АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2013г. до 31.1.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 671/2010, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Е.М.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 17.1.2013г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 900266/14.01.2010 г., издаден от Росица Георгиева Скоколиева – главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Кърджали, потвърден с решение № 165/12.03.2010 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, издаден на Е.М.А., ЕГН: ********** с постоянен адрес с. Фотиново, общ. Кирково, обл. Кърджали, В ЧАСТТА, в която са определени допълнителни задължения, както следва:  по чл.35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2003 г., като от 23 791,29 лв. и прилежаща лихва НАМАЛЯВА същото на 22 883,74 лв., ведно със съответната лихва;  по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г., като от 28 337,34 лв. и прилежаща лихва НАМАЛЯВА същото на 27 115,02 лв., ведно със съответната лихва  по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007 г., като от 18 630,54 лв. и прилежаща лихва НАМАЛЯВА същото на 16 589,71 лв., ведно със съответната лихва.   ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.М.А., ЕГН: ********** с постоянен адрес с. Фотиново, общ. Кирково, обл. Кърджали, в останалата обжалвана част.   ОСЪЖДА Е.М.А., ЕГН: ********** с постоянен адрес с. Фотиново, общ. Кирково, обл. Кърджали да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, юрисконсултско възнаграждение в рамер на 2664,16 лв. (две хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и 16 ст.).     Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.  
2 Административно дело No 906/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни НАТАЛИ-ПВ-ПЕТЪР ПЕВИЧАРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 9.1.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 160901714/11.02.2010 г., издаден на П.В.П., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Натали - ПВ - П.П.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, от инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив - В.Г.К., потвърден с Решение № 237/09.04.2010 г. на Зам. Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, относно допълнително начислен ДДС в размер на 21241,10 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 3062,67 лв. и установени задължения за данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на 317,90 лв., ведно със законната лихва в размер на 28,93 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на П.В.П., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Натали - ПВ - П.П.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 1705 лв. /три хиляди шестстотин тридесет и девет лева и 49 стотинки/, представляваща сторените от последния разноски по производството за заплащане на държавна такса, възнаграждения за вещи лица и възнаграждение за един адвокат.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
3 Административно дело No 906/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни НАТАЛИ-ПВ-ПЕТЪР ПЕВИЧАРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение (второ) от 18.1.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 43/09.01.2013 год. по административно дело № 906 по описа за 2010 год. на Пловдивския административен съд, като в осъдителната част на диспозитива, поставения в скоби израза “... /три хиляди шестстотин тридесет и девет лева и 49 стотинки/...”, да се чете “... /хиляда седемстотин и пет лева/...”.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
4 Административно дело No 2133/2010, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни РИНГ ХОЛИДЕЙ ДМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 29.1.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241001293/18.06.2010 г. издаден от ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 616/13. 08. 2010 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив в частта в която е начислен допълнително ДДС в размер на 2728,38лв. и непризнат данъчен кредит по доставките от “Олимпия 1” ЕООД в размер на 183390,02 лв., ведно с прилежащите лихви.  ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА на " РИНГ ХОЛИДЕЙ ДМ" ЕООД представлявано от управителя М. С. Г. с адрес за кореспонденция ****, ЕИК по БУЛСТАТ 128029845 против Ревизионен акт № 241001293/18.06.2010 г. издаден от ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 616/13. 08. 2010 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" гр. Пловдив в останалата й част.  ОСЪЖДА Дирекция «ОДОП» /старо наименование Дирекция «ОУИ»/, гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на " РИНГ ХОЛИДЕЙ ДМ" ЕООД представлявано от управителя М. С. Г., с адрес за кореспонденция ****, ЕИК по БУЛСТАТ 128029845сумата в размер на 3360,45 лева /три хиляди триста и шестдесет лена и четиридесет и пет стотинки/.  ОСЪЖДА " РИНГ ХОЛИДЕЙ ДМ" ЕООД представлявано от управителя М. С. Г., с адрес за кореспонденция ****, ЕИК по БУЛСТАТ 128029845 да заплати на Дирекция «ОДОП» /старо наименование Дирекция «ОУИ»/, гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 2497,34 лева /две хиляди четиристотин деветдесет и седем лева и тридесет и четири стотинки/.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
5 Административно дело No 2164/2010, V състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.Н.И. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 44220 Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 30.1.2013г.
ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № 329 от 14.05.2009г. на командира на поделение №44220 - гр. Пловдив, с която на И.Н.И.,***, е прекратено изпълнението на военна служба, освободен е от длъжност и е зачислен в мобилизационния резерв.  ОСЪЖДА поделение № 44220 - гр. Пловдив, да заплати на И.Н.И.,*** съдебни разноски в размер на 165лева.   Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
6 Административно дело No 896/2011, XIII състав Дела по ЗМСМА КОМЕКСМАШ-ВАСИЛ ПИРОНКОВ ЕООД,
ПЛОВДИВ ЕКСПРЕС - 2000 ООД,
АНКО ИМЕКС ООД
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 7.1.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № А-235/18.02.2011 г., издадена от Кмета на Община Асеновград, в частта по т.І и т. VІ в която е обявен за изпълнител на превозите по утвърдената общинска, областна и републиканска транспортни схеми за линиите по Пакет І за линиите “Асеновград-Пловдив”, “Асеновград-Три могили”, “Асеновград-Мостово” и “Асеновград-Добростан” на ЕТ “С. и С. - Д. С.”, гр. Пловдив, както и в частта в която е обявено класирането за възлагане на превозите по самостоятелна градска линия “Асеновград-Китен”.  ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Асеновград, за ново произнасяне, при съблюдаване на дадените с настоящо решения указания по тълкуването и прилагането на закон.  ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на “Комексмаш-Васил Пиронков” ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от В. И. П. – Управител сумата в размер на 1350/хиляда триста и петдесет/ лева.  ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на “АНКО ИМЕКС” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от М.В. – Управител сумата в размер на 400/четиристотин/ лева  ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на “Пловдив 2000” ООД, със седалище и адрес на управление ****, с ЕИК ****, представлявано от Управителя Милко Д.И. сумата в размер на 550/петстотин и петдесет/лв.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
7 Административно дело No 1204/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ АГРО-М ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 16.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Агро М”ЕООД, ЕИК по Булстат *********, гр. Пловдив, ж.к.Тракия,бл.81,вх.Б, ет.3, ап.12, представлявано от управителя Д.Г., против Ревизионен акт № 161004656/18.02.2011г., издаден от Р.Б.Т. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърдени с Решение № 320/19.04.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на на “Агро М”ЕООД, ЕИК по Булстат *********, гр.Пловдив, за данъчен период месец Септември 2008г. е отказано право на данъчен кредит в размер на 37 298,75 лева по фактура № 245 от 02.09.2008г., издадена от “Ер Джи Ен” ЕООД, гр.С., в резултат на което е определено задължение за данък добавена стойност за внасяне, ведно със съответните лихви за забава за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 10 051,58 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Агро М”ЕООД,ЕИК по Булстат *********,гр.Пловдив,ж.к. Тракия, бл.81,вх.Б, ет.3, ап.12, представлявано от управителя Д.Г., да заплати на Дирекция “Обжалване и Данъчно-Осигурителна Практика” – гр.Пловдив, сумата от 1 397 /хиляда триста деветдесет и седем/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
8 Административно дело No 1642/2011, VII състав Дела по ЗОС ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ АТАКА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение (второ) от 24.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Политическа партия “Атака” с адрес на призоваване гр.София, бул.“Васил Левски”№90, ет.1, ап.2 срещу Заповед №11ОА-1230/19.05.2011г. на Кмета на Община – Пловдив, с която е разпоредено прекратяването на договор за наем от 17.03.2008г. за недвижим имот – частна общинска собственост,находящ се в гр.Пловдив,Район “Централен”,ул.”Княз Александър І”№27, представляващ зала с площ 33 кв.м., като НЕОСНОВАТЕЛНА.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
9 Административно дело No 1887/2011, XIII състав Искове за обезщетение СЕРВИЗ ИМПЕКС ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Решение от 17.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба, предявена срещу община Садово от "Сервиз импекс" ЕООД – в ликвидация, със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул. "Ген. Данаил Николаев" №22, Булстат: 020838915, представлявано от Крум Тодоров, В ЧАСТТА, с която се претендира присъждане на обезщетение за имуществени вреди заради отказ на община Садово за служебно изработване на ПУП, обективиран в писмо № 20-00-181/21.09.2006 г., постановен по повод молба вх.№ 09-00-190/02.06.2006 г. на "Сервиз импекс" ЕООД.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1887 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2011 г., в посочената по-горе част.  ОТХВЪРЛЯ иска, предявен срещу община Садово от "Сервиз импекс" ЕООД – в ликвидация, със седалище в гр.Пловдив и адрес на управление ул. "Ген. Данаил Николаев" №22, Булстат: 020838915, представлявано от Крум Тодоров, В ЧАСТИТЕ, с които се претендира присъждане на обезщетение за имуществени вреди заради незаконосъобразни бездействия на община Садово, изразяващи се в необявяване на "Сервиз импекс" ЕООД на Заповед № РД-02-14-586/13.10.2004 г. на МРРБ; и заради незаконосъобразни бездействия на община Садово, изразяващи се в неотчуждаване по реда на чл.205-209 от Закона за устройство на територията имотите на "Сервиз импекс" ЕООД, респективно неосигуряване на достъп до тях.    Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне, а в прекратителната част, имаща характер на определение - в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
10 Административно дело No 1909/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 29.1.2013г.
ВЪЗСТАНОВЯВА Решение № 338/15.02.2012 г. постановено по адм. д. № 1909/2011 г. по описа на ПАдмС.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок считано от днес за присъствалите страни и от датата на съобщаването за неприсъствалата заинтересована страна ТД на НАП - Пловдив.  След изтичане на срока за обжалване, делото да се изпрати на ВАС за произнасяне по касационната жалба.  
11 Административно дело No 2015/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни Р-ДЕКСА ТРЕЙДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 11.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Р Декса трейдинг“ ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 108563418, със седалище и адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. „Осми март“ № 1, представлявано от управителя Владимир Бисеров Иванов против ревизионен акт /РА/ № 160900907/13.10.2009г., издаден от Лозка Николова Стоянова – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение№ 825/04.12.2009г. на Заместник директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив относно непризнато право на приспадане на данъчен кредит в общ размерна 68 700лв. за данъчен период м.02.2009г.  ОСЪЖДА „Р - Декса трейдинг“ ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ: 108563418, със седалище и адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ул. „Осми март“ № 1, представлявано от управителя Владимир Бисеров Иванов заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив сумата в размер на 1 824лв. (хиляда осемстотин двадесет и четири лева), равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.      
12 Административно дело No 2065/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИТ ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.1.2013г.
ОБЯВЯВА за нищожен Ревизионен акт №131005444/04.05.20011 г., издаден от ТД на НАП гр.Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение по жалба срещу ревизионен акт № 616 от 07.07.2011 г., на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр.Пловдив при Централно управление на НАП в обжалваната част на допълнително начислен ДДС в размер на 18023,35лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 4505,51лв.  ОСЪЖДА Дирекция «ОУИ», гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "Елит транспорт и спедиция"ЕООД, гр.Свиленград, ж.к.Изгрев. бл. 1, вх.А. ет 4. ап.37, ЕИК 126150816, представлявано от управителя Димо Димитров Харакчиев сумата в размер на 50/петдесет/лева.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му  
13 Административно дело No 2352/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.В.А. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 17.1.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-ЮЦР-50 от 15.08.2011г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Южен централен район, гр. Пловдив (РДНСК-ЮЦР-Пловдив), с която е отменено разрешение за строеж № 50 от 18.04.2011г. на главния архитект на Община Пловдив - Район "Централен" за „временен открит паркинг“ в поземлен имот (ПИ) №485, кв.59 по плана на кв. “Старинна градска част”, гр. Пловдив.  ОСЪЖДА Дирекцията за национален строителен контрол да заплати на Н.В.А.,***, сумата от 10,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.  
14 Административно дело No 2404/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.С.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 21.1.2013г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед № 175/23.08.2011г. на кмета на община Лъки, с която е наредено на Е.С.Ш.,*** в качеството му на собственик “да премахне временна незаконна постройка – дървен гараж, попадаща върху УПИ-VІ – хотел, кв.36 по ПУП на гр.Лъки”.  Решението е окончателно.    
15 Административно дело No 2718/2011, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Г.К.Й.,
Н.В.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 11.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г. *** против Заповед № 1171/27.10.2006 г. на Кмета на Община „Родопи“.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок пред ВАС от съобщаването му на страните.    
16 Административно дело No 2738/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.П.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 9.1.2013г.
ОТМЕНЯ определението от 08.10.2012 г. с което е даден ход по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.С., ЕГН **********, с посочен адрес за призоваване ***5, против мълчалив отказ на началника на РДНСК – Южен Централен район да се произнесе по жалба срещу разрешение за строеж № 88/ 14.04.2009 г. на главния архитект на Община Велинград.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2738 по описа на Административен съд Пловдив, за 2011 година.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването с препис за страните.  
17 Административно дело No 2758/2011, VIII състав Дела по ЗМВР С.Г.Д. НАЧАЛНИК СЕКТОР "МИГРАЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 21.1.2013г.
ОТМЕНЯ Отказ с Рег.№ИЯ/РЗМ-1906 от 03.10.2011г. на началника на сектор “Миграция” при ОД”МВР”-Пловдив, с който на С.Г.Д., гражданин на Руската федерация, е отказано издаването на разрешение за продължаване срока на пребиваване на чужденец в Република България.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на сраните.  
18 Административно дело No 2816/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни КОНСТАНС-КОНСТАНТИН МАРШАВЕЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 9.1.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241102365/14.07.2011г., издаден от Й.Ж.Т. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 931/04.10.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно определени спрямо К.С.М., в качеството му на едноличен търговец с фирма “Констанс – К.М.”, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление, ***, данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. в размер на 3317.89 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 2195.19 лв., както и относно отказано право на данъчен кредит в размер на 2500 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 637.99 лв., по фактура № 53/25.02.2009 г., издадена от “Инвест – ВГ” ЕООД, гр. София.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
19 Административно дело No 2857/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАНСДИМИНЕД-ВАСКА НАНЧЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 25.1.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241101445/08.07.2011 г., издаден от Е.С.Ц. – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.*****, потвърден с Решение № 944/05.10.2011 г. на Директора на Дирекция ”ОУИ”- гр. ***** при ЦУ на НАП в частта му по отношение на доставчика „И.О.-2008“ЕООД-гр.***** за непризнато право на данъчен кредит в размер на 45 478.56лв. по 18 бр. фактури, издадени през периода от 01.07.2008г. до 31.10.2009г. с предмет на доставките дизелово гориво, както и за непризнат данъчен кредит в размер на 6 590.93лв. по 11 бр. фактури, издадени през периода от 01.10.2007г. до 30.06.2008г. от доставчика ЕТ „Т.А.“ - гр.Хасково, с предмет на доставките гуми и резервни части и за непризнат данъчен кредит в размер на 3 018.15лв. по 2бр. фактури, издадени през м.06.2010г. и м.08.2010г. от доставчика „К.И." ЕООД - гр.*****, с предмет на доставките дизелово гориво и евродизел.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.   ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.***** при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на ЕТ“Т-В.Н.“ с адрес по чл.8 от ДОПК гр***** и адрес за кореспонденция гр.***** сумата в размер на 893 /осемстотин деветдесет и три/ лева, представляваща направените по делото разноски.      
20 Административно дело No 3059/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЮВИК ООД Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.1.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 16251100079/ 21.07.2011 г., издаден от П.С.И. – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. *****, потвърден с решение № 950/ 06.10.2011 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.*****, с който на ЛЮВИК” ООД – гр. *****, с Булстат *****, със седалище и адрес на управление: гр. *****, Булстат *****, с управител Л.Н.С., не е признат данъчен кредит на стойност 192715,62 лв. и лихви от 28210,07 лв.  ОСЪЖДА Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. ***** / сега Дирекция ”Обжалване и данъчно - осигурителна практика” при ЦУ на НАП гр. *****/ да заплати на ЛЮВИК” ООД – гр. *****, с Булстат *****, със седалище и адрес на управление: гр. *****, Булстат *****, с управител Л.Н.С. сумата от 1130 /хиляда сто и тридесет/ лева, представляваща направените разходи по делото.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.    
21 Административно дело No 3194/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни АЧО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 3.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ачо”ЕООД със седалище и адрес на управление *****, чрез управителя А.Р.Б., против РА № 261102451/16.08.2011 г., потвърден с решение № 1079/07.11.2011 г. по отношение на сумите за ДОО – над 3 510.33 лева до 5148.96 лева респ. лихви над 5 271.68 лева до 8 342.39 лева, за УПФ-ЗДПО – над 445.04 лева до 912.76 лева респ.лихви над 700.11 лева до 1518.62 лева и за ГВРС – над 63.47 лева до 115.38 лева респ.лихви над 96.46 лева до 186.03 лева.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото в останалата му част.  ОСЪЖДА „Ачо”ЕООД със седалище и адрес на управление *****, чрез управителя А.Р.Б., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП извършените разноски по осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата, в размер на 815 лева ( осемстотин и петнадесет лева).  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне, а в частта му с характер на определение – в 7-дневен срок.  
22 Административно дело No 3196/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни МИВА-ТОН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 31.1.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261102309/29.07.2011 г., издаден от С.П. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с Решение № 1022/25.10.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА на непризнат данъчен кредит на „МИВА ТОН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ******, представлявано от управителя А.Й.Б., за разликата над 47 763,99лв. до пълния размер на непризнатия данъчен кредит от 56 499,99лв., ведно с прилежащите лихви  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА „МИВА ТОН“ ЕООД, със седалище и адрес на управление ******, представлявано от управителя А.Й.Б. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП (понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП) сумата в размер на 1 626,17лв. (хиляда шестстотин двадесет и шест лева и седемнадесет стотинки) юрисконсултско възнаграждение, изчислено по съразмерност и компенсация. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
23 Административно дело No 3231/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни КИНТАЙЪР БАЛКАН ТРЕЙДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 3.1.2013г.
Изменя Ревизионен акт № 261102389 от 01.08.2011г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1034/28.10.2011г. на Зам.Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ в обжалваната част по ЗКПО за установен размер на данъчната загуба за 2009г. – 180 481.35 лв., като коригира размера на данъчната загуба за 2009г. от 180 481.35 лв. на 220 694.35 лв.  Отхвърля жалбата в останалата й част.  Осъжда Д “ОУИ”, гр.Пловдив при ЦУ на НАП да запрати на Кинтайър Балкан Трейдинг ООД, гр. Чепеларе, ул.Спартак № 12А, представлявано от управителя Чарлс М.Марш сумата от 79.10 лв. съдебни разноски, по компенсация.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
24 Административно дело No 3244/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 16.1.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168, Решение № 1755/21.11.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, с което на жалбоподателя са определени за доплащане по ЕАД № 10BG003000H0155010/20101007 ДДС в размер на 4283,14 лв., ведно със законната лихва до окончателното погасяване на задължението.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК 82535508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 396,99 лв. /триста деветдесет и шест лева и деветдесет и девет стотинки/ разноски по делото.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.    
25 Административно дело No 3273/2011, VII състав Други административни дела ЕВРОПА-В.И.П.-АГПСМП-АГ ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 8.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Европа – В.И.П. – Амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ по акушерство и гинекология” ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Петко Д. Петков”№23 срещу писмена покана изх.№16-2276 от 16.11.2011г. на Директор РЗОК – Пловдив, с която ООД-то е приканено да заплати доброволно неправомерно получена от него суми в общ размер на 1 676,53 лева за периода: 01.01.2010г. – 31.03.2010г., поради надвишаване на определените и индивидуални регулативни стандарти за първо тримесечие на 2010г. в частта за: бл.МЗ – НЗОК №4 – за медико-диагностични дейности, сумата в общ размер на 1 906,95 лева за периода 01.04.2010г. – 30.06.2010г., поради надвишаване на определените му индивидуални регулативни стандарти за второ тримесечие на 2010г. в частта за бл. МЗ-НЗОК №4 – за медико – диагностични дейности и сумата в общ размер на 825,54 лева за периода 01.07.2010г. – 30.09.2010г., поради надвишаване на определените му индивидуални регулативни стандарти за трето тримесечие на 2010г. в частта за бл. МЗ-НЗОК №4 – за медико – диагностични дейности, съобразно посочените подробни стойности в поканата, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Европа – В.И.П. – Амбулатория за групова практика за специализирана медицинска помощ по акушерство и гинекология”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Петко Д. Петков”№23 да заплати на РЗОК – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.“Христо Чернопеев”№ 14 сумата от общо 404,54/четиристотин и четири лева и петдесет и четири стотинки/ разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
26 Административно дело No 3331/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Й.Г.,
Г.Й.Г.,
К.Й.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 21.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Й.Г. *** с ЕГН **********, Г.Й.Г. ***, Пловдивска област с ЕГН ********** и К.Й.Г. ***, Пловдивска област с ЕГН ********** срещу Заповед № 1068 от 10.11.2011г. на Кмета на Община Куклен, с която е одобрен ПУП-ПРЗ на ПИ 002415 в мест. „Аргирова чешма“, землище на с. Гълъбово за жилищно застрояване.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
27 Административно дело No 3457/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Т.Н. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 10.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.Н.,*** срещу Разрешение за ползване № ДК-07-Пд-168/24.11.2011г., издадено от началник сектор РДНСК-ЮЦР-Пловдив за обект “Жилищна сграда на 4 и 5 етажа с кота корниз 14,50м. и 17,50м.”/без котелно, стоматологичен кабинет и стоматологична клиника/, находящ се в гр. Пловдив, УПИ VІІІ-304, кв. 658, Пета градска част с административен адрес- гр.Пловдив, ул. “Подофицер Г. Котов” № 21.   ОСЪЖДА Д.Т.Н.,*** да заплати на РДНСК – Южен централен район- Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева за осъществената юрисконсултска защита.  ОСЪЖДА Д.Т.Н.,*** да заплати на Х.Д.К., ЕГН ********** сумата от 400 лева разноски по делото.  ОСЪЖДА Д.Т.Н.,*** да заплати на Г.В.Ш., ЕГН ********** сумата от 600 лева разноски по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, съгласно чл. 215, ал. 7 от Закона за устройство на територията.          
28 Административно дело No 3466/2011, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ф.К.К. ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 10.1.2013г.
ИЗМЕНЯ решение от 01.11.2010 г. на комисията по чл.210, ал.1 ЗУТ, назначена със заповед № 908 от 28.10.2010 г. на Кмета на Община Родопи, обл.Пловдив, по отношение на поземлен имот № 030017, находящ се в местността “Дъба” в землището на с.Ягодово, община Родопи, област Пловдив, като УВЕЛИЧАВА размера на определеното с решението обезщетение от 169 лв. на 3047, 50 лв.  ОСЪЖДА Община Родопи да заплати на Ф.К.К. ***, ЕГН **********, разноски в размер на 600 лв.  Решението е окончателно – чл.215, ал.7 от ЗУТ    
29 Административно дело No 85/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ИМЕКС-С-СТЕФАН АНГЕЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 4.1.2013г.
Отхвърля жалбата на ЕТ ”ИМЕКС-С Стефан Ангелов”, седалище и адрес на управление – гр.Пловдив, ул.Драган Манчев № 8, представляван от Стефан Атанасов Ангелов против Ревизионен акт №1601695 от 13.11.2007г., издаден от ст. инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 45 от 17.01.2008г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, в обжалваната част за отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС /отм./ в общ размер на 4 292,38 лв. и прилежащи лихви в размер на 1 505,61 лв.  Осъжда ЕТ ”ИМЕКС-С Стефан Ангелов”, седалище и адрес на управление – гр.Пловдив, ул.Драган Манчев № 8 да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 481.92 лв., за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
30 Административно дело No 86/2012, X състав Дела по ЗСП И.А.Г. ДИРЕКТОР ДСП-МАРИЦА,
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 24.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.А.Г.,***, срещу Заповед № 1944 от 14.11.2011 година на И.Д. Директор на дирекция “Социално подпомагане” Марица - Пловдив, по молба - декларация вх. № 1944/03.11.2011 г. за отпускане на еднократна помощ в размер на 200 лв. за 2011година. ОТХВЪРЛЯ обективно съединените искове на И.А.Г.,***, срещу Агенция “Социално подпомагане”, за сумата от 5000 лева – твърдяни неимуществени вреди, поради очевидно нанесена вреда на здравето на ищеца и за 100000 лева – твърдяни имуществени вреди, представляващи размера на средната заплата за една година в Европейския съюз, получавана от колега на ищеца експерт “IT”, като неоснователни и недоказани.  ОСЪЖДА И.А.Г.,***, да заплати на Агенция “Социално подпомагане”, сумата от 150 лв./сто и петдесет лева/ за осъществена юрисконсултска защита  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБългария в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
31 Административно дело No 90/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 17.1.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – ****, Решение № 911/15.12.2011 г. на Началника на Митница Пловдив, с което на жалбоподателя са определени за доплащане по ЕАД № 10BG003000H0059256/20100427 ДДС в размер на 2940,16 лв., ведно със законната лихва до окончателното погасяване на задължението  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление – **** сумата от 316,41 лв. /триста и шестнадесет лева и четиридесет и една стотинки/ разноски по делото.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
32 Административно дело No 364/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ХЕРКУ-МИЛКО ТАНЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 22.1.2013г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 211103523/11.10.2011 г., издаден от Ваня Пенчева – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Смолян, потвърден с Решение № 1247/21.12.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, В ЧАСТТА, в която на МИЛКО ТОТЕВ ТАНЕВ с ЕТ „ХЕРКУ – МИЛКО ТАНЕВ“, ЕГН: **********, с постоянен адрес в гр. Пловдив, ул. „Фредерик Жулио Кюри“ № 12, ет. 3, ап. 6, за данъчен период м.10.2007г. не е признат данъчен кредит в размер на 3 440лв., ведно с прилежащите лихви.   ОТМЕНЯ по жалба на МИЛКО ТОТЕВ ТАНЕВ с ЕТ „ХЕРКУ – МИЛКО ТАНЕВ“ Ревизионен акт № 211103523/11.10.2011 г., издаден от Ваня Пенчева – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Смолян, потвърден с Решение № 1247/21.12.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, В ЧАСТТА, в която на МИЛКО ТОТЕВ ТАНЕВ с ЕТ „ХЕРКУ – МИЛКО ТАНЕВ“, ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Фредерик Жулио Кюри“ № 12, ет. 3, ап. 6 не е признато право на приспадане на данъчен кредит за данъчен период м.12.2009г. в общ размер на 3 195,79лв., ведно с прилежащите лихви.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП (понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП) да заплати на МИЛКО ТОТЕВ ТАНЕВ с ЕТ „ХЕРКУ – МИЛКО ТАНЕВ“, ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Фредерик Жулио Кюри“ № 12, ет. 3, ап. 6 съдебни разноски в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
33 Административно дело No 390/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни И.Г.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 24.1.2013г.
Отхвърля жалбата на И.Г.Н.,*** против Ревизионен акт № 1611044866/17.11.2011г., издаден от И.Кръстев на длъжност ст.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив – с твърдения за нищожност, относно установени данъчни задължения /ЗОДФЛ отм., ЗДДФЛ/ и начислени лихви, за ревизиран период 01.12.2005г.-31.12.2009г.  Осъжда И.Г.Н.,*** да заплати на Дирекция ““Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП, а преди Дирекция “ОУИ”-Пловдив, сумата от 4 049.66 лв., юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.  
34 Административно дело No 454/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЕНЕРДЖИ-КА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 9.1.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 16251100342 от 27.10.2011 година, издаден от Делян Георгиев Николов на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 57/19.01.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, В ЧАСТТА с която на „ЕНЕРДЖИ-КА”ЕООД, ЕИК 115756481, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Руски”№77, представлявано от поркуриста П.Л.Г., са вменени публични задължения за данък добавена стойност в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 16 428,96 лева за данъчни периоди от м.01. 2010г. до м.12.2010г. /вкл./ по фактурите, издадени от “МП Консултинг”ЕООД, ведно с прилежащи лихви за забава, както и в ЧАСТТА за допълнително установеното задължение за корпоративен данък в размер на 8 214,48 лева за отчетната 2010г. в резултат преобразуване на финансовия резултат на дружеството за нуждите на данъчното облагане в посока неговото увеличаване със сумата от общо 82 144,80 лева на основание чл.22 и чл.26 т.2 от ЗКПО във вр. с чл.10 ал. и чл.16 ал.2 т.4 от ЗКПО, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като неоснователна.  ОСЪЖДА „ЕНЕРДЖИ-КА”ЕООД, ЕИК 115756481, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,бул.”Руски”№77,представлявано от поркуриста П.Л.Г.,със съд.адрес гр.Пловдив,ул.”Златю Бояджиев”№1,ет.2, Адвокатско дружество “Даскалова и Даскалова”, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” сумата от 2 185,85 /две хиляди сто осемдесет и пет лева и осемдесет и пет стотинки / лева, разноски по съразмерност и компенсация.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
35 Административно дело No 525/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ОБЩИНА КАРЛОВО ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 9.1.2013г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 1/09.01.2012 г., издаден от Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район, с център Пловдив, относно установени задължения за такса за правото на използване на минерална вода, както следва: по Разрешително за водовземане № 01610167/05.11.2008 г., издадено от Министъра на околната среда и водите, изменено с решение № 103/11.05.2009 г., за период 01.01.2009 г. – 31.12.2010 г., общо в размер на 74 867,40 лв. и по Разрешително за водовземане № 01610235/17.08.2009 г., издадено от Министъра на околната среда и водите, за период 17.09.2009 г. – 31.12.2010 г. общо в размер на 6 137 лв.  ОСЪЖДА Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, да заплати на Община Карлово, сумата от 1540 лв., представляваща сторените от последната разноски по производството за заплащане на държавна такса, възнаграждения за вещи лица и възнаграждение за един адвокат.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
36 Административно дело No 636/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ХВТ И КО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 11.1.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на “ХВТ И КО” ЕООД, със седалище и адрес на управление *****, ЕИК ***, представлявано от х.в.т. – Управител Ревизионен акт /РА/ № 161001948/16.08.2010г., издаден от ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 766/19.10.2010г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”/сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/ – гр. Пловдив, в частта му за непризнат данъчен кредит в общ размер на 6 848лв. за данъчен период м. 11.2009г. по фактура № 122 от 27.11.2009г. и за данъчен период м.12.2009г. по фактура № 162 от 18.12.2009г., ведно с прилежащите лихви за забава.   ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.   ОСЪЖДА “ХВТ И КО” ЕООД, със седалище и адрес на управление *****, ЕИК ***, представлявано от х.в.т. – Управител да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1951 /хиляда деветстотин и петдесет и един/лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита съразмерно на отхвърлената част от жалбата.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “ХВТ И КО” ЕООД, със седалище и адрес на управление *****, ЕИК ***, представлявано от х.в.т. – Управител сумата от 798 /седемстотин деветдесет и осем/ лева разноски съобразно уважената част от жалбата.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.        
37 Административно дело No 782/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ИНТЕРМАР 09 ЕООД Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 17.1.2013г.
Отменя Ревизионен акт № 161102967/07.09.2011г. издаден ст.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 1283/30.12.2011г. на Зам.Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за допълнително начислен ДДС в размер на 55 351.35 лв. и прилежащи лихви.  Осъжда Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “ИНТЕРМАР 09” ЕООД със седалище и адрес на управление - гр. Стара Загора, бул. “Руски” бл.38 № 38, представлявано от Стела Р.Хаджиева сумата от 350 лв., съдебни разноски.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
38 Административно дело No 826/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 23.1.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на “САДАТ” ООД с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168, Решение № 359/21.02.2012 г. на Началника на Митница Пловдив, с което на жалбоподателя са определени за доплащане по ЕАД № 10BG003000H0040689/20100325 ДДС в размер на 543,38 лв., ведно със законната лихва до окончателното погасяване на задължението.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 100 лв. /сто лева3/ разноски по делото.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
39 Административно дело No 858/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ХЕРАКЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 21.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Хераклес“ЕООД, ЕИК *********, гр.Стара Загора, ул.„Стамо Пулев“№19, представлявано от С.Е.Ш. – управител, в ЧАСТТА й против Ревизионен акт № 241102431 от 24. 11.2011 година, издаден от Софка Димитрова Мицева, на длъжност гл. Инспектор по приходите при ТД Пловдив, в ЧАСТТА относно установените задължения за данък добавена стойност за внасяне за данъчни периоди месец Август и месец Септември 2010г. в резултат на непризнато право на данъчен кредит в размер общо на 42 702,32 лева, по Протоколи по чл.117 от ЗДДС № № 0000000001 от 10.08.2010г., № 0000000002 от 21.08.2010г. и № 0000000003 от 15.09.2010г., издадени от “Хераклес”ЕООД, ведно със съответните лихви за забава, отменен в тази му част с Решение № 181 от 17.02.2012г. на Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА и  ПРЕКРАТЯВА производството по а.х.дело № 858/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив, І отделение, ІІІ състав, в тази му част.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Хераклес“ЕООД, ЕИК *********, гр.Стара Загора, ул.„Стамо Пулев“№19, представлявано от С.Е.Ш. – управител, против Ревизионен акт № 241102431 от 24.11.2011 година, издаден от Софка Димитрова Мицева, на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД Пловдив, потвърден с Решение № 181 от 17.02.2012г. на Директор на Дирекция “ОУИ”–Пловдив, в ЧАСТТА относно установените задължения за данък добавена стойност в резултат на непризнато право на данъчен кредит в размер общо на 725 065,04 лева, по фактурите издадени от “Лотос Ай Енд Ай”ЕООД, “Сейнт Никълъс 2008”ЕООД, “Агалега”АД и „Спийд – Макс“ ЕООД, ведно със съответните лихви за забава, ката НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА „Хераклес“ЕООД, ЕИК *********, с посочен в жалбата адрес за кореспонденция гр.Стара Загора, ул.„Стамо Пулев“№19, представлявано от С.Е.Ш. – управител, да заплати на Дирекция “Обжалване и Данъчно-Осигурителна Практика” – гр.Пловдив, сумата от 17 890 /седемнадесет хиляди осемстотин и деветдесет/ лева разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му, а в частта с която жалбата е оставена без разглеждане и производството по делото е прекратено, имащо характер на определение – подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
40 Административно дело No 877/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ВАНЯ ЖЕЛЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 7.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “В.Ж.”, *****, с адрес на управление: *****, представлявано от В.Е.Ж. с ЕГН ********** против Ревизионен акт № 13-1104895 от 05.12.2011г., издаден от П.К.К., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който са определени данъчни задължения както следва: начислен ДДС в размер на 182.11лв. и прилежащи лихви в размер на 55.82лв. и допълнителен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм/ за 2006г. в размер на 2858.33лв. и лихви в размер на 1643.22лв.; данък по чл. 48 от ЗОДФЛ /отм/ за 2007г. в размер на 853.24лв. и лихви 366.16лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 4.52лв. и лихви -1.26лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 5.29лв. и лихви -0.87лв.   ОСЪЖДА ЕТ “В.Ж.”, *****, с адрес на управление: *****, представлявано от В.Е.Ж. с ЕГН ********** да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 488.83лв /четиристотин осемдесет и осем лева.83 ст/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
41 Административно дело No 888/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни БАЛИНОВИ-ДХ-ХРИСТОФОР БАЛИНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Х. П. Б., ЕГН **********, жив. ****, в качеството му на представляващ ЕТ “Балинови – ДХ-Христофор Балинов” против Решение № 41/21.02.2012г. на Директора на ТД на НАП, гр. Пловдив с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 92789/2003/00004/30.01.2012г. издадено от Публичен изпълнител при ТД на НАП, гр. Пловдив.   ОСЪЖДА Х. П. Б., ЕГН **********, жив. ****, в качеството му на представляващ ЕТ “Балинови – ДХ-Христофор Балинов” да заплати на ТД на НАП, гр. Пловдив разноски по делото в размер на 150 / сто и петдесет / лв.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
42 Административно дело No 942/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ТИ ВИ БИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 7.1.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 16251100412 от 23.12.2011 г., издаден от Красимира Ангелова Бибова, главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 190227,12лв. с прилежаща лихва в размер на 16045,20лв., потвърден с Решение № 220 от 27.02.2012г. на Директора на Д “ОУИ” –Пловдив.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на “ТИ ВИ БИ” ООД, със седалище и адрес на управление: Димитровград, ул. “Стефан Караджа” № 4, ЕИК 040154547, представлявано от управителя Т.И.Б. сумата в размер на 5590.00лв. /пет хиляди петстотин и деветдесет лева/.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
43 Административно дело No 953/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИ-КОМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 24.1.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161105028/15.11.2011 г., издаден от Райна Борисова Танева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърдени с Решение № 209/24.02.2012 г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Е.-Ком” ООД, ЕИК по Булстат *********, гр.Пазарджик, ул.„Райко Даскалов“№43,ет.2,ап.4, представлявано от управителя Л.Г.К., за конкретно индивидуализирани данъчни периоди са вменени задължения за данък добавена стойност в резултат на непризнато правото на данъчен кредит в размер на общо на 38 427,36 лева, по фактури, издадени от “Деймос Къмпани”ЕООД, “А – Комерс”ЕООД, “Майстор П.”ЕООД и “Евро Фрут 2005”ООД, ведно с прилежащи лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
44 Административно дело No 956/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни СЕНТ КОМ ТРЕЙДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 9.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Сент нетком трейдинг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, ул.“Съединение”№49 М, с ЕИК 200618205, против Ревизионен акт № 131104413 от 12.12.2011 год., потвърден с Решение № 221 от 27.02.2012 год. на Директор дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП- гр.Пловдив, в потвърдената и обжалвана част, за непризнат данъчен кредит в размер на 33410,80 лв. и прилежаща лихва в размер на 2370,97 лв.  ОСЪЖДА ”Сент нетком трейдинг” ООД, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, ул.“Съединение”№49 М, с ЕИК 200618205, да заплати на Дирекция “ОУИ” Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 1165,64 лв./хиляда сто шестдесет и пет лева и 0,64ст./ за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
45 Административно дело No 965/2012, VII състав Други административни дела МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I-КАРЛОВО ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 30.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Медицински център 1 – Карлово” ЕООД с адрес на управление гр.Карлово,ул.”Ген. майор Гурко Мархолев”№5 срещу писмена покана изх.№16-1008 от 17.02.2012г. на Директор РЗОК – Пловдив, с която Дружество приканено да заплати доброволно неправомерно получена от него сума в общ размер на 24 615,43 лева за периода: 01.07.2010г. – 31.12.2010г., поради надвишаване на регулативните стандарти за третото и четвърто тримесечия на 2010г. в частта за направления за МН-бл.МЗ-НЗОК №3 – направления за консултация или провеждане на съвместно лечение и МН бл.МЗ-НЗОК №4 – за медико – диагностична дейност, съобразно посочените подробни стойности в поканата, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Медицински център 1 – Карлово” ЕООД с адрес на управление гр.Карлово, ул.”Ген. майор Гурко Мархолев”№5 да заплати на РЗОК – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Христо Чернопеев”№ 14 сумата от 942,31/деветстотин четиридесет и два лева и тридесет и една стотинки/ разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
46 Административно дело No 1023/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.С.Г.,
Д.М.Д.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 7.1.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-ЮЦР-13/ 10.02.2012 г. на Началника на РДНСК – ЮЦР.   ИЗПРАЩА преписката на Началник РДНСК – ЮЦР за произнасяне в съответствие с мотивите на настоящото решение.   ОСЪЖДА РДНСК – ЮЦР да заплати на Т.С.Г. *** разноски в размер на 510 лв.   ОСЪЖДА РДНСК – ЮЦР да заплати на Д.М.Д. *** разноски в размер на 410 лв.   Решението е окончателно – чл.215, ал.7 от ЗУТ.  
47 Административно дело No 1029/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни СТРАГЪЛ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 21.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Страгъл Комерс“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано от С.Б.К., управител на дружеството, против РА № 241103714/02.12.2011 г., издаден от В.Т.С. на длъжност ст.инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, в потвърдената част с Решение № 240/02.03.2012 г. на Директора на Д“ОУИ“ гр.Пловдив.   ОСЪЖДА „Страгъл Комерс“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано от С.Б.К., управител на дружеството, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 23 302 /двадесет и три хиляди триста и два/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.         Председател:          
48 Административно дело No 1065/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни АЗАРРА ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 10.1.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 57114-S012856 от 14.11.2011г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите, Пловдив с която спрямо търговското дружество е наложена принудителна административна мярка “запечатване на обект” – магазин за дрехи, находящ се в гр. Пловдив, ул. “Капитан Райчо”, ТЦ “Гранд”, ет.1 за срок от един месец, стопанисван от“АЗАРРА”ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ж.к. Т., бл.215, вх.А, ет. 3 и забранен достъпа до него.  ОСЪЖДА Териториална дирекция на Национална агенция за приходите, Пловдив да заплати на “АЗАРРА”ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ж.к. Т., бл.215, вх.А, ет. 3 сумата от 410,00лв./четиристотин и десет лв./, представляваща заплатено от последното, възнаграждение за един адвокат и държавна такса.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
49 Административно дело No 1143/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.И.Т.,
И.И.Т.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 22.1.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на К.И.Т., ЕГН **********, и И.И.Т., ЕГН **********,***, заповед № КД-14-18 от 23.02.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК София, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, одобрени със заповед № РД-14-48 от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК София, представляващо: нанасяне на нови обекти – поземлен имот с идентификатор 56784.520.1606 с площ 469 кв.м, собственост на Н.Т.М.; поземлен имот с идентификатор 56784.520.1607 с площ 338 кв.м, собственост на А.Т.А.; сграда с идентификатор 56784.520.1606.1 с площ 165 кв.м, без данни за собственост; сграда с идентификатор 56784.520.1606.2 с площ 46 кв.м, без данни за собственост; сграда с идентификатор 56784.520.1607.1 с площ 391 кв.м, без данни за собственост; схеми на самостоятелни обекти в сгради с идентификатори 56784.520.1606.1, 56784.520.1606.2, 56784.520.1607.1; заличени обекти.  ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София да заплати на К.И.Т., ЕГН **********, и И.И.Т., ЕГН **********,***, сумата 320 (триста и двадесет) лева, разноски по делото.  ВРЪЩА административната преписка на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър град София за издаване на законосъобразен акт.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
50 Административно дело No 1157/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ГАЛАКСИ ГЕЙТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 28.1.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Галакси гейт" ООД със седалище и адрес на управление в ***, адрес за кореспонденция ***, Булстат: ***, представлявано от А.И.П.– Управител Ревизионен акт № 160900712/28.08.2009 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 705/20.10.2009 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив/сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/, в частта му за начислен ДДС за м. 08.2008г. за горницата над 28955,52лв. до пълния размер 54382,66лв., ведно с прилежащата лихва.   ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.   ОСЪЖДА „Галакси гейт" ООД със седалище и адрес на управление в ***, адрес за кореспонденция ***, Булстат: ***, представлявано от А.И.П. – Управител да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив/сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/ при ЦУ на НАП сумата от 815 /осемстотин и петнадесет/лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита съразмерно на отхвърлената част от жалбата.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив/сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/при ЦУ на НАП да заплати на „Галакси гейт" ООД със седалище и адрес на управление в ***, адрес за кореспонденция ***, Булстат: ***, представлявано от А.И.П. – Управител сумата от 2509 /две хиляди петстотин и девет/ лева разноски съобразно уважената част от жалбата.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
51 Административно дело No 1162/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЛОТОС ПРИМА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 17.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата „Лотос Прима“ЕООД със седалище и адрес на управление и адрес по чл.8 от ДОПК *****, представлявано от управителя З.Д.А., против РА № 261104655 от 19.12.2011 г., потвърден с Решение № 292 от 15.03.2012 г. на Директора на Д“ОУИ“-Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА „Лотос Прима“ЕООД със седалище и адрес на управление и адрес по чл.8 от ДОПК *****, представлявано от управителя З.Д.А. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 7 199,01 /седем хиляди сто деветдесет и девет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
52 Административно дело No 1217/2012, X състав Дела по ЗОС СДРУЖЕНИЕ СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 7.1.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение “Съюз на Офицерите и сержантите от запаса и Резерва” – Общински съвет – гр. Пловдив, ул.”Иван Вазов” № 2, ет.3, чрез Адвокат Г.А. срещу Заповед № 12 ОА 571/09.03.2012г. на Кмета на Община Пловдив, с която е прекратен договор за отдаване под наем от 07.03.2011г., сключен със Сдружение “Съюз на Офицерите и сержантите от запаса и Резерва”, вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под № 14, стр.132, партида 663 по ф.д № 1878/1990г., със седалище и адрес на управление гр.София, район ”Възраждане”, бул.”Христо Ботев” № 48, БУЛСТАТ 121071877, представлявано в гр.Пловдив от Председателя на Общинския съвет полковник ОЗ Димитър Василев Михов на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район “Южен”, ул.”Бугариево” № 20, а именно : постройка с идентификатор 56784.530.127.5, с площ 97 кв.м, брой етажи 1 с предназначение : сграда за култура и изкуство, попадаща в ПИ с идентификатор 56784.530.127 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, УПИ – І – Комплексно застрояване, кв.37 по плана на кв.”Възстанически – юг”, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Сдружение “Съюз на Офицерите и сержантите от запаса и Резерва”, вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под № 14, стр.132, партида 663 по ф.д № 1878/1990г., със седалище и адрес на управление гр.София, район “Възраждане”, бул. ”Христо Ботев” № 48, БУЛСТАТ 121071877, представлявано в гр.Пловдив от Председателя на Общинския съвет на Съюза полковник ОЗ Димитър Василев Михов, да заплати на Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл. “Стефан Стамболов”№ 1 сумата от 150 /сто и петдесет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.                
53 Административно дело No 1243/2012, VII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 3.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Областен управител на област – Пловдив срещу повторно приетото с точка 2 на решение №44, взето с Протокол №7/30.03.12г., решение №34, взето с Протокол №6/05.03.2012г. на Общински съвет – Съединение, с което е разрешено подпомагането на ФК “Спортист” село Голям Чардак с приходи от общински характер в размер на 10 000 лева за: транспортни разходи, съдийски такси, екипировки, топки, футболни обувки, анцузи, разходи за подготовка и лагери и други извънредни разходи, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Областна администрация – Пловдив с адрес на призоваване гр. Пловдив,пл.“Никола Мушанов”№1 да заплати на Общински съвет – Съединение с адрес на призоваване гр.Съединение, бул.“Шести септември”№13 сумата от общо 200/двеста/ лева разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
54 Административно дело No 1244/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.С.А.,
М.Ч.А.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.С.А., ЕГН ********** и М.Ч.А., ЕГН **********, и двамата от *** гр. Пловдив, против заповед № ДК-10-ЮЦР- 16/22.02.2012 г. на Началника на РДНСК - ЮЦР, с която е оставена без уважение жалбата на жалбоподателите против разрешение за строеж № 122/ 18.06.2004 г. на гл. архитект на Община Пловдив, Район „Северен“ за строеж: „външно остъкляване на съществуващо самостоятелно стълбище към обект „Салон за фитнес“ на основание чл.147, ал.2 от ЗУТ, обект Шеста категория, в УПИ IX – 1656, кв.571 по плана на Пета градска част гр. Пловдив, с административен адрес ул.“Сава Муткуров“ № 34.  ОСЪЖДА С.С.А., ЕГН ********** и М.Ч.А., ЕГН **********, и двамата от *** гр. Пловдив, против заповед № ДК-10-ЮЦР- 16/22.02.2012 г. на Началника на РДНСК – ЮЦР да заплатят на РДНСК – ЮЦР сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи разноски за осъществената юрисконсултска защита.  Решението не подлежи на обжалване.  
55 Административно дело No 1299/2012, X състав Дела по ЗМСМА НОВИЗ АД,
Л.И.Ф.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 30.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Новиз”АД с ЕИК 825305398, с адрес на управление: град Пловдив, ул.”Хан Кубрат”№1 и жалбата на Л.И.Ф. с ЕГН **********,***№3, съдържащи искане за прогласяване нищожността на решение №463, взето с протокол № 23 от 17.12.2009 година на Общински съвет Пловдив, като неоснователни.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
56 Административно дело No 1397/2012, VII състав Дела по ЗОС Б.Д.П.,
С.В.П.,
Ф.В.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 7.1.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №15/20.01.12г. на Кмета на Община – Стамболийски, с която се изземва от тях общински имот №3536, намиращ се на север от поземлен имот №1719,включен в УПИ V-1719,кв.63 по плана на гр.Стамболийски.  ОСЪЖДА Община – Стамболийски с адрес на призоваване гр.Стамболийски, ул.“Раковски”№29 да заплати общо на Б.Д.П. *** и Ф.В.П. *** сумата от 470/четиристотин и седемдесет/лева разноски по делото.  ОСЪЖДА Община – Стамболийски с адрес на призоваване гр.Стамболийски, ул.“Раковски”№29 да заплати на С.В. *** сумата от 460/четиристотин и шестдесет/лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
57 Административно дело No 1418/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЛОРА-2004 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.1.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241105136/19.12.2011 г., издаден от Недялка Ангелова – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, В ЧАСТТА, потвърдена с Решение № 363/06.04.2012 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив относно допълнително начислен ДДС на „ЛОРА 2004“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Птицекланица „Градус“, представлявано от управителя Иван Ангелов Ангелов в общ размер на 27 314,44лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 5 845,75лв.  ОСЪЖДА Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" -гр. Пловдив /понастоящем „Дирекция обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Пловдив/ при ЦУ на НАП да заплати на „ЛОРА 2004“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, кв. „Индустриален“, Птицекланица „Градус“, представлявано от управителя Иван Ангелов Ангелов, разноски по делото в размер на 2 300лв. (две хиляди и триста лева).  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
58 Административно дело No 1419/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни М.С.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.1.2013г.
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на ревизионен акт № 161105428 от 03.01.2012 г., издаден от П.И.Т., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 270 от 12.03.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив, в частта на допълнително установените на М.С.М., ЕГН **********,***, публични задължения по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. – главница в размер на 9142,18 лева и лихви за забава в размер на 5278,39 лева.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.М., ЕГН **********,***, против ревизионен акт № 161105428 от 03.01.2012 г., издаден от П.И.Т., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 270 от 12.03.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив, в останалата част относно допълнително установените публични задължения по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) и чл.48 ЗДДФЛ, както следва: за 2004 г. – главница в размер на 7276,30 лева и лихви за забава в размер на 6067,13 лева; за 2007 г. – главница в размер на 14 961,32 лева и лихви за забава в размер на 6543,76 лева и за 2008 г. – главница в размер на 767,14 лева и лихви в размер на 219,83 лева.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г.) Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на М.С.М., ЕГН **********,***, сумата от 1389 лева (хиляда триста осемдесет и девет лева), разноски по делото.  ОСЪЖДА М.С.М., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г.) Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1038 лева (хиляда тридесет и осем лева), юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
59 Административно дело No 1461/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ФРЕШ ЛОДЖИК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 22.1.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №16251100429 от 09.01.2012г. на Красимира Ангелова Бибова- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, Дирекция “СДО”, на НАП, потвърден с Решение №353 от 05.04.2012г. на директора на Д”ОУИ”, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, с който на “Фреш Лоджик” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ******, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 144 000,91 лв. и са начислени законните лихви върху тази сума.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на “Фреш Лоджик” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ******, сумата от 10 575,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
60 Административно дело No 1472/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ШАНС-2001 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 2.1.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241105155/23.12.2011 г., издаден от Е.К.С. – ст.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 368/06.04.2012 г. на Директора на Дирекция ”ОУИ”- гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който допълнително е начислен ДДС в размер на 5503,70 лева и лихва в размер на 915,84 лева.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на „Шанс 2001”ЕООД, представлявано от управителя Т.И.М., със седалище и адрес на управление *****, сумата в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
61 Административно наказателно дело (К) No 1485/2012, XXI състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Х.Г.Г. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 103 от 21.03.2012г., постановено по нахд № 6 / 2012г. по описа на Районен Съд – гр. Асеновград, ІV-ти наказателен състав и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 11010602 от 21.10.2011 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция с което на Х.Г.Г., ЕГН **********,***, на основание чл.32, ал.1, т. 1 от НВМОП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева, за нарушение по чл.65 от НВМОП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
62 Административно дело No 1537/2012, XIII състав Други административни дела РВ 2007 ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 23.1.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 528/03.04.2012г., издадена от Директора на РЗОК, гр. Пловдив  ОСЪЖДА РЗОК - Пловдив да заплати на “РВ 2007” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Гевгели” № 44, ет.2, ап. Г, представлявано от Васил Георгиев Маджаров разноските по делото в размер на 200 лв./двеста лева/.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.    
63 Административно дело No 1548/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕНТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 16.1.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №261105305 от 10.01.2012г. на К. Георгиева Дел-чева- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Кърджали, на НАП, в частта му, потвърдена с Решение №316 от 23.03.2012г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, а понастоя-щем Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на “Дент” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 19 451,02 лв. и законните лихви върху тази сума, за сумата от 17 940,22 лв. и законните лихви върху тази сума.  ИЗМЕНЯ Ревизионен акт с №261105305 от 10.01.2012г., като определя данъчен фи-нансов резултат за 2009г. по ЗКПО от 79 355,42 лв. данъчна загуба и финансов резултат по ЗКПО за 2010г. от 66 864,14 лв. данъчна загуба.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалите и части.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати на “Дент” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, сумата от 398,60 лева съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА “Дент” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. “Бузлу-джа” №39, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Плов-див, при ЦУ на НАП, сумата от 612,59 лева, представляваща юрисконсултско възнагражде-ние, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
64 Административно дело No 1565/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАНССПЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 16.1.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2819 от 20.12.2012г., постановено по а.х.дело № 1565/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, досежно номера на обжалвания индивидуален административен акт, като вместо “Ревизионен акт № 261105728 от 12.01.2012 година, издаден от Юлия Митева Даракчиева на длъжност ст. Инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив” да се чете “Ревизионен акт № 261105729 от 12.01.2012 година, издаден от Юлия Митева Даракчиева на длъжност ст. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив”.  СЛЕД влизане в сила на решението същото да се отбележи върху поправеното решение и преписите на последното.  РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
65 Административно дело No 1623/2012, VII състав Дела по ЗМСМА ТИКА ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 7.1.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 15.10.2012г., с което е даден ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Тика”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Васил Соколов”№19 срещу решение №97, взето с Протокол №5 от 15.03.2012г. на Общински съвет/ОбС/ – Пловдив, с което даден 30 –дневен срок на Дружеството за изпълнение на конкретно посочени задължения по договор за предоставяне на концесия на обект “Покрит пазар” на ул.“Младежка” в гр.Пловдив от 29.01.2003г./т.1/, като в т.2 са посочени последствията при неизпълнението им.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №1623/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
66 Административно дело No 1624/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОБЕТОН-2006 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 16.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Екобетон – 2006” ЕООД против РА № 211106700/07.03.2012г.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 1624/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив, VІ състав.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя пред ВАС на РБ и в същия срок от днес, за ответника.  
67 Административно наказателно дело (К) No 1695/2012, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Т.П.Щ.,
В.Т.Щ.
Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 993 от 05.04.2012г., постановено по н.а.х.д. № 2777/ 2010г. по описа на Пловдивски районен съд, ХII наказателен състав  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
68 Административно дело No 1737/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИЛКО КАСАБОВ-ДИЛИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.1.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 211105720 от 15.02.2012 г., издаден от П.К.К., на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 478 от 04.05.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в частта за непризнато право на данъчен кредит в размер на 23 814, 96 лв. за м.юни, 2011 г., на Л.Ч.К., като ЕТ “Л.К.– **“, ЕИК ****, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК ****.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, да заплати на Л.Ч.К., ЕГН **********, като ЕТ “Л.К.– **“, ЕИК ****, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК ****, разноски в размер на 1230 лв., представляващи ДТ, заплатено възнаграждение за вещо лице по съдебно-счетоводна експертиза, и за един адвокат.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.      
69 Административно дело No 1789/2012, X състав Дела по КСО П.П.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 7.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №86 от 19.03.2011 г. на Директора на РУ"СО" град Пловдив и потвърденото с него Разпореждане №**********/ПР-2538/ от 16.11.2010 година на Ръководител “ПО” при РУ“СО” гр.Пловдив, материализиращо отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по заявление с вх.№ МП-45730 от 05.07.2010 година.   ВРЪЩА административната преписка на РУ“СО” гр.Пловдив за произнасяне по заявление с вх.№МП-45730 от 05.07.2010 година на П.П.Г. при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.  ОСЪЖДА Районно управление “Социално осигуряване” град Пловдив, да заплати на П.П.Г. ***, направените деловодни разноски в размер на 420лв. /четиристотин и двадесет лева/ за адвокатско възнаграждение и депозит за вещо лице .  Решението е подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
70 Административно дело No 1858/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ФОКУС КОМПАНИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 11.1.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161105891 от 13.02.2012г., издаден от Петър Христов Кисов- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №521 от 11.05.2012г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на “Фокус Компани” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе”, търговски център “Нова”, ет.2, офис 215, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 110 640,96 лв. и са начислени законните лихви върху тази сума.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
71 Административно дело No 1874/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАНС ДПБ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Транс ДПБ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище гр. Септември и адрес на управление *** с управител Д.П.Б., срещу ревизионен акт № 131105617/ 06.02.2012 г. – издаден Б.Ч. - инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Ст.Загора, потвърден с решение № 462 от 02.05.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ“ гр. Пловдив, в частта, с която на дружеството жалбоподател не е признато правото на данъчен кредит в размер на 614237,88 лв. и са начислени лихви за забава в размер на 145466,01 лв.   ОСЪЖДА на „Транс ДПБ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище гр. Септември и адрес на управление *** с управител Д.П.Б., да заплати на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 15644 /петнадесетхиляди шестотин четиридесет и четири/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
72 Административно дело No 1889/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни РАДКА СПИРТОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 24.1.2013г.
Отхвърля жалбата на Радка Стоянова Спиртова, гр. Пловдив, бул. „България“ № 138, ет.2, против Ревизионен акт № 161104563 от 03.01.2012г., издаден от ст. инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 431 от 19.04.2012г. на Зам.Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, за допълнително определени задължения : - данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. в размер на 2 146.62 лв. и лихви – 1 526.20 лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 12 495.14 лв. и лихви – 5 465.10 лв.; данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2008г. – 10 826.22 лв. и лихви – 3 102.33 лв.; данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2009г. – 15 167.60 лв. и лихви – 2 631.38 лв.; данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2010г. – 422.81 лв. и лихви за просрочие в размер на 29.71 лв.  Осъжда Радка Стоянова Спиртова, гр. Пловдив, бул. „България“ № 138, ет.2, да заплати на Дирекция “ОУИ” гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, а сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП, сумата от 1 526.26 лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
73 Административно дело No 1987/2012, X състав Дела по ЗМИ, ЗИНП Н.Д.Д.,
Н.И.М.
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 25.1.2013г.
ОТМЕНЯ свое определение от 10.01.2013 година, с което е даден ход на делото по същество по жалбата на Н.Д. – председател на Общински съвет при Община Стамболийски и на Н.М. – председател на група общински съветници от ПП”ЗНС” и пълномощник на ПП”ЗНС”, против Решение № 245 - ПВР/МИ от 08.06.2012 г. на ОИК – Стамболийски.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Д. – председател на Общински съвет при Община Стамболийски и жалбата на Н.М. – председател на група общински съветници от ПП”ЗНС” и пълномощник на ПП”ЗНС”, против Решение № 245 - ПВР/МИ от 08.06.2012 г. на ОИК – Стамболийски.  ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия - Стамболийски, да заплати на Н.Д.Д., сумата от 460 лв./четиристотин и шестдесет лева/, представляващи разноски за държавна такса и адвокатско възнаграждение.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1987 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщаването.    
74 Административно дело No 2026/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни А.Г.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 30.1.2013г.
Отменя Ревизионен акт № 261001551 от 28.06.2010г., издаден от гл. инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 633 от 18.08.2010г. на Зам.Директора на Дирекция “ОУИ” - Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за допълнително определен данък по чл.35 ЗОДФЛ /отм./ за 2003 г. в размер на 23 496,74 лв. и лихви 18 843,46 лв., данък по чл.35 ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. в размер на 12 805,07 лева и лихви 8 669,46 лв.  Осъжда Дирекция “ОУИ” гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, а сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на А.Г.Б.,***, сумата от 4 662.93 лв., представляваща направени съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
75 Административно дело No 2059/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.А.А. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 8.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.А.А., ЕГН ********** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-09 от 16.01.2012г. на Началник РДНСК ЮЦР, с която на основание чл. 225 ал.1 във вр. с чл. 222 ал.1 т.10 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж: “допълваща застройка, разположена на регулационна линия запад, намиращ се в УПИ VІ-737, кв. 44 по действащия план от 1989г. на гр. Перущица с административен адрес: ул. “Свещ. П. Велчев” № 12, гр. Перущица, област Пловдив.   ОСЪЖДА Н.А.А., ЕГН ********** да заплати в полза на РДНСК ЮЦР сумата в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
76 Административно дело No 2063/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.А.А. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 3.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.А., с ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. “Стойчо Мушанов” № 38, против Заповед № ДК-02-ЮЦР-47/08.02.2012г. на Началника на РДНСК - ЮЦР, като неснователна.  ОСЪЖДА С.А.А., с ЕГН **********,*** за заплати на РДНСК – ЮЦР-Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за страните.  
77 Административно дело No 2067/2012, XI състав Дела по ЗМВР О.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР "МИГРАЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 9.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на О.Б., гражданин на Турция, род. на *** г., притежаващ национален паспорт № *****, с настоящ адрес в РБългария *****, против отказ рег.№ ИЯ/РЗМ-1100/22.05.2012 г. на Началник сектор Миграция при ОД МВР – Пловдив относно издаване на разрешение за продължаване на срока на пребиваване чужденец в РБългария.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.  
78 Административно дело No 2070/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЦЕНТУРИЙ НК ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 30.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЦЕНТУРИЙ – НК” ЕООД, със седалище и адрес на управление, ****, ЕИК ****, представлявано от управителя Н.Ц.К., против Решение № 138/21.05.2012г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление изх. № РД-10-300/27.04.2012г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121, ал.1 от ДОПК. на публичен изпълнител при ТД на НАП, гр. Пловдив.  ОСЪЖДА ЦЕНТУРИЙ – НК” ЕООД, със седалище и адрес на управление, ****, ЕИК ****, представлявано от управителя Н.Ц.К. да заплати на ТД на НАП, гр. Пловдив сумата в размер на 150/сто и петдедест/ лева.  Решението е окончателно.  
79 Административно дело No 2135/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни РАССТРОЙ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 7.1.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161106809 от 07.03.2012 г. и Ревизионен акт № Р-1209140 от 13.03.2012г. за поправка на РА, издадени от В.Г.Г., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-Хасково в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 65798.19лв. и начислените лихви.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на “РАССТРОЙ ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представлявано от управителя Р.Ф.Б. сумата в размер на 6430.00лв. /шест хиляди четиристотин и тридесет лева/.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
80 Административно дело No 2152/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТВ САТ КОМ ЕООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 9.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”ТВ САТ КОМ”ЕООД със седалище *****, представлявано от управителя К.К. срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-27/19.04.2012 г. на Началника на РДНСК ЮЦР, с която е отхвърлена жалбата с вх.№11Ф9976/21.12.2011 г., подадена от „ТВ САТ КОМ”ЕООД в Община Пловдив и е оставено в сила Разрешение за строеж № 459/15.11.2011 г. на Главния инженер на Община Пловдив, с което се разрешава строеж на обект „Изтегляне на оптичен кабел в канална мрежа на „Булсатком“АД в участъка от Ш 21 на кръстовище бул.“Освобождение“-бул.“Източен“ до Ш 38 на ул.“Бачо Киро“ и в канална мрежа на територията на район „Южен“ гр.Пловдив, издадено на името на Община Пловдив – собственик на терена и „Булсатком“АД – възложител, съгласно чл.161 ал.1 от ЗУТ и чл.281 от ЗЕС, гр.София, ул.“Магнаурска школа“ № 15, ет.3, представлявано от П.И.Г.. Решението не подлежи на обжалване.  
81 Административно дело No 2161/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.А.П. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 4.1.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-12-666/ 18.06.2012 г. на Кмета на район “Централен”.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Б.А.П. ***, разноски в размер на 310 /триста и десет/ лв.  Решението е окончателно.  
82 Административно дело No 2175/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 2.1.2013г.
Отменя Ревизионен акт № 261107152/28.03.2012г. издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден в обжалваната част на непризнат данъчен кредит в размер на 13 333.12 лв., ведно с прилежащите лихви с Решение № 656/12.06.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив.  Осъжда Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Строителна механизация” ЕАД, седалище и адрес на управление – гр.Димитровград, ул.Хасковско шосе № 1, представлявано от О.Ангелов , сумата от 50 лв. държавна такса, 250 лв. депозит за в.л. и 858 лв. – адвокатско възнаграждение, съдебни разноски .  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
83 Административно дело No 2251/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МИДАЛИДАРЕ ЕСТЕЙТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 25.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МИДАЛИДАРЕ ЕСТЕЙТ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя С.Л.К., подадена чрез адв. Е.М., против Ревизионен акт № 241200679/23.03.2012 г., издаден от Ф.Г.К. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 653/12.06.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно извършена корекция в размера на начисления ДДС за данъчен период м.07.2011 г. със сумата от 105553,96 лв., представляваща размера на данъка по издадено от “МИДАЛИДАРЕ ЕСТЕЙТ” ЕООД данъчно кредитно известие № 0000000202/26.07.2011 г.  ОСЪЖДА “МИДАЛИДАРЕ ЕСТЕЙТ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя С.Л.К., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 2561 лв., представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
84 Административно дело No 2262/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.П.И.,
В.Н.Н.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН
Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 28.1.2013г.
Отхвърля жалбата на К.П.И. и В.Н. ***, против Заповед № ДК-10-ЮЦР-44/28.05.2012г., издадена от Началника на РДНСК, ЮЦР.  Осъжда К.П.И. и В.Н. *** да заплатят 150 лв. – юрисконсултско възнаграждение на РДНСК, ЮЦР и 150 лв. – юрисконсултско възнаграждение на Район Централен – Община Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване.  
85 Административно дело No 2271/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА ПЛОВДИВ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на община Пловдив против Заповед №КД-14-16-749 от 25.06.2012г. на началника на СГКК- Пловдив, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, като се извършва промяна на границите на поземлени имоти с идентификатори №56784.518.83 и №56784.518.84 и се променят данните за собственост в КР, съобразно изменението на КК.  ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на Служба по геодезия, картография и кадастър, град Пловдив, сумата от 400,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
86 Административно дело No 2278/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕРДИЖИК-МИРЧО ГЕРДЖИКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 10.1.2013г.
Оставя без разглеждане жалбата на Мирчо Димитров Г. ЕГН**********,действал в качеството на ЕТ”Герджик- Мирчо Г.” с ЕИК128511966 , против РА№ 131005429/24.03.2011 г., потвърден с Решение № 546/21.06.2011г. на Зам.Директор на Дирекция”ОУИ”-Пловдив.  Отменя всички съдопроизводствени действия.  Прекратява производството по адм.д.№2278/2012г. по описа на Административен съд-Пловдив. Препис от определението да се изпрати на страните.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 07-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  
87 Административно дело No 2382/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ФОКУС КОМПАНИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 10.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Фокус компани” ЕООД, с ЕИК 201164606, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Брезовска” № 34, ет.3, офис 1, представлявано от управителя И.К., против ревизионен акт № 161200012 от 27.03.2012 г., издаден от П.К.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 723 от 21.06.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 119 855,92 лева.  ОСЪЖДА “Фокус компани” ЕООД, с ЕИК 201164606, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.”Брезовска” № 34, ет.3, офис 1, представлявано от управителя И.К., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 2 847 (две хиляди осемстотин четиридесет и седем) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
88 Административно дело No 2389/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ТОМИКА МЕТАЛ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 4.1.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 16251200045 от 09.04.2012г., издаден от Нина Иванова Плачкова – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 753 от 27.06.2012г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Томика Метал”АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Брезовско шосе”№176, ЕИК 104087740, представлявано от изпълнителния директор М.Ц., за данъчен период месец Декември 2009г. са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне, в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 51 037 лева по 7 броя фактури, издадени от “Полис Хард 2008”ЕООД, ведно със съответните лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Томика Метал”АД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Брезовско шосе”№176, ЕИК 104087740, представлявано от изпълнителния директор М.Ц., сумата от 2 300 (две хиляди и триста) лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
89 Административно дело No 2406/2012, VII състав Дела по КСО Д.И.Т. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 23.1.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение №181/04.07.2012г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на Д.И.Т. *** срещу разпореждане №Ра-1286 от 27.04.2012г. на Ръководител “ПО” при РУ“СО” – Пловдив, с което е постановено събиране от нея на сумата от 2 431,75 лева главница за периода 17.09.2007г. – 31.10.2009г., а също така и лихви в размер на общо 1 315,18 лева към дата 27.04.2012г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОСЪЖДА ТП на НОИ – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов”№7 да заплати на Д.И.Т. *** сумата от общо 320/триста и двадесет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
90 Административно дело No 2433/2012, XVII състав Други административни дела УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 21.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на УМБАЛ “СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Изпълнителния Директор проф. д-р К.Д., подадена чрез адв. В.Б., против Писмена покана изх. № 161331/10.07.2012 г. на Директора на РЗОК - Пловдив.  ОСЪЖДА УМБАЛ “СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Изпълнителния Директор проф. д-р К.Д., да заплати на Районна здравноосигурителна каса – Пловдив, сумата в размер на 230 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
91 Административно наказателно дело (К) No 2446/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ХЕЛИОС ОЙЛ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1654 от 14.06.2012 година, постановено по НАХД № 7221 от 2011 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 45412-0008552 от 09.03.2011 г. на Директора на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – Пловдив, с което на основание чл. 180, ал. 1 от ЗДДС вр. с чл. 86 ал. 1 и ал. 2 и чл. 66 от ЗДДС на “ХЕЛИОС ОЙЛ” ООД е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 15 744.66 лева за извършено административно нарушение по чл. 86, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС вр. с чл. 66 от ЗДДС.  Решението е окончателно.  
92 Административно дело No 2454/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни АДИ-НЕНКА СТОИЦОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 28.1.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161105292 от 09.04.2012г. на Веселина Георгиева Господинова- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, офис Хасково, на НАП, потвърден с Решение №809 от 09.07.2012г. на директора на Д”ОУИ”, а понастоящем Д”ОДОП”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на ЕТ”АДИ- Н.С.”, със седалище и адрес на управление: *****, е определен допълнително данък по чл.35 от ЗОДФЛ, отм. за 2005г. за разликата над 1 041,01 лв. до пълния размер от 3 015,40 лв. и прилежащи лихви за разликата над 768,68 лв. до пълния размер от 2 226,58 лв.; за 2006г. за разликата над 1 316,52 лв. до пълния размер от 1 726,35 лв. и прилежащи лихви за разликата над 795,72 лв. до пълния размер от 1 043,42 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати на ЕТ”АДИ- Н.С.”, със седалище и адрес на управление: *****, сумата от 459,43 лева съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА ЕТ”АДИ- Н.С.”, със седалище и адрес на управление: *****, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 375,32 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
93 Административно дело No 2459/2012, XII състав Дела по ЗОС Г.Я.Ж. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 21.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването, предявено от Г.Я.Ж. ***, на Заповед № РД – 09 - 848 от 16.07.2012г. на Кмета на Община - Марица, В ЧАСТТА Й, относно определената продажна цена на недвижим имот – частна общинска собственост : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 61412.501.186, съответстващ на УПИ I – 186, кв.24, по действащия регулационен план, одобрен със Заповед № РД- 09-272/1994г. и на парцел I – общ. от кв.21 по отменения план на селото от 1948 година, с площ по кадастралната скица от 790 кв.м, трайно предназначение „Урбанизирана територия“, начин на трайно ползване „Ниско застрояване/до 10 м/“ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Радиново, община Марица, област Пловдив, одобрени със Заповед № РД - 18-77/30.11.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, с административен адрес, с.Радиново, обл.Пловдив, ул.“6 - та“ № 13, актуван с акт за частна общинска собственост № 1250/24.08.2010г. при граници : ПИ № 501.630, ПИ № 501.185, ПИ № 501.624, в размер на 11 857, 00 /единадесет хиляди осемстотин и петдесет/ лева, без ДДС.  ОСЪЖДА Г.Я.Ж., ЕГН **********,*** да заплати на Община Марица, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
94 Административно дело No 2467/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни К.Т.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 7.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Т.Б., ЕГН **********,*** против Ревизионен акт № 161106636 от 25.04.2012г., издаден от Н.А.А., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който са определени данъчни задължения както следва: окончателен годишен /патентен/ данък по чл. 31 ал.1, т.7,б.”щ” от ЗОДФЛ /отм/ за 2005г. в размер на 23333.31лв., лихви в размер на 19671.75лв.; окончателен годишен /патентен/ данък по чл. 31 ал.1, т.7, б. “щ” от ЗОДФЛ /отм/ за 2006г. в размер на 28000.00лв. и лихви в размер на 20470.03лв.; окончателен годишен /патентен/ данък по чл. 39 ал.1 от ЗДДФЛ и т. 30 б. “б” от Приложението към закона за 2007г. в размер на 28000.00лв. и лихви в размер на 16706.68лв.   ОСЪЖДА К.Т.Б., ЕГН **********,*** да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив сумата от 3373.64 лв. /три хиляди триста седемдесет и три лв. 64 ст./   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
95 Административно дело No 2472/2012, XV състав Други административни дела ЕЛАЗ-ЕМИЛ АСЕНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 22.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “ЕЛАЗ-ЕМИЛ АСЕНОВ”, ЕИК 831343923, представляван от Емил Насков Асенов, със седалище и адрес на управление: гр. София, ЖК “Обеля 2”, бл. 257, вх. А, ет.5, ап.13, против Решение № РР-1465 от 30.03.2012г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.  
96 Административно дело No 2561/2012, VII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЪЕДИНЕНИЕ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 24.1.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 19.11.2012г., с което е даден ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Областен управител – Пловдив срещу решение №89, прието с Протокол №10 от извънредното заседание на Общински съвет – Съединение на 03.07.2012г., с което е възложено на Кмета на Община – Съединение: да изготви и подаде проектно предложение за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проект по оперативна програма “Околна среда”; да създаде в тази връзка организационно звено за изпълнение на проекта, при условията в поканата; да създаде мониторингов комитет за наблюдение изпълнението на проекта от гражданското общество на гр.Съединение след подписване на договора; подготви документация за кандидатстване за заем от държавен фонд “Флаг” и да подготви и проведе процедура за избор на финансова институция за предоставяне на револвиращ банков кредит, като НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2561/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
97 Административно дело No 2564/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 17.1.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 16251200110/31.05.2012 година, в неблагоприятната за “ПФБ Пресо Фондал - България” ЕООД част потвърдена с Решение № 871 от 17.07.2012 г. на Директор дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП Пловдив, по 10 броя фактури, издадени от “Уникредит лизинг”АД, за периода от 01.10.2010 г. до 31.05.2011г.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
98 Административно дело No 2571/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Б.К.,
Г.И.Б.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 10.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Б.К. и Г.И.Б. ***, против Заповед № ДК-02-ЮЦР-147 от 22.05.2012г. на Началник РДНСК ЮЦР.     ОСЪЖДА Т.Б.К. и Г.И.Б. ***, да заплатят в полза на РДНСК ЮЦР сумата в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
99 Административно дело No 2572/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МАГИСТРАЛИ АД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 7.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Магистрали” АД – гр. Карлово, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от управителя К.В.Ж., против заповед № ДК-10-ЮЦР- 47/01.06.2012 г. на Началника на РДНСК - ЮЦР, с която е оставена без уважение жалбата на дружеството против разрешение за строеж № 141/ 02.06.2010 г. на гл. архитект на Община Карлово за обект: „Игрална зала с автомати – промяна на предназначението на „Закусвалня в автогара” в УПИ I – автогара, кв.116, гр. Карлово.  ОСЪЖДА „Магистрали” АД – гр. Карлово, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от управителя К.В.Ж. да заплати на РДНСК – ЮЦР сумата от 150 /сто и петдесет / лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението не подлежи на обжалване.
100 Административно дело No 2623/2012, X състав Дела по ЗОС А.В.Я. КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.В.Я. ***, против заповед № ЖН-16 от 06.08.2012 г. на кмета на район “Западен” при Община Пловдив, с която е наредено изземване на общинско жилище, находящо се в град Пловдив, на ул.”Дивна”№9, вход “А”, етаж №3, ап.№6, от А.В.Я., който държи жилището без правно основание.  ОСЪЖДА А.В.Я. с ЕГН **********,*** - Район “Западен”, сумата от 150 лв./сто и петдесет лева/ за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
101 Административно дело No 2640/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ДАНИ С ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 4.1.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №131200909 от 27.04.2012г., издаден от Й. Т. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Стара Загора, В ЧАСТТА, в която на „ДАНИ С“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 112605773, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя Росица Маркова не е признат данъчен кредит за данъчен период месец 10.2008 г. в размер на 1 000лв., ведно с прилежащите лихви.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „ДАНИ С“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 112605773, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя Росица Маркова сумата 5,74лв. (пет лева и седемдесет и четири стотинки) разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА „ДАНИ С“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 112605773, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя Росица Маркова да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив 663,84лв. (шестстотин шестдесет и три лева и осемдесет и четири стотинки) юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
102 Административно дело No 2650/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни БИОВЕТ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 28.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Биовет” АД, със седалище и адрес на управление: *****, против Решение №891 от 29.06.2012г. на началника на Митница Пловдив, с което е отказано издаването на удостоверение за освободен от акциз краен потребител.  ОСЪЖДА “Биовет” АД, със седалище и адрес на управление: *****, да заплати на Митница Пловдив сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
103 Административно дело No 2685/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.И.Б. НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПЛОВДИВ КЪМ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 21.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.И.Б., ЕГН **********,***, действаща лично и със съгласието на майка си Т.Б.К., ЕГН **********, против заповед № ДК-19-Пд-20 от 20.07.2012 г. на началника на РО НСК Пловдив при РДНСК ЮЦР, с която на основание чл.178, ал.5 ЗУТ е забранен достъпа и ползването на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж: “Надстройка на двуетажна съществуваща сграда”, намиращ се в УПИ VІ-551, кв.186, по плана на Втора градска част, гр.Пловдив, с административен адрес: ул.”Цоко Каблешков” № 1-1а, собственост на Г.И.Б..  ОСЪЖДА Г.И.Б., ЕГН **********,***, действаща лично и със съгласието на майка си Т.Б.К., ЕГН **********, да заплати на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Пловдив към РДНСК Южен централен район сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
104 Административно дело No 2703/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни БЪЛГАРИЯ-К АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 25.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №896 от 29.06.2012г. на началника на Митница Пловдив, с което на “България-К” АД, със седалище и адрес на управление: *****, е отказано издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител.  ИЗПРАЩА преписката на началника на Митница Пловдив за постановяване на акт, при съобразяване с изложените в настоящето решение съображения, които са задължителни.  ОПРЕДЕЛЯ срок за издаване на акта от 30 дни, считано от влизане в сила на настоящето решение.  ОСЪЖДА Агенция Митници да заплати на “България-К” АД, със седалище и адрес на управление: *****, сумата от 400,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
105 Административно дело No 2711/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни КЛИМАТЕТ-СТАНИМИР КАЦАРСКИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 30.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.К., ЕГН **********, с ЕТ“Климатет – С.К.“, ЕИК по Булстат *********, с адрес за кореспонденция: с.Мокрище, ул.„Пета“№9, и адрес по чл.8 от ДОПК: гр.Пазарджик, ул.„Цар Асен“№119,ет.2, против Ревизионен акт № 131200706/21.04.2012г., издаден от Борислав Георгиев Чапразов – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 897/24.07.2012 г. на Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА С.Н.К., ЕГН **********, с ЕТ Климатет – С.К.“, ЕИК по Булстат *********, с адрес за кореспонденция: с. Мокрище, ул.„Пета“№9, и адрес по чл.8 от ДОПК: гр. Пазарджик, ул. „Цар Асен“ № 119, ет 2., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр.София, сумата от 1 023.40 (хиляда двадесет и три лева и четиридесет стотинки) лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
106 Административно дело No 2726/2012, VI състав Други административни дела Д.Н.М. СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 2.1.2013г.
Отменя Решение № 12 П3607 /3/ от 29.06.2012г. на Секретаря на Община Пловдив, в частта по т.1, т.5, т.7 и т.9 от заявлението на Д.М. с № 12 П3607 /1/ от 06.06.2012г. и връща преписката на компетентния административен орган за ново произнасяне съобразно мотивите на съдебния акт.  Отхвърля жалбата в частта на Решение № 12 П3607 /3/ от 29.06.2012г. на Секретаря на Община Пловдив, по заявлението № 12 П3607 /1/ от 06.06.2012г. - с последици на отказ по заявената за предоставяне информация по т.2, т.3, т.4, т.6 от заявлението и в частта по т.8.  Осъжда Д.Н.М.,*** да заплати на Община Пловдив сума от 80 лв. – съдебни разноски.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.  
107 Административно дело No 2760/2012, VII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 29.1.2013г.
ОТМЕНЯ решение №206, прието с Протокол №14/19.07.2012г. на Общински съвет – “Родопи”, с което е дадено съгласие за прекратяване съсобствеността чрез продажба на частта на Общината, а именно общо 90/778 ид. части от имот №49.68 по плана на новообразуваните имоти на село Брестник, обл. Пловдивска с площ целият от 778 кв.м. на В.Д. и М.М. само в ЧАСТТА, която са определени квоти, при които следва да се извърши продажбата на физическите лица, като ОТХВЪРЛЯ жалбата на Областен управител на област – Пловдив останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Общински съвет – “Родопи” с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.“Софроний Врачански”№1а да заплати на Областна администрация – Пловдив с адрес на призоваване гр. Пловдив,пл.“Никола Мушанов”№1 сумата от 75 /седемдесет и пет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
108 Административно дело No 2791/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.В.Т. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 7.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.В.Т. против Заповед № РД-12-1390 от 28.08.2012г. на Кмета на Район Централен при Община Пловдив, с която на основание чл.57а ал.3 във вр. с ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 57а ал.1 т.7 от ЗУТ е наредено премахването на временни преместваеми съоръжения, поставени в УПИ VІ-496, кв. 177 по плана на ІІ градска част, с административен адрес: ул. “Цоко Каблешков” № 2, гр. Пловдив, имот с ЕИ.56784.518.448, представляващи “маси за сергийна търговия и навес”.   ОСЪЖДА Т.В.Т. да заплати в полза на Район Централен при Община Пловдив сумата в размер от 150лв. /сто и петдесет лева/.   Решението е окончателно.
109 Административно дело No 2792/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ТРИМАТА БРАТЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 9.1.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 59432-0166951/29.12.2011 г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив, с която е наложена на „Тримата братя” ООД със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано от И.Й. принудителна административна мярка запечатване спрямо обект – златарски магазин, находящ се в гр.*****, стопанисван от „Тримата братя”ООД за срок от един месец на основание чл.18, ал.7 от Валутния закон.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
110 Административно наказателно дело (К) No 2808/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я ОЛИМПОС ООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.1.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 2061 от 30.07.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 5481 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 01934 от 01.06.2010 г. на председателя на Държавната комисия по стокови борси и тържища, с което на „Олимпос“ ООД, с ЕИК 825375425, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.“Васил Априлов“ № 62, представлявано от управителя А.К., на основание чл.65, ал.2 ЗСБТ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3 500 лева за нарушение на чл.57, ал.2 във връзка с чл.57, ал.1, т.1, 2 и 3 ЗСБТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
111 Административно дело No 2820/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 7.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“Димитър Христов”, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Иван Вазов” №17, ет.5, ап.14, против Ревизионен акт с №241106610 от 20.02.2012г., издаден от Петър Костадинов Костадинов- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №521 от 11.05.2012г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на едноличния търговец е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 84 110,01 лв., допълнително е начислен ДДС в общ размер от 178,32 лв. и са определени прилежащи лихви върху посочените задължения в общ размер от 22 3109,66 лв.  ОСЪЖДА ЕТ“Димитър Христов”, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Иван Вазов” №17, ет.5, ап.14, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 2 581,96 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
112 Административно дело No 2820/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДИМИТЪР ХРИСТОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение (второ) от 10.1.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка поради очевидна неточност в Решение №29 от 07.01.2013г. по административно дело №2820 по описа на съда за 2012г., като в диспозитива на решението да се чете:  ОСЪЖДА ЕТ“Димитър Христов”, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Иван Вазов” №17, ет.5, ап.14, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 2 581,96 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, вместо  “ОСЪЖДА ЕТ“Димитър Христов”, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. “Иван Вазов” №17, ет.5, ап.14, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 2 581,96 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение”.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
113 Административно дело No 2830/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ХИРОН-СЛАВИ ЦЕКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 7.1.2013г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт (РА) № 241106421 от 03.04.2012г., издаден от Иван Кръстев – старши инспектор по приходите в Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 995 от 09.08.2012г. на Заместник директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”) - гр. Пловдив, с който са определени допълнително данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006г. в размер на 1 550,35лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 935,61лв. и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 23 686,47лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 10 835,06лв., като НАМАЛЯВА данъчните задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2006г. на 1 229,78лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 742,15лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив да заплати на С. Н. Ц., ЕГН: **********, с ЕТ „Хирон – С. Ц.“, с постоянен адрес **** сумата в размер на 78,33лв. (седемдесет и осем лева и тридесет и три стотинки) разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА С. Н. Ц., ЕГН: **********, с ЕТ „Хирон – С. Ц.“, с постоянен адрес **** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив сумата в размер на 1 150,71лв. (хиляда сто и петдесет лева и седемдесет и една стотинки) юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да се обжалва чрез Административен съд - Пловдив пред Върховен административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщението че е изготвено.    
114 Административно дело No 2834/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Д.Р. КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 30.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Д.Р.,***, против Заповед №6-Z12-743 от 14.08.2012г. на кмета на Община Пловдив - Район “Тракия”, с която е наредено спиране на изпълнението и е забранен достъпа до строеж “ремонт на покривна тераса, граничеща с ***** и покриването и с нова скатна покривна конструкция.  ОСЪЖДА А.Д.Р.,***8, да заплати на Община Пловдив - Район “Тракия” сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението не подлежи на обжалване.  
115 Административно дело No 2847/2012, XII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 21.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на Област с административен център – гр.Пловдив, обективирано в Заповед № АК – 02-6 от 03.09.2012г., на решение № 159, прието с протокол № 12 от 27.07.2012г. на Общински съвет – Раковски, В ЧАСТТА МУ, касаеща определяне на нова начална продажна тръжна цена, намалена с 20 % за ПИ № 046055; ПИ № 045025 и ПИ № 045090, които са били обявени за продажба чрез публичен търг, съгласно решение № 84, прието с протокол № 6 от 27.02.2012г. на Общински съвет – Раковски. РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаване на страните за постановяването му.  
116 Административно наказателно дело (К) No 2880/2012, XX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я ХЕПИ ХОЛИДЕЙ ГРУП ЕАД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 22.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2126 от 03.08.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, 11 н.състав, постановено по НАХД № 3815 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно.      
117 Административно дело No 2890/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни КРИЧИМФРУКТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 4.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 890/29.06.2012 г. на Началник Митница – Пловдив.  ВРЪЩА делото като административна преписка за произнасяне на Началник Митница Пловдив съобразно дадените задължителни указания в мотивната част на това решение.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на „Кричимфрукт“ООД със седалище и адрес на управление гр.Кричим, обл.Пловдив, Промишлена зона, Офис администрация на Фабрика за плодови концентрати, с управител Г.С.П. направените по делото разноски в размер на 650 лева /шестстотин и петдесет лева/.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
118 Административно дело No 2894/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни А.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 7.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Г.Г., ЕГН **********,***, чрез адвокат Ч.Р.Х. ***, офис 205 против Решение № 248 от 06.08.2012г. на Директора на ТД на НАП – гр.Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му против разпореждане № 9222/2006/000002/17.07.2012г. на публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП – гр.Пловдив, постановено по изпълнително дело № 9222/2006г. по описа на същата дирекция, като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА А.Г.Г., ЕГН **********,*** да заплати на Териториална дирекция гр.Пловдив на Национална агенция по приходите, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.                
119 Административно дело No 2908/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛАДА-ГМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 4.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение по жалба срещу постановление за налагане на обезпечителни мерки № 276/24.08.2012 г. на Териториалния директор на ТД на НАП-Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх.№ РД-11-1395/09.08.2012 г., издадено от В.Г.К. – публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив.  ОТМЕНЯ изцяло Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх.№ РД-11-1395/09.08.2012 г., издадено от В.Г.К. – публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
120 Административно дело No 2919/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.1.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 942/13.07.2012 г. на Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 442/20.08.2012 г. на Директора на Агенция „Митници“.  ВРЪЩА делото като административна преписка за произнасяне на Началника Митница Пловдив съобразно дадените задължителни указания в мотивната част на това решение.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на „Кастамону Блългария“ АД , с БУЛСТАТ123006579, със седалище и адрес на управление: с. Горно Сахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загораул. „Шипченска епопея“ № 24, чрез прокуриста на дружеството Чаатай Пийадеджи, направените по делото разноски в размер на 900 лева /деветстотин/ лева.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на Административен съд – Пловдив сумата от 275 лв., представляващи допълнителен депозит за вещо лице по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.  
121 Административно наказателно дело (К) No 2942/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.Р.Н. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2035 от 27.07.2012 година, постановено по НАХД № 4047 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, Х наказателен състав, с което решение е отменено НП № 57548-S009780 от 21.11.2011 г. на Директор на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
122 Административно наказателно дело (К) No 2950/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2075 от 31.07.2012 година, постановено по НАХД № 3729 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХ наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 62645-S016319 от 28.03.2012 г. на Заместник териториален директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “ДЖИЕС ГРАНД СЕНС” ЕООД, е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 4000 лева, за извършено административно нарушение по чл.40, ал. 1 б. “в” от ЗЗО, вр. с чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от КСО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
123 Административно дело No 2965/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОСТАНДАРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 30.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Евро стандарт” ЕООД, с ЕИК 115234106, със седалище и адрес: град Пловдив, ул.”Света гора” № 4, представлявано от управителя А.К.Р., против ревизионен акт № 161106998 от 21.05.2012 г., издаден от Р.Е.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1060 от 22.08.2012 г. на зам.-директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 31 795,48 лева ведно с прилежащите лихви и за допълнително установения корпоративен данък в размер на 5 453,32 лева ведно начислените лихви.  ОСЪЖДА “Евро стандарт” ЕООД, с ЕИК 115234106, със седалище и адрес: град Пловдив, ул.”Света гора” № 4, представлявано от управителя А.К.Р., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1195 ( хиляда сто деветдесет и пет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.    
124 Административно дело No 2967/2012, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПРЕМИУМ КЛУБ 2012 ООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 7.1.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-12-1380 от 22.08.2012г. на и.д. Кмет на Район “Централен” на Община П., с която е наредено да се премахнат временни преместваеми съоръжения, поставени в УПИ – “Трансинг” ЕООД, кв.124, по плана на Централна градска част, гр. П., непосредствено до административната сграда с административен адрес, бул. “Хр. Ботев” № 82, гр. П., представляващи – “Метален навес, дървен подиум, маси за открито сервиране и външен бар”, които съоръжения се държат от “Премиум клуб 2012” ООД, със седалище и адрес на управление, гр. П., ул. “Б.” № 1.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
125 Административно дело No 3048/2012, XVII състав Дела по ЗСП П.Н.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.1.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № Т-77-3298/05.09.2012 г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Пловдив, с която на П.Н.Ч.,***, с посочен съдебен адрес ***, е отказано отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8в, ал. 1 ЗСПД.  ИЗПРАЩА административната преписка на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Пловдив, за ново произнасяне по молба-декларация с вх. № Т - 77 - 3298 от 22.08.2012 г., подадена от П.Н.Ч., с която е направено искане за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година на основание чл. 8в, ал. 1 от ЗСПД, при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закон.  ОСЪЖДА Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Пловдив да заплати на П.Н.Ч.,***, с посочен съдебен адрес ***, сумата в размер на 100 лв. /сто лева/, представляваща сторените от последната разноски по производството.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
126 Административно дело No 3064/2012, VII състав Други административни дела ЦИТО МЕДИКА ООД АГППМП ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на АГППМП "ЦИТО МЕДИКА" ООД, срещу заповед № 7369 - F004668 от 13.06.2012 г. с която е наложена на жалбоподателят принудителна административна мярка, запечатване на обект на АГППМП "ЦИТО МЕДИКА", находящ се в гр. Пловдив. бул. "Васил Априлов" № 15А, кабинет № 5 и № 6. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 3064/2012 г. по описа на Административен съд - гр. Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 дневен срок от днес за присъствалата страна и в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалата страна.
127 Административно наказателно дело (К) No 3078/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ И.И.Ч. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2059 от 20.07.2012 година, постановено по НАХД № 3413 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, І наказателен състав.   РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалванe.  
128 Административно наказателно дело (К) No 3089/2012, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ А.Й.К. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 21.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1754 от 30.06.2012 година, постановено по НАХД № 2567 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № ІІ-Б-21 от 06.03.2012г. на Директора на Регионална здравна инспекция – Пловдив.  Решението е окончателно.  
129 Административно наказателно дело (К) No 3092/2012, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА,
МОБИЛТЕЛ ЕАД
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА,
МОБИЛТЕЛ ЕАД
Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 159 от 15.08.2012г., постановено по НАХД № 268 / 2012г. по описа на Районен съд - гр. Карлово, 4 - ти наказателен състав .  Решението е окончателно.  
130 Административно дело No 3094/2012, VII състав Други административни дела ТРИЕРА ООД ПЛОВДИВ УПРАВИТЕЛ НА ВИК ЕООД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 29.1.2013г.
ОТМЕНЯ отказ за достъп до обществена информация, обективиран с писмо изх. №70-00-2510 от 19.09.2012г. на Управителя на “Водоснабдяване и канализация”ЕООД до “Триера”ООД чрез управителя на Дружеството Чавдар Пенчев, по негово заявление вх.№70-00-2510 от 11.09.2012г..  ЗАДЪЛЖАВА управителя на “Водоснабдяване и канализация”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Шести септември”№250 да предостави на “Триера”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Бяло море”№2 чрез управителя на Дружеството Чавдар Пенчев исканата със заявление вх.№70-00-2510 от 11.09.2012г. обществена информация.  ОСЪЖДА “Водоснабдяване и канализация”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул. “Шести септември”№250 да заплати на “Триера”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Бяло море”№2 сумата от общо 350/триста и петдесет/лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
131 Административно дело No 3131/2012, XII състав Дела по КСО Т.Ф.Х. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 23.1.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане подадената жалба от Т.Ф.Х. ***, против Решение №274 от 10.09.2012 г. на Директора на РУСО – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 3131/2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХІІ състав.  ОСЪЖДА Т.Ф.Х.,***, ж.к.Тракия №182, вх.А, ет.2, ап.8, да заплати на ТП на НОИ – Пловдив, сумата в размер на 582, 92 лв., съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита, по смисъла на чл.7, ал.2 ,т.3, във вр. с чл.8 от Наредба 1 от 2004 година за минималните размери на адвокатските възнаграждения.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните пред ВАС на РБ в 7-мо дневен срок от днес.    
132 Административно дело No 3153/2012, X състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 28.1.2013г.
При тези обстоятелства и на основание чл. 159, т. 3 и т. 4 от АПК, съдът  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № АК-04-01 от 02.10.2012 година на Областен управител на област с административен център Пловдив.  ОСЪЖДА Общински съвет – Първомай да заплати на Областна администрация Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лева.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3153/2012 година по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване, в 7-дневен срок от съобщението за страните, с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.  
133 Административно дело No 3166/2012, XI състав Други административни дела И.Й.И. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ СОФИЯ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 2.1.2013г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане 01-6500/25032/14.04.2011 г. на Зам.изпълнителния директор на Държавен фонд”Земеделие” - Разплащателна агенция.  ОСЪЖДА Държавен фонд”Земеделие” да заплати на И.Й.И.,***, направените по делото разноски в размер на 310 (триста и десет) лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
134 Административно дело No 3190/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни П.Б.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 9.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от П.Б.Б. жалба против РА № 261201711 от 14.06.2012 г., издаден от ТД на НАП Пловдив, офис Хасково, потвърден с Решение № 1190 от 10.09.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” Пловдив при ЦУ на НАП.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3190 по описа за 2012 г. на Административен съд Пловдив, ХІІІ състав.  Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на Р България в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание.  
135 Административно дело No 3192/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Г.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 18.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н.Г.Б.,***, за възстановяване на срока за обжалване на Ревизионен акт с №261201713 от 14.06.2012г., издаден от Веселина Г. Господинова- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
136 Административно дело No 3200/2012, III състав Други административни дела М.А.В.,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ
Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 30.1.2013г.
ОТМЕНЯ постановеното Спиране на производството по преписка вх. № 16-00-3425/22.08.2012г. по подадено заявление от М.В. за издаде акт за категоризиране на имот № 47295.97.18 по КК и КР на с.Марково, находящ се в землището на с.Марково, община Марица, до приключване на производството по § 4 от ПЗР на ЗГ по отношение на същия имот, обективирано в писмо изх. № 16-00-3425 от 21.09.2012г. на Областна Дирекция “Земеделие” – Пловдив, като  ВРЪЩА преписка вх. № 16-00-3425/22.08.2012г. на Областна Дирекция “Земеделие” – гр.Пловдив, за произнасяна по същество.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението от страните.  
137 Административно дело No 3201/2012, XIV състав Други административни дела Д.Г.Д.,
Н.Х.И.,
Х.Х.К.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 23.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.Д., ЕГН ********** *** Левски, Пловдивска област, община Карлово, улица “6-та”, № 13, Н.Х.И., ЕГН ********** *** Левски, Пловдивска област, община Карлово, улица “17-та”, № 2 и Х.Х.К., ЕГН ********** *** Левски, Пловдивска област, община Карлово, улица “6-та”, № 13 чрез пълномощника си – адвокат М.Г. против Заповед № РД-20-18 от 14.09.2012 година на Областен Управител на област Пловдив.  ИЗДАДЕ се РКО на вещото лице М.Ж.Д. за сумата от 150 лева.  ОСЪЖДА Д.Г.Д., ЕГН ********** *** Левски, Пловдивска област, община Карлово, улица “6-та”, № 13, Н.Х.И., ЕГН ********** *** Левски, Пловдивска област, община Карлово, улица “17-та”, № 2 и Х.Х.К., ЕГН ********** *** Левски, Пловдивска област, община Карлово, улица “6-та”, № 13 да заплатят на Областен Управител на област Пловдив сумата от 150 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3201/2012 година по описа на Административен съд, град Пловдив, ХVІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщението за жалбоподателите пред Върховния административен съд.  
138 Административно дело No 3221/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПИМК ООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 24.1.2013г.
Обявява за нищожна Заповед № ДК-02-ЮЦР-163/ 09.07.2012г. на Началник РДНСК, ЮЦР за премахване на незаконен строеж, представляващ „Автосервиз“, в ПИ № 56784.508.350, "попадащ в УПИ „За Топливо“, кв.15, по плана на Северна индустриална зона - VII част на гр. Пловдив, с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ № 36.  Осъжда на РДНСК, ЮЦР да заплати на “ПИМК” ООД, седалище и адрес на управление – гр.Съединение, ул.”Васил Левски” № 26, да заплати сумата от 150 лв. /възнаграждение по Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения /, 50 лв. – държавна такса и 150 лв. – депозит за в.л., общо в размер на 350 лв.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
139 Административно дело No 3223/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.К.Ф. ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 3.1.2013г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.К.Ф. *** срещу Решение от 01.11.2010 г. и Решение от 04.05.2012 г. на Комисията, назначена със Заповед № 908/28.10.2010 г. на Кмета на Община Родопи.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3223 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
140 Административно наказателно дело (К) No 3232/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ДЕН ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 21.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2123/03.08.2012 година, постановено по НАХД № 3591 от 2012 год. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХ наказателен състав, с което е отменено НП № 16-1602039 от 08.05.2012 година на Директора на Дирекция “ОИТ”, с което е наложена на “Ден” ООД, с адрес на управление: гр.Пловдив, ул. “Димитър Страшимиров”№6, ет.2, с ЕИК 160095107, на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.3 КТ “имуществена санкция” в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.62, ал.1 във вр. с чл.1, ал.2 от КТ, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :  ИЗМЕНЯ издаденото от Директора на Дирекция “Инспекция по труда”–Пловдив наказателно постановление №16–1602039/ 08.05.2012г., с което е наложена на “Ден” ООД, с адрес на управление: гр.Пловдив, ул. “Димитър Страшимиров” №6, ет.2, с ЕИК 160095107, на основание чл.416, ал.5 във вр. с чл.414, ал.3 КТ “имуществена санкция” в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.62, ал.1 във вр. с чл.1, ал.2 от КТ, като за допуснатото нарушение по чл.62 ал.1 във вр. с чл.1 ал.2 КТ на основание чл. 415 ”в” от КТ НАЛАГА на “Ден” ООД, с адрес на управление: гр.Пловдив, ул. “Димитър Страшимиров” №6, ет.2, с ЕИК 160095107, имуществена санкция в размер на 300 /триста/ лева.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.К. за присъждане на разноски в това производство.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
141 Административно наказателно дело (К) No 3233/2012, XXI състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА М.К.П. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2217 от 29.08.2012 година, постановено по НАХД № 4224 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІ наказателен състав, с което решение е изменено НП № 2842/11.05.2012г. на Директора на Дирекция “Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” при Агенция “Пътна инфраструктура” – София.  Решението е окончателно.    
142 Административно дело No 3250/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни Д.А.Д. ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 7.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 314/ 27.09.2012 г. на Териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив, в частта му, с което е оставена без уважение жалба /наименована “възражение”/ на Д.А.Д. ***, по отношение наложените глоби с фиш № 668/ 09.01.2007 г. на Община Пловдив и фиш № 11280/ 30.10.2007 г. на Община Пловдив, вместо което:  ОТМЕНЯ Разпореждане за присъединяване изх. № 3123/2005/00003/ 27.08.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, в частта, с която в производството по събиране на публични вземания по изп.д. 3123/ 2005 г. по описа на ТД на НАП – Пловдив е допуснато присъединяване на следните публични вземания: глоба с фиш № 668/ 09.01.2007 г. в размер на 20 лв., наложена от Община Пловдив и глоба с фиш № 11280/ 30.10.2007 г. в размер на 20 лв., наложена от Община Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката на публичния изпълнител от дирекция “Събиране” при ТД на НАП – Пловдив за отписване от данъчно-осигурителната сметка на жалбодателя на тези публични вземания като ПОГАСЕНИ ПО ДАВНОСТ.  ИЗПРАЩА жалбата на публичния изпълнител от дирекция “Събиране” при ТД на НАП – Пловдив за произнасяне по отношение направеното възражение за изтекла давност за останалите задължения по изпълнително дело № 3123 от 2005 г. в размер на 191, 94 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.  Решението е окончателно  
143 Административно дело No 3252/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни МИНИ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 25.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МИНИ” ООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление:***, с управител М.М.М. срещу Решение № 288 от 31.08.2012г. на Директора на ТД на НАП Пловдив.  ОСЪЖДА “МИНИ” ООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление:***, с управител М.М.М. да заплати в полза на ТД на НАП-Пловдив сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “МИНИ” ООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление: ***, с управител М.М.М. срещу Разпореждане с изх. № 2833/2007/000005/29.08.2012г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Х.В.Т. като недопустима.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази част.  ИЗПРАЩА делото като преписка на директора на ТД на НАП Пловдив за произнасяне по жалбата на “МИНИ” ООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление: ***, с управител М.М.М. срещу Разпореждане с изх. № 2833/2007/000005/29.08.2012г. на публичен изпълнител при ТД на НАП Х.В.Т..  Решението, в частта, с която е оставена жалбата без разглеждане като недопустима, има характер на определение и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба, в 7-дневен срок, от съобщаването на страните. В останалата част решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
144 Административно дело No 3260/2012, XVIII състав Дела по ЗМВР Б.С.Щ. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП И КАТ ПРИ ОДП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 29.1.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.С.Щ., ЕГН ********** Заповед № 5275 от 17.04.2012 г. на ВРИД Началник на сектор „ПП“ при ОДМВР гр. Пловдив за прилагане на принудителна административна мярка на основание чл. 171, т. 2, б. “в” от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/.  ОСЪЖДА ОД на МВР-Пловдив да заплати на Б.С.Щ., ЕГН ********** сумата от 110 /сто и десет/ лева разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от съобщението до страните.    
145 Административно дело No 3288/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни АРКУТИНО ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 11.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „А“ЕАД, *****, представлявано от адв.С.-пълномощник, с адрес за призоваване *****, срещу РА № 161202884/04.07.2012 г., поправен с РА № 1227467/13.08.2012 г. за поправка на РА, издадени от М.К.Л. на длъжност ст.инспектор по приходите пир ТД гр.Пловдив, потвърден с Решение № 1237/24.09.2012 г. на Директора на Д“ОУИ“-Пловдив при ЦУ на НАП. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
146 Административно дело No 3301/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни М.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 7.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Д., ЕГН: **********,*** против Решение № 1200890 от 25.07.2012г. на Орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив, с което е отказано спиране на производството по издаване на актове от органите по приходите, свързани с извършвана ревизия, възложена със ЗВР № 1202999 от 07.06.2012г., като решението е потвърдено с Решение № 1300 от 05.10.2012г. на Директора на Д “ОУИ” Пловдив  Решението не подлежи на обжалване.
147 Административно дело No 3312/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ОДРИН 8 ЕООД ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 10.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ОДРИН 8” ЕООД – Пловдив против Решение № 321/ 02.10.2012 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е потвърдено ПНПОМ изх. № РД-10-599/ 03.09.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив.   ОСЪЖДА “ОДРИН 8” ЕООД – Пловдив, ЕИК 200687169, да заплати на ТД на НАП – Пловдив разноски в размер на 150 лв.  Решението е окончателно.  
148 Административно дело No 3320/2012, VII състав Дела по ЗСП Х.А.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 28.1.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 05.12.2012 г. с което е даден ход на делото по същество.ЗАДЪЛЖАВА Директор ДСП - Пловдив да представи незабавно по делото пълната административна преписка по негова Заповед № ПЦ1-08-466 от 24.09.2012 г., ведно с молба - декларация ПЦ1-08-466 от 31.08.2012 г. на Х.А.Ч., ведно с всички приложени към нея писмени доказателства, ведно с всички актове на служители на ответника/при извършено анкетиране/. Да се увудомят страните за настоящото определение на Съда с изпращане препис от него. НАСРОЧВА делото с призоваване на всички страни на 27.02.2013 г. от 9.30 часа. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
149 Административно дело No 3355/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни Л.С.Л. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 31.1.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Л.С. Лозанов, ЕГН **********,***, решение № 38 от 05.09.2012 г. на директора на Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на С.Б.Л. против акт за установяване на задължения по декларация № 813 от 13.06.2012 г., съставен от главен инспектор И.Т.Т. в отдел „Събиране и контрол” на дирекция „Местни данъци и такси” при Община Пловдив, и е потвърден актът за установяване на задължения по декларация.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Л.С. Лозанов, ЕГН **********,***, сумата 10 (десет) лева, разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
150 Административно дело No 3360/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Г.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 9.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.П., ЕГН **********,***, против решение № 323 от 03.10.2012 г. на териториалния директор на ТД Пловдив при НАП, с което е оставена без разглеждане жалба с вх.№ РД-24-1190 от 19.09.2012 г. и преписката е върната на публичния изпълнител за произнасяне по възражението за изтекла погасителна давност.  ОСЪЖДА Н.Г.П., ЕГН **********,***, да заплати на Териториална дирекция град Пловдив на НАП сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
151 Административно наказателно дело (К) No 3371/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Д.В.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2300 от 21.09.2012 г., постановено по нахд № 4050 от 2012г., по описа на Районен съд – Пловдив, 21-ви наказателен състав .  Решението е окончателно.  
152 Административно наказателно дело (К) No 3373/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТОЯН САРИЕВ-СТОЯНСТРОЙ ЕТ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2194 от 24.08.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХI н.с., постановено по НАХД № 3019 по описа на същия съд за 2012г.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
153 Административно наказателно дело (К) No 3374/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЛЪКИ М ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2237 от 03.09.2012 г., постановено по нахд № 4510 от 2012г., по описа на Районен съд – Пловдив, 23-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
154 Административно наказателно дело (К) No 3377/2012, XXI състав Наказателни касационни производства Д.Л.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ХИСАРЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 21.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2307 от 24.09.2012 година, постановено по НАХД № 3707 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІ наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА :  ОТМЕНЯ НП № К - 266/26.04.2012г. на Началник РУП – Хисаря, с което на Д.Л.Л., е наложено административно наказание глоба в размер на 400 лева, за нарушение по чл. 259 ал. 1 вр. с чл. 249 т. 1 и 2 от КЗ на основание чл. 315 ал. 1 т. 1 от КЗ.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
155 Административно дело No 3389/2012, VII състав Дела по ЗОС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 31.1.2013г.
ОБЯВЯВА за нищожно решение №476, прието с Протокол №54 на заседанието от дата 22.02.2011г. на Общински съвет/ОбС/ - Първомай, с което е: дадено съгласие да се отдаде под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващи язовири и водоеми, находящи се на територията на Община – Първомай, посочени в общо 20 точки; определена е началната тръжна цена; определен е срока за отдаване под наем; определени са задълженията на спечелилия търга участник и е възложено на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на търга и подпише договор за наем със спечелилия го участник.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
156 Административно дело No 3390/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни Т.И.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 7.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение по жалба срещу действия на публичен изпълнител № 328/05.10.2012 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е оставена без уважение жалба срещу разпореждане за присъединяване 3020/2008/000005/10.09.2012 г., издадено от публичен изпълнител Е.В., офис Пазарджик при ТД на НАП-Пловдив.  ОТМЕНЯ Разпореждане за присъединяване 3020/2008/000005/10.09.2012 г., издадено от публичен изпълнител – Е.В., офис Пазарджик при ТД на НАП-Пловдив.  ВРЪЩА административната преписка на органа за произнасяне съобразно дадените в мотивите на решението указания.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
157 Административно дело No 3432/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 99 ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 2.1.2013г.
Отменя Решение № 330 от 09.10.2012г. на Директора на ТД на НАП, гр.Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на В. А. П. с ЕТ В.П. *** против Отказ за отписване на публични задължения, поради изтичане на давностни срокове, обективиран в писмо изх.№ 1241/2007/000013/14.09.2012г. на публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП – Пловдив.  Отменя действията на публичен изпълнител при дирекция "Събиране" в ТД на НАП - Пловдив, обективирани в писмо изх. № 1241/2007/000013/14.09.2012г. по заявление на жалбоподателя с вх. № 1241/2007/000012/30.08.2012г.  Връща административната преписката на публичния изпълнител при Дирекция "Събиране" в ТД на НАП - Пловдив, за произнасяне по заявление на В. А. П. с ЕТ В.П. ***41/2007/000012/30.08.2012г., при съобразяване с мотивите от съдебният акт и в цялост по поставените искания.  Осъжда Териториална дирекция - гр. Пловдив на Национална агенция за приходите да заплати на В. А. П. с ЕТ В.П. ***, сумата от 50 лв. – съдебни разноски.  Решението е окончателно.  
158 Административно дело No 3433/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ 99 ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 14.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 331/09.10.2012г. на Директора на ТД на НАП - гр. Пловдив, в частта, с която е потвърден отказ, обективиран в писмо с изх. № 34693/2001/060658/13.09.2012г., издаден от Х.К. - публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП - Пловдив за отписване на публичните вземания по НП № 1771/26.03.2001г. на Община Пловдив спрямо В.А.П. в качеството му на ЕТ “В.П. 99”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, като вместо това постанови:   ОТМЕНЯ отказ за отписване на публични вземания с изх. № 34693/2001/060658/13.09.2012г., издаден от Х.К. - публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП - Пловдив в частта, с която е отказано отписване на вземанията спрямо В.А.П. в качеството му на ЕТ “В.П. 99”, ЕИК *** по НП № 1771/26.03.2001г. на Община Пловдив, поради погасяването им по давност.   ВРЪЩА административната преписката на публичния изпълнител при Териториална дирекция - гр. Пловдив на Национална агенция за приходите за произнасяне по молбата на В.А.П. в качеството му на ЕТ “В.П. 99”, ЕИК *** с вх. № 34693/2001/060657 от 30.08.2012г. за отписване на вземанията по НП № 1771 от 26.03.2001г. на Община Пловдив, при съблюдаване на указанията по приложението на закона, дадени в настоящото решение.   ОСЪЖДА Териториална дирекция - гр. Пловдив на Национална агенция за приходите да заплати на В.А.П. в качеството му на ЕТ “В.П. 99”, ЕИК *** сумата от 50 /петдесет/ лева, представляваща извършени от последния разноски по производството.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
159 Административно дело No 3434/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГОЛФИНГЪРС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 3.1.2013г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Голдфингърс“ЕООД със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя И.Ш.М. със съдебен адрес ****.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3434 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
160 Административно наказателно дело (К) No 3438/2012, XXI състав Наказателни касационни производства КЛИМЕКС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 21.1.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №2446 от 09.10.2012г. по НАХД №5132/12г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ н. състав,с което е потвърдено наказателно постановление /НП/№63716-S016908/31.05.2012г. на Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Климекс”ЕООД с адрес на управление гр. Пловдив, бул.“Копривщица”№24 на основание чл.355 ал.1 КСО е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.158 във вр. с чл.7 ал.3 КСО, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :   ОТМЕНЯ наказателно постановление №63716-S016908/31.05.2012г. на Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Климекс”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Копривщица”№24 на основание чл.355 ал.1 КСО е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.158 във вр. с чл.7 ал.3 КСО.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
161 Административно наказателно дело (К) No 3439/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2305 от 21.09.2012г. постановено по НАХД № 3104/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІI н.състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
162 Административно наказателно дело (К) No 3440/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 15.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2303/ 21.09.2012 г. по НАХД № 3150 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
163 Административно наказателно дело (К) No 3442/2012, XIX състав Наказателни касационни производства Л.М.К. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2265 от 18.09.2012г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по н.а.х.д. № 4785 по описа на съда за 2012 г., В ЧАСТТА МУ, с която потвърдено Наказателно постановление № 445/06.06.2012г. на Директор РДГ Пловдив, с което на Л.М.К. *** е наложена ГЛОБА в размер на 50 лева за нарушение на чл.213 т.1 и т.2 от Закона за горите, както и са ОТНЕТИ в полза на Държавата вещите послужили за извършване на нарушението, като вместо това ПОСТАНОВЯВА :  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 445/06.06.2012г. на Директор РДГ Пловдив, В ЧАСТТА МУ, с която на Л.М.К. *** е наложена ГЛОБА в размер на 50 лева за нарушение на чл.213 т.1 и т.2 от Закона за горите, както и са ОТНЕТИ в полза на Държавата вещите послужили за извършване на нарушението : 1 бр. каруца гумена и 1 бр. брадва.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част, с която е потвърдено Наказателно постановление № 445/06.06.2012г. на Директор РДГ Пловдив, В ЧАСТТА МУ, с която са ОТНЕТИ в полза на Държавата вещите, предмет на нарушението: 0, 52 пр.м3 дърва за огрев от акация /0, 25 пл. м3/.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.      
164 Административно наказателно дело (К) No 3444/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2354 от 28.09.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХІV н.с. постановено по н.а.х.д. № 3727 по описа на същият съд за 2012 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 62637 – S016312/28.03.2012 г. на Заместник Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на “Джиес гранд сенс” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от З.В.О., на основание чл. 104, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 4000 лв. за нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 1, б. “в” от ЗЗО, вр. чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от КСО.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
165 Административно наказателно дело (К) No 3445/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства СТАНДАРТ ТЕЛЕКОМ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 15.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1665/ 19.06.2012 г. по НАХД № 2639 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
166 Административно наказателно дело (К) No 3448/2012, XX състав Наказателни касационни производства АБО ГРАНИТИ ООД РУСО-ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 15.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2279 без дата, постановено по НАХД № 3753/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, 7 н.състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 7/24.04.2012г. , издадено от началник отдел “Краткосрочни плащания и контрол” при РУ “СО”- Пловдив, с което на “Або Гранити” ООД, ЕИК 115795954, на основание чл. 350, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ във връзка с чл. 349, ал.3 от същия кодекс е наложено административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 500 лева за нарушение на чл. 40а, ал.1 от КСО вр. с чл. 349, ал.3 КСО.  Решението не подлежи на обжалване.  
167 Административно наказателно дело (К) No 3452/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение с № 2366 от 01.10.2012г. по НАХД №3715 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., вместо което постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление с №62660-S016276 от 28.03.2012г. на заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Джиес Гранд Сенс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖР”Тракия”, бл.201 Б, вх.”А”, ет.8, ап.22, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
168 Административно наказателно дело (К) No 3453/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2369 от 01.10.2012 година, постановено по НАХД № 3731 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 62641-S016316/28.03.2012г. на Заместник Териториален Директор на ТД на НАП – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
169 Административно наказателно дело (К) No 3454/2012, XXI състав Наказателни касационни производства КЛИМЕКС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 21.1.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно решение №2487 от 13.10.2012г. по НАХД №5137/ 2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХVІ н. състав,с което е потвърдено наказателно постановление №63705-S016845/31.05.2012г. на Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Климекс”ЕООД с адрес на управление гр. Пловдив, бул.“Копривщица”№24 на основание чл.355 ал.1 КСО е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.7 ал.3 КСО.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
170 Административно наказателно дело (К) No 3455/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2423 от 08.10.2012г. постановено по НАХД № 4037/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХVI н.състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
171 Административно наказателно дело (К) No 3456/2012, XXII състав Наказателни касационни производства КЛИМЕКС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 16.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2445 от 09.10.2012 г., постановено по нахд № 5141 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, 21-ви наказателен състав и вместо него постанови:  ОТМЕНЯ НП №63714-S016906 от 31.05.2012г. издадено от заместник Директор на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на "КЛИМЕКС"ЕООД, с БУЛСТАТ 115009533, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, УЛ. Копривщица №24, ет.1 , ап.3, представлявано от управителя Й.П. е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лв., на основание чл. 355, ал.1 от КСО, за нарушение на чл.158, във вр. с чл. 7, ал. 3 от КСО.   Решението е окончателно.  
172 Административно наказателно дело (К) No 3459/2012, XX състав Наказателни касационни производства Т.Р.Б. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 16.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 2143 от 04.07.2012г., постановено по НАХД № 3338/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, VІІ н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
173 Административно наказателно дело (К) No 3461/2012, XX състав Наказателни касационни производства М.С.Ф. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 16.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение 2424 от 08.10.2012г., постановено по НАХ дело № 3931 по описа на Районен съд - Пловдив за 2012г., Х наказателен състав, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление (НП) № 459/15.05.2012г., издадено от заместник кмет на Община-Пловдив, с което на М.С.Ф., ЕГН ********** на основание чл. 43, ал 1 Наредба за опазване на околната среда на територията на община-Пловдив/Наредбата/ е наложена глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл. 34, ал. 1 от Наредбата като НАМАЛЯВА размера на глобата от 200 лв. на 100 лева.  Решението е окончателно.  
174 Административно наказателно дело (К) No 3469/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ДИАНА-ВАСИЛ ГРЪНЧАРОВ ЕТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГОЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР-ГЛ.ДИР. МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 17.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 177 от 02.10.2012 г. на Районен съд Карлово, І н.с. постановеното по н.а.х.д. № 258 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
175 Административно наказателно дело (К) No 3484/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Е.Н.Б. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 15.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 178/ 03.10.2012 г. по НАХД № 204 по описа за 2012 г. на РС - Карлово,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
176 Административно дело No 3488/2012, IX състав Други административни дела СДРУЖЕНИЕ ЕКО МОНИТОР СОПД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 8.1.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на СОПД”Сдружение Еко монитор” с ЕИК176063171 , представлявано от Христо Гирджиков със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, бул. “Дунав” № 182,ет.5 със съдебен адрес: гр.Пловдив, ул. “Магура” №6, чрез адв.Г.К. , против Становище по екологична оценка №ПВ-2-ІІІ/2012 на РИОСВ-Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3488/2012 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.    
177 Административно наказателно дело (К) No 3498/2012, XXI състав Наказателни касационни производства С.М.Ф. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2286 от 20.09.2012г., постановено по н.а.х.д. № 3939/ 2012г. по описа на Пловдивски районен съд, ХVIII наказателен състав  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
178 Административно наказателно дело (К) No 3501/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства П.Б.Б. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2342/ 27.09.2012 г. по НАХД № 6775/ 2011 год. по описа на Районен съд – Пловдив, в обжалваната му част.  Решението е окончателно.  
179 Административно наказателно дело (К) No 3503/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 16.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2357 от 28.09.2012 г., постановено по нахд № 3733 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, 23-ти наказателен състав .  Решението е окончателно.  
Особено мнение
Особено мнение на съдия Анелия Харитева:  Не съм съгласна със становището на мнозинството на съдебния състав, че с подаването на декларация - образец 6 на данъчните органи е станало известно обстоятелството, че осигурителните вноски не са внесени. Това е така, защото декларацията не съдържа информация за размера на осигурителните вноски, както и за тяхното плащане - дали и кога е извършено. Установяването на плащането може да стане само при една нарочна проверка, в рамките на която органите по приходите ще направят преценка на събраните доказателства и ще установят, дали е извършено административно нарушение, защото е извършено плащане на трудови възнаграждения без да са платени едновременно с това здравни осигурителни вноски и кой е извършителят на това нарушение. Съответно това е моментът на откриване на нарушителя (който винаги предполага извършена преди това мисловно-оценъчна дейност) и от този момент тече тримесечния срок по чл.З4, ал.1 3АНН, в който административно наказващият орган трябва да издаде акт за установяване на административно нарушение. Обратното становище (че моментът на откриване на нарушителя е моментът на подаване на декларацията), възприето от районния съд и от мнозинството на настоящия съдебен състав, би означавало, че отнапред с подаването на всяка декларация законодателят е въвел презумпция, че лицето-декларатор е нарушител.  
180 Административно наказателно дело (К) No 3504/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТЕНЧЕВ И СИН ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.1.2013г.
Оставя в сила Решение № 2335/26.09.2012г., постановено по н.ах.д.№ 2725 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
181 Административно наказателно дело (К) No 3505/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА АЛЕКС ТРЕЙД 2010 ЕООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2408 от 04.10.2012г., постановено по НАХД № 3010/2012г. на Пловдивския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 16-1601581 от 28.02.2012г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив, с което на “Алекс Трейд 2010” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ *********, представлявано от управителя Ж.П.П., на основание чл. 416 ал.5 вр. с чл. 414 ал.3 от Кодекса на труда, е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. за нарушение по чл. 63 ал.2 във вр. с чл. 63 ал.1 от КТ, като на основание чл. 415в от КТ е намалил размерът на наложената имуществена санкция от 2000лв. на 100лв.     Решението е окончателно.  
182 Административно наказателно дело (К) No 3507/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2403 от 04.10.2012 година, постановено по НАХД № 4081 от 2012 година по описа на Районен съд - Пловдив, ХІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 21/19.05.2012г. на Началник Митница – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
183 Административно наказателно дело (К) No 3512/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Л.К.К. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 21.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2364 от 28.09.2012г., постановено по НАХД №5288/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХІV-ти н. състав, с което е отменено издаденото от Директор Дирекция “Обслужване” в ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ / №4854 – F001911/ 10.05.2012г., с което е наложено на основание чл.264 ал.1 ЗКПО на Л.К.К. *** като управител на “Джамайка”ООД административно наказание – “Глоба” в размер на 200 лева за извършено от него нарушение на чл.246 ЗКПО.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
184 Административно наказателно дело (К) No 3513/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ПЕТЯ ТРАЙКОВА 2011 ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.1.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 2361 от 28.09.2012 година, постановено по НАХД № 4615/2012г. на Пловдивски районен съд, ХІХ – ти наказателен състав, В ЧАСТТА МУ, с която е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 276/13.06.2012г., издадено от Началник на Митница Пловдив, с което на “ПЕТЯ ТРАЙКОВА 2011” ЕООД БУЛСТАТ *** със седалище и адрес на управление ***, с управител П.К.Т. е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2000лв (две хиляди лева) за нарушение по чл. 123 ал. 2 от ЗАДС, на основание чл. 123 ал. 2 от ЗАДС, както и е наложено АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОТО да упражнява търговска дейност за срок от ЕДИН МЕСЕЦ на основание чл. 124а, ал. 1 вр с чл. 123 ал. 2 от ЗАДС, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 276/13.06.2012г., издадено от Началник на Митница Пловдив, В ЧАСТТА МУ, с която на “ПЕТЯ ТРАЙКОВА 2011” ЕООД БУЛСТАТ *** със седалище и адрес на управление ***, с управител П.К.Т. е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2000лв (две хиляди лева) за нарушение по чл. 123 ал. 2 от ЗАДС, на основание чл. 123 ал. 2 от ЗАДС, както и е наложено АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОТО да упражнява търговска дейност за срок от ЕДИН МЕСЕЦ на основание чл. 124а, ал. 1 вр с чл. 123 ал. 2 от ЗАДС.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част, с която е потвърдено наказателно постановление /НП/ № 276/13.06.2012г., издадено от Началник на Митница Пловдив, В ЧАСТТА МУ, с която на “ПЕТЯ ТРАЙКОВА 2011” ЕООД БУЛСТАТ *** със седалище и адрес на управление ***, с управител П.К.Т., са ОТНЕТИ стоките, предмет на нарушението в полза на Държавата – акцизни стоки общо 23бр кутии – 460 къса цигари без бандерол, предадени на съхранение в склад на Митница Пловдив със складова разписка № 0084100181/02.05.2012 за нарушение по чл. 123 ал. 2 от ЗАДС, на основание чл. 124 ал. 1 от ЗАДС.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
185 Частно админист. наказателно дело (К) No 3514/2012, XXIV състав Наказателни частни касационни производства МИЛЕНА КИКЬОВА-86 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 15.1.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 03.10.2012 г. . по НАХД № 4322 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, с което е прекратено производството по делото, и ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
186 Административно наказателно дело (К) No 3516/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ШИШО БАКШИШО-РУМЕН КОВАЧЕВ ЕТ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.1.2013г.
Оставя в сила Решение № 1642/11.07.2011г., постановено по н.ах.д.№ 3181 по описа за 2011г. на Районен съд-Пловдив.  Решението е окончателно.  
187 Административно дело No 3532/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ПАНТЕР-СИП-ИЛИАНА ДИМИТРОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“ Пантер – СИП – И.Д.“, с Булстат ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от И.Н.Д., против заповед № 11418-0076623/18.07.2012г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, с която на едноличният търговец е наложена принудителна административна мярка „запечатване“ спрямо търговски обект обект – агроаптека, находящ се в с. Три Водици, ул. „Втора“, стопанисван от ЕТ“Пантер – СИП – И.Д.“, както и забрана на достъпа до него за срок от един месец във връзка с констатации за допуснато нарушение на чл. 3 ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 на МФ във връзка с чл. 118 ал. 1 и ал.3 от ЗДДС.   ОСЪЖДА ЕТ“ Пантер – СИП – И.Д.“, с Булстат ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от И.Н.Д. да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив сумата от 150/ сто и петдесет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
188 Административно дело No 3537/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни СЪНИ МАРКЕТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 29.1.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №241002832 от 09.12.2010г. на Евгени Стефанов Цончев- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №125 от 08.02.2011г. на заместник-директора на Д”ОУИ”, а понастоящем Д”ОДОП”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на “Съни Маркет” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, е установен допълнително корпоративен данък по ЗКПО за 2007г. в размер от 25 156,25 лв. и са определени лихви върху тази сума в размер от 8 552,22 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати на “Съни Маркет” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, сумата от 1 355,00 лева разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
189 Административно наказателно дело (К) No 3539/2012, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЛЪКИ ЛЕС ЕООД Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 17.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 251 от 18.10.2012 година, постановено по НАХД № 354 от 2012 година по описа на Районен съд – Асеновград, ІІІ н.с.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
190 Административно наказателно дело (К) No 3541/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ТРИДЕКС ООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 21.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №239/10.10.2012г., постановено по НАХД №444/2012г. по описа на Районен Съд – Асеновград V н. състав, с което е отменено издаденото от Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 – 1602233/14.06.2012г., с което е наложена на “Тридекс”ООД гр.Садово на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл. 414 ал.1 КТ имуществена санкция в размер на 1 500 лева за нарушение на чл. 264 във вр. с чл.128 т.1 КТ.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
191 Административно дело No 3547/2012, III състав Други административни дела МБАЛ МЕД.КОМПЛЕКС СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЕООД,
МБАЛ МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ ЕООД
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 7.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Н.С. в качеството му на управител на “Многопрофилна болница за активно лечение – медицински комплекс Св.И.Р.”ЕООД, ЕИК 115785419, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив,бул.”Васил Левски”№114-А, както и в качеството му на управител на “Многопрофилна болница за активно лечение – медицински комплекс Св.И.Р.”ЕООД – клон Стара Загора, с адрес гр.Стара Загора, ул.”Герасим Папазчев”№1, ет.3, жалба против Здравно заключение за съгласуване на площадка за разполагане на обект с източник на йонизиращи лъчения изх. № 6784 от 12.11.2012г. на Директора на РЗИ–Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3547/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, І отделение, ІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
192 Административно дело No 3556/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни УНИГЛОБ КОНСУЛТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Униглоб консулт” ЕООД против “ревизионен акт № 161202313/ 23.08.2012 г. на ТД на НАП – Пловдив, връчен на 30.08.2012 г., мълчаливо потвърден от Директора на Дирекция ОУИ гр.Пловдив”; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 3556/ 2012 г. по описа на Административен съд - Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
193 Административно дело No 3564/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни РАФЕТ САИД-58 ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 24.1.2013г.
Отменя Решение № 357 от 25.10.2012г. на Директора на ТД на НАП, гр.Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на Рафет Р. Саид с ЕТ Рафет Саид - 58, гр.Асеновград против Разпореждане на публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП – Пловдив изх.№ РД-16-5652/02.10.2012г., с което не е уважено възражение с вх.№ РД-16-5652/28.09.2012г. с искане за погасяване на публични задължения по давност по титул – декларация образец № 6, за периода 01.01.2006г. – 31.12.2006г.  Отменя Разпореждане на публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП – Пловдив изх.№ РД-16-5652/02.10.2012г.  Връща административната преписката на публичния изпълнител при Дирекция "Събиране" в ТД на НАП - Пловдив, за изпълнение на съдебното решение по указанията в мотивната част.  Решението е окончателно.  
194 Административно наказателно дело (К) No 3567/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2490 от 12.10. 2012г., постановено НАХД № 4024/2012г. по описа на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.    
195 Административно наказателно дело (К) No 3568/2012, XX състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ КОДИМИТ ЕООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 15.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2551/18.10.2012г., постановено по НАХД № 5119/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, 26 н.състав.  Решението не подлежи на обжалване.  
196 Административно наказателно дело (К) No 3569/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства СТЕФАН КРЪСТЕВ ЕТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2373/ 01.10.2012 г. по НАХД № 2978/ 2012 год. по описа на Районен съд – Пловдив , вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № ХІ – Б-37/ 09.03.2012 г. на Директор РЗИ - Пловдив.  Решението е окончателно.  
197 Административно наказателно дело (К) No 3570/2012, XXII състав Наказателни касационни производства М.Д.Б. РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 188 от 22.10.2012 г., постановено по нахд № 429 от 2012г., по описа на Районен съд – Карлово, 4-ти наказателен състав .  Решението е окончателно.  
198 Административно наказателно дело (К) No 3572/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ЛУКАС 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2516 от 16.10.2012г., постановено по НАХД № 5259/2012г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1601674 от 28.02.2012г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив.     Решението е окончателно.  
199 Административно наказателно дело (К) No 3573/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ДАСКАЛОВ И ЗАХАРИЕВА Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2306 от 18.09.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХІХ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 4824 по описа на същият съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
200 Административно наказателно дело (К) No 3576/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.1.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 2393 от 03.10.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 4388 по описа Пловдивския районен съд за 2012 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-1601727 от 07.05.2012 г. на директора на Дирекция „Инспекция по труда“ град Пловдив, с което на „Джиес гранд сенс“ ЕООД, с ЕИК 200876957, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ж.к.“Тракия“ бл.201, вх.А, ет.8, ап.22, представлявано от управителя З.В.О., е наложена имуществена санкция в размер на 3 000 лева за нарушение на чл.415, ал.1 КТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
201 Административно наказателно дело (К) No 3577/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2397 от 03.10.2012г. постановено по НАХД № 4036/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХI н.състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
202 Административно наказателно дело (К) No 3578/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 15.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2400/ 04.10.2012 г. по НАХД № 3973 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
203 Административно наказателно дело (К) No 3579/2012, XX състав Наказателни касационни производства КЛИМЕКС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 16.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2458/10.10.2012г., постановено по НАХД № 5131/2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ н.с., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 63715-S016907 от 31.05.2012г. издадено от Зам.Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Климекс”ЕООД, гр.Пловдив, на основание чл.335 ал.1 от КСО е наложено административно наказание “Имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение разпоредбите на чл.158 вр. с чл.7 ал.3 от КСО.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
204 Административно наказателно дело (К) No 3580/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства НЕСИ-5 ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2463 от 10.10.2012 г. на Пловдивски районен съд, ХХІ н.с., постановено по НАХД № 5171 по описа на същия съд за 2012 г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА :  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К-026384 от 29.03.2012 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисия за защита на потребителите, с което на „НЕСИ-5“ ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. “Г. Т.” № 2, за нарушение по 68в, във връзка с чл. 68г, ал.4 и чл. 68д, ал.1, предл. първо от от Закона за защита на потребителите, на основание чл. 233, ал.2 от Закона за защита на потребителите е наложена имуществена санкция в размер на 1 000.00 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
205 Административно наказателно дело (К) No 3581/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2497 от 12.10.2012 г., постановено по нахд № 4042 от 2012г., по описа на Районен съд – Пловдив, 1-ви наказателен състав .  Решението е окончателно.  
206 Административно наказателно дело (К) No 3582/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ И.Т.В. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № № 2340/26.09.2012 г., постановено по н.ах.д.№ 5093 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд, ХХIV н.с.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
207 Административно наказателно дело (К) No 3583/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Д.А.М. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 17.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2563 от 19.10.2012 год. на Пловдивски районен съд, ХVІІ наказателен състав, постановено по НАХД № 5145 по описа на същия съд за 2012 год.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
208 Административно наказателно дело (К) No 3584/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ЛУКАС 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 15.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2382/ 02.10.2012 г. по НАХД № 5261 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
209 Административно наказателно дело (К) No 3586/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2571 от 22.10.2012 г., постановено по НАХД № 4026 по описа за 2012 г. на ПРС.  Решението е окончателно.  
210 Административно наказателно дело (К) No 3587/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КОСТАДИН ТЕРЗИЕВ-ГОЛД ЕТ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 14.1.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № № 2429 от 08.10.2012г., постановено НАХД № 6009/2012г. по описа на Пловдивски районен съд и вместо него ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 7385-0083659 от 13.06.2012г. на директора на ТД на НАП гр.П., с което на основание чл.53, вр. чл.27, вр. чл.83 и чл.3, ал.2 от ЗАНН и чл.185, ал.1 от ЗДДС на ЕТ”Костадин Терзиев-ГОЛД”.ЕИК 1151141100, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул. ”Чернишевски” № 27., бл. 10, вх. Г, ап. 1, представлявано от К.Й.Т., за нарушение на чл.25, ал.3, вр. чл.3, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, вр. чл.118, ал.1 от ЗДДС на ЕТ”К.Т.-ГОЛД” е наложена имуществена санкция в размер на 700лв.      Решението е окончателно.
211 Административно дело No 3588/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.С.В.,
В.Г.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на П.С.В. и В.Г.В. *** срещу Решение от 01.11.2010г. на Комисия по чл. 210 от ЗУТ при Община Родопи.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3588/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
212 Административно дело No 3596/2012, XIII състав Дела по ЗМВР М-ОЙЛ ТРЕЙДИНГ ООД НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 9.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявеният от „М – Ойл Трейдинг“ ООД, ЕИК: ATU22471803, със седалище и адрес на управление, Гросендорф 85, 4551 Рид им Траункрайз, Австрия представлявано от пълномощника адв. Б.Б.К., със съдебен адрес за кореспонденция гр. Бургас, ул. “Оборище” № 82, ет. 2, иск с правно основание чл.256 и сл. АПК, против отказ на Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР – гр.Пловдив да извърши фактически действия по спиране от движение на МПС по искане на ДСИ Т. М., направено по изп. дело № 20122120400135/2012г., обективиран с писмо рег.№ ИЯ/КАТ 9647 от 11.10.2012г.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3596 по описа за 2012г. на Административен съд Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщението за постановяването му.  
213 Частно административно дело No 3601/2012, XV състав Частни администр. дела РОДОПСКИ ДОМ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 14.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Родопски дом” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя А.С.Н. против Решение № 366 от 31.10.2012г. на Директора на ТД на НАП - Пловдив, с което е отказано възлагане на ревизия за изменение на задължения в частта по ЗДДС, установени с влязъл в сила РА № 800526/12.08.2009г. и РА № 903491/10.12.2009г. по подадена молба с вх. № 70-00-17271/16.10.2012г. от ”Родопски дом” ООД  ОСЪЖДА ”Родопски дом” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя А.С.Н. да заплати на Териториална Дирекция на НАП-гр. Пловдив сумата в размер от 150лв. /сто и петдесет лева/.  Определението е окончателно.
214 Административно дело No 3602/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОБЕТОН-2006 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Екобетон-2006“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Смолян , ул. Евридика №13, вх.А ,ап.5, представлявано от управителя Стефан Асенов Кехайов срещу Решение № 218/20.07.2012г. на Директор на ТД на НАП Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3602/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
215 Административно дело No 3621/2012, XIII състав Дела по ЗМСМА ХЕБРОС БУС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 3.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ХЕБРОС БУС” ООД, ЕИК 115008465, представлявано от В. Д.-Управител, против Заповед № 12 ОА 2770/13.11.2012г. на Кмета на Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3621 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
216 Административно дело No 3622/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕЛИ-МЕДИКУС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 31.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Вели-Медикус” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, против Акт за регистрация по ЗДДС с №130421200014259 от 10.08.2012г., издаден от Радослава Иванова Пенчева- инспектор по приходите в отдел “Проверки” в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №1388 от 31.10.2012г. на директора на Д”ОУИ”, а понастоящем Д”ОДОП”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА “Вели-Медикус” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
217 Административно дело No 3630/2012, XIX състав Дела по чл.306 АЛ.5 ГПК /троен състав/ Ю.С.Б. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 21.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадена от Ю.С.Б. *** против разпореждане №8936 от 05.11.2012г. по ч.адм. дело №2263/ 2012г. по описа на Административен съд – Пловдив І-ви състав, с което е оставено без уважение искането на Б. за налагане на Председателя на Общински съвет “Родопи” административно наказание “Глоба” за неизпълнение на влязлото в сила съдебно решение по адм. дело №2351/2010г. по описа на същия Съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по н.а.х.д №3630/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХХІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
218 Административно наказателно дело (К) No 3641/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ПЕТЪР ГРОЗДАНОВ -ТРАНС АУТО ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 21.1.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №2508 от 20.09.2012г. по НАХД №4587/ 2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, VІІ н. състав,с което е потвърдено издаденото от Директор Дирекция “Обслужване” в ТД на НАП – Пловдив наказателно постановление/НП/ №3336 – F000896/ 11.04.2012г., с което е наложено на основание чл.179, пред. първо ЗДДС на Петър Иванов Грозданов като ЕТ “Петър Грозданов – Транс – Ауто” административно наказание – “имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършено от него нарушение на чл.125 ал.1 ЗДДС, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :   ОТМЕНЯ наказателно постановление издадено от Директор Дирекция “Обслужване” в ТД на НАП – Пловдив №3336 – F000896/ 11.04.2012г., с което е наложено на основание чл.179, пред. първо ЗДДС на Петър Иванов Грозданов като ЕТ “Петър Грозданов – Транс – Ауто” административно наказание – “имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършено от него нарушение на чл.125 ал.1 ЗДДС.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
219 Административно наказателно дело (К) No 3642/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства А.И.Ч. НАЧАЛНИК РПУ СТАМБОЛИЙСКИ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 23.1.2013г.
Отменя Решение № 2448/09.10.2012г., постановено по н.ах.д.№ 5091 по описа за 2012г. на Районен съд - Пловдив.  Връща делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване.  
220 Административно наказателно дело (К) No 3643/2012, XXII състав Наказателни касационни производства АТИВА 64 АТАНАС ГЪЛЪБОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2432 от 08.10.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 4701 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
221 Частно админист. наказателно дело (К) No 3644/2012, XXIII състав Наказателни частни касационни производства ОРХИДЕЯ-БОЙКА ПАВЛОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 23.10.2012 г. по НАХД № 4583/ 2012 год. по описа на Районен съд – Пловдив, с което е прекратено производството по делото, поради просрочие на жалбата.  Определението е окончателно.  
222 Административно наказателно дело (К) No 3645/2012, XX състав Наказателни касационни производства Д И Д КОМЮНИКЕЙШЪНС ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2531 от 17.10.2012 година, постановено по НАХД № 5169 по описа на Районен съд – Пловдив, ХХVІ наказателен състав, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № К-026325 от 08.03.2012 г. на Директора на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, с което на “Д и Д Комюникейшънс” ООД, с ЕИК ***, на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите, за нарушение на чл. 127, ал. 3 от същия закон е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.   Решението е окончателно.  
223 Административно наказателно дело (К) No 3646/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства САДАТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 15.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2421 от 07.10.2012г., постановено по НАХД № 3585/2012г. на Пловдивския районен съд, с което е изменено Наказателно постановление № 16-1602082 от 07.05.2012г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив.     Решението е окончателно.  
224 Административно наказателно дело (К) No 3647/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2391/02.10.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХІV н.с., постановено по н.а.х.д. № 4045 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
225 Административно наказателно дело (К) No 3648/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НИМАС ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 15.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2576/ 22.10.2012 г. по НАХД № 5476 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
226 Административно наказателно дело (К) No 3649/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Н.К.Д. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 21.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2350/28.09.2012г. по НАХД № 4748/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив Х-ти н. състав, с което е отменен електронен фиш серия К №0232972 от 01.04.2012г., с който на Н.К.Д. *** е наложено административно наказание – глоба в размер на 150 лева на основание чл.189 ал.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, във вр. с чл.182 ал.2, т.4 ЗДвП за нарушение на чл.21 ал.2 ЗДвП.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
227 Административно наказателно дело (К) No 3653/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 15.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2324/ 26.09.2012 г. на Районен съд-Пловдив, постановено по НАХД № 3539 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, с което е отменено НП № 868/11 от 02.05.2012г. на Началника на Митница Пловдив  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
228 Административно наказателно дело (К) No 3658/2012, XX състав Наказателни касационни производства САДАТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 15.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2499 от 12.10.2012 г., постановено по НАХД № 3589/2012г., Пловдивският районен съд, I наказателен състав.  Решението е окончателно.    
229 Административно наказателно дело (К) No 3660/2012, XX състав Наказателни касационни производства КЛИМЕКС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 16.1.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 2592/23.10. 2012г., постановено по НАХД № 527/2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХ н.с., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 63695-S016828 от 31.05.2012г. издадено от Зам. Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Климекс”ЕООД, гр.Пловдив, на основание чл.335 ал.1 от КСО е наложено административно наказание “Имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение разпоредбите на чл.7 ал.3 от КСО.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
230 Административно наказателно дело (К) No 3663/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ГЕПАРД М ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2379 от 02.10.2012 година, постановено по НАХД № 4151 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХVІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 16-1602122/27.04.2012г. на изпълняващия длъжността Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив.  Решението е окончателно.  
231 Административно дело No 3665/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.В.К. НАЧАЛНИК НА РО "НСК" ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 21.1.2013г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на заповед № ДК-09-Пд-8 от 07.11.2012 г. на началника на РО НСК Пловдив при РДНСК ЮЦР, с която на основание чл.224, ал.1, т.1 ЗУТ е спряно изпълнението на строителните и монтажни работи на строеж: “Къща за гости”, находящ се в ПИ 12992.30.22 по плана на с.Врата, община Асеновград, с възложител А.В.К..  ОСЪЖДА Регионален отдел „Национален строителен контрол” Пловдив при РДНСК ЮЦР да заплати на А.В.К., ЕГН **********,***, сумата 610 (шестстотин и десет) лева, разноски по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
232 Административно наказателно дело (К) No 3667/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КОКОНА-ТАНЯ КАЛАКУНОВА ЕТ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2548 от 18.10.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 4490 по описа на Пловдивския районен съд за 2012година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
233 Административно наказателно дело (К) No 3668/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства С.М.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 2.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2737 от 06.11.2012г. по Н.А.Х. дело №5429 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІV-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №5524/12 от 18.06.2012г. на ВРИД началник на сектор “ПП” при ОД”МВР”- Пловдив, с което на С.М.П. е наложена глоба в размер от 300,00 лева.  Решението е окончателно.  
234 Административно наказателно дело (К) No 3672/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДЕТЕЛИНА ДРИТА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 21.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2561 от 19.10.2012г. на Районен съд – Пловдив, ХХІІ-ти наказателен състав, постановено по н.а.х. дело №5337 по описа на същия съд за 2012г., с което е потвърдено наказателно постановление №16-1602192 от 13.07.2012 год., издадено от Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив, с което на “Детелина – Дрита”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Вегетарианска”№14 е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева на основание чл. 416 ал.5 за нарушение на чл.415 ал.1 от Кодекса на труда /КТ/.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
235 Административно наказателно дело (К) No 3674/2012, XIX състав Наказателни касационни производства Б.П.Б. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 17.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2647 от 29.10.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХVІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 6063 по описа за 2012 г. на същия съда, като вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36-0000466 от 25.04.2012 г. на Началника на сектор ОО “КД-ДАИ” – Пловдив, с което на жалбоподателя на основание чл. 93, ал. 2 от Закона за автомобилните превози е наложена ГЛОБА в размер на 500 лв. за нарушение на чл. 19, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11/31.10.2002 г. на МТ и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАП е наложена ГЛОБА в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 19, ал.1, т. 6 от същата наредба.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
236 Административно наказателно дело (К) No 3679/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АТИВА 64 АТАНАС ГЪЛЪБОВ ЕТ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2626 от 26.10.2012г., постановено по НАХД № 4700/2012г. на Пловдивския районен съд, с което е отменено Наказателно постановление № 5793-F002584 от 21.05.2012г. на А.В.П.-Директор Дирекция “Обслужване” в ТД на НАП гр. Пловдив.   Решението е окончателно.  
237 Административно наказателно дело (К) No 3681/2012, XX състав Наказателни касационни производства В.Г.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 16.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 2613 от 25.10.2012г., постановено по НАХД № 4192/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
238 Административно наказателно дело (К) No 3682/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства С.С.Ц. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.1.2013г.
Оставя в сила Решение № 2606/24.10.2012г., постановено по н.ах.д.№ 3841 по описа за 2012г. на Районен съд-Пловдив.  Решението е окончателно.  
239 Административно дело No 3690/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни БИОВЕТ АД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 3.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “БИОВЕТ” АД, със седалище и адрес на управление гр. Пещера ул. “Петър раков” № 39, ЕИК 112029879, представлявано от А. Ж. И. против Решение №1293 от 25.09.2012г. на началника на Митница Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3690 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
240 Административно дело No 3697/2012, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Н.Н.К.,
В.Н.К.
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 15.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на жалба на Н.Н.К., ЕГН **********,***, и В.Н.К., ЕГН **********,***, против изричен отказ на Областна дирекция „Земеделие“ Пловдив, обективиран в писмо с изх.№ 16-00-3848 от 05.11.2012 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3697 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
241 Административно дело No 3703/2012, XII състав Дела по ЗОС П.П.П. Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 2.1.2013г.
Прекратява делото. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.П. ***.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3703 по описа на Административен съд Пловдив за 2012г.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба пред Върховният административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
242 Административно дело No 3706/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни М.В.М. ОБЩИНА БРЕЗОВО Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.В.М. ***.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3706/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив,V състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
243 Административно дело No 3707/2012, XVII състав Дела по ЗОС Г.Й.С.,
Г.Й.Д.,
К.С.Т.,
П.С.К.,
Р.Й.В.,
В.С.С.,
Й.В.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 21.1.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 12 ОА 2563 от 18.10.2012 г. издадена от Заместник Кмета на Община Пловдив, обнародвана в Държавен вестник бр. 90 от 16.11.2012 г.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Г.Й. С. с ЕГН **********, Г.Й.Д. с ЕГН **********, К.С.Т. с ЕГН **********, П.С.К. с ЕГН **********, Р.Й.В. с ЕГН **********, В.С.С. с ЕГН ********** и Й.В.С. с ЕГН **********, всички със съдебен адрес ***, сумата в размер на 1020 лв., представляваща сторените от последните разноски по производството.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
244 Административно дело No 3716/2012, XX състав Дела по чл.306 АЛ.5 ГПК /троен състав/ Т.А.Б. НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПЛОВДИВ КЪМ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 22.1.2013г.
ОТМЕНЯ определението от 14.01.2013г. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба, подадена от Т.А.Б. *** против разпореждане № 8938 от 05.11.2012г., постановено по ч.адм. дело № 2997/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив І-ви състав.  ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.а.х.д № 3716/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХХ състав.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
245 Административно наказателно дело (К) No 3722/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Н.З.Н. ОБЩИНА КАРЛОВО Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 23.1.2013г.
Отменя Решение № 191/22.10.2012г., постановено по н.ах.д.№ 360 по описа за 2012г. на Районен съд – Карлово.  Вместо това постанови : Изменя НП № 11/03.04.2012г., издадено от Кмета на Община Карлово за наложено на Н.З.Н. административно наказание – глоба в размер на 700 лв., за нарушение на чл.7 ал.1 от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Карлово, с намаляване на глобата в размер на 300 лв.  Решението е окончателно.  
246 Административно дело No 3725/2012, XII състав Други административни дела С.Р.К. Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 7.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Р.К. ***, с постоянен адрес: гр. Пловдив, ул. „Славянска“ № 59, ет.2-ри, ап.4 против Решение № ЗРИ-502 от 26.11.2012г. на Кмета на Район „Източен“ при Община Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 3725 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.  
247 Административно дело No 3728/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни УНИГЛОБ КОНСУЛТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 14.1.2013г.
При липсата на подадена жалба за съдебно обжалване от от”Униглоб консулт”ЕООД с ЕИК160054982 , представлявано от Галина Тодорова Бакалска със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. “Петко Д.Петков” № 15,ет.2. против Ревизионен акт №161202313/23.08.2012г. ,издаден от старши инспектор при ТД на НАП Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3728/2012 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.    
248 Административно наказателно дело (К) No 3754/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства НИМАС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 23.1.2013г.
Отменя Решение № 2575 /22.10.2012г., постановено по н.ах.д.№ 5466 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Вместо това постанови : Отменя НП № 58935-S-010081/20.12.2011г., на и.д. директор офис - Пазарджик към ТД на НАП-Пловдив.  Решението е окончателно.  
249 Административно наказателно дело (К) No 3762/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Б.Н.Т. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 30.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР –Пловдив, против решение № 2651 от 29.10.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 6366 по описа на Пловдивски районен съд, ХХIV н.с., за 2012 година.  ПРЕКРАТЯВА производството по к.н.а.д. № 3762 по описа за 2012 г. на Административен съд – гр.Пловдив.   Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението с препис за страните.      
250 Административно дело No 3763/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЮК 82-ТОДОР НИКОЛАЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 7.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Н.Д., в качеството му на едноличен търговец с фирма “ Люк 82 – Т.Н.”, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, бул. “Х.Б.” № 76, ет.2, ап.6 против Ревизионен акт № 161201609 от 27.07.2012 г., издаден от С.В.П. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите, Пловдив, в частта му потвърдена с Решение № 1373 от 26.10.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” при Централно управление на НАП.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3763 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
251 Административно дело No 3788/2012, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.Н.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД,ОФИС ЛЪКИ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 8.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3788 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Асеновград.  Определението не подлежи на обжалване.    
252 Административно дело No 3795/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТЕН ЦЕНТЪР ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 8.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Европейски проектен център” ООД срещу Решение за отказ за спиране на производство № 1201349 от 19.11.2012 година на Орган по приходите - Венета Ангелова- началник сектор “Ревизии”, дирекция “Контрол” при ТД на НАП Пловдив  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3795 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 г.  ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Директор на дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП Пловдив.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
253 Административно дело No 3816/2012, XII състав Дела по КСО Г.Г.Г. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 2.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от Г.Г.Г., в качеството му на ЕТ “НИЯ - Г.Г.“, ЕИК 115077797, с посочен в жалбата адрес гр.Пловдив, ул.“Орловец“ № 9 против Решение № 318 от 25.10.2012г. на Директора на ТП на НОИ - гр.Пловдив, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата му против Разпореждане № 901 от 21.06.2012г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУ “СО“ – гр.Пловдив за внасяне на суми по ревизионен акт за начет с вх.№ 148/31.05.2012г. на РУ “СО“ – гр.Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3816 по описа за 2012г. на Административен съд – град Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.  
254 Административно наказателно дело (К) No 3826/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства САДАТ ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.1.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №2359 от 28.09.2012г. по НАХ дело №3142 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХІХ-ти наказателен състав, вместо което постановява  ОТМЕНЯ наказателно постановление с №853/11 от 19.04.2012г. на началника на Митница Пловдив, с което на “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” №68, е наложена имуществена санкция в размер от 2 740,00 лева и е присъдено заплащане левовата равностойност на стоките, предмет на нарушението, които липсват, в размер от 20 494,54 лева.  Решението е окончателно.  
255 Административно наказателно дело (К) No 3836/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Д.И.Г. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 23.1.2013г.
Оставя в сила Решение 2638/29.10.2012 г., постановено по н.ах.д.№ 5045 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
256 Административно наказателно дело (К) No 3845/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства А.И.Ш. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 23.1.2013г.
Оставя в сила Решение № 2588/23.10.2012г., постановено по н.ах.д.№ 5829 по описа за 2012г. на Районен съд – Пловдив.  Решението е окончателно.  
257 Административно наказателно дело (К) No 3849/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА,
БТК АД
БТК АД,
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 18.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2485 от 12.10.2012г. по НАХ дело №5938 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІІІ-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление с №0171 от 23.04.2012г., издадено от председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на “БТК” АД е наложена имуществена санкция в размер от 60 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
258 Административно наказателно дело (К) No 3856/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства Н.С.Ш. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 23.1.2013г.
Отменя Решение № 2662/30.10.2012 г., постановено по н.ах.д.№ 6049 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Вместо това постанови: Отменя Наказателно постановление № 4259/12 от 15/05/2012г. на Началник Сектор ПП към ОДМВР.  Решението е окончателно.  
259 Административно дело No 3860/2012, II състав Дела по ЗМВР В.А.Д. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 2.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.А.Д. *** против Заповед с Рег.№ З-6313 от 15.10.2012г. на Директора на ОД МВР – Пловдив, както и направеното в жалбата искане за спиране на изпълнението на заповедта.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3860 по описа на Административен съд - Пловдив за 2012 г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
260 Административно дело No 3873/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.Х.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 24.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Х.Д. ***, ЕГН **********, чрез адв. Е.Н., против заповед № АО – 2668/ 11.09.2008 г. на кмета на Община Пловдив за изменение на ПУП- ПРЗ на част от кв.2а по плана на кв.“Волга – Дан. Николаев“- гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3873 по описа на Административен съд Пловдив, І отделение, ХІV състав, за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването с препис за страните.  
261 Административно дело No 3876/2012, XII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв В.С.Т. Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 30.1.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.С.Т., взискател по изпълнително дело №1082 от 2010 година по описа на СИС при Районен съд Пазарджик, против бездействието на Държавен съдебен изпълнител Л.Цветанова да наложи глоба на Председателя на Общински съвет Пазарджик, по реда на чл.24, ал.ІІ от ЗАНН и чл.290 от АПК за неизпълнение на решението по чл.268, т.2 от АПК, предмет на изпълнително дело №1082 от 2010 година.  Решението е окончателно.  
262 Административно дело No 3877/2012, XV състав Други административни дела В.И.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ КЪМ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 21.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.И.Д. против Заповед № 03-160-РД/492 от 29.09.2012 г. на Директора на Областна Дирекция – Пловдив на Държавен фонд “Земеделие” - Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 3877 по описа на Административен съд - Пловдив за 2012 г., ХV състав.    Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
263 Административно дело No 3889/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.С.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.С., ЕГН **********,***, против ненаименован административен акт  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3889 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
264 Административно наказателно дело (К) No 3914/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ РЕНТАЛ ГРУП ЕООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 18.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2858 от 01.11.2012г. по НАХ дело №6218 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., І-ви наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №3355-F001172 от 11.04.2012г. на директора на Дирекция “Обслужване” в ТД- Пловдив на НАП, с което на “Рентал груп“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖР”Тракия”, бл.184, вх.”Б”, ет.5, ап.18, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
265 Частно админист. наказателно дело (К) No 3916/2012, XXII състав Наказателни частни касационни производства МИЛЕНА КИКЬОВА-86 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 9.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение 21.11.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 4325 по описа на Районен съд Пловдив за 2012 година, с което производството по делото е прекратено.  ОТМЕНЯ разпореждането от 18.12.2012 г. за насрочване на делото в открито заседание.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
266 Административно наказателно дело (К) No 3927/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЛУКАС 2011 ЕООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2676 от 31.10.2012г. по НАХ дело №5258 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХVІІ-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление с №16-1601673 от 28.02.2012г. на директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на “Лукас 2011” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Копривщица” №31, ет.5, ап.15, е наложена имуществена санкция в размер от 1 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
267 Частно админист. наказателно дело (К) No 3929/2012, XX състав Наказателни частни касационни производства И.М.И. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 1292/06.11.2012г., постановено по н.а.х.дело № 7528/2012г. по описа на ПРС, ХІV н.с.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
268 Административно наказателно дело (К) No 3940/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ РЕНТАЛ ГРУП ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 23.1.2013г.
Оставя в сила Решение № 2688 /31.10.2012г., постановено по н.ах.д.№ 6220 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
269 Административно наказателно дело (К) No 3944/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ В.И.Т. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 23.1.2013г.
Оставя в сила Решение № 2591/23.10.2012г. на РС-Пловдив, постановено по н.ах.д.№ 6168/2012г. на РС – Пловдив.  Решението е окончателно.  
270 Административно дело No 3946/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни СПАВЪЛ КОНСУЛТ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 9.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Спавъл консулт“ ООД, с ЕИК 108516379, със седалище и адрес на управление: град Кърджали, бул.“България“ № 33, представлявано от управителя М.В.Т., против действия на данъчните органи за възстановяване на ДДС, неизпълнение на решение № 1307 от 09.10.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив, заповеди за възлагане на ревизия № 1204922 от 12.10.2012 г., № 1205677 от 27.11.2012 г., № 1206178 от 21.12.2012 и № 1206179 от 21.12.2012 г., постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № 09/РД-1072 от 26.10.2012 г.  ИЗПРАЩА жалбата на „Спавъл консулт“ ООД, с ЕИК 108516379, със седалище и адрес на управление: град Кърджали, бул.“България“ № 33, представлявано от управителя М.В.Т., против постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх.№ 09/РД-10-72 от 26.10.2012 г., издадено от Т.Т.Х., старши публичен изпълнител в ТД Пловдив на НАП, по подведомственост на директора на ТД Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3946 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
271 Административно дело No 3966/2012, XII състав Дела по ЗАдм Т.Г.Т. Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 10.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, предявена от Т.Г.Т.,*** против отказ за издаване на удостоверение за наследници на лицето И.Г.П., обективиран в уведомление с изх.№ 42 – 9400-2597(1)/25.09.2012г., подписано от И.Д Кмет на Район „Южен“ при Община – Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3966 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 година.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването.  
272 Административно наказателно дело (К) No 4017/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ А.Я.Д. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като просрочена касационна жалба от ВНВД Началник на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР-Пловдив против Решение № 2677 от 31.10.2012г. на Районен съд – Пловдив, постановено по НАХД № 4451/2012г. XI наказателен състав.  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 4017 по описа на Административен съд-Пловдив за 2012г., ХХ състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението.  
273 Административно наказателно дело (К) No 4021/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2839 от 20.09.2012г. по НАХ дело №3145 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., VІІ-ми наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №863/11 от 18.04.2012г. на началника на Митница Пловдив, с което на “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” №68, е наложена имуществена санкция в размер от 943,75 лева и е присъдено заплащане левовата равностойност на стоките, предмет на нарушението, които липсват, в размер от 12 786,57 лева.  Решението е окончателно.  
274 Административно дело No 4057/2012, XII състав Искове за прекратяване на неоснователни действия Л.Й.П.,
Р.Е.С.
ЕВН ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ АД-ГР. ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 14.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Л.Й.П., ЕГН **********,*** и Р.Е.С., ЕГН **********,***, с правно основание чл. 250 АПК, относно прекратяване на фактическите действия на органи на ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, “извършвани от 12.12.2012г., изразяващи се в прокарване на кабел от частно разпределително табло от УПИ 0066054 до УПИ 0066056, местност „Исака“, кв.66 плана на с.Марково, общ.Родопи, за свързване на нов абонат на електрическата мрежа”.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4057 по описа за 2012 г. на Административен съд Пловдив.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
275 Административно дело (К) No 4058/2012, XXIII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 2.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по касационно дело №4058 по описа на Административен съд- Пловдив за 2012г., ХХІІІ-ти касационен състав.  ИЗПРАЩА касационната жалба на Общинска служба по земеделие, гр. Асеновград, против Решение с №517 от 10.12.2012г. по гражданско дело №1315 по описа на Районен съд- Асеновград за 2012г., на Районен съд- Асеновград за администрирането и.  Определението е окончателно.  
276 Административно дело No 4067/2012, XVIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Ю.С.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 3.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4067 по описа на Административен съд – Пловдив за 2012г., ХVІІІ състав.  ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд- Пловдив жалбата на Ю.С.Б., ЕГН ********** против Решение № 303, прието с Протокол № 22 от 07.12.2012г. на Общински съвет- Родопи.  Определението не подлежи на обжалване.      
277 Административно дело (К) No 4072/2012, XX състав Касационни производства С.К.К. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 3.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАХД № 4072/2012г. по описа на Адми-нистративен Съд – Пловдив ХХ състав.  ИЗПРАЩА касационна жалба на С.К.К., ЕГН ********** срещу решение, постановено по Гр.Д № 7336/2012г. на Районен Съд – Пловдив за администрирането й.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
278 Частно админист. наказателно дело (К) No 14/2013, XX състав Наказателни частни касационни производства Р.И.К. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 8.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч. к. адм. х. д. № 14/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХХ к.състав.  ИЗПРАЩА частна жалба на Р.И.К. в качеството му на началник на Общинска служба земеделие- Карлово против разпореждане от 12.12.2012 г. по гр. д. № 1622/2011 г. по описа на Районен съд- Карлово по компетентност на Районен съд- Карлово, 2 гр.с.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
279 Административно дело No 28/2013, VII състав Дела по ЗМСМА Д.Г.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 22.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.А. *** срещу решение №133, взето с Протокол №22 от 15.12.2012г. на Общински съвет - Стамболийски, с което са приети калкулациите за сметосъбиране, сметоизвозване и подържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2013г., като НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №28/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.      
280 Административно дело No 29/2013, XII състав Дела по ЗМСМА Д.Г.А. Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 22.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.А. *** срещу Решение № 134, взето с Протокол № 22 от 15.12.2012г. на Общински съвет/ОбС/ - Стамболийски, с което е приета годишна план – сметка за приходите и извършване на необходимите разходи на дейност Чистота по населени места на стойност 1012600 лв. за 2013г., съгласно приложение № 1 /т.1 от решението/ и са определени таксите за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа на битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване по населените места за жилищни и нежилищни имоти на граждани, фирми, предприятия и обществени организации, съгласно приложения № 2, № 3 и № 4 /т.2 от решението/, като НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 29/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., ХІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
281 Административно наказателно дело (К) No 46/2013, XXII състав Наказателни касационни производства КОСТАДИН ТЕРЗИЕВ-ГОЛД ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 16.1.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на ЕТ „Костадин Терзиев – Голд“, с ЕИК 115114110, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Чернишевски“ № 27, бл.10, вх.“Г“, ап.1, представляван от управителя К.Й.Г., против решение № 2867 от 16.11.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 5166 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. № 46 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
282 Административно дело No 98/2013, III състав Дела от администр. характер - данъчни МАРИЦА КК АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 22.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Марица КК”АД, ЕИК *********, обявено в несъстоятелност, заличено от търговския регистър, със съд.адрес гр. София 1 606, ул.”Ами Буе”№18, вх.В, Адв.Дружество “Табаков, Табакова и съдру-жници”, против Решение № 414 от 10.12.2012г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на “Марица КК”АД, - заличен, срещу отказ на публичния изпълнител да отмени обезпечителна мярка, наложена по изп.дело № 34938/2001г.,обективар в писмо изх. № 28382#5 от 07.11.2012г., издадено от Яна Николова Пенчева на длъжност главен публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП гр.Пловдив, Офис Пазарджик, КАТО ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА и  ПРЕКРАТЯВА производството по а.х.дело № 98/2013г. по описа на Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
283 Административно наказателно дело (К) No 113/2013, XX състав Наказателни касационни производства Г.Д.Х. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 16.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2996 от 01.12.2012г./с характер на определение/ на Районен съд – Пловдив, постановено по НАХД № 6142/2012г. X наказателен състав.  Определението е окончателно.  
284 Частно админист. наказателно дело (К) No 131/2013, XXII състав Наказателни частни касационни производства В.Г.Г. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 16.1.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1437 от 13.12.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7781 по описа на Районен съд Пловдив за 2012 година, с което производството по делото е прекратено.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
285 Административно дело No 132/2013, XVII състав Установителни искове Н.В.Г. ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 16.1.2013г.
ПОВДИГА ПРЕПИРНЯ за подсъдност с Районен съд Пловдив пред състав, включващ трима съдии от ВКС на РБ и двама съдии на РБ, относно предявената претенция на ищцата Н.В.Г.. Делото да се изпрати по компетентност за разрешаване на препирнята за подсъдност на ВАС на РБ. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
286 Административно дело No 134/2013, XVII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП А.Н.Ш. Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 18.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Н.Ш. ***, против Решение № 270, взето с Протокол № 46 от 04.01.2013 г. на Общинска избирателна комисия „Родопи“.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 134 по описа за 2013 г. на Административен съд Пловдив.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
287 Административно дело No 135/2013, XII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП ПП ГЕРБ ОИК ПРИ ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 28.1.2013г.
  ОТМЕНЯ Решение № 270, взето с протокол № 46 от 04.01.2013г. на ОИК – Родопи, В ЧАСТТА МУ, с която на основание чл.20, ал.2 от Изборния кодекс/ИК/ е постановен отказ от предсрочно прекратяване на пълномощията на общинските съветници Г. Петров К. и Г. Иванов Ц. на основание чл.30, ал.4, т.5 от ЗМСМА.   ВРЪЩА преписката на ОИК - Родопи за ново произнасяне по депозираното искане с вх.№ 228 от 23.11.2012г. на ОИК Родопи от председателя на Общински съвет Родопи, В ЧАСТТА МУ, относно предсрочно прекратяване на пълномощията на общинските съветници Г. Петров К. и Г. Иванов Ц., с валидно решение, прието при необходимия кворум и мнозинство, при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закона.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд на Република България в 7-дневен срок от обявяването му.    
288 Административно дело No 138/2013, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Г.Д.,
С.И.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 23.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Г.Д., ЕГН **********, и С.И.Д., ЕГН **********,***, против заповед № 495 от 20.10.2010 г. на кмета на Община Куклен, с която е изменен ПУП – ПРЗ за УПИ VІІІ-26, кв.5 по плана на град Куклен.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 138 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.    
289 Административно дело No 154/2013, XV състав Други административни дела Л.Й.П.,
Р.Е.С.
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 31.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Й.П., ЕГН ********** и Р.Е.С., ЕГН ********** против писмен акт, издаден от ЕВН България АД, Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 154 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив , ХV състав.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
290 Административно дело No 163/2013, VII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 17.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Георги Василев Ташев в качеството му на Председател на Общински съвет – “Родопи” срещу Решение №270, взето с Протокол №46 от 04.01.2013г., прието от ОИК – “Родопи”, с което последната не е взела решение по негово искане вх.№228 от 23.11. 2012г. за прекратяване пълномощията на общинските съветници в ОбС “Родопи” – Георги Цанков, Георги Костадинов и Рефик Мухтаров на основание чл.30 ал.4, т.5 ЗМСМА, като НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №163/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.    
291 Административно дело No 216/2013, XIV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ДОМИНУС ООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ-ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 24.1.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 216 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Пловдив.  Определението не подлежи на обжалване.  
292 Административно дело No 240/2013, XIII състав Дела по ЗАдм К.Х.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН ЮЖЕН Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 30.1.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Х.К., ЕГН **********,***, чрез пълномощника й адв. Р.П., против Удостоверение за наследници изх. № 145783/29.10.2012г., издадено от длъжностно лице при Община Пловдив, район “Южен”.  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 240 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.  
293 Частно админист. наказателно дело (К) No 259/2013, XXI състав Наказателни частни касационни производства Т.Н.Е. ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 30.1.2013г.
ОТМЕНЯ определение №1472 от 15.12.2012г., постановеното по н.а.х.д. №6824/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив VІІ н.състав, с което е прекратено производството по делото, образувано по жалба на Т.Н.Е. *** от 24.09.2012г., издадено от Кмета на Община “Марица”.  ВРЪЩА делото на Районен Съд – Пловдив, VІІ н.състав, за продължаване на съдопроизводствените действия по него.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
294 Административно дело No 275/2013, II състав Дела по ЗМВР И.Г.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 31.1.2013г.
ИЗПРАЩА делото като преписка на надлежния орган - Директор ОДМВР - Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 275 по описа на Административен съд - Пловдив за 2013 г.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС от страните и от органа, на който делото е изпратено, в 7-дневен срок от съобщаването му.