АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.6.2013г. до 30.6.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 919/2010, V състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Д.К.И.,
К.Й.М.,
А.Й.А.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 20.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.К.И.,***, К.Й.М. *** и А.Й.А. ***, чрез адв. Г.М.-Кирчева срещу Акт с изх.№ 993/25.11.2009 г. на ОСЗ “Родопи” гр. Пловдив.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
2 Административно дело No 1268/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ПЕЙЧЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП
Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 28.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ПЕЙЧЕВ" ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.В.П., против Ревизионен акт № 1300900614/10.03.2010 г., издаден от В.И.К. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение № 373/01.06.2010 г. на Заместник Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, в частта, относно непризнат данъчен кредит в размер на 100 167,80 лв., допълнително начислен ДДС в размер на 5 772,03 лв., ведно със законните лихви върху посочените суми в размер на 22 421,69 лв., както и корпоративен данък за 2007 г. в размер на 24 073,58 лв., ведно със законната лихва в размер на 7 143,84 лв., и корпоративен данък за 2008 г. в размер на 22 810,59 лв., ведно със законната лихва в размер на 3 196,76 лв.  ОСЪЖДА "ПЕЙЧЕВ" ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.В.П., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 4161 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
3 Административно дело No 1467/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ИВТЕКС-08 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 19.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ искането с правно основание чл.161, ал. 1 АПК предявено от „Ивтекс – 08“ ЕООД ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, ет.1, вх. А, представлявано от управителя С.Н.М. за възстановяване на срока за касационно обжалване на съдебно решение № 764/02.04.2012г. на Административен съд – гр.Пловдив, постановено по адм.дело № 1467/2011г.   ОСЪЖДА „Ивтекс – 08“ ЕООД ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, ет.1, вх. А, представлявано от управителя С.Н.М. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна практика“ – гр.Пловдив, при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението до страните.  
4 Административно дело No 1796/2011, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ДОНЧЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 6.6.2013г.
Отменя Ревизионен акт № 161003878/18.02.2011г. потвърден с Решение № 507/10.06.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ“- Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция “ОДОП” – Пловдив, за непризнат данъчен кредит на обща стойност 226 995.09 лв., ведно с начислени лихви в размер на 35 483.40 лв., както и допълнително установен корпоративен данък за 2009г. в размер на 70 041.75лв., ведно с начислени лихви – 5 343.03 лв.  Осъжда “ДОНЧЕВ” ЕООД, седалище и адрес на управление - гр.Стара Загора, кв.Железник ул.Загорка № 9, вх.А, ет.3, представлявано от управителя И.Дончев да заплати на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, сега дирекция „ОДОП“ - Пловдив сумата от 7 207.26 лв., съдебни разноски съгласно Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
5 Административно дело No 1897/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Т.К.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП
Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 21.6.2013г.
ОБЯВЯВА за нищожен Ревизионен акт № 161005080/18.03.2011 г., издаден от Л.Б.Е. на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 514/13.06.2011 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта, с която на Т.К.Г., в качеството й на едноличен търговец с фирма “МИБОРТА ТРЕЙД - Т.Г.", ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, са установени допълнително задължения за ДДС в общ размер на 40480,91 лв., ведно със законните лихви върху тази сума, за данъчни период м.12/2003 г., м. 01/2004 г. и м.02/2004 г. ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Т.К.Г., в качеството й на едноличен търговец с фирма “МИБОРТА ТРЕЙД - Т.Г.", ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 6862,75 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
6 Административно дело No 2203/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни И.П.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение (второ) от 25.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на И.П.К., ЕГН ********** със съдебен адрес гр. С., ул. ***, за допълване на решение №336 от 12.02.2013 година, постановено по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
7 Административно дело No 2523/2011, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 3.6.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № КД-14-16-11009 от 16.08.2011г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрена със Заповед № РД – 18 - 48 от 03.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се в нанасянето на нови обекти, както следва: поземлен имот с идентификатор 56784.531.741 с площ от 2194.00кв.м., собственост на “Бизнес инвест” ЕООД по нот. акт № 38, том. ХІІІ, рг. № 4203, дело № 3464 от 08.04.1999 г. на Служба по вписванията, Пловдив ; сграда с идентификатор 56784.531.741.1 с площ от 154.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.741.2 с площ от 286.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.741.3 с площ от 70.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.741.4 с площ от 6.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.741.5 с площ от 19.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.741.6 с площ от 15.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.741.7 с площ от 79.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.741.8 с площ от 20.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.741.9 с площ от 62.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.741.10 с площ от 224.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.741.11 с площ от 10.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.741.12 с площ от 9.00кв.м. и съответно са заличени следните обекти : поземлен имот с идентификатор 56784.531.1135 с площ от 716.00кв.м., собственост на Община Пловдив ; поземлен имот с идентификатор 56784.531.2194 с площ от 1478.00кв.м., собственост на Община Пловдив ; сграда с идентификатор 56784.531.1135.1 с площ от 79.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.1135.2 с площ от 62.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.1135.3 с площ от 10.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.1135.4 с площ от 9.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.1135.5 с площ от 224.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.1135.6 с площ от 20.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.2194.1 с площ от 154.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.2194.2 с площ от 286.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.2194.3 с площ от 70.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.2194.4 с площ от 6.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.2194.5 с площ от 19.00кв.м. ; сграда с идентификатор 56784.531.2194.6 с площ от 15.00кв.м. ;  ВРЪЩА преписката на Изпълнителния Директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, гр. София за издаване на законосъобразен административен акт, при съблюдаване на указанията по тълкуване на закона, дадени в настоящото решение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
8 Административно дело No 2801/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни З.С.У. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на З.С.У. с ЕГН ********** , с адрес по чл.8 от ДОПК в гр. Хасково, ЖК "Орфей" № 2, вх.В, ет.5, ап.№ 46 срещу ревизионен акт № 131101414 от 14.07.2011г., издаден от Цветана Спасова Джиева, на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция Пловдив, упълномощен със Заповед № К 1101413 от 04.05.2011г., потвърден с Решение № 940 / 05.10.2011г., на Директора на Дирекция” ОУИ” – гр.Пловдив, с който са установени дължими суми по чл.35 от ЗОДФЛ/ отм./ за 2006г. 3189.93 лв. и лихва 1 734.09 лв. и Данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г . в размер на 15 796.26 лв. с лихва 6134.84 лв.  ОСЪЖДА З.С.У. с ЕГН ********** да заплати на Дирекция “ОДОП” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 987/ деветстотин осемдесет и седем/ лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
9 Административно дело No 3328/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Г.К. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 25.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на Н.Г.К., ЕГН **********, съдебен адрес :г. Пловдив, бул. „Шести септември“ №152, ет.3, офис 307, против заповед № ДК-ЮЦР-582 от 29.08.2011 г. на началника на РДНСК ЮЦР - Пловдив, с която е разпоредено премахване на незаконен строеж: „Отоплителна инсталация по фасада на жилищна сграда“, находящ се в УПИ VIII- 3807, кв.327 по плана на гр. Асеновград, обл. Пловдив, с административен адрес – гр. Асеновград, ул. „Н.К.“ №5.  ОСЪЖДА Н.Г.К., ЕГН **********,***, офис, да заплати началник РДНСК – ЮЦР – Пловдив, сумата от 150 лв, представляваща разноски по делото. Препис от акта да бъде изпратен на страните.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
10 Административно дело No 171/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Т.К.,
С.Т.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 11.6.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Д.Т.К. с ЕГН ********** и С.Т.П. с ЕГН ********** и двамата живущи в гр. Карлово, обл. Пловдив, ул. Теофан Райков № 49, Заповед № 1260 / 19.12.2011 година на Кмет на Община Карлово, с която е учредено право на преминаване през поземлен имот № 2708 по одобрен кадастрален план със заповед № 300-4-21/2004г. /в кв. 122 по УП на гр. Карлово върху площ от 20 кв.м., на стойност 180 лева, за период от една година.  ОСЪЖДА Община Карлово да заплати Д.Т.К. с ЕГН ********** и С.Т.П. с ЕГН ********** съдебни разноски в размер на 340 /триста и четиридесет/ лева.  Решението е окончателно.  
11 Административно дело No 296/2012, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Д.Г. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 28.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Г., ЕГН **********,*** срещу Заповед № ДК-19-Пд-1/10.01.2012 г. на ВРИД началник на РО „НСК“ – Пловдив към РДНСК – ЮЦР – Пловдив.  ОСЪЖДА И.Д.Г., ЕГН **********,*** да заплати на РО „НСК“ – Пловдив към РДНСК – ЮЦР – Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150/сто и петдесет/ лева.  Решението е окончателно .    
12 Административно дело No 524/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни КРАС ЕООД ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 28.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “КРАС” ЕООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.Марин Дринов № 1, представлявано от управителя П.К.С. против Акт за установяване на задължение по декларация № 907/29.11.2011г., издаден от А.С.В. на длъжност Главен инспектор в Отдел “Ревизии” на Дирекция “Местни данъци и такси” при Община - Пловдив, потвърден в обжалваната му част с Решение № 1/20.01.2012г. на Директора на Дирекция “Местни данъци и такси” при Община – Пловдив, с която на дружеството са установени задължения за такса битови отпадъци за 2011 год. за притежаваните от него недвижими имоти и е наредено да се внесе в приход на общинския бюджет сумата в размер на 4 625,22 лв. и лихва за несвоевременното и разчитане с бюджета в размер на 116, 06 лв.      ОСЪЖДА “КРАС” ЕООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.Марин Дринов № 1, представлявано от управителя П.К.С. да заплати на Община - Пловдив сумата от 424 лв., представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
13 Административно дело No 529/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни МИЦИКУЛЕВИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 12.6.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 131103040 от 10.10.2011г., поправен с Ревизионен акт за поправка № 1135331 от 15.11.2011г., и двата издадени от Нина Тодорова Стоянов – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение № 55 от 19.01.2012г. на Директор Дирекция “ОДОП” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на “М.”ООД, гр.Костандово, Стопански двор, ЕИК *********, представлявано от управителя Иван Мицикулев, са определени публични задължения за данък добавена стойност за данъчни периоди месец Юли и месец Август 2007г., в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер на 5 000 лева по фактура № 20 от 28.08. 2007г., издадена от ЕТ”Валентино” и в размер на 513,30 лева, частично по фактура № 6 от 02.07.2007г., издадена от “Кронос 2000”ООД, ведно с прилежащите лихви за забава.  ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131103040 от 10.10.2011г., поправен с Ревизионен акт за поправка № 1135331 от 15.11.2011г., и двата издадени от Нина Тодорова Стоянов – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение № 55 от 19.01.2012г. на Директор Дирекция “ОДОП” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на “М.”ООД, гр.Костандово, Стопански двор, ЕИК *********, представлявано от управителя Иван Мицикулев, са определени публични задължения за данък добавена стойност за данъчни периоди месец Ноември 2009 и месец Април 2010г., в резултат на отказано право на данъчен кредит по фактура № 639 от 27.11.2009г и фактура № 559 от 28.04.2010г., издадени от “Кронос”ООД, ведно с прилежащите лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “М.”ООД, гр.Костандово, Стопански двор, ЕИК *********, представлявано от управителя Иван Мицикулев, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 455,34 (четиристотин петдесет и пет лева и тридесет и четири стотинки) лева, разноски поделото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
14 Административно дело No 681/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни АНЖЕЛУС ЕСТЕЙТ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 28.6.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241104751 от 28.11.2011 г., издаден от П.Х.К., на длъжност главен инспектор по приходите при Териториално Дирекция на Национална агенция за приходите, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 147 от 08.02.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика”, гр. Пловдив към Национална агенция за приходите, в частта му, в която резултата по задълженията за ДДС на “АНЖЕЛУС ЕСТЕЙТ” АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. С.З., кв. “И.”, Птицекланица “Градус”, за отчетен период м. февруари 2011 г. е преобразуван от 93338.09лв. за възстановяване на 56087.94лв. за възстановяване, като е отказано право на данъчен кредит общо на стойност 37 250.15 лв. по фактури №1189 от 21.02.2011 г. и №1190 от 22.02.2011 г. издадени от “Милениум 2000” ООД, гр. С.З..  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика”, гр. Пловдив към Национална агенция за приходите, да заплати на “АНЖЕЛУС ЕСТЕЙТ” АД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. С.З., кв. “И.”, Птицекланица “Градус”, сумата от 1350.00 лв./хилядо триста и петдесет лв., представляваща извършени от дружеството разноски по производството - заплатена държавна такса, депозит за вещо лице и адвокатско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
15 Административно дело No 692/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ТИВЕЛА-ЛАЗАР БОСНЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.6.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 131103375 от 13.10.2011 г., издаден от Йовка Желязкова Терзиева – инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, изменен с решение № 19 от 09.01.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, с който на Л.В.Г., ЕГН **********, лично и в качеството си на ЕТ”Тивела – Лазар Боснев” - гр. Пазарджик, с адрес на управление: гр. Пазарджик, ул.“Струма“ № 20, с ЕИК 822091505, е отказан данъчен кредит в размер на 3830 лв. и съответните лихви по фактури, издадени от „Старт АН“ ЕООД и „Юнак – С.Ю.“ ЕООД.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.В.Г., ЕГН **********, лично и в качеството си на ЕТ”Тивела – Лазар Боснев” - гр. Пазарджик, с адрес на управление: гр. Пазарджик, ул.“Струма“ № 20, с ЕИК 822091505, и съдебен адрес гр. Пазарджик, ул.“Иван Вазов“ № 9, ет.3, офис 307, против ревизионен акт № 131103375 от 13.10.2011 г., издаден от Йовка Желязкова Терзиева – инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, изменен с решение № 19 от 09.01.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, с който на лицето са определени задължения както следва: данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. в размер на 6770.05 лв. и лихви 3618.91лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 2772.00 лв. и лихви 1041.90 лв.; данък по чл.48 от  ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 460.10 лв. и лихви 73.90 лв.; в частта за отказан  данъчен кредит в размер на 6973,90 лв. и съответните лихви, както и  допълнително установените задължения за ЗОВ както следва: вноски за ДОО за 2006г. в размер на 3256.80 лв. и лихви от 3314.50 лв., вноски за ДОО за 2007г. в размер на 3221.40 лв. и лихви от 2462.40 лв., вноски за ДОО за 2008г. в размер на 245.04 лв. и лихви от 125.51лв., вноски за ЗО за 2006г. в размер на 849.60 лв. и лихва от 478.56 лв., вноски за ЗО за 2007г. в размер на 849.60 лв. и лихва от 351.83 лв., вноски за ЗО за 2008г. в размер на 75.63 лв. и лихви от 19.91 лв.   ОСЪЖДА Л.В.Г., ЕГН **********, лично и в качеството си на ЕТ”Тивела – Лазар Боснев” - гр. Пазарджик, с адрес на управление: гр. Пазарджик, ул.“Струма“ № 20, с ЕИК 822091505, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1171/хиляда сто и седемдесет и един/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на Л.В.Г., ЕГН **********, лично и в качеството си на ЕТ”Тивела – Лазар Боснев” - гр. Пазарджик, с адрес на управление: гр. Пазарджик, ул.“Струма“ № 20, с ЕИК 822091505, сумата от 53/петдесет и три/ лева, съставляваща разноски за производството.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.  
16 Административно дело No 887/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВТИМОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 13.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Евтимов” ЕООД, ЕИК по Булстат 120597671, адрес за кореспонденция: гр.Смолян, ул. Липа, №6, представлявано от Веселин Цветанов Евтимов, чрез процесуален представител адв.И.Б., адвокат от САК, съдебен адрес: гр.София, ул. “Парчевич” № 27 срещу Ревизионен акт № 211104730/06.12.2011 г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП-гр. Пловдив,ИРМ-Хасково потвърден и изменен в оспорената част с Решение №223/27.02.2012 г. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр.Пловдив при ЦУ на НАП като неоснователна. ОСЪЖДА “Евтимов” ЕООД, ЕИК по Булстат 120597671, адрес за кореспонденция: гр.Смолян, ул. Липа, № 6, представлявано от Веселин Цветанов Евтимов, чрез процесуален представител адв.И.Б., адвокат от САК, съдебен адрес: гр.София, ул. “Парчевич” № 27, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението"-гр.Пловдив при ЦУ на НАП /към момента Дирекция ”ОДОП" гр. Пловдив при ЦУ на НАП/,юрисконсултско възнаграждение по делото в размер на 1142.40/хиляда сто и четирдесет и два лева и четирдесет стотинки/лв. Препис от решението да бъде изпратено на страните. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
17 Административно дело No 972/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.П.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА,
Г.С.В.,
СТАНИТА ТУРС - СТАНИСЛАВ ТАБОВ - ЕТ,
АТАНИНС ИНВЕСТ АД
Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 19.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.П.В., ЕГН **********,***, срещу Заповед № 21 от 02.03.2010 г. на кмета на общ. *** *** и Разрешение за строеж № 09 от 13.05.2010 г. като КПИИ по чл.150 от ЗУТ.  ОСЪЖДА С.П.В., ЕГН **********,***, да заплати на община *** сумата от 150 (сто и петдесет) лв. юрисконсултско възнаграждение.  ОСЪЖДА С.П.В., ЕГН **********,***, да заплати на ЕТ „Станита турс – С.Т.“, ЕИК ****, сумата от 600 (шестстотин) лв. разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – София в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
18 Административно дело No 973/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛФЕСТА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 5.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Булфеста”ООД, с Булстат ***, със седалище и адрес на управление: гр.С., ул.***, представлявано от управител Н. Т. Ш., срещу Ревизионен акт /РА/ № 161104974/06.12.2011 г., издаден от Ф. Т. – главен инспектор по приходите, потвърден с Решение № 219/27.02.2012 г. на Директор дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната и потвърдена част за непризнат данъчен кредит в размер на 2142.70 лв. и допълнително начислен ДДС в размер на 148069, 32лв., ведно с прилежащите лихви; установения данъчен финансов резултат за 2007г. и 2009г.; допълнително установения корпоративен данък за 2008 г. в размер на 3 380.66 лв., ведно с начислените лихви за корпоративния данък.  ОСЪЖДА “Булфеста”ООД, с Булстат ***, със седалище и адрес на управление: гр.С., ул.***, да заплати сумата от 3678,98 (три хиляди шестстотин седемдесет и осем лева и 98 ст.) лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение и платен депозит за вещо лице.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
19 Административно дело No 1044/2012, XIII състав Искове за обезщетение СИНДИКАЛЕН РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КТ ПОДКРЕПА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 21.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ иска на Синдикален регионален съюзна КТ “Подкрепа” Пловдив БУЛСТАТ ****, гр. Пловдив, ул. “Гладстов” № 15, представлявано от А. И. К., чрез пълномощника - адв. Е.Г.,*** с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ, във вр. с чл. 203 от АПК.  ОСЪЖДА Синдикален регионален съюзна КТ “Подкрепа” Пловдив, БУЛСТАТ ****, ****, представлявано от А. И. К. да заплати на Община Пловдив сумата в размер на 7209,45лв./седем хиляди двеста и девет лева и четиридесет и пет стотинки/.  Решението може да се обжалва пред Върховен административен съд- София в 14 дневен срок от съобщението до страните.  На основание чл. 138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.  
20 Административно дело No 1292/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ВАЛТАБАК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 17.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ВАЛТАБАК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. ***, ЕИК ***, представлявано от управителя В.А.Б. против Ревизионен акт № 161105222 от 23.12.2011 г., издаден от М.М.С., в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 12091.20лв., както и допълнително начислен ДДС на стойност 66759.78лв. и лихви в размер на 17927.08лв.   ОСЪЖДА “ВАЛТАБАК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. ***, ЕИК ***, представлявано от управителя В.А.Б. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Пловдив при Централно Управление на Национална агенция по приходите сумата от 2385.56лв. /две хиляди триста осемдесет и пет лева. 56 стотинки.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
21 Административно дело No 1331/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Т.Д.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 20.6.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Т.Д. Т., в качеството му на наследник на Т.И.П. с ЕТ „Метеор Т.П.“ срещу ревизионен акт № 161105523/10.01.2012г. и ревизионен акт за поправка на ревизионен акт № Р-1203089/23.01.12г, издаден от Л.Е. на длъжност ст. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 322/28.03.2012 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“ гр. Пловдив, в ЧАСТТА, с която на жалбоподателя е установен допълнително ДДС за м. април 2009 г. във връзка с неотчетени продажби за разликата от действителния размер на неначисления данък от 7754,61 лв. до установения такъв с РА от 12240,80 лв., ведно със съответните лихви за забава върху така посочената разлика и ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Т.Д. Т., в качеството му на наследник на Т.И.П. с ЕТ „Метеор Т.П.“ да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите сумата от 3748,52 лв. (три хиляди седемстотин четиридесет и осем и 52 ст.) разноски по делото за осъществена юрисконсултска защита..  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Р България.
22 Административно дело No 1469/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни БЕНТИН МИЛК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 7.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “БЕНТИН МИЛК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. „Козлодуй” № 36, ЕИК 201120271, представлявано от управителя Боян Иванов Иванов, против Ревизионен акт № 161104115/ 02.11.2011г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 43 719, 32 лв. и са начислени лихви за просрочие в размер на 2 633, 86 лв.  ОСЪЖДА “БЕНТИН МИЛК” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. „Козлодуй” № 36, ЕИК 201120271, представлявано от управителя Боян Иванов Иванов, да заплати на Дирекция ”Обжалване и данъчноосигурителна практика” - Пловдив при Централно управление на НАП разноски в размер 1 377, 06 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.    
23 Административно дело No 1504/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни БОСВЕТА-БОЯН ПАНАЙОТОВ-ТАНЯ ПАНАЙОТОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 11.6.2013г.
Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № 261104366/22.12.2011г., потвърден с Решение № 411/12.04.2012г. на Зам.Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция “ОДОП” - Пловдив за начислен ДДС в размер на 193 980.54 лв. с прилежащи лихви 69 923.94 лв. и допълнително са установени задължения за внасяне /данък по чл.35 ЗОДФЛ за 2006г.; данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2007г., 2008г. и 2009г./.  Осъжда ЕТ “БОСВЕТА – Боян Панайотов – Т. Панайотова”, гр.Ивайловград, ул.П.Р.Славейков № 3, представляван от Т. Томова Панайотова да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, сега Дирекция “ОДОП” - Пловдив сумата от 7 764.11 лв., за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
24 Административно дело No 1795/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ФУНГИ-БГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 6.6.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161106189/17.02.2012 г., издаден от В.Г.Г. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково, потвърден с Решение № 524/11.05.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта, относно непризнат данъчен кредит в размер на 68 959,92 лв., ведно със законните лихви върху тази сума.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ФУНГИ-БГ” ЕООД, Булстат ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Т.Д.Т. против Ревизионен акт № 161106189/17.02.2012 г., издаден от В.Г.Г. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково, потвърден с Решение № 524/11.05.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта, относно непризнат данъчен кредит в размер на 44 614,32 лв., ведно със законните лихви върху тази сума.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “ФУНГИ-БГ” ЕООД, Булстат ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Т.Д.Т., сумата от 2463 лв., представляваща съответната част от заплатените държавна такса, депозит за вещо лице и възнаграждение за един адвокат.  ОСЪЖДА “ФУНГИ-БГ” ЕООД, Булстат ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Т.Д.Т., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1069 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
25 Административно дело No 1849/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни В.Г.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 13.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г.Д., ЕГН **********,***, срещу Ревизионен акт № 161106163/14.02.2012г., издаден от Елена Костадинова Стоицева – старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 543 от 16.05.2012г. на Директора на Дирекция „ОУИ”-Пловдив при ЦУ на НАП, понастоящем дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ / Д „ОДОП“/, с който са определени данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. в размер на 29 437 лв., както и лихви за просрочие в размер на 9 685.68 лв. и данък по чл.40 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. в размер на 12 570.91 лв. и лихви в размер на 10 181.88 лв., като неоснователна.   ОСЪЖДА В.Г.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1 688/хиляда шестстотин и осемдесет и осем/ лв., за осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
26 Административно дело No 1865/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни КРАСИКАПЛАСТ АД ОБЩИНА АСЕНОВГРАД-ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.6.2013г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължения по декларация № 109 от 04.04.2012 г., издаден от Е.А.С., на длъжност Началник Сектор “Събиране, контрол и ревизии” при Отдел “Местни данъци”, Община А., в частта му потвърдена с Решение № 10 от 21.05.2012 г., на Началник Отдел “Местни данъци”, Община А., с която на “КРАСИКПЛАСТ” АД са определени задължения за данък върху недвижимите имоти за периода 01.01.2011 г. до 31.12.2012 г. в общ размер на 8202.21лв. и са начислени лихви за просрочие в общ размер на 500.48 лв. ; определена е такса за битови отпадъци за периоди от 01.01.2007 г. до 31.12.2011 г. в общ размер на 25646.97лв. и са определени лихви за просрочие в общ размер на 2608,08лв.  ВРЪЩА преписката на административния орган за постановяване на законосъобразен административен акт, при съблюдаване на указанията дадени в настоящото решение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.        
27 Административно дело No 1957/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни НИВА ТУРС КАРУЗО ЕООД ОБЩИНА АСЕНОВГРАД-ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение (второ) от 14.6.2013г.
ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в решение № 972 от 26.04.2013г., постановено по адм.д.N 1957 /2012г. като в диспозитива на решението на стр.6-та, ред първи и втори, отгоре надолу да се чете: ОСЪЖДА Община – гр. Асеновград да заплати на „НИВА ТУРС - КАРУЗО“ ЕООД с ЕИК 115063961 сумата от общо 282,25 лева съдебни разноски.  Решението да се връчи на страните по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните .  
28 Административно дело No 1973/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ДИНЕЛ-ДИМО ИВАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 12.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ изцяло жалбата на Д.М.И. от гр. Харманли против Ревизионен акт № 260900681 от 20.04.2009г. издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Хасково, в частта му, с която същият е потвърден с Решение № 429/16.06.2010 г. на Зам. директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив /сега Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Пловдив/ при ЦУ на НАП.    ОСЪЖДА Д.М.И. от гр. Харманли да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП разноски за осъщественото процесуално представителство от юрисконсулт за двете инстанции в общ размер на 3 660, 96 лв. /три хиляди шестстотин и шестдесет лева и 96 ст./    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
29 Административно дело No 1978/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни М-КОМ МИХАЙЛОВИ С-ИЕ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 12.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СД „М-ком Михайлови и С-ие“ с ЕИК*** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от ***- управител срещу Ревизионен акт /РА/ № 161106475 от 05.03.2012г. издаден от В.Т.С. – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив потвърден с Решение № 605 от 29.05.2012г. на директор на Дирекция “ОУИ”/сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/ – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на търговеца е отказано право на данъчен кредит в размер на 374842,15 лв. и са начислени съответни лихви за забава в размер на 33172,22.  ОСЪЖДА СД „М-ком Михайлови и С-ие“ с ЕИК*** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от ***- управител да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив сумата от 8010 лв. /осем хиляди и десет/лева юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.    
30 Административно дело No 1981/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни СТС-АМАЗОНКА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 28.6.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161105274/17.12.2012 г., издаден от РБТ – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.*****, потвърден с Решение № 563/19.05.2012 г. на Директора на Дирекция ”ОУИ”- гр. ***** при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА МУ по отношение доставчика „Лъки Груп 2007” ЕООД за непризнат данъчен кредит в размер на 496,80лв. през м.03/2009г. по фактура №593/02.02.2009г., включена в дневника за покупки през м.03/2009г. с предмет на доставката – дизелово гориво 1840л.,   ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.   ОСЪЖДА „СТС-А“ ЕООД, със седалище гр.*****, адрес за кореспонденция *****, представлявано от С.М.С. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.***** при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер 726 /седемстотин двадесет и шест/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
31 Административно дело No 2029/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ИВИ ТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 7.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ИВИ ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, ул. „Михаил Добромиров” № 117, ЕИК 115774974, представлявано от управителя Румен Иванов Рончев, против Ревизионен акт № 161106734/ 06.03.2012 г., издаден от Дешка Стефанова Станева на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 5187, 28 лв., ведно с прилежащите лихви от 1470, 83 лв., както и в частта за допълнително установен корпоративен данък за 2009 г. в размер на 2161, 95 лв. и начислени лихви – 615, 15 лв.  ОСЪЖДА „ИВИ ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Раковски, ул. „Михаил Добромиров” № 117, ЕИК 115774974, представлявано от управителя Румен Иванов Рончев, да заплати на Дирекция ”Обжалване и данъчноосигурителна практика” - Пловдив при Централно управление на НАП разноски в размер на 627, 41 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
32 Административно дело No 2092/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛЧЕРИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 24.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “БУЛЧЕРИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя З.Б. против Ревизионен акт № 161106648 от 09.03.2012г., издаден от К.П.Я. - старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-Пазарджик, с който не е признат данъчен кредит в размер на 34258.40лв. и прилежащи лихви в размер на 12615.12лв     ОСЪЖДА “БУЛЧЕРИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя З.Б. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика” -Пловдив сумата от 1387.47 лв. /хиляда триста осемдесет и седем лева. 47 стотинки/.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
33 Административно дело No 2245/2012, VII състав Дела от администр. характер - данъчни Й.С.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 10.6.2013г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължения по декларация/АУЗД/ №384 от 12.03.2012г., издаден от Антон Дадришки на длъжност Гл. инспектор в отдел “Събиране и контрол” в ДМДТ при Община – Пловдив, потвърден с решение №18 от 28.05.2012г. на Директор ДМДТ при същата Община, с който на Й.С.Д. *** са установени задължения за периода 01.01.2006г. – 31.12.2011г., както следва: данък върху недвижимите имоти в размер на общо 298,74 лева и лихва за забава в размер на 88,85 лева и такса битови отпадъци в размер на 481,39 лева и лихва за забава в размер на 155,16 лева по отношение на недвижим имот, находящ се в гр.Пловдив,ул. “Поручик Д. Величков”№11, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл. “Стефан Стамболов”№1 да заплати на Й.С.Д. ***/десет/лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
34 Административно дело No 2255/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни Г.М.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 25.6.2013г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт (РА) № 261200104 от 22.03.2012г., издаден от Светла Пейчева – главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с Решение № 668 от 15.06.2012г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”) - гр. Пловдив, с който на Г.М.Д., ЕГН: **********, с ЕТ „ДЕЛФИН – Г.Д.“, ЕИК по БУЛСТАТ: 126067726, с постоянен адрес гр. Харманли, ул. „П.П.Славейкови“ № 18А са определени допълнителни данъчни задължения за 2002 г. и 2007 г. като НАМАЛЯВА данъчните задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. от 30 279,97 лв. на 16 054,99 лв., ведно с прилежащите лихви от 13 920,63 лв. на 7 380,97 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.  ОСЪЖДА Г.М.Д., ЕГН: **********, с ЕТ „ДЕЛФИН – Г.Д.“, ЕИК по БУЛСТАТ: 126067726, с постоянен адрес гр. Харманли, ул. „П.П.Славейкови“ № 18А да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 168,59 лв. (хиляда сто шестдесет и осем лева и петдесет и девет стотинки) разноски по делото, изчислени по съразмерност и компенсация.  Решението може да се обжалва пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
35 Административно дело No 2311/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.И.Г. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.И.Г.,*** срещу Заповед № РД-12-672 / 18.06.2012г. на Кмета на Район "Централен", на Община Пловдив с която на основание чл.57а, ал.3, във вр. с ал.2 и във вр. с чл.57а, ал.1, т.1 от ЗУТ е наредено да се премахне временно преместваемо съоръжение /ВПС/ - гаражна клетка №10, поставено във в УПИ 1 жилищен комплекс, кв.415, по плана на "Русин махала", на юг от сграда с административен адрес ул. "Тракийски юнак" № 23-25, гр. Пловдив.  ОСЪЖДА М.И.Г. с ЕГН **********,*** да заплати на Община Пловдив - Район "Централен" юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лева.  Решението не подлежи на обжалване.  
36 Административно дело No 2388/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни БАЛКАНТАБАКО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 17.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на БАЛКАНТАБАКО" ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 112607710, със седалище и адрес на управление с. Старосел, общ. Хисаря против Ревизионен акт № 161106380/20.03.2012 г., издаден от Мария Динева – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, в ЧАСТТА ИЗМЕНЕНА с решение № 706/18.06.2012 г. на зам. директора на Д „ОУИ“ Пловдив, поправен с Решение за поправка на явна фактическа грешка № 706/28.06.2012 г., с които размера на определените с РА данъчни задължения по ЗДДС от 94926,99 лв. са намалени на 78803,39 лв., размера на начислените лихви за забава от 24583,63 лв. на 17665,29 лв.  ОСЪЖДА БАЛКАНТАБАКО" ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 112607710, със седалище и адрес на управление с. Старосел, общ. Хисаря да заплати на Дирекция “Обжалване данъчно-осигурителна практика” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 2379,37 лв./две хиляди триста седемдесет и девет лева и тридесет и седем стотинки/.   Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      
37 Административно дело No 2400/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни МЕГАН-ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 5.6.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на "Меган - груп" ЕООД, със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от управителя М.И.И., с ЕИК *** РА № 241200327/04.04.2012 г., издаден от ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 742/26.06.2012 г. на Директора на Дирекция „ОУИ“ – Пловдив, с който не е признато право на данъчен кредит в размер на 20 531,40 лева.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "Меган - груп" ЕООД с ЕИК *** сумата от 1250лв. / хиляда двеста и петдесет / лева съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.
38 Административно дело No 2415/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни РОСИ-ХРИСТО КАНЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 7.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.И.К., с ЕТ „РОСИ – Х.К.“, ЕГН: **********, с постоянен адрес*****, против Ревизионен акт № 261200558/17.04.2012 г., издаден от Н.Ч. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Кърджали, В ЧАСТТА, потвърдена с Решение № 779/02.07.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“ - гр. Пловдив при ЦУ на НАП относно допълнително начислен ДДС в размер на 52 790,98лв и прилежащи лихви в размер на 16 068,39лв.  ОСЪЖДА Х.И.К., с ЕТ „РОСИ – Х.К.“, ЕГН: **********, с постоянен адрес***** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от2 452,19лв. (две хиляди четиристотин петдесет и два лева и деветнадесет стотинки), съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита и направените по делото разноски.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
39 Административно дело No 2544/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ВИВЕНСИСТРЕЙД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 25.6.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161106004/23.03.2012 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП- Пловдив, с който на „Вивенсистрейд ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 56, ЕИК **, представлявано от управителя С.Г.С. са начислени допълнително ДДС в размер на 121 243,33 лв. и лихви в размер на 18 490,30 лв.    ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Вивенсистрейд ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Васил Левски” № 56, ЕИК **, представлявано от управителя С.Г.С. деловодни разноски в размер на 440 лв. /четиристотин и четиридесет лева/.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
40 Административно дело No 2557/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-БГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 7.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БГ” ЕООД, с адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Кърджали, ул. „Добрич“ № 24, ЕИК по БУЛСТАТ: 200796275, представлявано от управителя Венелин Георгиев Димитров, против Ревизионен акт № 091200644/19.04.2012 г., издаден от Никола Чанев – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Кърджали, в потвърдената с Решение № 821/ 11.07.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” /сега „ОДОП”/ - Пловдив при ЦУ на НАП част, относно непризнат данъчен кредит в общ размер на 40 475,02 лв. и прилежащи лихви в размер на 7 313,29 лв.  ОСЪЖДА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БГ” ЕООД, с адрес по чл. 8 от ДОПК гр. Кърджали, ул. „Добрич“ № 24, ЕИК по БУЛСТАТ: 200796275, представлявано от управителя Венелин Георгиев Димитров да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика” - Пловдив при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 405,77 лв. (хиляда четиристотин и пет лева и седемдесет и седем стотинки).  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
41 Административно дело No 2574/2012, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.С.К.,
Д.П.И.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 6.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Р.С.К.-И. и Д. П. И.,*** срещу Заповед № ДК – 10 – ЮЦР – 45 от 01.06.2012г. на Началника на Регионална Дирекция за национален строителен контрол – Южен централен район, гр. Пловдив с която е отхвърлено възражението на И. и е оставено в сила Разрешение за строеж № 33 от 19.03.2012 г., издадено от Главния архитект на Община Пловдив, Район „Централен“, за строеж : „Промяна предназначението на офис и склад – СО с идентификатор 56784.522.125.5 в кафе клуб”, намиращ се в УПИ V-125, кв.10-нов, 39 – стар по плана на „Младежки хълм”, гр. Пловдив, ул. „Д-р Добрев“ с възложител Д.Н. Герудов.  ОСЪЖДА Р.С.К.-И. и Д. П. И.,***, да заплатят на Дирекция за национален строителен контрол – Южен централен район, гр. Пловдив, сумата от 150.00лв., представляваща разноски по осъществената юрисконсултска защита.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
42 Административно дело No 2579/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни В.П.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 11.6.2013г.
Отменя Ревизионен акт № 261200899/02.05.2012г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 843/12.07.2012г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция “ОДОП”, за установени данъчни задължения по чл. 34 ал.4 ЗКПО за 2006г. в частта за сумата над 1 619.25 лв. до 10 808.63 лв. и лихви за просрочие в частта за сумата над 1 164.72 лв. до 7 774.85 лв.  Осъжда Дирекция “ОУИ” – Пловдив, сега Дирекция “ОДОП” – Пловдив да заплати на В.П.С.,*** сумата от 608 лв. - съдебни разноски.  Отхвърля жалбата в останалата й част.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
43 Административно дело No 2619/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ТИ ВИ БИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 12.6.2013г.
ОТМЕНЯ РА № 16251100133 от 23.04.2012 г. на ТД на НАП гр.Пловдив, издаден от гл.инспектор по приходите Силвия Н. Крумова, в частта с която на „Ти Ви Би“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Димитровград, ул.“Стефан Караджа“ №4, представлявано от управителя Тодор Иванов Бояджиев не е признато право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 1 266 965,72 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 422 750,45 лв. по доставки, извършени от „Холидей Тур“ ЕООД, „ВХ Комерс“ ЕООД, „Мувърс“ ЕООД, „Енигма – С“ ЕООД и „ХРД Ойл“ ООД.  ИЗМЕНЯ РА № 16251100133 от 23.04.2012 г. на ТД на НАП гр.Пловдив, издаден от гл.инспектор по приходите Силвия Н. Крумова, в частта по отношение допълнително определен корпоративен данък за 2005 г., като НАМАЛЯВА данъчното задължение от 89 892,17лв. на 83 760,44 лв., както и прилежащите лихви от 60 105,88 лв. на 55 460,24 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на „Ти Ви Би“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Димитровград, ул.“Стефан Караджа“ №4, представлявано от управителя Тодор Иванов Бояджиев сумата в размер на 23 507, 30 лв., представляваща направените по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.        
44 Административно дело No 2620/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни СД СТРОЙ-СТАРТ-91 МИТЕВ И С-Е ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 7.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СД“Строй-Старт-91 М. и Сие“, ЕИК ------, чрез управителя П.Г.М., със седалище и адрес на управление ******, против РА № 16200179/25.04.2012 г., потвърден с Решение № 863/17.07.2012 г. на Директора на Дирекция „ОУИ“ Пловдив. ОСЪЖДА СД“Строй-Старт-91 М. и Сие“, ЕИК ------, чрез управителя П.Г.М., със седалище и адрес на управление ******, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1 126,98 /хиляда сто двадесет и шест/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
45 Административно дело No 2641/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ПРОПОЛИС-КЕРИМ ЕМИН ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 12.6.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 19.03.2013г., с което е даден ход на делото по същество.  НАСРОЧВА делото в открито съдебно заседание на 10.09.2013г. от 9,30 часа, за която дата и час да се призоват страните и ОП – Пловдив.  ЗАДЪЛЖАВА ответникът в срок до датата на съдебното заседание да депозира по делото, както следва:  1. Фактурите, издадени от ЕТ”Прополис – К.Е.”***, на “Матива”ЕООД и “Юго плод”АД, по които е доначислен ДДС и всички събрани в хода на ревизията и относими към тази констатация доказателства;  2. Фактурите с издател “Фортуна ком”ООД и всички други процесни фактури, ако последните са налични по делото – това изрично да се заяви;  При неизпълнение ще последва налагане на глоба на виновното длъжностно лице.  ДОПУСКА изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с материалите по делото, извърши проверка на място в счетоводствата на оспорващия и търговците – “Мери Ан”ООД, “Салко”ООД, “Ве и Ем” ЕООД,“Спийдстар”ООД,“Кавен Орбико”ООД,ЕТ”Марио 73”, “Фортуна Ком”ООД и “Ганчев”ООД, да отговори на следните въпроси:  1. Какъв е размерът на доначисления с процесния РА данък добавена стойност – поотделно за всеки един от процесните данъчни период и в общ размер, съответно какъв е размерът на начислените лихви за забава, съобразно Таблица 1 “Установявам” на РА;  2. Намерили ли са отражение в счетоводството на оспорващия, издадените от всеки един от цитираните търговци фактури, във връзка с последващата реализацията на стоките по които с процесния РА е доначислен ДДС, отразено ли е плащане по тях;  3. Отразени ли са процесните доставки в счетоводстовата на всеки един от доставчиците; какви първични счетоводни документи са налични при същите; на лице ли са доказателства за транспорт на стоките; осчетоводено ли е разплащане на данъчната основа и начисления данък, като изрично се посочи кои от плащанията са в брой и кои по банков път, респ. налични ли са доказателства за това разплащане; към спорните фактури, издавани ли са данъчни кредитни или данъчни дебитни известия, ако такива са на лице – взети ли са в предвид от органите по приходите при съставяне на РА;  4. Как са осчетоводени при оспроващия фактурите, издадени на “Матива” ЕООД и “Югоплод”АД във връзка с осъществен международен транспорт за процесните данъчни периоди, съответно м.11 и м.12 на 2006г. и м.02.2007г., респ. налични ли са издадени данъчни кредитни известия към същите, ако да – взети ли са в предвид при издаване на РА от органите по проходите и  5. Редовно ли е водено счетоводството на оспорващия и търговците “Мери Ан”ООД, “Салко”ООД, “Ве и Ем”ЕООД, “Спийдстар”ООД, “Кавен Орбико”ООД, ЕТ”Марио 73”, “Фортуна Ком”ООД и “Ганчев”ООД.  Определен първоначален депозит от 300 лева, вносим от оспорващия в 7-дневен срок от съобщаването.  Определя за вещо лице Б.В., който да се призове след внасяне на определения депозит.  УКАЗВА на оспорващия, че следва да представи по делото превод на български език на документите, депозирани от него пред административния орган на чужд език, в противен случай същите няма да бъдат използвани при разрешаване на правния спор по същество.   ДА се уведомят страните за настоящото определение с изпращане на препис от него.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
46 Административно дело No 2680/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни БАШЕВ-07 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 21.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “БАШЕВ-07” ООД, Булстат ***, със седалище и адрес на управление гр***, представлявано от управителя С.Н.Б., против Ревизионен акт /РА/ № 131201314/17.05.2012 г., издаден от В.Т.С. на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Стара Загора, потвърден с Решение № 904/24.07.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (“ОУИ”) гр. Пловдив, в обжалваната част относно непризнат данъчен кредит в размер на 14 611,00 лв.  ОСЪЖДА “БАШЕВ-07” ООД, Булстат ***, със седалище и адрес на управление гр***, представлявано от управителя С.Н.Б., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 742/седемстотин четиридесет и два/ лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.        
47 Административно дело (К) No 2767/2012, XXIII състав Касационни производства В.Л.В.,
И.Л.В.,
Р.С.П.,
Е.С.С.,
Г.Х.П.,
В.Г.П.,
В.Г.П.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 14.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на адв. К., като пълномощник на В.Л.В., И.Л.В., Е.С.С., Г.Х.П., В.Г.П. и В.Г.П. за допълване на решение № 329 от 13.02.2013 г., постановено по к.н.а.д. № 2767 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
48 Административно дело No 2827/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни И.Н.Ж. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение (второ) от 5.6.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 981/26.04.2013 г., постановено по адм. дело № 2827/2012 г. по описа на Административен съд – гр. Пловдив, като осъдителния диспозитив:  „ОСЪЖДА Териториалната дирекция на Националната агенция за приходи гр. да заплати на И.Н.Ж.,***, ***, сумата от 30 лв., представляваща направените по делото разноски“, ДА СЕ ЧЕТЕ:  „ОСЪЖДА Териториалната дирекция на Националната агенция за приходи гр. Пловдив да заплати на И.Н.Ж.,***, сумата от 30 лв., представляваща направените по делото разноски.“    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
49 Административно дело No 2893/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛХАТОН-ТОНИ СИМИДЧИЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 17.6.2013г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“Елхатон-Тони Симидчиева“, ****, със седалище и адрес на управление- ****, срещу Акт за установяване на задължения по декларация № 431/19.04.2012г., издаден от Александър Ставрев Ванчев - гл.инспектор в отдел „Събиране и контрол“ при дирекция „Местни данъци и такси“, Община-Пловдив, потвърден с Решение № 30/29.06.2012г. на директор на дирекция „Местни данъци и такси“ при община-Пловдив, с който са определени задължения за такса битови отпадъци за периода от 01.01.2011г. до 31.12.2011г., ведно с лихви за просрочие, като неоснователна.   ОСЪЖДА ЕТ“Елхатон-Тони Симидчиева“, ****, със седалище и адрес на управление- **** да заплати на Дирекция “Местни данъци и такси” при община Пловдив сумата от 281 /двеста осемдесет и един/лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на Р.България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
50 Административно дело No 2903/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни РУМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение (второ) от 18.6.2013г.
Допълва Решение № 1052/15.05.2013г., постановено по адм.д.№ 2903/2012г., АС – Пловдив, както следва :  Отменя Ревизионен акт № 131200658/17.05.2012г., издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, в потвърдената част с Решение № 1005/10.08.2012г. на Заместник директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП за допълнително начислен ДДС в общ размер на 19 094,71 лв., за данъчни периоди м.04.2010г. – м.09.2011г., ведно с прилежащите лихви за тези данъчни периоди.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд-Пловдив, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.  
51 Административно дело No 2915/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни М.Д.М АГРО ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 17.6.2013г.
  ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161200642 от 18.04.2012 г., издаден от Ф.Г.К., главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в частта за отказан данъчен кредит в размер на 51785.98лв.     ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите да заплати на “М.Д.М. АГРО ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представлявано от управителя М.В. сумата в размер на 1600 лв. /хиляда и шестстотин лева/, разноски по делото.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
52 Административно дело No 2951/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ТРЕЙДЪР 21 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 28.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Трейдър 21” ЕООД, ЕИК 160015997, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.Марица № 78, представлявано от управителя Калина Мирославова Дилова против Ревизионен акт (РА) № 161201587/23.05.2012г., издаден от Никола Светозаров Чанев, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 1032/17.08.2012г. на Заместник Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в обжалваната част относно непризнато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 21 000 лв. за данъчен период месец април 2011година, ведно със законни лихви вследствие несвоевременно разчитане с бюджета, в размер на 750, 63 лв.    ОСЪЖДА “Трейдър 21” ЕООД, ЕИК 160015997, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.Марица № 78, представлявано от управителя Калина Мирославова Дилова да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 885 (осемстотин осемдесет и пет) лева, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
53 Административно дело No 2968/2012, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.С.С.,
Т.П.С.,
Л.П.С.,
Д.П.А.,
С.И.Г.,
Г.И.Г.,
Т.И.Г.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.С., Т.П.С., Л.П.С., Д.П.А., С.И.Г., Г.И.Г., Т.И.Г. против Отказ за изменение на кадастралната карта с изх. N° 94-20861 от 17.07.2012 г. на Началника на СГКК - Пловдив.   ОСЪЖДА жалбоподателите П.С.С. с ЕГН **********, Т.П.С. с ЕГН **********, Л.П.С. ***, Д.П.А. с ЕГН **********, С.И.Г. с ЕГН **********, Г.И.Г. *** и Т.И.Г. ***, да заплатят в полза на Служба по геодезия, картография и кадастър - Пловдив, сумата в размер от 150 лв. /сто и петдесет лева/.   ОСЪЖДА жалбоподателите П.С.С., с ЕГН **********, Т.П.С., с ЕГН **********, Л.П.С.,***, Д.П.А. с ЕГН **********, С.И.Г., с ЕГН **********, Г.И.Г.,*** и Т.И.Г.,*** да заплатят в полза на Д.А.Г. и М.А.Т. сумата в размер от 80 лв. /осемдесет лева/.   ПРЕКРАТЯВА производстото по АД №2968 по описа за 2012 г. на Административен съд-Пловдив.     Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението.  
54 Административно дело No 2976/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Я.Х.Т. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 7.6.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № Д-14-16-933/31.07.2012 г. на Началника на СГКК-гр.Пловдив, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Асеновград, одобрена със заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.  ОСЪЖДА СГКК-гр.Пловдив да заплати на Я.Х.Т., ЕГН **********,***, направените по делото разноски в размер на 410 лева /четиристотин и десет лева/.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
55 Административно дело No 2983/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни АДЕЛАИДА ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 13.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АДЕЛАИДА ГРУП” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 200628854, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Персенк” № 9, ет. 1, ап. 1, представлявано от управителя Валя Стефанова Сертова, против Ревизионен акт № 161201859/31.05.2012 г., издаден от Светла Пейчева – главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с решение № 1082 от 14.08.2012 г. на Заместник директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“ – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на дружеството жалбоподател е вменена отговорност по чл.177 от ЗДДС в размер на 7 200 лв.  ОСЪЖДА „АДЕЛАИДА ГРУП” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 200628854, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Персенк” № 9, ет. 1, ап. 1, представлявано от управителя Валя Стефанова Сертова, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 538лв. (петстотин тридесет и осем лева), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
56 Административно дело No 3020/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Т.Е. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 19.6.2013г.
ИЗМЕНЯ ревизионен акт № 161201652 / 13.06.2012г., потвърден с Решение № 1120 / 29.08.2012г., с който на Д.Т.Е. с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция в гр. Пловдив, ул. „Иван Ст. Гешев“ № 34 са определени задължения към бюджета, като намалява установеният с него данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2006г. от 19950.42 лв. на 2191,62 лв. и прилежащи лихви от 12438.91 лв. на 1 365,60лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Т.Е. против Ревизионен акт № 161201652 / 13.06.2012г., потвърден с Решение № 1120 / 29.08.2012г., № 161201653 от 13.06.2012г. в частта, с която са определени данъчни задължения по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 3965.50 лв. и прилежащите лихви 1915.81 лв.   ОСЪЖДА Дирекция “ОДОП” – гр. Пловдив при Национална агенция за приходите да заплати на Д.Т.Е. с ЕГН ********** съдебни разноски в размер на 728,73лв. /седемстотин двадесет и осем лева и 73 ст./.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
57 Административно дело No 3027/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни СТРОЙКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 17.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “СТРОЙКОМ” ЕООД – в несъстоятелност подадена чрез С. Ж. – синдик срещу Акт за прихващане или възстановяване /АПВ/ № 1200677/24.04.2012 г., издаден от Нина Плачкова – ст. инспектор в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с решение Решение № 841/12.07.2012 г. на Директора на Дирекция “ОДОП”, гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите.   ОСЪЖДА “СТРОЙКОМ” ЕООД – в несъстоятелност да заплати на Дирекция “ОДОП” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 327,89 лв./триста двадесет и седем лева и осемдесет и девет стотинки/.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
58 Административно дело No 3098/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОСТИЛ-1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 27.6.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на „ЕВРОСТИЛ - 1“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, Ревизионен акт № 241200555/30.05.2012 г., издаден от Д.С.С. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 1083/24.08.2012 г. на зам. директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“ гр. Пловдив, в ЧАСТТА, с която на дружеството не е признат данъчен кредит в размер 447326,34 лв., ведно с прилежащите лихви от 33998,08 лв.    ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите да заплати на „ЕВРОСТИЛ - 1“ ЕООД, ЕИК *** сумата от 1050 лв. (хиляда и петдесет лева) разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаването от страните на съобщението за изготвянето му.
59 Административно дело No 3204/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни КАЛИФОРНИЯ ТРАВЕЛ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 26.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “КАЛИФОРНИЯ ТРАВЕЛ ГРУП” ЕООД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя З.В.Х. против Ревизионен акт № 211106185 от 12.04.2012г., издаден от К.П.Я. - старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-Пазарджик, с който е отказан данъчен кредит в размер на 9306.88лв. и са начислени лихви в размер на 1379.69лв., както и начислен допълнително корпоративен данък за 2009г. в размер на 3388.70лв., лихви в размер на 712.42лв, и корпоративен данък за 2010г. в размер на 3278.44лв. и лихви в размер на 350.90лв.     ОСЪЖДА“КАЛИФОРНИЯ ТРАВЕЛ ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя З.В.Х. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика” -Пловдив сумата от 818.34 лв. /осемстотин и осемнадесет лева. 34 стотинки/.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
60 Административно дело No 3243/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Я.М.Л.,
В.М.Л.
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение (второ) от 4.6.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивната част на Решение № 1034 от 13.05.2013г. като навсякъде следва вместо адрес: гр. Пловдив, *** да се чете адрес: ***.   ОТХВЪРЛЯ искането на В.М.Л. за изменение на решението в частта за разноските.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
61 Административно дело No 3293/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.М.А.,
К.Г.С.,
Г.Г.С.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 14.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.М.А., ЕГН **********, К.Г.С., ЕГН ********** и Г.Г.С., ЕГН ********** против Решение № 292, взето с протокол № 14 от 02.08.2012г. на Общински съвет- Пловдив, с което е одобрен ПУП–ПРЗ– план за регулация и застрояване на кв.“Модър“, район „Южен“, гр. Пловдив и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, телекомуникация, газоснабдяване, сборна схема на техническата инфраструктура, схеми на собствеността, вертикално планиране, транспортна инфраструктура, екология, зелена система и спорт, схема собственост-таблица за трансформация на собствеността, трансформация на частна собственост /държавна, общинска частна/ в публична общинска, трансформация на частна собственост /държавна, общинска частна/ в публична общинска- за улична мрежа и правилата и нормативите за прилагане, на ПУП-ПРЗ на кв. „Модър“, гр. Пловдив, досежно ПИ с идентификатор 56784.532.109 за жилищно строителство по кадастралната карта на гр.Пловдив, като неоснователна.  ОСЪЖДА Н.М.А., ЕГН **********, К.Г.С., ЕГН ********** и Г.Г.С., ЕГН ********** да заплатят на Общински съвет-Пловдив сумата от 600/шестстотин/ лева разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
62 Административно дело No 3295/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни РЕАЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 18.6.2013г.
Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № 241200721/03.07.2012г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 1266/28.09.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция “ОДОП”, за отказан данъчен кредит в размер на 59 260.01 лв., ведно с прилежащи лихви – 9 493.66 лв.  Осъжда РЕАЛ ООД, гр. Стара Загора, ул. „Света Троица“ № 231, представлявано от управителя Иван Кайраков да заплати на Дирекция „ОДОП“ – Пловдив при ЦУ на НАП, 1 825.07 лв. юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
63 Административно дело No 3296/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни УНИВЕРСАЛСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ-ЕМИЛ МЛАДЕНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 6.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “Универсалстрой – Инженеринг – Е.М.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от Е.Н.М., против Ревизионен акт /РА/ № 091202444/27.06.2012 г., издаден от орган по приходите към ТД на НАП, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1235/24.09.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”/сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/ – гр. Пловдив, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 9 333.33 лв., ведно с прилежащите лихви от 2 840.65 лв., както и по допълнително определените задължения по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на 14 677.84 лв. и лихви – 3 914.65 лв. и за 2009 г. в размер на 3 545.77 лв. и лихви – 760.23 лв.  ОСЪЖДА ЕТ “Универсалстрой – Инженеринг – Е.М.”, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от Е.Н.М., да заплати на Дирекция “ Обжалване и данъчно-осигурителна практика” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1 151 (хиляда сто петдесет и един) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването.  
64 Административно дело No 3348/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни НОВА АРТ 2011 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 13.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “НОВА АРТ 2011” ООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя М.Д.Л. против Ревизионен акт № 161200957 от 22.05.2012г., издаден от Б. Г. Ч. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който не е признат данъчен кредит в размер на 9450.00лв.     ОСЪЖДА “НОВА АРТ 2011” ООД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя М.Д.Л. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика” -Пловдив сумата от 628 лв. /шестстотин двадесет и осем лева/.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
65 Административно дело No 3351/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ЦИФРОВА КАБЕЛНА КОРПОРАЦИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 27.6.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161200505/02.07.2012г., издаден от *** – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 1262/27.09.2012 г. на Директора на Дирекция ”ОУИ”- гр. Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“-гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на „Цифрова кабелна корпорация“ЕООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя ***, сумата в размер на 50 /петдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
66 Административно дело No 3399/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ИНВЕСТ ИВАНОВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 11.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на ИНВЕСТ - ИВАНОВ" ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 115763807, със седалище и адрес на управление в гр. Първомай, ул.”Орфей" № 9Б, представляван от Тихомир Николов Иванов и Златка Дикова Д. срещу ревизионен акт № 161202420 / 02.07.2012г., с който е отказан данъчен кредит в размер на 18511.66лв., потвърден с Решение № 1239 / 25.09.2012г., на Директора на Дирекция ”ОУИ” – гр.Пловдив.  ОСЪЖДА „ИНВЕСТ - ИВАНОВ" ООД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115763807 да заплати на Дирекция “ОДОП” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 820 / осемстотин и двадесет/ лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
67 Административно дело No 3405/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.М.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 28.6.2013г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 261004275/07.01.2011 г., издаден от П. Иванова Т. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 187/24.02.2011 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта, относно определените на Н.М.К., с ЕГН **********, данъчни задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. в размер на 10 303 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 4895,20 лв. като НАМАЛЯВА така установените задължения от 10 303 лв. на 3120,40 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на Н.М.К., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК, ***, ЕГН **********, сумата от 278,78 лв. – съответната част от заплатените държавни такси и възнаграждения за вещи лица.  ОСЪЖДА Н.М.К., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК, ***, ЕГН **********, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 263 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
68 Административно дело No 3420/2012, IV състав Дела по КТ МЕГА САЙН АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 17.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Мега сайн” АД, с ЕИК 200740935, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Сан Стефано” № 51, ет.5, представлявано от изпълнителния директор Т.М.Р., против предписания, дадени с протокол за извършена проверка с изх.№ 2648 от 05.08.2012 г. на старши инспектор П.Н.Н. и инспектор Ц.Г.М. в Дирекция “Инспекция по труда” Пловдив, потвърдени с решение от 09.10.2012 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.  ОСЪЖДА “Мега сайн” АД, с ЕИК 200740935, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Сан Стефано” № 51, ет.5, представлявано от изпълнителния директор Т.М.Р., да заплати на Дирекция „Инспекция по труда” Пловдив сумата 200 (двеста) лева, разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването.  
69 Административно дело No 3475/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Г.К.,
Х.Н.П.,
Г.Г.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 3.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на С.Г.К., ЕГН **********, Х.Н.П., ЕГН ********** и Г.Г.П., ЕГН ********** против заповед № 12ОА1418/14.06.2012г.на кмета на община- Пловдив, с която е одобрен ПУП-ПР на част от кв. 58 нов(167стар) по плана на „Централна градска част’ гр.Пловдив като от УПИ IV-1297, УПИ V-1296 и УПИ IX-1311 се урегулират нови: УПИ IV-518.980, жилищно застрояване по имотните граници на ПИ № 56784.518.980 по КК-Пловдив; УПИ V-518.1624, жилищно застрояване по имотните граници на ПИ с идентификатор 56784.518.1624 по КК-Пловдив и УПИ IX-1311 по зелените зачертавания, линии, щрихи и надписи за регулацията, като неоснователни.  ОСЪЖДА С.Г.К., ЕГН **********, Х.Н.П., ЕГН ********** и Г.Г.П., ЕГН ********** да заплатят на Д.П.Ш., ЕГН ********** сумата от 500/петстотин/ лева разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.      
70 Административно дело No 3538/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛИТ-БРАТАН ШУКЕРОВ ЕТ НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 24.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Н.Ш. в качеството му на едноличен търговец с фирма “ЕЛИТ - Б.Ш.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД 15-908/22.10.2012 г. на Началника на Митница Пловдив.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
71 Административно дело No 3560/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ОКРЪЖЕН СЪЮЗ НА ТПК-ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 4.6.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №161202220 от 06.08.2012 г., издаден от Иван Кръстев Кръстев, старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който допълнително е установен корпоративен данък за 2008г. в размер на 362224,62лв. и са начислени лихви -129966.95лв.     ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Пловдив при ЦУ на НАП да заплати в полза на “ОКРЪЖЕН СЪЮЗ НА ТПК” гр. Пловдив, ЕИК 000441176, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев” № 15А, представлявано от Христо Георгиев Караманов, сумата в размер на 330лв. /триста и тридесет лева/.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
72 Административно дело No 3565/2012, XVI състав Дела по ЗОС Р.З.Р. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 21.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.З.Р. *** против отказ на Кмета на Община Асеновград да бъде настанена в общинско жилище по реда на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем и продажба на общински жилищни имоти, обективиран в писмо изх. № 94-Р-155/30.05.2012г.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
73 Административно дело No 3592/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни КРАСИ ДД 95 КРАСИМИР ДИМИТРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 26.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Д.Д., с ЕГН **********, лично и в качеството си на ЕТ “Краси-ДД-95-Красимир Димитров” – в несъстоятелност с ЕИК 108510942, със седалище и адрес на управление гр. Ивайловград, ул. “Ангел Кънчев” № 4, представлявано от синдика П.А., против ревизионен акт № 261201939/ 09.07.2012 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с решение № 1296/05.10.2012 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който на жалбоподателя не е признато право на данъчен кредит в размер на 4405 лв. и лихва от 1694,59 лв. и данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 4315.17 лв. и лихви от 2116,37 лв.  ОСЪЖДА К.Д.Д., с ЕГН **********, лично и в качеството си на ЕТ “Краси-ДД-95-Красимир Димитров” – в несъстоятелност с ЕИК 108510942, със седалище и адрес на управление гр. Ивайловград, ул. “Ангел Кънчев” № 4, представлявано от синдика П.А., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 700/седемстотин/ лева, представляващо възнаграждение за юрисконсултската защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за страните.  
74 Административно дело No 3593/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни МИНА-21 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 14.6.2013г.
Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № 241201102/29.05.2012г. издаден от ст.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в потвърдената част с Решение № 1356/22.10.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП за отказан данъчен кредит в размер на 36 458.14 лв., ведно с лихви – 2 925.25лв.  Осъжда МИНА – 21 ООД, гр. Стара Загора, ул. Граф Игнатиев № 17, вх.Б, ет.1 представлявано от управителя Мина Иванова Абрашева да заплати на Дирекция „ОДОП“ – Пловдив при ЦУ на НАП, 1 237.66 лв. юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
75 Административно дело No 3609/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ХАСИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 19.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Хаси – инженеринг” ЕООД, с ЕИК 112113213, със седалище и адрес на управление: град Пазарджик, ул.”Граф Игнатиев” № 30, вх.Б, ет.6, ап.23, представлявано от управителя Й.А.М., против ревизионен акт № 131201631 от 15.08.2012 г., издаден от Е.С.Ц., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1390от 01.11.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 40 399,14 лева и 5 562,42 лева лихви.  ОСЪЖДА „Хаси – инженеринг” ЕООД, с ЕИК 112113213, със седалище и адрес на управление: град Пазарджик, ул.”Граф Игнатиев” № 30, вх.Б, ет.6, ап.23, представлявано от управителя Й.А.М., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1 470 (хиляда четиристотин и седемдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
76 Административно дело No 3614/2012, X състав Искове за обезщетение Г.С.Л.,
С.Г.Л.
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 26.6.2013г.
ОСЪЖДА Община Асеновград, да заплати, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, на Г.С.Л., чрез законния му представител /негов родител/ С.Г.Л. с ЕГН **********, с адрес:***, сумата от 5000 лв. /пет хиляди лева/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди заради влошеното му здравословното състояние и претърпените болки и страдания, вследствие на вредоносен резултат – счупване на кубоидната кост /оскубоида/ на лявото ходило, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата, а отхвърля иска за сумата над 5000 лв. до 10000 лв. като недоказан.  ОСЪЖДА Община Асеновград, да заплати, на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, на С.Г.Л. с ЕГН **********, с адрес:*** сумата от 2500 лв. /две хиляди и петстотин лева/, представляваща обезщетение за неимуществени вреди заради преживяните страдания и притеснения за неговия син, както и ежедневните силно негативни емоции свързани с психическото и физическо разстройство на малолетния му син Г.Л., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на сумата.  ОСЪЖДА Община Асеновград, да заплати на Г.С.Л., чрез законния му представител /негов родител/ С.Г.Л. с ЕГН **********, с адрес:***1, сумата от 860лв./осемстотин и шестдесет лева/, представляващи разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение.   Решението, подлежи на обжалване пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне        
77 Административно дело No 3618/2012, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.Д.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 7.6.2013г.
Отхвърля жалбата на Й.Д.Т.,***, против Заповед № РД – 15 - 761/18.10.2012г. на Кмета на Община Първомай, в частта й, с която е одобрен ПУП - ПР за УПИ XX – 753 и XIX – 752, кв.47 по плана на кв.Дебър, гр.Пловдив, за изменение на дворищната регулация между тях по имотни граници, на основание §8 ал.2 т.3 ПР ЗУТ.  Осъжда Й.Д.Т.,*** да заплати на Община Първомай 400 лв. – съдебни разноски за адвокатско възнаграждение.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
78 Административно дело No 3620/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.И.П. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 28.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.П. с ЕГН **********, чрез адв.К.,***, срещу Заповед за премахване на строеж № ДК-02-ЮЦР-281/19.10.2012 г., издадена от Началника на РДНСК-ЮЦР-Пловдив.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
79 Административно дело No 3623/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ИВЕТ ДЖУЛЪРИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 3.6.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131201936 от 13.07.2012г., издаден от Н.А.А. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 1395/02.11.2012г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “И. Джулъри”ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Пещера, ул.”Трети Март”№11, ет.2, ап.7, представлявано от управителя С.С., са определени публични задължения за внасяне за данъчен период месец Юли 2010г. в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер на 4 065,54 лева – частично по фактура № 4000007563 от 02.07.2010г., издадена от “Райфайзен Лизинг България”ООД, и са начислени и лихви за забава в размер общо на 1 078,64 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите да за-плати на “И. Джулъри”ЕООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Пещера, ул.”Трети Март”№11, ет.2, ап.7, представлявано от управителя С.С., сумата от 650 /шестстотин и петдесет/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
80 Административно дело No 3625/2012, X състав Дела по КСО Р.Т.В. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 26.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №327 от 30.10.2012 г. на Директора на ТП на НОИ Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № ********** /ПР-1123/ от 04.05.2012 година на Ръководителя на Отдел “Пенсионно осигуряване” при ТП на НОИ Пловдив, материализиращо отказ за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по заявление с вх.№МП-83155 от 19.12.2011 година.   ВРЪЩА административната преписка на РУ“СО” гр.Пловдив за произнасяне по по заявление с вх.№МП-83155 от 19.12.2011 година на Р.В. при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.  ОСЪЖДА Националния осигурителен институт – Териториално поделение Пловдив, да заплати на Р.Т.В.,***, направените деловодни разноски в размер на 257лв. /двеста петдесет и седем лева /.  Решението е подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
81 Административно дело No 3628/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Т.Т. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Т.Т. ***, против Заповед №ДК-02-ЮЦР-42/08.02.2012 г. на Началника на РДНСК ЮЦР.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
82 Административно дело No 3721/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ИНТЕР ОЛИМПИК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 28.6.2013г.
Отменя Ревизионен акт № 241001810 от 05.10.2010г., издаден от гл. инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 872/02.12.2010 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, сега дирекция „ОДОП“ – Пловдив, за начислени лихви в размер на 1 506.01 лв.  Осъжда Дирекция “ОДОП” – Пловдив да заплати на ИНТЕР ОЛИМПИК ЕООД, гр. Стара Загора, ул.”Руски” № 2, сумата от 275 лв. съдебни разноски.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
83 Административно дело No 3767/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 20.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Кастел експорт“ ООД, с ЕИК 825362890, със седалище и адрес на управление: град Карлово, ул.“Околовръстно шосе“ № 33, представлявано от управителя П.Л., против писмо с изх.№ 2600-3731 от 28.09.2012 г. на началника на Митница Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3767 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
84 Административно дело No 3776/2012, VII състав Дела по КСО Ч.Е.И. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 12.6.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение №83/14.03.2011г. на Директор на ТП на НОИ – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на Ч.Е.И. *** срещу Разпореждане №504289267 по Протокол №ПР-2576 от 19.11.2010г. на Ръководител “ПО” към РУ“СО” – Пловдив, с което е отказано отпускането на същия на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ИЗПРАЩА административната преписка Ръководителя на отдел “Пен-сии” при РУ”СО” – Пловдив за постановяване на административно решение по направеното пред него искане вх.№МП 55715/20.08.2010г. на Ч.И. за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, съобразно даденото в мотивите на настоящото съдебно решение тълкуване и прилагане на закона.  ОСЪЖДА ТП на НОИ – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов”№7 да заплати на Ч.Е.И. *** сумата от 1 037/хиляда и тридесет и седем/лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
85 Административно дело No 3781/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни Е.И.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 13.6.2013г.
ОТМЕНЯ РА № 161202992/17.08.2012 г., издаден от М.Д. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Стара Загора, потвърден с Решение № 1417/08.11.2012 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“ гр. Пловдив, с който на Е.И.К., с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, е отказано право на приспадане на данъчен кредит в размер на 3997,50 лв. и са начислени лихви за забава в размер на 1344,37 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите да заплати на Е.И.К., с ЕГН **********, с постоянен адрес *** сумата от 1270 лв. (хиляда двеста и седемдесет лева) разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
86 Административно дело No 3805/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.С.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 4.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.М. ЕГН **********,***, против Заповед № ДК – 02 – ЮЦР – 227 от 02.10.2012г. на Началник РДНСК “Южен Централен Район”.  ОСЪЖДА А.С.М. ЕГН **********,***, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол, “Южен централен район”, гр.Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
87 Административно дело No 3813/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ТАРИМЕКС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 7.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Таримекс” ООД, с ЕИК 822132610, със седалище и адрес на управление: град Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 99, ет.5, ап.28, представлявано от управителя Т.Г.З., против ревизионен акт № 16251200236 от 23.08.2012 г., издаден от Н.И.П., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1434 от 13.11.2012 г. на зам.-директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив, в частта за допълнително начислен ДДС в размер на 74 841,58 лева и 26 690,68 лева лихви.  ОСЪЖДА „Таримекс” ООД, с ЕИК 822132610, със седалище и адрес на управление: град Пазарджик, ул.”Пловдивска” № 99, ет.5, ап.28, представлявано от управителя Т.Г.З., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 2 481 (две хиляди четиристотин и един) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
88 Административно дело No 3820/2012, X състав Дела по ЗМСМА УС НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА УЛ. МАДАРА - 7,
А.Г.Д.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 20.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №453, взето с протокол №20 от 22.11.2012 година на Общински съвет Пловдив.  ОСЪЖДА Общински съвет Пловдив, за заплати на Етажната собственост на ул.”Мадара”№7, чрез управителен съвет с председател - А.Г.Д. с ЕГН **********, направените разноски по делото за държавни такси в размер на 90лева.  ОСЪЖДА Общински съвет Пловдив, за заплати на А.Г.Д. с ЕГН **********,***, направените разноски по делото за държавна такса и адвокатско възнаграждение, общо в размер на 260лева.  Решението е подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
89 Административно дело No 3859/2012, V състав Дела по ЗМВР П.А.Г. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ИВАН СЛАВОВ БИНЕВ РАЗУЗНАВАЧ ПРИ КП НА МВР ЧИРПАН Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 27.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3859/2012г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд Стара Загора.  
90 Административно дело No 3874/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ФИТОНИ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 17.6.2013г.
ОТМЕНЯ ППСПДВ № 5/ 05.06.2012 г. на Началник Митница Пловдив.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “ФИТОНИ” ООД – Пловдив разноски в размер на 1200 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
91 Административно дело No 3958/2012, XII състав Други административни дела П.Л.П. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД-ГР. КАРЛОВО Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 7.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Л.П. с посочен в жалбата адрес *** срещу Решение № 1 от 04.12.2012г. постановено от Председателят на Районен съд – гр.Карлово за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация, съгласно обхвата по заявлението му с вх.№ 13732/27.11.2012г. по регистъра на Карловския районен съд, и вх.№ 1/2012г. по регистъра по ЗДОИ.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Глава Дванадесета от АПК пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет / дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
92 Административно дело No 3964/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР О.Ц.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 25.6.2013г.
ОТМЕНЯ по жалбата на О.Ц.Т., ЕГН **********, чрез адв. М. и адв. Галчев, със съдебен адрес гр. Пловдив, ул.“Фр.Жолио Кюри“ № 5, ет.3, отказ на кмета на Община Хисаря обективиран в писмо изх. № 94-00-О-10-(1) от 03.12.2012 г., по заявление с вх.№ 94-00-О-10 от 13.11.2012 г. да бъде образувана преписка по §8 от ПР на ЗУТ, по силата на която да се промени ПУП по отношение на УПИ ХIII – 251, УПИ Х- 250 и УПИ XIV – 252 от кв.40 по плана на с.Мътеница.  ВРЪЩА преписката на административния орган – кмета на Община Хисаря за произнасяне по заявление вх.№ 94-00-О-10 от 13.11.2012 г.  ОСЪЖДА Община Хисаря да заплати на жалбоподателя О.Ц.Т.,*** сумата от 610 /шестотин и десет/ лева разноски за производството и адвокатско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.  
93 Административно дело No 3993/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни РАЛЕКС-3 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 28.6.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на ”Ралекс-3” ЕООД, с адрес: гр. Пловдив, ул.“Златьо Бояджиев” № 7, ет. 1, с ЕИК 160044066, представлявано от управителя К.Е., Ревизионен акт № 161203107 от 27.08.2012 год., издаден от Никола Чанев – ст. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Кърджали, потвърден с Решение №1490 от 03.12.2012 год. на Директора на дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението”/ОУИ/ - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно непризнат данъчен кредит в размер на 8660лв.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно–осигурителна практика“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на ”Ралекс-3” ЕООД, с адрес: гр. Пловдив, ул.“Златьо Бояджиев” № 7, ет. 1, с ЕИК 160044066, представлявано от управителя К.Е. сумата в размер на 770лв./седемстотин и седемдесет лева/, за държавна такса и адвокатска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
94 Административно дело No 3995/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АЛФА СТИЙЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АЛФА СТИЙЛ“ ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя И.С.С., против Ревизионен акт № 241204014/24.09.2012 г., издаден от П.К. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП - гр. Пловдив, офис Хасково, изменен с Решение № 1468/23.11.2012 г. на Заместник директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, с който на жалбоподателя са определени допълнително корпоративен данък за 2010 г. в размер на 13 301,02 лв. и лихви в размер на 1 760,43 лв. и лихви за невнесени в срок авансови вноски по ЗКПО за 2009 г. в размер на 8,28 лв.   ОСЪЖДА „АЛФА СТИЙЛ“ ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя И.С.С., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 751/седемстотин петдесет и един/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
95 Административно дело No 4005/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВИР ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 7.6.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 259/05.12.2012 г. на Кмета на Община –Лъки, с която е одобрен проект за изменение на план за регулация за поземлен имот ПУП-ПРЗ /план за регулация и застрояване за УПИ I-78, училище, кв. 11, по плана на с.Манастир, като се премахва улица-тупик източно от о.т.101а, означена по оста с букви Б,В и Г, образуване на нов УПИ I-78, общ.обслужване и се променя дворищната регулация, съгласно линии, зачертавани я и надписи в зелено, червено и синьо, ограничителна линия на застрояване, зона Ц и означените устройствени показатели и мерки в проекта за изменение.  ВРЪЩА делото като преписка на кмета на Община-Лъки за издаване на нов законосъобразен акт, при спазване на дадените в мотивите на настоящото решение указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Община Лъки да заплати на „Вир“ ЕООД, ЕИК ** със седалище и адрес на управление- ***, представлявано от Митко Йорданов А.-управител разноски по делото в размер на 790 (седемстотин и деветдесет) лева.  ОСЪЖДА „Вир“ ЕООД, ЕИК ** със седалище и адрес на управление- ***, представлявано от Митко Йорданов А.-управител да заплати в полза на Административен съд- Пловдив сумата от 100лв.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
96 Административно наказателно дело (К) No 4031/2012, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КОСТАДИН ТАКЕВ-РИВКАД ЕТ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 17.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2590 от 23.10.2012г., постановено по НАХД № 4699/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив и вместо него постанови  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 3343-F001114 изпълняващия длъжността Директор на Дирекция „Обслужване” в ТД на НАП гр.Пловдив, с което на ЕТ„КОСТАДИН ТАКЕВ-РИВКАД”, представлявано от Костадин Андонов Такев на основание чл.179, предл.първо от ЗДДС / ДВ бр.108/2007г. в сила от 19.12.2007г./ е наложена - ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 / петстотин / лева за нарушение разпоредбите на чл.125, ал.5 от ЗДДС.  Решението е окончателно.  
97 Административно дело No 4048/2012, X състав Други административни дела УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 25.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД, ЕИК: 115576405, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.”Пещерско шосе” №66, представлявано от Изпълнителния Директор проф. д-р Карен Джамбазов, чрез адв. В.Б., против Писмена покана изх. № 161331/13.12.2012 г. на Директора на РЗОК - Пловдив.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението за неговото изготвяне с препис за страните.  
98 Частно административно дело No 4052/2012, V състав Частни администр. дела АУТО ИГЪЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 28.6.2013г.
Отхвърля жалбата на Кевин Боев в качеството си на управител на "Ауто Игъл" ЕООД срещу Решение № 397/27.11.2012 г. на Директора на ТД на НАП. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
99 Административно дело No 1/2013, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.С.К.,
Ц.Н.К.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение (второ) от 25.6.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 506 от 05.03.2013г., постановено по а.х.дело № 1/2013г. по описа на Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, като вместо “Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Пловдив, по отношение на поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 39921.501.306 и № 56784.519.281 и № 5684.519.279” да се чете “Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кричим, по отношение на поземлени имоти (ПИ) с идентификатор 39921.501.306 и № 39921.501.307”.  СЛЕД влизане в сила на решението същото да се отбележи върху поправеното решение и преписите на последното.  РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
100 Административно дело No 16/2013, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Г.В. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 4.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Г.В. с ЕГН ********** против Заповед № 259 от 05.12.2012г. на Кмета на Община Лъки.     ОСЪЖДА В.Г.В., ЕГН ********** *** да заплати в полза на Община Лъки сумата в размер от 300 лв. /триста лева/.     Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.      
101 Административно дело No 68/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни АКВА КОМ ЕООД ОБЩИНА РОДОПИ ЗВЕНО ЗА МЕСТНИ ПРИХОДИ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 4.6.2013г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация с №6 от 15.08.2012г. на К.А.Д.- главен инспектор “МДТ” към Отдел “Финанси” при община Родопи, мълчаливо потвърден от ръководителя на звеното за местни приходи при община Родопи, в частта му, с която на “Аква Ком” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, са вменени задължения за ТБО в общ размер от 26 381,36 лв. и прилежащи лихви върху тази сума в общ размер от 6 188,82 лв. за разликата над 19 731,99 лв. до пълния размер на задължението и за сумата на определените законни лихви над 4 816,24 лв. до пълния им размер.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.  ОСЪЖДА Община Родопи да заплати на “Аква Ком” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, сумата от 234,78 лева, съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА “Аква Ком” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, да заплати на община Родопи сумата от 188,43 лева, представляваща направените по делото разноски, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
102 Частно административно дело No 88/2013, V състав Частни администр. дела Г.Х.Л. ДИРЕКТОР НА ОД МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 18.6.2013г.
ОТМЕНЯ решение № Я-11429 / 14.12.2012 г. на Директора на ОД на МВР Пловдив, с което жалба с вх. № К/06-316 / 28.11.2012 г. на Г. Х.Л. е оставена без разглеждане и е прекратено административното производство.  ИЗПРАЩА административна преписка на Г. Х.Л. на Директора на ОД на МВР Пловдив, за произнасяне по законосъобразността на постановения отказ на началника на шесто РУ „Полиция“ - Пловдив с рег. № ЯЗ / 06 / 265 от 07.11.2012г.  Определението е окончателно.  
103 Административно дело No 100/2013, IX състав Дела от администр. характер - данъчни К.Т.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 27.6.2013г.
Отхвърля жалбата на К.Т.В.,ЕГН********** *** против решение за отказ за спиране на производство № 1201115/26.09.2012г. година на орган по приходите, който е потвърден с решение № 1534/15.12.2012 год. на Директора на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението Пловдив при Централно управление на Националната агенция по приходите.  Осъжда К.Т.В.,ЕГН********** *** да заплати на Дирекция "ОДОП” Пловдив при Централно управление на националната агенция по приходите разноски,в размер на 150/сто и петдесет /лв.,представляващи юрисконсултско възнаграждение.Препис от акта да бъде изпратен на страните.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховен административен съд на Република България с кас. жалба, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните .
104 Административно дело No 164/2013, XII състав Дела по ЗСП И.К.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ХИСАРЯ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 6.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.К.М. с посочен в жалбата адрес *** против Заповед № К – 821 от 07.11.2012г. на Директора на дирекция „Социално подпомагане“ /Д“СП“/ – гр.Хисар, потвърдена с Решение № РД – 01 - 334 от 02.12.2012г. на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ /РД“СП“/ – гр.Пловдив, с която му е отказано отпускането на целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2012/2013г. – от 01 ноември до 31 март, на основание чл.2, ал.1 от Наредба № РД – 07 - 5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, издадена от Министъра на труда и социалната политика и чл.10, ал.1, т.4 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане /ППЗСП/.  РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба по реда на Глава Дванадесета от АПК пред Върховния административен съд на Република България в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
105 Административно дело No 168/2013, XIV състав Дела по ЗМВР С.И.П. НАЧАЛНИК НА РУ ПОЛИЦИЯ-ХИСАРЯ ПРИ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 6.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.П., ЕГН **********, с адрес за призоваване: *** /ловно-рибарски магазин Експерт – шоп/, против заповед рег. № ЯЗ/Х-161, екз № 3/ 22.11.2012 г. на началника на РУ „Полиция” – гр. Хисар при ОД на МВР Пловдив, с която на жалбоподателя е отказано издаване на разрешение за носене, употреба и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие, както и е разпоредено изземването на притежаваното оръжие – револвер Уесън 357 магнум № СНW-4503 и боеприпасите за него.   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за това с препис за страните.
106 Административно дело No 172/2013, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Х.С. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 17.6.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-02-ЮЦР-340/ 07.11.2012 г. на Началника на РДНСК ЮЦР.  ОСЪЖДА РДНСК ЮЦР да заплати на К.Х.Г. *** разноски в размер на 610 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14 –дневен срок от съобщаването му.  
107 Административно дело No 237/2013, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.А.Г.,
Я.М.Г.,
А.А.К.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 24.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.Г., Я.М.Г. и А.А.К., всички с адрес за кореспонденция *****, против Заповед за премахване на строеж № ДК-02-ЮЦР-431/23.11.2012 г., издадена от Началника на РДНСК-ЮЦР- Пловдив.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
108 Административно дело No 238/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.А.К. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 20.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.А.К.,***, против Заповед №КД-14-16-1747 от 15.12.2012г. на началника на СГКК- Пловдив към АГКК, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, като се нанасят нови обекти- ПИ с идентификатор №56784.530.176 и площ от 321 кв.м., ПИ с идентификатор №56784.530.177 и площ от 299 кв.м., сграда с идентификатор №56784.530.176.1 и площ от 23 кв.м., сграда с идентификатор №56784.530.176.2 и площ от 14 кв.м., сграда с идентификатор №56784.530.177.1 и площ от 61 кв.м., сграда с идентификатор №56784.530.177.3 и площ от 5 кв.м.; заличават се обекти на кадастъра- ПИ с идентификатор №56784.530.383 и площ от 347 кв.м., ПИ с идентификатор №56784.530.384 и площ от 272 кв.м., сграда с идентификатор №56784.530.384.1 и площ от 60 кв.м., сграда с идентификатор №56784.530.384.2 и площ от 61 кв.м., сграда с идентификатор №56784.530.384.3 и площ от 5 кв.м., в частта и досежно нанасянето на ПИ с идентификатор №530.176 с площ от 321 кв.м. за сметка на ПИ с идентификатор №530.383 с площ от 347 кв.м. и нанасянето на сграда с идентификатор №530.176.2 с площ от 14 кв.м.  ОСЪЖДА М.А.К.,***, да заплати на А.Н.Б.,***, сумата от 700,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
109 Административно дело No 302/2013, XI състав Дела от администр. характер - данъчни И.Х.Т. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 7.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Х.Т., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК: ******, срещу Решение по жалба срещу действия на публичен изпълнител № 431/27.12.2012 г. на ИД Директора на ТД на НАП – Пловдив.  ВРЪЩА административната преписка на органа за произнасяне съобразно дадените в мотивите на решението указания.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
110 Административно дело No 396/2013, X състав Други административни дела К.Д.Ц.,
П.Г.П.,
Е.В.Щ.
КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 24.6.2013г.
ОТМЕНЯ Отказ за предоставяне на обществена информация, обективиран в писмо изх.№6-9400-63 от 17.01.2013г. на Кмета на район „Тракия” Община Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката по Заявление с вх.№ 6-9400-63/09.01.2013 г. на К.Д.Ц., П.Г.П. и Е.В.Щ.,***, за произнасяне по направеното със заявлението искане с решение, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящото решение.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
111 Административно дело No 397/2013, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Б.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 11.6.2013г.
Отхвърля жалбата на П.Б.Б.,*** против Заповед № 13 ОА 44 / 10.01.2013г. на Кмета на Община Пловдив.  Осъжда П.Б.Б.,*** да заплати на Община Пловдив – 150 лв., юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно.  
112 Административно дело No 399/2013, XI състав Дела от администр. характер - данъчни НДМ-ГЮНАЙ НЕДЖАТ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 28.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“НДМ-Г.Н.“, представлявано от Г.Н.С., със седалище и адрес на управление *****, против РА № 091202523/08.08.2012г., издаден от Г.Н.Ч. на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП- гр.Пловдив, потвърден с Решение № 52/18.01.2013 г. на Директора на Дирекция „ОДОП“-гр.Пловдив   ОСЪЖДА ЕТ“НДМ-Г.Н.“, представлявано от Г.Н.С., със седалище и адрес на управление ***** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1 077 лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
113 Административно дело No 409/2013, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БЪДЕЩЕ ЕООД,
ТПК СЕПТЕМВРИ
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 4.6.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-16-138/23.01.2013 г. на началник служба по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив (СГКК), с която на основание чл. 54, ал.1 от ЗКИР е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК.   ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив да заплати на “Бъдеще“ ЕООД, ЕИК ** сумата от 350/триста и петдесет/ лева.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
114 Административно дело No 472/2013, X състав Дела от администр. характер - данъчни И.Ф.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 28.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Ф.П. с ЕГН **********,***, против Решение № 45/31.01.2013г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечитнелни мерки с изх.№ 6553/ 2008/000002/ 18.01.2013 година, издадено от публичен изпълнител в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Хасково, с което е наложен запор на трудовото възнаграждение на И.П..  ОСЪЖДА И.Ф.П. с ЕГН **********,***, да заплати на Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив сумата от 150лв. (сто и петдесет лева), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
115 Административно дело No 485/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни АБ-2005 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 4.6.2013г.
 ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161204110 от 24.10.2012г. на Е.К.С.- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, в частта му, потвърдена с Решение №94 от 29.01.2013г. на директора на Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с която на “АБ-2005” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, допълнително е установен корпоративен по ЗКПО за 2007г. в размер от 11 340,00 лв. и законни лихви върху тази сума в размер от 6 044,43 лв.; допълнително е установен корпоративен данък по ЗКПО за 2010г. в размер от 1 640,73 лв. и законни лихви върху тази сума в размер от 251,91 лв.; и допълнително са начислени лихви за просрочие за деклариран корпоративен данък за 2010г. в размер от 187,59 лв., за сумата над 1 520,00 лв. до пълния размер на допълнително установения корпоративен данък за 2007г. от 11 340,00 лв. и законните лихви върху посоченото задължение за сумата над 403,14 лв. до пълния размер на определените лихви от 6 044,43 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати на “АБ-2005” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, сумата от 278,01 лева, съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА “АБ-2005” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 380,20 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
116 Административно наказателно дело (К) No 509/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ К И С ПЛАСТТРЕЙД ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 6.6.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 119 от 15.01.2013 година, постановено по НАХД № 7154 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІV наказателен състав, с което решение е отменено НП № 17040-F002630/14.09.2012г. на Директора на Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
117 Административно дело No 600/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни С.А.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 28.6.2013г.
ИЗМЕНЯ по жалба на С.А.А., ЕГН **********,***, ревизионен акт № 161203550 от 05.11.2012 г., издаден от Г.Н.Ч., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден и изменен с решение № 101 от 30.01.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив, в частта за допълнително установените задължения за задължителни осигурителни вноски за 2007 г.: за ДОО от 2 513,40 лева на 2 244,42 лева и лихви от 2 469,50 лева на 2 351,77 лева, за ДЗПО-УПФ от 708 лева на 632,23 лева и лихви от 695,58 лева на 662,50 лева, за ЗО от 849,60 лева на 758,68 лева и лихви от 445,41 лева на 435,21 лева, както и в частта на допълнително установения данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2007 г. от 21 021,33 лева на 1 907,50 лева ведно с лихви върху него.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на С.А.А., ЕГН **********,***, сумата 204 (двеста и четири) лева, разноски по делото.  ОСЪЖДА С.А.А., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 321 (триста и двадесет и един) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
118 Административно дело No 602/2013, VII състав Дела по ЗОС НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ЕВРОПА-2004 КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 10.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Народно читалище Европа – 2004” с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Марин Дринов”№2 срещу Заповед №130А324/ 11.02.2013г. на Кмета на Община – Пловдив, с която е прекратен договор за отдаване под наем от 06.02.2006г. на недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: сглобяем метален павилион с обща площ 176 кв.м. – сграда с идентификатор 56784.523.753.1 с площ 168 кв.м., находяща се в гр.Пловдив, ул.”Марин Дринов”№2, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Народно читалище Европа – 2004” с адрес на управление гр. Пловдив, ул.“Марин Дринов”№2 да заплати на Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл.“Стефан Стамболов”№1 сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
119 Административно дело No 613/2013, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Н.П.,
Р.Р.Х.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 4.6.2013г.
ОТМЕНЯ Отказ за изменение на кадастралната карта с изх. № 94-32569/25.01.2013г. на Началника на СГКК-Пловдив в частта относно изменение на границата между ПИ 56784.521.475 и 56784.521.1218 по КККР на гр. Пловдив.   ВРЪЩА административната преписка на на СГКК - гр.Пловдив, за постановяване на административен акт по заявление вх. № 94-32569/07.12.2012г. при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящото решение относно изменение на границата между ПИ 56784.521.475 и 56784.521.1218 по КККР на гр. Пловдив.   ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.Н.П. с ЕГН ********** и Р.Р.Х. с ЕГН ********** против Отказ за изменение на кадастралната карта с изх. № 94-32569/25.01.2013г. на Началника на СГКК-Пловдив в частта, касаеща контури на сгради и нанасяне на сграда в ПИ 56784.521.475 и 56784.521.1218, нанасяне на самостоятелни обекти в сгради с ИД 56784.521.475.4 и 56784.521.475.6 по КККР на гр. Пловдив.   ОСЪЖДА Агенцията по геодезия, картография и кадастър да заплати на А.Н.П. с ЕГН **********, сумата в размер на 710 лв. /седемстотин и десет лева/.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
120 Административно дело No 622/2013, XVII състав Дела по ЗМСМА /троен състав/ К.А.Г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 18.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.А.Г. ***, против чл. 41, ал. 1 от Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 622 по описа за 2013 г. на Административен съд Пловдив.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
121 Административно наказателно дело (К) No 656/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ЕСОЕСБГ ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 185/22.01.2013 г. на Пловдивския районен съд, ХVІІ-ти наказателен състав, постановено по НАХД № 3469/2012 г. по описа на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
122 Административно наказателно дело (К) No 662/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ЕЙНДЖЕЛ-ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.6.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №210 от 21.01.2013г. по НАХД №7889/12г. по описа на Районен съд – Пловдив, І н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/№16015-F002697/03.09.2012г. на Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на З.Е.И. като ЕТ“Ейнджел – З.Е.” с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Димо Хаджидимов” №11, ет.1, ап.32 на основание чл.355 ал.1 КСО са наложени общо девет броя административни наказания “имуществена санкция” в размер от по 500 лева за извършени девет броя нарушения по чл.7 ал.3 КСО, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :   ОТМЕНЯ наказателно постановление №16015-F002697/03.09.2012г. на Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на З.Е.И. като ЕТ“Ейнджел – З.Е.” с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Димо Хаджидимов”№11, ет.1, ап.32 на основание чл.355 ал.1 КСО са наложени общо девет броя административни наказания “имуществена санкция” в размер от по 500 лева за извършени девет броя нарушения по чл.7 ал.3 КСО    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
123 Административно наказателно дело (К) No 663/2013, XIX състав Наказателни касационни производства РПУ РАКОВСКИ В.А.П. Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 29/04.01.2013 г. на ПРС по НАХД №6771/2012 г.,   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционният съд.      РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
124 Административно наказателно дело (К) No 666/2013, XX състав Наказателни касационни производства ЕЙНДЖЕЛ-ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА ЕТ,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ЕЙНДЖЪЛ-ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА ЕТ
Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 91 от 11.01.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по нахд № 7887/2012 г. по описа на същия съд в ЧАСТТА, с която е ОТМЕНЕНО Наказателно постановление № 16009-F002683 от 03.09.2012 г. на Зам. Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на З. Е. И., в качеството й на едноличния търговец с фирма „Ейнджел – З. Е.“, със седалище и адрес на управление, гр. П., ул. ***, на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЗО, вр. чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „в“ от ЗЗО вр. чл. 7, ал. 3 от КСО е наложена имуществена санкция в размер на 4000.00 лв. за невнасяне в срок на дължимите здравни вноски за м. януари 2011 г. И В ЧАСТТА, с която Наказателно постановление № 16009-F002683 от 03.09.2012 г. на Зам. Директора на ТД на НАП гр. Пловдив е ПОТВЪРДЕНО в частта, с която на ЕТ „Ейнджел – З. Е.“, гр. Пловдив, на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЗО, вр. чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „в“ от ЗЗО, вр. чл. 7, ал. 3 от КСО е наложена имуществени санкция в размер от 4000.00 лв. за невнасяне в срок на дължимите здравни осигуровки за м. ноември 2011 г.  ОТМЕНЯ решение № 91 от 11.01.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по нахд № 7887/2012 г. по описа на същия съд В ЧАСТТА, с която е ПОТВЪРДЕНО Наказателно постановление № 16009-F002683 от 03.09.2012 г. на Зам. Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на З. Е. И., в качеството й на едноличния търговец с фирма „Ейнджел – З. Е.“, със седалище и адрес на управление, гр. П., ул. *** на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЗО, вр. чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „в“ от ЗЗО, вр. чл. 7, ал. 3 от КСО са наложени седем имуществени санкции, всяка от по 4000.00 лв. – всяка за нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „в“ от ЗЗО, вр. чл. 7, ал. 3 от КСО за невнесени в срок здрави осигуровки за м. февруари, март, април, юли, септември и октомври 2011 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16009-F002683 от 03.09.2012 г. на Зам. Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на З. Е. И., в качеството й на едноличния търговец с фирма „Ейнджел – З. Е.“, със седалище и адрес на управление, гр. П., ул. ***, на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЗО, вр. чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „в“ от ЗЗО, вр. чл. 7, ал. 3 от КСО са наложени седем имуществени санкции, всяка от по 4000.00 лв. – всяка за нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „в“ от ЗЗО, вр. чл. 7, ал. 3 от КСО, за невнесени в срок здрави осигуровки за м. февруари, март, април, юли, септември и октомври 2011 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.      
125 Административно дело (К) No 680/2013, XXIV състав Касационни производства ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ П.М.М. Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 7/ 04.01.2013 г. по АХД № 1773/ 2012 г. по описа на Районен съд – Карлово.  Решението е окончателно.  
126 Административно наказателно дело (К) No 725/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ М.Т. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 317 от 08.02.2013 г. на Районен съд Пловдив, І н.с., постановено по НАХД № 7840 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
127 Административно наказателно дело (К) No 726/2013, XIX състав Наказателни касационни производства Х.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ТРУД Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.6.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 136 от 15.11.2012 г. по НАХД № 5253 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012 г.  Решението е окончателно.  
128 Административно наказателно дело (К) No 729/2013, XXII състав Наказателни касационни производства П.Г.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 17.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 274 от 04.02.2013г., постановено по НАХД № 7464/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив в обжалваната част в която е съдът е потвърдил Наказателно постановление № 9252/12 от 23.08.2012 г. на ВРИД Началник сектор ПП към ОД на МВР Пловдив, в частта му по т.1 и т.4 от същото, с което на П.Г.П., са наложени административни наказания, както следва: глоба от 200 лева на основание чл.177, ал.1, т.4, пр.1 от ЗДвП за нарушение по чл.5, ал.3, т.2 от ЗДвП и глоба от 30 лева на основание чл.183, ал.3, т.7, пр.1 от ЗДвП за нарушение по чл.139, ал.1, т.1 от ЗДвП  Решението е окончателно.  
129 Частно админист. наказателно дело (К) No 730/2013, XIX състав Наказателни частни касационни производства БЕЛЕН-АТАНАС НИКОЛОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 13.6.2013г.
ОТМЕНЯ разпореждане № 117 от 01.02.2013 г. на Районен съд Пловдив, ХVIІ н.с., постановено по НАХД № 536 по описа на същия съд за 2013г.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.     Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.      
130 Административно наказателно дело (К) No 737/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Г.И.Г. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 3240/18.12.2012 г. на Районен съд – гр. Пловдив, VІІІ н.с., постановено по НАХД № 6566 по описа на същия съд за 2012 г., в ЧАСТТА с която е отменено НП № 36-0000775/10.07.2012 г. на Началник сектор “Контрол и АНД” в Областен Отдел „Контролна дейност“ – ДАИ Пловдив, с което на Г.И.Г., ЕГН ********** е наложена на осн. чл. 12б, ал. 10 от ЗАвП вр. чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвП – глоба в размер на 1500 лв., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно Постановление № 36-0000775/10.07.2012 г. на Началник сектор “Контрол и АНД” в Областен Отдел „Контролна дейност“ – ДАИ Пловдив, в ЧАСТТА с която на Г.И.Г., ЕГН ********** е наложена на осн. чл. 12б, ал. 10 от ЗАвП вр. чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвП – глоба в размер на 1500 лв.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 3240/18.12.2012 г. на Районен съд – гр. Пловдив, VІІІ н.с., постановено по НАХД № 6566 по описа на същия съд за 2012 г., в ЧАСТТА с която е отменено НП № 36-0000775/10.07.2012 г. на началник сектор “Контрол и АНД” – Пловдив, с което на Г.И.Г., ЕГН ********** са наложени следните административни наказания: на основание чл. 18, т. 4 от Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. на МТ вр. чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвП – глоба в размер на 1500 лв. и на осн. чл. 157, ал. 6 от ЗДвП вр. чл. 185 от ЗДвП – глоба в размер на 20 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
131 Административно наказателно дело (К) No 738/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ С.В.Й. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 11.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 244/01.02. 2013г., постановено по НАХД № 6166/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив, Х н.състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
132 Административно наказателно дело (К) No 742/2013, XXII състав Наказателни касационни производства П.П.Л. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 198 от 18.01.2013г., постановено по НАХД № 7773 / 2012г. по описа на Районен съд - гр.Пловдив, първи наказателен състав .  Решението е окончателно.  
133 Частно административно дело No 749/2013, IX състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ЛОСТ СИТИ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 26.6.2013г.
Отхвърля искането за спиране изпълнението на Ревизионен акт № 16251200149/27.07.2012г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение на Директора на Дирекция “ОДОП” гр. Пловдив до приключване на спора с влязъл в сила съдебен акт.Препис от акта да бъде изпратен на страните.  Определението може да се обжалва пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ с частна жалба, в 07-дневен срок от съобщаването му на страните  
134 Частно административно дело No 750/2013, III състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ЛОСТ СИТИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 4.6.2013г.
СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на Ревизионен акт № 16251200192 от 27.07.2012г. на ТД на НАП – Пловдив, потвърден в хода на административното му обжалване с Решение № 1231 от 19.09.2012г. на Директор на Дирекция “ОУИ” – гр.Пловдив, с който на “Лост Лист”ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Майор Кавалджиев”№137, са вменени публични задължения по ЗДДС за внасяне в общ размер на 96 911,83 лева – в това число главница – 83 253,27 лева и лихви в размер на 13 658,56 лева, изчислени към 08.03.2013г.  ЗАДЪЛЖАВА компетентния публичен изпълнител при ТД на НАП - гр.Пловдив, в 3-дневен срок от съобщаването, да предприеме действия по налагане на валидни обезпечения съобразно необезпечаената и неизплатената част от установените с Ревизионен акт № 16251200192 от 27.07.2012г. на ТД на НАП – Пловдив, публични взе-мания, спрямо движими вещи, собственост на “Лост Лист”ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Майор Кавалджиев”№137, предложени като допълнително обезпечение, с обща балансова стойност от 184 900 лева.  СПИРАНЕТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО има действие от датата на налагане на обезпечителните мерки от публичния изпълнител.  ОСЪЖДА “Лост Лист”ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.”Майор Кавалджиев”№137, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, разноски по делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
135 Административно дело No 754/2013, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕСТЕЛ МОДА ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 24.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 75/18.02.2013 г. на и.д. Директор на ТД на НАП - Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № 1583/2009/000002/25.01.2013 г., издадено от И.Р.С. на длъжност публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП - Пловдив.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
136 Административно дело No 758/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕОРГ-ГЕОРГИ КОСТОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 5.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.К., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Георг – Г.К.”, с ЕИК 123138157, със седалище и адрес на управление: град Раднево, област Стара Загора, ул.”Минчо Стоянов” № 4, ет.2, ап.6, против ревизионен акт № 241203371 от 22.11.2012 г., издаден от Е.С.Ц., главен инспектор по приходите, който ревизионен акт с решение № 166 от 14.02.2013 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив е потвърден в частта на установените данъци по чл.48 ЗДДФЛ за 2009 г. и 2010 г. ведно с лихвите върху тях, изменен е в частта на установените данъци по чл.48 ЗДДФЛ за 2007 г. и 2008 г. ведно с лихвите върху тях и е отменен в частта на установения данък по чл.35 ЗОДФЛ (отм.) за 2006 г. ведно с лихвите върху него.  ОСЪЖДА Г.Д.К., ЕГН **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Георг – Г.К.”, с ЕИК 123138157, със седалище и адрес на управление: град Раднево, област Стара Загора, ул.”Минчо Стоянов” № 4, ет.2, ап.6, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 772 (седемстотин седемдесет и два) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.    
137 Административно дело No 766/2013, XXII състав Дела по чл.306 АЛ.5 ГПК /троен състав/ К.П.Д. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 17.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Разпореждане № 1710 от 28.02.2013г., постановено по ЧАХД № 3341/2012г. по описа на Административен съд – Пловдив.   Решението е окончателно.  
138 Административно дело No 789/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЛИНК ПЛЮС ЕООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение (второ) от 21.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на “Линк плюс” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, за тълкуване на Решение №1024 от 10.05.2013г.  Решението не подлежи на обжалване.  
139 Административно дело No 790/2013, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Г.Г. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 27.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на П.Г.Г., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-10-ЮЦР-10/ 11.02.2013 г. на началника на РДНСК – ЮЦР - Пловдив, с която е отхвърлена жалбата на лицето срещу отказ на Главен архитект при Община Пловдив, Район“Централен“, обективиран в писмо изх.№ 94006-32741/ 08.01.2013 г. за одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за обект: „Основен ремонт на съществуващо стълбище в жилищна сграда“ в УПИ III- 493, кв.154 – нов /278 – стар/ по плана на ЦГЧ, ***.  ОСЪЖДА П.Г.Г., ЕГН **********,*** да заплати на Регионална дирекция национален строителен контрол – ЮЦР сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  ОСЪЖДА П.Г.Г., ЕГН **********,*** да заплати на Община Пловдив, Район “Централен“, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението не подлежи на обжалване.
140 Административно дело No 792/2013, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СИТИ ПРОПЪРТИС ЕООД НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 19.6.2013г.
Отменя Заповед № КД-14-16-359/22.03.2012г. на Началник СГКК-Пловдив в частта й за одобрено изменението на КККР на гр.Пловдив, относно заличаване на обекти : ПИ с идентификатор 56784.508.74, с площ от 18 748 кв.м., ведно със сгради и ПИ с идентификатор 56784.508.95, с площ от 11 067 кв.м., със сгради върху него, както и нанасяне на нови обекти в КККР, както следва : ПИ с идентификатор 56784.508.532, с площ от 6197 кв.м., собственост на "Сити Пропъртис" ЕООД, със сгради и ПИ с идентификатор 56784.508.533, с площ от 18 640 кв.м., собственост на Търговски център-"Тракия" - АД, със сгради,  и връща преписката на Началника на СГКК – Пловдив за произнасяне по молба от 19.03.2012г. на ТЦ Тракия АД съобразно указанията в съдебния акт.  Осъжда СГКК – Пловдив да заплати на СИТИ ПРОПЪРТИС ЕООД, гр.Пловдив, ул.Ген.Данаил Николаев № 75 с управител Кирил П.Захариев сума от 850 лв. - общо съдебни разноски.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.  
141 Административно наказателно дело (К) No 801/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ДЖИ ЕНД ДЖИ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 6.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 355 от 12.02.2013 година, постановено по НАХД № 6359 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, V наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № КГ-1031/22.08.2012г. на Председателя на ДАМТН А.А., с което на „Джи енд Джи“ ООД, ЕИК *** на основание чл. 8, ал. 2 от ЗЧАВ вр. чл. 6, т. 2 Приложение № 2 от НИКТГУРНТК вр. чл. 34, ал. 2 от ЗЧАВ е наложена имуществена санкция в размер на 10000 лв., както и да заплати на осн. чл. 25, ал. 2 от НИКТГУРНТК разходите за вземане и изпитване на пробата в размер на 820 лв.  Решеното е окончателно и не подлежи на обжалване.  
142 Административно наказателно дело (К) No 806/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТЕС 09 ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 6.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 413 от 18.02.2013 година, постановено по НАХД № 8705 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІV наказателен състав, с което решение е отменено НП № 36-0001222/ 05.12.2012г. на Началник сектор “КАНД” при ИА “АА” – Пловдив.   Решението е окончателно.  
143 Частно админист. наказателно дело (К) No 813/2013, XIX състав Наказателни частни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БЕЛЕН-АТАНАС НИКОЛОВ ЕТ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 13.6.2013г.
 ОТМЕНЯ Разпореждане № 1735 от 06.02.2013 г. на Районен съд Пловдив, ХІ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 527 по описа на същият съд за 2013 г.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
144 Административно наказателно дело (К) No 814/2013, XXI състав Наказателни касационни производства СУПЕРСПЛАВ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 384 от 14.02.2013г. по НАХ дело № 8523 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
145 Административно наказателно дело (К) No 816/2013, XXII състав Наказателни касационни производства П.К.Г. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 258 от 31.01.2013г., постановено по НАХД № 6700 / 2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, 17-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
146 Административно наказателно дело (К) No 818/2013, XX състав Наказателни касационни производства А.В.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 288 от 06.02.2013 г. на Пловдивски районен съд, ХІІ н.с., постановено по НАХД № 7779 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
147 Административно наказателно дело (К) No 819/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕЙНДЖЕЛ-ЗЛАТИНКА ЕНЧЕВА ЕТ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 17.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 396 от 15.02.2013г., постановено по НАХД № 7888/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.   Решението е окончателно.  
148 Административно наказателно дело (К) No 822/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Р.Г.Р. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 11.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 398 от 15.02.2013 г. по НАХД № 7492 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012 г.  Решението е окончателно.    
149 Административно наказателно дело (К) No 824/2013, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Д.Д.К. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 13.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 459 от 20.02.2013 г. на Пловдивски районен съд, ХХІІ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 7936 по описа на същия съд за 2013 год.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
150 Административно дело No 832/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ФЛАМИНГО-ИВАН ГАРХУЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 11.6.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №241203569 от 14.11.2012г. на С.Д.П.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №158 от 13.02.2013г. на директора на Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на ЕТ”ФЛАМИНГО- И.Г.”, със седалище и адрес на управление: *****, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 10 867,07 лв. и са начислени законни лихви в общ размер от 2 453,79 лв., за сумата над 5 751,12 лв. до пълния размер на задължението от 10 867,07 лв. и за законните лихви над 1 320,80 лв. до пълния им размер от 2 453,79 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
151 Административно дело No 838/2013, VII състав Други административни дела ФАРМААКТИВ ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 6.6.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №168/06.03.2013г. на Директор РЗОК – Пловдив, с която на “Фармаактив”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Гевгели”№44 е наложена имуществена санкция – финансова неустойка в размер на 240 лева – за нарушение на чл.12 ал.2 от и на основание чл.35 ал.1, т.7а от договор №163539/01.01.2013г., сключен между НЗОК и ООД-то, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.   ОСЪЖДА РЗОК – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.“Христо Чернопеев”№14 да заплати на “Фармаактив”ООД с адрес на управление гр. Пловдив, ул.“Гевгели”№44 сумата от общо 290/двеста и деветдесет/лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
152 Административно наказателно дело (К) No 843/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АЛЕКС-АНТОНИЯ ЕООД Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.6.2013г.
Оставя в сила решение № 21/07.02.2013 г. на АРС по НАХД № 638/2012 г. Решението е окончателно.
153 Административно дело No 849/2013, XI състав Дела от администр. характер - данъчни Д.П.А. ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.А. с ЕГН ********** със съдебен адрес ***, против Решение по жалба срещу действия на публичен изпълнител № 107/06.03.2013 г. на Териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив, с което е оставена без уважение жалба срещу Разпореждане № РД-16-777/14.02.2013 г., издадено от Г.С.З. – гл.публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване  
154 Административно дело No 852/2013, XII състав Дела от администр. характер - данъчни БАНКА ДСК ЕАД-ГР.СОФИЯ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “БАНКА ДСК” ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, ул.”Московска № 19, с ЕИК 121830616, представлявана от В. М. С. – Главен изпълнителен директор и Д. Н. Николова – Изпълнителен директор, чрез пълномощника юрисконсулт А. А. И. против Решение № 91/26.02.2013г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата на банката срещу Разпореждане за изпълнение с изх. № 1511/2012/000005/25.01.2013г., издадено на основание чл. 211, ал.1 от ДОПК от Танчо И. Пюскюлев - публичен изпълнител в Дирекция „Събиране" при ТД на НАП – Пловдив, с което е разпоредено на „Банка ДСК" ЕАД, да заплати сума в размер на 100 450, 43 лв., ведно със законната лихва от датата на всяко едно плащане, която сума банката е изплатила на длъжника „Стонико“ ЕООД, въпреки наложения запор с Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки с изх. № РД -10-467/19.10.2011г., за което банката е уведомена със запорно съобщение, получено на 25.10.2011г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “БАНКА ДСК” ЕАД със седалище и адрес на управление : гр.София, ул.”Московска № 19, с ЕИК 121830616, да заплати на Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
155 Административно дело No 854/2013, XII състав Дела по КСО Е.И.Р. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 69/26.02.2013г. на Директора на ТП на НОИ – гр. Пловдив, постановено по жалба вх. № К-70850#1/31.01.2013г., подадена от Е.И.Р. ***, и потвърденото с него Разпореждане № К - 2876/24.01.2013г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ – гр. Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по чл.114, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване при Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, за ново произнасяне при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Е.И.Р. ***, за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Решение № 69/26.02.2013г. на Директора на ТП на НОИ – гр. Пловдив, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата й с вх. № К-70850#1/31.01.2013г., против Разпореждане № К - 2876/24.01.2013г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при ТП на НОИ – гр. Пловдив  РЕШЕНИЕТО, в частта му с която е уважена жалбата подлежи на касационно обжалване по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс пред Върховен административен съд, в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му, а в частта, с която е оставено без уважение искането за спиране на предварителното изпълнение, имаща характер на определение не подлежи на обжалване.  
156 Административно дело No 859/2013, XV състав Други административни дела П.Р.П. КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 4.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Р.П., депозирана чрез адвокат И.Р. против административен акт, обективиран в писмо № 944-09-2 от 08.06.2012г. на Кмета на Община Раковски.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД №859 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
157 Административно дело No 860/2013, X състав Дела по ЗСП В.Д.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 24.6.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ЛА-Ц2-09-13 от 31.01.2013 година издадена от Директор дирекция “Социално подпомагане” Пловдив, потвърдена с Решение № РД01/046 от 05.03.2013г. на Директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане /РДСП/ - Пловдив.  ВРЪЩА административна преписка за произнасяне по молба – декларация с вх.№ ЛАЦ2-09-13 от 07.01.2013 г. на В.С. за включване в Националната програма "Асистенти на хора с увреждания", като личен асистент на Райна Тодорова И. /нейна дъщеря/, при задължителните указания по прилагането на закона дадени в мотивната част на решението.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
158 Административно наказателно дело (К) No 881/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СУПЕРСПЛАВ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 14.6.2013г.
Оставя в сила решение № 388 от 15.02.2013 г., постановено по нахд 8535 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 г.,17-ти наказателен състав. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
159 Административно наказателно дело (К) No 882/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НИМАС ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 17.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 396 от 15.02.2013г., постановено по НАХД № 7888/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.   Решението е окончателно.     ПРЕДСЕДАТЕЛ :    ЧЛЕНОВЕ :      Особено мнение на съдия Анелия Харитева:    Не съм съгласна със становището на мнозинството на съдебния състав, че с подаването на декларация-образец 1 на данъчните органи е станало известно обстоятелството, че осигурителните вноски не са внесени. Това е така, защото декларацията не съдържа информация за размера на осигурителните вноски, както и за тяхното плащане - дали и кога е извършено. Установяването на плащането може да стане само при една нарочна проверка, в рамките на която органите по приходите ще направят преценка на събраните доказателства и ще установят, дали е извършено административно нарушение, защото е извършено плащане на трудови възнаграждения без да са платени едновременно с това осигурителните вноски за ДОО и кой е извършителят на това нарушение. Съответно това е моментът на откриване на нарушителя (който винаги предполага извършена преди това мисловно-оценъчна дейност) и от този момент тече тримесечния срок по чл.З4, ал.1 от 3АНН, в който административно наказващият орган трябва да издаде акт за установяване на административно нарушение. Обратното становище, (че моментът на откриване на нарушителя е моментът на подаване на декларацията), възприето от мнозинството на настоящия съдебен състав, би означавало, че отнапред с подаването на всяка декларация законодателят е въвел презумпция, че лицето-декларатор е нарушител.     СЪДИЯ:  
160 Административно наказателно дело (К) No 884/2013, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ТРАНСПРЕС ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 11.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 3194/ 18.12.2012 г. по НАХД № 7558 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционният съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
161 Административно наказателно дело (К) No 885/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ГАРАНТ ИНС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 13.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 259 от 31.01.2013г. на Пловдивски районен съд ХVІІ - ти наказателен състав, постановено на по н.а.х.д № 6113/2012г по описа на съда.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
162 Административно наказателно дело (К) No 888/2013, XXII състав Наказателни касационни производства Н.Й.А. ВТОРО РПУ ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 17.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 264 от 04.02.2013г., постановено по НАХД № 8118/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.   Решението е окончателно.    
163 Административно наказателно дело (К) No 891/2013, XXII състав Наказателни касационни производства НИКИ КОМЕРС 2006 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 272 от 04.02.2013г., постановено по НАХД № 7498 / 2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, 8 - ми наказателен състав.  Решението е окончателно.  
164 Административно наказателно дело (К) No 895/2013, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СДРУЖЕНИЕ ТЕНИС-КЛУБ ЖЕЛЕЗНИЧАР 1996 Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.6.2013г.
  ОТМЕНЯ съдебно решение №486 от 26.02.2013г. по н.а.х. дело №8450 2012г. по описа на Районен съд – Пловдив XІІ н. състав, с което е отменено издаденото от Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16 – 1602504/30.11.2012г., с което е наложена на Сдружение “Тенис – клуб Железничар 1996” с адрес на управление *** на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.3 КТ “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.62 ал.1 във вр. с чл.1 ал.2 КТ, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление/НП/ №16 – 1602504/ 30.11.2012г., издадено от Директор на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив, с което е наложена на Сдружение “Тенис – клуб Железничар 1996” с адрес на управление *** на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.3 КТ “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.62 ал.1 във вр. с чл.1 ал.2 КТ.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
165 Административно наказателно дело (К) No 898/2013, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ П.Б.Г. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №478 от 26.02.2013г., постановеното по НАХД №5801/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХVІІ н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Директор на Регионалната дирекция по горите /РДГ/ - Пловдив наказателно постановление/НП/ №534/07.08.2012г., с което е наложено на основание чл.275 ал.1, т.2 от Закона за горите/ЗГ/ на П.Б.Г. *** административно наказание “Глоба” в размер на 500 лева за нарушение на чл.261 ал.1, т.1 от ЗГ.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
166 Административно наказателно дело (К) No 901/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ФАРКОЛ АД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 13.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 127 от 16.01.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХІІ н.с., постановено по НАХД № 7450 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
167 Административно наказателно дело (К) No 904/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ А.М.Ю. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 345 от 11.02.2013г., постановено по НАХД № 7457 / 2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, 19-ти наказателен състав .  Решението е окончателно.  
168 Административно дело (К) No 910/2013, XXIV състав Касационни производства М.М.С. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ОБЩИНА МАРИЦА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 540 от 14.02.2013г., постановено по АХГД № 10163/2012г. на Пловдивския районен съд.     ОСЪЖДА М.М.С., с ЕГН ********** *** да плати в полза на А.М.Т., Б.А.Т., Г.А.М., Б.И.П. сумата от 600лв. /шестстотин лева/.       РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
169 Административно дело No 913/2013, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛМОНТСТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.6.2013г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Директора на ТД на НАП, с който е потвърдено постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх.№ РД-11-56/ 18.01.2013 г., издадено от А. К.-М. - публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, в частта, в която на „Мерджана“ ЕООД – гр. Пловдив, е наложена обезпечителна мярка, изразяваща се наложена възбрана върху недвижими имоти, собственост на “Елмонтсрой” ЕООД– гр. Пловдив, с ЕИК 202168454, както следва:  1.Поземлен имот с идентификатор 56784.375.25 с площ 6447 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, находящ се в гр. Пловдив, местност Терзиите; с номер по предходен план 075025, при съседи: 56784.375.19, 56784.375.37, 56784.375.40, 56784.375.24 и 56784.375.30, придолит с НА № 128, том 36, рег.№ 14108, дело № 6789/ 10.06.2009 г. при Агенция по вписванията гр.Пловдив.  2. Сграда с идентификатор: 56784.375.25.1, с площ 371 кв.м., с предназначение: Сграда на транспорта, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.375.25, находяща се в гр. Пловдив, местност Терзиите, придобит с НА № 14108, рег. № 14108, дело 6789/ 1.6.2009 г. на Агенция по вписванията гр.Пловдив.  3. Сграда с идентификатор: 56784.375.25.2, с площ 74 кв.м., с предназначение: Сграда за битови услуги, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.375.25, находяща се в гр. Пловдив, местност Терзиите, придобит с НА № 14108, рег. № 14108, дело 6789/ 1.6.2009 г. на Агенция по вписванията гр.Пловдив.  ОСЪЖДА ТД на НАП – Пловдив да заплати на „Елмонтсрой” ЕООД– гр. Пловдив, с ЕИК 202168454, с адрес на управление : ****, представлявано от Х. Т. Т., сумата от 50 /петдесет/ лева разноски за производството.  Решението е окончателно.  
170 Административно дело No 920/2013, XV състав Дела от администр. характер - данъчни БАРБИ-РУМЯНА КАМЕНОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 4.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Т.К., с ЕГН ********** *** в качеството и на представляващ ЕТ „БАРБИ-Р.К.” с ЕИК *** срещу Решение № 92 от 26.02.2013г. на И.Д. Териториален директор на ТД на НАП-Пловдив.   ОСЪЖДА Р.Т.К., с ЕГН ********** *** да заплати в полза на ТД на НАП-гр. Пловдив сумата в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
171 Административно наказателно дело (К) No 924/2013, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ХРИСТИМА-ХРИСТО ПАНЧАЛИЕВ ЕТ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 34/ 14.02.2013 г. по НАХД № 348 по описа за 2012 г. на РС - Карлово.    Решението е окончателно.  
172 Административно наказателно дело (К) No 939/2013, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Н.Б.М. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 17.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 63 от 06.03.2013г., постановено по НАХД № 731/2012г. по описа на Карловски районен съд  Решението е окончателно.  
173 Административно наказателно дело (К) No 940/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ И.Н.Н. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 6.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 56 от 04.03.2013 година, постановено по НАХД № 719 от 2012 година по описа на Районен съд – Карлово, ІІ наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
174 Административно наказателно дело (К) No 963/2013, XXI състав Наказателни касационни производства И.Б.Т. РУ ПОЛИЦИЯ-СТАМБОЛИЙСКИ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.6.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение №472 от 12.12.2012 г. по н.а.х.д. № 6514 по описа за 2012 г. на Районен съд – Пловдив, VII н. с.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
175 Административно наказателно дело (К) No 964/2013, XX състав Наказателни касационни производства П.И.Л. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 11.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 488 от 27.02.2013 г. по НАХД № 6920 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012 г.  Решението е окончателно.    
176 Административно наказателно дело (К) No 967/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НИМАС ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.6.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 428 от 15.11.2012г. по НАХ дело № 5470 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
177 Административно наказателно дело (К) No 971/2013, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 462 от 22.02.2013 г. на Районен съд Пловдив, V н.с., постановеното по н.а.х.дело № 4082 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
178 Административно наказателно дело (К) No 972/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ЕРРА ИНВЕСТ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 11.6.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 458 от 21.02.2013 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 8437 по описа на същия съд за 2012г.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
179 Административно наказателно дело (К) No 973/2013, XIX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 461/ 22.02.2013 г. по НАХД № 4029 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
180 Административно наказателно дело (К) No 975/2013, XXII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 17.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 460 от 22.02.2013г., постановено по НАХД № 3970/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.  Решението е окончателно.    
181 Административно наказателно дело (К) No 986/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ И.В.Д. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №57/04.03.2013г. по НАХД № 753/2012г. по описа на Районен съд – Карлово ІІ-ри н. състав, с което е отменен електронен фиш серия К №0299773 от 01.08.2012г., с който на И.В.Д. *** е наложено административно наказание – “Глоба” в размер на 50 лева на основание чл.189 ал.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, във вр. с чл.182 ал.1, т.3 ЗДвП за нарушение на чл.21 ал.2 ЗДвП.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
182 Частно админист. наказателно дело (К) No 987/2013, XX състав Наказателни частни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БЕЛЕН-АТАНАС НИКОЛОВ - НЕДКА НИКОЛОВА ЕТ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 13.6.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно Определение № 61 от 07.03.2013г., постановено по НАХД № 91/2013г. по описа на Районен съд - Карлово.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
183 Административно наказателно дело (К) No 1011/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ В.С.Ш. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 59 от 05.03.2013г. на Карловския районен съд, постановено по НАХД № 39 по описа на същия съд за 2013г., с което е отменено НП № 89 от 27.12.2012г., издадено от Директора на РИОСВ Пловдив.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
184 Административно наказателно дело (К) No 1029/2013, XXII състав Наказателни касационни производства КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД АНД КО КД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 14.6.2013г.
Остсавя в сила решение № 437 от 29.11.2012 г., постановено по НАХД № 7145/2012 г. по описа на Районен съд-гр. Пловдив, седми наказателен състав. Решението е окончателно.
185 Административно наказателно дело (К) No 1031/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ С.К. Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 555 от 06.03.2013 г. по НАХД № 8707 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012 г.  Решението е окончателно.  
186 Административно наказателно дело (К) No 1032/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СУПЕРСПЛАВ ООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 500 от 01.03.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 8506 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
187 Административно наказателно дело (К) No 1034/2013, XXI състав Наказателни касационни производства Н.С.М. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 6.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 471 от 12.12.2012 година, постановено по НАХД № 7587 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, VІІ наказателен състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ НП № ХІІ-Б-205 от 05.10.2012 година на Директор на РЗИ – Пловдив, с което на Н.С.М. на осн. чл. 294 от ЗЛПХМ вр. чл. 27, ал. 2 вр. чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти е наложена ГЛОБА ОТ 1500 лв., като НАМАЛЯВА размера на така наложената глоба от 1500 лв. на 1000 лв.  Решеното е окончателно и не подлежи на обжалване.
188 Административно наказателно дело (К) No 1036/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ МОНТЕС 09 ООД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.6.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 620/13.03.2013 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 8703 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
189 Административно наказателно дело (К) No 1037/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства И.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 20.6.2013г.
Оставя в сила Решение №547 от 06.03.2013 г., постановено по НАХД №8550/2012г., по описа на Районен съд –Пловдив ,ХХІ наказателен състав.   Решението е окончателно.  
190 Административно наказателно дело (К) No 1041/2013, XXI състав Наказателни касационни производства М.Г.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 6.6.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 566 от 07.03.2013 година, постановено по НАХД № 8562 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, V наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 7762/12 от 26.07.2012г. на Началник на Сектор ПП към ОДП - Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
191 Административно наказателно дело (К) No 1045/2013, XIX състав Наказателни касационни производства БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 318 от 08.02.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХVІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 8390 по описа на същия съд за 2012 г., в частта потвърждаваща Наказателно постановление № 2012К-028811 от 30.07.2012 год., издадено от Директора на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив към ГД “Контрол на пазара” в КЗП, с което на “БИЛЛА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК ***, представлявано от управителя Н.П. и прокуриста В.Д.-С., на основание чл. 200 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 лв., за нарушение по чл. 23 от ЗЗП.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
192 Административно наказателно дело (К) No 1047/2013, XXII състав Наказателни касационни производства СУПЕРСПЛАВ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 14.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 529 от 05.03.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 8512 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, 11-ти наказателен състав и вместо него постанови:  ОТМЕНЯ НП № 64199-S016858 от 09.07.2012 г. на зам.-директора на ТД на НАП - Пловдив, с което на „Суперсплав” ООД е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.158, във вр. чл.7, ал.3 КСО, на основание чл.355, ал.1 от с.з.  Решението е окончателно.  
193 Частно админист. наказателно дело (К) No 1049/2013, XXIV състав Наказателни частни касационни производства М.В.М. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 20.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Протоколно Определение от 01.02.2013 г., постановено по н.а.х.дело № 4068 по описа на Районен съд гр. Пловдив за 2012 г.  Определението не подлежи на обжалване.  
194 Административно наказателно дело (К) No 1050/2013, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ БЕЛИСИМА - СТАНКА КРИВЧЕВА ЕТ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 423 от 19.02.2013 г. на Районен съд Пловдив, ХІ н.с., постановено по НАХД № 8632 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
195 Административно дело No 1052/2013, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БКС - 08 ООД,
П.Л.А.,
З.П.А.
НАЧАЛНИК РО НСК ПРИ РДНСК ЮЦР Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 5.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “БКС-08” ООД, представлявано от Н. Атанасов к., със седалище и адрес на управление гр. Асеновград, ул. “Никола Вапцаров” № 3А, ет. 4, ап. 20, П.Л.А., ЕГН ********** *** и З.П.А., ЕГН ********** *** против Заповед № ДК-19-Пд-1 от 21.01.2013г. на Началник РО “НСК” – Пловдив към РДНСК ЮЦР.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1052/2013г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХІV състав.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщението за жалбоподателите.
196 Административно наказателно дело (К) No 1053/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ГРИЙН ЛАЙН БГ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 6.6.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 537 от 01.03.2013 година, постановено по НАХД № 7715 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 17631-F005539/18.09.2012г. на Директор на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП – Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
197 Административно дело No 1055/2013, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.А.С.,
И.С.Г.
ДИРЕКТОР НА ДНСК-РО"НСК" ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от В.А.С., с ЕГН ********** и И.С.Г., с ЕГН ********** и двамата от гр. Пловдив, чрез адв. И.М. против мълчалив отказ на Началника на РО “НСК” Пловдив към РДНСК-ЮЦР за издаване на заповед за назначаване на Държавно-приемателна комисия съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № 2 от 31.07.2003г. на етап /част/ от строеж, а именно: І етап-“Магазин за промишлени стоки и аптека”, “Водопроводно и канално отклонение”, изграден в гр. Пловдив, ул. “Победа” № 15.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1055/2013г. по описа на Административен съд - Пловдив, ІХ състав.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за ответника и от съобщението за жалбоподателите.
198 Административно наказателно дело (К) No 1056/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства И.Д.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 481 от 26.02.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХVІ н.с, постановено по НАХД № 31 по описа на същия съд за 2013 г., като вместо това     ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 0394030 на ОД на МВР Пловдив, с който на И.Д.П., ЕГН ********** на осн. чл. 189, ал. 4 вр. чл. 182, ал. 1, т. 4, вр. чл. 21, ал. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
199 Административно наказателно дело (К) No 1058/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ДЕТЕЛИНА ДРИТА ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 13.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 379 от 09.02.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, VІІІ н.с. постановеното по НАХД № 6008 по описа на същия съд за 2012 г.        Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
200 Административно наказателно дело (К) No 1059/2013, XXI състав Наказателни касационни производства А.Н.Е. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 445 от 20.02.2013 г. по н.а.х.д. № 7934 по описа за 2012 г. на Районен съд – Пловдив, VIII н. с.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
201 Административно наказателно дело (К) No 1062/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Т.Б. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 11.6.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 564 от 06.03.2013г., на Пловдивски районен съд, ХVІІ н.с., постановено по НАХД № 421 по описа на същия съд за 2013г.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
202 Административно наказателно дело (К) No 1063/2013, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ К ЕНД К ЕЛЕКТРОНИКС ЕАД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №463 от 22.02.2013г., постановено по НАХД №8210/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХVІІ н. състав, с което е отменено издаденото от Директор на Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисия за защита на потребителите наказателно постановление/НП/ №2012К-0287 89/17.08.2012г., с което е наложена на основание чл.222а от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/ на “К енд К Електроникс”ЕАД с адрес на управление гр. София, бул.”Цариградско шосе”№361 “Имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение на чл.113 ал.2 ЗЗП.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
203 Административно наказателно дело (К) No 1064/2013, XIX състав Наказателни касационни производства И.Л.В. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 13.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 477 от 12.12.2012г. на Районен съд гр. Пловдив, VII н.с., постановено по н.а.х.д. № 6928 по описа на съда за 2012г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление /НП/ № 36 – 0000462/24.04.2012г., издадено от Началник Областен отдел ”КД-ДАИ” гр. Пловдив, с което на И.Л.В. ***, на основание чл.93, ал.1, т.1 от Закона за автомобилните превози/ЗАвт.П/ е наложено административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1500 /хиляда и петстотин / лева за нарушение на чл.66, т.9 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.      
204 Частно административно дело No 1074/2013, XVII състав Частни администр. дела В.С.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 24.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 253/12.03.2013 г. на Заместник Директора на Дирекция „ОДОП“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с което е ОСТАВЕНА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № вх. № 20-15-34/15.01.2013 г. по описа на Дирекция “ОДОП” гр. Пловдив, подадена “ В.С.В. против Ревизионен акт № 161203797/15.11.2012 г., издаден от ТД на НАП гр. Пловдив, а производството по жалбата е ПРЕКРАТЕНО.  ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр. Пловдив, за предприемане на необходимите действия във връзка с жалба вх. № 20-15-34//15.01.2013 г. по описа на Дирекция „ОДОП“ гр. Пловдив, предявена от В.С.В. против Ревизионен акт № 161203797/15.11.2012 г., издаден от ТД на НАП – Пловдив.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
205 Административно наказателно дело (К) No 1076/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Е.С.П. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 18.6.2013г.
Оставя в сила Решение №23 от 08.02.2013 г., постановено по НАХД №745/2012г., по описа на Районен съд –Асановград , ІІІ наказателен състав.    Потвърждава решението
206 Административно дело No 1087/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ЮМТ ТРЕЙДИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 24.6.2013г.
Отменя Ревизионен акт № 241205536/13.12.2012г. издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 237/07.03.2013г. на Зам.Директор на Дирекция “ ОДОП “- Пловдив, за отказан данъчен кредит в размер на 4 447.29 лв., ведно с прилежащите лихви.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
207 Административно наказателно дело (К) No 1089/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства БОРЕКС I ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 20.6.2013г.
Оставя в сила Решение № 74/13.03.2013 г., постановено по НАХД № 832/2012 г., по описа на Районен съд –Карлово/КРС/, І н.с.   Решението е окончателно.  
208 Административно наказателно дело (К) No 1093/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАРЛОВО С.Н.А. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 6.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 73 от 12.03.2013 година, постановено по НАХД № 783 от 2012 година по описа на Районен съд – Карлово. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
209 Административно наказателно дело (К) No 1094/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ В.Н.Н. Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 68 от 11.03.2013 г. по НАХД № 660 по описа на Районен съд- Карлово за 2012 г.   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционният съд.  Решението е окончателно.  
210 Административно дело (К) No 1100/2013, XXIV състав Касационни производства Г.Я.Г.,
Д.Я.Д.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 238 от 23.01.2013г. на ПРС, постановено по АХГД № 8674 по описа на ПРС за 2012г., с което е изменено Решение № 1144О/30.01.2001г. на ПК гр. Пловдив, постановено по преписка за обезщетяване № 1144/20.09.1999г. на С. Николова Д., с което е определено обезщетение на стойност 1507лв. за признато, но невъзстановено право на собственост върху 1,442 дка земеделска земя, IVкатегория, като е увеличена стойността на дължимото обезщетение от 1507лв. на 1752 лв.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
211 Административно наказателно дело (К) No 1102/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 395/15.02.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по НАХД № 8052/2012 г. по описа на същия съд.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
212 Административно наказателно дело (К) No 1103/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 21.6.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно определение, с което е даден ход по същество на делото.  ОТСТРАНЯВА съдиите Георги Петров, Велизар Русинов и Любомира Несторова от състава на съда, разглеждащ КНАХД № 1103/2013 г. по описа на Административен съд - гр. Пловдив.  ДЕЛОТО да се докладва на Административния Ръководител на Административен съд - гр. Пловдив за определяне на нов съдия - докладчик по делото.  Определението не подлежи на обжалване.  
213 Административно наказателно дело (К) No 1104/2013, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЕГАР ЕООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 13.6.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 681 от 16.03.2013 г., постановено по НАХД № 8398 по описа на Пловдивски районен съд, ХVІІ – ти н.с за 2012 г., В ОБЖАЛВАНАТА ЧАСТ.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
214 Административно наказателно дело (К) No 1105/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОМНИКАР АУТО ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 11.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 513 от 04.03.2013г., постановено по НАХД № 8399/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
215 Административно наказателно дело (К) No 1106/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БАЛКАНКАР-МИЗИЯ АД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 13.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 604 от 11.03.2013 г. на Пловдивски районен съд, ХIХ н.с., постановено по НАХД № 17 по описа на същия съд за 2013 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
216 Административно наказателно дело (К) No 1107/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 13.6.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение 586 от 16.01.2013 г. на Пловдивски районен съд, VII н.с., постановено по НАХД № 7798 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
217 Административно наказателно дело (К) No 1109/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ КЛИМЕКС ЕООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 593 от 16.01.2013 г. на Районен съд Пловдив, VІІ н.с. постановеното по НАХД № 5125 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
218 Административно наказателно дело (К) No 1110/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Д.Р.Н. Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 594 от 16.01.2013 по НАХД № 8439 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш за налагане на глоба за нарушение с автоматизирано техническо средство серия К № 0260229 на ОДМВР - Пловдив.  Решението е окончателно.  
219 Административно наказателно дело (К) No 1111/2013, XXI състав Наказателни касационни производства СУПЕРСПЛАВ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.6.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №522 от 28.02.2013г. по НАХД №8507/12г. по описа на Районен съд – Пловдив, І н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление /НП/№64194-S016851/09.07.2012г. на Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Суперсплав”ООД с адрес на управление *** на основание чл.355 ал.1 КСО е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.158 във вр. с чл.7 ал.3 КСО, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :   ОТМЕНЯ наказателно постановление №64194-S016851/09.07.2012г. на Зам. Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на “Суперсплав”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Христо Ботев”№65, ет.1 ап.1 на основание чл.355 ал.1 КСО е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.158 във вр. с чл.7 ал.3 КСО.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
220 Административно наказателно дело (К) No 1112/2013, XX състав Наказателни касационни производства ХЕПИ ДЖО ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 690 от 08.03.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, І н.с., постановено по НАХД № 8400 по описа на същия съд за 2012 г.,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
221 Административно наказателно дело (К) No 1113/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства АНДРЕЙ АНЗЪРСКИ 96 ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 21.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 475 от 12.12.2012 г. на Районен съд Пловдив, постановено по Н.А.Х.Д. № 5855 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
222 Административно наказателно дело (К) No 1116/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НИМАС ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 534 от 28.02.2013г. по НАХ дело № 1550 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г.,  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
223 Административно наказателно дело (К) No 1117/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА СКАЙ СПОРТ 365 - БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 14.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 489 от 27.02.2013г., постановено по НАХД №8629/2012г. по описа на Районен съд - гр.Пловдив, седемнадесети наказателен състав и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № НХ – 30 / 24.08.2012 г. на Председателя на Държавната комисия по хазарта, с което на „СКАЙ СПОРТ 365- БЪЛГАРИЯ“ ЕООД със седалище гр. Благоевград, адрес на управление гр. Благоевград ул. “ Цар Борис 1“ ,с ЕИК 201314340, представлявано от управителя Г.В.Б. с ЕГН **********, е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 20000 /двадесет хиляди/ лв. за нарушение по чл.4 ал.1 от ЗХ /Закона за хазарта/ /отм./ на основание чл.93 ал.2 от ЗХ /отм./, и са отнети в полза на Държавата компютър NEC с производствен № 107596940007, монитор HP с производствен № CNK5300CB8, клавиатура с производствен № КВ5А81Р00110, компютърна мишка с производствен № MO-W533PS0060, WIRELESS LITE N USB адаптор с производствен № 11181802406, компютърна мишка с производствен № - не се чете, клавиатура Logitech с производствен № 867633-0125, компютър ACER с производствен № 000FEA3B7C8A, принтер TREMOL с производствен № TR 640147, монитор HANNS-G с производствен № 703GR3JY13519, принтер HP с производствен № CNC2286222, рутер TP-LINK с производствен № 11878007988 и парични средства в размер на 234.60 лв.  Решението е окончателно.  
224 Административно наказателно дело (К) No 1118/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Л.Г.Х. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 575 от 08.03.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 8792 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
225 Административно наказателно дело (К) No 1119/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДУБЪЛ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 11.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48 от 07.01.2013г., постановено по НАХД № 7410/12г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ н.състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
226 Административно наказателно дело (К) No 1120/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЕКС 10 ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 19.6.2013г.
Оставя в сила Решение № 678/15.03.2013 г., постановено по НАХД № 269/2013 г., по описа на ПРС, ХVІІ н.с.   Решението е окончателно.    
227 Административно наказателно дело (К) No 1121/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АСИГРУП ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 17.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 588 от 16.01.2013г., постановено по НАХД № 7474/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.   Решението е окончателно.  
228 Административно дело No 1123/2013, XVIII състав Други административни дела АЛАДИН ФУУДС ООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 18.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Аладин Фуудс” ООД, ЕИК **** със седалище и адрес на управление****, представлявано от К.А.Х.- управител, против Заповед № 112/25.03.2013г. на директора на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), гр. Пловдив при Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ),като неоснователна.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.      
229 Административно дело No 1134/2013, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Б.П.А. КМЕТ НА ОБЩИНА МАРИЦА Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 20.6.2013г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед № РД-09-651 от 13.06.2012г. на Кмета на Община Марица.   ОСЪЖДА Община Марица да заплати в полза на Б.П.А., ЕГН **********,*** сумата в размер от 850лв. /осемстотин и петдесет лева/.   Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните
230 Административно наказателно дело (К) No 1157/2013, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ А.В.П. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 71/11.03.2013 г. на Карловския районен съд, постановено по НАХД № 847/2012 г. по описа на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
231 Административно дело No 1169/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОПА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 24.6.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Европа” ЕООД, с ЕИК 112616264, със седалище и адрес на управление: ****, представлява-но от управителя А.Д.Б., ревизионен акт № 131204297 от 17.12.2012 г., издаден от П.И.Т., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 278 от 21.03.2013 г. на зам.-директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив при ЦУ на НАП, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 4 688,01 лева и прилежаща лихва.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
232 Административно дело No 1171/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ХРИСТОВИ МД И СИЕ СД ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТ ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП-ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 28.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на СД „Христови МД – 90 и сие”, с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: ******, представлявано от управителя Д.Х.Х., против решение № 68 от 13.02.2013 г. на и.д. директор на ТД Пловдив при НАП, с което е оставена без разглеждане жалба с вх.№ 24/РД-16-265 от 01.02.2013 г.  ОСЪЖДА СД „Христови МД – 90 и сие”, с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление: ******, представ-лявано от управителя Д.Х.Х., да заплати на Териториална дирекция град Пловдив на НАП сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
233 Административно наказателно дело (К) No 1176/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 10.6.2013г.
П ОСТАВЯ в сила Решение № 535 от 01.03.2013 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 8751 по описа на същия съд за 2012г., с което е отменено Наказателно постановление № 62626- S016289/28.03.2012г. на Заместник териториален директор на ТД на НАП – гр.Пловдив.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
234 Административно наказателно дело (К) No 1179/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства С.Х.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 699 от 19.03.2013г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 8254 по описа на същия съд за 2012г.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
235 Административно наказателно дело (К) No 1181/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СУПЕРСПЛАВ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение № 642 от 15.03.2013 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 8532 по описа на същия съд за 2012г., с което е отменено наказателно постановление № 64219-S016980/09.07.2012г. на Заместник териториален директор на ТД на НАП-Пловдив, с което на „Суперсплав” ООД, представлявано от И.Т.П. е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. за нарушение на чл. 7 ал.3 от КСО.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
236 Административно наказателно дело (К) No 1185/2013, XX състав Наказателни касационни производства ПЕТРОЛ АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГОЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР-ГЛ.ДИР. МЕТРОЛОГИЧЕН НАДЗОР РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 433/19.02.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХІV н.с., постановено по НАХД № 8785 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
237 Административно наказателно дело (К) No 1186/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ДЖИ ЕНД ДЖИ БЪЛГАРИЯ ГРУП ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 689 от 08.03.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 5 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
238 Административно наказателно дело (К) No 1187/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФАМИЛИЯ ЯНЧЕВИ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 20.6.2013г.
  Оставя в сила Решение №514 от 04.03.2013 г., постановено по НАХД № 4/2013 г., по описа на Районен съд – Пловдив,ХІ н.с..   Решението е окончателно.  
239 Административно наказателно дело (К) No 1198/2013, XX състав Наказателни касационни производства Е.И.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 11.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 507 от 04.03.2013г., постановено по НАХД № 7767/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
240 Административно наказателно дело (К) No 1199/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ С.Н.И. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 20.6.2013г.
Оставя в сила Решение №753 от 25.03.2013 г., постановено по НАХД №55/2013 г., по описа на Районен съд – Пловдив,ХХІІ н.с..   Решението е окончателно.  
241 Административно наказателно дело (К) No 1206/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТРОПИКА ООД РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.6.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № № 59/25.03.2013 г. на Асеновградския районен съд, постановено по НАХД № 112/2013 г. по описа на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
242 Административно дело No 1229/2013, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Б.К.,
К.Й.К.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 25.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Б.К., ЕГН **********, и К.Й.К., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-10-ЮЦР-18 от 04.03.2013 г. на началника на РДНСК ЮЦР, с която е отменено разрешение за стоеж № 41 от 09.11.2012 г. на главния архитект на район „Тракия“, община Пловдив.  ОСЪЖДА Т.Б.К., ЕГН **********, и К.Й.К., ЕГН **********,***, да заплатят на РДНСК, Южен централен район, сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
243 Административно дело No 1249/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни Д И Д КОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 13.6.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161203811 от 11.01.2013г. на В.Т.С.- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №342 от 05.04.2013г. на заместник-директора на Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на “Д и Д комерс” ООД, със седалище и адрес на управление: ****, е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 12 308,20 лв. и са начислени законните лихви върху посочената сума, за сумата над 5 513,00 лв. до пълния размер на задължението от 12 308,20 лв. и законните лихви върху нея.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.  ОСЪЖДА “Д и Д комерс” ООД, със седалище и адрес на управление: ****, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 470,52 лв. юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
244 Административно наказателно дело (К) No 1256/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства М.П.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 778 от 27.03.2013 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 8172 по описа на същия съд за 2012г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 1384 от 09.11.2012г. на Заместник-кмета на Община Пловдив.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.        
245 Административно наказателно дело (К) No 1260/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-СЕКТОР ПП И КАТ С.С.П. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 11.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 694 от 18.03.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по НАХД № 426/2013 г. по описа на същия съд в частта, с която е отменено НП № 2471/12 г. от 09.04.2012 г. на Н-к сектор ПП към ОД на МВР Пловдив, в ЧАСТТА, с която на С.С.П., ЕГН ********** на осн. чл. 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 300 лв. и на осн. чл. 177, ал. 1, т. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лв.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
246 Административно наказателно дело (К) No 1265/2013, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Е.И.Н. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.6.2013г.
 ОТМЕНЯ решение № 712 от 21.03.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 134 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № Х-Б-311 от 11.12.2012 г. на директора на РЗИ Пловдив, с което на Е.И.Н., ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 300 (триста) лева за нарушение на чл.56, ал.1 от Закона за здравето.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
247 Административно наказателно дело (К) No 1271/2013, XXII състав Наказателни касационни производства А.Д.Т. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 717 от 20.03.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 8435 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
248 Частно админист. наказателно дело (К) No 1272/2013, XIX състав Наказателни частни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БЕЛЕН-АТАНАС НИКОЛОВ ЕТ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 24.6.2013г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 1539 от 04.02.2013 г. на Районен съд Пловдив, І н.с. постановеното по н.а.х.д. № 537 по описа на същият съд за 2013 г.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.    Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
249 Административно наказателно дело (К) No 1273/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства Н.Д.Т. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 238 от 31.01.2013 г. на Районен съд Пловдив, постановено по нахд № 3901 по описа на същия съд за 2012 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
250 Административно дело No 1287/2013, IX състав Други административни дела В.К.М. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ КЪМ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 21.6.2013г.
Оставя без разглеждане жалбата на В.К.М. *** със съдебен адрес:гр.Пловдив,ул.”Ибър”№19,ет.1,офис3,адв.С.В., срещу Заповед № 03-160-РД от 5.02.2013г. на Директор на Областна дирекция гр.Пловдив към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). Прекратява производството по административно дело № 1287/ 2013 г. Препс от акта да бъде изпратен на страните. Определението може да бъде оспорено с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 07-дневен срок от съобщаването му на страните.    
251 Административно наказателно дело (К) No 1297/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства НИКОЛЕТА-ИЛИЙЧО НИКОЛОВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №54 от 20.03.2013г. по НАХ дело №702 по описа на Районен съд- Асеновград за 2012г., ІІІ-ти наказателен състав, в частта му, с която е потвърдено наказателно постановление №2012К-030046 от 31.08.2012г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към КЗП, с което на ЕТ”НИКОЛЕТА- Илийчо Николов”, със седалище и адрес на управление: с. Тополово, община Асеновград, ул. “Волга” №10, е наложена имуществена санкция в размер от 1 200,00 лв., заради извършено нарушение по чл.46, т.2 от Закон за туризма, отм., като вместо него постановява:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление №2012К-030046 от 31.08.2012г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към КЗП, с което на ЕТ”НИКОЛЕТА- Илийчо Николов”, със седалище и адрес на управление: с. Тополово, община Асеновград, ул. “Волга” №10, е наложена имуществена санкция в размер от 1 200,00 лв., заради извършено нарушение по чл.46, т.2 от Закон за туризма, отм., като намалява размера на имуществената санкция на 1 000,00 лева.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №54 от 20.03.2013г. по НАХ дело №702 по описа на Районен съд- Асеновград за 2012г., ІІІ-ти наказателен състав, в останалата му част.  Решението е окончателно.  
252 Административно дело No 1302/2013, XVII състав Искове за прекратяване на неоснователни действия В.С.И. КМЕТА НА ОБЩИНА СОПОТ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 7.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на В.С.И. ***, с правно основание чл. 250 АПК, за прекратяване на “действия на кмета на община Сопот В.Л., предприети на 29.04.2013 г. и 30.04.2013 г. в ***“.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1302 по описа за 2013 г. на Административен съд Пловдив.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
253 Административно дело No 1305/2013, XIII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 11.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1305 по описа за 2013 година на Административен съд Пловдив, ХІІІ състав, на основание чл. 159, т. 8 от АПК.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок, считано от датата на уведомяване на страните пред ВАС на Р България.
254 Административно дело No 1323/2013, V състав Други административни дела М.Б.Р. Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 25.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Б.Р., ЕГН **********,*** срещу Заповед № ЯЗ /01-139 / 04.04.2013г. на Началник Първо РУ “ Полиция” гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1323 / 2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, V състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
255 Административно дело No 1326/2013, XIV състав Други административни дела Е.П.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 18.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.П.В., с ЕГН ********** *** против писмо рег. № ИЯ/КАТ-5419/29.03.2013г. на ВНД Началник Сектор “Пътна полиция”, с който се твърди да е отказано извършване промяна в регистрацията на лек автомобил Мерцедес С 180, с рег. № РВ 0702 ВК.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1326/2013г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХІV състав.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни и от съобщението за неприсъствалата страна.
256 Частно админист. наказателно дело (К) No 1342/2013, XXI състав Наказателни частни касационни производства А.К.Д. ОД НА МВР-ПЛОВДИВ-СЕКТОР ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 13.6.2013г.
Потвърждава. ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 03.04.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 875 по описа на Пловдивски районен съд, ХVІІ н.с., за 2013 година.  Определението не подлежи на обжалване.  
257 Административно дело No 1348/2013, XVIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.П.В. ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 21.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.П.В., ЕГН **********, с адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 38 против Община Куклен.   ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1348/2013г. по описа на Административен съд Пловдив, ХVIII състав.  ОСЪЖДА Община Куклен да заплати на С.П.В., ЕГН **********, с адрес за призоваване гр. Пловдив, ул. „Йоаким Груев“ № 38 сумата в размер на 800 /осемстотин/ лева, представляваща заплатен адвокатски хонорар.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването.  
258 Административно наказателно дело (К) No 1351/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства СУПЕРСПЛАВ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №829 от 03.04.2013г. по НАХ дело №8524 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІ-ви наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №64211-S016940 от 09.07.2012г. на заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Суперсплав” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №65, ет.1, ап.1, е наложена имуществена санкция в размер от 4 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
259 Частно административно дело (К) No 1361/2013, XX състав Частни касационни производства А.И.Т. ОБЩИНА РОДОПИ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 10.6.2013г.
ОТМЕНЯ Определение № 3978 от 21.03.2013г., постановено по а.х.д. № 14168/2012г. по описа на ПРС, Х гр.с., с което е оставена без разглеждане като просрочена подадената от А.И.Т., ЕГН **********, жалба против Заповед № 460 от 08.08.2012г. на ИД Кмет на Община “Родопи” – гр.Пловдив, прекратено производството по делото и е осъден А.И.Т. *** сумата от 250 лева разноски по делото като  ВРЪЩА делото на Районен съд – Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия от същия състав на съда.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
260 Частно админист. наказателно дело (К) No 1362/2013, XX състав Наказателни частни касационни производства Н.Г.Х.,
Н.К.Х.
ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 13.6.2013г.
ОТМЕНЯ разпореждане на РС-Пловдив № 3933 от 22.03.2013г. постановено по нахд № 1575/13г. по описа на ПРС, XXIV н.с.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на Н.К.Х. и прекратява производството в тази му част.  Определението е окончателно.
261 Административно наказателно дело (К) No 1363/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства СУПЕРСПЛАВ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №891 от 08.04.2013г. по НАХ дело №8533 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХ-ти наказателен състав, вместо което постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление с №64220-S016981 от 09.07.2012г. на заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Суперсплав” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №65, ет.1, ап.1, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
262 Административно дело No 1384/2013, V състав Дела от администр. характер - данъчни НОВИ ГРУП ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 25.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Нови Груп“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул.” Петко Д. Петков” № 42, с ЕИК 200843216, представлявано от управителя Владислав Иванов Колев, против Заповед № 35118-0085505, издадена на 23.01.2013г. от Сергей Георгиев Маринов, Заместник териториален директор на ТД на НАП – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1384 / 2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, V състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
263 Административно дело No 1406/2013, VI състав Други административни дела С.Н.Ч.Б. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД КЛОН ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 10.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Н.Ч.-Б..  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.дело № 1406/2013г. по описа на Административен съд – Пловдив, VІ състав.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от днес за жалбоподателката и в същия срок от получаване на съобщение за постановяването му от ответника.  
264 Административно дело No 1414/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни Б.Г.Ч. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 4.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.Г.Ч.,***, против Решение №161 от 12.04.2013г. на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което е оставена без уважение жал-бата и против ПНОМ с Изх.№0736/2011/000042 от 19.03.2013г. на Е.И.В.- публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД- Пловдив, ИРМ- Стара Загора, на НАП, с което на жалбоподателката са наложени обезпечителни мерки, предс-тавляващи възбрана върху ? идеална част от дворно място с площ от 1600 кв.м., находя-що се в ******, съставляващо УПИ І-64, кв.32 по плана на село Търничени, ведно с построените в дворното място жилищна сграда, навес със оградни стени, второстепенна постройка и други подобрения.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1414 по описа на съда за 2013г.  ЗАЛИЧАВА насроченото за 07.06.2013г. открито заседание по делото от 9,30ч.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
265 Административно дело No 1415/2013, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни А.Б.М. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 20.6.2013г.
ОСТАЛЯ БЕЗ РАГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Б.М.,*** и адрес по местоживеене ***, против Решение № 168/18.04.2013 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което е потвърдено ПНОМ изх. № 9511/2007/000037/26.03.2013 г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция “Събиране” при ТД на НАП гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1415 по описа за 2013 г. на Административен съд гр. Пловдив.  ОСЪЖДА ТД на НАП гр. Пловдив да заплати на А.Б.М., ЕГН **********, с постоянен адрес гр. Пловдив, ул. “Ген. Радко Димитриев” № 15 и адрес по местоживеене ***, сумата от 215 лв., представляваща сторени по делото разноски.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес.  
266 Административно дело No 1425/2013, XVII състав Дела по ЗОСОИ Т.П.Ш. Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 4.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.П. ***.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1425/2013 г. по описа на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.  
267 Административно наказателно дело (К) No 1435/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АСИГРУП ООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 19.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №962 от 16.04.2013г. по НАХ дело №6634 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІ-ви наказателен състав, вместо което постановява:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление с №6628-F001985 от 06.06.2012г., на директора на Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, с което на “Асигруп” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. “Изложение” №1, ет.1, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
268 Административно наказателно дело (К) No 1438/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства СУПЕРСПЛАВ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №931 от 12.04.2013г. по НАХ дело №8514 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХ-ти наказателен състав, вместо което постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление с №64201-S016860 от 09.07.2012г. на заместник териториалния директор на ТДІ Пловдив на НАП, с което на “Суперсплав” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №65, ет.1, ап.1, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
269 Административно дело No 1456/2013, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ВАЛИСИ ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 28.6.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 13СГ205/ 24.04.2013 г. на кмета на Община Пловдив, с което е оставена без разглеждане като процесуално недопустима жалба с вх.№ 13СГ-205/ 25.03.2013 г. на „Валиси“ ЕООД – в несъстоятелност, с ЕИК 117657959, представлявано от синдика адв. Ралица Пламенова Топчиева, със съдебен адрес – гр. София, ул.“Бистрица“ № 9, офис № 6, против акт от 19.02.2013 г. за установяване на задължение по разрешение № 13/ 31.03.2010 г. за ползване на обществени площи за складиране на материали и съоръжения от 19.02.2013 г. на Началника на отдел „Приходи от наеми и такси“ на Дирекция „Общинска икономика и здравеопазване“ при Община Пловдив.  ВРЪЩА административната преписка на кмета на Община Пловдив за произнасяне по същество по подадена жалба от страна на „Валиси“ ЕООД – в несъстоятелност, с ЕИК 117657959, представлявано от синдика адв. Ралица Пламенова Топчиева, със съдебен адрес – гр. София, ул.“Бистрица“ № 9, офис № 6, против акт от 19.02.2013 г. за установяване на задължение по разрешение № 13/31.03.2010 г. за ползване на обществени площи за складиране на материали и съоръжения от 19.02.2013 г. на Началника на отдел „Приходи от наеми и такси“ на Дирекция „Общинска икономика и здравеопазване“ при Община Пловдив.  Да се изпрати копие от настоящото на страните по делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
270 Административно дело No 1461/2013, X състав Дела от администр. характер - данъчни СПАВЪЛ КОНСУЛТ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 17.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "Спавъл консулт " ООД, представлявано от управител Михаил Тюркеджиев срещу Решение по жалба срещу действия на длъжностното лице в администрацията № 174 от 22.04.2013г. на Директора на ТД на НАП Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1461 от 2013г. по описа на Административен съд Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен админисративен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
271 Административно наказателно дело (К) No 1467/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ БАЛКАНКАР-РУЕН АД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 19.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №80 от 15.04.2013г. по НАХ дело №95 по описа на Районен съд- Асеновград за 2013г., ІІ-ри наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №04 от 24.01.2013г. на директора на РИОСВ- Пловдив, с което на ”Балканкар Руен” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. “Възрожденци” №3, е наложена имуществена санкция в размер от 2 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
272 Административно наказателно дело (К) No 1485/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СУПЕРСПЛАВ ООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1009 от 22.04.2013г. по НАХ дело №8511 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №64198-S016857 от 09.07.2012г., издадено от заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Суперсплав” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №65, ет.1, ап., е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
273 Административно дело No 1501/2013, V състав Други административни дела М.А.М. Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 25.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ на М.А.М., чрез адв. Пламен Богданов, със съдебен адрес в гр. Пловдив , ул. Младежка № 8 срещу Заповед за прилагане на ПАМ №1656 от 22.02.2012г. на Началник група в сектор ПП в ОДМВР-Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1501 / 2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, V състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
274 Административно дело No 1503/2013, VIII състав Други административни дела С.Б.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Б.С. против Заповед с №10532/2012 от 15.09.2012г. на началника на сектор “ПП” при ОД”МВР”- Пловдив, с която на жалбоподателя са нало-жени ПАМ временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността му и спиране на МПС от движе-ние за 30 дни.  ПРЕКРАТЯВЯ производството по административно дело №1503 по описа на съда за 2013г.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния админист-ративен съд в 7-дневен срок, считано от днес за жалбоподателя, както и в 7-дневен срок, считано от датата на получаване на съобщението за изгот-вянето му, от ответника.    
275 Административно дело No 1515/2013, III състав Дела от администр. характер - данъчни С.А.К. Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 13.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.К., ЕГН **********,***, против Отказ на Директора на ТД на НАП– Пловдив по подадено възражение с вх.№ 94-00-5547 от 23.04.2013г. по описа на ТД на НАП- Пловдив, като процесуално недопустима и  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1515/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните, за постановяването му.  
276 Административно дело No 1516/2013, II състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕСЕЛИН ЖЕЛЯЗКОВ ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 18.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от ЕТ “Веселин Желязков” – Стара Загора, представляван от Веселин Желязков Желязков от гр.Стара Загора срещу Решение № 191/ 30.04.2013 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е потвърдено ПНОМ изх. № 0356-000002/ 09.04.2013 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора, и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 1516/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
277 Административно дело No 1519/2013, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни С.А.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 17.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.К. ***, против мълчалив отказ на директора на ТД на НАП Пловдив против възражение с вх. № 94-00-5550/ 23.04.2013 г. против АУАН № F050972/ 18.03.2013 г., издадено от орган по приходите в ТД на НАП – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1519 по описа на Административен съд - Пловдив за 2013 година.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.  
278 Административно дело No 1536/2013, III състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Я.Х.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 10.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 1536/2013г. по описа на Адми-нистративен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, като  ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Районен Съд - Пловдив.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
279 Административно дело No 1537/2013, II състав Дела по АПК - искови и ЗОДв С.А.Ч. Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 18.6.2013г.
ВРЪЩА исковата молба на С.А.Ч. ***, 15.к., и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 1537/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.    
280 Административно дело No 1555/2013, V състав Дела от администр. характер - данъчни М.К.И. Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 25.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.К.И., ЕГН **********, с адрес в с.Капитан Андреево, ул.” Бузлуджа”№ 1 А, против РА № 261204223 / 03. 01. 2013г., издаден от Веселина Георгиева Господинова, главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 442/07.05.2013г. на Директора на Дирекция “ Обжалване и данъчно осигурителна практика” гр.Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1555 / 2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, V състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
281 Административно наказателно дело (К) No 1563/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Н.И.Д. РУ ПОЛИЦИЯ - КАРЛОВО Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.6.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №148 от 08.05.2013г. по НАХ дело №177 по описа на Районен съд- Карлово за 2013г., ІV-ти наказателен състав, като вместо това постановява:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление с №118 от 11.02.2013г. на началника на РУ”Полиция”- Карлово при ОД”МВР”- Пловдив, с което на Н.И.Д. е наложена глоба в размер от 200,00 лева, като намалява размера на глобата на 50,00 лева.  Решението е окончателно.  
282 Административно наказателно дело (К) No 1577/2013, XXII състав Наказателни касационни производства АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО ИЛИЕВ И ТАНЕВА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 4.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане от 20.03.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 717 по описа на Районен съд Пловдив за 2013 година, с което производството по делото е прекратено.  Определението е окончателно.  
283 Административно дело No 1592/2013, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛГАРИО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 14.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Елгарио“ ООД – Пловдив срещу РА № 161300484/12.04.2013 г., издаден от орган по приходите към ТД на НАП-Пловдив.    ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1592/2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІ състав.    ИЗПРАЩА преписката на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" – Пловдив при централното управление на Националната агенция за приходите по компетентност.    Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.  
284 Административно дело No 1648/2013, XVI състав Искове за обезщетение К.А.Т. Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 25.6.2013г.
ВРЪЩА исковата молба от 07.06.2013 г. на К.А.Т. *** против НАП-София /като правоприемник на АДВ/, чрез ЦУ на НАП и против Българска народна банка-София.    ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1648/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХVІ състав.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.  
285 Частно админист. наказателно дело (К) No 1687/2013, XIX състав Наказателни частни касационни производства Д.П.И. РУ ПОЛИЦИЯ - ТРУД Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 21.6.2013г.
ОТМЕНЯ определение № 590 от 14.05.2013 г. , постановено по НАХД № 2492/2013 г. по описа на ПРС.  ВРЪЩА делото на същия състав на ПРС за продължаване на съдопроизводствените действия.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
286 Частно админист. наказателно дело (К) No 1689/2013, XXI състав Наказателни частни касационни производства Т.П.П. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 12.6.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 13.05.2013г., постановеното по н.а.х.д. №2005/2013г. по описа на Районен съд – Пловдив VІІІ н.състав, с което е прекратено производството по делото, образувано по жалба на Т.П. *** срещу електронен фиш серия К №0466437 от 30.12. 2012г. на ОД на МВР – Пловдив.  ВРЪЩА делото на Районен Съд – Пловдив, VІІІ н.състав, за продължаване на съдопроизводствените действия по него.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
287 Административно дело No 1706/2013, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОБЕТОН-2006 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 26.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на„ЕКОБЕТОН-2006“ ЕООД със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя С.А.К. против мълчалив отказ за връчване на РД № 1203341 от 17.12.2012г.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1706 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив , ХV състав.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.  
288 Административно дело No 1709/2013, VI състав Други административни дела АНИДИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ - ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 12.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на АНИДИ ЕООД гр.Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1709 по описа за 2013г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.  ИЗПРАЩА на КЗК - София за разглеждане по подведомственост жалбата на АНИДИ ЕООД гр.Пловдив, представлявано от Управителя Йордан Траянов Бабунски със съдебен адрес – гр.Пловдив, кв.Христо Смирненски ул.Солунска № 1Б против Решение, прието с Протокол от 30.05.2013г. на Комисия, определена със Заповед № 920/29.05.2013г. на Директорът на Езикова гимназия - Пловдив.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС от страните и от органа, на който делото е изпратено, в 7 – дн. срок от получаване на съдебния акт.  Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя и на КЗК - София.  
289 Административно дело No 1710/2013, XV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Т.Д.М. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 13.6.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Д.М., Неделчо Д. Трендафилов и Трендафил Д. Димов.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1710 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.    ИЗПРАЩА жалбата на Т.Д.М., Неделчо Д. Трендафилов и Трендафил Д. Димов по подсъдност на Асеновградския районен съд.    Определението не подлежи на обжалване.    
290 Частно административно дело No 1722/2013, IV състав Частни администр. дела МЕЛНИЦА НИКОЛА ПАНАЙОТОВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 17.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Мелница Никола Панайотов” ООД, с ЕИК 825380155, със седалище и адрес на управление: град Асеновград, ул.“Бачковско шосе“ № 1-ви км, представлявано от управителя Б.А.К., против решение № 523 от 27.05.2013 г. на зам.-директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при ЦУ на НАП, с което е отказано спиране на изпълнението на ревизионен акт № 161205925 от 22.03.2013 г., издаден от С.Д.Й., старши инспектор по приходите в ТД Пловдив на НАП.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
291 Административно дело (К) No 1742/2013, XXIII състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 17.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КАХД № 1742 по описа на Административен съд- Пловдив за 2013 г., ХХІІІ-ти касационен състав.  ИЗПРАЩА касационната жалба на Общинска служба по земеделие, гр. Асеновград, против Решение № 168 от 29.05.2013 г. по гражданско дело № 1963 по описа на Районен съд- Асеновград за 2012 г., на Районен съд- Асеновград за администрирането й.  Определението е окончателно.  
292 Частно административно дело (К) No 1776/2013, XXII състав Частни касационни производства Т.Й.А. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 18.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по к.а.д. № 1776 по описа на Администрати-вен съд Пловдив за 2013 година.  ВРЪЩА частната жалба на Т.Й.А. *** на Районен съд Пловдив, ХVІІ гр.с., за администриране.  Определението не подлежи на обжалване.  
293 Частно админист. наказателно дело (К) No 1777/2013, XXI състав Наказателни частни касационни производства Г.В.Б. РУ ПОЛИЦИЯ РАКОВСКИ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 18.6.2013г.
ОТМЕНЯ определение №591 от 14.05.2013 година, по н.а.х.дело № 2516 по описа за 2013 година на Пловдивски районен съд, ХІV-ти наказателен състав.   ВРЪЩА делото за продължаване на съдопроизводствените действия.   Определението е окончателно.    
294 Частно административно дело (К) No 1796/2013, XXIII състав Частни касационни производства Р.Д.Д. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ КАРЛОВО Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 18.6.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 712 от 09.05.2013 г., постановено по Гр.Д № 112/2013 г. на Районен съд – Карлово  Определението е окончателно.  
295 Частно административно дело No 1819/2013, XVI състав Частни администр. дела МАКСИС-БГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 28.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на „Максис БГ“ ООД – Пловдив, ЕИК *, представлявано от Б.И.К. срещу Решение № 293/25.03.2013 г. на Зам. Директора на Д “ОДОП” – Пловдив, с което е оставена без уважение молба, подадена от Б.И.К. - управител на „МАКСИС - БГ” ООД за възстановяване срока за обжалване на РА № 161200128/26.07.2012г., издаден от ТД на НАП – гр. Пловдив.    Определението не подлежи на обжалване.  
296 Частно админист. наказателно дело (К) No 1875/2013, XIX състав Наказателни частни касационни производства Г.А.Ч. Председател:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 25.6.2013г.
ОСТАВЯ в сила разпореждане № 6482 от 15.05.2013 г. на Районен съд - гр. Пловдив, Х н.с., постановено по НАХД № 2669 по описа на същия съд за 2013г.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
297 Административно дело No 1883/2013, XVII състав Искове за обезщетение М.П.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 28.6.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1883 по описа за 2013 г. на Пловдивския административен съд.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – гр. Пловдив.  Определението не подлежи на обжалване.  
298 Частно административно дело No 1896/2013, XVI състав Частни администр. дела С.Т.Г. НАЧАЛНИК СЕКТОР РЕВИЗИИ ИРМ КЪРДЖАЛИ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 27.6.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба Вх. № 94-004942/14.06.2013г. от С.Т.Г., ЕГН ********** с ЕТ “Дантос - С.Г." с ЕИК *, с адрес ***, срещу Решение № 1300673/06.06.2013r. за отказ за спиране на ревизионно производство, издадено от П.Д.С. _ Началник на сектор "Ревизии", ИРМ Кърджали при ТД на НАП гр. Пловдив.    Определението не подлежи на обжалване.