АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.2.2013г. до 28.2.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 2237/2009, V състав Искове за обезщетение Г.Л.Г.,
М.К.Г.
МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА,ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА,
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА, ТУРИЗМА
Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 19.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Г.Л.Г. с ЕГН ********** и М.К.Г. с ЕГН ********** и двамата от гр. Пловдив , ул. Люботрън , № 6а, ет.4, ап.8, чрез адвокати Б. и Ч. искове с правно основание чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и срещу министъра на икономиката, енергетиката и туризма с цена на иска общо в размер на 194 168 лева, като неоснователни.  ОСЪЖДА Г.Л.Г. и М.К.Г. да заплатят на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма съдебни разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
2 Административно дело No 2265/2009, V състав Други административни дела УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 20.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на УМБАЛ “Свети Г.” ЕАД – Пловдив, ЕИК 115576405, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. “Пещерско шосе” № 66, представлявано от изпълнителния си директор – доц. д-р Б.Х., срещу Заповед № ІV – РД – 13 – 570 / 04.12.2009г. на Директора на РЗОК – Пловдив, с която на основание чл.236, ал.1 , т.1 от НРД 2006г. е наложена санкция в размер на 19800лв.  ОСЪЖДА УМБАЛ “Свети Г.” ЕАД – Пловдив да заплати на РЗОК – Пловдив сумата от 150 / сто и петдесет / лева., съдебни разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщението до страните.  
3 Административно дело No 470/2010, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ПАМПОРОВО ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение (второ) от 14.2.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 529 от 30 март 2011 г. по адм. дело № 470/ 2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив, като след думите „ОСЪЖДА “Пампорово Дивелъпмънт“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя Н.Р.К., да заплати“, следва да се допълни: „на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ при ЦУ на НАП - Пловдив, сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП - Пловдив“.  НАСТОЯЩОТО съдебно решение да се счита неразделна част от решение № 529 от 30 март 2011 г. по адм. дело № 470/ 2010 г. по описа на Административен съд – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.  
4 Административно дело No 218/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни АГРОСЕЛЕКТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 28.2.2013г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка във влязлото в сила Решение № 435/22.02.2012 г., постановено по административно дело №218 по описа за 2011 година , на Административен съд-Пловдив ,ІХ с.в, като в мотивите и диспозитива на същото както и в издадения въз основа на него изпълнителен лист вместо: “АГРОСтЕЛЕКТ”ООД, “АГРОСЕЛКТ”ООД и “АГРОСЕЛК”ООД, ДА СЕ ЧЕТЕ –“АГРОСЕЛЕКТ”ООД.Препис от решението да бъде изпратен на страните  Решението подлежи на оспорване пред Върховен административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
5 Административно дело No 296/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДЖИРО ТРЕЙД ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 6.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ДЖИРО-ТРЕЙД”ООД, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от Управителя – Т. С. Н. против Решение № 1638/04.11.2010г. на Началник Митница Пловдив, с което е отказано изцяло възстановяването на акциз в размер на 6908 лв. по искане с вх. № ЗАДС-1756/17.05.2010г., което решение е потвърдено с Решение № 30/20.01.2011г. на Директора на Агенция “Митници”.  ОСЪЖДА “ДЖИРО-ТРЕЙД”ООД, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от Управителя – Т. С. Н. ДА ЗАПЛАТИ НА Митница Пловдив сумата в размер на 526,32 лева/петстотин двадесет и шест лева и тридесет и две стотинки/.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.      
6 Административно дело No 299/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни РАДИАНТ ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 21.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "РАДИАНТ ИНВЕСТ" ЕООД, с БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление гр. П., бул. ***, представлявано от управителя Р.П.С., против Ревизионен акт № 1601002912/26.10.2010г., издаден от П. К. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 921/20.12.2010г. на Директора на Дирекция „ОУИ" – гр. Пловдив /понастоящем „ОДОП“ – гр. Пловдив/ при ЦУ на НАП, относно непризнат данъчен кредит в размер на 29 400лв. и прилежащите лихви в размер на 4 907,69лв. за данъчен период м. 03.2009г.  ОСЪЖДА "РАДИАНТ ИНВЕСТ" ЕООД, с БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление гр. П., бул. ***, представлявано от управителя Р.П.С. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив (понастоящем Дирекция «Обжалване и данъчно – осигурителна практика» - гр. Пловдив) при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 436,15лв. (хиляда четиристотин тридесет и шест лева и петнадесет стотинки), представляваща направените по делото разноски.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
7 Административно дело No 494/2011, X състав Други административни дела Д-Р ЕМИЛИЯ КАРАИВАНОВА АИППМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 5.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на д-р Емилия Костадинова Караиванова в качеството й на едноличен търговец с фирма ЕТ ”Д-р Е.К.-АИППМП”, със седалище и адрес на управление: гр. К., ул. ***, против Писмена покана № 16-1710 от 26.01.2011 г. на Директора на РЗОК.  ОСЪЖДА Емилия Костадинова Караиванова в качеството й на едноличен търговец с фирма ЕТ”Д-р Е.К.-АИППМП”, със седалище и адрес на управление: гр. К., ул. ***, с ЕИК 040015519, да заплати на РЗОК Пловдив, съдебните разноски по делото в размер на 200лв. /двеста лева/.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.  
8 Административно дело No 592/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни КАРЛЪК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 11.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата “Карлък” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град П., ул.*** представлявано от управител Г.С., против Ревизионен акт № 161001492 от 19.07.2010 г., издаден от Лилия Еленкова, инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, с който са установени задължения за вноски по ДОО в размер на 17 408,73лв.; за ДЗПО-УПФ в размер на 3 455,09лв.; за ЗО в размер на 3 529,30лв. и лихви както следва: за ДОО – 16 874лв.; за ДЗПО-УПФ - 2 477,31лв.; за ЗО – 1 883,51лв.  ОСЪЖДА “Карлък” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град П., ул.*** представлявано от управител Г.С. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив, сумата от 1 362,56лв. (хиляда триста шестдесет и два лева и петдесет и шест стотинки), представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
9 Административно дело No 727/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни КРИСИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 20.2.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на „КРИСИ" ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление *** представлявано от П.Д.К., против Ревизионен акт № 241003201/27.12.2010г., издаден от Б. Г.Ч. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр.Пловдив, потвъредн с Решение № 153/16.02.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ» - гр. Пловдив, в частта на непризнат данъчен кредит в размер на 5000.00 лв. и лихви в размер на 1271.46 лв.  ОСЪЖДА Дирекция «Обжалване и данъчно осигурителна практика» /старо наименование Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”/ - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите да заплати на КРИСИ" ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление *** представлявано от П.Д.К. сумата в размер на 650лв./шестстотин и петдесет лева/ представляваща разноските по делото.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
10 Административно дело No 983/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МЕРИЧ-ТАБАКО КАПИТАЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 19.2.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161004240/17.01.2011 г., издаден на „Мерич Табако Капитал” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.Н.А., от старши инспектор по приходите М.М.С. при Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 255/17.03.2011 г. Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, в частта, относно допълнително начислен ДДС в размер на 88 320 лв. и законната лихва в размер на 2 002,40 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на „Мерич Табако Капитал” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя М.Н.А., сумата от 5500 лева, представляваща заплатената държавна такса, възнаграждения за вещи лица и възнаграждение за един адвокат.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
11 Административно дело No 986/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни СОФТ-Ю ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 12.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "СОФТ - Ю" ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.С.С., против Ревизионен акт № 261002592/27.12.2010 г., издаден от В.Г.Г. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 252/17.03.2011 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП в частта, относно допълнително установените задължения за корпоративен данък за 2008 г. и 2009 г., съответно в размер на 20837,80 лв. и 59474,53 лв., ведно със законните лихви, съответно в размер на 11513,17 лв. и 8009,10 лв.  ОСЪЖДА "СОФТ - Ю" ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.С.С., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 2446,69 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
12 Административно дело No 1210/2011, XIII състав Искове за обезщетение Е.Й.И. ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 8.2.2013г.
ОСЪЖДА ответника - Община Перущица да заплати на Е.Й.И., ЕГН: ********** с постоянен адрес: **** сумата в размер на 5 800лв. (пет хиляди и осемстотин лева), представляваща обезщетение за претърпени от него имуществени и неимуществени вреди и сумата в размер на 177,33лв. (сто седемдесет и седем лева и тридесет и три стотинки), представляваща направените от него разноски, съобразно уважената част от исковата претенция.  ОТХВЪРЛЯ иска на Е.Й.И., ЕГН: ********** с постоянен адрес: **** за сумата над 5 800лв. до пълния й размер.  ОСЪЖДА Е.Й.И., ЕГН: ********** с постоянен адрес: **** да заплати на ответника – Община Перущица сумата в размер на 2 400лв. (две хиляди и четиристотин лева), представляваща направените от ответната страна разноски по делото, съобразно отхвърлената част на иска.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от уведомяване на страните, на които на основание чл. 138 от АПК да се изпрати препис от същото.  
13 Административно дело No 1736/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни МИЛК ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 14.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "МИЛК ГРУП" ЕООД, с БУЛСТАТ ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя И. Х. Н., против Ревизионен акт № 26-1004679/23.02.2011 г., издаден от П. К. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, В ЧАСТТА, потвърдена с Решение № 414/20.05.2011г. на Директора на Дирекция „ОУИ" – гр. Пловдив /понастоящем „ОДОП“ – гр. Пловдив/ при ЦУ на НАП, относно непризнат данъчен кредит в общ размер на 46 018.13лв. и прилежащите лихви в общ размер на 18 824.11лв. за данъчните периоди м. 05.2006г., м.10.2006г., м.12.2006г., м.07.2007г., м. 09.2007г., м.06.2008г., м.07.2008г., м.09.2008г. и м.03.2009г.   ОСЪЖДА "МИЛК ГРУП" ЕООД, с БУЛСТАТ ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя И. Х. Н. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив (понастоящем Дирекция «Обжалване и данъчно – осигурителна практика» - гр. Пловдив) при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 746,84лв. (хиляда седемстотин четиридесет и шест лева и осемдесет и четири стотинки), представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.      
14 Административно дело No 1760/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни И.П.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 6.2.2013г.
 ОТВЪРЛЯ жалбата на И.П.И., ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. Свиленград, ул. „Стефан Стамболов" № 16, вх. Б, ет. 2, против Ревизионен акт № 161100113 от 31.03.2011 г., издаден от Петър Костадинов - главен инспектор по приходите в Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 480/03.06.2011 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при Централно управление на национална агенция по приходите /сега Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика”, гр.Пловдив при Централно управление на национална агенция по приходите, съгласно разпоредбата на чл.152, ал.2 от ДОПК, Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г./, в частта относно допълнително определения данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 13 297.29 лв., ведно със законната лихва в размер на 4 768.63 лв., данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на 1 720.99 лв., ведно със законната лихва в размер на 357.61 лв. и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009 г. в размер на 3 366.08 лв., ведно със законната лихва в размер на 318.85 лв.  ОСЪЖДА И.П.И., ЕГН: **********, с постоянен адрес: гр. Свиленград, ул. „Стефан Стамболов" № 16, вх. Б, ет. 2 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика”, гр.Пловдив при Централно управление на национална агенция по приходите сумата в размер на 926,59 лв. (деветстотин двадесет и шест лева и петдесет и девет стотинки), представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
15 Административно дело No 2203/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни И.П.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 12.2.2013г.
ИЗМЕНЯ по жалба на И.П.К., ЕГН ********** със съдебен адрес гр. С., ул. ***, Ревизионен акт № 261003223 от 26.04.2011 г. издаден от С. В. П. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив – офис Хасково, потвърден с Решение № 643/14.07.2011 г. на директора на Д „ОУИ“ Пловдив, като НАМАЛЯВА размера на установените данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. от 93 006,40лв. на 88 703,15лв., ведно с прилежащи лихви за забава от 70 909,87лв. на 67 628,99лв. и за 2005 г. от 48 461,60лв. на 47 927,66лв., ведно с прилежащата лихва за забава от 30 977,94лв. на 30 636,63лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА И.П.К., ЕГН ********** със съдебен адрес гр. С., ул. *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП (понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП) сумата от 10 975,03лв. (десет хиляди деветстотин седемдесет и пет лева и три стотинки) разноски по делото, съобразно отхвърлената част от жалбата.  ОСЪЖДА ответника Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП (понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП) да заплати на И.П.К. сумата в размер на 28,51лв. (двадесет и осем лева и петдесет и една стотинки) разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
16 Административно дело No 2599/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни П.Б.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 7.2.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.Б.Р. с ЕГН ********** *** ревизионен акт № 091101575/28.06.2011 г. ,потвърден с Решение № 860/12.09.2011 г. на Директор на Дирекция „ОУИ” /в момента „ОДОП“/ - Пловдив при ЦУ на НАП. ОСЪЖДА Дирекция „ОДОП“ - Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на П.Б.Р. с ЕГН ********** разноски в размер на 260/двеста и шестдесет /лева.Препис от акта да бъде изпратен на страните. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му с касационна жалба пред Върховния административен съд.
17 Административно дело No 2840/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни ТИВЕЛА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 28.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТИВЕЛА“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 112640742, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. ***, представлявано от управителя Л. В. Б., против Ревизионен акт /РА/ № 241002864/15.02.2011 г., издаден от Е. Ц. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Стара Загора, потвърден с Решение № 894/20.09.2011 г. на Директор на дирекция “Обжалване и управление на изпълнениато” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП (понастоящем Директор на дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив), относно непризнат данъчен кредит в общ размер на 10 918лв., ведно с прилежащи лихви в общ размер на 2 198,65лв. и допълнително установени данъчни задължения за корпоративен данък, съответно за 2008г. в размер на 6 632лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 1 370,32лв. и за 2009г. в размер на 4 606,63лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 418,06лв.  ОСЪЖДА „ТИВЕЛА“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 112640742, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. ***, представлявано от управителя Л. В. Б. да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив (понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив сумата в размер на 972,87лв. (деветстотин седемдесет и два лева и осемдесет и седем стотинки), представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
18 Административно дело No 2878/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ФОНЕКС ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 1.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ФОНЕКС ГРУП” ЕООД, ЕИК 200646133, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Борба” № 5, ет.19, ап.95, представлявано от управителя Д.П.Б. срещу Ревизионен акт № 161101499 от 08.07.2011г., издаден от Софка Димитрова Мицева, на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 902 от 27.07.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите /сега Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика”, гр.Пловдив при Централно управление на национална агенция по приходите, съгласно разпоредбата на чл.152, ал.2 от ДОПК, Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г./, в частта за непризнато право на данъчен кредит в размер на 6 016, 67 лв. за данъчен период 01.11.2009г. – 30.11.2009г., и за допълнително начислен ДДС в размер на 13 199,90 лв. за данъчен период 01.11.2009г. – 30.11.2009г. и данъчен период 01.02.2010г. – 28.02.2010г., ведно с прилежащи лихви за несвоевременно разчитане с бюджета.    ОСЪЖДА “ФОНЕКС ГРУП” ЕООД, ЕИК 200646133, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Борба” № 5, ет.19, ап.95, представлявано от управителя Д.П.Б. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика”, гр.Пловдив при Централно управление на национална агенция по приходите сумата от 724, 33 / седемстотин двадесет и четири и 0, 33/ лева, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.      РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.            
19 Административно дело No 2949/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни СИЕНИТ МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 27.2.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 16251100155/29.07.2011 г., издаден от Г.С.Г. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 1000/18.10.2011 г. на Зам. Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с която на “Сиенит - механизация и автотранспорт” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителите Н.Е.Я. и Т.П.Н., не е признат данъчен кредит в размер на 56 853,76 лв., ведно със законните лихви върху тази сума.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
20 Административно дело No 3236/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни КОРЕКТСТРОЙ-ШАХАНОВ И ХРИСТОВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 6.2.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161102466 от 08.08.2011г. на Фани Костадинова Трендафилова- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №1031 от 27.10.2011г. на директора на Д”ОУИ”, а понастоящем Д”ОДОП”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на “КОРЕКТСТРОЙ- Шаханов и Христов” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 119 133,73 лв. и са начислени лихви върху тази сума в размер от 20 323,82 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на “КОРЕКТСТРОЙ- Шаханов и Христов” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, сумата от 4 200,00 (четири хиляди и двеста) лева, представляваща направени по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  
21 Административно дело No 3282/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни НЮ АГРОЕКСПОРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 25.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „НЮ АГРОЕКСПОРТ" ЕООД, с ЕИК 200746809, с адрес на кореспонденция в гр. Пловдив, ул. Скайлер №1, ет.2, чрез адвокат Г.П. срещу Ревизионен акт № 091102394/07.09.2011г., потвърден с Решение № 1132 / 21.11.2011г. на Директор Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП (понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – „ОДОП“) с който е отказано правото на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70, ал.5 от ЗДДС, по фактура №10 / 29.01.2010г., на стойност 46200,00лв и ДДС 9240,00лв, издадена от доставчика „Булмат строй" ЕООД, от гр.Варна, с Булстат 200749592.  ОСЪЖДА „НЮ АГРОЕКСПОРТ" ЕООД, с ЕИК 200746809 да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП /понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“/ съдебни разноски в размер на 663 /шестстотин шейсет и три/ лева.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
22 Административно дело No 3335/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АЛЕКС КОМЕРС ЕООД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 25.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АЛЕКС КОМЕРС” ЕООД, ЕИК 160065345, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Първомай, област Пловдив, ул.”Княз Борис Първи” № 28, представлявано от управителя А.В.Б. против ревизионен акт № 161102788 от 30.08.2011г., издаден от Райна Борисова Танева - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с решение № 1125 от 18.11.2011г. год. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите /сега Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика”, гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, съгласно разпоредбата на чл.152, ал.2 от ДОПК, Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012г., в сила от 01.01.2013г./, в частта, за непризнато право на данъчен кредит в размер на 51 485, 76 лв. по фактури № 168/22.03.2010г., № 605/29.12.2010г., № 365/06.01.2011г. и № 368/07.01.2011г., издадени от “Пи Ел Си Маркетинг фейшън” ООД и по фактура № 110/30.12.2010г., издадена от ЕТ ”Кънчо Парпаров”, както и за допълнително начислен ДДС в размер на 140 130 лв. за данъчен период м.февруари 2011год., ведно с прилежащите лихви за несвоевременно разчитане с бюджета, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.    ОСЪЖДА “АЛЕКС КОМЕРС” ЕООД, ЕИК 160065345, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Първомай, област Пловдив, ул.”Княз Борис Първи” № 28, представлявано от управителя А.В.Б., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика”, гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 4 282 /четири хиляди двеста осемдесет и два/ лева, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.        
23 Административно дело No 3437/2011, XII състав Дела по ЗОС КИНГ КЪМПАНИ-АДНАН САФАДИ ЕТ ДИРЕКТОР НА НУ П.Р.СЛАВЕЙКОВ-ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 19.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.А.С., в качеството му на ЕТ „КИНГ КЪМПАНИ – АДНАН САФАДИ“, ******, със седалище и адрес на управление, гр.Пловдив, ул.“Беласица“ № 56 против Заповед № 68/28.11.2011г., издадена от Директора на Начално училище „П.Р Славейков“ гр.Пловдив, с която е прекратена обявената, на основание чл.14, ал.7, вр. с чл.14, ал.2 от ЗОС и чл.13, ал.1 и ал.3, във връзка с чл.6, ал.8 и чл.91, ал.2 и чл.94, ал.1, във вр. с чл.121, ал.1 от НРПУРОИ, приета с решение № 172, взето с протокол № 15 от 27.05.201г. на Общински съвет – Пловдив и в изпълнение на Решение № 171, взето с протокол № 15 от 27.05.2010г. на Общински съвет – Пловдив, изменено и допълнено с Решение № 224, взето с протокол № 18/24.06.2010г. и Решение № РО – 04 - 226 от 13.09.2011г. на Директора на Начално училище „П.Р .Славейков“ процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект – част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ – Ученически стол към Начално училище „П.Р.Славейков“, с площ от 250 кв.м. /двеста и петдесет квадратни метра/, находящ се в гр.Пловдив, ул.“Славянска“ № 80, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2329/15.04.2005г., представляващ самостоятелен обект, находящ се на приземен етаж в двуетажна масивна сграда, цялата със застроена площ от 660 кв.м./шестотин и шестдесет квадратни метра/, находяща се в дворно място, застроено и незастроено, цялото с площ от 10 300 кв.м./десет хиляди и триста квадратни метра/, представляващо УПИ I – училище, кв.28 – нов по плана на кв.“Първа Каменица и Чайка“, одобрен със Заповед № 198/19.07.1976г., Заповед № ОА – 210/20.02.2001г. и Заповед № ОА – 225/20.02.2003г., при граници на целия имот: от югозапад – ул.“Варна“, от северозапад – ул.“Славянска“, от югоизток – УПИ – III - складова и стопанска дейност и УПИ – II - Бензиностанция, автомивка и стопански дейности.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3437 по описа за 2011 година на Административен съд Пловдив.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 /седем/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
24 Административно дело No 3512/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни А.К.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 28.2.2013г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 1310048171 от 27.07.2011г., издаден от Г.Д.С., инспектор по приходите в ТД на НАП-в частта за дължимите суми за определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм/ за 2006г., като намалява дължимия данък от 49759.91лв на 4368,17 лв. и прилежащите лихви от 26473.95лв на 2324,01лв. и в частта за дължимите суми за определен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г., като намалява дължимия данък от 4614.92лв. на 3596,92лв лв. и определя прилежащите лихви на 867,67лв.   ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.   ОСЪЖДА А.К.С., ЕГН **********,*** да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр.Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 265лв. /двеста шестдесет и пет лева/ юрисконсултско възнаграждение.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр.Пловдив при ЦУ да заплати в полза на А.К.С., ЕГН **********,*** сумата в размер на 1696/хиляда шестстотин деветдесет и шест/лева разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
25 Административно дело No 3519/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни К.Д.Т. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Т. *** срещу Ревизионен акт /РА/ № 260800794/09.03.2009г., издаден от Веселина Георгиева Господинова, на длъжност Главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Хасково, потвърден с Решение № 474/13.07.2009г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на Т. са установени допълнително задължения за данък по чл.35 от ЗОДФЛ отм. в размер на 7 183,46 лева и са начислени лихви за забава в размер на 4 695,06 лева.  ОСЪЖДА К.Д.Т. *** да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата 687,57 лева/шестстотин осемдесет и седем и петдесет и седем стотинки/ разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
26 Административно дело No 45/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ОРФЕЙ ПРОПЪРТИС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 15.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Орфей пропъртис” ЕООД, с Булстат 120599220, със седалище и адрес на управление: гр.Смолян, бул. ”България” № 6, ет.3, ап.1, представлявано от Дългас Уилям Джуъл против Ревизионен акт /РА/ № 241103285/21.09.2011 г., издаден от М. Динева – главен инспектор по приходите, потвърден с Решение № 1215/13.12.2011 г. на Директор дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за допълнително установения данък по чл.195 от ЗКПО за 2007г. и 2008г. общо в размер на 59 893,22лв., ведно с начислените лихви от 31 189,85лв.  ОСЪЖДА Орфей пропъртис” ЕООД, с Булстат 120599220, със седалище и адрес на управление: гр.Смолян, бул. ”България” № 6, ет.3, ап.1, представлявано от Дългас Уилям Джуъл да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив (понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив сумата в размер на 2 271,66лв. (две хиляди двеста седемдесет и един лев и шестдесет и шест стотинки), представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
27 Административно дело No 131/2012, XIII състав Искове за обезщетение К.В.К.,
А.А.М.,
Й.В.М.
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ иска на К.В.К., ЕГН ********** ***, А.А.М., ЕГН **********,***, Й.В.М.,***, чрез адв. С.Д. и адв. С.Х. против МВР при МС, гр. София , с цена на иска, 15 000лв.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от уведомяване на страните, на които на основание чл. 138 от АПК да се изпрати препис от същото.  
28 Административно дело No 173/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни АКВАВИЖЪН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 22.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Аквавижън” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК ***, представлявано от Г.М.Ч. – Управител против Ревизионен акт /РА/ № 16251100321/20.10.2011г., издаден от ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1257/23.12.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”/сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/ – гр. Пловдив, в частта за отказан данъчен кредит в размер на 34256,78лв. и начислени лихви в размер на 2685,69 лв., като неоснователна.   ОСЪЖДА „Аквавижън” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК ***, представлявано от Г.М.Ч. – Управител да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” /сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1189 /хиляда сто осемдесет и девет/лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
29 Административно дело No 186/2012, IX състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ В.Г.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 22.2.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № К-29/03.01.2012 г. на кмета на Община Карлово, с която е прекратено служебното правоотношение като държавен служител на В.Г.Д., ЕГН ********** *** да заплати на В.Г.Д., ЕГН ********** сумата от 810 лв. /осемстотин и десет лева/ разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.    
30 Административно дело No 233/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.А.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
ТОП ТЕНИС ЕООД
Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 1.2.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОА 1170/22.05.2007г. на Кмета на общ.Пловдив, с която на основание чл.134 ал.1 т.1, ал.2 т.6 и т.8, чл. 25, чл. 109 ал.2, чл. 110 ал.1 т.1, чл. 112, чл. 129 ал.2 от ЗУТ, §6 и §8 от ПР на ЗУТ е одобрено изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.12 по плана на кв. “Изгрев”, като от УПИ І-комплексно жилищно строителство се образуват нови УПИ: І-комплексно жилищно строителство със запазване на съществуващото застрояване, ІІ-2125, обществено-обслужващи дейности по имотната граница на ПИ пл. № 2125, с ново, ниско застрояване, означено с ограничителна и задължителна линия на застрояване свързано с УПИ ІV, УПИ - ІІІ-общински паркинг и УПИ ІV-трафопост и търговия, със запазване на съществуващото застрояване и ново застрояване, означено с ограничителна и задължителна линия, свързано с УПИ ІІ; открива нова задънена, обслужваща улица с обръщало между осови точки 197А-197Б-215 /нова/ с широчина 5,00 м и устройствени показатели за зона – смесена обслужваща и жилищна зона, Н-10,00м, Пл - до 80%, Кинт - до 2,0, Позел. - 20%, по означеното за регулацията със зелен и кафяв цвят, за застрояването с плътна и прекъсната червена линия и матрица със син цвят.  ОСЪЖДА Община Пловдив, гр.Пловдив, пл.”Стефан Стамболов”№1, и “Топ Тенис” ЕООД, гр.Пловдив, ул.”Герлово” №10, ЕИК 115909906, представлявано от управителя Тодор Кисов, да заплатят на В.А.И., ЕГН ********** ***, сумата от 1 119 /хиляда сто и деветнадесет/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховия Административен съд на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
31 Административно дело No 264/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОСТИЛ-1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 22.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Евростил 1“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.*****, *****, срещу РА № 211103193/30.09.2011 г. в потвърдената с Решение № 1266/27.12.2011 г. от Директора на Д“ОУИ“-Пловдив при ЦУ на НАП част.  ОСЪЖДА „Евростил 1“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.*****, ***** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 10 532,61 /десет хиляди и петстотин тридесет и два/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
32 Административно дело No 350/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ПАДИНИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”ПАДИНИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. С. З., ул. ***, с ЕИК по БУЛСТАТ: ***, представлявано от управителя Г.Н.Ш., против Ревизионен акт № 241103263 от 14.10.2011г., В ЧАСТТА, потвърдена с Решение № 1285 от 30.12.2011г. на Заместник директора на дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив (понастоящем дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив), относно признат данъчен кредит в общ размер на 105 219,95лв., ведно с прилежащите лихви.  ОСЪЖДА ”ПАДИНИ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. С. З., ул. ***, с ЕИК по БУЛСТАТ: ***, представлявано от управителя Г.Н.Ш. да заплати на ответника Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив (понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив) сумата в размер на 3 176, 84лв. (три хиляди сто седемдесет и шест лева и осемдесет и четири стотинки), представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
33 Административно дело No 353/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БЕНС-ГАЗ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 11.2.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-52/ 16.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с която е одобрена кадастрална карта и кадастрален регистър за землището на гр.Карлово, общ.Карлово, обл.Пловдив, в обжалваната й част - относно имот с идентификатор 36498.504.2160.  ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за ново произнасяне в съответствие с мотивите на решението.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
34 Административно дело No 357/2012, XIII състав Дела по КСО П.А.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 11.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.А.М., ЕГН **********,*** против Решение № 02/04.01.2012г. на Директора на РУ”СО”, гр. Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 357 по описа за 2012г. на Административен съд - Пловдив   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
35 Административно дело No 713/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни РОЗА ЕМАЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 27.2.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.М.В., управител на „РОЗА ЕМАЙЛ“ - ЕООД, с Булстат *** и адрес за кореспонденция в гр. Пловдив , ул. Скайлер № 1 , ет.2, чрез адв. П. Акт за прихващане или възстановяване № 1137884 / 02.12.2011 г., потвърден с Решение № 173/16.02.2012 г. на Директор Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението", /„ОУИ“/ понастоящем „ОДОП“ – Пловдив в частта в която е начислен допълнително ДДС по повод ВОД към румънската фирма „DARUS&DAN.INTERNATIONAL „S.R.l., с VIN №RO25083753 в размер на 12538,28лева.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП (понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП) да заплати на „РОЗА ЕМАЙЛ“ - ЕООД, с Булстат *** съдебни разноски в размер на 702 /седемстотин и два/ лева.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
36 Административно дело No 774/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АНАСТАСОВ-95 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.2.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161104806/06.12.2011 г., издаден от С.В.П. на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП Пловдив, ИРМ - Хасково, потвърден с Решене № 172/16.02.2012 г. на Директора на Дирекция ОУИ гр. Пловдив при ЦУ на НАП в частта относно непризнат данъчен кредит на “А. - 95” ЕООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление с***, представлявано от управителя Д.И.А., в размер на 74 718.35 лв., ведно със законните лихви върху тях, за данъчен период м.04.2011 г.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
37 Административно дело No 864/2012, IX състав Дела по ЗМВР П.А.Б. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП И КАТ ПРИ ОДП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 7.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.А.Б. с ЕГН **********, чрез адвокат В.Д., със съдебен адрес ***, пл. "Кочо Честименски" № 2, вх.”Б”ет. 1, обективиран в писмо-отказ на Началника на сектор ПП при ОД на МВР Пловдив рег.№ИЯ/КАТ -1544/08.02.2012г., по силата на който е отказано извършване на регистрация по Наредба I-45 за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях на МПС марка:"БМВ",модел: “Х 3”, номер на рама WBAPA920Х0WB34492.Препис от акта да бъде изпратен на страните. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му до страните.    
38 Административно дело No 935/2012, XII състав Дела по ЗОС ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 4.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Политическа партия “Съюз на демократичните сили“ с адрес на управление гр.София, ул.”Г. С. Раковски” № 134, представлявана от М.Д., чрез адвокат П.Т. срещу Заповед № 12 ОА 434/22.02.2012г. на Кмета на Община Пловдив, с която е прекратен договор за отдаване под наем № 10 ДГ 1259/26.10.2010г., за недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, бул.”Шести Септември” № 184, вх.”В”, ет.4, а именно : самостоятелен обект с идентификатор 56784.520.247.1.30, с площ 69, 60 кв.м, разположен на етаж първи в подблоково пространство на жилищен блок в поземлен имот с идентификатор 56784.520.274, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед № РД – 18 – 48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ ПИ № 558, включен в УПИ ІІ – комплексно жил.застрояване, кв.438 по регулационния план на Първа градска част, актуван с акт за ЧОС № 357 от 18.08.1999г. на район “Централен”, Община Пловдив, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Политическа партия “Съюз на демократичните сили“ с адрес на управление гр.София, ул.”Г. С. Раковски” № 134, да заплати на Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл. “Стефан Стамболов”№ 1 сумата от 150 /сто и петдесет/ лева съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до стрА.те за постановяването му.
39 Административно дело No 953/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИ-КОМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 7.2.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 202 от 24.01.2013г., постановено по а.х.дело № 953/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, досежно месеца на постановяване на обжалвания индивидуален административен акт, като вместо “Ревизионен акт № 161105028 от 15.11.2011г., издаден от Райна Борисова Танева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив” да се чете “Ревизионен акт № 161105028 от 15.12.2011 година, издаден от Райна Борисова Танева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив”.  СЛЕД влизане в сила на решението същото да се отбележи върху поправеното решение и преписите на последното.    РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
40 Административно дело No 961/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни КАНЗАС-2 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 28.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Канзас-2“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано от А.А.А., против РА № 16251100383/13.12.2011 г. , издаден от Красимира Ангелова Бибова – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдиву потвърден с Решение № 237/01.03.2012 г. на Директора на Дирекция „ОУИ“-Пловдив..   ОСЪЖДА „Канзас-2“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано от А.А.А. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 7087 /седем хиляди и осемдесет и седем/. лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.           Председател:  
41 Административно дело No 962/2012, XII състав Дела по ЗОС ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 4.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Политическа партия “Българска социалистическа партия“ с адрес на управление ***, представлявана от С.Д.С., срещу Заповед № 12 ОА 451/23.02.2012г. на Кмета на Община Пловдив, с която е прекратен договор за отдаване под наем № 10 ДГ 1037/13.09.2010г., за недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул.”Кичево” № 60, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56784.530.2216.2, с площ 207 кв.м., брой етажи:1, находящ се в поземлен имот с идентификатор 56784.530.2216, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед № РД – 18 – 48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ УПИ І – комплексно жил.строителство, кв.154а по плана на кв.”Възстаннически – юг”, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Политическа партия “Българска социалистическа партия“ с адрес на управление ***, да заплати на Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл. “Стефан Стамболов”№ 1 сумата от 150 /сто и петдесет/ лева съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
42 Административно дело No 967/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни Ю.Т.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 4.2.2013г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт (РА) № 161105631 от 16.12.2011г., издаден от Ваня Пенчева – главен инспектор по приходите в Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, офис Смолян, потвърден с Решение № 198 от 22.02.2012г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”) - гр. Пловдив, В ЧАСТТА, в която на Ю.Т.С. са определени допълнително данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005г. за довнасяне в размер на 5 937,22лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 4 190,89лв., като НАМАЛЯВА данъчните задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005г. на 3 709,20лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 2 618,20лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.  ОСЪЖДА Ю.Т.С., ЕГН: **********, с постоянен адрес *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив сумата в размер на 2 509,90лв. (две хиляди петстотин и девет лева и деветдесет стотинки) юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да се обжалва чрез Административен съд - Пловдив пред Върховен административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщението че е изготвено.  
43 Административно дело No 972/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.П.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,
Г.С.В.,
СТАНИТА ТУРС - СТАНИСЛАВ ТАБОВ - ЕТ,
АТАНИНС ИНВЕСТ АД
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 15.2.2013г.
ОТМЕНЯ определението от 03.12.2012г. за даване ход по същество на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.П.В., ЕГН **********,***, против Заповед № 21 от 02.03.2010г. на Кмета на Община Перущица.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 972/2012 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІІІ състав.  ОСЪЖДА С.П.В., ЕГН **********,*** да заплати на община-Перущица сумата от 150/сто и петдесет/ лева юрисконсултско възнаграждение.  ОСЪЖДА С.П.В., ЕГН **********,*** да заплати на ЕТ “Станита Турс-С.Т.”, ЕИК **** сумата от 600/шестстотин/ лева разонски по делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.    
44 Административно дело No 1047/2012, IX състав Други административни дела Й.Ф.К. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 14.2.2013г.
ОБЯВЯВА нищожността на Акт за установяване на публично държавно вземане/АУПДВ/ № 01-6500/24313 от 13.04.2011 г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд”Земеделие” с който е установено публично държавна вземане по отношение на Й.Ф.К. с ЕГН **********, представляващо недължимо платена сума във връзка с подадено от него общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 16/110509/39017 в размер на 39107.57 лв.  ОСЪЖДА Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Й.Ф.К. с ЕГН ********** сумата от 310/триста и десет/лв.-разноски. Препис от акта да бъде изпратен на страните.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението на страните.    
45 Административно дело No 1128/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДАЧЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 13.2.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №241104980 от 12.12.2011г., издаден от Б.Г.Ч.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №248 от 06.03.2012г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, с който на “Дачев” ЕООД, със седалище и адрес на управление****, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 3 456,35 лв. и са начислени законните лихви върху тази сума в размер от 637,64 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на “Дачев” ЕООД, със седалище и адрес на управление****, сумата от 850,00 (осемстотин и петдесет) лева, представляваща направени по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
46 Административно дело No 1399/2012, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.Д.П.,
С.В.П.,
Ф.В.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 4.2.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 174 от 14.09.2011 г. на Кмета на Община Сатмоблийски, с която е одобрено попълване на кадастралния план на гр. Стамболийски, одобрен със Заповед № 413/18.07.1996 г., с нови поземлени имоти 3532, 3533, 3534, 3535 и 3536 /общинска собственост/, попадащи в УПИ I-1708, УПИ II-1716, УПИ III-1717, УПИ IV-1718 и УПИ V-1719, кв.63, в частта й по отношение на поземлен имот № 3536, попадащ в УПИ V-1719, кв.63 по плана.  ОСЪЖДА Община Стамболийски да заплати на Боянка Д.П., и Ф.В.П.,***, сумата от 460.00лв. /четиристотин и шестдесет лв./ и на С.В. ***, сумата от 460.00лв. /четиристотин и шестдесет лв./, представляващи направени от последните разноски по производството – заплатена държавна такса и възнаграждение съответно за един адвокат.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от получаване на съобщението от страните.        
47 Частно административно дело No 1404/2012, XIII състав Частни администр. дела МАГИК-92 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 21.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Магик-92” ООД, със седалище и адрес на управление ****, ЕИК ****, представлявано от И. К. Г. – управител, против Решение по искане за спиране на изпълнението № 371/06.04.2012г. издадено от Директора на Дирекция “ОУИ”, гр. Пловдив при ЦУ на НАП с което е отказано спиране изпълнението на РА № 161105782/11.01.2012г. издаден от ТД на НАП гр. Пловдив.  ОСЪЖДА “Магик-92” ООД, със седалище и адрес на управление ****, ЕИК ****, представлявано от И. К. Г. – управител да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата ва размер на 150/сто и петдесет/ лева.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
48 Административно дело No 1430/2012, IX състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.Й.К. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 18.2.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 11 от 05.03.2012 година на Кмета на Община Асеновград , с която последният на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител/ЗДСл/ прекратил служебното правоотношение на оспорващата А.Й.К. EГН**********, считано от 06.03.2012 година.ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на А.Й.К. EГН********** направените по делото разноски в размер на 920/деветстотин и двадесет лева /. На основание чл. 138, ал. 1 АПК, препис от решението да се изпрати на оспорващия и на ответника по оспорването. Решението подлежи на касационно оспорване - в 14-дневен срок от получаване на препис от същото пред ВАС на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ .    
49 Административно дело No 1434/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СТАРИЯ ПЛОВДИВ-96 ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 26.2.2013г.
Прекратява делотоОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на спора.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Стария Пловдив-96“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.******, представлявано от К.Б.К., против мълчалив отказ на главния архитект на Община Пловдив по заявление № 12Ф2803/01.03.2012 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1434 по описа на съда за 2012 г.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
50 Административно дело No 1477/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАНСМЕТАЛГРУП-1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 6.2.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161106003 от 17.01.2012г., издаден от Й.Т. –гл.инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 392/11.04.2012 г. на Директора на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив, с който на "Трансметалгруп -1“ ЕООД - гр. Пловдив е установено данъчно задължение по ЗДДС за внасяне на стойност 409 450,30 лева, ведно със съответните лихви за забава в размер общо на 169 056,94 лева, както и допълнително начислен корпоративен данък за 2008 г. и 2009г., съответно в размер на 204 725, 15 лева и 112 786.02 лева, ведно с начислените лихви, съответно общо в размер на 63 494.13 лева и на 25 134.65 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като отхвърля жалбата в останала й част като “НЕОСНОВАТЕЛНА”.  ОСЪЖДА Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "Трансметалгруп -1“ ЕООД, гр.Пловдив, ул."Розова долина"№17, с представляващ И.А.Ф., сумата от 33 900,41 /тридесет и три хиляди и деветстотин лева и четиридесет и една стотинки/ лева, разноски по делото по съразмерност и компенсация.  
51 Административно дело No 1499/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Х.И.,
С.И.Д.,
А.Г.А.,
Б.И.И.,
ДДЛРГ ОЛГА СКОБЕЛЕВА,
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 28.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Я.С. – директор на Дома за деца лишени от родителска грижа „Олга Скобелева“ /ДДЛРГ/ и Н.В.Г. – директор на Дневен център за деца /ДЦД/– гр. Пловдив, ***** срещу Заповед на Кмета на община Пловдив № 11 ОА 2205/31.08.2011 г., с която е одобрено изменение на ПУП, с което се предвижда нова задънена улица, източно от жилищна сграда № 258.   ПРЕКРАТЯВА производство по делото в тази му част.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.Д. – К., А.Г. А., М.Х.И., Б.И. ***, срещу Заповед на Кмета на община Пловдив № 11 ОА 2205/31.08.2011 г., с която е одобрено изменение на ПУП, с което се предвижда нова задънена улица, източно от жилищна сграда № 258.  ОСЪЖДА С.И.Д. – К., А.Г. А., М.Х.И., Б.И. ***, да заплатят на Община Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  ОСЪЖДА С.И.Д. – К., А.Г. А., М.Х.И., Б.И. ***, да заплатят на „Арко“ ЕООД, представлявано от управителя С.Б., сумата от 1000 лв., представляващо адвокатско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.  
52 Административно дело No 1500/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ФИКС ФИНАНС БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 5.2.2013г.
Отменя Решение № 120 от 18.04.2012г. на И.Д. Директор на ТД на НАП, гр.Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на търговското дружество против действия по изпълнение на публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, обективирани в Разпореждане № 2221/2010/000131/16.02.2012г. за изпълнение на запорно съобщение и Разпореждане № 2221/2010/000131/16.02.2012г.  Осъжда Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив да заплати на “ФИКС ФИНАНС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, седалище/адрес на управление, гр.София, район Младост, ж.к. Полигона, бул.”Цариградско шосе” № 115К, Сграда В, ет.5, представлявано от Ален Лоранг чрез адв.Т.Т. сумата от 200 лв., съдебни разноски.  Решението е окончателно.  
53 Административно дело No 1511/2012, XIII състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие В.Н.Н. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 4.2.2013г.
ОТМЕНЯ определението с което е даден ход по същество на правния спор.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Н.Н.,***, в качеството й на наследник на Елена и Никола Козанови против бездействието на ОС “Земеделие”, при Община Пловдив да постанови решение на основание чл. 14, ал.1 от ЗСПЗЗ, с което да възстанови собствеността върху имоти 020074 и 020086, подробно описани в молбата или да откаже това възстановяване, ако има законно основание за това.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1511 по описа за 2012 год. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
54 Административно дело No 1539/2012, XIII състав Дела по ЗОС С.И.К. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на С.И.К.,*** против Заповед № РД -12-299 от 09.04.2012г. на Кмета на район “Централен” при Община Пловдив.  ОСЪЖДА С.И.К.,*** да заплати на Община Пловдив, район «Централен», сумата в размер на 350/триста и петдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
55 Административно дело No 1682/2012, VI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Г.М.Х. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 7.2.2013г.
Отхвърля жалбата на Г.М.Х. *** против Заповед № З-2679/04.05.2012г. на Директора на ОД МВР-Пловдив.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
56 Административно дело No 1686/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни СВОБОДНА ЗОНА-ПЛОВДИВ АД АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 22.2.2013г.
ОТМЕНЯ изцяло по жалба на “Свободна зона-Пловдив” АД- Пловдив, ЕИК по Булстат 115006679, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” № 242А, представлявано от Васил Атанасов Чучулев, Решение за възникване на митническо задължение № 1586/01.10.2010г. на Началник Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 1018 от 08.11.2010г. на Директора на Агенция “Митници”, с което “Свободна зона-Пловдив” АД- Пловдив е задължено да заплати мито в размер на 1421,08лв., ДДС – 5646,77лв. и лихва в размер на 197,77лв. и до датата на тяхното окончателно заплащане.  ОСЪЖДА Агенция “Митници” да заплати на “Свободна зона-Пловдив” АД- Пловдив, ЕИК по Булстат 115006679, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” № 242А, представлявано от Васил Атанасов Чучулев, сумата от 580(петстотин и осемдесет лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
57 Административно дело No 1721/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни БГ ФИНИШИНГ КО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 4.2.2013г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата “БГ ФИНИШИНГ КО” ЕООД, ЕИК 201435139, представлявано от управителя Ф. – А.Н., предявена чрез пълномощника Е.А.Р. против Ревизионен акт № 161106205 от 02.02.2012 г., издаден от Н.А.А., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-Пазарджик, в частта на допълнително начислен ДДС на стойност 19126.26лв. и лихви в размер на 787.59лв.     ОСЪЖДА “БГ ФИНИШИНГ КО” ЕООД, ЕИК 201435139, представлявано от управителя Ф. – А.Н. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив с ново наименование- Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Пловдив сумата от 848.28лв. /осемстотин четиридесет и осем лева.28ст./.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
58 Административно дело No 1781/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни НИКОС-ВАСКО МАРЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 15.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В. М. Д., с ЕТ „НИКОС – В.М.”***, против Ревизионен акт № 261104226/20.01.2012г., издаден от Красимира Георгиева Делчева на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, ИРМ - Кърджали, упълномощена със Заповед № К 1104226/ 20.12.2011г., потвърден с Решение № 494/ 09.05.2012 г. на Директора на Дирекция “ОДОП” - гр. Пловдив.  ОСЪЖДА В. М. Д. ***, да заплати на Дирекция “ОДОП” – Пловдив сумата в размер на 1165, 15 лв.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.  
59 Административно дело No 1806/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни БЕЛФАРМ-МАРИЯ НИКОЛОВА ЕТ,
ТО-ВА ЕООД
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 11.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”Белфарм-Мария Николова”-гр.Белово, ул.”Поп Михаил Радулов”№7, против РА №131104880 от 19.12.2011 г., издаден от ТД на НАП гр.Пловдив, в частта, потвърдена с Решение №471/02.05.2012 г. на Директора на Дирекция”ОУИ” – гр.Пловдив.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”ТО-ВА”ЕООД, гр.София, Столична община, ЖК Дружба, 29, вх.А, ет.5, ап.4, представлявано от собственика Р.Е.К., против РА №131104880 от 19.12.2011 г., издаден от ТД на НАП гр.Пловдив, в частта, потвърдена с Решение №471/02.05.2012 г. на Директора на Дирекция”ОУИ” – гр.Пловдив, касателно определените задължения за ДОО осигурител 986,74 лева главница и 1458,86 лева лихва, за ЗО осигурител 192,83 лева главница и 146,93 лева лихва, за ДЗПО-УПФ осигурител 53,49 лева главница и 77,89 лева лихва, за ГВРС осигурител 43,53 лева главница и 49,47 лева лихва, за ДДС за внасяне 2007-2010 г. 160 616,45 лева главница и 41 863,46 лева лихва.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ”ТО-ВА”ЕООД, гр.София, Столична община, ЖК Дружба, 29, вх.А, ет.5, ап.4, представлявано от собственика Р.Е.К. против РА №131104880 от 19.12.2011 г., издаден от ТД на НАП гр.Пловдив, в частта, потвърдена с Решение №471/02.05.2012 г. на Директора на Дирекция”ОУИ” – гр.Пловдив, касателно определените задължения по ЗДДФЛ и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част.  ОСЪЖДА ЕТ”Белфарм-Мария Николова”-гр.Белово, ул.”Поп Михаил Радулов”№7 и ”ТО-ВА”ЕООД, гр.София, Столична община, ЖК Дружба, 29, вх.А, ет.5, ап.4, да заплатят солидарно на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив - § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС – ДВ бр.94/30.11.2012 г./гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 4 566 лв. /четири хиляди петстотин шестдесет и шест лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне, а в частта му с характер на определение – в 7-дневен срок.  
60 Административно дело No 1859/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни К.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 18.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.Г., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК гр.Пловдив, ул.”Тодор Александров” № 38 против ревизионен акт № 161105832/13.02.2012г., издаден от П.К.К. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с решение № 489 от 07.05.2012 год. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите /сега Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика”, гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, съгласно разпоредбата на чл.152, ал.2 от ДОПК, Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г./, в обжалваната част, за допълнително определени задължения по ЗДДС за ревизираните данъчни периоди на 2008г. и 2009г., в размер на 36 955, 68 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното им разчитане с бюджета, произтичащи от непризнато право на приспадане на данъчен кредит, в общ размер на 37 873, 54 лв. по фактури, издадени от доставчиците “Евро транс лиз” ЕООД, „Ив голд” ЕООД и “Лили - 2007” ЕООД, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.    ОСЪЖДА К.Г.Г., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК, гр.Пловдив, ул.”Тодор Александров” № 38, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика”, гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1 207,47 /хиляда двеста и седем и 0,47/ лева, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
61 Административно дело No 1882/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.И.П. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 26.2.2013г.
ОТМЕНЯ по жалбата на А.И.П. ***, чрез адв. Х.Р., с адрес за призоваване/ ***, заповед № КД-14-16-1639 от 13.12.2011 г., издадена от Началника на СГКК – Пловдив при Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, ЕКАТТЕ 56784, община Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-48/ 03.06.2009 г. на ИД на АГКК.  ВРЪЩА преписката на административния орган за провеждане на процедурата съобразно указанията в решението.  ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив да заплати на А.И.П., ЕГН **********, с адрес за призоваване: ***, сумата от 810 /осемстотин и десет/ лева разпоски за производството по делото.  ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив да заплати на Административен съд – Пловдив сумата от 110 /сто и десет/лева допълнителен депозит за вещо лице.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.  
62 Административно дело No 1891/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ХРИСТИМА-ХРИСТО ПАНЧАЛИЕВ ЕТ НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 4.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, предявена от ЕТ „ХРИСТИМА – Х.П.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Х.Д.П. срещу Заповед № РД 15-414 от 31.05.2012г., издадена от Началник на Митница – Пловдив, с която спрямо жалбоподателя е постановено налагане на ПАМ “запечатване на обект” : търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в с.Войнягово, общ.Карлово, Климентски път, местност “Поповец“, считано от 18.06.2012 г. – 13,00 часа, на основание чл. 124б, ал. 1 от ЗАДС, забранен е достъпа до посочения обект, на основание чл. 124в, ал. 1 от ЗАДС, считано от 18.06.2012г. – 13, 00 часа и отново на основание чл. 124в, ал. 1 ЗАДС е разпоредено наличните стоки в обекта, с изключение на тези, които са предмет на нарушението, да бъдат отстранени в срок до 15.06.2012 г. от собственика на ЕТ „ХРИСТИМА – Х.П.“ или упълномощено от него лице.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1891 по описа за 2012 година на Пловдивския административен съд, ІІ отделение, ХІІ състав.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.  
63 Административно дело No 1948/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни РСП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 19.2.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161106355 от 14.02.2012г. на В.В.П.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Смолян, на НАП, потвърден с Решение №513 от 11.05.2012г. на директора на Д”ОУИ”, а понастоящем Д”ОДОП”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на “РСП” ООД, със седалище и адрес на управление: ******, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 116 076,32 лв., ведно със законните лихви върху посочената сума, за сумата над 97 000,78 лв., ведно със законните лихви върху същата.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати на “РСП” ООД, със седалище и адрес на управление: ******, сумата от 41,78 лева съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА “РСП” ООД, със седалище и адрес на управление: ******, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 831,51 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
64 Административно дело No 1956/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ОДЖАКОВ-РАЙЧО ОДЖАКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 6.2.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 211106780 от 29.02.2012г., издаден от Филип Георгиев Карарпиперов, гл.инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден Решение № 547/17.05.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив, с който на Р.Б.О., ЕГН **********, в качеството на ЕТ „ Оджаков – Райчо Оджаков“, ЕИК *********, с адрес: гр. Смолян, ул. „Коста Аврамов“ №24, са определени допълнителни задължения за внасяне, както следва: за данък по чл.35 ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. в размер на 6 381,08 лева и лихви в размер на 3 949.47 лева; за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за периода 2007г. – 2010 г. в размер общо на 15 858,25 лева и лихви 6 046.00 лева; за ДОО за самоосигуряващо се лице в размер общо на 12 682,24 лева и лихви 8 815,61 лева; за ЗО за самоосигуряващо се лице в размер общо на 4 191,18 лева и лихви в размер на 1 419,52 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  Осъжда Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Р.Б.О., ЕГН **********, в качеството на ЕТ „ Оджаков – Райчо Оджаков“, ЕИК *********, с адрес: гр. Смолян, ул. „Коста Аврамов“ №24, сумата от 1 700 /хиляда и седемстотин/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      
65 Административно дело No 1961/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни А.И.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 11.2.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 091105246 от 09.03.2012 г., издаден от Недялка Ангелова - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, на А.И.И.,***№5, потвърден с решение № 548 от 17.05.2012 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП, с който са определени дължими суми за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм/ за 2005 г. в размер на 14798,40 лв. и лихви – 10792,82 лв. и данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. в размер на 5080,90 лв. и лихви – 3028,53 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на А.И.И.,***№5, сумата от 2110лв. (две хиляди сто и десет лева) за адвокатско възнаграждение и държавна такса.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването.  
66 Административно дело No 1990/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни МАГИК-92 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 12.2.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Магик-92" ООД със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ЖК Тракия, бл.203, вх.Б, ет.1, ЕИК 115922476 , представлявано от Иван Костов Галчев, против РА № 161105782/11.01.12г., издаден от Иван Кръстев Кръстев на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 613/30.05.2012г. на Директора на Дирекция “ОУИ» - гр. Пловдив, в частта на вменена отговорност по чл.177 от ЗДДС в размер на 143 000лв. ДДС и лихви 31 438,27лв.  ОСЪЖДА " Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите да заплати на Магик-92" ООД със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ЖК Тракия, бл.203, вх.Б, ет.1, ЕИК 115922476 , представлявано от Иван Костов Галчев сумата в размер на 50лв./петдесет лева/ представляваща разноските по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
67 Административно дело No 1999/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 6.2.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 55 от 09.04.2012г. на Кмета на Община Пазарджик, с която е одобрен проект за работен устройствен план /РУП/ за Урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-694 /ПИ (поземлен имот) с идентификатор №55155.506.922/, УПИ ІІ-691 /ПИ с идентификатор №55155.506.921/, УПИ ІІІ-690 /ПИ с идентификатор №55155.506.920/ и УПИ ІV-687 /ПИ с идентификатор 55155.506.919/ в кв.129 по плана на гр. Пазарджик, с който се конкретизира действащият подробен устойствен план с оглед архитектурно-художествено оформление на улиците, определят се с точни мерки разположението на сградите, отстоянията помежду им и до регулационните линии и силуети, които изясняват максималната височина на сградите до кота стреха /корниз и било/, съгласно означенията на приложения проект.  ОСЪЖДА Община Пазарджик да заплати на С.П.К.,***, сумата от 520 /петстотин и двадесет/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
68 Административно дело No 2068/2012, V състав Други административни дела З.Б.М. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.2.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на З.Б.М. с ЕГН **********,*** заповед № 339/01.06.2012 г. на Кмет на Община Брезово, област Пловдив, в часта с която е наредено в едномесечен срок от датата на получаване на заповедта М. да премахне автомобилните гуми от имота, като същите се предадат на лицензирана организация с разрешение по чл. 12 ЗУО.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
69 Административно дело No 2090/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЮПИТЕР 05 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 18.2.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №16251100228 от 01.12.2011г. на Д.Г. Н.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №647 от 06.06.2012г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП” при ЦУ на НАП, с който на “Юпитер 05” ООД, със седалище и адрес на управление: ****, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в размер от 23 543,78 лв., ведно със законните лихви върху посочената сума.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика"- Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Юпитер 05” ООД, със седалище и адрес на управление: ****, сумата от 1 380, лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
70 Административно дело No 2113/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни М.П.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 11.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.С., ЕГН **********, с адрес по чл.8 от ДОПК: ***** срещу Ревизионен акт /РА/ № 261201076 от 17.04.2012 г., издаден от Ф.К., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Смолян, потвърден с Решение № 692/15.06.2012 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно установени задължения за данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. в размер на 2 182.30 лв. и лихви за просрочие в размер на 1 884.42 лв.; данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. в размер на 3 838.26 лв. и лихви – 2 841.50 лв. и данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 30 220.17 лв. и лихви – 14 114.63 лв.  ОСЪЖДА М.П.С., ЕГН **********, с адрес по чл.8 от ДОПК: *****, да заплати на Дирекция "ОУИ" – гр. Пловдив сумата от 1 551.63 лв., представляваща разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
71 Административно дело No 2185/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.С.Т.,
Н.М.Т.,
М.К.К.
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 22.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С.Т. и Н.М.Т., и двамата със съдебен адрес:***, против решение на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ при община Асеновград, взето с протокол от 15.12.2011г., с което е определен размерът на обезщетението за осигуряване право на преминаване през част от поземлен имот с идентификатор №14.50 по КК на село Врата, община Асеновград, с площ от 32 кв.м., в размер от 1 280,00 лева; и през част от поземлен имот с идентификатор №14.46 по КК на село Врата, община Асеновград, с площ от 15 кв.м., в размер от 600,00 лева.  ИЗМЕНЯ решение на комисията по чл.210, ал.1 от ЗУТ при община Асеновград, взето с протокол от 15.12.2011г., с което е определен размерът на обезщетението за осигуряване право на преминаване през част от поземлен имот с идентификатор №14.50 по КК на село Врата, община Асеновград, с площ от 32 кв.м., в размер от 1 280,00 лева; и през част поземлен имот с идентификатор №14.46 по КК на село Врата, община Асеновград, с площ от 15 кв.м., в размер от 600,00 лева, като намалява размера на обезщетението за осигуряване право на преминаване през част от поземлен имот с идентификатор №14.50, с площ от 32 кв.м., от 1 280,00 на 658,00 лева.  ОСЪЖДА община Асеновград да заплати на М.К.К.,***, сумата от 100,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.  
72 Административно дело No 2253/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни МЕЛ-Ю ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 21.2.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261106013/31.01.2012 г., издаден от Б.Г.Ч. – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, офис Стара Загора, потвърден с Решение № 465/02.05.2012 г. на Директора на Дирекция ”ОУИ”- гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта му  за отказан данъчен кредит в размер на 6 465,35 лева ведно с прилежащите лихви по фактури №2/29.07.2007г. с данъчна основа 17 133,75лв. и ДДС 3 426,75лв. с предмет на доставка иглолистни талпи, греди, ребра и дъски и №4/01.08.2007г. с данъчна основа 15 193,00лв. и ДДС 3 038,60лв. с предмет на доставка иглолистни греди, ламперия, ребра и дъски.   ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МЕЛ-Ю” ООД със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано от управителя П.Х.Х., в останалата й част.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на „МЕЛ-Ю” ООД със седалище и адрес на управление гр.*****, представлявано от управителя П.Х.Х., сумата в размер на 180, 29 лева /сто и осемдесет лева/, представляваща направените по делото разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне  
73 Административно дело No 2259/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Д.К. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Д.К. ***, чрез адв. В. Р., против отказ на Началника на СГКК – Пловдив по постъпило заявление от С.Д.К. за изменение на КК и КР вх№ 94-9066/ 10.04.2012 г. за ПИ 00702.534.47 по КК и КР на гр. Асеновград.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.  
74 Административно дело No 2308/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни И.Д.Х. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 28.2.2013г.
ОТМЕНЯ определението от 29.11.2012 год. за даване на ход по същество на административноправния спор.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.Х. чрез Д.Н.М., и двамата с посочен в жалбата адрес ***, срещу Решение № 8 от 10.03.2012 г. на Директора на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2308 по описа за 2012 г.на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
75 Административно дело No 2341/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни СТОВИ ПРИНТ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 19.2.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Стови принт” АД, със седалище и адрес на управление- ****, ****, представлявано от И.С.П. Ревизионен акт /РА/ № 161106007/28.03.2012г., издаден от ТД на НАП, гр. Пловдив, офис Кърджали, потвърден с Решение № 697/15.06.2012г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”/сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/ – гр. Пловдив, в частта му за непризнат данъчен кредит в общ размер на 21121,49лв. за данъчен период м.м.09, 10, 11, 12.2010г., м.01, м.02 и м.03.2011г. по фактури № 81/29.09.2010г., № 84/29.10.2010г., № 83/30.11.2010г., № 85/28.12.2010г., № 91/28.01.2011г., № 106/11.02.2011г., № 93/25.02.2011г., № 95/09.03.2011г. и № 96/14.03.2011г. с издател “Лесичово” АД, ведно с прилежащите лихви за забава.   ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” /сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/- Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Стови принт” АД, със седалище и адрес на управление- ****, ****, представлявано от И.С.П. сумата от 1505 /хиляда петстотин и пет/ лева разноски по делото съобразно уважената част от жалбата.   ОСЪЖДА “Стови принт” АД, със седалище и адрес на управление- ****, ****, представлявано от И.С.П. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”/сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/ -Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 122 /сто двадесет и два/лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита съразмерно на отхвърлената част от жалбата.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.        
76 Административно дело No 2386/2012, XI състав Други административни дела Т.Г.Г.,
К.Г.Ч.,
М.Г.Ч.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 28.2.2013г.
ДОПЪЛВА Решение № 2661/ 07.12.2012 г. по адм.д. № 2386/ 2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив, като:   ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.   Допълнителното решение подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне – чл.176, ал.2 от АПК  
77 Административно дело No 2489/2012, VI състав Дела по ЗМВР Н.П.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ООР И ТП ПРИ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 26.2.2013г.
Отменя Заповед рег.№ ЯЗ/РЗП – 907/13.07.2012г. на Началник сектор ООР и ТП към ОД МВР – Пловдив, за наложено на Н.П.,*** дисциплинарно наказание “порицание” за срок от шест месеца.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за постановяването му.  
78 Административно дело No 2495/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни КОЛОВАГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 20.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Коловаг“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.****, ****, ****, представлявано от управителя инж.Е.Е.Й., против РА № 131200882/27.04.2012 г., за допълнително начислен ДДС за периода 01.02.2011 г. – 28.02.2011 г. в размер на 133 801.85 лева, потвърден с Решение № 822 от 11.07.2012 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ гр.Пловдив.  ОСЪЖДА „Коловаг“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.****, ****, ****, представлявано от управителя инж.Е.Е.Й., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив - § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС – ДВ бр.94/30.11.2012 г./гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 3 575 лева /три хиляди петстотин седемдесет и пет лева/, представляваща направените по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
79 Административно наказателно дело (К) No 2522/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДЕП-ДЕЛЧО ПЕШКИН ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 11.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1481 от 03.06.2012 година, постановено по НАХД № 1105 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, Х наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 16-1601623/24.11.2011г. на Директор Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
80 Административно дело No 2529/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ХЕДИ КОМПЮТЪРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.2.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261200811/27.04.2012 година, потвърден с Решение № 807 от 09.07.2012 г. на Директор дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП Пловдив, с която е определено задължение по ЗДДС в размер на 3 281,04 лв. и е отказано право на данъчен кредит в размер на 6 022 лв., заедно с прилежащите лихви.  ОСЪЖДА Дирекция ”Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр. Пловдив, да заплати на “Хеди Компютърс” ООД, със седалище и адрес на управление: град Х., бул.***, с ЕИК ***, разноски по делото в размер на 1350лв. /хиляда триста и петдесет лева/ за държавна такса, адвокатско възнаграждение и депозит за вещо лице.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
81 Административно наказателно дело (К) No 2545/2012, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ИТАЛИ-ТРИФОНОВИ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 11.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 120 от 27.06.2012 година, постановено по НАХД № 198 от 2012 година по описа на Районен съд – Карлово, ІІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 5/16.01.2012г. на В.А. – Директор на РИОСВ – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
82 Административно дело No 2552/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни И.Х.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 7.2.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 131200340/25.04.2012г., издаден от В.Г.Г. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Хасково, потвърден с решение № 894 от 24.07.2012 год. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите /сега Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика”, гр.Пловдив при Централно управление на национална агенция по приходите, съгласно разпоредбата на чл.152, ал.2 от ДОПК, Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г./, в частта му, за непризнато право на данъчен кредит на И.Х.А., като ЕТ ”И.А.” ЕИК по БУЛСТАТ *** с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК ***, в размер на 14 247,12 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременно разчитане с бюджета по данъчни фактури № 451/11.10.2010г., № 491/02.12.2010г., № 543/14.12.2010г.,№ 542/22.12.2010г., издадени от “Дипекс ДП” ЕООД.    ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика”, гр.Пловдив при Централно управление на национална агенция по приходите / с предишно наименование Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите/, да заплати на И.Х.А., като ЕТ ”И.А.”, ЕИК по БУЛСТАТ *** с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК ***, сумата от 1890 / хиляда осемстотин и деветдесет лева/, представляваща сторените разноски по производството.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.      
83 Административно дело No 2587/2012, II състав Дела по ЗМВР Н.М.М. НАЧАЛНИК НА РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 11.2.2013г.
ОТМЕНЯ отказ за издаване на разрешение за носене, употреба и съхранение на ловно огнестрелно оръжие рег. № К/К – 830/ 26.07.2012 г. на Началник РУП - Карлово.  ИЗПРАЩА преписката на Началник РУП – Карлово за ново произнасяне в съответствие с мотивите на решението.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
84 Административно дело No 2612/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Р.Б. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 21.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Р. Бен Йосеф, с ЕГН **********,*** срещу Заповед №РД-12-1331/06.08.2012г. на Кмета на Район "Централен", с която на основание чл. 57а, ал. З, във вр. с ал. 2 и във вр. с чл. 57а, ал. 1, т. 1 от ЗУТ е наредено да се премахне временно преместваемо съоръжение, "Павилион за плодове и зеленчуци"- монтирано в терен частна собственост с местонахождение УПИ IV -492, кв.177, по плана на Втора градска част, с административен адрес в гр. Пловдив, бул."6-ти септември" №147.  ОСЪЖДА П.Р. ***, район „Централен”, сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
85 Административно дело No 2627/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАР. ИМ. ЕКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 22.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЗАР. ИМ. ЕКС” ЕООД, със седалище и адрес на управление ****, ЕИК ****, представлявано от П. П. Т., против Акт дерегистрация по ЗДДС № 240991200004557/10.05.2012г. издаден от органа по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 870/17.07.2012г. на Директора на Дирекция”ОУИ”/ново наименование Дирекция “ОДОП”/, гр. Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА “ЗАР. ИМ. ЕКС” ЕООД, със седалище и адрес на управление ****, ЕИК ****, представлявано от П. П. Т. да заплати на Дирекция «Обжалване и данъчно осигурителна практика» /старо наименование Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”/ - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите сумата в размер на 150/сто и петдесет/ лева възнаграждение за юрисконсулт.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
86 Административно дело No 2647/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ХАЖ ХРИСТО ЖЕЛЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 11.2.2013г.
ОБЯВЯВА нищожността на Ревизионен акт с №261200001 от 17.04.2012г. на С.В.П.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Хасково, на НАП, потвърден с Решение №957 от 02.08.2012г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, в частта му, с която на ЕТ“ХАЖ- Х.Ж.”, със седалище и адрес на управление: ****, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС) в общ размер от 33 066,92 лв. и са начислени законни лихви върху посочената сума в размер от 5 210,99 лв.  ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №261200001 от 17.04.2012г. на С.В.П.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Хасково, на НАП, потвърден с Решение №957 от 02.08.2012г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, в частта му, с която на ЕТ“ХАЖ- Х.Ж.”, със седалище и адрес на управление: ****, е определен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009г. в общ размер от 20 197,79 лв. и са начислени законни лихви върху посочената сума в размер от 2 423,82 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати ЕТ“ХАЖ- Х.Ж.”, със седалище и адрес на управление: ****, сумата от 2 300,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
87 Административно дело No 2647/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ХАЖ ХРИСТО ЖЕЛЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 20.2.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка поради очевидна неточност в Решение №302 от 13.02.2013г. по административно дело №2647 по описа на съда за 2012г., като в уводната част на решението да се чете:  ЕТ“ХАЖ- Х.Ж.”, със седалище и адрес на управление: ****, представляван от адвокат И.В.- пълно-мощник, обжалва Ревизионен акт (РА) с №261200001 от 17.04.2012г., издаден от С.В.П.- главен инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, ИРМ (изнесено работно място) Хасково, на Националната агенция за приходите (НАП), потвърден с Решение №957 от 02.08.2012г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”), гр. Пловдив, а понастоящем Дирекция “Об-жалване и данъчно-осигурителна практика” (Д”ОДОП”), при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който е отказано право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в общ размер от 33 066,92 лв., начислени са законни лихви в размер от 8 031,98 лв.; и е определен данък по чл.48 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в общ размер от 20 197,79 лв. и законни лихви върху посочената сума в размер от 4 103,55 лв., вместо  ЕТ“ХАЖ- Х.Ж.”, със седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, об-ласт Хасково, ул. “И. Вазов” №15, представляван от адвокат И.В.- пълномощ-ник, обжалва Ревизионен акт (РА) с №261200001 от 17.04.2012г., издаден от С.В.П.- главен инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив, ИРМ (изнесено работно място) Хасково, на Националната агенция за прихо-дите (НАП), потвърден с Решение №957 от 02.08.2012г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”), гр. Пловдив, а понастоящем Ди-рекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (Д”ОДОП”), при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който е отказано право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в общ размер от 33 066,92 лв., на-числени са законни лихви в размер от 5 210,99 лв.; и е определен данък по чл.48 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в общ размер от 20 197,79 лв. и законни лихви върху посочената сума в размер от 2 423,82 лв.,  а в диспозитива на решението да се чете:  ОБЯВЯВА нищожността на Ревизионен акт с №261200001 от 17.04.2012г. на С.В.П.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Хаско-во, на НАП, потвърден с Решение №957 от 02.08.2012г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, в частта му, с която на ЕТ“ХАЖ- Х.Ж.”, със седалище и адрес на управление: ****, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 33 066,92 лв. и са начислени законни лихви върху посочената сума в размер от 8 031,98 лв. и  ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №261200001 от 17.04.2012г. на С.В.П.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Хасково, на НАП, пот-върден с Решение №957 от 02.08.2012г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понасто-ящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, в частта му, с която на ЕТ“ХАЖ- Х.Ж.”, със седалище и адрес на управление: ****, е определен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009г. в общ размер от 20 197,79 лв. и са начис-лени законни лихви върху посочената сума в размер от 4 103,55 лв., вместо  ОБЯВЯВА нищожността на Ревизионен акт с №261200001 от 17.04.2012г. на С.В.П.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Хаско-во, на НАП, потвърден с Решение №957 от 02.08.2012г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, в частта му, с която на ЕТ“ХАЖ- Х.Ж.”, със седалище и адрес на управление: ****, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС) в общ размер от 33 066,92 лв. и са начислени законни лихви върху посочената сума в размер от 5 210,99 лв.  ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №261200001 от 17.04.2012г. на С.В.П.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Хасково, на НАП, потвър-ден с Решение №957 от 02.08.2012г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоя-щем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, в частта му, с която на ЕТ“ХАЖ- Х.Ж.”, със седалище и адрес на управление: ****, е определен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009г. в общ размер от 20 197,79 лв. и са начис-лени законни лихви върху посочената сума в размер от 2 423,82 лв.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
88 Административно дело No 2649/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни К И М ИНТЕР ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 21.2.2013г.
Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № 211200690021/02.05.2012г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 907/25.07.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив, а сега Дирекция “ОДОП” - Пловдив при ЦУ на НАП, за отказан данъчен кредит в размер на 99 892.00 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 30 568.48 лв. и за допълнително установени задължения : лихви за корпоративен данък за 2008г. – в размер на 190.38 лв. и корпоративен данък за 2009г. – в размер на 3 050.00 лв. и лихви 1 013.34 лв.  Осъжда К и М Интер Груп ЕООД, гр. Смолян, ул. „Чавдар войвода“ № 8, представлявано от Марио Н.Куцев да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 3 144.28лв. – юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
89 Административно дело No 2684/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР З.Д.П.,
Д.З.П.,
С.З.Б.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 12.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З. Д.П., Д.З.П. и С.З.Б.,*** против скица № К 05476/03.10.2011г. с ВИЗА от 05.10.2011г., издадена от гл. Архитект на Община Хисаря.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2684 по описа на съда за 2012г.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
90 Административно дело No 2692/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЕМ СИ ДИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 26.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на “ ЕМ СИ ДИ “ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. ”Свети Княз Борис” № 155, вх.Б, ап.22 с ЕИК *****, представлявано от управителя Д.Д.К. срещу РА № 241200754 / 26.04.2012г., потвърден с решение № 887 / 23.07.2012г. на Директор Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП (понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – „ОДОП“.   ОСЪЖДА “ ЕМ СИ ДИ “ ЕООД да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП /понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ / съдебни разноски в размер на 4084 /четири хиляди и осемдесет и четири/ лева.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
91 Административно дело No 2694/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АРЕНА-И.Т. ЕООД НАЧАЛНИК НА РО"НСК"ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК-ЮЦР Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 21.2.2013г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед №ДК-18-Пд-9 от 26.03.2012г. на началника на РО”НСК”, гр. Пловдив, към РДНСК- ЮЦР, с която са забранени достъпа и ползването на части от строеж “Комплекс Арена”, находящ се в парцел І- комплекс ВМИ, кв.2 по плана на кв. “Кишинев-Смирненски”, гр. Пловдив, и в терен, попадащ в границите на бъдещо разширение на бул. “Пещерско шосе”, представляващи бензиностанция, газстанция и метанстанция.  ОСЪЖДА Дирекцията за национален строителен контрол да заплати на “Арена- И.Т.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, сумата от 650,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.  
92 Административно дело No 2701/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ИСМАЙЛ ТЕРЗИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 28.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.М.Т., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „И. Терзи“, с ЕИК 830135467, със седалище и адрес на управление: с.Гьоврен, община Девин, област Смолян, против ревизионен акт № 211107046 от 27.04.2012 г., издаден от К.Г.Д., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 914 от 26.07.2012 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 36 567,60 лева и за допълнително начислен ДДС в размер на 2 445,88 лева, ведно с определените лихви.  ОСЪЖДА И.М.Т., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „И. Терзи“, с ЕИК 830135467, със седалище и адрес на управление: с.Гьоврен, община Девин, област Смолян, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1 230 (хиляда двеста и тридесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
93 Административно дело No 2705/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Х.Д. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Х.Д., ЕГН **********,***, против заповед № РД-12-1373 от 21.08.2012г. на Кмета на Район Централен при Община Пловдив, с която на основание чл.57а ал.3 във вр. с ал.2 от ЗУТ във връзка с чл. 57а ал.1 т.7 от ЗУТ е наредено премахването на временно преместваемо съоръжение, поставени в УПИ VIІ-501, кв. 177 по плана на Централна градска част, имот с идентификатор 56784.518.449, с административен адрес: ул. “Ангел Кънчев” №3а, гр. Пловдив, представляващо „маси за сергийна търговия”.   ОСЪЖДА М.Х.Д., ЕГН **********,*** да заплати на Район „Централен“ при Община Пловдив сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
94 Административно наказателно дело (К) No 2706/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БРАТЯ КАРАДЖА ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 8.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 188 от 13.07.2012 г. по НАХД № 250 по описа за 2012 г. на АРС.  Решението е окончателно.  
95 Административно дело (К) No 2767/2012, XXIII състав Касационни производства В.Л.В.,
И.Л.В.,
Р.С.П.,
Е.С.С.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2819 от 04.07.2012г., постановено по гражданско дело № 23859 / 2011г. по описа на Пловдивски Районен Съд – Х-ти гр. Състав.  Решението не подлежи на обжалване.  
96 Административно дело No 2768/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни БОЙЧЕВ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 8.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Бойчев комерс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, против Ревизионен акт с №16112331 от 14.07.2011г., издаден от В.К.К.- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, в частта му, потвърдена с Решение №1012 от 13.08.2012г. на заместник-директора на Д”ОУИ”, а понастоящем Д”ОДОП”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на търговското дружество е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 65 299,16 лв., ведно със законните лихви върху тази сума.  ОСЪЖДА “Бойчев комерс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 1 755,98 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
97 Административно дело No 2783/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ЦЕНТУРИЙ НК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 7.2.2013г.
Отхвърля жалбата на ЦЕНТУРИЙ - НК ЕООД, гр. Сопот, представлявано от управителя Н. Ц.К. против Ревизионен акт № 161201249/21.05.2012г. издаден от инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 964/03.08.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, а сега Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, в частта за определени задължения по ЗДДС в размер на 13 365.36 лв., в т.ч. лихви.  Осъжда ЦЕНТУРИЙ - НК ЕООД, седалище и адрес на управление - гр. Сопот, ул.Иван Вазов № 66, вх.А, ет.2, представлявано от управителя Н. Ц.К. да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ЦУ на НАП, гр. Пловдив сумата от 717.30 лв., за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
98 Административно дело No 2793/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни БАХ-КОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 22.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “БАХ – КОМ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.С.Б., против Ревизионен акт № 261201787/13.06.2012 г., издаден от Д.С.С. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 981/07.08.2012 г. на Заместник Директора на Дирекция “ОУИ“ гр. Пловдив, в частта, относно непризнат данъчен кредит в размер на 2 690,59 лв., ведно със законната лихва в размер на 51,34 лв.  ОСЪЖДА “БАХ – КОМ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.С.Б., сумата от 305 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
99 Административно наказателно дело (К) No 2807/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ШЕСТО РУП К.С.Й. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение (второ) от 8.2.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2368/31.10.2012 г. по КАХНД № 2807 по описа за 2012 г. на Пловдивския административен съд, като диспозитива на решението следва да се чете: оставя в сила Решение № 1825 от 09.07.2012г. на Районен съд –Пловдив, с което е отменено Наказателно постановление № КОС-13/08.03.2012 г., издадено от Началника на Шесто РУП гр. Пловдив, с което на К.С.Й е наложена глоба в размер на 500лв. на осн. чл. 212 от ЗОБВВПИ за нарушение на § 11 от ПЗР на ЗОБВВПИ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
100 Административно наказателно дело (К) No 2814/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТОЯН САРИЕВ-СТОЯНСТРОЙ ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2052 от 30.07.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, Х н.с., постановено по н.а.х.д. № 3020 по описа на съда за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
101 Административно дело No 2845/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни КВИН СТРОЙ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 11.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата “КВИН СТРОЙ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н.И.Ш. против Ревизионен акт № 131200875 от 08.05.2012 г., издаден от М. Г.Д., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ Стара Загора в частта, с която са начислени ДДС в размер на 25105.60лв. и лихви в размер на 14809.67лв. и допълнително са установени задължения и лихви за просрочие към тях както следва: корпоративен данък за 2007г. в размер на 34736.91лв. и лихви-16859.67лв.; корпоративен данък за 2008г. в размер на 25062.50лв. и лихви-8356.60лв.; корпоративен данък за 2009г. в размер на 1932.04лв. и лихви-420.34лв., потвърден с Решение № 941 от 30.07.2012г. на Директора на Дирекция “ОУИ” Пловдив с ново наименование Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” –Пловдив при ЦУ на НАП   ОСЪЖДА “КВИН СТРОЙ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н.И.Ш. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - Пловдив с ново наименование Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” –Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2995.67лв /две хиляди деветстотин деветдесет и пет лева. 67ст/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
102 Административно наказателно дело (К) No 2853/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ И.С.В. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 19.2.2013г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, депозирана от ОД на МВР Пловдив – Сектор “ПП”, против Решение № 1871/16.07.2012г. на ПРС, постановено по НАХД № 4278/2012г. по описа на същия съд.  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2853/2012г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на РБ в 7-дневен срок от днес за явилата се страна и в същия срок от съобщаването му на неявилите се страни.  
103 Административно дело No 2912/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ГОТИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 22.2.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261200479/22.05.2012 г., издаден на “ГОТИ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.С.Г., от старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик - С.Ч., потвърден с Решение № 1031/15.08.2012 г. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно допълнително установен корпоративен данък за 2009 г. в размер на 68 421,92 лв., ведно със законните лихви върху тях.  ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 261200479/22.05.2012 г., издаден на “ГОТИ” ЕООД, ЕИК ***, от старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик - С.Ч., потвърден с Решение № 1031/15.08.2012 г. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” /“ОУИ”/ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно начислени лихви за невнесени в срок авансови вноски за корпоративен данък за 2010 г. в размер на 833,20 лв., като НАМАЛЯ същите от 833,20 лв. на 770,84 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА ГОТИ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.С.Г., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1316 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
104 Административно дело No 2916/2012, X състав Дела по КСО Д.З.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №216 от 14.08.2012 година на Директора на ТП на НОИ Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № ********** /протокол ПР-1150/ от 08.05.2012 година на Ръководителя “ПО” при РУ“СО” гр.Пловдив, с което е отменено Разпореждане №100 от 27.11.2000 година и всички последващи и е отпусната от 01.07.2011 година лична пенсия за осигурителен стаж и възраст /ОСВ/ на основание чл.68, ал.3 от КСО и във връзка с Регламент на съвета /ЕО/ №883/2004 г. и Регламент на съвета /ЕО/ № 987/ 2009 г. при навършена възраст 65 години на Д.З.В..  ОСЪЖДА Териториалното поделение на НОИ град Пловдив, да заплати на Д.З.В.,***, направените деловодни разноски в размер на 200лв. /двеста лева/ за адвокатско възнаграждение.   Решението е подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
105 Административно дело No 2956/2012, X състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.П.Т. КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 1.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.П.Т. ***№2, против заповед № РД-09-АБ-92 от 30.08.2012 г. на кмета на район “Западен” при Община Пловдив, с която е наредено изземване на имот-частна общинска собственост, представляващ “Временна постройка за клуб-кафе”, находящ се в град Пловдив, район “Западен”, УПИ ХV-комплексно жилищно застрояване, кв.16 по плана на кв.”Кишинев”, ул.”Равнища”№2 /до битов комбинат/, от И.П.Т., който го държи без правно основание.  ОСЪЖДА И.П.Т. ***№2q с ЕГН **********,*** - Район “Западен”, сумата от 150 лв./сто и петдесет лева/ за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
106 Административно дело No 2979/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ХЕРКУ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 19.2.2013г.
Отменя Ревизионен акт № 161200298 от 19.05.2012г., издаден гл. инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1003 от 10.08.2012г. на Зам.Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта на допълнително установен корпоративен данък за 2005г., за сумата над 8 526.80 лв. до пълния размер от 3 858 454.80 лв. и следващи се лихви за сумата над 6 522.71 лв. до пълният им размер от 2 949 143.79 лв.  Осъжда Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП, гр.Пловдив да заплати на ХЕРКУ АД, гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе № 21 сумата от 568.22 лв. съдебни разноски.  Отхвърля жалбата в останалата й част.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
107 Административно дело No 3057/2012, XIII състав Дела по ЗОС И.С.Б.,
С.Т.Т.,
Л.М.Т.,
В.С.Т.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 12.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата подадена от И.С.Б., С.Т.Т., Л.М.Т. и В.С.Т., против Решение на комисията по чл. 30, ал. 1 от НУРУЖННОЖП, взето с Протокол № 6 от 27.07.2012г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 3057 по описа за 2012 г. на Административен съд Пловдив, ХІІІ състав.  Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред ВАС.  
108 Административно дело No 3059/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни РОЯЛ 222-НИКОЛА ВЪЛЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.2.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.В., в качеството си на ЕТ„Роял 222-Н.В.“ от ***, с БУЛСТАТ: ***, със седалище и адрес на управление: ***, против решение № 256 от 06.08.2012 г. на Директора на Териториална дирекция на НАП – ***, с което е оставена без уважение жалбата на лицето против постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121, ал. 1 и чл. 124, ал.4 от ДОПК изх. № РД-10-333/ 11.05.2012 г., издено от П.В.В. – публичен изпълнител при ТД на НАП – ***,  ОСЪЖДА Н.Д.В., в качеството си на ЕТ„Роял 222-Н.В.“ от ***, с БУЛСТАТ: ***, със седалище и адрес на управление: ***, да заплати на Териториална дирекция на НАП – *** сумата от 150 / сто и петдесет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
109 Административно дело No 3066/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ЖИКС-КЕРА МЪНМЪНОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 18.2.2013г.
ОТМЕНЯ РА № 241200996/08.05.2012 г., издаден от Юлия Митева Даракчиева на длъжност старши инспектор по приходите, потвърден и изменен с Решение № 1091/ 27.08.2012 г. на Заместник - директора на Дирекция “ОУИ” - Пловдив при ЦУ на НАП /сега Дирекция “ОДОП/, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 155 432, 50 лв. за м.септември, 2009 г., ведно със съответните лихви.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.  ОСЪЖДА „ЖИКС - КЕРА МЪНМЪНОВА ЕТ” ЕООД, с адрес по чл.8 от ДОПК гр. Варна, ул. „Осми приморски полк” № 128, ап. 27, ЕИК по Булстат 123115272, представлявано от управителя Огнян Димитров Илиев, да заплати на Дирекция “ОДОП” - Пловдив при ЦУ на НАП разноски по компенсация в размер на 566, 95 лв.  Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  
110 Административно дело No 3088/2012, XVIII състав Други административни дела БЕЙСТАР ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 1.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Бейстар“ ООД, ЕИК ***, с адрес на управление ***, представлявано от А.Г.Т., против Решение № РР-1561/16.08.2012г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, с което е отказано да се прекрати действието на разрешително № 01610147/03.10.2008г. за водовземане от минерална вода от находище „Велинград-Чепино“ № 18 от приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закон за водите, чрез каптиран естествен извор № 2 за водоснабдяване на хотел, намиращ се на територията на УПИ IV-6532, кв. 480 по кадастралния план на гр. Велинград.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
111 Административно наказателно дело (К) No 3118/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ БАМЕКС АД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 20.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 161 от 17.08.2012 г., постановено по НАХД № 293/2012 г. по описа на Районен съд-Карлово/КРС/  Решението е окончателно.  
112 Административно дело (К) No 3121/2012, XIX състав Касационни производства ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ,
М.Х.
Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.2.2013г.
ВЪЗОБНОВЯВА н.а.х.д. № 2734 по описа за 2011 година на Пловдивския районен съд.   ОТМЕНЯ Решение № 1487 от 13.07.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 2734 по описа за 2011 година на Пловдивския районен съд.  ОТМЕНЯ Решение № 1971 от 21.11.2011 година, постановено по КНАХД № 2261 по описа за 2011 година на Административен съд гр. Пловдив.  ВРЪЩА делото на Районен съд гр. Пловдив за ново разглеждане и разрешаване по същество на жалбата на М.Х., турски гражданин срещу Наказателно постановление № 36 – 0000376/12.04.2011 г. на Началник ОО ”КД – ДАИ” гр. Пловдив, от друг състав на съда.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и /или протест.  
113 Административно дело No 3128/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ИТАВА-03-ТАНЯ БАШЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 18.2.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 091201592 от 21.06.2012г., издаден от Таня Атанасова Ташева, на длъжност инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1138/ 31.08.2012 г. на Зам. - директора на Дирекция “ОУИ” / сега”ОДОП”/ - гр. Пловдив, относно следните допълнително установени данъци и лихви на Таня Гошева Башева от гр.Кърджали: данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. в размер на 5 894, 90 лв. и лихви в размер на 4 467, 89 лв.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.  
114 Административно дело No 3129/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни И.С.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 12.2.2013г.
ОТМЕНЯ по жалбата на И.С.Б. с ЕГН **********,***, ревизионен акт /РА/ № 16120159 от 21.06.2012г., издаден от Таня Ташева–инспектор по приходите при ТД на НАП–гр.Пловдив, потвърден с решение №1139 от 31.08.2012г. на Зам. Директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, с който на ревизираното лице е определен допълнително данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. в размер на 5894,90лв. и лихви в размер на 4467,89лв.  ОСЪЖДА Дирекция ”Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр. Пловдив, да заплати на И.С.Б. с ЕГН **********,***, разноски по делото в размер на 710лв. /седемстотин и десет лева/ за държавна такса, адвокатско възнаграждение и експертиза.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
115 Административно дело No 3135/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Р.И. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 21.2.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ЮЦР-1176/19.07.2012 г. на Началник РДНСК “ЮЦР”, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ: „Масивен навес”, находящ се в УПИ ІV-267 (на междуимотна граница с УПИ II-265), кв.9 по плана на гр. *****, с административен адрес: *****, гр. *****, *****, извършен от Г.Р.И. без одобрени проекти и без разрешение за строеж в нарушение на разпоредбите – чл.137 ал.3 от чл.148 ал.1 ЗУТ, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОСЪЖДА Началникът РДНСК “Южен Централен Район” – Пловдив да заплати на Г.Р.И., ЕГН **********,***, сумата от 710 лв., представляваща разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
116 Административно дело No 3146/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни БОШУЛЕ МИЙТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 22.2.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161201357 от 11.06.2012г., поправен с Ревизионен акт № 1224769 от 18.07.2012г. за поправка на Ревизионен акт, и двата издадени от Н.Ч. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 1131 от 30.08.2012г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”– гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, с която на “Бошуле Мийт”ООД, гр.София, ул.”Тулча”№41, ЕИК *********, представлявано от управителя Георги Божидаров Кънев, със съд.адрес гр.София, ул.”Бисер”№2, ет.2, ап.5, Адвокатско дружество “С. и Петров”, за данъчни период месеците Май, Юни, Юли, Август, Септември и Октомври на 2011г. са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне, в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 81 926,49 лева по фактурите, издадени от доставчиците “Медита 11”ЕООД, “Гео Ком Строй”ЕООД и “Офис Консулт груп”ЕООД, ведно със съответните лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Бошуле Мийт”ООД, гр.София, ул.”Тулча” №41, ЕИК *********, със съд.адрес гр.София, ул.”Бисер”№2, ет.2, ап.5, Адвокатско дружество “С. и Петров”, представлявано от управителя Георги Божидаров Кънев, сумата от 3 328 (три хиляди триста двадесет и осем) лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
117 Административно дело No 3149/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни П.Р.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 15.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Р.Р.,***, против Ревизионен акт с №131202381 от 22.06.2012г., издаден от П.К.К.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Хасково, на НАП, потвърден с Решение №1180 от 10.09.2012г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, с който му е определен допълнително данък по чл.48, ал.2 от ЗДДФЛ за 2007г. - 2008г. в общ размер от 13 911,97 лв. и лихви върху тази сума от 6 660,50 лв.; установени са вноски за ДОО по КСО за 2007г. в размер от 2 984,40 лв. и лихви върху тази сума от 2 704,50 лв.; определени са вноски за здравно осигуряване ЗО по ЗЗО за периода 2007г. – 2009г. в общ размер от 1 515,00 лв. и лихви върху тази сума от 668,71 лв.; определени са вноски за ДЗПО-УПФ по КСО за 2007г. в размер от 663,20 лв. и лихви върху тази сума от 601,00 лв.  ОСЪЖДА П.Р.Р.,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 6 424,19 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
118 Административно наказателно дело (К) No 3169/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства С.И.В. РПУ РАКОВСКИ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 13.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1864/ 13.07.2012 г. по НАХД № 2234 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
119 Административно дело No 3196/2012, VII състав Дела по ЗОС И.П.К. КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 1.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.К. *** срещу Заповед №6-Z12-776 от 24.08.2012г. на Кмета на Район “Тракия” на Община – Пловдив, с която е наредено да се изземе от И.П.К. *** следния имот частна общинска собственост: апартамент №1 от три стаи и кухня, находящ се в гр.Пловдив, ЖР “Тракия” бл.332, вх.”Б”, ет.1.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №3196/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му  
120 Административно дело No 3213/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни УНИВЕРС-ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 19.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Елена Георгиева Личева, в качеството и на собственик на заличения /непререгистриран/ Едноличен търговец “Универс – Елена Георгиева”, против Решение № 141 от 23.05.2012 година на директора на ТД на НАП Пловдив, по жалба с вх.№ 94-00-4163 от 09.05.2012 година срещу Постановление за налагане на обезпечителна мярка.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3213 от 2012 година по описа на Административен съд- Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
121 Административно дело No 3294/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни АСТО ГОЛД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 18.2.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161002268/ 05.10.2010 г., издаден от орган по приходите от ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 912/ 16.12.2010 г. на Директора на Д “ОУИ” /сега Дирекция “ОДОП”/, гр.Пловдив, в обжалваната част за допълнително установен корпоративен данък за 2007 г. в размер на 2270, 49 лв., с начислени лихви 728, 70 лв., както и допълнително начислен ДДС в размер на 5397, 25 лв. и лихви 1606, 08 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “ОДОП” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите да заплати на "АСТО ГОЛД" ООД, седалище и адрес на управление – гр.Пловдив, бул."Х. Ботев" № 99, представлявано от Тодор К. Кузмов – управител, разноски в размер на 510 лв.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
122 Административно наказателно дело (К) No 3308/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ГИД-07 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2282 от 03.08.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, VІІ н.с., постановено по НАХД № 4091 по описа на същия съд за 2012 г., КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1602131 от 22.05.2012 г., издадено от Директора на Дирекция ”Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на „ГИД 07“ ООД, ЕИК 160127494 на основание чл. 416, ал. 5 във връзка с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 63, ал. 2 вр. ал. 1 от КТ като на основание чл. 415в, ал. 1 от КТ вр. чл. 3, аб. 1 от ЗАНН, като НАМАЛЯВА размера на така определената имуществена санкция от 1500 лв. на 100 лв.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
123 Административно дело No 3329/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни Б.М.Я. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 20.2.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161201484/29.06. 2012г., издаден от Е.К.С. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 1285/03.10.2012г. на Директор Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, в обжалваната му част относно допълнително установено на Б.М.Я., ЕГН **********,***, публично задължение за данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм/ за 2005г. за довнасяне в размер на 2 225,80 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 1 696,67 лева  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
124 Частно административно дело No 3341/2012, I състав Дела по чл. 304 АПК К.П.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Разпореждане от 28.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на К.П.Д.,***, с която се иска да бъде наложена санкция на виновното длъжностно лице – Областния управител на област с административен център гр. Пловдив за това, че не е изпълнено влязло в сила съдебно определение № 2000 от 02.08.2012 г., постановено по частно адм. дело № 2435/2012 г., по описа на Административен съд Пловдив.  Препис от настоящото разпореждане да се връчи на К.П.Д.,*** и на Областния управител на област с административен център гр. Пловдив.   Разпореждането подлежи на обжалване пред тричленен състав на Административен съд Пловдив в седем дневен срок от връчването му.  
125 Административно дело No 3342/2012, XVIII състав Други административни дела В.К.М. ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ НА ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ПРИ МУ - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 22.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К. М. – А. дм, ЕГН **********, със съдебен адрес за призоваване ***, против Решение на факултетния съвет на Факултет по обществено здраве при МУ Пловдив, проведен на 28.09.2012г., обективирано в Протокол № 7.  ОСЪЖДА В.К. М. – А., дм, ЕГН **********, да заплати на Медицински университет - Пловдив сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лева за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.      
126 Административно дело No 3343/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни М.К.М.,
М.К.М.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРЕЗОВО Докладчик:
КАЛИН Р. КУМАНОВ
Определение от 25.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбите на М.К.М.,***№25 и М.К.М.,***№19, срещу общ административен акт - решение №33, взето с протокол № 6 от 29.12.2011 година на Общински съвет Брезово, с което е утвърдена План-сметка за приходи и разходи за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2012 година и са определени размерите на таксите за битови отпадъци за 2012 година.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело№ 3343 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 година.   Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
127 Административно дело No 3349/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ДЖИЕМН-ГЕОРГИ КАСАБОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 8.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”Джиемн – Г.К.”, ЕИК *********, гр. Пловдив, ул.”Петър Шилев”№14, ет.6, ап.30, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Ильо Войвода”№4, чрез Адвокатско дружество “Стойчев и Стоянов”, против Ревизионен акт № 161201343/04.07.2012г., издаден от Красимира Георгиева Делчева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърдени с Решение № 1294 от 05.10.2012г. на Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, с който на ЕТ”Джиемн – Г.К.”, ЕИК *********, гр.Пловдив за данъчен период месец Септември 2007г. е отказано право на данъчен кредит в размер общо на 9 000 лева, по фактури издадени от “Савена Трейд”ЕООД и “Маримекс 2001”ЕООД, в резултат на което е коригиран резултатът по подадената СД за същия данъчен период и е определено задължение за данък добавена стойност за внасяне, ведно със съответните лихви за забава за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 5 114,34 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА ЕТ”Джиемн – Г.К.”, ЕИК *********, гр.Пловдив, ул. ”Петър Шилев”№14, ет.6, ап.30, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр. София, сумата от 732,29 /седемстотин тридесет и два лева и двадесет и девет стотинки/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
128 Административно дело No 3361/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Х.Б.Б. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 1.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Б.Б., ЕГН **********, против Решение № 337/10.10.2012г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив, с което е оставено без уважение възражение с вх. № 94-00-8741/28.09.2012г. срещу действията на публичен изпълнител, обективирани в писмо с изх. № 3937/2007/000007/23.08.2012г., издадено от Т.И.П. – публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП – гр. Пловдив, като неоснователна.  ОСЪЖДА Х.Б.Б., ЕГН ********** ***, да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението на основание чл. 268, ал.2 ДОПК не подлежи на обжалване.    
129 Административно дело No 3365/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.А.С. НАЧАЛНИК НА РО "НСК" ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 12.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.С.,***, против Заповед №ДК-19-Пд-25 от 24.08.2012г. на началника на РО“НСК”, гр. Пловдив, към РДНСК-ЮЦР, с която са забранени достъпа и ползването на невъведен в експлоатация по законоустановения ред строеж “пристройка към съществуващ ресторант “Атали” /зала за консумация/”, намиращ се в ПИ с №531.5082, участващ в УПИ І-жил. сграда, сграда с идентификатор №56784.531.5082.1, кв.93 по плана на кв. “Христо Ботев- юг”, с административен адрес*****; и е разпоредено прекъсване захранването на обекта с електрическа енергия и вода.  Решението не подлежи на обжалване.  
130 Административно дело No 3366/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Б.Н. НАЧАЛНИК НА РО"НСК"ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК-ЮЦР Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 12.2.2013г.
Отхвърля жалбата на П.Б.Н.,***, против Заповед № ДК-09-3/20.09.2012г. на Началник РО “НСК” Пловдив при РДНСК ЮЦР за спиране строителството и забрана достъпа до строеж : “Жилищна сграда”, намиращ се в землището на гр.Пловдив-юг, имот № 102017 с идентификатор 56784.533.359 по КК на гр.Пловдив, с извършител жалбоподателя.  Осъжда П.Б.Н.,*** да заплати на РДНСК ЮЦР, РО НСК – Пловдив – 150 лв., юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно.  
131 Административно наказателно дело (К) No 3376/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ЕЙ ЕС ПИ БИЛД ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2311 от 24.09.2012г., постановено по НАХД № 2809/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.   Решението е окончателно.  
132 Административно дело No 3382/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ю.Б.М.К. НАЧАЛНИК РДНСК - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 6.2.2013г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Ю.Б.М.-К., ЛНЧ ********** ***, Заповед № ДК – 02 - ЮЦР - 215/18.09.2012г. на началника на РДНСК - ЮЦР, с която на основание чл.225 ал.1 от ЗУТ е наредено да се премахне незаконен строеж "Надстройка на двуетажна жилищна сграда“, намиращ се в УПИ XIII-633,632 кв. 153 по плана на централна градска част на гр. Пловдив, с административен адрес – ул. „Иван Вазов“ 52, община Пловдив, област Пловдивска.  ОСЪЖДА Регионална Дирекция "Национален строителен контрол- Южен централен район"- Пловдив да заплати на Ю.Б.М.-К., ЛНЧ ********** ***, сумата 1200 (хиляда и двеста) лева - разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Р.България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.        
133 Административно дело No 3384/2012, XI състав Други административни дела Ж.Д.Н. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПЛОВДИВ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 15.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.Д.Н., ЕГН **********,***, против заповед № 03-160-РД/395 от 24.08.2012 г. на директора на Областна дирекция – Разплащателна агенция - Пловдив на Държавен фонд „Земеделие“, с която е отказано изплащането на финансова помощ, представляваща второ плащане по договор № 16/112/01400 от 15.05.2009 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3384 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
134 Административно дело No 3418/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.Т.,
Д.Г.К.,
С.С.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 12.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Т., ЕГН **********, Д.Г.К. и С.С.Д.,***, против Заповед № 12ОА2631 от 25.10.2013г. на Кмета на Община Пловдив.  ОСЪЖДА Г.Д.Т., ЕГН **********, Д.Г.К. и С.С.Д.,***, да заплатят на Община Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на оспорване.  
135 Административно дело No 3421/2012, VI състав Дела по ЗМВР Г.А.И. НАЧАЛНИК НА РУ ПОЛИЦИЯ -АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 5.2.2013г.
Отхвърля жалбата на Г.А.И.,*** против Решение рег.№ ЯЗ/А – 833 от 11.10.2012г. на Началника на РУ Полиция – Асеновград.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
136 Административно дело No 3428/2012, III състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ З.Д.Х. ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 8.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.Д. ***, ЕГН **********, против Заповед № РД – 09 – 225 от 19.10.2012г. на Директора на РЗОК – Пловдив.  ОСЪЖДА З.Д. ***, ЕГН **********, да заплати на Регионална Здравноосигурителна Каса – Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на РБългария.  
137 Административно наказателно дело (К) No 3443/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Г.П.Б. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2337/26.09.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХ н.с, постановено по НАХД № 5061 по описа на същия съд за 2012 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш К № 0229961 на Областна Дирекция на МВР Пловдив, с който на с който на Г.П.Б.,***, на основание чл. 189, ал. 4 вр. чл. 182, ал. 1, т. 4 вр. чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата е наложена глоба в размер на 200 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.        
138 Административно наказателно дело (К) No 3457/2012, XX състав Наказателни касационни производства ИИИ ДИМИТРОВИ 2009 ООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 18.2.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на“ИИИ Димитрови 2009” ООД – град Пловдив, БУЛСТАТ 200586615, със седалище и адрес на управление град Пловдив, ж.к. Тракия, бл.187, вх.В, ет.6, ап.18, представлявано от управителя си И.В.Д., ЕГН ********** против Решение № 2380/01.10.2012г., постановено по НАХД № 3781/2012г. по описа на ПРС, ХХІ-ви н.с., с което е потвърдено изцяло Наказателно постановление № 199/27.02.2012г. на заместник – кмет на Община Пловдив, с което на “ИИИ Димитрови 2009” ООД – град Пловдив, БУЛСТАТ 200586615, със седалище и адрес на управление град Пловдив, ж.к. Тракия, бл.187, вх.В, ет.6, ап.18, представлявано от управителя си И.В.Д., ЕГН ********** за административно нарушение на член 21 ал.4 от Наредба за осигуряване на обществения ред на Община Пловдив е наложено на основание член 25 ал.5 от Наредба за осигуряване на обществения ред на Община Пловдив административно наказание имуществена санкция в размер на 300 лева, като ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 3457/2012г., по описа на Административен съд град Пловдив, ХХ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от днес за жалбоподателя и Окръжна прокуратура и в 7 – дневен срок от съобщаването за ответника.  
139 Административно дело No 3474/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.Т.,
Д.Г.К.,
С.С.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Т., ЕГН **********, Д.Г.К. и С.С.Д.,***, против Заповед № 12ОА2633 от 25.10.2013г. на Кмета на Община Пловдив.  ОСЪЖДА Г.Д.Т., ЕГН **********, Д.Г.К. и С.С.Д.,***, да заплатят на Община Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на оспорване.    
140 Административно дело No 3479/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни С.Н.Г. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.2.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 347/17.10.2012 г. на Директора на ТД на НАП - Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на лицето против постановление за налагане на обезпечителни мерки на основание чл.195 и сл. от ДОПК изх.№ 13/РД-11-747#1/28.09.2012 г., издадени от К.Т., - публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Пазарджик, касаеща наложени запори по отношение на С.Н.Г. и като ЕТ „С.Г. – Хризолит 96“, с адрес:***, в следните банки: „Обединена българска банка“ АД, “Алианц България” АД, “Алфа Банка” АД, “Банка ДСК” ЕАД, “Банка Пиреос България” АД, “БНП Париба С.А.” АД, “Българо-американска кредитна банка” АД, “Българска банка за развитие” АД, „Емпорики Банк – България“ АД, “Инвестбанк” АД, “Инг Банка Н.В.” АД, “Интернешънъл Асет Банк” АД, “Корпоративна търговска банка” АД, „МКБ Юнионбанк“ АД, „Ти Би Ай Банк“ ЕАД, „Общинска банка“ АД, “Про Кредит Банк- България” АД, “Първа инвестиционна банка” АД, “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, “СЖ Експресбанк” АД, “Ситибанк Н.А.” АД, “Стопанска и инвестиционна банка” АД, “Те-Дже Зираат Банкасъ” АД, “Токуда банк” АД, “Търговска банка Д Банк” АД, “Уникредит Булбанк” АД, “Централна кооперативна банка” АД, “ЧПБ Тексим” АД, “Юробанк и Еф Джи България” АД, “Регионална инвестиционна банка” АД, „Иж Банк ГМБХ“ АД – гр. София.  Решението е окончателно.
141 Административно дело No 3487/2012, VII състав Дела по ЗАдм Р.С.А. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 11.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 3487/2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив, VІІ състав, поради оттегляне на подадената жалба.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7- дневен срок от днес за присъствалата страна, а за неприсъствалата страна в 7 – дневен срок от получаване на съобщението за това пред ВАС на РБ.    
142 Административно дело No 3493/2012, VII състав Дела от администр. характер - данъчни АТОЛУКА ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 26.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Атолука”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София срещу Заповед №659-S014699/ 09.01. 2012г. на Директор на ТД на НАП – Пловдив за прилагане на принудителна административна мярка спрямо Дружеството.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №3493/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.    
143 Административно наказателно дело (К) No 3500/2012, XIX състав Наказателни касационни производства КЛИМЕКС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2367 от 01.10.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХVІІІ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 5136 по описа на същия съд за 2012 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 63703-S016843/31.05.2012 г. на Заместник Директора при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на „КЛИМЕКС“ ЕООД, ЕИК 115009533 е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 лв. на основание на чл. 355, ал. 1 от КСО за нарушение на чл. 7, ал. 3 от същия кодекс.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
144 Административно дело No 3502/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.И.Г. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 26.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И. ***, против Заповед №ДК-02-ЮЦР-543 от 18.08.2011г. на началника на РДНСК-ЮЦР, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “пристройка на топла връзка към съществуващ санитарен възел”, изпълнен в ПИ с №1272, част от парцел І-1271,1272,1273,1274,1275,1276,1277, кв.42-нов по плана на Централна градска част, гр. Пловдив, с административен адрес: *****.  ОСЪЖДА М.И. ***, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол, “Южен централен район”, гр. Пловдив, сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
145 Административно наказателно дело (К) No 3506/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ М.И.С. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2329/26.09.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХVІІІ н.с, постановено по НАХД № 4383 по описа на същия съд за 2012 г.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районен съд Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
146 Административно наказателно дело (К) No 3508/2012, XX състав Наказателни касационни производства ЗК-ЛОНДОН ГРУП ЕООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИБР С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 22.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2459/09.10.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХІ н.с., постановено по НАХД № 5120 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
147 Административно наказателно дело (К) No 3515/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЛУКАС 2011 ЕООД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2449 от 09.10.2012 г. на Районен съд гр. П., ХІ н.с., постановено по НАХД № 5255 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
148 Административно наказателно дело (К) No 3517/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ-С.ВОЙНЯГОВО Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 184 от 10.10.2012 г. на Районен съд гр. Карлово, ІІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 339 по описа на съда за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
149 Административно дело No 3520/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни А.Б.М. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.2.2013г.
ОТМЕНЯ по жалбата на А.Б.М.,***, Решение № 356 от 25.10.2012 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № 9511/ 2007/000018/ 08.10.2012 година на публичен изпълнител към дирекцията.  ИЗПРАЩА делото като преписка за произнасяне по молбата на А.Б.М., с вх.№9511/2007/000015 от 17.09.2012 година за отписване на публични вземания по изпълнителен лист от 15.05.2007.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
150 Административно дело No 3525/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.И.К. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 18.2.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-16-1309 от 04.10.2012г. на Началника на СГКК-Пловдив.       Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.  
151 Административно дело No 3526/2012, IX състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ И.К.М.,
Т.К.Г.
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 27.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите на И.К.М. и Т.К.Г. със съдебен адрес:***,чрез адв.Н.Г. Стоичев против отказ за извършване на административна услуга,обективиран с писмо изх.№09 П 3354/10/ от 16.10.2012г. на Кмета на Община – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №3526/2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив.Препис от акта да бъде изпратен на страните.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховен административен съд.  
152 Административно дело No 3533/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЕТ ПАНТЕР -СИП- ИЛИАНА ДИМИТРОВА ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 7.2.2013г.
ОТХВЪРВЯ жалбата на ЕТ”Пантер – СИП – И.Д.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление *********************, против Заповед № 13548—0076531 от 07.08.2012г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив.  ОСЪЖДА ЕТ”Пантер – СИП – И.Д.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление *********************, да заплати на ТД на НАП – Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото.     РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение от страните.  
153 Административно дело No 3543/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни К.К.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 7.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.К.К., ЕГН **********,***, против ревизионен акт № 161201826 от 17.07.2012 г., потвърден с решение № 1326 от 12.10.2012 г. на директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив при ЦУ на НАП в частта на установените допълнителни задължения за вноски за ДОО в размер на 5447,28 лева и лихви върху тях в размер на 6 369,89 лева, за вноски за ДЗПО-УПФ в размер на 1 077,48 лева и лихви върху тях в размер на 1 185,56 лева, за вноски за здравно осигуряване в размер на 1 584,72 лева и лихви върху тях в размер на 982,71 лева.  ОСЪЖДА на К.К.К., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 783 лева (седемстотин осемдесет и три) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
154 Административно дело No 3555/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни БКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 5.2.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №261202249 от 22.08.2012г. на Н.С.Ч. - старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив, офис Кърджали, на НАП, потвърден с Решение №1362 от 23.10.2012г. на директора на Д”ОУИ”, а понастоящем Д”ОДОП”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на “БКС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 8 390,00 лв., от която сума са вменени задължения за ДДС в размер от 5 043,41 лв. и са начислени съответните лихви върху последно посочената сума.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати на “БКС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, сумата от 50,00 лева разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
155 Административно дело No 3562/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ВАСИЛКА КАЦАРОВА 72 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 12.2.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 131201442 от 04.06.2012 г., издаден от Костадинка Янчева – старши инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, потвърден с решение № 1174 от 05.09.2012 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” при ЦУ на НАП, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер а 81985лв.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването.  
156 Административно дело No 3563/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПИ ДЖЕЙ ЛОДЖИСТИКС АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 20.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 360 от 29.10.2012 год. на Териториален директор на ТД на НАП – Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № РД-10-658/29.09.2012г., издадено от А.В.П. – старши публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП Пловдив, в частта, с което е наложена възбрана върху 14 бр. недвижими имоти, представляващи ниви с трайно предназначение на територията – земеделска, находящи се в с. Маноле, общ. Марица, обл. Пловдивска, подробно описани в постановлението, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № РД-10-658/29.09.2012г., издадено от А.В.П. – старши публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП Пловдив, в частта, с което е наложена възбрана върху 14 бр. недвижими имоти, представляващи ниви с трайно предназначение на територията – земеделска, находящи се в с. Маноле, общ. Марица, обл. Пловдивска, подробно описани в постановлението.  ВРЪЩА преписката на органа по чл. 121, ал. 1 от ДОПК - публичният изпълнител при ТД на НАП - гр. Пловдив, за произнасяне по искането за налагане на предварителни обезпечителни мерки, при спазване на указанията, дадени в настоящия съдебен акт.  ОСЪЖДА ТД на НАП-Пловдив да заплати на “ПИ ДЖЕЙ ЛОДЖИСТИКС” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Ф.А., сумата от 50 /петдесет/ лева, разноски по делото.  Решението е окончателно на основание чл. 197, ал.4 от ДОПК.        
157 Административно наказателно дело (К) No 3574/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА МАКСИМА БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 11.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2413/05.10.2012 година, постановено по НАХД № 1152 от 2012 год. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІІ наказателен състав, с което е изменено НП № 16-1601624 от 23.01.2012 година на Директора на Дирекция “ИТ” – Пловдив, като вместо това постановява:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 16-1601624 от 23.01.2012 година на Директора на Дирекция “ИТ” Пловдив, с което на “Максима България” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв./две хиляди/ лева, за нарушение на чл.403 “а” от КТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
158 Административно дело No 3604/2012, XII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИНКИ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 6.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ш.К.И., в качеството му на управител на “ИНКИ” ЕООД, ЕИК 160085757, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Петко Каравелов”№ 9, чрез адв.М.С. *** против мълчалив отказ на Общински съвет – гр.Пловдив, във връзка с проведена сесия на дата 25.10.2012 год. и разгледано предложение № 12ХІ-458/16.10.2012г., касаещо изменение и допълнение на схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на гр.Пловдив, приети с решение № 344/02.08.2011г., като НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3604 по описа за 2012г. на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., ХІІ състав.  ОСЪЖДА “ИНКИ” ЕООД, ЕИК 160085757, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Петко Каравелов”№ 9, представлявано от управителя Ш.К.И. да заплати на Общински съвет – гр.Пловдив сумата от 480 /четири стотин и осемдесет/ лева съставляваща възнаграждение за осъществената адвокатска защита.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
159 Административно наказателно дело (К) No 3608/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ТРИДЕКС ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 11.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 241/11.10.2012 година, постановено по НАХД № 446 от 2012 год. по описа на Районен съд – Асеновград, ІV наказателен състав, с което е отменено НП № 16-1602231 от 14.06.2012 година на Директора на Дирекция “ИТ” – Пловдив.   РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
160 Административно дело No 3612/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОБИЛДИНГ-1 ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 6.2.2013г.
Отхвърля жалбата на “Евробилдинг - 1” ЕООД /в несъстоятелност/, седалище/адрес на управление - гр. Пловдив, ул. Опълченска № 1, ет.3, представлявано от синдика С.Ж. против Акт за прихващане / възстановяване /АПВ/ № 1211014/11.04.2012г. издаден от ст.инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 751/26.06.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- гр. Пловдив при ЦУ на НАП, а сега Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” –Пловдив при ЦУ на НАП.  Осъжда “Евробилдинг - 1” ЕООД /в несъстоятелност/, седалище/адрес на управление - гр. Пловдив, ул. Опълченска № 1, ет.3, представлявано от синдика С.Ж. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” –Пловдив при ЦУ на НАП сума в размер на 711,70лв., юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
161 Административно дело No 3613/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни С.А.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 5.2.2013г.
Отменя Акт за установяване на задължение по декларация № 1119/23.08.2012г., потвърден с Решение № 45 от 22.10.2012г. на Директора на дирекция “Местни данъци и такси”, в частта за м.03 – м.12.2006г., 2007г., 2008г., 2009г., 2011г. – размер на данък върху транспортните средства – 956 лв. със съответната лихва.  Отхвърля жалбата на С.А.Н.,*** против Акт за установяване на задължение по декларация № 1119/23.08.2012г., потвърден с Решение № 45 от 22.10.2012г. на Директора на дирекция “Местни данъци и такси”, в частта за м.01 и м.02.2006г. – размер на данък върху транспортните средства – 25 лв. със съответната лихва.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
162 Административно наказателно дело (К) No 3629/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ СЪГЛАСИЕ-С.ВОЙНЯГОВО Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 180 от 04.10.2012 г. на Районен съд гр. Карлово, ІІІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 340 по описа на съда за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
163 Административно дело No 3636/2012, X състав Дела по ЗСП И.Н.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 7.2.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОПИ-02-4032 от 10.10.2012 година, издадена от Директор дирекция “Социално подпомагане” Пловдив, потвърдена с Решение №РД01/286 от 20.11.2012г. на Директора на РДСП - Пловдив, с която заповед е отказана целева помощ за отопление на И.Н.Л., за отоплителен сезон 2012/13г., от 01 ноември до 31 март, по молба – декларация с вх. №ОПИ-02-4032/13.09.2012г.   ВРЪЩА административна преписка за произнасяне по молба – декларация с вх. №ОПИ-02-4032/13.09.2012г. на И.Н.Л., за отпускане на целева помощ за отопление, със задължителните указания по прилагането на закона дадени в мотивната част на решението.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
164 Административно наказателно дело (К) No 3651/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2443 от 09.10.2012г. постановено по НАХД № 4143/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, Х н.състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
165 Административно наказателно дело (К) No 3652/2012, XX състав Наказателни касационни производства АНДРОМЕДА-КЕЙТ-КАТЯ КОСТОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 22.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2453 от 09.10.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХVІ н.с., постановено по НАХД № 4205 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно .  
166 Административно наказателно дело (К) No 3654/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2589 от 22.10.2012 г., постановено по нахд № 4141 от 2012г., по описа на Районен съд – Пловдив, ХХI-ви наказателен състав .  Решението е окончателно.  
167 Административно наказателно дело (К) No 3656/2012, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ,
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
С.Е.В. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2415 от 05.10.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 3181 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
168 Административно наказателно дело (К) No 3657/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ЕМ ПИ ЕМ ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2333 от 25.09.2012г., постановено по НАХД № 4206/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.   Решението е окончателно.  
169 Административно наказателно дело (К) No 3659/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КЛИМЕКС ЕООД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2544 от 18.10.2012 г. на Районен съд Пловдив, VІІІ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 5121 по описа на същия съд за 2012 г.,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
170 Административно наказателно дело (К) No 3661/2012, XIX състав Наказателни касационни производства КЛИМЕКС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 14.2.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 2593 от 23.10.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 5139 по описа на същия съд за 2012 г. като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 63710-S016901/31.05.2012г. на Заместник Директора при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на „КЛИМЕКС“ ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Й.И.П. е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 лв. на основание на чл. 355, ал. 1 от КСО за нарушение на чл. 158 вр. с чл. 7, ал. 3 от същия кодекс  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
171 Административно наказателно дело (К) No 3662/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ И.И.Ч. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 8.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2410/ 04.10.2012 г. по НАХД № 3414/ 2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив, в обжалваната му част, с която е отменено НП № 36-0000452/ 20.04.2012 г. на Началник ОО КД „ДАИ” – Пловдив, в частта му по т.1 и 2 от същото, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 36-0000452/ 20.04.2012 г. на Началник ОО КД „ДАИ” – Пловдив, в частта му по т.1 и 2.  РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.  
172 Административно наказателно дело (К) No 3666/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства БЕНДОЙЛ ООД РИОСВ ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 8.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2495/ 12.10.2012 г. по НАХД № 4888/ 2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.  
173 Административно наказателно дело (К) No 3669/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОРИФЛЕЙМ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2460 от 10.10.2012г., постановено по НАХД № 5079/2012г., Пловдивският районен съд, VIII наказателен състав.  Решението е окончателно.    
174 Административно наказателно дело (К) No 3670/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТОДОРОВ АД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 11.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2491 от 12.10.2012 година, постановено по НАХД № 4683/2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, І наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 49/13.06.2012г. на Началник Митница – Пловдив, като вместо него постановява:  ОТМЕНЯ НП № 49/13.06.2012г. издадено от Началник Митница – Пловдив, с което на „Т.”АД, с ЕИК 130078447, е наложено наказание – имуществена санкция в размер на 2000лева, за нарушение на чл.52, ал.1, т.1 от ЗАДС.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
175 Административно наказателно дело (К) No 3673/2012, XXI състав Наказателни касационни производства САДАТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2555 от 19.10.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 3586/ 2012 г. по описа на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
176 Административно наказателно дело (К) No 3675/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТЕНЧЕВ И СИН ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2682 от 31.10.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХVІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 5941 по описа на съда за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
177 Административно наказателно дело (К) No 3678/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КЛИМЕКС ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 15.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2637 от 26.10.2012г., постановено по НАХД № 5142/ 2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.  Решението е окончателно.        
178 Административно дело No 3683/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ПОПСТРОЙ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Попстрой” ООД – гр. Хасково, с ЕИК ***, с адрес на управление ***, с управител В.М.Д., чрез адв. В. Ч., срещу ревизионен акт № 261200301/07.05.2012 г., издаден от П.Т. – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден в частта относно допълнително начислен ДДС в размер на 5383,08 лв. и лихва в размер на 1707,00 лв. с решение № 948 от 31.07.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ“ гр. Пловдив.   ОСЪЖДА „Попстрой” ООД – гр. Хасково, с ЕИК ***, с адрес на управление ***, с управител В.М.Д., да заплати на Дирекция ”Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при ЦУ на НАП гр. Пловдив сумата от 534 /петстотин тридесет и четири/ лева, представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
179 Административно дело No 3687/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни Д.П.Х. ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 15.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение по жалба срещу действия на публичен изпълнител № 374/07.11.2012 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е оставена без уважение като неоснователна жалба срещу действия на публичен изпълнител, обективирани с разпореждане изх.№ 4591/2008/000004/22.10.2012 г., издадено от публичен изпълнител Добринка Добрева при ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ Хасково, с което е оставено без уважение като неоснователно възражение с вх.№ 4591/2008/000002/02.10.2012 г.,подадено от Д.П.Х..  ОТМЕНЯ Разпореждане изх.№ 4591/2008/000004/22.10.2012 г., издадено от публичен изпълнител Добринка Добрева при ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ Хасково, с което е оставено без уважение като неоснователно възражение с вх.№ 4591/2008/000002/02.10.2012 г.,подадено от Д.П.Х..  ВРЪЩА административната преписка на органа за произнасяне съобразно дадените в мотивите на решението указания.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
180 Административно наказателно дело (К) No 3691/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ЕМ-МАРКЕТ 2009 ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 246 от 16.10.2012 г., постановено по НАХД № 380 от 2012 година по описа на Районен съд – Асеновград, IV н.с.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
181 Административно наказателно дело (К) No 3692/2012, XXII състав Наказателни касационни производства НАСТА ТД ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 240 от 11.10.2012г., постановено по НАХД № 332 / 2012г. по описа на Районен съд - гр.Асеновград, V-ти наказателен състав .  Решението е окончателно.  
182 Административно дело No 3718/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни И.К.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 11.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.К., ЕГН **********,***, подадена чрез адв.Ад.К., против Решение № 380 от 12.11.2012г. Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което като процесуално недопустима е оставена без разглеждане жалба вх.№90-00-10625 от 02.11.2012г. на И.К.К., подадена против Съобщение за доброволно изпълнение по чл.221 ДОПК изх. № 1619-000057 от 26.10.2012г., издадено от И.Й.Г. – публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, като преписката е изпратена по компетентност на публичния изпълнител за произнасяне по възражението за изтекла погасителна давност на посочените в съобщението за доброволно изпълнение публични задължения, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на оспорване в тази му част.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3718/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, в частта му, образувана по жалбата на И.К.К., ЕГН **********,***, подадена чрез адв.Ад.К., против Постановление на налагане на обезпечителни мерки изх. № 1619-000058 от 26.10.2012г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, КАТО  ИЗПРАЩА жалбата на И.К.К., ЕГН **********,***, подадена чрез адв.Ад.К., против Постановление на налагане на обезпечителни мерки изх. № 1619-000058 от 26.10.2012г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, на Директора на ТД на НАП - Пловдив, по ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ.    РЕШЕНИЕТО в тази му част, имащо характер на определение, подлежи на оспорване с частна жалбата пред Върховния Административен съд на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
183 Административно дело No 3723/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни БЕРЖЕ ТРАКИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 1.2.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №2601004462 от 12.01.2011г. на Петър Кръстев Кръстев- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, офис Хасково, на НАП, потвърден с Решение №216 от 09.03.2011г. на директора на Д”ОУИ” а понастоящем Д”ОДОП”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на “Берже Тракия” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 21 600,00 лв. и са начислени лихви върху тази сума в размер от 174,27 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на “Берже Тракия” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, сумата от 1 800,00 лева, представляваща заплатено адвокатско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
184 Административно наказателно дело (К) No 3736/2012, XXI състав Наказателни касационни производства КЛИМЕКС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 11.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2720 от 25.10.2012 година, постановено по НАХД № 5140 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, І наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 63702-S016903/ 31.05.2012г. на Заместник Директор при ТД на НАП – Пловдив, вместо което постановява:   ОТМЕНЯ НП № 63702-S016903/31.05.2012г. на Заместник Директор при ТД на НАП – Пловдив.   Решението е окончателно.  
185 Административно наказателно дело (К) No 3738/2012, XIX състав Наказателни касационни производства КЛИМЕКС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2719 от 25.10.2012 г. на Районен съд Пловдив, І н.с. постановеното по н.а.х.д. № 5134 по описа на същия съд за 2012 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 63700 – S016839/31.05.2012 г. на Заместник Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на “КЛИМЕКС” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Й.И.П., е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 лв. за нарушение по чл. 7, ал. 3, вр. с чл. 355, ал. 1 от КСО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
186 Административно наказателно дело (К) No 3739/2012, XIX състав Наказателни касационни производства НИМАС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 14.2.2013г.
ОТМЕНЯ определението от 15.01.2013г., с което е даден ход на делото за разрешаване по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба предявена от „НИМАС“ ООД – гр. Пазарджик срещу Решение № 2513 от 16.10.2012г., постановено по НАХД № 5477 по описа на Районен съд Пловдив за 2012г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 58954-S010066/20.12.2011 г. на и.д. Директор на ТД на НАП Пловдив, офис Пазарджик.  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 3739 по описа за 2012г. на Административен съд – град Пловдив.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
187 Административно наказателно дело (К) No 3740/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НИМАС ООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 22.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2578 от 22.10.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХІІ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 5468 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
188 Административно наказателно дело (К) No 3741/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ В.Г.С. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2224 от 30.08.2012 г., постановено по НАХД № 5056 по описа на Районен съд Пловдив, ХХІІ н.с. за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
189 Административно наказателно дело (К) No 3742/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА МАРИЦА Т.Н.Е. Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 14.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2596 от 23.10.2012г., постановено по НАХД № 1912 от 2012г. по описа на Районен съд – Карлово, ХХІІ н.състав, като вместо това ПОСТАНОВЯВА  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3/05.03.2012г. на Кмета на Община Марица, с което на Т.Н.Е., ЕГН **********,***, на основание чл.10 т.5 от Наредба № 1 от 29.02.2000г. за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и обществено имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община “Марица”, Пловдивска област, е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 200 лева за извършено административно нарушение по чл.10 т.5 от Наредба № 1 от 29.02.2000г. за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и обществено имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на Община “Марица”, Пловдивска област.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
190 Административно наказателно дело (К) No 3743/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ,
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ
М.А.Л. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 8.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2713/ 02.11.2012 г. по НАХД № 6187 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на съда.  Решението е окончателно.  
191 Административно наказателно дело (К) No 3744/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ А.Н.А. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 13.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2406/ 04.10.2012 г. по НАХД № 3120 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
192 Административно наказателно дело (К) No 3745/2012, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2323 от 25.09.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 5516 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
193 Административно наказателно дело (К) No 3746/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ОМЕГА-Т ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 8.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2665 от 30.10.2012г., постановено по НАХД № 5872/2012г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1602299 от 13.08.2012г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”-Пловдив.     Решението е окончателно.    
194 Административно наказателно дело (К) No 3747/2012, XXII състав Наказателни касационни производства БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 14.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2537 от 18.10.2012г., постановено по НАХД № 4202/2012 по описа на Районен съд - гр. Пловдив и вместо него ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 0203 от 17.09.2011год. на Председателя на КРС, с което на „БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БОУДБЕНД”ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Студентски, ул. „Никола Габровски” № 83, ЕИК 201344312 е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 (две хиляди) лева за нарушение на чл.228 т.3 вр.чл.336 вр.чл.335 от ЗЕС.  Решението е окончателно.    
195 Административно наказателно дело (К) No 3749/2012, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Е.И.Д. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2543 от 18.10.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХ н.с., постановено по н.а.х.д. № 3936 по описа на съда за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
196 Административно наказателно дело (К) No 3750/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОМЕГА-Т ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 22.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2512 от 16.10.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХІ н.с., постановено по НАХД № 4771 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
197 Административно наказателно дело (К) No 3751/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства С.Д.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 8.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2469 от 11.10.2012г., постановено по НАХД № 4964/2012г. на Пловдивския районен съд.     Решението е окончателно.    
198 Административно наказателно дело (К) No 3753/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НИМАС ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2580 от 22.10.2012г., постановено по НАХД № 5475/ 2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, с което 22-ри наказателен състав е отменил Наказателно постановление № 58950-S010068 от 20.12.2011г. на и.д. Директор офис – Пазарджик към ТД на НАП – гр.Пловдив, с което на основание чл.355, ал.1 от КСО, на „Нимас” ООД, БУЛСТАТ 822111751, със седалище и адрес на управление: гр.Пазарджик ул.”Цар Шишман”, № 2, ет.4, представлявано от Н.И.Д., е наложена “Имуществена санкция” в размер на 500 лв. за извършено административно нарушение чл.7, ал.3 от КСО.  Решението е окончателно.  
199 Административно наказателно дело (К) No 3755/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ВАРО ДИЗАЙН ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2553 от 19.10.2012 г., постановено по нахд № 4158 от 2012г., по описа на Районен съд – Пловдив, ХIV–ти наказателен състав .  Решението е окончателно.  
200 Частно админист. наказателно дело (К) No 3756/2012, XIX състав Наказателни частни касационни производства Л.Е.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 15.2.2013г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 1270/29.10.2012 г. на Пловдивския районен съд, постановено по АХД № 7236/2012 г. по описа на същия съд.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението не подлежи на обжалване.
201 Административно наказателно дело (К) No 3757/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 13.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2570/22.10.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХІV н.с. постановеното по н.а.х.д. № 4144 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
202 Административно наказателно дело (К) No 3758/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГППМП-ЦИТОМЕДИКА ООД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2623/26.10.2012 г. на Районен съд грП, ХХІ н.с, постановено по НАХД № 1834 по описа на същия съд за 2012 г.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районен съд Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
203 Административно наказателно дело (К) No 3759/2012, XX състав Наказателни касационни производства КОНКУРЕНТ 11- ТОДОР ДЖАРОВ ЕТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 14.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2761 от 06.11.2012г., постановено по НАХД № 5248/12г. по описа на Пловдивски районен съд, XXІ наказателен състав като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 210 от 06.07.2012г. издадено от заместник- кмет на община-Пловдив, с което на ЕТ“Конкурент-11 Т.Д.“, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление- гр.Пловдив, област Пловдив, ул. “Варна” № 40, представлявано от Тодор Костадинов Джаров е наложено административно наказание- “имуществена санкция” в размер на 300/триста/ лева на основание чл. 50 от НАРЕДБА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ (Наредбата). за нарушение на чл. 50, вр. с чл. 15, ал. 1 от Наредбата.  Решението е окончателно.
204 Административно наказателно дело (К) No 3760/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Я.А.К. РПУ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2568 от 22.10.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 5665 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
205 Административно наказателно дело (К) No 3761/2012, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ ГРАМОФОН ООД Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 14.2.2013г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2666/30.10.2012г., постановено по н.а.х.дело № 5200/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХ н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
206 Административно дело No 3765/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Х.Б.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 11.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х.Б.Б., ЕГН **********, жив. **** против АПВ № 1013418/24.08.2012г. издаден от ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1435/15.11.2012г. на Зам. Директора на Дирекция “ОУИ, гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3765 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
207 Административно наказателно дело (К) No 3768/2012, XXI състав Наказателни касационни производства СЕКТОР РИБАРСТВО И КОНТРОЛ ПЛОВДИВ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Е.В.М. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 7.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №197 от 29.10.2012г., постановено по НАХД №536/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив ІІ н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
208 Административно дело No 3769/2012, XIII състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие П.Г.В. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 7.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Г.В., против бездействието на Кмета на Община Родопи да уведоми Управителния съвет на националния компенсационен жилищен фонд, че следва да се създаде местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, да предприеме действия за внасяне на предложение в общинския съвет, който да определи състава на местната комисия и нейния председател, както и да утвърди предложените от местната комисия списъци на жилищните обекти и жилища.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3769/2012 год. по описа на Административен съд Пловдив, ХІІІ състав.  Настоящото протоколно определение подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на днешното съдебно заседание.  
209 Административно дело No 3780/2012, XII състав Дела по ЗОС А.Б.В. КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 4.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от А.Б.В.,*** против Заповед № РД – 09 - АБ – 122/26.11.2012г. на Кмета на Община – Пловдив, район „Западен“.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3780 по описа за 2012г. на Административен съд – град Пловдив.       ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.    
210 Административно дело No 3784/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Е 4 ТТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 21.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Е 4 ТТ“ ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.Н.И. против Решение № 384 от 13.11.2012г. на Директора на ТД на НАП – гр.Пловдив, с което е потвърдено Постановление с изх. № РД – 10 - 702/22.10.2012г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки, издадено на основание чл.121, ал.1 от ДОПК от Емилия Василева Деведжиева – публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив.   ОСЪЖДА „Е 4 ТТ“ ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.Н.И., да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – град Пловдив сумата от 150, 00 /сто и петдесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
211 Административно дело (К) No 3790/2012, XXI състав Касационни производства Н.А.Н. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗЛАТОГРАД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 15.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 188 от 12.10.2012г., постановено по гражданско дело № 191/2012 година по описа на Районен съд – Златоград.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
212 Административно дело No 3792/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ВАЛИСИ ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 21.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Валиси“ ЕООД в несъстоятелност, с ЕИК 117657959, със седалище и адрес на управление: град София, ул.“Кузман Шапкарев“ № 4, представлявано от синдика Р.П.Т., против акт за установяване на задължение по декларация № 821 от 15.06.2012 г. на М.И.Д., главен инспектор в отдел „Събиране и контрол“ на Дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Пловдив, потвърден с решение № 36 от 03.09.2012 г. на директора на Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Пловдив.  ОСЪЖДА „Валиси“ ЕООД в несъстоятелност, с ЕИК 117657959, със седалище и адрес на управление: град София, ул.“Кузман Шапкарев“ № 4, представлявано от синдика Р.П.Т.,*** сумата 837 (осемстотин тридесет и седем) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
213 Административно дело No 3800/2012, XII състав Дела по ЗСП Н.К.Г. ДИРЕКТОР НА ДСП АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 15.2.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № СПД 6803 от 20.11.2012г. на Директор на Дирекция “Социално подпомагане“ – гр.Асеновград /Д”СП”/, с която на Н.К.Г., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес гр.Асеновград, ул.“Вихрен“ № 68, и със съдебен адрес гр.Асеновград, ул.“Изложение № 17“, адв.Л.Ч., е отказано отпускане на еднократна парична помощ по чл. 8в ЗСПД, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Асеновград, за ново произнасяне по молба – декларация с вх.№ СПД/6803 от 08.11.2012г., подадена от Н.К.Г., ЕГН **********, с посочен адрес гр.Асеновград, ул.“Вихрен“ № 68, с която е направено искане за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година на основание чл. 8в от ЗСПД, при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.  ОСЪЖДА Дирекция „Социално подпомагане“ – град Асеновград, ул.“Христо Ботев“ № 18 да заплати на Н.К.Г., ЕГН **********,*** сумата от 150 /сто и петдесет/ лева съставляваща сторените разноски по производството.    РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
214 Административно дело No 3814/2012, X състав Дела по ЗСП Я.К.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 7.2.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОС-06-1705/16.10.2012 г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” Пловдив, потвърдена със Решение № РД01/281 от 19.11.2012 г. на Директора на регионалната дирекция за социално подпомагане област Пловдив.  ВРЪЩА административна преписка за произнасяне по молба – декларация с вх. №ОС-06-1705/19.09.2012г. на Я.А., за отпускане на целева помощ за отопление, със задължителните указания по прилагането на закона дадени в мотивната част на решението.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
215 Административно наказателно дело (К) No 3821/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ СОЛЕНОТО ИЗВОРЧЕ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 13.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 252/ 18.10.2012 г. по НАХД № 515 по описа за 2012 г. на РС - Асеновград, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 16-1602240/ 13.08.2012 г. на Директор Д “ИТ” - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
216 Административно наказателно дело (К) No 3822/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТРИДЕКС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 255 от 25.10.2012г. на Районен съд гр. Асеновград, ІV н.с., постановено по н.а.х.д. № 595 по описа на съда за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
217 Административно наказателно дело (К) No 3823/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Е.Д.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 13.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 244/ 15.10.2012 г. по НАХД № 420 по описа за 2012 г. на РС - Асеновград.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
218 Административно наказателно дело (К) No 3825/2012, XX състав Наказателни касационни производства М.Л.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 22.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2833 от 12.11.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХІІ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 3881 по описа на същия съд за 2012 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 19/17.01.2012 г. на заместник кмета «ОИТЕЗ» в Община Пловдив, с което на М.Л.К., ЕГН ********** на основание чл. 40, ал. 2, т. 2 вр. чл. 93, ал. 2 от Наредба за развитие и поддържане и опазване на зелената система на Община Пловдив е наложена глоба в размер на 1000 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
219 Административно наказателно дело (К) No 3827/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 7.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2744 от 05.11.2012г., постановено по НАХД №3971/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХІІ н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
220 Административно наказателно дело (К) No 3828/2012, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2743 от 05.11.2012г. на Пловдивски районен съд, XXII наказателен състав, постановено по НАХД № 4379 по описа на същия съд за 2012г.  Решението е окончателно.  
221 Административно наказателно дело (К) No 3829/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Н.А.И. ШЕСТО РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2686 от 29.10.2012г., постановено по НАХД № 4309/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.   Решението е окончателно.  
222 Административно наказателно дело (К) No 3830/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КЬОСЕВ-АВТОМОБИЛИ ЕООД Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2712 от 01.11.2012 година, постановено по НАХД № 5705 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІV наказателен състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
223 Административно наказателно дело (К) No 3831/2012, XIX състав Наказателни касационни производства В.С.Д. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 13.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2709/01.11.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по НАХД № 6058/2012 г. по описа на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
224 Административно наказателно дело (К) No 3832/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства С.П.Н. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 8.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2803 от 08.11.2012 г. по НАХД № 3380 по описа за 2012 г. на ПРС.  Решението е окончателно.  
225 Административно наказателно дело (К) No 3833/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ П.И.К. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.2.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 2704 от 02.11.2012 г., постановено по НАХД № 5854 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 9441-F004729 от 03.07.2012 г. на Директора на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП Пловдив, с което на основание чл.264, ал.1 от ЗКПО на П.И.К., ЕГН ********** е наложена административна санкция – глоба от 200 /двеста/ лева за нарушение по чл. 92, ал. 1, вр. с ал. 2 от ЗКПО и чл.264 пр.първо от ЗКПО.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
226 Административно наказателно дело (К) No 3834/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 13.2.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2616/ 25.10.2012 г. по НАХД № 4027 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
227 Административно наказателно дело (К) No 3835/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2619 от 25.10.2012 г., постановено по нахд № 4083 от 2012г., по описа на Районен съд – Пловдив, ХVII-ти наказателен състав .  Решението е окончателно.  
228 Административно наказателно дело (К) No 3837/2012, XXII състав Наказателни касационни производства Е.Ж.П. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2917 от 21.11.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 5433 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
229 Административно наказателно дело (К) No 3838/2012, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 22.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2608 от 24.10.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХІ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 4028 по описа на същия съд за 2012 г.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районен съд Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
230 Административно наказателно дело (К) No 3839/2012, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ К.Р.Т. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2805 от 05.11.2012 г., постановено по нахд № 4312 от 2012г., по описа на Районен съд – Пловдив, I-ви наказателен състав.  Решението е окончателно.  
231 Административно наказателно дело (К) No 3840/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Д.И.Д. Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2625 от 26.10.2012г., постановено по НАХД № 4227 по описа на Пловдивския районен съд за 2012г., ХVІ наказателен състав.  Решението е окончателно.  
232 Административно наказателно дело (К) No 3841/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДИСИ-9-ИВО ГЕОРГИЕВ ЕТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2807 от 05.11.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 5247 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
233 Административно наказателно дело (К) No 3842/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ГРИВ 11 ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2754 от 20.09.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, VІІ н.с., постановено по НАХД № 4526 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.  
234 Административно наказателно дело (К) No 3843/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ОНТАРИО 1 ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 8.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2804 от 05.11.2012 г. по НАХД № 4090 по описа за 2012 г. на ПРС.  Решението е окончателно.  
235 Административно наказателно дело (К) No 3844/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства САХАРА ТРЕЙД ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 8.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2639 от 29.10.2012г., постановено по НАХД № 5986/2012г. на Пловдивския районен съд.     Решението е окончателно.  
236 Административно наказателно дело (К) No 3846/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Р.П.П. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2648 от 29.10.2012 г., постановено по НАХД № 4825 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVIII н.с.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
237 Административно наказателно дело (К) No 3847/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 13.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2696/ 01.11.2012 г. по НАХД № 4461 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
238 Административно наказателно дело (К) No 3848/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Т.В.Х. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 11.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2614 от 25.10.2012г., постановено по НАХД №4385/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХІV н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
239 Административно наказателно дело (К) No 3850/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я ПЪРВЕНЕЦ 2003 ИВАНКА МАТЕВА ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА С Решение № 2855 от 15.11.2012г., постановено по НАХД № 5978/2012 по описа на Районен съд - гр. Пловдив.  Решението е окончателно.  
240 Административно наказателно дело (К) No 3851/2012, XX състав Наказателни касационни производства КРИЧИМ ЕКСПРЕС ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 2732/05.11.2012г., постановеното по НАХД № 5484/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ н.с..  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
241 Административно наказателно дело (К) No 3852/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 13.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2644/29.10.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХVІІ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 3247 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
242 Административно наказателно дело (К) No 3853/2012, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 13.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2742 от 05.11.2012 година, постановено по НАХД № 4030 от 2012 година по описа на Районен съд - Пловдив, ХХІІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 26/17.05.2012г. на Началник Митница – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
243 Административно наказателно дело (К) No 3854/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2594 от 23.10.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 4380 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
244 Административно наказателно дело (К) No 3855/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Я.К.У. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.2.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 2336 от 26.09.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 5058 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К № 0210546 на ОДМВР Пловдив, с който на Я.К.У., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева, на основание чл.189, ал.4 във връзка с чл.182, ал.1, т.4 ЗДвП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
245 Административно наказателно дело (К) No 3866/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК КАУЧУК АД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 642 от 25.09.2012г., постановено по НАХД № 757/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пазарджик.  Решението е окончателно.  
246 Административно наказателно дело (К) No 3875/2012, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ ЗЛАТКА НЕСТОРОВА ЕТ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 22.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34/16.11.2012 г., постановено по НАХД № 43/2012 г. по описана на РС гр. Първомай, ІІІ състав.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
247 Административно дело No 3879/2012, XVII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв Х.Т.Д. Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 7.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3879/2012 год. по описа на Пловдивския административен съд, в частта, относно предявената искова претенция за присъждане на обезщетението за имуществени вреди в размер на 500 лв., изразяващи се в направени разноски по съдебното оспорване на Наказателно постановления № 36-0000354/06.04.2011 г., издадено от Началник сектор „Контрол и АНД“ в Областна дирекция “Контролна дейност – ДАИ“ гр. Пловдив, при Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, ведно със законните лихви от деня на окончателния акт, с който е потвърдена незаконосъобразността на актовете и действията на ответника – 21.01.2012 г., до пълното изплащане на посочените суми, като ИЗПРАЩА делото в посочената част по подсъдност на Районен съд – гр. Чирпан.  В тази част определението не подлежи на обжалване.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковите претенции на ищеца за присъждане на неимуществени вреди в размер на 5000 лв. и на имуществени вреди в размер на 180 лв., представляващи сума заплатена „…при освобождаването на лекия автомобил … за паркинг съгласно наложената административна мярка“, ведно със законните лихви от деня на окончателния акт, с който е потвърдена незаконосъобразността на актовете и действията на ответника – 21.01.2012 г., до пълното изплащане на посочените суми.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3879/2012 г. по описа на Административен съд Пловдив в посочената част.  В тази част определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.    
248 Административно дело No 3880/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.И.П. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 6.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.И.П. против Заповед № ДК-02-ЮЦР-343/07.11.2012г. на Началника на РДНСК, ЮЦР гр.Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 3880/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив, VІ състав.  Определението може да бъде обжалвано в 7-дневен срок от днес от страните с частна жалба пред ВАС на РБ.  
249 Административно наказателно дело (К) No 3888/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА КРИСИ ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 196 от 29.10.2012 г. на Районен съд гр. Карлово, ІІ н.с., постановено по НАХД № 559 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
250 Административно дело No 3890/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА СОФИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 13.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Държавно предприятие “Национална Компания Железопътна инфраструктура”, гр.София, бул.”Мария Луиза”№120А, против Заповед № РД-18-9 от 15.03.2011г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с която са одобрени Кадастралната карта и Кадастралните регистри за землището на с.Анево, Община Сопот, обл.Пловдив, в частта относно данните за собствеността по отношение на поземлени имоти с идентифи-катор № 0048.73.13, № 00480.67.5, № 0048.68.6, № 0048.69.5, № 0048.70.62 и № 0048.74.34.    РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
251 Административно наказателно дело (К) No 3912/2012, XIX състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА,
В.И.З.
В.И.З.,
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2702/02.11.2012 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 4886/2012 г. по описа на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
252 Административно наказателно дело (К) No 3917/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЮНАЙД ЕООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2782 от 08.11.2012г., постановено по НАХД № 6257/12г. по описа на Пловдивски районен съд, V наказателен състав.  Решението не подлежи на обжалване.  
253 Административно наказателно дело (К) No 3918/2012, XX състав Наказателни касационни производства Н.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 14.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2893 от 19.11.2012г., постановено по НАХД № 5800/ 2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХХІ н.състав, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 36-0000843 от 09.08.2012г. на Началника на ОО”КД – ДАИ” Пловдив, с което на Н.К., гражданин на Турция, на основание чл.93в ал.17 т.3 от Закона за Автомобилните Превози е наложено административно наказание – ГЛОБА, в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, за нарушение по чл.12 § 7 буква “а” (i) от АЕTR ДВ бр.28 1995, във връзка с изречение последно от същата буква от Приложение “Контролен Уред”.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
254 Административно наказателно дело (К) No 3921/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БИЛДИНГ ИНВЕСТ ГРУП ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2775 от 07.11.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 5311/ 2012 г. по описа на Пловдивски районен съд, V н.с.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване или протест.  
255 Административно наказателно дело (К) No 3922/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ФИТОНИ М ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 13.2.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение № 2828/ 13.11.2012 г. по НАХД № 6583 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0178738 на ОДМВР – Пловдив, с който на “Фитони М” ООД е наложено наказание “глоба” в размер на 200 лв., за нарушение на чл.21, ал.1 от ЗДвП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
256 Административно наказателно дело (К) No 3924/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства АНДРЕЙ АНЗЪРСКИ 96 ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 25.2.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 2739 от 06.11.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 5856 по описа на същия съд за 2012г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 8040-F002569 от 19.06.2012г., издадено от Директор на Дирекция “Обслужване” в ТД на НАП, гр.Пловдив.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
257 Административно наказателно дело (К) No 3926/2012, XIX състав Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 14.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2700 от 02.11.2012г. на Пловдивски районен съд, V наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 5937 по описа на същия съд за 2012 год., с което е изменено Наказателно постановление № 0177 от 23.04.2012г. издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на “МОБИЛТЕЛ” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано заедно от А.М. – Изпълнителен директор и Х.П. – Изпълнителен директор, на основание чл. 325, ал. 1 от Закона за електронните съобщения /ЗЕС/ във вр. чл. 2.7.1 от Разрешението, издадено от КРС на „Мобилтел“ ЕАД с № 01395/08.04.2009г., във вр. с чл. 31, ал. 1 от Функционалните спецификации, е наложена имуществена санкция в размер на 60000 лева., като размера на така наложената имуществена санкция е намален на 30000 лв.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на районен съд Пловдив при спазване указанията по прилагане на закона, дадени в настоящото решение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
258 Административно наказателно дело (К) No 3931/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДЪРЖАВЕН РЕЗЕВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ ПЛОВДИВСКА КОНСЕРВА АД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.2.2013г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 2518 от 16.10.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 4229 по описа на съда за 2012 г.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.    Решението е окончателно.  
259 Административно наказателно дело (К) No 3932/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ВИА ЕКСПО ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.2.2013г.
ИЗМЕНЯ решение № 2684 от 31.10.2012 г., постановено по НАХД № 5928 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХI н.с., с което е изменено наказателно постановление № 63888-S017259 от 13.06.2012 г. на Директора на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП Пловдив, с което на основание чл.80, ал.1 от ЗДДФЛ на „Виа Експо” ООД – гр. Пловдив, ЕИК ***, наложената имуществена санкция от 500 /петстотин/ лева за нарушение по чл. 56, ал. 1, вр. с чл.55, 1 вр. с чл.38, ал.1 от ЗДДФЛ, е намалена на 200 /двеста/ лева, КАТО  НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 200/двеста/ лева на 50 /петдесет/ лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
260 Административно наказателно дело (К) No 3933/2012, XXI състав Наказателни касационни производства НИМАС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 7.2.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №2705 от 02.11.2012г. по НАХД №5479/12г. по описа на Районен съд – Пловдив, VІІІ н. състав,с което е потвърдено наказателно постановление /НП/№58958-S010064/20.12.2011г. на и.д. Директор на офис Пазарджик към ТД на НАП – Пловдив, с което на “Нимас”ООД с адрес на управление *** на основание чл.355 ал.1 КСО е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.7 ал.3 КСО, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :   ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/№58958-S010064/20.12.2011г. на и.д. Директор на офис Пазарджик към ТД на НАП – Пловдив, с което на “Нимас”ООД с адрес на управление *** на основание чл.355 ал.1 КСО е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.7 ал.3 КСО.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
261 Административно наказателно дело (К) No 3935/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ И.Р.Н. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2657 от 29.10.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 6081 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
262 Административно наказателно дело (К) No 3936/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ А.Д.А. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2673 от 30.10.2012 год. на Пловдивски районен съд, ХХ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 5648 по описа на същия съд за 2012год.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на районен съд Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
263 Административно наказателно дело (К) No 3938/2012, XX състав Наказателни касационни производства А.Н.Н. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2862 от 15.11.2012г., постановено по НАХД № 6011/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХVІ н.с.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
264 Административно наказателно дело (К) No 3939/2012, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ КРИНОС ООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2781 от 07.11.2012г., постановено по НАХД № 5930/12г. по описа на Пловдивски районен съд, XXIІ наказателен състав.   Решението е окончателно.  
265 Административно наказателно дело (К) No 3942/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ ВИЛЯНА -ЛИЛЯНА ВЪЛКОВА ЕТ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 13.2.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2820/ 12.11.2012 г. по НАХД № 6340 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.      
266 Административно наказателно дело (К) No 3943/2012, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖОРДИМЕКС ИМПОРТ ЕКСПОРТ И ПРОИЗВОДСТВО ЕООД Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 14.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2785 от 08.11.2012г. на ПРС, ХХIV н.с. постановено по НАХД № 4853/2012 г.  ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на Районен съд- Пловдив.  Решението е окончателно.
267 Административно наказателно дело (К) No 3947/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ГРАБО МЕДИЯ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.2.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 2838 от 13.11.2012 г., постановено по НАХД № 6560 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХI н.с., КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № К- 026553 от 08.05.2012 г. на Директора на РД на КЗП - Пловдив, с което на основание чл.67 от Закона за туризма е наложена имуществена санкция в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева за нарушение на чл.17, ал.1 от Закона за туризма.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.  
268 Административно дело No 3953/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 5.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “КАСТЕЛ ЕКСПОРТ” ООД против мълчалив отказ, с който се потвърждава постановление за налагане на обезпечителни мерки, изх. № РД 50-6782 от 19.11.2012 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 3953/2012 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІІІ състав.  ОСЪЖДА “Кастел Експорт” ООД да заплати на ТД на НАП Пловдив сумата в размер на 150 лв., представляваща разноски по делото.  Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, считано за ответната страна от датата на днешното съдебно заседание, а за неявилата се страна от датата на връчване на определението.  
269 Административно дело No 3962/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни АНКОЗ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 26.2.2013г.
На основание чл. 155 ал. 1 във вр. с чл. 159 т. 8 пр. 1 от АПК съдът    О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на дружеството жалбоподател АНКОЗ ЕООД – СТАРА ЗАГОРА срещу РА № 241203212 от 04.09.2012 година, издаден от Ваня Пенчева, на длъжност главен инспектор по приходи при ТД на НАП – Пловдив, потвърден изцяло с Решение № 1449/20.11.2012 година на Директора на Дирекция “ОУИ” – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3962/2012 година по описа на Административен съд – Пловдив, Х състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в 7-дневен срок, от днес за ответника и от съобщението за жалбоподателя.  
270 Административно дело No 3969/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.А.С.,
Й.К.Д.,
Д.Т.Д.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 25.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.С.,***, Й.К.Д.,*** и Д.Т.Д.,***, против Заповед №ДК-02-ЮЦР-284 от 19.10.2012г. на началника на РДНСК-ЮЦР, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “цветарник”, изпълнен в УПИ І-33, VІ-33,26- жилищно и обществено застрояване, кв.3в, по плана на ЖК” Южен”, гр. Пловдив, с административен адрес: бул. ******.  ОСЪЖДА Д.А.С.,***, Й.К.Д.,*** и Д.Т.Д.,***, да заплатят на Регионална дирекция за национален строителен контрол, “Южен централен район”, гр. Пловдив, сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно.  
271 Административно дело No 3979/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни А.Б.М. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 21.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Б.М., ЕГН **********,***, против решение № 399 от 28.11.2012 г. на териториалния директор на ТД Пловдив при НАП, с което е оставена без уважение жалба с вх.№ РД-16-6699-1 от 14.11.2012 г. срещу разпореждане за присъединяване № 9511/2007/000024 от 07.11.2012 г. на публичен изпълнител при ТД Пловдив на НАП за вземанията по изпълнителен лист от 17.07.2012 г. на Окръжен съд Пловдив.  ОСЪЖДА А.Б.М., ЕГН **********,***, да заплати на Териториална дирекция град Пловдив на НАП сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
272 Административно дело No 3985/2012, XV състав Дела по ЗМВР Ф.Б.Ч. НАЧАЛНИК НА РУ ПОЛИЦИЯ -АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 11.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ф.Б.Ч., с ЕГН **********,***, против Решение с № ЯЗ/А-991 от 30.11.2012г. на Началника на РУ “Полиция” Асеновград.  Решението може да се обжалва, в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.  
273 Административно дело No 3988/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 18.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “САДАТ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя С.К., депозирана чрез пълномощника А.К. срещу АПВ № 1216253 от 29.05.2012г., издаден от Н.С.Х.-старши инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 1516 от 12.12.2012г. на Директора на Д “ОУИ” Пловдив с ново наименование –Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив.     ОСЪЖДА “САДАТ” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ *** да заплати в полза на Д “ОУИ” Пловдив с ново наименование –Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
274 Административно дело No 3989/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 28.2.2013г.
ОТМЕНЯ Акт за прихващане или възстановяване с №1218840 от 07.06.2012г. на Н.С.Х- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №1517 от 12.12.2012г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, с който на “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, е отказано възстановяване/прихващане на законните лихви върху сумата от 6 4013,01 лв., представляваща възстановен ДДС, съгласно Решение с №470 от 19.03.2011г. по административно дело №2431 по описа на Административен съд- Пловдив за 2011г., VІІІ-ми състав.  ИЗПРАЩА преписката на ТД- Пловдив на НАП за постановяване на акт, съобразно изложените в настоящето решения съображения, които са задължителни.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
275 Частно административно дело (К) No 3996/2012, XXIV състав Частни касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 25.2.2013г.
ОТМЕНЯ РАЗПОРЕЖДАНЕ № 2315 от 27.03.2012г. на Асеновградския районен съд, постановено по гр.д. № 861 по описа за 2011г.   ИЗПРАЩА делото на Асеновградския районен съд за администриране на касационната жалба на ОС “Земеделие“ Асеновград против Решение № 48 от 31.01.2012г. на АРС, постановено по гр. д. № 861/2011г.   Определението е окончателно.  
276 Административно дело No 3999/2012, V състав Други административни дела М.Н.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 4.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на М.Н.М. *** срещу Заповед за налагане на ПАМ №40003/2011г. на ОД МВР Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3999 / 2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, V състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
277 Административно наказателно дело (К) No 4023/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ГИФ КОМЕРС ДИЗАЙН ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 19.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №4023/2012г., ХХІV касационен състав, по описа на Административен съд - Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от днес за Окръжна прокуратура - Пловдив, а за останалите страни считано от получаване на съобщението, пред Върховен административен съд на Република България.  
278 Административно наказателно дело (К) No 4027/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ П.Л.П. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 28.2.2013г.
Потвърждава решениетоОставя в сила Решение № 2603/24.10.2012г., постановено по н.ах.д.№ 3681 по описа за 2012г. на Районен съд-Пловдив.  Решението е окончателно.  
279 Административно наказателно дело (К) No 4044/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ЛУКАС 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 28.2.2013г.
Потвърждава решениетоОставя в сила Решение № 2909/04.10.2012г., постановено по н.адм.д.№ 5256/2012г. на Районен съд-Пловдив  Решението е окончателно.  
280 Административно дело No 4049/2012, XII състав Дела по КСО А.А.Г. Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 4.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорване, предявено от А.А.Г. ***, район „Южен“, ул.“Георги Кирков“ № 70, ет.7, ап.20 против „ “Крепежни изделия“ АД, ********** и лицето г-н Добалийски в качеството му на изпълнителен директор на дружеството „… за това, че не … се признава II – ра категория, не … са изплатени осигурителните вноски в професионален пенсионен фонд и не … са издадени необходими актуализирани документи за пенсиониране…“.     ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 4049 по описа на Административен съд Пловдив за 2012г.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба пред Върховният административен съд на Република България в седем дневен срок от съобщаването за постановяването му.  
281 Административно дело No 4056/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАРА ФУРАЖИ АД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1649 от 28.11.2012 г. на Началник Митница - Пловдив, с което на основание чл.59 от АПК, във връзка с чл. 24е, ал. 1, т.4, буква „б” от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ е прекратено действието на Удостоверение за освободен от акциз краен потребител № BG003000E0050 от 11.04.2008 г. на Началник Митница – Пловдив, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОСЪЖДА Митница – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Кукленско шосе” №32 да заплати на “ЗАРА ФУРАЖИ” АД, гр. Стара Загора, кв. Кольо Ганчев, Фуражен Комплекс, с ЕИК 123028159, сумата от 770лв. /седемстотин и седемдесет лева/ разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
282 Административно наказателно дело (К) No 4063/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НИК-91-ИВАНА ШАПКАРОВА ЕТ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 25.2.2013г.
Оставя в сила Решение № 2730 /05.11.2012г., постановено по н.ах.д.№ 5481 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
283 Административно дело No 4075/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Ф.Б.У. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 12.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата Ф.Б.У. с ЕГН ********** *** против Решение по жалба срещу действия на публичен изпълнител № 417 от 12.12.2012г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 4075 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.  
284 Административно дело No 8/2013, XIII състав Дела по ЗМСМА УЛТРА СЪРВИЗ ООД Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 11.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “УЛТРА СЪРВИЗ” ООД, със седалище и адрес на управление **** представлявано от управителя З. Д. Д. против мълчалив отказ на Кмета на район “Тракия” за издаване на разрешение за удължено работно време.  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 8 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.  
285 Административно дело No 10/2013, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 5.2.2013г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “КАСТЕЛ ЕКСПОРТ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.Л., против Мълчалив отказ на Директора на ТД на НАП - Пловдив, с който се потвърждава Постановление за налагане на обезпечителни мерки /ПНОМ/ изх. № РД 50-6783/19.11.2012 г. на публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 10 по описа за 2013 г. на Административен съд гр. Пловдив.  ОСЪЖДА “КАСТЕЛ ЕКСПОРТ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.Л., да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив, сумата в размер на 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок считано от днес за ответника и в същия срок от съобщаването за жалбоподателя.  
286 Административно наказателно дело (К) No 32/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Д.П.С. Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 21.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2959 от 28.11.2012г. по НАХ дело №7298 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХVІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №61885-S013092 от 27.02.2012г. на заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на Д.П.С. е наложена глоба в размер от 20,00 лева. Решението е окончателно.  
287 Административно наказателно дело (К) No 34/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства С.З.Т. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 28.2.2013г.
Отменя Решение № 3034/22.11.2012г., постановено по н.ах.д.№ 5982 по описа за 2012г. на Районен съд-Пловдив, в частта за потвърждаване на НП № 36-0000835/07.08.2012г. на Началник сектор КАНД в Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ”-гр.Пловдив към ИА “Автомобилна администрация”-София за наложена на Ст.Т. глоба в размер на 500 лв. за нарушение по чл.89 т.4 от Наредба № 33/1999г. на МТ, на основание чл.93 ал.2 от ЗАвт.П  Вместо това постанови :  Отменя НП № 36-0000835/07.08.2012г. на Началник сектор КАНД в Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ”-гр.Пловдив към ИА “Автомобилна администрация”-София за наложена на Ст.Т. глоба в размер на 500 лв. за нарушение по чл.89 т.4 от Наредба № 33/1999г. на МТ, на основание чл.93 ал.2 от ЗАвт.П.  Оставя в сила Решение № 3034/22.11.2012г., постановено по н.ах.д.№ 5982 по описа за 2012г. на Районен съд-Пловдив, в частта за потвърждаване на НП № 36-0000835/07.08.2012г. на Началник сектор КАНД в Областен отдел “Контролна дейност - ДАИ”-гр.Пловдив към ИА “Автомобилна администрация”-София за наложена на Ст.Т. глоба в размер на 1500 лв. за нарушение на чл.89 т.8 от Наредба № 33/03.11.1999г. на МТ.  Решението е окончателно.  
288 Частно админист. наказателно дело (К) No 48/2013, XXIV състав Наказателни частни касационни производства ОМЕГА-Т ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БЛАГОЕВГРАД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.2.2013г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 11.12.2012 г. на Пловдивски районен съд, ХХV наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 7672 по описа на същия съд за 2012 год.  ВРЪЩА делото на Пловдивски районен съд, за продължаване на съдопроизводствените действия по жалбата на “Омега Т” ЕООД, гр. Пловдив против Наказателно постановление № 01-0101486 от 24.09.2012 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Благоевград  ОПРЕДЕЛЕНИЕ е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
289 Частно админист. наказателно дело (К) No 49/2013, XX състав Наказателни частни касационни производства Т.Е.М. РУ ПОЛИЦИЯ-СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 4.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане от 21.11.2012г., постановено по НАХД № 7910/12г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХІІ н.с.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
290 Административно дело No 53/2013, IX състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 8.2.2013г.
ОТМЕНЯ всички съдопроизводствени деиствия по адм. дело № 53/2013 г. по описа на Административен съд –Пловдив,ІХ състав. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 53/2013 г. по описа на Административен съд –Пловдив,ІХ състав.Препис от акта да бъде изпратен на страните ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 07дневен срок от получаване на съобщение.
291 Административно дело No 58/2013, XVII състав Дела по КСО М.С.С. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 28.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С. ***, против Решение № 390/12.12.2012 г. на Директора на РУ „СО“ гр. Пловдив и Разпореждане № 151-00-10643-1/19.10.2012 г., издадено от Ръководител на осигуряването за безработица при РУ“СО“ гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 58 по описа за 2013 г. на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
292 Административно наказателно дело (К) No 85/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Д.П.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО КЪМ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 20.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №226 от 13.12.2012г. по Н.А.Х. дело №587 по описа на Районен съд- Карлово за 2012г., ІІІ-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление с №1719/11 от 07.05.2012г. на началника на Районно управление “Полиция”, гр. Карлово, при Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с което на Д.П.К. са наложени глоби в общ размер от 350,00 лева  Решението е окончателно.  
293 Административно дело No 94/2013, X състав Дела от администр. характер - данъчни ЗДРАВКО РАДЕВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 21.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба подадена от З.Р. – управител на ЕТ”З.Р.”, срещу Решение №1197 от 12.09.2012 година на директор дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на юрк.Гинина за присъждане на разноски под формата на следващо се юрисконсултско възнаграждение.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 94 от 2013 година по описа на Административен съд- Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
294 Административно наказателно дело (К) No 107/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства А.Н.Н. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 28.2.2013г.
Оставя в сила Решение № 3078 /06.12.2012г., постановено по н.ах.д.№ 5782 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
295 Административно наказателно дело (К) No 110/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ РБК ЕООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 25.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 3052 от 03.12.2012 г. на Районен съд П., постановено по НАХД № 4849 по описа на същия съд за 2012г., като вместо това ПОСТАНОВИ:     ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ХІ-Б-129/14.06.2012 г., издадено от Директора на РЗИ-П., с което на “РБК” ЕООД, БУЛСТАТ *********, със седалище и адрес на управление гр. П., бул. “Шести септември” № 82,ет.9 представлявано от Р.Б.К., ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. на основание чл. 229 ал.3 от Закона за здравето, за нарушение на чл. 10.т.6 от Наредба №15 за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване във вр. с §39 от Закона за здравето.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
296 Административно наказателно дело (К) No 115/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ М.К. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 25.2.2013г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 2938 от 26.11.2012г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 6291 по описа на същия съд за 2012г.   ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на Районен съд-Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
297 Административно наказателно дело (К) No 119/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства УВАКОВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 28.2.2013г.
Отменя Решение № 2904 /20.11.2012г., постановено по н.ах.д.№ 6937 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Вместо това постанови : Отменя НП № 3851-S015626/24.04.2012г., на Заместник директорът на ТД на НАП-Пловдив.  Решението е окончателно.  
298 Административно наказателно дело (К) No 124/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства К.Л.К. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 25.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №2980 от 29.11.2012г. по НАХ дело №7039 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., V-ти наказателен състав, вместо което постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление с №15354-F002227 от 24.08.2012г. на заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на К.Л.К. е наложена глоба в размер от 50,00 лева.  Решението е окончателно  
299 Административно дело No 141/2013, III състав Други административни дела АСТОРИЯ-ЯНЕВ-ДИМИТРОВА И СИЕ СД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 1.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Астория-Янев-Димитрова и сие” СД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Стрелча, Община Стрелча, обл.Пазарджик, ул.”Димитър Благоев”№53, представлявано от Димитър Янев и Геновева Димитрова-Янева, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Йоаким Груев” №26, ет.4, адв.Ем.Х., против Покана за доброволно изпълнение изх. № ПО – 02 – 264 от 19.11.2012г. на Директора на Басейнова дирекция за управление на водите “Източнобеломорски район” с център гр.Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 141/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, І отд., ІІІ състав.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
300 Административно дело No 152/2013, X състав Дела по ЗСП М.Р.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ АСЕНОВГР Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 28.2.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № СПД 7055/03.12.2012 г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” Асеновград, потвърдена с Решение № РД01/360 от 27.12.2012 г. на Директора на регионалната дирекция за социално подпомагане област Пловдив.  ВРЪЩА административна преписка за произнасяне по подадената на 21.11.2012 г. с вх. № СПД 7055 от М.И. молба-декларация за отпускане на еднократна парична помощ, съобразно задължителните указания по прилагането на закона дадени в мотивната част на решението.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
301 Административно дело No 153/2013, VI състав Други административни дела П.П.П. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 19.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.П. против заповед № А-1047/14.06.2010г. на Кмета на Община Асеновград.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 153/2013г. по описа на Административен съд – Пловдив, VІ състав.  Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от днес от страните пред ВАС на Република България.  
302 Административно наказателно дело (К) No 155/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства БЛЯДКОВ И СИНОВЕ ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 25.2.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 257 от 25.10.2012г. на Асеновградския районен съд, постановено по НАХД № 527 по описа за 2012г. на същия съд, с което е потвърдено Наказателно постановление № 350 от 28.08.2012г., издадено от Началника на Митница гр. Пловдив.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
303 Административно дело No 158/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОБЕТОН-2006 ЕООД,
ДИРЕКТОР НА ТД ПЛОВДИВ НА НАП
Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 8.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Екобетон-2006” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, против Решение №20 от 10.01.2013г., на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което е отхвърлена жалбата на търговското дружество против Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с Изх.№21/РД-10-72 от 17.12.2012г. на Здравко Павлов- публичен изпълнител в ТД- Пловдив, ИРМ- Смолян, на НАП, с което е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, находящи се в “Интернешънъл Асет Банк” АД, за обезпечаване събирането на публични задължения в предполагаем общ размер от 76 638,79 лв., от които 69 338,79 лв. главници и 7 300,00 лева лихви.  ОСЪЖДА “Екобетон-2006” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, да заплати на ТД-Пловдив на НАП сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно.  
304 Административно дело No 159/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПРИНК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 12.2.2013г.
ОТМЕНЯ Акт за дерегистрация по ЗДДС с №240991200008250 от 26.09.2012г., на Стоян Петров Бояджиев- началник сектор “Услуги за клиенти” на офис Стара Загора при ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №543 от 17.12.2012г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, с който е прекратена регистрацията по ЗДДС на “Принк” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ******, считано от 08.10.2012г.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика"- Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Принк” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ******, сумата от 400,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
305 Административно наказателно дело (К) No 185/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИМИТЪР СЛАВОВ КОМЕРСИАЛ ЕТ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 25.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №3043 от 04.12.2012г. по НАХ дело №6398 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №61885-S013041 от 24.02.2012г. на заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на ЕТ”Димитър Славов- КОМЕРСИАЛ”, със седалище и адрес на управление: *****, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
306 Административно наказателно дело (К) No 194/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства СТЕЛИНА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 25.2.2013г.
Оставя в сила Решение № 3033/22.11.2012г., постановено по н.ах.д.№ 5370/2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
307 Административно наказателно дело (К) No 197/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 25.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2678 от 31.10.2012г. по НАХ дело №6114 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №56 от 14.08.2012г. на директора на РИОСВ- Пловдив, с което на ”Лукойл България” ЕООД, със седалище и адрес на управление*****, е наложена имуществена санкция в размер от 10 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
308 Административно дело No 212/2013, IX състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Й.В.Я. Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 13.2.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане молба/жалба/ с вх.№1450/21.01.2013г. по описа на Административен съд – Пловдив , подадена от Й.В.Я. с ЕГН********** ***.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №212/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.  
309 Административно наказателно дело (К) No 231/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства НИКОЛЕТА-ИЛИЙЧО НИКОЛОВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 28.2.2013г.
Отменя изцяло решениетоОтменя Решение № 298/19.12.2012г., постановено по н.ах.д.№ 703/2012г. на Районен съд – Асеновград в обжалваната част.  Вместо това постанови : Отменя НП № 2012К-028872/31.08.2012г. на Директора в РД гр.Пловдив за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към ГД “Контрол на пазара” в КЗП за наложено на едноличния търговец административно наказание - имуществена санкция в размер на 550 лв. – намален на 500 лв., за нарушение на чл.127 ал.2 от Закона за защита на потребителите.  Решението е окончателно.  
310 Административно дело No 239/2013, XVII състав Дела по ЗАдм К.Х.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 22.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Х.К. ***, подадена чрез адвокат П. ***00/05.12.2012 г., в частта, с която на жалбоподателката е отказано издаването на удостоверение за наследници, съгласно което наследници на Р.И. К. са М.Б.Ш., Н.Б.И. и К.Х.К..  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 239 по описа за 2013 г. на Административен съд Пловдив.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
311 Административно наказателно дело (К) No 256/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства И.Н.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 20.2.2013г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение №3198 от 19.12.2012г. по Н.А.Х. дело №7459 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІV-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №7427/12 от 19.07.2012г. на временно изпълняващ длъжността началник на Сектор “ПП” при ОД”МВР”- Пловдив, с което на И.Н.Д. е наложена глоба в размер от 300,00 лева.  Решението е окончателно.  
312 Административно наказателно дело (К) No 269/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 25.2.2013г.
Оставя в сила решение № 3017/03.12.2012г. на районен съд – Пловдив, постановено по н.ах.д.№ 4080/2012г.  Решението е окончателно.  
313 Административно дело No 274/2013, XVII състав Дела по ЗОС Д.К.К. ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 8.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.К.К.,***, против Предписание № 94-Д-1/02.01.2013 г. на Директор звено „Инспекторат при Община Карлово.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 274 по описа за 2013 г. на Административен съд Пловдив.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
314 Административно дело No 287/2013, XVIII състав Други административни дела М.Л.Л.Т. Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 27.2.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.Л.Л.- Т., ЕГН ********** ***.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 287 по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.  
315 Административно дело No 292/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРО ПОЙНТ ЕООД Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 1.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Агро Пойнт” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, и с адрес за кореспонденция с НАП: *******, против Ревизионен акт с №161203580 от 15.10.2012г. на Борислав Георгиев Чапразов- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, отменен с Решение №2 от 04.01.2013г. на директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 15 084,17 лв.; допълнително е начислен корпоративен данък по ЗКПО в размер от 32 248,64 лв. и са начислени законните лихви върху установените данъчни задължения.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
316 Административно дело No 295/2013, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Т.И.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 18.2.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Т.И.К., ЕГН ********** *** против мълчалив отказ на директора на ТД на НАП Пловдив по жалба против ПНОМ от 17.12.2012 година по изп. дело № 3020/2008 година. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 295/2013 година по описа на Административен съд град Пловдив, ХVІІІ състав, като процесуално недопустимо. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.
317 Административно дело No 301/2013, XI състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ФИАТ ДУКАТО-НИКОЛА НИКОЛОВ ЕТ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 28.2.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“Фиат-Дукато-Никола Николов“, чрез адв.С., против Постановление от 06.11.2012 г. на Държавен съдебен изпълнител при РС-Пазарджик, с което е отказано да се образува ПИ по молба с рег.№ 1965/20.09.2012 г. Решението е окончателно.  
318 Административно дело No 308/2013, XVIII състав Дела по ЗМВР Г.С.С. Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 15.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.С.С., ЕГН **********, срещу административен акт - налагане на принудителна административна мярка по чл. 167, ал.2, т.2 от ЗДвП - принудително задържане чрез поставяне на устройство тип "скоба" на автомобил, марка "БМВ", рег. № РВ 2572ВР. ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 308/2013 година по описа на Административен съд - Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.
319 Административно дело No 318/2013, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ХЕДА-09 ЕООД,
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ ЛИЦА НА ЗАЛИЧЕНОТО ТКЗС КРИЧИМ
Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 18.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Хеда-09“ ЕООД, с ЕИК 200790258, със седалище и адрес на управление: с.Брестовица, община Родопи, област Пловдив, ул.“Стефан Караджа“ № 4, представлявано от управителя Х.М.Д., и на Общото събрание на правоимащите лица на заличено ТКЗС „Кричим“, представлявано от Д.Т.Б., против заповед № ДК-19-Пд-30 от 20.11.2012 г. на началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Пловдив към РДНСК ЮЦР.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на предварителното изпълнение на заповед № ДК-19-Пд-30 от 20.11.2012 г. на началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Пловдив към РДНСК ЮЦР.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 318 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.  
320 Административно дело No 355/2013, V състав Други административни дела А.П.Р. Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 21.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ тъжба на А.П.Р. , с ЕГН ********** ***.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 355 / 2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, V състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
321 Административно дело No 368/2013, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.М.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 21.2.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.М.Д. ЕГН********** ***, против Мълчалив отказ на Началник РДНСК ЮЦР – Пловдив по жалба вх.№94.Д-556/30.11.2012г. на Община Асеновград.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №368/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.  
322 Административно дело No 375/2013, IV състав Други административни дела Д.Г.И.,
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ
Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 14.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.И., ЕГН **********,***, против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № РД-14-23-221 от 25.01.2013 г. на началника на сектор КАНД в Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ град Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 375 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
323 Административно наказателно дело (К) No 376/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Р.И.П. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 6.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 376/2013 г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХІХ състав.  ИЗПРАЩА на Пловдивския районен съд жалба, предявена от Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ – гр. Пловдив към Дирекция „Автомобилна инспекция“ – гр. Пловдив, представляван от Анна Попрелкова, против Решение № 3076/07.12.2012 г. на Районен съд – Пловдив, за администрирането й.    Определението не подлежи на обжалване.    
324 Административно дело No 384/2013, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЧЕРИСА-ЧЕРЕШКА ИВАНОВА ЕТ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 25.2.2013г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЧБИ в качеството й на ЕТ”Чериса-Черешка Иванова” с адрес за призоваване *****, против Решение № 10 от 15.01.2013 г. на Началника на отдел”Местни приходи и контрол” в администрацията на Община Садово.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 384 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
325 Административно дело No 386/2013, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР З.Х.Д. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 26.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на З.Х.Д., ЕГН **********,***, против разрешение за поставяне № 47 от 02.11.2012 г. на главния архитект на град Асеновград, с което на Е.Й.С. е разрешено постановяне на дървен навес с площ 43,46 кв.м в поземлен имот с идентификатор 00702.513.142 по кадастралната карта на град Асеновград.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 386 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
326 Административно дело No 393/2013, VII състав Дела по КСО И.Н.С. РУСО-ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 27.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Н.С. *** срещу решение №393/09.01.2013г. на Директор на ТП на НОИ – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №393/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
327 Административно наказателно дело (К) No 394/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства Х.С.К. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 13.2.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАД № 394/ 2013 г. по описа на Административен Съд – Пловдив.  ИЗПРАЩА касационната жалба на Х.С.К. *** срещу Решение № 136 от 15.11.2012г. по НАХД № 5253/ 2012 г. на Районен Съд – Пловдив, на същия съд, за администрирането й.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
328 Административно дело No 400/2013, I състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение И.П.В. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 21.2.2013г.
Прекратява делото. РАЗДЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВОТО образувано по жалба на И. Петров В.,*** против Покана за доброволно изпълнение №9423/800#63 от 10.01.2013г. на Кмета на Община "Родопи" Пловдив по иск на И. Петров В.,*** с правно основание чл. 292 от АПК, за недължимост на изпълнението на Заповед № 872 от 11.10.2010г. на Кмета на Община "Родопи", обл. Пловдив, КАТО настоящето адм. дело № 400 по описа на Административен съд Пловдив, остава само по жалбата на И. Петров В.,*** против Покана за доброволно изпълнение № 9423/800#63 от 10.01.2013 г. на Кмета на Община "Родопи" Пловдив. ЗАВЕРЕНО КОПИЕ от жалбата на И. Петров В.,***, включително и от настоящето Определение да се докладват за образуване на отделно производство по инкорпорирания в нея иск на И. Петров В.,*** с правно основание чл. 292 от АПК, за недължимост на изпълнението на Заповед № 872 от 11.10.2010г. на Кмета на Община "Родопи", обл. Пловдив. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И. Петров В.,*** против Покана за доброволно изпълнение № 9423/800#63 от 10.012013 г. на Кмета на Община "Родопи" Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 400 по описа на Административен съд Пловдив 2013 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните.
329 Частно админист. наказателно дело (К) No 423/2013, XXIII състав Наказателни частни касационни производства Б.Й.М. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 26.2.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.Й.М. *** протоколно определение от 21.01.2013 г. по НАХД № 8109/ 2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив, и ВРЪЩА делото на същия състав на РС – Пловдив за продължаване на съдопроизводството и произнасяне по жалбата на Б.Й.М. срещу фиш № 0002019563/ 03.09.2012 г., издаден от охранител при ОП “Общинска охрана” при Община Пловдив.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Х. *** срещу протоколно определение от 21.01.2013 г. по НАХД № 8109/ 2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив и ПРЕКРАТЯВА производството по ЧКНАД № 423/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в прекратителната му част с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му, а в останалата част е ОКОНЧАТЕЛНО.  
330 Административно дело No 447/2013, XII състав Дела по КСО А.А.Г. Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 13.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорване, предявено от А.А.Г. ***, район „Южен“, ул.“Георги Кирков“ № 70, ет.7, ап.20 против „ “Крепежни изделия“ АД, ********* и лицето г-н Д. в качеството му на изпълнителен директор на дружеството „… за това, че не … се признава II – ра категория, не … са изплатени осигурителните вноски в професионален пенсионен фонд и не … са издадени необходими актуализирани документи за пенсиониране…“  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 447 по описа на съда за 2013г.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.  
331 Административно дело No 482/2013, IV състав Други административни дела КАТОДЕН -КАТЕРИНА ЕНЕВА ЕТ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 19.2.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата К.Г.Е., ЕГН **********, в качеството на едноличен търговец под фирма ЕТ „Катоден – Катерина Енева“, с ЕИК 825195128, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Баучер“ № 21, против изричен отказ на директора на БДУВИБР Пловдив, обективиран в писмо с изх.№ КД-03-112 от 29.01.2013 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 482 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
332 Частно админист. наказателно дело (К) No 589/2013, XXII състав Наказателни частни касационни производства М.М.М. ОБЩИНА ПЛОВДИВ-ОБЩИНСКА ОХРАНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 26.2.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане от 28.01.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 443 по описа на Районен съд Пловдив за 2013 година, с което производството по делото е прекратено.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
333 Частно административно дело No 619/2013, XVIII състав Частни администр. дела ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 28.2.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 145 от 11.02.2013г. на Директора на Дирекция "ОДОП" при ЦУ на НАП -Пловдив за отказ за спиране на изпълнението на Ревизионен акт № 241203776 от 03.01.2013г. на ТД на НАП – Пловдив.  СПИРА изпълнението Ревизионен акт № 241203776 от 03.01.2013г. на ТД на НАП – Пловдив до окончателното решаване на спора за законосъобразността на акта.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.