АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.9.2013г. до 30.9.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 2036/2010, XII състав Дела от администр. характер - данъчни АЛЕКСАНДРА-АЛ-АНГЕЛ ШОПОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 3.9.2013г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт /РА/ № 1000789/14.06.2010г., издаден от В.В.Д. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, офис – Пазарджик, потвърден с Решение № 601/09.08.2010г. на Заместник – директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, в ЧАСТТА, с която на ЕТ „А. – Ал - А.Ш.“, за данъчни периоди м.03, м.04, м.05, м.06 и м.07.2007г. са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на непризнато право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.70, ал.1, т.5 от ЗДДС в размер на 19, 43 лв. за данъчен период м.03.2007г., в размер на 21,17 лв. за данъчен период м.04.2007г., в размер на 46, 27 лв. за данъчен период м.05.2007г., в размер на 38, 62 лв. за данъчен период м.06.2007г. и в размер на 67, 25 лв. за данъчен период м.07.2007г., ведно с прилежащите лихви за несвоевременно разчитане с бюджета.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.П.Ш., в качеството му на „А. – АЛ – А.Ш.“, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр.Стрелча, обл.Пазарджик, ул.“Константин Поп Русинов“ № 5 против Ревизионен акт /РА/ № 1000789/14.06.2010г., издаден от В.В.Д. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, офис – Пазарджик, потвърден с Решение № 601/09.08.2010г. на Заместник – директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, В ЧАСТТА, с която са определени публични задължения за данък добавена стойност за внасяне в резултат на непризнато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 2638, 65 лв. на основание чл.70, ал.1, т.5 от ЗДДС за данъчни периоди от 01.08.2007г. до 31.03.2009г., ведно с прилежащите лихви за несвоевременно разчитане с бюджета; в размер на 560, 00 лв. по фактура № 100/26.02.2008г., издадена от „Керамик транспорт“ ООД; в размер на 3200, 00 лв. по фактури № 1000000133/28.10.2008г. и № 1000000135/30.10.2008г., издадени от „Аквахим“ ЕООД и в размер на 5050, 00 лв. по фактури № 274/31.10.2008г. и № 286/29.11.2008г., издадени от „Тара – 07“ ЕООД, ведно с прилежащи лихви за несвоевременно разчитане с бюджета, както и относно определените дължими суми за Данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 3 719, 30 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременно разчитане с бюджета в размер на 460, 29 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на А.П.Ш., в качеството му на „А. – АЛ – А.Ш.“, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр.Стрелча, обл.Пазарджик, ул.“Константин Поп Русинов“ № 5, сумата от 17, 66 лв., представляваща сторените разноски по производството, съобразно уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА А.П.Ш., в качеството му на „А. – АЛ – А.Ш.“, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр.Стрелча, обл.Пазарджик, ул.“Константин Поп Русинов“ № 5, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 762, 56 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.        
2 Административно дело No 1424/2011, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕС АЙ СИ-СТЕФКА ЧАКЪРОВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 3.9.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261004727/24.02.2011 г., издаден от П.К.К. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 384/13.05.2011 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта, с която на Стефка Иванова Ч., в качеството й на едноличен търговец с фирма “ЕС АЙ СИ –С.Ч.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, са установени задължения по ЗОДФЛ /отм./ и ЗДДФЛ, както следва: Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2004 г. в размер на 506.85 лв., ведно със законните лихви в размер на 377.68 лв.; Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2005 г. - 3000.31 лв., ведно със законните лихви - 1 866.09 лв.; Данък по чл. 35 от ЗОДФЛ /отм./ за 2006 г. - 3 106.80 лв., ведно със законните лихви - 1 518.31 лв. и Данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. - 2 734.80 лв., ведно със законните лихви - 953.67 лв.  ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 261004727/24.02.2011 г., издаден от П.К.К. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 384/13.05.2011 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта, относно установени задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. в размер на 5563.71 лв., ведно със законните лихви в размер на 1101.03 лв., като НАМАЛЯВА така установеното задължение от 5563.71 лв. на 5420.90 лв., ведно със законната лихва върху тази разлика.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на Стефка Иванова Ч., в качеството й на едноличен търговец с фирма “ЕС АЙ СИ –С.Ч.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, сумата от 503,74 лв., представляваща съответната част от заплатените държавна такса и възнаграждения за вещи лица.  ОСЪЖДА Стефка Иванова Ч., в качеството й на едноличен търговец с фирма “ЕС АЙ СИ –С.Ч.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 297,83 лв., представляваща съответната част от възнаграждението за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
3 Административно дело No 2720/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.И.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 27.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.А., като ЕТ „Шами – Д.А.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** против Ревизионен акт /РА/ № 261004192/21.01.2011г., издаден от А.М.К., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с решение № 539/17.06.2011г. на Заместник Директорът на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите В ЧАСТТА относно установените задължения по ЗДДС, произтичащи от непризнато право на приспадане на данъчен кредит и от допълнително начислен ДДС, в общ размер на 7037, 78 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 2027, 98 лв., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.А., като ЕТ „Шами – Д.А.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление *** против Ревизионен акт /РА/ № 261004192/21.01.2011г., издаден от А.М.К., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден по смисъла на чл.156, ал.4 от ДОПК В ЧАСТТА относно установените задължения за Данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 8985,88 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 3048,19 лв. и за Данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 8866, 48 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременното разчитане с бюджета в размер на 1687, 63 лв., КАТО НЕДОПУСТИМА.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2720/2011г. на Административен съд гр.Пловдив в ТАЗИ МУ ЧАСТ.  ОСЪЖДА Д.И.А., като ЕТ „Шами – Д.А.”, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 612, 62 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14/четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му, а в прекратителната му част, имаща характер на определение, подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7/седем/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
4 Административно дело No 3009/2011, XII състав Дела от администр. характер - данъчни НЕРГИС 09 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 11.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Негрис 09” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.Р.Х., срещу Ревизионен акт № 261101944 от 29.07.2011 г., издаден от С.В.П., на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, ИРМ – Хасково, потвърден с Решение № 1017 от 24.10.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите /сега Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика”/ в частта относно допълнително начислен ДДС в размер на 69 588.91 лв., непризнато право на данъчен кредит в размер на 212.89 лв., ведно с прилежащи лихви за несвоевременно разчитане с бюджета в размер на 10 962.86 лв., КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА “Негрис 09” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С.Р.Х., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 2 065.29 (две хиляди шестдесет и пет и 0.29) лв. възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
5 Административно дело No 3426/2011, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни РОЯЛ 222-НИКОЛА ВЪЛЧЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н. Д. В., ЕГН: **********, с постоянен адрес: ****, против Ревизионен акт /РА/ № 161101631/04.08.2011г., издаден от П. К. –главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден и изменен с Решение № 1112/15.11.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната му част относно допълнително определен данък по чл. 35 от ЗДОФЛ /отм./ за 2004г. в размер на 9 852,73лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 7 794.33 лв.  ОСЪЖДА Н. Д. В., ЕГН: **********, с постоянен адрес: **** да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно – осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 802,94лв. (осемстотин и два лева и деветдесет и четири стотинки) равностойност на осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
6 Административно дело No 100/2012, XVII състав Дела по ЗОС РН ГРУП ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 9.9.2013г.
 ОТМЕНЯ Заповед № 11ОА3090/30.11.2011 г., издадена от Кмета на Община Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Пловдив, за продължаване на административнопроизводствените действия по провеждане на процесния конкурс при съблюдаване на дадените с настоящото решение указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Община Пловдив, да заплати на “РН ГРУП” ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н. З.Д., чрез адв. Й., сумата в размер на 550 лв., представляваща сторените от последното разноски по производството.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
7 Административно дело No 133/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни А.С.А. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.А., с ЕТ „ТИК – ТАК – А.А.“ ЕГН: **********, с постоянен адрес: ****, против Ревизионен акт /РА/ № 131101478/26.08.2011г., издаден от С. Ч. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение № 1231/19.12.2011г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната му част относно допълнително начислен ДДС в размер на 27 430,98лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 9 573,80лв. и допълнително определен данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 9 930,20лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 2 505,95лв.  ОСЪЖДА А.С.А., с ЕТ „ТИК – ТАК – А.А.“ ЕГН: **********, с постоянен адрес: **** да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно – осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 438,82лв. (хиляда четистотин тридесет и осем лева и осемдесет и две стотинки) равностойност на осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.
8 Административно дело No 291/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни КОМЕРСИАЛ-ИВЕЛИН ВЪГЛЯРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 13.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И. Т. В., ЕГН: **********, като ЕТ „И. Т. В.“, ЕИК по БУЛСТАТ: ****, с постоянен адрес: ****, против Ревизионен акт № 241102306/12.10.2011 г., издаден от П. К. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1277/29.12.2011 г. на Заместник директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП относно непризнат данъчен кредит в общ размер на 43 665,02лв., ведно с прилежащи лихви за забава в размер на 5 677,82лв.  ОСЪЖДА И. Т. В., ЕГН: **********, като ЕТ „И. Т. В.“, ЕИК по БУЛСТАТ: ****, с постоянен адрес: **** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 436,66лв. (хиляда четиристотин тридесет и шест лева и шестдесет и шест стотинки), равностойност на осъществената юрисконсултска защита.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
9 Административно дело No 379/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ДИМИТЪР КАБАСАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Димитър Манолов Кабасанов, в качеството му на едноличен търговец с фирма “Димитър Кабасанов”, със седалище и адрес на управление, гр. Смолян , ул. „Двадесет и четвърти май” №6, ЕИК по БУЛСТАТ 830190645, против Ревизионен акт № 241102109 от 30.09.2011 г., издаден от Дешка Стефанова Станева, на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална Дирекция на Национална Агенция за приходите, гр. Пловдив, в частта му, потвърдена с Решение № 1268 от 27.12.2011 год. на Зам. Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при Централно управление на Национална агенция по приходите, с която за отчетни периоди м. януари 2007 г. до м. февруари 2009 г. е отказано право на данъчен кредит за данък добавена стойност в общ размер на 15549.20лв. по данъчни фактури, издадени от „Строй инвест-груп“ ЕООД, гр. Смолян и са начислени лихви за просрочие при разчитането на ДДС с бюджета, съобразно преобразуваните резултати за съответните периоди; определени са задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за отчетната 2008 г. в размер на 3105.16 лв. и са начислени лихви за просрочие в размер на 836.55лв.; установени са задължения за вноски за здравно осигуряване за самоосигуряващите се лица за периода 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г. в общ размер на 1925.87лв. и са начислени лихви за просрочие в размер на 601.78лв.  ОСЪЖДА Димитър Манолов Кабасанов, в качеството му на едноличен търговец с фирма “Димитър Кабасанов”, със седалище и адрес на управление, гр. Смолян , ул. „Двадесет и четвърти май” №6, ЕИК по БУЛСТАТ 830190645 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” гр. Пловдив, при Централно управление на Национална агенция по приходите сумата от 240.00 /двеста и четиридесет/ лв., представляваща възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.        
10 Административно дело No 879/2012, XVI състав Искове за обезщетение А.Н.Т.,
Х.Н.Р.
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 11.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ исковете на А.Н.Т., ЕГН: ********** и Х.Н.Р., ЕГН: **********, двете с посочен адрес ***, да бъде осъдена Прокуратурата на Република България, ***, да заплати на всяка една от тях, сумите от по 4826.00лв., представляващи обезщетения за пропуснатите от всяка една от тях ползи, в размер на средно дневния пазарен наем на съпритежавания при равни права от тях, лек автомобил марка „БМВ“, модел „850 И“, с Рег. № РА 2454 АН, за период от 475 дни, считано от 11.12.2009 г. до 30.03.2011 г., включително, през който, поради бездействието на ответника, са били лишени от възможността да ползват собствеността си, както и да им бъде присъдено обезщетение за забавено плащане на въпросните суми, в размер на законно установената лихва, за периода от завеждане на исковата молба, до окончателно изплащане на сумите.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
11 Административно дело No 1403/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОПРИМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 5.9.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт (РА) с № 161104741 от 04.01.2012 г., издаден от В.В.П. – главен инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив на Националната агенция за приходите (НАП), понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (Д „ОДОП“), потвърден с Решение № 327 от 28.03.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”), гр. Пловдив при Централно управление (ЦУ) на НАП, В ЧАСТТА за непризнато право на приспадане на данъчен кредит на „Екоприм“ ООД, ЕИК * със седалище и адрес на управление с. Белозем, обл. Пловдив, ул. “Родопи“ № 99, представлявано от управителя Т.П.П. за данъчен период за м.10.2010г. в размер на 19 625.83 лв., ведно с прилежащите лихви за несвоевременното разчитане с бюджета, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Екоприм“ ООД, ЕИК * със седалище и адрес на управление с. Белозем, обл. Пловдив, ул. “Родопи“ № 99, представлявано от управителя Т.П.П. против Ревизионен акт (РА) с № 161104741 от 04.01.2012 г., издаден от В.В.П. – главен инспектор по приходите в Териториална дирекция (ТД), гр. Пловдив на Националната агенция за приходите (НАП), понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (Д „ОДОП“), потвърден с Решение № 327 от 28.03.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” (Д”ОУИ”), гр. Пловдив при Централно управление (ЦУ) на НАП, В ЧАСТТА за непризнато право на приспадане на данъчен кредит за данъчен период м.02.2010г. в размер на 11 960 лв., ведно с прилежащите лихви за несвоевременното разчитане с бюджета, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на „Екоприм“ ООД, ЕИК * със седалище и адрес на управление с. Белозем, обл. Пловдив, ул. “Родопи“ № 99, представлявано от управителя Т.П.П., сумата от 152.25 (сто петдесет и два и 0.25) лева, съставляваща разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.   ОСЪЖДА „Екоприм“ ООД, ЕИК * със седалище и адрес на управление с. Белозем, обл. Пловдив, ул. “Родопи“ № 99, представлявано от управителя Т.П.П., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 731.49 (седемстотин тридесет и един и 0.49) лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение, съобразно отхвърлената част от жалбата.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
12 Административно дело No 1403/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОПРИМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение (второ) от 23.9.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1968/05.09.2013 год. по административно дело № 1403 по описа за 2012 год. на Пловдивския административен съд, като навсякъде в решението израза : „Ревизионен акт (РА) № 161104741 от 04.01.2012г. ”, да се чете : “ Ревизионен акт (РА) № 161104744 от 04.01.2012г.“     РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
13 Административно дело No 1605/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МТК ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 13.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “МТК ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК: ***, представлявано от управителя В.Т.И., против Ревизионен акт № 16251100313/09.12.2011 г., издаден от Д.Г.Н. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 402/12.04.2012 г. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта, относно непризнат данъчен кредит в размер на 552 076,88 лв., ведно със законната лихва в размер на 186 620,99 лв.  ОСЪЖДА “МТК ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК: ***, представлявано от управителя В.Т.И., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 14583,95 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
14 Административно дело No 1766/2012, XIII състав Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 13.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на областния управител на Област Пловдив, обективирано в Заповед № ЗД-06-9/31.05.2012 г. срещу Решение № 109 от 26.04.20123 г. на Общински съвет на Община Раковски, взето с протокол № 8/26.04.2012 г.  Решението подлежи на оспорване пред ВАС на Р. България в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
15 Административно дело No 1862/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни САКСО БГ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Саксо БГ“ ООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление: **, представлявано от И.Д.К. – управител, против Ревизионен акт № 241105471 от 22.02.2012 година, издаден от ТД на НАП - Пловдив, ИРМ – Пазарджик, потвърден в обжалваната част с Решение № 531/14.05.2012 г. на директора на дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, понастоящем дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /Д „ОДОП“/ - гр.Пловдив, в частта, с която на оспорващия не е признат данъчен кредит в размер на 49 167.58 лв. и прилежащите лихви – 16 827.54 лв.    ОСЪЖДА „Саксо БГ“ ООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление: **, представлявано от И.Д.К. – управител, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1 769.90 (хиляда седемстотин шестдесет и девет лева и 0.90) лв. възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
16 Административно дело No 1991/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни БОРДО ДИЗАЙН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 13.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “БОРДО ДИЗАЙН” ООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление **, чрез управителя Д.Н.П. против Ревизионен акт № 161106028 от 10.02.2012 г., издаден от Н.А.А. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална Дирекция, гр. Пловдив на Национална Агенция за приходите потвърден с Решение № 604 от 28.05.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” гр. Пловдив при Национална агенция по приходите, в частта с която спрямо дружеството, за отчетни периоди от 10.08.2007г. до 30.04.2011 г., не е признато право на данъчен кредит в общ размер на 142361,88 лв., и са начислени лихва за забава, съобразно преобразуваните резултати за съответните периоди в общ размер на 26545,17 лв.  ОСЪЖДА “БОРДО ДИЗАЙН” ООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление ** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 3828,14 лева /три хиляди осемстотин двадесет и осем лева и 14 ст./, разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
17 Административно дело No 2060/2012, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.А.А. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 20.9.2013г.
Обявява нищожността на Заповед №ДК-02-ЮЦР-08 от 16.01.2012г. на Началник РДНСК ЮЦР.  Осъжда РДНСК ЮЦР да заплати на Н.А.А. с ЕГН **********, разноски в размер на 610/шестотин и десет/ лева. Препис от акта да бъде изпратен на страните.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщението на страните.  
18 Административно дело No 2089/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни МЕТАЛТРАНС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 20.9.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ № 131105257/13.02.2012 г., издаден от Ася Младенова Котетерова – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 641/06.06.2012 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, понастоящем дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив, при Централно управление на национална агенция за приходите, в ЧАСТТА, с която на „Металтранс” ЕООД, ЕИК 112629169, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Петър Берон“ № 47, представлявано от управителя Владимир Александров Иванов са определени задължения за данък добавена стойност в резултат на непризнато право на приспадане на данъчен кредит в размер на общо на 113 006.22 лева по данъчни фактури, издадени от „Неврокоп комерс – 3“ ООД, „Металкар – 2002“ ЕООД и „Биметал“ ЕООД, ведно с прилежащи лихви в резултат на несвоевременното разчитане с бюджета.   ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Металтранс” ЕООД, ЕИК 112629169, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Петър Берон“ № 47, представлявано от управителя Владимир Александров Иванов против Ревизионен акт /РА/ № 131105257/13.02.2012 г., издаден от Ася Младенова Котетерова – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 641/06.06.2012 г. на Директор на Дирекция “ОУИ” – Пловдив, В ОСТАНАЛАТА ЧАСТ, с която на дружеството са определени задължения за данък добавена стойност в резултат на непризнато право на приспадане на данъчен кредит в размер на 10 600.00 лева за м.08.2008 г. по данъчна фактура № 781/29.08.2013г., издадена от „Трансметал“ ЕООД, ведно с прилежащи лихви в резултат на несвоевременното разчитане с бюджета.   ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на „Металтранс” ЕООД, ЕИК 112629169, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Петър Берон“ № 47, представлявано от управителя Владимир Александров Иванов, сумата от 3 252.44 лева, представляваща сторените разноски по производството, съразмерно на уважената част от жалбата.   ОСЪЖДА „Металтранс” ЕООД, ЕИК 112629169, със седалище и адрес на управление гр. Велинград, ул. „Петър Берон“ № 47, представлявано от управителя Владимир Александров Иванов, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 745.03 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита, съразмерно на отхвърлената част от жалбата.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.      
19 Административно дело No 2180/2012, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.П.С. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 13.9.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № РД-12-665/18.06.2012 г. , издадена от Кмета на Община Пловдив – Район “Централен”.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на В.П.С. *** със съдебен адрес :гр.Пловдив,ул.”Софроний Врачански”2А,ет.3 съдебно-деловодни разноски в размер на 210/двеста и десет/лева.Препис от акта да бъде изпратен на страните.  Решението е окончателно .  
20 Административно дело No 2310/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ФАНТАСТИКА-95-ГЕОРГИ ЦАНКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 23.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на ЕТ “ Фантастика 95- Георги Цанков”, ЕИК 825342083, със седалище и адрес на управление: с. Марково, ул.” Здравец” № 17, представлявано от Георги Иванов Цанков срещу Ревизионен акт № 161200156 от 28.03.2012 г., издаден от Костадинка Петрова Янчева , на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 707/18.06.2012г. на Заместник директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението”, понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /Д „ОДОП“/ - гр. Пловдив, с който на дружеството е отказан данъчен кредит в размер на 36428,70 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 5681.21лв.  ОСЪЖДА ЕТ “ Фантастика 95- Георги Цанков”, ЕИК 825342083, със седалище и адрес на управление: с. Марково, ул.” Здравец” № 17, представлявано от Георги Иванов Цанков да заплати на Дирекция “ОДОП” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 1292 / хиляда двеста деветдесет и два/ лева. възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
21 Административно дело No 2313/2012, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.Д.А. КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 9.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на А.Д.А. *** срещу Заповед № РД-12-670 от 18.06.2012 г. на Кмета на Район “Централен”, Община Пловдив, с която е разпоредено да премахне временно преместваемо съоръжение, поставено в УПИ І – жилищен комплекс, кв. 415, по плана на “Русин махала”, на юг от сградата с административен адрес ул. “Тракийски юнак” № 23-25, гр. Пловдив - гаражна клетка № 8.  ОСЪЖДА А.Д.А., ЕГН **********,*** да заплати на Район “Централен”, Община Пловдив, сумата от 150.00лв. за осъществената юрисконсултска защита.  Решението не подлежи на обжалване.  
22 Административно дело No 2468/2012, I състав Дела от администр. характер - данъчни САРС ГРУП И КО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на “САРС ГРУП И КО” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” № 168 про-тив Ревизионен акт № 161106904 от 22.03.2012 г., издаден от Евгени Стефа-нов Цончев на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП, Пловдив, в частта му потвърдена с Решение № 801 от 06.07.2012 г. на Дирек-тор на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” Пловдив, към Национална агенция по приходите, в частта му, с която спрямо “САРС ГРУП И КО” ООД за отчетни м. април 2011 г. и м. май 2011 г. е установен като задължение към бюджета, данък върху добавената стойност в общ раз-мер на 1135062,12 лв. и са начислени лихви за просрочие в общ размер на 10815,58 лв.  ОСЪЖДА “САРС ГРУП И КО” ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. “Васил Левски” № 168 да заплати на Дирек-ция “Обжалване и данъчно осигурителна практика”, Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 3367,55 лв./три хиляди триста шестдесет и седем лева и 55 ст./, представляваща извършени от дружеството разноски по производството.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
23 Административно дело No 2496/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛГАФРОСТ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 3.9.2013г.
ДОПУСКА поправка на допуснатите очевидни фактически грешки на стр. 1 и стр. 10 от Решение № 1211 от 29.05.2013г., постановено по адм. № 2496/2012г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХІІІ състав, като вместо изписаните в мотивната и диспозитивната част на съдебното решение наименования на жалбоподателя „БУЛГАРФРОСТ“ АД и на ответника Директор дирекция „ОУИ“, съответно Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ да се чете: „БУЛГАФРОСТ“ АД и Директор дирекция „ОДОП“, съответно Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
24 Административно дело No 2693/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Т.Й.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Й.Г., ЕГН: **********, с постоянен адрес: ****, против Ревизионен акт /РА/ № 261200425/11.04.2012г., издаден от Д. Станева –главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Стара Загора, потвърден с Решение № 746/26.06.2012г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в обжалваната му част относно допълнително определен данък по чл. 35 от ЗДДФЛ /отм./ за 2005г. в размер на 4 214,40лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 3 191,68лв.  ОСЪЖДА Т.Й.Г., ЕГН: **********, с постоянен адрес: **** да заплати на Дирекция "Обжалване и данъчно – осигурителна практика" - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 546,24лв. (петстотин четиридесет и шест лева и двадесет и четири стотинки) равностойност на осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
25 Административно дело No 2710/2012, XIII състав Дела по ЗОС И.М.П. КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 23.9.2013г.
ОТМЕНЯ по жалбата на И.М.П., ЕГН ********** *** Заповед №12РД09-380 от 14.08.2012 г. на Кмета на Район „Северен“, Община Пловдив.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на И.М.П., ЕГН ********** *** сумата от 750 лв., представляващи сторените по делото разноски.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
26 Административно дело No 2781/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.Н.Ч. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 5.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.Ч., ЕГН: **********, в качеството му на ЕТ „Д.Ч. - 63”, ЕИК по БУЛСТАТ: ****, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК: ****, против Ревизионен акт № 161107096/02.05.2012г., издаден от Ю. Д. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 927/27.07.2012г. на Директора на Дирекция „ОУИ" (ново наименование “ОДОП”) - гр. Пловдив, при Централно управление на Националната агенция за приходите, в частта за установени дължими суми както следва:  Начислен ДДС 1 705,32 лв.  Лихви 445,73 лв.  Данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. 25 908,24 лв.  Лихва 12 210,25 лв.  Данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008г. 15 000,18 лв.  Лихва 4 807,06 лв.  Данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009г. 4 366,10 лв.  Лихва 905,51 лв.  ОСЪЖДА Д.Н.Ч., ЕГН: **********, в качеството му на ЕТ „Д.Ч. - 63”, ЕИК по БУЛСТАТ: ****, с адрес за кореспонденция и адрес по чл. 8 от ДОПК: **** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 756,97 лв. (хиляда седемстотин петдесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки), представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
27 Административно дело No 2895/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни САДАТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 13.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “САДАТ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С. К., чрез генералния пълномощник на дружеството А. К., против Ревизионен акт № 161200305/24.04.2012 г., издаден от В.В.П., на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, ИРМ Смолян, потвърден с Решение № 1016/13.08.2012 г. на Заместник Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" гр. Пловдив при ЦУ на НАП, относно допълнително начислен ДДС в размер на 188 682,63 лв., ведно със законните лихви в размер на 15 061,70 лв.  ОСЪЖДА “САДАТ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С. К., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 4524,88 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
28 Административно дело No 3042/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни КАМЕА-М ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 23.9.2013г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 161202179/28.05.2012 г., издаден от М. С. – старши инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1099/27.08.2012г. на Заместник директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя „КАМЕА М“ ООД, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя Д. И., КАТО НАМАЛЯВА размера на непризнатия данъчен кредит за данъчен период м.11.2010г. от 7 076,80лв. на 6 056,20лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в ОСТАНАЛАТА ЧАСТ.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „КАМЕА М“ ООД, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя Д. И. сумата в размер на 194,70лв. (сто деветдесет и четири лева и седемдесет стотинки) разноски по делото, съобразно уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА„КАМЕА М“ ООД, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя Д. И. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 492,25лв. (четиристотин деветдесет и два лева и двадесет и пет стотинки) равностойността на осъществената юрисконсултска защита, съобразно отхвърлената част от жалбата.   Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
29 Административно дело No 3254/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Г.А.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 13.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.А.П., ЕГН ********** *** срещу Решение № 308/25.09.2012 г. на директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с която е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки изх. № 18831/2001/062602 от 28.08.2012 г., издадено от публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Хасково и приписката е изпратена на Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП Пловдив за прекратяване на изпълнителното производство относно титулите, за които е изтекла погасителната давност и за изпращане на нови запорни съобщения до банките.  ОСЪЖДА Г.А.П., ЕГН ********** да заплати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите гр. Пловдив, сумата в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
30 Административно дело No 3304/2012, XVII състав Дела по ЗМСМА ХЕБРОС БУС ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 13.9.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 406 взето с протокол № 16 от 27.09.2012 г. на Общински съвет – Пловдив в частта му по т. 2, касаеща промяна на маршрута на автобусна линия № 93.  ОСЪЖДА Общински съвет Пловдив да заплати на „ХЕБРОС БУС” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, ***, сумата в размер на 490 лв., представляваща заплатените държавни такси и възнаграждение за един адвокат.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
31 Административно дело No 3310/2012, XVI състав Дела по ЗМСМА Й.Ж.К. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 23.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Й.Ж.К.,***, чрез процесуалния представител адв. К., срещу мълчаливият отказ на Кмета на Община Пловдив, да издаде акт, с който да определи едно място за безплатно и денонощно паркиране на МПС да сградата и пред входа на кооперацията, в която К. живее.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България, в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне.  
32 Административно дело No 3314/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни РАЙ ФОРЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 26.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Рай форест“ ЕООД, ЕИК по Булстат *, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК: ** с управител Р.К.К. чрез адв. К. против Ревизионен акт /РА/ № 161200538/05.06.2012 г., издаден от главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 1198/12.09.2012 г. на директор дирекция “ОУИ” – Пловдив, понастоящем дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, при ЦУ на НАП, с който на жалбоподателя за конкретно индивидуализирани данъчни периоди са вменени задължения за данък добавена стойност в резултат на непризнато правото на данъчен кредит в размер общо на 67 743.90 лева, начислен ДДС в размер на 17 217.79 лв., ведно с прилежащи лихви за забава за несвоевременното разчитане с бюджета на така определените задължения, както и лихва за по-късно начислен данък в размер на 2 372.29 лв.    ОСЪЖДА „Рай форест“ ЕООД, ЕИК по Булстат *, с адрес за кореспонденция и по чл.8 от ДОПК: **, представлявано от управителя Р.К.К., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 2 196.68 (две хиляди сто деветдесет и шест и 0.68) лв. възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
33 Административно дело No 3324/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни АС 98-ИВАН ТОДОРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 12.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.В.Т. в качеството му на едноличен търговец с фирма “АС 98 - И.Т.”, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, против Ревизионен акт № 241001555 от 22.07.2010 г., издаден от Д.С.С., на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 707/20.09.2010 г. на Заместник Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при ЦУ на НАП, в частта относно непризнат данъчен кредит по 58 бр. фактури издадени от „Супер Нова М“ ЕООД през 2006 г., 2007 г. и 2008 г., общо в размер на 7153,59 лв., ведно със законните лихви върху тази сума.  ОСЪЖДА И.В.Т. в качеството му на едноличен търговец с фирма “АС 98 - И.Т.”, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 329 лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
34 Административно дело No 3497/2012, XVI състав Дела по КСО Б.Р.Р. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 11.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Р.Р., ЕГН **********,*** независимост № 3, чрез адвокат Я.П. против решение № 304/15.10.2012 г. на Директора на ТП на НОИ Пловдив, в частта, с която е изменено разпореждане № К-44449/19.09.2012 г. на ръководител на контрола по разходите на ДОО при РУСО – Пловдив, като за периода от 01.01.2007 г. до 31.07.2007 г. е установена сума на задълженията 1 411, 82 лв. главница и 1 694, 36 лв. дължима лихва.    ОСЪЖДА Б.Р.Р., ЕГН **********,*** независимост № 3 да заплати на ТП на НОИ Пловдив разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение, в размер на 150 лв.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.    
35 Административно дело No 3911/2012, XVII състав Дела по КСО С.Х.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 9.9.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 319/21.11.2011 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, в частта потвърждаваща Разпореждане № **********/Протокол № Ра-12 от 05.01.2012 г. издадено от Ръководителя на “Пенсионно осигуряване” в ТП на НОИ – Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване при Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, за ново произнасяне относно размера на недобросъвестно получените суми от С.К. за пенсия за ОСВ отпусната с Разпореждане **********/30.06.2000 г., за периода от 01.01.2002 г. до 31.12.2011 г., при съблюдаване на дадените с настоящо решения указания по тълкуването и прилагането на закон.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част.  ОСЪЖДА С.Х.К., ЕГН **********,***, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
36 Административно дело No 13/2013, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни НАВАР ИНВЕСТМЪНТ КО ЛИМИТЕД,
КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД
ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 30.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на НАВАР ИНВЕСТМЪНТ КО ЛИМИТЕД и “КАСТЕЛ ЕКСПОРТ” ООД, против Решение № 416 от 10.12.2012г. издадено от директора на ТД на НАП Пловдив, с което е потвърдено постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № РД 50-6782-2 / 30.11.2012г., издадено гл. публичен изпълнител в Дирекция "СДО" при ТД на НАП - Пловдив, с което е наложен запор върху притежаваните от "Кастел Експорт" ООД 753 405 бр. обикновени, поименни акции с номинал 1 лв., на обща стойност 753 405 лв. от № 50000 до № 803405 инкорпорирани във временно удостоверение № 2/13.10.2010г. издадено от "Кастел Карлово" АД.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
37 Административно наказателно дело (К) No 122/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИМИТЪР СЛАВОВ КОМЕРСИАЛ ЕТ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 10.9.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка на страница 1, ред 4 и 5, в решение № 681 от 20.03.2013 г., като вместо „наказателно постановление № 61881-S012888 от 24.02.2012 г.” се чете “ наказателно постановление № 61861-S012888 от 24.02.2012 г.”.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
38 Административно дело No 243/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни МИЗИНИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 26.9.2013г.
Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № 161203772/19.10.2012г. издаден от ст.инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 1545/17.12.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, сега дирекция “ОДОП” – Пловдив за непризнат данъчен кредит в размер на 6 000 лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 2 349.45 лв.  Осъжда МИЗИНИ ЕООД, гр. Пловдив, бул. „България“ № 61, представлявано от управителя З.Мизинова да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 583.98 лв. – юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
39 Административно дело No 874/2013, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЛЕО-СОНЯ ГЕОРГИЕВА ЕТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН СЕВЕРЕН Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 25.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на ЕТ” ЛЕО – СОНЯ ГЕОРГИЕВА, ЕИК 115559224, със седалище и адрес на управление : гр. Пловдив, ул. “ Петър Стоев” № 36а, ет.9, ап.27 срещу мълчалив отказ на Кмета на район Северен, град Пловдив за издаване на разрешение за ползване .  ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело № 874/2013г. по описа на Административен съд Пловдив, V състав.  ОСЪЖДА ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН СЕВЕРЕН да заплати на ЕТ” ЛЕО – СОНЯ ГЕОРГИЕВА, ЕИК 115559224, със седалище и адрес на управление : гр. Пловдив, ул. “ Петър Стоев” № 36а, ет.9, ап.27 съдебни разноски в размер на 200 /двеста/ лева.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 – дневен срок от днес пред ВАС на Република България.  
40 Административно дело No 946/2013, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.М.К. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 24.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.М.К., ЕГН **********,***, против заповед № ДК-10-ЮЦР-4 от 28.01.2013 г. на началника на РДНСК ЮЦР, с която е отхвърлена жалбата на П.К. против отказ на главния архитект на Община Родопи да узакони „гараж с надстройка за живеене“, разположен в югоизточния рай на УПИ ІХ-819, кв.65 по плана на с. Крумово, община Родопи.  ОСЪЖДА П.М.К., ЕГН **********,***, да заплати на РДНСК, Южен централен район, сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
41 Административно дело No 989/2013, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АДВ БИЛДИНГСТРОЙ ООД ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ искането от 06.08.2013 г. на главния архитект на район „Централен“ при Община Пловдив за прекратяване на производството поради оттегляне на оспорения отказ.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „АДВ билдингстрой“ ООД, с ЕИК 160104556, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Гладстон“ № 15, представлявано от управителите Д.А.А. и А.А.С., против мотивиран отказ с изх.№ 7000-8843 от 07.03.2013 г. на главния архитект на район „Централен“.  ОСЪЖДА „АДВ билдингстрой“ ООД, с ЕИК 160104556, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Гладстон“ № 15, представлявано от управителите Д.А.А. и А.А.С., да заплати на Община Пловдив, район „Централен“, сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
42 Административно дело No 1046/2013, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.Г.Б.,
Й.Г.Ш.,
П.Г.Х.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 30.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Г.Б., Й.Г.Ш., П.Г.Х. против Отказ за изменение на кадастралната карта обективиран в писмо с изх. № 94-31913 от 06.03.2013г. на Началника на СГКК-Пловдив към АГКК.     Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението.  
43 Административно дело No 1085/2013, V състав Дела от администр. характер - данъчни Н.М.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 26.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на Н.М.Д., ЕГН **********,*** срещу Ревизионен акт № 091203740 от 12.12.2012 г., издаден от Красимира Георгиева Делчева , на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 259 15.03.2013г. на Заместник директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - гр. Пловдив по установените задължения за данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 4715,59 лв., ведно с 2 520,34 лихви.  ОСЪЖДА Н.М.Д., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция “ОДОП” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 539 /петстотин тридесет и девет/ лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
44 Административно дело No 1215/2013, V състав Дела от администр. характер - данъчни РАДИ И КО-КЪМПАНИ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 24.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ Ради и Ко-Къмпани“ ООД, ЕИК 130023988, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, кв.„Райково“, ул.“Незабравка“ № 2, представлявано от Радослав Бисеров Делиев срещу Ревизионен акт № 211204848 от 18.12.2012 г., издаден от Динко Атанасов Иванов , на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, в обжалваната част, потвърдена с Решение № 265/15.03.2013г. на Заместник директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - гр. Пловдив, с който на дружеството не е признат данъчен кредит в размер на 19200лв., ведно с прилежащи лихви в размер на 9148.29лв.  ОСЪЖДА ЕТ “Ради и Ко – Къмпани “ ООД, ЕИК 130023988, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, кв. „ Райково“, ул.“ Незабравка“ № 2 , представлявано от Радослав Бисеров Делиев да заплати на Дирекция “ОДОП” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 1017 / хиляда и седемнадесет / лева. възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
45 Административно дело No 1220/2013, XV състав Други административни дела УЛТРА СЪРВИЗ ООД КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 30.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „УЛТРА СЪРВИЗ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. ***, представлявано от управителя З.Д.Д., против Заповед № 6-Z13-205 от 09.04.2013г. на Кмета на Район „Тракия” Община Пловдив   Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му.  
46 Административно дело No 1319/2013, XVII състав Дела по ЗДС БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ ООД ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА УМБАЛ "СВ. ГЕОРГИ" ЕАД Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 20.9.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 286/23.04.2013 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ “Св. Г.”***, в частта му по т. I, подточки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23 и 24 и в частта му по т. II, с която е одобрено решението на комисията, взето в т. II от Протокол № 1/09.04.2013 г. да не допусне до класиране “БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.П..  ОСЪЖДА УМБАЛ “Св. Г.” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор проф. д-р К.Д. д.м., да заплати на “БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.П., сумата в размер на 522 лв., представляваща съответната част от заплатените държавна такса и адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА “БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.П., да заплати на УМБАЛ “Св. Г.” ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор проф. д-р К.Д. д.м., сумата в размер на 50 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗЖГЛЕЖДАНЕ жалбата на “БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.П., в частта, с която се иска отмяна на т. I, подточки 8, 9, 10, 11, 17, 19, 25 и 26 от Решение № 286/23.04.2013 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ “Св. Г.”***, и ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1319 по описа за 2013 г. на Пловдивския административен съд, в тази част.    В частта, с която жалбата се оставя без разглеждане, а производството по делото се прекратява решението има характер на определение и подлежи на обжалване в 7-дневе срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне. В останалата част, решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
47 Административно дело No 1329/2013, XV състав Дела от администр. характер - данъчни КВАНТ СЕРВИЗ МП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 30.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “КВАНТ СЕРВИЗ МП“, ЕИК по БУЛСТАТ: ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя М.П., чрез адв. Й., против Ревизионен акт № 161203610 от 16.01.2013г., издаден от Е.Ц., главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, офис Стара Загора, потвърден с Решение № 373 от 10.04.2013г. на Заместник директора на дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” – гр. Пловдив, В ЧАСТТА на непризнат данъчен кредит в общ размер на 5 833,33лв., ведно с прилежащите лихви за данъчни периоди мм. 05, 07, 10 и 12.2011г.   ОСЪЖДА “КВАНТ СЕРВИЗ МП“, ЕИК по БУЛСТАТ: ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управителя М.П. да заплати в полза на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер от 483,33лв.(четиристотин осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки).   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
48 Административно дело No 1413/2013, XIII състав Дела по ЗАдм С.Б.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 24.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Б.А., ЕГН **********,*** против Мълчалив отказ на служители на Община Стамболийски за издаване на скица и удостоверение за описание на УПИ ХІV-884 н кв. 86 по плана на с. Куртово Конаре.  ПРЕКРАТЯВА производството адм. дело № 1413 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от датата на съобщаването му пред ВАС.
49 Административно дело No 1423/2013, XII състав Дела по ЗОСОИ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 25.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, подадена от Община - Пловдив против Заповед № 36/12.01.1999г. на Областен управител на Област с административен център – Пловдив, в частта и по т.1, с която на основание чл. 6, ал. 3 от ЗОСОИ е уважено искането на А. Атанасова Б., А.Ц.Б., С.Ц.Б., Е.Х.С., Андон Христов Станев, Ана Атанасова Цецелкова, Пенка Стефанова Цецелкова, А.К. Куцуглу и В.К. Куцуглу за обезщетяване чрез съсобственост върху следния недвижим имот : незастроено място с площ 293 кв.м, съставляващо имот пл. № 19 от кв 149 – стар, 192 – нов по обезсиления план на ІІ- ра и ІV - та градска част на гр.Пловдив, находящ се на ул. Княз Александър № 53.   ПРЕКРАТЯВА производството по а.х.дело № 1423/2013г. по описа на Административен съд – Пловдив.   ОПЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба в 7-мо дневен срок от днес за явилите се страни и от съобщаването за неявилите се страни.  
50 Административно дело No 1454/2013, IV състав Други административни дела А.П.А.,
ДАРИАН РАЙС ЕООД
КМЕТ НА КМЕТСТВО С.БЕЛОЗЕМ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 23.9.2013г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на заповед № 41 от 13.05.2013 г. на кмета на кметство Белозем.  ОСЪЖДА Община Раковски, кметство Белозем, да заплати на „Дариан райс“ ЕООД, ЕИК 20145892, сумата 200 (двеста) лева, съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
51 Административно дело No 1557/2013, XI състав Дела от администр. характер - данъчни СТАРА ЗАГОРА 2007 ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 20.9.2013г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „С.З.2007“ООД, гр.**********, представлявано от управителя М.Б.М., против Решение по жалба срещу постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки № 205/14.05.2013 г. на Териториалния директор на НАП гр.Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1557/2013 год. по описа на Административен съд Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
52 Административно дело No 1607/2013, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДЕКС ИНВЕСТ ЕООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 11.9.2013г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.И.ЕООД, ЕИК ********, представлявано от управителя Х.Г.К. със съдебен адрес ***** против Заповед № ДК-02-ЮЦР-182/01.08.2012 г. на Началника на РДНСК-ЮЦР гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1607/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ІХ състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването на страните.  
53 Административно наказателно дело (К) No 1620/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АСИГРУП ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.9.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 111 от 26.04.2013 г., постановено по НАХД № 685/2012 г. по описа на Районен съд – Асеновград и вместо него постановява :  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 6629-F001978/06.06.2012 г., издадено от Директора на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП - Пловдив, с което на „Асигруп“ ООД, с БУЛСТАТ 201254516, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от Н.Л.К. ЕГН **********, на основание чл. 53, вр. чл. 27, /чл. 83/ и чл. 3, ал. 2 от ЗАНН и чл.180, ал.1 от ЗДДС, е била наложена имуществена санкция в размер на 2 206, 20 лв. за нарушение на чл.86, ал.1 от ЗДДС.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
54 Административно наказателно дело (К) No 1625/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства АНИ 80 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 112 от 07.05.2013 г., постановено по НАХД № 280/2013 г. по описа на Районен съд – Асеновград.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
55 Административно дело No 1633/2013, XII състав Дела по ЗМСМА П.С.П.,
В.И.К.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 27.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на П.С.П. и В.И.К. ***, членове на местна гражданска инициатива срещу бездействие на Кмета на Община – Пловдив да изпълни задължението си по смисъла на чл. 52, ал. 2 от ЗПУГДВМС по повод връчена подписка за гражданска инициатива с вх. №13 П 5389 /26.04.2013 г., а именно – в едномесечен срок от връчването на подписката да обяви своето решение и предприетите мерки в интернет страницата на Общината и в един регионален вестник.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 1633/2013г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХІІ състав.  Определението може да се обжалва с частна жалба от страните в 7-дневен срок от днес пред ВАС.  
56 Административно наказателно дело (К) No 1655/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАСКЕТ ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1086 от 29.04.2013 г., постановено по НАХД № 842/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
57 Административно наказателно дело (К) No 1656/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Х.В.А. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1125 от 26.04.2013 г., постановено по НАХД № 432/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
58 Административно наказателно дело (К) No 1659/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЗАЛОЖНА КЪЩА БЕНИН ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1133 от 07.05.2013 г., постановено по НАХД № 985/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
59 Административно наказателно дело (К) No 1660/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ З.Г.Г. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1155 от 10.05.2013 г., постановено по НАХД № 1174/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
60 Административно наказателно дело (К) No 1663/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства СУЗАНА СТИЛ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 932 от 12.04.2013 г., постановено по НАХД № 986/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
61 Административно наказателно дело (К) No 1664/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Н.Т.Ч. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.9.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 871 от 07.04.2013 г., постановено по НАХД № 6141/2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив в обжалваната му части вместо него постановява:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 36-0000899/28.08.2012 г. на Началник Сектор “Контрол и АНД” в ОО “КД – ДАИ” гр. Пловдив, с което на Н.Т.Ч.,***, ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 1 500 лв. за нарушение на чл. 6 ал. 1, изр. 1, предл. 3 от Закона за автомобилните превози /ЗАП/, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАП – по т. 1 от НП.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
62 Административно наказателно дело (К) No 1666/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Н.Г.Б. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.9.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1072 от 26.04.2013 г., постановено по НАХД № 1171/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив, вместо което постановява:    ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0389375 на ОДМВР гр. Пловдив, с който на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 3 от Закона за движение по пътищата, за извършено нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, на Н.Г.Б. ***, ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 100 лв. за нарушение за скорост № 201210253656, извършено на 25.10.2012 г.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
63 Административно наказателно дело (К) No 1667/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ШЕСТО РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ Т.А.П. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 630 от 11.02.2013 г., постановено по НАХД № 8747/2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
64 Административно наказателно дело (К) No 1672/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства А.А.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1111 от 07.05.2013 г., постановено по НАХД № 1870/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
65 Административно дело No 1724/2013, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.И.Б.,
Т.Б.К.
НАЧАЛНИК НА РО"НСК"ПЛОВДИВ ПРИ РДНСК-ЮЦР Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 19.9.2013г.
Обявява за нищожна Заповед № ДК-19-Пд-03/07.05.2013г. на Началник РО НСК – Пловдив при РДНСК, ЮЦР .  Осъжда на РДНСК, ЮЦР да заплати на Г.И.Б. ***, сумата от 10 лв. държавна такса.  Изпраща преписката на Кмета на община Пловдив.  Решението е окончателно.  
66 Административно дело No 1735/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни М И Т-ПРОЙЧЕВИ ООД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 24.9.2013г.
Отхвърля жалбата на „М § Т Пройчеви” ООД, гр. Велинград, ул. „Захари Стоянов” № 1 с управител Тр.Пройчев, против Решение № 262 от 01.02.2012г. на Началник на Митница Пловдив, в частта относно определен размер на митническо задължение за митни сборове и други дължими държавни вземания - мито и ДДС.  Осъжда „М § Т Пройчеви” ООД, гр. Велинград, ул. „Захари Стоянов” № 1 с управител Тр.Пройчев да заплати на Митница Пловдив сумата от 863.43 лв. разноски по делото, по съразмерност и компенсация.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от получаването на съобщение за постановяването му.  
67 Административно наказателно дело (К) No 1770/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Р.Г.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-СЕКТОР ПП Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 25.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1119 от 26.04.2013г. по Н.А.Х.дело №622 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., І-ви наказателен състав, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К №0407196, издаден от ОД”МВР”- Пловдив, с който на Р.Г.Р. е наложена глоба в размер от 200,00 лева  Решението е окончателно.  
68 Административно дело No 1779/2013, XVI състав Дела по ЗСП Н.А.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 26.9.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ОЗ-20-134/21.05.2013 г. на Директора на ДСП – Пловдив.    ИЗПРАЩА административната преписка на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” – Пловдив за провеждане на административното производство при съобразяване с дадените в настоящото решение задължителни указания по прилагането и тълкуването на закона.    ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок от получаване на преписката за издаване на административния акт.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
69 Административно дело No 1780/2013, VI състав Други административни дела А.К.Я. НАЧАЛНИК РПУ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 19.9.2013г.
Отменя Заповед № ЯЗ/А - 731/07.06.2013г. на Началник на РУ Полиция – Асеновград, в частта й по т.2, за наложена принудителна административна мярка, изразяваща се във „временно спиране от движение на МПС за срок от 1 месец“.  Осъжда РУ Полиция – Асеновград да заплати на А.К.Я. *** съдебни разноски в размер на 310 лв. /общо/.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
70 Административно дело No 1782/2013, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДЕКС ИНВЕСТ ЕООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 23.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД №1782/2013г., по описа на АС - Пловдив, І - ви състав.  ОСЪЖДА “ДЕКС ИНВЕСТ” ЕООД, да заплати на РДНСК “ЮЦР” сумата в размер на 150 лв., представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Определението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от днес за ответника и от съобщаването за жалбоподателя.    
71 Административно дело No 1783/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДЕКС ИНВЕСТ ЕООД НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Декс инвест” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, против Заповед №ДК-02-ЮЦР-184 от 01.08.2012г., на началника на РДНСК-ЮЦР, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “въздушни електронни съобщителни мрежи и устройства, свързани с функционирането им”, намиращ се по съществуващи стълбове за улично осветление по ул. “Генерал Скобелев”, ул. “Средна гора”, бул. “Александър Стамболийски”, ул. “Никола Петков”, ул. “Капитан Райчо”, ул. “Черно море”, ул. “Бузлуджа”, ул. “Генерал Гурко” и ул. “Изток”, в град Кричим, община Кричим, област Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по дело №1783 по описа на съда за 2013г.  ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание на 24.09.2013г. от 10,15ч.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
72 Административно дело No 1784/2013, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ДЕКС ИНВЕСТ ЕООД НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на„ДЕКС ИНВЕСТ“ ЕООД с ЕИК ***, представлявано от управителя Х.Г.К. против Заповед № ДК-02-ЮЦР-185 от 01.08.2012г. на Началника на РДНСК ЮЦР.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1784 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
73 Административно дело No 1807/2013, XVIII състав Други административни дела А.С.И. НАЧАЛНИК РУ ПОЛИЦИЯ АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на А.С.И., ЕГН: ********** ***, против Заповед рег. № ЯЗ/А-635 от 17.05.2013г. на Началника на РУ "Полиция" - Асеновград, с която на основание чл. 213, ал. 5 във връзка с ал. 2 от ЗОБВВПИ в полза на държавата са отнети пистолет „Макаров“ кал. 9х18мм № ИМ 242726, два броя пълнители за него, 44 броя боеприпаси кал. 9х18мм и ловна нарезна карабина „Сайга“ кал. 7,62мм № Н 06602419.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.    
74 Административно дело No 1826/2013, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Л.Х.К. РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 20.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Х.К. ***, ЕГН **********,*** против заповед № ДК-10-ЮЦР-39/ 21.05.2013 г. на началника на РДНСК ЮЦР.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1826/ 2013год. по описа на Административен съд – Пловдив, ХІV състав.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщение за неговото изготвяне.
75 Административно наказателно дело (К) No 1831/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА КАРЛОВО П.Н.М. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 141 от 29.04.2013 г., постановено по НАХД № 190/2013 г. по описа на Районен съд – Карлово.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
76 Административно наказателно дело (К) No 1847/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ И.Г.С. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1168 от 10.05.2013 г., постановено по НАХД № 1810/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
77 Административно наказателно дело (К) No 1855/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НИМАС ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1206 от 14.05.2013 г., постановено по НАХД № 8580/2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
78 Административно наказателно дело (К) No 1866/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ТЕРА ГРУП ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.9.2013г.
Оставя в сила Решение № 1112/07.05.2013г., постановено по н.ах.д.№ 1812/2013г. на Районен съд-Пловдив.  Решението е окончателно.  
79 Административно дело No 1886/2013, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Б.П.Д. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 25.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б.П.Д., чрез адв. Х.М. срещу Решение № 233/05.06.2013 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е потвърдено Постановление № РД-10-277/13.05.2013 г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121 ал. 1 от ДОПК.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1886/2013 г. по описа на Административен съд Пловдив.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от днес за ответника и в 7 дневен срок от съобщението за жалбоподателя.  
80 Административно наказателно дело (К) No 1892/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО С.И.С. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.9.2013г.
Оставя в сила Решение № 173 / 29.05.2013г. на Районен съд – Карлово, по н.ах.д.№ 121 / 2013г.  Решението е окончателно  
81 Административно дело No 1908/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ГСТ СТИЙЛ СП.З.О.ПОЛША ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.9.2013г.
Отменя Решение № 224 от 30.05.2013г. на Директора на ТД на НАП, гр.Пловдив, с което е оставена без уважение жалба на ГСТ Стийл Сп.з.о. Полша, гр.Стара Загора против действие на ст.публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, изразено в Разпореждане за отказ за спиране на принудителното изпълнение изх.№ 0340 - 000003/24.04.2013г. и Разпореждане за отказ за спиране на принудителното изпълнение изх.№ 0340 - 000003/24.04.2013г.  Връща административната преписка на ст.публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Стара Загора за произнасяне по молбата от 19.04.2013г. на ГСТ Стийл Сп.з.о. Полша, гр.Стара Загора - съобразно дадените в мотивите на решението указания.  Решението е окончателно.  
82 Административно наказателно дело (К) No 1927/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ С.В.Ш. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1255 от 16.05.2013 г., постановено по НАХД № 1433/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО е окончателно  
83 Административно наказателно дело (К) No 1952/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО К.Н.П. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.9.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 172 от 28.05.2013 г., постановено по НАХД № 179/2013 г. по описа на Районен съд – Карлово и вместо него постановява:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 1731/27.12.2012 г. на Началник Сектор “ОП”-Карлово към ОДМВР Пловдив, с което на К.Н.,***, ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 100 лв. на основание чл. 183 ал. 5 т. 2 предл. 1-во от ЗДвП за нарушение на чл. 119 ал. 1 от ЗДвП.
84 Административно дело No 1968/2013, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 9.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Н.Д., ЕГН **********,***, против заповед № 378 от 07.06.2013 г. на кмета на Община Брезово.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1968 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
85 Административно дело No 1979/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 26.9.2013г.
Отхвърля жалбата на Началника на Митница Свиленград против Решение № 257 от 14.06.2013г. на Директора на ТД на НАП, гр.Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му против Разпореждане изх.№ 0494/2001/005423/28.08.2012г., в частта относно погасяване по реда на чл.171 ал.1 ДОПК на задължение по НП № 1381/2005г.  Осъжда Митница Свиленград за заплати на ТД на НАП, гр.Пловдив юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв.  Решението е окончателно.  
86 Административно дело No 1992/2013, I състав Дела по чл. 304 АПК Х.Х.Х. Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Разпореждане от 9.9.2013г.
ОСТАВЯМ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Х.Х. *** с искане, по реда на чл. 304 от АПК, да се наложи глоба на непосочен конкретно директор, за неизпълнение на непосочен конкретно съдебен акт.  ПРЕКРАТЯВА производството по частно административно дело № 1992, по описа на съда за 2013г.  Разпореждането подлежи на касационно обжалване, пред тричленен състав на Административен съд Пловдив.    
87 Административно наказателно дело (К) No 2001/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЪКИ 2000 ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.9.2013г.
Оставя в сила Решение № 1468/12.06.2013г., постановено по н.ах.д.№ 2434 по описа за 2013г. на Районен съд-Пловдив.  Решението е окончателно.    
88 Административно наказателно дело (К) No 2004/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ЕНКО ПЛАСТИКС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.9.2013г.
Оставя в сила Решение № 1331/22.05.2013г., постановено по н.адм.д.№ 2387/2013г. на Районен съд-Пловдив  Решението е окончателно.    
89 Административно наказателно дело (К) No 2018/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.9.2013г.
Оставя в сила решение № 1326/22.05.2013г. на районен съд – Пловдив, постановено по н.ах.д.№ 4142/2012г.  Решението е окончателно  
90 Административно дело No 2039/2013, XV състав Други административни дела ХОТЕЛ ХОЛДИНГ ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 2.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ХОТЕЛ ХОЛДИНГ“ ООД със седалище и адрес на управлението: ****, ЕИК по БУЛСТАТ ****, представлявано от Н. Ф. Ш. и В. Б. Т., депозирана чрез пълномощника П.Б.Ч..   ПРЕКРАТЯВА производството по АД №2039 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.  
91 Административно дело No 2054/2013, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ИКЕ ЕООД Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 30.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Ике”ЕООД гр.Пловдив срещу ревизионен акт №161205149/15.03.2013г.-, потвърден с решение №575/ 13.06.2013г. на Директор Дирекция “ОДОП” – Пловдив при ЦУ на НАП в посочените негови части.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2054/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.    
92 Административно дело No 2058/2013, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БИЛДЕКС ПРОГРЕС ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 3.9.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Билдекс прогрес“ ЕООД, ЕИК **** против Решение № 106 взето с протокол № 6 от 10.04.2013г. на Общински съвет-Пловдив, с което е одобрен ПУП-План за регулация на улици и поземлени имоти за обекти на публичната собственост с устройствени зони „кв.Хр.Смирненски III“, район „Западен“, гр.Пловдив. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2058 по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.    
93 Административно дело No 2060/2013, XVII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАКОВСКИ Председател и докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 24.9.2013г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на област Пловдив, по чл. 45 ал. 4 от ЗМСМА, на Решение № 327, прието с протокол № 25/31.05.2013 г. на Общински съвет Раковски, обективирано в Заповед № АК-04-6/04.07.2013 г. на Областния управител на област Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2060/2013 г. по описа на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните.  
94 Административно дело No 2078/2013, XV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ С.Ф.М. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ВЕСЕЛИН ЯСЕНОВ ИЛИЕВ ПРИ 1РУП ОД НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 26.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Ф.М., депозирана чрез адвокат Н., против Разпореждане от 21.06.2013г. на мл. Полицейски инспектор при УП „Първенец“ към 01 РУП при ОД на МВР Пловдив- В.Я.И..   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2078 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
95 Административно наказателно дело (К) No 2100/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Г.П.К. КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 20.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ЖАЛБАТА на Г.П.К. против Решение № 1104 от 02.05.2013 по НАХД дело № 1155 по описа на Райони съд – Пловдив за 2013, ХІ-и наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление № 008-13 от 12.02.2013 г., издадено от председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, с което на Г.П.К. са наложени глоби в общ размер от 2 000,00 лева.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО КАНХД № 2100 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
96 Административно наказателно дело (К) No 2105/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства КАЛИН-ЕВКАЛИН ДИМИТРОВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.9.2013г.
Оставя в сила Решение № 1420/05.06.2013г., постановено по н.ах.д.№ 987/2013г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
97 Административно наказателно дело (К) No 2177/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства К.Й.Х. МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 13.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1424 от 06.06.2013 г., постановено по НАХД № 1207/13 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
98 Административно наказателно дело (К) No 2187/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 13.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1563 от 17.06.2013 г., постановено по НАХД № 1577/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
99 Административно наказателно дело (К) No 2193/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИЛИЯ ЧАУШЕВ-КЛАСИКА ЕТ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.9.2013г.
Оставя с сила Решение № 1483 /12.06.2013г., постановено по н.ах.д.№ 6702 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
100 Административно наказателно дело (К) No 2194/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ В.К.Ф. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 13.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1388 от 03.06.2013 г., постановено по НАХД № 1229/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
101 Административно наказателно дело (К) No 2197/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ЛИЛЯНА ЧЕРВЕНКОВА-2005 ЕТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 13.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1493 от 12.06.2013 г., постановено по НАХД № 4958/12 г. по описа на Районен съд – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
102 Административно наказателно дело (К) No 2198/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Р.С.Б. Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 25.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1521 от 13.06.2013г. по НАХ дело №1849 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХІV-ти наказателен състав, с което е изменено наказателно постановление №36-0000255 от 19.03.2013г. на началник сектор “Контрол и АНД” в ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на Р.С.Б. са наложени глоби в общ размер от 700,00 лева.  Решението е окончателно.    
103 Частно админист. наказателно дело (К) No 2199/2013, XIX състав Наказателни частни касационни производства М.Х.С. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 11.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Х.С. *** срещу Разпореждане от 13.06.2013 г. постановено по НАХД № 3211 по описа за 2013 г. на Районен съд Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2199/2013 г. по описа на Пловдивския административен съд.      Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
104 Административно наказателно дело (К) No 2204/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ КРИЧИМФРУКТ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 13.9.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1330 от 22.05.2013 г., постановено по НАХД № 1726/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
105 Административно дело No 2211/2013, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Г.Х.,
Д.Т.Ц.,
И.Д.А.,
Н.Х.С.
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 20.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.Х., ЕГН **********, Д.Т.Ц., ЕГН **********, И.Д.А., ЕГН ********** и Н.Х.С., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция ***, против заповед № 182 от 05.03.2013 г. на кмета на Община „Родопи“, обл. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2211 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
106 Административно наказателно дело (К) No 2216/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ М.Р.В. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.9.2013г.
Оставя в сила Решение № 180/24.06.2013г., постановено по н.ах.д.№ 234 по описа за 2013г. на Районен съд - Асеновград.  Решението е окончателно.  
107 Административно дело No 2228/2013, V състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ В.М.С. НАЧАЛНИК НА ОБЛАСТНА СЛУЖБА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 25.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЕЖДАНЕ жалба от адвокати Д. и Стоянов и двамата със съдебен адрес в гр.Пловдив, ул. .Детелин Войвода" №3, ет.1, като пълномощници на В.М.С. – инспектор - 4-та степен към Сектор "Пробация" , Звено Пловдив, при Областна служба "Изпълнение на наказанията" в гр. Пловдив срещу Заповед за налагане на дисциплинарно наказание с рег. Л -289/30.05.2013г. на Началника на ОС "ИН" град Пловдив.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за връщане на внесената по делото държавна такса от 10 лева , за образуване на съдебното производство.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2228/2013 г. по описа на Административен съд гр. Пловдив, V-ти състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването на страната.  
108 Частно административно дело (К) No 2250/2013, XXII състав Частни касационни производства Т.М.Т. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 26.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2250 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.  ИЗПРАЩА касационната жалба за администриране на Районен съд – Карлово.  Определението не подлежи на обжалване и протест.  
109 Административно наказателно дело (К) No 2274/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СУПЕРСПЛАВ ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 13.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1587 от 19.06.2013 г. постановено по НАХД № 8522/2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
110 Частно админист. наказателно дело (К) No 2289/2013, XX състав Наказателни частни касационни производства Г.Д.А. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 5.9.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 27.05.2013г. на Районен съд – Пловдив, VIII н.с. постановено по НАХД № 644/2013г. ВРЪЩА делото на същия състав за продължаване на съдопроизводствените действия. Определението е окончателно.
111 Административно наказателно дело (К) No 2291/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТРИМОНЦИУМ ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 27.9.2013г.
Оставя в сила Решение № 1551 /17.06.2013г., постановено по н.ах.д.№ 7793 по описа за 2012г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
112 Административно дело No 2308/2013, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.А.Б. Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 4.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.Б. *** срещу обявление с изх. № 08-00-239 от 19.07.2013г. на Кмета на Община Хисар.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2308 / 2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, V състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
113 Административно наказателно дело (К) No 2312/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ТРИДЕКС ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 13.9.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 186 от 28.06.2013 г. постановено по НАХД № 215/2013 г. по описа на Районен съд – Асеновград и вместо него постановява:    ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 16-1602636/26.02.2013г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Пловдив, с което на „Тридекс“ ООД, ЕИК по БУЛСТАТ *, със седалище и адрес на управление в гр.Садово, промишлена зона, в качеството му на работодател на основание чл.415 ал.2 от КТ е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 20 000 лв. /двадесет хиляди/ лева за нарушение на чл. 415 ал.2 във вр. с чл. 402 ал.1 т.1 от КТ, като намалява размера на наложената имуществена санкция от 20 000 лева на 300 лева.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
114 Административно наказателно дело (К) No 2313/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства МЕРДЖАН-7-ПЕТРОВ АНГЕЛОВА ООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 25.9.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №169 от 21.06.2013г. по НАХ дело №382 по описа на Районен съд- Асеновград за 2013г., ІІІ-ти наказателен състав, вместо което постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление с №03361 от 10.04.2013г. на председателя на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата, с което на “Мерджан 7- Петров-Ангелова” ООД, със седалище и адрес на управление: ****, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
115 Административно наказателно дело (К) No 2355/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ БОЙКО НИКОЛОВ НУРИ ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 13.9.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1277 от 20.05.2013 г., постановено по НАХД № 2745/2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив и вместо него постановява:    ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 146 от 06.04.2012г., издадено от Заместник началник на Митница Пловдив, с което на основание чл. 123 ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове на ЕТ “Бойко Николов - Нури”, ЕИК: *, със седалище и адрес на управление: ***, представляван от собственика Б.Ю.Н., ЕГН: **********, е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 2000 /две хиляди/ лева за административно нарушение по чл. 123 ал. 2 от ЗАДС, като на основание чл. 124 ал. 1 от ЗАДС, е постановено ОТНЕМАНЕ НА СТОКИТЕ, ПРЕДМЕТ НА НАРУШЕНИЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА и на основание чл. 124а ал. 1 от ЗАДС е наложено административно наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО да упражнява търговска дейност за срок от 1 /един/ месец в търговски обект – павилион за продажба на захарни изделия, находящ се в ***.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
116 Частно админист. наказателно дело (К) No 2361/2013, XXII състав Наказателни частни касационни производства М.Х.С. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 10.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на М.Х.С., ЕГН **********,***, против протоколно определение № 802 от 26.06.2013 г. по н.а.х.д. № 3210 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година.  ПРЕКРАТЯВА производството по ч.к.а.н.д. № 2361 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
117 Административно дело No 2386/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни В.Г.Ч. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 9.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.Ч. *** против решение № 295 от 10.07.2013 г. на директора на ТД Пловдив на НАП.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2386 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.    
118 Частно админист. наказателно дело (К) No 2393/2013, XXIII състав Наказателни частни касационни производства С.Р.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 26.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба от С.Р.Д. *** против Протоколно определение от 25.06.2013 г., постановено по НАХД № 371/2013 г. на Районен съд – Асеновград.    ПРЕКРАТЯВА производството по ЧКНАХД № 2393/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХХІІІ състав.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението с частна жалба пред ВАС.  
119 Частно административно дело No 2397/2013, XVII състав Частни администр. дела ЛИОН ИНВЕСТ ГРУП АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 30.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ЛИОН ИНВЕСТ ГРУП“ АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управления ***, представлявано от А.К.М. против Решения № 735/22.07.2013 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2397/2013 г. по описа на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
120 Административно дело No 2398/2013, I състав Дела от администр. характер - данъчни НАП 3 ЕООД Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 9.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „НАП 3“ ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. С.З., ул. “Ц.К.” № 51, ап.6, чрез управителя И.И.К. против Ревизионен акт № 241106358 от 20.02.2012 г. на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите, Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2398 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
121 Административно дело No 2418/2013, X състав Дела по АПК - искови и ЗОДв Г.П.Ц. Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба предявена от Г.П.Ц. ***, срещу ответник Никола Карпаров – бивш началник на Затвора-Пловдив, който с репресивните си действия и бездействия е нанесъл сериозни неимуществени вреди на ищеца.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №241от 2013 година по описа на Административен съд- Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
122 Административно наказателно дело (К) No 2428/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства К.В.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 30.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1758 от 28.06.2013г. по Н.А.Х.дело №1172 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., І-ви наказателен състав, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К №0365715, издаден от ОД”МВР”- Пловдив, с който на К.В.В. е наложена глоба в размер от 150,00 лева.  Решението е окончателно  
123 Административно наказателно дело (К) No 2440/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ М.Т. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 13.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1848 от 09.07.2013 г. постановено по НАХД № 2455/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
124 Административно наказателно дело (К) No 2441/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства В.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 30.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 08.07.2013г. по Н.А.Х.дело №2509 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХХVІ-ти наказателен състав, с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К №0459452, издаден от ОД”МВР”- Пловдив, с който на В.Д.С. е наложена глоба в размер от 300,00 лева.  Решението е окончателно.    
125 Административно дело No 2445/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни А.Х.Х. ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 9.9.2013г.
Отменя Решение № 318/26.07.2013г. на Директора на Териториална дирекция на НАП – Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалба на А.Х. вх.№ 16-5396/12.07.2013г. против ПНОМ изх.№ 71431/2002/072586/08.10.2010г. и извършено действие с Разпореждане изх.№ 71431/2002/072594/26.06.2013г. от публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, като недопустима.  Връща преписката на териториалният директор на ТД на НАП – Пловдив за произнасяне по основателност на жалба на А.Х. вх.№ 16-5396/12.07.2013г. против ПНОМ изх.№ 71431/2002/072586/08.10.2010г. и по поставеното искане за възстановяване на срока по реда на чл. 89 от АПК вр. с чл. 26 от ДОПК – по отношение ПНОМ изх.№ 71431/2002/072586/08.10.2010г. – съобразно указанията в определението, и относно извършено действие с Разпореждане изх.№ 71431/2002/072594/26.06.2013г. от публичен изпълнител при ТД на НАП, гр. Пловдив – по същество.  Определението е окончателно.  
126 Административно дело No 2447/2013, III състав Други административни дела Д.Г.Д. Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 20.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Г.Д.,***, като НЕРЕДОВНА.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2447/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.      
127 Административно дело No 2464/2013, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ДОМ-ИНВЕСТ-ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 24.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на "ДОМ-ИНВЕСТ-ГРУП" ЕООД, ЕИК *, гр. Стара Загора, ул. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ No 70, ет. 1, ап. 3, с управител И.В.А. срещу Решение № 311/23.07.2013 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2464/2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІ състав.  Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.  
128 Административно дело No 2465/2013, V състав Дела от администр. характер - данъчни И.Л.И. Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 9.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на И.Л.И., ЕГН **********,***№4, чрез процесуалния си представител адв. Георги Савов, .срещу Решение № 302/17.07.2013г. на Директора на ТД на НАП за оставяне без разглеждане жалба вх.№ РД – 16-5177/03.07.2013г. срещу постановление за налагане на обезпечителни мерки изх.№ 50458/2008/106538/13.06.2013г.  Определението не подлежи на обжалване.  
129 Частно административно дело No 2484/2013, XIV състав Частни администр. дела НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА,
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ГАРА-ПЛОВДИВ ООД
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 16.9.2013г.
ОТМЕНЯ заповед № ДС-09-32/ 29.07.2013 г. на областен управител на област Пловдив, с която е спряно административно производство № ДС-20-3/ 09.07.2013г., образувано по искане на Ген. директор на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ относно издаване на заповед по реда на чл.80 от Закона за държавната собственост.  ВРЪЩА преписката на административния орган за произнасяне по същество на искането.  ОСЪЖДА Областен управител на област Пловдив да заплати на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“ със седалище и адрес на управление гр. София, бул.“Княгина Мария Луиза“ № 110, с ЕИК № 130823243, представлявано от Ген. директор Милчо Алексиев Ламбрев, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в седемдневен срок от съобщението за постановяването му с препис за страните.  
130 Административно наказателно дело (К) No 2495/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства КИРЧО ХРИСТЕВ ЕТ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 13.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1990 от 18.07.2013 г., постановено по НАХД № 2310/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
131 Административно дело No 2504/2013, V състав Други административни дела П.П.Р. Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 9.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.Р. с ЕГН **********,*** против наказателно постановление № 1982 / 27.10.2010г. на Началника на РУ „Полиция“ град Нова Загора.  ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 2504 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  ИЗПРАЩА жалбата на П.П.Р. с ЕГН **********,*** по подсъдност на Районен съд град Нова Загора.  Определението не подлежи на обжалване.  
132 Административно наказателно дело (К) No 2515/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 13.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1732 от 01.07.2013 г., постановено по НАХД № 1374/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
133 Административно наказателно дело (К) No 2520/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я ДАНИ Д.А.2001 ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 13.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1688 от 27.06.2013 г., постановено по НАХД № 2147/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
134 Административно наказателно дело (К) No 2525/2013, XX състав Наказателни касационни производства РЗОК ПЛОВДИВ АИППМП Д-Р ГАЛЯ НИКОЛОВА ЖИКОВА Председател:
СТОИЛ Д. БОТЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 2.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като просрочена касационна жалба от пълномощник на директора на РЗОК-Пловдив против Решение № 1336 от 23.05.2013г. на Районен съд – Пловдив, постановено по НАХД № 879/2013г. XIV наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление № 161081-1885 от 13.12.2012г. на Директора на РЗОК-Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2525 по описа на Административен съд-Пловдив за 2013г., ХХ състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението.  
135 Административно дело No 2529/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни НИКОЛА КАСЪРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 26.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.Н.К., ЕГН **********,***, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Н.К.“, с ЕИК 126048081, със седалище и адрес на управление: град Любимец, ул.“Ивайловградска“ № 9, против ревизионен акт № 261300210 от 26.04.2013 г., издаден от С.С.Ч., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 743 от 24.07.2013 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при ЦУ на НАП.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2529 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
136 Административно дело No 2533/2013, XVI състав Искове за обезщетение Б.Й.Т. Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 25.9.2013г.
ВРЪЩА исковата молба на Б. Иванов Т. ***, със съдебен адрес гр. Стамболийски, ул. Шувальов № 63, против Агенция по ядрено регулиране и Национален център по радиобиология и радиационна защита с принципал главен държавен здравен инспектор на Р.България.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2533/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХVІ състав.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението с частна жалба пред ВАС.  
137 Административно дело No 2534/2013, XIII състав Искове за обезщетение А.К.А. АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ,
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 26.9.2013г.
ВРЪЩА искова молба, предявена от А.К.А. срещу Агенция за ядрено регулиране и Национален център по радиология и радиационна защита с принципал Главен държавен здравен инспектор на Република България с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2534 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
138 Административно дело No 2535/2013, VII състав Искове за обезщетение А.А.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ,
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 12.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на А.А.Т. *** срещу Агенция по ядрено регулиране гр.София и Национален център по радиобиология и радиационна защита гр.София за заплащане на обезщетение за претърпяни неимуществени вреди.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2535/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до ищеца за постановяването му.  
139 Административно дело No 2536/2013, VII състав Искове за обезщетение К.А.А. АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ,
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 25.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.А. *** срещу Агенция по ядрено регулиране гр.София и Национален център по радиобиология и радиационна защита гр.София за заплащане на обезщетение за претърпени вреди.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2536/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до ищеца за постановяването му.  
140 Административно дело No 2537/2013, XVII състав Искове за обезщетение Д.А.Д. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА,
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 11.9.2013г.
ВРЪЩА искова молба, предявена от Д.А.Д. срещу Агенция за ядрено регулиране и Национален център по радиология и радиационна защита с принципал Главен държавен здравен инспектор на Република България с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2537 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
141 Административно дело No 2538/2013, XII състав Искове за обезщетение Т.Х.К. Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 25.9.2013г.
ВРЪЩА искова молба, предявена от Т.Х.К. срещу Агенция за ядрено регулиране и Национален център по радиология и радиационна защита с принципал Главен държавен здравен инспектор на Република България с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2538 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
142 Административно дело No 2539/2013, XVI състав Искове за обезщетение Ц.Х.Г. Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 24.9.2013г.
ВРЪЩА исковата молба на Ц.Х.Г. ***, със съдебен адрес гр. Стамболийски, ул. Шувальов № 63, против Агенция по ядрено регулиране и Национален център по радиобиология и радиационна защита с принципал главен държавен здравен инспектор на Р.България.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2539/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХVІ състав.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението с частна жалба пред ВАС.  
143 Административно дело No 2540/2013, VII състав Искове за обезщетение Д.В.Б. АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ,
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 9.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.В.Б. *** срещу Агенция по ядрено регулиране гр.София и Национален център по радиобиология и радиационна защита гр.София за заплащане на обезщетение за претърпяни неимуществени вреди.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2540/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до ищеца за постановяването му.    
144 Административно дело No 2541/2013, XIII състав Искове за обезщетение Ц.Б.Б. АГЕНЦИЯ ПО ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ,
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 13.9.2013г.
ВРЪЩА искова молба, предявена от Ц.Б.Б. срещу Агенция за ядрено регулиране и Национален център по радиология и радиационна защита с принципал Главен държавен здравен инспектор на Република България с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2541 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
145 Административно дело No 2542/2013, XVI състав Искове за обезщетение М.М.Ц. АГЕНЦИЯ ПО ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ,
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 24.9.2013г.
ВРЪЩА исковата молба на М.М.Ц. ***, със съдебен адрес гр. Стамболийски, ул. Шувальов № 63, против Агенция по ядрено регулиране и Национален център по радиобиология и радиационна защита с принципал главен държавен здравен инспектор на Р.България.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2542/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХVІ състав.  Заличава датата за съдебно заседание на 28.10.2013 г. от 14:00 ч.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението с частна жалба пред ВАС.    
146 Административно дело No 2543/2013, XVII състав Искове за обезщетение Д.С.С. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА,
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 11.9.2013г.
ВРЪЩА искова молба, предявена от Д.С.С. срещу Агенция за ядрено регулиране и Национален център по радиология и радиационна защита с принципал Главен държавен здравен инспектор на Република България с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2543 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
147 Административно дело No 2546/2013, XII състав Искове за обезщетение И.П.Р. Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 11.9.2013г.
ВРЪЩА искова молба, предявена от И.П.Р. срещу Агенция за ядрено регулиране и Национален център по радиология и радиационна защита с принципал Главен държавен здравен инспектор на Република България с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2546 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
148 Административно дело No 2547/2013, XVI състав Искове за обезщетение И.И.Б. Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 24.9.2013г.
ВРЪЩА исковата молба на И.И.Б. ***, със съдебен адрес гр. Стамболийски, ул. Шувальов № 63, против Агенция по ядрено регулиране и Национален център по радиобиология и радиационна защита с принципал главен държавен здравен инспектор на Р.България.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2547/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХVІ състав.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението с частна жалба пред ВАС.  
149 Административно дело No 2548/2013, XII състав Искове за обезщетение К.А.К. Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 11.9.2013г.
ВРЪЩА искова молба, предявена от К.А.К. срещу Агенция за ядрено регулиране и Национален център по радиология и радиационна защита с принципал Главен държавен здравен инспектор на Република България с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2548 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
150 Административно дело No 2549/2013, VII състав Искове за обезщетение К.К.Т. АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ,
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 12.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.К.Т. *** срещу Агенция по ядрено регулиране гр.София и Национален център по радиобиология и радиационна защита гр.София за заплащане на обезщетение за претърпяни неимуществени вреди.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2549/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до ищеца за постановяването му.      
151 Административно дело No 2550/2013, XIII състав Искове за обезщетение К.С.К. АГЕНЦИЯ ПО ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ,
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 24.9.2013г.
ВРЪЩА искова молба, предявена от К.С.К. срещу Агенция за ядрено регулиране и Национален център по радиология и радиационна защита с принципал Главен държавен здравен инспектор на Република България с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2550 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
152 Административно дело No 2552/2013, XVII състав Искове за обезщетение К.М.Л. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА,
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 11.9.2013г.
ВРЪЩА искова молба, предявена от К.М.Л. срещу Агенция за ядрено регулиране и Национален център по радиология и радиационна защита с принципал Главен държавен здравен инспектор на Република България с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2552 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
153 Административно дело No 2553/2013, X състав Искове за обезщетение В.Д.Т. Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на В.Д.Т.,***, срещу Агенцията по ядрено регулиране и срещу Национален център по радиобиология и радиоактивна защита /с принципал - Главен държавен инспектор на Република България/.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2553 от 2013 година по описа на Административен съд- Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
154 Административно дело No 2554/2013, XVII състав Искове за обезщетение М.Г.Т. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА,
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 11.9.2013г.
ВРЪЩА искова молба, предявена от М.Г.Т. срещу Агенция за ядрено регулиране и Национален център по радиология и радиационна защита с принципал Главен държавен здравен инспектор на Република България с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2554 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
155 Административно дело No 2555/2013, VII състав Искове за обезщетение Д.В.И. АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ,
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 10.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.В. *** срещу Агенция по ядрено регулиране гр.София и Национален център по радиобиология и радиационна защита гр.София за заплащане на обезщетение за претърпяни неимуществени вреди.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2555/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до ищеца за постановяването му.  
156 Административно дело No 2557/2013, XII състав Искове за обезщетение М.К.Л. Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 11.9.2013г.
ВРЪЩА искова молба, предявена от М.К.Л. срещу Агенция за ядрено регулиране и Национален център по радиология и радиационна защита с принципал Главен държавен здравен инспектор на Република България с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2557 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
157 Административно дело No 2558/2013, X състав Искове за обезщетение М.Т.Т. Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.Т.Т.,***, срещу Агенцията по ядрено регулиране и срещу Национален център по радиобиология и радиоактивна защита /с принципал - Главен държавен инспектор на Република България/.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2558 от 2013 година по описа на Административен съд- Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
158 Административно дело No 2559/2013, XVI състав Искове за обезщетение Н.К.П. Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 24.9.2013г.
ВРЪЩА исковата молба на Н.К.П. ***, със съдебен адрес гр. Стамболийски, ул. Шувальов № 63, против Агенция по ядрено регулиране и Национален център по радиобиология и радиационна защита с принципал главен държавен здравен инспектор на Р.България.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2559/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХVІ състав.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението с частна жалба пред ВАС.  
159 Административно дело No 2560/2013, XIII състав Искове за обезщетение А.А.З. АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ,
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 24.9.2013г.
ВРЪЩА искова молба, предявена от А.А.З. срещу Агенция за ядрено регулиране и Национален център по радиология и радиационна защита с принципал Главен държавен здравен инспектор на Република България с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2560 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
160 Административно дело No 2561/2013, X състав Искове за обезщетение Р.А.М. Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Р.А.М.,***, срещу Агенцията по ядрено регулиране и срещу Национален център по радиобиология и радиоактивна защита /с принципал - Главен държавен инспектор на Република България/.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2561 от 2013 година по описа на Административен съд- Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
161 Административно дело No 2563/2013, XII състав Искове за обезщетение С.И.Ч. Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 25.9.2013г.
ВРЪЩА искова молба, предявена от С.И.Ч. срещу Агенция за ядрено регулиране и Национален център по радиология и радиационна защита с принципал Главен държавен здравен инспектор на Република България с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2563 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
162 Административно дело No 2564/2013, VII състав Искове за обезщетение С.К.Л. АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ,
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 12.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С.К.Л. *** срещу Агенция по ядрено регулиране гр.София и Национален център по радиобиология и радиационна защита гр.София за заплащане на обезщетение за претърпяни неимуществени вреди.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2564/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до ищеца за постановяването му.      
163 Административно дело No 2565/2013, XVII състав Искове за обезщетение Д.Р.К. НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА,
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 11.9.2013г.
ВРЪЩА искова молба, предявена от Д.Р.К. срещу Агенция за ядрено регулиране и Национален център по радиология и радиационна защита с принципал Главен държавен здравен инспектор на Република България с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.    ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2565 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
164 Административно дело No 2566/2013, XVI състав Искове за обезщетение Т.С.К. Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 24.9.2013г.
ВРЪЩА исковата молба на Т.С.К. ***, със съдебен адрес гр. Стамболийски, ул. Шувальов № 63, против Агенция по ядрено регулиране и Национален център по радиобиология и радиационна защита с принципал главен държавен здравен инспектор на Р.България.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2566/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХVІ състав.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението с частна жалба пред ВАС.  
165 Административно дело No 2567/2013, XIII състав Искове за обезщетение Т.Г.Н. АГЕНЦИЯ ПО ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ,
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 13.9.2013г.
ВРЪЩА искова молба, предявена от Т.Г.Н. срещу Агенция за ядрено регулиране и Национален център по радиология и радиационна защита с принципал Главен държавен здравен инспектор на Република България с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2567 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
166 Административно дело No 2568/2013, X състав Искове за обезщетение В.М.Б. Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на В.М.Б.,***, срещу Агенцията по ядрено регулиране и срещу Национален център по радиобиология и радиоактивна защита /с принципал - Главен държавен инспектор на Република България/.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2568 от 2013 година по описа на Административен съд- Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
167 Административно дело No 2570/2013, XVI състав Искове за обезщетение Г.С.Д. Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 13.9.2013г.
ВРЪЩА исковата молба на Г.С.Д. със съдебен адрес гр. Стамболийски, ул. Шувальов № 63, против Агенция по ядрено регулиране и Национален център по радиобиология и радиационна защита с принципал главен държавен здравен инспектор на Р.България.  ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2570/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХVІ състав.    Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщението до страните с частна жалба пред ВАС.  
168 Административно дело No 2579/2013, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Й.С.Й. КМЕТ НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 13.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.С.Й., ЕГН ********** *** против заповед № 463 от 29.05.2013 г. на кмета на Община Съединение.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2579 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
169 Административно дело No 2584/2013, XVII състав Дела по ЗОС Д.Н.К. КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 11.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Н.К.,***, против Уведомително писмо изх. № 43-9400-2058/31.07.2013 г., издадено от Зам. Кмета на Район Южен при Община Пловдив и съдържащо се в нея искане за спиране на предварителното изпълнение на посоченото писмо.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2584 по описа за 2013 г. на Административен съд Пловдив.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
170 Административно дело No 2585/2013, X състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 25.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Заповед № АК-04-7 от 19.08.2013 година на Областен управител на област с административен център град Пловдив, с която е оспорено Решение №244, взето с Протокол №11 от 18.07. 2013 година на Общински съвет Пловдив и спора за законосъобразността му е отнесен за разрешаване от Административен съд Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2585 по описа на Административен съд-Пловдив за 2013 година.  Да се заличи датата за открито съдебно заседание на 22.10.2013 година.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.  
171 Административно дело No 2586/2013, VII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв З.А.М. РЕГИОНАЛЕН ОТДЕЛ НСК СМОЛЯН Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 10.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2586/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив, ІІ отд., VІІ състав.  ИЗПРАЩА по подсъдност на Административен Съд – Смолян исковата молба на З.А. *** с основание чл.292 АПК с искане да се признае за установено между страните, че по Заповед №ДК-02-СМ-29/04.12.200дг. на Началник РДНСК – Смолян, с която е разпоредено на Ангел Страхилов М. премахването на незаконен строеж в гр.Девин, не съществува за органа по изпълнение изпълняемо задължение.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
172 Частно административно дело No 2598/2013, XVIII състав Частни администр. дела РИТОН ТРАНС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 13.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 830/12.08.2013год. на зам. директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Пловдив при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалба с вх.№ 20-15-378/22.07.2013 г. против РА № 161302033/18.06.2013год., издаден от ТД на НАП-Пловдив.   Определението е окончателно.  
173 Административно дело No 2608/2013, XVII състав Други административни дела С.И.Ш. ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 11.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.И. Ш., с посочен в жалбата адрес ***, против Решения № 94-04-1480/19.08.2013 г. на Директора на РЗОК гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2608/2013 г. по описа на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
174 Административно дело No 2616/2013, VI състав Други административни дела ВЕТФАРМА МЕДИКА ООД Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 19.9.2013г.
Оставя без разглеждане жалбата на ВЕТФАРМА МЕДИКА ООД, гр.Пловдив с управител Ст.М. против АУПДВ № 001 от 12.03.2013г., издаден от Директора на ОДБХ – Пловдив.  Прекратява производството по адм.д.№ 2616/2013г., VI състав.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в 7 – дневен срок от получаване на съобщение за постановяването му.  Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя и ответника.
175 Административно дело No 2618/2013, XV състав Други административни дела РАДЕВ И СИН ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от „РАДЕВ И СИН“ ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя П.М.Р., против Заповед № 1346 от 01.08.2013г. на Кмета на Община Карлово.   Определението може да се обжалва с частна жалба, в 7-дневен срок от съобщаването му на страните, пред Върховния административен съд.    
176 Административно дело No 2660/2013, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ-ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 10.9.2013г.
Оставя без разглеждане жалбата на Сдружение с нестопанска цел Граждански контрол – защита на животните, гр.Пловдив ул.Найден Геров № 17, вх.А ет.3 ап.7 с председател Г.Сербезов против Решение № 270 на Общински съвет – Пловдив, прието с протокол № 12 от 01.08.2013г.  Оставя без разглеждане искането за спиране изпълнението на РОС № 270 на Общински съвет – Пловдив, прието с протокол № 12 от 01.08.2013г.  Прекратява производството по адм.д.№ 2660/2013г. на АС – Пловдив, 6 състав.  Определението може да бъде обжалвано пред ВАС в 7 дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.  
177 Административно дело No 2674/2013, XVI състав Дела по ЗЗК, ЗК, ЗОП, ЗПСК, лицензи КОМЕКСМАШ-ВАСИЛ ПИРОНКОВ ЕООД Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 20.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 2674/2013 г. на Административен съд-Пловдив, ХVІ състав.    ИЗПРАЩА жалбата, с приложенията към нея, по подведомственост на Комисията за защита на конкуренцията за разглеждане по реда на чл. 120, ал. 2 от ЗОП.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в седмодневен срок от получаването на съобщението пред Върховния административния съд на Република България.  
178 Административно дело No 2682/2013, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Р.К.Ф. НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 10.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.К.Ф., ЕГН **********,***, против заповед № КД-14-16-650 от 06.06.2012 г. на началника на СГКК Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2682 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
179 Административно дело No 2706/2013, XII състав Дела от администр. характер - данъчни ДЗЗД СЕВЕРНА ЗВЕЗДА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от ДЗЗД „СЕВЕРНА ЗВЕЗДА“, ЕИК **** със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя Ж. Г. К. против Ревизионен акт № 241300876/13.05.20013г., издаден от Ф. К. Т. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 777/02.08.2013г. на Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно - осигурителна практика“ - гр.Пловдив при Централно управление на националната агенция за приходите   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2706 по описа за 2013г. на Административен съд – град Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.  
180 Административно наказателно дело (К) No 2737/2013, XX състав Наказателни касационни производства С.С.А. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 20.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като просрочена касационна жалба от С.С. Атанасов, ЕГН ********** против Решение № 1942 от 16.07.2013г. на Районен съд – Пловдив, постановено по НАХД № 7662/2012г. VIII наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление № 360001023 от 01.10.2012г. на началник сектор „КНАД“ в ОО“ДАИ“-Пловдив, с което на С. Атанасов е наложена глоба в размер на 500 лв. на основание чл.93, ал. 2 от Закона за автомобилния превоз за нарушение на чл. 89, т. 4 от Наредба № 33 от 03.11.1999г. на МТ.  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 2737 по описа на Административен съд-Пловдив за 2013г., ХХ състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението.  
181 Частно админист. наказателно дело (К) No 2741/2013, XX състав Наказателни частни касационни производства Н.Г.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 16.9.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение № 782 от 20.06.2013г., постановено по НАХД № 2947/13г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХVІ н.с.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
182 Административно дело No 2773/2013, VII състав Дела от администр. характер - данъчни А.Б.А. Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 27.9.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на А. Бурнаров А. ***, с която е поискано отменяне на решение/уведомително писмо/ изх.№ 13 СГ 309 от 28.06.2013г. на Директор Дирекция “Местни данъци и такси” при Община – Пловдив, с което е отказано разглеждане по същество на негова жалба от 20.05.2013г. срещу Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ №203/10.02.2012г. на орган по приходите – Гл. инспектор Ангелова при същата Община, като НЕОСНОВАТЕЛНА.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.        
183 Административно дело No 2776/2013, I състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.В.Р. Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 23.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.В.Р.,***, чрез адв. О. против Решение от 10.05.2013г. на Комисията назначена със Заповед № 317 от 29.04.2013 г. на Кмета на Община Родопи, в частта относно определено обезщетение за учредяване на сервитутно право върху собствен на Р., недвижим имот.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2776 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
184 Административно дело No 2778/2013, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР П.Т.К. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Определение от 5.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2778 по описа за 2013г. на Административен съд-Пловдив, VI състав.  ИЗПРАЩА на Началникът на РДНСК, ЮЦР, гр. Пловдив за разглеждане по подведомственост жалбата на П.Т.К.,*** против Разрешения за строеж №№ 234 от 29.12.2003г., 235 от 29.12.2003г., 47 от 31.03.2004г. и 46 от 01.04.2004г., издадени от Гл.архитект на Община Карлово.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС от страните и от органа, на който делото е изпратено, в 7 – дн. срок от получаване на съдебния акт.  Препис от Определението да се изпрати на жалбоподателя, на Началника на РДНСК, ЮЦР гр. Пловдив и на Община Карлово.  
185 Частно админист. наказателно дело (К) No 2811/2013, XX състав Наказателни частни касационни производства ИВАДЕЛ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 16.9.2013г.
ОТМЕНЯ Разпореждане от 26.07.2013г., постановено по НАХД № 4293/13г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ІІ н.с., с което е прекратено производството по делото.  ВРЪЩА делото на същия състав на съда за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената жалба.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
186 Административно дело No 2812/2013, VII състав Други административни дела М.А.Е. Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 30.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.А.Е. *** с искане в нея да бъде започнато “административно производство” срещу Директор на ТП на НОИ – Пловдив, поради извършени от органа и посочени с жалбата “нарушения”.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2812/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.    
187 Административно дело No 2818/2013, XIII състав Дела по ЗМСМА П.С.П. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 12.9.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Уведомление изх. № 1ЗП9487/02.09.2013 издадено от Заместник кмета на община Пловдив.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на П.С.П.,***7 сумата в размер на 110/сто и десет/ лева.  ИЗПРАЩА делото като преписка на Кмета на Община Пловдив за разглеждане и произнасяне по Уведомление вх. № 13П9487/02.09.2013г. от на П.С.П.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
188 Частно административно дело No 2852/2013, XVI състав Частни администр. дела В.П.А. НАЧАЛНИК СЕКТОР РЕВИЗИИ, ОФИС СТАРА ЗАГОРА ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 24.9.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на В.П.А., ЕГН ********** с ЕТ "ВАЛЕКСА - В.А."*** ОПЪЛЧЕНИЕ No 5, ет. 6, ап. 8, срещу Заповед № 1300278/09.08.2013 r. за спиране на ревизионно производство за срок от един месец, издадена от Началник на сектор "Ревизии", офис Стара Загора при ТД на НАП Пловдив.    Определението не подлежи на обжалване.  
189 Административно дело No 2870/2013, XII състав Дела по КСО УЧЕБЕН КОМПЛЕКС-2000 ЕООД Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 16.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 2870 по описа за 2013 г. на Пловдивския административен съд.  ИЗПРАЩА делото по подведомственост на Директора на Районно управление ”Социално осигуряване” гр. Пловдив за произнасяне по жалба предявена от адвокат Н.Г.С., от ПАК, като пълномощник на „Учебен комплекс - 2000“ ЕООД, ***“ № 149, с управител В.Л.С. против Разпореждане № 172 от 30.06.2011г. на РУ “СО“ – Пловдив, издадено на основание чл.60, ал.1 от КСО за приемане на злополуката за трудова.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
190 Административно дело No 2924/2013, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Я.М.Л.,
В.М.Л.
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 20.9.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Я.М.Л.,***, против Акт за прихващане или възстановяване № 1609001904/20.08.2013г. издаден от длъжностно лице от отдел “Събиране и контрол“, дирекция „МДТ“-Община-Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2924 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив , ХVІІІ състав.   Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от датата на съобщаването му.  
191 Административно дело No 2948/2013, III състав Други административни дела С.И.И. Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 23.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 2948/2013г. по описа на Адми-нистративен съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, като  ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Районен Съд - Пловдив.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.      
192 Административно дело No 3030/2013, VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А.Г.Д.,
А.Г.К.
Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 26.9.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3030 по описа на Административен съд- Пловдив за 2013г., образувано по жалба на А.Г. ***, и А.Г. ***, против Заповед №742 от 02.09.2013г. на кмета на община Куклен, с която е одобрено изменение на ПНИ по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на село Гълъбово, местност “Пущалото”.  ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд- Пловдив.  Определението е окончателно.