АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.11.2012г. до 30.11.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1745/2010, V състав Дела от администр. характер - данъчни ДИАНА ДРАГАНОВА-70 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 9.11.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „Диана Драганова -70“ с ЕИК по БУЛСТАТ ******, със седалище и адрес на управление в *******, РА № 161000412 /21.05.2010r., издаден от В. Кирякова на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 564 от 30.07.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ“ при ЦУ на НАП-Пловдив.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му с касационна жалба пред Върховния административен  
2 Административно дело No 2841/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛПЛОД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 19.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “БУЛПЛОД“ ЕООД, ЕИК 126614800, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Свиленград, ул.“Лозница“ № 12, представлявано от управителя С.И.С. срещу Ревизионен акт № 261002406 от 14.10.2010г., издаден от Ася Младенова Котетерова, на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция гр.Пловдив, офис –Хасково на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 902 от 11.12.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в обжалваната част за допълнително начислен ДДС в размер на 165 663, 56 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 25 958, 91 лв.  ОСЪЖДА “БУЛПЛОД“ ЕООД, ЕИК 126614800 с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Свиленград, ул.“Лозница“ № 12, представлявано от управителя С.И.С. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 4 282, 45 лв. /четири хиляди двеста осемдесет и два лева и 0,45 стотинки/, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
3 Административно дело No 293/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ИТАЛ ДЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 30.11.2012г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 1301002239/15.11.2010г., издаден от Недялка Атанасова Ангелова на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 14 от 10.01.2011г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите в обжалваната част за допълнително начислен ДДС на “ИТАЛ ДЛ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 112661569 със седалище и адрес на управление гр.Септември, област Пазарджик, ул.”Бузлуджа” № 13, представлявано от управителя Добромир Василев Гьотенов, в размер на 9 779, 15 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 4 503, 53 лв.   ОСЪЖДА Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на “ИТАЛ ДЛ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 112661569 със седалище и адрес на управление гр.Септември, област Пазарджик, ул.”Бузлуджа” № 13, представлявано от управителя Добромир Василев Гьотенов сумата от 950,00 /деветстотин и петдесет/ лева, съставляваща извършените от дружеството разноски по делото.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
4 Административно дело No 728/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 23.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „МАРАШ" ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 108629989, със седалище и адрес на управление в гр. Кърджали, ул. „Сан Стефано №2, представлявано от М.Н.Г. и Р. Янчев Г. срещу РА № 241003666/17.12.2010г., в частта в която по ЗДДС е начислен допълнително ДДС в размер на 2495,08лв., отказан е данъчен кредит в размер на 140,24лв., определени са лихви от 710,53лв., допълнително начислен е корпоративен данък за 2007г. в размер на 49,88лв., за 2008г. в размер на 70,31лв и лихви в размер на 46,23лв., потвърден с Решение № 180/ 23. 02. 2011 г. на Директора на Дирекция „ОУИ“ при ЦУ на НАП-Пловдив.  ОСЪЖДА „МАРАШ" ООД да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив съдебни разноски в размер на 350 /триста и петдесет/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
5 Административно дело No 981/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ФОРЕГО ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 8.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Форего пропърти мениджмънт" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление бул."Мария Луиза" № 25а, Булстат: 160057601, представлявано от Надежда Йорданова Никова, срещу Ревизионен акт № 241003406/10.01.2011 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, в частта, потвърдена с Решение № 215/09.03.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА "Форего пропърти мениджмънт" ООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление бул."Мария Луиза" № 25а, Булстат: 160057601, представлявано от Надежда Йорданова Никова, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 731,54 лв. (седемстотин тридесет и един лева и 54 ст.).    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне  
6 Административно дело No 1041/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни МИО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 21.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на "МИО" ООД , с ЕИК 112044824, със седалище и адрес на управление в ******, с управител П.Л.Л. с ЕГН ********* против PA №131004552/17.01.2011г., с който е отказан данъчен кредит в размер на 255 406,08лв. и са начислени съответните му лихви в размер на 94 073.59лв., потвърден с Решение 279 от 28.03.2011г. на Директора на Дирекция“ ОУИ“ - Пловдив, при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА "МИО" ООД да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив съдебни разноски в размер на от 7429 / седем хиляди и четиристотин двадесет и девет/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
7 Административно дело No 1634/2011, V състав Други административни дела С.С.А. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ СОФИЯ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 14.11.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.С.А. с ЕГН ********** *** Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500 / 24344 от 13.04.2011г. издаден от зам. Изпълнителен Директор на ДФ”Земеделие”.– Разплащателна агенция с който е установена, като недължимо платена сума в размер на 15914,99 лева, във връзка с подадено от жалбоподателя Общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 16/300609/58750.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – София да заплати на С.С.А.,*** съдебни разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  
8 Административно дело No 1738/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ИМАК ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 28.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Имак” ООД, ***, с адрес *** против Ревизионен акт /РА/ № 261003587 от 21.03.2011год., издаден от П.И.Т. – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Хасково потвърден с Решение № 461 от 30.05.2011год. на директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който е отказан данъчен кредит в размер на 32374,21 лв. и лихви в размер на 6800,94 лева, като неоснователна.  ОСЪЖДА “Имак” ООД, ***, с адрес *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1233 /хиляда двеста тридесет и три/лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
9 Административно дело No 2033/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Л.Ч.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 9.11.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131100529 от 12.04.2011 г., издаден от В.И.К., на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция Пловдив, офис – Пазарджик на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 596 от 01.07.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в частта за непризнато право на данъчен кредит в размер на 113 736, 84 лв. на Л.Ч.К., като ЕТ “Л.К. – ДИЛИ“, ЕИК *, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК ** за отчетни периоди от 01.07.2010г до 22.08.2008г.    ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, да заплати на Л.Ч.К., ЕГН **********, като ЕТ “Л.К. – ДИЛИ“, ЕИК *, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК **, сумата от 2 525 (две хиляди петстотин двадесет и пет) лева, представляващи ДТ, заплатени възнаграждения за свидетел, за вещо лице по съдебно-счетоводна експертиза, и за един адвокат.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
10 Административно дело No 2066/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни Н.М.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 7.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.М.В. ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.София, ул.”Гургулят” №17, ет.1, ап.4, адв.К., против Ревизионен акт № 161100020 от 28.03.2011г., издаден от Иван Кръстев – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 531/16.06.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, относно установени на Н.М.В. *** публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в размер общо на 60 818,11 лева, ведно с начислени лихви за несвоевременно разчитане с бюджета в размер общо на 20 613,45 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Н.М.В. ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.София, ул.”Гургулят” №17, ет.1, ап.4, адв.К., да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 2 078,63 /две хиляда седемдесет и осем лева и шестдесет и три стотинки/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
11 Административно дело No 2130/2011, VII състав Дела по ЗМСМА ТРС ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 13.11.2012г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед №ОА-1354 от 16.11.1998г. на Кмета на Община – Пловдив, с която е отменено отчуждаването на част от имот пл. №211, кв.656 стар, 141-нов по плана на Северно от Панаирни палати и е възстановено правото на собственост на наследниците на Иван Динов М. съгласно посочени площи в размер на: 66 кв.м. и 527,20 кв.м., по приложен към Заповедта ситуационен план.  ОСЪЖДА Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл. “Стефан Стамболов”№1 да заплати на “ТРС”ЕАД с адрес на управление гр. София, ул.“Христо Белчев”№8, ет.5 сумата от общо 650/шестстотин и петдесет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
12 Административно дело No 2170/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ИНТЕРСТРОЙ-49 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 22.11.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161005129/08.04.2011 г., издаден от Елена Костадинова Стоицева на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив в потвърдената с Решение № 664/19.07.2011 г. ЧАСТ относно допълнително начислен на „ИНТЕРСТРОЙ-49“ ЕООД, ЕИК 115104461 ДДС, за разликата над 19 367 лв. до пълния размер от 23 946 лв., ведно с прилежащите лихви за забава за разликата над 10 642,92 лв. до пълния размер от 13 580,38 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА „ИНТЕРСТРОЙ-49“ ЕООД , ЕИК 115104461 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите сумата от 912,77 лв. (деветстотин и дванадесет лева и седемдесет и седем стотинки) разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок, считано от получаване на съобщението.  
13 Административно дело No 2304/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни И.З.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 15.11.2012г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 261005015 от 03.05.2011г., издаден от А.К. - главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив, офис Хасково, потвърден с Решение № 679 от 25.07.2011г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, в частта на допълнително определени данъчни задължения на И.З.Д. по чл. 48 от ЗДДФЛ, като НАМАЛЯВА същите, както следва:  - за 2007г. от данък в размер на 9 011лв. на данък в размер на 6 222,26лв. и прилежащите лихви от 3 313,16лв. на 2 287,78лв.;  - за 2008г. от данък в размер на 4 678,07лв. на данък в размер на 1 568,50лв. и прилежащите лихви от 1 014,46лв. на 340,14лв.;  - за 2009г. от данък в размер на 1 199,65лв. на данък в размер на 190,71лв. и прилежащите лихви от 124,51лв. на 19,79лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на И.З.Д., ЕГН **********,*** сумата в размер на 725,14лв. (седемстотин двадесет и пет лева и четиринадесет стотинки) разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА И.З.Д., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 662,58лв. (шестстотин шестдесет и два лева и петдесет и осем стотинки), съобразно отхвърлената част от жалбата.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните за изготвянето му.  
14 Административно дело No 2414/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.П.Л.,
З.Т.Л.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 7.11.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 09.10.2012г., с което е даден ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на А.П.Л. ЕГН **********,***, 27 и З. Иванова Л. ЕГН **********,***, 27 и двамата със съд.адрес гр.Пловдив, бул.Шести септември, 173, ет.4, адв.М.Г., против Заповед № ДК-02-Пд-17 от 18.04.2008г. на Началника РДНСК - Пловдив, с която на основание чл.225 ал.1 от ЗУТ е наредено "Да бъде премахнат незаконен строеж - представляващ надстройка с размери 13.40/12.55 м. и светла височина 2.60 м., над пети етаж на жилищна сграда, намиращ се в УПИ VІІ-332, кв.11, по плана на кв.Въстанически север, гр.Пловдив, административен адрес ул.Гевгели, 27/ул.Григор Сотиров/, извършен от З.Т.Л. - с одобрен проект, но без разрешение за строеж. Без съгласието на Ив.Т., който е съсобственик на правото на надстрояване, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМИ и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2414/2011г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
15 Административно дело No 2418/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни АЛФА-2000 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.11.2012г.
Отменя Ревизионен акт № 1625 - 1100039/10.05.2011г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в потвърдената част с Решение № 779/15.08.2011г. на Зам. Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП относно непризнат данъчен кредит в размер на общо 35 337 лв. по фактури : № 122/26.11.2009г., № 145/07.12.2009г., № 109/13.11.2009г., № 157/14.12.2009г., № 176/27.01.2010г., № 227/26.04.2010г., № 240/18.05.2010г., № 131/01.12.2009г., № 174/26.01.2010г., № 178/28.01.2010г., № 222/15.04.2010г., № 136/02.12.2009г., издадени от Реформ Мениджмънт ЕООД; по фактура 87/21.01.2010г., издадена от Юрофонд ООД; по фактура № 131/17.03.2010г., издадена от Ен Енд Би ООД; по фактура № 157/28.07.2009г., издадена от Карбон Файбър ЕООД, ведно със съответните лихви.  Отхвърля жалбата на “АЛФА - 2000” ООД, гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон“ № 134 против Ревизионен акт № 1625 - 1100039/10.05.2011г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в потвърдената част с Решение № 779/15.08.2011г. на Зам. Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП относно непризнат данъчен кредит в размер на 97 692.87 лв. / разликата до 133 029.87 лв./ и съответните лихви, както и в частта за ДОО; ЗО; ДЗПО – УПФ; Фонд ГВРС.  Осъжда “АЛФА - 2000” ООД, гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон“ № 134, представлявано от управителя Е.Тютюкова да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата от 3 110.60 лв., за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
16 Административно дело No 2501/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни С.С.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 2.11.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161101337/ 09.06.2011 г., издаден от орган инспектор по приходите ТД на НАП-гр. Пловдив срещу С.С.Б. ***, ЕГН: **********, който акт е потвърден с Решение № 816/25.08.2011г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта за определения на С.С.Б. ЕГН: **********, данък върху доходите на физическите лица, за 2004 г. и 2005 г., ведно със съответните лихви.  ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 161101337/ 09.06.2011 г., издаден от орган инспектор по приходите ТД на НАП-гр. Пловдив срещу С.С.Б. ***, ЕГН: **********, който акт е потвърден с Решение № 816/25.08.2011г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, като  НАМАЛЯВА определения на С.С.Б. ЕГН: **********, данък по чл.35 от Закона за облагане доходите на физическите лица (отм.) за 2006 г. от 3679.90 лв. на 2975.70 лв. и НАМАЛЯВА съответната лихва за просрочие, която да бъде преизчислена върху намаления размер на данъка.  НАМАЛЯВА определения на С.С.Б. ЕГН: **********, данък по чл.47 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2008 г. от 3502.63 лв. на 2164.29 лв. и НАМАЛЯВА съответната лихва за просрочие, която да бъде преизчислена върху намаления размер на данъка.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата обжалвана част.  ОСЪЖДА С.С.Б. ЕГН: **********, да заплати на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, разноски по делото в размер на 642.51 лв. (шестстотин четиридесет и два лева и 51 ст.).    Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
17 Административно дело No 2587/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни СИН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 23.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „СИН" ООД с ЕИК 123667737, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. „Стефан Караджа" № 30, ет.3, ап.9, представлявано от управителя С.Ж.Г. срещу Ревизионен акт № 261101157/ 30.05.2011 г., издаден от А.М.К. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 803/22,08,2011г. на Директора Дирекция „ОУИ“-Пловдив, в частта с който е установен корпоративен данък за 2007 г. и 2009 г., съответно в размер на 36,63 лв. и 24,95 лв., ведно с начислени лихви, съответно 14,21 лв. и 3,00 лв., начисления ДДС в размер на 7449,36лв., ведно с прилежащите лихви от 2624,75лв. , установения корпоративен данък за 2008 г., в размер на 202,24 лв., ведно с начислените лихви от 47,74 лв  ОСЪЖДА „СИН" ООД да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив съдебни разноски в размер на от 659 /шестстотин петдесет и девет/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
18 Административно дело No 2660/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни В.Г.ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 23.11.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на „В.Г.груп“ ООД, **, със седалище и адрес на управление- гр. ***, представлявано от Ф.Г.К. Ревизионен акт № 241101789/21.06.2011г., издаден от Д.С.С. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 874/15.09.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив при ЦУ на НАП в обжалваната част за допълнително начислен ДДС в размер на 19347,96 лв. и лихви в размер на 1622,39лв., като незаконосъобразен.   ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив да заплати на „В.Г.груп“ ООД, **, със седалище и адрес на управление- гр. ***, представлявано от Ф.Г.К. сторените по делото разноски в размер на 200/ двеста лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
19 Административно дело No 2671/2011, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Г.К.,
Р.Ф.К.,
С.Т.В.,
М.А.Д.,
М.Б.Ш.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 2.11.2012г.
Прекратява делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Д.Р.,*** ; В.Г. *** ; Р.Ф.К.,*** ; С.Т.В.,*** ; М.А. *** и М. ***, против Заповед № 11 ОА 1437 от 10.06.2011 г. на Кмета на Община Пловдив с която е ОДОБРЕН :  - изменение на ПУП - План за регулация и застрояване на част от кв. 134-нов по плана на Бяла зона – гр. Пловдив, като уличната регулационна линия на кв. 134 в обхвата на ПИ с идентификатор 523.2161 мине по имотната граница ; регулационната линия между УПИ V-607 и VІІІ-2161 се привежда в съответствие с КК на гр. Пловдив и се образуват нови : УПИ V-607 със запазване на предвиденото с действащия ПУП застрояване и УПИ VІІІ-521.2161, за жилищно строителство и обществено обслужваща дейност с ново ниско и средно застрояване, свързано със застрояването в УПИ V с устройствени показатели за зона “Жс” по корекцията на регулацията с кафяви и зелени линии, надписи, зачертавания и щрихи, нанесеното застрояване с червени плътни линии и червен щрих.  - Таблица с устройствени показатели  - Работен устройствен план на част от кв.134 – нов по плана на Бяла зона -гр. Пловдив с дву, три, четири и пет етажно застрояване в УПИ V и VІІІ с височини в абсолютни коти 168.10м., 172.18м., 174.19м. и 177.35м. и съответно в относителни коти 6.50м., 10.00м., 12.00м. и 15.00м. по нанесеното застрояване, етажност и котировки с червен и черен цвят.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2671/2011 г. по описа на Административен съд Пловдив.  ОСЪЖДА Р.Д.Р.,*** ; В.Г. *** ; Р.Ф.К.,*** ; С.Т.В.,*** ; М.А. *** и М. *** да заплатят на община Пловдив сумата от 150.00 лв. /сто и петдесет лв./, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  ОСЪЖДА Р.Д.Р.,*** ; В.Г. *** ; Р.Ф.К.,*** ; С.Т.В.,*** ; М.А. *** и М. *** да заплатят на К.Х. *** сумата от 600.00 лв./шестстотин лв./, извършени от последната разноски по делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.      
20 Административно дело No 2716/2011, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ТРИНАДЕСЕТ Х 3 - ХРИСТО ДАРАКЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение (второ) от 26.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Х.Т.Д. за допълване на Решение № 2097 от 11.10.2012г. на ПАС, постановено по АД № 2716/2011г.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните.
21 Административно дело No 2760/2011, XIV състав Дела по ЗМВР Ю.В.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР "МИГРАЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.11.2012г.
ОТМЕНЯ отказ рег. № ИЯ/ РЗМ-1904/ 03.10.2011 г. на началник сектор “Миграция” при ОДМВР – Пловдив за издаване на разрешение за продължаване срока на пребиваване на чужденец в РБългария, по жалбата на Ю.В.С., гражданка на Руската федерация, родена на *** г. с национален паспорт № 630902329, живуща ***9.  ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по искането съгласно дадените от съда указания.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.  
22 Административно дело No 2833/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Х.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 2.11.2012г.
ВРЪЩА административната преписка на административния орган-Кметът на Община Карлово за произнасяне по заявлението на Н.Х.Б., с ЕГН **********,***№ 94-00-7061/12.09.2011г. съобразно указанията на съда.  ОСЪЖДА Община Карлово да заплати на Н.Х.Б. съдебни разноски в размер на 360/триста и шестдесет/ лева.  Решението е окончателно.  
23 Административно дело No 2877/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ИЗПАУ-2 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 28.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Изпау-2" ЕООД със седалище в гр.Любимец и адрес на управление ул. "Църковна" №22, Булстат: 126527384, представлявано от Д.Х.Ч., срещу Ревизионен акт № 241101817/26.07.2011 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 973/13.10.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив.  ОСЪЖДА "Изпау-2" ЕООД със седалище в гр.Любимец и адрес на управление ул. "Църковна" №22, Булстат: 126527384, представлявано от Д.Х.Ч., да заплати на Националната агенция за приходите – Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в размер на 2080,47 лв. (две хиляди и осемдесет лева и 47 ст.).    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
24 Административно дело No 2991/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.С.П. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 27.11.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-16-1289/30.09.2011 г. на началник служба по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив (СГКК), с която на основание чл. 54, ал.1 от ЗКИР е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на и.д. на АГКК, с която е нанесен нов обект в КККР и е извършена промяна в границите на съществуващи обекти в КККР и заличаване на обекти.   ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив да заплати на Община Пловдив сумата от 150 лв.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
25 Административно дело No 3067/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЧАВДАРОВ, ГЕОРГИЕВ И СИЕ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 9.11.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Чавдаров, Георгиев и с-ие" ЕООД, със седалище и адрес на управление в ****, с ЕИК:******, представлявано от управителя Д.Б.Г. ревизионен акт № 161102131/ 05.08.2011 г. издаден от *****, на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 1023/ 25.10.2011 г. на Директора на Дирекция "ОУИ"- гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя не е признат данъчен кредит в размер 51 751, 39 лева, с прилежащите на тези суми лихви в размер на 13 959,10в., както и е доначислен корпоративен данък за 2008г. и 2009г., съответно в размер на 5 383, 64 лв. и 20492, 06 лв., с прилежащи лихви съответно на стойност 1 398, 56 лв. и 2 851, 94 лв.  ОСЪЖДА Дирекция "ОУИ"- гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "Чавдаров, Георгиев и с-ие" ЕООД сумата от 550/петстотин и петдесет/ лева представляваща направени съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му с касационна жалба пред Върховния административен съд.  
26 Административно дело No 3075/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЛАЙФ ГРУП ООД НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Лайф груп” ООД, със седалище и адрес на управление ****, Заповед № РД-14-95 от 30.09.2011г. на заместник-началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), с която, на основание чл.225, ал.1, във вр. с чл. 222, ал.1, т.10 от ЗУТ, е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “обект Автомивка с кафе”, извършен от жалбоподателя , попадащ в ПИ с идентификатор №540.750, попадащ в урегулиран поземлен имот –УПИ - І-комплексно застрояване, кв.10, жилищна група А-4,5,6 по плана на ЖР”Тракия”, град Пловдив.  ОСЪЖДА Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), да заплати на “Лайф груп” ООД съдебни разноски в размер на 550/петстотин и петдесет/ лева.  Решението е окончателно.  
27 Административно дело No 3079/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Д.М. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 27.11.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №КД-14-16-2436 от 10.12.2010г. на началника на СГКК- Пловдив към АГКК, с която е одобрено изменение на КК и КР на град Пловдив, чрез нанасяне на нови обекти в КК и КР и заличаване на обекти от КК и КР, в частите, с които е нанесена схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор №519.723.3.15, и е отразена промя-на в КР за собствеността на самостоятелен обект в сграда с идентификатор №519.723.3.2.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.М. против Заповед №КД-14-16-2436 от 10.12.2010г. на началника на СГКК- Пловдив в останалата и част.  ИЗПРАЩА преписката на началника на СГКК- Пловдив за постановяване на акт до-сежно нанасяне в КК и КР на град Пловдив схема на самостоятелен обект в сграда с иден-тификатор №519.723.3.15 и отразяване на данните за собствеността в КР за самостоятелен обект в сграда с идентификатор №519.723.3.2.  ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на В.Д.М.,***, сумата от 55,00 лева, представляваща направените по делото разноски, съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на М.М.П.-***, сумата от 40,00 лева, представляваща направените по делото разноски, съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА В.Д.М.,***, да заплати на М.А.С.,***, сумата от 350,00 лева, представляваща направените по делото разноски, съразмерно на отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
28 Административно дело No 3147/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни БАРБАРОС-МЮМЮН АХМЕД ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 1.11.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161102620/11.08.2011 г., поправен с Ревизионен акт за поправка на РА № 1125871/26.08.2011 г., издадени от Ю.М.Д., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1067/04.11.2011 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в частта относно допълнително начислен ДДС на М.Н.Д., в качеството му на едноличен търговец с фирма „БАРБАРОС – М.А.”, с ЕИК по БУЛСТАТ 040238810, със седалище и адрес на управление ***, в общ размер на 329795,56 лв., ведно със законните лихви в размер на 60579,01 лв.  ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 161102620/11.08.2011 г., поправен с Ревизионен акт за поправка на РА № 1125871/26.08.2011 г., издадени от Ю.М.Д., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, изменен с Решение № 1067/04.11.2011 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в частта относно установените задължения на М.Н.Д., в качеството му на едноличен търговец с фирма „БАРБАРОС – М.А.”, с ЕИК по БУЛСТАТ 040238810, със седалище и адрес на управление ***, за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009 г. в размер на 334872,57 лв., ведно със законните лихви в размер на 44335,36 лв., като НАМАЛЯВА данъка от 334872,57 лв. на 43267,72 лв. (представляващ декларирания от лицето данък по чл. 48 ЗДДФЛ с подаваната ГДД за 2009 г.), ведно с лихвите върху тази разлика.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на М.Н.Д., в качеството му на едноличен търговец с фирма „БАРБАРОС – М.А.”, с ЕИК по БУЛСТАТ 040238810, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 15129,59 лв. – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА М.Н.Д., в качеството му на едноличен търговец с фирма „БАРБАРОС – М.А.”, с ЕИК по БУЛСТАТ 040238810, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 993,60 лв., представляваща съответната част от възнаграждението за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
29 Административно дело No 3336/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни П.К.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 20.11.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261102086/ 12.08.2011 г., издаден от главен инспектор приходи в Отдел “контрол”, ИРМ – Хасково в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1106/ 14.11.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, с който на П.К.Р. *** са определени данъчни задължения по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 13 849, 26 лв. и лихви в размер на 5 492, 19 лв. и данъчни задължения по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на 9 152, 26 лв. и лихви в размер на 2 249, 15 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на П.К.Р. *** разноски в размер на 2673 лв.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.    
30 Административно дело No 3347/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Р.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 21.11.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261101986/ 12.08.2011 г., издаден от главен инспектор приходи в Отдел “контрол”, ИРМ – Хасково в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1107/ 14.11.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, в частта с която са определени данъчни задължения по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008 г.  ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 261101986/ 12.08.2011 г., издаден от главен инспектор приходи в Отдел “контрол”, ИРМ – Хасково в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1107/ 14.11.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, в частта с която са определени данъчни задължения по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007 г., като НАМАЛЯВА установеният данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. от 14 270, 34 лв. на 157, 76 лв./сто петдесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки/ и прилежащите лихви от 2 279, 38 лв. на 38, 86 лв./тридесет и осем лева и осемдесет и шест стотинки/.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Р.Р. *** против Ревизионен акт № 261101986/ 12.08.2011 г., издаден от главен инспектор приходи в Отдел “контрол”, ИРМ – Хасково в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1107/ 14.11.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, в останалата част, по отношение определените данъчни задължения по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. в размер на 44,19 лв. и лихви 35, 04 лв. и за 2006 г. в размер на 159, 53 лв. и лихви 85, 60 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на Н.Р.Р. *** разноски в размер на 2 737, 71 лв.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.      
31 Административно дело No 3356/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Б.К.,
К.К.К.,
Ж.К.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-921 от 23.11.2010г. на Кмета на Община Марица в частта, с която е одобрен план за застрояване в УПИ ХІ-694 с образуване на два нови имота: УПИ ХІ-1657 с площ 400кв.м и ХХІІІ-1658 с площ 1031 кв.м, съгласно линии, щрихи и надписи в зелен цвят за регулацията, червени ограничителни линии и котировки в черен цвят за застрояването както и матрица в син цвят с устройствени показатели за зона Жм: Н<10, плътност до 60 %, Кинт – до 1.2, озеленяване-мин. 40%, свободно застрояване.     ОСЪЖДА Община Марица да заплати в полза на Г.Б.К., К.К.К. и Ж.К.К. сумата в размер от 670лв./шестстотин и седемдесет лева/     Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
32 Административно дело No 3495/2011, XII състав Дела по КСО П.А.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 30.11.2012г.
 ОТМЕНЯ решение № 493 от 07.12.2011г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив и потвърденото с него разпореждане № О-15-000-00-00452588 от 09.11.2011г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите от ДОО в същото поделение, с което на П.А.М. с посочен в жалбата адрес *** е отказано отпускането на парично обезщетение по молба – декларация вх.№ 15-999-09-00045978 от 02.11.2011г. по болничен лист серия А - 2011, № 0576231.    ИЗПРАЩА административната преписка на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите от ДОО при РУ “СО” – гр.Пловдив за постановяване на административно решение по направеното пред него искане за отпускане на парично обезщетение по молба – декларация на П.А.М. вх.№ 15-999-09-00045978 от 02.11.2011г. по болничен лист серия А-2011, № 0576231, съобразно даденото в мотивите на настоящото съдебно решение тълкуване и прилагане на закона.    ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив да заплати на П.А.М., ЕГН ********** ***, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща сторените от последния разноски по производството.      Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
33 Административно дело No 3518/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни М-ОЙЛ КАРД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 21.11.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161101097/29.08.2011 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП-гр.Пловдив, в частта, потвърдена с Решение № 1198/09.02.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив, относно непризнат на "М ойл кард" ООД, Булстат: *, данъчен кредит в общ размер 235 724,73 лв., ведно с прилежащите лихви от 30 979,23 лв. за данъчните периоди от м.февруари до м.юни 2010 г.  ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "М Ойл Кард"ООД със седалище в гр.Пещера и адрес на управление ул."Михаил Такев" №2а, Булстат: *, представлявано от Р.Й., сумата от 17 518 лв. (седемнадесет хиляди петстотин и осемнадесет лева), представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
34 Административно дело No 50/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Х.Я.,
П.Д.Я.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 26.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Х.Я. и П.Д.Я. *** против Заповед № РД-18-52/16.11.2011 г. на ИД на АГКК гр.София, с която е одобрена кадастралната карта /КК/ и кадастралния регистър /КР/ на гр.К в частта й отнасяща се до нанасяне на имот с идентификатор 504.2509.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.     Председател:    
35 Административно дело No 78/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни КРАСИ ДД 95 КРАСИМИР ДИМИТРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 5.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“К“ със седалище и адрес на управление *****, срещу Ревизионен акт № 131101892/29.07.2011 г. и акт за поправка № 1131313/14.10.11 г., издадени от В.И.К. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, упълномощена със Заповед № К 1101892/27.05.11 г., в потвърдената му с Решение № 1228/19.12.2011 г. на Директора на Дирекция ”ОУИ”- гр. Пловдив при ЦУ на НАП част.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.       Председател:  
36 Административно дело No 79/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни СУПЕР-ТРАНС-99 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.11.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241103131/04.10.2011 г. и РА № 1132310/18.10.2011 г. за поправка на РА, издаден от Й.Ж.Т. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, офис Стара Загора, потвърден с Решение № 1236/20.12.2011 г. относно отказан данъчен кредит в размер на 142054,85 лв., ведно с начислената лихва за забава в размер на 18034,98 лв.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати по съразмерност и компенсация на „СУПЕР-ТРАНС-99“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** сумата от 1760 лв. /хиляда седемстотин и шейсет лева/ разноски по делото.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
37 Административно дело No 98/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни АЛБАРЕЙ 73 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 22.11.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ Албарей 73“ - ЕООД, със седалище и адрес на управление в **** представлявано от управителя З.Б.Ф. Акт за дерегистрация по ЗДДС № 160991100005411 от 19.07.2011 година, издаден от Петя Брайкова на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 1254 от 23.12.2012г. на Директора на дирекция “ОУИ” – Пловдив.  ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, да заплати на „ Албарей 73“ - ЕООД сумата от 50,00 лв. /петдесет лева/ съдебни разноски.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
38 Административно дело No 176/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЕТИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 6.11.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за дерегистрация по ЗДДС № 160991100007604 от 27.09.2011г., издаден от П.М.Б. на длъжност И.Д Началник сектор „Регистрация“ в Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 7/04.01.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, с който е постановено прекратяване на регистрацията по ЗДДС на “ЛЕТИЯ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ *, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, гр.Пловдив, ** представлявано от управителя В.Р.Д..  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на “ЛЕТИЯ” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ *, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, гр.Пловдив, ж.к Тракия, бл.131, вх.А, ет.1, представлявано от управителя В.Р.Д., сумата от 550 /петстотин и петдесет/ лева, представляваща сторените разноски по производството.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
39 Административно дело No 224/2012, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДОБИКАР ООД АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 14.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДОБИКАР“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Боряна“ № 48, вх. 3, ап. 3, ЕИК 124006468 против Заповед № РД-18-52/16.11.2011 г. с която е одобрена КК и КР за землището на гр. Карлово на изпълнителния директор на АГКК – гр. София в ЧАСТТА относно поземлен имот с идентификатор 36498.505.3057.  ОСЪЖДА „ДОБИКАР“ ООД с ЕИК 124006468, със седалище гр. Добрич и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Боряна“ № 48, вх. 3, ап. 3 да заплати на Агенция по геодезия, картография и кадастър, гр. София сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/.  ОСЪЖДА „ДОБИКАР“ ООД с ЕИК 124006468, със седалище гр. Добрич и адрес на управление гр. Добрич, ул. „Боряна“ № 48, вх. 3, ап. 3 да заплати на : Т.П.Б., Т.К.П. и Г.К.С. сумата от 400 лв. /четири стотин лева/.Препис от решението да бъде изпратен на страните.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.    
40 Административно дело No 265/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни АР-95 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 21.11.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161103651/04.10.2011 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив срещу "Ар-95" ООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул."Трети март" №28, ет.6, ап.53, Булстат: *, представлявано от А.Б.Р., който акт е потвърден с Решение № 1263/27.12.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "Ар-95" ООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул."Трети март" №28, ет.6, ап.53, Булстат: *, представлявано от А.Б.Р., сумата от 1750 лв. (хиляда седемстотин и петдесет лева) разноски по делото.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
41 Административно дело No 314/2012, XVIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.В.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 21.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.В.,*** против заповед № К-8/03.01.2012 г. на кмета на Община Карлово, с която е прекратено служебното му правоотношение за длъжността "началник на отдел "Управление при кризи, ОМП и сигурност", на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
42 Административно дело No 361/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни СТИЛ ПЛАСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.11.2012г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 241103763 от 10.10.2011 г., издаден от Й.Ж.Т.- главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 1359.83 лв. и съответната лихва.   ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241103763 от 10.10.2011 г., издаден от Й.Ж.Т.- главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив в останалата обжалвана част.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив да заплати в полза на “СТИЛ ПЛАСТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от А.В.Д. сумата в размер на 1030лв. /хиляда и тридесет лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
43 Административно дело No 362/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ВЛАДЕКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 16.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Владекс”ЕООД, ЕИК по Булстат 115560931, гр. Пловдив,ж.к.Тракия,бл.83, представлявано от управителя В.К., против Ревизионен акт № 091102425/29.07.2011г., издаден от К.Г.Д. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърдени с Решение № 1018/24.10.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, поправено с Решение за поправка на явна техническа грешка в Решение № 1018 от 24.10.2011г., Към № 1018, постановено на 07.11.2011г. от Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив, В ЧАСТТА с която на “Владекс”ЕООД, ЕИК по Булстат 115560931, гр.Пловдив за данъчни периоди м.06.2006г., м.11 и м.12.2008г., от м.01 до м.09.2009г. и от м.06. до м.09.2010г. е отказано право на данъчен кредит в размер общо на 75 214,31 лева, по фактури издадени от “Искър Партнер”ЕООД, гр. София, “Ексон Корпорейшън”ЕАД,гр.Пловдив, “Стройкомплект Инженеринг”ЕООД, гр.Пловдив, “Унитра”ООД, гр.Пловдив, “Лъки Груп 2007”ЕООД, гр.Пловдив и “Сити Импорт – Експорт”ЕООД, гр.Пловдив, в резултат на което са коригирани резултатите по подадените СД за съответните данъчни периоди и са определени задължения за данък добавена стойност за внасяне, ведно със съответните лихви за забава за несвоевременното им разчитане с бюджета, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Владекс”ЕООД, ЕИК по Булстат 115560931, гр.Пловдив, ж.к.Тракия, бл.83, представлявано от управителя В.К., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр. София, сумата от 2 180,61 /две хиляди сто и осемдесет лева и шестдесет и една стотинки/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.        
44 Административно дело No 363/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ФЕНИКС ГАМА АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 12.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Феникс гама” АД, с ЕИК 836145596, със седалище и адрес на управление: град Хасково, местност „Паша чеир”, представлявано от изпълнителния директор Я.Г.В., против ревизионен акт № 261101904 от 10.10.2011 г., издаден от А.М.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1289 от 30.12.2011 г. на зам.-директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за допълнително начислен ДДС в размер на 150305,41 лева ведно с прилежащите лихви.  ОСЪЖДА Феникс гама” АД, с ЕИК 836145596, със седалище и адрес на управление: град Хасково, местност „Паша чеир”, представлявано от изпълнителния директор Я.Г.В., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 3456 (три хиляди четиристотин петдесет и шест) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
45 Административно дело No 514/2012, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ю.И.Ч. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Ю.И.Ч.,***, срещу Заповед № ДК-02-ЮЦР-663/29.11.2011 г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол Южен централен район, гр. Пловдив с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ „Реконстракция на първи етаж от жилищна сграда“, намиращ се в гр. Пловдив, с административен адрес: ул. „Стоян Чалъков“ № 4, УПИ VII-819, кв.62 – стар по плана на Старинна градска част, гр. Пловдив, собственост на Ю.И.Ч..  ОСЪЖДА Ю.И.Ч.,***, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол Южен централен район, гр. Пловдив, сумата от 150.00лв./сто и петдесет лв./ представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за изготвянето му.  
46 Административно дело No 606/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛИК-ИВАН МИХАЙЛОВ ЕТ ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 15.11.2012г.
Отменя Ревизионен акт № 161103139/26.10.2011г. издаден от Д.Станева гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в потвърдената част с Решение № 99/30.01.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП за отказан данъчен кредит в размер на 111 022.11 лв., ведно с прилежащите лихви за данъчни периоди м.05.2009г., м.02.2010г. и 07.2010г.  Осъжда Дирекция “ОУИ” - Пловдив да заплати на ЕТ “МЕТАЛИК – Иван Михайлов”, гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 149, представлявано от Иван Димов Михайлов сумата от 5 150 лв. /общо/ разноски по делото – 50 лв. – държавна такса, 600 лв. – депозити за в.л., 4 500 лв. – адвокатски хонорар.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
47 Административно дело No 616/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни Н.В.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 22.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Н.В.М.-Пехливанова с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция в ***** срещу ревизионен акт №161103419/27.10.2011г., потвърден с Решение №49 от 18.01.2012г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите.  ОСЪЖДА Н.В.М.-Пехливанова с ЕГН ********** да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив съдебни разноски в размер на 1478 /хиляда и четиристотин седемдесет и осем/лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
48 Административно дело No 829/2012, VII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност №360 от 21.02.2012г. на Началник на Митница – Пловдив, с което на основание чл.201 пар.1 буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл.201 пар. 3 и чл.214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС за стока за стока №1 по ЕАД № 10BG003000Н0029238 е определена нова митническа стойност в размер на общо 1 533,43 лева и на “Садат”ООД е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 193,98 лева и общо допълнително митническо задължение в размер на 306,69 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от поставянето на стоките под режим – 04.03.2010г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД-то в съответните кл.20 “Условия на доставката: FOB Истанбул”, кл.22 “Валутна и обща фактурна стойност”, кл.23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката” – 637,50, кл. 45 “Уточняване” – 908,38, кл.46 “Статистическа стойност” – 1 533, 43 и кл.47 “Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОСЪЖДА Митница – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, бул. “Кукленско шосе”№32 да заплати на “Садат”ООД с адрес на управление гр. Пловдив, бул.”Васил Левски”№168 сумата от 200/двеста/лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
49 Административно дело No 857/2012, XII състав Дела по КСО И.Й.И. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 5.11.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Й.И., ЕГН ********** ***, против Решение № 14/03.02.2012г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му против Разпореждане № ********** Протокол 18/Прот № N 01142/06.10.2011г., издадено от Ръководителя на Пенсионното осигуряване при РУ „СО” гр. Пловдив, с което на основание чл.99, ал.1, т.6 от КСО е изменена отпуснатата му лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, считано от 11.06.1999г.  ОСЪЖДА И.Й.И., ЕГН ********** ***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 150, 00 лв. /сто и петдесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.      
50 Административно дело No 859/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРО БОЛКАН ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 23.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ЕВРО БОЛКАН” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.Г.Ч., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15-128/24.02.2012 г. на Началника на Митница Пловдив  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 859/2012 г. по описа на Пловдивския административен съд.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.  
51 Административно дело No 968/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни М.К.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 1.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.Л., ЕГН **********,***, против ревизионен акт № 161103276 от 19.10.2011 г., издаден от Н.А. Ангелова, главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 24 от 11.01.2012 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, по констатациите за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. и в частта на определените данъчни задължения по чл.48 ЗДДФЛ за 2009 г. в размер на 11 943,62 лева и лихви в размер на 1 814,44 лева, както и в частта за начислен ДДС в размер на 877,10 лева и лихви в размер на 314,41 лева.  ОСЪЖДА М.К.Л., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 750 лева (седемстотин и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
52 Административно дело No 1130/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ТИНГЕР-ТИНКА МИЧЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 2.11.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131105202/22.12.2011 г., издаден на Т.Д.М., в качеството й на едноличен търговец с фирма “ТИНГЕР – Т.М.”, ЕИК: ***, от П. Иванова Т. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 259/08.03.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 2500 лв., ведно със законните лихви върху тази сума в размер на 424,95 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на Т.Д.М., в качеството й на едноличен търговец с фирма “ТИНГЕР – Т.М.”, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК: ***, сумата от 500 лева, представляваща заплатената държавна такса, възнаграждение за вещо лице и възнаграждение за един адвокат.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
53 Административно дело No 1141/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ИВИ-12 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 8.11.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161104782/08.12.2011 г., издаден от Р.Б.Т. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив в потвърдената с Решение № 262/09.03.2012 г. на директора на Д“ОУИ“ част ЧАСТ относно отказан данъчен кредит в размер на 3423,36 лв. по фактура № 766/22.02.2008 г. издадена от КООП „ПК ЖИТО“, ведно с прилежащите върху посочената сума лихви за забава и ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА „ИВИ-12“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите сумата от 4111,60 лв. /четири хиляди сто и единадесет лева и 60 стотинки/ разноски по делото.    Настоящото Решение подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
54 Административно дело No 1145/2012, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм А.Д.С. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 23.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.С.,***, против Заповед № ДЗ 178 от 21.09.2012 г. на Кмета на община Раковски.  ОСЪЖДА А.Д.С.,***, да заплати на Община Раковски, разноските по заплатеното адвокатско възнаграждение в размер на 200 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
55 Административно дело No 1291/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни АНИБАЛ-АНГЕЛ БАЛДЖИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 23.11.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №241102272 от 02.08.2011г. на Й.Ж.Т.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №300 от 19.03.2012г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта му, с която на ЕТ”АНИБАЛ- **”, със седалище и адрес на управление: ****, е определен допълнително ДДС за периода 15.12.2008г. – 31.12.2009г. в общ размер от 11 010,00 лв. и лихви върху тази сума от 2 864,58 лв., за сумата от 1 835,00 лв. и лихви върху тази сума в размер от 477,43 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на ЕТ”АНИБАЛ- **”, със седалище и адрес на управление: ****, сумата от 146,56 лв., представляваща разноски по делото, съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА ЕТ”АНИБАЛ- **”, със седалище и адрес на управление: ****, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 971,85 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
56 Административно дело No 1300/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Х.М.,
С.И.П.
ОБЩИНА ХИСАРЯ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 6.11.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 09.10.2012г. с което е даден ход на делото по съществото на спора.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на С.И.П. и Р.Х.М., действащ чрез своите родители и законни представители Х.С.М. и М.П.З.-М., и двамата със съд. адрес ***, чрез адв. Р.М., против Протоколно Решение от 24.01.2012. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със Заповед на Кмета на Община Хисаря № РД – 05 – 2/04.01.2012г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1300/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, І отделение, ІІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
57 Административно дело No 1400/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО ЕНЕРДЖИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.11.2012г.
Отменя Ревизионен акт № 161105957/16.01.2012г. издаден от С.Пейчева - гл. инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив в потвърдената с Решение № 374/09.04.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП част за непризнат данъчен кредит в размер на 6 500 лв., ведно с прилежащи лихви, за данъчни периоди м.04.2010г., м.06.2010г.  Осъжда „ЕКО ЕНЕРДЖИ“ ООД, представлявано от управителя Е.Тютюкова, с. Граф Игнатиево, обл.Пловдив да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 510 лв., за осъществена юрисконсултска защита.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
58 Административно дело No 1427/2012, X състав Дела по ЗОС АЛИТИЯ ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 7.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Алития" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ******, Булстат: *, представлявано от Б.П.А., против Заповед № 12ОА928/12.04.2012 г., издадена от Кмета на община Пловдив.  ОСЪЖДА "Алития" ЕООД със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ******, Булстат: *, представлявано от Б.П.А., да заплати на община Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева).  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
59 Административно дело No 1432/2012, VII състав Дела по ЗАдм Л.Р.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 28.11.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 10.09.2012г., с което е даден ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Р.Ч. *** срещу мълчалив отказ на Кмета на Община “Родопи”, обл.Пловдивска да му издаде скица за УПИ VІІ-84,кв.7 по плана на село Бойково, общ. “Родопи” по негова молба вх.№94-01-252/13.03.2012г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1432/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.  ОСЪЖДА Община “Родопи” с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Софроний Врачански”№1а да заплати на Л.Р.Ч. *** сумата от общо 460/четиристотин и шестдесет/ лева разноски по делото.  След влизане в сила на настоящото определение препис от него да се изпрати на ответника с оглед изпълнение на задължението му за предаване на издадената скица на Л.Ч..    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
60 Административно дело No 1458/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Е.И. НАЧАЛНИК НА РО"НСК"ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК-ЮЦР Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Е.И., ЕГН **********,***, чрез пълномощника си адв.З.В.,***, против заповед № ДК-19-6/23.02.2012г. на началника на РО „НСК“ - Пловдив при РДНСК - ЮЦР, с която е забранен достъпът и ползването на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж „Работилница за тапицерия и ремонт на мебели“ в УПИ VII-714 кв.63 по плана на с.Скутаре, общ.Марица, с административен адрес: ***, ползван от В. Е.И..  ОСЪЖДА В.Е.И., ЕГН **********,***, да заплати на Регионален отден „НСК“ Пловдив при РДНСК Южен централен район сумата в размер от 150 /сто и петдесет/ лева възнаграждение за юрисконсултска защита.  Решението не подлежи на обжалване.
61 Административно дело No 1460/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ИНСТАЛ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.11.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 16251100353 от 17.01.2012 г., издаден от К.Б. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис „Средни данъкоплатци и осигурители“, потвърден с Решение № 378 от 09.04.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя са установени данъчни задължения за довнасяне по ЗДДС след прихващане в размер на 520 509,82лв. и са начислени лихви от 181 869,86лв.   ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив да заплати на „ИНСТАЛ ГРУП“ ЕООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Х.Х. сумата в размер на 13 650лв. (тринадесет хиляди шестстотин и петдесет лева) разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
62 Административно дело No 1481/2012, III състав Искове за обезщетение С.В.П. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 29.11.2012г.
ОСЪЖДА Регионална Здравна Инспекция – Пловдив, да заплати на С.В.П., ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Петър Парчевич”№5, адв.О., сумата от 11 220 (единадесет хиляди двеста и двадесет) лева, представляваща обезщетение с правно основание чл.104 ал.1 ЗДСл за оставането му без работа за периода 23.12.2009г. - 23.10. 2010г. в резултат на незаконосъобразното прекратяване на служебното му правоотношение, ведно със законната лихва за забава върху тази сума начиная от датата на подаване на исковата молба в съда – 27.02.2012г. до окончателното й из-плащане, както и сумата от 116,54 лева, представляваща обезщетение за забавено плащане върху главницата от 11 220 за периода 21.01.2012г. до 26.02. 2012г. (вкл.), като отхвърля тази претенция до пълния й заявен размер от 120,70 лева като неоснователна.  ОСЪЖДА Регионална Здравна Инспекция - Пловдив, да заплати на С.В.П., ЕГН **********,***, със съд.адрес гр. Пловдив, ул.”Петър Парчевич”№5, адв.О., сумата от 1 900,86 (хиляда и деветстотин лева и осемдесет и шест стотинки) лева, разноски по делото, изчислени по съразмерност и компенсация.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария.  
63 Административно дело No 1628/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.С.З.,
М.Б.М.,
И.А.К.,
М.А.Г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 13.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.С.З., ЕГН **********,***, М.Б.М., ЕГН **********,***, И.А.К., ЕГН **********,***, и М.А.Г., ЕГН **********,***, против решение № 469, взето с протокол № 33 от 16.12.2010 г. на Общински съвет Пловдив, с което е одобрен ПУП-ПРЗ – план за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдяване, телефонизация, радио, телевизионни сигнали и интернет, сборна план-схема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации, санитарно-хигиенна обстановка, озеленяване и отдих, и правилата и нормативите за прилагане на кв.”Смирненски ІV”, гр.Пловдив.  ОСЪЖДА Р.С.З., ЕГН **********,***, М.Б.М., ЕГН **********,***, И.А.К., ЕГН **********,***, и М.А.Г., ЕГН **********,***, да заплатят солидарно на Общински съвет Пловдив сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването.  
64 Административно дело No 1668/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни КРИСМАР ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 16.11.2012г.
Отменя Ревизионен акт № 131106305/13.02.2012г. издаден от ст.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в потвърдената част с Решение № 467/02.05.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП относно непризнат данъчен кредит в размер на 5 321.50 лв., за данъчен период 01.08.2011г. до 31.08.2011г.  Осъжда Дирекция “ОУИ” - Пловдив да заплати на “КРИСМАР” ООД, гр. Пазарджик, ул. „Княгиня М.Луиза“ № 52А, представлявано от Темелко Кр. Порязов сумата от 800 лв. /общо/ разноски по делото – 50 лв. – държавна такса, 300 лв. – депозити за в.л., 450 лв. – адвокатски хонорар.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
65 Административно дело No 1676/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни СОФИНВЕСТ ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 29.11.2012г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 241106153/01.02.2012 г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, в потвърдената с Решение № 417/ 17.04.2012 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив част, КАТО  НАМАЛЯВА определения на "Софинвест груп" ЕООД, Булстат: 175059832, дължим ДДС от 36 643,34 лв. на 10 299,67 лв., а прилежащата лихва - от 4 607,61 лв. на 1 295,10 лв.  ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "Софинвест груп" ЕООД със седалище в гр.Стара Загора и адрес на управление ул."Братя Жекови" №105, ет.2, ап.2, Булстат: 175059832, представлявано от П.Д.А., разноски по делото в размер на 172,54 лв. (сто седемдесет и два лева и 54 ст.).  ОСЪЖДА "Софинвест груп" ЕООД със седалище в гр.Стара Загора и адрес на управление ул."Братя Жекови" №105, ет.2, ап.2, Булстат: 175059832, представлявано от П.Д.А., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 681,90 лв. (шестстотин осемдесет и един лева и 90 ст.).  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
66 Административно наказателно дело (К) No 1694/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ С.С.С. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 996 от 05.04.2012 г., постановено по нахд № 7591 от 2011г., по описа на Районен съд - Пловдив, 12-ти наказателен състав .  Решението е окончателно.  
67 Административно дело No 1713/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни СИ ФИНАНСИ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 1.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “СИ ФИНАНСИ ГРУП” ЕООД, ЕИК по Булстат *********, със седалище и адрес на управление: ***********************, представлявано от управителя И.Х.А., против Ревизионен акт № 161106002 от 08.02.2012 г., издаден от Й.Ж.Т., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 453 от 26.04.2012 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на търговското дружество, при условията на чл.177 от ЗДДС, са определени задължения за ДДС за внасяне в размер на 25 700.00 лв. по издадена му от “Студио Нурков“ ЕООД, гр. Пловдив, данъчна фактура № 679 от 05.04.2011 год.  ОСЪЖДА “СИ ФИНАНСИ ГРУП” ЕООД, ЕИК по Булстат *********, със седалище и адрес на управление: ***********************, представлявано от управителя И.Х.А. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 964.00лв., за осъществена по отношение на агенцията юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
68 Административно дело No 1716/2012, XI състав Дела по ЗМВР А.Н.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП И КАТ ПРИ ОДП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 23.11.2012г.
Прекратява делотоОтменя определението за даване ход по същество на спора.   Оставя без разглеждане жалбата на А.А. – частен съдебен изпълнител, вписан под № 826 на КЧСИ, с район на действие – Окръжен съд Пловдив, чрез адв.К.-Б., срещу мълчалив отказ на Началника на структурно звено „КАТ-Пътна полиция” към ОД на МВР-Пловдив за временно спиране от движение /за срок от 3 месеца/ по изпълнително дело № 20118260400163 на моторни превозни средства, собственост на длъжника по делото – Г.П.Д..   Прекратява производството по административно дело № 1716/2012 г. на ПАС.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
69 Административно дело No 1717/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни С.С.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 21.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.Ч., ЕГН **********,***, против ревизионен акт № 260900535 от 13.01.2010 г., издаден от С.В.П., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 171 от 16.03.2010 г. на зам.-директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив при ЦУ на НАП,в частта относно установените задължения по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) за 2003 г. в размер на 26 426 лева и лихви 19 972,26 лева, за 2004 г. в размер на 40 563,23 лева и лихви 25 552,06 лева, за 2005 г. в размер на 18 604,91 лева и лихви 9 427,75 лева и за данък по чл.48, ал.1 ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на 1 382,60 лева и лихви 114,30 лева.  ОСЪЖДА С.С.Ч., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив при ЦУ на НАП сумата 3 290 (три хиляди двеста и деветдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
70 Административно дело No 1720/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни МОБИЛ 1 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 28.11.2012г.
Отхвърля жалбата на “МОБИЛ 1” ООД, гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ № 163, представлявано от управителя М.Монев против Ревизионен акт № 241106770/13.02.2012г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в потвърдената част с Решение № 497/09.05.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП за допълнително начислен данък в размер на 105 600 лв., ведно с прилежащи лихви от 1 827.26 лв.  Осъжда “МОБИЛ 1” ООД, гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ № 163, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 2 598.54 лв., за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
71 Административно дело No 1728/2012, X състав Искове за обезщетение П.Т.Г. ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 26.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ обективно съединените искове на П.Т.Г.,***, срещу Община Садово, за заплащане на сумата от 12040,56лв. за имуществени вреди от финансов характер – пропуснати доходи от неосъществена търговска дейност за 18 месеца, по вина на длъжностни лица от Община Садово, при изпълнение на административна дейност и 10000 лв. за неимуществени вреди - поради неправомерното и неоправдано дискриминиране, унижение и потъпкване на права, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд на Република България.  
72 Административно дело No 1732/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни Н И ИНА КОНСУЛТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 20.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Н и Ина Консулт”ЕООД, с която е направено искане да се ...”отдължи” законния срок по чл.156, ал.1 от ДОПК за обжалване на Решение № 393 от 11.04.2012 г., издадено от Зам. директор на дирекция “ОУИ”, с което е потвърден Ревизионен акт №161105064 от 09.01.2012 година, издаден на “Н и Ина Консулт”ЕООД.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1732 от 2012 година по описа на Административен съд- Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
73 Административно дело No 1738/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни РЕФЛЕКС СМОЛЯН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 1.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Рефлекс Смолян” ООД, с ЕИК 200101503, със седалище и адрес: град Смолян, ул.”Момина сълза” № 4, представлявано от управителя С.А.А., против ревизионен акт № 211105855 от 27.01.2012 г., издаден от А.А.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 437 от 20.04.2012 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП в обжалваната част за корпоративен данък за 2009 г. и 2010 г., съответно в размер на 1620,74 лева и 2439,15 лева, ведно с лихви за 2008 г. в размер на 1,48 лева, за 2009 г. в размер на 305,96 лева и за 2010 г. в размер на 213,35 лева, както и за допълнително начислен ДДС в размер на 6 553,66 лева ведно с лихви в размер на 783,99 лева.  ОСЪЖДА “Рефлекс Смолян” ООД, с ЕИК 200101503, със седалище и адрес: град Смолян, ул.”Момина сълза” № 4, представлявано от управителя С.А.А., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 689 (шестстотин осемдесет и девет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
74 Административно дело No 1768/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Д.Д. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 6.11.2012г.
ОТМЕНЯ Отказ на Началник Служба Геодезия, картография и кадастър, гр. Пловдив към Агенцията по геодезия, картография и кадастър, за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти на гр.Пловдив, с вписване на нов собственик в поземлен имот с идентификатор № 56784. 540.1253, обективиран в писмо изх. № 94 – 3383 от 20.02.2012г.  ВРЪЩА преписката на СГКК – гр.Пловдив, за постановяване на административен акт по заявление вх. № 94-3383 от 10.02.2012г. при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящото решение, в тази му част.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
75 Административно наказателно дело (К) No 1771/2012, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БОННЕР ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 2.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решене № 88/04.05.2012 г. на Районен съд Карлово, постановено по НАХД № 74 по описа на същия съд за 2012 г.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или на протест.  
76 Административно дело No 1870/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ПЛИМОРИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 26.11.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПЛИМОРИ” ООД, с адрес по чл.8 от ДОПК ***, ЕИК по Булстат ***, представлявано от Л.И.М., против Ревизионен акт № 16251100520/17.02.2012 г., издаден от С.С.К. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция гр. Пловдив, в потвърдената и изменената му части с Решение № 561/ 19.05.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” – Пловдив.  ОСЪЖДА „ПЛИМОРИ” ООД, с адрес по чл.8 от ДОПК ***, ЕИК по Булстат ***, представлявано от Л.И.М. да заплати на ДОУИ – Пловдив при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 10 734,30 лв.  Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
77 Административно дело No 1872/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни СЕЛИН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 26.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Селин” ООД, с ЕИК 123644304, със седалище и адрес: с. Хаджидимитрово, община Казанлък, ул.”Единство” № 9, представлявано от управителя С.С.Е., против ревизионен акт № 241106643 от 27.02.2012 г., издаден от И.К.К., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 555 от 18.05.2012 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 900 лева и лихви в размер на 644,79 лева за периода 01.01.2006 г. – 31.01.2006 г. и допълнително установен корпоративен данък в размер на 18 939 лева за 2005 г. и за 2006 г. в размер на 675 лева, ведно с начислените лихви.  ОСЪЖДА “Селин” ООД, с ЕИК 123644304, със седалище и адрес: с. Хаджидимитрово, община Казанлък, ул.”Единство” № 9, представлявано от управителя С.С.Е., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 863 (осемстотин шестдесет и три) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
78 Административно дело No 1886/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ФИДАНКА ГЕОРГИЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 5.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Р.Г., действаща в качеството на ЕТ “Фиданка Георгиева” – ****, против Решение № 133/ 10.05.2012 г. на Директора на ТД на НАП - Пловдив, с което е потвърдено ПНОМ изх. № 21/РД-11-148/ 09.04.2012 г., издадено от главен публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив.  ОСЪЖДА ЕТ “Фиданка Георгиева” – ****, ЕИК *******, да заплати на ТД на НАП – Пловдив сумата в размер на 150 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно.  
79 Административно дело No 1890/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ХРД ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 9.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Х.О.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, против Ревизионен акт с №261103873 от 10.02.2012г., издаден от П.И.Т.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, офис Хасково, на НАП, потвърден с Решение №562 от 19.05.2012г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на дружеството жалбоподател не е признато право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 162 894,53 лв.; начислени са лихви върху посочената сума в размер от 23 460,76 лв.; допълнително е установен корпоративен данък по ЗКПО за 2009г. в размер от 34 014,27 лв. и са определени лихви върху тази сума от 3 792,07 лв.  ОСЪЖДА “Х.О.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 4 933,23 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
80 Административно дело No 1894/2012, IV състав Други административни дела ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 19.11.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Община Долна баня разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 31130042 от 17.04.2011 г. на директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
81 Административно дело No 1904/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.В.Т. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 20.11.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.В.Т., ЕГН ***********,***, против заповед № ДК-10-ЮЦР-20 от 13.03.2012 г. на началника на РДНСК Южен централен район.  ОСЪЖДА Х.В.Т., ЕГН ***********,***, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол, Южен централен район, сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  ОСЪЖДА Х.В.Т., ЕГН ***********,***, да заплати на С.С.С., ЕГН **********,***, сумата 420 (четиристотин и двадесет) лева, разноски по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
82 Административно дело No 1949/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни Х.Т.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 12.11.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Х.Т.Д., ЕГН **********,***, отказ за дерегистрация по ЗДДС № 1640112 00000137 от 14.03.2012 г., издаден от С.Т.Г, орган по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 618 от 31.05.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
83 Частно административно дело No 1960/2012, XVI състав Частни администр. дела НИГ-2007 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 7.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 588/23.05.2012 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалба вх.№ ВХК-1360/10.04.2012 г., подадена от "НИГ-2007" ООД със седалище в * и адрес на управление ул. "България" №29, бл.5-1, вх.А, ет.7, ап.26 Булстат:***, представлявано от Н-И.Г., срещу Ревизионен акт № 261104916/ 09.03.2012 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив.  ОСЪЖДА "НИГ-2007" ООД със седалище в * и адрес на управление ул. "България" №29, бл.5-1, вх.А, ет.7, ап.26 Булстат:***, представлявано от Н-И.Г., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.  Определението е окончателно.  
84 Административно дело No 1971/2012, XVIII състав Други административни дела АГРОИМПАКТ ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 1.11.2012г.
  ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Агроимпакт“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление- гр.***, ул. „***“ № ***, представлявано от Б.А.Б. против Констативен протокол № Пз-168/16.05.2012г., издадени но основание чл. 155 от Закона за опазване на околната среда.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1971/2012г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив, като процесуално недопустимо.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.      
85 Административно дело No 1976/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ФИКС ФИНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 14.11.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 16.10.2012г., с което е даден ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Фикс Финанс България”ЕООД, ЕИК 200167859, гр.София, район “Младост”, ж.к.Полигона, бул.”Цариградско шосе”№115К, бл.Сграда В, ет.5, представлявано от Ален Лоран, подадена чрез адв. М.С.,***, против Мълчаливо потвърждаване от Директора на ТД на НАП – Пловдив, на Разпореждане за изпълнение на запорно съобщение № 2221/2010/000160 от 04.05.2012г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, КАТО ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА и  ПРЕКРАТЯВА производството по а.х.дело № 1976/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.  ОСЪЖДА “Фикс Финанс България”ЕООД, ЕИК 200167859, гр.София, район “Младост”, ж.к.Полигона, бул.”Цариградско шосе”№115К, бл.Сграда В, ет.5, пред-ставлявано от Ален Лоран, със съд.адрес гр.София, ул.”Неофит Рилски”№55, ет. 1, ап.12, да заплати на ТД на НАП – Пловдив, сумата от 100 /сто/ лева, юрисконсултско възнаграждение.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
86 Административно наказателно дело (К) No 2019/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИРИВА СТРОЙ-ИВЕЛИНА КАЛБУРДЖИЕВА ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 1.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1361/ 19.05.2012 г. по НАХД № 1154 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
87 Административно дело No 2022/2012, XIII състав Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИСАР Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 5.11.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 421, взето с Протокол № 49 от 26.01.2010г. на Общински съвет гр. Хисаря.   Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
88 Административно дело No 2040/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 19.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 778/07.06.2012 г., на Началника на Митница Пловдив, с което на “САДАТ” ООД с ЕИК 825355508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 са определени за доплащане по ЕАД № 10BG003000H0046362/20100406 ДДС в размер на 6391,92 лв. и дължимата законна лихва от датата на поставяне на стоките под режим – 06.04.2010 г. до окончателното погасяване на задължението.   ОСЪЖДА Митница-Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК 825355508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. / дваста лева/ разноски по делото.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
89 Административно дело No 2046/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни СТАМБО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „СТАМБО“ ЕООД – гр. Пазарджик, с ЕИК ***, с адрес: ***, с управител С.М.Т., чрез адв.Б., пеупълномощен от пълномощника В.А.Г., против ревизионен акт № 131200090/26.03.2012 г., издаден Е.С.Ц. – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, офисСтара Загора, потвърден с решение № 599/23.05.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 144244,04 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 9586,20 лв.   ОСЪЖДА „СТАМБО“ ЕООД – гр. Пазарджик, с ЕИК ***, с адрес: ***, с управител С.М.Т., да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 3527 /три хиляди петстотин двадесет и седем/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
90 Административно дело No 2049/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВИДМАКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 9.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ВИДМАКС” ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление *** срещу РА № 161106282/17.02.2012 г., издаден от А.М.К. – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, офис Хасково в потвърдената с Решение № 549/17.05.2012 г. на Директора на Д“ОУИ“ гр. Пловдив част, с която на дружеството е начислен допълнително ДДС в размер на 78 553,70 лв. и прилежащата лихва в размер на 4370,52 лева, като неоснователна.  ОСЪЖДА “ВИДМАКС” ЕООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление *** да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“- Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 2108,48 лв. / две хиляди сто и осем лева и 48 ст./, представляващи равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне.
91 Административно дело No 2054/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЦЕНТУРИЙ НК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 28.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Центурий НК” ЕООД, с ЕИК 160107538, със седалище и адрес на управление: гр.Сопот, ул.”Иван Вазов” № 66, представлявано от управителя Н.Ц.К., против ревизионен акт № 161105265 от 20.02.2012 г., издаден от Р.Б.Т., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, изменен с решение № 575 от 21.05.2012 г. на зам.-директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за определени задължения по ЗДДС – от ДДС за внасяне 181 738,42 лева на ДДС за внасяне 180 158,47 лева, както и съответните лихви.  ОСЪЖДА “Центурий НК” ЕООД, с ЕИК 160107538, със седалище и адрес на управление: гр.Сопот, ул.”Иван Вазов” № 66, представлявано от управителя Н.Ц.К., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата 4 053 ( четири хиляди петдесет и три) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
92 Административно дело No 2078/2012, VIII състав Други административни дела СП РАЧИЧ И СИЕ СД,
ОВИ И САРИ,
ПЕТКОВИ 2004 ЕООД,
ЕМА-КАР ООД,
КОЛОС 2000,
А.Ч.,
Н.И.Р.,
Г.С.
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 6.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ заявеното от “Колос 2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Димо Хаджидимов” №7, А. Янков Ч. и Н.И.Р.- и двамата със съдебен адрес:***, оспорване на Решение №1-І/2012 год. по ОВОС от 03.04.2012г. на директора на РИОСВ- Пловдив, при МОСВ, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение: Изграждане на кланица за червено месо с капацитет от 30 до 170 т/ден в УПИ 028006, с. Войводиново, община Марица, с възложител “Унитемп” ООД, със седалище и адрес на управление: с. Войводиново, ул. “Запад” №25  ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на “Колос 2000” ЕООД, А. Янков Ч. и Н.И.Р..  ОТХВЪРЛЯ жалбата на “СП-Рачич С-ие” СД, със седалище и адрес на управление: с. Войводиново, община Марица, к-с Рачич, “Ови и Сари” ООД, със седалище и адрес на управление: с. Войводиново, община Марица, Запад №50, “Петкови 2004” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “София” №28, ет.3, “Ема-Кар” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Г. Бенев” №9, и Г. Иванов С.,***, против Решение №1-І/2012 год. по ОВОС от 03.04.2012г. на директора на РИОСВ- пловдив при МОСВ, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение: Изграждане на кланица за червено месо с капацитет от 30 до 170 т/ден в УПИ 028006, с. Войводиново, община Марица, с възложител “Унитемп” ООД, със седалище и адрес на управление: с. Войводиново, ул. “Запад” №25.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
93 Административно дело No 2099/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Н.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 1.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.Б.,***, против Заповед №А-772 от 30.05.2012г. на кмета на община Асеновград, с която на Б. е разпоредено да премахне лека гаражна клетка №724, находяща се в УПИ І- за комплексно жилищно застрояване, кв.1 по плана на кв. “Запад”, гр. Асеновград.  Решението не подлежи на обжалване.  
94 Административно дело No 2100/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.А.Н. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 30.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.А.Н. *** против заповед № А-770 от 30.05.2012 г. на кмета на Община Асеновград, с която е наредено да се премахне лека гаражна клетка № 721, находяща се в УПИ І-за комплексно жилищно застрояване, кв.1, по плана на кв.”Запад”, град Асеновград.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
95 Административно наказателно дело (К) No 2116/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ЕКОКОНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1377 от 21.05.2012 г., постановено по нахд № 1549 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, V-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
96 Административно наказателно дело (К) No 2129/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ВОГУЕ БГ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1372 от 17.05.2012г., постановено по НАХД №1926/2012г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, V!!!-ми наказателен състав.  Решението е окончателно.  
97 Административно дело No 2150/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.П.И. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 5.11.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № ДЗ-110/ 04.06.2012 г. на Кмета на Община Раковски.  ОСЪЖДА Община Раковски да заплати на Д.П. И. ***, разноски в размер на 160 лв.  Решението е окончателно – чл.215, ал.7 от ЗУТ.    
98 Административно дело No 2163/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.П.Д. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 30.11.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД – 12–669 от 18.06.2012г. на Кмета на Район Централен при Община Пловдив.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Д.П.Д.,***, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Софроний Врачански”№2А, ет.3, адв.С., сумата от 310 /триста и десет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на оспорване.  
99 Административно дело No 2169/2012, XVII състав Дела по ЗОС Л.Д.И. КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 29.11.2012г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Д.И.,***, против Заповед № 6-Z12-439/23.05.2012 г. на Кмета на Район “Тракия” при Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2169 по описа за 2012 г. на Административен съд гр. Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок считано от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  .  
100 Административно дело No 2174/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни Р.Р.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 30.11.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 091105516/ 12.01.2012 г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Пазарджик, потвърден с Решение № 648/ 06.06.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част, относно следните допълнително установени данъци и лихви: данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на 1686, 38 лв. и лихви в размер на 376, 22 лв.; и данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2009 г. в размер на 1749, 30 лв. и лихви в размер на 192, 47 лв.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.  
101 Административно дело No 2176/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.С.К.,
К.К.В.,
Т.Р.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 29.11.2012г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на Н.С.К. ***, К.К.В. *** и Т.Р.Д. *** против Заповед № 543/22.08.2011 г. на Кмета на Община Родопи, с която е одобрен ПУП-ПРЗ на имот № 010126, местност “Изворите”, землище с. Брестник, представляващ земеделска земя, за процедура промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 2176/2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХІ състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за явилите се страни, а за Т.Д. – в същия срок от получаване на съобщението.  
102 Административно наказателно дело (К) No 2202/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Й.Д.Т. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 15.11.2012г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1606/15.06.2012 година, постановено по НАХД № 2641 от 2012 год. по описа на Районен съд – Пловдив, V наказателен състав, с което е отменено НП № 16-1601701 от 30.03.2012 година на Директора на Дирекция “ОИТ”.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
103 Административно дело No 2208/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МУСТАНГ 4481 ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 2.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение на Общински съвет-***, обективирано в т.8 по протокол № 11 от съдебно заседание, проведено на 21.06.2012 г. и ВРЪЩА делото като преписка на ОбС-*** за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на решението указания.   ОСЪЖДА Общински съвет-*** да заплати на „М- 4481“ЕООД със седалище и адрес управление с.***, община ***, обл.Пловдив, представлявано от управителя на дружеството и едноличен собственик на капитала П.Т.Т. с постоянен адрес с.***, общ.***, обл.Пловдив, **** направените по делото разноски в размер на 1090 лева /хиляда и деветдесет лева/.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта му с характер на определение – в 7-дневен срок.  
104 Административно наказателно дело (К) No 2210/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Е.Р.Ч. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1367 от 19.05.2012г., постановено по НАХД №7438/2012 по описа на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.    
105 Административно наказателно дело (К) No 2212/2012, XXI състав Наказателни касационни производства К.А.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1449 от 29.05.2012 година, постановено по НАХД № 2854 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ наказателен състав, с която е потвърдено НП № 1743/12г., издадено от ВРИД Началник група Сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
106 Административно наказателно дело (К) No 2218/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ЕКОКОНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1320 от 04.05.2012 г., постановено по нахд № 1560 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, V!!!-ми наказателен състав, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 59167-S011041 от 22.12.2011г. издадено от заместник Директор на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на “Екоконс” - ЕООД, с БУЛСТАТ 115791906, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Гонда вода №24, ет.1, ап.8, представлявано от управителя Г.В.К. е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 4000 /четири хиляди/ лв., на основание чл. 104, ал.1 за нарушение на чл. 40, ал. 1, буква „в“ от ЗЗО.  Решението е окончателно.  
Особено мнение
Особено мнение на съдия Анелия Харитева:  Не съм съгласна със становището на мнозинството на съдебния състав, че с подаването на декларация-образец 6 на данъчните органи е станало известно обстоятелството, че осигурителните вноски не са внесени. Това е така, защото декларацията съдържа информация за начислените и дължими осигурителни вноски, но не и за тяхното плащане – дали е извършено и кога е извършено. Посоченият код 3 означава именно това – начислени, т.е., счетоводно отразени като дължими. Установяването на плащането може да стане само при една нарочна проверка. Едва тогава органите по приходите имат доказателства кой е извършителят на административно нарушение, т.е., това е моментът на откриване на нарушителя и от този момент тече тримесечния срок по чл.34, ал.1 ЗАНН, в който административнонаказващият орган трябва да издаде акт за установяване на административно нарушение.  
107 Административно дело No 2273/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни Г.К.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 2.11.2012г.
ОТМЕНЯ РА № 261106300/13.02.2012 г., потвърден с Решение № 534/15.05.2012 г. на Директора на Д“ОУИ“-Пловдив в частта му, с която са определени допълнителни данъчни задължения за 2005 г.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.  ОСЪЖДА Г.К.П. *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 333,36 лв. (триста тридесет и три лева и тридесет и шест стотинки), представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата, сметната по компенсация.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне  
108 Административно наказателно дело (К) No 2281/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА АМАДЕУС 7 ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1578 от 11.06.2012г., постановено по НАХД № 2235/2012 по описа на Пловдивски районен съд И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1601464/30.11.2011г. издадено от Директора на Дирекция „Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на „Амадеус 7” ООД, ЕИК 160093661, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Иван Стефанов Гешев” № 4, ап.18, ет.6, представлявано от Виолета Костадинова Минкова, ЕГН ********** на основание чл. 416, ал.5 от КТ, е наложено административно наказание за нарушение по чл. 403а, ал.1 от КТ, като на основание чл.414в от КТ ИЗМЕНЯ ИМУЩЕСТВЕНАТА САНКЦИЯ от 1500 на 100/сто/ лева.  Решението е окончателно.  
109 Административно наказателно дело (К) No 2286/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ СПИВАТО ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1601 от 14.06.2012 година, постановено по НАХД № 1457 от 2012 година по описа на Районен съд - Пловдив, ХХІV наказателен състав, с което решение е отменено НП № 746/10.01.2012г. на Началник Митница – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
110 Административно наказателно дело (К) No 2289/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТОЯН САРИЕВ-СТОЯНСТРОЙ ЕТ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 16.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1677 от 21.06.2012 г., постановено по нахд № 3026 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, 26-ти наказателен състав .  Решението е окончателно.  
Особено мнение
Особено мнение на съдия Анелия Харитева:  Не съм съгласна със становището на мнозинството на съдебния състав, че с подаването на декларация-образец 6 на данъчните органи е станало известно обстоятелството, че осигурителните вноски не са внесени. Това е така, защото декларацията съдържа информация за начислените и дължими осигурителни вноски, но не и за тяхното плащане – дали е извършено и кога е извършено. Посоченият код 3 означава именно това – начислени, т.е., счетоводно отразени като дължими. Установяването на плащането може да стане само при една нарочна проверка. Едва тогава органите по приходите имат доказателства кой е извършителят на административно нарушение, т.е., това е моментът на откриване на нарушителя и от този момент тече тримесечния срок по чл.34, ал.1 ЗАНН, в който административнонаказващият орган трябва да издаде акт за установяване на административно нарушение.    
111 Административно наказателно дело (К) No 2296/2012, XXI състав Наказателни касационни производства СТРЯМА 2002 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1488 от 04.06.2012 година, постановено по НАХД № 2070 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 16-1601629/28.02.2012г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
112 Административно наказателно дело (К) No 2297/2012, XXII състав Наказателни касационни производства САРАЙ АВТО ПЛЮС ЕООД,
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
САРАЙ АВТО ПЛЮС ЕООД,
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР
Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1295 от 11.05.2012г., постановено по НАХД № 2731/2011 по описа на Пловдивски районен съд  Решението е окончателно.  
113 Административно наказателно дело (К) No 2299/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ ХЕБРОС БУС ООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 15.11.2012г.
Оставя в сила Решение №1522/05.06.2012г., постановено по НАХД № 2737/2012г., по описа на ПРС, ХІ н.с.   Решението не подлежи на обжалване.  
114 Административно дело No 2307/2012, III състав Дела по ЗМВР Х.С.К. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 26.11.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 16810/2011 от 15.12. 2011г. на ВРИД Началник на Сектор “ПП” към ОД на МВР – Пловдив  ОСЪЖДА Областна Дирекция на МВР – Пловдив да заплати на Х.С.К., ЕГН **********,***, със съд. адрес гр.Пловдив, бул.”България”№61, бизнес център “Атвас”, ет.4, офис 3, адв. Б.Панчева, сумата от 460 /четиристотин и шестдесет/ лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение от страните.  
115 Административно дело No 2318/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни СДРУЖЕНИЕ СВЯТ ЗА ВСИЧКИ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.11.2012г.
Отхвърля жалбата на Сдружение “СВЯТ ЗА ВСИЧКИ”, гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий“ № 3, представлявано от И.Павлова против Ревизионен акт № 261200285/03.04.2012г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ - Смолян в потвърдената част с Решение № 736/25.06.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП за установено задължение по ЗДДС /непризнат данъчен кредит и начислен допълнително ДДС/ на стойност 5 054.54 лв. , ведно с прилежащи лихви.  Осъжда Сдружение “СВЯТ ЗА ВСИЧКИ”, гр. Хасково, ул. „Патриарх Евтимий“ № 3, представлявано от И.Павлова да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 488.73 лв. – юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
116 Административно наказателно дело (К) No 2323/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Х.Г.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146 от 21.05.2012г. постановено по нахд № 188 / 2012г. по описа на Районен Съд – гр. Асеновград, !!!-ти наказателен състав .  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
117 Административно дело No 2325/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ХДМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 13.11.2012г.
ОТМЕНЯ частта от Ревизионен акт с №261000577 от 11.06.2010г. издаден от С.В.П.- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Хасково, на НАП, потвърдена с Решение №605 от 11.08.2010г. на заместник-директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на “ХДМ” ООД, със седалище и адрес на управление: ******, е начислен допълнително ДДС в размер от 13 772,18 лв. за месец август на 2009г. и прилежащите му лихви.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати на “ХДМ” ООД, със седалище и адрес на управление: ******, сумата от 2 575,00 лева разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
118 Административно дело No 2332/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.К.Ч.,
М.К.П.,
В.К.П.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 2.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Ч. ***, Мария К.П. *** и В.К. ***, против отказ на Началника на СГКК- Пловдив по постъпило заявление от Д.К.Ч. за изменение на КК и КР за ПИ ИД 03839.36.107 по КККР на землището на с.Бенковски, общ.Марица, обл.Пловдив.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
119 Административно дело No 2335/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОТУР-МАРКО МАРКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 19.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 155/06.06.2012 г. на и.д. Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, потвърждаващо издаденото на основание чл. 200 от ДОПК и чл. 202 от ДОПК във вр. с чл. 195, ал. 1-3 от ДОПК от Деана Колева – публичен изпълнител при ТД гр. Пловдив Постановление за налагане на обезпечителна мярка с изх. № 1185/2010/000050/18.05.2012 г., с което е наложен ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление на Марко Миладинов Марков с ЕТ „Евротур-Марко Марков“, находящи се в ТБ „СЖ ЕКСПРЕСБАНК“.  Решението е окончателно на основание чл. 197, ал.4 от ДОПК.  
120 Административно дело No 2347/2012, X състав Дела по ЗАдм В.Л.М. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 7.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Л.М. срещу Мълчалив отказ на Кмета на Община Родопи за издаване на скица, по Заявление с вх.№ 94-01-561 от 28.05.2012г  ОСЪЖДА В.Л.М., с ЕГН **********,*** да заплати на Община Родопи разноски по осъществената юрисконсултска защита в размер на 150лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
121 Административно наказателно дело (К) No 2349/2012, XXI състав Наказателни касационни производства М.П.Б. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ХИСАРЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1622 от 16.06.2012 г., постановено по НАХД № 3241 по описа за 2012 г. на Районен съд – Пловдив, ХХI н.с.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.      
122 Административно наказателно дело (К) No 2353/2012, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ АГРО ГРАНД МИЛИНГ РАЙС ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 15.11.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА срещу Решение № 1566 от 12.06.2012 година, постановено по НАХД № 2422 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, V наказателен състав, с което решение е отменено НП № 14/23.03.2012г. на Валя Атанасова – Директор на РИОСВ - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
123 Административно наказателно дело (К) No 2357/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Д.Я.Т. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 19.11.2012г.
Потвърждава решението. Оставя в сила Решение № 1591/14.06.2012 г. по НАХД № 2421 по описа на ПРС за 2012 г.  Решението е окончателно.  
124 Административно наказателно дело (К) No 2361/2012, XX състав Наказателни касационни производства БУЛМЕС ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 14.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1551 от 11.06.2012г. постановено по нах дело № 2563 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХIV-ти наказателен състав, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 77 от 19.01.2012г., издадено от директор на дирекция „МД, ТБО и РК“ при община Пловдив, с което на „Булмес“ ЕООД, ЕИК 115813427 със седалище и адрес на управление- гр. Пловдив, бул. „Брезовско шосе“ № 176а на основание чл. 123, ал. 1 от ЗМДТ е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер 500 лева за нарушение на § 21 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ПЗРЗИДЗМДТ).  Решението е окончателно.
125 Административно наказателно дело (К) No 2362/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Е.А.Б. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.11.2012г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 1366 от 19.05.2012 г., постановено по НАХД № 519 по описа за 2012 г. на ПРС, вместо което  ПОТВЪРЖДАВА НП № II-Б-234/10.01.2012 г. на Директора на РЗИ-Пловдив, с което на Е.А.Б. *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 50 лева за нарушение на чл.58 ал.1 и ал.2 т.1 от ЗЗ вр.чл.2, ал.1 и ал.2 от Приложение № 1 от Наредба № 15 за имунизациите в РБългария на основание чл.209 ал.3 от ЗЗ.  Решението е окончателно.  
126 Административно наказателно дело (К) No 2365/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КОСИТА ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1376 от 21.05.2012 г. постановено по НАХД № 713 по описа за 2012 г. на Пловдивския районен съд,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
127 Административно наказателно дело (К) No 2370/2012, XXI състав Наказателни касационни производства М.А. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 15.11.2012г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 1493 от 25.04.2012 година, постановено по НАХД № 2105 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, VІІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 36-0000212 от 13.03.2012 година, издадено от Главен инспектор в ОО “КД – ДАИ” – Пловдив, като вместо него ПОСТАНОВЯВА :  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36-0000212 от 13.03.2012 година изпълняващия длъжността на Главен инспектор в ОО “КД – ДАИ” – Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
128 Административно наказателно дело (К) No 2372/2012, XXII състав Наказателни касационни производства К.Г.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 16.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1575 от 13.06.2012г., постановено по НАХД № 2738/ 2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.  Решението е окончателно.  
129 Административно наказателно дело (К) No 2374/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА АГППМП-ЦИТОМЕДИКА ООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 1.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1463 от 23.05.2012 г., постановено по НАХД № 1633 по описа на Пловдивски районен съд, І – ви н.с за 2012 г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
130 Административно наказателно дело (К) No 2377/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Д.С.П. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1616 от 16.06.2012 г., постановено по нахд № 2355 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, 21-ви наказателен състав .  Решението е окончателно.  
131 Частно админист. наказателно дело (К) No 2380/2012, XXI състав Наказателни частни касационни производства ХЕБРОС БУС ООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ Определение за прекратяване на съдебното производство по НАХД № 2065/2012 година от 26.06.2012 г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХVІІІ наказателен състав, с което е оставена без разглеждане подадената от „Хеброс бус”ООД жалба против НП № 36-0000959 от 30.09.2011 година, издадено от Мариана Запрянова Думбалска – и.д. Началник Областен отдел “КД – ДАИ” – Пловдив, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 8000 лева.  ВРЪЩА делото на Районен съд Пловдив, за продължаване на съдопроизводствените действия.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
132 Административно наказателно дело (К) No 2398/2012, XX състав Наказателни касационни производства КООПЕРАЦИЯ АГРО-95 ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 14.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 176 от 29.06.2012г., постановено по НАХ дело № 266 по описа на Районен съд- Асеновград за 2012г., 2-ри наказателен състав.  Решението е окончателно.  
133 Административно дело (К) No 2410/2012, XXIII състав Касационни производства Х.А.Р. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЛЪКИ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.11.2012г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 255/ 31.05.2012 г. по АХД № 1780 по описа за 2011 г. на РС - Асеновград.  Решението е окончателно.  
134 Административно дело No 2421/2012, XI състав Дела по ЗМВР Ц.Й.С. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 9.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.Й.С. ***, срещу Заповед за прилагане на принудителни административни мерки №6366/12 от 26.06.2012 г. на Началника на ПП към ОД на МВР-Пловдив.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
135 Административно наказателно дело (К) No 2423/2012, XIX състав Наказателни касационни производства СТАНУЛОВ-НОНКА СТАНУЛОВА ЕТ МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 1.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 127 от 03.07.2012 г., постановено по НАХД № 218 по описа на Карловски районен съд, ІV – ти н.с за 2012 г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
136 Административно наказателно дело (К) No 2424/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН МИРО ТУР ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 117 от 21.06.2012 година, постановено по НАХД № 569 от 2011 година по описа на Районен съд – Карлово, І наказателен състав, с което решение е отменено НП № 16/05.07.2011 година, издадено от Директора на Дирекция “Национален парк Централен Балкан”.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
137 Административно дело No 2427/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.И.Т.,
Б.С.Т.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.11.2012г.
ОТМЕНЯ заповед № ДК-02-ЮЦР-656/09.11.2011 г.. на началника на РДНСК - ЮЦР, с която е наредено премахването на незаконен строеж: „Прокарване на водопровод и канализация от мокро помещение до сухо помещение /спалня/ в апартамент № 57, в блок № 4705, вх.А, ет.7, находящ се в УПИ I- комплексно застрояване, детски заведения и етажен гараж, кв.“I-ва Каменица“ по плана гр. Пловдив, с административен адрес *** с извършители Й.И.Т. и и Б.С.Т..  Решението не подлежи на обжалване.  
138 Административно дело No 2428/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ИВ ТРАНС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.11.2012г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на ревизионен акт № 2600803 от 23.08.2006 г., издаден от А.М.К. - инспектор по приходите при ТД на НАП – Хасково, с който акт на Ив транс“ ООД, ЕИК *** е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС за м. февруари – м. декември 2005 г. и м. януари, март и април 2006г., следствие на което на дружеството са определени данъчни задължения в размер на 17008,15 лв. и лихви върху тях в размер на 1802,64 лв.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Ив транс“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя С.М.С., сумата 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, представляващи разноски за производството.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщението за постановяването му с препис за страните.
139 Административно наказателно дело (К) No 2437/2012, XXII състав Наказателни касационни производства КЕМИ ТЕКС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1653 от 18.06.2012г., постановено по НАХД № 186/2012 по описа на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.    
140 Административно наказателно дело (К) No 2438/2012, XXII състав Наказателни касационни производства НОРДИКС ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №1741 от 28.06.2012 г., постановено по НАХД № 2231/2012 г., Пловдивският районен съд, 14-ти наказателен състав, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление №87/15.03. 2012 г. на Началника на Митница Пловдив, с което на "Нордикс" ООД със седалище в с.Труд, общ.Марица, Булстат: 825341001, представлявано от В.Г.М., за нарушение по чл.28, ал.5 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. на основание чл.126а, ал.1 от с.з.  Решението е окончателно.  
141 Административно наказателно дело (К) No 2440/2012, XXI състав Наказателни касационни производства Д.Т.Д. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1702 от 11.06.2012 г., постановено по НАХД № 2555 по описа за 2012 г. на Районен съд – Пловдив, VII н.с.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
142 Административно дело No 2455/2012, XV състав Дела по ЗМВР С.М.Б. ИНСПЕКТОР СЛАВЧО НЕНОВ - ИНСТРУКТОР ДПКППД ПРИ РСПБЗН КАРЛОВО Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 6.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.М.Б., ЕГН **********,*** срещу Разпореждане № 136 от 11.06.2012г. на Инспектор С.Н.-служител от Районна служба пожарна безопасност и защита на населението- гр.Карлово.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването за изготвянето му.  
143 Административно дело No 2458/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.П.А. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 5.11.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-651/ 13.06.2012 г. на Кмета на Община Марица.  ОСЪЖДА Община Марица да заплати на Б.П.А. разноски в размер на 460 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
144 Административно дело No 2465/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ИВ ТРАНС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 2.11.2012г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на ревизионен акт № 260900187 от 09.06.2009 г., издаден от В.Г.Г., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 486 от 16.07.2009 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив при ЦУ на НАП в частта за допълнително установен корпоративен данък за 2005 г. в размер на 10 545,53 лева и лихви в размер на 4 780,88 лева.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Ив транс“ ООД, ЕИК 126629243, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул.“Мадара” № 15, представлявано от управителя С.М.С., сумата 1250 (хиляда двеста и петдесет) лева, разноски.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
145 Административно дело No 2475/2012, XIV състав Други административни дела ИЛИЕВИ ТД ИЛИЕВ С-ИЕ СД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.11.2012г.
ОТМЕНЯ акт за установяване на публично държавно вземане № 01-2600/3001 от 09.04.2011 г. на изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция.   ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция да заплати на СД “Илиеви –ТД – Илиев С-ие”, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: *** представлявано от Т.М.И., сумата в размер на 1210 /хиляда двеста и десет/ лева разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщение с препис за страните.
146 Административно наказателно дело (К) No 2493/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Е.Г.К. РУ ПОЛИЦИЯ - КАРЛОВО Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 16.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 124 от 29.06.2012г., постановено по НАХД № 97 по описа на Карловски районен съд.  Решението е окончателно.  
147 Административно наказателно дело (К) No 2498/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТОЯН САРИЕВ-СТОЯНСТРОЙ ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1681 от 21.06.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 3030 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
148 Административно наказателно дело (К) No 2501/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ПРОВЕНЦОНИ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1259 от 04.05.2012 г., постановено по нахд № 1378 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, V!!!-ми наказателен състав.  Решението е окончателно.  
149 Административно наказателно дело (К) No 2503/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ БЕЛИ НОЩИ - ВАСКА ВЪЛКОВА ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.11.2012г.
Оставя в сила Решение № 1507/04.06.2012г., постановено по н.ах.д.№ 1211 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно  
150 Административно наказателно дело (К) No 2504/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 14.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1747 от 29.06.2012г. на Пловдивски районен съд, ХХII н.с. постановено по НАХД № 3724 по описа за 2012 г.  ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на Районен съд- Пловдив.  Решението е окончателно.  
151 Административно наказателно дело (К) No 2508/2012, XXI състав Наказателни касационни производства САДАТ ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.11.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1709 от 22.06.2012 година, постановено по НАХД № 1699/2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ наказателен състав, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 670/11 от 14.02.2012г. на началника на Митница – Пловдив, с което на “Садат” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 825355508, със седалище и адрес на управление:гр.Пловдив, ул.”Васил Левски”№168, с управител Сюхейла Куртулду, на основание чл.234 ал.2 т.1 от Закона за митниците /ЗМ/, е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 4484,01 лева за нарушение на чл.234 ал.1 т.1 от ЗМ, като наред с това на основание чл.234 ал.4 от ЗМ във вр. с чл.233 ал.4 от ЗМ са “отнети в полза на държавата стоките, предмет на нарушение” от “Садат”ООД, но поради липсата на същите е присъдено заплащането на тяхната левова равностойност в размер на 31397,29 лева.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.      
152 Административно наказателно дело (К) No 2510/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1424 от 28.05.2012г., постановено по НАХД № 2377/2012 по описа на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
153 Административно наказателно дело (К) No 2511/2012, XXI състав Наказателни касационни производства САДАТ ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №1751 от 29.06.2012г. по НАХД №3597/ 2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ №856/11/02.05.2012г. на Началник Митница – Пловдив, с което е наложено на “Садат”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Васил Левски”№168 административно наказание – имуществена санкция в размер на 5 879,46 лева на основание чл.234 ал.2,т.1 от Закона за митниците/ЗМ/ за нарушение на чл.234 ал.1, т.1 ЗМ, като заедно с това на основание чл.234 ал.4 във вр. с чл.233 ал.4 ЗМ е присъдена за заплащане и левовата равностойност на липсващите стоки, предмет на нарушението в размер на общо 43 393,04 лева, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :   ОТМЕНЯ наказателно постановление/НП/ №856/11/02.05.2012г. на Началник Митница – Пловдив, с което е наложено на “Садат”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Васил Левски”№168 административно наказание – имуществена санкция в размер на 5 879,46 лева на основание чл.234 ал.2,т.1 от Закона за митниците/ЗМ/ за нарушение на чл.234 ал.1, т.1 ЗМ, като заедно с това на основание чл.234 ал.4 във вр. с чл.233 ал.4 ЗМ е присъдена за заплащане и левовата равностойност на липсващите стоки, предмет на нарушението в размер на общо 43 393,04 лева.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
154 Административно наказателно дело (К) No 2512/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Н.А.Х. Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 2.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1711 от 27.06.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, VІІІ н.с., постановено по НАХД № 2883 по описа на същия съд за 2012 г.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.    
155 Административно наказателно дело (К) No 2514/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.11.2012г.
Отменя Решение № 1407 /03.04.2012г., постановено по н.ах.д.№ 8267 по описа за 2011г. на Пловдивски районен съд.  Вместо това постанови : Отменя НП № 51044-S005882/08.07.2011г., на Заместник директорът на ТД на НАП-Пловдив, за наложено на “Динекспрес – Ц. ***, административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл.7 ал.3 КСО, на основание чл.355 ал.1 КСО.  Решението е окончателно.  
156 Административно наказателно дело (К) No 2516/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТРЕЙС ПЛОВДИВ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.11.2012г.
Оставя в сила Решение № 1800 от 06.07.2012 г. по НАХД № 3292 по описа за 2012 г. на ПРС.  Решението е окончателно.  
157 Административно наказателно дело (К) No 2520/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТОЯН САРИЕВ-СТОЯНСТРОЙ ЕТ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 16.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1699 от 25.06.2012 г., постановено по нахд № 3018 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, 24-ти наказателен състав .  Решението е окончателно.  
Особено мнение
Особено мнение на съдия Анелия Харитева:  Не съм съгласна със становището на мнозинството на съдебния състав, че с подаването на декларация-образец 6 на данъчните органи е станало известно обстоятелството, че осигурителните вноски не са внесени. Това е така, защото декларацията съдържа информация за начислените и дължими осигурителни вноски, но не и за тяхното плащане – дали е извършено и кога е извършено. Посоченият код 3 означава именно това – начислени, т.е., счетоводно отразени като дължими. Установяването на плащането може да стане само при една нарочна проверка. Едва тогава органите по приходите имат доказателства кой е извършителят на административно нарушение, т.е., това е моментът на откриване на нарушителя и от този момент тече тримесечния срок по чл.34, ал.1 ЗАНН, в който административнонаказващият орган трябва да издаде акт за установяване на административно нарушение.    
158 Административно наказателно дело (К) No 2521/2012, XX състав Наказателни касационни производства Х.И.М. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 14.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1620 от 16.06.2012г., постановено по НАХД № 2168 по описа на Пловдивския районен съд за 2012г.,Х наказателен състав.  Решението е окончателно.    
159 Административно наказателно дело (К) No 2527/2012, XXII състав Наказателни касационни производства БТК АД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 16.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1717 от 27.06.2012г., постановено по НАХД № 3060/ 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.  Решението е окончателно.  
160 Административно наказателно дело (К) No 2534/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГМ-ДООРС ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 177/29.06.2012 г. по НАХД № 252/2012 по описа на АРС, вместо което ПОТВЪРЖДАВА НП № 2107-0083814/13.03.2012 г., издадено от Директора на ТД на НАП гр.Пловдив, с което на „ГМ-Д“ООД, представлявано от Г.К.С., е наложена имуществена санкция в размер на 600 лева за нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ вр.чл.118 ал.1 от ЗДДС.  Решението е окончателно.  
161 Административно наказателно дело (К) No 2535/2012, XX състав Наказателни касационни производства М.З.П. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 186 от 11.07.2012г., постановено по н.а.х.д. № 229/2012г. по описа на Районен съд – Асеновград, ІV н.с.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
162 Административно дело No 2537/2012, XVI състав Дела по ЗМСМА Н.Н.Д. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 8.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Н.Д., ЕГН: **********, в качеството й на Директор на Междуучилищен център за трудово политехническо обечение гр.Карлово, срещу Решение № 343 по протокол № 13/28.06.2012 г. на Общински съвет-Карлово.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2537 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012 г.    Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7-дневен срок от получаване на съобщението.      
163 Административно дело (К) No 2539/2012, XX състав Касационни производства ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ П.М.М. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 139 от 30.03.2012 г. на Районен съд – Карлово, 2 гр. състав, постановено по адм.д. № 884/2011г. и  ВРЪЩА ДЕЛОТО на същия съд за ново произнасяне от друг състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
164 Административно наказателно дело (К) No 2546/2012, XXI състав Наказателни касационни производства СТОЯН СТОЯНОВ-2000 ЕТ МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.11.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 126/02.07.2012 г., постановено по НАХД № 102/ 2012 г. по описа на Карловски районен съд за 2012 г., ІV нак. състав в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 709/11/ 20.01.2012 г., издадено от Началника на Митница - Пловдив, с което на ЕТ „С.С. ***, чрез С.Д.С., с ЕГН **********, за наложена имуществена санкция в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева за нарушение разпоредбите на чл.108а ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове, като вместо него ПОСТАНОВИ:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 709/11/ 20.01.2012 г., издадено от Началника на Митница - Пловдив, с което на ЕТ „С.С. ***, чрез С.Д.С., с ЕГН **********, като намалява размера на наложената имуществена санкция от 50 000 /петдесет хиляди/ лева на 2000 /две хиляди/ лева. за нарушение разпоредбите на чл.108а ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове.  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 126/02.07.2012 г., постановено по НАХД № 102/ 2012 г. по описа на Карловски районен съд за 2012 г., ІV нак. състав, в останалата част.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
165 Административно дело No 2548/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЦЕНТУРИЙ НК ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 28.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Центурий НК" ЕООД със седалище в гр.Сопот и адрес на управление ул."Иван Вазов" №66, вх.А, ет.2, ап.7, Булстат: 160107538, представлявано от Н.Ц.К., срещу Решение № 220/23.07.2012 г. на Директора на ТД на НАП-гр.Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ РД-11-949/08.06.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП-гр.Пловдив.  ОСЪЖДА "Центурий НК" ЕООД със седалище в гр.Сопот и адрес на управление ул."Иван Вазов" №66, вх.А, ет.2, ап.7, Булстат: 160107538, представлявано от Н.Ц.К., да заплати на ТД на НАП-гр.Пловдив сумата от 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ юрисконсултско възнаграждение.    Решението е окончателно.  
166 Административно дело No 2555/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕС КОМЕРС 2008 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 9.11.2012г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на Ревизионен акт № 161201310/30.05.2012 г., издаден от А.М.К., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, упълномощена със Заповед № К 1201310/02.05.11 г., потвърден с Решение № 903/24.07.2012 г. на Директора на Дирекция ”ОУИ”- гр. Пловдив при ЦУ на НАП в ЧАСТТА МУ за допълнително начислен ДДС на стойност 5 777.03 лева.  ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161201310/30.05.2012 г., издаден от А.М.К., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, упълномощена със Заповед № К 1201310/02.05.11 г., потвърден с Решение № 903/24.07.2012 г. на Директора на Дирекция ”ОУИ”- гр. Пловдив при ЦУ на НАП в останалата му част.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
167 Административно наказателно дело (К) No 2558/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА КОМЕРС ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 2.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 167 от 18.06.2012г., постановено по НАХД № 122 по описа на Асеновградски районен съд, ІV – ти н.с за 2012 г.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
168 Административно наказателно дело (К) No 2559/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА СОФИЯ Е.Ц.П. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 162 от 13.06.2012 г., постановено по нахд № 125 от 2012г., по описа на Районен съд - Асеновград, втори наказателен състав.  Решението е окончателно.  
169 Административно дело No 2577/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни АТА 61 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 9.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбА. на „А. 61“ЕООД с адрес за кореспонденция **** и адрес по чл.8 от ДОПК ****, представлявано от К.Г.Н., срещу Решение № 215/17.07.2012 г. по жалба срещу Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мярки, постановено от С.Г.М. – Териториален директор на ТД на НАП-Пловдив.  ОСЪЖДА А. 61“ЕООД с адрес за кореспондеция **** и адрес по чл.8 от ДОПК ****, представлявано от К.Г.Н., да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. Решението е окончателно.  
170 Административно дело No 2586/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 9.11.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед №КД-14-16-898 от 24.07.2012г. на началника на СГКК- Пловдив, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бенковски, община Марица, област Пловдив, състоящо се в промяна на данните за собственост и собствениците за поземлен имот с идентификатор №03839.44.18, като за собственик на имота се запише “Кингс Табако” ЕАД.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
171 Административно наказателно дело (К) No 2590/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТОЯН САРИЕВ-СТОЯНСТРОЙ ЕТ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 1.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1930/ 19.07.2012 г. по НАХД № 3034 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
172 Административно наказателно дело (К) No 2593/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Р.Т.П. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 16.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1808 от 15.06.2012г., постановено по НАХД № 2718/2012 по описа на Пловдивски районен съд  Решението е окончателно.  
173 Административно наказателно дело (К) No 2594/2012, XX състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО СТАРХО СО ЕООД Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1544 от 07.06.2012г., постановеното по н.а.х.дело № 2032/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ н.с., като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № РД – 09 – 3 от 24.01.2012г. на Изпълнителния Директор на Изпълнителната агенция по Лозата и виното, с което на “Стархо Со”ЕООД, със седалище и адрес на управление с.Брестовица, общ. Родопи, обл.Пловдив, ул.”Момчил войвода”№9, представлявано от Р.П.К., ЕГН **********, на основание чл.76 от Закона за виното и спиртните напитки /отм./ е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 3 000 лева за извършено нарушение на чл.3 ал.3 т.1 от Наредбата за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино във вр. с чл.45 от ЗВСН /отм./.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
174 Административно наказателно дело (К) No 2595/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ И.А.П. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 1.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1779/ 09.06.2012 г. по НАХД № 2354 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № НП-181/ 14.11.2011 г., издадено от Министъра на земеделието и храните.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
175 Административно наказателно дело (К) No 2597/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ХЕБРОС БУС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.11.2012г.
Оставя в сила Решение № 1765/04.07.2012г., постановено по н.ах.д.№ 3293 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд, с което е изменено НП № 16 -1601649/12.04.2012г. на Директора на Дирекция “ИТ “ – Пловдив за наложена имуществена санкция на търговското дружество в качеството му на работодател, на основание чл.416 ал.5 вр. чл.414 ал.1 КТ, като размера на административното наказание е намален от 3 500 лв. на 1 500 лв.  Решението е окончателно.  
176 Административно наказателно дело (К) No 2599/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА АЙ ТИ ДИ НЕТУЪРК АД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1649/18.06.2012 г. по НАХД № 2792/2012 по описа на ПРС, вместо което   ПОТВЪРЖДАВА НП № 0007/03.01.2012 г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „А.Т.Д.Н.“АД е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева за осъществен състав на административно нарушение по чл.335 от Закона за електронните съобщения във връзка с чл.37 от Функционалните специфики за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фискирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление във вр. с чл.18, изр.2 от раздел II на Процедурата за преносимост на географски номера.  Решението е окончателно.  
177 Административно наказателно дело (К) No 2601/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ И.А.Х. Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 1.11.2012г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7090 от 15.06.2012г., постановено по НАХД № 1870 по описа на Пловдивски районен съд, І – ви н.с за 2012 г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
178 Административно дело No 2605/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПРАСПЕКТ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2605/2012 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІІ състав.  ОТХВЪРЛЯ искането на адв.Б. за присъждане на разноски.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от днес.  
179 Административно дело No 2618/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни Ц.И.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 29.11.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161106291 от 23.04.2012г., поправен с РА за поправка на РА с №1220962 от 11.06.2012г., издадени от Н. А. А.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Пазарджик, на НАП, в частта му, потвърдена с Решение №820 от 11.07.2012г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на Ц.И.К. е определен окончателен годишен /патентен/ данък по чл.31, ал.1, т.7, б.”щ” от ЗОДФЛ, отм. за 2005г. в размер от 28 000,00 лева и са начислени лихви върху тази сума в размер от 23 925,79 лева.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на Ц.И.К.,***, сумата от 1 755,00 лв., представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
180 Административно наказателно дело (К) No 2625/2012, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ОБЩИНА КАРЛОВО Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 130 от 06.07.2012г. постановено по НАХД № 611 по описа за 2011 г.на Районен съд – Карлово г., I н.с.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
181 Административно дело No 2633/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАНСФЕР ГРУП ЕООД ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 26.11.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Трансфер груп” ЕООД, с ЕИК 115100833, със седалище и адрес: град Пловдив, ул.”Данаил Николаев” № 80, представлявано от управителя В.О.Е., заповед за налагане на принудителна административна мярка „запечатване на обект” № 58310-0118135 от 06.12.2011 г. на и.д. зам.-директор на ТД Пловдив на НАП.  ОСЪЖДА ТД Пловдив на НАП да заплати на “Трансфер груп” ЕООД, с ЕИК 115100833, със седалище и адрес: град Пловдив, ул.”Данаил Николаев” № 80, представлявано от управителя В.О.Е., сумата 50 (петдесет) лева, разноски.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
182 Административно дело No 2634/2012, II състав Други административни дела АЕРКОК ООД НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 12.11.2012г.
ОТМЕНЯ определение от 24.10.2012 г. по адм.д. № 2634/ 2012 г. по описа на АС – Пловдив, с което е даден ход по същество, ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АЕРКОК” ООД – Шумен против „мълчалив отказ за започване на административно производство по чл.58, ал.1, т.1, чл.59 и чл.62 от Наредба № 3/2005 г. на МРРБ” и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2634/ 2012 г по описа на АС – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 –дневен срок от съобщаването му.  
183 Административно дело No 2646/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни АЛАНЦ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 7.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Аланц” ООД, с ЕИК 108689228, със седалище и адрес: град Кърджали, бул.”България” № 49, представлявано от управителя П.Г.Н., против ревизионен акт № 091200739 от 15.05.2012 г., издаден от П.К.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 892 от 23.07.2012 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 15 666,67 лева, ведно с лихви, и допълнително установен корпоративен данък за 2008 г. и 2009 г., съответно в размер на 2500 лева и 5333,33 лева, ведно с лихви.  ОСЪЖДА “Аланц” ООД, с ЕИК 108689228, със седалище и адрес: град Кърджали, бул.”България” № 49, представлявано от управителя П.Г.Н., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 920 (деветстотин и двадесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
184 Административно наказателно дело (К) No 2652/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Н.Ж.П. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2058 от 20.07.2012 г., постановено по нахд № 3596 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, 1-ви наказателен състав.  Решението е окончателно.  
185 Административно наказателно дело (К) No 2653/2012, XXII състав Наказателни касационни производства РАП-АНЕЛИЯ ХРИСТОВА ЕТ МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1958 от 23.07.2012г., постановено по НАХД № 2914/2012 по описа на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
186 Административно дело (К) No 2655/2012, XXIV състав Касационни производства А.А.Ц. ОБЩИНА РОДОПИ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 1.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2813/ 04.07.2012 г. по АХД № 20170 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.      
187 Административно наказателно дело (К) No 2656/2012, XXII състав Наказателни касационни производства С.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1700 от 25.06.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 8782 по описа на Пловдивския районен съд за 2011 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
188 Административно наказателно дело (К) No 2658/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГЕАН ГЕОРГИ ХРИСТОВ ЕТ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.11.2012г.
Оставя в сила Решение № 1571/14.05.2012г., постановено по н.ах.д.№ 777 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
189 Административно наказателно дело (К) No 2663/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ С.К.М. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1795 от 06.07.2012 г., постановено по нахд № 3482 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, XX-ти наказателен състав .  Решението е окончателно.  
190 Административно наказателно дело (К) No 2665/2012, XXI състав Наказателни касационни производства АЙДЖАН-АЙШЕ АХМЕД ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.11.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1876 от 16.07.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 460 от 2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІV наказателен състав и вместо това ПОСТАНОВЯВА :  ИЗМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 16-1601326/18.01.2012 г. издадено от директор на Областна дирекция "Инспекция по труда" - Пловдив, с което на ЕТ“Айджан – Айше Ахмед“ – Пловдив, с ЕИК 160092659, с адрес на управление гр.Пловдив, ж.к.“Трасия“ бл.10, вх.А, ет.8, ап.37, в качеството на работодател, на основание чл. 416, ал. 5 вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2000 лв. за нарушение по чл. 63, ал. 2 във вр. с чл. 63, ал. 1 от Кодекса на труда, като на основание чл. 415в от Кодекса на труда, НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание “имуществена санкция” от 2000 лв. на 300 /триста/лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
191 Административно наказателно дело (К) No 2666/2012, XX състав Наказателни касационни производства С.И.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 14.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1836 от 11.07.2012г., постановено по НАХД № 2547 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, ХХVI наказателен състав.  Решението е окончателно.  
192 Административно наказателно дело (К) No 2667/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Й.Д.Т. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.11.2012г.
Оставя в сила Решение № 2063 от 13.07.2012 г. по НАХД № 2638 по описа за 2012 г. на ПРС.  Решението е окончателно.  
193 Административно наказателно дело (К) No 2668/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства АСТРАЛ ХОЛИДЕЙЗ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 8.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1733 от 28.06.2012г. по НАХ дело №2958 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХVІ-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление с №К-026288 от 31.01.2012г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което на “А.Х.” АД, със седалище и адрес на управление: *****, е наложена имуществена санкция в размер от 2 200,00 лева. Решението е окончателно.  
194 Частно административно дело (К) No 2670/2012, XIX състав Частни касационни производства К.П.Ч. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ,
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ-РАКОВСКИ
Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 1.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 8613 от 09.07.2012г. на Пловдивски районен съд, Х - ти гр.състав, постановено по гр.дело № 159 по описа на съда за 2012г.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
195 Административно наказателно дело (К) No 2671/2012, XIX състав Наказателни касационни производства КУЛТ КАФЕ ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 2.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1877 от 12.07.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, VІІІ н.с., постановено по НАХД № 3323 по описа на съда за 2012 г. като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление КТ № 19/06.03.2012 г., издадено от Заместник-кмета на Община Пловдив, упълномощен със Заповед № 11ОА3286/21.12.2011г., с което на „Култ кафе” ЕООД с БУЛСТАТ *** със седалище и адрес на управление – ***, представлявано от Я.П.С. е наложено административно наказание - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 100 лева за нарушение разпоредбите на чл.48 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи за градско обзавеждане на територията на Община Пловдив и на основание чл.44 ал.1 т.3 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи за градско обзавеждане на територията на Община Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или на протест..    
196 Административно наказателно дело (К) No 2672/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ А.О. Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 13.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1917 от 18.07.2012г., постановено по НАХД № 1759/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХХV н.състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
197 Частно админист. наказателно дело (К) No 2673/2012, XIX състав Наказателни частни касационни производства К.В.Д. ПЕТО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 2.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно Определение от 26.07.2012 г., постановено по НАХД № 4310 по описа на Районен съд Пловдив, ХVІ н. състав за 2012 г.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
198 Частно админист. наказателно дело (К) No 2673/2012, XIX състав Наказателни частни касационни производства К.В.Д. ПЕТО РУ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 13.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1917 от 18.07.2012г., постановено по НАХД № 1759/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХХV н.състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
199 Административно дело No 2675/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни М.Б.Б. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 15.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Б.Б. с ЕГН ********** с адрес *** против Решение № 235/30.07.2012 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, потвърждаващо Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки издадено на основание чл. 121, ал. 1 от ДОПК с изх. № РД-10-503/11.07.2012 г., издадено от И.А.С. – на длъжност ст. публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, с което са й наложени следните обезпечителни мерки: ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, както и върху депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касите, както и суми, предоставени за доверително управление, намиращи се в изчерпателно изброени в постановлението банки, както и ВЪЗБРАНА върху подробно описан в постановлението недвижим имот. като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА М.Б.Б. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, сумата в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.  
200 Административно дело No 2696/2012, XIV състав Други административни дела НИКИТРАНС-91-НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЕТ НАЧАЛНИК НА ОО КД-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Н.С.Г., в качеството си на ЕТ „Никитранс-91-Н.Г.“ от ***, с ЕИК 201202035, срещу заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-23-2196 от 11.08.2012 г. на началника на Областен отдел "Контролна дейност - ДАИ", гр. Пловдив.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
201 Административно наказателно дело (К) No 2697/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ГАЙДА-2002 ООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 25 от 19.07.2012 г. постановено по НАХД № 44 по описа за 2012 г. на Първомайския районен съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
202 Административно наказателно дело (К) No 2698/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ КОЛОРЕ БЪЛГАРИЯ ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.11.2012г.
Оставя в сила Решение № 129/05.07.2012г., постановено по н.ах.д.№ 75 по описа за 2012г. на Районен съд-Карлово.  Решението е окончателно  
203 Административно дело No 2714/2012, XII състав Дела по КСО И.Д.Г. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Г., ЕГН ********** *** против Решение № 184 от 10.07.2012г. на Ръководителя на ТП на НОИ гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му против Разпореждане № ********** от 13.02.2012 г., издадено от Ръководителя на отдел “Пенсионно осигуряване” при РУ „СО” гр. Пловдив, с което на основание чл.99, ал.1, т.1 от КСО е изменена отпуснатата му лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, считано от 06.08.2011г.  ОСЪЖДА И.Д.Г., ЕГН ********** ***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" гр. Пловдив, сумата от 100, 00 лв. /сто/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.          
204 Административно наказателно дело (К) No 2718/2012, XX състав Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД,
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
МОБИЛТЕЛ ЕАД,
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 14.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 135 от 11.07.2012г., постановено по НАХД № 267 по описа на Карловския районен съд за 2012г. 2 наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0431/14.12.2011г. издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията на „Мобилтел" ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш" № 1 на основание чл. 325, ал. 1, във връзка с чл. 336 от Закона за електронните съобщения, във връзка с т. 2.7.1. от Разрешението, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Функционалните спецификации(ФС) е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 60000 лв. за нарушение на чл. 325, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, във връзка с т. 2.7.1 от Разрешението, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ФС.  Решението е окончателно.      
205 Административно наказателно дело (К) No 2727/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №4 от 21.06.2012г., постановено по НАХД №3124/2012г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, X!-ти наказателен състав .  Решението е окончателно.  
206 Административно наказателно дело (К) No 2729/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства М.Г.Н. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 1.11.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1826 от 09.07.2012г. по НАХД № 4961/ 2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
207 Административно наказателно дело (К) No 2730/2012, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ ГАЛЕРИЯ 09 ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1772 от 04.07.2012г., постановено по НАХД № 3339/2012 по описа на Пловдивски районен съд,  Решението е окончателно.  
208 Административно наказателно дело (К) No 2732/2012, XXII състав Наказателни касационни производства НИКИ ФУУДС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1827 от 10.07.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 3934 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
209 Административно наказателно дело (К) No 2735/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1797 от 06.07.2012г., постановено по НАХД №3250/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив ХІІ н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
210 Административно наказателно дело (К) No 2737/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ХЕБРОС БУС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1793 от 05.07.2012г., постановено по НАХД №3295/2012г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, XV!!!-ти наказателен състав .  Решението е окончателно.  
211 Административно наказателно дело (К) No 2738/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 1.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1921/ 18.07.2012 г. по НАХД № 3745 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
212 Административно наказателно дело (К) No 2739/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1901 от 17.07.2012г. по н.а.х. дело № 3726/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХVI н. състав, с което е потвърдено издаденото от зам. директора на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ № 62646-S016280 от 28.03.2012г., с което на дружеството е наложена “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.355 ал.1 КСО за нарушение на чл.7 ал.1 и ал.2 КСО.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.      
213 Административно наказателно дело (К) No 2740/2012, XX състав Наказателни касационни производства ШАТО МАРКОВО ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 14.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1596/14.06.2012г., постановено по нахд № 1332/2012г. на РС-Пловдив, ХIV-ти нак.състав.  Решението е окончателно.      
214 Административно наказателно дело (К) No 2742/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства САДАТ ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1861/13.07.2012 г. по НАХД № 3153/2012 по описа на ПРС, вместо което   ОТМЕНЯ НП № 838/20.04.2012 г. на Началника на Митница Пловдив, с което на „С“ООД със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя С.К., на основание чл.234 ал.2 т.1 от Закона за митниците е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 522,31 лева за нарушение на чл.234 ал.1 т.1 от Закона за митниците и е постановено отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението, но поради тяхната липса е присъдено заплащане на равностойността им 4 160,53 лева на основание чл.234 ал.4 вр.233 ал.4 от Закона за митниците.  Решението е окончателно.  
215 Административно наказателно дело (К) No 2743/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВОГУЕ БГ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1831 от 10.07.2012г., постановено НАХД № 1923/2012 по описа на Пловдивски районен съд,  И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление N 16-1601733/28.12.2012 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на основание чл. 415а, във вр. с чл. 415б от КТ на „Вогуе Бг” ООД гр. Пловдив, ЕИК 201675294, представлявано от Р.Я.Й. е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2 000 лв. за извършено нарушение по чл. 63, ал.2, във вр. с чл. 63, ал.1 от КТ.  Решението е окончателно.    
216 Административно наказателно дело (К) No 2744/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства КУЛТ КАФЕ ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.11.2012г.
Оставя в сила Решение на РС-Пловдив № 2057/20.07.2012г. по н.ах.д.№ 3607/2012г.  Решението е окончателно.  
217 Административно наказателно дело (К) No 2748/2012, XX състав Наказателни касационни производства ЗАЛОЖНА КЪЩА КЛАСИК ГРУП ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1945 от 11.06.2012г., постановено по НАХД № 675/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив VІІ н. състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
218 Административно дело No 2749/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни Т.П.Т. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.11.2012г.
Отменя Решение № 255 от 06.08.2012г. на Директора на ТД на НАП, гр.Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх.№ 24/РД-11-173/05.07.2012г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП-Пловдив.  Решението е окончателно.  
219 Административно дело No 2754/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛГАРМИН ИНЖЕНЕРИНГ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 9.11.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131105374/16.05.2012 г., издаден от С.В.П., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, упълномощена със Заповед № К 1105374/19.03.2012 г., потвърден с Решение № 970/03.08.2012 г. на Директора на Дирекция ”ОУИ”- гр. Пловдив при ЦУ на НАП.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
220 Административно наказателно дело (К) No 2762/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 15.11.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №148 от 26.07.2012г. на Районен съд – Карлово, ІІІ-ти наказателен състав, постановено по н.а.х. дело №247 по описа на същия съд за 2012г., с което е потвърдено наказателно постановление №16-1601667 от 23.03.2012 год., издадено от Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив, с което на “Електростомана 2004”АД със седалище и адрес на управление гр.Карлово, ул.“Дъбенско шосе”№47 е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.414 ал.1 от Кодекса на труда /КТ/ за нарушение по чл.142 ал.4 КТ.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
221 Административно наказателно дело (К) No 2796/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ ВЛАДИНА-ИНА 1 ЕООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2112 от 31.07.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 2825 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
222 Административно наказателно дело (К) No 2797/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГМ-ДООРС ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1796/06.07.2012 г. по НАХД № 3299/2012 по описа на ПРС, вместо което ПОТВЪРЖДАВА НП № 2106-0083815/13.03.2012 г., издадено от Директора на ТД на НАП гр.Пловдив, с което на „ГМ-Д“ООД, представлявано от Г.К.С., на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание „ имуществена санкция“ в размер на 2000 лева за нарушение по чл.3, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ вр.чл.118 ал.1 от ЗДДС.   Решението е окончателно.  
223 Административно наказателно дело (К) No 2799/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ К.И.И. Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 51/17.02.2012г., постановено по НАХД № 1663/2011г. по описа на Районен Съд – Хасково, ІХ н.състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
224 Административно наказателно дело (К) No 2801/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1908 от 17.07.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 3719 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
225 Административно наказателно дело (К) No 2804/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МЕТАКОЛОР ЕООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 14.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 2009 от 26.07.2012г., постановено по н.а.х.д. № 2147 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, 20 наказателен състав.  Решението е окончателно.  
226 Административно наказателно дело (К) No 2806/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ М.Я.М. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2044 от 28.07.2012г. постановено НАХД № 4148/2012 по описа на Пловдивски районен съд И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36 - 0000548/10.05.2012 г., издадено от Началник Областен отдел “КД-ДАИ” гр. Пловдив при Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с което на М.Я.М. *** е наложено наказание глоба от 500 лева на основание чл.93, ал.2 от ЗАвП, за нарушение разпоредбата на чл.15, §7, б.”А” от Регламент 3821/85 във вр. с чл.78, ал.1, т.2 от Закона за автомобилните превози.  Решението е окончателно.  
227 Административно наказателно дело (К) No 2809/2012, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ М.Й.Б. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1433 от 23.05.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 2210 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № ХІ-Б-16 от 05.03.2012 г. на директора на РЗИ Пловдив, с което на М.Й.Б., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл.44 от Закона за здравето.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
228 Административно наказателно дело (К) No 2812/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Е.Г.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 1.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1804/ 09.07.2012 г. по НАХД № 4097 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.      
229 Административно наказателно дело (К) No 2813/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2014 от 26.07.2012г. на Районен съд – Пловдив, ХХ н. състав, с което е потвърдено издаденото от Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №62625-S016290 от 28.03.2012г., с което на “Джиес Гранд Сенс”ЕООД с адрес на управление гр. Пловдив, ЖР “Тракия”,бл.201в е наложена “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.355 ал.1 КСО за нарушение на чл.158 във вр. с чл.7 ал.1 и ал.2 КСО.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.      
230 Административно наказателно дело (К) No 2816/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ С.Г.С. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 1.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2046/ 29.07.2012 г. по НАХД № 3031 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
231 Административно дело No 2818/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР РОЗАЛИИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 26.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на „Р.“ЕООД със седалище и адрес за управление обл.Пловдивска, община Родопи, ****, представлявано от управителя Х.К.К..   ОТМЕНЯ Заповед № 102/13.02.2012 г. на Кмета на Община Родопи, с която е оттеглена Заповед № 14/10.01.2012 г. на Кмета на Община Родопи.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта му с характер на определение – в 7-дневен срок.  
232 Административно дело No 2821/2012, VIII състав Други административни дела СЕМЕНАРСКА КЪЩА-САДОВО ООД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ САДОВО Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 2.11.2012г.
ОТМЕНЯ отказа на началника на Общинска служба по земеделие Садово, обективиран в писмо с Изх.№ПО-05-325 от 07.08.2012г. да бъде вписан в Регистъра на договорите за аренда Договор за аренда от 22.06.2006г. между “Семенарска къща- Садово” ООД- арендатор и В.Т.Д. и Т.В.Т.- арендодатели, с предмет- нива, съставляваща имот №152003 по плана за земеразделяне на село Чешнегирово, цялата с площ от 5,004 дка, от които 1,121 дка VІ-та категория и 3,883 дка ІV-та категория.  ИЗПРАЩА преписката на Общинска служба по земеделие Садово за постановяване на законосъобразен акт, съгласно изложените в настоящето решение съображения, които са задължителни.  ОПРЕДЕЛЯ срок за изпълнение на решението от 30 дни, считано от влизането му в сила.  ОСЪЖДА Областна дирекция “земеделие”- Пловдив да заплати на “Семенарска къща- Садово” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, сумата от 500,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
233 Административно дело No 2821/2012, VIII състав Други административни дела СЕМЕНАРСКА КЪЩА-САДОВО ООД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ САДОВО Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 20.11.2012г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка поради очевидна неточност в Решение №2405 от 02.11.2012г. по административно дело №2821 по описа на съда за 2012г., като в уводната част на решението да се чете:  Освен това, жалбата е подадена и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е основателна, вместо  “Освен това, жалбата е подадена и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима, а разгледана по същество е неоснователна”.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
234 Административно дело No 2828/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕРА ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 26.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Тера груп“ ООД, ЕИК 160049145, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.“Източен” № 80, представлявано от управителя Я.И.Х. против ревизионен акт № 16251200147 от 31.05.2012 г., издаден от Н.И.П., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 983 от 07.08.2012 г. на зам.-директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив в частта на допълнително установения корпоративен данък за 2009 г. в размер на 251 164,86 лева и лихви в размер на 56 271,13 лева и изменен със същото решение в частта за лихвите за невнесени авансови вноски за корпоративен данък за 2009 г. от 7 466,46 лева на 5 088,29 лева.  ОСЪЖДА „Тера груп“ ООД, ЕИК 160049145, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул.“Източен” № 80, представлявано от управителя Я.И.Х. да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 7 600 (седем хиляди и шестстотин) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
235 Административно наказателно дело (К) No 2852/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЕТ БОРИСЛАВ РАДУЛОВСКИ-ИСКРА 65 Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.11.2012г.
Оставя в сила Решение № 1981/24.07.2012г., постановено по н.ах.д.№ 1972/2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
236 Административно наказателно дело (К) No 2857/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1939 от 19.07.2012г., постановено НАХД № 3141/2012 по описа на Пловдивски районен съд  Решението е окончателно.  
237 Административно наказателно дело (К) No 2859/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2037 от 28.07.2012г., постановено по НАХД №4381/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив Х н. състав.
238 Административно наказателно дело (К) No 2860/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение с №1853 от 13.07.2012г. по НАХ дело №3747 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., вместо което постановява:   ОТМЕНЯ наказателно постановление с №62622-S016292 от 28.03.2012г. на заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Д.Г.С.” ЕООД, със седалище и адрес на управление*****, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
239 Административно наказателно дело (К) No 2863/2012, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2070 от 30.07.2012г. постановено па НАХД № 4044/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив VІІІ н. състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
240 Административно наказателно дело (К) No 2866/2012, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2073 от 31.072012г. постановено па НАХД № 3248/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХ н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
241 Административно наказателно дело (К) No 2867/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.11.2012г.
Оставя в сила решение № 1890/16.07.2012г. на районен съд – Пловдив, постановено по н.ах.д.№ 3244/2012г.  Решението е окончателно.  
242 Административно наказателно дело (К) No 2869/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПЕТЪР ГРОЗДАНОВ -ТРАНС АУТО ЕТ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2134 от 06.08.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 4586 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3339-F000897 от 11.04.2012 г. на директора на Дирекция “Обслужване” при ТД Пловдив на НАП, с което на ЕТ “Петър Грозданов транс ауто”, с ЕИК 115529035, със седалище и адрес на управление: с.Брестовица, ул.”Петко Славейков” № 15, на основание чл.179, предл.3 ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.125, ал.3 във връзка с чл.125, ал.5 ЗДДС.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
243 Административно наказателно дело (К) No 2872/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ С.Г.С. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 19.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2105 от 31.07.2012 г., постановено по НАХД 3028 по описа на Районен съд Пловдив за 2012 г.  Решението е окончателно.  
244 Административно наказателно дело (К) No 2877/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 1.11.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1995/ 25.07.2012 г. по НАХД № 3147 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
245 Административно наказателно дело (К) No 2878/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ХЕПИ ДЖО ЕООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ постановеното по НАХД №4464/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив VІІІ н. състав съдебно решение №2072 от 30.07.2012г., с което е отменено издаденото от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 – 1602079/22.05.2012г., с което е наложено на “Хепи Джо”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив,ЖР “Тракия”, бл.8,вх. “Б”, ет.3, ап.11 на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.3 КТ “имуществена санкция” в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.62 ал.1 във вр. с чл.1 ал.2 КТ, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :  ИЗМЕНЯ издаденото от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 – 1602079/22.05.2012г., с което е наложено на “Хепи Джо”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив,ЖР“Тракия”, бл.8, вх.“Б”, ет.3, ап.11 на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.3 КТ “имуществена санкция” в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.62 ал.1 във вр. с чл.1 ал.2 КТ, като за допуснатото нарушение по чл.62 ал.1 във вр. с чл.1 ал.2 КТ на основание чл.415в КТ НАЛАГА на “Хепи Джо”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ЖР “Тракия”, бл.8, вх.“Б”, ет.3, ап.11 имуществена санкция в размер на 200/двеста/ лева.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
246 Административно дело No 2882/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕОМАР-НИКОЛИНА МИТЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 26.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.М., ЕГН **********,*** против решение № 269 от 20.08.2012 г. на директора на ТД Пловдив на НАП, с което е оставена без уважение жалбата й против разпореждане с изх.№ 5136/2008/000007 от 31.07.2012 г.  ОСЪЖДА Н.Г.М., ЕГН **********,*** да заплати на Териториална дирекция Пловдив на Националната агенция по приходите сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
247 Административно дело No 2891/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.И.П. КМЕТА НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 27.11.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.И.П., с ЕГН ********** *** срещу удостоверение за въвеждане в експлоатация за сграда с идентификатор – 56784.519.57.2, находяща се в УПИ VІ – 119 от кв.401 по плана на гр.Пловдив ул. “ Д-р Чомаков” № 10, представляващо удостоверение за въвеждане в експлоатация № 9/4.ІІ.2005 година на главен архитект на Район Централен, Община Пловдив.  ОСЪЖДА Т.И.П., с ЕГН ********** *** да заплати на заинтересованите страни П.С.К. с ЕГН ********** и А.П.К. с ЕГН ********** и двамата от гр. Пловдив, ж.к. Тракия, № 127, вх. Ж, ет. 3, ап. 7 сумата в размер на 400 /четиристотин/ лева, представляваща съдебни разноски.  ОСЪЖДА Т.И.П., с ЕГН ********** *** да заплати на Община Пловдив съдебни разноски в размер на 150 лева.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2891/2012 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав, в тази му част.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седмодневен срок от днес.  
248 Частно административно дело (К) No 2909/2012, XXI състав Частни касационни производства Г.К.Т. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 16.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г. Костадинова Т. *** против определение № 909 от 02.07.2012 г на Асеногврадски районен съд, с което образуваното дело № 1725/ 2011 г. е прекратено поради липса на правен интерес.  ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.а.х.д. № 2909/ 2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив.   Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението с препис за страните.    
249 Административно наказателно дело (К) No 2931/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Д.В.К. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.11.2012г.
Отменя Решение № 2033/27.07.2012 г., постановено по н.ах.д.№ 1310 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд. Вместо това постанови :  Потвърждава НП № 78/03.02.2012г. на Началника на Митница Пловдив за наложено на Д.В.К. административно наказание - глоба в размер на 200 лв., на основание чл.126а ал.2 ЗАДСк.  Решението е окончателно.  
250 Административно наказателно дело (К) No 2933/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2106 от 02.08.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 3251 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
251 Административно наказателно дело (К) No 2935/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА ПЛАНИМИР НИКОЛОВ ЕТ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 16.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1851 от 12.07.2012г. на Районен съд – Пловдив, V-ти наказателен състав, постановено по н.а.х. дело №8620 по описа на същия съд за 2011г., с което е отменено наказателно постановление/НП/ №99/19.10.2011г. на Председателя на ДКХ – София, с което е наложено на Планимир Насков Николов като ЕТ“Планимир Николов” с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Лебед”№7а, ет.2, ап.3 административно наказание – “имуществена санкция” в размер на 20 000 лева на основание чл.93 ал.2 от Закона за хазарта-ЗХ/отм./ за нарушение на чл.4 ал.1 ЗХ, като заедно с това на основание чл.97 ЗХ е отнета в полза на Държавата компютърна техника, конкретно посочено в наказателното постановление.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
252 Административно наказателно дело (К) No 2938/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 8.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение с №2023 от 20.07.2012г. по НАХ дело №3744 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., І-ви наказателен състав, вместо което постановява:   ОТМЕНЯ наказателно постановление с №62632-S016287 от 28.03.2012г. на заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Д.Г.С.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева. Решението е окончателно.  
253 Административно наказателно дело (К) No 2941/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 1.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2127/ 05.08.2012 г. по НАХД № 3814 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
254 Административно наказателно дело (К) No 2944/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТОЯН САРИЕВ-СТОЯНСТРОЙ ЕТ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1980/24.07.2012г., постановено по НАХД № 3029 по описа за 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, VІІІ н.с..  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
255 Административно наказателно дело (К) No 2945/2012, XX състав Наказателни касационни производства АЛЕКСАНДЪР Г ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1771 от 04.07.2012г. на Районен съд Пловдив, ХІІ н.с., постановено по НАХД № 972 по описа за 2012г. за същия съд, с което е ИЗМЕНЕНО Наказателно Постановление № 42523-S003692 от 16.12.2012г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Александър – Г”ЕООД, ЕИК 115951168, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Македония”№66, ет.11, ап.63, е наложено административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 1 000 лева на основание чл.185 ал.4 от ЗДДС за нарушение на чл.3 ал.1 от Наредба № Н-18 във вр. с чл.118 ал.1 от ЗДДС, досежно основанието и размера на наложеното наказание в следния смисъл: намалява наложеното наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ до размера от 500 лева, като изменя основанието за налагането на същото на чл.185 ал.1 от ЗДДС, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ изцяло Наказателно Постановление № 42523-S003692 от 16.12. 2012г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Александър – Г”ЕООД, ЕИК 115951168, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Македония” №66, ет.11, ап.63, е наложено административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 1 000 лева на основание чл.185 ал.4 от ЗДДС за нарушение на чл.3 ал.1 от Наредба № Н-18 във вр. с чл.118 ал.1 от ЗДДС.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
256 Административно наказателно дело (К) No 2946/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА РОДОПИ З.Н.С. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 1.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2039/ 27.07.2012 г. по НАХД № 2236 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
257 Административно дело No 2963/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Е.П.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 19.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2963 по описа за 2012 година на Административен съд - Пловдив, ХVІІІ състав, образувано по жалба на Е.П.ч., ЕГН ********** срещу РА № 261201694/30.05.2013 година, потвърден с решение № 1014/13.08.2012 г. на зам.директор на дирекция "ОУИ" - Пловдив. ЗАЛИЧАВА дата 21.11.2012 г. като заседание по делото. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаване на същото.
258 Частно административно дело No 2980/2012, III състав Частни администр. дела ЗДРАВКО РАДЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 5.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Здравко Радев Радев, в качеството му и на ЕТ”Здравко Радев”, гр.Смолян, ул.”Миньорска”№20 и адрес по чл.8 от ДОПК гр. Смолян, ул.”Македония”№8, “срещу Решение № 997 от 10.08.2012г.” на Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, като НЕРЕДОВНА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2980/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
259 Административно дело No 2987/2012, XVII състав Искове за обезщетение Б.Ч.К. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 23.11.2012г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2987 по описа за 2012 г. на Административен съд гр. Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
260 Административно наказателно дело (К) No 2998/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГИФ КОМЕРС ДИЗАЙН ЕООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 15.11.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2165 от 13.08.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 4556 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2897-S014691 от 04.04.2012 г. на директора на Дирекция “Обслужване” при ТД Пловдив на НАП, с което на „Гиф комерс дизайн” ЕООД, с ЕИК 200352078, със седалище и адрес на управление: гр.Хисаря, ул.”Тодор Каблешков” № 4, представлявано от управителя Г.И.Ф., на основание чл.179, предл.1 ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.125, ал.3 във връзка с чл.125, ал.5 ЗДДС.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
261 Административно дело No 3002/2012, XIV състав Други административни дела С.Н.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА -ПЛОВДИВ ПРИ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 23.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.К., ЕГН **********, с адрес:***, против решение на Директора на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Пловдив от 13.07.2012 г. за прекратяване на регистрацията на С.Н.К. с рег. № 10028039/11.04.2012 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3002/2012год. по описа на Административен съд – гр. Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.
262 Административно наказателно дело (К) No 3003/2012, XX състав Наказателни касационни производства ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 14.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1926 от 18.07.2012г. на ПРС, ХI н.с. постановено по НАХД № 3743/2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
263 Административно наказателно дело (К) No 3007/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЖЕВИЗОВ ЕООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 5.11.2012г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1938 от 19.07.2012г. по НАХ дело №3180 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХVІ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №5 от 21.01.2012г., на директора на Басейнова дирекция за управление на водите “Източнобеломорски район”, гр. Пловдив, с което на “Д.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, ****, е наложена имуществена санкция в размер от 10 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
264 Административно наказателно дело (К) No 3010/2012, XX състав Наказателни касационни производства АМЕК ТОЙС ООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИБР С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2064 от 30.07.2012г. постановено по н.а.х.д № 3879/2012г. на Районен съд – Пловдив, ХХVІ н.с.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
265 Административно наказателно дело (К) No 3012/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ,
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ
Р.С.Б. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.11.2012г.
Потвърждава решениетоОставя в сила Решение № 2029/26.07.2012г., постановено по н.ах.д.№ 3709 по описа за 2012г. на Районен съд-Пловдив.  Решението е окончателно.  
266 Административно дело No 3032/2012, XIV състав Дела по ЗМВР А.М.Ц. НАЧАЛНИК ГРУПА В СЕКТОР ПП И КАТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.Ц., ЕГН ********** ***, чрез адв. Х.Д., против заповед за прилагане на ПАМ № 9118 /2012/ 12.08.2012 г. на началник група в сектор “ПП” при ОД на МВР – Пловдив, с която на основание чл. 22 от ЗАНН във връзка с чл.171, т.1, б.”б” от Закона за движение по пътищата на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка “временно отнемане на свидетелството за правоуправление до решаване на въпроса за отговорността“.   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за това с препис за страните.
267 Административно наказателно дело (К) No 3034/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Г.И.Ф. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 15.11.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 197 от 24.07.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 353 по описа на Асеновградския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
268 Административно дело No 3049/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЗОРАЯ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРУЩИЦА Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 16.11.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на Зорка Асенова Герджикова – в качеството на физическо лице и в качеството на Управител на ЗОРАЯ ЕООД, седалище и адрес на управление – гр.Перущица, ул.Тракия № 7, съдебен адрес: гр.Пловдив, ул.Щип № 2, представлявани от адв.Д.Т. против Решение № 72, прието с протокол № 10 от 25.06.2012г. на Общински съвет - Перущица.  Прекратява производството по адм.д.№ 3049/2012г., VI състав.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателите и ответника – ОбС - Перущица.  
269 Административно дело No 3054/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Д.Ж. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 14.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Ж., ЕГН **********,***, против Заповед № РД – 11 – 703 от 01.09.2011г. на Кмета на Район “Централен” при Община Пловдив, с искане за обявяването й за нищожна, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
270 Административно дело No 3073/2012, VII състав Дела от администр. характер - данъчни БУМЕРАНГ-74-ЕРДУАН ФАЙТИН ЕТ НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 12.11.2012г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ердуан Фарис Файтин като ЕТ “Бумеранг – 74 – Ердуан Файтин” със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.”Славянска”№49 срещу Заповед №РД15-717 от 28.08.2012г. на Началник Митница – Пловдив за прилагане на принудителна административна мярка спрямо едноличния търговец.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №3073/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.    
271 Административно дело No 3102/2012, X състав Дела по ЗОС А.И.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 5.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.И.Т.,*** против Заповед № 460 от 08.08.2012 година, издадена от И.Д Кмет на Община Родопи.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3102 от 2012 година по описа на Административен съд- Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
272 Административно дело No 3112/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.А.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 16.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.А.К. ***, ЕГН **********,***, против заповед № 12-ОА-2295/ 17.09.2012 г. на кмета на Община Пловдив за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване на част от кв. 62 и кв. 63А по плана на кв. Христо Смирненски – Запад, гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3112/2012год. по описа на Административен съд – гр. Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.  
273 Административно дело No 3115/2012, VII състав Дела по ЗСП П.А.И. ДИРЕКТОР НА ДСП АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 7.11.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жабата на П.И., срещу Заповед № СП 2457/05.09.2012 г. на Директор ДСП “Социално подпомагане” - Асеновград, потвърдено с решение № РД01/226 от 26.09.2012 г. на Директор РДСП – Пловдив с която на П.И. е отпусната временна месечна помощ в определен размер по чл.9 от ППЗСП.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 3115/2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив, VІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от днес за присъстваща страна и в 7 – дневен срок от получаване на съобщението от оспорващата страна, пред ВАС на РБ.    
274 Административно дело No 3133/2012, X състав Дела по ЗОС С.К.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 28.11.2012г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-1034 от 03.09.2012 г. на Кмета на Община Марица, с която се отнема владението и се изземва частна общинска собственост, представляваща - поземлен имот №17806.501.567, с площ от 595 кв.метра, находящ се в село Граф Игнатиево, с адрес: село Граф Игнатиево, ул. ”Съединение”№17, с трайно предназначение “Урбанизирана територия” и начин на трайно ползване “Ниско застрояване” /до 10 м./, от С.К.Д., за който се твърди, че го държи без правно основание..  ОСЪЖДА Община Марица да заплати на С.К.Д.,***, сумата от 300 лв./триста лева/ за осъществената адвокатска защита.  ОСЪЖДА С.К.Д.,***, да заплати сумата от 10 лв. /десет лева/ за държавна такса по сметка на Административен съд Пловдив.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
275 Административно наказателно дело (К) No 3141/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
АНЖЕЛА-АНЖЕЛА МАРИНОВА ЕТ
МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
АНЖЕЛА-АНЖЕЛА МАРИНОВА ЕТ
Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 9.11.2012г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление с №351 от 14.12.2010г. на началника на Митница Пловдив, в частите му, с които от ЕТ”А.-А.М.”, със седалище и адрес на управление: **** е разпоредено отнемане в полза на държавата на стоките, предмет на нарушението, представляващи акцизни стоки- общо 11 500 броя кутии – 206 660 къса цигари; и едноличният търговец е лишен от право да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец в търговски обект, представляващ магазин за продажба на алкохол и тютюневи изделия, находящ се в ****.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №195 от 23.07.2012г. по НАХ дело №61 по описа на Районен съд- Асеновград за 2012г., ІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №351 от 14.12.2010г. на началника на Митница Пловдив в частта му, с която на ЕТ”А.-А.М.” е наложена имуществена санкция в размер от 50 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
276 Административно дело No 3142/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.П.Ч. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 15.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.Ч.,***, против Заповед №ДК-10-64 от 03.11.2010г. на началника на РДНСК-ЮЦР, гр. Пловдив, с която са оставени в сила одобрените инвестиционни проекти и Акт за узаконяване с №1 от 01.06.2009г., издаден от главния архитект на община Хисаря на името на Д.Н.Г. за обект “второстепенни постройки със застроена площ от 93 кв.м.”, в ПИ №851, кв.18 по кадастралния план на град Хисаря.  ОСЪЖДА И.П.Ч.,***, да заплати на Д.Н.Г.,***, сумата от 400,00 лева, представляваща разноски по делото, и на Регионална дирекция за национален строителен контрол, “Южен централен район”, гр. Пловдив, сумата от 150,00 лева юрисконсултско възнаграждение.  Решението не подлежи на обжалване.  
277 Административно дело No 3151/2012, XVI състав Дела по ЗАдм Л.Ц.Н.,
Т.Н.Н.,
Н.Ц.Н.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ,
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 30.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Ц.Н., Т.Ц.Н. и Н.Ц.Н.,***, срещу Отказ на Община Хисаря за издаване на скица, материализиран в писмо с изх.№ 91-00-147/1/ от 14.09.2012г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3151 по описа на Административен съд-Пловдив за 2012 година.  Да се заличи датата за открито съдебно заседание на 04.12.2012 година.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.  
278 Административно дело No 3152/2012, XVII състав Дела по ЗМСМА /троен състав/ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЪРВОМАЙ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 30.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на област Пловдив, по чл. 45 ал. 4 от ЗМСМА, на чл. 5, ал. 1 и чл. 29, ал. 7 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 147, взето с протокол № 13 от 31.08.2012 г. на Общински съвет Първомай, обективирано в Заповед № АК-02-8 от 02.10.2012 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3152/2012 г. по описа на Пловдивския административен съд.  ОТХВЪРЛЯ искането на Областния управител на Област Пловдив за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
279 Административно дело No 3175/2012, X състав Дела по ЗСП М.П.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 12.11.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.Б.,***, против Заповед № ОТ-77-403/03.09.2012 г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” Пловдив, потвърдена със Решение № РД01/227 от 26.09.2012 г. на Директора на регионалната дирекция за социално подпомагане област Пловдив  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
280 Административно дело No 3193/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ХОТЕЛ ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 27.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Хотел Пловдив” АД – гр.Пловдив, бул.Санкт Петербург № 38 представлявано от Изпълнителния директор Цветелин Тодоров Стоев против РА № 161201934/04.06.2012г., потвърден в обжалваната част с Решение № 1141/31.08.2012г. за непризнат данъчен кредит в размер на 10 755.33 лв. и начислени лихви.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 3193/2012г., VI състав, по описа на Административен съд-Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  
281 Административно дело No 3202/2012, X състав Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИСАР Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 27.11.2012г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Решение № 563, обективирано в Протокол № 72 от 25.11.2010 година, с което решение на Общински съвет – Хисаря се отдава под наем за срок от пет години, след провеждане на публичен явен търг язовир представляващ имот № 000831 по КВС на землището на село Старо Железаре, с площ от 4.692 декара, публична общинска собственост, за който има съставен Акт за общинска собственост / АОС/ № 19/14.03.2006 година.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба/протест пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
282 Административно дело No 3203/2012, X състав Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИСАР Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 27.11.2012г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Решение № 400, обективирано в Протокол № 47 от 22.12.2009 година, с което решение на Общински съвет Хисаря се отдава под наем за срок от пет години, след провеждане на публичен явен търг язовир “Керезлъка”, представляващ имот № 000392 в землището на село Красново, с площ от 56.842 декара, публична общинска собственост, съгласно АОС № 45/ 10.04.2006 година.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба/протест пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
283 Административно дело No 3207/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН ТРАКИЯ НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 12.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на гл. архитект на Община Пловдив, район “Тракия” Я.Ж. срещу Заповед ДК-10-ЮЦР-40/21.05.2012 г. на Началника на РДНСК - Южен Централен Район.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 3207 по описа на Административен съд - Пловдив за 2012 г., ХV състав.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, считано от днес за присъствалата страна и в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалата страна.  
284 Административно дело No 3220/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН ТРАКИЯ НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 9.11.2012г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Яна Желязкова – гл.архитект на район “Тракия”, гр.Пловдив, против Заповед № ДК-10-ЮЦР-41/ 21.05.2012 г. на началник РДНСК – ЮЦР, и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3220 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.    
285 Административно дело No 3228/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Д.Т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 6.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 3228 по описа за 2012г. на Административен съд –Пловдив, ХVІІІ състав, образувано по жалба на С.Д.Т. против решение № 292 на Общински съвет-Пловдив, взето по протокол № 14 от 02.08.2012г.  ЗАЛИЧАВА датата 08.01.2013г. като заседание по делото.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаване на същото.  
286 Административно дело No 3248/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Х.М.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 29.11.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 316/27.09.2012 г. на Директора на ТД на НАП – гр.Пловдив, и потвърденото с него Разпореждане изх.№ РД-16-5114/ 10.09.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Пловдив по искане на Х.М.К. ***, ЕГН: **********, подадено с вх.№ РД-16-5114/04.09.1012 г.  ИЗПРАЩА преписката на ТД на НАП – гр.Пловдив за постановяване на законосъобразен административен акт по искане на Х.М.К. ***, ЕГН: **********,подадено с вх.№ РД-16-5114/04.09.1012 г., съобразно задължителните указания, дадени в мотивите на настоящото съдебно решение.  ОСЪЖДА ТД на НАП-гр.Пловдив да заплати на Х.М.К. ***, ЕГН: **********, разноски по делото в размер на десет лева.  Решението е окончателно.  
287 Административно дело No 3253/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни КИНГ-СТОЯНКА ЙОРДАНОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 8.11.2012г.
Отхвърля жалбата на Стоянка Йорданова Кръстева в качеството на ЕТ “КИНГ – Стоянка Йорданова”, седалище / адрес на управление – с.Равногор, ул.Десета № 18, община Брацигово, против Решение № 294/10.09.2012г. на директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е отказано повторно възлагане на ревизия на Стоянка Й.Кръстева с ЕТ “КИНГ – Стоянка Йорданова” – за вече установени задължения за периода 2005г.-2011г., за които има издадени и влезли в сила РА № 131105324/16.01.2012г., РА за поправка на посоченият РА с № Р 1204644/10.02.2012г. и РА за поправка на РА с № Р 1217152/14.05.2012г.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
288 Административно дело No 3256/2012, XIII състав Дела по ЗАдм КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 30.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Кастел Експорт” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Карлово, ул. “Околовръстен път” № 33, ЕИК 825362890, представлявано от управителя П. Д. Л., против писмо изх. № РР-12-30/01.11.2012г. на Областния управител на област Пловдив в обжалваната част в която е разрешено за срок до 6 месеца, считано от 01.11.2012г. община Карлово да възложи без конкурс изпълнението на действащите разписания по автобусна линия Карлово-Пловдив-Карлово /квота на Община Карлово/ от Областната транспортна схема.  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 3256 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
289 Административно дело No 3271/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Х.З. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 16.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Х.З.,***, против Заповед №12ОА2295 от 12.09.2012г. на кмета на община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по дело №3271 по описа на съда за 2012г.  ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание на 18.12.2012г. от 9,00ч.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
290 Административно дело No 3276/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕОС ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 9.11.2012г.
  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от “ЕОС” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, бул.”България” № 94, ап.4, представлявано от управителя П.Г.П. против Заповед № 47022 – 0043329 от 27.04.2011г. на Директорът на ТД на НАП - Пловдив, с която на дружеството е наложена принудителна административна мярка ЗАПЕЧАТВАНЕ спрямо обект – бензиностанция и кафе – аператив, находящ се в гр.Димитровград “Промишлена зона”, стопанисван от “ЕОС” ЕООД за срок от един месец, на основание чл.186, ал.1, т.1, б.”А” от ЗДДС, като на основание чл.187, ал.1 от ЗДДС, е забранен достъпът до него.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3276 по описа за 2012г. на Административен съд – град Пловдив.       ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.  
291 Административно дело No 3277/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Г.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 6.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Никола Г.М., ЕГН **********,***, против заповед № СД-66 от 08.06.1990 г. на председателя на Пловдивския общински народен съвет, с искане за прогласяване на нейната нищожност.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3277 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
292 Административно дело No 3279/2012, XII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 5.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3279/2012 год. по описа на Пловдивския административен съд.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – гр. Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
293 Административно дело No 3289/2012, VII състав Дела по ЗМСМА ДИРЕКТОР НА ОУ ХРИСТО БОТЕВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 27.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “педагогическия и непедагогическия колектив на ОУ “Хр. Ботев” гр.Раковски”, с която се оспорва решение №202, взето с Протокол №14 от 28.09.2012г. на Общински съвет – Раковски, с което е дадено съгласие да бъде учредено право на ползване върху сграда – “Спортна база за фитнес и бодибилдинг”, състояща се от 510 кв.м., находяща се в УПИ І,кв.63, отреден за “Училище” за срок от 10 години в полза на “Леон – 69”ЕООД гр.Раковски..  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №3289/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
294 Административно дело No 3325/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни П.Х.Х. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 28.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Х. ***, против Решение № 327 от 05.10.2012 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3325/2012 г. по описа на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.  
295 Административно дело No 3335/2012, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ З.Г.Д. Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 5.11.2012г.
О П Р Е Д Е Л И :   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Г.Д. срещу Решение № Г 109 от 07.08.2000г. на Поземлена комисия гр. Брезово.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 3335 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.   ИЗПРАЩА жалбата на З.Г.Д. срещу Решение № Г 109 от 07.08.2000г. на Поземлена комисия гр. Брезово по подсъдност на Пловдивския районен съд.   Определението не подлежи на обжалване.
296 Административно дело No 3344/2012, VIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.З.Д. НАЧАЛНИК ТРЕТО РУ НА МВР Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 16.11.2012г.
ОТМЕНЯ изцяло Заповед с Рег.№ЯЗ/03-183 от 27.07.2012г. на началника на ІІІ-то РУ “Полиция” при ОД”МВР”- Пловдив, с която е разпоредено отнемане в полза на държавата на пистолет “Берета”, калибър 7,65 мм., с фабричен №DAA360224, един брой пълнител за него с №244 и боеприпаси, калибър 7,65 мм., представляващи 44 броя патрони, от И.З.Д..  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
297 Административно дело No 3345/2012, VIII състав Други административни дела Я.П.И. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 28.11.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед за прилагане на ПАМ с №11148/2012 от 02.09.2012г. на началник сектор “ПП” при Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с която, на основание чл.171, т.1, б.”д” от ЗДвП, на Я.П.И. е наложена ПАМ- временно отнемане на СУМПС, до отпадане на основанието за това.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
298 Административно дело No 3357/2012, IV състав Други административни дела С.И.К. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ КЪМ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 16.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.К., ЕГН **********,***, против заповед № 03-160-РД/194 от 22.06.2012 г. на административния директор на Областна дирекция Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“, с която е отказано изплащането на финансова помощ, представляваща второ плащане по договор № 13/112/00269 от 14.11.2008 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3357 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
299 Административно наказателно дело (К) No 3395/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ГЕПАРД М ЕООД Председател:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 2.11.2012г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 3395/2012 г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХІХ състав.  ИЗПРАЩА на Пловдивския районен съд жалба предявена от Гепард М“ ЕООД, ЕИК 115789467, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, представлявано от управителя Славка Теофилова, против Решение № 2379/02.10.2012 г. на Районен съд – Пловдив, за администрирането й.    Определението не подлежи на обжалване.  
300 Административно дело No 3403/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Х.З. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 19.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Х.З. *** против Заповед № 12-ОА-616 от 16.03.2012г. на Кмета на Община Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 3403 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.  
301 Административно дело No 3409/2012, VIII състав Дела по ЗМВР СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 19.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЮЛНЦ “Синдикална федерация на служителите на Министерството на вътрешните работи”, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Вазов” №42, ет.2, ап.7, против Заповед с Рег.№З-6313 от 15.10.2012г. на директора на Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, по повод организацията и разпределението на работното време в районните управления “Полиция” на ОД”МВР”- Пловдив.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ЮЛНЦ “Синдикална федерация на служителите на министерството на вътрешните работи” за спиране изпълнението на Заповед с Рег.№З-6313 от 15.10.2012г. на директора на Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, до приключване на производството по делото.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3409 по описа на съда за 2012г.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
302 Административно дело No 3414/2012, XIV състав Дела по ЗМВР СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 2.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3414 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Върховния административен съд.  Определението не подлежи на обжалване.    
303 Административно дело No 3420/2012, IV състав Дела по КТ МЕГА САЙН АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 16.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Мега сайн” АД, с ЕИК 200740935, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Сан Стефано“ № 51, представлявано от изпълнителния директора Тодор Маринов Радев, против преписания на Дирекция „Инспекция по труда“ Пловдив, дадени с протокол за извършена проверка с изх.№ 2648 от 09.09.2012 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3420 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
304 Административно дело No 3435/2012, XIV състав Други административни дела ВИТАФИКС ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 5.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3435 по описа на Административен съд – гр. Пловдив по жалбата на „Витафикс“ ЕООД – гр. Пловдив, с адрес на управление: гр***, представлявано от Д.П., срещу наказателно постановление КТ № 341 от 15.10.2012 г., издадено от кмета на Община Пловдив.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Пловдивския районен съд.  Определението не подлежи на обжалване.  
305 Административно дело No 3478/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни МИЗИНИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 27.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Мизини” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, против Решение №341 от 11.10.2012г. на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което е оставена без уважение жалбата на “Мизини” ЕООД против ПНПОМ с Изх.№РД-10-649 от 27.09.2012г. на Нина Борисова Какевска-Панайотова- публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД- Пловдив на НАП, с което на жалбоподателя са наложени обезпечителни мерки, представляващи запор върху движима вещ- лек автомобил, марка “Мерцедес” модел “Спринтер 312 Д”, с рег. ******, с балансова стойност от 1 875,00 лв. и запор по всички банкови сметки, депозити, както и върху вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в “Прокредитбанк” АД и “Банка ДСК” АД.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3478 по описа на съда за 2012г.  ЗАЛИЧАВА насроченото за 29.11.2012г. открито заседание по делото от 9,30ч.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
306 Административно дело No 3497/2012, XVI състав Дела по КСО Б.Р.Р. РУ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 12.11.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Р.Р. ***, ЕГН: **********, подадена чрез адв.Я.П., с посочен съдебен адрес в гр.Русе, ул. "Ц.Независимост" №3, офис 3, против Решение № 304/15.10.2012 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-гр.Пловдив, в частта, потвърждаваща Разпореждане № К-44449/19.09.2012 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУСО-гр.Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3497 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
307 Административно наказателно дело (К) No 3549/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 15.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по дело №3549 по описа на Административен съд- Пловдив за 2012г., ХХІІІ-ти касационен състав.  ИЗПРАЩА касационната жалба на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури против Решение с №197 от 29.10.2012г. по НАХ дело №536 по описа на Районен съд- Карлово за 2012г., ІІ-ри наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №16-23 от 28.06.2012г. на началника на Сектор “Рибарство и контрол” към Териториално звено Пловдив на ИАРА, с което на Е.В.М. са наложени наказания заради извършени административни нарушения по смисъла на Закона за рибарството и аквакултурите, на Районен съд- Карлово за администрирането и.  Определението е окончателно.  
308 Административно дело No 3551/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни АГРО ФУУДС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 23.11.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на жалба на “АГРО ФУУДС”ООД с ЕИК123641991 представлявано от Живко Николаев Марков управител на оспорващия със седалище и адрес на упрявление: гр.Стара загора, ул. “Русалка” № 10,вх.”Б”,ап.25 против Ревизионен акт № 241201776/29.06.2012 г. на ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 1331/16.10.2012г. на Директор на ДОУИ-Пловдив .  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3551/2012 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от връчването му на страните.    
309 Административно дело No 3603/2012, XI състав Други административни дела Д.Д.З. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 28.11.2012г.
Прекратява делото. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3603/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ХІ състав, като  ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Районен Съд - Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
310 Административно наказателно дело (К) No 3664/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ М.П.Н. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 29.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАД № 3664/12г. по описа на Административен съд - Пловдив.  ИЗПРАЩА делото за по-нататъшно процедиране в съответствие с мотивите на настоящото определение.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.    
311 Административно дело No 3680/2012, XV състав Други административни дела З.К.К. Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 26.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3680 по описа на Административен съд Пловдив за 2012г.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- Карлово.  Определението не подлежи на обжалване.  
312 Административно дело No 3689/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни БИОВЕТ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 29.11.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на “Биовет”АД гр.Пещера с ЕИК 112029879 , ул.”Петър Раков” №39, срещу Решение № 1294/25.09.2012 г. на Началника на Митница Пловдив.  Прекратява производството по адм.д.№3689 от 2012г.по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да бъде изпратен на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба в 07-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд .    
313 Административно дело No 3713/2012, III състав Други административни дела ДИМИТЪР КОТРУКОВ-НАДЕЖДА КОТРУКОВА ЕТ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 30.11.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 3713/2012г. по описа на Адми-нистративен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, като  ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Районен Съд - Асеновград.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.