АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2012г. до 30.6.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1532/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕТЕЛИНА-СТАНЧО ГЕОРГИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 7.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата ЕТ "Детелина - Станчо Станчев" с ЕИК 020467716, с адрес на кореспонденция в гр. Пловдив, ул. Босилек № 15, ет.3, ап.8, представляван от Станчо Георгиев Станчев с ЕГН ********** срещу РА № 161601000562/30.04.2010г., издаден от ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 472/01-07-2010г. на Директора дирекция „ОУИ“ гр. Пловдив с който му е отказан данъчен кредит в размер на 17683.60лв. по фактури, издадени от "С и М" ЕООД гр. София; .“Евротурс 2003" ООД, .“Рафид Импекс" ЕООД и "Домостроител" ЕООД, както и относно допълнително начислен ДДС в размер на 3521.83лв., ведно с дължимите лихви в размер на 11127.58лв.  ОСЪЖДА Станчо Георгиев Станчев с ЕГН **********,***, представляващ ЕТ "Детелина - Станчо Станчев" да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1096,66 лева , съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
2 Административно дело No 1553/2010, XII състав Други административни дела УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 20.6.2012г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № РД – 09 - 190/25.06.2010г. на Директора на РЗОК - гр.Пловдив, с която е прекратен без предизвестие индивидуален договор № 161331/29.01.2010г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки сключен между НЗОК/РЗОК – Пловдив и УМБАЛ “Свети Георги“ ЕАД, изпълнител по индивидуален договор № 161331/29.01.2010г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, в частта по изпълнение на КП № 28 “Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастро - интестинален тракт“.   ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Пловдив, гр.Пловдив, ул.“Христо Чернопеев“ № 14 да заплати на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе ” № 66, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от изпълнителния директор доц. д-р К.Д., д.м сторените разноски по делото в размер на 350 лв. (триста и петдесет лева).   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му .    
3 Административно дело No 1847/2010, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Д.А.,
Е.И.Д.,
З.Т.Ч.,
Б.И.М.,
Х.Д.К.,
Ю.Д.А.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 26.6.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10 ОА – 1177 от 07.06.2010г. на ВИД Кмет на Община Пловдив, с която е одобрено изменение на ПУП – ПЗР на част от кв. 658 по плана на Пета градска част – гр. Пловдив, като за УПИ ІХ – 506.817 е предвидено ново ниско и високо свързано с УПИ VІІІ и УПИ Х застрояване и подземно застрояване по корекцията на регулацията със зелен цвят, червена плътна и тънка червена прекъсната линия за застрояването и с устройствени показатели за зона СМФ 3: височина до 25.00 м, Пзастр. 80%, Кинт до 5, Позел. 20% и таблица с устройствени показатели и баланс на територията при устройствена зона СМФ 3, както и е одобрен и Работен устройствен план на част от кв. 658 по плана на Пета градска част – гр. Пловдив, като за УПИ ІХ се предвижда ново дву-, три-, шест- и осеметажно свързано застрояване с височини в относителни коти 5,90м, 9,50м, 17.50м и 25м и подземно застрояване по означените застрояване, етажност и коти, съответно с червен и черен цвят.  ИЗПРАЩА преписката на кмета на Община Пловдив за постановяване на акт, при спазване на изложените в настоящето решение съображения, които са задължителни.  ОСЪЖДА Община Пловдив, гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1 да заплати на Б.И.М. *** съдебни разноски в размер на 1217.50 лв. / хиляда двеста и седемнадесет лева и 50 ст./.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
4 Административно дело No 2058/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ПЛАМАР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение (второ) от 20.6.2012г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и диспозитива на Решение №628 , постановено по адм.дело № 2058 по описа на Административен съд-Пловдив за 2010година , първо отделение,девети състав, като в същото на мястото на “ЕИК115026500” ДА СЕ ЧЕТЕ :“ ЕИК115052687”. ПОПРАВКАТА да се отбележи върху Решение №628 , постановено по адм.дело № 2058 по описа на Административен съд-Пловдив за 2010година и преписите след влизане в сила на по настоящото производство.  Решението подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му с връчване на преписи на страните.    
5 Административно дело No 2537/2010, XII състав Дела по ЗАдм Н.В.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 29.6.2012г.
 ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход по същество на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адвокат Н.В.А., ЕГН ********** *** против мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив за произнасяне по молба с вх.№ 10 П 8122/01.10.2010г. по описа на Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2537/2010 г. по описа на Пловдивския административен съд.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
6 Административно дело No 2741/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТОД-ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 4.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Тод груп” ЕООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр. ***, бул. „***“ № ** с ЕИК ***, с управител Г.С.Г. против ревизионен акт /РА/ № 161001927/03.09.2010г. и РА за поправка на ревизионен акт № 1026270/01.10.2010г., издадени от Венета Кръстева Калоянова- инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 840 от 19.11.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който е отказан данъчен кредит в размер на 434384,08лв., начислен ДДС- 1147,30лв. и лихви в размер на 95919,34лв,като неоснователна.  ОСЪЖДА “Тод груп” ЕООД, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК, гр. ***, бул. „***“ № ** с ЕИК ***, с управител Г.С.Г., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 11079 /единадесет хиляди и седемдесет и девет / лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.          
7 Административно дело No 2808/2010, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Г.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 5.6.2012г.
Допълва Решение № 960/30.05.2011г. по адм.д.№ 2808/2010г., АС – Пловдив, както следва :  Отменя Решение на Общински съвет-Пловдив № 419/04.11.2010г. в частта за предвиденото застрояване и улична регулация по отношение на ПИ с идентификатор по КК, Пловдив - 56784.533.362, част от който попада в отреждане за съсобствен УПИ XI-1020252, за ЖС и ОО, а останалата част - в отреждане за улици.  Връща преписката на ОбС – Пловдив за ново произнасяне при съобразяване с указанията в мотивната част на съдебното решение за урегулиране на ПИ 56784.533.362 в режим на първа регулация.  Осъжда Общински съвет - Пловдив да заплати на С.Г.Г.,*** сумата от 150 лв., представляващи съдебно-деловодни разноски.  Заличава К.Г.И. *** като заинтересована страна по делото и прекратява съдебното производство спрямо същия.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.  В прекратителната част обжалването е в 7-дневен срок от съобщението за постановяване на съдебния акт.  
8 Административно дело No 437/2011, XVI състав Дела по КСО М.И.Т. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 15.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Т. ***, Пловдивска област, ул. "Паисий Хилендарски" №8, ЕГН: **********, против Решение № 12/28.01.2011 г. на Директора на Районно управление "Социално осигуряване"-гр.Пловдив, потвърждаващо Разпореждане № ********** по протокол № 2040/17.09.2010 г. на Ръководителя на отдел "Пенсии", с което е отменено Разпореждане № **********/15.04.2009 г. и е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на М.И.Т. по нейно заявление вх.№ 73412/08.12.2008 г.  ОСЪЖДА М.И.Т. ***, Пловдивска област, ул. "Паисий Хилендарски" №8, ЕГН: **********, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване"-гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
9 Административно дело No 914/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕРМИКА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 211004107 от 13.01.2011г., издаден от В.П. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Смолян, потвърден с Решение № 236 от 14.03.2011г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА МУ по отношение допълнително начислен ДДС в общ размер на 59 619,50лв. и прилежащи лихви в размер на 11 122,68лв. за данъчни периоди мм. 03 и 04.2009г., като ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ермика Интернешънъл“ ЕООД със седалище и адрес на управление *****, представлявано от управителя В.М. В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Ермика Интернешънъл” ЕООД, с ЕИК по *****, със седалище и адрес на управление *****, представлявано от управителя В.М. сумата в размер на 125,66лв. (сто двадесет и пет лева и шестдесет и шест стотинки), представляваща разноски, съобразно уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА „Ермика Интернешънъл” ЕООД, с ЕИК по *****, със седалище и адрес на управление *****, представлявано от управителя В.М. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 4 776,88лв. (четири хиляди седемстотин седемдесет и шест лева и осемдесет и осем стотинки), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне  
10 Административно дело No 972/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРАНСИНГ АД КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 11.6.2012г.
ОТМЕНЯ определението си от 10.05.2012 г. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Трансинг” АД – гр. Пловдив, със седалище и адрес на управление: *, с изп. директор В.Б., против заповед № 18 от 20.01.2004г. на кмета на район „Тракия“ при Община Пловдив, с която е одобрено попълване на кадастралния план с нови поземлени имоти с идентификационни номера № 32 и № 33 по плана на ЖР“Тракия“ (югоизточно от жил.група А – 4,5,6) – гр. Пловдив, по данни от Акт за непълноти в кадастрален план, съставен от РТС при Район „Тракия“ – Община Пловдив на 25.11.2003 г., по кафявите линии, надписи и щрихи, съгласно приложена скица.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 972 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
11 Административно дело No 982/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Е.В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 7.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.В.Д., ЕГН **********,*** против Ревизионен акт № 161003992 от 06.01.2011год., издаден от Лилия Браниславова Еленкова – ст.инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 225 от 10.03.2011год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който са определени данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2004г. в размер на 1676,49 лв. и лихви 1226,01 лв., данък по чл. 35 ЗОДФЛ/отм./ за 2005г. в размер на 18038,35лв и лихви 10 969,16лв, данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2006г. в размер на 3763,32лв. и лихва 1786,98лв., данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 6269,64 лв. и лихви – 2099,41 лв. и данък по чл. 48 ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 3024,28лв. и лихви 556,56лева,като неоснователна.  ОСЪЖДА Е.В.Д., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1438 /хиляда четиристотин тридесет и осем/лв., за осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
12 Административно дело No 987/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни СЕРИН ТЕКСТИЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 14.6.2012г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 161003154/12.01.2011г., издаден от Т.К. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 250/17.03.2011г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив, В ЧАСТТА относно непризнат данъчен кредит за данъчни периоди от 01.05.2005г. до 31.10.2007г. в общ размер на 85 787,40лв., допълнително начислен ДДС за данъчен период 01.12.2006г. – 31.12.2006г. в размер на 14 339,09лв. и прилежащи лихви в общ размер на 53 380,41лв.  ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161003154/12.01.2011г., издаден от Т.К. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 250/17.03.2011г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив, В ЧАСТТА относно непризнат данъчен кредит в общ размер на 20 137,68лв., ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 7 190,58, за данъчни периоди мм.11.2007г. – 04.2008г. и В ЧАСТТА относно извършени увеличения на декларирания от дружеството счетоводен финансов резултат със сумите в размер на 77 347,34лв. за 2005г., 145 472,73лв. за 2006г., 198 157,40лв. за 2007г. и 65 334,30лв. за 2008г. и определените въз основа на тях допълнителни задължения за корпоративен данък и прилежащи лихви за 2005г., 2006г. и 2007г. и размер на декларираната загуба за 2008г.  ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на “СЕРИН ТЕКСТИЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. „Волга” № 2, ет. 2, ап. 4, представлявано от управителя С.П.Ч. В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.   ОСЪЖДА “ “СЕРИН ТЕКСТИЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. „Волга” № 2, ет. 2, ап. 4, представлявано от управителя С.П.Ч. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив сумата в размер на 370,87лв. (триста и седемдесет лева и осемдесет и седем стотинки), равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
13 Административно дело No 1004/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни КОМЕКСМАШ-ВАСИЛ ПИРОНКОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.6.2012г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 161003779/28.12.2010 година издаден от Никола Чанев – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, в частта потвърдена с Решение № 211/08.03.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който неблагоприятен за дружеството акт е отказан данъчен кредит в общ размер на 21536,47лв., ведно с съответните му лихви за данъчен период м. 12.2008 година.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”– гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Комексмаш-В.П.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. “Цар Асен Втори”, блок 515, етаж №4, представлявано от управителя В.П. сумата в размер на 250 лева разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
14 Административно дело No 1137/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Т.А.,
Т.Й.И.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 6.6.2012г.
ОТМЕНЯ определение от 26.07.2011г. с което съдът е конституирал като заинтересовани лица П.К.П. и Е.Х..  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ад № 1137/2011г. спрямо тях.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т.А. и Т.Й.И. *** , чрез адв. Н. А. против Заповед № ДК -02-ЮЦР-53 от 02.03.2011г., на началника на РДНСК- Пловдив, с която е разпоредено премахването на "незаконен строеж- второстепенна постройка, ползваща се за гараж" в УПИ !!- 80, в кв. 6 по плана на село Брани поле, Община Родопи, в съсобствен имот без необходимите строителни книжа и документи , в нарушение на чл. 137 , ал.3 , и чл. 148, ал.1 от ЗУТ.  ОСЪЖДА М.Т.А. и Т.Й.И. *** да заплатят на РДНСК- Пловдив съдебни разноски в размер на 150 лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
15 Административно дело No 1142/2011, IX състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.В.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО,
З.А.А.,
Е.А.А.,
Н.А.П.,
Ж.Л.М.,
С.Н.П.,
П.Щ.Х.,
А.А.Я.,
Н.И.С.,
М.М.Ч.,
Ф.М.К.,
М.И.К.,
А.А.К.,
Ф.С.К.,
А.Я.А.,
Г.Е.Я.,
Н.А.А.,
С.А.А.,
Н.А.А.
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 13.6.2012г.
ЗАЛИЧАВА всички извършени съдопроизводствени действия до момента.   ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на С.В.Т. *** обективиран в писмо изх.№ 94-00-1522/04.04.2011 г. за отказ за изземване на земеделски имот с възстановено право на собственост от лица ползващи го без правно основание по чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело. № 1142/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив.  ИЗПРАЩА делото на Районен съд Карлово по подсъдност.  Съгласно Законът за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (ДВ, бр. 39 от 2011 г.)който с разпоредбата на § 19 от същия предвижда,че Индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и правилника за прилагането му и отказите за издаването им, с изключение на тези, издадени от министъра на земеделието и храните, могат да се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс, с оглед на което намира, че настоящото производство по процесният отказ е недопустимо и следва жалбата да бъде оставена без движение, производството прекратено, заличени всички съдопроизводствени действия и изпратено по подсъдност. Делото следва да бъде изпратено на Районен съд Карлово за произнасяне по оспорването .  Да бъде изплатен депозит в размер на 200 лв. на вещото лице В.К.Р. за изготвено и представено в срок заключение по СТЕ.  Определението не подлежи на оспорване.    
16 Административно дело No 1151/2011, XIII състав Дела по КСО С.Х.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 6.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на С.Х.С., ЕГН ********** *** срещу Решене № 180 от 08.04.2011 г. на ръководителя на ТП на НОИ, РУ „СО“ Пловдив.  ОСЪЖДА на С.Х.С., ЕГН ********** *** да заплати на ответника – ТП на НОИ, РУ ”СО” - гр. Пловдив сумата в размер на 150/сто и петдесет/лева.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.  
17 Административно дело No 1284/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
Б.А.Д.,
В.П.В.,
АРИМЕКС-2010 ЕООД,
С.Б.Й.,
С.Д.Т.,
Д.З.Т.,
ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
Н.М.С.,
П.Д.П.,
Г.П.А.,
С.П.Д.,
М.Д.М.,
С.В.П.,
Д.Г.П.,
В.Г.П.
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 20.6.2012г.
ЗАЛИЧАВА всички извършени съдопроизводствени действия до момента.  ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ДП”Национална компания Железопътна инфраструктура”/ДП”НК ЖИ”-София/ с адрес:гр.София ,бул.”Княгиня Мария Луиза” №110 против Заповед № 11-ОА-486/25.02.2011г. на Кмета на Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело. № 1284/2011 г. по описа на Административен съд – Пловдив. Препис от определението да бъде изпратен на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба в 07дневен срок от получаването му от страните пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.    
18 Административно дело No 1342/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДП НКЖИ ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ СОФИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 22.6.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-8 от 11.03.2011г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), с която са одобрени кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) за землището на град Сопот ЕКАТТЕ 68080 и Заповед № РД-18-9 от 15.03.2011г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), с която са одобрени кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) за землището на село Анево ЕКАТТЕ 00480, община Сопот, област Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката на АГКК за изработването на нова кадастрална карта (КК) и кадастрален регистър (КР) за землището на град Сопот, област Пловдив, ЕКАТТЕ 68080 и за землището на село Анево ЕКАТТЕ 00480, община Сопот, област Пловдив, при което бъдат нанесени имотите на жалбоподателя, съгласно приетото и неоспорено заключение на вещото лице, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение, които са задължителни.  ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на ДП "НКЖИ" - ПОДЕЛЕНИЕ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ", със съдебен адрес в гр. София, бул. "М. Луиза", №120А съдебни разноски в размер на 400/четиристотин/ лева.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
19 Административно дело No 1479/2011, XII състав Дела по КСО П.С.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 28.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.П., с посочен в жалбата адрес: гр.София, ул. “Мила Родина” № 18, ет. 5, ап. 10, срещу Решение № 208/20.04.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ гр. Пловдив, потвърждаващо Разпореждане № О-15-999-11-00113819/18.03.2011г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ “СО” гр. Пловдив.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
20 Административно дело No 1549/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕМО ТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Емо транс” ЕООД, с ЕИК 108693059, със седалище и адрес: град Кърджали, ул.”Осми март” № 48, представлявано от управителя Е.С.Е, против ревизионен акт № 211004936 от 24.02.2011 г., издаден от В.В.П., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, ИРМ Смолян, потвърден с решение № 407 от 19.05.2011 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 33 120 лева ведно с прилежащите лихви, допълнително установения корпоративен данък за 2008 г. в размер на 2 102,70 лева ведно лихви в размер на 439,82 лева и за 2009 г. в размер на 16 559,91 лева ведно лихви в размер на 1 831,75 лева.  ОСЪЖДА “Емо транс” ЕООД, с ЕИК 108693059, със седалище и адрес: град Кърджали, ул.”Осми март” № 48, представлявано от управителя Е.С.Е, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1531 ( хиляда петстотин тридесет и един) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
21 Административно дело No 1553/2011, XII състав Дела по КСО Д.Б.Г. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 29.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 229/20.05.2011г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № **********/24.03.2011г. на Ръководител на отдел “Пенсии” в ТП на НОИ – Пловдив, с което на Д.Б.Г. е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО по подаденото от него заявление с вх.№ МП - 76143/16.11.2010г. по описа на РУ “СО” гр. Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по чл. 98, ал.1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при Районно управление "Социално осигуряване" - гр.Пловдив, за ново произнасяне по заявление за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст вх. № МП -76143/16.11.2010г. по описа на РУ “СО” гр. Пловдив, подадено от Д.Б.Г., при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закона.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
22 Административно дело No 1768/2011, X състав Дела по ЗМСМА ДЪРПАТОВ-НАЙДЕН ДЪРПАТОВ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.6.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №253/19.10.2010г. на Кмета на Община – Лъки в ЧАСТТА и, с която са определени на Найден Тодоров Дърпатов като ЕТ “Дърпатов – Найден Дърпатов” с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Аспарух”№81 задължения за такси битови отпадъци за периода 01.01.2006г. – 31.12.2006г. – за сметосъбиране и сметоизвозване в размер на 189,67 лева и прилежащи лихви за забава в размер на 100,34 лева, потвърдена с решение №61-00-14 от 03. 06.2011г. на Областен управител на област–Пловдив, досежно недвижим имот, представляващ баня, дърводелски цех и два броя навеси, намиращи се в гр. Лъки, ул.“Възраждане”, декларирани с декл. вх.№М 0000354 от 27.01.2000г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
23 Административно дело No 1773/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни КАФТА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КАФТА“ ООД, ЕИК 112653743 против Ревизионен акт № 161004682/21.03.2011 г., издаден от П. К. К. – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив – инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 492/10.06.2011 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, с не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 182930,95 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 8289,38 лв   ОСЪЖДА „КАФТА“ ООД – гр. София, с ЕИК 112653743, с адрес на управление: гр.София, ЖК Дружба № 1, бл.82, вх.А, ет.6, ап.21, с управител В. И. С., да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 3624 /три хиляди шестотин двадесет и четири/ лева, представляваща разноски за осъществена юрисконсултска защита.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
24 Административно дело No 1774/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни БАУМАСТЕР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 28.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Баумастер”ЕООД, с адрес по жалбата гр.****, представлявано от Н. Р. К., против РА № 161005145/28.03.2011 г., издаден от Марина М. С. на длъжност ст.инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 204 808.76 лева и са начислени лихви в размер на 16 484.55 лева, потвърден с Решение №519/14.06.2011 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив.  ОСЪЖДА „Баумастер”ЕООД, с адрес по жалбата гр.****, представлявано от Н. Р. К., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 4 876 /четири хиляди осемстотин седемдесет и шест/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
25 Административно дело No 1788/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Д-Р КЕСКИН ЛИМИТИД КЪМПАНИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 1.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Д-р Кескин лимитид къмпани" ЕООД със седалище * и адрес на управление: **, Булстат: ***, представлявано от П.А.П., срещу Ревизионен акт № 131100409/18.04.2011г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гРПловдив, потвърден с Решение № 502/ 10.06.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гРПловдив при ЦУ на НАП.     ОСЪЖДА "Д-р Кескин лимитид къмпани" ЕООД със седалище * и адрес на управление: **, Булстат: ***, представлявано от П.А.П., да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гРПловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1248,81 лв. (хиляда двеста четиридесет и осем лева и 81 ст.).      Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
26 Административно дело No 1795/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ИНЖЕНЕРИНГ 21 АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение (второ) от 14.6.2012г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в заглавната част на Решение № 1192 от 18.05.2012 г., постановено по адм.дело № 1795 на Пловдивския административен съд за 2011 г. - относно номера на разгледаното дело, като:  ВМЕСТО: "адм.дело № 1975 по описа на съда за 2011 г."  ДА СЕ ЧЕТЕ: "адм.дело № 1795 по описа на съда за 2011 г.".  НЕ ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивната част на Решение № 1192 от 18.05.2012 г., постановено по адм.дело № 1795 на Пловдивския административен съд за 2011 г. - относно фигуриращия на с.2 номер на ревизионния акт.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
27 Административно дело No 1810/2011, XVII състав Искове за обезщетение Б.А.М. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 8.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Б.А.М.,***, искови претенции за присъждане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, претърпени в резултат на незаконосъобразни действия на Община Пловдив, както следва: 100 лв. (сто лева), представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в практически неудобства свързани с удостоверяване на самоличността на ищцата, заедно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане; 100 лв. (сто лева), представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в неудобства създадени при взаимоотношенията на ищцата с различни държавни органи, заедно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане; 900 лв. (деветстотин лева), представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди, изразяващи се в невъзможност ищцата да пътува извън Република България за периода от 15.10.2010 г. до 10.02.2011 г., заедно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане; 23 лв. (двадесет и три лева), представляваща обезщетение за имуществени вреди, изразяващи се в заплатени държавни такси за производството по адм. дело № 2592/2010 г. на Административен съд Пловдив, XVI с., заедно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба до окончателното и изплащане; сумата на направените разноски в настоящото производство.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
28 Административно дело No 1864/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни БАЛКАНФРУТС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “БАЛКАНФРУТС” ООД със седалище и адрес на управление гр. Стамболийски, ул. “Райна Княгиня” № 27, чрез Управителя Т.И.К. против Ревизионен акт № 161100414 от 18.03.2011 г., издаден от И.К.К. на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден и изменен с Решение № 527 от 15.06.2011 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, на Национална агенция по приходите, в частта му, с която спрямо “БАЛКАНФРУТС” ООД, за отчетен период 2008 г. е определено задължение за внасяне на корпоративен данък по реда на ЗКПО в размер на 7 531,03 лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 1 622,12 лв.; съответно за отчетен период 2009 г. е определено задължение за внасяне на корпоративен данък по реда на ЗКПО в размер на 27 288,99 лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 2 715,81лв.  ОСЪЖДА “БАЛКАНФРУТС” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стамболийски, ул. “Райна Княгиня” № 27 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1 233.00 лв. (хиляда двеста тридесет и три) възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.        
29 Административно дело No 1926/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 7.6.2012г.
 Отменя Решение № 1150/28.06.2011г. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0017191 от 09.02.2010г. на основание чл. 201, параграф 1 б.”а”, пар.2 и пар.3, чл.214, параграф 1, чл.232, параграф 1, буква “б” от Регламент /ЕИО/ № 2913/92 на Съвета и чл.56, чл.59 ал.2 ЗДДС е определено доплащане на 795.61 лв. ДДС, ведно със законната лихва, изчислена от дата на поставяне на стоките под режим – 09.02.2010г., до окончателното погасяване на задължението, определено по т.1 от решението, както и прибавени транспортни разходи, определени съгласно чл.164 от Регламент 2454/93 и във вр. с чл.55 ал.1 т.2 ЗДДС, в размер на 153.81 лв. по отношение на стока № 1 – пластмасови опаковъчни артикули, кутии и капаци-празни за гел, непредназначени за хранителни продукти с нето тегло 1628 кг. и код по ТАРИК 3923100000, с декларирана обща фактурна стойност 1717.54 евро.  Осъжда Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, седалище и адрес на управление – гр. **, бул. “***” № *** сумата от 200 лв. разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за постановяването му.  
30 Административно дело No 2021/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 18.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1231/14.07.2011 г. на Началника на митница Пловдив, издадено срещу “Садат” ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление **, представлявано от с.к., с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 10BG003000H0075691/25.05.2010 г. в размер на 1418.51 лв. и е вменено на “Садат” ООД ДДС за доплащане по същия ЕАД в размер на 179.78 лв. и лихва за забава за периода от датата на поставяне на стоките под режим – 25.05.2010 г., до датата на погасяване на задължението.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “Садат” ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление **, представлявано от с.к., разноски по делото в размер на 240 лв. /двеста и четиридесет лева/.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение.    
31 Административно дело No 2072/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни С.П.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 8.6.2012г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка в диспозитива на Решение 665/19.03.2012г., по ад № 2072/ 2011 г., като след „РЕШИ“ да се чете "ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.А., действащ като ЕТ "С.А. - 2000", С ЕИК ****, със седалище и адрес на управление - с. Радиново, община Марица, област Пловдив, ул. "Първа" № 3, против Ревизионен акт № 161004672 / 21.03.2011г. в частта му относно установени дължими суми за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г.- 813.10 лв., данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006г. - 4024.71 лв., данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. -1109.90 лв. и лихви общо в размер на 2 935.41 лв., издаден от орган по приходите към ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 590/30.06.2011г. на Заместник директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
32 Административно дело No 2129/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ДИМИТЪР САНТЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 7.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Б.С., с ЕТ „Д.С.“ с постоянен адрес гр. Кърджали, ул. “Сан Стефано” № 30, вх. Д, ап. 30, против Ревизионен акт № 261100368/05.04.2011г., издаден от В.Г.Г. – главен инспектор приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден изцяло с Решение по жалба срещу ревизионен акт № 630/11.07.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, с която са определени данъчни задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 22 806,52лв. и прилежащи лихви в размер на 8 211,08лв., за 2008г. в размер на 25 108,80лв. и прилежащи лихви в размер на 5 253,02лв. и за 2009г. в размер на 26 793,01лв. и прилежащи лихви в размер на 2 575,89лв.  ОСЪЖДА Д.Б.С., с ЕТ „Д.С.“ с постоянен адрес гр. Кърджали, ул. “Сан Стефано” № 30, вх. Д, ап. 30 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 2 264,97лв. /две хиляди двеста шестдесет и четири лева и деветдесет и седем стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
33 Административно дело No 2282/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни СТРОЙТЕКС-ДАНИЕЛА ЗАХАРИЕВА-ПАВЕЛ ИВАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 1.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Павел Георгиев Иванов, ЕГН **********, действащ като ЕТ “Стройтекс – Даниела Захариева – Павел Иванов”, ЕИК по Булстат 126722085, срещу ревизионен акт № 261101238/30.05.2011 г., издаден от Светла Василева Пейчева – главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП – гр.Пловдив, потвърден и изменен с решение № 698 от 27.07.2011 г. на директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при НАП, по отношение на данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. в размер на 31 478.80 лв. и лихви – 16 230.65 лв., и по отношение на данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 16 680.51 и лихви – 6 265.49 лв.  ОСЪЖДА Павел Георгиев Иванов, ЕГН **********, действащ като ЕТ “Стройтекс – Даниела Захариева – Павел Иванов”, ЕИК по Булстат 126722085, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1863 лева., съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
34 Административно дело No 2336/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни МИКИ-МАРИЙКА ЛАТИНОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 15.6.2012г.
ОТМЕНЯ РА № 261101501/06.06.2011 г., издаден от Веселина Георгиева Господинова - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Хасково, потвърден в обжалваната част с решение № 746/05.08.2011г. на Заместник директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ - гр. Пловдив, В ЧАСТТА МУ относно допълнително начислен ДДС за периода от 15.10.2007г. до 31.12.2008г. за сумата над 25 614,89лв. до пълния размер от 25 876,38лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Марийка Желева Латинова, в качеството й на ЕТ “МИКИ – Марийка Латинова” с ЕИК по БУЛСТАТ: 126645540 сумата в размер на 9лв. (девет лева) разноски, съобразно уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА Марийка Желева Латинова, в качеството й на ЕТ “МИКИ – Марийка Латинова” с ЕИК по БУЛСТАТ: 126645540 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 143лв. (хиляда сто четиридесет и три лева), равностойност на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
35 Административно дело No 2347/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ПЕТКО ПЕТКОВ-24 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 16251100104/01.06.2011 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив срещу "П.П.-24" ООД със седалище в гр.Раднево и адрес на управление **, Булстат: ***, представлявано от П.А.П., който акт е потвърден с Решение № 729/02.08.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "П.П.-24" ООД със седалище в гр.Раднево и адрес на управление **, Булстат: ***, представлявано от П.А.П., разноски по делото в размер на 17100 лв. (седемнадесет хиляди и сто лева).    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
36 Административно дело No 2391/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БИОМАШИНОСТРОЕНЕ АД РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на „Биомашиностроене“ АД – гр. Пловдив, с ЕИК по Булстат 115006845, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Район „Северен“, бул.“Васил Априлов“ № 160, представлявано от изп. директор Ангел Г. Джумеров, против заповед № ДК-10-ЮЦР-47/15.07.2011 г., издадена от началника на РДНСК Южен централен район, с която е отхвърлена жалбата на дружеството и е оставено в сила разрешение за строеж № 341 от 10.11.2009 г. на главния архитект на Община Пловдив за обект: “Преустройство и разширение на съществуващо метално хале в склад за търговия и експедиция на резервни части и изложбени площи“, в УПИ XIІІ-882 търговска, обслужваща и производствена дейност, кв.4 по плана на СИЗ-I част, Пловдив, издадено на името на „Каммекс“ АД – гр. Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване.  
37 Административно дело No 2422/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИДЕР ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение (второ) от 1.6.2012г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 1200 от 21.05.2012г., постановено по АД №2422 по оиписа на ПАС за 2012г. както следва:  вместо: Осъжда “ЛИДЕР” ООД със седалище в ***, ЕИК Булстат:***, представлявано от управителя С.К.И., да заплати юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/  да се чете: Осъжда “ЛИДЕР” ООД със седалище в ***, ЕИК Булстат:***, представлявано от управителя С.К.И., да заплати юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/ в полза на ТД на НАП-Пловдив.    Решението е окончателно.  
38 Административно дело No 2456/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни МИНЧО МАНОЛОВ-04 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 27.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “М. М. 04”, ЕИК по Булстат 123660290, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики” № 134, представляван от М. Ж. М., чрез пълномощника си адв. И., срещу Ревизионен акт № 161100602/ 13.06.2011 г., издаден от Райна Борисова Танева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 789/ 18.08.2011 г. на заместник директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 46 866.60 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 3 711.08 лв.  ОСЪЖДА М. Ж. М., в качеството му на едноличен търговец с фирма - ЕТ “М. М. 04”, с ЕИК по Булстат 123660290, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики” № 134, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 1 461.54 (хиляда четиристотин шестдесет и един и 0.54) лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
39 Административно дело No 2504/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ-1926 АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 11.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Професионален футболен клуб – Локомотив Пловдив- 1926” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Ж.К. кв. Лаута, стадион “Локомотив”, против Ревизионен акт с №131005428 от 17.02.2011г., издаден от Галина Петкова Йовчева- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, ИРМ- Пазарджик, поправен с РА №1115684 от 25.05.2011г., потвърден с Решение №617 от 07.07.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя е определен допълнително данък по чл.42 от ЗДДФЛ за 2008г. и 2009г. в общ размер от 528 136,33 лв. и са определени прилежащи лихви в размер от 117 065,33 лв.  ОСЪЖДА “Професионален футболен клуб – Локомотив Пловдив- 1926” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Ж.К. кв. Лаута, стадион “Локомотив”, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 13 354,03 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
40 Административно дело No 2591/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Д.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 19.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.Т., ЕГН **********,*** срещу Заповед № 09ОА-796/22.04.2009г. на кмета на община Пловдив, с която на основание чл. 194, ал. 1 от ЗУТ, се нарежда на собствениците на УПИ XI-80, кв.384а по плана на Трета градска част, гр. Пловдив с административен адрес ул. „Янтра“ № 2 да осигурят свободен достъп до имота за изпълнение на външна мазилка и полагане на топлоизолация по калканната стена на обект „1.преустройство на таванско помещение в жилище със завишаване надзида до 1,50м., 2. Пристройка с Н до 4,60м., 3. Преустройство на първи етаж и изба в кафе-аперитив“ в УПИ Х-81,82,85,89, им.пл. № 81, кв. 384а по плана на Трета градска част, гр. Пловдив, с административен адрес ул. „Гео Милев“ № 6, като неоснователна.  ОСЪЖДА С.Д.Т., ЕГН **********,*** да заплати на Община-Пловдив сумата от 150/ сто и петдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение.  ОСЪЖДА С.Д.Т., ЕГН **********,*** да заплати на З.Я.К., ЕГН **********,*** сумата от 550/ петстотин и петдесет лева/ разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщенията от страните.      
41 Административно дело No 2601/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 5.6.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 110 А-1335/02.06.2011 г., с която се одобрява проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ 241067-стопанска и обслужваща дейност, с който е урегулиран имот с поземлен идентификатор /ПИ/ № 56784.268.67 в землището на гр.Пловдив, по плана на м. „Прослав“, Район „Западен“ по КК на Пловдив и разширение на площадката с имот с ПИ №56784.268.51, м. „Прослав“, Район „Западен“, като се образува нов УПИ 268.113-търговска и обслужваща дейност / автосервиз, магазин за авточасти и заведение за обществено хранене и офиси/ , включващ имоти с ПИ № 56784.268.67 и ПИ № 56784.268.51, със запазване на реализираното строителство и с ново свободно застрояване, по кафявите надписи за корекция на поземлените идентификатори, червени, сини, зелени и виолетови линии и надписи и зачертавания, червени ограничителни линии за застрояването и плътна черна линия на реализираното застрояване, котировка с черен цвят и матрица с устройствени показатели на зона СОП1-смесена обслужващо производствена зона с преобладаващи складови функции, с височина до 15метра, етажност до 5, плътност до 60 %, Кинт до 3, озеленяване –повече от 20 % и защитна зона до 50 м.. Указано е, че процесната заповед може да бъде обжалвана по реда на чл. 140 от ЗУТ и чрез Район „Северен“ при Община Пловдив.за изменение на ПУП отнасящ се за ПИ № 56784.268.67 и 56784.268.51 в землището на гр.Пловдив, по плана на м. „Прослав“.  ИЗПРАЩА преписката на Община Пловдив за постановяване на акт, съобразно изложените в мотивите на настоящето решение указания по тълкуването и прилагането на закона, които са задължителни.  Решението е окончателно.  
42 Административно дело No 2614/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.В.Л. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 20.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.В.Л., с ЕГН ********** *** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-432 от 17.08.2011г. на Началника на РДНСК ЮЦР.     ОСЪЖДА В.В.Л., с ЕГН ********** ***, да заплати в полза на РДНСК ЮЦР сумата в размер от 150 лв. / сто и петдесет лева/.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.  
43 Административно дело No 2618/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.С.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 25.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.М., с ЕГН **********, против Заповед № ДК-02-ЮЦР-437 от 17.08.2011г. на Началника на РДНСК ЮЦР.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.  
44 Административно дело No 2631/2011, X състав Дела по ЗОС В.К.К. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 27.6.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №А-1460 от 15.09.2011 година на Кмета на Община Асеновград.  ВРЪЩА делото като преписка на Община Асеновград за произнасяне по молбата с вх.№94-З-95 от 12.12.2005 година и издаване на законосъобразен административен акт при спазване на указанията на съда дадени в мотивите на решението.  ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на В.К.К.,***, разноските по делото в размер на 360 лв./триста и шестдесет лева/за държавна такса, адвокатско възнаграждение и депозит за вещо лице.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.  
45 Административно дело No 2634/2011, VII състав Дела по КСО Д-Р НЕЛИ ГЕОРГИЕВА-АИПППДМ ЕТ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 1.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №358/08.08.2011г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на Нели Тончева Георгиева като ЕТ “Доктор Нели Георгиева – амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина” с адрес на управление гр.Пловдив, Район “Тракия”, бл.144, вх.“В”, ет.7, ап.21 срещу Разпореждане №1348/16.06.2011г. на Ръководител на “Контрол по разходите на ДОО” в ТП на НОИ – Пловдив, с което е постановено събиране от нея на сумата по ревизионен акт за начет вх. №02/ 03.06.2011г. в размер на общо 2 277,49 лева, от които 1 994,99 лева главница и 282,50 лева лихви за забава до дата 02.06.2011г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
46 Административно дело No 2682/2011, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Ш.Х. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 7.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д. Шюкрю Х. ***, против Заповед № ДК-10-ЮЦР-52/ 15.08.2011 г. на Началника на РДНСК – ЮЦР, в частта й, с която са отменени одобрените инвестиционни проекти и Разрешение за строеж № 87/ 31.03.2011 г., издадено от Главния архитект на Община Асеновград, в частта “пристройка към съществуваща сграда” в УПИ ІІІ-2325, 2326, кв.219 по плана на гр.Асеновград.   ОСЪЖДА Д. Шюкрю Х. *** да заплати на РДНСК – ЮЦР разноски в размер на 150 лв.   Решението е окончателно – чл.215, ал.7 от ЗУТ.  
47 Административно дело No 2690/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни С.Р.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 26.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.С., действащ като едноличен търговец с фирма – ЕТ”Мариана-С.С.", със седалище и адрес на управление- град Стара Загора, ул.”Стефан Караджа”№26, вход “Д”, етаж 1, ап.107, ЕИК по Булстат 123057812, против Ревизионен акт № 091101882 от 12.07.2011 год., издаден от Никола Чанев - инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 932 от 04.10.2011год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който в неблагоприятната за жалбоподателят част е отказан данъчен кредит в размер на 201402,70 лв. и прилежаща лихва 49316,83 лв.  ОСЪЖДА С.Р.С., действащ като едноличен търговец с фирма – ЕТ”Мариана-С.С.", със седалище и адрес на управление- град Стара Загора, ул.”Стефан Караджа”№26, вход “Д”, етаж 1, ап.107, ЕИК по Булстат 123057812, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 5464,39лв. (пет хиляди четиристотин шестдесет и четири лева и тридесет и девет ст.) представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
48 Административно дело No 2722/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.С.Ж.,
Г.Л.И.
РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 18.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.Ж., ЕГН ********** *** и Г.Л.И., ЕГН **********,***, срещу Заповед № ДК – 02 - ЮЦР - 420/01.08.2011 г. на началника на РДНСК - ЮЦР – гр.Пловдив, с която на основание чл.225 ал.1 от ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж "Стопански постройки, баня и тоалетна", изпълнен от М.С.Ж. и Г.Л.И., находящ се в УПИ V – 511, кв. 40а по плана на гр. Клисура, с административен адрес: община Карлово, гр. Клисура, ул. “Стряма” № 9, като неснователна.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.
49 Административно дело No 2743/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни САНС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 12.6.2012г.
Отменя Ревизионен акт № 131100865/30.06.2011г., издаден от орган по приходите от ТД на НАП - гр. Пловдив, ИРМ Пазарджик потвърден с Решение № 886/19.09.2011 г. на Директора на Д “ОУИ” гр.Пловдив в обжалваната част за установен ДДС за внасяне на стойност 61 335.57 лв. за периода 14.02.2005г. до 30.06.2010г. и начислени прилежащи лихви в размер на 26 839.64 лв., както и допълнително установен корпоративен данък за 2007г. – 1 963.31лв. главница и 808.06 лв. лихви, корпоративен данък за 2008г. – 3 798.23 лв. и 930.07 лв. лихви, корпоративен данък за 2009г. – 2 434.38 лв. и 314.04 лв. лихви.  Осъжда Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на "САНС" ООД, седалище и адрес на управление – гр.Кърджали, ул."Омуртаг" № 4 сумата от 650 лв. съдебни разноски.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
50 Частно админист. наказателно дело (К) No 2755/2011, XIX състав Наказателни частни касационни производства К.А.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 12.6.2012г.
ОТМЕНЯ Определение № 1278 от 28.09.2011 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 6133/2011 г.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението е окончателно.  
51 Административно дело No 2802/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЛАЙФ РВС ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Лайф РВС Груп“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище гр. Стара Загора и адрес на управление ***, с управител Христо Христов Кючуков, срещу ревизионен акт № 241101334/05.07.2011 г. – издаден от Д.С.С. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, в потвърдената с решение № 909 от 29.09.2011 г. на директора на Д“ОУИ“ гр. Пловдив част, с която на дружеството за данъчни периоди м. февруари и м. август 2009 г. не е признато право на данъчен кредит в размер на 43 112,00 лв. по седем броя фактури издадени от „РВС-ПАН“ ЕООД и са начислени лихви за забава.   ОСЪЖДА „Лайф РВС Груп“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище гр. Стара Загора и адрес на управление ***, , с управител Христо Христов Кючуков, да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1312 лв. - разноски за юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
52 Административно дело No 2807/2011, XVI състав Дела по ЗОС Н.Д.А.,
Н.Г.Я.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 21.6.2012г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Отказ за продажба на общинско жилище, находящо се в гр.Пловдив, бул. "6-ти септември" №141, ет.3, ап.4, постановен от Комисията по чл.40, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество при община Пловдив по молба за закупуване на общинско жилище, подадена с вх.№ 94ОА-7118/11.03.2008 г. от Н.Д.А., ЕГН: **********, и Н.Г.Я., ЕГН: **********, и двамата от гр.Пловдив, бул. "6-ти септември" №141, ет.3, ап.4, който отказ е обективиран в Решение, взето с протокол № 9/01.07.2011 г.  ИЗПРАЩА преписката на Общински съвет-Пловдив, за произнасяне по молба за закупуване на общинско жилище, подадена с вх.№ 94ОА-7118/ 11.03.2008 г. от Н.Д.А., ЕГН: **********, и Н.Г.Я., ЕГН: **********, и двамата от гр.Пловдив, бул. "6-ти септември" №141, ет.3, ап.4, едномесечен срок от постъпване на преписката.  ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на Н.Д.А., ЕГН: **********, и Н.Г.Я., ЕГН: **********, и двамата от гр. Пловдив, бул. "6-ти септември" №141, ет.3, ап.4, разноски по делото в размер на 480 лв. (четиристотин и осемдесет лева).  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.    
53 Административно дело No 2958/2011, XII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител, обективирано в негова Заповед № ЗД-06-19 от 07.11.2011 година против Решение № 719 от 30.09.2011 година на Общински съвет – Раковски.  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 2958/2011 година по описа на Административен съд – Пловдив, ХІІ състав.  ОСЪЖДА Общински съвет – Раковски да заплати на Областен управител на област с административен център Пловдив сумата от 150 лева, съставляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита по Наредба № 1 на ВСС за минималните размери на адвокатските възнаграждения.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и от съобщаването за неявилите се, с частна жалба пред Върховния административен съд.  
54 Административно дело No 2967/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.Р.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 22.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на Б.Р.М. и З.З.М. *** против Заповед № ДК-02-Пд-09/17.01.2008 г. на Началника на РДНСК-Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
55 Административно дело No 3010/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Д И Н ИНВЕСТ 95 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 18.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Д & Н ИНВЕСТ 95” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 200066461, със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул. “Велико Търново” № 9, представлявано от Невелина Хубенова Учикова и Даниела Савчева Кехайова против Ревизионен акт № 131101321 от 10.06.2011 г., издаден от Недялка Атанасова Ангелова, главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ Пазарджик в частта за допълнително установен корпоративен данък за 2008г. и 2009г. съответно в размер на 3335.00лв. и 968.00лв., с доначислени лихви на стойност 797.71лв. и 119.38лв. и в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 41975.20лв. с прилежаща лихва от 7844.25лв, потвърден с Решение № 933 от 04.10.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.   ОСЪЖДА на “Д & Н ИНВЕСТ 95” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 200066461, със седалище и адрес на управление гр. Девин, ул. “Велико Търново” № 9, представлявано от Невелина Хубенова Учикова и Даниела Савчева Кехайова да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 1550.79 лв. /хиляда петстотин и петдесет лева и седемдесет и девет стотинки/.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
56 Административно дело No 3068/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Ю.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 8.6.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване № 240/15.03.2011г., издаден от Сефиде Мустафа – инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Пловдив, Офис Кърджали, потвърден с Решение № 987 от 14.10.2011г. на Директора на Дирекция „ОУИ” – Пловдив, при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, с която е отказано възстановяване на внесените от Н.Ю.И.,***, ЕГН **********, за периодите Месец Ноември 2008г. и Месец Декември 2008г., вноски за ДОО, и за ДЗПО-УПФ и за ЗО, в частта която същите са правени върху осигурителен доход над размера на минималния осигурителен такъв за съответната категория самоосигуряващи се лица, като  ИЗПРАЩА преписката в тази й част на компетентния за това орган по приходите при ТД на НАП – Пловдив, за произнасяне по Искане за прихващане или възстановяване вх.№ 94003452 от 21.04.2010г. съобразно указанията на съда дадени в мотивната част на съдебния акт.  ОТХВЪРЛЯ жалба на Н.Ю.И.,***, ЕГН **********, подадена чрез адв.М.Ч.,***, против Акт за прихващане или възстановяване № 240/15.03.2011г., издаден от Сефиде Мустафа – инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Пловдив, Офис Кърджали, потвърден с Решение № 987 от 14.10.2011г. на Директора на Дирекция „ОУИ” – Пловдив, при ЦУ на НАП, в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Н.Ю.И.,***, ЕГН **********, да запрати на Дирекция „ОУИ” – Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 378,40 /триста седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ лева, разноски поделото, изчислени по съразмерност и компенсация.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
57 Административно дело No 3073/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЛАЙФ ГРУП ООД НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 19.6.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-14-96 от 30.09.2011г. на Заместник- началника на ДНСК.     ОСЪЖДА Дирекция за национален и строителен контрол /ДНСК/ да заплати в полза на “ЛАЙФ ГРУП” ООД, ЕИК 115929143, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от управителите: Г. Н. М. и П. М. С. сумата в размер от 940лв. /деветстотин и четиридесет лева/.     Решението не подлежи на обжалване.    
58 Административно дело No 3078/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕГАС-МП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 25.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ВЕГАС - МП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. **, ул. „**” № **, ет. *, ап. * и адрес по чл. 8 от ДОПК: гр. **, ул. „**“ № **, ет. **, ап. *, представлявано от управителя П.Д.Д., против Ревизионен акт № 161005254 от 10.05.2011 г. и Ревизионен акт № 1116887 от 20.06.2011 г. за поправка на ревизионен акт, издадени от Елена Костадинова Стоицева – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, в потвърдената с Решение № 800 от 22.08.2011г. на Заместник директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП част, относно непризнат данъчен кредит в общ размер на 25 683,45лв., ведно с прилежащите лихви.   ОСЪЖДА “ВЕГАС - МП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. **, ул. „**” № **, ет. *, ап. * и адрес по чл. 8 от ДОПК: гр. **, ул. „**“ № **, ет. **, ап. *, представлявано от управителя П.Д.Д. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив сумата в размер на 1 073,18лв. (хиляда и седемдесет и три лева и осемнадесет стотинки), равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
59 Административно дело No 3087/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 29.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1686/04.11.2011 г. на Началник Митница – Пловдив.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
60 Административно дело No 3088/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 7.6.2012г.
Отменя Решение № 1687/04.11.2011г. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0063007 / 20100430 на основание чл. 29, параграф 1 от Регламент на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 е определена нова митническа стойност на стока № 1 под режим “допускане за свободно обращение с крайно потребление” – хартиени носни кърпички, марка “Танго” с нето тегло 5 142 кг. и код по ТАРИК 4818201000 и стока № 2 – освежител за въздух, марка “Танго” с нето тегло 639 кг. и код по ТАРИК 3307490000, с декларирана обща фактурна стойност 3 474 евро, съответно за стока № 1 – 2 295 евро и за стока № 2 – 1 179 евро, като е определено доплащане на ДДС в размер на 2 740 лв., ведно с лихва за забава, начислена върху размера на сборовете, ведно със законна лихва, изчислена от датата на поставяне на стоките под режим – 30.04.2010г. до окончателното погасяване на задължението /чл.232 параграф 1, б. “б” от Регламент на Съвета /ЕИО/ № 2913/92 и чл.59, ал. 2 от ЗДДС/ и на основание чл.32 параграф 1, б.Д “i от регламент /ЕИО/ 2913/92 съгласно чл.29 от същия регламент са прибавени транспортни разходи /за стока № 1 – 359.71лв.; за стока № 2 – 58.16лв. /, определени съгласно чл.164 от регламент 2454/93 и във вр. с чл.55 ал.1 т.2 ЗДДС.  Осъжда Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за постановяването му.  
61 Административно дело No 3097/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни СМАЙЛ АГРО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 15.6.2012г.
Отхвърля жалбата на “СМАЙЛ АГРО” ЕООД, седалище и адрес на управление - гр.Стара Загора, бул.”Цар Иван Асен II” № 96, ет.2, представлявано от управителя К.Вълчев против Ревизионен акт № 131101492/22.07.2011г. издаден от гл.инспектор по приходите при ТД на НАП, гр.Пловдив офис Пазарджик, в частта му потвърдена с Решение № 1008/21.10.2011г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, за непризнат данъчен кредит в размер на 55 098 лв. и прилежащи лихви, за периода от 18.06.2008г. до 31.12.2010г., по фактури издадени от “НТД Груп” ЕООД, “Ист Вест” ЕООД и “БИ АЙ БИ България” ЕООД.  Осъжда “СМАЙЛ АГРО” ЕООД, седалище и адрес на управление - гр.Стара Загора, бул.”Цар Иван Асен II” № 96, ет.2, представлявано от управителя К.Вълчев да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 1551.96 лв. с прилежащите лихви, за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
62 Административно дело No 3178/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1739/ 15.11.2011 г. на Началник Митница – Пловдив.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “Садат” ООД - Пловдив разноски в размер на 200 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му  
63 Административно дело No 3182/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 29.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1740/15.11.2011 г. на Началник Митница – Пловдив.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
64 Административно дело No 3232/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ПРОДЖЕСТ РОДОПИ ДАЙМЪНД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.6.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 211005263/09.03.2011 г. издаден от В.В.П., на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Смолян, потвърден с Решение № 1103/14.11.2011 г. на Директора на Дирекция ОУИ гр. Пловдив, с който на “ПРОДЖЕСТ РОДОПИ ДАЙМЪНД” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.Е.Т., допълнително е начислен ДДС в размер на 15 920.22 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 8 384.76 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“ гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “ПРОДЖЕСТ РОДОПИ ДАЙМЪНД” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.Е.Т., сумата от 300 лв., представляваща заплатените държавна такса за образуване на съдебно производство и депозит за вещо лице.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
65 Административно дело No 3290/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.И.Р. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 20.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.Р. с ЕГН **********, със съдебен адрес в ***, представляван от адвокат И.Г., против Заповед № ДК-19-Пд-34 от 04.11.2011г. на Началник сектор Пловдив при РДНСК-Южен централен район, с която е забранен достъпа и ползването на обект, представляващ “Поточна линия за консервиране на гъби и други, работилница за изваряване на ракия чрез дестилация”, намиращ се в УПИ ХІІ-338,857-стоп.дейности в кв. 28, по плана на село Катуница, Община Садово, който се ползва без да е въведен в експлоатация по законно установения ред.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
66 Административно дело No 3298/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.С.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 19.6.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1143/14.11.2011 г. на Кмета на Община Карлово.   ОСЪЖДА Община Карлово да заплати на Х.С.Х. *** направените по делото разноски в размер на 250 лева /двеста и петдесет лева/ Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобраването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария.  
67 Административно дело No 3329/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕЛИ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 7.6.2012г.
Отхвърля жалбата на “ЕЛИ ИНВЕСТ ГРУП” ЕООД, гр.Пловдив ул.”Амбарица” № 3, ет.62, представлявано от управителя Е.Иванова против мълчалив отказ на Началник СГКК-Пловдив да издаде заповед за одобряване изменение на кадастралната карта за разделяне на ПИ с идентификатор 56784.521.1025.  Заличава Община Пловдив и “Марково Тепе Мол” ЕООД - Пловдив, като заинтересовани страни по делото и прекратява съдебното производство спрямо същите.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  В прекратителната част обжалването е в 7-дневен срок от съобщението за постановяване на съдебния акт.  
68 Административно дело No 3414/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни БОЙЧЕВ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1160/28.11.2011 г. на Директора на Дирекция ОУИ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с което е ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 20-12-130/13.10.2011 г. по описа на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, подадена “Б. КОМЕРС” ЕООД, ЕИК ***, против Ревизионен акт № 161102331/14.07.2011 г. издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, а производството по жалбата е ПРЕКРАТЕНО.  ВРЪЩА административната преписка на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, за предприемане на необходимите действия във връзка с жалбата на “Б. КОМЕРС” ЕООД срещу Ревизионен акт № 161102331/14.07.2011 г. на ТД на НАП гр. Пловдив.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “Б. КОМЕРС” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***зарджик, обл. Пловдивска, представлявано от управителя И.Х.Б., сумата от 215 лв., представляваща заплатените държавна такса и възнаграждение за един адвокат.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
69 Административно дело No 3417/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.К.Д.,
Д.К.Д.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 19.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.Д. и Д.К.Д. ***, срещу Заповед № ДК – 02 - ЮЦР - 565/29.08.2011г. на началника на РДНСК - ЮЦР – гр.Пловдив, с която на основание чл.225 ал.1 от ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж "Масивна ограда/подпорна стана/ по регулационната граница“ от западна и южна страна на УПИ XXVII- 1044, кв. 8 по плана на Старинна градска част, гр. Пловдив, с административен адрес- гр. Пловдив, ул. „Рилски метох“ № 1, като неснователна.  ОСЪЖДА М.К.Д., ЕГН ********** и Д.К.Д., ЕГН ********** и двамата от гр. Пловдив, ул. „Рилски метох“ № 3 да заплатят на РДНСК – ЮЦР - гр. Пловдив сумата от 150/ сто и петдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.
70 Административно дело No 3418/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.К.Д.,
Д.К.Д.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 19.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.Д. и Д.К.Д. ***, против Заповед № ДК – 02 - ЮЦР - 566/29.08.2011г. на началника на РДНСК - ЮЦР – гр.Пловдив, с която на основание чл.225 ал.1 от ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж "Масивна стена“, находящ се в УПИ XXVIII- 836, кв. 8 по плана на Старинна градска част, гр. Пловдив, с административен адрес- гр. Пловдив, ул. „Рилски метох“ № 3, като неснователна.  ОСЪЖДА М.К.Д., ЕГН ********** и Д.К.Д., ЕГН ********** и двамата от гр. Пловдив, ул. „Рилски метох“ № 3 да заплатят на РДНСК – ЮЦР - гр. Пловдив сумата от 150/ сто и петдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.        
71 Административно дело No 3420/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ ЕООД,
ТВ САТ КОМ ЕООД
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 7.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на ”Цифрова кабелна корпорация”ЕООД със седалище и адрес на управление ****, против Заповед № ДК-10-ЮЦР-65/10.10.2011 г. на Началника на РДНСК-ЮЦР, чрез управителя И.Х.Г. и ”ТВ САТ КОМ”ЕООД със седалище ****, представлявано от управителя К.К. срещу същата заповед, с която са отхвърлени жалбите на дружествата срещу разрешение за строеж № 181/08.06.2011 г. на Гл.архитект на Община Асеновград.   Решението не подлежи на обжалване.  
72 Административно дело No 3436/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОЕНЕРДЖИ-СА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 12.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АГРОЕНЕРДЖИ-СА” ООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, кв. “Изгрев”, бл. 2, ап.34, ЕИК 201113088, представлявано от Кимон Карацос, депозирана чрез адвокат Т.В. против Ревизионен акт № 161103024 от 02.09.2011 г., издаден от Петър Христев Кисов, старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който е начислен ДДС в размер на 14825.84лв. и съответните лихви, потвърден с Решение № 1165 от 28.11.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.  ОСЪЖДА “АГРОЕНЕРДЖИ-СА” ООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, кв. “Изгрев”, бл. 2, ап.34, ЕИК 201113088, представлявано от Кимон Карацос да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 750.28 лв. /седемстотин и петдесет пет лева и двадесет и осем ст./.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
73 Административно дело No 3498/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 5.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.Н., ЕГН **********,***, против ревизионен акт № 161101634 от 18.08.2011 г., издаден от М.М.С., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, изменен с решение № 1173 от 01.12.2011 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част относно налични парични средства на лицето към 31.12.2004 г. в размер на 12 613,93 лева.  ОСЪЖДА Н.Д.Н., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 702,28 лева (седемстотин и два лева и двадесет и осем стотинки), юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.    
74 Административно дело No 3507/2011, V състав Дела по КТ ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 14.6.2012г.
ОТМЕНЯ част от протокол за извършена проверка с изх. № 3214 от 13.12.2011 година на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив, към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” при Министерство на труда и социалната политика", а именно „ Спирам със заповед №2114 от 22.08.2011 г. за промяна размера на трудовото възнаграждение на Д.Г.Д., М.П.В. и на А.Д. Ангелова", както и в частта „Предписвам…т.3 „Работодателят не държи на разположение на контролните органи в обектите за контрол, документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа, а именно графици за работа, с което са нарушени изискванията на чл. 403, ал. 1 от КТ“ .  ОСЪЖДА Дирекция "Инспекция по труда", град Пловдив да заплати на Интендантско Обслужване ЕАД, клон Калофер, ул. Христо Ботев № 50 съдебни разноски в размер на 150 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението.  
75 Административно дело No 3523/2011, IV състав Други административни дела И.А.Т. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ СОФИЯ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 1.6.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.А.Т., ЕГН **********,***, акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/32429 от 28.07.2011 г. на заместник-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с който е определена недължимо платена сума във връзка с подадено от И.А.Т. общо заявление за единно плащане на площ за 2009 година с УИН 16/270509/49542 в размер на 863,16 лева.  ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” да заплати на И.А.Т., ЕГН **********,***, сумата в размер на 20 (двадесет) лева, разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
76 Административно дело No 49/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Х.С. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 6.6.2012г.
Отменя Заповед № РД – 18 - 52/16.11.2011г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Карлово, в частта за собствен на жалбоподателя имот, придобит по наследство, представляващ овощна градина, попадащ по кадастралната карта в поземлени имоти с идентификатори 506.533 и 506.535.  Връща преписката на Изпълнителния директор на АГКК за ново произнасяне съобразно нотариален акт за покупко-продажба от 28.02.1950г., по силата на който Мария Хр.Стефанова придобива недвижим имот – нива, сега овощна градина, в землището на с.Сушица, м.Габрака, с площ 1.8 дка при съседи М.Василева, И.Рачев, общинска мера и улица – за установяване границите на имота, попадащ в ПИ 533 и в ПИ 535 по КККР на гр.Карлово, кв.Сушица и вписване в кадастралния регистър установените вещни права при условията на съсобственост между наследниците С.Х.С. и Г.Х. Стефанова, съобразно мотивите на съдебният акт.  Отхвърля жалбата в останалата й част.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
77 Административно дело No 71/2012, X състав Дела по КСО Б.Т.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 11.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №458 от 24.11.2011 година на Директора на РУ"СО" град Пловдив и потвърденото с него Разпореждане №********** /Протокол № ПР-2612/ от 12.09.2011 година на Ръководителя “ПО” при РУ“СО” град Пловдив.  ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" град Пловдив, да заплати на Б.Т.Б.,***, разноските по делото в размер на 150 лв./сто и петдесет лева/.  Решението е подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
78 Административно дело No 76/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АПЕКС-11 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 29.6.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 11 ОА 2185/30.08.2011г. на Кмета на общ.Пловдив.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на “Апекс 11”ЕООД, ЕИК 115025697, гр.Пловдив, ул.”Георги Бенев”№11, представлявано от управителя Алекси Г., сумата от 290 /двеста и деветдесет/ лева, разноски по делото.  
79 Административно дело No 84/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ПЕП-ПАНЧО ПАНЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 29.6.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “ПЕП – П.П.” - Пловдив против Решение № 41/ 17.09.2011 г. на Директора на Дирекция “МДТ” при Община Пловдив.  Определението е окончателно.    
80 Административно дело No 88/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 29.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1682/ 02.11.2011 г. на Началник Митница – Пловдив.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “Садат” ООД разноски в размер на 200 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
81 Административно дело No 91/2012, II състав Други административни дела ЗЛАТНИТЕ ЯБЪЛКИ ЕООД ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 29.6.2012г.
ОТМЕНЯ АУПДВ № 01-2600/3195 от 10.04.2011 г., издаден от Зам.-изпълнителния директор на ДФЗ.  ОСЪЖДА ДФЗ – София да заплати на “Златните ябълки” ЕООД - Пловдив разноски в размер на 650 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
82 Административно дело No 143/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1913/27.12.2011 г., на Началника на Митница Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 10BG003000H0032680/ 20100310, в размер на 26458,89 лв. и е вменено ДДС за доплащане по същия ЕАД в размер на 2926,79 лв. и лихви за забава за периода от датата на поставяне на стоките под режим – 10.03.2010 г. до датата на погасяване на задължението.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
83 Административно дело No 146/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 18.6.2012г.
 ОТМЕНЯ Решение № 1911/27.12.2011 г. на Началника на митница Пловдив, издадено срещу “Садат” ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление *, представлявано от С.К., с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 10BG003000H0034422/15.03.2010 г. в размер на 36819.01 лв. и е вменено на “Садат” ООД ДДС за доплащане по същия ЕАД в размер на 4411.91 лв. и лихви за забава в за периода от датата на поставяне на стоките под режим – 15.03.2010 г., до датата на погасяване на задължението.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “Садат” ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление *, представлявано от С.К., разноски по делото в размер на 240 лв. /двеста и четиридесет лева/.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение.    
84 Административно дело No 158/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 18.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1890/22.12.2011 г., на Началника на митница П., издадено срещу “Садат” ООД със седалище в гр. П. и адрес на управление *, представлявано от С.К., с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 10BG003000H0039278/23.03.2010 г. в размер на 8551.74 лв. и е вменено на “Садат” ООД ДДС за доплащане по същия ЕАД в размер на 4593.14 лв. и лихва за забава в за периода от датата на поставяне на стоките под режим – 23.03.2010 г., до датата на погасяване на задължението.  ОСЪЖДА Митница П. да заплати на “Садат” ООД със седалище в гр.П. и адрес на управление *, представлявано от С.К., разноски по делото в размер на 240 лв. /двеста и четиридесет лева/.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение.  
85 Административно дело No 168/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 29.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1900/ 22.12.2011 г. на Началник Митница – Пловдив.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
86 Административно дело No 174/2012, XII състав Искове за обезщетение С.И.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 11.6.2012г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявената от С.И.К., ЕГН **********, чрез служебния си защитник адвокат Елена Кирилова Гюнова, вписана в АК – гр.Пловдив искова претенция срещу ответника Община – Пловдив с адрес гр.Пловдив, пл.Стефан Стамболов” № 1, представлявана от Кмета, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за заплащане на сумата от 10 000/ десет хиляди/ лева, представляваща обезщетение неимуществени вреди, изразяващи се в рязко влошаване на здравословното състояние на ищеца с опасност за живота, поради липсата на елементарни условия за живот, нормална храна, хигиена, както и изразяващи се в невъзможност ищеца да получи пълния размер на предвидената социална помощ, вследствие липсата на жилище и адрес, на който да бъде регистриран, причинени от отказа на ответната Община, ищецът да бъде картотекиран и настанен в общинско жилище от фонд “Резервен“.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 174 по описа за 2012 г. на Административен съд - гр.Пловдив.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
87 Административно дело No 182/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 25.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.С.А., ЕГН ********** *** против Заповед № 11ОА1615 от 30.06.2011г. на Кмета на Община Пловдив, с която, на основание чл. 129 ал.2, чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ, е отказано одобряването на проект за изменение на ПУП-РУП на част от кв. 25 по плана на кв. “Младежки хълм”, гр. Пловдив.     Решението не подлежи на обжалване.  
88 Административно дело No 188/2012, XII състав Дела по ЗМСМА УНИТЕМП ООД КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 29.6.2012г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход по същество на делото.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Унитемп” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.Г.П. против писмо с изх. № 70-00-589/13.12.2011г. на Кмета на Община Марица.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 188 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
89 Административно дело No 225/2012, II състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ П.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 29.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.К. *** срещу Заповед № К-5/ 03.01.2012 г. на Кмета на Община Карлово.  ОСЪЖДА П.С.К. *** да заплати на Община Карлово разноски в размер на 150 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
90 Административно дело No 262/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.П.С.,
П.С.С.,
Л.П.С.,
Д.П.А.,
С.И.Г.,
Г.И.Г.,
Т.И.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 20.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.С., Т.П.С., Л.П.С., Д.П.А., С.И.Г., Г.И.Г. и Т.И.Г. против Заповед №ОА11-84 от 17.01.2011г. на главния архитект на община Пловдив, с която е допуснато изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП на част от кв.126 по плана на СГЧ, гр. Пловдив с обхват на изменението за ПУП-ПРЗ: УПИ Х-жил. строит, експ. археология, базар, кв.126, кв.СГЧ, гр. Пловдив, за поземлен имот (ПИ) с №56784.519.1093 по кадастралната карта (КК) на град Пловдив; обхват за РУП: УПИ VІІ-724, УПИ VІІІ-726,1060, УПИ ІХ-731,726,1060, УПИ Х-жил. строит, експ. археология, базар.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.С., Т.П.С., Л.П.С., Д.П.А., С.И.Г., Г.И.Г. и Т.И.Г. против мълчалив отказ на кмета на община Пловдив да спре изпълнението на преписка с №10-П-8969/3 за 2011г.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
91 Административно дело No 273/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.З.Ц. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 5.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.З.Ц., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-02-ЮЦР-585 от 29.08.2011 г. на началника на РДНСК Южен централен район, с която е наредено да се премахне незаконен строеж: „Масивна сграда от допълващо застрояване”, намираща се в УПИ ХІІ-145, кв.15 по плана на с.Злати трап, община „Родопи”, с извършител Здравко Петров Ц..  ОСЪЖДА Т.З.Ц., ЕГН **********,***, да заплати на РДНСК ЮЦР сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
92 Административно дело No 274/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.А.Ч. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 29.6.2012г.
 ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ЮЦР-651/ 09.11.2011 г. на Началника на РДНСК ЮЦР.  ОСЪЖДА РДНСК ЮЦР да заплати на А.А.Ч. ***, разноски в размер на 810 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 –дневен срок от съобщаването му.  
93 Частно админист. наказателно дело (К) No 309/2012, XX състав Наказателни частни касационни производства ЛЪКИ ЛЕС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 6.6.2012г.
ОТМЕНЯ Определение №306 от 21.12.2011 г. постановено по н.ах.д.№ 998/2011 г., Районен съд-.Асеновград, н.състав ІV .  ВРЪЩА делото на Районен съд - Асеновград за продължаване на съдопроизводствените действия.   Определението е окончателно.  
94 Административно дело No 371/2012, VI състав Други административни дела А.Д.Д. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ РЕКТОРА,
ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 14.6.2012г.
Отменя Решение на Факултетния съвет на Биологически факултет при Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, прието с Протокол № 177 от 13.12.2011г. относно отказ за присъждане на академична длъжност “Професор” на доц.А.Д..  Връща преписката на Факултетния съвет на Биологически факултет при Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, за ново произнасяне по кандидатурата на доц. А.Д.Д., при съобразяване с мотивите на съдебния акт.  Осъжда Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” да заплати на А.Д.Д.,*** съдебни разноски общо в размер на 110 лв.  Оставя без разглеждане жалбата против ПУ „Паисий Хилендарски“ и прекратява производството в тази част.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  В прекратителната част обжалването е в 7-дневен срок от съобщението за постановяване на съдебния акт.  
95 Административно дело No 372/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
К.Г.Д.
Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 21.6.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОА-3273 от 04.11.2008 г. на Кмета на Община Пловдив.   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобраването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария  
96 Административно наказателно дело (К) No 415/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕДНО ПЛЮС ЕДНО ЕООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2521 от 12.12.2011 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 3111 по описа на същия съд за 2011 г., с което е отменено Наказателно постановление № 44259-S005579/10.02.2011г. на Зам. Териториалния Директор на ТД на НАП – гр. Пловдив   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
97 Частно админист. наказателно дело (К) No 424/2012, XIX състав Наказателни частни касационни производства Ц.Н.Й. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ в сила разпореждане № 4 от 03.01.2012г. постановено по н.а.х.д № 8857/2011г. по описа на Пловдивски районен съд, ХVІІ - ти н.с., с което е прекратено производството по делото.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
98 Административно дело (К) No 425/2012, XXII състав Касационни производства Т.С.М.,
Р.М.Г.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ХИСАРЯ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 4719 от 23.12.2011 г., постановено по адм. дело № 9308 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ по жалба Т.С.М., ЕГН **********,***, Р.М.Г., ЕГН **********,***, и Й.М.Т., ЕГН **********,***, решение № С1479 от 03.05.2011 г. на ОСЗ Хисаря, постановено по преписка № 01479 от 03.06.1992 г. на наследниците на М.Г.М., в частта, с която е отказано възстановяване на правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници върху нива от 0,977 декара в землището на град Хисаря, местност „Под плажа”, съставляваща част от имот № 9709 по помощния план на града.  ВРЪЩА преписката на Общинската служба по земеделие Хисаря за издаване на ново решение съобразно указанията на съда.  ОСЪЖДА Общинската служба по земеделие Хисаря да заплати на Т.С.М., ЕГН **********,***, Р.М.Г., ЕГН **********,***, и Й.М.Т., ЕГН **********,***, сумата 2120 (две хиляди сто и двадесет) лева, разноски по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
99 Административно дело No 440/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни КАРАТУР ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 27.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на “Каратур”ООД, гр.Свиленград, ул. ”Асен Илиев”№1, представлявано от управителя Н.С.С. ЕГН **********, против Удостоверение за регистрация по ЗДДС на “Каратур”ООД, с дата на регистрацията по ЗДДС 03.11.2011г., издадено от Мария Димова Маджарова, инспектор по приходите в Сектор “УК”, Офис Хасково, при ТД на НАП – Пловдив, В ЧАСТТА с която се иска отмяна на акта като незаконосъобразен.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 440/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
100 Административно дело No 463/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни РОСИКА-2000-РОСИЦА ЧОЧЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 28.6.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Р.С.Ч., ЕГН **********, действаща като едноличен търговец под фирма ЕТ “Росика – 2000 – Р.Ч.”, с ЕИК 115238542, със седалище и адрес: град Пловдив, ул.”Прослава” № 15, ревизионен акт № 161102206 от 21.10.2011 г., издаден от П.Х.К, главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, мълчаливо потвърден от директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, за непризнат данъчен кредит в размер на 67 642,95 лева ведно със съответните лихви, и ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Р.С.Ч., ЕГН **********, действаща като едноличен търговец под фирма ЕТ “Росика – 2000 – Р.Ч.”, с ЕИК 115238542, със седалище и адрес: град Пловдив, ул.”Прослава” № 15, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 23 (двадесет и три) лева, юрисконсултско възнаграждение.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Р.С.Ч., ЕГН **********, действаща като едноличен търговец под фирма ЕТ “Росика – 2000 – Р.Ч.”, с ЕИК 115238542, със седалище и адрес: град Пловдив, ул.”Прослава” № 15, сумата от 3574,20 лева (три хиляди петстотин седемдесет и четири лева и двадесет стотинки), разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
101 Административно дело No 466/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.И.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 14.6.2012г.
ОТМЕНЯ определение от 25.04.2012г., с което е даден ход на делото по същество.  ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.И.Ч., ЕГН ********** ***, против Заповед № А-2112 от 12.10.2009г. на Кмета на Община Асеновград за учредено право на преминаване в полза на Р.В.П. и С.Н.Р. през общински имот № 00702.515.314.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 466/2012г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив, като процесуално недопустимо.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.  
102 Административно дело No 523/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ПОЛИМВЕСС ООД СОФИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 11.6.2012г.
На основание чл. 178 ал. 4 от АПК ПОТВЪРЖДАВА споразумението сключено между Община Карлово, представлявана от кмета на общината д-р Емил Станев Кабаиванов и ПОЛИМВЕСС ООД, представлявано от адв. П.Н.Н., представено в надлежен вид, като страните се споразумяват за следното:  1.1. Страните се съгласяват, че жалбата срещу Заповед № 1278/29.12.2011 г. на Кмета на Община Карлово е основателна в частта й, с която се оспорва административния акт по отношение на определените в тежест на ПОЛИМВЕСС ООД публични общински задължения към Община Карлово за главница и лихви за такса смет за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2010 г.  1.2. Страните се съгласяват, че Заповед № 1278/29.12.2011 г. на Кмета на Община Карлово е незаконосъобразна в частта й, с която в тежест на ПОЛИМВЕСС ООД се определят публични общински задължения за главница в размер на 8807,07 лв. /осем хиляди осемстотин и седем лева и седем стотинки/ за дължима такса смет за периода от 01.01.2007 г. до 31.12.2010 г. и лихва върху тази сума.  1.3. Доколкото в диспозитива на заповедта задълженията за главница и лихва не са определени конкретно за отделните данъчни периоди по години, а общо за целия посочен в заповедта период 2007-2011 г., страните се съгласяват, че ПОЛИМВЕСС ООД дължи на Община Карлово главница за такса смет за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г. в размер на 1158,83 лв./хиляда сто петдесет и осем лева и осемдесет и три стотинки/ и лихва изчислена до датата на плащането.  2.1. Община Карлово се задължава да заплати на ПОЛИМВЕСС ООД направените разходи във връзка с обжалването на Заповед № 1278/29.12.2011 г.на Кмета на Община Карлово в размер на 1065 лв/ хиляда шестдесет и пет лева/, които се заплащат по адвокатска банкова сметка *** ***-титуляр адв. Борислав Спасов Делибашев.  2.2. ПОЛИМВЕСС ООД се задължава да заплати на Община Карлово дължимата по това споразумение сума в размер на 1158,83 лв. за такса смет за 2011 г. и лихва за забава върху тази сума изчислена до датата на плащането.  ОБЕЗСИЛВА оспорения административен акт - Заповед 1278/29.12.2011 г. на Кмета на Община Карлово.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 523/2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХІ състав.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  Прекратява делото
103 Административно дело No 527/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни К.С.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.А., в качеството й на ЧСИ , рег.№ 771 с адрес: *** против акт за прихващане или възстановяване /АПВ/ № 113546/ от 28.10.2011 г., издаден от Милена Христова Николова на длъжност на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с решение № 42/ 17.01.2012 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт е отказано възстановяване на внесена от жалбоподателката сума в размер на 9596,87 лв.  ОСЪЖДА К.С.А., в качеството й на ЧСИ , рег.№ 771 с адрес: *** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив сумата 150 /сто и петдесет/ лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.
104 Административно дело No 534/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни МЕ. АР. КО. ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 21.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МЕ. АР. КО.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от управителя С.Р., чрез адв. П.Х., срещу Решение № 19 / 23.01. 2012 г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив.  ОСЪЖДА “МЕ. АР. КО.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от управителя С.Р., да заплати на ТД на НАП - гр. Пловдив съдебни разноски в размер на 150 лева.  Решението не подлежи на обжалване.  
105 Частно админист. наказателно дело (К) No 545/2012, XXII състав Наказателни частни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Х.Г.Г. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение № 31 от 24.01.2011г., постановено по нахд № 976 / 2011г. по описа на Районен Съд – гр. Асеновград, втори наказателен състав с което административно-наказателното производство е прекратено и е отменено НП № 11010620/21.10.2011 г. на Директора на Агенция за държавен финансова инспекция.  ВРЪЩА делото на Районен съд – гр. Асеновград за ново разглеждане от друг състав, при съблюдаване на указанията дадени в мотивната част на настоящото определение.  Определението е окончателно.  
106 Административно наказателно дело (К) No 549/2012, XXII състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Х.Г.Г. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 12 от 19.01.2011г., постановено по нахд № 939 / 2011г. по описа на Районен Съд – гр. Асеновград, ІV-ти наказателен състав и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 11010585 от 24.10.2011 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция с което на Х.Г.Г., ЕГН **********,***, на основание чл.32, ал.1 ЗДФИ е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева, за нарушение по чл.42, т.2 от ЗОП.  Решението е окончателно.  
107 Административно наказателно дело (К) No 576/2012, XX състав Наказателни касационни производства ФРУКТЕЛА ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2600 от 19.12.2011 година, постановено по НАХД № 3314 от 2011 година по описа на Районен съд Пловдив, ХХV наказателен състав. РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
108 Административно наказателно дело (К) No 600/2012, XX състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 5.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 130 от 16.01.2012 година, постановено по НАХД № 7785от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІV наказателен състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
109 Административно дело No 610/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни М.И.А.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на М.И.А. ***, ЕГН: **********, срещу Ревизионен акт № 800514/23.12.2008 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Хасково, в частта, потвърдена с Решение № 136/26.02.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА " М.И.А. ***, ЕГН: **********, да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 672,84 лв. (шестстотин седемдесет и два лева и 84 ст.).    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
110 Административно дело No 615/2012, XI състав Дела по ЗМВР И.В.В. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 6.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.В., живущ ***, ****, чрез адв.Шапкалиев със съдебен адрес ****, против Заповед № 10721 от 09.11.2009 г. на Директора на ОД на МВР – Пловдив за налагане на ПАМ на основание чл.75 т.3 от ЗБДС/ЗБЛД – забрана за напускане пределите на страната.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните  
111 Частно административно дело No 622/2012, XI състав Частни администр. дела ЕВРОИМЕКС ОЙЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 27.6.2012г.
Прекратява делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Евроимекс оил“ ООД - *****, представлявано от С.А.А. и Т.Д.С..  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 622 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
112 Частно админист. наказателно дело (К) No 651/2012, XIX състав Наказателни частни касационни производства Д.В.К. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 180 от 31.01.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 427 по описа на Районен съд – Пловдив за 2012 г., ХVІІ н.с, с което е прекратено производството по делото, КАТО  ВРЪЩА делото на друг състав на Районен съд Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на Д.В.К., против Наказателно постановление № 18230/10г. на Началника на Сектор “Пътна Полиция” при ОД на МВР – Пловдив, В ЧАСТТА относно посочените като отнети общо 14 броя контролни точки на основание Наредба № Із-1559 от 27.12.2007г. на Министъра на вътрешните работи.При констатираното неизпълнение на две предхождащи определения на Административен съд Пловдив, по КНАХД №1023/2011 година и по ЧКНАХД №3130/2011 година, да се изготви и сигнално писмо до Административния ръководител на Районен съд Пловдив, като се постави въпроса за необходимостта, при решаващата дейност на съда да се съобразява разпоредбата на чл.235, ал.2 от АПК. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
113 Административно наказателно дело (К) No 659/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №196 от 21.01.2012 г., постановено по НАХ дело № 7787 от 2011г., по описа на Районен съд - Пловдив, ХV! - ти наказателен състав и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 51016-S005845 от 08.07.2011г. издадено от заместник Директор на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на „Динекспрес - Ц. и с-ие"-СД, с БУЛСТАТ 825074759 , със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Пещерско шосе № 88, представлявано от управителя Н.А.Ц. е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 лв., на основание чл. 355, ал.1 от КСО за нарушение на чл.158, във вр. с чл. 7, ал.1 и 2 от КСО.  Решението е окончателно.  
114 Административно дело (К) No 665/2012, XX състав Касационни производства М.И.В.,
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 6.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 225 от 21.01.2012 г., постановено от Районен съд Пловдив,ХVІгр.с. състав по а.х. д. № 21278/2011 г. и вместо него ПОСТАНОВЯВА: ОСТАВЯ В СИЛА Заповед № 164 от 21.10.2011 г. на Кмета на Община Перущица . ОСЪЖДА М.Б.М. и И.Б.Т., да заплатят на М.И.В. двеста лева разноски.  Решението е окончателно.  
115 Административно наказателно дело (К) No 671/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАМИК ЕООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 5.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 97 от 12.01.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 2654 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, 12 наказателен състав.  Решението е окончателно.  
116 Административно наказателно дело (К) No 674/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ОБЩИНА КУКЛЕН,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №69 от 09.01.2012г., постановено по НАХД № 7199/2011г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, ХІ-ти наказателен състав и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 16-1601329/ 11.10.2011г. издадено от Директор на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив с което на Община Куклен, със седалище и адрес на управление в гр. Куклен, Област Пловдив, представлявана от кмета Д.К.С. е наложена имуществена санкция в размер на 1500 / хиляда и петстотин/ лева за нарушение на чл.62, ал.1, вр. чл.1, ал.2 от КТ и на основание чл. 416, ал.1, вр. 414, ал.3 от КТ.  Решението е окончателно.  
117 Административно наказателно дело (К) No 680/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ С.Ф.Д. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 226 от 22.01.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7069 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, 8-ми наказателен състав, в обжалваната му пред настоящата инстанция част.  Решението е окончателно.  
118 Административно дело No 695/2012, II състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 7.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.Д. *** срещу Заповед № 15/ 30.01.2012 г. на Кмета на Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по иска на С.Г.Д. *** за заплащане на обезщетение за времето на оставането без работа вследствие на уволнението.  ОСЪЖДА на С.Г.Д. *** да заплати на Община Пловдив разноски в размер на 150 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му  
119 Административно дело No 700/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ДЗЗД ДИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 4.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ДЗЗД "ДИК" ООД със седалище в *, адрес на управление: **, Булстат: ***, представлявано от И.К.К., срещу Решение № 29/10.02.2012 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е потвърдено Постановление изх.№ РД-11-89/25.01.2012 г. за налагане на обезпечителни мерки, издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП-гр. Пловдив.  ОСЪЖДА ДЗЗД "ДИК" ООД със седалище в с.Царацово, общ.Марица, обл.Пловдив, адрес на управление: **, Булстат: ***, представлявано от И.К.К., да заплати на ТД на НАП – Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).  Решението е окончателно.  
120 Административно дело No 703/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Г.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 29.6.2012г.
 ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № РД-15-724/ 15.10.2007 г. на Кмета на Община Първомай.  ОСЪЖДА Община Първомай да заплати на Т.Г.С. *** разноски в размер на 1530 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
121 Административно дело (К) No 706/2012, XX състав Касационни производства С.А.К. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ЛЪКИ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 29/19.01.2012 г., постановено по гр.д. № 1056/2011 г., по описа на Районен съд Асеновград /АРС/, І гр.с. по описа на същия съд.  Решението е окончателно .    
122 Административно наказателно дело (К) No 723/2012, XX състав Наказателни касационни производства С.К.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 126/16.01.2012 г. на Пловдивски районен съд/ПРС/, ХХІІІ-ти наказателен състав, постановено по нахд № 6120/2011 г. по описа на същия съд.  Решението е окончателно .  
123 Административно наказателно дело (К) No 727/2012, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЕРРА ИНВЕСТ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 7.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №245 от 26.01.2012г., ., постановено по НАХД №7757/2011г. по описа на Районен съд – гр. Пловдив, ХХ!!- ри наказателен състав .  Решението е окончателно.  
124 Административно наказателно дело (К) No 736/2012, XX състав Наказателни касационни производства М.Н.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 6.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2673 от 03.11.2012 година, постановено по НАХД № 7323 по описа на Районен съд – Пловдив за 2010 г., 12 наказателен състав като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 9475 от 23.07.2010 г. на началник сектор „ПП“ при ОД на МВР – гр. Пловдив, с което на основание чл. 53 от ЗАНН, чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП на М.Н.К. е наложена глоба в размер на 50лв. и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец за извършено административно нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 3, б. „а“ от ЗДвП.  Решението е окончателно.  
125 Административно дело No 739/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕНЧО КАЙРЯКОВ-ВИВИАН ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 27.6.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 161104679 от 28.11.2011 година, издаден от Ф. Т. - инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение №155 от 13.02.2012год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който е установен дължим данък по повод извършена корекция на данъчен кредит в размер на 7661,78лв., ведно с начислени лихви в размер на 689,34 лв., за данъчен период – м.12.2010 година.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив да заплати на Г. С. К., действащ като едноличен търговец с фирма – ЕТ ”Генчо Кайряков-Вивиан", със седалище и адрес на управление – град Х., ул.***, с ЕИК *** сумата в размер на 50лв. /петдесет лева/, съдебни разноски.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
126 Административно дело No 742/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПАНДЕЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 15.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Пандея” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” №180, против частта от Ревизионен акт с №161103236 от 21.11.2011г., издаден от В.Г.Г.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, ИРМ- Хасково, потвърдена с Решение №170 от 16.02.2012г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив при ЦУ на НАП, с която на дружеството жалбоподател не е признато право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в размер на 23 779,72 лв. и съответните лихви върху тази сума по 8 броя данъчни фактури, издадени от “Евро Дан” ЕООД.  ОСЪЖДА “Пандея” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” №180, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 925,79 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
127 Административно дело No 744/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 11.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 334/17.02.2012 г., на Началника на Митница-Пловдив, с което на “САДАТ” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – гр. ***, бул. “****” № ***, с което са определени за доплащане по ЕАД № 10BG003000Н0029246/20100304 ДДС в размер на 3638 лв. и лихви за забава за периода от датата на поставяне на стоките под режим – 04.03.2010 г. до датата на погасяване на задължението   ОСЪЖДА Митница-Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – гр. ***, бул. “****” № *** сумата от 200 лв. / дваста лева/ разноски по делото.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
128 Административно дело No 746/2012, XVIII състав Дела по КТ АСЕНКО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СОФИИЙСКА ОБЛАСТ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 20.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на "Асенко“ ЕООД, ****, със седалище и адрес на управление****, представляван от А. К. К.- управител против Постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение от 20.02.2012 г.   Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Р.България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.    
129 Административно дело No 776/2012, XVI състав Дела по КСО С.А.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 15.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 39 от 03.02.2012 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-гр.Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на С.А.Д. ***, ЕГН: ********** срещу Разпореждане № О-15-000-00-00465064/29.12.2011 г., постановено по искане за изплащане на обезщетение по болничен лист № А20110269725 от 11.11.2011 г.; и Разпореждане № О-15-000-00-00465061/29.12.2010 г., постановено по искане за изплащане на обезщетение по болничен лист № А20110554869 от 23.11.2011 г.; и двете издадени от Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУСО – Пловдив.   ИЗПРАЩА преписката за ново произнасяне по исканията на С.А.Д. ***, ЕГН: ********** за изплащане на обезщетение по болничен лист № А20110269725 от 11.11.2011 г. и болничен лист № А20110554869 от 23.11.2011 г., при съобразяване с указанията, дадени в мотивната част на настоящото решение.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
130 Административно наказателно дело (К) No 790/2012, XIX състав Наказателни касационни производства КАПРИ 77 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 15.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 318 от 13.01.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 7439/2011 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1601310 от 29.09.2011 г., издадено от Директора на дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пловдив срещу "Капри 77" ЕООД със седалище в * и адрес на управление **, представлявано от А.К.В., като  НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 2000 лв. на 100 лв.  Решението е окончателно.  
131 Административно наказателно дело (К) No 791/2012, XX състав Наказателни касационни производства АВТОТРАНС 2000 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 5.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 312 от 13.01.2012 година, постановено по НАХД № 7398 по описа на Районен съд – Пловдив за 2011 г., І наказателен състав като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 44676-S003352/16.02.2011г. на заместник директора на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Автотранс Чолаков - 2000” ООД, ЕИК 115535593 е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл. 355, ал. 1 КСО, за нарушение на чл. 158, във вр. с чл. 7, ал.3 от КСО.  Решението е окончателно.  
132 Административно наказателно дело (К) No 792/2012, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ АКВАРЕЛ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 7.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 337 от 07.02.2012 година, постановено по НАХД № 6376 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ наказателен състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
133 Административно дело (К) No 793/2012, XXII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ К.И.Г. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 7.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 4786 от 30.12.2011г., постановено по ахдело № 16540 / 2011г. по описа на Районен Съд – гр.Пловдив, Х-ти гр. състав .  Решението не подлежи на обжалване.  
134 Административно наказателно дело (К) No 795/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТРУД НЕТ ООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 5.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 147 от 17.01.2012 година, постановено по НАХД № 6960 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ наказателен състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
135 Административно наказателно дело (К) No 798/2012, XXII състав Наказателни касационни производства БОРИ-95-ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 332 от 07.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 5569 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
136 Административно наказателно дело (К) No 806/2012, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ БТК АД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 15.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 278 от 31.01.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд НАХД № 7962/2011 г.  Решението е окончателно.  
137 Административно наказателно дело (К) No 811/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ ЦИД - АТЛАС ЕООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 12/ 04.01.2012 г. по НАХД № 6415 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
138 Административно наказателно дело (К) No 812/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.И.Б. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 7.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №172 от 15.01.2012г., постановено по н.а.х. дело №7494/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив ХVІ н. състав, с което е отменено издаденото от Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №47661 – S006122 от 11.05.2011г., с което на А.Б. като управител на “Агро билд” ООД е наложена “глоба” в размер на 20 лева на основание чл.31 от ЗГВРСНР за нарушение на чл.20, ал.4 от същия закон.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
139 Административно наказателно дело (К) No 813/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МАДЛЕН 2009 ЕООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 221 от 23.01. 2012 г., постановено по н.а.х.д. № 4183 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
140 Административно наказателно дело (К) No 814/2012, XX състав Наказателни касационни производства ЕВАН 07 ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 416 от 13.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7970 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, 26-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
141 Административно наказателно дело (К) No 817/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГРО БИЛД ООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 5.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 148 от 16.01.2012 година, постановено по НАХД № 7497 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ наказателен състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
142 Административно наказателно дело (К) No 819/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АВТОТРАНС 2000 ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 7.6.2012г.
Оставя в сила Решение № 182 от 20.01.2012 г., постановено по НАХ дело № 7399 от 2011г., по описа на Районен съд - Пловдив, Х - ти наказателен състав .  Решението е окончателно.  
143 Административно дело No 825/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 6.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 371 от 21.02.2012г. на Началника на Митница Пловдив.     ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” №168, сумата от 50 лв. /петдесет лева/.     Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
144 Административно дело No 827/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 7.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Садат” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.“Васил Левски” № 168, представлявано от управителя С.К., против решение 358 от 21.02.2012 г. на началника на Митница Пловдив.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
145 Административно дело No 832/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 365/21.02.2012 година на Началника на Митница Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 10BG003000H0121350/ 20100809.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. /двеста лева/ разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.    
146 Административно дело No 834/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 29.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 370/21.02.2012 г. на Началник Митница – Пловдив.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
147 Административно дело No 840/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ПАЗАРДЖИК-БТМ АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 36 от 16.02.20122г. на и.д. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121 ал.1 от ДОПК № 13/РД-10-19/13.01. 2012г., издадено от Кр.Тодорова – ст.публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121 ал.1 от ДОПК № 13/РД-10-19/13.01.2012г., издадено от Кр.Тодорова – ст.публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
148 Административно дело No 842/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПАЗАРДЖИК-БТМ АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 8.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Пазарджик-БТМ" АД, Булстат: ****, със седалище в гр.** и адрес на управление ул."Д-р Никола Ламбрев" № 24, представлявано от П.Б Т. и Д. Г. А., против Решение № 38/16.02.2012 г. на и.д. Директор на ТД на НАП-гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ 13/РД-10-15/13.01.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП-гр.Пловдив.  ОСЪЖДА "Пазарджик-БТМ" АД, Булстат: ****, със седалище в гр.** и адрес на управление ул."Д-р Никола Ламбрев" № 24, представлявано от П.Б Т. и Д. Г. А., да заплати на Националната агенция за приходите - Териториална дирекция-гр.Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и /или протест на основание чл. 197, ал.4 от ДОПК.    
149 Административно дело No 843/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ПАЗАРДЖИК-БТМ АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Пазарджик-БТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Д-р Никола Ламбрев” № 24, против „Пазарджик БТМ“ АД – гр. Пазарджик, с адрес на управление: ***, представлявано от изп.дир. П. Т. и Д. А., против решение № 39/16.02.2012 г. на директора на ТД на НАП - Пловдив, с което е потвърдено постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл.121, ал.1 от ДОПК № 13/РД-10-14/ 13.01.2012 г., издадено от К. Т. - публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Дирекция “Събиране”, офис Пазарджик, с което на дружеството са наложени обезпечителни мерки, изразяващи се в налагане на възбрана върху недвижими имоти, собственост на "ПАЗАРДЖИК -БТ" АД.  ОСЪЖДА “Пазарджик-БТ” АД, с ЕИК 822100000, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул.” Д-р Никола Ламбрев” №24, да заплати на ТД на НАП – Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно.  
150 Административно наказателно дело (К) No 868/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Д.Д.П. Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 22/23.01.2012г., постановено по НАХД № 686/2011 г. по описа на Районен съд гр. Асеновград, ІІ н.с.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.  
151 Административно дело No 880/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Д.Х. ОБЩИНА РОДОПИ ЧРЕЗ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.210 ЗУТ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 29.6.2012г.
Изменя Решение от 01.11.2010г. на Комисията, назначена със Заповед № 908/28.10.2010г. на Кмета на Община Родопи, в частта относно обезщетението, дължимо за имот № 010005 по КВС с площ 6.797 дка, от който за правото на прокарване на съоръжения на енергиен обект и за ограничаване ползването на имота, засегнат от сервитута на трасе на ВЛ-400 кV “Карлово-Пловдив” /съгласно одобрен ПУП-Парцеларен план, със заповед № ЗД-00-802/13.08.2007г. на Областен управител на област Пловдив/, е заета плащ от 0.443 дка, с определена стойност 44 лв., като увеличава размера на обезщетението от 44 лв. на 256 лв.  Отхвърля жалбата в останалата й част.  Осъжда Община Родопи да заплати на М.Д.Х.,*** сумата от 160 лв., общо съдебни разноски.  Решението не подлежи на обжалване.  
152 Административно дело No 891/2012, VI състав Други административни дела ВИЧВАН-ВИЧО ВАНЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 11.6.2012г.
Отхвърля жалбата на ЕТ “Вичван-Вичо Ванев”, гр.Бургас против Решение № РР - 1316 от 26.08.2011г. издадено от Директора на БДУВИР-Пловдив, за отказ от издаване на разрешително за ползване на воден обект за реконструкция на съществуващи съоръжения за водовземане от повърхностни води, по заявление вх.№ ПВО-13/09.02.2011г.  Осъжда ЕТ “Вичван – Вичо Ванев”, представлявано от управителя Вичо Г.Ванев, седалище/адрес на управление - гр.Бургас, да заплати на БДУВИР-Пловдив 150 лв. юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
153 Административно наказателно дело (К) No 898/2012, XX състав Наказателни касационни производства Г.В.В. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 475/16.02.2012 г., постановено по НАХД № 7636/2011 г., по описа на Пловдивски районен съд/ПРС/, ХХVІнаказателен състав.   Решението е окончателно.  
154 Административно наказателно дело (К) No 899/2012, XIX състав Наказателни касационни производства Я.С. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 12.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 453 от 15.02.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 8825/2011 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 36-0001179/ 08.12.2011 г., издадено от и.д. Началник Областен отдел "КД-ДАИ" гр.Пловдив в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" срещу Я.С. – турски гражданин, с което на Я.С. е наложена глоба в размер на 1500 лв.  Решението е окончателно.  
155 Административно наказателно дело (К) No 900/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 371 от 09.02.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 8262 по описа на същия съд за 2011г., вместо това постанови:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 51038-S005876/08.07.2011 г. на Зам. Териториалния Директор на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на “Денекспрес Ц. и сие” СД на основание чл. 355 ал.1от Кодекса за социално осигуряване е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. за нарушение на чл. 158 вр. с чл.7 ал.3 от КСО.  
156 Административно наказателно дело (К) No 903/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТЕМО - СТЕФАН ГРИГОРОВ ЕТ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2615 от 20.12.2011 г. на Районен съд Пловдив, ХVІ н.с. постановеното по НАХД № 7245 по описа на същия съд за 2011 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
157 Административно наказателно дело (К) No 904/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.6.2012г.
 ОТМЕНЯ Решение № 299/ 02.02.2012 г. по НАХД № 8256 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 51032-S005868/ 08.07.2011 г. на Заместник-териториален директор на ТД на НАП – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
158 Административно наказателно дело (К) No 905/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 269 от 31.01.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7781 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 51010-S007010 от 08.07.2011 г. на зам.-териториалния директор на ТД Пловдив на НАП, с което на СД „Динексперс – Ц. и с-ие”, с ЕИК 825074759, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Пещерско шосе” № 88, представлявано от Н.А.Ц., на основание чл.104, ал.1 ЗЗО е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 4 000 (четири хиляди) лева за нарушение по чл.104, ал.1 във връзка с чл.40, ал.1, т.1, б.”в” ЗЗО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
159 Административно наказателно дело (К) No 907/2012, XX състав Наказателни касационни производства И.И.Ч. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 5.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 343 от 06.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7281 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, 1-ви наказателен състав.  Решението е окончателно.  
160 Административно дело (К) No 908/2012, XXII състав Касационни производства Т.С.Ч. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ОБЩИНА МАРИЦА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 5.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 296 от 25.01.2012г., постановено по АХД № 11623/ 2011г. по описа на ПРС.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд  Решението е окончателно.  
161 Административно наказателно дело (К) No 910/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Р.С.С. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 517/20.02.2012 година, постановено по НАХД № 5980 от 2011 год. по описа на Районен съд – Пловдив, VІІІ наказателен състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
162 Административно наказателно дело (К) No 911/2012, XXI състав Наказателни касационни производства АГРО БИЛД ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 6.6.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №174 от 19.01.2012г. по НАХД №7488/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ н. състав,с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ №47654-S005902/11.05.2011г. на Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Агро билд”ООД с адрес на управление гр. Пловдив, ул.“Волга”№2 на основание чл.104 ал.1 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 4 000 лева за извършено нарушение по чл.40 ал.1, т.1, б.”в” ЗЗО, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :  ОТМЕНЯ наказателно постановление №47654-S005902/11.05.2011г. на Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Агро билд”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Волга”№2 на основание чл.104 ал.1 от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 4 000 лева за извършено нарушение по чл.40 ал.1, т.1, б.”в” ЗЗО.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.      
163 Административно наказателно дело (К) No 913/2012, XXII състав Наказателни касационни производства АГРО БИЛД ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 7.6.2012г.
Оставя в сила Решение № 176 от 19.01.2012 г., постановено по нахд № 7500 от 2011г., по описа на Районен съд - Пловдив, ХХ! - ви наказателен състав.  Решението е окончателно.  
164 Административно наказателно дело (К) No 914/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 376 от 09.02.2012г. на Пловдивски районен съд, V – ти н.с., постановено по НАХД № 8266 по описа на същия съд за 2011г., с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 51043-S005881 от 08.07.2011г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП Пловдив, с което на СД “Динекспрес Ц. и Сие”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.А.Ц. на основание чл. 355, ал. 1 от КСО е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл. 7, ал. 3 от КСО, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 51043-S005881 от 08.07.2011г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП Пловдив, с което на СД “Динекспрес Ц. и Сие”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.А.Ц. на основание чл. 355, ал. 1 от КСО е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл. 7, ал. 3 от КСО.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.        
165 Частно админист. наказателно дело (К) No 915/2012, XIX състав Наказателни частни касационни производства АЙДЖАН-АЙШЕ АХМЕД ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 11.6.2012г.
 ОТМЕНЯ Протоколно определение от 24.02.2012 г. на Пловдивски районен съд, ХХІV наказателен състав, постановено по НАХД № 460 по описа на същия съд за 2012 г., прекратяващо наказателното производство по делото във връзка с обжалвано Наказателно постановление № 16-1601326 от 18.08.2011 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на ЕТ “АЙДЖАН – АЙШЕ АХМЕД”, *, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. за нарушение на чл. 63, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Кодекса на труда.  ВРЪЩА делото на същия съд и съдебен състав за продължаване на съдопроизводствените действия.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
166 Административно наказателно дело (К) No 917/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства О.С. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 401/ 10.02.2010 г. по НАХД № 7902 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 36-0001105/ 10.11.2011 г. на началник ОО “КД-ДАИ” - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
167 Административно наказателно дело (К) No 918/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 386 от 09.02.2012г. на Пловдивски районен съд, ХХІІ – ти н.с., постановено по НАХД № 7788 по описа на същия съд за 2011г., с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 51017-S005846 от 08.07.2011г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП Пловдив, с което на СД “Динекспрес Ц. и Сие”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.А.Ц. на основание чл. 355, ал. 1 от КСО е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл. 158, вр. чл. 7, ал. 3 от КСО, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 51017-S005846 от 08.07.2011г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП Пловдив, с което на СД “Динекспрес Ц. и Сие”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.А.Ц. на основание чл. 355, ал. 1 от КСО е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.158, вр. чл. 7, ал. 3 от КСО.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
168 Административно наказателно дело (К) No 921/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Б.В.П. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 404 от 07.02.2012г., постановено по НАХД № 6895/2011г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 324 от 29.07.2011г. на Директора на Регионална дирекция по горите-Пловдив, вместо това постанови:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 324 от 29.07.2011г. на Директора на Регионална дирекция по горите-Пловдив, с което на Б.В.П. е наложена глоба от 500лв. на основание чл. 70 ал.1 от Закона за рибарството и аквакултурите и е отнета в полза на държавата един брой сгъваема спинингова въдица с макара “Binson”, на основание чл. 90 ал.1 от ЗРА вр. с чл. 70 от ЗРА за извършено нарушение на чл. 32 ал.1 от ЗРА.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
169 Административно наказателно дело (К) No 922/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.А.Б. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 307 от 03.02.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХV н.с. постановеното по НАХД № 4521 по описа на същия съд за 2011 г., отменящо НП № 44912–0118041/21.02.2011 г. на Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
170 Административно наказателно дело (К) No 923/2012, XXII състав Наказателни касационни производства С.С.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 389 от 10.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 8351 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, ХV!-ти наказателен състав и вместо него постанови:  ОТМЕНЯ НП № 11010967 от 30.08.2011 г. на директора на Агенция за държавна финансова инспекция София, с което на С.С.А., за нарушение на чл.28, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, на основание чл.65 във връзка с чл.66 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева.  Решението е окончателно.  
171 Административно наказателно дело (К) No 924/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОПТИМАЛ - 2009 ЕООД РУСО-ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 5.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 267 от 31.01.2012 година, постановено по НАХД № 8066 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ наказателен състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
172 Административно наказателно дело (К) No 926/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИГТОН-НЕТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 5.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 325 от 07.02.2012г. постановено по нахд № 8418/2011г., по описа на ПРС  Решението е окончателно.  
173 Административно наказателно дело (К) No 927/2012, XXI състав Наказателни касационни производства АГРО БИЛД ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 6.6.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №234 от 25.01.2012г. по НАХД №7499/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХ н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ №47653-S005901/11.05.2011г. на Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Агро билд”ООД с адрес на управление гр. Пловдив, ул.“Волга”№2 на основание чл.355 ал.1 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.158 във връзка с чл.7 ал.3 КСО, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :  ОТМЕНЯ наказателно постановление №47653-S005901/11.05.2011г. на Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Агро билд”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Волга”№2 на основание чл.355 ал.1 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.158 във връзка с чл.7 ал.3 КСО.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
174 Административно наказателно дело (К) No 928/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БАКЪРДЖИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 5.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 23 от 04.01.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 5785 по описа на Пловдивски районен съд за 2011 година, 18-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
175 Административно дело No 944/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни РВС ПАН ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 14.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 58/29.02.2012 г. на Директора на ТД на НАП – гр.Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТД на НАП – гр.Пловдив за произнасяне по същество на оспорването инициирано пред него с жалба на “РВС-ПАН” ЕООД, с ЕИК 123665978, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. “Света Богородица” № 98 срещу Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх.№ 24/РД-10-68#7 от 06.02.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив.  ОСЪЖДА ТД на НАП – гр.Пловдив да заплати на“РВС-ПАН” ЕООД, ЕИК 123665978 двеста лева разноски .  Определението е окончателно.  
176 Административно наказателно дело (К) No 951/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Й.М.Х. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 15.6.2012г.
Оставя в сила Решение № 44 от 09.02.2012 г., постановено по НАХД № 690/2011 г. на АРС.  Решението е окончателно.  
177 Административно наказателно дело (К) No 979/2012, XXII състав Наказателни касационни производства БОР ЧВОР ЕООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 7 от 31.01. 2012 г., постановено по н.а.х.д. № 129 по описа на Първомайския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
178 Административно наказателно дело (К) No 980/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИАНА ДРАГАНОВА 700 ЕООД,
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
ДИАНА ДРАГАНОВА 700 ЕООД,
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.6.2012г.
- Асеновград, в частта му, с която е отменено НП № К-22055/ 18.10.2011 г., издадено от Директора на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към ГД “Контрол на пазара” в КЗП, в частта му, в която за нарушение на чл.46, т.1 от Закона за туризма на “Диана Драганова – 700” ЕООД – Пловдив е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 лв., вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № К-22055/ 18.10.2011 г. , издадено от Директора на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към ГД “Контрол на пазара” в КЗП в тази му част.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48/ 13.02.2012 г. по НАХД № 912 по описа за 2011 г. на РС - Асеновград в останалата му част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
179 Административно наказателно дело (К) No 981/2012, XXII състав Наказателни касационни производства С.А.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 58 от 17.02.2012г., постановено по нахд № 1043 по описа на АРС.  Решението е окончателно.  
180 Административно наказателно дело (К) No 985/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ЗК ТРАКИЕЦ ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 15.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 425 от 11.02.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 8470/2011 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1062/09.05.2011 г. на Директора на дирекция "Местни данъци и ТБО и ревизионен контнрол" при община Пловдив, с което на ЗК "Тракиец" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление кв. Прослав, Булстат: 825202416, представлявано от Д.Д.Т., е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.  Решението е окончателно.  
181 Административно наказателно дело (К) No 987/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МАТАНСКИ ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА срещу Решение № 431/11.02.2012 година, постановено по НАХД № 8207 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІV наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № І-966 от 21.09.2011 година на Директора на Областната дирекция по безопасност на храните – Пловдив, с което на “МАТАНСКИ” ЕООД е наложена “имуществена санкция” в размер на 1000 лева на основание чл.48, ал.2 от Закона за храните за нарушение по чл. 20, ал.1, т. 2 и т. 3 от Закона за храните.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
182 Административно наказателно дело (К) No 989/2012, XXII състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.С.А. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 505 от 17.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 8241 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
183 Административно наказателно дело (К) No 990/2012, XXI състав Наказателни касационни производства СКОРПИОН 21 ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №641 от 28.02.2012г. по НАХД №8208/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ н. състав,с което е потвърдено издаденото от Директор ОДБХ – Пловдив наказателно постановление/НП/ №І – 701/ 04.04.2011г., с което е наложено на основание чл.42 ал.2 от Закона за храните /ЗХр./ за извършено от “Скорпион 21”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Захари Стоянов”№74 административно нарушение по чл.12 ЗХр. административно наказание – имуществена санкция в размер на 4 500 лева, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :ОТМЕНЯ издаденото от Директор ОДБХ – Пловдив наказателно постановление/НП/ №І – 701/04.04.2011г., с което е наложено на основание чл.42 ал.2 от Закона за храните/ЗХр./ за извършено от “Скорпион 21”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Захари Стоянов”№74 административно нарушение по чл.12 ЗХр. административно наказание – имуществена санкция в размер на 4 500 лева.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
184 Административно наказателно дело (К) No 991/2012, XIX състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.С.А. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 438 от 14.02.2012 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 8350 по описа за 2011 г. на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
185 Административно наказателно дело (К) No 992/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Т.Д.Д. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 15.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 555 от 20.02.2012 г. по НАХД № 7280/2011 г. на ПРС.  Решението е окончателно.  
186 Административно наказателно дело (К) No 993/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕМИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ДЕО ЕТ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 5.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 562 от 23.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 8693 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, 20-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
187 Административно наказателно дело (К) No 994/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства СКОРПИОН 21 ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 480 от 16.02.2012 г., постановено по НАХД № 6617/2011г. на Пловдивския районен съд.     Решението е окончателно.     Преписи от решението да се изпратят на страните.  
188 Административно наказателно дело (К) No 996/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 487 от 16.02.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХV н.с., постановено по НАХД № 5333 по описа на същия съд за 2011г., с което е отменено Наказателно постановление № 43644-0114087/26.01.2011г. на И.Д Директор Офис – Хасково при ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на “Мария Виктория ” ООД на основание чл. 355, ал. 1 от КСО е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.7, ал.3, във вр. с чл.4, ал.1 от КСО.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
189 Административно наказателно дело (К) No 1001/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Ю.К. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 5.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 305 от 03.02.2012г., постановено по НАХД № 3416/ 2011г. по описа на ПРС.  Решението е окончателно.    
190 Административно наказателно дело (К) No 1003/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 402 от 13.02.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 8263 по описа на същия съд за 2011г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
191 Административно наказателно дело (К) No 1004/2012, XIX състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.С.А. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 12.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 360 от 09.02.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 8342/2011 г.  Решението е окончателно.  
192 Административно наказателно дело (К) No 1005/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Н.Д.Й. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 372/ 09.02.2012 г. по НАХД № 8041 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
193 Административно наказателно дело (К) No 1008/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ ВЕН И КО ЕООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 375 от 09.02.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, Х н.с., постановено по н.а.х.д. № 7843 по описа на съда за 2011 г.,    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
194 Административно наказателно дело (К) No 1011/2012, XXI състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.С.А. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 437 от 14.02.2012 година, постановено по НАХД № 8240 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, V наказателен състав, с което решение е отменено НП № 11010974 от 30.08.2011 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София, с което на С.С.А. е наложено административно наказание глоба в размер на 300 лева, за нарушение по чл.28, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки, на основание чл.66, ал.1, вр. с ал. 2 вр. с чл. 65 от същата наредба.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
195 Административно наказателно дело (К) No 1012/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ХЕНДИ-ТЕЛ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 15.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 537 от 17.02.2012 г. по НАХД № 7752/2011 г. на ПРС.  Решението е окончателно.  
196 Административно наказателно дело (К) No 1013/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ГАРД СЕКЮРИТИ - ЙОРДАН ПЕТКОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 12.6.2012г.
ОТМЕНЯ разпореждането от 18.04.2012 Г. за насрочване на делото в открито заседание.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Й.А.П., действащ като едноличен собственик под фирма ЕТ „Гард секюрити – Йордан Петков“, с ЕИК 115943545, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Цветарска“ № 11, против решение № 15 от 04.01.2012 г. по н.а.х.д. № 7468 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.  ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. № 1013 по описа на Администрати-вен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
197 Административно наказателно дело (К) No 1014/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ РЕЯ - РЕНГИНАР МУСТАФОВА ЕТ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 5.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 441 от 14.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 6958 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, 25-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
198 Административно наказателно дело (К) No 1015/2012, XXI състав Наказателни касационни производства Я.Ю.Т. РУ ПОЛИЦИЯ РАКОВСКИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 7.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №361/09.02.2012г., постановено по НАХД №6988/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХV н. състав, с което е потвърдено като законосъобразно издаденото от Началник на РУ “Полиция” – Раковски наказателно постановление/НП/ №503 от 14.09.2011г., с което е наложено на Я.Ю.Т. *** административно наказание – глоба на основание чл.174 ал.3 от Закона за движение по пътищата в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
199 Административно наказателно дело (К) No 1016/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 231 от 25.01.2012г., постановено по НАХД № 8255/ 2011г. по описа на ПРС.  Решението е окончателно.  
200 Административно наказателно дело (К) No 1017/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПАНКА ДОБРЕВА ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 415 от 13.02.2012 година, постановено по НАХД № 7759 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІV наказателен състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
201 Административно наказателно дело (К) No 1018/2012, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ НАДЕЖДА КЕРКЕНЕЗОВА ЕТ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 564 от 23.02.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХ н.с., постановено по н.а.х.д. № 8861 по описа на съда за 2011 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
202 Административно наказателно дело (К) No 1022/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №486 от 15.02.2012г. на Районен съд – Пловдив, ХХV н. състав, с което е отменено издаденото от и.д. Директор на Офис – Хасково при ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №43642-0114084 от 26.01.2011г., с което на “Мария Виктория”ООД с адрес на управление гр. Пловдив, бул.“Княгиня Мария Луиза”№16 е наложена “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.355 ал.1 КСО за нарушение на чл.7 ал.3 КСО.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
203 Административно наказателно дело (К) No 1030/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ШАНС 2002-ПЛАМЕН ПОПОВ ЕТ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 32/ 20.02.2012 г. по НАХД № 721 по описа за 2011 г. на РС - Карлово, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 02765/ 07.10.2011 г. на Председателя на ДКСБТ – София.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
204 Административно дело No 1035/2012, XVII състав Дела по ЗАдм Н.А.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 18.6.2012г.
 ОТМЕНЯ изричния отказ на Директора на Дирекция “Общинска собственост“ при Община Пловдив обективиран в писмо изх. № 11П1610(2) от 29.12.2011 г. да завери молба-декларация и издаде удостоверение за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка по заявление № 11П1610/08.02.2011 г. на Н.А.Б. за недвижим имот – сграда с идентификатор 56784.554.376.1, намираща се в гр. Пловдив на ул. „Виделина“ № 4.  ИЗПРАЩА преписката на Директора на Дирекция „Общинска собственост“ при Община Пловдив, като ЗАДЛЪЖАВА същия в 14-дневен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение, да издаде исканото удостоверение и да извърши заверка в молбата-декларация със съответното отбелязване дали сграда с идентификатор 56784.554.376.1, намираща се в гр. Пловдив на ул. „Виделина“ № 4 е актувана като общинска собственост по реда на НДИ /отм./, съответно по ЗОС.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Н.А.Б.,***, ЕГН **********, сумата в размер на 210 лв. (двеста и десет лева), представляваща равностойността на сторените в производството разноски.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
205 Частно админист. наказателно дело (К) No 1048/2012, XX състав Наказателни частни касационни производства Ж.Г.Г. РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 6.6.2012г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение № 36 от 24.02.2012г., постановено по НАХД № 87/11 г. по описа на Карловски районен съд, І н.с.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението е окончателно.    
206 Частно админист. наказателно дело (К) No 1055/2012, XIX състав Наказателни частни касационни производства ЛЪКИ ЛЕС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 11.6.2012г.
ОТМЕНЯ определение № 53 от 28.02.2012г. на Районен съд – Асеновград, ІІ – ри н. с - в., постановено по НАХД № 997 по описа на съда за 2011 г .  ВРЪЩА делото на същия съдебен състав на Асеновградски районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
207 Административно наказателно дело (К) No 1056/2012, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ БЯЛА РЕКА ВЕЦ ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 12.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16 от 26.01.2012 г. постановено по н.а.х.д. № 741 по описа на Районен съд - Карлово, III – ти н.с. за 2011 г.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или на протест.  
208 Административно дело No 1058/2012, IV състав Дела по ЗМВР М.А.Т. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 1.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.Т., ЕГН **********,***, против заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 40000/2008 от 13.10.2008 г. на Д.Б.С., началник група на сектор ПП в ОДМВР Пловдив, с която на жалбоподателя на основание чл.171, т.4 ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – изземване на свидетелството за управление.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
209 Административно дело No 1066/2012, VIII състав Други административни дела ЖИВА ПРИРОДА СНЦОП ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 4.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СОПД “Жива природа”, със седалище и адрес на управле-ние: гр. Пловдив, ул. “11-ти август” №5, против Решение по оценка за съвместимост с №Пд-ОС-007/2012г. от 06.03.2012г. на директора на РИОСВ- Пловдив при МОСВ, с кое-то е съгласувано инвестиционно предложение “Изграждане на предприятие за бутилира-не на натурална изворна вода”, имот с идентификатор №02974.15.106, землище на с. Бач-ково, община Асеновград, област Пловдив.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
210 Административно наказателно дело (К) No 1079/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БИЛДИНГ ИНВЕСТ ГРУП ООД Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 5.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 504 от 17.02.2012г., постановено по НАХД № 7527/2011 на Районен съд гр. Пловдив, ХІV н.с.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
211 Административно наказателно дело (К) No 1080/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Р.Н. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 12.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 591 от 27.02.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 39 по описа на същия съд за 2012г.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
212 Административно наказателно дело (К) No 1082/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ПИПИНИЕР КОНСУЛТ-АГРОБИОТЕХ ЕООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 531 от 17.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 6736 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 54 от 23.08.2011 г. на кмета на Община Съединение, с което на основание чл.123, ал.1 ЗМДТ на „Пипиниер консулт – Агробиотех” ООД, с ЕИК 131198887, със седалище и адрес на управление: град София, ж.к.”Света Троица” № 315, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение по § 21 от ПЗР на ЗИД на ЗМДТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
213 Административно наказателно дело (К) No 1083/2012, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Н.М.Ч. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 12.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 627 от 28.02.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 6894/2011 г.  Решението е окончателно.  
214 Административно наказателно дело (К) No 1084/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Р.Н. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 592 от 27.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 49 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
215 Административно наказателно дело (К) No 1085/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ О.С. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 7.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №302 от 03.02.2012г. по НАХД № 7901/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив ХVІІІ н. състав, с което е отменено наказателно постановление /НП/ №36 – 0001104/10.11.2011г. на и.д. Началник ОО“КД – ДАИ” – Пловдив, с което на О.С. – гражданин на Република Турция са наложени на основание чл.93в ал.17, т.1 от ЗАвПр. глоба в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.12 § 7, б. “а”, т. “i” от AETR и на основание чл.105 ал.1 ЗАвПр. глоба в размер на 200 лева за нарушение на § 3 б. “а” от гл. VІ на допълнение 1 към пр. “Контролен уред”.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
216 Административно наказателно дело (К) No 1086/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МАРИЯ ГАВРАИЛОВА ЕТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 15.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 557 от 20.02.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 6552/2011 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № І-791/ 20.05.2011 г. на Директора на Областната дирекция по безопасност на храните-Пловдив, с което на ЕТ "М.Г."*** и адрес на управление ул. "Ген. Данаил Николаев" №113, Булстат: 825092473, е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв.  Решението е окончателно.  
217 Административно наказателно дело (К) No 1088/2012, XX състав Наказателни касационни производства САДАТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 503 от 17.02.2012г. постановено по НАХД № 7053 от 2011 г. по описа на Районен съд Пловдив, ХХІ н.с.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
218 Административно наказателно дело (К) No 1090/2012, XIX състав Наказателни касационни производства М.П.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 420 от 10.02.2012г. на Пловдивски районен съд, ХІІ – ти н.с., постановено по НАХД № 3313 по описа на същия съд за 2011г., с което е ИЗМЕНЕНО наказателно постановление /НП/ № 15309/08.11.2010г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР - Пловдив, с което на М.П.Ч.,***, ЕГН ********** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева на основание чл.179, ал.2, вр. чл.179, ал.1, т.5, пр.6 от ЗДв.П за нарушение на чл.25, ал.1 от ЗДв.П, както и е постановено отнемане на 9 контролни точки на основание Наредба № I – 1959 на МВр. досежно размера на наложеното наказание, като е НАМАЛЕН размера на наложената глоба от 200 /двеста/ лева на 100/сто/ лева, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 15309/08.11.2010г. на Началник сектор ПП към ОД на МВР - Пловдив, с което на М.П.Ч.,***, ЕГН ********** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева на основание чл.179, ал.2, вр. чл.179, ал.1, т.5, пр.6 от ЗДв.П за нарушение на чл.25, ал.1 от ЗДв.П, както и е постановено отнемане на 9 контролни точки на основание Наредба № I – 1959 на МВр., изменено с Решение № 420 от 10.02.2012г. на ПРС, ХІІ – ти н.с., по н.а.х.д № 3313/20111г. досежно размера на наложеното наказание ГЛОБА, като е НАМАЛЕН размера на наложената глоба от 200 /двеста/ лева на 100/сто/ лева.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
219 Административно наказателно дело (К) No 1092/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства КОНИЕЛ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 8.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2200 от 08.11.2011 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 5047 по описа на същия съд за 2011 г., вместо това постанови:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 44246-S004791/09.02.2011 г. на Зам. Териториалния Директор на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на “КОНИЕЛ” ООД, БУЛСТАТ 115068684, представлявано от Г.Н.К. на основание чл. 104 ал.1 от ЗЗО е наложена имуществена санкция в размер на 4000лв. за нарушение на чл. 40 ал.1 т.1 б. “в” от ЗЗО.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
220 Административно наказателно дело (К) No 1093/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ДЕЛФИ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 607/ 25.02.2012 г. по НАХД № 8361 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 52973-0112477/ 15.08.2011 г. на Директор офис Хасково при ТД на НАП – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
221 Административно наказателно дело (К) No 1094/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства АГРО БИЛД ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 15.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 587 от 26.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7492 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 47638-S0076685 от 11.05.2011 г. на зам.- директора на ТД на НАП- Пловдив, с което на основание чл. 355, ал.1 Кодекса за социално осигуряване /КСО/ на “Агро Билд” ООД – гр. Пловдив е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за извършено административно нарушение по чл.7, ал.3 от КСО.   Решението е окончателно.  
222 Административно наказателно дело (К) No 1095/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Н.Т.Ч. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 11.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 449 от 15.02.2012 година, постановено по НАХД № 19 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №36-0001163 от 05.12.2011г. издадено от и.д. Началник Областен отдел “КД - ДАИ” Пловдив, с което на Н.Т.Ч. са наложени административни наказания както следва: за нарушение на чл.21, ал.1, т.6 от Наредба № 34 от 06.12.1999г. на МТ е наложена ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лева на осн. чл. 95, ал.1, т.1, пр.1 от Закон за автомобилните превози /ЗАвПр/; за нарушение на чл.8, ал.2 от Наредба №35 от 03.11.1999г. на МТ, МФ, и ДАСМ, вр. с прил. 3, тире последно, пр.2 е наложена ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева на осн. чл.105, ал.1 от ЗАвПр; за нарушение на чл.38, пр.2 от Наредба №34 от 06.12.1999г. на МТ е наложена ГЛОБА в размер на 200 /двеста/ лева на осн. чл.105, ал.1 от ЗАвПр.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
223 Административно наказателно дело (К) No 1096/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства БУНАРА-92-БОРИС ЦВЕТКОВ ЕТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 4.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №519 от 13.02.2012г. по НАХ дело №6829 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., І-ви наказателен състав, вместо което постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление с №Х-Б-152 от 26.09.2011г., издадено от директора на РЗИ- Пловдив, с което на ЕТ”Бунара-92- Борис Цвятков”, със седалище и адрес на управление: с. Скутаре, община Марица, ул. “Митко Палаузов” №6, е наложена имуществена санкция в размер от 400,00 лева.  Решението е окончателно.  
224 Административно наказателно дело (К) No 1097/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ В.С.П. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 71 от 06.01.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 6990 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
225 Административно наказателно дело (К) No 1100/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ЕМИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ДЕО ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 605 от 20.02.2012 г. на Пловдивски районен съд, VІІІ наказателен състав, постановено по НАХД № 8694 по описа за 2011 год. на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 56876-S008976 от 08.11.2011 год. издадено от Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на Е.Г.Й. в качеството й на едноличен търговец с фирма “Е.Г. Део”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** на основание чл. 180, ал. 2, във връзка с чл. 180, ал. 1 от ЗДДС, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 180, ал. 2, вр. с чл. 180, ал. 1, във връзка с чл. 86, ал. 1 и 2 от същия закон.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
226 Административно наказателно дело (К) No 1102/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ЕВ МАР ТРАНС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 466/15.02.2012г. на Пловдивски районен съд, ХІІ – ти н.с., постановено по НАХД № 1504 по описа на същия съд за 2011г., с което е потвърдено, наказателно постановление /НП / №16-1600948/16.02.2011г. на Директора на дирекция “Инспекция по труда“ – ***, с което на „Ев Мар Транс“ ЕООД – *** ЕИК по БУЛСТАТ *** е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 20 000 /двадесет хиляди / лева на основание чл.415, ал.2 от Кодекса на труда/КТ/ за нарушение по чл.415, ал.2, вр. чл.402, ал.2 от КТ, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 16 -1600948/16.02.2011г. на Директора на дирекция “Инспекция по труда“ – ***, с което на „Ев Мар Транс“ ЕООД – ***, ЕИК по БУЛСТАТ *** е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 20 000 /двадесет хиляди / лева на основание чл.415, ал.2 от Кодекса на труда/КТ/ за нарушение по чл.415, ал.2, вр.чл.402, ал.2 от КТ.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
227 Административно наказателно дело (К) No 1105/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГРО БИЛД ООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 15.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 647 от 28.02.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 7489/2011 г.  Решението е окончателно.  
228 Административно наказателно дело (К) No 1106/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ФЛЕКСИБЪЛ ЕООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №516 от 17.02.2012г., постановено по н.а.х. дело №5307/2011г. по описа на на Районен съд – Пловдив, ХХІІ н. състав, с което е отменено издаденото от Директор на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №48424 – 0117989/ 30.05.2011г., с което е наложено на основание чл.180 ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ на “Флексибъл”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Васил Ихчиев”№40, ет.1, ап.3 административно наказание – имуществена санкция в размер на 12 000 лева за извършено от търговеца нарушение на чл.86 ал.1 и ал.2 и чл.82 ал.1 ЗДДС.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
229 Административно наказателно дело (К) No 1108/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.И.Б. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 427 от 11.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7490 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 47662-S006123 от 11.05.2011 г. на зам.-директора на ТД Пловдив на НАП, с което на основание чл.31 ЗГВРСНР на А.И.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 20 лева за нарушение по чл.20, ал.4 ЗГВРСНР.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
230 Административно наказателно дело (К) No 1109/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.С.А. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 558 от 22.02.2012 г., постановено по НАХД № 8248/2011г. на Пловдивския районен съд.   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда при спазване на указанията на съда, дадени в настоящото решение.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
231 Административно наказателно дело (К) No 1111/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕМИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ДЕО ЕТ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 15.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №481 от 16.02.2012г. по НАХД №8689 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., с което е отменено наказателно постановление с №56886-S009074 от 08.11.2011г. на директора на Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, с което на ЕТ”Емилиана Георгиева- ДЕО”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Одрин” №6, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
232 Административно наказателно дело (К) No 1113/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕМИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ДЕО ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 7.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 498 от 17.02.2012 година, постановено по НАХД № 8692 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 56890-S009080 от 08.11.2011 г. на Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив  Решението е окончателно.  
233 Административно наказателно дело (К) No 1115/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕМИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ДЕО ЕТ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 612 от 27.02.2012 година, постановено по НАХД № 8686 от 2011 г. по описа на Районен съд - Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване.    
234 Административно наказателно дело (К) No 1116/2012, XX състав Наказателни касационни производства Й.А.П. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 6.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 463 от 14.02.2012 година, постановено по НАХД № 7455 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХV наказателен състав, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 46565-S004624 от 12.04.2011г. на зам. Териториалния директор на ТД на НАП Пловдив, с което на Й.А.П., в качеството му на собственик на ЕТ”Гард Секюрити – Й.П.”***, на основание чл.335 ал.1 от Кодекса за социалното осигуряване е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 50 лева за извършено административно нарушение по чл.7 ал.1 и ал.2 от Кодекса за социално осигуряване.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
235 Административно наказателно дело (К) No 1117/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГАРД СЕКЮРИТИ - ЙОРДАН ПЕТКОВ ЕТ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 464 от 15.02.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХV н.с. постановеното по н.а.х.д. № 7474 по описа на същия съд за 2011 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
236 Административно наказателно дело (К) No 1118/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕМИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ДЕО ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 7.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 479 от 16.02.2012г. по НАХ дело № 8683 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХХI-ви наказателен състав.  Решението е окончателно.  
237 Административно дело No 1121/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Т.Т. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 25.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.Т., ЕГН ********** *** срещу Заповед № ДК – 02 - ЮЦР - 42/08.02.2012г. на началника на РДНСК - ЮЦР, с която на основание чл.225 ал.1 от ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж "Пристройка към жилищна сграда“, намиращ се в УПИ XI-90, кв. 8 по действащия план на с. Калековец, ПИ № 35300.502.90 по кадастрална карта на с. Калековец, община „Марица“, област Пловдивска, с административен адрес: община Марица, с. Калековец, ул. “Братя Търневи” № 5, като неснователна.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.  
238 Административно дело No 1122/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Х.К. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 1.6.2012г.
Отхвърля жалбата на П.Х.К.,*** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-05/16.01.2012г. на Началникът на РДНСК, ЮЦР.  Осъжда П.Х.К.,*** да заплати на РДНСК, ЮЦР сумата от 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
239 Административно дело No 1132/2012, II състав Дела по ЗМВР И.Т.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 29.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.П. *** против Заповед № 663 от 29.01.2012 г., издадена от Началник сектор “ПП” към ОДМВР – Пловдив.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
240 Административно дело No 1133/2012, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм Р.Д.Г.,
Н.Д.Г.,
Д.Х.К.,
П.А.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 14.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Д.Г. и Н.Д.Г. *** и Д.Х.К. и Павлина А.К.–***, срещу Заповед №15 от 11.01.2011г. на Кмета на Община Карлово, с която е отменена Заповед №964 от 20.08.2007г. на Кмета на Община Карлово, с която е открито производство по отчуждаването на поземлен имот №191 и 192, попадащ в УПИ І-етнографски музей, кв.129 по плана на град Карлово, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Р.Д.Г. и Н.Д.Г.,*** и Д.Х.К. и Павлина А.К.,***, да заплатят солидарно на Община Карлово съдебните разноски за платено адвокатско възнаграждение в размер на 350 лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
241 Административно дело No 1138/2012, XVIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Я.И.И. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 22.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1138 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012г., ХVІІІ състав.  ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд- Асеновград жалбата на Я.И.И. против Заповед № 0151/20.03.2012г. на директор на ОД „Земеделие“ – гр.Пловдив.   Заличава датата 11.07.2012г. като съдебно заседание по делото.  Определението не подлежи на обжалване.    
242 Административно наказателно дело (К) No 1147/2012, XIX състав Наказателни касационни производства В.К.М. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.6.2012г.
 ОТМЕНЯ Решение № 88 от 01.03.2012 г. на Районен съд гр. Асеновград, ІІІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 962 по описа на съда за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010489/30.09.2011 г., издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на В.К.М., на основание чл. 65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /отм./ и чл. 32, ал. 1 от ЗАНН, е наложена глоба в размер 100 лева, за нарушение по чл. 19, ал. 3 от същата наредба.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
243 Административно наказателно дело (К) No 1148/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Х.Г.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 15.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 86 от 28.02.2012 г., постановено по НАХД № 977/2011 г. на АРС, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП №11010610/21.10.2011 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София, с което на Х.Г. *** на основание чл.32 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.65 от НВМОП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева за нарушение по чл.32 ал.1 т.2 от НВМОП.  Решението не подлежи на обжалване.  
244 Административно наказателно дело (К) No 1150/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Х.Г.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 84 от 28.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 941 по описа на Асеновградския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
245 Административно наказателно дело (К) No 1151/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Н.Ш.Е. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 72/ 28.02.2012 г. по НАХД № 992 по описа за 2011 г. на РС - Асеновград, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 55594-S013002/ 13.10.2011 г. на Директора на дирекция “Контрол” при ТД на НАП - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
246 Административно наказателно дело (К) No 1154/2012, XIX състав Наказателни касационни производства Л.А.Б. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 66 от 27.02.2012 г. на Районен съд Асеновград, ІІ н.с. постановеното по НАХД № 511 по описа на същия съд за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 44909–0158528/21.02.2011 г. на Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на Л.А.Б. е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1 865 лв. за нарушение по чл. 86, ал. 1, вр. чл. 180, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
247 Административно наказателно дело (К) No 1155/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ХАСКОВО Н.М.А. Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51/17.02.2012г., постановено по НАХД № 1663/2011г. по описа на Районен Съд – Хасково, ІХ н.състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
248 Административно дело No 1165/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни С.С.Ю. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.Ю.,***, против Ревизионен акт (РА) с № 091000305 от 21.04.2010г., издаден от Красимира Георгиева Делчева - главен инспектор по приходите в Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, ИРМ - Кърджали, в частта, потвърдена с Решение № 467 от 29.06.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”) - гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който определен допълнително данък по чл. 35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ- отм.) за 2003 година.  ОСЪЖДА С.С.Ю., с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Кърджали, ЖК “Възрожденци” № 20, вх. А, ет. 5, ап. 15 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 577,16 лв. /петстотин седемдесет и седем лева и шестнадесет ст./, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да се обжалва чрез Административен съд - Пловдив пред Върховен административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщението че е изготвено.  
249 Административно дело No 1166/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.И.П. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 25.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.И.П., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-02-ЮЦР-10 от 17.01.2012 г. на началника на РДНСК ЮЦР.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1166 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
250 Административно наказателно дело (К) No 1176/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГРО БИЛД ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 439 от 14.02.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 7493 по описа на същия съд за 2011 г., с което е отменено Наказателно постановление № 47656-S005904/11.05.2011г. на Зам. Териториалния Директор на ТД на НАП – гр. Пловдив     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
251 Административно наказателно дело (К) No 1177/2012, XXI състав Наказателни касационни производства БИЛДИНГ ИНВЕСТ ГРУП ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 11.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 432 от 14.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7526 по описа на Районен съд – Пловдив, ХVIII н.с., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №49260-0118062 от 10.06.2011 г. на Директор на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което на “Билдинг инвест груп” ООД, на основание чл. 180 ал. 1 от ЗДДС е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 47424,83 лева за нарушение на чл. 86 ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
252 Административно наказателно дело (К) No 1178/2012, XXI състав Наказателни касационни производства БИЛДИНГ ИНВЕСТ ГРУП ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 6.6.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №424 от 13.02.2012г. по НАХД №7523/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление №49261-0118059/10.06.2011г. на Директор на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, с което на Билдинг инвест груп”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Македония”№65, ет.1, ап.2 на основание чл.180 ал.1 ал.3 от Закона за данък добавена стойност/ЗДДС/ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 610,11 лева за извършено нарушение по чл.86 ал.1 и ал.2 от същия закон, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :  ОТМЕНЯ наказателно постановление №49261-0118059/10.06.2011г. на Директор на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, с което на Билдинг инвест груп”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Македония”№65, ет.1, ап.2 на основание чл.180 ал.1 ал.3 от Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 610,11 лева за извършено нарушение по чл.86 ал.1 и ал.2 от същия закон.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
253 Административно наказателно дело (К) No 1182/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГЕОМА ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 625 от 27.02.2012 година, постановено по НАХД № 6277 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХXIIІ наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
254 Административно наказателно дело (К) No 1183/2012, XXI състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Т.Д.П. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 335 от 07.02.2012 година, постановено по НАХД № 8161 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11010187 от 13.07.2011 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София, с което на Т.Д.П. е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева, за нарушение по чл. 13, ал.3, т.1 и т. 5 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, наложена на основание чл. 32, ал. 1 т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
255 Административно наказателно дело (К) No 1184/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЕЛА ЕООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №447 от 14.02.2012г. по н.а.х. дело № 4630/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив ХІV н. състав, с което е отменено издаденото от Председателя на ДАМТН – София наказателно постановление/НП/ №КГ – 911 от 10.06.2011г., с което на “Ела”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Бръшлян”№5 е наложена “имуществена санкция” в размер на 10 000 лева на основание чл.34 ал.2 Закона за чистотата на атмосферния въздух/ЗЧАВ/ за нарушение на чл.8 ал.2 във вр. с чл.6 т.2 ЗЧАВ, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление/НП/ №КГ – 911 от 10.06. 2011г., издадено от Председателя на ДАМТН – София, с което на “Ела”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Бръшлян”№5 е наложена “имуществена санкция” в размер на 10 000 лева на основание чл.34 ал.2 Закона за чистотата на атмосферния въздух/ЗЧАВ/ за нарушение на чл.8 ал.2 във вр. с чл.6 т.2 ЗЧАВ.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
256 Административно наказателно дело (К) No 1187/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Х.Г.Х. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 663/ 29.02.2012 г. по НАХД № 4520 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 24/ 24.06.2011 г. на Директора на РДГ – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
257 Административно наказателно дело (К) No 1189/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БИЛДИНГ ИНВЕСТ ГРУП ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 7.6.2012г.
Отменя Решение № 499/16.02.2012г., постановено по н.ах.д.№ 7524 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд.  Връща делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Пловдив.  Решението е окончателно.  
258 Административно наказателно дело (К) No 1192/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.И.Б. Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 5.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 590 от 24.02.2012 година, постановено по НАХД № 7486 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІІ наказателен състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
259 Административно наказателно дело (К) No 1193/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ДЕТЕЛИНА-КОСТАДИН ГЕНОВ ЕТ МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 8.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 543 от 17.02.2012г., постановено по НАХД № 6418/2011г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 379 от 15.08.2011г. на Зам. Началника на Митница Пловдив     Решението е окончателно.  
260 Административно наказателно дело (К) No 1195/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРЖ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 7.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 660 от 29.02.2012г. по НАХ дело № 749 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХХII- ри наказателен състав.  Решението е окончателно.  
261 Административно наказателно дело (К) No 1196/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОРИНОКО Д ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 465 от 15.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7763 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
262 Административно наказателно дело (К) No 1199/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БУЛМАРКЕТ ДМ ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 15.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 669/ 29.02.2012 г. по НАХД № 7772/ 2011 г. по описа на Районен съд – Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 596/26.10.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, с което на с което на основание чл.112, ал.1 от ЗАДС, на „БУЛМАРКЕТ-ДМ“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Русе, бул.“Тутракан“ № 100, е наложена „Имуществена санкция” в размер на 2671.82 /две хиляди шестстотин седемдесет и един лв. осемдесет и две ст./ лв., представляваща двоен размер на неначисления акциз на 3929.15 кг. газ пропан-бутан (LPG), за извършено административно нарушение по чл.112, ал.1, вр.чл.43, ал.1, т.1, вр.чл.20, ал.2, т.8, вр.чл.32, ал.1, т.5, чл.41 и чл.84, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗАДС.  РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.  
263 Административно наказателно дело (К) No 1200/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 514 от 17.02.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХІІІ н.с. постановеното по НАХД № 5343 по описа на същия съд за 2011 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
264 Административно наказателно дело (К) No 1201/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 11.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 524 от 20.02.2012 година, постановено по НАХД № 5319 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІІ наказателен състав, като вместо това ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 44681-0112512 от 27.01.2011 г. на и.д. Директор офис Хасково при ТД на НАП – Пловдив, с което на “МАРИЯ ВИКТОРИЯ” ООД е наложена “имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършено административно нарушение по чл.3 ал.3, т.1 от Наредба № Н-8 от 29.12.2005 година за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите и осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, във вр. с чл. 5 ал. 4 и ал. 6 от КСО.  Решението е окончателно.  
265 Административно наказателно дело (К) No 1202/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГЕОМА ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 8.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 326 от 07.02.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 6280 по описа на същия съд.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
266 Административно наказателно дело (К) No 1203/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ФАТМА ХОДЖОВА ЕТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 15.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 413/ 10.02.2012 г. по НАХД № 8065 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
267 Административно наказателно дело (К) No 1204/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Р.Н. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 5.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 674 от 01.03.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 50 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
268 Административно наказателно дело (К) No 1209/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГАРД СЕКЮРИТИ - ЙОРДАН ПЕТКОВ ЕТ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 588/ 24.02.2012 г. по НАХД № 7456 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
269 Административно наказателно дело (К) No 1211/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕМИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ДЕО ЕТ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 5.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 696 от 26.02.2012г. постановено по НАХД № 8684/2011г. по описа на Районен съд– Пловдив І н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
270 Административно наказателно дело (К) No 1212/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БИЛДИНГ ИНВЕСТ ГРУП ООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 4.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №723 от 30.01.2012г. по НАХ дело №7525 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., VІІ-ми наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №49262-0118061 от 10.06.2011г. на директора на Дирекция “Контрол” в ТД- Пловдив на НАП, с което на “Билдинг Инвест Груп” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Македония” №65, ет.1, ап.2, е наложена имуществена санкция в размер на 640,91 лева.  Решението е окончателно.  
271 Административно дело No 1224/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.С.Г. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 20.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.С.Г. ЕГН **********,***, против Заповед № ДК–02–ЮЦР-45/08.02.2012г. на Началник РДНСК “Южен Централен Район”.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
272 Административно наказателно дело (К) No 1230/2012, XXI състав Наказателни касационни производства Т.В.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 90 от 05.03.2012 г. на Районен съд – Асеновград ІІІ н. състав постановено по НАХД № 857/2011г., с което е изменено НП № 11010458/19.07.2011 г. като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11010458/19.07.2011 г. издадено от директора на Агенция за държавна финансова инспекция – гр. София, с което на Т.В.К., ЕГН ********** на осн. чл. 65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/ и чл. 32, ал. 1 от ЗАНН вр. чл. 19, ал. 3 НВМОП е наложена глоба в размер на 200 лв.  Решението не подлежи на обжалване.  
273 Административно дело No 1233/2012, XIV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Т.В.К. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.6.2012г.
ОТМЕНЯ заповед № 10/05.03.2012 г. на кмета на Община Асеновград, с която е прекратено служебното правоотношение с жалбоподателя Т.В.К., ЕГН ********** с постоянен адрес ***.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.  
274 Административно дело No 1234/2012, I състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Р.К.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 11.6.2012г.
Прекратява производството по АХД 1234/2012 г., І състав, по описа на Административен съд Пловдив.  Изпраща делото по подсъдност на Карловски районен съд.  
275 Административно дело No 1239/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни В.Й.Й. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 7.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Й.Й., ЕГН **********,***, против решение № 90 от 26.03.2012 г. на директора на ТД Пловдив при НАП, с което е оставена без уважение жалбата му против разпореждане № 0034-000003 от 01.03.2012 г., в частта, с която не е признато погасяване по давност на публични задължения по ГДД № 27020246 от 10.02.2004 г. и ГДД № 27020556 от 15.03.2004 г., касаещи задължения за данък общ доход за 2002 г. и 2003 г.  ОСЪЖДА В.Й.Й., ЕГН **********,***, да заплати на Териториална дирекция град Пловдив на НАП сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
276 Административно наказателно дело (К) No 1258/2012, XIX състав Наказателни касационни производства П.П.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 775 от 14.03.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 623 по описа на съда за 2012 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ електронен фиш Серия К № 0147094, с който на жалбоподателя на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДП е наложена ГЛОБА в размер на 100 лв., за извършено нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДП на 26.12.2011 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
277 Административно наказателно дело (К) No 1268/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЕСИ-ЕМ-ДЕСИСЛАВА КАРАИЧКОВА ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 614 от 27.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 49 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
278 Административно наказателно дело (К) No 1272/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕТ КОКОНА-ТАНЯ КАЛАКУНОВА Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.6.2012г.
ОТМЕНЯ № 454/15.02.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХII н.с. постановеното по н.а.х.д. № 7941 по описа на същия съд за 2011 г.  ВРЪЩА делото на друг състав на районния съд за ново разглеждане при спазване указанията даване в мотивната част на настоящото решение.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.      
279 Административно наказателно дело (К) No 1273/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЕЛФИ ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 15.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 462/ 15.02.2012 г. по НАХД № 8362 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
280 Административно наказателно дело (К) No 1277/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 5.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 626 от 27.02.2012 година, постановено по НАХД № 7776 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІІ наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 51004-S007004 от 08.07. 2011г. на зам. териториалния директор на ТД на НАП Пловдив, с което на СД “Динекспрес-Ц. *** на основание чл. 335 ал. 1 от Кодекса за социалното осигуряване е наложено административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 500 лева за извършено административно нарушение по чл. 7 ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
281 Административно наказателно дело (К) No 1278/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Б.Н.Н. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 28.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 620 от 24.02.2012 година, постановено по НАХД № 7856 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, І наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
282 Административно наказателно дело (К) No 1279/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Р.Н. Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 5.6.2012г.
ОБЕЗСИЛВА съдебно Решение № 604 от 27.02.2012г., постановено по НАХД № 51/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІІ н. с., с което е отменено Наказателно Постановление № 47542-S007485 от 09.05.2011г. на Директор на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.  ВРЪЩА делото на друг състав на първоинстанционния съд за произнасяне по подадената жалба против Наказателно постановление № 57548-S009780 от 21.11.2011г., издадено от Директор на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП Пловдив.    РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
283 Административно наказателно дело (К) No 1287/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГРО БИЛД ООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 421 от 10.02.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХІІ н.с. постановеното по НАХД № 7487 по описа на същия съд за 2011 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
284 Административно дело No 1289/2012, XVII състав Други административни дела С.И.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 28.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба (наименована искова молба) предявена от С.И.Т. *** Данаил Николаев № 36 против мълчалив отказ на Кмета на Община Родопи за предоставяне на обществена информация по писмена молба с вх. № 94-462/27.03.2012 г. по описа на Община Родопи.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1289/2012 г. по описа на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.  
285 Административно дело No 1304/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДАНИ-АЛ ТРЕЙДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ДАНИ – АЛ ТРЕЙДИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.”Гладстон” № 45, БУЛСТАТ 115614471, представлявано от управителя Даниел Иванов Иванов, против Ревизионен акт № 161102755/10.11.2011г. издаден от ТД на НАП, гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 1304` по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.  
286 Административно дело No 1306/2012, XVI състав Дела по ЗМСМА Н И С МЕРКАТО ООД КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 5.6.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Н и С МЕРКАТО” ООД, с ЕИК *, със седалище и адрес на управление ** против заповед № РД-12-312 от 10.04.2012 г.на Кмета на Район “Централен”, Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1306/2012 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7 дневен срок от днес за ответника и в 7 дневен срок от съобщението за жалбоподателя.
287 Административно дело No 1309/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТРИДЕСЕТ И ЕДНО-ПЕНЧО ХРИСТОЗОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 20.6.2012г.
ЗАЛИЧАВА допуснатата по делото ССЕ с вещо лице А. Спир-това.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Пенчо Господинов Хрис-тозов с ЕТ “31-П. Х.”, със седалище и адрес на управление ****, против РА № 161105607/09.01.2012г., издаден от Б. Г. Ч. – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 319/26.03.2012г. на Директора на Дирекция “ОУИ” Пловдив при ЦУ на НАП, с който РА на жалбоподателя са установени задължения за задължителни осигурителни вноски за 2005г.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1309/2012г. по описа на Административен съд Пловдив, VІІІ състав.    Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7 – дневен срок, считано от днес за ответника и от получаване на съобщението за жалбоподателя.  
288 Административно наказателно дело (К) No 1316/2012, XXI състав Наказателни касационни производства Х.Г.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 7.6.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 70 от 28.02.2012 г. на Районен съд – Асеновград ІІІ н. състав, постановено по НАХД № 966/2011, , като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 11010605/21.10.2011 г. издадено от директора на Агенция за държавна финансова инспекция – гр. София, с което на Х.Г.Г., ЕГН ********** на осн. чл. 65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/ и чл. 32, ал. 1 от ЗАНН вр. чл. 32, ал. 1, т. 2 от НВМОП е наложена глоба в размер на 200 лв.  Решението не подлежи на обжалване.  
289 Административно наказателно дело (К) No 1319/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Х.Г.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 80 от 29.02.2012 г. на Районен съд гр. Асеновград, III н.с., постановено по НАХД № 940 по описа на същия съд за 2011 г Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  Решението е окончателно.    
290 Административно наказателно дело (К) No 1321/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Й.И.Ж. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 7.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 108 от 29.03.2012 г. на Районен съд – Асеновград ІІ наказателен състав, постановено по НАХД № 1029 по описа на същия съд за 2011 г.  Решението не подлежи на обжалване.  
291 Административно дело No 1330/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Б.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 6.6.2012г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Б. Георигев, ЕГН **********,***, срещу Заповед № 12 ОА 741/29.03.2012г. на Кмета на Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1330/2012г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІV състав.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7 – дневен срок - от днес за присъстващата и от получаване на съобщението за неприсъстващата страна.
292 Административно дело No 1334/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни БИЛДТРЕЙД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 26.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на “Билдтрейд” ООД – Пловдив против РА № 16251100377/ 27.12.2011 г., в частта, потвърдена с Решение № 306/ 21.03.2012 г. на Директора на ДОУИ – Пловдив, и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1334 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
293 Административно дело No 1337/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО-КУКЛЕН КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 19.6.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №162 от 19.03.2012г. на кмета на община К., с която е одобрено изменение на кадастралния план на град К., състоящо се в нанасяне на нов имот с пл. №1767, с площ от 2531 кв.м., собственост на наследници на Н.И.Ф., въз основа на Решение №0196 /т.1/ от 04.06.1999г. на Поземлена коми-сия- Родопи; нанасяне на нов имот с пл.№1768, с площ от 70 кв.м., собственост на нас-ледници на Н.И.Ф., въз основа на решение №0196 /т.2/ от 04.06.1999г. на ПК- Родопи и се коригират границите на имот с пл.№135, държавна собственост- СПТУ по селско стопанство гр. К., чрез изменение на площта му на 28698 кв.м.  ИЗПРАЩА преписката на кмета на община К. за изменение на кадастрал-ния план на града, при спазване на задължителните указания по тълкуването и прила-гането на закона, изложени в настоящето решение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
294 Административно наказателно дело (К) No 1344/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 20.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №788 от 15.03.2012 по НАХ дело №8270 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХІV-ти наказателен състав, вместо което постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление с №51047-S005885 от 08.07.2011г. на заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на “ДИНЕКСПРЕС- Цурев и Сие” СД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” №88, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на “ДИНЕКСПРЕС- Цурев и Сие” СД за присъждане на направените по делото разноски.  Решението е окончателно.  
295 Административно наказателно дело (К) No 1349/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Р.Н. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 28.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 763 от 13.03.2012 година, постановено по НАХД № 44 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХ наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
296 Административно наказателно дело (К) No 1352/2012, XX състав Наказателни касационни производства ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБ ЖОЕЛ СТИЛ ЕООД Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 6.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 580 от 27.02.2012 година, постановено по НАХД № 126 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІІ наказателен състав.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
297 Административно наказателно дело (К) No 1362/2012, XXI състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ МБАЛ СВ.МИНА-ПЛОВДИВ ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 7.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 714 от 06.03.2012 година, постановено по НАХД № 8819 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХXV наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
298 Административно наказателно дело (К) No 1365/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТИМОТЕЙ КИРОВ ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 28.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 611 от 24.02.2012 година, постановено по НАХД № 8382 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, І наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
299 Административно дело No 1380/2012, XVII състав Дела по ЗСП С.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ МАРИЦА Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 25.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба (наименована искова молба) на С.Г.Д. ***, против Заповед № С-686/10.02.2012 г. на Директора на Дирекция “СП” – Марица, потвърдена с Решение № РД 01-065/29.02.2012 г. на Директора на РД “СП” Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1380/2012 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок считано от днес за ответника и в същия срок от датата на съобщаването за жалбоподателката.  
300 Административно дело No 1385/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни П.Г.А. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 1.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Г.А. *** 8а против Решение № 108 от 06.04.2012г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив.     ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1385 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.    
301 Административно дело No 1407/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Е.Г.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 27.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Г.Л., в качеството й на собственик на заличения ЕТ „УНИВЕРС – Е.Г.“, ЕИК по ***** с постоянен адрес *****, В ЧАСТТА Й против действията на публичен изпълнител Х.В.Т., изразяващи се в налагане на обезпечителна мярка запор върху трудовото й възнаграждение посредством постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. №0737/2010/069772/24.04.2012г.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Г.Л., в качеството й на собственик на заличения ЕТ „УНИВЕРС – Е.Г.“, ЕИК по ***** с постоянен адрес *****, В ЧАСТТА Й, в която се иска прогласяване нищожността на ДРА № 111 от 14.04.2002г., издаден от Райна Сомова – данъчен инспектор в ДП „Юг“ при Териториална данъчна дирекция – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 779/24.06.2002г. на Регионален данъчен директор – гр. Пловдив.  Решението, в прекратителната му част, е с характер на определение и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  В останалата си част решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
302 Административно дело No 1408/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни А.А.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 20.6.2012г.
ОТМЕНЯ Мълчаливият отказ на компетентното длъжностно лице от общинската администрация при Община Хисаря, упражняващо функциите на орган по приходите, да се произнесе по искане вх. № 9400-А-202 от 12.12.2011г. за възстановяване на недължимо платен местен данък в размер на 52,50 лева, подадено от А.А.Д., ЕГН **********,***, мълчаливо потвърден в хода на административното му обжалване от Кмета на Община Хисаря КАТО.  ВРЪЩА административната преписката на Община Хисаря, за издаване на валиден и законосъобразен акт,при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото решение.  ОСЪЖДА Община Хисаря да заплати на А.А.Д., ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Варна, ул.”Генерал Колев”№21, вх.Б, ет.1, ап.6, сумата от 13,50 (тринадесет лева и петдесет стотинки) лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
303 Административно наказателно дело (К) No 1445/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Р.Н. Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 20.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №755 от 13.03.2012г. по НАХ дело №36 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №57576-S009842 от 21.11.2011г., на директора на Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, с което на Л.Р.Н. е наложена глоба в размер на 1 040,00 лева.  Решението е окончателно.  
304 Административно наказателно дело (К) No 1447/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ В.П.Н. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.6.2012г.
Оставя в сила Решение № 811/16.03.2012г., постановено по н.ах.д.№ 487 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
305 Административно наказателно дело (К) No 1454/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ПЛОВДИВ ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.6.2012г.
Отменя Решение № 223/24.01.2012г., постановено по н.ах.д.№ 5628 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд в частта относно отмяна на НП № 27-125/07.07.2011г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Медицински одит”, за нарушение на Раздел ІІІ, т.2.3.2 и т.2.3.2.1. на Приложение към чл.1, ал.1 на Наредба № 30 от 15.07.2010г. на Министерство на здравеопазването за утвърждаване на медицински стандарт “Медицинска онкология”, във вр. чл.6, ал.1 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ.  Вместо това постанови :  Потвърждава НП № 27-125/07.07.2011г. на Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Медицински одит”, в частта за нарушението на Раздел ІІІ, т.2.3.2 и т.2.3.2.1. на Приложение към чл.1, ал.1 на Наредба №30 от 15.07.2010г. на Министерство на здравеопазването за утвърждаване на медицински стандарт “Медицинска онкология”, във вр. чл.6, ал.1 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ, за което е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. на основание чл.116а ЗЛЗ.  Оставя в сила Решение № 223/24.01.2012г., постановено по н.ах.д.№ 5628 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд в останалата му отменителна част.  Решението е окончателно.  
306 Административно наказателно дело (К) No 1487/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ФЛОРА ФЕШЪН-2002 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 20.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №104 от 23.03.2012г. по НАХ дело №18 по описа на Районен съд- Асеновград за 2012г., ІV-ти наказателен състав, като вместо това постановява:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление с №16-1601477 от 29.11.2011г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на “Флора Фешън- 2002” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. “Захари Стоянов” №58, е наложена имуществена санкция в размер от 2 500,00 лева, като намалява размера на санкцията на 300,00 лева.  Решението е окончателно.  
307 Административно наказателно дело (К) No 1495/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Л.А.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.6.2012г.
Оставя в сила Решение 918/28.03.2012 г., постановено по н.ах.д.№ 1010 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
308 Административно дело No 1502/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЦВЯТКО ИНДЖОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 22.6.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “ ЕТ“Ц.И.“, ЕИК, със седалище и адрес на управление- гр. Пловдив, ул. „**“ № **, ет. *, ап. ** против решение № 146/15.07.2011г. на директор на ТД на НАП-Пловдив, с което е оставена без уважение жалба срещу Отказ за отписване на публични задължения, обективирано в писмо изх. № 3063/2006/000003/24.06.2011г. на публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1502 по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.    
309 Административно дело No 1509/2012, XIV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ С.Т.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 5.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1509 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012 г.  ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на надлежния съд – Районен съд – Пловдив.  Определението е окончателно.  
310 Административно дело No 1510/2012, XVI състав Дела по КСО С.А.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 21.6.2012г.
 ОТМЕНЯ Решение № 83 от 12.03.2012 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-гр.Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на С.А.Д. ***, ЕГН: ********** срещу Разпореждане № О-15-000-00-00474325/25.01.2012 г., издадено от Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУСО – Пловдив, с което на С.Д. е отказано отпускането на парично обезщетение по болничен лист № А2011-0554963 от 21.12.2011 г.   ИЗПРАЩА преписката за ново произнасяне по исканията на С.А.Д. ***, ЕГН: ********** за изплащане на обезщетение по болничен лист № А2011-0554963 от 21.12.2011 г., при съобразяване с указанията, дадени в мотивната част на настоящото решение.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне  
311 Административно дело No 1515/2012, XVII състав Дела по ЗОС Н.Х.П. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 14.6.2012г., в законна сила от 22.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАДЗГЛЕЖДАНЕ жалабта на Н.Х.П.,***, против Заповед № РД-12-297/09.04.2012 г. на Кмета на Район “Централен” при Община Пловдив, издадена на основание чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1515/2012 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес.  
312 Административно дело No 1538/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 7.6.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Садат’ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление- гр. ***, бул. „***“ № ** срещу волеизявление на началника на Митница – Пловдив, обективирано в писмо изх.№ 2600-1817/04.05.2012г., с което дружеството е уведомено, че във връзка с подаден ЕАД за регистриране на режим на допускане за свободно обръщение на основание чл. 248 от Регламент № 2454/93г. следва са внесе обезпечение в размер на 6841,36лв.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1538/2012г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив, като процесуално недопустимо.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.    
313 Административно дело No 1554/2012, IV състав Други административни дела ЛИБРА ЕАД,
ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 13.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ поради оттегляне жалбата на „Либра“ ЕАД, с ЕИК 102153152, със седалище и адрес на управление: град София, ул.“Академик Стефан Младенов“ № 3, представлявано от Т.П.П., и „Валмарк България“ ЕООД, с ЕИК 175060158, със седалище и адрес на управление: град София, бул.“Шипченски проход“ № 9, представлявано от управителя Д.Х.Р-М., против заповед № 200 от 09.03.2012 г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1554 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
314 Административно дело No 1561/2012, IV състав Други административни дела ЛИБРА ЕАД,
ВАЛМАРК БЪЛГАРИЯ ЕООД
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 13.6.2012г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ поради оттегляне жалбата на „Либра“ ЕАД, с ЕИК 102153152, със седалище и адрес на управление: град София, ул.“Академик Стефан Младенов“ № 3, представлявано от Т.П.П., и „Валмарк България“ ЕООД, с ЕИК 175060158, със седалище и адрес на управление: град София, бул.“Шипченски проход“ № 9, представлявано от управителя Д.Х.Р.-М., против заповед № 207 от 09.03.2012 г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1561 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
315 Административно дело No 1562/2012, VIII състав Други административни дела Д.К.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР "КАНД" В ОО "КД-ДАИ" ГР. ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 15.6.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Д.,***, против Заповед за прилагане на ПАМ с №РД-14-23-1233 от 08.05.2012г. на началника на ОО”КД-ДАИ”- Пловдив при ИА”АА”, с която е приложена ПАМ по чл.106а, ал.1, т.1 и ал.2,т.т.1 и 4 от ЗАвП спиране от движение за срок от 6 месеца, чрез сваляне и отнемане на табела с регистрационен номер на товарен автомобил марка “ГАЗ”, модел “53”, с рег.№ РВ2970СН, собственост на Д.Д., определено е място за домуване на автомобила- платен охраняем паркинг “Глобал” на път Е 80- 231 км. посока гр. Хасково, като разходите за домуването на товарния автомобил са за сметка на водача, извършил превоза, а превозното средство се задържа до заплащането на тези разходи.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
316 Административно дело No 1566/2012, X състав Дела по ЗОС АВТОМИМ ЕООД ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЧИТАЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ-1930 С.ВОЙСИЛ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 18.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “АвтоМим”ЕООД, със седалище и адрес на управление: село Войсил, ул.”4-та”№16, против Заповед №6 от 24.04.2012 година на Председателя на настоятелството на Читалище “Христо Ботев-1930” село Войсил, Община Марица.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1566 от 2012 година по описа на Административен съд Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
317 Административно наказателно дело (К) No 1577/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ЕМИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ДЕО ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 20.6.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №949 от 13.02.2012г. по НАХ дело №8685 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., VІІ-ми наказателен състав, вместо което постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление с №56889-S009077 от 08.11.2011г. на директора на Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, с което на ЕТ”Емилиана Георгиева- ДЕО”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Одрин” №6, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
318 Административно наказателно дело (К) No 1585/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Н.А.В. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.6.2012г.
Оставя в сила Решение № 840/20.03.2012г., постановено по н.ах.д.№ 1090 по описа за 2012г. на Районен съд-Пловдив.  Решението е окончателно.  
319 Административно наказателно дело (К) No 1595/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Й.А.К. Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 20.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №820 от 19.03.2012г. по НАХ дело №814 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., V-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №36-0001185 от 13.12.2011г., на началника на ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на Й.А.К. е наложена глоба в размер от 1 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
320 Административно дело No 1608/2012, VI състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Н.Д.Б. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 7.6.2012г.
Отхвърля жалбата на Н. Д. Б.,*** против действията на органа по принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-Пд-13/19.02.2008г. на РДНСК-Пловдив - възлагателно писмо на Началника на ДНСК, София за принудително премахване на незаконен строеж в гр.Пловдив, ул.Волга № 15 : „Ремонт на покрив и реконструкция на съществуващ гараж и вестибюл към двуетажна жилищна сграда“, в ПИ № 193, „Освобождение-Гео Милев“, Пловдив, определено за извършване в периода от 10.00 ч. на 14.05.2012г. до 17.30 ч. на 18.05.2012 г.  Решението не подлежи на обжалване.  
321 Административно дело No 1612/2012, XVI състав Искове за обезщетение Н.П.Б. Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 1.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Н.П.Б. ***, ЕГН: **********, срещу Затвора-гр.Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1612 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  ИЗПРАЩА ПО СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ исковата молба на Н.П.Б. ***, ЕГН: **********, срещу Затвора-гр.Пловдив, на Върховния административен съд.    Определението не подлежи на обжалване.  
322 Административно наказателно дело (К) No 1614/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства С.Г.Л. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.6.2012г.
Оставя в сила Решение № 40/07.03.2012г., постановено по н.ах.д.№ 52 по описа за 2012г. на Районен съд – Карлово.  Решението е окончателно.  
323 Административно дело No 1620/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВЕЛА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 1.6.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВЕЛА” ЕООД с ЕИК126618599 със съдебен адрес : гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 4А с входящ № 9723 от 15.5.2012г.против  Данъчен ревизионен акт 161104184/2012г. на ТД на НАП -ПЛОВДИВ и  Решение№430/19.04.2012г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1620/2012 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.    
324 Административно дело No 1622/2012, XVII състав Дела по ЗОС Д.Т.Д. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 15.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Т.Д.,***, против Дискриминационно решение на Община Пловдив – Район Централен за демонтиране на гаражна клетка.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1622/2012 г. по описа на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.  
325 Административно дело No 1624/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОБЕТОН-2006 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 22.6.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на “ЕКОБЕТОН - 2006” ЕООД, седалище/адрес на управление – гр.Смолян, ул.“Евридика“ № 13, вх.А, ап.5 с адрес за призоваване – гр.Златоград, ул.”Стефан Стамболов” № 2, представлявано от управителя Стефан А.Кехайов против Ревизионен акт № 211106700/07.03.2012г., издаден от П.Тодорова – гл.инспектор по приходите и Г.Запрянова-ст.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив.  Прекратява производството по адм.дело № 1624 по описа за 2012г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.  Изпраща жалбата на “ЕКОБЕТОН - 2006” ЕООД, седалище/адрес на управление – гр.Смолян, ул.“Евридика“ № 13, вх.А, ап.5 с адрес за призоваване – гр.Златоград, ул.”Стефан Стамболов” № 2, представлявано от управителя Стефан А.Кехайов против Ревизионен акт № 211106700/07.03.2012г.,издаден от П.Тодорова – гл.инспектор по приходите и Г.Запрянова-ст.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив – на Директора на Д „ОУИ“-Пловдив за произнасяне по административен ред, а в случай, че това е сторено – за прилагане към преписката.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС , в 7 – дн. срок от съобщение за постановяването му.  
326 Административно дело No 1626/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Р.М.М. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 22.6.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “РММ-Протос-Р.М.”*** и адрес на управление *, срещу Решение № 72/12.03.2012 г. на Директора на ТД на НАП-гр.Пловдив, с което са потвърдени следните постановления за налагане на обезпечителни марки, издадени от публичен изпълнител в дирекция "Събиране" при ТД на НАП-гр.Пловдив: изх.№ 13/РД-10-163/ 19.12.2011 г. и изх.№ 13/РД-10-165/ 19.12.2011 г.  ОСЪЖДА ЕТ “РММ-Протос-Р.М.”*** и адрес на управление *, да заплати на ТД на НАП-гр.Пловдив юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.  Решението е окончателно.    
327 Административно наказателно дело (К) No 1643/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАМИК ЕООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 20.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №838 от 20.03.2012г. по НАХ дело №413 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХVІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №39993-S002070 от 28.10.2010г., издадено от заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Камик” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК”Тракия”, бл.10, вх.”А”, ет.2, ап.8, е наложена имуществена санкция в размер от 4 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
328 Административно наказателно дело (К) No 1650/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГРИВ 11 ЕООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 20.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №961 от 02.04.2012г. по НАХ дело №1143 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №58405-S010346 от 08.12.2011г., на директора на Дирекция “Обслужване” в ТД- Пловдив на НАП, с което на “Грив 11” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Ранобудник” №7, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
329 Административно наказателно дело (К) No 1663/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства М.Н.Б. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.6.2012г.
Оставя в сила Решение № 121/21.04.2012 г., постановено по н.ах.д.№ 660 по описа за 2011г. на Районен съд – Асеновград .  Решението е окончателно.  
330 Административно дело No 1673/2012, II състав Други административни дела А.М.Ж. Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 19.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.М.Ж. *** срещу писмо изх. № 11П11514/4/ 12.03.2012 г., подписано от секретар на Община Пловдив; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 1842/ 2011 г. по описа на АС – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
331 Частно административно дело No 1677/2012, XII състав Частни администр. дела КИНГ-СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 20.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от адвокат И.Б. ***, като пълномощник на С.Й.К., управител на ЕТ „КИНГ - С.Й.“, със седалище и адрес на управление, *** против Решение № 460/27.04.2012г. на Директор на Д “ОУИ” – гр.Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалбата й с вх.№ 20-25-48/06.03.2012г., против Ревизионен акт /РА/ № 131105324/16.01.2012г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, офис – Хасково и е прекратено образуваното административно производство.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1677 по описа за 2012г. на Административен съд – град Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.  
332 Административно дело No 1707/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 19.6.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Садат’ ЕООД, ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление- гр. Пловдив, бул. „Васил Левски“ № 168, депозирана чрез пълномощника Ахмет Куртулду срещу волеизявление на Началника на Митница – Пловдив, обективирано в писмо изх.№ 2600-2193/22.05.2012г., с което дружеството е уведомено, че във връзка с подаден ЕАД за регистриране на режим на допускане за свободно обръщение на основание чл. 248 от Регламент № 2454/93г. следва са внесе обезпечение в размер на 6676.92лв.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1707/2012г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив, като процесуално недопустимо.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.  
333 Административно дело No 1725/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.Т.Д.,
Г.П.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 21.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Т.Д. и Г.П.Д. ***, представлявани от адвокат В.Т. –Б. против Заповед № РД-05-186 от 07.05.2012г. на Кмета на Община Хисаря за промяна на ПУП-ПРЗ на част от квартал 91 по плана на гр. Хисаря.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД №1725 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .  
334 Административно дело No 1734/2012, XVIII състав Други административни дела М.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 7.6.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.Г., гражданин на Р.Турция, с персонален номер 63043399142, чрез адв. Ж.К., срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-23-1269/11.05.2012г. на началник на Областен отдел „КД-ДАИ“-Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1734/2012г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив, като процесуално недопустимо.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.    
335 Частно админист. наказателно дело (К) No 1743/2012, XXIII състав Наказателни частни касационни производства Й.Е.Е. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 7.6.2012г.
 Отменя Определение без номер от 26.04.2012г. постановено по н.ах.д.№ 2744/2012г., Районен съд-Пловдив, 5 нак.състав.  Връща делото на същия съд и състав за продължаване на процесуалните действия.  Определението е окончателно.  
336 Административно наказателно дело (К) No 1748/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГРИВ 11 ЕООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 20.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1067 от 17.04.2012г. по НАХ дело №943 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №57489-S012896 от 18.11.2011г., на директора на Дирекция “Обслужване” в ТД- Пловдив на НАП, с което на “Грив 11” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Ранобудник” №7, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
337 Административно наказателно дело (К) No 1760/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 5.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.х.дело № 1760/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХХІ състав.  ИЗПРАЩА касационната жалба на Министър на културата на Районен Съд – Пловдив, ХІ наказателен състав, за изпълнение на процедурата по чл.163, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.228 АПК, след което делото да се изпрати на Административен Съд – Пловдив за разглеждане на касационната жалба.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
338 Административно дело No 1762/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕЛЗ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 28.6.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “ВЕЛЕЗ” ООД с ЕИК115741270 с адрес : гр.Пловдив, пл. “Кочо Честименски”бл.1,ап.1 с входящ №10867 от 01.06.2012г.против ревизионен акт 161106170/27.01.2012г. на ТД на НАП –Пловдив и Решение№488/07.5.2012г. на Директор на ОУИ Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1762/2012 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.    
339 Административно дело No 1764/2012, I състав Други административни дела БАХЧЕР-БИСЕР ЧЕРНАРЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 27.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Б. ***, в качеството му на ЕТ “Бахчер – Б.Ч.”, против Решение № РР-1454/ 09.03.2012 г. на Директора на БДУВИБР – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1764 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
340 Административно дело No 1773/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Е.К.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 20.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Е.К.С., ЕГН **********,***, против мълчалив отказ на Директор на дирекция „ОУИ“-Пловдив при ЦУ на НАП да се произнесе по жалба против АПВ № 1008314/06.04.2012г.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1773 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив , ХVІІІ състав.   Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с  часна жалба в 7- дневен срок от датата на съобщаването му.
341 Административно дело No 1775/2012, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.М.С. Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 6.6.2012г.
Прекратява делото. ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 1775 по описа на Административен съд Пловдив за 2012г., образувано по жалба на М.М.С.,***, за обявяване нищожността на "Решение № А08В от 27.10.1994г., постановено на 23.12.2005г. по молба- заявление на Тодора Кръстева на ОбС "ЗГ" - Марица и на Решение от 23.12.2005г. по преписката, образувана по молбата - заявление на Михаил Мараджиев на ОбС "ЗГ" - Марица". ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Пловдив. Определението е окончателно.
342 Административно дело No 1777/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.П.Г. КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 26.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Г. и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1777 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му, което за жалбодателя следва да се извърши по реда на чл.129, ал.2, изр.второ от ГПК.  
343 Административно дело No 1792/2012, XII състав Искове за обезщетение Х.Т.А. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 7.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1792/2012 год. по описа на Пловдивския административен съд.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – гр. Плевен.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
344 Административно дело No 1801/2012, II състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.А.Х. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 18.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1801 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012 г. и ИЗПРАЩА ДЕЛОТО на надлежния съд – Районен съд – Пловдив.  Определението е окончателно.  
345 Административно дело No 1855/2012, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ЮВЕКС-СГ АРМАТУРЕН ООД ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 27.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЮВЕКС – СГ АРМАТУРЕН“ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Ю.Л.В. против Заповед № 43/28.02.2012г., издадена от Директора на Общинско предприятие “Общински пазари“ към Община – Пловдив, с която на основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.22 от Правилника за ползване на общинските пазари и на основание чл.6 и чл.14, ал.2, т.5, във връзка с чл.5, ал.3 и ал.8 от договора за наем от 01.05.2011г., е прекратено действието на договор за наем, сключен на 01.05.2011г. между Общинско предприятие “Общински пазари“ и „Ювекс – СГ Арматурен“ ООД.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1855 по описа на Административен Съд – гр.Пловдив за 2012.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 7 – дневен срок от съобщаването му.  
346 Административно дело No 1883/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.В.С. РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ НАЧАЛНИКА Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 29.6.2012г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело № 1883/2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив.  ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Административен съд Пазарджик.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.  
347 Административно дело No 1901/2012, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм А.В.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 18.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.В.М. с адрес за кореспонденция : град Стамболийски, ул. “Христо Смирненски” № 2, против Решение № 63 на Общински съвет при община Стамболийски, взето с Протокол № 13 от 28.05.2012г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1901 от 2012 година по описа на Административен съд Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.  
348 Административно дело No 1902/2012, XII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм А.В.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 26.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.В.М. с посочен в жалбата адрес за кореспонденция гр.Стамболийски, ул. ”Христо Смирненски ” № 2, в качеството си на общински съветник в Общински съвет – Стамболийски, против Решение № 64, взето с Протокол № 13 на заседание на Общински съвет – Стамболийски, проведено на 28.05.2012 г., с което е дадено съгласие за промяна начина на трайно ползване на ПИ № 000242 по КВС на с.Йоаким Груев, като от „напоителен канал“ стане „полски път“.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1902 по описа за 2012 г. на Административен съд Пловдив.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
349 Административно дело No 1905/2012, VI състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ КОНСЕРВИНВЕСТ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 18.6.2012г.
Прекратява производството по адм.дело № 1905 по описа за 2012г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.  Изпраща по подсъдност на Районен съд – Първомай жалбата на „КОНСЕРВИНВЕСТ“ ООД със седалище и адрес на управление – с.Православен, община Първомай, представлявано от Д.Тюлев против Заповед № РД-15-451/05.06.2012г. на Кмета на Община Първомай.  Определението не подлежи на обжалване.  
350 Административно наказателно дело (К) No 1951/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 21.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.д. № 1951 по описа на Администрати-вен съд Пловдив за 2012 година.  ИЗПРАЩА касационна жалба на СД „Динекспрес – Цурев и сие”, с ЕИК 825074759, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Пещерско шосе” № 88, представлявано от управителя Н.А.Ц., против решение от 03.04.2012 г. по н.а.х.д. № 8267 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година на Пловдивския районен съд за администриране.  Определението не подлежи на обжалване.  
351 Административно наказателно дело (К) No 1952/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 28.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 1952/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХХІII касационен състав.  ИЗПРАЩА касационна жалба на СД“Динекспрес –Цурев и СИЕ“ със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Пещерско шосе“ № 88 срещу Решение № 1424/23.05.2012 г. по НАХД № 2377/2012 г. на Районен Съд – Пловдив за администрирането й.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
352 Административно наказателно дело (К) No 1967/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТОТ-222 ТОШО ТОДОРОВ ЕТ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 22.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по дело №1967 по описа на Административен съд- Пловдив за 2012г.  ИЗПРАЩА касационната жалба на ЕТ”ТОТ-2222- Тошо Тодоров” против Решение №1470 от 01.06.2012г. по НАХ дело №2726 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., с което е потвърдено наказателно постановление с №І-1187 от 19.03.2012г. на директора на ОДБХ- Пловдив, с което на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 1 000,00 лева заради извършено нарушение по смисъла на чл.20, ал.1, т.1 от ЗХ, на Районен съд- Пловдив за администрирането и.  Определението е окончателно.  
353 Административно дело No 1984/2012, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ КОНСЕРВИНВЕСТ ООД ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 21.6.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1984 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Първомай.  Определението не подлежи на обжалване.  
354 Административно дело No 1985/2012, VII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП А.В.М. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 25.6.2012г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.В.М. *** срещу Решение №245-ПВР/МИ от 08.06.2012г., прието от ОИК – Стамболийски, с което на основание чл.36 ал.1, т.1 ЗМСМА за неизпълнение на задължения на поименно посочени общински съветници в ОбС – Стамболийски, на последните са наложени наказания за отсъствия от заседанията на съвета, като НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1985/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.      
355 Частно админист. наказателно дело (К) No 2007/2012, XXII състав Наказателни частни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 26.6.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение 09.05.2012 г. по н.а.х.д. № 2375 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, с което производството по делото е прекратено.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
356 Административно дело No 2023/2012, VII състав Дела по ЗОС К.С.Ц. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛФОНД ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 26.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.Ц. *** срещу заповед за напускане на общинско жилище – апартамент №22 в гр.Пловдив, ул.”Силистра”№4, обективирана в писмо №785 от 04.06.2012г. на Директора на общинско предприятие “Жилфонд” – Пловдив, като НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2023/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.    
357 Административно дело No 2025/2012, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.М.С. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ МАРИЦА Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 26.6.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.М.С., с която се иска прогласяване нищожността на Решение № А08ВД от 23.12.2005г. на ОСЗГ-Марица.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на М.М.С. за осъждане на ответника за неимуществени вреди. ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2025 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  ИЗПРАЩА жалбата на М.М.С., с която се иска прогласяване нищожността на Решение № А08ВД от 23.12.2005г. на ОСЗГ-Марица по подсъдност на Пловдивския районен съд.  Определението в частта, с която е оставена без разглеждане жалбата за прогласяване на нищожност, не подлежи на обжалване.  Определението в частта, с която е оставено без разглеждане искането за присъждане на неимуществени вреди, подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването.