АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.3.2013г. до 31.3.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 1247/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни С.Н.М. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЛОВДИВ КЪМ РДНСК ЮЦР - Н-К РДНСК ПЛОВДИВ,
П.Т.М.,
Ц.Д.Ф.,
Т.Д.Ф.,
Й.Д.Ф.,
Й.Д.А.,
П.Г.В.
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 6.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.М.-Тамбурова, ЕГН ********** *** срещу Заповед № ДК-02-Пд-7 от 25.05.2010 г. на началник сектор Пловдив при Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), Южен централен район, с която, на основание чл. 225 във вр. с чл. 222, ал. 1, т. 10 от ЗУТ, е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ "пристройка към двуетажна масивна сграда", намиращ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІI-64, кв.4 по плана на квартал „Университетски“ гр. Пловдив, извършен от С.Н.М.-Тамлукова – без необходимите строителни книжа.  ОСЪЖДА С.Н.М.-Тамбурова, ЕГН ********** да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол, Южен централен район - Пловдив сумата от 150 лв. разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
2 Административно дело No 267/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.И.П.,
В.И.П.,
И.С.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.3.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.И.П., ЕГН **********, В.И.П., ЕГН ********** и И.С.П., ЕГН **********,***, заповед № РД-05-8/ 10.01.2011 г. на кмета на Община Хисаря, с която е одобрено решение № 1, взето с протокол № 1 от 05.01.2011 г. на заседание на Експертния съвет по устройство на територията при Община Хисаря за определяне на застроена и незастроена площ за поземлен имот № 9701, кадастрален район по помощния план на гр. Хисаря от 2005 г., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:  ОПРЕДЕЛЯ площта от 2128 кв.м.в имот с № 9701, кадастрален район по помощния план на гр. Хисаря от 2005 г., представляващ част от ПИ № 1171 по кадастрален план на гр.Хисаря, одобрен със заповед № 02-14-2299/ 2000 год., на УПИ I – Стопански двор на СП „Комунални услуги“, заключена между т.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 и т.1, съгласно комбинирана скица на вещото лице В.К. на л.136 по настоящото дело - адм.д.№ 267/ 2011 г. по описа на Административен съд - Пловдив, КАТО НЕЗАСТРОЕНА.  Комбинираната скица на вещото лице В.К. на л.136 по настоящото дело - адм.д.№ 267/ 2011 г. по описа на Административен съд - Пловдив, да се счита неразделна част от настоящото решение.  ОСЪЖДА Община Хисаря, гр. Хисаря да заплати на С.И.П., ЕГН **********, В.И.П., ЕГН ********** и И.С.П., ЕГН **********,***, сумата от 1430/ хиляда четиристотин и тридесет/ лева съдебно-деловодни разноски.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.10.2013
Административно дело № 7337/2013
3 Административно дело No 307/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни Д.С.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение (второ) от 5.3.2013г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в Решение № 1174 от 17.05.2012г., постановено по административно дело № 307 по описа на Административен съд – Пловдив за 2011 г., както следва: В решение № 1174 от 17,05,2012г. на л.100, на ред девети, отгоре надолу вместо адм. дело № 626/ 2009г., да се чете адм. дело № 307 от 2011г.  Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на РБ  
4 Административно дело No 362/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ВАС ВЕС МИК-ВАСИЛ ГУЛЕКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 29.3.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1000816/07.10.2010 г., издаден на В.Г.Г., в качеството му на едноличен търговец с фирма „ВАС – ВЕС – МИК – В.Г.”, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, от С.М. И. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 57/21.01.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в обжалваната част относно непризнат данъчен кредит по фактури издадени през 2006 г. от “ГИВАН” ЕООД и “АКСУН – АА” ЕООД, в общ в размер на 33500 лв., ведно със законните лихви върху тази сума.  ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 1000816/07.10.2010 г., издаден на В.Г.Г., в качеството му на едноличен търговец с фирма „ВАС – ВЕС – МИК – В.Г.”, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, от С.М. И. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 57/21.01.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта, относно допълнително установен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. в размер на 44355,19 лв., ведно със законните лихви в размер на 20658,94 лв., като НАМАЛЯВА така определения данък от 44355,19 лв. на 37155,19 лв., ведно с прилежащите лихви върху тази разлика.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, да заплати на В.Г.Г., в качеството му на едноличен търговец с фирма „ВАС – ВЕС – МИК – В.Г.”, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, сторените от последния разноски по делото в размер на 1711,83 лв., представляващи съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждения за вещи лица и адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА В.Г.Г., в качеството му на едноличен търговец с фирма „ВАС – ВЕС – МИК – В.Г.”, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 3911,64 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
5 Административно дело No 669/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни ДИАМАНТ СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 13.3.2013г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН по жалба на „ Диамант строй“ ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ BG120604831, с адрес по чл. 8 от ДОПК в гр. Златоград, ул. Хан Аспарух №4, ет.1, ап. 3 представлявано от управителя Р. Назиф Хаджихюсеин на Ревизионен акт № 211003506 / 13.12.2010г., издаден от Ваня Велкова Пенчева, потвърден с решение № 103 от 03.02.2011г. на Директор Дирекция ”ОУИ” гр. Пловдив ЦУ на НАП, / в момента Дирекция „ОДОП“ / в частта досежно непризнат данъчен кредит, за данъчен период м. юли, 2007г в размер на 10813,75лева и лихви 4 680,57 лева поради издаването му, при наличие на влязъл в сила АПВ № 3589 /14.11.2007 г.  ОТХВЪРЛЯ жалба на „Диамант строй“ ЕООД срещу Ревизионен акт № 211003506/13.12.2010г., издаден от Ваня Велкова Пенчева, потвърден с решение № 103 от 03.02.2011г. на директор Дирекция ”ОУИ” гр. Пловдив ЦУ на НАП, / в момента Дирекция „ОДОП“ / в останалата му част, в която е установено данъчно задължение по ЗДДС в размер на 107331,05лв. и начислени прилежащи лихви в размер на 23528.67лв.  ОСЪЖДА „ Диамант строй“ ЕООД да заплати на Дирекция ”Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - гр. Пловдив при ЦУ на НАП съдебни разноски в размер на 2529,39лв / две хиляди петстотин двадесет и девет лева и 0.39/ лева.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 19.11.2013
Административно дело № 5750/2013
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №557/13.03.2013Г. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА.
6 Административно дело No 1354/2011, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Т.К.Р. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.3.2013г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Д.Т.К. ***, ЕГН **********, заповед № КД-1416-587 от 28.04.2011 г. на началника на СГКК – Пловдив при Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, ЕКАТТЕ 56784, община Пловдив, одобрени със заповед № РД-18-16-3/ 08.06.2007 г. на началника на СГКК – Пловдив, чрез нанасяне на нови обекти в КККР, съгласно посоченото в заповедта.  ВРЪЩА преписката на административния орган за провеждане на процедурата съобразно указанията в решението.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 06.11.2013
Административно дело № 8690/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №543/11.03.2013Г. В ЕДНА ЧАСТ.ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕТО В ДРУГА ЧАСТ.
7 Административно дело No 1789/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни КЛАС АВТО ВЛАДИ 66 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 18.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на “КЛАС АВТО ВЛАДИ 66” ЕООД, БУЛСТАТ 200018744, със седалище и адрес на управление в с. Бошуля, област Пазарджик, ул. “Двадесет и пета” № 8 срещу РА № 161100974 / 29.03.2011 г., издаден от ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 518/14.06.2011 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който са установените задължения по ЗДДС и ЗКПО общо в размер на 16703.03лв., от които задължения по ЗДДС в размер на 11121.20лв. главница и 1730.80лв. лихви, както и допълнително установения корпоративен данък за 2008г. в размер на 352.17 лв. и лихви в размер на 76.93 лв. и за 2009г. в размер на 3 103.42 лв. и лихви в размер на 318.5.1лв.  ОСЪЖДА “КЛАС АВТО ВЛАДИ 66” ЕООД да заплати на Дирекция “ОДОП“ гр. Пловдив съдебни разноски в размер на 785 / седемстотин осемдесет и пет/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
8 Административно дело No 1889/2011, XII състав Дела по КСО С.В.И. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 5.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.В.И., ЕГН ********** *** против Решение № 269/31.05.2011г. на Ръководителя на ТП на НОИ – гр.Пловдив, с което е отхвърлена, жалбата й срещу Разпореждане № К – 24508/20.04.2011г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в ТП на НОИ – гр.Пловдив, с което е постановено събиране от нея на сумата от 1634, 28 лева, представляваща неоснователно получено плащане от държавното обществено осигуряване и сумата от 602, 11 лева лихви за забава, като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА С.В.И., ЕГН ********** *** да заплати на ТП на НОИ – гр.Пловдив с адрес гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов” № 7 сумата от 434, 18 / четири стотин тридесет и четири и 0, 18 / лева, представляваща сторените разноски по производството.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 05.03.2013
Административно дело № 5949/2013
9 Административно дело No 2366/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни ТИТАН КОМЕРС 77 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 6.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ТИТАН КОМЕРС 77" ЕООД, с ЕИК ***, с адрес на управление гр. К., ул. *** срещу РА № 161005148/16.05.2011г. на ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 735/03.08.2011г. на Директора на Дирекция „ОУИ" - гр. Пловдив, с който акт не е признат данъчен кредит в размер на 60025,16 лв. (шестдесет хиляди и двадесет и пет лева, 16 ст.), начислен е ДДС в размер на 6 121.94лв. (шест хиляди сто двадесет и един лева, 94 ст.) и лихви за ДДС в размер на 9 551.01 лв. (девет хиляди петстотин петдесет и един лева, 01 ст.), както и е определен допълнителен размер на корпоративен данък за 2009г. в размер на 56 912.58 лв. (петдесет и шест хиляди деветстотин и дванадесет лева, 58 ст.) и лихви в размер на 6 614.97лв. (шест хиляди шестстотин и четиринадесет лева, 97ст.)  ОСЪЖДА “ТИТАН КОМЕРС 77" ЕООД, с ЕИК ***, с адрес на управление: гр. К., ул. ***, да заплати на Дирекция “ОДОП” Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 3234,51 лв./три хиляди двеста тридесет и четири лева и 0,51ст./ за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.01.2014
Административно дело № 5714/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №515/06.03.2013Г.
10 Административно дело No 2616/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.С.П. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 21.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ад № 2616 / 2011г. относно П.С.П. .  ОТМЕНЯ по жалба на С.С.П., с ЕГН ********** *** Заповед № ДК-02-ЮЦР-431 от 17.08.2011г. на Началника на РДНСК ЮЦР, с която на основание чл. 225 ал.1 от ЗУТ във вр. с чл. 222 ал.1 т.10 от ЗУТ, е наредено да се премахне незаконен строеж: “стоманобетонови основи“, намиращ се в поземлен имот №44, по КК на летовище “Върховръх”, землище на с. Скобелево, община Родопи, област Пловдив, изграден от жалбоподателя без необходимите строителни книжа.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 25.09.2013
Административно дело № 6632/2013
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №664/21.03.2013Г.ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ДРУГ СЪСТАВ.
11 Административно дело No 2657/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Н.Д. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 5.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Д.Н.Д. *** срещу Решение № 0038 от 10 юни 2011 година на Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 632 от 31.08.2011 година на Директора на Агенция Митници.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2657 / 2011г. по описа на Административен Съд – Пловдив, V състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
12 Административно дело No 2744/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИНА АД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЕЛИНА” АД с ЕИК ***, с адрес на управление ***, с изп.директор Г.Н.Н., против ревизионен акт № 261101449/05.07.2011 г. издаден от А.М.К. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с решение № 900 от 21.09.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 411989,34 лв., допълнително начислен ДДС в размер на 39200 лв. и лихви в размер на 93621,84 лв.  ОСЪЖДА “ЕЛИНА” АД с ЕИК *** с адрес на управление ***, с изп.директор Г.Н.Н., да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 11346 лв. /единадесет хиляди триста четиридесет и шест лева/ възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.03.2014
Административно дело № 7026/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №553/12.03.2013Г.
13 Административно дело No 2782/2011, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТВ САТ КОМ ЕООД ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 27.3.2013г.
 ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на спора.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ТВ САТ КОМ” ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. „Средец“ № 62, представлявано от управителя К.К. срещу Удостоверение № 91 от 24.08.2011 г. за въвеждане в експлоатация на строеж от 4-та категория -“Кабелна мрежа на „Цифрова кабелна корпорация“ ЕООД - гр. Асеновград – разширение“, издадено от Главния архитект на Община Асеновград.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2782 по описа на Административен съд П. за 2011 година.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.      

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 27.03.2013
Административно дело № 6027/2013
14 Административно дело No 3160/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 22.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, ул. “Шишманско шосе” № 2, представлявано от управителя М.Г.Б., против Ревизионен акт № 131102595/24.08.2011 г., издаден от Костадинка Янчева – старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение № 1105/14.11.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, с който акт на дружеството е отказано право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 4 833,33лв., начислен е допълнително ДДС в размер на 105 461,42лв., ведно с прилежащите лихви в общ размер на 795,76лв.  ОСЪЖДА “МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, ул. “Шишманско шосе” № 2, представлявано от управителя М.Г.Б. да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП (понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП) сумата в размер на 2 671,81 лв. (две хиляди шестстотин седемдесет и един лев и осемдесет и една стотинки) Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
15 Административно дело No 3281/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕСЕКО-55-ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 14.3.2013г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ВЕСЕКО – 55 - ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя К.С.В. против Ревизионен акт /РА/ № 241101260/22.07.2011г., издаден от М.М.И. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 1037/31.10.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в обжалваната част, относно непризнато право на данъчен кредит в размер на 12 600, 74 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета.   ОСЪЖДА “ВЕСЕКО – 55 - ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя К.С.В. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите сумата от 702 лв. /седемстотин и два лева/, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
16 Административно дело No 3369/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Г.Г.Л. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 21.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 271/24.11.2011г. на Директор на ТД на НАП – гр.Пловдив и потвърденото с него Постановление за налагане на обезпечителни мерки № 0651/2008/000014/02.11.2011г., издадено от Недялка Атанасова на длъжност публичен изпълнител в Дирекция ”Събиране” при ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ – Стара Загора, в обжалваната част, относно наложената обезпечителна мярка запор върху вземане от трето задължено лице -работодателят “МОБА” ЕООД с ЕИК: 131340055, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Толстой", бл. 36, ет. 1, за обезпечаване на установеното и изискуемо публично вземане на длъжника Г.Г.Л. по Справка - декларация по ЗДДС № 2400009128/12.04.2005г. в размер на 1 714, 04 лв. и прилежащи лихви в размер на 1 416, 71 лв., ВРЪЩА административната преписка на публичния изпълнител при ТД на НАП – гр.Пловдив за налагане на нови обезпечителни мерки за обезпечаване на установеното и изискуемо публично вземане на длъжника Г.Г.Л. по Справка - декларация по ЗДДС № 2400009128/12.04.2005г. в размер на 1 231,54 лв., съобразно указанията, дадени в мотивната част на настоящото решение. ОСЪЖДА Териториална дирекция гр.Пловдив на Национална агенция за приходите да заплати на Г.Г.Л., с ЕГН ********** *** сумата от 415 (четири стотин и петнадесет) лева, представляваща извършени от последния разноски по производството.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
17 Административно дело No 3425/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни П.Д.Д. Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 6.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Д.Д. *** против ревизионен акт №091102194/28.07.2011г., издаден от Никола Чанев – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Кърджали, потвърден с Решение № 1143/24.11.2011г. на Директор Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП, относно установените публични задължения, както следва: данък по чл. 35 ЗОДФЛ /отм./ за 2006г. в размер на 1 195,85 лева, ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 636,57 лева, данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 5 132,49 лева, ведно с прилежащата лихва за забава в размер на 2 013,62 лева и данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 38 477,22 лева, ведно с прилежащата лихва за забава в размер на 9 292,50 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА П.Д.Д.,*** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1 584, 97(хиляда петстотин осемдесет и четири лева и деветдесет и седем стотинки) разноски по делото за осъществена защита от юрисконсулт.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.02.2014
Административно дело № 6190/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №520/06.03.2013Г.
18 Административно дело No 3454/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни А.Й.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 5.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Й.И., ЕГН **********,***, против Ревизионен акт № 161102933/09.09.2011г., издаден от Петър Костадинов – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 1142/24.11.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ”– Пловдив при ЦУ на НАП (сега с променено наименование на Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП), относно допълнително определения данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 13 817.99 лева, ведно с прилежаща лихва в размер на 5 589,21 лева; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на 1 835,21 лева, ведно с прилежаща лихва в размер на 465,53 лева и данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 3 366,02 лева, ведно с прилежаща лихва в размер на 473,25 лева.  ОСЪЖДА А.Й.И., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 960,94 /деветстотин и шестдесет лева и деветдесет и четири стотинки/ лева, юрисконсултско възнаграждение.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 06.03.2014
Административно дело № 6406/2013
19 Административно дело No 3497/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни НАДЕЖДА ИВАНОВА-НЕБАХАТ САЛИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 26.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н. И. С., като едноличен търговец с фирма ЕТ „Н. И. - Н. С.", ЕГН: **********, с адрес за кореспонденция ****, против РА № 241101684/11.07.2011г., издаден от М. М. И. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, упълномощена със Заповед №К 1101684/13.05.2011г., потвърден с Решение № 942 от 05.10.2011г. на Директора на Дирекция „ОУИ“/ново наименование Дирекция „ОДОП“, гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част, в която е начислен ДДС в размер на 15 412,62лв., отказан е данъчен кредит в размер на 233,33лв. и е начислена лихва в размер на 10 066,93лв.   ОСЪЖДА Н. И. С., като едноличен търговец с фирма ЕТ „Н. И. - Н. С.", ЕГН: **********, с адрес за кореспонденция гр. Кърджали, кв. „Възрожденци" бл.22, вх. В, ап. 73 да заплати на Дирекция «Обжалване и данъчно – осигурителна практика» - гр. Пловдив при ЦУ на НАП /старо наименование Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив/ сумата в размер на 964,26лв. (деветстотин шестдесет и четири лева и двадесет и шест стотинки), равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.01.2014
Административно дело № 7053/2013
20 Административно дело No 3504/2011, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Н.К.,
Т.Н.К.,
Н.Х.К.,
П.Х.К.
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.3.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-18-52 от 16.11.2011 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър гр. София, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралния регистър за землището на гр.Карлово в частта й по отношение на поземлени имоти с идентификатор 36498.503.2251 ; 36498.503.22553 и 36498.503.2260.  ВРЪЩА административната преписка за произнасяне, съобразно дадените в мотивната част на решението указания.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.09.2013
Административно дело № 6366/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ ОТ 13.03.2013Г.
21 Административно дело No 3514/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни БОГДАН МЕБЕЛ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 25.3.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Богдан Мебел" АД с ЕИК: 115504249, със седалище и адрес на управление в гр.Клисура, ул."20-ти април" Ревизионен акт /РА/ №241101751/12.09.2011г., издаден от Мария Генова Динева - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, поправен с РА за поправка № Р-11З0551/06.10.2011г., частично потвърден с Решение №1179/02.12.2011r. на Директора на Дирекция "ОУИ" /в момента „ОДОП“/ - гр.Пловдив, в частта за отказан данъчен кредит общо в размер на 50455.61лв. по фактури, издадени от „Квазер" ЕООД, "Савена Трейд" ЕООД, "Панорама Експрес -1000"ООД" и "Стийл Трейд" ЕООД и прилежащи лихви; допълнително начислен корпоративен данък за 2008г. и 2009г. общо в размер на 20073.37лв. и лихви в размер на 11480.09лв.  ОСЪЖДА Директора на Дирекция "ОДОП" гр.Пловдив да заплати на "Богдан Мебел" АД с ЕИК 115504249 съдебни разноски в размер на 2150 / две хиляди сто и петдесет / лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 06.01.2014
Административно дело № 6521/2013
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №718/25.03.2013Г. В ЕДНА ЧАСТ И ВРЪЩА ДЕЛОТО В ТАЗИ ЧАСТ ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ДРУГ СЪСТАВ.ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕТО В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.
22 Административно дело No 10/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕМЕТРА-2005 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 25.3.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №241102538 от 09.09.2011г. на Д.С.С.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Стара Загора, на НАП, потвърден с Решение №1202 от 12.12.2011г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, с който на “Деметра-2005” ЕООД, със седа-лище и адрес на управление: *****, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 272 069,14 лв. и са начислени законни лихви върху тази сума в размер от 21 740,70 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Плов-див, при ЦУ на НАП да заплати на “Деметра-2005” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, сумата от 5 450,00 лева, представляваща направените по делото съдебни разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 08.11.2013
Административно дело № 6040/2013
23 Административно дело No 22/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АЛАДИН ФУУДС ООД,
АЛЕКС-ТТ ЕООД
КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 8.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 22/2012г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 – дневен срок от днес за явилите се страни, и в 7 – дневен срок от получаване на съобщението за не явилите се страни.    
24 Административно дело No 436/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ИМВЕСТ И КО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 28.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ИМВЕСТ И КО“ ООД, ***, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Чирпан, кв.“Индустриален“, Мелница “Първи май“, представлявано от управителя {=L={= против Ревизионен акт /РА/ № 09110862/04.05.2011г., издаден от К.Г.Д., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 23/10.01.2012г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, В ЧАСТТА, относно непризнато право на данъчен кредит в размер на 166 332, 73 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременно разчитане с бюджета.  ОБЕЗСИЛВА Решение № 23/10.01.2012г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, В ЧАСТТА, с която е потвърден Ревизионен акт /РА/ № 09110862/04.05.2011г., издаден от К.Г.Д., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив относно допълнително начислен ДДС в размер на 8 000, 00 лв. по фактура № 999/28.05.2009г., издадена от „Имвест и Ко“ ООД, ведно с прилежащи лихви за несвоевременно разчитане с бюджета.  ОСЪЖДА “ИМВЕСТ И КО“ ООД, ***, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Чирпан, кв.“Индустриален“, Мелница “Първи май“, представлявано от управителя {=L={=, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 3776 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.02.2014
Административно дело № 7457/2013
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №734/28.03.2013Г. В ЕДНА ЧАСТ И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА.ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕТО В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.
25 Административно дело No 437/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни НЕРГИС 09 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.3.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 261103953/10.11.2011 г. издаден от Е. Костадинова С. на длъжност ст. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с решение № 52 от 18.01.2011г. на директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП в частта, с която на „НЕРГИС 09“ ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***, с управител С.Р.Х., е начислен допълнително ДДС в размер на 51399,89 лв. и съответните лихви.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „НЕРГИС 09“ ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление ***, с управител С.Р.Х., сумата от 50/петдесет/ лева разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.12.2013
Административно дело № 5851/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №639/19.03.2013Г.
26 Административно дело No 444/2012, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ КАТО ЕТ " МАЙН-А" В. АЛЕКСАНДРОВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 6.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Васил Архангелов Александрнов като ЕТ „Майн – А Васил Александров“ с адрес на управление село. Златитрап, ул.„Пета“№17 срещу Ревизионен акт №161103666/28.10.2011г., издаден от Марина Маринова Синджирлиева на длъжност старши инспектор при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение №53/18.01.2012г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на му е отказано право на приспадане на ДДС общо в размер на 33 670,80 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА Васил Архангелов Александрнов като ЕТ „Майн – А Васил Александров“ с адрес на управление село Златитрап, ул.„Пета“№17 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1 297,31 лева/хиляда двеста деветдесет и седем лева и тридесет и една стотинки/ разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 01.11.2013
Административно дело № 5712/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №516/06.03.2013Г.
27 Административно дело No 643/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни САРС ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 21.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Сарс Груп" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Димитровград, ул.”Подполковник Калитин”№1, склад 8Б, с ЕИК ***, представлявано от управител А.М., обжалва Ревизионен акт (РА) с № 16251100359 от 09.11.2011 г., издаден от С. К. - главен инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД) на Националната агенция за приходите (НАП), гр. Пловдив, потвърден с Решение № 96 от 30.01.2012 г. на директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" (Д "ОУИ"), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който на дружеството е допълнително начислен данък по ЗДДС размер на 1418748,44 лева, за периода 01.01.2010 г. - 31.05.2011 г., не е признат данъчен кредит в размер на 14074,28 лв. и са начислени лихви върху тези суми.  ОСЪЖДА "Сарс Груп" ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Димитровград, ул.”Подполковник Калитин”№1, склад 8Б, с ЕИК ***, представлявано от управител А.М., да заплати на Националната агенция за приходите - Дирекция "Обжалване и данъчно осигурителна практика" гр. Пловдив сумата от 29106,45лв. (двадесет и девет хиляди сто и шест лева и 0.45 ст.), представляваща стойността на юрисконсултското възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.02.2014
Административно дело № 6545/2013
28 Административно дело No 644/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ВИА АГРОСТАР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 5.3.2013г.
Отменя Ревизионен акт №261104073 /31.10.2011г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 74/24.01.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция “ОДОП” в частта за непризнат данъчен кредит по фактури, издадени от Архиком-ММ ООД в общ размер на 30 661.32 лв. за данъчни периоди м.10 и м.11.2009г. с прилежащите лихви, и по фактури издадени от Давнос ЕООД в общ размер на 9 759.72 лв. за данъчни периоди м.10 и м.11.2009г. с прилежащи лихви.  Отхвърля жалбата в останалата й част.  Осъжда Дирекция "ОУИ” – Пловдив, сега Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” при ЦУ на НАП гр. Пловдив да заплати на ВИА АГРОСТАР ЕООД, седалище/адрес на управление – гр.София, кв.Овча купел, ул.Овча купел № 2, бл.9, вх.В, адрес за кореспонденция – гр.Димитровград, ул.Васил Левски № 18А, с управителя В.Стоянов сумата от 1 340.68 лв., съдебни разноски по компенсация.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 10.12.2013
Административно дело № 5854/2013
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №513/05.03.2013Г. В ЕДНА ЧАСТ И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА.ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕТО В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.
29 Административно дело No 876/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ДИМАКС-62 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.3.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241103530/28.11.2011 г., издаден от Е.К.С., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 217/24.02.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, с който на “ДИМАКС - 62” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.Д.Т., не е признат данъчен кредит в размер на 39 172,80 лв., ведно със законните лихви върху тази сума.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “ДИМАКС - 62” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.Д.Т., сумата от 1060 лева, представляваща заплатената държавна такса, възнаграждение за вещо лице и възнаграждение за един адвокат.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 03.12.2013
Административно дело № 7304/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №546/11.03.2013Г.
30 Административно дело No 892/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ИНТЕР ОЛИМПИК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 7.3.2013г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт /РА/ № 241000402 / 25.05.2010 г., издаден от Мария Генова Динева, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Стара Загора, потвърден с Решение № 549/26.07.2010 г. на Директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” /”ОУИ”/–гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, с който на “Интер олимпик” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. “Руски” № 2, вх. Б, представлявано от управителя Николай Милков Янков са начислени лихви за просрочие в размер на 11 394.05лв.  ОСЪЖДА Дирекция ”Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /бивша ”ОУИ”/ - гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите да заплати на “Интер олимпик” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора, ул. “Руски” № 2, вх. Б, представлявано от управителя Николай Милков Янков, съдебни разноски в размер на 728/ седемстотин двадесет и осем/ лева  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
31 Административно дело No 933/2012, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.З.Р. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 12.3.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.З.Р., ЕГН **********, и Ю.Д.Р., ЕГН **********,***, против заповед № КД-14-16-100 от 21.01.2012 г. на началника на СГКК Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 933 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 14.06.2013
Административно дело № 6980/2013
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №747/12.03.2013г.
32 Административно дело No 937/2012, XVII състав Дела по ЗОС ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 4.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Политическа партия “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”, с БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявана от М.Д., чрез адв. П.Т., против Заповед № 12ОА533/06.03.2012 г., издадена от Кмета на Община Пловдив, с която е постановено прекратяване на Договор за отдаване под наем от 03.11.2010 г. сключен с ПП “СДС“, за недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н „Западен“, ул. ”Дрян” № 6, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ от 84 кв.м., попадащ в УПИ Х - комплексно застрояване, в кв. 63 по плана на кв. „Кишинев – Смирненски“, актуван с Акт за общинска собственост № 578/17.06.2004 г.  ОСЪЖДА Политическа партия “СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”, с БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявана от М.Д., да заплати на Община – Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
33 Административно дело No 941/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни СТЕЛКОМ И СИЕ-ДИМИТРОВИ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.3.2013г.
ОТМЕНЯ по жалбата на „СТЕЛКОМ И СИЕ - ДИМИТРОВИ“ СД ЕИК ***, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Горно Броди“ № 21, с управител Сашо Георгиев Д., ревизионен акт № 161104386/17.11.2011 г. издаден от К.Г.Д. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с решение № 204 от 24.02.2012г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, в която не е признат данъчен кредит на дружеството в размер на 33122 лв. и лихва за ДДС в размер на 11953,33 лв., както и за допълнителното определените задължения за корпоративен данък, както следва: за 2007 г. – 911 лв. и прилежаща лихва в размер на 397,57 лв.; за 2008 г. – 12100 лв. и прилежаща лихва в размер на 3442,30 лв. и за 2009 г. – 700 лв. и прилежаща лихва в размер на 118,03 лв.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП – Пловдив да заплати на „СТЕЛКОМ И СИЕ - ДИМИТРОВИ“ СД ЕИК ***, с адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Горно Броди“ № 21, с управител Сашо Георгиев Д., сумата от 350 /триста и петдесет/ лева разноски за производството.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.
34 Административно дело No 975/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни СИГРОТЕХ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 21.3.2013г.
 ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161104266 от 22.11.2011 г., издаден от П. Х. К., старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в частта за отказан данъчен кредит в размер на 78654.04лв. и лихви в размер на 12621.98лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП с ново наименование Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Пловдив да заплати на “СИГРОТЕХ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представлявано от управителя С.С.Г. сумата в размер на 510лв. /петстотин и десет лева/.    Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 10.02.2014
Административно дело № 5954/2013
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №663/21.03.2013Г. В ЕДНА ЧАСТ И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА.ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕТО В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.
35 Административно дело No 1041/2012, XII състав Дела по ЗОС ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 22.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Политическа партия “Българска социалистическа партия“ с адрес на управление гр.София, район “Възраждане”, ул.”Позитано” № 20, представлявана от Сергей Дмитриевич Станишев, чрез упълномощения представител Атанаска Михайлова Тенева – председател на Градския съвет на партията в Пловдив срещу Заповед № 12 ОА 535/06.03.2012г. на Кмета на Община Пловдив, с която е прекратен договор за отдаване под наем № 09 ДГ 1114/13.07.2009г., за недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, бул.“Васил Априлов“, УПИ III жилищен комплекс, кв. 569а по плана на Пета гр.част, представляващ едноетажна нежилищна сграда – клуб, кафе - аперитив, магазин за промишлени стоки и хидрофор, състояща се от: 1. Сутерен със застроена площ 94,50 кв.м, състоящ се от фоайе, стълбище, зала за събрания склад и WC и 2. Партерен етаж със застроена площ 298,60 кв.м, състоящ се от фоайе, стълбище, магазин за промишлени стоки, кафе – аперитив, склад, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Политическа партия “Българска социалистическа партия“ с адрес на управление гр.София, район “Възраждане”, ул.”Позитано” № 20, да заплати на Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл. “Стефан Стамболов”№ 1 сумата от 150 /сто и петдесет/ лева съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
36 Административно дело No 1059/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.А.П.,
А.Б.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 21.3.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №А-25/28.02.2012 г. на Кмета на Община Асеновград, с която е одобрено изменение на ПУП, ПЗ с РУП за УПИ III-515.246, УПИ II-1458 и УПИ IV-515.247 кв.121 по плана на Асеновград като се установява начин и характер на застрояване средно-етажно, свързано застрояване с Нк до 12.00м., съгласно нанесените ограничителни и задължителни линии на застрояване с червен цвят, котировки с черен цвят, показатели на режима на застрояване със син цвят на приложения проект.   ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на В.А.П. и А.Б.П. *** направените по делото разноски в размер на 1 500 лева /хиляда и петстотин/.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 07.01.2014
Административно дело № 10745/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №690/21.03.2013Г.
37 Административно дело No 1063/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛЕТЕРА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 5.3.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161004195/19.12.2011г., издаден от Р. Б. Т. на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с решение № 235/27.02.2012г. на директора на дирекция "ОУИ" град Пловдив в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 23000,00 лв. и прилежаща лихва в размер на 3799,90 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика /старо наименование Дирекция Обжалване и управление на изпълнението”/ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "БУЛЕТЕРА" ЕООД, ЕИК 123717720, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от управителя К. М. К.,, сумата в размер на 1542 /хиляда петстотин четиридесет е два / лева.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.12.2013
Административно дело № 6718/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №510/05.03.2013Г.
38 Административно дело No 1070/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни АВВ-2003 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 8.3.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241104534/28.11.2011г., поправен с РА № Р-1138406 от 09.12.2011г. за поправка на РА, и двата издадени от Светла Пейчева на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 208/24.02.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив, В ЧАСТТА с която на „АВВ-2003”ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление с.Зетьово, област Стара Загора, Община Чирпан, ул.”Каваклийка”№1А, представлявано от управителя М.Н., е оспорил са вменени публични задължения по ЗДДС в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 14 457.06 лева за данъчни периоди м.04, м.09 и м.12 на 2008г., м.08.2009г. и м.02.2010г. по фактурите, издадени от “МБ-04”ООД, ведно със съответни лихви за забава за несвоевременното разчитане с бюджета на задълженията по ЗДДС за внасяне, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „АВВ-2003”ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление с.Зетьово, област Стара Загора, община Чирпан, ул.”Каваклийка”№1А, представлявано от управителя М.Н., сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
39 Административно дело No 1078/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕНТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 20.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Дент“ООД със седалище и адрес на управление *****, представлявано от управителя М.Д.И., против РА № 2611053015/10.01.2012 г., потвърден с Решение № 286 от 15.03.2012 г. на Директора на Дирекция“ОУИ“- гр.Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА „Дент“ООД със седалище и адрес на управление *****, представлявано от управителя М.Д.И., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 248 /двеста четиридесет и осем/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.10.2013
Административно дело № 6051/2013
40 Административно дело No 1168/2012, XII състав Искове за обезщетение ВИКТОРИЯ 2007 ЕООД,
В.П.К.
АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 6.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен иска с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ предявен от В.П.К., ЕГН ********* *** – в лично качество против Агенция Митници за заплащане на сумата в размер на 11 000 лв. /единадесет хиляди лева/, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди – страдания, вследствие на отменено като незаконосъобразно наказателно постановление /НП/ № 437/10/26.01.2011г. на Началника на Митница Пловдив, ведно със законната лихва върху главницата от 26.08.2010г., до окончателното й изплащане   ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен иска с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ предявен от В.П.К. ЕГН ********* – управител на „ВИКТОРИЯ - 2007“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 160092552, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Васил Левски“ № 56 против Агенция Митници за заплащане на сумата в размер на 10541,56 лв. /десет хиляди петстотин четиридесет и един лева и петдесет и шест стотинки/, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, от които 8041,56 лв. /осем хиляди четиридесет и един лева и петдесет и шест стотинки/, съставляваща стойността на отнетите тютюневи изделия - цигари, пури и тютюн и 2500 лв. /две хиляди и петстотин лева/, съставляваща направени разноски по н.а.х.дело № 954/2011г. на Пловдивски районен съд, 22 – ри наказателен състав, вследствие на отменено като незаконосъобразно наказателно постановление /НП/ № 437/10/26.01.2011г. на Началника на Митница Пловдив, ведно със законната лихва върху главницата, до окончателното изплащане на сумата.   ОСЪЖДА В.П.К. ЕГН *********,*** и “Виктория – 2007” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 160092552 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Васил Левски” № 56 с управител В.П.К., да заплатят на Агенция Митници сумата от 150 / сто и петдесет/ лева, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.03.2014
Административно дело № 6476/2013
41 Административно дело No 1216/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни Ж.Д.Ж. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 1.3.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №161104941/07.12.2011 г., издаден от Марина Синджирлиева на длъжност ст. инспектор по приходите, с който на Ж.Д.Ж., ЕГН ********** *** в частта на допълнително установения данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. за разликата от 275,46 лв. до пълния размер на допълнително установения данък от 682,46 лв., ведно с дължимите лихви за забава за разликата от 118,17 лв. до пълния размер на начислените лихви за забава от 293,26 лв.  Осъжда Ж.Д.Ж., ЕГН ********** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” /към момента”ОДОП”/ – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 103,04 лева (сто и три лева 04 ст.) разноски по делото, по съразмерност и компенсация.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.12.2013
Административно дело № 5304/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №498/01.03.2013Г.
42 Административно дело No 1291/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни АНИБАЛ-АНГЕЛ БАЛДЖИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение (второ) от 8.3.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка поради очевидна неточност в Решение №2600 от 23.11.2012г., като в уводната част и в диспозитива на решението да се чете:  Ревизионен акт с №131105826 от 21.12.2011г., вместо  Ревизионен акт с №241102272 от 02.08.2011г.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
43 Административно дело No 1310/2012, VII състав Дела от администр. характер - данъчни З.А.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на З.А.М. *** срещу Ревизионен акт /РА/ № 161104102/06.01.2012г., издаден от Йовка Желязкова Терзиева, на длъжност Главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение №298/19.03.2012г. на Директора Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на М. са установени задължения за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 10 265,40 лева, ведно с начислената лихва за забава в размер на 3 843,47 лева и данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 1 967,26 лева, ведно с начислената лихва за забава в размер на 199,73 лева.  ОСЪЖДА З.А.М. *** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 775,52 /седемстотин седемдесет и пет лева и петдесет и две стотинки/ разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 27.12.2013
Административно дело № 6191/2013
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №507/05.03.2013Г. В ЕДНА ЧАСТ И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА.ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕТО В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.
44 Административно дело No 1342/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни САНДРА-ГЕС-2001 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 22.3.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт “Сандра-Гес-2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.Ст.Загора, ул. “Христо Ботев” № 108, вх. А, ет.3, ап.3 с ЕИК по Булстат 123678751, представлявано от управителя Грозьо Грозев Грозев, обжалва Ревизионен акт № 240900641 от 25.01.2010г., издаден от Мария Генова Динева - инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пловдив, офис- Ст.Загора потвърден в обжалваната част с Решение № 192/22.03.2010г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт на дружеството е начислен ДДС в размер на 663,70 лв. и са определени лихви в размер на 333,28 лв., както и е установен корпоративен данък за 2008г. в размер на 7365,22 лв., ведно с начислени лихви 717.43лв.  ОСЪЖДА Дирекция “ОДОП“ /бивша ОУИ/– Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Сандра-Гес-2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление - гр.Ст.Загора, ул. “Христо Ботев” № 108, вх. А, ет.3, ап.3 с ЕИК по Булстат 123678751, представлявано от управителя Грозьо Грозев Грозев сумата от на 1825лв. / хиляда осемстотин двадесет и пет/ съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд на Р.България.  
45 Административно дело No 1392/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни Х.Д.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 25.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата Х.Д.С., ЕГН **********,***, срещу акт за установяване на задължение по декларация № 438 от 12.07.2011 г. на гл. инспектор отдел „Ревизии” на Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Пловдив, потвърден с решение № 3 от 10.02.2012 г. на директора на Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Пловдив, в частта, в която на лицето са определени задължения за данък върху недвижимите имоти в размер на 791,23 лв. и такса за битови отпадъци в размер на 1649,76 лв. за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2010 г. и лихвите за просрочие върху тях.  ОСЪЖДА Х.Д.С., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция “Местни данъци и такси” при Община Пловдив сумата от 350 /триста и петдесет/ лева, представляващи разноски по делото и възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.01.2014
Административно дело № 7558/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №719/25.03.2013Г.
46 Административно дело No 1413/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни КОСТАДИН САРАВАКОВ-ВИС ВИТАЛИС ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 7.3.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161105532/12.01.2012 г., издаден на К.П.С., в качеството му на едноличен търговец с фирма “К.С. - ВИС ВИТАЛИС”, ЕИК ***, от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив - П. Иванова Т., потвърден с Решение № 352/05.04.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 215300,24 лв., ведно със законните лихви върху тази сума.  ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 161105532/12.01.2012 г., издаден на К.П.С., в качеството му на едноличен търговец с фирма “К.С. - ВИС ВИТАЛИС”, ЕИК ***, от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив - П. Иванова Т., потвърден с Решение № 352/05.04.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно допълнително начислен ДДС в размер на 46 194,99 лв., като НАМАЛЯВА данъка от 46194,99 лв. на 38495,82 лв., ведно с прилежащите лихви върху тази разлика.  ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, да заплати на К.П.С., в качеството му на едноличен търговец с фирма “К.С. - ВИС ВИТАЛИС”, ЕИК ***, с адрес по чл. 8 от ДОПК гр. ***, сторените по делото разноски в размер на 12427,46 лв. – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА К.П.С., в качеството му на едноличен търговец с фирма “К.С. - ВИС ВИТАЛИС”, ЕИК ***, с адрес по чл. 8 от ДОПК гр. ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1420 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 19.03.2014
Административно дело № 7028/2013
47 Административно дело No 1457/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни П.Б.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 8.3.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161104387 от 18.11.2011г. на Никола Светозаров Чанев- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №149 от 10.02.2012г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, с който на ЕТ”Пей-Форд- П. Тодоров”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Знаме” №17, е определен допълнително данък по чл.35 от ЗОДФЛ, отм. за 2005г. в размер от 8 601,62 лв. и прилежащи лихви в размер от 6 003,22 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер от 1 666,01 лв. и прилежащи лихви в размер от 706,92 лв.; както и данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер от 2 299,20 лв. и прилежащи лихви в размер от 628,93 лв. в частта му, с която е определен данък по чл.35 от ЗОДФЛ, отм. за 2005г. за разликата над 6 958,73 лв. до пълния размер на задължението от 8 601,62 лв. и съответните законни лихви за разликата над 4 586,62 лв. до пълния размер от 6 003,22 лв.; в частта му, с която е определен данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер от 1 666,01 лв. и законните лихви върху тази сума от 706,92 лв.; както и в частта му за определен данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. за разликата над 1 922,95 лв. до пълния размер на задължението от 2 299,20 лв. и съответните законни лихви за разликата над 506,83 лв. до пълния размер от 628,83 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалите и части.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати на ЕТ”Пей-Форд- П. Тодоров”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Знаме” №17, сумата от 89,38 лв., представляваща разноски по делото, съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА ЕТ”Пей-Форд- П. Тодоров”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Знаме” №17, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 729,50 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 07.01.2014
Административно дело № 6137/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №535/08.03.2013Г.
48 Административно дело No 1468/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни САБАТО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 13.3.2013г.
 ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 261105611/12.01.2012г., издаден от В.Т.С., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, офис Стара Загора, потвърден с Решение № 355/05.04.2012г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, в частта, относно непризнато право на данъчен кредит на „САБАТО” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, ЖК „Орфей“, бл. 41, вх. А, ап. 13, представлявано от управителя А.Т.Д. в общ размер на 18 480, 20лв.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.02.2014
Административно дело № 5711/2013
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №555/13.03.2013Г. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА.
49 Административно дело No 1503/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни САДИНА АГРО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „САДИНА АГРО” ООД, с ЕИК ***, с адрес за кореспонденция *** и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, представлявано от управителя В.И.К., против Ревизионен акт № 161105249/30.01.2012 г., издаден от Ф.К.Т. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 400/12.04.2012 г. на Заместник Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 44 586,88 лв., ведно със законните лихви в размер на 7 221,60 лв.  ОСЪЖДА „САДИНА АГРО” ООД, с ЕИК ***, с адрес за кореспонденция *** и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, представлявано от управителя В.И.К., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1486 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.01.2014
Административно дело № 7315/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №598/15.03.2013Г.
50 Административно дело No 1506/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни КИНТАЙЪР БАЛКАН ТРЕЙДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 11.3.2013г.
 ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 211105963 от 23.01.2012 г., издаден от А.М.К., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ Хасково в частта за допълнително начислен ДДС в размер на 37664.52лв. и прилежащите лихви.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП с ново наименование Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Пловдив да заплати на “КИНТАЙЪР БАЛКАН ТРЕЙДИНГ” ООД, със седалище и адрес на управление: **, ЕИК ***, представлявано от управителя Ч.М.М. сумата в размер на 450лв. /четиристотин и петдесет лева/.    Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.12.2013
Административно дело № 5778/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №544/11.03.2013Г.
51 Административно дело No 1523/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни В.Н.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 8.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Н.К. с ЕГН********** *** против действията на частен съдебен изпълнител с рег.№ 812, с район на действие Кърджалийски окръжен съд/КОС/, свързани с насочване на изпълнението по изп.д.№ 237/2010 г. по описа на ЧСИ Росен Сираков върху имущество, представляващо нива от 2.33 дка на оспоращия.  ОСЪЖДА В.Н.К. с ЕГН********** *** да заплати на ТД на НАП-Пловдив 150/сто и петдесет лева/,представляващи юрисконсултско възнаграждение.   Препис от решението, на основание чл.138 от АПК, да се изпрати на страните.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване на основание чл.298, ал.4 от АПК.  
52 Административно дело No 1536/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни РОСЕН ИСАКОВ-ВЕСИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 28.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.с.и. в качеството на ЕТ „Р.и.- В.“ с ЕИК *** против Ревизионен акт /РА/ № 161105639/13.01.2012г. издаден от П.К.К. – гл. инспектор по приходите в потвърдената с Решение № 395 от 11.04.2012г. на зам. директор на Дирекция “ОУИ”/сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/ – Пловдив при ЦУ на НАП, част, с която е отказано право на данъчен кредит в размер на 8264,79 лв. и лихва в размер на 1778,31лв. и в частта, с която е извършено преобразуване на счетоводния финансов резултат на основание чл. 26, т. 2 ЗКПО за 2009г. със сумата от 27153,79лева.  ОСЪЖДА Р.с.и. в качеството на ЕТ „Р.и.- В.“ с ЕИК *** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив сумата от 651 лв. /шестстотин петдесет и един/лева юрисконсултско възнаграждение.  ОСЪЖДА Р.с.и. в качеството на ЕТ „Р.и.- В.“ с ЕИК *** да заплати на Административен съд-Пловдив сумата от 150 лева за допълване на възнаграждението на вещото лице по ССЕ.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.          

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 03.12.2013
Административно дело № 7134/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №732/28.03.2013Г.
53 Административно дело No 1629/2012, V състав Други административни дела Е.Х.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР "КАНД" В ОО "КД-ДАИ" ГР. ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 7.3.2013г.
Отменя по жалба на Е.Х.Х., с ЕГН **********,***, чрез адв. В.З. Заповед №РД-14-23-1173/27.04.2012г. на Началник сектор "КАНД" в ОО "КД-ДАИ", гр. Пловдив.  Осъжда Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр. София да заплати на Е.Х.Х., с ЕГН ********** съдебни разноски в размер на 310 /триста и десет/ лева.   Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.  
54 Административно дело No 1715/2012, VII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.К.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 29.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Д. *** срещу Акт за установяване на задължения по декларация/АУЗД/ №136 от 31.01.2012г. на Гл. инспектор в Дирекция “Местни данъци и такси” при Община – Пловдив, потвърден с решение №16/07.05.2012г. на Директор Дирекция “Местни данъци и такси” при същата Община само в ЧАСТТА, с която са определени на Д. задължения за такса битови отпадъци за 2010 и 2011 години, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Д.К.Д. *** да заплати на Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл. “Стефан Стамболов”№1 сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.01.2014
Административно дело № 8657/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №739/29.03.2013Г.
55 Административно дело No 1767/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР О.Б.К. РДНСК ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 5.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на О.Б.К., с ЕГН ********** ***, представляван от адвокат Тошкина, против мълчалив отказ на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК- ЮЦР), гр. Пловдив, да се произнесе по жалба с вх.№ П-244-02-897 от 10.06.2011г., за констатиране на незаконно строителство в УПИ-4 – 786 кв.94 по плана на село Ягодово, община Родопи, област Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1767/2012 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от днес за явилите се страни и от 7-дневен срок от получаване на съобщението за неявилите се страни.  
56 Административно дело No 1805/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПГ ПО АРХИТЕКТУРА,СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 27.3.2013г.
ОТМЕНЯ частите от Заповед №12ОА969 от 19.04.2012г. на кмета на община Пловдив, с които е разпоредено премахването на сгради с идентификатори №56784.528.236.6, №56784.528.236.10, №56784.528.236.11, и №56784.528.236.12, построени в поземлен имот с идентификатор №56784.528.236 по КК и КР на град Пловдив.  ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на Професионална гимназия по архитектура, геодезия и строителство “Архитект Камен Петков”, гр. Пловдив, сумата от 550,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.  
57 Административно дело No 1807/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни МЕРИТЕКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 8.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „Меритекс“ ЕООД с ЕИК 126632702, със седалище и адрес на управление в гр.Димитровград, ул.“ Химик“, блок №2, вход В, ап.18, представлявано от управителя З.Й.Й., срещу Ревизионен акт/РА/ № 261106702/21.02.2012г., потвърден с решение № 554 от 18.05.2012 г. на директор Дирекция ”ОУИ” гр. Пловдив ЦУ на НАП с който са установени данъчни задължения по ЗДДС в размер на 35864. 60лв. и начислени лихви в размер на 9317.61лв.  ОСЪЖДА „Меритекс“ ЕООД да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ /ОДОП/- гр. Пловдив при ЦУ на НАП съдебни разноски в размер на 1353 / хиляда триста петдесет и три/ лева.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.12.2013
Административно дело № 5752/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №531/08.03.2013Г.
58 Административно дело No 1860/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни АВТО-МОТО КОМПЛЕКС РОДЕО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 28.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АВТО – МОТО КОМПЛЕКС РОДЕО“, ЕИК по БУЛСТАТ: ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя М.Г.Т., против Ревизионен акт № 241106370 от 23.02.2012г., издаден от В.Г., главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Хасково, потвърден с Решение № 514 от 11.05.2012г. на Директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, с ново наименование Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ - гр. Пловдив при ЦУ на НАП В ЧАСТТА на допълнително начислен ДДС в размер на 2 585,20лв., ведно с прилежащите лихви и В ЧАСТТА на допълнително определен корпоративен данък за 2008г. в размер на 673,10лв., ведно с прилежащите лихви и за 2009г. в размер на 619,50лв., ведно с прилежащите лихви.  ОСЪЖДА “АВТО – МОТО КОМПЛЕКС РОДЕО“, ЕИК по БУЛСТАТ: ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя М.Г.Т. да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер от 372,67лв.(триста седемдесет и два лева и шестдесет и седем стотинки).   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.03.2014
Административно дело № 10578/2013
59 Административно дело No 1873/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ЖУЛИ-ЖУЛИЕТА ИВАНОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 6.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Жулиета Николова Вълкова, ЕГН ********** като ЕТ „ЖУЛИ – Жулиета Иванова“, ЕИК 126017812 против Ревизионен акт № 261105897/13.02.2012 г., издаден от Райна Танева – главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 500/09.05.2012 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите ( сега Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика”, гр.Пловдив при Централно управление на национална агенция по приходите, съгласно разпоредбата на чл.152, ал.2 от ДОПК, Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.), в частта на установените задължения за задължителни осигурителни вноски за довнасяне, както следва: за ДОО в общ размер на 1 580,56 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 2 244,62 лв., за ДЗПО – УПФ в общ размер на 296,55 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 387,88 лв., лихви за невнесени вноски за фонд ГВРС в общ размер на 0,80 лв. и за ЗО в общ размер на 84,59 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 186,83 лв., както и данък по чл. 38 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. в размер на 30,71 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 19,65 лв. и лихви за 2007 г. в размер на 17,03 лв.   ОСЪЖДА Жулиета Николова Вълкова, ЕГН ********** като ЕТ „ЖУЛИ – Жулиета Иванова“, ЕИК 126017812 да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив при Централно управление на националната агенция за приходите (с предишно наименование Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив при Централно управление на националната агенция за приходите), сумата от 430,89 лева (четиристотин и тридесет лева и осемдесет и девет стотинки), съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.    

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 18.10.2013
Административно дело № 6687/2013
60 Административно дело No 1892/2012, XII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПП КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 22.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Политическа партия “Съюз на демократичните сили“ с адрес на управление гр.София, ул.”Г. С. Раковски” № 134, представлявана от Мартин Димитров, чрез адвокат П.Т. срещу Заповед № 12 ОА 1234/19.05.2012г. на Кмета на Община Пловдив, с която е прекратен договор за отдаване под наем № 09 ДГ 1724/06.11.2009г., за недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, ул. ”Ален мак” № 28, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 56784.507.409.2., с площ 165 кв.м, попадащ в ПИ с идентификатор 56784.507.409 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, одобрени със Заповед № РД – 18 – 48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Политическа партия “Съюз на демократичните сили“ с адрес на управление гр.София, ул.”Г. С. Раковски” № 134, да заплати на Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл. “Стефан Стамболов”№ 1 сумата от 150 /сто и петдесет/ лева съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.09.2013
Административно дело № 6259/2013
61 Административно дело No 1948/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни РСП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 7.3.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка поради очевидна неточност в Решение №417 от 19.02.2013г. по административно дело №1948 по описа на съда за 2012г., като в диспозитива на решението да се чете:  ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161106355 от 14.02.2012г. на В.В.П.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Смолян, на НАП, потвърден с Решение №513 от 11.05.2012г. на директора на Д”ОУИ”, а понастоящем Д”ОДОП”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на “РСП” ООД, със седалище и адрес на управление: ******, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 116 076,32 лв., ведно със законните лихви върху посочената сума, за сумата от 97 000,78 лв., ведно със законните лихви върху същата,  вместо  ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161106355 от 14.02.2012г. на В.В.П.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Смолян, на НАП, потвърден с Решение №513 от 11.05.2012г. на директора на Д”ОУИ”, а понастоящем Д”ОДОП”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на “РСП” ООД, със седалище и адрес на управление: ******, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 116 076,32 лв., ведно със законните лихви върху посочената сума, за сумата над 97 000,78 лв., ведно със законните лихви върху същата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
62 Административно дело No 1968/2012, V състав Други административни дела ЖИВА ПРИРОДА СНЦОП РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 27.3.2013г.
Отхвърля жалба на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Жива природа", със седалище и адрес на управление град Пловдив, ул. "11-август" № 5, с ЕИК 175852819, представлявано от заместник председател на управителния съвет срещу становище по екологична оценка № ПВ-1-ІІ/2012 г. на директор на РИОСВ-Пловдив за съгласуване на ПУП за промяна на предназначението на земеделски имот № 016175, землище на с. Градина, общ. Първомай с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталираща мощност 3 МВтр. и възложител “Евроекопродукт – МВ” ООД.  Осъжда Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Жива природа" с ЕИК 175852819 да заплати на РИОСВ-Пловдив съдебни разноски в размер на 150 / сто и петдесет/ лева.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Р България град София в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.  
63 Административно дело No 2030/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОВИТА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 4.3.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131105962 от 17.02.2012 г., издаден от В.Г.Г., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, офис Хасково в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 39116,56лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП с ново наименование Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Пловдив да заплати на “ЕКОВИТА” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представлявано от управителя А.Р., сумата в размер на 3 950.00лв. /три хиляди деветстотин и петдесет лева/.    Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.11.2013
Административно дело № 5042/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №499/04.03.2013Г.
64 Административно дело No 2033/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни СКА-2007 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 20.3.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161200019 от 21.02.2012г. на Р.Б.Т.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, поправен с РА с №1210242 от 20.03.2012г., потвърден с Решение №631 от 04.06.2012г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, с който на “СКА-2007” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, е вменена солидарна отговорност по чл.177 от ЗДДС в общ размер от 174 999,98 лв. и лихви върху тази сума от 51 636,89 лв.; отказано е право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 9 077,58 лв. и са определени прилежащи лихви върху тази сума в размер от 3 442,95 лв., в частта му, с която на жалбоподателя е вменена солидарна отговорност по чл.177 от ЗДДС в размер от 174 999,98 лв. и са начислени лихви върху тази сума в размер от 51 636,89 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати на “СКА-2007” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, сумата от 710,74 лв., представляваща разноски по делото, съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА “СКА-2007” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 700,41 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
65 Административно дело No 2062/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.А.А. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 27.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Н.А.А., ЕГН ********** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-07 от 16.01.2012г. на Началник РДНСК ЮЦР, с която на основание чл. 225, ал.1, във вр. с чл. 222, ал.1, т.10 от ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж “пристройка до съществуваща жилищна сграда на странична регулация запад“, намиращ се в УПИ VІ-737, кв. 44 по действащия план от 1989г. на гр. Перущица с административен адрес ул. “Свещ. П. Велчев” № 12, гр. Перущица, област Пловдив, изпълнен от Н.А.А..  ОСЪЖДА Н.А.А. с ЕГН ********** да заплати на РДНСК – ЮЦР съдебни разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 29.11.2013
Административно дело № 7967/2013
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №728/27.03.2013Г.ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА НОВО ПРОИЗНАСЯНЕ ОТ ДРУГ СЪСТАВ.
66 Административно дело No 2065/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.К.П. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.П., ЕГН ********** ***, против заповед № ДК-02-ЮЦР-48/08.02.2012г. на началника на РДНСК ЮЦР, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ „Автобоюджийски сервиз”, находящ се в поземлен имот ПИ 102373 с идентификатор 56784.382.373 по скица № 24778 от 28.01.2010 г., издадена от СГКК гр. Пловдив, с извършител И.К.П., ЕГН ********** ***, изграден от оспорващото лице без необходимите строителни книжа и без разрешение за строеж – чл.12, ал.2 и ал.3, чл.137, ал.3 и чл.148, ал.1 от Закона за устройство на територията.  ОСЪЖДА И.К.П., ЕГН ********** ***, да заплати на РДНСК Южен централен район сумата в размер от 150лв. /сто и петдесет лева/ възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщението за изготвянето му с препис за страните.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.11.2013
Административно дело № 8696/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №519/06.03.2013Г.
67 Административно дело No 2091/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЮНАЙД ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 22.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Юнайд” ЕООД, с ЕИК 115066719, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив , ул. Съборна №31, представлявано от Ангел Тодоров Тодоров срещу заповед № 120А1370 от 08.06.2012 г., издадена от заместник кмет на община Пловдив.  ОСЪЖДА “Юнайд” ЕООД, с ЕИК 115066719 да заплати на Община Пловдив, сумата от 150 (сто и петдесет) лева съдебни разносдки.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 14.02.2014
Административно дело № 5724/2013
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №705/22.03.2012Г.ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ДРУГ СЪСТАВ.
68 Административно дело No 2101/2012, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.К.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.К.Ч., ЕГН **********,*** срещу Заповед №А-768 от 30.05.2012 г. на Кмета на Община Асеновград, с която на Ч. е разпоредено да премахне лека гаражна клетка № 723, находяща се в урегулиран поземлен имот І - за комплексно жилищно застрояване, от кв.1 по плана на кв. “Запад”, гр. Асеновград.    Решението не подлежи на обжалване.  
69 Административно дело No 2108/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни С.В.Ц. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 28.3.2013г.
ОТМЕНЯ по жалбата на С.В.Ц., гражданин на РГърция, постоянно живущ ***, чрез баща си В.Ц.В., с ЕГН **********,***, съгласно представено нотариално заверено нълномощно с рег.№ 4182/ 30.12.2011 г. на нотариус А.Коева, рег. № 309 на Нотариалната камара, с район на действие гр. Стара Загора, акт за прихващане или възстановяване /АПВ/ № 1205308/ от 14.03.2012 г., издаден от И.Х.И. – гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Ст.Загора, потвърден с решение № 621/ 01.06.2012 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който акт е отказано възстановяване на ДДС в размер на 6941,67лв.  ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за произнасяне по искането за възстановяване на ДДС съобразно указанията в мотивите на съда.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.  
70 Административно дело No 2109/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни АХАТ-1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 7.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Ахат - 1”ЕООД, ЕИК по Булстат *********, гр.Пазарджик, ул.”Батак”№20, ет.3, ап.10, представлявано от управителя Д.И.С., против Ревизионен акт № 131200623/26.03.2012г., издаден от Ванина Славова – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърдени с Решение № 696/15.06.2012г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на “Ахат - 1”ЕООД, ЕИК по Булстат *********, гр.Пазарджик за данъчни периоди м.05.2010г., м.06.2010г. и м.07.2010г. е отказано право на данъчен кредит в размер общо на 105 830,62 лева, по фактури издадени от “Чан Ли”ООД и ЕТ”Аполон – Е.Стоева – Кр.Георгиев”, в резултат на което са коригирани резултатите по подадените СД за съответните данъчни периоди и са определени задължения за данък добавена стойност за внасяне, ведно със съответните лихви за забава за несвоевременното им разчитане с бюджета, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Ахат - 1”ЕООД, ЕИК по Булстат *********, гр.Пазарджик, ул.”Батак”№20, ет.3, ап.10, представлявано от управителя Д.И.С., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр. София, сумата от 2 923,79 /две хиляди деветстотин двадесет и три лева и седемдесет и девет стотинки/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.12.2013
Административно дело № 5592/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №528/07.03.2013Г.
71 Административно дело No 2111/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни АПИА МЕД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба “Апиа МЕД” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от управителя Д.П. против РА № 241106939 от 12.03.2012 г., потвърден с Решение № 628/01.06.2012 г. на директора на дирекция “ОУИ” / в момента „ОДОП“/ гр. Пловдив, с който е начислен ДДС в размер на 6060,84лв., с прилежаща лихва 1773,74лв.; допълнително са установени задължения по корпоративен данък за 2008 г. и 2010 г., съответно в размер на 1035.61 лв. и 669.59 лв., ведно с прилежащи лихви и е коригирана декларираната данъчна загуба за 2009 г. с 13293.76 лв. (от – 16 362.17 лв. на – 3 068.41 лв.  ОСЪЖДА “Апиа МЕД” ООД да заплати на Дирекция “ОДОП“ гр. Пловдив съдебни разноски в размер на 630 /шестстотин и тридесет/ лева.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 11.03.2014
Административно дело № 6523/2013
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №596/15.03.2013Г. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА.
72 Административно дело No 2157/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни РОКАР-1 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 26.3.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на “РОКАР - 1” ООД с ЕИК ** от ЕИК ** против Ревизионен акт /РА/ № 16251100477/08.03.2012 г. Г.С.Г. – гл. инспектор по приходите в ПОТВЪРДЕНАТА с Решение № 623 от 01.06.2012г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП ЧАСТ, с която на дружеството е отказано право на данъчен кредит в размер на 63078,94 лв. и е начислен допълнително ДДС в размер на 26828,90 лв., ведно с прилежащите лихви – 48127,16 лв.  ОСЪЖДА “РОКАР - 1” ООД с ЕИК ** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив сумата от 3391 лв. /три хиляди триста деветдесет и един/лева юрисконсултско възнаграждение.  ОСЪЖДА “РОКАР - 1” ООД с ЕИК ** да заплати на Административен съд-Пловдив сумата от 404 лева за допълване на възнаграждението на вещото лице по ССЕ.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.  
73 Административно дело No 2173/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АРТСТРОЙ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 8.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Артстрой” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 120564924, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. “Дичо Петров” № 6, бл.15, вх.”Б”, ап.41, представлявано от управителя Асен Юриев Соколов против Ревизионен акт с № 211004153 от 11.01.2011г., издаден от Филип Георгиев Карапиперов - главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, ИРМ Смолян, потвърден с Решение № 214 от 08.03.2011г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на дружеството са установени задължения по ЗДДС в общ размер от 22 625,18 лв. и са определени прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в общ размер от 3 241,08 лв.    ОСЪЖДА „Артстрой” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 120564924, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. “Дичо Петров” № 6, бл.15, вх.”Б”, ап.41, представлявано от управителя Асен Юриев Соколов, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 967, 33 лева /деветстотин шестдесет и седем лева и тридесет и три стотинки/, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.        
74 Административно дело No 2183/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ИВ ДЖИ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 11.3.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №261107048 от 22.03.2012г. НА К.Г.Д.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Кърджали, на НАП, потвърден с Решение №686 от 15.06.2012г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, с който на “Ив Джи Груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 246 919,91 лв. и са начислени законните лихви върху тази сума в общ размер от 32 233,87 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на “Ив Джи Груп” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, сумата от 18 500,00 (осемнадесет хиляди и петстотин) лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.01.2014
Административно дело № 6037/2013
75 Административно дело No 2254/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни НЕДКО ПЕТРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.3.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261105228 от 27.02.2012 г., издаден от  Недялка Атанасова Ангелова, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, ИРМ – Пазарджик, потвърден с Решение № 683 от 15.06.2012 год. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на Недко Петров Петров, ЕГН **********, в качеството му на ЕТ „Недко Петров“, ЕИК по Булстат 126523770, адрес за кореспонденция: - гр. Хасково, ул. „Ген. Колев“ № 2, в частта на определени данъчни задължения по реда на чл.122 от ДОПК за 2008 г. в размер на 65.89 лв. и лихви в размер на 19.91 лв. и за 2009 г. в размер на 657.54 л. и лихви – 124.27 лв.  ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 261105228 от 27.02.2012 г., издаден от  Недялка Атанасова Ангелова, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, ИРМ – Пазарджик, потвърден с Решение № 683 от 15.06.2012 год. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на Недко Петров Петров, ЕГН **********, в качеството му на ЕТ „Недко Петров“, ЕИК по Булстат 126523770, адрес за кореспонденция: - гр. Хасково, ул. „Ген. Колев“ № 2, са определени задължения, както следва: - данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./: за 2004 г. като намалява от 3 405.17 лв. на 2 661.88 лв. и лихви от 2 901.47 на 2 226.64 лв.; за 2005 г. като намалява от 3 559.84 лв. на 2 670.64 лв. и лихви от 2 611.25 лв. на 1 958.99 лв.; за 2006 г. като намалява от 2 460.60 лв. на 1 381.04 лв. и лихви от 1 489.07 лв. на 835.76 лв.; - данък по чл.48 от ЗДДФЛ: за 2007 г. като намалява от 3 802.12 лв. на 2 218.12 лв. и лихви от 1 722.22 лв. на 1 004.73 лв.; за 2008 г. като намалява от 1 985.03 лв. на 777.60 лв. и лихви от 599.76 лв. на 234.95 лв. и за 2009 г. като намалява от 2 143.12 лв. на 510.65 лв. и лихви от 405.20 лв. на 96.55 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.  ОСЪЖДА Недко Петров Петров, ЕГН **********, в качеството му на ЕТ „Недко Петров“, ЕИК по Булстат 126523770, адрес за кореспонденция: - гр. Хасково, ул. „Ген. Колев“ № 2, да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 781.55 /седемстотин осемдесет и един и 0.55/ лв.,  Решението подлежи на обжалване и/или протест пред Върховния Административен Съд на РБ в 14-дневен срок от получаване от старите на съобщението за изготвянето.        

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 08.10.2013
Административно дело № 6985/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №573/14.03.2013Г.
76 Административно дело No 2260/2012, XII състав Дела по КСО В.Г.Г.,
Г.Г.Г.,
П.Н.М.,
Г.Н.Г.,
Д.Д.Д.,
Н.Д.Г.
ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 8.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от И.Г.Г. с посочен в жалбата адрес ***, против Решение № 173 от 19.06.2012г. на Директора на РУ “СО“ – гр.Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му против Разпореждане № **********/ПР – 1003/19.04.2012г. на Ръководителя на ПО в РУ “СО“ – гр.Пловдив, с което му е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2260 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 година.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.  
77 Административно дело No 2275/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЪКИ ООД ДИРЕКТОР ОДОП Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Лъки“ ООД, с ЕИК 108010507, със седалище и адрес на управление: град Ивайловград, ул.“Георги Димитров“ № 40, представлявано от управителя Станимир Христов Чотров, против ревизионен акт № 261200374 от 16.03.2012 г., издаден от В.Т.С., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 671 от 14.06.2012 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 3 176,33 лева, допълнително начислен ДДС в размер на 195 305,75 лева ведно с прилежащите лихви, установения финансов резултат за 2007 г., 2008 г. и 2009 г. и установения корпоративен данък за 2010 г. в размер на 519,81 лева, ведно с начислените лихви в размер на 11,05 лева.  ОСЪЖДА „Лъки“ ООД, с ЕИК 108010507, със седалище и адрес на управление: град Ивайловград, ул.“Георги Димитров“ № 40, представлявано от управителя Станимир Христов Чотров, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 4 430 (четири хиляди четиристотин и тридесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 12.12.2013
Административно дело № 5848/2013
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №578/14.03.2013Г. В ЕДНА ЧАСТ И ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ДРУГ СЪСТАВ В ТАЗИ ЧАСТ.ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕТО В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.
78 Административно дело No 2315/2012, XIII състав Дела по ЗСП В.Г.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 27.3.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед за възстановяване на целева помощ за покупка, изработка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения № С-105/05.07.2012г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Стамболийски.  Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред ВАС на Р България.  
79 Административно дело No 2412/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕС БИ ЕН-ВИОЛЕТА БЕШИРОВА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 8.3.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 211200452/06.04.2012 г., издаден от С.С.Ч. на длъжност ст. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение № 797/06.07.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, с който на „ЕС БИ ЕН – В.Б.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.С.Б., не е признат данъчен кредит в размер на 19 999,88 лв., ведно със законните лихви в размер на 5 354,85 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на „ЕС БИ ЕН – В.Б.” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.С.Б., сумата от 450 лева, представляваща заплатената държавна такса, възнаграждение за вещо лице и възнаграждение за един адвокат.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 18.02.2014
Административно дело № 5654/2013
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №540/08.03.2013Г.ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ДРУГ СЪСТАВ.
80 Административно дело No 2422/2012, V състав Дела по ЗМВР К.С.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 29.3.2013г.
Отменя определението си от 05.03.2013г. с което е даден ход по същество.  Оставя без разглеждане жалбата на К.С.М. с ЕГН **********,*** срещу Заповед № 3958 / 29.04.2012г. на Началник сектор "Пътна полиция", към ОДМВР - гр. Пловдив.  Прекратява съдебното производство по ад № 2422/ 2012г.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд, в 7-дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му.  
81 Административно дело No 2478/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОБЕТОН-2006 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 28.3.2013г.
ОТМЕНЯ определението с което е даден ход по същество на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ЕКОБЕТОН-2006” ЕООД, със седалище и адрес на управление ****, ЕИК 120598086, представлявано от управителя С. А. К., против Постановление за налагане на обезпечителни мерки № на основание чл. 195, ал.1 от ДОПК, чл. 200 от ДОПК, във вр. с чл. 201-207 от ДОПК изх. № 21/РД-11224/15.05.2012г. издадено от Публичен изпълнител при ТД на НАП, гр. Пловдив, ИРМ Смолян.  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 2478 по описа за 2012г. на Административен съд – Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТД на НАП, гр. Пловдив за произнасяне по жалбата на “ЕКОБЕТОН-2006” ЕООД, със седалище и адрес на управление ****, ЕИК 120598086, представлявано от управителя С. А. К., против Постановление за налагане на обезпечителни мерки № на основание чл. 195, ал.1 от ДОПК, чл. 200 от ДОПК, във вр. с чл. 201-207 от ДОПК изх. № 21/РД-11224/15.05.2012г. издадено от Публичен изпълнител при ТД на НАП, гр. Пловдив, ИРМ Смолян.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 04.06.2013
Административно дело № 6546/2013
ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ №920/28.03.2013Г.ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СЪДОПР.ДЕЙСТВИЯ.
82 Административно дело No 2542/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни САРС ГРУП 99 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 14.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Сарс Груп-99” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, против Ревизионен акт с №161200601 от 25.04.2012г. на М.М.С.- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №839 от 12.07.2012г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя допълнително е начислен данък по ЗДДС в размер от 28 704,48 лв. и са начислени лихви върху посочената сума в размер от 3 529,84 лв.; допълнително е установен корпоративен данък по ЗКПО за 2010г. в размер от 6 418,44 лв. и са начислени лихви върху посочената сума в размер от 710,51 лв.  ОСЪЖДА “Сарс Груп-99” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 1 237,27 лева юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.12.2013
Административно дело № 6519/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №567/14.03.2013Г.
83 Административно дело No 2566/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни И.К.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 22.3.2013г.
ИЗМЕНЯ РА № 161106555 от 02.04.2012г., издаден от С.Ч. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Пазарджик, с който на И.К.П., ЕГН:**********, с постоянен адрес: *** са определени дължими суми за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. и данък по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ и данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2008г. и 2009г., В ЧАСТТА на дължимата сума за данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2009г., КАТО НАМАЛЯВА същата от 90 499,52лв. на 72 071,04лв. и прилежащите лихви за забава от 18 003,95лв. на 14 337,79лв.   ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.П., ЕГН:**********, с постоянен адрес: *** В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.  ОСЪЖДА И.К.П., ЕГН:**********, с постоянен адрес: *** да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер от 11 610,14лв. (единадесет хиляди шестстотин и десет лева и четиринадесет стотинки)  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 07.02.2014
Административно дело № 6063/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №712/22.03.2013Г.
84 Административно дело No 2614/2012, III състав Дела по ЗМВР А.М.З. НАЧАЛНИК РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 22.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.М.З., ЕГН **********,*** против Решение за отнемане на разрешение № ЯЗ/К-237 от 30.07.2012г. на Началника на Районно управление “Полиция” – гр.Карлово, при Областна дирекция “МВР”, гр.Пловдив, с която е разпоредено отнемане на разрешение за носене и употреба на ловно оръжие обр. 2 № ********* и разрешение за съхранение на ловно огнестрелно оръжие № 316/ 2011г., издадени от РУ “Полиция” – гр.Карлово, при ОД на МВР – Пловдив, валидни до 20.10.2016г., издадени за огнестрелно оръжие – ловно огнестрелно оръжие марка “ИЖ”, кал.12, № ****** и ловно огнестрелно оръжие марка “ИЖ18М”, кал. 12, № ********.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.01.2014
Административно дело № 8007/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №714/22.03.2013Г.
85 Административно дело No 2616/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.В.С.,
А.В.С.,
Р.Д.С.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 12.3.2013г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбите, предявени от Р.Д.С., И.В.С. и А.В.С. *** против Заповед № 12 ОА 1009/26.04.2012 г. на Кмета на Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2616/2012 год. по описа на Административен съд Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
86 Административно дело No 2645/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ДИМИТЪР ТЯНКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 6.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.А.Т., в качеството му на едноличен търговец с фирма ”Д.Т.”, ЕИК по БУЛСТАТ ***, с адрес за кореспонденция *** и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, против Ревизионен акт /РА/ № 161201026/16.05.2012 г., издаден от Б.Г.Ч., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 926/27.07.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, в частта, относно непризнат данъчен кредит в размер на 16 566,67 лв., ведно със законните лихви върху тази сума, както и в частта за установени задължения за лихви по ЗОДФЛ /отм./.  ОСЪЖДА Д.А.Т., в качеството му на едноличен търговец с фирма ”Д.Т.”, ЕИК по БУЛСТАТ ***, с адрес за кореспонденция *** и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 990 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.01.2014
Административно дело № 5786/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №523/06.03.2013Г.
87 Административно дело No 2716/2012, XVII състав Дела по ЗОС Н.П.К. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 8.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.П.К.,***, против Заповед № 671/06.08.2012 г. на Кмета на Община Карлово, с която е наредено Г. П.К. и Н.П.К. да освободят две паянтови жилищни сгради и една паянтова стопанска сграда, ведно с дворно място, разположено в югоизточната част на УПИ І-жилищно строителство, кв. 58, по УП гр. Баня, актуван с Акт за ЧОС № 1528/27.01.2011 г.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
88 Административно дело No 2720/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни А.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 13.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Г.Д., ЕГН: **********, с постоянен адрес: ***, против Ревизионен акт № 261201221 от 06.06.2012г., издаден от Л.Е., главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 917 от 26.07.2012г. на Директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, с който са установени дължими суми за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. в размер на 4 295,35лв. и прилежащи лихви в размер на 3 240,40лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 3 358,46лв. и прилежащи лихви в размер на 1 615,91лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 1 653,47лв. и прилежащи лихви в размер на 546,18лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 3 511,20лв. и прилежащи лихви в размер на 762,84лв.   ОСЪЖДА А.Г.Д., ЕГН: **********, с постоянен адрес: *** да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер от 829,68лв. (осемстотин двадесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки).   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 19.02.2014
Административно дело № 7140/2013
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №558/13.03.2013Г. В ЕДНА ЧАСТ И ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ДРУГ СЪСТАВ.ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕТО В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.
89 Административно дело No 2763/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни УНИВЕРСАЛ-К ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 4.3.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161201089 от 28.05.2012 година, издаден от Петър Костадинов Костадинова на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД Пловдив, потвърден с Решение № 943/31.07. 2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, с който на „Универсал-К“ ООД, ЕИК *********, гр.Пловдив, ул.„Радецки”№41, представлявано от управителя Катя Кръстева, са вменени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 10 433,17 лева за данъчен период месец Юли 2010г. по фактурите, издадени от “Таби груп”ЕООД и “Адена – 2” ЕООД, ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 1 927,35 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Универсал - К“ООД, ЕИК *********, гр.Пловдив, ул.„Радецки”№41, представлявано от управителя Катя Кръстева, разноски по делото в размер на 900 /деветстотин/ лева.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 09.12.2013
Административно дело № 5650/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №500/04.03.2013Г.
90 Административно дело No 2776/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ББП ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 8.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 897/29.06.2012 г. на Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 413/09.08.2012 г. на Заместник Директора на Агенция “Митници”, с което на “ББП” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Й.А.Б., е отказано издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител.  ВРЪЩА административната преписката на Началника на Митница Пловдив, за издаване на законосъобразен административен акт по искане за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител вх. № ЗАДС - 1542/23.05.2012 г., на „ББП” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Й.А.Б., при съблюдаване на указанията по приложение на закона дадени в настоящото решение.  ОПРЕДЕЛЯ 30-дневен срок за издаване на административния акт, считано от съобщаването.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на „ББП” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Й.А.Б., сумата от 1050 лв., представляваща сторените от последното разноски по производството за държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.11.2013
Административно дело № 5391/2013
91 Административно дело No 2793/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни БАХ-КОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение (второ) от 6.3.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 460/22.02.2013 г., постановено по адм. дело № 2793/2012 г. по описа на Административен съд – гр. Пловдив, като осъдителният диспозитив:  „ОСЪЖДА “БАХ – КОМ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.С.Б., сумата от 305 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита“, ДА СЕ ЧЕТЕ:  „ОСЪЖДА “БАХ – КОМ” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.С.Б., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 305 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.“    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
92 Административно дело No 2794/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни БИОКОНС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 6.3.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Биоконс” ООД, със седалище и адрес на управление- ***, ЕИК ***, представлявано от А.И.Р. – управител, Ревизионен акт /РА/ № 161107012 от 18.05.2012год. и РА за поправка на РА № 1220551/06.06.2012г., издадени от орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 976 от 03.08.2012год. на директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив/сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта с която е отказан данъчен кредит в размер 2379 лв. за данъчен период м. май. 2006г и е начислена прилежаща лихва.   ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, като неоснователна.   ОСЪЖДА “Биоконс” ООД, със седалище и адрес на управление- ***, ЕИК ***, представлявано от А.И.Р. – управител да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 212 / двеста и дванадесет/ лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
93 Административно дело No 2829/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни М.Д.М АГРО ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 11.3.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на “М.Д.М АГРО ГРУП” ООД с ЕИК *** Ревизионен акт № 161201126/14.05.2012 г. издаден от Ф.Г.К. – ст. инспектор по приходите в изменената с Решение № 958 от 02.08.2012г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП част, с която на дружеството е отказано право на данъчен кредит в размер на 25897,20 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 03.02.2014
Административно дело № 5350/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №541/11.03.2013Г.
94 Административно дело No 2995/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МАКАО ООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
Ц.П.П.,
Т.Д.П.
Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 4.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МАКАО” ООД - Пловдив, против Заповед № ДК-10-ЮЦР-48/ 10.06.2012 г. на Началника на РДНСК – ЮЦР.  ОСЪЖДА “МАКАО” ООД - Пловдив да заплати разноски, както следва: 1. на Община Пловдив в размер на 150 лв.; 2. на РДНСК-ЮЦР в размер на 150 лв.; 3. на Ц.П.П. и Т.Д.П. – общо 180 лв.  Решението е окончателно – чл.215, ал.7 от ЗУТ.    
95 Административно дело No 3024/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни АТРА ЕКСПОРТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 4.3.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161107084/31.05.2012г., издаден от Костадинка Петрова Янчева на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП – Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение № 1133/ 31.08.2012 г. на Зам. - директора на Дирекция “ОУИ” /сега „ОДОП”/ - гр. Пловдив.  ОСЪЖДА Дирекция „ОДОП” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „АТРА ЕКСПОРТ” ООД - Пловдив разноски в размер на 900 лв.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 08.01.2014
Административно дело № 5494/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №502/04.03.2013Г.
96 Административно дело No 3040/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни СТИЛ 99-ЕМИЛ СТЕФАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 6.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.М.С., в качеството му на едноличен търговец с фирма “СТИЛ 99 - Е.С.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, против Решение № 1164/04.09.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ“ гр. Пловдив, с което е ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 20-15-513/21.08.2012 г. по описа на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, подадена от жалбоподателя срещу Ревизионен акт /РА/ № 161105470/01.02.2012 г., издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, а производството по жалбата е ПРЕКРАТЕНО.  ОСЪЖДА Е.М.С., в качеството му на едноличен търговец с фирма “СТИЛ 99 - Е.С.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
97 Частно административно дело No 3050/2012, XV състав Частни администр. дела ЕВРОПАРКЕТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 7.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата предявена от “ЕВРОПАРКЕТ” ООД, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, с управител А. Б. против Решение № 1154 от 31.08.2012г. на Зам. Директора на Д “ОУИ” Пловдив, с ново наименование Д “ОДОП”, с което е оставена без разглеждане жалба с вх. № 20-21-85 от 28.03.2012г., подадена от “ЕВРОПАРКЕТ” ООД против Ревизионен акт № 161105396 от 20.02.2012г., издаден от ТД на НАП Пловдив и производството е прекратено.   ОСЪЖДА “ЕВРОПАРКЕТ” ООД, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, с управител А. Б. заплати на Дирекция “Обжалване и данъчноосигурителна практика” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 150лв. /сто и петдесет лева/.   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
98 Административно дело No 3052/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ПИСАРОВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 25.3.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241202047 от 08.06.2012 г., издаден от ф.к.т., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 100292.60лв. и съответната лихва.  ОСЪЖДА Дирекция ”Обжалване и данъчноосигурителна практика” - Пловдив при Централно управление на НАП да заплати на “ПИСАРОВ” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК, представлявано от управителя А.З.С. сумата от 3330.00лв. /три хиляди триста и тридесет лева/.    Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 21.02.2014
Административно дело № 6220/2013
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №715/25.03.2013Г. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА.
99 Административно дело No 3067/2012, XVII състав Дела по ЗОС ДЕО-2-ВЛАДИМИР ПОПОВ ЕТ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 19.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.П., в качеството му на едноличен търговец с фирма “ДЕО-2-ВЛАДИМИР ПОПОВ”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, подадена чрез адв. А. и адв. Г., против Заповед № РД-12-1371/20.08.2012 г., издадена от и.д. Кмет на район “Централен” при Община Пловдив, с която е наредено изземването от жалбоподателя на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 17,5 кв. м., зает с павилион, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 35, в двора на СОУ „ Св. П. Евтимий.  ОСЪЖДА В.А.П., в качеството му на едноличен търговец с фирма “ДЕО-2-ВЛАДИМИР ПОПОВ”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Община Пловдив Район Централен, сумата от 150 лв., представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.02.2014
Административно дело № 6033/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №646/19.03.2012Г.
100 Административно наказателно дело (К) No 3171/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ЕВРОБИЛДИНГ-1 ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение решение № 2124 от 03.08.2012г. по НАХД № 1928 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
101 Административно дело No 3263/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни СТРОНИК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 28.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Строник“ ЕООД, с ЕИК 123729288, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул.“Гладстоун“ № 16, представлявано от управителя Н.К.Н., против ревизионен акт № 241200793 от 31.05.2012 г., издаден от А.М.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1126 от 30.08.2012 г. на зам.-директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 118 613,03 лева и допълнително установения корпоративен данък за 2009 г. в размер на 8 333,30 лева и за 2010 г. в размер на 50 973,22 лева, ведно с прилежащите лихви за забава.  ОСЪЖДА „Строник“ ЕООД, с ЕИК 123729288, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул.“Гладстоун“ № 16, представлявано от управителя Н.К.Н., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 4 0008 (четири хиляди и осем) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 04.03.2014
Административно дело № 8610/2013
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №731/28.03.2013Г. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА.
102 Административно дело No 3274/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЛОСТ СИТИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 8.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Лост Сити“ООД с адрес за кореспонденция *****, против РА № 16251200149/27.07.2012 г., частично потвърден с Решение № 1257/27.09.2012 г. на Директора на Дирекция“ОУИ“-Пловдив.  ОСЪЖДА „Лост Сити“ООД с адрес за кореспонденция *****, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 10 077 /десет хиляди и седемдесет и седем/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
103 Административно дело No 3281/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛЕНА ИВАНОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 4.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д.И. в качеството си на едноличен търговец с фирма “Е.И.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, против Акт за установяване на задължение /АУЗ/ № 6500001110/10.08.2012 г., издаден от М.Й.Г. на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, изменен с Решение № 318/27.09.2012 г., на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив чрез намаляване на установеното задължение по чл. 48, ал. 2 ЗДДФЛ от 4648 лв. на 4492,38 лв.  ОСЪЖДА Е.Д.И. в качеството си на едноличен търговец с фирма “Е.И.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив сумата от 409,54 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.12.2013
Административно дело № 6048/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №503/04.03.2013Г.
104 Административно дело No 3315/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.Д.Г. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 22.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д. ***, е оспорила Заповед № ДК – 22 – 33 от 03.06.2004г. на Началника на РДНСК – Пловдив /тогава/, с която на основание чл.216 ал.5 от ЗУТ е отменен Акт за узаконяване № 16 от 06.11.2003г. за строеж “Преустройство на част от тавански етаж за жилищни нужди – основен ремонт на покрива с отваряне на капандури и изпълнени Електро и ВиК инсталации, с площ 27,60 кв.м.” в УПИ ХХІV-464, кв.12, по плана на кв.Христо Смирненски,гр.Пловдив,ул.”Царевец”№37, издаден от Главния Архитект на Район “Западен” при Община Пловдив.  ОСЪЖДА Е.Д. ***, да заплати на РДНСК “Южен Централен Район” – гр.Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
105 Административно дело No 3319/2012, VI състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Г.И.Б.,
Т.Б.К.
НАЧАЛНИК НА РО"НСК"ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК-ЮЦР Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 13.3.2013г.
Отменя действия по предварителното изпълнение на Заповед № ДК-19-Пд-21/20.07.2012г. на Началника на РО НСК – Пловдив при РДНСК-ЮЦР.  Решението не подлежи на обжалване.  
106 Административно дело No 3332/2012, X състав Дела по ЗОС КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 20.3.2013г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №92-00-502 от 12.10.2012 година на Кмета на Община Карлово, издадено по отношение на „Кастел Експорт”ООД, за забрана ползването на автоспирките на територията на Община Карлово, по маршрутна линия – Карлово – Пловдив – Карлово.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.  
107 Административно дело No 3354/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни С.Б.Л. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 11.3.2013г.
Отменя Акт за установяване на задължение по декларация № 812/13.06.2012г., потвърден с Решение № 37 от 05.09.2012г. на Директора на дирекция “Местни данъци и такси” – Община Пловдив.  Осъжда Община Пловдив да заплати на С.Б.Л.,***, сума в размер на 10 лв. – съдебни разноски за държавна такса.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
108 Административно дело No 3386/2012, XII състав Дела по ЗМСМА ЛЪЧЕЗАР КИЧОВ-МОБИ ДИК-64 ЕТ ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 27.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от Л.Г.К., като ЕТ „Л.К. - МОБИ ДИК – 64“, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Независимост“ № 138, ет.6, ап.16 против Протокол № 1811/15.10.2012г. от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № 271/26.09.2012г., изменена със Заповед № 276/01.10.2012г. на Директора на Общинско предприятие „Общински пазари“ – гр.Пловдив, обективиращ резултатите от класиране на кандидатите и определяне на спечелия участник в проведен публично оповестен конкурс по реда на Правилник за ползване на общинските пазари, за отдаване под наем на две площи, находящи се на Четвъртък пазар до пл.“Съединение“, за поставяне и монтаж на вендинг - автомати, в частта, относно класирането на кандидатите за площ № 1 по приложена схема.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3386 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 година.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.  
109 Административно дело No 3401/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВИНАРСКА ИЗБА ПЪЛДИН АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 5.3.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161201994 от 28.06.2012г. на Ф.Г.К.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Смолян, на НАП, в частта му, потвърдена с Решение №1320 от 10.10.2012г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, с която на “Винарска изба Пълдин” АД, със седалище и адрес на управление: ****, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС, отм. и ЗДДС в общ размер от 44 783,64 лв. и са начислени законните лихви върху тази сума.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на “Винарска изба Пълдин” АД, със седалище и адрес на управление: ****, сумата от 1 750,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.02.2014
Административно дело № 5521/2013
110 Административно наказателно дело (К) No 3447/2012, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 21.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2428 от 08.10.2012г., постановено по нахд № 4145/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.  Решението е окончателно.    
111 Административно наказателно дело (К) No 3460/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Н.З.З. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 21.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2431 от 08.10.2012г., постановено по нахд № 5672/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, като вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш К № 0259954 . на ОДМВР – Пловдив., с който на Н.З.З., ЕГН ********** му е наложено административно наказание - глоба в размер на 100 лева, на основание чл.189, ал.4, вр. чл.182, ал.1, т.3 от Закона за движение по пътищата / ЗДвП  Решението е окончателно.  
112 Административно дело No 3491/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Г.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 21.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба от Д.Г.С. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес гр. Пловдив, ул. “4-ти януари” № 36, ет. 6, чрез адв. А. Ш., против разпореждане за присъединяване на публичен взискател изх. № 10422/2001/090402 от 31.08.2012 г. издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 3491/2012 г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVІ състав.  ОСЪЖДА Д.Г.С. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес гр. Пловдив, ул. “4-ти януари” № 36, ет. 6, чрез адв. А. Ш. да заплати на ТД на НАП Пловдив сумата от 150 лв. представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7 дневен срок от днес за ответника и в 7 дневен срок от съобщението за жалбоподателя.  
113 Административно дело No 3496/2012, VIII състав Дела по ЗМВР С.З.Й. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 26.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.З.Й.,***, против Заповед с Рег.№з-6551 от 24.10.2012г. на директора на ОД”МВР” - Пловдив, с която му е наложено дисциплинарно наказание “уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение за длъжността старши полицай в група 04 “Охрана” на сектор “СОД” към отдел “Охранителна полиция” при ОД”МВР”- Пловдив, считано от датата на връчване на заповедта.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 07.03.2014
Административно дело № 7212/2013
114 Административно дело No 3552/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни Г.А.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 26.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.Р. с ЕГН **********, чрез адв.Г., с адрес за кореспонденция гр.Пловдив, ул.“Йоаким Груев“39, срещу РА № 161106996/21.05.2012 г., потвърден с Решение № 1260/27.09.2012 г. на Директора на Д”ОУИ”-гр.Пловдив.  ОСЪЖДА Г.А.Р. с ЕГН **********, чрез адв.Г., с адрес за кореспонденция гр.Пловдив, ул.“Йоаким Груев“39 да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив /преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр.Пловдив/ при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 760 лева (седемстотин и шестдесет лева) представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
115 Административно дело No 3553/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни СТОВИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 18.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Стови" ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление- ****, представлявано от С.И.Н. срещу Акт за дерегистрация по ЗДДС № 20160991200006502/13.07.2012г. издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1297 от 05.10.2012г. на Директора на Дирекция "ОУИ"-Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА „Стови" ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление- ****, представлявано от С.И.Н. да заплати на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Пловдив при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от деня на съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд по реда на АПК.  
116 Административно дело No 3626/2012, XVI състав Дела по КСО А.П.В. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 22.3.2013г.
ОТМЕНЯ разпореждане №151-00-10604-1 от 17.10.2012г. и разпореждане №151-00-10604-1-1 от 15.11.2012г. на Ръководителя на осигуряването за безработица в РУ”СО” – Пловдив, с които е спряно производството по отпускане на парично обезщетение за безработица по заявление на А.П.В. ***0-10604/ 12.10.2012г. и впоследствие е поправена очевидна/явна/ фактическа грешка.  ОСЪЖДА РУ“СО” – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов”№7 да заплати на А.П.В. *** направените разноски в размер на 150/сто и петдесет/лева.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.03.2013
Административно дело № 8778/2013
117 Административно дело No 3698/2012, V състав Други административни дела ЕКОБУЛГАРСТРОЙ ООД БДУВИР-ПЛОВДИВ,
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 15.3.2013г.
Отхвърля жалбата на “Екобулгарстрой” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от управителя Й.Л.Н. срещу Решение № РР - 1540 от 06.07.2012г. на Директора на БДУВИР-Пловдив, в частта с която е отказано да бъде продължен срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект № 301770/29.01.2007г., изменено и продължено с решение № РР-1058 / 18.10. 2010г. за ползване на повърхностен воден обект – река Чепеларска , в участък № 2 от км. 55+931 до км. 56+582, намиращ се в землището на с. Хвойна, общ.Чепеларе, обл.Смолян, с цел „изземване на инертни материали“.  Осъжда “Екобулгарстрой” ООД да заплати на БДУВИР-Пловдив съдебни разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.01.2014
Административно дело № 6966/2013
118 Административно дело No 3701/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 19.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1361/ 13.08.2010 г. на Началника на Митница Пловдив, с което се коригира ЕАД № 09BG003007H0009914/20090903 г. и са променени стойностите в кл.22 "Валута и обща фактурна стойност", кл.42 "Цена на стоката", кл.45 "Уточняване", кл.46 "Статистическа стойност" и кл.47 "Изчисляване на вземанията", като на "Кастел Експорт" ООД, са определени за доплащане мито в размер на 5506,73 лв. и ДДС в размер на 3524,22 лв. ведно с лихва за периода от 03.09.2009 г. до 04.08.2010 г. в размер на 347,76 лв.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на "Кастел Експорт" ООД с ЕИК, със седалище и адрес на управление – ***, сторените разноски по делото в размер на 3800 лв. /три хиляди и осемстотин лева./  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 27.12.2013
Административно дело № 6325/2013
ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №644/19.03.2013Г. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА.
119 Административно дело No 3704/2012, X състав Дела по ЗОС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 5.3.2013г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Решение №77,обективирано в Протокол № 11 от 24.07.2008 година на Общински съвет Сопот.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба/протест пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя изцяло рeшeниeто
Решение от 22.10.2013
Административно дело № 5309/2013
ВРЪЩА ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ДРУГ СЪСТАВ/АХД №3285/2013
120 Административно дело No 3709/2012, XIII състав Дела по ЗОС Р.И.К.,
М.Н.Г.,
А.А.С.,
Н.М.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.3.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 12ОА2566 от 15.10.2012г. на Кмета на Община Пловдив.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Р.И.К., ЕГН **********,*** в лично качество и като пълномощник на М.Н.Г., ЕГН **********,***, А.А.С., ЕГН **********,*** сумата в размер на 1040/хиляда и четиридесет/лева представляваща разноски по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
121 Административно дело No 3714/2012, VII състав Дела по ЗОС Б.А.К.,
Й.И.К.,
И.Л.К.,
А.Л.Д.
КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.3.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №12 ОА 2565 от 18.10.2012г. на Кмета на Община – Пловдив, с която е отчужден от собствениците му: Б.А.К. ***, Й.И.К. ***, И.Л.К. *** и А.Л.Д. *** част от поземлен имот с идентификатор 56784.511.1053 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, която част е с площ 900 кв.м., като е определено парично обезщетение в размер на общо 44 200 лева и за всеки един от четиримата съсобственици съобразно правата им в съсобствеността, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОСЪЖДА Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив пл. “С. Стамболов”№1 да заплати общо на Б.А.К. ***, Й.И.К. ***, И.Л.К. *** и А.Л.Д. *** сумата от общо 1 285,40/хиляда двеста осемдесет и пет лева и четиридесет стотинки/ разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
122 Административно дело No 3715/2012, XII състав Дела по ЗОС Б.А.К.,
Й.И.К.,
И.Л.К.,
А.Л.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 19.3.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 12 ОА 2564 от 18.10.2012 г. издадена от Заместник Кмета на Община Пловдив, обнародвана в Държавен вестник бр. 90 от 16.11.2012 г.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Б.А.К., ЕГН **********,***, Й.И.К., ЕГН ********** ***, И.Л.К., ЕГН ********** ***, А.Л.Д., ЕГН ********** ***, сумата в размер на 1340 лв., представляваща сторените от последните разноски по производството.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
123 Административно дело No 3767/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 4.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Кастел експорт“ ООД, с ЕИК 825362890, със седалище и адрес на управление: град Карлово, ул.“Околовръстно шосе“ № 33, представлявано от управителя П.Л., против писмо с изх.№ 2600-3731 от 28.09.2012 г. на началника на Митница Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3767 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 21.05.2013
Административно дело № 5396/2013
ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ №663/04.03.2013Г. И ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СЪДОПРОИЗВОДСТВОТО.
124 Административно дело No 3782/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 5.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Садат”ООД, ЕИК *********, гр.Пловдив, ул.”В. Левски”№168, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, против Решение № 1416 от 08.11.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” /сега с променено наименование на Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика”/.  ОСЪЖДА “Садат”ООД, ЕИК *********, гр.Пловдив, ул.”В.Левски”№168, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду, за заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.    Да се изпрати копие от настоящото на страните по делото.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
125 Административно дело No 3795/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТЕН ЦЕНТЪР ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 13.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Европейски проектен център” ООД срещу Решение за отказ за спиране на производство № 1201349 от 19.11.2012 година на Орган по приходите - Венета Ангелова - началник сектор “Ревизии”, дирекция “Контрол” при ТД на НАП Пловдив  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
126 Административно дело No 3804/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ-СЕКТОР МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 29.3.2013г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на данъчни задължения по декларация №1 от 31.03.2009г. на началник „Местни данъци и такси“ в община Стамболийски, в частта, с която е определен данък за недвижим имот на сграда, находяща се в парцел ІІ-БНБ-поща, ОБНС, търговия в кв. 41, с административен адрес гр. Стамболийски, ул. „Осми март“ №3 за 2008г. за размера над 46,30 лв. и лихвата за 2008 г. за размера над 4,06лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.  
127 Административно дело No 3808/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ц.К.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 25.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.К.С.,***, против Заповед №ДК-02-ЮЦР-213 от 18.09.2012г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол, “Южен централен район”, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “стопанска постройка- лятна кухня”, находящ се в УПИ ХV-367, кв.137 по плана на град Карлово, с административен адрес: ****.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Определение от 09.01.2014
Административно дело № 16270/2013
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА.
128 Административно дело No 3809/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ц.К.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 19.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ц.К.С., ЕГН ********** ***, срещу Заповед № ДК-02-ЮЦР-205 от 17.09.2012г. на Началник РДНСК ЮЦР, с която на основание чл. 225, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 222, ал. 1, т. 10 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж – представляващ “Уплътняване на ажурна ограда към улична регулация”, находящ се в УПИ ХV-367, кв. 137 по плана на гр. Карлово, с административен адрес ул. ***.  ОСЪЖДА Ц.К.С., ЕГН ********** ***, да заплати на РДНСК ЮЦР сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  На осн. чл. 215, ал. 7 вр. чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ настоящото решение е окончателно и не подлежи на обжалване.    
129 Административно наказателно дело (К) No 3824/2012, XXI състав Наказателни касационни производства БТК АД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.3.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение № 2498 от 12.10.2012 година, постановено по НАХД № 5218 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, І наказателен състав, с което решение е изменено НП № 14 от 10.01.2012 година, издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията – София, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 14 от 10.01.2012 година, издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията – София   РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
130 Административно дело No 3865/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни И.И.Ч. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ ПРИ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 26.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 22 от 19.12.2012г. на Директор на Дирекция “Местни Данъци” при Община Асеновград, с което е оставена без разглеждане като просрочена жалбата подадена от И.И.Ч., ЕГН**********,***, против Акт за установяване на задължение за по декларация № 498/20.09.2011г. на Началник Сектор “Събиране, контрол и ревизии” на Отдел “Местни Данъци” при Община Асеновград.  ВРЪЩА преписката на Директор на Дирекция “Местни Данъци” при Община Асеновград, за произнасяне по същество по подадена жалба от страна на И.И.Ч., ЕГН**********,***, против Акт за установяване на задължение за по декларация № 498/20.09.2011г. на Началник Сектор “Събиране,контрол и ревизии” на Отдел “Местни Данъци” при Община Асеновград.    Да се изпрати копие от настоящото на страните по делото.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
131 Административно дело No 3871/2012, XIV състав Други административни дела ЛИДЕКС 2000 ООД ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 5.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Лидекс 2000” ООД гр. София срещу Здравно заключение изх. № 6784/12.11.2012г., издадено от РЗИ Пловдив за съгласуване на площадка за разполагане на обект с източник на йонизиращи лъчения “Зала за инванзивна ангиография към отделение “Кардиология” с рентгенова кардио-ангиографска уредба към “МБАЛ-Медицински комплекс Свети Иван Рилски” ЕООД – клон Стара Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 3871/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХІV състав.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.06.2013
Административно дело № 6017/2013
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №688/05.03.2013Г.
132 Административно дело No 3872/2012, I състав Други административни дела ЛИДЕКС 2000 ООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 18.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №3872/2012г., І - ви състав, по описа на Административен съд - Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 – дневен срок, считано от днес пред Върховен административен съд на Република България.  ОСЪЖДА “Лидекс 2000” ООД да заплати на Регионална здравна инспекция - Пловдив, юрисконсултско възнаграждение, в размер на 150 лв.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 18.03.2013
Административно дело № 6235/2013
В законна сила от 29.5.2013г.
133 Административно наказателно дело (К) No 3887/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Н.И.М. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 15.3.2013г.
Потвърждава решението ОТМЕНЯ Решение № 203/02.11.2012 г. по НАХД № 462/ 2012 г. по описа на Районен съд – Карлово, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 36-0000714 от 21.06.2012 г. на Началник сектор „КАНД“в ОО4КД-ДАИ“ гр.Пловдив, с което на Н.И.М. *** е наложено административно наказание на основание чл.93 в, ал.24 от ЗАвП и чл.53 от ЗАНН – глоба в размер на 500 лева за извършено нарушение на чл.15, §2, изр.1, предл.1 от Регламент 3821/85 вр.чл.78, ал.1, т.2 от ЗАвП.  РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО  
134 Административно дело No 3895/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 12.3.2013г.
Отменя Решение № 1640/23.11.2012г. на Началника на Митница Пловдив, с което по ЕАД № 10BG003000Н0179990 / 12112010 е определена нова митническа стойност на стока № 1 под режим “допускане за свободно обращение с крайно потребление” – анионактивни повърхностно активни органични вещества - лабса с нето тегло 23 000 кг. и код по ТАРИК 3402119000 с декларирана фактурна стойност 9 522 евро, с разпоредено доплащане на ДДС в размер на 5 903.64 лв., ведно със законна лихва, начислена от дата на поставяне на стоките под режим внос – 12.11.2010г. до дата на погасяване в цялост на задължението и на основание чл.32 параграф 1, б.Д “i от регламент /ЕИО/ 2913/92 съгласно чл.29 от същия регламент са прибавени транспортни разходи, определени съгласно чл.164 от регламент 2454/93 и във вр. с чл.55 ал.1 т.2 ЗДДС, в размер на 1 408.27 лв.  Осъжда Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за постановяването му.  
135 Административно дело No 3907/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни РОДОПСКИ ДОМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 20.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “РОДОПСКИ ДОМ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.С.Н., против Ревизионен акт /РА/ № 800526/12.08.2009 г. издаден от Г.П.Й. на длъжност на старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив и РА за поправка на РА № 903491/10.12.2009 г., издаден от Г.Д.С. на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, с искане посочените РА да бъдат прогласени за нищожни.  ОСЪЖДА “РОДОПСКИ ДОМ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.С.Н., да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.12.2013
Административно дело № 6196/2013
136 Административно наказателно дело (К) No 3913/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства Д.А.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2723/ 25.10.2012 г. по НАХД № 4105 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, в частта, с която е потвърдено НП № 2552/ 10.04.2012 г. на Началник група в сектор ПП - Пловдив, в частта, с която на Д.А.И., ЕГН ********** са наложени административни наказания “ГЛОБА” в размер на 50 лв. и “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА СЕ УПРАВЛЯВА МПС” за срок от 1 /един/ месец, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 2552/ 10.04.2012 г. на Началник група в сектор ПП - Пловдив, в частта, с която на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗдВП на Д.А.И., ЕГН ********** са наложени административни наказания “ГЛОБА” в размер на 50 лв. и “ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА СЕ УПРАВЛЯВА МПС” за срок от 1 /един/ месец.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
137 Административно наказателно дело (К) No 3915/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ ЮПИТЕР МЕТАЛ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 14.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 13.11.2012 година, постановено по НАХД № 4682 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 36-0000706/19.06.2012г. на Началник сектор “КАНД” в областен отдел “КД - ДАИ” Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
138 Административно наказателно дело (К) No 3919/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЮПИТЕР МЕТАЛ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 14.3.2013г.
  ОТМЕНЯ Решение № 2810 от 08.11.2012г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 3690 по описа на същия съд за 2012г., като вместо това ПОСТАНОВИ:     ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-1602005/16.05.2012 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” –Пловдив, с което на “ЮПИТЕР МЕТАЛ” ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ *********,със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, кв. Коматево, ул. “Околовръстен път”, представлявано от Н.Л.И. е наложена имуществена санкция в размер на 2000лв. за нарушение по чл. 275 ал.1 от КТ вр. с чл. 186 ал.1 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване вр. с т. 66 от Приложение № 1 към чл. 6 от Наредба № 3 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично /студено/ обработване на метали, на основание чл. 416 ал.5 от КТ вр. с чл. 413 ал.2 от КТ.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
139 Административно наказателно дело (К) No 3920/2012, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ ЕВРОБРИКЕТ ООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 20.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2699от 025.11.2012г., постановено по НАХД №5254/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХVІІ н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Директор на Регионална дирекция по горите – Пловдив наказателно постановление/НП/ №495 /03.07.2012г., с което е наложено на основание чл.275 ал.1,т.2 от Закона за горите/ЗГ/ на “Евробрикет”ООД с адрес на управление село Красново, община Хисар, ул.“3-та”№20 административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение на чл.270 във вр. с чл.206 от ЗГ.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
140 Административно наказателно дело (К) No 3923/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕО-СОНЯ ГЕОРГИЕВА ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 14.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2693 от 01.11.2012 година, постановено по НАХД № 5743 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, Пети наказателен състав, с което решение е отменено НП № 53325-S009108/23.08.2011г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
141 Административно наказателно дело (К) No 3928/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА
ЛУКАС 2011 ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.3.2013г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА № 2680/31.10.2012 г. по НАХД № 5265/ 2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО  
142 Административно наказателно дело (К) No 3930/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ЛУКАС 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 12.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2722 от 25.10.2012 г. на Пловдивски районен съд, І наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 5260 по описа на същия съд за 2012 год. като вместо него ПОСТАНОВЯВА :  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1601675 от 28.02.2012 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на “ЛУКАС 2011” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя К.В.Б., на основание чл. 416, ал. 5, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда, за нарушение по чл. 63, ал. 2, във връзка с чл. 63, ал. 1 от КТ, е наложено административно ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦЯ в размер на 1500 лв., като на основание чл. 415в от Кодекса на труда, НАМАЛЯВА размера на наложената ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦЯ от 1500 лв. на 300 лв.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
143 Административно наказателно дело (К) No 3934/2012, XXII състав Наказателни касационни производства НИМАС ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 21.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2701 от 02.11.2012г. постановено по НАХД № 5463/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 58938-S010078/20.12.2011г. издадено от Директора на офис – Пазарджик към ТД на НАП, гр. Пловдив, с което на “Нимас” ООД, със седалище и дарес на управление гр. Пазарджик, ул. “Цар Шишман” № 2, ет.4 представлявано от Н.И.Д. е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 4000лв. за нарушение на разпоредбите на чл. 40, ал.1, т.1 б.”в” от ЗЗО, във вр. с чл. 104, ал.1 от ЗЗО и на основание чл. 104, ал.1 от ЗЗО.  Решението е окончателно.  
144 Административно наказателно дело (К) No 3937/2012, XXII състав Наказателни касационни производства А.Н.Н. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 21.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2877 от 16.11.2012 г., постановено по нахд № 5789 от 2012г., по описа на Районен съд – Пловдив, 26–ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
145 Административно наказателно дело (К) No 3941/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Г.П.Г. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2793 от 09.11.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХ н.с. постановено по н.а.х.д. № 6245 по описа за 2012 г. на същия съд.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
146 Административно наказателно дело (К) No 3945/2012, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 21.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2399 от 04.10.2012г., постановено по НАХД № 3813/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив  Решението е окончателно.  
147 Административно дело (К) No 3948/2012, XX състав Касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Д.Д.К. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.3.2013г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 92 от 18.10.2012г. постановено по а.х.дело № 184/2012г. по описа на Районен съд – Първомай, ІІ гр. състав, с което е отменена Заповед № 0224 от 22.03.2012г. на Директора на Областна Дирекция “Земеделие” – гр.Пловдив, с което е наредено Д.Д.К., ЕГН **********,***, да заплати на основание чл.34 ал.6 от ЗСПЗЗ сумата от 1 428,71 лева, представляваща трикратния размер на средно годишно рентно плащане, определено за стопанската 2011/2012 година като незаконосъобразна и е осъден Директора на Областна Дирекция “Земеделение” гр. Пловдив, да заплати на Д.К. сумата от 200 лев, разноски по делото.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд –Първомай, при спазване указанието в мотивите на настоящото решение.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
148 Административно дело No 3954/2012, XIII състав Дела по ЗОС С.П.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 13.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на С. П. Д., ЕГН **********, с постоянен адрес: ****, против Заповед № 12ОА2710/02.11.2012г. на Кмета на Община Пловдив  ОСЪЖДА С. П. Д., ЕГН **********, с постоянен адрес: **** да заплати на Община Пловдив, сумата в размер на 150/сто и петдесет/ лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
149 Административно наказателно дело (К) No 3965/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА АСЕНОВГРАД М.Ю.К. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 14.3.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 280 от 23.11.2012 г. на Районен съд Асеновград, постановено по НАХД № 478 по описа на същия съд за 2012г., в частта, с която е отменено Наказателно постановление №15 от 26.07.2012г., издадено от Кмета на Община Асеновград.   ОБЕЗСИЛВА Решение № 280 от 23.11.2012 г. на Районен съд Асеновград, постановено по НАХД № 478 по описа на същия съд за 2012г., в частта, с която е разпоредено уведомяването на Общински съвет Асеновград за противоречието на Наредбата за условията и реда за извършване на търговска дейност на открито на територията на Община Асеновград със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
150 Административно дело No 3972/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Д.Н. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 5.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Д.Н. срещу Заповед № ДК-02-ЮЦР-230/02.10.2012 г. на Началника на РДНСК-ЮЦР.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 3972 по описа на Административен съд - Пловдив за 2012 г., ХV състав.  Определението на съда подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес, за присъствалите страни и в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалите страни.  
151 Административно дело No 3981/2012, XVIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.П.В. КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 7.3.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.П.В., ЕГН ********** Заповед № 984/03.12.2012г. на Зам.кмет на Община-Куклен, с която на основание чл. 107, ал. 1, т. 7 във вр. с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за държавния служител (ЗДСл.), е прекратено служебното му правоотношение считано от 04.12.2012г.  ОСЪЖДА Община-Куклен да заплати на С.П.В., ЕГН ********** сумата от 800 (осемстотин) лева - разноски по делото.  Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок, считано от съобщението до страните за изготвянето му и връчването на препис от съдебния акт.  
152 Административно наказателно дело (К) No 4007/2012, XXI състав Наказателни касационни производства А.Н.Н. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 14.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2825 от 12.11.2012 година, постановено по НАХД № 5795 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІV наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 9542-F003740/ 03.07.2012г. на Директор дирекция „Контрол” при ТД на НАП – Пловдив, с което на А.Н.Н. е наложено наказание „глоба” в размер на 1098,33лв. за административно нарушение на чл.180, ал.2, вр. с ал.1, вр. с чл.86, ал.1 и ал.2 от ЗДДС.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
153 Административно наказателно дело (К) No 4008/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТЕФАНИ-ТЕМЕНУЖКА МИХАЙЛОВА ЕТ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 20.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2792/09.11.2012г., постановено по НАХД №3182/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХІ н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
154 Административно наказателно дело (К) No 4010/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ГЛОБЪЛ КОММЕРС-1 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 20.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2787 от 09.11.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 3777 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
155 Административно наказателно дело (К) No 4011/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.3.2013г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2911/04.10.2012 г. по НАХД № 4085/2012 по описа на ПРС. Решението е окончателно  
156 Административно наказателно дело (К) No 4012/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ ГЕВИ ТРАНС ООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2941 от 26.11.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХІІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 3483 по описа за 2012 г. на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
157 Административно наказателно дело (К) No 4014/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 21.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2866 от 16.11.2012 г., постановено по нахд № 3735 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, 24-ти наказателен състав и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ НП № 62642-S016317 от 28.03.2012г. издадено от заместник Директор на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на "ДЖИЕС ГРАНД СЕНС", с БУЛСТАТ 200876957, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, жр Тракия, блок 201Б, вх. А , е т. 8, ап. 22, представлявано от управителя З.В.О. е наложена имуществена санкция в размер на 4000 /четири хиляди/ лв., на основание чл. 104, ал.1 от ЗЗО, във вр. с чл. 40, ал.1, т.1, б“в“ от ЗЗО, във вр. с чл. 7, ал. 1 и 2 от КСО.  Решението е окончателно.   Председател:   Членове:  Особено мнение на съдия Анелия Харитева:  Не съм съгласна със становището на мнозинството на съдебния състав, че с подаването на декларация-образец 1 на данъчните органи е станало известно обстоятелството, че осигурителните вноски не са внесени. Това е така, защото декларацията не съдържа информация за размера на осигурителните вноски, както и за тяхното плащане - дали и кога е извършено. Установяването на плащането може да стане само при една нарочна проверка, в рамките на която органите по приходите ще направят преценка на събраните доказателства и ще установят, дали е извършено административно нарушение, защото е извършено плащане на трудови възнаграждения без да са платени едновременно с това осигурителните вноски за ДОО и кой е извършителят на това нарушение. Съответно това е моментът на откриване на нарушителя (който винаги предполага извършена преди това мисловно-оценъчна дейност) и от този момент тече тримесечния срок по чл.З4, ал.1 от 3АНН, в който административно наказващият орган трябва да издаде акт за установяване на административно нарушение. Обратното становище, (че моментът на откриване на нарушителя е моментът на подаване на декларацията), възприето от мнозинството на настоящия съдебен състав, би означавало, че отнапред с подаването на всяка декларация законодателят е въвел презумпция, че лицето-декларатор е нарушител.  Председател:      
158 Административно наказателно дело (К) No 4015/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТОЯН САРИЕВ-СТОЯНСТРОЙ ЕТ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 12.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2275 от 19.09.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХIII н.с., постановено по н.а.х.д. № 3021 по описа на съда за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
159 Административно наказателно дело (К) No 4016/2012, XXI състав Наказателни касационни производства К.Х.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.3.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 2418 от 05.10.2012г. по НАХД № 3365 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11011917 от 06.03.2012г., издадено от директора на АДФИ, с което на К.Х.К.,***, е наложена глоба в размер на 200 /двеста/ лева за извършено нарушение по чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.  Решението не подлежи на обжалване.  
160 Административно наказателно дело (К) No 4018/2012, XXI състав Наказателни касационни производства Г.М.В. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 20.3.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно решение № 2859 от 01.11.2012 г. по НАХД №5409/2012 г. по описа на Районен съд - Пловдив, І н.състав, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ № 36-0000665/07.06.2012 г. на Началник сектор "КАНД" в ОО "КД-ДАИ" - Пловдив само в ЧАСТТА, с която е наложено на Г.М.В. *** административно наказание - "Глоба" на основание чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвПр/ в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.23а,пр.2 от ЗАвПр, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателното постаноовление /НП/ № 36-0000665/07.06.2012 г. на Началник сектор "КАНД" в ОО "КД-ДАИ" - Пловдив само в ЧАСТТА, с която е наложено на Г.М.В. *** административно наказание - "Глоба" на основание чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози /ЗАвПр/ в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.23а,пр.2 от ЗАвПр. РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
161 Административно наказателно дело (К) No 4019/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 14.3.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 2604 от 24.10.2012г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 5398 по описа на същия съд за 2012г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
162 Административно наказателно дело (К) No 4022/2012, XX състав Наказателни касационни производства П.С.Д. ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 2854 от 15.11.2012г., постановено по НАХД № 6207/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІV н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
163 Административно наказателно дело (К) No 4024/2012, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ С.З.Щ. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 12.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2949 от 26.11.2012 г. на Пловдивски районен съд, ХХVІ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 6659 по описа на същия съд за 2012 год.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
164 Административно наказателно дело (К) No 4025/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДИМИТЪР СЛАВОВ КОМЕРСИАЛ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 20.3.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 2836 от 14.11.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 6397 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 61863-S013043 от 24.02.2012 г. на зам.-директора на ТД Пловдив на НАП, с което на ЕТ “Димитър Славов комерсиал”, с ЕИК 825244575, със седалище и адрес на управление: град Асеновград, ул.”Н. Кръстев” № 27, представлявано от управителя Д.П.С., на основание чл.355, ал.1 КСО е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.158 във връзка с чл.7, ал.1 и 2 КСО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
165 Частно админист. наказателно дело (К) No 4026/2012, XXII състав Наказателни частни касационни производства П.П.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 21.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 1370 от 27,11,2012г., постановено по н.а.х.д. № 7938 по описа на Районен съд Пловдив за 2012 година, 5-ти наказателен състав, с което производството по делото е прекратено.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
166 Административно наказателно дело (К) No 4028/2012, XXI състав Наказателни касационни производства К.Й.С. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2798 от 08.11.2012 година, постановено по НАХД № 3682 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 36-0000331/09.04.2012г. на Началник Областен отдел “КД - ДАИ” Пловдив, като вместо него постановява:   ОТМЕНЯ НП № 36-0000331/09.04.2012г. на Началник Областен отдел “КД - ДАИ” Пловдив.   Решението е окончателно.  
167 Административно наказателно дело (К) No 4030/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2628/ 26.10.2012 г. по НАХД № 4084 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
168 Административно наказателно дело (К) No 4032/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства А.Н.Н. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.3.2013г.
Потвърждава решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3046 от 04.12.2012г., постановено по НАХД № 5794/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО е окончателно  
169 Административно наказателно дело (К) No 4033/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства КЛИМЕКС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.3.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 2991/30.11.2012г., постановено по НАХД № 5133/2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № НП № 63699-S-016837 от 31.05.2012г. издадено от Зам.Териториалния Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Климекс”ЕООД, гр.Пловдив, на основание чл.335 ал.1 от КСО е наложено административно наказание “Имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение разпоредбите на с чл.7 ал.3 от КСО.   РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
170 Административно наказателно дело (К) No 4034/2012, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТОЙЧО ГЕРГИНОВ ЕТ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 14.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2778 от 08.11.2012 г., постановено по НАХД № 5482 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХIХ наказателен състав,КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :  ИЗМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 16-1602133 от 13.07.2012 г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“ (Д“ИТ“) гр. Пловдив, с което на ЕТ „С.Г.“, ЕИК *********, представляван от Стойчо Иванов Гергинов на осн. чл. 414, ал. 3 вр. чл. 63, ал. 2 вр. чл.63, ал. 1 от Кодекса на труда /КТ/ е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв., като НАМАЛЯВА размера на административното наказание “Имуществена санкция” от 2000 лева на 1500 лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
171 Административно наказателно дело (К) No 4035/2012, XXII състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 20.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение 2752 от 06.11.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 6244 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
172 Административно наказателно дело (К) No 4037/2012, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Я.М.Г. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 2689/01.11. 2012г., постановено по НАХД № 6167/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХVІІІ н.състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
173 Административно наказателно дело (К) No 4038/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ЕВРОМАДО ООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 19.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2650/29.10.2012г., постановено по НАХД №5675/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХVІІІ н. състав, с което е изменено издаденото от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 – 1602003/20.04.2012г., с което е наложена на “Евромадо”ООД гр.Бургас на основание чл.414 ал.3 КТ имуществена санкция в размер на 2 500 лева за нарушение на чл.63 ал.2 във връзка с ал.1 КТ, като е намален размера на санкцията на 300 лева.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
174 Административно наказателно дело (К) No 4039/2012, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КЛИМЕКС ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2776 от 07.11.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 5126 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
175 Административно наказателно дело (К) No 4040/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ В.Р.Ч. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 21.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2784 от 08.11.2012г., постановено по НАХД № 5557/ 2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, като вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36-0000788/ 16.07.2012год. на Началник сектор КАНД в ОО КД – ДАИ гр.Пловдив, с което на В.Р.Ч., е наложено административно наказание – глоба в размер на 1500 лева за нарушение на чл.15, пар.7, б.А, т.i от Регламент 3821/85 вр. чл.78 ал.1 т.2 от ЗАвПр на основание чл.93в ал.17 т.1 от ЗАвПр.    Решението е окончателно.  
176 Административно наказателно дело (К) No 4041/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ С.С.А. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2906/ 16.11.2012 г. по НАХД № 4913 по описа за 2012 г. на РС – Пловдив, в обжалваната му част, с която е отменена т.І.2 от НП № 2/ 28.06.2012 г. на Директор РДГ – Пловдив, с която на С.С.А., ЕГН **********,*** е наложено наказание “лишаване от право на ловуване за срок от 3 /три/ години, на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД, за извършено нарушение на чл.85 от ЗЛОД, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 2/ 28.06.2012 г. на Директор РДГ – Пловдив, в частта му, с която на С.С.А., ЕГН **********,***, с която е наложено наказание “лишаване от право на ловуване за срок от 3 /три/ години, на основание чл.94, ал.1 от ЗЛОД, за извършено нарушение на чл.85 от ЗЛОД .  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
177 Административно наказателно дело (К) No 4042/2012, XXI състав Наказателни касационни производства КЛИМЕКС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 5124 от 26.10.2012 година, постановено по НАХД № 5124 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 63720-S016915/31.05.2012г. на Заместник Директор при ТД на НАП – Пловдив, като вместо него постановява:   ОТМЕНЯ НП № 63720-S016915/31.05.2012г. на Заместник Директор при ТД на НАП – Пловдив.   Решението е окончателно.  
178 Административно наказателно дело (К) No 4043/2012, XIX състав Наказателни касационни производства Б.К.П. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ОДИТ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2567 от 21.10.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, Х н.с. постановено по н.а.х.д. № 3463 по описа за 2012 г. на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
179 Административно наказателно дело (К) No 4045/2012, XIX състав Наказателни касационни производства ЛУКАС 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 12.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2912 от 04.10.2012 г. на Пловдивски районен съд, VІІ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 5266 по описа на същия съд за 2012 год. като вместо него ПОСТАНОВЯВА :  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1601741 от 28.02.2012 год., издадено от Директора на Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на “ЛУКАС 2011” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя К.В.Б., на основание чл. 416, ал. 5, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда, за нарушение по чл. 63, ал. 2, във връзка с чл. 63, ал. 1 от КТ, е наложено административно ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦЯ в размер на 1500 лв., като на основание чл. 415в от Кодекса на труда, НАМАЛЯВА размера на наложената ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦЯ от 1500 лв. на 300 лв.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
180 Административно наказателно дело (К) No 4046/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства САЛИКС ФАРМА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 14.3.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 2566 от 21.10.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 4086 по описа на същия съд за 2012г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
181 Административно дело No 4055/2012, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Ц.И. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 8.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Ц.И. *** против Заповед № 816/10.12.2012 г. на Кмета на Община Брезово. "  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 4055/2012 г. по описа на Административен съд- Пловдив.Препис от акта да бъде изпратен на страните.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 07-дневен срок от съобщаването му на страните.  
182 Административно наказателно дело (К) No 4061/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Д.П.С. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 21.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3018 от 03.12.2012 г., постановено по нахд № 6407 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, 22-ри наказателен състав .  Решението е окончателно.  ПРЕСЕДАТЕЛ:   ЧЛЕНОВЕ:  Особено мнение на съдия Анелия Харитева:  Не съм съгласна със становището на мнозинството на съдебния състав, че с подаването на декларация - образец 6 на данъчните органи е станало известно обстоятелството, че осигурителните вноски не са внесени. Това е така, защото декларацията не съдържа информация за размера на осигурителните вноски, както и за тяхното плащане - дали и кога е извършено. Установяването на плащането може да стане само при една нарочна проверка, в рамките на която органите по приходите ще направят преценка на събраните доказателства и ще установят, дали е извършено административно нарушение, защото е извършено плащане на трудови възнаграждения без да са платени едновременно с това здравни осигурителни вноски и кой е извършителят на това нарушение. Съответно това е моментът на откриване на нарушителя (който винаги предполага извършена преди това мисловно-оценъчна дейност) и от този момент тече тримесечния срок по чл.З4, ал.1 3АНН, в който административно наказващият орган трябва да издаде акт за установяване на административно нарушение. Обратното становище (че моментът на откриване на нарушителя е моментът на подаване на декларацията), възприето от районния съд и от мнозинството на настоящия съдебен състав, би означавало, че отнапред с подаването на всяка декларация законодателят е въвел презумпция, че лицето-декларатор е нарушител.  Председател:      
Особено мнение
Особено мнение на съдия Анелия Харитева:  Не съм съгласна със становището на мнозинството на съдебния състав, че с подаването на декларация - образец 6 на данъчните органи е станало известно обстоятелството, че осигурителните вноски не са внесени. Това е така, защото декларацията не съдържа информация за размера на осигурителните вноски, както и за тяхното плащане - дали и кога е извършено. Установяването на плащането може да стане само при една нарочна проверка, в рамките на която органите по приходите ще направят преценка на събраните доказателства и ще установят, дали е извършено административно нарушение, защото е извършено плащане на трудови възнаграждения без да са платени едновременно с това здравни осигурителни вноски и кой е извършителят на това нарушение. Съответно това е моментът на откриване на нарушителя (който винаги предполага извършена преди това мисловно-оценъчна дейност) и от този момент тече тримесечния срок по чл.З4, ал.1 3АНН, в който административно наказващият орган трябва да издаде акт за установяване на административно нарушение. Обратното становище (че моментът на откриване на нарушителя е моментът на подаване на декларацията), възприето от районния съд и от мнозинството на настоящия съдебен състав, би означавало, че отнапред с подаването на всяка декларация законодателят е въвел презумпция, че лицето-декларатор е нарушител.  Председател:  
183 Административно наказателно дело (К) No 4062/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2895 от 20.11.2012 г. на Пловдивски районен съд, постановено по н.а.х.д. № 6576/2012 г. по описа същия съд, V н.с.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
184 Административно наказателно дело (К) No 4064/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства АГРО БИЛД ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.3.2013г.
Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3050/05.12.2012 г. по НАХД № 7203/ 2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив.     РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.  
185 Административно наказателно дело (К) No 4065/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СНЦ ПЛОВДИВСКО КИНОЛОЖКО ДРУЖЕСТВО Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 20.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2882 от 16.11.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 5852 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, с което е отменено наказателно постановление № 9058-F004281 от 27.06.2012 г. на директора на ТД Пловдив на НАП, с което на Сдружение „Пловдивско киноложко дружество“, с ЕИК по БУЛСТАТ 176166050, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Я. Сакъзов” № 40, представлявано от К.Г.Ш., на основание чл.185, ал.2 ЗДДС е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000 лева за административно нарушение на чл.7, ал.2 във връзка с ал.1 от Наредба № Н-18 от 12.12.2006 г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.4 ЗДДС.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
186 Административно дело No 4068/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Т.С.,
Т.М.С.
КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ КЪМ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.С., ЕГН ********** и Т. М. С., ЕГН **********, двамата от ***, против решение взето с протокол от 19.10.2012 г. на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със заповед № А-570/ 22.04.2012 г. на кмета на Община Асеновград.  Решението не подлежи на обжалване.  
187 Административно дело No 1/2013, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.С.К.,
Ц.Н.К.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 5.3.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-16-1590 от 19.11.2012г. на Началник Служба Геодезия, картография и кадастър (СГКК), гр.Пловдив към Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти на гр.Пловдив, по отношение на поземлени имоти (ПИ) с идентификатор № № 39921.501.306 и № 56784.519.281 и № 5684.519.279.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
188 Административно дело (К) No 15/2013, XX състав Касационни производства Н.П.А. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 469/26.11.2012г. на Районен съд- Карлово, постановено по гр. д. № 489 по описа на същия съд за 2012г., 2 гр.състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
189 Административно дело No 27/2013, XVII състав Дела по ЗМСМА Д.Г.А. Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 5.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.А. ***, относно Искане за връщане на Решение № 137, взето с протокол № 22/15.12.2012 г. на Общински съвет Стамболийски.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 27/2013 г. по описа на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.    
190 Административно наказателно дело (К) No 33/2013, XXI състав Наказателни касационни производства Д.Н.С. РУ ПОЛИЦИЯ-СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 19.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2816/09.11.2012г. по НАХД № 4508/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив ХІХ н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ №615/2012г. от 15.06.2012г. на Началник РУП – Стамболийски, с което са наложени на Д.Н.С. ***: административно наказание – глоба на основание чл.182 ал.2, т.6 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ в размер на 400 лева за нарушение на чл.21 ал.2 ЗДвП и административно наказание – глоба в размер на 50 лева на основание чл.183 ал.4,т.7 ЗДвП за нарушение на чл.137а ал.1 от същия закон.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
191 Административно наказателно дело (К) No 36/2013, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ ОБЩИНА КАРЛОВО Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 21.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3081 от 07.12.2012 година, постановено по НАХД № 5524 от 2012 година, по описа на Районен съд – Пловдив, 16 –и наказателен състав  Решението е окончателно.  
192 Административно наказателно дело (К) No 37/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КЬОСЕВ-АВТОМОБИЛИ ЕООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 18.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2745 от 06.11.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 5706 по описа на същия съд за 2012г. като вместо това постанови:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 7183- F-001174 от 12.06.2012г. на Директора на Дирекция “Обслужване” в ТД на НАП-Пловдив.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
193 Административно наказателно дело (К) No 38/2013, XXI състав Наказателни касационни производства П.А.Ч. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 14.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2878 от 16.11.2012 година, постановено по НАХД № 5432 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 5809/12 от 22.06.2012г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
194 Административно наказателно дело (К) No 39/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Д.Р.К. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 19.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2681 от 31.10.2012 год. на Пловдивски районен съд, ХІ наказателен състав, постановено по НАХД № 4277 по описа на същия съд за 2012 год., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия К № 0216516 на ОД на МВР гр. Пловдив, с който на Д.Р.К. ***, на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от Закона за движение по пътищата, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 лв., за нарушение на чл. 21, ал. 1 от същия закон.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
195 Административно наказателно дело (К) No 40/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства А.Н.Н. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2981 от 29.11.2012г., постановено по НАХД № 5786/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО е окончателно  
196 Административно наказателно дело (К) No 41/2013, XXII състав Наказателни касационни производства Н.Т.Ч.,
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ
Н.Т.Ч.,
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ
Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 21.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2738 от 06.11.2012г., постановено по НАХД № 6140/ 2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.  Решението е окончателно.  
197 Административно наказателно дело (К) No 42/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ЩРАК ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2898 от 19.11.2012 г. на Пловдивски районен съд, ХІ н.с., постановено по НАХД № 6536 по описа на същия съд за 2012 г., като вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1600668 от 13.10.2010 г. издадено от Директора на Дирекция ”Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с което на „ЩРАК” ЕООД, на основание чл. 414, ал.3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лв. за нарушение по чл. 62, ал.1, във връзка с чл.1, ал. 2 от КТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
198 Административно наказателно дело (К) No 43/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР РУБИКОН-СТОЙЧО КЪРДЖАЛИЙСКИ ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3049 от 04.12.2012 г., постановено по НАХД № 6358 по описа за 2012 г. на Пловдивския районен съд  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
199 Административно наказателно дело (К) No 44/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ДИМИТЪР СЛАВОВ КОМЕРСИАЛ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2956/ 11.10.2012 г. по НАХД № 6403 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 61869-S013025/ 24.02.2012 г. на Заместник-териториален директор на ТД на НАП – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
200 Административно наказателно дело (К) No 45/2013, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Х.Х.Б. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 2874 от 16.11.2012г., постановено по НАХД № 3319/12г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ н.състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
201 Административно наказателно дело (К) No 47/2013, XXII състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ Р.М.Т. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 21.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2881 от 17.11.2012 г., постановено по нахд № 3754 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, 11-ти наказателен състав  Решението е окончателно.  
202 Административно дело No 67/2013, XIII състав Дела по ЗОС Д-Р ПЕТЪР БОРИСОВ ПЕТРОВ-75 ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П. Б. П., ЕГН **********, в качеството му на ЕТ “П. Б. П. – 75”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, чрез процесуалния му представител адв. Р. И. против Заповед № РД-09—1466/06.12.2012г. на Кмета на Община Марица.  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 67 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
203 Административно наказателно дело (К) No 77/2013, XXII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ МАХ - 2003 ЕООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 20.3.2013г.
 ОТМЕНЯ решение № 242 от 25.10.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 480 по описа на Асеновградския районен съд за 2012 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № С-И-28 от 27.04.2012 г. на директора на РИОСВ Пловдив, с което на “Мах -2003” ЕООД, с ЕИК 131030163, със седалище и адрес на управление: град София, Индустриална зона „Орион“, ул.“3020“ № 34, представлявано от управителя И.А.И., е наложена текуща санкция в размер на 13 200 лева на месец, считано от 13.03.2012 г., за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешително за ползване на воден обект за заустване на водни обекти № 33740063 от 09.06.2010 г. – нарушение по чл.69, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
204 Административно наказателно дело (К) No 79/2013, XXI състав Наказателни касационни производства А.И.И. ОБЩИНА САДОВО Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 14.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 278 от 22.11.2012 година, постановено по НАХД № 256 от 2012 година по описа на Районен съд – Асеновград, ІІІ наказателен състав, с което решение е изменено НП № 61/17.04.2012г. на Кмета на Община Садово.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
205 Административно наказателно дело (К) No 80/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТЕО-ЛИ-ЛИЛИ ТРИФОНОВА ЕТ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 224/27.09.2012 г. по НАХД № 280/ 2012 г. по описа на Районен съд – Асеновград, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ НП №61784-5016530/22.02.2012 г. на Директора на ТД на НАП гр.Пловдив, с което на ЕТ“ТЕО-ЛИ-Лили Теофилова“ е наложена имуществена санкция в размер на 700 лева за нарушение по чл.3 ал.1 вр.чл.25 ал.3 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ вр.чл.118 ал.1 от ЗДДС като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция на 500 /петстотин/ лева.РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО  
206 Административно дело No 87/2013, XVII състав Дела по ЗСП И.А.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ХИСАРЯ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 22.3.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № К-997/27.11.2012 г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Хисаря, с която на И.А.К.,***, с посочен съдебен адрес ***, е отказано отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година на основание чл. 8в, ал. 1 от ЗСПД.  ИЗПРАЩА административната преписка на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Хисаря, за ново произнасяне по молба-декларация от 13.11.2012 г., подадена от И.А.К., с която е направено искане за отпускане на еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година на основание чл. 8в, ал. 1 от ЗСПД, при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закон.  ОСЪЖДА Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Хисаря да заплати на И.А.К.,***, с посочен съдебен адрес ***, сумата в размер на 700 лв. /седемстотин лева/, представляваща сторените от последната разноски по производството.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.10.2013
Административно дело № 6007/2013
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ №704/22.03.2013Г.ИЗПРАЩА ДЕЛОТО ЗА ПРОИЗНАСЯНЕ В ЧАСТТА ЗА РАЗНОСКИТЕ.
207 Административно дело No 106/2013, XII състав Дела по ЗОС Д-Р ДИМИТЪР РУМЕНОВ ЗГУРОВ АИПППДМ КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 7.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от д-р Д.Р.З. АИПППДМ, ЕИК по БУЛСТАТ ********** *** против Заповед № РД – 09 - 1465/06.12.2012г. на Кмета на Община „Марица“, Област Пловдив, с която са класирани участниците в конкурс с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години на части от нежилищна сграда – публична общинска собственост ведно с правото на достъп до общите и обслужващите помещения по кадастралната карта на с.Строево, Община „Марица“, Област Пловдив, предназначена за дентален кабинет, подробно индивидуализирана в обжалваната заповед.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 106 по описа на Пловдивския административен съд за 2013 година.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.  
208 Административно наказателно дело (К) No 108/2013, XIX състав Наказателни касационни производства Д.В.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 12.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3035 от 22.11.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, І н.с. постановено по н.а.х.д. № 6612 по описа за 2012 г. на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
209 Административно наказателно дело (К) No 109/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Д.П.С. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 14.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3032 от 22.11.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, I н.с., постановено по н.а.х.д. № 6405 по описа на съда за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
210 Административно наказателно дело (К) No 111/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ШАТО МАРКОВО ООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 20.3.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №3007 от 29.11.2012г. по НАХД №5627/ 2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, І н. състав,с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ №Х–Б–167/14.10.2012г. на Директор на РЗИ – Пловдив, с което са наложени на основание чл.229 ал.3 от Закона за здравето /ЗЗ/ на Дружеството три административни наказания “имуществена санкция” в размер на по 500 лева за нарушения на чл.5 ал.2 и ал.3, на чл.4 ал.3 и на чл.8 от Наредбата за условията и реда при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :  ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ №Х–Б–167/14.10.2012г. на Директор на РЗИ – Пловдив, с което са наложени на основание чл.229 ал.3 от Закона за здравето /ЗЗ/ на Дружеството три административни наказания “имуществена санкция” в размер на по 500 лева за нарушения на чл.5 ал.2 и ал.3, на чл.4 ал.3 и на чл.8 от Наредбата за условията и реда при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване  
211 Административно наказателно дело (К) No 112/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ДЕ КОРА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.3.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3060/ 06.12.2012 г. по НАХД № 6537 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
212 Административно наказателно дело (К) No 114/2013, XXI състав Наказателни касационни производства Н.М.М. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 19.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №3022/11.10.2012г. по НАХД № 6501/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив VІІ н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ №36-0000927/04.09.2012г. на Началник сектор “КАНД” в ОО “КД-ДАИ” – Пловдив, с което е наложено на Н.М.М. *** административно наказание – глоба на основание чл.93 ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАвПр/ в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.31 ал.1,т.1 от Наредба №34 от 06.12.1999г. на МТ.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
213 Административно наказателно дело (К) No 116/2013, XX състав Наказателни касационни производства А.Н.Н. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 14.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2982 от 29.11.2012г., постановено по НАХД № 5796/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ н.състав.  Решението е окончателно.    
214 Административно наказателно дело (К) No 118/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства Г.Д.Ч. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2871 от 16.11.2012 г. на Пловдивски районен съд, XXІV наказателен състав, постановено по НАХД № 6610 по описа на същият съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
215 Административно наказателно дело (К) No 120/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства К.Х.К. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2734/ 05.11.2012 г. по НАХД № 3358/ 2012 г. на РС-Пловдив, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 11011915/06.03.2012 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция-София, с което на К.Х.К. *** на основание чл.32, ал.1 от ЗАНН и чл.65 от НВМОП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева за нарушение по чл.2 ал.3 от НВМОП.  Решението не подлежи на обжалване.  
216 Административно наказателно дело (К) No 122/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИМИТЪР СЛАВОВ КОМЕРСИАЛ ЕТ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 21.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2973 от 29.11.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7150 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
217 Административно наказателно дело (К) No 123/2013, XIX състав Наказателни касационни производства С.Г.Х. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3080 от 07.12.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХVІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 6034 по описа за 2012 г. на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
218 Административно наказателно дело (К) No 125/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ КЛАСИК ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 3037/ 04.12.2012 г. по НАХД № 5486 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ НП № 16-1602309/ 19.07.2012 г. на Директор на Д”ИТ” – Пловдив, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 2500 лв. на 1500 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
219 Административно наказателно дело (К) No 126/2013, XXII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ АЛБРОН ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 26.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2918 от 21.11.2012г., постановено по НАХД № 5206 / 2011г. по описа на Районен съд – гр. Пловдив, 16 – ти наказателен състав .  Решението е окончателно.  
220 Административно наказателно дело (К) No 127/2013, XXI състав Наказателни касационни производства Ж.С.М. ПЪРВО РПУ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2860 от 01.11.2012 г., постановено по НАХД № 5529 по описа за 2012 г. на Районен съд – Пловдив, I н.с., с което е отвърдено наказателно постановление № 12/12.07.2012 г. на началника на Първо РУП – Пловдив при ОД на МВР – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
221 Административно наказателно дело (К) No 128/2013, XIX състав Наказателни касационни производства Б.М.Ж. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 19.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3045/05.12.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХVІ н.с, постановено по НАХД № 5062 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
222 Административно наказателно дело (К) No 129/2013, XX състав Наказателни касационни производства Г.Я.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2885/19.11.2012г., постановено по НАХД № 4449/ 2012г. по описа на Районен Съд – Плоддив, ХVІ н.състав, с което е потвърден Електронен фиш Серия К № 0219924 на ОД на МВР – Пловдив, с който на собственика на МПС “Шкода Октавия”, с рег. № ***********, с който е извършено нарушение за скорост № 201205148047, а именно Г.Я.К.,***, е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 100 лева на основание чл.182 ал.4 във вр. с чл.189 ал.1 т.3 от Закона за движението по пътищата, за нарушение на чл.21 ал.1 от Закона за движението по пътищата, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА  ОТМЕНЯ Електронен фиш Серия К № 0219924 на ОД на МВР – Пловдив, с който на собственика на МПС “Шкода Октавия”, с рег. № ***********, с който е извършено нарушение за скорост № 201205148047, а именно Г.Я.К.,***, е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 100 лева на основание чл.182 ал.4 във вр. с чл.189 ал.1 т.3 от Закона за движението по пътищата, за нарушение на чл.21 ал.1 от Закона за движението по пътищата.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
223 Административно наказателно дело (К) No 144/2013, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ А.А.О. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 37 от 30.11.2012 г. по нахд № 107 по описа за 2012 г. на Районен съд – Първомай, III състав  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
224 Административно наказателно дело (К) No 157/2013, XIX състав Наказателни касационни производства КАУЧУК АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПАЗАРДЖИК Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 19.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 689 от 16.10.2012 г. на Пазарджишки районен съд, постановено по н.а.х.дело № 758 по описа на същия съд за 2011 год.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
225 Административно наказателно дело (К) No 180/2013, XX състав Наказателни касационни производства СПЕКТЪР А ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 286 от 12.12.2012г., постановено по НАХД № 435/2012г. по описа на Районен съд - Асеновград, ІI наказателен състав.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
226 Административно наказателно дело (К) No 181/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Д.В.Х. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 20.3.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №291 от 14.12.2012г. по НАХД №457/12г. по описа на Районен съд – Асеновград, ІІ н. състав, с което е отменено наказателно постановление /НП/ №36 – 0000549/10.05.2012г. на Началник ОО “КД – ДАИ” – Пловдив, с което на Д.В.Х. *** е наложено на основание чл.93 ал.1, т.1 от ЗАвПр. административно наказание “Глоба” в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.6 ал.1,изр. 1,пр.1 или пр.2 ЗАвПр., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :  ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на първоинстанционния Съд.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
227 Административно наказателно дело (К) No 182/2013, XX състав Наказателни касационни производства СПЕКТЪР А ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 14.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 285 от 12.12.2012г., постановено по НАХД № 436 по описа на Асеновградски районен съд за 2012г., ІI наказателен състав.  Решението е окончателно.  
228 Административно наказателно дело (К) No 186/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТЕРА ГРУП ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 18.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 3119 от 12.12.2012г., постановено по НАХД № 7042 по описа на Пловдивски районен съд, ХХІ – ви н.с за 2012г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА :  ОТМЕНЯ Наказателно постановление (НП) № 16269 - F092378 издадено на 05.09.2012г. от Директор Дирекция “Средни данъкоплатци и осигурители” в Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, с което на “ТЕРА ГРУП” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ Б.С.С.-Ж., със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Любен Каравелов” № 2, ет.4, ап.5, представлявано от управителя Я.И.Х. за 11 броя административни нарушения, всички по чл.158, вр. чл. 7, ал. 3 от Кодекс за социално осигуряване (КСО) е наложена на основание чл. 355 ал. 1 от КСО за всяко едно от тях, ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500.00 (петстотин) лева.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
229 Административно наказателно дело (К) No 188/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3015/ 03.12.2012 г. по НАХД № 5083 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
230 Административно наказателно дело (К) No 189/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Р.И.П. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 5.3.2013г.
Оставя в сила Решение № 3076/07.12.2012г., постановено по н.ах.д.№ 6293 по описа за 2012г. на Районен съд-Пловдив.  Решението е окончателно  
231 Административно наказателно дело (К) No 190/2013, XXII състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ А.Н.А. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 21.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2815 от 09.11.2012г., постановено по НАХД №3127/2012г. по описа на Районен съд - гр.Пловдив, 19 - ти наказателен състав и вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 11011020/ 28. 11.2011 г. на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция /А”ДФИ”/ - София, с което на А.Н.А. с ЕГН **********,*** е наложена глоба в размер на 200 /двеста/ лв. за нарушение на чл. 41, ал. 3, на основание чл. 32, ал.1 , т.1 от ЗОП.Решение № 2866 от 16.11.2012 г., постановено по нахд № 3735 от 2012г., по описа на Районен съд - Пловдив, 24-ти наказателен състав и вместо него постановява:  Решението е окончателно.  
232 Административно наказателно дело (К) No 191/2013, XXII състав Наказателни касационни производства КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД АНД КО КД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 21.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2984 от 30.11.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7141 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
233 Административно наказателно дело (К) No 192/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Р.Щ.К. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2964 от 28.11.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, V н.с., постановено по н.а.х.д. № 6866 по описа на съда за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
234 Административно наказателно дело (К) No 193/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Д.Д.П. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 19.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Областен отдел “Контролна дейност”-ДАИ, гр. Пловдив представлявана от и.д. Началник против Решение № 3093 от 10.12.2012г. на ПРС постановено по НАХД № 4745/2012г.  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 193 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.    
235 Административно наказателно дело (К) No 198/2013, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ М.К.К. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 20.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №3174от 15.12.2012г., постановено по НАХД №7385/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХVІ н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Директор РЗИ – Пловдив наказателно постановление/НП/ №ХІ–Б–176/17.09.2012г., с което е наложено на основание чл.229 ал.1 от Закона за здравето /ЗЗдр./ на М.К. *** административно наказание “Глоба” в размер на 100 лева за нарушение на чл.18 ал.4 от Инструкция №34 за хигиената в спортните обекти и екипировка на МЗ във вр. с §39 от ПЗР на ЗЗдр.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
236 Административно наказателно дело (К) No 199/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Б.Д.Х. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2937 от 21.11.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, XXIV н.с., постановено по НАХД № 6741 по описа на същия съд за 2012 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  Решението е окончателно.  
237 Административно наказателно дело (К) No 200/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3095/10.12. 2012г., постановено по НАХД № 6574/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХХVІ н.състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
238 Административно наказателно дело (К) No 203/2013, XX състав Наказателни касационни производства БАР ЕООД МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2780 от 20.09.2012г., постановено по НАХД № 4685/2012 г. по описа на Пловдивския районен съд, 7 н.състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
239 Административно наказателно дело (К) No 205/2013, XIX състав Наказателни касационни производства В.Д.М. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГОЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР-ГЛ.ДИР. МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 18.3.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение № 3092 от 10.12.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХVІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 7054 по описа на същия съд за 2012 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 85/03.10.2012 г. на ИД Началник на Регионален отдел – Пловдив на ГД “Метрологичен надзор” към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на В.Д.М.,***, на основание на чл. 85, ал. 1 от ЗИ, е наложена ГЛОБА в размер на 100 лв. за извършено нарушение на чл. 44, т. 4, вр. с чл. 43, ал. 1 от ЗИ.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
240 Административно наказателно дело (К) No 206/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ТЕРА ГРУП ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.3.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 3152 от 14.12.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7361/ 2012 г. по описа на Пловдивски районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 16-1602393 от 18.10.2012 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр.Пловдив, с което на „Тера Груп” ООД – гр. Пловдив, ЕИК 160049145, с адрес: гр. Пловдив, ул.”Жолио Кюри” № 5, ет.3, с управител Николай Спасов Николов на основание чл.416, ал.5 КТ във връзка с 415, ал.1 от Кодекса на труда е наложена имуществена санкция от 2000 /две хиляди/ лева, за нарушение на чл.415, ал.1 от КТ.  Решението не подлежи на обжалване.  
241 Административно наказателно дело (К) No 207/2013, XX състав Наказателни касационни производства АВТОМОТОР ПЛОВДИВ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 3091 от 10.12.2012г., постановено по НАХД № 7032/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХVІ н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
242 Административно наказателно дело (К) No 208/2013, XXII състав Наказателни касационни производства УВАКОВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 20.3.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 2939 от 23.11.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 6935 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 3848-S015625 от 24.04.2012 г. на зам.-директора на ТД Пловдив на НАП, с което на “Уваков” ЕООД, с ЕИК 115335938, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Шипка”, супермаркет „Сани“, представлявано от управителя А.Н.У., на основание чл.355, ал.1 КСО е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.7, ал.3 КСО.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
243 Административно наказателно дело (К) No 233/2013, XXI състав Наказателни касационни производства М К ИНЖЕНЕРИНГ 2009 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 20.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №266 от 05.11.2012г., постановено по НАХД №399/2012г. по описа на Районен Съд – Асеновград ІІІ н. състав, с което е потвърдено издаденото от Директор на РД – Пловдив на КЗП наказателно постановление/НП/ №2011К-026344 от 15.12.2011г., с което е наложено на основание чл.85 от Закона за туризма/ЗТ/ на “М. К. Инженеринг 2009”ЕООД гр. София административно наказание “имуществена санкция” в размер на 200 лева за нарушение на чл.56 ал.2 ЗТ.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
244 Административно наказателно дело (К) No 234/2013, XX състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА СОФИЯ ФЪНЦ- СТЕФАН АНАСТАСОВ ЕТ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 14.3.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 190/23.10.2012г., постановено по НАХД № 448 по описа на Районен съд – Карлово, IІ наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
245 Административно дело No 242/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ГСТ СЪРВИЗ АГ ГЕРМАНИЯ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 15.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ искането на „ГСТ – Сървиз АГ Германия”, с ЕИК ****, с адрес: *****, представлявано от Ф.Й.Ш., за отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ГСТ – Сървиз АГ Германия”, с ЕИК ****, с адрес: *****, представлявано от Ф.Й.Ш., против акт за прихващане или възстановяване № 1231632 от 01.10.2012 г., издаден от В.Х.П., инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, и П.Г.С., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1564 от 21.12.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА „ГСТ – Сървиз АГ Германия”, с ЕИК ****, с адрес: *****, представлявано от Ф.Й.Ш., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 5 707 (пет хиляди седемстотин и седем) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването, а в частта с характер на определение, с което е отхвърлено искането за отправяне на преюдициално запитване, е окончателно.  
246 Административно дело No 246/2013, V състав Дела по ЗМВР Б.М.Б. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 4.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Б.М.Б.,*** срещу Заповед за прилагане на ПАМ №12054 от 06,10,2012г. на Началник сектор ПП в ОДМВР-Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 246 / 2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, V състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
247 Административно дело No 247/2013, VIII състав Дела по ЗМВР Е.К.Н. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 12.3.2013г.
ОСЪЖДА началника на сектор ПП при ОД”МВР”- Пловдив да извърши фактически действия по наложена обезпечителна мярка от ЧСИ Минка Станчева-Цойкова, представляваща спиране от движение на МПС, представляващо товарен автомобил “Мерцедес спринтер 308”, с Рег.№******, собственост на “Бикострой” ЕООД, ЕИК *****, като изземе част втора на свидетелството за регистрация на товарен автомобил “Мерцедес спринтер 308”, с Рег.№******, постави знак “Спрян от движение” върху товарен автомобил “Мерцедес спринтер 308”, с Рег.№****** и въведе причините и датата на спиране от движение в ТАИС при КАТ, гр. Пловдив на товарен автомобил “Мерцедес спринтер 308”, с Рег.№******.  ОПРЕДЕЛЯ срок за изпълнение на настоящето решение от 7 дни, считано от влизането му в сила.  ОСЪЖДА Областна дирекция “МВР”- Пловдив да заплати на Е.К.Н.,***, сумата от 360,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва
Решение от 11.10.2013
Административно дело № 5891/2013
ОБЕЗСИЛВА РЕШЕНИЕ №548/12.03.2013Г. И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА.
248 Административно наказателно дело (К) No 262/2013, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2979 от 29.11.2012 година, постановено по НАХД № 3103/2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІІ наказателен състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
249 Административно наказателно дело (К) No 265/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Я.Г.Т. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3013 от 03.12.2012 г. на Районен съд - гр. Пловдив, XVІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 2030/2012.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
250 Административно наказателно дело (К) No 270/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕКОКОНС ЕООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 20.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3106 от 11.12.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7162 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
251 Административно дело No 284/2013, IV състав Дела по ЗМВР С.С.С. НАЧАЛНИК НА РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 29.3.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на С.С.С., ЕГН **********,***, решение с рег.№ К/К-16 от 15.01.2013 г. на началника на РУ „Полиция” Карлово.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
252 Административно дело No 298/2013, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.А.М. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 22.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата подадена от П.А.М. ***, в качеството му на Председател и представляващ УС на Етажната собственост, находяща се в гр.Пловдив, бул.Дунав № 4, срещу Заповед № 12ОА 3283/ 28.12.2012 г. на Кмета на Община Пловдив за одобряване на ПУП-ПР за кв.585 по плана на гр.Пловдив, V- та градска част; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 298/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.03.2013
Административно дело № 298/2013
253 Административно дело No 302/2013, XI състав Дела от администр. характер - данъчни И.Х.Т. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 4.3.2013г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Х.Т. с посочен в жалбата адрес за кореспонденция ******.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 302 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 09.04.2013
Административно дело № 4055/2013
ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ №658/04.03.2013Г.ВРЪЩА ДЕЛОТО ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СЪДОПР.ПО ДЕЛОТО.
254 Административно дело No 306/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ИВ ТРАНС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 28.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Ив транс” ЕООД за спиране на настоящото съдебно производство до приключване на производствата по адм. дело № 916/2013 и адм. дело № 15114/2012 г. на ВАС.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ив транс” ЕООД, с ЕИК 126629243, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул.”Мадара” № 15, представлявано от управителя С.М.С., против акт за прихващане или възстановяване № 1236813 от 31.10.2012 г., издаден от Д.Д. Д., инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 66 от 23.01.2013 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА „Ив транс” ЕООД, с ЕИК 126629243, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул.”Мадара” № 15, представлявано от управителя С.М.С., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив при ЦУ на НАП 1133 (хиляда сто тридесет и три) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.    
255 Административно дело No 312/2013, X състав Дела по ЗАдм П.П.П. Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 19.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.П.,***, против Мълчалив отказ на служба “ГРАО” при Община Асеновград, да бъде променен постоянният адрес на жалбоподателя и този на неговата майка, по заявление за промяна на постоянен адрес подадено през 2012 година до служба “ГРАО” при Община Асеновград.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 312 от 2013 година по описа на Административен съд- Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 17.04.2013
Административно дело № 4874/2013
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №823/19.03.2013Г.
256 Административно наказателно дело (К) No 323/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.3.2013г.
Отменя Решение № 3189 /18.12.2012г., постановено по н.ах.д.№ 7035 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Вместо това постанови : Отменя НП № 8818-F002819/26.06.2012г. на Заместник директорът на ТД на НАП-Пловдив, за наложени на “Динекспрес – Цурев и сие” СД, гр.Пловдив, административни наказания – 12 имуществени санкции, всяка от които в размер на 500 лв. за нарушение на чл.7 ал.3 КСО – за 3 нарушения, на основание чл.355 ал.1 КСО; за нарушение на чл.7 ал.1 и ал.2 КСО – за 9 нарушения, на основание чл.355 ал.1 КСО.  Решението е окончателно.  
257 Административно наказателно дело (К) No 329/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Н.Т.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 20.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №3256 от 27.12.2012г. по Н.А.Х. дело №6908 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., І-ви наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №6892/12 от 11.07.2012г. на ВРИД началник на сектор “ПП” при ОД”МВР”- Пловдив, с което на Н.Т.Т. са наложени глоби в общ размер от 310,00 лева.  Решението е окончателно.  
258 Административно наказателно дело (К) No 331/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАЙС-НИКОЛАЙ НЕДКОВ ЕТ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 21.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3211 от 19.12.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 7448 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
259 Административно наказателно дело (К) No 340/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ГАЛИНЕЛ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 19.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2989 от 30.11.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, V н.с., постановено по НАХД № 6952 по описа на същия съд за 2012 г. в частта му с която е потвърдено Наказателно постановление № К-028685 от 07.06.2012 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисия за защита на потребителите, в частта му, с която на „Галинел“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. “Д-р Вълкович” № 4, за нарушение по чл. 127, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, на основание чл. 222 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лв., като вместо това постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К-028685 от 07.06.2012 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисия за защита на потребителите, в частта му, с която на „Галинел“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. “Д-р Вълкович” № 4, за нарушение по чл. 127, ал. 3 от Закона за защита на потребителите, на основание чл. 222 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лв.    ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2989 от 30.11.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, V н.с., постановено по НАХД № 6952 по описа на същия съд за 2012 г., в частта му с която е потвърдено Наказателно постановление №К-028685 от 07.06.2012 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисия за защита на потребителите, в частта му, с която на „Галинел“ ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. “Д-р Вълкович” № 4, за нарушение по чл.9, ал.2 от ЗПП, на основание чл.198 от Закона за защита на потребителите е наложена имуществена санкция в размер на 300.00 лв.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
260 Административно наказателно дело (К) No 342/2013, XIX състав Наказателни касационни производства БТК АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.3.2013г.
Оставя в сила решение № 24 от 04.01.2013г. постановено по н.ах.д.№ 5312/2012г. на РС – Пловдив.  Решението е окончателно.  
261 Административно наказателно дело (К) No 348/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД,
Н.А.Ц.
ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.3.2013г.
Оставя в сила Решение № 3151/14.12.2012г. на РС – Пловдив, постановено по н.ах.д.№ 2378/2012г.  Решението е окончателно.  
262 Административно дело No 354/2013, XIV състав Други административни дела ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПУ,ФИЛИАЛ КЪРДЖАЛИ АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ НА ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ГР.ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 12.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Ц.А., ЕГН **********, в качеството му на председател на Общото събрание на ПУ – Филиал „Л.Каравелов“ – Кърджали, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, бул . „Беломорски“ № 26 против решение от 19.11.2012 г. на Академичния съвет на Пловдивския университет за избор на Директор на Филиал „Любен Каравелов“ – гр. Кърджали.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 354/2013г. по описа на Административен Съд - Пловдив - I отд., ХIV състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в седемдневен срок от съобщението за постановяването му с препис за страните.
263 Административно дело No 356/2013, XVII състав Дела по КСО И.А.Я. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 21.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата И.А.Я., ЕГН **********,***, против Решение № 20/16.01.2013 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е потвърдено Разпореждане № К – 55438/07.12.2012 г. на Ръководител на “Контрол по разходите на ДОО” в ТП на НОИ – Пловдив.  ОСЪЖДА И.А.Я., ЕГН **********,***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 383 лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
264 Административно дело No 360/2013, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.А.А.,
В.П.А.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН "ЦЕНТРАЛЕН" ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 22.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.П.А., ЕГН **********,***, чрез адв. Р.М., против изричен отказ, обективиран в писмо изх.№ 94012-3919/ 08.01.2013 г. на Главен архитект на Район „Централен“ - Община Пловдив да издаде удостоверение за търпимост на постройки, съсобственост на жалбоподателката.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 360 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2013 година по отношение на В.П.А., ЕГН **********,***, чрез адв. Р.М., в качеството й на жалбоподател.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
265 Административно дело No 372/2013, X състав Дела по КСО М.Н.Ч. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 20.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Н.Ч.,***, против Разпореждане №К-50219 от 30.10.2012 г. на Ръководителя на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване, с което се разпорежда възстановяване на сумата от 1134,55 лева - главница и лихва в размер на 722,77 лв., представляваща недобросъвестно получено обезщетение за отглеждане на малко дете, за периода от 09.06.2009 г. до 31.10.2009 година, потвърдено с Решение № 405 от 18.12.2012 год. на директора на ТП на НОИ Пловдив.   ОСЪЖДА М.Н.Ч.,***, да заплати на Националния осигурителен институт - Районно управление “Социално осигуряване” град Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 251,46 лв./двеста петдесет и един лева и четиридесет и шест ст./  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.09.2013
Административно дело № 5974/2013
266 Административно дело No 373/2013, XIII състав Други административни дела Г.Н.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на д-р Г.Н.Л.,*** против мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив за предоставяне на обществена информация.  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 373 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.    
267 Административно наказателно дело (К) No 421/2013, XIX състав Наказателни касационни производства С.З.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ТРУД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 19.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба, подадена от С.З.И.,***, против Решение от 02.01.2013 г., постановено по НАХД 6796 по описа за 2012 г. на ПРС, ХІХ н.с.  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 421 по описа за 2013 г. на Административен съд – гр. Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни и в същия срок от съобщаването на ответника по касационната жалба.  
268 Административно наказателно дело (К) No 431/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НИМАС ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.3.2013г.
Оставя в сила Решение № 2796 /10.11.2012г., постановено по н.ах.д.№ 5472 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
269 Административно наказателно дело (К) No 434/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства БУМЕРАНГ-74-ЕРДУАН ФАЙТИН ЕТ МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 22.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №3196 от 18.12.2012г. по НАХ дело №6435 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., V-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №352 от 13.07.2012г. на началника на Митница Пловдив, с което на ЕТ”БУМЕРАНГ-74- Ердуан Файтин”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Славянска” №49, ет.1, ап.1, е наложена имуществена санкция в размер от 2 000,00 лева, отнети са стоките, предмет на нарушението, и едноличният търговец е лишен от право да упражнява търговска дейност за срок от 1 месец в търговски обект, представляващ павилион в гр. Пловдив, ж.к. “Тракия”, Пазара, срещу блок 100.  Решението е окончателно.  
270 Административно наказателно дело (К) No 438/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.3.2013г.
Оставя в сила решение № 3114/12.12.2012г. на районен съд – Пловдив, постановено по н.ах.д.№ 4140/2012г.  Решението е окончателно.  
271 Административно дело No 440/2013, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни К.А.К. Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 5.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.К. ***.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 440/2013 г. по описа на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 01.04.2013
Административно дело № 3992/2013
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №683/05.03.2013Г.
272 Административно дело No 449/2013, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРО 5 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 18.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Евро-5” ЕООД, със седалище и адрес на управление **** представлявано от А. К. К., против Заповед № 7326-00-85270 от 13.06.2012г. издадена от Директорпа на ТД на НАП, гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 449 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.  
273 Административно дело No 453/2013, VI състав Други административни дела А.Ж.М. КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 6.3.2013г.
Оставя без разглеждане възражение – жалба на А.Ж.М. ***.  Прекратява производството по адм.д.№ 453/2013г. по описа на Административен съд-Пловдив.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  Препис от определението да се изпрати на жалбоподателя и на Кмета на район Западен – Община Пловдив.  
274 Административно наказателно дело (К) No 460/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Й.И.Т. Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 22.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №7 от 09.01.2013г. по НАХ дело №692 по описа на Районен съд- Карлово за 2012г., ІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №36-0000919 от 31.08.2012г. на началник сектор “Контрол и АНД” в ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на Й.И.Т. са наложени глоби в общ размер от 3 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
275 Административно дело No 464/2013, XIV състав Други административни дела З.З.Ч. Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 13.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Запрянка З.Ч. ***. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 464 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне с преписи за страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 06.06.2013
Административно дело № 7180/2013
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №761/13.03.2013Г.
276 Административно дело No 474/2013, V състав Дела от администр. характер - данъчни Т.П.Ш. Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 4.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Т.П.Ш. *** срещу Решение №34 от 24,01,2013г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 474 / 2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, V състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
277 Административно дело No 477/2013, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ж.Х.Р.,
Р.Ж.Р.
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 7.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.Х.Р., ЕГН **********, и Р.Ж.Р., ЕГН **********,***, против отказа на главния архитект на Община „Родопи“, обективиран в писмо с изх.№ 9400/352#2 от 21.01.2013 г. да издаде удостоверение за търпимост по смисъла на § 16, ал.1 от ПР на ЗУТ за сграда, находяща се в поземлен имот № 120.1 по плана на новообразуваните имоти на с.Ситово, местност „До селото – юг“.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 477 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 24.06.2013
Административно дело № 7104/2013
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №710/07.03.2013Г.
278 Административно дело No 500/2013, XII състав Дела по ЗОС СДРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 8.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, предявена от Сдружение „Движение Русофили“, клон Пловдив, ЕИК ***, представлявано от председателя А.В. против Заповед № 12 ОА 3138/12.12.2012г. на Кмета на Община – Пловдив, с която е прекратен договор за отдаване под наем на държавен недвижим имот, сключен на 01.12.2008г. и Анекс от 19.05.2009г. към договора между Областен управител на област с административен център – гр.Пловдив, в качеството му на наемодател и Сдружение „Движение Русофили“, клон Пловдив, като наемател, с които наемодателят е предоставил на наемателя недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ две стаи с площ от 49, 70 кв.м., намиращи се в южната част от втория етаж от триетажната масивна сграда, находяща се в ***, с идентификатор 519.468.1 по КК и КР с предназначение: сграда за култура и изкуство, 222 кв.м, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор 519.468 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с площ 486 кв.м.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 500 по описа на Пловдивския административен съд за 2013 година.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 09.05.2013
Административно дело № 5639/2013
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №725/08.03.2013Г.
279 Административно наказателно дело (К) No 503/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ДУБЪЛ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 19.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Дубъл” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Марица” № 85, ет.2, ЕИК 115014103, представлявано от Г.Т.К., чрез процесуалния му представител адв. Х.К. против Решение № 3184 от 17.12.2012г. на Пловдивски районен съд, постановено по НАХД № 7411/2012г..  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 503 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.  
280 Административно наказателно дело (К) No 504/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства УВАКОВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 22.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №3187 от 17.12.2012г. по НАХ дело №6934 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІІ-ри наказателен състав, вместо което постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление с №3858-S015632 от 24.04.2012г. на заместник-териториален директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на “У.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Шипка”, Супермаркет “Сани”, е наложена имуществена санкция в размер от 4 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
281 Административно наказателно дело (К) No 505/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства СЕКДООР ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.3.2013г.
Оставя в сила Решение № 36/07.01.2013г., постановено по н.адм.д.№ 3594/2012г. на Районен съд-Пловдив  Решението е окончателно.  
282 Административно наказателно дело (К) No 507/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.3.2013г.
Оставя в сила Решение № 42/08.01.2013г., постановено по н.ах.д.№ 7336 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд в частта относно потвърждаване на НП № 161331 - 1276/11.11.2011г. на Директора на РЗОК – Пловдив.  Решението е окончателно.  
283 Административно дело No 521/2013, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Т.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 11.3.2013г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Т.Б. в качеството му на Председател на Съвета на пълномощниците на правоимащите на заличено ТКЗС-Кричим с адрес гр.Кричим, ****, против Заповед № РД15-00-23 от 31.01.2013 г. на Кмета на Община Кричим.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 521 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.  
284 Административно дело No 526/2013, II състав Дела по КСО К.Ю.К. Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 4.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Красикапласт” АД – Асеновград срещу “административен акт с изх. № К-7534#5/ 18.12.2012 г. или отказът да се издаде нареждане за изземване на документацията на “Красикапласт” АД на основание чл.6, ал.3 във връзка с чл.6, ал.3, т.1 от Инструкция № 5 от 30 юни 2005 на НОИ”; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 526/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.05.2013
Административно дело № 5242/2013
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №661/04.03.2013Г.
285 Административно дело No 534/2013, II състав Искове за обезщетение П.М.П. Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 4.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ “молбата” на П.М.П. и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 534/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.    

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 15.04.2013
Административно дело № 4405/2013
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №660/04.03.2013Г.
286 Административно дело No 551/2013, II състав Други административни дела К.А.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 6.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С. *** срещу мълчалив отказ за предоставяне на информация от страна на Кмета на община Пловдив; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 551/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.    
287 Частно административно дело No 555/2013, XV състав Частни администр. дела М.Д.Д. Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 7.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.Д., ЕГН ********** *** против Заповед № 1300038 от 29.01.2013г. на Началник Сектор “Ревизии” при ТД на НАП Пловдив, с която на основание чл. 34 ал.1 т.2 от ДОПК е спряно производството по извършване на ревизия, възложена със Заповед № 1205873 от 07.12.2012г. на М.Д.Д. с ЕГН **********.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
288 Административно наказателно дело (К) No 568/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства А.Я.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 18.3.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №177 от 23.01.2013г. по Н.А.Х.дело №8174 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХ-ти наказателен състав, вместо което постановява:  ОТМЕНЯ Електронен фиш, серия К №0192180 от 26.03.2012г., издаден от ОД”МВР”- Пловдив, с който на А.Я.А. е наложена глоба в размер от 100,00 лева.  Решението е окончателно.  
289 Административно наказателно дело (К) No 571/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Й.С.Й. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.3.2013г.
Оставя в сила Решение № 155/21.01.2013г., постановено по н.ах.д.№ 7525 по описа за 2012г. на Районен съд-Пловдив.  Решението е окончателно.  
290 Административно наказателно дело (К) No 590/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТРИМОНЦИУМ ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.3.2013г.
Оставя в сила Решение № 56 /09.01.2013г., постановено по н.ах.д.№ 7796 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
291 Административно наказателно дело (К) No 592/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 22.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №121 от 14.01.2013г. по НАХ дело №7139 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІ-ви наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №К-026557 от 20.06.2012г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на “БТК” АД е наложена имуществена санкция в размер от 800,00 лева.  Решението е окончателно.  
292 Административно дело No 606/2013, XII състав Установителни искове И.П.В. Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 14.3.2013г.
 ВРЪЩА предявеният иск на И.П.В.,*** с правно основание чл. 292 от АПК, за недължимост на изпълнението на Заповед № 872 от 11.10.2010 г. на Кмета на Община “Родопи”, обл. Пловдив.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 606 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
293 Административно дело No 612/2013, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Б.З.,
П.И.А.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 27.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Б.З.,***, 35а и П.И.А.,***, против Заповед № КД - 14 - 16- 136 от 22.01.2013г. на Началник Служба "Геодезия, картография и кадастър" - гр.Пловдив, като НЕРЕДОВНА и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 612/2013г. по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от съобщението за постановяването му за оспорващите.
294 Административно дело No 621/2013, VII състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм ИВКОНИ ТН ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 21.3.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Ивкони ТН”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Раковски срещу Заповед №13 ОА 322/11.02. 2013г. Кмета на Община – Пловдив.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №621/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
295 Административно дело No 625/2013, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.С.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 12.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като просрочена жалба от Б.С.Д., ЕГН ********** против Заповед № 274/07.05.2012г. на кмета на Община-Родопи.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 625 по описа на Административен съд-Пловдив за 2013г., ХVIII състав.   Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.03.2013
Административно дело № 5332/2013
296 Административно дело No 626/2013, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.П.К.В. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 29.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.К.-В. ***, депозирана чрез адвокат М. С., с приложено пълномощно, против Заповед № 12ОА2762 от 12.11.2012г на Кмета на Община Пловдив за одобряване изменение на ПУП на част от кв.2-нов по плана на кв. „Хр. Ботев“-север-гр. Пловдив отменена със Заповед № 13ОА88/15.01.2013г. на Кмета на Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 626 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.  
297 Административно дело No 627/2013, III състав Дела от администр. характер - данъчни БИНДЕР АД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 19.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ”Биндер”АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Сливен, бул.”Хаджи Димитър”№41, представлявано от Георги Стефанов – в качеството му на изпълнителен директор, против “Разпореждане за допускане на предварително изпълнение, допуснато в Решение № 971 от 30.01.2013г. за определяне на дължим акциз по реда на чл.107ж, ал.2 от ЗАДС на Началник Митница – Пловдив”, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА И  ПРЕКРАТЯВА производството по ч.а.х.дело № 627/2013г. по описа на Административен съд – Пловдив, ІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
298 Административно дело (К) No 638/2013, XXII състав Касационни производства З.Г.Д. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 4.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.д. № 638 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  ИЗПРАЩА касационна жалба на З.Г.Д. против решение от 14.01.2013 г. по адм. дело № 18225 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година на Пловдивския районен съд, Х гр.с., за администриране.  Определението не подлежи на обжалване.    
299 Частно административно дело No 644/2013, IV състав Частни администр. дела ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 5.3.2013г.
ПРОДЪЛЖАВА срока на действие на предварителните обезпечителни мерки, наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл.121, ал.1 ДОПК с изх.№ РД-10-745 от 13.11.2012 г. на Ирина Атанасова Зерева, публичен изпълнител в ТД Пловдив на НАП, – възбрана върху самостоятелния обект с идентификатор 56784.508.94.1.33, находящ се в град Пловдив, ул.“Брезовско шосе“ № 170, ет.1, обект 36 и 37, и запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, депозити, вложени вещи в трезори, включително съдържанието на касетите, както и суми, предоставени за доверително управление, както и новооткриващи се такива, находящи се в „Уникредит Булбанк“ АД; до приключването на ревизията, възложена със заповед за възлагане на ревизия № 1204271 от 04.09.2012 г., изменена със заповеди за възлагане на ревизия № 1206020 от 13.12.2012 г. и № 1300153 от 11.01.2013 г., с издаване на ревизионен акт или заповед за прекратяване на ревизионното производство в сроковете по чл.119, ал.3 ДОПК.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
300 Административно дело No 678/2013, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.А.Б. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 5.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 678 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд Асеновград.  Определението не подлежи на обжалване.  
301 Административно дело No 688/2013, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛ ТИ БЪЛГАРИЯ ООД Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 26.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ел Ти България“ ООД – гр. София, с адрес на управление: ***, с управител О.П.Д., против заповед № 7508-00266801 от 14.06.2012 г. на и.д. зам.директор на ТД на НАП – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 688 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
302 Частно административно дело No 703/2013, XIII състав Частни администр. дела К.Ю.К. ТП НА НОИ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 13.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на К.Ю.К., ЕГН **********,*** за прекратяване на действия, извършвани от длъжностни лица и служители на ТП на НОИ, гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 703 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 13.03.2013
Административно дело № 4095/2013
303 Частно админист. наказателно дело (К) No 743/2013, XX състав Наказателни частни касационни производства МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФАМИЛИЯ ЯНЧЕВИ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 18.3.2013г.
ОТМЕНЯ Определение № 87 от 28.01.2013г., постановено по НАХД № 2 /2013г. по описа на Пловдивския районен съд, V н.с.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението е окончателно.  
304 Частно административно дело No 751/2013, VIII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ЛОСТ СИТИ ООД Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 25.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на “Лост сити” ООД, със седалище и адрес на управление: ****, за спиране изпълнението на Ревизионен акт с №16251200306 от 12.11.2012г., издаден от Нина И. Плачкова- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, Д”СДО” на НАП.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по дело №751 по описа на съда за 2013г.  ИЗПРАЩА делото по подведомственост на директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на “Лост сити” ООД и директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП  

Резултат от касационна инстанция: Отменя
Определение от 25.03.2013
Административно дело № 5777/2013
305 Частно административно дело No 787/2013, II състав Частни администр. дела АРТ МЕДИЯ-ХАУС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 22.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АРТ МЕДИЯ ХАУС” ЕООД – Стара Загора /в ликвидация/ против Решение № 412/ 06.12.2012 г. на Териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив, с което е отказано възлагане на ревизия за изменение на задълженията, определени с влязъл в сила Ревизионен акт № 240900180/ 12.05.2009 г.  Определението е окончателно  
306 Административно дело No 788/2013, VIII състав Други административни дела Х.В.Д. Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 20.3.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Х.В.Д.,***, против Заповед с Рег.№ЯЗ/Т-27 от 12.02.2013г. на началника на Районно управление “Полиция”, с. Труд, при Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с която е прекратено производството по заявление с Вх.№К/Т-805 от 12.11.2012г. за продължаване срока на разрешително за носене и съхранение на късо, нарезно, огнестрелно оръжие.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №788 по описа на съда за 2013г.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 20.03.2013
Административно дело № 6337/2013
307 Административно дело No 795/2013, XV състав Дела от администр. характер - данъчни АНКЪЛ СТАТИС ЕООД ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТ ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП-ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 21.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „АНКЪЛ СТАТИС“ ЕООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Б.П.В. и Г.Й.К. против Решение № 89 от 26.02.2013г. на И.Д. Териториален директор на ТД на НАП Пловдив .   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 795 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.  
308 Административно дело No 845/2013, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 21.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 845 по описа за 2013г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.  ИЗПРАЩА на Началника на РДНСК, ЮЦР, гр. Пловдив за разглеждане по подведомственост жалбата на ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ – сдружение с нестопанска цел, гр.Пловдив, ул.Скопие № 1А, офис 10, представлявано от Председателя на УС чрез адв.Св.О. против Разрешение за строеж № 406 от 28.09.2012г., издадено от Гл.архитект на Община Пловдив.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС от страните и от органа, на който делото е изпратено, в 7 – дн. срок от получаване на съдебния акт.  Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя чрез адв.О. и на Началника на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив.  За прекратяване на съдебното производство да се съобщи на Гл.архитект на Община Пловдив.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 21.03.2013
Административно дело № 5631/2013
309 Административно дело No 846/2013, VII състав Дела по ЗМСМА М.А.В.В. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЕРУЩИЦА Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 21.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.В. – В. срещу решение №22, взето с Протокол №2 от 04.02.2013г. на Общински съвет/ОбС/ - Перущица, с което са приети решения, с които се изменя предходно решение на съвета, като се освобождават като представители от публичния сектор на Община – Перущица в работата на Общото събрание /ОС/ на СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТРАКИЙСКО-РОДОПСКА ЯКА" Иванка Чинчийкова и М.А.В. – В., определяне се Константин Витанов да представлява Общината в работата на УС и ОС на Сдружението, определя се Надежда Дардова да членува и участва в работата на ОС и УС.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №846/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.      
310 Административно дело No 857/2013, II състав Дела по ЗОС СДРУЖЕНИЕ ЗА ГР.КУКЛЕН КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 22.3.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Веселина Здравкова Маринова като председател на “Сдружение за гр.Куклен”, против Заповед № 162/ 27.02.2013 г. на И.Д. Кмет на Община Куклен, и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 857 по описа на Административен съд - Пловдив за 2013 г.  ИЗПРАЩА преписката на Областния управител на Област Пловдив за произнасяне по реда на чл.81 и сл. от АПК.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.    
311 Административно дело No 866/2013, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ К.О.К. Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 22.3.2013г.
Прекратява делото ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 866 по описа на Административен съд Пловдив за 2013г, образувано по жалба на К.О.К.,***, против Заповед№ А- 246 от 07.02.2013г. на кмета на община Асеновград, с която е разпоредено изземването на имот с идентификатор № 06029.33.55 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Болярци, община Асеновград. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд - Асеновград. Определението е окончателно.
312 Частно административно дело No 867/2013, XII състав Частни администр. дела МУЛТИКОМЕРС 97 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 29.3.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МУЛТИКОМЕРС 97“ ЕООД, *** със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, пл.Кочо Честименски“ № 5, ет.1, ап.1, представлявано от управителя Г.З.Х. срещу Решение за отказ за спиране на производство № 1300271/28.02.2013г., постановено от В.А. - орган по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, с което е отказано спирането на ревизионното производство на дружеството, възложено със Заповед за възлагане на ревизия № 1202003/17.04.2012г., изменена със Заповед № 1204743/03.10.2012г., издадени от Началник сектор „Ревизии“, Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр.Пловдив.      ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
313 Административно дело No 869/2013, VIII състав Други административни дела АЛАДИН ФУУДС ООД Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 27.3.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на “Аладин Фуудс” ООД, със седалище и адрес на управление: ****, против Предписание с №0001404 от 11.03.2013г. на служители от БАБХ, ОДБХ- Пловдив, с което на дружеството жалбоподател е предписано да представи документи по повод подадено от негова страна заявление с Вх.№0223 от 01.02.2013г. за регистрация на обект по смисъла на Закона за храните.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №869 по описа на съда за 2013г.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  

Резултат от касационна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.05.2013
Административно дело № 6861/2013
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕ №910/27.03.2013Г.
314 Частно админист. наказателно дело (К) No 906/2013, XXI състав Наказателни частни касационни производства П.Х.К. ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 27.3.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Протоколно определение от 04.02.2013 г., постановено по НАХД №358 по описа на Районен съд Пловдив за 2013 година, с което производството по делото е прекратено, след като е констатирано просрочие на жалбата на П.К., срещу наказателно постановление №16 от 05.11.2012 г. издадено от Кмета на Община Хисаря.   Определението не подлежи на обжалване.            
315 Административно наказателно дело (К) No 918/2013, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ИВАНОВ МАРКЕТИНГ ГРУП ЕООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 29.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 918/2013 г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХІХ състав.  ИЗПРАЩА на Пловдивския районен съд жалба предявена от Комисията за защита на потребителите, чрез старши юрисконсулт Л.Д., против Решение от 10.03.2013 г. на Районен съд – Пловдив, постановено по НАХД № 6867 по описа за 2012 г. на същия съд, Х наказателен състав, за администрирането й.    Определението не подлежи на обжалване.  
316 Административно наказателно дело (К) No 927/2013, XIX състав Наказателни касационни производства СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ,ОТДИХ И КУЛТУРА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 29.3.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 927/2013 г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХІХ състав.  ИЗПРАЩА на Пловдивския районен съд жалба, предявена от Й.Т.М., ЕГН ********** ***, председател на Сдружение “Туризъм, Отдих и Култура” против Решение № 577/08.03.2013 г. на Районен съд – Пловдив постановено по НАХД № 8171/2012г.  Определението не подлежи на обжалване.