АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.04.2012г. до 30.04.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1117/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни РОЯЛ-Н ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 26.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Фатме Расим Ахмед, с ЕГН **********, управител на ЕООД “Роял – Н” – в ликвидация, с адрес: гр. Хасково, ул.”Граничар” № 21, ЕИК 126646431, против Ревизионен акт № 261000014 от 22.03.2010 г., издаден от Светла Василева Пейчева – старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, офис – Хасково, потвърден с Решение № 342 от 18.05.2010 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в частта за допълнително начислен ДДС в размер на 55 164.59 лв. и лихви – 16 374.46 лв., както и корпоративен данък за 2007 г. в размер на 13 964.12 лв. и лихви - 3 811.61 лв. и лихви за 2008 г. в размер на 1 175.22 лв.
ОСЪЖДА Фатме Расим Ахмед, с ЕГН **********, управител на ЕООД “Роял – Н” – в ликвидация, с адрес: гр. Хасково, ул.”Граничар” № 21, ЕИК 126646431, да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 2 259.80 /две хиляди двеста петдесет и девет и 0.80/ лв., съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.Препис от решението да бъде изпратен на страните.

 
2 Административно дело No 1194/2010, XII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.С. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 06.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.С., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, чрез пълномощника й адвокат С.Б.,*** против Отказ на Главния архитект на Район “Централен” при Община Пловдив, обективиран в писмо Изх.№ 94 006-26397 от 29.04.2010г. за издаване на удостоверение за търпимост на строеж: Гараж № 4, находящ се на ул.Славянска” № 26, в жилищна сграда в УПИ ІІ – 1994, 1995, кв.447 по плана на трета градска част – Пловдив, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА С.К.С., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, да заплати на Район “Централен” – Община – Пловдив сумата от 820 /осемстотин и двадесет/ лева, съставляваща сторените по делото разноски.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест. 
3 Административно дело No 1924/2010, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР РОЯЛ ГЕЙМС ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 26.04.2012г.
ОТМЕНЯ всички съдопроизводствени действия до момента извършени в настоящото производство.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Роял Геймс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.”България” бл.158, ет.5, ап.13 представлявана от Красимиир С.Д. против удостоверение № 81/25.08.2010 г. за въвеждане в експлоатация на строеж ІV-та категория “Кабелна мрежа на “АТВ САТ” ЕООД - Район “Тракия” гр.Пловдив .
Определението подлежи на оспорване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред ВАС за участвалите в съдебното заседание страни и в същия срок от получаване на съобщение за неучаствалите страни.

 
4 Административно дело No 2100/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕМ-ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 23.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Ем-инвест” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. *** бул. „****" № ****, ет.*, ап. *, представлявано от Е.Г.Г. - управител, против Ревизионен акт № 161000328/14.05.2010г., издаден от Петър Христев Кисьов – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 483/05.07.2010 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който са определени следните данъчни задължения: ДДС за внасяне – 2406,82 лв.; лихви по ДДС – 518,06 лв.; корпоративен данък за 2007 г. – 2267,32 лв.; лихви 635,67 лв.; корпоративен данък за 2008г.- 498,36лв. и лихви- 96,30 лева; лихви за 2007г. по ДОО- 93,47лв.; ДОО за 2008г.- 1099,88лв. и лихви- 370,07лв.; ДЗПО-УПФ лихви за 2007г. 22,78лв.; ДЗПО-УПФ за 2008г.- 242,17лв. и лихви- 84,77лв.; ГВРС лихви- за 2007г.-1,23лв.; ГВРС за 2008г.- 11,49лв. и лихви- 4,41лв., ЗО лихви за 2007г.- 13,39лв. и ЗО за 2008г.- 317,87лв. и лихви- 57,95лв.
ОСЪЖДА “Ем-инвест” ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр. *** бул. „****" № ****, ет.*, ап. *, представлявано от Е.Г.Г. - управител, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 600 /шестотин/лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
5 Административно дело No 2125/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЮКЧЕН-ВЕРА АЛЕКОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 27.04.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 091001311 от 12.07.2010 г., издаден от К.Г.Д., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Кърджали, потвърден с Решение № 686/07.09.2010 г. на Заместник Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно определени в тежест на В.А.И., в качеството й на едноличен търговец с фирма “Гюкчен – В.А.”, със седалище и адрес на управление ***, за данъчни периоди от 15.04.2005 г. до 31.05.2006 г., данък добавена стойност за внасяне общо в размер на 16 489,71 лв. и съответни лихви за просрочие в размер общо на 10 864,18 лв.; както и относно установените задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./, както следва: за отчетната 2002 г. в размер на 852,40 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 797,07 лв.; за отчетната 2003 г. в размер на разликата от 1200.30 лв. до 4147.20 лв., заедно със съответната лихва за просрочие; за отчетната 2004 г. в размер на разликата от 2837.80 лв. до 9478.75 лв., заедно със съответната лихва за просрочие; за 2005 г. в размер на разликата от 6586.18 лв. до 9 519.00 лв., заедно със съответната лихва за просрочие; за отчетната 2006 г. в размер на разликата от 780.12 лв. до 1651.70 лв., заедно със съответната лихва за просрочие и за отчетната 2007 г. в размер на 285 лв., заедно със съответната лихва за просрочие.
ОХВЪРЛЯ оспорването на В.А.И., в качеството й на едноличен търговец с фирма “Гюкчен – В.А.”, със седалище и адрес на управление *** срещу Ревизионен акт № 091001311 от 12.07.2010 г., издаден от К.Г.Д., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Кърджали, потвърден с Решение № 686/07.09.2010 г. на Заместник директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно определени в тежест на В.А.И. задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./, както следва: за отчетната 2003 г. в размер на 1200.30 лв., заедно със съответната лихва за просрочие; за отчетната 2004 г. в размер на 2837.80 лв., заедно със съответната лихва за просрочие; за 2005 г. в размер на 6586.18 лв., заедно със съответната лихва за просрочие; за отчетната 2006 г. в размер на 780.12 лв., заедно със съответната лихва за просрочие.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на В.А.И., в качеството й на едноличен търговец с фирма “Гюкчен – В.А.”, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 2827,40 лв. /две хиляди осемстотин двадесет и седем лева и четиридесет стотинки/, представляваща съответната част от заплатените разноски за държавна такса и възнаграждения на вещо лице и един адвокат.
ОСЪЖДА В.А.И., в качеството й на едноличен търговец с фирма “Гюкчен – В.А.”, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 695.77 лв. /шестстотин деветдесет и пет лева и седемдесет и седем стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
6 Административно дело No 2241/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Д.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.М., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК *** против Ревизионен акт № 26-1001045 от 14.07.2010г., издаден от Е.Д.Г., на длъжност – главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, офис Хасково в частта, с която същият е изменен с Решение № 692 от 13.09.2010год. на Заместник - директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите по отношение на установения дължим данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2006г., намален от 3 046,13 лв. на 2 740,71 лв. и прилежащите лихви за забава, намалени от 1 317, 08 лв. на 1 153, 37 лв. и по отношение на установения дължим данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. намален от 2 968,39 лв. на 2 587, 25 лв. и прилежащите лихви за забава, намалени от 398,64 лв. на 140, 64 лв.
ОСЪЖДА Д.Д.М., ЕГН ********** с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно управление на Национална агенция сумата от 514 /петстотин и четиринадесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
 
7 Административно дело No 2795/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни АЛЕКС-САЛИМ АЛЕЙДИН ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 17.04.2012г.
Отхвърля жалбата на “Алекс – С.А.” ЕТ, седалище и адрес на управление - гр.Хасково, ул.”Връх Богдан” № 12, представляван от С.А.М. с процесуален представител адв.С.П. против Ревизионен акт № 211001436/08.09.2010г. издаден от гл.инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Смолян, потвърден в обжалваната част с Решение № 813/08.11.2010г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, за начислен ДДС в размер на 4 166.80 лв., отказан данъчен кредит в размер на 170 836.20 лв. и начислени лихви – 9 940.28 лв.
Осъжда на “Алекс – С.А.”***, представляван от С.А.М. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 4 148.86 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
8 Административно дело No 2814/2010, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.К.Г.,
П.Г.Ц.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 12.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К.Г., ЕГН **********,***, и П.Г.Ц., ЕГН **********,***, против РОС № 391/п/ от 14.10.2010г. на Общински съвет Пловдив, с което е одобрен ПУП - ПУР – План за регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост с устройствени зони и схеми: водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, далекосъобщителни мрежи, топлоснабдяване, газоснабдяване, вертикално планиране, транспортно-комуникационна, санитарно-хигиенна и екологична обстановка, озеленяване и отдих, екологична оценка и правилата и нормативите за прилагане на “Жилищен парк Марица- север” гр. Пловдив, в граници: на север – Пазарджишко шосе и бул.”България”, изток – ЖП линия Пловдив – Филипово, юг – северния бряг на р.Марица, запад – р. Марица и землищна граница на Община Пловдив, по червените и сини линии, надписи със син и червен цвят и корекции със зелен и кафяв цвят за част регулация и корекции със зелен цвят за част устройствени зони и корекции на схеми – в частта му за ПИ № 72 и ПИ № 73 по кадастралния план на “Квартал за отдих и култура – север”, територията на м. “Мерич алчар”, с ново наименование “Жилищен парк Марица- север”.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд - София в четиринадесетдневен срок от съобщението за изготвянето му с препис за страните.


 
9 Административно дело No 357/2011, XVII състав Други административни дела Д-Р ПЛАМЕН ТОДОРОВ АИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 23.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “Д-р П.Т. - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”, с адрес гр. *** против Писмена покана с изх. № 16-1995/17.12.2010 г. на Директора на РЗОК гр. Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ “Д-р П.Т. - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”, ЕИК ***, с адрес гр. ***, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пловдив, сумата в размер на 484 лв. (четиристотин осемдесет и четири лева), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
10 Административно дело No 471/2011, XVI състав Други административни дела ДКЦ-VI РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 04.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ДКЦ ІV – Район Централен" ЕООД, седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Любен Каравелов" №5, Булстат: 115342217, представлявано от д-р Ц.П.П., против Писмена покана изх.№ 16-0905/06.01.2011 г., издадена от Директора на РЗОК – Пловдив.
ОСЪЖДА "ДКЦ ІV – Район Централен" ЕООД, седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Любен Каравелов" №5, Булстат: 115342217, представлявано от д-р Ц.П.П., да заплати на РЗОК – Пловдив разноски по делото в размер на 891,55 лв. (осемстотин деветдесет и един лева и 55 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
11 Административно дело No 607/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.И.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 27.04.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161002708/03.12.2010 г., издаден от М.М.С. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 97/02.02.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, относно определените на Н.И.П., ЕГН **********, данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. в размер на 3053,54 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 2204,71 лв. и за 2005 г. в размер на 5587,84 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 3346,16 лв.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 161002708/03.12.2010 г., издаден от М.М.С. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 97/02.02.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, относно определените на Н.И.П., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК *** 105, данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. в размер на 13318,27 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 6201,05 лв. като НАМАЛЯВА установените задължения, както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. от 13318,27 лв. на 6701,88 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на Н.И.П., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК *** 105, сумата от 704,78 лв. – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.
ОСЪЖДА Н.И.П., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК *** 105, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1195,04 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
12 Административно дело No 753/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Д.Ж.,
С.Д.И.,
В.К.К.,
Т.С.М.,
С.С.М.,
К.В.С.,
Н.В.Ш.,
С.В.Д.,
С.В.К.,
А.Р.М.,
С.Р.Й.
КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА,
БИЗНЕС ЦЕНТЪР 2
Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 12.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на М.Д.Ж., ЕГН ********** ***, С.Д.И., ЕГН ********** ***, В.К.К., ЕГН ********** ***, Т.С.М., ЕГН ********** ***, С.С.М., ЕГН ********** ***, К.В.С., ЕГН ********** ***, Н.В.Ш., ЕГН ********** ***, С.В. Д., ЕГН ********** ***, С.В.К., ЕГН ********** ***, А.Р.М., ЕГН ********** ***, С.Р.Й., ЕГН ********** ***, против заповед № РД-09-993/ 21.12.2010 г. на кмета на Община Марица за одобряване на ПУП – ПРЗ за ПИ № 18.59 като се образува УПИ 18.59 – Търговско - логистичен център, разширение на полски път съгласно червен и син цвят, надписи в син цвят за регулацията и котировки в черен цвят за застрояването и матрицата в син цвят с устройствени показатели за зона Пп: Н <20, Плътност <80%, Кинт <2,0, Озеленяване > 20%, свободно застрояване по КК на с.Радиново, обл. Пловдив.
ОСЪЖДА М.Д.Ж., ЕГН ********** ***, С.Д.И., ЕГН ********** ***, В.К.К., ЕГН ********** ***, Т.С.М., ЕГН ********** ***, С.С.М., ЕГН ********** ***, К.В.С., ЕГН ********** ***, Н.В.Ш., ЕГН ********** ***, С.В. Д., ЕГН ********** ***, С.В.К., ЕГН ********** ***, А.Р.М., ЕГН ********** ***, С.Р.Й., ЕГН ********** ***, солидарно да заплатят на „Бизнес център 2“ ООД – гр. Пловдив, със съдебен адрес бул.“Руски“ № 15а, с управител В.К.К. сумата от 250 /двеста и петдесет/ лева, представляващи разноски за осъществената адвокатска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
 
13 Административно дело No 815/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни БОКО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 25.04.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161004437/07.01.2011 г., издаден от П.К. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 213/08.03.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, В ЧАСТТА МУ на данъчните задължения по ЗДДС за разликата над 63 740.77лв. до пълния размер от 156 701.69лв., В ЧАСТТА МУ на данъчните задължения по ЗКПО за разликата над 4 101лв. до пълния размер от 23 606.14лв. и В ЧАСТТА МУ на прилежащите лихви за разликата над 21 519,30лв. до пълния размер от 71 496.27лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Боко" ЕООД със седалище в ***оица" № 79, вх. А, ет. 4, ап. 16, Булстат: 123562679, представлявано от И.Г.В. сумата в размер на 1 862,39лв. (хиляда осемстотин шестдесет и два лева и тридесет и девет стотинки), разноски изчислени по съразмерност и компенсация.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
14 Административно дело No 879/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 04.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 485 от 10.03.2011 год. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0194735 от 08.12.2010 г. на основание чл. 30, параграф 2, б. “б” от Регламента на Съвета (ЕИО) № 2913/92 е определена нова митническа стойност на стока “препарати за лъскане на обувки/боя за обувки и гъбички за лъскане – нето тегло 723 кг.”, в размер на 6624, 00 лв. като е определена сума за доплащане в размер на 556, 24 лв. на основание чл. 201, параграф 1, б. “а” и чл. 214, параграф 1 от Регламент на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС, ведно със законната лихва на основание чл. 232, параграф 1, б. “б” от Регламента, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, ЕИК ***, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168, сумата от 150 лв., представляваща извършени от дружеството разноски по делото – заплатената държавна такса и съответното юрисконсултско възнаграждение.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
 
15 Административно дело No 891/2011, XVI състав Дела по КСО Ч.Е.И. РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 18.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ч.Е.И. ***, ЕГН: **********, против Решение № 83/14.03.2011 г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване" - гр.Пловдив, и потвърденото с него Разпореждане № **********/19.11.2010 г. на Ръководителя на отдел "Пенсии" при РУСО-гр.Пловдив.
ОСЪЖДА Ч.Е.И. ***, ЕГН: **********, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" – гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
16 Административно дело No 984/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТИНГ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Кастинг технолоджи” ЕООД, с ЕИК 112643230, със седалище и адрес на управление: град Панагюрище, област Пазарджик, Индустриален парк Оптикоелектрон, представлявано от управителя Б.К.А., против ревизионен акт № 16251000173 от 17.01.2011 г., издаден от С.С.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 261 от 19.03.2011 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив в частта на допълнително начислен ДДС в размер на 43 622,90 лева, ведно с прилежащи лихви в размер на 1 125,60 лева.
ОСЪЖДА “Кастинг технолоджи” ЕООД, с ЕИК 112643230, със седалище и адрес на управление: град Панагюрище, област Пазарджик, Индустриален парк Оптикоелектрон, представлявано от управителя Б.К.А., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1 345 (хиляда триста четиридесет и пет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
17 Административно дело No 1071/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни Г.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 09.04.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261003056 от 17.01.2011г. издадени от П.И.Т., на длъжност гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден и изменен с Решение № 277/25.03.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, В ЧАСТТА относно установени на Г.Д.Д., ЕГН ********** публични задължения за данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2009г. за разликата от 12 448,21 лева до пълния установен размер от 14 668,21лв., ведно със съответната лихва за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Д., ЕГН **********,***, против Ревизионен акт 261003056/17.01.2011г. издадени от П.И.Т., на длъжност гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден и изменен с Решение № 277/25.03.2011 г. на директора на Дирекция “ОУИ” гр.Пловдив, в ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Д., ЕГН **********,***, против Ревизионен акт № 261101581 от 13.07.2011г. издадени от П.И.Т., на длъжност гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 907/28.09.2011 г. на Директор на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, относно допълнително определеният за 2005г. данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ в размер на 1 696,54 лева и лихва за забава в размер на 1 134,99 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Г.Д.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, по съразмерност и компенсация разноски в размер на 1806,43 /хиляда осемстотин и шест лева и 43 ст./ лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
18 Административно дело No 1077/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Г.Х.,
И.И.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 21.04.2012г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община “Родопи” ,обл. Пловдив да допусне изменение на влязъл в сила План на новообразуваните имоти /ПНИ/ в местността “Гогова чешма” и “Над бадемите” в землището на с. Белащица по § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.
ИЗПРАЩА делото като преписка на Кмета на Община “Родопи” , обл. Пловдив за произнасяне по същество, при съобразяване със задължителните указания на съда за прилагането на материалния закон.
ОСЪЖДА Община “Родопи” ,обл. Пловдив да заплати на Н. ***, и И. ***, сторените в производството разноски в размер на 2 007 (две хиляди и седем) лв.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.


 
19 Административно дело No 1144/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.К.М. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 27.04.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД -18-8 от 11.03.2011г. Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени Кадастралната карта и Кадастралните регистри, за землището на гр.Сопот, община Сопот, област Пловдив, в частта й относно заснетите граници на имот с идентификатор № 68080.501.236 /извън общата му граница си имот с идентификатор № 68080. 501.235/, като
ИЗПРАЩА преписката на АГКК за корекция на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Сопото, Община Сопото, Област Пловдив, досежно границите на имот с идентификатор № 68080.501.236 /извън общата му граница с ПИ с идентификатор № 68080.501.235/, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящото решение.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр.София, да заплати на Л.К.М. ЕГН **********,***, сумата от 240 /двеста и четиридесет / лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
20 Административно дело No 1250/2011, I състав Други административни дела ИМПУЛС ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 02.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ИМПУЛС ИНВЕСТ” ЕООД срещу АУПДВ №15/11.04.2011г. на Директора на Областно пътно управление - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №1250/2011г., по описа на Административен съд - Пловдив, І - ви състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в 7 - дневен срок, считано от днес за присъствалите страни и 7 - дневен срок от съобщаването за неявилите се в днешното съдебно заседание страни.


 
21 Административно дело No 1257/2011, VII състав Дела по КСО К.Н.Б. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 24.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Б. *** срещу решение №214 от 20.04.2011г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата и срещу разпореждане №О-15-999-11-00113415/15-03-2011г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите в същото поделение, с което е отказано отпускането на лицето на парично обезщетение по молба вх.№15-999-18-000 32866/22.12.10г. във връзка, с която е представен болничен лист №0459358 от 29.11.2010г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА К.Н.Б. *** да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов”№7 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
22 Административно дело No 1285/2011, X състав Дела по ЗОС КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 19.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Кмета на Община Родопи, срещу Решение №61-00-5 от 15.03.2011 год. на Областен управител на област с административен център Пловдив .
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1285 по описа на Административен съд-Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
23 Административно дело No 1354/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Т.К.Р. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 06.04.2012г.
ОТМЕНЯ определението си от 06.03.2012 г. за даване ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Т.К. – Р. *** против заповед № КД-1416-587 от 28.04.2011 г. на началника на СГКК Пловдив, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрена със заповед № РД-18-16-3 от 08.06.2007 г. на началника на СГКК - Пловдив, представляващо нанасяне на самостоятелно обособени обекти от сграда с идентификатор 56784.551.82.9
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1354 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.


 
24 Административно дело No 1397/2011, IX състав Други административни дела Р.М.С. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 11.04.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожен акт за установяване на публично държавно вземане/АУПДВ/ № 01-6500/24427 от 13.04.2011 г. на Заместник изпълнителния директор на ДФ”Земеделие”, с който е установено публично държавна вземане по отношение на Р.М.С., представляващо недължимо платена сума във връзка с подадено от него общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 16/110609/53344 в размер на 1 001.32 лв. Препис от акта да бъде изпратен на страните.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 
25 Административно дело No 1402/2011, XIII състав Дела по КСО Л.Н.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 06.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 221 от 09.05.2011г. на Директора на ТП на НОИ.
ИЗПРАЩА административната преписка на Ръководителя на “ПО” при ТП на НОИ /РУ “СО”/ - гр. Пловдив за ново произнасяне по Заявление вх. № МП-24175 от 07.04.2010г. и Заявление вх. № МП-84151/16.12.2010г. подадени от Л.Н.П., съобразно дадените в мотивите на настоящото решение задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
26 Административно дело No 1467/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ИВТЕКС-08 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 02.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ИВТЕКС – 08” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, ет.1, вх. А, представлявано от управителя С.Н.М. против Ревизионен акт № 131004594/17.02.2011г., издаден от С.М.И. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 365/10.05.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в обжалваната част относно непризнато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 7 021.31 лв. и прилежащи лихви за забава в размер на 1 482.27 лв., определени вследствие на коригираните резултати за съответните данъчни периоди, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “ИВТЕКС – 08” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, ет.1, вх. А, представлявано от управителя С.Н.М. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 590,14 /петстотин и деведесет и 0,14/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.


 
27 Административно дело No 1476/2011, XVII състав Дела по КСО П.С.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 12.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.П., с посочен в жалбата адрес:***, срещу Решение № 210/20.04.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ гр. Пловдив, потвърждаващо Разпореждане № О-15-999-11-00113970/21.03.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, за отказ за отпускане на парично обезщетение за бременност и раждане.
ОСЪЖДА П.С.П., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес:***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 150 лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
28 Административно дело No 1477/2011, XVI състав Дела по КСО П.С.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.П. ***, ЕГН: **********, срещу Решение № 209/20.04.2011 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № О-15-999-11-00113960/21.03.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "СО"-Пловдив.
ОСЪЖДА П.С.П. ***, ЕГН: **********, да заплати на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
29 Административно дело No 1536/2011, IV състав Други административни дела ЗК ПРОГРЕС СТАМБОЛИЙСКИ ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ СОФИЯ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 12.04.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Земеделска кооперация „Прогрес“, с ЕИК 000447784, със седалище и адрес на управление: град Стамболийски, ул.“Марица“ № 68, представлявана от председателя К.С.Д., акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6400/744 от 14.04.2011 г. на заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с който е определена недължимо платена сума във връзка с подаденото от Земеделска кооперация „Прогрес“ общо заявление за единно плащане на площ за 2009 година с УИН 16/050509/37034 в размер на 10 422,16 лева.
ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на Земеделска кооперация „Прогрес“, с ЕИК 000447784, със седалище и адрес на управление: град Стамболийски, ул.“Марица“ № 68, представлявана от председателя К.С.Д., сумата в размер на 500 (петстотин) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
30 Административно дело No 1550/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИЛКО КАСАБОВ-ДИЛИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 24.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “Л. К.-Д.”, ЕИК ***, с адрес с.*** Община ***, ул. „***“ № * против Ревизионен акт /РА/ № 131004430 от 01.03.2011год. и РА № 1109419/28.03.2011г. за поправка на РА, издадени от В. В. Д. – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, офис гр. Пазарджик потвърден с Решение № 415 от 20.05.2011год. на директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който е отказан данъчен кредит в размер на 33254,24 лева, като неоснователна.
ОСЪЖДА ЕТ “Л. К.-Д.”, ЕИК ***, с адрес с.*** Община ***, ул. „***“ № * да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1115 /хиляда сто и петнадесет/ лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
31 Административно дело No 1657/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни СИГРОТЕХ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 23.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „СИГРОТЕХ“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ *** със седалище и адрес на управление *** представлявано от управителя С.С.Г. против ревизионен акт /РА / № 161005234/11.03.2011 г., издаден от П.Х.К. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, в частта му, потвърдена с Решение № 449 от 28.05.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централното управление на Национална агенция за приходите, с която за данъчен период м. декември 2009г. на дружеството не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 21972 лв. по фактура № 317 от 28.12.2009г., издадена от “ДМ Инвестмънт“ ЕООД, ведно с прилежащите лихви за несвоевременно разчитане с бюджета, вследствие на коригирания резултат за този данъчен период в размер на 2707, 40 лв, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА „СИГРОТЕХ“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ *** със седалище и адрес на управление *** представлявано от управителя С.С.Г. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 943, 59 лева /деветстотин четиридесет и три и 0, 59/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.
 
32 Административно дело No 1660/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 27.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 974/31.05.2011 г. на Началника на Митница Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.

 
33 Административно дело No 1669/2011, XVII състав Дела по КСО П.Д.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 27.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 260/19.05.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № К – 54264/15.10.2010 г. на Ръководител на “Контрол по разходите на ДОО” в ТП на НОИ – Пловдив, в частта относно допълнително начислените лихви в размер на 221,59 лв., изчислени от датата на неправомерно полученото обезщетение до 15.10.2010 г., както и допълнително начислените такива до окончателното погасяване на задължението.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив да заплати на П.Д.Д., ЕГН **********,***, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща съответната част от заплатеното възнаграждение за един адвокат.
ОСЪЖДА П.Д.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 207 лв. /двеста и седем лева/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
34 Административно дело No 1785/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.П.К.,
Н.П.К.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 27.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.П.К. и В.П.К. *** против Заповед № КД-14-16-508/08.04.2011 г. на Началника на СГКК – гр.Пловдив, с която е одобрено изменение на КК и КР на гр.Пловдив, състоящо се в нанасяне на нови обекти в КККР – ПИ с идентификатори 56784.513.2, 56784.513.6 и 56784.513.12 и заличаване от КККР на ПИ с идентификатор 56784.513.3.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1785/2011год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за жалбоподателя.


 
35 Административно дело No 1798/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Я.С.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 17.04.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261004941/23.02.2011 г., издаден от В.Г.Г. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 325/20.04.2011 г. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. в размер на 4426,04 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 3296,85 лв. на Я.С.М., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК *** 2.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на Я.С.М., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК *** 2, сумата от 380 лв., представляващи заплатените държавна такса за образуване на съдебно производство, депозити за вещо лице и свидетел.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
36 Административно дело No 1837/2011, XVI състав Дела по КСО Н.В.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 25.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.М. ***, ЕГН: **********, срещу Решение № 245/ 10.05.2011 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № О-15-999-11-00115183/01.04.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "СО"-Пловдив.
ОСЪЖДА Н.В.М. ***, ЕГН: **********, да заплати на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
37 Административно дело No 1873/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Е.Е. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 12.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Е.Е., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-10-ЮЦР-37 от 17.06.2011 г. на началника на РДНСК Южен централен район, с която е отхвърлена жалбата му и са оставени в сила одобрения инвестиционен проект и разрешение за строеж № 91 от 01.04.2011 г. на главния архитект на Асеновград за: „Подмяна на дървен гредогред със стоманобетонова плоча на една стая от първи жилищен етаж от жилищната сграда” в УПИ ХVІ-1595, кв.134 по плана на град Асеновград.
ОСЪЖДА С.Е.Е., ЕГН **********,***, да заплати на РДНСК, Южен централен район сумата 150 (сто и петдесет) лева, разноски по делото.
ОСЪЖДА С.Е.Е., ЕГН **********,***, да заплати на Г.С.Е., ЕГН **********,***, сумата 680 (шестстотин и осемдесет) лева, разноски по делото.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване съгласно чл.215, ал.7 ЗУТ.

 
38 Административно дело No 1904/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 02.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1136/27.06.2011 г., на Началника на Митница Пловдив, с което на “САДАТ” ООД с ЕИК *** са определени за доплащане по ЕАД № 10BG003000H0117377/02.08.2010г. ДДС в размер на 146,90 лв. и дължимата на осн. чл. 232, § 1, б. “б” от Регламент на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 лихва за забава.
ОСЪЖДА Митница -Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр. ***, бул. “***” № *** сумата от 250 лв. /двеста и петдесет лева/ разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
39 Административно дело No 1905/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 12.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност №1070 от 14.06.2011г. на Началник на Митница – Пловдив, с което на основание чл.201 пар.1 буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл.201 пар. 3 и чл.214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС за стока за стока №1 по ЕАД №10BG003000Н0019993 е определена нова митническа стойност в размер на общо 42 234,63 лева, и на “Садат”ООД е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 5 104,41 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от поставянето на стоките под режим – 15.02.2010г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД-то в съответните кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валутна и обща фактурна стойност”, кл. 23 “Валутен курс”, кл.42/стока №1/ “Цена на стоката” – 25 043,01, а за стокака №2 – 5 474 и кл.45 /за стока №1/ “Уточняване” – 34 658,77, а за стока №2 – 7 575,85, кв.46 “Статистическа стойност” - и кл.47”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ОСЪЖДА Митница – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, бул. “Кукленско шосе”№32 да заплати на “Садат”ООД с адрес на управление гр. Пловдив, бул.”**”№168 сумата от 50/петдесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
40 Административно дело No 1918/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 18.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1149/28.06.2011 на Началника на Митница Пловдив, с което са определени за доплащане по ЕАД № 10BG003000H0017140 от 09.02.2010 г. ДДС в размер на 972,81 лв. ведно със законната лихва от датата на поставяне на стоките под режим – 09.02.2010 г. до датата на погасяването в цялост на задължението по ЕАД
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр. П., бул. *** сумата от 100 лв. / сто лева/ разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
41 Административно дело No 1922/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 18.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1072/14.06.2011 г., на Началника на Митница Пловдив, с което са определени за доплащане по ЕАД № 10BG003000H0020526/20100216 ДДС в размер на 1588,55 лв., ведно със законната лихва от датата на поставяне на стоките под режим – 16.02.2010 г. до датата на погасяването в цялост на задължението по ЕАД
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 285,31 лв. /двеста осемдесет и пет лева и 31 ст./ разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
42 Административно дело No 1927/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 12.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност №1146 от 28.06.2011г. на Началник на Митница – Пловдив, с което на основание чл.201 пар.1 буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл.201 пар. 3 и чл.214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС за стока за стока №1 по ЕАД №10BG003000Н0013268 е определена нова митническа стойност в размер на 27 112,11 лева, и на “Садат”ООД е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 3 859,51 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от поставянето на стоките под режим – 01.02.2010г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД-то в съответните кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валутна и обща фактурна стойност”, кл. 23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката” – 19 590,10, кл.45 “Уточняване” – 27 112,11, кв.46 “Статистическа стойност” - и кл.47”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ОСЪЖДА Митница – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, бул. “Кукленско шосе”№32 да заплати на “Садат”ООД с адрес на управление гр. Пловдив, бул.”Васил Левски”№168 сумата от 50/петдесет/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
43 Административно дело No 1989/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Б.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 17.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Б.К. с ЕИК по БУЛСТАТ 115841330, против Ревизионен акт № 241100519 от 18.04.2011 г., издаден от Й.Ж.Т., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който не е признат данъчен кредит на стойност 98220.95лв. и прилежащите лихви по фактурите, издадени от “ИНТЕРСТРОЙ-КО” ЕООД и “Г. ТРЕЙД 2009” ЕООД, потвърден с Решение № 609 от 07.07.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.
ОСЪЖДА Д.Б.К. с ЕИК по БУЛСТАТ115841330 да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 3000.2 лв. /три хиляди.2/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
44 Административно дело No 1999/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 17.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1183 от 04.07.2011г. на Началника на Митница Пловдив.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, сумата от 200 лв. /двеста лева/.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 
45 Административно дело No 2003/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 18.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1149/28.06.2011 на Началника на Митница Пловдив, с което са определени за доплащане по ЕАД № 10BG003000H0075434 от 25.05.2010 г. ДДС в размер на 5731,10 лв. ведно със законната лихва от датата на поставяне на стоките под режим – 25.05.2010 г. до датата на погасяването в цялост на задължението по ЕАД
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 479,24 лв. / четиристотин седемдесет и девет лева и 24 ст./ разноски по делото. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
46 Административно дело No 2024/2011, XII състав Дела по КСО К.С.Т. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 12.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 273/29.06.2011г. на Ръководителя на ТП на НОИ – гр. Пловдив, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата на К.С.Т., ЕГН ********** *** против Разпореждане № **********/ПР-1250/04.05.2011г. на Ръководителя на "ПО” при ТП на НОИ - гр.Пловдив, с което й е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, по реда на § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО.
ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по чл.98, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при ТП на НОИ - гр. Пловдив, за ново произнасяне по заявление за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст вх.№ МП - 27830 от 15.04.2011г. подадено от К.С.Т., ЕГН ********** ***, с което е направено искане за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на § 5,ал.1 от ПЗР на КСО, при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА ТП на НОИ - гр.Пловдив да заплати на К.С.Т., ЕГН ********** *** сумата от 50 /петдесет/ лева, съставляваща сторените от последната разноски по производството.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
47 Административно дело No 2037/2011, XIV състав Други административни дела В.С.Л. НАЧАЛНИК ШЕСТО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 06.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Л. ***, чрез адв. И.С.,***, против решение рег. № ИЯ/06-5575/ 06.07.2011 г. на началника на Шесто РУ „Полиция” – гр. Пловдив, с която е отнето разрешението за съхраняване, носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси от физическото лице.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за това с препис за страните.


 
48 Административно дело No 2120/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Е.Ю.С.   Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 25.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Ю. Стеймацкая, ЕГН **********,*** срещу служителите на КПП Свиленград – Г.М., П.Н. и З.Н..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2120/ 2011год. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.
 
49 Административно дело No 2143/2011, VII състав Дела по КСО С.Х.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 11.04.2012г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х.С. *** срещу решение №310 от 06.07.2011г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата и срещу разпореждане №О-15-999-11-00118783/19-05-2011г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите в същото поделение, с което е отказано отпускането на лицето на парично обезщетение по заявление – декларация вх. №15-999-02-000 02183/29.04.2011г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА С.Х.С. *** да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов”№7 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
50 Административно дело No 2144/2011, XVI състав Дела по КСО С.Х.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х.С. *** ЕГН: **********, срещу Решение № 311/06.07.2011 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № О-15-999-16-00118446/16.05.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "СО"-Пловдив.
ОСЪЖДА С.Х.С. *** ЕГН: **********, да заплати на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 188 лв. /сто осемдесет и осем лева/.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
51 Административно дело No 2184/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Д.Р.,
М.А.Б.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 10.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Р.,***, и М.А. ***, срещу Заповед № ДК – 02 - ЮЦР - 259/20.05.2011 г. на началника на РДНСК - ЮЦР – гр.Пловдив, с която на основание чл.225 ал.1 от ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж: "Масивна двуетажна пристройка към югозападната фасада на съществуваща триетажна масивна жилищна сграда", находяща се в урегилурина поземлен имот /УПИ/ ІІІ – 584, кв.32 по плана на кв. “Коматево” гр. Пловдив, с административен адрес: - гр. Пловдив, ул. “Обнова” №37, с извършители М.А.Б. и А.Д.Р., и двамата с домашен адрес:***.
ОСЪЖДА А.Д.Р. и М.А. ***, да заплатят на РДНСК – ЮЦР – Пловдив сумата от 150 (сто и петдесет) лв., представляваща разноски по делото. Препис от решението да се изпрати на страните.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в
14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.


 
52 Административно дело No 2216/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТРАКИЕЦ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 11.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Земеделска кооперация „Тракиец”, БУЛСТАТ: 825202416, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, кв. Прослав, представлявана от Дилиян Десев Таушанов – председател на управителния съвет, чрез адв. Н., против Акт за прихващане или възстановяване (АПВ) № 1113081/13.05.2011 г., издаден от Силвия Матеева Шишкова – инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 645 от 14.07.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който е отказано възстановяването на претендирана сума в размер на 1 771.97 лв. и лихви 1 008.57 лв.
ОСЪЖДА Земеделска кооперация „Тракиец”, БУЛСТАТ: 825202416, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, кв. Прослав, представлявана от Дилиян Десев Таушанов – председател на управителния съвет, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив сумата в размер на 306.83 /триста и шест и 0.83/ лева, равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд. 
53 Административно дело No 2221/2011, X състав Дела по КСО К.Н.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 25.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Б.,***, срещу Решение №338 от 22.07.2011 година на Директора на РУ"СО" град Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане №О-15-999-11-00120707 от 17.06.2011 година на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в РУ“СО” гр.Пловдив.
ОСЪЖДА К.Н.Б.,***, да заплати на Директора на ТП на НОИ град Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 165 лв./сто шестдесет и пет лева/.
Решението е подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
54 Административно дело No 2349/2011, XII състав Други административни дела АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ СНЦ КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 12.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Асоциация на производителите на екологична енергия” СНЦ ЕИК по БУЛСТАТ 103886816, със седалище гр.****, ул.”****” № 5 и адрес за кореспонденция гр.****, бул.”****” № 310, представлявано от председателя на УС В.К. срещу Решение № 3 от 16.08.2011г. за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация постановено от общинска комисия, назначена със Заповед № 32/17.02.2011г. на Кмета на община – Лъки по заявление с вх.№ ДОИ – 3/21.07.2011г.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Глава Дванадесета от АПК пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му

 
55 Административно дело No 2369/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕМ ДИ 68 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 12.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЕМ ДИ 68” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Е.А.Б. срещу Решение № 775/12.08.2011г. на Заместник директор на Дирекция “ОУИ” - гр.Пловдив при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалбата му с вх. № 20-21-130/22.06.2011г. по описа на Дирекция ”ОУИ” - гр.Пловдив, против Ревизионен акт/РА/ № 241100988/04.05.2011г., издаден от ТД на НАП – гр.Пловдив, и е прекратено образуваното административно производство.
ОСЪЖДА “ЕМ ДИ 68” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление гр.Джебел, ул.”Йълдъръм”№ 31, представлявано от Е.А.Б., да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 150 лв. /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
56 Административно дело No 2372/2011, IX състав Дела по ЗМВР Р.Н.Ч. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО КЪМ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 11.04.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.Н.Ч., ЕГН **********,***, Заповед за задържане на лице с рег. № 177 от 16.08.2011 г. на полицейски орган при РУП Карлово, с която Р.Н.Ч. е задържан за срок от 24 часа.
ОСЪЖДА Районно управление “Полиция” град Карлово да заплати на Р.Н.Ч., ЕГН **********,***, сумата 160 (сто и шестдесет) лева, разноски по делото.Препис от решението да бъде изпратено на страните.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.


 
57 Административно дело No 2424/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Х.К. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 27.04.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 469/20.07.2011 г. на Кмета на Община Родопи.
Решението е окончателно

 
58 Административно дело No 2440/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.А.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 21.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Д.А.П., ЕГН **********,*** срещу Отказ за отсрочване на публични вземания изх. № РД-16-3552/08.08.2011г. на директора на ТД на НАП-Пловдив.
ОСЪЖДА Д.А.П., ЕГН **********,*** да заплати на ТД на НАП-Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150/сто и петдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщенията до страните.
 
59 Административно дело No 2450/2011, IX състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Д.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 10.04.2012г.
ОТМЕНЯ отказ на Кмета на Община Садово , обективиран в писмо №91-02-265/16.08.2011г.да издаде заповед по чл. 34 от ЗСПЗЗ по заявлението на Н.Д.Г. с искане за изземване на : имот с №041030 в местност "Читачко " в землището на с.Богданица, имот с №037006 в местност "циганска могила " в землището на с.Богданица, имот с №048027 в местност "чести тръни " в землището на с.Богданица, имот с №058028 в местност "Тировете " в землището на с.Богданица, имот с №063029 в местност "Тишанките " в землището на с.Богданица, имот с №065017 в местност "Адата " в землището на с.Богданица, имот с №070025 в местност "Адата " в землището на с.Богданица, имот с №079027 в местност "Капаклията " в землището на с.Богданица, имот с №088013 в местност "Старите бахчи " в землището на с.Богданица, имоти с №019091 и № 019093 в местност "Пясъка " в землището на с.Богданица, собственост на Запряна Борисова Г.,/чиито наследници са оспорващата Н.Д.Г. и заинтересованата страна Г.Д.Г. /,възстановени на Запряна Борисова Г., праводател на оспорващата и заинтересованата страна Г.Д.Г. по силата на реституция по реда и при условията на ЗСПЗЗ. ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за издаване на законосъобразен административен акт по искането, съобразно указанията по приложението на закона, дадени в мотивите на решението.Препис от решението да бъде изпратен на страните. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаване пред ВАС.
 
60 Административно дело No 2498/2011, XVII състав Дела по ЗОС В.К.С.,
И.В.В.
КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 27.04.2012г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 11 РД 09 - 357 от 24.08.2011 г. на Кметът на Район Северен при Община Пловдив.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
61 Частно админист. наказателно дело (К) No 2574/2011, XXI състав Наказателни частни касационни производства АЛБРОН ООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Определение от 18.04.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение № 1183 от 03.09.2011 г. по НАХД № 5206 от 2011 година на Пловдивски Районен съд, ХIV наказателен състав, с което производството по делото е било прекратено поради недопустимост на жалбата срещу наказателно постановление № 32 от 13.06.2011 година, издадено от директора на РИОСВ Пловдив, с оглед размера на наложеното наказание – имуществена санкция по Закона за управление на отпадъците в размер на 2000лв.
ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
62 Административно дело No 2664/2011, XVIII състав Други административни дела Р.Т.П. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 26.04.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/32433 от 28.07.2011 г. на Зам. изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция да заплати на Р.Т.П., ЕГН ********** ***, сумата от 10 /десет/ лева, направени разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
63 Административно дело No 2666/2011, XIV състав Други административни дела С.И.К. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 17.04.2012г.
ОТМЕНЯ акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/32409 от 28.07.2011 г. на зам. изпълнителен директор на ДФ “Земеделие”, с който е установено, че държавата, респ. ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция има изискуемо публично държавно вземане спрямо С.К.К., ЕГН ********** ***, в размер на 4638,62 лева, съставляваща недължимо платена сума във връзка с подадено общо заявление за единно плащане на площ за 2009г. с УИН 16/020709/59407 от 07.05.2009 г.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.
 
64 Административно дело No 2737/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни СРЕДНОГОРИЕ ППЗК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 04.04.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Производствено – потребителска земеделска кооперация “Средногорие”, ЕИК *** с адрес по чл. 8 ДОПК ***, представлявана от Б.Л.- председател, Ревизионен акт № 2601101007 от 17.06.2011г., издаден от А.М.К. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 844/02.09.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която допълнително е начислен ДДС в размер на 11200лв и е отказан данъчен кредит по фактури, издадени от “Винарска изба Брезово- България” АД в размер на 53459,66лева, както и ДК в размер на 8333,33лв. по фактура, издадена от “С.И.Т.” ООД, като незаконосъобразен.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Производствено – потребителска земеделска кооперация “Средногорие”, ЕИК *** с адрес по чл. 8 ДОПК ***, представлявана от Б.Л.- председател сумата от 49 /четиридесет и девет/ лева разноски по делото.
ОСЪЖДА Производствено – потребителска земеделска кооперация “Средногорие”, ЕИК *** с адрес по чл. 8 ДОПК ***, представлявана от Б.Л.- председател да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 100/сто/ лева за осъществена юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
65 Административно дело No 2776/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни БАРС 21 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 05.04.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Барс 21” ООД, с ЕИК 115509424, с адрес на управление: град Пловдив, ул.“Дръзки” № 11, представлявано от управителя С.П.К., ревизионен акт № 160-901110 от 06.11.2009 г., поправен с ревизионен акт № 920632 от 11.09.2009 г., издадени от Т.П.К., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 891 от 28.12.2009 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив в частта на допълнително начисления ДДС в размер на 16 171,35 лева и лихви в размер на 7 493,10 лева.
ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Барс 21” ООД, с ЕИК 115509424, с адрес на управление: град Пловдив, ул.“Дръзки” № 11, представлявано от управителя С.П.К., сумата 1725 (хиляда седемстотин двадесет и пет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
66 Административно дело No 2780/2011, XVII състав Дела по КСО Н.В.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 11.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.М.,***, срещу Решение № 374/18.08.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ гр. Пловдив, потвърждаващо Разпореждане № О-15-999-11-00121321/28.06.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, за отказ за отпускане на парично обезщетение за бременност и раждане по заявление-декларация по чл. 50 и чл. 51 от КСО, представено с опис вх. № 15-999-43-003599/22.06.2011 г.
ОСЪЖДА Н.В.М., ЕГН **********,***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 150 лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
67 Административно дело No 2781/2011, VII състав Дела по КСО Н.В.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 11.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.М. *** срещу решение №375 от 18.08.2011г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата и срещу разпореждане №О-15-999-11-00121318/28-06-2011г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите в същото поделение, с което е отказано отпускането на лицето на парично обезщетение по молба вх.№15-999-43-000 35991/22.06.11г. във връзка, с която е представен болничен лист №0885458 от 08.03.2011г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Н.В.М. *** да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул.“Любен Каравелов”№7 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
68 Административно дело No 2785/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.П.К.,
А.К.М.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 05.04.2012г.
Отхвърля жалбата на К. *** и А. К.М. *** против Заповед № ДК-10-ЮЦР-62/16.09.2011г. на Началника на РДНСК ЮЦР – Пловдив, с която е отменена като нищожна заповед № 1/25.02.2011г. на Гл.архитект на Община Асеновград за отмяна на издадено от него Разрешение за строеж № 34/09.02.2011г. и са отхвърлени жалбите на А. К.М. и на К. П.К., като са оставени в сила одобрен инвестиционен проект и РС № 34/09.02.2011г. за “ремонт на съществуваща жилищна сграда и стопанска постройка” в УПИ XI-3657, кв.316 по плана на гр.Асеновград.
Осъжда К. *** и А. К.М. *** да заплатят на М.Д.К.,*** - 250 лв. съдебни разноски /адвокатско възнаграждение/.
Оставя без разглеждане искане за присъждане на съдебни разноски по адм.д.№ 1093/2011г., АС – Пловдив, заявено от адв.А.Н..
Решението не подлежи на обжалване.

 
69 Административно дело No 2797/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ-ПЛОВДИВ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 02.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО “ВОЙВОДА Р.С.” със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от председателя Н.Д. М. против Заповед № 11ОА2065 от 17.08.2011г. на Главния архитект на Община Пловдив.
ОСЪЖДА ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО “ВОЙВОДА Р.С.” със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от председателя Н.Д. М. да заплати в полза на Община Пловдив сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/.
Решението не подлежи на обжалване.
 
70 Административно дело No 2838/2011, II състав Други административни дела С.Ю.Х. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 17.04.2012г.
ОТМЕНЯ АУПДВ № 01-6500/32242 от 28.07.2011 г., издаден от Зам.-изпълнителния директор на ДФЗ.
ОСЪЖДА ДФЗ – София да заплати на С.Ю.Х. *** разноски в размер на 210 лв.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
71 Административно дело No 2843/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛАЙФ РВС ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 04.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Лайф РВС Груп” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Х.Х.К, против Решение № 221/12.10.2011г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е оставено без уважение жалба вх. № 27900/30.09.2011г. против действията на публичен изпълнител при ТД на НАП, гр. Пловдив.

Решението е окончателно.

 
72 Административно дело No 2861/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.С.М.,
С.И.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 27.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на Р. Х. М.,***, чрез адв. Р.Г. ***, срещу Протоколно решение от 09.08.2011 г. на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ, назначена от Кмета на Община Хисаря, с което е определена цената на правото на преминаване и сервитутно право през земеделски имот № 169128 в землището на гр. Хисаря в размер на 1840 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 215, ал. 7 от Закона за устройство на територията.


 
73 Административно дело No 2862/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.И.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 27.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на Радослав Христов Минчев, от гр. Пловдив, ул. „Ас.Златаров“ № 17, ет. 1, ап. 2, чрез адв. Р.Г. ***, срещу Протоколно решение от 09.08.2011 г. на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ, назначена от Кмета на Община Хисаря, с което е определена цената на правото на преминаване и сервитутно право през земеделски имот № 169128 в землището на гр. Хисаря в размер на 1840 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 215, ал. 7 от Закона за устройство на територията.


 
74 Административно дело No 2876/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ГРИЙН ФИЙЛДС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 09.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Грийн фийлдс” ЕООД, ЕИК по Булстат 123654095, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. “Кольо Ганчев”, Агроцентър, представлявано от Добринка Димитрова Й. – управител, е оспорил Ревизионен акт /РА/ № 161102335/07.07.2011 г. и РА за поправка на РА № 1129854/30.09.2011 г., двата издадени от Петър Христев Кисов – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 934/04.10.2011 г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта на допълнително начислен ДДС в размер на 43 574.81 лв. и лихви в размер на 21 957.42 лв.
ОСЪЖДА “Грийн фийлдс” ЕООД, ЕИК по Булстат 123654095, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, кв. “Кольо Ганчев”, Агроцентър, представлявано от Добринка Димитрова Й. – управител, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 1960.23 (хиляда деветстотин и шестдесет и 0.23) лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.Преписи от решението да бъдат изпратени на страните.

 
75 Административно дело No 2885/2011, X състав Дела по КСО В.И.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 05.04.2012г.
ОТМЕНЯ определението от 09.02.2012 година, с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.Д.,***, против Решение №419/ 17.10.2011 година на Ръководителя на ТП на НОИ, с което Разпореждане № ********** от 30.06.2011 година на Ръководителя на пенсионното осигуряване в ТП на НОИ е било потвърдено.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на юрк. Колева за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
76 Административно дело No 2893/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 24.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност №1625 от 24.10.2011г. на Началник на Митница – Пловдив, с което на основание чл.201 пар.1 буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл.201 пар. 3 и чл.214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС за стока за стока №1 по ЕАД № 10BG003000Н0057498 е определена нова митническа стойност в размер на общо 11 613,57 лева и на “Садат”ООД е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 943,75 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от поставянето на стоките под режим – 23.04.2010г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД-то в съответните кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валутна и обща фактурна стойност”, кл.23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката” – 7 920, кл. 45 “Уточняване” – 11 613,57, кл.46 “Статистическа стойност” и кл.47”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ОСЪЖДА Митница – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, бул. “Кукленско шосе”№32 да заплати на “Садат”ООД с адрес на управление гр. Пловдив, бул.”Васил Левски”№168 сумата от 50/петдесет/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
77 Административно дело No 2933/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Г.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 18.04.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №КД-14-16-1282 от 29.09.2011г. на Началник на СГКК-Пловдив, към АГКК с която са одобрени измененията на кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, за поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 56784.518.737 и 56784.518.738 .
ИЗПРАЩА преписката на АГКК за корекция на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив, досежно имоти с идентификатори № 56784.518.738, № 56784.518.737 и 56784.518.735 при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в мотивите на настоящото решение.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр.София, да заплати на П.Г.Г. ЕГН **********,***, сумата от 416,50 / четиристотин и шестнадесет лева и 50 ст./ лева съдебни разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
78 Административно дело No 2953/2011, V състав Други административни дела ДЖЕВИЗОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 19.04.2012г.
Отхвърля жалбата на "Джевизов" ЕООД, със седалище и адрес на управление в село**, Община ***, Област ****, ул. "***", № ** представлявано от управителя К. Д. против решение № РР-1284 / 05.07.2011г., издадено от Директора на БДУВИБР-Пловдив.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
79 Административно дело No 2957/2011, XV състав Други административни дела Д.К.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 02.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.К.,*** против Заповед №ЗД-07-17 от 24.10.2011г. на Заместник Областен управител на Област Пловдив.
ОСЪЖДА Д.К.К.,*** да заплати в полза на Областна администрация-Пловдив сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет/ лева.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
 
80 Административно дело No 2996/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.К.П. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 05.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.К.П., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-10-ЮЦР-57 от 22.08.2011 г. на началника на РДНСК Южен централен район, с която е отхвърлена жалбата на Х.К.П. и е оставен в сила мотивиран отказ № 1 от 17.05.2011 г. на главния архитект на район „Южен”, Община Пловдив, за узаконяване на отклонения от одобрен проект от 07.04.1994 г. на главния архитект на район „Южен” за строеж: „Надстрояване с четвърти жилищен етаж на съществуваща жилищна сграда” в УПИ ХІV-1010, кв.22-нов по плана на кв.”Въстанически”-север, град Пловдив.
ОСЪЖДА Х.К.П., ЕГН **********,***, да заплати на РДНСК Южен централен район сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
81 Административно дело No 3031/2011, XIII състав Други административни дела СТЕФАН ВЛАХОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 06.04.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-52 от 16.11.2011 г.на ИД на АГКК гр.София за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Карлово в частта й за имоти с ИД 36498.503.2006, 36498.503.2288 и 36498.503.9537.
ВРЪЩА административната преписка за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
82 Административно дело No 3179/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 27.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 1738 от 15.11.2011г., на Началник на Митница Пловдив, с което на основание чл.201 пар.1 буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл.201 пар. 3 и чл.214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС за стока № 1 „Хигиенни кърпички в ПЕ опаковки, напоени с детергент с нето тегло 15319 кг. и код по ТАРИК 3401110000“ по ЕАД № 10BG003000Н0057471/20100423 от 23.04.2010г. е определена нова митническа стойност в размер на 35884,85 лева, и на “Садат” ООД, ЕИК *, гр.Пловдив, бул.”Васил Левски”№168, представлявано от управителя С.К., е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 2959, 59 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от поставянето на стоките под режим – 23.04.2010г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД в съответните кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валутна и обща фактурна стойност”, кл. 23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката”, кл.45 “Уточняване”, кв.46 “Статистическа стойност” и кл.47”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “Садат” ООД, ЕИК *, гр. Пловдив, бул.”Васил Левски”№ 168, представлявано от управителя С.К., сумата от 50 /петдесет/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните. 
83 Административно дело No 3195/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни СТЕПА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 10.04.2012г.
ДОПУСКА поправка на грешка в пресмятането, като на ред 5 от последната страница на решение № 448 от 24.02.2012 г. и в диспозитива на решението думите “1348 (хиляда триста четиридесет и осем) лева” се четат “7 629,38 лева (седем хиляди шестстотин двадесет и девет лева и тридесет и осем стотинки)”.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
84 Административно дело No 3197/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни КЕМЕР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 17.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Кемер” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Цар Георги Тертер” №4, ет.4, ап.10, против Ревизионен акт с №131101930 от 10.08.2011г., издаден от Недялка Атанасова Ангелова- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Пазарджик, на НАП, поправен с РА с №1125869 от 16.09.2011г., потвърден и изменен с Решение №1060 от 02.11.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив при ЦУ на НАП, с който на дружеството е установен допълнително корпоративен данък по ЗКПО, отм. за 2004г. в размер на 9 964,26 лв. и са определени лихви върху тази сума в размер на 8 044,91 лв.
ОСЪЖДА “Кемер” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Цар Георги Тертер” №4, ет.4, ап.10, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 810,18 лева (осемстотин и десет лева и осемнадесет стотинки), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
85 Административно наказателно дело (К) No 3209/2011, XX състав Наказателни касационни производства ОМЕГА-Т ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 18.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1936 от 11.10.2011г., постановено по НАХД № 5487/ 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, с което 24 - ти наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 16-1601313 от 22.07.2011г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”, с което на „Омега-Т” ЕООД, представлявано от Т.Д.Б. , на основание чл. 416, ал.5, във вр. счл. 415, ал.1 от КТ е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1500лв.
Решението е окончателно.

 
86 Административно дело No 3230/2011, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.А.А.,
Н.Х.В.,
В.А.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 26.04.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № АБ-64/ 09.11.2011 г. на Кмета на Община Садово, с която е одобрен “комплексен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VІІІ-851 и Х-580,880,890,893 в кв.80 по плана на с.Болярци и образуването на нов УПИ VІІІ-580,880,890,893,851, произв. и складова дейност, по зачертаванията и надписите в зелен цвят за регулацията, червена ограничителна линия за застрояването и матрица с устройствени показатели със син цвят и инвестиционен проект за обект “Склад за промишлени стоки, в новообразуван УПИ VІІІ-580,880,890,893,851, произв. и складова дейност”; както и одобрени инвестиционни проекти и разрешение за строеж № 72/ 09.11.2011 г., издадено от гл.архитект на същата община.
ОСЪЖДА Община Садово да заплати на Р.А.А., Н.Х.В. и В.А.А.,*** разноски в размер на 980 лв.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
87 Административно дело No 3239/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 17.04.2012г.
Отменя Решение № 1750/21.11.2011г. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0128360 / 20100823 на основание чл. 29, параграф 1 от Регламент на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 е определена нова митническа стойност на стока № 1, поставена под режим “допускане за свободно обращение с крайно потребление” – пластмасови опаковъчни артикули кутии и капаци – празни за гел, непредназначени за хранителни цели с нето тегло 3067 кг. и код по ТАРИК 3923100000, с декларирана фактурна стойност 3 235.68 евро, като е определено доплащане на ДДС в размер на 1 791.75 лв., ведно с лихва за забава, начислена върху размера на сборовете, както и законната лихва върху несъбрания данък, изчислена от дата на поставяне на стоката под режим – 23.08.2010г. във вр. с чл.232 параграф 1, б. “б” от Регламент на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 и чл.59, ал. 2 от ЗДДС и на основание чл.32 параграф 1, б.Д “i от регламент /ЕИО/ 2913/92 съгласно чл.29 от същия регламент са прибавени транспортни разходи, определени съгласно чл.164 от регламент 2454/93 и във вр. с чл.55 ал.1 т.2 ЗДДС.
Осъжда Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. /двеста лева/ разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за постановяването му.

 
88 Административно дело No 3240/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 02.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Садат” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.“Васил Левски” № 168, представлявано от управителя С.К., против решение за промяна на митническа стойност № 1751 от 21.11.2011 г. на началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000H0126808/20100819 са определени митническа стойност по фактура № 948962, серия А от 17.08.2010 г. за стока № 1 в размер на 10 445,94 лева = 6 480 щатски долара и за стока № 2 508,58 лева = 333 щатски долара и ДДС за доплащане в размер на 1 112,08 лева ведно със законната лихва от датата на поставяне на стоките под режим – 19.08.2010 г., до датата на погасяване на задължението.
ОСЪЖДА “Садат” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.“Васил Левски” № 168, представлявано от С.К., да заплати на Митница Пловдив сумата 314 (триста и четиринадесет) лева, разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
89 Административно дело No 3241/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 17.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1752 от 21.11.2011г. на Началника на Митница Пловдив.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, сумата от 200 лв. /двеста лева/.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 
90 Административно дело No 3242/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 17.04.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя С.К. против решение за определяне на митническа стойност №1753 от 21.11.2011 г. на началника на Митница Пловдив, с което е определено за доплащане ДДС в размер на 6022,89лв., ведно със законната лихва, изчислена от датата на поставяне на стоките под режим – 06.08.2010 г. до окончателното погасяване на задължението по ЕАД № 10BG003000Н0120480 от 06.08.2010 г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***,представлявано от управителя С.К. сумата от 50 /петдесет/ лева, представляващи сторените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.
 
91 Административно дело No 3245/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 17.04.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя С.К. против решение за определяне на митническа стойност №1754 от 21.11.2011 г. на началника на Митница Пловдив, с което е определено за доплащане ДДС в размер на 1424,18лв., ведно със законната лихва, изчислена от датата на поставяне на стоките под режим – 23.09.2010 г. до окончателното погасяване на задължението по ЕАД № 10BG003000Н0145650 от 23.09.2010 г.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***,представлявано от управителя С.К. сумата от 50 /петдесет/ лева, представляващи сторените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.
 
92 Административно дело No 3277/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЖИЛСТРОЙ-СТАНЧО КУЗМАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 23.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “ЖИЛСТРОЙ-С.К.”, БУЛСТАТ *********, представляван от едноличния собственик С.В.К., против Ревизионен акт № 161102483 от 05.08.2011г., издаден от С.Д.М., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който не е признат данъчен кредит в размер на 4928.26лв., ведно с прилежащите лихви от 1429.69лв., допълнително е начислен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. и 2009г., съответно в размер на 2049.12лв. и 2250.50лв., ведно със съответните прилежащи лихви от 808.56лв. и 294.14лв., потвърден с Решение № 1027 от 26.10.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.
ОСЪЖДА ЕТ “ЖИЛСТРОЙ-С.К.”, БУЛСТАТ *********, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. “Прогрес” №6, представляван от едноличния собственик С.В.К. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 685лв. /шестстотин осемдесет и пет лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
93 Административно дело No 3287/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.Р. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 02.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.Р. с ЕГН **********, депозирана чрез адвокат И.Г.Г.,***, против Заповед № ДК-19-Пд-32 от 04.11.2011г. на Началник Сектор Пловдив при РДНСК ЮЦР.
ОСЪЖДА С.К.Р. с ЕГН ********** да заплати в полза на Сектор Пловдив при РДНСК ЮЦР сумата в размер от 150лв. /сто и петдесет/ лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
94 Административно наказателно дело (К) No 3307/2011, XXIV състав Наказателни касационни производства М.Г.Н. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 05.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2227 от 09.11.2011 г. постановено по НАХД № 4960/2011 г. по описан на Районен съд Пловдив, ХХІV н.с.

Решението не подлежи на обжалване и/или протест.

 
95 Административно дело No 3339/2011, II състав Дела по ЗМВР Н.А.С. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 26.04.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. № 3 - 7947/17.11.2011 г. на Директора на ОД на МВР – Пловдив, с която на полицай Н.А.С., младши автоконтрольор – І степен в група “Пътна полиция” на сектор “Престъпления по пътищата” към отдел “Криминална полиция” при Областна дирекция на МВР – Пловдив, категория “Е” – І степен е наложено дисциплинарно наказание “УВОЛНЕНИЕ”, и е прекратено служебното му правоотношение, считано от датата на връчване на заповедта.
ОСЪЖДА ОД на МВР - Пловдив да заплати на Н.А.С. разноски в размер на 810 лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок съобщаването му на страните.

 
96 Административно дело No 3341/2011, III състав Дела по ЗМВР Т.Й.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 20.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Й.П. ЕГН **********,***, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 7006/2011 от 19.05.2011г. на ВРИД Началник на Сектор “ПП” към ОД на МВР - Пловдив.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение от страните.

 
97 Административно дело No 3345/2011, II състав Дела по ЗМВР З.А.Т. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 26.04.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед рег. № 3 - 7949/17.11.2011 г. на Директора на ОД на МВР – Пловдив, с която на полицай З.А.Т., младши автоконтрольор – І степен в група “Пътна полиция” на сектор “Престъпления по пътищата” към отдел “Криминална полиция” при Областна дирекция на МВР – Пловдив, категория “Е” – І степен е наложено дисциплинарно наказание “УВОЛНЕНИЕ”, и е прекратено служебното му правоотношение, считано от датата на връчване на заповедта.
ОСЪЖДА ОД на МВР - Пловдив да заплати на З.А.Т. разноски в размер на 810 лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок съобщаването му на страните.

 
98 Административно дело No 3373/2011, II състав Други административни дела А.Я.Я. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 42000 КАРЛОВО Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 17.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Я. *** против Заповед № 559/ 29.11.2011 г. на Командира на военно формирование 42000 – Карлово.
ПРЕКРАТЯВА производството по иска на А.Я. *** за заплащане на обезщетение за времето на оставането му без работа вследствие на уволнението.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
99 Административно дело No 3424/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни КАРПОИНТ-2011 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 23.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 273 от 25.11.2011 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № РД-10-434/06.10.2011 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, с което са наложени обезпечителни мерки на „Кьосев – Автомобили” ЕООД, в частта относно наложен запор върху лек автомобил марка „Мерцедес”, модел ГЛ 550 4 МАТИК, с рег. № РВ 9999 МС, рама № 4JGBF86Е38А352676, двигател № 27396330198744 (т. 29 от постановлението).
ОСЪЖДА Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив, да заплати на „Карпоинт – 2011” ЕООД, ЕИК 201441945, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Петър Шилев” № 12, вх. А, ет. 3, ап. 13, представлявано от управителя Й.Е.К., сумата в размер на 50 лв. /петдесет лева/, представляваща заплатената държавна такса за образуваното съдебно производство.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
100 Административно дело No 3433/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни МАРИЦА ГАРДЪНС ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 12.04.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161101786 от 01.09.2011г., издаден от Л.Н.И.- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, в частта му, потвърдена с Решение №1177 от 02.12.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с която на “Марица гардънс” ЕАД, със седалище и адрес на управление: *****, не е признато право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в размер на 107 570,65 лв. и са начислени лихви върху тази сума в размер на 6 277,75 лв.
ОСЪЖДА Националната агенция за приходите, Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на “Марица гардънс” ЕАД, със седалище и адрес на управление: *****, сумата от 250,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
101 Административно дело No 3440/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.Р. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 03.04.2012г.
Отхвърля жалбата на С.К.Р.,*** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-605/07.11.2011г. на Началникът на РДНСК ЮЦР, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ „Жилищна сграда № 3 с пристройка” в УПИ V – 113, кв.19 по плана на с.Катуница, община Садово.
Осъжда С.К.Р.,*** да заплати на РДНСК, ЮЦР сумата от 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
102 Административно дело No 3444/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Г.Р. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 20.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.Р., с ЕГН **********, с посочен съдебен адрес:*** , депозирана чрез адвокат И.Г., против Заповед № ДК-02-ЮЦР-608 от 07.11.2011г. на Началника на РДНСК ЮЦР.

ОСЪЖДА К.Г.Р., с ЕГН ********** да заплати в полза на РДНСК ЮЦР сумата в размер от 150лв. /сто и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.


 
103 Административно дело No 3449/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Г.Р. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 03.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.Р. ***, чрез адв. Г., против заповед № ДК-02-ЮЦР-606 от 07.11.2011 г. на началника на РДНСК Южен централен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: “Ажурна ограда по уличната регулация”, находящ се в УПИ VІІI-108,107, кв.6 по плана на с.Катуница, община Садово, собственост на К.Г.Р., К.И.З., А.К.Р., С.К.Р., А.И.Р. и Г.А.Р..
ОСЪЖДА К.Г.Р., ЕГН **********,***, да заплати на РДНСК Южен централен район сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
104 Административно дело No 3452/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни ЕНФИЕТО ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 17.04.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 51179-S010497 от 11.07.2011 г., издадена от Директора на ТД на НАП - Пловдив.
ОСЪЖДА ТД на НАП – Пловдив да заплати на “Енфието” ООД – Пловдив разноски в размер на 50 лв.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
105 Административно наказателно дело (К) No 3487/2011, XXIII състав Наказателни касационни производства ЕДИ-75-ФАТМА КУРТЧУ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 06.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2360/22.11.2011 г., постановено по НАХД № 6314/2011 г. на ПРС, вместо което
ИЗМЕНЯ НП №16-1601271/13.07.2011 г. на Директора на Дирекция”Инспекция по труда” гр.Пловдив, с което на ЕТ”Еди-75-Фатма Куртчу” със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Весела”№ 33, ет.3, ап.13, за осъществено административно нарушение на чл.63, ал.2, вр.63, ал.1 от КТ е наложено на основание чл.416 ал.5 във връзка чл.416 ал.3 от КТ административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2500 лева КАТО НАМАЛЯ размера на същата на 1500 лева.
Решението е окончателно.

 
106 Административно наказателно дело (К) No 63/2012, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Р.А.Г. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 19.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение без номер от дата 22.11.2011г., постановено по НАХД № 4284/2011г., по описа на Районен съд Пловдив /ПРС/, ХІ н.с.
Решението е окончателно.

 
107 Административно дело No 87/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 03.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 1685 от 03.11. 2011г., на Началник на Митница Пловдив, потвърдено в хода на административното му обжалване с Решение №907 от 15.12.2011г. на Директора на Агенция Митници, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
108 Административно дело No 97/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни С.М.Д.,
Д.М.А.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 25.04.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “Дарси - Анастасия Делиева” против РА № РА № 161103464/16.09.2011 г., на ТД на НАП град Пловдив потвърден с Решение № 1209/12.12.2011 г. на Директор Дирекция „ОУИ” град Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 97/2012 г., по описа на Административен съд град Пловдив, Първо отде-ление, ХV състав.
ОСЪЖДА жалбоподателите С.М.Д., ЕГН ********** и Д.М.А., ЕГН ********** и двамата със съдебен адрес:*** Войвода, 4, ет.2, ап.5. да заплатят в полза на Дирекция „ОУИ” град Пловдив юрисконсултско възнаграж-дение в размер на 150 /сто и петдесет/лева.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 – дневен срок с ч.ж. пред ВАС считано от днес за присъствалите страни и от датата на полу-чаване на съобщението за неприсъствалите страни.
 
109 Административно наказателно дело (К) No 106/2012, XX състав Наказателни касационни производства Х.С.М. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 19.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2528/02.11.2011 г., постановено по НАХД № 6316/2011 г., по описа на Пловдивски районен съд/ПРС/, VІІ наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
110 Административно наказателно дело (К) No 112/2012, XIX състав Наказателни касационни производства П.Д.К. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 20.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1972 от 17.10.2011г. на Пловдивския районен съд Пловдив, ХVІІІ – ти н.с., постановено по НАХД № 5050 по описа на същия съд за 2011г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
111 Административно наказателно дело (К) No 116/2012, XIX състав Наказателни касационни производства Й.П.П. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 10.04.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2577 от 09.11.201 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 6766/2011 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 8135/04.07.2011 г., издадено от Директора на ОД на МВР-гр.Пловдив срещу Й.П.П. ***, ЕГН: **********.

Решението е окончателно.

 
112 Административно наказателно дело (К) No 124/2012, XX състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ МБАЛ ПЛОВДИВ АД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 19.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2371/23.11.2011 г., постановено по НАХД № 6470/2011 г., по описа на ПРС, ХІ н.с.
Решението е окончателно.

 
113 Административно наказателно дело (К) No 125/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 04.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2377 от 23.11.2011 година, постановено по НАХД № 5312/2011г. на Пловдивски районен съд, ХІ – ти наказателен състав, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 43676–0114101/27.01.2011г. на И.Д. Директор на Офис Хасково при ТД на НАП гр. Пловдив, с което НА “МАРИЯ ВИКТОРИЯ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от П.А.Т., на основание на чл. 355, ал. 1 от КСО е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 лв. за извършено административно нарушение на чл.158, вр. чл. 7, ал. 3 от КСО.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.


 
114 Административно дело No 137/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.Й.В. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 26.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Й.В. *** против мълчалив отказ на кмета на Община Асеновград за издаване на заповед за допускане за изработване на проект за изменение на ПУП за имот пл.№265а, кв. 11 по ПУП на с.Боянци, Община Асеновград.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.

 
115 Административно дело No 144/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 25.04.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя С.К. против решение за определяне на митническа стойност №1914 от 27.12.2011 г. на началника на Митница Пловдив, с което е на по ЕАД № 10BG003000Н0029329 за стока № 1 е определена нова митническа стойност в размер на 32652,44лв., определено за доплащане на ДДС в размер на 2479,97лв., ведно със законната лихва, изчислена от датата на поставяне на стоките под режим – 04.03.2010 г. до окончателното погасяване на задължението по ЕАД № 10BG003000Н0029329 от 04.03.2010 г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД-то в съответните кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валутна и обща фактурна стойност”, кл. 23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката”, кл.45 “Уточняване”, кв.46 “Статистическа стойност” и кл.47”Изчисляване на вземанията.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***,представлявано от управителя С.К. сумата от 50 /петдесет/ лева, представляващи сторените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.
 
116 Административно дело No 151/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 02.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Садат” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.“Васил Левски” № 168, представлявано от управителя С.К., против решение за промяна на митническа стойност № 1925 от 27.12.2011 г. на началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000H0044058/20100330 са определени митническа стойност по фактура серия С № 331483 от 24.03.2010 г. за стока № 1 в размер на 17 120,29 лева = 12 015,20 щатски долара и ДДС за доплащане в размер на 2 299,59 лева ведно със законната лихва от датата на поставяне на стоките под режим – 30.03.2010 г., до датата на погасяване на задължението.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
117 Административно дело No 156/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 12.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 1915 от 27.12.2011г., на Началник на Митница Пловдив, с което на основание чл.201 пар.1 буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл.201 пар. 3 и чл.214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС за стока за стока № 1 по ЕАД № 10BG003000Н0045119 от 31.03.2010г. е определена нова митническа стойност в размер на 13 727,77 лева, и на “Садат”ООД, ЕИК 825355508, гр.Пловдив, бул.”Васил Левски”№168, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 1 630,73 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от поставянето на стоките под режим – 31.03. 2010г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД-то в съответните кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валутна и обща фактурна стойност”, кл. 23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката”, кл.45 “Уточняване”, кв.46 “Статистическа стойност” и кл.47”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “Садат”ООД, ЕИК 825355508, гр. Пловдив, бул.”Васил Левски”№168, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, сумата от 50 /петдесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
118 Административно дело No 161/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 17.04.2012г.
Отменя Решение № 1893/22.12.2011г. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0027362 / 20100301 на основание чл. 29, параграф 1 от Регламент на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 е определена нова митническа стойност на стока № 1, поставена под режим “допускане за свободно обращение с крайно потребление” – перилен препарат, непригоден за продажба на дребно с нето тегло 22000 кг. и код по ТАРИК 3402909000, с декларирана обща фактурна стойност 5 060 евро, като е определено доплащане на ДДС в размер на 2 114.75 лв., ведно със законната лихва, изчислена от дата на поставяне на стоката под режим – 11.03.2010г. до окончателното погасяване на задължението, определено в т.1 от решението.
Осъжда Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. /двеста лева/ разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за постановяването му.

 
119 Административно дело No 163/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 25.04.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя С.К. против решение за определяне на митническа стойност №1895 от 22.12.2011 г. на началника на Митница Пловдив, с което е на по ЕАД № 10BG003000Н0042546 за стока № 1 е определена нова митническа стойност в размер на 28197,90лв., определено за доплащане на ДДС в размер на 4013,11лв., ведно със законната лихва, изчислена от датата на поставяне на стоките под режим – 29.03.2010 г. до окончателното погасяване на задължението по ЕАД № 10BG003000Н0042546 от 29.03.2010 г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД-то в съответните кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валутна и обща фактурна стойност”, кл. 23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката”, кл.45 “Уточняване”, кв.46 “Статистическа стойност” и кл.47”Изчисляване на вземанията.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***,представлявано от управителя С.К. сумата от 50 /петдесет/ лева, представляващи сторените по делото разноски.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.
 
120 Административно дело No 172/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.И.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 06.04.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-52 от 16.11.2011 г.на ИД на АГКК гр.София за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Карлово в частта й за имоти с ИД 36498.503.2006, 36498.503.2288 и 36498.503.9537.
ВРЪЩА административната преписка за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
121 Административно наказателно дело (К) No 177/2012, XX състав Наказателни касационни производства Н.С.Д. РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 18.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 190 от 07.12.2011 г., постановено по НАХД № 675 по описа на Районен съд - Карлово, ІV н.състав. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
122 Административно дело No 178/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.К.С. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 23.04.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-18-48 от 03.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно границата между поземлени имоти с идентификатори №56784.504.381 и №56784.504.382 и съдържанието на кадастралния регистър относно имот с идентификатор №56784.504.381
ИЗПРАЩА преписката на АГКК за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно границата между поземлени имоти с идентификатори №56784.504.381 и №56784.504.382, и съдържанието на кадастралния регистър за имот с идентификатор №56784.504.381, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение, които са задължителни.
ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на Р.К.С.,***, сумата от 160,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
123 Административно дело No 179/2012, XVII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 03.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на област Пловдив, по чл. 45 ал. 4 от ЗМСМА, на Решение № 24, взето с протокол № 4 от 22.12.2011 г. на Общински съвет Първомай, обективирано в Заповед № ЗД-06-1 от 16.01.2012 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 179/2012 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от днес.
 
124 Административно дело No 210/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕВА-66 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 03.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Дева - 66”ЕООД, ЕИК по Булстат 200526019, с.Крън, ул.”Коликовска”№6, със съд.адрес гр.Габрово, ул.”Кирил и Методий”№27, ет.1, ап.6 против Ревизионен акт № 241103769 от 07.10.2011г., издаден от Н.Т.С. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, поправен с Ревизионен акт за поправка на РА № 1134221 от 04.11.2011г. издаден от Н.Т.С. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърдени с Решение № 1264/27.12.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя за данъчни периоди м.11 и м.12 на 2010г. и м.01 и м.02 на 2011г. са определени задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 33634,86 лева, по фактури издадени от “Бомар”ЕООД и “Касида”ЕООД, ведно с лихви за забава в размер общо на 2 579,16 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Дева - 66”ЕООД, ЕИК по Булстат 200526019, с.Крън, ул.”Коликовска”№6, със съд.адрес гр.Габрово, ул.”Кирил и Методий”№27, ет.1, ап.6, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр. София, сумата от 1 174,28 /хиляда сто седемдесет и четири лева и двадесет и осем стотинки/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
125 Административно наказателно дело (К) No 212/2012, XXI състав Наказателни касационни производства СЛАДЪК ПЪТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 19.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 65/ 16.12.2011 г. на Районен съд- Първомай, по нахд № 94/ 2011 г., с което е потвърдено наказателно постановление № 16-1601134 от 10.06.2011 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пловдив, с което на „Сладък път“ ООД – гр. Първомай, с адрес гр. Първомай, Стопански двор, с управител Ваня Ангелова Илиева, на основание чл. 416, ал. 5 вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1500 лв. за нарушение по чл. 62, ал. 1 във вр. с чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
126 Административно наказателно дело (К) No 215/2012, XIX състав Наказателни касационни производства СЛАДЪК ПЪТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 20.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63/08.12.2011 г. на Районен съд гр. Първомай, постановено по НАХД № 96/2011 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
127 Административно наказателно дело (К) No 216/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ,
Д.М.Т.
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ,
Д.М.Т.
Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 18.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 196 от 16.12.2011 г., постановено по НАХД № 574 по описа на Районен съд - Карлово за 2011 г., ІІІ наказателен състав. Решението е окончателно.
 
128 Административно наказателно дело (К) No 218/2012, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ АРБОР ЕООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 20.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №369 от 19.12.2011г., постановеното по НАХД №878/2011г. по описа на Районен Съд – Асеновград ІV н. състав, с което е отменено издаденото от Директор на Регионална Дирекция наказателно постановление/НП/ №К-21943/25.07.2011г., с което е наложена на основание чл.212 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/ на “Арбор”ЕООД с адрес на управление гр.Асеновград, бул.“България”№98в имуществена санкция в размер на 5 000 лева за нарушение на чл.72 във вр. с чл.71 ЗЗП

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
129 Административно наказателно дело (К) No 219/2012, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 21.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 317 от 23.11.2011 година, постановено по НАХД № 790 от 2011 година по описа на Районен съд – Асеновград, ІІІ наказателен състав, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 0186/30.08.2011 година, издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията – София, с което на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД, представлявано само заедно от Андреас Майерхофер и от П.В.П. на осн. чл. 325, ал. 1 вр. чл. 336 от ЗЕС вр. т. 2.7.1 от Разрешението, във вр. с чл. 31, ал. 1 от ФС е наложена имуществена санкция в размер на 60 000 лв. като на осн. чл. 326а от ЗЕС (в сила от 29.12.2011 г.) във вр. чл. 3, ал. 2 от ЗАНН НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 60 000 лв. на 5000 лв./пет хиляди лева/.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
130 Административно дело (К) No 220/2012, XXIV състав Касационни производства Е.Д.Ж.,
М.Д.Г.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ЛЪКИ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 18.04.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 421 от 11.11.2011 г., постановено по АХД № 826/2011 г. на Асеновградския районен съд, с което е отхвърлена жалбата на Е.Д. Жекина с ЕГН ********** и М.Д.Г. с ЕГН ********** ***, против протоколно решение № 116/20.04.2011г. на ОС “Земеделие” гр. Лъки в частта, с която се отказва признаване правото на собственост за имот с площ 19,2 дка в местността “Равно бърце” по т.9 от решението.
ОТМЕНЯ т.9 от протоколно решение № 116/20.04.2011г. на ОС “Земеделие” гр. Лъки, с която се отказва признаване правото на собственост за имот с площ 19,2 дка в местността “Равно бърце”.
ВРЪЩА преписката на ОС “Земеделие” гр. Лъки за произнасяне по заявление с вх. № 116 от 23.10.1998г. от Е.Д. Жекина относно признаване правото на собственост за имот с площ 19,2 дка в местността “Равно бърце” при спазване указанията на Съда.
Решението е окончателно.

 
131 Административно наказателно дело (К) No 234/2012, XX състав Наказателни касационни производства ВИПЕР ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 19.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2490 от 08.12.2011г., постановено по НАХД № 6012 по описа за 2011г. на Районен съд – гр.Пловдив., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 52072-S006082/28.07.2011г. на директора на Д “Контрол” в ТД на НАП гр. Пловдив, с което на касатора на осн. чл. 180, ал. 1 от ЗДДС вр. чл. 86, ал.1, т. 2 и 3 и ал. 2 във вр. с чл. 82, ал. 1 от ЗДДС във вр. с чл. 25, ал. 2, във вр. с ал. 1 и чл. 26, ал. 3, т. 1 вр. с ал. 2 от ЗДДС е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 215,65 лева.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
132 Административно наказателно дело (К) No 235/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕЛИТ 95 ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 21.04.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2525 от 12.12.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 2961 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
ВРЪЩА делото на друг състав на Районен съд – Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия, съобразно указанията в мотивите на решението.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
133 Административно наказателно дело (К) No 238/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИКОНИКО ХОЛД ЕООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 19.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2458/05.12.2011 г., постановено по НАХД № 4199/2011 г., по описа на Пловдивски районен съд /ПРС/, ХХ наказателен състав.
Решението е окончателно.


 
134 Административно наказателно дело (К) No 240/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 17.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2412 от 28.11.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 6644/2011 г.
Решението е окончателно.

 
135 Административно наказателно дело (К) No 241/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства КОНИЕЛ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 18.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2308/ 18.11.2011 г. по НАХД № 4856 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
136 Административно наказателно дело (К) No 242/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАМИК ЕООД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 06.04.2012г.
Оставя в сила Решение № 2312 от 18.11.2011 г. по НАХД № 2615 по описа за 2011 г. на ПРС, с което е отменено НП № 40095-S002034 от 29.10.2010 г. на Стела Ангелова Петкова – Заместник Териториален Директор на ТД на НАП гр.Пловдив, с което на „Камик“ЕООД гр.Пловдив, представлявано от Калин Батаклиев, на основание чл.355, ал.4 от КСО е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1 000 лева за извършено администартивон нарушене по чл.5, ал.4, т.2 от КСО и чл.3, ал.3, т.1 вр. с чл.2, ал.2 от Наредба №Н-8/29.12.2005 г. на МФ за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите да осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица, вр.с чл.5, ал.6 от КСО.
Решението е окончателно.

 
137 Административно наказателно дело (К) No 249/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Т.Г. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 21.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2428 от 30.11.2011г. по НАХД № 7028/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХ н.състав,с което е отменено наказателно постановление /НП/ №36 – 0000994/ 07.10.2011г. на и.д. Началник ОО“КД – ДАИ” гр.Пловдив, с което на Т.Г. – гражданин на Република Турция е наложена на основание чл.93в ал.17, т.1 от ЗАвПр. глоба в размер на 1 500 лева за нарушение.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
138 Административно наказателно дело (К) No 251/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ АЛБРОН ООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 18.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2381 от 24.11.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по НАХД № 5205 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест

 
139 Административно наказателно дело (К) No 252/2012, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ КАТЕРИНА КАТЯ ИЛИЕВА ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 20.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2569 от 16.12.2011 г., постановено по НАХД № 5599 по описа за 2011 г. на Пловдивския районен съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
140 Административно наказателно дело (К) No 253/2012, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ АГРИ М ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 21.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2396 от 25.11.2011 година, постановено по НАХД № 5299 от 2011 година по описа на Районен съд Пловдив – Х наказателен състав, с което решение е отменено НП № 41/13.07.2011г. на Директора на РИОСВ Пловдив, с което на основание чл.200, ал. 1, т. 2 от Закона за водите /ЗВ/ на “АГРИ-М” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. за нарушение по чл. 486, ал.1, т.11 от ЗВ.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалванe.

 
141 Административно наказателно дело (К) No 255/2012, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ ЕАД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 19.04.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2575 от 16.12.2011г. на Пловдивски районен съд, ХV наказателен състав, постановено по НАХД № 4644 по описа на същия съд за 2011 г. КАТО ВМЕСТО НЕГО
ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 230/16.06.2011г. на Началник Митница Пловдив, с което е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 1000 лева на Летище-Пловдив ЕАД, ЕИК 115007069, със седалище и адрес на управление- с.Крумово, общ.Родопи, област Пловдив за нарушение на чл.529, т.1 от Регламент /ЕИО/ № 2454/93 на Комисията и съответно чл. 345, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за митниците на основание чл. 227, чл. 229, ал. 1, чл. 230, чл. 231, чл. 238, ал. 1 от ЗМ вр. с чл. 53, ал. 2 и чл. 83, ал. 1 ЗАНН.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
142 Административно наказателно дело (К) No 256/2012, XX състав Наказателни касационни производства ПАРАЛЕЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 18.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2317 от 18.11.2011г. на Районен съд – Пловдив ХVІ н. състав, постановено по НАХД № 5015/2011 г. по описа на същия съд, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 48343 – S006757 от 27.05.2011г. на директор на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на “Паралел” ЕООД на основание чл. 185, ал. 2 вр. ал. 1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 41, ал. 2 от Наредба Н-18/13.12.2006 г. на МФ.
Решението не подлежи на обжалване.

 
143 Административно дело (К) No 257/2012, XXI състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ М.А.К. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 21.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 4113 от 18.11.2011г. на Пловдивския районен съд, XVI гр.състав, по административно дело № 5220 по описа за 2009 г. на същия съд.
ОСЪЖДА Общинска служба по земеделие – Пловдив да заплати на М.А.К., ЕГН ********** ***, сумата от 300 /триста/ лева разноски по делото за настоящата инстанция.
Връща делото на Районен съд – Пловдив за произнасяне по искането за изменение на решение № 4113 от 18.11.2011 г. по адм.д.№ 5220/ 2009 г. по описа на Районен съд – Пловдив в частта за разноските.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
144 Административно дело No 266/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТОМИБИЛДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 19.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Томибилдинг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ЖК”Възрожденци”, бл.60, вх.”Е”, ет.8, ап.123, против Ревизионен акт с №091100559 от 09.11.2011г., издаден от Нина Тихоновна Сендрева- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ Пазарджик, на НАП, в частта му, потвърдена с Решение №1273 от 29.12.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив при ЦУ на НАП, с която на дружеството жалбоподател не е признато право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в размер на 17 240,46 лв. и съответните лихви върху тази сума по 20 броя данъчни фактури, издадени от “Строй-груп 2009” ЕООД.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
145 Административно наказателно дело (К) No 285/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства БОТЬО КИРОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 18.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 200/ 21.12.2011 г. по НАХД № 4 по описа за 2011 г. на РС - Карлово.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
146 Административно наказателно дело (К) No 286/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ А.Г.Х. Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 06.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 195/ 16.12.2011 г. по НАХД № 536/ 2011 г. по описа на РС – Карлово.
Решението е окончателно.

 
147 Административно дело No 289/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ДЗЗД ДИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 09.04.2012г.
Отхвърля жалбата на “ДИК” ДЗЗД, седалище/адрес на управление, с.Царацово, ул.”Христо Ботев” № 11 против Решение № 287 от 27.12.2011г. на Директора на ТД на НАП, гр.Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ РД-11-1622/05.12.2011г. на публичен изпълнител при ТД на НАП, гр.Пловдив.
Осъжда “ДИК” ДЗЗД, седалище/адрес на управление, с.Царацово, ул.”Христо Ботев” № 11, представлявано от Иван Кръстев да заплати на Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив сумата от 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно.

 
148 Административно наказателно дело (К) No 318/2012, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЕАД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 17.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 99 от 11.01.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 4773/2011 г.
Решението е окончателно.

 
149 Административно наказателно дело (К) No 319/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ПАРАЛЕЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 19.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2139 от 03.11.2011 г. на Пловдивски районен съд Пловдив, ХІІ н.с., постановено по НАХД № 5049 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
150 Административно наказателно дело (К) No 323/2012, XX състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 19.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2666 от 22.12.2011г., постановено по НАХД № 6649 от 2011 г., по описа на Районен съд – гр.П., VІІІ нак.състав, с което е отменено Наказателно постановление № 161331-740/07.09.2011г. на Директора на РЗОК П..
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
151 Административно наказателно дело (К) No 324/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я РОЯЛ - РТР ООД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 06.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2573/15.12.2011г., постановено по НАХД №7225/2011 г. на ПРС, вместо което
ПОТВЪРЖДАВА НП № 02767 от 04.10.2011 г. на Председателя на държавната комисия по стоковите борси и тържищата – гр.София, с което на „Роял-РТР”ООД, представлявано от Румен Димитров Даскалов, е наложено имуществена санкция в размер на 3 500 лева за нарушение на чл.57, ал.2 във връзка с ал.1 т.1 и т.2 от ЗСБТ.
Решението е окончателно.

 
152 Административно наказателно дело (К) No 327/2012, XIX състав Наказателни касационни производства Г.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 20.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2568/09.11.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по НАХД № 4577/2011 г. по описа на същия съд.


Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
153 Административно наказателно дело (К) No 329/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АВТОТРАНС 2000 ООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 18.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2599/19.12.2011 г. по НАХД № 7393 по описа за 2012 г. на РС – Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА НП № 44692-S003337/ 16.02.2011 г. на Заместник - териториалния директор на ТД на НАП - Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
154 Административно наказателно дело (К) No 331/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ И.Г.М. Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 26.04.2012г.
Оставя в сила Решение № 2627/21.12.2011г., постановено по н.ах.д.№ 4963 по описа за 2011г. на Районен съд-Пловдив.
Решението е окончателно.

 
155 Административно наказателно дело (К) No 332/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ ХЕБРОС БУС ООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 18.04.2012г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 2578 от 09.11.2011 година на Районен съд - Пловдив, постановено по НАХД № 4964/2011 година по описа на същия. ВРЪЩА делото на Районен съд - Пловдив за ново разглеждане от друг състав. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
 
156 Административно наказателно дело (К) No 333/2012, XXI състав Наказателни касационни производства С.С.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 21.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2540 от 13.12.2011г., постановено по н.а.х.д. № 5534/ 2011г. по описа на Пловдивски районен съд, VIII н. с.,
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
157 Административно наказателно дело (К) No 335/2012, XXI състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ СОРТЕКС ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 21.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2339 от 21.11.2011 година, постановено по НАХД № 6312/2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 68/29.08.2011година на Началник отдел “КПК” в РУ “СО” – Пловдив.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
158 Административно наказателно дело (К) No 336/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МИЛА 06 ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 19.04.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2601 от 19.12.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 7195/2011 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 45616-S005477/14.03.2011 г. на Директора на ТД на НАП-***, с което на "Мила-06" ЕООД със седалище в *** и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от Л.С.П., като
НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на "Мила-06" ЕООД, Булстат: ***, от 1000 лв. на 500 лв.
Решението е окончателно.


 
159 Административно наказателно дело (К) No 337/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.И.Б. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 20.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2610 от 20.12.2011г. на Пловдивския районен съд Пловдив, ХХVІ – ти н.с., постановено по НАХД № 7495 по описа на същия съд за 2011г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
160 Административно наказателно дело (К) No 338/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ ТАКСИ 1 ООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 21.04.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2549 от 14.12.2011г. по НАХД № 6183/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХІ н.състав, с което е отменено наказателно постановление /НП/ №36 – 0000818/12.08.2011г. на и.д. Началник ОО“КД – ДАИ” гр.Пловдив, с което на “Такси 1”ООД с адрес на управление гр.Бургас, ул.“Ген. Гурко”№7 е наложена на основание чл.178а ал.4, т.1,пр. първо от ЗАвПр. имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.20 от Наредба №32 от 05.08.1999г. на МТ/отм./.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
161 Административно наказателно дело (К) No 339/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Е.М.К. ВТОРО РПУ ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 05.04.2012г.
ОТМЕНЯ решение от 05.12.2011 г. на Районен съд Пловдив, VІІ н.с., постановено по НАХД № 7256 по описа на същия съд за 2011 г. като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3-50 от 29.09.2011 г. на Началника на ІІ РУП – Пловдив, с което на Е.М.К. *** е наложена глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 55, ал. 4 от ЗМВР.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
162 Административно наказателно дело (К) No 341/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТУДЖИ ГРУП ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 19.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2637 от 21.12.2011г., постановено по НАХ дело № 5718 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., VIІІ наказателен състав, КАТО ВМЕСТО НЕГО
ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ наказателно постановление (НП) № 16-1601279 от 09.08.2011г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив (Д”ИТ”-Пловдив), с което на “Туджи груп” ООД на основание 416, ал.5 от КТ, във връзка с чл. 414, ал.3 КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева за нарушение на чл. 63, ал.2, вр. ал.1 КТ като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 1500 лв. на 100 лева.
Решението е окончателно.

 
163 Административно наказателно дело (К) No 342/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ВАЛЕНТО-НЕВЕНА КАРАИЛАНСКА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 20.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2448 от 01.12.2011 г. постановено по НАХД № 3213 по описа на Районен съд – Пловдив, VIIІ н.с. за 2011 г., с което е потвърдено наказателно постановление № К 21675/15.03.2011 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, при Комисия за защита на потребителите.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
164 Административно наказателно дело (К) No 343/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИРА ДИ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 17.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2616/ 20.12.2011 г. по НАХД № 7232 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ НП № 41507-0082725/ 01.12.2010 г. на Териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив, като намалява размера на наложената “имуществена санкция” от 2 000 лв. на 500 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
165 Административно наказателно дело (К) No 344/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА АТИ-ЗАКАР ДОЛМАДЖИЯН ЕТ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 18.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2631 от 16.12.2011г., постановено по НАХД № 5948/2011г. на Пловдивския районен съд.

Решението е окончателно.


 
166 Административно наказателно дело (К) No 345/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГЕОМА ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 21.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2633 от 22.12.2012 година, постановено по НАХД № 6294 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 52261-S008211/ 01.08.2011 г. на Заместник Териториален Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Геома” ООД - Пловдив, на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЗО е наложена имуществена санкция в размер на 4000 лева, за извършено административно нарушение по чл. 40, ал. 1 т. 1 б. “В” от ЗЗО вр. с чл. 104, ал. 1 от ЗЗО.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
167 Частно админист. наказателно дело (К) No 346/2012, XXIV състав Наказателни частни касационни производства М.М.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Определение от 05.04.2012г.
ОТМЕНЯ Определение № 59/16.01.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХІ състав, постановено по НАХД № 185 по описа на същия съд за 2012 г.
ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението не подлежи на обжалване и/или протест.


 
168 Административно наказателно дело (К) No 348/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Й.Р.Д. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 11.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № № 2579 от 02.11.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 5815/2011 г.
Решението е окончателно.

 
169 Административно дело No 356/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни Д.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 27.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.А. ***, срещу Заповед № 1128/28.12.2011 г. на Кмета на Община Съединение.
Решениетоподлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
170 Административно дело No 360/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни АС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 25.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АС” ЕООД – Стара Загора против Решение № 14/ 18.01.2012 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е потвърдено ПНПОМ изх. № 24/РД-10-136/ 27.12.2011 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив.
ОСЪЖДА “АС” ЕООД – Стара Загора, ЕИК 123523570, да заплати на ТД на НАП – Пловдив разноски в размер на 150 лв.
Решението е окончателно. 
171 Административно дело No 365/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни БОЙЧЕВ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 25.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Бойчев комерс” ЕООД, със седалище и адрес на управление–град Благоевград, бул. ”Св.св.Кирил и Методий” №1, представлявано от управител – Иван Христев Бойчев, срещу Решение №30 от 11.01.2012 година на Директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 365 от 2012 година по описа на Административен съд- Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
172 Административно дело No 370/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни КАРАТУР ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 17.04.2012г.
Прекратява делотоОТМЕНЯ определение от 13.03.2012 г., с което е даден ход на делото по същество, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Каратур" ООД със седалище в гр.Свиленград и адрес на управление ул."Асен Илиев" №1, срещу Решение № 10/ 13.01.2012 г., на Директора на ТД на НАП – Пловдив, и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.д. № 370/ 2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
ОСЪЖДА "Каратур" ООД със седалище в гр.Свиленград и адрес на управление ул."Асен Илиев" №1, ЕИК 102853165, да заплати на на ТД на НАП – Пловдив 150 лв., представляващи възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
 
173 Административно дело No 373/2012, III състав Дела по ЗМВР К.Н.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 19.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.П. ЕГН **********,***, Дом Левски, кантора 11, адв.Т.Ц., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 15932/2011 от 03.12.2011г. на Вр.и.д. Началника на Сектор “ПП” към ОД на МВР - Пловдив, с която на основание чл.22 от ЗАНН във вр. с чл.171 ал.1 б.”б” от ЗДвП на К.Н.П. ЕГН ********** е наложена принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление до разрешаване на въпроса за отговорността.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение от страните.

 
174 Административно дело (К) No 387/2012, XIX състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ Л.С.О. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 20.04.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 482 от 13.12.2011 год. на Асеновградския районен съд, ІІ граждански състав, постановено по гр. дело № 815 по описа на същия съд за 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
175 Административно дело No 391/2012, X състав Дела по ЗОС НАСКО АСЕНОВ-ЯРОСТ ЕТ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 23.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Едноличен търговец ”Наско Асенов – Ярост” против Заповед №РД-12-02 от 05.01.2012 година на Кмета на Район ”Централен”-Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело№ 391 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 година.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне

 
176 Административно наказателно дело (К) No 398/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства СЛАДЪК ПЪТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 06.04.2012г.
Оставя в сила Решение № 67 от 23.12.2011 г. по НАХД № 97 по описа на РС Първомай за 2011 г., с което е потвърдено НП 16-1601140/10.06.2011 г. на Директора на дирекция „Инспекция по труда” – Пловдив, с което на „Сладък път”ООД със седалище и адрес на управление гр.Първомай, обл.Пловдив, квартал”Стопански двор”, представлявано от Ваня Ангелова Илиева, на основание чл.414, ал.3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лева за нарушение на чл.62, ал.1 във връзка с чл.1, ал.2 от същия кодекс.
Решението е окончателно.

 
177 Административно наказателно дело (К) No 400/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я ЗАВАЛИНА ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 19.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2630/22.12.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по НАХД № 7227/2011 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
178 Административно наказателно дело (К) No 402/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ЛИЛЯНА ЧЕРВЕНКОВА 2005 ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 20.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА постановеното по НАХД №2360/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІV н. състав съдебно решение №2629 от 21.12.2011г. само в ЧАСТТА му, с която е потвърдено издаденото от Директор за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисия за защита на потребителите с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Велико Търново”№25 наказателно постановление /НП/№К-21504/15.03.2011г., с което са наложени на Лиляна Томова Червенкова като ЕТ“Лиляна Червенкова – 2005” с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Славееви гори”№37, вх.”Г”, ет.7 ,ап.21 на основание: чл.86 от Закона за туризма/ЗТ/ имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.47 ал.1, т.1 ЗТ и на основание чл.78 ЗТ за нарушение на чл.55 ал.2 ЗТ имуществена санкция в размер на 500 лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
179 Административно наказателно дело (К) No 404/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ ХЕБРОС БУС ООД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 18.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2487 от 08.12.2011 г., постановено по НАХД № 4966 по описа на Районен съд Пловдив, Х н.с. за 2011 г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
180 Административно наказателно дело (К) No 405/2012, XIX състав Наказателни касационни производства БУЛХИМ-ПЛАСТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 10.04.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 27 от 05.01.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 7054/2011 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1601422 от 29.09.2011 г., издадено от Директора на дирекция "Инспекция по труда"гр.Пловдив срещу "Булхим пласт" ООД със седалище в ***-**, представлявано от М.П., като
НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1500 лв. на 300 лв.
Решението е окончателно.

 
181 Частно админист. наказателно дело (К) No 406/2012, XIX състав Наказателни частни касационни производства Г.В.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Определение от 20.04.2012г.
ОТМЕНЯ Определение № 1823/30.12.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по НАХД № 8774/2011 г. по описа на същия съд.
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
182 Административно наказателно дело (К) No 407/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СИМЕОНОВА - СТИЛ ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 21.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2656/23.12.2011 година, постановено по НАХД № 7363 от 2011 год. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІV наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
183 Административно наказателно дело (К) No 408/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 03.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2460 от 18.11.2011 г. на Районен съд Пловдив, І н.с., постановеното по НАХД № 5329 по описа на същия съд за 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
184 Административно наказателно дело (К) No 409/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТОШО ФИЧЕТО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 19.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 35/05.01.2012 г., постановено по НАХД № 7533/2011 г., по описа на ПРС, ХVІІ н.с.
Решението е окончателно.

 
185 Административно наказателно дело (К) No 412/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 21.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2216 от 08.11.2011г. на Районен съд – Пловдив, VІІІ н. състав, постановено по н.а.х. дело №5318/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив ХV н. състав, с което е отменено издаденото от и.д. Директор на Офис – Хасково при ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №436830114105 от 02.02.2011г., с което на “Мария Виктория”ООД с адрес на управление гр. Пловдив, бул.“Княгиня Мария Луиза”№16 е наложена “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.355 ал.1 КСО за нарушение на чл.158 във вр. с чл.7 ал.3 КСО.
 
186 Административно наказателно дело (К) No 413/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 18.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2217 от 08.11.2011 година, постановено по НАХД № 5334 от 2011 година по описа на Районен съд Пловдив, ХХІV наказателен състав, като вместо това постановява:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 43850-0114097 от 02.02.2011г. на и.д. Директор офис Хасково при ТД на НАП – Пловдив, с което на “М.В.” ООД на осн. чл.104 ал.1 вр. чл.40 ал.1 т.1 б.“в” от Закона за здравното осигуряване, вр. чл. 7, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, е наложено административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 4 000 лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
187 Административно наказателно дело (К) No 417/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ЛИАННА-20 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 18.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 36/ 05.01.2012 г. по НАХД № 7615 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
188 Административно наказателно дело (К) No 419/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 21.04.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2218 от 09.11.2011 година, постановено по НАХД № 5336 от 2011 година по описа на Районен съд Пловдив, като вместо него ПОСТАНОВИ:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 43858-0114092/ 02.02.2011г. на и.д. Директор офис Хасково при ТД на НАП – Пловдив, с което на на основание чл. 104, ал.1 Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ на “Мария Виктория” ООД – гр. Хасково е наложена имуществена санкция в размер на 4000 /четири хиляди/ лева за извършено административно нарушение по чл.40, ал.1, т.1, буква „в“ ЗЗО.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
189 Административно наказателно дело (К) No 421/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Р.В.М. Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 20.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2587 от 19.12.2011 год. на Пловдивски районен съд, ХVІІІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 6186 по описа на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
190 Административно наказателно дело (К) No 422/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ П.И.М. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 19.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2588 от 19.12.2011 г. на Пловдивския районен съд Пловдив, ХVІІІ – ти н.с., постановено по НАХД № 7029 по описа на същия съд за 2011г., В ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ, с която е отменено Наказателно постановление /НП/ № 36-0000855/23.08.2011г. на Началник сектор “Контрол и АНД” към Областен отдел “Контролна дейност – ДАИ”- гр.Пловдив по отношение на следните, наложени на П.И.М. административни наказания: за нарушение на чл.89, т.7 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закон за автомобилните превози /ЗАвПр/ ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева; за нарушение на чл.89, т.8 от Наредба №33 от 03.11.1999г. на МТ на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвПр ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева; за нарушение на чл.15, §7, б.”А”, т.i) от Регламент 3821/85 във вр. с изр. последно от същата буква и във вр. чл.78, ал.1, т.2 от ЗАвПр на основание чл.93в, ал.17, т.1 от ЗАвПр ГЛОБА в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
191 Административно наказателно дело (К) No 423/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ПИПИНИЕР КОНСУЛТ-АГРОБИОТЕХ ЕООД ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 06.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2498 от 09.12.2011 г. по НАХД № 6731 по описа за 2011 г. на ПРС, с което е потвърдено НП № 55 от 23.08.2011 г. на Кмета на Община Съединение, с което на „Пипиниер консулт агробиотех“ООД със седалище и адрес на управление гр.София на основание чл.123 ал.1 от ЗМДТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.14, ал.1 от ЗМДТ във връзка с пар.21 от ПЗР на ЗИД от ЗМДТ.
ОТМЕНЯ НП № 55 от 23.08.2011 г. на Кмета на Община Съединение, с което на „Пипиниер консулт агробиотех“ООД със седалище и адрес на управление гр.София на основание чл.123 ал.1 от ЗМДТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.14, ал.1 от ЗМДТ във връзка с пар.21 от ПЗР на ЗИД от ЗМДТ.
Решението е окончателно.

 
192 Административно дело No 440/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни КАРАТУР ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 12.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Каратур”ООД, гр.Свиленград, ул.”Асен Илиев”№1, представлявано от управителя Н.С.С. ЕГН **********, против волеизявлението за издаване на Удостоверение за регистрация по ЗДДС на “Каратур”ООД от 06.01.2012г., с дата на регистрацията по ЗДДС 03.11.2011г., на орган по приходите, при ТД на НАП – Пловдив, Офис Хасково, с искане за прогласяване нищожността на същото, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “Каратур”ООД, гр.Свиленград, ул.”Асен Илиев”№1, представлявано от управителя Н.С.С. ЕГН **********, да заплати на ТД на НАП – Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
193 Административно дело (К) No 441/2012, XIX състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЪРВОМАЙ Д.К.Т. Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 19.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 127 от 22.12.2011 г. постановено по гр. д. 202/2010г., по описа на Районен съд – Първомай, ІІ състав.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
194 Административно дело No 447/2012, VIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Н.П.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 17.04.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед с №12191/2011 от 18.09.2011г. на началника на сектор “ПП” при Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с която, на основание чл.171, т.1, б.”д” от ЗДвП, на Н.П.К., е наложена ПАМ- временно отнемане на свидетелството за управление на МПС, до отпадане на основанието за това
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
195 Частно административно дело No 449/2012, III състав Частни администр. дела ИВИ ТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 12.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ молбата “И. Транс”ЕООД, ЕИК 115774974, гр.Раковски, ул. ”Михаил Добромиров”№117, подаден чрез процесуалния представител адв.Т., с правно основание чл.161 от АПК във вр. с § 2 от ДР на ДОПК, за възстановяване на срока за обжалване по съдебен ред на Ревизионен акт № 241100146 от 26.05.2001г., издаден от Дешка Стефанова Станева, гл.инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 791 от 18.08.2011г. на Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив, при ЦУ на НАП.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.


 
196 Административно наказателно дело (К) No 468/2012, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 21.04.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2661 от 27.12.2011 г., постановено по НАХД 6007 по описа за 2011 г. на Районен съд – Пловдив, Х н.с., като и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № К 21840/30.06.2011 г., издадено от директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, при Комисия за защита на потребителите /КЗП – РД/, с което на „Космо България Мобайл” ЕАД – гр. София, с адрес на управление: ж.к. Младост, ”Бизнес парк София”, сграда 6, с представляващ Захариас Коцибос, на основание чл.233, ал.2 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/лв. за нарушение на чл.68в във връзка с чл.68г и във връзка с чл. 68е, ал.1 и ал.2 от Закона за защита на потребителите.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
197 Административно наказателно дело (К) No 469/2012, XIX състав Наказателни касационни производства АВТОТРАНС 2000 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 20.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 89/11.01.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по НАХД № 7401/2011 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 44690 – S003338/16.02.2011 г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “АВТОТРАНС ЧОЛАКОВ - 2000” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.А.Ч., на основание чл. 104, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер 4000 лева за нарушение по чл. 40, ал. 1, т. 1, б. “в”, във връзка с чл. 104, ал. 1 от същия закон.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
198 Административно наказателно дело (К) No 470/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Д.А.Ч. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 18.04.2012г.
ОТМЕНЯ против Решение № 65 от 09.01.2012 г. по НАХД № 7391 по описа на РС – Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 44700-S003329/16.02.2011 г. на 3аместник - териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив.
Решението е окончателно.


 
199 Административно наказателно дело (К) No 472/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ ГЕОРГИ СЕРКОВ ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 21.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2585 от 16.12.2011 година, постановено по НАХД № 6556 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХ наказателен състав.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Пловдивски районен съд.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
200 Административно наказателно дело (К) No 474/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ В И Г КОМЕРС 96 ООД Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 20.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2509/12.12.2011г., постановено по НАХД № 7233 по описа за 2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХVІІІ - ти н.с, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 42966 - 0082988/29.12.2010г., издадено от Териториалния директор на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на “В и Г Комерс” ООД с ЕИК 115081308 е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. за нарушение по чл. 40, ал. 1, т. 1 вр. чл. 47, ал. 3 от ЗСч., като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на 500 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
201 Административно наказателно дело (К) No 479/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АВТОТРАНС 2000 ООД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 06.04.2012г.
Оставя в сила Решение № 9 от 03.01.2012 г. по НАХД № 7400 по описа за 2011 г. на ПРС, с което е отменено НП № 44704-S003325 от 16.02.2010 г. на Стела Ангелова Петкова – Заместник Териториален Директор на ТД на НАП гр.Пловдив, с което на „Автотранс Чолаков 2000“ООД на основание чл.355, ал.1 от КСО е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 500 лева за извършено административно нарушение по чл.7, ал.1 и ал.2 от КСО.
Решението е окончателно.

 
202 Административно наказателно дело (К) No 480/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.И.Б. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 21.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №114 от 13.01.2012г., постановено по н.а.х. дело №7475/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив ХVІ н. състав, с което е отменено издаденото от Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №47663 – S006124 от 11.05.2011г., с което на А.И.Б. като управител на “Агро билд”ООД е наложена “глоба” в размер на 20 лева на основание чл.31 ЗГВРСНР за нарушение на чл.20 ал.4 от същия закон.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
203 Административно наказателно дело (К) No 483/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАМИК ЕООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 20.04.2012г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 2495/09.12.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХІV н.с., постановено по НАХД №2609 по описа на същия съд за 2011 г., с което е отменено Наказателно постановление № 39998-S002065/28.10.2011 г. издадено от Зам. Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на “КАМИК” ЕООД на осн. чл. 104, ал. 1 вр. чл. 40, ал. 1, т. 1, б. “в” от ЗЗО е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.
ВРЪЩА делото на Районен съд гр. Пловдив за произнасяне по предявената от К. Е. Б. жалба срещу НП № 39998-S002065/28.10.2011 г., с което на К.Б. е наложена на осн. чл. 104, ал. 1 вр. чл. 40, ал. 1, т. 1, б. “в” от ЗЗО глоба в размер на 1000 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
204 Административно наказателно дело (К) No 484/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства АЛЕКС-ГОЛД 8 ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 06.04.2012г.
Оставя в сила Решение № 2505 от12.12.2011 г.на ПРС по НАХД № 4083/2011 г. в обжалваната му частта, с която е потвърдено НП № 02527/09.05.2011 г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в частта, с която на „Алекс голд 8”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, ЖК”Дружба”бл.26, вх.8, ап.167, представлявано от Златинка Янчева Никодимова, е наложена имуществена санкция в размер на 3 500 лева за нарушение на чл.57 ал.2 вр. ал.1 т.1 т.2 и т.3 от ЗСБТ, на основание чл.65 ал.2 от ЗСБТ.
Решението е окончателно.

 
205 Административно наказателно дело (К) No 485/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТЕОСВЕТ - СВЕТОЗАР СТЕФАНОВ ЕТ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 18.04.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2567/15.12.2011г. на Районен съд гр.Пловдив, постановено по НАХД № 6353 по описа на същия съд за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 49897-S007166/22.06.2011г. издадено от Директор на ТД на НАП-Пловдив, с което на ЕТ “Т.-С.С.” с БУЛСТАТ 825097050 на осн. чл. 185, ал. 2 вр. ал. 1 от ЗДДС е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 700 лева, за нарушение на чл.33 ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ вр. чл. 118, ал. 4 от ЗДДС като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 700 лева на 500 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
206 Административно наказателно дело (К) No 486/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я ДИ СИ АЙ КЪМПАНИ ООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 21.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №146 от 13.01.2011г. на Районен съд – Пловдив, VІІІ н. състав, постановено по н.а.х. дело №5159/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив VІІІ н. състав, с което е отменено наказателно постановление/НП/ №02604/22.06.2011г. на Председателя на ДКСБТ – София, с което е наложено на “Ди си ай къмпани”ООД гр.София административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3 500 лева основание на чл.65 ал.2 ЗСБТ за нарушение на чл.57 ал.2 във вр. с ал.1,т.1, т.2 и т.3 от същия закон.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
207 Административно наказателно дело (К) No 487/2012, XIX състав Наказателни касационни производства БОСФОРС 2010 ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 04.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2636 от 21.12.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, VІІІ н.с., постановено по НАХД № 4488 по описа на съда за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02455/13.04.2011 г., издадено от Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, с което на “БОСФОРС 2010” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***одопи, представлявано от управителя А.К., на основание чл. 65, ал. 2 от Закона за стоковите борси и тържища е наложена имуществена санкция в размер 3500 лева за нарушение на чл. 57, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
208 Административно наказателно дело (К) No 488/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 21.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 29 от 05.01.2012 година, постановено по НАХД № 5344 от 2011 година по описа на Районен съд Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
209 Административно наказателно дело (К) No 489/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства АГРО БИЛД ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 18.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2609 от 20.12.2011 година, постановено по НАХД № 7483 от 2011 година по описа на Районен съд Пловдив.
Решението не подлежи на обжалване.

 
210 Административно наказателно дело (К) No 490/2012, XXI състав Наказателни касационни производства АГРО БИЛД ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 21.04.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2665 от 28.12.2011 година, постановено по НАХД № 7504 от 2011 година по описа на Районен съд – ***, V наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление №47640-S005888/ 11.05.2011г. на Заместник Директора при ТД на НАП – ***.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
211 Административно наказателно дело (К) No 496/2012, XIX състав Наказателни касационни производства Л.Х.М. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 11.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2635 от 16.12.2011 г., постановено от Пловдивския районен по НАХД № 6830/2011 г.
Решението е окончателно.

 
212 Административно наказателно дело (К) No 501/2012, XX състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ Д-Р ЗДРАВКА БОЖКОВА- АИПППДМ ЕТ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 18.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 68 от 09.01.2012г. на Районен съд Пловдив, ХХ н.с., постановено по НАХД № 5672/11 по описа на същия съд
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
213 Административно наказателно дело (К) No 503/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АВТОТРАНС ЧОЛАКОВ - 2000 ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 21.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 10 от 03.01.2012 година, постановено по НАХД № 7402 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІV наказателен състав, с което е отменено Наказателно постановление № 44 677-S0033541/ 16.02.2011 г. на Заместник Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Автотранс Ч. ***, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, за нарушение по чл. 158, вр. с чл. 7 ал. 3 от КСО.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
214 Административно наказателно дело (К) No 504/2012, XIX състав Наказателни касационни производства К.Г.Г. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 19.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2581 от 09.11.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, VІІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 4583 по описа на същия съд за 2011г.
ВРЪЩА делото на друг съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия, при съобразяване на указанията дадени в мотивната част на настоящото решение.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и /или протест.

 
215 Административно наказателно дело (К) No 515/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства И.А.А. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 06.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 3/ 05.01.2012 г. по НАХД № 256/ 2011 г. по описа на РС – Карлово, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № 16-1601087/ 28.03.2011 г. на Директора на Д”ИТ” – Пловдив.
Решението е окончателно.

 
216 Административно дело No 529/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни МИЦИКУЛЕВИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 26.04.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “М.”ООД, гр.Костандово, Стопански двор, ЕИК *********, представлявано от управителя И.В.М., против РА № 131103040/10.10.2011г., издаден от Н.Т.С., старши инспектор по приходите при ТД на НАП–Пловдив, ИРМ - Пазарджик, поправен с РА за поправка на РА № 1135331/15.11.2011г., издаден от Нина Стоянова – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Пазарджик, потвърдени с Решение № 55 от 19.01.12г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, като ПРОСРОЧЕНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 529/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните.
 
217 Административно наказателно дело (К) No 541/2012, XXI състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Х.Г.Г. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 21.04.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №11 от 20.01.2012г. по НАХД №975/2011г. по описа на Районен съд – Асеновград, ІV н. състав, с което е отменено наказателно постановление № 11010621 от 21.10.2011г., издадено от Директор на АДФИ – София, с което на Х.Г.Г. е наложена глоба в размер на 300 /триста/ лева за извършено нарушение по чл.28 ал.2 от Закона за обществените поръчки, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №11010621 от 21.10.2011г., издадено от Директор на АДФИ – София, с което на Х.Г.Г. е наложена глоба в размер на 300 /триста/ лева за извършено нарушение по чл.28 ал.2 от Закона за обществените поръчки.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване. 
218 Административно наказателно дело (К) No 548/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства М.Б.Ч. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 18.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 5/ 19.01.2012 г. по НАХД № 863 по описа за 2011 г. на РС - Асеновград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
219 Административно наказателно дело (К) No 551/2012, XIX състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Х.Г.Г. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 18.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 25/21.01.2012 г. на Районен съд гр. Асеновград, постановено по НАХД № 935/2011 г. по описа на същия съд, с което е отменено Наказателно постановление № 11010597/21.10.2011 г. на Директора на АДФИ.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
220 Административно наказателно дело (К) No 553/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Х.М.Х. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 05.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 377 от 29.12.2011 г. на Районен съд гр. Асеновград, ІІ н.с. постановено по НАХД № 793 по описа на същия съд за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36-0000722/15.07.2011 г. на Началник сектор “Контрол и АНД” в ОО “КД ДАИ” гр. Пловдив, с което на касатора на осн. чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/ е наложена глоба в размер на 1500 лв. за нарушение по чл. 40, ал. 1, т. 5 от Наредба № 21/15.03.2002 г. на МП.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
221 Частно админист. наказателно дело (К) No 554/2012, XXIV състав Наказателни частни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КИПАРИС-56-ГЕОРГИ ПАУНОВ ЕТ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 20.04.2012г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение № 10 от 16.01.2012 г. на Районен съд Асеновград, ІІ н.с. постановено по НАХД № 952/2011 г., с което административно-наказателното производство по обжалваното НП № № 28844-0041454/16.12.2008 г., издадено от Зам. Директора на Териториална Дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив е прекратено.
ВРЪЩА делото на Районен съд Асеновград за ново разглеждане от друг състав на съда при съблюдаване на указанията дадени в мотивната част на настоящото определение.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
222 Административно наказателно дело (К) No 555/2012, XXI състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Х.Г.Г. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 19.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 9 /20.01.2012г., постановено по н.ах.д.№ 936 по описа за 2011г. на Районен съд-Асеновград, като вместо това ПОСТАНОВИ:
ПОТВЪРЖДАВА НП № 11010598 от 21.10.2011г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция – София, за наложено на Х.Г.Г., ЕГН **********, в качеството му на кмет на Община Асеновград административно наказание – глоба в размер на 300 /триста/ лева за извършено нарушение по чл.28, ал.2 от Закона за обществените поръчки, на основание чл.32 ал.1 от ЗАНН и чл.65 от същата наредба.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
223 Административно наказателно дело (К) No 568/2012, XXI състав Наказателни касационни производства С.Й.Т. ШЕСТО РУП Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 21.04.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2403 от 28.11.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 5839 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011 г., ХVІІІ н. с., в частта, с която е изменено НП № К – 177 от 04.07.2011 г. на началник на VІ РУ “Полиция” – гр. Пловдив, за нарушение на чл.103 от ЗДвП на основание чл.175 ал.1 т.3 от ЗДвП, с която на С.Й.Т. са наложени административни наказания: - глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, като е намален размерът на наложената глоба на 50 лв. и намален размерът на наложеното наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца, от право да управлява МПС за срок от три месеца на лишаване от право да управлява МПС за срок от един месец.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № К – 177 от 04.07.2011 г. на началник на VІ РУ “Полиция” – гр. Пловдив, в частта, с която на С.Й.Т., за нарушение на чл.103 от ЗДвП, на основание чл.175 ал.1 т.3 от ЗДвП, са наложени административни наказания: - глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване. 
224 Административно наказателно дело (К) No 578/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ВИПЕР ООД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 20.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 44 от 09.11.2011 г. постановено по НАХД №6013/2011 на Районен съд гр. Пловдив, с което е отменено Наказателно Постановление № 52073-S006081/25.07.2011 г. на Директора на Дирекция “Контрол” в Териториална Дирекция на Националната агенция за приходите гр. Пловдив, с което на “ВИПЕР” ЕООД на осн. чл. 180, ал. 1 от ЗДДС вр. чл. 86, ал.1, т. 2 и 3 и ал. 2 във вр. с чл. 82, ал. 1 от ЗДДС във вр. с чл. 25, ал. 2, във вр. с ал. 1 и чл. 26, ал. 3, т. 1 вр. с ал. 2 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 969 лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
225 Административно наказателно дело (К) No 585/2012, XX състав Наказателни касационни производства БУНАРА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 19.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 74/10.01.2012г., постановено по НАХД № 4614/2011 г., по описа на Районен съд Пловдив ПРС, ХХ н.с, в ЧАСТТА с която е потвърдено Наказателно постановление № К – 21819/27.04.2011 г. на Директора на РД КЗП Пловдив, в ЧАСТТА с която на “Бунара”ЕООД със седалище и адрес на управление село Брестник, община Родопи, ул.Христо Ботев, 4, БУЛСТАТ 115784993, представляван от управителя му Г.Н.Л., ЕГН **********, на основание чл.53 от ЗАНН, чл.87 ал.2 от Закона за туризма/ЗТ/, чл.73 от ЗТ, чл.86 от ЗТ, чл.75 от ЗТ, чл.78 от ЗТ и чл.86 от ЗТ са наложени следните имуществени санкции – 1 000 лева за нарушение на чл.46, т.1 от ЗТ; 500 лева за нарушение на чл.47 ал.1 т.1 от ЗТ; и 500 лева за нарушение на чл.55 ал.2 от ЗТ, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К–21819/27.04.2011 г. на Директора на РД КЗП Пловдив, В ЧАСТТА С която на “Бунара”ЕООД със седалище и адрес на управление село Брестник, община Родопи, ул.Христо Ботев, 4, БУЛСТАТ 115784993, представляван от управителя му Г.Н.Л., ЕГН **********, на основание чл.53 от ЗАНН, чл.87 ал.2 от Закона за туризма/ЗТ/, чл.73 от ЗТ, чл.86 от ЗТ, чл.75 от ЗТ, чл.78 от ЗТ и чл.86 от ЗТ са наложени следните имуществени санкции – 1000 лева за нарушение на чл.46, т.1 от ЗТ; 500 лева за нарушение на чл.47 ал.1 т.1 от ЗТ; и 500 лева за нарушение на чл.55 ал.2 от ЗТ.
ОСТЯВА В СИЛА Решение № 74/10.01.2012г., постановено по НАХД № 4614/2011 г., по описа на Районен съд Пловдив ПРС, ХХ н.с, в останалата му обжалвана част.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
226 Административно наказателно дело (К) No 598/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 21.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 167 от 19.01.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 8257 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
227 Административно наказателно дело (К) No 602/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства АЛЕКС-Д ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 20.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 136 от 16.01.2012 год. на Пловдивски районен съд, ХІV наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 7098 по описа на същия съд за 2011 год., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К-21847 от 30.06.2011 г. на Директора на Регионална Дрекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна Дирекция “Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, с което на “АЛЕКС-Д”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 27, ЕИК 115029578 на осн. чл. 222 от Закона за защита на потребителя /ЗЗП/ е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 127, ал. 2 от ЗЗП.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
228 Административно наказателно дело (К) No 603/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГРО БИЛД ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 21.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 115 от 13.01.2012 година, постановено по НАХД № 7507 от 2011 година по описа на Районен съд Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
229 Административно дело No 612/2012, II състав Други административни дела Г.И.К.   Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 02.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.К. ***, и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 612 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.


 
230 Частно административно дело (К) No 617/2012, XIX състав Частни касационни производства З.Г.Д. ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ БРЕЗОВО Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Определение от 02.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 617/2012 г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХІХ състав.
ИЗПРАЩА на Пловдивския районен съд жалба предявена от З.Г.Д. ***, против Определение № 1605/07.02.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по гр.д. № 195/2012 г. по описа на същия съд, за администрирането й.

Определението не подлежи на обжалване. 
231 Административно дело No 618/2012, X състав Дела по КСО В.Д.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 24.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №35 от 30.01.2012 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване" Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № О-15-000-00-00464603 от 22.12.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ "СО"-Пловдив, с което е постановен отказ да се отпусне парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, периода от 29.11.2011 година до 11.12.2011 година, по болничен лист № 0257991, серия А-2011 г., по молба – декларация с вх.№15-999-18-00044039812/12/ 2011.
ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне и постановяване на решение по съществото на спора при съобразяване на указанията, отразени в мотивната част на настоящото решение.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
232 Административно наказателно дело (К) No 639/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Х.Г.Г. Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №6 от 19.01.2012г. по НАХ дело №710 по описа на Районен съд- Асеновград за 2011г., ІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №36-0000878 от 23.08.2011г., издадено от началник сектор “Контрол и АНД” в ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на Х.Г.Г. е наложена глоба в размер от 500,00 лева
Решението е окончателно.

 
233 Частно административно дело (К) No 655/2012, XIX състав Частни касационни производства М.И.Р.,
Д.И.Т.,
В.С.Д.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Определение от 02.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 2696 от 11.03.2011 г. по АХГД № 3908/2010 г. по описа на Пловдивския районен съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 
234 Административно наказателно дело (К) No 661/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 26.04.2012г.
Оставя в сила Решение № 198 /21.01.2012г., постановено по н.ах.д.№ 7777 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
235 Административно наказателно дело (К) No 675/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Г.Р.П. Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 26.04.2012г.
Отменя Решение № 86/11.01.2012г., постановено по н.ах.д.№ 7723 по описа за 2012г. на Районен съд-Пловдив, в частта за отмяна на НП № 36-0001032/12.10.2011г. за наложена на Г.Р.П. глоба в размер на 1500 лв. за нарушение по чл.12б ал.10 от ЗАвт.П.
Вместо това постанови :
Потвърждава НП № 36-0001032/12.10.2011г. на и.д. Началник Областен отдел “Контролна дейност”-гр.Пловдив към ИА “Автомобилна администрация”-София за наложена на Г.Р.П. глоба в размер на 1500 лв. за нарушение по чл.12б ал.10 от ЗАвт.П.
Оставя в сила Решение № 86/11.01.2012г., постановено по н.ах.д.№ 7723 по описа за 2012г. на Районен съд-Пловдив, в частта за отмяна на НП № 36-0001032/12.10.2011г. за наложена на Г.Р.П. глоба в размер на 1500 лв. за нарушение на чл.89 т.8 от Наредба № 33/03.11.1999г. на МТ.
Решението е окончателно.

 
236 Административно дело No 685/2012, VI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Р.И.К. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26070 ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 02.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.И.К. против Отказ на началника на военно формирование 26070 – Пловдив от 07.02.2012г., за изплащане на сума в размер от 3709.45лв.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 685/2012г. на Административен съд – Пловдив, VI състав.
ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд – Пловдив делото, образувано по жалба на Р.И.К. против Отказ на началника на военно формирование 26070 – Пловдив от 07.02.2012г. за изплащане на сума в размер от 3709.45лв.
Определението не подлежи на обжалване.

 
237 Административно наказателно дело (К) No 733/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 26.04.2012г.
Оставя в сила Решение № 175 /19.01.2012г., постановено по н.ах.д.№ 7793 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
238 Административно дело No 747/2012, IX състав Други административни дела З.К.К.   Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 02.04.2012г.
Прекратява производството по адм.дело №747 по описа за 2012г. на Административен съд-Пловдив, IХ състав.
Изпраща по подсъдност на Районен съд – Пловдив жалбата на З.К.К.,*** против Наказателни постановления :№455/18.07.2011г. и № 5/24.01.2012г. на Началник РУ”Полиция”-Труд при ОД на МВР-Пловдив. Препис от определението да се изпрати на страните.

Определението не подлежи на обжалване.


 
239 Административно дело No 748/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Я.В.К. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 06.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.В.К., ЕГН **********,***, против заповед № КД-14-16-680 от 24.03.2010 г. на началника на Служба геодезия, картография и кадастър Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 748 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
240 Административно дело No 749/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.А.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 24.04.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.М., със съдебен адрес:***, против Заповед №20 от 31.01.2012г. на кмета на община Лъки, с която е одобрено изменение на кадастралния план на село Борово, община Лъки, чрез попълване на плана с нов имот с №238, с площ от 138,00 кв.м., засягащ части от УПИ ІІІ-153,154 и УПИ ІV-162, кв.28 по ПУП на село Борово.
ОСЪЖДА К.А.М., да заплати на Кръстина А. ***, сумата от 300,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
241 Административно дело No 762/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИЛИЯКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 02.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Лилияком” ЕООД – Пазарджик против РА № 161104292/ 11.11.2011 г., в частта, потвърдена с Решение № 151/ 10.02.2012 г. на Директора на ДОУИ – Пловдив, и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 762 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
242 Административно дело No 773/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни КОРДОБА-Д ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 02.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №192 от 20.02.2012 година на Директора дирекция “ОУИ” Пловдив при ЦУ на НАП, с което без разглеждане като просрочена е оставена жалбата на “Кордоба-Д”ООД срещу Ревизионен акт №261104786 от 27.12.2011 година.
ВРЪЩА делото като преписка за продължаване на административно процесуалните действия във връзка с обжалването на Ревизионен акт №261104786 от 27.12.2011 година, издаден на “Кордоба-Д”ООД, с ЕИК 200792444.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Кордоба-Д”ООД, със седалище и адрес на управление: град Димитровград, бул.”Димитър Благоев” №145 с ЕИК 200792444, сумата в размер на 150лв. /сто и петдесет лева / за направените деловодни разноски.Определението е окончателно.

 
243 Административно наказателно дело (К) No 788/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ БАМЕКС АД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 26.04.2012г.
Отменя изцяло Решение № 17/27.01.2012г., постановено по н.ах.д.№ 198 по описа за 2018г. на Районен съд-Карлово.
Връща делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на РС – Карлово.
Решението е окончателно.

 
244 Административно наказателно дело (К) No 794/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ЕДИ-75-ФАТМА КУРТЧУ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 18.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ “Еди – 75 – Ф.К.” против Решение № 30 от 05.01.2012г. по НАХ дело № 6313 по описа на Районен съд – Пловдив за 2011г., ХVІІ-ти наказателен състав.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по КНАХД № 794 по описа на съда за 2012г., ХХІІІ-ти наказателен състав.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщение за изготвянето му, пред Върховния административен съд на Република България.

 
245 Частно админист. наказателно дело (К) No 807/2012, XXIII състав Наказателни частни касационни производства АЙДЖАН-АЙШЕ АХМЕД ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 18.04.2012г.
ОТМЕНЯ Определение №152 от 30.01.2012г. по НАХ дело №461 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., V-ти наказателен състав, с което е прекратено производството по жалбата на ЕТ”АЙДЖАН- Айше Ахмед”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Ж.К.”Тракия”, бл.10, вх.”А”, ет.8, ап.37, против наказателно постановление с №16-1601341 от 18.08.2011г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер от 2 000,00 лева, вместо което постановява:
ВРЪЩА делото на Районен съд- Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

 
246 Административно наказателно дело (К) No 809/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.Е.Б. Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 26.04.2012г.
Оставя в сила Решение № 145 /13.01.2012г., постановено по н.ах.д.№ 2607 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
247 Административно дело No 828/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 12.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №366 от 21.02.2012г. на началника на Митница Пловдив, с което “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “****” №168, е задължено да доплати по ЕАД с №10BG003000H0107750 от 16.07.2010г. сумата от 7 131,46 лева, представляваща ДДС, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 16.07.2010г.
ОСЪЖДА Агенция Митници да заплати на “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “****” №168, сумата от 50,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
248 Административно дело No 835/2012, VII състав Дела по ЗОС ПК ПОБЕДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЪКИ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 03.04.2012г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Потребителна кооперация “Победа” гр.Лъки срещу Решение №41, взето с Протокол №7 от 16.02.2012г., на Общински съвет/ОбС/ – Лъки, с което е приета “Годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост за 2012 год., съгласно Приложение №1” и е възложено изпълнението и на Кмета на Община – Лъки.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №835/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.


 
249 Административно дело No 836/2012, XVI състав Дела по ЗОС С.Д.Я. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЪКИ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 02.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба (наименувана "Възражение") от С.Д.Я. ***, срещу Решение № 41/16.02.2012 г. на Общински съвет-гр.Лъки.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 836 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012 г.

Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

 
250 Административно дело No 841/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПАЗАРДЖИК-БТМ АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 17.04.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №37 от 16.02.2012г., на директора на ТД- Пловдив на НАП, както и потвърденото с него Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с Изх.№13/РД-10-17 от 13.01.2012г. на КДТ- старши публичен изпълнител в ТД- Пловдив на НАП, Дирекция “Събиране”, ИРМ- Пазарджик, с което е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление на “Пазарджик български търговски мениджмънт” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. “***” №24, находящи се в “МКБ Юнионбанк” АД, “Общинска банка” АД, “Първа инвестиционна банка” АД и “Интернешънъл асет банк” АД, за обезпечаване на публични вземания в предполагаем размер от 222 600,00 лева, представляващи ДДС, във връзка с извършването на ревизия, възложена със ЗВР с №1106742 от 14.12.2011г.
Решението е окончателно.

 
251 Административно дело No 845/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни Н И ИНА КОНСУЛТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 02.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Н и ИНА КОНСУЛТ” ЕООД – Пловдив, против РА № 161105064/ 09.01.2012 г. издаден от ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Стара Загора, и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 845 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
252 Административно дело No 846/2012, XII състав Искове за обезщетение М.Х.   Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 03.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявеният иск с правно основание чл.1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общината за вреди /ЗОДОВ/, от адвокат М.Х. – пълномощник на М.Х. от Република Турция против Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация” за заплащане на сумата от 1500 /хиляда и петстотин/ лева, съставляваща претърпени имуществени вреди, вследствие на платена глоба по отменено НП № 36 - 0000376/12.04.2011г. на Началник ОО ”КД-ДАИ”, ведно с разноските по производството, в т.ч и адвокатско възнаграждение.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 846 по описа за 2012г. на Административен съд – град Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването му.

 
253 Административно дело No 847/2012, VII състав Искове за обезщетение С.В.   Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Определение от 03.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.В. от Република Турция срещу ИА “АА” – София за сумата в размер на 1 800 лева, представляваща платената от него глоба по отменено НП №36-0000377/ 12.04.2011г. на Началник ОО “КД-ДАИ” – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №847/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до ищеца за постановяването му.

 
254 Административно дело No 850/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни КММ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 11.04.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “КММ ИНЖЕНЕРИНГ”ООД , представлявано от управителя Велин Иванов Бойчев на оспорващия с ЕИК126714941 с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК:гр.Харманли , бул. ”България” №51 , бл.16-3 , вх.”А”,ет.2,ап.10 и
съдебен адрес : гр.София, ул. “Бисер” №2,ет.2,ап.5/АДД Саздов и Петров/ против Решение № 179/17.02.2012 г. на Директор на “ОУИ” на НАП – гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №850/2012 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.
Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.

 
255 Административно дело No 851/2012, XVI състав Други административни дела Ж.И.Г. ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 02.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.И.Г. ***, с изложени оплаквания срещу Решение № 94-04-3000/02.03.2012 г. на РЗОК-гр.Пловдив и искане за "предприемане на необходимите законови действия и да приложи нормативните разпоредби на действащото законодателство" на РБългария спрямо некоректната служителка на РЗОК-Пловдив, допуснала нарушенията".
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 851/2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
256 Административно дело No 882/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Й.Ж.,
А.Й.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 09.04.2012г.
Прекратява делото. ОСТАВЯ без разглеждане жалби /молби/ от Г.Й.Ж.,***, и от А.Й.П.,***, за които в съпроводително писмо с Изх.№94-23-208 от 15.03.2012г. на заместник-кмета на община Родопи се твърди да са подадени против Решение от 01.11.2010г. на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ, назначена със Заповед №908 от 28.10.2010г. на кмета на община Родопи, с което е определен размера на обезщетението за възникнал сервитут по трасето на линеен обект “ВЛ-400кV “Карлово-Пловдив” върху недвижим имот, представляващ овощна градина с площ от 28.812 дка, находяща се в землището на с. Брестник, имот с №038211 по плана за земеразделяне на селото /имот с №38,211 по картата на селото/, собственост на наследниците на Йордан Атанасов П. и Елена Петкова Папазова, в размер на 239,00 лева.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №882 по описа на съда за 2012г.
ЗАЛИЧАВА насроченото за 12.04.2012г. открито заседание по делото от 10,30ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
257 Административно дело No 896/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни АЛФА ИНВЕСТКО ЕООД ОБЩИНА АСЕНОВГРАД-ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 06.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Алфа Инвестко“ ЕООД, с ЕИК 115264074, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Шести септември“ № 82, представлявано от Р.Б.К., против решение № 1 от 08.03.2012 г. на началник отдел „Мести данъци“ при Община Асеновград.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 896 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
258 Административно наказателно дело (К) No 901/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 26.04.2012г.
Отменя Решение № 300 /02.02.2012г., постановено по н.ах.д.№ 8271 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд.
Вместо това постанови : Отменя НП № 51040-S005878/08.07.2011г., на Заместник директорът на ТД на НАП-Пловдив, за наложено на “Динекспрес – Ц. ***, административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл.7 ал.3 КСО, на основание чл.355 ал.1 КСО.
Решението е окончателно.

 
259 Административно наказателно дело (К) No 906/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 27.04.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №407 от 13.02.2012г. по НАХ дело №7784 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХVІІ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №51013-S005842 от 08.07.2011г., издадено от заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на “ДИНЕКСПРЕС- Ц. и Сие” СД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” №88, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
260 Административно наказателно дело (К) No 919/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АВТОТРАНС 2000 ООД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 26.04.2012г.
Оставя в сила Решение № 183 /20.01.2012г., постановено по н.ах.д.№ 7405 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
261 Административно дело No 930/2012, III състав Дела по ЗМВР И.Е.М.   Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 11.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Е.М. ЕГН********** ***, ж.к.Тракия, бл.155а, вх.Б, ет.7, ап.21, против принудителна административна мярка – преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик на основание чл.171 т.5 б.”б” ЗДвП, както и заявената с нея искова претенция за заплащане на претърпени имуществени вреди в следствие на незаконосъобразно приложената принудителна мярка, като НЕРЕДОВНА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 930/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
262 Административно дело No 939/2012, VIII състав Други административни дела Т.Г.Б. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 11.04.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.Г.Б.,***, против частта от Решение №94-00-2204 от 05.03.2012г. на директора на ТД- Пловдив, на НАП, с която му е отказан достъп до обществена информация.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №939 по описа на съда за 2012г.
ЗАЛИЧАВА насроченото за 12.04.2012г. открито заседание по делото от 11,00ч.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
263 Административно дело No 940/2012, XII състав Дела по ЗМСМА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1908 КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 17.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Народно читалище Св.Св.Кирил и Методий – 1980”, гр.Раковски, ул.”Димитър Димов” № 9, представлявано от А.И.П., чрез пълномощника адвокат Я.С.С. *** против Заповед № Д 3 - 37 от 01.03.2012г. на Кмета на Община Раковски, с която е назначен представител от Общината в състава на комисията по чл.23, ал.1 от ЗНЧ за разпределение на средства за читалищна дейност в Община Раковски за 2012г., и е насрочено заседание на комисията.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 940 по описа за 2011 г. на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
264 Административно дело No 977/2012, XVI състав Дела по ЗАдм А.Х.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 10.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Х.П. ***, с която иска от Съда "да се провери защо от район "Централен" не искат да му издадат скици по следните нотариални актове: от 02.08.1966 г., от 31.03.1951 г. и от 23.02.1956 г.".
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 977 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.


 
265 Административно наказателно дело (К) No 998/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 26.04.2012г.
Оставя в сила Решение № 423 /13.02.2012г., постановено по н.ах.д.№ 8260 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
266 Административно наказателно дело (К) No 1000/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПАРАЛЕЛ ЕООД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 26.04.2012г.
Отменя Решение № 314 от 13.01.2012 г., постановено по н.ах.д. № 5016/2011г. на РС – Пловдив.
Вместо това постанови :
Потвърждава НП № 48342-S006756/27.05.2011 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив за наложена на “Паралел” ЕООД имуществена санкция в размер на 500 лв. на основание чл. 185 ал.2 във вр.с ал.1 от ЗДДС, за нарушение на чл.41 ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ.
Решението е окончателно.

 
267 Административно дело No 1025/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни АНИ ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 26.04.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на “АНИ ИНВЕСТ” ООД, седалище/адрес на управление, гр.Пловдив, бул.”Христо Ботев” № 126, ет.1, ап.2, представлявано от А.Дафова чрез адв.Цв.Б. против Решение № 61 от 02.03.2012г. на Директора на ТД на НАП, гр.Пловдив.
Прекратява производството по адм.д.№ 1025/2012г. по описа на Административен съд-Пловдив.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
268 Административно дело (К) No 1034/2012, XXIII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД Д.А.К. Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Определение от 02.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 1034 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.
ИЗПРАЩА касационна жалба на Бениан Джемалова Нокова, Началник на ОСЗ-Асеновград с адрес за призоваване гр.Асеновград, ул.“Железарска“ № 5, на РС-Асеновград за администриране.
Определението не подлежи на обжалване.

 
269 Административно дело No 1124/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АРЕНА ИТ ЕООД НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПЛОВДИВ КЪМ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 05.04.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Арена – И.Т.“ ЕООД, с ЕИК 115824651, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.“Пещерско шосе“ № 32, представлявано от управителя И.Г.Т., против заповед № ДК-19-Пд-9 от 26.03.2012 г. на началника на РОНСК Пловдив при РДНСК ЮЦР.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на заповед № ДК-19-Пд-9 от 26.03.2012 г. на началника на РОНСК Пловдив при РДНСК ЮЦР.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1124 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
270 Административно дело No 1134/2012, XVII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв В.Й.И. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 05.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1134/2012 год. по описа на Пловдивския административен съд.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – гр. Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
271 Административно дело No 1135/2012, XIV състав Други административни дела Д.Д.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 23.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1135 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012 г.
ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на надлежния съд – Районен съд – Пловдив.
Определението е окончателно.

 
272 Административно дело No 1159/2012, II състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Х.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 06.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1159 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012 г. и ИЗПРАЩА ДЕЛОТО на надлежния съд – Районен съд – Пловдив.
Определението е окончателно.

 
273 Административно дело No 1160/2012, V състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.Д.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 06.04.2012г.
Прекратява делото ПРИСЪЕДИНЯВА Административно дело № 1160 по описа на АС - Пловдив зае 2012г. към Административно дело № 1159 по описа на АС - Пловдив за 2012г. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1160 по описа на Административен съд - Пловдив за 2012г. Определението е окончателно.
 
274 Административно дело No 1171/2012, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ДАНИВЕЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 10.04.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1171 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012 г. и ИЗПРАЩА ДЕЛОТО на надлежния съд – Районен съд – Пловдив.
Определението е окончателно.

 
275 Административно дело No 1214/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни АХАТ-1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 19.04.2012г.
Прекратява делото.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от „Ахат 1“ЕООД с адрес за кореспонденция гр.Пазарджик, ул.“***“ № 20, ет.3, ап.10, представлявано от Д.И.С., против Решение № 81/19.03.2012 г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив, с което са потвърдени изцяло Постановление изх.№13/РД-10-65/27.02.2012 г. и Постановление изх.№13/РД-10-64/27.02.2012 г. и двете издадени от Красимира Тодорова, ст.публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Пловдив, Дирекция „Събиране“, ИРМ Пазарджик.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1214/2012 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
276 Административно дело No 1235/2012, III състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 17.04.2012г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 1235/2012г. по описа на Адми-нистративен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, като
ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Районен Съд - Пловдив.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
277 Административно дело No 1242/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Б.М.,
Н.Б.С.
  Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 25.04.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв.П., в качеството му на пълномощник на Р. Б. М. и Н. Б. С. против оттегляне изх.№11-46/28.03.2012 г. на Заповед на Началника на СГКК-Пловдив, извършено в с.з. на 28.03.2012 г. по адм.д. № 2227/2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1242/2012 год. по описа на Административен съд Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
278 Административно дело No 1296/2012, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.М. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 20.04.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба на С.К.М. *** против Разрешение за строеж № 227/09.12.2011г. на Главен архитект на Община Пловдив-район “Централен”.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1296/2012 г . на Административен съд – Пловдив.
ИЗПРАЩА преписката на РДНСК - Пловдив с указания предявената жалба от С.К.М. да бъде разгледана и да се произнесе по нейната основателност, съобразно правомощията му по чл. 216, ал. 5 от ЗУТ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в07-дневен срок от съобщаване на страните.


 
279 Административно дело No 1381/2012, XIII състав Искове за обезщетение Г.Е.Г.   Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 24.04.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Г.Е.Г., ЕГН **********,***, чрез адв. Е.А.А. срещу Сектор ПП-КАТ към ОДП-гр. Пловдив с правно основани чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ. ВРЪЩА исковата молба на Г.Е.Г., ЕГН **********,***,.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1381 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.