АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.7.2013г. до 31.7.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 2046/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 23.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ" АД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Д.Н.С., против Ревизионен акт № 161001219/12.07.2010 г., издаден от Т.П.К. на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 661/30.08.2010 г. на Заместник директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, в частта, относно непризнат данъчен кредит в размер на 136510,53 лв., ведно със законните лихви върху тази сума.  ОСЪЖДА "ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ" АД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Д.Н.С., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 3180,21 лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
2 Административно дело No 1106/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни БОГДАН МЕБЕЛ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 24.7.2013г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 241004109 от 31.01.2011 г., издаден от М. Д. –главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Стара Загора, В ЧАСТТА, в която на “БОГДАН МЕБЕЛ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. К., ул.***, представлявано от изпълнителния директор И.М. е начислен допълнително ДДС в размер на 705,60 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 348,39 лв. за данъчен период м. 03.2007 г.  ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 241004109 от 31.01.2011 г., издаден от М. Д. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Стара Загора, В ЧАСТТА на допълнително начислен ДДС за данъчен период м.07.2007г.,КАТО НАМАЛЯВА данъчното задължение от 68 835,58 лв. на 54 730,81 лв., ведно с прилежащите лихви.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “БОГДАН МЕБЕЛ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. К., ул.***, представлявано от изпълнителния директор И.М. сумата в размер на 557,59 лв. (петстотин петдесет и седем лева и петдесет и девет стоти нки) разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА “БОГДАН МЕБЕЛ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. К., ул.***, представлявано от изпълнителния директор И.М. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, сумата в размер на 2 033,57 лв. (две хиляди и тридесет и три лева и петдесет и седем стотинки), представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
3 Административно дело No 1265/2011, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЛЕВ ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 9.7.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261002640/11.02.2011г., издаден от А.К. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково, потвърден с Решение № 323/19.04.2011г. на Директор Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на “ЛЕВ ОЙЛ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: ********, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.”Цар Калоян”№25, представлявано от управителя С.Д.Б., за данъчни периоди от месец Август 2008г. до месец Септември 2009г. /вкл./ и месец Декември 2009г. е доначислен ДДС за разликата от 65 331,68 лева до пълния установен размер на задълженията за същите отчетни периоди, ведно със съответните лихви за забава като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА  ОСЪЖДА “Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр. София, да заплати на “ЛЕВ ОЙЛ” ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: ********, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.”Цар Калоян”№25, представлявано от управителя С.Д.Б., сумата от 119 179,94 лева разноски, изчислени по съразмерност и компенсация.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
4 Административно дело No 1404/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни БИСЕР-ИЛИЯНА ТАНЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Г.Т.,***, ЕГН **********, в качеството й на ЕТ „БИСЕР – И.Т.” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, ул. „Бисер” № 6, ЕИК *** против Ревизионен акт № 091003816/17.01.2011г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, поправен с РА № 1108019 от 28.03.2011 г., в частта относно непризнат данъчен кредит на стойност 28 315.10лв. и начислени прилежащи лихви в размер на 8 922.98лв., както и установените задължения по ЗОДФЛ за 2005г. в размер на 9 300,08 лв. и лихва 5 736,27 лв. и по ЗДДФЛ за 2008г. и 2009г. съответно в размер на 8 347,11лв. и лихва 2 028,73 лв. и в размер на 12 042,92 лв. и лихва 1 100,01 лв., както и в частта относно обжалваните задължителни осигурителни вноски: за ДОО – 1 537.68лв. и лихва 306.16лв., за ЗО - 683.42лв. и лихва 134.45лв.    ОСЪЖДА И.Г.Т.,***, ЕГН **********, в качеството й на ЕТ „БИСЕР – И.Т.” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, обл. Стара Загора, ул. „Бисер” № 6, ЕИК *** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Пловдив при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 2 019, 09 лв./две хиляди и деветнадесет лева и 09 ст./    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.    
5 Административно дело No 2002/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 26.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1198/07.07.2011 г., на Началника на Митница Пловдив, с което е определена нова митническа стойност по ЕАД № 10BG003000H0075675/20100525 и на “САДАТ” ООД с ЕИК *** е вменено ДДС за доплащане по същия ЕАД в размер на 268,83 лв. и лихви за забава в за периода от датата на поставяне на стоките под режим – 25.05.2010 г. до датата на погасяване на задължението.   ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – *** сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/ разноски по делото.     Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
6 Административно дело No 2275/2011, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни КЕЙ ДЖИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 11.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Кей Джи” ЕООД, ЕИК ****, представлявано от Г.М.У.- управител, против Ревизионен акт № 091100078 от 28.03.2011г., издаден от Красимира Георгиева Делчева- гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Кърджали потвърден с Решение № 528/15.06.2011г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив/сега дирекция“Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/, с който е отказан данъчен кредит в размер на 54748лв. и лихва в размер на 8142лв, като неоснователна.  ОСЪЖДА „Кей Джи” ЕООД, ЕИК ****, представлявано от Г.М.У.- управител да заплати на дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“- Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 1707 лв.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Р. България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
7 Административно дело No 2885/2011, X състав Дела по КСО В.И.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 3.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 419 от 17.10.2011 г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" (РУСО) – гр. Пловдив, поправено с Решение № 478 от 23.11.2011 г. на директора на Районно управление "Социално осигуряване" (РУСО) – гр. Пловдив.  ВРЪЩА административната преписка на РУ“СО” гр.Пловдив за произнасяне по Заявление с вх. № МП 21518 от 22.03.2011 г., на В.И.Д. при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.  Решението е подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
8 Административно дело No 3104/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ИВА-ИВАН ИВАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.7.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 160901747 от 18.01.2010 г., издаден от Дарина Христева Иванова, инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с решение № 172 от 16.03.2010 г. на заместник директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на И.Г.И., в качеството му на ЕТ “Ива – И.И.”, със седалище и адрес на управление: *** е определено допълнително задължение по ЗДДС в размер на 35 041,28 лв. за отчетен период 15.12.2007 г. – 04.02.2008 г. и са определени лихви за просрочие в размер на 7 038,33 лева, както и са определени са допълнителни задължения по чл.48 ЗДДФЛ в размер на 55,91 лева и лихви за просрочие в размер на 13,14 лева за отчетната 2007 г.  ИЗМЕНЯ ревизионен акт № 160901747 от 18.01.2010 г., издаден от Дарина Христева Иванова, инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с решение № 172 от 16.03.2010 г. на заместник директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП, в частта, с която на И.Г.И., в качеството му на ЕТ “Ива – И.И.”, със седалище и адрес на управление: ***, е определено задължение по ЗДДФЛ за 2008 г., като НАМАЛЯВА размера от 2 933,25 лв. и лихви 246,72 лв. на 119,55 лв. и лихва от 10,06 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на И.Г.И., в качеството му на ЕТ “Ива – И.И.”, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, сумата от 4965 /четири хиляди деветстотин и шестдесет и пет/ лева, представляваща сторените по делото разноски.  ОСЪЖДА И.Г.И., в качеството му на ЕТ “Ива – И.И.”, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 100 /сто/ лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
9 Административно дело No 3283/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни НИКОЛАЙ БАШКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 12.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ”Николай Башков” със седалище и адрес на управление******, против Ревизионен акт с №261100498 от 01.08.2011г. на А.М.К.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Хасково, на НАП, в частта му, потвърдена с Решение №1058 от 01.11.2011г. на директора на Д”ОУИ”, а понастоящем Д”ОДОП”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с която на едноличния търговец е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в общ размер от 194 552,40 лв. и са определени законни лихви върху посочената сума в общ размер от 44 462,44 лв.  ОСЪЖДА ЕТ”Николай Башков” със седалище и адрес на управление******, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 5 230,30 лева юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
10 Административно дело No 21/2012, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТРИМО АД,
РЕСТА-М-СТОЯН КАТУШЕВ ЕТ
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.7.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-16-1660 от 16.12.2011г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД - 18 - 48 от 03.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по кадастъра, състоящо се нанасянето на нови обекти, както следва: поземлен имот с идентификатор 56784.508.593, с площ 21 325 кв. м., собственост на “Ира 92” ЕООД, поземлен имот с идентификатор 56784.58.594, с площ 760 кв. м. без данни за собственост, сгради с идентификатор 56784.508.593.1 - до .5 и от .7 - .15 собственост на “Ира 92” ЕООД, сграда с идентификатор 56784.508.593.6, без данни за собственост; сграда с идентификатор 56784.58.594.1, собственост на “Ира 92” ЕООД; промяна в границите на съществуващи обекти в КК и КР, както следва: поземлен имот с идентификатор 56784.508.65, с начин на трайно ползване „ за складова база“, с площ преди промяната 32 867 кв. м. и площ след промяната 10 771 кв. м., записан след промяната като собственост на ЕТ “Д.В.”, “АКА” ООД, “АЛЦЕК КОМЕРС” ЕООД, “БАРУКИ” ООД, ЕТ “РЕСТА-М-С.К.”, “ТРИУМВИРАТ” ООД, СД “С.М. ДОБО УГРЕНОВ СИЕ”, “ТРИМО” АД, “АЛЦЕК 1” ЕООД, ЕТ “ГАНДИ – Г.А.”; заличаване на обекти в КК и КР сгради с идентификатор 56784.508.65.1 до .15, 56784.508.65.29, 56784.508.65.30, собственост на „Тримо“ АД.  ОСЪЖДА Агенция по геодезия, картография и кадастър, Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Пловдив да заплати на “Тримо” АД, със седалище и адрес на управление, ***, сумата от 1000.00лв./хиляда лв./, представляваща извършени от дружеството разноски по производството – заплатени държавна такса и възнаграждения за един адвокат и вещо лице.  ОСЪЖДА Агенция по геодезия, картография и кадастър, Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Пловдив да заплати на С.А.К., в качеството му на едноличен търговец с фирма „РЕСТА-М-С.К.“, със седалище и адрес на управление, *** сумата от 500.00лв./петстотин лв./, представляваща извършени от дружеството разноски по производството – заплатени държавна такса и възнаграждения за един адвокат.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
11 Административно дело No 73/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни НАС-7 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 16.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “НАС – 7” ЕООД, ЕИК ***, с адрес за кореспонденция ***, представлявано от управителя М.И.И., против Ревизионен акт № 211103017/01.09.2011 г., издаден от В.В.П. на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 1146/24.11.2011 г. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта, относно непризнат данъчен кредит в размер на 399268,01 лв., ведно със законните лихви, както и допълнително установен корпоративен данък за 2008 г. и 2009 г., съответно в размер на 35556,01 лв., ведно със законните лихви - 9381,95 лв. и в размер на 40211,67 лв., ведно със законните лихви - 6081,30 лв.  ОСЪЖДА НАС – 7” ЕООД, ЕИК ***, с адрес за кореспонденция ***, представлявано от управителя М.И.И., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 10260 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
12 Административно дело No 378/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ИВОН-76 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ИВОН-76” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявана от управителя И.Д.Б., против Ревизионен акт № 211103169/20.09.2011 г., издаден от Ц.С.Д. на длъжност старши  инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с Решение № 12/05.01.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта, относно непризнат данъчен кредит в размер на 62616,36 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 12844,78 лв. и допълнително установен корпоративен данък в размер на 16 892,90 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 2 570,79 лв.  ОСЪЖДА “ИВОН-76” ООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявана от управителя И.Д.Б., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 2348 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
13 Административно дело No 455/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР РЕСТА-М-СТОЯН КАТУШЕВ ЕТ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 17.7.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-16-1660 от 16.12.2011г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Пловдив, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед № РД - 18 - 48 от 03.06.2009 г. на Изпълнителния Директор на Агенцията по кадастъра, състоящо се нанасянето на нови обекти, както следва: поземлен имот с идентификатор 56784.508.593, с площ 21 325 кв. м., собственост на “Ира 92” ЕООД, поземлен имот с идентификатор 56784.58.594, с площ 760 кв. м. без данни за собственост, сгради с идентификатор 56784.508.593.1 - до .5 и от .7 - .15 собственост на “Ира 92” ЕООД, сграда с идентификатор 56784.508.593.6, без данни за собственост; сграда с идентификатор 56784.58.594.1, собственост на “Ира 92” ЕООД; промяна в границите на съществуващи обекти в КК и КР, както следва: поземлен имот с идентификатор 56784.508.65, с начин на трайно ползване „ за складова база“, с площ преди промяната 32 867 кв. м. и площ след промяната 10 771 кв. м., записан след промяната като собственост на ЕТ “Димчо Врачев”, “АКА” ООД, “АЛЦЕК КОМЕРС” ЕООД, “БАРУКИ” ООД, ЕТ “РЕСТА-М-СТОЯН КАТУШЕВ”, “ТРИУМВИРАТ” ООД, СД “С.М. ДОБО УГРЕНОВ СИЕ”, “ТРИМО” АД, “АЛЦЕК 1” ЕООД, ЕТ “ГАНДИ – ГАНДИ АБУСАИД”; заличаване на обекти в КК и КР сгради с идентификатор 56784.508.65.1 до .15, 56784.508.65.29, 56784.508.65.30, собственост на „Тримо“ АД.  ОСЪЖДА Агенция по геодезия, картография и кадастър, Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Пловдив да заплати на “Тримо” АД, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” № 176, сумата от 1000.00лв./хиляда лв./, представляваща извършени от дружеството разноски по производството – заплатени държавна такса и възнаграждения за един адвокат и вещо лице.  ОСЪЖДА Агенция по геодезия, картография и кадастър, Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Пловдив да заплати на Стоян Ангелов Катушев, в качеството му на едноличен търговец с фирма „РЕСТА-М-Стоян Катушев“, със седалище и адрес на управление, гр. Пловдив, ул. „Барикадите“ № 22 А, сумата от 500.00лв./петстотин лв./, представляваща извършени от дружеството разноски по производството – заплатени държавна такса и възнаграждения за един адвокат.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
14 Административно дело No 461/2012, VII състав Дела по ЗМСМА МЮСЮЛМАНСКО НАСТОЯТЕЛСТВО ГР. ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 29.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Мюсюлманско настоятелство град Пловдив, с адрес: гр.Пловдив, ул.”Железарска”№2 срещу Заповед №10ОА 868/30.04.10г. на Кмета на Община – Пловдив, с която на основание чл.9б ал.2 от ЗМДТ е определен размера на дължимата такса за битови отпадъци (ТБО) за периода 01. 01.2005г. – 31.12.2009г. и прилежащите лихви за просрочие към тях, начислени към 13.04.2010 година, като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА Мюсюлманско настоятелство град Пловдив, с адрес: гр.Пловдив, ул.”Железарска”№2 да заплати на Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл.“Стефан Стамболов”№1 сумата от общо 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
15 Административно дело No 698/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни С.Д.Ш. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 30.7.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт (РА) № 261102928/10.11.2011г., издаден от Костадинка Петрова Янчева, на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с Решение № 138/08.02.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (“ОУИ”) гр. Пловдив (сега Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика”, гр.Пловдив) при Централно управление на Национална агенция за приходите, в обжалваната част, с която на С.Д.Ш., като ЕТ „С.Ш.“, ЕИК 126064477 със седалище и адрес на управление гр.Свиленград, ул.“Княз Борис I“ № 25 не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 34 441,75 лв., ведно със законни лихви вследствие несвоевременно разчитане с бюджета.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на С.Д.Ш., като ЕТ „С.Ш.“, ЕИК 126064477 със седалище и адрес на управление гр.Свиленград, ул.“Княз Борис I“ № 25, сумата от 2 400 (две хиляди и четиристотин) лева, представляваща извършените разноски по производството.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
16 Административно дело No 886/2012, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ЮРО ПАК-2007 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ЮРО ПАК - 2007“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул.„Пловдивска“ № 103 против ревизионен акт /РА/ №131105208/15.12.2011г., издаден от Борислав Чапразов, Главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Стара Загора, потвърден с Решение №216/24.02.2012г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП, понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ в частта на непризнат данъчен кредит в общ размер на 6 127,33 лева и прилежащи лихви в общ размер на 1 368,06 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА „ЮРО ПАК - 2007“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пазарджик, ул.„Пловдивска“№103 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 549,82 лева/петстотин четиридесет и девет лева и осемдесет и две стотинки/ разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
17 Административно дело No 960/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕРА ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 8.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “ТЕРА ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. “Л.К.” № 2, ет. 4, ЕИК: ********* представлявано от управителя Я.И.Х., против Ревизионен акт № 161000603 от 05.05.2010 г., издаден от В.К.К., на длъжност инспектор по приходите при Териториална Дирекция на Национална Агенция за приходите, гр. П., потвърден с Решение № 499 от 08.07.2010 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” гр. П., при Централно Управление на Национална агенция по приходите, в частта му с която на “ТЕРА ГРУП” ООД е отказано право на приспадане на данъчен кредит в размер на 52800.00лв., за отчетен период м. юни 2009 г., по 14 бр. данъчни фактури, издадени от “Прима 1” ЕООД, както и в размер на 25004.04лв., за отчетен период м. юли 2009 г., по три броя данъчни фактури, издадени от “Кари Трейд – 6704” ЕООД.  ОСЪЖДА “ТЕРА ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. П., ул. “Л.К.” № 2, ет. 4, ЕИК: *********, да заплати на “Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.П., при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от 2006.08лв. /две хиляди и шест лв. и осем ст./, за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
18 Административно дело No 1045/2012, XVII състав Искове за обезщетение АДВ БИЛДИНГСТРОЙ ООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 12.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от “АДВ БИЛДИНГСТРОЙ” ООД, със седалище и адрес на управление - ***, представлявано от управителя Д.А.А. и „ПИРАНКО БГ” ЕООД, представлявано от своя страна от А.А.С. - заедно, чрез адвокат Е.Г.,***, да бъде осъдена да му заплати, както следва: сумата от 232 000,00 лв., представляваща пазарната стойност на учреденото с Нотариален акт № 193, том 65, дело № 15496/2007 г., поправен с Нотариален акт № 67, том 13, дело № 3030/2008 г. по описа на Служба по вписванията гр. Пловдив, право на строеж (надстрояване и пристрояване) към отмяната на Заповед № ОА-201/26.02.2002 г. на Кмета на Община Пловдив - 27.06.2008 г.; сумата от 93 300,00 лв., представляваща разликата в стойността на сградата с учреденото право на строеж (по цитираните по-горе нотариални актове) при одобрения и отменен ПУП – ПРЗ (пазарната й стойност) и стойността на сградата, която не се запазва по действащия ПУП – ПЗР, каквато е станала след отмяна на цитираната по-горе заповед, към момента на нейната отмяна; сумата от 4424,70 лв. (2% данък по ЗМДТ) и 554,97 лв. (нотариална такса), представляващи извършените от дружеството разноски във връзка със закупуването на сградата и правото на строеж; сумата общо в размер на 99 163 лв., представляваща средната наемна цена на обектите (описани в т. 4 от молба за изменение на иска, находяща се на л. 395 и сл. по делото), които е следвало да станат собственост на „АДВ БИЛДИНГСТРОЙ” ООД за периода от 16.01.2009 г. – 26.03.2012 г.; както и законната лихва за забава от датата на причиняване на вредите – 27.06.2008 г., до деня на завеждане на исковата молба, съответно законната лихва от деня на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане на горепосочените суми.  ОСЪЖДА “АДВ БИЛДИНГСТРОЙ” ООД, със седалище и адрес на управление - ***, представлявано от управителя Д.А.А. и „ПИРАНКО БГ” ЕООД, представлявано от своя страна от А.А.С. – заедно, да заплати на Община Пловдив, сумата от 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
19 Административно дело No 1059/2012, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.А.П.,
А.Б.П.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 11.7.2013г.
ДОПЪЛВА Решение № 690/21.03.2013 г. по адм.д. № 1059/ 2012 г. по описа на Административен съд – Пловдив, като:   ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне със задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.   Допълнителното решение подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне – чл.176, ал.2 от АПК  
20 Административно дело No 1068/2012, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Р.Н.,
А.Р.Н.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,
Н.Д.Б.
Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.7.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОА-3268 от 20.12.2011г. на Кмета на Община Пловдив, с която са одобрени: изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на част от кв. 16, по плана на кв. “Освобождение – Гео Милев”, гр. Пловдив, като определя предназначението на УПИ І-37 и привежда в съответствие с имотен идентификатор УПИ І-521.35, жил. застр. с ново ниско свързано застрояване по червена плътна и непрекъсната линия и устройствени показатели за зона Жм. : височина 8,50м. к.к./11,00м к.б., Пзстр. 70%, Кинт. 2,1 и Позел. 20% и РУП на част от кв. 16, по плана на кв. “Освобождение – Гео Милев”, гр. Пловдив, като за УПИ І, УПИ ХІ и УПИ Х, предвижда запазване на съществуващото застрояване, надстрояване до три етажа и ново триетажно свързано застрояване с височини в абсолютни коти : коти корниз 179,50м., 181,00м., 183,30м., 183,50м., 186,00м., 186,60м. и коти било: 182,00м., 183,50м., 185,80м., 186,00м. и 189,10м. по означените зестрояване, етажност и коти съответно с червен и черен цвят и корекцията със зелен цвят, и Разрешение за строеж № 491 от 21.12.2011 г. на Главния архитект на Община Пловдив, с което се разрешава на Н.Д.Б. *** и П.А.М. от гр. Пловдив, ул. “Ген. Кюркчиев” № 1 за обект “Жилищна сграда с гаражи”, УПИ І-521.35, кв. 16, по плана на кв. “Освобождение – Гео Милев”, гр. Пловдив, категория: четвърта.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на А.Р.Н. и А.Р. Найденона, двамата от гр. Пловдив, ул. „Генерал Кюркчиев“ № 3, сумата от 1095,00лв./хилядо и деветдесет и пет лв./, представляваща извършени от последните разноски по производството - заплатени държавна такса и такса за обнародване, възнаграждения за един адвокат и вещо лице.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
21 Административно дело No 1379/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Щ.Б. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 31.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на А.Щ.Б.,***, против заповед № ДК-02-ЮЦР-39 от 08.02.2012 г. на началник РДНСК Южен централен район, с която е наредено да се премахне незаконен строеж: "Пристройка към жилищна сграда“, представляващ масивна пристройка, находящ се в УПИ V-2056, кв. 176 по плана на гр. Асеновград, с административен адрес: гр. Асеновград, ул. „Бако Динчо“ № 11, с извършител А.Щ.Б.,***.  ОСЪЖДА А.Щ.Б.,***, да заплати на РДНСК Южен централен район – Пловдив, сумата от 150 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
22 Административно дело No 1476/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ФАКТОР 11 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 23.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Фактор 11” ЕООД, ЕИК *** с адрес гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска“ № 27-2-6 против Ревизионен акт /РА/ № 131105061 от 18.01.2012год., издаден от Пенка Иванова Тодорова – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Хасково потвърден с Решение № 380 от 10.04.2012год. на директор на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ /сега“Обжалване и данъчно-осигурителна практика”/ гр.Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който е отказан данъчен кредит в размер на 504872,70 лв. и лихви в размер на 45084,37 лева, като неоснователна.   ОСЪЖДА „Фактор 11” ЕООД, ЕИК *** с адрес гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска“ № 27-2-6 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 11441 /единадесет хиляди четиристотин четиридесет и един/лева, представляваща осъществена юрисконсултска защита.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
23 Административно дело No 1621/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни СКОНТО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.7.2013г.
ИЗМЕНЯ ревизионен акт № 131105221/12.01.2012 г., издаден от Веселина Господинова - гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 439/20.04.2012 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" в частта на определен допълнително корпоративен данък за 2007 г., като определя такъв за довнасяне в размер на 53,52 лв. и лихва в размер на 24,21 лв  ОТМЕНЯ ревизионен акт № 131105221/12.01.2012 г., издаден от Веселина Господинова - гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 439/20.04.2012 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" /понастоящем “ОДОП”/ гр. Пловдив, в обжалваната част за допълнително начислен ДДС на стойност 11033,58лв. ведно с прилежащи лихви в размер на 4586,02лв., както и допълнително установения корпоративен данък за 2008г. в размер на 1952,73лв. и лихви в размер на 586,57лв  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно–осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "Сконто"ООД, с ЕИК 112608043, със седалище и адрес на управление:град Велинград, ул.”Плиска” №2, сумата в размер на 800лв./осемстотин лева/, за държавна такса, адвокатско и за вещо лице възнаграждения.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
24 Административно дело No 1790/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ-СЕПТЕМВРИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241001532/06.08.2010 г. издаден от инспектор "Приходи" при ТД на НАП-Пловдив, ИРМ - Ст.Загора, потвърден с Решение №768/20.10.2010 г. на Директора на "ОУИ" /сега Д “ОДОП”/-Пловдив в частта за разликата над 40 660 лв. до пълния размер на отказан данъчен кредит в размер на 408 341, 54 лв., ведно с прилежащите лихви за разликата от 1255, 52 лв. до пълния им размер от 35 627, 25 лв.    ОСЪЖДА „Автобусни превози - Септември " ЕООД с ЕИК 112518005, със седалище и адрес на управление: град Белово, ул."Юндола" №100, представлявано от управителя Стоянка Иванова Димитрова да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП разноски за осъщественото процесуално представителство от юрисконсулт в общ размер на 9 329, 37 лв. /девет хиляди триста двадесет и девет лева и 37 ст./    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
25 Административно дело No 1800/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ТД НА ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДП СМОЛЯН - ДЛС ЧЕКЕРИЦА С. СТРЯМА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МП ПРИ ОБЩИНА МАРИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 1.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ДЛС “Чекерица” /сега “Тракия”/ – с.Стряма срещу Решение № 1/ 09.05.2012 г. на Директора на Дирекция „МП” при Община Марица, с което е потвърден Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № 1/ 27.03.2012 г., в обжалваната част относно определяне на задължения за ТБО за периода 01.01.2007 г. – 31.12.2010 г.  ОСЪЖДА ДЛС “Чекерица” /сега “Тракия”/ – с.Стряма да заплати на Община Марица юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
26 Административно дело No 1857/2012, V състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ А.Г.П. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 31.7.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 20 от 12.04.2012 г., издадена от кмета на община Асеновград, с която на основание чл.106 ал.1 т.2 от Закона за държавния служител /ЗДС/ е “прекратено служебното правоотношение" с А.Г.П., на длъжност главен експерт “ОМП и управление при кризи”, с ранг - ІІ младши, като незаконосъобразна.  ОСЪЖДА кмета на община Асеновград да заплати на А.Г.П., с ЕГН **********, със съдебен адрес в гр. Пловдив, ул. ”Христо Г. Данов” № 23, ет.1, сумата от 870 лв., разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщението му на страните.    
27 Административно дело No 1995/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни А ЕНД ВИ-ТРАНС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 9.7.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на "А ЕНД ВИ - ТРАНС" ООД Ревизионен акт с №211001012 от 23.09.2010г., издаден от Ваня Велкова Пенчева- главен инспектор по приходите ТД- Пловдив, ИРМ- Смолян, на НАП, потвърден с Решение №851 от 24.11.2010г. на заместник директора на Д”ОУИ”- Пловдив, при ЦУ на НАП  ОСЪЖДА Дирекция “ОДОП”– Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на "А ЕНД ВИ - ТРАНС" ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив, ул. “Юндола” №14, ет.6, ап.15 съдебни разноски в размер на 1423 / хиляда четиристотин двадесет и три / лева.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
28 Административно дело No 2068/2012, V състав Други административни дела З.Б.М. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение (второ) от 11.7.2013г.
ДОПЪЛВА Решение № 306 от 12.02.2013г., по адм.дело № 2068. на Пловдивския административен съд за 2012г , като постановява:  ОТХВЪРЛЯ жалба на З.Б.М. с ЕГН **********,*** против заповед № 339/01.06.2012 г. на Кмет на Община Брезово, област Пловдив, в частта с която с която е наредено в двумесечен срок да се намали броя на отглежданите животни в имот І-193, кв. 34 на с. Чехларе до предвиденият в чл.8, т.1 от Наредбата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Брезово , а именно 4 бр. крави и приплодите им до 6 месеца и 3 бр. телета за угояване.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
29 Административно дело No 2110/2012, VII състав Дела от администр. характер - данъчни К.Г.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 9.7.2013г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 261200029 от 19.03.2012г., издаден от Филип Карапиперов, на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Смолян, потвърден с Решение № 646/06.06. 2012 г. на Директора на Дирекция „ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, В ЧАСТТА на допълнително определените на К.Г.С. *** данъчни задължения по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г., ведно с прилежащите лихви, като НАМАЛЯВА данъка от 30 220,17 лева на 20 093,06 лева и прилежащите лихви от 13 868,09 лева на 9 220,74 лева, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА К.Г.С. ***, да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно – осигурителна практика" – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 977,81 /деветстотин седемдесет и седем лева и осемдесет и една стотинки/ разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
30 Административно дело No 2136/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРО БИЛД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 26.7.2013г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 161106124/08.03.2012 г., издаден на “АГРО БИЛД” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.И.Б., от Е.К.С., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 672/14.06.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП в частта, относно непризнат данъчен кредит в размер на 45 000 лв., ведно със законните лихви върху тази сума и относно допълнително установен корпоративен данък за 2009 г. в размер на 6 000 лв., ведно с прилежащите лихви, като НАМАЛЯВА посочените задължения, както следа: непризнат данъчен кредит от 45000 лв. на 8333,34 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика и допълнително установения корпоративен данък за 2009 г. от 6 000 лв. на 4166,66 лв., ведно със законните лихви върху тази разлика.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА “АГРО БИЛД” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А.И.Б., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 827 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
31 Административно дело No 2196/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИОН-ТРЕЙДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 19.7.2013г.
 ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161200176/23.03.2012 г., издаден от ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 663 от 12.06.2012 г., поправено с Решение за поправка на явна фактическа грешка № 663 от 22.06.2012 г. на Директора на Дирекция „ОУИ" (понастоящем “ОДОП”) - гр. Пловдив, при Централно управление на Националната агенция за приходите, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 139218,80 лв. и прилежаща лихва в размер на 23264,89 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „ЛИОН ТРЕЙДИНГ" ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 825247646, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Владая” № 4, представлявано от Иван Георгиев Мянев сумата в размер на 3350 /три хиляди триста и петдесет лева/.   Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
32 Административно дело No 2239/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни НИАКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 4.7.2013г.
Отменя Ревизионен акт № 241105240/27.03.2012г. издаден от гл.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 677/14.06.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция “ОДОП” – Пловдив, в частта по ЗДДС и ЗКПО за 2008г. и 2009г.  Изменя Ревизионен акт № 241105240/27.03.2012г. издаден от гл.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 677/14.06.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция “ОДОП” – Пловдив, като намалява размера на допълнително установен ДДС за 2010г. от 23 340.43 лв. на 2 240.46 лв., ведно с прилежащите лихви и увеличава размера на установената с РА данъчна загуба за 2010г. от 47 932.30 лв. на 149 983.71 лв.  Отхвърля жалбата в останалата й част.  Осъжда Д “ОУИ”, гр.Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция „ОДОП“ - Пловдив да заплати на НИАКОМ ЕООД, гр.Стара Загора ул.Стефан Стамболов № 29 с управител Николай Г. Христов, сумата от 1 971.36 лв. съдебни разноски, по компенсация.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
33 Административно дело No 2246/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Т.К.,
В.З.К.,
Н.Т.К.
КОМИСИЯ ПО ЧЛ.210 ОТ ЗУТ КЪМ ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.7.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на С.Т.К., ЕГН **********, В.З.К., ЕГН **********, и двамата от гр. Пловдив, ул.“Прогрес“ № 1, и Н.Т.К., ЕГН **********, със съдебен адрес: адв. Л.К.,***, против протокол от 24.06.2008 г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Раковски, назначена със заповед № АБ-31 от 21.04.2008 г. на кмета на Община Раковски, с който на жалбоподателите е определено еднократно обезщетение при възникване на сервитутна зона съгласно чл.64 от Закона за енергетиката в съсобствените им имоти в полза на НЕК ЕАД.  ОСЪЖДА С.Т.К., ЕГН **********, В.З.К., ЕГН **********, и двамата от гр. Пловдив, ул.“Прогрес“ № 1, и Н.Т.К.,*** да заплатят на Община Раковски сумата от 150 /сто и петдесет/ лева разноски, изразяващи се в заплатен адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.    
34 Административно дело No 2392/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни АЙФЕЛ-СТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 9.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АЙФЕЛ-СТРОЙ” ЕООД, с адрес: ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от И.Н.С. против Ревизионен акт № 161105405 от 30.01.2012г., издаден от И.К.К. - старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 162451,62лв. и съответните прилежащи лихви и е преобразуван счетоводния финансов резултат по ЗКПО за 2007г, 2008г., 2009г., 2010г., потвърден с Решение № 542 от 16.05.2012г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП-гр. Пловдив.     ОСЪЖДА “АЙФЕЛ-СТРОЙ” ЕООД, с адрес: Пловдив, ***, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от И.Н.С. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика” -Пловдив сумата от 6700.20 лв. /шест хиляди и седемстотин лева.20 стотинки/.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
35 Административно дело No 2402/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни НЮПАК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 19.7.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161105960/05.04.2012 г., издаден от П.К.К. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 739/25.06.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта, относно непризнат данъчен кредит в размер на 6738 лв., ведно с прилежащата лихва, по фактури издадени от „МАРФ” ЕООД.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, да заплати на “НЮПАК” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н.Ж.Я., сторените по делото разноски в размер на 201,32 лв. – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА “НЮПАК” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н.Ж.Я., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 356,52 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
36 Административно дело No 2404/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ВАЛВЕКС ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 9.7.2013г.
Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № 161102130/18.08.2011г. издаден от ст.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 784/04.07.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, сега дирекция “ОДОП” – Пловдив за непризнат данъчен кредит в размер на 31 950 лв., ведно с прилежащи лихви и за допълнително установен корпоративен данък за 2009г. – в размер на 7 339.41лв., ведно с начислена лихва.  Осъжда ВАЛВЕКС ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД, ****, представлявано от В. Б. В. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1 420.74 лв. – юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
37 Административно дело No 2431/2012, XIII състав Дела по ЗОС ЮВЕКС-СГ АРМАТУРЕН ООД КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 19.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на “ЮВЕКС-СГ АРМАТУРЕН” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” № 84, ет.1, представлявано от Ю.Л.В. – Управител против Заповед № РД-09-162/24.07.2012г. на Кмета на Район “Западен” – Община Пловдив.  ОСЪЖДА “ЮВЕКС-СГ АРМАТУРЕН” ОООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” № 84, ет.1, представлявано от Ю.Л.В. да заплати на Община Пловдив, район «Централен», сумата в размер на 150/сто и петдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
38 Административно дело No 2457/2012, IX състав Дела по ЗМВР Д.Д.Х. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 30.7.2013г.
Отхвърля жалбата на Д.Д.Х., ЕГН **********,***, чрез адв.С.Я., Пловдивска АК, кантора в гр.***** против Заповед № З-4207/04.07.2012 г. на Директор ОД на МВР, гр.Пловдив, с която му е наложено дисциплинарно наказание "уволнение" за извършено тежко дисциплинарно нарушение по чл. 227, ал. 1,т.07 и т. 10 от ЗМВР, вр. чл. 230, ал. 2, т. 4 от ППЗМВР.Осъжда Д.Д.Х., ЕГН **********,*** да заплати на ОД на МВР-Пловдив разноски в размер на 150/сто и петдесет /лева,представляващи юрисконсултско възнаграждение.Препис от решението да бъде изпратен на страните. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните.
39 Административно дело No 2531/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ЗЕКОМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 29.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Зеком“ ООД с ЕИК 115863355, със седалище и адрес на управление в **, чрез управителя Емил Танчев Цеков срещу Ревизионен акт № 161200287 от 17.04.2012 г., издаден от Веселина Георгиева Господинова, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 832 от 12.07.2012 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /Д „ОДОП“/ - гр. Пловдив на Национална агенция по приходите, в частта му, за непризнат данъчен кредит на стойност 10 000.00 лв. и начислени лихви в размер на 4 358.80 лв., както и допълнително начислен корпоративен данък за 2008 г. в размер на 5 000.00 лв.и прилежащите лихви – 1 934.24 лв.   ОСЪЖДА „Зеком“ ООД, ЕИК 115863355, със седалище и адрес: **, представлявано от Емил Танчев Цеков, да заплати на Дирекция “ОДОП” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 875.86 (осемстотин седемдесет и пет и 0.86) лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
40 Административно дело No 2610/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни КАРЕКС АС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 4.7.2013г.
Отменя Ревизионен акт № 261200993/02.05.2012г. издаден от ст.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 792/05.07.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция “ОДОП” – Пловдив, за допълнително начислен ДДС на стойност 60 397.99 лв. и лихви в размер на 12 931.98 лв.  Осъжда Дирекция "ОУИ" - Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “КАРЕКС АС” ООД - гр. Хасково, ул. “Вършец” № 1, сумата от 430 лв., съдебни разноски.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
41 Административно дело No 2611/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 19.7.2013г.
ОТМЕНЯ изцяло Ревизионен акт № 161200967/02.05.2012 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, в частта, потвърдена с Решение № 891 от 23.07.2012 г. на Директора на Д “ ОУИ” Пловдив /сега Д “ОДОП”/, относно допълнително начислен ДДС в размер на 183 377, 19 лв. и прилежащи лихви в размер на 24 889, 59 лв.    ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Садат” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК *, представлявано от управителя С.К. разноските по делото в размер на 400 лв./четиристотин лева/.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
42 Административно дело No 2628/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Й.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 19.7.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 2611050076 от 13.12.2011г., издаден от Л.Б.Е. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 194 от 21.02.2012 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, В ЧАСТТА, с която на Д.Й.Г., ЕГН **********,*** Иван Асен II, № 27 вх.А, ет.1,ап.1 за периодите м.06.2005г., м.09.2005г., м.10.2005г. и м.11.2005г. включително, са установени задължения, за месечни осигурителни вноски за фонд Здравно осигуряване, в общ размер на 18, 26 лв., ведно със законната лихва, в общ размер на 13, 93 лв., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.   ОТХВЪРЛЯ жалбата на адв.П.Т. *** със съдебен адрес гр.Хасково, п.к.6300, бул.България № 3, ет.2, представител по пълномощие на Д.Й.Г., ЕГН **********,*** Иван Асен II, № 27, вх.А, ет.1, ап.1 против Ревизионен акт /РА/ № 2611050076 от 13.12.2011г., издаден от Л.Б.Е. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 194 от 21.02.2012 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, относно следните установени задължения : Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2005г. в размер на 1 311.71 лв., ведно със законната лихва в размер на 924.32 лв.; Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2006г. в размер на 557.61 лв., ведно със законната лихва в размер на 318.62 лв.; Данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 673.22 лв., ведно със законната лихва в размер на 188.90 лв.; Данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 542.23 лв., ведно със законната лихва в размер на 90.84 лв.; Данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2010г. в размер на 230.56 лв., ведно със законната лихва в размер на 14.83 лв., както и месечни осигурителни вноски и осигурителни вноски при годишно изравняване за фонд Здравно осигуряване, за периода м.12.2005г. и за процесните периоди на 2006, 2007г., 2008г., 2009г. и 2010г. в общ размер на 1 765, 21 лв., ведно със законната лихва в размер на 678, 28 лв.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. – Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, да заплати на Д.Й.Г., ЕГН **********,*** Иван Асен II, № 27, вх.А, ет.1, ап.1 сумата от 4,91 /четири и 0, 91/ лева – сторените разноски по производството, съразмерно на уважената част от жалбата.   ОСЪЖДА Д.Й.Г., ЕГН **********,*** Иван Асен II, № 27, вх.А, ет.1, ап.1 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 443, 91 /четири стотин четиридесет и три и 0.91/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно уважената част от жалбата.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.            
43 Административно дело No 2629/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни МИ-АГРО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 25.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ми-агро“ЕООД с ЕИК * със седалище и адрес на управление **, представлявано от М.Д.Ч.- управител против Ревизионен акт /РА/ № 26100042 от 22.03.2012г. издаден от Н.А.А. – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив потвърден с Решение № 845 от 12.07.2012г. на директор на Дирекция “ОУИ”/сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/ – Пловдив при ЦУ на НАП, с който е отказано право на данъчен кредит в размер на 209436,14 лв. и са начислени съответни лихви за забава в общ размер на 107070,34лв.   ОСЪЖДА „Ми-агро“ЕООД с ЕИК * със седалище и адрес на управление **, представлявано от М.Д.Ч.- управител да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив сумата от 6780 лв. /шест хиляди седемстотин и осемдесет/лева юрисконсултско възнаграждение.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.  
44 Административно дело No 2632/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни МАРС-55 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 2.7.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на „МАРС-55“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** срещу ревизионен акт № 261200264/02.05.2012 г., издаден от П.К.К. на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 812/10.07.2012 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“ гр. Пловдив, в частта, с която на дружеството не е признат данъчен кредит в размер 50020,65 лв. – частично по фактури № 0..3/04.01.2011 г., № 0..4/07.02.2011 г. и № 0..5/28.02.2011 г. издадени от „К-КЪРЪДЖЪ“ ЕООД, ведно с начислените лихви за забава и ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.    ОСЪЖДА „МАРС-55“ ООД, ЕИК *** да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите по съразмерност и компенсация сумата от 1769.51 лв. (хиляда седемстотин шестдесет и девет лева и 51ст.) разноски по делото.    Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаването от страните на съобщението за изготвянето му.
45 Административно дело No 2648/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни КВАЛИТЕТ-СИСТЪРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 19.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Квалитет - Систърс“ ЕООД – гр.Пловдив, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от Г. К.Д., против ревизионен акт № 161201891/ 01.06.2012 г., издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с решение № 920/27.07.2012 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който на жалбоподателя не е признато право на данъчен кредит в размер на 22997,00 лв. и са начислени лихви в размер 3082,27 лв.  ОСЪЖДА „Квалитет - Систърс“ ЕООД – гр.Пловдив, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от Г. К.Д. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП – Пловдив, сумата от 972/деветстотин седемдесет и два/лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.
46 Административно дело No 2687/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.Б.К.,
Г.И.Б.
НАЧАЛНИК НА РО "НСК" ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 1.7.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК-19-Пд-22 от 20.07.2012 г. на Началника на Регионален отдел “Национален строителен контрол“ – Пловдив при РДНСК “Южен централен район”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОСЪЖДА Регионален отдел “Национален строителен контрол” Пловдив при РДНСК “ЮЦР”, да заплати на Т.Б.К. и Г.И.Б., последната действаща лично и със съгласието на своята майка Т.Б.К.,***, със съд.адрес гр.Пловдив, ул.”Хъшовска”№5, ет.3, адв.дружество “Демерджиев, П. и Баев”, сумата от 210 /двеста и десет/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
47 Административно дело No 2784/2012, XVI състав Дела по ЗОС Г.Т.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 26.7.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ оспорването на Г.Т.Т.,*** против Заповед № 12 ОА 2046 от 21.08.2012 г. на Кмета на Община Пловдив, с която на основание чл. 46, ал.1, т.1, т. 3 и т.4 от Закона за общинската собственост е прекратено действието на Договор за наем № РФ-904 от 11.01.2011 г., сключен въз основа на Заповед № 11 ОА 27 от 06.01.2011 г., между Община Пловдив и Г.Т.Т..  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
48 Административно дело No 2819/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ФИС М ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 10.7.2013г.
ОТМЕНЯ по жалбата на „ФИС-М“ ООД – гр.Смолян, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от М.М.Ф., ревизионен акт № 211201129/ 17.05.2012 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Пазарджик, потвърден с решение № 951/01.08.2012 г. на директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП – гр.Пловдив, с който не е признато право на данъчен кредит в размер на 8 060.85 лв. и са начислени лихви в размер на 87.07 лв.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП – Пловдив да заплати на „ФИС-М“ ООД – гр.Смолян, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от М.М.Ф., сумата от 1280 /хиляда двеста и осемдесет/ лева разноски за производството.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в четиринадесетдневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.
49 Административно дело No 2843/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни МН ТРАНС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 18.7.2013г.
ОТМЕНЯ РА № 161200752/11.05.2012г. на ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 1006/10.08.2012г. на Директора на Дирекция „ОУИ" - гр. Пловдив, с който акт е допълнително начислен ДДС в размер на 27212,40лв. и лихви.  ОСЪЖДА Дирекция “ОДОП” Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “МН Транс” ООД, с ЕИК 115764065, с адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Братя Бъкстон" № 138, сумата от 50 лв./петдесет лева/.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
50 Административно дело No 2884/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕГЕ КОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Веге комерс” ООД, с Булстат ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя В.Ю.Ф., против Ревизионен акт № 261200533 от 07.05.2012 г., издаден от Ф.К.Т., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП, гр. Пловдив, в частта, потвърдена с Решение № 961 от 02.08.2012 г. на Директор Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, Пловдив при Централно Управление на Националната Агенция за приходите, с която на “Веге комерс” ООД са установени задължения по ЗДДС за периоди м. февруари, м. март 2005 г. и м. юни 2006 г., общо в размер на 3 563.61 лв. и са определени лихви за просрочие в общ размер на 3 053.87 лв.  ОСЪЖДА “Веге комерс” ООД, с Булстат ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от В.Ю.Ф., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика”, Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, сумата от 514,70лв. (петстотин и четиринадесет лева и седемдесет стотинки), представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
51 Административно дело No 2953/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОБИЛДИНГ 2007 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 23.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Евробилдинг 2007” ЕООД, с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „19-ти февруари“ № 16, представлявано от управителя И.С.Ц., против ревизионен акт № 241201377 от 21.05.2012 г., издаден от Ф.К.Т., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1023 от 15.08.2012 г. на зам.-директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението“, в частта на отказания данъчен кредит в размер на 188 804,04 лева ведно с лихви.  ОСЪЖДА “Евробилдинг 2007” ЕООД, с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „19-ти февруари“ № 16, представлявано от управителя И.С.Ц., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 4 226 (четири хиляди двеста двадесет и шест) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
52 Административно дело No 2955/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 23.7.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161201961/28.05.2012 г., издаден от Т.А.Т., на длъжност инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1048/21.08.2012 г. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта, с която на “ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор С.С.Х., не е непризнат данъчен кредит в общ размер на 22256,48 лв., ведно със законните лихви върху тази сума, по фактури издадени от Кооперация „ЛИОН” и „МИКИ - Т.Г.” ЕООД” ЕООД през данъчни период съответно от 01.10.2010 г. до 31.12.2010 г. и за данъчен период м. 01.2011 г.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, да заплати на “ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор С.С.Х., сторените по делото разноски в размер на 1215,80 лв. – съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждения за вещи лица и адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА “ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор С.С.Х., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 332,95 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
53 Административно дело No 3047/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни СЕРВИЗ ИМПЕКС ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ПРИХОДИ И КОНТРОЛ ПРИ ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 24.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “СЕРВИЗ ИМПЕКС” ЕООД – в ликвидация, ЕИК 020838915, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Ген.Данаил Николаев” № 22, представлявано от ликвидатора Крум Трифонов Тодоров, против Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № 1155/29.06.2012г., издаден от Светлана Георгиева Георгиева – главен специалист „Местни данъци и такси“ в отдел „Местни приходи и контрол“ при Община Садово, на основание чл.9б, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ, изменен с Решение № 8/05.09.2012г. на Началник отдел „Местни приходи и контрол“ при Община Садово, В ЧАСТТА МУ, относно определената такса за битови отпадъци за услугата “обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци или други съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци“ за периода 01.01.2011 год. - 31.12.2011 год. в размер на 54, 01 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременно разчитане с бюджета.    ОСЪЖДА „СЕРВИЗ ИМПЕКС” ЕООД – в ликвидация, ЕИК 020838915, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Ген.Данаил Николаев” № 22, представлявано от ликвидатора Крум Трифонов Тодоров да заплати на Община Садово сумата от 100 лв., представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.      
54 Административно дело No 3099/2012, I състав Други административни дела БРАТЯ ДИНГИЛЕВИ ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “Братя Дингилеви” ООД, със седалище и адрес на управление, с. Строево, Общ. Марица, ул. “Димчо Дебелянов” № 11, чрез управителя П.Д. против Решение № РР – 1565 от 24.08.2012 г. на Директора на басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район с център гр. Пловдив, с което е отнето Разрешително № 32150031 от 17.06.2008 г. за ползване на повърхностен воден обект, издадено от Директора на БДУВИБР, Пловдив с титуляр “Братя Дингилеви” ООД, с цел “почистване на леглото с изземване на инертни материали от р. Бяла река”.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
55 Административно дело No 3107/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ПРОТЕКТОР БГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 29.7.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161200890 от 29.05.2012 г., издаден от Никола Светозаров Чанев, на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, ИРМ – Кърджали, в частта му потвърдена с Решение № 1100 от 27.08.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /Д „ОДОП“/ - гр. Пловдив, с който на дружеството е отказан данъчен кредит в размер на 101 722.00 лв., ведно с прилежащите лихви.   ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /Д „ОДОП“/ - гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция за приходите, да заплати на „Протектор БГ“ ЕООД, ЕИК 115757512, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК: гр. Пловдив, ул. „Хан Аспарух“ № 11, представлявано от Даниела Любчова Тодорова, сумата от 4 390.00 (четири хиляди триста и деветдесет) лв., представляваща разноски по производството.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
56 Административно дело No 3111/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.А.К. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 25.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М. А.К., ЕГН **********,***, срещу Заповед № РД-12-1389 от 28.08.2012г. на Кмета на Район “Централен”, Община Пловдив.  ОСЪЖДА М. А.К., ЕГН **********,***, да заплати на Община Пловдив сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
57 Административно дело No 3147/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕЯНА-ДЕЯНА НАНЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 16.7.2013г.
Отменя Ревизионен акт № 241201256/18.05.2012г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 1073/24.08.2012г. на Зам.Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция “ОДОП”, в частта за издадени от А.И. ЕООД фактури с №№ 10/29.03.2007г. с предмет - семе слънчоглед Джеси, 36 торби количество; 12/31.05.2007г. с предмет – пледж, мачо /препарати/, 2кг, 3 кг.; 139/06.11.2008г. с предмет – препарати; 153/19.12.2008г. с предмет кюспе /ДДС общо в размер на 2 380.80 лв. и прилежащи лихви/.  Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № 241201256/18.05.2012г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 1073/24.08.2012г. на Зам.Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция “ОДОП”, в останалата й част за непризнат данъчен кредит ведно с прилежащите лихви.  Осъжда ЕТ Д.-Д.Н., представляван от Д.И.Н., гр. ******, да заплати на Дирекция „ОДОП“ – Пловдив при ЦУ на НАП, 898 лв. юрисконсултско възнаграждение – по компенсация.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
58 Частно административно дело No 3194/2012, XII състав Частни администр. дела МЛЕКА ТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 10.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МЛЕКА ТРАНС“ ЕООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление град Стара Загора, ул.Г.С Раковски № 144, ап.15, представлявано от управителя Грозьо Михайлов Грозев срещу Решение № 1062/22.08.2012г. на Заместник Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, с което е оставена без разглежданe жалбата на дружеството с вх.№ 20-25-146/29.06.2012г. против Ревизионен акт № 241201239/22.05.2012г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, и е прекратено производството по жалбата.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
59 Административно дело No 3205/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни КРАСИМИР КИРКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.7.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №261201819 от 02.07.2012 г., издаден от А.М.К., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1222 от 19.09.2012 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно управление на Национална агенция по приходите, в частта му, с която на К.З.К., в качеството му на едноличен търговец с фирма „К.К.“, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление, *** са определени следните допълнителни задължения към бюджета: данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007 г. в размер на 754.46лв. и съответните лихви за просрочие; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на 1279,87лв. и съответните лихви за просрочие; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2009 г. в размер на 1970,33лв. и съответните лихви за просрочие; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2010 г. в размер на 2071,63лв. и съответните лихви за просрочие; данък по ЗДДС за отчетни периоди от 01.01.2007 г. до 31.10.2010 г., включително в общ размер на 131 128.02 лв. и съответните лихви за просрочие; задължителни вноски за държавното обществено осигуряване по чл. 4, ал.1 от КСО, за отчетни периоди 2007 г. до 2010 г., включително в общ размер на 7 422.84лв. и лихви за просрочие в общ размер на 4 036.28лв.; осигурителни вноски по допълнително задължително пенсионно осигуряване – универсален пенсионен фонд по КСО в общ размер на 2 654.41лв. и лихви за просрочие в общ размер на 1 331.57лв.; здравно осигурителни вноски по чл. 40 от ЗЗО в общ размер на 3 859.58лв. и лихви за просрочие в общ размер на 942.34лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.З.К., в качеството му на едноличен търговец с фирма „К.К.“, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление, *** срещу Ревизионен акт №261201819 от 02.07.2012 г., издаден от А.М.К., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1222 от 19.09.2012 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно управление на Национална агенция по приходите, в частта му, с която на К.З.К., в качеството му на едноличен търговец с фирма „К.К., са определени следните допълнителни задължения към бюджета: данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на 135,38лв. и съответните лихви за просрочие; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2009 г. в размер на 369,48лв. и съответните лихви за просрочие; данък добавена стойност за внасяне по ЗДДС, за отчетни периоди както следва: м. януари 2007 г., дължим ДДС в размер на 37,65лв.; м.февруари 2007 г. дължим ДДС в размер на 1119,81лв.; м. март 2007 г., дължим ДДС в размер на 105,68лв.; м. юни 2007 г., дължим ДДС в размер на 1988,47лв.; м. юли 2007 г., дължим ДДС в размер на 746,65лв.; м.ноември 2007 г., дължим ДДС в размер на 912,91лв.; м. януари 2008 г., дължим ДДС в размер на 181,19лв.; м.февруари 2008 г., дължим ДДС в размер на 585,86лв.; м. март 2008 г., дължим ДДС в размер на 281,67лв.; м. април 2008 г., дължим ДДС в размер на 111,88лв.; м. май 2008 г., дължим ДДС в размер на 175,15лв.; м. юни 2008 г., дължим ДДС в размер на 133,69лв.; м. август 2008 г., дължим ДДС в размер на 389,02лв.; м. септември 2008 г., дължим ДДС в размер на 31,37лв.; м. октомври 2008 г., дължим ДДС в размер на 41,98лв.; м. ноември 2008г., дължим ДДС в размер на 24,13лв.; м. декември 2008г., дължим ДДС в размер на 16,29лв.; м. януари 2009 г., дължим ДДС в размер на 49,82лв.; м.февруари 2009 г., дължим ДДС в размер на 31,03лв.; м. март 2009 г., дължим ДДС в размер на 127,90лв.; м. април 2009 г., дължим ДДС в размер на 20,45лв.; м. август 2009 г., дължим ДДС в размер на 22,71лв.; м. септември 2009г., дължим ДДС в размер на 46,95лв.; м. ноември 2009г., дължим ДДС в размер на 460,79лв.; м. декември 2009г., дължим ДДС в размер на 18,87лв.; м. януари 2010 г., дължим ДДС в размер на 6,33лв.; м. май 2010г., дължим ДДС в размер на 583,62лв.; м. май 2011 г., дължим ДДС в размер на 48,40лв.; м. декември 2011г., дължим ДДС в размер на 113,71лв., заедно със съответните лихви за просрочие при разчитането с бюджета.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, да заплати на К.З.К., в качеството му на едноличен търговец с фирма „К.К.“, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление, ***, сумата от 850.00лв. /осемстотин и петдесет лв./, представляващи заплатена държавна такса и възнаграждения за вещо лице и един адвокат.  ОСЪЖДА К.З.К., в качеството му на едноличен търговец с фирма „К.К.“, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление, ***, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 586.00лв. /петстотин осемдесет и шест лв./, представляващи възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване и/или протест пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от получаване от страните на съобщението за изготвянето му.
60 Административно дело No 3217/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни САПИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 19.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Сапи“ ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“П.Ю.Тодоров” № 2, представлявано от управителя П.К.С., против ревизионен акт № 161200896 от 04.06.2012 г., издаден от Иван Кръстев Кръстев, старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1205 от 14.09.2012 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението" Пловдив, в частта на установените задължения за периода 2008 г. – 2010 г. за данък по чл.42 ЗДДФЛ в размер на 10 411,75 лева и лихви в размер на 3 145,94 лева, за задължителни осигурителни вноски за ДОО в размер на 24 432,28 лева и лихви в размер на 14 963,39 лева, за ДЗПО-УПФ в размер на 5 344,31 лева и лихви в размер на 3 335,35 лева, за фонд ГВРС в размер на 74,07 лева и лихви в размер на 58,62 лева, за здравно осигуряване в размер на 9 383,07 лева и лихви в размер на 3 510,79 лева.  ОСЪЖДА „Сапи“ ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул.“П.Ю.Тодоров” № 2, представлявано от управителя П.К.С., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1 944 (хиляда деветстотин и четиридесет и четири) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
61 Административно дело No 3219/2012, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Г.Д.,
Р.Д.Д.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 22.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3219 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 г., в частта му по жалбата на Р.Д.Д.,*** срещу Заповед № ДК-02-ЮЦР-124 от 02.05.2012г., издадена от Началник Регионална дирекция за национален строителен контрол “Южен централен район”, Пловдив.  В тази част решението има характер на определение и подлежи на обжалване в седем дневен срок от съобщаването на страните.  ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНА Заповед № ДК-02-ЮЦР-124 от 02.05.2012г., издадена от Началник Регионална дирекция за национален строителен контрол “Южен централен район” Пловдив, с която на основание чл.225, ал.2, т.3, във връзка с чл. 225, ал.1 от ЗУТ/редакция ДВ, бр. 65 от 2003 г./, е НАРЕДЕНО да се премахне незаконен строеж: “Стопанска постройка”, находяща се в УПИ – 027101, 0272012, 027278 – оранжерии, местност “Чорбалъка” в землището на с. Брестовица, Община Родопи, Пловдив, с извършител П.Г.Д..  ОСЪЖДА Регионална дирекция за национален строителен контрол “Южен централен район”, Пловдив да заплати на П.Г.Д.,*** сумата от 210,00лв./двеста и десет лв./, представляваща извършени от последния разноски по производството.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
62 Административно дело No 3246/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ИНСАЙТ 5 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 17.7.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 161202464/ 29.06.2012 г. издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с решение № 1218 от 18.09.2012 г. на директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, с който на „Инсайт 5“ ООД – гр. Пловдив, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от Ц.Р.М., е отказан данъчен кредит в размер на 99 945.72 лв. по фактури, издадени от “Кондор-Н.Д.” ЕООД и ЕТ “Кондор-И-Н.Д.”.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Инсайт 5“ ООД – гр. Пловдив, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от Ц.Р.М., против ревизионен акт /РА/ № 161202464/ 29.06.2012 г. издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с решение № 1218 от 18.09.2012 г. на директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, с който му е отказан данъчен кредит в размер на 472 435.51 лв. по фактури, издадени от „Титан – М” ЕООД.  ОСЪЖДА „Инсайт 5“ ООД – гр. Пловдив, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от Ц.Р.М., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно- осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите по съразмерност и компенсация сумата от 7912 /седем хиляди деветстотин и дванадесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
63 Административно дело No 3270/2012, V състав Дела по ЗМВР Г.Г.Г. ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 10.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.Г., живущ ***, със съдебен адрес в гр. Пловдив , ул. 4-ти януари №28 срещу Заповед с Рег.№ З-5565 от 12.09.2012г. на директора на Областна дирекция “МВР” (ОД”МВР”), гр. Пловдив, с която му е наложено дисциплинарно наказание “уволнение” и е прекратено служебното му правоотношение в МВР, на длъжност старши полицай в група ООР на сектор „Общинска полиция „ Пловдив”, към отдел “Охранителна полиция” при ОД ”МВР”- Пловдив, категория Е-I степен, считано от датата на връчване на заповедта.  ОСЪЖДА Г.Г.Г. с ЕГН **********, от гр. Пловдив да заплати на Областна дирекция на “МВР” гр. Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лева.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 -дневен срок от съобщаването му на страните.  
64 Административно дело No 3338/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ФАЙБЪР КОЗМЕТИКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 15.7.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №161201699 от 11.07.2012 г., издаден от В.Г.Г., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 1308 от 09.10.2012 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, към Национална агенция по приходите, в частта му, с която спрямо “ФАЙБЪР КОЗМЕТИКС” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, за отчетни периоди м. април 2011 г., м. юни 2011 г., м. юли 2011 г., м. август 2011 г. и м. октомври 2011 г., е установен като задължение към бюджета данък върху добавената стойност в общ размер на 11 280,95 лв., по фактури № 48 от 20.04.2011 г.; № 54 от 10.06.2011г.; № 57 от 12.07.2011 г.; № 62 от 11.08.2011 г. и № 66 от 03.10.2011 г., получател по които е LAT MARKETS SIA, Латвия с VIN - LV400003322144 и са начислени лихви за просрочие в общ размер на 1090.62 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Плов-див при Централно управление на Национална агенция за приходите да зап-лати на “ФАЙБЪР КОЗМЕТИКС” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, су-мата от 250.00лв./двеста и петдесет лева/, представляваща извършени от дружеството разноски по производството.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
65 Административно дело No 3353/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни И.Б.Г. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 23.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Б.Г., ЕГН **********,*** А против Решение № 333/09.10.2012 г. на Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, в частта, с която е оставена без уважение жалбата му срещу действия на публичен изпълнител, изразяващи се в изпращане на Съобщение за насрочване на опис № 31921/2001/000013/20.09.2012г. и Съобщение за доброволно изпълнение на основание чл. 221 от ДОПК изх. № 31921/2001/000014/20.09.2012г., издадени от Недялка Георгиева - публичен изпълнител при Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, ИРМ Хасково, относно задълженията, установени със следните изпълнителни титули : НП № 009512/05 на РВМС Хасково, НП № 36/06 на РИОСВ - Хасково, НП № 000007/07 на РВМС Хасково, НП № 000006/07 на РВМС Хасково, изпълнителен лист по НОХД № 99/2006г. на РС гр. Харманли, РА № 2600800799/05.03.2009г., НП № 48780-0116254/02.06.2011г. на ТД на НАП Пловдив, офис Хасково, НП № 487830116255/02.06.2011г.    ОСЪЖДА И.Б.Г., ЕГН **********,*** А, да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, сумата от 150 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.            
66 Административно дело No 3378/2012, XII състав Дела по ЗОС МЕДИ-ТУР ЕООД КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 4.7.2013г.
ОТМЕНЯ отказ за удължаване срока на Разрешение № ОБ – 001101/21.09.2011г. за ползване на имот общинска собственост за търговска дейност съгласно Раздел II от ЗМДТ, чрез поставяне на преместваем обект за търговия по чл.56 от ЗУТ, респ. за издаване на ново разрешение за ползване за срока на действие на издаденото за обекта разрешение за поставяне, на преместваем обект – павилион, разположен на бул.Христо Ботев № 45, гр.Пловдив, обективиран в писмо изх.№ 7000 - 8581/13.09.2012г. на Кмета на Район „Централен“ при Община – Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката на Кмета на район „Централен“ при Община – Пловдив за ново произнасяне по подаденото от „МЕДИ - ТУР“ ЕООД заявление с вх.№ 7000- 8581/27.08.2012г. за удължаване срока на Разрешение № ОБ - 001101/21.09.2011г. за ползване на имот общинска собственост за търговска дейност съгласно Раздел II от ЗМДТ, чрез поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, респ. за издаване на ново разрешение за ползване за срока на действие на издаденото за обекта разрешение за поставяне, на преместваем обект – павилион, разположен на бул.Христо Ботев № 45, гр.Пловдив, съобразно указанията, дадени в мотивната част на настоящото решение.  ОСЪЖДА Община – Пловдив - Район „Централен“ да заплати на „МЕДИ -ТУР“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя Д. Б. Б., сумата в размер на 50 (петдесет) лева, съставляваща сторените разноски по производството.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на Глава Дванадесета от АПК пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
67 Административно дело No 3381/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни КНАУФ БЪЛГАРИЯ ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 18.7.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 1113/29.08.2012 г. на Началника на Митница Пловдив, потвърдено с Решение № 519/08.10.2012г. на Директора на Агенция „Митници“, с което на „Кнауф България“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** е отказано издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител, за обект – завод за производство на гипсови строителни плоскости „Кнауф Марица“, находящ се в с.Медникарово, общ.Гълъбово, обл.Стара Загора.  ИЗПРАЩА административната преписка на Началника на Митница Пловдив за ново произнасяне по искането на „Кнауф България“ ЕООД за издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител с вх.№ ЗАДС - 2392/09.08.2012г., съобразно дадените задължителни указания в мотивната част на това решение.  ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на „Кнауф България“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, направените по делото разноски в размер на 550 лева /петстотин и петдесет/ лева.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14/четиринадесетдневен/ срок от съобщаването на страните за постановяването му
68 Административно дело No 3391/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕТ ЕЛИТ БРАТАН ШУКЕРОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 22.7.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на ЕТ „Елит-Б. Ш.”, с адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК, *, с ЕИК ** ревизионен акт № 211106830/06.06.2012г., издаден от К.П.Я., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1335/17.10.2012г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”/ сега „Обжалване и данъчно-осигурителна практика/ - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, в частта относно допълнително начислен ДДС в размер на 11446,17 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 3308,38 лв., както и установения по ЗДДФЛ размер на данъчната загуба за 2009г.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Б.Н.Ш., в качеството му на едноличен търговец с фирма „Елит-Б. Ш.”, с адрес за кореспонденция и по чл. 8 от ДОПК, *, с ЕИК **, сумата в размер на 700 /седемстотин/ лева, представляващи заплатени разноски от същия.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
69 Административно дело No 3396/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни БОР ИН АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 30.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ БОР ИН” АД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115770602, с адрес по чл. 8 от ДОПК в гр. Пловдив, бул. "Княгиня М. Луиза" № 72, представлявано от Мариан Ангелов Велев срещу ревизионен акт № 161202403/02.07.2012 г., издаден от Никола Светозаров Чанев на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, упълномощен със Заповед № К 1202403/30.05.2012 г.,потвърден с решение № 1292 от 05.10.2012г. на Директорът на Дирекция “ОУИ” / в момента Дирекция “ОДОП”/ гр. Пловдив при ЦУ на НАП в обжалваната част с който допълнително е начислен корпоративен данък в за 2007 г, 2008г. и 2009г., съответно в размер на 11022,33 лв., 4047,22лв. и 3222,89 лв., ведно с прилежащите лихви съответно 5520,51 лв., 1412,18 лв. и 751,11 лв., както и е установена данъчната загуба за 2010г.  ОСЪЖДА “ БОР ИН” АД, с ЕИК по БУЛСТАТ 115770602 да заплати на Дирекция “ОДОП” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 969.52 (деветстотин шейсет и девет и 0.52) лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
70 Административно дело No 3400/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ДОНЧО КАЦАРЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 23.7.2013г.
Отхвърля жалбата против Ревизионен акт 161201025/31.05.2012г., потвърден изцяло с Решение № 1159/03.09.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция “ОДОП” – Пловдив, за допълнително установени задължения за данъци и ЗОВ : ДДС в размер на 116 578.33 лв. с прилежащи лихви 27 696.40 лв.; данък по чл.35 ЗОДФЛ за 2006г. – 1 049.70 лв. и лихви – 650.23лв.; данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2007г. – 6 918.60 лв. и лихви – 3 317.17 лв.; данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2008г. – 11 840. 00лв. и лихви – 3 891.05 лв.; данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2010г. – 17 528.86 лв. и лихви – 1 969.33 лв.; ДОО – 7 502.31 лв. и лихви – 6 247.42 лв.; ЗО – 2 558.43 лв. и лихви – 1 119.64 лв.; ДЗПО-УПФ – 2 058.42 лв. и лихви – 1 671.91 лв.  Осъжда Д.М.К. с ЕТ “Д.К.” – гр.*****, да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, сега Дирекция “ОДОП” - Пловдив сумата от 4 072 лв., за осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
71 Административно дело No 3402/2012, VII състав Дела по ЗОС ХАРИГРУП 1 ЕООД ДИРЕКТОР НА СОУ "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 26.7.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на “Хари груп 1”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Полковник Бонев”№20 решение №265 от 12.10.2012г. на Директора на СОУ “Свети Патриарх Евтимий” – Пловдив, с което е определен за спечелил конкурса за отдаване под наем на недвижим имот, част от имот публична общинска собственост, предоставен за управление от учебното заведение, а именно: ученически павилион с площ 10,50 кв.м., находящ се в двора на гимназията в гр.Пловдив, ул.“Иван Вазов”№19, ЕТ “Конкурент 11 – Тодор Джаров”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ИЗПРАЩА на Директора на СОУ “Свети Патриарх Евтимий” – Пловдив преписката по открита от него с решение №1784 от 14.09.2012г. процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на процесния ученически павилион, находящ се в двора на учебното заведение в гр.Пловдив /позиция 2/, като процедурата следва да продължи от етапа – разглеждане, оценяване и класиране на участниците в конкурса от определената конкурсна Комисия.   ОСЪЖДА СОУ “Свети Патриарх Евтимий” – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.“Иван Вазов”№19 да заплати на “Хари груп 1”ЕООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Полковник Бонев”№20 сумата от общо 550/петстотин и петдесет/лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
72 Административно дело No 3490/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни АНРИ 64 АНДРЕЙ КЕХАЙОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 11.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.В.К., ЕГН: **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Анри – 64 – А.К.”, с ЕИК 830162763, със седалище и адрес на управление: ***, против ревизионен акт № 211001858 от 24.09.2010 г., издаден от В.П - главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, офис Смолян, потвърден с решение № 874 от 02.12.2010 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП относно непризнат данъчен кредит в размер на 106 346,87 лева ведно с прилежащи лихви в размер на 20 020,22 лева.  ОСЪЖДА А.В.К., ЕГН: **********, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Анри – 64 – А.К.”, с ЕИК 830162763, със седалище и адрес на управление: ***, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 2 978 (две хиляди деветстотин седемдесет и осем) лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.  
73 Административно дело No 3492/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ДАЙДИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 15.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ДАЙДИ” ООД, със седалище и адрес на управление: Димитровград, ул. „България” № 2, вх.А, ап. 56, ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя Д.Н.Д. против Ревизионен акт № 261201722 от 09.07.2012г., издаден от А.М.К. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който не е признат данъчен кредит в размер на 50428.79лв. и прилежащи лихви в размер на 11673,55лв.     ОСЪЖДА “ДАЙДИ” ООД, със седалище и адрес на управление: Димитровград, ул. „България” № 2, вх.А, ап. 56, ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя Д.Н.Д. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика” -Пловдив сумата от 1692лв. /хиляда шестстотин деветдесет и два лева/.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
74 Административно дело No 3495/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ММ-ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 16.7.2013г.
Отменя Ревизионен акт № 161201972/09.07.2012г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 1289/04.10.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция “ОДОП”, само в частта за доначислен допълнително данък за извършена продажба на 02.06.2009г., в размер на 9 416.67лв. /11 666.67лв.-2 250лв./ на основание чл. 151 ал. 3 от ЗДДС .  Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № 161201972/09.07.2012г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 1289/04.10.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция “ОДОП”, в останалата й част за определени задължения по ЗДДС в размер на 90 390.28 лв. с начислени лихви – 43 335.40 лв., както и изцяло в частта за допълнително установени задължения за данък по чл.48 ЗДДФЛ в размер на 1 000 лв. и прилежащи лихви – 339.62 лв.  Осъжда Димитър Милков Николов с ЕТ ММ – Димитър Николов, с. Граф Игнатиево, ул. „И. Вазов“ № 21 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 3 102.86 лв. – съдебни разноски / юрисконсултско възнаграждение, по компенсация.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
75 Административно дело No 3522/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ВИНАРСКА ИЗБА ПЪЛДИН АД ДИРЕКТОР НА Д. ,,БЮДЖЕТ,ФИНАСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ И АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ"ПРИ ОБЩ.ПЕРУЩ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.7.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН акт за установяване на задължение по декларация № 1 от 10.04.2012 г., издаден от М.Й.К. на длъжност ст.данъчен счетоводител в Дирекция „Административноправно обслужване и финансово-стопанска дейност” при Община Перущица, издаден на основание чл.107, ал.3 от ДОПК, мълчаливо потвърден от по-горестоящия орган, в частта, в която на„ВИНАРСКА ИЗБА ПЪЛДИН” АД – гр.Перущица, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от А.С.Т., е определена такса битови отпадъци към 10.04.2012 г. за 2004 г., 2005 г., 2006 г., 2007 г. в размер общо на 25616,36 лв. и лихва от 16897,95 лв.  ОСЪЖДА Община Перущица да заплати на „ВИНАРСКА ИЗБА ПЪЛДИН” АД – гр.Перущица, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от А.С.Т., сумата от 1286 /хиляда двеста осемдесет и шест/ лева.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ВИНАРСКА ИЗБА ПЪЛДИН” АД – гр.Перущица, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от А.С.Т., чрез адв. Д.Г.,***, Делови Център – Пловдив, адв.кантора офис 403, против акт за установяване на задължение по декларация № 1 от 10.04.2012 г., издаден от М.Й.К. на длъжност ст.данъчен счетоводител в Дирекция „Административноправно обслужване и финансово-стопанска дейност” при Община Перущица, издаден на основание чл.107, ал.3 от ДОПК, мълчаливо потвърден от по-горестоящия орган при Община Перущица, в частта, в която на дружеството е определена такса битови отпадъци към 10.04.2012 г. за 2008 г.,2009 г., 2010 г. и 2011 г. в размер общо на 27238,64 лв. и лихва от 11 210,96 лв.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д.№ 3522 по описа за 2012 г. на Административен съд – Пловдив в тази част.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните, а в частта с която производството по делото е прекратено, имаща характер на определение, решението подлежи на обжалване пред ВАС в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
76 Административно дело No 3529/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни АЛЕКС ТРЕЙД 2010 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.7.2013г.
 ОТМЕНЯ Заповед № 15432-F009257 от 27.08.2012 г. на Директора на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите, Пловдив, с която спрямо „АЛЕКС ТРЕЙД 2010“ ЕООД, ЕИК *** с посочен в жалбата адрес гр*** е наложена принудителна административна мярка “запечатване на обект” – кафене „Лекси“, находящо се в ***, стопанисвано от фирма „Алекс Трейд 2010“ за срок от един месец и е забранен достъпът до него.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
77 Административно дело No 3599/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни МИХАЙЛОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 8.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „М. инженеринг” ЕООД, с ЕИК 123668127, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул.”Клокотница” № 12, представлявано от управителя М.К.М., против ревизионен акт № 241200191 от 03.04.2012 г., издаден от М.М.С., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 833 от 12.07.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив, в частта за отказан данъчен кредит в размер на 261 013,19 лева ведно с прилежащите лихви.  ОСЪЖДА „М. инженеринг” ЕООД, с ЕИК 123668127, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул.”Клокотница” № 12, представлявано от управителя М.К.М., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 5 670 (пет хиляди шестстотин и седемдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
78 Административно дело No 3635/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.А.К.,
Т.С.К.
НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК - 02- ЮЦР -137/22.05.2012г. на Началника на РДНСК – „ЮЦР“ с която е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж "Надстройка над жилищна сграда" в УПИ ІV - 1737, кв.371 по плана на Трета градска част, в гр.Пловдив с административен адрес на ул. "Беласица № 48, с извършител М.А.К. и Т.С.К..  Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщаването на страните, пред Върховен административен съд на Република България  
79 Административно дело No 3637/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ОРБИТ ПРОДАКШЪН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 2.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ОРБИТ ПРОДАКШЪН” ЕООД, ЕИК ***, представлявано от Б.К.А. против Ревизионен акт № 16251200201 от 12.07.2012 г., издаден от Н.И.П. - старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който допълнително е начислен ДДС в размер на 107769.74лв. и са начислени прилежащи лихви -10720.54лв.  ОСЪЖДА „ОРБИТ ПРОДАКШЪН” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представлявано от Б.К.А. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчноосигуритална практика” - Пловдив сумата от 2819.80лв. /две хиляди осемстотин и деветнадесет лева. 80 стотинки/.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
80 Административно дело No 3684/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРОСТИЛ-1 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 10.7.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 241202749/10.08.2012 г., издаден от Ваня Пенчева на длъжност гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, изменен с Решение № 1391/01.11.2012 г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив, в ЧАСТТА, на допълнително установения корпоративен данък за 2010 г. в размер на 11412,17, ведно с прилежащите лихви.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно–осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на "Евростил - 1" ЕООД, с ЕИК 123720652, със седалище и адрес на управление:град Стара Загора, бул.”Цар Симеон Велики” №157, етаж №4, офис 4, сумата в размер на 1130 лв./хиляда сто и тридесет лева/, за държавна такса, адвокатско и за вещо лице възнаграждения.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
81 Административно дело No 3695/2012, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ОБЕДИНЕНИЕ ВЪРБА-БАТАНЦИ ДЗЗД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ОБЕДИНЕНИЕ ВЪРБА – БАТАНЦИ“ ДЗЗД със седалище и адрес на управление гр.Златоград, ул.„Стефан Стамболов“№2, срещу ревизионен акт /РА/ №211203012/31.07.2012г., издаден от Мария Лалева, старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение №1367/23.10.2012г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП, понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /Д „ОДОП“/ в частта на непризнат данъчен кредит в размер на 78 233,20 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА „ОБЕДИНЕНИЕ ВЪРБА - БАТАНЦИ“ ДЗЗД със седалище и адрес на управление гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов“ № 2 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2 014,66 лева/две хиляди и четиринадесет лева и шестдесет и шест стотинки/ разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
82 Административно дело No 3720/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОПЛАСТ ТРЕЙД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.7.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161201855/02.08.2012 г., издаден от В.Г.Г. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ гр. Хасково, потвърден с Решение № 1398/02.11.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив в частта, с която на “ЕКОПЛАСТ ТРЕЙД” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.Г.С., не е признат данъчен кредит в общ размер на 15 380 лв. по фактури, издадени от “ЮНИМЕТ” ЕООД, ведно с прилежащите лихви върху тази сума.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “ЕКОПЛАСТ ТРЕЙД” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.Г.С., сумата от 50 лева, представляваща заплатената държавна такса.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
83 Административно дело No 3766/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни КОНСМЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Консмед”ЕООД / в ликвидация/, със седалище и адрес на управление: с.Нова Махала, област Пазарджишка, ул.“Търговска”№ 61, с ЕИК 115161971, представлявано от ликвидатор Е.С., против Ревизионен акт № 161202996 от 09.08.2012 год., потвърден и изменен с Решение № 1423 от 09.11.2012 год. на Директор дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението”/ОУИ/ Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА ”Консмед”ЕООД / в ликвидация/, със седалище и адрес на управление: с.Нова Махала, област Пазарджишка, ул.“Търговска” № 61, с ЕИК 115161971, представлявано от ликвидатор Е.С., да заплати на Дирекция “ОДОП” Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 1376,86 лв./хиляда триста седемдесет и шест лева и 0,86ст./,за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
84 Административно дело No 3794/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни БЕДРАЙВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 31.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Бедрайв” ЕООД, ЕИК ***, с адрес за кореспонденция- ***, представлявано от Д.С.Д., против Ревизионен акт № 161106458/27.04.2012г., издаден от М.М.С. – ст. инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1419/09.11.2012г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” /сега дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/ - гр.Пловдив при ЦУ на НАП, с който е отказано право на ползване на данъчен кредит в размер на 107573,60лв и лихва в размер на 28603,43лв., както и корпоративен данък за 2008г. в размер на 5485,16лв. и за 2010г. в размер на 155787,32 и лихви в общ размер от 19281,58лв.   ОСЪЖДА “Бедрайв” ЕООД, ЕИК ***, с адрес за кореспонденция- ***, представлявано от Д.С.Д., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, сумата от 6784 /шест хиляди седемстотин осемдесет и четири/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
85 Административно дело No 3810/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Д.Л. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 18.7.2013г.
  ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Д.Л. ***, чрез адв.Г., против Заповед № ДК-10-ЮЦР-64/14.08.2012 г. на Началника на РДНСК Пловдив-ЮЦР.   Решението не подлежи на обжалване.  
86 Административно дело No 3950/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ДИНА КОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Дина комерс” ООД,ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от К.Х.М., против Ревизионен акт № 16251200265 от 27.08.2012 г., издаден от ССК, главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители“, с който е начислен допълнително ДДС в размер на 95 986.43 лв. и лихви в размер на 2 986.28 лв., потвърден с Решение № 1458 от 21.11.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП - гр. Пловдив, понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /Д „ОДОП“/, като НЕОСНОВАТЕЛНА.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
87 Административно дело No 3970/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Д.Т. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.Т. ***, против Заповед за премахване на строеж № ДК-02-ЮЦР-237/05.10.2012 г., издадена от Началника на РДНСК-ЮЦР- Пловдив.  ОСЪЖДА Н.Д.Т. *** да заплати на РДНСК-ЮЦР- Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лева.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
88 Административно дело No 3971/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Д.Т. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 9.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Д.Т. ***, против Заповед за премахване на строеж № ДК-02-ЮЦР-237/05.10.2012 г., издадена от Началника на РДНСК-ЮЦР- Пловдив.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне  
89 Административно дело No 3993/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни РАЛЕКС-3 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 2.7.2013г.
ПОПРАВЯ допусната явна фактическа грешка в решението постановено по административно дело №3993 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 година, като т.нар. “шапка” на решението ...”Десети състав, в публично заседание на осемнадесети март през две хиляди и дванадесета година” се чете ...”Десети състав, в публично заседание на осемнадесети март през две хиляди и тринадесета година”  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
90 Административно дело No 3997/2012, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ВАКУУМ ИНЖЕНЕРИНГ - ТОДОР ИВАНОВ ЕТ НАЧАЛНИК НА РО "НСК" ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 26.7.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ДК–19–Пд-32 на 20.11.2012г. на Началник Регионален отдел “Национален строителен контрол” – Пловдив, към РДНСК “ЮЦР”, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.  ОСЪЖДА Регионален отдел “Национален строителен контрол” Пловдив при РДНСК “ЮЦР”, да заплати на ЕТ”Вакуум Инженеринг – Т.И.”, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Нестор Абаджиев”№45, представлявано от Т.С.И., сумата от 300 /триста/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
91 Административно дело No 4000/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни Е.И.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 11.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Е.И.М. с ЕГН **********,***, против ревизионен акт /РА/ № 161202688/28.06.2012г., издаден от Никола Чанев–ст. инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с решение №1101 от 27.08.2012г. на Зам.Директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, с който на ревизираното лице са определени следните задължения : по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 6411.62 лв.и лихви 2157.66лв.; вноски ДОО за 2008г. в размер на 4080.00 лв. и лихви 2775.76 лв.; вноски ДЗПО-УПФ за 2008г. в размер на 1200.00 лв. и лихви 816.40 лв.; вноски за ЗО за 2008г. в размер на 1440 лв. и лихви 504.32 лв.  ОСЪЖДА Е.И.М. с ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно–осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, сумата в размер на 837,72 лв./осемстотин тридесет и седем лева и седемдесет и две ст./, за юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
92 Административно дело No 4066/2012, X състав Дела по ЗОС ЕЛ ЕС ТРАВЪЛ РИТЕЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА УМБАЛ "СВ. ГЕОРГИ" ЕАД Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 15.7.2013г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на Решение №757 от 10.12.2012 година издадено от Изпълнителния директор на УМБАЛ ”Свети Георги” ЕАД град Пловдив.  ОСЪЖДА УМБАЛ ”Свети Георги” ЕАД град Пловдив да заплати на „Eл Ес Травъл Ритейл България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, бул.”Фритьоф Нансен” №9, етаж №7, представлявано от управителя на дружеството С.П., разноските по делото в размер на 50лв./петдесет лева/ за държавна такса.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
93 Административно дело No 51/2013, III състав Дела от администр. характер - данъчни ШАНС-2001 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 26.7.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241202174/21.09.2012г., издаден от Е.К.С. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 1511 от 10.12.2012г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив /сега с променено наименование на Директор Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” /ОДОП// при ЦУ на НАП, с който на “Шанс – 2001”ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр.******, представлявано от управителя Т.М., със съд.адрес гр.Стара Загора, ул.”Хаджи Димитър Асенов” №86, ет.2, за данъчен период месец Декември 2010г. е установено задължение за данък добавена стойност за внасяне за разликата от 344,23 лева до пълния установен размер от 5 848,05 лева, ведно със прилежащите лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Шанс – 2001”ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр.******, представлявано от управителя Т.М., със съд.адрес гр. ***, сумата от 863 /осемстотин шестдесет и три/ лева, разноски по делото, изчислени по съразмерност и компенсация.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
94 Административно дело No 94/2013, X състав Дела от администр. характер - данъчни ЗДРАВКО РАДЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 22.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба подадена от З.Р. – управител на ЕТ”З.Р.”, срещу Решение №1197 от 12.09.2012 година на директор дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 94 от 2013 година по описа на Административен съд- Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
95 Административно дело No 133/2013, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни НИКОЛАЙ ДОНЧЕВСКИ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н. В.Д., ЕГН ********** в качеството си на ЕТ „Н. Д.“, с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, против ревизионен акт /РА/ № 211203544/ 03.10.2012 г. издаден от ст. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Кърджали, потвърден с решение № 1554 от 19.12.2012 г. на директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя е отказан данъчен кредит в размер на 42620,40 лв. и са начислени лихви в размер на 23110,79 лв.  ОСЪЖДА Н. В.Д., ЕГН ********** в качеството си на ЕТ „Н. Д.“, с ЕИК ***, с адрес на управление: *** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно- осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1765 /хиляда седемстотин шестдесет и пет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
96 Административно дело No 161/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни М.К.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 19.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.К.А.,***, против Ревизионен акт с №241203038 от 26.09.2012г. на Петър Кръстев Кръстев- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив, ИРМ- Хасково, на НАП, поправен с Ревизионен акт с №Р-1235384 от 17.10.2012г., потвърден с Решение №1537 от 15.12.2012г. на директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя допълнително са определени задължения за данък по чл.35 от ЗОДФЛ, отм. за 2006г. в размер от 15 765,89 лв. и лихви върху посочената сума от 10 227,69 лв.; допълнително е определен данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер от 6 617,49 лв. и лихви върху посочената сума от 3 083,84 лв.; допълнително е определен данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер от 17 696,79 лв. и лихви върху посочената сума от 6 404,83 лв.; допълнително е определен данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер от 33 344,78 лв. и лихви върху посочената сума от 7 763,20 лв.; определени са вноски за ДОО за периода 01.01.2006г. – 31.12.2010г. в общ размер от 10 648,87 лв. и лихви върху посочената сума в общ размер от 2 340,02 лв.; определени са вноски за ДЗПО-УПФ за периода 01.01.2006г. – 31.12.2010г. в общ размер от 3 169,16 лв. и лихви върху посочената сума в общ размер от 2 340,02 лв.; и са определени допълнително вноски за ЗО за периода 01.01.2006г. – 31.12.2010г. в общ размер от 4 343,55 лв. и лихви върху посочената сума в общ размер от 1 653,87 лв.  ОСЪЖДА М.К.А.,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 3 087,79 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
97 Административно дело No 221/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни СТИФСТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 9.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Стифстрой“ ЕООД, с ЕИК 120517522, със седалище и адрес на управление: град Смолян, ж.к.”Нов център”, КЦ 21, вх.Б, ап.17, представлявано от управителя С.Т.П., против ревизионен акт № 211203452 от 27.09.2012 г., издаден от К.Г.Д., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1546 от 17.12.2012 г. на директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, за непризнат данъчен кредит в размер на 30 253,33 лева ведно с лихви в размер на 15 547,75 лева и за допълнително установен корпоративен данък за 2008 година в размер на 15 126,66 лева ведно с лихви в размер на 5 716,37 лева.  ОСЪЖДА „Стифстрой“ ЕООД, с ЕИК 120517522, със седалище и адрес на управление: град Смолян, ж.к.”Нов център”, КЦ 21, вх.Б, ап.17, представлявано от управителя С.Т.П., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1 783 (хиляда седемстотин осемдесет и три) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.  
98 Административно дело No 222/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни Л.С.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 18.7.2013г.
Отхвърля жалбата на Л.С. *** с ЕТ „Л. ***, против Ревизионен акт № 211203150/16.10.2012 г., издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 1586 от 28.12.2012 г. на Зам. Директора на Дирекция „ОУИ“ - Пловдив, сега “ОДОП” - Пловдив, за установени следните публични задължения : данък по чл. 48 от ЗДДФЛ - за 2007г. в размер на 12 645,82 лв. и лихви 6 555,41 лв.; - за 2008г. в размер на 13 326,09 лв. и лихви в размер на 4 898,19 лв.; - за 2009г. в размер на 4 222,33 лв. и лихви 1 074,56 лв. и за 2010г. в размер на 5 418,16 лв. и лихви 819,64 лв., както и задължения за ЗОВ за периода 2007г. – 2010г. : - вноски за ДОО в размер на 9 558,46 лв. и лихви 6 611,56 лв.; - вноски за ДЗПО в размер на 3 143,71 лв. и лихви 2 073, 31 лв. и вноски за ЗО в размер на 4 292,42 лв. и лихви в размер на 1 407,74 лв.  Осъжда Л.С. *** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ -Пловдив сумата от 1 970,94 лв. /хиляда деветстотин и седемдесет лева и 94 ст./ разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
99 Административно дело No 224/2013, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АНГЕЛОВ ГРУП ЕООД ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 1.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АНГЕЛОВ ГРУП“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя Н. Г. А. против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 24408 – F 004015/07.11.2012г. на Заместник Директор на ТД на НАП гр.Пловдив, с която е приложена принудителна административна мярка /ПАМ/ по отношение на дружеството - запечатване спрямо обект – бистро бар “Хавана“, находящ се в ****, стопанисван от „Ангелов груп“ ЕООД.  ОСЪЖДА „АНГЕЛОВ ГРУП“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя Н. Г. А. да заплати на Териториална дирекция на НАП – гр. Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
100 Административно дело No 226/2013, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.И.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 11.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Д.,*** срещу Заповед № ДК- 02- ЮЦР-357 / 09.11.2012г. на Началник на РДНСК- ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН , с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ масивна ограда, находяща се в УПИ ХІІІ - търговия, кв.31 по плана на с.Първенец.  ОСЪЖДА Д.И.Д.,*** да заплати на РДНСК - Южен централен район юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.  Решението е окончателно.  
101 Административно дело No 293/2013, X състав Дела от администр. характер - данъчни МАРИЯ КОСТОВА АИПППДМ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 4.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Л.К., действаща и като едноличен търговец с фирма – ЕТ ”М.К. – АИППДМ”, с адрес:***, против Ревизионен акт № 161203735 от 11.10.2012 год., издаден от М. Динева– гл. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение №21 от 08.01.2013 год. на Директора на дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението”/ОУИ/ - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно допълнително начислен ДДС в размер на 4454,39 и прилежаща лихва в размер на 484,10 лв. по периоди суми описани в акта.  ОСЪЖДА М.Л.К., действаща и като едноличен търговец с фирма – ЕТ ”М.К. ***, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно–осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, сумата в размер на 436,31 лв./четиристотин тридесет и шест лева и тридесет и една ст./, за юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
102 Административно дело No 310/2013, IX състав Дела по ЗМВР Т.А.Т. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 16.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.Т. ЕГН**********с***:”Александър Стамболийски”49, срещу ЗАПОВЕД №40011 от 30.01.2013 г., издадена от началник Група в сектор "Пътна полиция" на ОДМВР Пловдив, с която на основание чл. 171, т.4 ЗДвП на Т.А.Т. ЕГН********** е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) "изземване на свидетелството за управление на МПС “,поради неизпълнение на задължението по чл. 157, ал. 4 ЗДвП.Препис от акта да бъде изпратен на страните. Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му с касационна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПЕБЛИКА БЪЛГАРИЯ.    
103 Административно дело No 364/2013, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.М.Т.,
М.С.Т.
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 4.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.М.Т., ЕГН ********** и М.С.Т., и двамата със съд.адрес ***, адв.Н.Г., против Заповед № А-89 от 14.01.2013г. на Кмета на Община Асеновград, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж “Ажурна ограда и дървен навес”, намиращ се в урегулиран поземлен имот № 12992.14.50 по кадастралната карта на с.В., община Асеновград, област Пловдив, собственост на М.С.Т. и Н.М.Т..  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
104 Административно дело No 459/2013, IX състав Други административни дела К.Б.Х. КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 17.7.2013г.
Отменя по жалбата на К.Б.Х., ЕГН ********** с постоянен адрес *** Заповед № 13РД09-42/30.01.2013 г. на Кмета на Район „Северен“ –Община Пловдив, с която му е отказано издаване на удостоверение за наследници на Л.К.К., починал на 19.01.1941 г.   Връща административната преписка на административния орган за ново произнасяне по искането на К.Б.Х. ЕГН ********** за издаване на удостоверение за наследници на Л.К.К., починал на 19.01.1941 г., /акт за смърт/АС 143/1941, при съобразяване на изложените в мотивната част на решението указания по прилагането на закона.   Определя едномесечен срок за произнасяне от страна на административния орган, считано от получаване на административната преписка.Препис от акта да бъде изпратен на страните.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
105 Административно дело No 475/2013, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКО-ХИДРО-90 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 18.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Еко – Хидро - 90“ ООД, със седалище и адрес на управление : ***, ЕИК ***, представлявано от управителя Г.С.Д. против Ревизионен акт (РА) с № 16251200268/25.10.2012г., издаден от С.С.К. - главен инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив на Националната агенция за приходите (НАП), Дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители“ (СДО), потвърден с Решение № 59 от 22.01.2013г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” (Д”ОДОП”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който на дружеството е определена дължима сума за внасяне за корпоративен данък за 2007г., в размер на 372 531, 85 лв., и лихви в размер на 115 581, 65 лв.  ОСЪЖДА „Еко – Хидро - 90“ ООД, със седалище и адрес на управление : ***, ЕИК ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 7900 (седем хиляди и деветстотин) лева, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
106 Административно дело No 498/2013, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.И.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 19.7.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на А.И.Т., ЕГН **********,***, Заповед № 16/17.01.2013г. на Кмета на Община Стамболийски, с която е одобрен Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-227, УПИ ІХ-226 и УПИ VІІІ-226, кв. 47 по плана на ***, както следва: В част регулации – от УПИ І-227 се образува УПИ І-227-жил. нужди и общ. обсл. дейности по изчертаното, щриха и надписа със зелен цвят. От УПИ ІХ-226-търговия се образува УПИ-226-жил. нужди и общ. обсл. дейности, по зачертаното, щриха и надписа в зелен цвят. Променя се и границата между двете УПИ-та по линията в зелен цвят, в съответствие с графичната част на предварителен договор от 23.07.2010г. по чл. 15 от ЗУТ между собствениците им. Променя се отреждането на УПИ VІІІ-226 като става VІІІ-жил. нужди, по зачертаното и надписа в зелен цвят. В част застрояване: В УПИ І-227 жил. нужди и общ. обсл. дейности – запазва се съществуващото застрояване и се допуска ново, свободно, нискоетажно застрояване по ограничителната линия на застрояване и коти в черно. В УПИ ІХ-226 – жил. нужди и общ. обсл. дейности, запазва се съществуващото застрояване и се допуска ново, свободно, нискоетажно застрояване по ограничителната линия на застрояване и коти в черно. В УПИ VІІІ-жил. нужди – запазва се съществуващото застрояване и се допуска ново, свързано – едноетажно към границата с УПИ ІХ-226 – жил. нужди и общ. обсл. дейности, и свободно нискоетажно застрояване по ограничителната линия на застрояване и коти в черно. Определят се следните показатели за устройство и застрояване: За УПИ І – 227 жил. нужди и общ. обсл. дейности – Пзастр.<60%, Кинт <1.8, Позел. >40%. За УПИ ІХ-226-жил. нужди и общ. обсл. дейности – Пзастр.<80%, Кинт <1.8, Позел.>20%. За УПИ VІІІ-жил. нужди – Пзастр.<60%, Кинт <1.2, Позел. > 40%. 1/3 от площта за озеленяване се предвижда за дървесна растителност.  ВРЪЩА преписката на кмета на Община Стамболийски за издаване на законосъобразен акт съобразно мотивите, изложени в решението.  ОСЪЖДА Община Стамболийски да заплати на А.И.Т., ЕГН **********,*** сумата 560 лв. /петстотин и шестесет лева/ разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
107 Административно дело No 542/2013, X състав Дела по ЗМСМА Е.К.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАРИЦА Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 22.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.К.С.,***, срещу точка 1 от Решение на ОбС при община Марица, от 13.02.2013 г., относно задоволяване на належаща жилищна нужда на семейството на Е.К.С..  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 542 от 2013 година по описа на Административен съд- Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
108 Административно дело No 543/2013, II състав Дела по КСО С.М.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 1.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 40/ 01.02.2013 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив, и потвърденото с него разпореждане № 151-00-4961-3 от 27.06.2011 г. на ръководителя на осигуряването и безработица при РУСО – Пловдив.   ИЗПРАЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при съобразяване с указанията, дадени в мотивите на настоящото решение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.    
109 Административно дело No 550/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни КОНСОРЦИУМ ИНДЪСТРИ ГРУП ДЗЗД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 8.7.2013г.
Отменя ход по същество от съдебно заседание, проведено на 10.06.2013г.  Оставя без разглеждане жалбата на М.Д.М.,*** Христо и Евлоги Георгиеви № 2А ет.6 ап.16 против Ревизионен акт № 1300-900367/25.01.2010г., издаден от гл.инспектор по приходите, с искане за обявяването му за нищожен.  Прекратява производството по адм.д.№ 550 по описа за 2013г. на АС – Пловдив, VI състав.  Оставя без уважение искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на ответника.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  
110 Административно дело No 556/2013, I състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ САС ДИЗАЙН 2011 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 30.7.2013г.
ОТМЕНЯ Принудителна административна мярка - Задължителни предписания по чл. 404, ал.1, т.1 от КТ, разпоредени с Протокол за извършена проверка № 208 от 25.0018.2013г., издаден от А.Г.Б. и Б.Д.Д., двамата на длъжност главен инспектор в Дирекция “Инспекция по труда”, гр. Пловдив, с които на “САС Дизайн 2011” ООД в качеството му на работодател е предписано да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който да удостовери прекратяването на трудовото правоотношение между “САС Дизайн 2011” ООД и К.М.К. – Г., на основание чл. 327, ал.1, т.2 от Кодекса на труда, считано от 29.11.2013 г. – основание чл. 128а, ал. 3 от Кодекса на труда.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
111 Административно дело No 603/2013, XVII състав Дела по ЗАдм К.Х.К. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 19.7.2013г.
ОСЪЖДА Кмета на Община Пловдив да предприеме незабавни действия за актуализация на данните в регистъра на населението относно вписванията в личния регистрационен картон на Р. Иванова К., с ЕГН **********, чрез извършване на проверка, в хода на която да се установят трите имена и ЕГН на К. Х. вписана като дъщеря на Р. К., да се установи основанието за посоченото вписване (въз основа на какъв документ е извършено), както и да се предприемат всички други необходими действия за установяване на действителното фактическо положение във връзка с това вписване, като въз основа на резултатите от извършената проверка или да допълни трите имена и ЕГН на К. Х. според издадения й акт за раждане и то само при положение, че в последния като нейна майка е вписана Р. Иванова К., или при липса на каквито и да било данни – да заличи К. Х. от личния регистрационен картон на Р. Иванова К., съответно от регистър на населението, като нейна дъщеря.  ОПРЕДЕЛЯ двумесечен срок за актуализация на данните в регистъра на населението относно вписванията в личния регистрационен картон на Р. Иванова К., с ЕГН **********, считано от влизане в сила настоящия съдебен акт.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на К.Х.К. ***, сумата в размер на 310 лв., представляваща заплатените от последната държавна такса и възнаграждение за един адвокат.    Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
112 Административно дело No 604/2013, X състав Дела по КСО М.В.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 4.7.2013г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № **********/21.11.2012 г. на Ръководителя на “Пенсионното осигуряване” при ТП на НОИ – Пловдив потвърдено изцяло с Решение № 04 от 01.02.2013 година на Директора на ТП на НОИ, в частта, с която не е признат за втора категория труд, осигурителния стаж за времето от 24.03.1982 г. до 29.09.1983 г. когато М.В.С. е работила в Обувен завод “Васил Мулетаров” Пещера.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ВРЪЩА административната преписка на РУ“СО” гр.Пловдив за произнасяне по заявление вх. № МП-53792 от 05.09.2012г. М.В.С., при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.  Решението е подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
113 Административно дело No 633/2013, V състав Други административни дела РАДЕЯ ЕООД ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 31.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Радея“ ЕООД, ЕИК 130527205, със седалище и адрес на управление: - гр. София, бул. „Евлоги Георгиев“ № 25, ет.3, представлявано от управителя Петранка Рачова Василева – Димитрова, срещу Акт за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) № ПТР – 12-33 от 15.01.2013 г., издаден от директора на Областно пътно управление (ОПУ) - гр. Пловдив, към Агенция "Пътна инфраструктура" (А "ПИ"), с който на дружеството са определени задължения в размер на 13 788.34 лева главница и 1 505.71 лв. лихви за периода от 01.04.2010 г. до 14.01.2013 г.  ОСЪЖДА „Радея“ ЕООД, ЕИК 130527205, със седалище и адрес на управление: - гр. София, бул. „Евлоги Георгиев“ № 25, ет.3, представлявано от управителя Петранка Рачова Василева – Димитрова, да заплати на Областно пътно управление (ОПУ) - гр. Пловдив, към Агенция "Пътна инфраструктура" (А "ПИ") сумата от 755.88 (седемстотин петдесет и пет и 0.88) лв. разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
114 Административно дело No 637/2013, XVII състав Дела по КСО М.Х.А. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 22.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Х.А.,***, против Решение № 17/11.01.2013 г. на Директора на ТП на НОИ.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 637/2013 г. по описа на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.  
115 Административно дело No 640/2013, V състав Дела от администр. характер - данъчни КОМАДОРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 11.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на "КОМАДОРС" ЕООД, с ЕИК 126590267, със седалище и адрес на управление в гр. Димитровград, ул."Иван Вазов", бл.11, вх.В, ап.6, представлявано от управителя Пенко Димитров Пенков срещу Ревизионен акт № 261203704/ 02.10.2012r., издаден от орган по приходите при ТД на НАП - Пловдив, ИРМ гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 1573 / 27.12.2012г. на Директора на дирекция "ОУИ", гр. Пловдив, с който е начислен ДДС в размер на 972.67 лв. с прилежаща лихва 96.99лв. и допълнително е установен корпоративен данък за 2010 г. и 2011г., съответно в размер на 5692.02 лв. и 2721.92 лв., ведно с прилежащи лихви на стойност 886.92 лв. и 142.00 лв., както и лихви за закъснение на деклариран корпоративен данък, общо 4.52 лв.  ОСЪЖДА "КОМАДОРС" ЕООД, с ЕИК 126590267 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 660,34 / шестстотин и шестдесет лв и 34ст / лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му с препис за страните.  
116 Административно дело No 641/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни МИВАНО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 25.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Мивано“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: *****, представлявано от управителя И. Д.П., против ревизионен акт № 131202859 от 05.10.2012 г., издаден от В.Г.Г., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 91 от 28.01.2013 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Пловдив в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 21 565,21 лева и лихви в размер на 4 214,11 лева.  ОСЪЖДА „Мивано“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: *****, представлявано от управителя И. Д.П., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив при ЦУ на НАП сумата 966 (деветстотин шестдесет и шест) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
117 Административно дело No 681/2013, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни СЛАВЕНА-КРЪСТЮ КРЪСТЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 2.7.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261203374/07.12.2012 г., издаден от В.Т.С. на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, офис Стара Загора, потвърден с Решение № 134/06.02.2013 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” /“ОДОП”/ гр. Пловдив, в частта, с която на К. С.К., в качеството му на едноличен търговец с фирма “СЛАВЕНА - К. К.”, ЕИК ***, не е признат данъчен кредит в размер на 4000 лв., ведно с прилежащата лихва в размер на 508,63 лв. по фактури, издадени от “Методиев 09” ЕООД.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на К. С.К., в качеството му на едноличен търговец с фирма “СЛАВЕНА - К. К.”, ЕИК ***, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК ***, сумата от 50 лева, представляваща заплатената държавна такса.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
118 Административно дело No 683/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни И.Г.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 11.7.2013г.
Отхвърля жалбата на И.Г.И. ***, против Ревизионен акт № 261204253/20.11.2012г., издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив в потвърдената с Решение № 160/13.02.2013 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив част, относно установените задължения за данъци по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ в размер на 2 745,70 лв. и лихви – 1 994,73 лв. и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ в размер на 10 159,05 лв. и лихва в размер на 2 779,40 лв. и задължителни осигурителни вноски, както следва – ДОО – в размер на 9 497,15 лв. и лихви в размер на 7 175,20 лв., ЗО – 4 430,99 лв. и лихви в размер на 1 520,62 лв. и ДЗПО-УПФ – 3 078,76 лв. и 2 067,87 лв.  Осъжда И.Г.И. ***, ЕГН ********** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Пловдив сумата от 1 358,99 лв. /хиляда триста петдесет и осем лева и 99 ст./ разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
119 Административно дело No 686/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни Г.И.В. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.7.2013г.
Отменя Решение № 72 от 18.02.2013г. на и.д. Директор на ТД на НАП, гр.Пловдив, както и Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ 0933/2009/000012/18.01.2013г. на публичен изпълнител при ТД, гр.Пловдив.  Осъжда Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив да заплати на Г.И.В.,***0 лв., съдебни разноски.  Решението е окончателно.  
120 Административно дело No 701/2013, XII състав Дела по ЗСП С.Н.Н. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ АСЕНОВГР Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 12.7.2013г.
 ОТМЕНЯ Заповед № ВИ – 6 от 20.12.2012г. на Директор на Дирекция “Социално подпомагане“ – гр.Асеновград /Д”СП”/, потвърдена с Решение № РД 01/034 от 12.02.2013г. на Директор на “Регионална дирекция за социално подпомагане”, гр. Пловдив /РД”СП”/, с която на С.Н.Н. с посочен в жалбата адрес *** е отказано отпускане на целева помощ за лекарствени средства на военноинвалиди и военнопострадали, в обжалваната част, относно постановения отказ за изплащане на 75 % от стойността на лекарствения продукт „Prestarium“ 5 mg., изписан съгласно рецепти от 17.09.2012г. и от 15.10.2012г. и закупен по фактури с № 1940000698 от 17.09.2012г. и № 1940000722 от 16.10.2012г., издадени от Аптека “Марешки Асеновград 2010“, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА.    ИЗПРАЩА административната преписка на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – гр.Асеновград, за ново произнасяне по заявление с вх.№ ВИ - 6/06.12.2012г., подадено от С.Н.Н. с посочен в жалбата адрес ***, с което е направено искане за отпускане на целева помощ за лекарствени средства на военноинвалиди и военнопострадали, в частта му, относно изплащане на 75 % от стойността на лекарствения продукт „Prestarium“ 5 mg., изписан съгласно рецепти от 17.09.2012г. и от 15.10.2012г. и закупен по фактури с № 1940000698 от 17.09.2012г. и № 1940000722 от 16.10.2012г., издадени от Аптека “Марешки Асеновград 2010“, при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.    РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.              
121 Административно дело No 705/2013, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ОРИОН 2001 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ОРИОН 2001” ООД, Булстат ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя И.С.П., против Ревизионен акт /РА/ № 16251200315/19.11.2012 г., издаден от н.и.п., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, Дирекция “СДО”, потвърден с Решение № 167/14.02.2013 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” (“ОДОП”) гр. Пловдив, в обжалваната част относно допълнително начислен ДДС в размер на 275118,71 лв., ведно с прилежащите лихви от 69560,35 лв.  ОСЪЖДА “ОРИОН 2001” ООД, Булстат ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя И.С.П. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 7343/седем хиляди триста четиридесет и три лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
122 Административно дело No 708/2013, II състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм В.А.М. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.8,АЛ.2 ОТ ЗУПГМЖСВ ПРИ ОБЩИНА П-В Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 9.7.2013г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Комисията по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Пловдив по молба вх. № 191 от 08.01.2013 г.  ИЗПРАЩА преписката на Комисията по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Пловдив за ново произнасяне при съобразяване с мотивите на решението.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
123 Административно дело No 716/2013, V състав Дела от администр. характер - данъчни Х.Д.Х. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 12.7.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба Х.Д.Х. с ЕГН **********, с адрес за кореспонденция в гр. Пловдив, ул. “Кръстьо Раковски” № 15 , вх. Б, ет. 6, ап. 18 Решение № 335 от 10.10.2012г. на Териториален директор на ТД на НАП Пловдив, с което е оставено без уважение възражение с вх. № 94-00-8699 / 27.09.2012г. срещу разпореждане за присъединяване с изх. № 51594 /2002 / 000003 / 28.08.2012 г. по изпълнително дело № 51594/2002 г., издадено на основание 217, ал .2 от ДОПК от Стефан Д.Д. - публичен изпълнител в Дирекция "Събиране" при ТД на НАП - гр.Пловдив.  ВРЪЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при спазване на дадените указания по приложението на закона.  ОСЪЖДА Териториалната дирекция на НАП Пловдив да заплати на Х.Д.Х. с ЕГН ********** съдебни разноски в размер на 10 / десет/ лева.  Решението е окончателно.  
124 Административно дело No 718/2013, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ТИК-ТАК-АЛЕКСАНДРИЯ КАЛИЧКОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 5.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“Тик Так – А.К.“, представляван от А.С.К., ЕГН **********,***, срещу РА № 241203376/12.09.2012 г., издаден от В.В.П. – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, ИРМ Смолян, потвърден с Решение № 1500/06.12.2012 г. на Директора на Дирекция“ОУИ“Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА ЕТ“Тик Так – А.К.“, представляван от А.С.К., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП извършените разноски по осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата, в размер на 1 274 лева (хиляда двеста седемдесет и четири).  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
125 Административно дело No 767/2013, III състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ З.Т.С. Н-К ГРУПА 01 В СЕКТОР КП ПРИ ЧЕТВЪРТО РУП НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 25.7.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед за задържане на лице № 24 от 08.03.2013г. на Началник група 01 Сектор “Криминална полиция” при ІV Районно управление “Полиция” при Областна Дирекция на МВР – Пловдив, с която на основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗМВР З.Т.С. е задържан за срок от 24 часа.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
126 Административно дело No 785/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни САБАТО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 16.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата “Сабато” ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: град Хасково, ж.к.”Орфей”, бл.41, вх.А, ет.3, ап.13, представлявано от управителя А.Т.Д., против ревизионен акт № 261204961 от 11.12.2012 г., издаден от Е.К.С., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 191 от 19.02.2013 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив при ЦУ на НАП, с който е установен допълнително корпоративен данък за 2010 г. в размер на 37 500 лева с прилежащи лихви, лихви за невнесен деклариран корпоративен данък и лихви върху дължими невнесени авансови вноски за корпоративен данък общо в размер на 9 359 лева.  ОСЪЖДА “Сабато” ЕООД, с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: град Хасково, ж.к.”Орфей”, бл.41, вх.А, ет.3, ап.13, представлявано от управителя А.Т.Д., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1 387 (хиляда триста осемдесет и седем) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
127 Административно дело No 794/2013, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.И.Ч. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 5.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.И.Ч., ЕГН ********** ***, срещу Заповед № ДК-02-ЮЦР-257 от 20.05.2011г. на Началник РДНСК ЮЦР, с която на основание чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 225, ал. 1 от с.з. е наредено да бъде премахнат незаконен строеж, представляващ “Масивна плътна ограда”, находящ се на улична регулационна линия и между Урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІV-170 и УПИ V-171 в кв. 16 по плана на с. Триводици, общ. Стамболийски, обл. Пловдив, с извършител Т.И.Ч.,***.  ОСЪЖДА Т.И.Ч., ЕГН ********** ***, да заплати на РДНСК ЮЦР сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
128 Административно дело No 829/2013, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЛУКСОРИ МЕБЕЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 25.7.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161203765 от 20.11.2012г., издаден от А.М.К. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 203 от 21.02.2013г. на Директор Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, в частта с която на “Луксори Мебел”ООД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр.Асеновград, Промишлена Зона Север, представлявано от управителя Т.Я., със съд.адрес гр.Пловдив, гр.Пловдив, ул.”Тодор Хрулев”№7, Адвокатско дружество “Богданов и Пенев”, е отказано право на данъчен кредит в размер общо на 4 744,08 лева за данъчни периоди месец Ноември и месец Декември 2011г. и месец Януари и месец Февруари 2012г. по фактури, издадени от “Алианц Лизинг България”АД, както и в частта за начислените лихви за забава.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
129 Административно дело No 865/2013, II състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛМОНТСТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 1.7.2013г.
ОТМЕНЯ Постановление с изх. № РД-10-749/ 15.11.2012 г., издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив за налагане на обезпечителни мерки – възбрана върху недвижими имоти в гр.Пловдив, както са описани в постановлението; мълчаливо потвърдено от Директора на ТД на НАП - Пловдив.  Решението е окончателно  
130 Административно дело No 912/2013, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни С.Р.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 8.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Р.С., ЕГН ********** *** Загора, против Решение № 96/27.02.2013г. на и.д. Директор на ТД на НАП-Пловдив, с което е оставена без уважение жалба срещу Разпореждане изх. № 1136/2006/000016/31.01.2013г., издадено от Недялка Иванова Атанасова – старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, ИРМ – Стара Загора.  Решението на основание чл. 268, ал.2 ДОПК не подлежи на обжалване.  
131 Административно дело No 932/2013, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАБЗОН УЛУСЛАРАРАСЪ НАКЛИИАТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.7.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТРАБЗОН УЛУСЛАРАРАСЪ НАКЛИИАТ” ООД – гр. Любимец, с ЕИК 201543937, с адрес на управление: гр. Любимец, ул.”Републиканска” № 24, вх.Б, ет.4, ап.22, представлявано от Христо Ботев Ангелов , против ревизионен акт /РА/ № 261204810/ 17.12.2012 г. издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Смолян, потвърден с решение № 180 от 18.02.2013 г. на директора на Дирекция “ОДОП” гр. Пловдив по ЗДДС на стойност 14 081.98 лв. и начислени лихви в размер на 1 830.39 лв. за периода 01.08.2011 г. - 31.08.2011 г.  ОСЪЖДА „ТРАБЗОН УЛУСЛАРАРАСЪ НАКЛИИАТ” ООД – гр. Любимец, с ЕИК 201543937, с адрес на управление: гр. Любимец, ул.”Републиканска” № 24, вх.Б, ет.4, ап.22, представлявано от Христо Ботев Ангелов да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 768/седемстотин шестдесет и осем/ лева, представляващо възнаграждение за юрисконсултската защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за страните.  
132 Административно дело No 957/2013, III състав Дела от администр. характер - данъчни В.И.И. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 4.7.2013г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на задължение по декларация № 148 от 08.02.2013г. на гл.инспектор в Отдел “Събиране и контрол” на Дирекция “Местни данъци и такси” при Община Пловдив, потвърден в хода на административното му обжалване с Решение № 11 от 18.03.2013г. на Директора на Дирекция “Местни данъци и такси” при Община Пловдив, В ЧАСТТА с която на В.И. *** са определени задължения за данък върху превозните средства за внасяне за периода от 01.01.2010г. до 30.09.2012г., в размер общо на 56,92 лева - главница, ведно със съответните лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.    РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване с касационна жалба пред ВАС на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
133 Административно дело No 961/2013, II състав Дела от администр. характер - данъчни ГАРАНТ-95 ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 1.7.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 31876-F015683 от 08.01.2013 г., издадена от Зам. директора на ТД на НАП - Пловдив.  ОСЪЖДА ТД на НАП – Пловдив да заплати на “Гарант-95” ООД - Асеновград разноски в размер на 50 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
134 Административно наказателно дело (К) No 966/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ А.Е.Т. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №400 от 15.02.2013г., постановено по НАХД №7454/2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІV н. състав, с което е отменено наказателно постановление /НП/ №36 – 0001041/09.10.2012г. на Началник сектор в ОО“КД – ДАИ” – Пловдив, с което на А.Е.Т. *** е наложено на основание чл.178б ал.5,т.1 от ЗДвП “Глоба” в размер на 500 лева за нарушение на чл.24а ал.2, т.1 от Наредба №37 от 2002 на МТ.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
135 Административно дело No 980/2013, II състав Други административни дела Б.Г.Х. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 9.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № РД-20-24/ 15.03.2013 г. на Областния управител на Област Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката на административния орган за ново произнасяне при съобразяване с мотивите на решението.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.    
136 Административно дело No 988/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Н.Т.,
Х.Т.Т.
КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 23.7.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед №РД-13-167 от 04.03.2013г. на кмета на Община Пловдив - Район “Централен”, с която е разпоредено на С.Н.Т. и Х.Т.Т. *** - Район “Централен” на необходимата проектна документация за сградата, находяща се в УПИ VІ-274, кв.61-нов, кв.156-стар, по плана на Централна градска част, гр. Пловдив, с административен адрес: ул. **** и №8а, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта; и в срок от два месеца след влизане в сила на разрешение за строеж да преобразуват и ремонтират за своя сметка банята и тоалетната на втория етаж, като банята и тоалетната бъдат преместени над банята на първия жилищен етаж; обратната тръба ф50, обслужваща мивката в кухнята на сем. Т. и тръба ф110 от тоалетната на сем. Т., които минават по западната фасада, да бъдат премахнати и общата водомерна шахта да бъде възстановена.  ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на С.Н.Т. и на Х.Т.Т.,***, сумата от общо 970,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението е окончателно.  
137 Административно дело No 995/2013, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ГАМАХИМ ЕООД НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 30.7.2013г.
Отменя Отказ за изменение на кадастралната карта на гр.*****, изх. № 99-1626/06.03.2013г. на Началник СГКК-*****  и връща преписката на Началника на СГКК – ***** за произнасяне по заявлението от 17.01.2013г. на Г. ЕООД съобразно указанията в съдебния акт, с отразяване на сградата като обект на кадастралната карта и вписване в кадастралния регистър на актуалните данни за собственост.  Осъжда СГКК - ***** да заплати на Г. ЕООД, представлявано от управителя И.Я.Д., гр.***** сума от 750 лв. - общо съдебни разноски.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението за постановяването му.  
138 Административно дело No 1002/2013, III състав Дела от администр. характер - данъчни АИДАЛЕС АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 4.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 114 от 11.03.2013г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, В ЧАСТТА с която е оставена без уважение, жалбата на “Аидалес”АД, против Разпореждане № 61554/2002/064363 от 08.02.20013г, издадено от Атанас Запрянов – главен публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Хасково, В ЧАСТТА МУ с която е отказано отписването като погасени по давност на задълженията по Изпълнителен лист от 26.08.2008г. по гр.д. № 883/2001г. по описа на Районен съд – Хасково; Изпълнителен лист от 26.08.2008г. по гр.дело № 890/2001г. по описа на Районен съд – Хасково; Изпълнителен лист от 26.08.2005г. по гр.дело № 894/2001г. по описа на Районен съд – Хасково; Изпълнителен лист от 26.08.2005г. по гр.дело № 897/2001г. по описа на Районен съд – Хасково; Изпълнителен лист от 26.08.2005г. по гр.дело № 896/2001г. по описа на Районен съд – Хасково; Изпълнителен лист от 26.08.2005г. по гр.дело № 738/2001г. по описа на Районен съд – Хасково и Изпълнителен лист от 26.08.2005г. по гр.дело № 616/2001г. по описа на Районен съд – Хасково, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Разпореждане № 61554/2002/064363 от 08.02.20013г, издадено от Атанас Запрянов – главен публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Хасково, В ЧАСТТА МУ с която е отказано отписването като погасени по давност на публичните държавни вземания по Изпълнителен лист от 26.08.2008г. по гр.д. № 883/2001г. по описа на Районен съд – Хасково; Изпълнителен лист от 26.08.2008г. по гр.дело № 890/2001г. по описа на Районен съд – Хасково; Изпълнителен лист от 26.08.2005г. по гр.дело № 894/2001г. по описа на Районен съд – Хасково; Изпълнителен лист от 26.08.2005г. по гр.дело № 897/2001г. по описа на Районен съд – Хасково; изпълнителен лист по гр.дело № 896/2001г. по описа на Районен съд – Хасково; Изпълнителен лист по гр.дело № 738/2001г. по описа на Районен съд – Хасково и Изпълнителен лист по гр.дело № 616/2001г. по описа на Районен съд – Хасково, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Хасково, за произнасяне по молба вх.№ 61554/2002/064362 от 07.02.2013г. на “Аидалес”АД, подадена по изпълнително дело № 61554/2002г. по описана ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Хасково, за отписване като погасени по давност на публичните държавни вземания по Изпълнителен лист от 26.08.2008г. по гр.д. № 883/2001г. по описа на Районен съд – Хасково; Изпълнителен лист от 26.08.2008г. по гр.дело № 890/ 2001г. по описа на Районен съд – Хасково; Изпълнителен лист от 26.08.2005г. по гр. дело № 894/2001г. по описа на Районен съд – Хасково; Изпълнителен лист от 26.08. 2005г. по гр.дело № 897/2001г. по описа на Районен съд – Хасково; Изпълнителен лист от 26.08.2005г. по гр.дело № 896/2001г. по описа на Районен съд – Хасково; Изпълнителен лист от 26.08.2005г. по гр.дело № 738/2001г. по описа на Районен съд – Хасково и Изпълнителен лист от 26.08.2005г. по гр.дело № 616/2001г. по описа на Районен съд – Хасково, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Аидалес”АД, гр.Хасково, ул.”Хаджи Димитър”№1, ет.2, представлявано от ликидатора Тошко Ташев, против Решение № 114 от 11.03. 2013г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, В ЧАСТТА с която е оставена без уважение, жалбата на “Аидалес”АД, против Разпореждане № 61554/2002/064363 от 08.02.20013г, издадено от Атанас Запрянов – главен публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Хасково, В ЧАСТТА му с която е отказано отписването като погасени по давност на задълженията по Изпълнителен лист от 26.08.2005г., издаден по гр.дело № 615/2001г. по описа на Районен съд – Хасково.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
139 Административно дело No 1003/2013, V състав Дела от администр. характер - данъчни Н.М.Т. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 10.7.2013г.
ОТМЕНЯ Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки, с № 26РД - 10-45 / 22.02.2013г., издадено на основание чл. 121, ал.1 от ДОПК от Мария Стефанова Стоева - публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив, офис – Хасково.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
140 Административно дело No 1013/2013, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ТОПСОЛАР ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 2.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТОПСОЛАР” ООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя Е.К.А. против Решение № 126/19.03.2013г. на Директора на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което е потвърдено Постановление с изх. № РД-10-135/05.03.2013г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл.121, ал.1 от ДОПК, издадено от Е.В. Д. – публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив.   ОСЪЖДА „ТОПСОЛАР” ООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя Е.К.А., да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – град Пловдив сумата от 150, 00 /сто и петдесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
141 Административно дело No 1021/2013, VIII състав Други административни дела ЦЕМ КОНСУЛТ ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 16.7.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 15.07.2013г. за даване ход на делото по същество.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Цем Консулт” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ******, против Акт за установяване на публично държавно вземане №15 от 12.11.2012г. на директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район- Пловдив при министерството на околната среда и водите, с който на жалбоподателя е определена такса за правото на използване на минерална вода за периода 01.01.2010г. – 31.12.2011г. в общ размер от 23 967,40 лв. по Разрешително за водовземане от минерална вода №01610196 от 16.07.2009г. на министъра на околната среда и водите.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
142 Административно дело No 1022/2013, XI състав Други административни дела ТЕХНО РЕНТ ООД ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 18.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Т.Р.“ООД със седалище и адрес на управление *****, представлявано от управителя Д.Н.Б., съдебен адрес ***** – адв.Б., за възстановяване срока за оспорване на атакувания от дружеството Акт № ПТР-12-17/28.06.2011 г. за установяване на публично държавно вземане.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му  
143 Административно дело No 1043/2013, II състав Дела по ЗМСМА Л.Д.Й.,
Е.А.Ш.
КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 1.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Л.Д.Й. и Е.А.Ш.,*** да бъде осъден Кметът на Община Сопот да предприеме действия по осъществяване на контрол върху Решение на Общото събрание на пенсионерски клуб “КОПСИС”, взето на 26.11.2012 г.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
144 Административно наказателно дело (К) No 1044/2013, XX състав Наказателни касационни производства БЕЛИСИМА 1 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 520 от 28.02.2013г., постановено по НАХД № 8208 по описа на Районен съд – Пловдив за 2012г., І наказателен състав.  Решението е окончателно.    
145 Административно наказателно дело (К) No 1057/2013, XX състав Наказателни касационни производства Б.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение без № от 15.11.2012 г. по НАХД № 3269 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, В ЧАСТТА, с която е потвърдено НП № 12640/11 ОТ 19.10.2011 г. на ВРИД Началник сектор ПП при ОДМВР – Пловдив, В ЧАСТТА, с която на Б.М.М. за нарушение на чл.181, т.1 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 30 лв., вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 12640/11 от 19.10.2011 г. на ВРИД Началник сектор ПП при ОДМВР – Пловдив В ЧАСТТА, с която на Б.М.М. за нарушение на чл.181, т.1 от ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 30 лв.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение без № от 15.11.2012 г. по НАХД № 3269 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив В ОСТАНАЛАТА МУ ЧАСТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
146 Административно наказателно дело (К) No 1060/2013, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БСВ 2010 ООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 8.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 327 от 11.02.2013 година, постановено по НАХД № 7497 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІ н.с.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
147 Административно дело No 1067/2013, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.И.Б. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.Б. против заповед № 88/24.01.2013г. на кмета на община-Родопи.  ПРЕКРАТЯВА производството по ахд № 1067/2013г. по описа на Административен съд-Пловдив, 18 състав.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.  
148 Административно дело No 1069/2013, I състав Дела по ЗМВР Д.Б.Д. НАЧАЛНИК ЧЕТВЪРТО РУП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 25.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Б.Д., ЕГН ********** *** против Заповед № К/04-1 от 22.03.2013 г. на Началник ІV-то РУП при ОД на МВР Пловдив.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС на Република България.  
149 Административно дело No 1072/2013, XIV състав Дела по ЗМВР М.Ж.Т. НАЧАЛНИК НА ШЕСТО РУ ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Ж.Т., ЕГН **********, с адрес за призоваване: *** против заповед рег. № ЯЗ/06-123/ 20.03.2013 г. на началника на Шесто РУ „Полиция” – Пловдив при ОД на МВР Пловдив.   Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за това с препис за страните.
150 Административно дело No 1086/2013, III състав Дела от администр. характер - данъчни Е.М.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 29.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.М.К., ЕГН **********, със съд.адрес ***, адв.П., против Ревизионен акт № 091204910/19.12.2012г., издаден от Ф.Г.К. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 276 от 20.03.2013г. на Директор Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП, в частта с която на Е.М.К., ЕГН ********** е установено допълнително задължение за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за внасяне за отчетната 2007г. в размер на 70 364,95 лева, ведно с определените лихви за забава за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 37 279,31 лева  ОСЪЖДА Е.М.К., ЕГН **********,***, със съд.адрес гр.Пловдив, бул.”Шести Септември”№156, ет.3, ап.44, адв.П., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата 2 603 (две хиляди шестстотин и три) лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
151 Административно дело No 1132/2013, II състав Дела по КСО Б.И.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 1.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 85 от 03.04.2013г. на Директор на ТП на НОИ – гр. Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № **********, взето с Протокол № 1203 от 28.12.2012 г. на Ръководител “ПО” при РУ “СО” – Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката на административния орган за произнасяне при съобразяване с тълкуването на материалния закон, направено в настоящото решение.  ОСЪЖДА РУ „СО“ – гр. Пловдив (ТП на НОИ – гр. Пловдив) да заплати на Б.И.Б. ***, комплекс „Сарая“ № 5, вх. Б, ет. 5, ап. 15 сумата от 150 /сто и петдесет/ лева разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от съобщаването му.    
152 Частно административно дело No 1137/2013, X състав Частни администр. дела ОГЕ КОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 17.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Оге Комерс” ООД, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Цоко Каблешков”№1, етаж 2, срещу Решение №321 от 02.04.2013 година на Зам.Директора на дирекция “ОДОП” Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1137 от 2013 година по описа на Административен съд- Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
153 Административно дело No 1146/2013, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕСИМ 2000 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 4.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ВЕСИМ 2000” ЕООД, ЕИК: 115507804, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Белград” № 23, представлявано от управителя В.Д.Б., против Ревизионен акт № 161201839/16.11.2012 г., издаден от Райна Борисова Танева на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 184/18.02.2013 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, в частта, относно непризнат данъчен кредит в размер на 95283,25 лв., ведно със законните лихви.  ОСЪЖДА “ВЕСИМ 2000” ЕООД, ЕИК: 115507804, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Белград” № 23, представлявано от управителя В.Д.Б., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 2355,66 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
154 Административно дело No 1147/2013, II състав Дела от администр. характер - данъчни И.Г.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 9.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Г.Т. *** против Решение № 288/ 2013 г. на Директора на Дирекция “ОДОП” – Пловдив и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 1147/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му  
155 Административно дело No 1155/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ИТАЛИ КАНСТРАКШЪН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 10.7.2013г.
ИЗМЕНЯ по жалба на „Итали канстракшън“ ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 160067976, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. “Васил Левски” № 1, ет.2, ап.8, представлявано от управителя А.М., ревизионен акт № 160901586 от 07.01.2010 г., издаден от Ф.К.Т, главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 117 от 18.02.2010 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението“ Пловдив част за допълнително начислен ДДС за данъчен период м.09.2008 г., като НАМАЛЯВА допълнително начисления ДДС от 10 031 лева на 2 795 лева и лихвите от 4 747,10 лева на 3 751,64 лева.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Итали канстракшън“ ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 160067976, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. “Васил Левски” № 1, ет.2, ап.8, представлявано от управителя А.М., сумата 226 (двеста двадесет и шест) лева, разноски по делото.  ОСЪЖДА „Итали канстракшън“ ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 160067976, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, ул. “Васил Левски” № 1, ет.2, ап.8, представлявано от управителя А.М., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 533 (петстотин и тридесет и три) лева юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
156 Административно наказателно дело (К) No 1158/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАРЛОВО П.Д.П. Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70/ 11.03.2013 г. по НАХД № 767 по описа за 2012 г. на РС - Карлово.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.        
157 Административно наказателно дело (К) No 1173/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ М.Х.С. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 668 от 07.03.2013 г., постановено по нахд № 7377 от 2012г., по описа на Районен съд – Пловдив 8-ми наказателен състав и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К № 0333346 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на ОД на МВР гр.Пловдив на М.Х.С., ЕГН ********** *** с който е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева за нарушение на разпоредбите на чл.21, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.189, ал.4 във вр. с чл.182, ал.1 т.3 от ЗДвП.  Решението е окончателно.  
158 Административно наказателно дело (К) No 1174/2013, XXI състав Наказателни касационни производства АРЕС 69 БГ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №688/08.03.2013г., постановено по НАХД №8794/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив І н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ №16-1602263 от 19.11.2012г. на Директор Дирекция “Инспекция по труда” - Пловдив, с което е наложено на “Арес 69 БГ”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Подофицер Георги Котов”№3 административно наказание – “имуществена санкция” на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.415 ал.1 КТ в размер на 2 500 лева за нарушение на чл.415 ал.1 КТ.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
159 Административно наказателно дело (К) No 1175/2013, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 546 / 06.03.2013г. постановено по НАХД № 8278/12г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив, 12 - ти наказателен състав и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 0268 / 15. 08. 2012 г. на Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на “Българска телекомуникационна компания ” АД с адрес в гр.София , община Столична, бул.”Цариградско шосе ” № 115и, представлявана от Б.Ж.Л.М. е наложено на основание чл. 53, ал. 1, във връзка с чл. 83, ал. 1 от ЗАНН, във връзка с чл. 325, ал. 1, във връзка с чл. 336 от ЗЕС, във връзка с т. 2.7.1. от Разрешението, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ФС административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 60 000 /шестдесет хиляди/лева за нарушение по чл. 325, ал. 1 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС), във връзка с т. 2.7.1. от Разрешението, във връзка с чл. 31, ал. 1 от ФС.  Решението е окончателно.  
160 Административно наказателно дело (К) No 1177/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ГЕРБЕРА ООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 705 от 18.03.2013 г., постановено по нахд № 28 от 2013г., по описа на Районен съд – Пловдив 21-ви наказателен състав.  Решението е окончателно.  
161 Административно наказателно дело (К) No 1178/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства Р.Г.Й. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 8.7.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 325 от 11.02.2013г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 8255 по описа на същия съд за 2012г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
162 Административно дело No 1180/2013, II състав Дела по АПК - искови и ЗОДв ХЕПИ ХОЛИДЕЙ ГРУП ЕАД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 1.7.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 30.05.2013 г. по адм.д. № 1180 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., с което е даден ход на делото по същество; ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1180 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г., и ИЗПРАЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Пловдив.  Определението не подлежи на обжалване.  
163 Административно наказателно дело (К) No 1182/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СУПЕРСПЛАВ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 641 от 15.03.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 8508 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, 10-ти наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
164 Административно наказателно дело (К) No 1184/2013, XIX състав Наказателни касационни производства Д.Н.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 18.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №793/29.03.2013 г. по НАХД № 617/2013 г. по описа на ПРС, с което е потвърден електронен фиш, издаден за нарушение, извършено на 07.06.2012 г. в 21,57 ч. на Реп.път II-86 км 19+200 посока гр.Пловдив, заснето със стационарна радарна система, за превишаване на разрешената скорост с 36 км/ч., с който на Д.Н.С., ЕГН **********,***, като управител на Катер 2004 ЕООД е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лева за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП на основание чл.189 ал.4 вр.чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП.    Решението е окончателно.    
165 Административно наказателно дело (К) No 1189/2013, XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СИЛВЪР ФЪРСТ ООД Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2327/ 26.09.2012 г. по НАХД № 3776 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
166 Административно наказателно дело (К) No 1190/2013, XXI състав Наказателни касационни производства Е.С.Б. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №695/18.03.2013г., постановено по НАХД №7760/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХІІ н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ №10691 от 03.10.2012г. на Врид. Началник сектор “ПП” към ОД на МВР – Пловдив, с което са наложени на Е.С.Б. *** административни наказания – “Глоба” на основание чл.183 ал.4, т.7 ЗДвП в размер на 50 лева за нарушение по чл.137а ал.1, пр. първо ЗДвП; “Глоба” на основание чл.175 ал.1, т.4 ЗДвП в размер на 50 лева и “Лишаване от право на управление” на МПС за два месеца за нарушение на чл.103 предл. трето ЗДвП, а също така “Глоба” на основание чл.185 предл. първо ЗДвП в размер на 20 лева за нарушение на чл.139 ал.2, т.2 ЗДвП.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
167 Административно наказателно дело (К) No 1191/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ГЛОБЪЛ КОММЕРС-1 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 626 от 14.03.2013 г. на Пловдивски районен съд, постановено по н.а.х.дело № 3778 по описа на същия съд за 2012 год.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
168 Административно наказателно дело (К) No 1192/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СИДЕНТ- 2 ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 611 от 12.03.2013г., постановено по нахд № 8277/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив  Решението е окончателно.  
169 Административно наказателно дело (К) No 1195/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖИНА ДУЛЧЕ ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 5.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 616 от 13.03.2013 година, постановено по НАХД № 332 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, V наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
170 Административно наказателно дело (К) No 1200/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Г.П.Д. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 4.7.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение № 683 от 16.03.2013г., постановено по нахд № 8753/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.  ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш Серия К № 0163100 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, на ОД на МВР Пловдив, с който на Г.П.Д. е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 /сто/ лв., за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДВП на основание чл.189 ал.4, във вр. чл.182 ал.1 т.3 от ЗДВП.  Решението е окончателно.
171 Административно наказателно дело (К) No 1201/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ГАЛА-ТАНЧО НЕДЕЛЕВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 18.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 511/ 04.03.2013 г. по НАХД № 8110 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № К-028799/ 06.08.2012 г. на Директора на КЗП – РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
172 Административно дело No 1204/2013, IX състав Дела от администр. характер - данъчни МИТ 90 ИВАН ТОЧКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 25.7.2013г.
Отхвърля жалбата на Иван Василев ТочковЕГН********** в качеството на ЕТ «МИТ 90 - ИВАН ТОЧКОВ» срещу Решение № 153/05.04.2013 г. на и.д. Директор на ТД на НАП-Пловдив. Осъжда Иван Василев ТочковЕГН********** в качеството на ЕТ «МИТ 90 -Иван Точков» да заплати на ТД на НАП-Пловдив разноски в размер на 150/сто и петдесет/лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението е окончателно
173 Административно наказателно дело (К) No 1213/2013, XIX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ Т.С.Б. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 18.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 61/06.03.2013 г. на Карловския районен съд, постановено по НАХД № 15/2013 г. по описа на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
174 Административно наказателно дело (К) No 1221/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТРОПИКА ООД РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 18.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 60 от 26.03.2013 г. по НАХД № 115 по описа на Районен съд- Асеновград за 2013 г.  Решението е окончателно.  
175 Административно дело No 1227/2013, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПОД ТЕПЕТО ООД РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НСК ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЦР Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 2.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ ПОД ТЕПЕТО“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Пловдив, ул. Иларион Макариополски № 31а, представлявано от управителя Иван Куков против Заповед № ДК-10-ЮЦР-23, издадена на 01.04.2013г. от Началник на РДНСК - ЮЦР.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1227 / 2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, V състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
176 Административно дело No 1228/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Г.Б. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 18.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.Б.,***, офис №13, против Заповед №ДК-02-ЮЦР-03 от 22.02.2013г. на началника на РДНСК-ЮЦР, с която е разпоредено премахването на не-законен строеж, представляващ “жилищна сграда”, находящ се в УПИ ХХV-1953, в улица тупик между о.т.357 и о.т.454, кв.77 по плана на гр. Съединение, област Пловдив, с административен адрес: *****.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
177 Административно наказателно дело (К) No 1232/2013, XX състав Наказателни касационни производства А.А.Я. РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение без № от 26.03.2013 г. по НАХД № 140 по описа за 2013 г. на РС - Карлово.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.        
178 Административно наказателно дело (К) No 1233/2013, XIX състав Наказателни касационни производства А.А.Я. РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 97 от 26.03.2013 г. на Районен съд Карлово, IV н.с. постановеното по н.а.х.д. № 139 по описа на същия съд за 2013 г. като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 590 от 05.07.2010г., издадено от Началника на РУ МВР – гр.Карлово – И.Д.И., с което на А.А. *** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 400 /четиристотин/ лева на основание на чл. 315, ал.1, т.1 от Кодекса за застраховането/КЗ/ за нарушение на чл. 315, ал.1, пр.2 от същия кодекс.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
179 Административно наказателно дело (К) No 1241/2013, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Т.В.В. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 15.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 93 от 25.03.2013 г. на Карловски районен съд, І наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 668 по описа на същия съд за 2012 год.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
180 Административно дело No 1244/2013, V състав Дела от администр. характер - данъчни ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ШУМЕН ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 31.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение по жалба срещу действия на публичен изпълнител № 154 от 05.04.2013 г. на и. д. териториален директор на ТД на НАП – Пловдив, с който е оставена без уважение жалба срещу Отказ да се образува изпълнително дело, обективиран в писмо с изх. № РД-13-1474#1/13.03.2013 г. на Наташа Георгиева – главен публичен изпълнител в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – Пловдив.  ВРЪЩА преписката на и.д.директора на ТД на НАП – Пловдив по компетентност, който да я препрати на публичен изпълнител за произнасяне.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
181 Административно дело No 1248/2013, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни Ч.М.Т. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 5.7.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131204883/02.01.2013 г., издаден от М.Г.Д. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 316/01.04.2013 г. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, в частта, относно установените на Ч.М.Т., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 ДОПК ***, задължения за задължителни осигурителни вноски за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2011 г. на самоосигуряващо се лице, както следва: за ДОО в размер на 2410,05 лв., ведно със законните лихви в размер на 2301,14 лв.; за ДЗПО-УПФ в размер на 674,12 лв., ведно със законните лихви в размер на 614,80 лв.; за ЗО в размер на 941,42 лв., ведно със законните лихви в размер на 443,01 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Ч.М.Т., с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 ДОПК ***, с ЕГН **********, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция сумата от 100 лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
182 Административно наказателно дело (К) No 1251/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 790 от 29.03.2013г., постановено по НАХД № 6575 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, Х наказателен състав.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
183 Административно наказателно дело (К) No 1252/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ГРИЙН ЛАЙН БГ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №792 от 29.03.2013г. , постановено по нахд № 7716 / 2012 г. на ПРС, 12 - ти наказателен състав .  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
184 Административно наказателно дело (К) No 1255/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЛОГОТЕРАПИ ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.7.2013г.
Оставя в сила решение № 684/16.03.2013г. на районен съд – Пловдив, постановено по н.ах.д.№ 7206/2012г.  Решението е окончателно.  
185 Административно наказателно дело (К) No 1257/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ДЕП-ДЕЛЧО ПЕШКИН ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 446 от 20.02.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 8280 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
186 Административно наказателно дело (К) No 1258/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЕП-ДЕЛЧО ПЕШКИН ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.7.2013г.
Отменя Решение № 442 / 20.02.2013г., постановено по н.ах.д.№ 8281 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Вместо това постанови : Отменя НП № № 6777 -0076440/07.06.2012г., издадено от Зам.Директора на ТД на НАП-Пловдив.  Решението е окончателно.  
187 Административно наказателно дело (К) No 1259/2013, XX състав Наказателни касационни производства ЕУРАТЕК АУТО ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 8.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 727 от 23.03.2013г., постановено по НАХД № 8111/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, Х н. състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
188 Административно наказателно дело (К) No 1262/2013, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 574 от 28.02.2013г. на Пловдивски районен съд, XII наказателен състав, постановено по НАХД № 6572 по описа на същия съд за 2011г.  Решението е окончателно.  
189 Административно наказателно дело (К) No 1263/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства СДРУЖЕНИЕ ТУРИЗЪМ,ОТДИХ И КУЛТУРА КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 15.7.2013г.
Оставя в сила Решение №577/08.03.2013 г., постановено по НАХД №8171/2012 г., по описа на Районен съд - Пловдив/ПРС/,ХІ н.с.
190 Административно наказателно дело (К) No 1264/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Н.С.Н. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.7.2013г.
Оставя в сила Решение № 570 / 07.03.2013г., постановено по н.ах.д.№ 230 по описа за 2013г. на Районен съд-Пловдив.  Решението е окончателно.  
191 Административно наказателно дело (К) No 1266/2013, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ИВАНОВ МАРКЕТИНГ ГРУП ЕООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 17.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 581 от 10.03.2013г. на Районен съд гр. Пловдив, Х - ти н.с. постановено по н.а.х.д. № 6867 по описа за 2012 г. на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
192 Административно наказателно дело (К) No 1267/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ХЕБРОС 92-АРАКСИ ДЖАНИКЯН ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 15.7.2013г.
Оставя в сила Решение № 698/18.03.2013 г., постановено по НАХД №215/2013 г., по описа на Районен съд –Пловдив/ПРС/,ХІ н.с.   Решението е окончателно.    
193 Частно админист. наказателно дело (К) No 1268/2013, XX състав Наказателни частни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БЕЛЕН-АТАНАС НИКОЛОВ ЕТ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 4.7.2013г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 1538 от 04.02.2013 г. по НАХД № 529/ 2013 г. на РС – Пловдив.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението е окончателно.  
194 Административно наказателно дело (К) No 1269/2013, XX състав Наказателни касационни производства КЛИМЕКС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 755/ 14.03.2013 г. по НАХД № 5129 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 63697-S016833/ 31.05.2012 г. на Зам.териториалния директор на ТД на НАП - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
195 Административно наказателно дело (К) No 1270/2013, XXI състав Наказателни касационни производства СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ ХЪС ООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №860/14.02.2013г. по НАХД № 8842/ 2012г. по описа на Районен съд – Пловдив VІІ-ми н. състав, с което е отменен електронен фиш серия К №0354016 от 30.06.2012г., с който на “Хъс”ООД с управител И.Х.А. е наложено административно наказание – “Глоба” в размер на 200 лева на основание чл.189 ал.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, във вр. с чл.182 ал.2, т.5 ЗДвП за нарушение на чл.21 ал.2 ЗДвП.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
196 Административно наказателно дело (К) No 1274/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Р.К.Й. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 18.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 795/30.03.2013 г., постановено по НАХД № 7455 по описа за 2012 г. на Пловдивския районен съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
197 Административно наказателно дело (К) No 1275/2013, XIX състав Наказателни касационни производства РУСО-ПЛОВДИВ П.Б.М. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 17.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 775 от 27.03.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХII н.с., постановено по н.а.х.д. № 60 по описа на съда за 2013 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
198 Административно наказателно дело (К) No 1276/2013, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Б.Х.В. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 773 от 27.03.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 627 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
199 Административно наказателно дело (К) No 1277/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖИ ЕНД ДЖИ БЪЛГАРИЯ ГРУП ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 670 от 15.03.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 6 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, 8-и наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
200 Административно наказателно дело (К) No 1278/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СИНЬО ОКО-НЕДЕЛЧО ЧОБАНОВ ЕТ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 18.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 548/ 01.03.2013 г. по НАХД № 8536 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ НП №23209-F018523/ 30.10.2012 г. на Зам.териториалния директор на ТД на НАП – Пловдив, като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция от 600 на 500 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
201 Административно дело No 1284/2013, X състав Дела от администр. характер - данъчни ПРИМ АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на ”ПРИМ”АД, със седалище и адрес на управление: град Хасково, бул.”Съединение”№67, против Решение №135 от 26.03.2013 година на Директора на ТД на НАП Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки - изх.№ РД-10-48/22.02.2013 година на публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив.  ОСЪЖДА ”ПРИМ”АД, със седалище и адрес на управление: град Хасково, бул.”Съединение”№67 да заплати на ТД на НАП - Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 /сто и петдесет/ лв.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
202 Административно наказателно дело (К) No 1288/2013, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ Б.Т.Б. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №54 от 04.03.2013г., постановеното по НАХД №38/2013г. по описа на Районен Съд – Карлово ІІ н. състав, с което е отменено наказателно постановление /НП/ №93/27.12.2012г. на Директор на РИОСВ – Пловдив, с което на Б.Т.Б. в качеството му на Кмет на Кметство село Кърнаре, общ. Карлово на основание чл.155 ал.1 във връзка с чл.120 от Закона за управление на отпадъците/ЗУО/ е наложено административно наказание “ГЛОБА” в размер на 500 лева за извършено нарушение по чл.155 ал.1 от същия закон.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
203 Административно дело No 1304/2013, X състав Дела от администр. характер - данъчни ЙОНА-ЙОНКА ЛОЗАНОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 24.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й. П. Л., действаща като едноличен търговец с фирма – ЕТ “Йона – Й. Л.”, със съдебен адрес: П., ул.***, против Мълчаливо потвърждаване / на Директора на ТД на НАП Пловдив/ на Постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № РД-10-173 от 26.03.2013 година, издадено от Георги Кръстев – публичен изпълнител към дирекцията.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1304 от 2013 година по описа на Административен съд Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
204 Административно наказателно дело (К) No 1321/2013, XIX състав Наказателни касационни производства С.И.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 18.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 73 от 05.04.2013 г. по НАХД № 220 по описа на Районен съд- Асеновград за 2013 г.  Решението е окончателно.  
205 Административно дело No 1335/2013, XI състав Дела от администр. характер - данъчни АСТРОЙ-ФИНЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 11.7.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161205389/29.01.2013 г., издаден от В.Т.С. – ст.инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение № 376/11.04.2013 г. на Зам.Директора на Дирекция ”ОДОП”- гр. Пловдив при ЦУ на НАП, за допълнително начислен ДДС в размер на 14 956,55 лева и прилежащите лихви.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на „А-ф“ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.******, представлявано от С.С.Х., сумата в размер на 50 /петдесет/ лева, представляваща направените по делото разноски.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
206 Административно наказателно дело (К) No 1343/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РОДОПСКИ КИЛИМ АД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 814 от 02.04.2013г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 619 по описа на същия съд за 2013г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.      
207 Административно наказателно дело (К) No 1345/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ТЕРСНАП ЮГ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 12.7.2013г.
Оставя в сила Решение №811 от 01.04.2013 г., постановено по НАХД №238/2013 г., по описа на Районен съд – Пловдив,ХХІІІ н.с..   Решението е окончателно.    
208 Административно наказателно дело (К) No 1346/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НИМАС ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.7.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 800 от 29.03.2013г. по НАХ дело № 5491 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
209 Административно наказателно дело (К) No 1347/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НИМАС ООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 12.7.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 798 от 29.03.2013 г. на Районен съд Пловдив, ХХIII н.с., постановено по НАХД № 5464 по описа на същия съд за 2012г.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
210 Административно наказателно дело (К) No 1349/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НИМАС ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 15.7.2013г.
Оставя в сила Решение №801/29.03.2013 г., постановено по НАХД № 5497/2012 г., по описа на ПРС, ХХІІІ н.с.   Решението е окончателно.    
211 Административно наказателно дело (К) No 1352/2013, XIX състав Наказателни касационни производства БРАТЯ ДИНГИЛЕВИ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 18.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 845/ 04.04.2013 г. по НАХД № 746 по описа за 2013 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 15975-F002526/ 03.09.2012 г. на Зам.териториалния директор на ТД на НАП - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
212 Административно наказателно дело (К) No 1353/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Н.П.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СТАМБОЛИЙСКИ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.7.2013г.
Оставя в сила Решение № 870 от 07.04.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 590 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд, в обжалваната част.  Решението е окончателно.  
213 Административно наказателно дело (К) No 1356/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Х.Г.Х. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 18.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 905 от 08.04.2013 год. на Пловдивски районен съд, ХХV наказателен състав, постановено по НАХД № 85 по описа на същия съд за 2013 год., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш серия К № 0363325 от 30.09.2012 г. на ОД на МВР гр. Пловдив, с който на Х.Г.Х. ***, на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от Закона за движение по пътищата, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 лв., за нарушение на чл. 21, ал. 1 от същия закон.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
214 Административно наказателно дело (К) No 1357/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТОЯН САРИЕВ-СТОЯНСТРОЙ ЕТ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 10.7.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 745 от 14.03.2013 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 3025 по описа на същия съд за 2012г., с което е отменено Наказателно постановление № 408980- S004092/16.11.2010г. на Заместник териториален директор на ТД на НАП – гр.Пловдив.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
215 Административно наказателно дело (К) No 1358/2013, XXII състав Наказателни касационни производства МИРА НОВА ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №752/26.03.2013 г. по НАХД № 159/2013г. по описа на ПРС, 26-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
216 Административно наказателно дело (К) No 1359/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ПК ЕЛМАЗ ТЕКС КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 789 от 28.03.2013 г. на Районен съд Пловдив, ХІI н.с. постановеното по н.а.х.д. № 154 по описа на същия съд за 2013 г. в обжалваната част, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № /НП/ № К - 030121/05.11.2012г., издадено от Директора на Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище Пловдив, упълномощен със Заповед № 940 от 04.10.2011г. на Председателя на КЗП, с което на Кооперация „Производствена кооперация Е. - Текс”, ЕИК *, със седалище гр. Хасково и адрес на управление ул. Славянска № 2, представлявано от председателя Ф.Р.Е., е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 600 /шестотин/ лева на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ за извършено нарушение по чл.127 ал.3 от ЗЗП, който размер на имуществената санкция е НАМАЛЕН със съдебното решение на 500 /петстотин/ лева.      РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
217 Административно наказателно дело (К) No 1360/2013, XXII състав Наказателни касационни производства МОБО 2011 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 836 от 03.04.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 8088 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
218 Административно наказателно дело (К) No 1364/2013, XX състав Наказателни касационни производства СКОРПИОН 21 ООД ТД ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ -ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 8.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 852 от 04.04.2013г., постановено по НАХД № 628/2013г. по описа на Районен съд – Пловдив, Х н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
219 Административно наказателно дело (К) No 1367/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СУПЕРСПЛАВ ООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 8.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 858/05.04.2013г., постановено по НАХД № 8531/2012г., по описа на ПРС, ХХІІ н.с. Решение № 858/05.04.2013г., постановено по НАХД № 8531/2012г., по описа на ПРС, ХХІІ н.с.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
220 Административно наказателно дело (К) No 1368/2013, XX състав Наказателни касационни производства В.П.В. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 888 от 08.04.2013 г., постановено по НАХД № 236/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив,18 н.състав като вместо него постановява  ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба № К-0404911, издаден от ОДМВР – Пловдив, с който на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП и във вр. с чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на В.П.В.,***, е наложена глоба в размер на 200 лв. за нарушение за скорост № 201211099368, извършено на 09.11.2012 г.   Решението е окончателно.
221 Административно наказателно дело (К) No 1370/2013, XXII състав Наказателни касационни производства БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ИБР С ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ ПЛАСТФОРМ ООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 914 от 10.04.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 670 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
222 Административно дело No 1380/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ПОЛИСТЕРА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 25.7.2013г.
Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № 161206140/01.02.2013г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 411/19.04.2013г. на Зам.Директора на Дирекция “ОДОП” – Пловдив за определено задължение в размер на 52 388.21 лв. по реда на чл.177 ЗДДС.  Осъжда П. ЕООД, гр.****** представлявано от Г.И.М. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1 497.76 лв. – юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
223 Административно дело No 1381/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ГСТ СЪРВИЗ АГ ГЕРМАНИЯ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 12.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ГСТ – Сървиз АГ Германия”, с ЕИК *********, с адрес: гр. Стара Загора, ж.к. „Железник”, ул.”Железник” № 0, представлявано от Франц Йозе Шубе, против акт за прихващане или възстановяване № № 1303222 от 01.02.2013 г., издаден от Радост А. Шабанова и Митка Георгиева Желязкова, главни инспектори по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 375 от 10.04.2013 г. на заместник-директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА „ГСТ – Сървиз АГ Германия”, с ЕИК *********, с адрес: гр. Стара Загора, ж.к. „Железник”, ул.”Железник” № 0, представлявано от Франц Йозе Шубе, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 2 445 (две хиляди четиристотин и четиридесет и пет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
224 Административно дело No 1385/2013, XVIII състав Други административни дела Г.К.Т. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 5.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Г.К.Т.,***, срещу Заповед № РД-20-36 от 19.04.2013г., издадена от Зам. областния управител на Област Пловдив, с която е оставено без разглеждане заявление с вх. № АСД-19-1 от 13.03.2013г. за изплащане на еднократно обезщетение, подадено по реда и на основание ЗПГРРЛ.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
225 Административно наказателно дело (К) No 1398/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ ВИС И АИС ЕООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 16.7.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение №84 от16.04.2013 г., постановено по НАХД №21/2013г., по описа на Районен съд – Асеновград,V н.с.  Решението е окончателно .  
226 Административно дело No 1403/2013, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 12.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Митница-Свиленград против Решение № 173 от 22.04.2013год. на Директора на ТД на НАП-Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалбата на администрацията против разпореждане № 3169/2005/000005/02.04.2013г. на публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-Хасково, като неоснователна.  Решението на основание чл. 268, ал.2 ДОПК не подлежи на обжалване.  
227 Административно дело No 1404/2013, II състав Дела по КСО Д.П.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 19.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.Д. *** против Решение № 127/ 05.04.2013 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив.  ОСЪЖДА Д.П.Д. *** да заплати на ТП на НОИ – Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.    
228 Административно наказателно дело (К) No 1408/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Д.М.П. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.7.2013г.
Оставя в сила Решение № 111 / 11.04.2013г., постановено по н.ах.д.№ 837 по описа за 2012г. на Районен съд - Карлово.  Решението е окончателно.  
229 Административно дело (К) No 1418/2013, XIX състав Касационни производства ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД С.М.И. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 18.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 48/31.01.2012 г. постановено по а.х.г.д. № 861 по описа за 2011 г. на Асеновградския районен съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
230 Административно дело No 1422/2013, XI състав Други административни дела СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "АРМЕЙСКИ СПОРТЕН КЛУБ ТРАКИЯ ПЛОВДИВ" НАЧАЛНИК ШЕСТО РПУ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 18.7.2013г.
ОТМЕНЯ Отказ за издаване на разрешение за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси № ЯЗ/06-155/30.04.2013 г., издаден от Началник VI РУ „Полиция“-Пловдив и ВРЪЩА делото като преписка за произнасяне съобразно дадените в мотивната част на настоящото решение указания.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
231 Административно наказателно дело (К) No 1429/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.7.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 628 от 11.02.2013 г. на Районен съд Пловдив, VІІІ нак. състав, постановено по н.а.х.дело № 8434/2013 г. по описа на същия съд в ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № К-028653/28.06.2012 г. на Директора на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към ГД “Контрол на пазара” при КЗП, с което на „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО“ КД на осн. чл. 200 вр. чл. 19, ал. 2 от ЗЗП е наложена имуществена санкция в размер на 300 лв.  ОТМЕНЯ Решение № 628 от 11.02.2013 г. на Районен съд Пловдив, VІІІ нак. състав, постановено по н.а.х.дело № 8434/2013 г. по описа на същия съд в ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № К-028653/28.06.2012 г. на Директора на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към ГД “Контрол на пазара” при КЗП, с което на „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО“ КД на осн. чл. 200 във вр.с чл. 23 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ е наложена имуществена санкция в размер на 400 лв., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ НП № К-028653/28.06.2012 г. на Директора на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към ГД “Контрол на пазара” при КЗП, с което на „КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО“ КД на осн. чл. 200 във вр.с чл. 23 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ е наложена имуществена санкция в размер на 400 лв., като НАМАЛЯВА размера на така наложената имуществена санкция от 400 лв. на 300 лв.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.      
232 Административно наказателно дело (К) No 1430/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Г.З.Н. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно решение № 781 от 27.03.2013 г., постановено по нахд № 710 от 2013г., по описа на Районен съд – Пловдив 22-ри наказателен състав и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА НП № 14985/12 от 09.01.2013г. на Началник сектор ПП към ОДМВР Пловдив, с което на осн. чл.174, ал.1 от ЗДвП на Г.З.Н. с ЕГН **********,***, са наложени административни наказания „ Глоба“ в размер на 900 лв. и „ лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 10 месеца за извършено нарушение по чл.5, ал.3 т.1 предложение 1 от ЗДвП, както и на основание Наредба № I -1959 на МВР са отнети 10 контролни точки по чл.174, ал.1 от ЗДвП.  Решението е окончателно.  
233 Административно наказателно дело (К) No 1431/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АСИГРУП ООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 8.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 927 от 12.04.2013г., постановено по НАХД № 6631 от 2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІ н.с., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 6632-F001988 от 06.06. 2012г. на Директор на Дирекция Контрол при ТД на НАП– Пловдив, с което на ”Асигруп”ООД, БУЛСТАТ *********, със седалище и адрес на управление гр.Асеновград, ул.”Изложение”№1, ет.1, представлявано от управителя Николай Керкелов, на основание чл.180 ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 5 888,60 лева, за нарушение на чл.86 ал.1 от ЗДДС.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
234 Административно наказателно дело (К) No 1433/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ И.Д.К. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 903 от 08.04.2013 г., постановено по НАХД № 244/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив, 25 наказателен състав.   Решението е окончателно.  
235 Административно наказателно дело (К) No 1436/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТИ БИ АЙ ДИЗАЙН ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 8.7.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 774 от 27.03.2013г. на П.ския районен съд, постановено по НАХД № 706 по описа на същия съд за 2013г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 28066-0065551/06.12.2012г. на Директора на Дирекция „Обслужване” в ТД на НАП гр. П..     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
236 Административно наказателно дело (К) No 1440/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ В.К.П. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № № 812/01.04.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 30 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
237 Административно наказателно дело (К) No 1441/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТИ БИ АЙ ДИЗАЙН ЕООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.7.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 924 от 12.04.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 701 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 28065-0065552 от 06.12.2012 г. на директора на Дирекция “Обслужване” при ТД Пловдив на НАП, с което на “Ти би йа дизайн”, с ЕИК 200558021, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.”Капитан Райчо” № 68, представлявано от управителя Н.К.К., е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.125, ал.3 във връзка с ал.5, във връзка с чл.179, пр.3 ЗДДС.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
238 Административно наказателно дело (К) No 1444/2013, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Л.Д.Т. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 8.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 827/03.04.2013г. постановено по НАХД № 770/2013г. по описа на Районен съд– Пловдив, ХХVІ н.състав    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
239 Административно наказателно дело (К) No 1446/2013, XIX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ТОГИ-2000 ООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.7.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 933 от 12.04.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХI н.с., постановено по н.а.х.д. № 677 по описа на съда за 2013 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
240 Административно наказателно дело (К) No 1447/2013, XX състав Наказателни касационни производства В.М.Б. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 999 от 22.04.2013 г. на ПРС, XII н. с. по н.а.х.д.№ 747 по описа на същия съд за 2013 г. КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 76 от 28.01.2013 г. на заместник-кмет в община Пловдив, с което на В.М.Б., ЕГН **********,*** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 300 лв. за извършено нарушение по чл.21 ал.1 от Наредба за опазване на обществения ред, приета от ОбС – Пловдив, КАТО НАМАЛЯВА размера на наложената глоба на 100 (сто) лева.  Решението е окончателно.
241 Административно наказателно дело (К) No 1449/2013, XIX състав Наказателни касационни производства СИДЕНТ- 2 ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 16.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 601 от 08.03.2013 год. на Пловдивски районен съд, ХХІІ наказателен състав, постановено по НАХД № 8275 по описа на същия съд за 2012 год.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
242 Административно наказателно дело (К) No 1451/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ЕКСПО КАРПЕТ ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 12.7.2013г.
Оставя в сила Решение №571 от 08.03.2013 г., постановено по НАХД №7331/2012г., по описа на Районен съд –Пловдив ,ХІ наказателен състав.
243 Административно наказателно дело (К) No 1452/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства В.Т.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 4.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 923 от 12.04.2013г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 362 по описа на същия съд за 2013г. и вместо него постанови:     ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 11923/2012г. на ВРИД началник сектор ПП към ОДМВР Пловдив, упълномощен с МЗ № Iз-1745 от 20.08.2012г., с което на В.Т.К. ***. Кочо Честименски №7, ет.2, с ЕГН *********, е наложено административно наказание – глоба в размер на 300 лв. за извършено нарушение по чл. 100 ал.2 пр.1 от ЗДвП.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
244 Административно наказателно дело (К) No 1453/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ МАРИЦА 99 ЕООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 16.7.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1026 от 23.04.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, XVII, н.с. постановено по н.а.х.д. № 7912 по описа за 2012 г. на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
245 Частно админист. наказателно дело (К) No 1458/2013, XXIII състав Наказателни частни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Н.С.Н. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 8.7.2013г.
Отменя Определение № 82 от 17.04.2013г. постановено по н.ах.д.№ 154/2013г., Районен съд - Карлово.  Връща делото на същия съд и състав за продължаване на процесуалните действия.  Определението е окончателно.  
246 Административно дело No 1460/2013, XI състав Други административни дела С.К.С. ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ СОФИЯ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 19.7.2013г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане № 01-6500/21 944 от 10.04.2011 г. на Зам.изпълнителния директор на Държавен фонд”Земеделие” - Разплащателна агенция.  ОСЪЖДА Държавен фонд”Земеделие” - Разплащателна агенция да заплати на С.К.С. *** сума в размер на 360 (двеста и шестдесет) лв. разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
247 Административно наказателно дело (К) No 1465/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Н.Д.Ч. РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.7.2013г.
 Оставя в сила Решение № 76/04.04.2013г., постановено по н.ах.д.№ 181 по описа за 2013г. на Районен съд – Асеновград.  Решението е окончателно.  
248 Административно наказателно дело (К) No 1466/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ВЕЛДИ-99 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 10.7.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 71 от 03.04.2013 г. на Районен съд Асеновград, постановено по НАХД № 114 по описа на същия съд за 2013г., с което е потвърдено Наказателно постановление №16-1602683 от 22.01.2013г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” гр. П..     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
249 Административно наказателно дело (К) No 1482/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БИЛДИНГ Р ЕООД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 12.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 972 от 19.04.2013 г. на Районен съд П., V нак. състав, постановено по н.а.х.дело № 1053/2013 г. по описа на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
250 Административно наказателно дело (К) No 1483/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ С.Р.Д. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 988 от 21.04.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 952 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
251 Административно наказателно дело (К) No 1488/2013, XXII състав Наказателни касационни производства К.Г.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 4.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 993 от 22.04.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 174 по описа на Районен съд Пловдив за 2013.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
252 Административно наказателно дело (К) No 1492/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СУПЕРСПЛАВ ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 19.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1010/23.04.2013 г. на Районен съд - Пловдив, постановено по НАХД № 8529 по описа на същия съд за 2012г.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
253 Административно дело No 1504/2013, IX състав Други административни дела А.Х.Х. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 17.7.2013г.
ИЗМЕНЯ Заповед №15456 от 15.12.2012г. на ВРИД Началник сектор "Пътна полиция" към ОД на МВР -Пловдив, с която на А.Х.Х., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, ал. 1, б. "б" от Закона за движение по пътищата - "временно отнемане на свидетелството за управление на МПС", като определя срок на действие на принудителната административна мярка до решаване на отговорността на А.Х.Х., ЕГН **********, но за не повече от шест месеца.Препис от акта да бъде изпратен на страните. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните, че решението е изготвено.    
254 Административно наказателно дело (К) No 1506/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БЕЛЕН-АТАНАС НИКОЛОВ ЕТ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 17.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1011 от 18.04.2013 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 530 по описа на същия съд за 2013г. и вместо това ПОСТАНОВИ:   ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 26666-F006886/26.11.2012г. на Директора на Дирекция „Контрол при ТД на НАП – гр.Пловдив, с което на ЕТ „Б-А.Н.”, БУЛСТАТ *********, със седалище и адрес на управление: гр. К., ул. Н.Д.” № 23 за административно нарушение на чл. 180 ал.2 вр. с ал.1 вр. с чл. 86 ал.1 от ЗДДС е наложено на основание чл. 180 ал.2 вр. с ал.1 от ЗДДС административно наказание: имуществена санкция в размер на 794.58лв.       РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
255 Административно наказателно дело (К) No 1507/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СЪНИ ХОЛИДЕЙС ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.7.2013г.
Оставя в сила Решение № 979/19.04.2013г., постановено по н.ах.д.№ 441 по описа за 2013г. на Районен съд-Пловдив.  Решението е окончателно.  
256 Административно наказателно дело (К) No 1511/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 19.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 747/14.03.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, постановено по НАХД № 3739 по описа на същия съд за 2012г. като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 62609-S016297/28.03.2012 г. на Зам. териториалния директор на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на „Джиес Гранд Сенс“ ЕООД, ЕИК ********* на осн. чл. 355, ал. 1 вр. чл. 158 вр. чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от КСО е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. за невнесени в срок осигуровки за ДЗПО-УПФ за м. септември 2011 г.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
257 Административно дело No 1517/2013, XV състав Дела от администр. характер - данъчни МАХМУД МЕХМЕД ЮСЕИН ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 9.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ „М.-М.Ю.”, ЕИК 818003691, с адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Васил Априлов” № 1, вх. В, ет.3, ап.39, представляван от М.Ю.Р. срещу Решение № 187 от 29.04.2013г. на Териториалния директор на ТД на НАП-Пловдив.  ОСЪЖДА ЕТ „М.-М.Ю.”, ЕИК 818003691, с адрес на управление: гр. Кърджали, ул. „Васил Априлов” № 1, вх. В, ет.3, ап.39, представляван от М.Ю.Р., да заплати в полза на ТД на НАП-гр. Пловдив сумата в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.  
258 Административно дело No 1521/2013, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.М. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 15.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.К.М. ***, срещу Заповед № 12 ОА-1047 от 02.05.2012 г. на Кмета на Община Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №1521 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
259 Административно дело No 1523/2013, III състав Дела от администр. характер - данъчни АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 30.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Агенция “Пътна Инфраструктура”, БУЛСТАТ ********, гр.София 1606, бул.”Македония”№3, представлявано от председателя на Управителния съвет – инж.Лазар Лазаров, против Решение № 197 от 09.05. 2013г. на Директор на ТД на НАП – Пловдив, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Агенция “Пътна Инфраструктура”, БУЛСТАТ ******** гр.София 1606, бул.”Македония”№3, представлявано от председателя на Управителния съвет – инж.Лазар Лазаров, да заплати на Териториална Дирекция на Националната Агенция по Приходите – гр.Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
260 Административно дело No 1544/2013, I състав Дела от администр. характер - данъчни Т.В.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 24.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.В.М.,*** против Ревизионен акт №131205585 от 24.01.2013 г. на ТД на НАП, Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1544 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в седмодневен срок от съобщаването, пред Върховния административен съд.  
261 Административно наказателно дело (К) No 1569/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ А.И.К. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 823 от 02.04.2013 г. на Пловдивски районен съд, ХVІ н.с., постановено по НАХД № 8577 по описа на същия съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
262 Административно наказателно дело (К) No 1570/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Г.Ш.И. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 19.7.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1037/24.04.2013 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 1167 по описа на същия съд за 2013 г.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
263 Административно наказателно дело (К) No 1575/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства САНДИ-АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 16.7.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1079 от 29.04.2013 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 1519 по описа на същия съд за 2013г., с което е потвърдено Наказателно постановление № К-028763/24.07.2012г. на Директора на Регионална дирекция към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисията за защита на потребителите, с което на ЕТ „С.- А.Г.”, на основание чл. 222 от Закона за защита на потребителите, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. за нарушение на чл. 127 ал.2 от Закона за защита на потребителите.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
264 Административно наказателно дело (К) No 1578/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БЕЛЕН-АТАНАС НИКОЛОВ ЕТ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 15.7.2013г.
OтменяОТМЕНЯ Определение № 511 от 24.04.2013г., постановено по НАХД № 533/2013г. на Пловдивския районен съд.   ВРЪЩА делото на Пловдивския районен съд за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението е окончателно.
265 Административно дело (К) No 1589/2013, XXIV състав Касационни производства Д.Д.З. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 19.7.2013г.
Отменя Решение № 1513 от 12.04.2013 г. на Районен съд Пловдив, Х гр. състав, постановено по АХД № 20347 по описа на същия съд за 2012 г.  Връща делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд за изпълнение на указанията, дадени в съобразителната част на касационното решение.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
266 Административно дело No 1604/2013, VIII състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение ДЕКС ИНВЕСТ ЕООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,
НАЧАЛНИК РО НСК ПРИ РДНСК ЮЦР
Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 11.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Декс инвест” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, против действия на орган по изпълнението по принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЦР-182 от 01.08.2012г., Заповед №ДК-02-ЮЦР-183 от 01.08.2012г., Заповед №ДК-02-ЮЦР-184 от 01.08.2012г. и Заповед №ДК-02-ЮЦР-185 от 01.08.2012г., издадени от началника на РДНСК-ЮЦР, с които е разпоредено премахването на незаконни строежи, представляващи “въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, изпълнени по съществуващи стълбове за улично осветление по улици на град Кричим, изразяващи се в издаването на възлагателни писма от началника на ДНСК, съответно с Изх.№ПД-609-02-693 от 10.04.2013г., с Изх.№ПД-609-02-694 от 10.04.2013г., с Изх.№ПД-609-02-695 от 10.04.2013г. и с Изх.№ПД-609-02-691 от 10.04.2013г., с които принудителното изпълнение на заповедите е насрочено за периода от 10,30ч. на 03.06.2013г. до 17,00ч. на 14.06.2013г.  ПРЕКРАТЯВА производството по дело №1604 по описа на съда за 2013г.  ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание на 15.07.2013г. от 11,45ч.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните  
267 Частно административно дело No 1614/2013, VI състав Частни администр. дела МОБАЙЛ ЛИНК ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 9.7.2013г.
Отхвърля жалбата на Мобайл Линк ООД, гр.Пловдив, бул.”Руски” № 85, ет.1, представлявано от Асен Т. Ватралев против Решение № 504/21.05.2013г. на Зам.Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалбата на търговското дружество против РА № 161204984/19.12.2012г.  Определението е окончателно.  
268 Частно административно дело No 1628/2013, XVIII състав Частни администр. дела ЕКО ФИШ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 17.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение по жалба срещу постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 182/24.04.2013 г., с което е оставена без разглеждане жалба с вх.№ 70-00-6875/18.04.2013 г., подадена в ТД на НАП – гр.Пловдив от „Е.О.“ООД срещу постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 182/24.04.2013 г., издадено на основание чл.121, ал. 1 от ДОПК от Е.В.Д. на длъжност публичен изпълнител в Дирекция“Събиране“ при ТД на НАП-гр.Пловдив като процесуално недопустима и е прекратена производството по жалбата.  ВРЪЩА преписката на Териториалния директор на ТД на НАП – гр.Пловдив за произнасяне по същество по подадена жалба от страна на „Е.О.“ООД срещу постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 182/24.04.2013 г., издадено на основание чл.121, ал.1 от ДОПК от Е.В.Д. на длъжност публичен изпълнител в Дирекция“Събиране“ при ТД на НАП-гр.Пловдив.  Да се изпрати копие от настоящото на страните по делото.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
269 Административно наказателно дело (К) No 1665/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства Х.И.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 19.7.2013г.
Отменя Решение №1006 от 22.04.2013 г., постановено по НАХД №8438/2012 г., по описа на Районен съд – Пловдив,ХІ н.с., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ електронен фиш серия К№0364380 ,издаден от ОД на МВР Пловдив.   Решението е окончателно.  
270 Административно наказателно дело (К) No 1678/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 18.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №953 от 14.02.2013г. по НАХ дело №7053 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., VІІ-ми наказателен състав, в частта му, с която е потвърдено наказателно постановление с №К-028600 от 30.06.2012г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в КЗП, с което на “Билла България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” №55, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева, заради извършено нарушение по чл.16 от ЗЗП, вместо което постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление с №К-028600 от 30.06.2012г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в КЗП, с което на “Билла България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” №55, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева, заради извършено нарушение по чл.16 от ЗЗП.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение №953 от 14.02.2013г. по НАХ дело №7053 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., VІІ-ми наказателен състав, в останалата му част.  Решението е окончателно.  
271 Административно наказателно дело (К) No 1683/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства Г.М.Л. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 16.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1022 от 23.04.2013 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 909 по описа на същия съд за 2013г. и вместо това постанови:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Х-Б-11 от 28.01.2013г. на Директора на РЗИ-Пловдив, с което на Г.М.Л. е наложена глоба в размер на 500лв., за извършено нарушение по чл. 56 ал.1 от ЗЗ.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
272 Административно наказателно дело (К) No 1684/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ РЕЙНБОУ БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 19.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1065 от 29.04.2013 г. на Районен съд Пловдив, постановено по НАХД № 1673 по описа на същия съд за 2013 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА: НП № К-031402 от 12.12.2012 г. на Директора на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково и Стара Загора към КЗП, с което на „РЕНБОУ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД са наложени на основание чл. 221 във вр. с чл. 119, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗЗП и на основание чл. 197 вр . чл. 8, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗЗП имуществени санкции съответно в размер от 500 лв. и 300 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
273 Частно админист. наказателно дело (К) No 1688/2013, XXIV състав Наказателни частни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ Х.Д.Ч. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 19.7.2013г.
Отменя Протоколно определение от 09.07.2013 г. постановено по ЧКНАХД № 1688 по описа на съда за 2013 г., с което е даден ход по същество на делото.  Оставя без разглеждане частната жалба на Община Пловдив срещу Определение № 526 от 25.04.2013г. на Районен съд гр. Пловдив, с което е оставена без разглеждане като недопустима жалбата на Х.Д.Ч. срещу фиш № 0002037677 от 10.04.2013 г.  Прекратява производството по ЧКНАХД 1688 по описа на Административен съд- Пловдив за 2013 г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС на РБ.    
274 Административно наказателно дело (К) No 1711/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства К.П.П. РУ НА МВР КАРЛОВО Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 133 от 24.04.2013 г. на Районен съд гр. Карлово, постановено по НАХД № 209 по описа на същия съд за 2013 г., в частта с която е потвърдено Наказателно постановление № 1384/11 от 28.11.2011 г. на Началник Сектор „ОП“ при РУП Карлово, в частта с която на К.П.П.,***, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4, пр. 1 от Закона за движението по пътищата, вр. чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, вр. с чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата и чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. ІІІ вр. чл. 100, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП са наложени глоби съответно в размер на 300 лв. и 10 лв., като вместо него    ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 1384/11 от 28.11.2011 г. на Началник Сектор „ОП“ при РУП Карлово, в частта с която на К.П.П.,***, на основание чл. 179, ал. 3, т. 4, пр. 1 от Закона за движението по пътищата, вр. чл. 139, ал. 5 от ЗДвП, вр. с чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата и чл. 183, ал. 1, т. 1, пр. ІІІ вр. чл. 100, ал. 1, т. 2, пр. 1 от ЗДвП са наложени глоби съответно в размер на 300 лв. и 10 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
275 Административно наказателно дело (К) No 1714/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ П.Т.Т. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 16.7.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 11 от 05.04.2013 г. на Първомайския районен съд, постановено по НАХД № 163 по описа на същия съд за 2013г., с което е отменено Наказателно постановление № III-1496 от 19.11.2012г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните-Пловдив.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
276 Административно наказателно дело (К) No 1716/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства В.И.И. РУ ПОЛИЦИЯ ПЪРВОМАЙ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 15.7.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 19 от 30.04.2013г. на Първомайския районен съд, постановено по НАХД № 123 по описа на същия съд за 2012г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 550/14.09.2012г. на Началника на РУ „Полиция”-Първомай.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.      
277 Административно дело No 1723/2013, IV състав Други административни дела Д.Р.Н. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 24.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Р.Н., ЕГН **********,***, против отказ, обективиран в писмо с изх.№ 66-21-227 от 13.05.2013 г. на директора на ТД Пловдив на НАП.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1723 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
278 Административно дело No 1736/2013, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.К.К. Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 15.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на А.К.К.,***, е сезирал съда с възражение, имащо ха-рактер на жалба, против Заповед №362 от 15.05.2013г. на кмета на община Родопи, с която е одобрен ПУП-ПРЗ подробен устройствен план, план за регулация и застрояване, за кв.17, втора вилна зона на с. Храбрино, община Родопи, област Пловдив, като се обособяват нови УПИ ХХV-6, ХХVІ-6 и ХХVІІ-5,6 по червените, сини, зелени и кафяви линии, надписи, зачертаване и щрихи, и се променят улици с осови точки 103-104, 105-98-90-91 по кафявите линии и зачер-таване.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1736 по описа на съда за 2013г.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
279 Административно наказателно дело (К) No 1759/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства УЕЙКАП ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 17.7.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1162 от 10.05.2013 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 1828 по описа на същия съд за 2013г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 9733-F003987/04.07.2012г. на Заместник териториален директор на ТД на НАП – гр.Пловдив.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
280 Административно наказателно дело (К) No 1761/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ЧЕРНО КАДИФЕ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 18.7.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1175 от 13.05.2013 г. на Пловдивски районен съд, ХХVІ н.с., постановено по НАХД № 1830, по описа на същия съд за 2013 г., като вместо него    ПОСТАНОВЯВА:    ОТМЕНЯ Наказателно Постановление № 16-1602522 от 13.03.2013 г. на Директора на Дирекция ”Инспекция по труда” гр. Пловдив, с което на касатора на осн. чл. 414, ал.3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. за нарушение на чл. 62, ал. 1 вр. чл. 1, ал. 2 от КТ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
281 Административно дело No 1792/2013, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни МЕМЕЛ РЕАЛ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 2.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Мемел Реал“ ЕООД – Пловдив, ЕИК **, представлявано от С.В., чрез адвокат Д.З. срещу РА № 161301078/22.05.2013 г., издаден от орган по приходите към ТД на НАП-Пловдив.    ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1792/2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІ състав.    ИЗПРАЩА преписката на Директора на Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" – Пловдив при централното управление на Националната агенция за приходите по компетентност.    Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.  
282 Административно дело No 1803/2013, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.С.Я. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 23.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ “жалбата”, подадена от А.С.Я., “вписана като управител на ЕС в регистъра на сгради в режим на ЕС с адрес гр.Пловдив, бул.”Кн.Мария Луиза”№50, против Заповед № 13ОА248 от 31.01.2013г. на Кмета на Община Пловдив и  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1803/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението за постановяването му до лицето, подало жалбата.  
283 Административно дело No 1804/2013, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 16.7.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.А. като управител на етажна собственост на сграда с адрес *** против заповед № 13 ОА 248/31.01.2013г. на кмета на община-Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1804 по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2013 година.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.  
284 Административно дело No 1806/2013, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СМАРТ 2055 ЕООД КМЕТА НА РАЙОН ТРАКИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 10.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба, подадена от “Смарт 2055” ЕООД, с формулирана претенция с правно основание чл.292 от АПК срещу Кмета на Район “Тракия” при Община Пловдив, за установяване дали ищцовото дружество дължи изпълнение съгласно Заповед № 6-213-315 от 07.06.2013г. на Кмета на Район “Тракия” при Община Пловдив, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА и  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1806/2013г. по описа на Административен съд – Пловдив, ІІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на оспорващия.  
285 Административно дело No 1816/2013, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.М.Д. Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 15.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.М.Д.,***, против Заповед №ДК-10-ЮЦР-29 от 11.04.2013г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол “Южен централен район” (РДНСК-ЮЦР), с която е отменена вписаната на 29.09.2010г. в Разрешение за строеж №423 от 29.12.1996г. забележка по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ за “Промяна по време на строителството- обособяване на мансарден етаж в жилищна сграда”, находяща се в УПИ ІІІ-4195, кв.341 по плана на гр. Асеновград, и е оставена в сила вписаната на 13.09.2010г. забележка в Разрешение за строеж с №423 от 29.12.1996г. забележка по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ за “Промяна по време на строителството на магазин в жилищна сграда в кафене”, находящ се в УПИ ІІІ-4195, кв.341 по плана на гр. Асеновград.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1816 по описа на съда за 2013г.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните  
286 Административно дело No 1818/2013, V състав Дела от администр. характер - данъчни ХЕРАКЛЕС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 30.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ ХЕРАКЛЕС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. Стара Загора , ул. Стамо Пулев №19 и адрес за кореспонденция в гр. София, ул. Връбница №5, ет. 1 , ап.2 , с ЕИК 201045630, представлявано от управителя Милен Георгиев Митков срещу РА № 241204375 от 11.02.2013г. на ТД на НАП – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1818 / 2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, V състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
287 Административно дело No 1824/2013, XI състав Други административни дела М.П.Б. М.К.Б.,
К.П.Б.
Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 5.7.2013г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.П.Б. ***.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1824 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
288 Административно дело No 1828/2013, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕРА 2004-СНЕЖАНА ДИМИТРОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 15.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Д.К. в качеството й на ЕТ„Тера 2004-С. Д.“, ЕИК **** против РА № 261205825/15.02.2013г., издаден от орган по приходите към ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-Пазарджик.  ПРЕКРАТЯВА производството по ахд № 1828/2013г. по описа на Административен съд-Пловдив, 18 състав.  Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред ВАС.  
289 Административно дело No 1830/2013, II състав Искове за обезщетение И.К.В. Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 4.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1830/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.  ИЗПРАЩА делото на състав, включващ трима представители на Върховния касационен съд и двама представители на Върховния административен съд за определяне на подсъдността.  Определението не подлежи на обжалване.    
290 Административно дело No 1838/2013, XVIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ДЖИ ЕЛ СИ КОМЕРС ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 4.7.2013г.
 ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1838 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013г., ХVІІІ състав.  ИЗПРАЩА по подсъдност на Районен съд- Карлово жалбата на „Джи Ел Си комерс“ ЕООД, ЕИК 201802706 против заповед № 821/30.04.1998г. на кмета на община Карлово.  Определението не подлежи на обжалване.  
291 Административно дело No 1839/2013, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.Т.П.,
Р.С.Ж.,
В.Т.С.,
С.Д.Г.,
Л.Т.В.,
Б.К.К.,
А.С.П.,
И.Р.Г.,
Т.Е.Б.,
П.В.В.
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 18.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.Т.П., Р.С.Ж., В.Т.С., С.Д.Г., Л.Т.В., Б.К.К., А.С.П., И.Р.Г., Т.Е.Б. и П.В.В. ***, обективиран в писмо с изх.№ К-428-1 от 29.05.2013 г., за издаване на заповед по чл.192, ал.2 ЗУТ.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1839 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването.  
292 Административно дело No 1878/2013, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Я.Х.Ю. Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 4.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.Х.Ю., ЕГН ********** *** срещу Решение № 222/30.05.2013г. на Териториален директор на Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция по приходите, с което е оставена без разглежданe, жалбата му с вх.№ 94-00-6216/17.05.2013г. против Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 26 РД-11-416/23.04.2013г. издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ - Хасково, поради просрочието й, и е прекратено производството по жалбата.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
293 Административно дело No 1880/2013, II състав Дела по ЗОС АРМЕЙСКИ ГРЕБЕН КЛУБ ТРАКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 17.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на на “АРМЕЙСКИ ГРЕБЕН КЛУБ “ТРАКИЯ” – Пловдив срещу Решение № 186, взето с Протокол № 8/ 30.05.2013 г. на Общински съвет – Пловдив; както и направеното искане за спиране на изпълнението на Решение № 186, взето с Протокол № 8/ 30.05.2013 г. на Общински съвет – Пловдив; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 1880/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
294 Административно дело No 1900/2013, IX състав Дела от администр. характер - данъчни Я.Х.Ю. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 31.7.2013г.
Прекратява делотоОставя без разглеждане жалба , предявена от Я.Х.Ю., ЕГН ********** *** срещу Разпореждане изх.№26РД-11-416#4/27.05.2013г. на публичен изпълнител на Териториална дирекция Пловдив Дирекция”Събиране”ИРМ-Хасково Национална агенция по приходите. Прекратява производството по адм.д.№1900 по описа за 2013г. на Административен съд –Пловдив. Изпраща делото като преписка на Териториална дирекция-Пловдив при Национална агенция по приходите по подведомственост,за произнасяне по реда на чл. 266-267 от ДОПК по жалба предявена от Я.Х.Ю., ЕГН ********** срещу Разпореждане изх. №26РД-11-416#4/27.05.2013г. на публичен изпълнител на Териториална дирекция Пловдив дирекция”Събиране”ИРМ-Хасково Национална агенция по приходите. Определението подлежи на обжалване с частна жалба от страните в 07 дневен срок от съобщение пред Върховен административен съд.
295 Административно дело No 1909/2013, III състав Други административни дела Н.Н.Д. Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 10.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ “исковата молба” от Директора на МУЦТПО – гр.Карлово, Н.Д., с искане в нея да се постанови спиране изпълнението на Заповед № 1103 от 24.06.2013г. на Кмета на Община Карлово и Заповед № 1104 от 24.06.2013г. на Кмета на Община Карлово, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА и  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1909/2013г. по описа на Административен съд – Пловдив, ІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му на оспорващия.  
296 Административно дело No 1911/2013, XIV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ П.Х.К. Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 2.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1911 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г.  ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на надлежния съд – Районен съд – Пловдив.  Определението е окончателно.
297 Административно дело No 1913/2013, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.М.Х. КМЕТА НА ОБЩИНА МАРИЦА Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 19.7.2013г.
Прекратява делото. ОСТАВЯ без разглеждане жалба - възражение на В.М.Х. ***№94-02-25(4) от 19.06.2013г. на Община Марица, Област Пловдив против изменяне на статута на ПУП-ПРЗ на УПИ-411 от кв.38 на плана на с. Войводиново. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1913/2013г. по описа на Административен съд - Пловдив. Препис от акта да се изпрати на страните. Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщението му на страните.
298 Административно дело No 1924/2013, XVI състав Дела по ЗМСМА ПП ГЕРБ ОИК ПРИ ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 4.7.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 273, взето с Протокол № 49 от 21.06.2013 г. на ОИК Родопи.     РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния Административен Съд на Република България в 7-дневен срок от обявяването му.    Същото да се съобщи на страните по делото както чрез съобщение/призовка/, така и на телефоните им незабавно.    
299 Частно админист. наказателно дело (К) No 1935/2013, XX състав Наказателни частни касационни производства Т.С.Г. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 8.7.2013г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 614 от 17.05.2013г., постановено по н.а.х.д. № 2707/2013г. по описа на ПРС, ХVІІ н.с. като  ВРЪЩА делото на Районен съд – Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия от същия състав на съда, при изпълнение указанията на съда, дадени в мотивната част на това определение.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
300 Административно дело No 1938/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СМДЛ-МЕДИЦЕЛ ЕООД КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 24.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Самостоятелна медико-диагностична лаборатория- Медицел” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, против мълчалив отказ на кмета на община Асеновград по жалба с Вх.№14002058 от 07.05.2013г. на дружеството жалбоподател за констатиране на незаконно строителство и издаване на заповед за премахването му.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1938 по описа на съда за 2013г.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
301 Административно дело No 1946/2013, XV състав Други административни дела Д.Е.К. Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 17.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Е.К. *** против Уведомително писмо за отказ да се сключи анекс от ДФ „Земеделие“-Разплащателна агенция № 34/м112, с изх. № 02-6500/3051 от 31.05.2013г.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1946 по описа на Административен съд-Пловдив за 2013г.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страните.
302 Административно дело No 1956/2013, XVI състав Дела по ЗМСМА П.С.П.,
В.И.К.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 17.7.2013г.
ОПРЕДЕЛИ:  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.С.П. и В.И.К. ***, членове на местна гражданска инициатива срещу мълчалив отказ на Общински съвет Пловдив да изпълни задължението си по смисъла на чл. 52, ал. 2 от ЗПУГДВМС по повод връчена подписка за гражданска инициатива с вх. № 13Х-177/26.04.2013 г., а именно – в едномесечен срок от връчването на подписката да обявят своето решение и предприетите мерки в интернет страницата на общината и в един регионален вестник.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1956/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХVІ състав.    Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.    
303 Административно дело No 1957/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни В.С.Т. Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 8.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по дело №1957 по описа на съда за 2013г.  ОТМЕНЯ разпореждане от 02.07.2013г. за внасяне на държавна такса от 10,00 лева по сметка на Административен съд- Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката по молба на с Вх.№19602 от 19.06.2013г. на В.С.Т. на директора на ТД- Пловдив на НАП по компетентност.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
304 Административно дело No 1958/2013, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни В.С.Т. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 9.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по дело №1958 по описа на съда за 2013г.  ОТМЕНЯ Разпореждане с №1743 от 03.07.2013г. за внасяне на държавна такса от 10,00 лева по сметка на Административен съд- Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката по възражение с Вх.№20146 от 25.06.2013г. на В.С.Т. на директора на ТД- Пловдив на НАП по компетентност.   Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
305 Административно дело No 1962/2013, XII състав Искове за защита срещу неоснователно бездействие В.Н.Н. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 3.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на В.Н.Н. *** Борис ІІI Обединител № 143, в качеството й на наследник на Е.и Н.К. против бездействието на ОС “Земеделие”, при Община Пловдив да постанови решение на основание чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ, с което да възстанови собствеността върху имоти 020074 и 020086, подробно описани в молбата или да откаже това възстановяване, ако има законно основание за това.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1962 по описа на Пловдивския административен съд за 2013 година.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.  
306 Административно дело No 1980/2013, X състав Дела от администр. характер - данъчни НИКИ-НИКОЛА АТАНАСЧИКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 26.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Никола Иванов Атанасчиков, действащ като едноличен търговец с фирма “Ники-Никола Атанасчиков”, ЕИК 115154763, с адрес за кореспонденция: град Пловдив, ж.к. “Тракия”, блок 42, вх. Г, етаж 2, ап. 8, срещу Решение № 244 от 11.06.2013 година по жалба срещу Постановление за налагане на обезпечителни мерки на Директора на ТД на НАП – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1980 от 2013 година по описа на Административен съд- Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
307 Административно дело (К) No 1987/2013, XXI състав Касационни производства Р.Л.К. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 5.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 1987/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХХІ състав.  ИЗПРАЩА касационна жалба на Р.Л.К. *** срещу решение № 425 от 17.06.2013г. по гр.д. № 222/ 2013г. на Районен Съд – Карлово за администрирането и.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
308 Административно дело No 1988/2013, IX състав Дела по ЗМВР А.П.В. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 16.7.2013г.
Оставя без разглеждане жалбата на А.П.В. ЕГН**********,***59, жалба срещу Заповед №10594/2012 от 03.09.2012 г., издадена от ВРИД началник сектор "Пътна полиция" на ОД на МВР Пловдив. Прекратява производството по адм. дело № 1988/2013 г. на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да бъде изпратен на страните. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд, в 07-дневен срок от връчване на съобщението.
309 Административно дело No 2037/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ж.А.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 8.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ж.А.К.,***, с която се иска постановяване на решение съгласно закона за премахване на незаконния етаж и възстановяване на покрива, като бъде задължена община Пловдив да отпусне необходимите средства за това.  ПРЕКРАТЯВА производството по дело №2037 по описа на съда за 2013г.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
310 Административно дело No 2041/2013, XVI състав Установителни искове Р.Л.И. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 8.7.2013г.
ВРЪЩА искова молба на Р.Л.И. *** с правно основание чл.292 от АПК за установяване, че не се дължи изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЦР-83/22.03.2011г. на Началника на РДНСК Южен централен район за премахване на незаконен строеж.    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране на принудителното изпълнение на влязла в законна сила Заповед № ДК-02-ЮЦР-83/22.03.2011 г. на Началника на РДНСК Южен централен район.    ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2041/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХVІ състав.    Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.  
311 Административно дело No 2043/2013, IX състав Дела от администр. характер - данъчни КИСИ-НАДКА ГЮЗЕЛЕВА ЕТ НАЧАЛНИК СЕКТОР ДИРЕКЦИЯ КОНТРОЛ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 24.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.Г., ЕГН ********** в качеството й на ЕТ“Киси- Н.Г. ***., против Заповед за спиране на ревизионно производство № 1300148/17.04.2013 г. на Началника на Сектор , Дирекция "Контрол" при ТД – Пловдив , при Централно управление на Националната агенция по приходите.Препис от акта да бъде изпратен на страните. Определението е окончателно.
312 Административно дело No 2052/2013, XIII състав Искове за прекратяване на неоснователни действия Р.А.П. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Разпореждане от 9.7.2013г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на Р.А.П., ЕГН **********,*** за прекратяване на действия извършени от длъжностно лице от „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД и „ЕВН България Електроснабдяване” АД гр.Пловдив, поддържащо и въвеждащо данни в системата за плащане на електроенергия от клиентите на „ЕВН България- Електроразпределение" ЕАД и „ЕВН Електроснабдяване" АД в Български пощи.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в тридневен срок от издаването му пред ВАС на Р България.
313 Частно административно дело (К) No 2090/2013, XXIII състав Частни касационни производства Д.И.Р.,
К.Р.Ч.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ БАНИТЕ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 17.7.2013г.
ОТМЕНЯ Определение № 296 от 26.04.2013г., постановено по гр.д. № 443/2013 г. на Районен съд Смолян    ВРЪЩА делото на Районен съд – Смолян за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението е окончателно.  
314 Частно админист. наказателно дело (К) No 2110/2013, XXIV състав Наказателни частни касационни производства Д.П.И. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 19.7.2013г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №740/11.06.2013г. на Районен съд-Пловдив/ПРС/,ХVІІ наказателен състав , постановено по НАХД №3066 по описа за 2013 г.   ВРЪЩА делото на Районен съд-Пловдив/ПРС/,ХVІІ наказателен състав за продължаване на производството .     Определението е окончателно.  
315 Административно дело No 2149/2013, XVI състав Дела по КСО Б.И.Б. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 19.7.2013г.
ОТМЕНЯ Акт за прекратяване № МП-36794-1/28.06.2013 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив.    ВРЪЩА преписката на Директора на ТП на НОИ – Пловдив за произнасяне по същество.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
316 Административно дело No 2165/2013, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Н.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 31.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Н.Й., ЕГН **********,***, против заповед № 463 от 29.05.2013 г. на кмета на Община Съединение.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2165 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
317 Административно наказателно дело (К) No 2167/2013, XXI състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО И.В.М. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 22.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД №2167/2013г. по описа на Адми-нистративен Съд – Пловдив ХХІ състав.   ИЗПРАЩА касационна жалба на на РУ “Полиция” – Карлово срещу решението под №211 от 11.07.2013г. по НАХД №372/2013г. ІІ с. на Районен Съд – Карлово на Районен Съд – Карлово, за администрирането и.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
318 Частно административно дело No 2170/2013, XVI състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт ЛОСТ СИТИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 30.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на “Лост сити” ООД, със седалище и адрес на управление: ***, за спиране изпълнението на Ревизионен акт с №16251200149 от 27.09.2012г., издаден от екип ревизори при ТД- Пловдив на НАП.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по дело №2170 по описа на съда за 2013г.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Върховния административен съд.  Определението е окончателно.  
319 Административно дело No 2174/2013, XVI състав Дела по ЗМСМА С.Б.И. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 30.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Б.И.,***, с искане за обявяване нищожността на Заповед №11ОА-3290 от 21.12.2011г. на кмета на община Пловдив, с която е упълномощил А.М.Д.- заместник-кмет на община Пловдив, да издава наказателни постановления, във връзка с констатирани административни нарушения, извършени от физически лица и/или юридически лица, както и от еднолични търговци, по реда на Наредба за осигуряване на обществения ред, приета от Общински съвет- Пловдив  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2174 по описа на съда за 2013г.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
320 Административно дело No 2209/2013, VII състав Дела по КСО М.К.Л. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 31.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.К.Л. *** срещу решение №222 от 02.07.2013г. на Ръководител на ТП на НОИ – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2209/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
321 Административно наказателно дело (К) No 2221/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ЕМИЛИ ДЖЕЙН-ЕВЕЛИНА ДЖОНДЖУРОВА ЕТ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 25.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2221/2013 г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХІХ касационен състав.  ИЗПРАЩА на Пловдивския районен съд жалба предявена от Е.Д., в качеството й на едноличен търговец с фирма „ЕМИЛИ ДЖЕЙН - Е.Д.“, със седалище и адрес на управление ***, област Пловдивска, Община Родопи, против Решение № 2083/2013 г. на Районен съд – Пловдив, Х-ти наказателен състав, за администрирането й.  Определението не подлежи на обжалване.  
322 Административно наказателно дело (К) No 2251/2013, XIX състав Наказателни касационни производства Х.А.К. РИОСВ ПЛОВДИВ Председател:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 29.7.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2251/2013 г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ХІХ състав.  ИЗПРАЩА на Първомайския районен съд жалба, предявена от Х.А.К. с посочен в жалбата адрес *** против Решение № 27/14.06.2013 г. на Районен съд – Първомай постановено по НАХД № 144/2012г.  Определението не подлежи на обжалване.  
323 Административно дело No 2294/2013, VII състав Дела по ЗОС И.С.Б. Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 30.7.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата И.Б., С.Т., Л.Т. и В.Т. и четиримата от гр.Пловдив с искане за спиране изпълнението на предприети спрямо тях с писмо на Директор на общинско предприятие “Жилфонд” при Община – Пловдив от 18.07.2013г. действия по изваждането им от общинско жилище в гр.Пловдив, като НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2294/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до молителите за постановяването му.