АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2012г. до 30.9.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 361/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Ф.М.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 18.9.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 260900428 от 04.11.2009 г., издаден от М.В.Т., на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Хасково, потвърден с Решение № 17/07.01.2010 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно установени на Ф.М. Т.-В., ЕГН: **********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Хасково, ул. “Алеко Константинов” № 13 задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./, както следва: за 2004 г. данък в размер на 1 064,38 лв., ведно със законните лихви в размер на 648,67 лв.; за 2005 г. данък в размер на 20 076,64 лв., ведно със законните лихви в размер на 9 761,97 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на Ф.М. Т.-В., ЕГН: **********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Хасково, ул. “Алеко Константинов” № 13, сумата в размер на 910лв. (деветстотин и десет) лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
2 Административно дело No 639/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ВИА АГРОСТАР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 10.9.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 260900514/23.12.2009г., издаден от В.Г.Г. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Хасково /сега ТД на НАП Пловдив, офис Хасково/ потвърден с Решение № 126/25.02.2010год. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му, за непризнато право на данъчен кредит на ”ВИА АГРОСТАР” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ *** с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК ***, представлявано от управителя В.С.С. в общ размер на 22 228,80 лв., за данъчни периоди м.08.2008г, м.09.2008г., м.10.2008г., м.12.2008г., м 02.2009г., м.04.2009г., м.05.2009г., м.06.2009г. по данъчни фактури, издадени от доставчиците “АРХИКОМ - ММ” ООД, “ПЕТКОВ” ЕООД и “СТЕФАНОВ” ЕООД, ведно с прилежащите лихви за просрочие в размер на 1891 лв. вследствие на коригираните резултати за съответните данъчни периоди.   ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на ”ВИА АГРОСТАР” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ *** с адрес за кореспонденция адрес по чл.8 от ДОПК ***, представлявано от управителя В.С.С. сумата в размер на 864, 60 /осемстотин шестдесет и четири и 0,60/ лева, съставляваща сторените разноски по производството, съобразно уважената част от жалбата.   ОСЪЖДА ”ВИА АГРОСТАР” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ *** с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК ***, представлявано от управителя В.С.С. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 546,30 /петстотин четиридесет и шест и 0,30/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.     РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
3 Административно дело No 1301/2010, XIII състав Други административни дела УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 21.9.2012г.
  ОТМЕНЯ Заповед № ІV–РД–13-1855/04.03.2010 г. на Директора на РЗКО-Пловдив в ЧАСТТА, с която УМБАЛ “Свети Г.”***, ЕИК 115576405 на основание чл. 238, ал. 4, т. 4, б. „а“ от НРД 2006 г. е санкциониран за три нарушения по чл. 5, т. 2, чл. 8, ал.1, т. 1 от ИД/2009, чл. 26, т. 2, чл. 183,ал. 1, т. 1 от НРД 2006 г. и т. 195, т. 196.6 (а) от Решение № РД-УС-04-17/20.01.2009 г. на УС на НЗОК – санкция в размер общо на 540 лв.; както и в ЧАСТТА, с която на осн. чл. 238, ал. 4, т. 4 б от НРД 2006 г. е санкционирано, както следва: за три нарушения по чл. 5, т. 2, чл. 10, т. 3, чл. 11 от ИД/2009, чл. 26, т. 2, чл. 188 от НРД 2006 г. и т. 195, т. 196.8 от Решение № РД-УС-04-17/20.01.2009 г. на УС на НЗОК – санкция в размер общо на 540 лв.; за осем нарушения по чл. 5, т. 2, чл. 10, т. 3, чл. 11 от ИД/2009, чл. 26, т. 2, чл. 188 от НРД 2006 г. и т. 195, т. 196.8 от Решение № РД-УС-04-17/20.01.2009 г. на УС на НЗОК – санкция в рамер общо на 1440 лв. и за три нарушения по чл. 5, т. 2, чл. 10, т. 3, чл. 11 от ИД/2009, чл. 26, т. 2, чл. 188 от НРД 2006 г. и т. 195, т. 196.8 от Решение № РД-УС-04-17/20.01.2009 г. на УС на НЗОК – санкция в размер на 540 лв.   ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА Районната здравноосигурителна каса – Пловдив да заплати по съразменост и комтенсация на УМБАЛ “Свети Г.”***, ЕИК 115576405, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 66 сумата от 624,74 лева. /шестотин двадесет и четири лева и 74 ст./.   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване на съобщението.   Препис от настоящото да се изпрати на страните.  
4 Административно дело No 27/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-4 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 13.9.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН ревизионен акт /РА / № 161002040/23.09.2010г., издаден от С.Д.М. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – П, поправен с ревизионен акт № 1026413/06.10.2010г. за поправка на ревизионен акт, потвърден с решение № 832/17.11.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – П при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, с която на „Е**** – 4„ ООД, ЕИК по ***** с адрес за кореспонденция гр.П, ****** ****** и адрес по чл.8 от ДОПК гр.П, *****, представлявано от управителя Т.Н.Н. за данъчни периоди м.11.2006г., м.01.2007г., м.02.2007г., м.04.2007г., м. 05.2007г., м.07.2007г., м.08.2007г. са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер на 12 679, 64 лв., ведно с прилежащите лихви за просрочие.  ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА / № 161002040/23.09.2010г., издаден от С.Д.М. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – П, поправен с ревизионен акт № 1026413/06.10.2010г. за поправка на ревизионен акт, потвърден с решение № 832/17.11.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – П при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, относно непризнато право на данъчен кредит на „Е**** – 4„ ООД, ЕИК по ***** с адрес за кореспонденция гр.П, ****** ****** и адрес по чл.8 от ДОПК гр.П, *****, представлявано от управителя Т.Н.Н., за ревизираните данъчни периоди м.12.2006г.,м.03.2007г.,м.06.2007г.,м.09.2007г.,м.10.2007г.,м.11.2007г.,м.12.2007г.,м.01.2008г.,м.02.2008г.,м.03,2008г.,м.04.2008г.,м.05.2008г.,м.06.2008г.,м.07.2008г., м.08.2008г., в размер на 13 982,98 лв., ведно с прилежащите лихви за просрочие, както и В ЧАСТТА, за допълнително начисления ДДС за ревизирания данъчен период м.08.2008г. за сумата от 47 454, 13 лв., до пълния установен размер от 73 790,00 лв., ведно с прилежащите лихви за просрочие, и В ЧАСТТА за допълнително установения корпоративен данък за отчетната 2008г., за сумата от 66 870, 30 лв., до пълния установен размер от 80 038, 24 лв., ведно с прилежащите лихви за просрочие, за сумата от 11 075, 88 лв. до пълния установен размер от 13 256,89 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА “Е**** – 4„ ООД, ЕИК по ***** с адрес за кореспонденция гр.П, ****** ****** и адрес по чл.8 от ДОПК гр.П, *****, представлявано от управителя Т.Н.Н. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – П при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 4 461, 68 / четири хиляди четири стотин шестдесет и един и 0, 68 / лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
5 Административно дело No 195/2011, XIII състав Дела по КСО ТЕХНОТРЕЙД-КО ЕООД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 4.9.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на “ТЕХНОТРЕЙД-КО” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 27, ет.3, представлявано от Управителя Д.П.К.-Ралева, против Решение № 371/13.12.2010г. на Ръководителя на ТП на НОИ, гр. Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № 398/29.10.2010г. издадено от длъжностното лице по чл. 60, ал.1 от КСО в ТП на НОИ-гр. Пловдив.  ОСЪЖДА ТЕХНОТРЕЙД-КО” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 27, ет.3, представлявано от Управителя Д.П.К.-Ралева, да заплати на РУ “Социално подпомагане”, гр. Пловдив сумата в размер на 550 /петстотин и петдесет/лева.   Решението подлежи на касационно оспорване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
6 Административно дело No 897/2011, XVII състав Дела по ЗМСМА АС БУС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 25.9.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № А-235/18.02.2011 г., издадена от Кмета на Община Асеновград, в частта по т. ІІ за Пакет ІІ – Асеновград – Мулдава, Асеновград – Стоево, Асеновград – Милево и по т. ІV – Самостоятелна линия Асеновград – Пловдив през квартал Горни и Долни Воден, по които за изпълнител на превозите по утвърдените транспортни схеми е определен „КОМЕКСМАШ – В.П.” ЕООД класиран на първо място при проведения конкурс.  ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Асеновград, за ново произнасяне, при съблюдаване на дадените с настоящо решения указания по тълкуването и прилагането на закон.  ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на „АС БУС” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.И.Х., сумата в размер на 1066 лв., представляваща сторените от последния разноски по производството.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
7 Административно дело No 1108/2011, X състав Дела по ЗОС Е.К.С. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 19.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.К.С., с която е оспорен мълчалив отказ на Община Марица по Заявление вх. № 94-00-145 от 29.03.2011 година за учредяване право на строеж върху общински терен, представляващ УПИ ХХ-общ., в кв. 21 по плана на село Войводиново за построяване на жилищна сграда за задоволяване на жилищна нужда, както и мълчалив отказ на Община Марица по молба вх. № 153 от 30.04.2011 година.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1108/2011 година по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщението за жалбоподателя  
8 Административно дело No 1533/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни С.Х.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 28.9.2012г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт №161004097 от 01.03.2011 г., издаден от Софка Димитрова Мицева–гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 401/18.05.2011 година на Директор дирекция ”ОУИ" Пловдив, в ЧАСТТА на допълнително начисления ДДС за д. периоди м.май 2005 г., м. юни 2005 г., м. юли 2005 г., м. август 2005, м. януари 2006 г., м. април 2006 г. общо в размер на 4236,91 лв. ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 2911,81 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА С.Х.К. с ЕГН ********** в качеството му на едноличен търговец с фирма - ЕТ „Касат-С.К.“ да заплати на Дирекция “ОУИ”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1474,91 лв. /хиляда четиристотин седемдесет и четири лева и деветдесет и една ст./  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба и/или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
9 Административно дело No 1780/2011, X състав Дела по ЗОС Е.К.С. КМЕТ НА ВОЙВОДИНОВО Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 19.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.К.С., срещу незаконосъобразните действия и бездействия на Кмета на село Войводиново, който нарушава разпоредбите на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане на Община Марица, като дава неверни данни и сведения по адрес на Е.С., касаещи неин адрес и данни за семейството й, с което въвежда в заблуждение хората, инстанциите, Община Марица и ОбС – Марица, като в следствие на това са се взимали грешни решения или въобще не са се взимали решения по въпроса на Г-жа С. заявен със заявление от нейна страна за учредяване право на строеж на жилище поради социална нужда.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1780/2011 година по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщението за жалбоподателя с частна жалба пред Върховния административен съд.  
10 Административно дело No 1794/2011, IX състав Други административни дела Р.И.М. РЕКТОР НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 24.9.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № Р-691 от 01.06.2011г. на Ректора на Медицински университет –гр. Пловдив, с която е наредено да бъде отписан от Факултета по дентална медицина при МУ-Пловдив Р.И.М. с ф. № 4401-ІV курс.     ОСЪЖДА Медицински университет-Пловдив да заплати на Р.И.М. с ЕГН ********** сумата от 260лв. /двеста и шестдесет лева/.     Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.
11 Административно дело No 1797/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни С.Р.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 12.9.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261004938 от 23.02.2011 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП, гр. Пловдив, офис Хасково, потвърден с Решение № 392 от 16.05.2011 г. на Директора на Дирекция „ОУИ" - гр. Пловдив, при Централно управление на Националната агенция за приходите, в обжалваната част, в която на С.Р.М., ЕГН **********,*** е определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. в размер на 4 571,72 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 3 405,37 лв.    ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на С.Р.М., ЕГН **********,*** направените разноски по делото в общ размер на 350 лв.(триста и петдесет лева).    Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
12 Административно дело No 2128/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВАТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 14.9.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на ВАТ" ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 1206011, със седалище и адрес на управление гр.Девин, ул. „Васил Левски" №23, бл.К-1, ет.1, ап.1 представлявано от Симеон Василев Василев против Ревизионен акт № 241100811/29.04.2011г., издаден от Главен инспектор по приходите при Териториална дирекция - гр.Пловдив, ИРМ - гр. Стара Загора, упълномощена със Заповед № К 1 100811/30.03.2011г., потвърден с Решение № 613 от 07.07.2011г. на Директора на Дирекция „ОУИ" - гр. Пловдив, при Централно управление на Националната агенция за приходите, в обжалваната част на непризнат данъчен кредит в размер на 9746,16лв. с прилежащи лихви в размер на 2058,72лв., както и допълнително начисления корпоративен данък за 2009 г. в размер на 4873,08лв. с прилежащите лихви в размер на 542,90 лв.    ОСЪЖДА ВАТ" ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 1206011, със седалище и адрес на управление гр.Девин, ул. „Васил Левски" №23, бл.К-1, ет.1, ап.1 представлявано от Симеон Василев Василев да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 794,42 лв. (седемстотин деветдесет и четири лева и четиридесет и две стотинки), равностойност на осъществената юрисконсултска защита.    Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      
13 Административно дело No 2135/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни С.Й.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 13.9.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Й.С., с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, гр.Раковски, ул.”Симеон І” № 3 против Ревизионен акт № 161100886/02.05.2011г., издаден от Софка Д. Мицева - старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, поправен с Ревизионен акт № 1113867/12.05.2011г. за поправка на ревизионен акт, потвърден Решение № 623 от 08.07.2011 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в частта относно определените данъчни задължения по реда на ЗДДФЛ, а именно за : Данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 33 644, 05 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 12 370, 13 лв., Данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 25 700, 00 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 5 573, 18 лв., Данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 6 285, 92 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 652, 38 лв., Данък върху добавената стойност за 2007г. в размер на 238, 40 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 104, 09 лв.   ОСЪЖДА С.Й.С., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, гр.Раковски, ул.”Симеон І” № 3 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 2 148 /две хиляди сто четиридесет и осем/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.     РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.      
14 Административно дело No 2179/2011, XII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв Н.Т.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 18.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иск с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ предявен от Н.Т.Т., ЕГН ********** ***- Първомай, представлявана от Кмета, за осъждането й да заплати на ищеца обезщетение за претърпени имуществени вреди, в резултат на незаконосъобразен отказ на Кмета на Община Първомай да издаде заповед за изземване на земеделски имот с правно основание чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, обективиран в писмо изх.№ 88 – 00 - 4/14.07.2011г. на Кмета на Община – Първомай, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска, до окончателното й изплащане.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2179 по описа за 2011 г. на Административен съд - гр.Пловдив.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.      
15 Административно дело No 2220/2011, XIII състав Дела по КСО В.Х.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 13.9.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 296/19.07.2011 г. на Директора на ТП на НОИ /РУ”СО”/ гр. Пловдив, с което е отхвърлена жалбата против Разпореждане № **********/23.03.2011 г. на Ръководителя на отдел „Пенсии“ при РУ”СО” – Пловдив.  ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне съобразно дадените от съда задължителни указания.  ОСЪЖДА ТП на НОИ (РУ „СО“) – гр. Пловдив да заплати на В.Х.К. - Царева, ЕГН: **********,*** сумата в размер на 150 лв. (сто и петдесет) лева разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред ВАС на Р България.  
16 Административно дело No 2406/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.9.2012г.
Прекратява на основание чл. 23 ал.3 от ГПК производството по дело № 2406/2011 г. ИЗПРАЩА ДЕЛОТО НА Председателя на Върховен административен съд - гр. София за определяне на друг равен по степен Административен съд, който да разгледа жалбата на "Водстрой Пловдив" АД. Определението не подлежи на обжалване.
17 Административно дело No 2713/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 26.9.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 1529 от 27.09.2011г., на Началник на Митница Пловдив, с което на основание чл.201 пар.1 буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл.201 пар. 3 и чл.214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС за стока № 1 по ЕАД № 10BG003000Н0059339 от 27.04.2010г. е определена нова митническа стойност в размер на 44 002, 53 лева, и на “Садат”ООД, ЕИК ***, гр.Пловдив, бул.”Васил Левски”№ 168, представлявано от управителя С.К., е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер общо 4 841, 91 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от поставянето на стоките под режим – 27.04.2010г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД в съответните кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валутна и обща фактурна стойност”, кл. 23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката”, кл.45 “Уточняване”, кв.46 “Статистическа стойност” - и кл.47 ”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “Садат” ООД, ЕИК ***, гр. Пловдив, бул.”Васил Левски” № 168, представлявано от управителя С.К., сумата от 480, 51 / четиристотин и осемдесет лева и 0,51 стотинки/, разноски по делото.     РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
18 Административно дело No 2805/2011, XIII състав Искове за обезщетение Н.Д.И. НЕЛК СОФИЯ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 26.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Н.Д.И. ЕГН **********,*** против НЕЛК, гр. София, с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ и цена на иска: 8000 лв.  ОСЪЖДА Н.Д.И. ЕГН **********,***, да заплати на НЕЛК- София сумата в размер на 150/сто и петдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение.    Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от уведомяване на страните, на които на основание чл. 138 от АПК да се изпрати препис от същото.  
19 Административно дело No 2890/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 21.9.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168, Решение № 1624/24.10.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, с което на жалбоподателя са определени за доплащане по ЕАД № 10BG003000H0095736/20100625 ДДС в размер на 2521,40 лв., ведно със законната лихва от датата на поставяне на стоките под режим – 25.06.2010 г. до окончателното погасяване на задължението.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 291,28 лв. / двеста деветдесет и един лева и 28 ст./ разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
20 Административно дело No 3034/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Н.П. ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 26.9.2012г.
ОТМЕНЯ всички съдопроизводствени действия.  ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.Н.П. вх. 19774/17.11.2011 г. по описа на Административен съд Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 3034 по описа на съда за 2011г.  ИЗПРАЩА преписката на Директора на Д“МДТ“ при Община Пловдив за постановяване на административен акт при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона изложени в настоящото определение.Препис от акта да бъде изпратен на страните.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в 07-дневен срок от получаването му от страните.    
21 Административно дело No 3152/2011, XIII състав Дела по КСО АЛЕН МАК АД ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 5.9.2012г.
 ОТМЕНЯ Решение № 452/02.11.2011г. на Ръководителя на на ТП на НОИ с което е потвърдено изцяло Задължително предписание изх. № 57594/12.09.2011г.    Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщението до страните.      
22 Административно дело No 3163/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни БЕЛИ БРЕЗИ 1 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 10.9.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на “БЕЛИ БРЕЗИ - 1” ООД, ЕИК 201087533, с адрес за коресподенция гр.Кърджали, бул.”Беломорски” № 77, вх.”Г”, ет.1, ап.55, и адрес по чл.8 от ДОПК гр.София, ж.к “Дианабад”, бл.33, вх.”Г”, ап.71 чрез Управителя Слав Тодоров Георгиев против Ревизионен акт № 241102273 от 29.07.2011год. издаден от Мария Генова Динева, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1003 от 19.10.2011год. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на търговското дружество при условията на чл. 177 от ЗДДС е начислен ДДС за внасяне в размер на 39 612, 92 лв. по издадена му от ЕТ “БЕСИ – Бирсен Йозгюр” – гр.Момчилград, данъчна фактура № 77 от 22.03.2010 год.  ОСЪЖДА “БЕЛИ БРЕЗИ - 1” ООД, ЕИК 201087533, с адрес за коресподенция гр.Кърджали, бул.”Беломорски” № 77, вх.”Г”, ет.1, ап.55, и адрес по чл.8 от ДОПК гр.София, ж.к “Дианабад”, бл.33, вх.”Г”, ап.71 представлявано от Управителя Слав Тодоров Георгиев да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 1 242, 26 лв., за осъществена по отношение на агенцията юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
23 Административно дело No 3180/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 21.9.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” Решение № 1735 от 15.11.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, с което на жалбоподателя са определени за доплащане по ЕАД № 10BG003000H0057463/20100423 ДДС в размер на 3616,30 лв., ведно със законната лихва от датата на поставяне на стоките под режим – 23.04.2010 г. до окончателното погасяване на задължението.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 356,80 лв. /триста петдесет и шест лева и 80 ст./ разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
24 Административно дело No 3253/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕНИ СТИЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение (второ) от 24.9.2012г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1963/10.08.2012 год. по административно дело № 3253 по описа за 2011 год. на Пловдивския административен съд, като в началната част на същото, израза “...административно дело № 3253 по описа за 2012 г. на Пловдивския административен съд...”, да се чете “...административно дело № 3253 по описа за 2011 г. на Пловдивския административен съд...”.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
25 Административно дело No 3269/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕС КОМЕРС 2008 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 5.9.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 13103374/25.08.2011 г., издаден от Н.А., главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с Решение № 1138/22.11.2011 г. на Заместник директора на Дирекция «Обжалване и управление на изпълнението» - гр. Пловдив В ЧАСТТА МУ на допълнително начислен ДДС в общ размер на 21 578.69 лв. по декларираните от жалбоподателя вътреобщностни доставки към чуждестранното дружество VASSILAGAS S.A. – Гърция по фактури №№ 17/06.10.2009г., 19/22.10.2009г., 27/23.11.2009г., 30/27.11.2009г., 35/27.01.2010г. и 52/18.05.2010г., ведно с прилежащите лихви за забава.   ОТХВЪРЛЯ жалбата в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „ЕС КОМЕРС 2008“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.П.П. сумата в размер на 20.86лв. (двадесет лева и осемдесет и шест стотинки) разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.   ОСЪЖДА „ЕС КОМЕРС 2008“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.П.П. да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 149,44лв. (хиляда сто четиридесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки) равностойност на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.
26 Административно дело No 3355/2011, XIII състав Дела по КСО В.Х.Н. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 21.9.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 482/25.11.2011 на Ръководителя на ТП на НОИ РУ „СО“ Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № К 63706/31.10.2011 г. на ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване при РУ „СО“ Пловдив, с което на жалбоподателката е разпоредено да възстанови недобросъвестно полученото за периода от 18.04.2009 г. до 22.07.2009 г., вкл. обезщетение при отглеждане на малко дете в размер на 738,39 лв. главница и 357,24 лв. лихви.  ОСЪЖДА ТП на НОИ РУ „СО“ Пловдив да заплати на В.Х.Н.-Б., ЕГН ********** *** сумата в размер на 144 лв. /сто четиридесет и четири лева/.  Решението подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок пред ВАС.
27 Административно дело No 3453/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ТОМОПЛАСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 24.9.2012г.
ИЗМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 161102083/19.08.2011г., издаден от Л.Б.Е. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция - гр. Пловдив на Национална агенция по приходите, потвърден с Решение № 1145/24.11.2011г. на Заместник директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в обжалваната част, с които на “ТОМОПЛАСТ” ООД с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК, гр. *****, ЕИК по *****, представлявано от управителя М.А.Т. са определени данъчни задължения за допълнително начислен ДДС в размер на 99 250,17лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 62 779,64лв. и на допълнително установен корпоративен данък за 2006г. в размер на 74 706,72лв. и прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 41 536,58лв., като НАМАЛЯВА допълнително начисления ДДС от 99 250,17 лв. на 21 456,51 лв., ведно с прилежащите лихви от 62 779,64 лв. на 13 572,09 лв. и установения корпоративен данък за 2006г. от 74 7006,72 лв. на 16 361,48 лв., ведно с прилежащите лихви от 41 536,58 лв. на 9 096,91 лв.   ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на „ТОМОПЛАСТ” ООД с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК, гр. *****, ЕИК по *****, представлявано от управителя М.А.Т. сумата от 6 162,19 лв. /шест хиляди сто шестдесет и два лева и деветнадесет стотинки / разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.   ОСЪЖДА „ТОМОПЛАСТ” ООД с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК, гр. *****, ЕИК по *****, представлявано от управителя М.А.Т. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1 659,74 лв. /хиляда шестстотин петдесет и девет лева и седемдесет и четири стотинки/, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
28 Административно дело No 135/2012, XIII състав Дела по ЗОС С.В.Б.,
А.А.Д.,
Т.С.Х.
КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 27.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.Б., ЕГН **********, А.А.Д., ЕГН ********** и Т.С.Х., ЕГН **********, всичките с адрес за кореспонденция *** в частта й в която е направено искане за обявяване на нищожността на мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив да се произнесе по подадено заявление вх. № 10П6472/22.07.2010г.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
29 Административно дело No 160/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 21.9.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168, Решение № 1892/22.12.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, с което на дружеството са определени за доплащане по ЕАД № 10BG003000H0027700/20100301 ДДС в размер на 2114,75 лв., ведно със законната лихва от датата на поставяне на стоките под режим – 01.03.2010 г. до окончателното погасяване на задължението.   ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 266,89 лв. /двеста шейсет и шест лева и 89 ст./ разноски по делото.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
30 Административно дело No 270/2012, XV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Х.Д.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 27.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Д.Г., ЕГН ********** против Заповед № К-35 от 03.01.2012г. на Кмета на Община Карлово.   ОСЪЖДА Х.Д.Г., ЕГН ********** *** сумата от 300 лв. /триста лева/.   Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.
31 Административно дело No 300/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Б.М.,
Н.Б.С.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 26.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв. Н.П., процесуален представител на Р.Б.М. и Н.Б.С. срещу оттегляне на заповед № КД-14-16-862/30.06.2011 г. на началника на СГКК - Пловдив , направено в с.з. на 10.01.2012 г. по адм. дело № 2227 от 2011 г.  ПРЕКРАТЯВА образуваното пред Административен съд -Пловдив производство по адм. дело № 300 по описа за 2012 г. на съда.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.
32 Административно дело No 710/2012, XIII състав Дела по КСО К.И.В. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 14.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.И.В., ЕГН: **********,***, против Решение № 26/24.01.2012 г. на Директора на ТП на НОИ (РУ”СО”) - гр. Пловдив, с което е отхвърлена жалбата й против Разпореждане № 427/14.11.2011 г. и Разпореждане за поправка на очевидна фактическа грешка в Разпореждане № 427/14.11.2011 г. № 10/23.01.2012 г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при РУ”СО” – гр. Пловдив.  ОСЪЖДА К.И.В., ЕГН: **********,*** да заплати на ТП на НОИ (РУ „СО“) – гр. Пловдив сумата от 150 лв. (сто и петдесет) лева, равностойност на осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред ВАС на Р България.  
33 Административно дело No 751/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.В.В. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 25.9.2012г.
ОСТАВЯ жалбата на Н.В.В. против заповед ДК-02-ЮЦР-2/16.01.2012г. на Началник РДНСК – ЮЦР, без разглеждане.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм. дело № 751/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му от страна на жалбоподателя и в същия срок от днес, от страна на ответника.  
34 Административно дело No 762/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИЛИЯКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 21.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ направеното от “Лилияком” ЕООД – Пазарджик искане за възстановяване на срока за представяне на квитанцията за внесена ДТ в Административен съд - Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
35 Административно дело No 779/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.К.П.,
В.К.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 19.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.П. и В.К.П. против Заповед № 141/01.03.2011 г. на кмета на община „Родопи”.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 779 по описа на ПАС за 2012 г.  Определениeто на съда подлежи на обжалване в частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, считано от днес за присъствалите страни.  
36 Административно дело No 878/2012, V състав Други административни дела БИЗНЕСПАРК МАНОЛЕ ООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 21.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ – жалба на „БИЗНЕСПАРК МАНОЛЕ“ ООД, със седалище и адрес на управление ****** , чрез управителя К.Ч. против Решение № 09-ДО-877-03 от 21.02.2012г. на Директора на РИОСВ-Пловдив ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 878 от 2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.    
37 Административно дело No 932/2012, XVIII състав Други административни дела ЖИВА ПРИРОДА СНЦОП ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 21.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Жива Природа“, с адрес на управление ***, представлявано от П.С. В. против Решение № ПВ-3-ЕО/2012г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Пловдив, с което е постановено да не се извършва екологична оценка на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) за промяна на предназначението на имот № 012016 с площ 145,667 дка, землището на с. Цар Калоян, община Куклен, област Пловдивска, с цел „жилищно строителство“.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
38 Административно дело No 1027/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ФИКС ФИНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 28.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ФИКС ФИНАНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 200167859, със седалище и адрес на управление в гр. София, жк Полигона , бул. Цариградско шосе №115К сграда В , ет.5 , представлявано от Ален Лоран срещу Решение №65 / 02. 03.2012 г. на Директора на ТД на НАП- Пловдив с което са потвърдени действия за налагане на обезпечителни мерки на Петко Велчев - публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив.  ОСЪЖДА “ФИКС ФИНАНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД да заплати на ТД на НАП - град Пловдив сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно.  
39 Административно дело No 1032/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БЛЕНД-МЮМЮНЕ ИСЛЯМОВА ЕТ НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 24.9.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ЮЦР-10 от 15.09.2010г. на Началника на РДНСК ЮЦР, с която на основание чл. 225 ал.1 от ЗУТ във вр. с чл. 222 ал.1 т.10 от ЗУТ, е наредено да се премахне незаконен строеж: “ресторант в частта, попадаща в пешеходната алея между кв.46 и кв.47 по плана на с. Устина, намиращ се в с. Устина, Община Родопи, с административен адрес: ***, кв. 47 и частично извън него в пешеходната алея, УПИ І СНС по плана на с. Устина, Община Родопи, собственост на ЕТ “Бленд-М.И.”, представляван е управляван от М.Х.И..   ОСЪЖДА РДНСК ЮЦР да заплати в полза на ЕТ “Бленд-М.И.”, представляван от М.Х.И. сумата в размер от 1030лв. /хиляда и тридесет лева/.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.  
40 Административно наказателно дело (К) No 1054/2012, XXI състав Наказателни касационни производства Х.Г.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 26.9.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Х.Г.Г., против решение №77/28.02.2012 г. на РС - Асеновград.  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №1054/12 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХХІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвана в 7 – дневен срок от получаване на съобщението с частна жалба пред ВАС на РБ.    
41 Административно дело No 1062/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.В.С. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 24.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ – жалба на Н.В.С., живущ *** против Заповед № ДК-02-70-ЦР-648 от 09.11.2011г. на Началник РДНСК-ЮЦР-Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1062 от 2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
42 Административно дело No 1378/2012, X състав Дела по ЗОС Г.И.Д. КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 25.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.И.Д.,***, срещу Заповед №127 от 16.03.2012 година на Кмета на район “Южен” – Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1378 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.  ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Кмета на Община Пловдив, за произнасяне по жалбата на Г.И.Д.,***, срещу Заповед № 127 от 16.03.2012 година на Кмета на район “Южен” – Община Пловдив.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
43 Административно дело No 1412/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни Р.Т.С. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО И РЕВИЗИОНЕН КОНТРОЛ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 20.9.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Т.С. *** против Акт за установяване на задължения по декларация № 156/22.02.2011 г., издаден от С.П. на длъжност гл.инспектор в отдел“Събиране, контрол и ревизии“ на Дирекция „МД и ТБО и ревизионен контрол“ при Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 1412/2012 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІ състав.  ИЗПРАЩА делото като преписката на Директора на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Пловдив за произнасяне по жалбата на Р.Т.С. *** против Акт за установяване на задължения по декларация № 156/22.02.2011 г., издаден от С.П. на длъжност гл.инспектор в отдел“Събиране, контрол и ревизии“ на Дирекция „МД и ТБО и ревизионен контрол“ при Община Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и в същия срок от получаване на съобщението за ответника.  
44 Административно дело No 1514/2012, XVI състав Дела по ЗОС К.С.М. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 5.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.М. ***, срещу Заповед № РД-12-301/09.04.2012 г. на Кмета на Район “Централен” при общ.Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1514 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.     Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните.
45 Административно дело No 1541/2012, X състав Дела по ЗОС Д.С.Н. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 20.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Н.,***, против Заповед № РД-12-302 от 09.05.2010 година, издадена от Кмета на Район “Централен” - Община Пловдив.  ОСЪЖДА Д.С.Н.,***, да заплати на Община Пловдив - Район “Централен”, сумата от 150 лв./сто и петдесет лева/ за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
46 Административно дело No 1726/2012, XV състав Други административни дела ЕУРОСТОК ЕООД,
ЕУРОСТОК ДИСТРИБЮШЪН ЕООД
ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 12.9.2012г.
Прекратява делото.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Еуросток” ЕООД и “Еуросток Дистрибюшън” ЕООД против заповед № 102 от 22.02.12 г. на директора на ОДБХ – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1726 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012 г.  ОСЪЖДА жалбоподателите “Еуросток” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. С.,***, офис 2, и “Еуросток Дистрибюшън” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. С.,***, офис 2, да заплатят в полза на ОДБХ – Пловдив, сумата в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева) – адвокатско възнаграждение.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, считано от днес за присъстващата страна и в същия срок за жалбоподателите, считано от получаване на съобщението.  
47 Административно дело No 1802/2012, IX състав Дела по ЗМВР ШИКОВ ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 20.9.2012г.
ОТМЕНЯ всички съдопроизводствени действия до момента.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от адв.А.П., като пълномощник на „Шиков” ООД със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.”Ст.Ангелов” №63,ет.4 ап.18, представлявано то управителя Спас Цветанов Шиков против Началника на Сектор ПП при отдел ОП на ОД на МВР-Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1802/2012г. по описа на Административен съд Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението до страните.    
48 Административно дело No 1850/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 13.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Екострой-метал” ЕООД, с ЕИК 126623774, със седалище и адрес на управление: град Златоград, ул.“Стефан Стамболов“ № 2, представлявано от управителя С.А.К., против решение № 153 от 06.06.2012 г. на и.д. директор на ТД Пловдив при НАП, с което е оставена без уважение жалба с вх.№ К-2034 от 29.05.2012 г. срещу покана за доброволно изпълнение с изх.№ РД-27-35-18-1 от 02.05.2012 г.  ОСЪЖДА „Екострой-метал” ЕООД, с ЕИК 126623774, със седалище и адрес на управление: град Златоград, ул.“Стефан Стамболов“ № 2, представлявано от управителя С.А.К., да заплати на Териториална дирекция град Пловдив на НАП сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Екострой-метал” ЕООД, с ЕИК 126623774, град Златоград, ул.“Стефан Стамболов“ № 2, представлявано от управителя С.А.К., за спиране на изпълнително производство без посочен номер.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
49 Административно дело No 1856/2012, VI състав Други административни дела В.Г.П. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 29.9.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата против писмено уведомление от Кмета на община Асеновград /изх.№ 94.В.41 от 09.02.2012г./ - отказ, в частта на заявлението за достъп до информация по реда на Закона за достъп до обществена информация, по т.1.  Отхвърля жалбата в частта на отказа по заявената за предоставяне информация по т.2, т.3, т.4 и т.5 от заявлението.  Изпраща преписката на кмета на община Асеновград за изпълнение задължението по чл.32 ал.1 ЗДОИ по отношение т.4 и т.5 от заявление за достъп до обществена информация, подадено от В.Г.П.,***1.2012г.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.  В прекратителната част обжалването е в 7-дневен срок от съобщението за постановяване на съдебния акт.  
50 Административно дело No 1857/2012, V състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.Г.П. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 26.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Г.П. ***, подадена от адвокат К., против Заповед № 20/12.04.2012 г. на Кмета на Община Асеновград, с която, на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от ЗДС, едностранно е прекратено служебното правоотношение.  ПРЕКРАТЯВА образуваното пред Административен съд - Пловдив производство по адм. д. № 1857 по описа за 2012 г. на съда.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седемдневен срок от днес за присъствалата страна и в същия срок от съобщаването му за неприсъствалите страни.
51 Административно дело No 1864/2012, XII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв Е.И.В. ЗАТВОРА ПЛЕВЕН Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 18.9.2012г.
  ВРЪЩА исковата молба с правно основание чл.1, ал. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/, предявена от Е.И.В., ЕГН ********** от 2 - ра група, 75 к. в Затвора - Пловдив против Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” - гр.София за обезщетение на причинени неимуществени вреди, претърпени в резултат на незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от Затвора – Плевен.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1864 по описа за 2012г. на Административен съд – град Пловдив.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.    
52 Административно дело No 1869/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВИП ДИЗАЙН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 20.9.2012г.
  ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „ВИП Дизайн“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление- гр.Пловдив, ул. „**“ № *, бл. * ет. *, ап. **, представлявано от Р.А. А. против Акт за дерегистрация по ЗДДС № 160991200000139/10.01.2012г. на ТД на НАП-Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1869 по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.    
53 Административно дело No 1885/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПРИМА НИК ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 25.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Прима НИК" ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от Н.Б.К., против Решение № 139/23.05.2012 г. на Директор на ТД на НАП-гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ РД-10-307/02.05.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП-гр.Пловдив.  ОСЪЖДА "Прима НИК" ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от Н.Б.К., да заплати на Националната агенция за приходите - Териториална дирекция-гр.Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/.  Решението е окончателно на основание чл. 197, ал.4 от ДОПК.  
54 Административно дело No 1906/2012, XIII състав Дела по КСО С.А.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 12.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.Д.,***, против решения № 157 и 158 от 17.05.2012г. на Директора на РУ”СО”-Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 1906 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.  
55 Административно дело No 2032/2012, XVII състав Дела по ЗОС А.И.Г. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 18.9.2012г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.Г. ***, против Заповед № РД-12-508/21.05.2012 г. на Кмета на Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2032 по описа за 2012 г. на Административен съд гр. Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок считано от днес за присъствалата страна и в същия срок от съобщаването за неприсъствалата страна.  
56 Административно дело No 2035/2012, XVI състав Дела по ЗОС Я.А.В. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 24.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Я.А.В. ***, ЕГН: **********, срещу Заповед № РД-12-507/21.05.2012 г. на Кмета на община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2035 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.     Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните.  
57 Административно дело No 2056/2012, XIII състав Искове за обезщетение Л.Н.В. Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 21.9.2012г.
ВРЪЩА ИСКОВАТА МОЛБА на Л.Н.В. ***, против Национална агенция по приходите – гр. София, чрез Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2056/2012 година по описа на Административен съд – Пловдив, ХІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда подлежи на обжалване, с частна жалба, пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
58 Административно дело No 2086/2012, XVII състав Искове за обезщетение Л.Х.Б. Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 21.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Х.Б. ***, с искане за възстановяване на сума в размер на 40 лв. за платена такса за незаконно репатриране на автомобил Рено – МЕГАН с рег. № РВ 2842 СН с адресна регистрация ***.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2086/2012 г. по описа на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.  
59 Частно административно дело (К) No 2098/2012, XXII състав Частни касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 26.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ частната жалба, подадена от Общинска служба по земеделие – гр. Асеновград, представлявана от И.Д. началник Мими Найденова, против Определение № 513/18.04.2012г. на Районен съд – гр. Асеновград, ІV-ти гр. с., постановено по гражд. дело № 861/2011г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
60 Административно дело No 2102/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Г.В. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.9.2012г.
Отменя Заповед № А – 771/30.05.2012г. на Кмета на Община Асеновград, с която е наредено на Т.Г.В. да премахне лека гаражна клетка, намираща се в УПИ I – за комплексно жилищно застрояване, кв.1 по плана на кв.Запад, гр.Асеновград.  Осъжда Община Асеновград да заплати на Т.Г.В. *** съдебни разноски в размер на 410 лв.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
61 Административно дело No 2138/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОБЕТОН-2006 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 27.9.2012г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ – жалба на жалба на „Екобетон 2006“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Смолян , ул. Евридика № 13 , вх. А , ап.5 срещу РА № 1212766 от 12,04,2012г. на ТД –НАП- Пловдив-ИРМ-Хасково.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2138 / 2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
62 Административно дело No 2168/2012, XIII състав Дела по ЗОС Е.К.К.,
В.Л.А.,
Л.Ж.А.
КОМИСИЯ ПО ЧЛ.12 АЛ.3 ОТ НУРУЖННОЖП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 21.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.К.К., В.Л.А. и Ламби Ж.А. против Решение на Комисията по чл. 12, ал. 1 от НУРУЖННОЖП при Община Пловдив, район „Тракия“, обективирано в Протокол № 6 от 12.06.2012г., утвърдено от Кмета на район „Тракия“.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2168/2012 година по описа на Административен съд – Пловдив, ХІІІ състав.   ИЗПРАЩА по подведомственост делото като преписка на Комисията по чл. 12, ал. 3 от НУРУЖННОЖП при Община Пловдив за произнасяне по жалбата на Е.К.К., В.Л.А. и Ламби Ж.А. против Решение на Комисията по чл. 12, ал. 1 от НУРУЖННОЖП при Община Пловдив, район „Тракия“, обективирано в Протокол № 6 от 12.06.2012г., утвърдено от Кмета на район „Тракия“.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда подлежи на обжалване, с частна жалба, пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
63 Административно дело No 2170/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.С.В. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 25.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.С.В. против Заповед № РД-12-554 от 05.06.2012г. на Кмета на Район Централен, Община Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2170 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
64 Административно дело No 2172/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ц.Й.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 25.9.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на Цвятко Й.Т.,*** против Заповед РД-05-247/07.06.2012г. за промяна на ПУП-ПЗ на УПИ I – фурна, кв.62 по плана на с.Старосел, община Хисаря, издадена от Кмета на Община Хисаря.  Прекратява производството по адм.д.№ 2172/2012г. по описа на Административен съд-Пловдив.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  
65 Административно дело No 2243/2012, XVI състав Дела по ЗОС А.Н.Т.,
С.Й.П.
КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 29.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Н.Т. и С.Й.П.,***, срещу Заповед № 6-Ч12-541 от 21.06.2012 г. на кмета на район Тракия в община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2243 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.   Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщавението до страните.  
66 Административно дело No 2250/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.З.П.,
К.Х.К.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЗАПАДЕН,
КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 27.9.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2250 по описа за 2012г. на Административен съд –Пловдив, ХVІІІ състав, образувано по жалба на К.Х.К. и Й.З.П. против отказ, обективиран в писмо изх. № 2-94-00-774/1/ от 05.06.2012г. на кмет на район „Западен“ , община Пловдив.  ЗАЛИЧАВА датата 04.10.2012г. като заседание по делото.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаване на същото.  
67 Административно дело No 2270/2012, X състав Искове за обезщетение Н.П.Б. ЗАТВОРА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 18.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения иск от ищеца Н.П.Б.,***-партер, срещу Затвора Пловдив, с цена на исковата претенция - 200000 лв. за неимуществени вреди, следствие от нарушеното здравословно състояние на ищеца, до пълна инвалидност с трайни увреждания, от комплексни действия на затвора.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело№ 2270 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 година.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне  
68 Административно дело No 2309/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни МХГГ EООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 20.9.2012г.
Прекратява делото ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „МХГГ“ ЕООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление- гр.Пловдив, ул. „Стоян Заимов“ № 20, ет. 4, представлявано от В.Г.НV против ревизионен акт № 161106382/24.02.2012г. на орган по приходите към ТД на НАП-Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2309 по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.    
69 Административно дело No 2378/2012, VII състав Искове за обезщетение ДОБРИ ПАРТНЬОРИ ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 20.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на “Добри партньори” ЕООД гр.Пловдив, ул.”Дрин”№6 срещу Община – Пловдив за заплащане на сумата от 200 лева, представляваща материални вреди, причинени от незаконосъбразен акт.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2378/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до ищеца за постановяването му.
70 Административно дело No 2430/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни АЙТЕКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 20.9.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Айтекс“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление- ***, представлявано от А.Я., против ревизионен акт № 16251200030/30.03.2012г. на орган по приходите при ТД на НАП – Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2430 по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.    
71 Административно дело No 2462/2012, VIII състав Други административни дела КЪЛВАЧА ИНВЕСТМЪНТ ЕАД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 21.9.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Кълвача инвестмънт” ЕАД, със седалище и адрес на управление: ******, против Решение №РР-1453 от 09.03.2012г. на директора на БДУВИБР- Пловдив, при МОСВ, с което е отказано прекратяване действието на разрешителни с №01610009 от 02.05.2007г. и с №01610008 от 01.08.2007г. за водовземане от минерална вода от сондажи с №К-2 и с №К-5, находище “Овощник”- №51.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2462 по описа на съда за 2012г.  ЗАЛИЧАВА насроченото за 25.09.2012г. открито заседание по делото от 14,15ч.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните  
72 Административно дело No 2463/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Б.В. КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 29.9.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-09-АБ-76 от 18.07.2012г. на кмета на Община Пловдив - Район "Западен", с която е разпоредено премахване на “неподходяща по местонахождение и разположение метална ограда“, изпълнена по северната и западната страни на имот с идентификатор №56784.510.269 по КК и КР на град Пловдив.  ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на А.Б.В.,***, сумата от 160,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.  
73 Административно дело No 2476/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ФОКС ТРЕЙДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 21.9.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 200 от 12.07.2012г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив,с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № РД-10-453/20.06.2012г., издадено от Ирина Зарева – публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, като вместо това ПОСТАНОВЯВА.  ОТМЕНЯ Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № РД-10-453/20.06.2012г., издадено от Ирина Зарева – публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив.  ОСЪЖДА ТД на НАП – Пловдив, да заплати на “Фокс Трейдинг”ООД, ЕИК 201341451, с.Белащица, ул.”Възраждане”№8, представлявано от управителя Т.А.А., сумата от 50 /петдесет/ лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
74 Административно дело No 2484/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 21.9.2012г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Кастел Експорт” ООД – Пловдив срещу “мълчалив отказ на териториалния директор, с който се потвърждава постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх. № РД-50-4076/ 16.07.2012 г.”; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 2484/ 2012 г. по описа на АС – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.    
75 Административно дело No 2490/2012, XVIII състав Други административни дела Т.И.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 20.9.2012г.
Прекратява делото. ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.И.Д., ЕГН **********,*** срещу волеизявление на директора на Областно пътно управление-Пловдив, обективирано в писмо изх.№ Пт-8-11-51/13.07.2012г., с което лицето е уведомено, че във връзка с ползване на републикански път I-6 чрез експлоатация на крайпътен обект, представляващ „Газстанция и бензиностанция“ при км 253+800 дясно следва да внесе 21491,84лв.- дължима такса за обекта от 10.07.2006г. до 12.07.2012г.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2490/2012г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив, като процесуално недопустимо.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.  
76 Административно дело No 2540/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни И.Г.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 27.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.С.,***, против Решение №213 от 17.07.2012г. на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което е оставена без уважение жалбата му против Съобщение за доброволно изпълнение с Изх.№5266/2005/000001 от 24.06.2008г. на публичен изпълнител при РД- Пловдив на АДВ, а понастоящем Дирекция “Събиране” при ТД- Пловдив на НАП, относно задължения по Изпълнителен лист от 30.05.2005г., издаден по Г.Д.№5432 по описа на Районен съд- Пловдив за 2000г., ХVІ-ти граждански състав, и Изпълнителен лист от 25.06.2007г., издаден по Г.Д.№8335 по описа на Районен съд- Пловдив за 1993г., V-ти граждански състав.  ОСЪЖДА И.Г.С.,***, да заплати на ТД- Пловдив на НАП сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно.  
77 Административно дело No 2543/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ВЕРЕЯ 2 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 25.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на “Заводски Строежи – Верея 2” ООД, със седалище и адрес на управление: *******, против Ревизионен акт с №241105271 от 12.04.2012г, издаден от Недялка Атанасова Ангелова- главен инспектор по приходите при ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №828 от 12.07.2012г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"- Пловдив при ЦУ на НАП, Дирекция “ОУИ” при ТД на НАП, с който на жалбоподателя е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 74 204,60 лв., ведно с начислените върху тази сума лихви; установен е корпоративен данък за периода от 2006г. до 2010г. по ЗКПО, отм. и ЗКПО в общ размер от 10 742,05 лв., ведно с начислените лихви върху тази сума.  ПРЕКРАТЯВА производството по дело №2543 по описа на съда за 2012г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
78 Административно дело No 2547/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни С.Д.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 24.9.2012г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Д.К.,***, против Решение № 217/20.07.2012 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2547 по описа за 2012 г. на Административен съд гр. Пловдив.  ОСЪЖДА С.Д.К.,*** да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив, сумата в размер на 80 лв., представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок считано от днес за ответника и в същия срок от съобщаването за жалбоподателката.  
79 Административно дело No 2562/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ш.И.М. КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 10.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ш.И.М., ЕГН **********,***, против заповед № РД-15-00-237 от 18.07.2012 г. на кмета на Община Кричим.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2565 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
80 Административно дело No 2564/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 13.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: село Варвара, Община Септември, Област Пазарджик, срещу Решение №871 от 17.07.2012 година на Директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2564 от 2012 година по описа на Административен съд- Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
81 Административно дело No 2585/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Г.М.,
В.Г.Г.,
В.Г.П.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 25.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Г. ***, В.Г.Г. *** и В.Г.П. ***, представлявани от адв.Т.П. против мълчалив отказ на Началника на СГКК – Пловдив по заявление вх.№ 94-8172/03.04.2012г. за изменение в КК на гр.Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. и поправяне на непълноти и грешки, относно ПИ 56784.536.58, 536.73, 536.100 и 536.623.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 2585/2012г., VI състав, по описа на Административен съд-Пловдив.  Заличава дата на насрочено съдебно заседание – 08.10.2012г., 14.30ч.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  
82 Административно наказателно дело (К) No 2600/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В.И.Н. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 3.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на Министерството на културата София против решение № 1190 от 02.05.2012 г. по н.а.х.д. № 8179 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.  ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. № 2600 по описа на Администрати-вен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
83 Административно дело No 2621/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни БИОГАРДЪН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 19.9.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на жалба на “Биогардън” ЕООД с ЕИК112608118,чрез Йордан Божидаров Паунков с адрес : гр.Пазарджик, ул. “Никола Стоименов”13,ет.2, против Ревизионен акт № 131106224/02.04.2012 г. на ТД на НАП – гр.Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2621/2012 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от връчването му на страните.    
84 Административно дело No 2626/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни Т.И.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 11.9.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 3 от 01.08. 2012г. на Кмета на Община Пловдив, с което е оставена без разглеждане като НЕДОПУСТИМА жалба вх. № 12СГ 359 от 07.06.2012г. на Т.И.Б.-Докова, против Акт за прихващане или възстановяване № 269 от 04.05.2012г. съставен от гл.инспектор Златомира Георгиева Георгиева,Отдел “Събиране и контрол” на Дирекция “Местни данъци и такси” при Община Пловдив.  ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Пловдив, за произнасяне по същество по подадена от Т.И.Б.-Докова жалба вх. № 12СГ 359 от 07.06.2012г., против Акт за прихващане или възстановяване № 269/04.05.2012г. съставен от гл.инспектор Златомира Георгиева Георгиева,Отдел “Събиране и контрол” на Дирекция “Местни данъци и такси” при Община Пловдив.    Да се изпрати копие от настоящото на страните по делото.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
85 Административно дело No 2686/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Б.К.,
Г.И.Б.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 26.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Б.К. и Г.И.Б.,*** срещу Заповед № ДК-19-Пд-21/ 20.07.2012 г., издадена от Началника на РО “НСК” – Пловдив, както и направеното с жалбата искане за спиране изпълнението на цитираната заповед, и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2686 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012 година.  Разпореждането подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.  
86 Административно дело No 2704/2012, X състав Дела по КСО С.П.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 12.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.З. *** срещу Разпореждане №**********/ 08.05.2012 г. на Ръководителя “ПО” в териториалното поделение на НОИ град Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2704 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
87 Частно админист. наказателно дело (К) No 2728/2012, XX състав Наказателни частни касационни производства Р.Ф.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 21.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна касационна жалба подадена от Р.Ф.К.,***, чрез адв.Ц.К.,***, против Определение № 863 от 18.07.2012г., постановено по НАХД № 4963/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХХІІІ н.с., като просрочена.  ПРЕКРАТЯВА производството по ЧКНАХД № 2728/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХХ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
88 Административно дело No 2771/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни МИНЕРАЛЕН ПЛАЖ-ОВОЩНИК АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 4.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МИНЕРАЛЕН ПЛАЖ-ОВОЩНИК“ АД, ЕИК *********, седалище и адрес на управление: *****, представлявано от изпълнителния директор В.М.Т. против Решение №1011 от 13.08.12г. на Зам. Директора на Дирекция “ОУИ” –Пловдив, с което на основание чл. 153 ал.5 и 6 от ДОПК е отказано спиране на изпълнението на Ревизионен акт № 261202147 от 02.07.2012г., издаден от Светла Василева Пейчева на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, ИРМ-Хасково.  Определението не подлежи на обжалване.  
89 Административно дело No 2786/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.С.С. АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 20.9.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на адв. Н.Д. като пълномощник на П.С.С., Тинка Петкова Станчева, Лазарина Петкова Стенцел, Димитринка Петкова Андреева, Стоян Иванов Грудев, Георги Иванов Грудев и Тона Иванова Грудева против отказ на началника на СГКК-Пловдив, обективиран в писмо изх. № 94-20861/17.07.2012г.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2786 по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.    
90 Административно дело No 2787/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни А.М.И. НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 13.9.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на А.М.И. в качеството на ЕТ “СВЕТА МАРИЯ – А. Ангелова”, седалище/адрес на управление гр.Стара Загора, ж.к.“Лозенец“,“Ком” № 12, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15-677 от 08.08.2012г. на Началника на Митница Пловдив и искането за спиране предварителното изпълнение на административния акт.  Прекратява производството по адм.д.№ 2787/2012г. по описа на Административен съд-Пловдив.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  
91 Административно дело No 2788/2012, XVIII състав Други административни дела ПАВЛИНА МАТЕЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 21.9.2012г.
Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2788 по описа за 2012г. на Административен съд –Пловдив, ХVІІІ състав, образувано по жалба на адв. И.И. като пълномощник на ЕТ п.м.“, ЕИК *** против Заповед 447/20.08.2012г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните- Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаване на същото.    
92 Административно дело No 2822/2012, XVIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.И.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 10.9.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2822 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012г., ХVІІІ състав.  ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд- Пловдив жалбата на А.И.Т. против Заповед № 460/08.08.2012г. на и.д. кмет на община- Родопи.  Заличава датата 17.10.2012г. като заседание по делото.  Определението не подлежи на обжалване.  
93 Административно дело No 2824/2012, XI състав Други административни дела БРАТЯ ДИНГИЛЕВИ ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 5.9.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БРАТЯ ДИНГИЛЕВИ“ ООД, представлявано от управителя П.Д.Д., със седалище и адрес на управление: *** против Разпореждане за предварително изпълнение Решение № РР-1565 от 24.08.2012г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив за отнемане на Разрешително № 32150031 от 17.06.2008г. за ползване на воден обект, издадено от Директора на БДУВИБР-Пловдив.   Определението може да се обжалва с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд.  
94 Административно дело No 2825/2012, III състав Други административни дела ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЕРНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 10.9.2012г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 05.09.2012г., постановено по ноястоящото дело, с което производството е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 09.10.2012г. от 9,00 часа.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2825/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, КАТО  ИЗПРАЩА жалбата на ОД на МВР – гр.Перник, против Отказ да се образува изпълнително производство на Директор на Дирекция “Събиране” при ТД на НАП–Пловдив, обективиран в писмо изх. № 16-1923-ж/03.08.2012г., с приложенията към нея, на Директор на ТД на НАП - Пловдив, по ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
95 Административно дело No 2837/2012, VI състав Други административни дела Е.С.П. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 5.9.2012г.
  ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2837 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.   ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-Пловдив.     Определението не подлежи на обжалване.  
96 Административно дело No 2850/2012, XVIII състав Други административни дела А.М.С. Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 11.9.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2850 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012г., ХVІІІ състав.  ИЗПРАЩА по подсъдност на Административен съд- Варна жалбата на А.М. С..  Определението не подлежи на обжалване.  
97 Административно наказателно дело (К) No 2862/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ К.И.И. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 25.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на ОДМВР Пловдив против решение № 2000 от 25.07.2012 г. по н.а.х.д. № 3648 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. № 2862 по описа на Администрати-вен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
98 Административно дело No 2889/2012, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Й.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 11.9.2012г.
Прекратява производството по адм.дело № 2889 по описа за 2012г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.  Изпраща по подсъдност на Районен съд – Пловдив жалбата на Н.Й.Г.,***, представляван от адв.В.Д..  Определението не подлежи на обжалване.  
99 Административно дело No 2892/2012, VII състав Дела по КСО НИЯ-ГЕОРГИ ГЕНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 20.9.2012г.
ОТМЕНЯ административен акт/обективиран в писмо/ на Директор РУ “СО” – Пловдив №Ж-154# 1 от 02.08.2012г., с който е прекратено производството по жалбата на Г.Г. като ЕТ “Ния – Г.Г.” с адрес на управление в гр.Пловдив срещу Разпореждане №901 от 21.06.2012г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУ “СО” – Пловдив.  ВРЪЩА административната преписка, образувана пред Директор РУ “СО” – Пловдив, по жалба вх. №Ж.154 от 23.07.2012г. на Г.Г. като ЕТ “Ния – Г.Г.” с адрес на управление в гр.Пловдив срещу Разпореждане №901 от 21.06.2012г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУ“СО” – Пловдив, за продължаване на производствените действия по нея.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
100 Административно дело No 2898/2012, XII състав Дела по КСО С.Х.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 14.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.К. *** против Разпореждане № **********, Протокол № Ра –12/ 05.01.2012г. издадено от Ръководител “ПО” - Г. Д. при РУ“ СО“ – Пловдив, с което на основание чл. 98, ал. 2 и чл.114, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/ е разпоредено да се възстанови неправилно изплатена сума за пенсия, и направеното в нея особено искане за спиране на изпълнението му.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2898 по описа за 2012 г. на Пловдивския административен съд.  ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Директора на Районно управление ”Социално осигуряване” гр. Пловдив за произнасяне по жалба на С.Х.К. *** против Разпореждане № **********, Прот. № ПР- 3586/09.12.2011г. издадено от Ръководител “ПО” - Г. Д. при РУ “СО“ – Пловдив, с което на основание чл.99, ал.1, т.5, чл.2, ал.1 от ЗП и чл.68, ал.4 от КСО е отменено Разпореждане № **********/30.06.2000г. издадено от Ръководител “ПО” - Г. Д.“ при РУ “СО“ – Пловдив и всички последващи, като е отпусната лична пенсия за ОСВ по чл.68, ал.4 от КСО от 06.12.2009г., издадено от Ръководител “ПО” - Г. Д., при РУ “СО” гр. Пловдив, и по направеното в нея особено искане за спиране на изпълнението му.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
101 Административно дело No 2902/2012, II състав Други административни дела Б.М.Г. Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 18.9.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2902 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012 г. и ИЗПРАЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Пловдив.  Определението е окончателно.
102 Административно дело No 2957/2012, XVI състав Дела по КСО С.Х.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 25.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Х.К. ***, ЕГН: **********, срещу Заповед № 244/16.08.2012 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2957/2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив.      Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в седемдневен срок от съобщението.  
103 Административно дело No 2969/2012, VII състав Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЪКИ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 20.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител – Пловдив, направено със Заповед №ЗД-06-8/07.05.2012г., с което е обжалвано решение №65, взето с Протокол №10 от 29.03.2012г. на Общински съвет – Лъки, с което не е дадено съгласие поземлен имот с проектен №090086 в местността “Сливото” на землището на село Югово, Община Лъки да бъде предоставен на ОС “Земеделие” – Лъки във връзка с нейно искане вх. №К-784 от 20.03.2012г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2969/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив ІІ отд., VІІ състав.  ИЗПРАЩА на ОбС – Лъки за ново произнасяне по постъпилото пред него искане на Началник ОС “Земеделие” – Лъки с вх. №К-784 от 20.03.2012г.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
104 Административно дело No 2977/2012, III състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.И.А. КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 21.9.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2977/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, КАТО  ИЗПРАЩА “жалбата” на И.И.А., ЕГН **********,***, против Заповед № 694/05.09.2012г. на изпълняващия длъжността Кмет на Община Куклен, на Районен Съд - Пловдив, по ПОДСЪДНОСТ.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
105 Административно дело No 3008/2012, IV състав Други административни дела Б.К.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 25.9.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3008 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пловдив.  Определението не подлежи на обжалване.  
106 Административно дело No 3011/2012, XV състав Други административни дела ЮНИКОМС БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 25.9.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на„ЮНИКОМС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя П.Ч. против Заповед № 226 от 16.03.2012г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните-Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 3011 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив , ХV състав.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.