АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2012г. до 31.10.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1092/2009, V състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ-СЕКТОР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 29.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ молбата за допълване на първоинстанционното решение и произнасяне по отношение на предявения в о.з. на 08.06.2010г. инцидентен установителен иск.  ОТХВЪРЛЯ молбата за изменение на решението в частта за присъдените разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14- дневен срок от съобщението му пред Върховния административен съд.  
2 Административно дело No 972/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ПАМЕКСВИН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 11.10.2012г.
   ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160900646/23.02.2010 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив срещу "Памексвин" ООД със седалище в с. Памидово, обл.Пазарджик, ул."Извън регулация" №1, Булстат: 112072581, представлявано от Стоян Николов Димитров, който акт е потвърден с Решение № 266/19.04.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ:    1. В ЧАСТТА, с която на "Памексвин" ООД, Булстат: 112072581, за данъчни периоди м.октомври и м.ноември 2007 г. е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер 3079,33 лв. по фактури № 6/04.10.2007 г., издадена от "Дика" ООД, и № 162/01.11.2007 г. с ДДС 996 лв., издадена от "Системинженеринг" ООД, ведно със съответните лихви (т.І.2 от мотивната част на настоящото решение).    2. В ЧАСТТА, с която на "Памексвин" ООД, Булстат: 112072581, за данъчните периоди от м.януари 2008 г. до м.август 2009 г. е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер 518018,82 лв. по доставки, описани като такива с право на пълен данъчен кредит в дневниците за покупки на "Памексвин" ООД, Булстат: 112072581, ведно със съответните лихви (т.ІІ.1 от от мотивната част на настоящото решение).    ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Памексвин" ООД със седалище в с.Памидово, обл.Пазарджик, ул."Извън регулация" №1, Булстат:112072581, представлявано от Стоян Николов Димитров, срещу Ревизионен акт № 160900646/23.02.2010 г., издаден от роган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, който акт е потвърден с Решение № 266/19.04.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В ОСТАНАЛИТЕ ОБЖАЛВАНИ ЧАСТИ относно отказаното право на приспадане на данъчен кредит в общ размер 83099,65 лв., ведно със съответните лихви (т.І.1, т.ІІ.2, т.ІІ.3 и т.ІІІ от мотивната част на настоящото решение).    ОСЪЖДА "Памексвин" ООД със седалище в с.Памидово, обл.Пазарджик, ул."Извън регулация" №1, Булстат:112072581, представлявано от Стоян Николов Димитров, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 2036.48 лв. (две хиляди тридесет и шест лева и 48 ст.).    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
3 Административно дело No 1325/2010, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.А.П. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 11.10.2012г.
Да се издаде дубликат на изпълнителен лист за 161.80 лева на Х.А.П. въз основа на Решение № 85 от 17.01.2011 г. по адм.дело № 1325/2010 г.   Осъжда РО“НСК“ ЮЦР Пловдив да заплати на Х.А.П. ***, направените разноски за това производство в размер на 100 /сто/ лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
4 Административно дело No 1722/2010, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.А.Г. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 17.10.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 10 ОА 1469/06.07.2010 г. на Кмета на Община Пловдив в частта, с която е одобрен ПУП – ПРЗ за част от кв.525 по плана на „Първа градска част“ (и за част от кв.6 по плана на ИИЗ II част) гр. Пловдив, като урегулира ПИ с ИД № 525.1066 по КК на гр. Пловдив по имотните граници на същия и образува нов УПИ IX – 525.1066, общ. обсл. Дейност, бензиностанция и привежда границата на УПИ VІI-Траурен парк „Централен“ по имотната граница на ПИ 525.1066 с нова, свободно застрояване за УПИ IX – 525.1066 със зачертавания, надписи и линии със зелен и кафяв цвят за регулацията, за застрояването – с червени прекъснати линии, котировки с черен цвят и матрица с устройствени показатели за зона Смф3 /Н височина 15 м; Пл на застр. до 30%; Кинт до 2.5; Пл. озеленяване над 20%/, обозначени със син цвят.  ВРЪЩА делото като преписка на Община Пловдив. за издаване на нов акт.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Н.А.Г., ЕГН **********,*** по делото в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните пред ВАС.  
5 Административно дело No 28/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕЛИ 97 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 1.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Вели-97" ЕООД, ЕИК 112067239, със седалище и адрес на управление в град Велинград, област Пазарджик, ул. Христо Смирненски № 5, представлявано от управителя Ю.Н.Д. срещу Ревизионен акт № 1301001702 от 07.09.2010г., издаден от органите по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден Решение №906 от 14.12.2010 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите.“  ОСЪЖДА „Вели-97" ЕООД да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив съдебни разноски в размер на 1190 /хиляда сто и деветдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
6 Административно дело No 35/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни КОЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 2.10.2012г.
 ОТМЕНЯ по жалба на „Коев" ЕООД, ЕИК ** със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. „’ №, Ревизионен акт № 161002408 от 12.10.2010г., издаден от Т.П.К. - старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 900/10.12.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който е определено задължение по чл. 177 от ЗДДС в размер на 140000лв.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.                  
7 Административно дело No 319/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ИНТЕРКОМЕТ-ВАСИЛ ЯНЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 29.10.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт (РА) с № 241003112 от 15.11.2010г., издаден от Борислав Г. Чапразов - главен инспектор по приходите в Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, ИРМ – Стара Загора, потвърден с Решение № 26 от 13.01.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”) - гр. Пловдив, с който на Васил Янев Янев с ЕТ „Интерком – Васил Янев“ е определен допълнително данък по чл. 35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ, отм.) за 2006г. в размер на 7 089,72лв. и прилежащи лихви в размер на 3 303,06лв. и данък по чл.48 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2007г. в размер на 18 456,67лв. и прилежащи лихви в размер на 5 908,94лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на Васил Янев Янев, ЕГН: ********** с постоянен адрес: гр. Хасково, ул. „Първи май“ № 2, ап. 14 сумата в размер на 550лв. (петстотин и петдесет лева) разноски по делото.  Решението може да се обжалва чрез Административен съд - Пловдив пред Върховен административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщението че е изготвено  
8 Административно дело No 327/2011, VII състав Искове за обезщетение РИВАС ООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 18.10.2012г.
ОСЪЖДА Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл. “Стефан Стамболов”№1 да заплати на “Ривас”ООД с адрес на управление гр. Пловдив,ул.“Александър Пеев”№13 сумите: 1 200 лева – за изготвяне на проект на нов ПУП-ПРЗ и РУП за част от кв.6-нов по плана на кв. Въстанически на гр. Пловдив, 11 800 лева – за проектантска услуга/без конструкции/, 7 118 лева – за “Конструкции на жилищна сграда в УПИ ХV-374, кв.6 нов, 500 лева – за проект по част енергийна ефективност, 720 лева за – изготвен доклад – оценка за съответствие на така изготвения цялостен проект от независим надзор, 1 872, 24 лева – за издаване на ново строително разрешение, 114 лева – такса кадастър, 80 лева – такса издаване на нова виза за проучване и проектиране, 162 лева – такса за проучване на външно захранване, 58,33 лева – такса “В и К”ЕООД – за разрешение проектиране, а също така и сумата от 11 240 лева, заплатени месечни наеми за периода 01.01.2006г. – 31.07.2010г. по договори за наем от 02.02.2001г. и 02.01.2008г., сключени между Дружеството от една страна и Велика Асенова Терзиева и Атанас Алексиев Терзиев от друга, ведно със законната лихва върху посочените главници начиная от 05.10.2010г. до окончателното им изплащане, като посочените имуществени вреди – претърпени загуби са причинени в сферата на ООД-то във връзка с незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица и служители на Община – Пловдив, довели до невъзможност да се реализира в съответния обем и срокове одобрения инвестиционен проект след получено разрешение за строеж в УПИ ХV-374, кв.6 нов по плана на кв.“Въстанически” на гр.Пловдив, респ. до ефективното спиране на строежа за периода октомври 2001г. – юли 2010г., а впоследствие извършването на редица допълнителни разходи, във връзка с одобряването на нов проект или за осигуряване плащането на наемната цена на бившите собственици на премахнатата в имота жилищна сграда за срока на тази невъзможност, като ОТХВЪРЛЯ претенциите за претърпени вреди, вследствие на заплатени наеми по двата договора за наем за периода 01.01.2001г. – 01.01.2006г., като НЕОСНОВАТЕЛНИ.  ОСЪЖДА Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл. “Стефан Стамболов”№1 да заплати на “Ривас”ООД с адрес на управление гр. Пловдив, ул.“Александър Пеев”№13 сумата от 2 388,49/две хиляди триста осемдесет и осем лева и четиридесет и девет стотинки/ разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
9 Административно дело No 587/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ПРЕЦИЗ-2 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 24.10.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “ПРЕЦИЗ-2” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 108567128 със седалище и адрес на управление с. Плазище, общ. Джебел, ул. „Извън регулацията“ № 37 Ревизионен акт № 161003978/07.12.2010 г. издаден от Лилия Браниславова Еленкова на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, В ЧАСТТА на непризнат данъчен кредит в размер на 14 757,68 лв. по фактури № 36/08.09.2009 г., № 37/01.11.2009 г, № 41/28.12.2009 г. и № 42/01.02.2010 г., ведно с прилежащите лихви за забава както и в частта на допълнително определения корпоративен данък за 2009 г. за разликата над 6337,66 лв. до пълния размер от 12711,96 лв., ведно с прилежащите лихви за забава за разликата над 858,24 лв. до пълния размер от 1721,44 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.  ОСЪЖДА “ПРЕЦИЗ-2” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 108567128 със седалище и адрес на управление с. Плазище, общ. Джебел, ул. „Извън регулацията“ № 37 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 835,29 лв. /осемстотин тридесет и пет лева и 29 ст./ съставляващи равностойността на осъществената юрисконсултска защита.Преписи от акта да бъдат изпратени на страните.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.        
10 Административно дело No 686/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни ГОТИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.10.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241002828 от 01.12.2010 г., издаден от Д.Г.К., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, офис – Стара Загора, потвърден с Решение № 164 от 18.02.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 138 843.83 лв. и лихва в размер на 19 156 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, да заплати на  “ГОТИ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и управление на дейността, ***, представлявано от Г.С.Г. – управител, сумата от 3 950 (три хиляди девестотин и петдесет) лв., представляващи ДТ, заплатени възнаграждения за вещи лица по съдебно-счетоводни и съдебно-техническа експертизи и един адвокат.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
11 Административно дело No 814/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Т.Г.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Г.Х., ЕГН ********** ***, против ревизионен акт № 241003086/ 02.12.2010 г., издаден от главен инспеткор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с решение № 99/ 02.02.2011 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, с който на жалбоподателката са определени задължения, както следва: данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. в размер на 15355,10 лв. и лихва от 11077,12 лв.; данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. в размер на 12656,17 лв. и лихва от 7570,98 лв.   ОСЪЖДА Т.Г.Х., ЕГН ********** ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1383 /хиляда триста осемдесет и три/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
12 Административно дело No 888/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни УНИКУМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 11.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Уникум" ООД, ЕИК по Булстат 108686470, със седалище и адрес на управление: - гр. Кърджали, бул. „България“ № 63, представлявано от управителя Николай Д. Дечевски, оспорва Ревизионен акт № 161004432/18.01.2011 г., издаден от Марина Маринова Синджирлиева – старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 217/09.03.2011 г. на директора на дирекция “ОУИ” гр.Пловдив, в обжалваната част за допълнително установен корпоративен данък за 2007 г. в размер на 13 849.97 лв. и прилежащи лихви в размер на 4 856.10 лв.  ОСЪЖДА "Уникум" ООД, ЕИК по Булстат 108686470, със седалище и адрес на управление: - гр. Кърджали,бул. „България“ № 63, представлявано от управителя Николай Д. Дечевски, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 828.12 лв., за осъществената юрисконсултска защита.Преписи от решението да бъдат изпратени на страните .  Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
13 Административно дело No 890/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни БЪЛГАРСКА РОЗА АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „БЪЛГАРСКА РОЗА" АД с ЕИК ********** с адрес по чл. 8 от ДОПК в ****, с управител М.И.М., чрез адвокати М. и О. против Ревизионен акт №16251000164/17.01.2011 г., потвърден с Решение № 246 от 16.03.2011г. на Директора на Д“ОУИ“ при НАП-Пловдив, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 24548,55 лв., ведно с прилежащите на тази сума лихви, както и допълнително начисления корпоративен данък за 2006 г., 2007 г. и 2008 г., съответно в размер на 4575,00 лв., 9348,21 лв. и 8868,77лв., както и установената загуба за 2009г.  ОСЪЖДА „БЪЛГАРСКА РОЗА" АД с ЕИК ********** да заплати на Дирекция “ОУИ“ гр. Пловдив сумата от 1548 ( хиляда петстотин четиридесет и осем) лева, съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок, пред ВАС.  
14 Административно дело No 1241/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЙОРДАН ИВАНОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение (второ) от 19.10.2012г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 1878 от 02.08.2012 г., постановено по административно дело № 1241 на Пловдивския административен съд за 2011 г., в частта, в която се отменя извършеното увеличение на декларирания от "Йордан Иванов" ЕООД счетоводен финансов резултат за 2007 г., за сумата над 49833,33 лв. до пълния размер на увеличението – 119166,67 лв., като        ВМЕСТО:  "ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131003982/11.01.2011 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив срещу "Йордан Иванов" ЕООД със седалище в **** и адрес на управление ул."П.Евтимий", бл.6, вх.А, ап.13, Булстат: **, представлявано от Й.И.И., който акт е потвърден с Решение № 336/28.04.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА относно извършеното увеличение на декларирания от "Йордан Иванов" ЕООД счетоводен финансов резултат за 2007 г., за сумата над 49833,33 лв. до пълния размер на увеличението – 119166,67 лв.",  ДА СЕ ЧЕТЕ:  "ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131003982/11.01.2011 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив срещу "Йордан Иванов" ЕООД със седалище в **** и адрес на управление ул."П.Евтимий", бл.6, вх.А, ап.13, Булстат: **, представлявано от Й.И.И., който акт е потвърден с Решение № 336/28.04.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА относно извършеното увеличение на декларирания от "Йордан Иванов" ЕООД счетоводен финансов резултат за 2009 г., за сумата над 49833,33 лв. до пълния размер на увеличението – 119166,67 лв.".  ДОПЪЛВА Решение № 1878 от 02.08.2012 г., постановено по административно дело № 1241 на Пловдивския административен съд за 2011 г., като постановява:  ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131003982/11.01.2011 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив срещу "Йордан Иванов" ЕООД със седалище в **** и адрес на управление ул."П.Евтимий", бл.6, вх.А, ап.13, Булстат: **, представлявано от Й.И.И., който акт е потвърден с Решение № 336/28.04.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА на определения на "Йордан Иванов" ЕООД, Булстат: **, корпоративен данък за 2009 г. в размер на 9267.78 лв., както и лихвата за забава от 749.30 лв.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
15 Административно дело No 1310/2011, XII състав Дела по КСО Н.С.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 15.10.2012г.
 ОТМЕНЯ Решение № 163/27.04.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № ********** от 03.02.2011 г., издадено от Ръководителя на Пенсионното осигуряване при РУ „СО” гр. Пловдив, с което на Н.С.Д. е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО.  ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, за ново произнасяне по заявление за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст вх. № МП - № 60541/16.09.2010 г. по описа на РУ ”СО” гр. Пловдив, подадено от Н.С.Д., при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, да заплати на Н.С.Д., ЕГН ********** ***, сумата от 450 /четири стотин и петдесет/ лева, представляваща сторените от последната разноски по производството.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
16 Административно дело No 1409/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ГРИЙНСТАР СОЛАР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 11.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Грийнстар солар" ЕООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул."Патриарх Евтимий" №12А, ет.4, Булстат: **, представлявано от Й.Х.Х., срещу Ревизионен акт № 131004102/14.01.2011 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, потвърден с Решение № 280/28.03.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив.    ОСЪЖДА "Грийнстар солар" ЕООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул."Патриарх Евтимий" №12А, ет.4, Булстат: **, представлявано от Й.Х.Х., да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1685,31 лв. (хиляда шестстотин осемдесет и пет лева и 31 ст.).      Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
17 Административно дело No 1486/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ПАРИС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 11.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата “ПАРИС” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 160054879, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл.95А, вх. Б, ет.6, № 50, представлявано от управителя Драган Петров Цанков, чрез адв. Д., против Ревизионен акт № 261005012/28.02.2011 г., издаден от Веселина Георгиева Господинова – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ – Хасково в потвърдената с Решение № 377/12.05.2011 г. на директора на Д”ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, ЧАСТ относно допълнително установения корпоративен данък за 2009 г. в размер на 1 178.12 лв., ведно с начислените лихви на стойност 111,25 лв.   ОСЪЖДА “ПАРИС” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 160054879, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл.95А, вх. Б, ет.6, № 50, представлявано от ,правителя Драган Петров Цанков, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 217.36 (двеста и седемнадесет и 0.36) лв., направените по дилото разноски,представляващи юрисконсултско възнаграждение.Препис от акта да бъде изпратен на страните.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.    
18 Административно дело No 1564/2011, IX състав Други административни дела Й.Д.Х. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 15.10.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24325 от 13.04.2011 г. на Заместник изпълнителния директор на ДФ”Земеделие”, с който е установено публично държавна вземане по отношение на Й.Д.Х.,***, представляващо недължимо платена сума във връзка с подадено от жалбоподателя, Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 16/290609/58306 в размер на 1 071.13 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението на страните.    
19 Административно дело No 1579/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Химснаб България" АД, ЕИК 115051489, със седалище и адрес на управление: - гр. София, кв. „Илиенци“, ул. „Складова база“ № 1, в качеството на правоприемник на „Казанлъшка мелница“ ЕООД, ЕИК 123698558, представлявано от Константин Василев Василев против Ревизионен акт № 211004221/22.02.2011 г., издаден от Ваня Велкова Пенчева, на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП град Пловдив, ИРМ – Смолян, потвърден с Решение № 413/20.05.2011 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 10 569 753.05лв. и лихви – 1 208 857.36лв. на "Химснаб България" АД, ЕИК 115051489, със седалище и адрес на управление: - гр. София, кв. „Илиенци“, ул. „Складова база“ № 1, в качеството на правоприемник на „Казанлъшка мелница“ ЕООД, ЕИК 123698558, представлявано от Константин Василев Василев,.  ОСЪЖДА "Химснаб България" АД, ЕИК 115051489, със седалище и адрес на управление: - гр. София, кв. „Илиенци“, ул. „Складова база“ № 1, в качеството на правоприемник на „Казанлъшка мелница“ ЕООД, ЕИК 123698558, представлявано от Константин Василев Василев да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП ,направените по делото разноски в размер на 235372.20 (двеста тридесет и пет хиляи и триста седемдесет и два лева и тридесет стотинки) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение.  Преписи от решението да бъдат изпратени на страните.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛЕКА БЪЛГАРИЯ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
20 Административно дело No 1587/2011, IX състав Други административни дела А.Р.П. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 25.10.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24359 от 13.04.2011 г. на Заместник изпълнителния директор на ДФ”Земеделие”, с който е установено публично държавна вземане по отношение на А.Р.П., ЕГН **********,***, против Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/24359 от 13.04.2011 г. на Заместник изпълнителния директор на ДФ ”Земеделие”, гр. София, с който е установено публично държавно вземане по отношение на жалбоподателя, представляващо недължимо платена сума във връзка с подадено от жалбоподателя, Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 16/180609/55971 в размер на 2535.60 лв.  ОСЪЖДА ДФ ”Земеделие”, гр. София да заплати на А.Р.П., ЕГН **********,***, 775 (седемстотин седемдесет и пет) лв., представляваща разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението на страните.      
21 Административно дело No 1711/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни АДВАНС 2002 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 8.10.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 211004900/21.02.2011 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив срещу "Адванс 2002" ЕООД със седалище в гр. Хасково и адрес на управление: ж.к. "Болярово" ул."Хасковска" №38, вх.А, Булстат: 126615172, представлявано от Лъчезар Гочев Петев, който акт е потвърден с Решение № 474/02.06.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В СЛЕДНИТЕ ЧАСТИ:  1. В ЧАСТТА, с която на "Адванс 2002" ЕООД, Булстат: 126615172, за данъчни периоди м.април и м.юни 2009 г. е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер 19931 лв. по фактури № 735/22.06.2009 г., № 739/25.06.2009 г. и № 746/30.06.2009 г., издадени от "Джорджио 07" ЕООД; и по фактури № 597/21.04.2010 г., № 598/22.04.2010 г., № 599/26.04.2010 г. и № 683/14.06.2010 г., издадени от "Мега Б" ЕООД, ведно със съответните лихви относно данъчния кредит по всички фактури (т.І.1 от настоящото решение).  2. В ЧАСТТА, с която на "Адванс 2002" ЕООД, Булстат: 126615172, за данъчен период м.юни 2009 г. е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в общ размер 9610,42 лв. по фактури № 296/29.06.2009 г. и № 291/ 25.06.2009 г., издадени от "Джи Ел трейд 2008" ЕООД, ведно със съответната лихва (т.І.2 от настоящото решение).  3. В ЧАСТТА, с която на "Адванс 2002" ЕООД, Булстат: 126615172, за 2009 г. е определен допълнително корпоративен данък в размер на 9770,69 лв. и лихва 909,92 лв. (т.ІІ. от настоящото решение).  ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Адванс 2002" ЕООД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление: ж.к. "Болярово" ул."Хасковска" №38, вх.А, Булстат: 126615172, представлявано от Лъчезар Гочев Петев, срещу Ревизионен акт № 211004900/21.02.2011 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив, който акт е потвърден с Решение № 474/02.06.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, с която на "Адванс 2002" ЕООД, Булстат: 126615172, за данъчен период м.юни 2009 г. е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер 2000,52 лв. по фактура № 690/22.06.2010 г., издадена от "Мега Б" ЕООД, ведно със съответната лихва (т.І.3 от настоящото решение).  ОСЪЖДА "Адванс 2002" ЕООД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление: ж.к. "Болярово" ул."Хасковска" №38, вх.А, Булстат: 126615172, представлявано от Лъчезар Гочев Петев, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 59.68 лв. (петдесет и девет лева и 68 ст.).  ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на на "Адванс 2002" ЕООД със седалище в гр.Хасково и адрес на управление: ж.к. "Болярово" ул."Хасковска" №38, вх.А, Булстат: 126615172, представлявано от Лъчезар Гочев Петев, сумата от 935.51 лв. (деветстотин тридесет и пет лева и 51 ст.) разноски по делото.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
22 Административно дело No 1829/2011, XII състав Искове за обезщетение Ю.Х.Я. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 29.10.2012г.
ОСЪЖДА Национална агенция по приходите /като правоприемник на Агенция за държавни вземания/ да заплати на Ю.Х.Я., ЕГН ********** ***, на основание чл. 1, ал. 2 от ЗОДОВ и чл.104, ал.1 от Закона за държавния служител, обезщетение за претърпени имуществени вреди за оставането му без работа, в размер на 2 927, 52 лв., /две хиляди деветстотин двадесет и седем лева и петдесет и две стотинки/, ведно със законната лихва върху посочената сума, от завеждането на делото до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявеният иск като НЕОСНОВАТЕЛЕН, за разликата над тази сума, до пълния претендиран размер от 18 239, 92 лв. /осемнадесет хиляди двеста тридесет и девет лева и деветдесет и две стотинки/, ведно със законната лихва върху посочената сума, от завеждането на делото до окончателното й изплащане.   ОТХВЪРЛЯ исковете с правно основание чл. 1, ал. 2 от ЗОДОВ, предявени от Ю.Х.Я., ЕГН ********** ***, срещу Национална агенция по приходите /като правоприемник на Агенция за държавни вземания/ за присъждане на обезщетение за имуществени вреди - пропуснати ползи, изразяващи се в неполучени суми за допълнително материално стимулиране през 2005г. в размер на 700,92 лв./седемстотин лева и деветдесет и две стотинки/, през 2006г. в размер на 1051, 88 лв. / хиляда петдесет и един лева и осемдесет и осем стотинки/ и през 2007г. в размер на 1401, 84 лв./ хиляда четиристотин и един лева и осемдесет и четири стотинки/, ведно със законната лихва върху посочените суми, от завеждането на делото до окончателното им изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.   ОТХВЪРЛЯ искът с правно основание чл. 1, ал. 2 от ЗОДОВ, предявен от Ю.Х.Я., ЕГН ********** ***, срещу Национална агенция по приходите /като правоприемник на Агенция за държавни вземания/ за присъждане на обезщетение за имуществени вреди, в размер на 2 398 лв. /две хиляди триста деветдесет и осем лева/, съставляващи разликата между определеното и получено от ищеца възнаграждение по служебното правоотношение с ответника и това, което счита, че е следвало да бъде определено по реда на чл.67, ал.2 от ЗДСл. в максимален размер, за 11 месеца, считано от 01.12.2008г., ведно със законната лихва върху посочената сума от завеждането на делото до окончателното й изплащане, като НЕОСНОВАТЕЛЕН.   ОСЪЖДА Национална агенция по приходите /като правоприемник на Агенция за държавни вземания/ да заплати на Ю.Х.Я., ЕГН ********** *** сумата в размер на 81, 51 лв. /осемдесет и един лева и петдесет и една стотинка/, съставляваща сторените разноски по делото, съразмерни на уважената част от исковете.   ОСЪЖДА Ю.Х.Я., ЕГН ********** *** да заплати на Национална агенция по приходите /като правоприемник на Агенция за държавни вземания/ сумата от 150 лв. /сто и петдесет/ лева, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.       РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.      
23 Административно дело No 1919/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 5.10.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: *** решение за определяне на митническа стойност № 1075 от 14.06.2011 г. на Началник Митница Пловдив, с което е определено доплащане на ДДС в размер на 4347,43лв., в едно със законната лихва, от датата на поставяне на стоките под режим – 22.02.2010 г., до датата на погасяване в цялост на задължението.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление в *** сумата от 200 лв. (двеста лева), представляваща съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
24 Административно дело No 1962/2011, VII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв ЕКСПРЕС-П ЕООД ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ-ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 15.10.2012г.
ОДОБРЯВА така сключената в съдебно заседание съдебна спо-годба между страните: “ЕКСПРЕС-П” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Съединение, Община Съединение, улица ”Люляк” № 1, вписано с Решение № 4489/30.07.2001 г. по ф.д.№ 2467/2001 год.на ПОС, с ЕИК 115633678, представлявано от управителя си и едноличен собственик на капитала на Дружеството-Петър Аргилов Минчев с ЕГН ********** – в качеството му на ИЩЕЦ по делото и ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ, представлявана от Кмета на Общината Георги Любенов Руменов и главния счетоводител на Общината Вела Георгиева Манчева, с адрес: град Съединение, ул.”Шести Септември” № 13, /ЕИК/ БУЛСТАТ № 000471640, в качеството му на ответник по делото, съглас-но изложеното в Протокола на съдебното заседание.    Така сключената съдебна спогодба има значението на влязло в сила съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.    Във връзка с така сключената съдебна спогодба и с оглед направе-ното частично оттегляне на предявените искове, производството по де-лото следва да бъде прекратено, поради което Съдът :    О П Р Е Д Е Л И    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 1962/2011г. по описа на Административен съд – Пловдив ІІ отделение, VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, с което производството по делото е прекрате-но, подлежи на обжалване в 7 – дневен срок от днес пред ВАС на РБ.    
25 Административно дело No 1982/2011, XII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 19.10.2012г.
  ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на Област с административен център – гр.Пловдив на повторно приетото с решение № 271, прието с Протокол № 17 от 14.07.2011г., решение № 219, прието с Протокол № 15 от 16.06.2011г. на Общински съвет – Пловдив, в оспорените му части по т.7, т.8, т.9 и т.10, с които на основание чл.21, ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.49, ал.1 от Закона за физическото възпитание и спорта, са определени общински спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации, съгласно Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за неговото прилагане, подробно индивидуализирани в оспорените т.7, т.8, т.9 и т.10 от решението, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНО.     РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаване на страните за постановяването му.  
26 Административно дело No 1996/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 5.10.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: *** решение за определяне на митническа стойност № 1181 от 04.07.2011 г. на Началник Митница Пловдив, с което е определено доплащане на ДДС в размер на 7892,56лв., ведно със законната лихва, от датата на поставяне на стоките под режим – 31.05.2010 г., до датата на погасяване в цялост на задължението.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление в *** сумата от 200 лв. (двеста лева), представляваща съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
27 Административно дело No 2017/2011, II състав Други административни дела Г.К.П. АДМИНИСТРАТИВЕН ДИРЕКТОР НА ОД НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 25.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.К.П. *** против Уведомително писмо за извършена оторизация по схемите и мерките за директни плащания № 4995/ 07.02.2011 г., издадено от Административен директор на ОД на ДФЗ – Пловдив.  ОСЪЖДА Г.К.П. *** да заплати на ДФЗ – РА сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
28 Административно дело No 2022/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 8.10.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 решение за определяне на митническа стойност № 1232 / 14.07.2011г. на Началник Митница Пловдив, с което е определено по ЕАД № 10В0003000Н0066996 от 10.05.2010г., жалбоподателят да доплати 201.06 лв. ДДС, ведно със законна лихва върху тях от 10.05.2010г. - датата на поставяне на стоките под режим "едновременно допускане за свободно обръщение и крайно потребление на стоки" до датата на погасяване в цялост на задължението.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. (двеста лева), представляваща съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.  
29 Административно дело No 2171/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРС ЕАД КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 23.10.2012г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № РД-09-12/15.01.1999 г. на Кмета на Район „Северен“ Община Пловдив.  Решението подлежи на обжалване през ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.  
30 Административно дело No 2182/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Х.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 31.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х.Д., ЕГН: **********, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Петър Стоев“ № 52, ет. 3, ап. 4, против Ревизионен акт (РА) с № 261100823 от 03.05.2011г., издаден от Ася Котетерова - главен инспектор по приходите в Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, ИРМ - Хасково, в частта, потвърдена с Решение № 659 от 18.07.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”) - гр. Пловдив, в която е определен допълнително данък по чл. 35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ, отм.) за 2005г. в размер на 2 370,30лв. и прилежащи лихви в размер на 1 494,21лв.  ОСЪЖДА Н.Х.Д., ЕГН: **********, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Петър Стоев“ № 52, ет. 3, ап. 4 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 371,87лв. (триста седемдесет и един лев и осемдесет и седем стотинки), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.Препис от акта да бъде изпратен на страните.  Решението може да се обжалва чрез Административен съд - Пловдив пред Върховен административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщението че е изготвено.  
31 Административно дело No 2198/2011, XIII състав Дела по ЗОС Е.К.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАРИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 9.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.К.С., ЕГН **********,***, против Решение № 153, взето с Протокол № 9 от 29.07.2011г. на Общински съвет “Марица”.  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 2198 по описа за 2011г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.  
32 Административно дело No 2218/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЙНДЖЕЛ-ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 3.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на ЕТ „Ейнджел-Златинка Енчева" с ЕИК 115524586, с адрес за кореспонденция в гр. Пловдив, ул. „Петър Стоев" № 66, адрес по чл. 8 от ДОПК в гр. Пловдив, ул. „Димо Хаджидимов" №11, представлявано от ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА ИЛИЕВА, срещу ревизионен акт № 161101085 / 09. 05. 2011г., потвърден с Решение №655 от 14.07.2011г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите.  ОСЪЖДА ЕТ „Ейнджел-Златинка Енчева" с ЕИК 115524586 да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив съдебни разноски в размер на 1900 /хиляда и деветстотин/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
33 Административно дело No 2399/2011, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.С.А.,
И.И.З.
РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 31.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Х.С.А.,*** и И.И. *** срещу Заповед № ДК-19-Пд-14 от 12.07.2011г., издадена от инж. Ц.С., изпълняващ длъжност Началник Сектор Пловдив при Регионална дирекция за национален строителен контрол “Южен централен район”, с която на основание чл. 178 ал.5 от ЗУТ във връзка с чл.222, ал.1, т.6 и т.7 от ЗУТ, е ЗАБРАНЕНО ползването и достъпа на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж - “жилищна сграда”, намиращ се в УПИ ХІV-481,482, кв.25-нов, по плана на “Младежки хълм”, гр.Пловдив, с административен адрес ул.”Люлебургас”№ 30,32, гр. Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
34 Административно дело No 2420/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛМЕТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 12.10.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131005426/04.05.2011 г. издаден от Стоянка Марийна И. – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ – Пазарджик относно допълнително установения корпоративен данък за 2008 г. В ЧАСТТА за РАЗЛИКАТА НАД 66795,33 лв. до пълния размер на допълнително установения корпоративен данък от 66839,25 лв., ведно с начислените върху тази сума лихви за забава В ЧАСТТА за РАЗЛИКАТА НАД 17099,89 лв. до пълния им размер от 17111,13 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.  ОСЪЖДА “БУЛМЕТ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 108653075 със седалище и адрес на управление гр. София-1000, община Столична, район „Средец“, ул. „Христо Белчев“ № 2, ет. 5, ап. Офис 5 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 2177,54 лв. /две хиляди сто седемдесет и седем лева и 54 ст./,съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.Препис от акта да бъде изпратен на страните.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.    
35 Административно дело No 2487/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни РАССТРОЙ ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 22.10.2012г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1765 от 20.07.2012год., постановено по а.х. дело № 2487 по описа на съда за 2011год., като в пункт 32 от мотивите на решението вместо “....Синтез” ООД....”, да се чете “........“РАССТРОЙ ГРУП” ООД......”.  ОТХВЪРЛЯ молбата на юрк. Н. Н., процесуален представител на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, да бъде допусната поправка в мотивите и диспозитива на Решение № 1765 от 20.07.2012год., постановено по а.х. дело № 2487 по описа на съда за 2011год., като в пункт 32 от мотивите и в диспозитива на решението вместо “...в размер на 2530.00лв....” се чете “....в размер на 761.39лв....”, както и при условието на евентуалност, присъдените разноски да се намалят от 2530.00лв. на 761.39лв.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
36 Административно дело No 2502/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни Б.Н.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 16.10.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 161101113/15.06.2011 г., издаден от Петър Христев Кисьов – старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. - Пловдив, в частта потвърдена с Решение № 841/01.09.2011 год. на директора на дирекция „ОУИ” гр. Пловдив, с който Б.Н.Р., действаща като ЕТ „БиГ Б.Р.“ с ЕИК по БУЛСТАТ 126633487, от гр. Хасково, ул. „Славянска“ № 42, ет.3, ап.8, са установени задължения за самоосигуряващо се лице за вноски за ДОО по КСО за период 2006 год. главница в размер на 200.71 лв. и лихви в размер на 195.86 лв., за 2007 г - главница в размер на 399.15 лв. и лихви в размер на 332.61лв., за 2008 г. – главница в размер на 435.12 лв. и лихви в размер на 276.61 лв.; задължение за ЗО за самоосигуряващо се лице за периода 2006 г. – в размер на 58.38 лв. и лихви – 176.47 лв., за периода 2007 г. в размер на – главница 102.62 лв.и лихви – 47.28 лв., за 2008 г – главница в размер на 131.97 лв. и лихви – 44.88 лв.; задължения за осигуровки на самоосигуряващо се лице по ЗЗПО-УПФ за 2006 г. – главница в размер на 38.92 лв. и лихви – 37.83 лв., за 2007 г. – главница в размер на 85.52 лв. и лихви – 71.05 лв., за 2008 г. – главница в размер на 108.15 лв. и лихви – 69.14 лв.  ОСЪЖДА Дирекция „ОУИ“ – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати  на Б.Н.Р., действаща като ЕТ „БиГ Б.Р.“ с ЕИК по БУЛСТАТ 126633487, от гр. Хасково, ул. „Славянска“ № 42, ет.3, ап.8, сумата от 660 лв., представляваща разноски по делото.Препис от акта на съда да бъде изпратен на страните.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14 – дневен срок от съобщението до страните.  
37 Административно дело No 2544/2011, XIII състав Дела по ЗОС И.Н.Б.,
Г.К.Б.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 25.10.2012г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на община Пловдив постановен по жалба вх. № 11СГ503 от 08.08.2011г., ведно с последвалия го изричен отказ обективиран в писмо изх. № 1105503 от 16.09.2011г.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Г.К.Б., ЕГН ********** и И.Н.Б., ЕГН ********** и двамата с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. “Софроний Врачански” № 14, сумата в размер на 750/седемстотин и петдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
38 Административно дело No 2613/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.А.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 19.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.А.М. ***, чрез адв.М., против Заповед № ДК-02-ЮЦР-434/17.08.2011 г. на Началника на РДНСК-ЮЦР-гр.Пловдив.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
39 Административно дело No 2621/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОЛУКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 1.10.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241004756/16.06.2011г., издаден от Главен инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, ИРМ Стара Загора, потвърден с Решение № 863 от 12.09.2011г. на Директора на Дирекция „ОУИ" - гр. Пловдив, при Централно управление на Националната агенция за приходите, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит на стойност 27 434.08 лв., ведно с прилежащите лихви, както и в частта на допълнително установения корпоративен данък за 2009г. в размер на 12085,62лв. и лихва в размер на 1511,03лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „ЕВРОЛУКС" ЕООД със седалище: гр.Смолян и адрес на управление: ул."Хаджи Хр. Попгеоргиев" № 22, вх.А, ет.1, ап.1, ЕИК по БУЛСТАТ 120606565, представлявано от Красимир Ангелов Димитров – Управител, сумата в размер на 2230 /две хиляди двеста и тридесет лева/.    Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
40 Административно дело No 2639/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛЕКТРОННА КЪЩА ПЕРФЕКТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 24.10.2012г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход по същество на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Електронна къща „Перфект“ ЕООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление: *** чрез Управителя И.А.К., против Ревизионен акт № 131100258 от 25.05.2011 год., издаден от В.В.Д. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Пазарджик, потвърден с Решение № 837 от 31.08.2011 год. на Заместник директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта, с която на “Електронна къща „Перфект“ ЕООД е отказан данъчен кредит в размер на 7 404.38 лв. и прилежащи лихви – 4 598.60 лв. за данъчни периоди м.10.2005 г., м.06.2006 г., м.07.2006 г., м.08.2006 г., м.09.2006 г., м.11.2006 г. и м.12.2006 г., както и начислени лихви в размер на 129.80 лв.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2639 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 г.  Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
41 Административно дело No 2716/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ТРИНАДЕСЕТ Х 3 - ХРИСТО ДАРАКЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 11.10.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161101675 от 08.07.2011г., издаден от Р.Б.Т., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който допълнително са определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм/ за 2004г. в размер на 279.87 лв. и лихви- 222.09лв.       ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати в полза на Х.Т.Д., ЕГН ********** с ЕТ “13х3-Х.Д.”, ЕИК по БУЛСТАТ ***, с адрес: гр. Пловдив, ул. “****” № 15 сумата в размер от 1150лв. /хиляда сто и петдесет лева/.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
42 Административно дело No 2723/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни МОСТСТРОЙ ПЛОВДИВ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 16.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МОСТСТРОЙ - ПЛОВДИВ” АД /в неплатежоспособност/, ЕИК 175435932, гр. Пловдив, ул. ”Брезовска” № 34, представлявано от А. Г. Ч. – управител и Х. П. К. - синдик, против Ревизионен акт /РА/ № 16251100096/ 01.07.2011 г., издаден от Георги Гергов – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 890/ 20.09.2011 г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА “МОСТСТРОЙ - ПЛОВДИВ” АД /в неплатежоспособност/, ЕИК 175435932, гр. Пловдив, ул. ”Брезовска” № 34, представлявано от А. Г. Ч. – управител и Х. П. К. – синдик да заплати на ДОУИ – Пловдив разноски в размер на 2 153, 75 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от съобщаването му.  
43 Административно дело No 2886/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 8.10.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: *** решение за определяне на митническа стойност №1619/24.10.2011г. на Началник Митница Пловдив, с което е определено по ЕАД № 10В0003000Н0093598 от 22.06.2010г. за стока № 1 и стока № 2 жалбоподателят да доплати 485.46 лв. ДДС, ведно със законна лихва върху тях от 22.06.2010г. - датата на поставяне на стоките под режим "едновременно допускане за свободно обръщение и крайно потребление на стоки" до датата на погасяване в цялост на задължението.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление в *** сумата от 200 лв. (двеста лева), представляваща съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.
44 Административно дело No 2942/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Й.Д.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 15.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Д.М., ЕГН **********,*** против Ревизионен акт № 091101574 от 28.06.2011г., издаден от Никола Светозаров Чанев, старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който за 2004г. е определен допълнително данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ в размер на 2504.39лв. и лихви в размер на 1954.99лв.     ОСЪЖДА Й.Д.М., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 407.56 лв. /четиристотин и седем лева. 56 ст./   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
45 Административно дело No 2951/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕМАКО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 1.10.2012г.
Отменя Ревизионен акт № 261101875/12.07.2011г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, офис Хасково в потвърдената с Решение № 981/14.10.2011г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП част относно непризнат данъчен кредит в размер на 47 003.89 лв., ведно с начислени прилежащи лихви - по издадени фактури от “Дитрон” ЕООД, “Ем Енд Джи-74100” ЕООД и от “Кари Трейд-6704” ЕООД за данъчни периоди м.07, м.09, м.10 и м.11 от 2009г.  Отхвърля жалбата в частта за отказан данъчен кредит по фактура № 130/26.02.2009г. на стойност 5 000лв., издадена от ЕТ “Аполон-Елена Стоева-Красен Георгиев”.  Осъжда “ТЕМАКО”, гр. Стара Загора, бул. „Митрополит М.Кусев“ № 38, ап. 13, представлявано от управителя Р.Минев да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата от 100 лв., за осъществената юрисконсултска защита.  Оставя без разглеждане жалбата в частта й против РА, за непризнат данъчен кредит по фактура № 1359/30.11.2009г., издадена от “ЕМ ЕНД ДЖИ-74 100” ЕООД и прекратява съдебното производство в тази част.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  В прекратителната му част, срокът за обжалване е 7-дневен.  
46 Административно дело No 3002/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Г.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 24.10.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Г.В. РА №161102733/ 08.08.2011г., издаден от В.К.К. на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП- Пловдив, потвърден с Решение № 1021 от 25.10.2011г.  ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив да заплати на Д.Г.В. с ЕГН **********, с адрес по чл. 8 от ДОПК в *** съдебни разноски в размер на 1050/хиляда и петдесет /лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
47 Административно дело No 3023/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАНСПАРАНС ВФ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 18.10.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161102806 от 18.08.2011г., поправен с Ревизионен акт № 1127227 от 15.09.2011г. за поправка на ревизионен акт, издадени от Елена Костадинова Стоицева, на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърдени с Решение № 1051 от 01.11.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив при Централно Управление на Национална агенция за приходите, с който на “Транспаранс ВФ” ООД, ЕИК 200302513, със седалище и адрес на управление град Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл.95А, вх.А, ет.8, ап.37, представлявано от управителя Веселина Бончева Стоянова, е определен ДДС за внасяне в размер на 19 697, 47 лв., в резултат на допълнително начислен ДДС, на основание чл. 86, ал. 1 от ЗДДС, във връзка с чл. 6, ал. 3, т. 3 от ЗДДС, като са определени и лихви за просрочие при разчитането му с бюджета, в размер на 3 546, 11 лв.    ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “Транспаранс ВФ“ ООД, ЕИК 200302513, със седалище и адрес на управление град Пловдив, ж.к. „Тракия“, бл.95А, вх.А, ет.8, ап.37, представлявано от управителя Веселина Бончева Стоянова сумата от 1 165 /хиляда сто шестдесет и пет/ лева, представляваща извършени от дружеството разноски по производството - държавна такса, възнаграждение за вещо лице и за един адвокат.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
48 Административно дело No 3061/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни ИМПУЛС-МС АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 24.10.2012г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 16251100078 от 20.07.2011 г. издаден от Павлина Стоянова Даскалова – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 958 от 07.10.2011 г. на директора на Дирекция „ОУИ“ гр. Пловдив, с който на ИМПУЛС-МС“ АД, ЕИК 160163841 не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер общо на 294977,43 лв. по издадени от „НАДИН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕООД 4 броя фактури, от „МЕГА-Б“ ЕООД – 2 броя фактури, от „ДЖИ ЕЛ ТРЕЙД 2008“ ЕООД – по осем броя фактури, "Оверберт консулт" ЕООД – по 13 броя фактури, от „РУЛЕКС КОНСУЛТ“ ЕООД – по две фактури; от „МАКС РИВЪРС“ ЕООД – по две фактури, от „ПЕТ КО ТРЕЙД“ ЕООД – по четири броя фактури.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ гр. Пловдив да заплати на ИМПУЛС-МС“ АД, ЕИК 160163841, с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. „Цар Борис І“ № 11 А ТК Европа, ет. 2 сумата от 1190 лв./хиляда сто и деветдесет лева/ разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
49 Административно дело No 3064/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни П.К.И. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 4.10.2012г.
ОТМЕНЯ Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № 20426/2001/000004/16.08.2011г. издадено от Публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Хасково и Решение № 180 от 29.08.2011г. на Директора на ТД на НАП, гр. Пловдив в обжалваната част в която за принудителното събиране на публични вземания по НП № 10 /20.06.2003г. издадено от Кмета на Община Хасково , представляващо глоба в размер на 100лв. са наложени обезпечителни мерки представляващи Запор върху налични и постъпващи суми по банковите сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми предоставени за доверително управление находящи се в ТБ “УНИКРЕДИТБУЛБАНК”.    Решението е окончателно.  
50 Административно дело No 3109/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни К.Г.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 31.10.2012г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 160900086 от 29.04.2009 г., издаден от П.К.К., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1083/08.11.2011 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на К.Г.К.,*** са определени задължения към бюджета, като намалява установения с него данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2005 г. от 15 207,80 лв. и съответни лихви за просрочие на 29,20 лв., заедно със съответните лихви за просрочие.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на К.Г.К.,*** сумата от 1145.00лв. /хиляда сто четиридесет и пет лв./, представляваща извършени от последния съдебни разноски.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд с касационна жалба, в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
51 Административно дело No 3274/2011, XII състав Други административни дела УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 29.10.2012г.
  ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход по същество на делото.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на УМБАЛ “СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, ЕИК по БУЛСТАТ 1218582201572, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Пещерско шосе” № 66, представлявано от изпълнителния директор доцент д-р Карен Бриянов Джамбазов, чрез пълномощника адвокат В.Б. против Уведомително писмо с изх.№ 29-02-1-42 от 28.09.2011г. на Директора на РЗОК - Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3274 по описа на Пловдивския административен съд за 2011 година.   ОСЪЖДА УМБАЛ “СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, ЕИК по БУЛСТАТ 1218582201572, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Пещерско шосе” № 66, представлявано от изпълнителния директор доцент д-р Карен Бриянов Джамбазов, да заплати на Районна здравноосигурителна каса – гр.Пловдив сумата от 200 /двеста/ лева, съставляваща сторените разноски по делото.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
52 Административно дело No 3325/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни И.Х.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 30.10.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на И.Х.М., ЕГН **********,***, Ревизионен акт № 261103052/11.08.2011г., издаден от А.М.К. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП, гр. Пловдив, офис Хасково потвърден с Решение № 1072/07.11.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив при ЦУ на НАП в обжалваната част за допълнително начислен ДДС в размер на 103419,96 лв. и лихви в размер на 38238,34лв. и определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2006г. в размер на 10959,36лв. и лихви 5873,02лв., данък по чл. 48 ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 11268 лв. и лихви 4465,36лв. и данък по чл. 48 ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 47352,50лв. и лихви 11623,37лв., като незаконосъобразен.   ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив да заплати на И.Х.М., ЕГН **********,*** сторените по делото разноски в размер на 300/ триста лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне  
53 Административно дело No 3330/2011, IX състав Други административни дела АСЖ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 22.10.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № № 7 от 25.10.2011 година на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район, с център Пловдив, с който на „АСЖ – Инженеринг“ ЕООД, ЕИК 115862100, със седалище: - с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив, и адрес на управление: - ул.“Седма“ № 11, представлявано от управителя С. Д. К., са установени задължения за такси за водовземане на минерална вода от КЕИ № 2 на находище „Велинград – Чепино“ за периода 24.08.2009 - 18.03.2011 година общо в размер на 24 710.40 лв.  ОСЪЖДА Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район, с център Пловдив, да заплати на „АСЖ – Инженеринг“ ЕООД, ЕИК 115862100, със седалище: - с. Радиново, общ. марица, обл. Пловдив, и адрес на управление: - ул.“Седма“ № 11, представлявано от управителя С. Д. К., сумата от 1250 лв., представляваща разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
54 Административно дело No 3415/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни НЕКСТ ДЖЕНЕРЕЙШЪН СЪЛЮШЪНС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 26.10.2012г.
Отменя Ревизионен акт № 161102834/24.08.2011г. издаден от М. Синджирлиева - ст. Инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив в потвърдената с Решение № 1150/25.11.2011г. на зам. директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП част, относно непризнат данъчен кредит на стойност 93 181,67 лв., ведно с начислените прилежащи лихви за забава в размер на 8 279,28 лв.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
55 Административно дело No 3432/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни Е.Б.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Е.Б.Л.,***, против Ревизионен акт № 261103439 от 13.09.2011 г., издаден от С.В.П., на длъжност – главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 1187 от 06.12.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, с който на Е.Л. са определени дължими към бюджета сумите, както следва: данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за отчетната 2007 год. в размер на 3236.17 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 1312.65 лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за отчетната 2008 год. в размер на 1636.35 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 416.94 лв.; и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за отчетната 2009 г. в размер на 1 509.01 лв. и съответните лихви в размер на 213.87 лв.  ОСЪЖДА Е.Б.Л.,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция сумата от 583.00 лв./петстотин осемдесет и три лв./, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
56 Административно дело No 3441/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.И.Р. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 11.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.Р., ЕГН ********** чрез пълномощника си адв. И.Г. против заповед № ДК-02-ЮЦР-604/07.11.2011г. на началника на РДНСК ЮЦР, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ „ограда – плътна и ажурна”, намиращ се в УПИ ХІ-181, 840, кв. 17А, намираща се в поземлен имот № 213003 –17А по плана на с. Катуница, общ. Садово, собственост на А.И.Р.-наследник на И. Кирилов Р..  ОСЪЖДА А.И.Р., ЕГН ********** да заплати на РДНСК ЮЦР сумата от 150 лв., представляващи равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  На осн. чл. 215, ал. 7 вр. чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване.    
57 Административно дело No 3448/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни Е.П.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 15.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.П.Т., ЕГН **********,***, против ревизионен акт № 260800797 от 09.03.2009 г., издаден от В.Г.Г., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 475 от 13.07.2009 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението" град Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за установени дължими суми, както следва: данък по чл.35 ЗДОФЛ (отм.) за 2003 г. в размер на 7 183,46 лева и лихви в размер на 4 695,06 лева.  ОСЪЖДА Е.П.Т., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата 688 лева (шестстотин осемдесет и осем) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
58 Административно дело No 3455/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни АГРО-ИВЕКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 18.10.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт 131101515 от 22.07.2011г., издаден от В.К. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Пазарджик, В ЧАСТТА относно непризнат данъчен кредит в общ размер 5 701.01лв. и прилежащи лихви в размер на 732,75лв. за данъчни периоди мм. 02 и 04.2010г.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „А-И” ЕООД, с ЕИК по *****, със седалище и адрес на управление гр. *****, представлявано от управителя Н.Б.Н. В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „А-И” ЕООД, с ЕИК по *****, със седалище и адрес на управление гр. *****, представлявано от управителя Н.Б.Н. сумата в размер на 522,70лв. (петстотин двадесет и два лева и седемдесет стотинки), представляваща разноски, съобразно уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА „А-И” ЕООД, с ЕИК по *****, със седалище и адрес на управление гр. *****, представлявано от управителя Н.Б.Н. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 566,43лв. (хиляда петстотин шестдесет и шест лева и четиридесет и три стотинки), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне  
59 Административно дело No 3493/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни С.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 12.10.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 12.04.2012 г. за даване ход по същество на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.Н. с ЕГН ********** *** против ревизионен акт № 161101628 от 18.08.2011 г., издаден от Елена Костадинова Стоицева - ст. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, изменен с Решение № 1172 от 01.12.2011 г. на Директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, в обжалваната част относно налични парични средства на лицето към 31.12.2004г. в размер на 12 613,93лв.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3493 по описа на Административен съд Пловдив за 2011 г.  ОСЪЖДА С.Н.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив направените по делото разноски в размер на 702.28/седемстотин и два лева и двадесет и осем стотинки/ ,представляващи юрисконсултско възнаграждение.Преписи от акта да бъдат изпратени на страните.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.  
60 Административно дело No 3501/2011, XIII състав Дела по ЗОС ЮНИОН БИЛД АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.10.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на “Юнион билд”АД, със седалище и адрес на управление, гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” № 30-32, ет.7, представлявано от Изпълнителния директор Венцислав Кирилов Тодоров, против Заповед № 11ОА3020 от 21.11.2011г. на Кмета на Кмета на Община Пловдив.  ОСЪЖДА “Юнион билд”АД, със седалище и адрес на управление, гр. София, бул. “Ген. Тотлебен” № 30-32, ет.7, представлявано от Изпълнителния директор Венцислав Кирилов Тодоров ДА ЗАПЛАТИ НА Община Пловдив сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.   Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.    
61 Административно дело No 3548/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни БАЛКАН ЧЕРИС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 5.10.2012г.
Отменя Ревизионен акт № 161103183/29.08.2011г. издаден от ст.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив в обжалваната изменена част с Решение № 1140/23.11.2011г. на зам. директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП относно отказан през м.06.2009г. данъчен кредит в размер на 33 158.89 лв., ведно с прилежащите лихви намалени на 5 209.41 лв., в частта за доставките от Фрукто 2007 ЕООД по стокова верига Г.Коев 2009 ЕООД за отказан данъчен кредит от 14 550.65 лв. и в частта за 1 772.4 лв. отказан данъчен кредит по стокова верига ФЛ-Булшамп ЕООД-Спара ЕООД-Фрукто 2007 ЕООД, с прилежащите лихви.  Отхвърля жалбата в останалата й част.  Осъжда “БАЛКАН ЧЕРИС” ЕООД, гр. Стара Загора, ул. „Екз.Антим I“ № 119-6, с управител и собственик М.Санторели да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 904 лв., за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
62 Административно дело No 58/2012, XII състав Други административни дела Д-Р РУМЯНА ХРИСТОВА-АИПСАГП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 19.10.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “Д-р Румяна Христова - Амбулатория за индивидуална практика за специализирана акушеро – гинекологична помощ”, ЕИК 115944362, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Дюлево ” № 14, ет.5, ап.10, против Писмена покана с изх. № 16-2097/20.11.2011г. на Директора на РЗОК гр. Пловдив, потвърдена със Заповед № РД-09-567 от 09.12.2011г. на Управителя на НЗОК.  ОСЪЖДА ЕТ “Д-р Румяна Христова - Амбулатория за индивидуална практика за специализирана акушеро – гинекологична помощ”, ЕИК 115944362, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. “Дюлево” № 14, ет.5, ап.10 да заплати на РЗОК – Пловдив, сумата в размер на 465, 10 / четири стотин шестдесет и пет и 0.10 / лева, представляваща разноски по производството.    Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
63 Административно дело No 74/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Ж.М.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 3.10.2012г.
 ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 091103517/05.10.2011 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-Пловдив срещу Ж.М.Х. ***, ЕГН: **********, който акт е потвърден с Решение № 1213/12.12.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, като  НАМАЛЯВА размера на определения на Ж.М.Х., ЕГН: ********** – данък, както следва:  по чл.35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.) за 2006 г. – от 3824,88 лв. със съответната лихва, на 1493,53 лв. със съответната лихва.  по чл.48 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2008 г. – от 1277,61 лв. със съответната лихва, на 243,03 лв. със съответната лихва.   ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ж.М.Х. ***, ЕГН: **********, срещу Ревизионен акт № 091103517/05.10.2011 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 1213/12.12.2011 г., в частта на определения му данък по чл.35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.) за 2005 г. със съответната лихва, и по чл.48 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2007 г. със съответната лихва.  ОСЪЖДА Ж.М.Х. ***, ЕГН: **********, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 631,66 лв. (шестстотин тридесет и един лева и 66 ст.).  ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на Ж.М.Х. ***, ЕГН: **********, разноски по делото в размер на 533,72 лв. (петстотин тридесет и три лева и 72 ст.).    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
64 Административно дело No 80/2012, XIII състав Други административни дела МЦ ХИПОТАЛАМУС ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 4.10.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХИПОТАЛАМУС“ ООД, ЕИК 200331536 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Васил Ихчиев“ № 56 срещу Писмена покана с изх. № 16-2318/20.12.2011 г. на директора на РЗОК- Пловдив за неправомерно получени от жалбоподателя суми общо в размер на 57860,96 лв., поради надвишаване на регулативните стандарти /РС/ за първото, второто, третото и четвъртото тримесечия на 2010 г.  ОСЪЖДА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ХИПОТАЛАМУС“ ООД, ЕИК 200331536 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Васил Ихчиев“ № 56 да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пловдив, сумата в размер на 1607,22 лв./хиляда шестстотин и седем лева и 22 ст./, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
65 Административно дело No 81/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.А.П.,
Т.А.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 25.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.А.П., ЕГН ********** и Т.А.П., ЕГН ********** против заповед № 1246/26.11.2009г. на кмета на община- Родопи, с която е одобрен ПУП-ПРЗ на имоти № 012096, № 012506 и № 012509, местност „Грамадите“, землище с. Белащица, област Пловдив, като неоснователна.  ОСЪЖДА Н.А.П., ЕГН ********** и Т.А.П., ЕГН ********** *** сумата от 150 лева юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
66 Административно дело No 99/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МАРИО ЕНЕЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 16.10.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161104098/05.10.2011 г., издаден от М.М.С. на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 1258/23.12.2011 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “МАРИО ЕНЕЛ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя И.М.Е., не е признат данъчен кредит в размер на 8659,73 лв., ведно с начислената лихва в размер на 511,53 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “МАРИО ЕНЕЛ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя И.М.Е., сумата от 1050 лева, представляваща заплатената държавна такса, възнаграждения за вещо лице и възнаграждение за един адвокат.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
67 Административно дело No 140/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни КЕМИ-Р ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 15.10.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Кеми-Р” ЕООД, с ЕИК 115035403, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Мали Богдан” № 35, представлявано от управителя Л.Й.Р., ревизионен акт № 131102861 от 14.09.2011 г., издаден от С.С.Ч., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 2150 от 22.12.2011 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за непризнат данъчен кредит в общ размер на 59 213,10 лева ведно с прилежащите лихви, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Кеми-Р” ЕООД, с ЕИК 115035403, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Мали Богдан” № 35, представлявано от управителя Л.Й.Р., сумата 6578 (шест хиляди и петстотин седемдесет и осем) лева, разноски по делото.  ОСЪЖДА “Кеми-Р” ЕООД, с ЕИК 115035403, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Мали Богдан” № 35, представлявано от управителя Л.Й.Р., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата 55 (петдесет и пет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.    
68 Административно дело No 185/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.П.Б. ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 19.10.2012г.
Изменя Решение № 1720/17.07.2012г. по адм.д.№ 185/2012г. на Административен съд – Пловдив в частта за разноските, като  Осъжда Община Марица да заплати на К.П.Б. ***, сумата от 421.50 лв. – съдебни разноски.  Определението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд по реда за обжалване на решението.  Препис от Определението да се изпрати на страните.    
69 Административно дело No 311/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ПЛАМИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 15.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Пламинвест” ЕООД, с ЕИК 123738725, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул.”Иван Вазов” № 3, представлявано от управителя П.Н.П., против ревизионен акт № 161102408 от 05.10.2011 г., издаден от П.Х.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1255 от 23.12.2011 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 333 099,67 лева ведно с прилежащите лихви.  ОСЪЖДА “Пламинвест” ЕООД, с ЕИК 123738725, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул.”Иван Вазов” № 3, представлявано от управителя П.Н.П., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата 7 112 (седем хиляди сто и дванадесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
70 Административно дело No 349/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ФОНЕКС ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 24.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата “ФОНЕКС ГРУП” ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управителя Д.П.Б., против Ревизионен акт № 161102552 от 08.09.2011 г., издаден от Ф.К.Т., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който допълнително е начислен ДДС в размер на 217360.29лв. ведно с прилежащите лихви в размер на 36652.96лв.      ОСЪЖДА “ФОНЕКС ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представлявано от управителя Д.П.Б. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 5530.26лв. /пет хиляди петстотин и тридесет лева.26ст./     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
71 Административно дело No 430/2012, XVI състав Дела по КСО ГЕОРГИ ГАРАБЕТОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 4.10.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ "Георги Гарабетов" със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул."Захаридово" №82, Булстат: **, Решение по чл.117, ал.1, т.2, б.В от КСО, обективирано в писмо изх.№ К-5302#7/11.01.2012г. на Директора на РУ"Социално осигуряване"-Пловдив, постановено по жалба на ЕТ "Георги Гарабетов" със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул."Захаридово" №82, Булстат: **, срещу Разпореждане № 2583/19.12.2011 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУ "СО"-Пловдив, което разпореждане е издадено срещу ЕТ "Георги Гарабетов", Булстат: **.  ОСЪЖДА РУ "Социално осигуряване"-Пловдив, да заплати на по жалба на ЕТ "Георги Гарабетов" със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул."Захаридово" №82, Булстат: **, разноски по делото в размер на 1665,08 лв. /хиляда шестстотин шестдесет и пет лева и 8 ст./.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
72 Административно дело No 445/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОМИЛК-08 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 19.10.2012г.
 ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161103437 от 17.10.2011г., издаден от Фани Костадинова Трендафилова- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №22 от 09.01.2012г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта му, в която на “Евромилк-08“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Минерални бани, област Хасково, ул. “Станил Филев” №19, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в размер от 4 065,24 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 817,33лв., за данъчни периоди мм. 05, 06, 07 и 08.2009г. и мм.05, 06, 07 и 08.2010г. по 15 броя фактури, издадени от “Агропартнерс“ ЕООД; в частта му, в която е извършено увеличение на финансовия резултат на основание чл.26, т.2 от ЗКПО за 2009г. със сумата от 12 504,24 лв. и съответстващото му намаление на финансовия резултат на основание чл.27, ал.1, т.2 от ЗКПО по фактурите с издател “Агропартнерс“ ЕООД, в резултат на което са определени допълнителни данъчни задължения за корпоративен данък, ведно с прилежащите лихви; както и в частта му, в която е определено допълнително данъчно задължение за корпоративен данък за 2010г. в общ размер от 4 390,70 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 236,86 лв. поради извършено увеличение на финансовия резултат на основание чл.26, т.2 от ЗКПО по фактури, издадени от “Агропартнерс“ ЕООД и “Бул Милк“ ЕООД.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Евромилк-08“ ООД, със седалище и адрес на управление: с. Минерални бани, област Хасково, ул. “Станил Филев” №19, сумата от 53,61 лева съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА “Евромилк-08“ ООД, със седалище и адрес на управление: с. Минерални бани, област Хасково, ул. “Станил Филев” №19, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 4 694,51 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
73 Административно дело No 521/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни БАХЧЕР-БИСЕР ЧЕРНАРЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 26.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Бисер Бойков Чернарев, управител на ЕТ “Бахчер – Бисер Чернарев”, със седалище и адрес на управление: гр. Рудозем, ул. “Капитан Петко войвода” № 68 против Решение № РР - 1388 от 19.12.2011 г., издадено от началник отдел „Контрол, връзки с други институции и информиране на обществеността“, упълномощен със Заповед № РД – 389 от 20.04.2010 г. на министъра на околната среда и водите, с което е отказано продължаване срока на действие на Разрешително № 301697 от 04.12.2006 г. за ползване на повърхностен воден обект – р. Елховска, приток на р. Арда, в която е образуван участък за изземване на инертен материал, както следва: от км. 0+160 до км. 0+440 в землището на гр. Рудозем, обл. Смолян с цел на ползването „изземване на инертни материали“.  ОСЪЖДА Бисер Бойков Чернарев, управител на ЕТ “Бахчер – Бисер Чернарев”, със седалище и адрес на управление: гр. Рудозем, ул. “Капитан Петко войвода” № 68 да заплати на БДУВ-ИБР – Пловдив сумата от 150 лв. представляваща разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
74 Административно дело No 531/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни МАНЧИНИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 8.10.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161103978 от 10.11.2011г., издаден от н.С.Ч.- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, ИРМ- Кържали, потвърден с Решение №84 от 26.01.2012г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта му, с която на “Манчини“ ООД, със седалище и адрес на управление: ***, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 520 154,00 лв., ведно с прилежащите лихви върху тази сума от 77 012,09 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“, гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Манчини“ ООД, със седалище и адрес на управление: ***, сумата от 425,32 лв., представляваща разноски по делото, съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА “Манчини“ ООД със седалище и адрес на управление: ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от общо 5 257,13 лв., от които 1 305,96 лв. разноски и 3 951,17 лв. юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
75 Административно дело No 538/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни БГ ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 30.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БГ ИНВЕСТ" ООД, с БУЛСТАТ ********, със седалище и адрес на управление в *****, представлявано от управителя А.Л.Д. против РА № 261105003 / 30.11.2011 г., издаден от ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 141 / 08.02.2012 г. на Директора на Дирекция ОУИ гр. Пловдив.  ОСЪЖДА "БГ ИНВЕСТ" ООД да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 839 лв. (осемстотин тридесет и девет/ лева за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
76 Административно дело No 539/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ОДРИН 8 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 9.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Одрин - 8" ЕООД – гр. Пловдив, ЕИК 200687169, със седалище и адрес на управление: - гр. Пловдив, ул. „Густав Вайганд“ № 14, партер, представлявано от управителя Александър Миодраг Николич, срещу Ревизионен акт /РА/ № 161104437/14.11.2011 г., издаден от Нина Тодорова Стоянова, на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП град Пловдив, ИРМ – Пазарджик, потвърден с Решение № 67/23.01.2012г. на Директора на Дирекция "ОУИ" Пловдив при ЦУ на НАП. С решението е потвърден ревизионният акт, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 7 861.35 лв.  ОСЪЖДА "Одрин - 8" ЕООД – гр. Пловдив, ЕИК 200687169, със седалище и адрес на управление: - гр. Пловдив, ул. „Густав Вайганд“ № 14, партер, представлявано от управителя Александър Миодраг Николич, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, разноските по делото в размер на 564.45 (петстотин шестдесет и четири и 0.45) лв., разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване и/или протест пред Върховния Административен Съд на РБ в 14-дневен срок от получаване от старите на съобщението за изготвянето му.  
77 Административно дело No 694/2012, V състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Д.С.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 31.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.К., ЕГН **********,*** срещу Заповед № 07/27.01.2012 г. на Кмета на Община Пловдив, с която на основание чл. 106, ал.1, т.2 от ЗДС е прекратено служебното му правоотношение, считано от 06.02.2012г., поради съкращаване на длъжността.  ОСЪЖДА Д.С.К. *** сумата от 150 лв., представляваща съдебни разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд по реда на АПК в 14 – дневен срок от деня на съобщението, че е изготвено  
78 Административно дело No 745/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 23.10.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Садат” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.“Васил Левски” № 168, представлявано от управителя С.К., решение № 315 от 14.02.2012 г. на началника на Митница Пловдив.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “Садат” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.“Васил Левски” № 168, представлявано от С.К., сумата 200 (двеста) лева, разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
79 Административно дело No 755/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЪРГОВСКА БАЗА 7 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 29.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Търговска база 7” ЕООД, в производство по несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. “Цар Шишман” №7А, ет.2, против Ревизионен акт с №131105053 от 13.12.2011г., издаден от Петър Кръстев Кръстев- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, офис Хасково, на НАП, потвърден с Решение №189 от 20.02.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на дружеството жалбоподател не е признато право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в размер от 160 000,00 лв. и са определени лихви върху тази сума от 40 796,32 лв.  ОСЪЖДА “Търговска база 7” ЕООД, в производство по несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. “Цар Шишман” №7А, ет.2, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 4 465,93 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
80 Административно дело No 764/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ИЛИЯ КОЛЕВ-1994 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 15.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.К., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ “Илия Колев – 94”, с ЕИК 825263903, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Македония” № 65, ет.1, ап.1, против ревизионен акт № 161103738 от 07.11.2011 г., издаден от В.Г.Г., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 135 от 07.02.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 169 078,90 лева и лихви в размер на 14 734,50 лева.  ОСЪЖДА И.В.К., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ “Илия Колев – 94”, с ЕИК 825263903, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Македония” № 65, ет.1, ап.1, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата 4 126 (четири хиляди сто и двадесет и шест) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
81 Административно дело No 768/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни ПРОЕКТ ТРЕЙДИНГ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 24.10.2012г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход по същество на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Проект Трейдинг“ ЕООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Г.В.Б., против Заповед № РД 15-131/27.02.2012 г., издадена от Началник Митница – Пловдив, с която на основание чл.124б, ал.1 и ал.2 и чл.124в, ал.1 от ЗАДС, на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка “Запечатване на обект: търговски обект – склад на едро за алкохол и бира, безалкохолни напитки и хранителни стоки”, находящ се в гр. Велинград, Промишлена зона, стопанисван от жалбоподателя и е забранен достъпът до същия търговски обект, считано от датата на запечатването му – 19.03.2012 г., като е указано наличните стоки в обекта, с изключение на тези, които са предмет на установеното нарушение, да бъдат отстранени в срок до 16.03.2012 г. от собственика.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 768 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 г.  Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му на страните.
82 Административно дело No 833/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 26.10.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД Решение за определяне на митническа стойност № 367 / 21.02.2012г. на Началник Митница Пловдив, с което е определено по ЕАД № 10В0003000Н0141794 от 16.09.2010г. за стока № 1, жалбоподателят да доплати 10857.56 лв. ДДС, ведно със законна лихва върху тях от 16.09.2010г. - датата на поставяне на стоките под режим до датата на погасяване в цялост на задължението.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление в ***** сумата от 200 лв. (двеста лева), представляваща съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.  
83 Административно дело No 865/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни М И Т-ПРОЙЧЕВИ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 10.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за възникване на митническо задължение № 262 от 01. 02.2012г. на Началник на Митница Пловдив, В ЧАСТТА с която спрямо “М & T П.”ООД, ЕИК 112050193, със седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул.”Захари Стоянов”№1, представлявано от управителя Т.П., са определени като дължими държавни вземания, както следва: 1. Лихва: Мито и ДДС – 11 829,12 лева, изчислявана за периода от 24.03.2009г. до 06.01.2012г.; 2. Лихва Акциз – 441,32 лева, изчислявана за периода от 24.03.2009г. до 31.12.2009г. и 3. Дължими лихви, на основание чл.232 параг.1, буква “б” от Регламент /ЕС/ № 2913/92 на Съвета и чл.1 ал.1 от ЗЛДТДПДВ върху сумата от общо 44 071,68 лева начиная от датата на възникване на задължението 24.03.2009г. до датата изтичане срока за доброволно изпълнение, даден с поканата по чл.206 ал.1 от ЗМ – по отношение на главниците за мито и ДДС, респ. до 31.12.2009г. по отношение на главницата за акциз, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “М & T П.”ООД, ЕИК 112050193, със седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул.”Захари Стоянов”№1, представлявано от управителя Т.П., да заплати по сметка на Административен съд – Пловдив, сумата от 50 /петдесет/ лева държавна такса.  ОСЪЖДА “М & T П.”ООД, ЕИК 112050193, със седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул.”Захари Стоянов”№1, представлявано от управителя Т.П., да заплати по сметка за вещи лица на Административен съд – Пловдив, сумата от 305 /триста и пет/ лева.  ОСЪЖДА “М & T П.”ООД, ЕИК 112050193, със седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул.”Захари Стоянов”№1, представлявано от управителя Т.П., да заплати на Митница Пловдив, сумата от 1 101,67 /хиляда сто и един лева и шестдесет и седем стотинки/, лева разноски в процеса по съразмерност и компенсация.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
84 Административно дело No 943/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЙПЪЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 17.10.2012г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 131104802/ 28.11.2011г., в частта, в която е потвърден с Решение № 243/ 02.03.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” - Пловдив при ЦУ на НАП, за непризнат данъчен кредит в размер на 104 401, 61 лв. и прилежаща лихва в размер на 33 288, 08 лв.  ОСЪЖДА ДОУИ – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „ЕЙПЪЛ ” ООД, с адрес по чл.8 от ДОПК гр. Пазарджик, ул. „К.Величков” №26, ЕИК по Булстат 112606882, представлявано от управителя С. И. К. разноски в размер на 2 850 лв.  Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
85 Административно дело No 950/2012, XVI състав Дела по ЗОС Д.С.Д. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 12.10.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.С.Д. ***, ЕГН: **********, срещу Заповед № РД-12-25/16.01.2012 г. на Кмета на район "Централен" в община Пловдив.  ОСЪЖДА Д.С.Д. ***, ЕГН: **********,*** юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).      Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
86 Административно дело No 1049/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни РАЛИЦА-КИРИЛ КИРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 4.10.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на ЕТ"Ралица-Кирил Йорданов Киров" със седалище в гр.Ракитово и адрес на управление ул."Акация" №13, Булстат: 822118112, срещу Ревизионен акт № 900611/27.04.2010 г., издаден от орган по приходите от ТД на НАП-гр.Пазарджик, потвърден с Решение № 491/06.07.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА ЕТ"Ралица-Кирил Йорданов Киров" със седалище в гр.Ракитово и адрес на управление ул."Акация" №13, Булстат: 822118112, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1199,89 лв. (хиляда сто деветдесет и девет лева и 89 ст.).    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
87 Административно наказателно дело (К) No 1112/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БИЛКАРАЧЕВ ЕООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 101 от 12.01.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 5406/2011 г.  Решението е окончателно.  
88 Административно дело No 1136/2012, XII състав Дела по КСО и ЗСП Р.А.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.10.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.А.П., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес гр.Асеновград, ул.”Мир” № 14 против Решение № 58/14.03.2012г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата й против Разпореждане № **********/10.01.2012г. на Ръководителя на отдел “Пенсионно осигуряване” при РУ “СО” – Пловдив.  ОСЪЖДА Р.А.П., ЕГН ********** ***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
89 Административно дело No 1137/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни КОЛОВАГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 19.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КОЛОВАГ ” ЕООД, с адрес по чл.8 от ДОПК ***, ЕИК по Булстат ***, представлявано от управителя Е.Е.Й., против РА № 131104047/23.12.2011г., издаден от А.М.К. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП- Пловдив, офис Хасково, потвърден с Решение № 280/ 13.03.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” - Пловдив при ЦУ на НАП, с който акт на дружеството е отказан данъчен кредит в размер на 80 850,10 лв. и начислени съответни лихви.  ОСЪЖДА „КОЛОВАГ ” ЕООД, с адрес по чл.8 от ДОПК ***, ЕИК по Булстат ***, представлявано от управителя Е.Е.Й. да заплати на ДОУИ – Пловдив при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 2 067 лв.  Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
90 Административно дело No 1167/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.А.А. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 25.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.А. ***, срещу Заповед № ДК-02-ЮЦР-06/ 16.01.2012 г. на Началника на РДНСК ЮЦР, с която е наредено жалбодателят да премахне незаконен строеж „пристройка от изток с жилищни помещения към основна застройка /Пмж/, изпълнена като надстройка над гараж с допълнителна пристройка от юг”, находящ се в УПИ VІ-737, кв.44 по плана на гр.Перущица, общ.Перущица, обл.Пловдив.  ОСЪЖДА Г.А.А. ***, да заплати на РДНСК ЮЦР юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
91 Административно дело No 1169/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ХАСИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 12.10.2012г.
Отменя Ревизионен акт № 131103442/03.01.2012г. в частта, потвърдена с Решение № 282/14.03.2012г. на Директора на Дирекция “ОУИ“- Пловдив при ЦУ на НАП, за непризнат данъчен кредит на стойност 20 800.00 лв., ведно с начислената лихва, за периода 01.01.2011г. до 31.01.2011г., по фактура № 105/21.01.2011г. издадена от Валачев ЕООД.  Осъжда Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на “ХАСИ - ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, седалище и адрес на управление - гр.Пазарджик, ул.”Граф Игнатиев” № 30, вх.Б, ет.6, представлявано от управителя Й.М. сумата от 650 лв., съдебни разноски.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
92 Административно дело No 1220/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Д.К. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 2.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П. Д. К., с ЕГН **********,*** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-18 от 19.01.2012г. на Началник РДНСК ЮЦР, с която на основание чл. 225 ал.1 от ЗУТ във вр. с чл. 222 ал.1 т.10 от ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж: “масивна сграда ”, намиращ се в ПИ №11845.16.141 и ПИ № 11845.16.143 по кадастралната карта на с. Войводиново, община Марица, област Пловдив.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
93 Административно дело No 1229/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ХРИСТИЯНСКА ЦЪРКВА КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 8.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Интернационална християнска църква”, със седалище и адрес на управление, ***, представлявана от А.Г.Р., ЕГН ********** срещу Заповед № РД-15-00-102/19.03.2012г. на Кмета на Община Кричим, с която не е одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗР за УПИ І – 1306, кв. 91, идентичен с ПИ № 39921.501.592 по плана на гр. Кричим с административен адрес ул. „Калето“ № 1, като неоснователна.  ОСЪЖДА „Интернационална християнска църква”, със седалище и адрес на управление, ***, представлявана от А.Г.Р., ЕГН ********** *** сумата от 1200 лева, представляваща направените по делото разноски.  ОСЪЖДА „Интернационална християнска църква”, със седалище и адрес на управление, ***, представлявана от А.Г.Р., ЕГН ********** да заплати по сметка на Административен съд-Пловдив, вещи лица, сумата от 158,66 лева.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
94 Административно дело No 1238/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕРАКОМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 10.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Тераком” ООД, ЕИК ***, с адрес *** против Ревизионен акт /РА/ № 16251100423 от 27.12.2011год., издаден от Д.Г.Н. – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 272 от 12.03.2012год. на директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който е отказан данъчен кредит в размер на 8334,61 лв. и лихви в размер на 2712,50 лева, като неоснователна.   ОСЪЖДА „Тераком” ООД, ЕИК ***, с адрес *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 670 /шестстотин и седемдесет/лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.              
95 Административно дело No 1252/2012, I състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Е.К.Б. КОМАНДИР НА ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28000 С ГРАФ ИГНАТИЕВО Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.10.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 358/30.03.2012 г. на Бригаден генерал Ц.С., в качеството му на Командир на военно формирование 28000 – с. Граф Игнатиево, с която е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" на Е.К.Б., ЕГН **********,*** – редник 3-ти клас, на длъжност „шофьор-агрегатчик“ в пета автомобилна прожекторна станция на група „Светотехническо оборудване“ в система „Навигационно осигуряване“ на ескадрила „Комуникационно, информационно и навигационно осигуряване“ във военно формирование 28000 – Граф Игнатиево и е прекратен договорът за военна служба с освобождаване от длъжност, от военна служба и зачисляване в мобилизационния резерв.  ОСЪЖДА Военно формирование 28000 – с. Граф Игнатиево, да заплати на Е.К.Б., ЕГН **********,***, сумата от 410.00лв./четиристотин и десет лв./, представляваща извършени от последния разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
96 Административно дело No 1256/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.В.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 25.10.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 11ОА2177 от 30.08.2011 г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП – ПР за част от кв.59 по плана на кв.Старинна градска част, гр.Пловдив.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Н.В.А. ***, разноски в размер на 50 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
97 Административно наказателно дело (К) No 1263/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ДЖИРО ТРЕЙД ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 24.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 752/12.03.2012 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 2962/2011 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 140/20.04.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, с което на “ДЖИРО ТРЕЙД” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Т.С.Н., на основание чл. 109, ал. 1 от ЗАДС е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2000 /две хиляди/ лева, за нарушение по чл. 60, ал. 1 и ал. 3 от ЗАДС; като на основание чл. 124, ал. 3 във връзка с чл. 109, ал. 1 от ЗАДС е постановено ОТНЕМАНЕ в полза на държавата на следните 9 броя съоръжени: 1 бр. метален резервоар № R-15, 26 м3, маса 950 кг., фабр. № 08007-09/2005, производител “Томика Метал” АД; 1 бр. метален резервоар № Х-14, 6.5 м3, маса 390 кг., фабр. № 1609104-04/2006, производител “Томика Метал” АД; 1 бр. метален резервоар № R-9, 26 м3, маса 950 кг., фабр. № 08007-03/20054, производител “Томика Метал” АД; Ферментатор № F-3, 20 м3, маса 956 кг., фабр. № 1606701-04/2006, производител “Томика Метал” АД, 1 бр.; Ферментатор № F-4, 20 м3, маса 956 кг., фабр. № 1606701-03/2006, производител “Томика Метал” АД, 1 бр.; Ферментатор № F-5, 20 м3, маса 956 кг., фабр. № 1606701-01/2006, производител “Томика Метал” АД, 1 бр.; Ферментатор № F-6, 20 м3, маса 956 кг., фабр. № 1606701-02/2006, производител “Томика Метал” АД, 1 бр.; Ферментатор № F-7, 20 м3, маса 956 кг., фабр. № 1606701-05/2006, производител “Томика Метал” АД, 1 бр.; Мелачка, марка “Dellta Toffola” модел “NDC-8”, тип “Diraspa-Pigiatra.Arvlli” сер. № 420700/2005 – 1 бр., и на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗАДС е постановено ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец в търговски обект – винзавод, находящ се в с. Първенец, общ. Родопи, обл. Пловдив, ул. “Персенк” № 8.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.      
98 Административно наказателно дело (К) No 1280/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ГАРД СЕКЮРИТИ - ЙОРДАН ПЕТКОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №113 от 13.01.2012 г., постановено по нахд № 7469 от 2011г., по описа на Районен съд - Пловдив, 11-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
99 Административно дело No 1295/2012, XV състав Други административни дела М.Д.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ВАД КЪМ ОО КД-ДАИ КЪМ ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 2.10.2012г.
ОТМЕНЯ определението от 12.09.2012 г., с което е даден ход по същество на делото.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Д.К.,*** против Заповед №РД-14-23-887 от 29.03.2012г. на Началник сектор “ВАД” към Областен отдел “Контролна дейност-ДАИ”-гр. Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1295/2012 г. по описа на Административен съд-Пловдив.   Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
100 Административно наказателно дело (К) No 1314/2012, XXI състав Наказателни касационни производства Х.Г.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 74 от 28.02.2012 г. на Районен съд – Асеновград - ІІІ наказателен състав, постановено по НАХД № 970/2011, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11010623/21.10.2011 г. издадено от директора на Агенция за държавна финансова инспекция – гр. София, с което на Х.Г.Г., на основание чл. 65 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП/ и чл. 32, ал. 1 от ЗАНН вр. чл. 32, ал. 1, т. 2 от НВМОП е наложена глоба в размер на 200 лв.  Решението не подлежи на обжалване.    
101 Административно дело No 1374/2012, XVII състав Дела по ЗОС СДРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗНИЧАРСКИ ПЛУВЕН КЛУБ МЛАДОСТ-91 КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 12.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение „Железничарски плувен клуб МЛАДОСТ – 91”, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от С.К.Ж. – член на управителния съвет, против Заповед № 12 ОА 963/18.04.2012 г. на Кмета на Община Пловдив.  ОСЪЖДА Сдружение „Железничарски плувен клуб МЛАДОСТ – 91”, БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от С.К.Ж. – член на управителния съвет, да заплати на Община Пловдив, сумата от 150 лв. (сто и петдесет лева), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
102 Административно дело No 1377/2012, X състав Дела по ЗОС СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ ПЛОВДИВСКИ ГРАЖДАНСКИ КЛУБ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.10.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 12 ОА 719/27.03.2012 г. на Кмета на Община Пловдив, с която е постановено прекратяване на Договор за отдаване под наем от 07.03.2011 г. и Допълнително споразумение към него от 08.08.2011 г., за недвижим имот – частна общинска собственост, подробно индивидуализиран в самата заповед.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
103 Административно дело No 1402/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СИТИ ПРОПЪРТИС ЕООД НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 15.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “СИТИ ПРОПЪРТИС” ЕООД, ЕИК 825334396, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Ген. Данаил Николаев” № 75, представлявано от К. П. З. против Заповед № КД-14-16-359 от 22.03.2012г. на Началника на СГКК-Пловдив.     ОСЪЖДА “СИТИ ПРОПЪРТИС” ЕООД, ЕИК 825334396, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Ген. Данаил Николаев” № 75, представлявано от К. П. З. да заплати в полза на Служба по геодезия, картография и кадастър-Пловдив към АГКК сумата в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.     ОСЪЖДА “СИТИ ПРОПЪРТИС” ЕООД, ЕИК 825334396, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Ген. Данаил Николаев” № 75, представлявано от К. П. З. да заплати в полза на “ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ТРАКИЯ” АД, ЕИК 825395495сумата в размер от 600лв. /шестстотин лева/.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.    
104 Административно дело No 1410/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни РОДОПИ-12 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 15.10.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161105540/12.01.2012г. и Ревизионен акт № 1204492/08.02.2012г. за поправка на РА издадени от ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърдени с Решение № 348 от 04.04.2012г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, в обжалваната част за допълнително начислен ДДС на стойност 15 490.17лв., ведно с прилежащата му лихва в размер от 1 708,88лв.     ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати “РОДОПИ - 12” ЕООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление *****, представлявано от управителя К.М.К. сумата в размер на 850 лв. (осемстотин и петдесет лева) разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.        
105 Административно наказателно дело (К) No 1442/2012, XXI състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ С.С.А. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 446 от 14.02.2012 година, постановено по НАХД № 8247 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІV наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 11010963 от 30.08.2011 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София, с което на С.С.А. на основание чл. 128”б” от ЗОП е наложено административно наказание глоба, като намалява първоначално определения размер от 3000 лева на 2000 лева.  Решението не подлежи на обжалване.  
106 Административно наказателно дело (К) No 1444/2012, XIX състав Наказателни касационни производства Т.А.П. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 728 от 30.01.2012г. на Пловдивски районен съд, VII – ми н.с, постановено по НАХД № 8341 по описа на същия съд за 2011г.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
107 Административно дело No 1474/2012, XVII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 12.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 40, взето с протокол № 8 от 28.03.2012 г. на Общински съвет Стамболийски.  ОСЪЖДА Общински съвет Стамболийски да заплати на Областна администрация Пловдив, сумата от 150 лв. (сто и петдесет лева), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
108 Административно дело No 1507/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни Р.Д.ПЕТРОФФ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 29.10.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/№ 161104556/30.01.2012 година, потвърден с Решение № 398 от 11.04.2012 г. на Зам.Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който на дружеството “Р.Д.Петрофф” ЕООД е отказано приспадането на данъчен кредит в размер на 9916,67лева, във връзка с придобиването на МПС-Фолксваген VW T?guan 2.0, по фактура №1997 от 16.05.2011г., с данъчна основа 49 583,33лв., издадена от „ХААС-60” ЕООД с ЕИК 115030769.  ОСЪЖДА “Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на “Р.Д.Петрофф”ЕООД, с ЕИК 160114251, със седалище и адрес на управление: село Белащища, Стопански двор, община Родопи, област Пловдив, представлявано от Роберт Дойчо Петрофф, сумата от 700лв. / седемстотин лева/ разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
109 Административно дело No 1519/2012, XVI състав Дела по ЗСП И.Н.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ МАРИЦА Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 3.10.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Н.П. ***, ЕГН: **********, против Заповед № 467/ 16.03.2012 г. на Директора на дирекция "Социално подпомагане"-Марица, потвърдена с Решение № РД-01-113/26.04.2012 г. на Директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане"-гр.Пловдив.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
110 Административно дело No 1563/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ЕДИНСТВО АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 25.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЕДИНСТВО” АД, с адрес по чл.8 от ДОПК ***, ЕИК по Булстат ***, представлявано от Н.Г.Г., против Ревизионен акт № 261104854/12.12.2011 г., потвърден с Решение № 396/ 11.04.2012 г. на Зам. - Директора на Дирекция “ОУИ” - Пловдив, с който акт на дружеството не е признат данъчен кредит в размер на 40000.00 лв. с прилежаща лихва 12847.68 лв. и допълнително е установен корпоративен данък за 2008 г., в размер на 20 000.00 лв., с начислени лихви 5 840.25 лв. и лихви по авансови вноски общо 8.50 лв.  ОСЪЖДА „ЕДИНСТВО” АД, с адрес по чл.8 от ДОПК ***, ЕИК по Булстат ***, представлявано от Н.Г.Г. да заплати на ДОУИ – Пловдив при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 2 023, 93 лв.  Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
111 Административно наказателно дело (К) No 1580/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Ц.Н.Я. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 31.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 736 от 08.03.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХІХ н.с., постановено по НАХД № 6528 по описа на съда за 2011 г., като вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600500/19.02.2010 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пловдив, с което на Ц.Н.Я. на осн. чл. 414, ал. 3 вр. чл. 62, ал. 1, вр. чл. 1, ал. 2 от КТ е наложена глоба от 10 000.00 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
112 Административно наказателно дело (К) No 1586/2012, XX състав Наказателни касационни производства П.П.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 17.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 552/22.02.2012г., постановено по НАХД № 8767/2011г., по описа на ПРС, ХХV наказателен състав.  Решението е окончателно.  
113 Административно наказателно дело (К) No 1593/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Н.Т.Ч. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 12.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 856/ 13.02.2012 г. по НАХД № 18 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 36-0001165/ 05.12.2011 г. на Началника на ОО”КД-ДАИ” - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
114 Административно наказателно дело (К) No 1600/2012, XXI състав Наказателни касационни производства Г.Т.Ш. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 731 от 08.03.2012г. на Пловдивски районен съд, ХІX - ти наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 8448/2011г.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
115 Административно дело No 1604/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни М.Р.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 11.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Р.С. с ЕГН **********,*** срещу Решение № 124 от 23.04.2012г. на и.д. Директор на НАП Пловдив в частта му в която е потвърдено Разпореждане за присъединяване изх. № 2449/2006/00002/26.03.2012г. в частта, с която са присъединени вземания по Изпълнителен лист от 29.11.2007г. по НАХД №824/2007 г. и Наказателно постановление № 00051/27.01.2010г. на РИОКОЗ гр. Пазарджик.  ОСЪЖДА М.Р.С. да заплати на ТД на НАП - град Пловдив сумата 150 (сто и петдесет) лева, съдебни разноски.  Решението е окончателно.  
116 Административно дело No 1606/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ХАРТЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.10.2012г.
 ОТМЕНЯ ревизионен акт № 161106094/ 01.02.2012 г., издаден от главен инспеткор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с решение № 422/ 18.04.2012 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в частта, с която на „Хартекс“ ООД – гр. Пловдив, е отказан данъчен кредит в размер на 21533,32 лв.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ при ЦУ на НАП - Пловдив да заплати на „Хартекс“ ООД – гр. Пловдив, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от управителите В.Н.Н. и Б.П.Х.,сумата в размер на 2820 /две хиляди осемстотин и двадесет/ лева, представляващи разноски за производството.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.  
117 Административно дело No 1613/2012, XIII състав Дела по КСО М.М.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 4.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 136 от 19.04.2012г. на Ръководителя на ТП на НОИ /РУ”СО”/ гр. Пловдив, с което е отхвърлена като неоснователна подадената жалба вх. № Ж-71/06.04.2012г. против Разпореждане № О-15-000-00-00493170/23.03.2012г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите от ДОО при РУ”СО”, гр. Пловдив.    Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред ВАС на Р България.  
118 Административно наказателно дело (К) No 1645/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГЕАН ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЕТ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 968 от 30.03.2012г., постановено по НАХД №755/2012 по описа на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
119 Административно наказателно дело (К) No 1649/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ГЕАН ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1061 от 12.04.2012г., постановено по НАХД № 769/2012 по описа на Пловдивски районен съд    Решението е окончателно.  
120 Административно дело No 1706/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 12.10.2012г.
Отменя определение за даден ход по същество на производството от открито съдебно заседание на 25.09.2012г.  Оставя без разглеждане жалбата на “САДАТ” ООД, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168, с управител Сюхейла Куртулду против писмо с рег.индекс № 2600-1817/19.05.2012г., подписано със запетая за Началника на Митница Пловдив.  Осъжда “САДАТ” ООД, гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168, с управител Сюхейла Куртулду да заплати на Митница Пловдив 150 лв. юрисконсултско възнаграждение.  Прекратява производството по адм.д.№ 1706/2012г., Административен съд-Пловдив.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния Административен Съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  
121 Административно дело (К) No 1735/2012, XXIV състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР.ЛЪКИ А.М.З. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 120 от 01.03.2012 г., постановено по АХД № 852/2011 г., Асеновградският районен съд, е обявил нищожността на Протоколно Решение № 353/20.04.2011г. на ОС “Земеделие” гр. Лъки в частта, с която е отказано да бъде признато правото на собственост за имот №1 от заявление-заявен като иглолистна гора, с произход семенен, с площ 10,0 /десет/ дка, в местността “Йоз каба” и е върнал преписката по заявление № 353/19.05.1999г. за продължаване процедурата по чл. 13 ал.5 от ЗВСГЗГФ по отношение на заявените имоти.   Решението е окончателно.  
122 Административно дело No 1736/2012, IV състав Дела по ЗМВР Г.И.Н. НАЧАЛНИК НА РУ ПОЛИЦИЯ -АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 19.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.Н., ЕГН **********,***, против заповед № ЯЗ/А-171 от 13.03.2012 г. на началника РУ „Полиция” Асеновград, с която на Г.И.Н. е наложена принудителна административна мярка – отнемане на свидетелството за управление на МПС, свидетелство № 280589675.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
123 Административно дело No 1739/2012, XI състав Други административни дела ТРИМАТА БРАТЯ ООД ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 17.10.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 62559-0023983/23.03.2012 г. на Териториалния директор на ТД на НАП - Пловдив.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му  
124 Административно наказателно дело (К) No 1740/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ГЕАН ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 4.10.2012г.
Оставя в сила Решение № 1142/26.04.2012г., постановено по н.ах.д.№ 773 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
125 Административно наказателно дело (К) No 1747/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1160 от 27.04.2012г., постановено НАХД № 1713/2012 по описа на Пловдивски районен съд.    Решението е окончателно.  
126 Административно наказателно дело (К) No 1752/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕКОКОНС ЕООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 19.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1033 от 10.04.2012 г., постановено по нахд № 1552 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, 21-ви наказателен състав, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 59150-0076917 от 22.12.2011г. издадено от заместник Директор на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на “Екоконс” - ЕООД, с БУЛСТАТ 115791906, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Гонда вода №24, ет.1, ап.8, представлявано от управителя Г.В.К. е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лв., на основание чл. 355, ал.1 от КСО, за нарушение на чл. 158 от с.з.  Решението е окончателно.  
127 Административно наказателно дело (К) No 1753/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ГЕАН ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 4.10.2012г.
Оставя в сила Решение № 1197/03.05.2012г., постановено по н.ах.д.№ 774 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
128 Административно наказателно дело (К) No 1772/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Н.Н.У. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 25.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 49/19.03.2012 г. на Районен съд Карлово, І н.с. постановеното по н.а.х.д. № 457 по описа на същия съд за 2011 г., отменящо Наказателно постановление № 200 от 20.04.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, в частта, с която от Н.Н.У., ЕГН: **********, на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС, са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението – 70 кутии (1400 къса) цигари с филтър без бандерол, а именно: 30 кутии (600 къса) цигари с филтър марка „Raquel“; 20 кутии (400 къса) цигари с филтър марка „Cooper“; 20 кутии (400 къса) цигари с филтър марка „Gala“ и вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 200 от 20.04.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, в частта, с която от Н.Н.У., ЕГН: **********, на основание чл. 124, ал. 1 от ЗАДС, са отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушението – 70 кутии (1400 къса) цигари с филтър без бандерол, а именно: 30 кутии (600 къса) цигари с филтър марка „Raquel“; 20 кутии (400 къса) цигари с филтър марка „Cooper“; 20 кутии (400 къса) цигари с филтър марка „Gala“.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
129 Административно наказателно дело (К) No 1776/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ СТИРОСАУР АД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 77/ 02.05.2012 г. по НАХД № 118 по описа за 2012 г. на РС - Карлово.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
130 Административно дело No 1778/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОБЕТОН-2006 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 4.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЕКОБЕТОН - 2006” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК по Булстат ***, представлявано от управителя С.А.К., против Решение № 146/01.06.2012 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
131 Административно дело No 1779/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОБЕТОН-2006 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 1.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЕКОБЕТОН - 2006” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. ”Евридика” № 13 , вх. А, ап. 5, с ЕИК по Булстат 120598086, представлявано от управителя С.А.К., против Решение № 145/01.06.2012 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “ЕКОБЕТОН - 2006” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, ул. ”Евридика” № 13, вх. А, ап. 5, с ЕИК по Булстат 120598086, представлявано от управителя С.А.К., да заплати на ТД на НАП – Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
132 Административно наказателно дело (К) No 1787/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Х.Г.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 128 от 07.05.2012г., постановено по НАХД № 973/2011 по описа на Асеновградски районен съд.  Решението е окончателно.    
133 Административно наказателно дело (К) No 1814/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГРИВ 11 ЕООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 17.10.2012г.
Отменя решение № 1108 от 21.04.2012 г. на Пловдидски районен съд, 16-ти наказателен състав по нахд № 940, по описа за 2012 г- и вместо него постанови: Потвърждава наказателно постановление № 57486-8013022 от 18.11.2011 г. на Ася Василева Попхристова -Бедаваджиева -Директор на Дирекция "Обслужване" при ТД на НАП Пловдив, с което на "Грив 11" ЕООД, на основание чл. 179, пр. 1 от ЗДДС е наложено административно наказание "имуществена санкиця" в размер на 500 лева за извършено административно нарушение по чл. 125,ал.1 вр. с ал5 от ЗДДС. Решението е окончателно.
134 Административно наказателно дело (К) No 1815/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ЕКЗОТИК БЕСТ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1177 от 27.04.2012 година, постановено по НАХД № 1185 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІ наказателен състав.  Решението е окончателно.  
135 Административно наказателно дело (К) No 1823/2012, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ СПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1122 от 23.04.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 8381/2011 г.  Решението е окончателно.  
136 Административно наказателно дело (К) No 1826/2012, XXI състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1151 от 27.04.2012 година, постановено по НАХД № 8465 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ наказателен състав, с което решение е отменено наказателно постановление № 161331-1276/11.11.2011 г. на Директор на РЗОК - Пловдив.  ВРЪЩА делото на друг състав от Районен съд – Пловдив за ново разглеждане съобразно указанията, дадени в мотивната част на настоящото решение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
137 Административно дело (К) No 1829/2012, XXII състав Касационни производства В.А.В. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ КАРЛОВО Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 17.10.2012г.
Оставя в сила Решение № 132 от 27.03.2012 г., постановено по гр.д. № 118/2010 г. по описа на Районен съд - гр. Карлово, ІІІ-ти гр. състав.Решението е окончателно.
138 Административно наказателно дело (К) No 1836/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГРИВ 11 ЕООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1257 от 08.05.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 936/2012 г.  Решението е окончателно.  
139 Административно дело (К) No 1838/2012, XXIII състав Касационни производства Я.К.Ш.,
А.А.Т.,
С.А.Т.,
Р.К.П.,
С.А.В.,
М.А.Р.
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 26.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1215 от 26.03.2012 г, постановено по адм.д. № 12772 по описа на ПРС за 2011 г.  Решението е окончателно.  
140 Административно наказателно дело (К) No 1841/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КАМИК ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 726 от 09.03.2012 година, постановено по НАХД № 2651 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
141 Административно наказателно дело (К) No 1843/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ПРОВЕНЦОНИ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1004 от 05.04.2012г., постановено по НАХД № 1379/2012 по описа на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
142 Административно дело No 1851/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОСТРОЙ-МЕТАЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 19.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Екострой-метал”ЕООД със седалище и адрес на управление **** и адрес за кореспондеция ****, представлявано от управителя С.А.К..  Решението е окончателно  
143 Административно дело (К) No 1897/2012, XX състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД И.В.М. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 19.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 208 от 07.05.2012 г. на Районен съд – Асеновград, 4 гр. Състав, постановено по адм.д. № 1967/2011г. и  ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съд за ново произнасяне от друг състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
144 Административно дело (К) No 1898/2012, XXII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ К.Г.Г.,
Т.Г.Ж.
Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 17.10.2012г.
Оставя в сила Решение № 192 от 27.04.2012 г., постановено по гражданско дело № 839/2011 г. по описа на Районен съд - гр. Асеновград, втори гр. състав. Решението е окончателно.
145 Административно наказателно дело (К) No 1899/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства БАЛКАНТРЕЙД ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 83/ 03.05.2012 г. по НАХД № 817 по описа за 2011 г. на РС - Карлово.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
146 Административно дело No 1911/2012, II състав Други административни дела В.А.Г. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ СЕКТОР ПИП-ОДМВР-ПЛОВДИВ ДЕЛЧО ДЖУКЕЛОВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 17.10.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице, рег. № 112/ 30.05.2012 г., издадена от полицейски орган – инсп.Д.Н.Д. – разузнавач в сектор ПИП - ОДМВР – Пловдив.   ОСЪЖДА ОДМВР – Пловдив да заплати на В.А.Г. *** разноски в размер на 310 лв.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от днес.  
147 Административно наказателно дело (К) No 1913/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕКОКОНС ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1173 от 30.04.2012 година, постановено по НАХД № 1546 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, Х наказателен състав, с което решение е отменено НП № 59140-0076911 от 22.12.2011 г., издадено от Заместник Директор при ТД на НАП – Пловдив, с което на “Екоконс” ЕООД - Пловдив е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.355, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.7, ал. 1 и ал. 2 от КСО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
148 Административно наказателно дело (К) No 1914/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИ ДЖИ ФРИГО ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1187 от 02.05.2012 г., постановено по НАХД № 1682 по описа за 2012 г. на ПРС.  Решението е окончателно.  
149 Частно административно дело (К) No 1916/2012, XXIV състав Частни касационни производства Л.Г.Д.,
М.Р.Ч.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.10.2012г.
ОТМЕНЯ Протоколно определение от 10.04.2012 г., постановено по адм. дело №4964 по описа на Районен съд Пловдив за 2011 г., в частта, с която производството по делото е прекратено по искането да се прогласи нищожността на Решение № 1678О от 12.11.2008 г. на Общинска служба “Земеделие”.  ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.  ОСТАВЯ В СИЛА Протоколно определение от 10.04.2012 г., постановено по адм. дело № 4964 по описа на Районен съд Пловдив за 2011 г., в частта, с която производството по делото е прекратено по искането да се прогласи нищожността на Решение № 16783 от 11.08.2008 г. на Общинска служба по земеделие гр. Пловдив.    Определението не подлежи на обжалване.    
150 Административно наказателно дело (К) No 1917/2012, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ГАБИ-ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЕТ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 25.10.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1154 от 27.04.2012г. на Районен съд гр. Пловдив, ХI н. състав постановено по НАХД № 1099 по описа на същия съд за 2012 г.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
151 Административно наказателно дело (К) No 1920/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАРИЯ ВИКТОРИЯ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1263 от 09.05.2012г., постановено по НАХД № 1903/2012г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 43648-0112515 от 26.01.2011г. на П.Р.П.-и.д. Директор офис Хасково при ТД на НАП гр. Пловдив.     Решението е окончателно.  
152 Административно наказателно дело (К) No 1921/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИНСА ОЙЛ ООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1208 от 03.05.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 817/2012 г.  Решението е окончателно.  
153 Административно наказателно дело (К) No 1923/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МИТ-ДИМИТЪР ПАВЛОВ ЕТ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 18.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1236 от 27.04.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 1362 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 60653-0083575 от 27.01.2012 г. на зам.-директора на ТД Пловдив на НАП, с което на ЕТ „Мит – Димитър Павлов“, с ЕИК 020987407, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Мария Луиза“ № 39, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.7, ал.1 и 2 във връзка с чл.355, ал.1 КСО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
154 Административно наказателно дело (К) No 1924/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ЕКОКОНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1165 от 28.04.2012, постановено НАХД № 1558/2012 по описа на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.    
155 Административно наказателно дело (К) No 1925/2012, XX състав Наказателни касационни производства ПРОВЕНЦОНИ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 11.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1093/19.04.2012г., постановено по НАХД № 1377 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХIV наказателен състав.  Решението не подлежи на обжалване.  
156 Административно наказателно дело (К) No 1928/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 188 от 20.01.2012г., постановено по НАХД № 8265/2011 по описа на Пловдивски районен съд.    Решението е окончателно.  
157 Административно наказателно дело (К) No 1930/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ МБ ПРИНТ БГ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 12.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1316/ 14.05.2012 г. по НАХД № 1456 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП 769/ 19.12.2011 г. на началника на митница Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.      
158 Административно наказателно дело (К) No 1932/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1219 от 04.05.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1692/2012 г.  Решението е окончателно.  
159 Административно наказателно дело (К) No 1936/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Х.Ж.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 17.10.2012г.
Оставя в сила Решение № 1246 от 14.04.2012 г., постановено по нахд № 612/2012 г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, І-ви наказателен състав. Решението е окончателно.
160 Административно наказателно дело (К) No 1938/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ АИППМП Д-Р ГАЛЯ НИКОЛОВА ЖИКОВА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 23.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1237 от 27.04.2012 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 888 по описа на същия съд за 2012 г. и вместо това ПОСТАНОВИ:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 161081-1503 от 17.11.2011 г., издадено от Директора на РЗОК-гр. Пловдив, с което на АИППМП д-р Галя Николова Ж., ЕИК *** са наложени: административно наказание глоба в размер на 80лв. за нарушение по чл. 105В ал.1 от ЗЗО и още четири наказания глоба в размер на по 60лв. по чл. 105а от ЗЗО.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
161 Административно наказателно дело (К) No 1939/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 24.10.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1179 от 02.05.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХVI н.с., постановено по НАХД № 1700 по описа на същия съд за 2012г.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
162 Административно наказателно дело (К) No 1941/2012, XX състав Наказателни касационни производства УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД,
РЗОК ПЛОВДИВ
УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД,
РЗОК ПЛОВДИВ
Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 17.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1304 от 04.05.2012 г. на РС гр. Пловдив, ХVІІ н.с., постановено по НАХД № 8422 по описа на същия съд за 2011 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
163 Административно наказателно дело (К) No 1943/2012, XXI състав Наказателни касационни производства КЕМИ ТЕКС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1213 от 03.05.2012 година, постановено по НАХД № 188 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІ наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16 – 1601396/17.10.2011 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на „Кеми Текс” ООД – Пловдив за нарушение по чл. 62, ал. 3 от КТ е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 2500лв. /две хиляди и петстотин лева/, на основание чл. 416, ал. 1 вр. чл.414, ал.3 от КТ..  Решението не подлежи на обжалване.  
164 Административно дело No 1946/2012, II състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ К.А.К. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ПРИ СЕКТОР ПИП-ОДМВР-ПЛОВДИВ ИВАН ДИНОВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 17.10.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице, рег. № 164/ 30.05.2012 г., издадена от полицейски орган – инсп.И.Ц.Д. – разузнавач в сектор ПИП - ОДМВР – Пловдив.   ОСЪЖДА ОДМВР – Пловдив да заплати на от гр.Мъглиж, ул.Лев Попов № 84 разноски в размер на 10 лв.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от днес.    
165 Административно наказателно дело (К) No 1953/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Т.Г.Т. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 149/ 22.05.2012 г. по НАХД № 64 по описа за 2012 г. на РС - Асеновград.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
166 Административно наказателно дело (К) No 1955/2012, XXI състав Наказателни касационни производства М.Е.П. РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №134/09.05.2012г., постановено по НАХД №146/2012г. по описа на Районен съд – Асеновград ІІІ н. състав, с което е наложено на М.Е.П. *** административно наказание – глоба на основание чл.174 ал.3 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ в размер на 600 лева и лишаване от правоуправление за период от 14 месеца за нарушение същата разпоредба, като са отнети на водача и 12 контролни точки.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
167 Административно дело No 1962/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.А.Л.,
М.К.Л.
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 31.10.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 09.10.2012г. с което е даден ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.А.Л. ЕГН **********,***, и М.К.Л. ЕГН **********,***, против Писмо изх. № 94-01-373 от 11.05.2012г. на Зам.Кмета на Община Родопи, като процесуално НЕДОПУСТИМА и  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1962/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните, за постановяването му.  
168 Административно дело No 1963/2012, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм С.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 17.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.К. ***, ЕГН: **********,***, срещу мълчалив отказ на община Пловдив да го настани в общинско жилище от фонд "Резервен".  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1963 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.    Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.    
169 Административно наказателно дело (К) No 1965/2012, XXII състав Наказателни касационни производства СТРОЙКОМЕРСИАЛ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 19.10.2012г.
Оставя в сила решение № 12/20.ІV.12 г. постановено по НАХД 187/11 г. по описа на Районен съд гр. Първомай. Решението е окончателно.
170 Административно дело No 1975/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни С.И.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.П., с ЕГН **********, в качеството си на ЕТ„С.П. ***, с адрес на управление: ***, с адрес за кореспонденция: ***, против решение № 148/01.06.2012 г. на Териториалния директор на ТД на НАП - Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на лицето против отказ за отписване на публични задължения поради изтичане на давностни срокове, обективиран в писмо изх.№ 2319/ 2011/000020/ 04.05.2012 г. на В.А. – публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – гр.Пловдив.  ОСЪЖДА С.И.П., с ЕГН **********, в качеството си на ЕТ„С.П. ***, с адрес на управление: ***, да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – гр. Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
171 Административно дело No 1992/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни КУКОВ ДИСТРИБЮШЪН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 1.10.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161106032 от 01.03. 2012г., издаден от Н.А.А. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 608/29.05.2012г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “К. Дистрибюшън”ЕООД, ЕИК 201446281, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Брезовско Шосе”№180, представлявано от управителя Емил Кукув, са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне за данъчни периоди от 07.03.2011г. до 30.04.2011г., в резултат на допълнително начислен ДДС в размер общо на 35 248,56 лева, ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 129,98 лева.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив да заплати на “К. Дистрибюшън”ЕООД, ЕИК 201446281, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Брезовско Шосе”№180, представлявано от управителя Емил Кукув, сумата от 1 490 /хиляда четиристотин и деветдесет/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
172 Административно наказателно дело (К) No 1994/2012, XXII състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ МБАЛ"Д-Р КИРО ПОПОВ" ЕООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 93 от 14.05.2012г. по нахд № 753 от 2010г. на РС-Карлово, първи наказателен състав.  Решението е окончателно.  
173 Административно наказателно дело (К) No 2000/2012, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 11.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1205 от 02.05.2012г. на Пловдивски районен съд, XVII наказателен състав, постановено по НАХД № 6643 по описа на същия съд за 2011г.  Решението е окончателно.
174 Административно наказателно дело (К) No 2003/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ EООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1400 от 22.05.2012 година, постановено по НАХД № 1835 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ наказателен състав.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
175 Административно наказателно дело (К) No 2004/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ EООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 26.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1287 от 11.05.2012 година, постановено по НАХД № 1838 от 2012 година по описа на Районен съд - Пловдив.  ОТМЕНЯ НП № 48714-S008698 от 01.06.2011 г. на зам.- директора на ТД на НАП- Пловдив, с което на основание чл. 355, ал.1 Кодекса за социално осигуряване /КСО/ на “Истлинк България” ООД – гр. Пловдив е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева.  Решението е окончателно.  
176 Административно наказателно дело (К) No 2006/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства АЗЗАРА ЕООД,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
АЗЗАРА ЕООД,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1297/12.05.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по НАХД № 2420 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
177 Административно наказателно дело (К) No 2008/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ШАТО МАРКОВО ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 23.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1382 от 21.05.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 1333 по описа на същия съд за 2012 г., с което е отменено Наказателно постановление № К-22068 от 22.11.2011г., издадено от Директора на КЗП гр. Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
178 Административно наказателно дело (К) No 2009/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 4.10.2012г.
Оставя в сила решение № 1404/23.05.2012г. на районен съд – Пловдив, постановено по н.ах.д.№ 1708/2012г.  Решението е окончателно.  
179 Административно наказателно дело (К) No 2010/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1403/23.05.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХVІ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 1716 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
180 Административно наказателно дело (К) No 2011/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ПРОВЕНЦОНИ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1322 от 03.04.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 1375 по описа на същия съд за 2012 г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 59300-S013573/27.12.2011 г. на Директора на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП – гр. Пловдив.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
181 Административно наказателно дело (К) No 2013/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ EООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 26.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1231 от 05.05.2012 година, постановено по НАХД № 1841 от 2012 година по описа на Районен съд - Пловдив.  Решението е окончателно.  
182 Административно наказателно дело (К) No 2014/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МЕЙЗ ООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 18.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1410 от 23.05.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 56 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 45357-S006173 от 09.03.2012 г. на зам.-директора на ТД Пловдив на НАП, с което на „Мейз“ ООД, с ЕИК 115768619, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Гълъбец“ № 4, представлявано от управителя М.Н.Ч., на основание чл.355, ал.1 КСО е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.158 КСО във връзка с чл.7, ал.1 и 2 КСО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
183 Административно наказателно дело (К) No 2015/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ЕКОКОНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1098 от 20.04.2012 г., постановено по НАХД № 1562 по описа на Районен съд Пловдив, ХІ н.с. за 2012г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
184 Административно наказателно дело (К) No 2016/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Т.Г.К. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1381 от 18.05.2012г., постановено по НАХД №1690/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХІІ-ри н. състав, с което е изменено издаденото от Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №53545 – S007151/30.08.2011г., с което е наложено на основание чл.185 ал.2 във вр. с ал.1 от Закона за данък върху добавената стойност/ЗДДС/ на Т.Г.К. *** административно наказание – “Глоба” в размер на 500 лева за извършено от него на чл.33 ал.2 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ във вр. с чл.118 ал.4 ЗДДС, като е намален размера на санкцията на 200 лева.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
185 Административно наказателно дело (К) No 2017/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ М.Е. Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1368 от 18.05.2012г. по НАХ дело №1368 по опи-са на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІІ-ри наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №36-0000117 от 20.02.2012г. на началника на ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на M.E. /М.Е./, гражданин на Турция, е наложена глоба в размер от 1 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
186 Частно админист. наказателно дело (К) No 2018/2012, XIX състав Наказателни частни касационни производства СЕКДООР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 31.10.2012г.
ОТМЕНЯ разпореждане от 29.05.2012 г., с което е прекратено производството по НАХД № 3594/2012 г. на Пловдивския районен съд.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението е окончателно.    
187 Административно наказателно дело (К) No 2020/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства П.З.Р. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 4.10.2012г.
Оставя в сила Решение № 1380/21.05.2012г., постановено по н.ах.д.№ 2240 по описа за 2012г. на Районен съд – Пловдив.  Решението е окончателно.  
188 Административно дело No 2024/2012, XV състав Други административни дела КМЕТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кмета на Община Неделино срещу Решение № РР-1470/10.04.2012 г. на Директора на ББУВИБР - Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2024/2012 г. по описа на Административен съд, ХV състав.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, считано от днес за присъствалата страна, и в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалата страна.  
189 Административно наказателно дело (К) No 2044/2012, XX състав Наказателни касационни производства Г.М.К. РУ ПОЛИЦИЯ - КАРЛОВО Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 104/28.05.2012 г., постановено по НАХД № 562/2012г., по описа на Районен съд – Карлово, ІV н.с.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
190 Административно наказателно дело (К) No 2057/2012, XIX състав Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Н.Х.Н. Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 24.10.2012г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 103 от 28.05.2012 г. на Районен съд гр. Карлово, І н.с., постановено по н.а.х.д. № 46 по описа на същия съд за 2012 г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
191 Административно наказателно дело (К) No 2058/2012, XIX състав Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Н.Х.Н. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 99 от 23.05.2012 г. на Районен съд гр. Карлово, І н.с., постановено по н.а.х.д. № 43 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
192 Административно дело No 2071/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни С.Д.К. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 23.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Д.К. против Решение № 150/05.06.2012 година на и.д. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата й срещу Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2071/2012 година по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, с частна жалба в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщението за жалбоподателката, пред Върховния административен съд на Република България.  
193 Административно дело No 2076/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ФБМ-ФАХРИ ИСМАИЛ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 26.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “ФБМ-Фахри Исмаил”, ЕИК **, със седалище и адрес на управление ****, със собственик Фахри М.И., против решение за отказ за спиране на производство № 1200313/08.03.2012г., издадено от орган по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърдено с Решение № 601/23.05.2012 год. на зам. директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите, като неоснователна.  ОСЪЖДА ЕТ “ФБМ-Фахри Исмаил”, ЕИК **, със седалище и адрес на управление ****, със собственик Фахри М.И., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 150 /сто и петдесет/ лева разноски за осъществената юрисконсултска защита.   Решението е окончателно.  
194 Административно дело No 2079/2012, IV състав Други административни дела МВЕЦ ЛЕЩАК ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 23.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МВЕЦ Лещак” ЕООД, с ЕИК 160095274, със седалище и адрес на управление: град Хасково, ул.“Околовръстно шосе“, № 1, представлявано от управителя И.М.Г., против решение № РР-1472 от 17.04.2012 г. на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, с което е отказано изменение на разрешително № 31140011 от 18.09.2007 г.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
195 Административно наказателно дело (К) No 2081/2012, XX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ КОМФОРТ ШУС ЕООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 86 от 04.05.2012 год., постановено по НАХД № 106 по описа за 2012г. на РС- Карлово, втори наказателен състав  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.  
196 Административно наказателно дело (К) No 2097/2012, XXII състав Наказателни касационни производства А.Г.Й. РУ ПОЛИЦИЯ - КАРЛОВО Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 197 от 28.05.2012, постановено НАХД № 195/2012 по описа на Карловски районен съд, с което ІV н.с. е потвърдил Наказателно постановление № 151/13.03.2012г., издадено от Началника на РУП –гр. Карлово, с което на А.Г.Й. с ЕГН:**********, жив. гр. Сопот, кв. „Сарая” № 18, вх. Б, ет.5, ап.15, на основание чл. 183 ал.4 т.9 предл.2 от ЗДвП е наложено административно наказание “Глоба“ в размер на 50 лв. за нарушение по чл. 98 ал.1 т.2 от ЗДвП.  Решението е окончателно.  
197 Административно дело No 2106/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 15.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “САДАТ” ООД, с адрес: гр. Пловдив ул. “В.Левски” № 168 срещу писмо с рег. индекс 2660-2783 от 27.06.2012 г. за внасяне на обезпечение на основание чл. 248 от Регламент 2454/1993 г.  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм.д. № 2106/2012 г. на V състав на Административен съд гр. Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок, считано от днес.    
198 Административно наказателно дело (К) No 2117/2012, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ГРАБО МЕДИЯ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1232 от 06.05.2012 година, постановено по НАХД № 1973 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ наказателен състав, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № К-22186/30.01. 2012г. на Директора в Регионалната дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, с което на “Грабо Медия” ООД - Пловдив е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. за нарушение на чл.17, ал.1 от ЗТ, на основание чл.67 от ЗТ.  Решението е окончателно.  
199 Административно наказателно дело (К) No 2118/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1406/23.05.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХІІ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 1706 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
200 Административно наказателно дело (К) No 2119/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ М.Н.Р. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1364 от 19.05.2012г., постановено по НАХД №1627/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХVІ н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
201 Административно наказателно дело (К) No 2120/2012, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Л.А.Х. Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1290 от 11.052012г., постановеното по НАХД № 1460/2012г. по описа на Районен Съд–Пловдив, ХVІІІ н.състав.     РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
202 Административно наказателно дело (К) No 2121/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТОЯН САРИЕВ-СТОЯНСТРОЙ ЕТ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 15.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1461 от 31.05.2012г. по НАХ дело №3022 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №40899-S004083 от 16.11.2010г., издадено от заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на ЕТ” Стоян Сариев- СТОЯНСТРОЙ”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Шести септември” №252, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
203 Административно наказателно дело (К) No 2122/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТРЕТО РУ ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Л.В.О. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 18.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1222 от 04.05.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 1651 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 95 от 06.02.2012 г. на началника на началника на Трето РУП Пловдив, с което на Л.В.О., ЕГН **********,***, на основание чл.178, ал.1 ЗОБВВПИ е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл.54, ал.1 ЗОБВВПИ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
204 Административно наказателно дело (К) No 2123/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ EООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1358 от 19.05.2012 година, постановено по НАХД № 1842 от 2012 година по описа на Районен съд - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
205 Административно наказателно дело (К) No 2124/2012, XIX състав Наказателни касационни производства Н.Ш.Е. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 24.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1207 от 03.05.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХІІІ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 8102 по описа на същият съд за 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 55595 – S013021/13.10.2011 г. на Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на Н.Ш.Е.,***, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1 131,72 лв. на основание чл. 180, ал. 2 вр. с чл. 180, ал. 1 от ЗДДС.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
206 Административно наказателно дело (К) No 2125/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ В.Г.Г. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 24.10.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1133 от 24.04.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 5629/2011 г.  Решението е окончателно.  
207 Административно наказателно дело (К) No 2126/2012, XXII състав Наказателни касационни производства А.Н.У. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1228 от 04.05.2012г., постановено по НАХД №1007/2012 по описа на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
208 Административно наказателно дело (К) No 2127/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪНТ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 12.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1431/ 28.05.2012 г. по НАХД № 1354 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 16-1601609/ 31.01.2012 г. на Директора на Д”ИТ” - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
209 Административно дело No 2130/2012, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР РАДЕЯ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 22.10.2012г.
ОТМЕНЯ съдопроизводствените действия, извършени до момента.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “РАДЕЯ” ЕООД против Заповед № 12ОА-1205 от 18.05.2012г. на Кмета на Община Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2130/2012г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав.Препис от акта да бъде изпратен на страните.  `Определението може да бъде оспорено с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от получаване на съобщение  
210 Административно наказателно дело (К) No 2131/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ЕКОКОНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 26.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №1127 от 24.05.2012г. по НАХД №1557 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г.  ОТМЕНЯ НП №59161-S 0011039 от 22.12.2011г., издадено от Зам.директор при Териториална дирекция гр. Пловдив на Националната агенция за приходите.  Решението е окончателно.  
211 Административно наказателно дело (К) No 2132/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ИВМОН-ИВАНОВИ СЪДРУЖИЕ СД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 25.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1454 от 28.03.2012 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 7947 по описа на същия съд за 2011 г., с което е отменено Наказателно постановление № 714 от 01.11.2011 г., издадено от Началника на Митница Пловдив, с което на СД “ИВМОН-ИВАНОВИ СЪДРУЖИЕ”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, управлявано и представлявано от И.Б.И. с ЕГН ********** е наложено административно наказание за нарушение на чл. 100а от Закона за акцизите и данъчните складове и на основание чл. 108а ал.1 от ЗАДС е наложена имуществена санкция в размер на 50000лв.; на основание чл. 124 ал.1 от ЗАДС са отнети стоките предмет на нарушението в полза на държавата; на основание чл. 124а ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание-лишаване от право да упражнява търговска дейност за срок от 1 /една/ година в търговски обект:магазин за хранителни стоки, цигари и алкохол, находящ се в гр. Пловдив, ул. “Елин Пелин” № 21.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
212 Административно наказателно дело (К) No 2133/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства АЛАДИН ФУУДС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1284 от 10.05.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХ състав, постановено по НАХД № 1922 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
213 Административно наказателно дело (К) No 2139/2012, XXI състав Наказателни касационни производства С.А.Х. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 155 от 28.05.2012 г. на Районен съд – Асеновград - V наказателен състав, постановено по НАХД № 177/2012, с което е потвърдено наказателно постановление № 11011195/29.12.2011 г. издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция – гр. София, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11011195/29.12.2011 г. издадено от Директора на Агенция за държавна финансова инспекция – гр. София, с което на С.А.Х. на основание чл. 32 ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 65 от /НВМОП /отм./ е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева за нарушение по чл.6,ал.5.  Решението не подлежи на обжалване.  
214 Административно наказателно дело (К) No 2140/2012, XX състав Наказателни касационни производства С.А.Х. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 17.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 130 от 08.05.2012г., постановено по НАХД № 175 от 2012 година по описа на Районен съд – Асеновград, 4 наказателен състав.КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 11011193 от 28.12.2011г. на Директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на С.А.Х., ЕГН ********** за нарушение на чл. 6, ал. 5 от НВМОП на осн. чл.65 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП отм./ и чл. 32, ал. 1 от ЗАНН е наложена глоба в размер на 100 лева.  Решението не подлежи на обжалване.
215 Административно дело No 2141/2012, VI състав Други административни дела БЪДЕЩЕ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 2.10.2012г.
Отменя отказ, обективиран в писмо изх.№ 12П6614/14.06.2012г. за заверка на молба-декларация за извършване на обстоятелствена проверка на недвижим имот, издаден от Кмета на Община Пловдив по заявление вх. № 12П6614/21.05.2012г. на Бъдеще ЕООД - гр.Пловдив, бул.”Цариградско шосе” № 112, с управител Хр. Драмов.  Изпраща молба – декларация за обстоятелствена проверка по заявление вх. № 12П6614/21.05.2012г. на Бъдеще ЕООД - гр.Пловдив, на Кмета на Община Пловдив за извършване на поисканата административна услуга.  Осъжда Община Пловдив да заплати на Бъдеще ЕООД - гр.Пловдив, бул.”Цариградско шосе” № 112, с управител Хр. Драмов сумата от 850 лв., разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
216 Административно наказателно дело (К) No 2142/2012, XX състав Наказателни касационни производства С.А.Х. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 17.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 144 от 21.05.2012г., постановено по НАХД № 172 от 2012 година по описа на Районен съд – Асеновград, 3 наказателен състав.КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 11011190 от 28.12.2011г. на Директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, с което на С.А.Х., ЕГН ********** за нарушение на чл. 8, ал. 2 от НВМОП на осн. чл.65 от Наредба за възлагане на малки обществени поръчки /НВМОП отм./ и чл. 32, ал. 1 от ЗАНН е наложена глоба в размер на 100 лева.   Решението не подлежи на обжалване.
217 Административно наказателно дело (К) No 2144/2012, XX състав Наказателни касационни производства С.А.Х. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 138/14.05.2012г., постановено по н.а.х.д.№ 173/12г. по описа на Районен съд – Асеновград, ІV н.с., с което е потвърдено Наказателно постановление № 11011191/28.12.2011г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София, с което на С. Атанасова Х.,***, на основание чл. 129 ал.1 от Закона за обществените поръчки е наложено административно наказание “глоба” в размер на 3 000 /три хиляди/ лева за извършено административно нарушение по чл.16 ал.4 във вр. с чл.14 ал.1 т.3 във вр. с чл.15 ал.2 т.2 б.”а” от Закона за обществените поръчки, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11011191/28.12.2011г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – София, с което на С. Атанасова Х.,***, на основание чл.129 ал.1 от Закона за обществените поръчки е наложено административно наказание “глоба” в размер на 3 000 /три хиляди/ лева за извършено административно нарушение по чл.16 ал.4 във вр. с чл.14 ал.1 т.3 във вр. с чл.15 ал.2 т.2 б.”а” от Закона за обществените поръчки.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
218 Административно наказателно дело (К) No 2145/2012, XXII състав Наказателни касационни производства С.А.Х. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 19.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 145 от 21.05.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 174 по описа на Асеновградския районен съд за 2012 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11011192 от 28.12.2011 г. на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция София, с което на С.А.Х. на основание чл.128б ЗОП е наложено административно наказание глоба в размер на 2000 лева за нарушение по чл.25, ал.7 ЗОП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
219 Административно наказателно дело (К) No 2146/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства С.А.Х. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 12.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 143/ 21.05.2012 г. по НАХД № 170 по описа за 2012 г. на РС - Асеновград, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 11011181/ 28.12.2011 г. на Директора на АДФИ - София.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
220 Административно наказателно дело (К) No 2148/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Й.И.Ж. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 23.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 117 от 17.04.2012 г. на Районен съд Асеновград, постановено по НАХД № 1030 по описа на същия съд за 2011 г. вместо това постанови:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 273 от 09.12.2011 г., издадено от Кмета на Община Асеновград.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
221 Административно дело No 2151/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА РАЙОН "ТРАКИЯ" НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 2.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на гл. архитект на район “Тракия”, Община Пловдив, срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-30/24.04.2012 г. на началника на РДНСК – Южен централен район.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2151 по описа на Административен съд - Пловдив за 2012 г., ХV състав.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, считано от днес за присъствалите страни и в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалите страни.
222 Административно дело No 2158/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Н.Г. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 3.10.2012г.
ПРИЕМА, представената административна преписка.  ПРИЕМА, представените с жалбата писмени доказателства.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията на жалбоподателя за ангажиране на доказателства, а именно разпит на двама свидетели.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Н.Г. *** против отказ на Община Пловдив Район Централен за премахване на незаконна постройка /барака/ в УПИ ІV – 973, кв. 17 по плана на град Пловдив, обективиран в писмо изх. № 2400-4228/15.06.2012г. на гл. арх. на Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2158/2012г. по описа на ПАС, ХІV състав.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 – дневен срок от днес.
223 Административно наказателно дело (К) No 2159/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ОБЩИНА КАРЛОВО Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 26.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 109 от 04.06.2012 г., постановено по НАХД № 381 по описа за 2011 г. на КРС.  Решението е окончателно.  
224 Административно дело No 2162/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.С.Д. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 19.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.Д., ЕГН **********,*** против заповед № РД-12-663 от 18.06.2012 г. на кмета на район „Централен” при Община Пловдив.  ОСЪЖДА Л.С.Д., ЕГН **********,*** да заплати на Община Пловдив, район „Централен”, сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
225 Административно дело No 2165/2012, XVII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм МИРАДОР-7 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 19.10.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 338 от 05.06.2012 г. издадена от Кмета на Община Родопи, Област Пловдив.  ОСЪЖДА Община РОДОПИ да заплати на “МИРАДОР - 7” ООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК **********, представлявано от управителите Е.В.Н., сумата в размер на 202 лв. (двеста и два лева), представляваща сторените от последното разноски по производството за заплащане на държавна такса и възнаграждение за един адвокат.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
226 Административно дело No 2188/2012, III състав Други административни дела ОБЩИНА ТВЪРДИЦА ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 30.10.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № СОЗ – Т – 239 от 03.04.2012г. на Директора на Басейнова Дирекция за управление на водите “Източнобеломорски район” с център Пловдив, като  ВРЪЩА преписката по Заявление вх. № СОЗ-1/17.01.2011г., допълнено със Заявление вх. № СОЗ – 1 от 02.03.2011г. на Община Гурково, на Директора на Басейнова Дирекция за управление на водите “Източнобеломорски район” с център Пловдив за постановяване на административен акт при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона,изложени в настоящото решение, в тази му част.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
227 Административно наказателно дело (К) No 2200/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ В.Р.Г. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 17.10.2012г.
Оставя в сила Решение № 1474 от 01.06.2012 г., постановено по нахд № 2066/2012 г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, 14-ти наказателен състав. Решението е окончателно.
228 Частно админист. наказателно дело (К) No 2201/2012, XXIII състав Наказателни частни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 24.10.2012г.
OтменяОТМЕНЯ протоколно определение от 28.05.2012 г. по НАХД № 2378/2012 г. на Пловдивския районен съд.  ВРЪЩА делото на същия състав на ПРС за продължаване на съдопроизводствените действия съобразно дадените в мотивната част указания  
229 Административно наказателно дело (К) No 2203/2012, XXI състав Наказателни касационни производства Ц.В.М. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1516 от 05.06.2012 г., постановено по НАХД № 613 по описа за 2012 г. на Районен съд – Пловдив, V н.с., с което е потвърдено наказателно постановление № 14648/17.11.2011 г., на ВРИД – началник сектор ПП и КАТ при ОД на МВР – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.      
230 Административно наказателно дело (К) No 2204/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства НИКОЛАЙ ЩЕРЕВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 4.10.2012г.
Оставя в сила Решение № 1399/22.05.2012г., постановено по н.ах.д.№ 1902/2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
231 Административно наказателно дело (К) No 2205/2012, XXI състав Наказателни касационни производства Х.М.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1536/06.06.2012г., постановено по НАХД №2341/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХІV н. състав, с което е наложено на К. административно наказание – глоба на основание чл.183 ал.2, т.3 пред. първо от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ в размер на 20 лева за нарушение на чл.6 т.1, пред. трето ЗДвП, а също така глоба на основание чл.183 ал.4, т.7 пред. първо ЗДвП в размер на 50 лева за нарушение на чл.137а ал.1, пред първо ЗДвП.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
232 Административно наказателно дело (К) No 2206/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Б.Ю. Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 24.10.2012г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1421 от 23.05.2012г., на Пловдивски районен съд, ХІХ н.с., постановено по НАХД № 1387 по описа на същия съд за 2012г.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
233 Административно наказателно дело (К) No 2207/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.10.2012г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1486 от 01.06.2012г. по НАХ дело №1704 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІІ-ри наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №660/11 от 14.02.2012г. на началника на Митница Пловдив, с което на “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, е наложена имуществена санкция в размер от 7 892,56 лева и е присъдено заплащане левовата равностойност на стоките, предмет на нарушението, които липсват, в размер от 69 152,31 лв.  Решението е окончателно.  
234 Административно наказателно дело (К) No 2209/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ЗЕЙНА ЗАРИФЕ ЯСА ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 24.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1487 от 2012 г. на Пловдивски районен съд, ХІІ наказателен състав постановено по н.а.х.дело № 404 по описа на същия съд за 2012 год. като вместо него ПОСТАНОВЯВА :  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1601319/20.10.2011 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на З.С.Я., в качеството й на едноличен търговец с фирма “ЗЕЙНА З.Я.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда /КТ/, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1500 лв., за нарушение по чл. 62 ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от КТ, като НАМАЛЯВА размера на наложеното административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ от 1500 лв. на 300 лв. на основание чл. 415 в (ред ДВ бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) от Кодекса на труда.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
235 Административно наказателно дело (К) No 2211/2012, XIX състав Наказателни касационни производства А.А.Д. РУ ПОЛИЦИЯ - КАРЛОВО Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 112 от 11.06.2012 г., постановено от Карловския районен съд по НАХД № 173/2012 г.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
236 Административно наказателно дело (К) No 2213/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ А.И.Г. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 23.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1446 от 30.05.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 2167 по описа на същия съд за 2012 г., с което е отменено Наказателно постановление № 36-0000184/07.03.2012 г., издадено от М.З.Д. – и.д. Началник ОО “КД-ДАИ” гр. Пловдив   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
237 Административно наказателно дело (К) No 2214/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПРОВЕНЦОНИ ООД Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1345 от 18.05.2012г., постановено по НАХД № 1383/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІІ наказателен състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
238 Административно наказателно дело (К) No 2215/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕВРО БОЛКАН ЕООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 18.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №1355 от 19.05.2012г. по НАХ дело №1389 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с 682 от 06.01.2012г. на началника на Митница Пловдив, с което на “Евро Болкан” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Марица” 91, е наложена имуществена санкция в размер от 2 000,00 лева, отнети са стоките, предмет на нарушението, и е лишено от право да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец в търговски обект, представляващ ресторант в комплекс “Чилингира”, находящ се по пътя Кричим – Девин, като вместо него постановява:  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд- Пловдив, при съобразяване с указанията, изложени в мотивите на настоящето решение.  Решението е окончателно.  
239 Административно наказателно дело (К) No 2217/2012, XIX състав Наказателни касационни производства Г.С.С. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 24.10.2012г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1332 от 17.05.2012г. на Пловдивски районен съд, XXVI – ти н.с, постановено по НАХД № 2280 по описа на същия съд за 2012 г.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
240 Административно наказателно дело (К) No 2219/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ПЕТСБИГРУП ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1468/23.05.2012 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 2154/2012 г. по описа на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
241 Административно наказателно дело (К) No 2220/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ EООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.10.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1340 от 17.05.2012 година, постановено по НАХД № 1840 от 2012 година по описа на Районен съд - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
242 Административно наказателно дело (К) No 2221/2012, XX състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.М.Ч. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 17.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1075 от 17.04.2012г., постановено по нахд № 7302/2011г. на ПРС, ХII н.състав.  Решението е окончателно.  
243 Административно наказателно дело (К) No 2222/2012, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ КАРЕ-94 ЕООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1409 от 23.05.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1909/2012 г.  Решението е окончателно.    
244 Административно наказателно дело (К) No 2223/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ С.Н.А. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1337 от 17.05.2012г., постановено по НАХД №764/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХVІ-ти н. състав, с което е отменено издаденото от Директор Дирекция “Обслужване” в ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №56224 – S011235/26.10. 2011г., с което е наложено на основание чл.264 ал.1 във вр. с чл.261 ал.1 от ЗКПО на С.Н.А. *** административно наказание – “Глоба” в размер на 200 лева за извършено от него нарушение на чл.92 ал.1 и 2 от ЗКПО.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
245 Административно наказателно дело (К) No 2224/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ EООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1459 от 23.05.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 1836 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
246 Административно наказателно дело (К) No 2225/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ЕКОКОНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 11.10.2012г.
Отменя Решение № 1520 /03.04.2012г., постановено по н.ах.д.№ 1556 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Вместо това постанови : Отменя НП № 59160-S011038/22.12.2011г., на Заместник териториалния директор на ТД на НАП-Пловдив за наложена на ЕКОКОНС ЕООД, гр.Пловдив имуществена санкция в размер на 4 000 лв. за нарушение на чл.40 ал.1 т.1 б.”в” ЗЗО, на основание чл.104 ал.1 от с.з.  Решението е окончателно.  
247 Административно наказателно дело (К) No 2226/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства К.А.К. РУ ПОЛИЦИЯ-СТАМБОЛИЙСКИ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1563 от 12.06.2012 г., постановено по НАХД № 3101 по описа за 2012 г. на ПРС.  Решението е окончателно  
248 Административно наказателно дело (К) No 2227/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МВС БЪЛГАРИЯ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1349/ 18.05.2012 г. по НАХД № 5211 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
249 Частно админист. наказателно дело (К) No 2228/2012, XXI състав Наказателни частни касационни производства А.Д.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 28.05.2012г., с което е прекратено производството по н.а.х.д. №2904/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив V н. състав и е върната жалбата на А.Д.К. срещу НП №2038 от 21.02.2011г. издадено срещу К. от Началник група в сектор “ПП” при ОД на МВР – Пловдив.  ДА се върне постъпилата административно – наказателна преписка на Сектор “ПП” при ОД на МВР – Пловдив, на който да се изпрати и заверен препис от настоящото определение на Съда.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
250 Административно наказателно дело (К) No 2229/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1518 от 25.04.2012г., постановено НАХД № 1717/2012 по описа на Пловдивски районен съд   Решението е окончателно.  
251 Административно наказателно дело (К) No 2230/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ЯНИТА 2011 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1397 от 03.04.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, VІІ н.с., постановено по НАХД № 1511 по описа на същия съд за 2012 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К-026418 от 06.02.2012 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция „Контрол на пазара“ в Комисия за защита на потребителите, с което на „Янита 2011“ ЕООД, ЕИК ***,със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. “Крайречна” №18, ет.5, ап.7, за нарушение на чл. 127, ал. 2 от ЗЗП и на осн. чл. 222 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
252 Административно наказателно дело (К) No 2231/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1533/25.04.2012 г. на Районен съд Пловдив, VІІ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 1697 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
253 Административно наказателно дело (К) No 2232/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1485 от 01.06.2012г., по нахд № 1711 от 2012г. на ПРС, 22-ри наказателен състав.  Решението е окончателно.  
254 Административно наказателно дело (К) No 2233/2012, XX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ЗАХАРЕН КОМБИНАТ ПЛОВДИВ АД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 17.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1498/04.06.2012г. на Районен съд - Пловдив, 20 наказателен състав, постановено по НАХД №1044/2012г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
255 Административно наказателно дело (К) No 2234/2012, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ МАРКИТА-1 ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1517 от 05.06.2012 г., постановено по НАХД № 1100 по описа за 2012 г. на Районен съд – Пловдив, ХХ н.с.,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
256 Административно наказателно дело (К) No 2235/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ В.Г.В. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1448 от 30.05.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 2720 по описа на същия съд за 2012 г., с което е отменено Наказателно постановление № 36-0000347/10.04.2012 г.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
257 Административно наказателно дело (К) No 2236/2012, XX състав Наказателни касационни производства С.Х.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1625 от 17.06.2012 г., постановено по НАХД № 2550/2012 г., по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ н.с., В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № 261/12 от 26.01.2012 г. на ВрИД Началник Сектор “Пътна Полиция” при ОД на МВР - Пловдив, В ЧАСТТА с която на С.Х.Д.,***, е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 50 лева на основание чл.183 ал.4 т.3 от ЗДвП за нарушение по чл.6 т.1 предл.1 от ЗДвП, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 261/12 от 26.01.2012 г. на ВрИД Началник Сектор “Пътна Полиция” при ОД на МВР - Пловдив, В ЧАСТТА с която на С.Х.Д.,***, е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 50 лева на основание чл.183 ал.4 т.3 от ЗДвП за нарушение по чл.6 т.1 предл.1 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1625/17.06.2012 г., постановено по НАХД № 2550/2012 г., по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ н.с., в останалата му част.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
258 Административно наказателно дело (К) No 2238/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Х.Д.Х. Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 10.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1588 от 14.06.2012г. по НАХ дело №1918 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХVІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №980 от 2011г. на началника на І-во РУ”П”- Пловдив, при ОД”МВР”- Пловдив, с което на Х.Д.Х. е наложена глоба в размер от 3 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
259 Административно наказателно дело (К) No 2242/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ОБЛИЦОВЪЧНИ СИСТЕМИ ЕООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 135 от 10.05.2012 г., постановено от Асеновградския районен съд по НАХД № 96/2012 г.  Решението е окончателно.  
260 Административно дело No 2249/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.З.П.,
К.Х.К.
КМЕТА НА РАЙОН ЗАПАДЕН ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 25.10.2012г.
ОТМЕНЯ протоколното определение от 26.09.2012 г. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.З.П. и К.Х.К.,***, против писмо с изх.№ 2-9400-775 от 05.06.2012 г. на кмета на район „Западен“.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2249 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
261 Административно дело No 2266/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ХАРТЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.10.2012г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 161106744/ 23.04.2012 г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с решение № 766/ 28.06.2012 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в частта, в частта, с която на „Хартекс“ ООД – гр. Пловдив, е отказан данъчен кредит в размер на 21533,32 лв. за периода м.08.2011 г. по фактури № 102181/ 03.08.2011 г., ф.№ 102182/ 03.08.2011 г., издадени от „И Еф Джи Лизинг“ ЕАД.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ при ЦУ на НАП - Пловдив да заплати на „Хартекс“ ООД – гр. Пловдив, с ЕИК 112606277, с адрес на управление: ****, представлявано от управителите В. Н. Н. и Б. П. Х.,сумата в размер на 2861 /две хиляди осемстотин и шестдесет и един/ лева, представляващи разноски за производството.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.    
262 Административно дело No 2269/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР САЛИНА 94 ООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 2.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Салина 94” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, против административен акт, обективиран в писмо с изх. № 90-00-465/13.06.2012 на Кмета на Община Карлово.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2269 по описа на Адиминстративен съд - Пловдив за 2012 г., ХV състав.  ОСЪЖДА жалбоподателя “Салина 94” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, да заплати в полза на ответника Община Карлово сумата в размер на 200 /двеста/ лв., представляваща адвокатско възнаграждение.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес.
263 Административно наказателно дело (К) No 2279/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ М.Р.М. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 12.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 20/ 14.06.2012 г. по НАХД № 42 по описа за 2012 г. на РС – Първомай, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 473/ 09.03.2012 г. на Директора на РДГ – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
264 Административно наказателно дело (К) No 2280/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ ЕРИКА -ЦОНКА МИХАЙЛОВА ЕТ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 11.10.2012г.
Потвърждава решението. Оставя в сила Решение № 1570/12.06.2012г., постановено по н.ах.д.№ 2729 по описа за 2012г. на Районен съд – Пловдив.  Решението е окончателно  
265 Административно наказателно дело (К) No 2282/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1607 от 15.06.2012г. на Районен съд Пловдив, ХХI н.с. постановеното по н.а.х.д. № 3255 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
266 Административно наказателно дело (К) No 2283/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 24.10.2012г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1597 от 14.06.2012 г., постановено по НАХД № 1694 по описа за 2012 г. на ПРС.  Решението е окончателно  
267 Административно наказателно дело (К) No 2284/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1633 от 18.06.2012г., постановено по НАХД №3245/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив V н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
268 Административно наказателно дело (К) No 2285/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ИН МАРКА ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1371 от 21.05.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 2152 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
269 Административно наказателно дело (К) No 2287/2012, XIX състав Наказателни касационни производства АЙДЖАН-АЙШЕ АХМЕД ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 30.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1557 от 11.06.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 461/2012 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1601341 от 18.08.2011 г., издадено от Директора на дирекция "Инспекция по труда" - гр. Пловдив срещу ЕТ "Айджан-Айше Ахмед" със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ж.к."Тракия", бл.10, вх.А, ет.8, ап.37, Булстат:160092659, като  НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 1500 лв. на 200 лв.  Решението е окончателно.    
270 Административно наказателно дело (К) No 2288/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Б.К.Г. Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1435 от 23.05.2012г. по НАХ дело №2166 по опи-са на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІІ-ри наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №36-0000145 от 27.02.2012г. на началника на ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на Б.К.Г. е наложена глоба в размер от 1 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
271 Административно наказателно дело (К) No 2290/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТОТ 2222 ТОШО ТОДОРОВ ЕТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1470 от 01.06.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХ състав, постановено по НАХД № 2726/2012 г. по описа на същия съд.  ОТМЕНЯ Наказателно постановление №І-1187/19.03.2012 г., издадено от Директора на Областна дирекция по безопасност на храните, гр. Пловдив, с което на ЕТ „ТОТ 2222-Т.Т.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление, *** на основание чл. 48,ал. 2 от Закона за храните е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. за нарушение на чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗХ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
272 Административно наказателно дело (К) No 2291/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства М.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1624 от 16.06.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 3470 по описа на същия съд за 2012г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 36-0000565/11.05.2012 г., издадено от Началник Областен отдел “КД-ДАИ” гр. Пловдив към ИА “АА”, с което на чуждия гражданин М.G. от Република Турция, персонален № 63043399142 за административно нарушение на чл. 19 ал.1 т.4 от Наредба № 11 от 31.10.2002г. на Министерство на транспорта, е наложено, на основание чл. 93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози, административно наказание-глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин лева/.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
273 Административно наказателно дело (К) No 2292/2012, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ АЛАДИН ФУУДС ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1512 от 05.06.2012 г., постановено по НАХД № 1095 по описа за 2012 г. на Районен съд – Пловдив, ХХ н.с.  ВРЪЩА НОХД № 1095/ 2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив за ново разглеждане от друг състав на съда.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
274 Административно наказателно дело (К) No 2293/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ЯНИС ЕНД КО ФРУТ ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 25.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1465/23.05.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по НАХД № 1626/2012 г. по описа на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
275 Административно наказателно дело (К) No 2294/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ НОРДИКС ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 11.10.2012г.
Оставя в сила Решение № 1526/05.06.2012г., постановено по н.ах.д.№ 2034 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно  
276 Административно наказателно дело (К) No 2295/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕКОКОНС ЕООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 11.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1462 от 31.05.2012г. на ПРС, ХХIV н.с. постановено по НАХД № 1545/2012 г.  ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на ПРС.  Решението е окончателно.
277 Административно наказателно дело (К) No 2298/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ПУЛС 1 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 25.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1472 от 01.06.2012г. на Пловдивски районен съд, V – ти н.с, постановено по НАХД № 2155 по описа на същия съд за 2012 г., в обжалваната част.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
278 Административно наказателно дело (К) No 2300/2012, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ СТРЕМЕЖ - ТОДОРКА БУРНАЗОВА ЕТ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1217 от 04.05.2012г., постановеното по НАХД № 1908/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХVІІІ н.състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
279 Административно наказателно дело (К) No 2301/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ЕКОКОНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 26.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1414 от 23.05.2012г. по НАХД №1555 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г.  Решението е окончателно.  
280 Административно наказателно дело (К) No 2302/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ДИКАС ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1422/ 23.05.2012 г. по НАХД № 7437 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
281 Административно наказателно дело (К) No 2303/2012, XXII състав Наказателни касационни производства СПЕЛ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1554 от 11.06.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 2156 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
282 Административно наказателно дело (К) No 2304/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1405 от 23.05.2012г., постановено по НАХД №1714/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив ХVІІІ н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
283 Административно наказателно дело (К) No 2305/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1402/ 23.05.2012 г. по НАХД № 1707 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
284 Административно дело (К) No 2306/2012, XX състав Касационни производства В.Й.Г. ОСЗГ ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 25.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1878/09.05.2012 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 14596/2011 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Писмо изх. № П-279/23.06.2010 г. издадено от заместник началника на Общинска служба по земеделие – Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката на Общинска служба по земеделие - Пловдив за произнасяне по молба вх. № П-279/19.04.2010 г. подадена от В.Й.Г., при съблюдаване на указанията по тълкуването и прилагането на закона дадени в настоящото решение.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
285 Административно дело No 2312/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.К.Б. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 1.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.Б.,***, против Заповед №РД-12-673 от 18.06.2012г. на кмета на Община Пловдив - Район "Централен", с която на Ю.А.Б. е разпоредено да премахне временно преместваемо съоръжение, поставено в УПИ І-жилищен комплекс, кв.415 по плана на “Русин махала”, гр. Пловдив, на юг от сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. “Тракийски юнак” №№23-25, представляващо “метална гаражна клетка №11 за местодомуване на МПС- по приложената схема”.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на М.К.Б. за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед №РД-12-673 от 18.06.2012г. на кмета на Община Пловдив - Район "Централен", с която на Ю.А.Б. е разпоредено да премахне временно преместваемо съоръжение, поставено в УПИ І-жилищен комплекс, кв.415 по плана на “Русин махала”, гр. Пловдив, на юг от сграда с административен адрес: гр. Пловдив, ул. “Тракийски юнак” №№23-25, представляващо “метална гаражна клетка №11 за местодомуване на МПС- по приложената схема”  Решението не подлежи на обжалване  
286 Административно наказателно дело (К) No 2322/2012, XX състав Наказателни касационни производства Т.Б.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 17.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 164/15.06.2012г. на Районен съд - Асеновград, 5 наказателен състав, постановено по НАХД № 221/2012г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
287 Административно дело No 2333/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни К.К.Т. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 11.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.К.Т. с ЕГН ********** ***, подадена с вх. № 94-00-5947/10.07.2012 срещу решение № 184 от 28.06.2012 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което е потвърдено Постановление изх. № РД-10-418/11.06.2012 г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121 ал. 1 от ДОПК.  ОСЪДЖА ТД на НАП ПЛОВДИВ да заплати на К.К.Т. с ЕГН ********** *** разноски по делото в размер на 460 лв. /четиристотин и шестдесет лева/.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2333/2012 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7 дневен срок от днес за жалбоподателя и в 7 дневен срок от съобщението за ответника.  
288 Административно дело No 2334/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АСЕН ДИМОВ-КОМЕРС ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 26.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 185/29.06.2012 г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалба с вх. № РД-16-3578/15.06.2012 г., подадена от А.С.Д., в качеството му на едноличен търговец с фирма “АСЕН ДИМОВ - КОМЕРС”, ЕИК: ***, с адрес за кореспонденция ***, срещу Отказ за отписване на публично задължение поради изтекъл давностен срок, обективиран в писмо с изх. № 3040/2009/000003/11.06.2012 г. на публичен изпълнител Х.К. в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП гр. Пловдив.  ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, за ново произнасяне по молба (наименувана възражение) вх. № 3040/2009/000002/29.05.2012 г. по описа на ТД на НАП гр. Пловдив, подадена от А.С.Д., в качеството му на едноличен търговец с фирма “АСЕН ДИМОВ - КОМЕРС”, ЕИК: ***, при съблюдаване на дадените с настоящо решения указания по тълкуването и прилагането на закон.  ОСЪЖДА Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, да заплати на А.С.Д., в качеството му на едноличен търговец с фирма “АСЕН ДИМОВ - КОМЕРС”, ЕИК: ***, с адрес за кореспонденция ***, сторените по делото разноски в размер на 700 лв., представляващи заплатените държавна такса и адвокатско възнаграждение.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.      
289 Административно наказателно дело (К) No 2348/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ А.Г.А. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 30.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1469 от 01.06.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 7724/2011 г.  Решението е окончателно.  
290 Административно наказателно дело (К) No 2350/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Ф.С. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1576 от 13.06.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 2494 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
291 Административно наказателно дело (К) No 2352/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ EООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 11.10.2012г.
Оставя в сила Решение № 1489 /04.06.2012г., постановено по н.ах.д.№ 1837 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно  
292 Административно наказателно дело (К) No 2354/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 24.10.2012г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1600 от 15.06.2012 г. на Районен съд Пловдив, V н.с. постановеното по н.а.х.д. № 3730 по описа на същия съд за 2012 г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
293 Административно наказателно дело (К) No 2356/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1599 от 15.06.2012г. на Районен съд – Пловдив, V н. състав, с което е отменено издаденото от Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №62635-S016311 от 28.03.2012г., с което на “Джиес Гранд Сенс”ЕООД с адрес на управление гр. Пловдив, ЖР “Тракия”,бл.201в е наложена “имуществена санкция” в размер на 4 000 лева на основание чл.104 ал.1 ЗЗО за нарушение на чл.40 ал.1, т.1, б. “в” ЗЗО и чл.7 ал.1 ал.2 КСО.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
294 Административно наказателно дело (К) No 2358/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР МЕСОКОМБИНАТ КАЗАНЛЪК АД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 11.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №1553 от 11.06.2012г. по НАХ дело №1408 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІV-ти наказателен състав, вместо което постановява:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление с №Р-10-990 от 06.10.2011г. на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, с което на “Месокомбинат Казанлък” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Опълченска” №10, е наложена имуществена санкция в размер от 10 000,00 лева.  Решението е окончателно.    
295 Административно наказателно дело (К) No 2359/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ ХЕБРОС БУС ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1482/ 01.06.2012 г. по НАХД № 4967 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
296 Административно наказателно дело (К) No 2360/2012, XXII състав Наказателни касационни производства И.Т.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1719 от 27.06.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 2353 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, в обжалваната част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
297 Административно наказателно дело (К) No 2363/2012, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ АЙ БИ СИ ЕООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1504 от 04.06.2012г., постановено по НАХД №2478/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІV н. състав, с което е отменено издаденото от Директор на Регионална Дирекция наказателно постановление/НП/ №К-026490/15.03.2012г.,с което е наложена на основание чл.73 от Закона за туризма/ЗТ/ на “Ай би си”ЕООД с адрес на управление гр. Пловдив, ул.“Цар Асен”№4 имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.46 т.1 ЗТ.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
298 Административно наказателно дело (К) No 2366/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Х.Д. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 29.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1727/27.06.2012 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 8455/2011 г. по описа на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
299 Административно наказателно дело (К) No 2367/2012, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Н.Н.К. Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1499/04.06.2012г. постановено по н.а.х.д № 7223/ 2011г. на Районен съд – Пловдив, ХХІІІ н.с., в частта му, с която е отменено Наказателно постановление № 621/10.10.2011г. на Началник Митница- Пловдив, В ЧАСТТА му с която на Н.Н.К., ЕГН **********,***, на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева за извършено административно нарушение на чл.123 ал.1 ЗАДС, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 621/10.10.2011г. на Началник Митница - Пловдив, В ЧАСТТА му с която на Н.Н.К., ЕГН **********,***, на основание чл.123 ал.1 от ЗАДС е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева за извършено административно нарушение на чл.123 ал.1 ЗАДС.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.
300 Административно наказателно дело (К) No 2368/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ФАЙН ФУДС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1646/ 18.06.2012 г. по НАХД № 5982 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
301 Административно наказателно дело (К) No 2369/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Ф.С.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1704 от 11.06.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, VІІ състав, постановено по НАХД № 2855 по описа на същия съд за 2012 г.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
302 Административно наказателно дело (К) No 2371/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Н.Ж.П. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1644 от 18.06.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 3595 по описа на същия съд за 2012г., с което е отменено Наказателно постановление № 36-0000489/02.05.2012 г., издадено от Началник ОО “КД-ДАИ” гр. Пловдив към ИА “АА”.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.      
303 Административно наказателно дело (К) No 2373/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства КЛАС КЛУБ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 15.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1685 от 22.06.2012г. по НАХ дело №2106 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІV-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №1436-F000288 от 22.02.2012г. на заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Клас клуб” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “България” №6, ет.5, ап.18, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
304 Административно наказателно дело (К) No 2375/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ,
ЛАЙПЦИГ-91 АД
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ,
ЛАЙПЦИГ-91 АД
Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 11.10.2012г.
Оставя в сила Решение № 1556/31.05.2012г., постановено по н.ах.д.№ 890/2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно  
305 Административно наказателно дело (К) No 2376/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ НОРДИКС ООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 30.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1511 от 05.06.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 2035/2012 г.  Решението е окончателно.  
306 Административно наказателно дело (К) No 2396/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
КИПАРИС-56-ГЕОРГИ ПАУНОВ ЕТ
КИПАРИС-56-ГЕОРГИ ПАУНОВ ЕТ,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 30.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 158 от 07.06.2012 г., постановено от Асеновградския районен съд по НАХД № 239/2012 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО наказателно постановление № 28884-0041454 от 16.12.2008 г., издадено от Зам.директора на ТД на НАП-гр.Пловдив, с което на ЕТ "Кипарис-56-Георги Паунов" със седалище в Асеновград и адрес на управление ул."Г.Ангелов" №24, Булстат: 825032679, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв.  Решението е окончателно.    
307 Административно дело No 2401/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ТРИНАДЕСЕТ Х 3 - ХРИСТО ДАРАКЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 22.10.2012г.
ОТМЕНЯ всички съдопроизводствени деиствия.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Христо Тодоров Даракев против Решение № 5/03.01.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2401/2012г. по описа на Административен съд Пловдив, ІХ състав.Препис от акта да бъде изпратен на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес за ответника и в същия срок от получаване на съобщение за оспорващия.  
308 Административно дело No 2405/2012, XVII състав Дела по КСО Л.С.Ф. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 22.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.С.Ф., ЕГН **********,***, против Решение № 174/02.07.2012 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на Ф. срещу Разпореждане № ********** от 16.02.2012 г. на Ръководителя на “Пенсионно осигуряване” в ТП на НОИ – Пловдив.  ОСЪЖДА Л.С.Ф., ЕГН **********,***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
309 Административно дело No 2416/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни Р.Р.Ж. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 31.10.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Р.Ж., ЕГН **********,***, против решение № 186 от 29.06.2012 г. на директора на ТД Пловдив при НАП, с което е потвърдено постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх.№ 8705/2007/000005 от 11.06.2012 г., издадено от Н.С., публичен изпълнител при ТД Пловдив на НАП, с което на жалбоподателя е наложен запор върху трудовото възнаграждение.  ОСЪЖДА Р.Р.Ж., ЕГН **********,***, да заплати на Националната агенция по приходите, Териториална дирекция Пловдив, 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
310 Административно дело No 2417/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Р.Н. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 2.10.2012г.
  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Р.Н. ***, ЕГН **********.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2417 по описа на Административен съд Пловдив за 2012г.     Определението е обжалваемо с частна жалба пред Върховният административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.      
311 Административно наказателно дело (К) No 2436/2012, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ЕВРОПЪТ-2000 АД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1613 от 15.06.2012г., постановено по НАХД №2031/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив V н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
312 Административно наказателно дело (К) No 2439/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЕТ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 4.10.2012г.
Оставя в сила Решение № 1703 /11.06.2012г., постановено по н.ах.д.№ 2953 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
313 Административно наказателно дело (К) No 2441/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Х.М.К. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 24.10.2012г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1568 от 12.06.2012г. по НАХ дело №2239 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., Х-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №ІІ-Б-30 от 09.03.2012г. на директора на РЗИ- Пловдив, с което на Х.М.К. е наложена глоба в размер от 50,00 лева.  Решението е окончателно.  
314 Административно наказателно дело (К) No 2442/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1637 от 18.06.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 3123 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
315 Административно наказателно дело (К) No 2443/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МЕТЕОР-ТЕНЧО ТЕНЕВ ЕТ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 17.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1695 от 22.06.2012г., постановено по НАХД № 2471 от 2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІ н.с.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
316 Административно наказателно дело (К) No 2444/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ ПИНГУИН ТРАВЕЛ ГРУП ЕООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 31.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1510 от 05.06.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 2241 по описа на същия съд за 2012г., като вместо това ПОСТАНОВИ:     ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ХІ-Б-17/08.03.2012 г., издадено от Директора на РЗИ-Пловдив, с което на “ПТГ ПИНГУИН ТРАВЕЛ ГРУП” ЕООД, БУЛСТАТ *********, представлявано от И.Г.К., ЕГН **********, е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. /две хиляди лева/ на основание чл. 211 ал.3 от Закона за здравето за нарушение на чл. 36 ал.1 от ЗЗ вр. с чл. 2 ал.1 от Наредба №9 за условията е реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции,публ. ДВ бр.28/2005г., изм. и доп. В ДВ бр. 14/2011г., както и имуществена санкция в размер на 500лв. /петстотин лева/ на основание чл. 229 ал.3 от ЗЗ, за нарушение на чл. 9 от Наредба № 15 за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване, публ. В ДВ бр. 75/1996г. във вр. с §39 от ПЗР на ЗЗ.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.        
317 Административно наказателно дело (К) No 2445/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕКОКОНС ЕООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1423/ 23.05.2012 г. по НАХД № 1561 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
318 Административно наказателно дело (К) No 2447/2012, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ТУРИНГ СПОРТ-КОНСТАНТИН БОЗОВ ЕТ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 30.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1428 от 23.05.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1334/2012 г.  Решението е окончателно.  
319 Административно наказателно дело (К) No 2448/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 29.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1623/16.06.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 1698 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
320 Административно наказателно дело (К) No 2449/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕКОКОНС ЕООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 18.10.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1352 от 18.05.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 1554 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 59162-0076919 от 22.12.2011 г. на зам.-директора на ТД Пловдив на НАП, с което на „Екоконс” ЕООД, с ЕИК 115791906, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Гонда вода” № 24, представлявано от управителя Г.В.К. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.158 във връзка с чл.7, ал.1 и 2 КСО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
321 Частно админист. наказателно дело (К) No 2450/2012, XIX състав Наказателни частни касационни производства ЮНАЙТ ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 29.10.2012г.
 ОТМЕНЯ протоколно определение № 795 от 04.07.2012 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 3930/2012 г. по описа на същия съд.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.  
322 Административно дело No 2451/2012, XIII състав Дела по КСО П.Т.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 15.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Т.К., ЕГН **********,*** против Решение № 189/13.07.2012г. на Директора на ТП на НОИ /РУ”СО”/ гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 2451 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.  
323 Административно наказателно дело (К) No 2470/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства БАЛКАНТРЕЙД ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 25.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121 от 27.06.2012 г. на Районен съд Карлово, постановено по НАХД № 818 по описа на същия съд за 2011г., с което е изменено Наказателно постановление № 16-1601604/30.11.2011г., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на “БАЛКАНТРЕЙД” ЕООД, ЕИК *** е наложена имуществена санкция на основание чл. 416 ал.1 вр. чл. 414 ал.3 от КТ в размер на 2500лв., за нарушение на чл. 62 ал.1 вр. чл. 1 ал.2 от КТ, като е намалена имуществената санкция от 2500лв. на 1500лв.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
324 Административно наказателно дело (К) No 2492/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Б.С.Б. РУ ПОЛИЦИЯ - КАРЛОВО Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 133/ 09.07.2012 г. по НАХД № 393 по описа за 2012 г. на РС - Карлово.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
325 Административно наказателно дело (К) No 2502/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ВИВА ТРЕЙД ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1690 от 21.06.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХІІ н.с., постановено по НАХД № 2568 по описа на съда за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
326 Административно наказателно дело (К) No 2505/2012, XIX състав Наказателни касационни производства Д.Т.И. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 16.10.2012г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Т.И.,***, чрез процесуалния му представител адв. Н.М., срещу Решение № 1739/28.06.2012 г. по описа на ПРС, ХІV н.с.  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2505/2012 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването на страните.  
327 Административно наказателно дело (К) No 2506/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства В.С.Д. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1560 от 11.06.2012г. по НАХ дело №2974 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІ-ви наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №36-0000345 от 09.04.2012г. на началника на Областен отдел “Контролна дейност- ДАИ”, гр. Пловдив при Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с което на В.С.Д. е наложена глоба в размер от 1 500,00 лева.  Решението е окончателно.    
328 Административно наказателно дело (К) No 2507/2012, XX състав Наказателни касационни производства А.Г.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1735/26.06. 2012г., постановено по НАХД № 2702/12г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ н.с., с което е потвърдено Наказателно постановление № 145 от 19.01.2012г. на ВрИД Началник Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР - Пловдив, с което на А.Г.Л. ***, на основание чл.315 ал.1 т.2 от Кодекса на Застраховането е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2 000 /две хиляди/ лева за нарушение на чл.315 ал.1 предложение 2 от Кодекса на застраховането, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 145 от 19.01.2012г. на ВрИД Началник Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР - Пловдив, с което на А.Г.Л. ***, на основание чл.315 ал.1 т.2 от Кодекса на Застраховането е наложено административно наказание “глоба” в размер на 2 000 /две хиляди/ лева за нарушение на чл.315 ал.1 предложение 2 от Кодекса на застраховането, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
329 Административно наказателно дело (К) No 2509/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МАКИ-БИНКОВ С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 16.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1430 от 22.05.2012г. по НАХ дело №8095 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХІХ-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление с №41521-S002463 от 01.12.2010г. на териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на “МАКИ- Бинков С-ие” СД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Ружа” №9, е наложена имуществена санкция в размер от 2 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
330 Административно наказателно дело (К) No 2515/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 29.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1745/29.06.2012 г. на Районен съд Пловдив, Х н.с., постановено по н.а.х.д. № 1709 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
331 Административно наказателно дело (К) No 2517/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1764 от 03.07.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 3253 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
332 Административно наказателно дело (К) No 2518/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1811/ 18.06.2012 г. по НАХД № 1715 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
333 Административно наказателно дело (К) No 2519/2012, XX състав Наказателни касационни производства УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 1718/27.06.2012г., постановено по НАХД № 3013/12г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІV н.с., с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1601646 от 09.04.2012г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" – Пловдив, с което на УМБАЛ”Свети Георги” ЕАД, ЕИК 115576405, гр.Пловдив, на основание чл. 414 ал.1 от Кодекса на труда е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2 000 лева за нарушение по 152 от Кодекса на труда.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
334 Административно наказателно дело (К) No 2523/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ К.Й.С. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 30.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1758 от 29.06.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 3684/2012 г.  Решението е окончателно.  
335 Административно наказателно дело (К) No 2524/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 31.10.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1809/ 18.06.2012 г. по НАХД № 1693 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
336 Административно наказателно дело (К) No 2526/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛИОН ТРЕЙДИНГ ООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 24.10.2012г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1529 от 06.06.2012г. по НАХ дело №7762 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №54421-S008760 от 26.09.2011г. на директора на Дирекция “Контрол” в ТД- Пловдив на НАП, с което на “Лион Трейдинг” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, е наложена имуществена санкция в размер от 207 505,69 лева.  Решението е окончателно.  
337 Административно наказателно дело (К) No 2528/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 31.10.2012г.
  ОСТАВЯ в сила Решение № 1691 от 21.06.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 2791 по описа на същия съд за 2012г., с което е отменено Наказателно постановление № 0028 от 18.01.2012 г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
338 Административно наказателно дело (К) No 2532/2012, XIX състав Наказателни касационни производства КОМЕРС ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 166 от 18.06.2012 г., постановено от Асеновградския районен съд по НАХД № 123/2012 г.  Решението е окончателно.  
339 Административно наказателно дело (К) No 2533/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Т.С.К. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 175 от 28.06.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 472 по описа на Асеновградския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
340 Административно дело No 2551/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ОРИОН 2002 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 31.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Орион 2002” ЕООД, с ЕИК 115691165, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Тракия” № 93, ет.5, ап.15, представлявано от управителя З.Р.Р., против решение № 1200749 от 08.06.2012 г. на Венета Ангелова, орган по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърдено с решение № 774 от 29.06.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване съгласно чл.34, ал.7 ДОПК.  
341 Административно дело No 2563/2012, IV състав Дела по ЗМВР М.К.К. ВРИД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 31.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.К., ЕГН **********,***, против заповед № 11020 от 16.09.2011 г. на началник сектор ПП при ОДМВР Пловдив, с която на М.К.К. на основание чл.171, т.1, б.”б” ЗДвП е наложена принудителна административна мярка – отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
342 Административно дело No 2569/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Г.А.,
С.В.А.,
Г.Н.А.,
В.Н.А.,
А.Н.А.,
А.Н.А.,
М.Н.А.,
А.Н.А.,
К.Н.А.,
И.Н.А.,
Е.Н.А.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 2.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.А., С. В. А., Г.Н.А., В.Н.А., А.Н.А., А.Н.А., М.Н.А., А. Н.А.,К.Н.А., И.Н.А., Е. Н.А. против Заповед № 153 от 02.07.2012г. на Кмета на Община Стамболийски.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2569 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
343 Административно дело No 2576/2012, I състав Други административни дела Р.Д.Г. Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Д.Г., ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, уточнена с молба вх. № 15979/29.08.2012г. от същото лице, против Писмо изх. № 97-00-1014/09.07.2012г., издадено от Директор на дирекция „Българско гражданство“ при Министерство на правосъдието.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2576 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
344 Административно дело No 2584/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни АКВА КОМ ЕООД Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 2.10.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Аква ком“ ЕООД, ***** със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано от управителя И.А.К..   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2584 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му  
345 Административно наказателно дело (К) No 2589/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ А.Ю. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1773от 04.07.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХV н.с., постановено по НАХД № 5570 по описа на съда за 2011 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
346 Административно наказателно дело (К) No 2591/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ И.Н.А. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 4.10.2012г.
Оставя в сила Решение № 1922/18.07.2012г., постановено по н.ах.д.№ 3685 по описа за 2012г. на Районен съд-Пловдив.  Решението е окончателно.  
347 Административно наказателно дело (К) No 2592/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕЛИТ 95 ООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 22.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №1572 от 13.06.2012г. по НАХ дело №2916 по описа на Ра-йонен съд- Пловдив за 2012г., V-ти наказателен състав, в частта му, с която е отменена частта от наказателно постановление с №445/10 от 14.04.2011г., на началника на Мит-ница Пловдив, с което на “Елит-95” ООД, със седалище и адрес на управление: с. Дъл-бок извор, община Първомай, област Пловдив, е наложена имуществена санкция в раз-мер от 5 000,00 лева, вместо което постановява:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление с №445/10 от 14.04.2011г., на на-чалника на Митница Пловдив, в частта му, с която на “Елит-95” ООД, със седалище и адрес на управление: с. Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив, е наложена имуществена санкция в размер от 5 000,00 лева.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1572 от 13.06.2012г. по НАХ дело №2916 по опи-са на Районен съд- Пловдив за 2012г., V-ти наказателен състав, в останалата му част.  Решението е окончателно.  
348 Административно наказателно дело (К) No 2596/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 31.10.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1761/ 02.07.2012 г. по НАХД № 3152 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
349 Административно наказателно дело (К) No 2603/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ М.Д. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 30.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1756 от 29.06.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 1755/2012 г.  Решението е окончателно.  
350 Административно наказателно дело (К) No 2604/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 29.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1843/11.07.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХV н.с., постановено по н.а.х.д. № 1705 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
351 Административно дело No 2622/2012, XVI състав Дела по ЗОС А.В.Я. КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 29.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на А.В.Я. с ЕГН **********,***, против заповед № ЖН-12/03.07.2012 г., издадена от кмета на район “Западен”, община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2622/2012 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7 дневен срок от ответника и в 7 дневен срок от съобщението за жалбоподателя.  
352 Административно дело No 2637/2012, IX състав Други административни дела ВИСШИЯ МЮСЮЛМАНСКИ ДУХОВЕН СЪВЕТ НА МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
ОБЩИНА ПЛОВДИВ
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 12.10.2012г.
ОТМЕНЯ всички съдопроизводствени действия.  ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Н.Х. Ибрахим Г. в качеството на председател на Висшия мюсюлмански духовен съвет на „Мюсюлманско изповедание“ срещу волеизявление на Зам. Кмета на Община – Пловдив, обективирано в писмо изх.№11РЗК640 от 21.06.2011г., с което е вписано в регистъра на религиозните общности по чл.19 ал.2 от Закона за вероизповеданията/ЗВ/ Мюсюлманското настоятелство-гр.Пловдив, представлявано от С.М.М. ***.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №2637/2012г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив.Препис от акта да бъде изпратен на страните.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.    
353 Административно дело No 2643/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЦАНД ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 2.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на„ЦАНД“ ЕООД с посочен адрес: ***, представлявано от управителя М.С.А. против Заповед № РД-15-615 от 25.07.2012г. на Началника на Митница Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2643 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
354 Административно дело No 2644/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВЕСКА ПЕНКОВА-70 ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 9.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „В.П. – 70”, ЕИК 115876420, със седалище и адрес на управление: село Маноле, ул.12-та, 3 представляван от Веска Атанасова Пенкова, ЕГН **********, подадена чрез адвокат Г., против Заповед № РД -09-883/26.07.2012г. на Кмета на Община Марица - област Пловдив, като процесуално НЕДОПУСТИМА и  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2644/2012г., по описа на Административен съд град Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок, считано от днес за всички страни.    
355 Административно наказателно дело (К) No 2657/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕЛИЗАБЕТ 08-ВАСИЛКА АТАНАСОВА ЕТ Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 29.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1618 от 15.06.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХVІ н.с., постановеното по н.а.х.д. № 1470 по описа на същият съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
356 Административно наказателно дело (К) No 2659/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1752 от 29.06.2012 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, Х н.с., постановено по НАХД № 5203/11 г. по описа на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
357 Частно админист. наказателно дело (К) No 2660/2012, XXIII състав Наказателни частни касационни производства И.М.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение с №855 от 17.07.2012г. по НАХ дело №4239 по описа на Районен съд- Пловдив за 2011г., ХVІІІ-ти наказателен състав, с което е прекратено производството по жалба на И.М.П.,***, против наказателно постановление с №16-54 от 09.06.2011г. на началник сектор “Рибарство и контрол” към Териториално звено Пловдив на ИАРА, с което на П. са наложени глоби в общ размер от 1 600,00 лева.  Определението е окончателно.  
358 Административно наказателно дело (К) No 2661/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Д.А.Б. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 25.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1816 от 09.07.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 2002 по описа на същия съд за 2012г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 36-0000146/27.02.2012 г., издадено от Началник ОО “КД-ДАИ” гр. Пловдив към ИА “АА”.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
359 Административно дело No 2678/2012, XVI състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие И.Б.Х. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 18.10.2012г.
ОТКАЗВА да освободи жалбоподателя И.Б.Х. ***, от заплащане на държавна такса по делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Б. ***, срещу решение по сигнал, обективирано в писмо изх.№ 0058-7378/26.07.2012 г. на Директора на дирекция "Инспекция по труда"-Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2678 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012 г.  Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.  
360 Административно наказателно дело (К) No 2707/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Б.А.Д. РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №179 от 29.06.2012г. по Н.А.Х. дело №288 по описа на Районен съд- Асеновград за 2012г., ІV-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление с №556 от 11.05.2012г. на началника на РУ”П”- Асеновград при ОД”МВР”- Пловдив, с което на Б.А.Д. е наложена глоба в размер от 1 000,00 лева и е лишен от правото да управлява МПС за срок от 18 месеца.  Решението е окончателно.  
361 Административно дело No 2723/2012, VII състав Дела по КСО М.К.Г. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 12.10.2012г.
 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частната жалба на М.К.Г. *** срещу акт изх.№К-2223#3/ 06.08.2012г., с който е оставена без разглеждане нейна жалба от 25.07. 2012г. срещу Удостоверение за осигурителен стаж от 25.06.2009г..    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
362 Административно дело No 2724/2012, X състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 25.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №188, взето с протокол №14 от 19.07.2012 година на Общински съвет при Община Родопи, по оспорването материализирано в Заповед №АК-02-2 от 21.08.2012 г. на Областен управител на област с административен център-Пловдив.  ОСЪЖДА Общински съвет при Община Родопи да заплати на Областна администрация на област с административен център Пловдив, разноски по осъществената юрисконсултска защита в размер на 150лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
363 Административно наказателно дело (К) No 2734/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Г.И.С. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 25.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2062 от 27.07.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 1458 по описа на същия съд за 2012г., с което е отменено Наказателно постановление № 99/03.02.2012 г. на Началника на Митница Пловдив.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
364 Административно наказателно дело (К) No 2745/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства КУЛТ КАФЕ ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 31.10.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1960 от 23.07.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 3382 по описа на същия съд за 2012г., като вместо това ПОСТАНОВИ:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 40 от 23.03.2012 г., издадено от Зам. кмета на Община Пловдив, упълномощен със Заповед № 11ОА3286/21.12.2011г. на Кмета на Община Пловдив, с което на “КУЛТ КАФЕ” ООД, БУЛСТАТ *********, гр.Пловдив, ул. “Кукленско шосе” №12, представлявано от Я.П.С., е наложена имуществена санкция в размер на 100лв. /сто лева/ за нарушение на чл. 48 вр. с чл. 44 ал.1 т.3 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.      
365 Административно наказателно дело (К) No 2747/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства КАЯ 9 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1855 от 13.07.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХV н.с., постановено по НАХД № 2157 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
366 Административно дело No 2752/2012, XVII състав Искове за прекратяване на неоснователни действия И.А.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ МАРИЦА Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.А.Д. ***, против Бездействие на Общинска служба по земеделие при Община Марица, по задължение произтичащо пряко от нормативен акт, с искане Общинска служба по земеделие при Община Марица да бъде осъдена да се произнесе по подаденото от И.А.Д. Заявление № 887/20.03.1992 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2752 по описа за 2012 г. на Административен съд Пловдив.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
367 Административно дело No 2759/2012, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Й.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 25.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2759 по описа на Административен съд- Пловдив за 2012г., образувано по жалба на Н.Й.Г.,***, против Заповед №А-1228 от 06.08.2012г. на кмета на община Асеновград, с която е разпоредено изземването на имот с №27.201 по плана на новообразуваните имоти на местност Параколово, землище на град Асеновград.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- Асеновград.  ЗАЛИЧАВА насроченото по делото заседание на 13.11.2012г. от 14,30ч.  Определението е окончателно.  
368 Административно дело No 2770/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни З.И.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 3.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на З.И.С. с ЕГН **********,*** срещу Решение № 803 / 09. 07. 2012 г. на директор дирекция „ОУИ“-Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2770 / 2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
369 Административно дело No 2774/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни АЛЕКСАНДЪР 2006 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 29.10.2012г.
Прекратява делото ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “А-2***” ЕООД, чрез представляващия А.З.В.,***, против Решение № 831/12.07.2012 г. на Директора на Дирекция ОУИ – Пловдив по жалба срещу РА № 161200695/09.05.2012 г.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2774 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
370 Административно наказателно дело (К) No 2807/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ШЕСТО РУП К.С.Й. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1644 от 18.06.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 3595 по описа на същия съд за 2012г., с което е отменено Наказателно постановление № 36-0000489/02.05.2012 г., издадено от Началник ОО “КД-ДАИ” гр. Пловдив към ИА “АА”.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.      
371 Административно дело No 2835/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 15.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Садат" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул."Васил Левски" №168, Булстат: **, представлявано от С.К., срещу писмо рег.№ 2600-3760/ 31.08.2012 г., издадено от Началника на митница-Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2835 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012 г.    Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.  
372 Административно дело No 2836/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ЕООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 17.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “САДАТ” ООД – Пловдив против писмо с р.инд. № 2600 – 3760/ 30.08.2012 г., подписано от Началник Митница Пловдив и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2836 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.    
373 Административно наказателно дело (К) No 2840/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Д.П.С. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 194/20.07.2012 г. от 20.07.2012 г. на Районен съд гр. Асеновград, V н.с., постановено по НАХД № 311 по описа на съда за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
374 Административно дело No 2846/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни А.С.Р. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 29.10.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.Р.,***, против Решение №253 от 06.08.2012г. на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което е оставена без разглеждане жалба на Р. против покана за доброволно изпълнение с Изх.№СБ02-786-1 от 16.03.2012г. на Адреана Василева Павлова- публичен изпълнител при ТД- Пловдив на НАП, офис Пловдив, относно публични задължения в общ размер от 1 017,03 лв., от които 652,06 лв. главница и 364,97 лв. лихви.  ОСЪЖДА А.С.Р.,***, да заплати на ТД- Пловдив на НАП сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно  
375 Административно наказателно дело (К) No 2856/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2041 от 27.07.2012г. по НАХ дело №3102 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №862/11 от 20.04.2012г. на началника на Митница Пловдив, с което на “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” №68, е наложена имуществена санкция в размер от 3 440,38 лева и е присъдено заплащане левовата равностойност на стоките, предмет на нарушението, които липсват, в размер от 31 044,29 лв.  Решението е окончателно.  
376 Административно наказателно дело (К) No 2864/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1994/ 25.07.2012 г. по НАХД № 3254 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
377 Административно наказателно дело (К) No 2865/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 2017 от 27.07.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 4315 по описа на същия съд за 2012г., с което е отменено Наказателно постановление № 0324 от 10.11.2011 г.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
378 Административно наказателно дело (К) No 2871/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Т.Р.Б. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 30.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на ОДМВР-Пловдив, чрез Началник на Сектор “Пътна полиция”, против Решение № 1885 от 16.07.2012г. на ПРС, постановено по НАХД № 2957/2012г.  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2871 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.  
379 Административно дело No 2887/2012, XVII състав Дела по КСО П.Х.Г. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 11.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Х.Г. *** против Решение № 221/20.08.2012 г. на Директора на РУ „СО“ гр. Пловдив и Разпореждане № **********/28.05.2012 г., издадено от Ръководител „ПО“ при РУ“СО“ гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2887 по описа за 2012 г. на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
380 Административно дело No 2918/2012, VIII състав Дела по ЗМВР К.А.А. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 23.10.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.А. *** срещу принудителна административна мярка/ПАМ/ –репатриране на автомобил с искане за отмяна на наложената ПАМ като недопустима.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2918/2012 г. по описа на Административен съд Пловдив.Препис от акта да бъде изпратен на страните.   Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от съобщението до страните.    
381 Административно дело No 2922/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни АРМА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 16.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Арма”ООД, ЕИК 830192062, със седалище и адрес на управление, и адрес за кореспонденция по чл.8 от ДОПК, гр.Смолян, ул.”Хан Аспарух”№4, против Ревизионен акт № 211200859 от 30.05.2012г., издаден от Райна Танева – гл.инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, в ЧАСТТА му потвърдена с Решение № 937 от 30.07.2012г. на Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, като НЕРЕДОВНА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2922/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
382 Административно наказателно дело (К) No 2929/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Н.К.Я. Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 15.10.2012г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на ОД на МВР-гр. Пловдив против Решение № 1909 от 18.07.2012 г. на Пловдивския районен съд по НАХД № 4450/2012 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2929 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
383 Административно наказателно дело (К) No 2939/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства В.С.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2119/03.08.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХ н.с., постановено по НАХД № 4453 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
384 Административно дело No 2959/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни И.И.Ч. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД-ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 5.10.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 2959 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив.  ИЗПРАЩА жалбата на И.И.Ч., ЕГН **********,***, против АУЗД № 498/20.09.2011г. издаден от Н-к отдел “Събиране, контрол и ревизии” на отдел “Местни данъци” при Община Асеновград по подведомственост за произнасяне по нея на Началник отдел “Местни данъци” при Община Асеновград.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.  
385 Административно дело No 2975/2012, XII състав Дела по ЗМСМА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ПОБЕДА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 4.10.2012г.
  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Потребителна кооперация „Победа“, със седалище и адрес на управление, гр.Лъки, ул.“Хайдушки поляни“ № 11, ЕИК 000602569, представлявано от председателя П.Н.Я., против Решение № 125 на Общински съвет – Лъки, взето с Протокол № 16 на заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2012г.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране изпълнението на Решение № 125 на Общински съвет – Лъки, взето с Протокол № 16 на заседание на Общинския съвет, проведено на 30.08.2012г.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2975 по описа за 2012г. на Административен съд Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
386 Административно дело No 2985/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ЙЕЛИС-Д.ЙОРДАНОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Диана Йорданова Чавдарова в качеството на Едноличен търговец”Йелис- Диана Йорданова” със седалище и адрес на управление : гр.Кърджали,ул.“Христо Ботев” №1,вх.”А”,ет.5 бл.1,ап.8 с входящ № 17040 от 19.09.2012г.против ревизионен акт №091107108/2012г. на ТД на НАП –Пловдив и Решение №1163/22.08.2012 на Директор на ОУИ Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2985/2012 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в седмодневен срок от съобщението му на ОТВЕТНИКА.    
387 Административно наказателно дело (К) No 3016/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 31.10.2012г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение №2178 от 16.08.2012г. по НАХ дело №1702 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №663/11 от 03.02.2012г. на началника на Митница Пловдив, с което на “С” ООД, със седалище и адрес на управление: ****, е наложена имуществена санкция в размер от 268,83 лева и е присъдено заплащане левовата равностойност на стоките, предмет на нарушението, които липсват, в размер от 3 510,69 лв.  Решението е окончателно.  
388 Административно дело No 3022/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТОДИ-ПЛАМ-ТОШКО МИЛЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 23.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ”ТОДИ-ПЛАМ- Тошко Милев”, с адрес за кореспонденция: гр. Крумовград, ул. “Съединение” №4 и с адрес за призоваване: гр. Хасково, ул. “Драгоман” №2, офис 1, против Ревизионен акт с №261200906 от 21.05.2012г., издаден от Филип Георгиев Карапиперов- главен инспектор по приходите при ТД- Пловдив, ИРМ- Смолян, на НАП, потвърден с Решение №1092 от 27.08.2012г. на заместник-директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в размер от 26 747,40 лв. ведно с дължимите лихви; допълнително е начислен ДДС в размер от 3 074,00 лв. ведно с дължимите лихви; допълнително е начислен данък по чл.48 от ЗДДФЛ в размер от 8 726,03 лв. и са определени лихви върху тази сума от 955,77 лв.; определени са задължения за вноски за ДОО в размер от 8 096,80 лв. и лихви върху тази сума от 3 360,67 лв. и са определени задължения за вноски за ЗО в размер от 3 563,40 лв. и са начислени лихви върху тази сума от 636,28 лв.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3022 по описа на съда за 2012г.   ЗАЛИЧАВА насроченото за 25.10.2012г. открито заседание по делото от 10,00ч.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
389 Административно дело No 3031/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Д.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 16.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ “възражението” на М.Д.Д.,*** и  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3031/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението за постановяването му до М.Д.Д..  
390 Административно дело No 3037/2012, IV състав Други административни дела О.А.О. Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на О.А.О., ЕГН **********,***, против неназован административен акт.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3037 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
391 Частно административно дело No 3063/2012, VIII състав Частни администр. дела БГ ФИНИШИНГ КО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 11.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “БГ Финишинг Ко.” ЕООД, със седалище и адрес на уп-равление: ***, против Решение №1195 от 11.09.2012г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпъл-нението"- Пловдив при ЦУ на НАП с което е оставена без разглеждане жалба на дру-жеството против Ревизионен акт с №161202896 от 01.08.2012г., издаден от Фани Кос-тадинова Трендафилова- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП.  ИЗПРАЩА преписката на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"- Пловдив при ЦУ на НАП за произнасяне по направеното искане за въз-становяване на срока за обжалване по административен ред на Ревизионен акт с №161202896 от 01.08.2012г., издаден от Ф.К.Т.- главен инс-пектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП.  Определението не подлежи на обжалване.
392 Административно дело No 3069/2012, XIII състав Искове за обезщетение К.Г.Д. Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 24.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Кристян Г. Денчев, ЕГН ********** с настоящ адрес Затвора София, 5-та група, против Министерството на правосъдието, с правно основание чл.1 от ЗОДОВ.  ВРЪЩА исковата молба заедно с приложенията  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 3069 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частана жалба в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.  
393 Административно дело No 3072/2012, IV състав Дела по ЗМВР А.И.Г. РУ ПОЛИЦИЯ - ХИСАРЯ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на А.И.Г., ЕГН **********,***, против заповед рег.№ ЯХ-ІХ-127 от 11.09.2012 г. на началника на РУП Хисаря.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3072 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
394 Частно административно дело No 3074/2012, XVIII състав Частни администр. дела ЕВАН 07 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Еван 07“ ЕООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление- ***, представлявано от А.А. против решение № 1209/17.09.2012г. на директор на дирекция „ОУИ“-Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3074 по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.  
395 Административно дело No 3076/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ИМЕКС - С - СТЕФАН АНГЕЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 29.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на ЕТ”ИМЕКС-С С.А.”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Руски” №111, против Ревизионен акт с №160100179 от 18.10.2010г. и Решение №387 от 16.05.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив при ЦУ на НАП.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
396 Административно дело No 3093/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ц.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ – сигнал от Ц.С.Д. *** срещу заповед № 12-ОА-765 от 02.04.2012г. на Кмета на Община-Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3093 от 2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
397 Административно дело No 3104/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Н.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 29.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Н.Ш., ЕГН **********,***, против заповед № А-1697 от 23.09.2008 г., издадена от кмета на Община Асеновград.  ОТМЕНЯ насрочването на делото за открито заседание на 12.12.2012 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3104 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
398 Административно дело No 3105/2012, I състав Дела по ЗСПЗЗ, ЗВГЗГФ, ЗОСОИ, ЗВСВНОИ по ЗТСУ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЪКИ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № АК-02-5/24.08.2012г. на Областен управител – гр. Пловдив против Решение № 108 на Общински съвет – Лъки, прието с Протокол № 15/26.07.2012г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3105 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
399 Административно дело No 3116/2012, VIII състав Други административни дела ВИСШ МЮСЮЛМАНСКИ ДУХОВЕН СЪВЕТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 5.10.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Мюсюлманско изповедание”, представлявано от Н.Х.Г.- председател на Висшия мюсюлмански духовен съвет, против “заповедите на кмета на гр. Пловдив №11РЗК-640/21.06.2011 год. и №11РЗК-640/21.06.2011 год. по чл.19 от закона за вероизповеданията”.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3116 по описа на съда за 2012г.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
400 Административно дело No 3124/2012, XIII състав Дела по ЗОС П.Д.Н. Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 9.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата /сигнал/ на П.Д.Н., ЕГН **********,***, против мълчалив отказ на Кмета на Община Калояново да отговори на поставени въпроси.  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 3124 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.  
401 Административно дело No 3134/2012, XVI състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЪКИ Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на Пловдивска област, обективирано в Заповед № АК-02-7 от 28.09.2012 г., срещу Решение № 127, взето с протокол № 16 от 30.08.2012 г. на Общински съвет-гр.Лъки.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3134 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.    Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните.  
402 Административно дело No 3154/2012, VII състав Дела по ЗМСМА И.К.Г. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 30.10.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И. Костадинов Г.,*** срещу Заповед № ЧР-04-8/26.09.2012 г. на Областен управител - Пловдив.ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3154/2012 г. по описа на Административен съд - Пловдив - ІІ отд., VІІ състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
403 Административно наказателно дело (К) No 3165/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ С.К.М. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като просрочена касационна жалба от Началник на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Пловдив против Решение № 1832 от 11.07.2012г. на Районен съд – Пловдив, постановено по НАХД № 2956/2012г. XII наказателен състав.  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 3165 по описа на Административен съд-Пловдив за 2012г., ХХ състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението.    
404 Административно дело No 3173/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.А.В.,
И.А.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 12.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.А.В. и И.А.В. против Заповед № 180 от 31.07.2012г. на Кмета на Община Стамболийски.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 3173 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
405 Административно дело No 3178/2012, XII състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие СИС КРЕДИТ АД Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 24.10.2012г.
  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявеният иск от „Сис Кредит“ АД, ЕИК : 202154974 /правоприемник на „Сис Кредит“ ООД, ЕИК : 175158809/, със седалище и адрес на управление, гр.София, район Средец, бул.“Витоша“ № 61, ет.2, представлявано от пълномощника на изпълнителния директор адв.К.С.Г., със съдебен адрес за кореспонденция гр.София 1113, р-н Изгрев, ул.“Николай Хайтов“ № 3А, ет.1, чрез адвокат К.С.Г., с правно основание чл.256 и сл. АПК, против отказ на Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр.Пловдив да извърши фактически действия по спиране от движение на МПС по искане на ЧСИ Тодор Луков, рег.№ 820, направено по изп. дело № 20118200403022/2011г., обективиран с писмо рег.№ ИЯ/КАТ – 5236 от 01.06.2012г.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3178 по описа за 2012г. на Административен съд Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщението за постановяването му .    
406 Частно админист. наказателно дело (К) No 3179/2012, XXII състав Наказателни частни касационни производства З.К.К. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 19.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 04.09.2012г. постановено с Протокол № 1028 по НАХД № 2455 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
407 Частно админист. наказателно дело (К) No 3185/2012, XXIII състав Наказателни частни касационни производства ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 28 000 ГРАФ ИГНАТИЕВО Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 11.10.2012г.
Отменя Определение № 1040 от 11.09.2012г. постановено по н.ах.д. № 4543 по описа на РС гр. Пловдив за 2012г., с което производството по делото е прекратено.  Връща делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия по него и за разглеждане по същество жалбата на Командирът на военно формирование 28 000 Граф Игнатиево против НП № 115 от 28.05.2012г., издадено от директорът на БДУВИР-Пловдив за нарушение на чл.44 ал.1 от Закона за водите   Определението не подлежи на обжалване.  
408 Частно административно дело (К) No 3187/2012, XX състав Частни касационни производства М.М.С. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 11.10.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 11481 от 17.09.2012 г., постановено по адм. д. № 9041 по описа за 2012 г. на Районен съд – Пловдив.  Определението не подлежи на обжалване.
409 Административно дело No 3206/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.С.М. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 22.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.М., с адрес за призоваване гр.Бургас, ул.”Сан Стефано”№107, ет.5, ап.15, против Заповед № 12 ОА-1047 от 02.05.2012г. на Кмета на Община Пловдив и  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3206/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението за постановяването му до оспорващата.    
410 Административно дело No 3216/2012, XV състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Б.Ч.К. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 29.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата по чл. 294 от АПК срещу Министерство на земеделието и храните, предявена от Б.Ч.К. ***, чрез адв. Р..   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 3216 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .  
411 Административно дело No 3226/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 15.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Кастел Експорт”ООД, ЕИК 825362890, гр.Карлово, ул.“Околовръстен път”№33, представлявано от управителя Петър Ламбрев, против Ревизионен акт № 16251100103/04.06.2012г., издаден от Светослава Кандева – гл.инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пловдив, КАТО ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА и  ПРЕКРАТЯВА производството по а.х.дело № 3226/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
412 Административно дело No 3236/2012, XVI състав Искове за обезщетение И.И.К. Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 15.10.2012г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на И.И.К., ЕГН: **********,***, понастоящем в Окр.затвор-гр.Пловдив, подадена чрез адв.Стоян Донков и адв.Славчо Харалампиев, срещу Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при Министерството на правосъдието.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3236 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  ИЗПРАЩА делото на Пловдивския окръжен съд – по подсъдност.    Определението не подлежи на обжалване.    
413 Административно дело No 3247/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Г.П. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 31.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на С.Г.П.,***, против Решение №292, взето с протокол №14 от 02.08.2012г. на Общински съвет- Пловдив, с което е одобрен ПУП-ПРЗ подробен устройствен план, план за регулация и застрояване на кв. “Модър”, район “Южен”, гр. Пловдив и схеми: водоснабдяване; канализация; газоснабдяване; електрификация; телекомуникация; вертикално планиране; транспортна инфраструктура; екология, зелена система и спорт; сборна схема на техническата инфраструктура; схеми на собствеността: схема на собственост- таблица за трансформация на собствеността, трансформация на частна собственост /държавна, общинска частна/ в публична общинска собственост, трансформация на частна собственост /държавна, общинска частна/ в публична общинска собственост- за улична мрежа; правила и нормативи за прилагане на ПУП-ПРЗ на кв. “Модър”.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3247 по описа на съда за 2012г.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
414 Административно дело No 3261/2012, II състав Дела по ЗМВР БЪКЛИ СКОТ АСОШИЕЙТИД ЛИМИТИД-АНГЛИЯ РУ НА МВР ХИСАРЯ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 26.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на БЪКЛИ СКОТ АСОШИЕЙТЕД ЛИМИТЕД – Великобритания срещу “мълчалив отказ на РУ на МВР – Хисаря да изпълни законовите си правомощия за изземване на движима вещ – трактор, обявена за издирване от Интерпол”; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 3261/ 2012 г. по описа на АС – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
415 Административно дело No 3300/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТРИНАДЕСЕТ Х 3 - ХРИСТО ДАРАКЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 31.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Т.Д., ЕГН **********,*** в качеството му на едноличен търговец ЕТ “13Х3 –Х.Д.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *****, против Решение № 1299/05.10.2012г. на Директора на Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив, с което е потвърдено Решение за отказ за спиране на производство № 1200889/25.07.2012г., издадено от Началник сектор “Ревизии” при ТД на НАП, гр. Пловдив.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
416 Административно дело No 3302/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Ф.С.,
АСТРЕЙД ЕООД
Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 23.10.2012г.
Прекратява делото ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Д.Ф.С. *** и „Астрейд“ЕООД със седалище и адрес на управление ***** и с адрес за кореспонденция *****, представлявано и управлявано от едноличния собственик на капитала И.Д.С., против Разрешение за строеж № 427/02.10.2008 г., издадено от гл.архитект на Община Асеновград.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3302/12 год. по описа на Административен съд Пловдив.   ИЗПРАЩА жалбата, предявена от Д.Ф.С. *** и „Астрейд“ЕООД със седалище и адрес на управление ***** и с адрес за кореспонденция *****, представлявано и управлявано от едноличния собственик на капитала И.Д.С., против Разрешение за строеж № 427/02.10.2008 г., издадено от гл.архитект на Община Асеновград на Началника на РДНСК ЮЦР Пловдив за произнасяне в законоустановения срок.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок пред ВАС.  
417 Частно админист. наказателно дело (К) No 3307/2012, XIX състав Наказателни частни касационни производства НМ МОТОРС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 25.10.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 03.10.2012 г., с което е прекратено производството по НАХД № 5943/2012 г. на Пловдивския районен съд.  ВРЪЩА преписката на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.     Определението е окончателно.  
418 Административно дело No 3356/2012, II състав Други административни дела ОБЩИНА МАРИЦА ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 26.10.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Община Марица, представлявана от Кмета на общината, против Решение за регистриране и издаване на регистрационен документ № 09-РД-247-00/ 19.09.2012 г., издадено на “БИЗНЕСПАРК МАНОЛЕ” ООД – София от Директора на РИОСВ – Пловдив, на основание чл.78, ал.9 във вр. с чл.35, ал.3 от ЗУО; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 3356/ 2012 г. по описа на АС – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
419 Административно дело No 3368/2012, XIII състав Дела по ЗОС КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 29.10.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО по чл. 250 от АПК на “Кастел Експорт” ООД, гр. Карлово, ул. Околовръстен път” № 33, ЕИК 825362890, представлявано от П. Д. Л., да се издаде разпореждане, с което да се прекратят действията на Кмета на Община Карлово по възпрепятстване на транспортното обслужване на превоз на пътници по транспортните схеми по отношение на договор за превоз на пътници по маршрутна линия “Карлово-Пловдив-Карлово от 12.03.2001г.; по договор за превоз на пътници по маршрутна линия “Карлово-Калофер-Карлово” и “Калофер-ЖП гара-Калофер” по договор № 336/05.12.2008г.; договор за превоз на пътници по маршрутна линия “Карлово-Климент-Карлово” № 20/25.02.2008г.  Съгласно чл. 254, ал.1, прил. 2-ро от АПК Определението, в тази му част, която е с характер на разпореждане, подлежи на обжалване в тридневен срок с частна жалба от издаването му пред ВАС.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Кастел Експорт” ООД, гр. Карлово, ул. Околовръстен път” № 33, ЕИК 825362890 представлявано от П. Д. Л., в частта й, в която се иска отмяната на Писмо № 92-00-465/25.10.2012г., издадено от Кмета на Община Карлово.  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 3368 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив тази му част..   Определението в тази му част подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.