АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ
Справка за свършените дела
за периода от 1.10.2013г. до 31.10.2013г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Жалбоподател, ищец Ответник Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Административно дело No 2626/2010, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни УСТРА-БЕТОН ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 11.10.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 16251000043/31.08.2010 г., издаден от Г.С.Г. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 823/12.11.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта относно непризнат данъчен кредит в размер на 50062,10 лв., ведно със законните лихви в размер на 11227,36 лв., и допълнително установен корпоративен данък за 2008 г. в размер на 7195,49 лв., ведно със законните лихви в размер на 1134,88 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на “УСТРА-БЕТОН” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Ж.С.Х. против Ревизионен акт № 16251000043/31.08.2010 г., издаден от Г.С.Г. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 823/12.11.2010 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта, относно допълнително установен корпоративен данък за 2007 г. в размер на 5833,70 лв., ведно със законните лихви в размер на 1796,44 лв.  ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив, да заплати на “УСТРА-БЕТОН” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Ж.С.Х., сумата в размер на 2749 лв., представляваща съответната част от заплатените държавна такса, възнаграждения за вещи лица и адвокатско възнаграждение.  ОСЪЖДА “УСТРА-БЕТОН” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Ж.С.Х., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 197 лв., представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
2 Административно дело No 356/2011, VI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.Д.Д. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 25.10.2013г.
Отменя Заповед № КД-14-16-1482/14.07.2010 г. на Началник СГКК-гр.Пловдив за изменение на кадастрална карта и регистри на гр.Пловдив,в частта й за поземлен имот с идентификатор:56784.250.2.  ОСЪЖДА СГКК-гр.Пловдив да заплати на Н.Д.Д.,*** разноски в размер на 10/десет/ лева ,представляващи държавна такса.Препис от решението да бъде изпратен на страните.   Решението подлежи на оспорване пред Върховен административен съд в 14дневен срок от съобщаването му на страните.    
3 Административно дело No 511/2011, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АЙ ЕМ 66 ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 1.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АЙ ЕМ 66”ООД,ЕИК160061674 със седалище и адрес: гр. Пловдив, ул. “Братя Бъкстон” №99, представлявано от – управител Ангел Вичен Месробович ЕГН**********, против Решение №469, взето с протокол №33 от 16.12.2010г. на Общински съвет- Пловдив, с което е одобрен ПУП–ПРЗ– план за регулация и застрояване и схеми: водоснабдяване, канализация, електрификация, газоснабдяване, телефонизация, радио, телевизионни сигнали и интернет, сборна плансхема на техническата инфраструктура, вертикално планиране, транспортни комуникации, санитарнохигиенна обстановка, озеленяване и отдих, и правилата и нормативите за прилагане, на кв. “Смирненски IV”, гр. Пловдив, относно имот пл.№036129,находящ се в м.”Прослав” по план на землище”Пловдив-запад” с променено предназначение за индивидуално жилищно застрояване .  ОСЪЖДА “АЙ ЕМ 66”ООД,ЕИК160061674 със седалище и адрес: гр. Пловдив, ул. “Братя Бъкстон” №99 да заплати на Общински съвет- Пловдив разноски в размер на 350 /триста и петдесет/лева. Препис от решението да бъде изпратено на страните.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.    
4 Административно дело No 571/2011, III състав Дела от администр. характер - данъчни ЕПРО ЕНЕРДЖИ ВЕ ИНДУСТРИ ТЕСЕСЛЕРИ ИНШААТ САНАЙЪ ВЕ ТЕДЖАРЕТ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 3.10.2013г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1901 от 03.08.2012г., постановено по а.х.дело № 571/2011г., по описа на Административен съд - Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав, като вместо "ЕИК *********" да се чете "ЕИК 123756926". След влизане в сила на решението същото да се отбележи върху поправеното решение. РЕШЕНИЕТО подлежи на оспорване пред ВАС на РБ. в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
5 Административно дело No 760/2011, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.А.Ц. КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.10.2013г.
ОБЯВЯВА нищожността на заповед № 24 от 12.01.2011 г. на кмета на Община Родопи, с която е одобрен ПУП – ПРЗ на имот № 002556, местност „Друма”, в землището на с.Бойково, представляващ земеделска земя.  ОСЪЖДА Община Родопи да заплати на А.А.Ц., ЕГН **********,***, сумата 535 (петстотин тридесет и пет) лева, разноски по делото.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.    
6 Административно дело No 1840/2011, XIII състав Дела по КСО Х.Г.С. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 8.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Г.С., ЕГН **********,*** срещу Решение № 277/29.06.2011 г. на директора на ТП на НОИ, с което е оставена без уважение жалбата на г-н С. срещу разпореждане № **********/20.05.2011 г.  ОСЪЖДА Х.Г.С., ЕГН ********** да заплати на ТП на НОИ Пловдив сумата от 150 лв., разноски по делото за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.
7 Административно дело No 2244/2011, VII състав Дела по КСО Г.С.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 4.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №347 от 26.07.2011г. на Директор на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на Г.С.М. *** срещу разпореждане №**********, взето с Протокол №ПР-672/09.03.2011г. на Ръководител “ПО” при РУ“СО” – Пловдив, с което и е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по нейно заявление вх. №МП – 87175/29.12.2010г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ИЗПРАЩА преписката по заявление вх. №МП – 87175/29.12.2010г. от Г.С.М. *** на Ръководител “Пенсионен отдел” при ТП на НОИ – Пловдив за произнасяне по направеното със заявлението искане, при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени с настоящото решение.  ОСЪЖДА РУ“СО” – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.”Любен Каравелов”№7 да заплати на Г.С.М. *** сумата от 210/двеста и десет/лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
8 Административно дело No 2291/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ТЕРАКОМ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 18.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Тераком”ООД със седалище и адрес на управление гр.Смолян, бул.“България”№2 срещу Ревизионен акт /РА/ №16251100040 от 25.04.2011г., издаден от Делян Николов – Главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение №700 от 27.07.2011г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – Пловдив при ЦУ на НАП в ЧАСТТА, с която на жалбоподателя е отказано признаване на претендиран данъчен кредит в общ размер на 25 348,74 лева, ведно със съответни лихви за забава и в ЧАСТТА, с която е определен за довнасяне корпоративен данък за 2007г., 2008г. и 2009г. в размери, както следва: 2 928,81 лева, 25 008,79 лева и 9 609,61 лева и общо лихви за забава в размер на 17 617,09 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА “Тераком”ООД със седалище и адрес на управление гр. Смолян, бул.“България”№2 да заплати на Дирекция “ОДОП” – Пловдив при ЦУ на НАП с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.“Скопие”№106 сумата от 2 382, 12/две хиляди триста осемдесет и два лева и дванадесет стотинки/ разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
9 Административно дело No 2609/2011, V състав Дела от администр. характер - данъчни ПАЛЕОГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 25.10.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на “ ПАЛЕОГРУП” ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 200320066, с адрес по чл.8 от ДОПК гр. Чепеларе, обл. Смолянска, представлявано от Асен Костадинов Милев ревизионен акт № 1601003344/24.11.10г., издаден от Марина Маринова Синджирлиева, на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, упълномощен със Заповед № К1003344/22.10.10г., потвърден с Решение № 89 / 31.01.2011г. на директора на дирекция „ОУИ“- Пловдив / по настоящем директор на дирекция “ ОДОП” – Пловдив/ в обжалваната част за непризнат данъчен кредит на обща стойност 43 217.04 лв. и начислени лихви в размер на 3 775.32 лева, както и допълнително установения корпоративен данък за 2009г., в размер на 14165,79 лева и начислени лихви, общо на стойност 1025,80 лева.  ОСЪЖДА Дирекция “ОДОП” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП да заплати на “ПАЛЕОГРУП ”- ЕООД с ЕИК 200320066 сумата от 1253 / хиляда двеста петдесет и три/ лева съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
10 Административно дело No 3202/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ПРОДЖЕСТ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 25.10.2013г.
ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 161000583/17.05.2010 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, в частта, потвърдена с Решение № 461 от 25.06.2010 г. на Заместник директора на Дирекция “ОУИ” /сега Д “ОДОП”/при ЦУ на НАП, гр. Пловдив, с която са определени данъчни задължения по ЗКПО за 2007 г. и 2008 г. като НАМАЛЯВА размера на задължението за корпоративен данък за 2007 г. от 188,26 лв. на 77, 50 лв. и размера на дължимите лихви от 52,92 лв. на 21, 78 лв. и НАМАЛЯВА размера на задължението за корпоративен данък за 2008 г. – от 5 803.41 лв. на 2 616, 84 лв. и размера на дължимите лихви – от 749.52 лв. на 337, 97 лв.    ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.    ОСЪЖДА “Проджест груп ” ЕООД, ЕИК по Булстат *, със седалище и адрес по чл. 8 от ДОПК: **, представлявано от управителя Й.Л.П., ЕГН ********** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 323.24 лв. /триста двадесет и три лева и 24 ст./, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Проджест груп ” ЕООД, ЕИК по Булстат *, със седалище и адрес по чл. 8 от ДОПК: **, представлявано от управителя Й.Л.П., ЕГН ********** разноски по делото в размер на 677 лв./шестстотин седемдесет и седем лева/.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.    
11 Административно дело No 3252/2011, VII състав Дела от администр. характер - данъчни Р.М.Ш. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 7.10.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт /РА/ №131102056/15.08.2011г., издаден от Костадинка Янчева на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 1066/04.11.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ” – Пловдив при ЦУ на НАП В ЧАСТТА, с която на Р.М.Ш. с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК село Войводиново, община “Марица”, ул.“Арда”№12 са установени задължения за ДОО (чл. 4, ал. 3 от КСО) и лихви в размер на общо 5 508,89 лева, ДЗПО-УПФ и лихви в размер на общо 487,83 лева и ЗО и лихви в размер на общо 789,71 лева за периода: 01.01.2003г. до 30.11.2005г. включително и В ЧАСТТА, с която на Р.М.Ш. с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 ДОПК село Войводиново, община “Марица”, ул.”Арда”№12 са установени задължения за ДОО за осигурен социален риск общо заболяване и майчинство за периода 01.12.2005г. до 31.12.2009г. включително в общ размер на 401,40 лева, ведно с начислените лихви за забава в общ размер на 429,05 лева, като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Р.М.Ш. *** да заплати по съразмерност и компенсация на Дирекция “ОДОП” – Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 40,06 лева/четиридесет лева и шест стотинки/ разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
12 Административно дело No 3280/2011, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕСЕКО-55-ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ СД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 17.10.2013г.
ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на РА №241101262/11.07.2011г., издаден от ТД на НАП – Пловдив, в частта му, потвърдена с Решение № 1036/31.10.2011 г. на Директора на Д“ОУИ“ /сега Д ”ОДОП”/ Пловдив, с която на „ВЕСЕКО - 55 - ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ” СД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление **, представлявано от управителя К.С.В., са определени публични задължения за данък добавена стойност за данъчни периоди месец Август, Септември и Октомври 2005 г., в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 2 131.79 лв. по фактури №0000001037/25.08.2005г. №0000001036/30.09.2005г. и №0000001044/01.10.2005г., издадени от ЕТ „Александър КЛ – Никола Лачев” – гр.Велинград, ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 1 565, 90лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ВЕСЕКО - 55 - ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ” СД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление **, представлявано от управителя К.С.В. против РА №241101262/11.07.2011г., издаден от ТД на НАП – Пловдив, в частта му, потвърдена с Решение № 1036/31.10.2011 г. на Директора на Д“ОУИ“ /сега Д ”ОДОП”/ Пловдив, относно непризнат данъчен кредит в размер на 4 483.91лв., допълнително начислен ДДС в размер на 12 023.63 лв., ведно с начислени лихви в размер на 3 975.19 лв. и относно дължима сума за корпоративен данък за 2008 г. в размер на 1984,02 лв., ведно с начислените лихви – 491,99 лв.  ОСЪЖДА „ВЕСЕКО - 55 - ВЕЛЕВИ СЪДРУЖИЕ” СД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление **, представлявано от управителя К.С.В. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 909, 17 лв. /деветстотин и девет лева и 17 ст./, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.    
13 Административно дело No 3347/2011, II състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Р.Р. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение (второ) от 28.10.2013г.
ДОПУСКА ПОПРАВКА на очевидна фактическа грешка в Решение № 2586/ 2011.2012 г. по административно дело № 3347 по описа на АС - Пловдив за 2011 г., като изменителната част на диспозитива се чете по следния начин: “ИЗМЕНЯ Ревизионен акт № 261101986/ 12.08.2011 г., издаден от главен инспектор приходи в Отдел “контрол”, ИРМ – Хасково в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1107/ 14.11.2011 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” - гр. Пловдив, в частта с която са определени данъчни задължения по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007 г., като НАМАЛЯВА установеният данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. от 14 270, 34 лв. на 157, 76 лв./сто петдесет и седем лева и седемдесет и шест стотинки/ и прилежащите лихви от 5 659, 18 лв. на 62, 56 лв./шестдесет и два лева и петдесет и шест стотинки/.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.      
14 Административно дело No 395/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ-ХАСКОВО ЕООД И.Ц.М.,
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 23.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на «МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ – ХАСКОВО» ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя Г.Д., против Ревизионен акт /РА/ № 161103514/19.10.2011г., издаден от Ф. Т. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, потвърден с Решение № 25 от 11.01.2012г. на Директора на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" – гр. Пловдив, относно непризнат данъчен кредит в общ размер на 49 643,32лв., ведно с прилежащите лихви в общ размер на 5 104,40лв. за данъчен период м.09.2010г.  ОСЪЖДА «МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ – ХАСКОВО» ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано от управителя Г.Д. да заплати на Дирекция «Обжалване и данъчно – осигурителна практика» - гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 544,95лв. (хиляда петстотин четиридесет и четири лева и деветдесет и пет стотинки), равностойност на осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
15 Административно дело No 621/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЗАХАР ЕАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 11.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Захар” ЕАД, с Булстат ****, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от К. А. С. и К. И. Д., с която е оспорен Ревизионен акт /РА/ № 241104200/07.11.2011 г., издаден от Й. Ж. Т. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 107/02.02.2012 г. на директор дирекция “ОУИ” – Пловдив, понастоящем – дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ /Д „ОДОП“/ при ЦУ на НАП, с който на оспорващия са определени публични задължения за данък добавена стойност, в резултат на допълнително начислен ДДС в размер на 545 077.83 лв., ведно с прилежащите лихви за забава в размер на 220 093.68 лв.  ОСЪЖДА “Захар” ЕАД, с Булстат ****, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от К. А. С. и К. И. Д., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 15 753.43 (петнадесет хиляди седемстотин петдесет и три и 0.43) лв. възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
16 Административно дело No 740/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ХАМБУРГЕР РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 23.10.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161105672/02.12.2011 г., издаден от Ф. Т. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр. Пловдив, ИРМ Пазарджик, потвърден с Решение № 156/13.02.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив, с който акт на “Хамбургер Рисайклинг България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от управителя А.Х., е отказано право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 9342,67 лв. и е начислена лихва за забава в размер на 127,77 лв.  ОСЪЖДА “ Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “Хамбургер Рисайклинг България” ЕООД, ЕИК 200414811, със седалище и адрес на управление: **** сумата от 1270 лв. /хиляда двеста и седемдесет лева/ разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните.  
17 Административно наказателно дело (К) No 802/2012, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ РОДОПИ М 91 ООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 9.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 91 от 11.01.2012 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 4850 по описа на същия съд за 2011г., с което е отменено Наказателно постановление № 49645-S006851/17.06.2011г. на Директора на „Средни данъкоплатци и осигурители” при ТД на НАП Пловдив.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
18 Административно дело No 1042/2012, XIII състав Дела по ЗОС ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 4.10.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 120 А 527/06.03.2012г. на Кмета на Община Пловдив в частта, в която е прекратен Договор от 08.05.2009г. сключен между    Община Пловдив и ПП „Българска социалистическа партия” за недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. **** (по договор ул. ****), район “Източен”, а именно: сграда с идентификатор 56784.555.239.1, площ 149 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, попадаща в ПИ с идентификатор 56784.555.239 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със заповед № РД 18-48/03.06.2009 г. н Изпълнителния директор на АГКК, сградата попада в УПИ ІІІ-общински, кв. 59 по плана на кв. “Дружба”, площ от 399 кв. м., актуван с акт за частна общинска собственост № 2417 от 30.05.2007 г. на район “Източен”, община Пловдив. по отношение на обособената част находяща се в южната част от клубната база с площ в размер на 99 кв. м.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на ПП „Българска социалистическа партия”, БУЛСТАТ ****, представлявана от А. Т. - пълномощник, против Заповед № 120 А 527/06.03.2012г. на Кмета на Община Пловдив в частта, в която е прекратен Договор от 08.05.2009г. сключен между Община Пловдив и ПП „Българска социалистическа партия” за недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. **** (по договор ул. ****), район “Източен”, а именно: сграда с идентификатор 56784.555.239.1, площ 149 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, попадаща в ПИ с идентификатор 56784.555.239 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със заповед № РД 18-48/03.06.2009 г. н Изпълнителния директор на АГКК, сградата попада в УПИ ІІІ-общински, кв. 59 по плана на кв. “Дружба”, площ от 399 кв. м., актуван с акт за частна общинска собственост № 2417 от 30.05.2007 г. на район “Източен”, община Пловдив по отношение на обособената част находяща се в северната част от клубна база с площ 50 кв. м.  ОСЪЖДА ПП „Българска социалистическа партия”, БУЛСТАТ **** да заплати на Община Пловдив сумата в размер на 75 /седемдесет и пет/ лева.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.
19 Административно дело No 1140/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАНСРЕНТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 8.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ТРАНСРЕНТ“ ООД, ЕИК **** про-тив Ревизионен акт № 161103624/02.12.2011 г., издаден от А. Ц. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвър-ден с Решение № 277/13.03.2012 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и уп-равление на изпълнението” гр. Пловдив, към Национална агенция по приходите, в частта, с която на “ТРАНСРЕНТ“ ООД е отказано право на данъчен кредит и е начислена лихва за забава общо в размер на 169827,22 лв..  ОСЪЖДА “ТРАНСРЕНТ“ ООД с ЕИК **** да заплати на Дирек-ция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Пловдив при Цент-рално управление на Национална агенция сумата от 3846,54 лв. /три хиля-ди осемстотин четиридесет и шест лева и 54 ст./, представляваща извър-шени от дружеството разноски по производството.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
20 Административно дело No 1227/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Т.Т. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 1.10.2013г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на виза за проектиране от 11.05.2010г., издадена от главния архитект на Община Пловдив - Район "Северен" с която е допуснато ново строителство на нова средноетажна жилищна сграда с кота корниз 11.50м. в УПИ !!-355, кв. 660 по плана на Пета градска част на гр. Пловдив.  Решението е окончателно.  
21 Административно дело No 1624/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКОБЕТОН-2006 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 28.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Е. – 2006“ЕООД със седалище и адрес на управление ************, представлявано от управителя С.А.К., против РА № 211106700/07.03.2012 г., издаден от П.И. Тодорова – гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив – ИРМ Хасково, потвърден с Решение № 603/28.05.2012 г. на Директора на Д“ОУИ“-Пловдив в обжалваната част за определено задължение по чл.177 от ЗДДС в размер на 20 720 лева.  ОСЪЖДА „Е. – 2006“ЕООД със седалище и адрес на управление ************, представлявано от управителя С.А.К. да заплати на Дирекция “ОДОП” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП направените по делото разноски по осъществената юрисконсултска защита в размер на 864 лева (осемстотин шестдесет и четири лева).   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
22 Административно дело No 1780/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни АНДРОМЕДА ФУД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 21.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “АНДРОМЕДА ФУД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, с ЕИК ***, представлявано от управителя З.М. против Ревизионен акт № 241104385 от 17.02.2012 г., издаден от А.М.К. - главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, ИРМ-Хасково, с който не се признава данъчен кредит в размер на 10528.82лв. и са начислени лихви в размер на 62.60лв.     ОСЪЖДА “АНДРОМЕДА ФУД” ЕООД, със седалище и адрес на управление: ***, с ЕИК ***, представлявано от управителя З.М. да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчносигурителна практика” - Пловдив сумата от 661.82 лв. /шестстотин шестдесет и един лев.82 стотинки/.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
23 Административно дело No 2028/2012, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЕТ ТЕРИТОРИАЛЕН ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 10.10.2013г.
Отхвърля жалбата на Д. Иванова Иванова, ЕГН: **********, в качеството й на собственик и управител на ЕТ “Д. Иванова” с ЕИК по Булстат ***, седалище и адрес на управление *** против Заповед № 4567-S016451/08.05.2012 г. на Директор ТД на НАП – Пловдив. Осъжда Д. Иванова Иванова, ЕГН: **********, в качеството й на собственик и управител на ЕТ “Д. Иванова” с ЕИК по Булстат ***, седалище и адрес на управление *** да заплати в полза на ТД на НАП – гр. Пловдив сумата в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/, представляващи направените в производството разноски. Препис от решението да бъде изпратен на страните. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд, в 14 – дневен срок от получаването му.
24 Административно дело No 2177/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни БАИРЧЕ-СТОЙЧЕВИ И СИЕ СД ДИМИТРОВГРАД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.10.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261107089 от 23.03.2012 г., съставен от Т. А. Т. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП - гр.Пловдив, потвърден с Решение № 674/14.06.2012 г. на директора на дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП - гр. Пловдив, в обжалваната за непризнат данъчен кредит в размер на 7 338.96 лв., ведно с прилежащите лихви от 960.43 лв.  ОСЪЖДА дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Пловдив да заплати на СД "Баирче – Стойчеви и сие“, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от С. Т. С., сумата от 900 (деветстотин) лв., разноски по делото.  ОСЪЖДА СД "Баирче – Стойчеви и сие“, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от С. Т. С., да заплати по сметка на Административен съд – Пловдив за държавни такси сумата от 50 лв., представляваща ДТ.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
25 Административно дело No 2327/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни БИОГАРДЪН ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.10.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 131200283/26.03.2012 г., издаден от Филип Ге-оргиев Карапиперов на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП, Пловдив, потвърден с Решение № 664/13.06.2012 г. на Директор на Дирекция “Об-жалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, към Национална агенция по приходите, в частта му, с която на “БИОГАРДЪН” ЕООД за данъчен период м. ав-густ 2011 г. е отказано право на данъчен кредит общо в размер на 6930,80 лв. по фактури № 236, 238 и 239 издадени от „Ран инвест къмтани“ ЕООД и е начислена лихва за забава в размер на 381,05 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на БИОГАРДЪН“ ЕООД, ЕИК ****, сумата от 350 лв. /триста и петдесет лева/, представляваща извършени от дружеството разноски по про-изводството.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
26 Административно дело No 2485/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни БУЛГАР ЛУК ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 15.10.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт (РА) № 161200474/10.04.12 г., издаден от Ваня Велкова Пенчева, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Смолян, потвърден с Решение № 810/09.07.2012г. на Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Националната агенция за приходите, понастоящем Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, при Централно управление на Националната агенция за приходите, в частта относно допълнително установения корпоративен данък на „Булгар лук” ООД, ЕИК 115562359, със седалище и адрес на управление Катуница, общ. Садово, обл. Пловдив, ул.”Тракия” № 2, представлявано от управителя Ясен Минчев Кехайов за 2005г. в размер на 201 401, 32 лв. и прилежащи лихви в резултат на несвоевременното му разчитане с бюджета в размер на 137 254, 80 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на „Булгар лук” ООД, ЕИК 115562359, със седалище и адрес на управление Катуница, общ. Садово, обл. Пловдив, ул.”Тракия” № 2, представлявано от управителя Ясен Минчев Кехайов, сумата от 14 450, 00 лева, представляваща сторените разноски по производството.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.    
27 Административно дело No 2565/2012, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни В.Б.Б. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 8.10.2013г.
ДОПЪЛВА Решение № 1839 от 06.08.2013г., постановено по административно дело № 2565 по описа за 2012год. на Административен съд – Пловдив, като в диспозитивната част на същото да се чете “ данъкът по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2009г. се намалява от 54936,39лв. на 4246,84лв и прилежащите лихви”.  Поправката да се отбележи върху Решение № 1839 от 06.08.2013г., и преписите.  Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
28 Административно дело No 2639/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни МИШЕЛ КОМЕРС-МИХАИЛ ПАВЛОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 23.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М. П. П. с ЕТ „М. К.- М. П.“ с ЕГН ********** срещу Ревизионен акт /РА/ № 161106330/21.03.2012 г., издаден от К. П. Я. на длъжност ст. инспектор по приходите при ТДА на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 798/06.07.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Пловдив /сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“/, с който акт на лицето е отказано право на приспадане на данъчен кредит в общ размер на 10952,80 лв. и е начислена лихва за забава в размер на 6654,53 лв.  ОСЪЖДА “М. П. П. с ЕТ „М. К.- М. П.“ с ЕГН ********** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Пловдив при Централно управление на Национална агенция сумата от 802,14 лв. /осемстотин и два лева и 14 ст./, представляваща извършени от ответника разноски за юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
29 Административно дело No 2677/2012, XII състав Дела от администр. характер - данъчни МЕСОДОБИВ И МЕСОПРЕРАБОТКА МАНОЛЕ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 3.10.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Месодобив и месопреработка Маноле“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.С.Г. против Ревизионен акт /РА/ № 161200842/23.04.2012г., издаден от Ф.Г.К. на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция - гр.Пловдив на Национална агенция по приходите, изменен с Решение № 880/23.07.2012г. на Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите (сега Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика“) при Централно управление на Национална агенция за приходите, в частта, относно установените задължения по ЗКПО/отм./ за 2002 г., както следва: Данък за общините от 4007501,70 лв. на 3807501,70 лв. и прилежащите лихви за несвоевременното разчитане с бюджета от 4549171,26 лв. на 4322122,00 лв., и Данък върху печалбата от 5410127,40 лв. на 5140127,30 лв. и прилежащите лихви за несвоевременното разчитане с бюджета от 6141381,32 лв. на 5834851,20 лв.  ОСЪЖДА “Месодобив и месопреработка Маноле“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Д.С.Г. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно - осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 382 542, 04 /триста осемдесет и две хиляди петстотин четиридесет и два лева и 04 стотинки/, съставляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 /четиринадесет/ дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
30 Административно дело No 2681/2012, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ДИЯ ИНВЕСТМЪН ТУРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 24.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.И.Т. ЕООД с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК *****, представлявано от С.П.П., срещу РА № 241004858/17.02.2012 г., потвърден с Решение № 873/17.07.2012 г. на Директора на Дирекция „ОУИ“-Пловдив при ЦУ на НАП.  ОСЪЖДА Д.И.Т. ЕООД с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК *****, представлявано от С.П.П. да заплати на Дирекция “ОДОП” - гр. Пловдив при ЦУ на НАП направените по делото разноски по осъществената юрисконсултска защита в размер на 4 337 лева (четири хиляди триста тридесет и седем лева).   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
31 Административно дело No 2690/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни КЬОСЕЛ ГРУП ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 25.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “КЬОСЕЛ ГРУП” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Х.А., подадена чрез адв. Д., против Ревизионен акт № 161200969/07.05.2012 г., издаден от Е.К.С., на длъжност старши инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, потвърден с Решение № 931/30.07.2012 г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, в частта, относно непризнат данъчен кредит в размер на 25 847,04 лв., ведно със законните лихви върху тази сума.  ОСЪЖДА “КЬОСЕЛ ГРУП” ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Х.А., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата от 967 лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
32 Административно дело No 2839/2012, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЮНАЙД ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 18.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ ЮНАЙД” ЕООД с ЕИК 115066719, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив , ул. Съборна № 31 , представлявано от Ангел Тодоров Тодоров срещу Заповед № 120А1954 /15.08.2012 г. на Кмета на Община Пловдив, с която е наредено да се премахне на временен обект-ресторант, поставен в УПИ VІІ – зеленина и археология, кв.59, по плана на СГЧ Пловдив с административен адрес в гр. Пловдив, ул.” Съборна” № 31. Препис от акта да бъде изпратен на страните. ОСЪЖДА “ ЮНАЙД” ЕООД с ЕИК 115066719 да заплати на Община Пловдив разноски в размер на 150 лева . Решението е окончателно
33 Административно дело No 2886/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни ДИМИТЪР КАБАСАНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 8.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ЕТ “ ДИМИТЪР КАБАСАНОВ” ЕИК 830190645, със седалище и адрес на управление в гр. Смолян, ул.” Двадесет и четвърти май “ № 6 представлявано от управителя Димитър Манолов Кабасанов срещу Ревизионен акт № 211200070 от 18.06.2012г. , издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1008/ 10.08.2012г. на Директора на Дирекция „ОУИ“ - гр. Пловдив, / понастоящем Директор на Дирекция “ ОДОП” Пловдив при ЦУ на НАП/, в частта на допълнително установения данък по чл.48 от ЗДДФЛ за 2007г. в размер на 14771,58 лв., ведно с начислените лихви в размер на 7167,24 лв.  ОСЪЖДА управителя Димитър Манолов Кабасанов да заплати на Дирекция “ОДОП” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 888 / осемстотин осемдесет и осем/ лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
34 Административно дело No 2888/2012, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР БОБЧЕВ ЕООД,
ДОРОТЕЙ БОЖИНОВ ЕТ,
МЕХАНИКА 2002 ООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 11.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Бобчев“ ЕООД, ЕИК ***, ***, представлявано от Д.А.Б., против заповед № 12ОА1221 от 18.05.2012 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП- ПРЗ и РУП.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Б. в качеството си на ЕТ “Д.Б.“, с ЕИК ***, ***, против заповед № 12ОА1221 от 18.05.2012 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП- ПРЗ и РУП.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Механика-2002“ ООД, с ЕИК ***, с адрес на управление ***, представлявано от С.И.Б., против заповед № 12ОА1221 от 18.05.2012 г. на кмета на Община Пловдив, с която е одобрен проект за изменение на ПУП- ПРЗ и РУП.  ОСЪЖДА жалбоподателите „Бобчев“ ЕООД, ЕИК ***, ***, представлявано от Д.А.Б., Д.Б. в качеството си на ЕТ “Д.Б.“, с ЕИК ***, ***, и „Механика-2002“ ООД, с ЕИК ***, с адрес на управление ***, представлявано от С.И.Б., солидарно да заплатят на Община Пловдив разноски за производството в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи юрисконсултско възнаграждение по осъществената защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването с препис за страните.
35 Административно дело No 2896/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни БИОТЕСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 1.10.2013г.
ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт № 241107036 от 12.04.2012 г., издаден от Н.А.А. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 994 от 09.08.2012 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр.Пловдив, при Централно управление на Национална агенция за приходите,В ЧАСТТА с която на “Биотест”ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ *********, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.„Захари Княжески“№71, ет.2, представлявано от П.Г.Г., са определени публични задължения за данък добавена стойност за данъчен период месец Август 2007г., в резултат на отказано право на данъчен кредит в размер общо на 8 066,80 лева по фактури № № 757 от 31.08.2007г., № 752 от 30.08.2007г. и № 741 от 29.08.2007г., издадени от ”Зар. Им.Екс”ООД, ведно с прилежащите лихви за забава  ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241107036 от 12.04.2012 г., издаден от Н.А.А. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 994 от 09.08.2012 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр.Пловдив, при Централно управление на Национална агенция за приходите, В ЧАСТТА с която на “Биотест”ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ *********, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. „Захари Княжески“№71, ет.2, представлявано от П.Г.Г., за данъчни периоди м.03, м.07. и м.12 на 2007г.; м.07 на 2008г.; м.02, м.06., м.09 и м.12 на 2009г. и м.01 на 2010г. са определени публични задължения за данък добавена стойност, в резултат на отказано право на данъчен кредит в общ размер на 26 462,19 лева по фактурите, издадени от доставчика “Зар.Им.Екс”ООД, ведно с прилежащите лихви за забава като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 241107036 от 12.04.2012 г., издаден от Н.А.А. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 994 от 09.08.2012 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр.Пловдив, при Централно управление на Национална агенция за приходите, В ЧАСТТА с която на “Биотест”ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ *********, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул. „Захари Княжески“№71, ет.2, представлявано от П.Г.Г., за данъчен период месец Юни 2009г. е доначислен данък добавена стойност в размер на 14 686,69 лева, ведно с прилежащите на тази сума лихви за забава за разликата от 714 лева до пълния им установен размер, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Биотест”ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ *********, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.„Захари Княжески“№71, ет.2, представлявано от П.Г.Г., против Ревизионен акт № 241107036 от 12.04.2012 г., издаден от Н.А.А. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 994 от 09.08.2012 г. на Директор на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - гр.Пловдив, при Централно управление на Национална агенция за приходите, В ЧАСТТА с която на “Биотест”ЕООД за данъчен период месец Юни 2009г. е доначислен данък добавена стойност в размер на 18 122,22 лева, ведно с прилежащите на тази сума лихви за забава, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. Пловдив при ЦУ на НАП, да заплати на “Биотест”ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ *********, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.„Захари Княжески“№71, ет.2, представлявано от П.Г.Г., сумата от 1 964,89 лева (хиляда деветстотин шестдесет и четири лева и осемдесет и девет стотинки), разноски по делото, по съразмерност и компенсация.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
36 Административно дело No 3023/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни КУКОВ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 9.10.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161202228/31.05.2012 г., издаден от Ваня Велкова Пенчева на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив, ИРМ - Смолян, потвърден с Решение № 1152 от 31.08.2012 г. на Зам. Директора на Д “ ОУИ” Пловдив /сега Д “ОДОП”/, относно допълнително начислен ДДС 255 950.30лв., касаещ данъчните периоди от 01.05.2010г. до 28.02.2011г. и прилежащи лихви в размер на 28 004.88 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „Куков” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” № 180, ЕИК 115842418, представлявано от управителя Емил Видолов Куков разноските по делото в размер на 9 413, 48 лв./девет хиляди четиристотин и тринадесет лева и 48 ст./.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
37 Административно дело No 3043/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ДОНИ МП ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 9.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "ДОНИ - МП" ООД, ЕИК 115823389, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Надежда No 8, представлявано от управителя Марин Петков Иванов против РА № 161200441/17.05.2012 г., издаден от ТД на НАП – Пловдив, в частта му, потвърдена с Решение № 1070/24.08.2012 г. на Зам. Директора на Д“ОУИ“ /сега Д ”ОДОП”/ Пловдив, за отказан данъчен кредит в размер на 49 651 лв. и прилежащи лихви в размер на 10 700, 50 лв.    ОСЪЖДА "ДОНИ - МП" ООД, ЕИК 115823389, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Надежда No 8, представлявано от управителя Марин Петков Иванов да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 1 657, 03 лв. /хиляда шестстотин петдесет и седем лева и 3 ст./, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
38 Административно дело No 3051/2012, V състав Дела от администр. характер - данъчни С.Н.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 9.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Н.И., ЕГН **********,*** против Ревизионен акт № 241200550/14.04.2012г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 768/28.06.2012г. Директора на Дирекция „ОУИ“ - гр. Пловдив /понастоящем Директор на Дирекция “ ОДОП” Пловдив при ЦУ на НАП/, с който са определени допълнителни задължения по чл.48 от ЗДДФЛ за 2008г. в размер на 44 402.57 лв. и лихви 14 041.79 лв.  ОСЪЖДА С.Н.И., ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция “ОДОП” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 1618 / хиляда шестстотин и осемнадесет/ лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
39 Административно дело No 3090/2012, X състав Дела от администр. характер - данъчни БРИКЕЛ ЕАД НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 8.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 843 от 15.06.2012 г. на Началник Митница - Пловдив, с което на основание чл.59 от АПК, във връзка с чл. 24, ал. 7 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ е прекратено действието на Удостоверение за освободен от акциз краен потребител № BG003000E0015 от 07.02.2007 година, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ОСЪЖДА Митница – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул. “Кукленско шосе” №32 да заплати на “Брикел”ЕАД, с ЕИК 123526494, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, жк. Извън града, сумата от 300лв. /триста лева/ разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
40 Административно дело No 3130/2012, XII състав Дела по КСО Б.М.Н.,
Е.К.Н.
ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ оспорването на Б.М.Н. и Е.К.Н., и двамата с постоянен адрес ***, чрез пълномощника адвокат М.С.Д. против Решение № 270/03.09.2012 г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата им против Разпореждане № 368/29.12.2010 г., издадено от длъжностно лице по чл. 60, ал. 1 от КСО в ТП на НОИ гр. Пловдив.  ОСЪЖДА Б.М.Н. и Е.К.Н., и двамата с постоянен адрес ***, да заплатят на Районно управление "Социално осигуряване" - гр. Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
41 Административно дело No 3138/2012, XIII състав Дела по ЗМСМА П.Н.М.,
Е.С.Д.,
Р.Т.Т.,
Й.Г.А.,
Р.Г.С.,
Д.И.Й.,
И.Х.К.,
С.И.К.,
М.С.Х.,
М.Х.М.,
М.И.П.,
Ж.Ж.Б.,
С.Р.К.,
М.А.А.,
С.К.Г.,
Н.А.П.,
Р.И.Й.,
С.И.Ф.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 15.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на Е.С.Д., ЕГН **********,***, Йорданка Г.А., ЕГН ********** ***, И.Х.К., ЕГН **********,***, П.Н.М., ЕГН **********,***, Р.Т. ЕГН **********,***, М.С.Х., ЕГН **********,***, против Решение № 366/28.06.2012г. взето с Протокол № 13 на Общински съвет гр. Карлово.  ОСЪЖДА Е.С.Д., ЕГН **********,***, Йорданка Г.А., ЕГН ********** ***, И.Х.К., ЕГН **********,***, П.Н.М., ЕГН **********,***, Р.Т. ЕГН **********,***, М.С.Х., ЕГН **********,*** да заплатят на Община Карлово сумата в размер на 150/сто и петдесет/ лева.  Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
42 Административно дело No 3209/2012, VII състав Дела по КСО В.Р.П. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 1.10.2013г.
ОТМЕНЯ решение №264 от 17.09.2012г. на Директор на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата на В.Р.П. *** срещу разпореждане №**********, взето с Протокол №ПР-1544/26.06.2012г. на Ръководител “ПО” при РУ“СО” – Пловдив в ЧАСТТА, с която и е отказано отпускането на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по нейно заявление вх. №МП – 35067/ 20.05.2011г. считано от 01.05.2011г., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ИЗПРАЩА административната преписка на Ръководителя на отдел “Пенсии” при РУ“СО” – Пловдив за постановяване на административно решение по направеното пред него искане, съобразно даденото в мотивите на настоящото съдебно решение тълкуване и прилагане на закона.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
43 Административно дело No 3244/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ИНСАЙТ 5 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Определение от 10.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Инсайт 5”ООД, БУЛСТАТ *, със седалище и адрес на управление гр.**, представлявано от управителя ***, насочена против Ревизионен акт № 161202465 от 02.07.2012г., издаден от ***** – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 1219 от 18.09.2012г. на Директора на Дирекция “ОУИ” – Пловдив, като ПРОЦЕСУАЛНО НЕДОПУСТИМА и  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3244/2012г. по описа на Административен Съд – Пловдив, Първо отделение, ІІІ състав.  ОСЪЖДА “Инсайт 5”ООД, БУЛСТАТ *, със седалище и адрес на управление гр.**, представлявано от управителя ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив при ЦУ на НАП, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконслутско възнаграждение.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
44 Административно дело No 3258/2012, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР С.К.М. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 8.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.К.М. *** против Заповед №ДК-10-ЮЦР-56/24.07.2012г. на Началник РДНСК-Южен централен район ,с която е отхвърлена жалбата на оспорващия М. и е оставено в сила Разрешение за строеж № 227/09.12.2011г.,издадено от Главен архитект на Община Пловдив-район “Централен”.  ОСЪЖДА С.К.М. *** да заплати на Г.И. Б., разноски в размер на 300/триста/лв.  ОСЪЖДА С.К.М. *** да заплати на “Новоинвест”ЕООД , разноски в размер на 300/триста/лв.Препис от решението да бъде изпратено на страните.   Определението е окончателно.
45 Административно дело No 3292/2012, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.М.А. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 31.10.2013г.
Отхвърля жалбата на Н.М.А., ЕГН ********** *** против Решение № 292, взето с протокол № 14 от 02.08.2012г. на Общински съвет- Пловдив,в частта относно ПИ с идентификатор 56784.532.115 по кадастралната карта на гр.Пловдив, като неоснователна.  Осъжда Н.М.А., ЕГН********** *** да заплати на Общински съвет-Пловдив сумата от 600/шестстотин/ лева разноски по делото.Препис от акта да бъде изпратен на страните.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд на република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
46 Административно дело No 3367/2012, V състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ЮНАЙД ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 10.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ ЮНАЙД” ЕООД с ЕИК 115066719, със седалище и адрес на управление в гр. Пловдив , ул. Съборна № 31 , представлявано от Ангел Тодоров Тодоров срещу Заповед № 120А2313 /18.09.2012 г. на Кмета на Кмета на община Пловдив, с която е наредено да се премахне метална конструкция с приблизителни размери 16 х 3,50 м. и височина 4 -5 м., монтирана в УПИ VІІ – зеленина и археология, кв.59, по плана на АИР “Старинен Пловдив” с административен адрес в гр. Пловдив, ул.” Съборна” № 31 върху покрива на съществуващ ресторант / масивна едноетажна сграда/.  ОСЪЖДА “ ЮНАЙД” ЕООД с ЕИК 115066719 да заплати на Община Пловдив сумата в размер на 150 лева за юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
47 Административно дело No 3412/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни РАЙ-ФИС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 10.10.2013г.
Отменя Ревизионен акт № 161202031/29.06.2012г. в потвърдената част с Решение № 1288/03.10.2012г. на Директора на Дирекция “ОУИ“- Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция “ОДОП” – Пловдив, за непризнат данъчен кредит в размер на 76 140.48 лв., с прилежащи лихви.  Осъжда “РАЙ - ФИС” ЕООД, гр.Пловдив, ул.П.Калпакчиев № 45, представлявано от управителя Р.И. да заплати на Дирекция "ОУИ" при ЦУ на НАП гр. Пловдив, сега дирекция „ОДОП“ - Пловдив сумата от 1 972.80 лв., юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
48 Административно дело No 3423/2012, IX състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Ф.С.,
АСТРЕЙД ЕООД
НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 29.10.2013г.
ОТХВРЪЛЯ жалби на Д.Ф.С. с ЕГН **********, с адрес *** и „ АСТРЕЙД“ ЕООД с ЕИК 115608714, със седалище и адрес на управление в гр. Асеновград , ул. Цар Иван А. № 112, представлявано и управлявано от Илия Димитров С. срещу Заповед № ДК-10-ЮЦР-79 / 15.10.2012г. на Началника на РДНСК-ЮЦР-Пловдив, с която е оставено в сила разрешение за строеж № 427 от 02.10.2008г. на Главен архитект на Община Асеновград .Препис от решението да бъде изпратен на страните.ОСЪЖДА Д.Ф.С. с ЕГН ********** и „ АСТРЕЙД“ ЕООД с ЕИК 115608714, солидарно да заплатят на А.В.К. с ЕГН ********** сумата от 850 (осемстотин ) лева, съдебни разноски по делото. ОСЪЖДА Д.Ф.С. с ЕГН ********** и „ АСТРЕЙД“ ЕООД с ЕИК 115608714, солидарно да заплатят на РДНСК-ЮЦР-Пловдив сумата от 150 (сто и петдесет) лева, съдебни разноски по делото. Решението е окончателно
49 Административно дело No 3429/2012, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни БИЗНЕС КОНСУЛТ 07 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 16.10.2013г.
ОТМЕНЯ РА № 131201940/12.07.2012 г., издаден от ТД на НАП – Пловдив, в частта му, потвърдена с Решение № 1258/27.09.2012 г. на Директора на Д“ОУИ“ /сега Д ”ОДОП”/ Пловдив относно определено задължение в размер на 160000,00 лв. по чл.177 от ЗДДС за м. 05.2010 г.  ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БИЗНЕС КОНСУЛТ 07" ЕООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление **, представлявано от управителя Г.В.Р. против РА № 131201940/12.07.2012 г., издаден от ТД на НАП – Пловдив, в частта му, потвърдена с Решение № 1258/27.09.2012 г. на Директора на Д“ОУИ“ /сега Д ”ОДОП”/ Пловдив, относно непризнат данъчен кредит в размер на 115 800,00 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 16 427, 81 лв.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на "БИЗНЕС КОНСУЛТ 07" ЕООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление **, представлявано от управителя Г.В.Р. сумата в размер на 164, 26 лв. /сто шестдесет и четири лева и 26 ст./, представляваща сторените по делото разноски.  ОСЪЖДА "БИЗНЕС КОНСУЛТ 07" ЕООД, ЕИК *, със седалище и адрес на управление **, представлявано от управителя Г.В.Р. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 3 094, 55 лв. /три хиляди и деветдесет и четири лева и 55 ст./, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
50 Административно дело No 3430/2012, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни ГОЛД-ОЙЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 3.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Голд ойл” ООД, ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от управителя Р. Б., е оспорил Ревизионен акт /РА/ № 261202155/09.07.2012 г., издаден от П. К. К. – главен инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Хасково, потвърден с Решение № 1282/01.10.2012 г. на директор дирекция “ОУИ” – Пловдив, понастоящем дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“, при ЦУ на НАП, в частта, с която на жалбоподателя за конкретно индивидуализирани данъчни периоди са вменени задължения за отказан данъчен кредит в размер на 236 586.76 лв. и съответните лихви към тях.  ОСЪЖДА “Голд ойл” ООД, ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление: ****, представлявано от управителя Р. Б., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 5 181.74 (пет хиляди сто осемдесет и един и 0.74) лв. възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
51 Административно дело No 3464/2012, III състав Дела от администр. характер - данъчни ТАГЕМАЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 16.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на ”Тагемал”ООД, ЕИК *********, гр.Стара Загора, ул.”Орфей”№4, против Ревизионен акт № 241202724/18.07.2012г., издаден от В.Т.С. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, потвърдени с Решение № 1324/12.10.2012г. на Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив при ЦУ на НАП, в частта с която на ”Тагемал”ООД, ЕИК *********, гр.Стара Загора за данъчни периоди месеците Април, Май, Юни, Юли, Септември, Октомври, Ноември и Декември 2009г. и месеците Януари и Април 2010г. е отказано право на данъчен кредит в размер общо на 64 360,44 лева, по фактури издадени от “Андреас Трейд 09”ООД, гр.София, ЕТ”Аполон-Е.С.-К.Г.”, гр.София и “МДМ Груп 67”ЕООД, гр.София, в резултат на което за същите тези данъчни периоди са определени задължения за данък добавена стойност за внасяне, ведно със съответните лихви за забава, като НЕОСНОВАТЕЛНА.  ОСЪЖДА ”Тагемал”ООД, ЕИК *********, гр.Стара Загора, ул.”Орфей”№4, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП – гр. София, сумата от 1 737 /хиляда седемстотин тридесет и седем/ лева, разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.      
52 Административно дело No 3519/2012, XV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕС ЕМ ЕМ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 14.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ЕС ЕМ ЕМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление***, ЕИК ***, представлявано от управителя Й.В.А. против Ревизионен акт № 161201371 от 12.07.2012 г., издаден от Д.С.С.- главен инспектор по приходите в ТД на НАП-Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 30800.00лв. и съответните лихви и е начислен ДДС в размер на 13840.15лв., ведно с прилежащите лихви.     ОСЪЖДА “ЕС ЕМ ЕМ” ЕООД, със седалище и адрес на управление***, ЕИК ***, представлявано от управителя Й.В.А., да заплати на Национална агенция за приходите – Дирекция “Обжалване и данъчносигурителна практика” - Пловдив сумата от 1717.47 лв. /хиляда седемстотин и седемнадесет лева. 47 стотинки/.     Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
53 Административно дело No 3534/2012, XIII състав Дела по ЗОС СИГМА ГАЗ ООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 7.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалба на “СИГМА ГАЗ” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано заедно и поотделно от управителите Г. С. И. и В. Б. Г., против Заповед № 12ОА2736 от 06.11.2012г. на Кмета на Община Пловдив.  ОСЪЖДА “СИГМА ГАЗ” ООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представлявано заедно и поотделно от управителите Г. С. И. и В. Б. Г. да заплати на Община Пловдив сумата в размер на 150(сто и петдесет)лева за възнаграждание за юрисконсулт.   Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението на страните.  
54 Административно дело No 3631/2012, XIII състав Дела по ЗОС А.Й.Г. КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 11.10.2013г.
ОТМЕНЯ Отказа на Кмета на Община Куклен да издаде удостоверение за наличието или липса на Акт за общинска собственост постановен в Писмо изх. № ОА-3391/18.10.2012г.  ИЗПРАЩА преписката на Кмета на Община Куклен за издаване на А.Й.Г., ЕГН **********,*** на Акт наличието или липса на общинска собственост, съобразно мотивите на настоящето решение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
55 Административно дело No 3705/2012, XIII състав Дела по ЗОС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 1.10.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 78, взето с Протокол № 11 от 24.07.2008г. на Общински съвет гр. ***.   Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
56 Административно дело No 3717/2012, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ФЕРЕ-МИТКО ФЕРЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 7.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.Ф., ЕГН **********,*** Загора, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ “Фере – М.Ф.”, с ЕИК 123161953, със седалище и адрес: град Стара Загора, ул.”Граф Николай Игнатиев” № 52, против ревизионен акт № 241203018 от 29.08.2012 г., издаден от Недялка Атанасова Ангелова, главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 1409 от 07.11.2012 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и управление на изпълнението” Пловдив при ЦУ на НАП в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 14 132,77 лева и лихви в размер на 7 828,67 лева.  ОСЪЖДА М.П.Ф., ЕГН **********,*** Загора, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ “Фере – М.Ф.”, с ЕИК 123161953, със седалище и адрес: град Стара Загора, ул.”Граф Николай Игнатиев” № 52, да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (преди Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението”; сменено наименование съгласно § 44, т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, ДВ, бр.94 от 30.11.2011 г.) град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 890 (осемстотин и деветдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
57 Административно дело No 3726/2012, XIV състав Дела от администр. характер - данъчни ИЛИЯ ТЕНЕВ-ТИЛ-2 ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 29.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Т.Т., ЕГН **********, с ЕТ „И.Т. – ТИЛ – 2“, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, чрез адв. Б.З., против ревизионен акт /РА/ № 261202171/09.08.2012 г. издаден от П.К.К. - гл. инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ гр. Хасково, потвърден в обжалваната част с решение № 1401 от 05.11.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, с който акт на жалбоподателя е отказан данъчен кредит в размер на 76537,49 лв. и са начислени съответните лихви.  ОСЪЖДА И.Т.Т., ЕГН **********, с ЕТ „И.Т. – ТИЛ – 2“, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно- осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 1981 /хиляда деветстотин осемдесет и един/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
58 Административно дело No 3777/2012, XIII състав Дела по ЗОС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 1.10.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 270, взето с Протокол № 13 от 09.07.2008г. на Общински съвет гр. Асеновград.     Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
59 Административно дело No 3793/2012, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни МН ТРАНС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 1.10.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161202708/13.08.2012 г., издаден на “МН ТРАНС” ООД, ЕИК ***, представлявано от управителя Н.Р.Ч., със седалище и адрес на управление ***, от П.К.К. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, потвърден с Решение № 1429/12.11.2012 г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр. Пловдив, в частта, относно допълнително начислен ДДС в размер на 10 240 лв., ведно със законната лихва върху тази сума.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на “МН ТРАНС” ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.Р.Ч., сумата от 250 лева, представляваща заплатените държавна такса и възнаграждение за вещо лице.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
60 Административно дело No 3799/2012, XIII състав Дела по ЗОС ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САДОВО Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 1.10.2013г.
ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение № 609, взето с Протокол № 49 от 25.11.2010г. на Общински съвет гр. ***.   Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
61 Административно дело No 3877/2012, XV състав Други административни дела В.И.Д. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ КЪМ ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 7.10.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 03-160-РД/492 от 29.09.2012г. на Директора на ОД-Пловдив, ДФ „Земеделие”.   ВРЪЩА административната преписка на Директора на ОД-Пловдив, ДФ „Земеделие” за произнасяне по заявление за второ плащане на В.И.Д. по Договор №16/112/01710 от 19.03.2009г. за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007г.-2013г., съобразно указанията на съда, дадени в мотивите на съдебното решение.   ОСЪЖДА Държавен фонд „Земеделие” Областна дирекция Пловдив да заплати в полза на В.И.Д., ЕГН **********,*** сумата в размер от 500лв. /петстотин лева/.     Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.
62 Административно дело No 3896/2012, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.С.Т. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 14.10.2013г.
 ОТМЕНЯ по жалба на Г.С.Т.,***, Заповед № ДК-02-ЮЦР-235/04.10.2012г. на Началника на РДНСК- ЮЦР, с която е наредено премахването на незаконен строеж представляващ: “Животновъден комплекс”, намиращ се в ПИ № 003127, местност“Казланча“, землището на с.Оризари, община „Родопи“.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
63 Административно дело No 4001/2012, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ВЕКС-999-КОСТАДИН ВЕЛЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 8.10.2013г.
Отхвърля жалбата на К.С.В. с ЕТ ВЕКС – 999 – Костадин Велев, гр. Велинград против Ревизионен акт № 131203120 от 29.08.2012г., издаден от гл. инспектор по приходите при ТД на НАП - гр. Пловдив, в потвърдената част за допълнително установените задължения по чл.35 ЗОДФЛ /отм./ за 2005г. и 2006г., в размер на 1 482.72 лв. и 9 871.81 лв., данък по чл.48 ЗДДФЛ за 2009г. в размер на 38.85 лв., ведно с общо начислени лихви към тях в размер на 7 731.91 лв. и в частта за установените задължения за осигурителни вноски за 2007г. и в изменената част за установяване на задължения за осигурителни вноски за 2006г. : за ДОО главница – от 1 627.96 лв., на 1 065.93 лв.; лихва от 1 981.73 лв., на 1 297.56 лв.; за ЗО – главница от 583.31 лв., на 278.07лв.; лихва от 388.11 лв., на 185.02 лв., с Решение № 1462 от 22.11.2012г. на Зам.Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, сега Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика”.  Осъжда К.С.В. с ЕТ ВЕКС – 999 – Костадин Велев, гр. Велинград, ул. „Братя Маврикови“ № 13, да заплати на Дирекция “ОУИ” гр.Пловдив, при ЦУ на НАП, а сега Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ при ЦУ на НАП, сумата от 889 лв., възнаграждение за осъществена юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
64 Административно дело No 4077/2012, XIII състав Дела по ЗСП П.С.П. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 2.10.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № ВД-С-06-742 от 28.11.2012г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” –Пловдив  Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок пред ВАС на Р България.  
65 Административно дело No 50/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни МР-ЛОГИСТИК ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 15.10.2013г.
Отменя Ревизионен акт № 161202760/17.09.2012г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 1514/10.12.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция “ОДОП” в частта за отказан данъчен в размер на 20 022.43 лв., ведно с прилежащите лихви за данъчни периоди м.08.2011г., м.09.2011г., м.10.2011г., м.11.2011г. и м.12.2011г.  Отхвърля жалбата против Ревизионен акт № 161202760/17.09.2012г. издаден от гл.инспектор по приходите в ТД на НАП - Пловдив, потвърден с Решение № 1514/10.12.2012г. на Директора на Дирекция “ ОУИ “- Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция “ОДОП” в частта за отказан данъчен в размер на 1 040.00 лв., ведно с прилежащите лихви, за данъчен период м. 02.2012г.  Осъжда Дирекция “ОУИ” – Пловдив, сега дирекция “ОДОП” да заплати на “МР - Логистик” ЕООД, гр. Асеновград, кв.Д.Воден, ул. „Крайречна“ № 52, представлявано от управителя М.Ю. сумата от 194 лв. съдебни разноски – по компенсация.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
66 Административно дело No 169/2013, V състав Дела от администр. характер - данъчни БИЗНЕС КОНСУЛТ 07 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 8.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "БИЗНЕС КОНСУЛТ 07" ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 112671830, с адрес по чл.8 от ДОПК в гр. Септември, ул. " Г.С.Раковски" № 36, представлявано от Георги Венков Рогов срещу ревизионен акт № 131203280/10.09.12г., издаден от Петър Костадинов, на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, упълномощен със Заповед № К1203280/13.08.12г., потвърден с Решение № 1475 / 10.09.2012г. на директора на дирекция „ОУИ“- Пловдив, с който е отказан данъчен кредит в размер на 221052лева и 17422.72 лв. лихви.  ОСЪЖДА "БИЗНЕС КОНСУЛТ 07" ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 112671830, да заплати на Дирекция “ОДОП” – гр.Пловдив, при ЦУ на НАП сумата от 5219/пет хиляди двеста и деветнадесет/лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
67 Административно дело No 277/2013, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни НЕРГИС 09 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 18.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Нергис 09” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. ****, представлявано от управителя С. Х., срещу Ревизионен акт № 261203560 от 15.10.2012 г., издаден от Й. Ж. Т., на длъжност главен инспектор по приходите при Териториална дирекция Пловдив на Национална агенция за приходите, потвърден с Решение № 9 от 04.01.2013 г. на заместник директора на дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, упълномощен със Заповед № ЗЦУ/100 от 20.01.2010 г., в частта за допълнително начислен ДДС в размер на 8 090.40 лв., ведно с прилежащите лихви.   ОСЪЖДА “Нергис 09” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. ****, представлявано от управителя С. Х., да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика” – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 573.62 (петстотин седемдесет и три и 0.62) лв. възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.   РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.
68 Административно наказателно дело (К) No 332/2013, XXI състав Наказателни касационни производства БЕЛЕНТ АТАНАС НИКОЛОВ - НЕДКА НИКОЛОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 3001 от 03.12.2012 година, постановено по НАХД № 6654 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
69 Административно дело No 470/2013, II състав Дела от администр. характер - данъчни Й.К.К. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 14.10.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261201255/ 26.07.2012 г., издаден от Костадинка Петрова Янчева, на длъжност старши инспектор по приходите, упълномощена със Заповед № К1201255/ 23.04.2012 г., в частта, с която на Й.К.К. *** са установени задължения за здравно осигуряване от ХІІ.2005 г. до 21.08.2008 г. включително, ведно със съответните лихви.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част.  ОСЪЖДА Й.К.К. *** да заплати на Дирекция “ОДОП” – Пловдив разноски в размер на 100 лв.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
70 Административно дело No 536/2013, X състав Дела по жалби срещу подзаконови нормативни актове /троен състав/ ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА ООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 24.10.2013г.
ПРОГЛАСЯВА нищожността на чл. 8, ал.7, т.15, ал.8 и ал.9 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Карлово, приета с Решение №136, взето с протокол №9 от 27.03.2012 година на заседание на Общински съвет Карлово.   ОСЪЖДА Общински съвет - Карлово да заплати на "Еднократна употреба" ООД, с ЕИК 104539957, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул.”Магистрална”№8, етаж №7, ап.№25, сумата от 5075,74лв. /пет хиляди седемдесет и пет лева и 74 ст./ представляваща осъществените в настоящото производство разноски.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.   На основание чл.194 от АПК след влизане на решението в сила, същото да се обяви по начина, по който е обявена Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Карлово.  
71 Административно дело No 564/2013, V състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Г.Г.П. Г.Д.Т. Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 25.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.Г.П., ЕГН ********** против Заповед за задържане с рег. № 46/13.02.2013г., издадена от Г.Д.Т., служител към Шесто районно управление “ Полиция”, ОД на МВР – Пловдив, с която на основание чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗМВР му е наложена принудителна административна мярка "задържане за срок до 24 часа".  ОЪЖДА Г.Г.П. с ЕГН ********** да заплати на ОД на МВР – Пловдив разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лева.  Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните за изготвянето му и получаването на препис от съдебния акт.  
72 Административно дело No 753/2013, XV състав Дела от администр. характер - данъчни НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД-КЛОН МАРИЦА КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 30.10.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 01.10.2013г., с което е даден ход на делото по същество.   ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Напоителни системи” ЕАД Клон Марица със седалище и адрес на управление: ***, ЕИК ***, представлявано от управителя инж. Н.Г.В. против писмо с изх. №ДС-523 от 18.02.2013г. на ИД Кмет на Община Куклен / с посочен вх. №791#38/20.02.2013г./.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 753 по описа на ПАС за 2013г.    Определението подлежи на обжалване, с частна жалба пред Върховния административен съд на Р. България, в 7-дневен срок от съобщаването на страните.    
73 Административно дело No 762/2013, XVIII състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Г.С.Н. НАЧАЛНИК РО НСК ПРИ РДНСК ЮЦР Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 2.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.Н., ЕГН: **********, с постоянен адрес: ****, против действия по изпълнение на заповед № ДК-02-Пд-04/16.04.2010г. на И.Д. Началника на РО „НСК“ Пловдив при РДНСК ЮЦР, съгласно писмо изх. № Сп-113-00-275 от 06.03.2013г. на началника на РО „НСК“ Пловдив при РДНСК – ЮЦР, с която заповед е разпоредено премахването на незаконен строеж „ограда с навес и барбекю“, реализиран между УПИ ХІV-880 и УПИ ХІV-881, кв. 66 по плана на гр. Сопот с извършител М.С.И.(Г.)).  ОСЪЖДА Г.С.Н., ЕГН: **********, с постоянен адрес: **** да заплати на Регионален отдел „НСК“ Пловдив при РДНСК ЮЦР сумата в размер на 150лв. (сто и петдесет лева), представляващи равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  Решението не подлежи на обжалване.  
74 Административно дело No 776/2013, X състав Дела по ЗОС Е.М.А. КМЕТ НА РАЙОН ТРАКИЯ-ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 14.10.2013г.
ОТМЕНЯ решението взето с Протокол №3 от 20.02.2013г. на Комисията по чл.12 ал.1 в Район “Тракия” от действащата на територията на Община – Пловдив и приета от ОбС – Пловдив на основание чл.45а ал.1 от Закона за общинската собственост Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им /НУРУЖННОЖП/, в ЧАСТТА му, с който е прието решение, че следва да бъде отменена настанителната Заповед №6-Z12-1477/13.12.2012 г. издадена от Кмета на район “Тракия” на Община Пловдив.  ОСЪЖДА Община Пловдив - район “Тракия” да заплати на Е. Магърдич А.,***, чрез адв. К.К., сумата от 10лв./десет лева/ разноски по делото.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в четиринадесет дневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд.  
75 Административно дело No 796/2013, IX състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение Т.И.Ч. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 9.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Т.И.Ч. *** по чл. 250, прекратяване на неоснователни действия по принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЦР-257/20.05.2011г., на Началника на РДНСК - ЮЦР.   РАЗПОРЕЖДАНЕТО може да се обжалва в 3 - дневен срок от издаването от всеки, който има правен интерес по реда на глава ХІІІ от АПК.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ особеното искане на Т.И.Ч. ***, за спиране предварителното изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЦР-257/20.05.2011г., на Началника на РДНСК – ЮЦР.   ПРЕКРАТЯВА производството по АХ дело №796 по описа за 2013г.,в частта относно особеното искане на Т.И.Ч.,***, за спиране предварителното изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЦР-257/20.05.2011г. на Началника на РДНСК - ЮЦР.  В тази част произнасянето има характер на определение и подлежи на оспорване с частна жалба в седмодневен срок от днес за оспорващия и същия срок от получаване на съобщение от ответника пред Върховен административен съд на Република България.        
76 Административно дело No 871/2013, II състав Дела по КСО Г.В.Л. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 28.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.В.Л. ***, против Решение № 44 от 28.02.2013 г. на Директор на ТП на НОИ – гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалбата му срещу Разпореждане № **********/ ПР-2939/ 27.12.2012 г. на Ръководителя на пенсионното осигуряване при ТП на НОИ - Пловдив, с което на основание чл.99, ал.1 от КСО е отказано да се измени разпореждане № **********/ ПР-428/ 12.02.2012 г., с което е отказано да се отпусне лична пенсия за ОСВ при условията на § 4, ал.1 от ПЗР на КСО.  ОСЪЖДА Г.В.Л. ***, да заплати на РУ „СО“ – гр. Пловдив (ТП на НОИ – гр. Пловдив) сумата от 150 /сто и петдесет/ лева разноски по делото.   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14 – дневен срок от съобщаването му.    
77 Административно дело No 872/2013, X състав Дела по ЗАдм М.А.Т. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение (второ) от 28.10.2013г.
ДОПЪЛВА Решение № 1850/ 07.08.2013 г. по административно дело № 872 по описа на АС – Пловдив за 2013 г., като:  ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен срок на Кмета на Община Пловдив да завери молба-декларация, по заявление № 13П3475/ 04.03.2013 г.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
78 Административно дело No 922/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни МИЛЕНА-БОРИС КИКЬОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 24.10.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт с №161202962 от 19.11.2012г. на ***- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив НАП, потвърден с Решение №196 от 20.02.2013г. на директора на Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който на ЕТМ- ***********”, със седалище и адрес на управление: П.К.С., е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС) в общ размер от 116 288,96 лв. и са начислени законните лихви върху посочената сума.  ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, да заплати на ЕТМ- ***********”, със седалище и адрес на управление: П.К.С., сумата от 765,00 лева разноски по делото.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
79 Административно дело No 985/2013, XI състав Дела по ЗМВР И.Б.Ч. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 2.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на И.Б.Ч. *** със служебен адрес за кореспонденция и призоваване *****, Сграда БИЦ-ИЗОТ, *********, срещу ПАМ, изразяваща се в принудително преместване на 15.03.2013 г. на лек МПС с рег.№ СА **** ВХ.  ОТХВЪРЛЯ съединения за разглеждане по реда на чл.203 от АПК иск за претърпени от И.Б.Ч. имуществени вреди в размер на 41,20 лева и неимуществени вреди в размер на 700 лева в резултат на наложената ПАМ по чл. 171, т. 5, б. "б" от ЗДвП.  ОСЪЖДА И.Б.Ч. *** със служебен адрес за кореспонденция и призоваване *****, Сграда БИЦ-ИЗОТ, ********* да заплати на Община Пловдив направените по делото разноски в размер на 150 /сто и петдесет/ лева.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
80 Административно дело No 1071/2013, XII състав Дела по КСО Й.М.А. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.М.А., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес гр.Асеновград, ул.”Георги Бенковски” № 18, против Решение № 70/20.03.2013г. на Директора на Районно управление ”Социално осигуряване” гр. Пловдив, с което е отхвърлена като неоснователна жалбата му против Разпореждане № ********** от 03.01.2013г. на Ръководителя на пенсионното осигуряване при Районно управление “Социално осигуряване“ гр.Пловдив.  ОСЪЖДА Й.М.А., ЕГН ********** с посочен в жалбата адрес гр.Асеновград, ул.”Георги Бенковски” № 18, да заплати на Районно управление "Социално осигуряване" гр. Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.  РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
81 Административно дело No 1164/2013, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС АД,
ФИЛИМЕКС ООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 28.10.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед № 13ОА240 от 30.01.2013г. на Кмета на Община Пловдив, с която на основание чл. 44 ал.1 т.1 и т.13 и ал.2 от ЗМСМА е прекратена процедурата по изменение на ПУП-ПР за УПИ III –за жилищен комплекс, кв.442 по плана на кв. „Зеленчукова борса”, гр. Пловдив.   ВРЪЩА административната преписка на Кмета на Община Пловдив за продължаване на процедурата по изменение на ПУП-ПР за УПИ III –за жилищен комплекс, кв.442 по плана на кв. „Зеленчукова борса”, гр. Пловдив, при спазване на задължителните указания на съда по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на решението.     ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на „ФИЛИМЕКС” ООД с ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от управителя Н.М. сумата в размер на 590лв. /петстотин и деветдесет лева/.   ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на „ПЛОВДИВСТРОЙРЕСУРС” АД, ЕИК ***, с адрес на управление: ***, представлявано от изпълнителния директор К.Т. сумата в размер на 240лв. /двеста и четирдесет лева/.     Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
82 Административно дело No 1167/2013, VII състав Дела по КСО М.П.И. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 11.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.П.И. *** срещу решение №83 от 08.03.2013г. на Ръководителя на ТП на НОИ – Пловдив, с което е отхвърлена жалбата и срещу разпореждане №К-36207/07.06.2010г. на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в същото поделение на НОИ, с което и е разпоредено да възстанови недобросъвестно получено обезщетение за периода 04.01.2010г. – 25.03.2010г. в размер на 2 109,72 лева и мораторна лихва в размер на 105,82 лева, като НЕОСНОВАТЕЛНА.   ОСЪЖДА М.П.И. *** да заплати на ТП на НОИ – Пловдив с адрес на призоваване гр.Пловдив, ул.“Любен Каравелов”№7 сумата от 150/сто и петдесет/лева разноски по делото.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
83 Административно дело No 1235/2013, III състав Дела от администр. характер - данъчни ХРД ОЙЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 8.10.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 261002700 от 18.11.2010г., издаден от С.П. – старши инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, поправен с Ревизионен акт № Р-1100358 от 07.01.2011г. на ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 143/15.02.2011г. на Директор Дирекция “ОУИ”–Пловдив, при ЦУ на НАП, В ЧАСТТА с която на “ХРД Ойл” ЕООД, ЕИК 126724499, гр.Хасково, бул.”Сан Стефано”№26-Б-1 е определено допълнително задължение за данък добавена стойност за внасяне в размер на 31 188,96 лева за данъчен период месец Май 2007г., ведно с прилежащите лихви за забава, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН.  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.    
84 Административно дело (К) No 1279/2013, XXII състав Касационни производства Л.Г.Д.,
М.Р.Ч.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 11.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 486 от 11.02.2013г., постановено по АХД № 4964/2011г. по описа на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
85 Административно дело No 1289/2013, XVIII състав Други административни дела М.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР "МИГРАЦИЯ" ПРИ ОД НА МВР-ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 22.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.С., гражданка на Р.Украйна, с национален паспорт ЕН ***, родена на ***г. против Отказ Рег. № ИЯ/РЗМ-200 от 25.01.2013г. на Началник сектор “Миграция” към ОД на МВР-Пловдив, с който на основание чл. 26, ал. 3,4 и 5 от Закон за чужденците в Република България/ЗЧРБ/, чл. 141б, ал. 1, т. 1 от ПП ЗМВР и чл. 90, т. 3 от ЗМВР е отказано да бъде издадено разрешение за продължаване срока на пребиваване в Република България.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
86 Административно дело No 1294/2013, XI състав Дела от администр. характер - данъчни М.Д.М. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 24.10.2013г.
ОТМЕНЯ АПВ № 1241074/02.01.2013 г., издаден от ТД на НАП-Пловдив, офис Кърджали, потвърден с Решение по жалба срещу акт за прихващане или възстановяване № 346/05.04.2013 г. на Зам.директора на Дирекция“ОДОП“-гр.Пловдив и ВРЪЩА преписка на Директора на Д“ОДОП“ гр.Пловдив за произнасяне съгласно дадените в мотивите на това решение указания. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
87 Административно дело No 1309/2013, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни ТСО-БЪЛГАРИЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 14.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “ТСО - България” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от управител А.Д.А., против Ревизионен акт № 1625100098 от 06.06.2011г., издаден от К.Б., главен инспектор по приходите в ТД на НАП – гр. Пловдив, Дирекция „Средни данъкоплатци и осигурители“, с който са установени допълнителни задължения за задължителни осигурителни вноски за ДОО в общ размер на 13 410,32лв., ведно с прилежащи лихви в общ размер на 11 344,03лв. и за задължителни осигурителни вноски за ДЗПО - ППФ в общ размер на 30 783,23лв., ведно с прилежащите лихви в общ размер на 19 386,02лв. за периода от 19.03.2007г. до 31.12.2008г., като неоснователна.   ОСЪЖДА “ТСО - България” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ: ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от А.Д.А. да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно – осигурителна практика“ – гр. Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 1 948,47лв. (хиляда деветстотин четиридесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки), представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
88 Административно дело No 1388/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни БРИКЕЛ ЕАД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 7.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Брикел“ ЕАД, с ЕИК 123526494, със седалище: град Гълъбово, област Стара Загора, представлявано от изпълнителния директор Г.Т.З., против решение № 235 от 18.03.2013 г. на началника на Митница Пловдив, с което е прекратена регистрацията на дружеството и е отменено удостоверение № BG003000S0006 от 31.01.2007 г. за продажба на електрическа енергия на потребители за битови и стопански нужди.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
89 Административно дело No 1389/2013, II състав Дела от администр. характер - данъчни ИНСАЙТ 5 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 31.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ИНСАЙТ 5” ООД – Пловдив против РА № 161204322/ 28.01.2013 г., в потвърдената му част с Решение № 387/ 15.04.2013 г. на Заместник - Директора на Дирекция “ОДОП” – Пловдив; и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1389/ 2013 г. по описа на Административен съд - Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.    
90 Административно дело No 1390/2013, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни ИНСАЙТ 5 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 17.10.2013г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ИНСАЙТ 5” ООД, ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Ц.Р.М., против Ревизионен акт /РА/ № 161204321/28.01.2013 г., издаден от Л.Б.Е. на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП - Пловдив, в частта с която е потвърден с Решение № 388/15.04.2013 г. на Заместник директора на Дирекция “ОДОП” гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1390 по описа за 2013 г. на Административен съд гр. Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок считано от днес за ответния административен орган и в същия срок от датата на съобщаването за останалите страни.    
91 Административно дело No 1393/2013, VI състав Други административни дела ЛЕО-СОНЯ ГЕОРГИЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 24.10.2013г.
Отхвърля жалбата на ЕТ ЛЕО – С. Г., представляван от управителя и собственик С. И.Г. *** против Заповед № 154/30.04.2013г. на Директора на ОДБХ – Пловдив.  Осъжда ЕТ ЛЕО – С. Г., с управител и собственик С. И.Г. ***, да заплати на ОДБХ – Пловдив 150 лв., съдебни разноски за адвокатско възнаграждение.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
92 Административно дело No 1400/2013, XVIII състав Дела по ЗМВР В.С.И. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН МИЛЕН ИВАНОВ БОЖКОВ ПРИ УП " СОПОТ" ПРИ РУП - КАРЛОВО Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 2.10.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на В.С.И., ЕГН ********** Разпореждане на полицейски орган - младши инспектор при УП-Сопот, РУП-Карлово при ОД на МВР-Пловдив, издадено на 30.04.2013 г., с рег. № ИЯ/К6807.  Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.  
93 Административно дело No 1419/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни ДОКС-КД ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 1.10.2013г.
Отменя Ревизионен акт № 161104475/09.12.2011г. издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП – Пловдив, потвърден с Решение № 340/03.04.2012г. на Директора на Дирекция “ОУИ“- Пловдив при ЦУ на НАП, сега Дирекция “ОДОП”, за непризнат данъчен кредит в размер на 10 400 лв. с прилежащи лихви.  Осъжда Дирекция "ОДОП" – Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на “ДОКС - КД” ООД, седалище и адрес на управление - гр.Асеновград, ул.”Драгоман” № 10, сумата от 4 425 лв., съдебни разноски.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
94 Административно дело No 1426/2013, XVII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв А.М.Б. ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 25.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от А.М.Б.,***, искове, Община Пловдив да бъде осъдена да й заплати обезщетения, както следва: за имуществени вреди - сумата от 200,00 лв., представляваща направени разходи, свързани с няколкократно ходене до НОИ гр. Пловдив, намаляване на размера на заплатата й вследствие на отсъствието й от работа и две явявания на съдебни заседания в Административен съд гр. Пловдив и сумата от 500,00 лв. за неимуществени вреди, изразяващи се в преживян от ищцата стрес и изпадане в нервна криза вследствие на отказа да й бъде издадена служебна бележка от страна на Директора на ОДЯ “Ана Кузманова” – гр. Карлово, която да удостовери данните на приемане и изписване на сина й П.П..    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
95 Административно дело No 1427/2013, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Х.Х.Д. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 28.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Х.Х.Д., ЕГН **********,*** против заповед № ДК-10-ЮЦР-2 от 23.01.2013 г. на началника на РДНСК ЮЦР, с която е прекратено производството по жалба с вх.№ П-545-06-375 от 12.12.2012 г. на Х.Х.Д. и е оставено в сила разрешение за строеж № 153 от 15.10.2010 г. на главния архитект на район „Централен“, община Пловдив.  ОСЪЖДА Х.Х.Д., ЕГН **********,*** да заплати на РДНСК, Южен централен район, сумата 150 (сто и петдесет) лева, за юрисконсултско възнаграждение.  ОСЪЖДА Х.Х.Д., ЕГН **********,*** да заплати на Община Пловдив, район „Централен”, сумата 150 (сто и петдесет) лева, за юрисконсултско възнаграждение.  Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
96 Административно наказателно дело (К) No 1450/2013, XXI състав Наказателни касационни производства Д.О.Ч. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №956/16.04.2013г., постановено по НАХД №460/2013г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХ н. състав, с което само е било изменено наказателно постановление/НП/ №17859 от 08.11.2010г. на Началник група в сектор “ПП” към ОД на МВР – Пловдив, с което е наложено на жалбоподателя Ч. административно наказание – “Глоба” на основание чл.179 ал.2 във вр. с ал.1т.5,предл. 7 от Закона за движение по пътищата/ЗДвП/ в размер на 100 лева за нарушение по чл.41 ал.1 ЗДвП.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
97 Административно наказателно дело (К) No 1464/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЕ ПЕ ФЕШЪН 2011 ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.10.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 113 от 16.04.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 578 по описа за 2012 г. на Карловски районен съд, III н.с.,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
98 Административно дело No 1520/2013, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.А.Б. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ-РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 14.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.А.Б., ЕГН ********** против Частично квартално-застроителна разработка /ЧКЗР/, одобрена на основание чл. 148 от Правилника за прилагане на Закона за териториално селищно устройство/отм./ през м.ноември 1998г. от главния архитект на район „Централен“, община-Пловдив за УПИ ХХХIII-1206,1207, кв. 499 по плана на Първа градска част, гр.Пловдив, с административен адрес ул. „Лъджене“ № 24, като неоснователна.   ОСЪЖДА Т.А.Б., ЕГН ********** ***-Пловдив сумата от 150/сто и петдесет/ лева явяваща се юрисконсултско възнаграждение.   ОСЪЖДА Т.А.Б., ЕГН ********** да заплати на Р.К.Р., ЕГН ********** сумата от 500/петстотин/ лева разноски по водене на делото.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от връчване на съобщението за неговото изготвяне.  
99 Административно дело No 1525/2013, XVII състав Дела по ЗМСМА /троен състав/ П.Ц.Ц.,
Р.К.Ц.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 23.10.2013г.
ОТМЕНЯ точка 3.4. от Приложение № 2 на Методиката за приемане чрез централизирано класиране на децата в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Пловдив, приета с Решение № 294 взето с протокол № 14 от 02.08.2012 г., Общински съвет – Пловдив.    Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.    
100 Административно дело No 1526/2013, VIII състав Дела по ЗМВР Н.К.Х. ПОЛИЦЕЙСКИ ОРГАН ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ КОСТОВ-СТ.ПОЛИЦАЙ ПРИ V-ТО РУ"ПОЛИЦИЯ"ПРИ ОД"МВР"- ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 2.10.2013г.
ОТМЕНЯ Разпореждане на полицейски орган от 11.05.2013г., 0130ч., издадено от В.Д.К.- старши полицай в “Охрана на обществения ред” към V-то Районно управление “Полиция” при Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с което на Н.К.Х. е разпоредено по отношение на ресторант “Каручката 2”, находящ се в ******, “да не допуска питейното заведение да работи с клиенти, тъй като горепосоченото лице като управител не може да представи разрешение за удължено работно време, издадено от кмет на район “Тракия”, да преустанови работа за времето от 23.00ч до 08.00ч.”  ОСЪЖДА Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив да заплати на Н.К.Х.,***, сумата от 310,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
101 Административно наказателно дело (К) No 1547/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВЕНЕЛИН САРАФОВ ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 100/24.04.2013 година, постановено по НАХД № 65 от 2013 год. по описа на Районен съд – Асеновград, ІV наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
102 Административно дело No 1554/2013, II състав Дела от администр. характер - данъчни МАРТИ-МИТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 21.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „МАРТИ- МИТ” ЕООД, гр. Пловдив, ул.”Напредък” № 1, ЕИК 115774903, представлявано от Стоян Маринов Иванов, против Ревизионен акт № 161205842/21.02.2013г., издаден от Райна Борисова Танева на длъжност главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, упълномощена със Заповед № К 1205842/ 24.01.2013 г., в частта, с която е отказан данъчен кредит в размер на 75 237, 89 лв. и е начислена лихва в размер на 28 310, 30 лв., потвърден с Решение № 415/ 30.04.2013 г. на Зам. Директора на Дирекция “ОДОП” - гр.Пловдив.   ОСЪЖДА „МАРТИ- МИТ” ЕООД, гр. Пловдив, ул.”Напредък” № 1, ЕИК 115774903, представлявано от Стоян Маринов Иванов, да заплати на Дирекция ”Обжалване и данъчноосигурителна практика” - Пловдив при Централно управление на НАП разноски в размер на 2520, 96 лв.   Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.  
103 Административно наказателно дело (К) No 1564/2013, XXI състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ С.И.А. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 72 от 12.03.2013 г., постановено по НАХД № 64 от 2013 година по описа на Районен съд – Карлово, I н.с.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
104 Административно наказателно дело (К) No 1582/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СТАБИЛ ДИ ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 840 от 03.04.2013 година, постановено по НАХД № 8315 от 2012 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
105 Административно дело (К) No 1588/2013, XXI състав Касационни производства И.К.М.,
Т.К.Г.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1355/02.04.2013г., постановено по адм. дело №18829/2012г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІV гр.състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
106 Административно дело No 1593/2013, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЖОРО-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 7.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Георги Илиев Георгиев, ЕГН ********** *** в качеството му на ЕТ “Жоро-Георги Георгиев” ЕИК 126043789 срещу РА № 261205430/31.01.2013 г., издаден от орган по приходите към ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 422/30.04.2013 г. на Зам. Директора на Д“ОДОП” – Пловдив.    ОСЪЖДА Георги Илиев Георгиев, ЕГН ********** *** в качеството му на ЕТ “Жоро-Георги Георгиев” ЕИК 126043789 да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 532, 32 лв. (петстотин тридесет и два лева и 32 ст.), представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
107 Административно дело No 1602/2013, XV състав Други административни дела БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ АД ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “БУЛКОНС ПЪРВОМАЙ” АД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Г.Б., , срещу Предписание № 0005252 от 17.05.2013 г. на ОДБХ - Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1602/2013 г. по описа на Админстративен съд – Пловдив, ХV състав.  ОСЪЖДА ОДБХ – Пловдив да заплати в полза на „Булконс Първомай” АД, с ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от Г.Б., сумата в размер от 50 лв.    Опредлението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, считано от днес, за присъствалите страни и в същия срок от съобщаването за неприсъствалите страни.
108 Административно наказателно дело (К) No 1608/2013, XXII състав Наказателни касационни производства С.И.Н. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 11.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 78/ 09.04.2013г., постановено по НАХД № 56/2013г. по описа на Асеновградски районен съд , ІІІ-ти наказателен състав  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
109 Административно дело No 1611/2013, III състав Дела от администр. характер - данъчни ПРОМЕТ СЕЙФ ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 4.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на “Промет Сейф”ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Розова Долина”№60, представлявано от управителя Сергей Демяненко, със съд.адрес гр.Стара Загора, ул.”Захар Княжески”№73, ет.1, ап.1, против Решение № 195 от 07.05.2013г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, в частта му с която е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ СДО/РД-10-6 от 15.04.2013г., издадено от Александър Терзиев – главен публичен изпълнител при ТД на НАП–Пловдив.  ОСЪЖДА “Промет Сейф”ООД, ЕИК *********, със седалище и адрес на управление гр.Казанлък, ул.”Розова Долина”№60, представлявано от управителя Сергей Демяненко, със съд.адрес гр.Стара Загора, ул.”Захар Княжески”№73, ет.1, ап.1, да заплати на Териториална Дирекция на НАП – гр.Пловдив, сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, юрисконсултско възнаграждение.  РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
110 Административно дело No 1640/2013, XVI състав Дела по КСО Л.Я.А. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 4.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 177/21.05.2013 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив, в частта, с която е отхвърлена жалбата на Л.Я.А. ***, ЕГН ********** против Разпореждане № 153-00-713-3/05.04.2013 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Пловдив, както и самото Разпореждане № 153-00-713-3/05.04.2013 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Пловдив.    ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л.Я.А. ***, ЕГН ********** против Решение № 177/21.05.2013 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив, в частта, с която е отхвърлена жалбата на Л.Я.А. от гр. Сопот, ЕГН ********** против Разпореждане № 153-00-713-2/05.04.2013 г. на ръководителя на осигуряването за безработица при ТП на НОИ – Пловдив.    ОСЪЖДА Л.Я.А. ***, ЕГН ********** да заплати на ТП на НОИ Пловдив разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение, в размер на 150 лв.    ОСЪЖДА ТП на НОИ Пловдив да заплати на Л.Я.А. ***, ЕГН ********** разноски, представляващи адвокатско възнаграждение в размер на 200 лв.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.    
111 Административно дело No 1651/2013, XV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Й.П.П. ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 21.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.П.П., ЕГН ********** срещу Заповед за налагане на дисциплинарно наказание с рег. № З-3251 от 15.05.2013г. на Директора на ОД на МВР-Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 1651 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
112 Административно наказателно дело (К) No 1662/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ А.Д.П. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 11.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1137 от 08.05.2013г., постановено по НАХД № 1166/2013г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив и вместо него ПОСТАНОВИ:  ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш К № 0288982, издаден от ОДМВР-Пловдив за налагане на административно наказание “глоба” в размер на 200 лева на А.Д.П., за извършено нарушение по чл.21, ал.1 от ЗДвП.    Решението е окончателно.  
113 Административно наказателно дело (К) No 1668/2013, XXI състав Наказателни касационни производства П.Г.Х. ПЪРВО РУ ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1045 от 25.04.2013 година, постановено по НАХД № 1203 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХVІ наказателен състав, като вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателното постановление №7 от 14.02.2013г. издадено от Началник на І РУ “Полиция” при ОД на МВР – Пловдив, в частта, с която на П.Г.Х. за нарушение на чл.137а, ал.1 от ЗДП е наложена глоба в размер на 50лева, а за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДП е наложена глоба в размер а 10 лева..  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
114 Административно наказателно дело (К) No 1680/2013, XXI състав Наказателни касационни производства С.Н.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.10.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно Решение № 1230 от 15.05.2013 година, постановено по НАХД № 32 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІ наказателен състав, КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ електронен фиш, серия К № 0292831 на ОД МВР Пловдив, с който на основание чл. 189, ал.4 вр. с чл. 182, ал.2, т.4 от ЗДвП на С.Н.И. е наложена глоба в размер на 150 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
115 Административно наказателно дело (К) No 1685/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ДЪРЖ.АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР КИКИ-КАРАМФИЛА ИВАНОВА ЕТ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 1093 от 26.04.2013 година, постановено по НАХД № 372 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, І наказателен състав, с което е отменено НП № П-029/ 02.07.2012г. на Главен Директор на Главна дирекция “Метрологичен надзор” при ДАМТН.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
116 Административно наказателно дело (К) No 1712/2013, XXII състав Наказателни касационни производства Е.Н.М. РУ ПОЛИЦИЯ ПЪРВОМАЙ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 11.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 15 от 30.04.2013г., постановено по НАХД № 117/2012г. по описа на Районен съд - гр. Първомай.  Решението е окончателно.  
117 Административно наказателно дело (К) No 1717/2013, XXI състав Наказателни касационни производства Е.Д.Б. РУ ПОЛИЦИЯ ПЪРВОМАЙ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 17 от 30.04.2013 г. по нахд № 119/ 2012 г. на Първомайски районен съд.  Решението е окончателно.  
118 Административно наказателно дело (К) No 1732/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства В.А.Ж. РУ ПОЛИЦИЯ ПЪРВОМАЙ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 18 от 30.04.2013 г., постановено по НАХД № 143/2012 г. по описа на Районен съд – Първомай.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
119 Административно дело No 1738/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни КВАЛИТЕТ-СИСТЪРС ЕООД ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 18.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Квалитет – систърс“ ЕООД, с ЕИК 160092207, със седалище и адрес: град Пловдив, ул.”Луда Яна” № 3, представлявано от управителя Г.К.Д., против ревизионен акт № 161204892 от 05.03.2013 г., издаден от П.Х.К., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 500 от 20.05.2013 г. на зам.-директора на Дирекция ”Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив при ЦУ на НАП в частта за непризнат данъчен кредит в размер на 11 435,01 лева и лихви в размер на 1 395,95 лева.  ОСЪЖДА „Квалитет – систърс“ ЕООД, с ЕИК 160092207, със седалище и адрес: град Пловдив, ул.”Луда Яна” № 3, представлявано от управителя Г.К.Д., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 707 (седемстотин и седем) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
120 Административно наказателно дело (К) No 1744/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1019 от 23.04.2013 г., постановено по НАХД № 465/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
121 Административно наказателно дело (К) No 1745/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МИЛЕНА КИКЬОВА-86 ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1027 от 16.04.2013 г., постановено по НАХД № 4322/2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
122 Административно наказателно дело (К) No 1747/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ФОКУС КОМПАНИ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1107 от 03.05.2013 г., постановено по НАХД № 816/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
123 Административно наказателно дело (К) No 1748/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ИНКО 73 ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1144 от 08.05.2013 г., постановено по НАХД № 2004/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
124 Административно наказателно дело (К) No 1749/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Н.Г.П. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 1138 от 08.05.2013 година, постановено по НАХД № 1421 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІV наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
125 Административно наказателно дело (К) No 1750/2013, XXI състав Наказателни касационни производства Ц.Е.П. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.10.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 1087 от 29.04.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 1423 по описа за 2013г. на Районен съд – Пловдив, като вместо него постанови:  ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 0434983 от 29.09.2012 г. за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на ОД МВР – Пловдив, с което на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.2 т.5 ЗДвП на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лв. за нарушение по чл.21 ал.2 ЗДвП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
126 Административно наказателно дело (К) No 1751/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ПЕТЪР ИВАНОВ 2004 ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 9.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1224/15.05.2013г. постановено по н.а.х.д № 1276 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, 5-и наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
127 Административно наказателно дело (К) No 1752/2013, XX състав Наказателни касационни производства РДНСК ЮЦР ПЛОВДИВ Н.Д.М. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 796 от 29.03.2013г. постановено по НАХД № 7559/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІV н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
128 Административно наказателно дело (К) No 1753/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БЛАГОЕВГРАД ОМЕГА-Т ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 11.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1173 от 12.05.2013г., постановено по НАХД № 1006/2013г. по описа на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.    
129 Административно наказателно дело (К) No 1755/2013, XX състав Наказателни касационни производства ВХВ ООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН.НАДЗОР Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1166/ 10.05.2013 г. по НАХД № 1355 по описа за 2013 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
130 Административно наказателно дело (К) No 1758/2013, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ А.Б.П. Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 11.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1316 от 22.05.2013г., постановено по НАХД № 1888/2013г. по описа на Пловдивски районен съд  Решението е окончателно.  
131 Административно наказателно дело (К) No 1762/2013, XXII състав Наказателни касационни производства БИЛДИНГ Р ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 9.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1061/26.04.2013г., постановено по н.а.х.д № 1052 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, 18-и наказателен състав, в частта в която е потвърдено НП № 16266 – F 002700/05.09.2012г. на Заместник Териториален Директор на ТД на НАП - Пловдив, с което на “Билдинг Р” - ЕООД, с БУЛСТАТ 160098412 са наложени административни наказания - имуществени санкции по 4000 лева , за месеците септември, октомври и ноември 2011г.  ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.  Решението е окончателно.  ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЧЛЕНОВЕ:    Особено мнение на съдия Анелия Харитева:  Не съм съгласна със становището на мнозинството на съдебния състав, че с подаването на декларация-образец 6 на данъчните органи е станало известно обстоятелството, че осигурителните вноски не са внесени. Това е така, защото декларацията не съдържа информация за размера на осигурителните вноски, както и за тяхното плащане - дали и кога е извършено. Установяването на плащането може да стане само при една нарочна проверка, в рамките на която органите по приходите ще направят преценка на събраните доказателства и ще установят, дали е извършено административно нарушение, защото е извършено плащане на трудови възнаграждения без да са платени едновременно с това осигурителните вноски за ДОО и кой е извършителят на това нарушение. Съответно това е моментът на откриване на нарушителя (който винаги предполага извършена преди това мисловно-оценъчна дейност) и от този момент тече тримесечния срок по чл.З4, ал.1 от 3АНН, в който административно наказващият орган трябва да издаде акт за установяване на административно нарушение. Обратното становище, (че моментът на откриване на нарушителя е моментът на подаване на декларацията), възприето от мнозинството на настоящия съдебен състав, би означавало, че отнапред с подаването на всяка декларация законодателят е въвел презумпция, че лицето-декларатор е нарушител.  Подпис:      
132 Административно наказателно дело (К) No 1764/2013, XXI състав Наказателни касационни производства И.И.Ч. ИА АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1074/26.04.2013г., постановено по НАХД №1230/2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІІ н. състав.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
133 Административно наказателно дело (К) No 1767/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ПАНТЕР-СИП-ИЛИАНА ДИМИТРОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 868 от 05.04.2013 г., постановено по НАХД № 8276/2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
134 Административно наказателно дело (К) No 1768/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства МАВЪР ИНВЕСТ ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 22.10.2013г.
Оставя в сила Решение № 1077/29.04.2013 г., постановено по НАХД №8718/2012 г., по описа на Районен съд –Пловдив/ПРС/,ХХІV н.с.   Решението е окончателно.  
135 Административно наказателно дело (К) No 1769/2013, XX състав Наказателни касационни производства РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ ТРУД С.Л.Д. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1214 от 14.05.2013г., постановеното по НАХД № 903 от 2013 г. по описа на Районен Съд–Пловдив, ХІІ н.състав.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
136 Административно наказателно дело (К) No 1771/2013, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1057 от 26.04.2013 година, постановено по НАХД № 192 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, Х наказателен състав, с което решение е отменено НП № 0255/31.07.2012 година, издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията – София.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
137 Административно наказателно дело (К) No 1775/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПЕБО ООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1232 от 15.05.2013 г. на Районен съд Пловдив, XIV нак. състав, постановено по н.а.х.дело № 1369/2013г. по описа на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
138 Административно наказателно дело (К) No 1797/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ П.М.Д. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 22.10.2013г.
Оставя в сила Решение №163 от 22.5.2013 г., постановено по НАХД №248/2013 г., по описа на Районен съд – Карлово/КРС/,4 н.с..   Решението е окончателно.  
139 Административно наказателно дело (К) No 1810/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Д.М.Г. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение решение № 93/ 23.04.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 269 по описа за 2013г. на Районен съд – Асеновград.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
140 Административно наказателно дело (К) No 1811/2013, XXII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ЧИНАРИТЕ 2001 ООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 11.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 121 от 17.05.2013г., постановено по НАХД № 37/2013г.  Решението е окончателно.    
141 Административно наказателно дело (К) No 1812/2013, XX състав Наказателни касационни производства А.Г.Х. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 142/ 30.04.2013 г. по НАХД № 69 по описа за 2013 г. на РС - Карлово, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 36-0000016/ 04.01.2013 г. на Началник сектор “КАНД” в ОО “КД-ДАИ” – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
142 Административно наказателно дело (К) No 1822/2013, XXII състав Наказателни касационни производства КИМ-ИВАН ВРАДЖЕВ ЕТ МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 11.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА № 160/ 20.05.2013г.. по НАХД № 174 /2013г. по описа на Карловски Районен съд , ІV -ти наказателен състав,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
143 Административно наказателно дело (К) No 1823/2013, XXI състав Наказателни касационни производства И.А.И. РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №162/22.05.2013г., постановено по НАХД №162/2013г. по описа на Районен Съд – Карлово ІV н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
144 Административно дело No 1834/2013, III състав Дела от администр. характер - данъчни ВИК-С ЕООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 28.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 212 от 23.05.2013г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, В ЧАСТТА му, с която е оставен без уважение жалба вх. № 70-00-7652 от 09. 05.2013г. против Разпореждане за частичен отказ за отписване на публични задължения изх. № 2487/2007/00009 от 19.04.2013г., издадено от Димитър Сотиров – публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Разпореждане за частичен отказ за отписване на публични задължения изх. № 2487/2007/00009 от 19.04.2013г., издадено от Димитър Сотиров – публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, В ЧАСТТА МУ с която е отказано отписването като погасени по давност на публичните държавни вземания по Наказателно постановление № 00385 от 25.11.2008г. на РИОКОЗ – гр.Пазарджик; Наказателно постановление № 00067/05. 03.2009г. на РИОКОЗ – Пазарджик и Наказателно постановление № 00156 от 25.06. 2010г. на РИОКОЗ – Пазарджик, като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.  ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, ИРМ – Пазарджик, за произнасяне по възражението вх. № 12541 от 09.04.2013г. от Ф.Ф., в качеството му на управител на “ВиК-С”ЕООД, гр.С., по изпълнително дело № 2487/2007г. по описана ТД на НАП – Пловдив, ИРМ Пазарджик, за отписване като погасени по давност на публичните държавни вземания по Наказателно постановление № 00385 от 25.11.2008г. на РИОКОЗ – гр.Пазарджик; Наказателно постановление № 00067 от 05.03.2009г. на РИОКОЗ – Пазарджик и Наказателно постановление № 00156 от 25.06. 2010г. на РИОКОЗ – Пазарджик, съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
145 Административно дело (К) No 1840/2013, XXIII състав Касационни производства ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛЪКИ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 22.10.2013г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 918 от 11.03.2013 г., постановено по Гр. Д № 8149/2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    ПРЕКРАТЯВА производството по делото.    ОСЪЖДА Областния управител на Област с административен център Пловдив да заплати на Общински съвет – Лъки направените и надлежно претендирани деловодни разноски в размер на 300 /триста/ лв.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
146 Административно наказателно дело (К) No 1841/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Л.И.П. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 22.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1335 от 23.05.2013 г., постановено по НАХД № 1165/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив, вместо което постановява:    ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0429534 на ОДМВР гр. Пловдив, с който на Л.И.П. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лв., за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДП /Закон за движение по пътищата,/ на основание чл.189 ал.4 вр. чл.182 ал.1 т.3 от ЗДП.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
147 Административно наказателно дело (К) No 1842/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Б.К.Г. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 18.10.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1282 от 20.05.2013г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 6562 по описа на същия съд за 2012г., с което е отменено Наказателно постановление №36-0000907/28.08.2012г. на Началник сектор „КАНД” в ОО „КД-ДАИ” гр. Пловдив.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.    
148 Административно наказателно дело (К) No 1843/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства АЛБА ХОЛИДЕЙС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1308 от 21.05.2013 г., постановено по НАХД № 1274/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
149 Административно наказателно дело (К) No 1844/2013, XXI състав Наказателни касационни производства И.Т.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1202/10.05.2013г., постановено по НАХД №455/2013г. по описа на Районен съд – Пловдив ХХІ н. състав    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
150 Административно наказателно дело (К) No 1845/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 11.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА № Решение № 1348/27.05.2013г. постановено по н.а.х.д № 6567 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, 20 – ти наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
151 Административно наказателно дело (К) No 1846/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства С.В.Ш. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 9.10.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1064 от 29.04.2013г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 1432 по описа на същия съд за 2013г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
152 Административно наказателно дело (К) No 1848/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ ДЕТЕЛИНА ДРИТА ЕООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1207 от 14.05.2013г. на Районен съд Пловдив, ХХ н.с., постановено по НАХД № 8222 по описа на същия съд за 2012г.  КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № 36-0001150 от 14.11.2012г. на Началник сектор „КАНД“ в ОО”КД-ДАИ” гр. Пловдив, с което на „Детелина Дрита“ ЕООД на основание чл. 105, ал. 1 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) е наложено административно наказание „имуществена санкция“ в размер на 200 лв. за нарушение по чл. 7б, ал 1, изр. 1 от ЗАвП  Решението е окончателно.  
153 Административно наказателно дело (К) No 1849/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МИЛЕНА КИКЬОВА-86 ЕООД Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 754/ 14.03.2013 г. по НАХД № 4327 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
154 Административно наказателно дело (К) No 1852/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ИЛИЯ ЧАУШЕВ-КЛАСИКА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.10.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 916 от 10.04.2013г. по НАХ дело № 880 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ наказателно постановление (НП) № 62345S011024/ 19.03.2012 г., издадено от Зам. директора на ТД на НАП - Пловдив, с което на “Илия Чаушев – Класика“ ЕТ, представлявано от Илия Петров Чаушев, на основание чл.355, ал.1 от КСО е наложена имуществена санкция в размер на 500лв. за нарушение на чл.158 във връзка с чл. 7 ал.1 и ал.2 от КСО.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
155 Административно наказателно дело (К) No 1854/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ ДИМИТЪР КЛИНКОВ-СУПЕР ЕТ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1267/18.05.2013 г., постановено по НАХД № 7530 по описа на Районен съд гр. Пловдив, ХХ н.с. за 2012 г.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/ или протестиране.
156 Административно наказателно дело (К) No 1856/2013, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ ТРАКИЕЦ 2005 ЕООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № без номер от 28.05.2013г., постановено по НАХД № 8796/2012г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХ наказателен състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
157 Административно наказателно дело (К) No 1859/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ХАСИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.10.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 1343 от 27.05.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 1668 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 47275-0085333 от 02.05.2011 г. на директора на ТД Пловдив на НАП, с което на „Хаси-инженеринг“ ЕООД, и ЕИК 112113213, със седалище и адрес на управление: град Пазарджик, ул.“Граф Игнатиев“ № 30, представлявано от управителя Й.А.М., на основание чл.185, ал.1 ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение на чл.3, ал.1 и чл.25, ал.1, т.1 и ал.3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ във връзка с чл.118, ал.1 и 4 ЗДДС.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
158 Административно наказателно дело (К) No 1860/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства Ж.И.И. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1106 от 02.5.2013 г., постановено по НАХД №1661/2013г., по описа на Районен съд – гр. Пловдив,ХІ н.с., наказателен състав.   Решението е окончателно.  
159 Административно наказателно дело (К) No 1861/2013, XX състав Наказателни касационни производства КОНСЕК ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1105 от 02.05.2013г. по НАХД № 1606/2013 г. по описа на Пловдивски районен съд, XI наказателен състав.   Решението е окончателно.    
160 Административно наказателно дело (К) No 1863/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ РОСЕН ИСАКОВ-ВЕСИ ЕТ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 24.10.2013г.
  ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1273 от 20.05.2013 г., постановено по НАХД № 940/2013г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІV н.с.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.    
161 Административно наказателно дело (К) No 1868/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ ТЕНЧЕВ И СИН ЕООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1113 от 07.5.2013 г., постановено по НАХД № 120/2013 г. по описа на Районен съд-Пловдив/ПРС/.   Решението е окончателно.  
162 Административно наказателно дело (К) No 1870/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства И.С.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 18.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1078 от 29.04.2013г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 1304 по описа на същия съд за 2013г. и вместо него ПОСТАНОВИ:   ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15398 от 08.01.2013г., издадено от Р.Н. ВРИД Началник сектор ПП към ОДМВР Пловдив, с което на И.С.П. е наложено административно наказание глоба в размер на 400лв. за извършено нарушение на чл. 315 ал. 1пр. 2 от КЗ.   РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
163 Административно наказателно дело (К) No 1871/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Д.Т.Т. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1259/17.05.2013г. по НАХД № 2002/ 2013г. по описа на Районен съд – Пловдив ХVІІ-ти н. състав, с което е отменен електронен фиш серия К №0464339 от 16.12.2012г., с който на Д.Т. *** е наложено административно наказание – “Глоба” в размер на 100 лева на основание чл.189 ал.4 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, във вр. с чл.182 ал.1, т.3 ЗДвП за нарушение на чл.21 ал.1 ЗДвП.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
164 Административно наказателно дело (К) No 1872/2013, XXI състав Наказателни касационни производства Т.Н.О. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 21.10.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 1218 от 14.05.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 1175 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, като вместо него ПОСТАНОВИ:  ОТМЕНЯ наказателно постановление № Х-Б-37 от 01.02.2013 г. на Директора на РЗИ Пловдив, с което на Т.Н. Ороманкова, ЕГН **********, с постоянен адрес ***, на основание чл.218, ал.1 от Закона за здравето е наложено административно наказание глоба в размер на 300 /триста/ лева за нарушение на чл.56, ал.1 от Закона за здравето.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
165 Частно админист. наказателно дело (К) No 1876/2013, XX състав Наказателни частни касационни производства А.Х.А. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 1.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА протоколно определение от 30.05.2013 г. по нахд № 84/2013г. на Пловдивския районен съд, с което е оставена без уважение молбата на А.Х.А. за възстановяване на срока за обжалване на наказателно постановление № 36-0001229/20.12.2012г. на Началника на сектор „КНАД“ в ОО „КД-ДАИ“-Пловдив.  Определението е окончателно.    
166 Административно дело No 1890/2013, XIV състав Други административни дела С.А.А. Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 9.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.А.А., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция гр. Пловдив, ЖК Тракия, бл.12, вх.Б, ет.6, ап.26, против заповед за прилагане на ПАМ № РД-14-23-1558/ 22-05.2013 г. на началник сектор „КАНД“ в Областен отдел „Контролна дейност“ ДАИ - Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1890 по описа на Административен съд – гр.Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му с препис за страните.
167 Административно наказателно дело (К) No 1893/2013, XX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ С.А.Д. Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 20/ 13.05.2013 г. по НАХД № 114 по описа за 2012 г. на РС - Първомай.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
168 Частно административно дело (К) No 1901/2013, XXIII състав Частни касационни производства СНЦ ТЕНИС КЛУБ-АСЕНОВГРАД КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 14.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение от 05.06.2013г. по административно дело №842 по описа на Районен съд- Асеновград за 2013г., ІІІ-ти граждански състав, с което е оставено без уважение искането на СОПД “*** със седалище и адрес на управление: гр. ****, да бъде спряно допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед №А-745 от 19.04.2013г. на кмета на община Асеновград.  Определението е окончателно.  
169 Административно дело No 1903/2013, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Д.Н.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 4.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.Н.Д.,*** срещу Заповед № 378 на Кмета на Община - Брезово, с която е одобрен проект за изменение на ПУП - План за регулация и застрояване на част от кв. 26 по плана на ****, като неоснователна.  Решението може да бъде обжалвано пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
170 Административно дело No 1904/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Н.И.Т.Д. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 31.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.И.Т.-Д.,***, против Заповед №ДК-02-ЮЦР-206 от 17.09.2012г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол, “Южен централен район”, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж, представляващ “част от покрив, в северозападната част, като кота корниз е завишена с около 1,50м, което завишение е осъществено чрез три броя греди през 1,20м., със сечение 0,15м./0,15м. на височина около 1,50м., а върху тях е изпълнена покривна конструкция”, находящ се в УПИ VІ-396, кв.63-нов, по плана на Централна градска част, гр. Пловдив, с административен адрес: гр. Пловдив, ул. “Константин Фотинов” №1а.   ОСЪЖДА Н.И.Т.-Д.,***, да заплати на Регионална дирекция за национален строителен контрол, “Южен централен район” сумата от 150,00 лева юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
171 Административно наказателно дело (К) No 1916/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ С.Н.К. Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 1.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №168 от 23.05.2013г. по НАХ дело №62 по описа на Районен съд- Карлово за 2013г., І-ви наказателен състав, вместо което постановява:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление с №637/12 от 11.01.2013г. на началника на Митница Пловдив, с което на С.Н.К. е наложена глоба в размер от 200,00 лева.  Решението е окончателно.  
172 Административно наказателно дело (К) No 1930/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МАСКЕТ ООД Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1130 от 07.05.2013г., постановено по НАХД №841/2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІХ-ти н. състав, с което е отменено наказателно постановление /НП/ №7441-F001839 от 13.06.2012г. на Заместник Директор на ТД на НАП – Пловдив, с което на ”Маскет”ООД със седалище и адрес на управление гр.Асеновград на основание чл.355 ал.1 КСО са наложени общо 2 броя административно наказание – “Имуществена санкция” в размер на по 500 лева, за 2 броя нарушения на чл.7 ал.3 КСО.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
173 Административно наказателно дело (К) No 1931/2013, XXI състав Наказателни касационни производства Р.С.Б. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1311/ 21.05.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 1848 по описа за 2013г. на Районен съд – Пловдив,  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.      
174 Административно наказателно дело (К) No 1932/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Д.К.К. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1412 от 04.06.2013 г., постановено по НАХД № 2507/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив, 5 наказателен състав.   Решението е окончателно.  
175 Административно наказателно дело (К) No 1934/2013, XXII състав Наказателни касационни производства А.П.Ф. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 9.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1329 от 23.05.2013 г., постановено по нахд № 367 от 2013г., по описа на Районен съд – Пловдив ХІV - наказателен състав .  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
176 Административно наказателно дело (К) No 1939/2013, XXII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Г.М.М. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1362 от 28.05.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 1851 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
177 Административно наказателно дело (К) No 1940/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ П.Х.М. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 23.10.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1365 от 28.05.2013г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 1808 по описа на същия съд за 2013г., с което е отменено Наказателно постановление №36-0000153/20.02.2013г. на Началник сектор „КАНД” в ОО „КД-ДАИ” гр. Пловдив.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
178 Административно наказателно дело (К) No 1941/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1246 от 15.05.2013 г., постановено по НАХД № 1120 по описа на Пловдивският районен съд за 2013 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
179 Административно наказателно дело (К) No 1942/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Т.П.Т. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.10.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 894 от 08.04.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 7772 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш серия К № 0246830 на ОДМВР Пловдив, с който на Т.П.Т., ЕГН **********,***, на основание чл.189, ал.4 във връзка с чл.182, ал.1, т.3 ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева, за нарушение на чл.21, ал.1 ЗДвП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
180 Административно наказателно дело (К) No 1943/2013, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ЕСОЕС БГ АУТО ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 11.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1334 / 23.05.2013г.. по НАХД № 1513/2013г. по описа на ПРС, 14-ти наказателен състав и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № К – 031386 от 16.11.2012 г. на Директора в РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към ГД „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите, упълномощен със заповед № 940 от 04.10.2011 год., с което на „ЕСОЕС БГ АУТО“ ЕООД – Пловдив , с ЕИК 200241455 е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл. 73 от Закона за туризма /отм./ за нарушение по чл. 46, т. 1 от Закона за туризма /отм./.  Решението е окончателно.  
181 Административно наказателно дело (К) No 1944/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ С.Й. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 1270 от 20.05.2013 година, постановено по НАХД № 2199 от 2013 година по описа на Районен съд – Пловдив, ХХ наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
182 Административно наказателно дело (К) No 1945/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства СЛАДЪК РАЙ ООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 9.10.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1253 от 16.05.2013 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 1437 по описа на същия съд за 2013г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
183 Административно дело No 1950/2013, XVI състав Дела по ЗАдм И.А.А. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 16.10.2013г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Община Стамболийски да бъде приета декларацията по чл. 14 от ЗМДТ на И.А.А. ***, ЕГН **********, да се извърши заверка на служебната страница на декларацията и да бъде открита данъчна партида за имота на жалбоподателя по нотариална покана № 1306, том І, № 21 на Сергей Пройчев, нотариус рег. № 326 на НК, с район на действие Пловдивски районен съд.    ВРЪЩА преписката на Община Стамболийски, сектор “Местни данъци и такси” за приемане на декларацията по чл. 14 от ЗМДТ на И.А.А. ***, ЕГН ********** относно недвижимия имот по постановление за възлагане на недвижим имот от 24.11.2011 г. на Атанас Атанасов, ЧСИ с рег. № 757, район на действие Пловдивски окръжен съд, попълване и заверка на служебната страница на декларацията и откриване на данъчна партида за имота на жалбоподателя при съобразяване с дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона в седмодневен срок от получаване на съобщението за настоящото решение.    ОСЪЖДА Община Стамболийски да заплати на И.А.А. ***, ЕГН ********** разноските по делото в размер на 10 лв./десет лева/.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
184 Частно админист. наказателно дело (К) No 1953/2013, XXIV състав Наказателни частни касационни производства Н.Н.Ч. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 18.10.2013г.
ОСТАВЯ в сила протоколно определение от 13.06.2013г., постановено по НАХД № 60/2013г. на Първомайския районен съд,с което е оставена без разглеждане като недопустима жалба с вх. № 1560/25.03.2013г. от Н.Н.Ч. срещу Наказателно постановление №IV Б-33/18.02.2013г. на Директора на Регионална здравна инспекция-Пловдив и е прекратил производството по НАХД № 60/2013г. по описа на Районен съд-Първомай.    Определението е окончателно.
185 Административно дело No 1959/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни С.Г.С. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.Г.С., ЕГН **********,***, против решение № 236 от 05.06.2013 г. на директора на ТД Пловдив на НАП, с което е потвърдено постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки по чл.121, ал.1 и 2 ДОПК с изх.№ РД-10-291 от 18.05.2013 г.  ОСЪЖДА С.Г.С., ЕГН **********,***, да заплати на Териториална дирекция Пловдив на Националната дирекция по приходите сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
186 Административно дело No 1960/2013, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Д.П.Ш. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 9.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д.П.Ш., ЕГН ********** *** срещу Решение № 248/12.06.2013 г. на ИД Директора на ТД на НАП-Пловдив, с което е оставена без разглеждане жалбата му против съобщение за доброволно изпълнение № 1576/2009/000001 от 18.05.2013 г. на публичен изпълнител в Дирекция «Събиране» при ТД на НАП – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
187 Административно дело No 1972/2013, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ТОДОР ТОДОРОВ-ТРИНАКС ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 24.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.В.Т., ЕГН **********,***, действащ като едноличен търговец под фирма ЕТ „Т.Т. – Тринакс”, с ЕИК 160088899, със седалище и адрес на управление: град Асеновград, ул.”Брезово” № 18, против заповед № А-1068 от 13.06.2013 г. на кмета на Община Асеновград.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
188 Административно дело No 1974/2013, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни СТРАГЪЛ КОМЕРС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 9.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Страгъл Комерс“ЕООД със седалище и адрес на управление *, представлявано от управителя С.Б.К. против РА № 241103714/02.12.2011 г., издаден от ст.инспектор по приходите в ТД на НАП – Пловдив, в частта, потвърдена с Решение № 240/02.03.2012 г. на Директора на Д“ОУИ“ /сега Д”ОДОП”/ Пловдив, за отказан данъчен кредит в размер на 1 142 607, 25 лв. и прилежащи лихви в размер на 157 542, 23 лв.  ОСЪЖДА „Страгъл Комерс“ЕООД със седалище и адрес на управление *, представлявано от управителя С.Б.К. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 26 452, 98 лв. /двадесет и шест хиляди четиристотин петдесет и два лева и 98 ст./, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
189 Административно дело No 1982/2013, XII състав Дела по КСО Е.Й.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 17.10.2013г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  ПРИЛАГА към делото постъпилите от ответната страна писмени доказателства, съгласно молба изх. № Ж-130#2 от 14.10.2013г. на РУ “СО“ – Пловдив.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, предявена от Е.Й.М. ***, против Решение № 197 от 12.06.2013г. на Ръководителя на ТП на НОИ гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалба вх. № Ж-110 от 23.05.2013г. срещу разпореждане № Д-15-999-12-00173575 от 08.05.2013г. за спиране на образуваното производство за изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0443423, серия А-2009г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в ТП на НОИ – Пловдив и е потвърдено изцяло същото.  ПРЕКРАТЯВА производството по образуваното адм. дело № 1982/2013г. по описа на Административен съд Пловдив, ХІІ състав.  ОСЪЖДА ТП на НОИ – гр.Пловдив да заплати на Е.Й.М. *** сторените в производството разноски, които се констатираха в размер на 200 /двеста/ лева.  Определението е обжалваемо с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от днес.
190 Административно дело No 1983/2013, X състав Дела по КСО Е.Й.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 17.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Й.М., със съдебен адрес за призоваване: гр.Пловдив, ул.”Йоаким Груев”№38, адв. кантора Печеви, против Решение №198 от 12.06.2013 г. на Директора на ТП на НОИ, с което се потвърждава Разпореждане №Д-15-999-12-00173371 от 30.04.2013 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ”СО” Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1983 от 2013 година по описа на Административен съд Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.    
191 Административно дело No 1984/2013, XVII състав Дела по КСО Е.Й.М. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 18.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.Й.М.,*** и с адрес за призоваване ***, чрез адвокатска кантора “Печеви”, против Решение № 199/12.06.2013 г. на Директора на ТП на НОИ гр. Пловдив, с което е оставена без уважение жалба вх. № Ж-112/23.05.2013 г. по описа на РУСО – гр. Пловдив, подадена от жалбоподателката, срещу Разпореждане № Д-15-999-12-00173370/30.04.2013 г. за спиране на образувано производство за изплащане на парично обезщетение по болничен лист № 0461687, серия А-2009 г. на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите в ТП на НОИ - Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1984 по описа за 2013 г. на Административен съд Пловдив, ХVІІ състав.  ОСЪЖДА ТП на НОИ – гр. Пловдив да заплати на Е.Й.М. ***, сторените в производството разноски, които се констатираха в размер на 200 /двеста/ лева.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
192 Административно наказателно дело (К) No 1994/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СУПЕРСПЛАВ ООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1300/14.03.2013г., постановено по НАХД № 8510/2012г., по описа на ПРС, VІІ н.с.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
193 Административно наказателно дело (К) No 1995/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДЖОН -2002 ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1318 от 22.05.2013 г., постановено по НАХД № 6652/2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
194 Административно наказателно дело (К) No 1997/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства УМБАЛ СВЕТИ ГЕОРГИ ЕАД РЗОК ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1292 от 21.05.2013 г., постановено по НАХД № 394/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
195 Административно наказателно дело (К) No 1998/2013, XXI състав Наказателни касационни производства Е.Х.Т. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение решение № 1291 от 14.03.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 738 по описа на Пловдивски районен съд за 2013 година.   Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
196 Административно наказателно дело (К) No 1999/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ З.Д.Д. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1394 от 04.06.2013 г., постановено по НАХД № 2375/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив, вместо което постановява:    ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0465124 на ОДМВР гр. Пловдив, с който на З.Д. ***, ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП, на основание чл.189 ал.4 вр.чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП. за нарушение за скорост № 201212274289, извършено на 27.12.2012 г.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
197 Административно наказателно дело (К) No 2000/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства А.С.Г. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 1.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №1464 от 12.06.2013г. по НАХ дело №2082 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., V-ти наказателен състав, вместо което постановява:  ИЗМЕНЯ наказателно постановление №Х-Б-109 от 19.03.2013г. на директора на РЗИ- Пловдив, с което на А.С.Г. е наложена глоба в размер от 500,00 лева, като намалява размера на глобата на 300,00 лева.  Решението е окончателно.
198 Административно наказателно дело (К) No 2002/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ И.И.Г. Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 1.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1435 от 07.06.2013г. по НАХ дело №2257 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г. ХХІV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №769 от 09.04.2013г., издадено от директора на РДГ- Пловдив, при ИАГ, с което на И.И.Г. е наложена глоба в размер от 300,00 лева.  Решението е окончателно.  
199 Административно наказателно дело (К) No 2003/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства Д.И.И. РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ СТАМБОЛИЙСКИ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 18.10.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1118 от 26.04.2013г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 91 по описа на същия съд за 2013г.
200 Административно наказателно дело (К) No 2005/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ХАСИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 24.10.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 1345 от 27.5.2013г., постановено по НАХД № 1669/2013г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХ н.състав.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
201 Административно наказателно дело (К) No 2006/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ЛЪКИ 2000 ООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1357 от 27.05.2013 г., постановено по НАХД № 2433/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
202 Административно наказателно дело (К) No 2007/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ М.Й. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1269 от 20.05.2013 г. постановено по НАХД № 2200/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    
203 Административно наказателно дело (К) No 2008/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ КРИЧИМФРУКТ ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 9.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1333/ 23.05.2013г.. по НАХД № 1727 /2013г. по описа на ПРС, 18-ти наказателен състав и вместо него постанови:  ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление /НП/ № І – 1554 от 26.02.2013г. на Директор на ОДБХ – Пловдив, с което на „Кричимфрут” ООД, ЕИК: 115563436 , със седалище и адрес на управление в гр. Кричим, Промишлена зона , офис – администрация на фабрика за плодови концентрати, представлявано от Г.С.П. с ЕГН: ********** , на осн. чл.48 от Закона за храните /ЗХ/ е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева за нарушение на чл.20, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗХ.  Решението е окончателно.  
204 Административно наказателно дело (К) No 2009/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства К.В.В. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1440 от 07.06.2013 г., постановено по НАХД № 1419/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.      РЕШЕНИЕТО е окончателно.    
205 Административно наказателно дело (К) No 2010/2013, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1197/ 14.03.2013 г. по НАХД № 463 по описа за 2013 г. на РС - Пловдив.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
206 Административно наказателно дело (К) No 2011/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БЕЛЕН-АТАНАС НИКОЛОВ ЕТ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1288 от 21.05.2013 г., постановено по НАХД № 525/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
207 Административно наказателно дело (К) No 2013/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ В.Я.Д. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №1414 от 05.06.2013г. по НАХД № 937/2013г. по описа на Районен съд – Пловдив ХVІІ н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
208 Административно наказателно дело (К) No 2015/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства С.М.Р. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ
Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 25.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1433 от 06.06.2013 г., постановено по НАХД № 1415/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив, вместо което постановява:    ОТМЕНЯ Електронен фиш серия К № 0325397 за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство на ОДМВР гр. Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
209 Административно наказателно дело (К) No 2016/2013, XXI състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ,
БЯЛАТА КЪЩА-ХРИСТО ПАНАЙОТОВ ЕТ
БЯЛАТА КЪЩА-ХРИСТО ПАНАЙОТОВ ЕТ,
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ
Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОТМЕНЯ постановеното по НАХД №1272/2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив ХІІ н. състав съдебно решение №1413 от 05.06.2013г., в частта, с която е потвърдено издаденото от Директор за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора на Комисия за защита на потребителите с адрес на управление гр.Пловдив, ул.”Велико Търново”№25 наказателно постановление /НП/№К-030138/19.11.2012г., с което е наложено на основание чл.86 от Закона за туризма/ЗТ/ на Х.Д.П. като ЕТ “Бялата къща – Х.П.” с адрес на управление село Кадиево, обл. Пловдивска имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.46 т.4, б.“а” и б. ”в” ЗТ/отм./ и в частта, с която е отменено същото наказателно постановление, с което е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева на основание чл.73 ЗТ за нарушение на чл.46 т.1 ЗТ, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА :   ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление /НП/№К-030138/19.11.2012г. в частта на наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева на основание чл.73 ЗТ за нарушение на чл.46 т.1 ЗТ .   ОТМЕНЯ наказателно постановление /НП/№К-030138/19.11.2012г. в частта на наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.46 т.4, б. “а” и б.”в” ЗТ.   ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата обжалвана част.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.
210 Административно наказателно дело (К) No 2017/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С-Я ХЕПИ ХОЛИДЕЙ ГРУП ЕАД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1185 от 08.03.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 2086 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
211 Административно наказателно дело (К) No 2021/2013, XX състав Наказателни касационни производства СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И.М.А. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1241 от 16.05.2013г. постановено по н.а.х. дело № 1592/2013г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХІІ н.с.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
212 Административно наказателно дело (К) No 2023/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства БУЛМАСТЕР ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 22.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 138 от 28.05.2013 г., постановено по НАХД № 259/2013 г. по описа на Районен съд – Асеновград и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К-031483/14.12.2012г., издадено от Директора на РД-Пловдив към КЗП.      РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
213 Административно наказателно дело (К) No 2024/2013, XX състав Наказателни касационни производства СТЕФАН ТУМБАКОВ-72 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 137/ 28.05.2013 г. по НАХД № 36 по описа за 2013 г. на РС - Асеновград.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
214 Административно наказателно дело (К) No 2025/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА МАРИЦА Т.Н.Е. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1290 от 21.05.2013 г., постановено по НАХД № 6824/2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
215 Административно наказателно дело (К) No 2026/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ВЕЛДИ-99 ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 132 от 23.05.2013 г. на Районен съд Асеновград, постановено по НАХД № 109 по описа на същия съд за 2013г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
216 Административно наказателно дело (К) No 2027/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ АЛЕКСАНДЪР Г ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1303 от 21.05.2013 г., постановено по НАХД № 899/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
217 Административно наказателно дело (К) No 2031/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САДАТ ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1313 от 21.05.2013 г., постановено по НАХД № 3243/2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
218 Административно наказателно дело (К) No 2033/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БИЛДИНГ Р ЕООД Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Решение от 9.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1380 /30.05.2013г. постановено по н.а.х.д № 1051 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, 24 – ти наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
219 Административно наказателно дело (К) No 2036/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ О.И.И. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 22.10.2013г.
Оставя в сила Решение №1393 от 04.06.2013 г., постановено по НАХД №2008/2013 г., по описа на Районен съд – Пловдив,5 н.с..   Решението е окончателно.  
220 Административно дело No 2040/2013, VIII състав Други административни дела ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004 АД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 2.10.2013г.
ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане №7 от 04.06.2013г. на директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район- Пловдив, с който на “Електростомана 2004” АД, със седалище и адрес на управление: *****, е определена такса за правото на водовземане от минерална вода за периода 08.11.2010г. – 31.12.2012г. в общ размер от 22 238,28 лв. по Разрешително за водовземане от минерална вода №31610004 от 08.11.2010г. на директора на БДУВИБР- Пловдив, в частта му, с която на жалбоподателя е определена такса за водовземане от минерална вода за периода 08.11.2010г. – 31.12.2010г. в размер от 2 196,18 лв., както и в частта му, с която на жалбоподателя е определена такса за водовземане от минерална вода за периода 01.01.2011г. – 31.12.2011г. в размер от 14 846,00 лв.  ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата и част.  ОСЪЖДА Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район- Пловдив да заплати на “Електростомана 2004” АД, със седалище и адрес на управление: *****, сумата от 38,38 лева, съразмерно на уважената част от жалбата.  ОСЪЖДА “Електростомана 2004” АД, със седалище и адрес на управление: *****, да заплати на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район- Пловдив сумата от 456,44 лв. юрисконсултско възнаграждение съобразно отхвърлената част от жалбата.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
221 Административно дело No 2046/2013, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ЙОРДАН БОНЕВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 16.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Й.Б.Й., ЕГН ********** с ЕТ „Йордан Бонев”, ЕИК * със седалище и адрес на управление *** против РА 241205384/01.04.2013 г., издаден от старши инспектор по приходите при Териториална дирекция на НАП гр.Пловдив, в частта му, потвърдена с Решение № 564/11.06.2013 г. на Директора на Д ”ОДОП” Пловдив. относно непризнат данъчен кредит в размер на 3 495,71 лв., ведно с прилежащите лихви в размер на 1 174, 33 лв.  ОСЪЖДА Й.Б.Й., ЕГН ********** с ЕТ „Йордан Бонев”, ЕИК * със седалище и адрес на управление *** да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 420, 20 лв. /четиристотин и двадесет лева и 20 ст./, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
222 Административно дело No 2049/2013, XII състав Дела по ЗМСМА БОРИСЛАВ МИЛЕВ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН "ЗАПАДЕН" Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 11.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, депозирана от ЕТ “Борислав Милев“, чрез управителя и собственик Б.С.М., ЕИК *, с посочен в жалбата адрес, гр.Пловдив, ул.“Вечерница“ № 1“А“ против Заповед № РД – 09 - 174/28.05.2013г. на Кмета на Район „Западен“ при Община - Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2049 по описа за 2013г. на Административен съд – град Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е обжалваемо с частна жалба пред Върховния административен съд в седем дневен срок от съобщаването му.  
223 Административно наказателно дело (К) No 2053/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН М.Н.К. Председател и докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение №169/27.05.2013г., постановено по НАХД №272/2013г. по описа на Районен Съд – Карлово ІІ н. състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
224 Административно дело No 2057/2013, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ДИНЕРАС БЪЛГАРИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 15.10.2013г.
ОТМЕНЯ Ревизионен акт № 161205596/03.04.2013 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП-Пловдив, потвърден с Решение № 595 от 14.06.2013 г. на Директора на Д “ОДОП”, относно отказан данъчен кредит в размер на 4519,16 лв. и за прилежащите към него лихви в размер на 663, 82 лв.    ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на „ДИНЕРАС БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *, представлявано от управителя М.Г.Г. разноските по делото в размер на 968 лв./деветстотин шестдесет и осем лева/.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
225 Административно дело No 2063/2013, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР АЛАДИН ФУУДС ООД НАЧАЛНИК РО НСК ПРИ РДНСК ЮЦР Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 25.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „А. Ф.” ООД с управител К.А.Х. със седалище и адрес на управление ******, чрез юрисконсулт Л., с посочен по жалбата съдебен адрес ******, против Заповед №ДК-11-Пд-1/14.06.2013 г. на Началника на РО”НСК”-гр.Пловдив.  ОСЪЖДА „А. Ф.” ООД с управител К.А.Х. със седалище и адрес на управление ****** да заплати на РО”НСК” Пловдив при РДНСК Южен централен район при ДНСК направените по делото разноски в размер на 150 лева.  Решението не подлежи на обжалване.  
226 Административно дело No 2064/2013, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР ОБЩИНА РОДОПИ,ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ КМЕТА НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 23.10.2013г.
ОТМЕНЯ по жалбата на Община „Родопи“ чрез кмета, заповед № КД-14-16-904 от 30.05.2013 г., издадена от Началника на СГКК – Пловдив при Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Първенец, ЕКАТТЕ 59032, община Родопи, одобрени със заповед № РД-18-86/ 10.12.2007 г. на ИД на АГКК.  ВРЪЩА преписката на административния орган за провеждане на процедурата съобразно указанията в решението.  ОСЪЖДА Служба по геодезия, картография и кадастър – Пловдив да заплати на Община „Родопи“ сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляващи възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването за неговото изготвяне с препис за страните.
227 Административно дело No 2085/2013, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни СЕРВИЗ ИМПЕКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 15.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „СЕРВИЗ ИМПЕКС” ЕООД, в ликвидация, със седалище и адрес на управление: *, ЕИК **, с управител К.Т.Т. против Ревизионен акт № 161300128/10.04.2013 г., издаден от главен инспектор по приходите при ТД на НАП гр. Пловдив, в частта му, потвърдена с Решение № 605 от 18.06.2013 г. на Зам. Директора на Д “ ОДОП” Пловдив, относно установен корпоративен данък за 2009 г., 2010 г. и 2011 г., съответно в размер 2 770.30 лв., 2 104.81 лв. и 2 293.10 лв., с прилежащи лихви 865.10 лв., 440.07 лв. и 241.75 лв. и лихви за просрочие на деклариран КД за 2009 г. – 77.13 лв.    ОСЪЖДА „СЕРВИЗ ИМПЕКС” ЕООД, в ликвидация, със седалище и адрес на управление: *, ЕИК **, с управител К.Т.Т. да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Пловдив при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 601, 69 лв./шестстотин и един лев и 69 ст./    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.    
228 Административно дело No 2088/2013, X състав Дела от администр. характер - данъчни РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 29.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Рефан България" ООД, с ЕИК 115344296, срещу Заповед за налагане на принудителна административна мярка № РД15-372/17.06.2013 г., издадена от началника на Митница Пловдив..  ОСЪЖДА "Рефан България" ООД, с ЕИК 115344296 да заплати на Митница – Пловдив, сумата от 150лв. разноски по делото.  Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му.  
229 Административно дело No 2095/2013, VI състав Други административни дела Г.И.Л. КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ,
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 24.10.2013г.
Отменя отказ за приемане на заявления от Г.И.Л. в качеството на ЕТ “Г.Л. ***13г.  Изпраща двете заявления на Г.И.Л. в качеството на ЕТ “Г.Л. ***13г. - на Община Кричим, с осъждане да бъдат приети в деловодството с регистрация в деловодната система по реда, установен в Инструкцията за деловодната дейност в Община Кричим, утвърдена от Кмета със Заповед № РД 15-00-351 от 26.10.2012г.  Осъжда Община Кричим да заплати на Г.И.Л.,*** съдебни разноски общо в размер на 200 лв. /50 лв. – д.т. и 150 лв. адвокатско възнаграждение/.  Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
230 Административно дело No 2097/2013, IV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Б.Г.Л. Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 21.10.2013г.
ОТМЕНЯ по жалба на Б.Г.Л., ЕГН **********,***, заповед за прилагане на принудителни административни мерки № 63/2013 от 08.04.2013 г. на началника РУП Карлово, с която на Б.Г.Л. е наложена принудителна административна мярка – спиране на МПС от движение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
231 Административно наказателно дело (К) No 2103/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ КИРЧО ХРИСТЕВ ЕТ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1444/10.06.2013г., постановено по НАХД № 2306/2013г., по описа на ПРС, ХХІV н.с.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
232 Административно наказателно дело (К) No 2104/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ РЕФАН БЪЛГАРИЯ ООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1317 от 22.05.2013 г., постановено по НАХД № 2004/2012 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
233 Административно наказателно дело (К) No 2106/2013, XX състав Наказателни касационни производства РЕАЛ БИЛДИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1450 от 11.06.2013г., постановено по НАХД № 8285/2012г., Пловдивски районен съд, ХVII наказателен състав.  Решението е окончателно.    
234 Административно наказателно дело (К) No 2108/2013, XXI състав Наказателни касационни производства Г.А.М. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1400 от 04.06.2013 г. по н.а.х.д. № 2259 по описа за 2013 г. на Районен съд – Пловдив, V н. с.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
235 Административно наказателно дело (К) No 2111/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1455 от 11.06.2013 г., постановено по НАХД № 1473 по описа на Пловдивският районен съд за 2013 г.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.
236 Административно наказателно дело (К) No 2112/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ФАМИЛИЯ ЯНЧЕВИ ООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1354 от 14.03.2013г. на ПРС, VII н.с. постановено по НАХД № 3/2013г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
237 Административно наказателно дело (К) No 2113/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства Д.П.Д. СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 24.10.2013г.
Оставя в сила Решение №1285 от 14.03.2013 г., постановено по НАХД №542/2013г., по описа на Районен съд – гр. Пловдив,VІІ н.с., наказателен състав.   Решението е окончателно.  
238 Административно наказателно дело (К) No 2114/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БИТТЕЛ-ТРЕЙДИНГ ЕООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1349 от 03.04.2013г., постановено по НАХД № 786 по описа за 2013г. на ПРС, VII-ми наказателен състав.  Решението е окончателно.  
239 Административно наказателно дело (К) No 2115/2013, XXII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ДИНАМИ 73 ЕООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.10.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 1548 от 14.06.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 1940 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2012К-028598 от 15.06.2012 г. на директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Стара Загора и Кърджали на Комисията за защита на потребителите, с което на основание чл.222 ЗЗП на „Динами 73“ ЕООД, с ЕИК 201527947, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ж.к.“Тракия“, бл.14, вх.А, кафе-бар 14, представлявано от управителя Е.Х.Я., е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева за нарушение на чл.127, ал.2 ЗЗП.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
240 Административно наказателно дело (К) No 2116/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ Г.Н.Н. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1418 от 05.06.2013 г., постановено по НАХД № 1825/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
241 Административно наказателно дело (К) No 2118/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ДИМИТЪР СЛАВОВ КОМЕРСИАЛ ЕТ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение №1482 от 12.06.2013 г., постановено по НАХД № 6401/2012г., по описа на Районен съд – гр. Пловдив, ХХV н.с. Решението е окончателно .
242 Административно наказателно дело (К) No 2119/2013, XXII състав Наказателни касационни производства Н.С.Н. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1453 от 11.06.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 345 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
243 Административно наказателно дело (К) No 2121/2013, XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ Г.К.Д. Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1389/ 31.05.2013 г. по НАХД № 2850 по описа за 2012 г. на РС - Пловдив, в обжалваната му част.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
244 Административно наказателно дело (К) No 2129/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ А.А.П. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 23.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 25 от 18.05.2013 г., постановено по НАХД № 129/2012 г. по описа на Районен съд – Първомай.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
245 Административно наказателно дело (К) No 2130/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ А.А.П. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 18.10.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 24 от 18.05.2013г. на Първомайския районен съд, постановено по НАХД № 128 по описа на същия съд за 2012г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.
246 Административно наказателно дело (К) No 2132/2013, XX състав Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ А.А.П. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 23 от 18.05.2013г. постановено по н.а.х. дело № 127/2012г. по описа на Районен съд - Първомай, ІІІ с.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.      
247 Административно наказателно дело (К) No 2141/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Н.П.П. Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 22.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №182 от 12.06.2013г. по Н.А.Х.дело №343 по описа на Районен съд- Карлово за 2013г., ІV-ти наказателен състав, вместо което постановява:  ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш, серия К №0518451, издаден от ОД”МВР”- Пловдив, с който на Н.П.П. е наложена глоба в размер от 100,00 лева.  Решението е окончателно.  
248 Административно наказателно дело (К) No 2142/2013, XXI състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ Х.Е.П. Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 21/ 13.05.2013 г. по НАХД № 23 по описа за 2013 г. на Районен съд - Първомай.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
249 Административно дело No 2143/2013, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ДЖИРО ТРЕЙД ООД ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 16.10.2013г.
ОТМЕНЯ решение №31/20.01.2011 г. на Директор на Агенция Митници, вместо което постановява:    ОТМЕНЯ решение № 1639/ 04.11.2010 г. на началника на Митница Пловдив, с което е отказано изцяло възстановяването на акциз в размер на 3602,76 лв. по искане на "Джиро Трейд" ООД, поради неизпълнение разпоредбите на чл. 27, ал. 10, във връзка с чл. 27, ал. 8 ЗАДС.    ИЗПРАЩА преписката на Началника на Митница Пловдив за издаване на законосъобразен акт с произнасяне по заявление № 2-2600-3418 от 17.05.2010г. с което е поискано възстановяване на акциз на основание чл. 27, ал.8/9/ от ЗАДС за бандероли с изтекъл срок на валидност, при съобразяване с указанията по приложението на закона, дадени в мотивната част на настоящото решение.    ОСЪЖДА Агенция Митници да заплати на "Джиро Трейд" ООД направените съдебни разноски в размер на 650 /шестстотин и петдесет/ лева.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.    
250 Административно дело No 2160/2013, III състав Други административни дела Д.С.С. НАЧАЛНИК СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР П-В Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 31.10.2013г.
ОТМЕНЯ Отказ, обективиран в писмо рег. № ИЯ/КАТ-11415 от 04.07.2013г. на ВНД Началник Сектор “Пътна Полиция” при ОД на МВР – Пловдив.  ИЗПРАЩА преписката на Началник Сектор “Пътна Полиция” при ОД на МВР – Пловдив, за произнасяне по Заявление № ВЯ/КАТ-19060 от 04.06.2013г. на Д.С.С., при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в настоящото решение.    РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния Административен съд на РБългария в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
251 Административно дело No 2175/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни Е.Д.Г. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.10.2013г.
Обявява за нищожно писмено уведомление изх.№ 13 П 6262 от 28.06.2013г. на Директора на Дирекция Местни данъци и такси – Община Пловдив, с което не е уважено искане на Е.Г. от 28.05.2013г. за отписване на публични вземания, установени с АУЗД № 643/07.12.2010г., издаден от гл.инспектор в Дирекция МДТ – Община Пловдив, основано на чл.173 вр. с чл.168 т.3 ДОПК – поради погасяване по давност на установени публични вземания на Община Пловдив за данък върху превозните средства и пътен данък, мълчаливо потвърдено от Директора на Дирекция Местни данъци и такси при Община Пловдив.  Връща административната преписката на Община Пловдив – за произнасяне от служител на общинската администрация с права и задължения на орган по приходите, посредством опредметяване в съответен материален носител /документ/ с констатиращ ефект – в случай, че приеме основателно възражението за изтекла давност по отношение публични задължения, установени в АУЗД № 643/07.12.2010г. или с мотивиран отказ.  Осъжда Община Пловдив – Дирекция МДТ да заплати на Е.Д.Г.,*** сумата от 560 лв. – общо съдебни разноски.  Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.  
252 Административно наказателно дело (К) No 2179/2013, XX състав Наказателни касационни производства ЛЕМ ТРЕЙДИНГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 24.10.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение № 1397 от 03.06.2013г., постановено по НАХД № 1382/13г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХХІV н.състав, с което е потвърдено Наказателно постановление № 16-1602726/26.02.2013г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – гр.Пловдив, с което на “Лем Трейдинг”ЕООД, гр.Пловдив, е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 лева за нарушение по чл.415 ал.1 от КТ, на основание чл.415 ал.1 от КТ, КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА  ОТМЕНЯ потвърдено Наказателно постановление № 16-1602726/26.02.2013 год. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” – гр.Пловдив, с което на “Лем Трейдинг”ЕООД, гр.Пловдив, е наложено административно наказание – ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 1 500 лева за нарушение по чл.415 ал.1 от Кодекса на труда, на основание чл.415 ал.1 от Кодекса на труда.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
253 Административно наказателно дело (К) No 2180/2013, XXII състав Наказателни касационни производства С.М.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 11.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1554 от 17.06.2013г., постановено по НАХД № 1412/2013г. по описа на Районен съд - гр. Пловдив    Решението е окончателно.    
254 Административно наказателно дело (К) No 2183/2013, XX състав Наказателни касационни производства ДИНАМИ 73 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1645/24.06.2013г., Районен съд - Пловдив, ХХІ наказателен състав, постановено по НАХД № 1939/2013г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
255 Административно наказателно дело (К) No 2184/2013, XIX състав Наказателни касационни производства Д И М ИНВЕСТМЪНТ ООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 31.10.2013г.
Отменя изцяло решението. ОТМЕНЯ Решение № 1421/06.06.2013 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 1937/2013 г. по описа на същия съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № К-031205/17.12.2012 г. на Директора на Регионална Дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора със седалище гр. Пловдив, упълномощен със Заповед № 1356/20.11.2012 г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите, в частта с която на “Д И М И.” ООД, ЕИК: *********, със седалище и адрес на управление *********, Пловдивска област, представлявано от управителя Д.И.М., на основание чл. 75 от Закона за туризма /ЗТ отм./, е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 200 лева за извършено административно нарушение по чл. 49, ал. 2 от ЗТ /отм./.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.  
256 Административно наказателно дело (К) No 2185/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ФРИЙ ТАЙМ ПРЕМИУМ ООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Решение от 9.10.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение № 1520 от 13.06.2013 г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 1654 по описа на същия съд за 2013г.     РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.  
257 Административно наказателно дело (К) No 2191/2013, XX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ А.Г.Г. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ТАНЯ Б. КОМСАЛОВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА съдебно Решение № 1511 от 13.06.2013г., постановено по НАХД № 1054/2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХVІ н.състав.    РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.    
258 Административно наказателно дело (К) No 2192/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Н.Г.Н. Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ в сила Решение №1643 от 24.06.2013 г., постановено по НАХД № 1805/2013г., по описа на Районен съд – гр. Пловдив, V н.с. Решението е окончателно .
259 Административно наказателно дело (К) No 2195/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ,
А.Е.Т.
А.Е.Т.,
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ
Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1404/ 13.05.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 7456 по описа за 2012г. на Районен съд – Пловдив.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на А.Е.Т., ЕГН **********,*** срещу съдебно решение решение № 1404/ 13.05.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 7456 по описа за 2012г. на Районен съд – Пловдив, с което е отменено наказателно постановление № 36-0001040 от 09.10.2012 г. на началник Сектор КАНД в ОО на „КД-ДАИ“ - Пловдив, с което на А.Е.Т., ЕГН **********,***, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.178б, ал.5, т.1 от Закона за автомобилните превози е наложена „глоба“ в размер на 500 /петстотин/ лева, за нарушение на чл.24а, ал.2, т.1 от ЗАвП и ПРЕКРАТЯВА производство по делото в тази му част.  РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване, с изключение на частта, с която е оставена без разглеждане касационната жалба на А.Е.Т., ЕГН **********,*** и е прекратено производството по делото – пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.
260 Административно наказателно дело (К) No 2196/2013, XX състав Наказателни касационни производства КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД АНД КО КД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1582 от 19.06.2013г., постановено по НАХД № 1689/ 2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
261 Административно наказателно дело (К) No 2202/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ЛУКАС 2011 ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.10.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1491 от 12.06.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 5257 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
262 Административно дело No 2205/2013, XI състав Дела от администр. характер - данъчни ВИНАРСКА ИЗБА ПЪЛДИН АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 25.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „В. и. П.“АД - *****, чрез изпълнителния директор А.Т., срещу РА № 161300913/17.05.2013 г., издаден от Ф.К. – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, ИРМ Смолян, потвърден с Решение № 680/05.07.2013 г. на Директора на Д“ОДОП“-гр.Пловдив при ЦУ на НАП.   ОСЪЖДА „В. и. П.“АД - ***** да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, сумата в размер на 849 /осемстотин четиридесет и девет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.   Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
263 Административно наказателно дело (К) No 2217/2013, XXII състав Наказателни касационни производства В.И.Б. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Решение от 11.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 173 от 21.06.2013г., постановено по НАХД № 391/2013г. по описа на Асеновградски районен съд  Решението е окончателно.  
264 Административно наказателно дело (К) No 2220/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ И.Г.И. Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 1.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №160 от 18.06.2013г. по НАХ дело №257 по описа на Районен съд- Асеновград за 2013г., ІІ-ри наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №08 от 11.03.2013г. на директора на РИОСВ- Пловдив, с което на И.Г.И. е наложена глоба в размер от 3 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
265 Административно дело No 2234/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕВРО ДИЙЛ-ПЕТЪР ПЕТРОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД ПЛОВДИВ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 3.10.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение №252 от 14.06.2013г. на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което е оставена без разглеждане жалбата на ЕТ”ЕВРО ДИЙЛ- П.П.”, със седалище и адрес на управление: *****, против действия на публичен изпълнител при ТД- Пловдив, ИРМ- Стара Загора, на НАП, по изпълнителни дело №96704/2004г.  ИЗПРАЩА преписката на директора на ТД- Пловдив на НАП за постановяване на акт, при съобразяване на изложените в настоящето решение съображения, които са задължителни.  Решението е окончателно.  
266 Административно наказателно дело (К) No 2256/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ПЛОВДИВ АГРО ГРАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 24.10.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1549 от 14.6.2013 г., постановено по НАХД № 1786/2013 г. по описа на Районен съд-Пловдив/ПРС/.   Решението е окончателно.
267 Административно наказателно дело (К) No 2257/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НОВА СЕРДИКА ДОБРИЧ ЕАД Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1128 от 07.5.2013 г., постановено по НАХД № 1824/2013 г. по описа на Районен съд-Пловдив/ПРС/.   Решението е окончателно.
268 Административно наказателно дело (К) No 2258/2013, XXII състав Наказателни касационни производства К.А.Б. ВТОРО РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1542 от 14.06.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 6655 по описа на Пловдивския районен съд за 2012 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
269 Административно наказателно дело (К) No 2264/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ К.С.П. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 29.10.2013г.
Оставя в сила Решение № 1616/21.06.2013г., постановено по н.ах.д.№ 2148 по описа за 2013г. на Районен съд-Пловдив.  Решението е окончателно.  
270 Административно наказателно дело (К) No 2269/2013, XX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ БАНЯ -ГР.БАНЯ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1522/ 13.06.2013 г. по НАХД № 1944 по описа за 2013 г. на РС - Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
271 Административно наказателно дело (К) No 2276/2013, XXII състав Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ БУШИДО 2 ЕООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1276 от 20.05.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 8755 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.    
272 Административно наказателно дело (К) No 2277/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ И.Д.В. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1672/25.06.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХІ н.с, постановено по НАХД № 2501 по описа на същия съд за 2013 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ПОТВЪРЖДАВА електронен фиш К № 0454524 на ОД на МВР Пловдив, с който на И.Д.В. на осн. чл. 189, ал. 4 вр. чл. 182, ал. 1, т. 4 вр. чл. 21, ал. 1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лв.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
273 Административно наказателно дело (К) No 2278/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства НОВА СЕРДИКА ДОБРИЧ ЕАД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 1.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №1611 от 18.06.2013г. по НАХ дело №1826 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХХІ-ви наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №26110-F005093 от 21.11.2012г. на заместник-директора на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Нова Сердика Добрич” ЕАД е наложена имуществена санкция в размер от 200,00 лева, като вместо него постановява:  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд- Пловдив, при съобразяване с указанията, изложени в мотивите на настоящето решение.  Решението е окончателно.
274 Административно наказателно дело (К) No 2281/2013, XX състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ ФИТОНИ 1 ЕООД Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1617 от 21.06.2013г., постановено по НАХД № 1671 по описа на РС гр. Пловдив за 2013г., ХХІ нак.състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.      
275 Административно наказателно дело (К) No 2282/2013, XX състав Наказателни касационни производства Х.Я. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1730/ 28.06.2013 г. по НАХД № 2308 по описа за 2013 г. на РС - Пловдив, вместо което ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 36-0000348/ 16.04.2013 г. на Началник сектор “КАНД” в ОО “КД-ДАИ” – Пловдив.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
276 Административно наказателно дело (К) No 2284/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ЕКО ФУУД 2008 ЕООД Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1250 от 16.05.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 1409 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
277 Административно наказателно дело (К) No 2290/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ,
И.В.З.
И.В.З.,
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ
Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1610 от 21.06.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив постановено по НАХД 2256 по описа на същия съд за 2013 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
278 Административно дело No 2295/2013, XVI състав Дела по ЗОС П.А.И. КОМИСИЯ ПО ЧЛ.30,АЛ.1 ОТ НУРУЖННОЖП Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 16.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.А.И. ***, ЕГН **********, чрез адвокат А.А. против Решение на Комисията по чл. 30, ал. 1 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им /НУРУЖННОЖП/ на Община Пловдив, постановено по т. 5.6. от Протокол № 11 от 26.02.2013 г., утвърдено от Кмета на Община Пловдив.      ОСЪЖДА П.А.И. ***, ЕГН ********** *** разноски за осъщественото процесуално представителство от юрисконсулт в размер на 150 лева.    Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
279 Административно дело No 2303/2013, XVI състав Други административни дела Р.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 15.10.2013г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Община Пловдив за предоставяне на обществена информация по ЗДОИ по заявление вх. № 13 ДОИ 42/19.06.2013 г., подадено от Р.С.С. ***, ЕГН **********.  ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Пловдив за произнасяне по заявление вх. № 13-ДОИ-42/19.06.2013 г., подадено от Р.С.С. ***, ЕГН ********** при съобразяване с дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Р.С.С. ***, ЕГН ********** разноските по делото в размер на 210 лв./двеста и десет лева/.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
280 Административно дело No 2304/2013, XVI състав Други административни дела Р.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 15.10.2013г.
ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на Кмета на Община Пловдив за предоставяне на обществена информация по ЗДОИ по заявление вх. № 13-ДОИ-41/19.06.2013 г., подадено от Р.С.С. ***, ЕГН **********.  ВРЪЩА преписката на Кмета на Община Пловдив за произнасяне по заявление вх. № 13-ДОИ-41/19.06.2013 г., подадено от Р.С.С. ***, ЕГН ********** при съобразяване с дадените от съда задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.  ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Р.С.С. ***, ЕГН ********** разноските по делото в размер на 210 лв./двеста и десет лева/.  Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховния административен съд на Република България.  
281 Административно дело No 2327/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ПОЛТУРИСТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 25.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Полтурист“ ЕООД, с ЕИК 130978681, със седалище и адрес: град Свиленград, ул.”23 септември” № 33, представлявано от управителя Р.В.Д., против ревизионен акт № 261300215 от 28.05.2013 г., издаден от Е.С.Ц., главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 696 от 10.07.2013 г. на директора на Дирекция ”Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Пловдив при ЦУ на НАП в частта за отказано право на данъчен кредит в размер на 59 616,45 лева и лихви за забава.  ОСЪЖДА „Полтурист“ ЕООД, с ЕИК 130978681, със седалище и адрес: град Свиленград, ул.”23 септември” № 33, представлявано от управителя Р.В.Д., да заплати на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 1 643 (хиляда шестстотин четиридесет и три) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването на страните.  
282 Административно наказателно дело (К) No 2348/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ КИРЧО ХРИСТЕВ ЕТ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 30.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1683 от 23.06.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХІ н.с., постановено по н.а.х.д. № 2307 по описа за 2013 г. на същия съд.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
283 Административно наказателно дело (К) No 2352/2013, XXII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ,
С.Р.С.
ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ,
С.Р.С.
Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 11.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1534 от 14.06.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 1809 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
284 Административно наказателно дело (К) No 2353/2013, XXI състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА МАТАНСКИ ЕООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.10.2013г.
ОСТАВЯ в сила съдебно Решение № 1722/01.07.2013 година, постановено по НАХД № 2608 от 2013 год. по описа на Районен съд – Пловдив, ІІ наказателен състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
285 Административно дело (К) No 2356/2013, XX състав Касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ М.П.Г. Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОБЕЗСИЛВА Решение № 2228/2013г. на Районен съд- Пловдив, Х гр.състав по а.х.д. № 21069 по описа на същия съд за 2012г.  ВРЪЩА делото на Районен съд - Пловдив за ново разглеждане от друг състав.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.
286 Административно дело (К) No 2357/2013, XXI състав Касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ ДОМИНУС ООД Председател:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Решение от 22.10.2013г.
ОТМЕНЯ съдебно решение № 2090 от 2013г. на Районен съд – Пловдив, Х граждански състав по административно дело № 1456/2013г., КАТО ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА:  ВРЪЩА делото за разглеждане от друг състав на Районен съд - Пловдив.  РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.  
287 Административно наказателно дело (К) No 2364/2013, XIX състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Е.Н.А. Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 31.10.2013г.
Потвърждава решението. ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1702 от 28.06.2013 г. на Пловдивски районен съд, ХІV наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 2559 по описа на същия съд за 2013 год. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
288 Административно наказателно дело (К) No 2368/2013, XX състав Наказателни касационни производства П.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 24.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1778 от 28.06.2013 г., постановено по НАХД № 2374/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив,първи н.състав като вместо него постановява  ОТМЕНЯ Електронен фиш за налагане на глоба № К-0480196, издаден от ОДМВР – Пловдив, с който на основание чл. 189, ал. 4 от ЗДвП във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 3 от ЗДвП и във вр. с чл. 21, ал. 1 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на П.А., ЕГН **********, е наложена глоба в размер на 100 лв. за нарушение за скорост № 201304019862, извършено на 04.01.2013 г.   Решението е окончателно.
289 Административно наказателно дело (К) No 2384/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СКАЙ ТВ-КАРЛОВО ЕООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 21.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 210 от 11.07.2013 год на Карловски районен съд, ІІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 332 по описа на същия съд за 2013 год.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
290 Административно дело No 2388/2013, X състав Други административни дела П.К.П. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.К.П. против мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив по искане за достъп до обществена информация.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2388 по описа за 2013 г. на Административен съд Пловдив, Х състав, на основание чл. 159, т. 4 и т. 8 от АПК.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното искане от страна на пълномощника на жалбоподателя за присъждане на разноски по делото.  Настоящото определение може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок, който срок започва да тече за ответника от датата на днешното съдебно заседание, а за жалбоподателя от датата на уведомяването му.  
291 Административно дело No 2405/2013, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ПУШКОВИ ООД Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 7.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Пушкови”ООД гр.Пловдив срещу Заповед № 52713-F047423/18.05.2013г. на Зам. Териториален Директор на ТД на НАП – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2405/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
292 Административно дело No 2409/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЧИЧО ВИКО ООД ЗАМ.ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Чичо Вико” ООД, с ЕИК 201496416, със седалище и адрес: град Пловдив, ул.”Асеновградско шосе”, Административна сграда, ет.4, представлявано от управителя Н.В.Д., против заповед № 62032-0076583 от 01.07.2013 г. на зам.-директора на ТД Пловдив на НАП за налагане на принудителна административна мярка запечатване на обект – магазин за месо, находящ се в град Пловдив, ул.”Васил Левски” № 64.  ОСЪЖДА “Чичо Вико” ООД, с ЕИК 201496416, със седалище и адрес: град Пловдив, ул.”Асеновградско шосе”, Административна сграда, ет.4, представлява-но от управителя Н.В.Д., да заплати на Териториална дирекция Пловдив на НАП сумата ,50 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.  
293 Административно дело No 2411/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни НАП 3 ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 4.10.2013г.
ОТМЕНЯ Акт за дерегистрация по ЗДДС с №240991300003882 от 09.04.2013г. на С.П.Б.- началник сектор “Услуги за клиенти” на офис Стара Загора при ТД- Пловдив на НАП, потвърден с Решение №685 от 08.07.2013г. на директора на Д”ОДОП”, гр. Пловдив, при ЦУ на НАП, с който е прекратена регистрацията по ЗДДС на “НАП 3” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, считано от 19.04.2013г.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
294 Административно наказателно дело (К) No 2423/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА,
БТК АД
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА,
БТК АД
Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1592 от 19.06.2013 г., постановено по НАХД № 2664 по описа на Пловдивският районен съд за 2013 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
295 Административно наказателно дело (К) No 2426/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ХАСИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 31.10.2013г.
Оставя в сила Решение № 1933 /12.07.2013г., постановено по н.ах.д.№ 1667 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
296 Административно наказателно дело (К) No 2436/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА МОБИЛТЕЛ ЕАД Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 31.10.2013г.
Оставя в сила Решение № 1639 / 24.06.2013г., постановено по н.ах.д.№ 1758/2013г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
297 Административно дело No 2443/2013, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Г.Р.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.Р.М.,***, срещу Заповед № ДК-02-ЮЦР-210/17.09.2012 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по дело № 2443/2013 г. по описа на Административен съд - Пловдив  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок, считано от днес, за присъствалите страни и в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалите страни.
298 Административно дело No 2444/2013, XVIII състав Други административни дела И.Ц.З. Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Ц.З.,*** против Принудителна административна мярка „Репатриране на неправилно спрял лек автомобил“ в района на гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски“ № 33, болница „Медлайн“.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2444 по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2013 година.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.    
299 Административно наказателно дело (К) No 2456/2013, XIX състав Наказателни касационни производства Е.Н.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 29.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 37 от 01.07.2013 г. на Районен съд гр. Първомай, постановено по н.а.х.д. № 135 по описа на съда за 2012 г.,като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 654/08.10.2012 г. на Директор Регионална дирекция по горите Пловдив, с което на Е.Н.М.,***, ЕГН **********, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 лв. за нарушение на чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ и на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от три години.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
300 Административно наказателно дело (К) No 2459/2013, XIX състав Наказателни касационни производства А.Р.А. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 29.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 32 от 01.07.2013 г. на Районен съд гр. Първомай, постановено по н.а.х.д. № 137 по описа на съда за 2012 г.,като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 665/11.10.2012 г. на Директор Регионална дирекция по горите Пловдив, с което на А.Р.А.,***, ЕГН **********, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 лв. за нарушение на чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ и на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД е лишен от право на ловуване за срок от три години.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
301 Административно дело No 2468/2013, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни Н.Г.П. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 28.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Г.П.,*** против Решение № 303/23.07.2013г. на Директора на ТД на НАП-Пловдив, потвърждаващо като законосъобразни действията на Маргарита Хубенова, публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив, ИРМ-Хасково, обективирани в Разпореждане № 4841/2007/000035/12.06.2013г.  Решението на основание чл. 268, ал.2 ДОПК не подлежи на обжалване.    
302 Административно дело No 2469/2013, XVII състав Искове за обезщетение Й.Б.Т. Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 16.10.2013г.
ВРЪЩА исковата молба, предявена от Й.Б.Т.,***, срещу Агенция за ядрено регулиране и Национален център по радиология и радиационна защита с принципал Главен държавен здравен инспектор на Република България, с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2469 по описа за 2013 г. на Административен съд гр. Пловдив.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.    
303 Административно дело No 2478/2013, VI състав Дела от администр. характер - данъчни А.П.И. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 22.10.2013г.
Отменя Решение № 309 от 23.07.2013г. на Директора на ТД на НАП, гр.Пловдив и потвърденото с този акт Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ 26РД-10-101/12.04.2013г. на публичен изпълнител в Дирекция „Събиране“ при ТД на НАП, гр.Пловдив – за наложена възбрана върху недвижим имот собственост на А.П.И. с ЕТ Перфект – А.И., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.735.153.1.5 с предназначение – жилище, апартамент с обща площ 110 кв.м. с прилежащи помещения /складово помещение, 2 зимни помещения, 2 тавански помещения, 1/3 от съответните ид.части от общите части на сградата с адрес на обекта – гр.Хасково, ул.Дуган Хисар № 26.  Решението е окончателно.  
304 Административно дело No 2480/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ГСТ СЪРВИЗ АГ ГЕРМАНИЯ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 14.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ГСТ сървиз АГ Германия”, с ЕИК 175744081, със адрес на управление: град Стара Загора, кв.”Железник”, ул.”Железник” № 0, представлявано от Франц Шубе, против решение № 312 от 23.07.2013 г. на директора на ТД Пловдив на НАП, с което е оставена без разглеждане жалба с вх.№ 19760 от 12.07.2013 г. срещу разпореждане за отказ за спиране на принудително изпълнение с изх.№ 0254-000011 от 01.07.2013 г.  ОСЪЖДА „ГСТ сървиз АГ Германия”, с ЕИК 175744081, със адрес на управление: град Стара Загора, кв.”Железник”, ул.”Железник” № 0, представлявано от Франц Шубе, да заплати на Териториална дирекция град Пловдив на НАП сумата 150 (сто и петдесет) лева, юрисконсултско възнаграждение.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
305 Административно дело No 2483/2013, XI състав Други административни дела Г.С.Т. НАЧАЛНИК НА ТРЕТО РУ ПОЛИЦИЯ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Решение от 29.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.С.Т. *** против Заповед рег. № ЯЗ/03-185 от 02.07.2013 г. на Началника на Трето РУ“Полиция“ – Пловдив. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 - дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне  
306 Административно дело (К) No 2487/2013, XXII състав Касационни производства Ф.Я.К.,
КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД,
Г.А.Г.,
Б.Г.Г.,
М.Я.У.,
Т.Д.П.,
М.П.П.,
Д.М.П.,
В.Д.П.
Н.Й.Г. Председател и докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Решение от 29.10.2013г.
ОТМЕНЯ решение № 223 от 04.07.2013 г., постановено по гр. дело № 2085 по описа на Асеновградския районен съд за 2012 година, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТХВЪРЛЯ жалбата на Н.Й.Г., ЕГН **********,*** против заповед № А-1255 от 08.08.2012 г. на кмета на Община Асеновград, с която е наредено да се изземе новообразуван имот с идентификатор 00702.27.201.  ОСЪЖДА Н.Й.Г., ЕГН **********,*** да заплати на Ф.Я.К., ЕГН **********, Г.А.Г., ЕГН **********,Б.Г.Г., ЕГН **********, М.Я.У., ЕГН **********, Т.Д.П., ЕГН **********, М. Петорва П., ЕГН **********, Д.М.П., ЕГН **********, и В.Д.П., ЕГН **********,***, общо сумата 1005 (хиляда и пет) лева, разноски по делото.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  
307 Административно дело No 2493/2013, II състав Дела по КСО И.Д.Д. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 14.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.Д. *** против Решение № 235/ 29.07.2013 г. на Директора на ТП на НОИ – Пловдив и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2493/ 2013 г. по описа на Административен съд - Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.    
308 Административно наказателно дело (К) No 2494/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ТИМОТЕЙ КИРОВ ЕТ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 31.10.2013г.
Оставя в сила Решение № 1456 / 11.06.2013г., постановено по н.ах.д.№ 2432 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд.  Решението е окончателно.  
309 Административно наказателно дело (К) No 2497/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ Г.Р.Р. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1780 от 04.07.2013 г. на Районен съд Пловдив, Х нак. състав, постановено по н.а.х.дело № 2085 по описа на същия съд за 2013г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
310 Административно наказателно дело (К) No 2499/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОРКРО ТЕКСТИЛНО ПРАНЕ ООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 30.10.2013г.
 ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1629 от 21.06.2013 г. на Районен съд Пловдив, ХХ н.с., постановено по НАХД № 840 по описа на същия съд за 2013г.    РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.  
311 Административно наказателно дело (К) No 2500/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ БОРКРО ТЕКСТИЛНО ПРАНЕ ООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1518 от 13.06.2013г. по НАХ дело №844 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХХІІ-ри наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №22060-F003953 от 19.10.2012г. на заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на “Боркро текстилно пране” ООД, със седалище и адрес на управление: с. Ягодово, община Родопи, местност “Долни лозя” №593, са наложени имуществени санкции в общ размер от 1 500,00 лева  Решението е окончателно.  
312 Административно наказателно дело (К) No 2501/2013, XIX състав Наказателни касационни производства М.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 21.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1662 от 25.06.2013 год. на Пловдивски районен съд, ХІ наказателен състав, постановено по НАХД № 2382 по описа на същия съд за 2013 год.    Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    
313 Административно наказателно дело (К) No 2507/2013, XIX състав Наказателни касационни производства БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 31.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1679 от 26.06.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, Х н.с., постановеното по НАХД № 1663 по описа на същия съд за 2013 г., като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ НП № 26103-F006108/21.11.2012 г. на Зам. Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на основание чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ, на “Б. Б.” АД, ЕИК: *****, със седалище и адрес на управление ******, представлявано от изпълнителния директор Е.К.М., е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 3100 лв. за нарушение по чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОПБ.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
314 Административно наказателно дело (К) No 2510/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЕВА РОСТ ЕООД Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Решение от 30.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1902 от 12.07.2013г. на Районен съд Пловдив, ХVIII наказателен състав, постановено по н.а.х.дело № 2978/2013 г. по описа на същия съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
315 Административно наказателно дело (К) No 2513/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ СЪНИ ХОЛИДЕЙС ООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1475 от 10.06.2013г. по НАХ дело №442 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХХV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №25922-F005942 от 21.11.2012г. на директора на Дирекция “Контрол” при ТД- Пловдив на НАП, с което на ”Съни Холидейс” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Цар Асен” №17, е наложена имуществена санкция в размер от 191 289,10 лева  Решението е окончателно.  
316 Административно наказателно дело (К) No 2523/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Т.С.П. Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 1519 от 13.06.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХІV н.с, постановено по НАХД № 1569 по описа на същия съд за 2013 г.  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав при спазване на дадените в мотивната част на решението указанията по прилагане на закона.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.  
317 Частно админист. наказателно дело (К) No 2526/2013, XXIV състав Наказателни частни касационни производства В.Ю.М. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 875 от 10.07.2013 г., постановено по НАХД № 3817 по описа на Районен съд гр. Пловдив за 2013 г., с което производството по делото е прекратено, поради недопустимост на жалбата на М. срещу фиш № 0002033399 от 13.06.2013 г.  ИЗПРАЩА преписката на компетентния административен орган при Община Пловдив за произнасяне по жалбата.  Определението не подлежи на обжалване.
318 Административно дело No 2532/2013, X състав Искове за обезщетение С.Б.Т. Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 1.10.2013г.
ВРЪЩА искова молба, предявена от С.Б.Т. срещу Агенция за ядрено регулиране и Национален център по радиология и радиационна защита с принципал Главен държавен здравен инспектор на Република България с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2532 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
319 Административно дело No 2544/2013, II състав Искове за обезщетение Е.А.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ,
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 1.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Е.А.Д. *** срещу Агенция по ядрено регулиране гр.София и Национален център по радиобиология и радиационна защита гр.София за заплащане на обезщетение за претърпени вреди.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2544 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.    
320 Административно дело No 2545/2013, X състав Искове за обезщетение Г.А.А. Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 1.10.2013г.
ВРЪЩА искова молба, предявена от Г.А.А. срещу Агенция за ядрено регулиране и Национален център по радиология и радиационна защита с принципал Главен държавен здравен инспектор на Република България с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2545 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.  
321 Административно дело No 2551/2013, II състав Искове за обезщетение К.Г.А. АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ,
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 1.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на К.Г.А. *** срещу Агенция по ядрено регулиране гр.София и Национален център по радиобиология и радиационна защита гр.София за заплащане на обезщетение за претърпени вреди.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2551 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.    
322 Административно дело No 2556/2013, II състав Искове за обезщетение И.С.М. АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ,
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 1.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на И.С.М. *** срещу Агенция по ядрено регулиране гр.София и Национален център по радиобиология и радиационна защита гр.София за заплащане на обезщетение за претърпени вреди.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2556 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.    
323 Административно дело No 2562/2013, II състав Искове за обезщетение И.Р.С. АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ,
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 1.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на И.Р.С. *** срещу Агенция по ядрено регулиране гр.София и Национален център по радиобиология и радиационна защита гр.София за заплащане на обезщетение за претърпени вреди.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2562 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
324 Административно дело No 2569/2013, II състав Искове за обезщетение З.Т.Н. АГЕНЦИЯ ПО ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ,
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 1.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на З.Т.Н. *** срещу Агенция по ядрено регулиране гр.София и Национален център по радиобиология и радиационна защита гр.София за заплащане на обезщетение за претърпени вреди.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2569 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.    
325 Административно дело No 2573/2013, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни ВИА ООД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 15.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 323/29.07.2013 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив и вместо него постановява:  ОТМЕНЯ Разпореждане № 4858/2008/000022/15.07.2013 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив.  ИЗПРАЩА административната преписка на публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив за произнасяне по възражението от 18.06.2013 г. на "ВИА" ООД – Велинград, съобразно дадените в мотивите на решението указания.  ОСЪЖДА ТД на НАП – Пловдив да заплати на "ВИА" ООД, ЕИК *, седалище и адрес на управление **, с управител В.А.Х. разноските по делото в размер на 2 726 лв./две хиляди седемстотин двадесет и шест лева/.  РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
326 Административно дело No 2574/2013, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни СТОМАР ИНВЕСТ АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 31.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 321/29.07.2013 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, в частта му, с която е оставена без уважение жалбата на "СТОМАР ИНВЕСТ" АД - Пловдив срещу Разпореждане № 11892/2009/000088/08.07.2013 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, в частта, с която е отказано погасяването по давност на публични задължения по НП № С-7-3548/18.05.2006 г. на Министъра на околната среда и водите, НП № С-И-169/20.11.2007 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив и по НП № С-И-181/10.12.2007 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив, както и по отношение на дължимостта на публичните задължения за лихви върху имуществените санкции, наложени с НП № 97/04.10.2010 г. на МОСВ, НП № С-7-3755-1/27.07.2010 г. на МОСВ, НП № 20/12.04.2012 г. на РИОСВ-Пловдив и НП № 155/05.09.2012 г. на БДУВИБР – Пловдив и вместо него постановява:    ОТМЕНЯ Разпореждане № 11892/2009/000088/08.07.2013 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, в частта, с която е отказано погасяването по давност на публични задължения по НП № С-7-3548/18.05.2006 г. на Министъра на околната среда и водите, НП № С-И-169/20.11.2007 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив и по НП № С-И-181/10.12.2007 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив.    ИЗПРАЩА административната преписка на публичен изпълнител при ТД на НАП - Пловдив за произнасяне по възражението за изтекла давност вх. № 11892/2009/000087 от 21.06.2013 г. на "СТОМАР ИНВЕСТ" АД – Пловдив, както и за отписване на публичните вземания за лихви върху имуществените санкции, наложени с НП № 97/04.10.2010 г. на МОСВ, НП № С-7-3755-1/27.07.2010 г. на МОСВ, НП № 20/12.04.2012 г. на РИОСВ-Пловдив и НП № 155/05.09.2012 г. на БДУВИБР – Пловдив, съобразно дадените в мотивите на решението задължителни указания по тълкуването и прилагането на закона.    ОТХВЪРЛЯ жалбата срещу Решение № 321/29.07.2013 г. на Директора на ТД на НАП – Пловдив, в частта му, с която е оставена без уважение жалбата срещу Разпореждане № 11892/2009/000088/08.07.2013 г. на публичен изпълнител при ТД на НАП – Пловдив, в частта, с която е отказано погасяването по давност на публични задължения по изпълнителен лист от 30.09.2009 г. по търг. Дело № 8/2005 г. на Пловдивски окръжен съд.    ОСЪЖДА ТД на НАП – Пловдив да заплати на "СТОМАР ИНВЕСТ" АД, ЕИК *, седалище и адрес на управление **, чрез изп. директор С.Д.Н. разноски по делото в размер на 1 350 лв. / хиляда триста и петдесет лева/.    ОСЪЖДА "СТОМАР ИНВЕСТ" АД, ЕИК *, седалище и адрес на управление **, чрез изп. директор С.Д.Н. да заплати на ТД на НАП – Пловдив разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение, в размер на 150 лв.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
327 Административно дело No 2577/2013, IV състав Дела от администр. характер - данъчни ЕКСПРЕС КАРГО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 17.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Експрес карго интернешънъл“ ООД, с ЕИК 115616732, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул.“Цариградско шосе“, против ревизионен акт № 161300503 от 17.04.2013 г., издаден от М.К.Л., старши инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП, потвърден с решение № 703 от 12.07.2013 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при ЦУ на НАП.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2577 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.    
328 Административно дело No 2582/2013, VII състав Дела по КСО А.Н.К. ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 14.10.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на А. Н.К., срещу Решение № 239/31.07.2013 г. на Директора на РУСО – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 2582/2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив, VІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от днес за ответника, а за жалбоподателя в 7 – дневен срок от получаване на съобщението за това, пред ВАС на РБ.    
329 Частно административно дело No 2593/2013, XI състав Частни администр. дела Е.Т. НАЧАЛНИК РДНСК-ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,
НАЧАЛНИК РО НСК ПРИ РДНСК ЮЦР
Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 1.10.2013г.
Прекратява делотоОставя без разглеждане жалба /наименована възражение/ на Е.Т. с адрес за кореспонденция *****, гр.Пловдив, против писмо изх.№ Пд-2505-06-061/08.08.2013 г. на Началника на ДНСК, с което е възложено принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-210/17.09.2012 г. за премахване на строеж, представляващ „Разширяване и затваряне н стълбищна външна площадка“ в УПИ V-1581, кв.389, по плана на Първа градска част на гр.Пловдив с административен адрес *****.  Прекратява производството по ч.адм.дело № 2593 от 2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
330 Частно административно дело No 2594/2013, XI състав Частни администр. дела Г.Р.М. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 1.10.2013г.
Прекратява делотоОставя без разглеждане жалба /наименована възражение/ на Г.Р.М.,***, против писмо изх.№ Пд-2505-06-061/08.08.2013 г. на Началника на ДНСК, с което е възложено принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ЮЦР-210/17.09.2012 г. за премахване на строеж, представляващ „Разширяване и затваряне н стълбищна външна площадка“ в УПИ V-1581, кв.389, по плана на Първа градска част на гр.Пловдив с административен адрес *****.  Прекратява производството по ч.адм.дело № 2594 от 2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
331 Административно дело No 2617/2013, IV състав Други административни дела Й.М.В. Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 21.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.М.В. *** против неназован административен акт.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2617 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
332 Административно наказателно дело (К) No 2621/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства БЕРГИН ООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 29.10.2013г.
Оставя в сила Решение № 2064/24.07.2013г., постановено по н.ах.д.№ 2587/2013г. на Районен съд-Пловдив.  Решението е окончателно.  
333 Административно наказателно дело (К) No 2626/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ К.И.Ч. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 29.10.2013г.
Оставя в сила Решение № 1540 от 14.06.2013г. на РС - Пловдив, постановено по н.ах.д.№ 7299/2012г.  Решението е окончателно.  
334 Административно наказателно дело (К) No 2629/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ-ДАИ ПЛОВДИВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ-ПЛОВДИВ АД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 29.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 17.07.2013г. по НАХ дело №6568 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХІІІ-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №36-0000944 от 11.09.2012г. на началник сектор “Контрол и АНД” в ОО”КД-ДАИ”, гр. Пловдив, с което на “Градски транспорт- Пловдив” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Димитър Стамболов” №2, е наложена имуществена санкция в размер от 3 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
335 Административно наказателно дело (К) No 2630/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Л.М.К. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 29.10.2013г.
Оставя в сила Решение № 1558/17.06.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 2497 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
336 Административно наказателно дело (К) No 2633/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Л.К.Л. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 29.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №2062 от 24.07.2013г. по НАХ дело №2913 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХVІ-ти наказателен състав, вместо което постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление с №36-0000409 от 25.04.2013г. на началник сектор “Контрол и АНД” в Областен отдел “Контролна дейност- ДАИ”, гр. Пловдив при Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с което на Л.к.Л. е наложена глоба в размер от 1 500,00 лева  Решението е окончателно.  
337 Административно наказателно дело (К) No 2635/2013, XIX състав Наказателни касационни производства Т.Н.Д. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 14.10.2013г.
Прекратява делото ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Н.Д. ***, офис 1, против Решение № 1667 от 23.06.2013 г., постановено по НАХД 1874 по описа за 2013 г. на ПРС.  ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД 2635/2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив, ХІХ състав.  Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7-дневен от днес за явилите се страни и в същия срок от съобщаването на съответния административен орган.  
338 Административно наказателно дело (К) No 2650/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА,
БТК АД
КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА,
БТК АД
Председател и докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Решение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1642 от 24.06.2013 г., постановено по НАХД № 1504 по описа на Пловдивският районен съд за 2013 г.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.
339 Административно наказателно дело (К) No 2651/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства МОБИЛТЕЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 31.10.2013г.
Оставя в сила Решение № 1769 / 04.07.2013г., постановено по н.ах.д.№ 8585/2012г. на РС – Пловдив.  Решението е окончателно.  
340 Административно наказателно дело (К) No 2656/2013, XIX състав Наказателни касационни производства ЕВА-РОСТ ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Решение от 31.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение № 2049 от 23.07.2013 г. на Районен съд Пловдив, ХVІ н.с. постановено по н.а.х.д. № 2973 по описа на същият съд за 2013 г., и вместо него ПОСТАНОВЯВА:  ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 2634 – S017410/27.03.2012 г. на Заместник Директора на ТД на НАП гр. Пловдив, с което на “Е.-Р.” ЕООД, ЕИК 115744899, със седалище и адрес на управление *****, *****, представлявано от управителя Е.И.Ж., на основание чл. 104, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 4000 лв. за нарушение на чл. 40, ал. 1, т. 1, б. “в” от ЗЗО, вр. чл. 7, ал. 3 от КСО.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.  
341 Частно админист. наказателно дело (К) No 2659/2013, XXIII състав Наказателни частни касационни производства Н.Г.Х. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 10.10.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 17.07.2013г. по НАХ дело №1575 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХХІV-ти наказателен състав, с което е оставена без разглеждане жалба, подадена от Николай Костадинов Хаджиковакев, против наказателно постановление с №1483 от 28.11.2012г., издадено от заместник-кмет на община Пловдив, с което на Н.Г.Х. е наложена глоба в размер от 200,00 лева заради извършено нарушение по чл.11, ал.1, т.1 от НООР.  ВРЪЩА делото на Районен съд- Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия.  ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание на 21.10.2013г. от 9,30ч.  Определението е окончателно.  
342 Административно дело No 2673/2013, VII състав Дела по КСО В.Г.М. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 14.10.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на В.Г.М., срещу Решение № 243/09.08.2013 г. на Директора на РУСО – Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 2673/2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив, VІІ състав.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7 - дневен срок от днес за ответника, а за жалбоподателя в 7 – дневен срок от получаване на съобщението за това, пред ВАС на РБ.    
343 Административно дело No 2687/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни Д.С.Д.,
Л.С.П.
ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 9.10.2013г.
 ОТМЕНЯ Решение №335 от 07.08.2013г. на директора на ТД- Пловдив на НАП, с което е оставена без разглеждане жалбата на Д.С.Д.,***, и Л.С.П.,***, против Постановление за нала-гане на предварителни обезпечителни мерки с Изх.№РД-10-359 от 03.07.2013г. на ***- старши публичен изпълнител при ТД- Пловдив на НАП, с което са наложени обезпечителни мерки, представляващи възбрана върху 5 броя недвижими имоти, за обезпечаване на очаквани публични задължения в ревизионно производство по отношение на ЕТ”Запряна Делева”, ЕИК 160042364, и производството по жалбата е прекратено.  ИЗПРАЩА преписката на директора на ТД- Пловдив на НАП за постановяване на акт, при съобразяване на изложените в настоящето определение съображения, които са задължителни.  ОСЪЖДА ТД- Пловдив на НАП да заплати на Д.С.Д.,***, и на Л.С.П.,***, сумата от общо 120,00 лева, представляваща направените по делото разноски.  Определението не подлежи на обжалване.  
344 Административно дело No 2701/2013, XVI състав Дела от администр. характер - данъчни Ч.Т.К. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Решение от 30.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ч.Т.К. ***, ЕГН ********** срещу Решение № 339/09.08.2013 г. на Зам. Директора на ТД на НАП – Пловдив, с което е потвърдено постановление изх. № РД-10-427/17.07.2013 г. за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл. 121 ал. 1 и ал. 2 от ДОПК, с което е наложен запор върху налични и постъпващи суми по банкови сметки, по депозити, вложени вещи в трезори, включително и съдържанието на касетите, както и суми, представени за доверително управление до 144 043.95 лв., находящи се в ТБ ОББ АД – София и Търговска Банка Д АД – София.  ОСЪЖДА Ч.Т.К. ***, ЕГН ********** да заплати на ТД на НАП - гр. Пловдив сумата от 150 /сто и петдесет/ лева, представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита.    РЕШЕНИЕТО е окончателно.  
345 Административно наказателно дело (К) No 2721/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ПЛОВДИВ М.С.Р. Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 29.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2189 от 02.08.2013г. по НАХ дело №3958 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г. ІІ-ри наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №249 от 18.06.2013г. на директора на РДГ- Пловдив, при ИАГ, с което на М.С.Р. е наложена глоба в размер от 300,00 лева и са отнети в полза на държавата вещите, предмет на нарушението, представляващи 5 пространствени м3 дърва за огрев от дъб.  Решението е окончателно.  
346 Административно наказателно дело (К) No 2728/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Л.А.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 22.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №2069 от 24.07.2013г. по Н.А.Х.дело №2833 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХІІ-ти наказателен състав, вместо което постановява:  ИЗМЕНЯ Електронен фиш, серия К №0052360, издаден от ОД”МВР”- Пловдив, с който на Л.А.Б. е наложена глоба в размер от 750,00 лева, като намалява размера на глобата на 650,00 лева.  Решението е окончателно.  
347 Частно админист. наказателно дело (К) No 2742/2013, XXIII състав Наказателни частни касационни производства А.П.Р. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 10.10.2013г.
ОТМЕНЯ Разпореждане №9741 от 09.07.2013г. по НАХ дело №3957 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., Х-ти наказателен състав, с което е оставена без разглеждане жалбата на А.П.Р. против фиш №0002030619 от 22.05.2013г., издаден от полицейски инспектор в сектор “Пътна полиция” при Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с който на Пламен Павлов Цанев е наложена глоба в размер от 30,00 лева заради извършено нарушение по чл.94, ал.3 от ЗДвП.  ВРЪЩА делото на Районен съд- Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия.  ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание на 21.10.2013г. от 9,30ч.  Определението е окончателно.  
348 Административно дело No 2755/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР А.С.Г. НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.Г. против Заповед № КД-14-16-876 от 27.05.2013г. на Началника на СГКК– Пловдив, при АГКК, с която е одобрено изменение в КК и КР на град Пловдив, като се извършва промяна в границите на съществуващи обекти- ПИ с идентификатор №56784.512.821, с площ от 217 кв.м. преди промяната и с площ от 171 кв.м. след промяната; ПИ с идентификатор №56784.512.822, с площ от 225 преди промяната и с площ от 208 кв.м. след промяната; ПИ с идентификатор №56784.512.848, с площ от 524 кв.м. преди промяната и с площ от 490 кв.м. след промяната; ПИ с идентификатор №56784.512.9540, с площ от 604 кв.м. преди промяната и с площ от 701 кв.м. след промяната.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2755 по описа на съда за 2013г.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен от съобщаването му на страните, а от община Пловдив, в 7-дневен срок, считано от днес.  
349 Административно дело No 2756/2013, VIII състав Други административни дела КАРБОЛ ЕООД ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 7.10.2013г.
ОБЯВЯВА нищожността на Заповед №РД-197 от 09.08.2013г. на директора на РИОСВ- Пловдив, при МОСВ, с която спрямо “К.” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. К.ОБЩ.Х.ОБЛ.П-В, е приложена ПАМ “спиране, считано от датата на получаване на заповедта, пускането на пазара на дървени въглища, ЕС №240-383-3, произведени от “К.” ЕООД, до извършване на регистрация на дървени въглища в Европейската агенция по химикали”.  ИЗПРАЩА преписката на Министъра на околната среда и водите за решаване на въпроса по същество.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
350 Административно дело No 2763/2013, VIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ И.П.К. НАЧАЛНИК НА ГРУПА ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ РАКОВСКИ ПРИ ОД "МВР" - ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 14.10.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед с Рег.№ЯЗ/Р-285 от 17.07.2013г. на началника на група “**************”, гр. Раковски, при Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с която на И.П.К. е наложено дисциплинарно наказание “мъмрене” за срок от 1 месец и е предупреден, че при извършване на друго дисциплинарно нарушение в срока на наложеното наказание ще му бъде наложено по-тежко дисциплинарно наказание.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
351 Административно дело No 2764/2013, VIII състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Й.Б.Р. НАЧАЛНИК НА ГРУПА ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ РАКОВСКИ ПРИ ОД "МВР" - ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 14.10.2013г.
ОТМЕНЯ Заповед с Рег.№ЯЗ/Р-283 от 17.07.2013г. на началника на група “Охранителна полиция” в Районно управление “Полиция”, гр. Раковски, при Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с която на Й.Б.Р. е наложено дисциплинарно наказание “мъмрене” за срок от 1 месец и е предупреден, че при извършване на друго дисциплинарно нарушение в срока на наложеното наказание ще му бъде наложено по-тежко дисциплинарно наказание.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните  
352 Частно административно дело No 2774/2013, IX състав Частни администр. дела ПЪРВА ШОКОЛАДОВА БОРСА ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 28.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от 27.08.2013г. на "Първа шоколадова борса" ООД, ЕИК**** , със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив ,ул.”Борба”10 , представлявано от управителя И. П. И. за отмяна на АПВ №1321023/24.07.2013г.,издаден от ТД на НАП Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №2774 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив по жалба от 27.08.2013г. на "Първа шоколадова борса" ООД, ЕИК**** , със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив ,ул.”Борба”10 , представлявано от управителя И. П. И. , за отмяна на АПВ №1321023/24.07.2013г.,издаден от ТД на НАП Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му, а в останалата му част е окончателно.  
353 Административно дело No 2779/2013, XVIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.В.Ц.,
Л.Ц.Ц.
НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 8.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.В.Ц. *** и Л.Ц.Ц. *** против Заповед № КД-14-16-940 от 04.06.2013г. на началника на СГКК-Пловдив, с която на основание чл.54, ал.1 от ЗКИР е одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив с промяна в границите на съществуващи обекти в КК и КР за ПИ с идентификатор 56784.518.828 и ПИ 56784.518.829.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 2779/2013г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХVІІІ състав.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му, пред Върховния административен съд.  
354 Административно наказателно дело (К) No 2782/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Б.Ч.К. РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 29.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №237 от 09.08.2013г. по Н.А.Х. дело №462 по описа на Районен съд- Карлово за 2013г., ІV-ти наказателен състав, вместо което постановява:  ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд- Карлово, при съобразяване с указанията, изложени в мотивите на настоящето решение.  Решението е окончателно.  
355 Административно дело No 2784/2013, XVIII състав Други административни дела П.Ж.И. НАЧАЛНИК НА ГРУПА АНД ОВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ ПРИ ОД НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Решение от 31.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на П.Ж.И., ЕГН **********,*** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 40185 от 16.04.2013г., издадена от началник на група „АНД ОВ“ в сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР-Пловдив, с която е наложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 4 от Закона за движение по пътищата- изземване на свидетелството за управление на МПС.  Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България, в 14-дневен срок от съобщението.  
356 Административно наказателно дело (К) No 2789/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ НАЙС-НИКОЛАЙ НЕДКОВ ЕТ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2127 от 25.07.2013г. по НАХ дело №7447 по описа на Районен съд- Пловдив за 2012г., ХХV-ти наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление №18324-F002980 от 21.09.2012г., на заместник териториалния директор на ТД- Пловдив на НАП, с което на ЕТ“НАЙС- Николай Недков”, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Брезовско шосе” №180, са наложени имуществени санкции в общ размер от 2 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
357 Административно наказателно дело (К) No 2792/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ Х.Л.С. Председател:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Докладчик:
ЗДРАВКА Г. ДИЕВА
Решение от 29.10.2013г.
Оставя в сила Решение № 2118/25.07.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 2502 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд.  Решението не подлежи на обжалване.  
358 Административно дело No 2816/2013, XVII състав Дела по ЗАдм Л.Н.Г. ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 15.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Л.Н.Г.,***, подадена чрез адвокат Н.К., против „Отказ на Община Асеновград направен с писмо изх. № 94-Л-116/02.08.2013 г.“  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2816/2013 г. по описа на Пловдивския административен съд.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните.  
359 Административно дело No 2822/2013, II състав Дела от администр. характер - данъчни ТРАНС СИТИ АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 31.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “ТРАНС СИТИ” АД – Панагюрище, ул.Мерул № 1 против Решение № 326/ 31.07.2013 г. Директора на ТД на НАП – Пловдив, и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2822 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
360 Административно дело No 2829/2013, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.В.Ц.,
Л.Ц.Ц.
Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 7.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.В.Ц. и Л.Ц.Ц. *** против заповед № РД-18-48 от 03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК София.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2829 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
361 Административно дело No 2830/2013, VIII състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Е.П.К. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 8.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е.П.К.-***, против скица-виза от 02.08.2013г. на главния архитект на община Асеновград, с която е разрешено изготвянето на инвестиционен проект за допълващо застрояване “гараж” в УПИ Х-348, кв.33 по плана на град Асеновград, одобрен със Заповед №А-19 от 1992г., ПИ с идентификатор №00702.511.139 по кадастралната карта на града.  ПРЕКРАТЯВА производството по дело №2830 по описа на съда за 2013г.  ЗАЛИЧАВА насроченото по делото открито заседание на 15.10.2013г. от 09,15ч.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
362 Административно наказателно дело (К) No 2901/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ЕВРОКРЕДИТ ЕАД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 29.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №1747 от 02.07.2013г. по НАХ дело №3067 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХХ-ти наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №К-0000023624 от 11.04.2013г. на Александър Минчев Масларски- член на Комисия за защита на потребителите, с което на “Еврокредит” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов” №25, е наложена имуществена санкция в размер от 500,00 лева.  Решението е окончателно.  
363 Административно наказателно дело (К) No 2902/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ПЛОВДИВ ЕКСПРЕС КАРГО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 29.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2263 от 27.06.2013г. по НАХ дело №1999 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., VІІ-ми наказателен състав, с което е отменено наказателно постановление с №РД-28-13 от 04.03.2013г. на директора на ОПУ- Пловдив, с което на “Експрес Карго Интернешънъл“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Източен” №80, е наложена имуществена санкция в размер от 3 000,00 лева.  Решението е окончателно.  
364 Административно дело No 2906/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни М.Г.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 7.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.Г.И.,***, против Акт за прихващане или възстановяване с №3991 от 23.05.2013г. на С.Н.Н.- старши инспектор по приходите в ТД- Пловдив, офис Стара Загора, на НАП, потвърден с Решение №875 от 20.08.2013г. на заместник-директора на Д”ОДОП”- Пловдив, при ЦУ на НАП, с който е отказано възстановяване/прихващане на данъчно облекчение по ЗДДФЛ за 2012г., върху сумата от 3 240,11 лв., представляваща заплатени лихви по ипотечен кредит.  ОСЪЖДА М.Г.И.,***, да заплати на Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 150,00 лева, представляваща юрисконсултско възнаграждение.  Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.  
365 Административно дело No 2907/2013, II състав Дела от администр. характер - данъчни Г.К.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.И. ***.2013 г., потвърден с Решение № 877/ 20.08.2013 г. на Заместник - Директора на Дирекция “ОДОП” – Пловдив и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2907/ 2013 г. по описа на Административен съд - Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.    
366 Административно дело No 2908/2013, XIII състав Дела от администр. характер - данъчни Г.К.И. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ГЕОРГИ Х. ПАСКОВ
Определение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.К.И., ЕГН **********,*** против АПВ № 3993/23.05.2013г., издаден от ГД на НАП- гр. Пловдив, офис Стара Загора потвърден с Решение № 876/ 20.08.2013г. на Директора на Дирекция “ОДОП”, гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 2908 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.
367 Частно административно дело No 2909/2013, XVI състав Частни администр. дела АСТАРТА БГ ЕООД Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 10.10.2013г.
 ОТХВЪРЛЯ жалбата на "АСТАРТА БГ" ЕООД, ЕИК *, седалище и адрес на управление ** с управител Ж.Т.М. срещу Заповед № РД-01-28/20.08.2013 r. за спиране на производство по жалба с вх. № 20-12-67/21.06.2013 г., издадена от Зам. Директора на Д “ОДОП” – Пловдив.    Определението не подлежи на обжалване.  
368 Административно дело No 2916/2013, IV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Ф.Я.Т. ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 7.10.2013г.
 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ф.Я.Т. *** против заповед № 53 от 28.08.2013 г. на главния архитект на Община Асеновград.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2916 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
369 Административно дело No 2919/2013, XVII състав Дела по АПК - искови и ЗОДв Л.И.К. Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 21.10.2013г.
ВРЪЩА исковата молба (наименувана “Тъжба”) предявен от Л.И.К. ***, с правно основание чл. 1, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 от ЗОДОВ срещу РУ „Полиция“ гр. Стамболийски, техния служител инспектор Д.Ц..  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2919 по описа за 2013 г. на Административен съд гр. Пловдив.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в едноседмичен срок от съобщаването му.    
370 Частно административно дело No 2931/2013, V състав Частни администр. дела БОРИС ИВАНОВ КАЛАЙДЖИЕВ-КОНСУЛТАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
СТОИЛ Д. БОТЕВ
Определение от 14.10.2013г.
ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 870 от 19.08.2013г. на Зам. Директора на дирекция "ОДОП“ – гр. Пловдив , с което е прекратено производството по жалба с вх. № 20-25-149 от 05.08.2013г., като недопустима за разглеждане.  Определението е окончателно.
371 Административно дело No 2932/2013, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ДОЧЕВ АГРО ООД КМЕТА НА ОБЩИНА РОДОПИ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 31.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “Дочев – Агро”ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив срещу мълчалив отказ на Кмета на Община “Родопи”, обл. Пловдивска да постанови административен акт по искане вх.№94-00-995/31.07.2013г. на Дружеството, с което е поискано от Кмета на Община “Родопи” да разпореди издаване на компетентните служители на Общината на административен акт за освобождаване на ООД-то от заплащане на такса сметосъбиране и сметоизвозване на имот – офис и складова база в УПИ-011009, масив 11 в землището на село Ягодово, а също така да разпореди връщане на недължимо платена такса за 2012г. за същия имот.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №2932/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.   ИЗПРАЩА административната преписка по направеното от “Дочев – Агро”ООД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив искане вх.№94-00-995/31.07.2013г. за издаване на административен акт по искането за освобождаване от заплащането такси за компонентите “сметосъбиране” и “сметоизвозване” за 2012г. и по искането за връщане на недължимо платена такса за 2012г. за същия имот – на компетентния орган по приходите в звено “МДТ” към отдел “Финанси” на Община “Родопи”, обл.Пловдивска за произнасяне с изричен писмен акт.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.    
372 Административно дело No 2944/2013, VIII състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение М.Й.К.,
Г.А.К.
Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Определение от 11.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.Й.К. и Г.А.К.,***, против действията на началника на РДНСК-ЮЦР / началника на РО”НСК- Пловдив при РДНСК-ЮЦР, предприети по изпълнението на Заповед №ДК-02-ЮЦР-613 от 07.11.2011г. на началника на РДНСК-ЮЦР, с която е наредено премахването на незаконен строеж, представляващ “масивна жилищна сграда”, находящ се в УПИ ІІІ-235А (имот с идентификатор №02974.11.636), кв.28 по плана на сБ., община А., с административен адрес: сБ., ул. “Св. Иван Рилски” №2.   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на М.Й.К. и Г.А.К. за спиране на принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЦР-613 от 07.11.2011г. на началника на РДНСК-ЮЦР.   ПРЕКРАТЯВА производството по делото.   Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
373 Административно дело No 2947/2013, XI състав Дела от администр. характер - данъчни АНИ ИНВЕСТ ООД Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 25.10.2013г.
Прекратява делото  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „А.И.“ООД с управител А.А.Д. с посочен по жалбата съдебен адрес *****, ет.2 против РА № 161205973/23.04.2013 г., издаден от С.П. – гл.инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Пловдив, потвърден с Решение № 731/19.07.2013 г. на Директора на Д“ОДОП“-гр.Пловдив при ЦУ на НАП.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 2947 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
374 Административно дело No 2953/2013, II състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 31.10.2013г.
ОТМЕНЯ протоколно определение от 17.10.2013 г. по адм.д. № 2953 от 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив, с което е даден ход на делото по същество; ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на Област Пловдив против Решение № 269, взето с Протокол № 12 от 01.08.2013 г., изменено с Решение № 300, взето с Протокол № 14 от 04.09.2013 г. на Общински съвет – Пловдив; и ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 2953/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.   ОСЪЖДА Областна администрация - Пловдив да заплати на Общински съвет - Пловдив разноски в размер на 1200 лв.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.    
375 Административно дело No 2958/2013, IX състав Дела от администр. характер - данъчни ФИКРЕТ ЮСУФ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 8.10.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ "Ф.Ю." с ЕИК:*********, представлявано от Ф.Б.Ю. със седалище и адрес на управление: гр. Х., ж.к. "О." 34-Г-3-34, против Решение №372/03.09.2013г. на Директор на ТД на НАП - Пловдив. ПРЕКРАТЯВА произвоството по административно дело №2958/2013г. по описа на Административен съд - Пловдив. Препис от акта да се изпрати на страните. Определението подлежи на оспорнаване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщението му на страните.
376 Административно дело No 2960/2013, XV състав Дела от администр. характер - данъчни САРА КОМЕРС ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 15.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „САРА КОМЕРС“ ООД с посочен адрес за кореспонденция: ***, ЕИК по БУЛСТАТ ***, представлявано от управителя С.П.П. срещу Ревизионен акт №161300965 от 20.05.2013г. издаден от Н.А.А.-главен инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по АД №2960 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.  
377 Административно наказателно дело (К) No 2980/2013, XXIII състав Наказателни касационни производства Ю.И.С. ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 29.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №1254 от 16.05.2013г. по НАХ дело №1404 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., VІІІ-ми наказателен състав, вместо което постановява:  ОТМЕНЯ наказателно постановление №36-0000203 от 01.03.2013г. на началник сектор “Контрол и АНД” в Областен отдел “Контролна дейност- ДАИ”, гр. Пловдив при Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с което на Ю.И.С. е наложена глоба в размер от 1 000,00 лева  Решението е окончателно.  
378 Частно административно дело (К) No 2996/2013, XIX състав Частни касационни производства Р.В.Р. ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 2.10.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧКАД №2996 по описа за 2013 год. на Административен съд – Пловдив и ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд – Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.  
379 Административно дело No 2997/2013, XVI състав Дела по КСО Г.П.Г. ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Докладчик:
АЛЕКСАНДЪР А. МИТРЕВ
Определение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г.П.Г. ЕГН ********** *** Стамболийски № 111, пк 4044 срещу Решение № 259/28.08.2013 г. на Директора на ТП на НОИ - Пловдив, с което е потвърдено разпореждане № **********/ПР-926/23.05.2013 г. на ръководителя на ПО при ТП на НОИ – Пловдив.    ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.Д № 2997/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив, ХVІ състав.    Заличава датата за съдебно заседание на 05.11.2013 г. от 14:00 ч.    Определението подлежи на обжалване в 7 – дневен срок от съобщението с частна жалба пред ВАС.  
380 Административно дело No 2998/2013, IX състав Други административни дела ОБЩИНА ДОЛНА БАНЯ БДУВИБР ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Община Долна Баня с ЕИК122054941 с адм.адрес: гр.Долна Баня ,ул.”Търговска № 134 ,Област София, представлявана от Владимир Николов Джамбазов , Кмет на оспорващия- Община Долна Баня против Разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект-река Марица в землището на гр.Долна Баня, Община Долна Баня,Област с №31130055/02.07.2013г. ,издадено от Директор на БДУВИБР с център Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №2998/2013 г. по описа на Административен съд-Пловдив.Препис от акта да се изпрати на страните.  Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от връчването му на страните.  
381 Административно дело No 2999/2013, IV състав Други административни дела АТЛАНТИКА 111 ООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 16.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Атлантика 111“ ООД, с ЕИК 120036421, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул.“Инженер Асен Йорданов“ № 7, представлявано от управителя С.М.С., против решение № РР-1734 от 17.06.2013 г. на директора на БДУВИБР.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 2999 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
382 Административно дело No 3007/2013, I състав Дела от администр. характер - данъчни В.М.Л. Докладчик:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Определение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.Л. ***.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3007 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.      
383 Административно дело No 3021/2013, XXV състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ Й.К.Д. Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 8.10.2013г.
О П Р Е Д Е Л И:    ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.К.Д. , ЕГН **********, с адрес за призоваване: гр. Пловдив, ул.“Братя Миладинови“ № 34, ет.23, ап.8, срещу заповед ОП № 89/10.09.2013 г. на Окръжен прокурор на гр. Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 3021/2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд с препис за страните.  
384 Административно дело No 3026/2013, XV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР Т.А.Б. НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 9.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.А.Б.,***, против Констативен протокол от 14.12.2012г., съставен от служители при РО „НСК“ при РДНСК ЮЦР   ПРЕКРАТЯВА производството по АД № 3026 по описа за 2013г. на Административен съд – Пловдив , ХV състав.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7- дневен срок от получаване на съобщението.
385 Административно дело No 3028/2013, XIV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР М.С.С. КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ Докладчик:
ВЕЛИЧКА А. ГЕОРГИЕВА
Определение от 16.10.2013г.
ОТМЕНЯ протоколното разпореждане от 27.09.2013 г., с което делото е насрочено в открито заседание.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.С., ЕГН ********** ***, против решение /заповед и предписание/ на кмета на Община Хисар за изработване проект за изменение на ПУП в УПИ 25-а – стопански двор с. Черничево, община Хисаря.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3028 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013 г.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен от съобщаването с препис за страните.
386 Административно дело No 3031/2013, II състав Искове за обезщетение КРИОМА ЕООД СТОЛИЧНА ОБЩИНА Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 28.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на „КРИОМА” ЕООД – Пловдив, с която се иска: 1. да бъде осъдена Столична община да заплати на ищеца обезщетение за претърпени имуществени вреди в размер на 50 000 лв., ведно със законна лихва върху тази сума от момента на предявяване на иска до окончателното изплащане на сумата; 2. да бъде осъдена Столична община да преустанови нарушението на правото на ЕС и възстанови положението отпреди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения.  ПРЕКРАТЯВА производството по Адм. д. № 3031/ 2013 г. по описа на АС – Пловдив.   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.    
387 Административно дело No 3078/2013, XII състав Дела по КСО Г.В.К. ДИРЕКТОРА НА РУ "СО" ПЛОВДИВ Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 15.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба, предявена от Г.В.К. *** против Решение № 273/19.08.2013г. на Ръководителя на ТП на НОИ - гр.Пловдив, с което е ос-тавена без уважение жалбата му против Разпореждане № 126/28.05.2013г., издадено от длъжностно лице по чл.60, ал.1 от КСО в ТП на НОИ – гр.Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3078 по описа на съда за 2013г.  Определението може да бъде обжалвано пред Върховния администра-тивен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.      
388 Административно дело No 3084/2013, VIII състав Дела от администр. характер - данъчни М.А.А. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 31.10.2013г.
ОТМЕНЯ Решение №374 от 04.09.2013г. на заместник-директора на ТД- Пловдив на НАП, както и потвърденото с това решение Постановление за налагане на обезпечителни мерки с Изх.№1081-000005 от 02.08.2013г. на ***- публичен изпълнител в ТД- Пловдив на НАП, с което са наложени обезпечителни мерки представляващи запор върху МПС, лек автомобил “АУДИ А8”, с рег.*****, за обезпечаване събирането на публични задължения, вменени на М.А.А., както следва: имуществени санкции в общ размер от 8 000,00 лева по наказателно постановление с №РД-И-185 от 19.10.2010г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата против ЕТ”ЕСИ-ЕВ- М.А.”, *********, и лихви върху посочената сума в общ размер от 1 863,20 лева.; глоба в размер от 50,00 лева. по фиш №А 1551576 от 07.01.2013г., издаден от ГД”ОП” при ОД”МВР”- Хасково; глоба в размер от 100,00 лева по фиш №К 02911373 от 08.08.2012г., издаден от ГД”ОП” при ОД”МВР”- Хасково; и глоба в размер от 100,00 лева по фиш №К 0292504 от 09.08.2012г., издаден от ГД”ОП” при ОД”МВР”- Хасково.  Решението е окончателно.  
389 Административно дело No 3085/2013, XVIII състав Дела от администр. характер - данъчни АГРО ПОЙНТ ЕООД Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 31.10.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Агро пойнт“ ЕООД, ЕИК *** против Решение № 380/09.09.2013г. на директора на ТД на НАП-Пловдив, с което е потвърдено ПНОМ № РД-10-496/20.08.2013г. на публичен изпълнител при ТД на НАП-Пловдив.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3085 по описа на Административен съд – Пловдив, ХVІІІ състав за 2013 година.   ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването с препис за страните.  
390 Административно дело No 3087/2013, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР В.Д.К. Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 23.10.2013г.
Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Д.К. , ЕГН **********, с постоянен адрес *****, срещу Заповед № РД-09-1128/10.09.13 г. на Кмета на Община Марица.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №3087 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.  Оставя без уважение молба с вх.№ 20364/21.10.2013 г. на В.Д.К., ЕГН **********, с постоянен адрес *****, за продължаване срока за отстраняване на нередовностите по жалбата.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
391 Административно дело No 3088/2013, IV състав Други административни дела М.С.С. ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛОВДИВ Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 23.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.С.С., ЕГН **********,***, против решение № ПВ-85-ПР от 23.08.2013 г. на директора на РИОСВ Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3088 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
392 Административно дело No 3098/2013, XVII състав Дела от администр. характер - данъчни В.М.Л. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЖАЛВАНЕ И ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПРАКТИКА ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 15.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.М.Л. ***, против Ревизионен акт (РА) № 161204911/28.01.2013 г., и инкорпорираното в нея особено искане за спиране на „изпълнението на изп. дело № 2041/2013 г. на ТД – Пловдив“ на основание чл. 157, ал. 2 и 3 ДОПК.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 3098/2013 г. по описа на Административен Съд гр. Пловдив.    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщението до страните.  
393 Частно админист. наказателно дело (К) No 3121/2013, XX състав Наказателни частни касационни производства ИЛ-КО 5 ЕООД ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 22.10.2013г.
ОТМЕНЯ Разпореждане № 1023 от 08.08.2013г. постановено по н.а.х.д.№ 4418/2013г., Районен съд-Пловдив, ХVIІ н.състав.   ВРЪЩА делото на Районен съд - Пловдив за продължаване на съдопроизводствените действия.   Определението е окончателно.
394 Административно дело No 3132/2013, XVII състав Дела по ЗОС ИМПАКТ КОРПОРЕЙШЪН АД КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО Докладчик:
ТАТЯНА И. ПЕТРОВА
Определение от 9.10.2013г.
***вление ***, представлявано от Изпълнителния Директор Д.И., за спиране изпълнението на Заповед № 1635/27.09.2013 г. на Кмета на Община Карлово.  Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.  
395 Административно наказателно дело (К) No 3140/2013, XXIV състав Наказателни касационни производства С.Р.Д. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Председател:
ГЕОРГИ Г. ПЕТРОВ
Докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Определение от 11.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Р.Д. против решение на Районен съд гр.Асеновград, постановено по НАХД № 355/2013г.  ПРЕКРАТЯВА производството по КАСАЦИОННО НАХД № 3140/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив ХХV състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.    
396 Административно дело No 3145/2013, X състав Дела по ЗСП Т.Т.С. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Докладчик:
ЯНКО А. АНГЕЛОВ
Определение от 21.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Т.С., със съдебен адрес за призоваване: гр.Пловдив, ул.”Йоаким Груев”№26, етаж 3, чрез адв. И.Г., против Заповед №ОЮ-33-713 от 16.09.2013 г. на Директора на дирекция “Социално подпомагане” Пловдив.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №3145 от 2013 година по описа на Административен съд Пловдив.  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.  
397 Административно дело No 3146/2013, II състав Дела по ЗМСМА КОМЕКСМАШ-ВАСИЛ ПИРОНКОВ ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Докладчик:
ДИЧО И. ДИЧЕВ
Определение от 24.10.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.д. № 3146/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.  ИЗПРАЩА делото като преписка на надлежния орган – Комисия за защита на конкуренцията - София.  Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му.  
398 Административно дело No 3153/2013, XXV състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР И.Г.Н.,
В.Г.Д.
НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
МАРИЯ И. ЗЛАТАНОВА
Определение от 14.10.2013г.
ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм.д. № 3153/2013 г. по описа на Административен съд - Пловдив, ХХV състав. Делото да се изпрати за прилагане по адм.д. № 2744/2013 г., ХІV състав. Определението не подлежи на обжалване.
399 Административно дело No 3157/2013, XII състав Дела по ЗМСМА И.С.С. Докладчик:
МАРИАНА М. МИХАЙЛОВА
Определение от 11.10.2013г.
ПРЕКРАТЯВА производството по а.х. дело № 3157/2013г. по описа на Административен съд – Пловдив, Второ отделение, ХІІ състав.   ИЗПРАЩА ДЕЛОТО по подсъдност на Районен Съд - Пловдив.     ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.  
400 Административно дело No 3161/2013, IV състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ М.М.С. Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 24.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на М.М.С., ЕГН **********,***, за обявяване нищожността на решение № А08ВД от 23.12.2005 г. на ОСЗГ Марица и за присъждане на обезщетение за претърпени вреди вследствие незаконосъобразния акт на администрацията солидарно от ответниците А.М.Т., Б.А.Т., Г.А.М., Б.И.П. и ОСЗ Марица.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3161 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
401 Административно дело No 3196/2013, IV състав Други административни дела К.Н.С. Докладчик:
АНЕЛИЯ И. ХАРИТЕВА
Определение от 16.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кирил Н.С., ЕГН **********,***, против изпълнителен лист от 31.05.2010 г. по гр.д. № 409/2004 г. на Районен съд Асеновград.  ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3196 по описа на Административен съд Пловдив за 2013 година.  Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването.  
402 Административно дело No 3197/2013, XVIII състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение П.К.П. КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Докладчик:
ЙОРДАН Р. РУСЕВ
Определение от 25.10.2013г.
ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на П.К.П. *** против заповед № 658/26.07.2013г.   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 3197/2013 г. по описа на Административен съд -Пловдив поради оттегляне на оспорения административен акт - Заповед № 658/26.07.2013г. посредством изричната й отмяна със Заповед № 737/30.08.2013г. и двете на зам.кмет, заместващ кмета на община-Куклен съгласно Решение на ОбС-Куклен № 207/31.08.2012г..  Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд.    
403 Административно дело No 3205/2013, VIII състав Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение АЛАДИН ФУУДС ООД НАЧАЛНИК РО НСК ПРИ РДНСК ЮЦР Докладчик:
НЕДЯЛКО Г. БЕКИРОВ
Решение от 17.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Аладин Фуудс” ООД, със седалище и адрес на управ-ление: гр. Съединение, област Пловдив, ул. “Кирил и Методий” №6, против Разпореж-дане с Изх.№П-473-01-194 от 30.09.2013г. на началника на РО”НСК”- Пловдив, при РДНСК-ЮЦР, с което е разпоредено на 16.10.2013г. в 10,30ч. “ЕВН България Електро-разпределение” АД да прекъсне захранването с електрическа енергия, а “Водоснабдя-ване и канализация Пловдив” ЕООД да прекъсне захранването с вода на строеж “Заве-дение за бързо хранене”, изпълнен в УПИ ІV-КОО, |ПИ с идентификатор №56784.540.537, кв.5 по плана на жил.група А-4,5,6, с административен адрес: гр. Пловдив, ЖР”Тракия”, ул. “Съединение”, в изпълнение на влязла в сила Заповед №ДК-19-Пд-13 от 07.06.2012г. на началника на РО”НСК”- Пловдив при РДНСК-ЮЦР, с коя-то, на основание чл.178, ал.5 от ЗУТ, са забранени достъпа и ползването на строежа.  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ особеното искане на “Аладин Фуудс” ООД, със се-далище и адрес на управление: гр. Съединение, област Пловдив, ул. “Кирил и Мето-дий” №6, за спиране изпълнението на Разпореждане с Изх.№П-473-01-194 от 30.09.2013г. на началника на РО”НСК”- Пловдив, при РДНСК-ЮЦР до приключване на производството по делото.  Решението не подлежи на обжалване.  
404 Административно дело No 3210/2013, XI състав Дела по КТ, ЗДСл, ЗМВР и ЗСВ К.Н.Я. КМЕТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 22.10.2013г.
Прекратява делото  ПРЕКРАТЯВА производството по Адм.дело № 3210/ 2013 г. по описа на Административен съд – Пловдив.  ИЗПРАЩА делото на надлежния съд - Районен съд гр.Първомай..  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО.  
405 Частно административно дело No 3218/2013, XV състав Частни администр. дела ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ГАМА ЕООД НАЧАЛНИК СЕКТОР РЕВИЗИИ И ПРОВЕРКИ ПРИ ТД НА НАП Докладчик:
ЛЮБОМИРА К. НЕСТОРОВА
Определение от 21.10.2013г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на „ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ГАМА“ ЕООД, ЕИК ***, с адрес за кореспонденция: ***, представлявано от М.А.Д.-управител на дружеството срещу Заповед № 1300343 от 27.09.2013г. на Й.М. –началник сектор „Ревизии“ в Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Пловдив.   Препис от определението да се изпрати на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите-гр.Пловдив.   Определението не подлежи на обжалване на основание чл. 34, ал.7 ДОПК.
406 Административно дело No 3220/2013, XI състав Дела от администр. характер по ЗУТ и ЗКИР САРС ГРУП И КО ООД Докладчик:
МИЛЕНА М. ДИЧЕВА
Определение от 21.10.2013г.
Прекратява делото ОТДЕЛЯ за самостоятелно разглеждане в отделно производство алтернативно направеното искане като жалба против действия на органа по изпълнение по чл.294 и сл. от АПК. В отделената част, жалбата по чл.294 и сл. от АПК, да се докладва за образуване на ново дело.  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на “С Г и КО”ООД, *****, представлявано от управителя Р.А., чрез юрисконсулт Джаков, срещу Заповед № ДК-19-Пд-29/09.11.2012 г. на Началника на РО”НСК”-Пловдив при РДНСК-ЮЦР.   ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №3220 по описа за 2013 г. на Административен съд – Пловдив.  Определението, в прекратителната му част, подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му, а в останалата му част е окончателно.  
407 Административно дело No 3273/2013, VII състав Дела от администр. характер - данъчни ЕДЕЛВАЙС 55 КИРИЛ КАНАЛИЕВ ЕТ Докладчик:
ЯВОР И. КОЛЕВ
Определение от 28.10.2013г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Кирил Каналиев като ЕТ “Еделвайс – Кирил Каналиев” със адрес на управление гр.Димитровград, ул. “Простор”№1 срещу решение №840/13.08.2013г. на Директор Дирекция “ОДОП” – Пловдив при ЦУ на НАП, с което е отказано спиране изпълнението на ревизионен акт №261302152 от 16.07.2013г., с който са били установени публични задължения в общ размер на 20 941,23 лева на регистрираното и като ЕТ физическо лице.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №3273/2013г. по описа на Административен Съд – Пловдив – ІІ отд., VІІ състав.    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок от съобщението до жалбоподателя за постановяването му.  
408 Административно дело No 3299/2013, IX състав Дела от администр. характер - данъчни К.А.Г. ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик:
ВЕЛИЗАР С. РУСИНОВ
Определение от 30.10.2013г.
Оставя без разглеждане жалбата на К.А.Г., ЕГН********** ***, против Акт за установяване на задължения по декларация №1307013/11.10.2013г. ,издаден от орган по приходите при Териториална дирекция гр.Пловдив на Национална агенция за приходите, като недопустима . Прекратява производството по адм.дело № 3299/2013г. по описа на Административен съд – Пловдив, Първо отделение, ІХсъстав.Препис от определението да бъде изпратено на страните. Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 07 – дневен срок от съобщението до страните за постановяването му.