от 16.07.2009 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО, за внасяне на сумата по ревизионен акт за начет пореден вх.№2382/26.06.2009 година, с който се разпорежда възстановяване на оспорената с жалбата сума по начет в размер на 6354,74 лева, от които главница-3174,10 лв. и лихва -3180,64 лв.
ОСЪЖДА Националния осигурителен институт-Районно управление “Социално осигуряване” град Пловдив да заплати на Община Куклен съдебните разноски в размер на 750 лв./седемстотин и петдесет лева/
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
94 Административно дело No 1856/2011, II състав Други административни дела АГРО РАЙС ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 12.01.2012г.
ОТМЕНЯ АУПДВ № 01-2600/3833 от 14.04.2011 г., издаден от Зам.-изпълнителния директор на ДФЗ.
ОСЪЖДА ДФЗ – София да заплати на Агро райс” ЕООД – Пловдив сумата в размер на 550 лв., представляваща направени разноски.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
95 Административно дело No 1870/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕОДОРА-МАРИЯН ИЛАРИОНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 10.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В. И., ЕГН **********, в качеството му на собственик на ЕТ “Т.-М. И.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление- гр. Пловдив, жк “Христо Смирненски”, ул. “Белмекен” № 20, ап. 11 против Ревизионен акт № 161005344 от 02.03.2011г., издаден от Марина Маринова Синджирлиева – главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 404 от 18.05.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно допълнително начислен ДДС в общ размер на 20299,87 лв. и прилежащи лихви и допълнително определените данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006г. в размер на 28,87лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 14,16лв., данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 39,72лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 13,92 лв.; за 2008г. данък в размер на 2370,41 лв. и лихва 473,12лв и за 2009г. данък в размер на 5849,78лв. и лихва в размер на 506,15лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА М.В. И., ЕГН **********, в качеството му на собственик на ЕТ “Т.-М. И.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление- гр. Пловдив, жк “Христо Смирненски”, ул. “Белмекен” № 20, ап. 11да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1042лв. /хиляда четиридесет и два лева/, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
96 Административно дело No 1876/2011, III състав Други административни дела В.С.Т. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 17.01.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.Т. *** против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500 от 24479 от 13.04.2011 г. на Зам.изпълнителен директор на ДФ “Земеделие” като просрочена.
ПРЕКРАТЯВА производството по административен характер дело № 1876/2011 г., по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за оспорващия и в 7-дневен срок от съобщаването му на ответника.
 
97 Административно дело No 1877/2011, VI състав Други административни дела Ю.М.Ю. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 09.01.2012г.
Обявява за нищожен Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500/25036 от 14.04.2011г., издаден от Зам. изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
98 Административно дело No 1886/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Д.И.,
Л.Д.И.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 24.01.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК-02-ПД-16 от 17.03.2008г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол, гр. Пловдив, с която, на основание чл.225, ал.1 от ЗУТ, е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “магазин за промишлени стоки с кота корниз 3,40 м. и площ от 19,00 м2”, изграден в УПИ VІ-271, кв.14-нов (31-стар) по плана на кв. “Кишинев”, гр. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. “Атон” №16.
ОСЪЖДА Дирекция национален строителен контрол да заплати на В.Д.И. и Л.Д.И. разноски в общ размер на 876 лв.Преписи от решението да се изпратят на страните.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
99 Административно дело No 1911/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 13.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1073/14.06.2011 г. на Началника на Митница П.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

 
100 Административно дело No 1912/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 16.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 1074 от 14.06.2011г. на Началник на Митница – Пловдив, с което на “Садат”ООД с адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Левски”№168 е определено да доплати 688,60 лева ДДС и законни лихви по ЕАД № 10BG003000Н0126784 от 19.08.2010 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ОСЪЖДА Митница – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Кукленско шосе” №32 да заплати на “Садат”ООД с адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Левски”№168 сумата от 200лв./двеста лева и двадесет и една ст./ разноски по делото.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
101 Административно дело No 1914/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Садат" ООД със седалище в *** и адрес на управление ***, Булстат: ***, предста-влявано от управителя С.К., срещу Решение за определяне на митническа стойност № 1151/28.06.2011 г. на Началника на митница Пловдив.
ОСЪЖДА "Садат" ООД със седалище в *** и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от управителя С.К., да заплати на Митница Пловдив, разноски по делото в размер на 262 лв. /двеста шестдесет и два лева/.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
102 Административно дело No 1993/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 05.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Садат” ООД, с ЕИК 825355508, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Левски” № 168, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, против решение № 1201 от 07.07.2011 г. на Началника на Митница Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

 
103 Административно дело No 1998/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 25.01.2012г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение № 1180/ 04.07.2011 г., подписано “За Началник на Митница Пловдив” от Б.Т..
ИЗПРАЩА преписката на Началника на Митница Пловдив за произнасяне.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му

 
104 Административно дело No 2001/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 06.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Садат” ООД, с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Левски” № 168, представлявано от управителя С.К., против решение № 1196 от 07.07.2011 г. на Началника на Митница Пловдив.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

 
105 Административно дело No 2011/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Г.В.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 24.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.В.Г., с ЕГН **********,***, против Ревизионен акт /РА/ № 261005126 от 28.03.2011 г., издаден от А.М.К. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, ИРМ – Хасково, потвърден с Решение № 549 от 22.06.2011 год. на Заместник - директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, оправомощен съгласно Заповед № ЗЦУ/100/20.01.2010г. на изпълнителния директор на НАП – София, относно определените задължения за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. в размер на 12 559.08 лв. и лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 8 249.93 лв., за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 1 694.80 лв. и лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 606.35 лв.
ОСЪЖДА Г.В.Г., с ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 912.20 (деветстотин и дванадесет и 0.20) лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
106 Административно дело No 2017/2011, II състав Други административни дела Г.К.П. АДМИНИСТРАТИВЕН ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 13.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.П. *** срещу Уведомително писмо за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания № 4995/07.02.2011г., издадено от Административния директор на ОД на ДФЗ – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2017/2011г. по описа на Административен съд Пловдив, ІІ състав.
ОСЪЖДА Г.К.П., с ЕГН ********** ***, да заплати на ДФ “Земеделие” сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно направеното искане.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 – дневен срок, който започва да тече от днес
 
107 Административно дело No 2019/2011, XI състав Други административни дела С.К.С. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 13.01.2012г.
ОТМЕНЯ отказ за регистрация по постоянен и настоящ адрес, обективиран в писмо изх. № 94006-31035/1/ от 21.07.2011 г., подписано от Кмета на Район Централен, Община Пловдив.
ИЗПРАЩА делото като преписка на Кмета на Район Централен, Община Пловдив за произнасяне в съответствие с мотивите на решението.
ОСЪЖДА Район Централен - Община Пловдив да заплати на С.К.С. разноски в рамер на 10 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
108 Административно дело No 2020/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 27.01.2012г.
ИЗМЕНЯ Решение № 1230 от 14.07.2011 год. на Началника на Митница Пловдив, като по ЕАД № 10BG003000Н0066970 от 10.05.2010 г., да се считат за определени нови: - “статистическа стойност” – 8 296.63 лв.; “изчисляване на вземанията” – данък добавен стойност в размер на 1659.33 лв.
ОТМЕНЯ Решение № 1230 от 14.07.2011 год. на Началника на Митница Пловдив, в частта с която по ЕАД № 10BG003000Н0066970 от 10.05.2010 г. е определено, “С.” ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168 да заплати допълнително данък добавена стойност за разликата над 745.91 лв. до 803.94 лв., заедно със законната лихва върху тази разлика, от датата на поставяне на стоките под режим – 10.05.2010г., до датата на пълното погасяване на задължението.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “С.” ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168 срещу Решение № 1230 от 14.07.2011 год. на Началника на Митница Пловдив, в останалата част.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “С.” ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, сумата от 10.82лв., представляваща извършени от дружеството разноски по делото – съответната част от заплатена държавна такса.
ОСЪЖДА “С.” ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, да заплати на Митница Пловдив, сумата от 92.72лв., представляваща съответната част от възнаграждението за юрисконсутска защита
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.


 
109 Административно дело No 2023/2011, X състав Дела по КСО В.Н.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 12.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №278 от 06.07.2011 г. на Директора на РУ"СО" град Пловдив и потвърденото с него Разпореждане№********** от 02.03.2011 година на Ръководителя на Отдел “Пенсионно осигуряване” при РУ“СО” гр.Пловдив, материализиращо отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по заявление с вх.№МП-63317 от 28.09.2010 година
ВРЪЩА административната преписка на РУ“СО” гр.Пловдив за произнасяне по заявление с вх.№МП-63317 от 28.09.2010 година на Вълю Н.М. при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА Националния осигурителен институт- РУ“СО”град Пловдив, да заплати на на Вълю Н.М.,***, направените деловодни разноски в размер на 415лв./четиристотин и петнадесет лева /.
Решението е подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
110 Административно дело No 2067/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 12.01.2012г.
Отменя определението си от 09.01.2012г. с което делото е насрочено за 06.03.2012г.
Отхвърля жалбата на “Кастел експорт” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от адвокати В. и С. от САС срещу Отказ /л.28/ за прекратяване на ревизия с изх. № 70-00-7458 от 01.06.2011г., потвърден с Решение № 570 от 28.06.2011г. на Зам. Директор на дирекция “ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-мо дневен срок от съобщението до страните, пред ВАС.
 
111 Административно дело No 2070/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ПЛОВДИВ ИМПРЕС ИВАН МЛЕКАРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 27.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.М., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Пловдив импрес – И.М.”, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 ДОПК ***, против Ревизионен акт № 261100251/26.04.2011 г., издаден от С.В.П. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП ***, ИРМ Хасково, потвърден с Решение № 545/21.06.2011 г. на Заместник директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - *** при ЦУ на НАП, в обжалваната част относно непризнат данъчен кредит в размер на 129 960.60 лв., ведно със законната лихва в размер на 27 268.41 лв.
ОСЪЖДА И.А.М., в качеството му на едноличен търговец с фирма ЕТ “Пловдив импрес – И.М.”, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 ДОПК ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” *** при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 3 594,58 лв. (три хиляди петстотин деветдесет и четири лева и петдесет и осем стотинки), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
112 Административно дело No 2084/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.И.И. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КСТ И ОС ПРИ ОБЩИНА КАРЛОВО
Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 25.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.И. ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Й.Груев” № 38, ет.2, адв.Н.А., против Заповед № ДК-10-ЮЦР-39/28.06.2011г. на Началник на РДНСК “Южен централен район”, с която на основание чл.216 ал.5 от ЗУТ са отменени Ивестиционните проекти и издаденото Разрешение за строеж № 260 от 18.11.2010г. на Директор на Дирекция КСТ и ОС при Община Карлово, за “Магазин за промишлени стоки – промяна предназначението на сутеренния етаж от пристройка към триетажната масивна жилищна сграда”, в УПИ ХХХІІ-732, 731, кв.160 по плана на гр.Карлово, издадено на името на М.И.И., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
113 Административно дело No 2109/2011, XIII състав Други административни дела В.Н.Г. ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 18.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.Г. против Решение № 94-03-3699 от 19.07.2011 година на Директора на РЗОК – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2109/2011 година по описа на Административен съд – Пловдив, ХІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщението за жалбоподателката по реда на чл. 47 от ГПК, пред Върховен административен съд.

 
114 Административно дело No 2117/2011, V състав Други административни дела Д.С.К. АДМИНИСТРАТИВЕН ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 09.01.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.С.К. срещу уведомително писмо № 1519/07.02.2011 г. на административен директор на ОД на ДФЗ – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.дело № 2117/2011 г. по описа на Административен съд Пловдив., V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.

 
115 Административно дело No 2124/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.С.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 30.01.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.М., ЕГН **********,***, със съгласието на своя баща С.К.М., против заповед № ДК-09-37 от 07.06.2005 г. на началника на РДНСК Пловдив, с която е забрана експлоатацията на неприет по установения ред строеж: “Едноетажна постройка с тухлени зидове и метален покрив”, разположен в УПИ ІV-36, кв.2 по плана на кв.Университетски”, град Пловдив, ползващ се като магазин за мебели от С.К.М..
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2124 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днес, за което страните са уведомени от съдебно заседание.

 
116 Административно дело No 2132/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.И.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО,
КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ
Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 16.01.2012г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Заповед № 528 от 19.08.2002г. на Кмета на Община Карлово.

ОСЪЖДА Община Сопот да заплати сумата в общ размер от 230 лв. /двеста и тридесет лева/ в полза на Б.И.Б. с ЕГН ********** ***.

ЗАЛИЧАВА като ответник по АД № 2132 по описа на ПАС за 2011г. Кметът на Община Карлово
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2132 по описа на ПАС за 2011г. спрямо Кмета на Община Карлово.
Решението подлежи на касационно оспорване в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд. В прекратителната част има характер на определение и подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщанването.


 
117 Административно дело No 2140/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Н.Ч. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 19.01.2012г.
Отменя определение за даден ход по същество на производството от открито съдебно заседание на 10 .01. 2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на П.Н.Ч.,*** против Решение на ЕСУТ при Район “Южен”, прието с протокол № 7/04.04.2011г. - т.10, одобрено от Кмета на района, относно приета за одобрение схема за изместване на тото-пункт.
Прекратява производството по адм.д.№ 2140/2011г., административен съд-Пловдив.
Осъжда П.Н.Ч. да заплати на Район “Южен”-Община Пловдив 150 лв., юрисконсултско възнаграждение и на Български спортен тотализатор – РД, Пловдив съдебни разноски в размер на 230 лв.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен Съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
118 Административно наказателно дело (К) No 2146/2011, XIX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ И.П.И. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 20.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1450 от 07.07.2011г. на Пловдивски районен съд, Х – ти н.с, постановено по НАХД № 2219 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
119 Административно дело No 2174/2011, VI състав Други административни дела А.Р.С. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 09.01.2012г.
Обявява за нищожен Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ №01-6500/24363 от 13.04.2011г., издаден от Зам. изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”.
Осъжда Държавен Фонд “Земеделие” , гр.София да заплати на А.Р.С.,*** съдебни разноски в размер на общо 210 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
120 Административно дело No 2176/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.Г.Л. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 19.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ – жалба на Е.Г.Л.,*** срещу Заповед за премахване на строеж № ДК-02-ОДР-107 от 11.04.2011г. на Началника на РДНСК-ЮЦР-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2176 от 2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
121 Административно дело No 2188/2011, XI състав Други административни дела Р.Р.Р. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 13.01.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане 01-6500/25026/14.04.2011 г. на Зам.изпълнителния директор на Държавен фонд”Земеделие” - Разплащателна агенция.
ОСЪЖДА Държавен фонд”Земеделие” да заплати на Р.Р.Р., живущ ***, направените по делото разноски в размер на 760 (седемстотин и шестдесет) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
122 Административно дело No 2227/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БРСП АВТОЕЛЕКТРОНИКА НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 10.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на БРСП “АВТОЕЛЕКТРОНИКА” град Пловдив, представляван от ген. директор – инж. Славчо Терзиев, чрез адвокат Б.С. против Заповед № КД-14-16-862 от 30.06.2011 година, издадена от Н. Бадев – Началник на СГКК – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2227/2011 година по описа на Административен съд Пловдив, ХІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България.

 
123 Административно дело No 2285/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни АЛЕКС 02 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 06.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “*** 02” ЕООД, ЕИК по Булстат ******, гр.Пловдив, ул.”Цар Георги Тертер”№4,вх.Г, ет.1, ап.3, против Ревизионен акт № 131005260 от 07.03.2011г., издаден от Н. Атанасова Ангелова – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ведно с Ревизионен акт № 1116331/30.05.2011г. за поправка на РА № 131005260/07.03.2011г., издаден от Н. Атанасова Ангелова – гл.инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърдени с Решение № 695 от 27.07.2011 г. на Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “*** 02” ЕООД, ЕИК по Булстат ******, гр.Пловдив са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне за данъчни периоди м.11 и м. 12.2009г. и м.03, м.04, м.05, м.06 и м.07. на 2010г., в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер на общо на 19 664,20 лева, по фактури, издадени от доставчиците "****"ЕООД, “Бузов Гюров”ООД и "****"ЕООД, ведно с прилежащите лихви за забава в размер общо на 1 588,92 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “*** 02” ЕООД, ЕИК по Булстат ******, гр.Пловдив, ул.”Цар Георги Тертер”№4, вх.Г, ет.1, ап.3, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 875,06 /осемстотин седемдесет и пет лева и шест стотинки/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
124 Административно дело No 2306/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни З.И.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 25.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.И.Д., ЕГН **********,***, против ревизионен акт № 261004824 от 03.05.2011 г., издаден от А.М.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, офис Хасково, потвърден с решение № 673 от 21.07.2011 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя З.И.Д. са определени допълнително следните публични задължения: данък по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) за 2005 г. в размер на 699,77 лева и лихви за забава в размер на 448,70 лева; данък по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. в размер на 3 541,81 лева и лихви за забава в размер на 1 799,06 лева; данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 13 380,23 лева и лихви за забава в размер на 4 923,39 лева; данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на 10 879,32 лева и лихви за забава в размер на 2 362,32 лева; данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2009 г. в размер на 4 095,64 лева и лихви за забава в размер на 426,23 лева.
ОСЪЖДА З.И.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1301 (хиляда триста и един) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
125 Административно наказателно дело (К) No 2312/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖЕЙ ВИ КИ НЕДЯЛКА ЧАЛЪМОВА ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 19.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 1502 от 14.07.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 3135/2011 г.
Решението е окончателно.

 
126 Административно дело No 2327/2011, XV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Х.Л.Г. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" КАРЛОВО Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 09.01.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 179 от 16.08.2011г. на полицейски орган - инспектор Петър Иванов Петров при РУП Карлово, с която на основание чл.63 ал.1 от ЗМВР е задържан за срок от 24 часа Х.Л.Г..
ОСЪЖДА РУ “Полиция”-Карлово да заплати на Х.Л.Г. с ЕГН **********,*** направените по делото разноски в размер от 160 лв. /сто и шестдесет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването за изготвянето му.

 
127 Административно дело No 2330/2011, XIII състав Дела по КСО Н.С.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 16.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.К., ЕГН **********,***, против Решение № 349/19.08.2011г. на Директора на ТП на НОИ/РУ”СО”/ гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Н.С.К., ЕГН **********,*** да заплати на ТП на НОИ/РУ”СО”/ гр. Пловдив сумата в размер на 150/сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за юрисконсулт.

Решението в тази му част подлежи на обжалване пред ВАС на Р България в 14 дневен срок от съобщението му на страните.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.С.К., ЕГН **********,***, против Разпореждане № ********** - Протокол № ПР – 1222/03.05.2011г., издадено от Ръководител “ПО” при ТП на НОИ/РУ”СО”/ гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2330 по описа на Административен съд- Пловдив в частта в която е обжалвано Разпореждане № ********** - Протокол № ПР – 1222/03.05.2011г., издадено от Ръководител “ПО” при ТП на НОИ/РУ”СО”/ гр. Пловдив.
ИЗПРАЩА жалбата на Н.С.К., ЕГН **********,***, в частта в която е обжалвано Разпореждане № ********** - Протокол № ПР – 1222/03.05.2011г., издадено от Ръководител “ПО” при ТП на НОИ/РУ”СО”/ гр. Пловдив на Директора на ТП на НОИ/РУ”СО”/ гр. Пловдив за произнасяне съобразно мотивите на настоящето решение.
Решението в тази му част, която е с характер на определение, подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на Р България в 7 дневен срок от съобщението му на страните.
 
128 Административно дело No 2340/2011, XVI състав Дела по ЗОС СДРУЖЕНИЕ АРМЕЙСКИ ГРЕБЕН КЛУБ ТРАКИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 09.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение по Закона за задълженията и договорите с наименование "Армейски гребен клуб Тракия" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Цветна традина" №1, Булстат: 160064803, представлявано от Красимир Фотев Фотев, против Заповед № 11ОА2154/26.08.2011 г., издадена от Кмета на община Пловдив.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
129 Административно дело No 2342/2011, X състав Дела по КСО Д.О.З. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 12.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 363 от 10.08.2011 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" Пловдив и потвърдено с него Разпореждане № О-15-000-00-00417686 от 30.06.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "СО"-Пловдив, с което е постановен отказ да отпусне парично обезщетение за бременност и раждане за периода от 15.04.2011 година до 02.01.2012 година, по молба-декларация с вх.№ 15-999-11-00042552 от 10.06.2011 г.
ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне и постановяване на решение по съществото на спора при съобразяване на указанията, отразени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА РУ "Социално осигуряване"-Пловдив да заплати на Д.О.З. с ЕГН **********, разноски по делото в размер на 750 лв. /седемстотин и петдесет лева/.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
130 Административно дело No 2371/2011, X състав Други административни дела С.Г.Н. КМЕТА НА ОБЩИНА РОДОПИ,
КМЕТА НА С. КРУМОВО
Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 24.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г.Н. с петитум да бъде задължена Община Родопи и Кмет на село Крумово да предприемат действия за преместване на контейнер за смет тип “Бобър” от ул. Тракия, 28 на мястото му, определено с утвърдената схема за поставяне на ул. Тракия, 22.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на С.Г.Н. за присъждане на разноски, като неоснователно.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2371/2011 година по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването на страните, пред Върховния административен съд.

 
131 Административно наказателно дело (К) No 2382/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДЖЕЙ ВИ КИ НЕДЯЛКА ЧАЛЪМОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 21.01.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно Решение №1546 от 25.07.2011 година, постановено по НАХД № 3125 от 2011 година по описа на Районен съд Пловдив, ХVІІІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 45148-S003729/01.03.2011г. издадено от Директор на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което е наложено на основание чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ на Недялка Иванова Чалъмова като ЕТ “Джей Ви Ки – Недялка Чалъмова” административно наказание – имуществена санкция в размер на 520,02 лева за извършено от търговеца нарушение на чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС,
КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №45148-S003729/ 01.03.2011 година, издадено от Директор на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което е наложено на основание чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ на Недялка Иванова Чалъмова като ЕТ “Джей Ви Ки – Недялка Чалъмова” административно наказание – имуществена санкция в размер на 520,02 лв./петстотин и двадесет лева и две стотинки/ за извършено от търговеца нарушение на чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване. 
132 Административно дело No 2437/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕМА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 09.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “**” ООД, със седалище и адрес на управление гр. *****,, ул. “Елин Пелин” №4, ЕИК *****, представлявано от управителя В.И.Д. против Ревизионен акт № 211101777 от 17.06.2011 г., издаден от Ваня Велкова Пенчева, главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който не е признат данъчен кредит в размер на 12521.75 лв. и лихви в размер на 1954.77 лв., потвърден с Решение № 781 от 16.08.2011г. на Заместник Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.
ОСЪЖДА “**” ООД, със седалище и адрес на управление гр. *****,, ул. “Елин Пелин” №4, ЕИК ******, представлявано от управителя В.И.Д. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 739.53 лв. /седемстотин тридесет и девет.53 лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
133 Административно дело No 2461/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЧРЕЗ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 18.01.2012г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Министъра на земеделието и храните про-тив Заповед №А-1227 от 29.07.2011г. на кмета на община Асеновград, с която е одобрен ПУП /ПРЗ/- план за регулация и застрояване за промяна предназначението на част от имот с КИ №00702.7.101 по кадастралната карта на гр. Асеновград, с отреждане на УПИ 7.396- цех за производство на сладкарски изделия и улица, съгласно нанесените червени и сини регулационни линии и надписи със сън свят. Установява се режим на застрояване съгласно нанесените ограничителни линии на застрояване с червен цвят, котировки с че-рен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на приложения проект.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
134 Административно дело No 2507/2011, X състав Дела по КСО П.Й.П.С.,
ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ
  Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 04.01.2012г.
ОТМЕНЯ срещу Решение № 386 от 29.08.2011 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № О-15-000-00-00424515 от 27.07.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "СО" град Пловдив, с което е постановен отказ да се отпусне парично обезщетение по болничен лист за майчинство № 1121813 от 10.05.2011 година /по молба-декларация с вх.№ 15-999-09-00041380 от 13.05.2011 г./.
ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне и постановяване на решение по съществото на спора при съобразяване на указанията, отразени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА РУ "Социално осигуряване"-Пловдив да заплати на на П.Й.П.-С. с ЕГН **********, разноски по делото в размер на 160 лв. /сто и шестдесет лева/.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
135 Административно дело No 2546/2011, X състав Дела по КСО Л.А.Ч. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 03.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л. Александровна Ч. ***, против Решение № 351 от 01.08.2011 год. на Директора на ТП на НОИ-Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на Ч. против Разпореждане № 151-00-6217-3 от 07.07.2011г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при РУ“СО” град Пловдив, с което е отказано отпускане на парично обезщетение за безработица по чл.54”а” от КСО, с мотив, че лицето има отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране.
ОСЪЖДА Л. Александровна Ч. ***, да заплати на РУ”СО” Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв./сто и петдесет лева/
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
136 Административно дело No 2550/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.В.Н. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 26.01.2012г.
Отменя определение за даден ход по същество на производството от открито съдебно заседание на 18.01.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на Т.В.Н. *** за обявяване нищожност на Заповед № ОА-1121/12.07.1999г. на Зам.Кмета на Община Пловдив, в частта за одобрено ново триетажно застрояване в УПИ II-104, кв.3-нов по плана на кв.”Въстанически-север”, Пловдив.
Прекратява производството по адм.д.№ 2550/2011г., административен съд-Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен Съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
137 Административно дело No 2561/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни СВАРЕКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 16.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Сварекс” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, с адрес по чл. 8 от ДОПК ***, представлявано от Х.П.Х., срещу Решение № 184/07.09.2011 г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2561/2011 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването на жалбоподателя и в същия срок от днес за ответната страна.

 
138 Административно наказателно дело (К) No 2565/2011, XIX състав Наказателни касационни производства В.К.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 20.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1671 от 14.08.2011 г. на Районен съд Пловдив, І наказателен състав, с което е потвърдено НП № 12966/13.08.2010 г. на началник сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР - Пловдив в частта, с която са посочени за отнемане общо 15 контролни точки.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
139 Административно наказателно дело (К) No 2576/2011, XXI състав Наказателни касационни производства Й.П.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ХИСАРЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 21.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1675 от 19.08.2011 година, постановено по НАХД № 3782 от 2011 година по описа на Районен съд Пловдив, І наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 141/25.05.2011 година, издадено от Началника на Районно управление “Полиция” град Хисаря, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП-141/25.05.2011 година, издадено от Началника на Районно управление “Полиция” град Хисаря, с което на Й.П.К. за нарушение на чл.8, ал.5, във връзка с чл.45, ал.2 от Закона за закрила на детето е наложена глоба в размер на 2 000,00 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
140 Административно дело No 2590/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни С.К.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 25.01.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.К.С. *** против РА № 131102069/12.V.2011 г., издаден от Ц.С.Д. - ст.инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с решение № 798/19.VІІІ.11 г. на Зам. директора на Дирекция ОУИ.
Прекратява производството по АХД 2590/2011 г., ХV състав по описа на ПАС.
Определението подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес пред ВАС.

 
141 Административно дело No 2611/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Х.И.,
Ц.Л.И.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 03.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х.И., ЕГН **********, и Ц.Л.И., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-10-ЮЦР-51 от 15.08.2011 г. на началника на РДНСК Южен централен район, с която е отхвърлена жалбата им и е оставено в сила разрешение за строеж № 71 от 20.05.2011 г. на главния архитект на район „Централен” при Община Пловдив за обект: „Плътна масивна ограда с височина 2,20 м, разположена изцяло в УПИ V-1296, ПИ с идентификатор 56784.518.1624 по кадастрална карта, с обща дължина 13,41 м”, в УПИ V-1296, кв.58-нов, 167-стар, по плана на Централна градска част на град Пловдив.
ОСЪЖДА на С.Х.И., ЕГН **********, и Ц.Л.И., ЕГН **********,***, да заплатят солидарно на Д.П.Ш., ЕГН **********,***, сумата 400 (четиристотин) лева, разноски за адвокатско възнаграждение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
142 Административно дело No 2637/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛАЙФ РВС ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 12.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 191 от 12.09.2011г., издадено от С.Г.М. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки на основание чл.195, ал.1 от ДОПК, във вр. с чл.201– чл.207 от ДОПК с изх.№ 4923 # 6 от 02.08.2011г., издадено от С.Т.Х. - публичен изпълнител при ТД на НАП - гр. Пловдив, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх.№ 4923#6 от 02.08.2011г., издадено от С.Т.Х. - публичен изпълнител при ТД на НАП - гр. Пловдив, с което на основание чл.195, ал.1 от ДОПК, във вр. с чл.201– чл.207 от ДОПК, е наложен запор, върху притежавани от Х.Х.К., ЕГН ********** дялове в “Лайф РВС Груп” ЕООД, ЕИК ***, като едноличен собственик на капитала, на обща стойност 5000 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и /или протест.
 
143 Административно наказателно дело (К) No 2653/2011, XX състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 19.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1640/19.07.2011 г. постановено по НАХД № 3749/2011 г. от VIІ наказателен състав при Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно .

 
144 Административно дело No 2655/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни П.Д.К. НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 04.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №649 от 07.04.2011г. на началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение №428 от 21.06.2011г. на директора на Агенция “Митници”, с което на П.Д.К. е възстановена сумата от 2 400,00 лева надвнесен акциз, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от влизане в сила на ЗВНАУА до окончателното и плащане, в частта, с която за начало на периода на олихвяване е приета датата на влизане в сила на ЗВНАУА.
ИЗПРАЩА преписката на началника на Митница Пловдив за постановяване на акт, относно периода и размера на дължимата законна лихва върху възстановения надвнесен акциз от 2 400,00 лв., при спазване на изложените в настоящето решение съображения, които са задължителни.
ОСЪЖДА Агенция “Митници” да заплати на П.Д.К.,***, сумата от 350,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
145 Административно дело No 2674/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.С.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 17.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.П., с ЕГН ********** ***, против Заповед № ДК-09-ПД-15/12.08.2011 г. на Началника на Сектор Пловдив при РДНСК-ЮЦР - гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2674/2011 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.
ОСЪЖДА жалбоподателя С.С.П., с ЕГН ********** *** да заплати на РДНСК-ЮЦР - гр. Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за присъствалата страна и в същия срок от съобщаването за неприсъствалата страна.

 
146 Административно дело No 2681/2011, II състав Дела по ЗМВР Е.И.Ч. НАЧАЛНИК ЧЕТВЪРТО РУ НА МВР Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 10.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.И.Ч. *** против Заповед рег. № К-104-242/ 19.09.2011 г. на Началника на ІV РПУ- МВР – Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
147 Административно наказателно дело (К) No 2707/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ,
Р.С.К.
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ,
Р.С.К.
Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 16.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1735 от 07.09.2011г., постановено по НАХД № 3180/ 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, с което 16 - ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 36-0000398 от 15.04.2011 г. на началник сектор "Контрол и АНД" към Областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" гр. Пловдив, с което на Р.С.К. с ЕГН **********, е наложена административна санкция - глоба в размер на 200 лева за нарушение по чл. 7а, ал.2, предложение последно от ЗАвП, във вр. с чл.18, т.3 от Наредба № 34/06.12.1999г. на МТ.
Решението е окончателно.

 
148 Административно дело No 2712/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 03.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 1528 от 27.09. 2011г., на Началник на Митница Пловдив, с което на основание чл.201 пар.1 буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл.201 пар. 3 и чл.214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС за стока № 1 по ЕАД № 10BG003000Н0053208 от 16. 04.2010г. е определена нова митническа стойност в размер на 43 058,63 лева, а за стока № 2 по ЕАД № 10BG003000Н0053208 от 16.04.2010г. е определена нова митническа стойност в размер на 3 365,30 лева, и на “Садат”ООД, ЕИК 825355508, гр.Пловдив, бул.”Васил Левски”№168, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер общо 5 289,22 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от поставянето на стоките под режим – 16.04.2010г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД-то в съответните кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валутна и обща фактурна стойност”, кл. 23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката”, кл.45 “Уточняване”, кв.46 “Статистическа стойност” - и кл.47”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
149 Административно дело No 2714/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.В.Ф.,
Г.С.Ф.
РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 23.01.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.В.Ф., ЕГН **********,***, и Г.С.Ф., ЕГН **********,***, заповед № ДК-02-ЮЦР-419 от 01.08.2011 г. на началника на РДНСК Южен централен район, с която е наредено премахване на незаконен строеж: „Производствено хале”, находящ се поземлени имоти с идентификатори 56784.250.7 и 56784.250.8, масив 8, местност „Прослав”, по кадастралната карта на град Пловдив, с административен адрес: град Пловдив, ул.”Бъдеще” № 2а, с извършител – М.В.Ф..
ОСЪЖДА на РДНСК Южен централен район да заплати на М.В.Ф., ЕГН **********,***, и Г.С.Ф., ЕГН **********,***, сумата 620 (шестстотин и двадесет) лева, разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
150 Административно дело No 2717/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни М.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 30.01.2012г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 161101592/08.07.2011 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив срещу М.Г.Д. ***, ЕГН: **********, потвърден с Решение № 916/ 29.09.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП, като НАМАЛЯВА определения на М.Г.Д. данък по чл.35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.) за 2004 г. от 726,29 лв. на 495,86 лв. и НАМАЛЯВА съответната лихва за просрочие, която да бъде преизчислена върху намаления размер на данъка.
ОСЪЖДА М.Г.Д. ***, ЕГН: **********, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, разноски по делото в размер на 148,49 лв. (сто четиридесет и осем лева и 49 ст.).
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на М.Г.Д. ***, ЕГН: **********, разноски по делото в размер на 253,82 лв. (двеста петдесет и три лева и 82 ст.).

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
151 Административно дело No 2725/2011, XVIII състав Дела по ЗМВР В.Д.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 16.01.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Д.Г., ЕГН **********,*** Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 12520/2011 от 10.10.2011г. на Началника на Сектор “ПП” при ОД на МВР-Пловдив, с която на основание чл.171, т.1, б.”а” от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството му за правоуправление на МПС до отпадане на основанието.
ОСЪЖДА ОД на МВР-Пловдив да заплати на В.Д.Г., ЕГН **********,*** сумата от 160 /сто и шестдесет/ лева разноски по делото.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от съобщението до страните.

 
152 Административно дело No 2736/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ОДРИН 8 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 31.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Одрин-8” ЕООД, с ЕИК 200687169, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Густав Вайганд” № 14, представлявано от управителя А.М.Н., против ревизионен акт № 261101877 от 05.07.2011 г., издаден от А.М.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, офис Хасково, изменен с решение № 915 от 29.09.2011 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, с което размерът на непризнатия данъчен кредит е намален от 55 792,39 лева на 47 591,89 лева.
ОСЪЖДА “Одрин-8” ЕООД, с ЕИК 200687169, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Густав Вайганд” № 14, представлявано от управителя А.М.Н., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1 402 (хиляда четиристотин и два) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
153 Административно дело No 2746/2011, XV състав Дела по ЗМВР В.П.К. НАЧАЛНИК НА ТРЕТО РУ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 09.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.К., с ЕГН **********,*** против Отказ № ЯЗ/03-181 от 12.10.2011г. на Началника на Трето РУ “Полиция” на ОД на МВР Пловдив.
Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
154 Административно наказателно дело (К) No 2747/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛОВДИВ С.К.Т. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 11.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1626 от 08.08.2011 година, постановено по НАХД № 4388 от 2011 година, по описа на Районен съд – Пловдив, V – ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
155 Административно наказателно дело (К) No 2748/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ВЕНЧЪР ШИЛД БЪЛГАРИЯ ЕООД ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 11.01.2012г.
Отменя Решение № 1712 от 31.08.2011 г., постановено по НАХ дело № 3915 от 2011г., по описа на Районен съд - Пловдив, VІІІ - ми наказателен състав и вместо него постановява:
Отменя НП № 0000019 от 26.04.2011г., издадено от инж. А.А. - Кмет на Община Калояново , с което на "ВЕНЧЪР ШИЛД БЪЛГАРИЯ" - ЕООД, с БУЛСТАТ 175312520, със седалище и адрес на управление в : rp. София, община Столична, район "Витоша", ЖК " Бъкстон", бл. 38, вх. А, етаж 7, представлявано от управител А.И.И. е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева , на основание чл. 123, ал.1 от ЗМДТ, за нарушение на чл. 14, ал.1 от с.з.
Решението е окончателно.

 
156 Административно наказателно дело (К) No 2749/2011, XIX състав Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ ДЖИ ЕН СИ ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 19.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1747 от 09.09.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 4161/2011 г.
Решението е окончателно.

 
157 Административно наказателно дело (К) No 2753/2011, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 21.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1700 от 26.08.2011г., постановено по НАХД №3503/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХІІІ н. състав, с което е отменено издаденото от Директор на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора наказателно постановление №К-21577 от 01.04.2011г., с което са наложени: на основание чл.230 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/ и чл.228 във вр. с чл.192а ал.1 от ЗЗП на “Мобилтел”ЕАД с адрес на управление гр.София, ул. “Кукуш”№1 имуществени санкции в размер на по 200 лева за всяко едно от двете нарушения.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
158 Административно дело No 2759/2011, XI състав Дела по ЗМВР Д.Ю.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР "МИГРАЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 20.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.Ю.С. срещу отказ рег. № ИЯ/ РЗМ-1904/ 03.10.2011 г. на Началник сектор “Миграция” при ОДМВР – Пловдив за издаване на разрешение за продължаване срока на пребиваване на чужденец в РБългария.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

 
159 Административно дело No 2767/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ТОТАЛ ПАРТНЪРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 09.01.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 34976-0043589 от 26.05.2010г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив, с която на основание чл. 186 ал.3 от ЗДДС, е наложена на “ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД, с ЕИК 115779715, представлявано от управителя В.С.Д., принудителна административна мярка-запечатване на обект: бар, находящ се в спортна зала, първи етаж, гр. Пловдив, ул. “Екзарх Йосиф” № 13, стопанисван от “ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД за срок от един месец, като на основание чл. 187 ал.1 от ЗДДС е забранен достъпа до него.
ОСЪЖДА ТД на НАП - гр. Пловдив да заплати в полза на “ТОТАЛ ПАРТНЪРС” ЕООД, с ЕИК 115779715, представлявано от управителя В.С.Д. сумата в размер на 550 лв. (петстотин и петдесет лева).
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
160 Административно дело No 2769/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни РВС ПАН ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 27.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 206/28.09.2011 г. на директора на ТД на НАП – Пловдив, в частта, с която е потвърдено т.3 от Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх.№ 24/РД-10-68/17.09.2011г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ- Ст.Загора,по отношение на наложения запор върху притежавани от С. Р. П. дружествени дялове в “РВС- Пан” ЕООД, като незаконосъобразно.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.
ОСЪЖДА Териториална дирекция на Национална агенция за приходите, да заплати на “****” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление – гр. Ст.З., ул. “*****” № **, представлявано от С. Р. П. сумата от 25 /двадесет и пет/ лева, разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА “****” ЕООД, ЕИК ******, със седалище и адрес на управление – гр. Ст.З., ул. “*****” № **, представлявано от С. Р. П. да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите сумата от 75 /седемдесет и пет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и /или протест на основание чл. 197, ал.4 от ДОПК. 
161 Административно дело No 2771/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Т.О.К.,
В.К.К.
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ДИРЕКЦИЯ МДТ, ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 09.01.2012г.
ОТМЕНЯ отказът за издаване на удостоверение за данъчна оценка за имот в гр. Пловдив, ул. “Георги Бенковски” № 18а, обективиран в писмо с изх. № 11СД974/1 от 18.10.201г. на Началника на отдел “Обслужване” към Дирекция “МДТ при Община Пловдив.
ВРЪЩА административната преписка на Началника на отдел “Обслужване” към Дирекция “МДТ при Община Пловдив за произнасяне, съобразно мотивите на настоящото решение в 14-дневен срок от влизането му в сила.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати в полза на Т.О.К. с ЕГН ********** и В.К.К. с ЕГН ********** *** сумата в размер от 460 лв. /четиристотин и шестдесет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
162 Административно дело No 2790/2011, XVII състав Дела по КСО В.Р.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 06.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Р.М., с посочен адрес за призоваване: гр. Лъки, ул. “Миньорска” № 16, бл. 28, ап. 5, срещу Решение № 417/28.09.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ гр. Пловдив, потвърждаващо Разпореждане № О-15-000-00-00405371/18.05.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ “СО” гр. Пловдив, за отказ за отпускане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете по заявление-декларация по чл. 53 от КСО за периода 24.03.2011 г. - 21.03.2012 г.
ОСЪЖДА В.Р.М., с посочен адрес за призоваване: гр. Лъки, ул. “Миньорска” № 16, бл. 28, ап. 5, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 150 лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
163 Административно наказателно дело (К) No 2799/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства СЛАДЪК ПЪТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 18.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 47 от 16.09.2011г., постановено по НАХД № 100/2011г. на Първомайския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1601218 от 10.06.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив.

Решението е окончателно.


 
164 Административно наказателно дело (К) No 2811/2011, XX състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Н.А.К. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 19.01.2012г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 266/03.10.2011 г. постановено по НАХД № 399/2011 г. от IІ наказателен състав при Районен съд - Асеновград.
Решението е окончателно .
 
165 Административно наказателно дело (К) No 2812/2011, XXII състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Н.А.К. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 11.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 263 от 03.10.2011 г., постановено по НАХ дело № 387 / 2011г., по описа на Районен съд - Асеновград, ІІ - ри наказателен състав
Решението е окончателно.

 
166 Административно наказателно дело (К) No 2818/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ДЖЕЙ ВИ КИ НЕДЯЛКА ЧАЛЪМОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 16.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1888 от 05.10.2011г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 3120/2011 г. по описа на същия съд, потвърждаващо Наказателно постановление /НП/ № 45151- S003725/01.03.2011 г., издадено от Директора на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП - гр. Пловдив, с което на ЕТ “Джей Ви Ки - Недялка Чалъмова” – гр. Куклен, на основание чл. 180, ал. 2, вр. с чл. 180, ал. 1 от ЗДДС, във вр. с чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС, във вр. с чл. 119, ал. 1 от ЗДДС е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 755,48 лева, за извършено нарушение по чл. 180, ал. 2 от ЗДДС, във с чл. 180, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС, във вр. с чл. 119, ал. 1 от ЗДДС и вместо него постанови:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 45151- S003725/01.03.2011 г., издадено от Директора на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП - гр. Пловдив, с което на ЕТ “Джей Ви Ки - Недялка Чалъмова” – гр. Куклен, на основание чл. 180, ал. 2, вр. с чл. 180, ал. 1 от ЗДДС, във вр. с чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС, във вр. с чл. 119, ал. 1 от ЗДДС е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 755,48 лева, за извършено нарушение по чл. 180, ал. 2 от ЗДДС, във с чл. 180, ал. 1 и чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС, във вр. с чл. 119, ал. 1 от ЗДДС.
Решението е окончателно.

 
167 Административно наказателно дело (К) No 2819/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства С.К.Я. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 13.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1795 от 19.09.2011г., постановено по НАХД № 3037/2011г. на Пловдивския районен съд и вместо това постанови:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1601200 от 20.04.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив, с което на С.Я.К. с ЕГН **********, ръководител финансов отдел в “Айгер инженеринг” ООД, гр. Пловдив е наложено административно наказание глоба в размер на 10000 лв. за нарушение на чл. 415 ал.2 във вр. с чл. 402 ал.2 от Кодекса на труда, като на основание чл. 415в от КТ намаля размера на наложеното административно наказание глоба от 10000лв. /десет хиляди лева/ на 100лв. /сто лева/.
Решението е окончателно.

 
168 Частно админист. наказателно дело (К) No 2822/2011, XIX състав Наказателни частни касационни производства ВЕНЧЪР ШИЛД БЪЛГАРИЯ ЕООД ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Определение от 20.01.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 14.07.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 3911/2011 г. по описа на същия съд.
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 
169 Административно наказателно дело (К) No 2825/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДЖЕЙ ВИ КИ НЕДЯЛКА ЧАЛЪМОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 21.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1850 от 28.09.2011 година, постановено по НАХД № 3128 от 2011 година по описа на Районен съд Пловдив, ХVІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП №45145-S003726/ 01.03.2011г. на Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което е наложено на основание чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ на Н.И.Ч. като ЕТ “Джей Ви Ки – Н.Ч.” административно наказание – имуществена санкция в размер на 13185.95 лева за извършено от търговеца нарушение на чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №45145– S003726 01.03.2011г., с което е наложено на основание чл.180, ал.2 във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС на Н.И.Ч. като ЕТ “Джей Ви Ки – Н.Ч.” административно наказание – имуществена санкция в размер на 13185.95 лева за извършено от търговеца нарушение на чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2 от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване. 
170 Административно наказателно дело (К) No 2826/2011, XIX състав Наказателни касационни производства С.М.С. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 20.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1109 от 13.05.2011г на Пловдивски районен съд ХІV - ти наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 1746/2011г., в обжалваната част.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
171 Административно наказателно дело (К) No 2827/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства З.И.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 20.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1808/ 26.09.2011 г. по НАХД № 3045/ 2011 г. по описа на Районен съд – Пловдив.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
172 Административно наказателно дело (К) No 2828/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА АР БИ ЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 13.01.2012г.
Оставя в сила Решение № 1816 от 26.09.2011 г. по НАХД № 4587 по описа за 2011 г. на ПРС.
Решението е окончателно.

 
173 Административно наказателно дело (К) No 2832/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ИНВЕСТ ГРУП - 9 ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 20.01.2012г.
 
174 Административно наказателно дело (К) No 2834/2011, XX състав Наказателни касационни производства ДЖЕЙ ВИ КИ НЕДЯЛКА ЧАЛЪМОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 19.01.2012г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 1849/28.09.2011 г., постановено по НАХД № 3121/2011 г., по описа на Районен съд –Пловдив/ ПРС/, ХVІ н.с., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ наказателно постановление/НП/№45152-S003724/01.03.2011г. на Директор на Дирекция „Контрол” при ТД на НАП, гр. Пловдив, с което на ЕТ ”Джей Ви Ки – Н.Ч.” , със собственик и управител Н.И.Ч., със седалище и адрес на управление: гр. Куклен, ул. „Демокрация”№13 , представлявано от Н.И.Ч. , на основание чл.180, ал.2 вр.с ал.1 вр. с чл. 86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС и чл. 119 , ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5307,48 лв. РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
175 Административно дело (К) No 2835/2011, XXIII състав Касационни производства ОМЕГА АГРО ЕООД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 30.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 19.05.2011г. по административно дело №5026 по описа на Районен съд- Пловдив за 2009г., Х-ти граждански състав, с което е отхвърлена жалбата на “Омега Агро” ЕООД против частта от Решение №25 от 12.03.2009г. на ОбС”З”- Съединение, с която е възстановено правото на собственост на наследниците на Илия Генчев Инджиров върху лозе с площ от 13.731 дка, местността “Чумаклий”, имот с №042084 по плана за земеразделяне на село Драгомир, община Съединение.
Решението е окончателно.

 
176 Административно наказателно дело (К) No 2872/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ЕТНА-42-ДЖЕМАЛ КАКАСУЛ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 20.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 259 от 29.09.2011г. на Асеновградски районен съд ІV - ти наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 272/2011г., в обжалваната част.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
177 Административно дело No 2888/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 20.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Садат” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.“Васил Левски” № 168, представлявано от управителя Сюхейла Кутулду, срещу решение за промяна на митническа стойност № 1621 от 24.10.2011 г. на началник Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000H0095107/ 20100624 са определени за доплащане ДДС в размер на 7 149,55 лева ведно със законната лихва от датата на поставяне на стоките под режим – 24.06.2010 г., до датата на погасяване на задължението по ЕАД.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
178 Административно дело No 2892/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 18.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, против Решение №1623 от 24.10.2011г. на началника на Митница Пловдив, с което дружеството жалбоподател е задължено да доплати по ЕАД с №10BG003000H0098350 от 30.06.2010г. сумата от 2 213,96 лева, представляваща ДДС, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.06.2010г.
ОСЪЖДА “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Ва-сил Левски” №168, да заплати на Митница Пловдив сумата от 111,00 лева, представляваща направените по делото разноски, както и сумата от 272,84 лева, представляваща юрискон-султско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
179 Административно дело No 2894/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 30.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1626 от 24.10.2011г. на Началника на Митница Пловдив, с което на основание чл. 201, пар. 1, буква "а" и пар. 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 на Съвета във връзка с чл. 201, пар. 3 и чл. 214, пар. 1, чл. 232, пар. 1, буква "б" от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 на Съвета и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС е определено на „С." ООД, ЕИК: 825355508 да доплати 1386.74 лв. /хиляда триста осемдесет и шест лева и седемдесет и четири ст./ ДДС, ведно със законната лихва, изчислена от датата на поставяне на стоките под режим – 09.04.2010 г. до окончателното погасяване на задължението.

ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “С.” ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, сумата от 200лв. /двеста лева/.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.


 
180 Административно наказателно дело (К) No 2900/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства СЛАДЪК ПЪТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 18.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 46 от 16.09.2011г., постановено по НАХД № 99/2011г. на Първомайския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1601217 от 10.06.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив.

Решението е окончателно.


 
181 Административно наказателно дело (К) No 2901/2011, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИНТЕР ОЙЛ 2008 ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 20.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1839/28.09.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 1214/2011 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
182 Административно наказателно дело (К) No 2903/2011, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ГЕНО МУЕВСКИ ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 21.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1748 от 09.09.2011 година, постановено по НАХД № 3149 от 2011 година по описа на Районен съд Пловдив, ХV наказателен състав, с което решение е отменено НП № 291/02.05.2011г. на Началник Митница – Пловдив.
Решението е окончателно.

 
183 Административно наказателно дело (К) No 2904/2011, XIX състав Наказателни касационни производства МАКСИМА БЪЛГАРИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 19.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 1547 от 25.07.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 2316/2011 г.
Решението е окончателно.

 
184 Административно наказателно дело (К) No 2905/2011, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ Г.И.С. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 21.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение от 21.09.2011г., постановеното по НАХД №3752/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХVІ н. състав, с което е отменено наказателно постановление /НП/ №25/05.05.2011г. на Директор на РИОСВ – Пловдив, с което на Г.И.С. в качеството му на Кмет на село Първенец, общ. “Родопи”, на основание чл.116 ал.1 т.4 във връзка с чл. 92 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева за извършено нарушение по чл. 92 ал.1, т.1 от същия закон.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
185 Административно наказателно дело (К) No 2907/2011, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ БУНАРА ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 21.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1869 от 03.10.2011 година, постановено по НАХД № 4615 от 2011 година по описа на Районен съд Пловдив, ХХІV наказателен състав, с което решение е отменено НП № К-21 820/27.04.2011г. Директор на РД към ГД “Контрол на пазара” в комисията за защита на потребителите, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА НП № К-21 820/27.04.2011г. издадено от Директор на РД към ГД “Контрол на пазара” в комисията за защита на потребителите, с което на “Бунара”ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. за нарушение на чл.127, ал.2 от Закона за закрила на потребителите.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
186 Административно наказателно дело (К) No 2908/2011, XIX състав Наказателни касационни производства Д.А.И. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 20.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1884 от 04.10.2011г. на Пловдивски районен съд ХХVІ - ти наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 4692/2011г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
187 Административно дело No 2920/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.В.Ш. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 19.01.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-09-Пд-20 от 26.08.2011г. на Началника на Сектор Пловдив при РДНСК ЮЦР, с която на основание чл. 178 ал.5 от ЗУТ във вр. с чл. 221 ал.4 и чл. 222 ал.1 т.6 от ЗУТ е забранено ползването на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж “Жилищна сграда –на четири и пет етажа с кота корниз 14,50м и 17.50м”, находяща се в УПИ VІІІ-304, кв. 658 по плана на Пета градска част, гр. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. “Подофицер Г. Котов” № 21.
Решението не подлежи на обжалване пред ВАС на Република България.

 
188 Административно наказателно дело (К) No 2921/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Х.Т.Д. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 21.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 52 от 30.09.2011г., постановеното по НАХД №105/2011г. по описа на Районен Съд – Първомай ІІ-ри състав, с което е отменено издаденото от Началник сектор “Контрол и АНД” в отдела наказателно постановление/НП/ №36-0000354/06.04.2011г., с което е наложена основание чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАвП/ на Х.Т.Д. ***8 административно наказание “Глоба” в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.6 ал.1, изр. 1, пр.3 ЗАвП.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване. 
189 Административно наказателно дело (К) No 2922/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Х.П.П. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 18.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 260 от 30.09.2011г., постановено по НАХД № 485/2011г. на Асеновградския районен съд.

Решението е окончателно.

 
190 Административно дело No 2924/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни СУПЕР-ТРАНС-99 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 05.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1050/01.11.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” – гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, което по повод искане на “Супер Транс – 99”ООД, гр.Стара Загора, е отказано спиране изпълнението на Ревизионен акт № 241103131 от 04.10.2011г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на Ревизионен акт Ревизионен акт № 241103131 от 04.10.2011г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, с който на “Супер Транс – 99”ООД, ЕИК 123145905, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв.”Железник”, ул.”Сърнена Гора”№5, вх.Б, са вменени публични задължения по ЗДДС за внасяне в общ размер на 153 624,32 лева – в това число главница – 134 488,17 лева и лихви в размер на 19 136,15 лева, изчислени към 24.10. 2011г.
ЗАДЪЛЖАВА компетентния публичен изпълнител при ТД на НАП - гр.Пловдив, в 3-дневен срок от съобщаването, да наложи валидно обезпечение върху следната движима вещ, собственост на “Супер Транс – 99”ООД, гр.Стара Загора: Ремарке за товарен автомобил, марка “Кесборер ЗЦ 14 ГЛ”, Комбинирано, цвят “сив”, с Рама № WKK42700001010376, с рег. № СТ 3542 ЕХ,със застрахователна стойност 4 000 лева.
СПИРАНЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО има действие от датата на налагане на обезпечителните мерки от публичния изпълнител.
ОСЪЖДА “Супер Транс – 99”ООД, ЕИК 123145905, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, кв.”Железник”, ул.”Сърнена Гора”№5, вх.Б, чрез адв.Р. П. ***, офис 12, да заплати на Дирекция “ОУИ” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
191 Административно дело No 2926/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЮКИ-63-ЮКСЕЛ КАЛЕДЖИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 09.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ю.С.К., ЕГН **********,***, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ “Юки-63-Юксел Каледжи”, с ЕИК 108028084, със седалище и адрес на управление: град Кърджали, ул.”Дедеагач” № 1, вх.А, ет.3, ап.7, против ревизионен акт № 0911003145 от 04.04.2011 г., издаден от U=H=O=, главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, офис Кърджали, потвърден с решение № 633 от 11.07.2011 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП в частта за установените задължения за данък по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) за 2005 г. в размер на 8 296,85 лева и лихви в размер на 5 262,31 лева, за данък по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. в размер на 17 273 лева и лихви в размер на 8 647,76 лева, за данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 6 655,64 лева и лихви в размер на 2 432,77 лева и за данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на 4 305,3 лева и лихви в размер на 899,63 лева, и изменен със същото решение в частта за установените задължения за данък по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) за 2004 г. от 20 683,90 лева на 1 828,47 лева и за лихви от 16 224,22 лева на 1 453,57 лева.
ОСЪЖДА Ю.С.К., ЕГН **********,***, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ “Юки-63-Юксел Каледжи”, с ЕИК 108028084, със седалище и адрес на управление: град Кърджали, ул.”Дедеагач” № 1, вх.А, ет.3, ап.7, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1 591 (хиляда петстотин деветдесет и един) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването.

 
192 Административно дело No 2939/2011, X състав Дела по ЗАдм ПРОФИЛАКТИКА,РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 25.01.2012г.
ОТМЕНЯ Отказ за издаване на скица, материализиран в писмо с изх.№26-00-468-/1/ от 11.10.2011 година на ВРИД Кмет на Община Хисаря.
ИЗПРАЩА преписката на Община Хисаря за продължаване на административно - производствените действия по издаване на скица по заявление на “Профилактика, рехабилитация и отдих”ЕАД с вх.№26-00-468 от 29.09.2011 година, за УПИ №ХХХІІ-3082, в кв.37 по кадастралния план на град Хисаря.
ОСЪЖДА Община Хисаря да заплати на “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД, с адрес: град София, кв.”Изгрев”, ул.”172-ра”№11, сумата в размер на 150лв./сто и петдесет лева/ за юрисконсултско възнаграждение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
193 Административно наказателно дело (К) No 2948/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ АНЖЕЛА-АНЖЕЛА МАРИНОВА ЕТ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 20.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 283/ 17.10.2011 г. по НАХД № 187 по описа за 2011 г. на РС - Асеновград.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на РС - Асеновград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
194 Административно дело No 2959/2011, VII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 11.01.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ без разглеждане оспорването на Областния Управител на област Пловдив, със заповед ЗД-06-020/08.11.2011 г., срещу Решение № 390/П/, взето с протокол №20 от 08.09.2011 г. на Общински съвет Пловдив с искане за обявяването му за нищожно.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №2959/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив, VІІ състав, ІІ-ра отделение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ, в 7 - дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7-дневен срок от получаване на съобщението за ответника.
 
195 Административно дело No 2963/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни СОФТ ОЙЛ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 30.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Софт ойл" АД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ж.к."Тракия", бул."Освобождение" №3, Хотелски комплекс "СПС", ет.7, офис 704, Булстат: 115834695, срещу Ревизионен акт № 161001557/19.01.2011 г. на ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 281/28.03.2011 г. на Директора на Д"Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2963/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
196 Административно дело No 2968/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.К.В. КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 26.01.2012г.
Отменя определение за даден ход по същество на производството от открито съдебно заседание на 18 .01.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на Т.К. Тодорова /В./*** против разрешение за поставяне № 14/13.09.2011г. на временно преместваемо съоръжение – гаражна клетка с размери 2.90 / 5.00 м.
Прекратява производството по адм.д.№ 2968/2011г., административен съд-Пловдив.
Осъжда Т.К. Тодорова /В./*** да заплати на Г.А.Г.,*** съдебни разноски в размер на 650 лв.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен Съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
197 Административно наказателно дело (К) No 2971/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АМБИЕНТ ДИЗАЙН ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 19.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 1876 от 03.10.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 4430/2011 г.
Решението е окончателно.

 
198 Административно наказателно дело (К) No 2972/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПАРАЛЕЛ ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 20.01.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1870 от 03.10.2011 г. постановено по НАХД № 5051 по описа за 2011 г. на Пловдивския районен съд,
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
199 Административно наказателно дело (К) No 2974/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ И.И.Р. Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 13.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение Решение № 1900 от 06.10.2011 г. по НАХД №2448/2011 г. на ПРС.
Решението е окончателно.

 
200 Административно наказателно дело (К) No 2976/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИЦМ ИНЖЕНЕРИНГ-98 АД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 11.01.2012г.
Отменя Решение № 1803 от 20.09.2011 г., постановено по НАХ дело № 3112 от 2011г., по описа на Районен съд - Пловдив, ХІХ - ти наказателен състав и вместо него постановява:
Оставя в сила НП № 44179-8005297 / 08.02.2011г. на заместник Директор на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на "ИЦМ ИНЖЕНЕРИНГ - 98" АД, представляван от Ю.Г.Й., със седалище и адрес на управление гр. Пловдив ул. Асеновградско шосе" № 9, с БУЛСТАТ 115261943 е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 лв., на основание чл. 355, ал.1, вр. с чл. 5, ал.6 от КСО за нарушение на чл. 3, ал.3, т.l, във вр. с чл. 2, ал.2 от Наредба Н – 8 / 29.12.2005г., вр. с чл. 5, ал.4 от КСО.
Решението е окончателно.

 
201 Административно наказателно дело (К) No 2978/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КРИСТАЛ - 53 - ГЕОРГИ РУСЕВ ЕТ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 18.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение без номер от 16.09.2011г., постановено по НАХД № 3496 по описа за 2011г. на ПРС, ХХІІІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.


 
202 Административно наказателно дело (К) No 2979/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА МАКСИМА БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 20.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1742/08.09.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 3384/2011 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
203 Административно наказателно дело (К) No 2980/2011, XX състав Наказателни касационни производства АЙГЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 18.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1932 от 11.10.2011г., постановено по н.а.х.д. № 3036 по описа 2011 г. на Районен съд – Пловдив, ХХІV н.с.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
204 Административно дело No 2990/2011, IV състав Дела по ЗМВР Г.Х.Х. НАЧАЛНИК ШЕСТО РУП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 23.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Х.Х., ЕГН **********,***, против отказ с рег.№ ЗЯ/06-253 от 05.10.2011 г. на началника на Шесто РУ „Полиция” при ОДМВР Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
205 Административно дело No 2999/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни ПАЗАРДЖИК-БТМ АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 25.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 223/ 12.10.2011 г. на Директора на ТД на НАП - Пловдив, и потвърденото с него Постановление с изх. № 13/ РД-10-80/ 07.09.2011 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Пазарджик, за налагане на обезпечителни мерки – възбрана върху недвижими имоти, подробно описани в постановлението.
ОСЪЖДА ТД на НАП – Пловдив да заплати на “Пазарджик БТМ” АД - Пазарджик сумата в размер на 450 лв., представляваща направени разноски по делото.
Решението е окончателно.
 
206 Административно дело No 3011/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ХРИСПЕТРОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 03.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на ****** ЕООД – с. ******, с БУЛСТАТ ******, с адрес на управление: с.******, обл. Пловдив, ул. “****” **, представлявано от Х. Н. П. против решение № 1025/29.07.2010г. на директора на дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, с което е отказано исканото на основание чл. 153, ал. 5 и 6 ДОПК спиране на изпълнението на обжалвания ревизионен акт № 161101687/ 28.09.2011 г., издаден от ТД на НАП – Пловдив в обжалвания размер от 152 400.88лв.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
207 Административно наказателно дело (К) No 3040/2011, XIX състав Наказателни касационни производства Л.П.П. РУ ПОЛИЦИЯ - КАРЛОВО Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Определение от 20.01.2012г.
ОТМЕНЯ определението, с което даден ход по същество на правния спор.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 3040 по описа за 2011 г. на Административен съд гр. Пловдив.
ИЗПРАЩА делото на Карловския районен съд, ІІІ н.с., за произнасяне по искането на Л.П.П.,***, досежно правилността на отнетите с Наказателно постановление № 1624/09 от 07.07.2009 г. на Началника на РПУ Карлово, 12 броя контролни точки.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
208 Административно наказателно дело (К) No 3041/2011, XX състав Наказателни касационни производства КАМИК ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 18.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1964/17.10.2011г. постановено по нахд № 2616/2011г. на ПРС, ХХІV н.с.
Решението е окончателно.

 
209 Административно наказателно дело (К) No 3042/2011, XXI състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 20.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1875 от 03.10.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХVІІІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 4941 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
210 Административно наказателно дело (К) No 3044/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАМИК ЕООД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 18.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2101 от 31.10.2011г., постановено по н.а.х.д. № 2648 по описа на Районен съд – Пловдив, XXI наказателен състав, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА
ОСТАВЯ В СИЛА Наказателно постановление № 39990-S002069/28.10.2010г. на 3аместник Териториалния директор на ТД на НАП-Пловдив, с което на „Камик” ЕООД, Булстат 115126027, със дедалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 10, вх. А, ет. 2, ап. 8, представлявано от Кали Батаклиев, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 4 000 (четири хиляди) лева, за нарушение на чл.104 ал.1 във връзка с чл.40 ал.1 т.1 б. В от Закона за здравното осигуряване.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
211 Административно наказателно дело (К) No 3045/2011, XX състав Наказателни касационни производства МАКСИМА БЪЛГАРИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 19.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1708/31.08.2011 г. постановено по НАХД № 3818/2011 г. от VIІІ наказателен състав при Районен съд - Пловдив.
Решението е окончателно .


 
212 Административно наказателно дело (К) No 3046/2011, XXII състав Наказателни касационни производства СЛАДКАРНИЦИ НЕДИМ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 09.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1953 от 13.09.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 4901 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
213 Административно наказателно дело (К) No 3047/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АМБИЕНТ ДИЗАЙН ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 11.01.2012г.
Отменя Решение № 2042 от 25.10.2011 г., постановено по НАХ дело № 4424 от 2011г., по описа на Районен съд - Пловдив, Х - ти наказателен състав и вместо него постановява:
Оставя в сила НП № 47117-S006186 от 28.04.2011г. издадено от заместник Директор на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на “АМБИЕНТ ДИЗАЙН” – ООД, с БУЛСТАТ 160064923, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. " Дръзки" № 1 е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 лв., на основание чл. 355, ал.1 от КСО за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО.
Решението е окончателно.

 
214 Административно наказателно дело (К) No 3049/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАМИК ЕООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 18.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1940 от 12.10.2011г., постановено по НАХД № 2614/2011г. на Пловдивския районен съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
Решението не подлежи на обжалване.

 
215 Административно наказателно дело (К) No 3050/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.Е.Б. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 21.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1988 от 17.10.2011г., постановеното по НАХД №2633/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив V-ти н. състав, с което е отменено наказателно постановление №40028-S002062/ 29. 10.2010г. на Зам. Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на К.Е.Б. в качеството му на управител на “КАМИК” ЕООД е наложена на основание чл.104 ал.1 във вр. с чл.40 ал.1,т.1 б .”в” от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/ “ГЛОБА” в размер на 1 000 лева.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
216 Административно наказателно дело (К) No 3052/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАМИК ЕООД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 13.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1989 от 17.10.2011 г. по НАХД №2650/2011 г. на ПРС.
Решението е окончателно.

 
217 Административно наказателно дело (К) No 3055/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ЕВРО ФРУТ 2005 ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 11.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1594 от 01.08.2011г., постановено по НАХД № 3318 / 2011 г. по описа на Районен съд - гр.Пловдив, V-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
218 Административно наказателно дело (К) No 3056/2011, XX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я ИРА 92 ЕООД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 18.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1899 от 07.10.2011 г., постановено по НАХД № 2402/2011 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІV н.с.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
219 Административно дело No 3060/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни КИПАРИС-56-ГЕОРГИ ПАУНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 19.01.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ “Кипарис-56-Георги Паунов” със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. “Георги Ангелов” № 24 срещу заповед № 29396-0042086 от 24.03.2009 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3060/2011 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес за ответника и в 7 дневен срок от съобщението за жалбоподателя.
 
220 Административно дело No 3062/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни И.И.Т. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 30.01.2012г.
Прекратява делото ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.И.Т., ЕГН **********,***, против Потвърждаване на Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 86455/2003/000015/30.08.2011 г., издадено от публичен изпълнител Николай Калчев при ТД на НАП гр. Пловдив, от Директора на ТД на НАП гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3062/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХІ състав.
ОСЪЖДА И.И.Т., ЕГН **********,*** да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив сума в размер на 150 лв. /СТО И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА/, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7 дневен срок от днес за ответника и в същия срок от получаване на съобщението от жалбоподателя.
 
221 Административно дело No 3063/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕДИ СПЕД ЕООД   Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 11.01.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Веди Спед”ЕООД, гр.Пловдив, ул.”Райко Даскалов”№53, ет.3, офис 18, против Решение № 237/27.10.2011г. на Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121 ал.1 от ДОПК изх.№ РД-10-375/21.09. 2011г., издадено от Ели Русилска – публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” на ТД на НАП – Пловдив, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3063/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
 
222 Административно дело No 3070/2011, VIII състав Дела по ЗМВР С.Д.Д. ВТОРО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 05.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д. ***, против Заповед с Рег.№ЯЗ/02-305 от 26.10.2011г. на началника на ІІ-ро Районно управление “Полиция” при Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с която е отказано издаване на разрешение за придобиване на късо огнестрелно оръжие и боеприпаси.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
223 Административно дело No 3079/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Д.М. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 05.01.2012г.
ОТМЕНЯ разпореждането от 23.12.2011 г., с което делото е насрочено в открито заседание на 26.01.2012 г. от 10 часа.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Д.М., ЕГН **********,***, против заповед № КД-14-16-2436 от 10.12.2010 г. на началника на СГКК Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3079 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
224 Административно дело No 3103/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.К.,
М.Д.Г.,
С.А.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 09.01.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на живущите в 128 апартамента в жилищен блок с адрес: ул. “3-ти март “№26,28,30,гр.Пловдив,педставлявани от Т.Д.К.,М.Г. и С.К. ,твърдяни в жалбата за управители на етажна собстевеност на описаните по-горе адреси /без данни по делото за процесуалната им власт/ против Заповед № 11ОА-2176/30.08.2011 г. на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3103/2011 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.


 
225 Административно дело No 3110/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Х.Д.С.,
А.И.С.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 10.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Д.С. и А.И.С. срещу писмо с изх. № 11П2576 от 23.08.2011г. на Директора на Дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол при Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 3110 по описа за 2011 г. на Административен съд – Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .

 
226 Административно наказателно дело (К) No 3125/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МУЛТИКОМЕРС 97 ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 16.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1956/14.10.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 3350/2011 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
227 Административно наказателно дело (К) No 3126/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЕКСЕЛСИОР-1894 ООД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 20.01.2012г.
Оставя в сила Решение 2095/31.10.2011г., постановено по н.ах.д.№ 4769 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № 16-1600966 от 27.01.2011г. на Директора на Д “ИТ” за наложена на “ЕКСЕЛСИОР – 1894” ООД имуществена санкция в размер на 4000 /три хиляди/ лева за нарушение на чл.415 ал.1 от Кодекса на труда / КТ /.
Решението е окончателно.

 
228 Частно админист. наказателно дело (К) No 3130/2011, XX състав Наказателни частни касационни производства Д.В.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 18.01.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно Определение № 1454 от 26.10.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 1890 по описа на Районен съд – Пловдив за 2011 г., ХХV н.с, с което е прекратено производството по делото, КАТО
ВРЪЩА делото на друг състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на Д.В. ***, против Наказателно постановление № 18230/10г. на Началника на Сектор “Пътна Полиция” при ОД на МВР – Пловдив, В ЧАСТТА относносно посочените като отнети общо 14 броя контролни точки на основание Наредба № Із-1559 от 27.12.2007г. на Министъра на вътрешните работи.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
229 Частно админист. наказателно дело (К) No 3131/2011, XIX състав Наказателни частни касационни производства СЕКДООР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Определение от 19.01.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 26.10.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 5850/2011 г. по описа на същия съд.
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението не подлежи на обжалване.

 
230 Административно наказателно дело (К) No 3134/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Г.И.К. Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 18.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 2066 от 27.10.2011 г. постановено по НАХД № 5781 от 2011 г. по описа на Районен съд Пловдив, ХVІІ н.с.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
231 Административно наказателно дело (К) No 3135/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АМБИЕНТ ДИЗАЙН ООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 18.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1832 от 27.09.2011г., постановено по НАХД № 4413/2011г. на Пловдивския районен съд, като вместо това ПОСТАНОВИ:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 47145-S006245 от 28.04.2011г. на Заместник Териториален Директор на ТД на НАП-Пловдив, с което на “Амбиент Дизайн” ООД гр. Пловдив, Булстат 160064923, представлявано от Васил Стойнов, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв./петстотин лева/, на основание чл. 355 ал.1 от КСО, за нарушение на чл. 5 ал.4 т.2 от КСО, чл. 5 ал.6 от КСО, вр. чл. 3 ал.3 т.1 вр. чл. 2 ал.2 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005г. на МФ.

Решението е окончателно.

 
232 Административно наказателно дело (К) No 3139/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства Г.Д.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 20.01.2012г.
Отменя Решение № 1973/14.10.2011г., постановено по н.ах.д.№ 5401 по описа за 2011г. на Районен съд-Пловдив.
Вместо това постанови:
Отменя НП № 36-0000607/21.06.2011г. на Началник сектор “Контрол и АНД”, гр.Пловдив – в Областен отдел “КД – ДАИ”, Пловдив за наложена на Г.Д.П.,*** глоба в размер на 1500 лв. за нарушение по чл.15 пар.2 изр.2, пр.1 от регламент 3821/85 във вр. с чл.78 ал.1 т.2 Завт.П, на основание чл. 93в ал.9 пр.1, т.1 от с.з.
Решението е окончателно.

 
233 Административно наказателно дело (К) No 3140/2011, XXI състав Наказателни касационни производства АЛЕН МАК-СЕКЮРИТИ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 21.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1950 от 12.10.2011г., постановеното по НАХД №4971/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХІІ н. състав, с което е изменено издаденото от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 – 1601057/ 28.04. 2011г., с което е наложено на “Ален Мак Секюрити”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Васил Левски”№148 на основание чл.415 ал.1 КТ имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение на чл.128 т.2 КТ, като размерът на санкцията е намален на 2 000 лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
234 Административно дело No 3157/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни Г.А.Т. ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 25.01.2012г.
Отменя Решение № 248 от 08.11.2011г. на Директора на ТД на НАП, гр.Пловдив.
Връща преписката за решаване с произнасяне от компетентния орган по поставеното искане във възражение от 12.10.2011г. на Г.А.Т.,***, при съобразяване обстоятелствената част на съдебния акт относно тълкуване и прилагане на закона.
Осъжда ТД на НАП, гр.Пловдив да заплати на Г.А.Т.,*** съдебни разноски в размер на общо 110лв. /държавна такса и адвокатско възнаграждение/.
Решението е окончателно.

 
235 Административно наказателно дело (К) No 3172/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Н.А.К. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 18.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 301 от 03.11.2011г., постановено по НАХД № 394/2011г. на Асеновградския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № А-465 от 10.05.2011г. на Началника на РУ “Полиция” Асеновград.

Решението е окончателно.

 
236 Административно дело No 3193/2011, XIV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е.П.Д.,
Д.П.Д.,
П.П.Д.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 12.01.2012г.
ОТМЕНЯ разпореждането си от 06.12.2011 г. за насрочване на делото в открито заседание.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3193 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пловдив.
Определението не подлежи на обжалване.

 
237 Административно наказателно дело (К) No 3204/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАМИК ЕООД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 25.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2097 от 28.10.2011г. по НАХ дело №2646 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХХІІ-ри наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №40060-S002040 от 29.10.2010г. на заместник териториален директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Камик” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК”Тракия”, бл.10, вх.”А”, ет.2, ап.8, е наложена имуществена санкция в размер от 1 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
238 Административно наказателно дело (К) No 3212/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ИНВЕСТ ГРУП - 9 ООД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 20.01.2012г.
Оставя в сила Решение № 1992/19.10.2011г., постановено по н.адм.д.№ 4082/2011г. на Районен съд-Пловдив, с което е изменено НП № 16-1601048/17.05.2011г. за наложена имуществена санкция на “Инвест груп-9” ООД, гр.Бургас, в размер на 2 500 лв. за нарушение на чл.63 ал.2 във вр. с чл.63 ал.1 от Кодекса на труда /КТ/, на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.3 КТ, като с прилагане на чл.415в от КТ е намален размера на наложеното административно наказание на 100 лв.
Решението е окончателно.

 
239 Административно наказателно дело (К) No 3216/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ФЕМИЛИ-Н ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 16.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2046 от 25.10.2011г. по НАХ дело №4892 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., Х-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №К-21575 от 26.04.2011г., издадено от директор на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на “Фемили Н” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Стефан Ботев” №23, е наложена имуществена санкция в размер от 400,00 лева.
Решението е окончателно.

 
240 Административно наказателно дело (К) No 3229/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства КРИС-СВЕТЛАНА ГЕРОВСКА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 20.01.2012г.
Отменя Решение № 1969/17.10.2011г., постановено по н.ах.д.№ 2820/2011г. на Пловдивски районен съд.
Вместо това постанови:
Отменя НП № К-21503/11.03.2009г., издадено от Директор в РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара”.
Решението е окончателно.

 
241 Административно дело No 3237/2011, XVI състав Дела по ЗОС Х.Р.К.   Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 04.01.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Р.К. ***, общМарица, ул."****" №94, ЕГН: **********, срещу Решение № 153 от 2011 г., с което е дадено право на строеж на Елена Стоянова за описан в жалбата имот, без да е кандидатствала за него.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3237/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
242 Административно дело No 3267/2011, X състав Дела по ЗОС ПРЕС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 04.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Прес”ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Рудозем, ул.”Кольо Шишманов”№6, против Решение, взето с протокол от 14.10.2011 година, от проведено заседание на Комисия назначена със Заповед №11ОА2496 от 28.09.2011 година на Кмета на Община Пловдив, при провеждане на конкурса за определяне на ползватели на части от имоти – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за разпространение на периодичния печат, в частта, с която комисията е допуснала при отваряне на офертите да присъстават представителите на друг участник – “Агенция стрела” ЕООД.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3267 от 2011 година по описа на Административен съд Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
243 Административно дело No 3268/2011, XVII състав Дела по ЗОС ПРЕС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 04.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ПРЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. “****” № *, ЕИК ****, представлявано от Г. Р. К., против Решение, взето с Протокол от 14.10.2011 г. от проведено заседание на Комисия, назначена със Заповед № 11ОА2497 от 28.09.2011 г. на ИД Кмет на Община Пловдив и одобрен от същия, с което участникът “****” ЕООД, ЕИК ****, е допуснат и вписан в Регистър на кандидати допуснати до участие в проведен на 14.10.2011 г. конкурс за определяне на ползватели на части от имоти публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за разпространение на периодичен печат, обявен с горепосочената заповед на ИД Кмет на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3268 по описа за 2011 г. на Административен съд Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
244 Административно дело No 3292/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СЮРПРИЗ 777-АТАНАС ШАРАНКОВ ЕТ НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 30.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”СЮРПРИЗ 777- Атанас Ш.”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Бадемите” №37, против Заповед №ДК-02-ЮЦР-584 от 29.08.2011г. на началника на РДНСК-ЮЦР, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “пристройка към бистро “Солей””, изпълнен в УПИ ІІІ-530,1610- обществено обслужващи дейности, здравеопазване, кв.42 по плана на кв. “Въстанически-юг”, гр. Пловдив, с административен адрес: бул. “Александър Стамболийски” №2а.
ОСЪЖДА ЕТ”СЮРПРИЗ 777- Атанас Ш.”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Бадемите” №37, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол, “Южен централен район”, гр. Пловдив, сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
245 Частно админист. наказателно дело (К) No 3304/2011, XXI състав Наказателни частни касационни производства ОЛИМПОС ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Определение от 16.01.2012г.
ОТМЕНЯ Определение № 1417 от 19.10.2011г. постановено по н.ах.д.№ 5481/2011г., Районен съд-Пловдив, VІІІ н.състав.
ВРЪЩА делото на Районен съд - Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия.
ЗАЛИЧАВА датата 13.02.2012г. като съдебно заседание по делото.
Определението е окончателно.

 
246 Административно наказателно дело (К) No 3306/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ МЕРИТА ООД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 16.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2172 от 21.10.2011г. по НАХ дело №4726 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., І-ви наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №РД-28-135 от 05.07.2011г., издадено от директора на ОПУ- Пловдив, с което на “Мерита” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, пл. “Кочо Честименски” №2В, е наложена имуществена санкция в размер на 5 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
247 Административно наказателно дело (К) No 3308/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 20.01.2012г.
Оставя в сила Решение 2108/ 01.11.2011г., постановено по н.ах.д.№ 5480 по описа за 2011г. на Районен съд-Пловдив, с което е изменено НП № 106 /13.06.2011г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията за наложена имуществена санкция на касатора в размер на 5000 лв. с намаляне размера на 1 500 лв. / чл.335 от Закона за електроните съобщения във вр. с чл.31 ал.2 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга, приети с решение № 1477/20.12.2007г. на КРС, изм. и доп. ДВ бр.26 от 07.04.2009г., попр. ДВ бр.34 от 08.05.2009г./.
Решението е окончателно.

 
248 Административно дело No 3326/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни МСМ ТРЕЙДИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 16.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "МСМ трейдинг" ЕООД със седалище в гр.Стара Загора и адрес на управление ул."Ген. Гурко" №100, Булстат: 123734851, срещу Решение № 258/14.11.2011 г. на Директора на ТД на НАП-гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3326/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
249 Административно дело No 3338/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Т.А.У. ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 04.01.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.А.У. ***, ЕГН: **********, подадена чрез адв.И.Р. с приложено пълномощно, срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 88/20.05.2011 г., издаден от орган по приходите в община Раковски.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3338 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.

 
250 Административно дело No 3340/2011, V състав Други административни дела ЛЕЙДИ БЪРД ЕТ   Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 12.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ – жалба /искова молба/ на ЕТ “Лейди бърт”, *** А , ет.1 , ап.1.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3340 от 2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 –мо дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
251 Административно дело No 3346/2011, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Л.Х.,
Б.А.Г.,
Д.Н.А.,
А.Й.А.,
Д.И.Г.,
И.Г.И.,
М.И.И.,
В.И.Т.,
Е.В.А.,
Г.Н.В.,
Н.Г.В.,
К.С.Б.,
Б.М.Б.,
Б.И.К.Х.,
Д.М.Т.,
Г.Ж.Т.,
Н.К.М.,
Й.Г.Й.,
В.Л.М.,
Д.И.М.,
М.И.Ф.,
К.Г.Н.,
А.Н.Н.,
Й.И.З.,
З.С.З.,
Т.З.Д.,
Т.Н.О.,
В.Н.Н.,
А.И.Н.,
Д.В.М.,
Ф.К.Г.,
В.М.Г.,
К.Г.Б.,
Б.Л.Л.,
Е.М.Г.,
Г.Н.В.,
П.Г.Г.,
К.С.Б.,
С.И.С.,
Р.И.Г.,
Д.С.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 27.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на арх. В.Л.Х., лично и в качеството му на Управител на етажната собственост, находяща се в гр. Пловдив, ул. “Богомил” № 112 срещу Заповед № 11 ОА 2501 от 28.09.2011 г. на В.И.Д. Кмет на Община Пловдив с която е одобрено:
- изменение на ПУП – План за регулация и застрояване на част от кв 18-нов по плана на кв. “Гладно поле” – гр. Пловдив, като отреждането на УПИ ІІ се привежда в съответствие с имотния идентификатор по КК, а именно от УПИ ІІ-23, за обществено-обслужващи дейности с ново свободно ниско застрояване с устройствени показатели за зона “Жк”, без промяна на линията на застрояване към дъното на УПИ ІІ
- Таблица с устройствени показатели – по корекцията на регулацията със зелени надписи и зачертавания, застрояването е наненесено с червени прекъснати линии и коти с черен цвят, матрица с устройствени показатели, указана със син цвят.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3346/2011год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването. 
252 Административно дело No 3348/2011, XVII състав Дела по ЗМСМА В.М.М.,
В.З.Г.,
П.Д.Д.,
Г.Н.П.,
П.И.П.,
И.Н.Ч.,
Б.И.И.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИСАР Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 03.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.М., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес ***, В.З.Г., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес ***, П.Д.Д., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, Г.Н.П., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, П.И.П., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, И.Н.Ч., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес ***, Б.И.И., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, всички в качеството си на общински съветници в Общински съвет – Хисаря, против Решение № 9, взето с Протокол № 2 на заседание на Общински съвет – Хисаря, проведено на 29.11.2011 г., с което е приета числеността (52 служители – държавни дейности и 14 бр. служители – дофинансиране) и структурата на Общинската администрация, съгласно Приложение № 1, считано от 01.01.2012 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3348 по описа за 2011 г. на Административен съд Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
253 Административно дело No 3354/2011, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.И.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 05.01.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.Г. *** против Заповед № 1144/ 14.11.2011 г. на Кмета на Община Карлово.
ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 3354/ 2011 г. по описа на АС – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
 
254 Административно дело No 3359/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ФАНИ 2011 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 11.01.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Фани 2011”ЕООД, гр.Пловдив,ул.”Богомил”№78, ет.6, ателие Д, подадена чрез Емил Георгиев Алексиев като пълномощник, против Акт за дерегистрация № 160991100006610 от 03.09.2011г., издаден от ТД на НАП – Пловдив, потвърден в хода на административното му обжалване с Решение № 1127/21.11.2011г. на Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив, при ЦУ на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3359/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
 
255 Административно дело No 3362/2011, II състав Други административни дела Г.Р.Г. МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 10.01.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 3362/ 2011 г. по описа на Административен Съд – Пловдив.
ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Административен съд – София-град.
Определението не подлежи на обжалване.

 
256 Административно наказателно дело (К) No 3375/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 25.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2168 от 04.11.2011г. по НАХ дело №5337 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №43849-0114093 от 02.02.2011г., издадено от директора на офис Хасково при ТД- Пловдив на НАП, с което на “Мария Виктория” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. “Георги Бенковски” №24-32-В-62, е наложена имуществена санкция в размер на 4 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
257 Административно наказателно дело (К) No 3380/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства САРС ГРУП ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 20.01.2012г.
Отменя Решение № 1971/17.10.2011 г., постановено по н.ах.д.№ 850 по описа за 2011г. на Пловдивски районен .
Вместо това постанови :
Отменя НП № 314/10/12.01.2011г. на Началника на Митница Пловдив за наложени на“САРС Груп” ЕООД, представлявано от Управителя Ангел Михайлов : имуществена санкция в размер на 277.31 лв. за нарушение на чл.234 ал.1 т.1 ЗМ; отнемане стоките – предмет на нарушението в полза на държавата и при липсата им в случая – заплащане на тяхната равностойност в размер на 3252.47 лв. на основание чл.234 ал.4 ЗМ.
Решението е окончателно.

 
258 Административно наказателно дело (К) No 3384/2011, XXI състав Наказателни касационни производства П.И.Т.   Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Определение от 04.01.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №3384/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХХІ състав.
ИЗПРАЩА жалбата на П.И.Т. ***, срещу решение №2287 от 16.11.2011г. постановено по нахд № 6380/ 2011г. на ХVІІ наказателен състав на Районен Съд – Пловдив, за произнасяне по искането за присъждане на направените по делото разноски.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
259 Частно админист. наказателно дело (К) No 3389/2011, XXIII състав Наказателни частни касационни производства ТЕ-СИМ-СИМЕОН МОРАВЕНОВ-КОМЕРС ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Определение от 24.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 27.10.2011 г., с което е прекратено производството по НАХД № 5568/ 2011 г. на Районен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 
260 Административно наказателно дело (К) No 3393/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЧЕЗАР 2008 ООД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2044 от 13.09.2011г. по НАХ дело №169 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ІІ-ри наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №КГ-829 от 06.12.2010г., издадено от председателя на ДАМТН, с което на “Чезар 2008” ООД, със седалище и адрес на управление: с. Калояново, област Пловдив, ул. “Ивайло” №26, е наложена имуществена санкция в размер на 50 000,00 лева и заплащане на разходи в размер на 95,00 лева.
Решението е окончателно.

 
261 Административно наказателно дело (К) No 3396/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ И.П.Б. Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 20.01.2012г.
Оставя в сила Решение № 2160/03.11.2011г., постановено по н.ах.д.№ 5814 по описа за 2011г. на Районен съд-Пловдив.
Решението е окончателно.

 
262 Частно админист. наказателно дело (К) No 3404/2011, XX състав Наказателни частни касационни производства ЕЛИТ-КЕМИЛ ХАСАНОВ ЕТ   Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Определение от 16.01.2012г.
ОТМЕНЯ Определение № 1648 от 24.11.2011г. постановено по н.ах.д.№ 7538/2011г., Районен съд-Пловдив, ХХІ н.състав.
ВРЪЩА делото на Районен съд - Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

 
263 Административно дело No 3421/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.К.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 27.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.К.Н., ЕГН **********,***, против заповед № 300-152 от 29.10.2003 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3421 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
264 Административно наказателно дело (К) No 3430/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства БАЧКОВО-49-ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЕТ,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
БАЧКОВО-49-ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ЕТ,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 16.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №295 от 27.10.2011г. по НАХ дело №780 по описа на Районен съд- Асеновград за 2011г., ІV-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление с №50783-0076736 от 04.07.2011г. на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което на ЕТ”Бачково-49-Димитър Василев”, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. “Княз Борис І” №8, е наложена имуществена санкция в размер на 800,00 лева.
Решението е окончателно.

 
265 Административно дело No 3434/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни ТРУД НЕТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 12.01.2012г.
Оставя без уважение жалбата на “Труд нет” ООД, със седалище и адрес на управление в с***, представлявано от управителя В.С.Х. с ЕГН ********** срещу Решение № 1189 / 06.12.2011 г. на Директора на ОУИ при ЦУ на НАП-Пловдив, с което е отказано на основание чл. 153, ал. 5 и 6 от ДОПК спиране на изпълнението на РА № 161103821 от 26.10.2011г. издаден от ТД на НАП Пловдив, ИРМ-Пазарджик.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-мо дневен срок от съобщението до страните, пред ВАС.
 
266 Административно дело No 3450/2011, XVII състав Дела по ЗМСМА В.М.М.,
В.Г.З.,
П.Д.Д.,
Г.Н.П.,
П.И.П.,
И.Н.Ч.,
Б.И.И.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИСАР Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 24.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.М., В.Г.З., П.Д.Д., Г.Н.П., П.И.П., И.Н.Ч. и Б.И.И., подадена в качеството им на общински съветници в Общински съвет – Хисаря, всички от гр. Хисаря, против решения № 4, взето с протокол № 2 на заседание на Общински съвет – Хисаря, състояло се на 29.11.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3450/2011 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
267 Административно дело No 3457/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Т.Н. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 13.01.2012г.

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.Т.Н.,***, срещу Разрешение за ползване № ДК-07-Пд-168/24.11.2011г., издадено от началник ДНСК-ЮЦР-Пловдив за обект “жилищна сграда на 4 и 5 етажа с кота корниз 14,50м. и 17,50м.”, находящ се в гр. Пловдив, УПИ VІІІ-304, кв. 658, Пета градска част с административен адрес- гр.Пловдив, ул. “Подофицер Георги Котов” № 21.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 3457/2011г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив, като процесуално недопустимо.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.


 
268 Административно дело No 3460/2011, XV състав Други административни дела Л.Д.Х. ТЕРИТОРИАЛНА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 10.01.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3460 по описа на Административен съд Пловдив за 2011г.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд -градСофия.
Определението не подлежи на обжалване.

 
269 Административно наказателно дело (К) No 3485/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕМОНА ДРИНКС ООД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.01.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2129 от 02.11.2011г. по НАХ дело №5122 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., Х-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №178 от 29.09.2010г. на началника на Митница Пловдив, с което на “Емона дринкс” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Кукленско шосе” №23, е наложена имуществена санкция в размер от 2 909,98 лева, отнети са стоките, предмет на нарушението, и е лишено от право да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец.
Решението е окончателно.

 
270 Административно дело No 3499/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни ИНВЕСТ-МГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 03.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ”Инвест -МГ”ООД, с адрес за кореспонденция: град Панагюрище, индустриален парк “Оптикоелектрон”, п.к №3, представлявано от управител Милена Спасова Стойчева, против ревизионен акт №161102687 от 22.08.2011 година, потвърден с Решение № 1119/18.11.2011 г. на директор дирекция “ОУИ” Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело№ 3499 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 година.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне

 
271 Административно дело No 3502/2011, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.П.Ч.   Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 03.01.2012г.
Прекратява производството по административно дело 3502 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 г. Изпраща делото по подсъдност нан Районен съд Пловдив. Определението не подлежи на обжалване.
 
272 Административно дело No 3521/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 13.01.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Интернационална християнска църква”, със седалище и адрес на управление, ***, представлявана от А.Г.Р. срещу мълчаливия отказ на Кмета на Община Кричим да разгледа по същество отправеното до него искане за одобряване на изменение на ПУП-ПЗР за УПИ І – 1306 от кв. 91 по плана на гр. Кричим.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 3521/2011г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив, като процесуално недопустимо.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
273 Административно дело No 3549/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЪРГОВСКА БАЗА 7 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 30.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от “ТЪРГОВСКА БАЗА 7” ЕООД – в производство по несъстоятелност, с ЕИК по БУЛСТАТ 130090225 със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул. ”Цар Иван Шишман” № 7 А, ет.2 против Ревизионен акт /РА/ № 161102748/19.09.2011г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 1203/12.12.2011г. на Директор на Д “ОУИ” – гр.Пловдив в обжалваната част относно непризнато право на данъчен кредит в размер на 383925,92 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 32151,18 лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3549 по описа за 2011г. на Административен съд – град Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.

 
274 Административно дело No 3550/2011, VII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП И.И.А. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 06.01.2012г.
ОБЯВЯВА нищожността на решение №219-ПВР/МИ от 28.12.2011г. на Общинска избирателна комисия/ОИК/ - Стамболийски, с което И.И.А. *** е отстранен временно от длъжността Кмет на Община – Стамболийски “...до получаване на заверени копия от документи, потвърждаващи истинността на случая от ПОС...”.
ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия – Стамболийски да заплати на И.И.А. *** сумата от общо 450/четиристотин и петдесет/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от обявяването му.


 
275 Административно дело No 52/2012, IX състав Други административни дела Е.М.С. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 11.01.2012г.
Прекратява производството по адм.д.№52 по описа за 2012г. Административен съд – Пловдив.
Изпраща жалба на Eвгени М.С. ЕГН ********** *** против уведомително писмо изх.№02-160-6500/9549 от 02.10.2011г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция, по която е образувано адм.дело № 52/2012г. по описа на Административен съд Пловдив ведно с : адм.д. № 11487 по описа на Административен съд-София-град за 2011г. на Върховен административен съд на Република България тричленен състав за разглеждане и разрешаване на спора за подсъдност.
Определението е окончателно.


 
276 Частно административно дело (К) No 55/2012, XXIII състав Частни касационни производства П.М.М. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Определение от 24.01.2012г.
ОТМЕНЯ Определение № 1223/ 14.11.2011 г., с което е оставена без разглеждане жалбата на П.М.М. ***, с която е поискано обявявяне нищожността на Заповед № ЗД-00-650/ 05.07.2007 г. на Областния управител на Област Пловдив, поради противоречие й с влязло в сила съдебно решение – основание по чл.177, ал.2 от АПК, и е било прекратено производството по АХД № 884/ 2011 г. на Районен съд – Карлово.
ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.


 
277 Административно дело No 82/2012, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ БОХЕМИЯ-ГРУП ООД КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 11.01.2012г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 82 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пловдив. Определението не подлежи на обжалване.
 
278 Частно административно дело No 83/2012, IX състав Частни администр. дела СИГРОТЕХ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 24.01.2012г.
ОТМЕНЯ всички съдопроизводствени действия до момента. ОТХВЪРЛЯ жалбата на“Сигротех” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул. “Васил Левски” № 212 А, с ЕИК по Булстат 115505397, представлявано от управителя Симеон Стоянов Грозлеков и съдебен адрес: гр.Пловдив, ул. “Кръстьо Пастухов” № 28, ап.4 срещу Решение № 1/03.01.2012 г. на директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
279 Частно админист. наказателно дело (К) No 107/2012, XXIII състав Наказателни частни касационни производства СПИДИ АД   Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Определение от 24.01.2012г.
ОТМЕНЯ ПРОТОКОЛНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 03.11.2011 г., с което е прекратено производството по НАХД № 5600/2011 г. на Районен съд - Пловдив.
ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 
280 Частно админист. наказателно дело (К) No 121/2012, XXIII състав Наказателни частни касационни производства ЛЮК 82-ТОДОР НИКОЛАЕВ ЕТ   Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Определение от 17.01.2012г.
Оставя в сила протоколно определение от 13.12.2011г. постановено по н.ах.д.№ 7507/2011г., Районен съд-Пловдив.
Определението е окончателно.

 
281 Частно административно дело No 139/2012, XIII състав Частни администр. дела Я.А.А. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 23.01.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на Я.А.А., ЕГН **********,*** против Акт изх. № ТЗ-329#2/16.12.2011г. за прекратяване на административното производство по жалба вх. № ТЗ-329#1/07.12.2011г. издаден от Директора на ТП на НОИ/РУ”СО”/ гр. Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 
282 Частно административно дело No 141/2012, XV състав Частни администр. дела БОР-45-ТОДОР ДРАЕВ ЛОРА МЕТОДИЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 20.01.2012г.
ОТМЕНЯ Решение 1256 от 23.12.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” –Пловдив.
СПИРА изпълнението на Ревизионен акт № 131104414 от 14.11.2011г., издаден от Веселина Георгиева Господинова на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, ИРМ-Хасково, в обжалваната част, с която са установени публични задължения в общ размер ведно с лихвите към датата на неговото издаване: 12603.99лв. до окончателното решаване на спора за законосъобразността на акта.
Определението не подлежи на обжалване.

 
283 Административно дело No 184/2012, IV състав Други административни дела С.И.Т. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 23.01.2012г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 184 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София град.
Определението не подлежи на обжалване.
 
284 Частно админист. наказателно дело (К) No 221/2012, XXI състав Наказателни частни касационни производства Ц.Н.Й.   Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 25.01.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧКНАХД №221/2012г. по описа на Адми-нистративен Съд – Пловдив ХХІ състав.
ИЗПРАЩА частната касационна жалба на Ц.Н.Й. *** срещу разпореждане от 03.01.2012г. по НАХД №8857/2011г. на Районен Съд – Пловдив ХVІІ н. състав за администрирането и.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
285 Административно дело No 243/2012, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.А.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 23.01.2012г.
ПОВДИГА спор за подсъдност с Районен съд-Пловдив пред Върховния административен съд на Република България, относно жалбата на Р.А.А., Атанаска Павлова Авджиева и Емилия Павлова Атанасова против Заповед № ЗД-00-198 от 18.11.2011г. на Областен управител на Пловдив.
Делото да се изпрати по компетентност за разрешаване на спора за подсъдност на Върховния административен съд.
Определението не подлежи на обжалване.

 
286 Административно дело No 258/2012, VII състав Дела по КСО В.Р.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 25.01.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №258/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.
ИЗПРАЩА преписката на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив за отпочване на производство по чл.62 ал.2 АПК за поправка на очевидна фактическа грешка в оспореното по съдебен ред негово решение №486 от 27. 12.2011г., с което е оставена без уважение жалбата на В.Р.П. *** срещу разпореждане от 07.10.2011г. на Ръководител “ПО” при същото поделение на ТП на НОИ.

 
287 Административно дело No 269/2012, XV състав Други административни дела Н.А.Т. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 26.01.2012г.
Повдига спор за подсъдност между Административен съд Пловдив и Административен съд София-град, относно това кой е компетентният съд да се произнесе по жалбата на н.А.Т. ***2-160-6500/8250 от 22.12.11 г. в ДФ "Земеделие" Разплащателна агенция срещу Уведомително писмо с УНР 198477 с изх. № 02-160-6500/8250 от 02.10.11 г. на Изпълнителния директор на ДФ "Земеделие". Прекратява произвоството по адм.д. № 269/2012 г. по описа на Административен съд-Пловдив. Изпраща делото на ВАС за решаване на спора за подсъдност. Определението не подлежи на обжалване.
 
288 Административно дело No 277/2012, XI състав Дела по КТ ЮПИТЕР МЕТАЛ ООД   Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 26.01.2012г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело № 277/2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Административен съд София - град.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.