АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 01.05.2012г. до 31.05.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1543/2008, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ММДИ ЕООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ММДИ" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление *, Булстат: ** представлявано от С.Г.К., против Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ РД-11-251/13.06.2008 г., издадено от старши публичен изпълнител при ТД на НАП-гр.Пловдив, мълчаливо потвърдено от Директора на ТД на НАП–гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1543 по описа на Пловдивския административен съд за 2008 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
2 Административно дело No 1544/2008, III състав Дела от администр. характер - данъчни ММДИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 11.05.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по а.х. дело № 1544 по описа за 2008г. на Административен съд – Пловдив, ІІІ състав. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ММДИ”ЕООД, гр.Брезово, ул. ”Васил Коларов”№18, представлявано от управителя С. Геортиев К. ЕГН **********, против Мълчаливото потвърждаване на Директор на ТД на НАП – Пловдив на Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № РД-11-731/16.06.2008 г., издадено от старши публичен изпълнител при ТД на НАП - гр.Пловдив, като процесуално НЕДОПУСТИМА и
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х.дело № 1544/2008г. по описа на Административен съд – Пловдив, І отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок считано от съобщаването му на страните.
 
3 Административно дело No 773/2010, V състав Други административни дела УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 23.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: - ***, представлявано от изпълнителния си директор – доц. д-р Б.Х., срещу Заповед № ІV – РД – 13 – 1540/04.03.2010 г. на Директора на РЗОК – Пловдив и Протокол за неоснователно получени суми № ІV – РД – 13 – 1540/28.09.2009 г.
ОСЪЖДА УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив да заплати на на РЗОК – Пловдив сумата от 366,80 /триста шестдесет и шест и 80ст./ лева., съдебни разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението до страните.

 
4 Административно дело No 1177/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.К.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 09.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Д., като ЕТ “Д.Д. – 70”, с адрес по чл.8 от ДОПК, ****, чрез адвокат Х.В.М. ***, със съдебен адрес **** против ревизионен акт /РА/ № 160902040 от 15.03.2010г., издаден от В.С.К., на длъжност - главен инспектор по приходите при Териториална дирекция – Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 348/19.05.2010г. на Директора на “Дирекция Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите по отношение на установените дължими суми за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. и 2008г. в общ размер на 44 398, 29 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 8 209, 41 лв.
ОСЪЖДА Д.К.Д., ЕГН **********, с адрес по чл.8 от ДОПК, **** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1392/ хиляда триста деведесет и два/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
5 Административно дело No 1882/2010, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Г.И. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 29.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Т.Г.И., действаща и като пълномощник на съпруга си М.Н. И., чрез адвокат С.,*** 11 против Заповед № РД–18-48 от 03.06.2009 година на ИД на АГКК С., с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, в частта й относно поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 56784.511.829 по одобрената кадастрална карта /стар пи №829 по кадастрален план на кв. "Кишинев - Смирненски"/.
Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението до страните.

 
6 Административно дело No 1905/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни САРС ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 04.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 1382/17.08.2010г., на Началник на Митница Пловдив, с което на основание чл.201 пар.1 буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл.201 пар. 3 и чл.214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС за стока тоалетен сапун – общо 1200 кашона, 133600 броя, марка “РОКСИ, СИНДИ ДАЛАН” с общо нето тегло 9300 кг. с код по ТАРИК 3401110000 и сапун за пране – общо 1190 колета, 95200 броя, марка “ДАЛАН” 1190 кашона х 80 броя х 125 грама, общо нето тегло 11900 кг., с код по ТАРИК 3401190000 по ЕАД № 08BG003000Н0163237/20080903 от 03.09.2008г. е определена нова митническа стойност в размер на 43 973,95 лева, и на “Сарс Груп” ЕООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление ***** е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 5 128, 51 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от поставянето на стоките под режим – 03.09.2008г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД в съответните кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валутна и обща фактурна стойност”, кл. 23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката”, кл.45 “Уточняване”, кв.46 “Статистическа стойност” и кл.47 ”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
7 Административно дело No 2068/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни М.С.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 02.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.А., с ЕГН **********, против Ревизионен акт /РА/ № 261001059 от 16.06.2010 г., издаден от М.В.Т. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, ИРМ – Хасково, потвърден с Решение № 570 от 02.08.2010 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, относно определените задължения за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. в размер на 4 934.16 лв. и лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 2 059.81 лв., за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 13 304.30 лв. и лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 3 531.56 лв.
ОСЪЖДА М.С.А., с ЕГН **********, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 926.60 (деветстотин и двадесет и шест и 0.60) лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
8 Административно дело No 2127/2010, III състав Дела от администр. характер - данъчни АЛКОМЕРС-АНГЕЛ ИЛИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 31.05.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 091001310 от 12.07.2010г., издаден от К.Г.Д., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Пловдив, ИРМ Кърджали, потвърден и изменен с Решение № 682 от 07.09.2010г. на Заместник директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА относно установените на А.Б.И., включително и качеството му на едноличен търговец с фирма “Алкомерс – А.И.”***, публични задължения, както следва: за данък добавена стойност за внасяне в размер общо на 12 892,90 лева за данъчни пеприоди от 15.04. 2005г. до 14.06.2006г. /вкл./, ведно с прилежащите лихви за забава; относно установеното задължение за данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2003г. за разликата от 1 240,80 лева до пълния установен размер от 10 797 лева, ведно с прилежащите на установения размер на данък за довнасяне, лихви за забава в размер на 7 686,80 лева; относно установеното задължение за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за отчетната 2004г. за разликата от 2 616,48 лева до пълния установен размер от 12 682,60 лева, ведно с прилежащата на съответния размер на данък за довнасяне лихва за забава и относно установеното задължение за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за отчетната 2005г. за разликата от 9 104,15 лева до пълния установен размер от 11 674,50 лева, ведно с прилежащата на съответния размер на данък довнасяне лихва за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати на А.Б.И.,***, сумата от 3 953,83 /три хиляди деветстотин петдесет и три лева и осемдесет и три стотинки/ лева, разноски по делото, съразмерно на уважената част от жалбата.
ОСЪЖДА А.Б.И.,***, да запалти на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 602,69 /шестстотин и два лева и шестдесет и девет стотинки/ лева, разноски по делото, съобразно отхвърлената част на жалбата.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщоването му на страните.

 
9 Административно дело No 2139/2010, XII състав Дела по КСО МАГИ-МАРГРЕТА ВЕСЕЛИНОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 21.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Маргрета Веселинова Гвоздева, като едноличен търговец „Маги – Маргрета Веселинова“, ЕИК по БУЛСТАТ 115834389, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Съборище“ № 2, ет.2, ап.3, против Решение № 40 от 18.02.2010 г. на директора на РУ "Социално осигуряване" /РУ „СО“/ - гр. Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на Гвоздева срещу Разпореждане № 1463/07.12.2009 г. на ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в РУ „СО" – гр. Пловдив, като неоснователна.
ОСЪЖДА Маргрета Веселинова Гвоздева, като едноличен търговец „Маги – Маргрета Веселинова“, ЕИК по БУЛСТАТ 115834389, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Съборище“ № 2, ет.2, ап.3, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив сумата от 239.44 (двеста тридесет и девет и 044)лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
10 Административно дело No 2194/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ДОКС-КД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 07.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Докс-КД“ООД със седалище и адрес на управление гр.***, ул.“***“10, представлявано от управителя К.С.Д., против РА № 161001339/21.07.2010 г. на ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 712/20.09.2010 г. на Зам.директора на Дирекция“ОУИ“-Пловдив.
ОСЪЖДА „Докс-КД“ООД със седалище и адрес на управление гр.***, ул.“***“10, представлявано от управителя К.С.Д., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1 968,50лв. /хиляда деветстотин шестдесет и осем лева и петдесет стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
11 Административно дело No 2390/2010, XVI състав Други административни дела Г.Л.С. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение (второ) от 28.05.2012г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 621/14.04.2011 г., постановено по адм.д. № 2390 на Пловдивския административен съд за 2010 г., в частта на присъденото в полза на община Пловдив юрисконсултско възнаграждение, като
ВМЕСТО: " ОСЪЖДА Г.Л.С. ***, да заплати в полза на община Пловдив юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 93,34 лв. (деветдесет и три лева и 34 ст.).",
ДА СЕ ЧЕТЕ: " ОСЪЖДА Г.Л.С. ***, да заплати в полза на община Пловдив юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 43,34 лв. (четиридесет и три лева и 34 ст.)."

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
12 Административно дело No 2470/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни М.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 21.05.2012г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 161001598/02.08.2010 г. на орган по приходите при Териториална дирекция на НАП – гр.Пловдив, изменен с решение № 773 от 22.10.2010 г. на директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при НАП, В ЧАСТТА, в която след изменението, на М.А.К., ЕГН **********,***, е установен данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 869,39 лв. и лихва от 260.28лв., като незаконосъобразен.
ИЗМЕНЯ ревизионен акт № 161001589/02.08.2010 г. на орган по приходите при Териториална дирекция на НАП – гр.Пловдив, потвърден с решение № 773 от 22.10.2010 г. на директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при НАП, В ЧАСТТА, в която на жалбоподателя е установен данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г., като НАМАЛЯВА данъчното задължение от 2 018.37лв. на 619,64лв. и НАМАЛЯВА прилежащата лихва от 1 158.90лв. на 355,78лв.
ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на М.А.К., ЕГН **********,***, сумата от 171,22/сто седемдесет и един лева и двадесет и две стотинки/ лева, изчислени по съразмерност и компенсация.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

 
13 Административно дело No 2483/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни БЕТА-СЛАВЧО ХАДЖИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 04.05.2012г.
Отхвърля жалбата на ЕТ “БЕТА – Славчо Хаджиев” със седалище и адрес на управление - гр. Хасково, ул. “Марони” № 16 против Ревизионен акт № 2601001758/20.08.2010 г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, офис Хасково потвърден с Решение № 778/25.10.2010г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, за установено данъчно задължение по ЗДДС /допълнително начислен данък/ на стойност 141 150,42 лв. и начислени лихви в размер на 19 737,43лв.
Осъжда ЕТ “БЕТА – Славчо Хаджиев” със седалище и адрес на управление - гр. Хасково, ул. “Марони” № 16 представлявано от Славчо Янев Хаджиев да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 3 667.75 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
14 Административно дело No 86/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Я.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 07.05.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161003275/09.11.2010г., издаден от на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 925/23.12.2010г. на Директора на Дирекция „ОУИ" - гр.Пловдив, В ЧАСТТА МУ на допълнително определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004г. за разликата над 312.50 лева до пълния размер от 1 782.10 лева, ведно с прилежащите лихви за разликата над 223.05 лева до пълния размер от 1 259.92 лева и за допълнително определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. за разликата над 293.58 лева до пълния размер от 1 412.27 лева, ведно с прилежащите лихви за разликата над 173.36 лева до пълния размер от 824.47 лева.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Н.Я.К., ЕГН: **********,*** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив направените разноски по делото в размер на 354.06 лв. /триста петдесет и четири лева и шест стотинки/, равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.
ОСЪЖДА Н.Я.К., ЕГН: **********,*** да заплати по сметка държавни такси на Административен съд – Пловдив сумата в размер на 10 /десет/ лева, представляваща дължима държавна такса за настоящото производство.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.


 
15 Административно дело No 194/2011, XIII състав Други административни дела АСИМП МЦ КЮЧУК ПАРИЖ ООД РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 21.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на АСИМП-МЦ “КЮЧУК ПАРИЖ” ООД със съдебен адрес гр. Пловдив, ул. “Хан Кубрат” № 1, делови център Пловдив офис 403. против Писмена покана изх. № 16-1498/06.01.2011 г. издадена от Директора на РЗОК – Пловдив, с която са установени като неправомерно получени от жалбоподателя суми общо в размер на 64 428,41 лв., поради надвишаване на регулативните стандарти /РС/ за първото, второто, третото и четвъртото тримесечия на 2009 г.
ОСЪЖДА АСИМП-МЦ “КЮЧУК ПАРИЖ” ООД да заплати на РЗОК – Пловдив, сумата в размер 1738, 57 лв. (хиляда седемстотин тридесет и осем лева и 57 ст.), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
16 Административно дело No 280/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 28.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 19 от 10.01. 2011г., на Началник на Митница Пловдив, с което на основание чл.201 пар.1 буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл.201 пар. 3 и чл.214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС за стоката по ЕАД № 10BG003000Н0009391 от 25. 01.2010г. е определена нова митническа стойност в размер на 41 111, 26 лева, и на “Садат” ООД, ЕИК 825355508, гр.Пловдив, бул.”Васил Левски”№ 168, представлявано от управителя С.К., е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 4 263,65 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от датата на поставане на стоките под режим – 25.01.2010г., както и е постановено да се извършат корекции в кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валутна и обща фактурна стойност”, кл.23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката”, кл.45 “Уточняване”, кв.46 “Статистическа стойност” и кл.47”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “Садат” ООД, ЕИК 825355508, гр. Пловдив, бул.”Васил Левски”№ 168, представлявано от управителя С.К., сумата от 445, 82 /четиристотин четиридесет и пет и 0.82/ лева, съставляваща сторените разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
17 Административно дело No 282/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 14.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 23/10.01.2011 г., на Началника на Митница Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 10BG003000H0006596/20100119 ДДС в размер на 1 021.47 лв. и е вменено ДДС за доплащане по същия ЕАД в размер на 631.24 лв. и лихви за забава в размер на 63.61лв., за периода от датата на поставяне на стоките под режим – 19.01.2010 г. до датата на погасяване на задължението.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 50 лв. /петдесет/ съдебни разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне

 
18 Административно дело No 307/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни Д.С.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 17.05.2012г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 160801769 от 30.01.2009 год. издаден от Г.Т.Н., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 182 от 18.03.2009 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, с който на Д.С.К. са определени задължения към бюджета, като намалява установеният с него данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2005г. от 17050.02лв. на 7356.02 лв. и лихви от 6731.58 на 2904.26 лева.
Осъжда Д.С.К. *** сумата от 780.81лв. съдебни разноски.
Отхвърля жалбата в останалата част.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
19 Административно дело No 420/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ДОНИ 2000-АНДОН СУГАРЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 21.05.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 241003499 от 30.11.2010г., издаден от Б.Г.Ч. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Стара Загора, потвърден с Решение № 56 от 21.01.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП само в ЧАСТТА, с която на А.Г.С. като ЕТ “ДОНИ 2000 – А.С.” със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.“Илия Енчев”№16 допълнително е начислен ДДС по фактура №68 от 21.05.2009г. в размер на 4 492,80 лева за данъчен период м.05.2009г., ведно със съответни лихви в размер на 710,77 лева, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА А.Г.С. като ЕТ “ДОНИ 2000 – А.С.” със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Илия Енчев”№16 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1 198,66 (хиляда сто деветдесет и осем лева и шестдесет и шест стотинки), представляваща разноските по делото за осъществена юрисконсултска защита.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
20 Административно дело No 500/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.С.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 18.05.2012г.
Отменя Решение на Общински съвет-Пловдив № 469/16.12.2010г., в частта за предвиденото застрояване и улична регулация по отношение на ПИ с идентификатор по КККР 56784.510.783 одобрена със заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК, за който е отреден УПИ VIII-360095 – за жилищно и обществено обслужващо застрояване.
Връща преписката на ОбС – Пловдив за ново произнасяне при съобразяване с указанията в мотивната част на съдебното решение в обхвата на спорния ПИ.
Осъжда Общински съвет - Пловдив да заплати на В.С.К.,***2 сумата от общо 1350.00 лв., съдебно-деловодни разноски.
Заличава Община Пловдив като заинтересована страна по делото и прекратява съдебното производство спрямо същата.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.
В прекратителната част обжалването е в 7-дневен срок от съобщението за постановяване на съдебния акт.

 
21 Административно дело No 674/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.С. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 29.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Снежана К.С.,*** , против Заповед № ДК-10-ЮЦР-04 /24.01.2011г. на РДНСК-Пловдив-ЮЦР с която е оставен в сила отказ с изх. № 94006-24140/08.12.2010г. на Главен архитект на район „Централен“ на Община Пловдив , да издаде Разрешение за строеж на обект "Преустройство - промяна предназначението на гараж № 3 и № 4 и два броя приземни помещения за жилище" в УПИ II-1994,1995, кв. 477 по плана на Трета градска част, гр. Пловдив, с административен адрес, ул. "Славянска" № 24-26.
ОСЪЖДА Снежана К.С.,*** да заплати на РДНСК-Пловдив-ЮЦР сумата от 150/ сто и петдесет/ лв., съдебни разноски по делото.
Решението е окончателно.

 
22 Административно дело No 858/2011, XII състав Дела по КСО Д.О.З. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 08.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 141/18.03.2011г. на Директора на РУ “СО” – Пловдив, и потвърденото с него Разпореждане № О – 15-000-00-00378164 от 17.02.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите от ДОО при РУ ”СО”- гр. Пловдив, с което на Д.О.З., ЕГН ********** *** по подадената молба - декларация с вх.№ 15-999-43 - 00030862/17.01.2011г. на РУ “СО“ - гр.Пловдив, й е отказано отпускане на парично обезщетение за бременност и раждане по представения в РУ “СО“ - Пловдив болничен лист Серия А 2009 № 0494257 от 27.12.2010г.
ИЗПРАЩА административната преписка Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите от ДОО при РУ “СО” – Пловдив за постановяване на административно решение по направеното пред него искане за отпускане на парично обезщетение за бременност и раждане по молба-декларация на Д.О.З., ЕГН ********** ***№ 15-999-43-00030862/17.01.2011г на РУ “СО” - гр.Пловдив, съобразно даденото в мотивите на настоящото съдебно решение тълкуване и прилагане на закона. ОСЪЖДА ТП на НОИ - гр.Пловдив да заплати на Д.О.З., ЕГН ********** *** сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, съставляваща сторените от последната разноски по производството.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
23 Административно дело No 970/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕНЕРГОМОНТАЖ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 31.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Енергомонтаж” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 123725133 със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул.”Георги Димитров” № 10, представлявано от управителя Е.Н.М. против Ревизионен акт № 161003796/20.12.2010г., издаден от В.К.К. на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр. Смолян, поправен с РА № 1102843/27.01.2011г. за поправка на РА, ПОТВЪРДЕН с решение № 247/16.03.2011г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в обжалваната част, за допълнително начисления корпоративен данък за 2009г. в размер на 4102, 89 лв., ведно с прилежащи лихви за забава, определени в резултат на несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 345, 45 лв.; в частта относно дължимия ДДС в размер на 14 720, 35 лв., ведно с прилежащи лихви за забава, определени в резултат на несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 4 049, 64 лв.; в частта по ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 3 189, 91 лв., ведно с прилежащи лихви за забава, определени в резултат на несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 718, 60 лв. и за 2009г. в размер на 28 488, 69 лв., ведно с прилежащи лихви за забава, определени в резултат на несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 2 436, 07 лв.; в частта на установените задължителни осигурителни вноски, ведно с прилежащи лихви за забава, определени в резултат на несвоевременното му разчитане с бюджета, както следва : вноски за Държавното обществено осигуряване / ДОО/ в размер на 86 420, 26 лв., ведно с прилежащи лихви за забава определени в резултат на несвоевременното им разчитане с бюджета в размер на 20 426, 08 лв.; вноски за ДЗПО – Универсален пенсионен фонд в размер на 17 500, 37 лв., ведно с прилежащи лихви за забава определени в резултат на несвоевременното им разчитане с бюджета в размер на 4 249, 30 лв.; вноски за фонд „ГВРС“ в размер на 303, 20 лв., ведно с прилежащи лихви за забава, определени в резултат на несвоевременното им разчитане с бюджета в размер на 67, 34 лв.; вноски за здравно осигуряване в размер на 35 631, 77 лв., ведно с прилежащи лихви за забава определени в резултат на несвоевременното им разчитане с бюджета в размер на 4 116, 65 лв., и ИЗМЕНЕН с решение № 247/16.03.2011г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в обжалваната част за допълнително определения корпоративен данък за 2008г., НАМАЛЕН от 10 830, 40 лв. на 10630, 40 лв., ведно с прилежащи лихви за забава определени в резултат на несвоевременното му разчитане с бюджета, НАМАЛЕНИ от 2 063,17 лв. на 2 025, 07лв.
ОСЪЖДА “Енергомонтаж” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 123725133 със седалище и адрес на управление гр.Раднево, ул.”Георги Димитров” № 10, представлявано от управителя Е.Н.М. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 5238, 44 /пет хиляди двеста тридесет и осем и 0, 44/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.


 
24 Административно дело No 1052/2011, V състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Р.Т.В. КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 31.05.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 164/31.03.2011 г. и Заповед № 165 от 31.03.2011 г. на Кмета на Район "Тракия" –гр. Пловдив, с които на Р.Т.В. с ЕГН **********,*** е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" и е „прекратено служебното правоотношение" .
ОСЪЖДА Кмета на Район "Тракия" –гр. Пловдив да заплати на Р.Т.В. съдебни разноски в размер на 500 / петстотин / лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщението му на страните.

 
25 Административно дело No 1135/2011, X състав Дела по КСО В.К.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 03.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 147 от 13.04.2011 година на Директора на ТП на НОИ-Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № ********** от 25.01.2011 г. на Ръководителя на отдел “ПО” при Районно управление “Социално осигуряване” град Пловдив, с което е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст /ОСВ/ на основание §5, ал.1 от ПЗР на КСО.ВРЪЩА административната преписка на РУ“СО” гр.Пловдив за произнасяне по Заявление с Вх. № МП 3585 от 17.01.2011 год. на В.К.К. при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ град Пловдив да заплати на В.К.К. с ЕГН **********,***, офис 303, чрез адв.М.П., сумата от 770 лв. /седемстотин и седемдесет лева/ за адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
26 Административно дело No 1150/2011, XII състав Дела по КСО С.Х.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 14.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х.С., с посочен в жалбата адрес:***, срещу Решение № 216/20.04.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ гр. Пловдив, потвърждаващо Разпореждане № О-15-999-36-00113924/19.03.2011г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив.
ОСЪЖДА С.Х.С., с ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес:***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 150 лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
27 Административно дело No 1154/2011, XVII състав Дела по КСО С.Х.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 08.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х.С., с посочен в жалбата адрес:***, срещу Решение № 179/08.04.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ гр. Пловдив, потвърждаващо Разпореждане № О-15-999-23-00111990/28.02.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив.
ОСЪЖДА С.Х.С., с ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес:***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 150 лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
28 Административно дело No 1210/2011, XIII състав Искове за обезщетение Е.Й.И. ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 29.05.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 21.02.2012 г., с което е даден ход по същество на делото.
ВРЪЩА исковата молба на Е.Й.И., ЕГН ********** ***, с която са предявени два обективно и при условията на евентуалност съединени иска срещу Община Перущица.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОСЪЖДА Е.Й.И., ЕГН ********** *** да заплати на Община Перущица сумата в размер на 2400/две хиляди и четиристотин/ лева, представляваща възнаграждение за адвокат.
Определението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
29 Административно дело No 1253/2011, X състав Дела по КСО К.Н.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 10.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Б.,***, срещу Решение № 218 от 20.04.2011 година на Директора на РУ"СО" град Пловдив и потвърденото с него Разпореждане №О-15-999-04-00113438 от 16.03.2011 година на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в РУ“СО” гр.Пловдив.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Б.,***, срещу Решение № 215 от 20.04.2011 година на Директора на РУ"СО" град Пловдив и потвърденото с него Разпореждане №О-15-999-04-00113448 от 16.03.2011 година на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в РУ“СО” гр.Пловдив.
ОСЪЖДА К.Н.Б.,***, да заплати на Директора на ТП на НОИ град Пловдив, съдебните разноски за юрисконсултско възнаграждение и за призоваване на свидетел, общо в размер на 170 лв./сто и седемдесет лева/.
Решението е подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
30 Административно дело No 1255/2011, XVII състав Дела по КСО К.Н.Б. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 09.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Б., с посочен в жалбата адрес:***, срещу Решение № 213/20.04.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ гр. Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № О-15-999-11-00113405/15.03.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ “СО” гр. Пловдив.
ОСЪЖДА К.Н.Б., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес:***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 150 лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
31 Административно дело No 1258/2011, X състав Дела по КСО К.Н.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 10.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Б.,***, срещу Решение № 218 от 20.04.2011 година на Директора на РУ"СО" град Пловдив и потвърденото с него Разпореждане №О-15-999-04-00113438 от 16.03.2011 година на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в РУ“СО” гр.Пловдив.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Н.Б.,***, срещу Решение № 215 от 20.04.2011 година на Директора на РУ"СО" град Пловдив и потвърденото с него Разпореждане №О-15-999-04-00113448 от 16.03.2011 година на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в РУ“СО” гр.Пловдив.
ОСЪЖДА К.Н.Б.,***, да заплати на Директора на ТП на НОИ град Пловдив, съдебните разноски за юрисконсултско възнаграждение и за призоваване на свидетел, общо в размер на 170 лв./сто и седемдесет лева/.
Решението е подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
32 Административно дело No 1278/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни КЕРИКО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 02.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “К.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Оборище” №78, ЕИК *********, представлявано от управителя И.Н.К. против Ревизионен акт № 161003765 от 10.12.2010 г., издаден от Л.Б.Е., старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в частта, с която е отказан данъчен кредит в размер на 12 281,21 лв. и лихви в размер на 1 366.63лв., потвърден с Решение № 232 от 11.03.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.

ОСЪЖДА “К.” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. “Оборище” №78, ЕИК *********, представлявано от управителя И.Н.К. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 723 лв. /седемстотин двадесет и три лева/.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
33 Административно дело No 1478/2011, X състав Дела по КСО П.С.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 09.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.П.,***, срещу Решение № 211 от 20.04.2011 година на Директора на РУ"СО" град Пловдив и потвърденото с него Разпореждане №О-15-999-11-00113959 от 21.03.2011 година на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в РУ“СО” гр.Пловдив.
ОСЪЖДА П.С.П.,***, да заплати на Директора на ТП на НОИ град Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв./сто и петдесет лева/.
Решението е подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
34 Административно дело No 1481/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Н.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на С.Н.К. ***, против заповед № 11ОА971 от 18.04.2011 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрен ПУП – План за регулация и застрояване и схеми електрификация, водопровод и канализация, съгласувани от експлоатационните предприятия, за част от поземлен имот с идентификатор 56784.10.14 по кадастралната карта на Пловдив, като Урегулира дял І и дял ІІ от поземлен имот с идентификатор 56784.10.14 по кадастралната карта на гр. Пловдив, като се образуват нови УПИ 10.125, спорт и атракции и УПИ 1.126, спорт и атракции с ново, свободно застрояване, по червените и сини линии и надписи за регулацията, червени ограничителни линии за застрояването, котировки с черен цвят и матрица с устройствени показатели за зона Зса – зона спорт и атракции, с височина до 10м, плътност на застрояване до 50 %, Кинт до 1,5; озеленяване повече от 20 %, указани със син цвят.
ОСЪЖДА С.Н.К., ЕГН ********** ***, да заплати на Община Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи разноски за осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.

 
35 Административно дело No 1540/2011, V състав Други административни дела С.К.С. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 16.05.2012г.
ОТМЕНЯ АУПДВ № 01-6500/21944 от 10.04.2011г. на ИД на ДФЗ-София, с който е установена като недължимо платена сума в размер на 3944,87 лв. във връзка с подадено от С.К.С. с ЕГН **********,*** общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 16/280509 /49881.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – София да заплати на С.К.С. съдебни разноски в размер на 360 /триста и шестдесет/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
36 Административно дело No 1561/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни К.С.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 17.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.К., ЕГН **********, в качеството му на ЕТ “Славена-К.К.“, ЕИК ***, против Ревизионен акт № 261005096/02.03.2011г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с решение № 409/19.05.2011г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който акт на жалбоподателя са установени публични задължения данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2004г. в размер на 32975,80 лв. и прилежаща лихва в размер на 24639,26 лв.като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА К.С.К., ЕГН **********, в качеството му на ЕТ “Славена-К.К.“, ЕИК *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата в размер на 1602лв. (хиляда шестстотин и два лева), равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
37 Административно дело No 1589/2011, V състав Други административни дела БАЛКАН АЛ ЕООД ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 22.05.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-2600/3689 от 14.04.2011 г., издаден от Държавен фонд “Земеделие”, Разплащателна агенция-София, с който на „Балкан Ал“ ЕООД , с БУЛСТАТ 115798085, със седалище и адрес на управление в *****, представлявано от управителя Т.Р.П. с ЕГН ********** е установена като недължимо платена сума в размер на 4382,42 лева, във връзка с подадено от жалбоподателя Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 16/010709/58968.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – София да заплати на Балкан Ал“ ЕООД съдебни разноски в размер на 50 / петдесет/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
38 Административно дело No 1610/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни КОРАДО ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 22.05.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 131100050 от 28.02.2011г., издаден от Веска Василева Дошкова – Главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение №431 от 26.05.2011г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Корадо груп” ООД е начислен допълнително ДДС в общ размер на 18 298,06 лева и съответни лихви в размер на 1 344,55 лева за данъчен период м. 05.2010г.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
39 Административно дело No 1615/2011, V състав Други административни дела Б.Д.Р. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 22.05.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24314 от 13.04.2011 г на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция с който е установена като недължимо платена сума в размер
на 2505,35 лева, във връзка с подадено от Б.Д.Р.,*** общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 16/130509/41161.
ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – София да заплати на от Б.Д.Р.,*** съдебни разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
40 Административно дело No 1625/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни ВЛАДИНИ КОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 22.05.2012г.
ИЗМЕНЯ ревизионен акт № № 161005294 от 09.03.2011 г., издаден от Лилия Браниславова Еленкова – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 454 от 30.05.2011 г. на директора на Дирекция на „ОУИ” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на „Владини комерс” ООД, ЕИК 115516689, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.”Острец” № 23, представлявано от В.Х.Б. – управител, са определени задължения за допълнително начислен ДДС, като намалява размера на задължението за ДДС от 26 445.09 лв. на 24 081.27 лв., ведно с прилежащите лихви от 4 248.05 лв. на 3 311.14 лв.
ОСЪЖДА „Владини комерс” ООД, ЕИК 115516689, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.”Острец” № 23, представлявано от В.Х.Б. – управител, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 742,13 (седемстотин четиридесет и два и 0.13) лв., съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, изчислени по съразмерност и компенсация.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
41 Административно дело No 1696/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.С.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 23.05.2012г.
ОТМЕНЯ отказ на кмета на гр.Перущица за попълване на кадастралния план на гр.Перущица, обективиран в писмо изх.№ 639/07.06.2011 г. ИЗПРАЩА преписката на кмета на гр.Перущица по компетентност. ОСЪЖДА кмета на общ.Перущица да заплати на г.С.В. сумата от 1060 лв., представляващи разноски по делото. Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 - дневен срок от съобщението до страните.
 
42 Административно дело No 1775/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни МОНАРХ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 21.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МОНАРХ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Света Троица” №196, ет.3 с ЕИК по БУЛСТАТ *********, представлявано от управителя А.Х.М. против Ревизионен акт № 161 100094 от 22.03.2011 г., издаден от М.М.С., старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 27399.00лв. и съответните лихви и за допълнително установен корпоративен данък за 2009г. в размер на 578.80лв. и начислени лихви за невнесени в срок авансови вноски по ЗКПО за 2008г. и 2009г., съответно в размер на 6.29лв. и 1575.34лв.
ОСЪЖДА “МОНАРХ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “Света Троица” №196, ет.3 с ЕИК по БУЛСТАТ *********, представлявано от управителя А.Х.М. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 1072 лв. /хиляда и седемдесет и два лева/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
43 Административно дело No 1795/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ИНЖЕНЕРИНГ 21 АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 18.05.2012г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 161005029/31.03.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив срещу "Инженеринг-21" АД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление *, Булстат: **, представлявано от С.Л.М., срещу Ревизионен акт №, който акт е потвърден с Решение № 524/14.06.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, с която на "Инженеринг-21" АД, Булстат: **, за данъчни периоди м.септември и м.октомври 2007 г., е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер 4995.40 лв. по фактури, издадени от "Супер девони" ЕООД, ведно със съответната лихва (т.І от настоящото решение).
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № № 161005029/31.03.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив срещу "Инженеринг-21" АД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление *, Булстат: **, представлявано от С.Л.М., срещу Ревизионен акт №, който акт е потвърден с Решение № 524/14.06.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ:
1. В ЧАСТТА, с която на "Инженеринг-21" АД, Булстат: **, за данъчен период м.ноември 2009 г. е доначисен ДДС в размер на 8666 лв. във връзка с продажба на недвижим имот, находящ се в гр.Пловдив, местн. "Остромила", на "Уайинвест" ЕООД, Булстат: 200216548, по Нотариален акт № 23/27.11.2009 г., ведно със съответната лихва (т.ІІ.3 от настоящото решение).
2. В ЧАСТТА, с която на "Инженеринг-21" АД, Булстат: **, за данъчни периоди м.декември 2007 г.; м.март, м. април, м.май, м.юни, м. септември, м.октомври и м.декември 2008 г.; м.март, м. април, м.май, м.юни, м. юли, м.август, м.септември, м.октомври, м.ноември и м.декември 2009 г.; м. януари, м.февруари, м.март и м.април 2010 г., е доначислен ДДС в общ размер 29745.ЗЗ лв. във връзка с извършени от "Инженеринг-21" АД, Булстат: **, безвъзмездни доставки на продукция и стоки с рекламна цел (т.ІІ.5 от настоящото решение).
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Инженеринг-21" АД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление *, Булстат: **, представлявано от С.Л.М., срещу Ревизионен акт № 161005029/31.03.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, който акт е потвърден с Решение № 524/14.06.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП (т.ІІ.4 и т.ІІ.6 от настоящото решение).
ОСЪЖДА "Инженеринг-21" АД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление *, Булстат: **, представлявано от С.Л.М., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнагражде-ние в размер на 4072.42 лв. (четири хиляди седемдесет и два лева и 42 ст.).
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на на "Инженеринг-21" АД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление *, Булстат: **, представлявано от С.Л.М., сумата от 1471.26 лв. (хиляда четиристотин седемдесет и един лева и 26 ст.) разноски по делото.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
44 Административно дело No 1822/2011, XVI състав Искове за обезщетение НПК НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 11.05.2012г.

ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от Националната потребителна кооперация на слепите в България със седалище в гр.София и адрес на управление *, Булстат: **, представлявано от председателя М.А.К.,***, с претенция за присъждане на сумата от 4722,80 лв., от която главница 3722,80 лв. и лихва 1000 лв. (увеличен на 1698,40 лв.), представляваща обезщетение за претърпени вреди вследствие незаконосъобразно действие на община Пловдив при изпълнение на административна дейност.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
45 Административно дело No 1838/2011, VII състав Дела по КСО Н.В.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 23.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.В.М. *** срещу решение №244 от 10.05.2011г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата и срещу разпореждане №О-15-999-11-00115171/01-04-2011г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите в същото поделение, с което е отказано отпускането на лицето на парично обезщетение по молба вх.№15-999-11-00040034/28.02.11г. във връзка, с която е представен болничен лист №3959762 от 16.12.2010г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА Н.В.М. *** да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул.“Любен Каравелов”№7 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
46 Административно дело No 1885/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МИСТЪР СУИТ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 29.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Мистър Суит” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” №3, против Заповед №РД-09-452 от 06.06.2011г. на кмета на община Марица, с която е одобрен проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с №144.133 по кадастралната карта на село Царацово, област Пловдив, и образуване на УПИ І-144.359- склад за строителни материали; УПИ ІІ-144.360- склад за строителни материали и ПИ №144.361- улица тупик.
ОСЪЖДА “Мистър Суит” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Княгиня Мария Луиза” №3, да заплати на Е.А.Р.,***, сумата от 1 150,00 лева, представляващи направените по делото разноски, както и да заплати на община Марица сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
47 Административно дело No 1971/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ДАНИН-ДМ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 28.05.2012г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 353 от 06.06.2011г., издадена от Кмета на Община “Родопи”, с която на “Д. – ДМ”ООД, ЕИК 115137618, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Йордан Йовков”№4, представлявано от управителя Д.Р.В. е определена Такса за битови отпадъци в общ размер на 11 020,40 лева, ведно със законната лихва върху тях в размер общо на 2 860,27 лева за периода от 01.01.2007г. до 31.12.2010г. във връзка с притежавания от дружеството недвижим имот – ? ид.част от земя с площ 17 650 кв.м., находяща се в регулацията на с.Устина, община “Родопи”, обл.Пловдив, Парцел ІІ, кв.7, и ? ид.част от находящата се в същия имот производствена сграда с РЗП – 3 515 кв.м.
ОСЪЖДА Община “Родопи” да заплати на “Д. – ДМ”ООД, ЕИК 115137618, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Йордан Йовков” №4, представлявано от управителя Д.Р.В.,***, сумата от 558,20 (петстоти петдесте и осем лева и двадесет стотинки) лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
48 Административно дело No 1986/2011, XVII състав Дела по КСО М.Т.А. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 09.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т.А., с посочен в жалбата адрес:***, срещу Решение № 312/06.07.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ гр. Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № К-3428#1/30.05.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ “СО” гр. Пловдив.
ОСЪЖДА М.Т.А., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес:***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 150 лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
49 Административно дело No 1997/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 23.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1195/07.07.2011 г. на Началника на митница Пловдив, с което на "Садат" ООД със седалище в *** и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от управителя С.К., е определено за доплащане ДДС в размер на 5396,06 лв., както и лихва за забава по ЕАД № 10BG003000H0073494/ 20.05.2010 г.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
50 Административно дело No 2004/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 28.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1184 от 04.07.2011 год. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0067021 от 10.05.2010 г., е определена нова митническа стойност на стока № 1 - “перилен препарат, непригоден за продажба на дребно” и на стока № 2 – „Перилен препарат марка „АВС“, като на “САДАТ” ООД, ЕИК ***, с посочен адрес за кореспонденция ***, представлявано от Управителя С.К., е определен ДДС за доплащане в размер на 4937 лв. на основание чл. 201, параграф 1, б. “а” и параграф 2 във връзка с чл. 201, параграф 3 и чл. 214, параграф 1 от Регламент на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС, ведно със законната лихва на основание чл. 232, параграф 1, б. “б” от Регламента, изчислена от датата на поставяне на стоките под режим – 10.05.2010 г., до окончателното погасяване на задължението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.


 
51 Административно дело No 2010/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕДА ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ЕООД КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 23.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Еда импорт-експорт" ЕООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ***, Булстат: ***, предствалявано от А.К., срещу Разрешение за ползване № 02-И-697/11.12.2009 г. на Кмета на район Източен при община Пловдив, в частта му по т.6, в която е постановено разрешението за ползване на общински имот, находящ се в гр.Пловдив, бул."Източен" №67, с площ 130,10 кв.м, по одобрена схема за поставяне на съоръжения за търговия, съгласно Заповед № 09ОА-1983/29.07.2009 г. на Кмета на община Пловдив, да става при заплащане на дължимата такса за извършване на търговска дейност по Закона за местните данъци и такси, в размер на 1821,40 лв.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
52 Административно дело No 2013/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни РД РАДОСЛАВ ДАРАКЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 31.05.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.Т.Д., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ “РД – Р.Д.”, с ЕИК по БУЛСТАТ 825087992, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Силиврия” № 15, ревизионен акт № 161100291 от 13.04.2011 г., издаден от Р.Б.Т., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 557 от 24.06.2011 г. на заместник-директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в частта на допълнително определен данък по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) за 2006 година в размер на 568,70 лева и прилежащи лихви в размер на 288,94 лева и в частта на допълнително определен данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2007 година в размера над 114401,38 лева и лихви в размера над 41 446,14 лева, и ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Р.Т.Д., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ “РД – Р.Д.”, с ЕИК по БУЛСТАТ 825087992, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Силиврия” № 15, сумата 2 872,93 лева (две хиляди осемстотин седемдесет и два лева и деветдесет и три стотинки), разноски по делото.
ОСЪЖДА Р.Т.Д., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ “РД – Р.Д.”, с ЕИК по БУЛСТАТ 825087992, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Силиврия” № 15, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 3 566,95 лева (три хиляди петстотин и шестдесет и шест лева и деветдесет и пет стотинки), юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
53 Административно дело No 2069/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛЕТЕРА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 16.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Булетера" ЕООД със седалище в *** и адрес на управление пл. "Севтополис", хотел "Казанлък", ст.112; с адрес за кореспонденция в **, Булстат:****, представлявано от К.М.К., срещу Ревизионен акт № 161004572/08.02.2011 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, в частта, потвърдена с Решение № 340/28.04.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив – относно отказано право на данъчен кредит в общ размер 20000 лв. за данъчен период м.януари 2010 г. по фактури, издадени от "Професионален спортен клуб Ивън спортс" ЕООД, и относно начислената лихва от 1775,69 лв. за ДДС за същия данъчен период.

ОСЪЖДА "Булетера" ЕООД със седалище в *** и адрес на управление пл. "Севтополис", хотел "Казанлък", ст.112; с адрес за кореспонденция в **, Булстат:****, представлявано от К.М.К., да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 885,51 лв. (осемстотин осемдесет и пет лева и 51 ст.).


Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
54 Административно дело No 2071/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни ДИДАВА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение (второ) от 08.05.2012г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в решение № 2259 от 27.12.2011 година, постановено по административно дело № 2071 от 2011 г. на Административен съд Пловдив, като като на ред осми от диспозитива на решението се чете ... “не е признат данъчен кредит в размер на 1682321,32лв”, вместо ... ”не е признат данъчен кредит в размер на 1696162,92лв."
На основание чл. 175, ал.2 АПК поправката да се отбележи в поправеното решение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
55 Административно дело No 2131/2011, X състав Искове за обезщетение С.К.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР КЪРДЖАЛИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 04.05.2012г.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР град Кърджали, да заплати, на основание чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, на С.К.К. с ЕГН **********,***№5 и с настоящ адрес: гр. Асеновград, бул."България” №13Б, ет. 5, ап.1 сумата от 3520,49 лв. (три хиляди петстотин и двадесет лева и четиридесет и девет стотинки), представляваща левовата равностойност на 1800 евро, обезщетение за имуществени вреди, формирани като размер от стойността на командировъчните, които би получил за периода от 05.02.2011 година до 28.02.2011 година, претърпяни като пряка и непосредствена последица от незаконосъобразно бездействие от страна на длъжностни лица към ОД на МВР град Кърджали, след отмяната на незаконосъобразен административен акт - Заповед №344 от 05.03.2010 година, издадена от ВНД заместник-директор на ОД на МВР Кърджали, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР град Кърджали, да заплати, на основание чл. 1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, на С.К.К. с ЕГН **********,***№5 и с настоящ адрес: гр. Асеновград, бул."България” №13Б, ет. 5, ап.1, сумата от 1000 лв. (хиляда лева), представляваща обезщетение за неимуществени вреди изразяващи се в неудобство и злепоставяне пред колеги и команден състав, притеснения и нерви по недопускането на заминаването му и продължилата 51 дни / от 05.02.2011 г. до 28.03.2011 г./ неизвестност дали като кадрови военнослужещ ще може да замине на задгранична мисия, претърпяни като пряка и непосредствена последица от незаконосъобразно бездействие от страна на длъжностни лица към ОД на МВР град Кърджали, след отмяната на незаконосъобразен административен акт - Заповед №344 от 05.03.2010 година, издадена от ВНД заместник-директор на ОД на МВР Кърджали, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР град Кърджали, да заплати на С.К.К. с ЕГН **********,***№5 и с настоящ адрес: гр. Асеновград, бул."България” №13Б, ет. 5, ап.1, сумата от 480лв./четиристотин и осемдесет лева/, представляващи разноски по делото за държавна такса, адвокатско възнаграждение и депозит за призоваване на свидетел.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР град Кърджали, да заплати на Административен съд Пловдив сумата от 50лв./петдесет лева/, представляваща възнаграждение на вещото лице.
Решението, подлежи на обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 
56 Административно дело No 2169/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.С.В.,
Д.С.И.
КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ КЪМ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 22.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.В., ЕГН **********,*** и Д.С.И., ЕГН **********,*** срещу Протоколно решение от 15.06.2011 г. на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ, назначена от Кмета на Община Асеновград, с което е определена цената на правото на преминаване през ПИ 22839.100.434 по кадастралната карта на с.Долнослав, собственост на оспорващите в размер на 60 лева.
Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 215, ал. 7 от Закона за устройство на територията.

 
57 Административно дело No 2225/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ОРЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 02.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Орест” ООД, с ЕИК 126614896, със седалище и адрес на управление: град Свиленград, област Хасково, бул.”България” № 195, представлявано от управителя Х.Д.П., против ревизионен акт № 16251100165 от 03.05.2011 г., издаден от П.С.Д., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 674 от 03.05.2011 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив в частта на непризнатия данъчен кредит в размер на 138 993,72 лева и лихви в размер на 29 395,79 лева.
ОСЪЖДА “Орест” ООД, с ЕИК 126614896, със седалище и адрес на управление: град Свиленград, област Хасково, бул.”България” № 195, представлявано от управителя Х.Д.П., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 3 818 (три хиляди осемстотин и осемнадесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
58 Административно дело No 2236/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Г.Б.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 07.05.2012г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 241101437 от 16.06.2011 г., издаден от Й.Ж.Т., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, офис Стара Загора, потвърден с Решение № 705 от 27.07.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив, с който на Г.Б.Д. с ЕГН ********** *** са определени данъчни задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 9441.04лв. и лихва върху ДДФЛ в размер на 2167.87лв., като намалява данъка от 9441.04 лв. на 279.67лв., и намалява лихвата от 2167.87лв. на 62.87лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на Г.Б.Д. с ЕГН ********** *** сумата от 623.65лв./шестстотин двадесет и три лева и 65ст./.
ОСЪЖДА Г.Б.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 494.19лв. /четиристотин деветдесет и четири лева и 19ст./- юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
59 Административно дело No 2274/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Г.К.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Решение от 10.05.2012г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 131004406/06.04.2011 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-Пловдив срещу Г.К.С. ***, ЕГН: **********, който акт е потвърден с Решение № 709/27.07.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, като
НАМАЛЯВА размера на определения на Г.К.С., ЕГН: ********** – данък, както следва:
по чл.35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.) за 2006 г. – от 48128,88 лв. със съответната лихва, на 11468,16 лв. със съответната лихва.
по чл.48 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2007 г. – от 5456,04 лв. със съответната лихва, на 4842.04 лв. със съответната лихва.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.К.С. ***, ЕГН: **********, срещу Ревизионен акт № 131004406/ 06.04.2011 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 709/27.07.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта на определения му данък по чл.35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.) за 2003 г., за 2004 г. и за 2005 г.
ОСЪЖДА Г.К.С. ***, ЕГН: **********, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1400.53 лв. (хиляда и четиристотин лева и 53 ст.).
ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на Г.К.С. ***, ЕГН: **********, разноски по делото в размер на 1728.49 лв. (хиляда седемстотин двадесет и осем лева и 49 ст.).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.


 
60 Административно дело No 2279/2011, IX състав Дела по ЗМВР Е.И.А. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 02.05.2012г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Е.И.А., ЕГН **********,*** Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 6692/09.05.2011 г., издадена от ВРИД Началника на сектор ПП към ОД МВР Пловдив.
ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Пловдив да заплати на Е.И.А., ЕГН **********,*** разноски в размер на десет лева.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.Преписи от акта да бъдат изпратени на страните.

 
61 Административно дело No 2301/2011, X състав Други административни дела ДКЦ 2-ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 17.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Диагностично-консултативен център ІІ - Пловдив” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. ”Шести септември” №110, против Писмена покана с изх.№ 16-0665 от 03.08.2011 г. на Директора на РЗОК, с която адресата е поканен да внесе доброволно на НЗОК сумата в размер на 15463.13лв. /петнадесет хиляди четиристотин шестдесет и три лева и тринадесет стотинки/, представляваща превишение на определените от Касата регулативни стандарти за І-во и ІІ-ро тримесечие на 2010 година.
ОСЪЖДА ”Диагностично-консултативен център ІІ - Пловдив” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул.”Шести септември” №110, да заплати на РЗОК Пловдив разноските по делото в общ размер на 1009,26лв. (хиляди и девет лева и двадесет и шест ст.).
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните. 
62 Административно дело No 2335/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни В.Т.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 02.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Т.П., ЕГН **********, против Ревизионен акт № 241100576 от 25.05.2011г. и РА за поправка № Р-1116659 от 08.06.2011г., издадени от Е.С.Ц., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с които допълнително е определен данък по ЗОДФЛ /отм/ и ЗДДФЛ: за 2004г. в размер на 3167.60лв. и лихви 2441.08лв.; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм/ за 2005г. в размер на 879.40лв. и лихви 569.37лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 3644.20лв. и лихви 1363.66лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 5733.90лв. и лихви 1280.83лв. и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 427.56лв. и лихви 47.16лв.
ОСЪЖДА В.Т.П., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер от 1041 лв. /хиляда четиридесет и един лева/.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. 
63 Административно дело No 2422/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИДЕР ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 21.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЛИДЕР” ООД със седалище в ***, ЕИК Булстат:***, представлявано от управителя С.К.И., депозирана чрез адвокат В.Х.А. против Решение № 206 от 28.12.2010г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЛИДЕР” ООД със седалище в ***, ЕИК Булстат:***, представлявано от управителя С.К.И., депозирана чрез адвокат В.Х.А. против Решение № 135 от 04.07.2011г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив.
ОСЪЖДА “ЛИДЕР” ООД със седалище в ***, ЕИК Булстат:***, представлявано от управителя С.К.И., да заплати юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
 
64 Административно дело No 2542/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕРИГА ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 10.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ВЕРИГА ГРУП” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 200204421, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 100, хотел “Верея”, офис 406, представлявано от управителя Р.Р., против Ревизионен акт № 241100480 от 21.04.2011г., издаден от Й.Т. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Стара Загора, потвърден с Решение № 657 от 18.07.2011г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, по отношение непризнат данъчен кредит в размер на 7 000лв. и прилежащи лихви в размер на 797.67лв. за данъчен период м. 02.2010г.
ОСЪЖДА “ВЕРИГА ГРУП” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 200204421, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, бул. “Цар Симеон Велики” № 100, хотел “Верея”, офис 406, представлявано от управителя Р.Р. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 561,91лв. (петстотин шестдесет и един лев и деветдесет и една стотинки), равностойността на осъществената юрисконсултска защита.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне

 
65 Административно дело No 2557/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни В.И.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 03.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.Б. – Калайджиева, ЕГН *********** срещу Ревизионен акт /РА/ № 211101808/24.06.2011 г., издаден от Филип Г. Карапиперов – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Смолян, потвърден с Решение № 834/30.08.2011 г. на зам. директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП, с и са вменени допълнително публични задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ, както следва - данък за 2007 г. в размер на 4341,63 лв. и лихви за забава – 1661,61 лв., данък за 2008 г. в размер на 3 035,12 лв. и лихви за забава в размер на 708,71 лв. и за 2009 г. в данък в размер на 3662,33 лв. и лихви в размер на 433,43 лв.
ОСЪЖДА В.И.Б. – Калайджиева, ЕГН *********** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 726,86 лева (седемстотин двадесет и шест лева и 86 ст.) разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
66 Частно админист. наказателно дело (К) No 2579/2011, XIX състав Наказателни частни касационни производства И.М.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Определение от 14.05.2012г.
ОТМЕНЯ Определение № 970 от 21.07.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по НАХД № 4847/2011 г. по описа на същия съд.
ВРЪЩА делото на същия съд и съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
67 Административно дело No 2606/2011, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Й.К. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 19.05.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-09-750 от 02.09.2011г. на кмета на община Марица, с която е допуснато изработването на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV- стопански дейности, кв.77 по плана на село Маноле, област Пловдив.
ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Марица за постановяване на акт, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение.
ОСЪЖДА община Марица да заплати на Д.Й.К.,***, офис 10, сумата от 160,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението е окончателно.

 
68 Административно дело No 2615/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Ц.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 17.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Ц.М. ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Опълченска”№10, адв.Г.М., против оспорил Заповед № ДК–02–ЮЦР-435 от 17.08.2011г. на Началник РДНСК “Южен Централен Район”.
ОСЪЖДА Г.Ц.М. ЕГН **********,***,със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Опълченска”№10, адв.Г.М., да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол, “Южен централен район”, гр.Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
69 Административно дело No 2620/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.С.Н. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 23.05.2012г.
Отхвърля жалбата на А.С.Н.,*** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-439/17.08.2011г. на Началникът на РДНСК, ЮЦР.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
70 Административно дело No 2624/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТИМПЕКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 18.05.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241101858/30.06.2011г. издаден от Й.Т. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 878/15.09.2011 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, с която на “МЕТИМПЕКС” ЕООД, ЕИК 115654156, гр. Пловдив, бул. “Цариградско шосе” № 53, ет. 1, за данъчен периоди м. юни 2008г. са определени публични задължения за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 10 634,88 лева – 3 115,46 по фактура № 99 от 30.06.2008г. и частично в размер на 7 519,42 лева по фактура № 101333/27.06.2008г. и двете издадени от “ВТПГ – Матенпром”ООД, гр. В.Търново, както и В ЧАСТТА с която за данъчен период месец Юли 2008г. са определени публични задължения за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер на 4 419,59 лева по фактура № 101373 от 08.07.2009г., издадена от “ВТПГ – Матенпром”ООД, гр.В.Търново, ведно с прилежащите лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.
ОСЪЖДА “МЕТИМПЕКС” ЕООД, ЕИК 115654156, гр.Пловдив, бул.“Цариградско шосе”№53, ет.1, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, при ЦУ на НАП – София, сумата от 6 176,18 /шест хиляди сто седемдесет и шест лева и осемнадесет стотинки/ лева, разноски по съразмерност и компенсация.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
71 Административно дело No 2719/2011, XIII състав Дела по КСО Л.Н.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 21.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 400/14.09.2011г. на Директора на ТП на НОИ/РУ”СО”/ гр. Пловдив, с което е отхвърлена жалбата против Разпореждане № 151-00-6738-1/03.08.2011г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при РУ”СО” – Пловдив.

ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне съобразно дадените от съда задължителни указания.
Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред ВАС на Р България.

 
72 Административно дело No 2721/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАР. ИМ. ЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 18.05.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “ЗАР.ИМ.ЕКС” ЕООД против Ревизионен акт №261100712 от 15.06.2011г. в частта му, потвърдена с Решение №879 от 16.09.2011 г. на Директор на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП, с която на дружеството жалбоподател е отказано правото на данъчен кредит в размер на 3 229 663,39 лв. и допълнително е начислен ДДС в размер на 45 625,60 лв., ведно с прилежащите лихви върху тези суми.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2721 по описа на Административен съд Пловдив за 2011г., VІІІ състав.
Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни с частна жалба пред ВАС.

 
73 Административно дело No 2788/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 07.05.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 187/14.10.2011 г. на вр. изп. длъжността кмет на Община Раковски.
ИЗПРАЩА делото като преписка на компетентния административен орган - служител на общинската администрация Раковски, определен със заповедта на кмета на община Раковски по чл.4 ал.4 ЗМДТ, за произнасяне по същество при съобразяване с дадените задължителни указания по тълкуване и прилагане на закона.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 
74 Административно дело No 2806/2011, XII състав Дела по ЗОС Е.Б.Д.,
М.Г.Б.,
Г.Б.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 19.05.2012г.
ИЗМЕНЯ по жалбата на Е.Б.Д.,***, М.Г.Б. ***, Г.Б.Б. ***, като наследници на Б.Г. Б. – наследник на В.М.П., бивш жител ***/20.11.2008г. на Кмета на Община – Куклен в ЧАСТТА и, с която е определено обезщетението за отчуждени части от наследствени земеделски имоти на наследници на В.М.П. с №№ 003294, 003276 и 002731, находящи се в землището на село Гълъбово, обл.Пловдивска, както УВЕЛИЧАВА размера на паричното обезщетение, както следва: за имот №003294 в размер на 0,478 дка от 1 434/хиляда четиристотин и тридесет и четири/лева на 8 604/осем хиляди шестстотин и четири/лева, за имот №003276 в размер 0,130 дка от 390/триста и деветдесет/лева на 2 340/две хиляди триста и четиридесет/лева и за имот №002731 в размер 0,512 дка от 1 536/хиляда петстотин тридесет и шест лева/ на 9 216/девет хиляди двеста и шестнадесет/лева и ОПРЕДЕЛЯ общо на тримата жалбоподатели дължимо обезщетение, съобразно наследствената им квота, както следва : за имот №003294 с отчуждена площ 0,478 дка – 537,75 лева/или по 1/3 за всеки от жалбоподателите – 179, 25 лева/, за имот №003276 с отчуждена площ 0,130 дка – 146,25 лева/или по 1/3 за всеки от жалбоподателите – 48, 75 лева/, за имот №002731 с отчуждена площ 0,512 дка – 576, 00 лева/или по 1/3 за всеки от жалбоподателите – 192, 00 лева/.
ОСЪЖДА Община – Куклен да заплати на тримата жалбоподатели Е.Б.Д. ***, М.Г.Б. ***, Г.Б.Б. *** сумата от 514, 50 /петстотин и четиринадесет лева и петдесет стотинки/, или по 171, 50 / сто седемдесет и един лева и петдесет стотинки/ за всеки от жалбоподателите, съставляваща сторените разноски по производството.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
75 Административно дело No 2844/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.И.Г. РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ НАЧАЛНИКА Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 02.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Г., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-02-ЮЦР-543 от 18.08.2011 г. на началника на РДНСК Южен централен район, с която е наредено да се премахне незаконен строеж: „Пристройка на топла връзка към съществуващ санитарен възел”, находящ се в град Пловдив, с административен адрес: ул.”Христо Г. Данов” № 45, ПИ № 1272, част от парцел І-1271,1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, кв.42-нов по плана на ЦГЧ, гр.Пловдив, с извършител М.И.Г..
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
76 Административно дело No 2852/2011, V състав Дела по ЗМВР В.Р.П. ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 02.05.2012г.
Прекратява делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Р.П. срещу Заповед № 2011007143/17.10.2011 г. на Директора на ОДМВР Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2852/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив, V състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес за жалбоподателя, а за ответника – от получаване на съобщението.
 
77 Административно дело No 2882/2011, X състав Дела по КСО А.Р.Т. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 03.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 408 от 14.10.2011 год. на Директора на ТП на НОИ Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № ********** от 24.08.2011г. на Ръководителя на Отдел “ПО” при РУ“СО” гр.Пловдив, с което на А.Р.Т. е отказано изменение на отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, като бъде зачетен за учителски стаж осигурителния стаж, положен на длъжността “преподавател” в Република Ангола, за времето от 04.12.1981 година до 31.08.1987 година.
ВРЪЩА административната преписка на РУ“СО” град Пловдив за произнасяне по заявление - вх. № МП-17123 от 08.03.2011 година на А.Р.Т., при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.
ОСЪЖДА Директора на ТП на НОИ град Пловдив, да заплати на А.Р.Т.,***, направените деловодни разноски в размер на 400лв. /четиристотин лева/ за адвокатско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
78 Административно дело No 2887/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 28.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1620 от 24.10.2011 год. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0081219 от 01.06.2010 г., е определена нова митническа стойност на стока - “крепирана хартия за направата на салфетки”, като на “САДАТ” ООД, ЕИК ***, с посочен адрес за кореспонденция, ***, представлявано от Управителя С.К., е определен ДДС за доплащане в размер на 5879,46 лв. на основание чл. 201, параграф 1, б. “а” и параграф 2 във връзка с чл. 201, параграф 3 и чл. 214, параграф 1 от Регламент на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС, ведно със законната лихва на основание чл. 232, параграф 1, б. “б” от Регламента, изчислена от датата на поставяне на стоките под режим – 01.06.2010 г., до окончателното погасяване на задължението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 
79 Административно дело No 2889/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 22.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1622/24.11.2011 г., на Началника на Митница Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 10BG003000H0093580/20100622 в размер на 6855,18 лв. и е вменено ДДС за доплащане по същия ЕАД в размер на 731,02 лв. и лихви за забава в за периода от датата на поставяне на стоките под режим – 22.06.2010 г. до датата на погасяване на задължението.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – гр. ***, бул. “*** № ** сумата от 200лв. /двеста лева/ разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
80 Административно дело No 2899/2011, IX състав Други административни дела А.М.А. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 09.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.А. ЛНЧ7000045466, гражданин на Ирак, с адрес:гр.Пловдив,бул.”Шести септември”№147,против Решение №УП-162 от 20.10.2011г. на интервюиращ орган при Държавна агенция за бежанците (ДАБ) при Министерски съвет на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, , с което е отхвърлена молбата му за предоставяне на статут на бежанец и хуманитарен статут.Препис от решението да бъде изпратено на страните.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
81 Административно дело No 2927/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни СМАРТ-АС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 03.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Смарт АС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №118, ет.3, ап.**, против Ревизионен акт с №241100898 от 16.06.2011г., издаден от Д. С. С.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, офис Стара Загора, потвърден с Решение №897 от 21.09.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на дружеството жалбоподател е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в размер от 212 068,37 лв.; определени са прилежащи лихви върху посочената сума в размер на 42 175,73 лв.; допълнително е определен корпоративен данък по ЗКПО за 2009г. в размер на 105 949,80 лв. и са определени прилежащи лихви върху посочената сума в размер от 13 246,56 лв.
ОСЪЖДА “Смарт АС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №118, ет.3, ап.**, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 7 918,81 лева (седем хиляди деветстотин и осемнадесет лева и осемдесет и една стотинки), представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
82 Административно дело No 2986/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни КОЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 23.05.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Коев" ЕООД със седалище в *****8983, представлявано от Т.Г.К.- управител, Ревизионен акт № 161101611/14.06.2011 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП- гр. Пловдив, потвърден с Решение № 780/16.08.2011 г. на Зам. Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 63915,44 лева и прилежащи лихви- 20666,04лв. и допълнително определен корпоративен данък за 2008г. в размер на 248966,09лв. и и прилежаща лихва в размер на 63980,59лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.
ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ”– Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "Коев" ЕООД със седалище в *****8983, представлявано от Т.Г.К.- управител сумата от 450 лв. /четиристотин и петдесет лева / – представляващи разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
83 Административно дело No 2987/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОБИЛДИНГ-1 ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 30.05.2012г.
ОТХЪРЛЯ жалбата на “ЕВРОБИЛДИНГ 1”ЕООД в производство по несъстоятелност със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Гурко”№6, представляван от синдика Стела Жекова срещу Ревизионен акт №161101416 от 15.07.2011г., издаден от Петър Костадинов Костадинов – Главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 893 от 20.09.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя е отказано признаване на ДДС за възстановяване за данъчен период м.12.2010 г. в размер на 303 463,72 лева.
ОСЪЖДА “ЕВРОБИЛДИНГ 1” ЕООД в производство по несъстоятелност, със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.“Гурко”№6, представляван от синдика Стела Жекова да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 6 519,27/ шест хиляди петстотин и деветнадесет лева и двадесет и седем стотинки/ разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
84 Административно дело No 3004/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни Д.И.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 11.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.К., ЕГН ********** *** срещу Ревизионен акт № 241102229/29.07.2011 г., издаден от Дешка Стефанова Станева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1013/24.10.2011 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателката са установени допълнително публични задължения, както следва - данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. в размер на 1157,65 лв. и лихви за забава –770,83 лв., данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. в размер на 1497,94 лв. и лихва в размер на 797,80 лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2006 г. в размер на 2625,74 лв. и лихва за забава в размер на 1030,89 лв. и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на 117,00 лв. и лихва за забава в размер на 28,29 лв.
ОСЪЖДА Д.И.К., ЕГН ********** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 571,05 лева (петстотин седемдесет и един лева и 05 ст.) разноски по делото, по съразмерност и компенсация.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
85 Административно дело No 3019/2011, X състав Други административни дела ДКЦ ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 17.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Диагностично-консултативен център Пловдив” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. ”България” №234, против Писмена покана с изх.№ 16-0743 от 21.10.2011 г. на Директора на РЗОК, с която дружеството-адресат е поканен да внесе доброволно на НЗОК сумата в размер на 29035.30лв. /двадесет и девет хиляди тридесет и пет лева и тридесет стотинки/, представляваща превишение на определените от Касата регулативни стандарти за І-во, ІІ-ро, ІІІ-то и ІV-то тримесечие на 2010 година.
ОСЪЖДА ”Диагностично-консултативен център Пловдив”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул.”България” №234, да заплати на РЗОК Пловдив разноските по делото в общ размер на 1030,71лв. (хиляди и тридевет лева и седемдесет и една ст.).
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.

 
86 Административно дело No 3029/2011, XVII състав Дела по КСО М.П.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 09.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.М., с посочен в жалбата адрес:***, срещу Решение № 444/25.10.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ гр. Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № О-15-999-11-00126635/16.09.2011 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ “СО” гр. Пловдив.
ОСЪЖДА М.П.М., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес:***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 150 лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
87 Административно дело No 3035/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни ИНТЕРМЕДИК КРУМ МИХАЙЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 07.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Й.М., ЕГН **********, действащ и като едноличен търговец под фирма ЕТ “Интермедик – К.М.”, с ЕИК 040483180, адрес: гр. Пловдив, ж. к. “Тракия” бл.46, вх. Б, ет.9, ап.42, против Ревизионен акт /РА/ № 161101264 от 22.07.2011 г., издаден от Л.Б.Е., главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 1005 от 20.10.2011 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП в частта за установените задължения за данък по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) за 2003 г. в размер на 442,83 лв. и лихви – 404,27 лв., за 2004 г. - в размер на 2 648,13 лв. и лихви – 2 084,28 лв., за 2005 г. – в размер на 1 764,00 лв. и лихви – 1 171,09 лв., за 2006 г. – в размер на 1 956,00 лв. и лихви – 1 037,90 лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 17 892,34 лв. и лихви – 6 989,34 лв., и за 2008 г. в размер на 72 071,90 лв. и лихви – 17 283,67 лв.
ОСЪЖДА К.Й.М., действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ “Интермедик – К.М.”, с ЕИК 040483180, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж. к. “Тракия” бл.46, вх. Б, ет.9, ап.42, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 2 964,92 (две хиляди деветстотин шестдесет и четири и 0,92) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
88 Административно дело No 3071/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЛАЙФ ГРУП ООД ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 28.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Лайф груп“ ООД със седалище и адрес на управление ****, чрез адв.К., против Заповед № РД-14-98/30.09.2011 г., издадена от инж.Красимир Петков в качеството му на Заместник-началник на ДНСК-София, с която е наредено премахването на незаконен строеж, наименован „Пътна връзка“, извършен от „Лайф груп“ООД, гр.Пловдив с управители Г.Н.М. и П.М.С., в ПИ с идентификатор № 540.750, който попада н УПИ I-комплексно застрояване, кв.10, жилищно група А-4,5,6 по плана на ЖР“Тракия“ гр.Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
89 Административно дело No 3092/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 23.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност №1691 от 04.11.2011г. на Началник на Митница – Пловдив, с което на основание чл.201 пар.1 буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл.201 пар. 3 и чл.214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС за стока за стока №1 по ЕАД № 10BG003000Н0116182 е определена нова митническа стойност в размер на общо 9 362,69 лева и на “Садат”ООД е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 1 265,81 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от поставянето на стоките под режим – 30.07.2010г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД-то в съответните кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валутна и обща фактурна стойност”, кл.23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката” – 5 818,35, кл. 45 “Уточняване” – 9 273,64, кл.46 “Статистическа стойност” и кл.47”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
ОСЪЖДА Митница – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, бул. “Кукленско шосе”№32 да заплати на “Садат”ООД с адрес на управление гр. Пловдив, бул.”Васил Левски”№168 сумата от 50/петдесет/ лева, разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.


 
90 Административно дело No 3093/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Решение от 17.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1692/04.11.2011г., на Началника на Митница Пловдив, с което на “САДАТ” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 са определени за доплащане по ЕАД № 10BG003000H01550029/20101007 ДДС в размер на 5550,11 лв. и лихви за забава за периода от датата на поставяне на стоките под режим – 07.10.2010 г. до датата на погасяване на задължението.
ОСЪЖДА Митница-Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 50 лв. / петдесет лева/ разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
91 Административно дело No 3114/2011, V състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.К.Ж. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 52180 АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Решение от 23.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата от А.К.Ж., ЕГН **********,***, против Заповед № 656 от 07. 11. 2011 г. на командира на военно формирование 52 180 – гр. Асеновград, с която на Ж. е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" и е прекратено правоотношението по изпълнение на военна служба и е освободен от длъжност и военна служба.
ОСЪЖДА А.К.Ж., ЕГН **********,***, да заплати на военно формирование 52 180 – гр. Асеновград, сума в размер на 150.00 / сто и петдесет / лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщението му на страните.

 
92 Административно дело No 3176/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 22.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1736/15.11.2011 г., на Началника на Митница Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 10BG003000H0049521/20100412 в размер на 30134,59 лв. и е вменено ДДС за доплащане по същия ЕАД в размер на 4231,47 лв. и лихви за забава в за периода от датата на поставяне на стоките под режим – 12.04.2010 г. до датата на погасяване на задължението.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – гр. **, бул. “***” № ** сумата от 200лв. /двеста лева/ разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
93 Административно дело No 3199/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни ПОЛИФИЙД ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 02.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Полифийлд груп” ЕООД, с адрес по чл.8 от ДОПК гр.Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики № 117-А-3-16, ЕИК по Булстат *********, представлявано от управителя Н.С.Ф., против Ревизионен акт № 261102471 от 09.09.2011 г., потвърден с Решение № 1133/ 21.11.2011 г. на Зам. Директора на Дирекция “ОУИ” - Пловдив при ЦУ на НАП /в хипотезата на заместване/, с който акт на дружеството не е признат данъчен кредит в размер на 1 485 851,63 лв., начислен е ДДС в размер на 212 656,46 лв. и прилежаща лихва в размер на 146 108,18 лв.
Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
94 Административно дело No 3235/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни СТЕНЛИ ТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 17.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Стенли транс” ЕООД, ЕИК по Булстат 160069906, с адрес на управление: ****, представлявано от Р.С.С. – управител, срещу Ревизионен акт /РА/ № 131102199/ 05.08.2011 г., издаден от С.С.Ч. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, офис – Пазарджик, потвърден с Решение № 1090/ 09.11.2011 г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 53 916.23 лв., ведно с прилежащите лихви.
ОСЪЖДА “Стенли транс” ЕООД, ЕИК по Булстат 160069906, с адрес на управление: ****, представлявано от Р.С.С. – управител, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, разноски в размер на 1 528.32 (хиляди петстотин двадесет и осем и 0.32) лв.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от съобщаването му.

 
95 Административно дело No 3243/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 28.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1749 от 21.11.2011 год. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0112995 от 26.07.2010 г. е определена нова митническа стойност на стока № 1 - “пластмасови опаковки с вместимост по-малка от 2 л. – бутилки” и на стока № 2 – „пластмасови капачки за бутилки“, като на “САДАТ” ООД, ЕИК ***, с посочен адрес за кореспонденция ***, представлявано от Управителя С.К., е определен ДДС за доплащане в размер на 284,24 лв. на основание чл. 201, параграф 1, б. “а” и параграф 2 във връзка с чл. 201, параграф 3 и чл. 214, параграф 1 от Регламент на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 и чл. 56 и чл. 59, ал. 2 от ЗДДС, ведно със законната лихва на основание чл. 232, параграф 1, б. “б” от Регламента, изчислена от датата на поставяне на стоките под режим – 26.07.2010 г., до окончателното погасяване на задължението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.


 
96 Административно дело No 3246/2011, X състав Дела по ЗОС КЯНИЕ КАСА-2010 ЕООД ДИРЕКТОР НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 09.05.2012г.
На основание чл. 158, ал. 3 АПК вр. с чл. 150, ал. 1 т. 8 АПК, чл.78, ал.4 от ГПК във вр.чл.144 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ т.нар. жалба на Кяние каса-2010 ЕООД срещу мълчалив отказ на ВРИД Директор на ОУ ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ да издаде решение за определяне на спечелилия конкурса участник за отдаване под наем на обект “Ученически стол”.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3246/2011 година по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.
ОСЪЖДА “КЯНИЕ КАСА 2010” ЕООД с ЕИК 201410762, със седалище и адрес на управление: град ПЛОВДИВ, ул.”Стойчо Мушанов” №17 да заплати на ОУ “ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ” град Пловдив, съдебните разноски под формата на платено адвокатско възнаграждение в размер на 300лв./триста лева/.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба, в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщението за жалбоподателя, пред Върховния административен съд на Република България

 
97 Административно дело No 3247/2011, XII състав Дела по ЗСП М.М.Ч. ДИРЕКТОР НА ДСП РАКОВСКИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 17.05.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗР 1777 от 28.10.2011г. на ИД Директор на Дирекция “Социално подпомагане – гр.Раковски/Д”СП”/, потвърдена с Решение № РД 01/0250 от 14.11.2011г. на Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Пловдив /Р”ДСП”/, с която на М.М.Ч., ЕГН ********** ***, е отказано отпускане на еднократна парична помощ по чл. 8в ЗСПД, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.
ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Раковски, за ново произнасяне по молба – декларация с вх.№ ЗР 1777 от 17.10.2011г., подадена от М.М.Ч., ЕГН ********** ***, с която е направено искане за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година на основание чл. 8в от ЗСПД, при съобразяване с указанията приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.


 
98 Административно дело No 3262/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ДОЙЧ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 15.05.2012г.
Отменя Ревизионен акт № **********/***-гл.инспектор “Приходи” при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 1096/11.11.2011г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, за отказан данъчен кредит в размер на 8 994.37 лв. и начислени лихви в размер на 3 997.94 лв., в частта за фактура № 8/04.01.2008г., упражнено право на данъчен кредит /ДК/ в размер на 206.67 лв. – данъчен период м.01.2008г., издадена от “К-Вердер” ЕООД, гр.София и лихви в размер на 89.01 лв. за периода.
Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № **********/***-гл.инспектор “Приходи” при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 1096/11.11.2011г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, за отказан данъчен кредит в размер на 6 086.04 лв. по фактури, издадени от “Лини тел” ЕООД, гр.София; 600 лв. по две фактури от м.10.2007г., издадени от “Дженафит” ЕООД, гр.София.; извършена корекция на приспаднат ДК в размер на 2 101.66 лв. с увеличение на дължим ДДС за м.08.2007г.
Осъжда “ДОЙЧ” ЕООД - гр.Пловдив, ул.”Брезовско шосе” № 133, с управител Дойчин Ст.Дойчинов СД да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 681.41 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
99 Административно дело No 3265/2011, IX състав Дела по ЗМВР Д.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР "МИГРАЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Решение от 04.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д. , гражданин на Турция, със съдебен адрес: гр.Пловдив,ул.”Христо Г.Данов”№15 представляван от адвокат Иван Колев- пълномощник, срещу : Заповед с Рег.№ЯЗ/РЗМ-55 от 12.03.2010г. на Началника на Сектор “Миграция” при Областна дирекция “МВР” (ОД”МВР”), гр. Пловдив, с която му е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) “принудително отвеждане до границата” , и Заповед с Рег.№ИЯ/РЗМ-57 от 12.03.2010г. на Началника на Сектор “Миграция” при ОД”МВР”-Пловдив, с която му е наложена ПАМ “забрана за влизане в страната” за срок от 5 години.Препис от решението да бъде изпратено на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на решението
 
100 Административно дело No 3284/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Г.Р. НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПЛОВДИВ КЪМ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 07.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.Р., ЕГН **********, чрез пълномощника си адв. И.Г.,*** против против заповед № ДК-19-27/04.11.2011г. на началника на Сектор Пловдив при РДНСК ЮЦР, с която е забранен достъпът и ползването на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж „Цех за купажиране и бутилиране на алкохолни напитки”, намиращ се в УПИ VIII – 107, 108, кв.6, по плана на с.Катуница, ул.”Ягода” № 8, с. Катуница, Община Садово, ползващ се за жилищни нужди.
ОСЪЖДА К.Г.Р., ЕГН **********, да заплати на РДНСК Южен централен район сумата в размер от 150лв. /сто и петдесет лева/.
Решението не подлежи на обжалване.
 
101 Административно дело No 3296/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ИНВЕСТИЦИОННА ГРУПА ЕВРАЗИЯ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 28.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ИНВЕСТИЦИОННА ГРУПА ЕВРАЗИЯ” АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. “Голеш”, административна сграда на Консорциум “Тера груп”, с ЕИК по БУЛСТАТ 123670834, представлявано от изпълнителния директор Д.И.П. против Ревизионен акт № 161102485 от 09.08.2011 г., издаден от С.Д.М., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ Хасково в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 18557.39лв., потвърден с Решение № 1039 от 31.10.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.
ОСЪЖДА “ИНВЕСТИЦИОННА ГРУПА ЕВРАЗИЯ” АД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. “Голеш”, административна сграда на Консорциум “Тера груп”, с ЕИК по БУЛСТАТ 123670834, представлявано от изпълнителния директор Д.И.П. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 821.15лв /осемстотин двадесет и един лева.15ст./
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
102 Административно дело No 3327/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни МИЛЕНА-БОРИС КИКЬОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО И РЕВИЗИОНЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 21.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 36/26.08.2011 г. на Директора на дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол” при Община Пловдив, с което жалбата на г-н Кикьов срещу АУЗД № 435/15.07.2011 г. в частта на установените задължения за такса битови отпадъци за периода 01.01.2008 г. – 31.12.2010 г. с вх. № СГ 501/05.08.2011 г. е оставена без разглеждане като просрочена.
ИЗПРАЩА преписката на Директора на дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол” при Община Пловдив за произнасяне единствено по претендираната нищожност на АУЗД № 435/15.07.2011 г. издаден Александър Ванчев - гл. инспектор в отдел „Ревизии“, на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Пловдив.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
103 Административно дело No 3344/2011, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 17.05.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1145/ 14.11.2011 г. на Кмета на Община Карлово, с която е одобрен “проект за изменение на ПУП-ПРЗ частично за урегулирани поземлени имоти УПИ І – пионерски лагер, VІ – озеленяване, ІV-държавен и ПИ с пл. № 423 в кв.9 по устройствения план на с.Мраченик, общ.Карлово”.
ОСЪЖДА Община Карлово да заплати на Община Съединение разноски в размер на 634 лв.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
104 Административно дело No 3346/2011, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Л.Х.,
Б.А.Г.,
Д.Н.А.,
А.Й.А.,
Д.И.Г.,
И.Г.И.,
М.И.И.,
В.И.Т.,
Е.В.А.,
Г.Н.В.,
Н.Г.В.,
К.С.Б.,
Б.М.Б.,
Б.И.К.Х.,
Д.М.Т.,
Г.Ж.Т.,
Н.К.М.,
Й.Г.Й.,
В.Л.М.,
Д.И.М.,
М.И.Ф.,
К.Г.Н.,
А.Н.Н.,
Й.И.З.,
З.С.З.,
Т.З.Д.,
Т.Н.О.,
В.Н.Н.,
А.И.Н.,
Д.В.М.,
Ф.К.Г.,
В.М.Г.,
К.Г.Б.,
Б.Л.Л.,
Е.М.Г.,
Г.Н.В.,
П.Г.Г.,
К.С.Б.,
С.И.С.,
Р.И.Г.,
Д.С.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 14.05.2012г.
СЪДЪТ
О П Р Е Д Е Л И:
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №3346/2011г. по описа на Административен съд - Пловдив, І - ви състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо в 7 - дневен срок, считано от днес пред Върховен административен съд.
 
105 Административно дело No 3351/2011, XIII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 14.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Областния управител на Област Пловдив обективирана в Заповед № ЗД-06-22/13.12.2011 г. срещу решение № 6/07.11.2011 г. на Общински съвет – Раковски взето с Протокол № 2/07.11.2011 г., с което Стефка Златкова Милиева е избрана за временно изпълняваща длъжността кмет на кметство Болярино, считано от 07.11.2011 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
106 Административно дело No 3361/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕСКОМТРЕЙДИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 29.05.2012г.
Отхвърля жалбата на “Дескомтрейдинг” ЕООД, гр.Стара Загора против Ревизионен акт № 211102314/16.08.2011г. издаден от гл.инспектор по приходи при ТД на НАП-Пловдив, упълномощен със заповед № К 1102314/30.06.2011г., потвърден в обжалваната част с Решение № 1139/22.11.2011г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП за преобразуване на финансовия резултат на дружеството за 2006г. в размер на 7 198.58 лв. и начисленият в резултат данък в размер на 1079.78 лв. и лихви – 599.11 лв.
Осъжда “Дескомтрейдинг” ЕООД, гр.Стара Загора, представлявано от управителя Д.Т., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 240.73 лв., за осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
107 Административно дело No 3433/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни МАРИЦА ГАРДЪНС ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 15.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на “Марица гардънс” ЕАД, със седалище и адрес на управление: *****, за изменение на Решение №822 от 12.04.2012г. в частта му за разноските.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
108 Административно дело No 3442/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Г.Р. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 04.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.Р., ЕГН **********, чрез пълномощника си адв. И.Г.,*** против заповед № ДК-02-ЮЦР-610/07.11.2011г. на началника на РДНСК ЮЦР, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ „второстепенна сграда с покрита тераса”, намираща се в УПИ VIII – 107, 108, кв.6, по плана на с.Катуница, ул.”Марица” № 9, с. Катуница, Община Садово.
ОСЪЖДА К.Г.Р., ЕГН **********, да заплати на РДНСК Южен централен район сумата в размер от 150лв. /сто и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.

 
109 Административно дело No 3445/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Г.Р. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 04.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.Р., ЕГН **********, чрез пълномощника си адв. И.Г.,*** против заповед № ДК-02-ЮЦР-607/07.11.2011г. на началника на РДНСК ЮЦР, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ „лятна резиденция” намираща се в поземлен имот № 213003 – стоп. двор, м.”Изгорялата воденица”, землище с. Катуница, Община Садово.
ОСЪЖДА К.Г.Р., ЕГН **********, да заплати на РДНСК Южен централен район сумата в размер от 150лв. /сто и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
 
110 Административно дело No 3456/2011, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм С.И.П. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН-ПОЛИЦАЙ НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ХРИСТОВ - ОД НА МВР - ПЛОВДИВ, СЕКТОР ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 03.05.2012г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 07.12.2011 г. на полицейския служител Николай Христов Христов - полицай към сектор Общинска полиция при ОД на МВР Пловдив, за прилагане на принудителна административна мярка "преместване на ППС без знанието на неговия собственик", по отношение на автомобил, марка “Тойота РАВ4” с рег.№РВ 9570 МТ, собственост на С.И.П., без знанието на неговия собственик или упълномощен от него водач.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
111 Административно дело No 3461/2011, III състав Искове за обезщетение П.И.Щ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 16.05.2012г.
ОСЪЖДА Община Пловдив, гр.Пловдив, ул.”Стефан Стамболов”№1, да заплати на П.И.Щ., ЕГН **********,***, ж.к.Тракия, бл. 322, вх.Б, ет. 5, ап.18, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Антим І”№47, адв.В.И., сумата от 8 226,80 (осем хиляди двеста двадесет и шест лева и осемдесет стотинки) лева, представляваща обезщетение с правно основание чл.104 ал.1 ЗДСл за оставането му без работа за периода 17.09.2010г. - 17.03.2011г. в резултат на незаконосъобразното прекратяване на служебното му правоотношение, ведно със законната лихва до окончателното й изплащане.
ОСЪЖДА Община Пловдив, гр.Пловдив, ул.”Стефан Стамболов”№1, да заплати на П.И.Щ., ЕГН **********,***, ж.к.Тракия, бл. 322, вх.Б, ет. 5, ап.18, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Антим І”№47, адв.В.И., сумата от 1 490 (хиляда четиристотин и деветдесет) лева, разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария.

 
112 Административно дело No 3503/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Г.Д.,
М.Г.Д.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 10.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.Д. и М.Г.Д. *** против Решение № 419, взето с протокол № 30 от 04.11.2010 г. на Общински съвет Пловдив, с което е одобрен ПУП-ПРЗ и схеми на кв.“Остромила-Беломорски“ гр.Пловдив в частта относно УПИ XII-1020253 за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности и УПИ I-1020253 за жилищно строителство и обществено обслужващи дейности.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
113 Административно дело No 3513/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОТОН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 17.05.2012г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Агротон” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Чирпан, ул. “Крачолови” №18, против Ревизионен акт с №261103232 от 04.10.2011г., из-даден от А.М.К.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ Хасково, на НАП, в частта му, потвърдена с Решение №1191 от 06.12.2011г. на ди-ректора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с която на жалбоподателя е отказано пра-во на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в размер от 8 834,40 лв. и са определени прилежащи лихви върху тази сума в размер на 3 177,74 лв.
ОСЪЖДА “Агротон” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Чирпан, ул. “Крачолови” №18, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 690,24 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
114 Административно наказателно дело (К) No 3528/2011, XX състав Наказателни касационни производства П.Д.К. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 14.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2246/13.11.2011 г., постановено по НАХД № 5374/2011 г., по описа на Районен съд град Пловдив, 10 н.с., с което е потвърдено Наказателно постановление № 47877-S006710/18.05.2011 г. на Заместник Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 47877-S006710/18.05.2011 г. на Заместник Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив.
Решението е окончателно.

 
115 Административно дело No 5/2012, XIII състав Дела по ЗСП К.Ф.Л. ДИРЕКТОР НА ДСП РАКОВСКИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Решение от 10.05.2012г.

ОТМЕНЯ Заповед № ЗР-1885/15.11.2011г. на ИД Директор на ДСП-Раковски.
ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне съобразно дадените от съда задължителни указания.
Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред ВАС на Р България.

 
116 Административно дело (К) No 14/2012, XXII състав Касационни производства Х.С.С.,
А.И.К.,
К.К.К.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ЛЪКИ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 15.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 353 от 03.10.2011г., постановено по гражданско дело № 905 / 2011г. по описа на Районен Съд – гр. Асеновград, І-ви гр. състав .
Решението не подлежи на обжалване.

 
117 Административно дело No 19/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни В.Ш. НАЧАЛНИК ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 28.05.2012г.
Прекратява делотоОТМЕНЯ протоколно определение от 25.04.2012г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.Ш. ***, гражданин на Република Турция против отказа на Директора на ТД на НАП Пловдив, обективиран в писмо с изх. № 94-00-10531 от 05.12.2011г. по жалба с вх. № 94-00-10531 от 04.11.2011г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 19 по описа на ПАС за 2012г.
ОСЪЖДА В.Ш. ***, гражданин на Република Турция да заплати в полза на ТД на НАП- Пловдив сумата в размер от 150лв. /сто и петдесет лева/.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
 
118 Частно административно дело (К) No 54/2012, XIX състав Частни касационни производства П.М.И. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ КАРЛОВО Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.05.2012г.
ОТМЕНЯ определение от 08.11.2011 г. на Районен съд - Карлово, ІІ гр.с - в., постановено по АХД № 1622 по описа на същия съд за 2011 г .
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
119 Административно дело No 75/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Р.Б. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 07.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Р.Б., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-02-ЮЦР-588 от 05.10.2011 г. на началника на РДНСК Южен централен район, с която е наредено да се премахне незаконен строеж: „Тоалетна”, находящ се в УПИ ІV-492, кв.177 по плана на Втора градска част, гр.Пловдив, с административен адрес: гр.Пловдив, бул.“Шести септември“ № 147, с извършител П.Р.Б..
ОСЪЖДА П.Р.Б., ЕГН **********,***, да заплати на РДНСК Южен централен район сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
120 Административно дело No 134/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД   Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 21.05.2012г.
ПРИЕМА, днес представените от пълномощника на ответника заверени копия на Решение № 58/19.01.2012г. на Директора на Дирекция “ОУИ” Пловдив, ведно с жалба против РА и доказателствата към нея.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Екострой – Метал” ЕООД, срещу РА № 211101318/09.09.2011г., издаден от ТД на НАП Пловдив, ИРМ Пазарджик, отменен с Решение № 58 от 19.01.2012г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 134/2012г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІV състав.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на ответника за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.
Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7 – дневен срок от днес за присъствалата страна, за неприсъствалата – от получаване на съобщението.
 
121 Административно дело No 148/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 03.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1922 от 27.12.2011г. на Началника на Митница Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 
122 Административно дело No 149/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 03.05.2012г.
Отменя Решение № 1923/27.12.2011г. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0036314 / 20100317 на основание чл. 29, параграф 1 от Регламент на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 е определена нова митническа стойност на стока № 1, поставена под режим “допускане за свободно обращение с крайно потребление” – ПЕ опаковъчен материал на ленти, напечатан, с дебелина непревишаваща 0.125 мм., не предназначен за хранителни продукти с нето тегло 994 кг. и код по ТАРИК 3920102590, с декларирана обща фактурна стойност 1 046.16 евро, като е определено доплащане на ДДС в размер на 719.75 лв., ведно със законната лихва върху несъбрания данък, изчислена от дата на поставяне на стоката под режим – 17.03.2010г. до окончателно изплащане на задължението /чл.232 параграф 1, б. “б” от Регламент на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 и чл.59, ал. 2 от ЗДДС/ и на основание чл.32 параграф 1, б.Д “i от регламент /ЕИО/ 2913/92 съгласно чл.29 от същия регламент са прибавени транспортни разходи /53.01 лв./, определени съгласно чл.164 от регламент 2454/93 и във вр. с чл.55 ал.1 т.2 ЗДДС.
Осъжда Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за постановяването му.

 
123 Административно дело No 159/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 04.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1891/ 22.12.2011 г. на Началник Митница – Пловдив.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
124 Административно дело No 165/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 03.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1897/22.12.2011 г., на Началника на Митница Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 10BG003000H0045160/20100331 ДДС в размер на 16867,93лв. и на “САДАТ” ООД с ЕИК 82535508 е вменено ДДС за доплащане по същия ЕАД в размер на 2063,38 лв. и лихви за забава за периода от датата на поставяне на стоките под режим – 31.03.2010 г. до датата на погасяване на задължението.
ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 50 лв. /двеста лева/ разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.

 
125 Административно наказателно дело (К) No 217/2012, XIX състав Наказателни касационни производства С.К.Ч. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА СОФИЯ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 307 от 07.11.2011 г. на Асеновградския районен съд, ІІІ – ти н.с., постановено по НАХД № 568 по описа на същия съд за 2011 г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
126 Административно дело No 226/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.А.Г.,
Н.В.Г.,
А.Н.Г.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 02.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.Г., ЕГН **********, Н.В.Г., ЕГН **********, и А.Н.Г., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-10-ЮЦР-72 от 07.11.2011 г. на началника на РДНСК Южен централен район, с която са отхвърлени жалбите им и са оставени в сила одобрените инвестиционни проекти и разрешение за строеж № 47 от 17.02.2011 г. на главния архитект на Община Асеновград за строеж: „Преустройство на ателие в съществуваща жилищна сграда в жилище” в УПИ VІ-5040, кв.390 по плана на гр.Асеновград, с административен адрес: ул.”Спортист” № 3, гр.Асеновград.
ОСЪЖДА М.А.Г., ЕГН **********, Н.В.Г., ЕГН **********, и А.Н.Г., ЕГН **********,***, да заплатят солидарно на П.А.В., ЕГН **********, и В.И.В., ЕГН **********,***, сумата 500 (петстотин) лева, разноски за адвокатско възнаграждение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
127 Административно дело No 227/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Б.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 18.05.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК–02–ЮЦР-599 /26.10.2011г. на Началник РДНСК “Южен Централен Район”.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на Р България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

 
128 Административно дело No 228/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЧИНАРИТЕ 2001 ООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 17.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Чинарите 2001” ООД – с. Бачково, с адрес на управление: ***, с представляващ А.Б.Д., чрез пълномощника си адв. И.С.,***, против заповед № ДК-02-ЮЦР-602/26.10.2011г. на началника на РДНСК ЮЦР.
ОСЪЖДА Чинарите 2001” ООД – с. Бачково, ЕИК 825096938, с адрес на управление: ***, с представляващ А.Б.Д., да заплати на РДНСК Южен централен район сумата в размер от 150лв. /сто и петдесет лева/.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му с препис за страните.
 
129 Административно дело No 231/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Р.Т. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 28.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЕЛЖАДНЕ жалбата на М.Р.Т. *** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-587 от 05.10.2011 година на Началника на РДНСК – ЮЦР град Пловдив, с която е наредено да се премахне незаконен строеж: “Надстройка за баня и тоалетна”, находящ се в урегулиран поземлен имот ХХV-593, кв.47 по плана на град Перущица, Община Перущица, област Пловдив, с административен адрес – град Перущица, улица Димитър Малинчев, 36, с извършители – Г.Р.Т. и М.Р.Т..
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 231/2011 година по описа на Административен съд град Пловдив, ХV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от днес за жалбоподателя и ответника и от съобщението за заинтересованата страна.


 
130 Административно наказателно дело (К) No 239/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ЕМИ 2000-СТЕФАН СТЕФАНОВ ЕТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 17.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2470 от 05.12.2011 г., постановено по НАХД № 7303 / 2011 г. по описа на Районен съд - гр.Пловдив, ХХ-ти наказателен състав и вместо него постанови:
ОТМЕНЯ НП № 02337/24.01.2011г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища - гр. София, с което на ЕТ “Еми-2000-Стефан Стефанов", със седалище и адрес на управление в с.Марково, ул.Бузлуджа № 9, Община Родопи, Област Пловдив е наложена имуществена санкция в размер на З500лв., за нарушение на чл. 57, ал.2, във вр. с ал.1 т.1, т.2 от ЗСБТ, на основание чл. 65, ал.2 от с.з.
Решението е окончателно.

 
131 Административно дело No 247/2012, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Г.Х.Е. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 07.05.2012г.

ОТМЕНЯ по жалба на Г. Христова Е., ЕГН **********,***, заповед № К-3 от 03.01.2012 г. на кмета на Община Карлово, с която на основание чл.106, ал.1, т.2 ЗДС е прекратено служебното правоотношение на Г. Христова Е. на длъжност началник отдел „Административно-информационно обслужване” към Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване”, с ранг ІІІ младши.
ОСЪЖДА Община Карлово да заплати на Г. Христова Е., ЕГН **********,***, сумата 500 (петстотин) лева, разноски.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
132 Административно дело No 272/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.А.К.,
М.Й.К.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 17.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.К., ЕГН ********** и М.Й.К., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-02-ЮЦР-613/07.11.2011г. на началника на РДНСК ЮЦР, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ „Масивна жилищна сграда”, находящ се в УПИ XIII-235 А (имот с ИД № 02974.11.636), кв.28 по плана на с.Бачково, Община Асеновград, Област Пловдив, с административен адрес – с.Бачково, ул.”Св.Иван Рилски” № 2, с извършители М.Й.К. и Г.А.К., без необходимите строителни книжа и без разрешение за строеж – чл.137, ал.3 и чл.148, ал.1 от Закона за устройство на територията.
ОСЪЖДА Г.А.К., ЕГН ********** и М.Й.К., ЕГН **********,***, солидарно да заплатят на РДНСК - Южен централен район, сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи възнаграждение за юрисконсултска защита по делото.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му с препис за страните.
 
133 Административно дело No 275/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни АЖС-АНГЕЛ СТОЕВ ЕТ НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 22.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “АЖС-А.С.”, ЕИК *** със седалище и адрес на управление: ***0, представляван от А.Ж.С. против Заповед № РД 15-21 от 10.01.2012г. на Началника на Митница Пловдив.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
134 Административно дело No 290/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни Е.С.Е. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 04.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.С.Е. *** против Ревизионен акт № 131103057 от 14.09.2011 г., потвърден с Решение № 1259/ 27.12.2011 г. на Зам. - Директора на Дирекция “ОУИ” - Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Е.С., Е. *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 563,68 лв.
Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
135 Административно дело No 305/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни КАРАТУР ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 02.05.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Каратур” ООД (в несъстоятелност), с ЕИК 102853165, със седалище и адрес на управление: град Свиленград, област Хасково, ул.”Асен Илиев” № 1, представлявано от синдика К.П.И., ревизионен акт № 211100991 от 12.05.2011 г., издаден от В.В.П., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 2 от 03.01.2012 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив в частта на допълнително начислен ДДС на основание чл.111, ал.1 ЗДДС в размер на 366 102,80 лева и лихви за забава в размер на 27 848,85 лева, и ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част като неоснователна.
ОСЪЖДА на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Каратур” ООД (в несъстоятелност), с ЕИК 102853165, със седалище и адрес на управление: град Свиленград, област Хасково, ул.”Асен Илиев” № 1, представлявано от синдика К.П.И., сумата 8 402,55 лева (осем хиляди четиристотин и два лева и петдесет и пет стотинки), разноски.
ОСЪЖДА “Каратур” ООД (в несъстоятелност), с ЕИК 102853165, със седалище и адрес на управление: град Свиленград, област Хасково, ул.”Асен Илиев” № 1, представлявано от синдика К.П.И., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 47 (четиридесет и седем) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

 
136 Административно наказателно дело (К) No 320/2012, XX състав Наказателни касационни производства МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2564 от 15.12.2011г., постановено по н.а.х.д. № 5327 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно .

 
137 Административно наказателно дело (К) No 322/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ А.Д.П. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 15.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2558 от 15.12.2011 г., постановено по НАХД № 4348 / 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, Х!Х - ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
138 Административно наказателно дело (К) No 325/2012, XX състав Наказателни касационни производства БАКЪРДЖИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 14.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2584/16.12.2011 г., постановено по НАХД № 5790/2011 г., по описа на Районен съд град Пловдив, ХХ н.с.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 52084-S005989 от 25.07.2011 г. на Зам. Директора на ТД на НАП град Пловдив.
Решението не подлежи на обжалване.

 
139 Административно дело No 352/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни В.Г.В. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 23.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г.В.,***, против Решение №9 от 13.01.2012 година на Директора на ТД на НАП Пловдив по жалба срещу отказ за издаване на документ.
ОСЪЖДА В.Г.В.,***, да заплати на Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив сумата от 150лв. (сто и петдесет лева), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
140 Административно наказателно дело (К) No 367/2012, XX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ С.И.Д. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 14.05.2012г.
Оставя в сила Решение № 204/27.12.2011 г., постановено по НАХД № 512/2011 г., по описа на Районен съд град Карлово/КРС/.
Решението е окончателно.

 
141 Административно дело No 394/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни БАРБАРОС-МАСАГЕТ ТАБАКО ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение (второ) от 15.05.2012г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка поради очевидна неточност в Решение №1109 от 14.05.2012г. по административно дело №394 по описа на съда за 2012г., като в уводната част на решението да се чете:
Жалбата е подадена при наличието на правен интерес, след като е упражнено правото за обжалване на ревизионния акт по административен ред, и в предвидения процесуален срок, при което положение се явява допустима, а разгледана по същество е частично основателна, вместо
“Жалбата е подадена при наличието на правен интерес, след като е упражнено правото за обжалване на ревизионния акт по административен ред, и в предвидения процесуален срок, при което положение се явява допустима, а разгледана по същество е неоснователна”.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
142 Административно дело No 394/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни БАРБАРОС-МАСАГЕТ ТАБАКО ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 14.05.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №241100758 от 11.07.2011г., издаден от М.Г.Д.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ гр. Стара Загора, на НАП, потвърден с Решение №896 от 21.09.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на "Барбарос-Масагет табако инвест" ООД, със седалище и адрес на управ-ление: гр. Асеновград, ул. “Сини връх” №42, е установен допълнително корпоративен данък по ЗКПО, отм. за 2005г. за разликата над 13 791,78 лв., до пълния определен при ревизията размер от 14 058,18 лв., ведно с прилежащите лихви за разликата над 9 328,95 лв. до пълния определен при ревизията размер от 9 509,15 лв.
ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.
ОСЪЖДА “Барбарос-Масагет табако инвест” ООД, със седалище и адрес на уп-равление: гр. Асеновград, ул. “Сини връх” №42, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 919,19 лв., предс-тавляваща юрисконсултско възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част от жалбата и по компенсация.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
143 Административно наказателно дело (К) No 399/2012, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ СЛАДКИ МЕЧТИ ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 15.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 72 от 09.01.2012г., постановено по НАХД № 6019/2011г. по описа на Районен съд – гр. Пловдив, ХХ наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
144 Административно наказателно дело (К) No 403/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДИНА-ХРИСТИНА ЧАНЕВА ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2506 от 12.12.2011г., постановено по НАХД № 4770/ 2011г. по описа на ПРС, ХVІІІ- ти н. състав
Решението е окончателно.


 
145 Административно наказателно дело (К) No 410/2012, XXII състав Наказателни касационни производства СПЛЕНДЪР ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 17.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 3 от 09.11.2011г. , постановено по АХД № 3317/ 2011г. по описа на ПРС И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02466/26.04.2011г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, с което на “СПЛЕНДЪР” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик”, ул. Цар Асен” № 76, ет.2, ап.2, управлявано и представлявано заедно и поотделно от Ниязи Местан Азис и Емилия Руменова Башева са наложени административни наказания за нарушение на чл. 57, ал.2 във вр. с чл. 57, ал.1, т.1, т.2 и т. 3 от ЗСтБТ и на основание чл. чл. 65, ал.2 от ЗСтБТ глоба в размер на 3500 лв.; за нарушение на чл. 59, ал.2 от ЗСтБТ и на основание чл. 65, ал.2 от ЗСтБТ е наложена глоба в размер на 3500 лв.
Решението е окончателно.

 
146 Административно наказателно дело (К) No 416/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА КУКЛЕН ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2507 от 12.12.2011 г., постановено по НАХД № 7198/2011г., по описа на Пловдивския районен съд, ХVІІI наказателен състав.
Решението е окончателно.


 
147 Административно наказателно дело (К) No 420/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Н.Ц.Д. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 15.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2488 от 08.12.2011 г., постановено по НАХД № 6645 / 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, Х - ти наказателен състав.
 
148 Административно дело No 427/2012, XI състав Други административни дела П.Р.П. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 03.05.2012г.
ОТМЕНЯ отказ на Кмета на Община Раковски, обективиран в писмо изх. № 94-П-129-1/05.12.2011 г. и ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания по прилагането на закона. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
149 Административно дело No 448/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ЗЕНИТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 09.05.2012г.
Отменя Ревизионен акт № 241000743 / 15.06.2010г., издаден от Е. Цончев – гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 598/06.08.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” - Пловдив при ЦУ на НАП, с който е начислен допълнително ДДС в размер на 42 645.46 лв. и прилежаща лихва в размер на 1 128.08 лв., на “ЗЕНИТ” ООД, гр. Пазарджик ул. “Цар Шишман” № 2, ет.4.
Осъжда Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “ЗЕНИТ” ООД, гр. Пазарджик ул. “Цар Шишман” № 2, ет.4, представлявано от управителя Ц.Златанова съдебни разноски в размер на общо 1 725 лв.
Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14 – дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
150 Административно наказателно дело (К) No 471/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Д.П.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 17.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №2604 от 19.12.2011г., постановено по НАХД № 792/2011г. по описа на Пловдивския районен съд, ХХІV - ти н.с., с което е прекратено производството по обжалване на НП № 17852/05.11.2010г. на Началника на Сектор ПП към ОДМВР в частта с която на жалбоподателя са отнети 8 контролни точки на основание Наредба № !-1959 на МВР и вместо него постанови:
ПОТВЪРЖДАВА НП № 17852/05.11.2010г. на Началника на Сектор ПП към ОДМВР в частта в която е посочено, че на жалбоподателя са отнети 8 контролни точки на основание Наредба № !-1959 на МВР.
Решението е окончателно.

 
151 Административно наказателно дело (К) No 473/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТЕА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 14.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2363/18.11.2011г., постановено по НАХД № 4997/2011г., по описа на Районен съд -Пловдив, 15 н.с., с което е потвърдено Наказателно постановление № К-21485/02.05.2011 г. на Директор на КЗП-РД Пловдив.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К-21485/02.05.2011 г. на Директор на КЗП-РД Пловдив.
Решението е окончателно.

 
152 Административно наказателно дело (К) No 477/2012, XX състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 32 от 05.01.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7789 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, 18 наказателен състав.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
153 Административно наказателно дело (К) No 478/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИТЕВ ООД,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
МИТЕВ ООД,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2591 от 19.12.2011г., постановено по НАХД № 7143/ 2011г. по описа на ПРС
Решението е окончателно.


 
154 Административно наказателно дело (К) No 481/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 14.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2502 от 12.12.2011г., постановено по НАХД № 5321/2011г., на Пловдивския районен съд, като вместо това ПОСТАНОВИ:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 43679-0112510 от 27.01.2011г. на П.Р.П-и.д. Директор офис Хасково на ТД на НАП гр. Пловдив, упълномощена със Заповед № ЗЦУ-28 от 06.01.2010г. на Изпълнителния директор на НАП-гр. София, с което на “МАРИЯ ВИКТОРИЯ” ООД, БУЛСТАТ 1260006901, представлявано от управителя П.А.Т. с ЕГН **********, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. за административно нарушение по чл. 3 ал.3 т.1 от Наредба № Н-8/29.12.2005г. на МФ за съдържанието, сроковете, начинът и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица както и от самоосигуряващи се лица, вр. с чл. 5 ал.4 и ал.6 от КСО, на основание чл. 355 ал.1 от КСО.

Решението е окончателно.


 
155 Административно наказателно дело (К) No 492/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Г.М.С. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 15.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №№2654 от 23.12.2011г., постановено по НАХД №6619/2011г. по описа на Районен съд – гр. Пловдив, ХХ-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
156 Административно наказателно дело (К) No 493/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Д.И.Т. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 54 от 06.01.2012 г. на Пловдивския районен съд Пловдив, V – ти н.с., постановено по НАХД № 7620 по описа на същия съд за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
157 Административно наказателно дело (К) No 494/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ П.С.М. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 52/06.01.2012г. на Пловдивски районен съд, ХХ-ти наказателен състав, постановено на по н. а. х. д № 6754/2011 г.
Решението е окончателно.


 
158 Административно наказателно дело (К) No 497/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 137 от 16.01.2012г., постановено по НАХД № 4617/2011г. на Пловдивския районен съд.

Решението е окончателно.

 
159 Административно наказателно дело (К) No 498/2012, XXII състав Наказателни касационни производства СЕЛЯХТИН ИЛЯЗ-СЕЛЧО 75 ЕТ,
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я
СЕЛЯХТИН ИЛЯЗ-СЕЛЧО 75 ЕТ,
ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я
Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 23.05.2012г.
ОТМЕНЯ С Решение № 2565 от 15.12.2011г., постановено по НАХД № 5645/ 2011г. по описа на ПРС, 16- ти н. състав в частта в която е потвърдено Наказателно постановление № 2626/13.07.2011г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата -гр. София с което на ЕТ”Селяхтин Иляз-Селчо 75” ЕИК 115519781, със седалище и адрес на управление с. Мулдава, ул. “40-те извора” № 40, община Асеновград., на основание чл.65, ал.2 от ЗСБТ е наложена имуществена санкция в размер на 3500 лв. за нарушение по чл. 57, ал.2 вр. с ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗСБТ
И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2626/13.07.2011г. на Председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата -гр. София, в частта, в която на ЕТ”Селяхтин Иляз-Селчо 75” ЕИК 115519781, със седалище и адрес на управление с. Мулдава, ул. “40-те извора” № 40, община Асеновград., на основание чл.65, ал.2 от ЗСБТ е наложена имуществена санкция в размер на 3500 лв. за нарушение по чл. 57, ал.2 вр. с ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗСБТ.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2565 от 15.12.2011г., постановено по НАХД № 5645/ 2011г. по описа на ПРС В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ.
Решението е окончателно

 
160 Административно наказателно дело (К) No 499/2012, XX състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 60/09.01.2012 г., постановено по НАХД № 7786/2011 г., по описа на Районен съд град Пловдив, V н.с.,
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
161 Административно наказателно дело (К) No 502/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ПИПИНИЕР КОНСУЛТ - АГРОБИОТЕХ ООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2318 от 18.11.2011г. постановено по нах дело № 6732 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХХIV-ти наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
162 Административно дело No 509/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни М.С.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 09.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.П., ЕГН ********** ***, против решение № 11 от 16.01.2012г. на директора на Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив, с което оставена без уважение жалбата на лицето с с вх.№ 6/ 03.01.2012 г. и вх.№ 94-00-55 от 04.01.2012 г. срещу действия на публичен изпълнител по издадено разпореждане за присъединяване с изх. № 1519/2006/ 000006 от 13.12.2011 г., издадено от публичен изпълнител Я.П. при ТД на НАП – гр. Пловдив – офис Пазарджик.
ОСЪЖДА М.С.П., ЕГН ********** ***, да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – гр. Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
163 Частно административно дело (К) No 513/2012, XXI състав Частни касационни производства Г.К.Т. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Определение от 15.05.2012г.
ОТМЕНЯ Определение № 131 от 25.01.2012 година, постановено по гражданско дело № 1725 от 2011 година по описа на Районен съд – Асеновград, първи граждански състав, с което определение е прекратено производството по делото образувано по жалбата на Г.К.Т., против Заповед №А-1290 от 09.08.2011 година и Заповед №1289 от 09.08.2011 година, издадени от Кмета на Община Асеновград.
ВРЪЩА делото на Районен Съд – Асеновград, І-ви граждански състав, за продължаване на съдопроизводствените действия по него, съобразно мотивите на настоящото определение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
164 Административно дело No 519/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни А.З.З. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Решение от 02.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.З.З., ЕГН **********,***, против Ревизионен акт № 211104264 от 02.11.2011г., издаден от В.В.П., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който е начислен допълнителен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. в размер на 758 870.67 лв. и лихви в размер на 525 387.03лв., потвърден с Решение № 66 от 21.01.2012г. на Директора на Дирекция “ОУИ”-Пловдив.
ОСЪЖДА А.З.З., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер от 26 135.15 лв., /двадесет и шест хиляди сто тридесет и пет лева и 15ст/.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
 
165 Административно наказателно дело (К) No 536/2012, XXII състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2 от 05.01.2012г., постановено по НАХД № 612/2011г. по описа на Карловски районен съд Решението е окончателно.


 
166 Административно наказателно дело (К) No 540/2012, XIX състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Х.Г.Г. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 24 от 21.01.2012 г., постановено от Асеновградския районен съд по НАХД № 961/2012 г.
Решението е окончателно.

 
167 Частно админист. наказателно дело (К) No 543/2012, XX състав Наказателни частни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Х.Г.Г. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.05.2012г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение/с характер на решение/ № 34 от 24.01.2012г. постановено по нахд № 985/2011г. на АРС, II н.с.
ВРЪЩА делото на друг състав на съда за разглеждане на спора по същество.
Решението е окончателно.

 
168 Административно наказателно дело (К) No 550/2012, XX състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Х.Г.Г. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ 
Решение от 14.05.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно Решение № 23/17.01.2012 г., постановено по НАХД № 959/2011 г., по описа на Районен съд град Асеновград, ІV н.с., с което е отменено Наказателно постановление № 11010607 от 21.10.2011 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 11010607 от 21.10.2011 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София, с което на жалбоподателя Х.Г.Г., ЕГН ********** ***, е наложена глоба в размер на 200 /двеста/ лева, за нарушение по чл. 32, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
169 Административно наказателно дело (К) No 556/2012, XX състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Х.Г.Г. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 8 от 20.01.2012г. постановено по нахд № 938/2011г. на АРС, II н.с..
ВРЪЩА делото на друг състав на съда за разглеждане на спора по същество.
Решението е окончателно.

 
170 Административно наказателно дело (К) No 557/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Х.Г.Г. Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 17.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 10 от 20.01.2012 г. по НАХД № 943 по описа на АРС за 2011 г. и
ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
Решението е окончателно.

 
171 Частно админист. наказателно дело (К) No 559/2012, XX състав Наказателни частни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Х.Г.Г. Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение /оформено като протоколно определение/ от 24.01.2012 г. на Районен съд Асеновград, ІІ н.с. постановено по НАХД № 960/2011г. по описа на същия съд, КАТО.
ВРЪЩА делото на Районен съд Асеновград за ново разглеждане от друг състав на съда при съблюдаване на указанията дадени в мотивната част на настоящото Решение.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест. 
172 Административно наказателно дело (К) No 564/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГРО БИЛД ООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 14.05.2012г.

ОТМЕНЯ Решение № 181 от 20.01.2012 година, постановено по НАХД № 7503 от 2011 г. по описа на Районен съд - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА НП № 47650-S005898/ 11.05.2011г. на Заместник - директора на ТД на НАП – Пловдив.
Решението не подлежи на обжалване.


 
173 Административно наказателно дело (К) No 565/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ И.П.Г. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №109 от 13.01.2012г. по НАХД № 6149/ 2011г. по описа на Районен съд – Пловдив ХVІІ н.състав, с което е отменено наказателно постановление /НП/ №36 – 0000850/19.08.2011г. на Началник сектор “Контрол и АНД” в ОО “КД – ДАИ” гр.Пловдив, с което на И.П.Г. *** е наложена на основание чл.93 ал.2, т.1 от ЗАвПр. “Глоба” в размер на 500 лева за нарушение на чл.18 т.1 от Наредба №Н-8 от 27.06.2008г. на МТ.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
174 Административно наказателно дело (К) No 566/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВЕНИРА 2009 ЕООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 155 от 18.012012г., постановено по НАХД № 8185/2011г. на Пловдивския районен съд

Решението е окончателно.

 
175 Административно наказателно дело (К) No 569/2012, XIX състав Наказателни касационни производства С.К.Н. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА СОФИЯ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 17.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2652 от 22.12.2011 г. на Районен съд Пловдив, V н.с., постановеното по н.а.х.д. № 2730 по описа на същият съд за 2011 г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление (НП) № 6/24.03.2011 г. на Министъра на културата, с което на С.К.Н., ЕГН ********** ***, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 3 000 лв. за нарушение на чл. 160, вр. с чл. 93, ал. 1 и ал. 2 от Закона за културното наследство /ЗКН/, на основание чл. 221 от същия закон, във вр. с чл. 53 от ЗАНН и на основание чл. 21 от ЗАНН са ОТНЕТИ в полза на държавата 50 бр. силно корозирали метални предмети с неправилна форма и различни размери, представляващи части от четириколка – римска каруца, археологическа културна ценност.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
176 Административно наказателно дело (К) No 570/2012, XXII състав Наказателни касационни производства БУЛМАРКЕТ ДМ ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 15.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2550 от 14.12.2011г., постановено по НАХД № 4768 / 2011г. по описа на Районен съд - гр.Пловдив, Х!-ти наказателен състав .
Решението е окончателно.

 
177 Административно наказателно дело (К) No 571/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ П.А.А. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20 от 04.01.2012г. на Пловдивски районен съд, ХIІ – ти н.с., постановено по НАХД № 6959 по описа на същия съд за 2011г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
178 Административно наказателно дело (К) No 572/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Е.И.Р. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 11.05.2012г.
ОСТАВЯ В Решение № 2671 от 29.12.2011 година, постановено по НАХД № 7193 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, Х наказателен състав, с което решение е отменено НП № 42529-S003108 от 16.12.2010 г. на Директор на ТД на НАП – Пловдив.
Решението е окончателно.


 
179 Административно наказателно дело (К) No 573/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.А.Б. Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2512 от 12.12.2011 година, постановено по НАХД № 4590 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ наказателен състав.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
180 Административно наказателно дело (К) No 577/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ФЕЛИКС 2010 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 16.05.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2638 от 21.12.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 7254/2011 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1601391 от 29.09.2011 г., издадено от Директора на дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пловдив срещу "Феликс 2010" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Николай Гогол" №31, Булстат: 201014827, представлявано от К.Г.И., като
НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1500 лв., на 100 лв.
Решението е окончателно. 
181 Административно наказателно дело (К) No 579/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖЕЙ ВИ КИ НЕДЯЛКА ЧАЛЪМОВА ЕТ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2650 от 22.12.2011г. , постановено по НАХД № 3129/ 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив
Решението е окончателно.


 
182 Частно админист. наказателно дело (К) No 580/2012, XXII състав Наказателни частни касационни производства ХЕБРОС БУС ООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ - ДАИ СМОЛЯН Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Определение от 15.05.2012г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 23.12.2011 г. на ПРС, ХVІІІ н.с., по нахд № 8451/2011 г. с което е оставена без разглеждане подадената от “Хеброс Бус” ООД жалба и е прекратено съдебното производство.
ВРЪЩА делото на ПРС - 18 - ти наказателен състав, за разглеждане на нахд № 8451/2011 г. по същество.
Определението е окончателно.

 
183 Административно наказателно дело (К) No 582/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ-СОФИЯ ПЛОВДИВСКА КОНСЕРВА АД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 16.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2677 от 30.12.2011 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХІІІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 5290 по описа на съда за 2011 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
184 Административно наказателно дело (К) No 583/2012, XXI състав Наказателни касационни производства КАРАДЖЪ ТУРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 11.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 09.01.2012 година, постановено по НАХД № 7756 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, V наказателен състав.
Решението е окончателно.


 
185 Административно наказателно дело (К) No 586/2012, XXII състав Наказателни касационни производства БАКЪРДЖИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ 
Решение от 17.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 31 от 04.01.2012 г., постановено по НАХ дело № 5776 от 2011г., по описа на Районен съд - Пловдив, Х!Х- ти наказателен състав и вместо него постанови:
ОТМЕНЯ НП № 52083-S005987 от 25.07.2011г. издадено от заместник Директор на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на “БАКЪРДЖИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД , с БУЛСТАТ 1115001080, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. "Кръстю Пастухов" №24, представлявано от Георги Христов Бакърджиев с ЕГН ********** е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 лв., на основание чл. 355, ал.1 от КСО за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО.
Решението е окончателно.

 
186 Административно наказателно дело (К) No 587/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Й.А.П. Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 16.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107/13.01.2012 г. по НАХД № 7460/2011 г. по описа на ПРС.
Решението е окончателно.

 
187 Административно наказателно дело (К) No 589/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Й.А.П. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 142 от 16.01.2012г., постановено по НАХД № 7457/2011г. по описа на ПРС.
Решението е окончателно.


 
188 Административно наказателно дело (К) No 590/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 191 от 21.01.2012 г. по НАХД № 7782 от 2011 г. по описа на РС – Пловдив.
Решението е окончателно.

 
189 Административно наказателно дело (К) No 591/2012, XIX състав Наказателни касационни производства С.А.М. РУ ПОЛИЦИЯ - СТАМБОЛИЙСКИ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 16.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 16 от 04.01.2012 г., постановено от Пловдивския районен по НАХД № 77687/2011 г.

Решението е окончателно.

 
190 Административно наказателно дело (К) No 592/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 14.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 47 от 06.01.2012г., постановено по НАХД № 7639/2011г. на Пловдивския районен съд, като вместо това ПОСТАНОВИ:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 43685-0114099 от 27.01.2011г. на П.П.-и.д. Директор офис Хасково на ТД на НАП гр. Пловдив, упълномощена със Заповед № ЗЦУ-28 от 06.01.2010г. на Изпълнителния директор на НАП-гр. София, с което на “МАРИЯ ВИКТОРИЯ” ООД, БУЛСТАТ *********, представлявано от управителя П.А.Т. с ЕГН **********, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. за административно нарушение по чл. 158 вр. с чл. 7 ал.3 от КСО, на основание чл. 355 ал.1 от КСО.
Решението е окончателно.

 
191 Административно наказателно дело (К) No 593/2012, XXI състав Наказателни касационни производства СТРОЙКОМЕРСИАЛ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №139 от 17.01.2012г. на Районен съд – Пловдив, ХХVІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело №7907 по описа на същия съд за 2011г., изменящо наказателно постановление № 16-160 1454 от 28.10.2011год., издадено от Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив, с което на “Стройкомерсиал”ООД наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3 500 лева на основание чл. 416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ за нарушение по чл.61 ал.1 КТ, като е намален размера на така наложеното наказание имуществена санкция от 3 500 на 1 500 лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
192 Административно наказателно дело (К) No 595/2012, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ КАПРИ 77 ЕООД Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 229 от 25.01.2012 г., постановено по НАХД № 8502/2011г., ПРС, ХХIV н.с.
Решението е окончателно.

 
193 Административно наказателно дело (К) No 596/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ХЕБРОС БУС ООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 17.05.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 149 от 17.01.2012 г., постановено по НАХД № 4965 по описа на Районен съд Пловдив, ХV н.с. за 2011 г., с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 36-0000500/25.05.2011 г. на началник ОО “КД – ДАИ” – гр. Пловдив, с което на “Хеброс бус” ООД – Пловдив, на основание чл.105 ал.1 във връзка с чл.91б,т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/ е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лв.
ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 36-0000500/25.05.2011 г. на началник ОО “КД – ДАИ” – гр. Пловдив, с което на “Хеброс бус” ООД – Пловдив, на основание чл.105 ал.1 във връзка с чл.91б, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/ е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
194 Административно наказателно дело (К) No 597/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГРО БИЛД ООД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 180 от 20.01.2012 година, постановено по НАХД № 7482 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, Х наказателен състав.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
195 Административно наказателно дело (К) No 601/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 16.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 170/ 19.01.2012 г. по НАХД № 8264/ 2011 г. по описа на Районен съд – Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ НП № 51041/S005879/08.07.2011 г. на Заместник – териториалния директор на ТД на НАП-Пловдив, с което на „Динекспрес Цурев и сие“СД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Пещерско шосе“ № 88, представлявано от Николай Цурев- управител, на основание чл.355 ал.1 от КСО е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 500 лв. за нарушение на чл.158 вр.чл.7, ал.3 от КСО.

РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.


 
196 Административно наказателно дело (К) No 604/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Г.Т.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 14.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2622/ 20.12.2011 г. по НАХД № 5500 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
197 Административно наказателно дело (К) No 613/2012, XX състав Наказателни касационни производства АДД-ОУМЕН ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2 от 16.01.2012 г. на Районен съд гр. Първомай, постановено по НАХД № 170 по описа на същия съд за 2011 г.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
198 Административно дело No 619/2012, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Е.С.А. КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 07.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.С.А., ЕГН **********,***, против заповед № 1 от 03.02.2012 г. на кмета на район „Южен“ при Община Пловдив, с която на основание чл.106, ал.1, т.2 ЗДС във връзка с решение № 5, взето с протокол № 1 от 19.01.2012 г. на Общински съвет Пловдив, е прекратено служебното правоотношение на Е.С.А. на длъжност главен инспектор „Наеми“ в Дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“, с ранг ІІІ младши, поради съкращаване на длъжността.
ОСЪЖДА Е.С.А., ЕГН **********,***, да заплати на Община Пловдив, район „Южен”, сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
199 Административно наказателно дело (К) No 620/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 16.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 9 от 19.01.2012 г., постановено от Карловския районен съд по НАХД № 756/2010 г., отменящо наказателно постановление № 106/09.09.2010 г. на Началника на Митница Пловдив, с което на "Кастел Експорт" ООД, Булстат: 825362890, със седалище в гр.Карлово и адрес на управление ул. "Ген.Скобелев" № 4А, представлявано от П.Д.Л., е наложена имуществена санкция в размер на 978,70 лв.; и стоките, предмет на митнитческото нарушение, са отнети в полза на държавата, но тъй като същите липсват, е присъдено "Кастел Експорт", ООД Булстат: 825362890, да заплати тяхната левова равностойност – 33964,95 лв.
Решението е окончателно.


 
200 Административно дело No 626/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни БАХЧЕР-БИСЕР ЧЕРНАРЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 10.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “Бахчер – Бисер Чернарев” чрез Б.Б.Ч., управител на ЕТ “Бахчер – Бисер Чернарев”, със седалище и адрес на управление: гр. ***, ул. “****” № 68 против Решение № РР - 1399 от 09.01.2012 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив (БДУВИБР), при Министерството на околната среда и водите (МОСВ), с което е отказано продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект с №301623 от 24.10.2006 г. за изземване на инертни материали от р. Арда, в участък от км. 202+060 до км. 202+280 и от км. 204+200 до км. 204+350 , намиращи се в землището на гр. ***.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

 
201 Административно наказателно дело (К) No 627/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Е.Н.Б. Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4 от 12.01.2012г., постановено по НАХД № 535/2011г., по описа на Карловски районен съд, IV наказателен състав.
Решението е окончателно.

 
202 Административно дело No 634/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ПИМ-ТРАНСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Решение от 21.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПИМ ТРАНСПОРТ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.М.Е., против Решение № 21/30.01.2012 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, потвърждаващо Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 13/РД-11-4/09.01.2012 г., издадено от С.М. – публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, Дирекция „Събиране”, отдел „Управление на дълговете”, ИРМ гр. Пазарджик, с което на основание чл. 195, ал. 1, чл. 200 във връзка с чл. 201 - 207 от ДОПК, на жалбоподателя е наложен ЗАПОР върху вземане от трето лице – „МАРИЦА ОЛИО” АД, в размер на 9060 лв., дължими по фактура № 2878/23.11.2011 г. и фактура № 2882/23.11.2011 г.
ОСЪЖДА „ПИМ ТРАНСПОРТ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.М.Е., да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, сумата в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
203 Административно наказателно дело (К) No 640/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА СОФИЯ Н.И.А. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 15.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №375 от 23.12.2011 година, постановено по НАХД № 853 от 2011 година по описа на Районен съд – Асеновград.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
204 Административно дело (К) No 641/2012, XXI състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ Н.Р.Х.,
Е.А.Х.
Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №№18 от 13.01.2012г. по гражданско дело №814 по описа на Районен съд – Асеновград за 2011г., І-ви граждански състав, с което е обявена нищожността на решение №415 от 20.04.2011г. на ОС “Земеделие” – Лъки.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
205 Административно наказателно дело (К) No 652/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ШАТО МАРКОВО ООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 203 от 21.01.2012г., постановено по НАХД № 7753/2011г. на Пловдивския районен съд.

Решението е окончателно.

 
206 Административно наказателно дело (К) No 654/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА А.Й.К. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №197/21.01.2012г., постановеното по НАХД №7800/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХVІ н. състав съдебно решение №197/21.01.2012г., с което е изменено издаденото от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление /НП/ №16 – 1601418/28.10.2011г., с което е наложена на А.Й.К. *** на основание чл.414 ал.3 КТ имуществена санкция в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.63 ал.2 във връзка с ал.1 КТ, като е намален размера на глобата от 2 000 на 100 лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
207 Административно наказателно дело (К) No 656/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 16.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение №2674 от 29.12.2011 година на Районен съд – Пловдив, с което е потвърдено издаденото от и.д. Директор на Офис – Хасково при ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление /НП/ № 43645-0114086 от 26.01.2011г., с което на Дружеството е наложена “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.355, ал.1 от КСО за нарушение на чл.7, ал.3 вр.чл.4, ал.1 от КСО.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 
208 Административно наказателно дело (К) No 658/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 2511 от 12.12.2011г., постановено по НАХД № 5311/2011г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 43677-0115129 от 27.01.2011г. на П.Р.П-и.д. Директор офис Хасково на ТД на НАП гр. Пловдив.

Решението е окончателно.

 
209 Административно наказателно дело (К) No 662/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ КОНАКС - МЪГЪРДИЧ АСАДУРЯН ЕТ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 04.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №85 от 11.01.2012г. по НАХ дело №4939 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХХІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №К-21823 от 29.04.2011г., издадено от директор на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на ЕТ”КОНАКС- М.А.”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Братя Шкорпил” №11, бл.1105, вх.”Е”, ет.6, ап.16, е наложена имуществена санкция в размер от 400,00 лева.
Решението е окончателно.

 
210 Административно наказателно дело (К) No 663/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ БМ ПРИНТ БГ ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 21.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 83 от 11.01.2012 г. постановено по НАХД № 7638 по описа на Районен съд – Пловдив, XXIV н.с. за 2011 г., с което е отменено наказателно постановление № 36-0000992 от 06.10.2011 г., издадено от и.д.началник Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ” Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
211 Административно наказателно дело (К) No 664/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТОТАЛ ПАРТНЪРС ЕООД Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 15.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 150 от 17.01.2012 година, постановено по НАХД № 7197 от 2011 г. по описа на Районен съд - Пловдив.
Решението не подлежи на обжалване.


 
212 Административно наказателно дело (К) No 666/2012, XX състав Наказателни касационни производства ПИПИНИЕР КОНСУЛТ - АГРОБИОТЕХ ООД ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2530 от 05.12.2011 г. на Районен съд Пловдив, VІІІ н.с. постановено по НАХД № 6735 по описа за 2011 г. за същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА: .
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 57 от 23.08.2011 г. на кмета на Община Съединение, с което на “ПИПИНИЕР КОНСУЛТ АГРОБИОТЕХ” ЕООД, ЕИК **** е наложена на осн. чл.123 ал.1 от Закона за местните данъци и такси имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на § 12 от ПЗР на ЗИД от ЗМДТ вр. чл. 14 от Закона за местните данъци и такси.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест. 
213 Административно наказателно дело (К) No 667/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГАРД СЕКЮРИТИ - ЙОРДАН ПЕТКОВ ЕТ Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 187 от 20.01.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 7459/2011 г.
Решението е окончателно.

 
214 Административно наказателно дело (К) No 668/2012, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ ЗДРАВНО ЕКОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО "БЪЛГАРИЯ" Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 57 от 06.01.2012 г. на Пловдивски районен съд Пловдив, ХVІІІ – ти н.с., постановено по НАХД № 5093 по описа на същия съд за 2011 г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
215 Административно наказателно дело (К) No 669/2012, XXI състав Наказателни касационни производства Н.Н.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 11.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 40 от 04.01.2012 година, постановено по НАХД № 5502 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 1675/11 от 11.04.2011 година на ВРИД Началник сектор ПП към ОД на МВР - Пловдив.
Решението е окончателно.


 
216 Административно наказателно дело (К) No 670/2012, XXII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ КИНГС ТАБАКО ЕАД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1 от 03.01.2012г., постановено по НАХД № 3897/2011г. по описа на ПРС
Решението е окончателно.


 
217 Административно наказателно дело (К) No 672/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.Е.Б. Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 02.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №96 от 12.01.2012г. по НАХ дело №2629 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №40050-S002047 от 29.10.2010г., издадено от заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на К.Е.Б., е наложена глоба в размер на 115,20 лева.
Решението е окончателно.

 
218 Административно наказателно дело (К) No 676/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Г И КО ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 131/13.01.2012 г. по НАХД № 5289/2011 г.
Решението е окончателно.

 
219 Административно наказателно дело (К) No 678/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АВТОТРАНС 2000 ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ 
Решение от 11.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №152 от 18.01.2012 година, постановено по НАХД № 7403 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 44678-S003350/ 16.02.2011 г. на Заместник Териториален директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Автотранс Чолаков – 2000” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, за нарушение по чл. 158, вр. с чл. 7 ал. 3 от КСО.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
220 Административно наказателно дело (К) No 679/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ   Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 14.05.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 153 от 18.01.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХ н.с., постановеното по н.а.х.д. № 7404 по описа на същият съд за 2011 г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
221 Административно дело No 686/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТОШКО БОЮКЛИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 14.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”Т.Б.”, със седалище и адрес на управле-ние: гр. Момчилград, област Кърджали, ул. “Маказа” №2А, представляван от Т.М.Б.- собственик, против Акт за установяване на задължение по чл.106, ал.1 от ДОПК с №1116993 от 29.07.2011г., издаден от Х.Й.Я. инспектор по приходите в ТД- Пловдив, офис Кърджали, на НАП, потвърден с Решение №16 от 21.01.2012г. на териториалния директора на ТД- Пловдив на НАП, с който на едноличния търговец е начислен допълнително данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 5 367,38 лв. и са определени прилежащи лихви върху тази сума от 1 297,77 лв.
ОСЪЖДА ЕТ”Т.Б.”, със седалище и адрес на управление: гр. Мом-чилград, ул. “Маказа” №2А, да заплати на Териториална дирекция, гр. Пловдив, на Наци-оналната агенция за приходите, сумата от 150,00 лева (сто и петдесет лева), представля-ваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
222 Административно дело No 689/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни МУЛТИКОМЕРС-97 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 10.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г. З. Х., в качеството му на управител на "Мултикомерс-97" ЕООД, ЕИК 160065797, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, пл."Кочо Честименски"№ 5, срещу Решение № 30/ 10.02.2012 г. на Директора на ТД на НАП - Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. №РД-10-69/25.01.2012 г. и срещу Решение №31/14.02.2012 година на Директора на ТД на НАП - Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. №РД-10-92/02.02.2012 г., като неоснователна.
Решението е окончателно.

 
223 Административно дело No 689/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни МУЛТИКОМЕРС-97 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 21.05.2012г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в решение № 1048 от 10.05.2012 година, постановено по административно дело № 689 от 2012 г. на Административен съд Пловдив, като в т.нар. ”шапка” на решението вместо: “административно дело № 689 по описа за 2011 година”, да се чете: “административно дело № 689 по описа за 2012 година”.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА НЕТОЧНОСТ в решение № 1048 от 10.05.2012 година, постановено по административно дело № 689 от 2011 г. на Административен съд Пловдив, като постановява съобразно мотивите на решението и осъдителен диспозитив, както следва:
ОСЪЖДА "Мултикомерс-97" ЕООД, С ЕИК 160065797, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, пл."Кочо Честименски"№ 5, да заплати на Териториалната дирекция на НАП – Пловдив, съдебните разноски за осъществената юрисконсултска защита в размер на 150лв./сто и петдесет лева/.
На основание чл. 175, ал.2 АПК поправката да се отбележи в поправеното решение.
Решението не подлежи на обжалване.

 
224 Административно дело No 701/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ХИСАР ПАРК СПА ЕНД РИЗОРТ АД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Решение от 03.05.2012г.
Отхвърля жалбата на “Хисар Парк Спа енд Ризорт” АД – гр.София, бул.”Васил Левски” № 31, ет.1, представлявано от изпълнителния директор М.Трендафилова против Решение № РР-1419/01.02.2012г., издадено от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив за отнемане на разрешение № 0161 0193/13.07.2009г., изменено с решение № 311/08.12.2009г. за водовземане на минерална вода.
Осъжда “Хисар Парк Спа енд Ризорт” АД – гр.София, бул.”Васил Левски” № 31, ет.1, представлявано от изпълнителния директор М.Трендафилова да заплати на БДУВИР – Пловдив 150 лв. за осъществена юрисконсултска защита.
Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
225 Административно дело No 702/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни БГС ГРУП АД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 08.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "БГС груп" АД със седалище * и адрес на управление **, Булстат: ***, представлявано от изпълнителния директор Д.Р.Д., срещу Решение № РР-1398/09.01.2012 г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източно-беломорски район Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 702 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните.

 
226 Административно наказателно дело (К) No 704/2012, XXII състав Наказателни касационни производства С.Н.К. РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 17.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 23 от 06.02.2012г., постановено по по НАХД № 667/ 2011г. по описа на Карловски районен съд И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 1098 от 203.10.2011г. на Началник отдел ОП към ОДМВР Пловдив, с което на С.Н.К.,*** е наложено административно наказание, на основание чл. 182, ал.1, т.6 от ЗДвП, глоба в размер на 350 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца за извършено нарушение по чл. 21, ал.1 от ЗДвП, като изменя наказанието на основание чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗДвП на глоба в размер на 300 /триста/ лева.

Решението е окончателно.


 
227 Административно дело (К) No 705/2012, XXIV състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ С.В.В.,
К.В.Ш.,
М.С.С.
Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 14.05.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 19/ 13.01.2012 г. по НАХД № 834 по описа за 2011 г. на РС - Асеновград.
ИЗПРАЩА преписката на ОСЗ – Лъки за по-нататъшно процедиране, при съобразяване с мотивите на настоящото решение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
228 Административно дело No 711/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни МОДИС АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Решение от 14.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Модис“ АД, с ЕИК 126046194, със седалище и адрес на управление: град Харманли, ул.“Г. М. Димитров“ № 3, представлявано от С.А.К., против ревизионен акт № 261104287 от 23.11.2011 г., издаден от К.П.Я., старши инспектор по приходите в ТД Пловдив, потвърден с решение № 180 от 17.02.2012 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП в частта, с която е отказано право на данъчен кредит в общ размер на 54 265,43 лева и лихви в размер на 24 524,25 лева.
ОСЪЖДА „Модис“ АД, с ЕИК 126046194, със седалище и адрес на управление: град Харманли, ул.“Г. М. Димитров“ № 3, представлявано от С.А.К., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата 2026 (две хиляди двадесет и шест) лева, юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 
229 Административно дело No 714/2012, X състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Решение от 11.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорване на областния управител на област с административен център-Пловдив, обективирано в Заповед №ЗД-06-2 от 01.03.2012 г., с която е отменено като незаконосъобразно Решение №72, взето с протокол №7/25.01.2012 година на Общински съвет при Община Асеновград, потвърдено изцяло с Решение №82, взето с протокол №8/15.02.2012 година на сесията на съвета.
ОСЪЖДА Областна управа на област с административен център Пловдив да заплати на Общински съвет при Община Асеновград, направените по делото разноски в размер на 450лв. /четиристотин и петдесет/ лева.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
230 Административно дело (К) No 717/2012, XXI състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТАМБОЛИЙСКИ В.Г.К. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 22.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 36 от 05.01.2012 г. на Пловдивския районен съд, XVII гр.състав, по административно дело № 5142 по описа за 2011 г. на същия съд.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
231 Административно наказателно дело (К) No 718/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ФЕЛИКС 2010 ООД Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №100/12.01.2012г., постановеното по НАХД №7253/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІІ н. състав, с което е изменено издаденото от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 – 1601390/29.09.2011г., с което е наложена на “Феликс 2010”ООД гр.Пловдив на основание чл.414 ал.3 КТ имуществена санкция в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.63 ал.2 във връзка с ал.1 КТ, като е намален размера на глобата от 2 000 на 300 лева.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
232 Административно наказателно дело (К) No 719/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 16.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 281 от 01.02.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 8269/2011 г.
Решението е окончателно.

 
233 Административно наказателно дело (К) No 721/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Д.И.Г. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 119/16.01.2012 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 6378/2011 г. по описа на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
234 Административно наказателно дело (К) No 722/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ЗК ТРАКИЕЦ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 107/13.01.2012 г. по НАХД № 7460/2011 г. по описа на ПРС.
Решението е окончателно.

 
235 Административно наказателно дело (К) No 724/2012, XXI състав Наказателни касационни производства АГРО БИЛД ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 15.05.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 173 от 19.01.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7496 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 47645-S005893 от 11.05.2011 г. на зам.- директора на ТД на НАП- Пловдив, с което на основание чл. 104, ал.1 Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ на “Агро Билд” ООД – гр. Пловдив е наложена имуществена санкция в размер на 4000 /четири хиляди/ лева за извършено административно нарушение по чл.40, ал.1, т.1, б.”в” от ЗЗО.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
236 Административно наказателно дело (К) No 726/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ ЦВЕТЕЛИНА - ЦВЕТАН ПЕТРОВ ЕТ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 02.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №216 от 23.01.2012г. по НАХ дело №7595 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №ХІ-Б-140 от 14.10.2011г., издадено от директора на РЗИ-Пловдив, с което на ЕТ”ЦВЕТЕЛИНА- Цветан Петров”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Георги Кирков” №58, вх.”А”, ет.6, ап.17, са наложени имуществени санкции в общ размер от 400,00 лева.
Решението е окончателно.

 
237 Административно наказателно дело (К) No 728/2012, XX състав Наказателни касационни производства АВТОТРАНС 2000 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 98 от 12.01.2012 година, постановено по НАХД № 7394 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІІ наказателен състав като вместо това ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 44690-S003328/16.02.2011г. на заместник директора на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Автотранс Чолаков - 2000” ООД, ЕИК *** е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева, за нарушение по чл. 355, ал. 1, вр. с чл. 7 ал. 1 и ал. 2 от КСО.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
238 Административно наказателно дело (К) No 729/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИСТ - ИВАН ТОПАЛОВ ЕТ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №206/21.01.2012г., постановено по НАХД №7761/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІ-ти н. състав, с което е отменено издаденото от Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №28284 – 0043231/01.10.2008г., с което е наложено на основание чл.185 ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ на И.С.Т. като ЕТ “ИСТ – Иван Топалов” с адрес на управление село Труд, ул. “Стара планина”№ 6 административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено от търговеца нарушение на чл.42 ал.2 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.3 ЗДДС.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
239 Административно наказателно дело (К) No 730/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ   Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ 
Решение от 16.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 313 от 13.01.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 7406/2011 г.
Решението е окончателно.

 
240 Административно наказателно дело (К) No 732/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ЕВРОПЪТ-2000 АД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 17.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2625 от 21.12.2011г. , постановено по НАХД № 6905/ 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1387/09.09.2011г. на Директора на Дирекция “МДТ” Пловдив, с което на “ЕВРОПЪТ – 2000” АД, гр. Пловдив, еик 115131711, представлявано от Светлана Тодорова Костова е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 100 лв. на основание чл. 127, ал.1 от ЗМДТ за нарушение на чл. 54, ал.1 от ЗМДТ.
Решението е окончателно.


 
241 Административно наказателно дело (К) No 734/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства КОСИТА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18 от 04.01.2012г., постановено по НАХД № 5413/2011г. на Пловдивския районен съд.

Решението е окончателно.


 
242 Административно наказателно дело (К) No 737/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ И.Д.И. Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 293/ 02.02.2012 г. по НАХД № 8305 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
243 Административно дело No 741/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИТ КОЛОР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Решение от 10.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Елит Колор“ЕООД със седалище и адрес на управление ****, чрез управителя Р.М.П., против Ревизионен акт № 211005388/17.03.2011 г., потвърден с Решение № 423/25.05.2011 г. на Директора на Дирекция ”ОУИ”- гр. Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Елит Колор“ЕООД със седалище и адрес на управление ****, чрез управителя Р.М.П. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 2 272,67 лева (две хиляди двеста седемдесет и два лева и шестдесет и седем стотинки), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.
 
244 Административно дело No 745/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 14.05.2012г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 03.05.2012 г., с което е даден ход на делото по същество.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Садат” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.“Васил Левски” № 168, представлявано от управителя С.К., против против решение за промяна на митническа стойност № 315 от 14.02.2012 г. на началник на Митница Пловдив, с което е определена митническа стойност съгласно чл.29, § 1 от Регламент на Съвета (ЕИО) № 2913/92 в ЕАД № 10BG003000H0179990/12.11.2010 по фактура серия А, № 111048 от 09.11.2010 г., изпратена от турската митническа администрация, за стока № 1 в размер на 48 141,58 лева = 33 120 щатски долара и условие на доставка EXW Адана, и на основание чл.201, § 1, б.”а” и § 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета във връзка с чл.201, § 3 и чл.214, § 1, чл.232, § 1, б.”б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и 59, ал.2 ЗДДС е определен размер на допълнително митническо задължение за дължими държавни вземания ведно със законната лихва от датата на поставяне на стоките под режим – 12.11.2010 г. до окончателното погасяване на задължението.
ОСЪЖДА “Садат” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.“Васил Левски” № 168, представлявано от С.К., да заплати на Митница Пловдив сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 745 по описа на Административен съд град Пловдив за 2012 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.

 
245 Административно дело No 766/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 16.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Цифрова кабелна компания“ ООД –***, с представляващ К.К.К., против ревизионен акт № 16251100131/ 10.06.2011 г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, Дирекция „СДО“, потвърден с решение № 159/ 13.02.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 766 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2012 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
 
246 Административно дело No 769/2012, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 02.05.2012г.
ОТМЕНЯ всички съдопроизводствени действия до момента.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Интернационална християнска църква”, със седалище и адрес на управление,гр.Кричим,ул.”Калето”№1,регистрирана по фирмено дело 1657/2003г. на Софийски градски съд представлявана от Ангел Георгиев Ралев с адрес за кореспонденция: гр.Кричим,ул.”Васил Априлов”№3, срещу отказ на Кмета на Община Кричим да разгледа по същество отправеното до него искане за одобряване на изменение на ПУП-ПЗР за УПИ І – 1306 от кв. 91 по плана на гр. Кричим.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д.№769/2012г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив. Препис от определението да се изпрати на страните.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд.


 
247 Административно дело No 770/2012, VIII състав Дела по ЗМВР Т.И.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 07.05.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед с №ЯЗ/РЗМ-13 от 03.02.2012г. на началника на Сектор “Миграция” при ОД”МВР”- Пловдив, с която на Б.Т.И. /Boeva Tatiana/, гражданка на Руската федерация, е наложена ПАМ “отнемане правото на пребиваване в Република България”.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
248 Административно дело No 786/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни Т.А.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 17.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.С. ***, срещу Акт за прихващане или възстановяване № 1136331/ 08.12.2011 г., потвърден с Решение № 125/ 03.02.2012 г. на Директора на ДОУИ – Пловдив при ЦУ на НАП.
ОСЪЖДА Т.А.С. ***, ЕГН **********, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата в размер на 4 041,57 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 
249 Административно наказателно дело (К) No 787/2012, XIX състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Б.Д.К. Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 16.05.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 28 от 13.02.2012 г. на Карловския районен съд Пловдив, ІІІ – ти н.с., постановено по НАХД № 27 по описа на същия съд за 2012 г.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
250 Административно наказателно дело (К) No 789/2012, XXI състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО А.К.Р. Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №29 от 14.02.2012г., постановено по НАХД №19/2012г. по описа на Районен Съд – Карлово ІІ н. състав съдебно решение №29 от 14.02.2012г., с което е отменено издаденото от Началник РУ “Полиция” – Карлово НП №40 от 19.10.2011г., с което на А.К.Р. *** на основание чл.212 от ЗОБВВПИ е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 500 лева за нарушение на чл.87 ал.1 от ЗОБВВПИ.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
251 Административно наказателно дело (К) No 796/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ЛИД-1994 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 16.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 195 от 21.01.2012 г., постановено по НАХД №5528г. по описа на Пловдивски районен съд, ХVІІ н.с за 2011 г.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
252 Административно наказателно дело (К) No 797/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ФЛЕКСИБЪЛ ЕООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 22.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 265 от 30.01.2012 година, постановено по НАХД № 5309 от 2011 година по описа на Районен съд Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
253 Административно наказателно дело (К) No 799/2012, XX състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 235 от 21.12.2011 година, постановено по НАХД № 7778 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, VІІ наказателен състав.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
254 Административно наказателно дело (К) No 800/2012, XXII състав Наказателни касационни производства СП РАЧИЧ И СИЕ СД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38 от 05.01.2012г. , постановено по НАХД № 7618/ 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив,
Решението е окончателно.


 
255 Административно наказателно дело (К) No 801/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕЛЕКТО ЕООД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 16.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 301/02.02.2012 г. по НАХД № 7760/2011 г. по описа на ПРС.
Решението е окончателно

 
256 Административно наказателно дело (К) No 803/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Н.М.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 289/ 02.02.2012 г. по НАХД № 8173 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
257 Административно наказателно дело (К) No 804/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Решение от 17.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 285 от 01.02.2012г. на Пловдивски районен съд Пловдив, ХХІ – ти н.с., постановено по НАХД № 8261 по описа на същия съд за 2011г., с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 51036-S005874 от 08.07.2011г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП Пловдив, с което на СД “Динекспрес Ц. и Сие”, ЕИК *, със седалище и адрес на управление **, представлявано от управителя Н.А.Ц. на основание чл. 355, ал. 1 от КСО е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено нарушение на чл. 158, вр. чл. 7, ал. 3 от КСО, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 51036-S005874 от 08.07.2011г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП Пловдив, с което на СД “Динекспрес Ц. и Сие”, ЕИК *, със седалище и адрес на управление **, представлявано от управителя Н.А.Ц. на основание чл. 355, ал. 1 от КСО е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено нарушение на чл. 158, вр. чл. 7, ал. 3 от КСО.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.


 
258 Административно наказателно дело (К) No 805/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ФЕЛИКС 2010 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 14.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 154 от 18.01.2012 г. на Пловдивски районен съд, ХХІІІ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 7252 по описа на същия съд за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1601389 от 29.09.2011 г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на „ФЕЛИКС 2010” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя К.Г.И., на основание чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда, е наложено ИМУЩЕСТВЕНА САНКИЦИЯ в размер на 2000 лв. за нарушение по чл. 63, ал. 2, вр. с чл. 63, ал. 1 от Кодекса на труда, като НАМАЛЯВА размера на наложената ИМУЩЕСТВЕНА САНКИЦИЯ от 2000 лв. на 100 лв. на основание чл. 415 в от Кодекса на труда.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.


 
259 Административно наказателно дело (К) No 808/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГАРД СЕКЮРИТИ - ЙОРДАН ПЕТКОВ ЕТ Председател и докладчик: ЯВОР И. КОЛЕВ  Решение от 17.05.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №315/13.01.2012г., постановено по НАХД №7470/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив І-ви н. състав, с което е отменено издаденото от Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №46574 – S004631/12.04.2011г., с което е наложено на основание чл.355 ал.1 от Кодекса за социалното осигуряване на Й.А.П. като ЕТ“Гард – секюрити” с адрес на управление гр.Пловдив, ул. “Цветарска”№11 административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено от търговеца нарушение на чл.7 ал.1 и ал.2 от КСО.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
260 Административно наказателно дело (К) No 810/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГАРД СЕКЮРИТИ - ЙОРДАН ПЕТКОВ ЕТ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 02.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №317 от 13.01.2012г. по НАХ дело №7491 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., І-ви наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №46568-S004624 от 12.04.2011г., издадено от заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на ЕТ”Гард Секюрити- Й.П.”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Цветарска” №1, е наложена имуществена санкция в размер на 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
261 Административно наказателно дело (К) No 816/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ГАРД СЕКЮРИТИ - ЙОРДАН ПЕТКОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Решение от 17.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2606 от 19.12.2011г. , постановено по НАХД № 7465/ 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 46567-S004626 от 12.04.2011г. на Заместник директора на ТД на НАП, гр. Пловдив с което на ЕТ “ГАРД СЕКЮРИТИ-Й.П.”***, представлявано от Й.П. е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение по чл. 7, ал.1 и ал.2 от КСО.
Решението е окончателно.

 
262 Административно наказателно дело (К) No 818/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА 
Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 233 от 25.01.2012г., постановено по НАХД № 8259/2011г. на Пловдивския районен съд

Решението е окончателно.


 
263 Частно админист. наказателно дело (К) No 820/2012, XXIII състав Наказателни частни касационни производства Г.А.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Определение от 09.05.2012г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 13.02.2012 г. по НАХД № 1002 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.
ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
264 Административно наказателно дело (К) No 821/2012, XX състав Наказателни касационни производства АТИ-ЗАКАР ДОЛМАДЖИЯН ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 310 от 06.02.2012 година, постановено по НАХД № 5947 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХV наказателен състав, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1601215/19.08.2011г. издадено от Директор на Дирекция "Инспекция по труда" - Пловдив, с което на “АТИ – З.Д.” ЕТ, гр. Пловдив, ЕИК ***, в качеството на работодател, на основание чл.414 ал.3 КТ е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 1 500 лева за извършено нарушение на чл.63 ал.2 във връзка с ал.1 от КТ, като на осн. чл. 415в /в действащата към момента на извършване на нарушението редакция/ НАМАЛЯВА размера на административното наказание “Имуществена санкция” от 2000 лева на 200 лева.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
265 Административно дело No 839/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ПАЗАРДЖИК-БТМ АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Решение от 28.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "П.-БТМ" АД, ЕИК 822100000, със седалище в гр.П. и адрес на управление ул."Д-р Никола Ламбрев" № 24, представлявано от Пламен Тодоров и Драгоя Ангелов – изпълнителни директори, против Решение № 35/ 16.02.2012 г. на Директора на ТД на НАП - гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 13/РД-10-23/ 17.01.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП - гр.Пловдив.
ОСЪЖДА "П.-БТМ" АД, ЕИК 822100000, със седалище в гр.П. и адрес на управление ул."Д-р Никола Ламбрев" № 24, представлявано от Пламен Тодоров и Драгоя Ангелов – изпълнителни директори да заплати на ТД на НАП - Пловдив разноски в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.
Решението не подлежи на обжалване.

 
266 Административно дело No 848/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни СТРОЙСЕРВИЗ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Решение от 23.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Стройсервиз” ООД – гр. Стара Загора, с **************.1, ап.1, с управител Й.М.С., против ревизионен акт № 241105276/ 05.12.2011 г., издаден от В.К.К. – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с решение № 201/ 22.02.2012 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който акт на дружеството са установени допълнителни задължения по ЗДДС за 2007 г. поради отказано признаване право на данъчен кредит на стойност 8213,99 лв., ведно с прилежащите лихви.
ОСЪЖДА “Стройсервиз” ООД – гр. Стара Загора, с **************.1, ап.1, с управител Й.М.С. да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 393/триста деветдесет и три/лева, представляваща съответната равностойност на осъществената юрисконсултска защита.
Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.


 
267 Административно наказателно дело (К) No 866/2012, XXI състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Г.Х.Т. Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 21.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 40/07.02.2012 г. на Асеновградския районен съд, постановено по НАХД № 306/2011 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № А-172/24.02.2011 г. на началника на Районно управление “Полиция” гр. Асеновград, с което на Г.Х.Т., ЕГН ********** ***, е наложена глоба в размер на 2 000 лева, за нарушение по чл. 45, ал. 2, вр. с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила на детето /ЗЗД/, във вр. с чл. 56, ал. 6 от Закона за здравето /ЗЗ/.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
 
268 Административно наказателно дело (К) No 867/2012, XIX състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Г.Х.Т. Председател: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА 
Решение от 17.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 39/07.02.2012 г. на Асеновградския районен съд, постановено по НАХД № 305/2011 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № А-175/24.02.2011 г. на Началника на РУ “Полиция” гр. Асеновград, с което на Г.Х.Т. е наложена ГЛОБА в размер на 2 000 лева, за нарушение по чл. 45, ал. 2, вр. с чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила на детето /ЗЗД/, във вр. с чл. 56, ал. 6 от Закона за здравето /ЗЗ/.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
269 Административно дело (К) No 869/2012, XXIII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ С.П.М.,
П.А.Ш.,
А.С.М.,
С.С.М.
Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20/ 13.01.2012 г. по АХД № 835 по описа за 2011 г. на РС - Асеновград.
ИЗПРАЩА преписката на ОСЗ – Лъки за по-нататъшно процедиране, при съобразяване с мотивите на настоящото решение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
270 Административно дело No 872/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕМИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ДЕО ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 10.05.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161102838 от 30.11.2011г., издаден от С.В.П.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №200 от 22.02.2012г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив при ЦУ на НАП, с който на ЕТ”Емилиана Георгиева- ДЕО”, със седалище и адрес на управление: *****, е начислен данък по ЗДДС в размер на 20 597,44 лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 5 152,12 лв.
ОСЪЖДА Националната агенция за приходите, Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на ЕТ”Емилиана Георгиева- ДЕО”, със седалище и адрес на управление: *****, сумата от 1 250,00 лева, представляваща направените по делото разноски.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
271 Административно дело No 881/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Й.В.,
А.И.В.,
В.А.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ – жалба на Р.Й.В. и А.И.В. *** и В.А.С. *** против решение на общински съвет на Община "Родопи" – Пловдив, взето с протокол от 01 .11.2010 година.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 881 от 2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС, с частна жалба, в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателите за постановяването му.

 
272 Административно дело No 893/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Б.А.,
Б.А.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 10.05.2012г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
На основание чл. 159, т. 8 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Н.Б.А. с ЕГН ********** и Б.А.А. с ЕГН ********** ***, против Заповед № 93/16.02.2012г. на Кмета на Община Куклен.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 893/2012г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІV състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 – дневен срок от днес за присъствалите и от съобщението за неприсъствалите страни.
 
273 Административно дело No 894/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 10.05.2012г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО
На основание чл. 159, т. 8 от АПК ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Недялка Борисова Аргирова с ЕГН ********** и Б.А.А. с ЕГН ********** ***, против Заповед № 93/16.02.2012г. на Кмета на Община Куклен.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 893/2012г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІV състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 – дневен срок от днес за присъствалите и от съобщението за неприсъствалите страни.
 
274 Частно административно дело (К) No 897/2012, XXI състав Частни касационни производства Б.А.П. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ СТАМБОЛИЙСКИ Председател: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ 
Определение от 09.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 13.02.2012г. постановено по ахд № 24614 по описа за 2011г. на Районен съд-Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

 
275 Административно наказателно дело (К) No 902/2012, XXI състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 21.05.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 347/08.02.2012 г. на Пловдивски районен съд, постановено по НАХД № 4403 по описа на Районен съд – Пловдив за 2011 г.
ВРЪЩА делото на друг състав от Районен съд – Пловдив за ново разглеждане съобразно указанията, дадени в мотивната част на настоящото решение.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
276 Административно наказателно дело (К) No 912/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 16.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 284 от 02.02.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХІV н.с., постановено по НАХД № 7791 по описа на същия съд за 2011 г., с което е отменено Наказателно постановление № 51020-S005849/08.07.2011 г. на Зам. Териториалния Директор на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на “Денекспрес Ц. ***, на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЗО във вр. с чл. 40, ал. 1, б. “в” от ЗЗО е наложена имуществена санкция в размер на 4000 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
277 Административно наказателно дело (К) No 916/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ В.С.П. Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 443/14.02.2012 г., постановено по НАХД № 8063/2011 г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХІV н.състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от директора на ОДБХ – Пловдив Наказателно постановление № І-1019/18.10.2011 г., с което на В.С.П. на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за храните е наложено административно наказание – глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл.23 ал.1 от Закона за храните.

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
278 Административно наказателно дело (К) No 925/2012, XXI състав Наказателни касационни производства АГРО БИЛД ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 15.05.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 210 от 23.01.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7477 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 47655-S005903 от 11.05.2011 г. на зам.- директора на ТД на НАП- Пловдив, с което на основание чл. 355, ал.1 Кодекса за социално осигуряване /КСО/ на “Агро Билд” ООД – гр. Пловдив е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за извършено административно нарушение по чл.7, ал.3 от КСО.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
279 Административно наказателно дело (К) No 929/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 08.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №270 от 31.01.2012г. по НАХ дело №6693 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХVІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №161331-1144 от 14.09.2011г. на директора на РЗОК- Пловдив, с което на УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” №66, са наложени 25 броя имуществени санкции в общ размер от 7 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
280 Административно дело No 938/2012, XVII състав Дела по ЗОС ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 21.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Политическа партия “Съюз на демократичните сили”, БУЛСТАТ ***, представлявана от М.Д., предявена чрез адв. П.Т., против Заповед № 12 ОА 531/06.03.2012 г. на Кмета на Община Пловдив, с която е прекратен договор за отдаване под наем от 01.10.2011 г. за недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. “Железарска” № 1 и е разпоредено същият да бъде освободен в едномесечен срок, считано от връчване на настоящата заповед.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ особеното искане за спиране изпълнението на Заповед № 12 ОА 531/06.03.2012 г. на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 938/2012 г. по описа на Пловдивския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните. 
281 Частно административно дело No 959/2012, IX състав Частни администр. дела М.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 08.05.2012г.
СПИРА изпълнението на РА № 161104127/30.09.2011г. издаден от ТД на НАП- Пловдив, в обжалваната и потвърдена с Решение №167 от 15.02.2012г. на Директор Дирекция “ОУИ”-Пловдив част.
Отхвърля жалбата на М.Н.Н. против Решение №235 от 29.02.2012г. на Директор Дирекция “ОУИ”-Пловдив. Препис от акта да бъде изпратен на страните.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
282 Административно дело No 970/2012, X състав Други административни дела Е.Р.И. ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 15.05.2012г.
На основание чл.159, т.8, вр.чл.155, ал.1 от АПК, съдът ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Р.И. срещу Решение № 94-04-2060/06.03.2012 година на Директора на РЗОК – Пловдив, с което е отказано издаването на Европейска здравноосигурителна карта, поради наличието на прекъснати здравноосигурителни права.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 970 по описа на Административен съд-Пловдив за 2012 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.
Да се заличи в деловодната система на съда датата за открито съдебно заседание на 04.06.2012 година от 13.00 часа.

 
283 Административно наказателно дело (К) No 982/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.05.2012г.

ОТМЕНЯ Решение № 403/13.02.2012 година, постановено по НАХД № 8254 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, Х наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 51030-S005866 от 08.07. 2011г. на зам. териториалния директор на ТД на НАП Пловдив, с което на СД “Динекспрес-Ц. *** на осн. чл. 104, ал. 1 от ЗЗО вр. чл. 40, ал. 1, т. 1, б. “в” от ЗЗО е наложена имуществена санкция в размер на 4000 лева.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
284 Административно наказателно дело (К) No 988/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Д.А.Ч. Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 02.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №549 от 21.02.2012г. по НАХ дело №7408 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХХІІ-ри наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №44696-S003333 от 16.02.2011г. на заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на Д.А.Ч. е наложена глоба в размер от 1 000,00 лева
Решението е окончателно.

 
285 Административно наказателно дело (К) No 995/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Решение от 16.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 536 от 17.02.2012 г. на Районен съд Пловдив, І н.с., постановено по НАХД № 7790 по описа на същия съд за 2011 г., с което е отменено Наказателно постановление № 51019-S005848/08.07.2011 г. на Зам. териториалния директор на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на “Денекспрес Ц. ***, на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЗО във вр. с чл. 40, ал. 1, б. “в” от ЗЗО е наложена имуществена санкция в размер на 4000 лв.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
286 Административно наказателно дело (К) No 997/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ АЛПИ 2004 ООД Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 21.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 396 от 10.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7308 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


 
287 Административно наказателно дело (К) No 1007/2012, XX състав Наказателни касационни производства Н.Н.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Решение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 410 от 13.02.2012 г., постановено по НАХД № 8776 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІV наказателен, в обжалваната му част.
РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
288 Административно наказателно дело (К) No 1009/2012, XXI състав Наказателни касационни производства КАПРИ 77 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател: ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА 
Решение от 16.05.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 387/09.02.2011 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, постановено по НАХД № 6780 по описа на същия съд за 2011 г. и вместо това ПОСТАНОВЯВА :
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 16-1601309 от 29.09.2011 г. на директора на дирекция „Инспекция по труда“ - Пловдив, с което на на „Капри 77“ ЕООД – гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул.“Христо Ботев“ № 105А, представлявано от Антон Костадинов Вътов, ЕИК 201434860, на основание чл. 416, ал. 5 вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2000 лв. за нарушение по чл. 63, ал. 2 във вр. с чл. 63, ал. 1 от КТ, като НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 2000 лв. на 300/ триста/лева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
289 Административно наказателно дело (К) No 1010/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ И.И.Ч. Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 03.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №515 от 16.02.2012г. по НАХ дело №3541 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХХІІ-ри наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление с №36-0000442 от 29.04.2011г., издадено от началник сектор “Контрол и АНД” в ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на И.И.Ч. са наложени глоби в общ размер от 410,00 лева, вместо което постановява:
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление с №36-0000442 от 29.04.2011г. на началника на сектор “Контрол и АНД” в ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на И.И.Ч. са наложени глоби в общ размер от 410,00 лева.
Решението е окончателно.

 
290 Административно наказателно дело (К) No 1019/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Г.В.В. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 30.05.2012г.
Отменя Решение № 374/21.12.2011г., постановено по н.ах.д.№ 7637 по описа за 2011г. на Районен съд-Пловдив в частта за потвърждаване на НП № 36-0000990/06.10.2011г. на и.д. Началник Областен отдел “КД-ДАИ” гр.Пловдив за наложена на Г.В. *** глоба в размер на 3000 лв. за нарушение на чл.36 ал.1 от Наредба № 40/14.01.2004г. на МТ във вр. с част 9 от Приложение Б на ADR.
Вместо това постанови :
Отменя НП № 36-0000990/06.10.2011г. на и.д. Началник Областен отдел “КД-ДАИ” гр.Пловдив за наложена на Г.В. *** глоба в размер на 3000 лв. за нарушение на чл.36 ал.1 от Наредба № 40/14.01.2004г. на МТ във вр. с част 9 от Приложение Б на ADR на основание чл.103 ал.2 т.1 ЗАВт.П.
Оставя в сила Решение № 374/21.12.2011г., постановено по н.ах.д.№ 7637 по описа за 2011г. на Районен съд-Пловдив в останалата му потвърдителна част.
Решението е окончателно.

 
291 Административно наказателно дело (К) No 1052/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Х.Г.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 15.05.2012г.
Прекратява делотоСЪДЪТ
ПРЕКРАЯТЯ производството по КАНХД №1052/2012г. по описа на АС - Пловдив, ХХІV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано в 7 - дневен срок от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.
 
292 Административно дело No 1061/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.П.Е. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 04.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.П.Е. ***, против заповед № ДК-02- ЮЦР-43/ 08.02.2012 г. на началника на РДНСК – ЮЦР.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1061 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2012 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.


 
293 Административно наказателно дело (К) No 1087/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА 
Решение от 30.05.2012г.
Оставя в сила Решение № 440 /14.02.2012г., постановено по н.ах.д.№ 7792 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд, с което е потвърдено НП № 51021-S005850/08.07.2011г., на Заместник директорът на ТД на НАП-Пловдив, за наложена на “Динекспрес – Ц. *** имуществена санкция в размер на 4000 лв. за нарушение на за нарушение на чл.40 ал.1 т.1 б.”в” ЗЗО, на основание чл.104 ал.1 от с.з.
Решението е окончателно.

 
294 Частно админист. наказателно дело (К) No 1091/2012, XXIII състав Наказателни частни касационни производства ОЛИМПОС ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 17.05.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 28.02.2012г. по НАХ дело №5481 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., VІІІ-ми наказателен състав, с което е прекратено производството по жалбата на “Олимпос” ООД, със седалище и адрес на управление: с. Първенец, община Родопи, Зеленчукова борса- Камера №4, против наказателно постановление с №01934 от 01.06.2010г. на председателя на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, с което на частния жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 3 500,00 лева, вместо което постановява:
ВРЪЩА делото на Районен съд- Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.

 
295 Административно наказателно дело (К) No 1104/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства АВТОТРАНС ЧОЛАКОВ - 2000 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 30.05.2012г.
Отменя Решение № 426 /11.02.2012г., постановено по н.ах.д.№ 7397 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд.
Вместо това постанови : Отменя НП № 44703-S003327/16.02.2011г., издадено от Зам.Териториален Директор на ТД на НАП-Пловдив.
Решението е окончателно.

 
296 Административно наказателно дело (К) No 1114/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Т.Д.П. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 30.05.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №476 от 13.02.2012г. по НАХ дело №8160 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., Х-ти наказателен състав, вместо което постановява:
ОТМЕНЯ наказателно постановление с №11010189 от 13.07.2011г., на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на Т.Д.П. е наложена глоба в размер от 500,00 лева.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Т.Д.П. за присъждане на направените по делото разноски.
Решението е окончателно

 
297 Административно дело No 1120/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.А.А. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 02.05.2012г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.А.,***, против Заповед №ДК-02-ЮЦР-647 от 09.11.2011г. на началника на РДНСК-ЮЦР, с която е разпоредено премахването на не-законен строеж, представляващ “пристройка към жилищна сграда- ІІ-ри етаж”, изпъл-нен в УПИ Х, имот №502.1082, кв.78 по плана на кв. “Секирово”, гр. Раковски, с адми-нистративен адрес: ул. “Будапеща” №19.
ОСЪЖДА И.А.А.,***, да заплати на Регионална дирекция за национален строи-телен контрол, “Южен централен район”, гр. Пловдив, сумата от 150,00 лева, представ-ляваща юрисконсултско възнаграждение.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
298 Административно дело No 1139/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни СИЛКТЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 21.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Силктекс”ООД, с ЕИК 126100489, срещу Решение №283/15.03.2012 година на Директор дирекция “ОУИ” – Пловдив, с което е отказано спирането на Ревизионен акт № 261103570 от 23.12.2011 година, издаден от Никола Чанев-ст.инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1139 по описа на Административен съд-Пловдив за 2012 година.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 
299 Административно дело No 1144/2012, XVI състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ТИКА ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 14.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ сигнала на "Тика" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление *, Булстат: **, представлявано от А.Т.Ч., с който "Тика" ЕООД е поискало от Областния управител на Пловдивска област да върне Решение №97 по протокол № 5/15.03.2012 г. на Общински съвет–Пловдив за ново обсъждане в общинския съвет.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1144 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.
ДА СЕ ДОКЛАДВА на председателя на Пловдивския административен съд жалба вх.№ 8084/20.04.2012 г., подадена от "Тика" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление *, Булстат: **, представлявано от А.Т.Ч., срещу Решение №97 по протокол № 5/15.03.2012 г. на Общински съвет–Пловдив.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.

 
300 Административно наказателно дело (К) No 1152/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Х.Г.П. Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 30.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №60 от 17.02.2012г. по НАХ дело №996 по описа на Районен съд- Асеновград за 2011г., ІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №НП-122 от 01.11.2011г. на Министъра на земеделието и храните, с което на Х.Г.П. е наложена глоба в размер от 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
301 Административно наказателно дело (К) No 1175/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Н.Ш.Е. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 30.05.2012г.
Оставя в сила Решение № 468/15.02.2012г., постановено по н.ах.д.№ 8093 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.

 
302 Административно наказателно дело (К) No 1185/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕМИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ДЕО ЕТ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 30.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №632 от 28.02.2012г. по НАХ дело №8682 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХХV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №56887-S009075 от 08.11.2011г. на директора на Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, с което на ЕТ”Емилиана Георгиева- ДЕО”, със седалище и адрес на управление: *****, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева. Решението е окончателно.

 
303 Административно наказателно дело (К) No 1206/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ П И Т 07 ЕООД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 30.05.2012г.
Оставя в сила Решение № 597 от 27.02.2012 г., постановено по н.ах.д. № 7247/2011г. на РС – Пловдив.
Решението е окончателно.

 
304 Административно дело No 1215/2012, VII състав Искове за обезщетение И.А.Г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 17.05.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото на основание чл. 23, ал. 3 от ГПК.
ИЗПРАЩА делото на Председателя на Върховен административен съд – гр. София за определяне на друг равен по степен Административен съд, който да разгледа исковата молба на И.А.Г..
Определението не подлежи на обжалване.

 
305 Административно дело No 1223/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.А.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 07.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.Д.,***, против Заповед №ДК-02-ЮЦР-44 от 08.02.2012г. на началника на РДНСК-ЮЦР, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “масивна сграда”, изпълнен в УПИ ІІІ-общ., кв.82 по плана на село Калековец, община Марица, с административен адрес: ул. “Марица” №38.
Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.


 
306 Административно дело No 1228/2012, XV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.К.П. ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 10.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата наАндрей К.П., ЕГН ********** *** против Заповед № Пд-28-41 от 26.03.2012г. на Директора на ТД „Национална сигурност“-Пловдив към ДАНС.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1228 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив , ХV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .


 
307 Административно дело No 1248/2012, XIII състав Дела по ЗОС С.Х.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 09.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.Г.,***, ЕГН ********** ***-00-762 от 16.03.2012г. за деактуване на имот частна общинска собственост над 320 кв. м. от УПИ ІІІ-880, кв.59, целият с площ 1074 кв. м. по действащ устройствен план на гр. Баня.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1248 по описа за 2012 год. на Административен съд – Пловдив.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
308 Административно дело No 1254/2012, V състав Дела по ЗМВР Л.Р.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 31.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ – жалба на Л.Р.Б.,*** срещу ПАМ № 40008 от 20.03.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1254 / 2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
309 Административно дело No 1255/2012, IX състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.А.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 28.05.2012г.
ЗАЛИЧАВА всички извършени съдопроизводствени действия до момента.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.А.П. против Заповед № 0239/22.03.2012 г. на Директора на Областна дирекция “ Земеделие “ – гр.Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело. № 1255/2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
ИЗПРАЩА делото на Районен съд Карлово по подсъдност.
Съгласно Законът за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ДВ, бр. 39 от 2011 г.)който с разпоредбата на § 19 от същия предвижда,че Индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс, с оглед на което намира, че настоящото производство по процесната заповед е недопустимо и следва жалбата да бъде оставена без движение, производството прекратено, заличени всички съдопроизводствени действия и изпратено по подсъдност. Делото следва да бъде изпратено на Районен съд Карлово за произнасяне по оспорването .
Определението не подлежи на оспорване.


 
310 Административно наказателно дело (К) No 1270/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕМИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ДЕО ЕТ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 30.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №496 от 17.02.2012г. по НАХ дело №8687 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХVІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №56871-S009078 от 08.11.2011г. на директора на Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, с което на ЕТ”Емилиана Георгиева- ДЕО”, със седалище и адрес на управление: *****, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.
Решението е окончателно.

 
311 Административно наказателно дело (К) No 1276/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЮНИОН СЪРВИЗ ЕООД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 30.05.2012г.
Оставя в сила Решение № 740/09.03.2012г., постановено по н.ах.д.№ 772 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд .
Решението е окончателно

 
312 Административно наказателно дело (К) No 1288/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства В.Н.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 30.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №803 от 16.03.2012г. по Н.А.Х.дело №1013 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІ-ви наказателен състав, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К №0147850, издаден от ОД”МВР”- Пловдив, с който на В.Н.З. е наложена глоба в размер от 200,00 лева.
Решението е окончателно.

 
313 Административно наказателно дело (К) No 1313/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Х.Г.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 30.05.2012г.
Оставя в сила Решение № 83/29.02.2012г., постановено по н.ах.д.№ 974 по описа за 2011г. на Районен съд-Асеновград .
Решението е окончателно.

 
314 Административно наказателно дело (К) No 1318/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Х.Г.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 30.05.2012г.
Оставя в сила Решение № 73/28.02.2012г., постановено по н.ах.д.№ 942 по описа за 2011г. на Районен съд-Асеновград .
Решението е окончателно

 
315 Административно дело No 1325/2012, X състав Дела по ЗОС БЕВЕНД ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 09.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от „Бевенд“ ООД, със седалище и адрес на управление *** център“ , ЕИК ***, представлявано по пълномощие от С.П.П., с посочен в жалбата адрес за кореспонденция *** адвокат А.З. против Заповед № 12 0А 928 от 12.04.2012г. на Кмета на Община – Пловдив, с която на основание чл.65, ал.1 от ЗОС е наредено да се изземе недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район „Централен“, ул.“Христо Г. Данов“ № 36, представляващ част от първи етаж от сграда с идентификатор 56784.418.954.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед № РД – 18- 48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 220 кв.м предназначение – култова сграда, брой етажи 2/два/, разположена в ПИ с идентификатор 56784.418.954 по КК и КР на гр.Пловдив, актуван с акт за публична общинска собственост № 447/11.05.2000г. на Район „Централен“, Община – Пловдив от „Алития“ ЕООД, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Б.П.А., като НЕДОПУСТИМА.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1325 по описа на съда за 2012г.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му.
 
316 Административно наказателно дело (К) No 1359/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ХИП-ИНВЕСТ ООД Председател: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА 
Решение от 30.05.2012г.
Оставя в сила Решение № 579/24.02.2012г., постановено по н.ах.д.№ 120 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.
Решението е окончателно.


 
317 Административно наказателно дело (К) No 1369/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства БУЛМАРКЕТ ДМ ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 30.05.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №492 от 16.02.2012г. по НАХ дело №4935 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХХІІ-ри наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №КГ-907 от 28.06.2011г. на Главен директор на ГД”ККТГ” в ДАМТН, с което на “Булмаркет ДМ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. “Тутракан” №100, е наложена имуществена санкция в размер на 10 000,00 лева и заплащане на разходи в размер от 905,00 лева.
Решението е окончателно.

 
318 Административно дело No 1384/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.П.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Решение от 28.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.С.,***, против Решение №70 от 12.03.2012г., на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което е отхвърлена жалбата му против Постановление за налагане на обезпечителни мерки с №80385/2003/000003 от 07.02.2012г., на Димитър Йорданов- публичен изпълнител в ТД- Пловдив на НАП, ИРМ- Пазарджик, представ-ляващи запор върху налични и постъпващи суми по всички банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в “Обединена българска бан-ка” АД, за обезпечаване събирането на публични задължения в общ размер от 650,00 лева главници и лихви в размер от 3,46 лева.
ОСЪЖДА Д.П.С.,***, да заплати на ТД-Пловдив на НАП сумата от 150,00 лева, предс-тавляваща юрисконсултско възнаграждение.
ОСЪЖДА Д.П.С.,***, да заплати на Административен съд- Пловдив сумата от 10,00 ле-ва, представляваща дължимата държавна такса за съдебното производство.
Решението е окончателно.

 
319 Частно административно дело No 1388/2012, XVI състав Частни администр. дела НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ-1908 ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 08.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба на НЧ "Св.св.Кирил и Методий-1908" срещу Решение № 61-00-6/30.03.2012 г. на Областния управител на Пловдивска област.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61-00-6/30.03.2012 г. на Областния управител на Пловдивска област, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ ЖЮ-01-7/19.03.2012 г., подадена от НЧ "Св.св.Кирил и Методий-1908" срещу Заповед № ДЗ-37/01.03.2012 г. на Кмета на община Раковски.
ИЗПРАЩА жалба (сигнал) вх.№ ЖЮ-01-7/19.03.2012 г., подаден от НЧ "Св.св.Кирил и Методий-1908", на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – за разглеждане по компетентност.
ЗАДЪЛЖАВА Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в 7-дневен срок от получаването на сигнала да представи в Административен съд-гр.Пловдив доказателства за регистрирането му по реда на чл.24, ал.4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 
320 Административно дело No 1401/2012, XIV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.С.Л. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 32040-КРУМОВО Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 10.05.2012г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.Л., ЕГН **********,*** и настоящ адрес ***, чрез адв. С.А., против заповед № 395/ 06.04.2012 г. на командира на военно формирование 32040, п.к.4112, с.Крумово.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1401/2012 год. по описа на Административен съд – гр.Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за изготвянето му с препис за страните.

 
321 Административно дело No 1409/2012, I състав Други административни дела ЛИБРА ЕАД,
ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ  Определение от 18.05.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от “Либра” ЕАД, ЕИК 102153152, със седалище и адрес на управление гр.София, район “Студентска”, ж. к. ”Студентски град”, ул. ”Акад. Стефан Младенов” № 3, представлявано заедно от Т.П. и Д.Д., в качеството им на изпълнителни директори, чрез пълномощниците юрк. Д.Т. и адв. Георги Радев, и от “Валмарк България” ЕООД, ЕИК 175060158, със седалище и адрес на управление гр. София, кв. ”Гео Милев”, бул. ”Шипченски проход” № 9, ет.5, офис 11, представлявано от управителя Д.Р.-М., подадена чрез пълномощника П.Б., със съд. адрес гр.София, бул. ”Македония” № 2, ет. 3, жалба против Заповед № 194 от 09.03.2012 г. на Директора на Областна Дирекция по Безопасност на Храните–Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1409/2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив, І отделение, І състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
322 Частно административно дело (К) No 1416/2012, XIX състав Частни касационни производства С.К.К. ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 28.05.2012г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН постановения съдебен акт от 23.03.2012г. по гр.д № 3414/2012г. по описа на Пловдивски районен съд, ХIV – ти гр. състав.
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия при изпълнение на указанията, дадени в обстоятелствената част на настоящото определение.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 
323 Административно дело No 1417/2012, X състав Дела по ЗОС Л.А.А. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЯНКО А. АНГЕЛОВ  Определение от 31.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Жалбата на Л.А.А.,***, против Заповед № РД-12-298 от 09.04.2012 година на Кмета на Район “Централен” при Община Пловдив
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1417 от 2012 година по описа на Административен съд- Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 
324 Административно дело No 1425/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни РЕАЛ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА  Определение от 29.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „РЕАЛ” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ *, със седалище и адрес на управление ** представлявано от управителя И.С.К. против Решение № 99/28.03.2012г. на Териториалния директор на ТД на НАП - гр.Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалбата му с вх. № 20-25-53#1/09.03.2012г. против отказ за отвод на ревизиращия екип, обективиран в Решение № 1200203 от 17.02.2012г. на органа по възлагане на ревизията.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 
325 Частно административно дело No 1426/2012, XIII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт АЛИТИЯ ЕООД,
БЕВЕНД ООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 02.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на “БЕВЕНД” ООД, със седалище и адрес на управление ***, ***, ЕИК ***, представлявано от Ц.Т.Ц. за спиране на допуснатото по силата на чл. 65, ал.4 от ЗОС предварително изпълнение на Заповед № 12 ОА 928/12.04.2012г. на Кмета на Община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 1426 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив в тази му част.
СПИРА по искане на “АЛИТИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК ***, представлявано от Б.П.А. изпълнението на Заповед № 12 ОА 452/23.02.2012г. на Кмета на Община Пловдив до приключване на производството по адм. дело № 1427 по описа за 2012г. на Административен съд-Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването на страните.

 
326 Административно дело No 1435/2012, XVIII състав Други административни дела ВИСШИЯ МЮСЮЛМАНСКИ ДУХОВЕН СЪВЕТ НА МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 23.05.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н. Х. И. Г. в качеството на председател на Висшия мюсюлмански духовен съвет на „Мюсюлманско изповедание“ срещу волеизявление на Зам. Кмета на Община – Пловдив, обективирано в писмо изх.№ 11РЗК640 от 21.06.2011г., с което е вписано в регистъра на религиозните общности по чл.19 ал.2 от Закона за вероизповеданията/ЗВ/ Мюсюлманското настоятелство-гр.Пловдив, представлявано от С.М.М. и със седалище гр.***, ул.”***” №*.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1435/2012г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив, като процесуално недопустимо.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.

 
327 Административно дело No 1465/2012, XVI състав Дела по ЗОС С.Т.А. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: КАЛИН Р. КУМАНОВ  Определение от 31.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Т.А. ***, срещу Заповед № РД-12-293/09.04.2012 г. на Кмета на район Централен при община Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1465/2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от получаване на съобщението.

 
328 Административно дело No 1473/2012, XIII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик: ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ  Определение от 09.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № ЗД-06-4/27.04.2012г. на Областния управител на област Пловдив с която са оспорени т.2 и т.3 на Решение № 41, взето с протокол № 8/28.03.2012г. на Общински съвет-Стамболийски.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1473 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив.
ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – Пловдив.

Определението не подлежи на обжалване и протест.

 
329 Административно дело No 1475/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Г.С.,
Г.Д.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 30.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Г.С. и Г.Д.С.,***, против “нареждане на Заместник-кмета на Община Асеновград, област Пловдив, с писмо изх. № 94-Г-143 от 18.04.2012 г.”; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 1475/ 2012 г. по описа на Административен съд - Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
330 Административно дело No 1480/2012, V състав Други административни дела С.Д.С. КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 31.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ – жалба на С.Д.С.,*** срещу Заповед № 12-РД-09-137 от 09.04.2012г. на кмета на р-н „Северен“.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1480 / 2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.
Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.

 
331 Административно дело No 1498/2012, XI състав Други административни дела А.Н.Й. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 31.05.2012г.
Прекратява делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Н.Й. ***, срещу решение на Районен Кмет на Район Източен Община Пловдив по жалба с вх.№ 9400-44/16.01.2012 г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1498 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
332 Административно дело No 1524/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни СИЛКТЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА  Определение от 29.05.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата „Силктекс“ ООД , с ЕИК 126100489, със седалище и адрес на управление: град Свиленград, бул.“България“ № 60, представлявано от управителя Х.Д.Щ., против ревизионен акт № 261103570 от 23.12.2011 г., издаден от Н.С.Ч., старши инспектор по приходите в ТД Пловдив на НАП, отменен с решение № 379 от 10.04.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив при ЦУ на НАП.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1524 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.
 
333 Административно дело No 1531/2012, XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЪКИ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 21.05.2012г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 1531/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ХІ състав, като
ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Районен Съд - Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 
334 Административно дело No 1532/2012, III състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЪКИ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 15.05.2012г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 1532/2012г. по описа на Адми-нистративен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, като
ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Районен Съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
 
335 Административно дело No 1533/2012, IX състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЪКИ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 14.05.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 1533/2012г. по описа на Адми-нистративен съд – Пловдив, Първо отделение, ІХ състав, като
ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Районен Съд - Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.


 
336 Административно дело No 1549/2012, III състав Други административни дела ЛИБРА ЕАД,
ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 16.05.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от “Либра”ЕАД, ЕИК 102153152, със седалище и адрес на управление гр.София, район “Студентска”, ж.к.”Студентски град”, ул.”Акад. Стефан Младенов”№3, представлявано заедно от Теодора Петрова и Диан Димов в качеството им на изпълнителни директори, чрез пълномощниците юрк.Даниел Тавитян и адв.Георги Радев, и от “Валмарк България” ЕООД, ЕИК 175060158, със седалище и адрес на управление гр.София, кв.”Гео Милев”, бул.”Шипченски проход”№9, ет.5, офис 11, представлявано от управителя Десислава Райчинова-Митева, подадена чрез пълномощника Правда Бадемова, със съд.адрес гр.София, бул.”Македония”№2, ет.3, жалба против Заповед № 195 от 09.03.2012г. на Директора на Областна Дирекция по Безопасност на Храните–Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1549/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, І отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
337 Административно дело No 1550/2012, XIV състав Други административни дела ЛИБРА ЕАД,
ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от “Либра”ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, район “Студентска”, ж.к.”Студентски град”, ул.”Акад. Стефан Младенов”№3, представлявано заедно от Т.П. и Д.Д. в качеството им на изпълнителни директори, чрез пълномощниците юрк.Д.Т. и адв.Г. Радев, и от “Валмарк България” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, кв.”Гео Милев”, бул.”Шипченски проход”№9, ет.5, офис 11, представлявано от управителя Д.Р.-М., подадена чрез пълномощника П. ***, жалба против Заповед № 196 от 09.03.2012г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните–Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1550/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив, І отделение, XIV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
 
338 Административно дело No 1551/2012, XVIII състав Други административни дела ЛИБРА ЕАД,
ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 16.05.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1551 по описа за 2012г. на Административен съд –Пловдив, ХVІІІ състав, образувано по жалба на „Либра“ ЕАД, ЕИК ****, чрез Даниел Тавитян- юрисконсулт и от „Валмарк България“ ЕООД, ЕИК 175060158, чрез адв. П.Б. против Заповед 197/09.03.2012г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните- Пловдив.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаване на същото.


 
339 Административно дело No 1552/2012, VIII състав Други административни дела ЛИБРА ЕАД,
ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 16.05.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Либра” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов” №3, и “Валмарк България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Шипченски проход” №9, ет.5, офис 11, против Заповед №198 от 09.03.2012г. на директора на ОДБХ- Пловдив, с която е разпоредено спиране реализацията на храни.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1552 по описа на съда за 20121г.
ЗАЛИЧАВА насроченото за 05.06.2012г. от 14,30ч. открито заседание по делото.
Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
340 Административно дело No 1553/2012, II състав Други административни дела ЛИБРА ЕАД,
ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ  Определение от 30.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от “Либра”ЕАД – София и “Валмарк България” ЕООД – София жалба против Заповед № 199 от 09.03.2012 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1553/ 2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 – дневен срок от съобщаването му на страните.

 
341 Административно дело No 1555/2012, V състав Други административни дела ЛИБРА ЕАД,
ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: СТОИЛ Д. БОТЕВ  Определение от 23.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от “Либра”ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.**, район “***”, ж.к.”***”, ул.”Акад. Стефан Младенов”№3, представлявано заедно от Т.П.и Д.Д. в качеството им на изпълнителни директори и от “Валмарк България”ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.**, кв.”***"”, бул.”****”№*, ет.*, офис **, представлявано от управителя Д. Р.М. жалба против Заповед № 2061от 09.03.2012г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните–Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1555/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив, V състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
342 Административно дело No 1556/2012, XV състав Други административни дела ЛИБРА ЕАД,
ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 17.05.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЛИБРА“ ЕАД с ЕИК 102153152 и на „ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с ЕИК 175060158 срещу Заповед № 202 от 09.03.2012г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на хранитеПловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1556 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив , ХV състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
 
343 Административно дело No 1557/2012, IX състав Други административни дела ЛИБРА ЕАД,
ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ  Определение от 17.05.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на „ЛИБРА“ ЕАД, представлявано от изпълнителните директори Т.Петрова и Д.Димов със седалище/адрес на управление – гр.София, район „Студентски“, ж.к. Студентски град, ул.“Академик Ст.Младенов“ № 3 и “ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с управител Д.Райчинова-Митева със седалище/адрес на управление гр.София, кв.“Гео Милев“ бул.“Шипченски проход“ № 9, ет.5, офис 11 против Заповед № 204/09.03.2012г. на директора на ОДБХ-Пловдив, с която на основание чл.91 ал.1 АПК е изменена Заповед № 148/23.02.2012г. в частта й по т.1 - за спиране реализация на продукти, констатирани като налични в склад на „Либра“ ЕАД в гр.Пловдив, ул.“Удроу Уйлсън“ № 18 и реализирани от същия склад, посочени в таблица – част от заповедта.
Прекратява производството по адм.д.№ 1558/2012г., VI състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.
Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя и ответника.

 
344 Административно дело No 1558/2012, VI състав Други административни дела ЛИБРА ЕАД,
ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: ЗДРАВКА Г. ДИЕВА  Определение от 17.05.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на „ЛИБРА“ ЕАД, представлявано от изпълнителните директори Т.Петрова и Д.Димов със седалище/адрес на управление – гр.София, район „Студентски“, ж.к. Студентски град, ул.“Академик Ст.Младенов“ № 3 и “ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с управител Д.Райчинова-Митева със седалище/адрес на управление гр.София, кв.“Гео Милев“ бул.“Шипченски проход“ № 9, ет.5, офис 11 против Заповед № 204/09.03.2012г. на директора на ОДБХ-Пловдив, с която на основание чл.91 ал.1 АПК е изменена Заповед № 148/23.02.2012г. в частта й по т.1 - за спиране реализация на продукти, констатирани като налични в склад на „Либра“ ЕАД в гр.Пловдив, ул.“Удроу Уйлсън“ № 18 и реализирани от същия склад, посочени в таблица – част от заповедта.
Прекратява производството по адм.д.№ 1558/2012г., VI състав.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.

 
345 Административно дело No 1559/2012, XI състав Други административни дела ЛИБРА ЕАД,
ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: МИЛЕНА М. ДИЧЕВА  Определение от 21.05.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от “Либра”ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, район Студентски“, ЖК„Студентски град“, представлявано заедно от Т.П.П. и Д.М.Д. в качеството им на изпълнителни директори, и от “Валмарк България”ЕООД, със седалище и адрес на управление ****, ***, представлявано от управителя Д.Х.Р.-М., жалба против Заповед № 205 от 09.03.2012г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните–Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1559/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив, І отделение, XI състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
346 Административно дело No 1560/2012, XIV състав Други административни дела ЛИБРА ЕАД,
ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик: ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА  Определение от 17.05.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от “Либра”ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, район “Студентска”, ж.к.”Студентски град”, ул.”Акад. Стефан Младенов”№3, представлявано заедно от Т.П. и Д.Д. в качеството им на изпълнителни директори, чрез пълномощниците юрк.Д.Т. и адв.Г. Радев, и от “Валмарк България” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.София, кв.”Гео Милев”, бул.”Шипченски проход”№9, ет.5, офис 11, представлявано от управителя Д.Р.-М., подадена чрез пълномощника П. ***, жалба против Заповед № 206 от 09.03.2012г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните–Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1560/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив, І отделение, XIV състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.

 
347 Административно дело No 1568/2012, III състав Други административни дела П.Б.М.   Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 15.05.2012г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1568/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, КАТО
ИЗПРАЩА “жалбата” на П.Б.М. ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Сливница”№6, ет.5, офис 8А, относно “Отказ на Управителя на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД да приложи правните последици от изтекла погасителна давност, относно задължения за консумирана питейна вода, отведена канална вода и лихви за просрочие за периода 2001г. – 2008г.”, на Районен Съд - Пловдив, по ПОДСЪДНОСТ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
 
348 Административно дело No 1569/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТАБАКО ЛЕАФ ХАУС ООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА  Определение от 28.05.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Табако Леаф Хаус”ООД, със седалище и адрес на управление гл.Пловдив, обл.Пловдив, бул.”Хр.Ботев”№92В, ет. 3, ЕИК 1600074547, подадена чрез адв.Ч.,***-юг, против Заповед № ДК – 19 – Пд – 10 от 30.03.2012г. на Началник на Регионален Отдел “НСК” – Пловдив при РДНСК “ЮЦР”, като процесуално НЕДОПУСТИМА и
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х.дело № 1569/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив, І отделение, ІІІ състав.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на оспорвания.
 
349 Частно админист. наказателно дело (К) No 1582/2012, XXIV състав Наказателни частни касационни производства Г.Х.Х.   Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Определение от 23.05.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 20.03.2012 г. по НАХД № 976 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив и ВРЪЩА делото на същия съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 
350 Частно админист. наказателно дело (К) No 1653/2012, XX състав Наказателни частни касационни производства ПИРС-Д ООД   Председател: ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ 
Определение от 28.05.2012г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение № 530 от 24.04.2012г., постановено по НАХД № 1864/12г. по описа на Пловдивския районен съд, ХХIІ н.с.
ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението е окончателно.


 
351 Административно наказателно дело (К) No 1662/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА   Председател: ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик: ДИЧО И. ДИЧЕВ 
Определение от 23.05.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАД № 1662/ 2012 г. по описа на Административен Съд – Пловдив.
ИЗПРАЩА касационната жалба на Д “ИТ” - Пловдив срещу Решението от 03.05.2012г. по НАХД № 819/ 2012 г. на Районен Съд – Карлово, на същия съд, за администрирането и.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


 
352 Частно административно дело No 1667/2012, XVIII състав Частни администр. дела КОВАЧЕВ ГАЗ-СЗ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик: ЙОРДАН Р. РУСЕВ  Определение от 23.05.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Ковачев газ СЗ“ ЕООД с ЕИК 123721836, със седалище и адрес на управление гр. *****, представлявано от Д.Т.К.- управител против Решение № 487 от 07.05.2012г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП -Пловдив за отказ за спиране на изпълнението на Ревизионен акт № 241106683 от 07.03.2012г. на ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково.
Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
353 Административно дело No 1675/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТЕОР-ТЕНЧО ТЕНЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 23.05.2012г.
ИЗПРАЩА делото като преписка на надлежния орган - Директор на ОУИ - Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1675 по описа на АС - Пловдив за 2012 г.
Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС от страните и от органа, на който делото е изпратено, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 
354 Административно дело No 1703/2012, XVII състав Искове за обезщетение Х.Т.А.   Председател и докладчик: ТАТЯНА И. ПЕТРОВА  Определение от 31.05.2012г.
Прекратява производството по ахд 1703/2012 г. по описа на Пловдивски административен съд. Изпраща делото по подсъдност на Административен съд - град Плевен. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
 
355 Административно дело No 1712/2012, XV състав Дела по ЗМВР А.Н.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик: ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА  Определение от 31.05.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.-частен съдебен изпълнител, вписан под № 826 на КЧСИ с район на действие Окръжен съд-Пловдив против мълчалив отказ на Началника на КАТ-Пътна полиция към ОДП-Пловдив.
ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1712 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
 
356 Административно наказателно дело (К) No 1718/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ   Председател и докладчик: НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ  Определение от 30.05.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по дело №1718 по описа на Административен съд- Пловдив за 2012г.
ИЗПРАЩА касационната жалба на Сметна палата против Решение №67 от 20.04.2012г. по НАХ дело №44 по описа на Районен съд- Карлово за 2012г., с което е отменено наказателно постановление с №ЗОП-31 от 09.01.2012г. на председателя на Сметната палата на Република България, с което на Н.Х.Н. е наложена глоба в размер на 1 000,00 лева, заради извършено нарушение по смисъла на чл.129а, ал.1 от ЗОП, на Районен съд- Карлово за администрирането и.
Определението е окончателно.