АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.12.2012г. до 31.12.2012г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 685/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни СИСЕПСТРОЙ-БЕКИР ТОПАЧАРОВА СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 19.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СД „Сисепстрой – Бекир, Т.“, ЕИК ***, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.К., ул.***, чрез представляващия И. Ш. Б. против ревизионен акт /РА/ № 900222/16.12.2009г., издаден от Росица Г. Скоколиева - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Кърджали/сега ТД на НАП – Пловдив, офис „Кърджали“/, потвърден с решение № 132 от 02.03.2010 год. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му, за допълнително начислен ДДС в размер на 12785, 00 лв, непризнато право на данъчен кредит в размер на 22781,44 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 13656, 10 лв., както и в обжалваната част по ЗКПО, касаеща намаления размер на задължението за корпоративен данък за 2005г., установената данъчна загуба за 2008г. и допълнително определения корпоративен данък, ведно с прилежащи лихви, както следва : корпоративен данък за 2004г. в размер на 5005, 07 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 3187 лв.; корпоративен данък за 2006г. в размер на 10977, 80 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 4185, 93 лв.; корпоративен данък за 2007г. в размер на 7596, 06 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 1234,72 лв., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.    ОСЪЖДА СД „Сисепстрой – Бекир, Т.“, ЕИК ***, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.К., ул.***, представлявано от И. Ш. Б. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 2078 / две хиляди седемдесет и осем / лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
2 Административно дело No 1173/2010, IV състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТ КО-ЙОРДАН МОТОВСКИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 10.12.2012г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в първия диспозитив на решение № 564 от 11.04.2011 г., постановено по административно дело № 1173 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 г., като числото 17 239,72 лева се чете 18 526,15 лева.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седмодневен срок от съобщаването му.    
3 Административно дело No 412/2011, X състав Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I-КАРЛОВО ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 3.12.2012г.
ОТМЕНЯ по жалбата на “Медицински център І- Карлово”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. К., ул. ***, ЕИК ***, Писмена покана № 16-1008 от 04.01.2011 г. на Директора на РЗОК, в частта, с която адресата е поканен да внесе доброволно на НЗОК сумата от 53522,41лв./петдесет и три хиляди петстотин двадесет и два лева и четиридесет и една стотинки/, представляващи превишение на определените от Касата регулативни стандарти за медико - диагностични дейности за І-во, ІІ-ро, ІІІ-то и ІV-то тримесечие на 2009 година, по бл. МЗ-НЗОК №4 и МН по бл.МЗ-НЗОК №3, назначавани от дружеството като изпълнител на медицинска помощ на здравноосигурени лица.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Медицински център І- Карлово”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. К., ул. ***, ЕИК ***, срещу Писмена покана № 16-1008 от 04.01.2011 г. на Директора на РЗОК, в частта, с която адресата е поканен да внесе доброволно на НЗОК, сумата от 18793,23лв., представляваща превишение на определените от Касата регулативни стандарти за медико - диагностични дейности за І-во и ІІ-ро тримесечие на 2010 година, в частта за медико-диагностична дейност по бл. МЗ-НЗОК №4 и МН по бл.МЗ-НЗОК №3.  ОСЪЖДА Районна здравноосигурителна каса – Пловдив (РЗОК) да заплати на “Медицински център І- Карлово”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. К., ул. ***, ЕИК *** сумата в размер на 377,45 лв. (триста седемдесет и седем лева и четиридесет и пет стотинки) разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА “Медицински център І- Карлово”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. К., ул. ***, ЕИК ***,  да заплати на РЗОК Пловдив, съдебните разноски по делото в размер на 925,86 лв. (деветстотин двадесет и пет лева и осемдесет и шест стотинки), съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.  
4 Административно дело No 1068/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕЛЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 7.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Г.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Й.К.Г. срещу Ревизионен акт № 160800830 от 26.11.2010г., издаден от Л.Н. Иванова, на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 179 от 23.02.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в частта за непризнато право на данъчен кредит в размер на 80 537, 34 лв., за допълнително начислен ДДС в размер на 3 450, 40 лв., и прилежащи лихви за несвоевременно разчитане с бюджета в размер на 3 450, 02 лв.    ОСЪЖДА “Г.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Й.К.Г. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 2 348,00 /две хиляди триста четиридесет и осем/ лева, съставляваща сторените разноски по производството.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
5 Административно дело No 1148/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни СТРОЙКОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 15.12.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1611003884/31.01.2011 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП Пловдив срещу "Стройкомерс" ООД със седалище в гр.Пазарджик и адрес на управление ул."Св.И. Рилски" №2, ет.4, Булстат: 112653558, представлявано от Т.В.П., в потвърдената с Решение № 295/06.04.2011 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"гр. Пловдив ЧАСТ, относно установени задължения по чл.42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица в размер на 5106,98 лв. и лихви 788,95 лв.; задължения за ДОО в размер на 12031,28 лв. и лихви 3323,48 лв., здравни осигуровки в размер на 4696,08 лв. и лихви 648,73 лв.; осигуровки за ФГВРС в размер на 58,17 лв. и лихви 16.23 лв., и за ДЗПО-УПФ –задължения в размер на 1214,55 лв. и лихви 332,09 лв.  ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "Стройкомерс" ООД, Булстат: 112653558 сумата от 1980 лв. (хиляда деветстотин и осемдесет лева) разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
6 Административно дело No 1608/2011, I състав Дела от администр. характер - данъчни Д.З.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.12.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161004842 от 16.03.2011 год., издаден от ИК.К. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 410 от 19.05.2011 год. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, с който на Д.З.Б. ***, са определени дължими към бюджета суми, както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за отчетната 2004 год. в размер на 24 580.93лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 18 460.82 лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ: за отчетната 2007 год. в размер на 5 267.27 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 1 866.59 лв., за отчетната 2008 г. в размер на 11 006.83 лв. и лихви за просрочие в размер на 2 240.47 лв. и за отчетната 2009 г. в размер на 500.49 лв. и лихви за просрочие в размер на 45.29 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите да заплати на Д.З.Б., ЕГН **********,*** сумата от 1910.00лв./хиляда деветстотин и десет лв./, представляваща извършени от последния разноски по производството – заплатена държавна такса и възнаграждения за вещи лица и адвокат.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
7 Административно дело No 1896/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.12.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131003855/28.03.2011 г., издаден от С.И. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с решение № 515/14.06.2011 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, В ЧАСТТА МУ, в която на “АГРОКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - гр. Стара Загора, с адрес на управление: *** с управител Г.Г. е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 30 000 лв. и лихви от 4 254,88 лв. за данъчен период м. 10.2009 г.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АГРОКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - гр. Стара Загора, с адрес на управление: *** с управител Г.Г., против ревизионен акт № 131003855/28.03.2011 г., издаден от С.И. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с решение № 515/14.06.2011 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив В ОСТАНАЛАТА Й ЧАСТ.  ОСЪЖДА “АГРОКОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД - гр. Стара Загора, с адрес на управление: *** с управител Г.Г. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати сумата от 23 369 лв. (двадесет и три хиляди триста шестдесет и девет) лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, определено по съразмерност и компенсация.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
8 Административно дело No 2165/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни СТРОЙГРУП-С ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 13.12.2012г.
Отхвърля жалбата на СТРОЙГРУП – С ООД /в несъстоятелност/, гр. Пловдив, ул. „Босилек“ № 20, ет. 5, с управител Ст.Станчев и синдик Ст.Жекова, против Ревизионен акт № 131100749/05.05.2011г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в потвърдената с Решение № 656/14.07.2011г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП част относно непризнат данъчен кредит в размер на 112 708.21 лв. и съответните лихви и допълнително установен корпоративен данък за 2008г. в размер на 42 925.24 лв., ведно с начислените лихви.  Осъжда СТРОЙГРУП – С ООД /в несъстоятелност/, гр. Пловдив, ул. „Босилек“ № 20, ет. 5, с управител Ст.Станчев и синдик Ст.Жекова да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 3 510.70 лв., за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
9 Административно дело No 2553/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕГПАД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 15.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на "Егпад" ООД със седалище в *** и адрес на управление ***, ЕИК по Булстат ***, представлявано от Л.В.П., срещу Ревизионен акт № 131101291/ 10.06.2011 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 832/30.08.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП.   ОСЪЖДА "Егпад" ООД със седалище в *** и адрес на управление ***, ЕИК по Булстат ***, представлявано от Л.В.П., да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение сумата 695.71 лв. (шестстотин деветдесет и пет и 71 ст.).   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
10 Административно дело No 2589/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни АКВАВИЖЪН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 10.12.2012г.
ОТМЕНЯ РА № 16251100028/09.06.2011 г., издаден от Д.Г.Н. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение №853/07.09.2011 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, в обжалваната част за начислен ДДС в размер на 17 761,24 лева ведно с прилежащата лихва.   ОТХВЪРЛЯ жалбата на „А.“ЕООД със седалище и адрес на управление *****, представлявано от управителя Г.М.Ч., в останалата й част. ОСЪЖДА „„А.“ЕООД със седалище и адрес на управление *****, представлявано от управителя Г.М.Ч., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 14 793 /четиринадесет хиляди седемстотин деветдесет и три/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
11 Административно дело No 2678/2011, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ХИФ-АГРО ЕООД КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 27.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Хиф Агро”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Менделеев”№4, ет.5, ап.23, представлявано от управителя Стоян Жалнов, против Заповед № РД-11-731 от 16.09.2011г. на Кмета на Район “Централен” при Община Пловдив.  ОСЪЖДА “Хиф Агро”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,ул.”Менделеев”№4, ет.5, ап.23, представлявано от управителя Стоян Жалнов, да заплати на Община Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на оспорване  
12 Административно дело No 2815/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни Е.Я.У. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 20.12.2012г.
Отхвърля жалбата на Е.Я.У. ***, против Ревизионен акт № 131101413 от 14.07.2011г., издаден от старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 939 от 05.10.2011г. на Директорът на Д “ОУИ” гр. Пловдив, за допълнително определени : данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006г. в размер на 3 189.93 лв. и лихви – 1 734.09 лв. и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 16 659.54 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 6 470.12 лв.  Осъжда Е.Я.У. ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 811.07 лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
13 Административно дело No 2842/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни НИКИ КОМЕРС 2007 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 15.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Ники комерс 2007" ООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул."Булаир" №26, ет.3, Булстат: 160115104, представлявано от Никола Милков Антонов, срещу Ревизионен акт № 211002527/ 01.11.2010 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 932/28.12.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП  ОСЪЖДА "Ники комерс 2007" ООД със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление ул."Булаир" №26, ет.3, Булстат: 160115104, представлявано от Никола Милков Антонов, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 1390,40 лв. /хиляда триста и деветдесет лева и 40 ст./.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
14 Административно дело No 3006/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Х.Б.,
В.И.Б.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.12.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА заповед № 1/ 05.01.1998 г. на Главния архитект на Община Съединение, с която е одобрена промяна на регулацията в кв.32, парцели VII-348 и XI-1778 по плана на гр. Съединение, обл. Пловдивска, така както е показано на скицата проект с червено щрихи и линии и проект за застрояване на парцелите.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за страните.  
15 Административно дело No 3360/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни БИЛДИНГ ЕКСПРЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Билдинг Експрес” ЕООД, ЕИК ***, със седалище гр. Казанлък и адрес на управление ***, с управител Ц.И.И., срещу ревизионен акт № 241102420/ 29.08.2011 г. – издаден от В.Т.С. на длъжност ст. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с решение № 1120 от 18.11.2011 г. на директора на Дирекция “ОУИ“ гр. Пловдив част, с която на дружеството жалбоподател не е признато право на данъчен кредит в размер на 272890,50 лв. и е начислен допълнително ДДС в размер на 1930,28 лв, както и начислени лихви за забава в размер на 60017,31 лв.  ОСЪЖДА „Билдинг Експрес” ЕООД, ЕИК ***, със седалище гр. Казанлък и адрес на управление ***, с управител Ц.И.И., да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 6518 лв., представляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
16 Административно дело No 3419/2011, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.К.Д.,
Д.К.Д.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 3.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.Д. и Д.К.Д. против Заповед № ДК-02-ЮЦР-567 от 29.08.2011г. на Началник РДНСК ЮЦР, с която на основание чл. 225 ал.1 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж: масивно стълбище към южната регулационна граница с УПИ ХХVІІІ-836, находящо се в УПИ ХХVІІ-1044, кв.8 по плана на Старинна градска част, гр. Пловдив, с административен адрес: ***.   ОСЪЖДА М.К.Д. и Д.К.Д. да заплатят в полза на РДНСК ЮЦР сумата в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
17 Административно дело No 3508/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.М.Б. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.12.2012г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ад № 3508/2011г. относно Е.С.Н., А.А.А. и А.А.А..  ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М.Б. *** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-416 / 13.07.2011г. на началник РДНСК – ЮЦР, с която е наредено да се премахне незаконен строеж „Реконструкция и надстройка на южната част на двуетажна масивна сграда“, находящ се в УПИ Х!!!-614, кв. 48 по плана на село Първенец, с административен адрес на ул. Вихрен №5.  ОСЪЖДА М.М.Б. *** да заплати на РДНСК- ЮЦР съдебни разноски в размер на 150 лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, а в частта имаща характер на определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7-мо дневен срок от уведомяването на страните.  
18 Административно дело No 57/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДУНАПАК-РОДИНА АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
В.Д.И.,
Д.Б.Б.,
М.Д.И.
Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 13.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Дунапак – Родина” АД против Заповед № 11 ОА 2438/20.09.2011 г. на Кмета на Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 57/2012 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІІ състав.  ОСЪЖДА “Дунапак – Родина” АД да заплати разноски на заинтересованите страни В.Д.И., Д.Б.Б. и М.Д.И., в размер на общо 949 лв., съгласно представения списък на разноските.  ОСЪЖДА “Дунапак – Родина”АД да заплати 120 лв., представляваща невнесена разлика за експертиза.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни и в 7-дневен срок от съобщаването за ответника.  
19 Административно дело No 72/2012, III състав Други административни дела ВИАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 10.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на на “Виастройинженеринг”ООД, гр.Смолян, бул. ”България”№85, ЕИК 830136003, против Решение № 1358 от 21.10.2011г. на Директора на Басейнова Дирекция за управление на водите “Източнобеломорски район” с център Пловдив.  ОСЪЖДА “Виастройинженеринг”ООД, гр.Смолян, бул.”България”№85, ЕИК 830136003, да заплати на Басейнова Дирекция за управление на водите “Източнобеломорски район” с център Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване с касационна жалба пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
20 Административно дело No 223/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Д.Р.,
С.П.Р.
РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 12.12.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.Р., ЕГН ********** и С.П.Р., ЕГН ********** срещу Разрешение за ползване № ДК-07-Пд-185/16.12.2011г., издадено от ВРИД началник РО „НСК“ Пловдив при РДНСК-ЮЦР-Пловдив за обект “Четири и пететажна жилищна сграда и допълващо застрояване/гаражи/”- без Помещение за аптека със склад и санитарен възел в партерния етаж на сградата, находящ се в ПИ 56784.521.6 по КК и КР на гр. Пловдив, съответстващ на УПИ-ХІІІ- 6, кв. 18 по плана на “Волга-Ген.Д.Николаев”, гр. Пловдив.   ОСЪЖДА Д.Д.Р., ЕГН ********** *** и С.П.Р., ЕГН **********, да заплатят на РДНСК – Южен централен район сумата от 150 /сто и петдесет/ лева за осъществената юрисконсултска защита.  Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 215, ал. 7 от Закона за устройство на територията.    
21 Административно дело No 310/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни РАДОМИР РУСКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.12.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 091102864 от 16.09.2011 г., издаден от Красимира Георгиева Делчева, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ – Кърджали, потвърден с Решение № 1246 от 21.12.2011 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта, с която на Р.Д.Р., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Р.Р.”, ЕИК по Булстат 040487808, с адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. “Перелик” № 1, ет.3 ап.40, с който за съответните отчетни периоди от 01.12.2005 г. до 31.01.2011 г., не е признато правото на данъчен кредит на обща стойност 22 802.47 лв. и са определени лихви за просрочие в размер на 11 634.45 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, да заплати на  Р.Д.Р., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Р.Р.”, ЕИК по Булстат 040487808, с адрес за кореспонденция: гр. Смолян, ул. “Перелик” № 1, ет.3 ап.40, сумата от 1 200 (хиляда и двеста) лв., представляваща, разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
22 Административно дело No 312/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕТ-МЕДИКЪЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 27.12.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241102268/08.07.2011 г., издаден от Г.П.Й. на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1286/30.12.2011 г. на Зам. Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, в частта относно допълнително начислен данък върху добавената стойност на “ВЕТ МЕДИКЪЛ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.Н.Ц., в размер на 6312.84 лв. за данъчен период м.08.2010 г. ведно с лихвите в размер на 530.54 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “ВЕТ МЕДИКЪЛ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.Н.Ц., сумата от 1170 лв. – заплатените държавна такса, възнаграждения за вещо лице и адвокатско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
23 Административно дело No 431/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ДИКИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 6.12.2012г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 161103919 от 21.10.2011г. и Ревизионен акт за поправка № Р – 1134363 от 04.11.2011г., издадени от А. К. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с Решение № 33/16.01.2012г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, с който на „ДИКИ“ ЕООД ЕИК по БУЛСТАТ: 160128952 със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от управителя Д. И. А. са определени допълнителни данъчни задължения по ЗКПО и по ЗДДС, КАТО НАМАЛЯВА размера на корпоративния данък за 2009г. от 356,76лв. на 319,05лв., ведно с прилежащите лихви от 57,42лв. на 51,35лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата като неоснователна, В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.  ОСЪЖДА “ДИКИ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 160128952 със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от управителя Д. И. А. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 829,62 лв. (хиляда осемстотин двадесет и девет лева и шестдесет и две стотинки), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита, по съразмерност и компенсация.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
24 Административно дело No 452/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАНС РАД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата „Транс Рад“ЕООД с адрес за кореспонденция *****, с управител Д.С., чрез адв.И.,***, против РА № 241102894/28.09.2011 г., издаден от Н.С.Ч. на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, офис Кърджали, потвърден с Решение №41/17.01.2012 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив. ОСЪЖДА „Транс Рад“ЕООД с адрес за кореспонденция *****, с управител Д.С., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1 146 /хиляда сто четиридесет и шест/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
25 Административно дело No 607/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Й.Д.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 15.12.2012г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 161103420/27.10.2011 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив срещу Й.Д.П.,***, ЕГН **********, потвърден с Решение № 51/18.01.2012 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, в частта на определените на Й.Д.П., ЕГН **********, данъчни задължения по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./, като  НАМАЛЯВА данъка, както следва: за 2004 г. – от 3600.97 лв. на 214.29 лв. със съответната лихва; за 2005 г. – от 5612.12 лв. на 965.13 лв. със съответната лихва; за 2006 г. – от 13268.60 лв. на 6455.17 лв. със съответната лихва.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на Й.Д.П. ***, ЕГН **********, разноски по делото в размер на 99.67 лв.  ОСЪЖДА Й.Д.П. ***, ЕГН **********, да заплати на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 1439.96 лв.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
26 Административно дело No 611/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛЕР-КАЛДЕРА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 10.12.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Eлер Калдера” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.Б.А. Ревизионен акт № 091103529/04.11.2011г., издаден от Елена Костадинова Стоицева на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 126/03.02.2012г. на Директора на Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив при ЦУ на НАП за отказан данъчен кредит в размер на 189826,62 лв. и лихви за забава в размер на 24866,46лв., като незаконосъобразен.   ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив да заплати на „Eлер Калдера” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.Б.А. - управител сторените по делото разноски в размер на 2020 /две хиляди и двадесет лева/.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
27 Административно дело No 629/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МИНКО ЧОБАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 18.12.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160902047/08.04.2010 г., издаден от В.С.К., на длъжност главен инспектор по приходите, при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 433/17.06.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта относно допълнително начислен ДДС на М.С.Ч., в качеството му на едноличен търговец с фирма „М.Ч.”, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, в размер на 10381,79 лв., ведно с прилежащите лихви върху тях, за периода от 15.01.2008 г. до 04.02.2009 г.  ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 160902047/08.04.2010 г., издаден от В.С.К., на длъжност главен инспектор по приходите, при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 433/17.06.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта относно допълнително начислен ДДС на М.С.Ч., в качеството му на едноличен търговец с фирма „М.Ч.”, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, в размер на 11086,99 лв., ведно със законната лихва върху тях, като намалява установените задължения, както следва: ДДС за данъчен период м.04.02.2009 г. - 28.02.2009 г. от 11086,99 лв. на 10378,34 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика.  ОСЪЖДА М.С.Ч., в качеството му на едноличен търговец с фирма „М.Ч.”, с адрес за кореспонденция *** и адрес по чл. 8 от ДОПК, ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 425,11 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
28 Административно дело No 743/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни КОМЕКСМАШ-ВАСИЛ ПИРОНКОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 11.12.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 091103210/26.09.2011 г., издаден от Н.С.Ч. на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 132/06.02.2012 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“ гр. Пловдив, в ЧАСТТА, с която на Комексмаш – В.П.“ ЕООД, ЕИК *** е отказано право на приспадане на данъчен кредит за разликата от 4500 лв. до пълния размер на установените задължения от 96 004,03 лв., ведно с начислените върху отменената главница лихви за забава.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите да заплати на Комексмаш – В.П.“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** сумата от 138,30 лв. (сто тридесет и осем лева и 30 ст.) разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването.  
29 Административно дело No 781/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни АОП ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 13.12.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт Ревизионен акт № 161104523 от 07.11.2011 година, поправен с Ревизионен акт № 1203180 от 24.01.2012г. за поправка на РА, и двата издадени от Петър Костадинов на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 108/02.02.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, с който на АОП Инвест”ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ******, представлявано от управителя Ан.Владимиров, са вменени публични задължения за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 20 268,70 лева за данъчни периоди м.09 и м.10. 2007г. и м.11.2008г. по фактурите, издадени от “Билд Груд”ЕООД, и са начислени лихви за забава в размер общо на 8 282,31 лева за несвоевременното разчитане с бюджета на задълженията по ЗДДС, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на АОП Инвест”ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ******, представлявано от управителя Ан.Владимиров, сумата от 1 300 /хиляда и триста/ лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
30 Административно дело No 824/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 7.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за определяне на митническа стойност № 357 от 21.02.2012г. на Началник на Митница Пловдив, с което на основание чл.201 пар.1 буква “а” и параграф 2 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, във връзка с чл.201 пар. 3 и чл.214 пар.1, чл.232, пар.1 б.“б” от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и чл.56 и чл.59 ал.2 от ЗДДС за стока № 1 - доломит, мраморен прах – абразив с нето тегло 13 000 кг. и код по ТАРИК 2518200000, е определена нова митническа стойност на стоката в размер на 975, 00 щ.д с левова равностойност 2 344, 39 лв. по курса на валутата към момента на регистриране на митническата декларация за свободно обращение – 1,42491 лв., и на “Садат” ООД, ЕИК ***, ***, представлявано от управителя С.К., е определен данък добавена стойност за довнасяне в размер на 973, 73 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, считано от поставянето на стоките под режим – 31.03.2010г., както и е постановено да се извършат корекции по ЕАД в съответните кл.20 “Условия на доставката”, кл.22 “Валута и обща фактурна стойност”, кл. 23 “Валутен курс”, кл.42 “Цена на стоката”, кл.45 “Уточняване”, кв.46 “Статистическа стойност” и кл.47 ”Изчисляване на вземанията”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.   ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “Садат” ООД, ЕИК ***, гр. Пловдив, бул.”Васил Левски”№ 168, представлявано от управителя С.К., сумата от 150, 00 / сто и петдесет / лева, разноски по делото.     РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      
31 Административно дело No 884/2012, X състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие В.И.С. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 6.12.2012г.
ОСЪЖДА Началника на сектор “Пътна полиция” при Областна дирекция “МВР” гр. Пловдив, да връчи контролния талон, съпътстващ СУМПС издадено на 17.08.2010 година на В.И.С., в двуседмичен срок от влизане в сила на настоящото решение.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.И.С. ***, срещу бездействието на началника на сектор “Пътна полиция” при Областна дирекция “МВР” град Пловдив, да му бъде връчено Наказателно постановление №24036 от 26.11.2007 г.  ОСЪЖДА Областна дирекция “МВР” гр. Пловдив да заплати на В.И.С. ***, съдебните разноски в размер на 135лв./сто тридесет и пет/лева.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.  
32 Административно дело No 889/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни КООПЕРАЦИЯ САКАРСКА БИЛКА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 3.12.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №261103992 от 15.11.2011г., издаден от Елена Костадинова Стоицева- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №188 от 20.02.2012г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на Кооперация “Кооперация Сакарска билка””, със седалище и адрес на управление: ****, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 21 250,69 лв. и са определени прилежащи лихви в размер от 2 667,89 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на Кооперация “Кооперация Сакарска билка””, със седалище и адрес на управление: ****, сумата от 250,00 лв., представляваща разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
33 Административно дело No 934/2012, X състав Дела по ЗОС ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 15.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на политическа партия “Съюз на демократичните сили”/СДС/ с адрес на управление гр.София, ул.”Г. С. Раковски”№134 срещу Заповед №120А 433/22.02.2012г. на Кмета на Община – Пловдив, с която е прекратен договор за отдаване под наем №09 ДГ 1721 от 06.11.2009г. на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: сграда с идентификатор 56784. 531.5047.1 с площ 168 кв.м., находяща се в гр.Пловдив, ул.”Славееви гори”№ 14а, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Съюз на демократичните сили”/СДС/ с адрес на управление гр.София, ул.”Г. С. Раковски”№134 да заплати на Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл.“Стефан Стамболов”№1 сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.        
34 Административно дело No 963/2012, X състав Дела по ЗОС ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 11.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Българска социалистическа партия/БСП/ с адрес на управление гр.София, ул.”Позитано”№20 срещу Заповед №120А 454/23.02. 2012г. на Кмета на Община – Пловдив, с която е прекратен договор за отдаване под наем от 13.07.2009г. на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: сграда с идентификатор 56784.530.2158.5 с площ 147 кв.м., находяща се в гр.Пловдив, ул.”Трети март”№33, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Българска социалистическа партия/БСП/ с адрес на управление гр.София, ул.”Позитано”№20 да заплати на Община – Пловдив с адрес на при-зоваване гр.Пловдив, пл. “Стефан Стамболов”№1 сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
35 Административно дело No 978/2012, VI състав Дела по ЗМВР А.Н.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 18.12.2012г.
Отхвърля жалбата на А.Н.Д.,***, против отказ изх. № ИЯ/КАТ-1777/16.02.2012г., издаден от ВНД Началник на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР-Пловдив, за първоначална регистрация на ППС марка „БМВ”, модел 318 И, внос от Италия.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
36 Административно дело No 1026/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ФИКС ФИНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 7.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 64/02.03.2012 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 2221/2010/000129/13.02.2012 г., издадено от П. Н.В. – публичен изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив.  ОСЪЖДА Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив, да заплати на „ФИКС ФИНАНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от А.Л., сумата в размер на 205 лв., представляващи заплатените държавни такси и възнаграждение за вещо лице.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
37 Административно дело No 1043/2012, XVII състав Дела по ЗОС ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 21.12.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 12 ОА 524/06.03.2012 г. на Кмета на Община Пловдив, с която е постановено прекратяване на Договор за отдаване под наем от 13.07.2009 г., за недвижим имот – частна общинска собственост, подробно индивидуализиран в самата заповед.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
38 Административно дело No 1069/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПОЛИН 94 ЕООД КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 6.12.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД – 12 - 234/ 21.03.2012 г. на Кмета на район “Централен”, общ.Пловдив.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на “ПОЛИН 94” ЕООД - Пловдив разноски в размер на 750 лв.  Решението е окончателно – чл.215, ал.7 от ЗУТ.      
39 Административно дело No 1072/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ПЛАМЕН АБАДЖИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 3.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Т.А., ЕГН **********,***, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „П.А.“, с ЕИК 830160221, със седалище и адрес на управление: град Смолян, ул. “Маестро Атанасов” № 4, против ревизионен акт № 211105215 от 19.12.2011 г., издаден от Ф.Г.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 249 от 06.03.2012 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив, за определените задължения за осигурителни вноски за ДОО в размер на 4 596,23 лева и лихви 2 034,04 лева, осигурителни вноски за ДЗПО в размер на 1 573,82 лева и лихви 675,30 лева, здравноосигурителни вноски в размер на 2 265,97 лева и лихви 478,81 лева.  ОСЪЖДА П.Т.А., ЕГН **********,***, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „П.А.“, с ЕИК 830160221, със седалище и адрес на управление: град Смолян, ул. “Маестро Атанасов” № 4, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата 683 (шестстотин осемдесет и три) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.    
40 Административно дело No 1156/2012, X състав Дела по АПК - искови и ЗОДв Я.И.И. ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ-РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ-СОФИЯ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 12.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявените искове на Я.И.И., с постоянен адрес:***, срещу Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция, за присъждане на обезщетение за имуществени вреди, в размер на 88779,40 лв. и от 45573,87лв. /евентуално от 42921,29лв. и евентуално от 20409,69лв/, причинени от незаконосъобразни актове и бездействие, ведно със законната лихва върху главниците от датата на исковата молба до окончателното тяхно плащане.  ОСЪЖДА Я.И.И., с постоянен адрес:***, да заплати на Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция, сумата от 2225,59лв./две хиляди двеста двадесет и пет лева и петдесет и девет ст./, представляващи разноски по делото за юрисконсултско възнаграждение.   Решението, подлежи на обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне    
41 Административно дело No 1241/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Т.Г. ВР.ИД.КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.12.2012г.
Обявява за нищожна Заповед № 196/27.03.2012г. на ВрИД Кмет на Община Съединение, с която е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ 076015 по КВС на гр.Съединение, като от нето се образуват два нови УПИ : I – 076015 за животновъдна ферма и II – 076015 за животновъдна ферма, по червените и сини надписи за регулацията, червен пунктир и черни котировки за застрояването и сини градоустройствени показатели за зона Пп /предимно промишлена/ с Н < 10 м., Пзастр. < 80 %, КИНТ< 2,5, Позел. > 20 %, показани със син цвят на проекта.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.  
42 Административно дело No 1303/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни С.П.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на С.П.Ч., ЕГН **********, в качеството му на ЕТ „Ч. – С.Ч.“ ЕИК по Булстат *********, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова“ № 11, вх.А, ет. 4, ап.8, против Ревизионен акт № 091105452 от 28.12.2011 год., издаден от В.Г.К., на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите, гр. Пловдив, изнесено работно място, гр. Хасково, потвърден с Решение № 317 от 26.03.2012 год. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на С.П.Ч. са определени задължения към бюджета както следва : данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за отчетната 2007 год. в размер на 19 622.47 лв. и съответни лихви за просрочие в размер на 8 549.02 лв., за отчетната 2008 г. в размер на 1 233.98 лв. и лихви за просрочие в размер на 351.50 лв. и за отчетната 2009 г. в размер на 5 463.88 лв. и лихви за просрочие в размер на 938.60 лв.  ОСЪЖДА С.П.Ч., ЕГН **********, в качеството му на едноличен търговец с фирма „Ч. – С.Ч.“ ЕИК по Булстат *********, със седалище и адрес: гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова“ № 11, вх.А, ет. 4, ап.8, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция сумата от 1 173.17лв. (хиляда сто седемдесет и три лева и 0.17ст.), представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.        
43 Административно дело No 1376/2012, VII състав Дела по ЗОС СДРУЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗНИЧАРСКИ ПЛУВЕН КЛУБ МЛАДОСТ-91 КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 27.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение “Железничарски плувен клуб/ЖПК/ “Младост – 91”” с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Отец Паисий”№31 срещу Заповед №12 ОА 962/18.04.2012г. на Кмет на Община – Пловдив, с която е разпоредено изземването от Сдружението на следния ползван от него имот –публична общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, Район “Западен”, ул.“Ясна поляна”№13, представляващ сграда №1 с идентификатор 56784.514. 240.1 по кадастралната карти и регистри на града, със застроена площ от 953 кв.м., построена в поземлен имот с идентификатор 56784.514.240 с площ 4 635 кв.м., за който е съставен акт за публична общинска собственост №986 от 20. 03.2012г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Сдружение “Железничарски плувен клуб/ЖПК/ “Младост – 91”” с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Отец Паисий”№31 да заплати на Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл. “Стефан Стамболов”№1 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
44 Административно дело No 1382/2012, VII състав Искове за обезщетение Г.Е.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 15.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Г.Е.Г. *** срещу Областна Дирекция на Министерство на вътрешните работи/ОД на МВР/ - Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Княз Богориди”№7 претенции за присъждане на сумата в размер на общо 150 лева, представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди, а именно направените разходи за адвокатско възнаграждение в размер на 100 лева и заплатена държавна такса в размер на 50 лева в съдебното производство по обжалване наказателно постановление/НП/ №202/12.02.2009г. на Началник сектор “ПП и КАТ” при ОД на МВР - Пловдив, тъй като същото е било отменено като незаконосъобразно с Решение №1492 от 06.10.2009г. по НАХД № 4373/2009г. по описа на Районен Съд – Пловдив ІІІ н. състав, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.        
45 Административно дело No 1391/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни И.Д.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.12.2012г.
Отхвърля жалбата на И.Д.Х., представлявана от баща си Д.Н.М.,*** против Акт за установяване на задължение по декларация № 1041/28.12.2011г., потвърден с Решение № 8 от 01.03.2012г. на Директора на дирекция “Местни данъци и такси”, за периода 01.01.2006г.-31.12.2010г., размер на задължението съобразно частични вноски за погасяване на дължимата такса за битови отпадъци - 529.01 лв., лихва в размер на 390.90 лв. /общо 919.91 лв./.  Осъжда И.Д.Х., представлявана от баща си Д.Н.М.,***, да заплати на Община Пловдив, Дирекция “Местни данъци и такси”, 150 лв., юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
46 Административно дело No 1393/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни А.И.С. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 13.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.И.С., ЕГН ********** ***, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № 439/12.07.2011г., издаден от Елена Димитрова Йорданова- гл.инспектор в отдел „Ревизии“ при дирекция „Местни данъци и такси“, Община-Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 4/10.02.2012г. на директор на дирекция „Местни данъци и такси“ при община-Пловдив, с който са определени задължения за данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци за периода от 01.01.2006г. до 31.12.2010г., ведно с лихви за просрочие, като неоснователна.   ОСЪЖДА А.И.С., ЕГН ********** *** да заплати на Дирекция “Местни данъци и такси” при община Пловдив сумата от 286 /двеста осемдесет и шест/лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
47 Административно дело No 1396/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ИНДЕКС-6-ЛЮБЕН АТАНАСОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 6.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 76/14.03.2012г. на Териториалния директор на ТД на НАП, гр. Пловдив, с което са оставени без уважение жалби вх. № РД-16-1406/01.03.2012г. и РД-16-889#2/01.03.2012г., против Разпореждане № РД-16-889/17.02.2012г. с което е отказано погасяване на публичните вземания на инж. Л.П.А., ЕГН ********** в качеството му на Управител на ЕТ “ИНДЕКС-6-ЛЮБЕН АТАНАСОВ”, ЕИК ******, за 2005г. в размер както следва: ДОО в общ размер на 8641,88лв. и Здравно осигуряване в размер на 1336,75лв  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
48 Административно дело No 1406/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни М И Т-ПРОЙЧЕВИ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 3.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение за възникване на митническо задължение № 493 от 14.03.2012 г. на Началник на Митница Пловдив, В ЧАСТТА относно начислените лихви до датата на изтичане срока за доброволно изпълнение, даден с поканата по чл.206 ал.1 от ЗМ, като ОТХВЪРЛЯ жалбата на “М & T П.*и”ООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул.”Захари Стоянов”№1, представлявано от управителя Трайко П.*, против Решение за възникване на митническо задължение № 493 от 14.03.2012 г. на Началник на Митница Пловдив в останалата й част.  ОСЪЖДА “М & T П.*и”ООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление гр.Велинград, ул.”Захари Стоянов”№1, представлявано от управителя Трайко П.*, да заплати на Митница Пловдив разноски в размер на 2594,73 лв.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
49 Административно дело No 1431/2012, XIII състав Дела по ЗОС ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 7.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на Политическа партия „Съюз на демократичните сили", БУЛСТАТ 130052349, представлявана от Мартин Димитров, чрез адв. П.Т.. против Заповед № 12ОА842/06.04.2012 г. на Кмета на Община Пловдив, с която е прекратен Договор за наем от 20.10.2010г. за недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. «Победа» № 2, вх. А, ет.1.  ОСЪЖДА Политическа партия „Съюз на демократичните сили", БУЛСТАТ 130052349, представлявана от Мартин Димитров да заплати на Община Пловдив сумата в размер на 150/сто и петдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
50 Административно дело No 1482/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КОДЕМ ИМПЕКС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.12.2012г.
Отменя Заповед № 11 ОА 606/11.03.2011г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрено частично изменение на ПУП - ПРЗ за част от улична територия - имот на “Марицатекс” с местонахождение между осова точка № 305 до о.т. № 306 по плана на “СИЗ ІV- част”, като се заличава осова точка № 306 и елементите на улицата и се образува нов УПИ XLIV- 504.887, производствена и обслужваща дейност с ново застрояване, означено с ограничителна и задължителна линия с устройствени показатели за зона Соп /Пл-до 60%; Кинт- до 2,5; Козел- 40 % свързано застрояване, гариране и паркиране- 100 %/ по кафявите линии, надписи и щрихи за регулацията, червена и зелена плътна и прекъсната линия за застрояването и матрица със син цвят.  Връща преписката на Кметът на Община Пловдив за ново разглеждане на заявлението на Марицатекс АД съобразно указанията в мотивите на съдебния акт.  Осъжда Община Пловдив да да заплати на „Кодем Импекс“ ООД, гр.Пловдив, представлявано от управителя Д.Търпоманов сумата от 360 лв., съдебни разноски /разноски пред ВАС не са присъждани/.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.  
51 Административно дело No 1540/2012, VII състав Дела по ЗОС Г.Н.Н. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 4.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Н.Н. *** срещу Заповед №РД-12-304/09.04.2012г. на Кмета на Район “Централен” на Община – Пловдив, с която е разпоредено изземването от Н. на следния ползван от нея имот – терен общинска собственост, находящ се на бул.“Княгиня Мария Луиза”№44 до 54 в междублоково пространство в УПИ І – жилищно и обществено застрояване, кв.521/поземлен имот идентификатор 56784.523.4021/, който терен е зает от гаражна клетка, означена с №14 в приложения към заповедта ситуационен план, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Г.Н.Н. *** да заплати на Район “Централен” на Община – Пловдив сумата от 200/двеста/лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
52 Административно дело No 1565/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАНССПЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 20.12.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261105728 от 12.01.2012 година, издаден от Юлия Митева Даракчиева на длъжност ст. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 403/12.04.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, В ЧАСТТА, с която на „Трансспед”ЕООД, ЕИК 126728088, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.”Одрин”№18, вх.А, ет.7, ап.27, с адрес за кореспонденция гр.Пловдив, ул. ”Любен Каравелов”№9Б, представлявано от управителя Б.Димитров, са вменени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на от-казано право на данъчен кредит в размер на 420 лева за данъчен период м.03. 2008г. по фактурата, издадена от “Спедит”ЕООД, ведно със съответните лихви забава,като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като неоснователна.  ОСЪЖДА „Трансспед”ЕООД, ЕИК 126728088, със седалище и адрес на уп-равление гр.Хасково, ул.”Одрин”№18, вх.А, ет.7, ап.27, с адрес за кореспонденция гр.Пловдив, ул.”Любен Каравелов”№9Б, представлявано от управителя Б.Димитров, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” сумата от 115,44 /сто и петнадесет лева и четиридесет и четири стотинки/ лева, разноски по съразмерност и компенсация.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
53 Административно дело No 1631/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЦИМА-99 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 5.12.2012г.
ОБЯВЯВА нищожността на Ревизионен акт с №161105547 от 17.01.2012г., издаден от СVСVЧV- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив, офис Пазарджик, на НАП, потвърден с Решение №450 от 24.04.2012г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на “ЦИМА-99” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 21 283,97 лв. и са определени прилежащи лихви върху тази сума в общ размер от 7 746,26 лв., в частите му, с които на “ЦИМА-99” ООД е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчния период месец 07.2007г. в общ размер от 4 445,40 лв. и са начислени лихви върху тази сума в общ размер от 2 427,73 лв. и е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчния период месец 09.2007г. в общ размер от 106,04 лв. и са начислени лихви върху тази сума от 55,37 лв.  ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161105547 от 17.01.2012г., в частите му, с които на “ЦИМА-99” ООД е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчния период месец 08.2007г. в общ размер от 2 930,18 лв. и са начислени лихви върху тази сума в общ размер от 1 564,67 лв.; отказано е право на приспадане на данъчен кредит за данъчния период месец 07.2008г. в общ размер от 6 227,29 лв. и са начислени лихви върху тази сума от 2 473,05 лв., и е отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчния период месец 08.2008г. в общ размер от 1 162,56 лв. и са начислени лихви върху тази сума в размер от 446,43 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на “ЦИМА-99” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, сумата от 789,89 лева, представляваща разноски по делото, съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА “ЦИМА-99” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 537,66 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
54 Административно дело No 1669/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-БГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 13.12.2012г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 091105721 от 15.02.2012 година, издаден от М.Г.Д. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 432/20.04.2012 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, В ЧАСТТА, с която на Зърнени храни“ ЕООД, ЕИК 200796275, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали,ул.„Добрич“№24, представлявано от В.Г.Д. – управител, са определени публични задължения в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 123 347.29 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Зърнени храни“ ЕООД, ЕИК 200796275, с посочени в жалбата седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Добрич“ № 24, представлявано от В.Г.Д. – управител, сумата от 1 473.37 (хиляда четиристотин седемдесет и три лева и тридесет и седем стотинки) лева, разноски по делото, по съразмерност и компенсация.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
55 Административно дело No 1674/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Е.И. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Е.И., ЕГН **********,***, чрез пълномощника си адв.З.В., със съдебен адрес: гр. Пловдив, ул.”Граф Игнатиев“ № 14, против заповед № ДК-10-ЮЦР-32/08.05.2012г. на началник РДНСК – ЮЦР - Пловдив, с която е оставена в сила заповед № РД-09-01 / 17.03.2011г. на Главен архитект на Община Марица, с която е отказано узаконяването на постройка с площ от 9,55кв.метра, пристроена към законно построена двуетажна масивна жилищна сграда и на работилница с площ от 168 кв.метра за тапицерия и ремонт на мебели.  ОСЪЖДА В.Е.И. с ЕГН **********,***, да заплати на РДНСК – ЮЦР - Пловдив съдебни разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.  Решението е окончателно.  
56 Административно дело No 1679/2012, VII състав Дела по ЗОС ХАРИГРУП 1 ЕООД КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 11.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Х. груп 1”ЕООД с адрес на управление гр. Пловдив, ул.”Полковник Бонев”№20 срещу Заповед №12 РД 09 – 182 от 19.05. 2012г. на Кмета на Район “Северен” на Община – Пловдив, с която е наредено изземването от Дружеството на следния имот: метален павилион за продажба на закуски с площ 10,50 кв.м., разположен в двора на Езикова гимназия “И. ***, върху терен – публична общинска собственост, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Х. груп 1”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул. ”Полковник Бонев”№20 да заплати на Район “Северен” на Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, бул. “Цар Борис ІІІ Обединител”№22а сумата от 450/четиристотин и петдесет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
57 Административно дело No 1714/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни И.А.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 7.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Д., ЕГН **********,***-3А против Акт за установяване на задължение по декларация № 63 от 23.01.2012г., издаден от Д.И.М. на длъжност-главен инспектор в Дирекция “Местни данъци и такси” при Община Пловдив, в частта, с която е определена такса за битови отпадъци, потвърден с Решение № 20 от 28.05.2012г. на Директора на Дирекция “Местни данъци и такси” при Община Пловдив.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне  
58 Административно дело No 1733/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни МАРЕТИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 21.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МАРЕТИ” ЕООД, с адрес за кореспонденция *** и адрес по чл.8 от ДОПК ***, ЕИК по БУЛСТАТ *** представлявано от М.П.ПV против Акт за прихващане или възстановяване /АПВ/ № 1203780/16.02.2012 г., издаден от Веско Алиев Мустафов на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 537/15.05.2012г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при Централно управление на Национална агенция по приходите.    ОСЪЖДА “МАРЕТИ” ЕООД, с адрес за кореспонденция *** и адрес по чл.8 от ДОПК ***, ЕИК по БУЛСТАТ *** представлявано от М.П.ПV да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив, при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 100 /сто/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.      РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.        
59 Административно дело No 1783/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.А.С. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 7.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.А.С. ***, Пловдивска област, *****, против отказ на Кмета на Община Родопи за изработване на проект за частично изменение на ПУП на с.Белащица по реда на чл.208 във връзка с чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ с изх.№94-23-72/02.05.2012 г.   Осъжда Й.А.С. ***, Пловдивска област, ***** да заплати на Община Родопи направените по делото разноски в размер на 150 лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне  
60 Административно дело No 1800/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ТД НА ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДП СМОЛЯН - ДЛС ЧЕКЕРИЦА С. СТРЯМА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МП ПРИ ОБЩИНА МАРИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 4.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата против Решение № 1 от 09.05.2012 г. на Директора Дирекция МП при община Марица и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 1800/2012 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІІ състав.  ОСЪЖДА жалбоподателят ЮЦДП ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ЧЕКЕРИЦА с. СТРЯМА да заплати на Община Марица юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС на РБългария.  
61 Административно дело No 1808/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 4.12.2012г.
Отменя Ревизионен акт № 16251100484/27.02.2012г., потвърден с Решение № 520/11.05.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за начислен ДДС в размер на 13 479.11 лв. - за отказани ВОД по фактури с №№ 1000000494/19.11.2010г., 1000000496/20.11.2010г. и 1000000505/23.11.2010г.  Отхвърля жалбата на “МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ” ООД гр. Пловдив, ул. “Мостова” № 3 с управител Георги Д. Златанов против Ревизионен акт № 16251100484/27.02.2012г., потвърден с Решение № 520/11.05.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 2 400 лв. по фактура № 3/16.11.2010г., издадена от Флентпром ЕООД Варна и прилежащата лихва в размер на 1 978.77 лв.  Осъжда Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на “МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ” ООД гр. Пловдив, ул. “Мостова” № 3 с управител Георги Д. Златанов сумата от 782.45 лв., съдебни разноски по компенсация.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
62 Частно админист. наказателно дело (К) No 1824/2012, XXI състав Наказателни частни касационни производства ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 19.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 02.02.2012г. по н.а.х. дело №8827/2011г. по описа на Районен съд – Пловдив ХVІІІ н. състав, с което е оставена без разглеждане подадената от “Джиес Гранд Сенс”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив жалба срещу НП №16-1601579 от 30.11.2011г. на Директор на Дирекция “Бюро по труда” – Пловдив, издадено срещу търговеца и съдебното производство е било прекратено.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
63 Административно наказателно дело (К) No 1853/2012, XIX състав Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Н.Х.Н. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 67 от 20.04.2012 г. на Районен съд гр. Карлово, І н.с., постановено по н.а.х.д. № 44 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
64 Административно дело No 1854/2012, XVI състав Дела по КСО и ЗСП З.Й.З. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 27.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.Й.З. ***, ЕГН: **********, срещу Решение № 151/28.05.2012 г. на Директора на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив, в частта, с която е оставена без уважение жалбата му срещу Разпореждане № **********/03.07.2012 г., издадено от Ръководителя на "Пенсионо осигурявяне" при РУ "СО"-Пловдив, в частта с която на З.Й.З. е отказано отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.  ОСЪЖДА З.Й.З. ***, ЕГН: **********, да заплати на РУ "Социално осигуряване"-Пловдив юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
65 Административно дело No 1877/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МАГИСТРАЛИ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 11.12.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-09-294 от 30.05.2012г. на Кмета на Община Сопот.     ОСЪЖДА Община Сопот да заплати в полза на “МАГИСТРАЛИ” АД, ЕИК 825399376, седалище и адрес на управление: гр. Карлово, ул. “Генерал Заимов” № 28, представлявано от изпълнителния директор Кузман Вълев Жожгов сумата в размер от 800 лв. /осемстотин лева/.     Решението е окончателно.  
66 Административно дело No 1945/2012, VI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ М.К.К. ПОЛИЦИЙСКИ ОРГАН ИНСП.ЕЛИЦА НЕНКОВА -РАЗУЗНАВАЧ V В СЕКТОР "ПИП" ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 4.12.2012г.
Отхвърля жалбата на М.К. ***, против Заповед за задържане на лице с Рег.№ 162 от 30.05.2012г. на полицейски орган при Сектор “ПИП” на ОД МВР – Пловдив, инспектор Е.Ненкова, с която й е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ “задържане за срок от 24 часа”.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
67 Административно наказателно дело (К) No 2005/2012, XXI състав Наказателни касационни производства Р.Л.С. РУ ПОЛИЦИЯ-СТАМБОЛИЙСКИ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.12.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1286 от 10.05.2012 г., постановено по НАХД № 856 по описа за 2012 г. на Районен съд – Пловдив, ХХI н.с., в частта, в която е потвърдено наказателно постановление № 1388/2011 от 10.11.2011 г., на началника на РПУ Стамболийски при ОД на МВР – Пловдив, с което на Р.Л.С. ***, ЕГН *********, на основаниечл.157, ал.3 от ЗДвП и по чл.4, ал.2 от Наредба № Iз-1959/ 27.12.2007 г. на министъра на МВР са отнети 4 /четири/ контролни точки, като вместо него ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1388/2011 от 10.11.2011 г., на началника на РПУ Стамболийски при ОД на МВР – Пловдив, с което на Р.Л.С. ***, ЕГН *********, на основаниечл.157, ал.3 от ЗДвП и по чл.4, ал.2 от Наредба № Iз-1959/ 27.12.2007 г. на министъра на МВР са отнети 4 /четири/ контролни точки.  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1286 от 10.05.2012 г., постановено по НАХД № 856 по описа за 2012 г. на Районен съд – Пловдив, ХХI н.с в останалата част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
68 Административно дело No 2047/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКСПРЕС АИГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Експрес АИГ“ със седалище и адрес за кореспонденция *****, чрез управителя А.И.Г., против РА № 161106505/28.02.2012 г. на ТД на НАП гр.Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение № 602/28.05.2012 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив.  ОСЪЖДА „Експрес АИГ“ със седалище и адрес за кореспонденция *****, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1 094 /хиляда деветдесет и четири/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
69 Административно дело No 2072/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни К.Б.Б. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 18.12.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.Б.Б. с ЕГН **********,*** постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх . № 3027 / 2010 / 000086 от 11.V.2012 година, издадено от Бисер Маринов, в качеството си на Публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, потвърдено с Решение № 157/ 06.06.2012г. на и.д.директор на ТД – Пловдив.  ОСЪЖДА ТД на НАП - гр. Пловдив да заплати на К.Б.Б. с ЕГН ********** съдебни разноски в размер на 150 лева.  Решението е окончателно.  
70 Административно дело No 2087/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни МИКСЕРА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Миксера” ЕООД, с ЕИК 160076594, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Георги Бенев” № 11, представлявано от управителя Т.Х.Х., против ревизионен акт № 161200130 от 26.03.2012 г., издаден от П.К.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 661 от 12.06.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 110 098,08 лева и начислени лихви.  ОСЪЖДА “Миксера” ЕООД, с ЕИК 160076594, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Георги Бенев” № 11, представлявано от управителя Т.Х.Х., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив при ЦУ на НАП сумата 2 652 (две хиляди шестстотин петдесет и два) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
71 Административно дело No 2088/2012, XIV състав Дела по КТ СТОЯНКА МИНЧЕВА-ЕКСПРЕС ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „С.М. – Експрес“ със седалище и адрес на управление ***, представлявано от С.Т.М., против постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение изх. № 03 от 07.06.2012 г., издадено от инж. А.К. – старши инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Пловдив.  ОСЪЖДА ЕТ „С.М. – Експрес“ със седалище и адрес на управление ***, представлявано от С.Т.М., да заплати на Дирекция “Инспекция по труда“ – гр. Пловдив сумата от 150 лв. (сто и петдесет лева), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
72 Административно дело No 2095/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Д.Б.,
Х.Д.И.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 6.12.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № 281/10.05.2012г. на Кмета на Община “Родопи”.  ВРЪЩА преписката на Кмета на Община “Родопи” за изпълнение задължението му по чл.31 ал.2 от АПК.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
73 Административно дело No 2104/2012, VII състав Дела по ЗОС РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 15.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Радикалдемократическа партия в България /РДПБ/ с адрес на управление гр.София, бул.”Дондуков”№39 срещу Заповед №120А 453/23.02.2012г. на Кмета на Община – Пловдив, с която е прекратен договор за отдаване под наем от 27.11.2009г. на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: сграда с идентификатор 56784.524.975.1 с площ 153 кв.м., находяща се в гр.Пловдив, ул.”Стоян Михайловски”№13а, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Радикалдемократическа партия в България/РДПБ/ с адрес на управление гр.София, бул.”Дондуков”№39 да заплати на Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл. “Стефан Стамболов”№1 сумата от 150 /сто и петдесет/ лева разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
74 Частно административно дело (К) No 2143/2012, XIX състав Частни касационни производства ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ АСЕНОВГРАД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 612 от 02.05.2012 г. на Районен съд гр. Асеновград, постановено по гр.д. № 144/2011 г. по описа на същия съд.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
75 Административно дело No 2149/2012, II състав Дела по ЗМВР В.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 10.12.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 2012003612/ 04.06.2012 г. на Директор ОДМВР – Пловдив.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.    
76 Административно дело No 2181/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.М.К. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 18.12.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД – 12–668 от 18.06.2012г. на Кмета на Район Централен при Община Пловдив.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на В.М.К. ***, сумата от 110 /сто и десет/ лева разноски по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 215, ал. 7 от Закона за устройство на територията.      
77 Административно дело No 2199/2012, XVI състав Дела по КСО и ЗСП Н.С.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 15.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.С.К. ***, ЕГН: **********, срещу Решение № 191/19.06.2012 на Директора на РУСО Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № **********-Протокол 1222/03.05.2011 г. на ръководителя на ПО при РУСО Пловдив.  ОСЪЖДА Н.С.К. ***, ЕГН: **********, да заплати на РУ "Социално осигуряване" гр. Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
78 Административно дело No 2276/2012, VI състав Други административни дела П.Г.В. КМЕТА НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 4.12.2012г.
Отхвърля жалбата на П.Г.В.,*** против бездействие на Кмета на Община Родопи, изразяващо се в неутвърждаване на списък, съобразно чл.18 и чл.19 ППЗУПГМЖСВ, в който да бъде включена къща в с.Брестовица, ул.Н.Й.Вапцаров № 15, УПИ II – 610, кв.31.  Осъжда П.Г.В.,*** да заплати на Община Родопи 150 лв. – съдебни разноски.  Оставя без уважение искането за отмяна на ход по същество във вр. с допълнително заявено доказателствено искане за представяне на съдебно удостоверение за предмет, страни и движение на дело, образувано в АС-София град и молбата за съединяване на дела от 03.12.2012г.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
79 Административно дело No 2316/2012, II състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение П.Г.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 6.12.2012г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 61-00-8/ 11.06.2012 г. на Областния управител на Област Пловдив, издадено на основание чл.97, ал.1 от АПК, с което е отменена Заповед № 201/ 02.04.2012 г. на Кмета на Община Родопи.  ОСЪЖДА Областна администрация - Пловдив да заплати на П.Г.Д. ***, ЕГН **********, разноски в размер на 460 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
80 Административно дело No 2336/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни Е.К.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 21.12.2012г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.К.С.,***, против Акт за прихващане или възстановяване (АПВ) № 1008314/06.04.2012 г., издаден от А.П. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 767 от 28.06.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив.  ОСЪЖДА Е.К.С., ЕГН: **********, с постоянен адрес: *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив сумата в размер на 100 лв. /сто лева/, равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
81 Административно дело No 2346/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Д.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 28.12.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 384 от 02.07.2012г. на Кмета на Община Родопи.  ОСЪЖДА Община “Родопи” – Пловдив, да заплати на Мариана Д.Д. ЕГН **********,***, сумата от 115,50 /сто и петнадесет лева и петдесет стотинки/ лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
82 Административно наказателно дело (К) No 2355/2012, XXII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ТАБАЛДИ ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1580 от 11.06.2012г., постановено по НАХД № 1336/12 по описа на Пловдивски районен съд и вместо него ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11/07.02.2012г. издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив, с което на „Табалди" ЕООД. ЕИК 115906408, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул. „Княгиня Мария Луиза" № 25, ет.5 ,ап.14, представлявано от П.Р.В. е наложена имуществена санкция в размер на 5 000 лева за нарушение на разпоредбите на чл.40 т.1 и т.З от Регламент / ЕО/ № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и отмяна на директиви 67/548/ЕИО н 1999/45/ЕО и за изменение па Регламент / ЕО/ № 1907/2006 във връзка с чл.25 т.З от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и на основание чл.35 т. 15 от Закона за защита от вредното въздействие.   Решението е окончателно.    
83 Административно дело No 2386/2012, XI състав Други административни дела Т.Г.Г.,
К.Г.Ч.,
М.Г.Ч.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 7.12.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЗД-07-5/27.06.2012 г. на Областния управител на област с административен център Пловдив, с която заповед е отказано признаването на допълнително еднократно обезщетение по ЗПГРРЛ на Т.Г.Г., М.Г.Ч. и К.Г.Ч., в качеството им на наследници на репресираното лице Г.Ч.К. по искане вх.№ ИГ-05-264/21.12.2009 г.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне  
84 Административно дело No 2408/2012, XVII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Н.И.М. ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 3.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н. И.М. – общински съветник в Общински съвет гр. Стамболийски, с адрес ***, против Решение № 246 – ПВР/МИ от 09.07.2012 г. на Общинска избирателна комисия при Община Стамболийски.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2408/2012 г. по описа на Пловдивския административен съд.  ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия при Община Стамболийски, да заплати на Н. И.М. – общински съветник в Общински съвет гр. Стамболийски, с адрес ***, сумата в размер на 510 лв., представляваща сторените от последния разноски по производството.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
85 Административно дело No 2419/2012, XIII състав Други административни дела А.А.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 10.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.А.К. срещу отказ за предоставяне на информация от страна на Отдел “Образование и развитие” в Община Пловдив  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2419/2012 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІІІ състав.  Настоящото протоколно определение подлежи на обжалване в 7- дневен срок, считано от днес за страните.  
86 Административно дело No 2477/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОБЕТОН-2006 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „ЕКОБЕТОН 2006“ ЕООД, БУЛСТАТ: ***, със седалище и адрес на управление: *** и адрес за кореспонденция: ***, представлявано от управителя С.А.К., против Решение № 202 от 16.07.2012 г. на Директора на Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки на основание чл. 195, ал. 1 от ДОПК, във връзка с чл. 201 – 207 от ДОПК изх. № 21/РД-11-490/31.10.2011 г., издадено от Ц.Б. – главен публичен изпълнител при ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Смолян.  ОСЪЖДА „ЕКОБЕТОН 2006“ ЕООД, БУЛСТАТ: ***, със седалище и адрес на управление: *** и адрес за кореспонденция: ***, представлявано от управителя С.А.К., да заплати на Териториална дирекция на НАП - град Пловдив сумата 150 (сто и петдесет) лева, разноски по делото.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
87 Административно дело No 2482/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни КРИСТАЛ ВОДА 1 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 11.12.2012г.
Отменя Ревизионен акт № 161105730/09.04.2012г. в частта, потвърдена с Решение № 805/09.07.2012г. на Директора на Дирекция “ОУИ“- Пловдив при ЦУ на НАП, за непризнат данъчен кредит по фактури, издадени от Дана 1 ЕООД : № 382/29.12.2009г. на стойност 25 000лв. и ДДС 5000лв.; № 383/30.12.2009г. на стойност 25 000лв. и ДДС 5000лв.; № 392/29.01.10г. на стойност 20 000лв. и ДДС 4000лв.; № 417/26.02.10г. на стойност 23 360 лв. и ДДС 4 672 лв., ведно с прилежащите лихви.   Отхвърля жалбата в частта за непризнат данъчен кредит по фактура № 417/26.02.10г. на стойност 16 640 лв. и ДДС 3 328 лв., с прилежащи лихви – в частта за позиции 3 и 4 – боядисване на фасади и изкърпване на фасади, на стойности съответно 14 000 лв. и 2 640 лв.   Осъжда “КРИСТАЛ ВОДА 1” ООД, седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул.”Отец Паисий” № 11 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив 134.39 лв. – юрисконсултско възнаграждение съобразно чл.161 ал.1 ДОПК.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
88 Административно дело (К) No 2491/2012, XXIII състав Касационни производства Т.Й.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 20.12.2012г.
Оставя в сила Решение № 44/ 08.06.2012 г. по АХД № 59/ 2012 г. по описа на РС - Първомай.  Решението е окончателно  
89 Административно наказателно дело (К) No 2499/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ С.Г.С. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 19.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1559 от 11.06.2012г., постановено по НАХД №3032/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив V н. състав, с което е отменено наказателно постановление №40904-S004088/16.11.2010г. на Зам. Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на С.Г.С. в качеството му на собственик на ЕТ “С.С. *** е наложена на основание чл.355 ал.1 КСО “ГЛОБА” в размер на 50 лева, за нарушение на чл.7 ал.3 КСО.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
90 Административно дело No 2560/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.С.В.,
Р.Б.Ч.,
Л.С.А.,
Н.С.А.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 4.12.2012г.
Отменя Заповед № КД-14-16-804/04.07.2012г. на Началник СГКК-Пловдив, с която е одобрено изменение на КККР относно ПИ 56784.518.327 и обекти в него, административен адрес гр.Пловдив, ул.Мостова № 4.  Връща преписката на Началника на СГКК – Пловдив за произнасяне по заявлението на Х.Хованесян от 11.06.2012г. при съобразяване указанията за предявяване и подписване АНГ с графична част от заинтересовани в административната процедура лица.  Осъжда СГКК - Пловдив да заплати на С.С.В., Р.Б.Ч., Л.С.А. и Н.С.А. *** лв. - общо съдебни разноски.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.  
91 Административно дело No 2581/2012, XVII състав Дела по КСО Н.Д.В. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 7.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д.В.,*** Р, чрез адв. З., срещу Решение № 183/10.07.2012 г. на Директора на РУСО - гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2581 по описа за 2012 г. на Административен съд гр. Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок считано от днес.    
92 Административно наказателно дело (К) No 2588/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Н.Ж.П. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 19.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1708 от 27.06.2012г. по НАХД № 6781/2010г. по описа на Районен съд – Пловдив ХVІІІ н. състав, с което е отменено наказателно постановление /НП/ №36 – 0001122/05.10.2010г. на Началник ОО“КД – ДАИ” – Пловдив, с което на Н.Ж.П. *** е наложено на основание чл.178а ал.7, т.1, предл. първо от ЗДвП. “Глоба” в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.30 ал.3 от Наредба №32 от 05.08.1999г. на МТ.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
93 Административно наказателно дело (К) No 2598/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪНТ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1418/28.05.2012 година, постановено по НАХД № 1355 от 2012 год. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ наказателен състав.   РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалванe.
94 Административно дело No 2613/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.С.Й. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.12.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Стефан Кирилов Й., ЕГН **********,***, заповед № РД-12-1330 от 06.08.2012 г. на кмета на район „Централен” при Община Пловдив, с която е наредено да се премахне временно преместваемо съоръжение, монтирано в терен – частна собственост, с местонахождение в УПИ ХVІІ-543, кв.186 по плана на Втора градска част, с административен адрес: град Пловдив, ул.”Цоко Каблешков” № 7а, – „Павилион за промишлени стоки и маси за търговия” по приложена схема.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Стефан Кирилов Й., ЕГН **********,***, сумата 210 (двеста и десет) лева, разноски по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
95 Административно наказателно дело (К) No 2624/2012, XX състав Наказателни касационни производства Х.Г.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 181 от 09.07.2012г., постановено по НАХД № 274/12 по описа на Асеновградски районен съд Решението е окончателно.    
96 Административно наказателно дело (К) No 2651/2012, XXI състав Наказателни касационни производства Я.П.П. РУ ПОЛИЦИЯ - КАРЛОВО Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 19.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №143/25.07.2012г. по НАХД №278/2012г. по описа на Районен съд – Карлово ІІІ н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ №100/2012г. от 10.04.2012г. на Началник РУП – Карлово, с което е наложено на Я.П.П. *** административно наказание – глоба на основание чл.183 ал.4, т.8, пр.3 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ в размер на 50 лева.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
97 Административно наказателно дело (К) No 2654/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МУЛТИКОМЕРС 97 ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1801 от 06.07.2012 година, постановено по НАХД № 8454 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 45394-S005063 от 09.03.2011 г. на Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
98 Административно наказателно дело (К) No 2664/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТОЯН САРИЕВ-СТОЯНСТРОЙ ЕТ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1834/11.07.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХІІ н.с., постановено по НАХД № 3023 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
99 Административно наказателно дело (К) No 2669/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ М.Й.К. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 19.12.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1778 от 09.06.2012г. по НАХД № 2495/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив І н. състав, с което е отменено наказателно постановление /НП/ №36 – 0000262/28.03.2012г. на Началник сектор в ОО“КД – ДАИ” – Пловдив, с което на М.К. – гражданин на Република Румъния е наложено на основание чл.93в ал.17, т.1 от ЗАвПр. глоба в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.15 § 7, б. “а”, т. “i” от AETR.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
100 Административно наказателно дело (К) No 2674/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ ГЕОРГИ СЕРКОВ ЕТ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 18.12.2012г.
Оставя в сила Решение № 1870/11.06.2012 г. по НАХД № 2915/ 2012 г. по описа на РС - Пловдив.  Решението е окончателно  
101 Административно дело No 2683/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.А.Н. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА МАРИЦА
Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.12.2012г.
Отменя Заповед № ДК-10-ЮЦР-32/08.05.2012г., издадена от Началника на РДНСК, ЮЦР.  Решението не подлежи на обжалване.  
102 Административно наказателно дело (К) No 2709/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЛЪКИ ЛЕС ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 187/13.07.2012 година, постановено по НАХД № 998 от 2011 год. по описа на Районен съд – Асеновград, ІV наказателен състав, с което е изменено НП № 16-1601474 от 29.09.2011 година на Директора на Дирекция “ОИТ”.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
103 Административно наказателно дело (К) No 2731/2012, XIX състав Наказателни касационни производства М.Р.И. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1858 от 13.07.2012 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, ХІ н. състав, постановено по НАХД № 3471 по описа на същия съд за 2012 г., в ЧАСТТА, с която е потвърдено НП № 36-0000482/25.04.2012 г. на Началника на ОО „КД-ДАИ“ гр. Пловдив, с което на М.Р. Ибрямов с ЕГН ********** на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвП вр. чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. на МТ е наложена глоба в размер от 1500 лв., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 36-0000482/25.04.2012 г. на Началника на ОО „КД-ДАИ“ гр. Пловдив, В ЧАСТТА, с която на М.Р. Ибрямов с ЕГН ********** на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвП вр. чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. на МТ.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1858 от 13.07.2012 г. по описа на Районен съд гр. Пловдив, ХІ н. състав, постановено по НАХД № 3471 по описа на същия съд за 2012 г., в ЧАСТТА, с която е потвърдено НП № 36-0000482/25.04.2012 г. на Началника на ОО „КД-ДАИ“ гр. Пловдив, с което на М.Р. Ибрямов с ЕГН ********** на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвП вр. чл. 31, ал. 1, т. 5 от Наредба № 34 от 06.12.1999 г. на МТ е наложена глоба в размер от 1500 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
104 Административно наказателно дело (К) No 2736/2012, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ ИВАН ХАДЖИЕВ-Д ЕТ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 17.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 18.07.2012г., постановено по НАХД № 2242 по описа на Пловдивски районен съд, ХХV – ти н.с за 2012 г.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
105 Административно наказателно дело (К) No 2741/2012, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ ДЖИНА ДУЛЧЕ ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1748/28.06.2012 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 3558/2012 г. по описа на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
106 Административно дело No 2751/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 13.12.2012г.
ПРИЕМА представени по делото доказателства, в това число и днес представените от ответника.  ОСТАВЯ без уважение искането за разноски на ответника.  ОСТАВЯ без разглеждане жалбата от „Кастел Експорт” ООД срещу Решение № 237/30.07.2012 г. на ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2751/2012 г. по описа на Административен съд –Пловдив, ІХ състав.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в 7- дневен срок от днес за ответника и в същия срок от получаване на съобщение от жалбоподателя.  
107 Административно дело No 2761/2012, XII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 11.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областен управител на област с административен център – Пловдив на решение № 207, прието по протокол № 14 от 19.07.2012г. на Общински съвет – Родопи, обективирано в негова Заповед № АК-02-3 от 22.08.2012г.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2761/2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХІІ състав.   ОСЪЖДА Общински съвет – Родопи да заплати на Областен управител на област с административен център – Пловдив сумата от 150, 00 лева, съставляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7 - дневен срок от днес за явилата се страна и в 7 – дневен срок от получаване на съобщението за това за неявилата се страна.    
108 Административно дело No 2765/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ПАЛАС-27 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 3.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Палас – 27” ЕООД, с ЕИК 115521597, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Доспат” № 12, представлявано от управителя В.П.И., против ревизионен акт № 161202230 от 31.05.2012 г., издаден от М.М.С., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 933 от 30.07.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за допълнително начислен ДДС в размер на 16 891,28 лева и лихви в размер на 2 122,36 лева.  ОСЪЖДА “Палас – 27” ЕООД, с ЕИК 115521597, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Доспат” № 12, представлявано от управителя В.П.И., да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата 830 (осемстотин и тридесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.    
109 Административно дело No 2766/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДАЛИЛА-ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ЕТ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МПК В ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 18.12.2012г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация с №1113 от 16.02.2012г., издаден от Светлана Георгиева- главен специалист “МДТ” при община Садово, потвърден с Решение №5 от 06.08.2012г. на началника на О”МПК” при община Садово, в частта му, с която на ЕТ”ДАЛИЛА- П.В.”, със седалище и адрес на управление*******, са вменени задължения за ТБО в общ размер от 244,21 лева и прилежащи лихви върху тази сума в общ размер от 51,60 лева, за разликата над 204,62 лв. до пълния размер на задължението и за сумата на определените лихви над 35,27 лева до пълния им размер.  ОСЪЖДА община Садово да заплати на ЕТ”ДАЛИЛА- П.В.”, със седалище и адрес на управление*******, сумата от 37,81 лева, представляваща направените по делото разноски, съразмерно на уважената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
110 Административно наказателно дело (К) No 2789/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА АСЕНОВГРАД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИБР С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.12.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 198 от 25.07.2012 г., постановено от Асеновградския районен съд по НАХД № 331/2012 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 81 от 09.04.2012 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източно-беломорски район Пловдив, с което на община Асеновград със седалище в Асеновград и адрес на управление пл."Акад. Н. Хайтов" №9, Булстат: 000471059, представлявано от д-р Емил Караиванов, е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
111 Административно наказателно дело (К) No 2790/2012, XXI състав Наказателни касационни производства Х.Г.Г. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.12.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 191 от 19.07.2012 г. на Районен съд – Асеновград - ІV наказателен състав, постановено по НАХД № 943/2011 година, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11010592/21.10.2011 г. издадено от директора на Агенция за държавна финансова инспекция – гр. София, с което на Х.Г.Г. е наложена глоба в размер на 500лева за нарушение на чл.25, ал.5 от ЗОП.  Решението не подлежи на обжалване.
112 Административно наказателно дело (К) No 2800/2012, XXI състав Наказателни касационни производства СТОЯН САРИЕВ-СТОЯНСТРОЙ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2056 от 13.07.2012 година, постановено по НАХД № 3027 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, І наказателен състав, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно Постановление № 40896-S004085/16.11.2010г. на Заместник Директор при ТД на НАП – Пловдив, с което на ЕТ „С.С. - СТОЯНСТРОЙ” - Пловдив е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева, на основание чл.355, ал.1 от КСО, за нарушение на чл.7, ал.3 от КСО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
113 Административно наказателно дело (К) No 2802/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ЕКОКОНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.12.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1899 от 18.07.2012 г., постановено по НАХД № 1553/2012 г. по описа на Пловдивският районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 59155–0076918/22.12.2011 г. на Зам.Директора на ТД на НАП гр.Пловдив, с което на „Екоконс" ЕООД срещу касатора за извършено нарушение по чл.158 във вр.с чл.7, ал.1 и ал.2 от Кодекса за социално осигуряване и на осн. чл. 355, ал. 1 от КСО, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
114 Административно наказателно дело (К) No 2803/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Р.Д.К. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 14.12.2012г.
Оставя в сила Решение № 1710/27.06.2012г., постановено по н.ах.д.№ 8858 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.   Решението е окончателно.  
115 Административно наказателно дело (К) No 2805/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Д.К.Д. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2129 / 05.08.2012 г., постановено по НАХД № 3710/2012 г., по описа на ПРС, 14-ти наказателен състав и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36 – 0000567/16.05.2012 г. на Началника на Сектор “Контрол и АНД” в ОО “КД – ДАИ” град Пловдив, с което на Д.К.Д. е наложено административно наказание глоба за нарушение на чл.89 т.4 от Наредба № 33 от 03.11.1999 г. на МТ и на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози в размер на 1500 лева.  Решението е окончателно.  
116 Административно наказателно дело (К) No 2810/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2027 от 26.07.2012 г. на Районен съд Пловдив, VІІІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 3725 по описа на същият съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
117 Административно наказателно дело (К) No 2815/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ГАМАКОЛ ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1873 от 16.07.2012г., постановено по нахд № 8560 от 2011г., по описа на Районен съд - гр.Пловдив, ХХ!!!-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
118 Административно наказателно дело (К) No 2817/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АНДРОМЕДА-КЕЙТ-КАТЯ КОСТОВА ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1966 от 23.07.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 4204 по описа на същият съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
119 Административно наказателно дело (К) No 2841/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Г.Р.П. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 196 от 24.07.2012 година, постановено по НАХД № 237 от 2012 година по описа на Районен съд – Асеновград, V наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 36-0000308/05.04.2012г. на Началник Областен отдел “КД - ДАИ” Пловдив, с което на Г.Р.П. за нарушение на чл.18, т.4 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ и на основание чл.93, ал.2, т.1 от Закона за автомобилните превози е наложена глоба в размер на 500лева.  Решението не подлежи на обжалване.  
120 Административно наказателно дело (К) No 2854/2012, XX състав Наказателни касационни производства СТЕФАН КРЪСТЕВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 14.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1663 от 19.06.2012 година, постановено по НАХД № 2022 по описа на Районен съд – Пловдив, VІІІ наказателен състав, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № К-21888 от 16.11.2011 г. на Директора на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, с което на **, ** на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите, за нарушение на чл. 127, ал. 2 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.   Решението е окончателно.      
121 Административно наказателно дело (К) No 2858/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1940 от 19. 07.2012г. постановено по НАХД № 3148/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ н.състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
122 Административно наказателно дело (К) No 2861/2012, XIX състав Наказателни касационни производства СТОЯН САРИЕВ-СТОЯНСТРОЙ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.12.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 1912 от 18.07.2012 г. на Пловдивския районен съд по НАХД № 3033/2012 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 40905–S004095/16.11.2010 г. на Зам.Директора на ТД на НАП гр.Пловдив, с което на ЕТ "Стоянстрой-С.С." за извършено нарушение по чл. 158 във вр.с чл. 7, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване и на осн. чл. 355, ал. 1 от КСО е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
123 Административно наказателно дело (К) No 2868/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1906/17.07.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХ н.с., постановеното по н.а.х.д. № 1695 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
124 Административно наказателно дело (К) No 2870/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства П.И.Т. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1962 от 23.07.2012г. по НАХ дело №3780 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХVІ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №318 от 19.04.2012г. на заместник-кмет на община Пловдив, с което на П.И.Т. е наложена глоба в размер от 100,00 лева.  Решението е окончателно  
125 Административно наказателно дело (К) No 2874/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 17.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1964 от 23.07.2012 г., постановено по НАХД № 3712 по описа на Пловдивски районен съд, ХVІІ – ти н.с за 2012 г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
126 Административно наказателно дело (К) No 2875/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1963 от 23.07.2012г. по н.а.х. дело № 3738/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив ХVII н. състав, с което е потвърдено издаденото от зам. директора на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ № 62618-S016294 от 28.03.2012г., с което на дружеството е наложена “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.355 ал.1 КСО за нарушение на чл.158 вр. с чл.7 ал.1 и ал.2 КСО.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.      
127 Административно наказателно дело (К) No 2876/2012, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА БТК ЕАД - СОФИЯ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2098 от 31.07.2012 г., постановено от Пловдивския районен съд по НАХД № 3061/2012 г., и вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 0009 от 03.01.2012 г., издадено от Председателя на КРС, с което на "БТК" АД, гр. София с Булстат: ***, за нарушение по чл.325 ал.1 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/ във вр.с т.2.9.1. от Разрешение № 1577/25.09.2009 г. за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа и предоставяне на фиксирана телефонна услуга във вр.с чл.44, ал.1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление /ФС/, е наложена имуществена санкция в размер на 60000 лв., на основание чл.53, ал.1 във вр.с чл.83, ал.1 от ЗАНН и чл.325, ал.1 във вр.с чл.336 от ЗЕС, т.2.9.1. от Разрешението и чл.44, ал.1 от ФС, като на осн. чл. 326а от ЗЕС НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 60 000 лв. на 10000 /десет хиляди/ лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
128 Административно наказателно дело (К) No 2879/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2117 от 03.08.2012г., постановено по НАХД № 3121/2012 г., Пловдивският районен съд, XXV! - ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
129 Административно наказателно дело (К) No 2881/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2054 от 13.07.2012 година, постановено по НАХД № 3246 от 2012 година по описа на Районен съд - Пловдив, І наказателен състав  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
130 Административно наказателно дело (К) No 2910/2012, XXI състав Наказателни касационни производства М.С.Х. РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 160 от 15.08.2012г., постановено по н.а.х.д. № 390/ 2012г. по описа на Карловски районен съд, ІV н. с. в обжалваната част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
131 Административно дело No 2927/2012, VI състав Дела по ЗМВР НИКОЛОВ 09 ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 11.12.2012г.
Отхвърля жалбата на НИКОЛОВ 09 ЕООД - гр.Пловдив, ул.”Бяло море” № 11 с управител Р.Николов против отказ рег. № ИЯ/КАТ-7803/22.08.2012г., издаден от ВНД Началник на Сектор „Пътна полиция” при ОД МВР – Пловдив.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.  
132 Административно наказателно дело (К) No 2928/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕМ ТРЕЙДИНГ ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1815 от 09.07.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХV н.с. постановеното по н.а.х.д. № 1178 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
133 Административно наказателно дело (К) No 2930/2012, XX състав Наказателни касационни производства ДЕН ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 17.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение без номер от 09.07.2012 г., постановено по НАХД № 3590 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІV наказателен състав,КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1602020 от 18.05.2012 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Пловдив, с което на “ДЕН“ ООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление *** на осн. чл. 414, ал. 3 вр. чл. 63, ал. 2 вр. ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв., като на осн. чл. 415в /в действащата към момента на извършване на нарушението редакция/ НАМАЛЯВА размера на административното наказание “Имуществена санкция” от 2000 лева на 200 лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
134 Административно наказателно дело (К) No 2932/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 18.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2097 от 02.08.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХІ н.с. постановеното по НАХД № 3144 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
135 Административно наказателно дело (К) No 2934/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ХЕПИ ДЖО ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2004 от 26.07.2012г., постановено по НАХД №4462 / 2012 г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, V-ти наказателен състав .  Решението е окончателно.  
136 Административно наказателно дело (К) No 2937/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 21.12.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 2022 от 20.07.2012г., постановено по НАХД № 3721/2012г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 62638-S016313 от 28.03.2012г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП-Пловдив.     Решението е окончателно.  
137 Административно наказателно дело (К) No 2940/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ГЛОБЪЛ ПРОДЖЕКТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 20.12.2012г.
Оставя в сила Решение № 2043/ 29.07.2012 г. по НАХД № 4152/ 2012 г. по описа на РС - Пловдив.  Решението е окончателно  
138 Административно наказателно дело (К) No 2943/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Д.В.К. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2168 от 13.08.2012г., постановено по НАХД № 2559/2012 по описа на Пловдивски районен съд и вместо него ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 165 от 26.03.2012 г. на началника на Митница – Пловдив, с което на Д.В.К. с ЕГН ********** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 200 лева за нарушение по чл. 126а, ал. 2 от ЗАДС.  Решението е окончателно.    
139 Административно наказателно дело (К) No 2948/2012, XIX състав Наказателни касационни производства С.Е.Ю. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1916/18.07.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХV състав, постановено по НАХД № 2598 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
140 Административно наказателно дело (К) No 2949/2012, XIX състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ МОЛЛЕ ЕООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 17.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2018 от 27.07.2018 г. на Районен съд Пловдив, ХVІІІ - ти н.с. постановеното по НАХД № 4710 по описа на същия съд за 2012 г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
141 Административно дело No 2952/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни К.Т.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 12.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Т.В., ЕГН **********,***, против ревизионен акт № 161202257 от 31.05.2012 г., издаден от Б.Г.Ч., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1056 от 21.08.2012 г. на зам.-директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, за направените констатации за периода 01.01.2005 г. – 31.12.2005 г. и допълнително установените задължения за данък по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) в размер на 7 786,86 лева и лихви в размер на 5 902,01 лева.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на юр. Рашкова за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
142 Административно дело No 2968/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.С.С.,
Т.П.С.,
Л.П.С.,
Д.П.А.,
С.И.Г.,
Г.И.Г.,
Т.И.Г.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 10.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.С., Т.П.С., Л.П.С., Д.П.А., С.И.Г., Г.И.Г., Т.И.Г. против Отказ за изменение на кадастралната карта с изх. № 94-20861 от 17.07.2012 г. на Началника на СГКК - Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2968/2012 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХV състав.  ОСЪЖДА жалбоподателите П.С.С. с ЕГН **********, Т.П.С. с ЕГН **********, Л.П.С. ***, Д.П.А. с ЕГН **********, С.И.Г. с ЕГН **********, Г.И.Г. *** и Т.И.Г. ***, да платят в полза на Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив, сумата в размер от 150 лв., която представлява адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА жалбоподателите П.С.С. с ЕГН **********, Т.П.С. с ЕГН **********, Л.П.С. ***, Д.П.А. с ЕГН **********, С.И.Г. с ЕГН **********, Г.И.Г. *** и Т.И.Г. *** да платят в полза на Д.А.Г. и в полза на М.А.Т. сумата в размер от 80 лв., представляващо адвокатско възнаграждение.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок за присъствалите страни и в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалите страни.
143 Административно дело No 2972/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАРС КЪМПАНИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 15.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Интернейшънъл карс къмпани” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “ІV-ти януари” №36, ет.5, офис 4, против Ревизи-онен акт с №161201062 от 05.06.2012г., издаден от В. К. К.- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №1104 от 27.08.2012г. на заместник-директора на Д”ОУИ”- Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя е начислен допълнително данък по ЗДДС в общ размер от 101 998,40 лв. и са определени прилежащи лихви върху посочената сума в общ размер от 25 935,83 лв.  ОСЪЖДА “Интернейшънъл карс къмпани” ЕООД, със седалище и адрес на уп-равление: гр. Пловдив, ул. “ІV-ти януари” №36, ет.5, офис 4, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 3 008,68 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
144 Административно наказателно дело (К) No 2974/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 19.12.2012г.
Потвърждава решението. Оставя в сила Решение № 119/ 25.06.2012 г. по НАХД № 56/ 2012 г. по описа на РС – Карлово.  Решението е окончателно  
145 Административно наказателно дело (К) No 2996/2012, XIX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ БУШИДО 2 ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1987/25.07.2012 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 2151/2012 г. по описа на същия съд.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
146 Административно наказателно дело (К) No 3000/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА РЕЙСАШ БЪЛГАРИЯ АД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 19.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1884/16.07.2012г., постановено по НАХД №2150/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив Х н. състав, с което е отменено издаденото от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление /НП/ №16 – 1600358/18.05.2009г., с което е наложена на “Рейсаш България”АД гр.Пловдив на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.1 КТ имуществена санкция в размер на 10 000 лева за нарушение на чл.245 ал.1 КТ.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
147 Административно наказателно дело (К) No 3001/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ИВОН 2010 ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.12.2012г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1932 от 19.07.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 4153 от 2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІII н. с.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
148 Административно наказателно дело (К) No 3004/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ЦЕТОДЕЛА-Г ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 21.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 1561 от 11.06.2012г., постановено по НАХД № 3730/2012г. на Пловдивския районен съд и вместо това постанови:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 42717-0046631 от 20.12.2010г. на Директора на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП-Пловдив.     Решението е окончателно.  
149 Административно наказателно дело (К) No 3005/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2002 от 25.07.2012 г., постановено по нахд № 3716 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, 23-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
Особено мнение
Не съм съгласна със становището на мнозинството на съдебния състав, че с подаването на декларация-образец 1 на данъчните органи е станало известно обстоятелството, че осигурителните вноски не са внесени. Това е така, защото декларацията не съдържа информация за размера на осигурителните вноски, както и за тяхното плащане - дали и кога е извършено. Установяването на плащането може да стане само при една нарочна проверка, в рамките на която органите по приходите ще направят преценка на събраните доказателства и ще установят, дали е извършено административно нарушение, защото е извършено плащане на трудови възнаграждения без да са платени едновременно с това осигурителните вноски за ДОО и кой е извършителят на това нарушение. Съответно това е моментът на откриване на нарушителя (който винаги предполага извършена преди това мисловно-оценъчна дейност) и от този момент тече тримесечния срок по чл.З4, ал.1 3АНН, в който административнонаказващият орган трябва да издаде акт за установяване на административно нарушение. Обратното становище (че моментът на откриване на нарушителя е моментът на подаване на декларацията), възприето от районния съд и от мнозинството на настоящия съдебен състав, би означавало, че отнапред с подаването на всяка декларация законодателят е въвел презумпция, че лицето-декларатор е нарушител.
150 Административно наказателно дело (К) No 3006/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ ГЕОРГИ ШОПОВ ЕТ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 18.12.2012г.
Потвърждава решението. Оставя в сила Решение № 1955/20.07.2012г., постановено по н.ах.д.№ 485 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно  
151 Административно наказателно дело (К) No 3009/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ХЕБРОС БУС ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №2065 от 13.07.2012г., постановено по НАХД №3294/2012г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, !-ви наказателен състав и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 16-1601654/12.04.2012г. издадено от Директор на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив с което на “Хеброс бус“ – ООД , с БУЛСТАТ 115008465, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. Македония №1, представлявано от управителя В.Д. е наложена имуществена санкция в размер на 3500 / три хиляди и петстотин/ лева за нарушение на чл.142 ал.4, във вр. с чл. 414, ал.1 от КТ.  Решението е окончателно.  
152 Административно наказателно дело (К) No 3013/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ФРЕШ МАРКЕТ 97 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1807 от 05.07.2012г., постановено по НАХД № 932/12 по описа на Пловдивски районен съд Решението е окончателно.    
153 Административно наказателно дело (К) No 3014/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ ДИЛК ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 21.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2025 от 27.07.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 4612 по описа на същия съд за 2012г., с което е отменено Наказателно постановление № 36-0000695/19.06.2012 г., издадено от Началник сектор “КАНД” в ОО “КД-ДАИ” гр. Пловдив,   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
154 Административно наказателно дело (К) No 3015/2012, XXI състав Наказателни касационни производства БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2122 от 03.08.2012 г., постановено по НАХД № 4408 по описа на Районен съд - Пловдив, ХІ н.с. за 2012 г., с което е потвърдено НП № 417/14.05.2012 г. на Директора на Дирекция „Местни данъци и такси“, с което на касатора на осн. чл. 123, ал. 1 от ЗМДТ е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 14, ал. 1от ЗМДТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
155 Административно наказателно дело (К) No 3017/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЛАВА-СЛАВКА ПАНОВА ЕТ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решене № 2145/04.07.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 3297 по описа на същия съд за 2012 г.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.  
156 Административно наказателно дело (К) No 3018/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ВЕСЕЛ КОМЕРС ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1989/25.07.2012 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 1106/2012 г. по описа на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
157 Административно наказателно дело (К) No 3033/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Д.Н.Х. РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 193/20.07.2012 г. на Районен съд гр. Асеновград, ІV състав, постановено по НАХД № 330 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
158 Административно наказателно дело (К) No 3035/2012, XIX състав Наказателни касационни производства А.Я.Й. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 17.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 210 от 28.08.2012 г., постановено по НАХД №225 по описа на Асеновградски районен съд, ІІ-ри н.с. за 2012 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
159 Административно дело No 3044/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ПРЕЦИЗ-СВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 5.12.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на Стефан Василев Стефанов в качеството на ЕТ “Прециз-СВ”, гр.Хисаря ул.Ген.Гурко № 34 против Решение № 277/27.08.2012г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, в частта за оставена без уважение жалбата на лицето против Разпореждане за присъединяване на основание чл.217 ал.2 ДОПК с изх.№ 1285/2005/00003/10.07.2012г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция Събиране при ТД на НАП-Пловдив, в частта по титулите от т.2 Декларация /патент/ № 1620000087/26.01.2005г. и по т.3 Декларация /патент/ 16200125/27.01.2004г.  Прекратява производството по адм.д.№ 3044/2012г. по описа на Административен съд-Пловдив.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  
160 Частно административно дело No 3046/2012, II състав Частни администр. дела К.Н.Б. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МПК В ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 10.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 7/ 05.09.2012 г. на Началник отдел “Местни приходи и контрол” в администрацията на Община Садово.  ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган за произнасяне по жалбата на К.Н.Б.,***.  Определението е окончателно.  
161 Административно наказателно дело (К) No 3058/2012, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН МИРО ТУР ЕООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 19.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 151 от 09.08.2012 г. на Районен съд гр. Карлово, постановено по НАХД № 568/2011 г. по описа на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
162 Административно наказателно дело (К) No 3079/2012, XXI състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ХИСАРЯ Д.М.Л. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 19.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2141/08.08.2012г. по НАХД № 4717/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХVІ н. състав в ЧАСТТА му, с която е отменено наказателно постановление/НП/ №К-358/2012г. от 14.05. 2012г. на Началник РУП – Хисаря, с което на Д.М.Л. от гр.Хисар са наложени: административно наказание – глоба в размер на 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца на основание чл.175 ал.1, т.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и глоба в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от дванадесет месеца на основание чл.174 ал.3 ЗДвП.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
163 Административно наказателно дело (К) No 3080/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства В.О.Е. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 18.12.2012г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглеждане. ОТМЕНЯ Решение № 1847 от 12.07.2012 година, постановено по НАХД № 8049 от 2011 година на Пловдивски Районен съд, ХХV наказателен състав, в частта му, с която е оставена без разглеждане жалбата на В.О.Е. против Наказателно постановление №6004 от 16.05.2011 година, издадено от ВРИД Началник сектор “ПП” при ОД на МВР Пловдив, в частта, с която на същия е била наложена глоба от 10 лева, на основание чл.183,ал.1,т.1отЗДвП, и е прекратено производството по делото.  ВРЪЩА делото на същия състав на Районен съд Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване  
164 Административно наказателно дело (К) No 3081/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МИРА НОВА ЕООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 11.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1907 от 17.07.2012г. по НАХД № 2472/ 2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
165 Административно наказателно дело (К) No 3082/2012, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ТОРНАДО-К ООД Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 17.12.2012г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2107 от 02.08.2012 година, постановено по НАХД № 4281 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ н.с.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
166 Административно наказателно дело (К) No 3083/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ХЕБРОС БУС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 1927 от 18.07.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 3296 по описа на Пловдивски районен съд, ХХ н.с., за 2012 г. година  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
167 Административно наказателно дело (К) No 3084/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 11.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1925 от 18.07.2012г. по НАХД № 3014/ 2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
168 Административно наказателно дело (К) No 3085/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЕТ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1943 от 19.07.2012г., постановено по НАХД № 4203/2012 по описа на Пловдивски районен съд, с което 23-ти н.с. е изменил Наказателно постановление № 4566-S016451 от 08.05.2012г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което, на основание чл. 185 ал. 2 от ЗДДС, на ЕТ “ДАНИЕЛА ИВАНОВА” БУЛСТАТ115238777, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Тодор Маджаров” № 4, представляван от собственика Д.И.И., е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева за извършено административно нарушение по чл. 7 ал. 1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства във връзка с чл. 118 ал. 4 от ЗДДС, като на основание чл. 185 ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗДДС съдът е намалил размера на наложената имуществена санкция от 3000 лева на 500 лева.  Решението е окончателно.  
169 Административно наказателно дело (К) No 3087/2012, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ГЪРКОВ ФАМИЛИ С ИЕ СД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2068 от 30.07.2012 г., постановено по НАХД № 799/2012 г. по описа на Пловдивският районен съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
170 Административно наказателно дело (К) No 3091/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Р.Н. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1686 от 21.06.2012г. на ПРС, ХXIII н.с. постановено по НАХД № 40/2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
171 Административно дело No 3097/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.И.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.12.2012г.
ОТМЕНЯ по жалба на Н.И.Г., ЕГН **********,***, ревизионен акт № 2141109573 от 30.05.2012 г., издаден от М.И.М., главен инспектор по приходите при ТД София на НАП, потвърден с решение № 1173 от 05.09.2012 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив, в частта на установените задължения за задължителни осигурителни вноски за 2009 г. и 2010 г., ведно с начислените лихви върху тях.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив да заплати на Н.И.Г., ЕГН **********,***, сумата 10 (десет) лева, разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
172 Административно дело No 3110/2012, XVI състав Дела по КСО А.С.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 15.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 281/17.09.2012 г. на Директора на РУ“СО“ гр. Пловдив и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Разпореждане № **********/протокол № N01067/ 26.04.2012 г. на ръководителя на "ПО" в ТП на НОИ-Пловдив.  ВРЪЩА преписката на РУ "СО" - Пловдив за ново произнасяне съгласно дадените указания в настоящото решение относно датата считано от която следва да бъде отпусната претендираната социална пенсия.    Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
173 Административно дело No 3126/2012, VII състав Искове за обезщетение К.А.А. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 5.12.2012г.
ОСТВАВЯ без разглеждане исковата молба на К.А. *** за присъждане на сумата от 41,20 лв., за причинени му имуществени вреди, поради това че на дата 28.08.2012 г. управлявания от него автомобил е бил неправомерно преместен без негово знание.   ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №3126/2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив, VІІ състав.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от днес за присъстващите страни, а за ищеца в 7-дневен срок от получаване на съобщението за това.    
174 Административно дело No 3137/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.А.К.,
Б.П.К.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 21.12.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ЮЦР-156/ 03.07.2012 г. на Началника на РДНСК ЮЦР.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 –дневен срок от съобщаването му.  
175 Административно наказателно дело (К) No 3140/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Т.Д.М. РУ ПОЛИЦИЯ - КАРЛОВО Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 28.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 157 от 10.08.2012г., постановено по НАХД №242/2012г. на Карловски районен съд, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1374 от 15.12.2011 г., на Началника на Сектор ОП при РУП гр. Карлово, с което на Т.Д.М., ЕГН : ********** *** е наложено административно наказание : глоба в размер на 200лв. на основание чл. 182 ал. Т.2 от ЗДвП за нарушение на чл. 21 ал.1 от ЗДвП.  Решението е окончателно.
176 Административно наказателно дело (К) No 3158/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ВОГ ВИЖЪН ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 14.12.2012г.
Потвърждава решението. Оставя в сила Решение № 1967/23.07.2012г., постановено по н.ах.д.№ 1101/2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
177 Административно наказателно дело (К) No 3159/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА СОФИЯ В.А.Ф. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 19.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2042/27.07.2012г., постановено по НАХД №3062/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХ-ти н. състав, с което е отменено издаденото от изпълнителния Директор ИАЛ – София наказателно постановление /НП/ №РД – И-098/22.03.2012г., с което е наложена на магистър – фармацевт В.А.Ф. *** на основание чл.287 ал.1 от ЗЛПХМ “Глоба” в размер на 5 000 лева за нарушение на чл.219 ал.1 във вр. с чл.233 ЗЛПХМ.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
178 Административно наказателно дело (К) No 3161/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ ЕАД АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 17.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1887 от 16.07.2012 г., постановено по НАХД № 3119 по описа на Пловдивски районен съд, ХIV – ти н.с за 2012 г., в обжалваната част.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
179 Административно наказателно дело (К) No 3162/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2080 от 31.07.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 3714 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
Особено мнение
Особено мнение на съдия Анелия Харитева:  Не съм съгласна със становището на мнозинството на съдебния състав, че с подаването на декларация-образец 1 на данъчните органи е станало известно обстоятелството, че осигурителните вноски не са внесени. Това е така, защото декларацията не съдържа информация за размера на осигурителните вноски, както и за тяхното плащане – дали и кога е извършено. Установяването на плащането може да стане само при една нарочна проверка, в рамките на която органите по приходите ще направят преценка на събраните доказателства и ще установят, дали е извършено административно нарушение, защото е извършено плащане на трудови възнаграждения без да са платени едновременно с това осигурителните вноски за ДОО и кой е извършителят на това нарушение. Съответно това е моментът на откриване на нарушителя (който винаги предполага извършена преди това мисловно-оценъчна дейност) и от този момент тече тримесечния срок по чл.34, ал.1 ЗАНН, в който административнонаказващият орган трябва да издаде акт за установяване на административно нарушение. Обратното становище (че моментът на откриване на нарушителя е моментът на подаване на декларацията), възприето от районния съд и от мнозинството на настоящия съдебен състав, би означавало, че отнапред с подаването на всяка декларация законодателят е въвел презумпция, че лицето-декларатор е нарушител.  
180 Административно наказателно дело (К) No 3163/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2081 от 31.07.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХІІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 3741 по описа на същият съд за 2012 г.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
181 Административно наказателно дело (К) No 3164/2012, XX състав Наказателни касационни производства МЕЖНУН И БЕХЧЕД ООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 17.12.2012г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ Решение № 1780/04.07.12г. постановено по НАХД № 3337/2012г. по описа на Районен съд– Пловдив, ХІІ н.състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № Х-Б-90/24.04.2012г. на Директора на РЗИ – Пловдив, с което на “Межнун и Бахчед”ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление с.Устина,обл.Пловдив,е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.229 ал.3 от Закона за здравето, за извършено нарушение по чл.5 от Наредбата за условия и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, като вместо това ПОСТАНОВЯВА  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Х-Б-90/24.04.2012г. на Директора на РЗИ – Пловдив, с което на “Межнун и Бахчед”ООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление *****, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.229 ал.3 от Закона за здравето, за извършено нарушение по чл.5 от Наредбата за условия и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
182 Административно наказателно дело (К) No 3167/2012, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ СПИЙД - 2001 ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1762 от 29.06.2012г., постановено по НАХД № 1907/2012 по описа на Пловдивски районен съд, 22-ри н.с. е отменил Наказателно постановление № К-22119 от 29.11.2011г на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което, на основание чл. 212 от Закона за защита на потребителите, на „Спид-2001” ООД, ЕИК 115634495, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул. „България” №42, ет.5, ап.13, представлявано от управителя Х.А.А., е наложена имуществена санкция в размер на 5000 лева за извършено административно нарушение по чл. 72 от Закона за защита на потребителите.  Решението е окончателно.  
183 Административно наказателно дело (К) No 3168/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ВАНИТА-АЛ-АТАНАС ЛАЧЕВ ЕТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 18.12.2012г.
Отменя изцяло решениетоОтменя Решение № 2195/24.08.2012г., постановено по н.ах.д.№ 3817 по описа за 2012г. на Районен съд – Пловдив.  Вместо това постанови : Отменя НП № X-Б-61/06.04.2012г. на Директорът на РЗИ-Пловдив  Решението е окончателно.  
184 Административно наказателно дело (К) No 3170/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Б.Д. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.12.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2276 от 19.09.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 3203 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 36-0000485 от 27.04.2012 г. на началник на сектор КАНД в Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” Пловдив, с което на BARIS DARAKCI, гражданин на Република Турция, на основание чл.93в, ал.17, т.1 ЗАП е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лева за нарушение на чл.12, § 7, б.“а“, т.i от AERT (ДВ, БР.28 от 1995 г.) във връзка с изречение последно от същата буква от приложение „Контролен уред“.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
185 Административно наказателно дело (К) No 3172/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИМПАС ИРИНА ЖЕЛЯЗКОВА ЕТ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 21.12.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1975 от 24.07.2012г., постановено по НАХД № 3746/2012г. на Пловдивския районен съд.     Решението е окончателно.  
186 Административно наказателно дело (К) No 3174/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА СОФИЯ МЕДЕЯ ММ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1918 от 18.07.2012г., постановено по нахд № 3063 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, 25-ти наказателен състав .  Решението е окончателно.  
187 Административно наказателно дело (К) No 3176/2012, XIX състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПЛОВДИВ П.Б.М. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.12.2012г.
Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ Решене № 1976/24.07.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 4709 по описа на същия съд за 2012 г., с което е отменено НП № 32 от 29.05.2012 г. на началник отдел краткосрочни плащания и контрол в РУСО Пловдив, с което на П.Б.М. е наложена глоба в размер на 200 лв. за нарушение на чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО вр. чл. 349, ал. 1 от КСО.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
188 Административно наказателно дело (К) No 3182/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ТИБЕРИЙ 2000 ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 18.12.2012г.
Потвърждава решението. Оставя в сила Решение по НАХД № 1905 по описа на ПРС за 2012 г., с което е отменено НП № К-17121/02.07.2010 г. на Директора на РД Пловдив към ГД „Контрол на пазара“при КЗП, с което на „Тиберий 2000“ ООД Пловдив е наложена имуществена санкция от 200 лева на основание чл.84 от ЗТ.  Решението е окончателно.  
189 Административно наказателно дело (К) No 3183/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Л.Д.Й.,
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ
Л.Д.Й.,
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ
Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №28 от 10.09.2012г. по НАХ дело №49 по описа на Районен съд- Първомай за 2012г., ІІІ-ти съдебен състав, с което е изменено наказателно постановление с №395 от 25.04.2012г. на директора на РДГ- Пловдив, при ИАГ, с което на Л.Д.Й. е наложена глоба в размер от 200,00 лева и е присъдено заплащането паричната равностойност на липсващите вещи, предмет на нарушението, 2 пространствени м3 дърва за огрев от бряст и 1 пространствен м3 дърва за огрев от полски ясен, в общ размер от 135,30 лева.  Решението е окончателно.  
190 Административно наказателно дело (К) No 3184/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2077 от 26.07.2012 г. на Пловдивски районен съд, І наказателен състав, постановено по н.а.х.д. № 3179 по описа на същия съд за 2012год.  ВРЪЩА делото на Пловдивския районен съд за ново разглеждане от друг съдебен състав при изпълнение указанията, дадени от настоящата касационна инстанция.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
191 Частно админист. наказателно дело (К) No 3186/2012, XXII състав Наказателни частни касационни производства М.В.М. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 13.12.2012г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 19.09.2012г. на Районен съд Пловдив, ХХ – ти наказателен състав, постановено по НАХД № 4068 по описа на същия съд за 2012 г., с което жалбата на г-жа М. срещу наложена глоба с фиш № 925 от 29. 05. 2012 г. е оставена без разглеждане, а производството по делото е прекратено.   ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението е окончателно.  
192 Административно дело No 3192/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Г.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 5.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.Б. против РА с №261201713 от 14.06.2012 г., издаден от Веселина Г. Господинова- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден и изменен с Решение №1189 от 10.09.2012 г. на директора на Дирекция ”ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на Б. са определени публични задължения за данъци и задължителни осигуровки в общ размер от 8 356,78 лева и прилежащи лихви върху тази сума в общ размер от 5 949,87 лева.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3192 по описа на Административен съд- Пловдив за 2012г.  Определението може да бъде обжалвано от страните пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, считано от днес.  
193 Административно дело No 3215/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Г.Ф.,
В.Г.В.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 10.12.2012г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на решение № РД-20-12 от 16.08.2012 г. на областния управител на област Пловдив, с която е обявена за нищожна заповед № 440 от 23.05.2012 г. на кмета на Община Карлово в частта, с която е отказал издаване на скица за проектиране на парцел 19 (УПИ ХІХ), кв.24, попадащ в Стопански двор-юг по устройствения план на с.Кърнаре, и е отменена същата заповед в частта, с която е отказано издаване на удостоверение по чл.52, ал.5 ЗКИР за обект: „Уличен водопровод към центъра за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства”, по подадено заявление с вх.№ 90-00-246 от 28.03.2012 г. на ЕТ „Фармакон – А.М.”.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
194 Административно наказателно дело (К) No 3230/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ В.А.В. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 19.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №208 от 24.08.2012г. по НАХД № 230/2012г. по описа на Районен съд – Асеновград ІІІ н. състав, с което е отменено наказателно постановление /НП/ №36 – 0000234/16.03.2012г. на Началник ОО“КД – ДАИ” – Пловдив, с което на В.А.В. *** е наложено на основание чл.93 ал.1,т.1 от ЗАвПр. “Глоба” в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.2 ал.1 от Наредба №41 от 04.08.2008г. на МТ.      РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
195 Административно наказателно дело (К) No 3231/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я И.П.Н. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 17.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2076 от 31.07.2012г., постановено по НАХД № 4314 по описа на Пловдивски районен съд, ХХІІІ – ти н.с за 2012 г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
196 Административно наказателно дело (К) No 3234/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 14.12.2012г.
Отменя изцяло решението Отменя Решение № 2130 /05.08.2012г., постановено по н.ах.д.№ 3722 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Вместо това постанови : Отменя НП № 62639-S016314/28.03.2012г. на Заместник териториалния директор на ТД на НАП-Пловдив .  Решението е окончателно.  
197 Административно наказателно дело (К) No 3235/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 19.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2131 от 05.08.2012г. на Районен съд – Пловдив, ХІV н. състав, с което е потвърдено издаденото от Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №62620-S016293 от 28.03.2012г., с което на “Джиес Гранд Сенс”ЕООД с адрес на управление *** е наложена “имуществена санкция” в размер на 500 лева на основание чл.355 ал.1 КСО за нарушение на чл.158 във вр. с чл.7 ал.1 и ал.2 КСО.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
198 Административно наказателно дело (К) No 3238/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Н.Д.К. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 21.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2087 от 01.08.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 4201 по описа на същия съд за 2012г., с което е отменено Наказателно постановление № 36-0000574/16.05.2012 г., издадено от Началник сектор “КАНД” в ОО “КД-ДАИ” гр. Пловдив.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
199 Административно наказателно дело (К) No 3240/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ КУЛТ КАФЕ ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.12.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2148/ 08.08.2012г. по НАХД № 3325/2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив, VII н.с., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 31/20.03.2012 на Р. П. П. - заместник кмет на Община Пловдив, с което на „Курт Кафе“ ЕООД – гр.Пловдив, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул.Кукленско шосе“ № 12, на основание чл. 44, ал.1, т.4 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 100 лева за нарушение на чл. 48 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
200 Административно наказателно дело (К) No 3241/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ХЕПИ ДЖО ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2066/30.07.2012 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 4808 по описа на същия съд за 2012 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 625/15.06.2012 г. на Александър Милков Държиков - Заместник Кмет на Община Пловдив, с което на “ХЕПИ ДЖО” ЕООД, ЕИК 115769354, на основание чл. 30 от Наредба за осигуряване на обществения ред, Приложение 1 към Решение № 198, взето с протокол № 10 на Общински съвет гр. Пловдив от 28.05.2009 г., е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 400 лева, за нарушение на чл. 21, ал. 4 от същата наредба.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
201 Административно дело No 3242/2012, XI състав Дела по ЗМВР П.Г.В. НАЧАЛНИК НА СЕКТОР ПП КЪМ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 5.12.2012г.
Прекратява делото ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Г.В. ***.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3242 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
202 Административно дело No 3249/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни Й.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 10.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Д.Д., ЕГН **********,***, против Решение № 313 от 27.09.2012г. на Директора на ТД на НАП - Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му против Разпореждане за присъединяване № 70165/2002/000007 от 29.08.2012г., издадено от Стефан Димитров – публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, Дирекция “Събиран”, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Й.Д.Д., ЕГН **********,***, да заплати на ТД на НАП - Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
203 Административно дело No 3251/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Ж.Ц.Г. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 6.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.Ц.Г., ЕГН ********** ***, чрез адвокат Т.Х.К. ***, подадена против Решение по жалба срещу действия на публичния изпълнител № 275/22.08.2012 година на Директора на Териториална Дирекция на НАП град Пловдив, офис Стара Загора, като процесуално недопустима.   ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на пълномощника на ответника за присъждана на юрисконсултско възнаграждение.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 3251/2012 г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив, ХVІІІ състав.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщението за жалбоподателя пред Върховния административен съд.  
204 Административно дело (К) No 3280/2012, XIX състав Касационни производства ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ АНЖЕЛА-АНЖЕЛА МАРИНОВА ЕТ,
МИТНИЦА ПЛОВДИВ
Председател:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 14.12.2012г.
ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по влязло в сила наказателно постановление № 330/29.11.2010 г., издадено от Началник Митница Пловдив.   ОТМЕНЯ решение № 636 от 14.03.2012 година, постановено по КНАХД № 66 по описа за 2012 година на Административен съд гр. Пловдив.   ОТМЕНЯ решение № 2239 от 11.11.2011 година, постановено по НАХД № 495 по описа за 2011 година на Пловдивския районен съд.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от Районен съд, гр. Пловдив за възобновяване на административно-наказателното производство   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и /или протест.  
205 Административно наказателно дело (К) No 3305/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МОПХАУС ООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2221 от 30.08.2012 година, постановено по НАХД № 4554 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІ наказателен състав.   Решението е окончателно.  
206 Административно наказателно дело (К) No 3306/2012, XXII състав Наказателни касационни производства К.Д.Т. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2118 от 03.08.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 4502 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, в обжалвана част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
207 Административно наказателно дело (К) No 3309/2012, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК КОСМОГРУП ООД Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 17.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 518/02.07.2012г. постановено по н.а.х.д № 936/ 2012г. на Районен съд – Пазарджик.  РЕШЕНИЕТО е окончателно  
208 Административно наказателно дело (К) No 3333/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства А.Б.Л. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 14.12.2012г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №215 от 10.09.2012г. по НАХ дело №418 по описа на Районен съд- Асеновград за 2012г., ІV-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление с №220 от 28.06.2012г., издадено от директора на Регионална дирекция по горите, гр. Пловдив, с което на А.Б.Л. е наложена глоба в размер от 600,00 лева; лишен е от право на ловуване за срок от 3 години; отнети са в полза на държавата вещите, послужили за извършване на нарушението- пневматична пушка марка “Гамо”, кал. 5,5 мм, №04-1С-587966-07; и е определено заплащането на обезщетение в размер от 100,00 лева в полза на “Южноцентрално държавно предприятие- Смолян”.  Решението е окончателно.  
209 Административно наказателно дело (К) No 3334/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ НИКОЛОВ И СИНОВЕ -2005 ЕООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 11.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 29 от 10.09.2012г. по НАХД № 64/ 2012 г. по описа на Районен съд – Първомай.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
210 Административно дело No 3339/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ц.Н.К. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 3.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Н.К. *** против Решение № 292 по Протокол № 14 от 02.08.2012г. на Общински съвет Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД №3339 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.  
211 Административно дело No 3340/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.А.П.,
П.А.Ч.,
Д.А.Д.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 4.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.А.П. ***, П.А.Ч. *** и Д.А. ***, против влязло в сила ПУП – ПРЗ с решение № 292, взето с протокол № 14 от 02.08.2012 г. на Общински съвет - Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3340 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
212 Административно дело No 3359/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 10.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Рефан България” ООД, с ЕИК 115344296, със седалище и адрес на управление: с.Труд, община Марица, област Пловдив, ул.”Карловско шосе” № 52, представлявано от управителя А.С.П., против решение № 1457 от 18.10.2012 г. на началника на Митница Пловдив, с което са потвърдени постановления за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 33 от 10.10.2012 г. и № 34 от 10.10.2012 г., издадени от Н.П.И., старши експерт в Агенция „Митници” и публичен изпълнител в Митница Пловдив.  ОСЪЖДА „Рефан България” ООД, с ЕИК 115344296, със седалище и адрес на управление: с.Труд, община Марица, област Пловдив, ул.”Карловско шосе” № 52, представлявано от управителя А.С.П., да заплати на Митница Пловдив 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
213 Административно наказателно дело (К) No 3370/2012, XXII състав Наказателни касационни производства КЛИМЕКС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2301 от 21.09.2012г., постановено по НАХД № 5123/2012 по описа на Пловдивски районен съд, 22-ри н.с. е потвърдил Наказателно постановление № 63719-S016913/31.05.2012г. на Заместник директор на ТД на НАП – гр.Пловдив, с което на основание чл.355, ал.1 от КСО, на „Климекс” ЕООД, Булстат 115009533, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Копривщица № 24, ет.1, ап.3, представлявано от Й.И.П., е наложена „Имуществена санкция” в размер на 500лв. за извършено административно нарушение по чл.158, вр.чл.7, ал.3 от КСО.  Решението е окончателно.  
214 Административно наказателно дело (К) No 3372/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ЦАНД ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 18.12.2012г.
Потвърждава решениетоОставя в сила Решение №2345 от 27.09.2012 г. по НАХД № 5245 по описа на ПРС за 2012 г., с което е изменено НП № 327/13.07.2012 г., издадено от Началника на Митница Пловдив в частта, в която на „Цанд“ЕООД със седалище и адрес на управление *****, на основание чл.108 а, ал.1 от ЗАДС, за нарушение на чл.100 а, ал.1 от ЗАДС, е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 50 000 лева като е намален размера на имуществената санкция от 50 000 лева на 2 000 лева, а в останалата му част НП е потвърдено.  Решението е окончателно.  
215 Административно наказателно дело (К) No 3375/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Х.М.Б. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2344 от 26.09.2012 година, постановено по НАХД № 4033 по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ наказателен състав Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
216 Административно наказателно дело (К) No 3379/2012, XX състав Наказателни касационни производства В.М.Д. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 17.12.2012г.
Потвърждава решението.ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 2283 от 20.09.2012г., постановено по НАХД № 2346/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, Х н. състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване  
217 Административно наказателно дело (К) No 3380/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства КЛИМЕКС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение № 2392/02.10.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХІV състав, постановено по НАХД № 5122 по описа на същия съд за 2012 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 63718-S016912 от 31.05.2012 г. издадено от зам. директор в Териториална дирекция на Националната агенция за приходите, Пловдив, с което на „Климекс“ ЕООД, ЕИК *** на осн. чл. 355, ал. 1, вр. 158, вр. чл. 7, ал. 3 от КСО е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
218 Административно дело No 3388/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.С.Д.,
Й.Г.А.,
И.Х.К.,
А.Г.Ф.,
П.Н.М.,
Р.Т.Т.,
М.С.Х.,
М.И.П.,
С.К.Г.,
М.А.А.,
Х.В.В.,
Н.Х.А.,
Н.А.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 10.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Е.С.Д., Й.Г.А., И.Х.К., А.Г.Ф., П.Н.М., Р.Т.Т. и Мелиха С.Х.,***, против заповед № 545 от 06.07.2011 г. на кмета на Община Карлово.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3388 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.    
219 Административно наказателно дело (К) No 3392/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ Б.Б.К.,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Окръжна прокуратура Пловдив за възобновяване на административно-наказателното производство образувана със съставянето на АУАН № 2881/08.04.2012 г. по описана на Сектор „ПП“ при ОД на МВР гр. Пловдив и приключило с издаденото от началника на Сектор „ПП“ при ОД на МВР гр. Пловдив НП № 2881/2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
220 Административно дело No 3394/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЛЪКИ М ЕООД КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 4.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Лъки М” ЕООД срещу Заповед № 6-Z12-1112 от 29.10.2012 г. на Кмета на Район “Тракия” и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 3394/2012 г. по описа на Административен съд Пловдив, ІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок пред ВАС, който тече от днес за ответника и от съобщаването на определението за жалбодателя.
221 Административно дело No 3397/2012, VI състав Други административни дела БЕЙСТАР ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 27.12.2012г.
Оставя без разглеждане жалбата на „БЕЙСТАР“ ООД, представлявано от управителя Ангел Г.Тракиев, гр.София против мълчалив отказ за издаване на административен акт от Директора на БДУВИБР - Пловдив по заявление на “Бейстар” ООД вх.№ МВ-01-29/06.07.2012г., основано на чл.79 ал.1 т.1 от Закона за водите /ЗВ/ за отказ на дружеството от правото да използва воден обект – водовземане на минерална вода от находище велинград – Чепино - № 18 /Пр. № 2 към чл.14 т.2 ЗВ/, което право е предоставено с Разрешение за водовземане на минерална вода № 01610147/03.10.2008г.  Прекратява производството по адм.д.№ 3397/2012г., VI състав АС – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя и ответника.  
222 Административно дело No 3398/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛ-КОЗАРКА-СТЕФАН КЕХАЙОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 28.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ”Метал Козарка Стефан Кехайов”, със седалище с.Козарка, общ.Неделино, и адрес на управление гр.Златоград, ул.”Росица”№4, с БУЛСТАТ 120031634, представлявано от Стефан Кехайов, против Решение № 222 от 23.07.2012г. на Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, като НЕРЕДОВНА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3398/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
223 Административно наказателно дело (К) No 3424/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ С.П.И. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 21.12.2012г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 237 от 10.10.2012г., постановено по НАХД № 344/2012г. на Асеновградският районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 422 от 18.05.2012г. на Директора на РДГ- Пловдив   Решението е окончателно.  
224 Административно наказателно дело (К) No 3425/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Г.Р.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 14.12.2012г.
Оставя в сила Решение на РС - Асеновград № 226/28.09.2012г. по н.ах.д.№ 345/2012г.  Решението е окончателно.  
225 Административно наказателно дело (К) No 3426/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ТРИДЕКС ООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №229 от 02.10.2012г. по НАХ дело №510 по описа на Районен съд- Асеновград за 2012г., ІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №16-1602141 от 14.06.2012г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на “Тридекс” ООД, със седалище и адрес на управление: ****, е наложена имуществена санкция в размер от 1 500,00 лева.  Решението е окончателно  
226 Административно наказателно дело (К) No 3441/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАСИМИРА КОМЕРС ЕООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.12.2012г.
ОТМЕНЯ решение № 2440 от 08.10.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 5317 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-1602034 от 21.06.2012 г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда” Пловдив, с което на „Васимира комерс” ЕООД, с ЕИК 115688913, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.Георги Измирлиев“ № 55, представлявано от управителя Мариана Ангелова Димитрова, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 1500 лева за нарушение на чл.153, ал.2 КТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
227 Административно наказателно дело (К) No 3446/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СЕКДООР ЕООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2298 от 17.09.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 5848 по описа Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
228 Административно наказателно дело (К) No 3449/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 21.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2396/ 03.10.2012 г. по НАХД № 3968 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
229 Административно наказателно дело (К) No 3450/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Г.П.Д. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 18.12.2012г.
Отменя Решение № 2368/01.10.2012г., постановено по н.ах.д.№ 5064 по описа за 2012г. на Районен съд - Пловдив.  Връща делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване.  
230 Административно наказателно дело (К) No 3458/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ЕФИР-100 -ЩЕРЕВ И СИ-Е СД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 14.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №2383 от 02.10.2012г. по НАХ дело №5080 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХІV-ти наказателен състав, като вместо това постановява:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление с №16-1602041 от 17.05.2012г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на “Ефир 100- Щерев и С-ие” СД, със седалище и адрес на управление: *****, а понастоящем “Ефир 100” ООД, е наложена имуществена санкция в размер от 2 500,00 лева, като намалява размера на имуществената санкция на 100,00 лева.  Решението е окончателно.  
231 Административно наказателно дело (К) No 3509/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ЕВРОСТАР 06 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 14.12.2012г.
Отменя отчасти решението   ОТМЕНЯ Решение №2503 от 20.09.2012г. по НАХ дело №2955 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., VІІ-ми наказателен състав, като вместо това постановява:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление с №16-1601742 от 09.04.2012г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на “Евростар 06” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, е наложена имуществена санкция в размер от 2 000,00 лева, като намалява размера на санкцията на 100,00 лева.  Решението е окончателно  
232 Административно наказателно дело (К) No 3510/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТП НА НОИ-ПЛОВДИВ-РУСО-ПЛОВДИВ ЦИФРОВА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 14.12.2012г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2494 от 12.10.2012г. по НАХ дело №4919 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., І-ви наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №29 от 06.06.2012г. на началник отдел “Краткосрочни плащания и контрол” в Районно управление “Социално осигуряване”, гр. Пловдив, с което на “Цифрова кабелна телевизия” ООД, със седалище и адрес на управление: ******, са наложени имуществени санкции в общ размер от 1 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
233 Административно дело No 3523/2012, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДИЛА ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 6.12.2012г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ”Дила” ЕООД , представлявано от Лальо Георгиев Димитров с ЕИК123722607 със седалище и адрес на управление: гр.Гълъбово, ул. “Доктор Петър Берон” № 6, против Заповед № АБ-46/08.10.2012г. на Кмета на Община– Садово.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3523/2012 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.    
234 Административно дело No 3536/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни СВОБОДНА ЗОНА-СВИЛЕНГРАД ЕАД ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 14.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Свободна зона - Свиленград" ЕАД против Решение №353/24.10.2012 год на Териториалния Директор на ТД на НАП - Пловдив. Определението е окончателно.
235 Частно административно дело No 3557/2012, XVII състав Частни администр. дела СЪН ВЕЛЮ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 18.12.2012г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “СЪН ВЕЛЮ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК ***, представлявано от управителя Х.К.П., чрез адвокат Д., против Решение № 1379/29.10.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с което е ОТКАЗАНО спиране изпълнението на Ревизионен акт /РА/ № 161202966/01.10.2012 г. издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, в обжалваната част, с която са установени данъчни задължения в размер на 10 184 760,87 лв. главница и лихви.      Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
236 Частно админист. наказателно дело (К) No 3575/2012, XXIII състав Наказателни частни касационни производства Т.П.Т. ОД НА МВР-ПЛОВДИВ-СЕКТОР ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 18.12.2012г.
ОСТАВЯ в сила Определение от 11.10.2012г. по НАХ дело №6706 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІІІ-ти наказателен състав, с което е оставена без разглеждане жалбата на Т.П.Т. срещу фиш с №000201584 от 12.09.2012г. на Иван Дръндарски- старши полицай в Сектор “Общинска полиция” при ОД”МВР”- Пловдив, с който на Т. е наложена глоба в размер от 50,00 лева, и преписката е изпратена по компетентност на “Сектор “Общинска полиция” при ОД”МВР”- Пловдив.  Определението е окончателно.  
237 Административно дело No 3591/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕНРИ-ОЛГА ГЕНКОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.12.2012г.
ОТМЕНЯ Заповед № 15459-F011851 от 27.08.2012г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите, Пловдив, с която спрямо О.В.Г., в качеството й на едноличен търговец с фирма “Генри – О.Г.”, със седалище и адрес на управление, *** е наложена принудителна административна мярка “запечатване на обект” – магазин находящ се в гр. Клисура, ул. “Стоян Вежинов” № 15 и забранен достъпа до него.  ОСЪЖДА Териториална дирекция на Национална агенция за приходите, Пловдив да заплати на О.В.Г., в качеството и на едноличен търговец с фирма “Генри – О.Г.”, със седалище и адрес на управление, *** сумата от 250,00лв./двеста и петдесет лв./, представляваща заплатено от последната възнаграждение за един адвокат и държавна такса.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
238 Административно наказателно дело (К) No 3607/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Н.В.Я. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 20.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №256 от 25.10.2012г. по НАХ дело №322 по описа на Районен съд- Асеновград за 2012г., ІV-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №242 от 16.05.2012г. на началника на Митница Пловдив, с което на Н.В.Я. е наложена глоба в размер от 1 000,00 лева и са отнети стоките, предмет на нарушението, в полза на държавата, като вместо него постановява:  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд- Асеновград, при съобразяване с указанията, изложени в мотивите на настоящето решение.  Решението е окончателно.  
239 Административно наказателно дело (К) No 3650/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 20.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2448 от 09.10.2012г. по НАХ дело №4041 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., Х-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №28 от 15.05.2012г. на началника на Митница Пловдив, с което на “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” №68, е наложена имуществена санкция в размер от 2 730,43 лева и е присъдено заплащане левовата равностойност на стоките, предмет на нарушението, които липсват, в размер от 26 459,36 лв.  Решението е окончателно.  
240 Административно наказателно дело (К) No 3655/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 18.12.2012г.
Оставя в сила решение № 2390/02.10.2012г. на районен съд – Пловдив, постановено по н.ах.д.№ 4038/2012г.  Решението е окончателно.  
241 Административно наказателно дело (К) No 3699/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАРЛОВО Н.И.Д. Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 20.12.2012г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №194 от 25.10.2012г. по НАХ дело №507 по описа на Районен съд- Карлово за 2012г., ІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №28 от 09.07.2012г. на кмета на община Карлово, с което на Н.И.Д. е наложена глоба в размер от 100,00 лева.  Решението е окончателно.  
242 Административно дело No 3719/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.В.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 19.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.В.Г. ***, против Мълчалив отказ за отписване на данъчни задължения и погасяването им по давност на Директора на Дирекция „Местни данъци и такси“.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3719/2012 г. по описа на Пловдивския административен съд.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
243 Административно дело No 3727/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИБХЕР ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 4.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ поради оттегляне жалбата на „Либхер – Транспортейшън Системс Марица“ ЕООД, с ЕИК 200953851, със седалище и адрес на управление: с.Радиново, община „Марица“, област Пловдив, против решение № 1441 от 19.11.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3727 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
244 Административно наказателно дело (К) No 3748/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства КЛИМЕКС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 20.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №2602 от 24.10.2012г. по НАХ дело №5128 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХVІІ-ти наказателен състав, вместо което постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление с №63696-S016831 от 31.05.2012г. на заместник-директора на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Климекс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Копривщица” №24, ет.1, ап.3, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
245 Частно админист. наказателно дело (К) No 3752/2012, XX състав Наказателни частни касационни производства В.В.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 17.12.2012г.
Oтменя. Отменя разпореждане № 14873 от 23.10.2012 г. постановено по н.а.х.д. № 7115 от 2012 г. на РС- Пловдив за прекратяване на делото.  Връща делото на Районен съд- Пловдив.  Определението не подлежи на обжалване  
246 Административно дело No 3767/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 4.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Кастел експорт“ ООД, с ЕИК 825362890, със седалище и адрес на управление: град Карлово, ул.“Околовръстно шосе“ № 33, представлявано от управителя Петър Ламбрев, против писмо с изх.№ 2600-3731 от 28.09.2012 г. на началника на Митница Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3767 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
247 Административно дело No 3785/2012, II състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.П.Г. Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 6.12.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3785 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012 г. и ИЗПРАЩА ДЕЛОТО на надлежния съд – Районен съд – Пловдив.  Определението е окончателно.  
248 Административно дело No 3786/2012, III състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.С.П. Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 6.12.2012г.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 3786/2012г. по описа на Адми-нистративен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, като  ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Районен Съд - Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
249 Административно дело No 3787/2012, XIV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Г.К.Г. Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 7.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.Г. с ЕГН **********, с адрес:***, ***, ет.2 против отказа на ОС „Земеделие“ Марица“ да се произнесе по преписка № 46316/29.02.1992г., образувана по заявление с вх. № 46316 от 29.02.1992г., и по преписки с № 46317/29.02.1992г.,с № 46561/03.08.1992г.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 3787 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.   ИЗПРАЩА жалбата на Г.К.Г. против отказа на ОС „Земеделие“ Марица“ да се произнесе по преписка № 46316/29.02.1992г., образувана по заявление с вх. № 46316 от 29.02.1992г., и по преписки с № 46317/29.02.1992г.,с № 46561/03.08.1992г. по подсъдност на Пловдивския районен съд.   Определението не подлежи на обжалване.  
250 Административно дело No 3791/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ИТАЛИАНА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 20.12.2012г.
ОТМЕНЯ Решение №35 от 10.08.2012г. на директора на Дирекция “Местни данъци и такси” при община Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалба на “Италиана” ЕООД за обявяване нищожността на Акт за установяване на задължение по декларация с №552 от 30.08.2011г. на Антония Венелинова Гератлиева- главен инспектор в Д”МДТ” при община Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката по жалба на ”Италиана” ЕООД против Акт за установяване на задължение по декларация с №552 от 30.08.2011г. на Антония Венелинова Гератлиева- главен инспектор в Д”МДТ” при община Пловдив, на директора на Дирекция “МДТ” при община Пловдив по компетентност.  Определението не подлежи на обжалване  
251 Административно дело No 3882/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни З.М.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 21.12.2012г.
Отменя отказ за спиране на производство № 1201030/27.08.2012г. на Д.А., орган по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 1420/09.11.2012г. на Директора на Д „ОУИ“ – Пловдив.  Спира производство № 1201030/27.08.2012г., започнало със ЗВР № 1201852 от 09.04.2012г. при условия на повторна ревизия, за срок от 2 месеца, считано от дата на постановяване на съдебния акт.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  Преписи от определението да бъдат изпратени на страните.  
252 Частно административно дело No 3956/2012, XV състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ВАКУУМ ИНЖЕНЕРИНГ-ТОДОР ИВАНОВ ЕТ РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НСК ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЦР Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 18.12.2012г.
Оставя без разглеждане молбата на ЕТ „ВАКУУМ ИНЖЕНЕРИНГ-Т.И.“, ЕИК 825354527, представляван от Тодор Стоянов Иванов, със седалище и адрес на управление: *** с искане за спиране изпълнението на Заповед № ДК-19-Пд-32 от 20.11.2012г. на Началник РО „НСК“ Пловдив към РДНСК ЮЦР.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 3956 по описа на ПАС за 2012г.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването.  
253 Частно административно дело No 3960/2012, II състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт С И Н 96 ООД НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПЛОВДИВ КЪМ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 18.12.2012г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на допуснатото по закон изпълнение на Заповед № ДК-19-Пд-33/ 20.11.2012 г. на началник РО “НСК” – Пловдив към РДНСК – ЮЦР, и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3960/ 2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.