АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2012г. до 31.8.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 672/2009, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛЕКТРОЛУКС-ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 9.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕЛЕКТРОЛУКС – Т. И СИНОВЕ“ ООД с *** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК ***, представлявано от управителя Г.Н.Т. против ревизионен акт /РА/ № 160801341/12.01.2009г., издаден от *** – орган по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с решение № 180/18.03.2009г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в обжалваната част, относно непризнато право на данъчен кредит в размер на 365 437, 92 лв., ведно с прилежащите лихви за несвоевременно разчитане с бюджета в размер на 121 862,17 лв., както и за следните допълнително определени данъци и лихви : Корпоративен данък за отчетната 2005г. в размер на 46 875, 00 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 18 655, 23 лв. и Корпоративен данък за отчетната 2006г. в размер на 136 201, 25 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 36 261, 88 лв.   ОСЪЖДА „ЕЛЕКТРОЛУКС – Т. И СИНОВЕ“ ООД с *** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК ***, представлявано от управителя Г.Н.Т. да заплати на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 15 555, 86 /петнадесет хиляди петстотин петдесет и пет и 0.86/ лева, разноски по производството.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.  
2 Административно дело No 1549/2009, IX състав Дела по ЗАдм И.М.В.,
В.М.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 16.8.2012г.
Отменя писмо на Кмета на Община Пловдив с изх. № 09П-1059/13.04.2009 г. издадено по повод заявление на В.М.В. и И. М. В..  Изпраща преписката на Кмета на район „Централен“, гр. Пловдив за произнасяне по заявление вх. № О9П-1059/26.02.2009 г. при спазване на дадените в настоящото решение указания.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
3 Административно дело No 215/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни С.Д.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 20.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160900887/22.10.2009г., издаден от Б. П. Т. на длъжност инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 862/15.12.2009г. на И.Д Директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, по отношение на допълнително установения данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ на С.Д.С. *** за 2003г. в размер на 4 110,02 лв. и прилежаща лихва за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 3 006,84 лв. и изменен с Решение № 862/15.12.2009г. на И.Д Директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, по отношение на допълнително установения данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ и прилежаща лихва, както следва : за 2004 г., намален от 2 610,26 лв. на 2 237,18 лв. и прилежаща лихва за несвоевременното му разчитане с бюджета, намалена от 1 581,08 лв. на 1 343,92 лв.; за 2005 г., намален от 2 852,46 лв. на 2 535.90 лв. и прилежаща лихва за несвоевременното му разчитане с бюджета, намалена от 1 376,43 лв. на 1 223.65 лв., за 2006 г., намален от 13 060,27 лв. на 6 193.15 лв. и прилежаща лихва за несвоевременното му разчитане с бюджета, намалена от 4 562,17 лв. на 2 163.38 лв.; както и по отношение на допълнително установения данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г., намален от 2 694,20 лв. на 2 679, 43 лв. и прилежаща лихва за несвоевременното му разчитане с бюджета, намалена от 156, 62 лв. на 155, 76 лв., КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно управление на Национална агенция по приходите да заплати на С.Д.С. ***, ЕГН ********** сумата от 2 460 /две хиляди четиристотин и шестдесет/ лева, представляваща сторените разноски по производството.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
4 Административно дело No 672/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни МАКАЗ-ЗЮЛФИЕ АХМЕД ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 31.8.2012г.
ИЗМЕНЯ ревизионен акт № 900267/ 14.01.2010 г., издаден от Р.Г.С. – инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Кърджали, потвърден с решение № 164/ 12.03.2010 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, издаден на З.Х.А., ЕГН **********, в качеството си на ЕТ“ Маказ – З.А.“, с ЕИК *** и адрес ***, В ЧАСТТА, В КОЯТО е определено допълнително задължение по чл.35 от ЗОДФЛ за 2003 г., като от 2521,50 лв. и лихва от 1906,23 лв. намалява същото на 1205,80 лв. и лихви от 911,57лв., както и допълнително задължение по чл.48 ЗДДФЛ за 2007 г. като от 13189,84 лв. и лихва от 3083,49 лв. намалява същото на 12322,70 лв. и лихви от 2880,77лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.Х.А., ЕГН **********, в качеството си на ЕТ“ Маказ – З.А.“, с ЕИК *** и адрес ***, против ревизионен акт № 900267/ 14.01.2010 г., издаден от Р.Г.С. – инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Кърджали, потвърден с решение № 164/ 12.03.2010 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, с който на жалбоподателката е установено допълнително задължение за данък по чл.35 от ЗОДФЛ за 2006 г. в размер на 5606,04 лв. и лихва от 2103,95 лв.   ОСЪЖДА З.Х.А., ЕГН **********, в качеството си на ЕТ“ Маказ – З.А.“, с ЕИК *** и адрес *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите по съразмерност и компенсация сумата от 749 /седемстотин четиридесет и девет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.    
5 Административно дело No 977/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни М.Т.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 7.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 090900264/19.02.2010 г., издаден от К.Г.Д. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Кърджали, потвърден с Решение № 281/23.04.2010 г. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно определените на М.Т.М. данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. в размер на 17 198,87 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 8 897,56 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Т.М., с адрес за кореспонденция ***, против Ревизионен акт № 090900264/19.02.2010 г., издаден от К.Г.Д. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Кърджали, потвърден с Решение № 281/23.04.2010 г. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. в размер на 134,28 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 51,57 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на М.Т.М., с адрес за кореспонденция ***, сумата от 754,63 лв. – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждения за вещи лица и адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА М.Т.М., с адрес за кореспонденция ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 6,90 лв., представляваща съответната част от възнаграждението за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
6 Административно дело No 1206/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни СЕВОВ-ТОНЧО СЕВОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 21.8.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.С.А., в качеството му на собственик на ЕТ „С. - Т. С.", ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, Ревизионен акт № 261000108/06.04.2010 год. на ТД на НАП, гр. Хасково, в частта в която е отказан данъчен кредит в общ размер на 976,09 лв. и в частта в която допълнително е определен данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 2 350.07 лв. и лихви 604.23 лв. и за 2008г. в размер на 1 587.11 лв. и лихви в размер на 168.69 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.С.А., в качеството му на собственик на ЕТ „С. - Т. С.", ЕИК ***, ***, против Ревизионен акт № 261000108/06.04.2010 год. на ТД на НАП, гр. Хасково в останалата му част.  ОСЪЖДА " Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите да заплати на Т.С.А., в качеството му на собственик на ЕТ „С. - Т. С.", ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** сумата в размер на 383, 96 лв./триста осемдесет и три лева и деветдесет и шест стотинки.  ОСЪЖДА Т.С.А., в качеството му на собственик на ЕТ „С. - Т. С.", ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите сумата в размер на 555,65 лв. /петстотин петдесет и пет лева и шестдесет и пет стотинки.     Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
7 Административно дело No 1635/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни РАДКА ДИМИТРОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 17.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2401000700 от 14.05.2010г., издаден от Д.С. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Стара Загора, потвърден с Решение № 502 от 09.07.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА МУ по отношение непризнат данъчен кредит в общ размер на 31 991,42лв., ведно с прилежащите лихви по фактурите с издатели „Арт Медия Хаус“ ЕООД и „Рум – Рос – Строй“ ДЗЗД и по фактури №№ 216/28.09.2007г. и 418/27.11.2007г., издадени от „Заводски строежи – Геострой“ ООД.   ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата, В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Р.Ж.Д. с ЕТ „Р.Д.“*** сумата в размер на 1 106,82лв. (хиляда сто и шест лева и осемдесет и две стотинки), съобразно уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА Р.Ж.Д. с ЕТ „Р.Д.“*** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 2 039,51лв. (две хиляди и тридесет и девет лева и петдесет и една стотинки), равностойност на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
8 Административно дело No 1845/2010, I състав Дела от администр. характер - данъчни С.Д.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.8.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 161000165 от 10.05.2010г., издаден от С.Д.М., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, в частта му потвърдена с Решение № 508 от 12.07.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, с който на С.Д.Г., в качеството и на едноличен търговец с фирма “Стефания – С.Г.”, със седалище и управление на дейността, ***, е определено е задължение за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за отчетната 2004 г. в размер на 14786.71 лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 9822.20 лв.; определено е задължение за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за отчетната 2005 г. в размер на 9767.50 лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 5287.70лв.; определено е задължение за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за отчетната 2006 г. в размер на 17052.43 лв. и са определени лихви за просрочие при разчитането му с бюджета в размер на 6955.97 лв.  ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.Д.Г., в качеството и на едноличен търговец с фирма “Стефания – С.Г.”, със седалище и управление на дейността, ***, срещу Ревизионен акт № 161000165 от 10.05.2010г., издаден от С.Д.М., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, в частта му потвърдена с Решение № 508 от 12.07.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, с който на ЕТ “Стефания – С.Г.” е отказано право на данъчен кредит по отношение на фактура № 542 от 06.01.2004 г. с данъчна основа 2789,58 лв. и ДДС 557,92 лв. с доставчик ЕТ „Таком С.С.“, гр. Лом; фактури № 194 от 17.12.2004 г. с данъчна основа 22000.00 лв. и ДДС в размер на 4400.00 лв. и № 1388 от 17.05.2005 г., с данъчна основа 10000.00 лв. и ДДС в размер на 2000.00 лв., с доставчик ЕТ „Булсар – Р.И.“, гр. София; фактура № 350 от 07.07.2005 г. с данъчна основа 10000.00 лв. и ДДС в размер на 2000.00 лв. с доставчик „МЕСТА 2002“ ООД, гр. София; № 751 от 24.04.2007 г. с данъчна основа 9000.00 лв. и ДДС в размер на 1800.00 лв. с доставчик „СТАРТ – А.Н.“ ЕООД, гр. Самоков; № 102 от 28.12.2007 г. с данъчна основа 8600.00 лв. и ДДС в размер на 1720.00 лв. с доставчик „Строй Констракшън България“ ЕООД, гр. Самоков; определено е задължение за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за отчетната 2007 г. в размер на 4197.38 лв., както и по отношение на всички съответно определени лихви за просрочие при разчитането на задълженията по ЗДДС и ЗДДФЛ към бюджета.  ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161000165 от 10.05.2010 г., издаден от С.Д.М., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, в частта му потвърдена с Решение № 508 от 12.07.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, с който на С.Д.Г., в качеството и на едноличен търговец с фирма “Стефания – С.Г.”, със седалище и управление на дейността, ***, е отказано право на данъчен кредит както следва: по фактури №№ 455 от 17.03.2004 г. с данъчна основа 3000,00 лв. и ДДС 600,00 лв.; 456 от 25.03.2004 г. с данъчна основа 3200,00 лв. и ДДС 640,00 лв.; 711 от 04.06.2004 г. с данъчна основа 4200,00 лв. и ДДС 840,00 лв.; 712 от 07.06.2004 г. с данъчна основа 4000,00 лв. и ДДС 800,00 лв.; 714 от 15.06.2004 г. с данъчна основа 3500,00 лв. и ДДС 700,00 лв.; 805 от 18.06.2004 г. с данъчна основа 3800,00 лв. и ДДС 760,00 лв.; 806 от 25.06.2004 г. с данъчна основа 4500,00 лв. и ДДС 900,00 лв. с доставчик ЕТ „Таком С.С.“, гр. Лом; фактури №214 от 11.03.2005 г., с данъчна основа 10000.00 лв. и ДДС в размер на 2000.00 лв.; № 1379 от 18.03.2005 г., с данъчна основа 10000.00 лв. и ДДС в размер на 2000.00 лв., с доставчик ЕТ „Булсар – Р.И.“, гр. София; фактура № 190 от 31.03.2006 г. с данъчна основа 7500.00 лв. и ДДС в размер на 1500.00 лв., с доставчик „ОРИОН ЗШ“ ООД, гр. София; фактури № 870 от 12.09.2006 г. с данъчна основа 10000.00 лв. и ДДС в размер на 2000.00 лв.; № 874 от 28.10.2006 г., с данъчна основа 32000.00 лв. и ДДС в размер на 6400.00 лв.; № 905 от 13.12.2006 г., с данъчна основа 4100.00 лв. и ДДС в размер на 820.00 лв.; № 910 от 22.12.2006 г., с данъчна основа 19000.00 лв. и ДДС в размер на 3800.00 лв., с доставчик е „СОФИЯ БИЛД МЕТАЛ“ ЕООД, гр. Самоков, както и по отношение на съответно определените лихви за просрочие.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, да заплати на С.Д.Г., в качеството и на едноличен търговец с фирма “Стефания – С.Г.”, със седалище и управление на дейността, ***, сумата от 3426.00 лв./три хиляди четиристотин двадесет и шест лв./, представляваща съответната част от извършените разноски по производството – възнаграждения за вещи лица и един адвокат.  ОСЪЖДА С.Д.Г., в качеството и на едноличен търговец с фирма “Стефания – С.Г.”, със седалище и управление на дейността, ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, сумата от 783.50 лв. /седемстотин осемдесет и три лв. и 50 ст./, представляваща съответната част от извършените разноски по производството – възнаграждения за вещи лица и един адвокат.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
9 Административно дело No 1873/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни КРИСТИ БИЛД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 3.8.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на „КРИСТИ БИЛД" ЕООД, ЕООД (с предишно наименование „ВИВИАН ЗОНА" ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от В.Л.А. Ревизионен акт № 161000938/07.06.2010г., издаден от В.К.К. на длъжност инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 611 от 12.08.2010г. на на Директора на Дирекция “ОУИ» - гр. Пловдив, в частта на начислен ДДС по чл.177 от ЗДДС в размер на 200000лв. ведно с начислените лихви в размер на 88345.26лв.  ОСЪЖДА " Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите да заплати на „КРИСТИ БИЛД" ЕООД, ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от В.Л.А. сумата в размер на 6270лв./шест хиляди двеста и седемдесет лева/ представляваща разноските по делото.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
10 Административно дело No 2556/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.И.Т.,
П.Б.Б.,
К.П.П.,
Н.Г.Г.,
Ф.Д.Я.,
Т.Н.Г.,
Е.С.Т.,
Р.И.К.,
Р.Т.Ф.,
Е.Д.С.,
М.Н.В.,
М.С.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
И.Г.В.,
З.А.Т.
Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 2.8.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10 ОА-1481/07.07.2010 г. на Кмета на Община Пловдив.   ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Eлена И.Т., П.Б.Б., М.С.П., К.П.П., Н.Г.Г., Ф.Д.Я., Т.Н.Г., Е.С. Тахчиева, Р.И.К., Р.Т.Ф., Е.Д.С. и М.Н.В.,*** до 134/ със съдебен адрес за изпращане на призовки и съобщения – Т.Н. ***, направените по делото разноски в размер на 1 260 лева /хиляда двеста и шестдесет лева/.   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобраването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария.    
11 Административно дело No 2731/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни СТРОЙКАР КМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 16251000080/10.09.2010 г., издаден на “СТРОЙКАР КМ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, от Г. С.Г. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 844/22.11.2010 г. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, относно непризнат данъчен кредит в размер на 215587,14 лв., ведно със законните лихви в размер на 46193,58 лв. и допълнително определен корпоративен данък за 2009 г. в размер на 35447 лв., ведно със законните лихви в размер на 3049,51 лв.  ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 16251000080/10.09.2010 г., издаден на “СТРОЙКАР КМ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, от Г. С.Г. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 844/22.11.2010 г. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, относно допълнително установен корпоративен данък за 2008 г. в размер на 74747,68 лв., ведно със законните лихви в размер на 12797,66 лв., като НАМАЛЯВА така определения данък от 74747,68 лв. на 21083,32 лв., ведно с прилежащите лихви върху тази разлика.  ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, да заплати на „СТРОЙКАР КМ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.К., сторените по делото разноски в размер на 4166,60 лв. – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждения за вещи лица и адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА „СТРОЙКАР КМ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.К., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 505,38 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
12 Административно дело No 2843/2010, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ТИМЕР ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 16.8.2012г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка поради очевидна неточност в Решение №1332 от 28.07.2011г. по административно дело №2843 по описа на съда за 2010г., като в диспозитива на решението да се чете:  ОСЪЖДА “Тимер груп” ООД, със седалище и адрес на управление: ****, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 150,00 лева, юрисконсултско възнаграждение, вместо  “Осъжда „Тимер груп” ООД, гр. Пловдив ул.”Янко Сакъзов” № 10 с управител Б. М. Д. *** сумата от 150 лева, юрисконсултско възнаграждение”.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
13 Административно дело No 57/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни АДИСА-АЛЕКСАНДЪР ЧОТРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 28.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /Р/А № 261002271/20.10.2010г, поправен с РА № Р-1030596/18.11.2010г., издадени от Ася Младенова Котетерова, главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 920/20.12.2010г. на Директора на Дирекция „ОУИ"-гр.Пловдив, при Централно управление на Националната агенция за приходите, в частта за начислен ДДС в размер на 17 871,43 лв. и лихви за просрочие в размер на 8 111,07 лв., както и следните задължения: данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2004г. в размер на 19 124.78 лв. и лихви 13 564.02 лв.; данък по чл.35 от ЗОДФЛ за 2005г. в размер на 26 461.98 лв. и лихви 15 508.21 лв.; данък по чл.35 от ЗОДФЛ за 2006г. в размер на 18 137.24 лв. и лихви 8 212.45 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 35 341.40 лв. и лихви 11 055.03 лв.; данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ в размер на 3 925.54 лв. и лихви 635.88 лв.; данък по чл.48, ал.1 от ЗДДФЛ в размер на 14 412.08 лв. и лихви 2 334.54 лв.  ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на А. Асенов Чотров, ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. “Средец“ № 62, ет.1, яп.1, с ЕТ „ АДИСА – А. ЧОТРОВ“, ЕИК 020486862, против Ревизионен акт /Р/А № 261002271/20.10.2010г, поправен с РА № Р-1030596/18.11.2010г., издадени от Ася Младенова Котетерова, главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив в останалата му част.  ОСЪЖДА А. Асенов Чотров, ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. “Средец“ № 62, ет.1, яп.1, с ЕТ „ АДИСА – А. ЧОТРОВ“, ЕИК 020486862 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив направените разноски по делото в общ размер на 818,61 лв. (осемстотин и осемнадесет лева и шестдесет и една стотинки).  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив да заплати на А. Асенов Чотров, ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. “Средец“ № 62, ет.1, яп.1, с ЕТ „ АДИСА – А. ЧОТРОВ“, ЕИК 020486862 направените разноски по делото в общ размер на 279 лв.(двеста седемдесет и девет лева).    Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.      
14 Административно дело No 68/2011, XIII състав Други административни дела Г.Н.Ж. ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 23.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на д-р Г.Н.Ж. – АИППМП, с адрес на дейност: с. Царимир, общ. Съединение, обл. Пловдив, против Писмена покана с изх.№ 16-1081 от 27.12.2010 г. на Директора на РЗОК, с която адресатът е поканен да внесе доброволно на НЗОК сума в размер на 739.50 /седемстотин тридесет и девет и 0.50/ лв., представляваща превишение на определените от Касата регулативни стандарти за ІІІ-то и ІV-то тримесечие на 2009 г. и сума в размер на 7.88 /седем и 0.88/лв., представляваща превишение на определените от Касата регулативни стандарти за I-во тримесечие на 2010 г.  ОСЪЖДА д-р Г.Н.Ж. ***, да заплати на РЗОК - Пловдив разноските по делото в размер на 150 лв./сто и петдесет лева/.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.  
15 Административно дело No 71/2011, XII състав Дела по ЗМСМА СЕРВИЗ ИМПЕКС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО,
К.Т.Т.
Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 10.8.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 478/07.12.2010 г., издадена от Вр ИД Кмет на Община Садово, на основание чл. 9б, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ, с която на “СЕРВИЗ ИМПЕКС” ЕООД – в ликвидация, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от ликвидатора К.Т.Т. са установени задължения за такса битови отпадъци за притежаваните от дружеството недвижими имоти за периода 01.01.2006 год. – 31.12.2010 год. и е наредено да се внесе в приход на общинския бюджет сумата от 885, 57 лв. в т. ч главница в размер на 676, 84 лв. и начислена лихва в размер на 208, 73 лв.  ОСЪЖДА ОБЩИНА САДОВО да заплати на “СЕРВИЗ ИМПЕКС” ЕООД – в ликвидация, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от ликвидатора К.Т.Т., сумата от 750, 00/седемстотин и петдесет/ лева, представляваща извършени от дружеството разноски по производството.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
16 Административно дело No 126/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРО СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 2.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161002410/29.10.2010 г., издаден от Т.П.К., старши инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 927/27.12.2010 г. на директор дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 77.000.27 лв., ведно с прилежащата лихва в размер на 21.658.65 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
17 Административно дело No 207/2011, VII състав Други административни дела Д-Р ПАВЛИНА РАНГЕЛОВА ДЖАМБОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 3.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Павлина Рангелова Джамбова като ЕТ “Д-р Павлина Джамбова – АИППМП” с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Оборище”№9 срещу писмена покана изх.№16-0222 от 28.12.2010г. на Директор РЗОК – Пловдив, с която Джамбова е приканена да заплати доброволно неправомерно получена от нея сума в общ размер на 655,34 лева за периода: 01.04.2009г. – 30.06. 2009г., поради надвишаване на определените и индивидуални регулативни стандарти за второ тримесечие на 2009г. в частта за: бл.МЗ – НЗОК №4 – за медико-диагностични дейности, а също така и сумата в общ размер на 1 295,14 лева за периода: 01.01.2010г. – 30.06.2010г., поради надвишаване на определените и индивидуални регулативни стандарти за първо и за второ тримесечия на 2010г. в частта за: бл. МЗ-НЗОК №3 – за консултация или за провеждане на съвместно лечение и бл. МЗ-НЗОК №4 – за медико – диагностични дейности, съобразно посочените подробни стойности в поканата, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Павлина Рангелова Джамбова като ЕТ “Д-р Павлина Джамбова – АИППМП” с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Оборище”№9 да заплати на РЗОК – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Христо Чернопеев”№ 14 сумата от общо 357,03/триста петдесет и седем лева и три стотинки/ разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
18 Административно дело No 291/2011, XIII състав Други административни дела Д-Р КАМЕН ЯМАКОВ АИПСМП ПО АГ И ОНКОЛОГИЯ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 21.8.2012г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна писмена покана № 16-2343 от 08.12.2010 г. на директора на РЗОК - гр.Пловдив, с която „Амбулатория за индивидуамна практика за специализирана медицинска помощ по АГ и онкология“ е поканена да внесе доброволно на НЗОК сумата в размер на 917.59 лв., представляваща превишение на определените й регулативни стандарти за медико-диагнистични дейности за І-во и ІІ-ро тримесечие на 2009 г.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от връчване на съобщенията за изговянето му.  
19 Административно дело No 369/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни СТИРОСАУР АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.8.2012г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 160900689/20.07.2009г., издаден инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърдени с решение № 665/02.10.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Стиросаур”АД, ***, за данъчен период месец септември 2008г. е отказано правото на данъчен кредит в размер 161 012,18 лева по фактура № 5000800003/26.09.2008г., издадена от „Идопс БГ“ ООД.  ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Стиросаур”АД, с.Ведраре,общ.Карлово,обл.Пловдив, местноста Тарла Топрак, със съд. адрес гр.София, ул.”Съборна”№2а, чрез адв.П., сумата от 675 /шестотин седемдесет и пет/ лева, представляващи разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в четиринадесетдневен срок от съобщението за постановяването му с препис за страните.  
20 Административно дело No 371/2011, VII състав Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1-КАРЛОВО ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 29.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Медицински център 1 – Карлово” ЕООД с адрес на управление гр.Карлово,ул.”Ген. майор Гурко Мархолев”№5 срещу писмена покана изх.№16-1008 от 18.08.2009г. на Директор РЗОК – Пловдив, с която Дружество приканено да заплати доброволно неправомерно получена от него сума в общ размер на 10 359,41 лева за периода: 01.07.2008г. – 30.09.2008г., поради надвишаване на регулативните стандарти за третото тримесечие на 2008г. в частта за направление за МН-бл.МЗ-НЗОК №3, МН за ВСД-бл.МЗ-НЗОК №3А и МН за МДД-дейност бл.МЗ-НЗОК №4, съобразно посочените подробни стойности в поканата, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Медицински център 1 – Карлово” ЕООД с адрес на управление гр.Карлово, ул.”Ген. майор Гурко Мархолев”№5 да заплати на РЗОК – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Христо Чернопеев”№ 14 сумата от 675,38/шестстотин седемдесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/ разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
21 Административно дело No 385/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни БУДЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 29.8.2012г.
 ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 1301001456/07.10.2010г., издаден от Недялка Атанасова Ангелова - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, офис – Пазарджик, потвърден и изменен с Решение № 45 от 19.01.2011 год. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, В ЧАСТТА, относно непризнато право на данъчен кредит на ”БУДЕВ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 112071383 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, гр.Пазарджик, ул.”Отон Иванов” № 62, представлявано от управителя Красимир Иванов Будев, в размер на 46 629, 25 лв. за данъчните периоди от 29.08.2005г. до 31.12.2007г., за допълнително начислен ДДС за месец 10.2007г. и месец. 08.2008г. за сумата от 2 196, 70 лв., до пълния установен размер от 63 511,67 лв., ведно с прилежащите лихви за просрочие, както и за допълнително установения Корпоративен данък за отчетната 2007г., за сумата от 240, 02 лв., до пълния установен размер от 16 405, 47 лв., ведно с прилежащите лихви за просрочие.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на ”БУДЕВ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 112071383 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, гр.Пазарджик, ул.”Отон Иванов” № 62, представлявано от управителя Красимир Иванов Будев сумата в размер на 4703 /четири хиляди седемстотин и три/ лева, съставляваща сторените разноски по производството, съобразно уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА ”БУДЕВ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 112071383 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, гр.Пазарджик, ул.”Отон Иванов” № 62, представлявано от управителя Красимир Иванов Будев да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 67 /шестдесет и седем/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
22 Административно дело No 571/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЕПРО ЕНЕРДЖИ ВЕ ИНДУСТРИ ТЕСЕСЛЕРИ ИНШААТ САНАЙЪ ВЕ ТЕДЖАРЕТ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 3.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 16251000036 от 18.11.2010г., издаден от Делян Георгиев Николов – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пловдив, изменен и потвърден с Решение № 75/27.01.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на “Епро Енерджи Ве Ендустри Тесеслери Иншаат Санайю Ве Тиджарет АД – Клон Б.”, клон на чуждестранен търговец, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Хаджи Димитър Асенов”№87, ет.6, ап.2, представлявано от Н.Б.А., са определени публични задължения за внасяне както следва: за данък по чл.204 от ЗКПО за 2008г. за разликата от 10 089,91 лева до пълния установен размер от 12 115,26 лева; за данък по чл.204 от ЗКПО за 2009г. за разликата от 11 598,25 лева до пълния установен размер от 14 449,12 лева, ведно с прилежащите на това задължение лихви за забава за разликата от 1 600,12 лева до пълния установен размер от 1 761 лева; за лихви за забава за несвоевременно разчитане с бюджета на допълнително установеното задължение за заплащане на вноски за ДОО за периода от 01.01.2009г. до 30.04.2009г., за разликата от 1 198,55 лева до пълния установен размер от 4 436,98 лева; допълнително установено задължение за вноски за ДОО за месец 05.2009г. за разликата от 2 986,86 лева, до пълния установен размер от 3 758,63 лева, ведно със съответните лихви за забава; допълнително установено задължение за вноски за ДОО за месец 06.2009г. за разликата от 2 037,30 лева до пълния установен размер от 3 680,39 лева, ведно със съответните лихви за забава; допълнително установено задължение за ДОО за месец 07.2009г. за разликата от 373,95 лева до пълния установен размер от 3 578,76 лева, ведно със съответните лихви за забава; допълнително установено задължение за вноски за ДОО за месец 08.2009г. за разликата от 939,80 лева до пълния установен размер от 3 401,55 лева, ведно със съответните лихви за забава; допълнително установено задължение за вноски за ДОО за месец 09.2009г. за разликата от 1 788,85 лева до пълния установен размер от 2 343,60, ведно със съответните лихви за забава;допълнително установено задължение за вноски за ЗО за месец 05.2009г. за разликата от 1 764,42 лева до пълния установен размер от 2 110,11 лева, ведно със съответните лихви за забава; допълнително установено задължение за вноски за ЗО за месец 06.2009г. за разликата от 1 203,49 лева до пълния определен размер от 2 073,46 лева, ведно със съответните лихви за забава; допълнително установено задължение за вноски за ЗО за месец 07.2009г. за разликата от 221,85 лева до пълния установен размер от 2 009,13 лева, ведно със съответните лихви за забава; допълнително установено задължение за вноски за ЗО за месец 08.2009г. за разликата от 558,44 лева, до пълния установен размер от 1 909,64 лева, ведно със съответните лихви за забава; допълнително установено задължение за вноски за ЗО за месец 09.2009г. за разликата от 1 043,28 лева, до пълния установен размер от 1 334,33 лева, ведно със съответните лихви за забава; допълнително установено задължение за вноски за ДЗПО – УПФ за месец 05.2009г. за разликата от 983,09 лева, до пълния установен размер от 989,11лева, ведно със съответните лихви за забава; допълнително установено задължение за вноски за ДЗПО – УПФ за месец 06.2009г. за разликата от 670,55 лева до пълния установен размер от 984,89 лева, ведно със съответните лихви за забава; допълнително установено задължение за вноски за ДЗПО – УПФ за месец 07.2009г. за разликата от 125,22 лева до пълния установен размер от 941,78 лева, ведно със съответните лихви за забава; допълнително установено задължение за вноски за ДЗПО – УПФ за месец 08.2009г. за разликата от 316,69 лева до пълния установен размер от 895,15 лева, ведно със съответните лихви за забава и допълнително установено задължение за вноски за ДЗПО – УПФ за месец 09.2009г. за разликата от 558,54 лева до пълния установен размер от 658,88 лева, ведно със съответните лихви за забава, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Епро Енерджи Ве Ендустри Тесеслери Иншаат Санайю Ве Тиджарет АД – Клон Б.”, клон на чуждестранен търговец, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Хаджи Димитър Асенов” №87, ет.6, ап.2, представлявано от Н.Б.А., да заплати на Дирекция “ОУИ”–Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 564,61 /петстотин шестдесет и четири лева и шестдесет и една стотинки/ лева разноски по делото, изчислени по съразмерност и компенсация.      РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
23 Административно дело No 985/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТИНГ ТЕХНОЛОДЖИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №16251000157 от 30.12.2010 г., издаден от С.С.К., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 262 от 19.03.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при Централно Управление на НАП, в частта му с която на “Кастинг Технолоджи” /понастоящем „Орбит продакшън”/ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 112643230, със седалище и адрес на управление, ***“, за отчетени периоди м. септември 2008г. до м.март 2010 г., включително е допълнително начислен ДДС в размер на 347275.91лв., на основание чл. 86, ал.1 от ЗДДС, във връзка с чл. 6, ал3, т.3 от ЗДДС ; допълнително е начислен ДДС в размер на 13241.42лв., на основание чл. 86, ал.1 от ЗДДС, във връзка с чл. 27, ал.3, т.1 от ЗДДС, като са начислени за просрочие при разчитането с бюджета в размер на 47714.95лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “Кастинг Технолоджи” /понастоящем „Орбит продакшън”/ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 112643230, със седалище и адрес на управление, ***“ сумата от 20725.16 лв./двадесет хиляди седемстотин двадесет и пет лева и 16 ст./, представляваща извършени от дружеството разноски по производството - държавна такса и възнаграждение за един адвокат.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
24 Административно дело No 1002/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни БОГИМАР-ГЕОРГИ МАРКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 8.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261003864 от 03.01.2011г., издаден от П.И.Т. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 234 от 14.03.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, в която на Г.Б.М., с ЕТ “Б. - Г.М.” със седалище и адрес на управление: ***, са определени публични задължения за внасяне за данъчен период месец Март 2008г. в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 10 000 лева, по фактурите издадени от доставчика “Аквахим”ЕООД, ведно със съответните лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на Г.Б.М., с ЕТ “Б. - Г.М.” със седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул.“Димитър Талев”№67 сумата от 600,02/шестстотин лева и две стотинки/ лева, разноски по съразмерност и компенсация.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
25 Административно дело No 1191/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ТИРЛИН АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 17.8.2012г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 160801625/09.02.2009г., издаден от Г. С. Г. на длъжност старши инспектор по приходите при ТД - гр.Пловдив на НАП издаден на “Тирлин” АД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115128327, в потвърдената с Решение № 236/09.04.2009г. на Директора на “ДОУИ“ - гр.Пловдив при ЦУ на НАП част като НАМАЛЯВА размера на допълнително начисления ДДС за месец Септември и месец Октомври 2007г. от 19767,54 лв. на 756, 70 лв. и прилежащи лихви за забава от 3738,89 лв. на 145,05 лв. ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Тирлин” АД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115128327 по съразмерност и компенсация сумата от 1823,27 /хиляда осемстотин двадесет и три лева и 27 ст./ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
26 Административно дело No 1241/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЙОРДАН ИВАНОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 2.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131003982/11.01.2011 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив срещу "Йордан Иванов" ЕООД със седалище в Димитровград и адрес на управление ул."П.Евтимий", бл.6, вх.А, ап.13, Булстат: **, представлявано от Й.И.И., който акт е потвърден с Решение № 336/28.04.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА относно извършеното увеличение на декларирания от "Йордан Иванов" ЕООД счетоводен финансов резултат за 2007 г. със сумата 56666,67 лв. и определения въз основа на това увеличение корпоративен данък за 2008 г., ведно с прилежащата лихва.  ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131003982/11.01.2011 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив срещу "Йордан Иванов" ЕООД със седалище в Димитровград и адрес на управление ул."П.Евтимий", бл.6, вх.А, ап.13, Булстат: **, представлявано от Й.И.И., който акт е потвърден с Решение № 336/28.04.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА относно извършеното увеличение на декларирания от "Йордан Иванов" ЕООД счетоводен финансов резултат за 2007 г., за сумата над 49833,33 лв. до пълния размер на увеличението – 119166,67 лв.  ОСЪЖДА дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "Йордан Иванов" ЕООД със седалище в Димитровград и адрес на управление ул."П.Евтимий", бл.6, вх.А, ап.13, Булстат: **, представлявано от Й.И.И., разноски по делото в размер на 666,33 лв. (шестстотин шестдесет и шест лева и 33 ст.).  ОСЪЖДА "Йордан Иванов" ЕООД със седалище в Димитровград и адрес на управление ул."П.Евтимий", бл.6, вх.А, ап.13, Булстат: **, представлявано от Й.И.И., да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 28,40 лв. (двадесет и осем лева и 40 ст.).    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
27 Административно дело No 1244/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни БОНАТА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 8.8.2012г.
 ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1301003449/23.12.2010г., издаден от издаден от Н.А.А. – Главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 328 от 20.04.2011год. на Зам. Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта му, в която на “БОНАТА” ЕООД, е начислен допълнително ДДС за разликата над 197035,20 лв. до пълния размер 203364,00 лв., ведно с прилежащите лихви.  ОТХВЪРЛЯ жалбата като неоснователна в останалата част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “БОНАТА” ЕООД, ЕИК по ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Б.Н.Ч. сумата в размер 31/тридесет и един/ лв., съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА “БОНАТА” ЕООД, ЕИК по ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Б.Н.Ч., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 4336 /четири хиляди триста тридесет и шест лева/, съразмерно на отхвърлената част от жалбата.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
28 Административно дело No 1260/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОБИЛДИНГ-1 ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 24.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261004733/22.02.2011 г., издаден на “ЕВРОБИЛДИНГ 1” ЕООД, ЕИК ***, от С.П. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с Решение № 318/19.04.2011 г., издадено от Директора на Дирекция “ОУИ” - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 269130,20 лв., ведно със законните лихви върху тази сума в размер на 18131,19 лв. за данъчни периоди от 01.04.2010 г. до 30.06.2010 г.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “ЕВРОБИЛДИНГ 1” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** представлявано от управителя М.Х.И. и С.М.Ж. в качеството й на синдик, сумата от 6400 лева, представляваща заплатената държавна такса, възнаграждение за вещо лице и възнаграждение за един адвокат.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
29 Административно дело No 1261/2011, XIII състав Дела по КСО Д.А.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 23.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.В., ЕГН **********,***, срещу решение № 191 от 02.05.2011 г. на Директор на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на същия срещу разпореждане № **********/25.03.2011 г., взето с Протокол № ПР - 851 от 25.03.2011 г. на Ръководител “ПО” при РУ“СО” – Пловдив, с което е отказано отпускането на В. на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по негово заявление вх. № МП - 66495/11.10.2010 г.  ОСЪЖДА Д.А.В., ЕГН **********,***, да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес гр. Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 7 сумата от 150 /сто и петдесет/ лева разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
30 Административно дело No 1277/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни АРОН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 6.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131005273/25.02.2011г., издаден от С.М.И. – гл.инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 342/28. 04.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на “Арон”ООД ЕИК *********, гр.Пловдив, ул.”Г.Измирлиев”№61, представляван от управителя М.П., е определено допълнително задължение за данък добавена стойност за внасяне в размер на 6 246 лева за данъчен период месец Юни 2008г. и лихви за забава в размер на 1 370,06 лева и е определен корпоративен данък за довнасяне за отчетната 2009г. за разликата от 1 085 лева до пълния установен такъв от 4 208 лева и прилежащи лихви в размер на 393,80 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Арон” ООД ЕИК *********, гр.Пловдив, ул.”Г.Измирлиев” №61, представляван от управителя М.П., сумата от 2 050 /две хиляда и петдесет/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
31 Административно дело No 1308/2011, VII състав Дела по КСО Ф.А.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 2.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.А.К. *** срещу решение №183 от 02.05.2011г. на Директор на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане №**********, взето с Протокол №774 от 17.03.2011г., на Ръководител “ПО” при РУ“СО” – Пловдив, с което му е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по негово заявление вх. №МП – 78630/ 25.11.2010г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Ф.А.К. *** да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул.“Любен Каравелов”№7 сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
32 Административно дело No 1323/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни СЛАДЪК ПЪТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 16251000190/07.02.2011 г., издаден на “С.П.” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ *****, от Д.Г.Н. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 347/29.04.2011 г. на Заместник директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 841,33 лв. за данъчни периоди м.12.2008 г., м.02 и м.03.2009 г., ведно с прилежащите лихви и допълнително начислен ДДС в размер на 11265,86 лв. за данъчен период м.12.2009 г., ведно със законните лихви върху тази сума.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на „С.П.” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ *****, със седалище и адрес на управление гр*****, район р-н *****, *****, със съдебен адрес ****, Стопански двор, представлявано от управителя В.А.И., сумата от 850 лева, представляваща заплатените държавна такса и възнаграждение за един адвокат.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
33 Административно дело No 1437/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни АЛЕКСТРОЙ-79 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 30.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №161004270/07.02.2011г., издаден от Иван Кръстев Кръстев – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 364 от 10.05.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, с която на “Алекстрой – 79”ЕООД гр.Пловдив, ул.”Велико Търново”№61 са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне за конкретно посочени данъчни периоди, в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 6 487,81 лева, ведно със съответните лихви за забава; допълнително начислен данък добавена стойност в размер на 790,60 лева за данъчен период месец март 2005г., ведно със съответните лихви за забава; както и за разликата от 33 610 лева до пълния размер на доначисления ДДС от 48 368 лева, ведно със съответните лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалите й части, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Алекстрой – 79”ЕООД гр.Пловдив, ул.”Велико Търново”№61 да заплати на Дирекция “ОУИ”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1 079,22 /хиляда седемдесет и девет лева и двадесет и две стотинки/разноски по делото, по съразмерност и компенсация.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
34 Административно дело No 1483/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Д.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 3.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В. Д.В. ***, против Заповед № 11 ОА 971/18.04.2011 г. на Кмета на Община Пловдив.   Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария.  
35 Административно дело No 1637/2011, I състав Други административни дела Д.Д.К. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.8.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожен Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24672 от 14.04.2011г., издаден от Зам. Изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие”, с който спрямо Д.Д.К.,*** е установено публично държавно вземане в размер на 45141.60лв., представляващо недължимо платена сума във връзка с подадено от К. Общо заявление за единно плащане на площ за 2009г. с уникален идентификационен номер /УИН/ 16/160609/54875.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие”, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136 да заплати на Д.Д.К.,***, сумата от 210.00лв. /двеста и десет лв./, представляващи извършени от последната разноски – заплатена държавна такса и възнаграждение за един адвокат.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за постановяването му.  
36 Административно дело No 1695/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни КОИМПЕКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Коимпекс“ ЕООД, с адрес за кореспонденция, ***, чрез пълномощника М.И.И., срещу Ревизионен акт №161005180 от 07.03.2011 г., издаден от Т.П.К., на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 468 от 01.06.2011 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, в частта, с която на „Коимпекс“ ЕООД е отказан данъчен кредит по фактури : № 342 от 29.09.2008г., издадена от „Г. 2008“ ЕООД, с предмет „аванс по договор за СМР“, с данъчна основа 45000.00лв. и начислен ДДС в размер на 9000.00лв.; № 330 от 22.09.2008 г., издадена от „Г. 2008“ ЕООД, с предмет „Извършено СМР на обект Ивайловград“ с данъчна основа 12500.00лв. и ДДС в размер на 2500.00лв. №557 от 01.12.2008 г., издадена от „Г. 2008“ ЕООД, с предмет „СМР по Договор на обект МБАЛ гр. Стара Загора“, с данъчна основа в размер на 45570.00лв. и ДДС в размер на 9114.00лв.; № 575 от 81.12.2008 г., издадена от „Г. 2008“ ЕООД, с предмет „СМР по Договор на обект МБАЛ гр. Стара Загора“ с данъчна основа в размер на 489250.00лв. и ДДС в размер на 9785.00лв.; фактура № 345 от 20.10.2008 г., издадена от „Г. 2008“ ЕООД, с предмет „СМР по Договор на обект МБАЛ гр. Стара Загора“ с данъчна основа в размер на 47000.00лв. и ДДС в размер на 9400.00лв.; фактура № 566 от 18.12.2008 г., издадена от „Г. 2008“ ЕООД, с предмет „…СМР по Договор на обект: ДМСГД-гр. Стара Загора…“, данъчна основа 196000.00лв. и ДДС в размер на 39 200.00лв.; № 373 от 01.07.2008 г. на стойност 18 620.00 лв. и ДДС в размер на 3 724.00 лв. с предмет – „керамични подови покрития МБАЛ гр. Стара Загора; № 381 от 04.07.2008 г. на стойност 15 680.00 лв. и ДДС в размер на 3 136.00 лв., с предмет – „санитарен фаянс за МБАЛ гр. Стара Загора“ и № 386 от 14.07.2008 г. на стойност 12 740.00 лв. и ДДС в размер на 2 548.00лв., с предмет – „лепило за фаянс“, последните с издател „Строй-транс ЧП“ ЕООД, заедно със съответните лихви за просрочие при разчитането на данъка с бюджета.  ОТМЕНЯ Ревизионен акт №161005180 от 07.03.2011 г., издаден от Т.П.К., на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, потвърден с Решение № 468 от 01.06.2011 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, с който на „Коимпекс“ ЕООД с адрес за кореспонденция, *** е отказано право на данъчен кредит по фактури № 80 от 08.06.2008 г. с предмет „авансово плащане по договор за СМР“, с данъчна основа в размер на 16900.00лв., ДДС в размер на 3380.00лв.; №333 от 23.09.2008 г. с предмет „Извършено СМР на обект Ивайловград“ с данъчна основа 12000.00лв. и ДДС в размер на 2400.00лв.; № 72 от 08.07.2008 г. с предмет „СМР по договор на обект Рудник Трояново –чекалиран път“ с данъчна основа 49196.00лв. и ДДС в размер на 9839.20лв.; № 317 от 12.09.2008 г. с предмет „СМР по договор на обект Рудник Трояново 1“ с данъчна основа 10500.00лв. и ДДС в размер на 2100.00лв.; № 602 от 22.12.2008 г. с предмет „извършено СМР на обект „Винпром“ –Стара Загора“, с данъчна основа в размер на 172568.50лв. и ДДС в размер на 34313.50лв. и № 589 от 10.12.2008 г., с предмет „Извършено СМР на обект: „Винарска къща“Сакар“- Любимец, с данъчна основа в размер на 171969.00лв. и ДДС в размер на 34393,80лв., всички издадени от „Г. 2008“ ЕООД, заедно със съответно начислените лихви за просрочие.  ОСЪЖДА „Коимпекс“ ЕООД, с адрес за кореспонденция, ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 2653.40лв. (две хиляди шестстотин петдесет и три лв. и 40ст.), представляваща съответната част от възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
37 Административно дело No 1806/2011, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРАНСИНГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
Д И К ГРУП ООД,
К.Ц.С.,
Н.И.А.,
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД
Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 3.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ТРАНСИНГ” АД – Пловдив против Заповед № 11ОА965 от 15.04.2011 г. на Кмета на Община Пловдив.  ОСЪЖДА ”ТРАНСИНГ” АД – Пловдив, да заплати разноски, както следва: 1. на Н.И.А. ***, ЕГН ********** – в размер на 500 лв. /надлежно оформено пълномощно на л.131 от делото/; 2. на К.Ц.С. ***, ЕГН ********** – в размер на 200 лв. /надлежно оформено пълномощно на л.181 от делото/; 3. на Община Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
38 Административно дело No 1867/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРО ИММОБИЛИЕН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 17.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Евроиммобилиен” ООД, с ЕИК 115751947 със седалище и адрес на управление: *** против Ревизионен акт № 161005027/21.02.2011 ,издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив , потвърден с Решение № 344/28.04.2011 г. на Зам.Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" /ОУИ/гр.Пловдив при ЦУ на НАП,като неоснователна. ОСЪЖДА Евроиммобилиен” ООД, с ЕИК 115751947 с адрес: ***, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 802 лв. (осемстотин и два лева ). Препис от решението да бъде връчен на страните Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
39 Административно дело No 1944/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни НАТУРКРАФТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 9.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261004675 от 14.03.2011година, издаден от Ася Котетарова - главен инспектор по приходите в ТД на НАП Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с Решение №489 от 10.06.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП за непризнат данъчен кредит в размер на 922951,67лева, на “Натуркрафт” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. “Христо Г.Данов” №37  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Натуркрафт”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“Христо Г.Данов”№37, сумата в размер на 23550,84лв. (двадесет и три хиляди петстотин и петдесет лева и 0,84 ст.), съдебни разноски.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.        
40 Административно дело No 2137/2011, IX състав Други административни дела Н.Т.П. РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 16.8.2012г.
Обявява нищожността на Заповед № Р-847 от 05.07.2011 г. на Зам. ректора по УД и СДО на Медицински университет /МУ/ Пловдив.  Осъжда Медицински университет Пловдив, бул. „В. Априлов“ да заплати на Н.Т.П., ЕГН ********** с адрес за призоваване **** сумата от 810 лв. разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.    
41 Административно дело No 2141/2011, XVII състав Дела по КСО М.М.В. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 10.8.2012г.
 ОТМЕНЯ Решение № 272/29.06.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № **********/ПР-821/23.03.2011 г. на Ръководител на “ПО” в ТП на НОИ – Пловдив, с което на М.М.В. е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО и чл. 68, ал. 1 – 3 от КСО.  ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, за ново произнасяне по заявление за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст вх. № МП-68398/19.10.2010 г. по описа на РУСО гр. Пловдив, подадено от М.М.В., при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, да заплати на М.М.В., с ЕГН **********,***, сумата от 400 лв. /четиристотин лева/, представляваща сторените от последната разноски по производството.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
42 Административно дело No 2178/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МАЛИН КУСАРОВ-КАРИНА-2 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 20.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б.К., в качеството му на едноличен търговец с фирма „М.К. – Карина 2”, ЕИК ***, със съдебен адрес ***, чрез адвокат П.К., против Ревизионен акт № 161100183/07.04.2011 г., издаден от Т.П.К., на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 661/18.07.2011 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно установени задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на 22175,79 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 4767,30 лв. и за 2009 г. в размер на16789,33 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 1697,61 лв.  ОСЪЖДА М.Б.К., в качеството му на едноличен търговец с фирма „М.К. – Карина 2”, ЕИК ***, със съдебен адрес ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1358,60 лв., представляваща възнаграждението за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
43 Административно дело No 2277/2011, VII състав Дела по КСО Г.Й.С. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 9.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г. *** срещу решение №333 от 01.08.2011г. на Директор на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата му срещу разпореждане №**********, взето с Протокол №971 от 07.04.2011г. на Ръководител “ПО” при РУ“СО” – Пловдив в ЧАСТТА, с която му е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по негово заявление вх. №МП – 68661/19.10.2010г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Г. *** да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов”№7 сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
44 Административно дело No 2292/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 17.8.2012г.
ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Паркинги и гаражи - 2000” ЕООД – в несъстоятелност, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от П.С.С. - синдик, против Ревизионен акт № 261100740 от 30.05.2011 г., издаден от С.В.П., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 701 от 27.07.2011 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта за непризнат данъчен кредит на стойност 2 500 лв., допълнително начислен ДДС в размер на 64 000 лв. и прилежащи лихви в размер на 3 108.90 лв.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2292 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
45 Административно дело No 2351/2011, VII състав Дела по ЗДС ДИРЕКТОР НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ФИЛИАЛ ПЛОВДИ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 8.8.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №ЗД-00-101 от 28.07.2011г. на Областен управител на област Пловдив, с която е отказано на Технически университет – София, Филиал – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.”Цанко Дюстабанов” №25 да бъде извършено изземване на имот, актуван с АДС №3544/ 29.06. 2000г., предоставен за управление на Филиала, в частта му относно сгради с идентификатор №56784.522.256.7 със ЗП 90 кв.м. и №5678.522.256.8 със ЗП 86 кв.м. по КК и КР на гр.Пловдив, находящ се на ул. “Цанко Дюстабанов”№8, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ИЗПРАЩА административната преписка на Областен управител на област Пловдив за постановяване на административно решение по направеното пред него искане вх. №ИЮ-00-49/25.05.2011г. на ТУ – София, Филиал – Пловдив, съобразно даденото в мотивите на настоящото съдебно решение тълкуване и прилагане на закона.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
46 Административно дело No 2370/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни А.П.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 29.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241100574/25.05.2011 г., поправен с Ревизионен акт за поправка на РА № Р-1116658/08.06.2011 г., издадени от Е.Ц. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден Решение № 696/27.07.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, относно определени на А.П.П. данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. в размер на 879,40 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 569,37 лв., както и в частта относно установени данъчни задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 3644,20 лв., ведно със законните лихви в размер на 1363,66 лв., и за 2009 г. в размер на 427,56 лв., ведно със законните лихви в размер на 47,16 лв.  ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 241100574/25.05.2011 г., поправен с Ревизионен акт за поправка на РА № Р-1116658/08.06.2011 г., издадени от Е.Ц. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден Решение № 696/27.07.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, относно определени на А.П.П. данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. в размер на 3167,60 лв., ведно със законните лихви в размер на 2441,08 лв. и в частта относно установени данъчни задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на 5733,90 лв., ведно със законните лихви в размер на 1280,83 лв., като НАМАЛЯВА така установените задължения както следва: Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. от 3167,60 лв. на 522,95 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика и Данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. от 5733,90 на 745,76 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на А.П.П., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, с посочен в жалбата адрес ***, сумата от 1012,84 лв. – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждения за вещи лица и адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА А.П.П., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, с посочен в жалбата адрес ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 66,64 лв., представляваща съответната част от възнаграждението за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
47 Административно дело No 2605/2011, XII състав Искове за обезщетение С.З.Ч.,
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ АРМЕНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ФЕДЕРАЦИЯ ТАШНАГЦУТЮН
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 29.8.2012г.
  ОСЪЖДА Администрация на Министерски съвет на Република България да заплати на С.З.Ч., ЕГН **********,***, на основание чл. 1, ал. 2 от ЗОДОВ и чл. 74, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация, обезщетение за неимуществени вреди в размер на 2000 /две хиляди/ лева, ведно със законната лихва от 14.07.2010г., до окончателното изплащане на сумата.   ОСЪЖДА Администрация на Министерски съвет на Република България да заплати на Сдружение с нестопанска цел “АРМЕНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ФЕДЕРАЦИЯ ТАШНАГЦУТЮН – БЪЛГАРИЯ”, с адрес гр.Пловдив, ул.”Отец Паисий” № 29, представлявано от председателя С.З.Ч., на основание чл. 1, ал. 2 от ЗОДОВ и чл. 74, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация, обезщетение за неимуществени вреди в размер на 2000 /две хиляди/ лева, ведно със законната лихва от 14.07.2010г., до окончателното изплащане на сумата.   ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 1, ал. 2 от ЗОДОВ и чл. 74, ал. 2 от Закона за защита от дискриминация, предявен от Сдружение с нестопанска цел “АРМЕНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ФЕДЕРАЦИЯ ТАШНАГЦУТЮН – БЪЛГАРИЯ”, с адрес гр.Пловдив, ул.”Отец Паисий” № 29, представлявано от председателя С.З.Ч., срещу Администрация на Министерски съвет на Република България за обезщетение за имуществени вреди в размер на 700 /седемстотин/ лева, ведно със законната лихва върху главницата, до окончателното изплащане на сумата.   ОСЪЖДА Администрация на Министерски съвет на Република България да заплати на С.З.Ч., ЕГН **********,*** лично и като представляващ Сдружение с нестопанска цел “АРМЕНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ФЕДЕРАЦИЯ ТАШНАГЦУТЮН – БЪЛГАРИЯ”, с адрес гр.Пловдив, ул.”Отец Паисий” № 29 сумата в размер на 595/ петстотин деветдесет и пет/ лева, съставляваща сторените разноски по делото, съразмерни на уважената част от исковете.     РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.              
48 Административно дело No 2623/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Ч.Т.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131101197 от 22.03.2011 г., издаден от Галина Петко-ва Йовчева - старши инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, на Националната агенция за приходите (НАП), Изнесено работно място /ИРМ/ - гр. Пазар-джик, потвърден с Решение № 721 от 01.08.2011 г. на директора на Дирекция “Обжалва-не и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, в обжалвана част за непризнат данъчен кредит в размер на 143 297.17 лв. и съответните лихви.  ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Ч.Т.К., ЕГН **********, с адрес по чл. 8 от ДОПК: с. Братя Даскалови, обл. Стара Загора, ул. “Наньо Вичев” №14, сумата от 360 /триста и шестдесет/ лева разноски за производст-вото.  ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Администрати-вен съд – Пловдив, сумата от 350 /триста и петдесет/ лева депозит за вещо лице.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за страните.
49 Административно дело No 2659/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни НЮАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 24.8.2012г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 131100720/11.05.2011 г., издаден от Н. А. А. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 887/19.09.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на “НЮАНС” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 123044708, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя П. В. И., допълнително е начислен ДДС в размер на 179 442,23 лв. за данъчни периоди м.06.2005 г., м.07.2005 г. и м.08.2006 г., ведно със съответни лихви за просрочие, като НАМАЛЯВА установените задължения за ДДС, както следва: за данъчен период м.06.2005 г. от 20225,33 лв. на 2442,20 лв., ведно с прилежащите лихви върху тази разлика; за данъчен период м.07.2005 г. от 92164,40 лв. на 29385,82 лв., ведно с прилежащите лихви върху тази разлика и за данъчен период м.08.2006 г. от 67052,50 лв. на 42018,62 лв., ведно с прилежащите лихви върху тази разлика.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “НЮАНС” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 123044708, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя П. В. И., сумата от 5695,47 лв. – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждения за вещи лица и адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА “НЮАНС” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 123044708, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя П. В. И., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 3361,89 лв., представляваща съответната част от възнаграждението за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
50 Административно дело No 2691/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ХРАНИТЕЛНА ТЪРГОВИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 10.8.2012г.
 ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161101841 от 29.06.2011г., издаден от Райна Борисова Танева – Главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение №892 от 20.09.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “ХРАНИТЕЛНА ТЪРГОВИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул.“В. Левски” № 4, ет. 8, ап. 22 за конкретно индивидуализирани данъчни периоди са коригирани декларираните от него резултати по ЗДДС, в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 198 658,70 лева, по фактури, издадени от доставцичите “Евро Фрууд 2010” ЕООД, “Евро фрууд 2009”ЕООД, “Евро строй 2009”ЕООД и “Кристи индивидуал” ЕООД и в резултат на допълнително начислен данък добавена стойност в размер общо на 178 013,41 лева, ведно със съответни лихви за забава за несвоевременното разчитане с бюджета на задълженията за данък добавена стойност за внасяне в общ размер на 61 034,32 лева.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „ХРАНИТЕЛНА ТЪРГОВИЯ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул. “В. Левски” № 4, ет. 8, ап.22 сумата от общо 500 (петстотин) лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
51 Административно дело No 2765/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОПРОДУКТ-ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 8.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161100969 от 06.06.2011г., издаден от Фани Костадинова Трендафилова – Гл.инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 768 от 10.08.2011г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който е коригиран декларирания от „АГРОПРОДУКТ – ПЛОВДИВ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Мария Луиза” № 43а резултат по ЗДДС за данъчен период месец Октомври 2010г., в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер на 55 489,34 лева, по фактура № 230/29.10.2009г. и ДКИ № 238/29.10. 2009г. към нея, издадени от “Автостил 13”ООД.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на „АГРОПРОДУКТ – ПЛОВДИВ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Мария Луиза” № 43а сумата от 300 /триста/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
52 Административно дело No 2789/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни РАДЕВ 06 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 1.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 131101339 от 10.06.2011год., издаден от Недялка Атанасова Ангелова – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 930 от 04.10.2011год. на директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който е отказан данъчен кредит в размер на 50409,32 лв. и лихви в размер на 17967,56 лева по отношение на “Радев 06” ЕООД, с адрес по чл. 8 ДОПК- ***, ЕИК ***, представлявано от С.А.Ч.-Р..  ОСЪЖДА “Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на “Радев 06” ЕООД, с адрес по чл. 8 ДОПК- ***, ЕИК ***, представлявано от С.А.Ч.-Р., сумата от 2500/две хиляди и петстотин лева/,разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
53 Административно дело No 2961/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни РОНДИНЕ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 20.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161101707/17.06.2011 г., издаден на “РОНДИНЕ” ЕООД, ЕИК 200494622, от С. Д. М., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 904/27.09.2011 г., издадено от Директора на Дирекция “ОУИ” - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно допълнително начислен ДДС в размер на 18 995,92 лв. и непризнат данъчен кредит в размер на 11 250 лв., ведно със законните лихви в размер на 3 961,58 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “РОНДИНЕ” ЕООД, ЕИК 200494622, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” № 21, представлявано от управителя Х.И., сумата от 1300 лева, представляваща заплатената държавна такса, възнаграждение за вещо лице и възнаграждение за един адвокат.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
54 Административно дело No 3090/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.8.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1689 от 04.11.2011 год. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0055895 от 21.04.2010г. е определена митническа стойност на стоките, поставена под режим “Едновременно допускане за свободно обращение и крайно потребление на стоки” за стока № 1 – “препарат за поддържане на косата-шампоан, марка „Ипек“, с нето тегло 1800 кг., стойност 3150.27лв., като е определено “САДАТ” ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168, да доплати 320.25 лв. ДДС, заедно със законната лихва, като за целта е определено по ЕАД № 10BG003000Н0055895 от 21.04.2010г. да се счита:  - за стока № 1 – клетка 20 „Условия на доставка“ : EXW Истанбул; клетка 22 „Валута и обща фактурна стойност“ : USD 2064; клетка 23 „Валутен курс“ : 1,46636 ; клетка 42 “Цена на стоката” : 2064; клетка 45 “Уточняване”: 3026.57; клетка 46 “Статистическа стойност”: 3150.27; клетка 47 “Изчисляване на вземанията” да се чете: А00 – 3150.27, 0%, 0.00; В00 – 3150.27, 20%, 630.05; Всичко: 630.05;  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 150.00лв./сто и петдесет лв./, разноски за държавна такса и възнаграждение за юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
55 Административно дело No 3153/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ХАСИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 10.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 211102181/15.08.2011 г., потвърден с Решение № 1077/07.11.2011 г. на Директора на Дирекция ”ОУИ”- гр. Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на „Хаси инженеринг“ЕООД, ***, с управител Й.А.М., сумата в размер на 550 лева (петстотин и петдесет лева), представляваща направените по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
56 Административно дело No 3162/2011, I състав Дела по ЗМВР С.П.Л. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.П.Л.,*** против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 8572/2011 от 16.07.2011 г. на Р.Н.Н., на длъжност – Временно изпълняващ длъжността Началник Сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР, гр. Пловдив, с която на основание чл. 171, т.1, б.“б“ от ЗДвП е постановено временно отнемане на свидетелството за управление на Л., до решаване на въпроса за отговорността.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
57 Административно дело No 3183/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ФЕНИКС КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 7.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161102767 от 04.08.2011 година, издаден от М.М.С. на длъжност ст.инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 1093/09.11.2011г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, В ЧАСТТА, с която на „Феникс Комерс”ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, бл.45, вх.Г, ет.6, ап.62, представлявано от управителя С.А.П. са вменени публични задължения за внасяне, както следва: 1. За данък добавена стойност в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 9 414 лева за данъчни периоди м.11 и м.12.2007г., м.11 и м.12.2008г. и м.03.2010г. по фактурите, издадени от “Вилстрой”ЕООД, “Алцена Комерс”ЕООД и “Интер 07”ЕООД; 2. Лихви за забава за несвоевременно разчитане с бюджета на задължението по ЗДДС в размер общо на 3 514,13 лева; 2. Допълнително определен корпоративен данък за 2007г. в размер на 1 729 лева, ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 703,15 лева; 3. Допълнително определен корпоративен данък за 2008г. в размер на 2 978 лева, ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 758,67 лева и 4. Съответните на неправилно определените размери на главниците лихви за забава за невнесени в срок авансови вноски за корпоративен данък за 2008г. и 2009г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Феникс Комерс”ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали кв.”Възрожденци”, бл.45, вх.Г, ет.6, ап.62, представлявано от управителя С.А.П., сумата от 2 220 /две хиляди двеста и двадесет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
58 Административно дело No 3253/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕНИ СТИЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 10.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161103036/30.08.2011 г., издаден на “ВЕНИ СТИЛ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.К.С., от Е.К.С., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1110/15.11.2011 г. на Директора на Дирекция ОУИ гр. Пловдив, относно непризнат данъчен кредит в размер на 4 288.22 лв. и прилежащите лихви в размер на 139.46 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “ВЕНИ СТИЛ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.К.С., сумата от 536,79 лева, представляваща заплатените държавна такса и възнаграждение за един адвокат.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
59 Административно дело No 3254/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕО КОМЕРС 97 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 6.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261102892/24.08.2011 г., потвърден с Решение № 1095/10.11.2011 г. на Директора на Дирекция ”ОУИ”- гр. Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на „Гео Комерс 97“ЕООД с адрес за кореспонденция ****** и адрес по чл.8 от ДОПК ******, представлявано от ГДС сумата в размер на 2 600 лева (две хиляди и шестстотин лева), представляваща направените по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
60 Административно дело No 3270/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни ЕС КОМЕРС 2008 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 27.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 13103377 от 25.08.2011 г., издаден от Н.А.А., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 1121 от 18.11.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив при Централно Управление на НАП в частта му, с която на “Ес Комерс 2008” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление, ***, за отчетен период м. юни 2010 г. е допълнително начислен ДДС в размер на 11866,29 лв., по фактури № 56 от 01.06.2010 г. и № 57 от 11.06.2010 г., с получател „PAPADOPOLOS CHARALAMPOS PRUSIS 2”, Гърция.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “Ес Комерс 2008” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление, *** сумата от 50.00 лв. /петдесет лева/, представляваща извършени от дружеството разноски по производството – заплатена държавна такса.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
61 Административно дело No 3451/2011, I състав Други административни дела КРОКИ ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на „Кроки“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес: *** чрез управителя си В.Г.Г., срещу Решение № РР – 1364 от 03.10.2011 г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район, гр. Пловдив, с което е отменено Разрешително №31190026 от 24.08.2011 г. за водовземане от повърхностен воден обект, издадено от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район с център Пловдив.  ОСЪЖДА “Кроки“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес: гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе“ №3 да заплати на Басейнова дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район, гр. Пловдив, сумата от 150,00лв./сто и петдесет лв./, възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.  ОСЪЖДА “Кроки“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес: гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе“ №3 да заплати на Община Кричим, сумата от 250,00лв./двеста и петдесет лв./, представляваща заплатено от последната възнаграждение за един адвокат.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
62 Административно дело No 3515/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни СТРОЙМАШ-ТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 24.8.2012г.
 ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 161003881/27.12.2010 г., издаден на “СТРОЙМАШТРАНС” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115828557, от Геро Ненков Чинков на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1185/05.12.2011 г. на Директора на Дирекция ОУИ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, относно допълнително установени задължения за ДДС в размер на 69 808,47 лв., ведно със законната лихва в размер на 20 128,80 лв., като НАМАЛЯВА така установените задължения за ДДС от 69 808,47 лв. на 116,79 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на “СТРОЙМАШТРАНС” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115828557, със седалище и адрес на управление с. Дълго поле, ул. “38-ма” № 1, общ. Калояново, обл. Пловдив, представлявано от управителя А.И.С., против Ревизионен акт № 161003881/27.12.2010 г., издаден от Геро Ненков Чинков на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1185/05.12.2011 г. на Директора на Дирекция ОУИ гр. Пловдив при ЦУ на НАП в частта, относно допълнително установени лихви за авансови вноски за корпоративен данък за 2008 г. в размер на 2 979,96 лв., и дължимата сума за корпоративен данък за 2009 г. в размер на 700,43 лв.  ОСЪЖДА „СТРОЙМАШТРАНС” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115828557, със седалище и адрес на управление с. Дълго поле, ул. “38-ма” № 1, общ. Калояново, обл. Пловдив, представлявано от управителя А.И.С., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 367,83 лв., представляваща съответната част от осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
63 Административно дело No 9/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛИК М ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 31.8.2012г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 261103365/ 21.09.2011 г. на В.Г. - гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с решение № 1235/20.12.2011 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на на “МЕТАЛИК М” ООД - гр.Пловдив, с адрес на управление: ***, с управител Г.К. е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 112192,85 лв. и съответните лихви.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МЕТАЛИК М” ООД - гр.Пловдив, с адрес на управление: ***, с управител Г.К., против ревизионен акт № 261103365/ 21.09.2011 г. на В.Г. - гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с решение № 1235/20.12.2011 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на дружеството е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 68161,87 лв. и съответните лихви.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на “МЕТАЛИК М” ООД - гр.Пловдив, с Булстат ***, с адрес на управление: ***, с управител Г.К., по съразмерност и компенсация сумата от 3723/трихиляди седемстотин двадесет и три/ лева, представляваща разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.  
64 Административно дело No 15/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни ИВАН ПОПИВАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.8.2012г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт Ревизионен акт № 261103596 от 12.20.2011 г., издаден от И. Кръстев Кръстев, на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1219 от 14.12.2011 год. на заместник директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му, с която на И.Г.П., в качеството му на ЕТ „И.П.“, ЕИК по Булстат 126523763, адрес за кореспонденция гр. Хасково, ул. „Ген. Колев“ № 2А, са определени следните допълнителни задължения: данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. в размер на 1251.18 лв. и лихви за просрочие в размер на 1 017.14 лв.; данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. в размер на 1 143.46 лв. и лихви в размер на 794.01 лв.; данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. в размер на 1 788.86 лв. и лихви в размер на 1 011.87 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 2 040.63 лв. и лихви в размер на 844.47лв.; данък по чл.48 от ЗДДФРЛ за 2008 г. в размер на 939.60 лв. и лихви в размер на 248.70 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2009 г. в размер на 499.50 лв. и лихви в размер на 74.89 лв.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив да заплати на И.Г.П., в качеството му на ЕТ „И.П.“, ЕИК по Булстат 126523763, адрес за кореспонденция гр. Хасково, ул. „Ген. Колев“ № 2А, сумата от 1150.00лв. /хиляда сто и петдесет лв./, представляваща заплатена държавна такса и възнаграждения за вещо лице и един адвокат.  Решението подлежи на обжалване и/или протест пред Върховния Административен Съд на Република България в 14-дневен срок от получаване от старите на съобщението за изготвянето му.  
65 Административно дело No 48/2012, I състав Други административни дела ЖИВА ПРИРОДА СНЦОП ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.8.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Жива Природа“, с адрес на управление гр. Пловдив, ул. “11-ти август” № 5, представлявано от Пламен Стефанов Въргов против Решение № ПВ-22-ЕО/2011 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Пловдив, с което е постановено да не се извършва екологична оценка на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделски имот № 78080.98.12 с площ 45.905 дка, землището на с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив, с предназначение: - изграждане на обект „обществено и делово обслужване – магазин за промишлени стоки“  ОСЪЖДА Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Жива Природа“, с адрес на управление гр. Пловдив, ул. “11-ти август” № 5, представлявано от Пламен Стефанов Въргов, да заплати на „Миг инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Христо Г. Данов, № 22, ет.3,сумата от 450 лв./четиристотин и петдесет лв./, разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.          
66 Административно дело No 100/2012, XVII състав Дела по ЗОС РН ГРУП ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 2.8.2012г.
ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “РН ГРУП” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н. З.Д., подадена чрез адв. Й., против Заповед № 11ОА3090/30.11.2011 г., издадена от Кмета на Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 100 по описа за 2012 г. на Административен съд Пловдив.  ОСЪЖДА “РН ГРУП” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н. З.Д., да заплати на Община Пловдив, сумата в размер на 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
67 Административно дело No 147/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.8.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1921 от 27.12.2011 год. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0045186 от 31.03.2010г. е определена митническа стойност на стоките, поставена под режим “Едновременно допускане за свободно обращение и крайно потребление на стоки” за стока № 1 – “пликове от полимери на пропилена, напечатани, не предназначени за хранителни продукти“, с нето тегло 813 кг., код по ТАРИК 3923299099, стойност 5734.95лв., като е определено “САДАТ” ООД, с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168, да доплати 812.12 лв. ДДС, заедно със законната лихва, като за целта е определено по ЕАД № 10BG003000Н0045186 от 31.03.2010г. да се счита:  - за стока № 1 – клетка 20 „Условия на доставка“ : FOB Гебзе; клетка 22 „Валута и обща фактурна стойност“ : USD 3983,70; клетка 23 „Валутен курс“ : 1,42491; клетка 42 “Цена на стоката” : 3983,70; клетка 45 “Уточняване”: 5676,41; клетка 46 “Статистическа стойност”: 5734,95; клетка 47 “Изчисляване на вземанията” да се чете: А00 – 5734,95, 0%, 0.00; В00 – 5734,95, 20%, 1146,99; Всичко: 1146,99;  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с посочен адрес за кореспонденция, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 150.00лв./сто и петдесет лв./, разноски за държавна такса и възнаграждение за юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
68 Административно дело No 245/2012, I състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.Г.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО,
ОБЩИНА КАРЛОВО
Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 29.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Г.Б., ЕГН **********,***, срещу Заповед № К-4 от 03.01.2012 г. на Кмета на общ. Карлово, с която на основание чл.106 ал.1 т.2 от ЗДСл, във връзка с утвърдено ново длъжностно разписание, е прекратено служебното правоотношение с жалбоподателя.  ОСЪЖДА А.Г.Б., ЕГН **********,***, да заплати на общ. Карлово сумата от 150 лв., представляваща разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд по реда на АПК в четиринадесет дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено.
69 Административно дело No 271/2012, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.А.К.,
С.А.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Г.А.К. *** и С.А.К. *** срещу Заповед №381 от 20.12.2011 г. на Кмета на Община „Родопи“, област Пловдив, с която е отказано издаване на нареждане за промяна на предназначението на земята /ПУП-ПРЗ/ за имот № 30.47 по плана на новообразуваните имоти на с. Белащица, местност „Гогова чешма“, Община „Родопи“, област Пловдив по повод Заявление с вх. №94-24-66 от 08.06.2011 г.  ОСЪЖДА Г.А.К. *** и С.А.К. *** да заплатят на Община „Родопи“, област Пловдив сумата от 150.00лв. /сто и петдесет лв./ за осъществената юрисконсултска защита.  ОСЪЖДА Г.А.К. *** и С.А.К. *** да заплатят на Р.А.К.,***, сумата от 600.00лв. /шестстотин лв./, представляваща заплатено от последната възнаграждение за един адвокат.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
70 Административно дело No 288/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДЗЗД ДИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 6.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Дружество по ЗЗД “ДИК”, представлявано от И.К.К., със седалище и адрес на управление ***, ЕИК по БУЛСТАТ ***, чрез пълномощника му адв. Ц.Б., против Решение № 291 от 29.12.2011г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление изх. № РД-10-447/10.10.2011г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121, ал.1 от ДОПК. на публичен изпълнител при ТД на НАП, гр. Пловдив.  ОСЪЖДА Дружество по ЗЗД “ДИК”, представлявано от И.К.К., със седалище и адрес на управление ***, ЕИК по БУЛСТАТ *** да заплати на ТД на НАП, гр. Пловдив сумата в размер на 150/сто и петдедест/ лева.  
71 Административно дело No 365/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни БОЙЧЕВ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 14.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Бойчев комерс” ЕООД, със седалище и адрес на управление–град ***, представлявано от управител – И.Х.Б., срещу Решение №30 от 11.01.2012 година на Директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 365 от 2012 година по описа на Административен съд- Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
72 Административно дело No 429/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЙНДЖЕЛ-ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 10.8.2012г.
 Отменя Ревизионен акт № 160901750/21.01.2010г. издаден от Г.В.-гл.инспектор “Приходи” при ТД на НАП-Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 227/07.04.2010г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП.  Осъжда Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на ЕТ “Е.З.Е.” - гр.Пловдив, *** сумата от 1000 лева /хиляда лева/, представляващи направени по делото разноски.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
73 Административно дело No 450/2012, XVII състав Дела по КСО И.Г.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 3.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.Г.П., с адрес посочен в жалбата ***, срещу Решение № 507/13.01.2012 г. на Директора на Районно управление “Социално осигуряване” гр. Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № **********/протокол № 01128 от 01.09.2011 г., издадено от Ръководителя на отдел “Пенсии” при ТП на НОИ гр. Пловдив.  ОСЪЖДА И.Г.П., ЕГН **********, с адрес посочен в жалбата ***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
74 Административно дело No 508/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни МАНЧО-2002 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 6.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161104405 от 07.11.2011г., издаден от И.К.К. - старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 59/19.01.2012г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “МАНЧО-2002” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: *** със седалище и адрес за кореспонденция: *** 1, представлявано от М.М., е начислен допълнително ДДС в размер на 100 592,63 лв. и прилежаща лихва в размер на 38 018,99 лв.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “МАНЧО-2002” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: *** със седалище и адрес за кореспонденция: *** 1, представлявано от М.М. сумата в размер на 200 /двеста/ лева разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
75 Административно дело No 528/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОМЕЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 3.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Евромел" ЕООД – гр. Пловдив, ЕИК 115833903, със седалище и адрес на управление: - гр. Пловдив, ул. „Златю Бояджиев“ № 1, ет.3, представлявано от управителя Александър Петков Костов, чрез пълномощниците си адв. Х. и адв. Ч. срещу Ревизионен акт /РА/ № 161104285/07.11.2011 г., издаден от Марина Маринова Синджирлиева, на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП град Пловдив, потвърден с Решение № 67/23.01.2012г. на Директора на Дирекция "ОУИ" Пловдив при ЦУ на НАП. С решението е потвърден ревизионният акт, в частта за отказан данъчен кредит в размер на 46 538,88 лв. и начислени лихви в размер на 6 669,46 лв.  ОСЪЖДА "Евромел" ЕООД – гр. Пловдив, ЕИК 115833903, със седалище и адрес на управление: - гр. Пловдив, ул. „Златю Бояджиев“ № 1, ет.3, представлявано от управителя Александър Петков Костов, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, разноските по делото в размер на 1 514, 17 (хиляда петстотин и четиринадесет и 0, 17) лв., разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване и/или протест пред Върховния Административен Съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му.    
76 Административно дело No 561/2012, XVII състав Други административни дела ЦВЕТЕЛИН ПЕТКОВ КАТО АИППМП Д-Р ЦВЕТЕЛИН ПЕТКОВ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 7.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.П.П. от *** срещу писмена покана изх.№16-0383 от 25.01.2012г. на Директор РЗОК – Пловдив, с която П. като АИППМП Д-р Ц.П.П. е приканен да заплати доброволно неправомерно получена от него сума в общ размер на 1 327,87 лева за периода: 01.07.2010г. – 31.12.2010г., поради надвишаване на определените му индивидуални регулативни стандарти за трето и четвърто тримесечия на 2010г. в частта за: бл.МЗ – НЗОК №4 – за медико-диагностични дейности, съобразно посочените подробни стойности в поканата, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Ц.П.П. от *** да заплати на РЗОК – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Христо Чернопеев”№ 14 сумата от общо 222,37/двеста двадесет и два лева и тридесет и седем стотинки/ разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
77 Частно административно дело No 623/2012, III състав Частни администр. дела ЕВРОИМЕКС ОЙЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 8.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евроимекс Ойл”ООД, ЕИК 115273276, гр.Пловдив, бул.”Руски”№111, представлявано от управителите Стефан Атанасов Ангелов и Точо Димитров Стоянов, против Решение № 1156 от 25.11.2011г. на Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив, при ЦУ на НАП, като НЕРЕДОВНА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 623/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
78 Административно дело No 637/2012, XIII състав Дела по ЗМСМА ТЕРА ВИЖЪН ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 3.8.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 09ОА3250/18.12.2009 г. на Кмета на община Пловдив в обжалваната част както следва: за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и услугата по обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци за 2008г. в общ размер на 20738,64 лв., ведно с прилежащите лихви; за услугата по поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и услугата обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци за 2009г. в общ размер на 24886,36 лв., ведно с прилежащите лихви.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Тера вижън" ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “***” № * Булстат: **, представлявано от Н. С. Н. сумата в размер на 2500лв./две хиляди и петстотин лева/.   Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните.  
79 Административно дело No 646/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ИВИРА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.8.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ивира” ООД – гр.Казанлък, с ЕИК 123637046, с адрес на управление: ***, с управител Т.К.Х., против ревизионен акт № 241103630 от 17.11.2011 г., издаден от ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ Смолян, потвърден с решение № 112/ 02.02.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя са определени задължения за ДОО в размер на 10123,03 лв. и лихва от 11042,82 лв., за ДЗПО – УФ в размер на 1389,55 лв. и лихва от 1493,74 лв., за здравни осигуровки в размер на 2335,21 лв. и лихва от 1391,91 лв. и задължение за ГВРС в размер на 169,56 лв. и лихва от 181,41 лв.  ОСЪЖДА „Ивира” ООД – гр.Казанлък, с ЕИК 123637046, с адрес на управление: ***, с управител Т.К.Х., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 1013/хиляда и тринадесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
80 Административно дело No 696/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.Д.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.8.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 419, взето с протокол № 30 от 04.11.2010г. на Общински съвет - Пловдив, с което е одобрен ПУП–ПРЗ и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдяване, телефонизация, радио-, телевизионни сигнали и интернет, сборна план-схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации, санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и отдих и правилата и нормативите за прилагане, на кв. Остромила–Беломорски, гр. Пловдив, досежно УПИ VІІІ-1010002 за ЖС и ООД, кв. 20, поземлен имот с №101002 по КВС-землище Пловдив-юг, имот с идентификатор №56784.533.68 по кадастралната карта на град Пловдив.  ВРЪЩА преписката на административния орган за процедиране.  ОСЪЖДА Общински съвет - Пловдив да заплати на Е.Д.С., ЕГН ********** ***, сумата от 795 /седемстотин деветдесет и пет/ лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
81 Административно дело No 712/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПЕТЪР АНДРЕЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 22.8.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №131103880 от 03.11.2011г., издаден от Никола Светоза-ров Чанев- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Кърджали, на НАП, пот-върден с Решение №134 от 06.02.2012г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на ЕТ“П. Андреев”, със седалище и адрес на управление: с. Варвара, об-щина Септември, област Пазарджик, ул. “Първа” №9, за 2007г. са определени допълнително задължения за данък по чл.48 от ЗДДФЛ в размер от 18 147,10 лв. и са начислени лихви върху тази сума в размер от 7 622,88 лв.; определени са вноски за ДОО в размер от 2 464,71 лв. и прилежащи лихви от 2 079,35 лв.; определени са вноски за ДЗПО-УПФ в размер от 694,27 лв. и прилежащи лихви от 569,87 лв.; и са определени допълнително вноски за ЗО в размер от 833,13 лв. и прилежащи лихви в размер от 367,73 лв., за сумата от 6 358,82 лв., представляваща допълнително определен данък по чл.48 от ЗДДФЛ и лихви върху тази су-ма от 2 671,09 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на ЕТ“П. Андреев”, със седалище и адрес на управление: с. Вар-вара, община Септември, област Пазарджик, ул. “Първа” №9, сумата от 481,89 лв., предс-тавляваща разноски по делото, съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА ЕТ“П. Андреев”, със седалище и адрес на управление: с. Варвара, об-щина Септември, област Пазарджик, ул. “Първа” №9, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 925,25 лева, предс-тавляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
82 Административно дело (К) No 715/2012, XXIV състав Касационни производства П.Г.Ц. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 3.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 145/ 12.01.2012 г. по АХД № 1825 по описа за 2005 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно.    
83 Административно наказателно дело (К) No 909/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ З.Г.З. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 3.8.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 24 от 04.01.2012 г. по НАХД №7910/2011 г. на ПРС, вместо което  ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К № 0090407 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническа средство на ОД на МВР Пловдив, с който на З.Г.З. на основание чл.189 ал.4 вр. Чл.182 ал.2 т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП.  
84 Административно наказателно дело (К) No 952/2012, XIX състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА,
А.К.А.
А.К.А.,
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 3.8.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 57 от 16.02.2012 г., постановено от Асеновградския районен съд по НАХД № 868/2011 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 2508/03.09.2011 г., издадено от Директора на дирекция “Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” при Агенция “Пътна инфраструктура” срещу А.К.А. ***, ЕГН: **********.  Решението е окончателно.  
85 Административно дело No 976/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ПАРИС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 10.8.2012г.
 ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161105278 от 12.12.2011г., издаден от Веселина Г. Господинова- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Хасково, на НАП, поправен с Ревизионен акт с №Р-1141700 от 28.12.2011г., потвърден с Решение №233 от 29.02.2012г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на “Парис” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК”Тракия”, бл.95А, вх.”Б”, ет.6, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в размер от 15 996,80 лв. и са начислени съответните лихви върху тази сума, в частта му за отказан данъчен кредит в размер от 14 902,40 лв. и съответните лихви върху тази сума.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на “Парис” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК”Тракия”, бл.95А, вх.”Б”, ет.6, сумата от 279,48 лв., представляваща разноски по делото, съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА “Парис” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖК”Тракия”, бл.95А, вх.”Б”, ет.6, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 205,66 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  
86 Административно дело No 1240/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни С.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 3.8.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.Д., с ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, против Решение № 86 от 20.03.2012 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е оставена без уважение жалба вх. № 521/14.02.2012г. (вх. № 11-02-43/13.02.2012г. на ТД на НАП град Пловдив), подадена от адв. Е.В., пълномощник на жалбоподателката, срещу действие на ЧСИ Росен Сираков, рег. № 812, изразяващо се в изпращане на призовка за доброволно изпълнение и вменяване на разноски по изпълнително дело № 910/2010г.  ОСЪЖДА С.Д.Д., с ЕГН **********,***, да заплати на ТД на НАП – Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
87 Административно наказателно дело (К) No 1274/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ РОЗАБУЛ ООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 6.8.2012г.
ОТМЕНЯ решение без номер от 24.02.2012г. по НАХД №8926/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив ХІ н. състав, с което е отменено наказателно постановление/НП/ №782/19.12.2011г. на Началник Митница – Пловдив, с което е наложено на “Розабул”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Булаир”№ 32 административно наказание – имуществена санкция в размер на 34 763,74 лева на основание чл.112 ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ за нарушение на чл.43 ал.1, т.1 във вр. с чл.84 ал.1, т.1 и чл.20 ал.2, т.8 ЗАДС, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление/НП/ №782/19.12.2011г. на Началник Митница – Пловдив, с което е наложено на “Розабул”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Булаир”№32 административно наказание – имуществена санкция в размер на 34 763,74 лева на основание чл.112 ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/ за нарушение на чл.43 ал.1, т.1 във вр. с чл.84 ал.1, т.1 и чл.20 ал.2, т.8 ЗАДС.     РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
88 Административно дело No 1308/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни РВС ПАН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 2.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “РВС-ПАН” ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул.”Света Богородица” № 98, представлявано от управителя С.Р.П., против ревизионен акт № 241104153 от 09.01.2012 г., издаден от С.В.П., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 336 от 02.04.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 234 609,20 лева и лихви в размер на 38 051,45 лева, корпоративен данък за 2008 г. в размер на 8 915,22 лева ведно с лихвите и корпоративен данък за 2009 г. в размер на 1 563,82 лева ведно с лихвите.  ОСЪЖДА “РВС-ПАН” ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул.”Света Богородица” № 98, представлявано от управителя С.Р.П., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 6113 (шест хиляди сто и тринадесет) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
89 Административно наказателно дело (К) No 1323/2012, XX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО КОРМИСОШ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 8.8.2012г.
Оставя в сила Решение № 92/05.03.2012г., постановено по НАХД № 915/2011г., по описа на Районен съд – Асеновград/АРС/, V н.с.  Решението не подлежи на обжалване.  
90 Административно дело No 1335/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни С.Г.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 3.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.И., ЕГН ********** срещу Ревизионен акт № 161103102/23.11.2011 г., издаден от К.П.Я. - на длъжност ст. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 291/15.03.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, с който на жалбоподателя е определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006г. за внасяне в размер на 14 899,90 лева и лихва за забава в размер на 8 429,27 лева.  ОСЪЖДА С.Г.И., ЕГН ********** да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, по разноски в размер на 916,58 /деветстотин и шестнадесет лева и петдесет и осем стотинки/ лева.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
91 Административно дело No 1340/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ГЪЛЪБОВО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 24.8.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Атоменергоремонт -Гълъбово” ЕООД гр. Гълъбово, с ЕИК 123670893, с адрес на управление: гр. Гълъбово, обл.Стара Загора, извън града, против Ревизионен акт № 240800362 от 13.08.2008 г. на инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Стара Загора, потвърден с Решение № 756/ 17.10.2008 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на дружеството е отказан данъчен кредит в размер на 224450.20лв. и лихви за забава от 56481.89лв., като неоснователна.  ОСЪЖДА “Атоменергоремонт-Гълъбово”ЕООД, с адрес на управление: гр. Гълъбово, обл.Стара Загора, извън града, с ЕИК 123670893, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 6068,64лв /шест хиляди шестдесет и осем лева и шестдесет и четири ст./, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.      
92 Административно наказателно дело (К) No 1370/2012, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЕКДООР ЕООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 8.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №608 от 24.02.2012г., постановено по НАХД №5847/2011г. по описа на Пловдивски районен съд, І наказателен състав.  Решението е окончателно.  
93 Административно дело (К) No 1390/2012, XX състав Касационни производства ОБЩИНА ЛЪКИ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ЛЪКИ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 9.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 122/02.03.2012г., постановено по гражданско дело № 1454/2009 г., по описа на Асеновградски Районен съд/АРС/, втори граждански състав, с което иска на Кмета на Община Лъки за обявяване нищожността на Решение № 648 А/28.09.1998г. на ОС “ЗГ” град Лъки по преписка с вх.№1962А/04.03.1992 година на Поземлена комисия град Лъки ,е отхвърлен.  Решението е окончателно .  
94 Административно дело No 1411/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ДОКС-КД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 3.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДОКС - КД“ ООД, ЕИК 115022046, със седалище и адрес на управление: - гр. Асеновград, ул. „Драгоман“ № 10, представлявано от Кирил Стоянов Д., ЕГН **********, в качеството му на управител, против Ревизионен акт №161104475 от 09.12.2011 г., издаден от Галя Димитрова Славчева, на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ – Пазарджик, потвърден с Решение № 340 от 03.04.2012 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му за непризнат данъчен кредит в размер на 10 400 лв., ведно с прилежащите лихви.  ОСЪЖДА „ДОКС - КД“ ООД, ЕИК 115022046, със седалище и адрес на управление: - гр. Асеновград, ул. „Драгоман“ № 10, представлявано от Кирил Стоянов Д., ЕГН **********, в качеството му на управител, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 658 лв., за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
95 Административно дело No 1420/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни АБ СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 1.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АБ СТРОЙ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ****, с адрес за кореспонденция и по чл. от ДОПК гр. ****, бул. “****” № **, представлявано от В.И.П., против ревизионен акт /РА/ № 261105612/12.01.2012г., издаден от Красимира Георгиева Делчева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ/Офис Кърджали, потвърден в обжалваната част с Решение № 364 от 06.04.2012г. на Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с която на дружеството – жалбоподател не е признат данъчен кредит в размер на 12656,62лв. и са начислени лихви, установена е данъчна загуба за 2007г. и 2008г., както и допълнително е начислен корпоративен данък за 2009г. в размер на 6328,33лв. и са начислени лихви в размер на 1167,68лв.  ОСЪЖДА “АБ СТРОЙ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ****, с адрес за кореспонденция и по чл. от ДОПК гр. ****, бул. “****” № **, представлявано от В.И.П. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 853 /осемстотин петдесет и три/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
96 Административно дело No 1424/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни АДВОКАТСКО СЪДРУЖИЕ РАДЕВА И СИЕ ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 3.8.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение № 204591/ 13.02.2012 г., издаден от Владимир Димитров Станое – ст.инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 97/ 28.03.2012 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив.  ОСЪЖДА ТД на НАП – Пловдив да заплати на Адвокатско съдружие “Радева и сие” ДЗЗД - Смолян разноски в размер на 750 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
97 Административно наказателно дело (К) No 1449/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРЖ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 2.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 619 от 27.02.2012 г., постановено по НАХД № 7311/2011г., на ПРС, 18-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
98 Административно дело (К) No 1470/2012, XX състав Касационни производства Н.Т.Т. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЪРВОМАЙ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 8.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 29/12.04.2012г., постановено по гражданско дело № 532/2011 г., по описа на Районен съд Първомай, ІІ граждански състав.  Решението е окончателно.  
99 Административно наказателно дело (К) No 1489/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ И.Н.Я. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 959 от 02.04.2012г., постановено по нахд № 4817 по описа за 2011 година на ПРС.   Решението е окончателно.  
100 Административно наказателно дело (К) No 1496/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Д.Д.Д. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 854 от 23.02.2012г., постановено по нахд № 8304 по описа за 2011 година на ПРС, в обжалваната част в която 7-ми наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 36 – 0001128 от 18.11.2011 г. на Началника Областен отдел „КД – ДАИ”, гр.Пловдив, с която на Д. Димев Д. е наложено административно наказание за нарушение на чл.18, т.4 от Наредба № Н- 8 от 27.06.2008 г. на МТ и на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвП му е наложена глоба в размер на 1500 / хиляда и петстотин / лева.   Решението е окончателно.  
101 Административно дело No 1518/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЦЕНТУРИЙ НК ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 2.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Центурий-НК“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Сопот, обл.Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 66, вх.А, ет.2, ап.7, представлявано от Ненко Цанков Ковачев, със съдебен адрес гр.София, бул.“Витоша“ № 25, ет.4, ап.8, срещу Решение № 116/12.04.2012 г. по жалба срещу Постановление за налагане на обезпечителна мярка, постановено от Сергей Георгиев Маринов – Териториален директор на ТД на НАП-Пловдив.    ОСЪЖДА „Центурий-НК“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Сопот, обл.Пловдив, ул.“Иван Вазов“ № 66, вх.А, ет.2, ап.7, представлявано от Ненко Цанков Ковачев, със съдебен адрес гр.София, бул.“Витоша“ № 25, ет.4, ап.8, да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.    Решението е окончателно  
102 Административно наказателно дело (К) No 1573/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БИЛДИНГ ИНВЕСТ ГРУП ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 7.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 671 от 01.03.2012 година, постановено по НАХД № 7528 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, Х наказателен състав.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
103 Административно наказателно дело (К) No 1575/2012, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА,
БТК АД
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА,
БТК АД
Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 2.8.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 786 от 15.03.2012г., постановено по НАХД № 274 / 2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, Х - ти наказателен състав и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 0187 от 30. 08. 2011 г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС / с което на " Българска телекомуникационна компания“ АД , със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Цариградско шосе № 115и, представлявано от изпълнителен директор Б.Ж.Л.М. е наложено административно наказание " имуществена санкция “ в размер на 60000 / шестдесет хиляди / лева за нарушение на чл. 325, ал. 1, във връзка с чл. 336 от Закона за електронните съобщения, във връзка с т, 2.7.1 от Разрешението, във вр. с чл. 31, ал. 1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга.  Решението е окончателно.  
104 Административно наказателно дело (К) No 1576/2012, XX състав Наказателни касационни производства ИВАНКА ЛАТЕВА ЕТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 9.8.2012г.
 ОТМЕНЯ Решение № 947/08.03.2012г., постановено по НАХД № 663/2012г., описа на Районен съд-Пловдив/ПРС/ ,VІІ н.с.  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № І – 1090 от 06.12.2011 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните/ОДБХ/ – Пловдив, с което на ЕТ”И.Л.”, ЕИК 201248036, е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева. , като незаконосъобразно.  Решението е окончателно.  
105 Административно наказателно дело (К) No 1584/2012, XXII състав Наказателни касационни производства РОДОПИ - М 91 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 2.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 792 от 15.03.2012 г., постановено по НАХД № 4853/2011г., на Районен съд – Пловдив, 23-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
106 Административно наказателно дело (К) No 1587/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГРО БИЛД ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 7.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 644 от 28.02.2012 година, постановено по НАХД № 7501 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 47652-S005900 от 11.05.2011 г. на Заместник директор при ТД на НАП – Пловдив, с което на основание чл.355, ал. 1 от КСО на “Агро Билд” ООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за извършено административно нарушение по чл. 7, ал. 3 от КСО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
107 Административно наказателно дело (К) No 1590/2012, XXII състав Наказателни касационни производства АГРО БИЛД ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 867 от 13.02.2012г., постановено по нахд № 7502 по описа за 2011 година на ПРС.  Решението е окончателно.    
108 Административно наказателно дело (К) No 1592/2012, XIX състав Наказателни касационни производства АГРО БИЛД ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 3.8.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 868 от 13.02.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 7484/2011 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 47647– S005895 от 11.05.2011 г., издадено от Заместник териториалния директор на ТД на НАП-гр. Пловдив срещу "Агро билд" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул. "Волга" №2, Булстат: ***, представлявано от А.И.Б..  Решението е окончателно.  
109 Административно наказателно дело (К) No 1596/2012, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ДЖОРДАНС ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 2.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 864 от 22.03.2012г. на Пловдивски районен съд, ХХ – ти н.с, постановено по НАХД № 391 по описа на същия съд за 2012 година.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
110 Административно наказателно дело (К) No 1601/2012, XX състав Наказателни касационни производства ФАНИ 31 ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 3.8.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 578/20.02.2012 г. По НАХД № 8567/2011 по описа на ПРС, вместо което  ОТМЕНЯ НП № Х-Б-170/14.10.2011 г. издадено от Директора на РЗИ-Пловдив, с което на „Фани 31”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Петър Шилев” № 10, ет.2, ап.18, представлявано от Фанка Здравкова Илиева е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 400 лева за нарушение на разпоредбите на чл.56 б, ал.1 от Закона за здравето и на основание чл.218а, ал.3 от същия закон.  Решението е окончателно  
111 Административно наказателно дело (К) No 1632/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Н.С.Т.,
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Н.С.Т.,
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 2.8.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 548 от 21.02.2012 г., постановено по НАХД № 8003/2011г., на 22-ри наказателен състав на Районен съд - Пловдив и вместо него постанови:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 2626/ 03.11.2011 г. издадено от инж. А. Руменов Косерков - Директор на Дирекция "Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата" при Агенция "Пътна инфраструктура" - гр. София, бул. "Македония"№ 3, упълномощен с решение на Управителния съвет на АПИ № 380/2010г., с което на Н. Стоянов Т. с ЕГН **********,*** и с месторабота - "Елшица-99" АД гр. София е наложено административно наказание – глоба в размер на 2000лв. за нарушение разпоредбите на чл. 26, ал. 2, т.1 от ЗП и на основание чл. 53 от с.з., като намалява наложената глоба на 1000лева.  Решението е окончателно.  
112 Административно наказателно дело (К) No 1635/2012, XX състав Наказателни касационни производства ФОНДАЦИЯ СВЕТЛИНАТА НА СВЕТА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 9.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1029 от 09.04.2012г., постановено по НАХД №1096/2012г. по описа на Пловдивски районен съд, V наказателен състав.  Решението е окончателно.  
113 Административно наказателно дело (К) No 1636/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 3.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 975 от 04.04.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 8729/2011 г.  Решението е окончателно.    
114 Административно наказателно дело (К) No 1639/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Р.Г.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 976 от 03.04.2012г., постановено по нахд № 8452 по описа за 2011 година на ПРС, в обжалваната част в която 24-ти наказателен състав е потвърдил Наказателно постановление № 9337 от 16.08.2011г. издадено от ВРИД Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Пловдив с което на Р.Г.Т. е наложена административно наказание „глоба” в размер на 300 лв. за нарушение на чл. 100, ал.2 от ЗДвП  Решението е окончателно.  
115 Административно наказателно дело (К) No 1641/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ШАТО МАРКОВО ООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 3.8.2012г.
 ОТМЕНЯ Решение № 826 от 14.03.2012г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по н.а.х.д. № 7688 по описа на съда за 2011 г.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
116 Частно админист. наказателно дело (К) No 1648/2012, XXII състав Наказателни частни касационни производства М.М.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 2.8.2012г.
ОТМЕНЯ Определение № 500/17.04.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХІ състав, постановено по НАХД № 185 по описа на същия съд за 2012 г.  ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия.  Делото да се докладва лично на Председателя на РС-Пловдив.  Определението е окончателно.  
117 Административно наказателно дело (К) No 1652/2012, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ГАМАКОЛ ЕООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 9.8.2012г.
Оставя в сила Решение №962/29.03. 2012 г., постановено по НАХД № 457/2012 г., по описа на ПРС,І н.с.  Решението е окончателно.    
118 Административно наказателно дело (К) No 1656/2012, XIX състав Наказателни касационни производства КЕМИ ТЕКС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 3.8.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 966 от 29.03.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 187/2012 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1601395 от 17.10.2011 г., издадено от Директора на дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пловдив срещу "Кеми текс" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление **, Булстат: ***, представлявано от К.Д.Б., като  НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 2500 лв. на 300 лв.  Решението е окончателно.  
119 Административно наказателно дело (К) No 1657/2012, XXI състав Наказателни касационни производства КАМИК ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 7.8.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 541 от 20.02.2012 година, постановено по НАХД № 2613 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІІ наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 40078-S002035/29.10.2010г. на Заместник Териториален Директор при ТД на НАП – Пловдив, с което на “Камик”ЕООД е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
120 Административно наказателно дело (К) No 1692/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГРИВ 11 ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 3.8.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1063 от 12.04.2012г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по н.а.х.д. № 1142 по описа на същия съда за 2012 г.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Пловдивски районен съд.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
121 Административно наказателно дело (К) No 1693/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ ГЛЮК-БОЯН ЧАЛЪКОВ ЕТ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 2.8.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1066 от 17.04.2012 г., постановено по НАХД № 664/2012г., на 12-ти наказателен състав на Районен съд - Пловдив и вместо него постанови:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № !-1095/06.12.2011г. на директор ОДБХ – Пловдив, с което на ЕТ „ГЛЮК-Б.Ч.”, с БУЛСТАТ *********, със седалище и адрес на управление в *******, представлявано от управителя Б.И.Ч. е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин) лв. за нарушение разпоредбите на чл.12 и чл. 21, ал.2, т.1, б.а, т.2, т.3 и т.6 от Наредба № 5 /25.05.2006г. на МЗГ и МЗ на основание чл. 48 от Закона за храните /ЗХ/, като намалява наложената санкция на 1000лева.  Решението е окончателно.  
122 Административно наказателно дело (К) No 1696/2012, XXI състав Наказателни касационни производства БРАТАН ЕООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 6.8.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №965/29.03.2012г., постановено по НАХД №8411/2011г. по описа на Районен Съд – Пловдив, І н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.      
123 Административно наказателно дело (К) No 1698/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Р.Н. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 7.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1056 от 12.04.2012 година, постановено по НАХД № 42 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
124 Административно наказателно дело (К) No 1699/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ И.Р.Б. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 3.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1129 от 24.04.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 776/2012 г.  Решението е окончателно.  
125 Административно наказателно дело (К) No 1708/2012, XIX състав Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Н.Х.Н. Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 3.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 62 от 18.04.2012 г. на Районен съд гр. Карлово, постановено по н.а.х.д. № 45 по описа на съда за 2012 г.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
126 Административно дело No 1719/2012, II състав Дела по ЗМВР Д.М.Л. НАЧАЛНИК РУ "ПОЛИЦИЯ ХИСАРЯ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 3.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.М.Л. *** против Заповед № К – 358/2012 от 14.05.2012 г., издадена от Началник РУП – Хисаря.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
127 Административно дело No 1731/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни КРАСИ ДД 95 КРАСИМИР ДИМИТРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 1.8.2012г.
 ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №261105844 от 30.01.2012г., издаден от Филип Георгиев Карапиперов- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Смолян, на НАП, потвърден с Решение №438 от 20.04.2012г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на ЕТ”КРАСИ ДД-95- Красимир Димитров”, със седалище и адрес на управление: гр. Ивайловград, ул. “Ангел Кънчев” №4, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в размер от 30 134,49 лв., определени са прилежащи лихви върху тази сума в размер от 2 574,59 лв.; определен е ДДС за внасяне в размер от 4 634,27 лв. и лихви върху тази сума от 104,54 лв., в частта му, с която е отказано право на приспадане на данъчен кредит в размер от 27 018,49 лв. и прилежащи лихви върху тази сума от 2 308,49 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.  ОСЪЖДА ЕТ”КРАСИ ДД-95- Красимир Димитров”, със седалище и адрес на управление: гр. Ивайловград, ул. “Ангел Кънчев” №4, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 1 198,96 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
128 Административно наказателно дело (К) No 1745/2012, XXI състав Наказателни касационни производства СУПЕРСПЛАВ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 7.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 964 от 02.04.2012 година, постановено по НАХД № 8419 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІІ наказателен състав, с което решение е изменено НП № 16-1601210/ 24.11.2011г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
129 Административно наказателно дело (К) No 1749/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ГЕАН ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 3.8.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1129 от 24.04.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 776/2012 г.  Решението е окончателно.    
130 Административно наказателно дело (К) No 1750/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я ЯНИС ЕНД КО ФРУТ ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 3.8.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1078 от 17.04.2012 г. по НАХД №1628/2012 г. на ПРС.    Решението е окончателно.    
131 Административно наказателно дело (К) No 1751/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БЕНИ-ЕМИЛ ИЗМИРЛИЕВ ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 7.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1055 от 12.04.2012 г. постановено по НАХД № 8100 по описа за 2012 г. на Пловдивския районен съд,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
132 Административно наказателно дело (К) No 1757/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТРАКИ-63 ЕООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 6.8.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1095/20.04.2012г., постановено по НАХД №2148/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХVІІ н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
133 Административно дело No 1769/2012, VII състав Искове за обезщетение Б.В.П. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 28.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Б.В.П. *** срещу РУ“СО” – Пловдив за сумата в размер на 578,83 лева главница и 50 лева мораторни лихви.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №1769/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до ищеца за постановяването му.    
134 Административно наказателно дело (К) No 1813/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КСК ТРАНС ЕООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 8.8.2012г.
Оставя в сила Решение № 958/02.04.2012г., постановено по НАХД № 1179/2012г., по описа на Районен съд – Пловдив /ПРС/ ХVІІІ н.с.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.И.Д., процесуален представител на ответника –“КСК Транс”ЕООД, за присъждане на разноски по делото пред ПРС и настоящото производство, сред които и адвокатски хонорар.
135 Административно наказателно дело (К) No 1816/2012, XIX състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 2.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1112 от 21.04.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХVІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 393 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
136 Административно наказателно дело (К) No 1820/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ СО СПЕКТЪР ЕАД С.ПЪРВЕНЕЦ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 3.8.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1145 от 12.04.2012 г. по НАХД №886/2012 г. на ПРС, вместо което  ПОТВЪРЖДАВА НП № 76/21.12.2011 г., издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив, с което на „Со-Спектър“ЕАД със седалище и адрес на управление с.Първенец, Община Родопи, представлявано от Р.С.П., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 3 000лева за нарушение на разпоредбите на чл.42, ал.2 от ЗУО във връзка с чл.12, ал.1, т.1 от ЗУО и на основание чл.106, ал.2, т.4 от ЗУО.  
137 Административно наказателно дело (К) No 1822/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЛОГОС-200 ЕООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 6.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1283/09.05.2012г., постановено по НАХД №1921/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХХІ н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
138 Административно наказателно дело (К) No 1825/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Р.Н. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 3.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1230 от 04.05.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 43 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно.    
139 Административно дело (К) No 1827/2012, XXI състав Касационни производства И.М.А.,
П.А.К.,
М.А.К.,
И.А.К.,
И.П.К.,
Б.П.Т.,
В.М.Х.,
М.Ч.Р.,
В.Ч.Д.,
П.Ч.Б.,
М.И.Б.,
Л.И.Б.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.8.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1077 от 16.03.2012 г. на Пловдивския районен съд, X гр.състав, по административно дело № 13305 по описа за 2011 г.  ВРЪЩА делото за ново произнасяне на друг състав на Районен съд – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
140 Административно наказателно дело (К) No 1834/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА ДА ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР МИРАЖ 2005 ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1084 от 17.04.2012 г., постановено по НАХД № 516 по описа за 2012 г. на Пловдивския районен съд,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
141 Административно наказателно дело (К) No 1839/2012, XIX състав Наказателни касационни производства Е.А.Б. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 3.8.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 889 от 23.03.2012. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по н.а.х.д. № 631 по описа на съда за 2012 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление (НП) № ІІ - Б - 235/10.01.2012г., издадено от д - р Ваня Танева Танчева - Манчева - директор на Регионална здравна инспекция, гр. Пловдив, с което на Е.А.Б., с адрес *** на основание чл. 209, ал. 3 от Закона за здравето /ЗЗ/ е наложена глоба в размер на 50 лв. за нарушение по чл. 58, ал. 1 и ал. 2 т. 1 от ЗЗ във връзка с чл.2, ал.1 и ал. 2 от Приложение № 1 от Наредба № 15 за имунизациите в Република България.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
142 Административно наказателно дело (К) No 1852/2012, XXI състав Наказателни касационни производства КАЛИФОРНИЯ Н-МИЛКО ХРИСТОВ ЕТ МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 6.8.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №91/08.05.2012г., постановено по НАХД №120/2012г. по описа на Районен Съд – Карлово, ІІІ н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
143 Административно дело No 1893/2012, IX състав Други административни дела ОБЩИНА НЕДЕЛИНО БДУВИБР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 1.8.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Община Неделино със съдебен адрес: гр.Смолян,ул.”Хан Аспарух”1,бл.46,вх.”Г”,ап.34 против Решение № 1470/10.04.2012 г. на Директор на Басеинова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1893/2012 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.    
144 Административно наказателно дело (К) No 1912/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ГРИВ 11 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 6.8.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1144/12.04.2012г., постановено по НАХД №938/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив, VІІI н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
145 Административно наказателно дело (К) No 1915/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИГТОН-НЕТ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1314 от 15.05.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 1681 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
146 Административно наказателно дело (К) No 1927/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ЕКОКОНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 2.8.2012г.
 ОТМЕНЯ Решение № 1148 от 26.04.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХ н.с., постановено по н.а.х.д. № 1544 по описа на същия съд за 2012 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 59130-0076909 от 22.12.2011 год., издадено от Заместник Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на “ЕКОКОНС” ЕООД, ЕИК ***, на основание чл. 355, ал. 1 от КСО, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 лв., за нарушение на чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от КСО.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
147 Административно наказателно дело (К) No 1934/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ЕКОКОНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.8.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1086 от 19.04.2012 г., постановено по НАХД № 1548 по описа на Районен съд Пловдив, ХХVІ н.с. за 2012г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 59144-0076913 от 22.12.2011г. на Зам. териториалния директор на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на “ЕКОКОНС” ЕООД, *****, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, *****, представлявано от управителя ГВК, на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.7, ал. 1 и ал. 2 от КСО.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
148 Административно наказателно дело (К) No 1937/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕКОКОНС ЕООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 2.8.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1238 от 26.04.2012 г. на Районен съд Пловдив, І н.с. постановено по н.а.х.д. № 1550 по описа на същият съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест  
149 Частно админист. наказателно дело (К) No 1940/2012, XXI състав Наказателни частни касационни производства БЛИЗУ МЕДИЯ ЕНД БРОУБЕНД ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 7.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 21.05.2012 г. по н.а.х.д. № 1335 по описа за 2012 г. на Пловдивски районен съд, ХХVІ н.с., с което жалбата на “Близу Медиа енд Броудбенд” ЕАД, със седалище и адрес на управление ***, е оставена без разглеждане поради просрочие, а производството по делото е прекратено. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
150 Административно наказателно дело (К) No 1942/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ПРОВЕНЦОНИ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 6.8.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1080/18.04.2012г., постановено по НАХД №1382/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХVІI н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.      
151 Административно дело No 1958/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни НАП 3 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 2.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на С.П.Д., управител на „НАП-3“ ЕООД срещу Решение №574 /21.05.2012г. на директор дирекция „ОУИ“-Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1958 / 2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
152 Административно дело No 1972/2012, III състав Други административни дела ПРОЛИНК ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 2.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Пролинк”ООД, ЕИК *********, гр.Велинград, ул.”Янко Молхов”№30, против Констативен протокол № ПЗ-167 от 16.05.2012г., съставен от длъжностни лица при Басейнова Дирекция за управлене на водите “Източнобеломорски район” с център гр.Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1972/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, І отд., ІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
153 Административно дело No 1974/2012, XII състав Дела по ЗОС П.Ж.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 1.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, предявена от П.Ж.П. с посочен в жалбата адрес *** срещу мълчалив отказ на Кмета на община Първомай по нейна молба, вх. № 94 - П – 9/17.04.2012г. за издаване на удостоверение за наследници на И.Ж.Д., роден на ***г. в гр.Първомай и починал на 19.02.2012г. в гр.Първомай.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1974 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
154 Административно дело No 1983/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни К.С.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 30.8.2012г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.Ч., ЕГН **********,***, против ревизионен акт № 161106493/ 29.02.2012 г. на главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Смолян, отменен с решение № 607/ 29.05.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ“ при ЦУ на НАП – Пловдив и върнат за нова ревизия.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1983/2012г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІV състав.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в седемдневен срок от получаване на съобщението.    
155 Административно наказателно дело (К) No 2001/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 2.8.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1210/05.03.2012 г. на Районен съд Пловдив, VІІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 6571 по описа на същия съд за 2011 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
156 Административно дело No 2027/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни И.Н.К. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 1.8.2012г.
 Оставя без разглеждане жалбата на И.Н.К.,***, против Решение № 151 от 05.06.2012г. на и.д. Директор ТД на НАП, гр.Пловдив.  Прекратява производството по адм.д.№ 2027/2012г. по описа на Административен съд-Пловдив.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя.    
157 Административно дело No 2031/2012, X състав Дела по ЗОС П.Б.Б. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 6.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Б.Б.,*** против Заповед № РД-12-507 от 21.05.2012 година, издадена от Кмета на Район “Централен” при Община Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2031 от 2012 година по описа на Административен съд- Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
158 Административно дело No 2034/2012, X състав Дела по ЗОС В.И.М. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 6.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.М.,*** против Заповед № РД-12-507 от 21.05.2012 година, издадена от Кмета на Район “Централен” при Община Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2034 от 2012 година по описа на Административен съд- Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
159 Административно дело No 2064/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.М.К. ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 9.8.2012г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от П.М.К., ЕГН **********,***, срещу мълчалив отказ да бъде одобрен проект за узаконяване на гараж с надсройка в УПИ IX-819, кв. 65 по плана на с. Крумово, община Родопи, област Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2064 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.  ИЗПРАЩА делото като преписка на началника на РДНСК-ЮЦР-Пловдив по подведомственост.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    Прекратява делото
160 Административно дело No 2171/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни СЕЙТАН-АНА НЕЙКОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 20.8.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на ЕТ “СЕЙТАН-А.Н.”, с управител А.Й.Н.,*** против Решение № 174/21.06.2012г. на Директора на ТД НАП – Пловдив, с което на основание чл.197 ал.1 ДОПК е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх.№ 3095/2011/000002 от 16.05.2012г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция Събиране при ТД на НАП – Пловдив.  Прекратява производството по адм.д.№ 2171/2012г., VI състав.  Заличава дата на съдебно заседание – 02.10.2012г., 11.00 ч.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя и ответника.  
161 Административно дело No 2186/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР РОСАНА ООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 22.8.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2186 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Хасково.  Определението не подлежи на обжалване.    
162 Административно дело No 2240/2012, X състав Други административни дела ВИП АРТИ СТРОЙ ДЗЗД,
СИЕНИТ ООД,
МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД,
МЕТАЛИК-ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ ПЛОВДИВ,
ГБС-ПЛОВДИВ АД,
ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД
ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.8.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на Консорциум „Вип Ати Строй”, с адрес: град Пловдив, ул.”Босилек” №13, етаж №8, ап.№24; „Сиенит”ООД, с адрес: ***; „Миг инженеринг”ЕООД, с адрес: ***; Едноличен търговец И.Д.М., действащ с фирма – ЕТ ”Металик-И.М.”, с адрес: град ***; ”ГБС-Пловдив”АД, с адрес: ***; ”Техноинженеринг груп”АД, с адрес: ***; против Решение № ЗОП-70 от 15.06.2012 година на Директора на ОД на МВР Пловдив, с което е прекратена процедурата за възлагане на специална обществена поръчка с предмет: "Строително-монтажни работи за изграждане на сграда на административна сграда на Шесто РУ "Полиция" гр.Пловдив, с етапност на изпълнение и допълващо застрояване в поземлен имот № 56784.555.212, гр.Пловдив, ул. “Къпина” № 14.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.  
163 Административно дело No 2244/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни АНИ ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 24.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ани инвест“ ООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: ****, представлявана от управителя А.А.Д., против ревизионен акт № 161105619 от 23.02.2012 г., издаден от Н.А.А., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, отменен с решение № 587 от 23.05.2012 г. на зам.-директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2244 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
164 Административно дело No 2261/2012, V състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Ю.С.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 23.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ю.С.Б., ЕГН **********,***, против решение № 138, прието с протокол № 13 от 28.06.2012 г. на Общински съвет „Родопи“.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2261 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.    
165 Административно дело No 2330/2012, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.В.Т. ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 9.8.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбите на Н.В.Т. ЕГН********** със съдебен адрес : гр.Пловдив, ул. “Победа” № 31,ет.2 с входящ № 14193 от 17.07.2012г .против Разрешение за строеж № 158/23.5.2012г. издадено от Община “Марица “ и Разрешение за строеж № 171/04.06.2012г. издадено от Община “Марица “.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2330/2012 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.      
166 Административно дело No 2331/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни Д.С.Д. НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 10.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.Д. ЕГН **********,***, против Писмо рег.индекс № 1102-0161/11 от 09.07.2012г. на Началник Митница Пловдив, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА и  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2331/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до оспорващия за постановяването му.  
167 Административно дело No 2343/2012, X състав Дела по КСО С.А.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 6.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.Д. ***, против Решение № 192 от 20.06.2012 година на Директора на РУ”СО” Пловдив  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2343 от 2012 година по описа на Административен съд Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
168 Административно дело No 2420/2012, VII състав Дела по ЗОС НЮШАНС-НИКОЛОВ И СИЕ СД КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 28.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на клон Пловдив на СД “Ню шанс – Николов и с-ие”срещу Заповед №РД-12-949 от 03.07.2012г. на Кмета на Район “Централен” на Община – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2420/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.    
169 Административно дело No 2425/2012, X състав Искове за обезщетение Д.С.М. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 7.8.2012г.
  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2425 от 2012 година по описа на Административен съд – Пловдив.   ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Районен съд град Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.    
170 Частно административно дело No 2435/2012, XII състав Частни администр. дела К.П.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 2.8.2012г.
  ОТМЕНЯ Решение № АК – 03-2/11.07.2012г. на Областен управител на област с административен център Пловдив, с което е прекратено образуваното административно производство по жалбата с вх.№ 94-К-241/11.06.2012г. на К.П.Д.,***, против Заповед № А - 798/01.06.2012г. на Кмета на община Асеновград, като недопустимо.   ИЗПРАЩА преписката на Областен управител на област с административен център Пловдив, за произнасяне по същество по основателността на жалба вх.№ 94 - К-241/11.06.2012г., подадена от К.П.Д.,*** против Заповед № А - 798/01.06.2012г. на Кмета на община Асеновград, съгласно указанията, дадени в мотивната част на настоящото определение.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
171 Частно административно дело No 2452/2012, IX състав Частни администр. дела ДНСК СОФИЯ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 3.8.2012г.
Дава разрешение на Началника на ДНСК за влизане и оставане в „незаконен строеж ,представляващ масивна жилищна сграда” , находящ се в /УПИ/ ІХ-1031,кв.30 по плана на гр. Стамболийски с административен адрес: ул. “Райна Княгиня”№21, гр. Стамболийски , без съгласието на обитателите й, с цел осъществяване на принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № РД-14-12/12.01.2007 г. на Зам.началник на ДНСК, до извършване на всички действия по принудителното изпълнение.Препис от акта да бъде изпратен на страните участвали в производството по оспорване на Заповед № РД-14-12/12.01.2007 г. на Зам.началник на ДНСК.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му.  
172 Административно дело No 2471/2012, XII състав Искове за обезщетение Н.А.Н. Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 2.8.2012г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2471/2012 год. по описа на Пловдивския административен съд.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – гр.Бургас.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
173 Административно дело No 2484/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 9.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Кастел Експорт” ООД – Пловдив срещу “мълчалив отказ на териториалния директор, с който се потвърждава постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № РД-50-4076/ 16.07.2012 г.”; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 2484/ 2012 г. по описа на АС – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
174 Административно дело No 2536/2012, XVI състав Дела по КСО С.Х.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 8.8.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.К. ***, ЕГН: **********, срещу Разпореждане № ********** по Протокол № Ра-12/05.01.2012 г. на Ръководителя на "Пенсионно обслужване" при РУ "Социално осигуряване"-гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2536 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.    Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
175 Административно наказателно дело (К) No 2575/2012, XIX състав Наказателни касационни производства Р.Д.К. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 10.8.2012г.
Прекратява делото. Изпраща на Пловдивския районен съд жалба, предявена от Р.Д.К. ***, против Решение № 1710/27.06.2012 г. на Районен съд - Пловдив, постановено по НАХД № 8858/2011 г. по описа на същия съд, за администрирането й. Определението не подлежи на обжалване.
176 Административно дело No 2715/2012, VII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв Г.Т.Д. ДНСК СОФИЯ /ЧРЕЗ РДНСК-ПЛОВДИВ/ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 28.8.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2715/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.  ИЗПРАЩА по подсъдност на Административен Съд – София град исковата молба на Г.Т.Д. *** срещу ДНСК – София с основание чл.292 АПК с искане да се признае за установено между страните, че по Заповед №РД-14-732/08.12.2005г. на Началник ДНСК – София, с която е разпоредено на Д. премахването на незаконен строеж в гр.Пловдив, не съществува за Дирекцията изпълняемо задължение във връзка с настъпила погасителна давност по чл.285 ал.1 АПК.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
177 Административно наказателно дело (К) No 2717/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 28.8.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №2717/2012г. по описа на Адми-нистративен Съд – Пловдив ХІХ състав.  ИЗПРАЩА касационна жалба на Община - Пловдив срещу решението под №2148 от 08.08.2012г. по НАХД №3325/2012г. VІІ н.с. на Районен Съд – Пловдив, за администрирането и.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.