АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.8.2013г. до 31.8.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 909/2010, X състав Дела от администр. характер - данъчни М.Т.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение (второ) от 14.8.2013г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на ОЧЕВИДНИ ФАКТИЧЕСКИ ГРЕШКИ в решение № 1054 от 15.05.2012 година постановено по административно дело № 909 от 2010 г. на Административен съд Пловдив, както следва:  1.В заглавието след Решение №1054 гр. Пловдив, вместо записаното “15 май 2012 година”, да се чете “15 май 2013 година”;  2. На стр.14, абзац 2, изречението накрая: “Дължимият данък върху данъчна основа в размер на 113133,31лв. възлиза на 16969,70лв., като ревизионният акт е незаконосъобразен за разликата над посочената сума до пълния размер на данъка, определен с ревизионния акт от 121461,54лв., ведно с прилежащите лихви” да се чете: “Дължимият данък върху данъчна основа в размер на 113 133,31лв. възлиза на 16969,70лв., като ревизионният акт е незаконосъобразен за разликата над посочената сума до пълния размер на данъка, определен с ревизионния акт от 199920,54лв. ведно с прилежащите лихви   3. В диспозитива на решението, в частта му: ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати по съразмерност на М.Т.К., ЕГН ********** с ЕТ „М.К. - 78“, ЕИК **** сумата от 5765,32 лева (пет хиляди седемстотин шейсет и пет лева и 32 ст.), разноски по делото, вместо Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП, да се чете: Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП.  На основание чл. 175, ал.2 АПК поправката да се отбележи в поправеното решение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
2 Административно дело No 1411/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни К.А.Х. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 13.8.2013г.
Оставя без разглеждане жалбата на К.А.Х. ***,срещу съобщение изх. №94-00-857 от02.06.2010г. на Община гр.Брезово,обл. Пловдив, като недопустима. Отменя определението от 01.10.2012г. с което е даден ход на делото по същество. Прекратява производството по адм. дело № 1411/2010г. по описа на Административен съд-Пловдив. Делото като преписка на кмета на Община гр.Брезово,обл. Пловдив за издаване на акт по чл. 9б, ал.2 от ЗМДТ. Определението да се съобщи на страните по реда на чл. 138, ал.1 от АПК. Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 07-дневен срок от съобщаването му.
3 Административно дело No 1870/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни КРИОМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 23.8.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 161001377 от 18.06.2010г., издаден от В. К. К. – инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 592 от 06.08.2010г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите (сега Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите), с който на „Криома инженеринг“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от Х. Г. П. не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 215 800. 40 лв. и са определени прилежащи лихви, вследствие несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 49 529.96 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на „Криома инженеринг“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от Х. Г. П. сумата от 1300 лева, представляваща сторените разноски по производството.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
4 Административно дело No 1912/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ГИНА ЖЕЛЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 23.8.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт (РА) № 261001413/14.06.2010 г., издаден от А. М. К. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция Хасково, потвърден с Решение № 610/12.08.2010 г. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” /“ОУИ”/ гр. Пловдив, в частта, относно начислен ДДС в размер на 36 539,97 лв., ведно със законната лихва в размер на 7 681,24 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на Г.Д.Ж., в качеството й на едноличен търговец с фирма “Г.Ж.”, ЕИК ****, с адрес за кореспонденция **** и адрес по чл. 8 от ДОПК ****, сумата от 850 лева, представляваща заплатените държавна такса, депозити за вещи лица и адвокатско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
5 Административно дело No 2434/2010, IX състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 7.8.2013г.
Отменя Решение № 1622/22.10.2010 г., на Началник Митница-Пловдив.  Осъжда Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – *** сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/ разноски по делото.Препис от решението да бъде изпратено на страните.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
6 Административно дело No 1038/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛ ВИ ХОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 6.8.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 2610004543 от 03.02.2011г., издаден от Петър Кръстев – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Хасково, потвърден с Решение № 284 от 30.03.2011г. на Директор на Дирекция “ОУИ” /сега с променено наименование Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”/ - гр.Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “Ел Ви Хом”ЕООД, ЕИК *********, гр.Кърджали, ул.”Републиканска”№28, представлявано от В.С., е определено задължение за лихви за забава за внасяне, изчислявани за периода от 15.09.2008г. до 15.11.2010г., за разликата от 9 295,81 лева до пълния установен размер на задължението от 16 055,86 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”– Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Ел Ви Хом”ЕООД, ЕИК *********, гр.Кърджали, ул.”Републиканска”№28, представлявано от В.С., разноски в размер на 126,16 /сто двадесет и шест лева и шестнадесет стотинки/ лева.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
7 Административно дело No 1111/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Й.Г.,
Г.Й.Г.,
К.Й.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 15.8.2013г.
Отхвърля жалбата на А.Й.Г., Г.Й.Г. и К.Й.Г. против Заповед № 255/18.03.2011 г. на кмета на Община Куклев, с която е одобрен ПУП-ПРЗ и схеми за ВиК и ел. захранване за ПИ003365 в местността „****“, землище с. **** за жилищно застрояване.Препис от решението да бъде изпратено на страните.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.  
8 Административно дело No 1161/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни СЕМО-ГРУП КЕМАЛОВ СИ-Е СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 12.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на «СЕМО ГРУП – К. И С-ИЕ» СД, ЕИК по БУЛСТАТ: ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от К.К., против Ревизионен акт /РА/ № 161004929/17.02.2011г., издаден от В. К. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 297 от 07.04.2011г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив, относно данъчни задължения по ЗДДС за довнасяне в общ размер на 25 758,72лв., ведно прилежащи лихви в общ размер на 6 647,45лв. и допълнително определен корпоративен данък, както следва: за 2007г. в размер на 3 943,18лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 1 430,07лв.; за 2008г. в размер на 3 462,68лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 725,36лв. и за 2009г. в размер на 2 824,63лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 263,37лв.  ОСЪЖДА «СЕМО ГРУП – К. И С-ИЕ» СД, ЕИК по БУЛСТАТ: ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от К.К. да заплати на Дирекция «Обжалване и данъчно – осигурителна практика» - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 351,11лв. (хиляда триста петдесет и един лев и единадесет стотинки), равностойност на осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
9 Административно дело No 1622/2011, IX състав Други административни дела Т.А.И. ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 2.8.2013г.
ОБЯВЯВА нищожността на Акт за установяване на публично държавно вземане/АУПДВ/ № 01-6500/24471 от 13.04.2011 г. на Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд”Земеделие” .Препис от решението да бъде изпратен на страните.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението на страните.
10 Административно дело No 1920/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 6.8.2013г.
Отменя Решение № 1137/27.06.2011 г., на Началника на Митница Пловдив.  Осъжда Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление – *** сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/ разноски по делото.Препис от решението да бъде изпратено на страните.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
11 Административно дело No 1995/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 8.8.2013г.
Отменя Решение № 1193/07.07.2011 г., на Началник Митница -Пловдив.  Осъжда Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК825355508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “Васил Левски” № 168 сумата от 543.50 лв. разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
12 Административно дело No 2555/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни ИВИ ТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 16.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ИВИ ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, ЕИК ****, представлявано от управителя Р. И. Р., против Ревизионен акт № 241100146/ 26.05.2011 г., издаден от Д. С. С. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив, в обжалваната част за непризнат данъчен кредит в размер на 113 703, 97 лв., ведно със съответните лихви, потвърден с Решение № 791/ 18.08.2011 г. на Зам. Директора на Д “ОУИ” гр.Пловдив.   ОСЪЖДА „ИВИ ТРАНС” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, ЕИК ****, представлявано от управителя Р. И. Р., да заплати на Дирекция ”Обжалване и данъчноосигурителна практика” - Пловдив при Централно управление на НАП разноски в размер на 2724,08 лв.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
13 Административно дело No 2607/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Й.Г.,
Г.Й.Г.,
К.Й.Г.
КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 15.8.2013г.
Отхвърля жалбата на А.Й. ГроцевЕГН**********, Г.Й. ГроцевЕГН********** и К.Й.Г. ЕГН********** против Заповед № 423/28.04.2011 г. на Кмета на Община Куклен, с която е одобрен ПУП-ПРЗ и схеми за ВиК и ел. захранване за ПИ003367 в местността „****“, землище с. **** за жилищно застрояване.Препис от решението да бъде изпратено на страните.  Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.  
14 Административно дело No 2778/2011, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ДРИЙМ ХОУМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 22.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Дрийм хоум”ООД, представлявано от В.Н.М., със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.***** № 7а, против РА № 211100930/01.06.2011 г., издаден от В.В.П. -гл.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 822/25.08.2011 г. на Директора на Дирекция“ОУИ“-Пловдив при ЦУ на НАП.   ОСЪЖДА „Дрийм хоум”ООД, представлявано от В.Н.М., със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.***** № 7а да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1 633 /хиляда шестстотин тридесет и три/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
15 Административно дело No 2955/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.К.О. РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 15.8.2013г.
Отменя Заповед № ДК-02-ЮЦР-573/29.08.2011 г. на Началник РДНСК “ЮЦР” - Пловдив, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, представляващ: „Лятна кухня с баня и тоалетна”, находящ се в УПИ ХVII-35, кв.15 по плана на ****, с административен адрес: ****, извършен от П.К.О., без необходимите строиштелни книжа и без разрешение за строеж, в нарушение на разпоредбите на чл.148 ал.1 ЗУТ, като незаконсъобразна.  Осъжда Началникът РДНСК “Южен Централен Район” – Пловдив да заплати на П.К.О., от ****, сумата от 70 лв., представляваща разноски по делото.Препис от решението да бъде изпратен на страните.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
16 Административно дело No 3084/2011, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни БИЛДЕКС ИНЖЕНЕРИНГ-ДАНИЕЛА УЗУНОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 16.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“****”, със седа-лище и адрес на управление: ****, против Ре-визионен акт с №161100088 от 04.04.2011г. на Г. Н. Ч.- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, поправен с Ревизионен акт с №1113243 от 10.05.2011г., потвърден с Решение №989 от 17.10.2011г. на заместник-директора на Д”ОУИ”, гр. Пловдив, а понастоящем Д”ОДОП”, при ЦУ на НАП, с който на жалбопо-дателя допълнително е определен данък по чл.35 от ЗОДФЛ, отм. за 2005г. в размер от 17 971,50 лв. и лихви върху посочената сума от 11 432,41 лв.; данък по чл.35 от ЗОДФЛ, отм. за 2006г. в размер от 156 271,80 лв. и лихви върху посочената сума в раз-мер от 78 094,80 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер от 12 671,50 лв. и лихви върху посочената сума от 4 558,56 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в раз-мер от 11 854,83 лв. и лихви върху посочената сума от 2 476,79 лв.; и допълнително е начислен данък по ЗЗДДС, отм. и по ЗДДС в общ размер от 42 598,99 лв. и лихви върху посочената сума от 30 449,99 лв.  ОСЪЖДА ЕТ“****”, със седалище и адрес на управление: ****, да заплати на Дирекция “Об-жалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 7 817,62 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
17 Административно дело No 3101/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни В.Б.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 9.8.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № ********** от 01.08.2011г., издаден от В.И.К. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1028 от 26.10.2011 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, В ЧАСТТА, относно установените задължения на В.Б.Б. с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, *** за Данък по чл.35 от ЗОДФЛ/отм./ за 2004г. в размер на 39 732,87 лв., ведно с прилежащите лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 31 385, 02 лв.  ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № ********** от 01.08.2011г., издаден от В.И.К. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1028 от 26.10.2011 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, В ЧАСТТА, относно установените задължения на В.Б.Б. с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, *** за Данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г., ведно с прилежащите лихви за несвоевременното разчитане с бюджета, като НАМАЛЯВА определените данъчни задължения, както следва : Данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. от 211 119, 74 лв. на 21 202, 57 лв., ведно с прилежащите лихви за несвоевременното разчитане с бюджета от 83 066, 84 лв. на 8 342, 33 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.Б.Б. с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, *** против Ревизионен акт № ********** от 01.08.2011г., издаден от В.И.К. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1028 от 26.10.2011 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, В ЧАСТТА, относно установените задължения за Данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 21 202, 57 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 8 342,33 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на В.Б.Б., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, ***, сумата от 13 639,18 лв. – съответната част от сторените разноски по производството.  ОСЪЖДА В.Б.Б., ЕГН ********** с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК, *** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1040, 90 лв., представляваща съответната част от възнаграждението за осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
18 Административно дело No 3234/2011, X състав Дела от администр. характер - данъчни РУ ЖЕЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.8.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 161102763/22.08.2011г. на ТД на НАП гр.Пловдив, в частта потвърдена с Решение № 1088/09.11.2011г. на Директора на Дирекция „ОУИ" - гр. Пловдив, за допълнително начислен ДДС в размер на 34994,56 лв. и лихви, касаещи данъчен период – м.10.2009 година.   ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив да заплати на “Ру Жел” ЕООД, с ЕИК ****, с адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.„Лилия" № 4, разноските по делото в размер на 450лв. /чeтиристотин и петдесет лева/, за държавна такса, депозит по допуснати ССЕ и СГЕ и депозит за свидетели.   Решението подлежи на обжалване и/или протест пред Върховния Административен Съд на Република България в 14-дневен срок от получаване от страните на съобщението за изготвянето.  
19 Административно дело No 3337/2011, IX състав Дела от администр. характер - данъчни Г.Д.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 15.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Д.А., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция: - ****, против Ревизионен акт № 161101559 от 30.06.2011 год., издаден от И. К. К. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 901 от 26.09.2011 год. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, с който на А. определени допълнително дължими към бюджета сумите, както следва: - данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. в размер на 7 451.27 лв. и лихви – 5 818.40 лв., както и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 год. в размер на 1 915.47 лв. и съответни лихви в размер на 736.34 лв. и за 2008 г. в общ размер на 14 574.35 лв и лихви – 3 404.52 лв.  ОСЪЖДА Г.Д.А., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция: - ****, да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1 128.01 (хиляда сто двадесет и осем и една стотинка) лева, юрисконсултско възнаграждение.Препис от решението да бъде изпратен на страните.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис от акта на съда.  
20 Административно дело No 3446/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.А.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 14.8.2013г.
Отменя по жалба на А.А.Г., ЕГН ********** *** Заповед № А-2131 от 12.10.2009 г. на кмета на Община Асеновград, с която е одобрено изменение на ПУП – ПЗ с РУП за УПИ І-1164 и УПИ ІІ-1163 от кв.81 по плана на Асеновград.  Осъжда Община Асеновград да заплати на А.А.Г.,*** сумата от четири хиляди осемдесет и пет лева и тридесет стотинки разноски по делото.Препис от решението да бъде изпратено на страните.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.  
21 Административно дело No 3494/2011, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни КУМИР-СИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 12.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “КУМИР - СИ” ЕООД - гр.Ст.Загора, с адрес на управление: ****, с управител С. В. И., против ревизионен акт № 16251100238/ 09.09.2011 г., издаден от Дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители“ – гр. Пловдив, потвърден с решение № 1161/28.11.2011 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на дружеството е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 46285,13 лв. и прилежащите лихви.  ОСЪЖДА “КУМИР - СИ” ЕООД - гр.Ст.Загора, с ЕИК 833050513, с адрес на управление: ****, с управител С. В. И., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно- осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1376/хиляда триста седемдесет и шест/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.  
22 Административно дело No 152/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 7.8.2013г.
Отменя Решение № 1906/27.12.2011 г., на Началник Митница -Пловдив.  Осъжда Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК 825355508, със седалище и адрес на управление – *** сумата от 278.84 лв. /двеста седемдесет и осем лева и осемдесет и четири стотинки/ разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
23 Административно дело No 166/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 7.8.2013г.
Отменя Решение № 1898/22.12.2011 г., на Началник Митница -Пловдив.  Осъжда Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК***, със седалище и адрес на управление – *** сумата от 283.50 лв. разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
24 Административно дело No 229/2012, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЧИНАРИТЕ 2001 ООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 16.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на А. Б. Д., в качеството си на управител на “Чинарите-2001” ООД, Булстат ****, със седалище и адрес на управление: **** чрез пълномощника: адв.И.С., с адрес за призоваване: **** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-600/26.10.2011 г. на Началник РДНСК ЮЦР.  ОСЪЖДА “Чинарите-2001” ООД, Булстат ****, със седалище и адрес на управление: **** с управител А. Б. Д. да заплати на РДНСК ЮЦР съдебни разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.Препис от акта да бъде изпратен на страните.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.  
25 Административно дело No 304/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни МИНЧО МАНОЛОВ-04 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 7.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“М.М. – 04”, ЕИК ********, гр.Стара Загора, ул.”Ат.Илиев”№170, вх.А, ет.7, ап.46, представлявано от М.М., против Ревизионен акт № 091101970 от 09.09.2011г., издаден от Никола Чанев – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 1272/29.12.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ” /тогава, сега с променено наименование Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика”/ – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на ЕТ“М.М. – 04”, ЕИК ********, гр.Стара Загора, ул. ”Ат.Илиев”№170, вх.А, ет.7, ап.46, представлявано от М.М. са определени задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 320 488,13 лева по фактурите, издадени от доставчиците ЕТ”Н.Б.” и “Пламинвест”ЕООД, ведно със съответните лихви за забава, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА ЕТ“М.М. – 04”, ЕИК ********, гр.Стара Загора, ул. ”Ат.Илиев”№170, вх.А, ет.7, ап.46, представлявано от М.М., да заплати на Дирекция “Обжалване и Данъчно-Осигурителна Практика” – гр.Пловдив, сумата от 8 260,77 /осем хиляди двеста и шестдесет лева и седемдесет и седем стотинки/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
26 Административно дело No 306/2012, VII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРИМЕКС ИНВЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 9.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Агримекс инвест”ЕООД/с предишно наименование „Дате – Палм “ЕООД/ със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.“Осми март”№41 против Ревизионен акт /РА/ № 261100892 от 19.07.2011г. и Ревизионен акт №Р – 1125751/24.08.2011г. за поправка на ревизионен акт, издадени от В.Г. – Главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, офис Хасково, потвърден с Решение №1099 от 11.11.2011г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на дружеството за конкретно индивидуализирани данъчни периоди са коригирани декларираните от него резултати по ЗДДС, в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 1 507 827,86 лева, по фактури, издадени от доставчиците “Евро фууд” ЕООД, “Ди енд Джи Плюс” ЕООД и “Интерфууд Д.А.“ ЕООД и в резултат на допълнително начислен данък добавена стойност в размер общо на 136 499,74 лева, ведно със съответни лихви за забава за несвоевременното разчитане с бюджета на задълженията за данък добавена стойност за внасяне в общ размер на 335 151,13 лева.  ОСЪЖДА “Агримекс инвест”ЕООД/с предишно наименование „Дате – Палм “ЕООД/ със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул.“Осми март” №41 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 40 039,57/четиридесет хиляди тридесет и девет лева и петдесет и седем стотинки/ разноски за осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.        
27 Административно дело No 393/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛКА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 15.8.2013г.
Отхвърля жалбата на ЕЛКА" ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 126618599 с адрес на управление:гр.Хасково,ул.”Спартак” ,№8 против Ревизионен акт № 261103972/26.10.2011 г., издаден от органите по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 26 от11.01.2012 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението" - гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите,понастоящем Дирекция „ОДОП" - гр. Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите Осъжда ЕЛКА" ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 126618599 с адрес на управление :гр.Хасково,ул.”Спартак” ,№8 да заплати на Дирекция "ОДОП" гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите, сумата от /седемстотин осемдесет и четири лева и деветдесет стотинки/ , представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.Препис от решението да бъде изпратено на страните. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
28 Административно дело No 518/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ГОЛД ОЙЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 12.8.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ №16251100430/14.11.2011 година, издаден от П. Д. – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, офис Смолян, потвърден с решение № 60 от 20.01.2012 година на директора на дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението”- гр. Пловдив в частта на непризнат данъчен кредит в размер на 64464лева. и прилежащи лихви,  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно- осигурителна практика” гр. Пловдив да заплати на ”Голд ойл“ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: град Х., ул.***, разноските по делото в размер на 2860лв./две хиляди осемстотин и шестдесет лева/, представляващи заплатено адвокатсно възнаграждение, държавна такса, депозит по допусната ССЕ, депозит за свидетели.  Решението подлежи на обжалване и/или протест пред Върховния Административен Съд на Република България в 14-дневен срок от получаване от страните на съобщението за изготвянето.  
29 Административно дело No 633/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни М.В.Р. Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 5.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.В.Р., като ЕТ “М.Р. – Менсъл“, ЕИК ***, с адрес за кореспонденция *** и адрес по чл.8 от ДОПК ***, чрез адвокат Д-р Р.П. ***, със съдебен адрес *** против ревизионен акт /РА/ № 211104259/11.11.2011г., издаден от В.В.П., на длъжност - главен инспектор по приходите при Териториална дирекция – Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 86/26.01.2012г. на Директора на “Дирекция Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в частта относно допълнително начислен ДДС в размер на 154 812, 75 лв. и прилежащи лихви за несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 114 609,14 лв.   ОСЪЖДА М.В.Р., като ЕТ “М.Р. – Менсъл“, ЕИК ***, с адрес за кореспонденция *** и адрес по чл.8 от ДОПК *** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 5 838,43 /пет хиляди осемстотин тридесет и осем и 0, 43/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
30 Административно дело No 642/2012, IX състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Б.Л.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 9.8.2013г.
Отхвърля жалбата на Б.Л.Д. ЕГН********** със съдебен адрес ***,чрез адв.Е.Г. срещу Заповед № 14/ 30.01.2012 г. на Кмета на Община Пловдив.  Прекратява производството по иска на Б.Л.Д. ЕГН********** за заплащане на обезщетение за времето на оставането без работа вследствие на уволнението.  Осъжда Б.Л.Д. ЕГН ********** *** разноски в размер на 150 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
31 Административно дело No 756/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ТАБАК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 1.8.2013г.
Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № 131001965/27.09.2011г., потвърден с Решение № 165/15.02.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция “ОДОП” – Пловдив, за допълнително установени данъци и лихви : ДДС в размер на 399 188.71 лв. с прилежащи лихви 93 090.19 лв.; корпоративен данък за – 2007г. в размер на 4 760.26 лв. и 1 973.92 лв. лихви, - 2008г. в размер на 4 013.66 лв. и 1 050.65 лв. лихви, - 2009г. в размер на 10 755.90 лв. и 1 653.83 лв. лихви.  Осъжда ТАБАК ЕООД, ***, представлявано от И.К.Т. да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, сега Дирекция “ОДОП” - Пловдив сумата от 10 779.74 лв., за осъществената юрисконсултска защит*  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
32 Административно дело No 761/2012, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕОМЕТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 9.8.2013г.
ОБЯВЯВА за нищожен Ревизионен акт 161104495/23.11.2011г., поправен с Ревизионен акт №1137583/28.11.2011г. за поправка на ревизионен акт, издадени от Р.Т. – Главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, в ЧАСТТА, потвърдена с Решение №157 от 13.02.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на “ГЕОМЕТ” ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул. „Братаница“№12, ап.10 е начислен допълнително ДДС за данъчен период м.11.2006г. в размер на 15 420,54 лева, ведно с прилежащите лихви в размер на 9 561,38 лева.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”– Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на жалбоподателя “ГЕОМЕТ”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.„Братаница“№12, ап.10 сумата от 509/петстотин и девет/ лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
33 Административно дело No 762/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИЛИЯКОМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 16.8.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №161104292/11.11.2011 г., издаден от Р. Б. Т. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция гр.Пловдив, в потвърдената му част с Решение № 151/ 10.02.2012 г. на Директор Дирекция “ОУИ” /сега “ОДОП”/ - Пловдив.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
34 Административно дело No 831/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 8.8.2013г.
Отменя Решение №364/21.02.2012 г. , на Началник Митница -Пловдив.  Осъжда Митница Пловдив да заплати на “САДАТ” ООД с ЕИК 825355508, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, бул. “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 168 сумата от 729.77/седемстотин двадесет и девет лева и седемдесет и седем стотинки/лв. разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
35 Административно дело No 1236/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ИНТЕРИОР ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 2.8.2013г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 261104342/16.12.2011 г., издаден от главен инспектор по приходите А.К. при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Хасково, на “ИНТЕРИОР” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.Г.П., потвърден с Решение № 273/13.03.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта, относно начислени лихви върху авансови вноски за корпоративен данък за 2010 г., като НАМАЛЯВА същите от 253,06 лв. на 232,74 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ИНТЕРИОР” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.Г.П., подадена чрез адв. П.М., против Ревизионен акт № 261104342/16.12.2011 г., издаден от А.К. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с Решение № 273/13.03.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта, относно непризнат данъчен кредит в размер на 49 267,16 лв., ведно със законните лихви в размер на 17 140,14 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “ИНТЕРИОР” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.Г.П., сумата от 0,20 лв. – съответната част от заплатените държавна такса и възнаграждение за вещо лице.  ОСЪЖДА “ИНТЕРИОР” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г.Г.П., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1500 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
36 Административно дело No 1257/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ТАНЕВА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.8.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт № 241104586/23.12.2011 г., издаден от В. Т. С. – ст. инспектор при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с решение № 305/20.03.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на „ТАНЕВА“ ЕООД - ****, с Булстат ****, с адрес на управление: ****, с управител С. И. Т., е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 190410 и лихви за просрочие в размер на 33875,94 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно- осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на „ТАНЕВА“ ЕООД - ****, с Булстат ****, с адрес на управление: ****, с управител С. И. Т. сумата от 6588,88 лв./шест хиляди осемстотин и осемдесет и осем лева и осемдесет и осем ст./, представляваща разноски по делото и адвокатски хонорар.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.  
37 Административно дело No 1298/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ГОРДАН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 29.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ГОРДАН” ООД, ЕИК 200284143 със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.”Хаджи Поп Тилев” № 22 с управител Горан Димитров Герджиков, чрез пълномощника адв.Т.Ч. против Ревизионен акт № 161001300 от 14.07.2010г., издаден от Петър Христев Кисов – старши инспектор по приходите при ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 655 от 25.08.2010г. на Заместник Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, с който за ревизираните данъчни периоди от 05.09.2008г. до 31.03.2010г. на дружеството не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 5 121.20 лв. и са определени прилежащи лихви в резултат на несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 984.49 лв.    ОСЪЖДА “ГОРДАН” ООД, ЕИК 200284143 със седалище и адрес на управление гр.Пазарджик, ул.”Хаджи Поп Тилев” № 22 с управител Горан Димитров Герджиков да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 494, 23 (четири стотин деветдесет и четири и 0,23) лева, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
38 Административно дело No 1456/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ОРИОН 2001 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.8.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ № 16251100207/ 12.10.2011 г. издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, Дирекция „СДО“, потвърден в обжалваната част с решение № 356 от 05.04.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, с който акт на „Орион – 2001“ ООД – гр. Пазарджик, с ЕИК ****, с адрес на управление: ****, с управител И. С. П., е отказан данъчен кредит в размер на 128 343,31 лв. и лихви по фактурите с издател „Мийт индъстри" ЕООД и „Сара Мийт“ ЕООД.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Орион – 2001“ ООД – гр. Пазарджик в останалата част.  ОСЪЖДА „Орион – 2001“ ООД – гр. Пазарджик, с ЕИК ****, с адрес на управление: ****, с управител И. С. П., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно- осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 4097 /четири хиляди и деветдесет и седем/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно- осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на „ „Орион – 2001“ ООД – гр. Пазарджик, с ЕИК ****, с адрес на управление: ****, с управител И. С. П., сумата от 1135/хиляда сто тридесет и пет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
39 Административно дело No 1567/2012, XVII състав Дела по КСО А.Д.А. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 28.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 102/19.04.2012 г. на Директора на РУ “СО” гр. Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката на Директора на ТП на НОИ гр. Пловдив, за ново произнасяне по жалба МП-21663/21.03.2012 г. подадена от А.Д.А., при съблюдаване на дадените с настоящо решение указания по тълкуването и прилагането на закона.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
40 Административно дело No 1627/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни И.А.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.8.2013г.
ИЗМЕНЯ ревизионен акт № 161102559 от 28.10.2011 г., издаден от С. Д. М. - инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с решение № 119/ 02.02.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, с който на И.А.Ч., ЕГН **********,***, КАТО НАМАЛЯВА определените с акта задължения за данък по ЗДДФЛ за 2007 г. от 400656.49 лв. на 129985,37 лв. и определените лихви от 170143.18 лв. на 53637,69 лв.   ОСЪЖДА И.А.Ч., ЕГН **********,*** , да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 4122/четири хиляди сто двадесет и два/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на И.А.Ч., ЕГН **********,*** , сумата от 882/осемстотин осемдесет и два/ лева, съставляваща направени разходи по делото и адвокатски хонорар.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.  
41 Административно дело No 1660/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ФИНЕС 2 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ФИНЕС 2“ ЕООД - гр.Пловдив, с адрес на управление: ****, с управител К. С. С., против ревизионен акт № 161105976/ 21.02.2012 г., издаден от ТД на НАП – Пловдив, потвърден с решение № 475/04.05.2012 г. Директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на дружеството е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на на 41055,88лв. и лихви от 3882,98лв.  ОСЪЖДА „ФИНЕС 2“ ЕООД - гр.Пловдив, с адрес на управление: ****, с управител К. С. С., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно- осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1349/хиляда триста четиридесет и девет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.  
42 Административно дело No 1688/2012, XII състав Дела по КСО КИНГС ТАБАКО ЕАД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 19.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 101 от 25.02.2011г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № 53 от 14.01.2011г., издадено от Ръководителя на контрола по разходите на ДОО при РУ „СО” - Пловдив, с което на „Кингс Табако” ЕАД, ЕИК **** със седалище и адрес на управление ****, представлявано от изпълнителния директор Б. Д. К. е разпоредено да внесе сумата от 2884, 32 лв., от които 1895,97 лв. главница и 988, 35 лв. лихви по Ревизионен акт за начет с вх.№ 05 от 06.01.2011г., издаден от финансови ревизори в РУ “СО“ – Пловдив.  ОСЪЖДА Районно управление "Социално осигуряване" - Пловдив, да заплати на „Кингс Табако” ЕАД, ЕИК **** със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул”Авксентий Велешки” № 23, представлявано от изпълнителния директор Б. Д. К., сумата от 1021, 12 /хиляда двадесет и един лева и 0, 12 стотинки/, представляваща сторените от последното разноски по производството.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
43 Административно дело No 1730/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕСТА ЛОГИСТИКА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Веста логистика“ ЕООД, ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от В. И. Г. - управител, против ревизионен акт /РА/ № 161105060/10.02.2012 г., издаден от К. П. Я., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 511 от 11.05.2012 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив, понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /Д „ОДОП“/ при ЦУ на НАП, за непризнат данъчен кредит в размер на 52 437.78 лева и лихви в размер на 12 536.94 лева.  ОСЪЖДА „Веста логистика“ ЕООД, ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от В. И. Г. - управител, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”)- град Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1 749.49 (хиляда седемстотин четиридесет и девет и 0.49) лева, юрисконсултско възнаграждение.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.  
44 Административно дело No 1810/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ВАСТРЕЙД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВАСТРЕЙД“ ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя П.П.В., против ревизионен акт № 211105453/03.02.2012 г. издаден от В. Г. - гл. инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с решение № 493 от 09.05.2012г. на директора на Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП, с който на дружеството са определени данъчни задължения по ДДС за периода 01.07.2009г. – 31.12.2009г. в размер общо на 67 386,39 лв. и е начислена лихва за забава в размер на 16 098,92 лв.  ОСЪЖДА „ВАСТРЕЙД“ ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя П.П.В., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1470/хиляда четиристотин и седемдесет/ лева, представляващо възнаграждение за юрисконсултската защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на РБ в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за страните.  
45 Административно дело No 1868/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ЛИДЕР-96 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 9.8.2013г.
 ОТМЕНЯ ревизионен акт №161200041/15.03.2012г., издаден от П.К. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение №570/19.05.2012г. на Директора на Дирекция „ОУИ” Пловдив, с който акт на “Лидер-96”ООД не е признато правото за приспадане на данъчен кредит общо в размер на 68980.00лв. по фактури, издадени от „ДЖЕНАФИТ" ООД и прилежащи лихви в размер на 15621.90лв.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив да заплати на “Лидер-96“ООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, разноските по делото в размер на 3950лв. /три хиляди деветстотин и петдесет лева/, представляващи заплатено адвокатсно възнаграждение, държавна такса, депозит по назначени ССЕ и СТЕ.  Решението подлежи на обжалване и/или протест пред Върховния Административен Съд на Република България в 14-дневен срок от получаване от страните на съобщението за изготвянето.
46 Административно дело No 1963/2012, X състав Дела по ЗДС, ЗОС, ЗМСМА и ЗАдм С.И.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 16.8.2013г.
ОТМЕНЯ определението с което е даден ход по същество на делото.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И.К. ЕГН : **********,*** против мълчаливият отказ на Кмета на Община Пловдив по Молба вх. № 12П536 от 12.01.2012 г. на С.К., да бъде настанен в общинско жилище от фонд „Резервен“ или друго жилище според възможностите на общината, като крайно нуждаещ се.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1963 по описа на Административен съд Пловдив за 2012 г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в седмодневен срок от съобщаването, пред Върховния административен съд.  
47 Административно дело No 1996/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни С.Я.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 14.8.2013г.
Отхвърля жалбата на С.Я.М. ЕГН********** ***, против Ревизионен акт №091000359 от 05.07.2010 год., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Кърджали, потвърден с Решение № 671 от 01.09.2010 год. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно Управление на Национална агенция по приходите.  Осъжда С.Я.М. ЕГН********** ***, да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “ОДОП” – Пловдив сумата от две хиляди осемстотин и четиринадесет лева, разноски/юрисконсултско възнаграждение/ за всички инстанции.Препис от решението да бъде изпратено на страните-  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
48 Административно дело No 2080/2012, IX състав Други административни дела МВЕЦ ЛЕЩАК ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 13.8.2013г.
Отхвърля жалбата на „МВЕЦ Лещак" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, Околовръстно шосе №1, представлявано от И. Г., против Решение № РР-1471/17.04.2012г. за отказ за изменение на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, издадено от Директора на БДУВИБР-Пловдив . Осъжда „МВЕЦ Лещак" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, Околовръстно шосе №1, представлявано от Иван Михайлов Гавриков с ЕГН********* да заплати на Басеинова дирекция за управление на водите в Източно беломорски район с център Пловдив/БДУВИБР-Пловдив/ ,направените по делото разноски в размер на 150/сто и петдесет/лв.,представляващи юрисконсултско възнаграждение.Препис от решението да бъде изпратено на страните. Решението може да се обжалва пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщението на страните.
49 Административно дело No 2178/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ДОНЧЕВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на ”Д.”ЕООД, против Ревизионен акт № 241106782/06.03.2012 г., издаден от В.В.П. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, ИРМ – Смолян, упълномощена със Заповед №К 1106782/ 06.02.2012г., потвърден с Решение №630 от 04.06.2012 год. на Директора на дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП, относно непризнат данъчен кредит в размер на 199997,23лв., ведно с прилежащи лихви. .  ОСЪЖДА ”Д.”ЕООД, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: *****, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 4449,94лв. /четири хиляди четиристотин четиридесет и девет лева и деветдесет и четири стотинки/, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
50 Административно дело No 2264/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни РОНИ 75 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 7.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „РОНИ 75“ ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ******, представлявано от управителя и едноличен собственик С.А.А., чрез адвокат Г.Д.,***, против Ревизионен акт (РА) с № 161106554 от 27.03.2012г., издаден от Н.А.А. – главен инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив на Националната агенция за приходите (НАП), потвърден с Решение № 775 от 29.06.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”), гр. Пловдив, при Централно управление (ЦУ) на НАП, с който на дружеството не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 306 896, 87 лв., като са определени и лихви, вследствие на несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 30 907, 25 лв.  ОСЪЖДА „РОНИ 75“ ЕООД, ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ******, представлявано от управителя и едноличен собственик С.А.А. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 7 206, 08 ( седем хиляди двеста и шест и 0,8) лева, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.                      
51 Административно дело No 2274/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ТОДОРОВ 06-ПЕТКО ТОДОРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 8.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Петко Тодоров Попов, действащ като едноличен търговец с фирма – ЕТ ”Тодоров 06-Петко Тодоров” /понастоящем заличен търговец/, против Ревизионен акт №161200311 от 06.04.2012 год., издаден от Филип Карапиперов – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Смолян, потвърден с Решение №720 от 21.06.2012 год. на Директора на дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението”/ОУИ/ - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно непризнат данъчен кредит в размер на 101954,89лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 11325,91лв.   ОСЪЖДА Петко Тодоров Попов, действащ като едноличен търговец с фирма - ЕТ”Тодоров 06-Петко Тодоров” /понастоящем заличен търговец/ да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 2715,62 лв./две хиляди седемстотин и петнадесет лева и шестдесет и две стотинки/, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.              
52 Административно дело No 2381/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни ПИ ДЖИ ЕЛ СИСТЕМИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 19.8.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт №211200507/17.04.2012г., издаден от К.Д. - главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр.Пловдив, потвърден с Решение №741/25.06.2012г. на Директора на Дирекция „ОУИ” Пловдив, с който акт не е признат данъчен кредит в размер на 114378,70лв. и лихви в размер на 21501,92лв. на „Пи Джи Ел системи“ ЕООД със седалище и адрес на управление: ****.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на „Пи Джи Ел системи“ ЕООД със седалище и адрес на управление: *****, сумата в размер на 400.00 лв., съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
53 Административно дело No 2429/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕРСУС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 23.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВЕРСУС” ООД, гр. Димитровград, ул. „Ивайло”, №2, вх. Е, ет. 7, ап. 13, представлявано от А.П.Д., против Ревизионен акт № 261106653/ 28.03.2012 г., издаден от К.Г.Д. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, ИРМ – Кърджали, в обжалваната част за допълнително начислен ДДС в размер на 300 830, 56 лв. и в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 1701, 01 лв., ведно с прилежащите лихви, потвърден с Решение № 799/ 06.07.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” /сега “ОДОП”/ - Пловдив.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.    
54 Административно дело No 2456/2012, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 16.8.2013г.
Отменя всички съдопроизводствени действия. Оставя без разглеждане жалбата на Директор на Областно пътно управление Пловдив с адрес: гр.Пловдив,ул.”Христо Г.Данов,№22, Заповед № РД15-00-219/04.07.2012 г. на Зам .Кмета на Община КРИЧИМ. Прекратява производството по адм.дело № 2456/2012 г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІХ състав. Осъжда Областно пътно управление Пловдив с адрес: гр.Пловдив,ул.”Христо Г.Данов,№22 да заплати на Община Кричим разноски в размер на сто и петдесет лева юрисконсултско възнаграждение. Препис от определението да бъде изпратен на страните. Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 07 – дневен срок от съобщението за постановяването му до оспорващата.
55 Административно дело No 2464/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни СКОРПИО-46 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 14.8.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт (РА) № 161200676 от 23.04.2012год., издаден от Р. Б. Т., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 786 от 04.07.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (“ОУИ”) гр. Пловдив (сега Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика”, гр.Пловдив) при Централно управление на Национална агенция за приходите, с който на „Скорпио – 46“ ЕООД, ЕИК ****, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК ****, представлявано от управителя Г. Г. Г. не е признато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 11 152, 59 лв., и са определени лихви в резултат на несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 2 804, 35 лв.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на „Скорпио – 46“ ЕООД, ЕИК ****, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК ****, представлявано от управителя Г. Г. Г., сумата от 980 лв., представляваща извършените разноски по производството.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
56 Административно дело No 2481/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни А.К.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 9.8.2013г.
Отменя всички съдопроизводствени действия. Оставя без разглеждане жалба , предявена от АГОН К.К. ЕГН********** *** срещу Решение №842/12.07.2012г. на Директор дирекция “ОУИ”-Пловдив ,поправено с Решение №842/27.07.2012г. на Директор дирекция “ОУИ”-Пловдив при Национална агенция по приходите. Прекратява производството по адм.д.№2481 по описа за 2012г. на Административен съд –Пловдив. Осъжда АГОН К.К. ЕГН********** *** да заплати на Дирекция “ОДОП”-Пловдив при Национална агенция по приходите разноски в размер на150лв.,представляващи юрисконсултско възнаграждение.Препис от определението да бъде изпратено на страните. Определението подлежи на обжалване с частна жалба от страните в 07 дневен срок от съобщение пред Върховен административен съд.
57 Административно дело No 2550/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ГАРЕД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 9.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на “Гаред”ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 115635362, гр.Пловдив,бул.”България”№64,вх.Б, ет.3, подадена чрез управителя Стоянка Генова Чапкънска-Джоглова, против Акт за дерегистрация по ЗДД № 160991200004339 от 02.05.2012г., издаден от Петя Минчева Брайкова, Началник Сектор “Регистрация” при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 869/17.07.2012г. на Директора на Дирекция „ОУИ” /сега с променено наименование на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”/– Пловдив, при ЦУ на НАП, с който е прекратена регистрацията по ЗДДС на “Гаред”ЕООД, гр.Пловдив, на основание чл.106 ал.2 т.2 б.”б” от ЗДДС във връзка с чл.176 т.4 от ЗДДС, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Гаред”ЕООД, гр.Пловдив, ЕИК 115635362, гр.Пловдив, бул. ”България”№ 64, вх.Б, ет.3, представлявано от управителя Стоянка Генова Чапкънска-Джоглова, да запрати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив, при ЦУ на НАП, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
58 Административно дело No 2565/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни В.Б.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 6.8.2013г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 241200924 от 03.05.2012г., издаден от орган по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив -в частта за дължимите суми за определен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г., като намалява дължимия данък от 322153,25лв. на 274202,13лв лв. и прилежащите лихви и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009г. като намалява дължимия данък от 54936,39лв. на 4246,84лв.   ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.   ОСЪЖДА В.Б.Б., ЕГН ********** да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр.Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 5913лв. /пет хиляди деветстотин и тринадесет лева/ юрисконсултско възнаграждение.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр.Пловдив при ЦУ на НАП да заплати в полза на В.Б.Б., ЕГН ********** сумата в размер на 2132/две хиляди сто тридесет и два/лева разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
59 Административно дело No 2570/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.И.Б.,
Т.Б.К.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 1.8.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Б.К. – лично и като законен представител на Г.И.Б.,***, срещу Заповед № ДК-02-ЮЦР-146 от 22.05.2012г. на Началник РДНСК-ЮЦР.  ОСЪЖДА Т.Б.К., ЕГН ********** и Г.И.Б., ЕГН **********,***, да заплатят на РДНСК ЮЦР сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14 - дневен срок от връчването му на страните.  
60 Административно дело No 2573/2012, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Г.П. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 1.8.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.Г.П.,*** Заповед № ДК-10-ЮЦР-38/14.05.2012г. на Началник РДНСК Южен централен район, с която е отхвърлено възражението на В.Г.П. против Разрешение за строеж № 223/30.06.2011г., издадено от Главния архитект на Община Асеновград.  ОСЪЖДА РДНСК Южен централен район да заплати на В.Г.П. ***,, разноски в общ размер на седемстотин осемдесет и два лева.  ОСЪЖДА РДНСК Южен централен район да заплати на вещо лице доц. д-р инж. Р.Х.Г. *** деветстотин шестдесет и четири лева,хонорар за изготвено и прието заключение по СТЕ,определен в О.С.З.,състояло се на 15.5.2013г.  ВРЪЩА преписката на Началника на РДНСК Южен централен район за произнасяне по жалбата В.Г.П.,***, срещу разрешение за строеж № 223/30.06.2011г., издадено от Главния архитект на Община Асеновград.  Решението е окончателно.
61 Административно дело No 2713/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни Д.П.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 16.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.Д.,***, против Ревизионен акт № 261201223 от 06.06.2012г., издаден от Л. Б. Е. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 916/ 26.07.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” /сега “ОДОП”/ - гр. Пловдив.  ОСЪЖДА Д.П.Д.,***, да заплати на Дирекция “ОДОП” – Пловдив сумата в размер на 1014, 09 лв.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.  
62 Административно дело No 2725/2012, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР К.Т.Ч. КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 12.8.2013г.
Отменя Заповед №143/22.03.2001г. на Кмет на Община Карлово . Осъжда Община Карлово да заплати на К.Т.Ч. ЕГН********** *** от 510/петстотин и десет /лв. разноски по делото.Препис от решението да бъде изпратен на страните. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.
63 Административно дело No 2750/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни Й.П.Р. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 9.8.2013г.
Отхвърля жалбата на Й.П.Р. – ЕГН **********,*** против Решение № 249/06.08.2012 г. на Директора на ТД на НАП Пловдив. Осъжда Й.П.Р. – ЕГН **********,*** да заплати на ТД на НАП-Пловдив разноски в размер на 150/сто и петдесет/лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение.Препис от акта да бъде изпратен на страните. Решението е окончателно .
64 Административно дело No 2905/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни К.А.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 22.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.А.Р., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция ****, срещу РА № 161106995/21.05.2012 г., потвърден с Решение № 960/02.08.2012 г. на Директора на Д”ОУИ”-гр.Пловдив.  ОСЪЖДА К.А.Р., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция ****, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив /преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр.Пловдив/ при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1 591 лева (хиляда петстотин деветдесет и един лева) представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
65 Административно дело No 2962/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни Т.И.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 9.8.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161200832/18.05.2012 г., издаден от Л.Е. – гр.инспектор по приходите при ТД на НАП–Пловдив, потвърден с Решение № 1015/13.08.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” /сега с променено наименование Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”/ - гр.Пловдив, с който на Т.И.В., ЕГН **********, в качеството й на ЕТ „Т.И.В.“, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 45, ет.3, са определени допълнително задължения както следва: данък по ЗДДФЛ за 2007г. за внасяне в размер на 864,01 лева, за данък по ЗДДФЛ за 2008г. за внасяне в размер на 988,63 лева, за данък по ЗДДФЛ за 2009 г. за внасяне в размер на 903,50 лева и за данък по ЗДДС за 2010 г. за внасяне в размер на 988,63 лева, ведно с прилежащи на тези задължения лихви за забава, както и допълнително начислен данък добавена стойност за внасяне за 2008г., 2009г. и 2010г. в размер на общо 53 558.52 лева, ведно с прилежащи лихви за забава в размер общо на 16 444,60 лева, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на Т.И.В., ЕГН **********, с ЕТ „Т.И.В.“, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II“ № 45, ет.3, сумата от 3 105 (три хиляди сто и пет лева), разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върхов­ния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
66 Административно дело No 2986/2012, X състав Дела по ЗМСМА ХЕБРОС БУС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 23.8.2013г.
ОТМЕНЯ определението, с което е даден ход на делото за разрешаване по същество.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, предявена от „Хеброс Бус” ООД, ЕИК 115008465, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Македония” № 1, Автогара „Родопи” ет.2 представлявано от управителя Веселин Георгиев Дошков против Заповед № 12 ОА - 2233/05.09.2012г. на Кмета на Община - Пловдив, с която е изменена Заповед № 10 ОА - 2561/26.10.2010г. на Кмета на Община – Пловдив, изменена и допълнена със Заповед № 11ОА - 2761/24.10.2011г. и Заповед № 12 ОА – 1127/09.05.2012г. на Кмета на Община – Пловдив, в частта по т.І.2, с която е добавена нова т.4а със следното съдържание: „Картите на лицата, имащи право на преференции по т.1.9 от настоящата заповед се издават на основание чл.9а от Наредба № 2 от 31.03.2006г. и при спазване на подписаните указания от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения и Министъра на финансите. Картите се издават по образец, утвърден от Кмет на Община – Пловдив. Упълномощавам Директора на ОП ”ОКТ” да заверява отпечатаните карти за деца до 7 годишна възраст. Съгласно подписаното споразумение между превозвачите, картите се издават от „Автотранс 2000” ООД”.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2986 по описа на Пловдивския административен съд за 2012 година.   ОСЪЖДА „Хеброс Бус” ООД, ЕИК 115008465 със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул.”Македония” № 1, Автогара „Родопи” ет.2 представлявано от управителя Веселин Георгиев Дошков да заплати на Община - Пловдив сумата от 150, 00 /сто и петдесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.      
67 Административно дело No 2992/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни СТРОИТЕЛНА ФИРМА АДИ-21 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 1.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “СТРОИТЕЛНА ФИРМА АДИ-21” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя А.Н.Д., против РА № 1200903/19.05.2012г. за поправка на РА № 16251100320/26.01.2012г., издадени от Г.С.Г., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, Дирекция “СДО”, потвърден с Решение № 1026/15.08.2012г. на Зам. Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА “СТРОИТЕЛНА ФИРМА АДИ-21” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя А.Н.Д. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив, при ЦУ на НАП сумата в размер на 150 /сто и петдесет/ лв., представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14 - дневен срок от връчването му на страните.    
68 Административно дело No 3021/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни САН БЕНЕДЕТО БГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 8.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Сан Бенедето БГ“ЕООД с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК ***, представлявано от ;=O=, чрез адв.М., против РА № 161201244/30.05.2012 г., издаден от В.В.П. – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ – гр.Смолян, потвърден с Решение № 1129/30.08.2012 г. на Зам.директора на Д“ОУИ“ Пловдив при ЦУ на НАП.   ОСЪЖДА „Сан Бенедето БГ“ЕООД с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК ***, представлявано от ;=O=, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1 998 /хиляда деветстотин деветдесет и осем/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
69 Административно дело No 3077/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни АЛАДИН ФУУДС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 22.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Аладин Фуудс“ ООД с адрес за кореспонденция ****, представлявано от К. А. Х. – управител, чрез пълномощника В. Ст.Л. – Г., срещу РА № 16251200151/06.06.2012 г., издаден от Г.С. Г., потвърден частично с Решение № 1171/05.09.2012 г. на Директора на Дирекция „ОУИ“-гр.Пловдив при ЦУ на НАП.   ОСЪЖДА „Аладин Фуудс“ ООД с адрес за кореспонденция ****, представлявано от К. А. Х. – управител, чрез пълномощника В. Ст.Л. – Г. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 7 449 /седем хиляди четиристотин четиридесет и девет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
70 Административно дело No 3095/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни Ц.Н.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 16.8.2013г.
ОТМЕНЯ ревизионен акт /РА/ №161200471/28.05.2012 година, издаден от П. Т. – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, офис Хасково, упълномощена със Заповед № К 1200471/ 12.03.2012г./л.87/, потвърден с решение №1080 от 24.08.2012 година на директора на дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив, в частта за определени допълнителни задължения по ЗДДС в размер на 15242,19лева и съответните лихви в размер на 4904,27, както и допълнително установени задължения за данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007 година в размер на 332,95лв. и лихви в размер на 175,89лева.  ОСЪЖДА Дирекция „Обжалване и данъчно- осигурителна практика” гр. Пловдив да заплати на Ц.И.Л., действаща като едноличен търговец с фирма - ЕТ”Ц.Л. 2000“, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: ****, разноските по делото в размер на 1050лв. /хиляда и петдесет лева/, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение и държавна такса.  Решението подлежи на обжалване и/или протест пред Върховния Административен Съд на Република България в 14-дневен срок от получаване от страните на съобщението за изготвянето.  
71 Административно дело No 3109/2012, XVII състав Дела по КСО И.П.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 14.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на И.П. ***, против Решение № 252/10.09.2012 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пловдив, с което Разпореждане № **********/08.06.2012 г. на Ръководителя на “ПО” при ТП на НОИ гр. Пловдив, е изменено по отношение на установения осигурителен стаж за периода от 23.09.1970 г. до 10.01.2012 г., който от 38 г. 06 м. 11 дни е увеличен на 38 г. 09 м. 03 дни, като в останалата част разпореждането е потвърдено.  ОСЪЖДА И.П.П., ЕГН **********,***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
72 Административно дело No 3125/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни КОСТАДИН САРАВАКОВ-ВИС ВИТАЛИС ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К. П. С. с ЕТ“ ****“, с ЕИК 825176028, с адрес: гр. Пловдив, ул.“Николица войвода“ 0 10, ет.1, ап.1, чрез адв. С.П., против ревизионен акт № 161201714 от 19.06.2012 г., издаден от Пенка Иванова Тодорова - инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, офис Хасково, потвърден с решение № 1182 от 10.09.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, с който на лицето са определени задължения както следва: данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. в размер на 20462.70 лв. и лихви 13089.41лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 4228.46 лв. и лихви 2081.39 лв.; данък по чл.48 от  ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 71732.26 лв. и лихви 23811,04 лв.; данък по чл.48 от  ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 15820.21 лв. и лихви 3526,25 лв.; данък по чл.48 от  ЗДДФЛ за 2010г. в размер на 19485.81 лв. и лихви 2265,85 лв.   ОСЪЖДА К. П. С., ЕГН ********** с ЕТ“ ****“, с ЕИК 825176028, с адрес: гр. Пловдив, ул.“Николица войвода“ 0 10, ет.1, ап.1, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 3980/три хиляди деветстотин и осемдесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.  
73 Административно дело No 3148/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ИНФРАСТРОЙ-АВ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 9.8.2013г.
ИЗМЕНЯ по жалба на “ИНФРАСТРОЙ-АВ” ООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление гр. **, представлявано от `А.С.Х., Ревизионен акт № 131201096 от 08.05.2012 г., издаден от Г.Н.Ч., на длъжност старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на Национална агенция за приходите, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1134 от 31.08.2012 г. на Зам. Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив на Национална агенция по приходите, в обжалваната част за допълнително начислен ДДС, като вместо начисления допълнително ДДС в размер на 45165,95 лв., определя такъв в размер на 30 732,88 лв., ведно със съответната лихва.  ОТХВЪРЛЯ жалбата “ИНФРАСТРОЙ-АВ” ООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление гр. **, представлявано от `А.С.Х., в останалата й част.  ОСЪЖДА “ИНФРАСТРОЙ-АВ” ООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление гр. **, представлявано от `А.С.Х., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1437 лева (хиляда четиристотин тридесет и седем), представляваща юрисконсултско възнаграждение съразмерно на отхвърлената част от жалбата и определено по реда на чл. 8, вр. с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредба № 1/2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “ИНФРАСТРОЙ-АВ” ООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление гр. **, представлявано от `А.С.Х., сумата от 351 лева (триста петдесет и един), представляваща разноски за настоящето производство, съразмерно на уважената част от жалбата.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.  
74 Административно дело No 3189/2012, II състав Дела от администр. характер - данъчни ФЛАДЕР-ПЕТЪР ИЗЕВКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 22.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.И. от ****, против Ревизионен акт № 161201538/ 06.06.2012 г., издаден от В.Т.С. на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, в потвърдената му част с Решение № 1108/ 28.08.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” /сега “ОДОП”/ - гр. Пловдив.  ОСЪЖДА П.Г.И. от ****, да заплати на Дирекция “ОДОП” – Пловдив сумата в размер на 1030, 34 лв.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му.      
75 Административно дело No 3191/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни М-ОЙЛ КАРД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 13.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „М-ойл кард”ООД, ****, представлявано от Роберт Йордан – управител, чрез адв.Б., против РА № 161200760/30.05.2012 г., издаден от Филип Г. Карапиперов – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, ИРМ Смолян, потвърден с Решение № 1202/14.09.2012 г. на Директора на Дирекция“ОУИ“-Пловдив при ЦУ на НАП.   ОСЪЖДА „М-ойл кард”ООД, ****, представлявано от Роберт Йордан – управител да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 5 593 /пет хиляди петстотин деветдесет и три/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
76 Административно дело No 3211/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни АГРО-ИВЕКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 9.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Агро-Ивекс”ЕООД, против Ревизионен акт № 241201400/31.05.2012 г., издаден от К. П. Я. на длъжност старши инспектор по приходите в ТД на НАП Пловдив, ИРМ - Пазарджик, потвърден с Решение №1201 от 13.09.2012 год. на Директора на дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението”/ОУИ/ - гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно непризнат данъчен кредит в размер на 11822,30лв., ведно с прилежащи лихви.   ОСЪЖДА ”Агро - Ивекс” ЕООД ***, с ЕИК ***, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно– осигурителна практика“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 686,45лв. /шестстотин осемдесет и шест лева и четиридесет и пет стотинки/, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
77 Административно дело No 3299/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни НД АГРО ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 13.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Нд Агро“ ЕООД - гр.Пловдив, с адрес на управление: ****, с управител М. Д. Ч., против ревизионен акт № 161201321/ 31.05.2012 г., издаден от Тд на НАП – Пловдив, потвърден с решение № 1046/21.08.2012 г. на Зам. директора на Дирекция “ОУИ” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, с който на дружеството е отказано правото на приспадане на данъчен кредит в размер на на 469 999,40лв. и лихви 76 065,82лв.  ОСЪЖДА “Нд Агро“ ЕООД - гр.Пловдив, с ЕИК 200875801, с адрес на управление: ****, с управител М. Д. Ч., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно- осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 10721/десет хиляди седемстотин двадесет и един/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.    
78 Административно дело No 3311/2012, XVI състав Други административни дела УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на УМБАЛ “СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, ЕИК: ****, със седалище и адрес на управление *****, представлявано от Изпълнителния Директор проф. д-р К.Д. против Писмена покана изх. № 161331 от 03.10.2012г. на Директора на Регионална здравноосигурителна каса, гр. Пловдив, за възстановяване на получена без основание сума в размер на 8700.00лв.  ОСЪЖДА УМБАЛ “СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, ЕИК: ****, със седалище и адрес на управление *****, представлявано от Изпълнителния Директор проф. д-р К.Д., да заплати на Районна здравноосигурителна каса, гр. Пловдив, сумата в размер на 598.00лв.(петстотин деветдесет и осем лв.), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне..          
79 Административно дело No 3393/2012, XVI състав Други административни дела УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 20.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на УМБАЛ “СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от Изпълнителния Директор проф. д-р К.Д. против Писмена покана изх. № 161331 от 12.10.2012 г. на Директора на Регионална здравноосигурителна каса, гр. Пловдив, за възстановяване на получена без основание сума в размер на 10 094.00лв.  ОСЪЖДА УМБАЛ “СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от Изпълнителния Директор проф. д-р К.Д., да заплати на Районна здравноосигурителна каса, гр. Пловдив, сумата в размер на 651.88лв.(шестстотин петдесет и един лв. и 88ст.) , представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
80 Административно дело No 3470/2012, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЧРЕЗ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 5.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Министъра на земеделието и храните против Заповед № АБ-46/08.10.2012 г. на Кмета на Община Садово.     Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
81 Административно дело No 3530/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Р.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 9.8.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161202452 от 26.07.2012г., издаден от Филип Г. Карапиперов на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция гр.Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 1323 от 11.10.2012 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, поправено с Решение № 1323 от 31.10.2012г. за поправка на явна фактическа грешка, В ЧАСТТА, относно определените на Н.Р.К. данъчни задължения за Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. в размер на 2147, 59 лв., ведно с прилежащите лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 1650, 41 лв. и за 2006г. в размер на 710, 06 лв. ведно с прилежащите лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 451, 05 лв.   ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 161202452 от 26.07.2012г., потвърден с Решение № 1323 от 11.10.2012 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, поправено с Решение № 1323 от 31.10.2012г. за поправка на явна фактическа грешка, като НАМАЛЯВА определените на Н.Р.К. данъчни задължения, както следва : Данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. от 4752,24 лв. на 2505,91 лв., ведно с прилежащите лихви за несвоевременното разчитане с бюджета от 2353,53 лв. на 1200, 09 лв. и за 2010г. от 984, 26 лв. на 364, 30 лв., ведно с прилежащите лихви за несвоевременното разчитане с бюджета от 141, 10 лв. на 40, 72 лв., както и определените вноски за ДОО на самоосигуряващо се лице за периода 2007г. – 2010г. от 9619, 34 лв. на 9279,94 лв., ведно с прилежащите лихви за несвоевременното разчитане с бюджета от 6204, 57 лв. на 5802,76 лв., определените вноски за ДЗПО - УПФ на самоосигуряващо се лице за периода 2007г. - 2010г. от 3135,79 лв. на 3004, 24 лв., ведно с прилежащите лихви за несвоевременното разчитане с бюджета от 1927,83 на 1796,86 лв., определените вноски за ЗО на самоосигуряващо се лице за периода 2007г. – 2010г. от 4311,67 лв. на 4101, 19 лв., ведно с прилежащите лихви за несвоевременното разчитане с бюджета от 1310, 88 лв. на 1216, 83 лв.   ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Р.К. с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК *** против Ревизионен акт № 161202452 от 26.07.2012г., издаден от Филип Г. Карапиперов – главен инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1323 от 11.10.2012 год. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, поправено с Решение № 1323 от 31.10.2012г. за поправка на явна фактическа грешка, В ЧАСТТА, относно определени данъчни задължения за Данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 9394, 47 лв., ведно с прилежащите лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 3256, 00 лв. и за 2009г. в размер на 7020, 99 лв., ведно с прилежащите лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 1634, 05 лв., КАКТО И ЗА определените данъчни задължения за Данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 2505,91 лв., ведно с прилежащите лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 1200, 09 лв. и за 2010г. в размер на 364, 30 лв., ведно с прилежащите лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 40, 72 лв., и за определените вноски за ДОО на самоосигуряващо се лице за периода 2007г. – 2010г. в размер на 9279, 94 лв., ведно с прилежащите лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 5802,76 лв., определените вноски за ДЗПО - УПФ на самоосигуряващо се лице за периода 2007г. - 2010г. в размер на 3004, 24 лв., ведно с прилежащите лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 1796,86 лв., определените вноски за ЗО на самоосигуряващо се лице за периода 2007г. – 2010г. в размер на 4101, 19 лв., ведно с прилежащите лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 1216, 83 лв.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на Н.Р.К., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК ***, сумата от 56, 28 лв. – съответната част от сторените разноски по производството.   ОСЪЖДА Н.Р.К., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 1412,37 лв., представляваща съответната част от възнаграждението за осъществената юрисконсултска защита.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
82 Административно дело No 3531/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕЛЦИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 8.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Елци” ЕООД, ЕИК ***, представлявано от Е.Ц.П., срещу Ревизионен акт № 131201439/26.07.2012г., издаден от В.Г.Г. – гл. инспектор по приходите в Териториална дирекция на НАП - гр. Пловдив, ИРМ Хасково, потвърден с Решение № 1363/23.10.2012г. на Директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” /сега дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/ - гр. Пловдив при ЦУ на НАП в частта на допълнително определен корпоративен данък за 2009г. в размер на 10944,29лв. и корпоративен данък за 2010г. в размер на 16744,69лв. и прилежащи лихви.  ОСЪЖДА „Елци” ЕООД, ЕИК ***, представлявано от Е.Ц.П., да заплати на Дирекция “ОДОП”– Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1004 лв. /хиляда и четири лева/ юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
83 Административно дело No 3590/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ДЕСИ-ТОНЧО ВЪЛЧЕВ ЕТ,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП
Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 7.8.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241202820 от 08.08.2012г., издаден от Филип Георгиев Карапиперков – главен инспектор по приходите в ТД на НАП, гр. Пловдив, ИРМ – Смолян, потвърден с Решение № 1370 от 26.10.2012 г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, гр. Пловдив, сега с променено наименование на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, при ЦУ на НАП, в частта му относно определените задължения на ЕТ “Д. – Т.В.“, ЕИК ********, гр. Раднево, ул.„Магда Петканова“№47, представлявано от Т.В. Тонев, за данъчен период месец Октомври 2011г., в резултат на непризнат данъчен кредит в размер на 82 083,34 лева, по фактурите, издадени от “Глобал Билд Грул”ООД, ведно с определените лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на ЕТ “Д. – Т.В.“, ЕИК ********, гр. Раднево, ул.„Магда Петканова“№47, представлявано от Т.В. Тонев, сумата от 3 110 /три хиляди сто и десет/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
84 Административно дело No 3638/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ОРХИДЕЯ-ЦВЕТАНКА ХАРЛОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 5.8.2013г.
 ОТМЕНЯ Акт за дерегистрация по ЗДДС № 160991200006308/06.07.2012г. издаден от ТД на НАП, ***, потвърден с Решение № 1380/29.10.2012г. на Директора на Дирекция ОУИ/понастоящем с ново наименование Дирекция “ОДОП”/, *** при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА Дирекция “ОДОП”, *** при ЦУ на НАП да заплати на ЕТ “ОРХИДЕЯ-Ц.Х.”, ЕИК *** със седалище ***, и адрес за кореспонденция ***, представляван от Ц.Н.Х.” сумата в размер на 650 лв./шестстотин и петдесет лева/.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
85 Административно дело No 3724/2012, VII състав Искове за обезщетение И.И.К. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 8.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от И. ***, понастоящем в Затвора – Пловдив, срещу Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” с адрес на призоваване гр.София, ул.”Н. Столетов”№21 обективно кумулативно съединени претенции за присъждане на: сумата от 100 000 лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди на психическото му здраве, изразяващи се в страха, който е изпитал, поради застрашеността на живота си от перманентното влошено здравословно състояние, липсата на назначено и изпълнено лечение, положението да очаква без надежда за спасения своя жизнен край, потискан от бюрокрация, незаинтересованост, липса на хуманно отношение в продължение на месеци и на сумата от 100 000 лева, представляваща обезщетение за причинените му неимуществени вреди на физическото му здраве и изразяващи се в: претърпените болки и страдания от нелекуваните му заболявания, общото влошаване на здравето му, осакатяването му/намалената способност да се движи тялото/, невъзможност да диша, болки в гръдния кош и сърдечната област и въобще да живее нормално, настъпили през периода: месец декември 2011г. – октомври 2012г. по време на изтърпявано от К. *** наказание “лишаване от свобода” и същите да са резултат от незаконосъобразни действия или бездействия на органи и длъжностни лица от администрацията на Затвора – Пловдив при или по повод осъществявана от тези лица или органи административна дейност, като НЕОСНОВАТЕЛНИ.  ОСЪЖДА И. ***, понастоящем в Затвора – Пловдив, да заплати на Административен съд – Пловдив сумата от общо 80/осемдесет/ лева разноски по делото за съдебна експертиза.  ОСЪЖДА И. ***, понастоящем в Затвора – Пловдив, да заплати на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” с адрес на призоваване гр.София, ул.”Н. Столетов”№21 сумата от 150/сто и петдесет/ лева разноски по делото за съдебна експертиза.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
86 Административно дело No 3764/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни КОРЕКТСТРОЙ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 9.8.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт №161202936 от 30.08.2012г., издаден от Н.А.А. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 1408 от 07.11.2012г. на Директор на Дирекция “ОУИ” /тогава, сега с променено наименование Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”/ - гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА му с която на “Коректстрой”ООД, ЕИК *********, гр.Пловдив, ул.”Братя Свещарови”№19, представлявано от Костадин Пенчев, допълнително е начислен данък добавена стойност, както следва: за данъчен период месец Януари 2007г. за разликата от 7 212 лева до пълния установен размер на задължението от 12 152 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, и за данъчен период месец Март 2007г. за разликата от 12 690 лева до пълния установен размер от 21 226 лева, ведно с прилежащите лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА “Коректстрой”ООД, ЕИК *********, гр.Пловдив, ул.”Братя Свещарови”№19, представлявано от Костадин Пенчев, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”– Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 184, 09 /сто осемдесет и четири лева и девет стотинки/ лева, юрисконсултско възнаграждение, изчислено по съразмерност и компенсация.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
87 Административно дело No 3867/2012, X състав Дела по КСО Г.С.К. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 2.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №335 от 21.11.2012 г. на Директора на РУ"СО" град Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № ********** от 24.09.2012 година и № **********/Протокол №Ра-1706/22.10.2012г. на Ръководителя на пенсионното осигурявяне в ТП на НОИ Пловдив.  ВРЪЩА делото като преписка на административния орган за произнасяне по Заявление с вх. № МП-33718 от 22.05.2012г. на Г.К. за изменение на получаваната от него лична пенсия за ИОЗ  ОСЪЖДА Териториалното поделение на НОИ град Пловдив, да заплати на Националното бюро за правна помощ, деловодни разноски в размер на 150лв. /сто и петдесет лева/ за адвокатско възнаграждение.   Решението е подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
88 Административно дело No 3884/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни РОНШАНС КОМПЛЕКС-90-АНТОН АНТОНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 15.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ“****“, представлявано от А. А., със седалище и адрес на управление ****, чрез адв.П., против РА № 241202995/20.08.2012 г., издаден от Ф. Г. К.-гл.инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, ИРМ Смолян, потвърден с Решение № 1424/09.11.2012 г. на Директора на Дирекция“ОУИ“-Пловдив при ЦУ на НАП.   ОСЪЖДА ЕТ“****“, представлявано от А. А., със седалище и адрес на управление **** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 2 536 /две хиляди петстотин тридесет и шест/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
89 Административно дело No 3975/2012, II състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Б.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Б.М. ***, срещу Заповед № ДК-02-ЮЦР-326/ 01.11.2012 г. на Началника на РДНСК ЮЦР, с която е наредено жалбодателят да премахне незаконен строеж „надстройка над съществуващ гараж”, находящ се в УПИ ІІІ-240, кв.11 по плана на кв.Долни воден, гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
90 Административно дело No 3992/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни С.Л.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 16.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Л.С., с ЕГН ********** ***, чрез адв. С.П., против ревизионен акт № 161201715 от 19.06.2012 г., издаден от Пенка Иванова Тодорова - инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, офис Хасково, потвърден с решение № 1150 от 31.00.2012 г. на Зам.директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, с който акт на лицето са определени задължения както следва: данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. в размер на 18657.34 лв. и лихви 11657.06 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 2385,26 лв. и лихви 1156,40 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 71060.26 лв. и лихви 23733,27 лв.; данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 15196.21 лв. и лихви 3357,11 лв.; данък по чл.48 от  ЗДДФЛ за 2010г. в размер на 18993.92 лв. и лихви 2235,59 лв.; вноски за ДОО за 2006 г.- 2010 г. в размер на 13310.22 лв. и лихва от 9368.20; вноски ДЗПО за 2006 г. – 2010 г. в размер на 4200 лв. и лихви от 2659,89 лв.; вноски за ЗО за периода 2006 г. – 2010 г. в размер на 5957,76 лв. и лихви от 1917,94 лв.  ОСЪЖДА С.Л.С., с ЕГН ********** ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 4567/четири хиляди петстотин шестдесет и седем/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.  
91 Административно дело No 3998/2012, IX състав Други административни дела Л.В.Е. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 2.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.В. Ефтимов, EГН **********,***, 18, против Заповед за прилагане на принудителни административни мерки/ПАМ/ № 40012/2011г. на Началник група в Сектор Пътна Полиция при ОД на МВР Пловдив.Препис от решението да бъде изпратен на страните. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
92 Административно дело No 4003/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни НЕО БИЛД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 14.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Нео билд“ЕООД с адрес на управление ****, представлявано от Д. П. П., против РА № 131201131/27.08.2012 г., потвърден с Решение № 1486/30.11.2012 г. на Директора на Дирекция“ОУИ“-Пловдив при ЦУ на НАП.   ОСЪЖДА „Нео билд“ЕООД с адрес на управление ****, представлявано от Д. П. П., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1 317 /хиляда триста и седемнадесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
93 Административно дело No 218/2013, III състав Дела от администр. характер - данъчни Н.С.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 1.8.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161203316 от 19.09.2012г., издаден от С.С.Ч. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 1578 от 27. 12.2012г. на Директор Дирекция “ОУИ” /сега с променено наименование на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”/ – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, с ЧАСТТА която на Н.С.С., ЕГН **********, с постоянен адрес с. Каравелово, общ.Карлово, ул.”Бели Брези” №2, е вменено задължение за заплащане на лихви за забава в размер общо на 16,42 лева за несвоевременно разчитане с бюджета на задълженото за авансови вноски към Фондовете на Здравното осигуряване за периода от м.01.2005г. до м.11.2005г. /вкл./ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Н.С.С., ЕГН **********, с постоянен адрес с. Каравелово, общ.Карлово, ул.”Бели Брези”№2, да заплати на Дирекция Обжалване и данъчно-осигурителна практика, сумата от 1 074 /хиляда седемдесет и четири/ лева, юрисконсултско възнаграждение.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния Административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
94 Административно дело No 223/2013, IX състав Дела от администр. характер - данъчни АНГЕЛОВ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 13.8.2013г.
Отхвърля жалбата на “АНГЕЛОВ ГРУП” ЕООД с EИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград., ул. “ТРЕТИ МАРТ”№ 6 , против Заповед № 24883-F003803/09.11.2012 г., издадена от Зам. Директора на Териториална дирекция на Националната агенция по приходите /ТД на НАП/ – Пловдив., като неоснователна и недоказана. Осъжда “АНГЕЛОВ ГРУП” ЕООД с EИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград., ул. “ТРЕТИ МАРТ”№ 6 , да заплати на /ТД на НАП/ – Пловдив разноски в размер на 150лв., представляващи юрисконсултско възнаграждение. Решението подлежи на обжалване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ по реда на чл. 211 от АПК в 14 дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.
95 Административно дело No 229/2013, II състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕНДИНК ЦИДИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 22.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВЕНДИНК ЦИДИ” ЕООД, с ЕИК ****, *****, представлявано от Ц.Н.И., против № 131203404/21.09.2012г., издаден от К.Г.Д. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП – Пловдив, в обжалваната му част, потвърден с Решение № 1539/ 15.12.2012 г. на Директор Дирекция “ОДОП” - Пловдив.   ОСЪЖДА „ВЕНДИНК ЦИДИ” ЕООД, с ЕИК ****, *****, представлявано от Ц.Н.И., да заплати на Дирекция “ОДОП” - Пловдив разноски в размер на 1235, 74 лв.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.  
96 Административно дело No 303/2013, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕМИ-2000-НИКОЛАЙ САРАНДИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.8.2013г.
ИЗМЕНЯ ревизионен акт № 261200806 от 22.05.2012 г., издаден от Н. Ч. - инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, потвърден с решение № 1051 от 21.08.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция по приходите, издаден на Н.С.А., с ЕГН **********, и като едноличен търговец с фирма „**** – Н.С.”, с ЕИК ****, с адрес на управление: ****, КАТО НАМАЛЯВА определения с него данък по чл.35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. от 18630.66 лв. на 12084,99 лв., както и определените лихви от 11513.94 лв. на 7468,65 лв.   ОСЪЖДА Н.С.А., с ЕГН **********, и като едноличен търговец с фирма „**** – Н.С.”, с ЕИК ****, с адрес на управление: ****, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 814/осемстотин и четиринадесет/ лева, съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на Н.С.А., с ЕГН **********, и като едноличен търговец с фирма „**** – Н.С.”, с ЕИК ****, с адрес на управление: **** сумата от 158 /сто петдесет и осем/лева разноски по делото.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.  
97 Административно дело No 315/2013, X състав Дела по КСО М.А.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 1.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №25 от 18.01.2013 г. на Директора на РУ"СО" град Пловдив и потвърденото с него Разпореждане № 151-00-4964-3 от 27.06.2011 година на Ръководителя на осигурявянето за безработица при РУ“СО” гр.Пловдив.  ИЗПРАЩА делото като преписка за произнасяне по заявлението на М.А.А. с вх. № 151-00-4964 от 13.05.2011 г., с което е поискала да и бъде отпуснато парично обезщетение за безработица.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
98 Административно дело No 385/2013, XVII състав Други административни дела СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ-ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 27.8.2013г.
ОТМЕНЯ Мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив да се произнесе по т. 2 от Заявление за достъп до обществена информация вх. № 12 ДОИ 61/19.12.2012 г. по описа на Община Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Пловдив за изрично произнасяне по т. 2 от Заявление за достъп до обществена информация вх. № 12 ДОИ 61/19.12.2012 г. по описа на Община Пловдив, подадено от Сдружение с нестопанска цел Граждански контрол – защита на животните, Булстат 175940482, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Найден Геров” № 17А, вх. А, ет. 3, ап. 7, представлявано от Георги Любомиров Сербезов – Председател на УС, при съблюдаване на указанията по тълкуването и прилагането на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.  ОПРЕДЕЛЯ 14-срок за произнасяне, считано от датата на влизане в сила на настоящото съдебно решение.  ОСЪЖДА Община Пловдив, да заплати на Сдружение с нестопанска цел Граждански контрол – защита на животните, Булстат 175940482, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Найден Геров” № 17А, вх. А, ет. 3, ап. 7, представлявано от Георги Любомиров Сербезов – Председател на УС, сумата в размер на 460 лв. (четиристотин и шестдесет лева), представляваща заплатената държавна такса за образуване на съдебното производство и възнаграждение за един адвокат.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗЖГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сдружение с нестопанска цел Граждански контрол – защита на животните, Булстат 175940482, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Найден Геров” № 17А, вх. А, ет. 3, ап. 7, представлявано от Георги Любомиров Сербезов – Председател на УС, в частта, с която се иска отмяна на мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив по т. 1, т. 3 и т. 4 от Заявление за достъп до обществена информация вх. № 12 ДОИ 61/19.12.2012 г. по описа на Община Пловдив и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 385 по описа за 2013 г. на Пловдивския административен съд, в тази част.    В частта, с която жалбата се оставя без разглеждане, а производството по делото се прекратява решението има характер на определение и подлежи на обжалване в 7-дневе срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. В останалата част, решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
99 Административно дело No 463/2013, VII състав Други административни дела П.С.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 7.8.2013г.
ОТМЕНЯ отказа, обективиран в писмо изх.№13 П 459/30.01.2013г. на Кмета на Община – Пловдив в ЧАСТТА, с която е отказано по заявление вх. №13 П 460/09.01.2013г. на П.С.Ш. поисканото удостоверяване, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ИЗПРАЩА заявление №13 П 460/09.01.2013г. на П.С.Ш. – на Дирекция “Общинска собственост” при Община – Пловдив за извършване на поисканото удостоверяване.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.С.Ш. с адрес на призоваване гр.Раковски, ул.”38-ма”№6 срещу отказ за предоставяне на информация от Кмета на Община – Пловдив, обективиран в негово писмо изх.№13 П 459/ 30.01.2013г. по заявлението на Ш. №13 П 459 от 09.01.2013г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА П.С.Ш. с адрес на призоваване гр.Раковски, ул.”38-ма”№6 да заплати на Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл.“Стефан Стамболов”№1 сумата от 75/седемдесет и пет/ лева разноски по делото по съразмерност.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
100 Административно дело No 471/2013, III състав Дела от администр. характер - данъчни ГЕОСЕРВИЗИНЖЕНЕРИНГ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 8.8.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт 16251200282 от 25.10.2012г., издаден от Георги Стоянов Г. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 42 от 16.01.2013г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА, с която на “Геосервизинженеринг”АД, ЕИК ********,гр.Асеновград ул.”Божидар Икономов”№19, представлявано от Живко Сариев, са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне, в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 22 367,56 лева по Фактура № 1000000012 от 21.01.2011г., издадена от “Анархия 2007”ЕООД /сега с промено наименование на “Лъки Петролеум 2007”ЕООД/, и фактура № 1000000052 от 27.06.2011г., издадена от “Лъки Петролеуам 2007”ЕООД, ведно със съответните лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Геосервизинженеринг”АД, ЕИК ********,гр.Асеновград ул.”Божидар Икономов”№19, представлявано от Живко Сариев, със съд.адрес гр.София, ул.”Проф.Милко Бичев”№9, офис 2, адв.Н. Г., сумата от 1 150 (хиляда и сто и петдесет) лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
101 Административно дело No 514/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни РОУЗ ВАЛЕЙ ГРУП-ИНЖЕНЕРИНГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 5.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Роуз валей груп – инженеринг” ООД, с ЕИК 160109101, със седалище и адрес: град Карлово, ул.”Генерал Карцов” № 80, представлявано от управителя Р.Т.С., против ревизионен акт № 261202787 от 17.10.2012 г., издаден от Б.Г.Ч., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 26 от 10.01.2013 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив при ЦУ на НАП, с който не е признат данъчен кредит в размер на 31 669,27 лева ведно с лихви в размер на 3 404,11 лева и допълнително е установен корпоративен данък за 2011 г. в размер на 15 834,63 лева ведно с лихви в размер на 884,15 лева.  ОСЪЖДА “Роуз валей груп – инженеринг” ООД, с ЕИК 160109101, със седалище и адрес: град Карлово, ул.”Генерал Карцов” № 80, представлявано от управителя Р.Т.С., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1 486 (хиляда четиристотин осемдесет и шест) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
102 Административно дело No 516/2013, III състав Дела от администр. характер - данъчни КА-7 ГРУП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 8.8.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 211202718 от 20.08.2012 година, издаден от Юлия Митева Даракчиев на длъжност ст. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 24/09.01.2013г. на Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Пловдив, В ЧАСТТА му, с която на „Ка – 7 Груп”ООД, гр.Смолян, ул.”Деспот Слав”№1, вх.В, ет.4, ап.22, са вменени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 43 848,16 лева за данъчен период месец Септември 2011г. по фактурите, издадени от “Сис Електроник”ЕООД, ведно с определените за несвоевременното разчитане с бюджета на тази част от задължението по ЗДДС за внасяне лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Ка – 7 Груп”ООД, гр.Смолян, ул.”Деспот Слав” №1, вх.В, ет.4, ап.22, сумата от 2 316 /две хиляди триста и шестнадесет/ лева, разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
103 Административно дело No 525/2013, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни АКЦЕПТ ЕСТЕЙТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АКЦЕПТ ЕСТЕЙТ“ ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: *** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Е.А., против Ревизионен акт № 241202364/25.07.2012г., издаден от К.Я. - старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ гр. Пазарджик, потвърден с Решение № 1501 от 07.12.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА МУ, в която на жалбоподателя не е признат данъчен кредит в общ размер на 15 902,50лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 5 486,82лв.   ОСЪЖДА „АКЦЕПТ ЕСТЕЙТ“ ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: *** със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Е.А. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 877,79 лв. (осемстотин седемдесет и седем лева и седемдесет и девет стотинки), представляваща стойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.  
104 Административно дело No 538/2013, VII състав Дела по ЗАдм ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 6.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Градски транспорт – Пловдив”АД с адрес на управление гр.Пловдив, бул.“Димитър Стамболов”№2 срещу решение №РД-20-13 от 01.02.2013г. на Областен управител – Пловдив, с което е разрешено пряко възлагане на обществена услуга за превоз на пътници по градски автобусни линии №№9, 11, 17, 21, 25, 26, 36 и 113 от общинската транспорта схема на Община – Пловдив за срок от 1 година, считано от 01.02.2013г. и/или до избор на изпълнител в резултат на проведена процедура по ЗОП или ЗК, като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА “Градски транспорт – Пловдив”АД с адрес на управление гр. Пловдив, бул.“Димитър Стамболов”№2 да заплати на Областна администрация – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл.“Никола Мушанов”№1 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.  ОСЪЖДА “Градски транспорт – Пловдив”АД с адрес на управление гр. Пловдив, бул.“Димитър Стамболов”№2 да заплати на Община – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл.“Стефан Стамболов”№1 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
105 Административно дело (К) No 548/2013, XIX състав Касационни производства А.И.К. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 527 от 13.12.2012 година, постановено по гр.д. № 407 от 2012 година по описа на Районен съд – Асеновград.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
106 Административно дело No 581/2013, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТПК СЕПТЕМВРИ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 9.8.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № КД-14-16-138/23.01.2013 г. на началник служба по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив (СГКК), с която на основание чл. 54, ал.1 от ЗКИР е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Пловдив, одобрена със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК.  ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Пловдив да заплати на “Бъдеще“ ЕООД, ЕИК 825236285 сумата от 350/триста и петдесет/ лева.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
107 Административно дело No 623/2013, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни К.А.Г. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.8.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН отказът на Директора на ТД на НАП – Пловдив, обективиран в писмо с изх.№ 70-001835/ 13.02.2013 г. по повод отправено искане с вх.№ 70-00-1835/25.01.2013 г. от К.А.Г., ЕГН **********,***, за преизчисляване на лихви по забавени плащания преди 31.12.2012 г., съгласно нови правила за олихвяване в сила от 01.01.2013 г. в чл.113, ал.1 от КСО и начин и поредност за погасяване на задължения съгласно чл.169 от ДОПК.  ВРЪЩА преписката на компетентния орган по приходите за издаване на акт за установяване на задължение по декларация по реда на чл.107 от ДОПК съобразно заявление с вх.№ 70-00-1835/25.01.2013 г.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за страните.
108 Административно дело No 675/2013, VII състав Дела по КСО К.Ю.К. РЪКОВОДИТЕЛ НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 8.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на К.Ю.К. като представляващ “Красикапласт”АД с адрес на управление гр.Асеновград, кв.“Индустриална зона” срещу решение №412 от 20.12.2012г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е оставена без уважение негова жалба против задължителни предписания изх.№К56459/12.12.2012г., като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА К.Ю.К. като представляващ “Красикапласт” АД да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Любен Каравелов”№7 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
109 Административно дело No 713/2013, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.Х.С.,
Г.Х.Д.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Х.С., ЕГН ********** и Г.Х.Д., ЕГН ********** ***, против заповед № КД-14-28 от 18.02.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, в частта, в която е допуснато изменение на кадастралната карта на град Карлово, ЕКАТТЕ 36498, одобрени със заповед № РД-18-52/ 16.11.2011 г. на ИД на АГКК, съгласно описаното в заповедта, и с която се нанасят нови обекти, а старите са заличени.  ОТМЕНЯ заповед № КД-14-28 от 18.02.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, в частта, в която е допуснато изменение на кадастралния регистър на град Карлово, ЕКАТТЕ 36498, одобрен със заповед № РД-18-52/ 16.11.2011 г. на ИД на АГКК, в частта, в която ПИ с идентификатор 36498.506.613 е записан в собственост на М. Христева С., както и по отношение на ПИ с идентификатор 36498.506.614 и ПИ с идентификатор 36498.506.615, за които е записано, че няма данни за собственост.  ВРЪЩА преписката на административния орган в тази част при съблюдаване на указанията в настоящото решение.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.  
110 Административно дело No 770/2013, III състав Дела от администр. характер - данъчни АРКУТИНО ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 6.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Аркутино”ЕАД, ЕИК *********, чрез процесуалния си представител адв.Д.И.,***, против Ревизионен акт № 161204056/29.11.2012г., издаден от М.М. – старши инспектор по приходите при на ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 199/20.02.2013г. на Директор Дирекция “ОДОП” – Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА “Аркутино”ЕАД, ЕИК *********, чрез процесуалния си представител адв.Д.И.,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив, юрисконсултско възнаграждение в размер на 4 845 /четири хиляди осемстотин четиридесет и пет/ лева.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния Административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
111 Административно дело No 778/2013, II състав Дела от администр. характер - данъчни САРС ГРУП И КО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 16.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „САРС ГРУП И КО” ООД, със седалище и адрес на управление: ****, ЕИК ****, представлявано от Р. А. чрез генерален пълномощник А. К., против Ревизионен акт № 161203738/13.12.2012г., издаден от Е. С. Ц. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция гр.Пловдив, в обжалваната част за отказан данъчен кредит в размер на 17 000 лв. и прилежащите лихви – 4037, 24 лв., потвърден с Решение № 207/ 25.02.2013 г. на Зам. Директора на Д “ОУИ” гр.Пловдив.   ОСЪЖДА „САРС ГРУП И КО” ООД, със седалище и адрес на управление: ****, ЕИК ****, представлявано от Р. А. чрез генерален пълномощник А. К. да заплати на Дирекция ”Обжалване и данъчноосигурителна практика” - Пловдив при Централно управление на НАП разноски в размер на 870, 74 лв.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
112 Административно наказателно дело (К) No 842/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ И.П.Г. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 27 от 14.02.2013 година, постановено по НАХД № 744 от 2012 година по описа на Районен съд – Асеновград, V наказателен състав, с което решение е отменено НП № 36-0001189/27.11.2012г. на Началник сектор “КАНД” в областен отдел “КД - ДАИ” Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
113 Административно дело No 853/2013, XVII състав Дела по ЗОС С.А.С. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 19.8.2013г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Решение на Комисията по чл. 40, ал. 2 от НРПУРОИ, прието с Протокол № 03 от 21.02.2013 г. и писмо на Кмета на Община Пловдив изх. № 10 П 1060/22.02.2013 г., с което решението е утвърдено.  ВРЪЩА преписката на Комисията по чл. 40, ал. 2 от НРПУРОИ назначена от Кмета на Община Пловдив, за произнасяне по Заявление вх.№10П1060/1/08.11.2010 г. от С.А.С. при съблюдаване на указанията по тълкуването и прилагането на закона дадени в мотивната част на настоящото решение.  ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок за произнасяне, считано от датата на влизане в сила на настоящото съдебно решение.  ОСЪЖДА Община Пловдив, да заплати на С.А.С.,***, сумата в размер на 10 лв. (десет лева), представляваща заплатената държавна такса.  ОСЪЖДА Община Пловдив, да заплати на адвокат Г. Вескова Ч., ЕГН **********, сумата в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева), представляваща стойността на осъществената адвокатска защита.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
114 Административно дело No 872/2013, X състав Дела по ЗАдм М.А.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 7.8.2013г.
ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив да завери молба-декларация, по заявление вх. № 13П3475/ 04.03.2013 г.  ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Пловдив за произнасяне в съответствие с мотивите на решението.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
115 Административно наказателно дело (К) No 893/2013, XXI състав Наказателни касационни производства И.Д.И.,
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ
И.Д.И.,
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ
Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 5.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 431 от 19.02.2013 година, постановено по НАХД № 8749 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, V наказателен състав, с което решение е изменено НП № 36-0001194/27.11.2012г. на Началник Сектор КАНД в Областен отдел “КД - ДАИ” Пловдив, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ изцяло НП № 36-0001194/27.11.2012г. на Началник Сектор КАНД в Областен отдел “КД - ДАИ” Пловдив  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
116 Административно наказателно дело (К) No 899/2013, XIX състав Наказателни касационни производства М.Т.Л. ПЕТО РУП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 436 от 29.11.2012 г. по НАХД № 7495 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012 г.  Решението е окончателно.  
117 Административно дело No 958/2013, VII състав Други административни дела ФЕНИКС ЮГ АД КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОТМЕНЯ отказа, обективиран в писмо изх.№604/01.03.2013г. на Кмета на Община – Стамболийски в ЧАСТТА, с което е отказано по заявление вх. №696/18.02.2013г. на “Феникс – Юг”АД с адрес на управление гр.Пловдив, ул. “Македония”№20 издаването на скица, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ИЗПРАЩА заявление вх.№696/18.02.2013г. на Дружеството тази му ЧАСТ – на Кмета на Община – Стамболийски за извършване на поисканата административна услуга.  ОБЯВЯВА за нищожен отказа, обективиран в писмо изх.№604/01.03. 2013г. на Кмета на Община – Стамболийски в ЧАСТТА, с което е отказано по заявление вх.№696/18.02.2013г. на “Феникс – Юг”АД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Македония”№20 заверката на представената със заявлението декларация по чл.14 ЗМДТ.   ИЗПРАЩА заявление вх.№696/18.02.2013г. на Дружеството тази му ЧАСТ – на компетентния за това орган по приходите в Община – Стамболийски за произнасяне по така направеното искане.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му само в ЧАСТТА по отказа за издаване на скица.      
118 Административно дело No 1005/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ТАМПЛИЕРИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 1.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Тамплиери“ ООД, ЕИК 160094877, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Люсиен Шевалас“ № 19а, представлявано от управителя А.Т.В., против ревизионен акт № 161203795 от 18.12.2012 г., издаден от А.М.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 250 от 12.03.2013 г. на зам.-директора на Дирекция ”Обжалване и данъчно-осигурителна практика" Пловдив в частта за непризнат данъчен кредит и допълнително начислен ДДС в общ размер на 159 064,13 лева и лихви в размер на 50 196,67 лева.  ОСЪЖДА „Тамплиери“ ООД, ЕИК 160094877, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Люсиен Шевалас“ № 19а, представлявано от управителя А.Т.В., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив при ЦУ на НАП сумата 4 635 (четири хиляди шестстотин тридесет и пет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
119 Административно наказателно дело (К) No 1033/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД
ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД,
ТД НА НАП ПЛОВДИВ
Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 505, постановено по НАХД № 7034/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив,  Решението е окончателно.  
120 Административно дело No 1042/2013, VII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 7.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Областен управител – Пловдив срещу решение №268, взето с Протокол №21/22.02.2013г. от Общински съвет – Раковски в ЧАСТТА му по т.1, т.4, т.5, т.6 и т.7, като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА Областна администрация – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, пл.“Никола Мушанов”№1 да заплати на Общински съвет – Раковски с адрес на призоваване гр.Раковски, пл.“България”№1 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
121 Административно наказателно дело (К) No 1077/2013, XXI състав Наказателни касационни производства П.С.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО КЪМ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.8.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 43/21.02.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 764 по описа за 2012г. на Карловския районен съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
122 Административно дело No 1088/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЛАЛЬО ДИМИТРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 9.8.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №241205154 от 08.01.2013г. на Ф.К.Т.- главен инспектор по приходите в ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №305 от 27.03.2013г. на заместник-директора на Д”ОДОП”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на ЕТ“Лальо Д.”, със седалище и адрес на управление: *****, е определен допълнително данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер от 93 929,44 лв. и са начислени лихви върху тази сума в размер от 50 915,57 лв.; допълнително е определен данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер от 26 964,52 лв. и са начислени лихви върху посочената сума в размер от 10 549,61 лв.; определени са вноски за ДОО по КСО за 2007г. в размер от 2 421,00 лв. и са начислени лихви върху посочената сума в размер от 2 458,44 лв.; определени са вноски за ДОО за 2008г. в размер от 3 355,80 лв. и са начислени лихви върху посочената сума в размер от 2 561,36 лв.; определени са вноски за ДЗПО-УПФ за 2007г. в размер от 708,00 лв. и са начислени лихви върху посочената сума от 718,95 лв.; определени са допълнителни вноски за ДЗПО-УПФ за 2008г. в размер от 987,00 лв. и са начислени лихви върху посочената сума в размер от 753,34 лв. допълнително са определени вноски за ЗО по ЗЗО за 2007г. в размер от 849,60 лв. и са начислени лихви върху посочената сума в размер от 460,54 лв.; допълнително са определени вноски за ЗО за 2008г. в размер от 1 184,40 лв. и са начислени лихви върху посочената сума в размер от 463,39 лв., в частта му, с която е определен допълнително данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. за разликата над 74 001,27 лв. до пълния размер на задължението от 93 929,44 лв., както и за начислените лихви върху посоченото задължение за сумата над 40 113,27 лв. до пълния им размер от 50 915,57 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на ЕТ“Лальо Д.”, със седалище и адрес на управление: *****, сумата от 53,97 лв., представляваща разноски по делото, съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА ЕТ“Лальо Д.”, със седалище и адрес на управление: *****, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 3 821,01 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
123 Административно наказателно дело (К) No 1108/2013, XXII състав Наказателни касационни производства СУПЕРСПЛАВ ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 675 от 14.03.2013г., постановено по НАХД № 8518/2012г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив  Решението е окончателно.    
124 Административно дело No 1125/2013, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ДИАНА ДРАГАНОВА-700 ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Д.Д. – 700”ЕООД с адрес на управление *** срещу Заповед №62000-0043389/02.03. 2012г. на Директор ТД на НАП – Пловдив с която е наложена принудителна административна мярка – “запечатване на обект” за срок от 1 месец на търговеца, а именно: магазин за хранителни стоки, находящ се в ***, като НЕОСНОВАТЕЛНА.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
125 Административно наказателно дело (К) No 1130/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТОПЛОСНАБДИТЕЛНА АГЕНЦИЯ НЕЛБОИНЖЕНЕРИНГ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 8 от 07.03.2013 година, постановено по НАХД № 121 от 2012 година по описа на Районен съд – Първомай, ІІІ наказателен състав, с което решение е потвърдено НП № 16-1602325/ 09.08.2012г. на Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
126 Административно дело No 1144/2013, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Г.П.,
В.Г.К.
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 6.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Г.П. ***, и В.Г.К. ***, против Заповед № ДК-02-ЮЦР-02 от 19.02.2013 г. на Началник РДНСК-ЮЦР Пловдив.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
127 Административно наказателно дело (К) No 1193/2013, XXI състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ХИСАРЯ Й.В.Н. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.8.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 386/14.02.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 4914 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд, В ЧАСТТА, с която е отменено наказателно постановление № К-677/ 12.09.2011 г. на началника на РУ „Полиция“ – гр.Хисаря, за наложено на Й.В.Н., ЕГН **********, административно наказание на основание чл. 174 ал. 1 от ЗДвП, “глоба” в размер на 300 /триста/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 10 /десет/ месеца за административно нарушение по чл. 5 ал. 3 т. 1 от ЗДвП и на основание Наредба № Із-1959/2007г. на МВР (обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.2008г.) е постановено и “отнемане на 10 /десет/ контролни точки” – по чл. 174 ал. 1 от ЗДвП, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № К-677/ 12.09.2011 г. на началника на РУ „Полиция“ – гр.Хисаря, за наложено на Й.В.Н., ЕГН **********, административно наказание на основание чл.174 ал. 1 от ЗДвП, “глоба” в размер на 300 /триста/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 10 /десет/ месеца за административно нарушение по чл. 5 ал. 3 т. 1 от ЗДвП, и на основание Наредба № Із-1959/2007г. на МВР (обн., ДВ, бр. 4 от 15.01.2008г.) е постановено и “отнемане на 10 /десет/ контролни точки” – по чл. 174 ал. 1 от ЗДвП.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
128 Административно наказателно дело (К) No 1222/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ МОНТЕС 09 ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 49/ 18.03.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 67 по описа за 2013г. на Районен съд – Асеновград.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
129 Административно наказателно дело (К) No 1250/2013, XXII състав Наказателни касационни производства СЛАВА-СЛАВКА ПАНОВА ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 666 от 08.03.2013г., постановено по НАХД № 58/2013г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив и вместо него постанови:  ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1602019 от 09.07.2012 год. издадено от изпълняващия служебните задължения на длъжността директор на Дирекция „ Инспекция по труда” гр.Пловдив, съгласно заповед № ЧР-392/02.05.2012г., с което на ЕТ„Слава-Славка Панова” , ЕИК по БУЛСТАТ 115138450, със седалище и адрес на управление: гр.Перущица, ул. ”Рашко Куртов” № 5, представлявано от С.К.П. е наложено административно наказание „имуществена санкция”, като размерът на наложената имуществена санкция се изменя от 2500лева на 1500/хиляда и петстотин/лева/.  
130 Административно наказателно дело (К) No 1261/2013, XXII състав Наказателни касационни производства К.И.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 735 от 21.03.2013г., постановено по НАХД № 541/2013г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив  Решението е окончателно.    
131 Административно дело No 1291/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни Р.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 5.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Р.Д.Д., ЕГН **********,***, против ревизионен акт № 211205267 от 17.01.2013 г., издаден от Л.Б.Е., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, поправен с ревизионен акт № Р-1305200 от 18.02.2013 г., издаден от Л.Б.Е., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, и потвърден с решение № 357 от 08.04.2013 г. на зам.-директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив, в частта за допълнително установения данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2009 г. и 2010 г. и за допълнително установените задължения за задължителни осигурителни вноски за ДОО в размер на 3 917,47 лева и 2 106,52 лева лихви, ДЗПО в размер на 1 595,36 лева и 834,41 лева лихви, ЗО в размер на 2 535,24 лева и 671,09 лева лихви.  ОСЪЖДА Р.Д.Д., ЕГН **********,***, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 843 (осемстотин четиридесет и три) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.    
132 Административно дело No 1293/2013, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни КРИС-88 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 8.8.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 284 от 25.03.2013 г., постановено от Зам. директора на Дирекция “ОДОП” Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалба с вх. № 20-15-159/15.03.2013г., подадена от “КРИС-88” ЕООД, с която се иска отмяна на РА № 211106959/17.09.2012г., издаден от ТД на НАП - Пловдив.  ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция “ОДОП” Пловдив за произнасяне по същество по жалбата против РА.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
133 Административно дело No 1315/2013, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.А.Н. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Г.А.Н., ЕГН **********,***, против отказ на Главния архитект на Община Пловдив за издаване на виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ, обективиран в писмо изх.№ 13П4844 от 25.04.2013 г.  ОСЪЖДА Г.А.Н., ЕГН **********,***, да заплати на Община Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението с препис за ответника.
134 Административно дело No 1333/2013, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ГАРАНТ-95 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 7.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ГАРАНТ - 95” ООД - гр.Асеновград, с адрес на управление: ***, с управител З.Й.Т., против ревизионен акт № 161205005/ 17.01.2013 г., издаден от В.Т.С. - ст. инспектор по приходите в ТД на НАП – гр.Пловдив, офис Стара Загора, изменен с решение № 374/10.04.2013 г. на Зам.директора на Дирекция “ОДОП” при ЦУ на НАП гр. Пловдив, в частта, в която на дружеството е начислен допълнителен ДДС в размер на 1073 лв. и прилежащите лихви от 130.25 лв.  ОСЪЖДА на “ГАРАНТ - 95” ООД - гр.Асеновград, с ЕИК 115120405, с адрес на управление: ***, с управител З.Й.Т., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно- осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 212 /двеста и дванадесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.  
135 Административно наказателно дело (К) No 1341/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АЛЕКС ТРЕЙД 2010 ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 715 от 16.01.2013 година, постановено по НАХД № 7741 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, VІІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 15431-F009257/27.08.2012г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
136 Административно наказателно дело (К) No 1344/2013, XXI състав Наказателни касационни производства С.Н.И. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №815 от 02.04.2013г. по НАХД №33/2013г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ н. състав, с което е потвърден електронен фиш серия К №0269896 без дата и посочен като издаден от ОД на МВР – Пловдив, с който на С.Н.И. *** е наложено административно наказание – “Глоба” в размер на 200 лева на основание чл.189 ал.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, във вр. с чл.182 ал.2, т.5 ЗДвП за нарушение на чл.21 ал.2 ЗДвП, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :   ОТМЕНЯ електронен фиш серия К №0269896 без дата и посочен като издаден от ОД на МВР – Пловдив, с който на С.Н.И. *** е наложено административно наказание – “Глоба” в размер на 200 лева на основание чл.189 ал.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, във вр. с чл.182 ал.2, т.5 ЗДвП за нарушение на чл.21 ал.2 ЗДвП.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
137 Административно наказателно дело (К) No 1354/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ С.М.Р. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 909 от 03.04.2013г., постановено по НАХД № 1416/2013г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство Серия К № 0325534, издаден от ОД на МВР гр. Пловдив, с което на С.М.Р., ЕГН **********, за нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във вр. чл.182, ал.2 т. 6 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 245 лева.  Решението е окончателно.    
138 Административно наказателно дело (К) No 1355/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЯНИТА 2007 ЕООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №841 от 04.04.2013г., постановено по НАХД №223/2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІХ-ти н. състав, с което е отменено наказателно постановление /НП/ №16229-F002589 от 05.09.2012г. на Заместник Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на ”Янита 2007”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Първомай на основание чл.355 ал.1 КСО са наложени общо 12 броя административно наказание – “Имуществена санкция” в размер на по 500 лева, за 12 броя нарушения на чл.7 ал.3 КСО.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
139 Административно наказателно дело (К) No 1365/2013, XX състав Наказателни касационни производства ДИНЕКСПРЕС-ЦУРЕВ И С-ИЕ СД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 751/ 14.03.2013 г. по НАХД № 7040 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 10258-F002818/ 10.07.2012 г. на Директор Дирекция “Контрол” в ТД на НАП - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
140 Административно наказателно дело (К) No 1366/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ РОДОПСКИ КИЛИМ АД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 839 от 04.04.2013 година, постановено по НАХД № 620 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, Х наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
141 Административно наказателно дело (К) No 1369/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СУПЕРСПЛАВ ООД Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 830/ 03.04.2013 г. по НАХД № 8505 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.      
142 Административно наказателно дело (К) No 1396/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АСИГРУП ООД Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 63 от 29.03.2013 г., постановено по НАХД № 684 от 2012 г. по описа на Районен съд – Асеновград, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 6633-F001989 от 06.06.2012г. на Директор на Дирекция Контрол при ТД на НАП– Пловдив, с което на ”Асигруп”ООД, БУЛСТАТ ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя Н.К., на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 667 лева, за нарушение на чл.86 ал.1 от ЗДДС.   РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
143 Административно наказателно дело (К) No 1397/2013, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ М.А.Б. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №72 от 04.04.2013г., постановено по НАХД №147/2013г. по описа на Районен Съд – Асеновград ІІ н. състав, с което е отменено като незаконосъобразно издаденото от Директор на РЗИ – Пловдив наказателно постановление/НП/ № Х–Б–29/31.01.2013г., с което е наложено на основание чл.218 ал.1 от Закона за здравето /ЗЗдр./ на М.А.Б. *** административно наказание “Глоба” в размер на 300 лева за нарушение на чл.56 ал.1 от ЗЗдр..    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.      РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
144 Административно наказателно дело (К) No 1417/2013, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ КТЗ АД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 5.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 120 от 17.04.2013 година, постановено по НАХД № 334 от 2012 година по описа на Районен съд – Карлово, ІІІ наказателен състав, с което решение е отменено НП № 27/25.04.2012г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:   ПОТВЪРЖДАВА НП № 27/25.04.2012г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, с което на “КТЗ”АД за нарушение на чл.46, ал.1, т.3, б.”б” от Закона за водите е наложена имуществена санкция в размер на 2000лева.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
145 Административно дело No 1424/2013, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.Д.К. КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Д.К.,***, чрез адв.Н., срещу Заповед № А-752 от 22.03.2013 г. на Кмета на Община Асеновград.   Решението не подлежи на обжалване.  
146 Административно наказателно дело (К) No 1432/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НИМАС ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 761 от 26.03.2013г., постановено по НАХД № 5490/2013г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив  Решението е окончателно.  
147 Административно наказателно дело (К) No 1434/2013, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ АСЕН КОЖУХАРОВ-АСЕЛИН ЕТ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 904/ 08.04.2013 г. по НАХД № 158 по описа за 2013 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.      
148 Административно наказателно дело (К) No 1437/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 1.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 732 от 24.03.2013 г., постановено по нахд № 234 от 2013г., по описа на Районен съд – Пловдив ХІ- наказателен състав.  Решението е окончателно.  
149 Частно админист. наказателно дело (К) No 1439/2013, XX състав Наказателни частни касационни производства МАИ-ГРУП ЕООД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 03.04.2013 г. по НАХД № 235 по описа за 2013 г. на РС - Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
150 Административно наказателно дело (К) No 1442/2013, XXI състав Наказателни касационни производства Ц.А.А. РУ ПОЛИЦИЯ - ТРУД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 5.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 897 от 09.04.2013 година, постановено по НАХД № 7496 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІІ наказателен състав, с което решение е изменено НП № К-806 от 22.08.2012г. на Началник на РУ “Полиция” село Труд при ОД на МВР – Пловдив.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
151 Административно наказателно дело (К) No 1443/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ К.Д.М. Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 890 от 08.04.2013 г. по НАХД № 5179 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012 г.  Решението е окончателно.  
152 Административно наказателно дело (К) No 1445/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ДЕРСИМ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 772 от 27.03.2013г., постановено по НАХД № 400/2013г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив  Решението е окончателно.  
153 Частно админист. наказателно дело (К) No 1448/2013, XXII състав Наказателни частни касационни производства Т.Ж.Т. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 1.8.2013г.
ОТМЕНЯ Определение № 539 от 29.04.2013г., постановено по н.а.х.д. № 1791 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, 22-ри наказателен състав.  ВРЪЩА делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
154 Административно дело No 1455/2013, XI състав Дела от администр. характер - данъчни Д.П.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Ес Ди Ей Консулт“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Пролет“ № 2, ет.2, представлявано от Д.П.Д., чрез адв.Д., против Акт за установяване на задължение по декларация № 138/06.02.2013 г., издаден от гл.инспектор Ст.П., в частта му потвърдена с Решение № 13 от 02.04.2013 г. от Директора на Дирекция “МДТ“ при Община Пловдив за установени дължимите от „Ес Ди ЕЙ Консулт“ ЕООД задължения за данък върху превозните средства за периода 01.01.2008 г. – 31.12.2012 г. в размер на 760,65 лева и 212,48 лева лихви.  ОСЪЖДА „Ес Ди Ей Консулт“ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Пролет“ № 2, ет.2, представлявано от Д.П.Д., да заплати на Дирекция „МДТ“ при Община Пловдив сумата в размер на 150 лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
155 Административно дело No 1462/2013, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ВАСИЛКА КАЦАРОВА 72 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 2.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.А.К., в качеството й на едноличен търговец с фирма " В.К. - 72, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: ****, против Ревизионен акт № 131204513 от 08.01.2013 г., издаден от С.В.П., на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална Дирекция на Национална агенция за приходите, гр. Пловдив, потвърден с Решение № 279 от 21.03.2013 г. на Зам. Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив на Национална агенция по приходите.  ПРОГЛАСЯВА нищожността на Решение № 279/21.03.2013 г. на Зам. директора на Дирекция "ОДОП" - Пловдив при ЦУ на НАП в частта, постановена във връзка с обжалването на РА № 131204513/08.01.2013 г., издаден от гл. инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, офис Хасково, на В.А.К. с ЕТ “В.К.-72”, с която на дружеството са определени задължения в размер на 1922,43 лв., представляващи разлика между задълженията в размер на 184 749,76 лв., посочени в решението на Зам. Директора на Дирекция “ОДОП” Пловдив и задълженията в размер на 182 827,33 лв., определени с РА, ведно със съответните лихви.  ОСЪЖДА В.А.К., в качеството й на едноличен търговец с фирма " В.К. - 72, с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: ****, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив на Национална агенция по приходите, сумата от 4659/четири хиляди шестстотин петдесет и девет/лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
156 Административно наказателно дело (К) No 1468/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ВЕЛДИ-99 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 1.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 70/03.04.2013г., постановено по н.а.х.д. № 111/2013г. по описа на Асеновградски районен съд за 2013 година, ІІІ- ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
157 Административно наказателно дело (К) No 1469/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ ВИС И АИС ЕООД Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 5.8.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 87/ 16.04.2013 г. по НАХД № 23 по описа за 2013 г. на РС - Асеновград.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
158 Административно наказателно дело (К) No 1470/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ВЕЛДИ-99 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №98/24.04.2013г., постановено по НАХД №110/2013г. по описа на Районен съд – Асеновград ІІ-ри н. състав, с което е потвърдено наказателно постановление/НП/ №16-1602684 от 22.01.13г. на Директор Дирекция “Инспекция по труда” - Пловдив, с което е наложено на “Велди 99”ООД с адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Презвитер Козма”№27 административно наказание – “имуществена санкция” на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.415 ал.1 КТ в размер на 1 500 лева за нарушение на чл.415 ал.1 КТ.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
159 Административно наказателно дело (К) No 1471/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ВЕЛДИ-99 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 6.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 97 от 24.04.2013 г. на Асеновградския районен съд, ІІ наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 113 по описа на същия съд за 2013 год.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
160 Административно дело No 1480/2013, II състав Дела от администр. характер - данъчни СТИИЛ ЕООД ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 7.8.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 44441-0085245 от 25.03.2013 г., издадена от Зам. Директора на ТД на НАП – Пловдив.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
161 Административно наказателно дело (К) No 1484/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АВРАМОВ-1 ЕООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 6.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 934 от 12.04.2013г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХV - ти н.с, постановено по н.а.х.д. № 5875 по описа на същия съда за 2012 г.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Пловдивски районен съд.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
162 Административно наказателно дело (К) No 1486/2013, XX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА СКАЙ СПОРТ 365 - БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 638 от 14.03.2013г., постановено по НАХД № 8366/2012г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХІV наказателен състав.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
163 Административно наказателно дело (К) No 1487/2013, XXI състав Наказателни касационни производства С.М.Р. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.8.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ съдебно решение №1067 от 29.04.2013г. по НАХД №1417/13г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ н. състав, с което е отменен електронен фиш серия К №0325463 без дата и посочен като издаден от ОД на МВР – Пловдив, с който на С.М.Р. *** е наложено административно наказание – “Глоба” в размер на 150 лева на основание чл. 189 ал.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, във вр. с чл.182 ал.2, т.4 ЗДвП за нарушение на чл.21 ал.2 ЗДвП, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:   ОТМЕНЯ електронен фиш серия К №0325463 без дата и посочен като издаден от ОД на МВР – Пловдив, с който на С.М.Р. *** е наложено административно наказание – “Глоба” в размер на 200 лева на основание чл.189 ал.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, във вр. с чл.182 ал.2, т.4 ЗДвП за нарушение на чл.21 ал.2 ЗДвП.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
164 Административно наказателно дело (К) No 1491/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СУПЕРСПЛАВ ООД Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.8.2013г.
ОСТАВЯ в сила решение № 1012 от 23.04.2013 година по НАХД _ 8509 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
165 Административно наказателно дело (К) No 1493/2013, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЖУЖА - ЖИВКА ШАЛАПУТОВА ЕТ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 978 от 19.04.2013г., постановено по НАХД № 268/2013г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.  Решението е окончателно.  
166 Административно наказателно дело (К) No 1494/2013, XX състав Наказателни касационни производства СИКЮРИТИ ГЛОБЪЛ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 804/ 31.03.2013 г. по НАХД № 551 по описа за 2013 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.      
167 Административно наказателно дело (К) No 1496/2013, XX състав Наказателни касационни производства СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ ЕВРОКОМ БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 771/27.03.2013г., Районен съд - Пловдив, XVІІІ наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
168 Административно наказателно дело (К) No 1498/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СУПЕРСПЛАВ ООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 6.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1001 от 22.04.2013 г. на Районен съд Пловдив, ХVІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 8520 по описа на същият съд за 2012 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
169 Административно наказателно дело (К) No 1499/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СУПЕРСПЛАВ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1003 от 22.04.2013г. по НАХ дело № 8515 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
170 Административно наказателно дело (К) No 1500/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СУПЕРСПЛАВ ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 1.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 994 от 22.04.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 8513 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, 16-и наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
171 Административно наказателно дело (К) No 1505/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Н.С.Н. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 5.8.2013г.
Оставя в сила Решение № 939 от 12.04.2013 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 534 по описа на същия съд за 2013г.  Решението е окончателно.  
172 Административно наказателно дело (К) No 1508/2013, XX състав Наказателни касационни производства КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 915 от 10.04.2013г., постановено по НАХД № 992 по описа на Пловдивски районен съд за 2013г., VIII наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.    
173 Административно наказателно дело (К) No 1509/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ С.Р.Д. Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 940 от 15.04.2013 г. по НАХД № 953 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013 г.  Решението е окончателно.  
174 Административно наказателно дело (К) No 1510/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ДЖИЕС ГРАНД СЕНС ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 6.8.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение № 750 от 14.03.2013г. на Районен съд гр. Пловдив, 25 - ти н.с, н.с., постановено по н.а.х.д. № 3723 по описа за 2012 г. на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 62644 - S016318/28.03.2012г. на Заместник – териториалния директор на ТД на НАП – гр. Пловдив, с което на „Джиес Гранд Сенс“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя З.В.О., за административно нарушение на чл.40, ал.1, т.1, б, “В” от ЗЗО, във вр. с чл.7, ал.1 и 2 от КСО е наложена, на основание чл.104, ал.1 от ЗЗО имуществена санкция в размер на 4000 лв. (четири хиляди лева).    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
175 Административно наказателно дело (К) No 1513/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
МАСКЕТ ООД
ТД НА НАП ПЛОВДИВ,
МАСКЕТ ООД
Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 949 от 15.04.2013г., постановено по НАХД № 843/2013г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.  Решението е окончателно.  
176 Административно наказателно дело (К) No 1514/2013, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ ПЛОВДИВСКА КОНСЕРВА АД Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 224/ 30.01.2013 г. по НАХД № 7594 по описа за 2011 г. на РС - Пловдив.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
177 Административно дело No 1518/2013, XI състав Дела от администр. характер - данъчни С.К.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 8.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К. К. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, срещу Решение № 176/22.04.2013 г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив, с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ 2709/2006/00004/01.04.2013 г., издадено от Публичен изпълнител при ТД на НАП – гр.Пловдив – П.П..  ОСЪЖДА С.К. К. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***, да заплати на ТД на НАП гр. Пловдив разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.  Решението е окончателно.
178 Административно наказателно дело (К) No 1534/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ И.Г.Ч. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 125 от 19.04.2013г., постановено по НАХД № 150/2013г. по описа на Районен съд – Карлово, І н.с., В ЧАСТТА, с която е отменено Наказателно постановление № 11996/12 от 24.10.2012г. на Началки Сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР - Пловдив, в ЧАСТТА, с която на И.Г.Ч., ЕГН **********,*** на оснонавание чл.179 ал.3 т.2 предл.1 от ЗДвП е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1 500 лева за извършено административно нарушение по чл.100 аб.2 пр.1 от ЗДвП.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
179 Административно наказателно дело (К) No 1546/2013, XXI състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ БАЛКАНКАР-РУЕН АД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 107 от 26.04.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 94 по описа на Асеновградски районен съд за 2013 година  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
180 Административно наказателно дело (К) No 1565/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ,
Х.К.Т.
Х.К.Т.,
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ
Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 951 от 14.02.2013 г. по НАХД № 7975 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012 г.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на Х.К.Т. ***, против Решение № 951 от 14.02.2013 г. по НАХД № 7975 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012 г., и ПРЕКРАТЯВА образуваното касационно производство по КНАД № 1565 по описа за 2013 год. по описа на Административен съд – Пловдив, в тази му част.  Решението е окончателно в частта му, с която се оставя с сила Решение № 951 от 14.02.2013 г. по НАХД № 7975 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012 г., а в частта му, с която е оставена без разглеждане касационната жалба на Х.К.Т. *** и е прекратено производството по делото има характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.        
181 Административно наказателно дело (К) No 1566/2013, XXII състав Наказателни касационни производства С.М.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 2.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1135 от 07.05.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 1420 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
182 Административно наказателно дело (К) No 1567/2013, XIX състав Наказателни касационни производства В.Л.Р. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1015 от 14.03.2013 г. по НАХД № 6064 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012 г., вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 36-0000791/16.07.2012 г. на началник сектор “КАНД” в ОО-“КД – ДАИ” – Пловдив.  Решението е окончателно.  
183 Административно наказателно дело (К) No 1568/2013, XXI състав Наказателни касационни производства АУТОГЕОРГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1188 от 13.05.2013г., постановено по НАХД №7620/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХХ-ти н. състав, с което е потвърдено издаденото от Директор Дирекция “Инспекция по труда “ – Пловдив наказателно постановление/НП/ №16-1602356 от 24.08.2012г., с което е наложено на основание чл.416 ал.5 във вр. с чл.414 ал.3 КТ на “Аутогеорг”ЕООД с адрес на управление *** административно наказание “Имуществена санкция” в размер на 2 000 лева за нарушение на чл.62 ал.1 във вр. с чл.1 ал.2 КТ.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
184 Административно наказателно дело (К) No 1572/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ С.М.Р. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 6.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1034/24.04.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХVІI н.с, постановено по НАХД № 1428 по описа на същия съд за 2013 г.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
185 Административно наказателно дело (К) No 1573/2013, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1129 от 07. 05.2013г. постановено па НАХД № 4039/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХ н.състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
186 Административно наказателно дело (К) No 1576/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Г.К.Ч. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 5.8.2013г.
Оставя в сила Решение № 1031/23.04.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 232 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.      
187 Административно наказателно дело (К) No 1579/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ХРИСТО СТОЯНОВ 94 ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1091 от 29.04.2013г., постановено по НАХД № 949/2013г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив.  Решението е окончателно.  
188 Административно наказателно дело (К) No 1580/2013, XX състав Наказателни касационни производства П.Г.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 977 от 19.04.2013г., постановено по НАХД № 597/2013год., Пловдивски районен съд, ХІ наказателен състав КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11302/12.10.2012г. на врид Началник сектор „ПП“ към ОД на МВР-Пловдив, с което на П.Г.А., ЕГН **********,*** е било наложено административно наказание “глоба” в размер на 100 лева, за нарушение по чл. 6, т.1, предл. второ от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/, на основание чл.183, ал.5,т.1, пр.1 от същия закон.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
189 Административно наказателно дело (К) No 1581/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП
БАТИНИ ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 1.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1059 от 26.04.2013 г., постановено по нахд № 98 от 2013г., по описа на Районен съд – Пловдив ХVІ- наказателен състав.  Решението е окончателно.  
190 Административно наказателно дело (К) No 1583/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ Е.С.Ш. Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №733 от 24.03.2013г. по НАХ дело №8798 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №17 от 28.11.2012г. на председателя на КПУКИ, с което на Е.С.Ш. е наложена глоба в размер от 1 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
191 Административно наказателно дело (К) No 1584/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЯНИТА 2007 ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 1.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1025 от 23.04.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 224 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, 10-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
192 Административно наказателно дело (К) No 1585/2013, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЕЛЕН 21- ИВАНКА ДИМЧЕВА ЕТ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 2.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1116 от 26.04.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 149 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
193 Административно наказателно дело (К) No 1586/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЕВРОМАРКЕТИНГ ЕНД ШИПМЪНТ ЕООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 5.8.2013г.
Оставя в сила решение № 1126 от 26.04.2013г. постановено по н.ах.д.№ 1152/2013г. на РС – Пловдив.  Решението е окончателно.  
194 Административно дело (К) No 1587/2013, XIX състав Касационни производства З.Г.Д. ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ РАКОВСКИ-ОФИС БРЕЗОВО Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 6.8.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 385 от 05.02.2013г. на Пловдивски районен съд Х – ти граждански състав, постановено по административно дело № 18225/2012г.   ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд - гр. Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
195 Административно дело (К) No 1590/2013, XIX състав Касационни производства Д.С.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 6.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1049 от 18.03.2013г. постановено по а.х.дело № 21286/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, XVІI гр. състав.    ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пловдив при спазване указанията в мотивите на настоящото решение.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
196 Административно дело (К) No 1591/2013, XXII състав Касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ А.А.Х. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 2.8.2013г.
ОБЕЗСИЛВА решение № 1403 от 2013 г., постановено по адм. дело № 9767 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  ПРЕКРАТЯВА производството по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
197 Административно наказателно дело (К) No 1619/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ПУЛСАР ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 8.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 56 от 20.03.2013 г. на Районен съд гр. Асеновград, ІІІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 27 по описа на същия съд за 2013 г.      Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
198 Административно наказателно дело (К) No 1621/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АСИГРУП ООД Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.8.2013г.
ОТМЕНЯ № 108 от 26.04.2013 г., постановено по НАХД № 704 от 2012 г. по описа на Районен съд – Асеновград, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление Наказателно постановление № 6625-F001992 от 06.06.2012г. на Директор на Дирекция Контрол при ТД на НАП– Пловдив, с което на ”Асигруп”ООД, БУЛСТАТ ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя Н.К., на основание чл.180, ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 594,86 лева, за нарушение на чл.86 ал.1 от ЗДДС.   РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
199 Административно наказателно дело (К) No 1622/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АСИГРУП ООД Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 109 от 26.04.2013 г., постановено по НАХД № 714 от 2012 г. по описа на Районен съд – Асеновград, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 6632-F001991 от 06.06. 2012 г. на Директор на Дирекция Контрол при ТД на НАП– Пловдив, с което на ”Асигруп”ООД, БУЛСТАТ *********, със седалище и адрес на управление гр.Асеновград, ул.”Изложение”№1, ет.1, представлявано от управителя Н.К., на основание чл.180 ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 749, 11 лева, за нарушение на чл.86, ал.1 от ЗДДС.   РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
200 Административно наказателно дело (К) No 1623/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АСИГРУП ООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно решение №95 от 23.04.2013г. по н.а.х. дело №654/ 2012г. по описа на Районен съд – Асеновград V-ти н. състав, с което е отменено наказателно постановление № 6621-F001990 от 06.06.2012г. на Директор на Дирекция Контрол при ТД на НАП – Пловдив, с което на ”Асигруп”ООД със седалище и адрес на управление гр.Асеновград на основание чл.180 ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание – “Имуществена санкция” в размер на 668,53 лева, за нарушение на чл.86 ал.1 от ЗДДС, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 6621-F001990 от 06. 06.2012г. на Директор на Дирекция Контрол при ТД на НАП – Пловдив, с което на ”Асигруп”ООД със седалище и адрес на управление гр.Асеновград на основание чл.180 ал.1 от ЗДДС е наложено административно наказание – “Имуществена санкция” в размер на 668,53 лева, за нарушение на чл.86 ал.1 ЗДДС.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
201 Административно наказателно дело (К) No 1624/2013, XX състав Наказателни касационни производства ГАРАНТ-95 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 94 от 23.04.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 261 по описа на Асеновградския районен съд за 2013 година, 4-ти наказателен състав.  Решението е окончателно.  
202 Административно наказателно дело (К) No 1654/2013, XX състав Наказателни касационни производства К.К.Г. РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 146/07.05.2013г. по НАХД № 123 по описа за 2013 г. на РС - Карлово. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
203 Административно наказателно дело (К) No 1657/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ БОР ИН АД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 7.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1073 от 26.04.2013 год на Пловдивски районен съд, ХІІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 1408 по описа на същия съд за 2013 год.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
204 Административно наказателно дело (К) No 1658/2013, XIX състав Наказателни касационни производства НЕВЕН-НЕВЕНА ХРИСТЕВА ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1033 от 24.04.2013 г. по НАХД № 1151 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013 г.  Решението е окончателно.  
205 Административно наказателно дело (К) No 1669/2013, XX състав Наказателни касационни производства АРА-СЕЛЕКТ ООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1148/08.05.2013г. постановено по нахд № 568/2013г. по описа на ПРС, 21 н.състав, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № Х-Б-329/18.12.2012г., издадено от директора на РЗИ-Пловдив, с което е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева на „Ара-селект“ ООД, ЕИК *********, представлявано от Атанас Георгиев Средков на основание чл. 218, ал. 3 от Закона за здравето/ЗЗдр./ за нарушение на чл. 56, ал. 1 от с.з.  Решението е окончателно.  
206 Административно наказателно дело (К) No 1670/2013, XXI състав Наказателни касационни производства Я.Д.Й. РУ ПОЛИЦИЯ - ТРУД ПРИ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1114/ 07.05.2013 г., постановено по н. ах.д.№ 692/ 2013 г. по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
207 Административно наказателно дело (К) No 1671/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФАМИЛИЯ ЯНЧЕВИ ООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 6.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1193 от 13.05.2013 г. на Районен съд Пловдив, V нак. състав, постановено по н.а.х.дело № 2/2013 г. по описа на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
208 Административно наказателно дело (К) No 1673/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ТОДОРОВ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1176 от 13.05.2013г. по НАХ дело №1756 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХХVІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №К-031350 от 17.12.2012г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на “Тодоров пропърти мениджмънт” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, са наложени имуществени санкции в общ размер от 3 000,00 лева.  Решението е окончателно.    
209 Административно наказателно дело (К) No 1674/2013, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ,
САНИТА-МД-СВЕТЛА КАСАБОВА ЕТ
САНИТА-МД-СВЕТЛА КАСАБОВА ЕТ,
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1177 от 13.05.2013 г. по НАХД № 988 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013 г., в частта, с която е отменено НП № К031491/ 19.11.2012 г. на Директора на КЗП – РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА НП № К031491/ 19.11.2012 г. на Директора на КЗП – РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора, в частта, с която на ЕТ “Санита – МД – Светла Касабова” – Пловдив е наложено наказание “имуществена санкция” в размер на 1000 лв., на основание чл.216 от ЗЗП.  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1177 от 13.05.2013 г. по НАХД № 988 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013 г. в останалата му част.  Решението е окончателно.    
210 Административно наказателно дело (К) No 1675/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ЧЕРНО КАДИФЕ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1174 от 13.05.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 1836 по описа за 2013 г. на Пловдивски районен съд, ХХVI н.с.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
211 Административно наказателно дело (К) No 1676/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ДЕСИ БЮТИ-ДЕСИСЛАВА ТАТАРОВА ЕТ ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 2.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1170 от 11.05.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 854 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
212 Административно наказателно дело (К) No 1677/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ДИМИТЪР КАСАБОВ-2007 ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1018 от 14.03.2013г. на Пловдивски районен съд, VІІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело №676 /2013г., с което е потвърдено издаденото от Директор на Регионална Дирекция – Пловдив на КЗП наказателно постановление/НП/ №К-029957/30.10.2012г.,с което е наложена на основание чл.216 от Закона за защита на потребителите на Д.Н.К. като ЕТ “Д.К. – 2007” с адрес на призоваване гр.Пловдив, ЖР “Тракия”, ТЦ “Форум”, магазин №51 наказание “Имуществена санкция” в размер на 1 000 лева за нарушение на чл.77 ал.3, т.2 ЗЗП.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
213 Административно наказателно дело (К) No 1679/2013, XIX състав Наказателни касационни производства Г.М.К. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 7.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1029/23.04.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, Х н.с., постановено по н.а.х. дело № 8220 по описа на същия съд за 2012 година.  ВРЪЩА делото на Пловдивски районен съд, за ново разглеждане от друг съдебен състав.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
214 Административно наказателно дело (К) No 1681/2013, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ С.П.С. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 5.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1131 от 07.05.2013г., постановено по НАХД № 1233 от 2013г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІV н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № ХІІ-Б-60/12.02.2013г. на Директора на РЗИ – гр.Пловдив, с което на С.П.С. на основание чл.294 от Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1 000 лева, за нарушение по чл.20 ал.1 т.1 във вр. с чл.3 ал.3 от Наредба № 28/2008г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, публикувана в ДВ бр.109/2008г., като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ВРЪЩА делото за произнасяне на друг състав на Районен съд – гр.Пловдив.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
215 Административно наказателно дело (К) No 1682/2013, XX състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР ТРОПИК-2000 ЕООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 5.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 908 от 10.04.2013г., постановено по НАХД № 7157 от 2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІV н. състав, с което е отменено Наказателно постановление № ЖМ-05 от 28.09.2012г. на Главния Директор на ГД ”Надзор на пазара” при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на “Тропик 2000”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, на основание чл.52 от Закона за техническите изисквания към продуктите е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лева за нарушение по чл.26 ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № ЖМ-05 от 28.09.2012г. на Главния Директор на ГД”Надзор на пазара” при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на “Тропик 2000”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, на основание чл.52 от Закона за техническите изисквания към продуктите е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 5 000 лева за нарушение по чл.26 ал.2 от Закона за техническите изисквания към продуктите.  
216 Административно наказателно дело (К) No 1686/2013, XX състав Наказателни касационни производства БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1014 от 14.03.2013г., постановено по НАХД № 153/2013г. по описа на Районен съд - Пловдив, VІІI наказателен състав.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
217 Административно наказателно дело (К) No 1713/2013, XX състав Наказателни касационни производства М.Н.М. РУ ПОЛИЦИЯ ПЪРВОМАЙ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 16/30.04.2013г. постановено по нахд № 118/2012г. на Първомайски районен съд, трети състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
218 Административно наказателно дело (К) No 1715/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства А.Р.А. РУ ПОЛИЦИЯ ПЪРВОМАЙ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 5.8.2013г.
Оставя в сила Решение № 14/30.04.2013г., постановено по н.ах.д.№ 116/2012г. на Районен съд – Първомай.  Решението е окончателно.  
219 Административно дело No 1741/2013, II състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 7.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областен управител на Област с административен център – гр.Пловдив, обективирано в Заповед № АК–04-4 от 12.06.2013 г., на Решение № 307, прието с протокол № 24 от 30.04.2013 г. на Общински съвет – Раковски.   ОСЪЖДА Областна администрация – Пловдив да заплати на Общински съвет – Раковски разноски вразмер на 200 лв.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.
220 Административно дело (К) No 1743/2013, XIX състав Касационни производства М.М.С. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ МАРИЦА Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1669/ 23.04.2013 г. по АХД № 18337/ 2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
221 Административно наказателно дело (К) No 1746/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Х.К.О. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 5.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №1054 от 26.04.2013г. по НАХ дело №1307 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХІ-ти наказателен състав, вместо което постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление №36-0000138 от 19.02.2013г. на началник сектор “Контрол и АНД” в ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив при ИА”АА”, с което на Х.К.О. е наложена глоба в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
222 Административно наказателно дело (К) No 1754/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ХИП ИНВЕСТ ЕООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 937 от 14.04.2013г., постановено по НАХ дело № 48 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХIV-ти нак.състав.  Решението е окончателно.  
223 Административно наказателно дело (К) No 1756/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ХИП ИНВЕСТ ЕООД Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 12.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 831 от 03.04.2013г., постановено по НАХД № 47 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г.  Решението е окончателно.  
224 Административно наказателно дело (К) No 1757/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ СОНЕБО ООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 2.8.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1337 от 23.05.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 2010 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
225 Административно наказателно дело (К) No 1760/2013, XIX състав Наказателни касационни производства УЕЙКАП ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 7.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1341 от 25.05.2013 г. на Районен съд Пловдив, ХVІІІ н.с. постановеното по н.а.х.д. № 1827 по описа на същия съд за 2013 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 9734-F003988/04.07.2012 г. на Заместник Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на “УЕЙКАП” ООД, ЕИК ***, с адрес ***, представлявано от А.Т.Т., на основание чл. 355, ал. 1 от КСО, са наложени шест ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ, всяка от които в размер на 500 лв., за извършени нарушения на чл. 158 от КСО, вр. чл. 7, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от КСО.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
226 Административно наказателно дело (К) No 1763/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Б.А.К. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 5.8.2013г.
Отменя Решение № 1248/16.05.2013г., постановено по н.ах.д.№ 1254 по описа за 2013г. на Районен съд-Пловдив.  Вместо това постанови : Потвърждава НП № 36-0000133/19.02.2013г. на Началник сектор „Контрол и АНД“ в ОО „КД-ДАИ“.  Решението е окончателно.    
227 Административно наказателно дело (К) No 1766/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ,
АКАЗА ООД
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ,
АКАЗА ООД
Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 5.8.2013г.
Оставя в сила Решение № 1062/27.04.2013г., постановено по н.ах.д.№ 8113/2012г. на Пловдивски районен съд, в частта за отмяна на НП № 2012 К - 028757/05.07.2012г. на Директора в регионална дирекция към КЗП, за наложени имуществени санкции на АКАЗА ООД, гр.Пловдив с управител Д.К. : в размер на 300 лв. за нарушение на чл.9 ал.2 от Закона за защита на потребителите; в размер на 550 лв. за нарушение на чл.119 ал.1 т.1 от с.з.  Отменя Решение № 1062/27.04.2013г., постановено по н.ах.д.№ 8113/2012г. на Пловдивски районен съд, в частта с която е потвърдено НП № 2012 К - 028757/05.07.2012г. на Директора в регионална дирекция към КЗП, за наложена имуществена санкция на търговското дружество в размер на 320 лв. за нарушение по чл.24 ал.1 ЗЗП.  Вместо това постанови : Отменя НП № 2012 К - 028757/05.07.2012г. на Директора в регионална дирекция към КЗП, за наложена имуществена санкция на АКАЗА ООД, гр.Пловдив в размер на 320 лв. за нарушение по чл.24 ал.1 ЗЗП.  Решението е окончателно.  
228 Административно наказателно дело (К) No 1772/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БЕЛЕН-АТАНАС НИКОЛОВ ЕТ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 5.8.2013г.
Оставя в сила Решение № 1210 от 14.05.2013 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 539 по описа на същия съд за 2013г.  Решението е окончателно.  
229 Административно наказателно дело (К) No 1773/2013, XIX състав Наказателни касационни производства БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 6.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1239/15.05.2013 година, постановено по НАХД № 1664 по описа за 2013 г. Районен съд – Пловдив, ХХІІ н.с.    ВРЪЩА делото на Пловдивски районен съд, за ново разглеждане от друг съдебен състав.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
230 Административно наказателно дело (К) No 1774/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПЕБО ООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 2.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1233 от 15.05.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 1370 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
231 Административно наказателно дело (К) No 1798/2013, XIX състав Наказателни касационни производства КАРЛОВОГАЗ ООД ДКЕВР СОФИЯ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 8.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 215/19.11.2012 г. на Карловския районен съд, постановено по НАХД № 556/2012 г. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 5/17.07.2012 г. на Председателя на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, с което на “Карлово Газ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано заедно и поотделно от управителите – П.П.П. и Х.Н.П., на основание чл. 206, ал. 1 от Закона за енергетиката, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 20 000 лева.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
232 Административно наказателно дело (К) No 1799/2013, XIX състав Наказателни касационни производства СТОНИКО ЕООД МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 9.8.2013г.
оставя в сила решение № 154 от 14.05.2013 година, постановено по НАХД № 63 от 2013 година по описа на Районен съд град Карлово.Решението е окончателно.
233 Административно дело No 1833/2013, XVI състав Дела по ЗОС ТРАКИЯ ИНВЕРС АД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 12.8.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 13-ОА-1303/23.05.2013 г. на Кмета на Община Пловдив, в частта, с която е определено обезщетението за отчуждаваните 2 444 кв. м от поземлен имот с идентификатор 56784.510.30, собственост на “Тракия инверс” АД – Пловдив в размер на 106 800, 40 лв.  ОПРЕДЕЛЯ обезщетението за отчуждаваните 2 444 кв. м от имот с идентификатор 56784.510.30, собственост на “Тракия инверс” АД – Пловдив, ЕИК **** в размер на 448 900 лв.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на “Тракия инверс” АД – Пловдив, ЕИК **** с управител Г. П. У. деловодни разноски в размер на 1 250 лв.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
234 Административно наказателно дело (К) No 1857/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 5.8.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №1096 от 01.05.2013г. по НАХ дело №967 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХІ-ти наказателен състав, като вместо това постановява:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление с №0177 от 23.04.2012г. на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията, с което на “Мобилтел” ЕАД, със седалище и адрес на управление: *****, е наложена имуществена санкция в размер от 60 000,00 лева, като намалява размера на имуществената санкция на 10 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
235 Административно дело No 1887/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни И.П.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 12.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.Б., ЕГН: ********** със съдебен адрес за връчване на книжа и призоваване – **** против Ревизионен акт № 091206262 от 17.05.2013г.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1887 по описа за 2013г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7 – дневен срок от получаване на съдебния акт.  Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателката и на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП.  
236 Административно дело No 1895/2013, XI състав Дела по ЗМВР Е.Х.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР МИГРАЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е. Христовна А. *** със съдебен адрес кантората на адв.Я..  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1895 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
237 Административно наказателно дело (К) No 1928/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства КАНАЗИРСКИ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 5.8.2013г.
Отменя изцяло решениетоОТМЕНЯ Решение №1187 от 13.05.2013г. по НАХ дело №8206 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., Х-ти наказателен състав, вместо което постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление №К-029909 от 10.09.2012г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на “Каназирски” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ******, е наложена имуществена санкция в размер от 350,00 лева.  Решението е окончателно.
238 Административно дело No 1947/2013, XVI състав Дела по КСО С.Р.П. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 27.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Р.П. *** против Решение № 163/07.06.2013 г. на Директора на ТП на НОИ - Пловдив, с което е потвърдено разпореждане № **********/Ра-547/07.02.2012 г. на ръководителя на ПО при ТП на НОИ – Пловдив.    ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1947/2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІ състав.    Заличава датата за съдебно заседание на 17.09.2013 г. от 14:30 ч.      Определението подлежи на обжалване в 7 – дневен срок от съобщаването му с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България.    
239 Административно дело No 2056/2013, IX състав Дела от администр. характер - данъчни А.Т.В. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 15.8.2013г.
Оставя без разглеждане жалбата на жалба на А.Т.В. ЕГН********** *** против Ревизионен акт №161206065/27.03.2013 г. на ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 583/14.06.2013г. на Директор на ОДОП-Пловдив.  Прекратява производството по административно дело №2056/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от връчването му на страните.  
240 Административно дело No 2082/2013, III състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ж.А.К. Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 1.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ “жалбата”, подадена от Ж.А.К.,***, ЕГН **********, с искане “да се премахне незаконния строеж” и  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2082/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението за постановяването му до оспорващия.  
241 Административно дело No 2099/2013, XVII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ФИЛИПОВО ГРУП ЕООД КМЕТА НА РАЙОН СЕВЕРЕН ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 13.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ФИЛИПОВО ГРУП“ ЕООД, ЕИК 201144557, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Никола Войводов“ № 18, ет. 5, ап. 15, представлявано от управителя Б. К., подадена чрез адвокат К., против Заповед № 13РД09-281/21.06.2013 г. на Кмета на Община Пловдив – Район Северен.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2099 по описа за 2013 г. на Пловдивския административен съд.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
242 Частно админист. наказателно дело (К) No 2120/2013, XXI състав Наказателни частни касационни производства И.Й.К. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА разпореждане за прекратяване на производството от 13.06.2013 г. по н.а.х.д.№ 2647 по описа за 2013 г. на Пловдивски районен съд, с което жалбата на И.Й.К., ЕГН ********** *** е оставена без разглеждане, а производството по делото е било прекратено поради просрочие.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
243 Административно дело No 2144/2013, XVI състав Дела по ЗМСМА СДРУЖЕНИЕ ЗА ГР.КУКЛЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Сдружение за Куклен” – гр. Куклен, чрез В. Маринова против Решения № 397, 407, 409, 410, 411 от 2013 г. на Общински съвет Куклен.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2144/2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІ състав.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.
244 Административно дело No 2156/2013, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ИП ТЕКТОНИКА ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 29.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ИП „ТЕКТОНИКА“ ООД, с посочен адрес: ****, против Решение № 106 от 10.04.2013г. на Общински съвет Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2156 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението .  
245 Частно админист. наказателно дело (К) No 2190/2013, XXIII състав Наказателни частни касационни производства Н.Г.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ,
СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ
Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 5.8.2013г.
ЗАЛИЧАВА датата на съдебното заседание, насрочено за 12.09.2013 г. от 10:00 ч.  ПРЕКРАТЯВА производството по ЧКНАХД № 2190/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив.  ИЗПРАЩА делото на Районен съд- Пловдив за произнасяне по реда на чл. 186 от НПК със съдебен акт по искането за възстановяване на срока за обжалване на НП № 9417/12 от 24.08.2012 г. на ОД на МВР- Пловдив.  Определението е окончателно.  
246 Административно дело No 2206/2013, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни КАРАТ-13Н-НЕДЯЛКА ГОЧЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 5.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Н.Д.Г. от ***, ЕГН **********, в качеството й на ЕТ „Карат-13Н-Н. Г.“, ЕИК *** срещу Решение № 655/28.06.2013 г. на Зам. Директора на Д “ОДОП” – Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалбата на едноличния търговец против РА № 261300111/29.04.2013г., издаден от ТД на НАП – гр. Пловдив.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искане за възстановяване на срока за обжалване на РА № 261300111/29.04.2013г. на ТД на НАП - Пловдив от Административен съд-Пловдив по реда на чл. 161 от АПК.    Определението не подлежи на обжалване.
247 Административно наказателно дело (К) No 2210/2013, XX състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ К.Ю. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 5.8.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2210/2013г. по описа на Адми-нистративен Съд – Пловдив ХХ състав.  ИЗПРАЩА касационна жалба на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив на Районен Съд – Асеновград за администрирането й.  
248 Административно дело No 2212/2013, I състав Други административни дела И.П.А. ОД НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 13.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.А.,*** против Акт за установяване на административно нарушение № 8539, сериен № 006803  от 17.07.2013 г., съставен от длъжностно лице - автоконтрольор от Сектор „Пътна полиция“, Отдел „Охранителна полиция“ при Областна дирекция на МВР, Пловдив.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2212 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба, в седмодневен срок от съобщаването, пред Върховния административен съд.+  
249 Административно дело No 2227/2013, IX състав Други административни дела Г.Х.Л. НАЧАЛНИК НА ШЕСТО РУ ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 16.8.2013г.
Оставя без разглеждане жалбата на Г.Х.Л. ЕГН********** *** против ОТКАЗ ЯЗ/06 - 265/07.11.2012г. на Началник но VІ РУ на МВР-Пловдив.  Прекратява производството по административно дело №2227/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от връчването му на страните.  
250 Административно дело No 2247/2013, XV състав Дела от администр. характер - данъчни А.Б.М. ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 23.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.Б.М., ЕГН ********** ***, депозирана чрез адвокат С.Х., с приложено пълномощно, против мълчалив отказ на Старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив –Невена Попова за издаване на Разпореждане за прекратяване на изпълнителните действия по изп. д. № 9511/2007г. по описа на ТД на НАП-Пловдив, присъединено по изп. д № 51/2012г. по описа на ДСИ при СИС на РС –гр. Чепеларе.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД №2247 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.  
251 Административно дело No 2300/2013, XI състав Други административни дела М.С.Л. ПЛОВДИВСКИ ОБЩИНСКИ ИНСПЕКТОРАТ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 14.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на подадена от М.С.Л. *** срещу Предписание 0029 от 17.07.2013 г. на гл.инспектор Георгиев от Пловдивски общински инспекторат.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2300 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
252 Административно дело No 2314/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.И.Ш. КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 16.8.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2314 по описа на Административен съд- Пловдив за 2013г., образувано по жалба на М.И.Ш., Васил И. Гаджев, Г. Й. Г., К. Й. Г., А. Й. Г. и К. Б. К., и шестимата със съдебен адрес: ****, против отказ на кмета на община Куклен, обективиран в писмо с Изх.№ОА-2285 от 03.07.2013г., за осигуряване на достъп до ПИ с №002189, ПИ с №002180, ПИ с №002190 и ПИ с №002191 в землището на село Гълъбово, община Куклен.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- Пловдив.  Определението е окончателно.  
253 Частно административно дело (К) No 2328/2013, XX състав Частни касационни производства К.О.К. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 5.8.2013г.
ОСТАВЯ в сила определение без номер от 04.06.2013 г., постановено по гр. д. № 523 по описа за 2013 г. на Районен съд-Асеновград.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
254 Административно дело No 2330/2013, XIII състав Дела по ЗОС Н.Р.К. КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 7.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на Н.Р.К., ЕГН **********,***, за спиране на допуснатото предварително изпълнение на заповед, чието обозначение не е посочено в жалбата, издадена от Кмета на Район Източен при Община Пловдив. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок, считано от датата на връчването му, както и връчването да се извърши незабавно по реда на чл.47, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК.
255 Административно дело No 2341/2013, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Т.Д. НАЧАЛНИК НА РО "НСК" ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 29.8.2013г.
Отменя действия по изпълнението на влязла в сила Заповед № РД-14-732/08.12.2005г. на Началника на ДНСК.  Осъжда РДНСК, ЮЦР – РО НСК Пловдив да заплати на Г.Т.Д.,***.Мария Луиза № 32 ап.14, съдебни разноски в размер на 10 лв.  Решението не подлежи на обжалване.    
256 Частно административно дело No 2372/2013, XII състав Частни администр. дела - спиране изпълнението на админ. акт Д.Г.Ж. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 6.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Д.Г.Ж. с посочен постоянен адрес ***, на разпореждането за допуснатото предварително изпълнение на Решение № 299, взето с Протокол № 13 от 01.08.2013 г. на Общински съвет – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2372 по описа за 2013 г. на Административен съд Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
257 Частно административно дело No 2373/2013, XVI състав Частни администр. дела Д.Д.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 7.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Д.А. с ЕТ „Адез – Д.А.”***6161764 срещу Решение № 597/14.06.2013 г. на Директор на Дирекция ОДОП Пловдив при ЦУ на НАП, с което е отказано спиране на изпълнението на РА № 261300740/12.04.2013г. издаден от орган по приходите на ТД на НАП Пловдив.    Определението не подлежи на обжалване.
258 Частно админист. наказателно дело (К) No 2390/2013, XX състав Наказателни частни касационни производства С.Р.Д. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 9.8.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно Определение № 108 от 25.06.2013г., постановено по н.а.х.д. № 370/2013г. по описа на Районен съд - Асеновград, ІV н.с.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
259 Административно дело No 2404/2013, XII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв ГАП-07 ЕООД Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 8.8.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2404/2013год. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., ХІІ състав.  ИЗПРАЩА по подсъдност на Окръжен Съд – Пловдив исковата молба на „ГАП – 07“ ЕООД, ЕИК *****, представлявано от управителя ПЕТЪР Г. СТОЯНОВ от ***, чрез адвокат С.Г.Д., с посочен съдебен адрес за призоваване ****, с която е предявен иск за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в размер на 1 000 000 /един милион/ лева, изразяващи се в накърняване на търговския престиж на фирмата и загуба на авторитет, ведно със законната лихва, считано от 10.08.2012г. до окончателното изплащане на главницата срещу ответника Община – Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
260 Частно админист. наказателно дело (К) No 2448/2013, XXIII състав Наказателни частни касационни производства Ю.С.К. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 26.8.2013г.
ОТМЕНЯ Определение № 122 от 24.07.2013 г., постановено по НАХД № 539/2013 г. по описа на Районен съд – Асеновград.  ВРЪЩА делото на Районен съд – Асеновград за продължаване на съдопроизводствените действия.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.
261 Административно дело No 2463/2013, XIII състав Искове за прекратяване на неоснователни действия Х.Х.Х. КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Разпореждане от 16.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО на Х. Х. Х., ЕГН **********,***, чрез пълномощника му адв. Г.С. за прекратяване на действия извършени от Кмета на Район “Северен” при Община Пловдив и длъжностни лица в Район “Северен” при Община Пловдив.  РАЗПОРЕЖДАНЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в тридневен срок от издаването му пред ВАС на Р България.
262 Административно дело No 2479/2013, XV състав Дела от администр. характер - данъчни И.Н.Ж. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 29.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Н.Ж. ***, депозирана чрез адвокат Ч. против мълчалив отказ на Директора на ТД на НАП Пловдив, с който е оставена без уважение жалбата на Ж. против Разпореждане за образуване на производство по принудително събиране на публични вземания във връзка, с което е образувано изп. д. № 2670/2005г. на ТД на НАП Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД №2479 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.  
263 Частно административно дело No 2571/2013, II състав Частни администр. дела К.Р.Д. КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 19.8.2013г.
ОТХВЪРЛЯ искането на К.Р.Д. *** за спиране на изпълнението на Заповед № 13РД09-352/ 30.07.2013 г. на Кмета на район “Северен” при Община Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му.  
264 Административно дело No 2583/2013, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АЛЕКС-БИЛДИНГ ООД ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 22.8.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Алекс Билдинг”ООД със седалище и адрес на управелние ****, представлявано от управителя П. А., срещу Констативен акт за установяване годността за приемане на строеж “Предприятие за производство на рибни изделия от първично преработена риба и ограда с дължина 257,41 м, Н=2,00м” с местонахождение УПИ XIХ-Плодекс, кв.112 по устройствения план на гр.Карлово, както и направеното особено искане за спиране на изпълнението му.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2583 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.