АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.02.2012г. до 29.02.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1286/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни С.Т.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 13.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.К., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, против Ревизионен акт № 260900055/08.05.2009 г., издаден от В.Г.Г. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 447/02.07.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./, както следва: за 2002 г. в размер на 23540,37 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 18928,46 лв.; за 2003 г. в размер на 8932,24 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 6036,75лв.; за 2004 г. в размер на 221569,62 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 121860,83 лв.; за 2006 г. в размер на 10775,46 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 3162,96 лв. и относно определени данъчни задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ, както следва: за 2007 г. в размер на 8152,63 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 1251,81 лв.
ОСЪЖДА С.Т.К., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 8934,23 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
2 Административно дело No 1391/2009, V състав Дела по КСО В.А.Ц. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 27.02.2012г.
ОТМЕНЯ определението с което е даден ход на делото по същество в съдебното заседание на 30.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.Ц. с ЕГН **********,*** против Решение № 147/ 10.07.2009 г. на Директора на ТП "НОИ” – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му срещу Разпореждане № ********** /09. 04. 2009г. на Ръководител ”ПО” при РУ ”СО” - Пловдив.
ОСЪЖДА В.А.Ц. с ЕГН **********,*** да заплати на Директора на ТП "НОИ” – Пловдив съдебни разноски в размер на 150 / сто и петдесет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1391/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
3 Административно дело No 1768/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни В.А.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 03.02.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 1604309/24.01.2007г., издаден от Галина Стянова Гешева – старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с решение № 283/22.03.2007г. на Директор Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите в частта за разликата над установения на В.А.Д., ЕГН ********** действащ в качеството му на ЕТ “ЛЕДА - В.Д.” с ЕИК по БУЛСТАТ 115650108, от гр.Карлово, ул. “Ген. Карцов”, № 2, ап.9, размер на данъка по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2005г. от 76 801, 29 лв. до установения от органите по приходите размер от 92 101, 03 лв. и за прилежащите лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета за разликата над установения размер от 7 014, 01 лв. до установения от органите по приходите размер от 8 444,97 лв., и за разликата над установения размер на ДДС от 68 507, 00 лв. за данъчни периоди м.03.2005г., м.05.2005г., м.07.2005г.,м.09.2005г., м.10.2005г.,м.11.2005г. и м.12.2005г., до установения от органите по приходите размер от 81 608, 00 лв. за тези периоди, и за прилежащите лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета, за разликата над установения размер от 11 145,35 лв. за данъчни периоди м.03.2005г., м.05.2005г., м.07.2005г.,м.09.2005г., м.10.2005г.,м.11.2005г. и м.12.2005г., до установения от органите по приходите размер от 18 240,09 лв. за тези периоди, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на В.А.Д., ЕГН ********** действащ в качеството му на ЕТ “ЛЕДА - В.Д.”, ЕИК по БУЛСТАТ 115650108 от гр.Карлово, ул. “Ген. Карцов”, № 2, ап.9, сумата от 980 (деветстотин и осемдесет) лева, съставляваща сторените разноски по производството, съразмерно на уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА В.А.Д., ЕГН ********** действащ в качеството му на ЕТ “ЛЕДА - В.Д.”, ЕИК по БУЛСТАТ 115650108 от гр.Карлово, ул. “Ген. Карцов”, № 2, ап.9, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив сумата от 3 719,36 (три хиляди седемстотин и деветнадесет и 0.36) лева, съставляваща сторените разноски по производството, съразмерно на отхвърлената част от жалбата.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му. 
4 Административно дело No 2281/2009, V състав Дела по ЗДС ТЕКИН ИНДЖЕ ЕТ РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 15.02.2012г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на делото по същество в съдебното заседание на 16.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Л.И. като ЕТ”Т.И.” със седалище и адрес на управление в курортен комплекс *** Чепеларе срещу Заповед № 2558 от 04.12.2009г. на Ректора на МУ – Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ ”Т.И.” да заплати на Медицински университет Пловдив, направените съдебни разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2281/2009г. по описа на Административен Съд – Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
5 Административно дело No 307/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР О.Г.Б. РДНСК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 29.02.2012г.
ПОПРАВЯ допуснатата ОФГ в решението по адм.дело № 307 по описа на АС-Пловдив за 2010 година, като в решението вместо Заповед № ДК-02-32/23.10.2010 г. на Началника на РДНСК-Пловдив ДА СЕ ЧЕТЕ "Заповед № ДК-02-32/23.10.2009 г. на Началника на РДНСК-Пловдив". Решението не подлежи на обжалване чл. 175 ал.2 от АПК и чл. 215 ал. 7 от ЗУТ.
 
6 Административно дело No 615/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни НИКОЛИНА АЛЕНДАРОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 21.02.2012г.
ДОПУСКА поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 1488 от 28.09.2011г., постановено по адм. № 615/2010г., по описа на Административен съд - Пловдив, ХІІІ състав, като вместо изписания в мотивната и диспозитивната част на съдебното решение (л. 1428 и л. 1435 гръб по делото) текст “РА № 2409007357/30.12.2010г.” следва да се чете “РА № 240900735/30.12.2010г.”
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
7 Административно дело No 759/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни БАРБАРОС-МАСАГЕТ ТАБАКО ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 17.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Барбарос-Масагет табако инвест" ООД със седалище в Асеновград и адрес на управление ул."Сини връх" №42, Булстат: 825218317, представлявано от М.М.А. и от М.К., срещу Ревизионен акт № 160901662/15.01.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 188/19.03.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА "Барбарос-Масагет табако инвест" ООД със седалище в Асеновград и адрес на управление ул."Сини връх" №42, Булстат: 825218317, представлявано от М.М.А. и от М.К., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 4793.26 лв. (четири хиляди седемстотин деветдесет и три лева и 26 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
8 Административно дело No 889/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИСТА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 08.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЕЛИСТА” ООД с ЕИК 115879787, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” № 56, ет. 3, ап. 11 срещу Ревизионен акт /РА/ № 160901592/02.02.2010 г., издаден от Тодор Петков Кабашки – ст. инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 229/07.04.2010 г. на директора Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА, с която за д. периоди юли и август 2006 г. е отказан право на данъчен кредит общо в размер на 21 320 лв. по фактури издадени от “СТРОЙКАМ” ООД и са начислени лихви за забава в размер на 10 066,05 лв.
ОСЪЖДА “ЕЛИСТА” ООД с ЕИК 115879787, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” № 56, ет. 3, ап. 11 да заплати на Дирекция “ОУИ”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1 077,72 лв./хиляда седемдесет и седем лева и 72 ст./ разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
9 Административно дело No 1239/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни МХГГ EООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение (второ) от 09.02.2012г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 1811 от 08.11.2011 г., постановено по административно дело № 1239 на Пловдивския административен съд за 2010 г., като навсякъде в диспозитива
ВМЕСТО: "МХГТ" ЕООД, Булстат: 160104353,
ДА СЕ ЧЕТЕ: "МХГГ" ЕООД, Булстат: 160104353.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
10 Административно дело No 1354/2010, VIII състав Други административни дела МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 20.02.2012г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка поради неточност в Решение №1852 от 29.12.2010г. по административно дело №1354 по описа на съда за 2010г., като в диспозитива на решението, вместо
“ИЗПРАЩА преписката на изпълнителния директор на Агенция “Пътна инфраструктура” за решаване на въпроса по същество“, да се чете:
“ИЗПРАЩА преписката на Управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура” за решаване на въпроса по същество“.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка поради неточност в Решение №1852 от 29.12.2010г. по административно дело №1354 по описа на съда за 2010г., като в диспозитива на решението да се чете също:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на “Международен панаир Пловдив” АД за обявяване нищожността на указаното в писмо с Изх.№909 от 09.06.2010г. премахване в срок до 16.06.2010г. на рекламните съоръжения, разположени на автомагистрала “Тракия” км.107+790 вляво и км.116+460 вдясно.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
11 Административно дело No 1921/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТВ САТ КОМ ЕООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 27.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ТВ САТ КОМ" ЕООД - Пловдив против Удостоверение № 84/25.08.10 г. на главния архитект на Община Пловдив за въвеждане в експлоатация на строеж IV-та категория "Кабелна мрежа "АТВ САТ" ЕООД, район "Централен, гр. Пловдив, издадено по заявление на "АТВ САТ" ЕООД с вх. № 10ф6007/24.08.10 г.
Решението е окончателно – чл.215, ал.7 от ЗУТ.

 
12 Административно дело No 1962/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 06.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1370/ 13.08.2010 г. на Началника на Митница Пловдив, с което се коригира ЕАД № 07BG003007H0017175/20071009 г. и са променени стойностите в кл.22 "Валута и обща фактурна стойност", кл.42 "Цена на стоката", кл.45 "Уточняване", кл.46 "Статистическа стойност" и кл.47 "Изчисляване на вземанията", като на "Кастел Експорт" ООД, са определени за доплащане ДДС в размер на 4515,24 лв. ведно с лихва за периода от 09.10.2007 г. до 30.07.2010 г. в размер на 1677,96 лв.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
13 Административно дело No 2293/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДОКС-КД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 09.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ДОКС - КД” ЕООД, ЕИК 115022046, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. “Драгоман” № 10, представлявано от К.С.Д. - управител, против Ревизионен акт № 161001354/06.08.2010 г., издаден от Татяна Димова Апостолова – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 730/30.09.2010 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, в обжалваната част, с която на жалбоподателя не е признат данъчен кредит за м.01.2010 г. в размер на 16 588 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 385.08 лв.
ОСЪЖДА “ДОКС - КД” ЕООД, ЕИК 115022046, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. “Драгоман” № 10, представлявано от К.С.Д. – управител, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 789.46 /седемстотин осемдесет и девет и 0.46/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
14 Административно дело No 2370/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни МАРИГОЛД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 22.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МАРИГОЛД” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Х. бул.****, представлявано от управителя С.П.С., против Ревизионен акт № 261001043/30.06.2010г., издаден от М.Т. – старши инспектор по приходите в Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, ИРМ Хасково, в потвърдената с Решение № 693/13.09.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП част, относно непризнат данъчен кредит в общ размер на 132 728.21лв., ведно с прилежащите лихви в общ размер на 26 419.44лв.
ОСЪЖДА „МАРИГОЛД” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Х. бул.****, представлявано от управителя С.П.С. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 3 632,95лв. (три хиляди шестстотин тридесет и два лева и деветдесет и пет стотинки), равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.


 
15 Административно дело No 2435/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни СИМ-КО-КОСТАДИН ИВАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 22.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К. С. И., ЕГН **********, в качеството му на , ЕИК *** против Ревизионен акт № 091001833/30.08.2010г., издаден от Никола Светозаров Чанев на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с решение № 797 от 01.11.2010 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който са установени публични задължения както следва: данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 614,91лв. и прилежаща лихва в размер на 90,75лв. и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 13144,37лв. и прилежаща лихва в размер на 453,58лв като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА К. С. И., ЕГН ****, в качеството му на , ЕИК **** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата в размер на 736лв. (седемстотин тридесет и шест лева), равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
16 Административно дело No 2604/2010, XII състав Искове за обезщетение Д.Д.С.,
С.В.А.
ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 21.02.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 24.11.2011г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявената от Таня Т.Ч. – земеделски производител с адрес гр.****, ул.”***” № */починала на 07.08.2011г. в хода на процеса/ и поддържана от нейните правоприемници ищците Д.Д.С. *** и С.В.А. *** искова претенция с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу ответника Държавен фонд “Земеделие с адрес на управление гр.София, бул.“Цар Борис ІІІ” № 136, представляван от Изпълнителния директор Светослав Симеонов за заплащане на сумата от общо 280 000 / двеста и осемдесет хиляди / лева, представляваща причинени имуществени вреди, изразяващи се в извършени от Ч. разходи по създадения 40 декаров лозов масив поради неизплатената, но полагащата се според ищците финансова помощ, съгласно заявление за подпомагане по Мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2604 по описа за 2010 г. на Административен съд - гр.Пловдив.
ОСЪЖДА Д.Д.С. *** и С.В.А. ***, да заплатят, на ответника Държавен фонд “Земеделие” с адрес гр.София, бул.“Цар Борис ІІІ” № 136, представляван от Изпълнителния директор Светослав Симеонов сумата от 150/ сто и петдесет/ лева, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
17 Административно дело No 2763/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни КИКИТО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 29.02.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 161001968/30.09.2010г., издаден от Л.Б.Е. - инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 834 от 17.11.2010 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в обжалваната част относно непризнато право на данъчен кредит на “Кикито” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.М.Ч. в общ размер на 9 392,53 лв. по данъчни фактури както следва : данъчна фактура № 6200004222/03.06.2009г., издадена от “В и К” ЕООД – Стара Загора, данъчна фактура № 726/10.09.2009г., издадена от “А Груп” ЕООД – гр.Казанлък, данъчна фактура № 1/14.09.2009г., издадена от “Асклепий” ООД – гр.Казанлък
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “Кикито” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Д.М.Ч. сумата от 1300 / хиляда и триста / лева, разноски по делото.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
18 Административно дело No 2780/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Г.П.,
Л.Б.М.,
ДЖЕМ И ДЖЕМ ООД
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 21.02.2012г.
Отменя Решение на Общински съвет-Пловдив № 419/04.11.2010г., в частта за предвиденото застрояване и улична регулация по отношение на: ПИ с идентификатор 533.210 по КККР, одобрена със заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК, НТП-за друг вид застрояване, за който е отреден УПИ V – за ЖС и общ.обсл.дейности; ПИ с идентификатор 533.214 - изцяло за обслужваща улица VI А клас ; ПИ с ИД 533.221 по КККР-НТП-за др. вид застрояване, за който е отреден УПИ V – за ЖС и общ.обсл. дейности; ПИ с ИД 533.203 по КККР, за който е отреден УПИ VIII – за производство на плодово-захарни консерви.
Връща преписката на ОбС – Пловдив за ново произнасяне при съобразяване с указанията в мотивната част на съдебното решение в обхвата на спорните ПИ.
Осъжда Общински съвет - Пловдив да заплати на А. Г.П.-***, Л. Б. М.-*** и “Джем и Джем” ООД - гр.Пловдив, представлявано от Стойко М.Кирковски сумата от общо 4020.00 лв., представляващи съдебно-деловодни разноски.
Заличава Община Пловдив, В.Г.В. *** и В.П.Л. *** като заинтересовани страни по делото и прекратява съдебното производство спрямо същите.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.
В прекратителната част обжалването е в 7-дневен срок от съобщението за постановяване на съдебния акт.

 
19 Административно дело No 2818/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ФЛЕКСИБЪЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 28.02.2012г.
ИЗМЕНЯ ревизионен акт № 241002674/ 04.10.2010 г., издаден от Д.Г.К. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция - Пловдив, офис - Стара Загора, потвърден с Решение № 877/ 02.12.2010 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който акт на “ФЛЕКСИБЪЛ” ЕООД – гр. Пловдив, с Булстат *** със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Н.Е.Т., в частта относно допълнително начисления ДДС, като намалява същия за разликата над 23333,34 лв., ведно с прилежащите лихви до пълния размер от 28000лв. ведно с прилежащите лихви.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ФЛЕКСИБЪЛ” ЕООД – гр. Пловдив, с Булстат *** със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Н.Е.Т., против ревизионен акт № 241002674/ 04.10.2010 г., издаден от Д.Г.К. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция - Пловдив, офис - Стара Загора, потвърден с Решение № 877/ 02.12.2010 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, в частта, в която на жалбоподателя не е признат данъчен кредит в размер на 44670лв. и са определени лихви.
ОСЪЖДА “ФЛЕКСИБЪЛ” ЕООД – гр. Пловдив, с Булстат *** със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Н.Е.Т., да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1160 /хиляда сто шестдесет/ лева, представляваща съответната равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на “ФЛЕКСИБЪЛ” ЕООД – гр. Пловдив, с Булстат *** със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Н.Е.Т., сумата от 175 /сто седемдесет и пет/ лева, представляващи разноски и адвокатско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
 
20 Административно дело No 2834/2010, I състав Дела по КТ ТРАКИЯ ГРУП 7 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 21.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “ТРАКИЯ ГРУП 7” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “З.Б.” № 27, № 27, ет.2, ап.4 чрез Управителя С.Н. против Постановление № 62 от 06.12.2010 г. за обявяване съществуването на трудово правоотношение издадено от П.Н.иколова Николова, на длъжност мл. инспектор в Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив с което е обявено съществуването на трудово правоотношение между Г.Д.Р. ***, изпълняващо длъжността “застрахователен посредник” в офис намиращ се в гр. Пловдив, на ул. “З.Б.” № 27, ет.2, ап.4 и “ТРАКИЯ ГРУП 7” ЕООД, гр. Пловдив и на основание чл. 405а, ал.4 от КТ е дадено предписание, работодателя да предложи на Г.Р., сключване на трудов договор.
ОСЪЖДА “ТРАКИЯ ГРУП 7” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “З.Б.” № 27, № 27, ет.2, ап.4 да заплати на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив сумата от 150.00лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
21 Административно дело No 19/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЕСКОМПАКТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 02.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”ЛЕСКОМПАКТ”ООД, със седалище и адрес на управление гр.Крумовград, ул.“Съединение”№45 против Ревизионен акт /РА/ № 091002122 от 13.10.2010г., издаден от Красимира Георгиева Делчева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, офис Кърджали, потвърден с Решение №907 от 14.12.2010г. Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, с който на дружеството са определени допълнителни задължения по корпоративен данък за 2006г. в размер на 8 484,89 лева, ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 3 995,78 лева, за 2007г. в размер на 4 558,80 лева, ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 1 330,60 лева и за 2008г. в размер на 5 789,80 лева, ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 799,90 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ”ЛЕСКОМПАКТ”ООД, със седалище и адрес на управление гр. Крумовград, ул.“Съединение”№45 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 949,20/деветстотин четиридесет и девет лева и двадесет стотинки/ разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
22 Административно дело No 166/2011, XVII състав Други административни дела Д-Р ВЕНЕТА МИНЧЕВА-АИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 17.02.2012г.
ОТМЕНЯ Писмена покана с изх. № 16-0358/27.12.2010 г. на Директора на РЗОК гр. Пловдив, издадена на ЕТ “Д-р Венета Минчева - АИППМП”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Георги Кондолов” № 43 А, ет. 1.
ИЗПРАЩА административната преписка на Директора на РЗОК гр. Пловдив за ново произнасяне при съблюдаване на указанията по тълкуване и прилагане на закона дадени в настоящото решение.
ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – гр. Пловдив, да заплати на ЕТ “Д-р Венета Минчева - АИППМП”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Георги Кондолов” № 43 А, ет. 1, сумата в размер на 50 лв. (петдесет лева), представляваща заплатената държавна такса.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
23 Административно дело No 196/2011, X състав Дела по КСО Й.П.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 01.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Йордана П.Б.,***, срещу Решение №374 от 03.01.2011 година на Директора на ТП на НОИ град Пловдив и потвърденото с него Разпореждане №К-60355 от 24.11.2010 година на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУ“СО” град Пловдив.
ОСЪЖДА Йордана П.Б.,***, да заплати на Директора на ТП на НОИ град Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв./сто и петдесет лева/.
Решението е подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
24 Административно дело No 203/2011, XVI състав Други административни дела Д-Р АТАНАС ПЕТРОВ АИППМП ЕТ РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 09.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ "Д-р А.П. – АИППМП" със седалище в *** и адрес на управление ***, против Писмена покана изх.№ 16-0226/27.12.2010 г., издадена от Директора на РЗОК – Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ "Д-р А.П. – АИППМП" със седалище в *** и адрес на управление ***, да заплати на РЗОК – Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 474,87 лв. (четиристотин седемдесет и четири лева и 87 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
25 Административно дело No 218/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОСЕЛЕКТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 22.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АГРОСТЕЛЕКТ” ООД, ЕИК 126638228, със седалище и адрес на управление гр.Димитровград, ул. “Димитър Благоев”, бл. 1, ет. 2 представлявано от управителя Николай Стефанов Даскалов срещу РА № 16251000121/22.10.2010 г., издаден от Красимира Ангелова Бибова – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив в потвърдената с решение №5/03.01.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив ЧАСТ, с която за данъчен период м. декември 2009 г. на жалбоподателя не е признат право на данъчен кредит по издадена от “ЕМУ” АД, гр. Търговище фактура № 2492/07.12.2009 г. в размер на 279 067,49 лв., ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 30 320,96 лв.
ОСЪЖДА “АГРОСТЕЛЕКТ” ООД, ЕИК 126638228, със седалище и адрес на управление гр.Димитровград, ул. “Димитър Благоев”, бл. 1, ет. 2 представлявано от управителя Николай Стефанов Даскалов, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив сумата от 6637,77 лв. (шест хиляди и шестстотин тридесет и седем лева и 77 стотинки) – разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
26 Административно дело No 226/2011, I състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.П.Ч. ОБЩИНА РАКОВСКИ,
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 22.02.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на К. *** срещу Заповед № АБ-101 от 05.12.2001г. на Кмета на Община Раковски, обл. Пловдив, с която е одобрен кадастрален план със съответния разписен списък и застроителен план и регулационен план на с. Болярино, в частта и по отношение на урегулирани поземлени имоти (парцели): № І-408, ІІІ-410, ІІ-409, І-410, V-407, VІ-405, VІІІ-403 и ІХ-406, всички от кв. 55 по регулационния план на селото, в частта й с която се иска отмяна на административния акт като незаконосъобразен.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 226 по описа на Административен съд гр. Пловдив, в частта му по жалбата на К. *** срещу Заповед № АБ-101 от 05.12.2001г. на Кмета на Община Раковски, обл. Пловдив, с която е одобрен кадастрален план със съответния разписен списък и застроителен план и регулационен план на с. Болярино, в частта и по отношение на урегулирани поземлени имоти (парцели): № І-408, ІІІ-410, ІІ-409, І-410, V-407, VІ-405, VІІІ-403 и ІХ-406, всички от кв. 55 по регулационния план на селото, в частта й с която се иска отмяна на административния акт като незаконосъобразен.
В тази част решението има характер на определение и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на К. *** срещу Заповед № АБ-101 от 05.12.2001г. на Кмета на Община Раковски, обл. Пловдив, с която е одобрен кадастрален план със съответния разписен списък и застроителен план и регулационен план на с. Болярино, в частта и по отношение на урегулирани поземлени имоти (парцели): № І-408, ІІІ-410, ІІ-409, І-410, V-407, VІ-405, VІІІ-403 и ІХ-406, всички от кв. 55 по регулационния план на селото, в частта му с която се иска обявяване на НИЩОЖНОСТ на административния акт.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
27 Административно дело No 301/2011, XII състав Други административни дела АСМП-МЦ КАПАНА АД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 07.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Амбулатория за специализирана извънболнична помощ - Медицински център “Капана”” АД, ЕИК 115312715, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Христо Дюкмеджиев” № 32 представлявано от управителя д-р Лидия Людмилова Спасова против Писмена покана изх. № 16-0705/06.01.2011 г. издадена от Директора на РЗОК – Пловдив.
ОСЪЖДА “Амбулатория за специализирана извънболнична помощ -Медицински център Капана” АД, ЕИК 115312715, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Христо Дюкмеджиев” № 32 да заплати на РЗОК – Пловдив, сумата в размер на 520 лв. /петстотин и двадесет лева/, представляваща разноски по производството.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
28 Административно дело No 347/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни АРТ МЕДИЯ-ХАУС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 09.02.2012г.
Оставя без уважение искането за спиране на съдебното производство.
Оставя без разглеждане жалбата на “Арт Медия Хаус” ЕООД, седалище/адрес на управление – гр.Стара Загора, кв.”Три чучура”, бл.56, вх.А, ет.7, ап.128, против РА № 241003131/11.11.2010г., потвърден с Решение № 31/14.01.2011г.
Прекратява производството по адм.д.№ 347/2011г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
29 Административно дело No 396/2011, X състав Други административни дела Д-Р АНАТОЛИЙ ИВАНОВ-ИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 13.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.И., действащ като едноличен търговец с фирма – ЕТ ”Д-р Анатолий И. - ИППМП”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК “Тракия” бл. № 43, вх. “Г”, ет. 4, ап. 20, с ЕИК 115535604, против Писмена покана № 16-0909 от 17.12.2010 г. на Директора на РЗОК, с която адресата е поканен да внесе доброволно на НЗОК сумата в размер на 1 474.30лв. /хиляда четиристотин седемдесет и четири лева и тридесет стотинки/, представляваща превишение на определените от Касата регулативни стандарти за медико - диагностични дейности за ІІІ-то и ІV-то тримесечие на 2009 година, в частта направления за медико – диагностична дейност – бл. МЗ – НЗОК № 4 и сумата в размер на 3 484.07лв. /три хиляди четиристотин осемдесет и четири лева и седем стотинки/, представляваща превишение на определения от Касата регулативен стандарт за медико – диагностични дейности за І-во и ІІ-ро тримесечие на 2010 година, в частта на направления за медико- диагностична дейност – бл. МЗ – НЗОК № 4.
ОСЪЖДА А.С.И., действащ като едноличен търговец с фирма – ЕТ ”Д-р Анатолий И. - ИППМП”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК “Тракия” бл. № 43, вх. “Г”, ет. 4, ап. 20, с ЕИК 115535604, да заплати на РЗОК Пловдив направените разноски в общ размер на 300лв. (триста лева).
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
30 Административно дело No 407/2011, XII състав Други административни дела ДКЦ-7-ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 22.02.2012г.
ОТМЕНЯ Писмена покана изх. № 16-0920/12.01.2011г. издадена от Директора на РЗОК – Пловдив за твърдени като неправомерно получени от “Диагностично-консултативен център - VІІ – Пловдив, Район Южен” ЕООД, гр. Пловдив, ул. “Тодор Александров” № 16 представлявано от управителя Светослав Стефанов Божилов суми общо в размер на 9770,60 лв. поради надвишаване на регулативните стандарти /РС/ за първото тримесечие на 2009 г., в частта направления за консултация или за провеждане на съвместно лечение (бл. МЗ-НЗОК № 3) и в частта направления за медико - диагностична дейност(бл. МЗ-НЗОК № 4).
ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул.”Христо Чернопеев” № 14, представлявана от Дирекора Костадин Николов Маламов да заплати на “Диагностично-консултативен център - VІІ – Пловдив, Район Южен” ЕООД, гр. Пловдив, ул. “Тодор Александров” № 16, представлявано от управителя Светослав Стефанов Божилов сумата в размер на 1450 лв. (хиляда четиристотин и петдесет лева), съставляваща сторените разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
31 Административно дело No 519/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.К.М. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 17.02.2012г.
Прекратява производството по делото спрямо заинтересуваното лице Х.И.Ш..
Отхвърля жалбата на П.К.М.,*** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-29 от 20.01.2011г. на Началника на РДНСК-ЮЦР-Пловдив.
Осъжда П.К.М.,*** да заплати на РДНСК-ЮЦР-Пловдив съдебни разноски в размер на 150 / сто и петдесет / лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
32 Административно дело No 552/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 10.02.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация № 1 от 31.03.2009г. на Началник “МДТ” при Община Стамболийски- А.П., потвърден с административен акт, обективиран в писмо с изх. № 1000 от 12.05.2009г. на Кмета на Община Стамболийски, в частта за установен данък недвижими имоти за сграда по РП на гр. Стамболийски, състояща се от 348 кв.м, с местонахождение парцел ІІ-БНБ-поща, ОБНС, търговия в кв. 41, с адрес: гр. Стамболийски, ул. “Осми март” № 3 в частта за 2004г., с която са определени главница 365.40лв. и лихва 229.64лв. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Община Стамболийски да заплати в полза на Областна администрация-Пловдив сумата в размер от 88.16лв./осемдесет и осем лева.16ст./
ОСЪЖДА Областна администрация на Област Пловдив да заплати в полза на Община Стамболийски сумата в размер от 265.49лв. /двеста шестдесет и пет лева. 49ст/
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
33 Административно дело No 626/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ХРД ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 08.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ХРД Ойл” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. “Сан Стефано” №26, вх.”Б”, ап.1, против Ревизионен акт с №26100700 от 22.11.2010г., издаден от Ася Младенова Котетерова- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ гр. Хасково, на НАП, поправен с РА №Р-1100358 от 07.01.2011г., потвърден с Решение №143 от 15.02.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който о на дружеството е отказано правото на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 962 003,83 лв., допълнително е начислен ДДС в размер на 71 428,08 лв., начислени са лихви за ДДС в размер на 297 885,24 лв.; допълнително е начислен корпоративен данък по ЗКПО за 2007г. в размер на 28 748,29 лв. и прилежащи лихви върху тази сума от 9 702,47 лв.; допълнително е начислен корпоративен данък по ЗКПО за 2008г. в размер на 20 804,36 лв. и прилежащи лихви върху тази сума от 3 798,50 лв.
ОСЪЖДА “ХРД Ойл” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, бул. “Сан Стефано” №26, вх.”Б”, ап.1, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 27 617,42 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
34 Административно дело No 685/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни АРНОУД-3-БИРОЛ АХМЕД ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 10.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”Арноуд-3-Бирол Ахмед”, гр.*****, ул.”*****” № 6, против РА № 211003581/20.12.2010 г., издаден от В.В.П. – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-Смолян, потвърден с Решение №170/21.02.2011 г. на Директора на Дирекция”ОУИ” при НАП-Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ”Арноуд-3-Бирол Ахмед”, гр.*****, ул.”*****” № 6 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 2 126,58 лв. /две хиляди сто двадесет и шест лева и петдесет и осем стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
35 Административно дело No 738/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни БИГ-БЕСТ-ТЕКСТИЛ-ТРЕЙДИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 02.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Биг-Бест-Текстил Трейдинг” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. **, кв. ** №*, вх.”*”, ет.*, ап.*, против частта от Ревизионен акт с №1300-885 от 28.12.2007г., издаден от Недялка Атанасова Ангелова- главен инспектор по приходите в ТД- Пазарджик на НАП, поправен с РА с №800010 от 14.01.2008г., потвърден и изменен с Решение №185 от 10.03.2008г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя е допълнително определен корпоративен данък по ЗКПО, отм. за 2005г. в размер на 151 782,56 лв., ведно с прилежащи лихви върху тази сума в размер на 36 084,25 лв.
ОСЪЖДА “Биг-Бест-Текстил Трейдинг” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. **, кв. ** №*, вх.”*”, ет.*, ап.*, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 4 573,07 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
36 Административно дело No 744/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ГАРАНТ СИСИ-КОСТУРСКИ И СИЕ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 20.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СД”Гарант Сиси-Костурски и Сие” със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”***”№5 , ет.17, ап.82, чрез адв.Г., против РА № 161003036/22.11.2010 г., изд. от Р.Б.Т.-гл.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 106/03.02.2011 г. на Директора на Д”ОУИ”-Пловдив.ОСЪЖДА СД”Гарант Сиси-Костурски и Сие” със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”***”№5 , ет.17, ап.82 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1 178.28 лева (хиляда сто седемдесет и осем лева и двадесет и осем стотинки), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
37 Административно дело No 789/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни С.С.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 10.02.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261003766/29.12.2010г., издаден от П.Т. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с Решение №148/15.02.2011г. на Директор Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП, в ЧАСТТА относно установените на С.С.Х. *** – А – 9 задължения за данък по чл.35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2004г. в размер на 6 693 лева, ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 4 879,56 лева, за данък по чл.35 ЗОДФЛ(отм.) за 2005г. в размер на 2 654 лева, ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 1 607,90 лева и за данък по чл.35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006г. за разликата над 2 247,25 лева до пълния размер на данъка – 5 371,70 лева, ведно с прилежащите лихви за забава за сумата над 1 062 лева до пълния размер на прилежащите лихви – 2 538,55 лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА С.С.Х. *** – А – 9 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 76,62 лева (седемдесет и шест лева и шестдесет и две стотинки) разноски по делото, по съразмерност и компенсация.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
38 Административно дело No 862/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 14.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 513/14.03.2011 г., на Началника на Митница Пловдив, с което е определени за доплащане по ЕАД № 10BG003000H0176100 от 08.11.2010 г. ДДС в размер на 346,48 лв. ведно със законната дължима на основание чл. 232, § 1, б. “б” от Регламент /ЕИО/.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/ разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
39 Административно дело No 869/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 13.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за промяна на митническа стойност № 474/10.03.2011 г., на Началника на Митница Пловдив, с което е определени за доплащане по ЕАД № 10BG003000H0176186 от 08.11.2010 г. ДДС в размер на 707,43 лв. ведно със законната дължима на основание чл. 232, § 1, б. “б” от Регламент /ЕИО/.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/ разноски по делото.Препис от решението да бъде изпратено на страните.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
40 Административно дело No 874/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 06.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 480 от 10.03.2011г. на Началника на Митница Пловдив.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “****” №168, сумата от 480лв. /четиристотин и осемдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 
41 Административно дело No 892/2011, XVII състав Дела по КСО С.Х.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 02.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 85/14.03.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № **********/04.02.2010 г. на Ръководител на отдел “Пенсии” в ТП на НОИ – Пловдив, с което на С.Х.Д. е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО.
ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, за ново произнасяне по заявления за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст вх. № МП-65197/06.10.2010 г. по описа на РУСО гр. Пловдив, подадено от С.Х.Д., при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закон.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, да заплати на С.Х.Д., ЕГН **********,***, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща сторените от последната разноски по производството.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
42 Административно дело No 962/2011, V състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.К.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 23.02.2012г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на делото по същество в съдебното заседание на 30.01.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.Н. *** срещу мълчалив отказ на Директора на ОД "Земеделие" гр. Пловдив, обективиран в писмо изх. № 16-00-1731/18.08.2009 г., да се произнесе по нейно искане с вх. № 94-1446/ 16.05.2009 г. на МЗХ за преработка по реда на чл. 17, ал. 8 от ЗСПЗЗ и чл. 26 от ППЗСПЗЗ на влезлия в сила план за земеразделяне и одобрената карта на съществуващите или възстановими на терена стари реални граници по отношение на нива с площ от 5.00 дка, в землището на гр. Пловдив, м. "Ландос" поради наличието на явна фактическа грешка.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 962/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
43 Административно дело No 964/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.В.С. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 14.02.2012г.

ОТМЕНЯ по жалба на В.В.С.,*** Заповед № АБ-38 от 21.03.2011г. на кмета на Община Раковски, с която е одобрено изменение на кадастралния план за ПИ- 501.1600 и ПИ- 501.9596, като е променена имотната граница между ПИ 501.1600 и ПИ-501.6569, съгласно акт за непълноти и грешки и трасировъчните данни, отразени в скицата- проект за вярната имотна граница за двата поземлени имота, без да се променят идентификаторите им и е одобрено изменение на ПУП-ПР за УПИ-ХІ-1600, кв. 58, по плана на кв. Ген.Николаево, гр. Раковски, като незаконосъобразна.
ОСЪЖДА Община Раковски да заплати на В.В.С.,*** лв. /седемстотин и десет лева/ разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
44 Административно дело No 973/2011, XII състав Искове за обезщетение САДАТ ООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 24.02.2012г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ предявен от “Садат” ООД, ЕИК 825355508, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, обективиран в жалба подадена от дружеството против Решение за определяне на митническа стойност № 486/10.03.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, с искане Агенция Митници да бъде осъдена да заплати на “Садат” ООД обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи недължимо внесен депозит в размер на 656, 79 лв. ведно със законната лихва, считано от датата на внасяне на сумата до окончателното й изплащане.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 973 по описа за 2011 г. на Административен съд - гр.Пловдив.
Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
45 Административно дело No 1065/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.С.В.,
А.Г.В.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 23.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.В. и А.Г.В. ***, против Заповед № ДК-10-ЮЦР-10 от 25.02.2011г. на Началника на РДНСК ЮЦР, с която на основание чл. 216 ал.5 от ЗУТ е отхвърлена жалбата на М.С.В. и А.Г.В. с вх. № 94006-17424/1 от 25.09.2009г. и № 94006-17424/12/ от 24.01.2011г. срещу Разрешение за строеж № 179А от 02.09.2009г. на Главния архитект на Район “Централен” община Пловдив за обект: едноетажно допълващо застрояване на два гаража и извършено на 04.01.2011г. допълване на разрешението за строеж за преустройство и промяна предназначението по време на строителството на два гаража /по Разрешение за строеж № 179А/02.09.2009г./ в ателие, в УПИ ІV-2001, кв. 375 по плана на Трета градска част на гр. Пловдив.

ОСЪЖДА М.С.В. и А.Г.В. *** да заплатят в полза на РДНСК ЮЦР сумата в размер от 150лв /сто и петдесет лева/.
ОСЪЖДА М.С.В. и А.Г.В. *** да заплатят в полза на Район “Централен” Община Пловдив сумата в размер от 150лв. /сто и петдесет лева/.
ОСЪЖДА М.С.В. и А.Г.В. *** да заплатят в полза на Б.К.Б. сумата в размер на 250лв./двеста и петдесет лева/.
Решението е окончателно.

 
46 Административно дело No 1069/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ФИЛИПЕКС ТРЕЙДИНГ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 01.02.2012г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № 11 ОА 770/24.03.2011г. на кмета на община-Пловдив, с която са определени задължения за такса битови отпадъци за периода от 01.01.2008г. до 31.12.2010г., ведно с лихви за просрочие. .
ИЗПРАЩА делото като преписка на Община-Пловдив, дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол” за издаване на законосъобразен акт съобразно мотивите, изложени в решението.
ОСЪЖДА Община-Пловдив да заплати на “Филипекс трейдинг” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление- гр. Пловдив, ул.“Кукленско шосе” № 12, ет.3, представлявано от Ф.И.Ф.и З.И.Ф. сумата от 4040 /четири хиляди и четиридесет/ лева.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
47 Административно дело No 1070/2011, X състав Искове за обезщетение Е.Г.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЯ НА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 22.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ обективно съединените искове на Е.Г.К. срещу Главна дирекция “Изпълнение на наказанията”, с които се претендират неимуществени вреди, претърпени от ищеца в следствие на болки и страдания, както следва – за обида и принуда в размер на 12 билиона лева; за психически тормоз – 12 билиона лева; за вреди, болки и страдания – 12 билиона лева и за опити за убийство – 40 билиона лева, които вреди се твърдят да са в причинно следствена връзка с изтезанието на ищеца, което той получава от друг затворник, който се намира в последната килия на коридора от лявата страна, на втория етаж на затвора Пловдив, което изтезаване става с руска техника /голяма като радиостанция/, която работи от разстояние с радиовълни и управлява чиповете, които се намирали в тялото на ищеца, а самите чипове били поставени при следствието, провеждано в полицията в град Видин и за тях знаели лекарите в Затвора – Враца.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБългария в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
48 Административно дело No 1072/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни БЕРЖЕ ТРАКИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 29.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “БЕРЖЕ ТРАКИЯ” ЕООД, ЕИК 115281935, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Княз Ал. Батенберг” № 39А, ет. 2,ап. 10 е против Ревизионен акт /РА/ № 2601004462/12.01.2011 г., издаден от Петър Кръстев Кръстев – гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково потвърден с Решение № 216/09.03.2011 г. на директора Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за непризнатия данъчен кредит в размер на 21600лв. и прилежащи лихви в размер на 174,27 лв.
ОСЪЖДА “БЕРЖЕ ТРАКИЯ” ЕООД, ЕИК 115281935, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Княз Ал. Батенберг” № 39А, ет. 2,ап. 10 да заплати на Дирекция “ОУИ”– Пловдив при ЦУ на НАП разноски в размер на 885,49 лв. /осемстотин осемдесет и пет лева и 49 ст./.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
49 Административно дело No 1118/2011, XII състав Искове за обезщетение САДАТ ООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 24.02.2012г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ предявен от “Садат” ООД, ЕИК 825355508, представлявано от управителя С.К., обективиран в жалба подадена от дружеството против Решение за определяне на митническа стойност № 471/10.03.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, с искане Агенция Митници да бъде осъдена да заплати на “Садат” ООД обезщетение за претърпени имуществени вреди, съставляващи недължимо внесен депозит в размер на 526, 16 лв. ведно със законната лихва, считано от датата на внасяне на сумата до окончателното й изплащане.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1118 по описа за 2011 г. на Административен съд - гр.Пловдив.
Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
50 Административно дело No 1133/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.П.Р.,
Г.К.Р.,
П.В.Р.,
В.Г.К.,
Т.Г.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 10.02.2012г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Й.П.Р. и наследниците на В.П.Р. - Г.Р., П.Р., В.К. и Т.К., отказ, обективиран в писмо изх. № 10П5091/ 14.03.2011 г. на Кмета на Община Пловдив.
ВРЪЩА делото като административна преписка на Кмета на Община Пловдив за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
51 Административно дело No 1166/2011, IX състав Други административни дела ДОМЕЙН ЮСТИНА ЕООД ДИРЕКТОР НА ОРА НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 27.02.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3652 от 13.04.2011 г. на зам. изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция да заплати на «Домейн Юстина» ЕООД, ЕИК 160066590, със седалище и адрес на управление- с. Устина, ул. «Никола Петков» № 51, община Родопи, област Пловдив, представявано от Добринка Иванова Палаурова- управител сумата от 2970 / две хиляди деветстотин и седемдесет/ лева направени разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му. 
52 Административно дело No 1170/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Х.Г.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО И РЕВИЗИОНЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 22.02.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.Г.Х. с ЕГН ********** Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № 463 от 20.09.2010 г. издаден от А.С.В. на длъжност главен инспектор в Отдел “Събиране, контрол и ревизии” на Дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол” при Община Пловдив, потвърден с решение № 17/08.12.2010г. на и.д директор на Дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол” при Община – Пловдив, в частта на установените задължения за данък върху недвижимите имоти за 2000 г., 2001 г., 2002 г., 2003 г., 2004 г. общо в размер на 1338,91 лв., ведно с прилежащите лихви за забава, ПОРАДИ ПОГАСЯВАНЕ ПО ДАВНОСТ НА ТЕЗИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.
ОСЪЖДА Дирекция "МД и ТБО и ревизионен контрол" при Община Пловдив, да заплати на Х.Г.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 322,85 лева /триста двадесет и два лева и 85 ст./, представляващи разноски, включително и адвокатски хонорар, съобразно уважената част от жалбата.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му .


 
53 Административно дело No 1171/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Г.Т.,
С.Б.Ц.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 13.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г.Т. ЕГН **********, и С.Б.Ц.-Тричкова ЕГН **********,***, против Заповед № КД-14-16-444 от 29.03.2011г. Началник СГКК – Пловдив при Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА В.Г.Т. ЕГН **********, и С.Б.Ц.-Тричкова ЕГН **********,***, да заплатят на К.Т.И.,***, сумата от 875 /осемстотин седемдесет и пет/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
54 Административно дело No 1215/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.П.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 22.02.2012г.
Прекратява производството по делото спрямо заинтересованите страни Г.К.Б., С.Й.Н. и Й.Й.Н. .
Отхвърля жалбата на С.П.Н.,***, пл. България №3 против Заповед № А-509/14.04.2011 г. на Кмета на Община Асеновград, с която е наредено да премахне доброволно, за своя сметка на “Стъклена преграда и остъкляване пред магазин за промишлени стоки № 1 – в сграда намираща се в УПИ ІV – 1139, кв.80 по плана на гр.Асеновград, пл. България, 3, етаж 1 и освободи общи части от жилищна сграда с търговска част”.
Осъжда С.П.Н.,***, пл. България №3 да заплати на Община гр. Асеновград съдебни разноски в размер на 250 / двеста и петдесет / лева.
Решението е окончателно.

 
55 Административно дело No 1218/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПИК-КО АД,
П.Д.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 28.02.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 11 ОА 517 от 25.02.2011г. на Кмета на Община Пловдив.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
56 Административно дело No 1247/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни Д И М ГРУП 09 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 10.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Д и М ГРУП 09” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “****” № 2, представлявано от управителя М.И.И., против Ревизионен акт № 091004103 от 24.01.2011г., издаден от К.Д. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Кърджали, потвърден в обжалваната част с Решение № 317 от 18.04.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”– гр. Пловдив при ЦУ на НАП по отношение непризнат данъчен кредит в общ размер на 165600лева, ведно с прилежащи лихви.
ОСЪЖДА “Д и М ГРУП 09” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “****” № 2, представлявано от управителя М.И.И. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 3762лв. (три хиляди седемстотин шестдесет и два лева) представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
57 Административно дело No 1251/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ АД АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 24.02.2012г.
ДОПУСКА поправка на неточности в Решение № 159 от 21.01.2012г., постановено по административно дело № 1251 по описа за 2011год. на Административен съд – Пловдив, като в диспозитивната част на същото да се чете “ ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за издаване на законосъобразен такъв, при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона дадени в решението, неразделна част от което са геодезическото заснемане от заключението на вещото лице Я.П.-Ш., както и регистърът с координатите на подробните точки на имот с идентификатор № 63567.241.808”.
Поправката да се отбележи върху Решение № 159 от 21.01.2012г., и преписите.
Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
58 Административно дело No 1324/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИФТ САМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 17.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЛИФТ САМ” ООД – гр.Асеновград, с адрес на управление: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул.”Еделвайс” № 2, представлявано от Мюмюн Бехчет Али, против ревизионен акт № 241003123 от 22.12.2010 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с решение № 156/ 16.02.2011 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя не е признато правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 42445,60 лв. за м.05.2010 г.
ОСЪЖДА “ЛИФТ САМ” ООД – гр.Асеновград, с Булстат 201095544 с адрес на управление: гр. Асеновград, обл. Пловдив, ул.”Еделвайс” № 2, представлявано от Мюмюн Бехчет Али, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив сумата от 1299 /хиляда веста деветдесет и девет/ лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
59 Административно дело No 1334/2011, V състав Други административни дела М.Г.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 24.02.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500 / 24322 от 13.04.2011г., издаден от Зам. изпълнителен директор на ДФ “Земеделие”, с който е установена като недължимо платена сума в размер на 282,39 лв. във връзка с подадено от М.Г.М. с ЕГН**********,*** общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 16/180609/55776.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция да заплати на М.Г.М. съдебни разноски в размер на 212 / двеста и дванадесет/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен

 
60 Административно дело No 1343/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.В.А.,
Г.А.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 27.02.2012г.
Отменя Заповед № 60/25.01.2011г. на Кмета на Община Родопи, с която е одобрено попълване на кадастралната основа на кв.54 с.Белащица с промяна границите на имоти № 603 и № 604 по кафявата линия, зачертаване и надписи по приложената скица.
Връща преписката на Кмета на Община Родопи за произнасяне по молбата на Р.А. във вр. със съдебно решение № 337/03.10.2008г. на ПОС по адм.д.№ 272/2006г., при съобразяване указанията за предявяване и подписване АНГ с графична част от заинтересовани в административната процедура лица.
Осъжда Община Родопи, представлявана от Кмета да заплати на Р.В.А.,*** сума от 540 лв.-общо съдебни разноски.
Заличава Д.Н.Г. *** и Ф.М.Д. *** като заинтересовани страни по делото и прекратява съдебното производство спрямо същите.
Оставя без уважение молба от адв.Т. за отмяна ход по същество.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.
В прекратителната част обжалването е в 7-дневен срок от съобщението за постановяване на съдебния акт.

 
61 Административно дело No 1413/2011, XVIII състав Други административни дела АМВ АГРО ООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 15.02.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3653 от 13.04.2011 г. на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция да заплати на “АМВ-Агро” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управелине- гр. Пловдив, ж.к. “**”, ***, № *, ап. **8 представлявано от М.П.Я. сумата от 200 / двеста/ лева направени разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
62 Административно дело No 1438/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАВЕЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.02.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161004883/17.02.2011г., издаден от Петър Костадинов Костадинов – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 372 от 11.05.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на “Травел”ООД, ЕИК 123638276, гр.Стара Загора, ул.”Света Троица”№196, ет.3, ап.3, представлявано от управителя А. Механдров, за данъчен период месец Януари 2009г. са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в 833,40 лева по фактура № 300000422 от 29.01.2009г., издадена от “Макс Ком 2007”ЕООД, ведно с прилежащите лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Травел”ООД, ЕИК 123638276, гр.Стара Загора, ул.”Света Троица” № 196, ет.3, ап.3, представлявано от управителя А. Механдров, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 665,13 /шестстотин шестдесет и пет лева и тринадесет стотинки/ лева, разноски по делото по съразмерност и компенсация.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
63 Административно дело No 1490/2011, XV състав Други административни дела К.И.К. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 20.02.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24473 от 13.04.2011г. на Заместник изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” Разплащателна агенция.
ОСЪЖДА ДФ “Земеделие” Разплащателна агенция да заплати в полза на К.И.К. с ЕГН **********,*** сумата в размер от 290 лв. /двеста и деветдесет лева/
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
64 Административно дело No 1495/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕБО-АВТОТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 24.02.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161004399/07.03.2011 г., издаден от Ю. Д. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 405/18.05.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА МУ на допълнително начислен ДДС на “Дебо Автотранс” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.“Куманово”№1, ет. 5, ап. 13, представлявано от управителя Е. С. С., в общ размер на 4145,82лв., ведно с прилежащите лихви върху тази сума.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Дебо Автотранс” ЕООД В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ по отношение на допълнително начислен ДДС в общ размер на 782,84лв., ведно с прилежащите лихви върху тази сума.
ОСЪЖДА “Дебо Автотранс” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. ***, представлявано от управителя Е. С. С., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”– гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 201,63лв. (двеста и един лев и шестдесет и три стотинки), съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
65 Административно дело No 1538/2011, VIII състав Други административни дела ЗЕМЯ-2000 ЗК ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 13.02.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане с №01-6500/740 от 14.04.2011г. на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който Кооперация “Земеделска кооперация Земя 2000”, със седалище и адрес на управление: с. Златовръх, община Асеновград, ул. “Яне Сандански” №2, е задължена да възстанови недължимо платена сума от 12 134,22 лв. по Общо заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/170609/55376.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Кооперация “Земеделска кооперация Земя 2000”, със седалище и адрес на управление: с. Златовръх, община Асеновград, ул. “Яне Сандански” №2, сумата от 700,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
66 Административно дело No 1558/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛ ХЪНИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 01.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “БУЛ ХЪНИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Иван Андонов” № 23, ет. 1, представлявано от управителя Йордан Тодоров Йорданов, срещу Ревизионен акт № 261003425/24.02.2011 г., издаден от Пенка Тодорова – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с Решение № 411/19.05.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който акт на дружеството е отказано право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 264 620лв. и прилежащи лихви за забава в размер на 15 353.15лв. за данъчните периоди мм. 06 и 07.2010г.
ОСЪЖДА “БУЛ ХЪНИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Иван Андонов” № 23, ет. 1, представлявано от управителя Йордан Тодоров Йорданов да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 6 049,46 лв. (шест хиляди и четиридесет и девет лева и четиридесет и шест стотинки), равностойност на осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
67 Административно дело No 1566/2011, XVIII състав Други административни дела ДОМЕЙН ЮСТИНА ЕООД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 27.02.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3652 от 13.04.2011 г. на зам. изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция да заплати на «Домейн Юстина» ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление- с. ***, ул. «****» № **, община Родопи, област Пловдив, представявано от Д. И. П.- управител сумата от 2970 / две хиляди деветстотин и седемдесет/ лева направени разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.


 
68 Административно дело No 1570/2011, I състав Други административни дела Д.С.К. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 21.02.2012г.

ОБЯВЯВА за нищожен Акт за установяване на публично държавно вземане №01-6500/24502 от 13.04.2011г., издаден от Зам. Изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който спрямо Д.С.К.,*** е установено публично държавно вземане в размер на 1546.78лв., представляващо недължимо платена сума във връзка с подадено от К., Общо заявление за единно плащане на площ за 2009г. с уникален идентификационен номер /УИН/ 16/030709/59823.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
69 Административно дело No 1626/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни К И Д КОРЕКТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 29.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „К и Д корект” ООД, с ЕИК 160113345, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 86, представлявано от управителя С.И.Д., против ревизионен акт № 161100056 от 07.03.2011 г., издаден от Т.П.К., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 455 от 30.05.2011 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП в частта за отказан данъчен кредит в размер на 5 140,80 лева и лихви в размер на 1 842,57 лева за периода м. 03.2008 година и за определения за внасяне ДДС в размер на 8 186,40 лева и лихви в размер на 2 518,15 лева за периода м. 07.2008 година.
ОСЪЖДА „К и Д корект” ООД, с ЕИК 160113345, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 86, представлявано от управителя С.И.Д., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 665 (шестстотин шестдесет и пет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
70 Административно дело No 1638/2011, XVIII състав Други административни дела П.Т.Д. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 15.02.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24382 от 13.04.2011 г. на зам. изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция да заплати на П.Т.Д., ЕГН ********** ***«Хаджи Димитър» № 11, област Пловдив сумата от 260 / двеста и шестдесет/ лева направени разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
71 Административно дело No 1644/2011, XII състав Дела по ЗОС Б.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 22.02.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 24.11.2011г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.К.К., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес *** против решение, взето с протокол № 1 от 10.02.2011г. на Комисията по чл.12, ал.3 от НУРУЖННОЖП, назначена със заповед № ОА № 245 от 31.01.2008г. на Кмета на Община – Пловдив, променена със заповед № ОА- 2022/14.07.2008г. и заповед № 100А - 1713/05.08.2010г. на Кмета на Община - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1644 по описа за 2011 г. на Административен съд - гр.Пловдив.
Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
72 Административно дело No 1739/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни МИЛАДИНОВ-ПГ-АНГЕЛ ПЕТРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 07.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на А.П.М., ЕГН **********, в качеството му на ЕТ „Миладинов- ПГ-Ангел Петров", със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ЖК «Тракия», бл.236, вх. «Б», ет.5, ап.13, против РА № 161005237/08.03.2011г., издаден от Венета Кръстева Калоянова на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция гр.Пловдив, в частта в която е потвърден с Решение № 462/20.05.2011г. на Директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, с който е допълнително начислен ДДС в размер на 1500лв. И прилежащите лихви в размер на 377,31 лв.
ОСЪЖДА “А.П.М., ЕГН **********, в качеството му на ЕТ „Миладинов- ПГ-Ангел Петров", със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ЖК «Тракия», бл.236, вх. «Б», ет.5, ап.13, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив направените разноски по делото в общ размер на 252,64 лв. (двеста петдесет и два лева и шестдесет и четири стотинки).
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
73 Административно дело No 1757/2011, XV състав Други административни дела Т.С.Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 27.02.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/21299 от 09.04.2011г. на Изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” Разплащателна агенция.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
74 Административно дело No 1809/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОБУЛГАРСТРОЙ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 13.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Екобулгарстрой”ООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Й.Л.Н., против РА № 091100356/14.04.2011 г., издаден от Никола Светлозаров Чанев на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-Кърджали, потвърден с Решение №499/10.06.2011 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 101 829.46 лева и начислените по акта лихви, както и допълнително начисления корпоративен данък за 2008 г. в размер на 42005,21 лв., ведно с начислени лихви – 14 087,19 лева.
ОСЪЖДА “Екобулгарстрой”ООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Й.Л.Н., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 3647,23 лв., представляваща възнаграждение за юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

 
75 Административно дело No 1836/2011, XI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Л.А.Г. ДИРЕКТОР НА ТД НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 02.02.2012г.
Осъжда ТД “Национална сигурност” – Пловдив, да заплати на Л.А.Г., направените по делото разноски в размер на 360 лева (триста и шестдесет лева).
Определението подлежи на обжалване по реда, по който подлежи на обжалване решението - пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
76 Административно дело No 1841/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни ТЪРГОВСКА БАЗА 7 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 27.02.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1841/ 2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив в оттеглената част от жалбата на “ТЪРГОВСКА БАЗА 7” ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.П., ул. ***, ЕИК ***, представлявано от управителя Г. В. Д., за сумата от 20 640 лв. и съответната прилежаща лихва.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ТЪРГОВСКА БАЗА 7” ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.П., ул. ***, ЕИК ***, представлявано от управителя Г. В. Д., в останалата й част.
ОСЪЖДА “ТЪРГОВСКА БАЗА 7” ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.П., ул. ***, ЕИК ***, представлявано от управителя Г. В. Д., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 8015,54 лв. (осем хиляди и петнадесет лева и петдесет и четири стотинки).
Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта, с която е прекратено производството – с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
77 Административно дело No 1843/2011, VII състав Искове за обезщетение П.Ж.Ж. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 22.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявената от П.Ж. *** с адрес на призоваване гр. Пловдив, пл.“Стефан Стамболов”№1 претенция за присъждане на сумата от общо 3 340 лева, представляваща причинените му неимуществени вреди в качеството му на Председател на УС на ЕС на сградата на ул.“Победа”№7 в гр. Пловдив, както следва: бездействие на длъжностни лица на ответника във връзка с подаден сигнал вх.№3-940-514 от 12.12.2009г. до Кмета на Район “Северен” на Общината и искане за премахване на незаконно строителство в съседен имот на ул.“Победа”№13; бездействие, изразяващо се в неиздаване на констативен протокол за незаконно строителство по втора жалба вх. №3-9400-514/26.08.2010г. и бездействие на длъжностни лица на ответника по трета жалба вх.№3-9400-2740/28.10.2010г. за ново незаконно строителство в същия съседен имот, които бездействия са принудили ищеца да: за изразходване на време за осмисляне на събитието, изготвяне и подаване на различни документи до Община – Пловдив, вкл. и набиране на същите на компютър, а също така и изготвяне на жалби, като Община – Пловдив противозаконно се е включила в защита на незаконното строителство в съседния урегулиран поземлен имот, като не е изпълнила задълженията си по ЗУТ, пренебрегнала е констатациите на ДНСК – София, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА П.Ж. *** да заплати на Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл. “Стефан Стамболов”№1 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
78 Административно дело No 1850/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ИЗОПЕЩ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 01.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Изопещ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Бдин” №8, ет.1, против Ревизионен акт с №161004977 от 18.02.2011г., издаден от Софка Димитрова Мицева- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №395 от 17.05.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на дружеството жалбоподател е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в размер от 43 400,37 лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 7 191,75 лв.
ОСЪЖДА “Изопещ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Бдин” №8, ет.1, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 1 461,84 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
79 Административно дело No 1858/2011, XV състав Други административни дела Н.М.М. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 20.02.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане №01-6500/24424 от 13.04.2011г. на Заместник изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” Разплащателна агенция.
Оставя без разглеждане искането за спиране изпълнението на Акт за установяване на публично държавно вземане №01-6500/24424 от 13.04.2011г. на Заместник изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” Разплащателна агенция.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.
Решението в частта за искането за спиране изпълнението на оспорения акт има характер на определение и подлежи на оспорване в 7-дневен срок от съобщаването на страните.

 
80 Административно дело No 1872/2011, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Л.П. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 27.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Л.П. *** срещу Заповед № ДК-02-ЮЦР-262/ 20.05.2011 г. на Началника на РДНСК ЮЦР.
Решението е окончателно – чл.215, ал.7 от ЗУТ.

 
81 Административно дело No 1874/2011, XII състав Други административни дела ДКЦ 3-ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 22.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Диагностично консултативен център ІІІ - Пловдив” ЕООД, ЕИК 115515441, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “В. Левски” № 144, представлявано от управителя д - р Ж.Д. в частта й, относно претендираната нищожност на Писмена покана изх. № 16-0666/12.01.2011г. издадена от Директора на РЗОК – Пловдив, с която са установени като неправомерно получени от жалбоподателя суми общо в размер на 53 509,07 лв., поради надвишаване на регулативните стандарти /РС/ за първото, второто, третото и четвъртото тримесечия на 2009 г., потвърдена със Заповед № РД - 09-270/15.06.2011г. на Управителя на Национална здравноосигурителна каса/НЗОК/.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Диагностично консултативен център ІІІ - Пловдив” ЕООД, ЕИК 115515441, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “В. Левски” № 144, представлявано от управителя д - р Ж.Д., в останалата й част, относно оспорване законосъобразността на Писмена покана изх. № 16-0666/12.01.2011г. издадена от Директора на РЗОК – Пловдив, с която са установени като неправомерно получени от жалбоподателя суми общо в размер на 53 509,07 лв., поради надвишаване на регулативните стандарти /РС/ за първото, второто, третото и четвъртото тримесечия на 2009 г., потвърдена със Заповед № РД - 09-270/15.06.2011г. на Управителя на Национална здравноосигурителна каса/НЗОК/.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1874 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 година в тази му част.
ОСЪЖДА “Диагностично консултативен център ІІІ - Пловдив” ЕООД, ЕИК 115515441, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “В. Левски” № 144, представлявано от управителя д - р Ж.Д. да заплати на РЗОК – Пловдив, сумата в размер на 250 /двеста петдесет/ лева, представляваща сторените разноски по производството.
Решението, в частта му, с която е отхвърлена жалбата подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне, а в прекратителната му част, имащо характер на определение, подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му, с частна жалба пред на Върховния административен съд.


 
82 Административно дело No 1875/2011, XVIII състав Други административни дела А.Х.Х. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 16.02.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24470 от 13.04.2011 г. на зам. изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция да заплати на А.Х.Х., ЕГН **********,*** сумата от 210 / двеста и десет/ лева направени разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
83 Административно дело No 1880/2011, XIV състав Други административни дела К.Г.А. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 06.02.2012г.
ОТМЕНЯ акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24332 от 13.04.2011 г. на зам. изпълнителен директор на ДФ “Земеделие”, с който е установено, че държавата, респ. ДФ”Земеделие” има изискуемо публично държавно вземане спрямо К.Г.А. ***, в размер на 23175,34 лв., съставляваща недължимо платена сума във връзка с подадено общо заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/120509/40745 от 28.04.2009 г.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
84 Административно дело No 1893/2011, XVI състав Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Т.Т. ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 13.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Н.Т. ***, Пловдивска област, ул."Христо Ботев" №76, ЕГН: **********,***, с претенция за присъждане на следните суми:
1. 62,22 лв. - обезщетение за претърпени имуществени вреди от увеличени нотариални такси за издаване на първи препис от завещание;
2. 8 лв. - обезщетение за извършени разходи за пощенски услуги;
3. 200 лв. - обезщетение за претърпени неимуществени вреди;
4. 719 лв. - обезщетение за пропуснати ползи, които би получил за 2009 г. по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП);
5. 736 лв. - обезщетение за пропуснати ползи, които би получил за 2010 г. по СЕПП,
за които твърди, че са му причинени от отменения по съдебен ред мълчалив отказ на Кмета на с.Градина в общ.Първомай да му издаде удостоверение за наследници на Таньо Петков Колев и на Таньо Петков Колев.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
85 Административно дело No 1903/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 15.02.2012г.

ОТМЕНЯ Решение № 1139 от 27.06.2011 год. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0105073 от 13.07.2010 г. на основание чл. 30, параграф 2, б. “б” от Регламента на Съвета (ЕИО) № 2913/92 е определена нова митническа стойност на стока № 1 - “пликове от полимери на пропилена, напечатани, непредназначени за хранителни продукти”, в размер на 5779,45 лв., като е определено сума за доплащане в размер на 580,88 лв. на основание чл. 201, параграф 1, б. “а” и чл. 214, параграф 1 от Регламент на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС, ведно със законната лихва на основание чл. 232, параграф 1, б. “б” от Регламента.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 
86 Административно дело No 1906/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 29.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1132 от 27.06.2011 год. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0119764 от 05.08.2010 г. е определена митническа стойност на стоките, поставена под режим “Едновременно допускане за свободно обращение и крайно потребление на стоки” за стока № 1 – “пластмасови опаковки с вместимост 2 л. бутилки”, с нето тегло 1 062 кг., и за стока № 2 – “пластмасови капачки за бутилки”, с нето тегло 78 кг., общо на стойност 1 200.79 EUR, като е определено “С.” ООД да доплати 535.66 лв. ДДС, заедно със законната лихва, като за целта е определено по ЕАД № 10BG003000Н0119764 от 05.08.2010 г. да се чете:
- за стока № 1 - клетка 43 “МО Код” да се чете: 3; клетка 45 “Уточняване” да се чете: 4 682.50; клетка 46 “Статистическа стойност” да се чете: 4 682.50; клетка 47 “Изчисляване на вземанията” да се чете: А00 – 4 682.50, 0%, 0.00; В00 – 4 682.50, 20%, 963.50; Всичко: 963.50;
- за стока № 2: - клетка 43 “МО Код” да се чете: 3; клетка 45 “Уточняване” да се чете: 344.34; клетка 46 “Статистическа стойност” да се чете: 344.34; клетка 47 “Изчисляване на вземанията” да се чете А00 – 344.34, 0%, 0.00; В00 - 344.34, 20%, 68.87; Всичко: 68.87. Рекапитулация: В00 - 1005.37, А00 - 0.00, Общо 1005.37.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “С.” ООД с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 150.00лв./сто и петдесет лв./, разноски за държавна такса и възнаграждение за юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
87 Административно дело No 1909/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 15.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1140 от 27.06.2011 год. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0144284 от 21.09.2010 г. на основание чл. 30, параграф 2, б. “б” от Регламента на Съвета (ЕИО) № 2913/92 е определена нова митническа стойност на стока “сив картон на руло, с широчина 80 мм, тегло 300 гр/м2”, в размер на 5644,59 лв., като е определено сума за доплащане в размер на 362,26 лв. на основание чл. 201, параграф 1, б. “а” и чл. 214, параграф 1 от Регламент на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС, ведно със законната лихва на основание чл. 232, параграф 1, б. “б” от Регламента.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 
88 Административно дело No 1928/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 15.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1138 от 27.06.2011 год. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0121409 от 09.08.2010 г. на основание чл. 30, параграф 2, б. “б” от Регламента на Съвета (ЕИО) № 2913/92 е определена нова митническа стойност на стока “амбалажни кутии за опаковки от хартия за нехранителни продукти”, в размер на 5984,66 лв., като е определено сума за доплащане в размер на 407,11 лв. на основание чл. 201, параграф 1, б. “а” и чл. 214, параграф 1 от Регламент на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС, ведно със законната лихва на основание чл. 232, параграф 1, б. “б” от Регламента.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 
89 Административно дело No 1954/2011, V състав Други административни дела Т.А.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР "КАНД" В ОО "КД-ДАИ" ГР. ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 02.02.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-14-23-2165 от 14.07.2011г. на Началник сектор “Контрол и АНД” ДД в ОО “КД-ДАИ” - Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
90 Административно дело No 1958/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Т.А.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 08.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на Т.А.Г. ***, ЕГН: **********, срещу Ревизионен акт № 261005127/ 28.03.2011 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 554/23.06.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Т.А.Г. ***, ЕГН: **********, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, разноски по делото в размер на 897,93 лв. (осемстотин деветдесет и седем лева и 93 ст.).


Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
91 Административно дело No 1965/2011, VI състав Други административни дела Д.С.К. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ СОФИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 23.02.2012г.
Обявява за нищожен Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500/24661 от 14.04.2011г., издаден от Зам. изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
92 Административно дело No 1972/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни РАЙЧО ВЕЛКОВ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 06.02.2012г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Заповед № 400 от 30.06.2011г. на Кмета на Община Родопи.
ОСЪЖДА Община Родопи да заплати в полза на “Р.В.” ЕТ, с ЕИК 115570128 със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Йордан Йовков” № 4, представляван от Р.Д.В. сумата от 550лв. /петстотин и петдесет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

 
93 Административно дело No 1981/2011, XVI състав Дела по КСО Д.З.Х. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 29.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.З.Х. ***, ЕГН: **********, срещу Решение № 309/05.07.2011 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № О-15-999-16-00210122/09.06.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "СО"-Пловдив.
ОСЪЖДА Д.З.Х. ***, ЕГН: **********, да заплати на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
94 Административно дело No 1991/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 17.02.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду против решение за определяне на митническа стойност № 1182 от 04.07.2011 г. на началника на Митница Пловдив, с което е определено доплащане на ДДС в размер на 6692,96 лв., ведно със законната лихва, изчислена от датата на поставяне на стоките под режим – 13.05.2010 г. до окончателното погасяване на задължението по ЕАД № 10BG003000Н0069063 от 13.05.2010 г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168,представлявано от управителя Сюхейла Куртулду сумата от 200 /двеста/ лева, представляващи сторените по делото разноски и възнаграждение за юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.

 
95 Административно дело No 2009/2011, XVIII състав Други административни дела АЕРКОК ООД КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 20.02.2012г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № РД-09-478/17.06.2001г. на кмета на община-Марица.
ВРЪЩА административната преписка на кмета на община-Марица за произнасяне по молбата на И.Т.П..*** да заплати на “Аеркок” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление- гр. ****, ул. “******” № **, вх.*, представлявано от Андрей П.А.- управител, направените по делото разноски в размер на 1520 лева /хиляда петстотин и двадесет лева/.
ОСЪЖДА Община-Марица да заплати на Б.П.А., ЕГН ********** направените по делото разноски в размер на 450 лева /четиристотин и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
96 Административно дело No 2014/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Т.К.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 28.02.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161002461 от 18.03.2011г., издаден от Венета Кръстева Калоянова- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив, на НАП, потвърден с Решение №556 от 24.06.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта му, с която на Н.Т.К.-А. е определен данък по чл.35 от ЗОДФЛ, отм. за 2006г. в размер на 192 818,53 лв. и прилежащи лихви върху тази сума от 97 639,87 лв..
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.
ОСЪЖДА Н.Т.К.-А., с адрес по чл.8 от ДОПК: с. Братя Даскалови, област Стара Загора, ул. “Свобода” №3, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 3 581,21 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част от жалбата и по компенсация.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
97 Административно дело No 2032/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни А.С.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 13.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.Ч. *** срещу ревизионен акт № 131003856/12.01.2011 г. на орган по приходите при Териториална дирекция на НАП – гр.Пловдив, потвърден с решение № 253 от 17.03.2011 г. на директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при НАП, с който в обжалваната част на жалбоподателя са установени допълнителни публични задължения - данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 6994,30 лв. и лихви от 508,19 лв.
ОСЪЖДА А.С.Ч., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
98 Административно дело No 2085/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО АНТРАЦИТ ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 27.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Д., ул. ***, представлявано от Изпълнителния директор инж. К.Й. Х. против Ревизионен акт № 161002475 от 19.11.2010 г., издаден от Н.А. К., старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 17498,22лв. и лихва в размер на 5222,37лв.
ОСЪЖДА “ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр. Д., ул. ***, представлявано от Изпълнителния директор инж. К.Й. Х. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 905 лв. /деветстотин и пет/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
99 Административно дело No 2087/2011, VII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ,
С.Д.Т.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 23.02.2012г.
ОТМЕНЯ решение №423, взето с Протокол №32 от 24.06.2011г. на Общински съвет – Съединение, с което е задължен С.Д.Т. *** в качеството му на Кмет на село Драгомир, общ. Съединение да внесе в полза на Община – Съединение сумата от 2 235,97 лева събрана от продажба на дърва за огрев във връзка с изпълнение на решение №84/03.12.2004г. на ОбС – Съединение, като е посочено, че при неизпълнение Кметът на Общината ще следва да събере сумата по съдебен ред.
ОСЪЖДА Общински съвет – Съединение с адрес на призоваване гр.Съединение, ул.“6-ти септември”№13 да заплати на Областна администрация – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл.“Никола Мушанов”№1 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
100 Административно дело No 2090/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни СВЕТЛИНА-ИВАН СТАНИЛОВ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 28.02.2012г.
Обявява за нищожна Заповед № 352/06.06.2011г. на Кмета на Община Родопи за определени по реда на чл.9б ЗМДТ задължения за заплащане на такса битови отпадъци /ТБО/ - в частта за периода 01.01.2010г.-31.12.2010г. и лихви за този период, начислени към 01.05.2010г.
Отменя Заповед № 352/06.06.2011г. на Кмета на Община Родопи, за определени по реда на чл.9б ЗМДТ задължения за заплащане на такса битови отпадъци /ТБО/ - в останалата й част, ведно с лихви за просрочие.
Осъжда Община Родопи, представлявана от Кмета да заплати на ЕТ “Светлина – И.С.” с управител И.П.С.,*** съдебни разноски за д.т. – 50 лв., депозит за в.л. – 150 лв. и адвокатско възнаграждение – 700 лв.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
101 Административно дело No 2111/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕТ КОКОНА-ТАНЯ КАЛАКУНОВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 17.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”Кокона- Т.К.”, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. “Зорница” №6, бл.17, ет.1, ап.1, против Ревизионен акт с №24-1004910 от 19.04.2011г., издаден от Мира Михайлова Иванова- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Стара Загора, на НАП, потвърден с Решение №621 от 08.07.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив при ЦУ на НАП, с който на едноличния търговец е начислен допълнително данък по ЗДДС в размер на 14 480,31 лева и са определени прилежащи лихви върху тази сума в размер на 1 290,80 лева.
ОСЪЖДА ЕТ”Кокона- Т.К.”, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. “Зорница” №6, бл.17, ет.1, ап.1, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 765,42 лева юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
102 Административно дело No 2115/2011, XIV състав Други административни дела Б.Л.И. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 07.02.2012г.
ОТМЕНЯ акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24557 от 13.04.2011 г. на зам. изпълнителен директор на ДФ “Земеделие”. Б.Л.И. ***, чрез адв.Н.В., с адрес за връчване на книжа и съобщения: ***, в размер на 41126,41лв., съставляваща недължимо платена сума във връзка с подадено общо заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/050609/52102 от 14.05.2009 г.
ОСЪЖДА Държавен фонд”Земеделие” - Разплащателна агенция да заплати на Б.Л.И. ***, ЕГН ********** сумата в размер на 1285 /хиляда двеста осемдесет и пет/ лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
103 Административно дело No 2119/2011, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.С.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 16.02.2012г.

ИЗМЕНЯ Протоколно Решение от 15.06.2011 г. на Комисията при Община Асеновград, по чл. 210 от ЗУТ, назначена със Заповед № А-49 от 15.01.2010 г. на Кмета на общината, постановено по преписка вх. № 94-И-327 от 18.01.2011 г. на И.С.Б. ***, като намалява размера на определено еднократно обезщетение за право на преминаване през поземлен имот 22839.100.435, собственост на Община Асеновград, от 2090.00лв. на 1486.00лв. и намалява размера на еднократно обезщетение за право на преминаване през поземлен имот 22839.100.434, собственост на Д.С.И. и Л.С.В.,***0.00лв. на 48.00лв..
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
104 Административно дело No 2127/2011, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.К.С. КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 21.02.2012г.
Прекратява производството по АХД 2127/2011 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив, ІІ състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от днес за присъствалата страна и в същия срок от съобщението за неприсъствалите.

 
105 Административно дело No 2145/2011, XII състав Дела по КСО И.Г.И. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 23.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.И., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес *** против Решение № 303/04.07.2011г. на Директора на РУ ”СО” – Пловдив, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата му против Разпореждане № 151-00-4619-1/01.06.2011 г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при РУ “СО” – Пловдив за отказ за отпускане на парично обезщетение за безработица.
ОСЪЖДА И.Г.И., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес ***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
106 Административно дело No 2173/2011, II състав Други административни дела А.А.Т. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 27.02.2012г.
ОТМЕНЯ АУПДВ № 01-6500/24582 от 13.04.2011 г., издаден от Зам.-изпълнителния директор на ДФЗ.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
107 Административно дело No 2177/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни СОМОНИ ПРОПЪРТИС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.02.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241100810/29.04.2011г., издаден от Йовка Ж. Терзиева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора, потвърден с Решение № 651/14.07.2011 г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта с която на “Сомони пропъртис” ООД, с Булстат 123763187, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Цар Симеон Велики” № 112, офис 2, представлявано от управителя на дружеството Н.С.К., са определени публични задължения за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 12 204,66 лева, ведно с прилежащи лихви за забава в размер общо на 1 669,81 лева.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите да заплати на “Сомони пропъртис” ООД, с Булстат 123763187, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Цар Симеон Велики” № 112, офис 2, представлявано от управителя на дружеството Н.С.К., сумата от 950 /деветстотин и петдесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
108 Административно дело (К) No 2204/2011, XXII състав Касационни производства Й.А.Х. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 08.02.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1904 от 20.05.2011 г., постановено по адм. дело № 3748 по описа на Пловдивския районен съд за 2009 година.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
109 Административно дело No 2219/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ВМ К ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 09.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ВМ+К ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 200131140, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. “Дуган Хисар” № 14, представлявано от управителя П.Б.А. против ревизионен акт /РА / № 161100917/03.05.2011 г., издаден от Геро Ненков Чинков – старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с решение № 612/07.07.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централното управление на Национална агенция за приходите, в обжалваната част, с която за данъчен период м. август 2010 г. на дружеството не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 3120 лв. по фактура № 0000000142/05.08.2010 г., издадена от “Делта Арт” ЕООД, ведно с прилежащите лихви за несвоевременно разчитане с бюджета, вследствие на коригирания резултат за този данъчен период .
ОСЪЖДА “ВМ+К ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 200131140, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. “Дуган Хисар” № 14, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при Централното управление на Национална агенция за приходите сумата от 327,20 /триста двадесет и седем лева и 20 ст./ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
110 Административно дело No 2238/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОРЕКОРД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 10.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АГРОРЕКОРД” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, ет. 3, ап. 6, представлявано от управителя Е.Д.Н., против Ревизионен акт № 241100851/02.05.2011 г., издаден от Д.С.С. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Стара Загора, потвърден с Решение № 690/27.07.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно непризнат данъчен кредит в размер на 388084,04 лв., ведно със законните лихви върху тях.
ОСЪЖДА “АГРОРЕКОРД” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, ет. 3, ап. 6, представлявано от управителя Е.Д.Н., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 8211,68 лв. (осем хиляди двеста и единадесет лева и 68 стотинки), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
111 Административно дело No 2249/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Е.А.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 27.02.2012г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Заповед № 11ОА1312 от 01.06.2011г. на Кмета на Община Пловдив.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати в полза на Е.А.Б., с ЕГН**********,*** сумата от 190лв. /сто и деветдесет лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.


 
112 Административно дело No 2302/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни АНТОАНЕТА ЧЕРНОКОВА-79 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 17.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “А”, Булстат 200006877, със седалище и адрес: гр. Д., ул. “Г.” № 12, против Ревизионен акт № 091100499/28.04.2011 г., издаден от Н.С.Ч. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, изнесено работно място /ИРМ/ - Кърджали, потвърден с Решение № 648/14.07.2011 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, в обжалваната част по прилагане на разпоредбите на ЗРКО, ЗДДФЛ, КСО, ЗЗО и ЗДДС, с която на жалбоподателя са определени следните задължения: - за непризнат данъчен кредит за данъчни периоди м.03.2008 г., м.04.2008 г., м.07.2008 г до м.02.2009 г., за начислен допълнително ДДС, ведно с прилежащите лихви, както и задължения по ЗДДФЛ, КСО и ЗЗО, както следва: - ДДС – 61 086.05 лв. и лихви – 12 758.31 лв.; - ДДФЛ за 2008 г. – 17 576 лв. и лихви – 3 791.52 лв.; ДДФЛ за 2009 г. – 19 922.40 лв. и лихви 2 045.07 лв.; ДОО самоосигуряващо се лице за 2008 г. 0 3 162.97 лв.и лихви – 1 324.12 лв.ч; - ДОО самоосигуряващо се лице за 2009 г. – 2 71440 лв. и лихви – 560.01 лв.; - ДЗПО/УФ самоосигуряващо се лице за 2008 г. – 930.29 лв. и лихви – 389.34 лв.; ДЗПО/УФ самоосигуряващо се лице за 2009 г. – 1 044 лв. и лихви 214.77 лв.; - ЗО самоосигуряващо се лице за 2008 г. – 1 116.34 лв. и лихви – 241.21 лв.; - ЗО самоосигуряващо се лице за 2009 г. – 1 670.40 лв. и лихви – 173.48 лв.
ОСЪЖДА ЕТ “А”, Булстат 200006877, със седалище и адрес: гр. Д., ул. “Г.” № 12, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 3 064.41 /три хиляди шестдесет и четири и 0.41 / лв., съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
113 Административно дело No 2323/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Х.Ю. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 10.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х.Ю. ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Княз Богориди”№5, ет.2, адв.С., против Заповед № ДК-02-ЮЦР-397/17.06.2011г. на Началник на РДНСК “Южен Централен Район”, гр.Пловдив, с която на основание чл.225 ал.2 т.2 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконният строеж "Едноетажна сграда – склад за материали”, находяща се в УПИ V-1603, кв.17, по плана на кв.”Христо Ботев” – север, гр.Пловдив, с извършител Н.Х.Ю.,***.
ОСЪЖДА Н.Х.Ю. ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Княз Богориди”№5, ет.2, да заплати на РДНСК “Южен Централен Район”, сторените по делото разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
114 Административно дело No 2329/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.П.Ф. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 02.02.2012г.
Осъжда Район Централен-Община Пловдив, да заплати на К.П.Ф., направените по делото разноски в размер на 160 лева (сто и шестдесет лева), от които 150 лева заплатено адвокатско възнаграждение и 10 лева ДТ.
Определението подлежи на обжалване по реда, по който подлежи на обжалване решението.

 
115 Административно дело No 2341/2011, XII състав Дела по ЗОС СДРУЖЕНИЕ АРМЕЙСКИ ГРЕБЕН КЛУБ ТРАКИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 20.02.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 110А2148/26.08.2011г. на Кмета на Община Пловдив с която е разпоредено изземване на имот публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район “Западен”, ул. “Ясна поляна”, представляващ – сграда с идентификатор 56784.510.819.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 739 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, построена в ПИ с идентификатор 56784.510.819 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ 10 698 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за водна спортна база, представляващ УПИ – І тренировъчна база гребане, кв. 2 – нов по плана на Спортен комплекс “Отдих и култура” с АОС № 482/09.08.2002 г. на район Западен.
ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Сдружение “АРМЕЙСКИ ГРЕБЕН КЛУБ ТРАКИЯ”, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, ул. “Цветна градина” № 1, представлявано от К.Ф., сумата от 50 лв., представляваща извършени по делото разноски.

Решението подлежи на обжалвана пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
116 Административно дело No 2367/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВИА ГЛАС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 23.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Виа глас” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “*****” № 17, против Ревизионен акт с №091100117 от 03.05.2011г., издаден от Н.С.Ч.- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, ИРМ Кърджали, потвърден в обжалваната му част с Решение №752 от 05.08.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, по отношение на допълнително определени публични задължения, както следва: корпоративен данък по ЗКПО за 2008г. в размер на 264 916,00 лв., ведно с прилежащи лихви върху тази сума в размер на 60 509,80 лв.; данък при източника по чл.195, ал.1 от ЗКПО за 2008г. в размер на 52 025,15 лв., ведно с прилежащи лихви върху тази сума в размер на 16 233,81 лв.; данък при източника по чл.195, ал.1 от ЗКПО за 2009г. в размер на 9 331,53 лв., ведно с прилежащите лихви върху тази сума в размер на 1 982,68 лв.; осигурителни вноски за ДОО в размер на 5 060,83 лв., ведно с прилежащите лихви върху тази сума в размер на 1 608,05 лв.; осигурителни вноски за ДЗПО-УПФ в размер на 1 203,77 лв., ведно с прилежащите лихви върху тази сума в размер на 398,87 лв. и осигурителни вноски за ЗО в размер на 2 157,02 лв., ведно с прилежащите лихви върху тази сума в размер на 343,41 лв.
ОСЪЖДА “Виа глас” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “*****” № 17, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 8 765,42 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
117 Административно дело No 2390/2011, I състав Други административни дела А.М.К. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 06.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.М.К.,***, чрез поцесуалния представител адв. Д.К.,*** срещу Решение изх. № 9400-719 от 15.08.2011 г. на Кмета на Район “Източен” на Община Пловдив с което е отказано да се признае и допусне за изпълнение Удостоверение формуляр F42 от 13.06.2011 г., издадено от Шерифски съд Грампиан Хайландс и острови, Абърдийн, Шотландия
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
118 Административно дело No 2408/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.С.Д. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 09.02.2012г.
Отхвърля жалбата на Т.С.Д.,*** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-417/13.07.2011г. на Началникът на РДНСК, ЮЦР.
Осъжда Т.С.Д.,*** да заплати на РДНСК, ЮЦР сумата от 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
119 Административно дело No 2441/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.А.С. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 02.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.А.С., ЕГН **********,***, против заповед № А-1122 от 13.07.2011 г. на кмета на Община Асеновград, с която е отказано одобряването на проект за изменение на ПУП – ПРЗ с РУП за УПИ V-2055,2056 в кв.176 по регулационния план на град Асеновград (ПИ с идентификатори 00702.517.43 и 00702.517.42 по кадастралната карта).
ОСЪЖДА Е.А.С., ЕГН **********,***, да заплати на Община Асеновград 150 (сто и петдесет) лева, разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
120 Административно дело No 2447/2011, XIII състав Дела по КСО Н.М.Ч. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 06.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на Н.М.Ч., ЕГН **********,***, против Решение № 337/22.07.2011г. на Директора на ТП на НОИ /РУ”СО”/, гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му против Разпореждане № О-15-999-25-00120611/16.06.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при ТП на НОИ /”РУСО"/- гр. Пловдив с което е отказаноотпускането на парично обезщетение за временна неработоспособност, поради общо заболяване за периода 29.04.2011г. - 05.06.2011г. по болничен лист № 0773491, серия А2010 г.
ОСЪЖДА Н.М.Ч., ЕГН **********,***, да заплати на РУ “Социално подпомагане”, гр. Пловдив сумата в размер на 150 /сто и петдесет/лева, представляваща възнаграждение за юрисконсулт.
Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
121 Административно дело No 2451/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни МОДУЛ-С ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 15.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Модул – С”ООД с адрес на управление гр.Стара Загора, ул.“Кольо Ганчев”№85 срещу решение №1324/11.08.2011г. на Началник Митница – Пловдив, с което е прекратена регистрацията на дружеството на обект за винопроизводство на малък винопроизводител по удостоверение № BG003000B0018/02.03.2010г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
122 Административно дело No 2467/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни Я.Г.Я. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 28.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.Г.Я. с ЕГН **********, с адрес по чл. 8 от ДОПК в гр. Хасково, ул. Ал.Стамболийски № 20, ет.2, ап.3 против Ревизионен акт (РА) с № 131100230 от 15.04.2011г., издаден от Недялка Атанасова Ангелова - главен инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, на Националната агенция за приходите (НАП), потвърден с Решение № 808 от 22.06.2011г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който му е определен допълнително данък по чл.35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ, отм.) за 2004г. в размер на 4490,03 лв. и прилежащи лихви в размер на 3409,51 лв.
ОСЪЖДА Я.Г.Я. с ЕГН **********, с адрес по чл. 8 от ДОПК в гр. Хасково, ул. Ал.Стамболийски № 20, ет.2 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 566/ петстотин шейсет и шест/ лева, представляваща съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му.

 
123 Административно дело No 2491/2011, XV състав Други административни дела Н.С.Г. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 20.02.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/32389 от 28.07.2011г на Заместник изпълнителния директор на ДФ “Земеделие” Разплащателна агенция.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
124 Административно дело No 2492/2011, VIII състав Други административни дела А.С.А. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 13.02.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане с №01-6500/32427 от 28.07.2011г. на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който А.С.А. е задължен да възстанови недължимо платена сума от 1 770,61 лв. по Общо заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/120509/40441.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на А.С.А.,***, сумата от 310,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
125 Административно дело No 2541/2011, XII състав Други административни дела Д.Н.Н. ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 06.02.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1245 от 31.08.2011 г. на Директора на РЗОК гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Пловдив, да заплати на Д.Н.Н. ЕГН **********,***, сумата в размер на 210, 00 лв., представляваща извършените от последната разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
126 Административно дело No 2547/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Х.И.Б. НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 29.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.И.Б., ЕГН **********,***, чрез адв. М.Е. срещу Решение № 681/11.04.2011г. на Началник Митница-Пловдив, потвърдено с Решение № 421/21.06.2011г. на директора на Агенция “Митници”, като неоснователна.
ОСЪЖДА Х.И.Б., ЕГН **********,*** да заплати на Митница-Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. (сто и петдесет) лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 
127 Административно дело (К) No 2548/2011, XXIV състав Касационни производства Е.Р.Ю. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА АСЕНОВГРАД,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ
Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 16.02.2012г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решение № 232/ 10.06.2011 г. по АД № 1300 по описа за 2010 г. на РС - Асеновград.
ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционният съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
 
128 Административно дело No 2559/2011, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЛОБЪЛ КОМЕРС-1 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
ПЕТЕКС И КО ЕООД,
Т.С.С.
Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 27.02.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 27.01.2012 г., с което е даден ход на делото по същество; ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ГЛОБЪЛ КОММЕРС -1” ЕООД – Пловдив против Заповед № 11ОА1606/ 30.06.2011 г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрен проект ПУП-ПРЗ и план-схеми за имот с идентификатор 56784.101.22 по КК на гр.Пловдив; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 2559/ 2011 г. по описа на АС – Пловдив.
ОСЪЖДА “ГЛОБЪЛ КОММЕРС - 1” ЕООД – Пловдив, ЕИК 115802669, да заплати на „ПЕТЕКС И КО” ЕООД сумата в размер на 850 лв., и на Т.С.С. ***, ЕГН **********, сумата в размер на 450 лв.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
129 Административно дело No 2631/2011, X състав Дела по ЗОС В.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 01.02.2012г.
ОТМЕНЯ определението от открито съдебно заседание на 12.01.2012 година, с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.К.К. /конституиран като правоприемник на З.Г.Г./ против Заповед №А-1460 от 2011 година на Кмета на Община Асеновград
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2631 от 2011 година по описа на Административен съд Пловдив, второ отделение, десети състав.
ОСЪЖДА В.К.К.,*** да заплати на Кмета на Община Асеновград, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв./сто и петдесет лева/.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.


 
130 Административно дело No 2632/2011, XII състав Дела по КСО Г.В.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 371/18.08.2011г. на Директора на РУ “СО” – Пловдив, и потвърденото с него Разпореждане № О – 15-000-00-00418306 от 05.07.2011г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите от ДОО при РУ ”СО”- гр. Пловдив, с което на Г.В.С., ЕГН ********** *** е отказано отпускане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете по молба - декларация с вх.№ 15-155-01-00005683/17.06.2011г. на РУ “ СО “ - гр.Пловдив.
ВРЪЩА административната преписка Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите от ДОО при РУ “СО” – Пловдив за постановяване на административно решение по направеното пред него искане за отпускане на парично обезщетение по молба-декларация на Г.В.С. с вх.№ 15-155-01-00005683/17.06.2011г. на РУ “СО“ - гр.Пловдив, съобразно указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
131 Административно дело No 2636/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛГАФРОСТ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 28.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Булгафрост" АД със седалище в с.Кочево, общ. Садово, Пловдивска област, Булстат: 115618587, представлявано от П.Л.Г., с искане за обявяване нищожността на Ревизионен акт № 161005316/18.03.2011 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 838/31.08.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА "Булгафрост" АД със седалище в с.Кочево, общ. Садово, Пловдивска област, Булстат: 115618587, представлявано от П.Л.Г., да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, сума в размер на 1233,55 лв. /хиляда двеста тридесет и три лева и 55 ст./ юрисконсултско възнаграждение.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
132 Административно дело No 2661/2011, XV състав Дела по ЗМВР П.Ж.Г. НАЧАЛНИК ШЕСТО РУП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 06.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Ж.Г., с ЕГН ********** против Отказ № З-231 от 12.09.2011г. на Началника на Шесто РУ “Полиция” на ОД на МВР Пловдив. Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
133 Административно дело No 2670/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ВАЛИСИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 17.02.2012г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № 11 ОА 1543 от 21.06.2011 г. на Кмета на Община Пловдив.
ИЗПРАЩА делото като преписка на компетентния административен орган - служител на Общинската Администрация Пловдив, определен със заповедта на Кмета на Община Пловдив по чл.4 ал.4 ЗМДТ, за произнасяне по същество при съобразяване с дадените задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
134 Административно дело No 2683/2011, X състав Дела по КСО Б.К.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 07.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №399 от 14.09.2011 година на Директора на ТП на НОИ град Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане №151-00-6735-1 от 03.08.2011 г. на Ръководител на осигуряването за безработица при РУ”СО” Пловдив, с което на основание чл.54 ”ж”, ал.1 и във връзка с чл.54”а”, ал.1 и чл.54 ”б”, ал.3 от КСО е отпуснато парично обезщетение за безработица, считано от 30.06.2011 година до 29.10.2011 година, в размер на 7,20лв. дневно.
ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган- Ръководител на осигуряването за безработица при РУ ”СО” Пловдив за произнасяне по заявление с вх.№ 151-00-6735 от 04.07.2011 година за отпускане на парично обезщетение за безработица, при съобразяване на указанията, отразени в мотивната част на настоящото решение
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
135 Административно дело No 2688/2011, VII състав Дела по ЗОС Г.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 29.02.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 27.02.2012г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Г.С.П. *** срещу Заповед №11 ОА 2496/28.09.2011г. на и.д. Кмет на Община – Пловдив, с която е обявен да се проведе конкурс за определяне на ползватели на части от имоти – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти за разпространение на периодичен печат, всеки с площ не повече от 5 кв.м. на обособените места, съгласно одобрена схема за разполагане на преместваеми обекти в определена зона за търговия, а именно “Зона А – територията на публичните пространства на пешеходна зона І на гр.Пловдив, включваща площад “Централен”, ул.“Княз Александър І Батенберг”, площад “Джумаята”, ул.“Райко Даскалов” – до пешеходния мост и прилежащите им пространства”.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2688/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
136 Административно дело No 2735/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛЧЕРИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 28.02.2012г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 131101294/22.06.2011 г., издаден от В.И.К., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр.П., ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение № 830 от 30.08.2011 г. на Зам.директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. П. при ЦУ на НАП, на “Булчери”ЕООД гр.П. в частта относно непризнат данъчен кредит на стойност 41 747.26 лева ведно с начислени прилежащи лихви в размер на 20 474.60 лева, касаещи периода от 01.06.2007 г. до 30.06.2007 г.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. П., да заплати на “Булчери” ЕООД с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.П., бул.”6-ти септември” № 154 А, направените по делото разноски в размер на 50 лева, представляващи заплатената ДТ.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
137 Административно дело No 2766/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни МИЛА 06 ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 27.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”М. 06”ЕООД, ЕИК 160001734, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Дамяница”№3, ет.4, ап.15ж, против Заповед № 45618—S005477 от 14.03.2011г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с която на основание чл.186 ал.3 от ЗДДС на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка–запечатване спрямо обект – кафе бар и детски център “Хепиленд”, находящ се в гр.Пловдив, МОЛ “Галерия”, етаж 3, стопанисван от “М. 06”ЕООД, ЕИК 160001734, за срок от един месец на основание чл.186 ал.1 т.1 б.”а” от ЗДДС, като на основание чл.187 ал.1 от ЗДДС е забранен достъпът до същият обект.
ОСЪЖДА ”М. 06”ЕООД, ЕИК 160001734, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Дамяница”№3, ет.4, ап.15ж, да заплати на ТД на НАП – Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение от страните.

 
138 Административно дело No 2795/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕВРОДОМ 91 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 28.02.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №266 от 26.04.2011г. на кмета на община Родопи, с която е одобрен ПУП-ПРЗ на имот с №012175, местност “Горни грамади”, землище с. Белащица, представляващ земеделска земя, с променено предназначение съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като се образуват УПИ: І-012175-жилищно строителство, ІІ-012175-жилищно строителство, ІІІ-012175-жилищно строителство, за разширение на полски път, улица за тупик, определя се начин на застрояване на сгради с Н до 10,00м., свободно разположени в зона по ограничителна линия на застрояване, показана с плътен червен пунктир; определя се устройствена зона “Жм”.
ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Родопи за постановяване на акт, при спазване на изложените в настоящето решение съображения, които са задължителни.
ОСЪЖДА община Родопи да заплати на “Евродом 91” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Галилей” №6, ет.6, ап.66, сумата от 1 190,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
139 Административно дело No 2796/2011, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 09.02.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2796/2011г., ІІ с., по описа на АС - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в с частна жалба пред ВАС, считано от днес за присъствалата страна и от получаване на съобщението за неприсъствалата страна.
 
140 Административно дело No 2867/2011, XVI състав Дела по КСО Б.Н.Г. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 13.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Н.Г. ***, ЕГН: **********, срещу Решение № 407/11.10.2011 г. на Директора на РУ"Социално осигуряване"-Пловдив, и потвърденото с него Разпореждане № **********/08.06.2011 г. на Началник отдел "Пенсии" при РУ "СО"-Пловдив.
ОСЪЖДА Б.Н.Г. ***, ЕГН: **********, да заплати на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
141 Административно дело No 2883/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни КАМЕЛИЯ 2001 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 06.02.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на “КАМЕЛИЯ 2001” ЕООД, представлявано от собственика на капитала и управител Кънчо Панев Кръстев със седалище/адрес на управление - с.Петрово, обл.Ст.Загора против Ревизионен акт № 131003054/15.03.2011г. /погрешно означен по номер/.
Прекратява производството по адм.д.№ 2883/2011г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.
 
142 Административно дело No 2891/2011, VI състав Дела по ЗМВР Е.В.Ч. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 07.02.2012г.
Отменя Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 10624/12.08.2011г. на ВРИД Началник Сектор “ПП“ към ОД МВР-Пловдив,
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
143 Административно наказателно дело (К) No 2902/2011, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ НЕФТОГАЗ ЕООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 15.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1822, постановено по НАХД № 3490/ 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, 22 - ри наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 247/05.05.2011г. на Заместник Началника на Митница Пловдив, с което на „Нефтогаз” ЕООД, представлявано от М.А.Б. за извършено нарушение на чл. 118, ал.1 от ЗАДС са наложени „глоба” в размер на 3000 лв. на основание чл. 118, ал.1 от ЗАДС и „отнемане на стоките предмет на нарушението в полза на държавата” на основание чл. 124, ал.2 от ЗАДС.
Решението е окончателно.

 
144 Административно дело No 2934/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 28.02.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Т. По-пов, ЕГН **********,***, 8, с адрес за при-зоваване: град Пловдив, ул. Славейна, 4, семейство Кашмерови срещу Заповед № 314/25.05.2011 г. издадена от Кмета на община Родопи като процесуално недопустима.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 2934/2011 г., по описа на Административен съд град Пловдив, Първо отделение, ІІІ с-в.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с ч.ж. пред ВАС в 7 – дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7 – дневен срок от съобщение-то за ответната страна.

 
145 Административно дело No 2938/2011, XVII състав Дела по ЗАдм ПРОФИЛАКТИКА,РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 20.02.2012г.
ОТМЕНЯ Отказ за издаване на скица изх. № 26-00-467-(1) от 11.10.2011 г. на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Хисаря.
ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Хисаря, като ЗАДЛЪЖАВА същия в 14-дневен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение, да издаде скица по „Заявление за издавен на скица на едни имот” вх. № 26-00-467/29.09.2011 г. по описа на Община Хисаря, на “ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от прокуриста Х.Г.Р. и юрисконсулт М.А.Т..
ОСЪЖДА Община Хисаря да заплати на “ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от прокуриста Х.Г.Р. и юрисконсулт М.А.Т., сумата в размер на 200 лв. (двеста лева), представляваща равностойността на сторените в производството разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
 
146 Административно дело No 2947/2011, III състав Дела по ЗМВР Т.Н.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 02.02.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 22260/2010 от 24.12.2010г. на Началника на Сектор “ПП” към ОД на МВР – Пловдив, с която на основание чл.22 от ЗАНН във вр. с чл.171 т.4 от ЗДвП на Т.Н.Д. ЕГН **********, наложена принудителна административна мярка – изземване на свидетелството за управление.
ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Пловдив, да заплати на Т.Н.Д. ЕГН **********,***, сумата от 10 /десет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение от страните.


 
147 Административно дело No 2956/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.В.К. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 06.02.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК-02-ЮЦР-570 от 29.08.2011г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол, “Южен централен район”, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “масивна ограда”, находящ се в УПИ ІХ-517, кв.64 по плана на село Ягодово, община Родопи, област Пловдив, с административен адрес: ул. “Хайдушка” №21.
ОСЪЖДА Дирекцията за национален строителен контрол да заплати на Г.В.К.,***, сумата от 15,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението е окончателно.

 
148 Административно наказателно дело (К) No 2982/2011, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАНКА ЕООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 16.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1794/19.09.2011г., постановено по НАХД № 4380/2011г., по описа на Районен съд Пловдив/ПРС/, ХІХ н.с.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 
149 Административно дело No 2985/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни Х.В.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 21.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.В.К.,***, против Ревизионен акт с №241102272 от 02.08.2011г., издаден от Й.Ж.Т.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, на НАП, потвърден с Решение №1007 от 20.10.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който му е определен допълнително данък по чл.35 от ЗОДФЛ, отм. за 2005г. в размер на 911,91 лв. и прилежащи лихви в размер на 608,24 лв.; данък по чл.35 от ЗОДФЛ, отм. за 2006г. в размер на 1 241,67 лв. и прилежащи лихви в размер на 662,72 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 2 431,66 лв. и прилежащи лихви в размер на 957,44 лв.; както и данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 43,86 лв. и прилежащи лихви в размер на 10,65 лв.
ОСЪЖДА Х.В.К.,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”– Плов-див при ЦУ на НАП сумата от 524,73 лева, представляваща юрисконсултско възнаграж-дение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
150 Административно наказателно дело (К) No 2993/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ГЕ ТЕО КРЕ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 15.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение , постановено по НАХД № 705/ 2011г. по описа на Районен съд - Асеновград, 4 - ти наказателен състав е изменил Наказателно постановление № 16-1601241 от 18.08.2011г. но Директора на Дирекция „Инспекция по труда, с което на „Ге Тео Кре” ЕООД, представлявано от Г.Т.Т. е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. за нарушение по чл. 62, ал.1, във вр. с чл. 1, ал.2 от КТ, като е намалил имуществената санкция на 1500 лв. и е потвърдил НП в останалата му част.
Решението е окончателно.

 
151 Административно дело No 2998/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ПАЗАРДЖИК-БТМ АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 17.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Пазарджик-БТМ" АД, Булстат: 822100000, със седалище в гр.Пазарджик и адрес на управление ул."Д-р Никола Ламбрев" № 24, представлявано от П.Б.Т. и Д.Г.А., против Решение № 224/12.10.2011 г. на Директора на ТД на НАП-гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ 13/РД-10-81/07.09.2011 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП-гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "Пазарджик-БТМ" АД, Булстат: 822100000, със седалище в гр.Пазарджик и адрес на управление ул."Д-р Никола Ламбрев" № 24, представлявано от П.Б.Т. и Д.Г.А., да заплати на Националната агенция за приходите - Териториална дирекция-гр.Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/.
Решението не подлежи на обжалване.

 
152 Административно дело No 3000/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни ПАЗАРДЖИК-БТМ АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 08.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Пазарджик – БТМ”АД, с ЕИК 822100000, с адрес на управление: град Пазарджик, ул.”Д-р Никола Ламбрев” №24, чрез изпълнителните директори на дружеството – Пламен Тодоров и Драгоя Ангелов, против Решение №226 от 12.10.2011 година на Директора на ТД на НАП - гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление №13/РД-10-78/07.09.2011 година за налагане на обезпечителни мерки на основание чл. 121, ал. 6 от ДОПК, издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, като неоснователна.
ОСЪЖДА “Пазарджик – БТМ”АД, с ЕИК 822100000, с адрес на управление: град Пазарджик, ул.”Д-р Никола Ламбрев” №24, чрез изпълнителните директори на дружеството – Пламен Тодоров и Драгоя Ангелов, да заплати на Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив сумата от 150лв. /сто и петдесет лева/, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно.

 
153 Административно дело No 3021/2011, XIII състав Дела по ЗОС В.Х.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 17.02.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Х.И., ЕГН **********,***, Пловдивска област, ул. Дамяница” № 4, чрез пълномощника му адв. И.Р. против Решение № 709, взето с протокол № 54 от 30.09.2011г. на Общински съвет – Раковски.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 3021 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
 
154 Административно дело No 3022/2011, VII състав Дела по ЗСП Н.Г.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 23.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.К. *** срещу Заповед №ОТ-77-819/16.09.2011г. на Директор Дирекция “Социално подпомагане” – Пловдив, потвърдена с решение № РД 01/0230 от 02.11.2011г. на Директор Регионална дирекция за социално подпомагане/РДСП/ - Пловдив, с която е отказано отпускането по молба – декларация №ОТ-77-819/11.08.2011г. на К. на целева помощ за отопление с електроенергия през отоплителен сезон 2011 – 2012 години, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
155 Административно дело No 3028/2011, XIV състав Дела по ЗМВР В.Д.К.   Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 06.02.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Д.К. ***, ***, *** и с настоящ адрес гр***, против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 11936 от 24.09.2011 г., издадена от ВРИД началник сектор “ПП” към ОД на МВР - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3028 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 
156 Административно дело No 3033/2011, XI състав Други административни дела П.Р.Т. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 21.02.2012г.
Прекратява делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Р.Т. *** срещу АУПДВ № 01-6500/ 32397/ 28.07.2011 г., издаден от Зам.- изпълнителния директор на ДФ “Земеделие”.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3033 по описа за 2011 г. на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
157 Административно дело No 3036/2011, XVIII състав Дела по ЗМВР И.Н.В. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 28.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Н.В., ЕГН **********,*** против Решение № К/К- 284/07.11.2011г. на Началника на РУП-Карлово, с което е отнено разрешение за носене и употреба на ловно оръжие обр. 2 № РВ 267401 и разрешение за съхранение на ловно огнестрелно оръжие № 255/2009г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
158 Административно наказателно дело (К) No 3043/2011, XXI състав Наказателни касационни производства РАНГЕЛОВ ТРЕЙД ЕООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 17.02.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно Решение № 1968 от 14.10.2011 година, постановено по НАХД № 4693 от 2011 година по описа на Районен съд - Пловдив, ХХІІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 36-0000664/ 05.07.2011г. на Началник сектор “Контрол и АНД” – Пловдив, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36-0000664/ 05.07.2011г. издадено от Началник сектор “Контрол и АНД” – Пловдив, с което на “Рангелов трейд”ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 3000лв. на основание чл.104, ал.1 от Закона за автомобилните превози, за извършено нарушение по чл.13, предл.1 от Регламент 3821/85 във вр.с чл.78, ал.1, т.2 от Закона за автомобилните превози.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
159 Административно наказателно дело (К) No 3048/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ПРОСЛАВ-1 ООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1952 от 13.09.2011 г. на Пловдивски районен съд, VІІ н.с. постановено по НАХД № 4463 по описа за 2011 г. за същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: .
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 902 от 12.04.2011 г. на Директора на Дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол” – Община Пловдив, с което на “ПРОСЛАВ-1” ООД, ЕИК 825266835, гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” № 156, представлявано от управителя Т.П.П. е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. на основание чл. 123, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ за нарушение на § 12 от ПЗР на ЗИД от ЗМДТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
160 Административно наказателно дело (К) No 3053/2011, XIX състав Наказателни касационни производства Д-Р ВЕНЕЛИНА ДИНЧЕВА-АИПСПП ЕТ РЗОК ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 14.02.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1859 от 28.09.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 4635/ 2011 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление № 161463-572/ 07.06.2011 г., издадено от Директора на Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве-Пловдив срещу ЕТ "Д-р Венелина Динчева - АИПСПП" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Никола Козлев" №8, Булстат: 115350518.
Решението е окончателно.

 
161 Административно дело No 3098/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР КРЕДИТ КО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 10.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Застрахователен брокер КРЕДИТ КО” ООД, ЕИК 160094101, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 201, ет. 5, ап. 18, представлявано от управителя Васил Георгиев Кендов, против Ревизионен акт № 161102939 от 09.08.2011г., издаден от Геро Ненков Чинков - ст. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1059/02.11.2011г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който е отказан данъчен кредит в размер на 12371лв. и е начислена прилежаща лихва в размер на 16,45лв., като неоснователна.
ОСЪЖДА “Застрахователен брокер КРЕДИТ КО” ООД, ЕИК 160094101, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 201, ет. 5, ап. 18, представлявано от управителя Васил Георгиев Кендов да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер 698лв. /шестстотин деветдесет и осем лева/, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
162 Административно дело No 3108/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни БОНИТА АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 20.02.2012г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Бонита” АД, с ЕИК 115575011, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Брезовско шосе” № 176б, представлявано от изпълнителния директор на Д.Н.П., против заповед № 11ОА2472 от 26.09.2011 на и.д. кмет на Община Пловдив, с която на дружеството са определени задължения за такса за битови отпадъци за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2010 г. общо в размер на 16 007,49 лева и лихви за просрочие върху тях общо в размер на 8 585,33 лева за недвижим нежилищен имот – сграда-транжорна, находяща се в град Пловдив, ул.”Брезовско шосе” № 176а.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
163 Административно дело No 3112/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни М.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 17.02.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Н.Н.,***, ЕГН **********, Решение № 1044/31.10.2011г. на директора на Дирекция “ОУИ”, Пловдив при ЦУ на НАП.
ИЗПРАЩА преписката на Дирекция “ОУИ” – Пловдив за произнасяне по искането за спиране на изпълнението на РА № 161104127/30.09.2011г. издаден от ТД на НАП, гр. Пловдив.
Определението е окончателно.
Към преписката да се приложи и изпрати постъпилата данъчна оценка на имота.

 
164 Административно наказателно дело (К) No 3115/2011, XXI състав Наказателни касационни производства Й.Й.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО КЪМ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 17.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 167 от 31.10.2011 година, постановено по НАХД № 443 от 2011 година по описа на Районен съд - Карлово, ІV наказателен състав, в частта, с която е потвърдено НП № 410/06.06.2011г. на Началника на РУП – Карлово, за наложено наказание – глоба в размер на 100 лева за нарушение по чл.150”А”, ал.1 от ЗДв.П, като вместо него
ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №410/06.06.2011г. издадено от Началника на РУ”Полиция” Карлово, по точка 3, с което на основание чл.177, ал.1, т.2 от ЗДв.П е наложено наказание – глоба в размер на 100лева за нарушение по чл.150”А”, ал.1 от Закона за движение по пътищата .
ОСТАВЯ В СИЛА Решение№167 от 31.10.2011 година, постановено по НАХД № 443 от 2011 година по описа на Районен съд - Карлово, ІV наказателен състав в останалата му част.
Решението е окончателно.


 
165 Административно наказателно дело (К) No 3116/2011, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
Т.Т.Т.
Т.Т.Т. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 172/02.11.2011г. постановено по нахд № 390/2011г. на КРС-ІV н.с., в частта му, с която е отменена т. 2 от НП № 199/21.04.2011г. на Началник Митница Пловдив, с която на основание чл. 123, ал. 1 от ЗАДС на Т.Т.Т. е наложена “глоба” в размер на 1000 лв. за извършено административно нарушение на чл. 123, ал.1 ЗАДС. Като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА НП № 199/21.04.2011г. на Началник Митница Пловдив в неговата т. 2, с която на основание чл. 123, ал. 1 от ЗАДС на Т.Т.Т. е наложена “глоба” в размер на 1000лв. за извършено административно нарушение на чл. 123, ал.1 ЗАДС.
ОСТАВЯ В СИЛА решението в останала част.
Решението е окончателно.

 
166 Административно наказателно дело (К) No 3119/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТУДЖИ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 16.02.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно Решение № 2214 от 08.11.2011г., постановено по н.а.х.д. № 5715 от 2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХI наказателен състав, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1601263/09.08.2011г. издадено от Директор на Дирекция "Областна инспекция по труда" - Пловдив, с което на "Т. груп" ООД, със седалище и адрес на управление: с. Сърница, общ. Велинград, ул.“Христо Ботев”№47, представлявано от Д.Х.Т., в качеството на работодател, на основание чл.414 ал.3 КТ е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1 500 лева за извършено нарушение на чл.63 ал.2 във връзка с чл.1 от КТ, като НАМАЛЯВА размера на административното наказание “Имуществена санкция” от 1 500 лева на 200 лева.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
167 Административно наказателно дело (К) No 3120/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ М.Б. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 06.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2003 от 20.10.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 6613/2011 г.

Решението е окончателно.

 
168 Административно наказателно дело (К) No 3121/2011, XXII състав Наказателни касационни производства Г.Д.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 14.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2000 от 19.10.2011г., постановено по НАХД № 4845/2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, V - ти наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
169 Административно наказателно дело (К) No 3122/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства КРИЧИМФРУКТ ООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1844 от 28.09.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 1715 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
170 Административно наказателно дело (К) No 3124/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АМБИЕНТ ДИЗАЙН ООД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1833/27.09.2011 г. на Пловдивски районен съд, ХІІ -ти н.с., постановено по НАХД № 4434 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
171 Административно наказателно дело (К) No 3127/2011, XIX състав Наказателни касационни производства Й.В. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1852 от 28.09.2011 г. на Пловдивски районен съд, ХІХ н.с., постановено по н.а.х.д. № 3488 по описа на същия съд за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36-0000473 от 12.05.2011 г. на Началника на ОО “КД-ДАИ” гр. Пловдив, с което на JOZSEF WEISZ – унгарски гражданин е наложена глоба в размер на 1500 лв. за нарушение по чл. 93в, ал. 17, т. 1 от ЗАвП за нарушение по чл. 12, пар. 7, б. “а” т. “i” от AETR ДВ 28 от 1995 г. във вр. с изр. последно от същата буква от Приложение “Контролен уред”.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
172 Административно наказателно дело (К) No 3128/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПЕНИК - А ЕООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 16.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1947/ 13.10.2011 г. по АНД № 2279 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
173 Административно наказателно дело (К) No 3129/2011, XXII състав Наказателни касационни производства БТК АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 14.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1804 от 20.09.2011г., постановено по нахд № 7807/ 2010г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, ХІХ - ти наказателен състав.
ВРЪЩА нахд № 7807/ 2010г. на Районен съд - гр. Пловдив, ХІХ - ти наказателен състав, за ново разглеждане от друг състав.
Решението е окончателно.

 
174 Административно наказателно дело (К) No 3132/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ ФАМИЛЕКС ЕООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1904 от 07.10.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 3259 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
175 Административно наказателно дело (К) No 3133/2011, XX състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1871/03.10.2011г., постановено по НАХД № 2221/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІV н.състав.
Решението е окончателно.


 
176 Административно наказателно дело (К) No 3136/2011, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ ФРЕШ МИКС ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 20.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2105/28.10.2011 г. постановен по НАХД № 2175/2011 г. по описа на Районен съд – Пловдив.
Решението не подлежи на обжалване.

 
177 Административно наказателно дело (К) No 3137/2011, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Д.А.А.,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ
Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 15.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2131 от 02.11.2011г. по описа на ПРС, 22 - ри наказателен състав е отменил Наказателно постановление № ХI-Б-74 от 18.04.2011г. издадено от Директора на РЗИ -Пловдив, с което на основание чл. 229, ал.1 от Закона за здравето на Д.А.А. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200лв. за извършено нарушение по чл. 2, ал.2 от Наредба № 15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони.
Решението е окончателно.

 
178 Административно наказателно дело (К) No 3138/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ РОДОПИ - М 91 ООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 16.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 2004 от 20.10.2011г. постановено по НАХД № 4852/2011г. по описа на Районен съд– Пловдив /ПРС/ХХVІ н. състав.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
179 Административно дело No 3141/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.К.Н. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 06.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.К.Н.,***, против Заповед №КД-14-16-1257 от 26.09.2011г. на началника на СГКК- Пловдив, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, като поземлени имоти с идентификатор №56784.410.266 и с идентификатор №56784.510.267 се заличават; нанася се нов поземлен имот с идентификатор №5678.510.192 и се променят данните за собственост в кадастралния регистър, съобразно изменението на Кадастралната карта.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
180 Административно дело No 3142/2011, XVI състав Дела по АПК - искови и ЗОДв Д.И.Г. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 13.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Д.И.Г. ***, ЕГН: **********, с претенция за обявяване нищожност на Решение № 8316 от 08.11.2001 г., постановено от Върховния административен съд на Република България по адм.дело № 3461/2001 г.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
181 Административно дело No 3143/2011, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 16.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Пещерско шосе” № 66, представлявано от изпълнителния директор К. Б. Д., против предписанията, дадени с протокол за извършена проверка с изх.№ 2812 от 09.11.2011 г. на Ф.М.Г. и А.Г.Б., главни инспектори в Дирекция “Инспекция по труда” Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

 
182 Административно дело No 3148/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Г.В.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 27.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 246 от 08.11.2011 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № ВхС-3233-1/30.11.2010 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, в частта, с която е наложен запор върху притежаваните от Г.В.Д. 50 бр. дружествени дялове на стойност 2500 лв. в “ЛИДЕР ТРАНС” ООД.
ОТМЕНЯ Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № ВхС-3233-9/03.01.2011 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, в частта, с която е наложен запор върху притежаваните от Г.В.Д. 50 бр. дружествени дялове на стойност 2500 лв. в “ЛИДЕР ТРАНС” ООД.
ОСЪЖДА Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив, да заплати на Г.В.Д. ***, сумата в размер на 510 лв. /петстотин и десет лева/, представляващи заплатените държавна такса и възнаграждение за един адвокат.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
183 Административно дело No 3158/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни КИПАРИС-56-ГЕОРГИ ПАУНОВ ЕТ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 24.02.2012г.
ОТМЕНЯ заповед № 28845-0041454/ 16.12.2008 г. на заместник - директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, с която на едноличният търговец е наложена принудителна административна мярка „запечатване“ спрямо обект – паркинг, находящ се в с.Бачково до ресторант Водопада, стопанисван от ЕТ”Кипарис – 56- Г.П.” за срок от един месец, както и забрана на достъпа до него за същия срок във връзка с констатации за допуснато нарушение на чл. 3 ал. 1 и чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 на МФ във връзка с чл. 118 ал. 1 от ЗДДС.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 
184 Административно дело No 3161/2011, XI състав Дела по ЗМВР Е.С.С. НАЧАЛНИК НА ТРЕТО РУ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 17.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение рег. № ЯЗ/03-199/16.11.2011 год. на Началника на ІІІ Районно управление “Полиция” /РУ “П”/ при Областна дирекция на министерство на вътрешните работи /ОД на МВР/ - Пловдив, с което е разпоредено отнемането на разрешение за съхранение на огнестрелно оръжие и боеприпаси за самоохрана (серия РВ № 704883, № 464/10.11.2009 г.) и разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие (серия РВ № 0243900), рег. № Е-3/05.11.2009 г., издадени от ІІІ РУ “П” при ОД на МВР – Пловдив на Е.С.С..
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
185 Административно наказателно дело (К) No 3165/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства С.К.С. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 16.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 269/ 04.10.2011 г. по НАХД № 640/ 2011 г. по описа на Районен съд – Асеновград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
186 Административно наказателно дело (К) No 3166/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства И.М.Ш. РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 09.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 284/ 14.10.2011 г. по НАХД № 308/ 2011 г. по описа на Районен съд – Асеновград, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № 14/ 08.03.2011 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив.
РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 
187 Административно наказателно дело (К) No 3167/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства Г.Х.Т. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 16.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 256/ 28.09.2011 г. по НАХД № 326 по описа за 2011 г. на РС - Асеновград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
188 Административно наказателно дело (К) No 3169/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДИАМАНТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 17.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 286 от 13.10.2011 година, постановено по НАХД № 558 от 2011 година по описа на Районен съд - Асеновград, ІV наказателен състав, с което решение е потвърдено НП№16-1600919 от 21.12.2010г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив и вместо това ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление №16-1600919 от 21.12.2010г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив, с което на “Диамант”ООД, със седалище и адрес на управление гр. Чепеларе, блок “СМК”, етаж 2, ап.№4, на основание чл. 416, ал. 5 вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1500 лв. за нарушение по чл. 63, ал. 2 във вр. с чл. 63, ал. 1 от Кодекса на труда, като на основание чл. 415”в”, ал.1 от Кодекса на труда, НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 1500лв. на 300лв. /триста лева/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
189 Административно наказателно дело (К) No 3170/2011, XIX състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Н.А.К. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 14.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 303 от 03.11.2011 г., постановено от Асеновградския районен съд по НАХД № 401/2011 г.
Решението е окончателно.

 
190 Административно наказателно дело (К) No 3171/2011, XXII състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Н.А.К. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 14.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 300 от 03.11.2011 г., постановено по нахд № 392 от 2011г., по описа на Районен съд - Асеновград, ІІІ - ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
191 Административно наказателно дело (К) No 3173/2011, XXI състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Н.А.К. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 20.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 299 от 03.11.2011 г., постановено по НАХ дело № 390/2011г., по описа на Районен съд - Асеновград, III - ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
192 Административно наказателно дело (К) No 3174/2011, XX състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Н.А.К. Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 16.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 302 от 03.11.2011 г. по НАХ дело № 400 по описа на Районен съд - Асеновград за 2011 г., ІІІ наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
193 Административно дело No 3177/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 14.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, против Решение №1733 от 15.11.2011г. на началника на Митница Пловдив, с което дружеството жалбоподател е задължено да доплати по ЕАД с №10BG003000H0055852 от 21.04.2010г. сумата от 6 324,51 лева, представляваща ДДС, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 21.04.2010г.
ОСЪЖДА “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, да заплати на Митница Пловдив сумата от 114,00 лева, представляваща направените по делото разноски, както и сумата от 502,98 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
194 Административно дело No 3187/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Екострой-Метал” ЕООД – ***, със седалище и адрес на управление: *** и адрес за кореспонденция: ***, представлявано от управителя С.А.К., против решение № 266/ 18.11.2011 г. и решение № 267/ 18.11.2011 г. на директора на Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив, с които са оставени без разглеждане жалбите на дружеството против съобщение за доброволно изпълнение изх.№ 1141-00064/ 26.10.2011 г. на публичен изпълнител при дирекция “Събиране” в ТД на НАП – Пловдив, издадено на основание чл.221 от ДОПК и е прекратено производството.
ОСЪЖДА “Екострой-Метал” ЕООД – ***, С Булстат ***, със седалище и адрес на управление: *** и адрес за кореспонденция: ***, представлявано от управителя С.А.К. Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – гр. Пловдив да заплати на, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
195 Административно дело No 3195/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни СТЕПА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 24.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Степа” ЕООД, с ЕИК 160115086, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Булаир” № 26, ет.3, представлявано от управителя Е.В.Т., против ревизионен акт № 211100259 от 26.04.2011 г., издаден от Ф.Г.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, ИРМ Смолян, потвърден с решение № 658 от 18.07.2011 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП в частта за допълнително начислен ДДС в размер на 271 679,66 лева и лихви в размер на 87 289,18 лева.
ОСЪЖДА „Степа” ЕООД, с ЕИК 160115086, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Булаир” № 26, ет.3, представлявано от управителя Е.В.Т., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1 348 (хиляда триста четиридесет и осем) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването.

 
196 Административно наказателно дело (К) No 3200/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ДЖЕЙ ВИ КИ НЕДЯЛКА ЧАЛЪМОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 15.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2057 от 26.10.2011г. , постановено по НАХД № 3131/ 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, с което 5- ти наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 45159-S003719/01.03.2011г. на Директор на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което на на ЕТ “Джей Ви Ки – Недялка Чалъмова”, представлявано от Н.И.Ч. е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 706,15 лева, за извършено от търговеца нарушение на чл.180 ал.2, във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2, във вр. с чл.119, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ и вместо него постанови:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 45159-S003719/01.03.2011г. на Директор на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което на на ЕТ “Джей Ви Ки – Недялка Чалъмова”, представлявано от Н.И.Ч. е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 706,15 лева, за извършено от търговеца нарушение на чл.180 ал.2, във вр. с ал.1 и чл.86 ал.1 и ал.2, във вр. с чл.119, ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/
Решението е окончателно.

 
197 Административно наказателно дело (К) No 3201/2011, XX състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ДИРЕКЦИЯ ПЪТНИ ТАКСИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ Б.С.М. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2080 от 28.10.2011г., постановено по НАХД № 5647 по описа на Пловдивския районен съд за 2011г., Х-ти наказателен състав.
Решението е окончателно. 
198 Административно наказателно дело (К) No 3203/2011, XIX състав Наказателни касационни производства Л.А.Б. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 17.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2001/19.10.2011г. на Пловдивски районен съд в, V н.с., постановено по НАХД № 4347 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
199 Административно наказателно дело (К) No 3205/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ПАРАЛЕЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 17.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2006 от 07.10.2011 г. на Районен съд Пловдив, V н.с., постановено по НАХД № 5019 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
200 Административно наказателно дело (К) No 3206/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ПАРАЛЕЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 17.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение от 05.10.2011 година, постановено по НАХД № 5052 от 2011 година по описа на Районен съд - Пловдив, ХХ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 48336-S006750/27.05.2011г. на Директор на ТД на НАП – Пловдив, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № 48336-S006750/27.05.2011г. на Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Паралел”ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, за нарушение по чл. 41, ал. 1, т. 1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. /в сила от 01.01.2007г./ за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства /Наредбата/, във връзка с чл. 118, ал. 4 от ЗДДС.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
201 Административно наказателно дело (К) No 3207/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ БЕЛИ НОЩИ - ВАСКА ВЪЛКОВА ООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 16.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1784/ 19.09.2011 г., по НАХД № 4972/ 2011 г. по описа на РС – Пловдив.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
Решението е окончателно.

 
202 Административно наказателно дело (К) No 3208/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Д.И.Р. Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 09.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2033/ 25.10.2011 г. по НАХД № 5385/ 2011 г. по описа на Районен съд – Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА НП № 36-0000736/ 19.07.2011 г. на Началник ОО „КД-ДАИ” – Пловдив.
РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 
203 Административно наказателно дело (К) No 3210/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТУДЖИ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 09.02.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2060 от 26.10.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 5719/2011 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1601280 от 09.08.2011 г., издадено от Директора на дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пловдив срещу "Туджи груп" ООД със седалище в гр.Сърница, общ.Велинград и адрес на управление ул."Христо Ботев" №47, Булстат: 201244618, представлявано от Джемиле Халилова Туджарова, като
НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1500 лв. на 300 лв.
Решението е окончателно.

 
204 Административно наказателно дело (К) No 3213/2011, XXI състав Наказателни касационни производства М.Г.Н. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 20.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №4956/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХІІ н. състав съдебно решение №2100 от 28.10.2011г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХІІ н. състав, с което е потвърдено НП №49700 – S007995/20.06.2011. на Директор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което на М.Г.Н. *** е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 1 552,92 лева на основание и за нарушение на чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 , във вр. с чл.86 ал.1 и ал.2 ЗДДС.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
205 Административно наказателно дело (К) No 3214/2011, XX състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2018 от 21.10.2011г., постановено по НАХД № 2499/2011г., Пловдивският районен съд, ХVІІ наказателен състав.
Решението е окончателно. 
206 Административно наказателно дело (К) No 3217/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ЕВ МАР ТРАНС ЕООД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 07.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2047/ 25.10.2011 г. по НАХД № 3280/ 2011 г. по описа на Районен съд – Пловдив.

РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 
207 Административно наказателно дело (К) No 3218/2011, XXII състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ДИРЕКЦИЯ ПЪТНИ ТАКСИ И РАЗРЕШИТЕЛНИ И.И.М. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 15.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2187 от 08.11.2011г. , постановено по НАХД № 5646/ 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив и вместо него постанови:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 2462/04.08.2011г. на Началник отдел „Пътни такси и разрешителни” – Дирекция ПТРСПП при Агенция „Пътна инфракструктура”, гр. София, с което на И.И.М. за нарушение на чл. 26, ал.2, т.1 от ЗП, във вр. с чл. 7, ал.1, т.5, б. „в” и чл. 6, ал.1, т.6, б.”в” от Наредба № 11 за движение на тежки и/или извънгабаритни ППС от 03.07.2011г. на МРРБ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 3500 лв. на основани чл.53, ал.1, т.2 от Закона за пътищата, във вр. с чл. 53 от ЗАНН, като изменя наложеното административно наказание „глоба” от 3500 лв. на 1000лв.
ОСТАВЯ В СИЛА Наказателно постановление № 2462/04.08.2011г. на Началник отдел „Пътни такси и разрешителни” – Дирекция ПТРСПП при Агенция „Пътна инфракструктура”, гр. София в останалата му част.
Решението е окончателно.

 
208 Административно наказателно дело (К) No 3219/2011, XXI състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 17.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2140 от 03.11.2011 година, постановено по НАХД № 5649 от 2011 година по описа на Районен съд - Пловдив, ХХVІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 161331-368/03.08.2011г. на Директор на РЗОК – Пловдив.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
209 Административно наказателно дело (К) No 3220/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БАКЪРДЖИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 15.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2083 от 21.10.2011 г., постановено по НАХД № 5777/2011г. по описа на Районен Съд – гр.Пловдив, ХХІ н.с.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
210 Административно наказателно дело (К) No 3221/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Н.Г. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 06.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1959 от 16.10.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 4751/2011 г.

Решението е окончателно.

 
211 Административно наказателно дело (К) No 3222/2011, XXI състав Наказателни касационни производства БЕТИНА -МИ ЗАПРЯНОВ С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.02.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №2204 от 04.10.2011г. по НАХД №4889/11г. по описа на Районен съд – Пловдив, VІІ н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ №42146-S002913/13.12.2010г. на Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на СД“Бетина-Ми Запрянов с-ие” с адрес на управление гр.Пловдив,ул.“Македония”№71, ап.14 на основание чл.47 ал.3 от Закона за счетоводството/ЗСч./ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2 000 лева за извършено нарушение по чл.40 ал.1, т.1 от същия закон, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ наказателно постановление/НП/№42146-S002913/13.12.2010г. на Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на СД“Бетина-Ми Запрянов с-ие” с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Македония”№71, ап.14 на основание чл. 47 ал.3 от Закона за счетоводството/ЗСч./ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2 000 лева за извършено нарушение по чл.40 ал.1, т.1 от същия закон.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
212 Административно наказателно дело (К) No 3223/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ ДОМЪТ СЪС СЛЪНЧОГЛЕДИТЕ-ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЕТ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 14.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1928 от 10.10.2011 г., постановено по НАХД №2388/2011г. на Пловдивския районен съд.

Решението е окончателно.


 
213 Административно наказателно дело (К) No 3224/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ПАРАЛЕЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 17.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1922 от 07.10.2011 г. на Пловдивски районен съд Пловдив, ХІV н.с., постановено по НАХД № 5023 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
214 Административно наказателно дело (К) No 3225/2011, XXI състав Наказателни касационни производства СЛАДКАРНИЦИ НЕДИМ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 17.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2148 от 03.11.2011 г. по н.а.х.д. № 4849 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
215 Административно наказателно дело (К) No 3227/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ЧЕЗАР 2008 ООД ДАМТН СОФИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1923 от 10.10.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 168 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
216 Административно наказателно дело (К) No 3228/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА АНКАРА 06 ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 14.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1981/18.10.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 5949/2011 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
217 Административно дело No 3233/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 27.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Екострой-метал” ЕООД, с ЕИК 126623774, със седалище и адрес на управление: град Хасково, ж.к. „Орфей”, бл.10, ап.2, представлявано от управителя С.А.К., против решение № 256 от 10.11.2011 г. на териториалния директор на ТД Пловдив при НАП, с което е потвърдено постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх.№ 26-РД-16-280-1 от 06.06.2011 г. на М.Д.Х., публичен изпълнител при ТД Пловдив на НАП, ИРМ Хасково.
ОСЪЖДА „Екострой-метал” ЕООД, с ЕИК 126623774, със седалище и адрес на управление: град Хасково, ж.к. „Орфей”, бл.10, ап.2, представлявано от управителя С.А.К., да заплати на Териториална дирекция град Пловдив на НАП сумата 150 (сто и петдесет) лева, разноски по делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Екострой-метал” ЕООД, с ЕИК 126623774, представлявано от управителя С.А.К., за спиране на изпълнително производство без посочен номер.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
218 Административно дело No 3249/2011, XV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.С.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 01.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.Г., ЕГН **********,***, ж.р. “Тракия”, бл. 201а, вх. а, ап.18 против Заповед № З-6769 от 05.10.2011г. на Директора на ОД на МВР-Пловдив, с която на основание чл. 245 ал.1, т.13 от ЗМВР е прекратено служебното му правоотношение.

Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
219 Административно дело No 3251/2011, X състав Други административни дела Н.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 27.02.2012г.
ОТМЕНЯ определението от 30.01.2012 година за даване на ход по същество на делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д.И.,***№36, срещу “мълчалив отказ” за предоставяне на обществена информация по негово Питане с вх. №09П-4818/9 от 08.11.2011г. по входящия регистър на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производство по административно дело №3251 от 2011 година по описа на Административен съд Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
220 Административно дело No 3263/2011, II състав Други административни дела ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ,
Д.Й.П.,
И.Г.Ф.,
Н.И.Ф.,
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
КМЕТА НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 16.02.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Министъра на ЗХ, И.Г.Ф. и Н.И.Ф., против Заповед № 141/ 01.03.2011 г. на Кмета на Община “Родопи” и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3263 по описа за 2011 г. на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
221 Административно дело No 3271/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Т.А. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 02.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.А., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-02-ЮЦР-583 от 29.08.2011 г. на началника на РДНСК ЮЦР.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
222 Административно наказателно дело (К) No 3275/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ П.И.О. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 298/02.11.2011г., постановено по НАХД № 655/2011 г. по описа на Районен съд гр. Асеновград, ІІ н.с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.

 
223 Административно наказателно дело (К) No 3276/2011, XX състав Наказателни касационни производства ДИАНА ДРАГАНОВА 700 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 14.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 288/17.10.2011г., постановено по НАХД № 437/2011г., по описа на Районен съд Асеновград/АРС/, ІІІ н.с.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 
224 Административно дело No 3279/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни МАВЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 27.02.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241101258/14.07.2011г., издаден от Мира Иванова–главен инспектор по приходите в ТД на НАП–Пловдив, ИРМ Стара Загора, потвърден с Решение № 1035 от 31.10.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА относно установени на ”Мавекс”ООД, гр.Велинград, ул. ”Ангел Чопев”№12, публични задължения както следва: допълнително начислен данък добавена стойност в размер на 2 054,65 лева за данъчен период месец Декември 2005г., ведно с прилежащите лихви за забава в размер общо на 1 444,69 лева; установеното задължение за Корпоративен данък за 2009 год. в размер на 4 953,29 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 606,32 лева, и лихви за забава в размер на 12,73 лева за несвоевременно разчитане с бюджета на задължението за заплащане на данък по чл.204 от ЗКПО за 2008г. като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА ”Мавекс”ООД, гр.Велинград, ул.”Ангел Чопев”№12, да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 396,09 /триста деветдесет и шест лева и девет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
225 Административно дело No 3285/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 29.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С. Георгиева Р., ЕГН **********,***, адв.Готов, против Заповед № ДК–19–28 от 04.11.2011г. на Началник Сектор – Пловдив, РДНСК “Южен Централен Район”.
ОСЪЖДА С. Георгиева Р., ЕГН **********,***, адв.Готов, да заплати на Регионален отдел “Национален строителен контрол” Пловдив при РДНСК “ЮЦР”, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
226 Административно дело No 3289/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 07.02.2012г.
Отхвърля жалбата на С.К.Р.,*** против заповед № ДК–19–Пд-33 / 04.11.2011г. на Началник Сектор – Пловдив, РДНСК ЮЦР.
Осъжда С.К.Р.,*** да заплати на РДНСК, ЮЦР – Сектор Пловдив сумата от 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно.

 
227 Административно дело No 3293/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.Ф.Х. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 20.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Ф.Х., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-02-ЮЦР-548 от 18.08.2011 г. на началника на РДНСК Южен централен район, с която е наредено премахване на незаконен строеж: „Ограда”, находящ се в УПИ VІІ-4174, VІ-4173 и ХІІІ-жилищно застрояване, кв.342 по плана на град Асеновград, с административен адрес: гр.Асеновград, ул.”Марин Дринов” № 7, с извършител – Е.Ф.Х..
ОСЪЖДА Е.Ф.Х., ЕГН **********,***, да заплати на РДНСК Южен централен район сумата 150 (сто и петдесет) лева, разноски по делото.
Решението не подлежи на обжалване.

 
228 Административно наказателно дело (К) No 3299/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства П.К.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 10.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2243/ 11.11.2011 г. по НАХД № 6136/ 2011 г. по описа на Районен съд – Пловдив, в частта, с която е изменено Наказателно постановление № 382/10 от 26.02.2010 г. на началника на сектор ПП към ОД на МВР – Пловдив, в частта му по т.1, с което на жалбодателя е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 18 месеца на основание чл. 174, ал. 3, предл. 1 от ЗДвП, като е намален срока на наложеното административно наказание глоба от 1000 лева на 500 лева, а лишаването от право да управлява моторно превозно средство за срок от 18 месеца - на 12 месеца.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.
РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 
229 Административно наказателно дело (К) No 3300/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Д.К. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 16.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2254/ 14.11.2011 г. по НАХД № 2747 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
230 Административно наказателно дело (К) No 3301/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИГНА 67 ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 20.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №5783/2011г. по описа на Райо-нен Съд – Пловдив V н. състав съдебно решение №2170 от 04.11.2011г., с което е отменено издаденото от Директор на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №51879 – S009369/21.07. 2011г., с което е наложена основание чл.276 пр. първо ЗКПО на “Игна 67”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ЖР“Тракия”, бл.61, вх.”Г”, ет.6, ап.18 “имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение на чл.92 ал.3 във вр. с ал.2 ЗКПО.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
231 Административно наказателно дело (К) No 3302/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ С.Д.К. Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2141 от 01.06.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 3539 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
232 Административно наказателно дело (К) No 3303/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ПАРАЛЕЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 17.02.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2038 от 25.10.2011 г. на Районен съд Пловдив, ХVІІ-ти н.с., постановено по НАХД № 5017 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
233 Административно наказателно дело (К) No 3305/2011, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ МАРКОВА 2010 ЕООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1885 от 04.10.2011г., постановено по НАХД № 3110/2010г., Районен съд Пловдив, ХVІ н.състав.
Решението е окончателно.


 
234 Административно наказателно дело (К) No 3309/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КОНИЕЛ ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 14.02.2012г.
Отменя Решение № 4159 от 03.11.2011 г., постановено по НАХ дело № 4859 от 2011г., по описа на Районен съд - Пловдив, V - ти наказателен състав и вместо него постановява:
Оставя в сила НП № 44226-S004779 от 09.02.2011г. издадено от заместник Директор на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на “КОНИЕЛ” - ЕООД, с БУЛСТАТ 115068684, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Богомил № 78, ет.5, ателие “Е”, представлявано от Г.Н.К. с ЕГН ********** е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 лв., на основание чл. 355, ал.1 от КСО за нарушение на чл. 7, ал.1 и 2 от КСО.
Решението е окончателно.

 
235 Административно наказателно дело (К) No 3310/2011, XX състав Наказателни касационни производства ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 15.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2051 от 26.10.2011 г. постановено по н.а.х.д. № 5411 по описа за 2011 г. на Районен съд – Пловдив, ХХІ н.с.
РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване .


 
236 Административно наказателно дело (К) No 3311/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я МИНАС ДЖЕРЛИЯН ЕТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 17.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1975 от 17.10.2011г. , постановено по НАХД № 2733/ 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.
ОСТАВЯ В СИЛА Наказателно постановление № 02396/31.03.2011г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, с което на основание чл. 65, ал.2, вр. с чл. 57, ал.2, вр. с чл. ал.1, т.1 и т.3 от ЗСБТ на ЕТ „Минас Джерилиян” е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 3500лв. за извършено нарушение на чл. 57, ал.2, вр. ал.1, т.1, т.2 е т.3 от ЗСБТ,
Решението е окончателно.

 
237 Административно наказателно дело (К) No 3313/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Л.С.Р. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 14.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2276/15.11.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 2235/2011 г. по описа на същия съд

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
238 Административно наказателно дело (К) No 3315/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я ГРАД-10 ЕООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.02.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2181 от 07.11.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 3177 по описа на Районен съд Пловдив за 2011 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02454 от 15.04.2011 г. на председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, с което на „Град-10” ЕООД, с ЕИК 201264923, със седалище и адрес на управление: с.Първенец, ул.”Белите брези” № 2, представлявано от управителя Росица Ангелова Андонова, за административно нарушение на чл.57, ал.2 във връзка с чл.57, ал.1, т.1, 2 и 3 ЗСБТ на основание чл.65, ал.2 ЗСБТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3 500 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
239 Административно наказателно дело (К) No 3316/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БАКЪРДЖИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 20.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №5787/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХІІ н. състав съдебно решение №2077 от 27.10. 2011г., с което е отменено издаденото от Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №52086 – S005990/25.07.2011г., с което е наложена основание чл.355 ал.1 КСО на “Б. инженеринг “ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Кръстю Пастухов”№24 “имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение на чл.7 ал.3 КСО.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
240 Административно наказателно дело (К) No 3317/2011, XX състав Наказателни касационни производства М.Г.Н. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2314 от 18.11.2011г., постановено по НАХД № 4959 по описа за 2011г. на ПРС, ХХVІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
241 Административно наказателно дело (К) No 3318/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.Е.Б. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 17.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1962/17.10.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХІV н.с., постановено по н.а.х. дело № 2625 по описа на същия съд за 2011 год., с което е отменено наказателно постановление № 40861-S002052/15.11.2010 г. на зам. териториалния директор на ТД на НАП Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
242 Частно админист. наказателно дело (К) No 3319/2011, XXIV състав Наказателни частни касационни производства И.М.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 16.02.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно Определение от 07.11.2011 г. по НАХД № 4239 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.
ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
243 Административно наказателно дело (К) No 3320/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ДЖЕЙ ВИ КИ НЕДЯЛКА ЧАЛЪМОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 14.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2269 от 14.11.2011г., постановено по НАХД № 5403 / 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, ХV - ти наказателен състав .
Решението е окончателно.


 
244 Административно наказателно дело (К) No 3322/2011, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЛИЛЯНА ЧЕРВЕНКОВА 2005 ЕТ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 16.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1977/18.10.2011 г. постановено по НАХД № 2508/2011 г., по описа на ПРС, ХХІV н.с., с което е отменено Наказателно постановление № К – 21573 от 19.03.2011 г. на Директор в РД – Пловдив, към Главна Дирекция “Контрол на пазара”, с което на ЕТ”Л.Ч. – 2005” БУЛСТАТ 115889147, представлявано от Л.Ч. е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл.46 т.4 от Закона за туризма и вместо него постановява :
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № К – 21573 от 19.03.2011 г. на Директор в РД – Пловдив, към Главна Дирекция “Контрол на пазара”, с което на ЕТ”Л.Ч. – 2005” БУЛСТАТ 115889147, представлявано от Л.Ч. е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по чл.46 т.4 от Закона за туризма.
Решението е окончателно.

 
245 Административно дело No 3323/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.А.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 28.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.Р., ЕГН **********,***, адв.Г., против Заповед № ДК-19-Пд-31/04.11.2011 г. на Началник Сектор - Пловдив, РДНСК "Южен централен район".ОСЪЖДА Г.А.Р., ЕГН **********,***, адв.Г., да заплати на Регионален отдел "Национален строителен контрол"Пловдив при РДНСК "ЮЦР", сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
246 Административно дело No 3324/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИТСТРОЙГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 08.02.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Елитстройгруп” ЕООД, с ЕИК 200162082, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Лозарска” № 12, ет.4, ап.36, представлявано от управителя Е.А.Д., против ревизионен акт № 161102300 от 01.09.2011 г., издаден от В.К.К., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП и ревизионен акт № 1127591 от 16.09.2011 г. за поправка на ревизионен акт, потвърден с решение № 1136 от 22.11.2011 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3324 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
247 Административно наказателно дело (К) No 3342/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства БАРБАРОС-МЮМЮН АХМЕД ЕТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 16.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 58/ 07.11.2011 г. по НАХД № 153 по описа за 2011 г. на РС - Първомай.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
248 Административно наказателно дело (К) No 3352/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства Д.М.К. РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 16.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 168/ 31.10.2011 г. по НАХД № 473/ 2011 г. по описа на Районен съд – Карлово.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
249 Административно дело No 3367/2011, XVI състав Дела по КСО Р.Г.Х. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 15.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Г.Х. ***, ЕГН: **********, срещу Решение № 477/22.11.2011 г. на Директора на РУ"Социално осигуряване"-Пловдив, и потвърденото с него Разпореждане № О-15-999-15-00122568/20.07.2011 г. на ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите към РУ"СО" гр.Пловдив.
ОСЪЖДА Р.Г.Х. ***, ЕГН: **********, да заплати на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
250 Административно наказателно дело (К) No 3372/2011, XX състав Наказателни касационни производства Т.Б.Б. РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 15.02.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно Решение № 163/24.10.2011 г., постановено по НАХД № 453/201г., по описа на Районен съд – Карлово, ІV н.с., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 20/02.06.2011 г. на Началника на РУ “Полиция” – Карлово при ОД на МВР – Пловдив, с което на Т.Б.Б., ЕГН **********,*** на основание чл.218 б от Наказателния кодекс е наложено административно наказание глоба в размер на 250 (двеста и петдесет) лева за извършено престъпление по чл. 206 ал.1 от НК, КАТО НАМАЛЯВА размерът на наложената “глоба” от 250 /двеста и петдесет/ лева на 100 /сто/ лева.

 
251 Административно наказателно дело (К) No 3374/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства КАСТИНГ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 14.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1974/17.10.2011 г. на Районен съд - Пловдив, ХІХ н.с., постановено по НАХД № 4343 по описа на същия съд за 2011 г
ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 47296-S006740/02.05.2011 г. на директор дирекция “СДО” при ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на “К.Т.” ЕООД, на основание чл.104 ал.1 от Закон за здравното осигуряване /ЗЗО/ е наложена имуществена санкция в размер на 4000 лв. за нарушение на чл.7 ал.1 и ал.2 от КСО.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
252 Административно наказателно дело (К) No 3377/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства СТОЙЧЕВ И СИН -ДС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 16.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2192/ 08.11.2011 г. по НАХД № 5118 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ НП № 16-1601223/ 06.07.2011 г. на Директора на Д”ИТ”, като намалява размера на наложената имуществена санкция от 2 500 лв. на 1 500 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
253 Административно наказателно дело (К) No 3378/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОМЕГА-Т ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 15.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1979 от 18.10.2011г., постановено по НАХД № 5486/ 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, с което 18 - ти наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 16-1601312 от 22.07.2011г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”, с което на „Омега-Т” ЕООД, представлявано от Т.Д.Б., на основание чл. 416, ал.5, във вр. счл. 415, ал.1 от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1500лв.
Решението е окончателно.

 
254 Административно наказателно дело (К) No 3382/2011, XIX състав Наказателни касационни производства МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 09.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2167/02.11.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 5341/2011 г. по описа на същия съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 43647-0114089/26.01.2011 г. на и.д. Директор Офис – Хасково при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на “МАРИЯ ВИКТОРИЯ” ООД, ЕИК ***, на основание чл. 355, ал. 1 от КСО е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 /петстотин/ лева, за извършено нарушение по чл. 7, ал. 3 от КСО, във връзка с чл. 4, ал. 1 от КСО.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
255 Административно наказателно дело (К) No 3385/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ П.Т.Н. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 06.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2280/15.11.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 7304/2011 г. по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
256 Административно наказателно дело (К) No 3386/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ПАРАЛЕЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 20.02.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №2173 от 07.11.2011г. на Районен съд – Пловдив ХVІ н. състав, с което е потвърдено издаденото от Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ № 48338 – S006752 от 27.05.2011г., с което на “Паралел”ЕООД с адрес на управление гр.Севлиево, ул.“Стара планина”№175 е наложена “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.185 ал.2 във вр. с ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.41 ал.2 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ издаденото от Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ № 48338 – S006752 от 27.05.2011г., с което на “Паралел” ЕООД с адрес на управление гр.Севлиево, ул.“Стара планина”№175 е наложена “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.185 ал.2 във вр. с ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.41 ал.2 от Наредба Н-18/ 13.12. 2006г. на МФ.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
257 Административно наказателно дело (К) No 3387/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Й.П.И. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 16.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2068/ 27.10.2011 г., по НАХД № 4895/ 2011 г. по описа на РС - Пловдив.
Решението е окончателно.


 
258 Административно наказателно дело (К) No 3391/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ИВ ПЕТ ДОБРЕВИ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 14.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2009 от 20.10.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 4009 по описа за 2011 г. на Районен съд – Пловдив, Х н.с.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест.

 
259 Административно наказателно дело (К) No 3392/2011, XXII състав Наказателни касационни производства МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2209 от 04.10.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 5324 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
260 Административно наказателно дело (К) No 3394/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ТУДЖИ ГРУП ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 20.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2143 от 03.11.2011г., постановено по н.а.х.д. № 5717 от 2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХI наказателен състав.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране. 
261 Административно наказателно дело (К) No 3395/2011, XXII състав Наказателни касационни производства МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 15.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2212, постановено по НАХД № 5316/ 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, с което 7- ми наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 43865- 0114103/02.02.2011г. на Директор на офис Хасков при ТД на НАП – Пловдив, с което на основание чл. 355, ал.1 от КСО на „МАРИЯ ВИКТОРИЯ” ООД, представлявано от П.А.Т. е наложено административно наказание „глоба” в размер на 500 лв. за извършено нарушение на чл. 158, във вр. с чл. 7, ал.3 от КСО.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
262 Административно наказателно дело (К) No 3398/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ИЛИЕВИ ТД ИЛИЕВ С-ИЕ СД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 17.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2169 г. от 04.11.2011 г. на Районен съд Пловдив, ХІ н.с., постановено по НАХД № 2379 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
263 Административно наказателно дело (К) No 3399/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства КАСТИНГ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 09.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1877/ 03.10.2011 г. по НАХД № 4344/ 2011 г. по описа на Районен съд – Пловдив.
РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 
264 Административно наказателно дело (К) No 3400/2011, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САРС ГРУП ЕООД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 15.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2061 от 26.10.2011 година, постановено по НАХД № 1685/2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ наказателен състав.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване. 
265 Административно наказателно дело (К) No 3407/2011, XXI състав Наказателни касационни производства МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 20.02.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №2165 от 02.11.2011г. на Районен съд – Пловдив ХХІІ н. състав, с което е потвърдено издаденото от и.д. Директор на Офис – Хасково при ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №4368300112511 от 27.01.2011г., с което на “Мария Виктория”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза”№16 е наложена “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.355 ал.1 КСО за нарушение на чл.3 ал.3, т.1 от Наредба №Н-8/29.12.2005г. на МФ, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ издаденото от и.д. Директор на Офис – Хасково при ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №4368300112511 от 27.01. 2011г., с което на “Мария Виктория”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Княгиня Мария Луиза”№16 е наложена “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.355 ал.1 КСО за нарушение на чл.3 ал.3, т.1 от Наредба №Н-8/29.12.2005г. на МФ.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
266 Административно наказателно дело (К) No 3408/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО ЕВРОПЪТ-2000 АД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 17.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2390 от 25.11.2011г. , постановено по НАХД № 6847/ 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, 21- ви наказателен състав
Решението е окончателно.


 
267 Административно наказателно дело (К) No 3411/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ Л.В.Р. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 14.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2265 от 14.11.2011г., постановено по НАХД № 3753/2011г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 23/05.05.2011 г. на Началник отдел "Краткосрочни плащания и контрол" в РУ "Социално осигуряване" гр. Пловдив.

Решението е окончателно.

 
268 Частно админист. наказателно дело (К) No 3412/2011, XXIV състав Наказателни частни касационни производства СЕКДООР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Определение от 14.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение от 21.11.2011г по НАХД № 5849 по описа за 2011г.на Пловдивския районен съд.

Определението е окончателно.


 
269 Административно наказателно дело (К) No 3422/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ М.Т.Г. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 08.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 164/26.10.2011 г. на Карловския районен съд, постановено по НАХД № 42/2011 г. по описа на същия съд, в частта, с която производството по делото е прекратено поради изтекъл абсолютен давностен срок.
ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
270 Административно дело No 3438/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.Р. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 10.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Р.,***, против Заповед №ДК-02-ЮЦР-612 от 07.11.2011г. на началника на РДНСК- ЮЦР, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “жилищна сграда”, изпълнен в УПИ ХІІ-112, кв.19 по плана на село Катуница, с административен адрес: ул. “Ягода” №1.
ОСЪЖДА С.К.Р.,***, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол, “Южен централен район”, гр. Пловдив, сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
271 Административно дело No 3464/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.К.Н. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 21.02.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.К.Н. ЕГН **********,***, против Заповед № РД-18-48 от 03.06. 2009г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по Геодезия, Картографи и Кадастър, гр.София, в частта относно имот с идентификатор № 56784.510.267, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3464/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението за постановяването му до оспорващите.
 
272 Административно дело (К) No 3467/2011, XX състав Касационни производства С.З.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 13.02.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на С.З.Г. против Решение № 3342/07.10.2011 г. постановено по гр.дело № 1705/2011 г., по описа на ПРС, ХVІІ гр.с., с което е отхвър-лена жалбата на С.З.Г., в качеството й на нас-ледник на Запрян Ламбрев Кръстанов, против Решение № 6 – ГОЗ/06.08.2010 г. на ОбСЗ – град Пловдив и ПРЕКРАТЯВА производст-вото по КАХД № 3467/2011 г., по описа на Административен съд град пловдив, ХХ касационен състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 -дневен срок от съобщението на страните пред ВАС на РБ.
 
273 Административно наказателно дело (К) No 3468/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЖЕЙ ВИ КИ НЕДЯЛКА ЧАЛЪМОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 17.02.2012г.
Отменя Решение № 2222/09.11.2011г., постановено по н.ах.д.№ 3130 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд.
Вместо това постанови :
Отменя НП № 45149-S003715/01.03.2011г., издадено от Директор на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което на ЕТ “Джей Ви Ки-Н.Ч.”, на основание чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 590.87 лв. за извършено административно нарушение по чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.86 ал.1 и ал.2 вр. чл.119 ал.1 ЗДДС.
Решението е окончателно

 
274 Административно наказателно дело (К) No 3469/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Р.В.К. Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 08.02.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2207 от 08.11.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 5723 по описа на Районен съд Пловдив за 2011 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 36-0000808 от 12.08.2011 г. на началник сектор „Контрол и административнонаказателна дейност” в Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” Пловдив, с което на Р.В.К., ЕГН **********,***, са наложени административни наказания глоба в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.12б, ал.10 във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за автомобилните превози на основание чл.93, ал.1, т.1 ЗАП и глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл.18, т.2 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ на основание чл.93, ал.2 ЗАП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
275 Административно наказателно дело (К) No 3473/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Д.А.С. Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 17.02.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2213 от 07.11.2011 г. на Районен съд Пловдив, VІІ н.с., постановено по НАХД № 5975 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
276 Административно наказателно дело (К) No 3474/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ДЖЕЙ ВИ КИ НЕДЯЛКА ЧАЛЪМОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 14.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1974/17.10.2011 г. на Районен съд - Пловдив, ХІХ н.с., постановено по НАХД № 4343 по описа на същия съд за 2011 г
ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 47296-S006740/02.05.2011 г. на директор дирекция “СДО” при ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на “К.Т.” ЕООД, на основание чл.104 ал.1 от Закон за здравното осигуряване /ЗЗО/ е наложена имуществена санкция в размер на 4000 лв. за нарушение на чл.7 ал.1 и ал.2 от КСО.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
277 Административно наказателно дело (К) No 3476/2011, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ГРАБО МЕДИЯ ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 17.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2178 от 07.11.2011г. по описа на ПРС, 24 - ти наказателен състав
Решението е окончателно.

 
278 Административно наказателно дело (К) No 3477/2011, XXII състав Наказателни касационни производства С.К.А. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2234 от 10.11.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 4973 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
279 Административно наказателно дело (К) No 3478/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТУДЖИ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 15.02.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно Решение № 2230 от 10.11.2011г., постановено по н.а.х.д. № 5720 от 2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХI наказателен състав, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1601363/09.08.2011г. издадено от Директор на Дирекция "Областна инспекция по труда" - Пловдив, с което на "Т. груп" ООД, със седалище и адрес на управление: с. Сърница, общ. Велинград, ул.“Христо Ботев”№47, представлявано от Джемиле Халилова Туджарова, в качеството на работодател, на основание чл.414 ал.3 КТ е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1 500 лева за извършено нарушение на чл.63 ал.2 във връзка с чл.1 от КТ, като НАМАЛЯВА размера на административното наказание “Имуществена санкция” от 1 500 лева на 200 лева.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
280 Административно наказателно дело (К) No 3483/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ БТК АД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 17.02.2012г.
Оставя в сила Решение № 2250/14.11.2011г., постановено по н.ах.д.№ 6165/2011г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № К - 21884/22.07.2011г. на Директора в регионална дирекция към ГД “ Контрол на пазара “в КЗП, за наложена имуществена санкция на “БТК” АД – София в размер на 500 лв. за нарушение на чл.192 т.2 от Закона за защита на потребителите, на основание чл.228 от с.з.
Решението е окончателно.

 
281 Административно наказателно дело (К) No 3489/2011, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Н.Т.С. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 16.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2364 от 22.11.2011г. по описа на ПРС.
Решението е окончателно.

 
282 Административно дело No 3500/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Ц.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 15.02.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Ц.Д. ЕГН **********,***, ст.12, адв. И.И., против Мълчаливото Потвърждаване на Директор на ТД на НАП – Пловдив, на Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121 от ДОПК, изх. № РД-10-468/19.10.2011г. на органа по приходите при ТД на НАП - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3500/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, І отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
283 Административно дело No 3506/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ХАРИГРУП 1 ЕООД КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 07.02.2012г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №11РД09-507 от 27.12.2011г. на кмета на Община Пловдив - Район "Северен", с която е разпоредено премахването на преместваемо съоръжение, представляващо метален контейнер с размери 2,6м. х 2,0м., поставено без разрешение върху терен, публична общинска собственост, представляващ УПИ- за Английска и руска гимназия по плана на ПУ”П. Хилендарски”, гр. Пловдив.
ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Пловдив за разрешаване на въпроса по същество.
ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на “Х. Груп 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “” №20, ет.4, ап.10, сумата от 350,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението не подлежи на обжалване.

 
284 Административно дело No 3522/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 06.02.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.Д.,***, против Заповед № 1115 от 02.11.2011г. на вр.и.д. Кмет на Община Карлово, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3522/2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението за постановяването му до оспорващите.
 
285 Административно наказателно дело (К) No 3525/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 22.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №2398 от 25.11.2011г. по НАХ дело №5335 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХХVІ-ти наказателен състав, като вместо това постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление с №43854-0114094 от 02.02.2011г. на директор на офис Хасково при ТД- Пловдив на НАП, с което на “Мария Виктория” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. “Георги Бенковски” №24-32-В-62, е наложена имуществена санкция в размер на 4 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
286 Административно наказателно дело (К) No 3532/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ПЕТРОЛ АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 17.02.2012г.
Оставя в сила Решение № 1848/28.09.2011 г., постановено по н.ах.д.№ 4241 по описа за 2011г. на Районен съд-Пловдив, с което е потвърдено НП № КГ-902/10.05.2011г. на Председателя на държавната агенция за метрологичен и технически надзор за наложена на търговското дружество имуществена санкция в размер на 10 000 лв. за нарушение по чл.8 ал.2 от Закона за чистота на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ във вр. с чл.6 т.2, Приложение № 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и на основание чл. 34 ал. 2 от ЗЧАВ.
Решението е окончателно.

 
287 Административно наказателно дело (К) No 3541/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ИНТЕРЛИФТ ДИМОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 17.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2232 от 10.11.2011 г. на Районен съд Пловдив, ХІ н.с., постановено по НАХД № 4750 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
288 Административно наказателно дело (К) No 3544/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства М.Г.Н. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 17.02.2012г.
Отменя Решение № 2366/18.11.2011г., постановено по н.ах.д.№ 4958 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд.
Вместо това постанови :
Отменя НП № 49686-S007970/20.06.2011г. на Директор Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП – Пловдив, с което на М.Н. ***, на основание чл.178 ЗДДС е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лв. за извършено административно нарушение по чл.96 ал.1 във вр. с ал.2 т.1 ЗДДС.
Решението е окончателно.

 
289 Частно админист. наказателно дело (К) No 3545/2011, XXIII състав Наказателни частни касационни производства ЕЛИТ-КЕМИЛ ХАСАНОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 14.02.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 09.12.2011г. по НАХ дело №7541 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХХІІ-ри наказателен състав, с което е прекратено производството по жалбата на ЕТ”ЕЛИТ- Кемил Хасанов”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Петко Каравелов” №17, ет.1, офис 5, против наказателно постановление с №16-16001392 от 11.10.2011г., издадено от директор на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 1 500,00 лева, вместо което постановява:
ВРЪЩА делото на Районен съд- Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

 
290 Административно дело No 7/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.И.Б.,
Е.Г.Б.,
С.И.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 10.02.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.Б., Е.Г.Б. и С.И.Б., и тримата със съдебен адрес:***, против Заповед №ОА-1794 от 12.07.2007г. на кмета на община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.484-стар по плана на Трета градска част, гр. Пловдив; Заповед №09ОА-133 от 23.01.2009г. на кмета на община Пловдив, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.484-стар по плана на Трета градска част, гр. Пловдив и РУП на част от кв.484-стар по плана на Трета градска част, и Заповед №09ОА-246 от 10.02.2009г. на кмета на община Пловдив, с която е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в текстовата част на Заповед №09ОА-133 от 23.01.2009г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
291 Административно дело No 20/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Ц.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 28.02.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Ц.Д. ***, ЕГН: **********, против мълчаливото потвърждаване на Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ РД-10-469/19.10.2011 г. на ТД на НАП-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 20 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
292 Административно наказателно дело (К) No 32/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД БКС - 08 ООД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 13.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №348 от 306.12.2011г. по НАХ дело №847 по описа на Районен съд- Асеновград за 2011г., ІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №А-1031 от 10.10.2011г., издадено от началника на РУ”П”- Асеновград, при ОД”МВР”- Пловдив, с което на “БКС-08” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. “Никола Й. Вапцаров” №3А, ет.4, ап.20, е наложена имуществена санкция в размер на 2 000,00 лева.
Решението е окончателно.

 
293 Административно наказателно дело (К) No 40/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ С.Ю.Х. Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 17.02.2012г.
Оставя в сила Решение № 334/01.12.2011 г., постановено по н.ах.д.№ 656 по описа за 2011г. на Районен съд – Асеновград.
Решението е окончателно

 
294 Административно дело No 51/2012, X състав Искове за прекратяване на неоснователни действия К.Н.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 23.02.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Н.Б.,***, подадена чрез пълномощник адв.Л.Р., против незаконосъобразни действия на общинската администрация на Община Садово, изразяващи се в приемане на подадена декларация за недвижим имот, находящ се в село Чешнегирово, ул. ”Климент Охридски”№3 от несобственик, откриване на данъчна партида за недвижимия имот на името на несобственика, приемане на повторно заплащане на дължимия данък за имота за 2011 година, както и издаване на данъчна оценка с неверни данни.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №51 от 2012 година по описа на Административен съд Пловдив.
ИЗПРАЩА делото като преписка на Ръководителя на звеното за местни данъци и такси при Община Садово за произнасяне по жалбата на К.Н.Б.,***.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
295 Административно наказателно дело (К) No 64/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МУЛТИКОМЕРС 97 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 17.02.2012г.
Оставя в сила Решение № 2310/17.11.2011г., постановено по н.ах.д.№ 3354 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд .
Решението е окончателно.

 
296 Административно наказателно дело (К) No 69/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТУДЖИ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 22.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №2336 от 21.11.2011г. по НАХ дело №5722 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХХІІІ-ти наказателен състав, като вместо това постановява:
ИЗМЕНЯ наказателно постановление с №16-1601378 от 09.08.2011г., издадено от директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на “Туджи груп” ООД, със седалище и адрес на управление: с. Сърница, община Велинград, ул. “Христо Ботев” №47, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500,00 лева, като намалява размера на санкцията на 300,00 лева.
Решението е окончателно.

 
297 Административно наказателно дело (К) No 70/2012, XIX състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ АИПСНП Д-Р ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ГОСПОДИНОВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 28.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2179 от 07.11.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХІІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 4804 по описа на съда за 2011 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
298 Административно дело No 77/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни БПМ ГРУП-БОРИС ВЛАСЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 17.02.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Борис Ангелов Власев в качеството си на ЕТ “БМП ГРУП-БОРИС ВЛАСЕВ”, ЕИК 115818641, против Акт за дерегистрация по ЗДДС № 160991100001802/07.03.2011г. издаден от ТД на НАП-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 77 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 
299 Административно дело No 86/2012, X състав Дела по ЗСП И.А.Г. ДИРЕКТОР ДСП-МАРИЦА,
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 16.02.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.А.Г.,***, срещу Заповед № 1944 от 14.11.2011 година на И.Д. Директор на дирекция “Социално подпомагане” Марица, по молба - декларация вх. № 1944/03.11.2011 г. за отпускане на еднократна помощ в размер на 200 лв. за 2011година.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №86/2012 година по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.
ИЗПРАЩА делото като преписка на Директора на Регионалната дирекция “Социално подпомагане” Пловдив за произнасяне по жалбата на И.А.Г.,***, срещу Заповед № 1944 от 14.11.2011 година на И.Д. Директор на дирекция “Социално подпомагане” Марица - Пловдив, по молба - декларация вх. № 1944/03.11.2011 г. за отпускане на еднократна помощ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда подлежи на обжалване, с частна жалба, пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
300 Частно административно дело No 93/2012, III състав Частни администр. дела РОНШАНС КОМПЛЕКС-90-АНТОН АНТОНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 29.02.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ”Роншанс комплекс – 90 – Антон Антонов”, гр.Стара Загора, бул.”Руски”№56, ет.4, ап.6, против Решение № 1279 от 29.12.2011г. на Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 93/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
 
301 Административно наказателно дело (К) No 104/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ПАРАЛЕЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 29.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2144 от 03.11.2011г. по НАХ дело №5020 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., Х-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №548345-S006759 от 27.05.2011г., издадено от директора на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Паралел” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Севлиево, ул. “Стара планина” №175, е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
302 Административно наказателно дело (К) No 113/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ АГРОСИСТЕМА -01 ЕООД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 17.02.2012г.
Оставя в сила Решение № 2407/28.11.2011г., постановено по н.ах.д.№ 5044 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд, в обжалваната част.
Решението е окончателно.

 
303 Административно наказателно дело (К) No 119/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 17.02.2012г.
Оставя в сила Решение № 2411/22.11.2011г., постановено по н.ах.д.№ 1822 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
304 Административно дело No 134/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД   Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 06.02.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Екострой- Метал” ЕООД – ***, с управител С.А.К., с адрес на управление: ***, ***, против ревизионен акт № 211101318/ 09.09.2011 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 134 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2012 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 
305 Административно дело No 138/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни БОСВЕТА-БОЯН ПАНАЙОТОВ-ТАНЯ ПАНАЙОТОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 21.02.2012г.
Прекратява делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от ЕТ”Босвета-Боян Панайотов-Таня Панайотова”, гр.И., ул.”*****”19 против мълчалив отказ на Директора на ТД на НАП Пловдив за отмяна на Постановление изх.№ 26РД-16-827# 7/07.12.2011 г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив ИРМ Хасково. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 138/2012 год. по описа на Административен съд Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
306 Административно дело No 170/2012, XII състав Дела по КСО Н.А.Н. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 20.02.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от Н.А.Н. *** против решение № 508 от 20.12.2011г. на директора на РУ ”СО” – гр.Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата й срещу разпореждане № К – 59209/30.09.2011г. на ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване при РУ ”СО” – гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 170 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.

 
307 Административно наказателно дело (К) No 211/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Д.И.Г. Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 14.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №350 от 09.12.2011г. по НАХ дело №858 по описа на Районен съд- Асеновград за 2011г., ІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №36-0000929 от 07.09.2011г. на началник сектор “Контрол и АНД” в ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на Д.И.Г. е наложена глоба в размер на 200,00 лева.
Решението е окончателно.

 
308 Административно дело (К) No 213/2012, XIX състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТАМБОЛИЙСКИ   Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Определение от 02.02.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ОЗС-гр. Стамболийски срещу Решение № 36 от 05.01.2012 г. на ПРС по АХГД № 5142/2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАХД № 213 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.
ИЗПРАЩА делото на Пловдивския районен съд за администриране на жалбата.
Определението не подлежи на обжалване.

 
309 Частно административно дело No 222/2012, XVII състав Частни администр. дела БРИКЕЛ ЕАД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 01.02.2012г.
СПИРА предварителното изпълнението на Решение № 1866/19.12.2011 г. на Началник Митница – Пловдив, с което е прекратено действието на Удостоверение за освободен от акциз краен потребител № BG003000Е0015/ 07.02.2007 г., издадено на “БРИКЕЛ” ЕАД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Изпълнителния директор И.Ц.Ц., до приключване на производството по неговото обжалване с влязъл в сила акт.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
310 Административно дело No 223/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.Р. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 07.02.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.Д.Р.,***, срещу Разрешение за ползване № ДК-07-Пд-185/16.12.2011г., издадено от ВРИД началник ДНСК-ЮЦР-Пловдив за обект “четири и пететажна жилищна сграда и допълващо застрояване/гаражи/”- без Помещение за аптека със склад и санитарен възел в партерния етаж на сградата, находящ се в ПИ 56784.521.6 по КК и КР на гр. Пловдив, съответстващ на УПИ-ХІІІ- 6, кв. 18 по плана на “Волга-Ген.Д.Николаев”, гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 223/2012г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив, като процесуално недопустимо.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.


 
311 Административно наказателно дело (К) No 246/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я ГЕОРГИ ГИГОВ ЕТ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 16.02.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2640 от 20.12.2011г. по НАХ дело №6451 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХХІ-ви наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №02694 от 22.08.2011г., издадено от председателя на ДКСБТ, с което на ЕТ”Георги Гигов”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №127, ет.4, ап.7, е наложена имуществена санкция в размер на 3 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
312 Административно дело No 259/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Т.П. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 20.02.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 259 по описа за 2012г. на Административен съд –Пловдив, ХVІІІ състав, образувано по жалба на А.Т.П., ЕГН **********,*** против Заповед № 432/13.04.2009г. на кмета на Община Родопи.

Заличава датата 02.04.2012г. като съдебно заседание по делото.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаване на същото.

 
313 Административно дело No 260/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Д.Р.,
Е.Д.Р.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 21.02.2012г.
Прекратява делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Т. Д.Р. и Е.Д.Р. *** против мълчалив отказ на Началника на РДНСК-Пловдив да се произнесе по тяхна жалба вх.№ 3997/03.10.2011 г. чрез Община Куклен до РДНСК-Пловдив за отмяна на разрешение за строеж № 68 от 02.08.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 260/2012 год. по описа на Административен съд Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
314 Административно дело No 261/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни Т.Г.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 09.02.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Г.Б. *** и e-mail: t_boychev@abv.bg против Решение № 8/5.01.2012г. на Директор на Дирекция”ОУИ”-гр.Пловдив ,с което е потвърден Акт за прихващане или възстановяване№1131381/17.10.2011 г. на ТД на НАП – гр.Пловдив,ИРМ-Хасково .
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 261/2012 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.
 
315 Административно дело No 262/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.П.С.,
П.С.С.,
Л.П.С.,
Д.П.А.,
С.И.Г.,
Г.И.Г.,
Т.И.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 29.02.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.С., Т.П.С., Л.П.С., Д.П.А., С.И.Г., Ге-орги И.Г. и Т.И.Г. против мълчалив отказ на кмета на община Пловдив да спре изпълнението на преписка с №10-П-8969/3 за 2011г. и Заповед №11ОА-84 от 17.01.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
316 Административно дело No 267/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни Т.Г.З. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 07.02.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1278/ 29.12.2011 г., издадено от Заместник - директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с което е била оставена без разглеждане подадената от Т.Г.З. ***2-156/ 29.11.2011 г. срещу Ревизионен акт № 13103600/ 13.10.2011 г., издаден от Главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, офис Кърджали, и е било прекратено производството.
ИЗПРАЩА преписката на Директора на Дирекция “ОУИ” – Пловдив за произнасяне по същество.
Определението е окончателно.

 
317 Административно дело No 268/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ИТАЛИАНА ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 10.02.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на “Италиана” ЕООД, с адрес на управление: село Чешнегирово, Община Садово, ул.”Олег Кошевой”№11, срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 552 от 30.08.2011 година, издаден от Антония Гератлиева- главен инспектор в Дирекция “Местни данъци и такси” в Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №268/2012 година по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.
ИЗПРАЩА по подведомственост делото като преписка на Директора на дирекция “Местни данъци и такси” при Община Пловдив за произнасяне по жалбата на “Италиана” ЕООД, с адрес на управление: село Чешнегирово, Община Садово, ул.”Олег Кошевой”№11, срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 552 от 30.08.2011 година, издаден от Антония Гератлиева- главен инспектор в Дирекция “Местни данъци и такси” в Община Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда подлежи на обжалване, с частна жалба, пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
318 Административно дело No 278/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 10.02.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.И.К.,*** против Констативен акт № 15/12.12.2011г., съставен от длъжностни лица при Община Марица.
Прекратява производството по адм.д.№ 278/2012г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
319 Административно дело No 281/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СЕВДА МУКАРЕВА ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 14.02.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ“Севда Мукарева”, ЕИК 115780967, чрез представляващия Севда Димова Мукарен, гр.Карлово, ул.”Парчевич”№60, вхВ, ет. 1, ап.2, против Заповед № РД-18-52/16.11.2011г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър, с която са одобрени Кадастралната Карта и Кадастралните регистри на гр.Карлово, община Карлово, обл.Пловдив, в частта относно поземлен имот с идентификатор № 504.2461, със стар номер – УПИ ІV-2159, в кв.18 по плана на гр.Карлово, като ПРОСРОЧЕНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 281/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до оспорващия за постановяването му.
 
320 Административно дело No 293/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.П.Р. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 07.02.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.Р. с ЕГН ********** против Разрешение за ползване № ДК-07-Пд-185 от 16.12.2011г. на ВРИД Началник на РО “НСК” Пловдив към РДНСК ЮЦР.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 293 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.


 
321 Административно дело No 297/2012, XIII състав Дела по ЗОС ПЕРЛА 1 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 21.02.2012г.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Комисията за защита на конкуренцията Жалба от “ПЕРЛА 1” ООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н.К.А. и Н.Е.М. против Уведомление изх. № 10Ф5302 /3/ от 18.01.2012г. на Кмета на Община Пловдив и Решение № 501, взето с протокол № 38, от 01.12.2011г. на Общински съвет – Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 297 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 
322 Административно дело No 301/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни СИГРОТЕХ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 28.02.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Сигротех”ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 115505397 със седалище и адрес на управление : бул.”Васил Левски“№212А,гр.Пловдив,представлявано от Симеон Стоянов Грозлеков, чрез адв.Х.Д.Х. ***;0878892982 адрес: гр.Пловдив,ул.”Кръстьо Раковски”№15,ет.6,ап.18,със съдебен адрес : гр.Пловдив,ул.”Кръстьо Пастухов”№28,ап.4 против Решение №1/03.01.2012г. на Директор на Дирекция”ОУИ”Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 301/2012 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.


 
323 Административно дело No 315/2012, XII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП ПП ВМРО-БНД ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 06.02.2012г.
ПОТВЪРЖДАВА Решение № 233 - ПВР/МИ от 19.01.2012г. на ОИК - Стамболийски.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд на Република България в 7-дневен срок от обявяването му. РЕШЕНИЕТО ПРЕДАДЕНО В ДЕЛОВОДСТВОТО НА 07.02.2012 г. в 09:05 ч.

 
324 Частно админист. наказателно дело (К) No 326/2012, XXIV състав Наказателни частни касационни производства П.И.Т.   Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Определение от 16.02.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.И.Т. *** против Определение № 48/ 10.01.2012 г. по НАХД 6380/ 2011 г. по описа на РС – Пловдив и ПРЕКРАТЯВА производството по ЧКНАД № 326 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
325 Административно дело No 368/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТРУД НЕТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 17.02.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Труд Нет” ООД, ЕИК *** срещу Мълчаливо потвърждаване на РА № 161103821/26.10.2011г и непроизнасяне в срок на Директор на дирекция “ОУИ”-Пловдив при ЦУ на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 368/2012г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив, като процесуално недопустимо.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

След влизане в сила на определението, да се докладва на зам.председателя на Административен съд – Пловдив жалба вх. № 96-00-46/08.02.2012г. за образуване на ново дело.


 
326 Административно дело No 369/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Екострой-Метал” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №2, против Решение №4 от 06.01.2012г. на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което е оставена без уважение жалбата на дружеството против покана за доброволно изпълнение с Изх.№РД-27-129-114 от 22.11.2011г. на публичен изпълнител при ТД- Пловдив на НАП, офис Хасково, относно ДДС по декларация с №26001145211 от 14.11.2011г. в размер на 15 554,98 лв. и лихва върху тази сума от 35,22 лв.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на “Екострой-Метал” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №2 за спиране изпълнението на изпълнителното производство.
ОСЪЖДА “Екострой-Метал” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №2, да заплати на ТД- Пловдив на НАП сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението е окончателно.

 
327 Частно административно дело No 392/2012, X състав Частни администр. дела ЕЛЕР-КАЛДЕРА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 23.02.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕЛЕР - КАЛДЕРА“ ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: *** със седалище и адрес на управление с. Черноочене, ул. “Четвърта” № 1, представлявано от управителя Р. А. против “мълчалив отказ” за спиране на изпълнението на Ревизионен акт /РА/ № 091103529 от 04.11.2011 г., издаден от Е. С. –старши инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, с който са установени допълнителни данъчни задължения за довнасяне към датата на издаване на акта в размер на 189 826.26лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 24 866.46лв.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
328 Административно дело No 439/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни КАРЕКС АС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 10.02.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 439 по описа за 2012 г. на Пловдивския административен съд.
ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Директора на Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив за произнасяне по жалба на “КАРЕКС АС” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 200865807 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Хасково, ул.”Вършец” № 1 представлявано от управителя Ахмет Кара против Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК и чл.124, ал.4 от ДОПК, с изх.№ 26 РД – 16- 941# 1/21.12.2011г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ – Хасково, с което е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в търговски банки, индивидуализирани в постановлението.
Определението подлежи на обжалване от страните и от органът, на който спора се изпраща по подведомственост с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок съобщаването му. 
329 Частно административно дело No 442/2012, XII състав Частни администр. дела МЕТАЛИК-ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ ПЛОВДИВ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 13.02.2012г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 442 по описа за 2012 г. на Пловдивския административен съд.
ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Директора на Директора на дирекция Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централното управление на Националната агенция за приходите за произнасяне по искане с правно основание чл.153, ал.2 от ДОПК, предявено от ЕТ “МЕТАЛИК – ИВАН МИХАЙЛОВ”, с ЕИК по БУЛСТАТ 020362576, с адрес за кореспонденция гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 149, представлявано от И.Д.М. за спиране изпълнението на ревизионен акт /РА/ № 161103139/26.10.2011г., издаден от Д.С.С., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пловдив.
Определението подлежи на обжалване от страните и от органът, на който спора се изпраща по подведомственост с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок съобщаването му.
 
330 Частно административно дело No 443/2012, VI състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт СЛАДКАРНИЦИ НЕДИМ ООД ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КЗП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 09.02.2012г.
Прекратява делотоПрекратява производството по ч.адм.дело № 443 / 2012г. по описа на Административен съд-Пловдив,VI състав.
Изпраща по подсъдност на Административен съд – София, град жалбата на “СЛАДКАРНИЦИ НЕДИМ” ООД, седалище/адрес на управление - гр.Пловдив, бул.”***” № *** с управител К Е. М.и пълномощник К.Е. със съдебен адрес – гр.Пловдив, ул.”Фр.Ж.Кюри” № 26 /чрез адв.Н.К./ против разпореждане за допускане предварително изпълнение на Заповед № 103 от 27.01.2012г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите .
Определението не подлежи на обжалване.
 
331 Административно дело No 462/2012, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 22.02.2012г.
Прекратява делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 462/ 2012 г. по описа на Административен Съд – Пловдив.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Асеновград.
Определението е окончателно.

 
332 Административно дело No 510/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИЗАБЕТ 08-ВАСИЛКА АТАНАСОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 15.02.2012г.
ОТМЕНЯ разпореждане за допускане на предварително изпълнение на принудителна административна мярка "запечатване на търговски обект" - кафе-аператив “Водопада”, находящ се в гр. Пловдив, ул. “Тодор Александров” № 46, стопанисван от ЕТ “Елизабет-08-Василка Атанасова”, ЕИК 200490702, със седалище и адрес на управление- с. Трилистник, ул. “14-та” № 15, община Марица, област Пловдив, обективирано в Заповед № 583-0076446/29.12.2011г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в седмодневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
333 Частно админист. наказателно дело (К) No 512/2012, XXII състав Наказателни частни касационни производства Д.С.Д.   Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Определение от 17.02.2012г.
ОТМЕНЯ Определение от 17.01.2012г., постановено по НАХД № 1022/2011г. по описа на Районен съд – Асеновград.
ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.


 
334 Частно админист. наказателно дело (К) No 558/2012, XIX състав Наказателни частни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Х.Г.Г. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Определение от 17.02.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 24.01.2012 г., с което е прекратено производството по НАХД № 973/2011 г. на Асеновградския районен съд.
ВРЪЩА преписката на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

 
335 Административно наказателно дело (К) No 628/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ   Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Определение от 24.02.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по дело № 628 по описа на Административен съд- Пловдив за 2012г., ХХІІІ-ти касационен състав.
ИЗПРАЩА касационната жалба на Изпълнителна агенция “Медицински одит” – София, бул.”Г.Софийски” № 3, представлявана от изпълнителния директор чрез гл.юрк.Д.Димитров против Решение от 24.01.2012г., постановено по н.ах.д. № 5628 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., XVIII н.с-в. - на Районен съд- Пловдив, XVIII н.с-в, за администрирането и.
Определението е окончателно.

 
336 Частно админист. наказателно дело (К) No 660/2012, XXII състав Наказателни частни касационни производства МАКИ-БИНКОВ С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 29.02.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение № 85 от 19.01.2012 г. по н.а.х.д. № 8095 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, с което производството по делото е прекратено.
ВРЪЩА делото на същия състав на Пловдивския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.