АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2012г. до 31.7.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 837/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Н.В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.7.2012г.
ИЗМЕНЯ ревизионен акт № 1604285/25.01.2007г., издаден от ТД на НАП – Пловдив, потвърден решение № 282/22.03.2007г. на директора на дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, в която на ЕТ “Давид-Н.В.“***, със седалище и адрес на управление - ****, с който е определен за внасяне допълнителен данък върху добавената стойност за данъчен период 18.09.2002г.-30.04.2006г., като намалява размера от 182000.42 лв. главница и лихва от 52025.27 лв. на 171 973,02 лв. и лихва от 46445,36 лв.; данък по чл.35 ЗОДФЛ за 2003г. от 16210.72 лв. главница и лихва от 5529.54 лв., като намалява размера на данъка на 2410,72 лв. и лихва от 834,92 лв., както и данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004г. от 204179.50 лв. и лихва от 43945.79 лв., като намалява размера на данъка на 194493,06 лв. и лихва от 43713,30 лв.  ОСЪЖДА ЕТ “Давид-Н.В.“***, със седалище и адрес на управление - ****, представлявана от Н.В.Д., да заплати на Дирекция „ОУИ“ –Пловдив при ЦУ на НАП по съразмерност и компенсация су¬мата от 8769 /осем хиляди седемстотин шестдесет и девет/ лева, възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за страните.  
2 Административно дело No 946/2009, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МОНОЛИТ-ИНВЕСТ-99 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 6.7.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 210900004/04.03.2009 г., издаден на „МОНОЛИТ - ИНВЕСТ – 99“ ЕООД, със седалище и адрес на управление *, ЕИК по БУЛСТАТ **, представлявано от управителя С.Д.К., от B=H=U= – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Смолян, потвърден с Решение № 284/07.05.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно начислените лихви за периода от 16.03.2005 г. до 04.01.2009 г. включително и в частта относно непризнат данъчен кредит в общ размер на 14202,89 лв., ведно с прилежащите лихви.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МОНОЛИТ - ИНВЕСТ – 99“ ЕООД, със седалище и адрес на управление *, ЕИК по БУЛСТАТ **, представлявано от управителя С.Д.К. против Ревизионен акт № 210900004/04.03.2009 г., издаден от B=H=U= – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Смолян, потвърден с Решение № 284/07.05.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит по фактури издадени от “Командир” ЕООД, “Атлантис 99” ООД, “Тотал инженеринг” ЕООД и “Индустриал” ООД през данъчни периоди м.12/2002 г., м.05, м.09 и м.12/2003 г., общо в размер на 38780,76 лв., ведно с прилежащите лихви считано от датата на възникване на съответното задължение до 15.03.2005 г. включително и от 05.01.2009 г. до окончателното изплащане на задължението.  ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, да заплати на „МОНОЛИТ - ИНВЕСТ – 99“ ЕООД, със седалище и адрес на управление *, ЕИК по БУЛСТАТ **, представлявано от управителя С.Д.К., сторените по делото разноски в размер на 1256,67 лв. – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждения за вещи лица и адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА „МОНОЛИТ - ИНВЕСТ – 99“ ЕООД, със седалище и адрес на управление *, ЕИК по БУЛСТАТ **, представлявано от управителя С.Д.К., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1202,99 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.      Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
3 Административно дело No 1307/2009, I състав Дела от администр. характер - данъчни М.Г.П.,
Е.Т.П.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Г.М.П., производството по отношение на когото е продължено чрез наследниците му по закон Е.Т.П. и М.Г.П., двамата с постоянен адрес ***, против Ревизионен акт № 1600-5049 от 13.04.2007 г., издаден от Т.П.К., на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 594 от 21.06.2007 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта за установени задължения, както следва: - данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2000 г. – 5.12 лв. и лихви – 3.98 лв.; данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2001 г. – 6 787.29 лв. и лихви – 4 300.21 лв.; данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2002 г. – 3 613.07 лв. и лихви – 1 800.54 лв.; данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2003 г. – 3 789.35 лв. и лихви – 1 402.39 лв.; данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. – 2 076.74 лв. и лихви – 507.23 лв.; данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. – 6 525.22 лв. и лихви – 789.82 лв.  ОСЪЖДА Е.Т.П. и М.Г.П.,***, да заплатят на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 1 233.22 (хиляда двеста тридесет и три и 0.22) лв. разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
4 Административно дело No 1938/2009, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ПФК БОТЕВ 1912-ПЛОВДИВ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.7.2012г.
ИЗМЕНЯ ревизионен акт № 160900414 от 31.07.2009 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с решение № 690/ 16.10.2009 г. на ид директор на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, в която на жалбоподателя са установени задължения за данък по чл.38 от ЗОДФЛ за 2005 г., като от 52883,04 лв. и лихви от 22733,51 лв., намалява същите на 18 088,80 лв. главница и лихви от 4 590,04 лв., за данък по чл.38 от ЗОДФЛ за 2006 г., като от 61032,72 лв. и лихви от 23205,59 лв., намалява същите на 54 430,80 лв. главница и лихви от 20 695,44 лв., за данък по чл. 42 от ЗДДФЛ за 2007 г., като от 737045,85 лв. главница и лихви от 207912,42 лв., намалява същите на 179 461,44 лв. главница и лихви от 50 624,07 лв., и за данък по чл.42 от ЗДДФЛ за 2008 г., като от 328476,92лв. главница и лихви от 41908,82 лв., намалява на 97 893,50 лв. главница и лихви от 12 489, 77 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Професионален футболен клуб Ботев -1912- Пловдив” АД – гр. Пловдив, с адрес на управление: ****, представлявано от управителя Д.Г.Х., против ревизионен акт № 160900414 от 31.07.2009 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с решение № 690/ 16.10.2009 г. на ид директор на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта относно установените на жалбоподателя задължения по ЗКПО: финансов резултат след данъчно преобразуване съответно за 2005 и 2006 г., данъчен финансов резултат съответно за 2007 г. и 2008 г., както и дължимите суми за следните данъци и лихви: данък по чл. 35 ЗКПО за 2005 г. в размер на 280,72 лв. и лихва от 139,51 лв., данък по чл.36, ал.2 от ЗКПО за 2005 г. в размер на 76,40 лв. и лихва от 37,56 лв., данък по чл. 35 от ЗКПО за 2006 г. в размер на 94,57 лв. и лихва от 34,79 лв., данък по чл.36, ал. 2 от ЗКПО за 2006 г. 33,54 лв. и лихва от 12,34 лв.  ОСЪЖДА “Професионален футболен клуб Ботев -1912- Пловдив” АД – гр. Пловдив, с ЕИК по Булстат 115344271, с адрес на управление: ****, представлявано от управителя Д.Г.Х., да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП по съразмерност и компенсация сумата от 8120 /осем хиляди сто и двадесет/ лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за страните.    
5 Административно дело No 2281/2009, V състав Дела по ЗДС ТЕКИН ИНДЖЕ ЕТ РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 6.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Заповед № 1558 от 04.12.2010г. на Ректора на МУ – Пловдив, с която е наредено да се проведе търг за отдаване под наем на имот публична държавна собственост при условията и по реда на ЗДС и ППЗДС, на студентски стол с кухненски блок, предоставен за стопанисване и управление на Медицински университет Пловдив, като е определена процедура с тайно наддаване, начална тръжна цена, срок на договора за наем, размери на депозита за участие, начин на плащане на наемната цена, предназначение на обекта, закупуване и подаване на заявленията, дата и място на провеждане на търга и други условия.  ОСЪЖДА Т.Л.И. с ЕГН **********, като ЕТ ”Т.И.”, със седалище и адрес на управление в курортен комплекс *** Чепеларе да заплати на Медицински университет Пловдив, със седалище и адрес на управление в град Пловдив, ул. Братя Бъкстон № 120 съдебни разноски в размер на 150 лв /сто и петдесет лева/ .  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
6 Административно дело No 828/2010, X състав Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I-КАРЛОВО ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 13.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Медицински център І- Карлово”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. К., ул. ***, ЕИК ***, против Писмена покана № 16-1008 от 18.03.2010 г. на Директора на РЗОК, с която адресата е поканен да внесе доброволно на НЗОК сумата от 25249,17лв./двадесет и пет хиляди двеста четиридесет и девет лева и седемнадесет стотинки/, представляващи превишение на определените от Касата регулативни стандарти за медико - диагностични дейности за ІV-то /четвъртото/ тримесечие на 2008 година, в частта за МН по бл.МЗ-НЗОК №3; медицински направления за високо специализирани дейности – бл.МЗ-НЗОК №3А и за медико-диагностична дейност по бл.МЗ-НЗОК №4, назначавани от дружеството като изпълнител на медицинска помощ на здравноосигурени лица.  ОСЪЖДА “Медицински център І- Карлово”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. К., ул. ***, ЕИК ***,  да заплати на РЗОК Пловдив, съдебните разноски по делото в размер на 1074,98 лв. (хиляда седемдесет и четири лева и 98 ст.).  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.  
7 Административно дело No 1236/2010, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕТ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ,
Д.И.Г.
Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 4.7.2012г.
ИЗМЕНЯ Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания № 12/2008 г. от 16.04.2008 г. на Началник Митница Свиленград като:  1.ОТМЕНЯ определеното за плащане от “ГЕТ” ЕООД в ликвидация мито в размер на 38711,00 лв. изцяло и  2.ОТМЕНЯ определения за плащане данък върху добавената стойност в размера над 2 605,62 лв. като лихвата се дължи върху посочената сума на ДДС, начислена от първия ден след датата на възникване на задълженията – 22.03.2005 год., до датата на плащане, потвърдено с Решение № 1-4414-0204 от 26.05.2008 г. на Директора на Регионална митническа дирекция – Пловдив върху тази сума.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
8 Административно дело No 1705/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАКА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ТРАКА” ЕООД – гр. Ст.Загора, с адрес на управление: ***, представлявано от управителя Д.И.Г. против ревизионен акт № 241000779 от 29.04.2010 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Ст.Загора, потвърден с решение № 408/ 09.06.2010 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя на основание чл.177 ЗДДС е вменено задължение за данък добавена стойност за внасяне в размер общо на 796 380 лв.   ОСЪЖДА “ТРАКА” ЕООД – гр. Ст.Загора, ЕИК 148069480, с адрес на управление: ***, представлявано от управителя Д.И.Г., да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 15728/петнадесет хиляди седемстотин двадесет и осем/ лева, представляваща разноски за осъществена юрисконсултска защита.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
9 Административно дело No 1889/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни ТУИНС-РУХАН МЕХМЕД ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 4.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р. М. А., ЕГН **********, собственик на ЕТ “Туинс – Р.М.”, с ЕИК , със седалище и адрес на управление: гр. С. Скална глава,общ. Черноочене, обл. Кърджали, против ревизионен акт /РА/ № 091000479 от 28.05.2010 г., издаден от Красимира Георгиева Делчева, главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, ИРМ – Кърджали, потвърден с решение № 600 от 06.08.2010 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП, с който са определени дължими суми за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм/ за 2004 г. в размер на 6 885.50 лв. и лихви – 4 603.55 лв.; данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. в размер на 735.75 лв. и лихви – 408.20 лв.; данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. в размер на 3 783.30 лв. и лихви 1 614.33 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 3 445.56 лв. и лихви – 936.54 лв.  ОСЪЖДА Р. М. А., с ЕГН **********, в качеството му на едноличен търговец с фирма - ЕТ “Туинс – Р.М.”, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: с. Скална глава, общ. Черноочене, обл. Кърджали, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 900.05 (деветстотин и 0.05) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването.  
10 Административно дело No 2069/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ПЛАСТИКА-85-НЕНКО РАДЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 20.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.Р. в качеството му на ЕТ ”Пластика-85-Н.Р.”,ЕИК по БУЛСТАТ115009885, адрес за кореспонденция:гр.Пловдив ,ул.”Баткун”№15, е оспорил Ревизионен акт /РА/ № 161000844/17.06.2010г., издаден от Ваня Ковачева– инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден частично с Решение № 642от 19.08.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно отказан данъчен кредит в общ размер на 171664.38лв. и прилежащи лихви, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Н.С.Р. в качеството му на ЕТ ”Пластика-85-Н.Р.”,ЕИК по БУЛСТАТ115009885,адрес за кореспонденция:гр.Пловдив ,ул.”Баткун”№15 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 3883,29/три хиляди осемстотин осемдесет и три лева и двадесет и девет стотинки/, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
11 Административно дело No 2317/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни БЕЕВ И БЕЕВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 23.7.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1301001446/28.07.2010 г., издаден на “БЕЕВ И БЕЕВ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 112506633, от Ц. С. Д., на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Пазарджик, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 9798 лв., ведно с прилежащите лихви, допълнително начислен ДДС в размер на 14086,85 лв., ведно с прилежащите лихви и допълнително определен корпоративен данък за 2005 г. в размер на 95167,17 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях в размер на 55003,23 лв.  ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 1301001446/28.07.2010 г., издаден на “БЕЕВ И БЕЕВ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 112506633, от Ц. С. Д., на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Пазарджик, в частта относно допълнително начислен ДДС в размер на 8913,60 лв., ведно с прилежащите лихви, за данъчен период м.02/2005 г., в размер на 10628,80 лв., ведно с прилежащите лихви, за данъчен период м. 02/2006 г. и в размер на 9981,60 лв., ведно с прилежащите лихви за данъчен период м.05/2006 г., както и в частта относно определените допълнително задължения за корпоративен данък за 2004 г. в размер на 75640,88 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 52985,54 лв., корпоративен данък за 2006 г. в размер на 16599,45 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 7406,97 лв. и корпоративен данък за 2008 г. в размер на 164354,38 лв., ведно със законната лихва върху тях в размер на 24575,63 лв., като НАМАЛЯВА така определените задължения, както следва: допълнително начислен ДДС за данъчен период м.02/2005 г. от 8913,60 лв. на 7731 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика; допълнително начислен ДДС за данъчен период м.02/2006 г. от 10628,80 лв. на 9651,52 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика; допълнително начислен ДДС за данъчен период м.05/2006 г. от 9981,60 лв. на 8931 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика; корпоративен данък за 2004 г. от 75640,88 лв. на 33537,26 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика; корпоративен данък за 2006 г. от 16599,45 лв. на 15811,06 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика и корпоративен данък за 2008 г. от 164 354,38 лв. на 149 637,77 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “БЕЕВ И БЕЕВ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 112506633, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от К. Б. и Б.Б., сумата от 193,84 лв. – съответната част от заплатените държавна такса и възнаграждение за вещо лице.  ОСЪЖДА “БЕЕВ И БЕЕВ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 112506633, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от К. Б. и Б.Б., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 6599,52 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
12 Административно дело No 2408/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни АРА АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 27.7.2012г., в законна сила от 31.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161002084/09.09.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив срещу "Ара" АД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул. "Георги Бенковски" №34, Булстат: 115877732, представлявано от Петър Спасов Илиев, срещу Ревизионен акт, потвърден с Решение № 770/21.10.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.  ОСЪЖДА дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр. Пловдив да заплати на "Ара" АД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул. "Георги Бенковски" №34, Булстат: 115877732, представлявано от Петър Спасов Илиев, разноски по делото в размер на 5560 лв. (пет хиляди петстотин и шестдесет лева).  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне  
13 Административно дело No 2601/2010, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.З.Б.,
А.А.В.,
А.А.В.,
И.М.Б.,
М.Г.Г.,
Д.И.К.,
Е.А.Н.,
М.Г.С.,
Д.С.П.,
Г.А.И.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
П.Г.К.,
Д.Х.Д.,
В.Ф.Д.,
С.М.И.,
А.Г.Н.
Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.7.2012г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Н.З.Б., А.А.В., А.А.В., И.М.Б., М.Г.Г., Д.И.К., Е.А.Н., М.Г.С., Д.С.П.,*** и Г. Андонов И. ***, заповед № 10 ОА 1350/ 21.06.2010 г. на кмета на Община Пловдив, за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване на част от кв.36 по плана на кв.”Освобождение – Гео Милев” – гр. Пловдив, като:  1. - УПИ ХІ -1028 се привежда в съответствие с имотния идентификатор по КК и става УПИ ХІ – 521.950 запазване на съществуващото застрояване с пристрояване и частично надстрояване до средно свързано застрояване с УПИ Х и ХІІ;  - УПИ ХІІ – 1027 се привежда в съответствие с имотния идентификатор по КК и става УПИ ХІІ – 521.949 с ново ниско и средно свързано застрояване с УПИ ХІ и ХІІІ и ново подземно застрояване  - УПИ ХІІ – 1026 се привежда в съответствие с имотния идентификатор по КК и става УПИ ХІІІ– 521.948 с ново ниско и средно свързано застрояване с УПИ ХІІ и ХІV и ново подземно застрояване  - УПИ ХІV – 1025 се привежда в съответствие с имотния идентификатор по КК и става УПИ ХІV– 521.947 запазване на съществуващото застрояване с надстрояване до средно свързано застрояване с УПИ ХІІІ  С устройствени показатели за зона Жс / височина < 15.00 м. плътност на застр. < 70%, Кинт – 2,0, Мин.Озел Площ – 30%, паркиране – 100% /по корекцията на регулацията със зелени и виолетови зачертавания и надписи, означено застрояване с черни и червени плътни линии и корекцията със зелен цвят, подземното застрояване с тънки червени линии и корекцията със зелен цвят и указаната матрица със син цвят.  2. таблица с устройствени показатели.  3. Работен устройствен план на част от кв.36 по плана на кв.”Освобождение Гео Милев” – гр. Пловдив едно, три, четири и пететажно застрояване в УПИ ХІ, ХІІ, ХІІІ и ХІV с височини в относителни коти 3.40м; 9.00м; 12.00 м и 15.00 м и абсолютни коти 179.67 м; 176.67 м.; 176.94 м. и 170.67 м. по означението застрояване, етажност и котировки с черен и червен цвят и корекция с виолетов цвят.  ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по заявление с вх. № 09 П 2243 от 30.04.2009 г. съобразно мотивите с настоящото решение.  ОСЪЖДА Община Пловдив, пл.”Ст.Стамболов” № 1 да заплати на Н.З.Б., ЕГН **********,***, А.А.В., ЕГН **********,***, А.А.В., ЕГН **********,***, И.М.Б., ЕГН **********,***, М.Г.Г., ЕГН **********,***, Д.И.К.,***, Е.А.Н.,***, М.Г.С., ЕГН **********,***, Д.С.П., ЕГН **********,*** и Г. Андонов И., ЕГН ********** ***, общо сумата от 340 /триста и четиридесет/ лева, представляващи разноски за производството.  ОСЪЖДА Община Пловдив, пл.”Ст.Стамболов” № 1 да заплати на М.Г.Г., ЕГН **********,*** сумата от 260 /двеста и шестдесет/ лева разноски за производството.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.    
14 Административно дело No 2682/2010, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни СЕЙФИ ОСМАН-70 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 25.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “Сейфи Осман-70”, ЕИК по Булстат 830176161, представляван от Сейфи Осман Дряна против Ревизионен акт № 211002356/20.09.2010г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, ИРМ-Смолян, потвърден в обжалваната част с Решение № 829/17.11.2010год. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който е отказан данъчен кредит в размер на 13091,16лв. и лихви в размер на 2097,28лв,като неоснователна.  ОСЪЖДА ЕТ “Сейфи Осман-70”, ЕИК по Булстат 830176161, представляван от Сейфи Осман Дряна, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 754 лв. /седемстотин петдесет и четири / лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне  
15 Административно дело No 37/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни Т.Т.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 5.7.2012г.
ОСЪЖДА Т.Т. *** заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция сумата от 1304.54лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция да заплати на Т.Т. *** сумата от 843,63лв., представляваща съответната част от извършените разноски по производството.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на сТ.ите за неговото изготвяне.  
16 Административно дело No 216/2011, VII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм КАРАТ-С АД,
АСАРЕЛ ТРАНС ООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 9.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на “Карат – С”АД с адрес на управление гр.** и “Асарел – Транс”ООД с адрес на управление гр*** срещу Заповед №10 ОА 3700/29.12.2010г. на Кмета на Община – Пловдив, поправена със Заповед №11 ОА 15/05.01.2011г., с която е обявено класирането на участниците в конкурса за възлагане на обществен превоз на пътници по част групи линии по маршрути от областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община – Пловдив, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.   ОСЪЖДА “Карат – С”АД с адрес на управление гр.**** и “Асарел – Транс”ООД с адрес на управление гр*** да заплатят на Община – Пловдив всеки по 150/сто и петдесет/ лева разноски, а на “Хеброс бус”ООД с адрес на управление гр.Пловдив,ул. “Македония”№1 всеки по 1 680/хиляда шестстотин и осемдесет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
17 Административно дело No 217/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 5.7.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-48/ 03.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно поземлени имоти с идентификатори №56784.529.61, № 518.383, № 524.813, № 522.2231, № 522.2232, № 523.1474.1.36 и №522.490.  ИЗПРАЩА преписката на АГКК за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, досежно изброените по-горе имоти, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящето решение, които са задължителни.  ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на - Министерство на отбраната /МО/ на РБ, гр. София, ул. Дякон Игнатий №3 сумата от 350,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на - Българска академия на науките /БАН/ , гр. София, ул. 15-ти ноември №1 сумата от 150,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
18 Административно дело No 294/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни ДЖИРО ТРЕЙД ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 25.7.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1639/ 04.11.2010 г. на началника на Митница Пловдив, потвърдено с решение №31/ 20.01.2011 г. на Директор на Агенция Митници, с което е отказано изцяло възстановяването на акциз в размер на 3602,76 лв. по искане на "Джиро Трейд" ООД, поради неизпълнение разпоредбите на чл. 27, ал. 10, във връзка с чл. 27, ал. 8 ЗАДС.  Изпраща преписката на Началника на Митница Пловдив за издаване на законосъобразен акт с произнасяне по заявление № 2-2600-3418 от 17.05.2010г. с което е поискано възстановяване на акциз на основание чл. 27, ал.8/9/ от ЗАДС за бандероли с изтекъл срок на валидност, при съобразяване с указанията по приложението на закона, дадени в мотивната част на настоящото решение.  ОСЪЖДА Агенция Митници да заплати на "Джиро Трейд" ООД направените съдебни разноски в размер на150 /сто и петдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд.  
19 Административно дело No 517/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни КРАСИМИРА СТЕФАНОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.7.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241003290 от 29.11.2010г., издаден от Борислав Г. Чапразов - старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Стара Загора, В ЧАСТТА, в която на К.С.М., ЕГН: **********, като ЕТ “Красимира Стефанова”, със седалище и адрес за управление *** е начислен допълнително ДДС в размер на 3 286лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 386,78лв. за данъчен период м.09.2009г.  ОТХВЪРЛЯ жалбата против Ревизионен акт № 241003290 от 29.11.2010г., издаден от Борислав Г. Чапразов - старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Стара Загора в ОСТАНАЛАТА ОБЖАЛВАНА ЧАСТ, по отношение непризнат данъчен кредит в размер на 395лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 66,56лв. за данъчен период м.04.2009г. и по отношение извършената корекция на декларирания отрицателен финансов резултат за 2008г. от загуба в размер на 12 035,47лв. на загуба в размер на 4 526,67лв. и за 2009г. от загуба в размер на 80 311,03лв. на загуба в размер на 31 815,32лв., като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на К.С.М., ЕГН: **********, като ЕТ “Красимира Стефанова”, със седалище и адрес за управление *** сумата в размер на 749лв. (седемстотин четиридесет и девет лева) разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА К.С.М., ЕГН: **********, като ЕТ “Красимира Стефанова”, със седалище и адрес за управление *** да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 492лв. (четиристотин деветдесет и два лева) юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.          
20 Административно дело No 783/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ИНТЕРТРЕЙД-2003 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 24.7.2012г.
Отхвърля жалбата на “ИНТЕРТРЕЙД-2003” ЕООД, гр.София, представлявано от Ерол Р. Онбашиев, против действия на териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив по предсрочно предявяване на банкова гаранция № 210-010-90/08.07.2009г. - ТБ “МКБ ЮНИОНБАНК” РКЦ “София”, издадена в полза на ТД на НАП-Пловдив-ИРМ-Пазарджик, потвърдени с Решение № 159/17.02.2011г. на директора на Дирекция “ОУИ” - Пловдив.  Осъжда “ИНТЕРТРЕЙД-2003” ЕООД, седалище и адрес на управление - гр.София, ж.к. “Борово”, ул.”Пирински проход” № 47, вх.”А”, ап.А 14 представлявано от Ерол Р. Онбашиев, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 150 лв., за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
21 Административно дело No 988/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТИНГ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 30.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата предявена от “Кастинг технолоджи” ЕООД, с ЕИК 112643230, със седалище и адрес на управление град Панагюрище, област Пазарджик, ж.к. Индустриален парк Оптикоелектрон, представлявано от управителя Божидар Костадинов Аронов, против ревизионен акт № 16251000178 от 17.01.2011 г., издаден от Светослава Стефанова Кандева, главен инспектор по приходите при Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с решение № 259 от 18.03.2011г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите в обжалваната част относно допълнително начислен ДДС в размер на 62 559,91 лева за данъчни периоди м.Юни 2010г. и м.Юли 2010г., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 763, 28 лева.  ОСЪЖДА “Орбит продакшън“ ЕООД/с предишно наименование „Кастинг технолоджи“ ЕООД/, с ЕИК 112643230, със седалище и адрес на управление град Панагюрище, област Пазарджик, ж.к. ул.“Делчо Спасов“ № 5, офис 3, представлявано от управителя Божидар Костадинов Аронов, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата 1716 (хиляда седемстотин и шестнадесет) лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
22 Административно дело No 1160/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ОКАЙ-САБАТИН ИБРЯМ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.7.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131002351 от 09.12.2010 г., издаден от В.В.Д., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, офис Пазарджик, потвърден с решение № 207 от 07.03.2011 г. на Директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, в обжалваната част на данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2004 г. за довнасяне в размер на 604,50лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 437,48лв. и допълнителните задължителни осигурителни вноски за годишно изравняване за 2004 г., както следва: за ДОО в размер на 754лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 971,43лв.; за ДЗПО-УПФ в размер на 78лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 100,49лв. и за ЗО в размер на 156лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 112,85лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на С.Х.И., ЕГН: **********, в качеството на ЕТ “Окай – Сабатин Ибрям”, с ЕИК по БУЛСТАТ: 115179670, с постоянен адрес: гр. Асеновград, ул. “Просвета” № 7 сумата 6,70лв. (шест лева и седемдесет стотинки) разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА С.Х.И., ЕГН: **********, в качеството на ЕТ “Окай – Сабатин Ибрям”, с ЕИК по БУЛСТАТ: 115179670, с постоянен адрес: гр. Асеновград, ул. “Просвета” № 7 да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 6 953,91лв. (шест хиляди деветстотин петдесет и три лева и деветдесет и една стотинки) юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
23 Административно дело No 1219/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ФОРСИЗ ЛИЗ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Форсис Лиз” ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от И.К.П., упълномощен от управителя Д.П.Б., против ревизионен акт № 131002455/ 21.12.2010 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Пазарджик, изменен с решение № 260/18.03.2011 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който на жалбоподателя е отказано право на данъчен кредит за м.12.2009 г., 01.2010 г. и м.02.2010 г. в размер на общо на 51666,49 лв. и са начислени лихви за забава в размер на 4519,73 лв.  ОСЪЖДА “Форсис Лиз” ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.П.Б., да заплати на Дирекция “ОУИ” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1574 /хиляда петстотин седемдесет и четири/ лева, представляващо възнаграждение за юрисконсултската защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за страните.
24 Административно дело No 1245/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕЛТА-66-СТОЯНОВ,ВАНЧЕВ И СИЕ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 4.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СД”Делта-66-С., Ванчев и сие” със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано от управителя Й.А.В., против РА № 261004676/10.02.2011 г., изд. от А.М.К. – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП-Хасково, потвърден с Решение № 330/21.04.2011 г. на Зам.директора на Д”ОУИ”-гр.Пловдив.  ОСЪЖДА СД”Делта-66-С., Ванчев и сие” със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано от управителя Й.А.В., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 359 /триста петдесет и девет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита и 80 /осемдесет/ лева депозит за призованите по делото свидетели.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.  
25 Административно дело No 1249/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЙЧДЖИКЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Ейчджикей интернешънъл“ ЕООД, ЕИК ***, с адрес за кореспонденция ***, чрез Управителя Х.Г.Х. с искане да се обяви нищожността на Данъчен ревизионен акт № С - 0005 от 14.04.2000 г., съставен от Лозка Николова Стоянова, на длъжност данъчен инспектор при Териториална данъчна дирекция, Пловдив, подразделение „Север“, издаден на „Ейчджикей интернешънъл“ ЕООД, с който са определени задължения за дружеството към бюджета по заплащане на данък върху печалбата, данък за общините, вноски за фонд „Мелиорации“ за отчетните 1996 г. и 1997 г. в общ размер на 559 144.00лв. и са определени лихви за просрочие в общ размер на 449827,00лв.  ОСЪЖДА „Ейчджикей интернешънъл“ ЕООД, ЕИК ***, с адрес за кореспонденция *** да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“, Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 150.00лв./сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената по отношение на администрацията, юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
26 Административно дело No 1290/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни И.К.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 31.7.2012г.
Отменя Ревизионен акт № 131003396/23.12.2010г. в потвърдената с Решение № 343/28.04.2011г. на зам. директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП част относно отказано право на данъчен кредит по фактури, издадени от : „ИНТЕРМЕТАЛ“ ЕООД с № 149/20.05.2008 г. с ДО 30625 лв. и ДДС 6125 лв., № 150/21.05.2008 г. с ДО 100000 лв. и ДДС 20 000 лв. и № 151/23.05.2008 г. с ДО 26250 лв. и ДДС в размер на 5250 лв. - ДК в размер на общо 31 375 лв.; „ВАЛСТРОЙТРАС“ ЕООД с № 1640/26.08.08г. с ДО 41 183.13 лв. и ДДС 8236.63 лв.- ДК в размер на 8 236.63 лв.; „СТОП КОМЕРС“ ЕООД, данъчни периоди м. февруари, март, май, юни и септември 2009г., фактурите с номера - № 2/02.02.2009г., ДКИ № 4/04.03.2009г., № 3/28.02.2009г., № 24/14.05.2009г., № 33/03.06.2009г., № 32/02.08.2009г. - ДК в размер общо на 50 375.54 лв.; Марк Строй ЕООД – ф-ра № 398/07.06.2008г. с ДК в размер на 7 104 лв.; Глобал линк ЕООД – отказан ДК в размер на 20 000 лв. по фактура № 2000…19/30.07.2009г.; Живес ЕООД - № 23/24.01.2009г. с ДО 40 897.00 лв. и ДДС 8 179.40 лв., № 13/29.11.2008г. с ДО 15 390 лв. и ДДС 3 078 лв., фактура № 11/28.11.2008г. с ДО 18075.00 лв. и ДДС 3 615.00 лв., ведно с лихви за забава.  Отхвърля жалбата в останалата й част.  Осъжда И.К.П.,*** да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 7 183 лв., за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
27 Административно дело No 1293/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КАММЕКС АД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 31.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Каммекс”АД, ЕИК *********, с адрес за призоваване гр. Пловдив, бул.”Шести Септември”№87, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”В. Априлов”№112,ет.1, ап.2, подадена чрез изпълнителния директор С.И.А., срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-15/10.03.2011г. на Началник на РДСНК “Южен Централен Район”, В ЧАСТТА, с която е отхвърлена жалбата на “Каммекс”АД като недопустима и са оставени в сила одобрените инвестиционни проекти и Разрешение за строеж № 583/30.12.2008г. за обект “Разширение на производствен корпус на “Биомашиностроене”АД – Първи етап” в УПИ V-883, 752, 756, 885, кв.4 по плана на СИЗ – І-част, гр.Пловдив, издадено на името на “Биомашиностроене”АД.  ОСЪЖДА “Каммекс”АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”В. Априлов”№112, ет.1, ап. 2, представлявано от изпълнителния директор С.И.А., да заплати на РДСК”Южен Централен Район” – гр.Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.  ОСЪЖДА “Каммекс”АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”В. Априлов”№112, ет.1, ап. 2, представлявано от изпълнителния директор С.И.А., да заплати на “Биомашиностроене”АД, ЕИК 115006845, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, р-н Северен, бул.”В. Априлов”№160, представлявано от изп.директор инж.Ангел Г. Джумеров, сумата от 750 /седемстотин и петдесет/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на оспорване.  
28 Административно дело No 1407/2011, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Х.Б. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 30.7.2012г., в законна сила от 30.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Н.Х.Б.,*** срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-22/11.04.2011 г. на Началника на Регионална Дирекция за национален строителен контрол, Южен централен район с която е отхвърлена жалбата на Б. срещу Разрешение за строеж №260 от 18.11.2010 г., издадено от Директора на Дирекция “КСТ и ОС” при Община Карлово.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
29 Административно дело No 1507/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЕСКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 24.7.2012г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 800355/14.04.2009 г., издаден от Р.Г.С. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Кърджали, потвърден с Решение № 366/03.06.2009 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на „ЛЕСКОМ" ЕООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.Б.Р., е отказано правото на припадане на данъчен кредит в размер на 4261,60 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 2392,48 лв. за данъчен период м.03/2005 г.    Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
30 Административно дело No 1512/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни П.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 10.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.Д. с ЕГН **********, с адрес по чл. 8 от ДОПК в гр.Димитровград, ул."Петър Берон"№2, вх.В срещу ревизионен акт № 261002801 от 31.01.2011г. издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, с който са определени данъчни задължения - ДОД по чл.35 от ЗОДФЛ за 2003г.-2 062,19 лв. и лихви върху ДОД 1782.18 лв., ДОД по чл.35 от ЗОДФЛ за 2004г.- 5 999,22 лв. и лихви върху ДОД4429.61лв.., ДДФЛ по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. -7 156.66 лв. и лихва ДДФЛ 2447.03 лв.., ДДФЛ по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. - 6 467.61 лв и лихва върху ДДФЛ-1 235.97 лв., потвърден с Решение № 316/18.04.2011 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив.  ОСЪЖДА П.Д.Д. с ЕГН **********, с адрес по чл. 8 от ДОПК в гр.Димитровград, ул."Петър Берон"№2, вх.В да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив съдебни разноски в размер на 1081,60лева /хиляда осемдесет и един лева и 60 стотинки/.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
31 Административно дело No 1541/2011, VII състав Дела по КСО Д.Р.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 31.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Р.М. *** срещу решение №207 от 18.05.2011г. на Директор на ТП на НОИ – Пловдив в ЧАСТТА, с която е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане №**********, взето с Протокол №92 от 12.01.2011г., на Ръководител “ПО” при РУ“СО” – Пловдив, с което му е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по негово заявление вх. №МП-48125/ 14.07.2010г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Д.Р.М. *** да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул.“Любен Каравелов”№7 сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
32 Административно дело No 1762/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни РИВИЛИНА-РАНГЕЛ СТАНДЖИКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 3.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.И.С., в качеството му на ЕТ “РИВИЛИНА – Р.С.” с ЕИК по БУЛСТАТ: *** и постоянен адрес с. ***, общ. **, ул. „**“ № **, против РА № 261005124/07.03.2011г., издаден от В.Г.Г. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, офис Хасково, потвърден с решение № 472/02.06.2011г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ - гр. Пловдив, относно допълнително начислен ДДС в размер на 21 634,30лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 6 880,88лв., данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 1 657,17лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 583,04лв. и за 2008г. в размер на 992,16лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 199,43лв.  ОСЪЖДА Р.И.С., в качеството му на ЕТ “РИВИЛИНА – Р.С.” с ЕИК по БУЛСТАТ: *** и постоянен адрес с. ***, общ. **, ул. „**“ № ** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 089лв. (хиляда и осемдесет и девет лева), равностойност на осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
33 Административно дело No 1853/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни КРАГО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 23.7.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 16251000167 от 22.12.2010 година, издаден от Д.Г.Н. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 562/24.06.2011 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, с който на „КРАГО“ ЕООД, ЕИК *********, гр.Пловдив, бул.„6-ти септември“ № 76, ет. 1, ап. 2 са вменени публични задължения, както следва: 1. За данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 122 327,81 лева за данъчни периоди м.05, м.07 и м.12.2008г. по фактурите, издадени от “Ив Голд” ЕООД, “Еко Гарден Фрукт” ЕООД, “Цитрон”ЕООД, “Милениум интернешанъл 2007” ЕООД, ведно с прилежащите лихви за забава; 2. За данък добавена стойност за внасяне в размер на 12 126,15 лева за данъчен период месец Септември 2008г., в резултат на непризнато право на данъчен кредит по осъществен ВОП, ведно с прилежащите лихви за забава и 3. Допълнително определен корпоративен данък за 2008г. в размер на 42 163,91 лева, ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 7 698,36 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “КРАГО“ ЕООД, ЕИК *********, гр.Пловдив, бул.„6-ти септември“№76, ет.1, ап.2, сумата от 343,70 /триста четиридесет и три лева и седемдесет стотинки/ лева.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
34 Административно дело No 1916/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 10.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 1143 от 28.06.2011г., на Началник на Митница Пловдив, с което на основание чл.201 пар.1 буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл.201 пар. 3 и чл.214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС за стока №1 - пп материал на ленти, напечатан, с дебелина, непревишаваща 0,10 мм, непредназначен за хранителни продукти с нето тегло 775 кг. и код по ТАРИК 3920202999 по ЕАД №10BG003000Н0017215/20100209 от 09.02.2010г. е определена нова митническа стойност, и на “Садат” ООД, ЕИК ***, гр.Пловдив, бул.”Васил Левски”№ 168, представлявано от управителя с.к., е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 1 210,29 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от датата на поставане на стоките под режим – 09.02.2010г., както и е постановено да се извършат корекции в кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валута и обща фактурна стойност”, кл.23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката”, кл.45 “Уточняване”, кв.46 “Статистическа стойност” и кл.47”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “Садат” ООД, ЕИК ***, гр. Пловдив, бул.”Васил Левски”№ 168, представлявано от управителя с.к., сумата от 262,61 /двеста шестдесет и два и 0,61 / лева, разноски по делото.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
35 Административно дело No 1955/2011, I състав Други административни дела ГОЛДЪН ГЕЯ ЕООД ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.7.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3694 от 14.04.2011 г. на Заместник изпълнителния директор на ДФ”Земеделие”, с който е установено публично държавна вземане по отношение на „Голдън гея“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Здравец“ № 13, представляващо недължимо платена сума във връзка с подадено от дружеството Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 16/150709/60848 в размер на 2 263.72 лв.  ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие“ да заплати на „Голдън гея“ ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Стамболийски, обл. Пловдив, ул. „Здравец“ № 13, сумата от 850 лв. /осемстотин и петдесет лв./, представляваща извършени от дружеството разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението на страните.  
36 Административно дело No 1978/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни Е.А.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Е.А.Т., с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, бул. “Марица” № 16, вх. Б, ет.6, ап. 44 против Ревизионен акт № 161004836 от 11.03.2011 г., издаден от Л.Б.Е., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 433 от 26.05.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който са определени надвнесени данъци, както следва: - данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 1 619.43 лв. и лихви – 104.22 лв. и данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2009 г. в размер на 812.54 лв. и лихви – 70.54 лв.  ОСЪЖДА Е.А.Т., с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, бул. “Марица” № 16, вх. Б, ет.6, ап. 44, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 296.40 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.          
37 Административно дело No 1987/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛИКА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 4.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Металика” ЕООД, със седалище и адрес на управление * представлявано от Б.Х.Г. - управител, чрез адв. К. срещу РА №261003473/30.03.11 г., с който са определени задължения по ЗДДС за периода от 10.03.2008 г. до 31.03.2010 г. в размер на 4 745 120,70 лв. от които 3 835 536,58 лв. – главница и 909 557,12 лв. - лихва за забава, потвърден с Решение №559/24.06.2011 г. на Директора на Дирекция ОИУ – Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА “Металика” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Белица” №11 да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив съдебни разноски в размер на 95352,40лв. /деветдесет и пет хиляди триста петдесет и два лева и четиридесет стотинки .   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
38 Административно дело No 1994/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 10.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 1194 от 07.07.2011г., на Началник на Митница Пловдив, с което на основание чл.201 пар.1 буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл.201 пар. 3 и чл.214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС за стока № 1 – материал за направа на домакинска гъба от неимпрегниран филц – фиброплатно – 855 кг. с код по ТАРИК 5602900000, стока № 2 – домакински телчета за полиране 63 кг. с код по ТАРИК 7323100000, стока № 3 – тампони за почистване на грим от памук – 90 кг. с код по ТАРИК ********** по ЕАД № 10BG003000Н0064293/20100503 от 03.05.2010г. е определена нова митническа стойност, и на “Садат” ООД, ЕИК ***, гр.Пловдив, бул.”Васил Левски” №168, представлявано от управителя ***, е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 466, 04 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от поставянето на стоките под режим – 03.05.2010г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД в съответните кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валута и обща фактурна стойност”, кл. 23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката”, кл.45 “Уточняване”, кв.46 “Статистическа стойност” и кл.47 ”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “Садат” ООД, ЕИК ***, гр. Пловдив, бул.”Васил Левски”№ 168, представлявано от управителя ***, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
39 Административно дело No 2028/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни И.Т.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 26.7.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261005484/21.03.2011 г., издаден от П.К.К. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърдени с Решение № 565/27.06.2011 г. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./, както следва: за 2005 г. в размер на 1 152,49 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 724,96 лв.; за 2006 г. в размер на 684,40 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 339,31 лв. и определени данъчни задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 2 569 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 914,02 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА И.Т.С.,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 576,95 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
40 Административно дело No 2121/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни ТСО-БЪЛГАРИЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 11.7.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1625100098 от 06.06.2011 г., издаден от К. Б., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който са установени задължения за вноски по ДОО в размер на 13410,32лв. - главница и лихва в размер на 11344,03 лв.; вноски за ДЗПО-ППФ в размер на 30783,23лв.-главница и лихва в размер на 19386,02лв, за периода от 19.03.2007 година до 31.12.2008 година, потвърден с Решение № 637 от 12.07.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.  ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, да заплати на “ТСО-България” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул. ”Свети Княз Борис І”№93, етаж №2, представлявано от управител А. Д. А., сумата от 2391 лв. /две хиляди триста деветдесет и един /лева, съдебни разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
41 Административно дело No 2230/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни Г.З.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 3.7.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261005014/03.05.2011г., издаден от Ася Младенова Котетерова – на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД Пловдив, потвърден с Решение № 678/25.07.2011г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив в ЧАСТТА относно допълнително установените публични задължения за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2009г. за внасяне в размер на 580,95 лева и прилежаща лихва в размер на 60,46 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Г.З.Д. - Величкова, ЕГН ********** да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, по съразмерност и компенсация разноски в размер на 1 116,23 /хиляда сто и шестнадесет лева и двадесет и три стотинки/ лева.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
42 Административно дело No 2234/2011, VII състав Други административни дела УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 23.7.2012г.
ОТМЕНЯ писмена покана изх.№161331 от 20.07.2011г на Директор РЗОК – Пловдив, с която “Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ св.Георги”ЕАД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Пещерско шосе”№66 е приканена да възстанови сумата от общо 39 195 лева, получена без правно основание във връзка с изпълнението на индивидуален договор № 161331/22.02.2011г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, сключен между НЗОК/РЗОК – Пловдив и УМБАЛ “св. Георги”ЕАД в ЧАСТТА по изпълнение на КП №298 “Диагностика и системно лекарствено лечение на солидни тумори при лица над 18 години”.  ОСЪЖДА РЗОК – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив,ул.“Христо Чернопеев” №14 да заплати на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение/УМБАЛ/ св.Георги”ЕАД с адрес на управление гр.Пловдив, бул. “Пещерско шосе”№66 сумата от общо 1 483,90/хиляда четиристотин осемдесет и три лева и деветдесет стотинки/ разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
43 Административно дело No 2276/2011, XII състав Дела по КСО Й.С.Я. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 12.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.С.Я., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес гр.Перущица, обл.Пловдивска, ул.“Иван Вазов“ № 90 и съдебен адрес гр.Пловдив, ул.“Райко Даскалов” № 48, ет.1, офис 111, чрез адвокат М.С. *** против Решение № 305/22.07.2011г. на Директора на РУ ”СО” – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата й против Разпореждане № ********** от 20.05.2011г. и Разпореждане № **********/17.06.2011г. на Ръководителя на “Пенсионно осигуряване“ при РУ “СО” – Пловдив.  ОСЪЖДА Й.С.Я., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес гр.Перущица, обл.Пловдивска, ул.“Иван Вазов“ № 90, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 662,35 лв. /шестотин шестдесет и два и 0,35/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.        
44 Административно дело No 2416/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР З.Т.Л. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 2.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.Т.Л., ЕГН ********** *** против Заповед № ДК-19-Пд-6 от 24.03.2011г. на Началник Сектор Пловдив, РДНСК ЮЦР.   Решението не подлежи на обжалване.  
45 Административно дело No 2452/2011, V състав Други административни дела ЕЛТЕ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 6.7.2012г.
Отменя Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ №2/09.08.2011 г. издаден от директора на Басейнова дирекция за управление на водите в източно беломорски район с център в гр. Пловдив  Осъжда Басейнова дирекция за управление на водите в източно беломорски район с център в гр. Пловдив да заплати на „ Елте инженеринг" ЕООД, със седалище и адрес на управление в * *, представляваното от управителя Исмет Чавушоглу съдебни разноски в размер на 1250/ хиляда двеста и петдесет/ лева  Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
46 Административно дело No 2487/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни РАССТРОЙ ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.7.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261101601 от 24.06.2011 г. издаден от В.Г.Г., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ - гр. Хасково, потвърден с Решение № 824 от 26.08.2011 год. на Заместник директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта за непризнат по отношение на “РАССТРОЙ ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, данъчен кредит на стойност 15 569.60 лв., за отчетни периоди м.03.2010 г. и м.05.2010 г., по фактури № 137 от 04.03.2010 г., № 158 от 19.03.2010 г. и №442 от 13.05.2010 г. с доставчик „Д и Л карс 2008“ ЕООД, както по отношение на начислените лихви за просрочие, съобразно преобразуваните резултати за периодите  ОТХВЪРЛЯ оспорването на “РАССТРОЙ ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление ***, против Ревизионен акт № 261101601 от 24.06.2011 г. издаден от В.Г.Г., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ - гр. Хасково, потвърден с Решение № 824 от 26.08.2011 год. на Заместник директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта по отношение на начислените по акта дължими лихви във връзка с несвоевременното разчитане с бюджета на декларирания от дружеството данък за внасяне за съответните ревизирани данъчни периоди.  ОСЪЖДА “Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на “РАССТРОЙ ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 2530.00 лв., за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
47 Административно дело No 2499/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни АНЗА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 30.7.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241101199/08.06.2011 година, издаден от Евгени Стефанов Цончев на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, в потвърдената с Решение № 833/20.08.2011 г. на зам. директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, с който на „АНЗА“ ЕООД, ЕИК ********* с посочен в жалбата адрес на управление гр. Хасково, ул. „Атанас Узунов“ № 7 са вменени публични задължения за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит за д. периоди м. юни 2009 г. и март, април и юни 2010 г. в размер на 10 953,45 лв. по издадени от „ИВОНС-АС-Иванка Томово“ ЕТ, „ВАИ“ ООД, „Ж.П. РЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ 2009“ ООД фактури, и са начислени лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „АНЗА“ ЕООД, ЕИК ********* с посочен в жалбата адрес на управление гр. Хасково, ул. „Атанас Узунов“ № 7 сумата от 900 лева /деветстотин лева/.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
48 Административно дело No 2529/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ КЪМ ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 26.7.2012г.
ИЗМЕНЯ решението от 01.11.2010 г. на комисията по чл.210, ал.1 ЗУТ, назначена със заповед № 908 от 28.10.2010 г. на кмета на Община „Родопи“, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението за поземлен имот № 028138 с площ 40,033 дка, находящ се в землището на с. Ягодово, местност „Западни аджемки“, поземлен имот № 032024 с площ 3,518 дка, находящ се в землището на с.Ягодово, местност „До гробището“, и поземлен имот № 004039 с площ 111,561 дка, находящ се в землището на с. Брестник, местност „Кабата“, собственост на държавния поземления фонд, от 2 193 лева, общо за трите имота, на 12 236 (дванадесет хиляди двеста тридесет и шест) лева, общо за трите имота.  ОСЪЖДА Община „Родопи“, област Пловдив, да заплати на Министерството на земеделието и храните сумата 350 (триста и петдесет) лева, разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
49 Административно дело No 2552/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Б.И.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 9.7.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.И.К., ЕГН **********,*** Ревизионен акт № 211101807 от 24.06.2011г., издаден от Филип Г. Карапиперов, главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-Смолян, в частта, с която допълнително са определени данъчни задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 4203.43лв. и лихви- 1608.71лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Б.И.К., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 488.60лв. /четиристотин осемдесет и осем и 60 ст./  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати в полза на Б.И.К., ЕГН **********,*** сумата в размер на 551.81лв. /петстотин петдесет и пет лева. 81 ст./  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
50 Административно дело No 2564/2011, XVI състав Дела по КСО Г.Д.Г. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 2.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Г. ***, ЕГН: **********, срещу Решение № 362/03.09. 2011 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-гр.Пловдив, и потвърдените с него Разпореждане № ********** по протокол № ПР-2053/18.07.2011 г., с което е изменена личната пенсия за осигурителен стаж и възраст на Г.Г., считано от 06.10.1998 г.; и Разпореждане № Ра-516/19.07.2011 г., с което е постановено Г.Г. да възстанови неправилно изплатената сума за пенсия в размер на 633.52 лв. (главница за периода 01.01.2001 г. – 31.07.2011 г. в размер на 297.52 лв. и лихви по чл.113 от КСО в размер на 335.97 лв., изчислени към 19.07.2011 г.).  ОСЪЖДА Г.Д.Г. ***, ЕГН: **********, да заплати на РУ "Социално осигуряване"-гр.Пловдив, разноски по делото в размер на 390 лв. (триста и деветдесет лева).  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
51 Административно дело No 2603/2011, VII състав Дела по КСО Н.Д.Б. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 31.7.2012г.
ОТМЕНЯ решение №403 от 16.09.2011г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на Н.Д.Б. *** срещу разпореждане №О-15-000-00-00430013/ 17/08/2011 на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в същото поделение, с което е отказано отпускането на лицето на парично обезщетение по молба – декларация вх.№ 15-152-01-00024892/15.07.2011 по болничен лист серия А-2010 №0386973, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ИЗПРАЩА административната преписка Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУСО – Пловдив за постановяване на административно решение по направеното пред него искане за отпускане на парично обезщетение по молба – декларация на Н.Д.Б. вх.№ 15-152-01-00024892/15.07.2011 по болничен лист серия А – 2010 с №0386973, съобразно даденото в мотивите на настоящото съдебно решение тълкуване и прилагане на закона.  ОСЪЖДА ТП на НОИ – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов”№7 да заплати на Н.Д.Б. ***/седемдесет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
52 Административно дело No 2612/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.А.Н. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата С.А.Н. ***, чрез адв.Г.М. против заповед № ДК-02-ЮЦР- 443/17.08.2011г. на началника на РДНСК - ЮЦР, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ „Бетонови основи – сутеренен етаж”, находящ се в поземлен имот № 50.44 по КК на с.Скобелево, летовище „Връховръх“, Община Родопи, изграден от С.А.Н., без необходимите строителни книжа в нарушение на чл.148 ал.1 ЗУТ.  ОСЪЖДА жалбоподателя С.А.Н., ЕГН ********** *** за заплати на Административен съд – Пловдив по сметката за вещи лица сумата от 120 /сто и двадесет/ лева разноски по допълнителната експертиза.  ОСЪЖДА жалбоподателя С.А.Н., ЕГН ********** *** за заплати на РДНСК – Южен централен район сумата от 150 /сто и петдесет/ лева за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за страните.
53 Административно дело No 2619/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Г.Я. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 23.7.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.Я.,***, пл. “Кочо Честименски” № 11, ет. 8, против Заповед № ДК-02-ЮЦР-444 от 17.08.2011г. на Началника на РДНСК - ЮЦР, с която на основание чл. 225, ал.1 от ЗУТ във вр. с чл. 222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е наредено да се премахне незаконен строеж: “Бетонови основи - сутеренен етаж”, намиращ се в поземлен имот № 50.44 по КК на с. Скобелево, летовище “Върховръх”, община Родопи, изграден от К.Г.Я., без необходимите строителни книжа.   ОСЪЖДА К.Г.Я.,***, пл. “Кочо Честименски” № 11, ет. 8, за заплати на РДНСК – Южен централен район сумата от 150 /сто и петдесет/ лева за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за страните.    
54 Административно дело No 2715/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.В.Ф.,
Г.С.Ф.
РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 3.7.2012г.
ОТМЕНЯ заповед № ДК-02-ЮЦР-418 от 01.08.2011 г. на началника на РДНСК - Южен централен район, с която е наредено премахване на незаконен строеж: „Масивна ограда”, находяща се в поземлени имоти с идентификатори 56784.250.7 и 56784.250.8, масив 8, местност „Прослав”, по кадастралната карта на град Пловдив, с административен адрес в гр. Пловдив , ул. Бъдеще № 7 с извършител М.В.Ф. с ЕГН **********.  ОСЪЖДА РДНСК - Южен централен район да заплати на М.В.Ф. с ЕГН ********** и на Г.С.Ф. с ЕГН ********** съдебни разноски в размер на 531/ петстотин тридесет и един / лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
55 Административно дело No 2718/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Г.К.Й.,
Н.В.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 6.7.2012г.
Прекратява делото ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на спора.  ОСТАВА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г. *** и Н.В.К. *** против Заповед № 1171/27.10.2006 г. на Кмета на Община „Родопи“.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2718/2011 г.. по описа на Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ХІ състав, като  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок пред ВАС от съобщаването му на страните.  
56 Административно дело No 2724/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни З.И.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 12.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.И.Ч. ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Пловдив, бул. ”Победа” №31, ет.2, против Ревизионен акт № 261100594/29.06.2011г., издаден от В.Г.Г. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 857/09.09.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, относно установени на жалбоподателя публични задължения за данък по чл.35 ЗОДФЛ /отм./ за 2006г. в размер на 25 142 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 13 177,48 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА З.И.Ч. ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Пловдив, бул.”Победа” №31, ет.2, да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, юристконсултско възнаграждение в размер на 1 216,39 /хиляди двеста и шестнадесет лева и тридесет и девет стотинки/ лева.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
57 Административно дело No 2734/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни КОБ ПРОЕКТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 3.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Коб Проект”ЕООД, с ЕИК 115865776, с адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, ул.“Васил Априлов”№7, представлявано от управителя К.Д.Б., против Ревизионен акт № 131101494 от 01.06.2011година, издаден от Недялка Ангелова - главен инспектор по приходите в ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 891 от 20.09.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, по отношение на непризнат данъчен кредит в общ размер на 15598 лева, ведно с прилежащи лихви и допълнително установен корпоративен данък за 2008 година в размер на 2500лв. и лихви в размер на 591,59лв.  ОСЪЖДА “Коб Проект” ЕООД, с ЕИК 115865776, с адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, ул.“Васил Априлов”№7, представлявано от управителя К.Д.Б. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 823,79 лв.(осемстотин двадесет и три лева и седемдесет и девет ст.), представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
58 Административно дело No 2764/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни БУМАР ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “БУМАР” ООД, със седалище и адрес на управление *** против Ревизионен акт № 161100466 от 23.06.2011 г., издаден от И.К.К., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 880 от 16.09.2022 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му, с която на “Бумар” ООД допълнително е начислен ДДС на стойност 2 182.95 лв.; отказан е данъчен кредит общо в размер на 3 267.07 лв. и лихви в размер на 1 956.98 лв., както и за начислени задължения за корпоративен данък за 2007 г. в размер на 2 798.04 лв., лихви 1 155.80 лв. и корпоративен данък за 2008 г. в размер на 1 062.82 лв. и лихви – 265.21 лв.  ОСЪЖДА “БУМАР” ООД, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив сумата от 703.78 (седемстотин и три и 0.78) лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
59 Административно дело No 2851/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на М.С.Д. ***, чрез адв. И.Н., против заповед № 428/ 19.08.2011 г. на кмета на Община Брезово за изменение на ПУП – План за регулация и застрояване за имот 025031, местност “Беглишки хармани” по КВС с.Свежен за смяна на статута на земеделска земя за изграждане на обект: “Приемно-предавателна станция /ППС/ PD2939_А Svegen”, като се образува : УПИ: 31 – Приемно-предавателна станция /ППС/ PD2939_А Svegen” и се предвижда ново свободно застрояване с устройствени показатели за зона Пп: Н = 30м50 см, Плътност до 40%; Кинт до 1,0; Озеленяване min 20% по означението за регулацията с червени и сини линии, надписи и застрояването с червена, прекъсната ограничителна линия и матрицата в син цвят.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
60 Административно дело No 2855/2011, VII състав Дела по ЗОС ЕФИ-ТЕД-ТОДОРКА СТАВРЕВА ЕТ КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 25.7.2012г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.С.С. като ЕТ “Ефи-Тед- Тодорка Ставрева” с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Иларион Макариополски”№1 срещу Заповед №ЗРИ-286/14.10.2011г. на Вр.И.Д. Кмет на Район “Източен” на Община – Пловдив, с която е разпоредено изземването от едноличния търговец на следния ползван от него имот – публична общинска собственост с отреждане тротоар, намиращ се на кръстовището на бул.“Княгиня Мария Луиза” и ул.”Лев Толстой”/автоспирка срещу “Полиграфия”АД/, върху който едноличният търговец е поставил временна постройка – павилион за кафе, закуски с площ 60 кв.м., като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Т.С.С. като ЕТ “Ефи-Тед- Тодорка Ставрева” с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Иларион Макариополски”№1 да заплати на Кмета на Район “Източен” на Община – Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
61 Административно дело No 2856/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни БОРИСЛАВА 2005 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 10.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Б. 2005“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ BG 115927473 с адрес гр. Пловдив, ул. „Антон Страшимиров“ № 14, ет. 1, ап. 2 представлявано от Б.Х.И. срещу РА № 241101329/23.06.2011 г. издаден от Борислав Георгиев Чапразов–ст. инспектор по приходите в потвърдена с Решение № 865/12.09.2011 г. на директора на Д „ОУИ“ Пловдив ЧАСТ, с която на дружеството е отказан право на данъчен кредит в размер общо на 75 899,40 лв., както следва: за д. период м. януари и февруари 2009 г. по фактури № 341/02.12.2008 г. № 1437/15.01.2009 г. и № 1445/24.02.2009 г. издадени от „Й. Е.“ ЕООД; за данъчен период м. февруари, април и май 2009 г – по фактури № 38/30.01.2009 г., №39/27.02.2009 г., № 47/30.04.2009 г. и № 49/27.05.2009 г. издадени от „МПА“ ЕООД; за д. период м. март 2009 г. по фактура № 91/31.03.2009 г. издадена от „Христан-ПСХР Станков“ ЕТ; за д. периоди м. декември 2009 г. и м. февруари 2010 г. по фактура № 283/17.12.2009 г., № 305/25.02.2010 г. и № 306/26.02.2010 г. издадени от „Трайстар“ ЕООД; за д. период м. юни 2010 г. по фактура № 48/01.06.2010 г. издадена от „Тексимп инженеринг“ ЕООД и за д. период м. август 2010 г. по фактури № 4001/16.08.2010 г. и № 4002/20.08.2010 г. издадени от „ГАЗ лоджистик“ ЕООД.  ОСЪЖДА Б. 2005“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ BG 115927473 с адрес гр. Пловдив, ул. „Антон Страшимиров“ № 14, ет. 1, ап. 2 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1967,99 лева (хиляда деветстотин шестдесет и седем лева и 99 ст.) разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
62 Административно дело No 2962/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЧЛЧ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 25.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЧЛЧ-България“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Никола Вапцаров“ № 145, ет.7, ап.15 против РА № 241004357/24.02.2011 г., издаден от Борислав Георгиев Чапразов, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 394/17.05.2011 г. на Директора на Д“ОУИ“-гр.Пловдив, с който на дружеството-жалбоподател са определени допълнителни задължения по ЗДДС за данъчен период м.03.2010 г. в общ размер на 3 629,96 лева и са начислени лихви за забава в общ размер на 324,32 лева.  ОСЪЖДА „ЧЛЧ-България“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Никола Вапцаров“ № 145, ет.7, ап.15, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 377,26 лв. /триста седемдесет и седем лева и двадесет и шест стотинки/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
63 Административно дело No 3025/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛГАФРОСТ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 10.7.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Булгафрост” АД, с ЕИК 115618587, със седалище и адрес на управление: с.Кочево, община Садово, област Пловдив, представлявано от управителя изпълнителния директор П.Л.Г., против ревизионен акт № 241102333 от 25.07.2011 г., издаден от Й.Ж.Т., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 980 от 14.10.2011 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за отказан данъчен кредит в размер на 12 811,57 лева.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Булгафрост” АД, с ЕИК 115618587, със седалище и адрес на управление: с.Кочево, община Садово, област Пловдив, представлявано от управителя изпълнителния директор П.Л.Г., сумата 1200 (хиляда и двеста) лева, разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.    
64 Административно дело No 3089/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 2.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1688/04.11.2011 г. на Началника на митница Пловдив, издадено срещу "Садат" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул."Васил Левски" №168, Булстат: 82535508, представлявано от Сюхейла Кутулду, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 10BG003000H0055943/20100421 г. в размер на 7163.21 лв. и е вменено ДДС за доплащане по същия ЕАД в размер на 1001.66 лв. и лихва за забава в за периода от датата на поставяне на стоките под режим – 21.04.2010 г., до датата на погасяване на задължението.  ОСЪЖДА митница Пловдив да заплати на "Садат" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул."Васил Левски" №168, Булстат: 82535508, представлявано от Сюхейла Кутулду, разноски по делото в размер на 440,10 лв. (четиристотин и четиридесет лева и 10 ст.).    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение.  
65 Административно дело No 3145/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕЛТА ТРЕЙД КЪМПАНИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 13.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Делта трейд къмпани”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Владая”№3 с искане в нея за отмяна на мълчалив отказ на ТД на НАП – Пловдив, потвърден с решение №708 от 27.07.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, постановен по искане вх. №70-00-8582 от 14.06.2011г. на Дружеството, с което е поискало да се извърши корекция по реда и условията на чл.126 ЗДДС на дневника за продажби за периода месец януари 2005г. и в справка – декларация, приета с вх. №6890/14.02. 2005г., с които ООД-то е начислило поради грешка ДДС в размер на 385 705,40 лева, като се намали задължението за ДДС по продажби за същия месец с посочената сума, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Делта трейд къмпани”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Владая”№3 да запатити на Дирекция “ОУИ” – Плвдив сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
66 Административно дело No 3175/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 16.7.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168, решение за определяне на митническа стойност № 1734 от 15.11.2011 г. на Началник Митница Пловдив, с което е определено доплащане на ДДС в размер на 386,70лв., в едно със законната лихва, от датата на поставяне на стоките под режим – 27.04.2010 г., до датата на погасяване в цялост на задължението по ЕАД № 10BG003000Н0059264 от 27.04.2010 г.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. (двеста лева), представляваща съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.  
67 Административно дело No 3192/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни БЕТА-СЛАВЧО ХАДЖИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 16.7.2012г.
  ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260900395 от 14.10.2009г., издаден от А.М.К., на длъжност Главен инспектор по приходите при ТД на НАП –Хасково /сега ТД на НАП Пловдив/, потвърден с Решение № 835 от 10.12.2009г. на и. д. Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, в частта му, с която на ЕТ “БЕТА – С.Х.”, за отчетни периоди м. януари 2008г. до м. септември 2008г., е допълнително начислен данък добавена стойност в размер на 158 098.20лв.; за отчетен период м. май 2008г. не е признато правото на данъчен кредит в размер на 3 330.30лв. и са начислени лихви за просрочие в размер на 25 640.51лв.   ОСЪЖДА С.Я.Х., в качеството му на едноличен търговец с фирма “БЕТА – С.Х.”, със седалище и адрес на управление, *, да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив сумата от 4191.38лв. /четири хиляди сто деветдесет и един лева. 38 ст./.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
68 Административно дело No 3250/2011, VII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм В.Г.Т. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 26.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г.Т. *** срещу утвърдения от Кмета на Район “Източен” на Община – Пловдив Протокол №6 от 08.07.2011г., с който е потвърден Протокол №5 от 18.04.2011г. на Комисията по чл.12 ал.1 в Район “Източен”, потвърден с Протокол №13 от 12.09.2011г. на Комисията по чл.12 ал.3, утвърден от Кмета на Община – Пловдив, от действащата на територията на Община – Пловдив и приета от ОбС – Пловдив на основание чл.45а ал.1 от Закона за общинската собственост Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им/НУРУЖННОЖП/, в ЧАСТТА му,с която е прието решение, че Т. с двучленното си семейство не отговаря на условията по чл.7 ал.1 от цитираната Наредба във връзка с настанителни му права в жилището, представляващо апартамент №12, находящо се в ****, Район “Източен” на Община – Пловдив, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА В.Г.Т. *** да заплати на Кмета на Район “Източен” на Община – Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
69 Административно дело No 3278/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни Т.Г.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 4.7.2012г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 160801933/07.05.2009 г., издаден от Софка Мицева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, частично потвърден с Решение №1123/18.11.2011 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”–Пловдив при ЦУ на НАП, като НАМАЛЯВА установеният с него данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. от 17218.10лв. на 3 952,83лв./три хиляди деветстотин петдесет и два лева и осемдесет и три ст./ и прилежащите лихви от 7 431,06лв. на 1705, 98 лв./хиляда седемстотин и пет лева и деветдесет и осем ст./  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Т.Г.К., с ЕГН **********,*** сумата от 412,03лв. съдебни разноски, изчислени по съразмерност и компенсация.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
70 Административно дело No 3366/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни ЯСМИН 96-РОСЕН РУСЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 5.7.2012г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ №211102738/31.08. 2010 година /л.42 и сл./, издаден от Филип Карапетров – главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, офис Смолян, потвърден с решение №1128 от 21.11.2011 година на директора на дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението”- гр. Пловдив в частта, с която е отказан данъчен кредит в размер на 6 347,52лв. по фактури, издадени от доставчика “Милена-97”ЕООД, а именно – фактура № 332/24.02.2009 година на стойност 21000лв. и ДДС – 4200лв.; от м.март – фактура №338/09.03.2009 година на стойност 7098лв. и ДДС – 1419,60лв. и от м.април – фактура №346/17.04.2009 година на стойност 3639,60лв. и ДДС – 727, 92лв, ведно с прилежащите лихви.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив да заплати Р. Р. Я., действащ като едноличен търговец с фирма – ЕТ”Ясмин 96-Р. Р.“, с ЕИК 123021563, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, кв.”Железник”, ул.”Старозагорско въстание ”№ 26, вход “А”, етаж 1, ап.25, разноските по делото в размер на 1 560лв. /хиляда петстотин и шестдесет лева/, представляващи заплатено адвокатсно възнаграждение, държавна такса, депозит по допусната ССЕ, депозит за свидетели.  Решението подлежи на обжалване и/или протест пред Върховния Административен Съд на Република България в 14-дневен срок от получаване от страните на съобщението за изготвянето.      
71 Административно дело No 3427/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.К.Р.,
И.С.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 19.7.2012г.
ОТМЕНЯ определение от 28.06.2012 г., с което е даден „ход по същество“.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Р.К.Р.,***, и И.С.А.,***, срещу Заповед № А-257 от 09.03.3006 г. на кмета на община Асеновград.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3427 по описа на Административен съд – Пловдив за 2011 г.  ОСЪЖДА Р.К.Р. с ЕГН **********,***, и И.С.А. с ЕГН **********,***, да заплатят на община Асеновград съдебни разноски в размер на 150лв.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателите.  
72 Административно дело No 3462/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни ВИ АДИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “В и Ади” ЕООД, с Булстат * със седалище и адрес на управление: *** представлявано от управителите Иван Божилов Божилов и Диана Иванова Божилова, действащи заедно, е оспорило Ревизионен акт /РА/ № 261102895/29.08.2011 г., издаден от Светла Василева Пейчева – главен инспектор по приходите, потвърден с Решение № 1124/18.11.2011 г. на директор дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 39 746.11 лв., ведно с прилежащите лихви, както допълнително установения корпоративен данък за 2007, 2007 и 2009 г., съответно в размер на 3 560.37 лв., 1 295.80 лв. и 2 000 лв., ведно спначислените лихви съответно общо 1 473.11 лв., 365.21 лв. и 388.18 лв.   ОСЪЖДА “В и Ади” ЕООД, с Булстат * със седалище и адрес на управление: *** представлявано от управителите Иван Божилов Божилов и Диана Иванова Божилова, действащи заедно, да заплати сумата от 1 426.58 (хиляда четиристотин двадесет и шест и 0.58) лв., представляваща юрисконсултско възнараждение.   Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните  
73 Административно дело No 3509/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.И.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.7.2012г.
ОТМЕНЯ заповед № ДК-02-ЮЦР- 574/29.08.2011г. на началника на РДНСК – ЮЦР гр. Пловдив, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ „преградна стена на стълбището на Кота Н=+8,00 м” в жилищна сграда с височина Н=10,00м с три гаража и едно ателие”, находящ се в УПИ XII-1788, кв.376 по плана на „Трета градска част”, Район „Централен”, гр. Пловдив, с административен адрес – гр. Пловдив, ул.”Хан Аспарух” _ 105, с извършител С.И.С., като е наредено да бъде възстановено стълбищното рамо и подсигурен достъпа до покрива на строеж – „Жилищна сграда с височина Н=10,00м с три гаража и едно ателие”, съгласно одобрената проектна документация към разрешение за строеж № 188/ 20.06.2005 г., издадено от гл. алхитект на Район „Централен” при Община Пловдив.  ОСЪЖДА РДНСК Южен централен район да заплати на С.И.С., ЕГН **********,***, сумата в размер от 550лв. /петстотин и петдесет лева/, представляващи разноски и заплатен адвокатски хонорар.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщението за изготвянето му с препис за страните.  
74 Административно дело No 3511/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни С.Г.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 23.7.2012г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 131004821-1 от 27.07.2011г., издаден от Г. Д. С., инспектор по приходите в ТД на НАП-в частта за дължимите суми за определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм/ за 2006г., като намалява дължимия данък от 49759.91лв на 2499.50 лв. и прилежащите лихви от 26473.95лв на 1309.00лв.; в частта за дължимите суми за определен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г., като намалява дължимия данък от 4226.86лв. на 2999.01лв. и прилежащите лихви от 1657.12лв. на 1152.00лв.; в частта за дължимите суми за определен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г., като намалява дължимия данък от 4614.92лв. на 2402.33лв лв. и определя прилежащите лихви на 1152.00лв.   ОТХВЪРЛЯ жалбата срещу № 131004821-1 от 27.07.2011г., издаден от Г. Д. С., инспектор по приходите в ТД на НАП в частта за дължимите суми за определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ за 2003г.   ОСЪЖДА С.Г.С., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 294.68лв. /двеста деветдесет и четири лева и 68 ст./   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП да заплати в полза на С.Г.С., ЕГН **********,*** сумата в размер на 1950.17лв./хиляда деветстотин и петдесет лева и 17ст./.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
75 Административно дело No 47/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.К.З.,
Б.К.И.
КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 12.7.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 11ОА2176 от 30.08.2011г. на Кмета на Община Пловдив, с която на основание чл. 129 ал.2, чл. 128 ал.7, чл. 134 ал.1 т.1 и ал.2 т.6, чл. 109 ал.1 т.2, чл. 110 ал.1 т.1, чл. 112, чл. 125 ал.4 от ЗУТ и Наредба № 7 и Наредба № 8 на МРРБ е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.3 по плана на кв. “Въстанически”-север, гр. Пловдив като ПУП-ПУР: от кв.3 се образуват два нови квартала-кв.3 и кв.3”а”; отваря се улица /реализирана/ с нови о.т. 37а-37в-150б-150а между нови квартали 3 и 3”а”. Уличната регулация на ул. “Кукуш” се привежда в съответствие с изградената инфраструктура с нови о.т. 7а-7б-24а-37в-150а-150б-155а-155б. ПУП-ПР. В кв.3-нов: от УПИ І-комплексно жилищно строителство в кв. 3, кв. “Въстанически”-север, гр. Пловдив се урегулира нов УПИ І-530.120,530.2144, комплексно жилищно строителство и зеленина. Във връзка с §4 ал.4 от ПЗР на ЗКИР, УПИ ІV-11 и УПИ V-11 се преотреждат в УПИ ІV-530.2279 и УПИ V-530.2280. В кв.3”а”-нов: от УПИ І-комплексно жилищно строителство в кв. 3, кв. “Въстанически” –север, гр. Пловдив се урегулира нов УПИ І-530.123,530.2159, комплексно жилищно строителство и зеленина и нов УПИ ІІ-530.122, зеленина, спорт и атракция. По кафявите и зелените зачертавания, линии, щрихи и надписи по проекта. ПУП-ПЗ: за нов УПИ І-530.120,530.2144, комплексно жилищно строителство и зеленина в нов кв.3, кв. “Въстанически”-север, гр. Пловдив със запазване на съществуващото застрояване в устройствени зони “Жг” и “Зса” с показатели: Н до 8ет /24м/; П застр.-25%; П озел. Мин. 20% и Кинт-1,25. За нов УПИ І-530.123,530.2159, комплексно жилищно строителство и зеленина в нов кв.3”а”, кв. “Въстанически”-север, гр. Пловдив със запазване на съществуващото застрояване и зеленина в устройствените зони “Жг” и “Зса” с показатели: Н до 12 ет. /36м/; П застр.-25%; П озел. Мин. 20% и Кинт – 1,75. За нов УПИ ІІ-530.122, зеленина, спорт и атракция с ново, свободно, нискоутажно застрояване в устройствена зона “Зса” с показатели: Н до 1 ет.; П застр. Макс. 30%; П озел. Мин. 60% и Кинт – 0,3.     ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати в полза на Т.К.З. с ЕГН ********** *** и от Б.К.И. с ЕГН ********** *** сумата в размер от 500лв /петстотин лева/.     Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.      
76 Административно дело No 59/2012, X състав Други административни дела ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР V-ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 17.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Диагностично-консултативен център V-Пловдив” ЕООД, със седалище и адрес на управление: **, против Писмена покана с изх.№ 16-0694 от 08.12.2011 г. на Директора на РЗОК, с която дружеството -адресат е поканено да внесе доброволно на НЗОК, сумата в размер на 144754,01лв. /сто четиридесет и четири хиляди седемстотин петдесет и четири лева и една стотинки/, представляваща превишение на определените от Касата регулативни стандарти за І-во, ІІ-ро, ІІІ-то и ІV-то тримесечие на 2010 година.  ОСЪЖДА ”Диагностично-консултативен център V-Пловдив” ЕООД, със седалище и адрес на управление: **, да заплати на РЗОК Пловдив разноските по делото в размер на 3345,08 лв. (три хиляди триста четиридесет и пет лева и осем ст.).   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.    
77 Административно дело No 89/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 4.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1683/02.11.2011 г. на Началник Митница – Пловдив.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му  
78 Административно дело No 142/2012, VII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 4.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност №1912 от 27.12.2011г. на Началник на Митница – Пловдив, с което на основание чл.201 пар.1 буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл.201 пар. 3 и чл.214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС за стока за стока №1 по ЕАД № № 10BG003000Н0036322 е определена нова митническа стойност в размер на общо 16 407,33 лева и на “Садат”ООД е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 1 744,19 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от поставянето на стоките под режим – 17.03.2010г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД-то в съответните кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валутна и обща фактурна стойност”, кл.23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката” – 11 400, кл. 45 “Уточняване” – 16 243,97, кл.46 “Статистическа стойност” и кл.47”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОСЪЖДА Митница – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, бул. “Кукленско шосе”№32 да заплати на “Садат”ООД с адрес на управление гр. Пловдив, бул.”Васил Левски”№168 сумата от 294,65/двеста деветдесет и четири лева и шестдесет и пет стотинки/ разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
79 Административно дело No 150/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 17.7.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 решение за определяне на митническа стойност № 1924 от 27.12.2011 г. на Началник Митница Пловдив, с което е определено доплащане на ДДС в размер на 4593,14лв., в едно със законната лихва, от датата на поставяне на стоките под режим – 10.03.2010 г., до датата на погасяване на задължението.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. (двеста лева), представляваща съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.  
80 Административно дело No 154/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 25.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 1908 от 27.12.2011г., на Началник на Митница Пловдив, с което на основание чл.201 пар.1 буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл.201 пар. 3 и чл.214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС за стока № - препарат против насекоми, предназначен за продажба на дребно, марка „КИЛОТОКС“ с нето тегло 3 829 кг. и код по ТАРИК 3808919090 и стока № 2 – дезодорант за тяло, марка „ТАНГО“ с нето тегло 739 кг. и код по ТАРИК 3307200000, е определена нова митническа стойност, и на “Садат” ООД, ЕИК *, гр.Пловдив, бул.”Васил Левски” №168, представлявано от управителя С.К., е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 2 627, 62 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от поставянето на стоките под режим – 10.03.2010г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД в съответните кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валута и обща фактурна стойност”, кл. 23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката”, кл.45 “Уточняване”, кв.46 “Статистическа стойност” и кл.47 ”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “Садат” ООД, ЕИК *, гр. Пловдив, бул.”Васил Левски”№ 168, представлявано от управителя С.К., сумата от 347, 65 /триста четиридесет и седем лева и 0,65 стотинки/, разноски по делото.     РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      
81 Административно дело No 155/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 25.7.2012г.
  ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 1909 от 27.12.2011г., на Началник на Митница Пловдив, с което на основание чл.201 пар.1 буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл.201 пар. 3 и чл.214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС за стока № 1 - хигиенни кърпички в ПЕ опаковки, напоени с детергент с нето тегло 3 912 кг. и код по ТАРИК 3401110000, стока 2 – хартиени носни кърпички, марка „ТАНГО“ с нето тегло 5 627 кг. и код по ТАРИК 4818201000 и стока 3 – електрически уреди против комари за домашна употреба, марка „КИЛОТОКС“ с нето тегло 174 кг. и код по ТАРИК 8516797090 е определена нова митническа стойност, и на “Садат” ООД, ЕИК 825355508, гр.Пловдив, бул.”Васил Левски” №168, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 3 230, 32 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от поставянето на стоките под режим –25.03.2010г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД в съответните кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валута и обща фактурна стойност”, кл. 23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката”, кл.45 “Уточняване”, кв.46 “Статистическа стойност” и кл.47 ”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “Садат” ООД, ЕИК 825355508, гр. Пловдив, бул.”Васил Левски”№ 168, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, сумата от 383, 82 /триста осемдесет и три лева и 0,82 стотинки/, разноски по делото.     РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.        
82 Административно дело No 157/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 16.7.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168, решение за определяне на митническа стойност № 1916 от 27.12.2011 г. на Началник Митница Пловдив, с което е определено доплащане на ДДС в размер на 1014,66лв., в едно със законната лихва, от датата на поставяне на стоките под режим – 03.05.2010 г., до датата на погасяване на задължението.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. (двеста лева), представляваща съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.  
83 Административно дело No 162/2012, VII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 4.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност №1894 от 22.12.2011г. на Началник на Митница – Пловдив, с което на основание чл.201 пар.1 буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл.201 пар. 3 и чл.214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС за стока за стока №1 по ЕАД № 10BG003000Н0035518 е определена нова митническа стойност в размер на общо 42 758,70 лева и на “Садат”ООД е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 4 593,14 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от поставянето на стоките под режим – 16.03.2010г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД-то в съответните кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валутна и обща фактурна стойност”, кл.23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката” – 30 008, кл. 45 “Уточняване” – 42 758,70, кл.46 “Статистическа стойност” и кл.47”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОСЪЖДА Митница – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, бул. “Кукленско шосе”№32 да заплати на “Садат”ООД с адрес на управление гр. Пловдив, бул.”Васил Левски”№168 сумата от 465,59/четиристотин шестдесет и пет лева и петдесет и девет стотинки/ разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
84 Административно дело No 180/2012, XVI състав Искове за обезщетение И.Д.К. ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 27.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от И.Д.К. ***, Пловдивска област, ЕГН:**********, срещу Областна дирекция на МВР-Пловдив, за присъждане на сумата 300 лв. като обезщетение за претърпени имуществени вреди от отменен административен акт: Заповед № 11002115/22.03.2011 г. на Директора на ОД на МВР-Пловдив.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
85 Административно дело No 181/2012, VII състав Искове за обезщетение С.Т.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 25.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ претенцията на С.Т.К. *** срещу ОД на МВР – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.“Княз Богориди”№7 за заплащане на сумата от общо 300 лева, представляваща причинените и имуществени вреди във връзка с издаден административен акт – Заповед №2011002113 от 22.03.2011г. на Заместник Директор на ОД на МВР – Пловдив, с която и е забранено напускането на страната, впоследствие отменена със Заповед №11003871 от 17.05.2011г. на Директор ОД на МВР – Пловдив, която сума представлява направените разноски по заплатено от К. адвокатско възнаграждение в посочения размер във връзка с отмяната по административен ред на акта, като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА С.Т.К. *** да заплати на ОД на МВР – Пловдив, ул.”Княз Богориди”№7 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
86 Административно дело No 185/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.П.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 17.7.2012г.
Отменя Заповед № РД-09-1003/07.11.2011г. на Зам.Кмета на Община Марица за одобряване на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ IV – 327, кв.27 по плана на с.Войсил, за промяна в отреждането с образуване на УПИ-327 - Жилищно застрояване и гараж за селскостопанска техника, съгласно зачерквания и надписи в зелен цвят за отреждането и червени ограничителни линии, котировки в черен цвят за застрояването, както и матрица в син цвят с устройствени показатели за зона Жм : Н<10, Плътност – до 45%, Кинт до 0.9, Озеленяване > 45%, свободно застрояване”, в частта й за предвиденият гараж за селскостопанска техника /предназначение/, в част застрояване и в частта за одобрените инвестиционни проекти за гараж за селскостопанска техника и селскостопанска сграда, респ. за два гаража за селскостопанска техника, части от КПИИ.  Отхвърля жалбата в частта за предвиждане на УПИ IV - 327 - Жилищно застрояване.  Оставя без разглеждане жалбата против РС № 250/24.11.2011г. за два гаража за селскостопанска техника и плътна ограда в УПИ IV - 327 и прекратява съдебното производство в тази част.  Осъжда Община Марица да заплати на К.П.Б. *** съдебни разноски в размер на 400 лв.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.  В прекратителната част обжалването е в 7-дневен срок от съобщението за постановяване на съдебния акт.  
87 Административно дело No 187/2012, V състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Н.Г.Ф. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 18.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Н.Г.Ф., ЕГН **********,***, против Заповед № К – 11 от 03.01.2012 г. на кмета на община Карлово, с която е прекратено служебното правоотношение, като държавен служител с Н.Г.Ф., главен експерт – служител по сигурността на информацията в отдел „Управление при кризи, ОМП и сигурност“ при община Карлово, на основание чл.106 ал.1 т.2 от ЗДСл.  ОСЪЖДА Н.Г.Ф., ЕГН **********,***, да заплати на община Карлово сумата от 150 лв.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.  
88 Административно дело No 230/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЧИНАРИТЕ 2001 ООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 17.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Чинарите 2001” ООД – с. Бачково, с адрес на управление в с. Бачково, община Асеновград, област Пловдив, представлявано от Атанас Борисов Джамуров, чрез пълномощника си адв. С., против заповед № ДК-02-ЮЦР-601/ 26.10.2011 г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен ксонтрол /РДНСК/ - Южен централен район /ЮЦР/ - Пловдив, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ „надстройка – дървена конструкция над тяло А“, находящ се в УПИ VII – 614 „Търговски комплекс“ (имот с ИД № 11.475), кв.47 по плана на с. Бачково, общ. Асеновград, обл. Пловдив, с административен адрес – с. Бачково, ул. „Освобождение“ № 74, с извършител „Чинарите – 2001” ООД, с.Бачково, Булстат 825096938, изграден от оспорващото лице без необходимите строителни книжа и без разрешение за строеж, по чл.137 ал.3 и чл.148 ал.1 от Закона за устройство на територията.  ОСЪЖДА Чинарите 2001” ООД – с. Бачково, ЕИК 825096938, с адрес на управление в с. Бачково, общ. Асеновград, обл. Пловдив, представлявано Атанас Борисов Джамуров, да заплати на РДНСК - Южен централен район съдебни разноски в размер на 150лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му с препис за страните.  
89 Административно дело No 232/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ВГ МП ГРУП БИЛДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 12.7.2012г.
Отменя Ревизионен акт № 241103256/26.09.2011г. издаден от гл.инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 1251/22.12.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ“- Пловдив при ЦУ на НАП, за отказан данъчен кредит по издадени фактури от Фионел ЕООД, гр.София общо в размер на 121 498.34 лв. и лихви в размер на 28834.62 лв., за периода 01.12.-31.12.2008г., 01.03.-30.04.2009г. и 01.06.-31.07.2009г.  Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № 241103256/26.09.2011г. издаден от гл.инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 1251/22.12.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ“- Пловдив при ЦУ на НАП, за отказан данъчен кредит по издадена фактура от Видинметал ЕООД, № 563/09.02.2009г., ДДС 1600 лв. с прилежащи лихви.  Осъжда Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на “БГ МП ГРУП БИЛДИНГ” ООД, седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, бул.”Княгиня М. Луиза” № 8, ет.4, представлявано от управителя Н.Стойчева сумата от 6 482.04 лв., съдебни разноски.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
90 Административно дело No 299/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 2.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Еуротерра България" АД със седалище в гр. София и адрес на управление ***, Булстат: ***, представлявано от А.П., М.П.Т. и О.Х.Т., срещу Акт за установяване за задължения по декларация № 551/30.08.2011 г., издаден от главен инспектор в отдел "Ревизии" на дирекция "Местни данъци и такси" при община Пловдив, потвърден с Решение № 44/16.11.2011 г. на Директора на дирекция "Местни данъци и такси" в община Пловдив, в обжалваната част относно определената такса за битови отпадъци за 2008 г. в размер на 66346,22 лв. и лихва 14512,98 лв. към датата на издаване на акта.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
91 Административно дело No 307/2012, XIV състав Други административни дела АЕРКОК ООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Аеркок“ ООД – гр. Шумен, с ЕИК ***, с адрес на управление: гр. ***, представлявано от А.П.А., против разпореждане № 01/10.01.2012 г. за спиране експлоатацията на животновъден обект, издадено от В.Я. – главен инспектор при ОДЗХ – гр. Пловдив, с което е спряна експлоатацията на обект с вет.рег.№ 3BG16015, намиращ се в с.Трилистник, община Марица, обл. Пловдив, собственост на „Аеркок“ ООД, предназначен за отглеждане на кокошки-носачки с капацитет 36390 броя, клетъчно в неуголемени клетки, със срок до 10.07.2012 г.   ОСЪЖДА „Аеркок“ ООД – гр. Шумен, с ЕИК ***, с адрес на управление: гр. ***, представлявано от А.П.А. да заплати на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Пловдив, направените по делото разноски в размер на 150 /сто и петдесет/лева адвокатски хонорар.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.  
92 Административно дело No 316/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 17.7.2012г.
Отменя Заповед № РД-15-964/23.11.2011г. на Кмета на Община Първомай, за попълване на кадастралната основа с нов поземлен имот № 2723, кв.107 по плана на гр.Първомай.  Осъжда Община Първомай, представлявана от Кмета да заплати на В.Д.С.,*** сума от 630 лв.-общо съдебни разноски.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.  
93 Административно наказателно дело (К) No 334/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2589 от 19.12.2011 г. на Районен съд Пловдив, ХVIII н.с. постановеното по н.а.х.д. № 6721 по описа на същия съд за 2011 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
94 Административно дело No 359/2012, VI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Е.Ж.Ч. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 3.7.2012г.
Осъжда РЗИ – Пловдив /правоприемник на РИОКОЗ-Пловдив/ да заплати на Е.Ж.Ч.,*** сумата от 3 973.76 лв. – обезщетение, явяващо се разлика по см. на чл.104 ал.1 пр.2 ЗДСл. за периода от 10.03.2010г. до 10.01.2011г., ведно със законната лихва върху тази сума от дата на предявяване на иска - 31.01.2012г. до окончателното изплащане на сумата, както и разноски в размер на общо 1500 лв. /1300 лв. за адвокатско възнаграждение, 200 лв. за депозит по СИк.Е /.  Решението може да се обжалва пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
95 Административно дело No 459/2012, XVI състав Дела по ЗМСМА В.И.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 4.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по делото, в частта, с която В.И.Б. ***, Пловдивска област, ул.“Княз Борис” №11, ЕГН:**********, обжалва Решение № 21, прието с Протокол № 5 от 29.12.2011 г. на Общински съвет - Родопи, в частта, с която е приета План-сметка за приходите и разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, депониране и обезвреждане на битовите отпадъци и чистотата на териториите за обществено ползване на общ.Родопи за 2012 г.  ОТМЕНЯ по жалба на В.И.Б. ***, ЕГН: ********** - Решение № 21, прието с Протокол № 5 от 29.12.2011 г. на Общински съвет - Родопи, в частта, с която са определени промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2012 г. за облагане на имотите, находящи се в с.Марково, общ.Родопи, по отношение на задължените за такса за битови отпадъци физически лица.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне, а в прекратителната част има характера на определение и може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от съобщението.  
96 Административно дело No 535/2012, X състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие М.Г.Х. НАЧАЛНИК ЗАТВОРА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 10.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Х.,***, с която се оспорва като незаконосъобразно проявеното бездействие от страна на Началника на Затвора – Пловдив, изразяващо се в неиздаване на персонална карта “Контел”, посредством която М.Х. да се ползва от правата си по чл. 76, ал.1, т. 2 и чл. 86 ал. 1 т. 4 и 5 от ЗИНЗС при пребиваването му в Затвора – Пловдив.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
97 Административно дело No 609/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОБИСЕР КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 24.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АГРОБИСЕР КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 200955966, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, ул. “Добри Чинтулов” № 20, представлявано от Б.Н.С., против ревизионен акт № 161103720 от 11.10.2011 г., издаден от Венета Кръстева Калоянова, старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, в потвърдената с решение № 103 от 02.02.2012 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив част за допълнително установен корпоративен данък за 2010 г. в размер на 2 120 лева, ведно с прилежащите лихви в размер на 620,11 лева.  ОСЪЖДА „АГРОБИСЕР КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 200955966, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, ул. “Добри Чинтулов” № 20, представлявано от Б.Н.С. да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 305 (триста и пет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
98 Административно дело No 624/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ТРИАДА ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 2.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ТРИАДА ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, ул. “***” № *, ап.*, ЕИК ***, представлявано от управителя Й.М. Й. против Ревизионен акт № 241102771 от 01.11.2011 г., издаден от П.К.К., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-Хасково, с който е начислен допълнително ДДС в размер на 21666.67лв. и прилежащи лихви, потвърден с Решение № 109 от 02.02.2012г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.     ОСЪЖДА “ТРИАДА ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, ул. “***” № *, ап.*, ЕИК ***, представлявано от управителя Й.М. Й. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от971.54 лв. /деветстотин седемдесет и един лева и петдесет и четири стотинки/.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
99 Административно дело No 632/2012, VII състав Дела по ЗОС Е.М.А. КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 26.7.2012г.
ОТМЕНЯ утвърдения от Кмета на Район “Тракия” на Община – Пловдив Протокол №16 от 10.11.2011г. на Комисията по чл.12 ал.1 от действащата на територията на Община – Пловдив и приета от ОбС – Пловдив на основание чл.45а ал.1 от Закона за общинската собственост Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им/НУРУЖННОЖП/, в ЧАСТТА му, с която е прието становище, че Е. Магърдич А. *** не отговаря на условията по чл.7 от цитираната Наредба във връзка с настинителни му права в жилището, представляващо апартавент №3, находящо се в бл. 283, ет.1 на ЖК “Тракия”, Район “Тракия” на Община – Пловдив.   ИЗПРАЩА преписката в ЧАСТТА и, касаеща установяване настанителните права на Е. Магърдич А. *** по чл.7 от НУРУЖННОЖП в жилището, представляващо апартамент №3, находящо се в бл.283, ет.1 на ЖК “Тракия”, Район “Тракия” на Община – Пловдив – на Комисията по чл.12 ал.1 от НУРУЖННОЖП в Район “Тракия” на Община – Пловдив за произнасяне с мотивирано решение, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящото решение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
100 Административно дело No 645/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни КОЛОР 77 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 26.7.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 161104363/ 14.11.2011 г., издаден от М.С. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, офис – Пазарджик, потвърден с Решение № 104/ 02.02.2012 г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от съобщаването му.  
101 Административно наказателно дело (К) No 673/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ С.Т.Р. Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 23.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2643/22.12.2011г. на Пловдивски районен съд, ХІI – ти н.с, постановено по НАХД № 992 по описа на същия съд за 2011 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
102 Административно дело No 682/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЗЕГЕРОВИ ПРЪСТЕНИ-ПРУЖИНИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 6.7.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241104656 от 25.11.2011г., издаден от Е.С.Ц. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 113 от 02.02.2012г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, с която на “Зегерови Пръстени-Пружини”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шипка, ул.”Шипченска епопея”№2, ЕИК 123161168, представлявано от управителя Кънчо Кутев, за данъчни периоди м.09, м.10, м.11 и м.12 на 2010г. и м.02, м.03 и м.04 на 2011г. са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне, в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 36 873,83 лева по 11 броя фактури, издадени от “Метал Груп Елит 2006”ЕООД, с предмет на доставките “стомана”, ведно с определените лихви за забава в размер общо на 7 541,24 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Зегерови Пръстени-Пружини”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Шипка, ул.”Шипченска епопея”№2, ЕИК 123161168, представлявано от управителя Кънчо Кутев, сумата от 1 800(хиляди и осемстстотин)лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
103 Административно дело No 688/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни МУЛТИКОМЕРС-97 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 6.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МУЛТИКОМЕРС – 97“ ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 160065797, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, пл.Кочо Честименски № 5, ет.1, ап.1, представлявано от управителя Георги Зарков Хасърджиев против Решение № 30/10.02.2012г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление с изх. № РД - 10- 69/25.01.2012г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК, издадено от Александра Николова Попова –публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, В ЧАСТТА, относно обезпечителните мерки по т.2 от същото, изразяващи се в налагане на запор върху всички банкови сметки, в т. ч. и новооткриващи се банкови сметки, депозити, както и на вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите и суми представени за доверително управление, до размера на предполагаемото публично вземане – данъчно задължение – 100 000, 00 лв., находящи се в 31 търговски банки, подробно индивидуализирани в постановлението.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „МУЛТИКОМЕРС – 97“ ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 160065797, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, пл.Кочо Честименски № 5, ет.1, ап.1, представлявано от управителя Георги Зарков Хасърджиев против Решение № 30/10.02.2012г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление с изх. № РД – 10 - 69/25.01.2012г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК, издадено от Александра Николова Попова – публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, В ЧАСТТА, относно обезпечителните мерки по т.1 от същото, изразяващи се в налагане на запор върху движима вещ – лек автомобил, марка БМВ, цвят сребрист металик, рег. № РВ 1688 МС с балансова стойност 95 833, 33 лв., подробно индивидуализиран в постановлението.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 688 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 година в тази му част.  ОСЪЖДА „МУЛТИКОМЕРС – 97“ ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 160065797, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, пл. Кочо Честименски № 5, ет.1, ап.1, представлявано от управителя Георги Зарков Хасърджиев, да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – град Пловдив сумата от 150, 00 /сто и петдесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО, в частта му, с която е отхвърлена жалбата е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране, а в прекратителната му част, имащо характер на определение, подлежи на обжалване в 7-мо дневен срок от съобщаването му, с частна жалба пред на Върховния административен съд.    
104 Административно дело (К) No 716/2012, XXIV състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Р.К.К.,
С.К.П.
Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 3.7.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 76 от 06.01.2012 г., постановено по АХД № 16933/2011 г. на Пловдивския районен съд.   Решението е окончателно.  
105 Административно дело No 752/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни П.И.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 6.7.2012г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход по същество на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, предявена от П.И.А., ЕГН **********, с постоянен адрес гр.Пловдив, ж.к Тракия, бл.154, вх.Б, ет.4, ап.13 чрез пълномощника адвокат Н.Б.Д., от Бургаска адвокатска колегия, с посочен в жалбата съдебен адрес за кореспонденция гр.Пловдив, ул.Сливница № 6, ет.5, офис А 8 против писмо с изх.№ 11 П 12084/21.02.2012г. на Дирекция “Местни данъци и такси” при Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 752 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
106 Административно дело No 753/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.И.Ч.,
А.И.Ч.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 13.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.Ч. и А.И.Ч.,***, против Решение № 469, взето с протокол № 33 от 16.12.2010г. на Общински съвет - Пловдив, с което е одобрен ПУП–ПРЗ – план за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдяване, телефонизация, радио, телевизионни сигнали и интернет, сборна плансхема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации, санитарнохигиенна обстановка, озеленяване и отдих, и правилата и нормативите за прилагане, на кв. “Смирненски IV”, гр. Пловдив, в частта относно предвижданията за частите от поземлен имот (ПИ) № 510364, които попадат в улична регулация.  ОСЪЖДА К.И.Ч. и А.И.Ч. ***, да заплатят на Общински съвет – Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
107 Административно дело No 758/2012, VII състав Дела по КСО Р.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 20.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Д.Н. *** срещу решение №28 от 20.02.2012г. на Директор на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата и срещу разпореждане №**********-60/по Протокол №01161 от 10.11.2011г., поправено с разпореждане №********** по Протокол №ПР-439/13.02.2012г. на Ръководител “ПО” при РУ“СО” – Пловдив, с което и е отпусната на лицето лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по нейно заявление вх. №МП-62850/03.10.11г. в ЧАСТТА, касаеща приетия общ осигурителен доход на лицето, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Р.Д.Н. *** да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул.“Любен Каравелов”№7 сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
108 Административно дело No 778/2012, XVI състав Дела по ЗОС ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 27.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Политическа партия "Българска социалистическа патия" със седалище в гр.София и адрес на управление ул."Позитано" №20, Булстат: 0007020140237, представлявано от С. Д. С., подадена чрез пълномощника А. М. Т., против Заповед № 12ОА216/26.01.2012 г., издадена от Кмета на община Пловдив.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
109 Административно дело No 822/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.7.2012г.
ОТМЕНЯ по жалбата на “*, със седалище и адрес на управление: ** **, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, решение за определяне на митническа стойност № 372 от 21.02.2012 г. на началника на Митница Пловдив, с което е определено за доплащане ДДС в размер на 5916,60лв., ведно със законната лихва, изчислена от датата на поставяне на стоките под режим – 27.08.2010 г. до окончателното погасяване на задължението по ЕАД № 10BG003000Н0131291 от 27.08.2010 г.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “*, със седалище и адрес на управление: ** **,представлявано от управителя Сюхейла Куртулду сумата от 200 /двеста/ лева, представляващи сторените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните  
110 Административно дело No 823/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 3.7.2012г.
Отменя Решение № 369/21.02.2012г. на Началника на Митница Пловдив.  Осъжда Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. /двеста лева/ разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за постановяването му.  
111 Административно дело No 830/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 2.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 363/21.02.2012 г. на Началника на митница Пловдив, издадено срещу "Садат" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул."Васил Левски" №168, Булстат: 82535508, представлявано от Сюхейла Кутулду, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 10BG003000H0145642/23.09.2010 г. в размер на 21427.82 лв. и е вменено на "Садат" ООД ДДС за доплащане по същия ЕАД в размер на 3134.36 лв. и лихва за забава в за периода от датата на поставяне на стоките под режим – 23.09.2010 г., до датата на погасяване на задължението.  ОСЪЖДА митница Пловдив да заплати на "Садат" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул."Васил Левски" №168, Булстат: 82535508, представлявано от Сюхейла Кутулду, разноски по делото в размер на 568.06 лв. /петстотин шестдесет и осем лева и 6 ст./.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщението.  
112 Административно дело No 838/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни КОНКОРДИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 24.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Конкордия” ЕООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от М.Б.М. срещу Ревизионен акт /РА/ № 241103887/02.12.2011 г., издаден от А.М.К. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Хасково, потвърден с Решение № 228/28.02.2012 г. на директор дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за отказан данъчен кредит в размер на 12 000 лв., ведно с начислените лихви в размер на 2 558.48 лв.  ОСЪЖДА “Конкордия” ЕООД, с ЕИК ***, да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, съдебни разноски в размер на 741.17 (седемстотин и четиридесет и един и 0.17) лева.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
113 Административно дело No 849/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни КАДЬОВА 52 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 23.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “К. 52” ЕООД, с ЕИК 200711976, със седалище и адрес на управление: град Велинград, ул.”Никола Вапцаров ” № 7, представлявано от управителя К.А.К., против ревизионен акт № 131104933 от 30.11.2011 г., издаден от П.К.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 177 от 17.02.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за отказан данъчен кредит в размер на 24 169,67 лева и лихви в размер на 1637,22 лева.  ОСЪЖДА “К. 52” ЕООД, с ЕИК 200711976, със седалище и адрес на управление: град Велинград, ул.”Никола Вапцаров ” № 7, представлявано от управителя К.А.К., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 966 (деветстотин шестдесет и шест) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.    
114 Административно дело No 854/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ШАТО МАРКОВО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 16.7.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ШАТО МАРКОВО” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 160125536, със седалище и адрес на управление гр. *****, представлявано от С. Б.Й.- управител, Ревизионен акт /РА/ № 1601000276/23.03.2010г., издаден от Н.И.П. на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 340/17.05.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който допълнително е начислен ДДС в размер на 17500 лв. като незаконосъобразен.   ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив да заплати на „ШАТО МАРКОВО” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 160125536, със седалище и адрес на управление гр. *****, представлявано от С. Б.Й.- управител сторените по делото разноски в размер на 1390/хиляда триста и деветдесет лева/.    
115 Административно дело No 871/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни АГРО ПОЙНТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 26.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Агро пойнт”ЕООД с адрес за кореспонденция *** и адрес по чл.8 от ДОПК ***, представлявано от Д.Б.Д.-управител, срещу РА № 161105383/15.12.2011 г., издаден от Е.С.Ц. – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив.    ОСЪЖДА „Агро пойнт”ЕООД с адрес за кореспонденция *** и адрес по чл.8 от ДОПК ***, представлявано от Д.Б.Д.-управител, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1 165 лева ( хиляда сто шестдесет и пет лева), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.          
116 Административно дело No 883/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Т.С.,
Е.Т.Т.,
И.Т.А.
ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 18.7.2012г.
Р Е Ш И:  ИЗМЕНЯ решението от 01.11.2010 г. на комисията по чл.210, ал.1 ЗУТ, назначена със заповед № 908 от 28.10.2010 г. на Кмета на Община “Родопи”, касателно определено обезщетение, дължимо на собствениците на ПИ № 036115, представляващ земеделска земя, находяща се в землището на с.Брестик, Община Родопи, местност „Лаута“, ЕКАТТЕ 06447, собственост на наследници на *, за частта от имота, която попада в границите на сервитута на обект ВЛ – 400 кV „Карлово – Пловдив” с площ от 1,563 дка като УВЕЛИЧАВА оценката за попадащата в сервитутната зона част от поземлен имот № 036115, находящ се в местността „Лаута”, землище с.Брестник, община “Родопи”, обл. Пловдив, в размер на 1,563 дка, от 131 лева на 1524 /хиляда петстотин двадесет и четири/ лева.   Решението не подлежи на обжалване.  
117 Административно дело No 949/2012, XI състав Дела по ЗМВР Р.С.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ГЛ.ИНСПЕКТОР ХРИСТО АТАНАСОВ - ТРЕТО РУ ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 19.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.К. с ЕГН **********, подадена чрез адв.Е., срещу Заповед за полицейски задържане на лице изх. № 72/06.03.2012 г., издадена на основание чл.63, ал.1 от ЗМВР от гл.инспектор Христо Атанасов-разузнавач V-та степен, с-р „КП“ при Трето РУ“Полиция“-Пловдив.     Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването му.    
118 Административно дело No 971/2012, XII състав Други административни дела Ш.Р.Ю. ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 12.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Ш.Р.Ю.,*** против отказ на директор на РЗОК - Пловдив за издаването на Европейска здравноосигурителна карта - ЕЗОК, обективиран в Решение № 94-04-2060/06.03.2012 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 971/2012 г по описа на Административен съд гр. Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок от днес за явилата се страна и в същия срок от получаване на съобщението за неявилата се страна по делото.  
119 Административно наказателно дело (К) No 984/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГЕОМА ООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 25.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 428/11.02.2012 г., постановено по НАХД № 6295/2011 г., по описа на Районен съд П./ПРС/, ХІV наказателен състав ,като место това ПОСТАНОВИ :  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №52273-S008141/02.08.2011 г., на Заместник териториалния директор на ТД на НАП град П..  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
120 Административно наказателно дело (К) No 986/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 230 от 25.01.2012 г., постановено по НАХД № № 8268 от 2011г., по описа на Районен съд - Пловдив, ХV!- ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
121 Административно наказателно дело (К) No 999/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГЕОМА ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 20.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 525 от 17.02.2012 г. на Районен съд Пловдив, I н.с., постановено по НАХД № 6296 по описа на същия съд за 2011г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
122 Административно наказателно дело (К) No 1002/2012, XXII състав Наказателни касационни производства С.С.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 471 от 15.02.2012 г., постановено по НАХД № 8272 / 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, ХХV -ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
123 Административно наказателно дело (К) No 1006/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.И.Б. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 24.7.2012г.
Оставя в сила Решение № 207/21.01.2012 г., постановено по НАХД № 7476/2011 г., по описа на Районен съд – П. /ПРС/, ХVІІІ н.с.  Решението е окончателно.  
124 Административно наказателно дело (К) No 1021/2012, XX състав Наказателни касационни производства П.Р.Р. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 24.7.2012г.
Оставя в сила Решение № 311/06.02.2012 г., постановено по НАХД № 6379/2011 г., по описа на Районен съд – Пловдив/ПРС/, ХХV н.с ..  Решението е окончателно.      
125 Административно дело No 1028/2012, XVII състав Дела по ЗМСМА /троен състав/ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ-ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ,
Г.Л.С.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 27.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел Граждански контрол – Защита на животните, БУЛСТАТ **, с адрес *, представлявано от Председателя на Управителния съвет Г.Л.С., както и от последния лично в качеството му на физическо лице и гражданин на Община Пловдив срещу Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 199, взето с протокол № 10 от 28.05.2009 г. на Общински съвет – Пловдив, в частта относно чл. 35, ал. 1 във връзка с Таблица за размера на глобите и имуществените санкции по наредбата, съгласно която санкцията за нарушение на чл. 35, ал. 1 от наредбата е с размер от 200 лв. до 500 лв.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1028/2012 г. по описа на Пловдивския административен съд.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Г.Л.С. и на Сдружение с нестопанска цел Граждански контрол – Защита на животните, БУЛСТАТ **, с адрес *, представлявано от Председателя на Управителния съвет Г.Л.С., сумата в размер на 40 лв., представляваща сторените в производството разноски – платените държавни такси и таксата за публикуване на обявление в Държавен вестник.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.    
126 Административно дело No 1036/2012, XVIII състав Дела по ЗМВР Р.С.К. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 12.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.К., с ЕГН **********, със съдебен адрес гр. *****, ул. “***” № *, етаж *, офис ***, против Отказ за регистрация на превозно средство, обективиран в писмо рег. № ИЯ/КАТ-2112 от 28.02.2012г. на ВНД Началник на Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Пловдив, като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните.  
127 Административно дело No 1037/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни С.К.И. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 2.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 20 от 23.01.2012г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив, като вместо това ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № ВхС 3233-1/30.11.2010г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, в частта, с която е наложен запор върху притежаваните от С.К.И. 50 бр. дружествени дялове на стойност 2500лв. в “ЛИДЕР” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ ***.   ОТМЕНЯ Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № ВхС 3233-9 от 03.01.2011г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, в частта, с която е наложен запор върху притежаваните от С.К.И. 50 бр. дружествени дялове на стойност 2500лв. в “ЛИДЕР” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ ***.   ОСЪЖДА Териториална дирекция на НАП-гр. Пловдив да заплати на С.К.И., с ЕГН **********,*** сумата в размер от 10лв. /десет лева/.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.    
128 Административно дело No 1040/2012, X състав Дела по ЗОС ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 27.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Политическа партия "Българска социалистическа патия" със седалище в гр.София и адрес на управление ул."Позитано" №20, Булстат: ***, представлявано от С.Д.Т., подадена чрез пълномощника А.М.Т., против Заповед № 12ОА534/06.03.2012 г., издадена от Кмета на община Пловдив.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
129 Административно дело No 1050/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни СЕНТ НЕТКОМ ТРЕЙДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 13.7.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131104857/15.12.2011г., поправен с Ревизионен акт за поправка на Ревизионен акт № 1141761/30.12.2011г., издаден от Ася Мла-денова Котетерова на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, в ИЗМЕНЕНАТА с Решение № 239/02.03.2012 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“ гр. Пловдив ЧАСТ, с която на „СЕНТ НЕТКОМ ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК ********, е вменено задължение за лихва за забава за внасяне в размер на 3 072,35 лева за данъчен период месец Юли 2010 г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „СЕНТ НЕТКОМ ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК ******** със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Съединение“, № 49 М, против Ревизионен акт № 131104857/15.12.2011г. и Ревизионен акт за поправка на Ревизионен акт № 1141761/30.12.2011г., издадени от А.М.К. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА „СЕНТ НЕТКОМ ТРЕЙДИНГ“ ООД, ЕИК ******** със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Съединение“, № 49 М, да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 361,44 лева /хиляда триста шейсет и един лева и четиридесет и четири стотинки/ лева.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
130 Административно наказателно дело (К) No 1053/2012, XX състав Наказателни касационни производства М.Х.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51 от 13.02.2012г., постановено по НАХД № 906/11г. по описа на Асеновградския районен съд, III-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
131 Административно дело No 1060/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Г.Г. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 2.7.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК–02–ЮЦР-16/19.01.2012г. на Началник РДНСК “Южен Централен Район”.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
132 Административно дело No 1064/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 5.7.2012г.
Отменя Акт за прихващане или възстановяване /АПВ/ № 732/10.11.2011г. издаден от гл.инспектор, отдел „Ревизии“, Дирекция „МДТ“ – Община Пловдив, потвърден с Решение № 1/27.01.2012г. на Кмета на Община Пловдив в обжалваната част.  Изпраща преписката на Община – Пловдив, за произнасяне по искането на Метро ЕООД / 11.10.2011г., в хода на възложена по реда на чл.129 ал.2 от ДОПК от надлежен орган /в случая ръководителят на звеното за местни приходи в общината, упражняващ правомощията на териториален директор на НАП или упълномощено от него лице/ “проверка” или “ревизия”, която заповед за възлагане следва да определи и компетентният да се произнесе по конкретното искане орган /измежду определените с изрична заповед по чл.4 ал.4 във вр. ал.3 от ЗМДТ на Кмета на Община–Пловдив, служители от общинската администрация, упражняващи функциите на органи по приходите/, при спазване тълкуването на закона, дадено в мотивите на съдебното решение.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
133 Административно дело No 1077/2012, VII състав Дела по ЗСП С.Н.И. ДИРЕКТОР НА ДСП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 19.7.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЛА-Ц2-09-91/05.03.2012г. на Директор Дирекция “Социално подпомагане” – Пловдив, потвърдена с решение № РД 01/083 от 22.03. 2012г. на Директор Регионална Дирекция за социално подпомагане/РДСП/ - Пловдив, с която е отказано включването по молба – декларация вх. №ЛА-Ц2-09-91/03.02.2012г. на С.Н.И. *** в национална програма “Асистенти на хора с увреждания”, дейност “Личен асистент”.  ИЗПРАЩА административната преписка по молба – декларация вх. №ЛА-Ц2-09-91/03.02.2012г. на С.Н.И. *** за произнасяне от компетентния орган – Директор Дирекция “Социално подпомагане” – Пловдив, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящото съдебно решение.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
134 Административно наказателно дело (К) No 1081/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МН-ПАРТИ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №534 от 17.02.2012г., постановено по НАХД №7234/2011г. по описа на Районен съд – гр. Пловдив, !-ви наказателен състав .  Решението е окончателно.  
135 Административно наказателно дело (К) No 1089/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ С.В.Й. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 25.7.2012г.
Оставя в сила Решение № 473/15.02.2012 г., постановено по НАХД № 6993/2011 г., по описа на Районен съд – Пловдив /ПРС/, ХХV н.с.  Решението е окончателно.  
136 Административно наказателно дело (К) No 1098/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 352 от 07.02.2012 г., постановено по НАХД № № 7779 от 2011г., по описа на Районен съд - Пловдив, Х!!- ти наказателен състав  Решението е окончателно.  
137 Административно наказателно дело (К) No 1099/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.А.Б. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 6.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 508 от 17.02.2012г., постановено по НАХД № 4550 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХIV наказателен състав.  Решението не подлежи на обжалване.    
138 Административно наказателно дело (К) No 1101/2012, XXII състав Наказателни касационни производства АГРО БИЛД ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 586 от 26.02.2012г., постановено по нахд № 7485 по описа за 2011 година на ПРС  Решението е окончателно.  
139 Административно наказателно дело (К) No 1103/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 688 от 02.03.2012г. постановено по н.а.х. дело № 8886/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, VІІІ наказателен състав, като вместо това постановява:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 43678-0114100 от 27.01.2011г., на и.д. Директор офис Хасково при ТД на НАП – Пловдив, с което на “М.В.”ООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. “Георги Бенковски” № 24-32-В-62, представлявано от П.А.Т., ЕГН **********, е наложена “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.355, ал.1 КСО за нарушение на чл.7, ал.3 КСО.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
140 Административно наказателно дело (К) No 1107/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГРО БИЛД ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 13.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 384 от 09.02.2012г., постановено по нахд № 7481 по описа за 2011 година на ПРС И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 47639 - 0076686/11.05.2011г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП, гр. Пловдив, с което на „АГРО БИЛД” ООД, БУЛСТАТ 115137753, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Волга” № 2, представлявано от А.И.Б., на основание чл. 104, ал.1 от ЗЗО е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 4000лв. за нарушение на чл. 40, ал.1, т.1, б.В от ЗЗО.  
141 Административно наказателно дело (К) No 1110/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АВТОТРАНС 2000 ООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 25.7.2012г.
Оставя в сила Решение № 556/20.02. 2012 г., постановено по НАХД № 7392/2011 г., по описа на ПРС, ХХV н.с.  Решението е окончателно.  
142 Административно дело No 1126/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни БАБОВ-ДИМИТЪР БАБОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 3.7.2012г.
Отхвърля жалбата на ЕТ “Бабов-Димитър Бабов”, гр.Пещера, представляван от Димитър Василев Бабов против Ревизионен акт № 131103931/02.12.2011 г. издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 246/05.03.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив, за допълнително начислен ДДС в размер на 22 100 лв., ведно с прилежащи лихви, за данъчни периоди от м.04.2010г. до м.05.2011г..  Осъжда ЕТ “Бабов-Димитър Бабов”, гр.Пещера, ул.”Михаил Такев” № 16а, представляван от Димитър Василев Бабов да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 892 лв. – юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
143 Административно наказателно дело (К) No 1149/2012, XXII състав Наказателни касационни производства А.Р.Р. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 87 от 28.02.2012 год., постановено по нахд № 964 по описа за 2011г. на АРС.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
144 Административно наказателно дело (К) No 1172/2012, XIX състав Наказателни касационни производства К.Т.Ч. РУ ПОЛИЦИЯ - КАРЛОВО Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 20.7.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 33 от 28.02.2012 г., постановено от Карловския районен съд по НАХД № 264/2011 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 175 от 18.03.2011 г., издадено от Началник РУП към ОД на МВР-Пловдив, с което на К.Т.Ч. ***, ЕГН: **********, са наложени административни наказания - глоба в размер на 200 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца  Решението е окончателно.  
145 Административно наказателно дело (К) No 1174/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Р.Н. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 653 от 29.02.2012г., постановено по н.а.х.д. № 47 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, ХХVІ наказателен състав.  Решението е окончателно.      
146 Административно наказателно дело (К) No 1179/2012, XX състав Наказателни касационни производства КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД АНД КО КД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 25.7.2012г.
Оставя в сила Решение № 204/21.01. 2012 г., постановено по НАХД № 7797/2011 г., по описа на Районен съд – Пловдив /ПРС/, ХVІ н.с.  Решението не подлежи на обжалване.  
147 Административно наказателно дело (К) No 1180/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГЕОМА ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 20.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 624 от 27.02.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХIII н.с., постановено по НАХД № 6299 по описа на същия съд за 2011г.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
148 Административно наказателно дело (К) No 1181/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.И.Б. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.7.2012г.
Оставя в сила Решение №589 от 24.02.2012г., постановено по НАХД №7505/2011г. по описа на Районен съд – гр. Пловдив, ХХ!!!-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
149 Административно наказателно дело (К) No 1186/2012, XXII състав Наказателни касационни производства С.С.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 630 от 27.02.2012 год., постановено по нахд № 8344 по описа за 2011г. на ПРС.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
150 Административно наказателно дело (К) No 1188/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 513 от 17.02.2012г., постановено по н.а.х. дело № 5315/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХІІІ наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 43675-0114102 от 27.01.2011г., на и.д. Директор на ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково, с което на “М.В.”ООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ул. “Георги Бенковски” № 24, представлявано от П.А.Т., ЕГН **********, е наложена “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.355 ал.1 КСО за нарушение на чл.7 ал.3 КСО.  Решението не подлежи на обжалване.  
151 Административно наказателно дело (К) No 1190/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Д.И.А. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 25.7.2012г.
Оставя в сила Решение № 616/24.02.2012 г., постановено по НАХД № 7102/2011 г., по описа на Районен съд – Пловдив /ПРС/, ХХІІ н.с  Решението не подлежи на обжалване.    
152 Административно наказателно дело (К) No 1191/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БИЛДИНГ ИНВЕСТ ГРУП ООД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.7.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 667 от 29.02.2012 г. постановено по НАХД № 7543/2011 на Районен съд гр. Пловдив.  ВРЪЩА делото на друг състав за ново разглеждане при съобразяване указанията дадени в мотивната част на настоящото решение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
153 Административно наказателно дело (К) No 1194/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОЛИМПОС ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 20.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 533/17.02.2012г. на Пловдивски районен съд, I – ви н.с, постановено по НАХД № 2093 по описа на същия съд за 2011 г.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
154 Административно наказателно дело (К) No 1197/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Р.Н. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 20.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 673 от 01.03.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 45/2012 г.  Решението е окончателно.  
155 Административно наказателно дело (К) No 1198/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ТРАКИЕЦ ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 772 от 30.01.2012 г., постановено по НАХД № 8300 / 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, V!! - ми наказателен състав .  Решението е окончателно.  
156 Административно наказателно дело (К) No 1205/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Р.Н. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 16.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 651/29.02.2012г. постановено по НАХД № 37/2012 г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХVI н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
157 Административно наказателно дело (К) No 1207/2012, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ УС НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ОБЕКТИ В ТАЦ ГРАНД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 20.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 621/24.02.2012г. на Пловдивски районен съд, I – ви н.с, постановено по НАХД № 7834 по описа на същия съд за 2011 г.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
158 Административно наказателно дело (К) No 1208/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАТРИН-КРАСИМИР ПЕТРОВ ЕТ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 13.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 469 от 15.02.2012г., постановено по нахд № 8182 по описа за 2011 година на ПРС и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 49721-01127341 от 20.06.2011г. на Директор офис гр. Хасково при ТД на НАП, гр. Пловдив, с което на ЕТ”КАТРИН-КРАСИМИР ПЕТРОВ” е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. на основание чл. 355, ал.1 от КСО.     Решението е окончателно.  
159 Административно наказателно дело (К) No 1210/2012, XX състав Наказателни касационни производства ЕЛДОС-ПАВЕЛ ВАСИЛЕВ ЕТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 25.7.2012г.
Оставя в сила Решение № 623/24.02.2012 г., постановено по НАХД № 8735/2011 г., по описа на Районен съд – Пловдив /ПРС/, І н.с.  Решението не подлежи на обжалване.  
160 Административно дело No 1222/2012, VII състав Дела по КСО Б.Б.Г. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 20.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Белла Б.Г. *** срещу Решение №95/19.03.2012г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата и срещу Разпореждане №К-10353 от 17.02.2012г., отменено частично с разпореждане №К-10353#2 от 15.03.2012г. и двете на Ръководител на “Контрол по разходите на ДОО” в ТП на НОИ – Пловдив, с което е постановено събиране от нея на сумата от 636,36 лева главница, представляваща неоснователно получено плащане от държавното обществено осигуряване, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Белла Б.Г. *** да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул.“Любен Каравелов”№7 сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
161 Административно наказателно дело (К) No 1231/2012, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ФЛОРА ФЕШЪН-2002 ЕООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 11.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 97/14.03.2012г. на Асеновградския районен съд, постановено по НАХД № 20/2012г., V наказателен състав.  Решението е окончателно.  
162 Административно наказателно дело (К) No 1232/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ФЛОРА ФЕШЪН-2002 ЕООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 20.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 67 от 27.02.2012 г., постановено от *ския районен съд по НАХД № 563/2011 г.  Решението е окончателно.  
163 Административно дело No 1237/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни НАДЕЖДА-2001 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 11.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Н.-2001“ ЕООД, ЕИК 126731718 със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, бл. № 37, вх. А, ет. 8, ап. 45 срещу Ревизионен акта № 261104333/09.11.2011г., издаден от Геро Ненков Чинков – ст.инспектор по приходите при ТД Пловдив, потвърден с Решение № 123/03.02.2012 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, относно допълнително определения корпоративен данък за внасяне за отчетната 2007г. в размер на 4 211,05 лева, ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 1828,18 лева.  ОСЪЖДА „Н.-2001“ ЕООД, ЕИК 126731718 със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ж.к. „Орфей“, бл. № 37, вх. А, ет. 8, ап. 45 да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, разноски в размер на 491,57 лева /четиристотин деветдесет и един лева и 57 ст./.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
164 Административно наказателно дело (К) No 1259/2012, XXII състав Наказателни касационни производства СЕКДООР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 810 от 19.03.2012г., постановено по НАХД №5850/2011г. по описа на Районен съд – гр. Пловдив, ХV!-ти наказателен състав и вместо него постанови:  ОТМЕНЯ НП №16-1601306/22.07.2011г. издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пловдив, с което на „Секдоор“ ЕООД с ЕИК 112595101, със седалище в гр. Пловдив, бул. Марица № 182 е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева, за нарушение на чл.415, ал.1 от Кодекса на труда и на основание чл.416, ал.5 от КТ.  Решението е окончателно.  
165 Административно наказателно дело (К) No 1260/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТАНЕР-САБРИ ИЛЯЗ ЕТ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 20.7.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 662/01.03.2012г. на Пловдивски районен съд, ХIV – ти н.с, постановено по НАХД № 8801 по описа на същия съд за 2011 г.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
166 Административно наказателно дело (К) No 1261/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ И.А.А. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 3.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 561 от 23.02.2012г., постановено по НАХД № 8822/2011г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 36-0001158 от 05.12.2011г. на Началник областен отдел “КД-ДАИ” гр. Пловдив.     Решението е окончателно.  
167 Административно наказателно дело (К) No 1262/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К.Е.Б. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 600/27.02.2012г. на Районен съд – Пловдив, ХІІ-ти н.с., постановено по н.а.х. дело № 8799 по описа на същия съд за 2011г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 40031-S002061/29.10.2010г. на Зам. Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на К.Е.Б., в качеството му на управител на “КАМИК” ЕООД е наложена на основание чл.104, ал.1, във вр. с чл.40, ал.1, т.1 б. ”в” от Закона за здравното осигуряване/ЗЗО/ “ГЛОБА” в размер на 1 000 лева.   Решението не подлежи на обжалване.    
168 Административно наказателно дело (К) No 1264/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Т.Г.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 4.7.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на Т.Г.Н., ЕГН ********** *** срещу решение 460/15.ІІ.12 г. по НАХД 8533 по описа за 2011 г. на ПРС.  Прекратява производството по КНАХД 1264/12 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.  Настоящото определение подлежи на обжалване в седмодневен срок от днес за присъствалите страни пред ВАС, а за неприсъствалата в същия срок от съобщаването.  
169 Административно наказателно дело (К) No 1265/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРЖ ООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 25.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 478/15.02.2012 г., постановено по НАХД № 748/2011 г., по описа на Районен съд Пловдив/ПРС/, ХІІ наказателен състав ,като место това ПОСТАНОВИ :  ВРЪЩА делото на друг сътав на Районен съд Пловдив за ново разглеждане .  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
170 Административно наказателно дело (К) No 1266/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 6.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 617 от 24.02.2012 година, постановено по НАХД № 8258 от 2011 г. по описа на Районен съд - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
171 Административно наказателно дело (К) No 1267/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МИЛЕНА КИКЬОВА-86 ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №19 от 04.01.2012г., постановено по НАХД №5057/2011г. по описа на Районен съд – гр. Пловдив, ХХ!!-ти наказателен състав и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА НП №45941-S005616 от 21.03.2011г. издадено от заместник Директор на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на „М.К.-86“ ЕООД, представлявано от М.Б.К. с ЕГН ********** *** е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 4000 /четири хиляди/ лв., на основание чл. 104, ал.1 от ЗЗО, за нарушение на чл.40, ал.1, т.1, буква „в“ от с.з.  Решението е окончателно.  
172 Административно наказателно дело (К) No 1269/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ШИШО БАКШИШО-РУМЕН КОВАЧЕВ ЕТ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 23.7.2012г.
ИЗПРАЩА на Пловдивския районен съд молба, подадена с вх.№ 11816/23.03.2012 г., с която ЕТ "Ш.Б. - Р.К." със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ****, иска възстановяване на срок за касационно обжалване на Решение № 1642 от 11.07.2011 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 3181/2011 г.  ИЗПРАЩА на Пловдивския районен съд и НАХД № 3180/2011 г. за съобразяване при произнасянето му по молбата за възстановяване на срока.   Определението е окончателно.  
173 Частно административно дело (К) No 1271/2012, XX състав Частни касационни производства З.Г.Д. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 07.02.2012 г., постановено по гр.д. № 195/2012 г. по описа на Районен съд гр.Пловдив. Препис от определението да се изпрати на страните. Определението подлежи на оспорване в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните с частна жалба пред Върховен административен съд.
174 Административно наказателно дело (К) No 1275/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИГТОН-НЕТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 711 от 07.03.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 8416 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
175 Административно наказателно дело (К) No 1281/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства А.Г.К. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 6.7.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 495/ 16.02.2012 г. по НАХД № 8104 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
176 Административно наказателно дело (К) No 1282/2012, XXI състав Наказателни касационни производства Г.Ц.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 16.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №743/12.03.2012г., постановено по НАХД №847/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив V н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ №5016 от 28.04.2011г. на ВРИД Началник сектор “ПП” към ОД на МВР – Пловдив, с което е наложено на Г.Ц.Г. *** административно наказание – глоба на основание чл.179 ал.3, т.4, пр. първо от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ в размер на 100 лева за нарушение на чл.100 ал.2 от ЗДвП.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
177 Административно наказателно дело (К) No 1283/2012, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 20.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 670 от 29.02.2012г., на Районен съд - Пловдив, ХХІІ н.с., постановено по НАХД № 3215 по описа на същия съд за 2011г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
178 Административно наказателно дело (К) No 1284/2012, XIX състав Наказателни касационни производства АДРИАТИКА БЛУ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 20.7.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 676 от 01.03.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 8888/2011 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1601120 от 12.12.2011 г. на Директора на дирекция "Инспекция по труда" - гр.Пловдив, с което на "Адриатика блу" ООД със седалище в * и адрес на управление **, Булстат: ***, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв.  Решението е окончателно.  
179 Административно наказателно дело (К) No 1285/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГРО БИЛД ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 13.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 422 от 10.02.2012г., постановено по нахд № 7506 по описа за 2011 година на ПРС И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 47649 - S005897/11.05.2011г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП, гр. Пловдив, с което на „АГРО БИЛД” ООД, БУЛСТАТ 115137753, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Волга” № 2, представлявано от Атанас Иванов Бъбаров, е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500лв. на основание чл. 355, ал.1 от КСО за нарушение на чл. 7, ал.3 от КСО.      Решението е окончателно.  
180 Административно наказателно дело (К) No 1286/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ П.А.А. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 25.7.2012г.
Оставя в сила Решение № 601/27.02. 2012 г., постановено по НАХД № 8680/2011 г., по описа на Районен съд – Пловдив /ПРС/, ХІІ н.с.  Решението е окончателно.  
181 Административно дело No 1290/2012, III състав Дела по КТ ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ КЛАСИК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 25.7.2012г.
ОТМЕНЯ Постановление № 1 от 23.03.2012г. за обявяване съществуването на трудово правоотношение, на гл.инспектор от Дирекция “Инспекция по труда” – гр.Пловдив.  ОСЪЖДА Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив, да заплати на Частна профилирана гимназия “Класик”, ЕИК *********, гр.Пловдив, ул.”Лейди Странгфорд”№7, представлявана от директора Р.М.И. ЕГН **********, сумата от 50 /петдесет/ лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд на Р.България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.  
182 Административно дело No 1301/2012, X състав Други административни дела Н.Д.И. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 9.7.2012г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Община Марица за предоставяне на обществена информация по Заявлението на Н.Д. Иватнов с вх. № ДОИ-2 от 01.03.2012г. /по входящия регистър на Община Марица/.  ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на административния орган за произнасяне по искането.  ОСЪЖДА Община Марица да заплати на Н.Д.И.,***, сумата от 210 лв./двеста и десет лева/ разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
183 Административно дело No 1302/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни КРУМОВ 08 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 19.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “К. 08” ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: град Казанлък, ул.”23 пехотен шипченски полк” № 29, представлявано от управителя С.П.К., против ревизионен акт № 241105316 от 03.01.2012 г., издаден от П.К.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 295 от 16.03.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за отказан данъчен кредит в размер на 23 739,55 лева и лихви в размер на 1732,64 лева.  ОСЪЖДА “К. 08” ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: град Казанлък, ул.”23 пехотен шипченски полк” № 29, представлявано от управителя С.П.К., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 960 (деветстотин и шестдесет) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
184 Административно наказателно дело (К) No 1311/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Х.Г.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 3.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 69 от 28.02.2012 г. на Районен съд Асеновград, постановено по НАХД № 981 по описа на същия съд за 2011 г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 11010614/21.10.2011 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция гр. София   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
185 Административно наказателно дело (К) No 1312/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Х.Г.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 75 от 28.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 980 по описа на Асеновградския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
186 Административно наказателно дело (К) No 1315/2012, XX състав Наказателни касационни производства Х.Г.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 6.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 82 от 29.02.2012г., постановено по НАХД № 968 от 2011 година по описа на Районен съд – Асеновград, 3 наказателен състав.КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 11010603 от 21.10.2011г. на Директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на Х.Г.Г., ЕГН ********** за нарушение на чл. 8, ал. 2 от НВМОП на осн. чл.65 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП отм./ и чл. 32, ал. 1 от ЗАНН е наложена глоба в размер на 300 лева.   Решението не подлежи на обжалване.  
187 Административно наказателно дело (К) No 1317/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Х.Г.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.7.2012г.
Р Е Ш И :  ОТМЕНЯ Решение № 71 от 28.02.2012 г., постановено по НАХД № 958/2011 г. на АРС, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ НП №11010608/21.10.2011 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София, с което на Х.Г. *** на основание чл.32 ал.1 от ЗАНН във връзка с чл.65 от НВМОП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева за нарушение по чл.32 ал.1 т.2 от НВМОП.    Решението не подлежи на обжалване.  
188 Административно наказателно дело (К) No 1320/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Х.Г.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 81 от 29.02.2012г. постановено по нахд № 934 / 2011г. по описа на Районен Съд – гр. Асеновград, !!!-ти наказателен състав .  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
189 Административно наказателно дело (К) No 1322/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства М.Н.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 6.7.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 64/ 22.02.2012 г. по НАХД № 1040 по описа за 2011 г. на РС - Асеновград.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
190 Административно наказателно дело (К) No 1343/2012, XX състав Наказателни касационни производства И.М.А. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 9.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 720 от 08.03.2012г., постановено по нахд № 8251/2011г. на ПРС, Х н.с.  Решението е окончателно.      
191 Административно наказателно дело (К) No 1345/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАСТЕРПЛАСТ ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 20.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 708 от 05.03.2012 г. на Районен съд Пловдив, V н.с., постановено по НАХД № 119 по описа на същия съд за 2012г.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
192 Административно наказателно дело (К) No 1346/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства П.Р.Т. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 6.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 774 от 14.03.2012 г. на Районен съд - Пловдив по НАХД № 473 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
193 Административно наказателно дело (К) No 1347/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Р.Н. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 834 от 20.03.2012 год., постановено по нахд № 35 по описа за 2012г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
194 Административно наказателно дело (К) No 1348/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Р.Н. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 20.7.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 835 от 20.03.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 53/2012 г.  Решението е окончателно.  
195 Административно наказателно дело (К) No 1350/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕМИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ДЕО ЕТ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 451 от 15.02.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 8681 по описа на същия съд за 2011 г., с което е отменено Наказателно постановление № 56429-S008433/31.10.2011г. на Директор на дирекция “Обслужване” при ТД на НАП – гр. Пловдив   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
196 Административно наказателно дело (К) No 1351/2012, XIX състав Наказателни касационни производства УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД РЗОК ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 23.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение 19.01.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, VII н.с., постановено по н.а.х.д. № 6992 по описа за 2011 г. на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 161331-301/19.09.2011 г. издадено от Директора на РЗКО гр. Пловдив, с което на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 66, представлявано от Изпълнителния директор проф. д-р К.Д., на основание чл. 105а, ал. 3 от ЗЗО са наложени петнадесет имуществени санкции, всяка от които в размер на 400 лв.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
197 Административно наказателно дело (К) No 1353/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Р.Н. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 882 от 20.03.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 48 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
198 Административно наказателно дело (К) No 1354/2012, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ А.П.С. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 16.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №546 от 21.02.2012г., постановено по НАХД №2387/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІІ н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Директор РЗИ – Пловдив наказателно постановление/НП/ №ХІ–Б–24/02.03.2011г., с което е наложено на основание чл.229 ал.1 от Закона за здравето /ЗЗдр./ на А.П.С. *** административно наказание “Глоба” в размер на 500 лева за нарушение на чл.117 ЗЗдр.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
199 Административно наказателно дело (К) No 1355/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства А.М.М. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 3.7.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 414 от 13.02.2012г., постановено по НАХД № 6819/2011г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №6195/20.05.2011г. на Началник група в Сектор “ПП” при ОДМВР Пловдив.   Решението е окончателно.  
200 Административно наказателно дело (К) No 1356/2012, XXI състав Наказателни касационни производства Н.П.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ТРУД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 16.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №672/01.03.2012г., постановено по НАХД №474/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив ХVІІІ н. състав в ЧАСТТА му, с която е потвърдено наказателно постановление/НП/ №К-1238 от 10.10.2011г. на Началник на РУ “Полиция” – Труд, с което е наложено на Н.П.К. *** административно наказание – глоба на основание чл.179 ал.3, т.4, пр. първо от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ в размер на 300 лева за нарушение на чл.100 ал.2 от ЗДвП.  ОТМЕНЯ съдебно решение/с характер на определение/ в ЧАСТТА му, с която е оставена без разглеждане като недопустима жалбата на Н.П.К. *** по отношение на наложените по пунктове 2 и 3 от НП №К-1238 от 10.10.2011г. на Началник на РУ “Полиция” – Труд наказания – глоби в размери от 50 лева и 20 лева за други допуснати нарушения на ЗДвП.  ВРЪЩА в тази част делото на същия състав на първостепенния Съд за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на К..    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.      
201 Административно наказателно дело (К) No 1357/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕМИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ДЕО ЕТ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 20.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 693 от 05.03.2012г. постановено по НАХД № 8691/2011г. по описа на Районен съд– Пловдив ХХІV н. състав.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
202 Административно наказателно дело (К) No 1358/2012, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ СТИЛ 1-АНДРЕЙ ЧАБУДЖАКОВ ЕТ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 24.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 687 от 02.03.2012г., постановено по НАХД № 7614/ 2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № К-21659/09.09.11г. на Директора на РД за областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Стара Загора и Кърджали, със седалище гр.Пловдив, с което наЕТ”Стил – 1 – А.Ч.”, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ж.к.Тракия, бл.47, вх.Б, ет.4, ап.16, представлявано от А.С.Ч., ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 700 лева на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите за извършено нарушение на чл.127 ал.3 от Закона за защита на потребителите, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ № К-21659/09.09.11г. на Директора на РД за областите Пловдив, Пазарджик,Смолян,Хасково,Стара Загора и Кърджали, със седалище гр.Пловдив, с което на ЕТ”Стил– 1 – А.Ч.”, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к.Тракия, бл.47, вх.Б, ет.4, ап.16, представлявано от А.С.Ч., ЕГН **********, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 700 лева на основание чл.222 от Закона за защита на потребителите за извършено нарушение на чл.127 ал.3 от Закона за защита на потребителите, като НАМАЛЯВА размера на административното наказание “Имуществена санкция” от 700 /седемстотин/ лева на 500 /петстотин/ лева.      РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
203 Административно наказателно дело (К) No 1360/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ЕВРОПЪТ-2000 АД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 30.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 686 от 02.03.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХVI н. състав постановено по НАХД № 6846 по описа на същия съд за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОБЯВЯВА нищожността на Наказателно постановление № 1367 от 09.09.2011 г., издадено от Директора на Дирекция “МД и ТБО и ревизионен контрол“, с което на „ЕВРОПЪТ-2000“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор С.Т.К., на основание чл. 127, ал. 1 във връзка с чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ е наложена имуществена санкция в размер на 100 лв.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
204 Административно наказателно дело (К) No 1361/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕМИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ДЕО ЕТ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 6.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 769 от 12.03.2012 година, постановено по НАХД № 8688 от 2011 г. по описа на Районен съд - Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване.  
205 Административно наказателно дело (К) No 1363/2012, XX състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 715/07.03.2012г. на П.ския районен съд, постановено по НАХД № 8415/2011г., Х н.състав.  Решението е окончателно.      
206 Административно наказателно дело (К) No 1364/2012, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ ПАРТИ ЗОНА ООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 13.7.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 816 от 19.03.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 465 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година и вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № Х-Б-209 от 30.11.2011 г. на директора на РЗИ Пловдив, с което на основание чл.229, ал.3 ЗЗ на “Парти зона” ООД, с ЕИК 175449608, със седалище и адрес на управление: град Варна, ж.к. Възраждане № 45, представлявано от упълномощено лице Маруся Николаева Славова, са наложени административно наказание имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева за нарушение на чл.6, ал.1 и 2 от Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, и административно наказание имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева за нарушение на чл.4, ал.3 от Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
207 Административно наказателно дело (К) No 1366/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ И.П.П. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № № 629 от 28.02.2012 г., постановено по НАХД № 4545 / 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, V - ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
208 Административно наказателно дело (К) No 1367/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МЕЙЗ ООД,
М.Н.Ч.
Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 13.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 658 от 29.02.2012г., постановено по нахд № 59 по описа за 2012 година на ПРС И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 51002 – S006184/08.07.2011г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП, гр. Пловдив, с което на М.Н.Ч. с ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 20лв. на основание чл. 31 от ЗГВРСНР за нарушение на чл. 20, ал.4, изр.2 от ЗГВРСНР.    Решението е окончателно.  
209 Административно наказателно дело (К) No 1368/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕМИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ДЕО ЕТ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.7.2012г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №487 от 15.03.2012г. по НАХД №8690 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., с което е отменено наказателно постановление с №56891-S009081 от 08.11.2011г. на директора на Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, с което на ЕТ”Емилиана Георгиева- ДЕО”, със седалище и адрес на управление: ** е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно  
210 Административно наказателно дело (К) No 1371/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАСТЕРПЛАСТ ЕООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 20.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 695 от 05.03.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 117/2012 г.  Решението е окончателно.  
211 Административно наказателно дело (К) No 1372/2012, XIX състав Наказателни касационни производства Г.Т.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 20.7.2012г.
   ОСТАВЯ В СИЛА решение № 712 от 07.03.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 7385/ 2011 г.    Решението е окончателно.    
212 Административно дело (К) No 1373/2012, XXII състав Касационни производства Й.А.В. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ СТАМБОЛИЙСКИ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 938 от 07.03.2012г., постановено по ахд № 4567 по описа за 2011 година на ПРС.   Решението е окончателно.  
213 Административно дело No 1375/2012, XVI състав Дела по ЗОС СДРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗНИЧАРСКИ ПЛУВЕН КЛУБ МЛАДОСТ-91 КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 27.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение с нестопанска цел с наименование "Железничарски плувен клуб Младост-91", със седалище в град Пловдив и адрес на управление **, Булстат: ***, представлявано от С.К.Ж., против Заповед № 12ОА965/18.04.2012 г., издадена от Кмета на община Пловдив.  ОСЪЖДА Сдружение с нестопанска цел с наименование "Железничарски плувен клуб Младост-91", със седалище в град Пловдив и адрес на управление **, Булстат: ***, представлявано от С.К.Ж., да заплати на община Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
214 Административно дело No 1387/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.С.Д. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.7.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.С.Д., ЕГН **********,***, заповед № КД-14-16-823 от 17.06.2011 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Пловдив.  ОСЪЖДА Службата по геодезия, картография и кадастър Пловдив да заплати на Т.С.Д., ЕГН **********,***, сумата 610 (шестстотин и десет) лева, разноски по делото.  ВРЪЩА административната преписка на началника на СГКК Пловдив за издаване на законосъобразен акт.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
215 Административно наказателно дело (К) No 1389/2012, XX състав Наказателни касационни производства Н.М.Н. РУ ПОЛИЦИЯ - КАРЛОВО Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 57/30.03.2012г. на Карловския районен съд, постановено по НАХД № 662/2011г., 3 н.състав.  Решението е окончателно.    
216 Административно наказателно дело (К) No 1415/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ КОМЕРС-ХМХ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №50 от 23.03.2012г., постановено по НАХД №763/2011г. по описа на Районен съд – гр. Карлово, !-ви наказателен състав и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖАДАВА НП №!-968/21,09,2011г . издадено от Директор на ОДБХ - гр. Пловдив, с което на „Комерс-ХМХ“ ООД, с ЕИК 160055123, със седалище и адрес на управление в село Розино, ул. Христо Ясенов №23, представлявано от Х.М.Х. с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лв., на основание чл. 48, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/, за нарушение на чл.21, ал.1 и ал.2, т.6 от НАРЕДБА № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2006 г., в сила от 1.09.2006 .  Решението е окончателно.  
217 Административно дело No 1433/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.Д.П.,
С.В.П.,
Ф.В.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 19.7.2012г.
Отменя Заповед № 15 от 20.01.2012г. на Кмета на Община Стамболийски в частта, с която е наредено премахване на ограда, изградена с метални колове и заварени метални пана от стоманена шина и профили, попадаща в улица-тупик от юг на ПИ № 1719, включен в УПИ V-1719, кв.63 по плана на гр.Стамболийски.  Осъжда Община Стамболийски да заплати на Б.Д.П., С.В.П. и Ф.В.П.,***, съдебни разноски в размер на – 10 лв. за д.т., 450 лв. адвокатски хонорар за С.В. и 450 лв. адвокатско възнаграждение за Б.П. и Ф.П. – общо за двете.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
218 Административно наказателно дело (К) No 1436/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение от 19.01.2012 г. на Пловдивски районен съд, VІІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 8037 по описа на същия съд за 2011 год., КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 257 от 17.10.2011 г. издадено от Председателя на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София с което “МОБИЛТЕЛ” ЕАД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. „Кукуш“ № 1, на основание чл. 336 вр. чл. 335 от Закона за електронните съобщения във вр. с чл. 31, ал. 2 от Функционалните спецификации е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
219 Административно наказателно дело (К) No 1437/2012, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 17.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 765 от 13.03.2012 година, постановено по НАХД № 6569/2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІ наказателен състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
220 Административно наказателно дело (К) No 1438/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства БТК АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 3.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 760 от 12.03.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 7150 по описа на същия съд за 2011 г., с което е потвърдено Наказателно постановление № К-21938 от 07.09.2011 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
221 Административно наказателно дело (К) No 1439/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Р.Г.С.,
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ
Р.Г.С.,
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ
Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 777 от 13.03.2012 г. по НАХД № 358/20102 г. по описа на ПРС, с което е потвърдено НП № ХII-Б-205 от 20.12.2011 г. на Директора на РЗИ-Пловдив, с което на основание чл.294 от ЗЛПХМ на Р.Г.С. *** наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лева за извършено административно нарушение по чл.3, ал.3 от Наредба № 28 на МЗ за устройството, реда и организацията на работа на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти.  ОТМЕНЯ Решение № 777 от 13.03.2012 г. по НАХД № 358/20102 г. по описа на ПРС, с което е отменено НП № ХII-Б-205 от 20.12.2011 г. на Директора на РЗИ-Пловдив, с което на основание чл.294 от ЗЛПХМ на Р.Г.С. *** наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева за извършено административно нарушение по чл.23, ал.3 от Наредба № 28 на МЗ за устройството, реда и организацията на работа на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯ  ПОТВЪРЖДАВА НП № ХII-Б-205 от 20.12.2011 г. на Директора на РЗИ-Пловдив, с което на основание чл.294 от ЗЛПХМ на Р.Г.С. *** наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева за извършено административно нарушение по чл.23, ал.3 от Наредба № 28 на МЗ за устройството, реда и организацията на работа на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти.     РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.  
222 Административно наказателно дело (К) No 1440/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Р.Н. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 16.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 877/22.03.2012г. постановено по НАХД № 33/2012 г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХII н.с.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
223 Административно наказателно дело (К) No 1441/2012, XXII състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.С.А. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 505 от 17.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 8241 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
224 Административно наказателно дело (К) No 1443/2012, XIX състав Наказателни касационни производства КОКОНА-ТАНЯ КАЛАКУНОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 23.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 725 от 19.01.2012 г. на Районен съд Пловдив, VII н.с. постановеното по н.а.х.д. № 7943 по описа на същия съд за 2011 г.  ВРЪЩА делото на друг състав на районния съд за ново разглеждане при спазване указанията даване в мотивната част на настоящото решение.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
225 Административно наказателно дело (К) No 1446/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИГТОН-НЕТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 732 от 08.03.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 8417 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
226 Административно наказателно дело (К) No 1448/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ПРОВЕНЦОНИ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 20.7.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № № 846 от 21.03.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1384/2012 г.  Решението е окончателно.  
227 Административно наказателно дело (К) No 1450/2012, XIX състав Наказателни касационни производства БТК АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 23.7.2012г.
 ОТМЕНЯ Решение № 828 от 14.03.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, VIII наказателен състав постановено по НАХД № 392 по описа на същия съд за 2012 г.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд - гр. Пловдив.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
228 Административно наказателно дело (К) No 1451/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Т.Д.П. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 6.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение без № от 31.01.2012 г. по НАХД № 8162 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 11010188 от 13.07.2011 г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София.  Решението е окончателно.  
229 Административно наказателно дело (К) No 1452/2012, XX състав Наказателни касационни производства АВТОТРАНС ЧОЛАКОВ - 2000 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 17.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 866 от 13.02.2012 година, постановено по НАХД № 7390 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, VІІ наказателен състав, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 44698-S003330/16.02.2011г. на заместник директора на ТД на НАП – Пловдив, с което на Димитър Ангелов Чолокав в качеството му на управител на “Автотранс Чолаков - 2000” ООД, ЕИК 115535593, гр. Пловдив, на основание чл.104 ал.1 от ЗЗО е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1 000 лева, за нарушение по чл.104 ал.1 от ЗЗО във вр. с чл.40 ал.1 т.1 б.”в” от ЗЗО.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
230 Административно наказателно дело (К) No 1453/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ В.С.С. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 685 от 02.03.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 172 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
231 Административно дело No 1455/2012, IV състав Други административни дела ЗАК КОНСТРУКШЪН ЕООД КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 6.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Зак конструкшън“ ЕООД, с ЕИК 825360245, със седалище и адрес на управление: с.Три водици, община Стамболийски, област Пловдив, ул.“12-та“ № 20, представлявано от управителя К.Г.Д., против заповед № 6-Z12-231 от 18.04.2012 г. на кмета на район „Тракия“ при Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1455 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
232 Административно дело No 1464/2012, V състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ СТОЙЧЕВ И СИН -ДС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 4.7.2012г.
ОТМЕНЯ протокол за извършена проверка с изх. № 1107/04.04.2012 г. на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив, към Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” при Министерство на труда и социалната политика", в частта в т. 1, в която е „ разпоредено работодателя да изплати трудовите възнаграждения на Костадин Христев Янков-шофьор на автобус, за периода 26.01.2012г.- 27.02.2012г. в размер на 371.04лева“.  ОСЪЖДА Дирекция "Инспекция по труда", град Пловдив да заплати на - “СТОЙЧЕВ И СИН – ДС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Варшава” №11 представлявано от управителя Димитър Станков Стойчев съдебни разноски в размер на 360 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението.  
233 Административно дело No 1466/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ПРОДЖЕСТ РОДОПИ ДАЙМЪНД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 2.7.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Проджест Родопи Даймънд” ООД, с ЕИК 115851328, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Иван Вазов” № 42, представлявано от управителя Г.Е.Т., акт за дерегистрация № 160991200000160 от 10.01.2012 г., издаден от П.М.Б., началник сектор „Регистрация” в Дирекция „Обслужване” при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 370 от 06.04.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Проджест Родопи Даймънд” ООД, с ЕИК 115851328, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Иван Вазов” № 42, представлявано от управителя Г.Е.Т., сумата 350 (триста и петдесет) лева, разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
234 Частно административно дело No 1467/2012, XIV състав Частни администр. дела ПАПАЗОВИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ПАПАЗОВИ” ООД, ЕИК 123517919, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя К. С. П., против решение за отказ за спиране на производство № 1200113/27.01.2012 г. на началника на сектор „Ревизии”, Дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, потвърдено с Решение № 412/12.04.2012 год. на зам. директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите.  ОСЪЖДА “ПАПАЗОВИ” ООД, ЕИК 123517919, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя К. С. П., да заплати на Дирекция „Обжалване и управлене на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 150 /сто и петдесет/ лева разноски за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
235 Административно дело No 1471/2012, XII състав Дела по ЗОС КОЕВ-ПОПОВ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 3.7.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалба, предявена от „КОЕВ – ПОПОВ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр.Съединение, обл. Пловдивска, ул.“Дядо Иван Арабаджията“ № 7, представлявано от управителя Н. К. К., против Заповед № 253/11.04.2012г., издадена от ИД кмет на Община Съединение.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1471 по описана Пловдивския административен съд за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението на неявилите се страни и от днес за явилата се страна.  
236 Административно наказателно дело (К) No 1483/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ПАСАТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 55 от 30.03.2012 г. на Карловския районен съд, постановено по НАХД № 812 по описа на същия съд за 2011 г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 41746-S004016 от 06.12.2010 г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
237 Административно дело (К) No 1484/2012, XXI състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД Д.А.К.,
Х.А.К.
Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 124 от 08.03.2011г. на Асеновградския районен съд, постановено по гр.д. № 2397 по описа за 2011 година на ІV граждански състав, с което по оспорването на Д.А.К. и Х.А.К. е ОБЯВЕНО за нищожно Решение № 1884 от 27.10.2011г. на Общинска служба “Земеделие” град Асеновград, в частта с която се отказва възстановявване правото на собственост върху нива от 0,800 дка. в местността „Жаблица”, в землището на град Асеновград.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Асеновград.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
238 Административно наказателно дело (К) No 1486/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Й.Г.П. Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 20.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 95/09.03.2012г. на Асеновградски районен съд, III – ти н.с, постановено по НАХД № 995 по описа на същия съд за 2011 г.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
239 Административно наказателно дело (К) No 1488/2012, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Н.А.Я. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 26.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 776 от 13.03.2012г., постановено по НАХД № 8384 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година, ХХІІ наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ХІ-Б-168/14.10.2011г. на Директора на РЗИ – Пловдив, с което на основание чл. 229, ал. 1 от Закона за здравето, обн. ДВ бр. 70/2004г. на Н.А.Я., ЕГН ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лева за извършено административно нарушение по чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 6 за здравословното хранене на децата от 3 до 7 години в детски заведения, публ. в ДВ бр. 65/2011г.  Решението е окончателно.  
240 Административно наказателно дело (К) No 1490/2012, XXI състав Наказателни касационни производства И.И.Ч. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 16.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 756 от 13.03.2012 год. на Пловдивски Районен съд, ХХ наказателен състав постановено по н.а.х. дело № 8165 по описа на същия съд за 2011г.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
241 Административно наказателно дело (К) No 1491/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП СОФИЯ ИВОНИ ОЙЛ ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 595 от 27.02.2012 г. по НАХД № 7771 по описа за 2011 г. на ПРС.   РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.  
242 Административно наказателно дело (К) No 1492/2012, XIX състав Наказателни касационни производства САМОКОНТРОЛ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 20.7.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 906 от 26.03.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 674/2012 г.    Решението е окончателно.  
243 Административно наказателно дело (К) No 1493/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪНТ ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 969 от 02.04.2012 г.по НАХД № 1352 по описа за 2012 г. на ПРС, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 16-1601607/31.01.2012 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Пловдив, с което на основание чл.416 ал.5 вр.чл.415 ал.1 от КТ на „Проджект Мениджмънт“ООД със седалище и адрес на управление **, представлявано от управителя С.И.Б. е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева за извършена административно нарушение по чл.415, ал.1 от КТ.     РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.  
244 Административно наказателно дело (К) No 1494/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Р.Н. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 23.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 911 от 28.03.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХVIII наказателен състав, постановено по НАХД № 38 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
245 Административно наказателно дело (К) No 1497/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА МИБО ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.7.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 727/ 09.03.2012 г. на Районен съд- гр. Пловдив, по нахд № 8086/ 2012 г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-1601147 от 14.11.2011 г. на директора на дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на “МИБО” ЕООД на осн. чл. 416, ал.5, вр. чл.414, ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер от 1 500 /хиляда и петстотин/ лева за нарушение на чл. 403а, ал.1 от КТ.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
246 Административно дело No 1501/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни Н.К.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 16.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.К.К., роден на *** г., гражданин на Република Турция, с адрес: град Пловдив, ул.“Александър Батенберг“ № 5, против решение № 102 от 03.04.2012 г. на директора на ТД Пловдив при НАП, с което е оставена без уважение жалбата му против отказа на Иванка Гешева, публичен изпълнител в Дирекция „Събиране” при ТД Пловдив на НАП, да отмени наложената принудителна административна мярка по чл.43, ал.1, т.3 ЗЧРБ.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
247 Частно административно дело No 1508/2012, XII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт Х.К.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 12.7.2012г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.К.К., ЕГН **********, в качеството му на Едноличен търговец с фирма „Х.К.“, ЕИК *, със седалище и адрес на управление ** против Решение № 404/12.04.2012г. на Заместник директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с което е ОТКАЗАНО спиране изпълнението на Ревизионен акт /РА/ № 241106701/24.02.2012г., издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, офис Хасково, с който на жалбоподателя са установени задължения в общ размер на 97 867, 23 лв. /главница и лихви/.  
248 Административно дело No 1512/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР З.Р.М. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 26.7.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.Р.М., ЕГН **********,*** срещу Отказ за изменение на кадастрална карта с изх. № 94-2420/04.04.2012г. на Началника на СГКК – Пловдив, с който е отказано исканото в Заявление вх. № 94-2420/30.01.2012г. изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за землището на гр. Пловдив ЕКАТТЕ 56784, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.  ОСЪЖДА З.Р.М., ЕГН **********,***, да заплати на Служба по геодезия, картография и кадастър - Пловдив сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лева за заплатено адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА З.Р.М., ЕГН **********,*** да заплати на Община Пловдив сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лева за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.    
249 Административно дело No 1520/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ФИДАНКА ГЕОРГИЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 11.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Ф. Р. Г., действаща като едноличен търговец с фирма – ЕТ”Ф. Г.”, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град Д., ул.*** против Решение №112 от 10.04.2012 година на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 21/РД-10-25/12.03.2012 година на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив.  ОСЪЖДА Ф. Р. Г., действаща като едноличен търговец с фирма – ЕТ”Ф. Г.”, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град Д., ул.***, да заплати на ТД на НАП - Пловдив разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лв.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
250 Административно наказателно дело (К) No 1526/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ АД АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 6.7.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8 от 24.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 183 по описа на Районен съд – Първомай за 2012 г.  Решението е окончателно.  
251 Административно дело No 1530/2012, X състав Дела по КСО А.Г.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 9.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Г.С.,***, срещу Решение № 111/23.04.2012г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № ********** от 26.01.2012г. на Ръководителя на пенсионното осигуряване при РУ”СО” – Пловдив, с което е изменена личната пенсия за осигурителен стаж и възраст /ОСВ/, на основание чл.21, ал.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж /НПОС/ на А.Г.С., считано от 23.01.2012 година – датата на заявлението.  ОСЪЖДА А.Г.С.,***, да заплати на ТП на НОИ - гр. Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. "Любен Каравелов" № 7, сумата от 150 лв./стот и петдесет лева/ за осъществена юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
252 Административно наказателно дело (К) No 1572/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 30.7.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 785/15.03.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 6570 по описа на същия съд за 2011 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.      
253 Административно наказателно дело (К) No 1574/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТРЕТО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Г.К.Г. Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 17.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 802 от 16.03.2012г., постановено по НАХД № 816/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХХ н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
254 Административно наказателно дело (К) No 1578/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Р.Н. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1008 от 06.04.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 41 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
255 Административно наказателно дело (К) No 1579/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ПРОВЕНЦОНИ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 16.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 899/26.03.2012г., постановено по НАХД №1385/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХІI н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
256 Административно наказателно дело (К) No 1581/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОН ТРАВЕЛ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 751/10.03.2012г., постановено по нахд № 8491/2011г. на РС-Пловдив., XІX нак.състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
257 Административно наказателно дело (К) No 1583/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Р.Н. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 3.7.2012г.
Р Е Ш И:   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1009 от 06.04.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 46 по описа на същия съд за 2012г.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
258 Административно наказателно дело (К) No 1588/2012, XXI състав Наказателни касационни производства С.И.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 16.7.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №946 от 08.03.2012г. постановено по НАХД №699/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив VІІ н. състав, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА :  ИЗМЕНЯ НП №5519 от 01.06.2011г. издадено от ВРИД Началник Сектор “ПП” към ОД на МВР – Пловдив, с което на С.И.С. *** му е наложено административно наказание – глоба на основание чл.182 ал.2, т.4 от Закона за движение по пътищата в размер на 100 лева и наказание лишаване от право на управление на МПС за срок от 1 месец за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП, като НАЛАГА вместо него административно наказание “Глоба” в размер на 150/сто и петдесет/ лева.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
259 Административно наказателно дело (К) No 1589/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КСК ТРАНС ЕООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 994 от 05.04.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 1176 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
260 Частно админист. наказателно дело (К) No 1591/2012, XXIV състав Наказателни частни касационни производства Л.Р.Н. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.7.2012г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 870 от 13.02.2012г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 34 по описа на същия съд за 2012г.   ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на Районен съд-Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
261 Административно наказателно дело (К) No 1594/2012, XIX състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.С.А. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 23.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 377 от 09.02.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХVIII н.с., постановено по н.а.х.д. № 8349 по описа на съда за 2011 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
262 Административно наказателно дело (К) No 1597/2012, XX състав Наказателни касационни производства ЕЛИЗАБЕТ 08-ВАСИЛКА АТАНАСОВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1031/09.04.2012г., постановено по нахд № 1097/2012г. на РС-Пловдив, ХХVI-ти нак.състав.  Решението е окончателно.      
263 Административно наказателно дело (К) No 1598/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ЕЛЕКТРОМОНТАЖ И СТРОИТЕЛСТВО ИНЖЕНЕРИНГ ООД РУСО-ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 971 от 02.04.2012 г.по НАХД № 8130 по описа за 2011 г. на ПРС, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 82 от 27.09.2011 г. на Началник отдел „Краткосрочни плащания и контрол“ в РУ“СО“ Пловдив, с което на основание чл.349, ал.1 от КСО /изм.ДВ бр.99 от 2009 г. в сила от 01.01.2010 г./ на Румен Иванов Ноев, ЕГН **********,***, в качеството му на управител на „Електромонтаж и строителство инженеринг“ООД, със седалище ** е наложена „глоба“ в размер на 180 лева за извършено административно нарушение по чл.5, ал.7 от КСО във връзка с чл.349, ал.1 от КСО/изм.ДВ бр.99 от 2009 г. в сила от 01.01.2010 г./.  РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.
264 Административно наказателно дело (К) No 1599/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЖИВОТНОВЪДНА КООПЕРАЦИЯ ГЕНДОВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 3.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 511 от 18.02.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 8566 по описа на същия съд за 2011г.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
265 Административно наказателно дело (К) No 1602/2012, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ АПТЕКА БРЕСТОВИЦА-ДОРА ХРИСТОВА ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 827 от 14.03.2012г., постановено по н.а.х.д. № 215/ 2012г. по описа на Пловдивски районен съд, VIII наказателен състав, е отменено НП № ХІI-Б-167 от 29.11.2011 г., издадено от директор на РЗИ – Пловдив  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
266 Административно наказателно дело (К) No 1603/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЕН ВЕС ООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 881 от 19.03.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7758 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
267 Административно наказателно дело (К) No 1615/2012, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД
КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД,
МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 24.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 52 от 27.03.2012 година, постановено по НАХД № 2/ 2011 година по описа на Районен съд – Карлово, ІІІ наказателен състав, В ЧАСТТА с която е потвърдено Наказателно постановление № 68 от 27.08.2010г. на Началника на Митница – Пловдив, В ЧАСТТА с която на “Кастел Експорт”ООД, БУЛСТАТ *********, гр.Карлово, ул.”Генерал Скобелев”№4А, на основание чл.234 ал.1 т.1 от Закона за митниците, е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 352,05 лева, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 68 от 27.08.2010г. на Началника на Митница – Пловдив, В ЧАСТТА с която на “Кастел Експорт”ООД, БУЛСТАТ *********, гр.Карлово, ул.”Генерал Скобелев”№4А, на основание чл.234 ал.1 т.1 от Закона за митниците, е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 352,05 лева.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 52 от 27.03.2012 година, постановено по НАХД № 2/2011 година по описа на Районен съд – Карлово, ІІІ наказателен състав, В ЧАСТТА с която е отменено Наказателно постановление № 68 от 27.08.2010г. на Началника на Митница – Пловдив, В ЧАСТТА с която на основание чл.234 ал.4 от Закона за митниците във вр. с чл.233 ал.4 от Закона за митниците са “отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушение” от “Кастел Експорт”ООД, БУЛСТАТ *********, но поради липсата на същите е присъдено заплащането на тяхната левова равностойност в размер на 21 312,12 лева.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
268 Административно дело No 1630/2012, XVI състав Други административни дела МОДЪР 2002 ООД ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 27.7.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № І-110/07.05.2012 г. на Директора на Държавно горско стопанство-Пловдив, по жалба на "Модър 2002" ООД със седалище в с.Марково, общ.Родопи-Пловдивска област, и адрес на управление ул."Източна" №48, Булстат: ***, представлявано от Д.И.Д..    ОСЪЖДА Държавно горско стопанство-Пловдив да заплати в полза на "Модър 2002" ООД със седалище в с.Марково, общ.Родопи - Пловдивска област, и адрес на управление ул."Източна" №48, Булстат: ***, представлявано от Д.И.Д., разноски по делото в размер на 800 лв. /осемстотин лева/.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
269 Административно наказателно дело (К) No 1633/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства А.Ч. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.7.2012г.
 ОТМЕНЯ Решение № 1023/ 09.04.2012 г. по НАХД № 1251 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 36-0000081/07.02.2012 г. на И.Д.Началник на областен отдел „КД-ДАИ“-гр.Пловдив, с което на А.Ч., персонален № 46759336878 от РТурция на основание чл.93 б ал.10, т.3 от Закона за автомобилните превози е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева за нарушение на чл.8 & 3 AETR ДВ 28 от 1995 г. вр. Чл.78 ал.1 т.1 от ЗАвП и чл.2 & 3 от Регламент 561.  Решението е окончателно.  
270 Административно наказателно дело (К) No 1634/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Е.К. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 26.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1049 от 12.04.2012г., постановено по НАХД № 1754 по описа на Пловдивския районен съд за 2012г.,ХХІV наказателен състав. ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.  Решението е окончателно.  
271 Административно наказателно дело (К) No 1637/2012, XXI състав Наказателни касационни производства З.Н.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 16.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1109/21.04.2012г., постановено по НАХД №980/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив Х н. състав, с което е потвърдено НП №16521 от 22.12.2011г. на Началник група в сектор “ПП” към ОД на МВР – Пловдив, с което е наложено на З.Н.Б. *** административно наказание – глоба на основание чл.179 ал.2 във вр. с ал.1, т.5, пр. 5 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ в размер на 100 лева за нарушение на чл.50а пр. първо от ЗДвП.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
272 Административно наказателно дело (К) No 1638/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Г.А.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 25.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение без № от 09.04.2012 г. по НАХД № 758 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, с което е потвърдено НП № 7612/11 от 15.07.2011 г. на ВРИД Началник сектор “ПП” при ОДМВР – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
273 Административно наказателно дело (К) No 1640/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1059 от 12.04.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХIV н.с. постановеното по н.а.х.д. № 1710 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
274 Административно наказателно дело (К) No 1642/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ М.И.С. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 25.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 783/ 15.03.2012 г. по НАХД № 6909/ 2011 г. по описа на Районен съд – Пловдив, в оспорваната му част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
275 Административно наказателно дело (К) No 1644/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ ХАГЕР ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 3.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 998 от 05.04.2012г., постановено по НАХД № 433/2012г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 36-0000015 от 05.01.2012г. на Началник областен отдел “КД-ДАИ” гр. Пловдив.   Решението е окончателно.  
276 Административно наказателно дело (К) No 1646/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Н.П.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ТРУД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1102 от 21.04.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 475 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
277 Административно наказателно дело (К) No 1647/2012, XXI състав Наказателни касационни производства С.Д.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 16.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1015/06.04.2012г., постановено по НАХД №492/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХVІ н. състав, с което е потвърдено издаденото от Директор ОДБХ – Пловдив наказателно постановление/НП/ №І – 1109/21.12.2011г., с което е наложено на С.Д.А. *** на основание чл.42 ал.1 от Закона за храните/ЗХр./ за извършено от нея административно нарушение по чл.12 ал.1 ЗХр. административно наказание – “Глоба” в размер на 1 500 лева и с което е наложено на основание чл.48 ал.1 ЗХр. за извършено от физическото лице административно нарушение по чл.60 ал.1 и ал.2 от Наредба №5 от 2006г. за хигиената на храните административно наказание – “Глоба” в размер на 500 лева.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.      
278 Административно наказателно дело (К) No 1654/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МЕЙЗ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 18.7.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 978 от 29.03.2012г., постановено по НАХД № 62/2012г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 45340-S006164 от 09.03.2011г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП-Пловдив.     Решението е окончателно.  
279 Административно наказателно дело (К) No 1655/2012, XXI състав Наказателни касационни производства Д.А.А. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ХИСАРЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.7.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 366 от 09.02.2012г., постановено по н.а.х.д. № 6757/ 2011г. по описа на Пловдивски районен съд, V н. с., в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № К-196/ 2011 г. на началник РУП гр. Хисаря, с което на Д.А.А., ЕГН ********** *** за наложено, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление № К-196/ 2011 г. на началник РУП гр. Хисаря, с което на Д.А.А., ЕГН ********** *** е наложено кумулативно наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца за нарушение на чл. 123, ал.1, т.1 и т.3, б.А от ЗДвП на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, като НАМАЛЯВА размера на наказанието на два месеца.  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 366 от 09.02.2012г., постановено по н.а.х.д. № 6757/ 2011г. по описа на Пловдивски районен съд, V н. с., е изменено наказателно постановление № К-196/ 2011 г. на началник РУП гр. Хисаря, с което на Д.А.А., ЕГН ********** *** са наложени административни наказания ГЛОБА в размер на 200 лева за нарушението по чл.20 ал.1 вр.чл.5 ал.1 т.1 вр.чл.179 ал.2 пр.1 от ЗДвП, като е намален размера на наказанието на 100 лева, и ГЛОБА в размер на 200 лева, за нарушение на чл. 123, ал.1, т.1 и т.3, б.А от ЗДвП на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП, като е намален размера на наказанието на 50 лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.      
280 Административно наказателно дело (К) No 1658/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Т.Г.К. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 23.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1053 от 12.04.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХIV н. състав постановено по НАХД № 1691 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
281 Административно наказателно дело (К) No 1659/2012, XX състав Наказателни касационни производства ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБ ЗИМ ЕООД Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 17.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 1047 от 12.04.2012г., постановено по НАХД № 4352/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІV н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
282 Административно дело No 1689/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни МОБИЛ ТРЕЙД ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 17.7.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 241105990 от 01.02.2012 година, издаден от Веселина Господинова - инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение №442 от 23.04.2012год. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта за установен дължим данък по повод извършена корекция на данъчен кредит в размер на 84675,14лв. в това число и прилежащи лихви в размер на 26590,53 лв..   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив да заплати на ”Мобил Трейд Груп"ООД, със седалище и адрес на управление – *, с ЕИК ** сумата в размер на 2622,20лв. /две хиляди шестстотин двадесет и два лева и двадесет стотинки/, съдебни разноски.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.    
283 Административно наказателно дело (К) No 1691/2012, XX състав Наказателни касационни производства МЕПЕКС ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 991 от 05.04.2012г., постановено по НАХ дело № 390 по описа на Районен съд - Пловдив за 2012г., ХІ наказателен състав, КАТО ВМЕСТО НЕГО  ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление (НП) № К-22170/28.11.2011г., издадено от директора в РД гр. Пловдив за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към ГД “Контрол на пазара” при КЗП, с което на „Мепекс“ ООД, ЕИК 200389062 на основание чл. 200 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 600 лева за нарушение на чл. 24, ал. 1 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/ като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 600 лв. на 300 лева.  Решението е окончателно.  
284 Административно наказателно дело (К) No 1697/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ ХЕПИ ДЖО ЕООД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 16.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1113 от 21.04.2012 г. на Пловдивски районен съд, ХVІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 371 по описа на същия съд за 2012 год.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
285 Административно наказателно дело (К) No 1700/2012, XXII състав Наказателни касационни производства АБТ СЪРВИСИС-ЗАЛОЖНА КЪЩА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 928 от 29.03.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 672 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
286 Административно наказателно дело (К) No 1702/2012, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГЛЮК-БОЯН ЧАЛЪКОВ ЕТ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1149/26.04.2012г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 1683/2012г., ХХVІ наказателен състав.  Решението е окончателно.  
287 Административно дело No 1704/2012, XII състав Дела по ЗСП Т.Л.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РАКОВСКИ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 4.7.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗР – 338 от 23.04.2012г. на Директор на Дирекция “Социално подпомагане – гр.Раковски/Д”СП”/, потвърдена с Решение № РД 01/125 от 08.05.2012г. на Директор на Регионална дирекция за социално подпомагане, гр. Пловдив /Р”ДСП”/, с която на Т.Л.К., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес гр.****, е отказано отпускане на еднократна парична помощ по чл. 8в ЗСПД, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Раковски, за ново произнасяне по молба – декларация с вх.№ ЗР - 338 от 10.04.2012г., подадена от Т.Л.К., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес гр.****, с която е направено искане за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година на основание чл. 8в от ЗСПД, при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.          
288 Административно дело No 1705/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ХЕПИТРАНС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 6.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на " Хепитранс" ЕООД - Пловдив срещу " отказ, обективиран в писмо изх № 55-33/07.02.2012г. на Н-к отдел " Финанси" при Община Родопи, потвърден в хипотезата на чл. 156,ал.4 ДОПК / непроизнасяне в срок от Кмета на Община Родопи"; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 1705/2012г. по описа на АС- Пловдив. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от съобщаването му.
289 Административно дело No 1710/2012, XVIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ П.М.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 19.7.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № К-780/07.05.2012г. на Кмета на Община Карлово, с която на П.М.Б., на длъжност Старши експерт – Секретар на местната комисия за борба с противоправните прояви на малолетни и непълнолетни към отдел “Образование, култура и младежки дейности” е наложено дисциплинарно наказание “Понижение в по-долен ранг за срок от една година” от ранг ІІ младши на ранг ІІІ младши.  ОСЪЖДА Община Карлово да заплати на П.М.Б.,***, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева за разноски.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от съобщението до страните.  
290 Административно дело No 1711/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни СОГЕСТО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 26.7.2012г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 10.07.2012 г., с което е даден ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Согесто” ЕООД, с ЕИК 115826150, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Скопие” № 4, представлявано от управителя Франк Укаба Около, чрез пълномощника Сотир Георгиев Кукувейков, чиито действия са потвърдени от пълномощника Атанас Георгиев Димитров, против ревизионен акт № 161105164 от 06.01.2012 г., издаден от Петър Кръстев Кръстев, главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 394 от 11.04.2012 г. на зам.-директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив при ЦУ на НАП.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1711 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
291 Административно дело No 1724/2012, VIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ П.И.Щ. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 16.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.И.Щ.,***, против Заповед №12 от 27.01.2012г. на кмета на община Пловдив, с която е прекратено служебното му правоотношение с община Плов-див на длъжността “директор”, с ранг втори младши, в Дирекция “Обществен ред и си-гурност”, считано от 07.05.2012г.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
292 Административно дело No 1727/2012, IX състав Други административни дела Г.П.К. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 13.7.2012г.
Отменя всички съдопроизводствени действия ,извършени до момента.  Оставя без разглеждане жалбата на Г.П.К. *** против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24453 от 13.04.2011г. на Зам.изпълнителен Директор на Дъжавен фонд ”Земеделие” със седалище гр.София  Прекратява производството по административно дело № 1727/2012 г., по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от определението да бъде изпратено на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в седмодневен срок от връчването му на страните.    
293 Административно наказателно дело (К) No 1741/2012, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЕЛИЗАБЕТ 08-ВАСИЛКА АТАНАСОВА ЕТ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 23.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1182 от 27.04.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХII н. състав постановено по НАХД № 1098 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
294 Административно наказателно дело (К) No 1744/2012, XX състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 17.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1017 от 06.04.2012 година, постановено по НАХД № 7783 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІІ наказателен състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
295 Административно наказателно дело (К) No 1746/2012, XX състав Наказателни касационни производства ГЕАН ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 17.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1198 от 03.05.2012г., постановено по НАХД № 767/2012г. по описа на Районен съд– Пловдив, Х н. състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
296 Административно наказателно дело (К) No 1754/2012, XXII състав Наказателни касационни производства БОХ НИКОЛА БОЯДЖИЕВ ЕТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1750 от 09.09.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 2743 по описа Пловдивския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
297 Административно наказателно дело (К) No 1755/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 18.7.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1140 от 26.04.2012г., постановено по НАХД № 1703/2012г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 657/11/03.02.2012г. на Началника на Митница Пловдив.   Решението е окончателно.  Потвърждава решението
298 Административно наказателно дело (К) No 1756/2012, XX състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 26.7.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане като просрочена кас. жалба от “Българска телекомуникационна компания”АД/БТК/ със съдебен адрес :гр.София,район “Младост”,бул.”Цариградско шосе”№115, чрез процесуалния си представител юрк. Наталия Симова против Решение№ 1082 от 17.04.2012г. на Районен съд – Пловдив, постановено по НАХД № 1213/2012г. ХІІ наказателен състав .  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №1756/2012г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХХ състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 07-дневен срок от съобщението.  
299 Административно наказателно дело (К) No 1758/2012, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1138 от 26.04.2012г. на Пловдивски районен съд, V наказателен състав, постановено по НАХД № 6568 по описа на същия съд за 2011 г.  Решението е окончателно.    
300 Административно дело No 1759/2012, XIV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.Б.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Разпореждане от 4.7.2012г.
С Определение № 47/02.07.2012 г. по адм. дело № 47/2012 г., Смесен петчленен състав на ВАС и ВКС е определил, че компетентен да се произнесе по жалбата на А.Б. срещу Заповед № ЗД-00-41/02.03.2012 г. на областния управител на Пловдивска област е Районен съд - Карлово. Делото е изпратено за разрешаване на РС - Карлово. Определението не подлежи на обжалване.
301 Административно наказателно дело (К) No 1770/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БАЛКАНТРЕЙД ЕООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 25.7.2012г.
 ОТМЕНЯ Решение № 82/ 03.05.2012 г. по НАХД № 819 по описа за 2011 г. на РС - Карлово, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 16-1601605/ 30.11.2011 г. на Директора на Д”ИТ” - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
302 Административно дело No 1782/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.В. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 19.7.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на С.К.В.,***, против Решение от 01.11.2010г. на Комисия, назначена със Заповед № 908/28.10.2010г. на Кмета на Община Родопи, в частта относно обезщетението, дължимо за имот № 030034 от землището на с.Крумово.  Прекратява производството по адм.д.№ 1782/2012г. по описа на Административен съд-Пловдив.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  
303 Административно наказателно дело (К) No 1788/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Р.Л.Б. ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 115 от 12.04.2012 г. на Асеновградския районен съд, ІV наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 473 по описа на същия съд за 2012 год., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 24/158.05.2011 г. на вр. и.д. Кмет на Община Садово, с което на Р.Л.Б. на осн. чл. 14 от Наредба № 1 на Общински съвет Садово е наложена глоба в размер на 500 лв. за нарушение по чл. 8, т. 16 от същата наредба и размера на наложена глоба е намален от 500 лв. на 350 лв.  Отменя изцяло решението
304 Административно наказателно дело (К) No 1791/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ДЖОРАНИ КЛУБ ЕООД РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 18.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 136 от 11.05.2012г., постановено по НАХД № 179/2012г. на Асеновградския районен съд.    Решението е окончателно.  Потвърждава решението
305 Административно дело No 1793/2012, III състав Дела по ЗМВР Л.Х.Б. Р.И.Р. Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 25.7.2012г.
ОТМЕНЯ наложената на 06.06.2012г. от старши полицай Р.И.Р., служител в Сектор “Общинска Полиция – Пловдив” при ОД на МВР - гр. Пловдив, на основание чл.171 т.5 б.”б” от ЗДвП Принудителна административна мярка "принудително преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощен от него водач" – лек автомобил "Рено" модел “Меган” с ДК № ***********, собственост на Л.Х.Б. ЕГН **********.*** да заплати на Л.Х.Б.,***, сумата от 10 /десет/ лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение от страните.        
306 Административно дело No 1811/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЖИВОТНОВЪДНА КООПЕРАЦИЯ ГЕНДОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 10.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Живновъдна кооперация „Гендов“, с ЕИК 825094104, със седалище и адрес на управление: град Раковски, ул.“Плевен“ № 16, представлявана от управителя К.А.В., против ревизионен акт № 161106288 от 10.02.2012 г., издаден от М.Г.Д., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 507 от 10.05.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1811 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
307 Административно наказателно дело (К) No 1812/2012, XXII състав Наказателни касационни производства В.К.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 593 от 27.02.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 8678 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
308 Административно наказателно дело (К) No 1817/2012, XX състав Наказателни касационни производства Н.Т.А. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1071/17.04.2012г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 8176/2011г., ХХV н.състав.  Решението е окончателно.    
309 Административно наказателно дело (К) No 1818/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ И.В.Б. Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 26.7.2012г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решение № 1225 от 04.05.2012г., постановеното по НАХД № 1756 от 2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХХ н. състав.  ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на същия съд.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
310 Административно наказателно дело (К) No 1819/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ М.Н.Ч. Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 30.7.2012г.
    ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1206 от 03.05.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХVII н.с., постановено по НАХД № 58 по описа на същия съд за 2012г.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест  Потвърждава решението
311 Административно наказателно дело (К) No 1821/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ЕКОКОНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 23.7.2012г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение №1064 от 12.04.2012г. по НАХ дело №1547 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХVІІ-ти наказателен състав, вместо което постановява:   ОТМЕНЯ наказателно постановление с №59142-0076912 от 22.12.2011г. на за-местник директор при ТД- Пловдив на НАП, с което на “Екоконс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.
312 Административно наказателно дело (К) No 1828/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ К.Х.А. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 26.7.2012г.
Оставя в сила Решение № 81/02.05.2012г., постановено по н.ах.д.№ 55 по описа за 2012г. на Районен съд - Карлово.  Решението е окончателно.  
313 Административно наказателно дело (К) No 1830/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Д.С.Н. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ТРУД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 13.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 1224 от 04.05.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 5399 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
314 Административно наказателно дело (К) No 1831/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства АЛЕН МАК АД КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 25.7.2012г.
   ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1181/ 27.04.2012 г. по НАХД № 974 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.      
315 Административно наказателно дело (К) No 1835/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ВОГУЕ БГ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 23.7.2012г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение №1118 от 23.04.2012г. по НАХ дело №1925 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХVІІ-ти наказателен състав, като вместо това постановява:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление с №16-1601680 от 28.02.2012г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на “Вогуе БГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “България” №198, ет.11, ап.51, е наложена имуществена санкция в размер от 2 000,00 лева, като намалява размера на санкцията на 300,00 лева.  Решението е окончателно.
316 Административно наказателно дело (К) No 1837/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Л.Р.Н. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 26.7.2012г.
Оставя в сила Решение № 915/28.03.2012г., постановено по н.ах.д.№ 52 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
317 Административно дело No 1840/2012, VIII състав Дела по ЗМВР И.Д.Р. ЧЕТВЪРТО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Р.,***, против Заповед с Рег.№К/04-183 от 17.05.2012г. на началника на ІV-то Районно управление “Полиция” при Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с която е отказано издаване на разрешение за придобиване на късоцев-но огнестрелно оръжие.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
318 Административно наказателно дело (К) No 1842/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАМИК ЕООД Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 24.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 724 от 07.03.2012г., постановено по н.а.х.д. № 2628/2 011г. по описа на ПРС, XІX наказателен състав, с което е отменено, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА  ОСТАВЯ В СИЛА Наказателно постановление № 40029-S002060/29.10.2010г. на 3ам.Териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на „Камик” ЕООД, Булстат *********, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ж.к.Тракия, бл.10, вх.А, ет.2, ап.8, представлявано от К.Б., на основание чл.355 ал.1 от КСО е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 (петстотин) лева, за нарушение на чл.7 ал.2 вр. с ал.1 от КСО.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
319 Частно административно дело No 1844/2012, XVII състав Частни администр. дела П.Р.Т. ДИРЕКТОР НА РДСП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 23.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № РД 01-118/02.05.2012 г. на Директора на РД “СП” – Пловдив, с което жалбата на П.Р.Т. срещу Заповед № 2975/28.03.2012 г. на Директора на ДСП – Пловдив е оставена без разглеждане, а производството е прекратено.  ВРЪЩА административната преписка на Директора на Регионална дирекция социално подпомагане гр. Пловдив, за продължаване на административнопроизводствените действия във връзка с жалбата на П.Р.Т. срещу Заповед № 2975/28.03.2012 г. на Директора на ДСП – Пловдив.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
320 Административно наказателно дело (К) No 1845/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства З.Г.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 18.7.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1136 от 25.04.2012г., постановено по НАХД № 8507/2011г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 9497/17.08.2011г. на ВРИД Началник Сектор “ПП” при ОД МВР Пловдив, с което на З.Г.П. *** е наложена наказание-глоба от 400лв. на основание чл. 315 ал.1 т.1 от КЗ, за нарушение по чл. 315 ал.1, пр.2 от Кодекса за застраховането.   Решението е окончателно.  Потвърждава решението
321 Административно дело No 1846/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕЛИ ИНВЕСТ ГРУП ЕООД СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 20.7.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Ели инвест груп“ ЕООД, ЕИК 160073146,със седалище и адрес на управление- ****, представлявано от Е. П. И.- управител против отразяване в партидата към разписен лист на ПИ № 56784.521.1025 по КК на гр. Пловдив и отказ на СГКК- Пловдив да представят материали по преписката.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1846 по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2012 година.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.  
322 Административно наказателно дело (К) No 1853/2012, XIX състав Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Н.Х.Н. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 10.7.2012г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сметна Палата на Република България против решение № 67/20.04.2012 г. постановено по НАХД № 44/2012 г., по описа на Районен съд Карлово.  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 1853/2012 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІХ състав.  Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7 – дневен срок от днес за ответника по касационната жалба и контролиращата страна и в 7 дневен срок от съобщението за касационния жалбоподател.  
323 Административно дело No 1863/2012, XVI състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Д.А.Л. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 23.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.А.Л. ***, Пловдивска област, ул."Яташка" №2а, с която иска от Съда "да отмени административния акт, за чието изпълнение е поканен с писмо изх.№ ПО-06-352/05.06.2012 г. на Общинската служба по земеделие-Лъки, и въз основа на който се изпълнява Заповед № РД-46-680/07.06.2000 г. на Министъра на земеделието и горите".  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1863 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.
324 Административно дело No 1864/2012, XII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв Е.И.В. ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 12.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1864/2012 год. по описа на Пловдивския административен съд.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – гр. Плевен.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.      
325 Административно дело No 1878/2012, VIII състав Други административни дела М.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 13.7.2012г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед с Рег.№З-3363 от 31.05.2012г., издадена за директор на ОД”МВР”- Пловдив, с която на Б.М. /Bagramyan Meri/, гражданка на Армения, със съдебен адрес: ****, е наложена ПАМ “принудително отвеждане до границата на Република България”.  ИЗПРАЩА преписката на директора на ОД”МВР”- Пловдив по компетентност.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
326 Административно дело No 1879/2012, XIV състав Други административни дела М.Б. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.7.2012г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на заповед с рег.№ З-3361 от 31.05.2012 г. на директора на ОД на МВР Пловдив, с която е заповядано принудително настаняване в СДВНЧ при Дирекция “Миграция” на М.Б., гражданка на Република Армения, родена на *** г, до отпадане на пречките за изпълнение на наложената принудителна административна мярка/осигуряване на документи и средства за пътуване до страната на произход/.  ИЗПРАЩА преписката на компетентния административен орган за произнасяне съобразно мотивите в настоящото решение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването с препис за страните.
327 Административно дело No 1884/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни И.Д.Т.,
С.И.Т.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 18.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.Т. и С.И.Т. ***.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1884 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
328 Административно дело No 1887/2012, XVIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ В.А.П. ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 16.7.2012г.
  ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.А.П., ЕГН ********** *** против Протокол за предупреждение по чл. 56 от ЗМВР от 06.06.2012г. по преписка № 5086/12г. по описа на Първо РУП на МВР гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1887/2012г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив, като процесуално недопустимо.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.  
329 Административно наказателно дело (К) No 1900/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ЗОАН ЕООД,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
ЗОАН ЕООД,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 26.7.2012г.
Оставя в сила Решение № 75/26.04.2012г., постановено по н.ах.д.№ 912012г. на Районен съд - Карлово.  Решението е окончателно.    
330 Административно дело No 1903/2012, VII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм А.В.М. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 9.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.В.М. *** в качеството му на общински съветник от ОбС – Стамболийски срещу Решение №65, прието с Протокол №13 от 28.05.2012г., с което на основание чл.21 ал.3 ЗМСМА ОбС – Стамболийски е приел Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, касаещи предсрочното прекратяване правомощията на Председателя на съвета и състава на група общински съветници в същия, като НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1903/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
331 Административно дело No 1909/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕХНОСТРОЙИЗОЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 13.7.2012г., в законна сила от 3.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ТЕХНОСТРОЙИЗОЛ” ЕООД, със седалище и адрес на управление * представлявано от управителя И.С.И. против Ревизионен акт № 161106609/22.02.2012 г., издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 580/21.05.2012 г. на Зам. Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, в обжалваната част относно непризнат данъчен кредит в размер на 52 990,99 лева, ведно с прилежащи лихви, допълнително установения корпоративен данък за 2008 г. в размер на 17938,10 лв., установена загуба за 2009 г. и 2010 г. , както и начислените лихви за невнесени в срок авансови вноски по ЗКПО за 2009 г. в размер на 45,32 лв. и изменен в частта относно начислени лихви за корпоративен данък за 2008 г. чрез намаляване на същите от 5307,60 лв. на 3557,62 лв.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1909/2012 г. по описа на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните  
332 Административно наказателно дело (К) No 1918/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства КАРПУЗАНА ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 23.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1235 от 07.05.2012г. по НАХ дело №1165 по описа на Районен съд- Пловдив, V-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №02925 от 09.01.2012г. на председателя на ДКСБТ, с което на “Карпузана” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, е наложена имуществена санкция в размер на 3 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
333 Административно наказателно дело (К) No 1922/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ШЕСТО РУП И.Г.И. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1203/02.05.2012 на Пловдивски районен съд, ХХІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 1803 по описа на същия съд за 2012 год.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
334 Административно наказателно дело (К) No 1926/2012, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 17.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1204 от 02.05.2012 година, постановено по НАХД № 1701/2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ наказателен състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.      
335 Административно наказателно дело (К) No 1931/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ М.Г.Н. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 26.7.2012г.
Оставя в сила Решение № 1161/27.04.2012г., постановено по н.ах.д.№ 1282 по описа за 2012г. на Районен съд-Пловдив.  Решението е окончателно.  
336 Административно наказателно дело (К) No 1933/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ EООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 26.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1172 от 30.04.2012г. по НАХ дело №1843 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., Х-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №48709-S008576 от 01.06.2011г. на заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Истлинк България” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Йордан Йовков” №9, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
337 Административно наказателно дело (К) No 1935/2012, XX състав Наказателни касационни производства САДАТ ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 17.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1186 от 02.05.2012 година, постановено по НАХД № 1712/2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХVІ наказателен състав, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 671/11 от 03.02.2011г. на Началника на Митница – Пловдив, с което на “Садат” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 825355508, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Васил Левски”№168, с управител Сюхейла Куртулду, ЕГН **********, на основание чл.234 ал.2 т.1 от Закона за митниците, е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 5 396,06 лева за нарушение на чл.234 ал.1 т.1 от ЗМ, като наред с това на основание чл.234 ал.4 от ЗМ във вр. с чл.233 ал.4 от ЗМ са “отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушение” от “Садат”ООД, БУЛСТАТ 825355508, но поради липсата на същите е присъдено заплащането на тяхната левова равностойност в размер на 45 644,43 лева.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
338 Административно дело No 1944/2012, XV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ В.А.П. НАЧАЛНИК НА ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 9.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.П., ЕГН ********** *** против Протокол за предупреждение по чл. 56 от ЗМВР по преписка № 5190/12г. по описа на Първо РУП на МВР гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1944 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.  
339 Административно наказателно дело (К) No 1954/2012, XX състав Наказателни касационни производства Р.С.Д. РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 24.7.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 142/19.05.2012 г., постановено по НАХД № 233/2012 г., по описа на Районен съд – Асеновград, ІV н.с.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
340 Административно дело No 1964/2012, XIII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 23.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областния управител на Пловдивска област срещу отказ на Кмета на район “Западен” при община Пловдив, издаден с изх.№ 2-0600-5/1/23.05.2012 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1964 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.    Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните.  
341 Административно дело No 1971/2012, XVIII състав Други административни дела АГРОИМПАКТ ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 31.7.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “ „Агроимпакт“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление- гр.***, ул. „***“ № ***, представлявано от Б.А.Б. против Констативен протокол № Пз-168/16.05.2012г.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1971 по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.    
342 Частно админист. наказателно дело (К) No 2002/2012, XX състав Наказателни частни касационни производства К.Х.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 17.7.2012г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 620 от 18.05.2012г., постановено по НАХД № 3364/12г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХVІІ н.с., с което е прекратено производството по а.х.д. № 3364/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІ н.с.  ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената жалба.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
343 Административно дело No 2037/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ИЗИДОР ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 10.7.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “ИЗИДОР”ЕООД , представлявано от управителя Ангел Христов Христев на оспорващия с ЕИК115122541 със седалище и адрес на управление : гр.Пловдив, ул. “Георги Бенев” №7 против Акт за установяване на задължения по декларация №119/27.01.2012г.,потвърден с Решение № 12/20.04.2012 г. на Директор на Дирекция “МДТ” на Община – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2037/2012 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.    
344 Административно дело No 2039/2012, X състав Дела по ЗОС Й.С.Ц. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛФОНД ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 18.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.С.Ц./*** срещу заповед за напускане на общинско жилище – апартамент № 2 в гр.Пловдив, ул.“Генерал Колев“ № 10, ет.1, ап.2, обективирана в писмо № 784 от 04.06.2012г. на Директора на общинско предприятие “Жилфонд” – Пловдив, като НЕДОПУСТИМА.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране изпълнението на обжалваната „заповед за напускане на общинско жилище – апартамент № 2 в гр.Пловдив, ул.“Генерал Колев“ № 10, ет.1, ап.2“, обективирана в писмо № 784 от 04.06.2012г. на Директора на общинско предприятие “Жилфонд” – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2039/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., Х състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
345 Административно дело No 2041/2012, XI състав Други административни дела Б.П.А. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.17 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗОЗЗ КЪМ ОДЗ П-В Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 25.7.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.П.А., ЕГН **********,***, подадена чрез адв.В.Б.,***, против Решение № 4 от 01.06.2012г. на Комисията по чл.17 ал.1 т.1 от Закона за опазване на земеделските земи при ОД”Земеделие” – гр.Пловдив, с което на основание чл.54 ал.1 т.5 от АПК, е “отложено разглеждането” на предложението от Б.П.А. за промяна предназначението на 11 059 кв.м. земя от ПЕТА категория, неполичва, собственост на Б.П.А., за изграждане на обект: “Птицеферма за подрастващи кокошки носачки – 39 960 броя и фуражен цех”, в землището н с.Маноле, местността “Терфилска кория”, имот № 006045, Община Марица, област Пловдив, ДО ново произнасяне Община Марица съгласно съдебно решение № 421/20.02.2012г., по адм. дело № 2009 по описа на Админстратвен съд – Пловдив.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението от страните.  
346 Административно дело No 2043/2012, XIV състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Д.А.Л. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 18.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.А.Л. ***, със съдебен адрес: ***, офис 2, срещу изпълнение на административен акт по смисъла на чл.294 АПК и срещу действия по чл.250 от АПК на Общинска служба Земеделие – гр. Лъки от 12.06.2012 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административено дело № 2043/ 2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването.  
347 Административно дело No 2066/2012, I състав Дела по ЗМВР Г.С.Г. С.П.И. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.7.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед за полицейско задържане на лице рег. № 111 от 31.05.2012 г. на инсп. С.П.И. на длъжност разузнавач V ст. в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОД МВР – Пловдив, с която на осн. чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗМВР Г.С.С. е задържан за срок от 24 часа.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на съобщаването за изготвянето му от страните.  
348 Административно дело No 2082/2012, XVIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Й.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 3.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2082 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012г., ХVІІІ състав.  ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд- Асеновград жалбата на Н.Й.Г. против Заповед № А-1438/30.07.2008г. на кмета на община- Асеновград.  Определението не подлежи на обжалване.    
349 Административно дело No 2084/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АРМИТЕХ ООД - ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 9.7.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2084 по описа на съда за 2012г.   ИЗПРАЩА делото по подведомственост на началника на отдел “Местни такси” към Община Асеновград за произнасяне по жалбата на „Армитех“ ООД - гр. Пловдив, с адрес: ***, против Акт за установяване на задължение по декларация № 118/ 06.04.2012 г., издаден от началник сектор „СКР“ при Община Асеновград, на основание чл.107 от ДОПК.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
350 Административно дело No 2085/2012, IV състав Дела по ЗМВР П.Д.Т. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 25.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.Т., ЕГН **********,***, против заповед с рег. № З-3399 от 05.06.2012 г. на директора на ОДМВР Пловдив, с която на П.Д.Т. е наложено дисциплинарно наказание уволнение и е прекратено служебното му право-отношение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
351 Административно дело No 2114/2012, XVIII състав Други административни дела ЮНИКОМС БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 26.7.2012г.
  ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Юникомс България“ ЕООД, ЕИК 200971642, седалище и адрес на управление- гр. София, бул. „България“ № 118, представлявано от Павлина Чорбаджийска, подадена против заповед № 226/16.03.2012г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните-Пловдив към БАБХ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2114/2012г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив, като процесуално недопустимо.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.    
352 Административно наказателно дело (К) No 2128/2012, XX състав Наказателни касационни производства Я.Т.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 26.7.2012г., в законна сила от 20.9.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане като просрочена кас. жалба от от Я.Т.В. ***, против Решение№ 819 от 19.03.2012г. на Районен съд – Пловдив, постановено по НАХД №8665/2011г. ХVІІІ наказателен съста.  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №2128/2012г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХХ състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 07-дневен срок от съобщението.  
353 Частно админист. наказателно дело (К) No 2134/2012, XXIII състав Наказателни частни касационни производства Н.А.Ц. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 26.7.2012г.
 Отменя протоколно Определение, постановено в открито съдебно заседание на 02.05.2012г. по н.ах.д.№ 2379/2012г., Районен съд-Пловдив, 18 нак.състав.  Връща делото на същия съд и състав за продължаване на процесуалните действия.  Определението е окончателно.  
354 Административно дело No 2153/2012, XVII състав Дела по КСО С.А.Г. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 6.7.2012г., в законна сила от 25.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.Г. *** против Разпореждане № Д-15-999-12-00146669/14.05.2012 г. и Разпореждане № К-27696/16.05.2012 г. и двете издадени от Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите при РУ“СО“ гр. Пловдив, с които е спряно производството по изплащане на обезщетение за временна нетрудоспособност съответно по болничен лист № 0083636, серия Б-2011, за периода от 12.03.2012 г. до 25.03.2012 г. и по болничен лист № 0083642, серия Б-2011, за периода от 26.03.2012 г. до 24.04.2012 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2153 по описа за 2012 г. на Пловдивския административен съд.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
355 Административно дело No 2182/2012, IX състав Други административни дела М.С.Д. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 13.7.2012г.
Прекратява производството по адм.д.№2182 по описа за 2012г. Административен съд – Пловдив.  Изпраща жалба с приложенията на М.С.Д. ЕГН ********** против уведомително писмо изх.№02-160-6500/9836 от 02.10.2011г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схемите и мерките за директни плащания за 2010г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция и настоящото определение на Административен съд-София-град по подсъдност.  Определението е окончателно  
356 Частно админист. наказателно дело (К) No 2184/2012, XXII състав Наказателни частни касационни производства ЦЕНТЪР РЕГИОН ГРУП ЕООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 13.7.2012г.
ОТМЕНЯ разпореждане № 563 от 29.05.2012 г. по н.а.х.д. № 335 по описа на Районен съд Карлово за 2012 година, с което производството по делото е прекратено.  ВРЪЩА делото на същия състав на Карловския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
357 Административно дело No 2197/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 10.7.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Екострой-Метал” ЕООД, със седалище и адрес на управление: * и адрес за кореспонденция: **, вписано в търговския регистър с ЕИК ***, представлявано от управителя С.А.К., против Решение № 153 от 06.06.2012г. на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което е оставено без уважение Възражение с № Вх.К-2034 от 29.05.2012г. против покана за доброволно изпълнение с Изх.№ РД-27-35-18-1 от 02.05.2012г. на публичен изпълнител при ТД - Пловдив на НАП, офис Хасково, относно данък върху добавената стойност (ДДС) по декларация с № 26001168190 от 17.04.2012г. в размер на 3 298,82 лв. и лихва върху тази сума от 13, 95 лв.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2197 по описа на съда за 2012г.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
358 Административно дело No 2198/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 9.7.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Екострой-Метал” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, против Решение №154 от 06.06.2012г. на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което е оставено без уважение Възражение с Вх.№К-2033 от 29.05.2012г. против покана за доброволно изпълнение с Изх.№РД-27-13-7-1 от 03.04.2012г. на публичен изпълнител при ТД- Пловдив на НАП, офис Хасково, относно ДДС по декларация с №26001153094 от 14.01.2012г. в размер на 245,08 лв. и лихва върху тази сума от 6,02 лв., и ДДС по декларация с №26001163305 от 14.03.2012г. в размер на 1 675,17 лв. и лихва върху тази сума в размер на 13,69 лв.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2198 по описа на съда за 2012г.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
359 Частно административно дело No 2314/2012, XVII състав Частни администр. дела МЕЛИСКО ФРЕШ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 27.7.2012г., в законна сила от 27.7.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 808/09.07.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с което на “МЕЛИСКО ФРЕШ” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.Я., е ОТКАЗАНО спиране изпълнението на Ревизионен акт № 161201254/31.05.2012 г. издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, в обжалваната част, с която са установени задължения в общ размер на 108159,55 лв. главница и лихви, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на Ревизионен акт № 161201254/31.05.2012 г. издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, на “МЕЛИСКО ФРЕШ” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.Я., в обжалваната част до приключване на производството по неговото обжалване с влязъл в сила акт.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
360 Административно дело No 2319/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕЛИКАН 09 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 26.7.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Великан 09”ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ж.к.Коматево, ул.”Бадемите”№43, ет.2, ап.6, представлявано от управител Н.К.Г., подадена чрез пълномощника адв.К.А.,***, против Решение № 748 от 26.06.2012г. на Директор на Дирекция “ОУИ”– Пловдив, при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалба вх. № 20-21-150/22.06.2012г. на Дирекция “ОУИ” гр.Пловдив, подадена от “Великан 09”ЕООД, против Ревизионен акт /РА/ № 161201849/21.05.2012г., издаден от Борислав Чапразов – гл.инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, като недопустима поради просрочие и производството по нея е прекратено.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
361 Частно админист. наказателно дело (К) No 2379/2012, XXII състав Наказателни частни касационни производства М.Д.Д. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 26.7.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение № 178 от 02.02.2012 г. по н.а.х.д. № 12 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, с което производството по делото е прекратено.  ВРЪЩА делото на същия състав на Пловдивския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
362 Частно административно дело No 2393/2012, II състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 26.7.2012г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Кастел Експорт” ООД – Пловдив срещу мълчалив отказ за спиране на предварителното изпълнение на Ревизионен акт № 16251100103/ 04.06.2012 г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 2393/ 2012 г. по описа на АС – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.