АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.03.2012г. до 31.03.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 171/2010, V състав Дела по ЗОС ПЛОВДИВСКА ЕПАРХИЯ /МИТРОПОЛИЯ/ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 06.03.2012г.
Прекратява делотоОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на делото по същество в съдебно заседание на 06.02.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Пловдивска Епархия /Митрополия/ с БУЛСТАТ 115601125 от гр. Пловдив, ул. Ст. Доспевски № 14-16, представлявана от Пловдивски Митрополит Н., чрез адвокат Е.К. *** срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив, по молба с вх. № 09-РЗК-961/04.12.2009г. за отмяна на заповед за отчуждаване на църковен имот по чл. 31 , ал.1 от ЗОС.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 171/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
2 Административно дело No 547/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни СИРИУС ТИМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 22.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “СИРИУС - ТИМ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.Л.Р., против Ревизионен акт /РА/ № 160901085/16.11.2009г., издаден от З.Г.К. – орган по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден Решение № 40/15.01.2010г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в обжалваната част за допълнително начислен ДДС в размер на 178144,62 лв., непризнато право на данъчен кредит в размер на 4048,72 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременно разчитане с бюджета в размер на 51 240,91лв., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “СИРИУС - ТИМ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.Л.Р. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 5118, 68 / пет хиляди сто и осемнадесет и 0.68/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.

 
3 Административно дело No 742/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕРК-МАРИН ПЕТКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 28.03.2012г.
ИЗМЕНЯ ревизионен акт № 160901792 от 11.01.2010 г., издаден от Г.С.Г. – инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, изменен с решение 191 от 23.03.2010 год. на директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, с който на М.Г.П., в качеството си на ЕТ”Терк – М.П.” - гр. Пловдив, с адрес на управление: ***, ЕГН **********, В ЧАСТТА, В КОЯТО е определено допълнително задължение по чл.35 от ЗОДФЛ за 2006 г., като от 27989,50 лв. и лихва от 10426,54 лв. намалява същото на 25572,24 лв. и лихви от 9526,07 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.П., в качеството си на ЕТ”Терк – М.П.” - гр. Пловдив, с адрес на управление: ***, ЕГН ********** против ревизионен акт № 160901792 от 11.01.2010 г., издаден от Г.С.Г. – инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, изменен с решение 191 от 23.03.2010 год. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, в частта относно допълнително начислен ДДС в размер на 1235,94 и лихви от 24387,37 лв., както и по отношение на установените констатации по чл.28, ал.2 и чл.28, ал.4 от ЗКПО за 2008 г.
ОСЪЖДА М.Г.П., в качеството си на ЕТ”Терк – М.П.” - гр. Пловдив, с адрес на управление: ***, ЕГН **********, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1014 /хиляда и четиринадесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на М.Г.П., в качеството си на ЕТ”Терк – М.П.” - гр. Пловдив, с адрес на управление: ***, ЕГН **********, сумата от 113 /сто и тринадесет/ лева, съставляваща разноски и адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
4 Административно дело No 967/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.С.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 21.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Г., ЕГН: **********,***, против Ревизионен акт /РА/ № 240900670/28.12.2009г., издаден от Е.Ц. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 269/19.04.2010г. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната му част относно установени на жалбоподателя данъчни задължения както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003г. в размер на 4 944.40лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 3 692.91лв.; за 2004г. в размер на 2 472.20лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 1 538.70лв.; за 2005г. в размер на 1 724.80лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 860.91лв. и за 2006г. в размер на 552лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 192.09лв.
ОСЪЖДА Д.С.Г., ЕГН: **********,*** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 769,56лв. (седемстотин шестдесет и девет лева и петдесет и шест стотинки), юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.
 
5 Административно дело No 1239/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни МХГГ EООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 27.03.2012г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 1811 от 08.11.2011 г., постановено по административно дело № 1239 на Пловдивския административен съд за 2010 г., като присъденото в полза на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП
ВМЕСТО: (хиляда триста и петдесет лева и 93 ст.),
ДА СЕ ЧЕТЕ: (хиляда триста и петдесет лева и 39 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
6 Административно дело No 1471/2010, XII състав Искове за обезщетение С.И.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 12.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявената от С.И.К. *** срещу Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” с адрес на призоваване гр.София, ул.”Н. Столетов” № 21 претенция за присъждане на сумата от 8 000 /осем хиляди/ лева, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в преживян емоционален стрес, заболяване на нервната система – безсъние, причинени вследствие на действия на длъжностни лица от администрацията на Затвора – гр.Пловдив, в лицето на Началника на затвора и подчинените му служители, в периода на престоя му в пенетенциарното заведение от 1992год. до месец април 1995год., като ПОГАСЕНА ПО ДАВНОСТ.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
7 Административно дело No 1488/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ДАТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 02.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "ДАТ" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Александър Стамболийски" №65, ет.5, Булстат: 825380899, представлявано от Т.П.К., срещу Ревизионен акт № 1610000504/05.10.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, потвърден с Решение № 450/28.12.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА "ДАТ" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Александър Стамболийски" №65, ет.5, Булстат: 825380899, представлявано от Т.П.К., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП разноски по делото в размер на 959,28 лв. (деветстотин петдесет и девет лева и 28 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
8 Административно дело No 1574/2010, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КИНГС ТАБАКО ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 22.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Кингс Табако”ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Авксентий Велешки”№23, срещу Заповед № 09-ОА-2930/18.11.2009г. на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1574/2010г. по описа на Административен Съд – Пловдив, І отделение, ІІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
9 Административно дело No 1969/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АЙЛИН-СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 08.03.2012г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 161001706/30.06.2010г., издаден от С.Д.М. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с решение № 634/18.08.2010г. на Директор на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите за непризнато право на данъчен кредит на “АЙЛИН – СТРОЙ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.Н. А. в размер на 500 000, 00 лв. за данъчен период 01.07.2009г. – 31.07.20009г. по фактура № 245/26.09.2009г., издадена от “Метон” ООД, ведно с прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета на коригирания резултат за съответния данъчен период в размер на 47 192, 36 лв.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
10 Административно дело No 2123/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни НОРД РБ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 22.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Норд РБ“ ООД с ЕИК 115274247, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Свети Наум № 13, представлявано от управителя К.Б.Б. против Ревизионен акт № 161000210/26.03.2010г. с който допълнително е начислен ДДС в размер на 6251.65 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 1465.17лв., касаещи данъчните периоди от 01.01.2008 г. до 31.05.2008 г. , потвърден с Решение № 445 / 21.06.2010 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" - гр. Пловдив.
ОСЪЖДА „Норд РБ“ ООД с ЕИК 115274247 да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 558 / петстотин петдесет и осем / лева, представляваща съдебни разноски.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
11 Административно дело No 2226/2010, XIII състав Дела по ЗМСМА РОДОПИ 95 АД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 14.03.2012г.
На основание чл. 159, т. 1 и т.4 от АПК
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Родопи – 95” АД против решение № 765 взето с протокол №38 от 16.09.2010 г. на Общински съвет “Родопи”, област Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №2226/2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХІІІ състав.
НАСТОЯЩОТО определение подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС на РБ,за явилите се страни, а за заинтересованата страна от получаване на съобщението за това.
 
12 Административно дело No 2233/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни П И К ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 01.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ПИК Интернешанъл”ЕООД, ЕИК 112117261, гр. Пловдив, ул.”Ангиста”№1, ет.1, ап.1, против Ревизионен акт № 161000089 от 21.05. 2010г., издаден от Л.Н.И. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 539/21.07.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “ПИК Интернешанъл”ЕООД, ЕИК 112117261, за данъчни периоди м.03, м.04, м.08, м.09 и м.10 на 2009г. е отказано право на данъчен кредит в размер общо на 202 732,36 лева, по фактури издадени от “Маркиза 2007” ЕООД, “Строй транс ЧП”ЕООД, “Еско 97”ЕООД и “С. Ин”ООД, в резултат на което са коригирани резултатите по подадените СД за съответните данъчни периоди, и са определени лихви за забава за несвоевременното разчитане на задълженията за данък добавена стойност за внасяне в размер общо на 1 234,99 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “ПИК Интернешанъл”ЕООД, ЕИК 112117261, гр.Пловдив, ул.”Ангиста”№1, ет.1, ап.1, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр. София, сумата от 4 529,35 /четири хиляди петстотин двадесет и девет лева и тридесет и пет стотинки/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
13 Административно дело No 2258/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЗЛАТОВЕСКА-ГЕОРГИ КОЛЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 21.03.2012г.
ОТМЕНЯ РА № 261001750/06.08.2010 г., издаден от АМК на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с решение № 731/30.09.2010 г. на Директора на Д”ОУИ” гр. Пловдив, В ЧАСТТА МУ относно допълнително определения ДДС за довнасяне за д. период м. декември 2008 г. за сумата над 20 965,67 лв. до пълния размер от 22735,96 лв. ведно с прилежащите лихви за сумата над 3809,02 лв. до пълния размер от 4130,64 лв. и относно за данък за довнасяне по чл. 48 от ЗДДФЛ за сумата над 299,06 лв. до пълния размер от 348,85 лв., ведно с прилежащите лихви за сумата над 42,14 лв. до пълния размер от 49,12 лв.ОТВЪРЛЯ Жалбата в останалата й част. ОСЪЖДА Г.Б.К.,в качеството му на ЕТ “ЗЛАТОВЕСКА – Г.К.” да заплати по съразмерност и компенсация на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1061,41 лв. /хиляда шейсет и един лева и 41 ст./.Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
14 Административно дело No 2294/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни МИНСТРОЙ МАРИЦА ИЗТОК АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 28.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Минстрой Марица Изток” АД, с адрес по чл. 8 ДОПК- гр. ***, ул. “***” № **, ЕИК **, представлявано от И. К.Р. и Г. Н. В., подадена чрез адв. С.Б. против Ревизионен акт /РА/ № 16251000050 от 27.07.2010год., издаден от Светослава Стефанова Кандела – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 745 от 07.10.2010год. на директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който е отказан данъчен кредит в размер на 74659,77 лв, като неоснователна.
ОСЪЖДА “Минстрой Марица Изток” АД, с адрес по чл. 8 ДОПК- гр. ***, ул. “***” № **, ЕИК **, представлявано от И. К.Р. и Г. Н. В. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1944 /хиляда деветстотин четиридесет и четири/ лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
15 Административно дело No 2420/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни В.П.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 16.03.2012г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 793 от 09.05.2011г., постановено по а.х.дело № 2420/10г. по описа на Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, досежно номера на обжалвания индивидуален административен акт, като вместо “Ревизионен акт № 160156 от 26. 06.2009г., издаден от С.И.Ш. – инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив” да се чете “Ревизионен акт № 160900156 от 26.06.2009г., издаден от С.И.Ш. – инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив”.
РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
16 Административно дело No 2500/2010, XV състав Дела от администр. характер - данъчни САКАР ВИНЕЯРДС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 20.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “С.В.” ЕООД, с ЕИК *********, представлявано от управителя Г.Ф.Г. против Ревизионен акт № 16251000067 от 10.09.2010 г., издаден от П.С.Д., старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 93803,17лв. и е начислена лихва в размер от 11030,98лв., потвърден с Решение № 783 от 26.10.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.
ОСЪЖДА “С.В.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Любимец, ул. “Шар планина” №3, ЕИК *********, представлявано от управителя Г.Ф.Г. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 2546.68 лв. /две хиляди петстотин четиридесет и шест лева.68 /


Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
17 Административно дело No 2535/2010, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.А.П.,
Х.А.Е.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 12.03.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-16-2009 г. от 29.09.2010г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, одобрена със Заповед № 300-5-52 от 08.07.2004 г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по кадастъра, състоящо се в нанасянето на нови обекти : поземлен имот с идентификатор 00702.508.351 с площ от 984.00кв.м., собственост на Х.С. Х., сграда с идентификатор 00702.508.351.1, с площ от 48.00кв.м., собственост на Н.А.П., сграда с идентификатор 00702.508.351.2, с площ от 118.00кв.м., собственост на Х.А.Е. ; промяна в границите на съществуващи обекти : поземлен имот с идентификатор 00702.508.80 с площ преди промяната от 19432.00кв.м. и площ след промяната 18448.00кв.м., собственост на Община Асеновград ; заличаване на обекти : сграда с идентификатор 00702.508.80.1, с площ от 48.00кв.м., собственост на Н.А.П. и сграда с идентификатор 00702.508.80.2 с площ от 48.00кв.м., собственост на Х.А.Е..
ОСЪЖДА Агенция по геодезия, картография и кадастър, гр. София да заплати на Н.А. *** и Х. ***3, сумата от 470.00лв., представляваща извършени от последния разноски по производството.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
18 Административно дело No 2582/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни БОНТОН-БОЯН БОНЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 01.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 159 от 04.11.2010г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Отказ за прекратяване на производството по изпълнително дело № 20107900400238 с изпълнителен титул Наказателно постановление № 00218/30.06.2000г. на Председателя на ДКСБТ - гр.София, поради изтекла погасителна давност по отношение на събираните публични държавни вземания, постановен от Частен съдебен изпълнител Р.В., рег.№ 790, с район на действие СГС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
19 Административно дело No 2598/2010, XII състав Дела по ЗСП А.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 02.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Д., ЕГН ********** *** партер, чрез адвокат И.Д. против Заповед № Ю - 33-6075/19.11.2010г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане – Пловдив - база 2, с която й е отказано отпускане на еднократна парична помощ по чл. 8в ЗСПД.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
20 Административно дело No 2771/2010, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ПОБЕДА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 20.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на производителна кооперация /ПК/ “ПОБЕДА”, със седалище и адрес на управление в гр. Лъки, област Пловдив, ул. Хайдушки поляни №11, с управител Панайот Н. Янчев, с която се иска прогласяване на нищожност на Заповед № 80 от 01.04.2010г. на Кмета на Община Лъки.
ОСЪЖДА производителна кооперация /ПК/ “ПОБЕДА”, със седалище и адрес на управление в гр. Лъки, област Пловдив, ул. Хайдушки поляни №11, с управител Панайот Н. *** съдебни разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 
21 Административно дело No 2807/2010, XII състав Дела по КСО П.М.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 20.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 343/01.12.2010 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № **********/18.06.2010г. на Ръководителя на отдел "Пенсии" към ТП на НОИ - Пловдив, с което на П.М.М., ЕГН **********,*** е отказано зачитане на осигурителен стаж по чл. 104 ал. 3 от КСО за периода 02.04.1979 г. – 01.12.1982 г. по отпуснатата на същия на основание § 4, ал.1 от ПЗР на КСО лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.
ВРЪЩА административната преписка на длъжностното лице по чл.98, ал. 1, т. 1 от КСО при ТП на НОИ - гр. Пловдив, за постановяване на ново административно решение по направеното искане от П.М.М. за превръщането на осигурителния стаж, съгласно чл.104, ал.3 от КСО по отпусната му на основание § 4, ал.1 от ПЗР на КСО лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, съобразно дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуване и прилагане на закона.
ОСЪЖДА ТП на НОИ - гр.Пловдив да заплати на П.М.М., ЕГН **********,*** сумата от 100 /сто/ лева, съставляваща сторените от последния разноски по производството.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
22 Административно дело No 2844/2010, I състав Други административни дела З.Г.Д. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 13.03.2012г.
ОТМЕНЯ Уведомително писмо за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания с изх. № 01-6500/11229 от 10.05.2010 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция, в частта му с която от оторизираната субсидия на З.Г.Д. *** по подадена Заявление от 30.04.2008 г. за плащане на площ за кампания 2008 г. с УИН 16/030608/26527 в размер на 587.69лв. са прихванати санкции за бъдещ период по чл. 138 от Регламент 1973/2004 за предходна година за кампания 2007 г. в размер на 277.29лв.
ВРЪЩА административната преписка на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция, гр. София за постановяване на законосъобразен административен акт по Заявление от 30.04.2008 г., подадено от З.Г.Д. *** за плащане на площ за кампания 2008 г. с УИН 16/030608/26527, за разликата от 310.40лв. до 587.69лв. при съблюдаване на указанията по прилагане на закона дадени в настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
23 Административно дело No 1/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни УЕСТХИЛ БГ 8 АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 22.03.2012г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 261002414/13.10.2010 г., издаден от Е.Д.Г., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП ***, ИРМ Хасково, потвърден с Решение № 901/11.12.2010 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” *** при ЦУ на НАП, в частта, с която на УЕСТХИЛ БГ 8” АД, ЕИК ***, със седалище *** и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Д.Х., са начислени лихви за невнесени в срок авансови вноски по ЗКПО за 2008 г. в размер на 28 017 лв., като НАМАЛЯВА така установените задължения за лихви от 28017 лв. на 27804,29 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА “УЕСТХИЛ БГ 8” АД, ЕИК ***, със седалище *** и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Д.Х., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” *** при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 5072,51 лв., представляваща съответната част от възнаграждението за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
24 Административно дело No 63/2011, V състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.А.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 01.03.2012г.
Отхвърля жалбата на Д.А.Т. с ЕГН **********,*** против Заповед № ЗД-00-202/02.11.2010 г. на Областен управител на Област Пловдив
Осъжда Д.А.Т. с ЕГН **********,*** да заплати на Областна управа на област Пловдив съдебни разноски в размер на 150 / сто и петдесет / лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 
25 Административно дело No 74/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 19.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на «ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ» ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК ***, представлявано от управителя - С.А.К., против Решение № 175/25.11.2010г. на Директора на ТД на НАП, гр. Пловдив с което е оставена без разглеждане Възражение вх. № 15080-Д/12.11.2010г., против Съобщение за доброволно изпълнение ИД № 24951/10.11.2009г. издадено от инспектор по приходите при ТД на НАП, гр.. Пловдив ИРМ гр. Хасково.
ОСЪЖДА «ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ» ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК ***, представлявано от управителя - С.А.К. да заплати на ТД на НАП, гр. Пловдив сумата в размер на 150/сто и петдесет/ лева.
Решението в тази му част е окончателно и не подлежи на обжалване.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на «ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ» ЕООД за спиране изпълнението на принудителното изпълнение.
Решението в тази му част е с характер на определение и подлежи на обжалване пред ВАС на Р България в 7 дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
26 Административно дело No 168/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Д.И. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 02.03.2012г.
Отменя Заповед № ДК-10-ЮЦР-68 / 11.11.2010 г. на Началника на РДНСК – Южен Централен Район / ЮЦР / с която е оставено в сила Разрешение за строеж № 208 от 08. 09. 2010 г. на временно изпълняващия длъжността главен архитект на Община Карлово за строеж “Ажурна ограда” с дължина 35м и височина 2.10м, разположена по североизточната регулационна линия, по равно в двата имота УПИ ХІ-482 и УПИ ХІІ-482, квартал 49, по плана на село Дъбене, Община Карлово.
Решението не подлежи на обжалване.


 
27 Административно дело No 213/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ОВЪРПАК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 02.03.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241002768/05.11.2010 г., издаден от Б.Г.Ч. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Стара Загора, потвърден с Решение № 9/06.01.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в общ размер на 5308,90 лв., ведно с прилежащите лихви, за данъчен период 01.03.2010 г. - 31.03.2010 г. по фактури № 495/05.03.2010 г. и № 994/30.03.2010 г., издадени от “СИМ ГРУП 09” ЕООД и в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 3357 лв., ведно с прилежащите лихви, за данъчен период 01.04.2010 г. - 30.04.2010 г. по фактура № 461/20.04.2010 г. издадена от “ТРАЙСТАР” ЕООД.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, да заплати на “ОВЪРПАК” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115937019, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 ДОПК гр. Асеновград, ул. “Драгоман” № 12, представлявано от управителя Х.Т.Ц., сторените по делото разноски в размер на 461,19 лв. – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА “ОВЪРПАК” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115937019, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 ДОПК гр. Асеновград, ул. “Драгоман” № 12, представлявано от управителя Х.Т.Ц., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 250,62 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
28 Административно дело No 477/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 19.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Грийн фийлдс” ЕООД, с ЕИК 123654095, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ж.к. ”Кольо Ганчев”, Агроцентър, представлявано от управителя Д.Д. Й., против ревизионен акт № 161002869 от 17.11.2010 г., издаден от Петър Христев Кисов, главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 70 от 26.01.2011 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП в частта на установената загуба за 2005 г. и дължимата сума за корпоративен данък за 2008 г. в размер на 13 952,23 лева и 2 527,71 лева прилежащи лихви.
ОСЪЖДА “Грийн фийлдс” ЕООД, с ЕИК 123654095, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ж.к. ”Кольо Ганчев”, Агроцентър, представлявано от управителя Д.Д. Й., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 6 687 (шест хиляди шестстотин осемдесет и седем) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
29 Административно дело No 502/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Й.И.И. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 08.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 469, взето с протокол №33 от 16.12.2010г. на Общински съвет- Пловдив, с което е с което е одобрен ПУП-ПРЗ – План за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдяване, телефонизация, радио, телевизионни сигнали и интернет, сборна план–схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации, санитарно – хигиенна обстановка, озеленяване и отдих, и правилата и нормативите за прилагане на кв.”Смирненски ІV”, гр. Пловдив, в границите: север – р.Първенецка, регулационната граница на парк “Отдих и култура” – Пловдив и регулационния план на спортен комплекс “Отдих и култура” – Пловдив до ул.”Парк Отдих и култура”, изток – северната граница на ул.”Парк Отдих и култура”, ПИ 106,113 и 114 по кадастралния план на “Смирненски ІІІ” – Пловдив, северната граница на Пещерско шосе, западната регулационна граница на ЖК”Хр.Смирненски”,ПИ 72 до ЖП линия Пловдив –София, юг- ЖП линия Пловдив- София, запад – източната регулационна граница на кв. Прослав, УПИ І-5 комплексно жилищно строителство, южните граници на ПИ 398 и 397 по кадастралния план на кв.”Хр.Смирненски ІІІ етап”, продължението на ул. ”Елин Пелин” до Пещерско шосе, ПИ 038009, 038040, 038039, 038038, 433, 432, 037005, 037050, 037051, 037052, 037034, 037033, 037031, 037043, 037022 по КВС землище Пловдив – запад по червените и сини линии, надписи със син и червен цвят и корекции със зелен кафяв цвят за част регулация, червени задължителни и ограничителни линии и матрици със син цвят и корекции със зелен и виолетов цвят за част застрояване и корекции със зелен цвят на правилата и нормативите, В ЧАСТТА му относно УПИ ІІ-370045 отреден за жилищно и общ.обсл. и застроява, предишен УПИ 037017-ІІ, съгласно ПУП одобрен със Заповед № ОА-1399/09.09.2004г. на кмета на Община Пловдив, а по скица на Общинска Служба “Земеделие и гори” – Пловдив /тогава/ имот с № 037045, находящ се в кв.Прослав, Община Пловдив, Район “Запад”, местността Прослав, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ВРЪЩА преписката на Общински съвет - Пловдив за ново произнасяне в частта за УПИ ІІ-370045 отреден за жилищно и общ.обсл. и застроява, предишен УПИ 037017-ІІ, съгласно ПУП одобрен със Заповед № ОА-1399/09.09.2004г. на кмета на Община Пловдив, а по скица на Общинска Служба “Земеделие и гори” – Пловдив /тогава/ имот с № 037045, находящ се в кв.Прослав, Община Пловдив, Район “Запад”, местността Прослав, съобразно указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение
ОСЪЖДА Общински съвет – Пловдив, да заплати на М.Й.И.-И.,***, ж.к.Лазур, бл. 26, вх-2, ет.2, ап.3, сумата от 280 /двеста и осемдесет/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
30 Административно дело No 610/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Б.Ш. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 15.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на П.Б.Ш. ***, против заповед № ДК-02-ЮЦР-32/27.01.2011 г. на началника на РДНСК към ЮЦР, с която е разпоредено да бъде премахнат като незаконен строеж “Пункт за съхранение на мляко”, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХV-151, кв.10 по плана на с.Правище, Община Съединение, с административен адрес: ул.”2-ра” № 1, с. Правище, Община Съединение, собственост на П.Б.Ш..
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
31 Административно дело No 614/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ВИКИНГ КОМЕРС 2010 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 21.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ВИКИНГ КОМЕРС 2010” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала З.Т.Ч., против Ревизионен акт /РА/ № 161003799/03.12.2010г., издаден от Л.Б.Е. – орган по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден Решение № 94/02.02.2011г. на директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в обжалваната част за непризнато право на данъчен кредит в размер на 20 680 лв. по фактури № 107/31.03.2010г. и № 111/31.03.2010г., издадени от доставчика “Викинг Компютърс” ЕООД, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “ВИКИНГ КОМЕРС 2010” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала З.Т.Ч. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 863,60 / осем стотин шестдесет и три и 0.60/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.

 
32 Административно дело No 689/2011, V състав Други административни дела С.А.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 26.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.Д.,***, чрез адв. Р. И.,***, с искане за прогласяване на нищожността Заповед № ПТР-03-03/05.01.2011 г. на Директора на ОПУ - гр. Пловдив с която се отнема Разрешение № 17-ОЕ/ 26.03.2003 г. за специално ползване чрез експлоатация на крайпътен обект: „Павилион-бърза закуска”, разположен в обхвата на път II-86 „Асеновград-Бачково-гран.Смолянска област” при к.35+690, в дясно.
ОСЪЖДА С.А.Д.,*** да заплати на Областно пътно управление - гр. Пловдив съдебни разноски в размер на 150 лева.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
33 Административно дело No 772/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОИМЕКС ОЙЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 22.03.2012г.
ОТМЕНЯ протоколното си определение от 09.03.2012г. с което е даден “ход по същество”
ОТХВЪРЛЯ жалба на “Евроимексоил” ООД, с ЕИК 115273276, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив , бул. Руски №111 с която се обжалва Решение №189 от 24.02.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” Пловдив, с което жалбата подадена срещу Ревизионен акт № 161001992 / 10.12.2010 г. по административен ред е оставена без разглеждане като недопустима за разглеждане по същество.
ОСЪЖДА “Евроимексоил” ООД, с ЕИК 115273276 да заплати на Дирекция “ОУИ” Пловдив съдебни разноски в размер на 150 лева.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
34 Административно дело No 790/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни М.С.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 29.03.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 261003764/29.12.2010 г., издаден от П.Т. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с Решение № 147/15.02.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП относно установени на М.С.Х. *** – А – 9 публични задължения както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. в размер на 7 222,60 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 5 265,51 лв., данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. в размер на 3099,11 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 1853,33 лева и данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. за разликата над 2 621,63 лева до пълния размер на главницата в размер на 5314,57 лева, ведно с прилежащите лихви за забава за сумата над 1238,93 лева до пълния размер на същите – 2511,55 лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.
ОСЪЖДА М.С.Х., ЕГН **********,*** – А – 9 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 157,54 лева (сто петдесет и седем лева и 54 ст.) разноски по делото, по съразмерност и компенсация.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
35 Административно дело No 915/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни РЕЙС ТАБ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 09.03.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161004761 от 10.01.2011г., издаден от Л.Б.Е.- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, в частта му потвърдена с Решение №242 от 15.03.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив при ЦУ на НАП, с която на “Рейс Таб” ЕООД не е признато право на данъчен кредит по ЗДДС за сумата от 48 000,00 лв. и са начислени лихви в размер на 5 380,83 лв. за сумата от 4 472,23 лв. и прилежащи лихви върху тази сума от 501,34 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА “Рейс Таб” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, да заплати на да заплати на Дирекция “Обжалване и управ-ление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 1 074,35 лева, представ-ляваща юрисконсултско възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част от жалбата и по компенсация.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
36 Частно административно дело No 949/2011, XIII състав Частни администр. дела Ю.М.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 08.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба на Ю.М.П.,*** против Акт за прекратяване на производството по жалба вх. № Ж-71/16.03.2011г. издаден от Директора на ТП на НОИ /РУ”СО”/ гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Ю.М.П.,***, ЕГН **********, да заплати на ТП на НОИ /РУ”СО”/ гр. Пловдив сумата в размер на 150лв./сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт.
ОСЪЖДА Ю.М.П.,***, ЕГН **********, да заплати на Административен съд-Пловдив сумата в размер на 50 лв./петдесет лева/ представляваща депозита на вещото лице.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
37 Административно дело No 956/2011, X състав Искове за обезщетение САДАТ ООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 27.03.2012г.
На основание чл. 155 ал. 1 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от САДАТ ООД срещу Агенция Митници – София иск с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 956/2011 година по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, в 7-дневен срок от днес, за Окръжна прокуратура - Пловдив и от съобщението за неявилите се страни, с частна жалба пред ВАС.

 
38 Административно дело No 1007/2011, XIII състав Искове за обезщетение САДАТ ООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 07.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ предявен от “Садат” ООД, ЕИК 825355508, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, обективиран в жалба подадена от дружеството против Решение за определяне на митническа стойност № 478/10.03.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, с искане Агенция Митници да бъде осъдена да заплати на “Садат” ООД недължимо внесен депозит в размер на 381,22 лева, ведно със законната лихва, считано от датата на внасяне на сумата до окончателното й изплащане, както и възнаграждение за юрисконсулт в размер на 150лв.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1007 по описа за 2011 г. на Пловдивския административен съд, ХІІІ състав.
ОСЪЖДА “Садат” ООД, ЕИК 825355508, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, с адрес за кореспонденция: град Пловдив, бул. Васил Левски, 168 да заплати на Агенция Митници – София сумата от 100 лв./сто лева/ представляваща юрисконсултско възнаграждение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от днес за явилите се страни и от съобщението за ищеца.

 
39 Административно дело No 1039/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни КОНКОРДИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 29.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Конкордия” ЕООД, с Булстат ***, със седалище и адрес на управление: *** 3, вх. А, ет. 2, ап. 69, представлявано от управителя М.Б.М., против ревизионен акт № 241003088/27.12.2010 г., издаден от Б.Г.Ч. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, офис /ИРМ/ - Стара Загора, потвърден с решение № 191/25.02.2011 г. на директора на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на жалбоподателя е отказан данъчен кредит по ЗДДС в размер на 53 578.61 лв., ведно с прилежащите лихви – 27542.39 лв., както и за определения допълнително корпоративен данък по ЗКПО за 2006 г. в размер на 40 183.97 лв. и лихви – 17 038.57 лв.
ОСЪЖДА “Конкордия” ЕООД, с Булстат ***, със седалище и адрес на управление: *** 3, вх. А, ет. 2, ап. 69, представлявано от управителя М.Б.М., да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 3217/три хиляди двеста и седемнадесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
 
40 Административно дело No 1046/2011, XVII състав Искове за обезщетение САДАТ ООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 02.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ предявен от “Садат” ООД, ЕИК 825355508, представлявано от управителя С.К., обективиран в жалба подадена от дружеството против Решение за определяне на митническа стойност № 467/10.03.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, с искане Агенция Митници да бъде осъдена да заплати на “Садат” ООД недължимо внесен депозит в размер на 191,76 лв. ведно със законната лихва, считано от датата на внасяне на сумата до окончателното й изплащане.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1046 по описа за 2011 г. на Пловдивския административен съд.
ОТМЕНЯ наложената, с протоколно определение от 28.02.2012 г., глоба в размер на 100 лв. на адв. С.П.К. ***, ЕГН **********, пълномощник на ищеца.

Определението в частта, с която искът се оставя без разглеждане, а производството по делото се прекратява, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. В останалата част определението не подлежи на обжалване.


 
41 Административно дело No 1074/2011, XIII състав Искове за обезщетение САДАТ ООД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 07.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ предявен от “Садат” ООД, ЕИК 825355508, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, обективиран в жалба подадена от дружеството против Решение за определяне на митническа стойност № 50/19.01.2011г. на Началника на Митница Пловдив, с искане Агенция Митници да бъде осъдена да заплати на “Садат” ООД недължимо внесен депозит в размер на 4 369,25 лева, ведно със законната лихва, считано от датата на внасяне на сумата до окончателното й изплащане, както и възнаграждение за юрисконсулт в размер на 150 лв..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1074 по описа за 2011 г. на Пловдивския административен съд, ХІІІ състав.
ОСЪЖДА “Садат” ООД, ЕИК 825355508, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, с адрес за кореспонденция: град Пловдив, бул. Васил Левски, 168 да заплати на Агенция Митници – София сумата в размер на 411,16/четиристотин и единадесет лева и шестнадесет стотинки/, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от днес за явилите се страни и от съобщението за ищеца.

 
42 Административно дело No 1163/2011, XIII състав Дела по КСО С.Г.Й.И. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 08.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г.Й. – И., ЕГН **********,*** против Решение № 191 от 08.04.2011г. на Ръководителя на ТП на НОИ, /РУ”СО”/гр. Пловдив.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1163 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
43 Административно дело No 1353/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Й.Я.,
Д.М.А.,
И.Н.Н.,
М.Б.Н.,
С.С.Б.,
В.С.М.,
Г.А.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 19.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на И.Й.Я., Д.М.А., И.Н.Н., М.Б.Н., С.С.Б., В.С.М. и Г.А. ***, против заповед № 11ОА248 от 07.02.2011 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПУР и ПУП-ПРЗ и РУП за част от кв.127 по плана на Старинна градска част, град Пловдив, както следва: ПУП-ПУР за част от ул.”Митрополит Панарет” от ул.”Макгахан” до пл.”Възраждане” при о.т. 379-380-384-385, в обхвата на кв.127, СГЧ, град Пловдив, с широчина 19 м за районна артерия ІІІб клас по Общия устройствен план на град Пловдив; ПУП-ПРЗ за ПИ 56784.519.649 по кадастралната карта на град Пловдив (стари ПИ 769 и 1083) и за ПИ 56784.519.650 по кадастралната карта на град Пловдив (стар ПИ 770); и ПУП-РУП.
ОСЪЖДА И.Й.Я., ЕГН **********,***, Д.М.А., ЕГН **********,***, И.Н.Н., ЕГН **********,***, М.Б.Н., ЕГН **********,***, С.С.Б., ЕГН **********,***, В.С.М., ЕГН **********,***, и Г.А.А., ЕГН **********,***, да заплатят солидарно на Община Пловдив сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
44 Административно дело No 1355/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни БГ ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 08.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БГ ИНВЕСТ" ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Хасково, ул. Цар Освободител № 19, представлявано от управителя А.Л.Д. против РА № 211004749 / 09.02.2011 г., издаден от ТД на НАП - Пловдив, в частта му, в която е потвърден с Решение № 355 / 03.05.2011 г. на Директора на Дирекция ОУИ гр. Пловдив.
ОСЪЖДА "БГ ИНВЕСТ" ООД да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 793 лв. (седемстотин деветдесет и три/ лева за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
45 Административно дело No 1366/2011, XIII състав Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове /троен състав/ Г.Н.М.,
А.П.Ч.,
С.Л.П.,
М.П.Г.,
Р.И.Б.,
Л.И.С.,
А.В.Л.,
В.С.Л.,
В.Г.Г.,
Х.М.Г.,
Р.М.А.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Определение от 08.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Н.М., ЕГН **********,***, А.П.Ч., ЕГН **********,***, С.Л.П., ЕГН **********,***, М.П.Г., ЕГН **********,***, Р.И.Б., ЕГН ********** ***, Л.И.С., ЕГН ********** ***, А.В.Л., ЕГН ********** ***, В.С.Л., ЕГН ********** ***, В.Г.Г., ЕГН ********** с постоянен адрес ***, Х.М.Г., ЕГН ********** ***, Р.М.А., ЕГН ********** ***, против Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив в частта на т.6 от Приложение № 2 за минималния размер на таксите за ползване на тротоари, площади, улични платна, върху които са организирани тържища, както и терени с друго предназначение.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 1366 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

 
46 Административно дело No 1395/2011, V състав Други административни дела ТРАКИЯ ТЪРКИ ЕООД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 29.03.2012г.
ОТМЕНЯ АУПДВ № 01-2600/3235, издаден на 10.04.2011 от Изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", с който в тежест на „ТРАКИЯ ТЪРКИ“ – ЕООД с ЕИК 175110020, със седалище и управление в гр. Пловдив , ул. Стефан Ботев № 4, ет.5, представлявано от д-р Бодо Александър Готлиб Тобер е установено публично държавно вземане в размер на 26855, 68 лева (двадесет и шест хиляди осемстотин петдесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки.
ОСЪЖДА Държавен фонд "Земеделие" да заплати на „ТРАКИЯ ТЪРКИ“ – ЕООД с ЕИК 175110020 съдебни разноски в размер на 1408.20 / хиляда четиристотин и осем/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
47 Административно дело No 1406/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Т.Т. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 12.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на В.Т. ***, за постановяване на допълнително решение по делото.
Решението не подлежи на обжалване.

 
48 Административно дело No 1468/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 26.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 891 от 13.05.2011г. на Началника на Митница Пловдив.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “***” №168, сумата от 480лв. /четиристотин и осемдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 
49 Административно дело No 1542/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АЛЕКСАНДЪР И СИНОВЕ ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 06.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “А. и синове” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 112614014, със седалище и адрес на управление гр.Велинград, област Пазарджик, ул.”Битоля” № 1, представлявано от управителя З.Г.Д. против решение № РР-1165 от 19.03.2011г. на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, с което на основание чл.79а, ал.1, т.3 и 4 във връзка с чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите е отнето разрешително за водовземане от минерална вода № 01610124 от 18.07.2008г., издадено от министъра на околната среда и водите, с титуляр “А. и синове” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 112614014, със седалище и адрес на управление гр.Велинград, област Пазарджик, ул.”Битоля” № 1, от находище “Велинград - Каменица”, водовземно съоръжение – Сондаж № 4 “Власа”, за водоснабдяване на обект “Хотелски комплекс”, с цел отдих, собственост на “А. и синове” ЕООД – гр.Велинград.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
50 Административно дело No 1554/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВИТАЛИС 66 ООД НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 27.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Виталис”66, чрез управителя д-р К.Т.,***, , срещу отказ на Началника на СГКК-Пловдив за изменение на КК и КР на гр.Пловдив, обективиран в писмо на Началника на службата изх.№99-29819 от 19.05.2011 г. на Началника на СГКК-Пловдив.
Решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 
51 Административно дело No 1632/2011, IV състав Други административни дела М.С.Ч. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ СОФИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 08.03.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Мартин С.Ч., ЕГН **********,***, акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24403 от 13.04.2011 г. на заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с който е определена недължимо платена сума във връзка с подаденото от М.С.Ч. общо заявление за единно плащане на площ за 2009 година с УИН 16/010609/51181 в размер на 3 971,45 лева.
ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на Мартин С.Ч., ЕГН **********,***, сумата в размер на 110 (сто и десет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
52 Административно дело No 1654/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни Р.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 22.03.2012г.
Отменя Ревизионен акт № 160801817 от 20.01.2009 г., издаден от С.Апостолова, инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 183/18.03.2009 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, за установени данъчни задължения по чл. 35 ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. в частта за сумата над 14 195,49 лв. до пълния размер от 15 865,89 лв. и следващи се лихви за сумата над 5 475,46 лв. до 6 119,64 лв.
Осъжда Р.А.К.,***, да заплати на Д “ОУИ”, гр.Пловдив сумата от 1288.54 лв. съдебни разноски.
Отхвърля жалбата в останалата й част.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
53 Административно дело No 1659/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕХ ГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 16.03.2012г.
Отменя Ревизионен акт № 161003480/07.03.2011г. издаден от Е.С.-инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 450/28.05.2011г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, за непризнат данъчен кредит в размер на 17 675.34 лв. и лихви – 11 596.01 лв., допълнително определен корпоративен данък за 2006г. в размер на 9 929.40 лв. и начислени лихви на стойност 1 342.25 лв.
Осъжда “ТЕХ ГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД - гр.***, ул.”***” № 1-а, представлявано от управителя Б.П.Д. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1260.86 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
54 Административно дело No 1668/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛЕКТРОАВТОИМПЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 26.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Електроавтоимпекс” ООД, с ЕИК 123112988, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул.”Хан Аспарух” № 33, представлявано от управителя К.П.Г., против ревизионен акт № 131004297 от 15.02.2011 г., издаден от Г.П.Й., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 420 от 25.05.2011 г. на директор на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в частта на непризнат данъчен кредит в размер на 23 026 лева за данъчните периоди м.12.2009 г., м.02, м.04, м.05 и 07.2010 г. и съответните лихви.
ОСЪЖДА „Електроавтоимпекс” ООД, с ЕИК 123112988, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул.”Хан Аспарух” № 33, представлявано от управителя К.П.Г., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата 911 (деветстотин и единадесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
55 Административно дело No 1702/2011, XVI състав Дела по ЗОС ВЕРЖИНИЯ-СВЕТЛА КИЧУКОВА ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "Вержиния-Светла Кичукова" със седалище и адрес на управление с.Падина, област Кърджали, Булстат: 108015966, срещу Заповед № РД-15-454/07.06.2011 г. на Кмета на община Първомай.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1702 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
56 Административно дело No 1706/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни И.П.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 08.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.Д., ЕГН: **********,***, против ревизионен акт /РА/ № 161100045/10.03.2011г., издаден от Петър Костадинов – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение №440 от 27.05.2011г. на Директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението”-гр.Пловдив, с който на ревизираното лице са определени допълнително данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006г. в размер на 8 037.10лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 3 959.60лв., данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 1 904.27лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 647.11лв. и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 19 856.43лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 3 798.34лв.
ОСЪЖДА И.П.Д. с ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 1 214,06лв. (хиляда двеста и четиринадесет лева и шест стотинки), съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
57 Административно дело No 1707/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни А.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 07.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Д. ***11 против РА № 161100082/14.03.2011 г., потвърден с Решение № 441/27.05.2011 г. на Директора на Д”ОУИ”-гр.Пловдив.
ОСЪЖДА А.Д.Д. ***11 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1214 лева (хиляда двеста и четиринадесет лева) представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Председател: 
58 Административно дело No 1755/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни Ц.Ф.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 30.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”НИКИ- Ц.С.”, със седалище и адрес на управление: с. ***, община ***, област Пловдив, против Ревизионен акт с №161004944 от 24.03.2011г., издаден от П.Х.К.- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, изменен с Решение №470 от 01.06.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта му, с която на жалбоподателя е начислен допълнително данък по ЗДДС в размер на 12 387,99 лева и са начислени съответни лихви върху тази сума.
ОСЪЖДА ЕТ”НИКИ- Ц.С.”, със седалище и адрес на управление: с. ***, община ***, област Пловдив, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 697,76 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
59 Административно дело No 1761/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЧАКЪРОВ-РАДИЧ ЙОРДАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 07.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.В.Й., ЕГН **********, в качеството му на ЕТ “Ч. – Радич Йорданов” ЕИК 020889322, с адрес за кореспонденция: гр. Хасково, ул. “Македония” № 43, против ревизионен акт № 241004693/14.03.2011 г., издаден от Е.С.Ц. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с решение № 473/02.06.2011 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, в обжалваната част по ЗДДС, с която е отказан данъчен кредит в размер на 27 318.24 лв. и са начислени лихви в размер на 4 118.12 лв., както и определения допълнителен данък по чл.48 от ЗДДФЛ в размер на 3 403.62 лв. и лихви 1 022.89 лв.
ОСЪЖДА Р.В.Й., ЕГН **********, в качеството му на ЕТ “Ч. – Радич Йорданов” ЕИК 020889322, с адрес за кореспонденция: гр. Хасково, ул. “Македония” № 43, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 1 167 /хиляда сто шестдесет и седем/ лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
60 Административно наказателно дело (К) No 1830/2011, XXII състав Наказателни касационни производства Г.Т.Н. РПУ СТАМБОЛИЙСКИ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Определение от 16.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Т. Нихтиянов, ЕГН **********, против Решение № 559/10.03.2011г. на ПРС, ХІХ-ти състав, постановено по НАХД № 8597/2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по кнахд № 1830 по описа за 2011 год. на Административен съд - Пловдив
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС на Р България.

 
61 Административно дело No 1857/2011, VI състав Други административни дела А.Г.М. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 05.03.2012г.
Отменя Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500/21283 от 09.04.2011г., издаден от Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие”.
Осъжда Държавен фонд “Земеделие” да заплати на А.Г.М. ***, съдебни разноски в размер на общо 430 лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.

 
62 Административно дело No 1865/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕРДИЖИК-МИРЧО ГЕРДЖИКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 12.03.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 131005429/23.03.2011г., издаден от Галина Йовчева – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение № 546 от 21.06.2011г. на Заместник Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив, в ЧАСТТА, в която е извършена корекция по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС за данъчен период м.08.2010г., за сумата в размер на 485.97лв., ведно с прилежащата лихва върху тази сума.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М Д= Г=, с ЕТ «ГЕРДЖИК – М= Г=» в останалата част относно данъчни задължения по ЗДДС за довнасяне в общ размер на 120 728.24лв., ведно с прилежащата лихва върху тази сума.
ОСЪЖДА Дирекция «Обжалване и управление на изпълнението» - гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на М Д= Г=, с ЕТ «ГЕРДЖИК – М= Г=» със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. "**" № * сумата в размер на 7.41лв. (седем лева и четиридесет и една стотинки) разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА М Д= Г=, с ЕТ «ГЕРДЖИК – М= Г=» със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. "**" № * да заплати на Дирекция «Обжалване и управление на изпълнението» - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 3 114.21лв. (три хиляди сто и четиринадесет лева и двадесет и една стотинки) юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
63 Административно дело No 1869/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ПРЕЦИЗ-1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 28.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Прециз – 1” ЕООД, с ЕИК 108567128, с адрес по чл.8 ДОПК: с.Плазище, община Джебел, област Кърджали, представлявано от управителя Д.С.К., против ревизионен акт № 161004511 от 14.03.2011 г., издаден от С.Д.М., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 383 от 13.05.2011 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП в частта за допълнително установения корпоративен данък за 2006 г. в размер на 34 159,73 лева ведно с начислени лихви в размер на 17 453,95 лева, както и установената сума за лихви по ДДС в размер на 481,66 лева, и изменен с цитираното решение в частта на допълнително установения корпоративен данък за 2007 г. от 3 385,56 лева на 2821,30 лева ведно с начислените лихви от 1 462,76 лева на 1 256,10 лева.
ОСЪЖДА “Прециз – 1” ЕООД, с ЕИК 108567128, с адрес по чл.8 ДОПК: с.Плазище, община Джебел, област Кърджали, представлявано от управителя Д.С.К., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 988 (деветстотин осемдесет и осем) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.


 
64 Административно дело No 1879/2011, XI състав Други административни дела С.С.Ш. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 14.03.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3698 от 14.04.2011 г. на Зам.изпълнителния директор на Държавен фонд”Земеделие” - Разплащателна агенция.
ОСЪЖДА Държавен фонд”Земеделие” - Разплащателна агенция да заплати на С.С.Ш. *** сума в размер на 110 (сто и десет) лв. разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
65 Административно дело No 1895/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕКОМИ-ГЕТОВ И СИЕ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 20.03.2012г.
Отменя Ревизионен акт № 261005296/21.03.2011г. издаден от В.Господинова-гл.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 516/14.06.2011г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив, в частта за допълнително начислен ДДС по издадени от “Деливъри” ООД фактури през 2007г. и ф-ра от 02.01.2008г., както и за начислен корпоративен данък за 2007г. , 2008г. и лихви, в общ размер на 1 392.67 лв.
Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № 261005296/21.03.2011г. в останалата й част за разликата над 1 392.67 лв. до 12 748.69 лв. /ДДС и корпоративен данък с лихви/, или за 11 356.02 лв.
Осъжда СД “ТЕКОМИ – ГЕТОВ И СИЕ”, гр.Пловдив представлявано от управителя Стоян К.Гетов да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 506.43 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
66 Административно дело No 1900/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 29.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1133 от 27.06.2011 год. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0121417 от 09.08.2010 г. на основание чл. 30, параграф 2, б. “б” от Регламента на Съвета (ЕИО) № 2913/92 е определена нова митническа стойност на стока “пластмасови бутилки с вместимост 1 л. – нето тегло 806 кг.”, в размер на 3453, 44 лв. и стока “пластмасови капачки за бутилки – нето тегло 59 кг.” в размер на 364 лв., като е определена сума за доплащане в размер на 407, 11 лв. на основание чл. 201, параграф 1, б. “а” и чл. 214, параграф 1 от Регламент на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС, ведно със законната лихва на основание чл. 232, параграф 1, б. “б” от Регламента, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, ЕИК ***, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168, сумата от 150 лв., представляваща извършени от дружеството разноски по делото – заплатената държавна такса и съответното юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.


 
67 Административно дело No 1910/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 05.03.2012г.
Отменя Решение № 1131/27.06.2011г. на Началника на Митница Пловдив за промяна на митническа стойност по ЕАД № 10BG003000Н0130254 от 25.08.2010г. на основание чл. 30, параграф 2, б. “б” от Регламента на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 и заплащане на законната лихва на основание чл. 232, параграф 1, б. “б” от Регламента.
Осъжда Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. /двеста лева/ разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за постановяването му.

 
68 Административно дело No 1945/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Я.З.,
Д.Я.З.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 07.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Я.З. и Д.Я.З. ***, против Заповед № 11ОА-1237 от 20.05.2011 г. на Кмета на Община Пловдив.
ЗАЛИЧАВА като ответници по делото Н.Д.С., Р.И.К., Й.Н.Г., К.С.Г., Н.В.Ч., Й.А.Ч., М.Г.Ч., Ж.Г.Ч. и Д.М.Ч. и ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на тях.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта му с характер на определение – в 7-дневен срок.

 
69 Административно дело No 1967/2011, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.Г.Ж. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 21.03.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-ЮЦР/ 31.05.2011 г. на Началника на РДНСК – ЮЦР.
ОТМЕНЯ Разрешение за строеж № 69/ 19.04.2010 г., издадено от Главния архитект на Район “Централен”, Община Пловдив и одобрените към него инвестиционни проекти.
ОСЪЖДА РДНСК – ЮЦР да заплати на Е.Г.Ж. *** разноски в размер на 210 лв.
Решението е окончателно – чл.215, ал.7 от ЗУТ.

 
70 Административно дело No 1973/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни МЕСОДОБИВ И МЕСОПРЕРАБОТКА МАНОЛЕ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 30.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Г., управител на "Месодобив и месопреработка Маноле"- ООД, с ЕИК 115261772, със седалище и адрес на управление в с.Маноле, Община Пловдив срещу Решение № 129/29.06.2011г. на Директора на ТД на НАП - гр. Пловдив.
ОСЪЖДА „Месодобив и месопреработка Маноле"- ООД, с ЕИК 115261772 да заплати на ТД на НАП - гр. Пловдив съдебни разноски в размер на 150 лева.
Решението не подлежи на обжалване.

 
71 Административно дело No 2017/2011, II състав Други административни дела Г.К.П. АДМИНИСТРАТИВЕН ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 21.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ направеното от Г.К.П. искане за възстановяване на срока за обжалване пред съда на Уведомително писмо за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания № 4995/ 07.02.2011 г., издадено от Административен директор на ОД на ДФЗ – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
72 Административно дело No 2026/2011, XVIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.А.Д. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52630 ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 08.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Д. *** срещу заповед № 287 от 19.07.2011 г. на командира на военно формирование 52630 – гр. Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в четиринадесетдневен срок от съобщаването.

 
73 Административно дело No 2072/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни С.П.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 19.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.А., действащ като ЕТ «С.А. - 2000», с ЕИК 115509352, със седалище и адрес на управление - с. Р., община М., област П., ул. “Първа” № 3, против РА № 161004672 / 21.03.2011 г., издаден от орган по приходите към ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 590/30.06.2011 г. на Заместник директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив.
ОСЪЖДА С.П.А., действащ като ЕТ «С.А. - 2000», с ЕИК 115509352 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 818 (осемстотин и осемнадесет/ лева за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне.

 
74 Административно дело No 2110/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАГОРА ЕНЕРДЖИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 07.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Загора Енерджи”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.****, бул.”****” №23, представлявано от управителя И.В.Д., против Ревизионен акт № 261005483/15.04.2011 г., потвърден с Решение № 595/01.07.2011 г. на Директора на Д”ОУИ” гр.Пловдив.
ОСЪЖДА “Загора Енерджи”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.****, бул.”****” №23 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1176 лева (хиляда сто седемдесет и шест лева) представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
75 Административно дело No 2113/2011, V състав Други административни дела К.В.С. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 05.03.2012г.
ОТМЕНЯ АУПДВ № 01-6500/24602 от 13.04.2011г. на ИД на ДФЗ, София. с който е установена като недължимо платена сума в размер на 2440,88 лв., във връзка с подадено от К.В.С. с ЕГН **********,*** общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 16 / 290509/50542.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
76 Административно дело No 2116/2011, IV състав Други административни дела П.Д.Н. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ СОФИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 08.03.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Д.Н. ***, акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24493 от 13.04.2011 г. на заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с който е определена недължимо платена сума във връзка с подаденото от П.Д.Н. общо заявление за единно плащане на площ за 2009 година с УИН 16/270509/49561 в размер на 13 588,73 лева.
ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на П.Д.Н. ***, сумата в размер на 260 (двеста и шестдесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
77 Административно дело No 2122/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ДОМОСТРОИТЕЛ-КАРЛОВО АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 06.03.2012г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 241005175/ 08.04.2011 г., издаден от Б. Г.Ч. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция - Пловдив, потвърден с Решение № 517/ 14.06.2011 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който акт на “ДОМОСТРОИТЕЛ - КАРЛОВО” АД – гр. Карлово, с Булстат *** със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от изп. директора Д.П.П., не е признат данъчен кредит в размер на 26950 лв. и са начислени лихви от 75,76 лв.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
 
78 Административно дело No 2133/2011, I състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ В.М.Ч.,
С.П.Ч.,
В.П.Ч.,
Л.С.М.,
Л.Д.Д.,
В.А.Ч.,
И.Н.Д.,
С.В.В.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 12.03.2012г.
ОТМЕНЯ Изричния отказ на и.д. Началник на Общинска служба по земеделие „Родопи”, гр. Пловдив да разгледа по същество, отправена до него Молба вх. № 384 от 09.05.2011 г. от В.П. ***, за възстановяване на собствеността върху земеделска земя, находяща се в местността „Фдиналъка”.
ВРЪЩА преписката на Началника на Общинска служба по земеделие „Родопи”, гр. Пловдив, за разглеждане на отправената до Молба вх. № 384 от 09.05.2011 г. от В.П. ***, за възстановяване на собствеността върху земеделска земя, находяща се в местността „Фдиналъка”.
Указва на Началника на Общинска служба по земеделие „Родопи”, гр. Пловдив, че срока за произнасяне от страна на административния орган по искането, започва да тече от момента на връчване на настоящото определение.
Определението е подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
79 Административно дело No 2183/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Д.Р. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 06.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Р.,***, срещу Заповед № ДК – 02 – ЮЦР – 261 от 20.05.2011 г. на началника на РДНСК “ЮЦР”, гр.Пловдив.
ОСЪЖДА А.Д.Р.,***, да заплати на РДНСК “Южен Централен Район”, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
80 Административно дело No 2194/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни РАФИНЕРИЯ ПЛАМА АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 02.03.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на "РАФИНЕРИЯ ПЛАМА" АД, седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Републикански" № 46, адрес за кореспонденция гр. Кърджали,ж.к. Орфей, ул. „ България „ № 47 , офис 2, с ЕИК 200608912, представлявано от Димитър Янков Иванов - изпълнителен директор и Анка Златева Петкова, чрез пълномощника си адв. М.Ц., Ревизионен акт № 161004401/06.01.2011г, издаден от ТД на НАП, Пловдив, потвърден с Решение № 687/26.07.2011г. на Директора на Дирекция „ОУИ" гр. Пловдив, в обжалваната част, с която допълнително са определени корпоративен данък за 2007 г., 2008 г. и 2009 г., съответно в размер на 552901,35 лв., 656679,24 лв. и 633580,21 лв., ведно с начислени лихви, съответно 191981,78 лв., 130987,86 лв. и 75374,25 лв.
ОСЪЖДА Дирекция „ОУИ" гр. Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на "РАФИНЕРИЯ ПЛАМА" АД, седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Републикански" № 46, адрес за кореспонденция гр. Кърджали,ж.к. Орфей, ул. „ България „ № 47 , офис 2, с ЕИК 200608912, представлявано от Димитър Янков Иванов - изпълнителен директор сумата в размер на 31500лв./тридесет и една хиляди и петстотин лева/, представляваща възнаграждение за юрисконсулт.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
81 Административно дело No 2200/2011, XVI състав Дела по КСО Д.О.З. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 29.03.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.О.З. ***, ЕГН: ********** - Решение № 328/15.07.2011 г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" гр.Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № О-15-000-00-00412306/09.06.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите от ДОО при РУСО гр.Пловдив.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" гр.Пловдив да заплати на Д.О.З. ***, ЕГН: ********** разноски по делото в размер на 750 лв. (седемстотин и петдесет лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
82 Административно дело No 2227/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БРСП АВТОЕЛЕКТРОНИКА НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 28.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на БРСП “АВТОЕЛЕКТРОНИКА” град Пловдив, представляван от ген. директор – инж. Славчо Терзиев, чрез адвокат Б.С. против Заповед № КД-14-16-862 от 30.06.2011 година, издадена от Н. Бадев – Началник на СГКК – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2227/2011 година по описа на Административен съд Пловдив, ХІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България.

 
83 Административно дело No 2235/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни М.Г.Я. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 12.03.2012г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 161100379/13.04.2011 г., издаден от И.К.К. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 699/27.07.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на М.Г.Я., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, са определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. в размер на 5289,13 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 4013,07 лв., като НАМАЛЯВА така установените задължения от 5289,13 лв. на 3555,69 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика.
ОСЪЖДА М.Г.Я., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 416,71 лв., представляваща съответната част от възнаграждението за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
84 Административно дело No 2240/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни РВС ПАН ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 12.03.2012г.
Отменя Решение № 149 от 19.07.2011г. на Директора на ТД на НАП, гр.Пловдив за потвърждаване на Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 24/РД-10-16/01.07.2010г. на публичен изпълнител при ТД, гр.Пловдив и Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 24/РД-10-16/01.07.2010г. в частта за наложен запор върху дружествени дялове на едноличния собственик на капитала в размер на 5000 лв. действало за период от 01.07.2011г. до 17.09.2011г.
Осъжда Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив да заплати на “РВС - Пан” ЕООД, седалище/адрес на управление, гр.Стара Загора, ул.”Света Богородица” № 98, представлявано от управителя Светломира Р. Пантелеева сумата от 50 лв., съдебни разноски.
Решението е окончателно.

 
85 Административно дело No 2245/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.В.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 26.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.В.С. ***, депозирана чрез пълномощника В.С. против Заповед № ДК-10-ЮЦР-48 от 21.07.2011г. на Началника на РДНСК ЮЦР.
ОСЪЖДА Е.В.С. *** да заплати в полза на М.Д.К. сумата в размер от 150лв. /сто и петдесет лева/.
Решението е окончателно.

 
86 Административно дело No 2247/2011, XIII състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие С.И.Д.,
Й.И.П.,
М.В.Ч.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 06.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.Д., ЕГН **********,***, Й.И.П., ЕГН **********,*** и М.В.Ч., ЕГН **********,*** чрез пълномощниците им адв. К.Б. и Гинка Черничерска срещу незаконосъобразно бездействие на Кмета на Община Пловдив за разпореждане предприемане на фактически действия за изграждане на пътна връзка между улица “Данаил Юруков” и булевард “Свобода”, така както е предвидено в действащия ПУП.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2247 по описа за 2011 год. на Административен съд – Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
87 Административно дело No 2287/2011, VII състав Дела по ЗОС ЕМИЛИ - 1881 ООД ДИРЕКТОР НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 02.03.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожно решение №1/08.08.2011г. на Директора на ЕГ “Иван Вазов” гр.Пловдив, с което е обявен ЕТ “Тот 2222 – Тошо Т.” за класиран на първо място за наемане на следния недвижим имот: павилион/метален/ с площ 42 кв.м., ситуиран в южната част на двора на гимназията до общежитие към ЕГ “Пловдив”.
ОСЪЖДА ЕГ “Иван Вазов” гр.Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, бул.“България”№121 да заплати на “Емили 1881”ООД с адрес на управление гр. Пловдив, Район “Северен”, ул.“Полк. Бонев”№20, ет.4 сумата от общо 500/петстотин/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му. 
88 Административно дело No 2288/2011, XII състав Дела по ЗОС ХАРИГРУП 1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 14.03.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожно Решение № 2/08.08. 2011г. на Директора на ЕГ “Иван Вазов” гр.Пловдив, с което е обявен ЕТ “Тот – 2222 – Тошо Т.” за класиран на първо място за наемане на следния недвижим имот: павилион/метален/ с площ 10,5 кв.м., ситуиран в юго-западната част на двора на гимназията до ниското тяло на гимназията в гр.Пловдив.
ОСЪЖДА ЕГ “Иван Вазов” гр.Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, бул.“България”№121 да заплати на “Хари груп 1” ЕООД с адрес на управление гр. Пловдив, Район “Северен”, ул.“*****”№20, ет.4 представлявано от Х.Х.Х. сумата от общо 750/седемстотин и петдесет/ лева разноски по делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Хари груп 1” ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, Район “Северен”, ул.“*****”№20, представлявано от Х.Х.Х. срещу Заповед № РД – 09/1532 – 332 от 05.07.2011г. на Директора на ЕГ “Иван Вазов” гр.Пловдив, с която е наредено да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост : павилион /метален/ с площ 10,5 кв.м/десет цяло и пет/ кв.м, ситуиран в юго-западната част на двора на гимназията до ниското тяло на сградата на гимназията в гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото в ЧАСТА по жалбата на “Хари груп 1” ЕООД срещу Заповед № РД – 09/1532 – 332 от 05.07.2011г. на Директора на ЕГ “Иван Вазов”.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му, а в прекратителната му част, имащо характер на определение, подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му, с частна жалба пред Върховния административен съд.

 
89 Административно дело No 2300/2011, III състав Други административни дела Б.С.М. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 02.03.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/32395 от 28.07.2011г., издаден от зам.Изпълнителния Директор на ДФ ”Земеделие”, с който е установено, че държавата, респ. ДФ”Земеделие” има изискуемо публично държавно вземане спрямо Б.С.М.,***, в размер на 248,31 лева, съставляваща недължимо платена сума във връзка с подадено Общо Заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/270509/49512, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА Б.С.М., ЕГН **********,***, да заплати по сметка на Административен съд – Пловдив, сумата от 10 /десет/ лева, държавна такса.
ОСЪЖДА Държавен Фонд “Земеделие”, гр.София, да заплати на Б.С.М., ЕГН **********,***, сумата от 10 /десет/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
90 Административно дело No 2394/2011, XVI състав Други административни дела ДКЦ-ИЗТОК ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 08.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ДКЦ Изток" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Храбрец" №15, Булстат: 115343792, представлявано от О.К.Л., против Писмена покана изх.№ 16-0721/ 11.08.2011 г., издадена от Директора на РЗОК – Пловдив.
ОСЪЖДА "ДКЦ Изток" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Храбрец" №15, Булстат: 115343792, представлявано от О.К.Л., да заплати на РЗОК – Пловдив разноски по делото в размер на 935,50 лв. (деветстотин тридесет и пет лева и 50 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
91 Административно дело No 2395/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АРИС ДИЗАЙН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 08.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Арис дизайн” ЕООД, ЕИК по Булстат 160044917, с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. ”Антим І” № 11, представлявано от И.Г.Л. – управител, чрез адв. М., против ревизионен акт /РА/ № 161100928/13.06.2011 г., издаден от П.Х.К. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с решение № 761/09.08.2011 г. на зам.директора на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя е отказан данъчен кредит в размер на 501 186.09 лв. и са начислени лихви в размер на 39 825.16 лв.
ОСЪЖДА “Арис дизайн” ЕООД, ЕИК по Булстат 160044917, с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул. ”Антим І” № 11, представлявано от И.Г.Л. – управител, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 11 270 /единадесет хиляди двеста и седемдесет/ лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
92 Административно дело No 2458/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Т.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 16.03.2012г.
Отхвърля жалбата на Д.Т.Ч.,*** против Ревизионен акт № 131100363/21.04.2011г. за начислени ДДС в размер на 45 515,48 лв. и лихви в размер на 12 644,75 лв., потвърден с Решение № 731/02.08.2011г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП.
Осъжда Д.Т.Ч.,*** да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 1613.20 лв., разноски по делото.
Решенето подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
93 Административно дело No 2459/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВИСШ ЦЪРКОВЕН СЪВЕТ НА ИСТИННО ПРАВОСЛАВНА БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 29.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ИСТИННО ПРАВОСЛАВНА БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА“- гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.“Никола Обретенов“ № 3, с представляващ Р.С.П., против заповед № ДК-19-17/ 25.08.2011 г. на началника на сектор Пловдив при РДНСК – Южен централен район, с която е забранено ползването на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж: „Едноетажна масивна сграда – с предназначение „аязмо“, „Свети Козма и Дамян“, находяща се в град Пловдив, ж.р. Тракия, УПИ I – обществена зеленина, кв. 2 по плана на жил. група А-12.
ОСЪЖДА „ИСТИННО ПРАВОСЛАВНА БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА“- гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.“Никола Обретенов“ № 3, с представляващ Р.С.П. Кръстьо да заплати на РДНСК – Южен централен район сектор Пловдив /сега Регионален отдел НСК – Пловдив при РДНСК – ЮЦР/ сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
94 Административно дело No 2489/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БУЛРОМ ГАЗ 2006 ЕООД РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 21.03.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-19-Пд 19/25.08.2011г. на Началника на сектор Пловдив при РДНСК – ЮЦР.
Решението на основание чл. 215, ал. 7 от ЗУТ е окончателно.

 
95 Административно дело No 2503/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни РУМ 2002 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 02.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Рум 2002”ООД със седалище и адрес на управление гр.****, бул”****” № 136, ет.2, ап.3, против РА № 131100829/15.06.2011 г., издаден от Г.П.Й. – ст.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-Пазарджик, потвърден изцяло с Решение № 821/25.08.2011 г. от Зам.директора на Д”ОУИ”-Пловдив.
ОСЪЖДА “Рум 2002”ООД със седалище и адрес на управление гр.****, бул”****” № 136, ет.2, ап.3 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1 220 лева (хиляда двеста и двадесет лева), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
96 Административно дело No 2509/2011, XIII състав Дела по КСО П.Й.П.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 16.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 385/29.08.2011г. на Ръководителя на ТП на НОИ /РУ”СО”/, гр. Пловдив, с което е отхвърлена като неоснователна жалба вх. № Ж-239/08.08.2011г. против Разпореждане № О-15-000-00-00424513 от 27.07.2011г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите от ДОО при РУ”СО”, гр. Пловдив.

ОСЪЖДА ТП на НОИ /РУ”СО”/, гр. Пловдив да заплати на П.Й.С., ЕГН ********** *** сумата в размер на 150/сто и петдесет/ лева - разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред ВАС на Р България.

 
97 Административно дело No 2510/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Р.И.И. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 09.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 181/01.09.2011 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, в частта, с която е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 0985/2005/000004/08.08.2011 г., издадено от Д.С. старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Пазарджик, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 0985/2005/000004/08.08.2011 г., издадено от Д.С. старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Пазарджик.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 181/01.09.2011 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, в частта, с която е отказано да бъде разпоредено прекратяване на образуваното изпълнително производство спрямо Р.И.И..
ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Пазарджик, за произнасяне по искането на Р.И.И. за прекратяване на принудителното изпълнение по изп. д. № 985/2005 г. по описа на ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Пазарджик, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона в настоящия съдебен акт.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
98 Административно дело No 2531/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни МАТИВА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 21.03.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161100769 от 10.06.2011г., издаден от Р.Б.Т. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, поправен последователно с Ревизионен акт за поправка на Ревизионен акт № Р-1119674 от 29.06.2011г. и Ревизионен акт за поправка на Ревизионен акт № потвърден № Р – 1134218 от 03.11.2011г., и двата издадени от Р.Б.Т. – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 842/01.09. 2011г. на Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Матива” ООД, ЕИК по Булстат 201122952, гр.Пазарджик, за данъчни периоди месец Май и месец Юли 2010г. е отказано право на данъчен кредит в размер общо на 27 908,31 лева, по фактури, издадени от “Еверет София”ЕООД, гр.София, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”–гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр. София, да заплати на “Матива”ООД, ЕИК по Булстат 201122952, гр.Пазарджик, със съд.адрес гр.Пазарджки, ул. ”Иван Вазов”№9, адв. Б., сумата от 457,35 /четиристотин петдесет и седем лева и тридесет и пет стотинки/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
99 Административно дело No 2532/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни С.П.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 21.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.Ч. ***9.06.2011 г., потвърден с Решение № 840/ 31.08.2011 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”.
ОСЪЖДА С.П.Ч. ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1214,94 лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщаването му.


 
100 Административно дело No 2533/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛУНАТОНЕ-БГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 30.03.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Лунатоне- БГ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление- с.**, ***, област ***, представлявано от А. Хр. П. Ревизионен акт № 161101971 от 27.06.2011г., издаден от Ю.М.Д. – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 846/03.09.2011 г. на Директора на Д “ОУИ” гр. Пловдив, с който е отказано право на данъчен кредит в размер на 19870,94 лв., като незаконосъобразен.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Лунатоне- БГ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление- с.**, ***, област ***, представлявано от А. Хр. П. сумата от 1750 /хиляда седемстотин и петдесет/лв.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
101 Административно дело No 2536/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ЕРЕС-СЕЙХАН ХАЛИЛ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 08.03.2012г.
ОТМЕНЯ всички съдопроизводствени действия.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Сейхан Халил Халил, ЕТ “Ерес-Сейхан Халил” ЕГН **********, ЕИК по Булстат – 108501719 адрес: с.Звиница, Област Кърджали против Решение по жалба срещу ревизионен акт № 760/09.08.2011 г., на НАП – Пловдив .
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2536/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
ОСЪЖДА оспорващият Сейхан Халил Халил, ЕТ “Ерес-Сейхан Халил” ЕГН **********, ЕИК по Булстат – 108501719 адрес: с.Звиница, Област Кърджали да заплати на ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ на НАП разноски в размер на 150 лв.,представляващи юрисконсултско възнаграждение.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес за участвалите страни в производството и в същия срок от получаване на съобщение от страна на оспорващия.

 
102 Административно дело No 2560/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни САРА ТРЕЙД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 05.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Сара трейд” ООД, с ЕИК 115127047, със седалище и адрес на управление: град Раковски, ул.”Георги Павликян” № 7, представлявано от управителя И.С.Г., против ревизионен акт № 241100328 от 01.06.2011 г., издаден от Е.С.Ц., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 826 от 26.08.2011 г. на зам.-директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП в частта за допълнително начислен ДДС в размер на 25 488,73 лева и лихви в размер на 4 265,16 лева.
ОСЪЖДА „Сара трейд” ООД, с ЕИК 115127047, със седалище и адрес на управление: град Раковски, ул.”Георги Павликян” № 7, представлявано от управителя И.С.Г., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 690 (шестстотин и деветдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването.

 
103 Административно дело No 2592/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни ГАМАКОЛ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 21.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1491/ 09.09.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, с което е прекратено действието на удостоверение на освободен от акциз краен потребител № BG003000Е0088/ 05.04.2011 г., издадено на "ГАМАКОЛ" ЕООД – Пловдив.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "ГАМАКОЛ" ЕООД – Пловдив разноски в размер на 250 лв.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.


 
104 Административно дело No 2633/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Д.Д. ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ,
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ
Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 12.03.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 619 от 28.09.2011г. на Кмета на Община Родопи, с която на основание чл.195 ал.5 от ЗУТ е задължен И.Д.Д.,***, да премахне “СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СКЛАД И ИНВЕНТАР, колорирана в жълто на ситуацията в долния ляв ъгъл на констативен протокол № 5 от 15.06.2011г., намираща се извън регулационните граници на УПИ ХІІІ-81 /тринадесет – осемдесет и едно/, кв.18 /осемнадесет/ по регулационния план на с.Извор, Община Родопи, обл.Пловдив, като неподходяща по местонахождение.
ОСЪЖДА Община Родопи да заплати на И.Д.Д., ЕГН **********,***, сумата от 310 /триста и десет/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
105 Административно дело No 2686/2011, XI състав Други административни дела СИМПА ООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 14.03.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01- 2600/3604/13.04.2011 г. на Зам.изпълнителния директор на Държавен фонд”Земеделие” - Разплащателна агенция.
ОСЪЖДА Държавен фонд”Земеделие” - Разплащателна агенция да заплати на Симпа” ООД, представлявано от управителя И.М.П. сума в размер на 350 (триста и петдесет) лв. разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
106 Административно дело No 2687/2011, XVIII състав Други административни дела КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 02.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Кмета на Община Септември против Решение № РР-1236/26.05.2011г. на директор на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив за изменение на Разрешително № 301533/30.08.2006г., последно изменено с решение № РР-1042/14.09.2010г. за ползване на повърхностен воден обект, потвърдено с Решение № 260/24.05.2011г. на Министъра на околната среда и водите, като неоснователна.
ОСЪЖДА Община- Септември да заплати на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. (сто и петдесет) лева.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
107 Административно наказателно дело (К) No 2696/2011, XIX състав Наказателни касационни производства Т.Н.Д. ОД НА МВР СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Определение от 20.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Н.Д. ***, против Решение № 1469/13.07.2011 г., постановено по НАХД № 3477 по описа за 2011 г. на Пловдивския районен съд, Х н. с.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2696 по описа за 2011 г. на Пловдивския административен съд.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.

 
108 Административно дело No 2727/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ФИН ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 14.03.2012г.
ОТМЕНЯ всички съдопроизводствени действия,извършени до момента.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “ФИН ИНВЕСТ”ЕООД с ЕИК126514497 с съдебен адрес гр.София,ул.”Съборна”№4,вх-“В”ет.5,ап.17 чрез адв.П.К. против Акт за прихващане или възстановяване № 1101289/5.07.2011г.,издаден от ТД на НАП-Пловдив,потвърден с Решение №908/28.09.2011г.на Директор Дирекция”ОУИ” на НАП-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2727/2011 г., по описа на Административен съд-Пловдив.
ОСЪЖДА “ФИН ИНВЕСТ”ЕООД с ЕИК126514497 с съдебен адрес гр.София,ул.”Съборна”№4,вх-“В”ет.5,ап.17 да запрати на Дирекция”ОУИ” на НАП-Пловдив,разноски в размер на 7565.23/седем хиляди петстотин шестдесет и пет лева и двадесет и три стотинки/.
Препис от определението да бъде изпратено на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в седмодневен срок от връчването му на страните. 
109 Административно дело No 2732/2011, VI състав Дела по ЗМВР С.Т.Г. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 16.03.2012г.
Отхвърля жалбата на С.Т.Г. *** против Заповед № З-5999/14.09.2011г. на Директора на ОД МВР-Пловдив.
Осъжда С.Т.Г. *** да заплати на ОД МВР-Пловдив 150 лв., юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му .

 
110 Административно дело No 2742/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.А.С. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 06.03.2012г.
Отхвърля жалбата на Г.А.С.,*** против Заповед № 479/29.07.2011г. на Кмета на Община Родопи, с която е одобрено попълване на кадастралната основа на кв.70 с.Устина с промяна границите на имоти № 713 и № 718 и обособяване на нов имот № 786 по кафявите линии, зачертавания и знак за общност на приложената скица.
Осъжда Г.А.С.,*** лв.-юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
111 Административно наказателно дело (К) No 2752/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.Е.Б. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение (второ) от 19.03.2012г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка на решение № 2165/ 19.12.2011 г. по к.н.а.х.д.№ 2752/ 2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХХІ състав, касаеща мотивите и диспозитива на решението относно номера на наказателното постановление, като вместо наказателно постановление № 40059-S002037/ 29.10.2010 г., следва да се чете “наказателно постановление № 40069-S002037/ 29.10.2010 г.”.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на юрк.М.Москова, процесуален представител на ТД на НАП – Пловдив за извършването на поправка на очевидна фактическа грешка на решение № 1669/ 07.08.2011 г. на Районен съд – Пловдив, постановено по н.а.х.д.№ 2621/ 2011 г.
Решението не подлежи на обжалване.
 
112 Частно админист. наказателно дело (К) No 2756/2011, XXIII състав Наказателни частни касационни производства О.Г.Г. ОД НА МВР СЕКТОР "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 13.03.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по частно административно, касационно дело №2756 по описа на съда за 2011г.
ОТМЕНЯ Определение с №1280 от 28.09.2011г. по НАХ дело №6071 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХІV-ти наказателен състав, с което е оставена без разглеждане жалбата на О.Г.Г. против наказателно постановление с №4036/11 от 03.05.2011г., издадено от началник на сектор ПП-КАТ към ОД“МВР”, гр. Пловдив, с което на жалбоподателя Г. е наложена глоба в размер от 50,00 лева.
ВРЪЩА делото на Районен съд- Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

 
113 Административно дело No 2803/2011, XIII състав Дела по КСО В.Н.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 02.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 409/12.10.2011г. на Директора на ТП на НОИ /РУ”СО”/ гр. Пловдив, с което са потвърдени Разпореждане № ********** от 15.07.2011г. и Разпореждане № **********/18.07.2011г. на Ръководителя на отдел “Пенсии”.
ИЗПРАЩА административната преписка на Ръководителя на “ПО” при ТП на НОИ /РУ “СО”/ - гр. Пловдив за ново произнасяне по заявление вх. № МП – 22956/25.03.2011г., подадено от В.Н.К., съобразно дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
114 Административно наказателно дело (К) No 2817/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ДЖЕЙ ВИ КИ НЕДЯЛКА ЧАЛЪМОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 02.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1899/05.10.2011 г. на Районен съд Пловдив, ХХ н.с., постановено по НАХД № 3133 по описа на същия съд за 2011 г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 45157-S003720/01.03.2011 г. на директора на дирекция “Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на ЕТ “Д.В.-Н.Ч.”, със седалище и адрес на управление гр. Куклен, ул. “Демокрация” №13 на осн. чл. 180, ал. 2 вр. ал. 1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 672,93 лв. за извършено нарушение на чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС вр. чл. 119, ал. 1 от ЗДДС.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
115 Частно админист. наказателно дело (К) No 2820/2011, XIX състав Наказателни частни касационни производства ФАЙН ФУДС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 13.03.2012г.
ОТМЕНЯ Определение № 1279 от 28.09.2011 г. на Районен съд Пловдив, ХІV н.с. постановено по НАХД № 5982 по описа на същия за 2011 г.
ВРЪЩА делото на същия съдебен състав на РС гр. Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
116 Частно админист. наказателно дело (К) No 2821/2011, XXI състав Наказателни частни касационни производства БИОМЕДА 2000 ЕООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Определение от 20.03.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч.к.н.а.х.д. № 2821 по описа за 2011 година на Административен съд - Пловдив.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 04.10.2011 г. по НАХД № 5203 от 2011 година на Пловдивски Районен съд, Х наказателен състав, с което производството по делото е било прекратено поради недопустимост на жалбата срещу наказателно постановление № 36 от 16.06.2011 година, издадено от директора на РИОСВ Пловдив, с оглед размера на наложеното наказание – имуществена санкция по Закона за управление на отпадъците в размер на 2000лв.
ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
117 Административно дело No 2836/2011, III състав Други административни дела Л.А.К. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 02.03.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/32403 от 28.07.2011г., издаден от зам.Изпълнителния Директор на ДФ ”Земеделие”, с който е установено, че държавата, респ. ДФ”Земеделие” има изискуемо публично държавно вземане спрямо Л.А.К., ЕГН **********,***, ж.р.Тракия, бл.126, вх.Г, ет.7, ап.20, в размер на 3 724,23 лева, съставляваща недължимо платена сума във връзка с подадено Общо Заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/290609/58385, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА Държавен Фонд “Земеделие”, гр.София, да заплати на Л.А.К., ЕГН **********,***, ж.р.Тракия, бл.126, вх.Г, ет. 7, ап.20, сумата от 10 /десет/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
118 Административно дело No 2845/2011, XII състав Дела по КСО Г.П.Х. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 19.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 132 от 07.07.2009г. на Директора на ТП на НОИ -гр.Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № ********** от 08.05.2009г. на Ръководителя на отдел "Пенсии” при ТП на НОИ - гр.Пловдив, с което на Г.П.Х., ЕГН ********** *** е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, по реда на § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО.
ВРЪЩА преписката на длъжностното лице по чл.98, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, за ново произнасяне по заявление за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст вх.№ 71708 от 01.12.2008г. подадено от Г.П.Х., ЕГН ********** ***, с което е направено искане за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на § 5,ал.1 от ПЗР на КСО, при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА ТП на НОИ - гр.Пловдив да заплати на Г.П.Х., ЕГН ********** *** сумата от 380 /триста и осемдесет/ лева, съставляваща сторените от последния разноски по производството.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му. 
119 Административно дело No 2854/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни ИМЕКС-С-СТЕФАН АНГЕЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 27.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 387/16.05.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ 94-00-75/18.04.2011 г., подадена от ЕТ "Имекс-С-Стефан Ангелов" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул."Руски" №111, Булстат: 020447208, срещу Ревизонен акт № 1601001791/18.10.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив.
Определението е окончателно.

 
120 Административно дело No 2895/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 22.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1627/24.10.2011 г., на Началника на Митница Пловдив, с което на “САДАТ” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр. ***, бул. “***” № ** са определени за доплащане по ЕАД № 10BG003000H0091109/20100617 ДДС в размер на 3 440,38 лв. и лихви за забава за периода от датата на поставяне на стоките под режим – 17.06.2010 г. до датата на погасяване на задължението.
ОСЪЖДА Митница-Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр. ***, бул. “***” № ** сумата от 50 лв. / петдесет лева/ разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
 
121 Частно админист. наказателно дело (К) No 2909/2011, XX състав Наказателни частни касационни производства Д.С.Н. РУ ПОЛИЦИЯ - ТРУД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 08.03.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по к.ч.н.а.х. дело № 2909 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив, ХХ състав.
ОТМЕНЯ протоколно Определение от 12.10.2011г. постановено по НАХД № 5399/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив, V н.с.
ВРЪЩА делото на Районен съд – Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия по него.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
122 Административно дело No 2937/2011, VII състав Дела по ЗАдм ПРОФИЛАКТИКА,РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 15.03.2012г.
ОТМЕНЯ отказа, обективиран в писмо изх. №26-00-469/1/ от 11.10.2011г., на ВРИД Кмет на Община – Хисар Иван Бозев да издаде скица на “Профилактика, рехабилитация и отдих”ЕАД гр.София за имот УПИ ХХХІІІ-4124, кв.37 по плана на гр.Хисар по негово заявление вх.№26-00-469 от 29.09.2011г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ИЗПРАЩА заявление вх.№26-00-469 от 29.09.2011г. на Дружеството на Кмета на Община – Хисар за извършване на поисканата административна услуга.
ОСЪЖДА Община – Хисар с адрес гр.Хисар, ул.”Генерал Гурко№14 да заплати на “Профилактика, рехабилитация и отдих”ЕАД с адрес на управление гр.София, ул.”172-ра”№11 сумата от 200/двеста/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
123 Административно дело No 2954/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.И.Г. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.Г. ***, със съдебен адрес ***, адв. И.Х., против заповед № ДК-02-ЮЦР-429/ 15.08.2011 г. на началника на РДНСК – Южен централен район.
ОСЪЖДА К.И.Г., ЕГН ********** *** да заплати на РДНСК – Южен централен район сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
124 Частно админист. наказателно дело (К) No 2970/2011, XXI състав Наказателни частни касационни производства П.Б.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Определение от 16.03.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч.к.н.а.х.д. № 2970 по описа за 2011 година на Административен съд Пловдив.
ОТМЕНЯ Протоколно определение от 27.10.2011 година, постановено по НАХД № 6775 от 2011 година на Пловдивски Районен съд, ХХІ наказателен състав, с което производството по делото е било прекратено поради недопустимост на жалба срещу Наказателно постановление №3135 от 14.03.2011 година издадено от ВРИД Началник сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР Пловдив.
ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
125 Административно наказателно дело (К) No 2981/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ А.Д. Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 14.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1929/11.10.2011 г. на Районен съд – гр. Пловдив, ХХІV н.с., постановено по НАХД № 5264 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
126 Административно дело No 3013/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни С.М.Т. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 15.03.2012г.
ОТМЕНЯ Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки, с изх. № РД-10-434 от 06.10.2011 година, издадено от А. Д.К. – публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив в частта в която е наложен запор върху посоченият в т.22, л.а. марка БМВ 730, с рег. № РВ 7393 МК.
ОСЪЖДА ТД на НАП – Пловдив да заплати на С.М.Т. с ЕГН **********,*** съдебни разноски в размер на 164 / сто шестдесет и четири / лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
127 Административно дело No 3014/2011, IX състав Дела по ЗМВР С.Ш.Д. ОД НА МВР ПЛОВДИВ-СЕКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИКОНОМ.ПРЕСТЪПНОСТ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 08.03.2012г.
Прекратява делотоОменя всички съдопроизводствени действия .
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.Ш.Д. *** против разпореждане обективирано в протокол за предупреждение на полицейски орган от 11.11.2011 г. , (с който С.Ш.Д. е предупреден да не възбужда и да не поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда, което деяние ще е престъпление по чл. 209, ал. 1 НК), представляващ предупреждение по чл. 56 ЗМВР.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3014/2011 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.
 
128 Административно дело No 3026/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ГЪЛЪБОВО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 22.03.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241101308/27.07.2011 г., издаден от Й.Ж.Т. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1016/24.10.2011 г., издадено от Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП в частта, с която на “АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ГЪЛЪБОВО” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, извън града, ЕИК ***, представлявано от управителя К.К.К., е отказан данъчен кредит в размер на 73 612,20 лв., ведно със законната лихва в размер на 31 162,62 лв. за данъчен период м.01.2008 г.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ГЪЛЪБОВО” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, извън града, ЕИК ***, представлявано от управителя К.К.К., сумата от 450 лв., представляваща заплатените държавна такса за образуване на съдебно производство и депозит за вещо лице.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
129 Частно админист. наказателно дело (К) No 3057/2011, XX състав Наказателни частни касационни производства ТУРИСТ СПОРТ КО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Определение от 23.03.2012г.
ОТМЕНЯ Определение №1412 от с.з. от 19.07.2011г., постановено по НАХД №5297/11г. по описа на Районен Съд–Пловдив,ХХ н.с., с което е оставена без разглеждане подадената от “ТУРИСТ СПОРТ КО”ЕООД, жалба против Наказателно Постановление № 16 – 1601131 от 31.01.2011г. на Директор на Дирекция “Инспекция по труда”, и е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената жалба.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
130 Административно дело (К) No 3058/2011, XXII състав Касационни производства В.С.К.,
Й.С.К.,
Р.Д.К.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 29.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 178 от 20.01.2010г., постановено по АХД № 3053/ 2010г. по описа на ПРС.
Решението е окончателно.

 
131 Административно дело No 3069/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни БГ ПЕТРОЛИУМ 07 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 14.03.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 241102046 от 29.07.2011г., издаден от Ванина Тошева Славова – старши инспектор по приходите при Териториална Дирекция – Пловдив на НАП, потвърден с Решение № 1032/27.10.2011г. на Директор на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите в частта, относно определен като дължим ДДС на основание чл. 85 ЗДДС в общ размер на 14066,40лв., ведно с прилежащите лихви, като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив да заплати на “БГ-Петролиум 07” ООД, ЕИК *** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. **, жк “**”, бл.**, ет.*, ап.*, представлявано от управителя Б.Б. С. сторените по делото разноски, съобразно уважената част от жалбата, в размер на 9,55/девет лева и петдесет и пет ст./.
ОСЪЖДА “БГ-Петролиум 07” ООД, ЕИК *** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр. **, жк “**”, бл.**, ет.*, ап.*, представлявано от управителя Б.Б. С. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата, в размер на 1548 /хиляда петстотин четиридесет и осем лева/.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
132 Административно дело No 3072/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЛАЙФ ГРУП ООД ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Лайф груп” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Петър Васков” №1б, против Заповед №РД-14-97 от 30.09.2011г. на заместник-началника на ДНСК, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “външни В и К връзки на обект Автомивка с кафе”, изпълнен в ПИ с идентификатор №540.750, попадащ в УПИ І-комплексно застрояване, кв.10, жилищна група А-4,5,6 по плана на ЖР”Тракия”, град Пловдив.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
133 Административно дело No 3099/2011, XV състав Други административни дела ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 28.03.2012г.
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Зам. Кмета на Об-щина “Родопи” срещу Разрешително за водовземане от повърхнос-тен воден обект №31140052/27.07.2011г., на Д “УВИБР”
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №3099/2011г., по описа на Административен съд - Пловдив, ХV адм. състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването на страните.

 
134 Административно дело No 3107/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни РИВКАД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 27.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Ривкад" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на на управление ж.к. "Тракия", бл.175, вх.А, ет.6, ап.16, Булстат: 200160227, представлявано от К.А.Т., срещу Ревизионен акт № 211101781/31.08.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, в частта, в която е потвърден с Решение № 1019/24.10.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, относно отказано право на данъчен кредит в размер на 6000 лв. по фактури, издадени от "МИ 9" ЕООД, ведно със съответната лихва за забава.
ОСЪЖДА "Ривкад" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на на управление ж.к. "Тракия", бл.175, вх.А, ет.6, ап.16, Булстат: 200160227, представлявано от К.А.Т., да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 415,14 лв. (четиристотин и петнадесет лева и 14 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
135 Административно наказателно дело (К) No 3123/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АМБИЕНТ ДИЗАЙН ООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 02.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1960 от 17.10.2011 г. на Районен съд Пловдив, ХVІ н.с., постановено по НАХД № 4421 по описа на същия съд за 2011 г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 47158-S006281/28.04.2011 г. на Зам. териториалния директор на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на “А.Д.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Дръзки” № 1, на основание чл. 355, ал. 1 от КСО е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО вр. чл. 3 , ал. 1, т. 1 вр. чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8/29.12.2005 г. на МФ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 
136 Административно дело No 3148/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Г.В.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение (второ) от 16.03.2012г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 468/27.02.2012 год. по административно дело № 3148 по описа за 2011 год. на Пловдивския административен съд, като навсякъде в решението “ЛИДЕР ТРАНС ООД”, да се чете “ЛИДЕР ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.К.И.”.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
137 Административно дело No 3156/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПИНОТ ТРЕЙДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 06.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “**” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление- гр. ** ул. “Г***” № *, представлявано от К.Г. Д. против Решение № 253 от 10.11.2011год. на Директора на ТД на НАП-Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на дружеството против мълчалив отказ на публичен изпълнител при дирекция “Събиране” при ТД на НАП-Пловдив за издаване на постановление за отмяна на наложени предварителни обезпечителни марки с ПНОМ № РД-10-77/25.02.2011г., като неоснователна.
ОСЪЖДА “**” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление- гр. ** ул. “Г***” № *, представлявано от К.Г. Д. да заплати на ТД на НАП-Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева юрисконсултско възнаграждение.
Решението на основание чл. 268, ал.2 ДОПК не подлежи на обжалване.


 
138 Административно наказателно дело (К) No 3211/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДРВЗ ЗАВОД ЗА ШЛИФОВЪЧНИ МАШИНИ АД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 06.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1927 от 10.10.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХІV н.с. постановено по н.а.х.д. № 4749 по описа на съда за 2011 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
139 Административно наказателно дело (К) No 3215/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ПЪЛДИН ГАЗ ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 14.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1997 от 17.10.2011г., постановено по НАХД № 3380 / 2011г. по описа на Районен съд, гр.Пловдив, ХV-ти наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
140 Административно наказателно дело (К) No 3226/2011, XX състав Наказателни касационни производства ПАРАЛЕЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 13.03.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно решение № 1891/05.10.2011 г., постановено по НАХД № 5022/2011 г., по описа на ПРС, ХХ н.с., с което е потвърдено Наказателно постановление № 48340-S006754 от 27.05.2011 г. на Директора на ТД на НАП град Пловдив, с което на “Паралел”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Севлиево, ул.Бор, 15, ЕИК 107523997 представлявано от Йордан Христов Ковачев, ЕГН ********** на основание чл.53 вр. чл.27/чл.83/ и чл.3 ал.2 от ЗАНН и чл.185 ал.2, вр. ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.41 ал.2 от Наредба Н – 18/13.12.2006 г. на МФ, във вр. с чл.118 ал.4 от ЗДДС, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ издаденото от Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/№48340-S006754 от 27.05.2011 г. на Директор на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на “Паралел” ЕООД на основание чл. 185, ал. 2 вр. ал. 1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 41, ал. 2 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на МФ.
Решението не подлежи на обжалване.

 
141 Административно дело No 3266/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни Е.Б.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 07.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Б.Л. ***, против ревизионен акт № 261103439 от 13.08.2011 г., потвърден с мълчалив отказ на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3266 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
142 Административно дело No 3286/2011, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.И.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 15.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.Р. *** срещу Заповед № ДК-19-Пд-29/ 04.11.2011 г. на Началник сектор Пловдив при РДНСК - ЮЦР.
ОСЪЖДА А.И.Р. ***, ЕГН ********** да заплати на РДНСК - ЮЦР сумата в размер на 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението е окончателно – чл.215, ал.7 от ЗУТ.

 
143 Административно дело No 3288/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Г.Р. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 14.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.Р., чрез пълномощника му адв.Г.,***, срещу Заповед № ДК-19-30/04.11.2011 г. на Началника на РДНСК-ЮЦР сектор Пловдив, с която е забранена експлоатацията на неприетия по установения ред строеж “Жилищна сграда № 1”, намиращ се в УПИ VІІІ-107,108 кв.6 по плана на с.К”, ул.”***” № 8, с.К, Община С..
ОСЪЖДА К.Г.Р. с ЕГН ********** *** да заплати на РДНСК-ЮЦР сектор Пловдив разноски по делото в размер на 150 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение.
Решението е окончателно.

 
144 Административно дело No 3294/2011, VII състав Дела по КСО П.А.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 19.03.2012г.
ОТМЕНЯ решение №461 от 11.11.2011г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на П.А.М. *** с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.“Победа”№59, ет.3, ап.34 срещу разпореждане №О-15-000-00-00440223/28/09/2011 на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в същото поделение, с което е отказано отпускането на лицето на парично обезщетение по молба – декларация вх. №15-999-09-00044227/30.08.2011 по болничен лист серия А-2010 №1128062, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ИЗПРАЩА административната преписка Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУСО – Пловдив за постановяване на административно решение по направеното пред него искане за отпускане на парично обезщетение по молба – декларация на П.М. вх.№ 15-999-09-00044227/30.08.2011 по болничен лист серия А-2010 №1128062, съобразно даденото в мотивите на настоящото съдебно решение тълкуване и прилагане на закона.
ОСЪЖДА ТП на НОИ – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов”№7 да заплати на П.А.М. *** с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.“Победа”№59, ет.3, ап.34 сумата от 100 /сто/ лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
145 Административно наказателно дело (К) No 3312/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ЯКО БРАТ ЕООД ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 12.03.2012г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 2182/07.11.2011 г. по НАХД № 5648 по описа на Районен съд – Пловдив за 2011 г., ХХI н. състав, с което е изменено наказателно постановление /НП/ № 980/2011 г. на началника на І Районно управление на полицията /І РУ ”П”/ при Областна дирекция на министерство на вътрешните работи /ОД на МВР/ - гр. Пловдив, с което на Х.Д.Х., ЕГН **********,***, за осъществено административно нарушение на чл.8 ал.5 във връзка с ал.3 и 4 от Закона за закрила на детето /ЗЗакр.Д/ е наложено на основание чл.45 ал.2 от ЗЗакр.Д административно наказание “глоба в размер на 3 000 (три хиляди) лева” като намалява размера на санкцията на “глоба в размер на 2 000 (две хиляди) лева”.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Пловдив, при спазване указанието в мотивите на настоящото решение.
Решението не подлежи на обжалване.
 
146 Административно наказателно дело (К) No 3314/2011, XXI състав Наказателни касационни производства Я.И.Я. РВМС ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2235 от 10.11.2011 година, постановено по НАХД № 1356 от 2011 година по описа на Районен съд - Пловдив, VІІІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № І-0484/23.09.2010г. на Директора на Регионална Ветеринарномедицинска служба – Пловдив.
Решението е окончателно.

 
147 Административно дело No 3323/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.А.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 12.03.2012г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 475 от 28.02.2012г., постановено по а.х.дело № 3323/11г. по описа на Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, досежно номера на обжалвания индивидуален административен акт, като вместо “Заповед № ДК – 19 – Пд – 31 от 04.11.2011г. на Началник Сектор – Пловдив при РДНСК “Южен Централен Район” да се чете “Заповед № ДК – 19 – 31 от 04.11.2011г. на Началник Сектор – Пловдив при РДНСК “Южен Централен Район”.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на оспорване.

 
148 Административно наказателно дело (К) No 3332/2011, XIX състав Наказателни касационни производства БОЖИ-ДАР-РОЗИНО ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 14.03.2012г.
ОТМЕНЯ решение 178 от 10.11.2011 г., постановено от Карловския районен съд по НАХД № 496/2011 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 02585/23.06.2011 г., издадено от Председателя на Държавната комисията по стоковите борси и тържищата срещу "Божи дар-Розино" ЕООД със седалище в с.Розино, общ.Карлово, и адрес на управление ул."Братя миладинови" №4, Булстат: 200216797, представлявано от Минчо Делчев Минчев.
Решението е окончателно.

 
149 Частно административно дело (К) No 3334/2011, XX състав Частни касационни производства ПК ЗДРАВЕЦ-С.ЦАР КАЛОЯН-С.ГЪЛЪБОВО   Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Определение от 26.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 16815 от 27.09.2011г., постановено по а.х.д. № 16069/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХVІІ гр.състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
150 Административно дело No 3353/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕКЕРИЦА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МДТ ПРИ ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 02.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Държавно ловно стопанство Чекерица” – с. Стряма, Териториално поделение на Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян, представлявано от Н.Л.Я., в качеството му на Директор, с адрес за кореспонденция: с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив против Решение № 2/21.11.2011 г. на Директора на “Дирекция Местни данъци и такси” при Община Марица, постановено по жалба срещу Акт за установяване на задължение по декларация (АУЗД) № 2/18.10.2011 г. на гл. инспектор Антоанета Павлова от Дирекция “Местни данъци и такси” при Община Марица.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3353 по описа за 2011 г. на Административен съд Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
151 Административно дело No 3357/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни Н.А.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 09.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.А.П. *** против Решение № 255/ 10.11.2011 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, в обжалваната му част.
ОСЪЖДА Н.А.П. ***, ЕГН ********** да заплати на ТД на НАП – Пловдив сумата в размер на 150 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението е окончателно.

 
152 Административно дело No 3365/2011, XVII състав Дела по КСО Ц.Г.Ц. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 05.03.2012г.
ОТМЕНЯ Писмо изх. № Ж 278#1/07.10.2011 г. на Директора на Районно управление “Социално осигуряване” - Пловдив, с което жалбата на Ц.Г.Ц. срещу Разпореждания № О-15-999-11-00122468/18.07.2011 г., № О-15-999-11-00122469/18.07.2011 г. и № О-15-999-11-00122470/18.07.2011 г. е оставена без разглеждане, а административното производството е прекратено.
ВРЪЩА административната преписка на Директора на Районно управление “Социално осигуряване” - Пловдив, за продължаване на административнопроизводствените действия във връзка с жалба вх. № Ж-278/26.09.2011 г. на Ц.Г.Ц., ЕГН ********** срещу Разпореждания № О-15-999-11-00122468/18.07.2011 г., № О-15-999-11-00122469/18.07.2011 г. и № О-15-999-11-00122470/18.07.2011 г.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
153 Административно дело No 3371/2011, XVI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Л.А.Г.,
А.И.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 14.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.А.Г. и А.И.Г., и двамата с посочен в жалбата адрес с.Тополово, общ.Асеновград, ул."Хан Крум" №9 против Заповед № А-1824/28.11.2011 г. на Кмета на община Асеновград.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред ВАС в 14- дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
154 Административно наказателно дело (К) No 3376/2011, XIX състав Наказателни касационни производства АКА ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 13.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2059 от 25.10.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХІІ н.с., постановено по НАХД № 5851 по описа на същия съд за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1601243/19.08.2011 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на “АКА” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** на основание чл. 414, ал. 1 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 403а, ал. 1 от КТ като на основание чл. 415в от КТ НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 1500 лв. на 100 лв./сто лева/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
155 Административно наказателно дело (К) No 3379/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ЗАПА 42 ЕООД,
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
ЗАПА 42 ЕООД
Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2233/11.11.2011 година, постановено по НАХД № 5959 от 2011 год. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХ наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
156 Частно админист. наказателно дело (К) No 3381/2011, XXII състав Наказателни частни касационни производства ЕЛИТ-КЕМИЛ ХАСАНОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Определение от 14.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 28.11.2011г., постановено по НАХД № 7537 / 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, ХХVІ - ти наказателен състав.
Определението е окончателно.

 
157 Административно наказателно дело (К) No 3388/2011, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ СЮРПРИЗ 777 - АТАНАС ШАРАНКОВ ЕТ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2307/18.11.2011 г., постановено по АХД № 6339/2011 г., по описа на ПРС, ХVІІ н.с.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
158 Административно наказателно дело (К) No 3390/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ФЕМИЛИ-Н ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 14.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2163 от 03.11.2011г., постановено по НАХД № 4894/2011г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, ХІІ-ти наказателен и вместо него постанови:
ОТМЕНЯ НП № К - 21673 от 26.04.2011г., на Директор в Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна Дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на "ФЕМИЛИ - Н" ЕООД , със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул. "Стефан Ботев" № 23, представляван от управителя Н.К.М. с ЕГН ********** е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1200 лева на основание чл.73 от Закона за туризма /ЗТ/, за нарушение на чл.46, т.1 от ЗТ, за нарушение на т.30 от раздел ІІІ, приложение №4 от Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение, приета с ПМС №17 от 22.05.2007г.
Решението е окончателно.

 
159 Административно наказателно дело (К) No 3397/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАСТИНГ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1999 от 19.10.2011 г., постановено от Пловдивският районен съд по НАХД № 4345/2011 г.
Решението е окончателно.

 
160 Административно наказателно дело (К) No 3401/2011, XX състав Наказателни касационни производства ПАРАЛЕЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 12.03.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно решение № 2183 от 03.11.2011 г. на Районен съд Пловдив, ХХІ н.с., постановено по НАХД № 5021 по описа на същия съд за 2011 г., с което е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № 48341-S006755/27.05.2011 г. на директор на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на “Паралел” ЕООД на основание чл. 185, ал. 2 вр. ал. 1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 41, ал. 2 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на МФ, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ издаденото от Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/№48341-S006755/27.05.2011г. на директор на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на “Паралел” ЕООД на основание чл. 185, ал. 2 вр. ал. 1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 41, ал. 2 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на МФ.
Решението не подлежи на обжалване.

 
161 Административно наказателно дело (К) No 3402/2011, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ НИКОЛАЙ ЩЕРЕВ ЕТ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 14.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2130 от 02.11.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХІІ н.с., постановено по НАХД № 571 по описа на същия съд за 2011 г.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.

 
162 Административно наказателно дело (К) No 3403/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ПАРАЛЕЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 09.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1996/19.10.2011 г. по НАХД № 5018/2011 г. по описа на Районен съд – Пловдив.
Решението е окончателно.

 
163 Административно наказателно дело (К) No 3405/2011, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ БТК АД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 14.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1837 от 28.09.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд НАХД № 2507/2011 г.
Решението е окончателно.

 
164 Административно наказателно дело (К) No 3406/2011, XX състав Наказателни касационни производства АТИ-ЗАКАР ДОЛМАДЖИЯН ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 13.03.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно Решение № 2251/14.11.2011 г., постановено по НАХД № 5946/2011 г., по описа на ПРС, 5 н.с., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16 – 1601214/19.08.2011г. на Директора на Дирекция “ИТ – Пловдив” Атанас Ангелов Чернаев, с което на ЕТ”А. – З.Д.”, БУЛСТАТ 115049901, гр.Пловдив, бул.Шести септември, 236, ет.7, ап.19, представлявано от З.М.Д. е наложена администрА.вна имуществена санкция в размер на 2000 /две хиляди/лева/ за нарушение на чл.63 ал.2 вр. ал.1 от КТ на основание чл.416 ал.5 вр. чл.414 ал.3 от КТ, като НАМАЛЯВА размера на администрА.вното наказание “Имуществена санкция” от 2000/две хиляди/ лева на 200 лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
165 Административно наказателно дело (К) No 3409/2011, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ДИАНДЖЕЛИ - ДИЯНА ДИНЕВА ЕТ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 14.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2345 от 21.11.2011г., постановено по НАХД № 5530/2011г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, ХХІ-ви наказателен състав и вместо него постанови:
ОСТАВЯ В СИЛА НП № К - 21827 от 30.06.2011г., на Директор в Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна Дирекция "Контрол на пазара" в Комисия за защита на потребителите, с което на “Дианджели - Дияна Динева" ЕТ с ЕИК-119643627, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Ал.Екзарх № 1, представлявано от Д.Т.Д., на длъжност управител е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1000/ хиляда/ лева на основание чл. 73 от Закона за туризма /ЗТ/ , за нарушение на чл.46, т.1 от с.з.
Решението е окончателно.

 
166 Частно админист. наказателно дело (К) No 3410/2011, XIX състав Наказателни частни касационни производства СЕКДООР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 13.03.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение № 1508 от 01.11.2011 г. на Районен съд Пловдив, ХІХ н.с., постановено по НАХД № 5848 по описа на същия съд за 2011 г .
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
167 Административно дело No 3413/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛОГОС ПРОДЖЕКТС ЕНД РИЪЛ ИСТЕЙТ МАРКОВО ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 16.03.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241102252/02.09.2011 г. издаден от Ванина Тошева Славова – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Стара Загора, потвърден в обжалваната част с Решение № 1144/24.11.2011 г. на Директора на Д “ОУИ” гр. Пловдив, с който на “ЛОГОС ПРОДЖЕКТС ЕНД РИЪЛ ИСТЕЙТ МАРКОВО” ЕАД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. “***” № **, ет. * е отказан право на данъчен кредит в размер на 54 171,60 лв.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “ЛОГОС ПРОДЖЕКТС ЕНД РИЪЛ ИСТЕЙТ МАРКОВО” ЕАД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. “***” № **, ет. * сумата от 50 /петдесет/лв.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
168 Административно дело No 3428/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 19.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Екострой-метал” ЕООД, с ЕИК 126623774, със седалище и адрес на управление: град Хасково, ж.к. „Орфей”, бл.10, ап.2, против решение № 259 от 16.11.2011 г. на териториалния директор на ТД Пловдив при НАП, с което е оставена без разглеждане жалби/възражение с вх.№№ К-7357, К-7346, К-7356 и К-7347 от 02.11.2011 г. и е прекратено производството по жалбата.
ОСЪЖДА „Екострой-метал” ЕООД, с ЕИК 126623774, със седалище и адрес на управление: град Хасково, ж.к. „Орфей”, бл.10, ап.2, представлявано от управителя С.А.К, да заплати на Териториална дирекция град Пловдив на НАП сумата 150 (сто и петдесет) лева, разноски по делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Екострой-метал” ЕООД, с ЕИК 126623774, представлявано от управителя С.А.К, за спиране на изпълнително производство без посочен номер.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
169 Административно наказателно дело (К) No 3429/2011, XXI състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ К.С.М. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 15.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №304 от 04.11.2011 година, постановено по НАХД №365/2009 год. по описа на Районен съд Асеновград, ІІІ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
170 Административно наказателно дело (К) No 3431/2011, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ АСЕНОВА КРЕПОСТ АД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 308/08.11.2011 г. на Асеновградски районен съд, постановено по н. а. х. д. № 252 по описа на съда за 2011 г.
Решението не подлежи на обжалване.

 
171 Административно дело No 3439/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.Р. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 26.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С. Георгиева Р., ЕГН **********, подадена чрез процесуалния й представител адв.Ив.Г.,***, против Заповед № ДК–02–ЮЦР-611/07.11.2011г. на Началник РДНСК “Южен Централен Район”.
ОСЪЖДА С. Георгиева Р., ЕГН **********,***, адв.Г., да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол, “Южен централен район”, гр.Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
172 Административно дело No 3443/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Г.Р. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 30.03.2012г.
Отхвърля жалбата на К.Г.Р., представляван от адв.Г. *** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-609/07.11.2011г. на Началникът на РДНСК ЮЦР, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ „масивна ограда”, в ПИ № 213003 – стоп.двор, ПИ 213002, ПИ 231004, м.“Изгорялата воденица“, землище с.Катуница.
Осъжда К.Г. *** да заплати на РДНСК, ЮЦР сумата от 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно.

 
173 Административно дело No 3465/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни В.Д.С.   Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 30.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Д.С. *** против такса смет.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3465 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 
174 Административно дело (К) No 3467/2011, XX състав Касационни производства С.З.Г. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 28.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ искането на С.З.Г., инкорпорирано в частна жалба вх. № 4166/27.02.2012г., подадена чрез адв.Л.Т.,***, за възстановяване на срока за обжалване на решение 3342/07.10.2011г., постановено по а.х.д. № 1705/2011г. по описа на Районен съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 
175 Административно наказателно дело (К) No 3470/2011, XIX състав Наказателни касационни производства А.Г.С. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 13.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2406 от 24.10.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, VІІ н.с., постановено по НАХД № 1889 по описа са същия съд за 2011 г., В ЧАСТТА, с която е потвърдено НП № 21828/10 от 03.01.2011 г. на Началника на Сектор ПП към ОД на МВР Пловдив, в ЧАСТТА, с която на А.Г.С. *** на основание чл. 182, ал. 1, т. 4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ за нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП е наложено административно наказание “лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец”, И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № 21828/10 от 03.01.2011 г. на Началника на Сектор ПП към ОД на МВР Пловдив в ЧАСТТА, с която на А.Г.С. *** на основание чл. 182 ал. 1 т. 4 от ЗДвП за нарушение на чл. 21 ал. 1 от ЗДвП е наложено административно наказание “лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец”.
ОТМЕНЯ НП № 21828/10 от 03.01.2011 г. на Началника на Сектор ПП към ОД на МВР Пловдив в ЧАСТТА, с която на А.Г.С. *** на основание НАРЕДБА № Із-1959 от 27.12.2007 г. на МВР за нарушение по чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е постановено отнемане на 7 контролни точки.
ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
176 Административно наказателно дело (К) No 3471/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ДАЧИН-ИВАН ИВАНОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 14.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2205 от 04.10.2011г., постановено по НАХД № 5209/2011г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, VІІ-ми наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
177 Административно наказателно дело (К) No 3472/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ОСКАР-КИРИЛ НИКОЛОВ ЕТ РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2367 от 22.11.2011 г. постановено по НАХД № 5202 по описа на Районен съд за 2011 г., V-ти наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
178 Административно наказателно дело (К) No 3475/2011, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ МИМОЗА-ТАТЯНА ПАНОВА ЕТ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 14.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2244 от 11.11.2011 год. на Пловдивски районен съд, ІІ - ри и наказателен състав, постановено по НАХД № 1149/2011г. по описа на същия съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
179 Административно наказателно дело (К) No 3479/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства МАСТИЛО ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 08.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2162/ 21.10.2011 г. по НАХД № 4893 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № К - 21506/ 27.04.2011 г. на Директора на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, хасково, Кърджали и Стара Загора към ГД “Контрол на пазара” в КЗП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
180 Административно наказателно дело (К) No 3480/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БЕЙМБО ЕООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 12.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2272 от 15.11.2011 г. на Районен съд Пловдив, V н.с. постановеното по н.а.х.д. № 6352 по описа на същия съд за 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
181 Административно наказателно дело (К) No 3481/2011, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 13.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2176/07.11.2011 г., постановено по НАХД № 5331/2011 г., по описа на ПРС, ХІІ н.с.
ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на същия съд.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
182 Административно наказателно дело (К) No 3482/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ПАНКА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 12.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2332 от 21.11.2011г. на Пловдивски районен съд, Х-ти наказателен състав, постановено по н.а.х.дело №4381 по описа за 2011г., изменящо наказателно постановление № 16-1601197 от 22.06. 2011г., издадено от Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив, с което на “Панка”ЕООД гр.Пловдив е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2 000 лева, на основание чл.416 ал. 5 във връзка с чл.414 ал.3 Кодекса на труда за нарушение по чл.63 ал.2 във връзка с чл.63 ал.1 от Кодекса на труда, като е намален размера на така наложеното наказание на 1 500 лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
183 Административно наказателно дело (К) No 3484/2011, XIX състав Наказателни касационни производства ЖАНЕЛ-ТОДОР ЕВСТАТИЕВ ЕТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 14.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2026 от 24.10.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 3321/2011 г.

 
184 Административно наказателно дело (К) No 3486/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Н.М.Ч. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №2277 от 15.11.2011г. на Районен съд – Пловдив ХХ наказателен състав, с което е отменено издаденото от Директора на дирекция “Обслужване” при ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление № 51849 – S009214 от 21.07.2011година.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
185 Административно наказателно дело (К) No 3488/2011, XX състав Наказателни касационни производства СЮРПРИЗ-ДАФИНКА ЧИФЛИКОВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 12.03.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2293 от 17.11.2011 г. на Районен съд Пловдив, ХVІ състав, постановено по НАХД № 5953 по описа на същия съд за 2011 г., изменящо НП № К-21613 от 28.04.2011 г. на Директора на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към ГД “Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ “Сюрприз – Д.Ч.” на основание чл. 72 от Закона за туризма /ЗТ/ е наложена имуществена санкция в размер на 1200 лв. за нарушение по чл. 46, т. 2 от ЗТ, като размерът на имуществената санкция е намален на 1000 лв., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ НП № К-21613 от 28.04.2011 г. на Директора на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към ГД “Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ “Сюрприз – Д.Ч.” на основание чл. 72 от Закона за туризма /ЗТ/ е наложена имуществена санкция в размер на 1200 лв. за нарушение по чл. 46, т. 2 от ЗТ.
Решението не подлежи на обжалване.

 
186 Административно наказателно дело (К) No 3490/2011, XIX състав Наказателни касационни производства МАКСИМА БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2281 от 15.11.2011г. на Пловдивски районен съд, ХХ - ти н.с, постановено по НАХД № 3383 по описа на същия съд за 2011 г.,
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
187 Административно наказателно дело (К) No 3491/2011, XXI състав Наказателни касационни производства Д И Д НАЙДЕНОВИ ЕООД,
МИТНИЦА ПЛОВДИВ
МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
Д И Д НАЙДЕНОВИ ЕООД
Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 14.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2268/11.11.2011 г., постановено по н.ах.д.№ 2568 по описа на Пловдивски районен съд за 2010 г., ХІV н. състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
188 Административно наказателно дело (К) No 3492/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ХЕБРОС БУС ООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 09.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2340/19.11.2011 г., постановено по НАХД № 6337/2011 г. на ПРС, вместо което
ОТМЕНЯ НП № 41-0000183 от 05.08.2011 г. на Началник ОО”КД-ДАИ”-гр.Смолян, с което на “Хеброс бус”ООД гр.Пловдив е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл.102, ал.2 от ЗАвП за нарушение на чл.88а, ал.4 от ЗАвП във връзка с чл.54, ал.2, т.10 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ.
Решението е окончателно.
 
189 Административно дело No 3510/2011, VI състав Други административни дела ХИСАР ПАРК СПА ЕНД РИЗОРТ АД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 29.03.2012г.
Отменя Акт за установяване на публично държавно вземане № 10/24.11.2011г., издаден от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд , в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
190 Административно дело No 3517/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни МАРКОМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 27.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Марком”ООД със седалище и адрес на управление гр.Хасково, Северна индустриална зона, ул.”****” № 4, представлявано от управителя К.П.К., против РА № 241103380/15.09.2011 г., изменен с Решение № 1166/28.11.2011 г. на Директора на Д”ОУИ”-Пловдив.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА в останалата й част и прекратява производството по делото в тази му част.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне, а в частта му с характер на определение – в седмодневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
191 Административно наказателно дело (К) No 3524/2011, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ И.З. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 12.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2322 от 18.11.2011 г. на Районен съд Пловдив, ХVІ н.с., постановено по НАХД № 5095 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно.


 
192 Административно наказателно дело (К) No 3526/2011, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ТИБЕРИЙ 2000 ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 14.03.2012г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 2103/28.10.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 7963 /2010 г. по описа на същия съд.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд - гр. Пловдив.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
193 Административно наказателно дело (К) No 3527/2011, XXI състав Наказателни касационни производства В.Н.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 13.03.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №2342 от 18.11.2011г. по НАХД №6142/11г. по описа на Районен съд – Пловдив, І н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление №8051/2011г. от 04.07.2011г. на ВРИД Началник сектор “ПП” към ОД на МВР – Пловдив, с което е наложено на В.Н.Н. *** на основание чл.100 ал.2, пр. първо ЗДвП административно наказание “Глоба” в размер на 300 лева за нарушение на чл.179 ал.3, т.4, пр.1 от Закона за движение по пътищата, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ наказателно постановление №8051/2011г. от 04.07.2011г. на ВРИД Началник сектор “ПП” към ОД на МВР – Пловдив, с което е наложено на В.Н.Н. *** на основание чл.100 ал.2, пр. първо ЗДвП административно наказание “Глоба” в размер на 300 лева за нарушение на чл.179 ал.3, т.4, пр.1 от Закона за движение по пътищата.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
194 Административно наказателно дело (К) No 3529/2011, XXI състав Наказателни касационни производства МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 15.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №2370 от 23.11.2011 година на Районен съд – Пловдив ХХІ наказателен състав, с което е потвърдено издаденото от и.д. Директор на Офис – Хасково при ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление /НП/ № 43682-0112513 от 27.01.2011г., с което на Дружеството е наложена “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.355, ал.1 от КСО за нарушение на чл.3, ал.3, т.1 от Наредба №Н-8/29.12.2005г. на МФ.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
195 Административно наказателно дело (К) No 3530/2011, XXII състав Наказателни касационни производства БЕЛЧЕВ ВТ-ВЪЛЧО БЕЛЧЕВ ЕТ МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 14.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2249 от 14.11.2011г., постановено по НАХД № 4115/ 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, ХХІV - ти наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
196 Административно наказателно дело (К) No 3531/2011, XX състав Наказателни касационни производства ИГНА 67 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 08.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2253/07.11.2011г., постановено по НАХД № 5778/11г. по описа на Районен съд – Пловдив, І н.състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 51881-S009367/21.07.2011г. на Директор на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП - Пловдив, с което на “И. – 97”ЕООД, ЕИК 201126783, гр.Пловдив, на основание чл.261 ал.1 предложение второ от ЗКПО е наложено административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 500 лева, за извършено административно нарушение на чл.92 ал.2 от ЗКПО.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
197 Административно наказателно дело (К) No 3533/2011, XIX състав Наказателни касационни производства КОНИЕЛ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 13.03.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2286 от 16.11.2011 г. на Пловдивския районен съд по НАХД № 4858/2011 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 44231-S004780 от 09.02.2011 г., издадено от Заместник териториалния директор на ТД на НАП-гр.Пловдив срещу "Кониел" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул. "Богомил" №78, ет.5, АтелиеЕ, Булстат: ***, представлявано от Г.Н.К..
Решението е окончателно.

 
198 Административно наказателно дело (К) No 3534/2011, XXII състав Наказателни касационни производства В.К.П. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2121 от 02.11.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 5380 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
199 Административно наказателно дело (К) No 3535/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства БАЛКАНКАР-МИЗИЯ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 11.11.2011 г. на Районен съд – Пловдив, ХІ н.с. постановено по НАХД № 6262 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
200 Административно наказателно дело (К) No 3536/2011, XX състав Наказателни касационни производства И.А.М. РУ ПОЛИЦИЯ - ХИСАРЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 08.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2337/21.11. 2011г., постановено по НАХД № 2744/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив ХІХ н. състав.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
201 Административно наказателно дело (К) No 3537/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства ДАЧИН-ИВАН ИВАНОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 08.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2292/ 17.11.2011 г. по НАХД № 5212 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
202 Административно наказателно дело (К) No 3538/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПАРАЛЕЛ ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №2211 от 07.11.2011г. на Районен съд – Пловдив, постановено по НАХД №5024 на ХІХ наказателен състав, с което е отменено издаденото от Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ № 48346–S006760 от 27.05.2011 година, с което на “Паралел” ЕООД с адрес на управление: *** е наложена “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.185 ал.2 във вр. с ал.1 ЗДДС за нарушение на чл.41, ал.2 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
203 Административно наказателно дело (К) No 3539/2011, XXII състав Наказателни касационни производства КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 29.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение Решение № 2123 от 26.09.2011г., постановено по НАХД № 1650 / 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, VІІ - ми наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
204 Административно наказателно дело (К) No 3540/2011, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ АЛАДИН ФУУДС ООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 12.03.2012г.
ОСТАВЯ в сила съдебното решение без номер от 21.11.2011 г. на Пловдивски районен съд, ХІ - ти наказателен състав, постановено по н.а.х. дело №5974/2011 г., с което е отменено издаденото от директор на регионална Дирекция - Пловдив на КЗП наказателно постановление /НП/ №К-21865/11.07.2011 г. с което е наложена на основание чл.222 от Закона за защита на потреебителите на "Аладин Фуудс" ООД с адрес на управление гр. Съединение, ул. "Кирил и Методий" №6 имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.127 ал.2 от същия закон. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
205 Административно наказателно дело (К) No 3542/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ДАЧИН-ИВАН ИВАНОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 09.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2344/21.11.2011 г. по НАХД № 5210/2011 г. по описа на Районен съд – Пловдив.
Решението е окончателно.

 
206 Административно наказателно дело (К) No 3543/2011, XXI състав Наказателни касационни производства ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2326 от 19.11.2011 г. постановено по НАХД 4775 по описа на РС – Пловдив, ХІ н.с. за 2011 г., с което е изменено НП № К 21688/27.04.2011 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, при Комисия за защита на потребителите
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
207 Административно наказателно дело (К) No 3546/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ АПОЛОН-БХ ЕООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2368 от 18.11.2011 г. на Районен съд Пловдив, ХV -ти н.с., постановено по НАХД № 4777 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
208 Административно наказателно дело (К) No 3547/2011, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ В.К.Е. Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1644 от 11.08.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 2704 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
209 Административно дело No 1/2012, XVIII състав Дела по ЗМВР С.П.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 21.03.2012г.
ОТМЕНЯ отказ на в.н.д Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Пловдив за издаване на свидетелство за управление на МПС /СУМПС/, обективиран в писмо рег. № ИЯ/КАТ-10353 от 06.12.2011 г.
ВРЪЩА преписката на началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Пловдив за произнасяне съобразно указанията дадени в настоящото решение.
ОСЪЖДА ОД на МВР – Пловдив да заплати на С.П.Б. с ЕГН ********** *** сумата от 10 /десет/ лева разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението на страните.
 
210 Административно дело No 2/2012, XVII състав Искове за обезщетение ГАЙДАРОВ ТРЕЙД ЕООД,
К.А.Г.
МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 09.03.2012г.
ИЗПРАЩА делото на петчленен смесен състав от съдии на Върховния касационен съд и Върховния административен съд, за определяне подсъдността по реда на чл. 135, ал. 6 вр. ал. 4 от АПК, на исковата претенция на ищеца “Г. Трейд” ЕООД за претърпени имуществени вреди в размер на 2500 лв., представляваща направените разноски във връзка със съдебното оспорване на Наказателно постановление № 148/15.12.2009 г., издадено от Началник Митница Пловдив и за определяне подсъдността на исковата претенция на ищеца К.А.Г. за неимуществени вреди в размер на 8000 лв., претърпени в резултат от отмяната на наложената имуществена санкция на “Г. Трейд” ЕООД с цитираното наказателно постановление.
В тази част определението не подлежи на обжалване.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковите претенции на ищеца К.Г. за претърпени неимуществени вреди в размер на 2000 лв. и на ищеца “Г. Трейд” ЕООД за претърпени имуществени вреди в размер на 26000 лв., произтичащи от наложената с наказателно постановление № 148/15.12.2009 г., издадено от Началник Митница Пловдив, принудителна административна мяра - отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението, а именно 7849 бр. кутии цигари, облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2/2012 г. по описа на Административен съд Пловдив в посочената част.
В тази част определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

 
211 Административно дело No 3/2012, XVII състав Дела по ЗОС АГЕНТА 90 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 26.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Агента 90” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление: ***2, представлявано от управителя С.Ж.С., против Заповед № РД 15-1035/12.12.2011 г., издадена от Кмета на Община Първомай, с която е наредено изземването от “Агента 90” ЕООД на част от общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ терен с площ от 40 кв. м., находящ се в северозападната част на парцел /УПИ/ І - жилищно строителство в кв. 116 “В” по регулационния план на гр. Първомай, обл. Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
212 Административно дело No 6/2012, XVI състав Дела по ЗСП Е.И.К. ДИРЕКТОР НА ДСП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 15.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.И.К. ***, ЕГН: **********, против Заповед № Ю-33-6090/22.11.2011 г. на Директора на дирекция "Социално подпомагане"-гр. Пловдив, потвърдена с Решение № РД-01-337/22.12.2011 г. на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане"-гр.Пловдив.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
213 Административно дело No 8/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ИНСТРУМЕНТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 07.03.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Инструмент” ЕООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление- гр. ***, ул. “**” № *, представлявано от Х. И. Н. против Решение № 37/09.09.2011г. на ИД директор на Дирекция “МДТ” при Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 8 по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2012 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.


 
214 Административно дело No 11/2012, VIII състав Дела по ЗМВР Г.П.П. НАЧАЛНИК ШЕСТО РУП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 12.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.П.П., със съдебен адрес:***, против Заповед с Рег.№ЯЗ/06-305/11г. от 13.12.2011г. на началника на VІ-то РУ”П” при ОД”МВР”- Пловдив, с която му е наложено дисциплинарно наказание “писмено предупреждение” за срок от 3 месеца.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
215 Административно дело No 12/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни СИБИЕС ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 27.03.2012г.

ОТМЕНЯ Решение № 1846 от 13.12.2011 г. на началника на Митница Пловдив.
ИЗПРАЩА делото като преписката на началника на Митница Пловдив за ново произнасяне и решаване на въпроса по същество в 14-дневен срок съобразно дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
216 Административно наказателно дело (К) No 13/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Е.Д.Т. Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 14.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 170 от 01.11.2011 г. на РС гр. Карлово, ІІ н.с., постановено по НАХД № 454 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
217 Административно дело No 16/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ПАРАЛЕЛ 43 С ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 23.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Паралел 43 С“ ЕООД, с ЕИК 160100718, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Голямоконарско шосе“ № 159, представлявано от Р.Ц.Н., против ревизионен акт № 131102898 от 26.08.2011 г., издаден от К.П.Я., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1199 от 09.12.2011 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 16 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
218 Административно дело No 23/2012, XII състав Дела по ЗСП Д.Н.Д. ДИРЕКТОР НА ДСП - РОДОПИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 26.03.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № БП – 270/05.12.2011г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане – Родопи /Д”СП”/, потвърдена с Решение № РД 01/333 от 22.12.2011г. на Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Пловдив /Р”ДСП”/, с която на Д.Н.Д., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес *** е отказано отпускане на еднократна парична помощ по чл. 8в ЗСПД, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Родопи, за ново произнасяне по молба – декларация с вх.№ БП- 270/21.11.2011г., подадена от Д.Н.Д., ЕГН ********** ***, с която е направено искане за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година на основание чл. 8в от ЗСПД, при съобразяване с указанията приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
219 Административно наказателно дело (К) No 25/2012, XX състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД БКС - 08 ООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 12.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 335 от 01.12.2011 г., постановено по НАХ дело № 836 по описа на Районен съд - Асеновград за 2011 г., ІV наказателен състав.
Решението не подлежи на обжалване.

 
220 Административно наказателно дело (К) No 26/2012, XXII състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД БКС - 08 ООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 346 от 06.12.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 839 по описа на Асеновградския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
221 Административно наказателно дело (К) No 27/2012, XX състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД БКС - 08 ООД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 08.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 347 от 06.12.2011г. постановено по НАХД № 842/2011г. по описа на Районен съд – Асеновград, ІІІ н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № А-1021/10.10.2011г. на Началник на РУ”Полиция” – Асеновград, при ОД на МВР - Пловдив.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
222 Административно наказателно дело (К) No 28/2012, XIX състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД БКС - 08 ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 338 от 01.12.2011 г., постановено от Асеновградския районен съд по НАХД № 845/2011 г.
Решението е окончателно.

 
223 Административно наказателно дело (К) No 29/2012, XX състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД БКС - 08 ООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 337 от 01.12.2011г. ,постановено по НАХД № 850/2011г. по описа на Районен съд– Асеновград /АРС/ІVн. състав.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 
224 Административно наказателно дело (К) No 30/2012, XXII състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД БКС - 08 ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 336 от 01.12.2011г., постановено по НАХД № 841/ 2011г. по описа на Асеновградски районен съд.
Решението е окончателно.

 
225 Административно наказателно дело (К) No 31/2012, XIX състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД БКС - 08 ООД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 345 от 06.12.2011 г. постановено по н.а.х. дело № 838 по описа на Районен съд - Асеновград за 2011 г., ІІІ наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
226 Административно наказателно дело (К) No 33/2012, XXI състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД БКС - 08 ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 12.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 339 от 01.12.2011 г. по НАХ дело № 846 по описа на Районен съд - Асеновград за 2011 г., ІV наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
227 Административно наказателно дело (К) No 34/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД БКС - 08 ООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 358 от 13.12.2011г. на Асеновградския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № А-1026 от 10.10.2011г. на Началника на РУ “Полиция” Асеновград.

Решението е окончателно.

 
228 Административно наказателно дело (К) No 35/2012, XXI състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД БКС - 08 ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 357 от 13.12.2011 г., постановено по НАХД № 840 от 2011г., по описа на Районен съд - Асеновград, II - ри наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
229 Административно наказателно дело (К) No 36/2012, XXI състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД БКС - 08 ООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 12.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №360 от 13.12.2011г., постановено по НАХД №844/2011г. по описа на Районен Съд – Асеновград V н. състав, с което е отменено наказателно постановление /НП/ №А-1019/10.10.2011г. на Началник РУ на МВР – Асеновград, с което на “БКС – 08”ООД с адрес на управление гр.Асеновград, ул.“Никола Вапцаров”№3а, ет.4, ап.20 на основание чл.45 ал.2 от Закона за закрила на детето/ЗЗкрД/ е наложено административно наказание “Имуществена санкция” в размер на 2 000 лева за извършено нарушение по чл. 8 ал.5 от същия закон.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
230 Административно наказателно дело (К) No 37/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД БКС - 08 ООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 08.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 359/ 13.12.2011 г. по НАХД № 849/ 2011 г. по описа на Районен съд – Асеновград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
231 Административно наказателно дело (К) No 38/2012, XIX състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД БКС - 08 ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 356/13.12.2011 г. на Районен съд гр. Асеновград, постановено по НАХД № 843/2011 г. по описа на същия съд, с което е отменено Наказателно постановление № А-1020 от 10.10.2011 г. на Началника на РУП гр. Асеновград, с което на “БКС-08” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** ап. 20, представлявано от управителя Н.А.К., на основание чл. 45, ал. 2 от Закона за закрила на детето е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2000 лв. за нарушение на чл. 8, ал. 5 от същия закон, във връзка с чл. 56, ал. 6 от Закона за здравето.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
232 Административно наказателно дело (К) No 39/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД БКС - 08 ООД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 09.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 355/ 13.12.2011 г. по НАХД № 848/2011 г. по описа на Районен съд – Асеновград.
Решението е окончателно.

 
233 Административно наказателно дело (К) No 41/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ЕМИЛ БАКЛАРОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 08.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 318/ 23.11.2011 г. по НАХД № 773 по описа за 2011 г. на РС - Асеновград, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ НП № 16-1601268/ 26.08.2011 г. на Директора на Д”ИТ”, като намалява размера на наложената имуществена санкция от 2 000 лв. на 1 500 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
234 Административно наказателно дело (К) No 42/2012, XXII състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Н.А.К. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 29.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 353 от 13.12.2011 г., постановено по нахд № 389 от 2011г., по описа на Районен съд - Асеновград, пети наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
235 Административно наказателно дело (К) No 43/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ А.С.Б. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 13.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 341 от 02.12.2011 година, постановено по НАХД № 670 от 2011 година по описа на Районен съд - Асеновград, ІІІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 546/01.08.2011г. на Началник Митница – Пловдив, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 546/01.08.2011г. на Началник Митница – Пловдив, с което на А.С.Б. на основание чл. 123, ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складова /ЗАДС/ е наложено административно наказание – глоба в размер на 1000 лева за извършено нарушение на същата разпоредба, а на основание чл. 124, ал.1 от ЗАДС са отнети в полза на Държавата общо 10 броя кутии с цигари и 600 къса /ръчно направени/ цигари без бандерол.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
236 Административно наказателно дело (К) No 44/2012, XXII състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Н.А.К. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 354 от 13.12.2011г., постановено по НАХД № 397/ 2011г. по описа на Асеновградски районен съд, 5- ти наказателен състав.
Решението е окончателно.


 
237 Административно наказателно дело (К) No 56/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Т.А.М. Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 189 от 05.12.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 549 по описа на Карловския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
238 Административно наказателно дело (К) No 60/2012, XIX състав Наказателни касационни производства М.Й.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 14.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2449 от 01.12.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, VІІІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 6017 по описа за 2011 г. на същия съда, като вместо него постановява:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36-0000837 от 18.08.2011 г. на Началника на сектор ОО “КД - ДАИ” – Пловдив, с което на М.Й.К., ЕГН **********, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАП са наложени: ГЛОБА в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 18, т. 2 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ и ГЛОБА в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 18, т. 4 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
239 Административно наказателно дело (К) No 61/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ ДКЦ 5-ПЛОВДИВ ЕООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Определение от 21.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалбата на Районна здравноосигурителна каса-Пловдив срещу Решение № 2041 от 25.10.2011г. на Пловдивския районен съд
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 61 по описа на Пловдивския административен съд за 2012г.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
240 Административно наказателно дело (К) No 62/2012, XX състав Наказателни касационни производства ДЕСИС 2008 ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 09.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2391/24.11.2011г., постановено по НАХД № 3604/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ н.състав.
Решението не подлежи на обжалване.

 
241 Административно наказателно дело (К) No 65/2012, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ БТК АД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 12.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2356 от 22.11.2011г. на Районен съд – Пловдив, ХХVІ-ти наказателен състав, постановеното по НАХД №6479/2011г., с което е отменено издаденото от Директор на Регионална Дирекция наказателно постановление/НП/ №К-21844/03.08.2011г.,с което е наложена на основание чл.228 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/ на “Българска телекомуникационна компания”АД с адрес на управление гр.София, бул.“Цариградско шосе”№115и имуществена санкция в размер на 300 лева за нарушение на чл.192 т.2 ЗЗП.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
242 Административно наказателно дело (К) No 66/2012, XXI състав Наказателни касационни производства АНЖЕЛА-АНЖЕЛА МАРИНОВА ЕТ МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 14.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2239/11.11.2011 г., постановено по НАХД № 4956 по описа на Районен съд – Пловдив за 2011 г., VІІІ състав.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
243 Административно наказателно дело (К) No 67/2012, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Д.И.О. Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 08.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2085 от 02.11.2011г. постановено по н.а.х.д № 5595/ 2011г. на Районен съд – Пловдив, ХХІ н.с., В ЧАСТТА МУ, с която е отменено Наказателно постановление № 539/01.08.2011г. на Началник Митница- Пловдив, В ЧАСТТА му с която на Д.И.О., ЕГН **********,***, на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева за извършено административно нарушение на чл.123 ал.1 ЗАДС, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 539/01.08.2011г. на Началник Митница- Пловдив, В ЧАСТТА му с която на Д.И.О., ЕГН **********,***, на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева за извършено административно нарушение на чл. 123 ал.1 ЗАДС.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
244 Административно наказателно дело (К) No 68/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АМБИЕНТ ДИЗАЙН ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 13.03.2012г.
ОТМЕНЯ решение 2401 от 24.11.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 4431/2011 г.
ВРЪЩА делото в Пловдивския районен съд за ново разглеждане от друг състав, като се изпълнят указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.
Решението е окончателно.

 
245 Административно наказателно дело (К) No 94/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ П.И.П. Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 14.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 179 от 10.11.2011 г. на Районен съд – гр. Карлово, ІІ н.с., постановено по НАХД № 628 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
246 Административно дело (К) No 95/2012, XXIII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЪРВОМАЙ Н.Д.Б. Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 12.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 109/ 24.11.2011 г. по АХД № 153/ 2011 г. по описа на Районен съд – Първомай.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.

 
247 Административно наказателно дело (К) No 101/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТУДЖИ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 12.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2529 от 02.11.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 5721 от 2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, IІV наказателен състав, като вместо това
ИЗМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 16-1601365/09.08.2011 г. издадено от директор на Областна дирекция "Инспекция по труда" - Пловдив, с което на "Туджи груп" ООД, със седалище и адрес на управление: с. Сърница, общ. Велинград, ул. “Христо Ботев” № 47, представлявано от Джамиле Халилова Туджарова, в качеството на работодател, на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.3 КТ е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1 500 лева за извършено нарушение на чл.63 ал.2 във връзка с чл.1от КТ, като на основание чл. 415в от КТ/изм. ДВ бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 година/ НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1 500 лв. на 300 (триста) лв.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
248 Административно наказателно дело (К) No 102/2012, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЕАД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 09.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2316 от 18.11.2011г. по НАХД № 4776/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІ н. състав, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № К-21818/27.04.2011г. на Директора на РД за областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Стара Загора и Кърджали, със седалище гр.Пловдив, към ГД “Контрол на Пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което е наложено на “Холдинг Български Държавни Железници”ЕАД, гр.София, ул.”Иван Вазов”№3, БУЛСТАТ 130822878, административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите за извършено нарушение на чл.127 ал.2 от Закона за защита на потребителите.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
249 Административно наказателно дело (К) No 103/2012, XXI състав Наказателни касационни производства Е.А.П. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2380 от 24.11.2011г. на Районен съд – Пловдив, ХVІ н. състав, постановено по н.а.х. дело №5495/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив ХVІ н. състав в ЧАСТТА, с която е потвърдено наказателно постановление/НП/ №8146/2011г. от 19.07.2011г. на ВРИД Началник сектор “ПП” към ОД на МВР – Пловдив, с което е наложено на Е.А.П. *** административно наказание глоба в размер на 1 000 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 14 месеца на основание и за нарушение на чл.174 ал.3, пр.1 от Закона за движение по пътищата.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
250 Административно наказателно дело (К) No 105/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ПОСОКА КОМ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2467 от 05.12.2011 г. на Районен съд Пловдив, Х -ти н.с., постановено по НАХД № 5407 по описа на същия съд за 2011 г., в ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление /НП/ № К-21601 от 28.04.2011 г. издадено от директора на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към ГД “КП” в КЗП В ЧАСТТА, с която на касатора на осн. чл. 79 от Закона за туризма /ЗТ/ е наложена имуществена санкция от 150 лв. за нарушение на чл. 28, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 10 от ЗТ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
251 Административно наказателно дело (К) No 108/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ В.Й.И. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 12.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1934 от 11.10.2011 г. постановено по НАХД № 3322 по описа на РС – Пловдив за 2011г., ХХІ н.с.
Решението е окончателно.


 
252 Административно наказателно дело (К) No 109/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТОТАЛ ПАРТНЪРС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 29.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2553/14.12.2011 г., постановено по НАХД № 7196 по описа на ПРС за 2011 г. на ХХ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
253 Административно наказателно дело (К) No 110/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Е.Г.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 08.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2503/ 12.12.2011 г. по НАХД № 6068 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № 19876/ 10.12.2011 г. на Началник сектор “ПП” при ОДМВР – Пловдив., в обжалваната му част.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
254 Административно наказателно дело (К) No 111/2012, XXII състав Наказателни касационни производства БТК АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 29.03.2012г.
Оставя в сила решение № 2459 от 18.11.2011 г., постановено по НАХД 6164/2011 г. по описа на ПРС. Решението е окончателно.
 
255 Административно наказателно дело (К) No 114/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2027 от 24.10.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 4774 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
256 Административно наказателно дело (К) No 115/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ С.Й.В. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2424 от 30.11.2011 година, постановено по НАХД № 5976 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХV наказателен състав, с което решение е отменено НП № 36-0000817/12.08.2011г. издадено от Началник – сектор “Контрол и АНД” в Областен отдел “КД - ДАИ” Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
257 Административно наказателно дело (К) No 117/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Ж.С.В. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 29.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2351 от 21.11.2011г., постановено по НАХД № 4896/ 2011г. по описа на ПРС,
Решението е окончателно.

 
258 Административно наказателно дело (К) No 118/2012, XXII състав Наказателни касационни производства КОКОНИС ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 29.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2354 от 22.11.2011г., постановено по НАХД № 5354 / 2011 г. по описа на Районен съд - гр.Пловдив, Х!-ти наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
259 Административно наказателно дело (К) No 120/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГЕОМА ООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.03.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2439 от 01.12.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 6289 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 52276-S008139 от 02.08.2011 г. на зам.-териториалния директор на ТД Пловдив на НАП, с което на „Геома” ООД, с ЕИК 160068359, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Пушкин” № 18, представлявано от Д.Г.К., за административ-но нарушение по чл.40, ал.1, т.1 ЗЗО, на основание чл.104, ал.1 ЗЗО е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 4 000 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
260 Административно наказателно дело (К) No 122/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства КОЯГО-ДАНИЕЛА ХАШИМ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 09.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2359/22.11.2011 г. по НАХД № 5207/2011 г. по описа на Районен съд – Пловдив.


Решението е окончателно.


 
261 Административно наказателно дело (К) No 123/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТРАКИЙКА 2002-ИВАНКА ДИМИТРОВА ЕТ РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 08.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2297/ 17.11.2011 г. по НАХД № 5671 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
262 Административно наказателно дело (К) No 126/2012, XX състав Наказателни касационни производства КОНИЕЛ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 08.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2094/31.10.2011г., постановено по НАХД № 4857/11г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ н.състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 44235-S004781/09.02.2011г. на Заместник Териториалния Директор на ТД на НАП - Пловдив, с което на “Кониел”ЕООД, ЕИК 115068684,гр.Пловдив, ул.”Богомил”№78, ет.5, на основание чл.355 ал.1 от Кодекса за социалното осигуряване е наложено административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 500 лева, за извършено административно нарушение на чл.7 ал.1 и ал.2 от Кодекса за социално осигуряване.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
263 Административно наказателно дело (К) No 127/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 15.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2376 от 23.11.2011 година, постановено по НАХД № 5339 от 2011 година по описа на Районен съд Пловдив, ХІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 43860-0114091/02.02.2011г. на и.д. Директор офис Хасково при ТД на НАП – Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
264 Административно наказателно дело (К) No 128/2012, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ А.Р.К. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 12.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2341 от 21.11.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХІІІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 4814 по описа на съда за 2011 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
265 Административно наказателно дело (К) No 129/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства СЕКОПА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 13.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2191 от 08.11.2011г., постановено по НАХД № 4969/2011г. на Пловдивския районен съд и вместо това постановява:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600828 от 30.11.2010г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив, с което на “С.” ЕООД, БУЛСТАТ *********, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Патриарх Евтимий” № 3, представлявано от М.П. е наложена имуществена санкция в размер на 2500 лв. за нарушение на чл. 63 ал.2 във вр. с чл. 63 ал.1 от КТ и на основание чл. 416 ал.5 във вр. с чл. 414 ал.3 от КТ, като на основание чл.414 ал.3 от КТ намаля размера на наложеното наказание "имуществена санкция" от 2500 лв. /две хиляди и петстотин лева/ на 1500 лв. /хиляда и петстотин лева/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест. 
266 Административно наказателно дело (К) No 130/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛОВДИВ К.Г.Д. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2385 от 21.11.2011г. на Районен съд – Пловдив, VІІІ н. състав, постановено по н.а.х. дело №4014/2011г., с което е отменено издаденото от Директор на Държавно горско стопанство – Пловдив наказателно постановление/НП/ №42/03.12.2010г.,с което е наложено на основание чл.102 ал.1 от Закона за горите/отм./ на К.Г.Д. *** административно наказание “Глоба” в размер на 300 лева за нарушение на чл.80 ал.16 ЗГ/отм./, като заедно с това са отнети в полза на Държавата вещите, предмет на нарушението – 6 куб. метра преработени дърва за огрев, както и вещите, послужили за извършване на нарушението – товарен автомобил “Мерцедес” с ДК № РВ 0218 АТ.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
267 Административно дело No 136/2012, XIV състав Дела по ЗМВР М.С.С. ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 19.03.2012г.
ОТМЕНЯ заповед № З-8313/ 19.08.2009 г. на зам.директора на ОД на МВР - Пловдив за налагане на принудителна административна мярка по чл.75, т.5 от ЗБДС /отм./, с която на М.С. Савов, ЕГН **********,***, е наложена забрана за напускане на РБългария на български гражданин.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването с препис за страните.

 
268 Административно дело No 145/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №1910 от 27.12.2011г. на началника на Митница Пловдив, с което “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, е задължено да доплати по ЕАД с №10BG003000H0036330 от 17.03.2010г. сумата от 830,98 лева, представляваща ДДС, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 17.03.2010г.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 
269 Административно дело No 153/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 28.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1907 от 27.12.2011 г., на Началник на Митница Пловдив, с което на основание чл. 201, пар. 1, буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл. 201, пар. 3 и чл. 214, пар. 1, чл. 232, пар. 1, б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС по ЕАД № 10BG003000Н0029120 от 04.03.2010 г. за стока № 1 е определена нова митническа стойност в размер на 38594,94 лева, а за стока № 2 е определена нова митническа стойност в размер на 7142,57 лева, и на “САДАТ”ООД, ЕИК ***, с посочен адрес за кореспонденция ***, представлявано от управителя С.К., е определен данък добавена стойност за довнасяне в общ размер на 5399,93 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от поставянето на стоките под режим – 04.03.2010 г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД № 10BG003000Н0029120 от 04.03.2010 г. в съответните кл. 20 “Условия на доставката”, кл. 22 “Валутна и обща фактурна стойност”, кл. 23 “Валутен курс”, кл. 42 “Цена на стоката”, кл. 45 “Уточняване”, кв. 46 “Статистическа стойност” - и кл. 47 ”Изчисляване на вземанията”.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 
270 Административно дело No 164/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 28.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1896 от 22.12.2011 год. на Началника на Митница Пловдив, с което на основание чл. 201, пар. 1, буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл. 201 пар. 3 и чл. 214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС, по ЕАД № 10BG003000Н0029262 от 04.03.2010 г. е определена нова митническа стойност в размер на 2602,08 лева, и на “САДАТ” ООД, ЕИК ***, с посочен адрес за кореспонденция гр. Пловдив, бул. ”Васил Левски” № 168, представлявано от управителя С.К., е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 220,76 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от поставянето на стоките под режим – 04.03.2010 г., до датата на пълното погасяване на задължението, като е постановено, за целта данните по ЕАД № 10BG003000Н0029262 от 04.03.2010 г. да се считат: Кл. 20 “Условия по доставка”: „FOB Истанбул”; Кл. 22 “Валута и обща фактурна стойност”: USD 1800.00 ; Кл. 23 “Валутен курс”: 1.42491; за стока № 1 Кл. 42 “Цена на стоката”: 1800; Кл. 45 “Уточняване”: 2564,84; Кл. 46 “Статистическа стойност”: 2602,08; Кл. 47 “Изчисляване на вземанията”: Вид А00, Основа за изчисляване 2602,08, Ставка 0, Сума 0.00; Вид В00, Основа за изчисляване 2602,08, Ставка 20, Сума 520,42 ; Всичко 520,42.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 
271 Административно дело No 167/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 20.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №1899 от 22.12.2011г. на началника на Митница Пловдив, с което “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “****” №168, е задължено да доплати по ЕАД с №10BG003000H0042554 от 29.03.2010г. сумата от 589,38 лева, представляваща ДДС, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 29.03.2010г.
ОСЪЖДА Агенция Митници да заплати на “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “****” №168, сумата от 50,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 
272 Административно дело No 183/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.А.Д. ДНСК ЧРЕЗ НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК"ЮЦР" Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 12.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.А.Д., ЕГН **********,***, с която се иска обявяване на нищожност на заповед № 21 от 16.01.2002 г. на Началника на ДНСК - София.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 183 по описа на Административен съд - Пловдив за 2012 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
273 Административно наказателно дело (К) No 214/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства СЛАДЪК ПЪТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 14.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64 от 08.12.2011 г. на Районен съд гр. Първомай, ІІ н.с., постановено по НАХД № 101 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
274 Административно наказателно дело (К) No 236/2012, XXII състав Наказателни касационни производства КАМИК ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 29.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1987 от 17.10.2011 г., постановено по нахд № 2610 от 2011г., по описа на Районен съд - Пловдив, V - ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
275 Административно наказателно дело (К) No 237/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ВЕНЧЪР ШИЛД БЪЛГАРИЯ ЕООД ОБЩИНА КАЛОЯНОВО Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 29.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2353 от 22.11.2011г., постановено по НАХД № 3902/ 2011г. по описа на ПРС, като вместо него постанови:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0000006 от 26.04.2011г. на Кмета на община Калояново
Решението е окончателно.


 
276 Административно наказателно дело (К) No 244/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ГЕТ-ГЕОРГИ ТАНЧЕВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2358 от 22.11.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 5414 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
277 Административно наказателно дело (К) No 250/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства СТАВРАКОВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 27.03.2012г.
Оставя в сила Решение № 2437/30.11.2011г., постановено по н.адм.д.№ 7255/2011г. на Районен съд-Пловдив.
Решението е окончателно.

 
278 Административно наказателно дело (К) No 254/2012, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ВЕРГИНИЯ КИРЯКОВА ЕООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.03.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2534 от 02.11.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 6385 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № К-21949 от 10.08.2011 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисията за защита на потребителите, с което на „Вергиния Кирякова” ЕООД, с ЕИК 701089993, със седалище и адрес на управление: с.Рогош, община „Марица”, област Пловдив, ул.”Хан Крум” № 1, представлявано от В.Е.К., за нарушение на чл.19, ал.2 ЗЗП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 300 лева на основание чл.200 ЗЗП и за нарушение на чл.127, ал.2 ЗЗП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.222 ЗЗП.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
279 Административно дело No 279/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни А.К.М. ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 14.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ по жалба на А.К.М. ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 1011/ 16.12.2-011 г., издаден от гл. инспектор М.В.С.-Г. в отдел “Ревизии” при Дирекция “Местни данъци и такси” при Община Пловдив на основание чл.107 от ДОПК.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 279/2012год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
280 Административно дело No 298/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни Д.А.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО И РЕВИЗИОНЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 05.03.2012г.
Отменя Решение № 43/14.11.2011г. на Директор Дирекция “МДТ” при Община /ръководител на звеното за местни приходи по чл.4 ал.5 ЗМДТ/, с което е оставена без разглеждане жалба вх. № 11 СГ 674/31.10.2011 г., подадена от Д.А. против Акт за установяване на задължения по декларация /АУЗД/ № 636/01.12.2010г. като просрочена.
Връща преписката на Директор Дирекция “МДТ” при Община /ръководител на звеното за местни приходи по чл.4 ал.5 ЗМДТ/ за произнасяне по същество .
Определението е окончателно.

 
281 Административно дело No 302/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 29.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на „Екострой-метал” ЕООД, с ЕИК 126623774, със седалище и адрес на управление: град Златоград, ул.“Стефан Стамболов“ № 2, представлявано от управителя С.А.К., против решение № 18 от 23.01.2012 г. на директора на ТД Пловдив при НАП, с което е оставена без уважение жалба с вх.№ К-149 от 12.01.2012 г.
ОСЪЖДА „Екострой-метал” ЕООД, с ЕИК 126623774, със седалище и адрес на управление: град Хасково, ж.к. „Орфей”, бл.10, ап.2, представлявано от управителя С.А.К., да заплати на Териториална дирекция град Пловдив на НАП сумата 150 (сто и петдесет) лева, разноски по делото.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Екострой-метал” ЕООД, с ЕИК 126623774, представлявано от управителя С.А.К., за спиране на изпълнително производство без посочен номер.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
282 Административно наказателно дело (К) No 317/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №201 от 21.12.2011г. по НАХ дело №480 по описа на Районен съд- Карлово за 2011г., ІІ-ри наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №36-0000606 от 21.06.2011г. на началник сектор “Контрол и АНД” в ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на “Кастел експорт” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. “Околовръстен път” №33, е наложена имуществена санкция в размер на 200,00 лева.
Решението е окончателно.

 
283 Административно наказателно дело (К) No 321/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Т.А.Г. Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 29.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА С Решение № 2513 от 12.12.2011г., постановено по НАХД № 5724/ 2011г. по описа на ПРС.
Решението е окончателно.

 
284 Административно дело (К) No 328/2012, XXII състав Касационни производства И.К.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 29.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение от 12.12.2011г., постановено по АХД № 17170/ 2011г. по описа на ПРС и вместо него постанови:
ОБЯВЯВА за нищожен писмен отказ /писмо изх. № П-126/14.07.2011г./ на ОбСЗ-гр. Пловдив.
Изпраща преписката за произнасяне по същество на ОбСЗ-гр. Пловдив.
Решението е окончателно.

 
285 Административно наказателно дело (К) No 330/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Й.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2197 от 07.11.2011г. по Н.А.Х.дело №4819 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХІХ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №20909/10 от 22.12.2010г. на началника на сектор “ПП” при ОД”МВР”- Пловдив, с което на Й.Д.С. е наложена глоба в размер на 100,00 лева.
Решението е окончателно.

 
286 Административно наказателно дело (К) No 340/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2485 от 08.12.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 5328 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
287 Административно наказателно дело (К) No 347/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САРС ГРУП ЕООД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №2526 от 12.12.2011г. по НАХ дело №1646 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХІІ-ти наказателен състав, като вместо това постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление с №317/10 от 15.02.2011г., издадено от началника на Митница Пловдив, с което на “Сарс груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. “Подполковник Калитин” №1, склад 8Б, е наложена имуществена санкция в размер на 5 530,00 лева и е присъдено заплащане левовата равностойност на стоките, предмет на нарушението, в размер на 43 132,92 лева.
Решението е окончателно.

 
288 Административно дело No 354/2012, XII състав Дела по ЗОС С.И.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАРИЦА Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 01.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от С.И.К., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес *** против Решение № 153, по протокол № 9 от 29.07.2011г. на Общински съвет при Община - Марица.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 354 по описа за 2012г. на Административен съд – град Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.

 
289 Административно дело No 366/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАКИЯ РМ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 12.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на“Тракия – РМ” ЕООД – ***, ЕИК ***, с адрес на управление: *** против заповед № 1217/ 28.12.2011 г. на кмета на Община Съединение.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 366/2012год. по описа на Административен съд – Пловдив, ХІV състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне.

 
290 Административно наказателно дело (К) No 374/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МУРА-ИВ ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 27.03.2012г.
Оставя в сила Решение № 192/12.12.2011г., постановено по н.ах.д.№ 630 по описа за 2011г. на Районен съд – Карлово.
Решението е окончателно.

 
291 Административно дело No 376/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.К.Х.,
А.К.Г.,
Г.К.Г.,
Д.П.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 23.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.Х., ЕГН **********,*** Загора, А.К.Г., ЕГН **********,***, Г.К.Г., ЕГН **********,*** Игнатиево, и Д.П.И., ЕГН **********,***, против заповед № РД-09-13 от 05.01.2012 г. на кмета на Община “Марица”.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 376 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
292 Административно дело No 377/2012, XV състав Дела по ЗМВР М.Б.Р. НАЧАЛНИК ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 28.03.2012г.
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Б.Р. против мълчаливия отказ на Началник на І РПУ - Пловдив без разглеждане.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №377/2012 г., по описа на Административен съд – Пловдив, ХV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 7 - дневен срок считано от днес, пред Върховен административен съд.

 
293 Административно наказателно дело (К) No 397/2012, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ ИНТЕР ЛЕС ООД Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1 от 06.01.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 115 по описа на Районен съд Първомай за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
294 Частно админист. наказателно дело (К) No 401/2012, XXI състав Наказателни частни касационни производства З.Л.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Определение от 16.03.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по ч.к.н.а.х.д. № 401 по описа за 2012 година на Административен съд - Пловдив.
ОТМЕНЯ определение № 1826 от 30.12.2011 година, постановено по НАХД № 8777 от 2011 година на Пловдивски Районен съд, ХІ наказателен състав, с което производството по делото е било прекратено поради недопустимост на жалба срещу наказателно постановление № 685 от 23.02.2011 година издадено от началник на Сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР Пловдив.
ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
295 Административно наказателно дело (К) No 411/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Н.С.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 27.03.2012г.
Оставя в сила Решение № 2624/16.12.2011 г., постановено по н.ах.д.№ 4578 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
296 Административно наказателно дело (К) No 414/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ЕВРОПЪТ-2000 АД ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №2542 от 13.12.2011г. по НАХ дело №6898 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., VІІІ-ми наказателен състав, като вместо него постановява:
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд- Пловдив, при съобразяване с указанията, изложени в мотивите на настоящето решение.
Решението е окончателно.

 
297 Административно наказателно дело (К) No 418/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2634 от 22.12.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 7780 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
298 Административно дело No 428/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР З.Н.Д. КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ без уважение искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза със задачи, подробно формулирани в писмена молба от днешното съдебно заседание.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Н.Д. *** - Район "Северен", обективиран в писмо с Изх.№З-9400-2035 от 06.01.2012г., да извърши изменение в кадастралния план на “Парк отдих и култура – север”, като отмени извършеното в плана попълване на имот с пл.№231 със Заповед №РД-09-222 от 22.06.2004г. на кмета на Община Пловдив - Район "Се-верен".
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок, считано от днес.

 
299 Административно дело No 430/2012, XVI състав Дела по КСО ГЕОРГИ ГАРАБЕТОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 02.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ "Георги Гарабедов" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление, ул. "Захаридово" №82, Булстат: 115158295, срещу писмо изх.№ К-5302#7/11.01.2012 г. на РУ "Социално осигуряване"-гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 430 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.
ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Директора на РУ "Социално осигуряване"-гр.Пловдив.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
300 Административно дело No 438/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЧИНАР-93 АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 16.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Чинар-93" АД със седалище в Асеновград и адрес на управление бул."България" №113, представлявано от А.К.К., с искане Съдът да обави нищожността на акта или бездействието на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, изразяващо се в мълчаливо потвърждаване на Ревизионен акт № 160901411/04.01.2010 г. на ТД на НАП-гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 438 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012 г.
Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
301 Административно наказателно дело (К) No 475/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ПИПИНИЕР КОНСУЛТ - АГРОБИОТЕХ ООД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2409 от 28.11.2011г. по НАХ дело №6733 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХVІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №58 от 25.08.2011г. на кмета на община Съединение, с което на “Пипиниер Консулт - Агробиотех” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ЖК”Света Троица”, бл.315, вх.”В”, ап.60, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
302 Административно наказателно дело (К) No 476/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Д.А.Ч. Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 27.03.2012г.
Оставя в сила Решение № 2595 /19.12.2011г. по н.ах.д.№ 7407 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд, с което е отменено НП № 44697-S003332/16.02.2011г. на Зам.Териториален Директор на ТД на НАП-Пловдив за наложена на Д.А.Ч. /в качеството на управител на “Автотранс Ч. – 2000” ООД/ глоба в размер на 1000 лв. за нарушение на чл.40 ал.1 т.1 б.”в” ЗЗО , на основание чл.104 ал.1 с.з.
Решението е окончателно.

 
303 Административно наказателно дело (К) No 482/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Щ.А.А. Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2325 от 18.11.2011г. по НАХ дело №5265 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХХ-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление с №36-0000716 от 15.07.2011г., издадено от началник сектор “Контрол и АНД” в ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на Щ.А.А. са наложени глоби в общ размер от 700,00 лева.
Решението е окончателно.

 
304 Административно наказателно дело (К) No 491/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ВАВА-ДИМИТЪР ПЕНКОВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 27.03.2012г.
Оставя в сила Решение № 2535/05.12.2011г., постановено по н.ах.д.№ 4938/2011г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
305 Административно наказателно дело (К) No 495/2012, XXII състав Наказателни касационни производства БТК АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2653 от 23.12.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 7149 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
306 Административно наказателно дело (К) No 500/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Й.А.П. Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.03.2012г.

ОТМЕНЯ решение № 25 от 04.01.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7471 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 46588-S004698 от 12.04.2011 г. на зам.-директора на ТД Пловдив на НАП, с което на Й.А.П., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лева за нарушение на чл.20, ал.4 ЗГВРСНР, на основание чл.31 ЗГВРСНР.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
307 Административно дело No 511/2012, XVII състав Други административни дела ОБЛАСТНО МЮФТИЙСТВО-ГР.ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 12.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на Областно мюфтийство гр. Пловдив, представлявано от А.Х.Х. – Областен мюфтия на гр. Пловдив, подадена чрез адвокат Б.М. срещу Мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив по жалба вх. № 12 СГ9 от 05.01.2011 г., с която е поискано заличаване на незаконната регистрация на С.М. и О.Х. като Председател и Секретар на Мюсюлманско джамийско настоятелство гр. Пловдив в Регистъра на религиозните общностни в Община Пловдив, като местно поделение на Мюсюлманското изповедание, направено на 21.06.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 511 по описа за 2012 г. на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

 
308 Административно дело No 516/2012, XV състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Р.В.С. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАРЛОВО Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 05.03.2012г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.В.С. против Решение № 435-МИ от 05.02.2012г. на Общинската избирателна комисия – Карлово, с което на основание чл. 42 ал.2 т.8 и т.4 от ЗМДМА са прекратени предсрочно пълномощията на Р.В.С.-*** и против Решение № 438-МИ от 14.02.2012г. на Общинска избирателна комисия – Карлово, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в точка първа на диспозитива на Решение № 435 от 05.02.2012г. като на ред първи вместо чл. 42, ал.2, т.8 и т.4 от ЗМСМА, следва да се чете: чл. 42 ал.1, т.8 и т.4 от ЗМСМА.

Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
309 Административно дело No 517/2012, XIII състав Искове за обезщетение П.И.Щ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 20.03.2012г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 517/2012г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІІІ състав, образувано по искова претенция на П.И.Щ. ***.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пловдивския районен съд.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
310 Административно дело No 520/2012, VIII състав Други административни дела Г.К.В.   Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 02.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.В.,***, против писмо с Изх.№12П1586(3) от 08.02.2012г. на заместник кмет ОИЗЕУО при община Пловдив, с което е отговорено на Заявление с Вх.№6-9400-143 от 23.01.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №520 по описа на съда за 2012г.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страната.

 
311 Административно дело No 532/2012, III състав Дела по ЗМВР ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 09.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на ТД на НАП – Пловдив, и на П.В., в качеството му на публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП – Пловдив, против Изричен отказ за издаване на индивидуален административен акт за спиране от движение на конкретно индивидуализирани МПС на Началник Сектор “Пътна Полиция” при ОД на МВР – Пловдив, обективиран в Писмо изх. № ИЯ/КАТ-792 от 24.01.2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението от страните.

 
312 Административно дело No 537/2012, XVII състав Дела по ЗОСОИ Т.П. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 12.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П. ***.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 537/2012 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.

 
313 Административно наказателно дело (К) No 542/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Х.Г.Г. Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №27 от 20.01.2012г. по НАХ дело №979 по описа на Районен съд- Асеновград за 2011г., ІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №11010616 от 21.10.2011г., издадено от директора на АДФИ, с което на Х.Г.Г. е наложена глоба в размер на 200,00 лева.
Решението е окончателно.

 
314 Частно админист. наказателно дело (К) No 544/2012, XXII състав Наказателни частни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Х.Г.Г. Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.03.2012г.
ОБЕЗСИЛВА протоколно определение от 24.01.2012 г., постановено по н.ах.д. № 983 по описа на Районен съд Асеновград за 2011 година.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Асеновград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
315 Частно админист. наказателно дело (К) No 546/2012, XXIII състав Наказателни частни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Г.Г.И. Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 19.03.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 24.01.2012г. по НАХ дело №965 по описа на Районен съд- Асеновград за 2011г., ІІ-ри наказателен състав, с което производството по делото е прекратено и е отменено наказателно постановление с №11010459 от 18.07.2011г. на директора на АДФИ, с което на Г.Г.И. е наложена глоба в размер от 200,00 лева, вместо което постановява:
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд- Асеновград.
Определението е окончателно.

 
316 Частно админист. наказателно дело (К) No 547/2012, XX състав Наказателни частни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Х.Г.Г. Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 22.03.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Агенция за държавна финансова инспекция – гр.София, против Решение, против решение, оформено като протоколно определение, № 29 от 24.01.2012г., постановено по н.а.х.д. № 967/2011г. по описа на Районен съд – Асеновград, ІІ н.с., с което е отменено Наказателно постановление № 11010604/21.10.2011г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция – София, с което на Х.Г.Г. ЕГН **********, е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева за нарушение по чл.8 ал.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и на основание чл.24 ал.1 т.3 от НПК е прекратено административно-наказателното производство, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 547/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХХ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
 
317 Административно наказателно дело (К) No 552/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Х.Г.Г. Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 27.03.2012г.
Отменя Решение № 26/21.01.2012г., постановено по н.ах.д.№ 982 по описа за 2011г. на Районен съд-Асеновград .
Вместо това постанови :
Потвърждава НП № 11010613 от 21.10.2011г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция – София, за наложено на Х.Г.Г. административно наказание – глоба в размер на 300 лв. за нарушение на чл.8 ал.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/, на основание чл.32 ал.1 от ЗАНН и чл.65 от същата наредба.
Решението е окончателно.

 
318 Административно дело No 563/2012, IV състав Други административни дела ТЕРА ЮСТИНА ООД ДИРЕКТОР НА ОРА НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 15.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Тера Юстина” ООД, с ЕИК 200283582, със седалище и адрес на управление: с.Устина, община “Родопи”, област Пловдив, ул.”Никола Петков” № 12, ет.4, ап.36, представлявано от управителя И.А.Б., против отказ на Държавен фонд “Земеделие” за изплащане на субсидии по общо заявление за единно плащане на площ с УИН 16/180609/55759.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 563 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
319 Административно наказателно дело (К) No 567/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ПИПИНИЕР КОНСУЛТ - АГРОБИОТЕХ ООД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2675 от 29.12.2011г. по НАХ дело №6734 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХVІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №56 от 23.08.2011г. на кмета на община Съединение, с което на “Пипиниер Консулт - Агробиотех” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ЖК”Света Троица”, бл.315, вх.”В”, ап.60, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
320 Административно дело (К) No 574/2012, XXIII състав Касационни производства Д.К.Ч.,
М.К.П.,
В.К.П.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ МАРИЦА Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 27.03.2012г.
Оставя в сила Решение без номер от 06.12.2011г., постановено по адм.д.№ 11625 по описа за 2011г. на Районен съд-Пловдив, с което е отхвърлена жалбата им против Решение № СР 364/10.06.2011г. на ОСЗ “Марица”-Пловдив, издадено по преписка, образувана по заявление № 00364/13.02.1992г. от Д.К.Ч. – в частта му по т.3.
Решението е окончателно.

 
321 Административно наказателно дело (К) No 575/2012, XXII състав Наказателни касационни производства М.Н.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ХИСАРЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2668 от 29.12.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 6452 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
322 Административно наказателно дело (К) No 581/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ И.Г. Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 17 от 04.01.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 5402 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
323 Частно админист. наказателно дело (К) No 584/2012, XXIV състав Наказателни частни касационни производства ЕЛИТ-КЕМИЛ ХАСАНОВ ЕТ   Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Определение от 01.03.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 17.01.2012г., постановено по НАХД № 7540/2011г. на Пловдивския районен съд.
ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

 
324 Административно наказателно дело (К) No 588/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я БОРИС СТЕФАНОВ ЕТ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 27.03.2012г.
Оставя в сила Решение № 199/21.01.2011г., постановено по н.ах.д.№ 7782 по описа за 2011г. на Районен съд-Пловдив, с което е отменено НП № 02272/09.12.2010г. на Председателя на ДКСБТ за наложена на ЕТ “Борис Стефанов”, Пловдив имуществена санкция в размер на 3 500 лв. за нарушение на чл.57 ал.1 т.1, т.2, т.3 от Закона за стоковите борси и тържищата.
Решението е окончателно.

 
325 Административно наказателно дело (К) No 594/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Н.С.Н. Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №138 от 16.01.2012г. по НАХ дело №7972 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХІV-ти наказателен състав, в частта му, с която е отменено НП №36-0000716 от 15.07.2011г. на началника на ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на Н.С.Н. е наложена глоба в размер на 500,00 лева заради извършено нарушение по чл.93, ал.2 от ЗАвП, вместо което постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление с №36-0000716 от 15.07.2011г. на началника на ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив, в частта му, с която на Н.С.Н. е наложена глоба в размер на 500,00 лева заради извършено нарушение по чл.93, ал.2 от ЗАвП.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №138 от 16.01.2012г. по НАХ дело №7972 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХІV-ти наказателен състав, в останалата му част.
Решението е окончателно.

 
326 Административно наказателно дело (К) No 599/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Й.А.П. Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.03.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 111 от 13.01.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7461 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 46580-S004702 от 12.04.2011 г. на зам.-директора на ТД Пловдив на НАП, с което на Й.А.П., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лева за нарушение на чл.20, ал.4 ЗГВРСНР, на основание чл.31 ЗГВРСНР.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
327 Частно административно дело (К) No 605/2012, XXIV състав Частни касационни производства А.С.Ч.   Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Определение от 08.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба от А.С.Ч. *** против определение /без №/ от 18.01.2012 г. по АХД № 700/ 2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив, и ПРЕКРАТЯВА производството по КАД № 605/ 2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването.
След влизане в сила на настоящото определение делото да се докладва на Председателя на АС – Пловдив за образуването му като първоинстанционно дело.
 
328 Административно дело No 608/2012, XIV състав Дела по КТ ДЕВОРЕКС ООД ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 29.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Деворекс“ ООД – гр. Пловдив, със съдебен адрес: ***, с управител Й.В.И., чрез адв. Д.А., против отказ с изх. № 0058-1218 от 03.02.2012 г. и отказ с изх. №0058-0825 от 24.01.2012 г., издадени от директора на Дирекция „Инспекция по труда“ Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 608 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2012 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
 
329 Административно дело (К) No 614/2012, XXII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД   Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Определение от 08.03.2012г.
Прекратява производството по делото. Изпраща касационната жалба на Началника на ОСЗ Асеновград за администриране.
 
330 Административно дело No 638/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 21.03.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Екострой-метал” ЕООД , представлявано от управителя Стефан Асенов Кехайов на оспорващия с ЕИК126623774 със седалище и адрес на управление: гр.Златоград, ул. “Стефан Стамболов” №2, против Решение № 18/23.01.2012 г. на Директор на ТД на НАП – гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 638/2012 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.


 
331 Административно наказателно дело (К) No 650/2012, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ СЕНТРАЛ ПАРК ООД Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Определение от 26.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Комисията за защита на потребителите Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, против Решение № 2427 от 29.11.2011 г. постановено по нахд № 6481 по описа за 2011г. на ПРС.
ПРЕКРАТЯВА производството по кнахд № 650 по описа за 2012 год. на Административен съд - Пловдив
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС на Р България.


 
332 Административно наказателно дело (К) No 657/2012, XXII състав Наказателни касационни производства АВТОТРАНС 2000 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 28.03.2012г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 22.03.2012 г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на „Автотранс-2000” ООД, с ЕИК 115535593, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Източен” № 48, представлявано от управителя Д.А.Ч., против решение № 164 от 13.01.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7396 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. № 657 по описа на Администрати-вен съд Пловдив за 2012 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
333 Административно наказателно дело (К) No 677/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Н.Й.К. Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 71 от 06.01.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 6990 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
334 Административно дело No 684/2012, XI състав Други административни дела П.П.П.   Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 16.03.2012г.
Прекратява делото
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.П. *** и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 684 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
335 Административно дело No 691/2012, XV състав Други административни дела М.З.Я. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 05.03.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 691 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд София-град.
Определението не подлежи на обжалване.

 
336 Административно дело No 693/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПИМ-ТРАНСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 23.03.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Пим-транспорт”ООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление- гр. **, ул. “**” № **, представлявано от М.М.Е. против РА № 131103694/10.11.2011г. на ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 122/03.02.2012г. на директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 693 по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2012 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.

 
337 Административно дело No 720/2012, VII състав Установителни искове Д.И.Г. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 06.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Д.Г. *** претенция за обявяване нищожността на съдебно решение №8316 от 08.11.2001г. на ВАС на РБ по адм. дело №3461/ 2001г. по описа на същия съд.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №720/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
338 Частно админист. наказателно дело (К) No 725/2012, XXI състав Наказателни частни касационни производства ВАЛКИРИЯ ГРУП ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 06.03.2012г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 08.02.2012г., постановеното по н.а.х.д. №881/ 2012г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХІІ н.състав, с което е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на Районен Съд – Пловдив, ХХІІ н.състав, за продължаване на съдопроизводствените действия по него.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
339 Частно административно дело (К) No 731/2012, XXIII състав Частни касационни производства Т.Ц.К. ОБЩИНА КУКЛЕН Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Определение от 07.03.2012г.
Оставя в сила определение от 13.02.2012г. по адм.д.№ 2011/2012г., XIV състав, РС-Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалбата на Т.Ц.К. *** против Заповед № 295 от 25.07.2005г. на Кмета на Община Куклен.
Определението не подлежи на обжалване.

 
340 Административно наказателно дело (К) No 735/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ЕВРОПЪТ-2000 АД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 28.03.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2626 от 21.12.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 6849 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
341 Административно дело No 738/2012, XIV състав Други административни дела ОБЛАСТНО МЮФТИЙСТВО-ГР.ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 13.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх.№ 12 СГ 9 от 27.02.2011 г. на Областно мюфтийство - гр.Пловдив, представлявано от А.Х. – Областен мюфтия на гр. гр.Пловдив, чрез адв. Б.М., против отказ на кмета на Община Пловдив по жалба вх.№ 12СГ9 от 05.01.2011 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 738/2012 год. по описа на Административен съд – Пловдив.
Определението за прекратяване може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението.
 
342 Частно административно дело No 780/2012, XVI състав Частни администр. дела И.А.Г. РДСП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 28.03.2012г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба на И.А.Г. ***, Пловдивска област, ул."Христо Ботев" №70, срещу Решение № РД01/0070 от 05.03.2012 г. на Директора на Регионална дирекция за социално подпомагане гр.Пловдив.
Определението е окончателно.

 
343 Частно админист. наказателно дело (К) No 815/2012, XXI състав Наказателни частни касационни производства ВАЛКИРИЯ ГРУП ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Определение от 14.03.2012г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 07.02.2012г., постановеното по н.а.х.д. №882/2012 година по описа на Районен съд – Пловдив ХХ наказателен състав, с което е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА делото на Районен Съд – Пловдив, ХХ н.състав, за продължаване на съдопроизводствените действия по него.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
344 Административно дело No 856/2012, III състав Други административни дела Р.С.Т. М-ТЕЛ АД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 16.03.2012г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 856/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, КАТО
ИЗПРАЩА “жалбата” на Р.С.Т.,***, срещу “мобилния оператор “М-Тел”, на Районен съд – Пловдив по ПОДСЪДНОСТ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
345 Административно дело No 879/2012, XVI състав Искове за обезщетение А.Н.Т.,
Х.Н.Р.
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 19.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.Н.Т. и Х.Н. ***, срещу Прокуратурата на Република България.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 879 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.
ИЗПРАЩА ПО СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ исковата молба на А.Н.Т. и Х.Н. ***, срещу Прокуратурата на Република България, на Върховния административен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 
346 Административно дело No 890/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Е.И. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 20.03.2012г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 890/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, КАТО
ИЗПРАЩА жалбата на В.Е. Тодоров, ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Граф Игнатиев”№14, ап.22, подадена чрез адв. З.Василев, против Заповед № РД – 09 – 01 от 17.03.2011г. на гл.архитект на Община Марица, с приложенията към нея, на Началника на РДНСК «Южен Централен Район», по ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
347 Административно наказателно дело (К) No 895/2012, XX състав Наказателни касационни производства ДОБРИ ПАРТНЬОРИ ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 21.03.2012г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.д. № 895/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХХ касационен състав, като
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на състава на Районен съд – Пловдив за произнасяне по искането за присъждане на сторените пред него разноски по реда на чл.306 ал.1 т.4 от НПК във вр. с чл.84 от ЗАНН.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
348 Административно наказателно дело (К) No 920/2012, XXI състав Наказателни касационни производства В.О.Е. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Определение от 23.03.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №972 от 15.02.2012 година, постановено по НАХД №8049 от 2011 година на Пловдивски Районен съд, ХХV наказателен състав, с което решение е оставена без разглеждане и е прекратено производството по делото образувано по жалбата на В.О.Е. против Наказателно постановление №6004 от 16.05.2011 година, издадено от ВРИД Началник сектор “ПП” при ОД на МВР Пловдив, в частта, с която са му били наложени наказания- глоба от 50лева на основание чл.180, ал.1, т.1 от ЗДв.П и глоба от 10лева на основание чл.183, ал.1, т.1 от ЗДв.П.
ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
349 Административно дело No 946/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАРА ФУРАЖИ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 26.03.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЗАРА ФУРАЖИ” АД, ЕИК по БУЛСТАТ **, представлявано от Изпълнителния директор Васил Николов Шомов, чрез адвокат С.К., Решение № 231/28.02.2012г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП.
СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на РА № 241106219 от 01.02.2012г., издаден от ТД на НАП, гр. Пловдив до 08.02.2013г.

Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок пред ВАС на Р България.


 
350 Административно дело No 972/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.П.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 27.03.2012г.

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.П.В., ЕГН **********,*** срещу Заповед № 21/02.03.2010г. на кмета на община Перущица и Разрешение за строеж № 9 от 13.05.2010г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 972/2012г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив, като процесуално недопустимо.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.

 
351 Частно админист. наказателно дело (К) No 983/2012, XIX състав Наказателни частни касационни производства УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД РЗОК ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Определение от 29.03.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение № 300 от 29.02.2012 г., с което е прекратено производството по НАХД № 933/2012 г. на Пловдивския районен съд.
ВРЪЩА преписката на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

Определението е окончателно.

 
352 Административно наказателно дело (К) No 1020/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ В.З.В. Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 27.03.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Областен отдел “Контролна дейност- ДАИ”, гр. Пловдив при Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, против Решение №444 от 14.02.2012г. по НАХ дело №6646 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №36-0000716 от 15.07.2011г., издадено от началник сектор “Контрол и АНД” в ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на В.З.В. е наложена глоба в размер от 500,00 лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно, касационно дело №1020 по описа на съда за 2012г.
ЗАЛИЧАВА насроченото за 18.04.2012г. от 9,30ч. открито заседание по делото.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
353 Административно дело No 1033/2012, II състав Други административни дела Р.С.Т.   Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 27.03.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.д. № 1033/ 2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
ИЗПРАЩА делото като преписка на надлежния орган – КЗП – РД Пловдив.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.


 
354 Административно дело No 1057/2012, XVI състав Искове за обезщетение Д.Д.Ш.   Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 30.03.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.Д.Ш., ЕГН: **********, понастоящем в Окр.затвор-гр.Стара Загора, 3 група, 24 килия, контр.№ 8379, срещу Окръжен съд-гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1057 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.
ИЗПРАЩА делото на Пловдивския районен съд – по подсъдност.

Определението не подлежи на обжалване.