АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.4.2013г. до 30.4.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 588/2009, VIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.С.С. КОМАНДИР НА ПОДЕЛЕНИЕ 52760 Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 1.4.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №114 от 11.03.2009г. на командира на поделение №52760, а понастоящем военно формирование 52760, гр. Пловдив, с която е прекратен договора на А.С.С. за кадрова военна служба, освободен е от длъжност и кадрова военна служба и е зачислен в мобилизационния резерв.  ОСЪЖДА Военно формирование 52760- Пловдив да заплати на А.С.С.,***, сумата от 850,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  
2 Административно дело No 854/2010, V състав Други административни дела Д-Р ЮЛИЯНА ШОПОВА-АИПИПМП ЕТ ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 24.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Юлияна Шопова - АИПИПМП“ със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Малгара“ № 4 против Писмена покана изх. № 16-0457/07.04.2010 г. издадена от Директора на РЗОК – Пловдив, с която са установени като неправомерно получени от жалбоподателя суми общо в размер на 2495,50 лв., поради надвишаване на регулативните стандарти /РС/ за третото и четвъртото тримесечия на 2008 г.  ОСЪЖДА ЕТ „Юлияна Шопова - АИПИПМП“ да заплати на РЗОК – Пловдив, сумата в размер 289,70 лв. (двеста осемдесет и девет лева и 70 ст.), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
3 Административно дело No 422/2011, XIII състав Други административни дела ДКЦ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 22.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Диагностично-консултативен център “Свети Георги” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, филиали бул. “пещерско шосе” № 66-Хирургични клиники и Инфекциозна клиника на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Кричим, ул. “Тракия” № 25, ет.1, каб.№ 2 и № 3 представлявано от управителя - д-р С. Ц.-Т., против Писмена покана с изх.№ 16-1343 от 10.01.2011 г. на Директора на РЗОК, с която адресатът е поканен да внесе доброволно на НЗОК сума в размер на 283891,02лв., представляваща превишение на определените от Касата регулативни стандарти за І-вото, ІІ-рото, ІІІ-то и ІV-то тримесечие на 2009 г.  ОСЪЖДА “Диагностично-консултативен център “Свети Георги” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, филиали бул. “пещерско шосе” № 66-Хирургични клиники и Инфекциозна клиника на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД, гр. Кричим, ул. “Тракия” № 25, ет.1, каб.№ 2 и № 3 представлявано от управителя - д-р С. Ц.-Т., да заплати на РЗОК – Пловдив сумата в размер на 6527,82 лева /шест хиляди петстотин двадесет и седем лева и осемдесет и две стотинки/.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.
4 Административно дело No 503/2011, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.С.Б. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 18.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение на Общински съвет-Пловдив № 469/16.12.2010г., в частта за предвиденото застрояване и улична регулация по отношение на ПИ 360102, 360103, 360104, за който е отредени жилищно и обществено обслужващо застрояване, както нова улица по цялата югоизточна граница на УПИ V - 36060.  Връща преписката на Общински съвет – Пловдив за ново произнасяне при съобразяване с указанията в мотивната част на съдебното решение в обхвата на спорните ПИ.  ОСЪЖДА Общински съвет - Пловдив да заплати на С.С.Б., ЕГН **********,***, сумата от общо 1150.00 лв. съдебни разноски.  Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд – София в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.  
5 Административно дело No 1210/2011, XIII състав Искове за обезщетение Е.Й.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 12.4.2013г.
ДОПУСКА поправка на допусната очевидна фактическа грешка в диспозитивната част на Решение № 280 от 08.02.2013г., постановено по адм. № 1210/2011г., по описа на Административен съд - Пловдив, ХІІІ състав, като вместо изписания в диспозитивната част на съдебното решение (л. 505) текст “ОСЪЖДА Е.Й.И., ЕГН: ********** с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Гавраил Кръстевич“ № 12, ет. 5, ап. 36 да заплати на ответника – Община Перущица сумата в размер на 2 400лв. (две хиляди и четиристотин лева), представляваща направените от ответната страна разноски по делото, съобразно отхвърлената част на иска“ следва да се чете: “ОСЪЖДА Е.Й.И., ЕГН: ********** с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. „Гавраил Кръстевич“ № 12, ет. 5, ап. 36 да заплати на ответника – Община Перущица сумата в размер на 1 374,48лв. (хиляда триста седемдесет и четири лева и четиридесет и осем стотинки), представляваща направените от ответната страна разноски по делото, съобразно отхвърлената част на иска“.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
6 Административно дело No 1633/2011, IX състав Други административни дела Р.И.М. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 18.4.2013г.
Обявява нищожността на Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ № 01-6500/24670 от 14.04.2011 г. на Зам. изпълнителния директор на ДФ”Земеделие”, с който е установено публично държавна вземане по отношение на оспорващия Р. Емилов М. , представляващо недължимо платена сума във връзка с подадено от него общо заявление за единно плащане на площ за 2009 г. с УИН 16/260509/49129 в размер на 7965.05 лв.  Осъжда Държавен фонд “Земеделие” да заплати на Р. Емилов М. ЕГН ********** сумата от 500/петстотин лева/-разноски. Препис от акта да бъде изпратен на страните.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението на страните.      
7 Административно дело No 2126/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни ПАСКОВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 19.4.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 260900460/07.12.2009г., издаден от Веселина Георгиева Господинова – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Хасково, изменен с Решение № 98/11.02.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на “Пасков” ООД са определени публични задължения по ЗДДС за м. 07-12.2005 г., 01, 02, 03. 2006 г. в размер на 5922 лв. и лихви за забава в размер на 2670, 71 лв. и корпоративен данък за 2006 г. е в размер на 76,54 лв., ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 29,07 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ПАСКОВ“ ООД срещу Ревизионен акт № 260900460/07.12.2009г., издаден от Веселина Георгиева Господинова – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Хасково, изменен с Решение № 98/11.02.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на дружеството са определени публични задължения по ЗДДС за данъчни периоди м. 04-09.2007 г. и м. 01, 02, 05. 2008 г. в размер на 1333,63 лв., ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 439,90 лв. и за корпоративен данък за 2007 г. в размер на 149,96 лв., ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 35,25 лв. като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Дирекция “ОДОП” – Пловдив при ЦУ на НАП, да запрати на “Пасков” ООД, ЕИК 126630345 сумата от 535, 21 /петстотин тридесет и пет лева и 21 ст./ лева, разноски по делото.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
8 Административно дело No 2457/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни САБАТО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП
Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.4.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161100489/13.06.2011 г., издаден от И.К.К., на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 786/18.08.2011 г. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив и Ревизионен акт № П-161100489/25.01.2012 г. за поправка на ревизионен акт, издаден от И.К.К., на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 468/02.05.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив., с които на “САБАТО” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.Т.Д., са определени задължения по ЗДДС в размер на 127695,02 лв., ведно със законните лихви върху тази сума.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “САБАТО” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.Т.Д., сумата от 6614 лева, представляваща заплатените държавни такси, възнаграждение за вещо лице и възнаграждение за един адвокат.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
9 Административно дело No 2591/2011, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Д.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 15.4.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 1480 от 19.06.2012г., постановено по административно дело № 2591 по описа за 2011год. на Административен съд – Пловдив, като следва да се чете: “Осъжда С.Д.Т., ЕГН **********,*** да заплати на З.Я.К., ЕГН **********,*** сумата от 550 / петстотин и петдесет лева/ разноски по делото“.Решението е окончателно.
10 Административно дело No 3549/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЪРГОВСКА БАЗА 7 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 3.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТЪРГОВСКА БАЗА 7“ ЕООД – в производство по несъстоятелност, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от синдика Г.Н.Г. против Ревизионен акт с № 161102748/19.09.2011г., издаден от Г.Н.Ч. - старши инспектор по приходите в Териториална дирекция, гр. Пловдив на Националната агенция за приходите, потвърден с Решение № 1203 от 12.12.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при Централно управление на НАП, с който на дружеството не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 383 925, 92 лв. и са определени лихви за несвоевременно разчитане с бюджета в размер на 32 151, 18 лв.    ОСЪЖДА „ТЪРГОВСКА БАЗА 7“ ЕООД – в производство по несъстоятелност, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от синдика Г.Н.Г. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 8771 (осем хиляди седемстотин седемдесет и един) лева, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
11 Административно дело No 17/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни КОНСОРЦИУМ УИНД ФАРМ КАВАРНА 2 ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 29.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на КОНСОРЦИУМ “УИНД ФАРМ КАВАРНА - 2“, с ЕИК 175875497, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул.”Княз Александър І “ № 42, офис 30 срещу РА № 241102496/ 08.09.2011г. ., потвърден с решение № 1200 / 09.12.2011 г. на Директора на Дирекция „ОУИ“ при ЦУ на НАП.   ОСЪЖДА КОНСОРЦИУМ “УИНД ФАРМ КАВАРНА - 2“, с ЕИК 175875497, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул.”Княз Александър І “ № 42, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 9530лв. / девет хиляди петстотин и тридесет / съдебни разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.  
12 Административно дело No 280/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЕС-2001-КАРЛОВО ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 25.4.2013г.
ОТМЕНЯ заповед № РД-18-52/ 16.11.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с която е одобрена кадастрална карта и кадастрален регистър за землището на гр.Карлово, общ.Карлово, обл.Пловдив, в обжалваната й част - относно имоти с идентификатор 36498.504.2159 и 36498.504.3469.  ИЗПРАЩА преписката на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за ново произнасяне в съответствие с мотивите на решението.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
13 Административно дело No 287/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни СИГРОТЕХ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 25.4.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Сигротех“ ЕООД, ЕИК ***, представлявано от С.С.Г.- управител Ревизионен акт /РА/ № 16251100200/07.09.2011г. издаден от Д.Г.Н. – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив потвърден в обжалваната част с Решение № 1280 от 29.12.2011г. на зам. директор Дирекция “ОУИ”/сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/ – Пловдив при ЦУ на НАП, с който е отказано право на данъчен кредит в размер на 294448,74 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Сигротех“ ЕООД, ЕИК ***, представлявано от С.С.Г.- управител сумата в размер на 2700 /две хиляди и седемстотин/ лева разноски по водене на делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.    
14 Административно дело No 391/2012, X състав Дела по ЗОС НАСКО АСЕНОВ-ЯРОСТ ЕТ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 8.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Н.Х. *** против заповед № РД-12-02 от 05.01.2012 г. на кмета на район “Централен” при Община Пловдив, с която е наредено изземване на имот-общинска собственост, представляващ: Терен, находящ се в град Пловдив, район “Централен”, част от УПИ ІІ- комплексно жилищно застрояване, търговия и други обществени дейности, кв.524 по плана на І-ва градска част, непосредствено до трафопоста, находящ се срещу жилищен блок с административен адрес: ул.”Райко Попович” №16-18, зает от павилион с площ от 25 кв.метра, от Н.Н.Х., който го държи без правно основание.  ОСЪЖДА Н.Н.Х. ***, да заплати на Община Пловдив - Район “Централен”, сумата от 150 лв./сто и петдесет лева/ за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
15 Административно дело No 451/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ДАНИ 151 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 25.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ДАНИ 151“ ЕООД, с ЕИК 123635401 срещу РА № 241103539 / 31.10.2011 г., потвърден с решение № 46/18.01.2012 г. на Директора на Дирекция „ОДОП“ при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА „ДАНИ 151“ ЕООД, с ЕИК 123635401 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2130 лв. / две хиляди сто и тридесет / съдебни разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.  
16 Административно дело No 765/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ГЛОБЪЛ ТРЕЙД СОЛЮШЪНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 4.4.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161104807/02.12.2011 г. издаден от Таня Атанасова Ташева на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 142 от 08.02.2012г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП ЧАСТ, с който на „ГЛОБЪЛ ТРЕЙД СЪЛЮШЪНС“ ЕООД, ЕИК 201523048 не е признат данъчен кредит в размер на 10350 лв. и са начислени лихви за забава.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.  
17 Административно дело No 766/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОМПАНИЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП
Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 29.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ направеното от „Цифрова кабелна компания“ ООД –***, с представляващ К.К.К., искане за възстановяване на срока за изправяне на нередовности за представяне на квитанцията за внесена държавна такса в Административен съд – Пловдив, по жалбата на дружеството против против ревизионен акт № 16251100131/ 10.06.2011 г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, Дирекция „СДО“, потвърден с решение № 159/ 13.02.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
18 Административно дело No 772/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни БИОИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 26.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Биоинвест”ЕООД със седалище и адрес на управление *****, представлявано от управителя К.С.К., чрез адв.М., против РА № 241103562/30.11.2011 г., издаден от Е. С.Ц. – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 168 от 15.02.2012 г. на Директора на Д”ОУИ”-Пловдив. ОСЪЖДА „Биоинвест”ЕООД със седалище и адрес на управление *****, представлявано от управителя К.С.К. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 2 170 /две хиляди сто и седемдесет/лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне  
19 Административно дело No 775/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни П.С.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 12.4.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на П.С.Н., ЕГН ********** *** Ревизионен акт № 161103756/16.11.2011г. издаден от П.Х.К. – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив потвърден с Решение № 137 от 08.02.2012г. на Директор Дирекция “ОУИ”/сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/ – Пловдив при ЦУ на НАП, с който е отказано право на данъчен кредит в размер на 47078,72 лв.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на П.С.Н., ЕГН ********** *** сумата в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лева разноски по водене на делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.    
20 Административно дело No 783/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни БИЗНЕС КОНСУЛТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 9.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”БИЗНЕС КОНСУЛТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. К., бул.***, с ЕИК по БУЛСТАТ: 108585592, представлявано от управителя С. Й. Д., против Ревизионен акт № 091104673 от 21.11.2011 год., издаден от Ф. К. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Смолян, потвърден с Решение № 178 от 17.02.2012 год. на Директора на дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението”/ОУИ/ - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно непризнат данъчен кредит в размер на 26 480,40лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 8 044лв., допълнително определен корпоративен данък за 2007г. в размер на 1 242,40лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 543,61лв., за 2008г. в размер на 3 437,23лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 981,75лв. и за 2009г. в размер на 2 315,24лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 393,02лв. и лихви за навнесени в срок авансови вноски за корпоративен данък за 2007г. в размер на 117,05лв.  ОСЪЖДА ”БИЗНЕС КОНСУЛТ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. К., бул.***, с ЕИК по БУЛСТАТ: 108585592, представлявано от управителя С. Й. Д. да заплати на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП (понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП) сумата в размер на 1 321,09лв./хиляда триста двадесет и един лев и деве стотинки/, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
21 Административно дело No 955/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ДЗЗД ДИК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 11.4.2013г.
Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № 161105005/05.12.2011г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, в потвърдената част с Решение № 183/17.02.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП за отказан данъчен кредит в размер на 26 291.07 лв., ведно с прилежащите лихви, за данъчни периоди 18.01.2007г. – 31.12.2008г., 01.04.2009г. – 31.12.2010г., 01.02.2011г. – 30.04.2011г.  Осъжда ДЗЗД “ДИК”, с. Царацово, ул. „Христо Ботев“ № 11, представлявано от Иван Кръстев Кръстев да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив, сега Дирекция “ОДОП” – Пловдив 975.82 лв., юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
22 Административно дело No 1067/2012, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 19.4.2013г.
Отменя определението ,с което е даден ход на делото по същество.  Оставя без разглеждане жалбата на “ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД със седалище и адрес на управление:гр.София,бул.”Цар Борис ІІІ”№257 с ЕИК831643582 против Заповед №11ОА 2224/02.09.2011г. на Кмета на Община Пловдив.  Прекратява производството по адм. дело №1067/2012 год. по описа на Административен съд Пловдив. Определението подлежи на обжалване в 7мо дневне срок от съобщението на страните пред ВАС на РБ.    
23 Административно дело No 1071/2012, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ДАППЕР-1995 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 15.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Даппер-1995“ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Кукленско шосе“ № 12, ет.4 срещу ревизионен акт /РА/ № 161105463/30.12.2011г., издаден от Петър Костадинов Костадинов, на длъжност главен инспектор при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 285/15.03.2012г. на Директора Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /Д „ОДОП“/ в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 174 309,22 лева и начислените лихви, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА „Даппер-1995“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул.„Кукленско шосе“ № 12, ет.4 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 3 936,18 /три хиляди деветстотин тридесет и шест лева и осемнадесет стотинки/ разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
24 Административно дело No 1297/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТВ САТ КОМ ЕООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 9.4.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-10-ЮЦР-19/01.03.2012 г. на Началник на РДНСК Южен централен район, с която е отхвърлена жалба с вх. № ЮЦР-Пд-701-01-161/03.12.2010 г., подадена от “ТВ САТ КОМ” ЕООД и е оставено в сила издаденото от Главния архитект на Община Асеновград Разрешение за строеж № 350/26.11.2010 г.  ВРЪЩА преписката за ново произнасяне по жалба с вх. № ЮЦР-Пд-701-01-161/03.12.2010 г., подадена от “ТВ САТ КОМ” ЕООД против издаденото от Главния архитект на Община Асеновград Разрешение за строеж № 350/26.11.2010г., съобразно дадените от съда указания.  ОСЪЖДА РДНСК Южен централен район да заплати на “ТВ САТ КОМ” ЕООД сумата в размер на 350 /триста и петдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението е окончателно и не подлежи на оспорване.      
25 Административно дело No 1516/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ХРАН-РОДОПИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 24.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ХРАН-РОДОПИ“ ООД, ЕИК 120055877 против РА № 161105172/06.01.2012г., издаден от Райна Борисова Танева на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 323/28.03.2012 г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА „ХРАН-РОДОПИ“ ООД, ЕИК 120055877 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 3082,20 лв. /три хиляди осемдесет и два лева и 20 ст./ съдебни разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.  
26 Административно дело No 1610/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИОН-ТРЕЙДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 4.4.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 161106294/09.02.2012 г., издаден от Е.С.Ц. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с решение № 433 от 20.04.2012 г. на Директора на дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив /Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/, в частта за непризнат данъчен кредит в размер общо на 35 519.89 лв., ведно с начислените прилежащи лихви за просрочие в размер на 4542.77 лв.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив да заплати на “Лион трейдинг“ ООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. “Владая“ № 4, представлявано от управителя И.Г.М., сумата от 1 450 лв., разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от получаване от старите на съобщението за изготвянето.  
27 Административно дело No 1709/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОТРЕЙД 75 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 22.4.2013г.
ОТМЕНЯ РА № 161106872/21.12.2011г. и РА за поправка №1210243/20.03.2012г., потвърдени с Решение № 466 / 02.05.2012г. на Директора на Дирекция „ ОУИ“ – гр.Пловдив.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив да заплати на „ ЕВРОТРЕЙД-75 “ЕООД, с ЕИК 200428750, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул.“ България“, № 198, бл.7, ап.51, представлявано от Радослав Янев Йорданов, сумата от 659 /шестстотин петдесет и девет/ лв. съдебни разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от получаване от старите на съобщението за изготвянето.  
28 Административно дело No 1774/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни БУРДЕНИС-93 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 26.4.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261106198/16.02.2012 г., издаден от Г.Н.Ч. на длъжност ст. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 498 от 09.05.2012 г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП в обжалваната част за допълнително начислен ДДС в размер на 38 732,18 лева ведно със съответните лихви.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.  ОСЪЖДА Дирекция „ОДОП“- Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Бурденис-93“ООД, представлявано от Р.Г. П. с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Свиленград, ул. “23-ти септември“ № 73 направените по делото разноски в размер на 1 801,22 /хиляда осемстотин и един лева и двадесет и две стотинки/ лева.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБългария в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.  
29 Административно дело No 1833/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЕСКОМ-83 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 1.4.2013г.
 ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 1001297 от 15.10.2010 г., издаден от Стоянка Марийна Иванова – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Пазарджик, потвърден с Решение № 934 от 28.12.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив при Централно Управление на Националната агенция за приходите, в частта му, с която на “Леском - 83” ЕООД, с Булстат *********, със седалище и адрес на управление: гр. Сърница, ул. ”Детелина” № 8, представлявано от управителя Д.И.Х., е отказано право на данъчен кредит по фактури, както следва: № 114/05.12.2007 г. на стойност 5 973.10 лв. и ДДС 1 194.62 лв.; №115/10.12.2007 г. на стойност 6 192.06 лв. и ДДС – 1 238.41 лв.; №123/25.01.2008 г. на стойност 1 762.50 лв. и ДДС 352.50 лв.; №125/29.01.2008 г. на стойност 8 820.06 лв. и ДДС 1 764.00 лв.; №210/05.04.2008 г. на стойност 4 132.50 лв. и ДДС 826.50 лв.; фактури №№ 307 до № 312, вкл. за м.11.2008 г. на обща стойност 45 500 лв. и ДДС общо в размер на 9 100.00 лв.; фактури от №№ 314 до № 317, вкл. за м.12.2008 г. на обща стойност 40 000 лв. и ДДС общо в размер на 8 000.00 лв.; фактури от №№ 328 до №331, вкл. за м. март 2009 г., на обща стойност 37 467.80 лв. и ДДС общо в размер на 7 493.56 лв., всички издадени от “ИНТЕРЛЕС 2004” ЕООД, гр. София, както и по отношение на съответно определените в тази част, лихви за просрочие, съобразно преобразуваните резултати за съответните отчетни периоди.  ОТХВЪРЛЯ оспорването на “Леском - 83” ЕООД, с Булстат *********, със седалище и адрес на управление: гр. Сърница, ул. ”Детелина” № 8, представлявано от управителя Д.И.Х., срещу Ревизионен акт № 1001297 от 15.10.2010 г., издаден от Стоянка Марийна Иванова – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Пазарджик, потвърден с Решение № 934 от 28.12.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив при Централно Управление на Националната агенция за приходите, в частта му, с която на “Леском - 83” ЕООД, гр. Сърница, ул. ”Детелина” № 8, е отказано право на данъчен кредит по фактури, както следва: №117/21.12.2007 г. на стойност 8 331.75 лв. и ДДС 1 666.35 лв. ; № 226/07.07.2008 г. на стойност 7 213.20 лв. и ДДС 1 442.64 лв.; № 227/11.07.2008 г. на стойност 1 502.75 лв. и ДДС 300.55 лв. ; № 333/30.05.2009 г. на стойност 7 232.14 лв. и ДДС 1 446.43 лв., издадени от “Интерлес 2004” ЕООД, гр. София и фактури № 112/07.02.2008 г. на стойност 7 500 лв. и ДДС 1 500.00 лв. и № 122/22.04.2008 г. на стойност 5 139 лв. и ДДС 1 027.80 лв., издадени от ЕТ “С.Х.Х.”, от гр. Сърница, ул. “ Пролет” № 6, както и по отношение на съответно определените в тази част, лихви за просрочие, съобразно преобразуваните резултати за съответните отчетни периоди.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, да заплати на  “Леском - 83” ЕООД, с Булстат *********, със седалище и адрес на както и по отношение на съответно определените в тази част, лихви за просрочие, съобразно преобразуваните резултати за съответните отчетни периоди.  управление: гр. Сърница, ул. ”Детелина” № 8, представлявано от управителя Д.И.Х., сумата от 450 (четиристотин и петдесет) лв., представляваща разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
30 Административно дело No 1908/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ВИНАРСКА КЪЩА ВИНОГРАДЕЦ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 3.4.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на "ВИНАРСКА ИЗБА ВИНОГРАДЕЦ" АД с ЕИК по БУЛСТАТ 112537678, с адрес по чл. 8 от ДОПК в с. Виноградец, обл. Пазарджик, представлявано от Гергана Георгиева Манджукова ревизионен акт № 131105137/21.01.2012г., потвърден с решение № 506 / 10.05.2012г. на Директора на дирекция „ОУИ“ гр. Пловдив в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 55061,17 лв. и прилежащи лихви 10700,99 лв.  ОСЪЖДА Дирекция "ОДОП" - гр.Пловдив да заплати на "ВИНАРСКА ИЗБА ВИНОГРАДЕЦ" АД с ЕИК по БУЛСТАТ 112537678, съдебни разноски в размер на 650 / шестстотин и петдесет / лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
31 Административно дело No 1957/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни НИВА ТУРС КАРУЗО ЕООД ОБЩИНА АСЕНОВГРАД-ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 26.4.2013г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължения по декларация за такса битови отпадъци № 117 / 06.04.2012 г. издаден от Елена Синапова – н-к сектор „СБР“, отдел МД при Община Асеновград в потвърдената с Решение № 13 / 04.06.2012 г. на Н-к отдел местни данъци на Община Асеновград ЧАСТ, с която на „НИВА ТУРС - КАРУЗО“ ЕООД са определени задължения както следва: за 2009 г. главница за размера над 1857 лв. и лихва за просрочие над 514,15 лв. и за 2010 г. – главница за размера над 2952 лв. и лихви за забава над 499,13 лв., като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като неоснователна.  ОСЪЖДА Нива Турс - Карузо” ЕООД, ЕИК 115063961 да заплати на Община – Асеновград сумата от 282,25 /двеста осемдесет и два лева и 25 ст./ разноски по делото по съразмерност и компенсация.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
32 Административно дело No 1980/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ХРИСТО КОВАЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 8.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „Х.К.”, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представлявано от Х.К.К. против Ревизионен акт № 241106701 от 24.02.2012 г., издаден от П.И.Т. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 69962.77лв и са начислени прилежащи лихви.   ОСЪЖДА ЕТ „Х.К.”, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представлявано от Х.К.К. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчноосигуритална практика” - Пловдив сумата от 2407.34лв. /две хиляди четиристотин и седем лева. 34 стотинки/.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
33 Административно дело No 2069/2012, I състав Други административни дела РЕМЕТАЛК ООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.4.2013г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № ПТР-12-25 от 11.04.2012 г., издаден от А.И.Т., на длъжност Директор на Областно пътно управление, Пловдив към Агенция „Пътна инфраструктура“ към Министъра на регионалното развитие и благоустройството с който е установено, че към 11.04.2012 г., Държавата /респективно Агенция „Пътна инфраструктура“/, има изискуемо вземане срещу „РЕМЕТАЛК“ ООД в размер на 16425,92 лв., от които 11979,62 лв. главница и 4446,30 лв. лихва за периода от 01.01.2007 г. до 11.04.2012 г., както и съответната законна лихва до окончателно изплащане на просрочетното вземане.    ВРЪЩА преписката на административния орган за постановяване на законосъобразен административен акт при съблюдаване на указанията по тълкуване и прилагане на закона дадени в настоящото решение.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
34 Административно дело No 2160/2012, XIV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Й.М.Т. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Й.М.Т. с ЕГН ********** ***, против заповед № З-3549/11.06.2012 г. на Директора на ОД на МВР - Пловдив, с която му е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" и е прекратено служебното му правоотношение на държавен служител в МВР.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.  
35 Административно дело No 2166/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни АГРО ГАРАНТИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Агро гаранти” ЕООД, с ЕИК 123687519, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Св. Княз Борис“ № 115, ет.4, ап.7, представлявано от управителя Н.Т.Н., против ревизионен акт № 241106183 от 27.02.2012 г., издаден от С.С.Ч., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 633 от 04.06.2012 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив, в частта за отказан данъчен кредит в размер на 60 387,12 лева, ведно с прилежащите лихви в размер на 5 117,05 лева.  ОСЪЖДА “Агро гаранти” ЕООД, с ЕИК 123687519, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.“Св. Княз Борис“ № 115, ет.4, ап.7, представлявано от управителя Н.Т.Н., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1 760 (хиляда седемстотин и шестдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
36 Административно дело No 2167/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕС ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 24.4.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №241105988 от 29.03.2012г. на Е.С.Ц.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, поправен с РА с №1212874 от 20.04.2012г., потвърден и изменен с Решение №665 от 13.06.2012г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, в частта му, с която на “Ес Джи Инженеринг” ЕООД, в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: ****, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 293 275,36 лв. и прилежащите лихви върху тази сума за сумата от 279 182,63лв. и прилежащите лихви; в частта му, с която е определен допълнително корпоративен данък по ЗКПО, отм. за 2006г. от 300,00 лв. за разликата над 150,00 лв. до пълния размер на задължението и прилежащите лихви; в частта му, с която е определен допълнително корпоративен данък по ЗКПО за 2007г. в размер от 14 345,29 лв. и прилежаща лихви от 6 226,55 лв.; в частта му, с която е определен допълнително корпоративен данък по ЗКПО за 2008г. в размер от 113 435,63 лв. и прилежащи лихви от 38 310,24 лв.; както и в частта му, с която е извършено намаление на декларираната загуба по ЗКПО за 2009г. със сумата от 36 500,67 лв.  ОТВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.  ОСЪЖДА “Ес Джи Инженеринг” ЕООД, в несъстоятелност, със седалище и адрес на управление: ****, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 729,85 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
37 Административно дело No 2194/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ВРАБЕЦ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 8.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ВРАБЕЦ ”ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: *********, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. ”Георги Бенковски”№24, представлявано от управителя Г.П.Г., против Ревизионен акт /РА/ № 241106519/20.03.2012г., издаден от Ваня Пенчева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, офис Смолян, В ЧАСТТА, потвърдена и изменена с Решение № 654/12.06.2012г. на Директор Дирекция “ОУИ” /тогава, сега с променено наименование Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”/ – Пловдив при ЦУ на НАП, относно отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчен период м.02.2007г. в размер на 4 169,60 лева, ведно с прилежащите лихви в размер на 1 320,92лв., установена при ревизията данъчна загуба за 2007г. в размер на 78 377,73 лева и допълнително определен корпоративен данък за 2008г. в размер на 2 084,80 лева, ведно с прилежащите лихви, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “ВРАБЕЦ ”ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: *********, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. ”Георги Бенковски”№24, представлявано от управителя Г.П.Г., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр. София, сумата от 553,01 лева (петстотин петдесет и три лева и една стотинка), дължимо юрисконсултско възнаграждение.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
38 Административно дело No 2241/2012, V състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение К.Р.И. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 23.4.2013г.
Отхвърля жалба на К.Р.И., срещу неизпълнението на Заповед № А- 603/13.08.1997г. от Кмета на Община Асеновград, с която е наредено премахването на незаконно построените строежи от Р.Е. в УПИ V – 510, кв. 70, по ПУТ на кв. Долни Воден.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
39 Административно дело No 2337/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Б.О.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 12.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.О.Д., ЕГН ********** в качеството му на ЕТ „УНИАРТ 1 - Б.Д., ЕИК 030461900, с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул.” Густав Вайганд"№ 1, против РА № 161107041/27.03.2012г. и РА 1215039/23.04.2012г. за поправка на ревизионен акт, издадени от Ванина Славова – старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Пловдив - офис гр.Стара Загора, потвърдени с Решение № 619 от 31.05.2012г. на Директора на Дирекция „ОУИ" гр. Пловдив, относно допълнително определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005г. в размер на 992,70лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 731,80лв.  ОСЪЖДА Б.О.Д., ЕГН ********** в качеството му на ЕТ „УНИАРТ 1 - Б.Д., ЕИК 030461900, с адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул.” Густав Вайганд"№ 1, да заплати на Дирекция «Обжалване и данъчно – осигурителна практика» - гр. Пловдив при ЦУ на НАП /старо наименование Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив/ сумата в размер на 243,47лв. (двеста четиридесет и три лева и четиридесет и седем стотинки), равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
40 Административно дело No 2340/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни СД МАРВАС 90 - ФРЕНКЕВИ И СИЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МАРВАС-90-ФРАНКЕВИ И СИЕ“ СД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, с управител В.И.Ф., против ревизионен акт № 161200364/09.04.2012 г. издаден от В.В.П. - гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с решение № 745 от 26.06.2012г. на директора на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП в частта на допълнително начислен ДДС в размер на 8760,12 лв. и лихви от 1873,90 лв.  ОСЪЖДА „МАРВАС-90-ФРАНКЕВИ И СИЕ“ СД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, с управител В.И.Ф., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 662 /шестотин шестдесет и два/ лева, представляващо възнаграждение за юрисконсултската защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за страните.
41 Административно дело No 2383/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕКЛАС КАУЧУК САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш-ТУРЦИЯ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 22.4.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №16251100458/11.04.2012 г., издаден от П.С.Д. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 730 от 22.06.2012 г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА Дирекция „ОДОП“- Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Теклас Каучук Санаи Ве Тиджарет А.Ш.-Турция, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление *****, представлявано от М.Д. направените по делото разноски в размер на 50 лева.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.  
42 Административно дело No 2384/2012, XVIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Н.М.Д. ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 30.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.М.Д., ЕГН **********,*** против заповед № 10-01-20/09.07.2012г. на директор на Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център Пловдив, с която е прекратено служебното й правоотношение за длъжността "младши експерт-мрежи за мониторинг" в отдел „Мониторинг,прогнози и информационно обслужване“, на основание чл. 106, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител/ЗДСл/.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
43 Административно дело No 2390/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни П.К.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 19.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.К.П., като ЕТ “ЕЛИКСИР – П.П.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с.Горски Извор, община Димитровград, ул.”Плиска” № 4, против Ревизионен акт (РА) с № 261200596 от 17.04.2012г., издаден от В.Г.Г. - главен инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив на Националната агенция за приходите (НАП), потвърден с Решение № 770 от 29.06.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 9 253, 94 лв. и е начислен допълнително ДДС в размер на 7 094, 17 лв., като са определени и лихви, вследствие на несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 8 330, 75 лв.    ОСЪЖДА П.К.П., ЕГН **********, като ЕТ “ЕЛИКСИР – П.П.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с.Горски Извор, община Димитровград, ул.”Плиска” № 4 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 943, 57 (деветстотин четиридесет и три и 0, 57) лева, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
44 Административно дело No 2426/2012, XVII състав Дела по ЗОС ТИРЕКС ЕООД КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 8.4.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-12-949/03.07.2012 г., издадена от Кмета на Район “Централен”, Община Пловдив.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
45 Административно дело No 2453/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни АС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 18.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *** 1, ЕИК ***, представлявано от управителя А.С.А. против Ревизионен акт № 241105678 от 22.02.2012 г., издаден от Н.А.А. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ гр. Пазарджик, с който не е признат данъчен кредит в размер на 81169.50лв. и са определени прилежащи лихви в размер на 14887.24лв.   ОСЪЖДА “АС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *** 1, ЕИК ***, представлявано от управителя А.С.А. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчносигурителна практика” - Пловдив сумата от 2371.14 лв. /две хиляди триста седемдесет и един лева. 14 стотинки/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
46 Административно дело No 2473/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АЛАДИН ФУУДС ООД НАЧАЛНИК НА РО"НСК"ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК-ЮЦР Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 15.4.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Аладин фуудс“ ООД, ЕИК ****, против Заповед № ДК-19-Пд-13/07.06.2012г. на началник РО“НСК“-Пловдив при РДНСК-ЮЦР за забрана достъпа и ползването на обект „Заведение за бързо хранене“ в УПИ IV-КОО, ПИ № 56784.540.537, кв. 5 по плана на жил.група А 4,5,6, административен адрес- ****.  ОСЪЖДА „Аладин фуудс“ ООД, ЕИК **** да заплати на РО“НСК“-Пловдив при РДНСК-ЮЦР сумата от 150/сто и петдесет/ лева юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, с касационна жалба.    
47 Административно дело No 2480/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТИМПЕКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 22.4.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161200208/26. 03.2012г. издаден от Йовка Терзиева на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 708/18.06.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив, В ЧАСТТА, с която на “МЕТИМПЕКС” ЕООД, ЕИК *********, гр. Пловдив, бул. “Цариградско шосе” № 53, ет. 1, за данъчни периоди м. Март, м. Април и м. Август 2008г. не е признато право на данъчен кредит общо в размер на 43 145,60 лева по фактурите, издадени от доставчика “ВТПГ – Матенпром”ЕООД, в резултат на което са определени и съответните публични задължения за същите тези данъчни периоди, ведно с прилежащите на тези задължения лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “МЕТИМПЕКС” ЕООД, ЕИК *********, гр.Пловдив, бул.“Цариградско шосе”№53, ет.1, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив, при ЦУ на НАП – София, сумата от 5 738,16 /пет хиляди седемстотин тридесет и осем лева и шестнадесет стотинки/ лева, разноски по съразмерност и компенсация.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
48 Административно дело No 2486/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни МБ ПРИНТ БГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 19.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МБ принт БГ“ ООД, с БУЛСТАТ 200799702, със седалище и адрес на управление: с. Брестник, област Пловдив, ул. „Оборище“ № 1, представлявано от управителя М.Д.Д., против ревизионен акт № 161200416 от 06.04.2012 г., издаден от П.К.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 800 от 06.07.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”, понастоящем Дирекция“ Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при ЦУ на НАП, за отказан данъчен кредит в размер на 94 980,11 лева.  ОСЪЖДА „МБ принт БГ“ ООД, с БУЛСТАТ 200799702, със седалище и адрес на управление: с. Брестник, област Пловдив, ул. „Оборище“ № 1, представлявано от управителя М.Д.Д., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 2 350 (две хиляди триста петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.  
49 Административно дело No 2553/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЙЧ ДИ ТИ ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 30.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ейч Ди Ти Груп” ООД – гр. Пазарджик, с ЕИК ***, с адрес на ***, с управител Д.А.Т., срещу ревизионен акт № 131200579/03.05.2012 г. – издаден П.К. - инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с решение № 901 от 24.07.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ“ гр. Пловдив, в частта, с която на дружеството жалбоподател е вменена отговорност по чл.177 от ЗДДС в размер на 21675,49 лв.  ОСЪЖДА „Ейч Ди Ти Груп” ООД – гр. Пазарджик, с ЕИК ***, с адрес на ***, с управител Д.А.Т. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно- осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 883/ осемстотин осемдесет и три/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
50 Административно дело No 2578/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ИСАВ-1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 9.4.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131107023/02.05.2012 г., издаден от В.В.П. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Смолян, потвърден с Решение № 890/23.07.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта, с която на “ИСАВ - 1” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя И.А.Х., не е признат данъчен кредит в размер на 14 341,12 лв., ведно със законните лихви в размер на 299,07 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “ИСАВ - 1” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя И.А.Х., сумата от 855 лева, представляваща заплатената държавна такса, възнаграждения за вещо лице и възнаграждение за един адвокат.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
51 Административно дело No 2606/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни АКА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 23.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на “Ака“ - ООД, с ЕИК 115565871, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул. Иларион Макариополски № 64, ап.7, представлявано от Мариянна Месропян срещу РА № 161201142 от 18.05.2012г., потвърден с Решение № 905 от 24.07.2012г. , с който са установените задължения по ДДС-126040,16 лв. и лихва 47445,23 лв., корпоративен данък 2400,57 лв. и лихва 650,97лв., данък по чл. 42 от ЗДДФЛ 1991,17 лв. и лихва 669,96 лв., ДОО- 4632,22 лв. и лихва 3290,14лв., ЗО- 1700,07 лв. и лихва 607,16 лв., ДЗПО-УПФ 1112,24 лв. и лихва 778,71 лв.  ОСЪЖДА “Ака“ - ООД, с ЕИК 115565871 да заплати на Дирекция “ОДОП“ гр. Пловдив съдебни разноски в размер на 4275 / четири хиляди двеста седемдесет и пет/ лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
52 Административно дело No 2617/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ГАЛКО ЕООД ДИРЕКТОР НА ТП НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 24.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №223 от 23.07.2012 година на Директора на ТД на НАП Пловдив и потвърденото с него Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ РД-10-1095/26.06.2012 година на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, с което на “Галко”ЕООД е наложен запор до размера на задължението върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми предоставени за доверително управление, находящи се в ТБ ”Прокредитбанк”АД и ТБ” Юробанк и Еф Джи България”АД.  ОСЪЖДА ТД на НАП - Пловдив да заплати на ”Галко” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. ”Ген.Данаил Николаев” №105, етаж 1, ап.3, разноските по делото в размер на 550 /петстотин и петдесет/ лв.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
53 Административно дело No 2686/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.И.Б. НАЧАЛНИК НА РО "НСК" ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 8.4.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-19-Пд-21/ 20.07.2012 г. на Началника на РО „НСК” Пловдив при РДНСК ЮЦР.  ИЗПРАЩА преписката на Началник РО „НСК” Пловдив при РДНСК ЮЦР за ново произнасяне в съответствие с мотивите на настоящото решение.  Решението е окончателно – чл.215, ал.7 от ЗУТ.  
54 Административно дело No 2691/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ИНФОТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Инфотрейд“ ЕООД – гр. Пловдив, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от управителите А.Т.Р. и Д.А.Л., против ревизионен акт № 161202284/ 31.05.2012 г., издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с решение № 895/ 24.07.2012 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, с който на дружеството е начислен допълнително корпоративен данък за 2008 г. в размер на 98,00 лв. и лихва от 33,31 лв., за 2009 г. главница в размер на 957,12 лв. и лихва от 214,44 лв. и за 2010 г. в размер на 1492,19 лв. и лихва от 180,34 лв.  ОСЪЖДА „Инфотрейд“ ЕООД – гр. Пловдив, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от А.Т.Р. и Д.А.Л., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП - Пловдив да заплати на, сумата в размер на 318 /триста и осемнадесет/ лева, представляващи разноски за производството.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
55 Административно дело No 2753/2012, XIII състав Дела по КСО МОСТСТРОЙ - ПЛОВДИВ АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 15.4.2013г.
ОТМЕНЯ Задължителни предписания изх. № Г – 15-000-00-00523552/12.07.2012г. на Контролен орган при РУ”СО”, гр. Пловдив, потвърдени с Решение № 246/07.08.2012г. на Ръководителя на ТП на НОИ /РУ”СО”/ гр. Пловдив.  ОСЪЖДА ТП на НОИ, /РУ”СО”/ гр. Пловдив да заплати на “МОСТРОЙ-ПЛОВДИВ” АД/в несъстоятелност/, ЕИК 175435932, със седалище и адрес на управление, ****, чрез синдика на дружеството – Х. П. К. сумата в размер на 1250/хиляда двеста и петдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред ВАС на Р България.  
56 Административно дело No 2769/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни КОСТАДИН ТЕРЗИЕВ-ГОЛД ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 22.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Заповед № 7388-0083659/13.06.2012г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, с която на обект – сладкарница „Луксор“, находяща се в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, ул.“ Шипка“ № 1 , ТЦ „ Сани“ , стопанисван от ЕТ “ Костадин Терзиев“ - ГОЛД, ЕИК 115114110, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул.“ Чернишевски“ № 27, бл.10, вх.г, ап.1, представлявано от Костадин Йорданов Терзиев е наложена принудителна административна мярка „запечатване“, за срок от един месец.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.  
57 Административно дело No 2827/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни И.Н.Ж. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП
Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 26.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 263/13.08.2012 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Разпореждане за присъединяване на публично вземане изх. № 2670/2005/000006/12.07.2012 г., издадено на основание чл. 217, ал. 2 от ДОПК, от Г.К. на длъжност публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП гр. Пловдив, за присъединяване на публично вземане в размер на 200 лв., установено с Наказателно постановление № 265/02.05.2005 г., издадено от Община Пловдив.  ВРЪЩА административната преписка на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, за продължаване на административнопроизводствените действия във връзка с жалбата на И.Н.Ж.,***, против Разпореждане за образуване на производството по принудително събиране на публични вземания, във връзка с което е образувано изп. дело № 2670/2005 г.  ОСЪЖДА Териториална дирекция на Националната агенция за приходи гр. да заплати на И.Н.Ж.,***, сумата от 30 лв., представляваща направените по делото разноски.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
58 Административно дело No 2848/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.М.Д.,
А.М.Д.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 12.4.2013г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на заповед № КД-14-43 от 25.06.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК София.  ОТХВЪРЛЯ искането на Т.Д.Р. и Е.Д. ***, за присъждане на разноските по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
59 Административно дело No 2921/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ОРЕЛ-М-МОНЬО ГЕОРГИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 4.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от М.Г.Г. в качеството на собственик на ЕТ “Орел-М-Моньо Георгиев” срещу отказ /л.195/ с изх.№ 24/РД-16-1387#1/29.08.2012г. на публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, офис – Ст. Загора .  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2921 / 2012г. по описа на Пловдивския административен съд, V - ти състав.  ИЗПРАЩА делото като преписка на ТД на НАП-Пловдив за произнасяне по жалбата на М.Г.Г. в качеството на собственик на ЕТ “Орел-М-Моньо Георгиев”.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
60 Административно дело No 2981/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни К-КЪРДЖЪ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “К-КЪРЪДЖЪ” ЕООД - ***, с управител К.И.К., със съдебен адрес: адв.А.С. ***, офис 7, против ревизионен акт № 091201248/ 23.05.2012 г., издаден от К.Я. - ст. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пловдив, офис Пазарджик, потвърден частично с решение № 1045/21.08.2012 г. на зам.директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, в която на дружеството е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 62741,03 лв. и прилежащите лихви.  ОСЪЖДА “К-КЪРЪДЖЪ” ЕООД - ***, с управител К.И.К. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно- осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1702 /хиляда седемстотин и два/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
61 Административно дело No 2994/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПЪЛДИН ТУРИНВЕСТ АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 25.4.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Пълдин туринвест” АД, ЕИК ***, представлявано от К.И.Р. със седалище и адрес на управление, *** срещу Заповед № 11-ОА 1241/20.05.2011г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрено изменение на ПУП – ПРЗ и схеми на инженерната инфраструктура (Ел. ВиК и транспортно-комуникационна) за част от кв. 1 по плана на ИИЗ-III част като от: улица между осови точки 41б до 41в и от УПИ IV – обществено и делово обслужване и жилищни нужди, VI- обществено и делово обслужване и жилищни нужди, VIII- обществено и делово обслужване и жилищни нужди, IX- обществено обслужващи дейности, Х- обществено обслужващи дейности, XV-трафопост и XII- трафопост се образуват: урегулират се: нова задънена улица между о.т.41б-41г-41д-41е с широчина 13,50м. и 10,00м.;Нови УПИ: IV-541.84, обществено и делово обслужване и трафопост с основно и подземно застрояване, означено с ограничителна и задължителна линия, свързано с УПИ XIII, VI-541.9, обществено и делово обслужване и жилищни нужди с ново основно и подземно застрояване, означено с ограничителна линия, по означеното за регулация с кафяви и зелени зачертавания, линии и надписи за застрояването с непрекъсната и прекъсната дебела и тънка червена линия, котировки с черен цвят и устройствени показатели за зона Смфп, нанесени върху матрица със син цвят и корекции със зелен цвят и в таблица за новообразуваните УПИ, като неоснователна.  ОСЪЖДА “Пълдин туринвест” АД, ЕИК ***, представлявано от К.И.Р. със седалище и адрес на управление, *** да заплати на Община Пловдив сумата от 150 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  ОСЪЖДА “Пълдин туринвест” АД, ЕИК ***, представлявано от К.И.Р. със седалище и адрес на управление, *** да заплати на „Кауфланд България“ ЕООД Анд Ко КД, ЕИК 131129282 сумата от 3196/три хиляди сто деветдесет и шест/ лева, направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
62 Административно дело No 3025/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕКЛАС КАУЧУК САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш-ТУРЦИЯ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 8.4.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 16251200109 от 18.06.2012г., издаден от Георги Стоянов Гергов – главен инспектор по приходите в дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители“ при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1085 от 24.08.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на “ТЕКЛАС КАУЧУК САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.” – ТУРЦИЯ, ЕИК*********, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, Индустриална зона Юг, представлявано от управителя Морис Данон, са вменени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне както следва: в размер на 6,73 лева за данъчен период месец Юли 2011г., ведно с прилежаща лихва за забава в размер на 0,53 лева; за разликата от 376,51 лева до пълния установен размер от 611,84 лева за данъчен период месец Август 2011г., ведно със съответната лихва за забава и за разликата от 131,32 лева до пълния установен размер от 673,32 лева за данъчен периоди месец Септември 2011г., ведно със съответната лихва за забава, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА ТЕКЛАС КАУЧУК САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.” – ТУРЦИЯ, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, Индустриална зона Юг, представлявано от управителя Морис Данон да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив, сумата от 912,33 (деветстотин и дванадесет лева и тридесет и три стотинки) лева, юрисконсултско възнаграждение.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
63 Административно дело No 3026/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕСКОМТРЕЙДИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 25.4.2013г.
Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № 241201380/11.06.2012г. издаден от гл.инспектор по приходи при ТД на НАП-Пловдив, потвърден в обжалваната част с Решение № 1113/29.08.2012г. на Зам.Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция „ОДОП“ - Пловдив – за непризнат данъчен кредит в размер на 13 124.72 лв. с прилежащи лихви 6 479.51 лв.  Осъжда Дескомтрейдинг ЕООД, гр.Стара Загора, кв.Индустриален, база Голеш, представлявано от управителя Д.Танева, да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив, сега Дирекция “ОДОП” – Пловдив 842.08 лв., юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
64 Административно дело No 3028/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни В.К.Е. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 8.4.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161201653 от 13.06.2012г., издаден от Ю.М.Д. на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в частта, с която са определени данъчни задължения както следва: данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006г. в размер на 20154.10лв. и лихви в размер на 12558.17лв..   ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.К.Е., ЕГН **********, против Ревизионен акт № 161201653 от 13.06.2012г., издаден от Ю.М.Д. на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в частта, с която са определени данъчни задължения както следва: данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 4252.77лв. и лихви в размер на 2054.60лв.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчноосигурителна практика” –гр. Пловдив при Национална агенция за приходите да заплати в полза на В.К.Е., ЕГН **********, сумата в размер на 1545 лв. /хиляда петстотин четиридесет и пет лева/.   ОСЪЖДА В.К.Е., ЕГН **********, да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и данъчноосигурителна практика” –гр. Пловдив при НАП сумата в размер на 196.86 лв. /сто деветдесет и шест лева и 86 стотинки/.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
65 Административно дело No 3060/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ТСБ-92 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.4.2013г.
Отхвърля жалбата на “ТСБ - 92” ЕООД, гр.Пловдив против Ревизионен акт № 161106494/20.02.2012г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 546/17.05.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП за отказан данъчен кредит в размер на 158 263.29 лв., ведно с лихви – 48 461.54 лв., данъчни периоди – м.07.2008г., м.10.2008г., м.12.2008г., м.01.2009г., м.06.2009г., м.08.2009г.  Осъжда “ТСБ - 92” ЕООД, гр. Пловдив, ул. „Никола Палаузов“ № 2А, представлявано от Зейнепа Халилова Кехайова да заплати на Дирекция “ОУИ” – Пловдив, сега Дирекция “ОДОП” – Пловдив 4 584.50 лв., юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
66 Административно дело No 3062/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ГОЛД СТАР-С-СУЗАНА ЕМИЛОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП
Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 16.4.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261201630/31.05.2012 г., издаден от С.В.П. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1179/10.09.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, в частта, относно установени задължения на С.Ю.М., в качеството й на едноличен търговец с фирма “ГОЛД СТАР – С – С. Е.”, ЕИК ***, както следва: за Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. в размер на 9883,30 лв., ведно със законната лихва в размер на 6122,16 лв.; за ДОО на самоосигуряващо се лице за 2006 г. в размер на 2690,40 лв., ведно със законната лихва в размер на 3043,90 лв.; за ДЗПО-УПФ на самоосигуряващо се лице за 2006 г. в размер на 566,40 лв., ведно със законната лихва в размер на 640,82 лв.; за ЗО на самоосигуряващо се лице за 2006 г. в размер на 849,60 лв., ведно със законната лихва в размер на 526,28 лв.; за ДОО на самоосигуряващо се лице за 2007 г. в размер на 2513,40 лв., ведно със законната лихва в размер на 2246,74 лв.; за ДЗПО-УПФ на самоосигуряващо се лице за 2007 г. в размер на 708 лв., ведно със законната лихва в размер на 632,88 лв.; за ЗО на самоосигуряващо се лице за 2007 г. в размер на 849,60 лв., ведно със законната лихва в размер на 407,35 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Ю.М., в качеството й на едноличен търговец с фирма “ГОЛД СТАР – С – С. Е.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, против Ревизионен акт № 261201630/31.05.2012 г., издаден от С.В.П. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1179/10.09.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, в частта относно установи задължения за Данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 5448,60 лв., ведно със законната лихва в размер на 2612,37 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на С.Ю.М., в качеството й на едноличен търговец с фирма “ГОЛД СТАР – С – С. Е.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 167,40 лв. – съответната част от заплатените държавна такса и възнаграждение за вещо лице.  ОСЪЖДА С.Ю.М., в качеството й на едноличен търговец с фирма “ГОЛД СТАР – С – С. Е.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 252,49 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  ОСЪЖДА С.Ю.М., в качеството й на едноличен търговец с фирма “ГОЛД СТАР – С – С. Е.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, да заплати по сметка на Административен съд Пловдив сумата от 40 лв. представляваща държавна такса за образуваното съдебно производство.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
67 Административно дело No 3068/2012, XII състав Дела по ЗОС К.Г.И. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 19.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Г.И., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес *** подадена чрез адв. А. и адв. Г., против Заповед № РД-12-1372/20.08.2012 г., издадена от и.д. Кмет на район “Централен” при Община Пловдив, с която е наредено изземването от жалбоподателя на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 17,5 кв. м., зает с павилион, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Иван Вазов“ № 35, в двора на СОУ „Св. П. Евтимий”.    ОСЪЖДА К.Г.И., ЕГН **********, с посочен в жалбата адрес ***, да заплати на Община Пловдив Район Централен, сумата от 150 лв., представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
68 Административно дело No 3101/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни М.Т.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 1.4.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на М.Т.М. ***, ревизионен акт № 09100211 от 03.11.2010 г., издаден от К.Г.Д., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 42 от 19.01.2011 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за допълнително начислен ДДС за месец октомври 2005 г. в частта за разликата над 18 833,33 лева до 22 622,60 лева и лихви за забава за периода 15.11.2005 г. – 29.09.2010 г. за разликата над 12 092,89 лева до 14 749,80 лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
69 Административно дело No 3113/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни СМАК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 8.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Смак“ЕООД със седалище и адрес на управление *****, представлявано от управителя К.Г.К., срещу РА №161200948/17.05.2012г., издаден от Ванина Славова – ст.инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 1054/21.08.2012 г. на Зам.директора на Дирекция „ОУИ“гр.Пловдив в частта й относно допълнително начислен ДДС за м.10/2010 г. в размер на 25 992,22 лева ведно с прилежащите лихви.   ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161200948/17.05.2012 г., издаден от В.Т.С. – ст.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 1054/21.08.2012 г. на Зам.директора на Дирекция ”ОУИ”- гр. Пловдив при ЦУ на НАП в частта му за допълнително начислен ДДС за м.02/2011г. в размер на 25 099,97 лв. ведно с прилежащите лихви.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
70 Административно дело No 3157/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Т.С.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 19.4.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.С.В., ЕГН **********,*** Ревизионен акт № 161201966 от 06.07.2012год., издаден от Н.С.Ч. – ст.инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 1220 от 18.09.2012год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” / сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ / гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта, с която са установени данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 и 2010г., както и задължения за ДОО, ЗОВ и ДЗПО-УПФ за 2008г и 2010г.  ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 161201966 от 06.07.2012год., издаден от Н.С.Ч. – ст.инспектор по приходите при ТД на НАП-гр.Пловдив, потвърден с Решение № 1220 от 18.09.2012год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” / сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ / гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите в частта за определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2005г. като намалява същия от 747,96лв. на 534,87лв. и лихва 408,06лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. като намалява същия от 4523,46лв. на 1310,88лв. и лихва 641,79лв.; данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009г. като намалява същия от 1164,81лв. на 277,41лв. и лихва 62,59лв. както и в частта, с която са установени задължения за ЗОВ като изменя размера на осигурителните вноски за 2007г. на 4319,60лв. и лихва 2154лв. и за 2009г. на 1189,04лв. и лихва 268,34лв.  ОСЪЖДА Т.С.В., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 411 /четиристотин и единадесет/лв., за осъществената юрисконсултска защита съразмерно на отхвърлената част от жалбата.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на Т.С.В., ЕГН **********,*** сумата от 2303/две хиляди триста и три/ лева разноски по делото съразмерно на уважената част от жалбата.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Р.България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
71 Административно дело No 3188/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.К.М.,
Т.К.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 18.4.2013г.
Отменя мълчалив отказ на Кмета на Община Перущица да издаде заповед за одобряване изменение на кадастралния план, по заявление вх.№ 2106 от 23.07.2012г., подадено от И.К.М.,*** и Т.К.Г.,***, за ПИ № 557 с площ от 1.6 дка, в м.Наплава, гр.Перущица.  Изпраща преписката на Кмета на Община Перущица за произнасяне по заявление вх.№ 2106 от 23.07.2012г., подадено от И.К.М. и Т.К.Г. за попълване на кадастралния план с ПИ № 557 с площ от 1.6 дка, в м.Наплава, гр.Перущица, при съобразяване с указанията по приложение на закона, дадени в мотивната част на настоящото решение.  Осъжда Община Перущица, представлявана от Кмета да заплати на И.К.М.,*** и Т.К.Г.,***, сума от 180 лв.-общо съдебни разноски.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
72 Административно дело No 3218/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.М.Б.,
А.П.В.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.М.Б., ЕГН ********** *** и А.П.В., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-02-ЮЦР-158/03.07.2012г. на началника на РДНСК ЮЦР, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ „Реконструкция/ укрепване на съществуваща паянтова сграда”, намиращ се УПИ VIII-762, кв. 74 по плана на гр. Карлово, с административен адрес: ***, изгвършен от оспорващото лице, без да са налице необходимите строителни книжа и без разрешение за строеж – чл.12, ал.2 и ал.3, чл.137, ал.3 и чл.148, ал.1 от Закона за устройство на територията.  ОСЪЖДА Х.М.Б., ЕГН ********** *** и А.П.В., ЕГН **********,***, да заплатят на РДНСК - Южен централен район сумата в размер от 150лв. /сто и петдесет лева/ възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщението за изготвянето му с препис за страните.
73 Административно дело No 3269/2012, XV състав Дела по ЗМВР ЕЛИТ-КЕМИЛ ХАСАНОВ ЕТ НАЧАЛНИК НА ПЪРВА РАЙОННА СЛУЖБА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 1.4.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 34 от 29.06.2012г. на Началника на Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Пловдив за налагане на принудителна административна мярка по чл. 268 от ЗМВР, с която е заповядано преустановяването на експлоатацията на колонка за гориво в имот на ЕТ „ЕЛИТ-К.Х.”, ***.  ОСЪЖДА Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Пловдив да заплати в полза на ЕТ „ЕЛИТ-К.Х.” с ЕИК ***, представляван от К.Х. А. сумата в размер на 630лв. /шестстотин и тридесет лева/.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на РБ в 14-дневен срок от съобщаването за изготвянето му.
74 Административно дело No 3275/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТИ ВИ БИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 8.4.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №16251200127 от 24.07.2012г. на П.С.Д.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №1248 от 25.09.2012г. на директора на Д”ОУИ”- Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, с който на “ТИ-ВИ-БИ” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 165 449,28 лв., допълнително е начислен данък в размер от 400,16 лв. и са определени прилежащи лихви в общ размер от 15 532,57 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика"- Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “ТИ-ВИ-БИ” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, сумата от 4 450,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
75 Административно дело No 3291/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.А.А. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 24.4.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.А.А.,*** срещу издадено удостоверение за търпимост за строеж „Едноетажна паянтова стопанска сграда“, находяща се в ПИ № 225, от кв. 60, по КРП на гр.Хисар, издадено от Главния архитект на Община Хисар, на основание § 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3291 /2012г. по описа на Административен съд гр. Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщението.  
76 Частно административно дело No 3298/2012, IX състав Частни администр. дела АМИКО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 4.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Амико” ООД, ЕИК 115047932, седалище и адрес на управление - обл.Пловдив, общ.Раковски, с. Белозем – Фуражен цех, представлявано от управителя Димитър Тодоров Граматиков против Решение №1283/01.10.2012г. на Директора на Дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив по отказ за спиране на изпълнението на Ревизионен акт/РА/ № 161202172/5.09.2012г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив. ОСЪЖДА “Амико” ООД, ЕИК 115047932, седалище и адрес на управление - обл.Пловдив, общ.Раковски, с. Белозем – Фуражен цех да заплати на Дирекция "ОУИ" - гр.Пловдив,понастоящем Дирекция "ОДОП" - гр.Пловдив при ЦУ на НАП,разноски в размер на 150/сто и петдесет/лв.,представляващи юрисконсултско възнаграждение. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не е подлежи на обжалване.
77 Административно дело No 3316/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Г.Ч. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.Ч. ***, и адрес за кореспонденция: ***, против заповед № ДК-02-ЮЦР-178/19.07.2012 г. на началника на РДНСК - ЮЦР, с която е наредено премахването на незаконен строеж „Ремонт на покрив и преустройство на таван в жилищна сграда“, находящ се в поземлен имот ПИ 211, парцел II, кв.240 – стар/ 10- нов по плана на Втора градска част , гр. Пловдив с административен адрес гр. Пловдив, ул.“Бунтовнишка“ № 12, с извършител М.Г.Ч..  ОСЪЖДА М.Г.Ч., ЕГН ********** *** да заплати на Регионална дирекция национален строителен контрол – ЮЦР сумата от 150 /сто и петдесет/ лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за страните.
78 Административно дело No 3317/2012, V състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Г.И.Б. НАЧАЛНИК РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПЛОВДИВ КЪМ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 30.4.2013г.
Отменя действия по изпълнението на Заповед № ДК-19-Пд-20 / 20.07.2012г. на Началника на РО „НСК“ – Пловдив при РДНСК-ЮЦР с която е забранено достъпа и ползването на невъведения в експлоатация по законоустановения ред строеж “ Надстройка на двуетажна съществуваща сграда“ , намираща се в УПИ VI- 551, кв.186, по плана на Втора градска част, гр.Пловдив, с административен адрес ул.“ Цоко Каблешков“№ 1-1а, гр.Пловдив.  Решението не подлежи на обжалване.  
79 Административно дело No 3318/2012, XIV състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Г.И.Б.,
Т.Б.К.
НАЧАЛНИК НА РО"НСК"ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК-ЮЦР Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.4.2013г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Г.И.Б. /лично и със съгласието на майка си Т.Б.К./ и Т.Б.К.,***, действията по изпълнение на заповед № ДК-19-Пд-22/20.07.2012г. на началника на РО „НСК“ Пловдив при РДНСК – ЮЦР, съгласно писмо изх. № П-494-01-552 от 13.09.2012 г. на началника на РО „НСК“ Пловдив при РДНСК – ЮЦР.  Решението не подлежи на обжалване.  
80 Административно дело No 3320/2012, VII състав Дела по ЗСП Х.А.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 12.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.А.Ч. *** срещу Заповед №ПЦ1-08-466/24.09.2012г. на Директор Дирекция “Социално подпомагане” – Пловдив, потвърдена с решение №РД01-250/16.10. 2012г. на Директор РДСП – Пловдив, с която е отказано отпускането на Ч. на еднократна помощ по чл.16 ППЗСП по негова молба – декларация вх. №ПЦ1-08-466/24.09.2012г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
81 Административно дело No 3326/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Г.З.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 29.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.З.Б., като ЕТ “Г.Б.”, ЕИК 108016304, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, ж.к “Възрожденци”, бл.44, вх.Б, ет.5, ап.32, против Ревизионен акт с № 091202466/18.07.2012г., издаден от Никола Светозаров Чанев – старши инспектор по приходите в Териториална дирекция, гр. Пловдив на Националната агенция за приходите, ИРМ гр.Кърджали, потвърден с Решение № 1269 от 28.09.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, при Централно управление на Националната агенция за приходите, в обжалваната част относно непризнато право на данъчен кредит в размер на 6 116,14 лв. и прилежащи лихви, вследствие на несвоевременно разчитане с бюджета в размер на 1 566, 54 лв.      ОСЪЖДА Г.З.Б., ЕГН **********, като ЕТ “Г.Б.”, ЕИК 108016304, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК гр.Кърджали, ж.к “Възрожденци”, бл.44, вх.Б, ет.5, ап.32, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 557, 31 (петстотин петдесет и седем и 0, 31) лева, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.        
82 Административно дело No 3337/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни СЕН ХОЛДИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 26.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „СЕН ХОЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК *** против Ревизионен акт № 241202437/16.07.2012 г. издаден от Е.С.Ц. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 1281 от 01.10.2012 г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП в ЧАСТТА, с която на дружеството е начислен ДДС в размер на 5953 лв. и лихва за забава в размер на 924,55 лв. и е коригиран декларираната данъчна загуба за 2010 г. с 29765 лв.  ОСЪЖДА „СЕН ХОЛДИНГ“ ЕООД, ЕИК *** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 644,14 лв. /шестстотин четиридесет и четири лева и 14/ разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.
83 Административно дело No 3408/2012, I състав Дела по ЗМВР П.Г.П. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 2.4.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 9252 от 05.08.2012г. на временно изпълняващ длъжността Началник Сектор „Пътна полиция“ към Областна Дирекция на МВР – Пловдив, упълномощен със Заповед № Iз-1393 от 09.08.2007г. та Министъра на вътрешните работи, във връзка със Заповед Рег. № К-7615 от 09.07.2012 г. на Министъра на вътрешните работи, с която спрямо П.Г.П., ЕГН: ********** *** е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 1, б. „д“ от ЗДвП - “временно отнемане на свидетелството за управление до отпадане на основанието“.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
84 Административно дело No 3416/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.С.Г.,
З.Р.Г.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на И.С.Г., ЕГН ********** и З.Р.Г., ЕГН ********** ***, против заповед № КД-14-16-1224 от 21.09.2012 г. на началника на СГКК Пловдив, с която е допуснато изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на град Асеновград, с която се нанасят нови обекти, а старите са заличени.   ОСЪЖДА И.С.Г., ЕГН ********** и З.Р.Г., ЕГН ********** *** да заплатят на Б.Й.В., ЕГН ********** ***, съдебни разноски в размер на 250 (двеста и петдесет) лева, представляващи възнаграждението за един адвокат.  ОСЪЖДА И.С.Г., ЕГН ********** и З.Р.Г., ЕГН ********** *** да заплатят на Н.А.Б., ЕГН ********** ***, съдебни разноски в размер на 250 (двеста и петдесет) лева, представляващи възнаграждението за един адвокат.   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.
85 Административно дело No 3417/2012, XVII състав Дела по ЗОС А.Х.П. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 29.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Х.П.,***, против Заповед № РД-12-849/27.06.2012 г. на Кмета на Район “Централен” при Община Пловдив, издадена на основание чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 80, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  ОСЪЖДА А.Х.П.,***, да заплати на Община Пловдив - Район Централен, сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
86 Административно дело No 3419/2012, VII състав Дела по ЗОС РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 11.4.2013г.
ОБЯВЯВА за нищожно №403, прието с Протокол №48 на заседанието от дата 25.08.2011г. на Общински съвет/ОбС/ - Калояново само в ЧАСТТА му по т.2, с която е дадено съгласие за отдаване под наем за срок от 10 години чрез публичен търг недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ язовир кад. №003016 с площ от 25,317 дка по КВС на село Долна Махала, обл.Пловдивска, находящ се на територията на Община – Калояново, като е възложено на Кмета на Общината да изпълни така взетото решение по т.2.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
87 Административно дело No 3437/2012, XVII състав Дела по ЗОС ЕМИЛИ - 1881 ООД ДИРЕКТОР НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 22.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1/08.08.2011 г. на Директора на Езикова гимназия “Иван Вазов” гр. Пловдив, с което ЕТ “ТОТ 2222 – Т. Т.” е обявен за класиран на първо място за наемане на следния недвижим имот: павилион /метален/ с площ 42 кв.м., ситуиран в южната част на двора на гимназията до общежитие към ЕГ “Пловдив”.  ИЗПРАЩА преписката на Директора на Езикова гимназия „Иван Вазов“ гр. Пловдив, за продължаване на административната процедура по провеждане на процесния публично оповестен конкурс с ново назначаване на комисия в съответствие с чл. 94, ал. 1 във връзка с чл. 91, ал. 2 вр. с чл. 13, ал. 1 от НРПУРОИ и Решение № 171, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010 г., Общински съвет Пловдив и при съблюдаване на дадените с настоящо решения указания по тълкуването и прилагането на закон.  ОСЪЖДА Езикова гимназия „Иван Вазов“, представлявана от Директора Мариана Димитрова, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 121, да заплати на „Емили 1881” ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Х.Х.Х., сумата в размер на 1200 лв., представляваща сторените от последния разноски по производството.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
88 Административно дело No 3471/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Д.Т.,
Д.Г.К.,
С.С.Д.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 26.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.Т., Д.Г.К. и С.С.Д.,***, против Заповед № 12ОА2632/ 25.10.2012 г. на Кмета на Община Пловдив.   ОСЪЖДА Г.Д.Т., Д.Г.К. и С.С.Д.,***, да заплатят солидарно на Община Пловдив разноски в размер на 150 лв.   Решението е окончателно – чл.215, ал.7 от ЗУТ  
89 Административно дело No 3473/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИОН ТРЕЙДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 15.4.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161202068 от 29.06.2012г. на Е.К.С.- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, в частта му, потвърдена с Решение №1343 от 18.10.2012г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, с който на “Лион-Трейдинг” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 446 787,32 лв. и са начислени лихви върху тази сума в размер от 120 140,28 лв., за сумата над 26 551,60 лв. до пълния размер на задължението от 446 787,32 лв. и за законните лихви над сумата от 5 376,79 лв. до пълния размер на определените законни лихви от 120 140,28 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.  ОСЪЖДА “Лион-Трейдинг” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 1 088,57 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
90 Административно дело No 3483/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 24.4.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на „САДАТ” ООД с ЕИК 825355508, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168, представлявано от управителя Сюхейла Куртулду Решение № 1180 / 04.07.2011 г., на Началник на Митница Пловдивс с което е определено жалбоподателят да доплати 4799.27 лв. /четири хиляди седемстотин деветдесет и девет лева и 27 ст./ ДДС, ведно със законната лихва, изчислена от датата на поставяне на стоките под режим - 04.05.2010г. до окончателното погасяване на задължението.   ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД, с ЕИК 825355508, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 200 лв. (двеста лева), представляваща съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.  
91 Административно дело No 3485/2012, XVII състав Дела по КСО М.Р.Т. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 17.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на М.Р.Т. ***, против Решение № 305/15.10.2012 г. на Директора на ТП на НОИ – гр. Пловдив, с което е отхвърлена като неоснователна жалба вх. № К-34282#2/20.09.2012 г., подадена от М.Р.Т., против Разпореждане № К - 34282#1/31.08.2012 г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ – гр. Пловдив.  ОСЪЖДА М.Р.Т. ***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 100 /сто/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
92 Административно дело No 3556/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни УНИГЛОБ КОНСУЛТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 11.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Униглоб консулт” – Пловдив срещу Ревизионен акт № 161202313/ 23.08.2012 г. на ТД на НАП – Пловдив, мълчаливо потвърден от Директора на ДОУИ – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 3556/ 2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив и съединеното с него за разглеждане адм.д. № 3728/ 2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването му.    
93 Административно дело No 3598/2012, XVII състав Дела по ЗОС К.С.Ц. КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 29.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.Ц., ЕГН **********, със съдебен адрес гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 173, ет. 4, против Заповед № ЖН-31/08.11.2012 г. на Кмета на Район “Западен” при Община Пловдив, с която е наредено изземването от Ц. на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се на адрес: гр. Пловдив, район “Западен” , ул. Силистра № 4 вх. Б /Акт за частна общинска собственост № 400 от 07.05.2001 г./, представляващ апартамент № 22, етаж VІІІ, състоящ се от три стаи и кухня.  ОСЪЖДА К.С.Ц. с ЕГН **********,*** - Район Западен, сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
94 Административно дело No 3627/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.А.Ю. НАЧАЛНИК НА РО "НСК" ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 2.4.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК-19-Пд-24 от 24.08.2012г. на началника на РО“НСК”, гр. Пловдив, към РДНСК-ЮЦР, с която са забранени достъпа и ползването на невъведен в експлоатация по законоустановения ред строеж “масивна жилищна сграда”, находящ се в ПИ с идентификатор №554.563, за който е отреден УПИ Х-1381,1382, кв.37 по плана на кв. “Дружба”, гр. Пловдив, с административен адрес: *****; и е разпоредено прекъсване захранването на обекта с електрическа енергия и вода.  ОСЪЖДА Дирекцията за национален строителен контрол да заплати на Р.А.Ю.,***, сумата от 410,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението не подлежи на обжалване.  
95 Административно дело No 3634/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.В. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 23.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.В. ***, против Заповед № ДК-02-ЮЦР-214 от 18.09.2012г. на Началник РДНСК ЮЦР, с която на основание чл. 225 ал.1 във вр. с чл. 222 ал.1 т.10 от ЗУТ, е наредено премахването на незаконен строеж- кравеферма, намиращ се в ПИ № 000289 в с. Васил Левски, землището на местност „Васил Левски”, община Карлово, област Пловдив.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
96 Административно дело No 3686/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни АМИКО ООД ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 8.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Амико” ООД – с.Белозем, общ.Раковски, обл.Пловдив срещу Решение № 364/ 31.10.2012 г. на Териториалния директор на ТД на НАП - Пловдив.  ОСЪЖДА „Амико” ООД – с.Белозем, общ.Раковски, обл.Пловдив да заплати на ТД на НАП – Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.  Решението е окончателно.  
97 Административно дело No 3693/2012, XI състав Дела по ЗМВР И.С.С. НАЧАЛНИК НА РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 8.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.С. *** срещу Отказ рег. № К/К-1263/ 2012 г. на началник РУП – Карлово, за издаване на разрешение за носене, употреба и съхранение на късо огнестрелно оръжие.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
98 Административно дело No 3696/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни Я.П.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 2.4.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Я.П.Г. с ЕГН **********, живуща *** Ревизионен акт № 131202006/19.07.2012г., потвърден с Решение № 1347/19.10.2012г. на Директора на дирекция „ОУИ“ / в момента „ОДОП“/ в частта в която е начислен допълнителен данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2010г. в размер на 30810.00 лв. и лихви 3887.01 лв.  ОСЪЖДА Директора на дирекция "ОДОП" - гр.Пловдив да заплати на Я.П.Г. с ЕГН **********, живуща *** съдебни разноски в размер на 1250 / хиляда двеста и петдесет / лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
99 Административно дело No 3708/2012, X състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие КРАСИКАПЛАСТ АД,
К.Ю.К.
НАЧАЛНИК НА РУ ПОЛИЦИЯ -АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 8.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ исковете с правно основание чл. 257, във вр. с чл.256 от АПК, предявени от “Красикапласт”АД, чрез изпълнителен директор –К.К. и от К.К. – в лично качество като физическо лице, срещу Началника на РУ”Полиция” /РУП/ Асеновград при ОД на МВР – Пловдив, за осъждането му, да извърши фактически действия по компетентност, произтичащи пряко от нормативен акт - чл.40, ал.1 и ал.3 от ППЗМВР и чл.6, т.3 и т.2 от ЗМВР, така че да бъдат изпълнени основните задачи на МВР, за защита и опазване на имуществото и противодействие на престъпленията срещу него на “Красикапласт” АД и компетентно да се противодейства на престъпленията срещу него.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.  
100 Административно дело No 3712/2012, X състав Дела по КСО А.А.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 26.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.А.Г.,***, против Решение № 308 от 07.11.2012 год. На Директора на ТП на НОИ, с което е потвърдено Разпореждане № **********/ 23.08.2012 г. на Ръководителя на “Пенсионното осигуряване” при ТП на НОИ – Пловдив, с което е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание § 4, ал. 1 от ПЗР на КСО.  ОСЪЖДА А.А.Г.,***, за заплати на Националния осигурителен институт- Районно управление “Социално осигуряване” град Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 150лв.  Решението е подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
101 Административно дело No 3737/2012, XVII състав Дела по КСО А.Г.Т. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 19.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 307/09.11.2012 г. на Директора на ТП на НОИ – гр. Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № **********/27.08.2012 г. на Ръководителя на “Пенсионното осигуряване“ при ТП на НОИ – гр. Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, за ново преизчисляване на пенсията за осигурителен стаж и възраст на А.Г.Т., при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закон.  ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, да заплати на А.Г.Т. ***, ЕГН **********,***, сумата от 200 /двеста/ лева, представляваща сторените от последния разноски по производството.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
102 Административно дело No 3774/2012, VII състав Дела по ЗОС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 9.4.2013г.
ОБЯВЯВА за нищожно решение №398, прието с Протокол №19 на заседанието от дата 17.12.2008г. на Общински съвет/ОбС/ - Асеновград, с което е решено: да се отдаде под наем чрез конкурс недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ язовир “Брященското”, имот №51830. 999.668 с площ 25,739 дка, находящ се на територията на Община – Асеновград, като са определени срока, предназначението, утвърдена е и конкурсната документация, а също така и съществените условия на договора със спечелилия участник и е възложено на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на конкурса и сключи договор за наем с класирания на първо място.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
103 Административно дело No 3798/2012, VII състав Дела по ЗОС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САДОВО Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 9.4.2013г.
ОБЯВЯВА за нищожно решение №513, прието с Протокол №40 на заседанието от дата 28.05.2010г. на Общински съвет/ОбС/ - Садово, с което е решено: да се отдаде под наем чрез публично оповестен търг с явно наддаване недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ воден обект /язовир/, имот №000098 в местността “Азмака” в землището на село Кочево/с площ на имота 101,964 дка/, имот №000373 в землището на гр.Садово/ с площ на имота 73,851 дка/, имот №000196 в землището на село Чешнегирово/ площ на имота 26,573 дка/ и имот №000002 в землището на село Болярци/с площ на имота 23,728 дка/, или обща площ на водения обект от 226,116 дка., находящ се на територията на Община – Садово, като са определени срока и е възложено на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по провеждане на търга с явно наддаване и определи условията на договора за наем.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
104 Административно дело No 3802/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.С.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 23.4.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.С.М., ЕГН ********** ***, Заповед № ДК-02-ЮЦР-226 от 02.10.2012г. на Началник РДНСК ЮЦР, с която на основание чл. 225, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 222, ал. 1, т. 10 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ “Масивна сграда-гараж”, находящ се в УПИ IV-355,358, кв. 33 по плана на с.Белащица, с административен адрес ***.  ОСЪЖДА РДНСК ЮЦР-Пловдив, да заплати на А.С.М., ЕГН ********** *** сумата в размер на 460 /четири стотин и шестдесет/лв. разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
105 Административно наказателно дело (К) No 3857/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА МАЗИАР 2 ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 19.4.2013г.
ПОТВЪРЖДАВА НП № 16 - 1602470 / 24. 08. 2010г. на Директор Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Пловдив, с което на "М. 2" ЕООД с ЕИК 115762252, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. Петко Каравелов №36, представлявано от управителя М.З. е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева, за нарушение на чл. 63, ал.2, вр. ал.1 от КТ, на осн. чл. 416, ал.5, вр. чл. 414, ал.3 от КТ.  Решението е окончателно.  
106 Административно дело No 3864/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.С.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 22.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.С.М., с ЕГН **********,***, против Заповед № ДК-02-ЮЦР-389 от 17.06.2011г. на Началник РДНСК ЮЦР.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.
107 Административно дело No 3878/2012, VII състав Дела по КСО К.А.Р. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 10.4.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на К.А.Р. *** срещу Решение №314/14.11.2012г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му от 17.10. 2012г. против Разпореждане от 29.06.2012г. на Ръководителя на “ПО” при ТП на НОИ – Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. дело №3878/2012г. по описа Административен съд – Пловдив ІІ отделение, VІІ състав.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 - дневен срок от днес за присъствалата страна и в същия срок от съобщението за отсъстващата страна за постановяването му.    
108 Административно дело No 3891/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Л.П.,
Ф.Ц.П.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 11.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Л.П. и Ф.Ц.П.,*** срещу Заповед № ДК-02-ЮЦР-159/ 03.07.2012 г. на Началника на РДНСК ЮЦР.  ОСЪЖДА В.Л.П. и Ф.Ц.П.,*** да заплатят солидарно на РДНСК ЮЦР юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.  Решението е окончателно – чл.215, ал.7 от ЗУТ.  
109 Административно дело No 3894/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.И.С. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 19.4.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК–02–ЮЦР-236/04.10.2012г. на Началник РДНСК “Южен Централен Район”.  ОСЪЖДА РДНСК “Южен Централен Район” – гр.Пловдив, да заплати на И.С.,***, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Хъшовска”№5, ет.3, адв.Д., сумата от 810 /осемстотин и десет/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
110 Административно дело No 3897/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.А.С. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 26.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.А.С. ***, против Заповед № ДК-02-ЮЦР-242/05.10.2012 г. на Началника на РДНСК ЮЦР, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж „Пристройка към съществуващ ресторант, находящ се в ПИ с идентификатор № 531.5082 и ПИ с идентификатор № 531.5084, участващи в УПИ І-жилищно строителство, сграда № 56784.531.5082.1 по КК на гр.Пловдив, кв.93 по плана на кв.”Христо Ботев-юг”, с административен адрес ул***** гр.Пловдив с извършител С.А.С..   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
111 Административно дело No 3957/2012, XVII състав Дела по ЗОС ХАРИГРУП 1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 23.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2/08.08.2011 г. на Директора на Езикова гимназия “Иван Вазов” гр. Пловдив, с което ЕТ “ТОТ - 2222 - Т.Т.” е обявен за класиран на първо място за наемане на следния недвижим имот: павилион /метален/ с площ 10,5 кв.м., ситуиран в югозападната част на двора на гимназията до ниското тяло на сградата на гимназията.  ИЗПРАЩА преписката на Директора на Езикова гимназия „Иван Вазов“ гр. Пловдив, за продължаване на административната процедура по провеждане на процесния публично оповестен конкурс с ново назначаване на комисия в съответствие с чл. 94, ал. 1 във връзка с чл. 91, ал. 2 вр. с чл. 13, ал. 1 от НРПУРОИ и Решение № 171, взето с Протокол № 15 от 27.05.2010 г., Общински съвет Пловдив и при съблюдаване на дадените с настоящо решения указания по тълкуването и прилагането на закон.  ОСЪЖДА Езикова гимназия „Иван Вазов“, представлявана от Директора Мариана Иванова Димитрова - Гичева, с административен адрес гр. Пловдив, бул. „България“ № 121, да заплати на „ХАРИ ГРУП 1” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Х.Х.Х., сумата в размер на 1750 лв., представляваща сторените от последното разноски по производството.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
112 Административно дело No 3968/2012, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР КАММЕКС АД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.4.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на „Каммекс“ АД, с ЕИК по БУЛСТАТ 040016702, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 112, ет.1, ап.2, представлявано от изпълнителния директор С.И.А., заповед № ДК-02-ЮЦР-285 от 19.10.2012 г. на началника на РДНСК, Южен централен район, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: “Ограда на площадка на „Каммекс“ АД – гр. Пловдив“, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 56784.504.299, кв.504 по кадастралната карта на град Пловдив, с административен адрес: бул. „В.Априлов“, Община Пловдив, област Пловдив, с извършител „Каммекс“ АД..  ОСЪЖДА РДНСК, Южен централен район да заплати на „Каммекс“ АД, с ЕИК по БУЛСТАТ 040016702, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ № 112, ет.1, ап.2, представлявано от изпълнителния директор С.И.А., сумата от 350 (триста и петдесет) лева, разноски по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
113 Административно дело No 3973/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Я.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 15.4.2013г.
Отменя Заповед № ДК-02-ЮЦР-288/ 19.10.2012г. на Началник РДНСК, ЮЦР.  Осъжда на РДНСК, ЮЦР да заплати на Т.Я.М. *** сумата от 415 лв. – съдебни разноски общо /възнаграждение за адвокат - 200; 15 лв. – държавна такса и 200 лв. – депозит за в.л./.  Решението е окончателно.  
114 Административно дело No 3974/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Я.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 25.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Я.М. *** против заповед № ДК-02-ЮЦР-287/19.10.2012г. на Началник РДНСК, ЮЦР, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ: „Веранда със стоманобетоново стълбище – пристройка“, находящ се в УПИ III – 153, 154,кв.28 по плана на с.Борово, Община Лъки, област Пловдив.  ОСЪЖДА на Т.Я.М., ЕГН ********** ***, да заплати на РДНСК - Южен централен район, сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи възнаграждение за юрисконсултска защита по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му с препис за страните.  
115 Административно наказателно дело (К) No 4006/2012, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ С.И.К. Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2830 от 12.11.2012г. по НАХ дело №6360 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІІ-ри наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление №36-0000896 от 28.08.2012г. на началник сектор “Контрол и АНД” в ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на С.И.К. са наложени глоби в общ размер от 1 700,00 лева.  Решението е окончателно.  
116 Административно дело No 4020/2012, XVII състав Дела по КСО Л.Н.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 3.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 400/14.09.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № 151-00-6738-1/03.08.2011 г. на Ръководителя на осигуряването за безработица при РУ ”СО” – Пловдив, с което на Л.Н.П. е отпуснато парично обезщетение за безработица за периода от 30.06.2011 г. до 29.10.2011 г. в размер на 7,20 лв.  ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по чл. 54ж, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване при Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, за ново произнасяне по заявления за отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а от КСО вх. № 151-00-6738/04.07.2011 г. по описа на РУСО гр. Пловдив, подадено от Л.Н.П., при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закон.  ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, да заплати на Л.Н.П.,***, сумата от 1500 лв. /хиляда и петстотин лева / лева, представляваща сторените от последната разноски по производството.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
117 Частно административно дело (К) No 4036/2012, XXI състав Частни касационни производства З.Д.В.,
М.Н.В.
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 11.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 31.10.2012 г., постановено по адм.д. № 14173 по описа на Пловдивски районен съд, ХІV гр.с., за 2012 година, с което е прекратено производството по делото срещу заповед № ДС-24-3 от 13.07.2012 г. на областен управител на област Пловдив, издадена на основание §4 от ЗСПЗЗ.  Определението не подлежи на обжалване.  
118 Административно дело No 4059/2012, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни М.Т.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 3.4.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №261203323 от 27.09.2012г. на Петър Кръстев Кръстев- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Хасково, на НАП, потвърден с Решение №1497 от 06.12.2012г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, с който на М.Т.С.,***, е определен данък по чл.35 от ЗОДФЛ, отм. за 2005г. в размер от 4 029,20 лв. и прилежащи лихви в размер от 2 873,56 лв.; данък по чл.35 от ЗОДФЛ, отм. за 2006г. в размер от 307,60 лв. и прилежащи лихви в размер от 178,38 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер от 1 253,65 лв. и прилежащи лихви в размер от 551,52 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер от 987,42 лв. и прилежащи лихви в размер от 285,47 лв.; както и данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер от 1 703,44 лв. и прилежащи лихви от 299,88 лв., в частта му, с която е определен данък по чл.35 от ЗОФФЛ, отм. за 2005г в размер от 4 029,20 лв. и прилежащи лихви в размер от 2 873,56 лв., както и в частта му, с която е определен данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. за разликата над 937,53 лв. до пълния размер на задължението от 1 253,65 лв. и прилежащите лихви за сумата от 412,45 лв. до пълния им размер от 551,52 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалите и части.  ОСЪЖДА М.Т.С.,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 454,51 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата му.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
119 Административно дело No 4060/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни Р.Т.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 16.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Т.С., ЕГН **********,***, против ревизионен акт № 261203324 от 27.09.2012 г., издаден от П.К.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1499 от 06.12.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив, в частта на допълнително установените публични задължения по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) за 2005 г. и 2006 г. и по чл.48 ЗДДФЛ за 2007 г., 2008 г. и 2009 г., общо в размер на 8731,11 лева и лихви в размер на 4739,40 лева, ДОО на самоосигуряващо се лице в размер на 6602,61 лева и 5335,78 лева лихви, ДЗПО-УПФ на самоосигуряващо се лице в размер на 2062,16 лева и 1566 лева лихви , здравни осигуровки на само-осигуряващо се лице в размер на 2887,60 лева и 1118,20 лева лихви.  ОСЪЖДА Р.Т.С., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1111 (хиляда сто и единадесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.    
120 Административно дело No 4074/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни В.С.И. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 2.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 403/03.12.2012 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалба вх. № 94-00-11227/19.11.2012 г., подадена от В.С.И. *** срещу Отказ за отписване на публични задължения поради изтичане на давностни срокове, обективиран в писмо изх. № 8759/2008/000003/06.11.2012 г. на Н.Б.К. - П., публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП гр. Пловдив.  ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител при ТД на НАП гр. Пловдив, за ново произнасяне по Възражение вх. № 8759/2008/000002/02.11.2012 г. по описа на ТД на НАП гр. Пловдив, подадено от В.С.И. ***, при съблюдаване на дадените с настоящо решения указания по тълкуването и прилагането на закон.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
121 Административно дело No 17/2013, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АНЕС ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.4.2013г.
ОТМЕНЯ против ревизионен акт № 161201803/ 29.08.2012 г., издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, изменен с решение № 1410/ 07.11.2012 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, в частта, с която на дружеството е отказан данъчен кредит в размер на 3719,90 лв. и лихва от 226,54 лв.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП - Пловдив да заплати на „Анес Груп“ ЕООД – гр. Пловдив, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от управителя Н.К.П., сумата в размер на 950 /деветстотин и петдесет/ лева, представляващи разноски за производството.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните.  
122 Административно дело No 56/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕЛИЧКА КАТИНОВА-ВИК ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 16.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Й.К., ЕГН **********,***, действаща като едноличен търговец под фирма ЕТ „В.К. – ВИК”, с ЕИК 822100705, със седалище и адрес на управление: град Пазарджик, ул.”Христо Смирненски” № 20, ет.6, ап.16, против ревизионен акт № 131203632 от 25.09.2012 г., издаден от Ф.К.Т., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1512 от 10.12.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив, за допълнително установените данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 18 231,02 лева и 9 342,66 лева лихви, ДОО на самоосигуряващо се лице в размер на 2 407,20 лева и 2 309,12 лева лихви, ДЗПО-УПФ на самоосигуряващо се лице в размер на 708 лева и 679,15 лева лихви, ЗО на самоосигуряващо се лице в размер на 849,60 лева и 435,39 лева лихви.  ОСЪЖДА В.Й.К., ЕГН **********,***, действаща като едноличен търговец под фирма ЕТ „В.К. – ВИК”, с ЕИК 822100705, със седалище и адрес на управление: град Пазарджик, ул.”Христо Смирненски” № 20, ет.6, ап.16, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1150 (хиляда сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
123 Административно дело No 76/2013, III състав Дела по ЗМВР Х.И.М. НАЧАЛНИК НА ТРЕТО РУ ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 10.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.И.М., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, против Заповед № ЯЗ/03-275 от 21.12.2012г. на Началника на Трето Районно управление “Полиция”–гр.Пловдив, при Областна дирекция “МВР”, гр.Пловдив.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
124 Административно дело No 90/2013, VII състав Дела по КСО ОБЩИНА РАКОВСКИ РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 10.4.2013г.
ОСТАВЯ без уважение молбата на Община - Раковски за възста-новяване срока за обжалване на решение № 386 от 10.12.20112г. на Ди-ректора на ТП на НОИ – Пловдив.  ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Кмета на Община – Раковс-ки срещу Решение № 386/10.12.2012г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №90/2013г. по описа на Административен съд – Пловдив ІІ отделение, VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване от страните във всич-ките му пунктове пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от днес.    
125 Административно дело No 97/2013, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЗЕНИТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 12.4.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261002993 от 27.01.2011г., издаден от А.К. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП–Пловдив, потвърден с Решение № 293 от 06.04.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Зенит”ООД, гр.Пазарджик, ул.”Цар Иван Шишман”№2, ет.4, ЕИК ********, представлявано от управителя Ц.З., са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в размер общо на 66 244,55 лева, в следствие на допълнително начислен ДДС в размер общо на 87 540,07 лева за данъчни периоди м.03.2010г.,м.05.2010г., м.06. 2010г. и м.07.2010г., както и са начислени лихви за забава във връзка с разчитането с бюджета на задълженията по ЗДДС за същите данъчни периоди в размер общо на 4 188,34 лева.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на “Зенит”ООД, гр.Пазарджик, ул.”Цар Иван Шишман”№2, ет.4, ЕИК ********, представлявано от управителя Ц.З., сумата от 2 822,33 /две хиляди осемстотин двадесет и два лева и тридесет и три стотинки/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване с касационна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
126 Административно дело No 99/2013, II състав Дела от администр. характер - данъчни Д.К.Ш. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 8.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.Ш. *** срещу Решение № 216/ 20.07.2012 г. на Директора на ТД на НАП - Пловдив.  ИЗПРАЩА делото като преписка на публичния изпълнител за произнасяне по направеното възражение за изтекла погасителна давност.  Решението е окончателно – чл.268, ал.2 от ДОПК.    
127 Административно дело No 105/2013, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Д.П.,
Ж.Д.П.,
В.Д.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 19.4.2013г.
ОТМЕНЯ Определение от 17.04.2013г., с което е даден ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата подадена от М.Д.П., ЕГН **********, Ж.Д.П., ЕГН ********** и Венетка Д.П., ЕГН **********, срещу Заповед № 418/17.07.2012г. на Кмета на Община Родопи за одобряване на ПУП-ПРЗ за кв.53 по плана на с.Брестовица, община Родопи, област Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 105/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив, 18 състав.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.
128 Административно наказателно дело (К) No 121/2013, XXII състав Наказателни касационни производства БОДУ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3027 от 12.10.2012г., постановено по НАХД № 6253/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.  Решението е окончателно.  
129 Административно наказателно дело (К) No 130/2013, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ СТОЙНИЧКА НАЗАРЯН ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 3002 от 03.12.2012 година, постановено по НАХД № 7211 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ наказателен състав, в частта, с която е отменено НП № 2012К-028805 от 27.07.2012г. на Директора в Регионалната дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора и с което на ЕТ “Стойничка Назарян” е наложена имуществена санкция в размер на 1100 лева за нарушение на чл. 77, ал.1 от ЗЗП, като вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 2012К-028805/ 27.07.2012г. на Директора в Регионалната дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, с което на ЕТ “Стойничка Назарян” е наложена имуществена санкция в размер на 1100 лева за нарушение на чл. 77, ал.1 от ЗЗП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
130 Административно дело No 139/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.А.Ю. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.А.Ю.,***, против Заповед №ДК-02-ЮЦР-231 от 04.10.2012г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол, “Южен централен район”, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “масивна жилищна сграда”, находящ се в поземлен имот с идентификатор №56784.554.563 по кадастралната карта на гр. Пловдив, за който е отреден УПИ Х-1381,1382, кв.37 по плана на кв. “Дружба”, гр. Пловдив, с административен адрес: *****.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
131 Административно дело No 174/2013, VI състав Дела по ЗМВР П.К.А. НАЧАЛНИК РУ ПОЛИЦИЯ-ГР.СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 11.4.2013г.
Отхвърля жалбата на П.К.А.,*** против Заповед рег.№ ЯЗ/С – 119 от 26.11.2012г. на Началника на РУ Полиция – гр.Стамболийски.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
132 Административно наказателно дело (К) No 175/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Н.И.Д.,
ОБЩИНА КАРЛОВО
Н.И.Д.,
ОБЩИНА КАРЛОВО
Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение без № от 06.12.2012 г. по НАХД № 625/ 2012 г. по описа на РС – Карлово, в частта му, с която е потвърдено НП № 42/ 30.08.2012 г. на Кмета на Община Карлово, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 42/ 30.08.2012 г. на Кмета на Община Карлово в частта, с която на Н.И.Д. на основание чл.18, ал.2 от НОЖПСТОК е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лв., за нарушене на чл.5, ал.1, т.3 от НОЖПСТОК.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение без № от 06.12.2012 г. по НАХД № 625/ 2012 г. по описа на РС – Карлово, в останалата му част.  Решението е окончателно.  
133 Административно дело No 176/2013, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни П.В.З. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 23.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.В.З., ЕГН ********** ***, ***, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № 1184/11.10.2012г., издаден от А.С.В.- гл.инспектор в отдел „Събиране и контрол“ при дирекция „Местни данъци и такси“, Община-Пловдив, потвърден с Решение № 53/07.12.2012г. на директор на дирекция „Местни данъци и такси“ при община-Пловдив, с който са определени задължения за данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци за периода от 01.01.2007г. до 31.07.2008г., ведно с лихви за просрочие, като неоснователна.   ОСЪЖДА П.В.З., ЕГН ********** ***, *** да заплати на Дирекция “Местни данъци и такси” при община Пловдив сумата от 326 /триста двадесет и шест/лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
134 Административно наказателно дело (К) No 183/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.Н.Н. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2988 от 29.11.2012 година, постановено по НАХД № 5792 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ наказателен състав, вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 9551-F003744/03.07.2012г. на Директора на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
135 Административно наказателно дело (К) No 184/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ М.Я.М. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3125 от 12.12.2012г., постановено по НАХД № 7155/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив в обжалваната част в която е отменено Наказателно постановление № 36-0000924, издадено на 04.09.2012 год. от Началник Сектор “КАНД” в ОО”КД-ДАИ” - гр. Пловдив в частта му, в която на лицето М.Я.М., ЕГН **********,***, за административно нарушение на чл.15, § 5, б.”б”, предл.1-во от Регламент /ЕИО/ № 3821/85 на съвета от 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт във вр. чл.78 ал.1 т.2 от ЗАвП на основание чл.93в ал.15, т.2 от ЗАвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 500 лв..  `Решението е окончателно.  
136 Административно наказателно дело (К) No 187/2013, XXII състав Наказателни касационни производства Д-Р ПАВЛИНА РАНГЕЛОВА ДЖАМБОВА ЕТ РЗОК ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 19.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2883 от 16.11.2012г., постановено по НАХД № 5678 / 2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, 22-ри наказателен състав  Решението е окончателно.  
137 Административно наказателно дело (К) No 196/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства БОХЕМИЯ-ГРУП ООД НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 5.4.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 2901 от 20.11.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 4549 по описа на същия съд за 2012г., с което е потвърдено Наказателно постановление №59/2012 г., издадено на 30.05.2012 год. от Изпълнителен директор на Национална служба по зърното.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
138 Административно наказателно дело (К) No 201/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ВИЗА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 3182 от 17.12.2012 година, постановено по НАХД № 7081 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХVІ наказателен състав ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 2012К - 030052 от 14.09.2012 г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което на “Виза” ЕООД – Пловдив, представлявано от управителя Венцислав Савов, на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лв. за нарушение по чл.127, ал.2 от Закона за защита на потребителите.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
139 Административно наказателно дело (К) No 202/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.Н.Н. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 19.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2992/ 30.11.2012 г. по НАХД № 5793/ 2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП 9549-F003743/ 03.07.2012 г. на Директор Дирекция “Контрол” при ТД на НАП - Пловдив.   Решението е окончателно.  
140 Административно наказателно дело (К) No 204/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ В.Г.А. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3009/ 03.12.2012 г. по НАХД № 4814/ 2012 год. по описа на Районен съд – Пловдив.  Решението е окончателно.  
141 Административно наказателно дело (К) No 225/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Д.П.Д. РУ ПОЛИЦИЯ - КАРЛОВО Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 234 от 20.12.2012 г. по НАХД № 428/ 2012 г. по описа на РС - Карлово, в обжалваната му част.  Решението е окончателно.  
142 Административно наказателно дело (К) No 232/2013, XXII състав Наказателни касационни производства П.И.Л. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 19.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 287 от 12.12.2012г., постановено по НАХД № 589 / 2012г. по описа на Районен съд - гр. Асеновград, пети наказателен състав .  Решението е окончателно.  
143 Административно наказателно дело (К) No 249/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 19.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3169/ 13.12.2012 г. по НАХД № 3969 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
144 Административно наказателно дело (К) No 250/2013, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3162 от 13.12.2012 година, постановено по НАХД № 4146 от 2012 година по описа на Районен съд - Пловдив, ХХV наказателен състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
145 Административно наказателно дело (К) No 251/2013, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3170/13.12.2012 г. на Районен съд Пловдив, ХХV н.с. постановено по н.а.х.д. № 3538 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
146 Административно наказателно дело (К) No 252/2013, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3167 от 13.12.2012г. постановено по НАХД № 3151/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХV н.състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
147 Административно наказателно дело (К) No 253/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства Й.С.И. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 12.4.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 3235 от 21.12.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 6515 по описа на същия съд за 2012г., с което е потвърдено Наказателно постановление №36-0000814, издадено на 07.08.2012 год. от Началник сектор “КАНД” в Областен Отдел “КД-ДАИ” - гр. Пловдив.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
148 Административно наказателно дело (К) No 255/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГОЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР-ГЛ.ДИР. МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ ЙОАНА -17 ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 3058 от 05.12.2012г., постановено по НАХД № 6991/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив и вместо него ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №58/12.09.2012г ,издадено от Началник Регионален отдел –Пловдив , към Главна Дирекция „Метрологичен надзор” срещу “Йоана-17“ ЕООД ,със седалище и адрес гр.Горна Оряховица, ул."Панайот Цвикев” № 18, вх.”А”, ет.4, ап.7, представлявано от К.М.Г. - управител ,с което е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл.69 ал.1 от Закона за измерванията .  Решението е окончателно.  
149 Административно наказателно дело (К) No 257/2013, XIX състав Наказателни касационни производства М.Т.Л. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 35/07.01.2013 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 7646 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
150 Административно наказателно дело (К) No 258/2013, XXII състав Наказателни касационни производства Н.Д.А. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3102 от 11.12.2012г., постановено по НАХД № 3379/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив .  Решението е окончателно.    
151 Административно наказателно дело (К) No 260/2013, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 16.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2954 от 04.10.2012г. постановено по НАХД № 4025/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, VII н.състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
152 Административно наказателно дело (К) No 261/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДЪРЖАВЕН РЕЗЕВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ ПЛОВДИВСКА КОНСЕРВА АД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2936 от 25.11.2012 година, постановено по НАХД № 5495 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІV наказателен състав, с което е отменено НП № 4177 от 13.07.2012 г. на председателя на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” – София, с което на “Пловдивска консерва” АД – Пловдив е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 за извършено административно нарушение по чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси.  Решението е окончателно.  
153 Административно наказателно дело (К) No 263/2013, XXII състав Наказателни касационни производства МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ.СВ.КОЗМА И ДАМЯН ООД РЗОК ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 19.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3270 от 27.12.2012г., постановено по НАХД № 7078 / 2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, 1-ви наказателен състав  Решението е окончателно.  
154 Административно наказателно дело (К) No 264/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТЕРА ГРУП ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 3084 от 07.12.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 7043 по описа на същия съд за 2012г., с което е отменено Наказателно постановление № 16271-F002375/05.09.2012г. на Директора на Дирекция “Средни данъкоплатци и осигурители” при ТД на НАП гр. Пловдив.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
155 Административно наказателно дело (К) No 266/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ,
М.И.А.
М.И.А.,
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ
Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 10.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2711 от 02.11.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, V н.с. постановено по н.а.х.д. № 5958 по описа за 2012 г. на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
156 Административно наказателно дело (К) No 267/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2923/21.11.2012 г., постановено по НАХД № 6622 по описа на ПРС за 2012 г., с което е отменено НП № 0209/16.05.2012 г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на „Космо България Мобайл“ЕАД, е наложена имуществена санкция в размер на 60 00 лева за нарушение на чл.325 ал.1 от ЗЕС вр.т.2.7.1 от Разрешението вр.чл.31 ал.1 от ФС вр.чл.336 от ЗЕС.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
157 Административно наказателно дело (К) No 268/2013, XIX състав Наказателни касационни производства АНТОН БАЧКОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 3048 от 05.12.2012г., постановено по НАХД № 7038 по описа на Пловдивски районен съд, ХІ – ти н.с за 2012г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА :  ОТМЕНЯ Наказателно постановление (НП) № 13588 - F003130 издадено на 08.08.2012 г. от Заместник Териториален директор в Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, с което на ЕТ “АНТОН БАЧКОВ”, ЕИК по БУЛСТАТ 830133995, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ж.к „Тракия“ бл.186, вх.“В“, ет.6, ап.22 за два броя административни нарушения, по чл. 7, ал. 1 и 2 от Кодекс за социално осигуряване (КСО) му е наложена на основание чл. 355 ал. 1 от КСО, ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ, за всяко едно от тези нарушения, в размер на 500.00 (петстотин) лева.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.      
158 Административно дело No 307/2013, XIII състав Искове за обезщетение П.Т.Т. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 19.4.2013г.
ВРЪЩА исковата молба на П.Т.Т., ЕГН:**********, постоянен адрес гр.Стара Загора, ул."Цар Иван Шишман" № 47, чрез адв.Румен Русев от АК гр.Стара Загора, против Националната агенция за приходите гр. София с правно основание  1, ал. 1 от ЗОДОВ.  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 307 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.    
159 Административно наказателно дело (К) No 314/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТЯНКОВ ООД СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №296 от 17.12.2012г. по НАХД № 538/2012г. по описа на Районен съд – Асеновград ІV н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление №42 /28.08.2012г. на Председателя на Съвета за електронни медии/СЕМ/ - София, с което на “Т.”ОД с адрес на управление гр.Асеновград,ул.”Княгиня Евдокия”№18 е наложена на основание чл.126 ал.1 от Закона за радиото и телевизията/ЗРТ/ “Имуществена санкция” в размер на 3 000 лева за нарушение на чл.75 ал.1 ЗРТ.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
160 Частно административно дело No 317/2013, V състав Частни администр. дела СТЕВИКА ГОЛД ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 4.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “СТЕВИКА ГОЛД” ЕООД, ЕИК 200067015 против решение за отказ за възобновяване на производство № 24161200260-1 от 02.01.2013 г. на ТД на НАП Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 317/2013 г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7 – дневен срок от днес.    
161 Административно дело No 318/2013, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ХЕДА-09 ЕООД НАЧАЛНИК НА РО"НСК"ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК-ЮЦР Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 26.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Хеда-09“ ЕООД, с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: с.Брестовица, община Родопи, област Пловдив, ул.“Стефан Караджа“ № 4, представлявано от управителя Х.М.Д., против заповед № ДК-19-Пд-30 от 20.11.2012 г. на началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Пловдив към РДНСК ЮЦР.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на предварителното изпълнение на заповед № ДК-19-Пд-30 от 20.11.2012 г. на началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Пловдив към РДНСК ЮЦР.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 318 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.  
162 Административно наказателно дело (К) No 320/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АВРАМОВ-1 ЕООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 19.4.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3230 от 21.12.2012 г. по НАХД № 5874/ 2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
163 Административно наказателно дело (К) No 322/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства К.И.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №22 от 04.01.2013г. по Н.А.Х.дело №7769 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХVІ-ти наказателен състав, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К №0315109, издаден от ОД”МВР”- Пловдив, с който на К.И.И. е наложена глоба в размер от 100,00 лева.  Решението е окончателно.  
164 Административно наказателно дело (К) No 324/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ М.Х.М. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 15.4.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 15.03.2013 г. по КАНД № 324/ 2012 год. по описа на Административен съд – Пловдив, с което е даден ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от ю.к. Гонгалов против Решение № 3142/ 12.12.2012 г. на ПРС.  ПРЕКРАТЯВА производството по КАНД № 324/ 2012 год. по описа на Административен съд – Пловдив.  Определението може да се обжалва пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му.  
165 Административно наказателно дело (К) No 325/2013, XXI състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Й.Г.Ш. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 22.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2961/28.11.2012 г., постановено по н.ах.д.№ 6811 по описа за 2012г. на Районен съд – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
166 Административно наказателно дело (К) No 326/2013, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СТАРТ 10 ООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №2934 от 23.11.2012г., постановено по НАХД №4912/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХ н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Председателя на КЗЛД наказателно постановление/НП/ №15/04.06.2012г., с което е наложено на основание чл.42 ал.4 от Закона за защита на личните данни/ЗЗЛД/ на “Старт 10” ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Рогошко шосе”№1 административно наказание “Имуществена санкция” в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.17 ал.1 ЗЗЛД.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
167 Административно наказателно дело (К) No 327/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ М.П.П. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3262 от 27.12.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХVІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 6344 по описа за 2012 г. на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
168 Административно наказателно дело (К) No 328/2013, XIX състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Б.Д.Х. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2963/28.11.2012г. на Районен съд гр.Пловдив, постановено по НАХД № 6740/2012 г. по описа на същия съд, XI – ти н.с., с което е отменено Наказателно постановление № 11012045/11.06.2012 г. на Директора на АДФИ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
169 Административно наказателно дело (К) No 330/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 19.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3082 от 07.12.2012г., постановено по НАХД №6570/2012г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, 11-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
170 Административно наказателно дело (К) No 333/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Д.А.Д. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 12.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2800 от 10.11.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 5859 по описа на същия съд за 2012 г., с което е отменено Наказателно постановление № 9989-F001309 от 05.07.2012г. на Заместник териториален директор на ТД на НАП – гр. Пловдив.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
171 Административно наказателно дело (К) No 334/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 19.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2913/ 04.10.2012 г. по НАХД № 3737 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 62623-S016291/ 28.03.2012 г. на Зам.териториалния директор на ТД на НАП - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
172 Административно наказателно дело (К) No 335/2013, XX състав Наказателни касационни производства ЕМ ПИ ЕМ ДИВЕЛЪПМЪНТ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3096 от 10.12.2012г., постановено по НАХД № 4207/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХІІ н.състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
173 Административно наказателно дело (К) No 337/2013, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Д.С.А. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 17.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2755 от 20.09.2012 г. по нахд № 4966 по описа за 2012 г. на Районен съд – Пловдив, VII състав в частта, с която е отменено наказателно постановление № 4/ 28.06.2012 година на Директора на Регионална дирекция по горите – Пловдив, с което на Д.С.А., ЕГН **********, на основание чл. 85 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 (петстотин) лева за нарушение на същия текст КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА  ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 4/28.06.2012 година на Директора на Регионална дирекция по горите – Пловдив, с което на Д.С.А., ЕГН **********, на основание чл. 85 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 (петстотин) лева за нарушение на същия текст като намалява глобата от 500 лв. на 200 лева.  ОСТАВЯ В СИЛА Решението в останалата му част. Решението е окончателно.
174 Административно наказателно дело (К) No 338/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ГРИЙН ЛАЙН БГ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.4.2013г.
Оставя в сила решение 3199 от 18.12.2012 г., постановено по НАХД 5857/2012 г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив. Решението е окончателно.
175 Административно наказателно дело (К) No 339/2013, XX състав Наказателни касационни производства М.Р.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2925 от 22.11.2012 година, постановено по НАХД № 5411 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 3633/12 от 27.04.2012г. на ВРИД Началник сектор ПП към ОДМВР - Пловдив   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
176 Административно наказателно дело (К) No 341/2013, XXII състав Наказателни касационни производства И.А.Б. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3127 от 12.12.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 6803 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
177 Административно наказателно дело (К) No 343/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТЕРА ГРУП ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3146 от 13.12.2012г., постановено по НАХД № 7041/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив  Решението е окончателно.  
178 Административно наказателно дело (К) No 345/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 22.4.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 3183 /15.12.2012г., постановено по н.ах.д.№ 7036 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ наказателно постановление №№ 8812-F0028237/26.06.2012г., на заместник директора на ТД на НАП-Пловдив, за наложени на жалбоподател “Динекспрес – Ц. ***, представлявано от управителя Н.Ц., административни наказания – 12 имуществени санкции, всяка от които в размер на 500 лв. за нарушение на чл.158 във връзка с чл.7 ал.3 КСО.  Решението е окончателно.  
179 Административно наказателно дело (К) No 346/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ЛУКАС 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 19.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3215/ 19.12.2012 г. по НАХД № 5262 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
180 Административно наказателно дело (К) No 347/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Б.Е. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 19.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3016 от 03.12.2012г., постановено по НАХД №6701/2012г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, 11-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
181 Административно наказателно дело (К) No 349/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ДЕМАРТ-2011 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.4.2013г.
ОТМЕНЯ постановеното по НАХД №1151/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив VІІІ н. състав съдебно решение №956 от 02.04.2012г., с което е изменено издаденото от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 – 1601575/23.01.2012г., с което е наложено на “Демарт-2011”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Цар Асен” №33, ет.6, ап.32 на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.3 КТ “имуществена санкция” в размер на 2 500 лева за нарушение на чл.62 ал.1 във вр. с чл.1 ал.2 КТ, като е намален размера и на 1 500 лева, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :  ИЗМЕНЯ издаденото от Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 – 1601575/23.01.2012г., с което е наложено на “Демарт-2011”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Цар Асен”№33, ет.6, ап.32 на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.3 КТ “имуществена санкция” в размер на 2 500 лева за нарушение на чл.63 ал.2 във вр. с чл.63 ал.1 КТ, като за допуснатото нарушение по чл.63 ал.2 във вр. с ал.1 КТ и на основание чл.415в КТ/в редакцията до ДВ бр.7/2012г./ НАЛАГА на “Демарт-2011”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Цар Асен”№33, ет.6, ап.32 “имуществена санкция” в размер на 300/триста/лева.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
182 Административно наказателно дело (К) No 350/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ КИМАН ЕООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №3264 от 27.12.2012г. по НАХ дело №6869 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХVІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №60 от 19.09.2012г., издадено от директора на РИОСВ- Пловдив, с което на “Киман” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, област Пловдив, ул. “Родопи” №10, е наложена имуществена санкция в размер от 2 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
183 Административно наказателно дело (К) No 351/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства М.К.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2829/13.11.2012 г., постановено по НАХД № 5044 по описа на ПРС за 2012 г., с което е потвърдено НП №4186/12 от 14.05.2012 г. на ВРИД Началник Сектор ПП при ОД на МВР Пловдив, с което на М.К.Б. *** е наложено наказание глоба от 100 лева на основание чл.179 ал.2 пр.2 от ЗДвП за нарушение на разпоредбата на чл.23 ал.1 от ЗДвП.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
184 Административно наказателно дело (К) No 352/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства Д.Т.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 12.4.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 3259 от 27.12.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 7113 по описа на същия съд за 2012г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 5291/12 от 08.06.2012г. на Радослав Николаев Начев на длъжност ВРИД Началник сектор ПП към ОДМВР – гр. Пловдив.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
185 Административно дело No 357/2013, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕЯ 21 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 4.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ГЕЯ 21” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Ж.Х.С., с адрес за призоваване ***, против Ревизионен акт № 161203300/15.10.2012 г., издаден от А.М.К. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Хасково, потвърден с Решение № 23/09.01.2013 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, в частта, относно непризнат данъчен кредит в размер на 22 293,42 лв., ведно със законната лихва в размер на 2 538,39 лв.  ОСЪЖДА “ГЕЯ 21” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Ж.Х.С., с адрес за призоваване ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 946,63 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
186 Административно дело No 365/2013, II състав Дела по ЗОС ПЕТРО-Г ООД КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 26.4.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № А - 132/ 18.01.2013 г. на Кмета на Община Асеновград.   ОСЪЖДА Община Асеновград да заплати на „ПЕТРО Г” ООД – ***** разноски в размер на 503 лв.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
187 Административно дело No 374/2013, XII състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие Д.Г.М. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 29.4.2013г.
ВРЪЩА предявената от адв. Александър Момчилов Найденов, в качеството му на процесуален представител на Д.Г.М., „жалба“ с вх.№ 33621/28.12.2012г. по описа на Окръжен съд – гр.Пловдив, и с вх.№ 2691/05.02.2013г. по описа на Административен съд – гр.Пловдив, против вписване № 20120707100840 на Агенция по вписванията – Търговски регистър - мълчалив отказ, изразяващ се в бездействие на административния орган и частично неизпълнение на разпореждане на Окръжен съд – гр.Пловдив от 02.07.2012г., имаща характер на иск по чл.257 от АПК    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 374 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
188 Административно наказателно дело (К) No 378/2013, XX състав Наказателни касационни производства ИСИА ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6 от 09.01.2013г. постановено по НАХД № 575 от 2012г. по описа на Районен Съд - Карлово, ІV н.състав. РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
189 Административно дело No 389/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 2.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Община Павел баня, област Стара Загора, против решение № 31 от 23.01.2013 г. на директора на ТД Пловдив на НАП, с което е оставена без разглеждане жалбата на Община Павел баня срещу постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх.№ РД-10-264 от 22.11.2012 г.  ОСЪЖДА Община Павел баня, област Стара Загора, да заплати на Териториална дирекция Пловдив на Националната дирекция по приходите сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
190 Административно дело No 390/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ИНТЕР ТУРИСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 1.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „Интер турист „ ЕООД , със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив , бул. България 0166 , ет.6 , ап.34 , чрез управителя Атанас Антонов Тонев срещу Заповед № 15406-F007266 от 27,08,2012г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 390 / 2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, VІ състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
191 Административно дело No 392/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ПИСАРОВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 11.4.2013г.
Отхвърля жалбата на “ПИСАРОВ” ООД - гр. Стара Загора, ул. “Генерал Столетов” № 23 с управител А.С. против Ревизионен акт № 241203345/26.10.2012г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 44/16.01.2013г. на Директора на Дирекция “ ОДОП “- Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит на стойност 83 920.00 лв., ведно с начислените лихви в размер на 3 654.63 лв.  Осъжда “ПИСАРОВ” ООД - гр. Стара Загора, ул. “Генерал Столетов” № 23 да заплати на Дирекция ОДОП – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2 201.49 лв., юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
192 Административно наказателно дело (К) No 398/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ И.М.К. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 2.4.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1 от 03.01.2013г. на Районен съд Асеновград, постановено по НАХД № 537 по описа на същия съд за 2012 г.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
193 Частно админист. наказателно дело (К) No 401/2013, XXI състав Наказателни частни касационни производства П.П.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 23.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА определение № 61 от 21.01.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 7286 по описа на Пловдивски районен съд, ХІІ н.с., за 2012 година, с което е прекратено производството по делото срещу ФИШ № 0002023982 от 23.08.2012 г., съставен от Иван Бекирски на длъжност охранител при ОП“Общинска охрана“ – гр. Пловдив, на П.П.К., ЕГН ********** ***, и с което административната преписка е изпратена на административно наказващия орган за отстраняване на констатираните в производството съществени нарушения на процесуалните правила при спазване на указанията, дадени в определението.    Определението не подлежи на обжалване.  
194 Административно наказателно дело (К) No 402/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АГРОЗАЩИТА ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3263 от 27.12.2012г., постановено по НАХД № 2952/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив,.  Решението е окончателно.    
195 Административно наказателно дело (К) No 403/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Е.К. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА С Решение № 66 от 10.01.2013г., постановено по НАХД №5500/2012г. по описа на Районен съд-гр.Пловдив, 16-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
196 Административно наказателно дело (К) No 404/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НИМАС ООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2797 от 10.11.2012г. по НАХ дело №5465 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., Х-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №58936-S010080 от 20.12.2011г., издадено от директор на офис Пазарджик, при ТД- Пловдив на НАП, с което на “Нимас“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул.”Цар Шишман” №2, ет.4, е наложена имуществена санкция в размер от 4 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
197 Административно наказателно дело (К) No 407/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИМИТЪР СЛАВОВ КОМЕРСИАЛ ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 22.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3195 от 18.12.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 6404 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.  
198 Административно наказателно дело (К) No 408/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАЙС-НИКОЛАЙ НЕДКОВ ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1 от 02.01.2013 година, постановено по НАХД № 7449 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІV наказателен състав, с което решение е отменено НП № 18326-F003028/21.09.2012г. на Заместник териториален директор на ТД на НАП – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
199 Административно наказателно дело (К) No 411/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Д.П.С. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3197 от 18.12.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, XXIV н.с., постановено по н.а.х.д. № 6410 по описа на съда за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
200 Административно наказателно дело (К) No 412/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ УВАКОВ ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3261/27.12.2012 г., постановено по НАХД № 6940 по описа на ПРС за 2012 г., с което е отменено НП №3853-S015628/24.04.2012 г. на Стела Ангелова Петкова – Заместник Директор на ТД на НАП гр.Пловдив, с което на „Уваков”ЕООД, на основание чл.355 ал.1 от КСО е наложено административно нарушение „имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършена нарушение по чл.158 вр.чл.7, ал.3 от КСО.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
201 Административно наказателно дело (К) No 413/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИМИТЪР СЛАВОВ КОМЕРСИАЛ ЕТ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 18 от 03.01.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 6399 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
202 Административно наказателно дело (К) No 414/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ПИРС-Д ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1 от 02.01.2013 г. на Карловски районен съд, І наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 508 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
203 Административно наказателно дело (К) No 415/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Е.И.М. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 31 от 07.01.2013г., постановено по НАХД № 7661/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХХVІ н.състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
204 Административно наказателно дело (К) No 416/2013, XXI състав Наказателни касационни производства Д.С.А. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №3155 от 14.12.2012г. по НАХД № 7487/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХVІ н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/ №36 – 0001037/09.10.2012г. на Началник сектор в ОО“КД – ДАИ” – Пловдив, с което на Д.С.А. *** е наложена на основание чл.93 ал.2 от Закона за автомобилните превози/ЗАвПр./ “Глоба” в размер на 500 лева за нарушение на чл.40 ал.1, т.9 от Наредба №2 от 15.03.2002г. на МТ.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
205 Административно наказателно дело (К) No 417/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Д.П.С. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 17.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3248 от 21.12.2012г. на ПРС, ХIV н.с. постановено по НАХД № 6408/2012 г.  Решението е окончателно.  
206 Административно наказателно дело (К) No 418/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИМИТЪР СЛАВОВ КОМЕРСИАЛ ЕТ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3247/22.12.2012г., постановено по НАХД № 6400 по описа за 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІV н.с.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
207 Административно наказателно дело (К) No 419/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 17.4.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 85 от 11.01.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХVI н.с. постановено по н.а.х.д. № 6569 по описа за 2012 г. на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
208 Административно наказателно дело (К) No 420/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ФИТОНИ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 19.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 125 от 14.01.2013г., постановено по НАХД № 7210 / 2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, 12-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
209 Административно наказателно дело (К) No 422/2013, XXII състав Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3099 от 10.12.2012 г., постановено по н.а.х.д. № 4616 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
210 Административно наказателно дело (К) No 424/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 92 от 11.01.2013 г. на Пловдивски районен съд,V нак. Състав, постановено по н.а.х.д. № 6572 по описа същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
211 Административно наказателно дело (К) No 425/2013, XXI състав Наказателни касационни производства УВАКОВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.4.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №3209 от 19.12.2012г. по НАХД №6938/12г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІ н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/№3856-S015630/24.04.2012г. на Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “У.”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ЖР “Тракия”, бул.“Шипка” на основание чл.355 ал.1 КСО е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.158 във вр. с чл.7 ал.3 КСО, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :   ОТМЕНЯ наказателно постановление №3856-S015630/24.04.2012г. на Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “У.”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ЖР “Тракия”, бул.“Шипка” на основание чл.355 ал.1 КСО е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.158 във вр. с чл.7 ал.3 КСО    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
212 Административно наказателно дело (К) No 426/2013, XXII състав Наказателни касационни производства АУТОГЕОРГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 86 от 11.01.2013г., постановено по НАХД № 7621/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.  Решението е окончателно.  
213 Административно наказателно дело (К) No 427/2013, XXI състав Наказателни касационни производства Н.И.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 22.4.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 87 от 11.01.2013 г., постановено по НАХД № 6578/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/ № 36-0000929 от 04.09.2012г. на началник сектор „Контрол и АНД” в ОО „КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на Н.И.К.,***, на основание на основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗАП е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лв. за административно нарушение по чл. 89, т.7 от Наредба № 33/03.11.1999г. на МТ и глоба в размер на 1500 лв. за административно нарушение по чл. 89, т.8 от Наредба № 33/1999г. на МТ.   РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
214 Административно наказателно дело (К) No 428/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Н.М.Ш. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 19.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 83/ 11.01.2013 г. по НАХД № 7243 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
215 Административно наказателно дело (К) No 430/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.А.Б. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 2.4.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 3233 от 21.12.2012г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 6808 по описа на същия съд за 2012 г., с което е отменено НП № 11012074, издадено на 18.06.2012 год. от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – г.5 София.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
216 Административно наказателно дело (К) No 432/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 19.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2955/ 04.10.2012 г. по НАХД № 5600 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
217 Административно наказателно дело (К) No 433/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ А.Н.Н. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №3241/18.12.2012 г. по НАХД № 5790/2012 г. на ПРС, вместо което  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № 9557-F003747/03.07.2012г. на Директор на Дирекция “Контрол” при ТД на НАП гр. Пловдив, с което на А.Н.Н., на основание чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 от ЗДДС е наложена глоба в размер на 705 лв. за извършено административно нарушение по чл.180 ал.2 във вр. с ал.1 във вр. с чл.86 ал.1 и ал.2 ЗДДС.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
218 Административно наказателно дело (К) No 436/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Е.Е.Е. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 17.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2945 от 23.11.2012 г., постановено по НАХД № 6345 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 г., ХIX наказателен състав.   Решението е окончателно.  
219 Административно наказателно дело (К) No 437/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОМЕГА-Т ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БЛАГОЕВГРАД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 76 от 09.01.2013 г. на Пловдивски районен съд, ХХІV наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 7671 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
220 Административно наказателно дело (К) No 441/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 2.4.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 20 от 03.01.2013 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 7800 по описа на същия съд за 2012г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
221 Административно наказателно дело (К) No 442/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ М.Д.Г. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 74/10.01.2013г. постановено по НАХД № 7523 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, ХVІ н.с.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
222 Административно наказателно дело (К) No 443/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИМПАС ИРИНА ЖЕЛЯЗКОВА ЕТ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 17.4.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3029 от 04.10.2012 г. на Районен съд гр. Пловдив, VII н.с., постановено по н.а.х.д. № 3749 по описа на съда за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
223 Административно наказателно дело (К) No 444/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ХЕЛИОС ОЙЛ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 19.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2985 от 30.11.2012г., постановено по НАХД № 7220 / 2011г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, 19-ти наказателен състав .  Решението е окончателно.  
224 Административно дело No 450/2013, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОБЕТОН-2006 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 4.4.2013г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛАЖДАНЕ жалба с вх. № 70-00-2064/30.01.2013 г. на ТД на НАП гр. Пловдив по повод на която е образувано производството по настоящото дело, предявена от ЕКОБЕТОН-2006 ЕООД със седалище и адрес на управление управление ******, против Решение № 20/10.01.2013 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № 21/РД-10-72/17.12.2012 г. на Публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 450/2013 г по описа на Административен съд – Пловдив, 12-ти състав.  Определението може да бъде обжалвано пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок, който тече от днес за явилата се страна и от съобщаването за неявилите се страни.  
225 Административно дело No 451/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.И.Д.,
В.Г.Д.,
И.Г.Д.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 3.4.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №ДК-10-ЮЦР-100 от 21.12.2012г. на началника на РДНСК-ЮЦР, гр. Пловдив, както и оставеното със заповедта в сила Разрешение за строеж №138 от 12.10.2012г. на главния архитект на Община Пловдив - Район “Централен” за временен строеж на обект “жилищна сграда на два етажа, с височина Нк до 6,30м в ПИ с идентификатор №56784.522.857 от УПИ Х-857,858, кв.171-нов /310-стар/ по плана на Централна градска част, гр. Пловдив, с административен адрес: *****.  ОСЪЖДА Дирекцията за национален строителен контрол да заплати на В.Г.Д.,***, сумата от 50,00 лева; както и на И.Г.Д.,***, сумата от 50,00 лева, представляващи направените по делото разнос-ки.  Решението не подлежи на обжалване.  
226 Административно наказателно дело (К) No 457/2013, XXI състав Наказателни касационни производства БАЛКАН-3-ВЕЛИЗАР НАЙДЕНОВ ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.4.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №9 от 10.01.2013г. по НАХД №569/12г. по описа на Районен съд – Карлово, ІІІ н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/№16 – 1602368/09.08.2012г., с което е наложено на В.М.Н. като ЕТ “Балкан 3 – В.Н.” с адрес на управление гр.Баня, ул.“Липите”№3 на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.3 КТ “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.63 ал.2 във вр. с ал.1 КТ, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :   ОТМЕНЯ наказателно постановление №16 – 1602368/09.08.2012г., с което е наложено на В.М.Н. като ЕТ “Балкан 3 – В.Н.” с адрес на управление гр.Баня, ул.“Липите”№3 на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.3 КТ “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.63 ал.2 във вр. с ал.1 КТ    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
227 Административно дело (К) No 468/2013, XXII състав Касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ ДАНИВЕЛ ЕООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 504 от 17.12.2012 г., постановено по адм. дело № 614 по описа на Карловския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
228 Административно наказателно дело (К) No 481/2013, XXI състав Наказателни касационни производства И.Д.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПАЗАРДЖИК-СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 22.4.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 3/04.01.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 139 по описа за 2012г. на Районен съд – Първомай, като вместо него постанови:  ОТМЕНЯ електронен фиш Серия К № 0200808 от 21.04.2012 г. за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на ОД МВР – Пазарджик, с което на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.2 т.4 ЗДвП на И.Д.Т. *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 150 лв. за нарушение по чл.21 ал.2 ЗДвП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
229 Частно админист. наказателно дело (К) No 488/2013, XXIV състав Наказателни частни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДЪРЖАВЕН РЕЗЕВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РАКОВСКИ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 2.4.2013г.
ОПРЕДЕЛИ:   ОСТАВЯ в сила Определение от 07.12.2012г., постановено по гр.д. № 15619/2012 г. на Пловдивския районен съд.   Определението е окончателно.  
230 Административно наказателно дело (К) No 489/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Г.Т.К. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3153/14.12.2012 г., постановено по НАХД № 7408 по описа на ПРС за 2012 г., с което е потвърдено НП №17672-0067558/18.09.2012 г. на ся Василева Попхристова-Бедаваджиева – Директор на Дирекция“Обслужване“ при ТД на НАП гр.Пловдив, с което на Г.Т.К. ***, е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл.92, ал.1 и ал.2 вр.чл.264, ал.1 от ЗКПО.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
231 Административно наказателно дело (К) No 490/2013, XXI състав Наказателни касационни производства УВАКОВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 22.4.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №3126 от 12.12.2012г. по НАХД №6941/12г. по описа на Районен съд – Пловдив, І н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/№3855-S015629/24.04.2012г. на Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “У.”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ЖР “Тракия”, бул.“Шипка” на основание чл.355 ал.1 КСО е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.158 във вр. с чл.7 ал.3 КСО, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :   ОТМЕНЯ наказателно постановление №3855-S015629/24.04.2012г. на Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “У.”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ЖР “Тракия”, бул.“Шипка” на основание чл.355 ал.1 КСО е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.158 във вр. с чл.7 ал.3 КСО    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
232 Административно наказателно дело (К) No 491/2013, XX състав Наказателни касационни производства КОСТАДИН ТЕРЗИЕВ-ГОЛД ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3236 от 20.12.2012г., постановено по НАХД № 6734/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, VІІІ н.с.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
233 Административно наказателно дело (К) No 492/2013, XIX състав Наказателни касационни производства МАЗИАР 2 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 17.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3260 от 27.12.2012 г. на Районен съд гр.Пловдив, XVI н.с., постановено по НАХД № 6250 по описа на същия съд за 2012 г., с което e ИЗМЕНЕНО наказателно постановление № 16-1602469 от 24.08.2012г., издадено от Р.В.В. на длъжност Директор на Дирекция “Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на „Мазиар 2 ” ЕООД, представлявано от управителя М.Д.З., на основание чл.416, ал.5 вр. с чл. 414, ал.3 от КТ е наложено административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” в размер на 2000 /две хиляди/ лв. за нарушение по чл.63, ал.2 във връзка с чл. 63, ал.1 от Кодекса на труда, като е НАМАЛЕН размера на наложеното административно наказание “ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ” на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
234 Административно наказателно дело (К) No 493/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ И.А.Б. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 43 от 07.01.2013 г. на Пловдивски районен съд, ХХII н.с., постановено по НАХД № 6807 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно.    
235 Административно наказателно дело (К) No 494/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства К.Б.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 17.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 107 от 14.01.2013 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 6749 по описа на същия съд за 2012г. и вместо това постанови:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11012116-2011 от 26.06.2012 г. на Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция – гр. София, с което на К.Б.Д. с ЕГН:**********, на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП във връзка 131, ал. 1 от ЗОП, е наложено административно наказание - глоба в размер на 1000 лв.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
236 Административно наказателно дело (К) No 495/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КЛИМЕКС ЕООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 6 от 02.01.2013 г. на Районен съд Пловдив, ХХІІІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 5130 по описа на същият съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
237 Административно наказателно дело (К) No 496/2013, XXII състав Наказателни касационни производства Г.Й.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 97 от 14.01.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 7374 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
238 Административно наказателно дело (К) No 499/2013, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 17.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3177/15.12.2012г., постановено по нахд № 5939/2012г. по описа на Районен съд, гр. Пловдив, ХI нак.състав.   Решението е окончателно.  
239 Административно наказателно дело (К) No 501/2013, XXI състав Наказателни касационни производства А.Н.Н. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 22.4.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2809 от 12.11.2012 г., постановено по НАХД № 5791/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив,   РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
240 Частно админист. наказателно дело (К) No 506/2013, XIX състав Наказателни частни касационни производства В.В.И. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 18.4.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно определение № 26 от 10.01.2013 г. на Районен съд Пловдив, ХVIIІ н.с., постановено по НАХД № 8259 по описа на същия съд за 2012г.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
241 Административно наказателно дело (К) No 508/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства МОРЕ СЕЛЕКШЪН ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 19.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 23/ 04.01.2013 г. по НАХД № 4974 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
242 Административно наказателно дело (К) No 511/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИМИТЪР СЛАВОВ КОМЕРСИАЛ ЕТ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 73 от 10.01.2013 г. на Районен съд Пловдив, ХVІІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 7635 по описа на същият съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.    
243 Административно дело No 528/2013, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ПОНИ ТРЕЙД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 30.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Пони Трейд” ООД, със седалище и адрес на управление ****, ЕИК ****, представлявано от А. С. Б.-Т., против РА № 161203493/23.10.2012г. издаден от ТД на НАП, гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 528 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
244 Административно дело No 547/2013, XI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Т.С.С. НАЧАЛНИК РУП КАРЛОВО КЪМ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 26.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т. Светозоров С. *** със съдебен адрес *****, ет.2, офис 14 – адвокатска кантора, против Заповед за прилагане на ПАМ № 165/2012 г., издадена от И.Д.И. – Началник РУП-Карлово.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
245 Административно дело No 558/2013, XVIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ АСЕНИЦА 96 ООД НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ - САДОВО Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 23.4.2013г.
ОТМЕНЯ отказ на началника на „Общинска служба по земеделие“- Садово, обективиран в писмо с Изх.№ ПО-05-051 от 12.02.2013г. да бъде вписан в Регистъра на договорите за аренда Договор за аренда от 20.11.2007г. и договор за аренда от 21.11.2007г.  ИЗПРАЩА преписката на „Общинска служба по земеделие“-Садово за постановяване на законосъобразен акт по Заявление вх. № ПО-04-051/30.01.2013г., съгласно изложените в настоящето решение съображения, които са задължителни.  ОПРЕДЕЛЯ срок за изпълнение на решението от 30 дни, считано от влизането му в сила.  ОСЪЖДА Областна дирекция “Земеделие”- Пловдив да заплати на “Асеница-96” ООД, ЕИК***, представлявано от А.А.К., сумата от 300/триста/ лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
246 Частно административно дело No 565/2013, XI състав Частни администр. дела В.Д.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 10.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Д.П.,*** Ръжанков 11, ет.2, чрез П.П. като упълномощено лице, с адрес за призоваване и кореспонденция – АК Пазарджик, ул.Цар Самуил 28, кантора 36, против Решение № 125/04.02.2013 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив.  Определението е окончателно.  
247 Административно наказателно дело (К) No 572/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ГАЛА-ТАНЧО НЕДЕЛЕВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 148 от 18.01.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 8117 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
248 Административно наказателно дело (К) No 585/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОМЕГА-Т ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БЛАГОЕВГРАД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 17.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15 от 03.01.2013г., постановено по НАХД № 7665/2012г., Пловдивски районен съд, ХI наказателен състав.  Решението е окончателно.    
249 Административно наказателно дело (К) No 586/2013, XX състав Наказателни касационни производства КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 18.4.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 3237/20.12.2012г., постановено по н.а.х.д № 5940/2012г. по описа на Районен съд, гр. Пловдив, VІІI нак.състав, с което е изменено Наказателно постановление № 0182/23.04.2012г., издадено от председателя на Комисия за регулиране на съобщенията, гр.София, с което на “КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ”ЕАД София, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление- гр.София, Район “Младост 4”, Бизнес парк “София”, сграда 6, представлявано от Захариас Коцибос, в качеството му на управител, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 60 000 лева на основание чл. 53, ал. 1 във вр. с чл. 83, ал. 1 от ЗАНН, във вр. с чл. 325, ал.1 от Закон за електронните съобщения, във вр. с т.2.7.1 от Разрешение № 01399/ 08.04.2009г., във вр. с чл. 31, ал.1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга, във връзка с чл.336 ЗЕС за нарушение на чл. 325, ал. 1 от ЗЕС, във вр. с т.2.7.1 от Разрешение № 01399/08.04.2009г. във вр. с чл. 31 от ФС, като е намален размерът на имуществената санкция от 60 000 лева на 10 000 лева на основание чл.326а от ЗЕС и ПОТВЪРДЕНО Наказателното постановление в останалата му част, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА  ОТМЕНЯ изцяло Наказателно постановление № 0182/23.04.2012г., издадено от председателя на Комисия за регулиране на съобщенията, гр.София, с което на “КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ”ЕАД София, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.София, Район “Младост 4”, Бизнес парк “София”, сграда 6, представлявано от Захариас Коцибос, в качеството му на управител, е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 60 000 лева на основание чл. 53, ал. 1 във вр. с чл. 83, ал. 1 от ЗАНН, във вр. с чл. 325, ал.1 от Закона за електронните съобщения, във вр. с т.2.7.1 от Разрешение № 01399/ 08.04.2009г., във вр. с чл. 31, ал.1 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга, във връзка с чл.336 Закона за електронните съобщения за нарушение на чл. 325, ал. 1 от Закона за електронните съобщения, във вр. с т.2.7.1 от Разрешение № 01399/08.04.2009г. във вр. с чл. 31 от Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
250 Административно наказателно дело (К) No 587/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ГРАДСТРОЙ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №130 от 16.01.2013г. по НАХ дело №7720 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХVІІ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №12-1180 от 05.10.2012г. на главния директор на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на “Градстрой” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
251 Административно наказателно дело (К) No 591/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТПК ЛЕДА Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 17.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 169 от 22.01.2013г., постановено по НАХД № 7510/2012г., Пловдивски районен съд, ХХI наказателен състав. Решението е окончателно.  
252 Административно наказателно дело (К) No 594/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства УВАКОВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 41 от 07.01.2013 г. на Пловдивски районен съд, ХIХ н.с., постановено по НАХД № 6939 по описа на същия съд за 2012 г.,, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3852-S015627 от 24.04.2012 г. на Заместник Териториалния Директор на Териториална Дирекция на Национална Агенция за приходите, гр. Пловдив, с което на У.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бул. „Шипка“, супермаркет „С.“, за нарушение по чл. 7, ал.3 от Кодекса за социално осигуряване, на основание чл. 355, ал.1 от КСО е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 500.00 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
253 Административно дело No 597/2013, XV състав Дела от администр. характер - данъчни П.З.М. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 26.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.З.М., ЕГН **********,*** срещу Решение № 49 от 05.02.2013г. на И.Д. Териториален директор на ТД на НАП-Пловдив.   ОСЪЖДА П.З.М., с ЕГН **********,*** да заплати в полза на ТД на НАП-гр. Пловдив сумата в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.  
254 Административно дело No 598/2013, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни И.М.К. Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 18.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.М.К. ***, коридор 2Г, стая 9, против решение № 388 29.01.2013 г. на директора на ТД на НАП – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 598 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му.
255 Частно админист. наказателно дело (К) No 651/2013, XX състав Наказателни частни касационни производства Г.И.У. РПУ РАКОВСКИ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 1.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно Определение от 15.01.2013г., постановено по н.а.х.д. № 8475/2012г. по описа на ПРС, ХХІ н.с..    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
256 Административно наказателно дело (К) No 659/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КЛИМЕКС ЕООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 19.4.2013г.
Оставя в сила Решение № 237 /31.01.2013г., постановено по н.ах.д.№ 5135 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
257 Административно наказателно дело (К) No 664/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КОКОНА-ТАНЯ КАЛАКУНОВА ЕТ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 23.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №113 от 14.01.2013г. по НАХ дело №5315 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХІХ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №56124-S008155 от 25.10.2011г. на директора на Дирекция “Контрол” в ТД- Пловдив на НАП, с което на ЕТ”Кокона- Т.К.”, със седалище и адрес на управление: *****, е наложена имуществена санкция в размер от 976,10 лева.  Решението е окончателно.  
258 Административно дело No 684/2013, III състав Дела от администр. характер - данъчни КОРИНА БГ ЕАД Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 2.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ”Корина БГ”ЕАД, ЕИК 131086308, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, ул.”Мара Михайлова”№22, ет.1, ап.2, представлявано от управителя Петър Николов Петров, в качеството му на правоприемник на “Валенсиана 2005”ЕООД, ЕИК 131568190, против Ревизионен акт № 211203835 от 07.11.2012г. на ТД на НАП – Пловдив, в частта потвърдена с Решение № 119 от 04.02.2013г. на Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив, като НЕРЕДОВНА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 684/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
259 Административно дело No 687/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВГСТРОЙ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 2.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №79 от 19.02.2013г. на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което е оставена без уважение жалбата на “ВГСТРОЙ” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, против Разпореждане с Изх.№61001/2002/064258 от 04.02.2013г. на публичен изпълнител при ТД- Пловдив, Дирекция “Събиране”, ИРМ- Хасково, на НАП, с което е оставено без уважение направено възражение за изтекла погасителна давност спрямо вземане по НП с №310 от 03.04.2003г. и задължение по СД за месец 12.2002г. с Вх.№180 от 14.01.2003г. по ЗДДС, отм., вместо което постановява:  ОТМЕНЯ Разпореждане с Изх.№61001/2002/064258 от 04.02.2013г. на публичен изпълнител при ТД- Пловдив, Дирекция “Събиране”, ИРМ- Хасково, на НАП, с което е оставено без уважение направено възражение от “ВГСТРОЙ” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, за изтекла погасителна давност спрямо вземане по НП с №310 от 03.04.2003г. и задължение по СД за месец 12.2002г. с Вх.№180 от 14.01.2003г. по ЗДДС, отм.  ИЗПРАЩА преписката на публичен изпълнител при ТД- Пловдив, Дирекция “Събиране”, ИРМ- Хасково, на НАП за постановяване на акт, при спазване на изложените в настоящето решение съображения, които са задължителни.  Решението е окончателно.  
260 Административно дело No 694/2013, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.Х.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 18.4.2013г.
Оставя без разглеждане жалбата на Х.Х.Д. ЕГН**********,*** против мълчалив отказ на Началника на РДНСК-Пловдив , да се произнесе по жалба вх.№94006-19128-15/28.11.2012г.  Прекратява производството по адм.д.№694/2013г., по описа на Административен съд Пловдив.Препис от акта да бъде изпратен на страните. Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБ в 07 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
261 Административно дело No 711/2013, XIII състав Дела по КСО Ц.Г.Д. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 19.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ц.Г.Д., ЕГН **********,*** противРешение № 57/15.02.2013г. на Директора на ТП на НОИ/РУ”СО”/, гр. Пловдив.    ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 711 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
262 Административно наказателно дело (К) No 720/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Т.В.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 23.4.2013г.
Оставя в сила Решение № 330/11.02.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 7237 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.   Решението е окончателно.    
263 Административно наказателно дело (К) No 731/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства З.Й.Й. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 25.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №25 от 04.01.2013г. по НАХ дело №5496 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХVІ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №273 от 04.06.2012г., на началника на Митница Пловдив, с което на З.Й.Й. е наложена глоба в размер от 1 000,00 лева и са отнети стоките, предмет на нарушението, представляващи акцизни стоки, 1680 къса цигари без бандерол.  Решението е окончателно.  
264 Частно админист. наказателно дело (К) No 732/2013, XIX състав Наказателни частни касационни производства П.Х.К. ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 8.4.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 74 от 23.01.2013 г. по НАХД № 359 от 2013 г. на ПРС.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
265 Административно наказателно дело (К) No 739/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ЮПИТЕР МЕТАЛ ООД ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 23.4.2013г.
Оставя в сила Решение № 313 /08.02.2013г., постановено по н.ах.д.№ 8700 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
266 Административно наказателно дело (К) No 741/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ АЛАДИН ФУУДС ООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 23.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №229 от 29.01.2013г. по НАХ дело №7338 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., І-ви наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №К-026274 от 23.11.2011г., издадено от директор на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на “Аладин фуудс” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, е наложена имуществена санкция в размер от 1 200,00 лева.  Решението е окончателно.    
267 Административно наказателно дело (К) No 744/2013, XXII състав Наказателни касационни производства УВАКОВ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 23.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на „Уваков“ ЕООД, с ЕИК 115335938, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от управителя Антони Николов Уваков, против решение № 190 от 24.01.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 6936 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. № 744 по описа на Администрати-вен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.    
268 Административно дело No 760/2013, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Н.В. Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 15.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Н.В. и Г.В. ***, подадена чрез Адвокатско дружество “Попов и Колев”, представлявано от адв.Ив.Попов, със съд.адрес гр.Пловдив, ул. ”Райко Даскалов”№68, ет.5, офис 5, против Заповед № ДК – 02 – ЮЦР – 2 от 16. 01.2012г. на Началника на РДНСК “ЮЦР” – гр.Пловдив, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА и  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 760/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
269 Административно дело No 768/2013, VIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Р.В.Б. ЧЕТВЪРТО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 22.4.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.В.Б.,***, против Заповед с Рег.№ЯЗ/04-2013г. (Рег.№К/04-4/13) от 22.02.2013г. на началника на ІV-то Районно управление “Полиция” при Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с която е отказано издаването на разрешение за съхранение и продължаване срока на разрешение за носене и употреба на късо огнестрелно оръжие и е разпоредено изземва-нето на огнестрелно оръжие пистолет “ТТ”, калибър 7,62 мм., с фабричен №****** и бо-еприпаси към него.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
270 Административно дело No 774/2013, XVII състав Други административни дела Е.К.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 16.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 774 по описа за 2013 г. на Пловдивския административен съд.  ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив за произнасяне по жалба на Е.К. *** против Частичен мълчалив отказ по заявление вх. № 94-00-2605/20.02.2013 г. за предоставяне на извлечение от данъчно-осигурителната й сметка за периода от 01.01.1998 г. до 01.01.2012 г.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
271 Административно дело No 782/2013, II състав Дела по ЗСП Д.Р.Д. Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 16.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Р.Д. *** и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 782/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.    
272 Административно дело No 797/2013, III състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ЕМИЛИ - 1881 ООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 23.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Емили 1881“ ЕООД, с ЕИК 200212496, представлявано от управителя Х.Х.Х., против разпореждане от 04.03.2013 г. по изп. дело № 9010/2012 г. по описа на СИС при Пловдивския районен съд, ІХ район.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 797 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението не подлежи на обжалване.  
273 Административно наказателно дело (К) No 805/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЕ ТОКС ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 23.4.2013г.
Оставя в сила Решение на РС-Пловдив № 270/04.02.2013г. по н.ах.д.№ 8326/2012г.  Решението е окончателно.    
274 Административно наказателно дело (К) No 815/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства СУПЕРСПЛАВ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 23.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №383 от 14.02.2013г. по НАХ дело №8517 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХVІ-ти наказателен състав, вместо което постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление с №64202-S016861 от 09.07.2012г. на заместник териториалния директор на ТДІ Пловдив на НАП, с което на “Суперсплав” ООД, със седалище и адрес на управление: *****, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.    
275 Административно дело No 823/2013, II състав Дела по ЗМСМА КМЕТ НА С.РОЗИНО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 8.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кметство с.Розино, общ.Карлово, обл.Пловдив, против Решение № 797/ 28.02.2013 г. на Общински съвет – Карлово, с което е приет бюджета на Община Карлово за 2013 г., и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 823/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 - дневен срок от съобщаването му.  
276 Административно наказателно дело (К) No 828/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 23.4.2013г.
Оставя в сила Решение № 399/15.02.2013г., постановено по н.ах.д.№ 6577 по описа за 2012г. на Районен съд-Пловдив.  Решението е окончателно.    
277 Частно административно дело No 834/2013, IV състав Частни администр. дела ПАДИНИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 9.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „Падини” ООД, с ЕИК 123735960, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул.“Света Богородица“ № 67, представлявано от управителя Г.Н.Ш., за спиране на изпълнението на ревизионен акт № 241103263 от 14.10.2011 г., издаден от С.Д.М., главен инспектор по приходите в ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1285 от 30.12.2011 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 834 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
278 Частно административно дело No 868/2013, XVII състав Частни администр. дела ФАРМА МФ ПП ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 16.4.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 1300090/01.03.2013 г., издадена от Л.П.Ц. - Началник сектор „Ревизии”, Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр. Пловдив, с която ревизионното производство, осъществявано по отношение на “ФАРМА МФ ПП“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.С., е спряно на основание чл. 34, ал. 1, т. 2 ДОПК.  ИЗПРАЩА преписката на Началника на сектор „Ревизии”, Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр. Пловдив - Л.П.Ц., за продължаване на ревизионното производството осъществявано по отношение на „ФАРМА МФ ПП“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.С., при съблюдаване на указанията по тълкуването и прилаганото на закона дадени в мотивите на настоящото определение.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
279 Административно дело No 877/2013, III състав Други административни дела Д.Б.Б. Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 30.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Б.Б., ЕГН **********,***, против “Докладна записка № 4700 от 2012г.”, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА и  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 877/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до оспорващия за постановяването му.      
280 Административно дело No 878/2013, VI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.М.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 11.4.2013г.
Прекратява производството по адм.дело № 878 по описа за 2013г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.  Изпраща по подсъдност на Районен съд – Карлово жалбата на Т.М.Т.,***.  Определението не подлежи на обжалване.  Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателят и на Кмета на Община Карлово.  
281 Частно админист. наказателно дело (К) No 879/2013, XXI състав Наказателни частни касационни производства ФИТОНИ 1 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 22.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 26.02.2013г. по н.а.х. дело №43/2013г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХVІ н. състав, с което е оставена без разглеждане подадената от Дружеството жалба срещу НП №К-029985 от 24.09.2012г. на Директор на РД – Пловдив на КЗП, издадено срещу търговеца и съдебното производство е било прекратено.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
282 Административно наказателно дело (К) No 883/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Д.Г.П. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 19.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №453 от 21.02.2013г. по Н.А.Х.дело №6849 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХVІ-ти наказателен състав, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К №0266459, издаден от ОД”МВР”- Пловдив, с който на Д.Г.П. е наложена глоба в размер от 100,00 лева.  Решението е окончателно.  
283 Административно наказателно дело (К) No 894/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Г.Б.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 19.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №209 от 21.01.2013г. по Н.А.Х.дело №7914 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., І-ви наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №ІІ-1475 от 24.10.2012г. на директора на ОДБХ- Пловдив, при БАБХ към МЗХ, с което на Г.Б.С. е наложена глоба в размер от 200,00 лева.  Решението е окончателно.  
284 Административно наказателно дело (К) No 896/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства КЕТИ 94 ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 23.4.2013г.
Отменя Решение № 55 / 09.01.2013г., постановено по н.ах.д.№ 8009 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Вместо това постанови : Отменя НП № 550/12.11.2012г. на Началника на Митница Пловдив за наложена имуществена санкция в размер на 500 лв., за нарушение по чл.44 ал.1 т.6 ЗАДСк., на основание чл.110 ал.1 ЗАДСк.  Решението е окончателно.
285 Административно наказателно дело (К) No 905/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства НЕВА ГРУП ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 23.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №236 от 31.01.2013г. по НАХ дело №7153 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХVІІІ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №13090-F005409 от 03.08.2012г. на директора на Дирекция “Контрол” в ТД- Пловдив на НАП, с което на ”Нева Груп” ООД, със седалище и адрес на управление: ****, е наложена имуществена санкция в размер от 6 000,00 лева.  Решението е окончателно.    
286 Административно дело No 914/2013, XVIII състав Други административни дела Д.Б.Б. ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 29.4.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Д.Б.Б., ЕГН **********,*** срещу волеизявление на кмета на община-Стамболийски, обективирано в писмо изх.№ 266 от 29.01.2013г., с което лицето е уведомено за последиците от неизпълнение на решения на общо събрание по реда на Закона за управление на етажната собственост.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 914/2013г. по описа на Административен съд, гр. Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.    
287 Частно административно дело No 921/2013, XIII състав Частни администр. дела С.И.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 30.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.С.,***, ЕГН **********, против Решение № 112/08.03.2013г. на Директора на ТД на НАП, гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството ч. адм. дело № 921 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
288 Административно наказателно дело (К) No 974/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 25.4.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №418 от 18.02.2013г. по НАХ дело №8087 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІV-ти наказателен състав, в частта му, с която е потвърдено наказателно постановление с №К-028858 от 10.08.2012г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в КЗП, с което на “Билла България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, е наложена имуществена санкция в размер от 300,00 лева, заради извършено нарушение по чл.16 от ЗЗП, вместо което постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление с №К-028858 от 10.08.2012г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в КЗП, с което на “Билла България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, е наложена имуществена санкция в размер от 300,00 лева, заради извършено нарушение по чл.16 от ЗЗП  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №418 от 18.02.2013г. по НАХ дело №8087 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІV-ти наказателен състав, в останалата му част.  Решението е окончателно.  
289 Частно административно дело (К) No 976/2013, XXIII състав Частни касационни производства МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО КАРЛОВО,
МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ
ОБЩИНА КАРЛОВО Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 1.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по дело №976 по описа на Административен съд- Пловдив за 2013г., образувано по частна жалба на “Мюсюлманско изповедание” против Определение №323 от 13.03.2013г. по Г.Д. №1927 по описа на Районен съд- Карлово за 2012г., ІV-ти граждански състав.  ИЗПРАЩА делото по компетентност на Апелативен съд- Пловдив.  Определението е окончателно.  
290 Частно административно дело No 992/2013, XII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт САМ БЛЕЙК-М-СИЛВИЯ МАРТИНОВА ЕТ ЕГ ИВАН ВАЗОВ ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 3.4.2013г.
ОТМЕНЯ разпореждането на Директора на Езикова гимназия „Иван Вазов“ – гр.Пловдив по чл.60, ал.1 от АПК, с което е допуснато предварително изпълнение на Решение № 1/20.03.2013г. на Директора на ЕТ “Иван Вазов“, с което е обявено класирането на участниците в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, предоставен за стопанисване и управление на Езикова гимназия “Иван Вазов“ – гр.Пловдив, находящ се в северната част на имота, с площ 20 кв.м, обособена като зона за търговия и е определен участникът, класиран на първо място.   ОСЪЖДА Езикова гимназия „Иван Вазов“ – гр.Пловдив, да заплати на С.М.Ч., като ЕТ „Сам Блейк – М – Силвия Мартинова“, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Цар Борис III Обединител“ № 29, вх.“А“, ет.2, ап.8 сумата в размер на 225 лв., съставляваща сторени разноски по производството.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
291 Административно дело No 1001/2013, X състав Искове за обезщетение Й.Б.Т. Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 9.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1001 от 2013година по описа на Административен съд Пловдив. ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Окръжен съд град Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
292 Частно административно дело No 1018/2013, II състав Частни администр. дела М.Р.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 25.4.2013г.
ОТКАЗВА продължаване на срока за внасяне на държавна такса по Адм. д. № 1018/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Р.Р. ***, срещу Решение № 223/ 04.03.2013 г. на Зам.директор на Дирекция “ОДОП” – Пловдив, с което е оставено без уважение искането за спиране на изпълнението на Ревизионен акт № 261203714/ 11.01.2013 г. и е отказано спиране на изпълнението.  ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 1018/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
293 Административно дело No 1020/2013, IV състав Други административни дела ГАМАКОЛ ЕООД РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 16.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Гамакол” ЕООД, с ЕИК 825240121, със седалище и адрес: град Пловдив, ул.”Нов живот” № 14, представлявано от управителя Д.М.Д., против констативен протокол № 0001577 от 01.03.2013 г. на РИОСВ Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 563 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
294 Административно дело No 1022/2013, XI състав Други административни дела ТЕХНО РЕНТ ООД Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 26.4.2013г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Техно Рент“ООД със седалище и адрес на управление *****, представлявано от управителя Д.Н.Б., съдебен адрес ***** – адв.Б., срещу Актвнр № ПТР -12-17/28.06.2011 г. за установяване на публично държавно вземане.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1022 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му  
295 Административно наказателно дело (К) No 1040/2013, XX състав Наказателни касационни производства В.М.М. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 11.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба подадена от адв.Д.П., в качеството му на процесуален представител на В.М.М., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, с посочен и съд.адрес гр.Пловдив ул.”4-ти Януари”№36, ет.4, чрез адв.Д.П., против Решение № 483 от 26.02.2013г., постановено по н.а.х.дело № 6025/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, V н.с, като просрочена.  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 1040/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХХ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
296 Административно наказателно дело (К) No 1061/2013, XX състав Наказателни касационни производства ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 25.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като просрочена касационна жалба от „Градски транспорт-Пловдив“ АД, ЕИК 825256346 със съдебен адрес- гр.Пловдив, ул. „Македония“ № 2Б, ет.2, офис 9 против Решение № 248 от 30.01.2013г. на Районен съд – Пловдив, постановено по НАХД № 7799/2012г. VIII наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-1602435/31.10.2012г. на директор на дирекция „Инспекция по труда“- Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 1061 по описа на Административен съд-Пловдив за 2013г., ХХ състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението.  
297 Административно наказателно дело (К) No 1082/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 10.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.н.д. № 1082 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  ИЗПРАЩА касационна жалба на председателя на Държавната агенция за закрила на детето против решение № 684 от 16.03.2013 г. по н.а.х.д. № 7206/2012 г. на Пловдивския районен съд, Х н.с., за администриране.  Определението не подлежи на обжалване.  
298 Административно дело No 1127/2013, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни С.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 17.4.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 286/25.03.2013год. на зам. директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалба с вх.№ 38927/18.01.2013г. на С.Г.Т., ЕГН ********** чрез пълномощник С.К.Н., ЕГН ********** против РА № 161204447/04.12.2012год., издаден от ТД на НАП-Пловдив, офис Пазарджик.   Определението е окончателно.  
299 Административно дело No 1151/2013, XIII състав Дела по ЗМИ, ЗИНП ПП ГЕРБ ОИК ПРИ ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 29.4.2013г.
ОБЯВЯВА за нищожно Решение № 272, взето с протокол № 48 от 10.04.2013г. на ОИК – Родопи.  ВРЪЩА преписката на ОИК - Родопи за ново произнасяне, съобразно влязлото в сила Решение № 211 от 28.01.2013г., постановено по ахд №  135/2013г. по описа на Административен съд-Пловдив, както и с мотивите на настоящето решение.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд на Република България в 7-дневен срок от обявяването му.  Същото да се съобщи на страните по делото както чрез съобщение/призовка/ така и на телефоните им незабавно.  
300 Частно административно дело No 1156/2013, VI състав Частни администр. дела ПАДИНИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 22.4.2013г.
СПИРА изпълнението на Ревизионен акт № 241103263/14.10.2011г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 1285/30.12.2011г. на зам.Директора на Дирекция “ОУИ” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, сега “ОДОП” – Пловдив относно непризнат данъчен кредит в общ размер 105 219.95 лв. и прилежащи лихви в размер на 58 254.52 лв., за данъчен период 15.03.2007г. – 31.03.2011г., до изтичане срокът на валидност на банковата гаранция – 04 април 2014г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  
301 Административно наказателно дело (К) No 1172/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ПЕКОПЕКС ЕТ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 23.4.2013г.
Отменя Разпореждане от 20.03.2013г. постановено по н.ах.д.№ 800/2013г., Районен съд-Пловдив.  Връща делото на същия съд и състав за продължаване на процесуалните действия.  Определението е окончателно.  
302 Частно админист. наказателно дело (К) No 1196/2013, XX състав Наказателни частни касационни производства АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ИЛИЕВ И ТАНЕВА ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 23.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧКНАХД № 1196/2013г. по описа на Адми-нистративен Съд – Пловдив ХХ състав.  ИЗПРАЩА частната касационна жалба на Адвокатско дружество “Илиев и Танева”,ЕИК 1600902423, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Хан Кубрат”№8, ет.1, представлявано от управляващия съдружник адвокат Стоян Илиев, против Разпореждане от 20.03.2013г., постановено по н.а.х.дело № 717/2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХХV н.с за администрирането й, при правилно конституиране на страните в процеса.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
303 Частно административно дело No 1209/2013, XI състав Частни администр. дела - допускане на предварително изпълнение БРИКЕЛ ЕАД Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 23.4.2013г.
Спира допуснатото по чл.58, ал.2 от ЗАДС предварително изпълнение на Решение № 234/18.03.2013 г. на Началника на Митница Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от съобщаването му на страните.   Преписи от определението да се изпратят на страните  
304 Административно дело No 1212/2013, XII състав Искове за обезщетение А.М.Б. ОДЯ АНА КУЗМАНОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 30.4.2013г.
ВРЪЩА исковата молба, предявена от А.М.Б., ЕГН ********** *** против Обединени детски ясли „Ана Кузманова“ – гр.Карлово, с която са предявени обективно кумулативно съединени искови претенции, с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за заплащане на обезщетение за имуществени вреди в размер на 300 /триста/ лева, съставляващо адвокатски разноски за водено пред Административен съд – гр.Пловдив административно дело и неимуществени вреди, в размер на 500 /петстотин/ лева, изразяващи се в стрес, нервни кризи, нарушаване на правото да бъде дадена официална информация за настаняване на сина й в детските ясли, неудобство, свързано с водене на дела, претърпени в резултат на незаконосъобразно бездействие от страна на Директора на Обединени детски ясли „Ана Кузманова“ – гр.Карлово.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1212 по описа за 2013 г. на Административен съд - гр.Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
305 Административно наказателно дело (К) No 1223/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ А.Е.Т. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 23.4.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАХД № 1223/2013г., по описа на Административен съд - Пловдив, ХХ състав. ИЗПРАЩА касационната жалба на Областен отдел "Контролна дейност - ДАИ" - Пловдив към дирекция "Автомобилна инспекция" - Пловдив срещу решение № 400/15.02.2013г., постановено по НАХД № 7454/2012г. на Районен съд - Пловдив за администрирането й. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
306 Административно дело No 1280/2013, XIII състав Установителни искове ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИБР С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 30.4.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, със седалище и адрес на управление: **** БУЛСТАТ ****, против Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район-Пловдив (БДУВИБР), при Министерството на околната среда и водите, с която предявени установителени искове за установяване на неистинността на разрешителни № 301072/20.10.2005 г., № 301723/15.12.2006 г., № 1562/13.05.2003 г., № 1563/13.05.2003 г., № 1653/04.07.2003 г. и № 1588/16.05.2003 г., издадени от директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район - гр. Пловдив, субсидиарно се предявяват установителени искове за дължимостта на определени с АУПДВ такси в общ размер от 2 290 525 лв.  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 1280 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.